Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Posesiunea mijlocita si nemijlocita\


1.1 definiti posesiunea mijlocita si nemijlocita Posesiunea nemijlocita este cazul cind posesorul stapineshte bunul direct prin putere proprie.Posesiunea mijlocita este cazul cind posesorul stapineste bunul prin intermediul altei persoane. 1.2Natura si continutul raportului dintre posesorul mijlocit si cel nemijlocit in legatura cu bunul posedat. Astfel in cazul in pesroana poseda un bun in calitate de uzufructuar,creditor gajist,arendas ,chisiar,depositar sau in temeiul unui alt raport juridic similar in care este in drept sau obligata fata de o alta pers sa posede temporar un anumit bun,atunci ultima de asemenea este posesor ( posesor mijlocit).Astfel uzufruztuarul,creditorul gajist,arendasul,chisriasul,depozitarul,precum si alte pers ce detin bunul in baz unui raport juridic sunt considerati posesori nemijlociti).Rezulta ca in cazul unui uzurpator nu poate exista decit un posesor nemijlocit.De asemenea,posesiunea este nemijloctaatunci cind propruetrul detine el insusi bunul.dar nu toate pers care stapinesc un bun sunt considerate posesori a acestuia.De exemplu nu este posesor acel care desi exercita stapinirea de fapt al bunului ,o face in folosul unei alte prs prin imputernicirile de posesor cu care este investit de aceasta pers.Este posesor doar pers care la investit cu imputerniciri. 1.3Utilitatea reglementarilor posesiunii mijlocite Cu toate ca codul civi se refera in regelementarile sale mai mult la posesiunea nemijlocita, posesorul mijlocit i sa conferit dreptul de a apela la protectia posesiunii in caz ca acesata actiune nu o face posesorul nemijlocit.astfel posesorul mijlocit poate apela la dreptul cei aprtine asupra bunului(dr de propriet),dar poate apela si la mijloacele de protectie pe care le ofera posesiunea cu toate ca nu detine bunul.

II.Dreptul de uzufruct
2.1 definitia si caracterele juridice Dr de usufruct este un dr real principal care confera unei persoane(uzufructuar) prerogativa de a folosi pentru o perioada determinata sau determinabila bunul unei alte persoane(nudul proprietar) si de a culege fructele bunului intocmai ca proprietarul,insa cu indatorirea de ai conserva substanta. De real principal(existenta autonoma,exercitinduse ca dr de proprietate insa fara a hotari soarta bunului) Dr temporar prin esenta sa(pf-pina la deces.pj-pina la lichidare nu mai mult de 30 ani, ptru cauza de moarte este ovit de nulitate absoluta).Bun alienabil(nu poate fi cesionat sau instrainat,ipotecat sau gajat). 2.2dr de uzufruct si dr de locatiune,deosebire a)Uzufructuarul preia bunul in starea in care se afla avind indatorirea de ai conserva substanta,de a efectua reparatiile de intretinere, pe cind locatarul preia bunul in starea corespunzatoare conform destinatiei conveniteprin contract,iar proprietarul are obligatia de a mentine bunul in aceasta stare pe toata durata contractuluisi s arepare prejudiciile cauzate locatarului de viciile bunului inchiriat.b) Uzufructuarul poate trage orice foloase din bunul primit daca actul de consituire nu prevede altfel,locatarul insa nu are dreptul sa schimbe forma bunului nici sa foloseasca in lat scop decit la destinatie.c) Uzufructuarul poate sa inkirieze si sa arendeze bunul ce face obiectul uzufructului,daca prin ctul de constituire nu este interzis.Locatarul insa poate da bunul inmiriat in sublocatiune doar cu consimtamintul proprietarului.d) Uzufructuarul poate usor renunta la dreptul sau stingind prin aceasta uzufructul.locatarul insa trebuie sa parcurga etapee stabilite de legislatie pentru inkeierea cointractului de locatiune.e)Locatiunea este un contract doar cu totlu oneros,uzufructul poate fi si cu titlu gratuit,daca titlu ooneros nu este stipulat expres.f)Uzufructul se stinge odata cu decesul uzufructuarului pf si lichidarea pj,obligatiile locatarului insa trec prin succesiune. 2.3SPETA