Sunteți pe pagina 1din 18

PREVENIREA RISCURILOR LEGATE DE

EXPUNEREA LA AGENŢI CHIMICI ÎN


CADRUL LABORATOARELOR DE CHIMIE

Director Maria Dorin Lupu


Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu
COLEGIUL NAŢIONAL
“Octavian Goga”
SCURT ISTORIC
• Originile şcolii sunt legate de numele Asociaţiunii Transilvănene pentru
Literatura Româna şi pentru Cultura Poporului Român (ASTRA).

• Asociaţiunea Transilvăneană pentru Literatura Română şi pentru Cultura


Poporului Roman, care îşi scrisese în programul de activitate obiectivul
emancipării femeii romane înfiinţată în 1886 “Şcoala civilă de fete" , este
prima şcoală românească de fete de pe cuprinsul Transilvaniei.

• În anul 1970 instituţia primeşte numele Liceul "Octavian Goga“.

• După decembrie 1989, liceul devine Liceul Teoretic “Octavian Goga”.


Din 15 septembrie 2003 liceului i se atribuie denumirea de Colegiul
National "Octavian Goga" Sibiu in prezenţa Ministrului Educaţiei si
Cercetării Alexandru Athanasiu, iar in iunie 2004 a primit titlul de Şcoala
Europeană fiind una dintre cele 34 de scoli din România cărora li s-a atribuit
acest titlu.
GENERALITĂŢI
• Ce este o substanţă chimică periculoasă?
Orice substanţă sau preparat care datorită
proprietăţilor fizico – chimice, toxicologice şi modului
de folosire, prezintă un risc pentru securitatea şi
sănătatea elevilor/lucrătorilor.

• Comunicarea eficace cu privire la riscurile pentru


sănătatea şi securitatea elevilor care învaţă în licee cu
profil de chimie şi la managementul riscurilor existente
reprezintă o provocare adresată deopotrivă profesorilor
şi elevilor.
GENERALITĂŢI
Principalele aspecte care trebuie luate în
considerare pentru a asigura succesul prevenirii,
sunt:
• etichetarea corespunzătoare a substanţelor
chimice periculoase utilizate în cadrul
laboratoarelor de chimie;
• existenţa fişelor tehnice de securitate a
substanţelor utilizate mai des în cadrul lucrărilor
experimentale;
• instruirea corespunzătoare a elevilor.
ORGANIZAREA TRANSMITERII
INFORMAŢIILOR PRIVIND AGENŢII CHIMICI
CĂTRE ELEVI

• Un agent chimic periculos nu poate fi folosit înainte de a fi puse la


dispoziţia elevilor informaţii scrise şi vizuale privind riscurile asociate
produsului şi protecţia necesară.

• Obligaţiile profesorul de chimie :


– lista actualizată cu agenţii chimici periculoşi utilizaţi în lucrările
experimentale, staţii pilot etc;
– instrucţiuni proprii privind securitatea muncii specifice locului de
muncă, cu precizarea riscurilor şi mijloacelor de protecţie
colectivă/individuală;
– etichetarea corespunzătoare a produselor chimice.
Etichetarea

Etichetarea: simboluri specifice

Chimici 8 3
Etichetarea
În vederea asigurării securităţii şi sănătăţii elevilor se pune un mare
accent pe instruirea acestora în legătură cu tipurile de pericole
asociate unui agent chimic.

Elevii au fost instruiţi astfel încât să poată interpreta informaţiile


scrise despre pericole si avertismente, de pe etichete:
• Fraze tip R - Fraze-tip specifice utilizării substanţelor
periculoase, referitoare la riscurile care pot apărea la
utilizarea substanţei periculoase.
• Fraze tip S - Fraze-tip de securitate indicând
recomandări referitoare la prudenţa cu care trebuie
utilizată substanţa periculoasă.
Etichetarea
Cel mai important este ca elevul, care lucrează
cu anumiţi reactivi în cadrul unor lucrări
experimentale, să cunoască semnificaţia
simbolului de pe etichetă care se referă la
toxicitatea substanţei respective:
• Foarte toxice (T+)
• Toxice (T)
• Nocive (Xn)
• Substanţele corozive (C)
• Substanţele iritante (Xi)
Etichetarea
• Concluzie - o etichetă ne permite să
identificăm atât substanţa chimică
periculoasă cât şi pericolele / riscurile
asociate.
• Este obligatoriu ca eticheta să fie
redactată în limba română, pentru că de
cele mai multe ori aceasta este o sursă
de informare foarte importantă pentru
elevi/lucrători.
Fişa Tehnică de Securitate - FTS
• Cele mai eficiente instrumente de identificare a agenţilor
chimici periculoşi sunt Fisele tehnice de securitate.
Profesorii au obligativitatea de a verifica dacă agenţii
chimici periculoşi achiziţionaţi sunt însoţiţi de Fişa
tehnică de securitate a furnizorului, importatorului sau
distribuitorului.
• Profesorii utilizează Fişele tehnice de securitate pentru
identificarea riscurilor legate agenţii chimici periculoşi,
deoarece aceste fişe oferă informaţii mult mai detaliate
decât cele de pe etichetă. De asemenea, aceste fişe se
utilizează şi ca material de instruire în cadrul efectuării
instructajului periodic, pentru elevii care sunt expuşi la
riscuri chimice mai ales pe durata efectuării practicii.
Fişa Tehnică de Securitate -
FTS
• FTS permit o identificare rapidă a riscurilor
de accidentare (simboluri C, T+, T, F+, F),
şi de îmbolnăvire profesională (simboluri
T+, T, Xn).

• Constituie punctul de plecare în demersul


de identificare a pericolelor la care sunt
expuşi elevii şi a măsurilor de ţinere sub
control care se impun.
RISCURI TOXICOLOGICE

În cadrul instrucţiunilor proprii de securitatea


muncii pentru activităţile desfăşurate în cadrul
laboratoarelor de chimie este subliniat mai ales
modul în care elevii expuşi la agenţi chimici
periculoşi pot fi afectaţi din punct de vedere
toxicologic. De asemenea sunt evidenţiate căile
prin care o substanţă chimică poate pătrunde în
organism, respectiv prin: inhalare, ingestie,
contact direct cu pielea.
MĂSURI DE PREVENIRE
Măsuri de prevenire a inhalării de agenţi
chimici periculoşi
• Protecţia colectivă în cadrul laboratoarelor de
chimie este asigurată prin utilizarea unor nişe cu
ventilaţie forţată care au drept scop captarea
noxelor degajate în cadrul lucrărilor
experimentale.
• Pentru protecţia individuală elevii au obligaţia
de se prezenta la orele de chimie cu halat alb şi
mănuşi de protecţie. Prin această modalitate se
asigură diminuarea acţiunii factorilor de risc
asupra organismului uman.
MĂSURI DE PREVENIRE
Măsuri de prevenire a contactului cu
pielea şi cu ochii
• Stropirea este des întâlnită în manipularea
substanţelor chimice în cadrul lucrărilor
experimentale, de aceea existenţa unor
surse de clătire este absolut obligatorie.
MĂSURI DE PREVENIRE
Măsurile de prevenire a ingestiei accidentale
• În general ingerarea nu se poate face decât accidental
sau în cazul confundării cu unele lichide alimentare.
• În acest scop se subliniază, cu ocazia instruirilor,
necesitatea etichetării recipientelor şi interzicerea
depozitării de lichide alimentare în spaţiile unde se
păstrează substanţe chimice.
• Elevii sunt instruiţi să manipuleze substanţele chimice
prin intermediul unor dispozitive special destinate
pipetării (pare de cauciuc etc).
• În vederea diminuării urmărilor unor evenimente
nedorite, toţi elevii sunt instruiţi periodic cu privire la
acordarea primului ajutor.
CONCLUZII
Pentru integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă
în sectorul de învăţământ se propune un model
structurat pe următoarele obiective:
• Elaborarea legislaţiei şi metodologiei cu participarea tuturor
factorilor implicaţi;
• Orientarea procesului de învăţământ pentru formarea
comportamentului preventiv;
• Utilizarea unor metode de învăţământ interactive şi flexibile;
• Dezvoltarea unei culturi de prevenire;
• Implementarea conceptului de prevenire ca o filozofie de
viaţă.