Sunteți pe pagina 1din 15

MOLDCOOP

Universitatea Cooperatist-Comercială din


Moldova

TEZĂ DE LICENȚĂ
tema:
Contabilitatea şi analiza
creanțelor entității

Efectuată de: Conducător ştiinţific:


Racoveț Cristina, Maleca Ina
Grupa 3CA-1541c Conf. univ., dr.

CHIȘINĂU-2019
Necesitatea cercetării creanțelor entității și analizei
acestora rezidă din importanța tranzacțiilor economice
eficiente, astfel de corectitutinea și exactitatea
înregistrărilor contabile la acest compartiment, depinde
gestionarea eficientă a resurselor financiare și evitarea
creanțelor expirate. În condițiile unui sistem legislativ
autohton atât de flotant, este obligatoriu de a asigura
calculul corect al creanțelor, iar în cazul interperetării
eronate a cadrului legislativ apare riscul
reflectării contabile incorecte de către
entitate a valorii acestora, de aceea
este relevantă perfecționarea și analiza
continuă a sectorului.
Scopul lucrării este examinarea
metodicii de contabilizare și analiză a
creanţelor, conform prevederilor principale
ale sistemului contabil național, precum și
aprofundarea şi înţelegerea
caracteristicilor organizatorice ale
contabilităţii creanțelor
la „URECOOP” din Străşeni.
studierea detaliată a creanţelor în conformitate cu
legislatia Republicii Moldova la etapa actuală;
identificarea problemelor legate de recunoaşterea,
evaluarea şi clasificarea creanţelor;
analiza şi caracterizarea creanţelor prin exemple
concrete;
evidenţierea formulelor contabile şi operaţiunilor ce
se aplică la efectuarea calculelor, la ducerea evidenţei
cu diferiţi debitori, creditori, decontari cu bugetul de
stat şi alte operaţiuni.
Pentru a dezvălui aspectele temei
abordate am analizat definițiile
referitoare la rezultatele financiare din
cadrul entităților precum și importanța
acestora. De asemenea, am evidențiat
principalii indicatori ai creanțelor
și impactul lor asupra activității entității,
în baza exemplului întreprinderii
„URECOOP”din
Strășeni pentru
anii 2017-2018.
Creanțele constituie drepturi ale
entității ce decurg din tranzacții
sau evenimente trecute și din
stingerea cărora se așteaptă
intrări (majorări) de resurse care
încorporează beneficii
economice.
După • Comerciale
• Avansuri acordate
conținutul • Creanțe ale bugetului
economic • Alte creanțe

După termenul • Pe termen lung (de peste 12 luni)


de deținere • Curente

După gradul • Ale părților afiliate


de afiliere a • Ale părților neafiliate

părților

După valuta • În monedă națională


exprimării • În valută străină
221 „Creanțe
comerciale”
224 „Avansuri
acordate
curente”
225 „Creanțe
ale bugetului”

226 „Creanțe ale


personalului”
234 „Creanțe privind
veniturile din utilizarea de
către terți a activelor
entității”
234 „Alte creanțe
curente”
DEBIT CREDIT
Se reflectă majorarea Se reflectă achitarea
sumei creanțelor creanțelor

Creanțe
SOLD FINAL

Indică suma creanțelor


entității la finele
perioadei de gestiune
Analiza dinamică a creanţelor
„URECOOP” din Strășeni
Ritmul de
Abaterea anului 2018
creștere în
Anul Anul Anul faţă de anii
Indicatorii 2018, %
2016 2017 2018
2016 2017 2016 2017

Creanţele pe
termen lung, lei 0 0 0 0 0 0 0
Creanţele
curente, lei 6111901 6918096 7162007 +1050106 +243911 117,18 103,53

Venituri din
13483994 13658193 12867629 -616365 -790564 95,43 94,21
vînzări, lei
Dinamica creanţelor potrivit
conţinutului economic „URECOOP”
din Strășeni
La finele anului La finele perioadei
Abaterea absolută (+;-)
Grupul creanţelor 2017 2018
lei cota, % lei cota, % lei cota, %
1 2 3 4 5 6 7
1.Creanţe
6918096 100 7162007 100 +243911 103,5
admisibile
2.Creanţe
- - - - - -
inadmisibile
Total creanţe 6918096 100 7162007 100 +243911 103,5
Analiza rotației creanțelor curente la
„URECOOP” din Strășeni

Indicatorii Anul Anul Anul Abaterea anului 2018


2016 2017 2018 faţă de anii

2016 2017
Venituri din vînzări, lei 13483994 13658193 12867629 -616365 -790564
Valoar.medie a creanțelor
5633077 6514998,5 7040051,5 +1406974,5 +525053
curente, lei
Numărul de rotație a creanțelor 2,39 2,10 1,83 -0,57 -0,27
Perioada de încasare a reanțelor
150,39 171,72 196,96 +46,57 +25,24
curente, zile
CONCLUZII
• Contabilitatea creanţelor la URECOOP Străşeni se ţine
în formă naturală şi în expresie bănească prin
reflectarea completă, continuă, documentară şi
interdependenţă a acestora.
• În anul 2018 creanţele URECOOP din Strășeni erau
constituite numai din creanţe curente.
• Toate documentele primare se păstrează pe support de
hîrtie și în formă electronica și se semnează de
conducătorul și contabilul-șef al entității;
• Întreprinderea la sfîrşitul perioadei de gestiune nu
efectuează inventarierea creanţelor
• URECOOP STRĂȘENI nu formează provizioane privind
creanțele compromise aceasta se datorează faptului că
pe parcursul activității desfășurate ea nu a înregistrat
astfel de creanțe și a decis că nu este necesar de a
crea astfel de rezerve. Însă pentru a se asigura pe viitor
ar fi necesar ca entitatea să formeze aceste rezerve.
RECOMANDĂRI
• asigurarea creșterii vînzărilor prin intermediul
reclamei și publicității profesionale;
• dezvoltarea și modernizarea potențialului ethnic
al entității;
• în cazul intrării bunurilor să fie contabilizate la
contul de datorii, iar ulterior de stins cu
avansurile acordate anterior;
• de utilizat un registru unic pentru evidența
creanțelor după forma prezentată;
• stabilirea în politicile contabile a măsurilor
privind încasarea creanțelor cu specificarea
priorităților;
• perfecționarea specialiștilor serviciului
contabilitate, studierea prevedrilor legislației, a
revistelor de specialitate, pentru a fi la current
cu toate modificările ce au loc periodic.