Sunteți pe pagina 1din 29

Situatia 1

1. Delimitați conceptual valoarea. Identificați mecanismele angajate în procedura de obţinere a valorii.

În rezultatul relaţiilor de producţie, confruntarea cererii şi ofertei de mărfuri şi servicii se creează valoarea
care reprezintă un lucru ce satisface o anumită trebuinţă a omului şi care poate fi schimbat pe un alt lucru.
Valoarea apare ca relaţie dintre subiect si obiect şi reflectă aprecierea diferenţiată a unor lucruri, unor persoane
sau acte umane etc. reieşind din capacitatea lor de a satisface anumite nevoi sau interese.
Termenul valoare iniţial a folosit pentru ierarhizarea, aprecierea şi evaluarea constatărilor. Pentru
economie, conceptul de valoare reprezintă un element prin care se asigură existenta întregii societăţi. Astfel, Paul
A. Samuelson, menţiona că ştiinţa economica studiază modul în care ne decidem sa folosim resursele productive
rare cu întrebuinţări alternative, pentru realizarea unui scop prevăzut. Dicţionarul explicativ al limbii române
prezintă o explicaţie largă a noţiunii de valoare:
– însuşire a unor lucruri, fapte, idei, fenomene de a corespunde necesităţilor sociale şi idealurilor generate de
acestea;
– suma calităţilor care dau preţ unui obiect, unei fiinţe, unui fenomen etc;
– importanţă, însemnătate, preţ, merit.
În dicţionarele şi manualele economice valoarea se defineşte ca o măsură a satisfacerii consumatorului
privind bunurile sau serviciile cumpărate, sub aspectul calităţii, fiabilităţii şi preţului. În sens absolut valoarea
este raportul dintre două servicii schimbate sau raportul între două produse, între două utilităţi. Atunci când
consumatorul cumpără ceva, el urmăreşte satisfacerea unei anumite necesităţi. Capacitatea acestor bunuri de a
efectua funcţiunile de utilitate în comparaţie cu suma plătită pentru procurare este numită valoarea de
întrebuinţare. Adică utilitatea cere o relaţie între om şi un produs, în timp ce valoarea cere un raport între două
produse, între două utilităţi. Mai există a treia valoare – valoarea de schimb, adică “preţul” pe care îl va cere
vânzătorul pentru produs, în comparaţie cu produsul utilizat.
Problematica valorii şi conţinutului conceptului de valoare a preocupat pe filosofi şi economişti din
antichitate până în prezent, formulând diferite răspunsuri pe parcursul istoriei. Definirea fenomenul valorii a
apărut încă din antichitate şi a avut ca iniţiatori pe unii dintre cei mai mari filosofi: Aristotel, Xenofon, Platon şi
alţii. Încă din această perioadă, s-au desprins două direcţii principale de orientare a modului de definire a valorii:
valoarea = muncă şi valoarea = utilitate.
Teoria valorii bazată pe munca (TVM), fondator Aristotel, considera drept valoare ceea ce mulţumeşte o
trebuinţă. Valorile economice sunt materiale. În perioada moderna, teoriea a avut ca susţinători pe William Petty
(1623- 1687), John Locke (1623- 1704), A. Smith, D. Ricardo, K. Marx. W. Petty afirma ca valoarea interna a
unui lucru depinde de munca întrebuinţata pentru producerea lui. Ea depinde de cantitatea sau timpul de munca
individual dedicat producerii unui bun; daca doua mărfuri incorporează aceeaşi cantitate de munca, acestea vor
avea aceeaşi valoare de schimb. Valoarea de schimb reflectă proprietăţile unui produs care îi conferă posibilitatea
să fie schimbat cu altul.
Privitor la conţinutul Teoriei valorii-muncă A. Smith marca că munca este măsura reala a valorii de schimb
a tuturor mărfurilor. Astfel, valoarea de schimb este capacitatea unei mărfi de a cumpăra alte bunuri - sau preţul
sau.
O altă figură în dezvoltarea aspectelor metodologice la teoria valorii, este David Ricardo (1772-1823), care
afirmă că „...nu numai munca întrebuinţata direct la producerea mărfurilor influenţează valoarea acestora ci, la
fel, si munca întrebuinţata la producerea de instrumente, unelte si clădiri cu care se ajuta aceasta munca".
Karl Marx (1818- 1883) măsoară valoarea mărfurilor prin cantitatea totala de munca in ore, depusa pentru
producerea lor, dar deoarece munca este prestata in diverse feluri si ritmuri, el utilizează conceptul de munca
abstracta - simpla cheltuiala de energie fiziologica, creier, organe senzoriale - care face ca diferitele munci sa fie
omogene si deci comparabile, măsurabile. Marx considera că în procesul muncii şi nu al producţiei, activitatea
omului efectuează o modificare a obiectului muncii.
Mecanismul de obţinere a valorii, fiind format din procese de producţie, consum, repartiţie şi schimb,
include în sine sistemul mediului înconjurător, social şi economic.
Producţia trebuie să se supună pretenţiilor consumatorului. Întrucât sistemele în care au loc procesele
angajate în obţinerea valorii sunt sisteme deschise, funcţionarea mecanismului valorii se bazează pe o totalitate de
sisteme, aşa ca:
a) sistemul mediului natural înconjurător, cu procesele de ordin fizic, chimic şi biologic specifice, procese care
sunt antrenate în obţinerea şi gestionarea valorii;
b) sistemul societăţii umane, cu procesele sociale, politice, culturale, învăţământ, familie etc.;
c) sistemul activităţii economice, cu procesele de producţie, consum, repartiţie, schimb.

2. Test-grilă
2.1. Ce este capacitatea de autofinantare? Alegeti varianta corectă. R. (c)
a. se refera la efectul negativ asupra fluxurilor de numerar;
b. potentialitatea bancilor de a sustine la un moment dat necesarul de numerar;
c. potentialul financiar degajat de activitatea rentabila a intreprinderii;
d. se refera la efectul negativ asupra valorii activelor dobanzii.
e. autofinantare se calculeaza pornind de la veniturile si cheltuielile gestiunii exceptionale

2.2. Dividendul reprezintă: R. (a)


a. remuneraţia garantată cuvenită unei acţiuni în decurs de un an;
b. remuneraţia garantată cuvenită unei obligaţiuni în decurs de un an;
c. remuneraţia negarantată cuvenită unei acţiuni în decurs de un an;
d. remuneraţia negarantată cuvenită unei obligaţiuni în decurs de un an.

3. Test-grilă
3.1. Funcţia de control a finanţelor întreprinderii are ca scop: R. (c, d)
a) eliminarea întreprinderilor în procesul de producţie;
b) prevenirea risipei patrimoniului;
c) preîntâmpinarea imobilizării fondurilor;
d) evitarea blocajului financiar.

3.2. Realizarea funcţiei de asigurare cu fondurile financiare necesare are la bază: R(a,b)
a) criteriul rentabilităţii;
b) criteriul costului minim al capitalului;
c) criteriul destinaţiei fondurilor.

4. Studiu de caz.
O societate comercială pe acțiunii prezintă următoarea situație a capitalurilor proprii:
 Capital social = 350.000 lei
 Numărul de acțiuni = 35.000
 Valoarea de piața a acțiunii = 15 lei
Societatea decide sporirea capitalului social prin incorporarea rezervelor in suma de 50000 lei. Modalitatea de
creștere a capitalului social este prin creșterea numerarului de acțiuni care se distribuie gratuit acționarilor
existenți
Sa se determina valoarea teoretica a dreptului de atribuire.
Rezolvare:
1. Deoarece noile actiuni se dau gratuit nu aduc fluxuri
Da=Pm-Ct
Pm-pretul de piata
Ct –cursul teoretic

Ct=(N*Pm +n*PE)/N+n

N-numărul de actiuni vechi


n-numarul de actiuni noi
PE-pretul de emisiune
n=R/Vn
R-rezerve incorporate
Vn-valoarea nominală
Vn=Cs/N=350000/35000=10 lei
n= 50000/10=5000 lei
Ct=(35000*15+5000*0)/35000+5000=13,125 lei
Da=15-13,125=1,875 lei
Situatia 2
2. Definiți noţiunea, caracteristica, clasificarea, obiectivul fundamental și etapele ciclului de viață al
întreprinderii. Expuneți particularităţile întreprinderii în contextul mecanismelor economice şi
financiare.

Organizaţiile private mici sau mijlocii, precum, ca şi cele de mari dimensiuni, parcurg în decursul
existenţei lor în lumea afacerilor de orice tip, în cadrul unei economii naţionale (ori chiar regionale),
mai multe etape. Aceste etape alcătuiesc, în fireasca şi logica lor succesiune, ceea ce se înţelege, în
contextul afacerilor, prin ciclu de viaţă al întreprinderi.
Elemente definitorii ale ciclului de viata al intreprinderii

Etapa Lansare Dezvoltare Maturitate Declin


Schimbări
Organizare simplă complexă stabilă
organizatorice
autofinanţare îndeosebi
Resurse preponderent posibilă reinvestire
surse atrase autofinanţare
financiare proprii a resurselor
credite
rată descrescătoare
Vânzări/profit reduse creştere rapidă reducere
acreşterii/ stagnare

Flux de numerar negativ pozitiv pozitiv negativ

Investiţii importante importante a excedentelor dificil de realizat


menţinere/uşoară
Cota de piaţă redusă în creştere reducere
reducere
Concurenţa redusă în creştere puternică accentuată
Sistem de
selectiv în extindere consolidat selectiv
distribuţie
atragerea asigurarea şi
Probleme clientelei, creşterea îmbunătăţirea imaginii reorientarea
definitorii control capitalului firmei/produselor strategică
financiar strict circulant

Particularităţile ciclului de viaţă al întreprinderii din punct de vedere financiar este


Caracteristici Lansare Dezvoltare Maturitate Declin

Echilibru financiar nerealizabil corespunzător optim critic


Nevoi de finanţare ridicate mari reduse acute
Nevoia de fond de importantă foarte se reduce reprezintă un
rulment importantă aspect critic
Cash-flow negativ pozitiv pozitiv negativ
Probleme definitorii recuperarea planificarea asigurarea capitalului dezinvestirea
capitalului financiară necesar adaptării la resurselor
investit modificările mediului existente

În etapa lansării, întreprinzătorul poate opta către una dintre următoarele alternative:
iniţierea unei noi afaceri (este cea mai frecventă modalitate de iniţiere a afacerilor, ca
urmare a independenţei în ce priveşte alegerea naturii afacerii şi posibilităţii selectării
mediului competitiv în limitele dorite).
În etapele de dezvoltare şi maturitate se poate recurge la:
– strategii de concentrare prin dezvoltarea pieţei, produsului sau integrare orizontală -
ele vizând, în general, întreprinderi mici şi mijlocii;
– diversificare concentrică, bazată pe produs, se poate realiza în situaţia în care o
firmă, care comercializează confecţii îşi extinde gama produselor prin includerea în
sortiment a articolelor de marochinărie;
– diversificare conglomerată - pătrunderea unei firme, care exploatează şi prelucrează
produse petroliere, în sectorul financiar-bancar.
În etapa declinului, se poate opta către strategii de restrângere, care includ: strategii
de redresare sau strategii de lichidare parţială sau totală

3. Test-grilă R (b)
2.1. Politica dividendelor presupune:
a. opţiunea SA de a distribui dividende majorate de la un an la altul;
b. opţiunea SA de a distribui sau a nu distribui dividende în anumite exerciţii financiare, de
creştere continuă, de reducere sau de păstrare nemodificată a volumului dividendelor de la
un an la altul;
c. opţiunea SA de a distribui dividende în bani, în natură sau în acţiuni, în funcţie de rentabilitate şi
de capitalul social subscris şi vărsat;
d. opţiunea SA de a păstra un anumit raport între suma dividendelor ce se distribuie şi profitul care
se capitalizează.
(http://feisa.usch.md/wp-content/uploads/2017/03/Bazele-managementului-financiar-%C8%98chiopu-
Irina.pdf)
Politica de dividend ne arată opţiunea întreprinderii de a distribui sau nu dividende în anumite exerciţii
financiare, de creştere continuă , de reducere sau de păstrare nemodificată a mărimii dividendelor de la
un an la altul urmărind un anumit scop .

2.2. Politica dividendelor în sumă constantă asigură:


a. venituri stabile acţionarilor, ca mărime absolută (volumul total al dividendelor/nr. de acţiuni) şi
variabile, ca mărime relativă (dividende/capital social);
b. venituri stabile acţionarilor atât ca mărime absolută, cât şi relativă.
4. Test-grilă
3.1 Finanţarea externă pe termen lung a societăţii comerciale pe acţiuni se realizează prin:
a. împrumuturi externe;
b. creşteri de capital, prin încorporarea rezervelor + creşteri de capital, prin conversiunea datoriilor;
c. creşteri de capital + credite bancare + împrumuturi obligatare + credit-bail;
d. împrumuturi obligatare + împrumuturi de la instituţii financiare de specialitate + credit-bail.
Precizaţi varianta corectă.
3.2. Creşterea capitalului social, prin conversiunea datoriilor, are drept rezultat:
a. creşterea capacităţii de autofinanţare şi a bonităţii întreprinderii;
b. influenţa neutră asupra capacităţii de autofinanţare şi a creşterii bonităţii întreprinderii;
c. creşterea volumului total al pasivului bilanţului, însoţită de creşterea bonităţii întreprinderii
4. Studiu de caz:
O societate comerciala pe acțiuni prezintă următoarea situație a capitalurilor proprii:
 Capital social = 250.000 lei
 Numărul de acțiuni = 25.000
 Valoarea de piața a acțiunii = 13,75 lei
Societatea decide sporirea capitalului social prin incorporarea rezervelor in suma de 25000 lei.
Modalitatea de creștere a capitalului social este prin creșterea numărului de acțiuni care se distribuie
gratuit acționarilor existenți
Sa se determina valoarea teoretica a dreptului de atribuire.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 3. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1. Specificați conţinutul și regulile de comportament ale întreprinderii ca sistem. Punctați principalele


elemente aferente diferitor tipuri de sisteme.

2. Test-grilă
2.1. Creşterea capitalului social prin încorporarea de rezerve reprezintǎ:
a. emiterea de acţiuni la valoarea nominala pentru a fi achiziţionate de noi acţionari;
b. creşterea profitului nerepartizat la încheierea exerciţiului financiar;
c. o formǎ de creştere a capitalului care nu aduce resurse noi;
d. utilizarea de resurse obţinute din vânzarea activelor aprobate pentru a fi casate;
e. reducerea cheltuielilor cu amortizarea.
2.2. Avantajele creşterii capitalului social prin aport în numerar şi încorporarea de rezerve constau în:
a. creşterea preţului de emisiune şi obţinerea de resurse mai mari;
b. creşterea numǎrului de acţiuni emise şi a valorii bursiere;
c. posibilitatea externalizǎrii unor activitǎţi pentru creşterea profitului net contabil;
d. scǎderea preţului de emisiune; obţinerea de resurse mai mari; diminuarea numǎrului acţiunilor
necesare a fi emise; creşterea valorii bursiere;
e. posibilitatea firmei de creştere a pasivului bilanţier fǎrǎ a afecta nivelul activului bilanţier.

3. Test-grilă
3.1. În conformitate cu decizia adunării generale a acţionarilor, dividendele se distribuie:
a. cu regularitate, în fiecare an;
b. nu există obligativitatea distribuirii de dividende în fiecare an;
c. cu regularitate, o dată la 2 ani.
3.2. Plata dividendelor către acţionari este de natura să:
a. micşoreze beneficiile;
b. micşoreze capacitatea de autofinanţare;
c. are influenţa neutră asupra capacităţii de autofinanţare

4. Studiu de caz:
Să se determine capacitatea potenţială şi reală a societăţii comercial pe baza următoarelor informaţii:
1. Costul mărfurilor – 15000 mii lei; Plata salariului – 9500 mii lei; Venituri din activitatea de bază –
25500 mii lei; Venituri din alte activităţi – 100000 mii lei; Cheltuieli pentru cumpărări de mărfuri –
5400 mii lei; Venituri excepţionale – 210 mii lei; Cheltuieli excepţionale – 40 mii lei; Venituri
financiare – 1200 mii lei; Cheltuieli financiare – 120 mii lei; Fonful de amortizare – 2000 mii lei.
2.Impozitul pe venit – 12%.
3. Dividende 1800 mii lei
4. Participaţii la beneficii 150 mii lei.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 4. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1. Elucidați componentele şi formele de manifestare a mediului extern al întreprinderii. Identificați


elementele sistemelor bio-social şi cibernetic și structura universului financiar al întreprinderii.
Explicați principalele subsisteme într-o întreprindere.

2. Test-grilă
2.1. Care din următoarele elemente nu intră în structura internă a întreprinderii:
a) omul;
b) activele corporale;
c) activele circulante;
d) societatea;
e) activele necorporale.
2.2. Activitatea întreprinderii generează două grupuri de fluxuri:
a) intrări de factori de producţie şi ieşiri de bunuri şi servicii;
b) intrări de bunuri şi servicii şi ieşiri de materiale;
c) intrări de factori economici şi ieşiri de profit,
d) intrări de capitaluri şi ieşiri de profituri;
e) intrări şi ieşiri de bunuri şi servicii.

3. Test-grilă
3.1. Dobânda creditului bancar depinde de:
a) volumul creditului;
b) rata dobânzii;
c) timpul de creditare;
d) situația financiară a creditorului;
e) situația financiară a debitorului.
3.2. Adevarat sau Fals:
a) Furnizorul prezintă băncii sale facturile şi încasează banii pe care banca îi va recupera de la
banca debitorului.
b) Îndatorarea pe termen scurt vizează procurarea resurselor necesare pentru finanţarea nevoilor ce
au caracter temporar.

5. Studiu de caz:
Să se determine capacitatea potenţială şi reală a societăţii comercial pe baza următoarelor informaţii:
Venituri din vânzări – 500000 mii lei; Costul mărfurilor – 350000 mii lei; Cheltuieli comerciale –
30000 mii lei; Plata salariului – 10000 mii lei; Cheltuieli financiare – 1400 mii lei; Venituri
financiare – 4500 mii lei; Cheltuieli excepţionale 100 mii lei; Venituri din alte activităţi – 45000 mii
lei; Devidente - 25000 mii lei; Participaţii la beneficii - 1300 mii lei; Impozitul pe venit – 12%.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 5. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1. Expuneți conţinutul şi modalităţile de manifestare ale finanţelor întreprinderii. Argumentați


principiile organizării finanţelor întreprinderii și procesul de repartiţie financiară. Identificați
componentele relaţiilor financiare ale întreprinderii.

2. Test-grilă
2.1. Finanţarea întreprinderii pe termen scurt se referă la:
a) finanţarea ciclului de exploatare;
b) finanţarea investiţiilor;
c) finanţarea ciclului de exploatare şi a investiţiilor.
2.2. Creditul comercial se caracterizează prin:
a) banca acordă facilitate de casă pentru plata materiilor prime şi materialelor;
b) furnizorul acceptă plata în rate a bunurilor livrate;
c) furnizorul livrează marfa în condiţiile în care debitorul se obligă să o plătească după o anumită
perioadă de timp.

3. Test-grilă
3.1. Contraprestaţia este o caracteristică a fluxurilor financiare:
a) da, directă şi imediată în toate cazurile;
b) da, numai în cazul transferurilor definitive;
c) da, indirectă şi fără legătură cu data transferurilor;
d) nu există nici un fel de contraprestaţie;
e) da, numai în cazul transferurilor temporare.
3.2. Fluxurile financiare autonome sunt:
a) operaţiuni strict financiare: impozite, taxe , credite bancare, împrumuturi obligatare, prime de
asigurare etc;
b) toate fluxurile pozitive şi negative exprimate valoric;
c) fluxurile pozitive şi negative decalate;
d) fluxurile pozitive şi negative concomitente.

4.Studiu de caz:
SA „Prim-lux” dispune de un capital social compus din:
– 1800 acţiuni categoria A, cu VN = 165 lei pentru o acţiune, cu privilegiul de dividend de 13%
– 600 acţiuni categoria B, fără VN, cu drept de vot,
– valoarea de piaţă constituind 300000 lei
În primii 2 ani, SA „Prim-lux” a decis să repartizeze o parte din profitul net pentru plata dividendelor,
în următoarele sume: - anul I = 33500 lei; - anul II = 44800 lei;
Care a fost mărimea dividendelor şi randamentul celor două categorii de acţiuni, în cei 2 ani?

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 6. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1. Caracterizați conţinutul şi condiţiile imperative ale politicii şi practicii financiare. Specificați
funcţiile finanţelor întreprinderii şi rolul lor. Argumentați necesitatea, rolul şi elementele sistemului
financiar.
2.Test-grilă
2.1. Modalităţile de finanţare primare se pot grupa astfel:
a. finanţări directe;
b. finanţări intermediare;
c. finanţări indirecte;
d. finanţare proprie.
2.2. Finanţările indirecte cuprind:
a. Instituţiile financiare nebancare;
b. împrumutul obligatar public;
c. leasing-ul;
d. credite bancare pe termen mijlociu.
3. Test-grilă
3.1. Configurarea structurală şi dimensiunea organizatorică a unei întreprinderi pot fi influenţate de:
a) specializarea, standardizarea, formalizarea şi configuraţia;
b) specializarea, tehnologizarea, gruparea şi configuraţia;
c) specializarea, tehnologizarea, modernizarea şi configuraţia;
d) specializarea, tehnologizarea, calificarea şi configuraţia.
e) niciun răspuns corect.
3.2. Cum interpretaţi conceptul de întreprindere?
1) ca o unitate economică de producţie;
2) ca o organizaţie cu scop lucrativ;
3) ca o instituţie publică;
4) ca o structură macroeconomică;
5) ca o structură microeconomică.

a) 1, 2, 3; b) 1, 3, 5; c) 1, 2, 5; d) 2, 3, 4; e) 3, 4, 5.
4.Studiu de caz:
Societatea Comercială „Z” doreşte majorarea capitalului social cu suma de 350 milioane lei prin
aporturi noi în numerar şi natură. Ştiind că numărul de acţiuni vechi este de 80000, valoarea de piaţă
a acestora este de 20000 lei/acţiune, iar preţul de emisiune al noilor acţiuni este de 17500 lei/acţiune,
să se determine:
a. valoarea de piaţă a unei acţiuni după majorarea capitalului;
b. valoarea dreptului de subscriere cuvenit vechilor acţionari;
c. preţul plătit pentru o acţiune nouă atât de vechiul cât şi noul acţionar.
” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior
MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 7. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Definiți noţiunea de mecanism economic şi mecanism financiar. Trasați conţinutul, conceptul, tipurile,
elementele și semnificaţia mecanismului financiar al întreprinderii.

2.Test-grilă
2.1. Conţinutul finanţelor întreprinderii constă în:
a) ansamblul de măsuri şi activităţi, care au ca obiect fenomenul financiar;
b) ansamblul de activităţi ce se desfăşoară prin intermediul serviciilor sau direcţiilor financiare şi
care se exprimă valoric;
c) organizarea fluxurilor financiare pentru derularea activităţii în condiţii de rentabilitate.
2.2. Obiectivele finanţelor întreprinderii constau în:
a) stabilirea unui echilibru între nevoi şi resurse în condiţiile rentabilităţii optime;
b) stabilirea necesarului optim de mijloace fixe şi active curente;
c) dimensionarea încasărilor şi plăţilor;
d) dimensionarea fondului de rulment şi al rentabilităţii.

3.Test-grilă
3.1.Politica reziduală de dividend presupune:
a. distribuirea de dividende, din profitul net rămas, după acoperirea nevoilor de reinvestire;
b. distribuirea de dividende într-un cuantum, ce se stabileşte ca diferenţă între totalul surselor
proprii de finanţare posibile, plus împrumuturile aprobate şi valoarea proiectelor ce urmează să
fie finanţate;
c. distribuirea de dividende într-un cuantum, ce se stabileşte ca diferenţă între totalul surselor
proprii de finanţare posibile şi valoarea proiectelor de finanţat în exerciţiul respectiv.
3.2. Politica dividendelor în sumă constantă asigură:
c. venituri stabile acţionarilor, ca mărime absolută (volumul total al dividendelor/nr. de acţiuni) şi
variabile, ca mărime relativă (dividende/capital social);
d. venituri stabile acţionarilor atât ca mărime absolută, cât şi relativă.

4.Studiu de caz:
Bilantul permite cunoasterea urmatoarelor elemente:
 capital social: subscris varsat 10.000 lei si subscris nevarsat 2.000 lei;
 prime de capital 3.000 lei;
 rezerve din reevaluare 5.000 lei;
 rezerve legale 1.500 lei;
 actiuni proprii detinute 500;
 pierdere neacoperita reportata 2.500 lei;
 profit curent 6.000 lei; repartizarea profitului 2.500 lei;
 imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 8.000 lei.
 Sa se determine valorea capitalurilor proprii

Capitalul social (din care varsat):

(+)Primele de capital

(+)Diferenta din reevaluare

(+)Rezerve

(+)Report la nou

(=)Situatia neta dupa repartizarea profitului

(+)Subventii pentru investitii

(=)Totalul capitalurilor proprii dupa repartizarea profitului

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 8. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Argumentați rolul şi necesitatea fondurilor financiare. Punctați instrumentele și metodele de


gestionare şi reglare a activităţii financiare. Redați esenţa deciziei financiare în funcţionarea
mecanismului financiar al întreprinderii.

2.Test-grilă
2.1. Indicatorul ,,Beneficiul/acţiune":
a. reprezintă un flux financiar negativ (de ieşire);
b. nu reprezintă un flux financiar de ieşire;
c. este egal cu randamentul pe o acţiune.
2.2. Coeficientul de capitalizare (PER) se calculează ca raport între:
a. cursul acţiunii/beneficiul pe o acţiune;
b. volumul total al dividendelor/beneficiul net;
c. dividendul cuvenit unei acţiuni/cursul acţiunii

3.Test-grilă
3.1.Cum interpretaţi conceptul de întreprindere?
1.1. ca o unitate economică de producţie;
1.2. ca o organizaţie cu scop lucrativ;
1.3. ca o instituţie publică;
1.4. ca o structură macroeconomică;
1.5. ca o structură microeconomică.
Care grupare este cea reală:
a) 1.1, 1.2, 1.3; b) 1.1,1.3, 1.5; c) 1.1, 1.2, 1.5; d)1. 2, 1.3, 1.4; e) 1.3, 1.4, 1.5.
3.2. Care dintre sistemele componente ale naturii îşi menţin ordinea internă prin atragerea de
entropie joasă din mediul natural înconjurător:
a) sistemele la echilibru;
b) sistemele departe de echilibru;
c) sistemele tehnice;
d) sistemele aproape de echilibru;
e) sistemele informatice.

4.Studiu de caz:
Bilantul contabil permite cunoasterea urmatoarelor elemente: capital social: subscris varsat 10.000 lei si
subscris nevarsat 2.000 lei; prime de capital 3.000 lei; rezerve din reevaluare 5.000 lei; rezerve legale
1.500 lei; actiuni proprii detinute 500: pierdere neacoperita reportata 2.500 lei; profit curent 6.000 lei;
repartizarea profitului 2.500 lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 8.000 lei.
Sa se determine valorea capitalurilor proprii.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 9. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Redați noţiunea, esenţa, caracteristica, particularitățile, categoriile și tipurile fluxurilor financiare.


Apreciați premisele de gestionare eficientă a fluxurilor financiare.

2. Test-grilă
2.1.În sens economic, o întreprindere, indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare, ca
agent economic, produce bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă, scopul fiind:
a) diversificarea bunurilor şi serviciilor;
b) obţinerea de profit,
c) oferirea unor alternative pe piaţă concurenţei;
d) atragerea încrederii cumpărătorului;
e) creşterea valorii nominale a acţiunilor.
2.2. Abordată în concepţie sistemică, ca un sistem complex, obiectivele întreprinderii sunt:
a) combinarea factorilor de producţie pentru obţinerea de bunuri materiale;
b) obţinerea de personal administrativ;
c) adaptarea permanentă la modificările macrosistemelor;
d) reunirea resurselor umane, materiale şi financiare;
e) cererea de conexiuni concretizate în dependenţa tehnologică dintre compartimente.

3. Test-grilă
3.1. Flexibilitatea financiară a întreprinderii exprimă:
a. capacitatea sa de adaptare la transformările neprevăzute în mediul său şi în cadrul activităţii sale şi
este urmărită în toate domeniile de gestiune (strategică, comercială, financiară etc.);
b. capacitatea sa de adaptare în cadrul mecanismului de decontări cu terţii;
c. capacitatea sa de adaptare în relaţiile cu bugetul de stat.
3.2. Deciziile de finanţare au o influenţă directă asupra:
a. structurii activelor;
b. structurii resurselor;
c. gradului de exigibilitate al resurselor;
d. costului mediu al capitalului;
e. investiţiilor posibile de realizat.

4.Studiu de caz:
Dispuneti de urmatoarele date: capital social subscris nevarsat 50.000 lei; capital social subscris
varsat 10.000 lei; prime de emisiune 2.000 lei; prime de conversie a obligatiunilor in actiuni 1.000 lei;
rezerve din reevaluare 9.000 lei; rezerve legale 6.000 lei; rezultat reportat (sold debitor) 8.000 lei;
rezultatul exercitiului (sold creditor) 5.000 lei; repartizarea profitului 5.000 lei; subventii pentru
investitii 3.000 lei. Determinați mărimea capitalurilor proprii.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 10. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1.Expuneți conceptul, rolul, conţinutul şi diversitatea ciclurilor financiare. Documentați componentele,
criteriile de clasificare, funcţiile şi participanţii circuitului financiar. Conturați fluxurile de lichidităţi în
cadrul circuitelor financiare.
2.Test-grilă
2.1.Gestiunea financiară pe termen scurt vizează:
a. asigurarea echilibrului financiar între necesităţile pe termen lung şi capitalurile permanente;
b. asigurarea echilibrului financiar între necesităţile de active circulante şi de trezorerie pe de o
parte şi sursele corespunzătoare, pe de altă parte;
c. optimizarea stocurilor, creanţelor şi a soldurilor de trezorerie;
d. relaxarea scadenţelor datoriilor de exploatare;
e. reducerea costului creditelor pe termen scurt.
Indicaţi varianta de răspuns falsă.
2.2.O viziune economică şi financiară modernă asupra gestiunii firmei presupune:
a. analiză financiară în dinamică;
b. studii privind mediul profesional;
c. studii privind mediul intern (micromediul) şi extern (macromediul) al întreprinderii;
d. analiza riscului prin metoda scorurilor;
e. un diagnostic al firmei primit de la banca finanţatoare.
3.Test-grilă
3.1.În funcţie de apartenenţa la una din ramurile industriale de activitate, întreprinderile se pot clasifica
după:
a) caracterul materiei prime consumate;
b) cantitatea de materie primă consumată;
c) destinaţia economică şi caracterul producţiei finite;
d) mărimea capitalului investit;
e) continuitatea produsului economic.
3.2.După forma de proprietate întreprinderile se pot grupa în:
a) întreprindere particulară, individuală, personală sau de familie;
b) întreprindere particulară în asociaţii;
c) întreprindere publică;
d) întreprindere a administraţiei centrale;
e) întreprindere a administraţiei locale;
f) întreprindere universală;
g) întreprindere mixtă.
4.Studiu de caz:
Să se determine suma dobânzii aferente unui împrumut bancar în valoare de 855 600 lei cu o rată a
dobânzii de 16,5 % anual, pe un termen de 3 luni. La data de 1 a lunii a doua, s-au restituit băncii
250000 lei, iar pe data de 16 a lunii a treia, s-au mai restituit băncii 200000 lei.
” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior
MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 11. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Identificați componentele structurale, scopurile, obiectivele şi sarcinile politicii financiare. Evidenţiați


rolul strategiei şi tacticii financiare în cadrul politicii financiare a întreprinderii. Caracterizați obiectivele
agentului economic pe termen lung, mediu şi scurt.

2. Test-grilă
2.1.Activitatea întreprinderii generează două grupuri de fluxuri:
a) intrări de factori de producţie şi ieşiri de bunuri şi servicii;
b) intrări de bunuri şi servicii şi ieşiri de materiale;
c) intrări de factori economici şi ieşiri de profit,
d) intrări de capitaluri şi ieşiri de profituri;
e) intrări şi ieşiri de bunuri şi servicii.
2.2. Rolul întreprinderii în viaţa unei economii este:
a) dublu: economic şi social;
b) atragerea şi combinarea factorilor de producţie;
c) distribuirea veniturilor;
d) favorizarea şi promovarea personalului;
e) executarea de bunuri şi servicii.

3. Test-grilă
3.1.În pasivul bilanţului se cuprind:
a. capitaluri proprii şi active imobilizante
b. datorii şi active circulante
c. capitaluri proprii, provizioane şi datorii
3.2.Sursele proprii de finanţare pe termen lung cuprind:
a. aporturi noi la capital şi fondul de rulment
b. autofinanţarea şi datoriile pe termen scurt (de exploatare)
c. autofinanţarea, vânzarea de active şi aporturi noi la capital

4.Studiu de caz:
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni însumează 2 160 000 lei şi e format din 2 700
acţiuni simple a cate 800 lei fiecare. Societatea încasează din vânzarea producţiei 1,5 mln lei,
cheltuielile şi consumurile de producţie fiind:
– consumuri directe de materii prime şi materiale - 650 000 lei
– cheltuieli privind retribuirea muncii lucrătorilor din activitatea de producţie - 356 000 lei
– cheltuieli indirecte de producţie - 85 000 lei.
Ştiind că adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 35%
din profitul net al societăţi, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi
mărimea profitului destinat modernizării producţiei.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 12. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Evidenţiați rolul, sarcinile și responsabilităţile operaţionale ale gestiunii financiare ca sistem de


previziune şi control. Argumentați rolul deciziei financiare în gestionarea proceselor economice.

2.Test-grilă
2.1.Capitalul permanent cuprinde:
a. totalitatea resurselor;
b. totalitatea activelor;
c. capitalul propriu şi datoriile pe termen lung;
d. totalitatea imobilizărilor;
e. totalitatea pasivelor.
2.2.Situaţia netă a capitalului propriu constă în:
a. capital social + creşteri ulterioare de capital;
b. capitalul propriu;
c. capital social + creşteri de capital + diferenţe pozitive din reevaluări;
d. capitalul propriu – rezerve reglementate - subvenţii.

3.Test-grilă
3.1.Care din următoarele elemente nu intră în structura internă a întreprinderii:
a) omul;
b) activele corporale;
c) activele circulante;
d) societatea;
e) activele necorporale.
3.2.Întreprinderea reprezintă:
a) sistem complex;
b) sistem socio-economic;
c) sistem tehnico-material;
d) sistem organizatoric-administrativ;
e) sistem dinamic organic adaptiv,
f) sistem deschis;
g) sistem autoreglabil.

4.Studiu de caz:
O societate decide încorporarea unei pătrimi din totalul rezervelor pentru majorarea capitalului şi
distribuirea gratuită de acţiuni. Total rezerve 6.000.000 u.m. Număr acţiuni nou emise 2.000.
Înainte de majorare capitalul social era reprezentat de 8.000 acţiuni.
Determinați valoarea teoretică a dreptului de atribuire, calculată pe baza situaţiei nete contabile.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 13. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1.Identificați noţiunea, esenţa, concept, tipologia şi elementele componente ale capitalului întreprinderii.
Punctați principiile formării şi necesitatea optimizării structurii capitalului întreprinderii.
2.Test-grilă
2.1.În sens economic, o întreprindere, indiferent de dimensiune, formă de proprietate şi organizare, ca
agent economic produce bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă, scopul fiind:
a) diversificarea bunurilor şi serviciilor;
b) obţinerea de profit,
c) oferirea unor alternative pe piaţa concurenţei;
d) atragerea încrederii cumpărătorului;
e) creşterea valorii nominale a acţiunilor.
2.2. Activitatea întreprinderii generează două grupuri de fluxuri:
a) intrări de factori de producţie şi ieşiri de bunuri şi servicii;
b) intrări de bunuri şi servicii şi ieşiri de materiale;
c) intrări de factori economici şi ieşiri de profit,
d) intrări de capitaluri şi ieşiri de profit;
e) intrări şi ieşiri de bunuri şi servicii.
3.Test-grilă
3.1. Plăţile periodice, făcute în contul leasing-ului (redevenţele), sunt formate din:
a) beneficii afectate acestei destinaţii;
b) fond de amortizare afectat acestei destinaţii;
c) remuneraţia creditului + plus amortizări;
d) amortizări + dobânzi + comisioane + prime de risc.
3.2. Din punct de vedere financiar, leasing-ul:
a) modifică structura financiară a întreprinderii;
b) nu modifică structura financiară a întreprinderii;
c) nu modifică structura financiară, ci numai angajamentele anuale de plată;
d) modifică structura financiară şi angajamentele anuale de plată.
4.Studiu de caz:
Pentru ilustrare vom lua exemplul unei societăţi comerciale pe acţiuni care dispune de un capital
social de 1200000 lei, format din: număr de acţiuni emise 500; valoarea nominală a unei acţiuni 2400
lei; cursul unei acţiuni 3700 lei; capitalizarea bursieră 1850000 lei; dividende de plată 240000 lei; profit
net 300000 lei; activul net 20070000 lei
Pe baza informaţiilor prezentate mai sus, calculați indicatorii politicii de dividend.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 14. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Conturați capitalul pe surse de provenienţă şi pe modalităţi de folosinţă. Argumentați necesitatea


deţinerii și procedura de constituire a capitalului de către întreprindere. Caracterizați strategiile de
finanţare şi atragere de fonduri.

2. Test-grilă
2.1.Plasamentul în obligaţiuni comportă remuneraţii:
a) mari şi sigure (fără risc);
b) mari, dar nesigure (cu risc);
c) mici, dar sigure;
d) mici şi nesigure.
2.2. Din punct de vedere economic, leasing-ul (credit-bail) face parte din:
a) creditul pe termen mijlociu şi lung
b) creditul pe termen scurt;
c) fondurile proprii ale SA;
d) datoriile către bugetul statului.

3.Test-grilă
3.1.Metoda normativă de identificare a actului financiar presupune:
a. identificarea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin contracte;
b. analiza economico - financiară faţă de terţi;
c. interpretarea financiară, în funcţie de anumiţi indicatori general utilizaţi de factori din interiorul
întreprinderii sau din afara ei.
3.2. Printre riscurile economice ale unei întreprinderi se regăsesc:
a. stabilitatea cererii;
b. stabilitatea preţului de vânzare;
c. ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor firmei;
d. capacitatea de a ajusta preţurile produselor la costurile intrării.

4.Studiu de caz:
Contul de profit şi pierderi al exerciţiului oferă următoarele informaţii (u.m.):
– venituri totale 1.200.000;
– cheltuieli pentru exploatare 850.000, din care amortizarea mijloacelor fixe 50.000;
– cheltuieli excepţionale 100.000;
– cheltuieli financiare 30.000;
– impozit pe profit 35.200;
– dividende de plǎtit acţionarilor 30.000.
Determinați autofinanţarea.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 15. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Identificați noţiunea, conceptul, trăsăturile și elementele componente ale capitalului propriu. Reflectați
scopurile politicii formării capitalului. Argumentați necesitatea asigurării întreprinderii cu capital
propriu.

2.Test-grilă
2.1.Pârghiile economico-financiare îndeplinesc următoarele funcţii:
a) sunt instrumente de dimensionare şi normare a resurselor necesare, precum şi a efectelor
produse în urma consumului respectivelor resurse;
b) se identifică ca instrumente de semnalizare a activităţii economice cu ajutorul cărora se
compară principalii indicatori economici;
c) se caracterizează ca instrumente de stimulare care ajută la realizarea obiectivelor propuse;
d) se manifestă ca instrumente de repartizare, distribuire şi redistribuire a valorii adăugate.
2.2. Instrumentele financiare reprezintă:
a) categorii valorice folosite pentru gestionarea, stimularea, impulsionarea şi controlarea
activităţii economico-financiare în vederea obţinerii unor rezultate superioare;
b) relaţii economico-sociale ce stau la baza acoperirii unor riscuri, specifice activităţii de
antreprenoriat;
c) categorii valorice, folosite pentru gestionarea valorii adăugate;
d) relaţii economice ce stau la baza stimulării activităţii agenţilor economici.

3.Test-grilă
3.1.Suma unui împrumut obligatar este:
a) limitată juridic;
b) nelimitată juridic;
c) în funcţie de nevoile de fonduri ale emitentului;
d) în funcţie de nevoile întreprinderii emitente şi de posibilităţile de absorbţie ale pieţei financiare.
3.2. Amortizarea împrumutului obligatar, prin anuitităţi constante, presupune:
a) principalul şi dobânda sunt constante an de an;
b) suma principalului creşte continuu, iar suma dobânzii scade continuu;
c) suma principalului scade continuu, iar suma dobânzii creşte continuu;
d) principalul este constant, iar suma dobânzii creşte continuu;
e) suma dobânzii este constantă, iar principalul în creştere.

4.Studiu de caz:
Contul de profit şi pierderi al exerciţiului oferă următoarele informaţii (u.m.): profit net pentru fondul de
dezvoltare 30.000; amortizarea mijloacelor fixe 2.000; dividende 1.000; dobânzi 100.
Determinați autofinanţarea.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 16. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Expuneți procedura determinării necesarului în mijloace financiare. Caracterizați principalele


caracteristici ale acţiunii și clasele de acţiuni ce pot fi emise. Redați principalele reguli şi principii ce
stau la baza gestionării și determinării costului capitalului propriu.

2.Test-grilă
2.1.Fiduciarul este persoana fizică desemnată:
a) să plaseze obligaţiunile pe piaţa financiară;
b) să supravegheze îndeplinirea obligaţiilor emitentului împrumutului obligatar;
c) să efectueze operaţiunile de trezorerie aferente împrumutului obligatar;
d) să distribuie cupoane cuvenite obligatarilor.
2.2.Preţul de emisiune a obligaţiunilor poate fi:
a) mai mare decât valoarea nominală;
b) mai mic decât valoarea nominală;
c) mai mare, mai mic sau egal cu valoarea nominală

3.Test-grilă
3.1.Societăţile comerciale pot fi:
a) societăţi comerciale de persoane, societăţi comerciale de bunuri economice;
b) societăţi comerciale de persoane, societăţi comerciale de capitaluri;
c) societăţi comerciale de persoane, societăţi comerciale de servicii;
d) societăţi comerciale economice, societăţi comerciale industriale;
e) societăţi comerciale de familie, societăţi comerciale de stat.
3.2. În funcţie de apartenenţa la una din ramurile industriale de activitate, întreprinderile se pot clasifica
după:
a) caracterul materiei prime consumate;
b) cantitatea de materie primă consumată;
c) destinaţia economică şi caracterul producţiei finite;
d) mărimea capitalului investit;
e) continuitatea produsului economic.

4.Studiu de caz:
O societate comerciala pe actiuni prezinta urmatoarea situatie a capitalurilor proprii:
 Capital social = 300.000 lei
 Numărul de acțiuni = 15.000
 Valoarea de piață a acțiunii = 22 lei
Societatea decide sporirea capitalului social prin emisiunea de 5000 noi acțiunii la un preț de
emisiune de 21 lei/actiune.
Sa se determine valoarea teoretica a dreptului preferențial de subscriere.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 17. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1.Reflectați procedura de constituire, creştere, reducere şi amortizare a capitalului propriu. Precizați
gama de mijloace de finanţare. Definiți acţiunea şi obligaţiunea și argumentați deosebirile dintre acţiuni
şi obligaţiuni. Caracterizați etapele politicii de emitere a acţiunilor
2.Test-grilă
2.1.În funcţie de amploarea factorilor de producţie utilizaţi, de mărimea rezultatelor economico-
financiare, întreprinderile pot fi:
a) întreprinderi mixte;
b) întreprinderi care funcţionează tot timpul anului;
c) întreprinderi comerciale;
d) întreprinderi prestatoare de servicii.
2.2.După forma de proprietate, întreprinderile se pot grupa în:
a) întreprindere particulară, individuală, personală sau de familie;
b) întreprindere particulară în asociaţii;
c) întreprindere publică;
d) întreprindere universală;
f) întreprindere mixtă.
3.Test-grilă
3.1.Îndatorarea pe termen scurt se poate realiza prin apelarea la:
a) Credite bancare pe termen scurt;
b) Linii de credite;
c) Credite specifice pe termen scurt;
d) Credite client;
e) Leasing.
3.2. Obligaţiunile conferă dreptul:
a) de coproprietate şi de participare la distribuirea profitului;
b) de proprietate şi cupoane;
c) de a primi dividende anuale;
d) de a primi cupoane anuale.
4.Studiu de caz:
O societate comerciala pe acțiuni prezintă următoarea situație a capitalurilor proprii:
 Capital social = 250 000 lei;
 Număr de acțiuni = 25 000;
 Valoarea de piață a acțiunii = 13,75 lei.
Societatea decide sporirea capitalului social prin emisiunea de 10 000 de noi actiuni, la un prêt de
emisiune de 12 lei/acțiune.
Sa se determine valoarea teoretica a dreptului preferențial de subscriere.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 18. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Identificați și descrieți procedurile de creştere a capitalului propriu prin noi aporturi în numerar, prin
încorporarea rezervelor şi prin conversiunea datoriilor. Comparați posibilităţile creşterii de capital.

2.Test-grilă
2.1.Obligaţiunea sau certificatul de obligaţiune:
a) este un titlu de creanţă pentru deţinător;
b) este un titlu de credit pentru deţinător;
c) este un titlu de creanţă pentru emitent;
d) este un titlu de credit pentru emitent;
e) este un titlu de creanţă pentru deţinător şi de credit pentru emitent;
f) este un titlu de creanţă pentru emitent şi de credit pentru deţinător.
2.2.Emisiunea la scont a obligaţiunilor are loc atunci când:
a) preţul de emisiune  valoarea nominală;
b) preţul de emisiune  valoarea nominală;
c) preţul de emisiune = valoarea nominală.

3.Test-grilă
3.1.Finanţele întreprinderii contribuie la:
a) constituirea fondurilor băneşti;
b) realizarea controlului asupra utilizării fondurilor;
c) determinarea echilibrului pe termen lung şi scurt;
d) asigurarea circuitului normal al fondurilor;
e) repartizarea fondurilor constituite.
3.2.Care dintre principiile de mai jos nu reprezintă principiu specific al finanţelor întreprinderii:
a) principiul conservării patrimoniului;
b) principiul proporţionalităţii între risc şi remunerare;
c) principiul dispersării riscului;
d) principiul pragului de semnificaţie;
e) deprecierea în timp a banilor.

4.Studiu de caz:
S.A.”Floare” dispune de un capital propriu format din 3100 acţiuni. Volumul vânzărilor nete la
sfârşitul anului este de 1 970 000 lei, cheltuielile şi consumurile de producţie fiind de 1 450 000 lei.
Ştiind că adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 35% din
profitul net al societăţii, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi mărimea
profitului destinat modernizării producţiei

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 19. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Specificaţi caracteristica şi determinantele politicii de autofinanţare. Explicaţi factorii de incidenţă


asupra autofinanţării. Argumentați semnificaţia și aportul autofinanţării la constituirea capitalului
propriu.

2.Test-grilă
2.1.Obiectivele financiare ale întreprinderii sunt:
a) obţinerea profitului;
b) creşterea vânzărilor;
c) creşterea averii acţionarilor;
d) instruirea personalului;
e) asigurarea întreprinderii cu factorii de producţie necesari.
2.2.Care dintre următoarele variante nu reprezintă un obiectiv fundamental al finanţelor:
a) procurarea, repartizarea şi utilizarea surselor de finanţare;
b) calculul şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă;
c) efectuarea de încasări şi plăţi;
d) maximizarea fluxurilor de numerar disponibile;
e) gestionarea riscurilor financiare.

3.Test-grilă
3.1.Semnificaţia acţiunilor cu privilegiul de dividend cumulativ:
a) participă cu prioritate la distribuirea dividendelor;
b) participă la distribuirea dividendelor în toţi anii, indiferent de profitul afectat acestei destinaţii;
c) îşi pot majora randamentul comparativ cu acţiunile fără acest privilegiu;
d) dau dreptul de a participa retroactiv la distribuirea de dividende pentru anii când nu s-au
distribuit dividende.
Precizaţi varianta corectă.
3.2.Semnificaţia acţiunilor cu privilegiul de dividend şi de participaţie:
a) pot participa, retroactiv, la distribuirea dividendelor pentru anii când nu s-au distribuit
dividende;
b) pot să-şi sporească randamentul peste cel obţinut de acţiunile ordinare;
c) pot să-şi sporească randamentul până la cel obţinut de acţiunile ordinare.
Precizaţi varianta corectă.

4.Studiu de caz:
Să se determine suma dobânzii aferente unui împrumut bancar în valoare de 85 200 lei, cu o rată
a dobânzii de 18,5 % anual, pe un termen de 4 luni. La data de 11 a lunii a doua, s-au restituit băncii
25 000 lei, iar pe data de 16 a lunii a treia, s-au mai restituit băncii 20 000 lei. Să se indice rentabilitatea
minimă adusă de utilizarea activelor pentru care efectul de îndatorare este pozitiv.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 20 Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Redaţi corelaţia dintre autofinanţare, împrumut, uzură şi repartizarea profiturilor. Caracterizaţi


conţinutul şi tipurile capacității de autofinanţare. Identificaţi procesul formării valorilor şi aprecierii
costului autofinanţării.

2.Test-grilă
2.1.Realizarea funcţiei de asigurare cu fondurile financiare necesare are la bază:
a) criteriul rentabilităţii;
b) criteriul costului minim al capitalului;
c) criteriul destinaţiei fondurilor.
2.2.Rolul finanţelor întreprinderii la nivel macroeconomic este:
a) finanţarea cheltuielilor publice;
b) asigurarea echilibrului financiar;
c) completarea veniturilor bugetului de stat.

3.Test-grilă
3.1.Cum sunt grupate fluxurile realizate de întreprinderi?
A) ciclul de investiţii;
B) ciclul operaţiunilor de exploatare;
C) ciclul operaţiunilor financiare;
D) ciclul operaţiunilor nefinanciare.
a) A+B+C+D
b) A+B+C
c) C+D
3.2. Care dintre următoarele fluxuri enumerate nu reprezintă un flux financiar:
a) Fluxurile de contrapartidă;
b) Fluxurile decalate;
c) Fluxurile multiple;
d) Fluxurile de produse şi servicii;
e) Fluxurile autonome.

4.Studiu de caz:
S.A. ,,Grand" dispune de un capital statutar compus din:
– 1800 acţiuni categoria „A”, cu valoarea nominală = 165 lei/act., cu un privilegiu de dividend de
13%;
– 600 acţiuni categoria „B”, cu drept de vot, valoarea de plată” constituind 300 000 lei.
În primii doi ani, societatea respectivă a decis să repartizeze o parte din profitul net pentru plata
dividendelor: în primul an, suma de 33 500 lei, iar în al doilea an - 44 800 lei.
Să se calculeze mărimea dividendelor şi randamentul celor două categorii de acţiuni. Faceţi
concluzii.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 21. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Definiți noțiunea de dividend şi politica de dividend. Descrieți forme de plată a dividendelor și


deciziile cu privire la distribuirea şi plata dividendelor. Reflectați tipurile politicii de dividend.

2.Test-grilă
2.1.Precizaţi care din următoarele operaţiuni nu fac parte din ciclul operaţiunilor financiare:
a. Constituirea de depozite bancare;
b. Participarea la capitalul social al altor firme;
c. Achiziţia de obligaţiuni de pe piaţa de capital;
d. Achiziţia de materii prime şi materiale;
e. Achiziţia de acţiuni de pe piaţa de capital.
2.2. Fluxurile financiare au loc între:
a. persoane fizice;
b. persoane juridice şi persoane fizice;
c. persoane juridice;
d. persoane fizice şi juridice, persoane juridice şi în cadrul persoanelor juridice.

3.Test-grilă
3.1.Obiectivul principal al gestiunii financiare constă în:
a. maximizarea profitului întreprinderii;
b. maximizarea valorii întreprinderii;
c. maximizarea veniturilor obţinute;
d. realizarea unor proiecte de investiţii care generează o rată a rentabilităţii egală cu rata dobânzii
de pe piaţa financiară;
e. maximizarea profiturilor repartizate acţionarilor cu titlu de dividend.
3.2.Deciziile de investire influenţează în mod direct:
a. structura activelor întreprinderii;
b. structura resurselor întreprinderii;
c. structura gradului de lichiditate al activelor;
d. diminuarea portofoliului de active;
e. necesităţile de capitaluri circulante.

4.Studiu de caz:
S.A. „Carat" dispune de un capital propriu compus din 2780 de acţiuni. Volumul vânzărilor nete
la sfârşitul anului este de 2 265 000 lei, iar cheltuielile şi consumurile de producţie constituie 1 780 000
lei.
Ştiind că adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 55%
din profitul net al societăţii, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi
mărimea profitului destinat modernizării producţiei.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 22. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Redaţi etapele de elaborare şi factorii de influenţă asupra politicii de dividend. Expuneţi indicatorii
politicii de dividend.

2.Test-grilă
2.1.Principala sarcină a gestiunii financiare a întreprinderii este:
a. maximizarea valorii întreprinderii şi a acţionarilor săi;
b. obţinerea unui profit cât mai mare;
c. creşterea fluxurilor de trezorerie.
2.2.Decizia de finanţare:
a. stă la baza alegerii între sursele proprii de capital şi cele împrumutate;
b. se ia de către contabilul-sef;
c. are drept scop finanţarea ciclului de exploatare;
d. este luată de către administratorul firmei;
e. se face în orice moment al exploatării.

3.Test-grilă
3.1.Eficienţa unui circuit financiar este asigurată de dezvoltarea următoarelor reguli:
a. regula echităţii;
b. regula transparenţei;
c. regula interdependenţei;
d. regula deschiderii.
Precizaţi variantele corecte.
3.2.În mod convenţional, la nivelul unei întreprinderi se disting trei cicluri principale:
a. ciclul de exploatare ;
b. ciclul de investiţii - amortizare;
c. ciclul operaţiunilor financiare;
d. ciclul operaţiunilor de comercializare;
Precizaţi varianta care nu corespunde realităţii.

4.Studiu de caz:
Debitorul a utilizat creditul în următoarele condiţii:
– suma creditului - 10 000 lei;
– perioada de credit - 30 zile;
– rata anuală a dobânzii, stipulate în contractul de credit este de 25% anual;
– pe data de 11 a lunii, debitorul a rambursat 2000 lei din suma creditului.
Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior

MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 23. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Redați noţiunea, conceptul, clasificarea capitalurilor împrumutate pe termen lung şi mediu. Apreciați
criteriile de plasament optim de capital și mecanismul de atragere a surselor împrumutate. Descrieți
procedura de examinare a politicii de îndatorare, ratei rentabilităţii şi riscului financiar.
2.Test-grilă
2.1.Care dintre următoarele surse de finanţare este considerată prima ce se accesează din punct de
vedere cronologic:
a. Sponsorizările;
b. Factoring-ul;
c. Subvenţiile;
d. Capitalul social;
e. Creditul obligatar.
2.2. Care dintre următoarele variante reprezintă trăsătura specifică a pasivelor stabile:
a. Sunt nerambursabile;
b. Nu au costuri;
c. Au drept cost dividendele;
d. Sunt furnizate de către bănci;
e. Sunt surse financiare acordate în natură.
3.Test-grilă
3.1.Luarea unor decizii privind colectarea capitalurilor reprezintă:
a. rolul operaţional al funcţiei financiare a firmei;
b. rolul funcţional al funcţiei financiare a firmei;
c. rolul politic al funcţiei financiare a firmei;
d. nici una din variantele de mai sus.
3.2.Acţiunile sunt:
a. titluri mobiliare cu valoare garantată şi cu venituri certe;
b. titluri mobiliare cu valoare negarantată şi cu venituri incerte;
c. titluri mobiliare cu valoare negarantată şi cu venituri certe;
d. titluri mobiliare cu valoare garantată şi cu venituri incerte.
4.Studiu de caz:
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni însumează 2 160 000 lei şi e format din 2 700
acţiuni simple a cate 800 lei fiecare. Societatea încasează din vânzarea producţiei 1,5 mln lei,
cheltuielile şi consumurile de producţie fiind: consumuri directe de materii prime şi materiale - 650 000
lei; cheltuieli privind retribuirea muncii lucrătorilor din activitatea de producţie - 356 000 lei; cheltuieli
indirecte de producţie - 85 000 lei.
Ştiind că adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 35%
din profitul net al societăţi, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi
mărimea profitului destinat modernizării producţiei.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 24. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii

1.Redaţi tipurile şi caracteristica obligaţiunilor. Elucidați conceptul de împrumut obligatar și


principalele etape în derularea ofertei publice de obligaţiuni.

2.Test-grilă
2.1.Semnificaţia acţiunilor cu privilegiul de dividend:
a. dau dreptul de a participa la distribuirea dividendelor;
b. dau dreptul de a participa cu prioritate, la distribuirea dividendelor;
c. dau dreptul de a participa, retroactiv, la distribuirea dividendelor pentru anii când nu s-au
distribuit dividende;
d. îşi pot major a randamentul în raport cu acţiunile ordinare.
2.2. Semnificaţia acţiunilor cu privilegiul de dividend cumulativ:
a. participă la distribuirea dividendelor în toţi anii, indiferent de profitul afectat acestei destinaţii;
b. participă cu prioritate la distribuirea dividendelor;
c. dau dreptul de a participa, retroactiv, la distribuirea de dividende pentru anii când nu s-au
distribuit dividende;
d. îşi pot majora randamentul comparativ cu acţiunile fără acest privilegiu.

3.Test-grilă
3.1.Avantajele întreprinderii mici şi mijlocii sunt:
a) protecţia socială a salariaţilor este relativ redusă;
b) gradul mare de adaptabilitate la cerinţele pieţei,
c) existenţa unui sistem de informare direct;
d) dispun de un capital redus;
e) o mai bună gestiune a resurselor umane;
f) amenajarea teritorială neechilibrată;
g) crearea de noi locuri de muncă.
3.2. Configurarea structurală şi dimensiunea organizatorică a unei întreprinderi pot fi influenţate de:
a) specializarea, standardizarea, formalizarea şi configuraţia;
b) specializarea, tehnologizarea, gruparea şi configuraţia;
c) specializarea, tehnologizarea, modernizarea şi configuraţia;
d) specializarea, tehnologizarea, calificarea şi configuraţia.
e) niciun răspuns corect.

4.Studiu de caz:
Întreprinderea a utilizat creditul în următoarele condiţii:
– suma creditului - 10 000 lei;
– perioada de credit - 30 zile;
– rata anuală a dobânzii, stipulată în contractul de credit, este de 25% anual.
Să se determine care va fi suma dobânzii aferente creditului primit.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 25. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1.Caracterizaţi gestiunea financiară a împrumuturilor pe termen scurt. Definiți noţiunea și principalele
caracteristici ale capitalului împrumutat pe termen scurt.
2.Test-grilă
2.1.Întreprinderea reprezintă:
a) sistem complex;
b) sistem socio-economic;
c) sistem tehnico-material;
d) sistem organizatoric-administrativ;
e) sistem dinamic organic adaptiv,
f) sistem deschis;
g) sistem autoreglabil.
2.2.Abordată în concepţie sistemică, ca un sistem complex, obiectivele întreprinderii sunt:
a) combinarea factorilor de producţie pentru obţinerea de bunuri materiale;
b) obţinerea de personal administrativ;
c) adaptarea permanentă la modificările macrosistemelor;
d) reunirea resurselor umane, materiale şi financiare;
e) cererea de conexiuni concretizate în dependenţa tehnologică dintre compartimente.
3.Test-grilă
3.1. Autofinanţarea este influenţatǎ de:
a) nevoile temporare înregistrate în activul bilanţier;
b) valoarea datoriilor cǎtre furnizorii de prestǎri servicii;
c) cash-flow-ul net sau marja brutǎ de autofinanţare şi dividendele cuvenite acţionarilor;
d) valoarea împrumuturilor contractate pe termen mediu şi lung;
e) nivelul resurselor permanente existente la dispoziţia firmei.
3.2.În situaţia în care întreprinderea înregistreazǎ pierderi:
a) autofinanţarea permite menţinerea nivelului de lichidate al firmei;
b) autofinanţarea nu permite menţinerea la un nivel constant al fondurilor angajate de firmǎ;
c) capacitatea de autofinanţare permite angajarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung;
d) capacitatea de autofinanţare permite numai achitarea impozitului pe profit;
e) capacitatea de autofinanţare necesitǎ majorarea activului bilanţier.
4.Studiu de caz:
S.A. ,,Codru" dispune de un capital statutar format din: 1200 acţiuni categoria ,,A", cu valoarea
nominala = 150 lei/act., cu privilegiul de dividend de 10%; 800 acţiuni categoria ,,B", cu drept de vot,
valoarea de piaţă constituind 200 000 lei.
In primii 2 ani, societatea respectiva a decis sa repartizeze dividende, după cum urmează: în
primul an -23400 lei, anul doi - 42 200 lei. Să se calculeze mărimea dividendelor si randamentul celor
doua categorii de acţiuni. Argumentaţi răspunsul.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior


MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST – COMERCIALĂ
DIN MOLDOVA A P R O B:
Anul de studii 2014-2015
B I L E T U L nr. 26. Şef de catedră
de examinare Anul de studii
Şef de catedră
Specialitatea Finanţe şi bănci Anul de studii
Anul II Grupa 3FB-21 Şef de catedră
Disciplina Finanţele întreprinderii
1.Caracterizați tipurile de credite pe termen scurt. Descrieți procedura de organizare a procesului de
creditare al întreprinderii. Fundamentați particularităţile, conţinutul şi forma contractului de credit.
2.Test-grilă
2.1.Autofinanţarea reprezintǎ:
a) surplusul monetar obţinut şi pus la dispoziţia firmei şi a acţionarilor;
b) potenţialul firmei de a rambursa împrumuturile contractate;
c) capacitatea firmei de a achita furnizorii de materii prime şi materiale;
d) capacitatea firmei de a emite noi acţiuni ce se tranzacţioneazǎ la bursǎ;
e) capacitatea firmei de a achita obligaţiile cǎtre personalul angajat şi impozitelor şi taxelor
datorate potrivit legii.
2.2.Autofinanţarea obţinutǎ din activitatea firmei constituie:
a) apariţia unor dezechilibre între încasǎri şi plǎţi din cadrul exerciţiului financiar;
b) obligaţia firmei de a-şi majora capitalul social;
c) posibilitatea firmei de obţinere de profit la nivelul planificat;
d) singura garanţie pentru autonomie şi stabilitate financiarǎ;
e) angajamentele firmei pentru creşterea bilanţului contabil.
3.Test-grilă
3.1.Mecanismul financiar are ca trăsături:
a) este stabilit odată pentru totdeauna;
b) are o structură foarte bine definită;
c) are o structură relativă;
d) toate elementele sale au un grad mare de stabilitate;
e) toate elementele sale au un caracter mobil.
3.2. Care din funcţiile de mai jos trebuie îndeplinită de mecanismul economic:
a) De conducere şi reglare a proceselor economice în concordanţa cu interesele naţionale;
b) De dirijare a activităţii agenţilor economici privaţi;
c) De recuperare a împrumuturilor acordate de stat;
d) De comandă centralizată a economiei.
4.Studiu de caz:
Capitalul propriu al unei societăţi pe acţiuni însumează 2 500 000 lei şi e format din 2 500
acţiuni simple a câte 1000 lei fiecare. Societatea încasează din vânzarea producţiei 2 mln lei, cheltuielile
şi consumurile de producţie fiind: consumuri directe de materii prime şi materiale 800 000 lei; cheltuieli
privind retribuţia muncii lucrătorilor din activitatea de producţie - 600 000 lei; cheltuieli indirecte de
producţie - 121 000 lei.
Ştiind ca adunarea generală a acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în proporţie de 40%
din profitul net anual, să se calculeze mărimea dividendelor plătite pentru fiecare acţiune şi mărimea
profitului destinat modernizării producţiei.

” 04 ” noiembrie 201 4 Examinator E. Fuior