Sunteți pe pagina 1din 19

Rudolf Steiner (1861-1925)

Pedagogia Waldorf
Pedagogia Waldorf

• are la bază concepţia pedagogică şi antropsofică a lui Rudolf Steiner despre om şi lume, despre
existenţa unor elemente suprasensibile constitutive ale fiinţei umane, dincolo de corpul fizic.

• Potrivit concepţiei antroposofice (gr.anthropos=om, sofia=înţelepciune, cunoaşterea omului) în


afară de lumea naturală există o lume spirituală, la fel de reală ca cea naturală.

• Natura ascunsă a omului are umătoarele elemente: corpul fizic (legile lumii fizice-minerale), corpul
vieţii-corpul eteric (purtător al forţelor vieţii), corpul senzaţiei-corpul astral (purtătorul durerii, al
plăcerii şi pasiunilor) şi corpul Eu-lui (propriu omului, purtătorul sufletului omenesc superior).

• Steiner considera că trupul este supus legilor eredităţii, sufletul e supus destinului şi spiritul e supus
legilor reîntrupării. Pedagogia Waldorf „ îl ajută pe educator să vadă ce este, de fapt individul: un
trup purtător de viaţă care conlucrează cu un suflet purtător de spirit, iar pe elev, să găsească
relaţiă potrivită dintre trupesc şi sufletesc, dintre individualitatea proprie şi mediul natural.”
Pedagogia Waldorf
• Pedagogia Waldorf porneşte de la copil şi are ca
obiectiv dezvoltarea potenţialului individual al fiecărui
copil, din interior întrucât “omul nu poate trăi decât în
activitatea interioară”(Albulescu I., 2009, pg.384).

• Prin introspecţie, studiu şi observaţie practică, fiecare


om îşi poate descoperi propria natură interioară şi
realităţile spirituale ale lumii înconjurătoare. Rudolf
Steiner a explicat procesul formării personalităţii
umane din interiorul ei, observând tendinţele pozitive,
impulsurile personale de acţiune în lume, rafinarea
simţurilor şi modelarea sensibilităţii sufleteşti.
Pedagogia Waldorf
• Steiner abordează conceptul de personalitate pe baza
teoriei temperamentului interpretată prin prisma ştiinţei
spirituale.Copilăria şi adolescenţa sunt împărţite în
perioade de câte 7 ani.

• La sfărşitul primei perioade de 7 ani, „forţele eterice de


creştere şi reproducere care au stimulat creşterea
organismului se metamorfozează în forţe de învăţare…, iar
copilul este apt să meargă la şcoală. De la 7 la 9 ani domină
tendinţa de imitare, iar de la 9 la 12 ani nevoia copilului de
a se dezvolta sub autoritateae educatorului. În perioada
cuprinsă între 7-12 ani, forţele astrale pregătesc apariţia
Eului. (Albulescu I., 2009, p.386).
Principiile Pedagogiei Waldorf
• Principiul abordării integrale a fiinţei umane în funcţie
de specificul vârstei;
• Principiul educaţiei permanente ca dimensiune a
existenţei omului pe parcursul întregii vieţi;
• Principiul organizării ritmice a situaţiei educaţionale pe
baza epocilor de studiu.
• Principiul creării unui ambient adecvat obiectivelor
pedagogie fixate;
• Principiul asigurării echilibrului între teorie şi practică;
• Principiul predării artistice şi în imagini, iar principala
modalitate de a crea imagini vii este cuvântul.
Pedagogia Waldorf
• Rudolf Steiner a înfiinţat în anul 1919 la Stuttgart
prima şcoală Waldorf cu sprijinul lui Emil Malt,
managerul fabricii de ţigarete Waldorf-Astoria.

• Educaţia este concepută ca act tămăduitor, în


sensul că „prin educaţie omul se vindecă pe sine şi
umanitatea de tendinţa spre decădere...Scopul
ultim al educaţiei este formarea concepţiei
spiritualiuste despre lume, care include şi ideea
reîncarnării”(Albulescu I., pg.393)
Pedagogia Waldorf
• În primii 7 ani, dezvoltarea sănătoasă a copilului are loc într-o
atmosferă de căldură şi îndrumare, care produce bucurie, uimire şi
respect.

• Cel mai important aspect al lucrului cu copilul mic îl reprezintă


atitudinea lăuntrică a educatorului, care este modelul pe care copiii
îl imită.

• Prin urmare, această activitate solicită o continuă autoeducaţie. În


grădiniţele Waldorf, în grupele preşcolare, în programele părinţi-
copii şi în alte unităţi pentru educaţie ante-preşcolară şi preşcolară,
se pun bazele sănătăţii fizice şi vitalităţii, uimirii şi interesului pentru
lume, dispoziţiei lăuntrice dea învăţa şi de a cunoaşte lumea prin
trăiri personale, aptitudinii de a relaţiona, precum şi ale dezvoltării
fizice, emoţionale, intelectuale şi spirituale pe tot parcursul vieţii.
Pedagogia Waldorf
Pedagogia Waldorf
• O clasă Waldorf se află timp de 8 ani sub coordonarea unui
profesor-diriginte, care este mentor pentru elevi.

• Dirigintele predă mai multe discipline, ghidează şi


stimulează elevii prin exerciţii creative, oferă elevilor săi
modele de dezvoltare personală plecând de la exemplul
personal şi de la modele spirituale din cultură şi istorie.

• Începând cu clasa a IX-a, materiile de studiu urmează să fie


predate de profesori de specialităţi diferite. Procesul
didactic urmează 3 faze: experimentarea, caracterizarea,
aprofundarea.
Școală Waldorf - caracteristici
• Educaţia preşcolară nu este supusă unor cerinţe intelectuale inadecvate vârstei
• De regulă, un cadru didactic conduce clasa ca învăţător-diriginte până la clasa a VI-a / a
VIII-a
• Predarea euritmiei
• Predarea în epoci, predarea orelor de specialitate şi alte forme de predare
• Predarea limbilor moderne începând din clasa I
• Orare alcătuite pe cât posibil în funcţie de criterii psihologico-igienice
• Colectivul clasei este păstrat, indiferent de performanţele individuale ale elevilor
• Nu se fac evaluări exclusiv cantitative şi nu se dau teste de dragul testării
• Certificate şcolare care, pe lângă aprecierea performanţelor realizate, descriu şi
apreciază mai ales evoluţia elevului şi îi oferă sugestii pentru activitatea ulterioară.
• Soluţii pedagogice la probleme de disciplină
• Activităţi care formează şi întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare, serbarea de
an, excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc.
• La solicitarea părinţilor se pot organiza ore de educaţie religioasă confesională. În caz
contrar, şcolile pot oferi ore de educaţie religioasă neconfesională.
Școală Waldorf - caracteristici
• studiul euritmiei – o arta a miscarii, un sincretism intre
dans, gestica ce exprima intr-un alt fel vorbirea si muzica.
Euritmia duce in timp la o dezvoltare armonioasa, copilul
devine sensibil la calitatea gesturilor si capata o anumita
gratie a miscarilor.

• desenul formelor, care reprezinta un precursor si un


element ajutator al multor materii, usurand copiilor
trecerea spre litere, spre forme geometrice si spre
abstractizare. Ca orice materie din scoala Waldorf, desenul
formelor reprezinta si o ocazie de manifestare a dorintei
copiilor de frumos, caietele lor devenind mici opere de arta.
Pedagogia Waldorf
• În şcoala Waldorf se pune accent pe stimularea
interesului copilului pentru învăţare, iar ritmul are
un rol important în educarea voinţei.
• Ritmul orei împarte activităţile în 3 părţi:
1. o parte ritmică, prin care este solicitată voinţa
copilului;
2. o parte cognitivă, care se adresează intelectului;
3. o parte de povestire care se adresează simţirii.
Pedagogia Waldorf
• Ritmul zilei presupune studierea materiilor cu caracter
cognitiv în prima parte a acesteia şi desfăşurarea
activităţilor artistice şi practice în partea a doua a zilei.
Acest lucru face posibilă adâncirea subiectelor teoretice
prin aplicarea lor în practică şi prin însufleţirea lor artistică.

• Ritmul lunii presupune parcugerea unor module numite


epoci sau ere, discipline de bază care se studiază între 2-5
săptămâni, zilnic, câte 2 ore.Acestea pot fi limbă maternă,
matematică, fizică, chimia, biologia, istoria, geografia, limbi
străine, educaţie plastică etc. Într-o epocă se poate
parcurge materia chiar pe un an şcolar. Orarul disciplinelor
este alcătuit conform desfăşurării ritmice a anului şcolar, a
săptămânii şi a zilei şcolare.
Pedagogia Waldorf
• În şcolile Waldorf nu se lucrează după manuale, dar pune mare
accent pe cultivarea dragostei şi a respectului faţă de cărţi. În
studiul unei teme, elevii sunt învăţaţi şi se obişnuiesc să se
documenteze din cât mai multe surse.

• Elevii îşi alcătuiesc propriile manuale pentru fiecare materie


studiată şi folosesc caiete fără liniatură, ceea ce angajează din
partea lor au n efort suplimentar pentru a-şi ordona scrisul.

• Ca instrumente de scris, elevii din clasele primare folosesc creioane


cerate, creioane colorate groase, pana şi stiloul.

• Caietele elevilor sunt puternic personalizate prin partea estetică de


scriere, ilustrare şi ornamentare
Pedagogia Waldorf
• Şcoala Waldorf este o şcoală fără note sau
calificative.La sfârşitul anului şcolar, elevii
primesc o caracterizare complexă despre
abilităţile, competenţele şi evoluţia tânărului,
dar şi îndrumări cu privire la direcţii de
aprofundare, de îndreptare a unor neajunsuri
etc. Progresul elevilor este mai ales evaluat
prin portofolii şi discuţii între elevi în
conferinţe cu profesorii.
Pedagogia Waldorf
• În România, alternativa educaţională Waldorf este organizată de
Ministerul Educaţiei Naţionale, în baza Acordului General de Cooperare,
încheiat în anul 1996.

• Federaţia Waldorf România este o organizaţie non-profit înfiinţată în 1993,


care c reuneşte 23 de asociaţii Waldorf şi reprezintă interesele acestora,
având ca scop iniţierea, stimularea, dezvoltarea şi susţinerea pedagogiei
Waldorf prin activităţi specifice, formarea educatorilor, publicarea
materialelor ştiinţifice etc.

• Conform datelor oferite de un studiu recent (Cuciureanu M.coord., 2011,


p.40), în anul şcolar 2011-2012 existau în ţara noastră 58 grupe de
grădiniţă şi 82 clase de liceu Waldorf, aria de răspândire cuprinde marile
oraşe: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj. În plan mondial numărul şcolilor
Waldorf a crescut în mod constant, răspândindu-se rapid în ultimii ani, în
peste 60 de ţări.
Lucrari pedagogice Rudolf Steiner
• Arta educaţiei. Metodica şi didactica (1919, ediţia în lb. rom, 2001)

• Antropologia generală ca bază a pedagogiei (1919, ediţia în lb. rom, 1992)

• Înnoirea artei pedagogico-didactice prin ştiinţa spirituala (14 conferinţe Basel, 1920)

• Cunoaşterea omului şi structurarea învăţământului (8 conferinţe pentru cadrele


didactice ale Şcolii libere Waldorf, Stuttgart, 1921)

• Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei umane (16 conferinţe Dornach, 1922)

• Fortele spiritual-sufleteşti fundamentale ale artei educative (9 conferinţe


Manchester College, Oxford, 1922)

• Metodica predării şi condiţiile de viaţă ale educării

S-ar putea să vă placă și