Sunteți pe pagina 1din 19

MANAGEMENTUL PROIECTEOR

ELEMENTE GENERALE

IDENTIFICAREA NEVOII DE FINANȚARE ȘI


A SURSELOR DE FINANȚARE

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CE ESTE UN PROIECT?
Proiectul reprezintă un set de activități desfășurate într-o perioadă de timp determinată, planificate și controlate și
care au drept scop producerea unui livrabil unic care să conducă la o schimbare în bine a situației unui grup de
oameni, membri ai unei organizații sau/și a unei comunități.

Def. europeană PCM (Project Cycle Management): succesiunea logică de activități coordonate și controlate, de
natură diferită, realizată într-o manieră organizată metodic și progresiv, având constrângeri de timp, resurse și cost,
destinat obținerii de noi rezultate, necesare pentru îndeplinirea unor obiective clar definite.

Def. americană (PMBOK – Project management Body of Knowledge): efort temporar pentru a crea un produs,
serviciu sau rezultat unic.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
PROIECTE ȘI PROGRAME

Există o distincție între noțiunile de program, proiect şi managementul proiectelor.

PROGRAM – elaborat de Finanțator, gestionat de o Autoritate de Management; include anexele și domeniile de


intervenție pentru un sector al vieții economice și sociale.

PROIECT - se poate descompune mai departe în subproiecte, grupuri de activități și acțiuni; reprezintă o sumă de
activități care conduc la realizarea unui scop comun și necesită un consum important de resurse (umane,
materiale, financiare, echipamente și timp).

MANAGEMENTUL PROIECTELOR - constă în planificarea, organizarea și gestionarea sarcinilor și resurselor ce


urmărește atingerea anumitor obiective, în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și
costuri.

”MAKING THE PROJECT HAPPEN!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CARACTERISTICILE PROIECTULUI

 O activitate unică cu obiective clar stabilite

 Necesită resurse special alocate acestuia

 Un calendar de execuție

 Necesită efortul unor echipe de oameni

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CARACTERISTICILE PROIECTULUI

 Are o durată de timp bine definită și limitată

 Necesită metode clare de măsurare a calității

 Este o activitate care prezintă riscuri în implementare

 Întotdeauna aduce schimbări.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 Este știința care se bazează pe procese și tehnici specifice acestui domeniu de management care conduc la
obținerea succesului proiectului
 Constă în planificarea, organizarea și gestionarea sarcinilor și resurselor ce urmărește atingerea anumitor
obiective, în condițiile existenței unor constrângeri referitoare la timp, resurse și costuri;
 Necesită utilizarea unor abilități specifice în situațiile cu totul unice ale fiecărui proiect;
 Furnizează cadrul de lucru, procesele și tehnicile necesare pentru a conduce oamenii și multitudinea de
activități în mod organizat și structurat.

”MAKING THE PROJECT HAPPEN!”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Ce verb(e) ar caracteriza cel mai bine
”managementul de proiect”?

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
A organiza; A delega;
A prioritiza; A urmări;
A planifica; A evalua;
A comunica; A asculta;
A conduce A avertiza;
A motiva;
A vinde;
A rezolva;
A controla; A filtra;
A negocia; A accepta;
A achiziționa; A refuza;
A pune la dispoziție; A antrena;
A informa; A facilita.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Succesul unui proiect depinde de

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
IDENTIFICAREA NEVOII DE FINANȚARE ȘI A SURSELOR DE FINANȚARE

Beneficiarul trebuie să caute bani pentru proiecte


și nu proiecte pentru bani!

În prima etapă – IDENTIFICAREA PROBLEMEI care se doreşte a fi rezolvată prin proiect


– NEVOIA DE FINANŢARE.

NU trebuie să se scrie proiecte doar pentru a ră spunde la apelul Finanţatorului, pentru a


atrage nişte bani, ci doar dacă este efectiv nevoie de ele şi se conştientizează nevoia
acestora.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CARACTERISTICI
• Urgentă - să putem dovedi faptul că problema a devenit de nesuportat pentru cei pe care îi
afectează ;
• Să afecteze un număr semnificativ de mare de cetă ţeni – şi nu unul singur sau un grup restrâ ns de
persoane;
• Să se refere la nevoile reale ale oamenilor/comunității şi nu la nevoia organizaţiei/companiei de a
face rost de fonduri de la finanţator;

• Problemele identificate să fie rezolvabile.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CICLU DE VIAȚĂ AL UNUI PROIECT

ELABORARE
PROGRAM DE
FINANȚARE

IDENTIFICARE
EVALUARE ȘI
SURSĂ DE
AUDIT
FINANȚARE

CERERE DE
IMPLEMENTARE FINANȚARE
Indicatori asumați de țară
Politici
CICLU PROIECT
europene Documente strategice de țată

ELABORARE
Politici PROGRAM DE
FINANȚARE
naționale

EVALUARE ȘI
IDENTIFICARE Identificare program și
SURSĂ DE axă de finanțare
AUDIT
FINANȚARE

Elaborare
CERERE DE cerere de
IMPLEMENTARE
FINANȚARE finanțare

Plan anual de implementare Decizie


(activități, indicatori, buget) de
finanțare
Rapoarte de monitorizare
(trimestriale / anuale)
Contract
Raportare finanțator / colectare de
finanțare
date la nivel de program
ASPECTE URMĂRITE ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR CE

EFICACITATE
ȘI EFICIENȚĂ
RELEVANȚĂ FEZABILITATE
ÎN
MANAGEMENT

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ASPECTE URMĂRITE ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR CE

RELEVANȚĂ
Proiectul demonstează nevoia urgentă a intervenției
Actorii cheie
și grupurile
Este în acord țintă sunt bine
Este in acord Există
și sprijină identificate;
și sprijină Problemele sinergie cu
politica există
politica UE de au fost corect alte programe
statului în capacitate
cooperare și analizate și proiecte în
domeniile instituțională
dezvoltare domeniu
prioritare și capacitate
de asumare a
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
proiectului
ASPECTE URMĂRITE ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR CE

FEZABILITATE
Proiectul este bine integrat și va aduce beneficii
concrete grupului țintă

Resursele
necesare și Coordonarea,
Scopul, costurile managementul Sistemul de Riscurile sunt
obiectivele și implicate sunt și implicarea monitorizare și corect
ativitățile sunt clare, proiectul financiară sunt evaluare, identificate,
Proiectul este
corect este viabil clare și sprijină inclusiv există un
sustenabil
identificate și financiar și va dezvoltarea auditarea sunt managemnt al
răspund direct genera un institițională și clare și riscurilor clar
nevoilor impact proprietatea aplicabile definit
economic
Proiect cofinanțat din locală prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Fondul Social European
pozitiv
ASPECTE URMĂRITE ÎN FINANȚAREA PROIECTELOR CE

EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN MANAGEMENT


Proiectul furnizează beneficii și este bine manageriat

Proiectul a fost
Este asigurată
bine manageriat Sunt respectate
Proiectul este Obiectivele sustenabilitatea
de cei care au principiile de
relevant și proiectului au proiectului
fost direct bună practică în
fezabil fost bine atinse conform celor
responsabili de management
planificate
implementare
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE
Ministerul Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro/

Fonduri Structurale https://www.fonduri-structurale.ro/

Agenția pentru Dezvoltare Locală Nord – Est (ADR) http://www.inforegionordest.ro/

Programul Operațional Regional 2014-2020 http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7166

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) http://www.pndr.ro/

Programul Creșterea Capacității Administrative http://poca.ro/

Comisia Europeană https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

EAA GRANTS https://eeagrants.org/ https://eeagrants.org/opencalls/view-1421/RO-INNOVATION

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
IDENTIFICAREA SURSELOR DE FINANȚARE
Numele / Subiectul Codul / Axă de finanțare Deadline Link
apelului
SME Instrument EIC-SMEInst-2018-2020 07 May 2019 https://ec.europa.eu/info/funding-
05 September tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-
2019 smeinst-2018-
06 November 2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,3
2019 1094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=
  null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=opening
Date;orderBy=asc;onlyTenders=false
Acesta e un call continuu, care sprijina dezvoltarea activitatilor inovante
in intreprinderile mici si mijlocii. Are 3 faze de proiect, prima cu o suma
fixa de 50.000 euro, restul ajustat la planul de afaceri.
 

Program Operațional POC 2.2.1 -Sprijinirea creşterii valorii adăugate 30 ianuarie  


Competitivitate generate de sectorul TIC și a inovării în 2019 - 29  https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-
domeniu prin dezvoltarea de clustere   aprilie 2019 operational-competitivitate

 Program Operațional OS 2.1 Consolidarea poziției pe piață a IMM- Urmează să fie https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-
Regional urilor în domeniile competitive identificate în deschise în operational-regional
SNC și PDR-uri februarie – mai
OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității 2019
economice prin creșterea productivității muncii
în IMM-uri
Proiect cofinanțat dinînFondul
sectoarele competitive
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
identificate în SNC

S-ar putea să vă placă și