Sunteți pe pagina 1din 24

REGIMUL JU RI D I C A L

SU B S O L U L U I
MOCANU TEODOR
CUPRINS

•SUBSOLUL CA OBIECT DE FOLOSIRE ȘI PROTECȚIE


•FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE SUBSOLULUI
•EVIDENȚA DE STAT A OBIECTIVELOR DE FOLOSIRE A SUBSOLULUI
•SUPRAVEGHEREA MINIERĂ DE STAT A STUDIERII, FOLOSIRII ȘI PROTECȚIEI SUBSOLULUI
•ADMINISTRAREA DE STAT A SUBSOLULUI
•REGLEMENTAREA FOLOSINȚEI SUBSOLULUI
•MODALITĂȚI DE FOLOSINȚĂ A SUBSOLULUI
•LIMITAREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA SECTOARELOR DE SUBSOL
•RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI MINIERE
•CONCLUZIE
•BIBLIOGRAFIE
SUBSOLUL CA OBIECT DE FOLOSIRE ȘI PROTECȚIE

• POLUAREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI GEOLOGIC PRIVESC ȘI PROBLEME PRIVITOARE LA SUBSOL. UN ASPECT DESTUL DE IMPORTANT AL
REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI RESURSELOR SUBSOLULUI, ÎL REPREZINTĂ FAPTUL DEFINIRII EXPRESE ÎN LEGISLAȚIE A
NOȚIUNII DE SUBSOL. ASTFEL, POTRIVIT ART. 1 AL CODULUI SUBSOLULUI, SUBSOLUL REPREZINTĂ PARTEA SCOARȚEI TERESTRE
AFLATĂ SUB STRATUL DE SOL FERTIL, IAR ÎN LIPSA ACESTUIA, SUB SUPRAFAȚA TERESTRĂ ȘI FUNDUL BAZINELOR DE APĂ ȘI APE
CURGĂTOARE, CARE AJUNGE PÂNĂ LA ADÂNCIMI ACCESIBILE PENTRU CERCETARE GEOLOGICĂ ȘI VALORIFICARE.

• POTRIVIT LITERATURII DE SPECIALITATE, SUBSOLUL REPREZINTĂ O PARTE COMPONENTĂ A TERITORIULUI STATULUI, REPREZENTÂND
SPAȚIUL FIZIC SITUAT SUB SOL ȘI AVÂND FORMA GEOMETRICĂ A UNUI CON NEREGULAT, CU BAZA CONSTITUITĂ DIN SOL ȘI CU
VÂRFUL ÎN CENTRUL PĂMÂNTULUI. ÎNTR-O ALTĂ ACCEPȚIUNE, ÎN DICȚIONARUL EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE, SUBSOLUL ARE O ALTĂ
EXPLICAȚIE, CA ”PARTEA DE PĂMÂNT AFLATĂ SUB SUPRAFAȚA SOLULUI; TOTALITATEA FORMAȚIILOR GEOLOGICE MAI VECHI DECÂT
PĂTURA ACTUALĂ DE SOL”.
FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE SUBSOLULUI
• SUBSOLUL, CA ȘI CELELALTE OBIECTE NATURALE, ÎNDEPLINEȘTE TREI FUNCȚII DE BAZĂ:
• ECOLOGICĂ – CARE SE MANIFESTĂ PRIN ACEEA, CĂ SUBSOLUL REPREZINTĂ TOTALITATEA FORMAȚIUNILOR GEOLOGICE MAI VECHI
DECÂT PĂTURA ACTUALĂ DE SOL, ASIGURĂ SUPORTUL PENTRU STRATUL FERTIL ȘI SERVEȘTE, ÎN UNELE CAZURI, CA HABITAT PENTRU
ORGANISMELE VII.

• ECONOMICĂ – CARE SEMNIFICĂ OPORTUNITATEA UTILIZĂRII ACESTUIA ÎN SCOPUL SATISFACERII NECESITĂȚILOR ECONOMICE:
EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, UTILIZAREA OBIECTIVELOR DIN SUBSOL ÎN VEDEREA PĂSTRĂRII DIVERSELOR
SUBSTANȚE, INCLUSIV A DEȘEURILOR.

• SOCIOCULTURALĂ – CARE SE MANIFESTĂ PRIN FAPTUL CĂ UNELE OBIECTE DIN SUBTERAN REPREZINTĂ VALOAREA ȘTIINȚIFICĂ,
CULTURALĂ, ESTETICĂ, DE ASANARE (PEȘTERI, PORȚIUNI GEOLOGICE RARE, MONUMENTE ALE NATURII, SALINE, LACURI SUBTERANE).
CONTINUARE
• O CLASIFICARE PROPRIE A SUBSTANȚELOR MINERALE OFERĂ CODUL SUBSOLULUI. ASTFEL, POTRIVIT ART.48, SUBSTANȚELE MINERALE
UTILE SE DIVIZEAZĂ ÎN MINEREURI METALIFERE ȘI NEMETALIFERE, COMBUSTIBILE SOLIDE, PETROL ȘI GAZE NATURALE, GAZE INERTE,
APE SUBTERANE.

• CONFORM IMPORTANȚEI ECONOMICE ȘI ÎN SCOPUL DETERMINĂRII STATUTULUI JURIDIC AL REGIMULUI LOR DE FOLOSIRE,
SUBSTANȚELE MINERALE UTILE SE DIVIZEAZĂ ÎN URMĂTOARELE TIPURI:

SUBSTANȚELE MINERALE UTILE DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ – PETROL, GAZE NATURALE, COMBUSTIBILE SOLIDE ȘI ALTE TIPURI DE
SUBSTANȚE MINERALE UTILE, A CĂROR LISTĂ SE STABILEȘTE DE GUVERN;

SUBSTANȚE MINERALE UTILE LARG RĂSPÂNDITE – NISIP, ARGILĂ, PIATRĂ DE CONSTRUCȚIE, NISIP ARGILOS ȘI ARGILĂ NISIPOASĂ.
EVIDENȚA DE STAT A OBIECTIVELOR DE FOLOSIRE A SUBSOLULUI

• CADASTRUL DE STAT AL SUBSOLULUI SE ȚINE PENTRU EVIDENȚA RESURSELOR LUCRĂRILOR LEGATE DE FOLOSIREA SUBSOLULUI, ÎN
SCOPUL ASIGURĂRII, ELABORĂRII PROGRAMELOR DE CERCETARE GEOLOGICĂ A SUBSOLULUI ȘI EXTINDERII BAZEI DE MATERIE PRIMĂ
MINERALĂ, FOLOSIRII COMPLEXE A ZĂCĂMINTELOR DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE, AMPLASĂRII NAȚIONALE A ÎNTREPRINDERII DE
EXTRAGERE A ACESTORA ȘI ESTE CONSTITUIT DIN CADASTRUL DE STAT AL ZĂCĂMINTELOR ȘI MANIFESTĂRILOR DE SUBSTANȚE
MINERALE UTILE ȘI CADASTRUL DE STAT AL SECTOARELOR DE SUBSOL ÎN SCOPURI LEGATE DE EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE
UTILE.

• CADASTRUL DE STAT AL ZĂCĂMINTELOR ȘI MANIFESTĂRILOR DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE INCLUDE FIECARE ZĂCĂMÂNT ȘI
MANIFESTARE DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE, INFORMAȚII CE CARACTERIZEAZĂ CANTITATEA ȘI CALITATEA SUBSTANȚELOR MINERALE
UTILE DE BAZĂ ȘI A CELOR ÎNSOȚITOARE STRATIFICATE CU ELE, A COMPONENTELOR PE CARE LE CONȚIN ACESTEA, CONDIȚIILE TEHNICO-
MINIERE, HIDROGEOLOGICE, ECOLOGICE ȘI ALTE CONDIȚII DE EXPLOATARE A ZĂCĂMÂNTULUI ȘI EVALUAREA ECONOMICO-GEOLOGICĂ A
ACESTUIA.
CONTINUARE
• CADASTRUL DE STAT AL SECTOARELOR DE SUBSOL ÎN SCOPURI NELEGATE DE EXTRAGEREA
SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE SE ȚINE PE SECTOARE ALE SUBSOLULUI, GOLURI NATURALE ȘI
TEHNOGENE DESTINATE FOLOSIRII ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ ȘI INCLUDE CARACTERISTICILE LOR
NATURALE, FIZICE ȘI DE RELIEF ÎN SPAȚIU, INFORMAȚII DESPRE VALOAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A
ACESTORA, DIRECȚIILE POSIBILE DE FOLOSIRE ÎN GRADUL LOR DE VALORIFICARE.

• CADASTRUL DE STAT AL SUBSOLULUI SE ÎNTOCMEȘTE ȘI SE ȚINE DE AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI


RESURSE MINERALE ÎN MODUL STABILIT DE MINISTERUL MEDIULUI.
SUPRAVEGHEREA MINIERĂ DE STAT A STUDIERII, FOLOSIRII ȘI PROTECȚIEI
SUBSOLULUI

• CONFORM ART. 75 AL CODULUI SUBSOLULUI, SUPRAVEGHEREA MINIERĂ DE STAT ESTE EFECTUATĂ DE


AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE ȘI ARE DREPT SCOP ASIGURAREA RESPECTĂRII DE
CĂTRE BENEFICIARII SUBSOLULUI A CERINȚELOR PRIVIND TEHNOLOGIA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR LEGATE
DE FOLOSIREA SUBSOLULUI ȘI A CERINȚELOR STABILITE DE ACTELE LEGISLATIVE ȘI NORMATIVE,
INCLUSIV A STANDARDELOR REGLEMENTĂRILOR ȘI REGULILOR TEHNICE, APROBATE ÎN MODUL STABILIT.

• CONTROLUL RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI MINIERE ESTE PUS ÎN SARCINA INSPECTORATULUI ECOLOGIC DE


STAT.
ADMINISTRAREA DE STAT A SUBSOLULUI

• ADMINISTRAREA DE STAT A SUBSOLULUI SE EFECTUEAZĂ DE AUTORITĂȚILE ABILITATE, DIVIZATE ÎN:


• ORGANE DE COMPETENȚĂ GENERALĂ:
GUVERNUL (ART.9 DIN CODUL SUBSOLULUI);
AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE (ART.12DIN CODUL SUBSOLULUI);
• ORGANE DE COMPETENȚĂ SPECIALĂ:
MINISTERUL MEDIULUI;
AGENȚIA PENTRU GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE, CARE ESTE SUBORDONATĂ MINISTERULUI MEDIULUI, ABILITATĂ CU ATRIBUȚII DE
REGLEMENTARE ȘI COORDONARE A STUDIERII, PROTECȚIEI ȘI FOLOSIRII RAȚIONALE A SUBSOLULUI ȘI DE DEZVOLTARE A BAZEI
MATERIEI PRIME MINERALE.
REGLEMENTAREA FOLOSINȚEI SUBSOLULUI

• SUBSOLUL, CONFORM PREVEDERILOR CODULUI SUBSOLULUI, SE ATRIBUIE ÎN FOLOSINȚĂ ÎN BAZA PERIMETRULUI MINIER SAU GEOLOGIC ȘI
LICENȚEI.

• PERIMETRUL MINIER SE ATRIBUIE PENTRU EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, CONSTRUIREA ȘI EXPLOATAREA
CONSTRUCȚIILOR SUBTERANE NELEGATE DE EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, ORGANIZAREA OBIECTIVELOR GEOLOGICE
PROTEJATE.

• PERIMETRUL GEOLOGIC DETERMINĂ SUPRAFAȚA SECTORULUI ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ, CU LIMITARE ÎN ADÂNCIME SAU FĂRĂ LIMITARE.
LIMITAREA ÎN ADÂNCIME POATE FI STABILITĂ ÎN METRI, CALCULAȚI DE LA SUPRAFAȚĂ SAU LEGAȚI DE UN ANUMIT CONTACT GEOLOGIC.

• ÎN LIMITELE PERIMETRULUI GEOLOGIC POT CONCOMITENT EFECTUA LUCRĂRI MAI MULȚI BENEFICIARI AI SUBSOLULUI, CU CONDIȚIA
CERCETĂRII GEOLOGICE A DIVERSELOR TIPURI DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE. RELAȚIILE DINTRE BENEFICIARII SUBSOLULUI, ÎN ACESTE
CAZURI, SUNT PREVĂZUTE ÎN CONTRACTELE PENTRU FOLOSIREA SECTOARELOR DE SUBSOL.
CONTINUARE
• AMBELE TIPURI DE PERIMETRE SE ATRIBUIE DE AGENȚIE PENTRU GEOLOGIE SI RESURSE MINERALE ȘI SE
CONFIRMA PRIN ACTUL RESPECTIV.

• DREPTUL DE EXTRAGERE A SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, INCLUSIV A APELOR SUBTERANE ȘI


RESURSELOR CURATIVE NATURALE, DĂ BENEFICIARULUI SUBSOLULUI, CARE A OBȚINUT LICENȚĂ ÎN
CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII PRIVIND REGLEMENTAREA PRIN LICENȚIERE A ACTIVITĂȚII DE
ÎNTREPRINZĂTOR NR.451 DIN 30.07.2001, PRIVIND REGLEMENTAREA PRIN LICENȚIERE A ACTIVITĂȚII DE
ÎNTREPRINZĂTOR, POSIBILITATEA DE A DESFĂȘURA ACTIVITĂȚI PENTRU O PERIOADA STABILITĂ, CU
RESPECTAREA OBLIGATORIE A CONDIȚIILOR DE LICENȚIERE LA FOLOSIREA SUBSOLULUI.
MODALITĂȚILE DE FOLOSINȚĂ A SUBSOLULUI

• CONFORM ART.14 DIN CODUL SUBSOLULUI, SUBSOLUL SE ATRIBUIE ÎN FOLOSINȚĂ PENTRU:


CERCETARE GEOLOGICĂ, INCLUSIV PROSPECTAREA, EVALUAREA ȘI EXPLORAREA ZĂCĂMINTELOR DE SUBSTANȚE MINERALE
UTILE ȘI ALTE TIPURI DE CERCETĂRI GEOLOGICE;

EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, INCLUSIV A APELOR SUBTERANE ŞI RESURSELOR CURATIVE NATURALE; 
CONSTRUIREA ȘI EXPLOATAREA CONSTRUCȚIILOR SUBTERANE NELEGATE DE EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE;
ÎNHUMAREA (DEPOZITAREA) SUBSTANȚELOR NOCIVE ȘI DEȘEURILOR INDUSTRIALE; 
ORGANIZAREA OBIECTIVELOR GEOLOGICE PROTEJATE; 
COLECTAREA MATERIALELOR MINERALOGICE, PALEONTOLOGICE, ALTOR MATERIALE GEOLOGICE DE COLECȚIE.
CONTINUARE
• SECTOARELE DE SUBSOL SE ATRIBUIE ÎN FOLOSINȚĂ PE TERMEN LIMITAT SAU NELIMITAT.ÎN FOLOSIRE
TEMPORARĂ SECTOARELE DE SUBSOL SE ATRIBUIE PENTRU:

CERCETAREA GEOLOGICĂ A SUBSOLULUI, CONSTRUIREA CONSTRUCȚIILOR SUBTERANE NELEGATE DE


EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE-PE UN TERMEN DE PÂNĂ LA 5 ANI.

EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE-PE PERIOADA EXPLOATĂRII ZĂCĂMÂNTULUI-CONFORM


DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT APROBATE.

EXTRAGEREA APELOR SUBTERANE-PE UN TERMEN DE PÂNĂ LA 25 DE ANI.


CONTINUARE
• PE TERMEN NELIMITAT, SECTOARELE DE SUBSOL SE ATRIBUIE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE, INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA ACESTORA PENTRU EXPLOATAREA
CONSTRUCȚIILOR SUBTERANE NELEGATE DE EXTRAGEREA SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE, ÎNHUMAREA
(DEPOZITAREA) SUBSTANȚELOR NOCIVE ȘI DEȘEURILOR INDUSTRIAL, ORGANIZAREA OBIECTIVELOR
GEOLOGICE PROTEJATE. ÎN CAZ DE NECESITATE, TERMENUL DE FOLOSIRE TEMPORARĂ A SECTORULUI DE
SUBSOL SE PRELUNGEȘTE, LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI, DE CĂTRE ORGANUL CA RE A ATRIBUIT
SUBSOLUL ÎN FOLOSINȚĂ, DACĂ SE RESPECT CONDIȚIILE DE FOLOSIRE A SUBSOLULUI STIPULATE ÎN
CONTRACT, DAR NU MAI MULT DECÂT PE TERMEN MAXIM STABILIT.
LIMITAREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA
SECTOARELOR DE SUBSOL.

• DREPTUL DE FOLOSINȚĂ ASUPRA SECTOARELOR DE SUBSOL POATE FI LIMITAT, SUSPENDAT SAU ÎNCETAT ÎN SCOPUL ASIGURĂRII
SECURITĂȚII DE STAT ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, PRECUM ȘI DE CAZURILE ÎNCĂLCĂRII LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE
LA FOLOSIREA SUBSOLULUI. TEMEIURILE DE LIMITARE, SUSPENDAREA SAU ÎNCETARE A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA
SUBSOLULUI SUNT STABILITE DE ART.32 AL CODULUI SUBSOLULUI.

• MODUL DE ÎNCETARE A DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA SECTOARELOR DE SUBSOL ESTE REGLEMENTAT DE ART.33 AL
CODULUI SUBSOLULUI.

• ACTIVITĂȚILE DE EXTRAGERE A SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE SAU A APELOR MINERALE NATURALE ȘI POTABILE SUNT
SUPUSE LICENȚIERII, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA PRIVIND REGLEMENTAREA PRIN LICENȚIERE A ACTIVITĂȚII DE
ÎNTREPRINZĂTOR ȘI POT FI DESFĂȘURATE DE CĂTRE BENEFICIARUL SUBSOLULUI, CARE ÎNTRUNEȘTE ȘI RESPECTĂ CERINȚELE
PREZENTULUI COD ȘI ALE LEGISLAȚIEI.
CONTINUARE
•LA DECLARAȚIA PENTRU ELIBERAREA LICENȚEI, SUPLIMENTAR SE ANEXEAZĂ:
•COPIA DE PE CONTRACTUL PENTRU FOLOSIREA SECTORULUI DE SUBSOL;
•COPIA DE PE CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A PERIMETRUL MINIER, ELIBERAT DE AGENȚIA PENTRU
•GEOLOGIE ȘI RESURSE MINERALE;
•COPIA DE PE ACTUL EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT A DOCUMENTAȚIEI DE PLANIFICARE ȘI PROIECT,
•LEGATĂ DE FOLOSIREA SUBSOLULUI, ELIBERAT DE INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT;
•COPIA DE PE AUTORIZAȚIA TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVELE INDUSTRIALE PERICULOASE, ELIBERATĂ DE
•MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI;
•COPIA DE PE CONTRACTUL PRIVIND VALORIFICAREA INDUSTRIALĂ A ZĂCĂMÂNTULUI DE APĂ MINERALĂ
•NATURALĂ ȘI POTABILĂ, ÎNCHEIAT CU MINISTERUL MEDIULUI;
•ALTELE...
CONTINUARE
• CODUL SUBSOLULUI MAI REGLEMENTEAZĂ ȘI DIVERSE ASPECTE ALE FOLOSIRII SUBSOLULUI PENTRU :
1. CERCETAREA GEOLOGICĂ A SUBSOLULUI;
2. PROIECTAREA, CONSTRUIREA ȘI DAREA ÎN EXPLOATARE A ÎNTREPRINDERILOR, OBIECTIVELOR ȘI
CONSTRUCȚIILOR LEGATE DE FOLOSIREA SUBSOLULUI;
3. EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE, INCLUSIV PARTICULARITĂȚILE
EXPLOATĂRII ZĂCĂMINTELOR DE APE SUBTERANE, PRECUM ȘI DE SCOPURI NELEGATE DE EXPLOATAREA
SUBSTANȚELOR MINERALE UTILE.
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI MINIERE

• STATUL ARE OBLIGAȚIA SĂ ASIGURE EXPLOATAREA RESURSELOR NATURALE ÎN CONCORDANȚĂ CU


INTERESUL NAȚIONAL, CEEA CE IMPLICĂ ȘI RESPECTAREA NORMELOR DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A
MEDIULUI. PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE EXPLOATEAZĂ ASEMENEA RESURSE AU OBLIGAȚIA DE A
CERE ȘI A OBȚINE ACORDUL ȘI/SAU AUTORIZAȚIA DE MEDIU ȘI DE A RESPECTA PREVEDERILE ACESTORA,
DE A REFACE TERENURILE AFECTATE, DE A LE ADUCE LA PARAMETRII PRODUCTIVI ȘI ECOLOGICI
NATURALI, CONFORM PREVEDERILOR CONȚINUTE ÎN AUTORIZAȚIA DE MEDIU. ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA PROTECȚIA SUBSOLULUI, PRIN NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR
SAU SĂVÂRȘIREA UNOR FAPTE ÎN POFIDA PROHIBIȚIEI ÎN MATERIE, ATRAGE RĂSPUNDEREA JURIDICĂ .
CONTINUARE
• PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE SUNT ATRASE LA RĂSPUNDEREA CIVILĂ, CONTRAVENȚIONALĂ SAU PENALĂ, ÎN
CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA, PENTRU:

FOLOSIREA NEAUTORIZATĂ A SUBSOLULUI;


ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR ACTELOR NORMATIVE ÎN DOMENIUL EFECTUĂRII ÎN CONDIȚII DE SECURITATE A LUCRĂRILOR
LEGATE DE FOLOSIREA SUBSOLULUI, PROTECȚIEI SUBSOLULUI ȘI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, INCLUSIV STANDARDELE,
REGULAMENTELE TEHNICE ȘI I REGULILE APROBATE ÎN MODUL STABILIT;

ÎNCĂLCAREA MODULUI DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ A SUBSOLULUI ȘI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, INCLUSIV STANDARDELE,


REGULAMENTELE TEHNICE ȘI REGULILE APROBATE ÎN MODUL STABILIT;

CONSTRUIREA NEAUTORIZATĂ PE SUPRAFEȚELE CU ZĂCĂMINTE DE SUBSTANȚE MINERALE UTILE.


CONTINUARE

• CONSTITUIE CONTRAVENȚII ADMINISTRATIVE ÎN DOMENIUL UTILIZĂRII ȘI PROTECȚIEI SUBSOLULUI;


ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND GEODEZIA, CARTOGRAFIA ȘI TOPOGRAFIA (ART.93CC).
ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE CONSTRUCȚIE PE SUPRAFEȚE CU ZĂCĂMINTE DE SUBSTANȚE UTILE (ART.94
CC).

ÎNCĂLCAREA MODULUI DE PROTECȚIE ȘI DE FOLOSIRE A SUBSOLULUI (ART.119CC).


CONTINUARE
• PREJUDICIUL CAUZAT SUBSOLULUI ESTE EVALUAT CONFORM INSTRUCȚIUNII PRIVIND EVALUAREA PREJUDICIULUI CAUZAT
MEDIULUI ÎN URMA NERESPECTĂRII LEGISLAȚIEI PRIVIND SUBSOLUL NR.385 DIN 08.08.2004.

• ART.80 AL CODULUI SUBSOLULUI STABILEȘTE CĂ TRAGEREA LA RĂSPUNDERE CONTRAVENȚIONALĂ SAU PENALĂ A PERSOANELOR
VINOVATE DE ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA SUBSOL NU O ELIBEREAZĂ DE OBLIGAȚIA DE A ÎNLĂTURA ÎNCĂLCĂRILE
COMISE DE EA DE A COMPENSA PREJUDICIUL CAUZAT.

• PREJUDICIUL CAUZAT BENEFICIARULUI SUBSOLULUI CA URMARE A ACȚIUNILOR AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,


PERSOANELOR CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE, PERSOANELOR JURIDICE ȘI FIZICE VINOVATE DE DISTRUGEREA CALITĂȚILOR
NATURALE ALE SUBSOLULUI SAU DE CREAREA CONDIȚIILOR CARE EXCLUD, PARȚIAL ORI TOTAL, POSIBILITATEA FOLOSIRII ÎN
CONTINUARE A SUBSOLULUI URMEAZĂ A FI COMPENSAT ÎN MODUL STABILIT.PREJUDICIUL CAUZAT MEDIUL CA URMARE A
ACTIVITĂȚII BENEFICIARULUI SUBSOLULUI URMEAZĂ A FI COMPENSAT DIN CONTUL BENEFICIARULUI SUBSOLULUI.
CONCLUZII
• DATORITA ÎNSUȘIRILOR SALE, A RESURSELOR NATURALE, A BOGĂȚIILOR PE CARE LE CUPRINDE, CU ROL DEOSEBIT
ASUPRA DEZVOLTĂRII GENERALE A SOCIETĂȚII, SE IMPUNE PROTEJAREA SUBSOLULUI PRIN TOATE MIJLOACELE,
INCLUSIV CELE JURIDICE, CARE SUNT CELE MAI EFICIENTE. ESTE NECESARA O PROTECȚIE A RESURSELOR NATURALE, O
GESTIUNE DURABILA A ACESTOR MATERII PRIME PRINTR-O EXPLOATARE SI O EXPLORARE EFICIENTA.

• ACTUALMENTE, ASIGURAREA PROTECȚIEI SUBSOLULUI CONSTITUIE UN IMPORTANT OBIECTIV AL RAPORTURILOR


JURIDICE DE FOLOSIRE ȘI PROTECȚIE A ACESTEI CATEGORII DE RESURSE. FOLOSIREA RAȚIONALĂ A SUBSOLULUI
REPREZINTĂ O VALORIFICARE EFICIENTĂ, DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL, A TUTUROR TIPURILOR DE
RESURSE ALE SUBSOLULUI ÎN BAZA FOLOSIRII TEHNOLOGIILOR AVANSATE ȘI RESPECTĂRII STANDARDELOR,
LIMITELOR, NORMELOR ȘI REGULILOR DE FOLOSIRE A SUBSOLULUI.
CONCLUZII
• INSTITUȚIILE IMPLICATE ÎN PROMOVAREA ȘI IMPLEMENTAREA POLITICII STATULUI ÎN DIRECȚIA RESPECTIVĂ AR TREBUI
SĂ DEPUNĂ EFORTURI SUBSTANȚIALE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI CADRU DE REGLEMENTARE COMPLEX NECESAR
ÎNDEPLINIRII ATRIBUŢIILOR STIPULATE, PRECUM ȘI INSTITUȚIONALIZĂRII INTEGRALE A PROCESELOR INTERNE, CARE SĂ
CONTRIBUIE LA CREAREA UNUI MECANISM FIABIL DE PLANIFICARE, EXECUTARE ȘI MONITORIZARE A ACTIVITĂȚILOR.
SISTEMUL DE CONTROL GEOLOGIC, ECOLOGIC ȘI ÎN DOMENIUL LICENȚIERII NU A AVUT IMPACT ASUPRA PREVENIRII ŞI
LICHIDĂRII LA TIMP A CONSECINŢELOR FOLOSIRII IRAȚIONALE, PRECUM ȘI PRIVIND PROTECȚIA SUBSOLULUI ȘI A
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. EVALUAREA CADRULUI JURIDIC A RELEVAT CĂ ACESTA, LA CAPITOLUL REGLEMENTAREA
FOLOSIRII SUBSOLULUI, CONŢINE MAI MULTE GOLURI ŞI LACUNE, FIIND NECESARE MODIFICĂRI SEMNIFICATIVE ÎN
REGLEMENTAREA ACESTUI DOMENIU ŞI ÎN CADRUL FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI, ÎNTRU EFICIENTIZAREA ACESTUIA.
BIBLIOGRAFIE
• CODUL SUBSOLULUI APROBAT PRIN LEGEA NR.3 –XVI DIN 02.02.2009, PUBLICAT : 17.04.2009 ÎN
MONITORUL OFICIAL NR. 75-77, DATA INTRĂRII IN VIGOARE : 17.07.2009.

• LEGEA NR.1102-XIII DIN 06.02.1997 ,,CU PRIVIRE LA RESURSELE NATURALE”, PUBLICAT: 19.06.1997 ÎN
MONITORUL OFICIAL NR. 40,DATA INTRĂRII IN VIGOARE : 19.06.1997.

• MIRCEA DUȚU, DREPTUL MEDIULUI, EDIȚIA A II-A, BUCUREȘTI, 2010.


• TROFIMOV IGOR, ARDELEAN GRIGORE, CREȚU ALEXANDRU, DREPTUL MEDIULUI, TIPOGR. ”BONUS
OFFICES”, CHIȘINĂU 2015.