Sunteți pe pagina 1din 299
er Sava sete ca be oe em 0 irk $48 VATA PACRTOAREL 9) REDESPARTS pen ae MINEIYE LYNE FEVRVARIE THPARIT IN ZILELE MAJESTATU SALE UBITORULUT DE HRISTOs ‘SPANTULUL SIND AL, SFINTEL BISERICT AUTOOEPALE ORTODOXE ROMANE EDITIA HI-A SUPOGRAFIA CARTILOR BISERICEST! 1929. PRECYVANTARE FACUTA «CATRE ITORD DE STARETUL NEONIL AL MANASTIRIL NEAMTUL LA 1846 ata cA cu ajutorul lui Dumnezeu a iesit de supt tipar si al saselea sprezece zile ale anului, ce se cuprindeau in luna aceasta, ca s8 se curajeascd, ealeatuind cuvant, s'a primit in brafe de Simeon dreptul ca un prove de preste hotarele iri. (OKAUCKGY (OIG) (STOO PRECUVANTARE _ Se face dara intrebare, de a fost Simeon dreptul, preot, sau nu? Sfan- tul Epifanie, se vede cA zice, cum ca a fost preot, deci ca tin preot a avut putere, sa blagosloveasca pre Iosif, gi pre Nascitoarea de Dumnezeu. lara Gumnezeescul Chiril zice, cum c& n'a fost preot, dupre cum si Teofilact Ia tilmacirea Evanghelici dela Luci arata, iara de a blagoslovit, a blagoslovi insemneaza: A Se rugi, a ura pentru cinevasi bine, precum vedem la Facere cap. 44, unde zice: «Sia blagoslovit lacov pre Farad, adeca: . Tnsa din altele se arata, ca ‘a fost preot, caci s'a aritat imbricat preofeste fiind in mana gi toeag verde. Nichifor Calist Ia a saptea Carte a Istoriei sale scrie, cum ca Simeon mult ‘gndind cur mirare la cuvantul cel proorocese al Isaiei, ce zice: Tata Fecioara Va lua in pantece; si din mirare cizand la indoiala, i s'a ardtatingerul Dom- nului, si ia zis: Cum ci au va vedea moartea, pana cc va vedea cu ochii sai pe Hristos Domnul. Tari Ighisip istoricul arata si ceva mai mult, adect, cc find Simeon unul din talmacitorii Bibliei cei din vremea lui Ptolomeiu, si ajungiind cu talmacirea pana la proorocia Isaiei, ce am zis mai sus, adic& ‘ata Fecioara», a socotit ca acea zicere Pecioara, trebue a se talmacio tanara ascunst de barbatul sau, iara s& nu se pue, Fecioaré. Dar o minune dumne- zeeasci! Acelea cuvinte, care le-a pus el, le-a aflat ca si cand s'ar fi sters de cinevasi, gi s'a gasit iarts zicerea de Fecioara, deci iarag. stergand acea zicere, farts s'a gasit precum intaiu, adeca: «lata Fecioara>, si indata pentru necre- dinga lui i's'a descoperit, cum ca are st se invredniceasca a vedea pre acea Fecioara cu ochii sai, si pre Fiul stu zAmislit fara impreunare barbateasca. Si pentru aceasta zice Evanghelistul: Cum ca fi era lui grait dela Duhul Sfant, sd nu vad& moartea, pand ce va vedea pre Hristosul Domnului, si adevarat dumnezeese a fost graiul, dumnezeeasca porunca, ca si nu vada moartea, c& numai insusi Dumnezeu este Stapanul viefii si al mortii. Fl viafa preste ran- duiala firii o preface in somn de moarte, si puterea morfii o preface in Dub de viata. Precum pre Avimeleh, cel din zilele proorocului Teremia, si pre cei sapte Coconi, pre lamvlih si ceealalti, care s'au descoperit in zilele imparatului Teodosie celui mic, la anii dela Hristos patru sute patruzeci gi ase. Cand floarea tinerefelor le sufla Duh de via}a, Duhul Domnului i-a uimit intra somn de moarte. Si iarag pre Enoh, si pre Ili, pre cari firea i-ar fi dat ca o dajde de obste stipanirii morti, Duiul Domnului i-a ridicat din locul. strictciuni, sii pizeste intra mirezmele nemuriti ‘Acelag Duh ce sufla in cite patra partile lumii, aceeas prea puter- nica voie la carea se supune toata voirea firi, a pazit si pre dreptul Simeon Iintarindu-i puterile firl mai pre sus de fire. Caci I-a pazit din zilele impara- tului Ptolomeiu Filadelf, cand erau anii dela Adam, cinci mii doua sute dowa: i, pana Ia anul al treizeci si sapte al imp’ratiei lui Irod, si al patru: parafiei lui August Chesarul, cind ajunsese anii dela Adam. cinci mii cinei sute sase, cand s'a nascut gi s'a taiat imprejur, si s'a adus la bise- rica Hristos, cari ani dela Ptolomein Filadelf, pana la Intimpinare fac doa

S-ar putea să vă placă și