Sunteți pe pagina 1din 1

S . C .Z O V OE X I MS . R . L .

N u m ep r e n u me : Notaobtinita:_(_) E x a m i n a to ru l . Dataexamindr ii: | |

AJUTOR TESTPRIM UL oper aliilorde acor dar ea pr im uluiajutori n i 1 . P r i mao p e ra ti u n e n su ccesiunea caz de electrocutareeste: electric curentului sau influenta de accidentatului sub acliunea a. Scoaterea stariiaccidentatului b. Determinarea 2. Pentru un accidentatcare nu acuzi stiri de riu se va procedain felul urmitor: 0 a . se {i n ei n re p a u s ,5- th, dupdcar epoateincepelucr ul m la 0 b . se ti n ei n re p a u s ,5- t h, dupdcar ese tr im ite un consult edical c. poateincepelucrul. 3. Pentru un accidentatla care stare de riu persisti sau se agraveazi se va procedain felul urmdtor: ridicate in va ; a. accidentatul fi agezat pozilieculcat,cu picioarele gi pieptului dcheiatd slibitdin zonagAtului, a b. i mb rd cd mi n tetre b uie 9i abdomenului ; de medical (prinsalvare un serviciu calificat c. se va asiguratransportul )la u rg e n td . 4. Daci arcul electric provocat de accidentatca urmare a atingerii instala{iei electricea provocat aprindereahaineloracestuiatrebuie procedatin felul urmdtor: cu gi la a. se culcdaccidentatul pdmAnt se stinghaineleprinindbugire o piturd cu hainele apd sau cu un extinctor b. se stropesc 5. Scoatereaccidentatuluide sub tensiunese face : tensiunii a. prinintreruperea necesitd timp se scoateaccidentatul de b. dacd scoaterea sub tensiune care electroizolante sunt la indemdnd materiale sau echipamente utilizAnd gi de c. se prindeaccidentatul se desprinde elemtulaflatsub tensiune ?n arsuritermicese va proceda felulurmdtor: care a suferit 6. Pentruun accidentat steril9i lipsitde curat,preferbil a. se acoperdugorzona arsd cu un pansament scame la accidentatului spital b. se asigurdtransportul lipitdde zona arsd imbrdcdmintea c. indepdrtali b d . sp a rg e {i a g i ci l e sa i e . a p l i ca lu l e i u ri u a lifii. este: 7 . R i tmu l i n su fl i ri i a e ru l u ii n plim dnii accidentatului p a . 1 2 re sp i ra l i i e mi n ut p b . 2 0 re sp i ra (i ie mi n ut 6 re sp i ra ti i e mi n u t c. P 8 . R i tmu lma sa j u l u ica rd i a ceste de : a. 30 pe minut b . 5 0 p e mi n u t c . B 0- 1 0 0p e m i n u t .