Sunteți pe pagina 1din 118

1,.

.lw*"q*t

,l,J&.'*t

ln romtncsle de OVIDIU CONSTANTINESCU ANDREI AANTAI !i

EDITURA ION CREANGA


BUCUREsTI, I93?

1
I
I Cuprins

.i.

Umbla
5

FIai se

fugim! Hai sd fugim l3


Insula
30

Casuta 42

Laguna sirenelor
53

Clminul fericir
Basmul

lui wendy
75

Repirea copiilor
6J

Vasul piralilor
95

lntoarcerea acase
I

l3

Darling iii lu6 lucrul gi se aqezl lini$tite lingA foc. In dormirorul copiilor insi era o cildure toropi!oare; iar flAcArile celor trei luminlri de pe nopticr6 pilpiiau tot mai slab, a$a ci in scurtd vreme lucrul rimase ncatins in poala mamei. Doamna Darling ifi lAse inceti$or capul in piept. Adormise 9i ea. Curind avu un vis. Se fecea _lara ce Niceierea se afla muli lnal aproape decit ar fi trebuit

iost mare lucru, dar tocmai dupi care le cintase pine ce. atunci o pal6 de vint deschjse rind pe rind. mil]ulele lor se lereastra li un prichindel pddcsprinseserd din dcgetele ei lii trunse in odaia copiilor, punind copiii plutiserA alene spre reri piciorul pe du$umea. Nipirstonl urile visului. cul era insofit de o luminili PAreau cu tolii cuibdriti arit ciudati, mare cit pumnul unui de binc la cdlduricd, feri!i de copll, care incepu sd zburde orice primejdie, incit doamna prin odaie ca o fapturd insufleDarling. Trezind u-se, stepina casei didu cu ochii de musafirul nea$teptat, scoase un tipit ti, in aceea$i clip6, ca prin minune, se dumeri cA era Peter Pan, spiridurul. In momentui in care doamna Darling tipi, uqa se deschise pe ioc;i Nana se ndpusti in odaie. ca $i cind ar fi auzit sunind un

ult mai tirzru copiii se culcaserA. In seam aceea, Nana era liberd. aqa ci baia le-o fAcuse doamna Darling.

si fie 9i ci un omulef cu o infeligare curioase ie5ise dintre hotarele ei indreptindu-se cdtre casa lor. Poate cd visul in sine n-ar fi

litd, $i pesemne ci tot din pricina ei se de$tept6 $i doamna

clopotel. Fusese liberi toate dupiFamiaza ti tocmai se intorsese de la plimbare. Miriind, se repezi la omulet, care, cit ai bate djn palme. inctleca sprinten per\azul $i siri afare pe fereastrA. Doamna Darling strigi din nou, speriati la glndul ci s-ar fi putut sd cade atit de rru. incit se fi remas morr pe caldarjm. le$i repede in stradh sa vade ce s-a intimplat cu el, dar prichiodellrl ial de unde nu-i; iidiclnd ochii, nu vdzu nimic altceva in bezna nopiii - sau poate cd i se pAru decit o stea ciz^toate. lntorcindu-se ln odaia copiilor, o ziri pe Nana tinind cava in guri. Ce bazaconie mai era $i aceea? Ia te.uiti, chiar umbra

acesta incilecas e petvazul, Nana se grebise sd inchidi fereastra, prea tirziu inse ca sel mai poati inhlta. Umbra lui, in schimb, nu apucase si iasirintreagi: feteastra se tdntise, rupind un petic din ea. Doamna Darling se gindi sel faci sul $i s5l puni bine intr-un sertar, pind va gesi prilejul potrivit si-i povesteasce totul sotului siu. Prilejut se ivi abia dupi o
saptdminA. pe inserat, intr-o vineri. Seam incepuse cit se poate de

biielelului!

In clipa in

care

seare

la lel ca oricare alta n-ar fi ltiut ci tocmal pentru din timpul sAptiminii. asta venise domnul Darling. Nana pregelise apa pentru baia Cu miinile ei tiumoase ii fdcu Iui Michael, si dupa cel scll- pe indelete nodul la cravate, in dase il luase in spinare si{ timp ce copiii, slrin-!i roatd in duce inapoi la pitul. lur, aiteptau sa vaqa cum ll se Nu vreau sA mi culc! hotire$te soarta. Domnul Dar_ striga Michael cit il tinea gura. ling ii mullumi nepisdtor, ca !r
pa$nic,

Nu vreau, n-auzi cA nu vreau? cind supirarea lui s ar fi potolit Nana, nu e inci nici $ase. Au, ca prin farmec;i, dupd citeva au, se ltii cd nu maL vorbesc cu clipe, il lu6 pe Michael in circd tine, Nanal Lasi-m5. nu inle- si incepu sA lopiie cu el prrn
legi?

Darling intri in odaie imb16catd intr-o rochie albd de seari ti. pulin mai apoi. domnul Darling d6du buzna pe uqd cu o cravate botite in mini. Ce s-a intimplat, - Ce si se intimple! taticLlle? lipe el. (Da, da. a!'a e cum ve spun, lipA cu adevirat!) De cind mi tot cdznesc si-mi fac nodul la cravati !;i nu pot sau, in orice caz, nu la git! De fdcut pot si-l lac, dar numai in jurul stilpului de la pat. Acolo, da, am incercat de douizeci dc ori $i a iners, dar cind o pun la git nu mai mcrgc dciocl Nu vrca, ti
pacel

In

momentul acela, doamna

Joaca lor incete in clipa cind intre pe u$A Nana, care se incurc6, din pAcate, printrc pi cioareie domnului Darling, ump1i nd u -i haine le de pir.

Doamna Darling se grdbi, fireite, si i le perie, dar so1u1 er incepu s-o dojeneasci, spunind
cA e
dAceascS.

o mare gre$eali sA la$i copiii in seama unui ciine sA i di


Blne, George, dar Nana e adeverati comoari! - O fi, dar pe mine mi nelini$te$te faptul ce se poarti uneori cu ei de parc-ar fi ni5te

caleluti.

Doamna Darling insi nu-qi pierclu cumpitul nici chiar la auzul acestor cuvlnte. - imi dai voie si iicerc $i eu, drag6? zise ea, ca Si cum

spune una ca asta! Dimpotrivi, i$i dd lbarte bine seama ci au suflel, sint convinsSl - Md cam indoiesc - rosti domnul Darling gindiior. Dd-mi voie, zeu, si md indoiesc.

Vai, dragi, cum poli

toarc ca intotdeauna. Ti-o aduc indat6. $i ie;i din odaie inainte ca nare. taicS-sdu s-o poari opri. Doamna Darling ie$i din John - zise domnul Darodaie s6-i aduci o ciocolate. llng cutremurindu-se mi trcc dar berbatu-sAu, socotind cd llorjr numai cind me-gindesc; c dedea dovadA de ingAduinld doctoria aia ingrozitoare, fali de copii, strigd in urma ei: cleioasl 5i dulce de te le$iDI la - Mami dragd, nu I mai stornac. rdzgita atital Michael, si $tii ce - Lase ce-f trece imediat. la virsta ta luam orice doctorie titicule il liniSti John vesel. lerd se cricnesc, ba, mai mull In aceea$i ciipi, Wendy se ln-

dreptiJit si-l dojeneasci: Lasd cd $tiu cu unde e, tiCe inseamnA asta, Mi, licLrlc! strige Wendy, indatori chael,

chiar. de fiecare dati nu uitam sd spun:,,Vd mulfumesc, scumpii mei perinli. pcntru ce avcti grijl de mine si md fac siindnlcl nu vru si aude asemenea tos bazaconii, dar ci^nd ncvasti sa ii Domnul Darling vorbca cu ardti umbra. rdmasc ti el pc toati, convingerea, $i Wendy. glndufr, care rntle trmp l$l pusese cami_ - Nu $tiu cine ar putea sd Sula de noapte, incrcdinlatd ce lle cu spunea - zrse el cercetindcaz, aten dul seu,adevarul, adiugi la rinin orice insi, lre umbra vrind sd-i dca cural ILri am impresia ci e un derbedeu. Michael: Pulin mai apoi, Nana veni - TAticule. nu-i aia cd docsd-l doctoriceascd pe Michael. tona ala pe care o iei dumneala Daci domnul Darling avea o e muit mar rea decit asta? sl5biciune, apoi aceea era ideea - O, desigur, mult mai rea! lixl ci toate viala i$i luase doc raspunse domnul Darling cu vttoriile firl a strimba din nas; tejic. Dar. ala rca cum c, aS fi prin urmare. vdzind ci Michael Sata s-o iau li acum, in fala ta. nu voia cu nici un pret s5 se Michael, numai ca si-ti dau un atingi de lingura pe aare Nana excmplu, dacd n-a$ fi pierdur l-o adusese in dinti, se crezu in- clln pdcale sticluta.
.

Doamna Dar|ng socoti ci venise momentul si-i povestedscd pitania cu pl]ehindclul. L.r inceput. dL'mn ul Dcrling

- Nu vreau, nu vreau! se impotrivea Michael cu incdpeli

iii

bArbat!

toarse lu.quta, clr ttn pahar i,1 carc pusese cloza prescrisi din

s,-ni

M-am grabit sd vin cit - Fi, haidc, taliculc, ia-o mai repede gifii ea. odatd! il zori John. gura, John. se risri Ai venit chiar prea repede - Tinc-!i raspunse tarcl siu. Intii Mi tal0e-seu. chacl! zise el. Wendy sc Lrila Ia el ir r)u-r \e

se lacd riul domnul Darling.

Mi

rog, daf sd

ii

ttili ci

c)

arnerinid

intii tata ! spusc Michael, care cra bdnuitor din life.

nea

si

crcadd:

Vai. I;Lticulc,

ii

ii

'i

p'

har doctorie cu nemiluita; pe cind in lingura lui Michael nu-i decit un strop. .Si nu e drept, zau, pun capul cd nu! Si sint gata s-o susJin plnd in pinzele albe. Nu e dfept, ti pace! - Eu a$tept, tatd zise Michael.

ceam cd pentru dumneata e un fleac! - LasA asta - rispunse el. Vorba e cd mi-ai turnat. in pa-

spui ce a$tepti. Poftim, $i eu attept. - Titicu e un fiicos ti un papdlapte. - Si tu e$ti un fricos Si un papA-lapte.
sA

$tiu ci-1i vine ugor si

Mie frici. - Nici nu mi-e mi-e fricd. mie nu .- Mi rog, atunci n-ai decit

tu. - N-ai declt s-o iei $i fulIn clipa aceea, fetitei ii gere prin minre un gindl

iei

doctoria.

- Ce-ar fi s-o luafi amindoi odati? - Cd bine zici - incuviinld domnul Darling. E$ti gata, Michael?

trei" si Michael dddu De sit doctoria. ln schimb, dtmn-ul Darling ascunse paharul la
spare.

Wendy

numlri ,,unu, doi,

Michael lncepu

si

tip'e furios,

timp ce solia sa ceuta sd-i iini$ teasci pc beieli, iar Wendy o stringea la piept pe Nana. - Ei, bravo! izbucni domnul Darling. Rdsfa!-o acum! Pe O si leginim de risl zise mine nu md rdsiale nimeni in el-cu Jumdtate de glas. casa astal Da, da, a$a si $tifi! Copiii nu indreznire rotuii Eu muncesc ca sd ciqtig piinea si-l dea de gol pulin mai apoi, voastri a tuturor, dar parci cind doamna Darling se in- voul ce vA pasd? Ce rost ar mai toarse impreun5 cu Nana in avea se me risi6fali? Da, chiar odale, a$a, ce rost ar avea? Nana, cc cdlel bun $i cu- George! se rug6 doamna mrnte ettr tu o dezmicrdi el. DarliDg. Nu mai lipa a$a, ci te Nana, du-te cA ti-am pus un Dic aud servitoriil de lapte in castronag. - N-au flecit! respunse -el, Nana didu bucuroasi din liri sd se sinchiseasci. Imi
care nu erau chiar atit de mucalili ca tatll lor, se uitari la cl mustrdtorl in momentul cind virsa doctoria in castrona$ul Nanei.

ce faci atita tardboi, Michael? Am avut toati bunivoinla se iau doctoria, dar... dar... paharul a nimerit alituri de gure. Stiti ceva? spuse el cu un aer imbietor, vezind ci Nana intrase din nou in baie. Am o idee grozavi. Ce-ar fi si-i iacem Nanei o farsi de toate nostimada: o si torn liumugel doctorra in castrona$ul ei Si-o se vedeli cum o s-o mai lipdie Nana, zicind ce-i lapte! Intr-adevir, doctoria era de cuioarea laptelui; dar copiii,

iai Wendy rosti consternati; coadd, se apropie in grabl de ii incepu se ldpaie - Vai, titicule! Mai mare castronaSApol se uitd lung la rusrneai doctoria. - Ei ce, ce,,vai, tdticule"l se domnui Darling, dar firi sd incruntd domnul Dariing. $i tu pare citusi dc pulin minioasd;
se mullumi doar s6-l priveascd. alintind asupra Iui ni$te ochi mari $i inlAcrimali, cum au numai ciinii insuflelili de simldminte alese Si care ne stirnesc

intotdeauna compAtimirea. Pe urme se tiri cu coada intre picioare in cotlonul ei. in mijlocul tecerii apisitoare ce se lAsase, doamna Darling mirosi castrona$ul. Dar bine, George - zise eaasta cra doctoria ta!

farsi - I-am fecut oDarling, pufni in ris domnul in

place cd ne bagi pe toli in ace- lasc5 njci pe departe cele ce ea$l oali.Nana se apropie dc el. aveau sd se intimple pLrtin mai gudurindu-se 5i privindu-l iri apol. Asa latri numai cind ochr, rugatoare, dar domn ul sin1te vreo primejdie pe Darling o alungi cu un gest. aproape. DeScaba, dcgeaba! strigd - Fpti sigu ri. Wendy? cl.-Locul tdu e in curte si ai sd - Binein teicsr laci bine sd{i iei relpe$iF ime- Doamna Darling tresdri indlat. Am si te pun in lant! lloratd sr se duse sI incercc fe- George, George! ii sufle reaslra. Era bine inchise. Se doamna Darling- Adu-li aminte uite apoi afarA li vezu cerlrl ce li-am spus despre beielelul spuzrt de stele. O teami nel6acela.

A$! Nici prin gind nu-i trecea s-o asculte pe nevaste-sa. Jinea cu tot dinadinsul si le arate ci el e cu adevirat stilpul casei $i, \ezj^nd ci-li rilce$tc gura de pomanl poruncindu-i Nanei sd rase din cotlonul ci, incerci s-o lnduplece cu biniiorul, dupa care" insfacincl-o zdravin de grumaz, o tiri afari din odaie. Intre timp, doamna Dalling ii clrlcase pc copii, care, impotriva obiceiului, erau nespus de cu nlrn[], $i 1e aprinsesc luminirile de pe noptrere. Nana se auzea

cind-o

murlte ii adumbri inima. fiAh, tate n-al vrea se mi

si

ofteze:

duc la sindrofie in seara asta!

pe jumitate adormit, i5i didu seama de tulburarea ei $i o in


trebS:

Pind $i Michael, mdcar cd era

De ce, m6mico, crezi ci ni - ar putea intimpla ceva r6u? s

Doar stim cu luminerile


apnnse
I

vi se - Nu, puiul mamei, nulinigti poate intimpla nimic il


ea.

Se apleci apoi deasupra fie ldtrind in curte. cerui pdtul in parte, descin!in- Latri, sdraca - scinci du-i impotriva deochiului. MiJohn - fiindci i superatd c-a chael Mdmico - se alintl bra- incoldcindu-i gitul cu legat-o titicu. Wendy insd se dovedi mai io- lele ce mult te iubesc!

Nici vorbd ci-i superate. dar nu latrl numai din pricina

lcleap!i:

asta

ztse ea.

firl si

bdnu-

Acestea furi ultimele cuvinte pe care doamna Darling avea sA le mar audd din gura lui o buni bucate de vreme de-aici incolo.

i.
A

oarte curind dupi


plecarea

runt $i pe urme cdsce o date cu pofle ti atir de molipsitor, incit celelalte lumindri simtriri Si ele nevola sd cagtc, dar nu mai .lpucara \d inchidd gure la loc, liindci qe stinsera rmedlrr. De asii datA, insd, in camere scintela o altd lumini, de o mie de ori mai puternice, $i intr-un rastlmp nu mai lung decit ne-a treburt noue sa spunem cele de mai sus. lumina aceca ti ficuse ocolul odiii copiilor, cotrobrind prin toate sertarele in cauta.ea umbrei lui Peter, scotocind ii intorcind pe dos toate buzunarele de la haine. La

hng, lumindrile ce vegheau la cdpAtiiul odrasLelor luminard din plin incdperea citva timp. Dupd care, cea de lingd patul fetitei incepu sd clipeascd md-

solllorDar-

drept vorbind nu era chiar o luminA adevdrate; scinteia doar pentru ci se nri$ca iute ca fulgerul-de colo pini colo; daci s-ar fi oprit Iocului o clipd, li-ai fi dat seana cA de fapt era o zinij micufd numai de-o qchioapi, dar cate mal avea inci vremc sd creasce. Era o fetit5, pe numelc ci ^Tilincula. lndatd dup6 sosirea puiului de zinA, sul-larea stelufelor de pe cer deschise geamul 5i Peter Soapti, dupe ce se incredinld ci intr-adcvir cite5itrei copiil dormeau du$i. Unde e$ti, Ti)inculof ln clipa aceea. zina sc alla intr-un ulcior Si se simfea atit de bine acolo. incit nu sc mai indura sA plece, mai ales cd de cind se afla pe lume nu avuscse niciodate partc de un asemenca
ldca;.

intrA zburind iniuntru. Tilinculo! o chemi cl in

nimic), atunci de bune seame Drept respuns, se auzi un chibzuise ci, punind din nou laclinchet armonios, ca $i cind ar olalte umbra $i trupul, acestea fi sunat ni$te zurgdlii de argint. se vor impreuna de la sine ca Md rog, aqa suni graiul zinelor. doui piceturi de api. Vdzind Tilincula ii desteinui cA um- insA ce lucrurile nu se petreceau bra lui se afla ln cutia cea tocmai a$a. inghete da spaime. mare: voia sd spuni in scrin, lncerce apoi sr-$i lipeasca umdar nu $tia cum se cheami mo- bra cu nifte sipun din baie. dar bila cu pricina. Peter tibiri nu- nici aga nu izbuti. 1l trecure toti maidecit asupra sertarelor, ri- fiorii 9i, ingrozit, Peter se a9ezi vdgindu-le cu amindoui miinile Jos pe podele $i incepu se $i aruncind pe jos tot ce era pllnga. induntru. Cit ai bate din palme, Suspinele lui o trezire din descoperi umbra pierdute $i, somn pe Wendy, care se ridicd nebun d bucurie, nu bigi de in capul oaselor. Fetiga nu se seamd ce in locul ei o inchisese arAte deloc speriate dind cu pe Tilincula in scrin. ochii de un necunoscut care 9ebra?

- Hai, ie$i te rog afari dirr ulciorul ila ii spune-mi: nu $tii cumva unde mi-au ascuns um-

Daci in clipa aceea se va fi gindit la ceva (desi eu tare me


tem

ci

nu se gindea niciodatA la

jos pe podele, cu obrajii scildati in lacrimi; dimpotrivi, intimplarea i se pirea pe cit de nlstru$nici, pe atit de nostime. - De ce plingi, biielelule? lntrebe ea politicoase. Peter se ddici in picioare 9i-i ficu o pleciciune de toate frudea

- Dar memica ta primeste? - N-am mame. inteleg de O, Peter, acum ce-plingeai! sp\rse fetila si, dindu-se jos din pat, alergi

la el. Nu plingeam fiindcd sint rdspunse prichindelul orfan

muselea. Nespus de incintate, fetita se lnclind la rindul ei, cu toate cd se afla in mijlocul patului. Cum te cheami? o intrebi

indignat. Plingeam pentru cA nu izbutesc sd-mi lipesc umbra la

- Wendy Moira Angela Darling - rAspunse ea. Dar pe tine cum te cheame? - Peter Pan. - Numai atit? - Da - rispunse el. com- Sirecutul de tine! il petimi Wendy Moira Angela. Ce pot sA fac! oftd Peter cu- glasul inecat de lacrimi. Fata do apoi sA Stie unde
Peter,
zise - A doua la dreaptainainte, Peter apoi tot - $i pin6 miine dimineali. Vai, ce adresd cara-

locuie$te.

ghioasil mira -

Adresi? Cum adicd?


Peter.

se

aco.lo

u - Vrcau se zic dulce mi. Wendy cu o voce -

Eu nu

ii

se

trimit

scdsorile? primesc scrisori.

Ioc. $i pe urml de unde Srii


plingeam?

cd

circ. Dupi citeva clipe. umbra

O, Doamnc! suspini ea. plcror. dar nu-$i putu stepini un zimAh, ce desrept sint! chibet la gindul ci Pctcr incercase coti el. Undc s-a mai pomenit sa ii lipcasce singur umbra cu un beiat atit de istel? sapun. Ce neajutorali mai sinr qn moment, Wend1, il privi ,
bnielii! Spre rorocul lui, Wendy i$i didu seama numaidecit ce are de lecut:
ululta_

cind pc poclele umbra lui pono sitA intr-un hal tbre de hal ii srmli ci ise rupe inima de mila biiefelului.

- Da. Abia atunci Wendy vlzu zi-

li

s-a dcsprins umbra i

ter lopei in culmea lericirii prin odaie. Dar, vai! Uitase prea curind ci fericirea lui sc datora de fapt tetitei. Era tot mai convins cA-$i prinsese singur umbra de

se afla iard$r la locul ei, dcai nilelu$ canr boUte. Bucurindu-se ca un copil, Pe-

spuse ea.

Trebuie

si ;i-o

cos

- S-o co;i? Cum vine asta? intrebA Perer. Ah, vid eu ci nu te pricepi la nimic! - Nu-i adevirat. Si vezi ce frumos am si fi-o cos eu acum, biiclelule zise ea $i, luindu-$i cutia de lucru! se apuci sA innideasci umbra pe piciorul lui Peter. Sd $tii c o sA te doard un pic - ii atrase atenlia Wendy. Nu-i nimic. Doar n-am se pling pentru o intepAturi reT)unse Peler.

Liuderosule! 1l mustrA ea un- zimbet batjocoritor. Va sa zlca) eu nu te-am ajutat cu nimic'l Ba m-ai ajutat $i -zise Peter nepesetor, tu pulin lopaind -

cu

mdl

departe.

Atunci, daci nu sint buni la nimlc, nu mar am ce ciuta aici adeuge ea $i, pline de dcmnjtate," se urci in pat $i-$i trase cuveTtura peste cap, Peter Pan porni spre u$5, ca Si cind ar fi vrut se plece, doar, doai o va face sd scoatd capul alari, dar, vezind cd $iretlicul lui nu prinde, se asezd pe marginea patului ti o atinse u$urel cu piciorul. lntr-adevir, prichindelul Wendy - zisc cl - nu te strinse djn dinli gi nu zisc nici mar ascunde, ziu. Ce vrei,

Pufin! se strimbd

ea.

_lotufi Wendr, ala sint eu: cind mi sc nu se lise nlulr rugatil pare c-am laclrt o isprave, imi $r-$i apropie fala de a lui. Petef \inc se strig de bucurie. Pan insa se mullumi doar sd-l Fetila insi tot nu sc indu- pund in palmd o ghindi. Fetila pleca si $i arate fa1a, de5i il as i;i retrasc obrazul $i-i fAgiduj culta cu urechile ciulite. cu drigili$eDie ci va purla puWendy, Wendy, se $tii de prcul pe care I,l ddrllise att'rnat la mine, o tati e mLrlt mai iscu de linlitorul de la gil. De unde sitl decit douizeci de beieli la putea ea sa bdnulascd ce binc o Lln loc adaugi el, ca s-o im se-, prindi ghinda pe care o pebuneze. trecuse pe ldnli$or $i care ce\a Wendv ii aruncd o privire pe mar tirzlu avea se-i sal\eze sLlb marginea cuverturii. viala? A$a crezi tu, Peter? Wendy iinea intotdeauna sd - Mai incape vorbe! arate cA ltle sd sc poarte in Foarte frumos din partea lumc. de accca socoti de cu\.it:r spusc ea rituos. Uite ce inlA se-$i intrebe oaspetele cilr

ma

nea patului. Ba nu se sfii chiar sd adauge ci, daci i licca pldcere, era gata se-i dea un puprc. dar Peter, nepricepind desprc cc caa vorba, intrnse mina. aitcptlno, Cred cA $tii ce inseamni ara un pupic? intrebe ea nedu

scol. $r se aSezi

lingi el, pe margi-

nr-am niscut. Mi-ant luat lumea in cap fiindcd larr auzit pe tata stind de vofbe cu mama lii pu nind la cale amindoi cum Si cc meritS. aiume o sd fiu cind o se mi lac O si gtiu cind o si mi I mare. Dar eu nu vteau se cresc dal marel izbucnl el furios. Vreau - rispunse cl inlepat. Ca si nuJ supcrc, lata ij sd rdmin toati viala un coprl. dddu atunci un degetar. se me Joc 5i s5 lac ce,ni place. acuma spusc cl Si - L)e aceea ant $ters o de acasd Si vrei sd-li dau gi eu un pupicl m am dus in parcul Kensinglon. Wendy respunse fdcind na- unde am trdrt o bucati (le zun: \ femc printre zine. Daci iii neapdrat... Fata se uile Ia el cu o nefar-

;tiu rlspunse Peter - dar sint mult mai tiner decit ti ai purea r'nchipui. $Iii, Wendy, cu am fugit-dc acasi chiar in ziua in carr
Nu
stinjenit

ant

are.

tru inliia oari in ris. hohotclc lur s-au spart in mii de cioburi, care au inceput si zburde 5i si sari incolo fi incoace, $i din cloburjle astea au iegit zinelc. lali dc ce fiecarc letili sau
bdielel
lul.

Peter i$i in chipui ce, pesemne, crcscuse in ochii ei pentru ci fugise de acasi, cind, de fapt. ca rdmisese urmiti arlzind ci bdiatul ajunscsc^ sd pitrundd in Iumea zinelor. Incepu asadar se I tragd de iimbe punindu-i tot felul de i^ntrebiri in legitur6 cu zinele, 5i Ileter Pan ii povesti atunci cum $l in ce lel Veniscrd pe fala pemintului. - $tii. Wend,v, cind primul copil dc pe lumc a izbucntt pen

muriti admira!ie.

umblind fata asta - zise el. Sc ridica de pc par !t in(epu .-1, strrge. Wcnd] .imll ca srte rnrma din piept dc emolic.

du-l de mine nu cumva e o zind alci, in odaiel cra una


rat. N-o

Peter

strigd ea apucin-

Ba da. Chiar aclineauri - zise cl pllfii ingrijoauzi?

Amindoi ciulire urechile.


N-aud nimic altce\'a decit

tl-atitea lucruri. incit ajung sI sd zboare prin odaic, tunind $i nu mai crcadd in zine, de aceea fulgerind minioasS. orl de cite ori un copll spunel - De ce vo^rbe;ti a;a urit? o ..Nu cred in zine". undeva in doieni Peter. Imi pare riu. te lume o zini se prlbuse$lc jos li rog sd me crezi. dar de unde nloare. pLrteam eu se Stiu cI te-ai virit Tol vorbind ata, la un mo- in sertar? ment dat i$i didu seama cA n o Wcndy, cu ochii la zind, nici ma1 aude zorneind pe Tilincu!a nu mai auzea ce spunea el, fr sc intrebd cc se va fi intim Pcter strige ea - de cc plal cu ea de amulise. oarc nu std -pulin locului, ca s-o Nu inleleg pc unde-o fi pot vcdca Sj cu'l

ar trebur se aibA zina intr-un scrtal. Ar trebui? Dar ce, n-auJ Si. - Nu. Vezi tu, copiii din pen5, fAri sd nrai stea in cumse rcpezi si-i dea drumul zlua de astdzi afl5 curind atitea din scrin Tilinculei, care incepu

graiul zinelor- Acum parc-o aud $r cu, Sunctul ie$ea din scrin 5i Pe ter sc lumin6 deodatd la fali. Wendy - $opti el zim bind sd $tii c-am inchis-o

Ei bine, afli ci asta-i Tilincula, iar clinchetul accla c

un clinchet ca de zurgildi.

fLrtrR

h\ ti trL\rr

ciodatl
reasce

?jinele n-au astimper ni-

Peter incercd totu$i s-o imbuneze.

Wendy apuci totu$i sd zeo clipi fiptura

rispunse

el.

basm lrsindu-se

ceasul cu cuc. etti o doamni. RAspunsul Tilincutei cupdnVai, ce frumoasl e! se minunl ea, deqi chipul Tilinculei dea un singur cuvint: era schimonosit de furie. Nrterdulel

din

aceea de nu poli zbor pe pentru cd

Doar $tii foarte bine

fi

ca

zifla mea, Tilinculo, eu sint cavaler qi tu

- Tilinculo ii vorbi Peter cu dulceale in -glas - domnigoara zice cd ar da nu qtiu ce sA fii zlna ei.
o

ii rdspunse cu obriznicie. Wendy. - Ce spune? lntrebd se-i telBliatul se vdzu silit


Tilincula insa
ciL

maceasce:

E cam necuviincioasi. t\ esti o fetiti mare ti uriti Si ci ea e zina mea. Zice

$i. cit ar bate din palmc, zina - Nu poli si-li inclripui ce sc lacu nevizute, ascunzindu se biDc imi pare cd ai o pirere arii in baie. de bund despre lete. Uite. John. Ca ea sinr sute :i mii ii de pild5. nici nu lrea si sc uite explicd Peter fetilci. Noi am po la cle. reclit o Tilincula. penrru cA Auzrnd una ca asta. Peter se toate ziua i$i lace de lucru cu ridici sii didu Lrn picior Iui tot felul de tinichele. .lohn. licindu-i, dintr-o singurd Se a$czafd apoi fiecare in citc lovrture, si se ducd de-a rostoLrn fotoliu gi Wencly incepu iar golul, jos din pat. cu pdruri cu se-l descoasi. pLlnindu i mereLl tot. John insi dormea butuc alte intrcbin: nai departe, firi si sc sinchiUndc star de fdprJ seasci, pe podele, ala od - Stau cu copiii pierdLrti. Wendy, ncavind incotro, il ldsd - L)ar d;ria cine mai sinr? in plata Domnului. - Pdi, copiii care cad din - Stiu ci ai fdcut-o numai cerucior, cind didaca nu bagi din m?irinimie zise ea a$a de seami. Daci nu inlreabi ni- ca poli sd mi -dai un pupic. menr de ei tlmp de-o septd- Eram sigur c-o sI mil min5. sint trimiii in I ara Ni- cerj inapoi rosti el amiril, caiefea, ca sa nu se chelluiascd pregetrndu-sc si-i rcsliluie clegeprea mult cu el. Iar eu sint c5- tarlll. prtanul Ior. Vai de minc, nici sd nu te Vai, ce noslim trebuic se gindc$til prolesli Wendy, drdfie! gila$i ca intotdcauna. An] vrut Da zise vicleanul Pctcr si zic un degetar. nu un pupic. -numar cd ne plictisim fiindcd Da' Ila cum mai el sintem prea singuri. Stii, printrc Uite-a$a ! zise ea sarutin nor nu se afle nici o ftpture ca duL tine, care si ne tini de urit. - Hm- nu-i r5u deloc! chibCum asa? Nu sint si ferite zul PeIer cu un aet serios, SI li -

pflntre copii?

letclc sint prca istetre ca sd cade drn cirucior? _Wcld_f .se simli nespus de magull!a de cuvrntele lul.

Da'dc undel NLr gtii ci

dau $i eu un dcgctar?

respunse Wcndy. lire a-$i mai apropra de asti date obrazul de al sdu. dar o clipi mai apoi fata
dddu un lipit.

Dace lii neaperat...

rimplatl par.

Ce este, Wendy, ce s-a inParc?i m-a tras clneva de

m-am apropiat o" a.i"r,r, ,, lrag cu urechea, mSmlsa ta tocmai ili spunea o poveste atit de
fru moasd
!

atir de zdnaticS. intr-adevir, Tilincu!a ince- conduri de sticli. puse iar si fortotcascd de colo - Peter rosti Wendy tulpinA colo, sigetind aerul- $i, buratd - era povestea Doamne, ce vorbe icleau din Cenusdresei. $tii ce pin6 la gura cil urmd prinlul a reu$it s-o gece zicc, wendyl Ca seasce si au trdit amindoi leri- Stii a$a ai s-o pele$ti ori de cite on ci!i pind 1a adinci bitrine!e? xm si-[i dau un degetar. Petcr fu cuprins de o bucurie Dar de cel atit dc niprasnici, incit siri de- De ce, TiLincuio l odatd in picioarc dc pe podeaua -

Trebuie sd li fost Tilincu1a. N-a; fi crezut cd-i chiar

poveste? - Cu un prinl care nu pulea si- dea de urma domnilei clr

Ce

- L\ataraule: cu nici un chip pe care stetuscri amindol rlePeter nu putu zali pinA atunci si se repezi 5d priceapa de ce, in schimb intr-un sullet la lereastrd. Wendy sc dumeri numardecil. - Undc te duci'l slriga lata De aceca se arite pulin deza- cu o stringere de inime. nigiti, cind Pcter Pan ii mdrtu- Md duc sd le spun beielirisi ci venise la fereastra odlii lor. lor nu ca s-o priveasce pe ea, ci - Nu pleca, Peter! il rugd ca sA asculte pove$tiWendy. Mai stiu $i alte pove$tit sumedcnlc, - Vezi tu. mie nu mia spus o Auzind asta, Peter se innimeni pini acum \'reo poveste ;i nici unul dintre copiii pier- toarsc, privind-o cu ni$te ochi
duli nu $tie povesti. mari in care strelucea o curioziBine, dar cum se poate tale atit de nesiJioase, incir lata a$a ceva? sc minuni Wendy. E ar fi avul tot drcptul sd lle inlrico$aIa. Wendy ins, nu se speria atit de usor. de ce i$i fac rindunelele cuib - strea$ina caselor? Ca sd as pove;ti a$ putea si lece de - Nici nu ti inchipui spun sub culte pove$ti- Ah, Wendy, cind bdielilorl stdrui ea.
ingrozitor!

Tu ftii

o intrebi

P(rter

Michael $i incepu si-i zgilfijc. Uite ce e, Wendy: i|r loc Trezi[i-vd! strigd ea. Hai, se-dormi in petutrul 5la prdpd- c-a venit Peter Pan si ne invcle dit, nu crezi c-ar fi mai lrumos si zburdml \d zbori cu mine prin lume;i sd .Iohn se freci la ochi. jos acum le poveste$ti stelelor tot fclul de - Stai cd md dau lucruri care mai de care mai clin pat mormdi el (firi sd nestru$nice? $tie ci dc fapt nu mai era de mult in pat). Cc i asta? se deznu uita cA mai sint $i metici el. Vdd ci m am Si scu$i
fericirii.

Atuncj Peter o apuce de -Cena5dasevid$i euo nind !;l incepu s-o tragl dupd el sirenil strigd Wendy. sPre fereastri. - $i pe urmd, Wend1, ne Dd-mi drumul! ii porunci zise Peter $iret ai putea se ea.invclcsti seara. la culcare, ca si Hai, Wcndy, vino cu mine nu ne Ue frig pcstc noapte. se- le spui biicfilor pove$til O-ol Invitalia era cit se poate de N-a\'em pe nimeni care si imbietoare, nici vorbi, toru$i ne invcleascd la culcare. Wendy flcu nazuri. O o-ol zise ea, imbrdliriinVai de mine. dar nu porl ou-1. Ginde$te-te ce o sd zicd mamal - Aj mai putea apoi s6 ne $i pe urmi nici mecar nu Stiu cirpesti haincle gi sd ne faci buse zbor. runare. SIii ci njci unul din noi LasA cd-[i arit cu. haine? - Sa zborl Nici nu por n-are buzunarc labiata fati se Mai putea oare s5-mi inchipui o asemcnea mi- sc inlpotriveasc6 ispitei? nundfle! - Minunat! se bucuri ea. Am se te inv51 eu cum si Peter, n-ai vrea sA-i inveli ti pe sari in spinarea vintului, lii pe friliorii mei si zboare? urmd, cit ai bate din palme, am DacA lii tu... - incuviin16 cl. dind din umeri. 5r luat-o din loc! - O! suspind fata in culmea Wendy se repezi la John Si la

-o!
-

lat

Sirenele'l Femeile acelea cu coadil Oho, 9i inci ce coadd!

Intre timp se trezise $i Mi chael. Peter le ficu semn si tac6. Citeva clipe, nimeni nu

rexu la pindit dLrpi perclelcle pilturrlor i1 se prelhceau doar

cle gindit. Stingeli luminl I Ascunde 1r-var rcpcdel strigd John. luind comaoda detafamcntului. ceea c. de aititl nu avca se sc intinl plc decit o singuri dari de-a lun_gul_ pcrilleliilor pc carc ri le lrralr$am llcl, Aladar, i rnoincnlLrl in .rtc Liza inlri iniuntrLr Iinind o in bfiif. pe Nana, oclaia copiilot tra cuiundati ca dc obicci in intuncric;i nimic nu parea sa ilrate ci s-ar fi petrecut cera neobiSnuii. Ai fi iLrrat ci cej trei driculori inrpic)i1ali dcrmcau ca niste iDgefa$i. risuflincl lini;trir iD sonrn. Dc lapt. copiii sIe1e

nici pis. in sfirSit. plichrndclul socoti ci sosisc rremca \i lr ia zborul. Drr nu. stal;l 1rr se iDtimplasc cera. Nana. Jilrc in seara accea urlasc a jaic Iol Lllllpul, amullse 1ocma1 rrLrnci. Si tocmai taptul acesta
!pLrse

didu

,l

a,

'!

,{

ci

ra\ufli'l adinc. Liza era fLrlioasi pentru ci benuiclile liri rost ale l\_anei o
cind iiiminta dc zor cozonacii in bucirarie. Br. inci ii fiIni :esc yi o stalidi Iipiti de obrar. Bucaltdreas;t chibzuise cI cel mar cLrrntntc lucru ar fi s-o li.ifteasci pc Nana, urcirlclu-se
PLlsesera

"t ., i

-:-

pc drumuri

tocma j

t'

cu ea o cllpa in odaia copiilor.


bineinleles

teii, in pitucLrrile lor. I auzi numai ce liniptit r'5suflil Nana. care Stia foarle bine ce-nseamni tdsu fla rea ilsta, clidu si sc smuceascl din bra!ele bucetiresei. Dar Liza pas si priceapi ceva! haide, polole$te te, - Haide. mu$trului ea, sco javri o
seamd,

firi s o scape clin eind avea ceva de spus. Dom ochi. nLrl Si doamna Darling isi di Ei, vezi ci !i s-a nizdrit, dlrri seama numaidecit ci se inpotaie'l o luA ea la ros1, fIrI Iin1pli un lucru neobiinui! in sA r pese ce Nana 5i a5a era des- odaia copiilor;i. fSri sd-;i mai lul de oropsiri. N au pdlit ni- ia remas bun de la gazdc. iegiri mic ingcragii. Dorm duii, miti- luga in strad6.
PinA una-alta insA, trccuscra zece mrnute de cind dr5cu5orii cei nici sc escunseserA dupi perdele, prclicindu-se cd dorm

putinJi, ata cum ficea de obicei

buttean; Si cite nu putea facc Pcler Pan in zccc minutel Sd redem acum ce se intim plase intre rimp in odaia copii,
lo r.

lind-o din odaie. Bagi

me duc s5-i chem pe cona$u 5i pe conita dc la sindrofie, 5i a tun!:ri ai se vczi tu ce papari o sd capeii dc la stipinu-teu! Biata cilcluii lu iariSr legati in lanl. Credeli cumva ci Nana s-a astimpirat in slirqit? Da'dc Lrnde! N avea decit Liza sA i cheme pe stipini de la sindro fie! Nana nici ull dorea altceva. Din picatc insa- Liza se intoarse La cozonacii ei $i Nana sn]Lrci intruna de lan!, pind ce izbuti in cele din Llrme si-l

daci te mai aud litrind. intase John, ie;ind din ascunzi

dc

Lini5tc 1i

pace ii

in$rr

drept, 5tii sd zbori'? Fird si $i mai dea osteneala si i rispundi, Peter inccpu sI zboare prin incdpere, ducind cu el 5i politra de pe cimin.

Ioarc. Ascultd, md. Peter, spune

- Phii, strafnicl se minunari John $i Michael. Vai, ce driglLll exclami


Da.
si^nt

drigul fbc, nu-i alal se mindri Pe!er, uitind din nou cum trecroasS,

Iarc drdgu!. Sinr

numirul 27 $i ridicd labcle din malr, incercare la rindul lor lali in chipLrl cel mai griitor cu sd Si ia zborul. j'nrii de pe po-

rupi. O clipi mai tirziu d5du buzna in sufrageria casei de la

bule sA sc poarte in lume. Pdrea o treabi atit dc lcsni-

incit biiefii,

entuzias-

dea, $i mai apoi de De Dat. Dar

date cadeau pe brinci. limuri peter. - Ia asculti, me, cum reu- vdzduh maiiladtA ince o date. $e9ti tu sd faci dricovenia asta? le Si intrebe John, frecindu-se la geM6, da' grozav te mai pdnunchl.

in loc sd se inalle, de

fiecare

- Nimic mai usor: te sin_ delti la niqte lucruri inelteto;re)i deodara simti cum te iidici in
tu la
$mecheriile astea_

cepr

^l ..i;, " z

r:

/1sc John. N-ai vrca sa mai taci

o data efa cunl ai tdcuI. dar


Pcter rcpctA dc cj^teVa ori in cercarea,5i mai incet.;i mai re-

mai pe indclctc
pede.

- Acum am p ns $r eu !mecheria! se bLrcurir -lohn. dar i5i

putin praf descintat. in cele din urmd inse, Peter Pan sufle peste Nici unul din ei nu izbuti sA ei ni$te praf de pe aripile iinese ridice nici mecar de-un lat de lor gt mrnunea se inlaptui. palmi. De buni seame, peter Ei, .acuma migcali pulin .. is_i brtuse.joc de ei; se $tie doat orn umerr, ulte, cam aqa _ ii ca nlmenl nu poate zbura pind povetui el - $i dati-ve drumul! ce nu presare cineva peste el Copiii steteau in picioare pe
se

didu

seama numaidecit cA

in$elase.

pSrufurile lor, gata pentru maChiar in momentul accla pArea inccrcare. Luindu 9i inima-n nnlr tor leseau in goand, ur_ din1i, Michael i$i dldu drumul malr de Nana. din casa cu nucel dintii. In aceeasi clipd se mirul 27. Alergari cite$itrei in simli plutind prin aer de la un mrllocul strizii. ca sd arunce o capir la celSlalr al odeii. pnvtre spre fereastra oddii coDi Afl vAzut c,am reuqit? ilor. Nimic de zis, era inchiii, slrigi el din mijlocul inciperii. ata cLrm o lSsasere. numai cI John i5i dedu drumul la rin- iniuntru strdlucca o lumini pudul siru 5i se ciocni dc Wendy ternici $i prin perdele se ziraau

in dreptul usii de la baie. - Vai, ce frumosl Phiii, formidabit! - Uitali-ve la minc - gi la mine! - $i la mine! I

\cre iducili uga de la intrare. ci^nd mai jos, de jur imprejurul Domnul Darlin-q vru se urce scdrile in goand, dar doamna Mi simt in al noudlea cerl Darling ii ticu semn si meargd exclamd Wendy. in virlul picioarelor. Ce credeti? Ia ascultati, mdil strigd Vor ajungc oare la timp in John. Ce ar fi s-o ludn din loi? odaia copiilor? Dace da. atunci Michael era gata: abia aslepta o si fie fericifi cu totii, iar noi si vadd cam cit timp i-ar t.e6ui vom rasufla usrlrali, dar n o se ca si stribati un miliard dc ki- mai tle marc lucru de povcslit. lomctrr. Dar Wencly mai govdia Si probabil cd ar 1l aluns la lnca. tinp in odaic, daci srelele n ar O si vedem sirencle ! 1i stat la rindul lor cu ochii cauta s-o ispitcasci peter_ atintiti asupra ei. A;a c6 vom O-o! - Nu mai vorbesc de pirati. avea prilejul si aflim cum incd - Pirati! strigd John, luin- o dati stelele deschiseri lereastra dintr-o suflare. qi cum mai du-;i din cui pdldria de zite apoi o steluld mai micd - ceadin respumari. Pei, atunci ce mai, hai sA drntre Ioate strigi
sus.

lulgul de u$ori, cind mai

Si incepure sa dea tircoale, ca

noaptc, care se invirteau de colo piDi colo prin camcre, dar nu pe podca. ci prin acr. Ba, mal mull chlar: nLr erau numai (rer copila$i. ci pa!ru!
Tremurind de spaimd, deschi

rrei copilati in cimisute

de

pornim numaidecl'tl

ten:

cd nu mai aveau nioi o clipl


prerdut.

Pdzea, Peter! - astfel Peter prirse dc vcste $i

doamna DarlinS, insotili de Haideli! le porunci el ;i-gi Nana, diduri buzna in odaie. lue pe loc zborul, iniltindu-se Prea tirziu inse. Pdserelele zbuin vizduhul intunecat. rasere din cuib.

O clipi mai tirziu, John, Michael gi Wendy pornird dupi el. de In momcntul acela, domnul $i

lusese presrm[itA intoarcerea Peter, Tara NicSierea se trezise din nou la via15. Copila$ii pierduli iesisere afarA pentru a,$i

lgur,

cum

intimpina cdpitanul. Erau $ase cu tofri, dac6 socotim cd gemenr nu puteau fi decit cel pufin doi. $i acum sA ne prelacem ce ne tupilAm aici, printre trestiile de zahir, ca s6-i privim cum se strecoari in gir, unul dupi al!ul.

ccate de voinici.

care, daci nu putem spune cA era cel mai pufin viteaz, trebuie lotuti sI accentuim ce era cel mai nefericit din toate aceastl

Primul trece Piulli,

desprc

Ron16ile, vesel Si zglobiu, urmat de Flugturili, care se pricepe sa me$tereascd fluiere din crengule de copac gi care joace apoi dupi culn i$i cinte singur. FluS-

Al

doilea

objceiurile $i datinile de atunci, dln care cauzd umbli tot timpul cu nasul pe sus. AI Datrulea e Cirliont: ista i dracul gol. La urmd de. tot vin gemenii, pe care nu vt-t putem prezenta, de teamA sI nu-i incurcem. Biielii se afundd in bezne, si dupe o bucatl de vreme nu prea indelungata, pentru - pe ci lnsule lucrurile se petrec foaite rcpede - vtn pe urmele lor pi ratrr. inatnte de a da cu ochii de er. \om avea parte sa i a zrm crntind ca de obicei imnul lor ce-trj ingheatd singele in vine:

mai increzut dintre beieti. isi inchipuie bunioari ci mai line mrnte tot ce i s-a intimDiat inainte de a se fi ritecit, toate

turili e f,re doar Si poate

cel

La slnrem cruntl. ara se sDunc: Deu ii \rern gl.il \:i ne despafr; Ne ^m rntiln pe Lrc,L lumr.

g:lblam

iu-hut

toJi laolalra,

5i-a pdrilsit numelc lui adevirat, cu care manele oacle$e igi mai speflc tt astazl copllt pc farmu_ rile Iui Guadjo-Mo. Iare-l apoi pe domnul Scdfirlie si. in urma

pe carc-j poarta atirdali de urcchl ca nt$tc cercci ili iau ochii. Ncgrul uriag din spatele lur a schimbat pe rind ncnumlrate porccle, de cind

Primul carc iese la ileald. pi;jnd la oarecare clistanlS de iei lalii Si lipindu-iii cind $i cind urechca de pemint ca sA as culte, cste ccrcetasul cetei, chipesul ilalian Cecco. Bralele-i pulernicc sint goale, iar galbenii

acestuia,
nustrorn

marea Caraibclor in mijlocul lor se afll giuvae rul cel mai intLrnecat $i ;lai inllordtor al acestei cetc. Joe Cif lig, care Sacle tolenir inrr,un fel dc calea$cd ciopliti din topor Si trase de ciliva oameni de-ai Iui. In locul miinii drepte are un cirlig de fier cu ca.e din cind in cind ii indcamni si gribeascd pasul. Negru la suflet curn e, ii trateazA ca pc ni$te ciini, Ie vorbe$te ca unor ciini, ti tot ca nrgte ciini asculti fi ei de poruncile lui. Chipul sdu, altmin

GdluycS.5i pe mUllr jltij rnca. marc. Privili-i numai cc usor toli tilhari tcmuti. cirora de ani calci. tiri sd laci nici cel mai dc zlle le-a n1ers vestea Drin mic zgomot, peste crengile cizure pe Jos. Pieile-rolii se mistuie ca ni$te umbre! a$a cum au venit, si peste citva ttn]p in Iocul lor so sesc Lighioanele, alcdtuind un imens alai bdlfat: Iei, tigri, ur$i ir o sumedenie de sdlbdriciuni lnai mici. care de obicei fug din calea lorl dar aici. pe insula aceasta fericite, toatc jivincle, 9i mar ales cele mincitoare de oameni, se inleleg de minunc. ln noaplea asta, tuturor 1e atirnd limba de un cot: sint fleminde. Dupd ce s-au perindat toate

pe Ferestruici; 5i pe ril irltndez Prrjol.:i be

plin de bArbdtric, e galsi incremenit ca al unui mort, si toati inf6liliarea lui te bagi in ricori din pricina zululilor lungi ce-i incadreazi obrazul $i care, de departe, sea mene cu ni$te lumindri negre. lD urma plraltlot, strecurin du-qe tiplil ps porecS. cu tsin dufl I izboin ice. \,in pieile-ro$ . Sint inarmafi cu securi Si culite. $l trupuriie Ior goale.strilucesc de vopsele ii unsori. in tiuntea lor merge in patru labe o hui dume care poarti numcle de UriaSul Labd-cle-Panterd. La urma de tot, adicd in locul cel mai primejdios. pii!e)te ccmsJ!; Crin Sdlbrtic. printesa de ne.rnr
ben-vinAt

len

v\:

Iighioaneic, se strccoari fi ul tima nllucd, un crocodil mare ciI toate zilele. O si veclen noi j'ndati pe cine caute dumncalui. Crocodilul trece la rindul sAu, pent.Lr ca_ pestc pulin, in locul lui si se iveasce iarisi

,,$.1 ,d

\v

biielii, deoarece alaiul trebuie sd se desfd$oare la nesfir;it, pini in momentul cind unul

w
3

Cintre grupuri se opre$te sau schimbi pasul, incetinindul ori

iufindu-l. Atunci veJi vede cum intr-o clipi se poticnesc

unul de- altul $i gramada,

vin claie

peste

Numai mie nu mi-e frici de-pirali.-- se liud6 Flu$turili cu nlste ltuse care nu plea erau pc .placul celorlalti. Pare-se cir auzlse totu$r undeva departe un zgomot care il cam neliniltea, pentru ci se gribi sA adauge numaidecitt Dar ce n-as da si se intoarcd mai repede 9i sd ne spuni si noua dace a mai aflat ceva .despte pefaniile Cenu$ire-

du-se Jos, pe paji;tea inverzitd, ln aproprere de ascunzetoatea 1o., s5pati sub pdmint. - De ce nu mai vine odati Peterl oftari cu tofii, cu o inIlorare de teamA in glas.

..Biielii furi primii care ietirA clrn acest cerc vicios, trintin_

cauli mult gi bine pe eopilayrr prerdufr. care dlspS rusera ca prin farmec. Unde eraul Parc,r intraseri in pdmint. Iepuri si fi fost ti tot n-ar fi putut s-o ia atit de repede la sinetoasa.
zbughise ca fulgerul din loc, pornind in recunoa$tere, ceilalti se ascunseserd de mult in addpostul lor subpimintean - un ldca$ feri doar $i poate incin6tor, pe care in curind vom avea prilejul sIJ cercetim mai indeaproape. Dar cum pitrunseserd ineuntru? Pentru ci, la drept vorbind. nu se vedea nici o intrare, nici macar vreun tufi$ care, dat la o parte, ar fi descopent gura vreunel pe$teri. Uitali-ve insi cu luare-aminte $i veti observa ci in prea.jma locului

. Am sa ve spun eu unde erau. In afara de Rontdila, care o

In timp ce schimbau aceste cuvtnte, le veni la uteche un sunet abia deslu$jr din departare. Sint siSur ci nici voi, nicr eu, nrci vreo alti fiinti. afari doar de s beticiunile codrului, n-ar 1l auzit nimic. Ei insi auziri. $i ceea ce auztrA era un cintec fioros:

scl.

cu

O. dulce viatd de pirat!

re
Iu

stcag

hul Dar cit c d

- o hirca ri un os, pe urma SlreanAut,


frumosl

in clipa aceea ai fi putut si,i

poate intra un bdielel iniuntru. Iati, a$adar, cele 5apte intriri ale l6car;ului subpdmintean, pe care de luni de zile se stdduia in zadar sal descopere Cirlig. ^ ln ump ce plraltl se apropiau, ochiui ager al lui Sciffrlie il zari pe RonlIilS afundindu-se in pAdure. Cit ai bate din palme, Scifirlie scoase din toc

destul de incipetoare ca

prrcrna sint tapte copaci mari; in rrunchiul fiecdruia dintre ei se afld cite o scorbure
se

pistolul lui scinteietor. in ace- mdi Pirjol - spuse Cirlig cu eagi clipi insl, o gheari de fier vocea lui mohodta. Voi n-a1i vdzut decit pe unul dintre ei, $i il inhiF de umer. De-mi drumul, $efule! eu vreau si le vin de hac la toli

strigi el, zvircolindu-se. $apte. Duceti-ve care-ncotro $i acum vom avea in sfir$it ceutall-1. Si Piratii se facurl nevazuli prilejul sd auzim glasul lui Cirlig
glnea.-

- un glas mohorit ca funinlntii pune pistolul la - rosti ameninidtor glasul.loc - Bine, dar era unlrl dintre pugtanii aceia pe _care-i du:me-

prinlre copaci $i. peste o clipe. capiEnul lor rimase slngur cu

a$ vrea sil - Intii $i-ntii prind pe Seful lor. Peter Panl

Pirjol.

ne:ti de moarte. Puteam si-l nea o ure cumplitd. El mia reculc la pemint cu un slngur tezat bralul. Si cepitanul iti invirti amenintitor pdn aer cir[plumb. Cred, dar nu te gindesti gul. De mult a$tept si-i string ce, intr-o secundi, detunAtura mina cu dricia asta! Il fac harne-ar fi adus, buluc pe cap, cea-parcea, pe cuvintul meul pieile-rogii ale printesei Crin - Si totu$i - zise Pirjol SAlbatic? Ori poate ce ai chef si te-am auzit adeseori spunind ci dricia asta e mai iscusitd decit fii scalpat? Si dau fuga dupA el, se- douizeci de miini la un loc, fule, $i se.l pun pe John-Tirbu- atunci cind te scarpini ir} cap
$on

zise Cirlig, in glasul c5rula moc-

sal gidile nifelut? intrebe sau cind e vorba de fecut mai Pirjol, fire duioasd. $tiu eu ce alte trebu de-alde Pirjol avea darul de a scorni astea gospoddre$ti.

tot felul de porecle hazlii pentru ori$ice lucru, a$a, de pild6, botezase culitul pe carel purta velnic asupra lui cu numele de John-Tirbu$oo, deoarece obi$nuia s1-l risuceascA in rana. al meu - John-Tirbugon ii amintiluel creaze pe tecute lui Cirlig. N-a sosit ince momentul,

- Adevdrat - rispunse cepitanul. Si fi fost mam5, ml-a$ fi dorit sd am numai copii cu cirlige in loc de brale - adeuge el, uitindu-se cu mindrie la mina de fier gi cu disptet la cealalte. Apoi se incrunte iar- Pezise el, cutremurindu-se ter tot - a aruncat bratul meu unei-huidume de crocodil care

"

'$,

'11',11',;ii:i

tocmai se nimerise sd treaci prin partea locului.


inr6ri Piriol ci 1i si face pirul meciuci numai cind zere$ti un crocodil. co- Nu oric crocodii - ilhuirect6 Cirlig ci numai

am brgat de seami

Da, da

reu dupi mine, oriunde trupul

duma aceea de care-gi spuneam. Pe urmd addugi in $oaptA: A mlncat cu atita pofti bralul meu, incit de atunci se tine me-

tinge buzele, abia asteptind se infulece 5i ce-a mai rdmas din


meu.

m-as duce, pe mare ca 5i pe uscat. i;i

isi dedu - lntr-un lel - putea s-o cu pdrerea Pirjol ai iei

ca un compliment.

- N-am ce face cu asemenea compllmente! se r5sti filnos la el Cirlig. Ag vrea se pun mina pe Peter Pan, din pricina cdruia Iighioana a prins gustul cirnii
mele.

cui meu, n ai fi inghitit un ceasornic, care face tot timpul tlc-tac in pintecul ei. a5a ci nu

in glas: - Mii Pirjol - i se desrdinui el cu vocea ineiatl de emofie - huiduma asta m-ar li imbucat de mult, dacA, spre nororare
la

Se agezi pe o ciuperce mare $i vorbi mai departe, cu o infio-

apucl niciodati si ajungi

crudat, din gaura ficutd se inelia o trimbd de fum. Piratii schimbard intre ei o privire iu
iilc.

- Mdi Pirjol - zise el in scaunul dsta e incins, $i siri sus. Tine-mi, Doamne, c am Iuat foc! indati se apucari amincloi sd ccrceteze indeaproape ciuperca pc care se a$ezasere. Eta mate $i zdrzrvini, a$a cum n-ai fi geslr nlcalerr pe contlnenti se caz_ niri s-o smulgi $i rimaseri cu ea iD min6, fiindci n-avea riddcini. Dar, ceea ce era 9i maj

se se odihneasci, cdpitanul se slmtrse cupnns de o celdure ciudati.

minc, deoarece aud de departe coperisera hornul tainilei subre ceasul ticaind $i-mi iau picioa- rane. Biielii aveau obiceiul se I rele la splnare, astupe cu o ciuperci, ori de cite $i Cirlig incepu a ride cu un ori binuiau ci se aflA niscaiva glas ce pdrea sd iasi dintr-un du$mani prio preajmA. butol. Dar iate ce odate cu fumul Numai cA intr-o bun6 zi rizbaturi pine la ei $i ni$re glaceasul n-o se sim- spuse Pirjol mai riceie sa suri de copii. Prichindeii primejmai poatd si adipos,r de orice $i lcau^la atunci tot o sA te-nhate. ore In ascunzatoarea tor:l se Cirlig i5i umezi buzele uscate. asezaserd la taifas, flecdrind - A$a e recunoscu el - lare nici o grij6. Piralii traserA asta-i teama -care mi roade cel mai mult. DiD clipa in care se a$ezase

- Un horn! striSari amindoi int^r-un glas Intr-adevdr, fArd sA v.ea, des-

dupd citeva minute puserd la loc ciuperca. Uitindu-se in jurul lor. observari scorburile celor $apte copaci. Ai auzit? Parci spuneau ce-Peter Pan e plecat de acasil $opti Pirjol, jucindu-se neribddCirlig incuviinti din cap. RAmase apoi o bucat5 dc vreme pe ginduri $i, in cele din urmi, un zimbet crunt, atit de crunt c5-tri ingheta singele in vine, r'i luminl lafa neagre ca fundul ceaunului. Asta $i a$tepta PirI

cu urcchea! rinjind fioros, Si

tor cu

John-Tirbu$on.

gefule, spune-mi sr - Hai, mre ce-ai pus la cale! strigi el stind ca pe ghimpi.

Ol.

ry, "t"'g
..
'..+

Se ne intoarcem pe corarosti agale Cirlig, vorbind-printre dinli - 9i si facem un tort de toati frumllselea, uite-atita de mare, nici prea subIire, nici prea gros, cu glazuri de fistic. Aici, dedesubt, nu poate sd fie decit o singuri incdpere, deoarece vid cA nu existi decit un singur col. Toantele astea de cirtile, cu capul lor sec, au socotit ce trebuie si aibi fiecare cite o u$a. Ata e, dace n-au mame ca sI-i invefe. O sA lasem tortul undeva pe

bie

deu e lege. De fricd. toJi se Iac covrjg. Din voi. doar praful s-ar alese De aJi da mina cu Cirlisl
Pe-aici, cuvinlul

Nu mai apucare se termine insa cintecul, pentru ce la un


re-i ficu sd amuteascd. Era un zvon slab de tot, mai slab chiar decit fo$netul unei frunze ce
moment dat se auzl un zvon ca-

Cirlig ilcremeni deodati, infiorat, cu un picior in aer. mal, in dreptul Lagunei SiHuiduma! se cutremure renelor. BAie i, dupd cite stiu, el,-simtind cum i se taie risuflavin adesea sd inoate aici, hirjo- tea. nindu-se cu sirenele. Au si gi$i, ftre altd vorbi, o zbughi seasci tortul gi ai s6 vezi cum din loc, urmat de nostrom. au sd tabere pe el si-l minince, Nu se ingelaserd: era intr-ade de vreme ce, fiind singuri pe vir crocodilul. O luase inaintea

cade, dar care, pe masuri ce se apropia, se auzea tot mai deslu$it:,,Tic-tac, tic-tac, tic-tac".

tort, mai ales cind e moale Si cu cremi multi, fiindci s-ar putea si le cadi greu la stomac. Aici, Cirlig izbucni intr-un hohot de ris. Aha! Au sa crapel Pirjol il asculta cu gura cescati, sorbindu-i fiecare cuvint. - E intr-adevAr cel mai perfid, dar $i cel mai iscusit vicle-

si le spuni ce pieilor-roqii, care plecaseri in nu e bine sd te ghiftuie$ti cu urmirirea celorlalli pirati, $i,
lume, n-are cine

mi$cindu-$i coada $erpe$te. Beielii ietiri iardgi afari, dar peripeliile noplii nu se sfir$iserd inci, deoarece peste o clipl Rontiile se repezi gifiind in mijlocul lor, urrnirit de o haita de lupi. Fiarele alergau cu limba scoasa de un cot, urlind de li se Sug de care mi-a fost dat sA aud ldcea pirul miciuci. weodatr! strigi el. - Ajutor! Ajutor! striga De bucurie incepurd amindoi RonlSile qi se pdbugi la pimint. se loplie $i sd cinte:

el,

zirindu-l pe Cirlig, se lui dupd

rot ei iii rarspunsera intr-un prcioare. glas: Peter s-ar indoi drn $cle tl Ronldili se incumetd in sfirsit s-ar uita la ei printre Dicioare. si. se ridice de .jos 5i-9i aginti Sd facem 9i.noi ce-ar faie peter, pnurea in dep5rtare ca $i cind oac-al 1l arcr cel puln aga crezurd baielii Era mijlocul cel mai dibaci - ar mai fi zirir inci lupii. de a llne piept lupilor 9i care, Ronltile insi zdrise cu totul altdupe cite $tiau, nu dadea gre$ aploape nicjodata, a!t ca toti - Am vazut ceva minunatl baielii se indoira din 5ale nu, strigi el, in timp cc pustimea se maidecit, uitindu-se la ei cu ca stdngea cudoasi in jurul lui. O pul in jos. indrizneala lor fu pasarc mare, aiba. Uite-o cd incununatd de izbindd, pentru zboara spre noi.

-^ Ce -ne facem, bdie[i? Ce ci, in clipa in care-i vdzurd ne laceml inalntind spre ele in pozitia Peter ce-ar face in locul aceasta inftico$etoare, iivinele o nostru? sc intrebari copiii. Si Iuari la goani cu co;da inrre

Ce fel de pasdre o fi aia? Nu $tiu - rdspunse Roncuprins de spaimd - dar pare moarti de obosealA $i o aud cum ingini mereu:,,Biata Wendy". - ,,Biata Wendy"?cindva - Parc-am auzit slri cu gura FlugturilS de un

1lili

tat o si fie
ochi.

- Repede, Piuile, repede! lipd ea. SA vezi numai ce incinPeter!

Tulburat ra cutme, nuxa porurourar la culme, Piuild tivi sigeata, incordi arcul ti

soi de pdsiri care, dacd

mi-n$el, se cheamd Wendy. - Uite-o ci vine spre noi! strige Cirlionf, aretind-o cu mina in inaltul cerului.

nu

- D6-te la o parte, Tilincuto! strige el. O clipi mai apoi slobozi sdBeata Si Wendy se pribugi la
pAmint,

loviti in

piept.

Wendy ajunsese aproape deasupra capului lor Si acum o puteau auzi $i copiii deslupit cum se tinguia. $i mai limpede insi se. auzi glasul ascutit al Tilincu-

- Noroc bun, Tilinculol o intimpinar5 biiefii, nespus de


mrran,

[el.

Zina le rdspunse pe loc: Peter va roage sa rrageti in-ea $i s-o doboriti.

aduceti a rcurile fi sagetile! Toli. in a[ara de Piuild. se grabird se intre in scorburi penPiuild insd iqi luase arcul gi sigelile cu el, $i, vizindul inarmat, Tilincuia i'i freci miinile
vesel6.

daci a$a vtea Peter! strigari puitii increzdtori. Fuga, biie ,


tru a cobori in
ascunzitoare.

Foarte bine, s-o doborim

ire$te, cind ceilalli

din scorburile copacilor, il vezuri pe nerodul de Piuile tinind

bAieti serire inarmati varga.

rind as zice cI-i o doamne. - O doamne? murmure PiuilS 9i incepu se tremure ca Da! -addugi $i noi am omorit-o Ronldild cu glas re-

piciorul cu un aer triumfator pe trupul sArmanei Wendy. - Ali sosit prea tirziu - ii in$tiinta el f51os. Am doborit eLl pasirea. Sa vedeli ce incintat o sd fie Peterl Tilincula ii strigd din vezduh: ,,Netereule!" si plece in grabi sd se-ascundd. Copiii insd nu se mai sinchiseau de ea. Se strinseri in jurul fetitei, ti, in timp ce-o priveau, asupra pidurii se lese o tacere de moarte. Dace inima miculei Wendy ar mai fi bitut, ar fi putut s-o aude cu !oIn. Flu$turile deschise cel dintii
gura:

gu!1t.
dln
_

Iti

scoasere cu cap.

totii

$epculele

adusese pentru noi. Si, ,zicind acestea, se JOS, CrSpetat.

cu pererea Cirlionl. purtat de griji,


O

Acum inleleg

i$i dedu Peter o

trinti

pe

doamnA care ne-ar fi

adeuge unul dintre gemeni. $i

in

slir$it

voi ati ucis-o! Piuili se fdcu alb ca varul. E vina mea mirturisi

el ingindurat. De cite ori mi

zeam strigind: ,,Mimico, mdmico", $i uite, acum, cind a veDe unde ati scos voi ce e nit aievea una, am ucis-o. pasdre? rosti el speriat. Mai cuPiuili se desprinse din mijlo-

ardta o doamne in vis, md tre-

se

cul lor.

el zgribulindu-se. Mi-e tare fric,

o m5- induiosali. il chemare cei- el. Am adus, in sfir$it,grijd la lalli, micd se ne poarte de - Ce vreli si fac? rdspunse 1()11l
Nu pleca!

Ve$ti bune, bdieli! strigi

momentul acela de grea un striget in depirtare $i tuturor li se ficu inima cit un purice, recunoscind glasul lui Peter, care chiuia. - Peter! se cutremurari ei, pentru cd era semnalul prin care cipitanul lor le didea intotdeauna de $tire cA se intoarce acasa. - S-o ascundem - goptiri copiii. qJ se slrinserA in grabie cu tolii in jurul fetitei. Numai Piui16 rdmase deoparte. Chiotul se auzi din nou qi, in aceeagi clipe, Peter cobori pe pdmint in fata lor.
cumpSna se auzi SalLrtare. baieli! Le st gd el,- fj prtchindeii flururard miinile in ne$tire, dupi care se

de

in

Peter.

Nici de aste date nu se auzi nimic altceva decit o bufniture: Piuila cizuse in genunchi. - N-afi vezut-o? intreb5 Peter ingrijorat. Doar a zburat in-

coac.

Piuili se ridicd de jos.


Peter

$i pentru cl ceilalti tot mai cautau s-o ascundi, Piuile


spuse:

vino sA ti-o ardt!

rosti el lini$tit

ticere. Peter incruntd din sprincene. - Nu vedefi ci m am intors? vorbi el inciudat. De ce nu stri-

ficu iare$i

din piepturile lor nu ieqi nici un sunet; cipitanul insd nu bigi de seame nimic, fiind grdbit sd le imperleseascd noutatea cea
mare,

gali .,ura"? Bdie;ii deschiseri gura,

dar

fira se $tie prea bine ce trebuia sd fac5. - E moarti - zise. el incurcat. S-o fi speriat atit de tare, incit i s-a oprit inima. Abia atunci vizu sdgeata. O smulsc din pieptul fetei 9i-5i intoarse privirile citre ceata lui - A cui e segeata asta? intreba el incruntat. - A mea, Peter - mlrturisi Piuild cdzind in genunchi. - Ah, ticdlosule! scri$ni Peter $i ridice mina in cate tinea segeata, cu gindul de a o folosi
vreme,

- Dati-ve Ia o parte, gemenilor, lisatil s-o vada. Se trasra cu totii in lituri, pentru ca Peter s-o poati vedea. Peter o privi o bucad de

ca pumnal.

sc l(ri: dimpulrivi. ulle c.r JJUrdl-o c.r \\ape . u . Piuilb nu preplul. r)r de/solt \ ra!i. Lovegte, Peter! zise el cu Eu stiLl ce-i aia un pupic 'rolArire. Lo\c>le drcpt rn -re bag.r in \urbA llu)tutil;. InrmAl la .irl r6d. Da, tla, c inrr-l.le.
geata

ii

De doue ori ridici Peter si- vdr un pupic. sI loveasci, qi de doud ori Peter insd nici nu lu5 aminte cdzu mina la loc. Ia vorbelc lui. Se ruga de

dar nu pot se te ucid - zise el nclini!itit. Il privir! cu tofii uimitri, afarl dc Ronliild, care in momentul acela, din ledcirc, era cu ochii alintili asupra ferilei. Ea te opre$tel srrigi el. Duduia Wend),1 Uitali-vd la mina ei! E intr-adevdr o i'ericire si ai prilejul de a povcsli asemcnea minundliei Wendy tocmai ridicase mina. RonJeil6 se aplecd asupra er, sorbindu-i cuvintele. - Mi se pare c-a ingAimat ..bietul PiuilS" - topri el. TriieStel se lumini Peter. Flu!'turile strigA numaidecitl - Duduia Wend), treieftc! Peter se a$ezA in genunchi ling5 ea !i gdsi ghinda pe care i-o ddruisc. Vi aduceli aminte
_

Nu ltiu ce mi

oprelte,

Wendy si se ins6ndto$eascd mai repede, ca sd-i poati arita sire-

ncle. Fetila insi nu putea, fireste. sd-i rispundi nimic, fiind pradd incl unei sldbiciuni neli, ni$titoare; deodatA se auzi un scincct deasupra capului lor.

sdvir$iti de Tilincula, $i, aflind cele intimplate, cepitanul sc intuneci la la!6, a$a cum nu-l

dldu de $tire Cirlionl - plinge de ciude cd pasirea Wendv n-a fost rdpusd. Nu mai avurl deci incotro $Fi dezv6luird lui Peter ticdlotia

Asta-i Tilincula

lc

mai vizuserd niciodati biielii. - AscuLtd, Tilinculo! se zbirli el. Sd $tii ci de-acum j^nainte nu mai sinlem prieteni. SI piei din ochii meil Zina se a5ezd pe umerii lui 5i

nu-i aia?

atirnase

gcata s-a izbit de asta. E un puplc pc cilre I I am oat eu st care

purta la git. Vede[i] le-o arlre el.

- ci Wend1, o ter o alungi cu dosul palmei. de lingiqorul pe care il Abia cind Wendy i$i ridicd din
SA-

incepu sa se roage de el. dar Pe-

nou mina. Peter se mai imbuni un pic, mecar atit cit sd poati

spune:

MA rog, nu pentru lotdea-

Lrna, dar cel puJin pentru o saptemini. Dar ce si fac?i cu Wendy in

pusc LlrLront,

halul in carc se at^ia? - S-o,duccm in casd

pro-

- Da zise Flu;rurili afa s ar -cuvcni. fiind vorba


.le-o duduie. _ - NrL. nu - se impotrrr i l'ctef nu \5 atingc[i dc ea.

r,&r
,:i:ttt'

i:

i"l"r i,.,

Ar fi o lipsi de respect din Par- - adeved Flupturili - dar ce putem face? tea noastri. cum de nu! lntiri Asa ziceam $i eu - Putem,O si cEdim.oprocitest6 Peter. Flu$turili. Dar n-o putem ldsa se sutd in jurul ei. BAiefi se aritari cum nu se zacd aici - se amesteci Piuild poate mai incintaJi de aceasti sd moard? - ce, welici da, o si moari idee. Sigur

Repede! le - Aduceti totporunci cepitace avem mal nul.


mea!

bun. Scoateti tot din casi. Hai, la treabd, nu mai pierdeJi we-

clipd mai tirziu, roboteau cu totii-de zor, ca un croitor in ajunul unei nunti. Forfoteau incolo $i lncoace, aducind care agternuturi din tainila lor subpdmlnteani, care lemne de foc din pddure. $i cind zarva era in toi, ;ine credeti cd-qi ficu aparilia? John, insolit de Michael! Umblaserd tlriq-gripi$ pini atunci; mai aJipeau.cite un Pic,

a$a de-a-n-plcloarele, se mal


oeau.

opreau locului, se trezeau, mai feceau cite un pas, $i iar ati-

'

chael. Trezeste-te! Unde-i Nana, John, unde-i mimica? John se freca la ochi, mormeind: Adeverat, acum mi-aduc

John, John! strigd Mi-

aminte c-am zburat de_acasa. Putef sA ve inchipuili cit de


u$urati oftara amindoi fralii

cind diduri cu ochii de Perer. ei. - Salutare, Peter! ziserirtsSalutare, biieti! le punse Peter prietenos, de$i, la drept \,orbind, uitase cu deseocupat, deoarece o mesura oe Wendy cu pasul, sd vadi cit be mare trebuia sd fie casa pe care avea de gind s-o ridice. John pi cu Michael ciscard ochii mari. Wendy doarme? intrebard .

virtire de ei. In momentul acela era foarte

_ Da. - John - spuse Michael de hai s-o trezim, s5 ne faci mincarc.

Tocmai cind rostea aceste cuvint, un biiat din ceatd sosi in

crengi pentru clidit casa. Da' e$tia cine mai slnt?

goane aducind

un bral
zise

de
se

minuni

ceutind sd puni cit mai multe stri$nicie in glas - ai grija ca beielii A$ria sd pund gi ei mina Ia clddirea casei. sln- Tocmai de aceea; noi ClrAm inleles, se treif! rem slujito i ei ll hmuri - Trebuie si clidim o casi? liont. rosti nedumerit John. Voi, slujitorii lui Wendy? - Da zise Peter. Ca $i - Pentru Wendy - ris- voi de altfel. Hai, miqcafi-vd punse ChlionJ. - Pentru Wendy? intrebd iar din loc! frafi, cdrora tot nu le John, uluit. Cum aga, dar e Cei doi vorba doar de o fate! venea si creadi, furd luaJi pe

Cirlioni

el.

Peter,

$i puii sd trebdluiasce, si tare Lemne $i se le care. - Intii !ri-ntii scaunele rii galeria de la sobi porunci Peter. Dupd aceea o se putem riclica in jurul lor perelii. zise - Da mi-aduc Flu$turile parce aria amintc cd sc
sLrs

lingA el. Vi inchipuili cu citi incordarc il privi in momentul cind scoase in fine vergeaua din clddeSte o cas5. gura pacrcntclPeter insi nu scipa nimic din - Cum se simte bolnava? invedere: IrebS cipitanul. - Flusturila - il strigi cl - ll-ft-tfl zise doctorul. S,a cheamd un doctor. lAcut sdnetoase, nu mai are ni - Am inleles, se triiii - se mic. Vai, cc bine-mi pare! se grdbi sd rdspundi biiatul 9i plecd pe-aci incolo, scerpinin- bucurd Peter. du-se dupd ceafi. $tja ce n-are - Am si trec s o vid din incotro $i trebuie s5-ndepli- nou. mai pe seari adaugd neascd porunca lui Peter. afa ci Flu$torile. Dati-i o ccascd de se intoarse dupe citeva clipe cu supa tare de tot, pe care s-o bea pdliria lui John pe cap qi cu un cu parul. -rP' .ir (P n^rrP .lP .Fri^( Dupa ce-i inapoie lui John Du mneavoastri sinteli pil:lria, oftl de citeva ori, a$a domnul doctor, ve ro8? int.ebl cunl fdcea c1e obicei cind scipa Peter, ie$indu-i in intimpinare. dintr o incurcdture. pddurea incepuse - Da, trnere, eu - rispunse si intrc timp,loviturile securilor; Fluqturild. risune de Vd rog, domnule doctor trebuincioase -ii explicd Peter avem aici toate cclcunei locuinle pentru clidirea primi- duduie grav bolnavd. o toare se allau acum slrinse griDuduia zdcea chiar Ia picioa- madd 1a picioarelc lui Wendy. rele lor, dar Flu$turild era dcs - Ah. micar de am sti cum tul de istel pentru a se preiace i-ar plicea si fie casa! zise unul ce n-arc habar de nimic. dintre blieti. Tf Il-lJl se mlnuni el. $i - Peter! srrigi un altul. S-a undc sc allS bolnava'? m1$caI ptln somn Acolo, in poianS. Cast:d! suspini un al rretI

o vergea de - Am sd-l puninttiinlA docil sticle in guri torul. Se licu a$adar ce-i ia tempe ratura, in timp ce Petcr astcpla

lea, priviDdu-i cu evlavie gura. Doamnc, ce liumos casci! Poate c-o sr gi cinte prin gindi Peter. Wendy! somn - se N-ai vrea sd ne cinli un pic, sd $tim $i noi cum ai dori si fie casa lal F5r5 sd deschide oc hi i, Wendy prinse a ingina:
viscz cd stau intr,o cisufa Cun incn nu ra mai lizut, Imndafifie !i drAguld, Cu-acoperir din muichi fecut.

bdielii ldcurd lerestrele ;i atifnari in dreptul lor ni$te frunze mari galbene, in chip de storuri.

Dar trandafirii?

ter neinduplecat.
retii
casei.

Trandafiril le porunci

Pe-

Cit ai clipi din ochi, copiii se preficure ce inalte cei mai frumogi trandafiri din lume pe pe-

vrind-nevrind, se creasci li ni$te linci, biieti porniri se Beielji slrird in sus dc bucu- cintc din noul rie la auzul acestei melodioase Copili slnt in prag, aici, mirturisiri, pentru ce. printr-o lam fericiti intimplare, crengile Iar trandafiriise fimcrescut. An ll dorit mai mici, aduse de ei lisau sd picure un Dar prea de mult noi ne-am nascur. suc trandafirju, iar pamintul dln preajme era acoperit cu un Casa era cit se poate de fiucovor de mu$chi. In timp ce moasa $i nu incape indoiaLd ce clideau casufa, incepure la rin- Wendy se simlea in largul ei dLll lor a cintal iniuntru, degi nimeni, lire;te. n-o mai putea vedea acum. PeTFam pus pefeJi rFacopcrji. ter se plimba de colo pini coloIa. u$'i o minune. ziul aritindule ce-ar mai fi de ficut poftcrt;. spune ftft, Ce mai pentru ca totul si ias6 cit mai $i facem rot de dragul lnu. bine. Ochiul siu de vultur nu

- $i copiii? Peter s6-i pun6, Ca nu cumva

^,La

asta, Wendy rdspunse cu scipa nici cel mai mic lucru din vedere. Tocmai cind s-ar li zls ci nu mai lipse$te nimic, cipitaPe placul eu dc \rcti sA iasn. nul observd deodatS: Fercslrc mult. fin sn am, usA. Cu trandrfifi pri!ind in.as, - N-avem ciocan laintre in BAietilor le veni sA S, copilafi prirlnd la gcam. pemint de rusine, dar Piuili se Din citeva lovituri de pumn, grlbi se smulgi tocul unui pan-

casa

fdcut era sA bati la uii. lui Peter ii - Aveti grijd sd nu mA dafi fulgeri un gind prin minte. in- de ruiine lc atrase atenlia gidcind piliria lui John din Peter. $ti!i- doar cd prima im-

ti", se gindiri ei. Ai, de unde! care o inzcsttase, incit scoasc o N-are horn zise Petcr. trimbe de fun prin pilirie, ca Trebuie si-i facem gi l.rorn. iil cum l-ar Il multumtt. Negrelit intiri John Acum chiar ci nu mai lipsea dindu-Si ifbse- nu se poatc nimic. Tot ce le mai riminea de
In
Iala
norn.
aceeaSi clipA,

tof, care se dovedi a fi cel mai iscus it ciocan cu putinli. 'Acum e cu adevdrat termina-

ir o cocole in viriul acoperislllui. Cisuta se ariti atit cle incintatl de hornul minunat cu

cap,

ii

sparse fundul cu piciorul

Bdielii se intrebau daci va deschide cineva u'a. gi daci le va deschide o doamni, cum o si arate? U$a se deschise intr-adevir $i in prag iegi doamnd. Era Wendy. Copiii nu gtiurd cum scoate mai repede gepcudln cap. lele Doamna ii privi mirat6, surpnnse, a$a cum se cuvenea 9i cum se a$tptau gi ei c-o si se intlmple. Unde md aflu? lntrebd ea.

presie este $i cea mai puternici. BAtu a$adar, ca omul binecrescut, la u$6. Pedurea era la lel de ticuti ca ii copiii, nu se auzea nimic altceva decit clinchetul Tilinculei, care se uita la ei de pe o creangi, chicotind batjocoritor.

siji

grebi sA ia primul cuvintul:

Bineinleles, Flu$turild

se

rosti el - Duduie Wendy - asta noi dintr-o suflare casa

am clddit-o pentru
voastrA.

dumnea-

neavoaitri! strigarl gemenii. Ingenuncheard cu toJii in fata

rog, ci - Spuneli. vd cu gurasinregi inclntatx seri Ronlalla. - Sigur ca da, e o casi fru. moasd ti p mitoare spuse Wendy, ca si le fie - olac. pe I{r noi sintem copiii ium-

miinile, rugind-o: O, duduie Wcndy, fii miicufa noastre! Credeti cd se cuvine? inIrebe Wendy, cu chipul strilucind de bucurie. Nici nu vi inchipuifi cit m-ag mai bucura, numai ct, vedeli, eu nu sint decit o fetili nestiutoare. zise - N-are a face tuturor!Peter, vorbind in numele ca 5i cum ar fi fost cel mai priceput dintre toti in asemenea treburi.

"t

;i,

,.r,.r".,

Wendy. Ca vd.spun drept, -si cnlal a$a ma $1 srmt. - Mai incape vorbe, chiar ata ti e$ti! strigari cu tolii intr-un glas. Ne-am dat noi seama din capul locului! - Bine, bine - zise ea. Am sA-mi dau toatd osteneala. Ia. intrali repede in casd. draci impielitali; sigur ce v-ali udar la picioare! Se faceli bine s5 vi ducli numaidecit la culcare gi. pine adormili, am sA vi povestesc sfirtitul basmului cu Cenu,
Sireasa.

Noi avem nevoie doar de o miiculi grijulie 5i duioasS. O, Doamne! suspind

dacd vor

Blietii se supusere. Nu

ll

avut loc se incape

$tiu

gare. $i cu Peter de straji! De la o vreme, Petcr adormi li citeva zine zburdainice care tocmai sc intorceau cle la o petrecete se poticniri de el. Nu-i ficu.d inse nimrc. nrultrumindu-se doar sd-l ciupeasci de nas.5i tr-ecuri mai d-cparte, mergind pe doui cerarl,

cu tolii inauntru, dar, spre norocul lor, in Tara Niciierea lucrurile se intimpli cu totul altfel decit in oricare parte a Iumlr, sl oamenll pot sta cit de in ghesuili. Si astfel petrecurd cea dintii searA dintr-un $ir inlreg de seri plinc de veselie de cari avuri parte aldturi de Wcndv. Fetila ii.culci in patul cel maie drn.loculnla nou-noufe. invclinou-l Dlnej $t ln noaptea aceea Wendy dormi in casa din pidure, in timp ce Peter tdcea de straji afard, cu sabia scoasd din teaci, deoarece in depArtare se auzeau strrgetelc piralilor care chcluiau cu timbildu mare $i lupii dadeau tircoale imprejur, hamesili. Dace agi 5ti ce-incintitoare era c6sula, aia cum gedea tihniti in intuneric. cu cr lieane de lumini. cu hornul ei dln care ieiea fum cu imbelgu-

Lagiiirit

5jr e!rr !L!r

,i

I era mal Wendy, care i$i fAcea de lucru mare dra- cirpindu le hainele, se ciupeau. gul si-i fi In timp ce Wendy minuia de vazut

copii odihnindu-se in fiecare zi schimbare nea$teptate. Apa se cite o lumetate de ord pc o increli merunt, ca stribitutd de stinci, dupi masa de prinz. un fior, soarele se ascunse in Wendy ii punea sA doarme cu norl $1 peste tot cupllnsul se adevirat, de$i de mincat numai lesi umbra, ficind si se rlco se prelaceau ce mAnince. St6- reasce aerul. Wendy abia mai teau deci lungili acolo Si se prd- zirea se bage ata in ac, $i cind Jeau la soare, cu trupurile lu- ridici privirile, simli o stringcre clnd sub razele lui, in timp ce de inimi vizind ci laguna Wend;' veghea lingi ei stind in atit de veseld de obicei - avca capul oaselor, cu un aer cit se acum o infhlii;are dugmdnoasa poate de serios. ce nu putca decit s-o DelinitAiia se intinplase $i in ziua teascd. cu pricina. Se allau cu rotii pe Wendy $tia insd ci nu se Stinca OropsiJilor, carc nu era apropie noaptea, ci altceva. la cu mult mal mare decit patul lel de intunccat ca $i noaptea. lor dc acasA; beietii inse itiau Ba nu, era ceva mai cllmplit. sd se inghesuie unul intr-altul in Nu sosise ince. dar trimisese in asa iel incit si nu ocupe prea llorarea aceea pe pentru ^mare, nrult loc. Pjcoteau, ori niAcar ti- a-$r vesll sosllea, L)are ce putea neau ochii inchiqi, 9i uneori, l1 cind li se pdrea ci nu-i obse d Ii veni in minte un vilmigag

pe zor acul, pe lagune se petrecu o

primejdiei necunoscute ce-i pindea, dar gi fiindca nu era bine pentru copii se mai ziboveasce venea apa mare, acoperind stin- pe stinca, de vreme ce incepuse cile. si se receasci. Era o mdicufe

de pove$ti pe care le auzise in legetura cu Stinca Oropsifilor, numiti a$a pentru c; unii cipitani de vase, cu inima impiet td, ii pdriseau acolo pe marinari ca si-i ioece valurile cind

b5ieli; nu oumai din pricina

sI-i

Bineinleles, s-ar fi cuvenit trezeasca numaidecit pe

i?:

mult prea tindre insd ca se fi avut de unde invila toate astea: pe de alti parte, socotea ci beielii trebuiau neapirat sd se odihneasce dupi mase cit o jumitate de ore. A$adar, desi o cuprinsese frica ti ar fi dat orice si audA niite glasuri birbete$ti, nu se indure si-i trezeasce. Chiar qi in momentul in care ii alunse la ureche plesciitul inebu$it al vislelor cufundate in apd, deti i se ficuse inima cit un purice, tot nu-i veni si-i scoale pe biiefi. Veghe mai departe asupra lor, ca s1-5i facd pini la capet somnul. Nu era
oare pulin unul dintre i era in stare sA adulmece primejdia chiar $i in somn. Peter slri in picioare, trezindu-se intr-o clipi, aga cum se trezesc ciinii, $i, cu un liplt de alarmi, ii degtepti 9i pe ceilalti. R5mase

pregiteascd a-i da ascultare. Po runca risuni aprigd 9i biciuitoarei

Spre norocul beielilor,

vitejie din partea

ei?

cel

vdzurd scdpirind $i, cit ai clipi din ochi, laguna peru cu desivir$ire pustie. Stinca Oropsitilor rdmase goale in bhtaia ameninlitoare a valurilor, ca qipind ar fi fost $i ea pirasita. Plesciitul vislelor se auzettot mai aproape. Era barca piratilor, pe care se deslu$eau trei umbre: a lui Pirjol, a lui Sciftrlie Si a inci uni persoane, cAzute in miinile piratilor, ti care era ins6$i Crin Selbatic. Legatd fedele$ de miini gi de picioare, prinlesa ltia foarte bine ce soarti-i era herizitA. Pirajii voiau s-o pdraseascl pe stincd, ldsin^d-o acolo sA piari. In negura pe care o aduseserl cu ei, piralii nu vezuseri stinca

- S5riti in apA! picioare se Citeva perechi de

apoi nemigcat, mina pilnie la ureche.

cu

pin5 nu se izbire de ea. Vireaza, me, neghiobule!

muit in seu. Pe fafa lui tluturi un zimbet ciudat, care pe Wendy o infiori. Clt timp acolo se se inece. zimbetul acela ii steruia pe Cu o miscare crunte, arun-

- Piralii! strigd el. $i Biietii se strinseri jurul

mai

strigd un glas cu accent iriandez glasul lui stincal - acum nu Pirjol. Uite altceva mai avem Si de fdcut decit se lcgim pielea-rolie de stincd $i s-o ldsdm

ouze, nrmenl nu s-ar ll tncume, care lrumuselea aceea de latd tat se-l intrebe ceva: nu le rdmi- pe stinci; Crin Selbatic era insi nea altceva de facut decit sa se prea mindri ca se se zbat6 im-

Silbatic, cit era minios pentru cA piratii nu luptau cinstit, ci tdberiseri doi asupra unui om singur. De aceea se hotdri s-o puni in libertate. Cel mai uqor lucru ar fi fost se a$tepte pini ce pirafii aveau sd-$i ia tilpd$ita, dar Peter nu era el omul sd
aleagd vreodate calea cea mai u$oard. Nu exista nimic care sd nu-l stea in putere, a$a cum se dovedi si de astd dati.

- Ho, me, neghiobilor! strigd el, imitind la perfeclie

glasul lui Cirlig. - Cipitanul! spuseri pirafii, uitiidu-se uluiti unul la altul. - Probabil ci vine inot spre noi - iti dddu cu plrerea Scifirlie, dupt ce amindoi scrutari zadarnic imprejurimile. - Tocmai ne pregeteam se pirdsim pielea-ro9ie pe stincd, gefule strigi Pirjol.

punsul nea9teplal.

Lisati-o liberil sunl ris-

potrivindu-se zadarnic. La citiva metri de stince se ileau cind $i cind din ape, pe nesimlite, doud capetei al lui Peter $i al mdiculei Wendy. Fata plingea, fiindcl pentru voi! prima oari in viafi ii era dat se - Ce dricovenie o mai ll $i priveascd o sceni atit de dure- asta? bombini Pirjol. roasA. Biiatul nu pirea atita in' - Mai bine si facem aga printesei Crin cum ne-a poruncit cdpitanul tistat de soarta

- Libere?! - Da, dezlegali-o $i dati-i drumul! - Bine, cipitane, dar... - Imediat, ati inleles?! strigi Peter. De nu, bag clrligul in

spuse speriat Scefirlie.

- Ci bine zici - incuviinli ii vezu agifindu-se cu cirligul cle Pirjol $i tdrd sa mai stea pe gin- marginea lLlntrei 9i-i deslugi cltiduri, tiie i'uniile cu care era le- pu1 smolit 5i dricesc, io clipa
gatS Crin SAlbatic.

La lumina ielinarului.

Wend-,"

Ca o zvirlugi, prinlesa se gind giroaie dc pe el. fremurind strccurl pe lingi picioarele lui de fricd, wendy era gata se dea Scdfirlie, cufundindu-se in api. bir cu lugitii, dar Peter nu voia Wendy se minund peste mi- cu nici un prel si se cjinteasci suri, a$a cum era gi iiresc, dc din loc. Nu-$i mai incdpea in

cind ieii din valuri, cu apa cur-

iscusinla Si de$teptdciunea lui pieie de bucurie, iar ingimfarea Peter; cum il cunoltea insd de ii zdpecisc minlile. ajuns, se temea ca ou cumva, Ai vAzut ce sint in stare mindru de isprava lui, bdiatul sd- lac? ii gopti el lui Wendy. se inceape a chiui dc bucurie, Apoi ii fdcu semn se ascuite. dindu-se de gol, de aceea se Cei doi pirali erau foarte cugribi sd-i astupe gura cu palna. rioli sA aflc ce-l adusese pe CirNu apuce bine si lace ceea lig la ei, dar cipitanul stitea cu ce-$i pLrsese in gind, ce dcasu- capul sprijinit in cirlig, sub poprir lagunei risund glasul lui vara gindurilor. Cirlig, carc striga: - S-a intimplat ceva, cdprBarca la mine, ahoe! tane? intrebari ci cu sfia15, dar - data asta insA nu-l mal el le rdspunse doar printr-un De imitase Peter. geamit inibu$it. .- Oileaza Poate ci Pcter se pregdtea isi didu cu petocmai si 5i trimbileze bucuria rerea Pirjol. chiuind. dar in momentul acela - lareii olteazi - adAuga se schimbi cleodati la fatr5 $i Scilirlie. scoase un flurerat de mirare. - A oiiat incd o date Barca la mine, ahoel se zise Pirjol. intimplat, capiauzi din nou slrigdtul Iui Cj^rlig. - Cc s-a Wendt se durneri ir) stirtit. taDc I in sfir;it, Cirlig rdspunse fuCapitanul pirafilor cra li cl in apd. Venea inot sprc barcd, ti rios: intrucit oamcnii lui aprinscsere - Gata. s-a zis cu noi! iziillnarul ca sA I ciliuTeasce. bucni el. BaieIi iia $i-au gisrt cr ajunse rcpcde la ei. mama.

- Ce-i aia mami'l intrebi nedumerit Pirjol. - I-auzi! Cum se poate se nu ftie? se minund Wendy in SUta mare. Din momentul acela, fata rdmase pe deplin incredinlatd ci dace vreodatd i-ar fi dat se indrigeasci vreun pirat, acesta nu putea fi decit tilharul Pirjol. Peter o trase la fund, fiindcd in aceea$i clipi se auzi glasul tunetor al lui Cirlig: - Ce-a fost asta? N-am auzit nimic - zise Scilirlie ridicind felinarul deasuPra valurilor.
pasdrea Niciodatd. - O vezr'l rosti Cirlig, respunzind la intrebarea lui F,irjol. Uite ce inseamne o adeverati mami. E cel mai bun excmplLl

De5i i se ficuse inima cit un luneca pe lingd ei. Sciflrlie, mai purice, Wendy se umfld in pene binuitor din fire, chibzui: de mindrie. - Zicr c6-i mamS? Cine qtie Blestemate zi! se tingui atuncr daci nu cumva se-nvir Sc5firlie. te$te pe aici ca s5-i dea ajutor

lui

Peter?

Intorcind capul, piralii v5zure o ciudelenie: pe laguni plutea un cuib in care se afla

cu putinF. Pesemne ci i,a cizLlt cuibul in ap6, dar care pasire ar fi in stare sd-Si lase oudle in voia soartei? Nici una! Adinc tulburat, Plrjol se uiri cu luare-aminte la pasirea statornicitA in cuibul care tocmai

- Intocmai zise el - a5a mi bate si pe -mine gindul, de aceea me fremintl - Cepilane i$i dadu cu pdrerea Pirjol - ce-ai zice daci am rApi-o pe mama baielilor, ca sa putem avea ti noi parte de o mami? Nici cel mai mare cipitan de-oiti n-ar fi putut ndscoci un plan mai istell il liudi Cirlig, qi in scurte vreme aminuntele in cepure a se infiripa lSmurit in crelerul sdu atotcuprinz6t or. Stili ce? O si-i inhilim pe copii il o sa-r qucem la not, pe corabre; pe urmi o si-i punem se mearge legali la ochi pe punte pind au sA cadd cu toiii-n api 9i au sd se inece. $i atunci Wendy o si fie mama noastre. Wendy igi iegi din fire: - Niciodati! strige ea, dupi care iti bAgA repede capul sub
apa.

Cirlig sAri ca

ars.

butiri

se vadi nimic. Se gindiri ce poate va fi fotnit o frunzi in betaia vintului.

asta? - Ce-a fostastd datd nu izDar nici de

:".

i.-i

- Rimine deci cum am spus. Sper c-o sA vi tneli de invoialA, tilharilor? intrebl Cirlig. Da. Iati mina ziserd amindoi intr-un glas, intinzind
Dralul,

- $i cirligul meu. JuratilIn- adiugi ScIffrtie. FdcurA citeSitrei legdmint. trc timp ajunseser6 in dreptul Mii de draci qi de bombel stincii. Cirlig iti aminti deodata tunA Cirlig. Iar $i-a virit
de Crin
Sdlbatic.

A$a cum ne-ai poruncit - zise nosttomul cu voce strnsa. - Nu ne ai strigat dumneata de pe mal s-o lisim liberi?

Cirlig.

I-ali dat drumul?!

urlA

ceru el socoteali. - E acase la ea, cipitane rdspunse Pirjol indatoritor. I-am dat drumul.

Dar unde-i pielea-rogie?

le

Aghiula coadal De turie se fdcu tuciuriu la faIA. Dindu-ti seama cA oamenii lui nu minleau, nu mai gtiu ce si creadd.

- Fralilor -

zise

el

prri unul de altul, inspdimin- Cine elti tu, strline? Grdieste! ii porunci Cirlis. Cirlig - Sint Joe cApitanul cord- rispunse slasul biei .,Flamura neagr5". - Nu-i adeverat; nu eiti tu cApitan Lrl! st gA rbgulit Crrlig. Mri de draci 5r de bombil ir -intoarse vorba Peter. Mai
rall.
spune
$i

imediat, imitind iar glasul Iui Ll rg: - Mii de bombe, trdsnete Si lulgere! Te aud! Cirlig nici nu clipi micar, in schimb Scifirlie $i Pirjol se li-

cutremurindu-se - eu nu v-am poruncit a$a ceva! - Mare minune! se mird Pr'rjol, 5i cu tolii simfiri cd-i str'inge in spate, ba chiar incepure sA se ia de ginduri, nesDus de tulburati. Cirlig ridica gla\ul, care, o cit s-ar li straJuit el, rol ii rremura: - O, duh al smircurilor care bintui laguna in noaptea asta neagrd, m-auzi? strigd el. Peter ar fi trebuit, 6ineinieles, sa tacA, dar bineinteles ci n-a lacut. Dimpotrivi, i-a rdspuns

slnt

rosll el aproape cu umilinfd _ lll bun^te rog qi spune-mi cine *


eua

Daci ru e$ri

Cirlig

vreme am avut cepetenie un su_

ferd si priceapA. CApitanul vdzu cd oamenii lui se trag inapoi. - Va sI zic^ atita amar de

sul. Un gurid Si nimic moi mult. Un guvid?! repett Cirlie

Un guvld

racpunsc gla

vid! incepuri ei- si cirtea;i.


tura peDtru mindria noastri!

Nici ce se pulea maj grea lovi-

mi intlg

o daie, daci indraznesti.


cangea

Cirlig incerce

in tine! sil ia cu bini-

$orlrl:

Da, am. - Si poate ci mai ai si alt nume? am. - Da.plantil intreba Cirlie. De -Nu - De mineral? - Nu. - Atunci. de flpture insufletiti? - Da. birbal? De - Nu! Rdspunsul fu rostit cu o unr

- Cirlig strigi adeviratul slApin al acestui nume mai ai cumva gi alt glas? Peter nu era omul cate sA se dea inapoi de la vreo iotie. a$a ca-r ,rdspunse vesel, cu glasul sau
llresc:

bri de disprel in glas. - De bdiat? - Da. beiat ca oricare? - Un Nu! un copil-minune? - Agadar, musce buzele de Wendy i'i ciudi, auzind ca Peter ii respundel Da!

ell rdcni Cirlig.

in ap;!

ai grijA de barci! Prindeli-mi-1, mort sau


Scdlirlie,

Repcdc, PirJol.

viul $i, rostind aceste cuvinte, sdri la rindul seu in ape. In momen-

tul

- Da! Da! - Unde egti acum? in An- care de unde se rdspunsera ei, afla, rAspindili glia? pe intinsul lagunei. - Nu! - Atunci, dati iama in piAici? raII - Da. Betilia fu pe cit de scurtd, pe Cirlig era mai nedumerit ca atit de aprigd. Cel dintii care
ficu sd curgi singe de pirat fu Ia mai puneli-i $i voi ni$te John: urcindu-se plin de curai intreberil le spuse insotitorilor in barce, cit ai bate din palme il sdi, stergindu-ti liuntea brobo- $i ingfecd pe Scdfirlie. Urmi o nitd de sudoare. lupti inverlunat6, in toiul cd Pir.jol cezu pc ginduri. reia Jghn izbuti sA snulgd cufiNu mi nimic - mirturisivine ncc6jit.in minte tul din mina piratului. Zvircoel acesta bord. - N-ali Shicitl chicoti Peter. lindu-se,se repezisdri peste Barca Jolln dupd el. li VA daI betul'l piratilor remase astfel goaLI in ti - Da, dal rispunsera ei in voia vintului in a valurilor. la grab5. Din cind cind ie$ea Ei bine - strigd el - iveali din ape cite un cap, scinafla1i atunci ce eu sint Peler teia in soare cite o armi $i se Pan ! auzea cite un strigit sau cite un Pan! Spiridutull urlet. In dirdora inciierdrii, unii O clipi mai tirziu. Cirlig sc lovird firi si bage de seame dezmetici, iar Pirjol 9i ScSfirlie chiar in onacii lor. Tirbutonul devenirA din nou unellele 1ui lui Pirjol nimeri in cea de-a pacrcdincioase. lra coastd a lui PiuilA, dar Si in sfir;iit am pus mina pe Pirjol fusese la rindul siu cres
oriciDd.

acela insd se auzi glasul voios al lui Peter: Sinteti gata, beief?

..ri

tat de Cirlionl. Ceva mai cle_ Parte de stinci, Scdfirlic ar,e:r de- lurcd deopotrivA cu FluStu_ r-ra )r (u cej Joi cemenl Dar c( lAcca petei in rrcmca asta? Se vi spun eu: pornise in urmatlrea unur vinal ceva mai
Birefij erau cu totrj \ Jret 5i nu trebuie :i le lrrdm in nume dr: rau laptul ci mai ddclcau crte puFn in. poi in fula capcrenrcr p rfjlor Crrlrgul siu de ller reullse a tace in jurul lui un adcvarar cerc al morfi $i copiii se Iereau . care_ncotro, ca nigtc
pe$tr speflatr.

.Era tolu$i cineva care nu-l $tra de fric5. Acest cin.eva se

Plrr]k

P^N

sr rriND!

amlndoi capetele; fetele lor erau acum atit de apropiate, incit mai-mai si se atihg6. Ata avu Ioc intilnireaIute ca gindul, Peter smulse de Ia briul lui Cirlig un cu1it, pe care se pregetea tocmai sA i-l implinte, cind deodati i$i didu

celuilalt; surpringi, ridicari

pregitea tocmai sd intre in cer- cauza lipsei de cavalerism pe care o dovedise potrivnicul seu, Pare totugi ciudat ci nu se Peter simli cum i se taie deointilnisere unul cu altul in ape. dati $i mlinile 9i picioarele. Nu La un moment dat. Cirlig- se mai em in stare si faci nici o selte pe stinci, pentru a-si mai mi$care decit sd se uite cu ochii trage pu n sufletuL, in timp ce holbali la pirat. Peter se celera la rindul sdu. DupA citeva clipe, bdietii ll venind din partea cealalte. ziriri pe Cirlig inotind din rasStinca era alunecoasi. ca o puteri ca sd ajunge la barca; pe minge, 9i ca se te urci pe ea tre- fata lui uricioasl nu se citea buia se te tiri$ti in patru labe. nici urml de bucurie, ci numai Nici unul din ei nu binuia ci o spaime cumplite, pentru cd mai era incd cineva in oreaimi. huiduma de crocodil se [inea Intinzindu-se ca sa se prindi cu scai dupi el. Daci nizbitia asta degetele de muchia pietrei, fie- s-ar ti intimplat intr-o zi ca oricare dintre ei didu peste mina

cul acela fioros.

seama

stinc6, se afla deasupra duqminului, prin urmate n-ar fi fost o lupta dreapte. Aqa cd avu griji mai intii se-i intindi mina, pentru a-l ajuta se se urce sus. Piratul insi nu gisi altceva mai bun-de ficut decit sel mugte de

ci, fiind cocotat

De

mesuri de abdtut, nu atit din pricina durerii cit din

mlna. Peste

strigindu-i, doar-doar ii vor des- era prea ostenit ca si se mai coperl. poata impotrivi. Didurd in slirlit pesre barca Cum steteau ei aga, iati ci o si incepuri a visli spre casd, sirena o inhiF pe Wendy de pitrimbilind intruna in stinga $i-n cioare Si incerci s-o trage incedreapta numele celor doi: .,Pe- tul cu incetul ir ape. Peter simfi ter! Wendy!", dar in loc de ris- trupul Ietei alunecind de lingi puns nu auzeaLr decit risetele el Si treseri deodate, trezindu se batjocoritoare ale sirenelordln toropeaLe tocmai la timp ca Pesemne cA se-ntorc inot s-o poate lrage inapoi. Totu$i sau in zbor acas6 - socotiri socoti cI i mai bine si i spund bdietii. deschis adevArul. Nu pireau chia. atit de ingriSintem - zlse el pe stinca, Wend) jora;i, deoarece aveau o incre- dar stinca se dere oarbe in Petcr. $i apoi, ii- alundd din cc in ce in api. in ind copii, se bucurau intrucitva curind o se fie cu totul acopccd n-o si mai fie obligali se se ritA de valuri. culce odati cu Seinile, dar nu Fata inse nu pricepu nici din vina lor, ci din a mdiculei acum, Wendy. - Aha, va se zici trebuie sI Intr-ur| tirziu, cind glasurile plecim se bucuri ca. lor se potolire, in ticerea de Da- rdspunse bAiatul cu moarte ce se a$ternuse asupra jumetate - glas. de lagunei risuni chemarea firave Cum Peter, inoi sau in a unor sullete in primejdic: zbor'l Peter fu silit s-o lntrebe: - AJutor! Ajutor! Doui trup$oare plSpinde sc - Wendy, crezi c-ai putea sd izbeau de stinci: Wendy zlcea inoli sau se zbori pina la insuli le;LnatA in bralcle biiatului. Cu tir6 ajutorul meu! chru cu vai. Peter izbuti s-o Fata nu se mai putu prelace

bai.lll ar fi inotat in urce pe stj^nce, apoi se afezd jos "u."'ulto, lurul lor, veselind^u-se pe soco- lingi ea. Tocmai cind era gata teala piratului. In momentul sa cadil la rindul seu in nesimacela insd erau ingri.jorafi, pen- lire, observd cd apele incepu tru cA-i pierduserl din vedere gi seri sd se umfle. I5i didea pe cepitanul lor $i pe Wendy Si seama ci valurile aveau sI i cercetau in lung gi-n lat laguna, acopele in scurtS vreme, dar

merturisi adevarul: era frinti de oboseald. Peter scoase un of-

tat atit de adinc, incit

mai mult un geamet. - Ce este? intreba Wendy, ingrijorate din pricina lui. Eu nu pot se:li fiu de nici

pirea

un-tblos, Wendy. M-a renit Cirlig. Nu sint in stare nici sA zbor, nici sA inot. Vrei si spui c-o se ne ine-

ochii cu palma, se nu mai vadi cutremuritorul adever. $i unul $i altul se gindeau cA^ in curind vor pieri firi urmi. In timp ce stateau a$a, Petr simli o atingere u$oare ca un sArut, ce stiruia pe obrazul lui ca 9i cind cineva l-ar fi intrebat cu sfiale: ,,Oare nu v-a$ putea fi de vreun ajutol?" Era coada unui zmeu pe care Michael il fdcuse cu citeva zile inainte. Se smulsese atunci din mina lui $i-$i luase zborul in vAzduh. - E zmeul lui Michael zise Peter, fdri si se sinchiseasce prea mult, pentnr ca o clip6 mai tirziu se-l apuce de coadd Si sel trage spre el. Tii mlnte ca zmeul esta I-a ridicat pe Michael de la pemint? rosti el. N-ar putea oare se te ducd $i

apele. - Uite cum cresc acoperira Amindoi insi i$i

pe tine pe

insul6?

chael qi Cirlionl $i n-au izburit. Atunci, se tragem la sorti * - propuse Wendy fdcindu-qi
curaJ.

Ba - Nu pe amindoi! doi oa_ poate ridica meni deodati; au incercat Mi-

rind alea sa fie napeditd de


lurr-

Stinca se inalta ;umai de doui palme deasllpra aDell cuva_

Peter n-o mai vezu. Remdsese singur-singurel pe lagunii.

Cu toate ce Peter era Dutin Nici in ruptul capului! Tu mai alrfel decir ceilalti b'ei;ti. ettr o doamni! Cum as Dutea pina la- urme il cuprinse 5i oe el si-mi-incerc norocul, punind in frica. Il srrabaru mai intii un cumpana vlata mea cu a unei fior ugor, ca undele ce incretesc femei? fala mirii; numai c6 pe miteFArd sd mai zdbovascd o undele se nasc una dlintr-altaclipi, Peter infituri mijlocul fe- plni se fac sute $i mii. in tim; tel cu stoara zmeului. Wendy se ce Peter nu simti decit un sin'lipi de pieptul lui, dindu-i a in- gur fior. O clipi mai tirziu se felege cA nici nu se qindeste sa inelli drept in picioare oe plece fard el. stincal pe fata ii fluiura un zimRimas bun, Wendy! bet, iar inima ii betea in pieDt -fi spuse Peter 9i o impinse ios de ca o tobd, ca si cind i-ar pe- stincd. spus: ,,Nici nu $tii ce aventure In citeva minute, zmeul zbure extraordinarA s-ar putea si fie het-departe, ducind-o cu el, $i moartea!"

Cdminu! fericit

otu$i inainte ceput ce era un petic de hirlie de a remine care plute$te la supralala apei. cu desbvir- sau poate chiar o bucati din glre slngur, zmeu, qi se intrebi intr-o doare Peter mai apuci sd audi cum se cit timp va mai trebui sA pluretregeau rind pe rind sirenelc teasci a$a, pe valuri, ca si in oddile lor de dormit din fun- atingi 15rmul. dul apelor. Era prea departe ca In drept vorbind nu era un se poatd auzi inchizindu-se petic de hirtie, ci pasirea Nicioutile; dar toate intririlc pegteri- datA, care se striduia din r6spulor de margean in care locuiau teri sA-$i mine cuibul pine la ele aveau cite un clopotel ce Peter. Vislind cu aripile intr-un suna ori de cite ori se deschidea fel in care ru era deprinsi $i pe sau se inchidea uga, qi de fie- care-l invAlase de cind ii cizuse care datA cind se intimpla lu- cuibul in api, izbuti, de bine. crul acesta clinchetul clopolei- de reu, se cirmeascd luntrea ei lor rdzbitea din adinc pin6 la nistru$nice, dar pind sd ajunga urechea lui Peter Pan. Peter s-o recunoasci, pasdrea Apele cre $teau neincetat, era gata istovite. $i doar venise alungind si-i scalde picioarele. anume ca sil scape de la Ca sd treaci timpul mai repede moafie. plnl in clipa cind avea sd fie inFicind o sforlare peste puteghilit de valuri, Peter i$i alinti rile ei, reuqi si-9i impingd cuiprivirea asupra singurului punct bul pinl in dreptul stincii. Pe ce se mai zlrea mi!'cindu se pe urme if lu, zborul, perisininlinsul lagunei. I se pdru la in- du-$i ou6le, ca s?l-i dea a-nIe-

tepte pini se va fi urcat in cuib; cl numat ca s6 vade ce va face


cu^ oudle ei.

cului, plutind intre cei si nimint, nu ca sI primeasci mul;umirile lui, $i nici ca sil as_

Iege biiatului plunul p" pusese la cale. "u."-l Peter se dumeri numaidecit. o rntrnse mina si apuce cuibul ;l-l racu un semn de multumire pisdrii care filfiia din aripi deasupra capului siu. Se oDrise lo_

:*:-- * ja;

o pdLarre din pinzii di cort, cu boruri late. Peter o lui, puse oudle in6untru Si-i didu dnimul pe api. Ei bine, pildria se dovedi

nl$te comall ce ttecuseli cindva pe acolo, ca sd insemne locul in care ingropaseri o comoard. Prdjina nu se clintise ince din loc qi Scdffrlie gisise de cuviingd se-$i agele in virful ei pelaria

clrpe in _cumpanS; pasirea iqi vrrr caput sub arjpa, ca sa nu lre martora la pieirea ouilor ei; nu se putu stipini totu$i sA nu traga cu coada ochiului pe sub pene, ca sa vadi ce se intimple cu ele. Nu mai tin minte dace v-am spus ori nu ci pe stinci se afla o. prejind, infipti in srinci de

mari. albe. perer le lu6 in mina le. ridici in sus $i statu cjteva

ln

cuib se aflau doud

oud

ci

gtie sA tluteascd.

Pricepind ce urmerea Peter, le-rogij rimasere a$adar toa!a noaptea se pezeasci intrarilc adepostului de sub pimint. Se asteptau sA fie din nou atacali cu inver$unare de haita piralilor po!rivit obiceiului, prinlr-un lui Cirlig, $i asta in ccl mar chiot, ca sd-i arate ci impertA- scurt timp. Pieile rogii se inririe$te intru totul admiralia ei. Pe tcau chiar Si ziua prin partea urmi se urci in cuib, infipse in locului. fumind pipa picii 5i cl prdjina in chip de catarg ti-$i avind aerul ce aiteapti se le agild cemaga de caiarg, ca se pice vreo bucilici bund de minaibA, de bine, de rdu,9i o veli. carc. In acela$i moment, pasirea coPe Peter il botezaseri Marele bori lllfiind in dreptul pdldriei Preot Alb, 5i se a$terneau inainii, aiezindu-se uturel peste ea, tea lui cu fruntea in Frine; Pe se apucA se-$i cloceasce oudle. ter pArea grozav de incintat. Purtate de valuri, peleria o ceea ce nu era deloc spre lauda porni intr o parte, iar cuibul lui sa. Peter in partea cealalti, dar !i - Marel Preot Alb - le in inima biiatului ca $i in cea a spunea el, cu ifosele unui stapisirii cinta bucuria. pin, celor care se ploconeau la Nu vh putefi inchipui cu cita picioarele Jui - se bucuri din veselie fu intimpinat6 sosirea lui toati inima vazind cu citi stresPeter in leca$ul subpdminrean. nicie rdzboinicii Picaninny ii Bdiatul ajunse acas6 curind aperd wigwamul de pirali. dupe Wendy, pe care zmeul o Sint Crin Sllbatic - ii ficuse si zdboveasce pe drum, respundea fiumoasa pjele roSie. purtind-o incolo $i-ncoace. Peter Pan m-a scipat de la Una dintre cele mai lericite moarie. Pctcr Pan e cel mai Lrrmiri ale betiliei de pe laguni bun prieten al meu. Crin Silbafu, precum vegi vedea, faptul ci tic n-o sA dea voie piralilor se pieiLe-ro$ii trecuserA de partea se atinge nici de un fir de pir copLllor. Peter o scipasc pe din capul tdu. Crin Silbatic de o soarta cumA mai trecut o bucate de plite, gi acum prinlesa, impre- vreme 9i late-nc in tlne in praun6 cu vitejii ei, erau gata si-ii gul noplii care avea sd remini dca gi viata pentru Peter. Pici- pe veci intipiriti in mintea copaserea Niciodatl iqi mirturisi printr-un tipet de bucurie admiralia pe care i-o stirnise istefi mea bliatului. Peter ii respunse,

cute atunci $i a celo^r ce-au urmat dupS aceea. In prdure, deasupra LAca$ului subpdmintean, pieile-ro$ii stdteau ca de obicei de straji, infdgurate in pAturi, llecare la poslul siu, in timp ce jos biielii cinau; erau strinsi in jurul mcsei cu rolii, alari de Peter, care iegise sd afle cit e ceasul. Acolo pe insuld n-aveai cum si afli cit e ceasul decit daci te duceai se cauli huiduma de crocodil $i agteptal apoi undcva, pe aproape, pind ce se auzea bdtj^nd ornicul din pintecele lui. Intimplitor, de astd dat, copiii luau masa in joacd, stind lur impreJurul unei scinduri !'i

piilor ca Noaptca de Pomini, incaiere la mas6, ci erau datori din pricina intimpldrilor petre sd-i impdrt6$easci ori$ice pds.

beau cu pofie; in schimb, ceea ce nu mai semdna deloc a Joac5. dupd cum spunea ciund sfruntate, Flusrurile

preficindu sc

ce mrninci

$i

ridicind cuviincios bralul 9i ipunind: ,,Memico, vreau se mi pling de cutare sau de cutare lucru". Dar de cele mai multe ori se intimpla una din doue: fie ce vreunul dintre ei uita sd faci ceva, fie ce ficea prea des ceea ce nu trebuia ficut. - Ticere ! striSe Wendy, dup5 ce le atrisese atenlia de douezeci de ori pine atunci cA nu se cade se vorbeascd toli odatd. Spune, Fluqturild, dragul mamel, cenlla ta e goalil -- Mai rre rnca putrn lapre pe Jund. mamrcu - riqpunse FIU$turili, dupi ce-$i adinci privrrea inlr-o ceascd nevizutd, - Nici n a inceput ince si-$i bea laptele - se amestece in vorbe RonFile. Deoarece nu era decit o minse

Wendy, era hdrmilaia cit se grdbi se protesteze: poate dc sedoase, ba chiar - Mimico, vreau sa mi asurzitoare pe care-o ficeau. pling de Ronleil6! strigA cl. Bineinfclcs, pe Wendy n-o suJohn insi ridicase mina pira hirmilaia, dar nu-i plicea inaintea lui. se i vadi ndpustindu-se cu atila John? - Ce este,Peter tot nu-i aci, lecomie asupra bucatelor de pe Fiindcd masd, ca dupi aceea sd-$i ceard pot si mi a$ez pe scaunul luil iertare, zicind ci i-ar fi impins Wendy licu ni!'te ochi mari, Piuild cu cotul. Exista doar o indignatd: reguli nestrAmutatd potrivit cd- Pe scaunul tatii, John?! reia biiefii n-aveau voie sd se Nici sd nu te ginde$til

nu e tatel - Darse impotrivi nostru adevdrat John. Nici nu ltia mdcar ce trebuie se facd un tate, pin5 nu i-am aratat eu. Asemenea cuvinte insi intreceau orice mdsuri. Mamico, vrem sA ne plingcm.de John - protestari gemenll.

voi

si

md vadi
glas.

licind

giumbug-

lucuri?

intr-un
lesi

Nu! rispunseri cu tolii


cele

In

din urme. Piuili

se

peguba$.

Piuili ridicd la rindul

sdu

nu-mi inchipuiam c-o si vrclt zise ei. - Ceilalfi incepuri sa umble cu


pirele.

La drcpt vorbind, nici

flu!tuflla Nu s-ar putea - rosti el - urte. ma mrco. cu indoiali se fn eu locul tu$e$te in farfurie! gemenii au lui titicu? - Uite, m6mico, Nu, Piuili. inceput sd mu$te din merele Numai ce atunci cind Piuili troprcale. se pornea ce in- Uite, mimico, la Cirlionll - ceea nulnu se pu- minincd gulii cu struguri! timpla prea des mai tea opri nici dracul. - Uite. mdmico. Ronlirle Daci nu mi lisali si fiu vorbe$te cu gura pjinel eu- titicu Uite, mimico, la gemenll - vorbi el impleticit - Uite. mimico, la Cirlionll $i niting - n-ai vrea, Michael, - Uite, mimico, la Ronse me la$i sd fiu mdcar prislea? nu vreau! se zbirli - Nu,care se Si cuibirise in F A! O, doamne, dumnezeula Michael, co;ulelul lui. - suspini Wendy. Am aluns fi Dacd nici prislea n-am eu sA cred ci ai mai multe ne-

mina,

voie si fiu urmi Piuila din cazuri decit bucurii de pc urma ce in ce mai -impleticit - ai pu- copiilor- apoi si stringe masa tea atunci si llu mdcar unul Le spuse dintre gemeni? 9i, luindu-gi colulelul cu mosolucru: - A9, de unde - rispunsere rcle de ali, se apuci de gemenii. Nu oricine poate si fie avea un maiddr intreg de ciogeamin. E lbarte greu. rapi de cirpit ti, ca de obicei. Daci nu mi-e dat se fiu toli ciorapii erau rupli mai riu la.genunchl. nimic mai de seami - zise Pi- ln timp ce lesea, beielii jucau uild nu vrea nici unul din -

tontororul in jurul ei. La un - Dar.noi am vrea sA dan_ moment dat se auzira njfte pa)i sezr sl tuI deasLrpra adapustului. li n-n si . Peter era intr-adevlr cel mai va mlraft! cred, cind am sa vd Oun dansator dintrc ro!t. dat la spun cd Wendy ii recunoscu nu- Inceput re imputrivi. nemLrllu_
matdecrt

- Copii, vine taticu! Duce- Cine, eu? Vregi cumva si !-ve deJ iDtimpinali la ute, a$a auzrJt scirtiind ciolanele astea cum ii place lui. betrine? Atard, la lumina lunei. piejgi - Atitmdmical lipsi! prorcsli le-ro9ii se ploconiri pind la'oiar mai mint in fata luj peier. Wendy. Frumos mi-ar' sedea. z-du, - Se fili cu ochii-n parru, lrrea, sd dansez: femeie in toati vlteJllor, aF inteles? .-cu o lioti de copii! Pe urmi, ca in atitea rinduri, $r tu, doar e simbdti gtrengarii il traseri in jos prin seara. - tl, spuse Flusturile cu su_
Teticu adusese nuci pentru colrr $l ora exacta pentru ma_
mlca.

mlt.

scorDura copaculur.

DlD[etes.

rdsfel *
wendy.

Peter, sd

stii cA prea ii sr.imbd di; buze

Copiii prinsera si cinte Si sI loperc imbricali in cemd$uie de noapte. Dar ce ciudat era cintecul lorl Atir de ciudat. incit ti \e facea prelea de gaina. pentru ca balet se aretau chipurile sperlall de propriile lor umbre; de unde sd $tie, sirmanii. ci in la Peter: scufiA vreme aveau sd se abatd - Tatd, vrem si dansim! asupra lor ni$te umbre adevrci! poftcsti. orl- rate, dinaintea - Danseaza rncu vrin 16 peter. se tragd inapoi carora aveau sd chindelule infrico$afi, fird care era in toane foarte bune, sa mat lte nevoie sA se maimu

mici, be- Ei, lasi-i ce sint imbuneze trinrco incerce s-o Peter, atirnindu-$i pusca in cui. - Eu l-am invefrt se-i spuDi mimichii bitrinico ii iopti Michael lui Cirliont.- Uite ce zice Michael se gribi Cirlionl sa-l pirasca.Unul dlntre gcmeni se repezi

ASa ca li se didu voje si dar numai dupd ce-$i vor lr pus cdme$ulele de
dansez^e,

plecrnou-se.-

bdtS^

Are dreptate, peter, e sim_ seara rosti Wcndy indu_

noapte.

],i

'1; ;-. i"'*


;. *'i**4;^'

,q

?
/:

lireesce? Ce hirmSlaic veseld podele in pat 9i din pat pe policeau zburdind prin cas6, cum dele! La drept vorbind, uu se se mai imbrinceau, sirind dc pe mai putea numi dans ceea ce

iiaeau ei. ci mai curind o bdtaie glasul. $tili ce? Si zicem mai cu pernc, Si cind joaca lui sfir- bine ce v-am povestit sllr$itul. In cele din urma se culcara $it, pernele pireau sd iroage si incingi o noui betilie, ca niste cu tolii, dornici s, asculte basparlenere de dans care ar fi pre- mul ndrculci Wendy, basmul la simlit ci n-aveau s5-i mai intil- care copiii lineau cel n)ai muh. neascl niciodati. $i cc de niz- dar pe care Pctcr nu putea se-l bitii nu mai povestiri pini la sufere. De obicei, cind Wend) ora culcdrii, cind inccpea de incepea sd I povesteasci, ie$ea obicei sA-ti depene povcslile din odaie sau i$i punea miinile Wendyl Pini ;i Flu5turild se la urechi; Si poate ce dac-ar fi apucase la un moment dat sd lecut $i de data aceasta la fel. spuni nu mai Stiu ce istorie, al copiii s-ar fi aflat pine,in ziua cerei incepul era atit de plictisi- de astizi tot pc insulA. In seaia Ior. incit i se tdiase pofta se aceea ins5, Peter rimasc la lomat urmeTe, cul siu, pe sciunel, 9i acurr Da, inceputul e cam plic- vom vedea ce s-a mai intimplel tlcos merturisi ei, ingroiind dupe aceasta.

ini$te! Cum

vi

spu-

neam

incepu Wendy, cu un aer sfetosMichael sterea cuibirit la picioarele ei, iar ceilalti fapte bdieti erau culcatri in pat. - A fost odatd ca niciodatd un domn... - Mai bine o doamne - se impotrivi Cirlionl. un sobolan alb -i5i Mai binepirerea Ronldili. dadu cu - Tdceti! ii lue la rost memica lor. A fost odate ca niciodate un domn si o doamnd si... O, memico rdsune glagemeni suL unuia dintre - va sA zicA e $i o doamnd? Atunci

decl.-.

Tie-li pare bine, Ronliile l Oho, qi incd cum! Dar voui vA pare binc.
gemeniJor? Da.

O, Doamnc! oft6
Peter.

urma - $i domnul Ssta - domnul Wendy se numea Darling.-Iar doamna se numca doamna Darling.

resti

Ia, mai pufind gdldgiel

Wendv.
sc

Eu j^i cunosc! seri cu gura John, ca se Le f'ac6-n nccaT celorlalli. - Mi se pare cd;ii cu ii cunosc adiugi Michael cu oarecarc indoiald.

Stili, domnul ;;i doamna Darling erau cesetorili - ii len-a murit, nu-i asa'l muri Wendy. Ei, ;;i ce credeli in - Sigur cd nu. parc cd n-a voi ce aveaualbilcasi? RonCe binc-mi striSi Soareci muritl se bucuri Piuild. fie ldild. ca ILrminaI de un gind tenu-li pare bine, .lohn'J I tclt.

- Ce mai

intrebi?

Nu.

contrnue Wendy - 9i au plecat Sltull Daci ali voi ce net6rin Jara Niclierea. unde tiiiesc $ti copiii pierduli. mufltd e dragostea de maml Am ttrut eu ce aga au fe- ie spuse Wcndy cu mindrie in cull se amestecd in vorbd si g,as nu v-a! mal teme. Cirlionl. Nu-mi dau seama gi -acum ajunsese la ultima cum, dar am lost sigur de la in- parte a povestirii pe care nu Du, ceput ce ala s-a intimplat. tea s-o sufe.e PaterAsculte, Wendy inMie imi place dragostea trebi Piuili nu cumva unul de-mami - zise Piuili, pocnindintrc copiii SStia pierduti se du-l pe Rontaili cu perna in cheamd Piuil:? cap. Tie ili place, Ronldild?

nefte $r de mine in povestea Ce-i aia odrasle? asta. SssI! Acuma v-as ruga se _- Si. tu ctti o odraslr, geamanulel ve-gindiii bine de rot ce-i fosr in - Ai auzit, John? Si eu sint au suiletul bielilor plrinti cind odrasle. v_ezut ci le-au fugit copiii de Mare scofald! Odrasle in acasa. seamni copii - zise John. - Siiracii de ei! nu le-oasa OI, Doamne, Doamne ! b;ielii. de$i de tapr se rjnguira olte Wendy. Ei, si astea trei nici cit negru sub unghie de su_ odraslc aveau o didacd foarte ferinlele bielilor pirinli. credincioase, care se chema cindifi-vi la pdrulurile Nana; dar intr-o zi, domnul . - care au ramas goale! lor, Darling s-a suparat pe Nana, a - Sermanele!jaleal rosti vesel ous-o ln curte $l a pus_o in lant. - Mai mare )r-atuncl ce sa vezi: cei trei co- unul dintre gemeni. pri s-au.ridicat in vdzdub qi-au - Tare mi-e teami ci poveszburat de acasl tea asta o se sfirseasci prost Vai, ce poveste frumoasd! adiug5 freliorul lui. Tu ce zici. se- mlnunA RontiilS. Rontdile? Au zburat de acasd -- Eu abia a$tept si aud silr

odrasie.

Chiar aga, ai ghicit! - Cine poare sa ghiceasciil diriu din umeri Piuila. macar . - Aha, va si zici e vorba si ca $tla povestea pe de rost. oe- mlne tn povestea asta. ura. Taci, Piuili! Aveau trei Ronfiili, ai auzit? Se pome_ -

':,1\t;; ;lu:,;u ,f,*,.,&


'f

'r,

t I' &.-

b\

lo. rre mu.t rd\pun\i \tde1t rn|, ,npii _ zt.c '....r. t-Lr. .rciI I l,r rinJul ,iLr \\cn,l\ lpaLtu.ruJr. _ t<ti{,, cu perna. din povcstea noastrd stia ce

mdmica o sd lasc mcreu fereastra deschise, ca se poati intra copiii daci s-ar intoarce acasl; 5i de aceea, fetita impreund cu freliorii ei au remas ani li ani de zile printre straini. - Dar s-au mai intors vrcodatA acasa? De aste date, Wendy ocoli

- O-o-o! lreiorii mei - Vedeti, zise Wendy, aritind cu degetul in sus fereastra noastre mai e Si acum deschisi. Da, acum
am avut-o iD dragostea

sintem in sfir$it resplAtiti pentru increderea nestramutatA pe care


de

mam6. $i a$a, copiii s-au intors in zbor la mdmica $i la teticul raspunsul. - $i acum - zise ea, adu- lor. Nu vi mai spun ce ferici.e nindu-Si putrile pentru scena a lbst pentru toii cind i-au v5cea mare zut nou acasi; se-i - se aruncim o pri- deci dinse bucure in tihnilisem vire in viitor. si $i se Toli copiii i$i resucira capc- traem cortina. ln momentul in care Wendy tele, ca sd poate privi mai bine in viitorrosti cuvintele cu care se in- Si a$a au trecut ani dupe cheia povestea ei, Peter scoase ani; ti acum ia si vedem cine un geamet inibLl$it. poate sA fie doamna asta ele - Ce este, Peter? strigd ganti, nici prea tiniri, dar nici Wendy 5i se duse repede lingi in virstA, care coboari in gara el, inchipuindu-gi ce is-o fi frcut rAu. Te doare ceva, Peter? din Londra? Nu, nu md, doare a$a cum Cine e, Wcndy'l Cinc e?

striga Ronfiile, tremurind

de

crezi

nerebdare, ca $i cum habar n-ar fi avut cine putea sa fie. Wendy! O-o-o!

- Ea si fie oarc? Da. Ba nu... Ba da, ea este, frumoasa al

tu rispunse Peter. Dar cum te doare, atunci? - Wendy, se $tii ci te inteli; nu toate mamclc sint a$a cum
spusr

Copiii se strinseri buluc in jurul lui. Erau din caie afard de - $i cine sd lie cci doi bir- ingrijorali vAzindul cit de mult bali falnici $i distinsi care o in- suferea. Si atunci el le dezvdlui

in toati iirea o taind pe care o pestrase cu acum, inalli qi voinici? S5 fie stri$nicie pini atunci. oare John qi cu Michael? Chiar - Cindva - incepu el credeam, ca $i tine, ce mlmica
soJcsc, oameni

mea o se irne meleu lereastra deschise, a$teptindu-md se mi intorc; asadar, dupe ce am hoinirit luni $i Luni de zile, in cele

din urmi mi-am lual zborul $i m-am intors inapoi acase; dar Iereastra de Ia odaia mea era inchisA ii lerecatd cu oblonul, pentru ce intrc timp mama uitase cu

lulul mcu am gisit dormind

totul de mine, iar in p6un

vorbind, Peter era supdrat foc pe oamenii mari, care, ca intotdeauna, le stricasera tot chefulClocotind de minie, de indate copr. ce se cet5re in scorbura lui, inWendy, se mergem acasel cepu a IAsufla repede-repede, strigare John Si cu Michael cam de cinci ori pe secundA. intr-un glas. Anume lecea aga, fiindci i5i Si mergem - incuviingi amintise de un proverb din ea, apucindu-i de min6. Tara Niciierea, care zjcea c6, Dar nu chiar astl-seare! de liecare date cind ili tragi respuseri cu spaimA $i nedume suflatea, moare un om in toati rire copiii pierduli. firea;9i, ca sd se rezbune, Peter Ba chiar acum rds- se streduia sd ucidd in cel mai punse hotlriti Wendy, pentru scurt timp cit mai mulli. cd in momentul acela ii trecuse Pe urml, dupi ce dddu pieiprin minte un gind infiordtor: lor-ro$ii poruncile cuvenitc, codaci mimica ei s-o fi imbricat bori din nou in adipost, unde cumva in doliu dupe ei? Peter, in lipsa lui se petrecuse un lue$tr atit de bun sd te ingrijelti gru fAre doar $i poate ru$inos. de tot cc trebuie ca sA putem Inspeimintali de faptul ce Wendv avca de gind se-i piraCum doregti respunse seasci, copiii pierdu!i se aproel - sinBe rece, ca $i cind fetila piaserA de ea anleninlitori: cu

bdielel. N-a$ putea pune mina-n foc cA cra adevirul adevarat, insA Peter pdrea pe deplin convins de ceea ce spuneai ti vorbele lui avuri darul si-i infrico$eze pe

alt

l-ar fi rugat doar si-i dea nucilc de pe masa. Nici unul dintre ei nu socoti cu cale se rosteasci macar cuviDtele care se spun de obicei intr-o imprejurare ca asta: ,,Imi pare r5u ce D-o se ne mai vedeml" De vreme ce Wendy nu pirea deloc tulburati la gindul ci se despdrfea, Peter voia si se arate la lel de nepdsetor. Ve daf seama inse ce adevirul era cu totul altul. La drept

- Piuiln - strigi Wendy apire-ml, te rogl plece! La care Piuili ii respunse - N-o lisem siea: o tinem pnntr-un gest cit se poate de Parce-i dupi mdrinimos. De data asta. in zelog aici! Chiar aga, hai s-o plrnem sfirqit, lise la o parie aiurelile pe care le spunea de obicei gi in-lanturil vorbi cu demnitate: Piui- Eu nu sint decit 9i nili-Niplrstoc zise el 'l inainte de venirea ei!

O si fie mai reu decit

i!

,0,

meni nu me bagd in seame. Dar daci indrezne$te cineva sd se poarte clr Wendy altfel decit un gentleman englez, il umplu de singe cit ai clipi. Zicind acestea, scoase pe loc pumnalul; biietii se traseri inapoi, speriali. Tocmai atunci se intoarse gi Peter, $i beiefi isi

diduri

seama numaidecit cA nu

' ::t.t

vor avea nici un sprijin din partea lui. Nu era el omul care si opreasce o fati in Tara Niciierea impotriva voinJei ei. o - Wendy incoloinstiinF el, gi lncoace plimbindu-se prin cameri le-am spus pieilor-ro9ii sl te celduzeascd prin pidure, fiindcd ar fi prea obositor pentru tine sA zbori. - MulJumesc, Peter, Dupe aceea - urme el, cu- glasul taios $i por$ncitor al celor care-s deprin$i st lie as-

cultali

treacA mai departe peste mare. Du-te $i treze$te-o, Ronliili.

Tilincula

o si

te

Ronlaild trebui sd bate de picrduli la Wencly, care se predoui on pine se capele un ris- getca de plecare impreune cu puns. cu toate ci Tilincula nu John 5i Michael, si erau tare dormea, ci stetea de o bucati amirili cu totii, nu numai pende vreme in virlul patului, tre- tru ce erau pe cale s-o piardd. dar $i pentru ce srmleau c-o a5gind cu urechea.

teapta alli viaie mai plicute, la - Cine-i acolo? Cum indrezne$til Cari-te de-aici! se rdsti. carc nici nu fusesere mecar poftili sa ia parte. - Scoale-te, TiliDculo sd Dragii mei zise in ccle strigl RonliilS - trebuie pleci cu Wendy intr-o cdLltorie. din urmi wendy - dace vrefi, n-aveli decit si venili $i voi cu 'Iilincula fusese cit se poate mine. Cred cd i-af putea indude incintati, nici vorbi, auzind pleca pe plringii mei se vA inci Wendy voia cu tot dinadin- tieze. sul si plece; dar i$i puscsc in De fapt, cuvintele acestea fugincl si nu-i slujeasce in ruptul seserl rostite mai mult pentru capului de c5liuze, lucru pe Peier; dar fiecare dintre bAicli care nu se sfii sA I spune in fu convins ce vorbise numai gura mare, ba chiar folosind pcntru el, drept care incepurd unel cuvinte destul de urite; cu tolii sI lopdie de bucurie. apoi se preficu a fi adormit la - Dar ce vor zice cind au se loc. vadA cA sintem atilia? N-o si se - Zice cd nu vrea! didu din teame c-o sd aibi prea multe umeri RontiilS, drept carc Pe- bitaie dc cap cu noi? intrebi ter se indrepti incruntat spre Ronliili in timp ce zburdau odaia tinerei doamne. prin odaie.

- Tilinculo! se risti el. - Da' de unde - zise DacA nu te scoli chiar acum gi Wendy, croindu-5i rpede in Du te imbraci fare multe toc minte un plan. Cel mult au sa meal6, sA ttii ci trag perdelcle mai pund citeva pituluri in saca sd te vade toti cum eiti. lon. Iar in zilele cind vin musaAmenintarea lui o fecu sa firi, au sd le acopere cu nigte sard jos din pat intr-o clipd. parltvane_ Cine;i-a spus cd nu vrcau - Peter, puten si pleciml s5^mA scol? protestd ea. intrebard copiii, cu o rugeminte Intrc timp, copiii se uilau in Sias-

Me rog, n-aveli decit joace tontoroiul prin odaie, cinrispunsc Peter cu un zimbet tind cu o prcfdcutd voioiie
tnsI.

clrntr un cimpoi nevizut. Wendy se vizu nevoite si bdie[ii se Si apucari si-;i Iaci alerge dupd el, dcii nu era un Fdri sd mai
stea pe ginduri.

$i am dcstule temeiuri se cred pot Juca toata zua. c5-i dAdca la doctorii cu nemi- Bine. Pctcr. dar... luita. Bineinleles. nu cra vorba - Nu. incolro. Wend)' tre ,lecit de api chioari, pc care i-o Neavind bur si le impartiicasci si celorLurna dintr-o sticlA. scuturind-o bine inainle de a numAra pice- lalli hotirirea lui. turile. in aga fel incit ai li jurat - Petcr nu vrca sa vinl cu

- Si acLrm, Petcr - zise unel doamne. noi. si-1i cauli Wendy. socotind cA Ioate lucru- Vino cu mamlca il imbie ea flLe luscserd puse la cale inainte de plecare, vrcau sd-li - Nu, nu - ii r:tspunse el neinduplecat. Mir tcami sar nu dau doctoria. Nu cra plicele mai marc pen- spunl c-am crcscut marc. VreaLl Iru ca dccit sd I doctoriceascd, si rimin mcrcu copil, ca si mi

boccelutelc.

lucru prca cuviincios din partea

cepeti doza cuveniti, deoarece tocmai cind se pregitea sA i-o incurcall li rlmaseri locului cu dea, Wendy observd tristelea traista in bi!. ln inceput se tezugrevite pe chipul siu 9i simli mura ca nu cumva. rdzgindin du-se intrc tifip, Peter si nu le o stringere de inimd. mai dea voie nici lor sir plece. bagajele. Peter - FiJiea, scuturind sticla. il Peter insi cra mult prca demn indemni ca se laci una ca asta. - Nu cumpdiul. Nuel. pds- rAspunse vin cu trindu-$i - Daci vd gdsili rnamele rosti el cu glas inebutit sper tine, Wendy. car vcli ijti sA lc indri.qiti. [i. ii - Ba ai si vii. Peter. ecum si nrr vi aud smiorciind -$i Ba nu- arate c?i pleclr- ;i nici sd nu faccti prea mult tdca si-i rea er nu-l mihnea nici cit neerLr I:iboi; drum bun. Wendyl Le intinse apoi mina vesel. ca sub unghie. Peler incepu si

ci-i intr-adevdr un medicament. De astA dati ins5, Peter nu mai

noi.

Va s?i zicd. Petcr se sindea sit-i pirdseasca! Biiegii il privirl

foarte important de Iecut. Peter, se nu uili cumva si-fi schimbi flanelula - ii puse in vedere ietila, care tot nu se indura inc! se plece. Wendy avusese intotdeauna -eriji de copii se nu uite se sc
pflmeneasca. Nu, nu. Si snJi iei doctoriile, auzi'J Da. $i acum se pArca ce nu mai aveau nimic sA-$i spuni; urmi un ristimp de tScere, in care toli stdteau locului nespus de stingherili. Peter insi nu era omul care si se lase induiogat. E$ti gata, Tilinculo? strigi

biielii nu mai puteau zdbovi nici o clipl sau ca 9i cum qi ar fi amintit deodate ci avea ceva

i cind !'i-ar 1i dat seama cd

el.

asupra pieilor-rogii, dezlinluindu-se ca o vijelie. Deasupra pimintului, unde pini atunci domnise liniitea cea mai desi\iriitA, tpetele, vaictele qi scri;niturile jungherelor dc otel sfi-

geati in virlul celui mai sernel copac; nimeni insd nu mai apuci s-o urmeze, pentru ci tocmai in clipa aceea pirafii gi slrA cu call] si se ndpusteasc?i

- Da! da! ia-o inainte. - Atunci, inel!6 ca o Trlincula se

se

$iau acum vlzduhul. Dedesubr se agternu o tacere de moarte. Biielii cSscar, rind pe rind gura $l remasere cu ea asa, ciscate. Wendy clzu in genunchi $i inIinse bralele spre Peter. Toate bralele stlteau intinse cetre Pe-

vint- le-ar li abAtut intr-acolo; pe leteie tuturor se citea rugimrntea mutd se nu i periseasca la ananghie. Peter puse numaidecit mina pe sabie, in timp ce din ochii lui scipdrau fulgere.

ter, ca t cind o ribulnire

de

piralilor ii Chas Turley, ca 5i

otu$i atacul

se numira

ti

Geo

li

luase
masa.

pe

Scourie. )i alsacianul

Foggerty. Turley fu ripus <1e se curea Fioroasei Pantcre. care in

Vitcaza prinlesi Crin Salba lrc. impreuna cu cei zecc voinici de care cra inconjuratd se po nleniserA inpresurali ferd veste de viclenii pirali. Apucind in pripi armele. pieile ro5ii infiora\er5 vizduhul cu strigdtele lor rlzboinicc, prea tirziu 1'nsd. din
pacate.

croiasci drum printrc pirali iin

cele din urmi izbu!i si-fi

preuni cu Crin Silbatic $i

cLr

Ne vinc cam greu se zugri \rm bdtilia ce se incinse intre cl ;r care, la drept vorbind. se mar]a mat curind cu un miccl. Mulli dinrre cei ce alcituiau cind\ a floarca tribului copiilor cle indieni i$i allarii sfirtitul in toiul ei. Dar nu toli murird nc rizirunalt, cici odati cLr Lupul $ui cizu ;i Alph Cirimicli. ca \a nu tulbure de doui ori linig

oarece nu pe indieni urnlirail cle fapt Cirlig sd-i nimiccasce: pieile rogii erau doar aLbinclc pe care cautase sA lc scoali alare

cel ciliva copii clin trib care mai remdseserA teieriPeripclille acelei nopti cle po, mini nu sc incheiascrd inci. d.

clin stup. alumindu-le, ca si


poate pune mina pe mierc.

ter Pan cra ce1 pe care i5i pusese in gind si I prindS, Peter
Pan 5i Wendv, cLt toli ortacii lor, dar in prinul rind Peter
Pan.

Pe-

intrcbarea era iDsd cum sa pdtrundi in liicaSul de sub pamint sau cum si-Si strecoar. tca Oceanului Atlanric; iar prin prin scorburri jigodiile aflarc in tre cei care mu$cara din tdrini solda lui? Cepitanul piralilor i)r

pLmba ochii lacomi de la unul il lemuri cl - in curind o sA se la rltul, cintirind din privire pc audA tam tam-ul; aga obignuiesc ce, care I se pireau a fi mai er sa-$i trimbileze orice birusubliri. Tilharii sc perDeleau de in 15 nrama focului, trii;d prea bine Intimplarea flcuse ca pirjol ci dacd ise nizirea lui Cirlig. ii sa oea pestc tam-tam, ba chiar putea b?iga in scorburi cii ai sa stea in momentul acela ce7ic,e pe$te. lcgaji dc capitui unei lare pc el. p.al n l. - N o. sI mai auziti voi in Dar ce ldceau bdielii in vre- vectt vccrlor tam-tam-ul sunind mea asta? l-am ldsa! in adAposmormli el. 1ul lor subpimintean io Spre marea lui mirare, Cirlig mom,entul cind au inceput sa ii ficu semn se bati el insusi Tangane armetc, aproapc impie_ tafir-tam-ul; abja dupd citeva rrlll ctc spatma! cu gurile ciscate clipc, tilharul reuSi si priceapl fr Dralete rugatoare intinse cSIre in fine tilcul infrico5ar al acesiei Peter, ca si ne intoatcem acum porunct viclene. la ei chiar in clipa in care, stirPirjol betu o bucari de vreme tind de bocit. iti lisau brafele tooa, apot se oprl trdgind iar cu in Jos, nepLltinciosi. Zarva infrj- urechea. beat de bucurie. cosatA ce se dczldntuise din seTa m-ta m-uJ! strigA peter. nin deasupra pimintului ince- ti brnditii ri auzirb limpedc gla_ tasc aproape tot atit de nSpras_ sul Baieli, au rnvins indidiil nlc precum se sl stirnlse, poto_ Copiii, a ciror soartd fusese llndu-se ca o involburare silba- ln momentul acela hoteriti, r5s Iici de vinr; dar in sinea lor punsera. prln urale _ pe care biicfii simleau cu rofii ca im- lnrmrle hatne ce pindeau deasupreJurarea aceasta le pecetluise pra lor le ascultari cu desfetare soalta, ca pe cea mai plicutd muzicd Care din ei o fi invins? sc grebire i5-si ia din nou Trigind cu urechea la gura - $i bun de la Peter_ piralii rdmas scorburilor, piralii auzird deslu- nu prea puteau sa inJeleagi )it intreberile pe care gi le pu- penlru ce ldceau treaba asta, neau biietii, dar - dricia dra- o:lr a_cum nu le mai prlJ de cului! tot atit de deslu$it au- mrc. Iltnd prea djn trale-afara ni_ de zrrd ;l- respunsul lui Peter. bucuro$i Ia giDdul ca du$manii - I)acd au invins indienii - lor se pregateau sd iasi de buni
r

!oie dir,t scorlruri.

pri!iri intre ei rinjind cu

Schimbau vicle-

nie 1i-5i liecau miinile. Cirlig le inlperli porunci la iulealS $i pe tecute, mai mult prin semne: puse pe ciliva dintre ei si stea dc paze in dreptLrl llecdrui copac. iar pe ceilalli ij aiezi pe un singur rind. Ia o dep6rtare de

: lr'r
i't!,.it
,.r'l:

vrco doi netri unul de altLll. Primul carc ie$i afari lir Ciriionl. Nicl nu apuci bine sd se strecoare prin gura scorburii ii se pomeni in bralclc lui Cecco,
care-l ar-uncI

il

arunci la rindul siu lui Scilirlie. care-l arunci lui Bill Cu reluie. carc-l aruncd lui Gdlufci ii tot a9a mai depane. Cirlionl trecu asttel dil1 bralele Llnuia intr-alc celui urmitol-, pini cc cizu la picioarele piratului ncgru. Toli beiefii luri
smulsi fire mili in acela$i chip din scorburllc lor $l se trezire zburind prin acr, mai mulli deodati. ca nilte baloturj az\,irlite

lui

PirJol. Acesta

.\ :{-

,f

.R

dtn mini in mini. In schinb Wcndy, carc icpi uLtima la iveali, se bucuri dc cu totul alt5 primire. Cirlig i9i pe cavalerul, 9i-i oferi bra1u1 peilru a o conduce La tovarS$ii ei. cdrora tocmai li se punea cilLrir.

scoase

pilSria in fala ci, tdcind

Ca nu cumva sd luge, lilharii

ir legare cu genunchii la gurd. Si pentru ca se ile cir mai bine strin$i tn chingi, piratul negru teiase o funie in noui buceti

sinla lui Cirlig ii scoase din in- seama cI n-avea alt mljloc de a curciture. Cipitanul le ardri cu alla adevirul decit sA coboare degetul cesula in care locuise prin scorburi. Cirlig i;i scoase Wendy la inceput. poruncin- aluncr incetiSor prlerina 5i, eu dule s-o ibloseasci drept mij- b,garc dc \erma. ca sZl nu laca loc de cdrdu;ie. Piralii ii arun- nrci cel mai mic zgomot, o l6sa card fdre multl vorbd pe copii Jos, apol, mu$cindu-ii buzele lnaunlru, lr patru dtntre el, mal pjne la singe, sc viri in vigiund. voinici, riclicari cisula pe tra un om curalos de felul sdu; umeri, ceilalli riminind mai in sr totu$r. o clipe se opri locului urm5. Ciudatul alai porni la sa-fr $teargd fruntea, de pe care drum, alundindu-sc in pedure. se prellngeau broboane de suin cintecele fioroasc cintate de doare, a;a cum picurd ccara pirali in cor. drntr-o luminare. Pe urmd. Primul lucru pc carel lacu fdri zgomot, se ldsi binitor tot sd Cirlig, vizlndu-se singur la ci- aluncce ln necunoscut. derea noplii, fu si sc apropie in Ajunsc nevltemal in lundul virful picioarelor dc unul din scorburii, unde se opri iariSi o copacii scorburogi, care se ni, clipd, tinindu-$i rlsuflarca, de5i merise sd fie chiar copacul lui abia dac6 mai indriznea sA rdFlugturili, ca se vad6 daci sutle. Pc mdsuri cc-5i obiSnuia poale se se strecoare iniuntru. ochii cu lunina chioari de sub

teDar cum si i care pini cerc. Oaie bdiatul care nu ie5ise acolo? Ghemuili curr erau 9i le- inci la iveald dormea sau, dimgali lcdele$, ar tl putut foarte potrivi, stltea la pindi ;os. la binc si lle dati de-a dura la ridicina copacului, cu pumnavale, ca nl$te poloboace, dar lul in mini? chibzuia tarto drumul era in maae parte mlis- rul piralilor. Iinos. Si de asti dati insi iscuL)in picate i;i dddu curind

Pc urmi rimase o bucatd de vrcme pe gincluri, urzind in sinca Iui un plan. Alinti urcchea. ascultind cu r^ncordare dacd nu egale. se aude venind vreun zvon de Cirlig le ficu apoi semn oa- pe tirimul subpimintean. dar menilor Iui se duca prizonicrii atil acolo. cit ti la suprafala pipe corable.

ml'ntului, domnea acceaii

pilnint, inccpca se deslu$casci mintului, cintase voios dln cilnun0lc lucruri din lacaSul de la por o bucatl de vreme. Cintaridicina copacilor; dlr ceca rca lui irlsi ltiu biite nu cc-r atrasc indcoscbi atcntia $i era decit o incercare dezndddjxsLLpril iJiruia sc afinti in cele duitd de a-$i clovcdi lui insu;i dtn rrrnri privirca-i lacoml fu ci nu-i pas:r clc prlmejdia ce I priul j_n care dormcau laolaltl pj^ndca. Apoi i$i posese in gind copiii: il ceuta dc aiita amar dc si nu-li ia doctoria, numai ca \rclDr $l abia acum rcu!ise, in si-i lace in ciudi lui Wendr. :liffjt. si-l descopcrc. Pe pat se Dupi aceca, ca s o necejeasci

alll

ter. carc habar n-avea dc ttagccila petfcculd la suprafala p6-

DLrpi plccarea copiilor,

Pclcr. care clormca dus.

Pe-

$r mar tare, se lntlnscse pe pat dea la o parte cuvertura: Wcndv a\,ea intotdcauna grjja sar i invclcascd la culcarc. pen-

fir:r si

niciodate nu se poate $ti -cd daca,peste noapte nu se lasa frigul. In cele din urme, peter pan srmtise deodate ci-j dau lacrimile, insa in aceea$i clipi ii trecuse prrn mlnte ce fata s,ar fi suparat foc dac-ar fi aflat cA in

tru

atunci izbucnise intr-un hohot niprasnic d-e ris, in toiul caruia


adormise.
peste marginea patului. linea un ptctor Indolt! st cum huhotul de ris rdmisese intrerupt la iume_ tate. r,rmesese cu guia deschisa. ldsind si i se vada dinti50rii ca ni$te mArgdritare. Deti opaiful arunca o zare de lumrne asupn patului, Cirlig se credea tot in intuneric Si. fdcind pe dibuite primul pas, se izbi de ceva: era u5a scorburii lui Flus-

loc sd plingd peter ridea:

si

Ii

spinzura un bral

turile. Pini atunci, cepiranul piralilor privise pe deaaupra u$ii, care nu acoperea De de_a_ntre-

s-o roria lui Petef pe o polita la zgillii care pulca ajunge u$or cu mina. u$a, oplnhndu-se cu nddeide in Chibzui in sinea lui cam ce-ar ea. Ei, _dricie! S-ar putei oare putea s6 fic $i, cit ai clipi din ca. tr de clata asta s6-i scape oclli, isi facu socoteala cA in pnntre degete du5manul? stirfit il avea in palmd pe bdieHait, dar asta ce naiba mai lclul adormit. era? Cu toate ce avea ochii im. Ca nu cumva si fie prins de pdienJenili de furie, zirise doc- vlu vreodatS, Cirlig purta intot_

de tot, mult prea jos ca


poata apuca. Incepu

gul deschiiitura... Ciulind clanta, ii veni sd urle de ciucli, descoperind ci era agezati ios a

:\

slR P\\ tr $J\Dr

$tiinle. Turnd cinci picaturi din ea in doctoria lui Peter. Apoi, aruncind o ultime privire stiruitoare Si ap nsd asupra victimei sale, fdcu calea intoarsi $i, cu chiu. cu vai, se cdtiri inapoi in scorDUra.

cut lnce oamenilor de

ni$tit mai departe. Luminila opailului pllpii 9i se stinse, lisind inceperea cufundatA in

Cit despre Peter, dormea li-

lui betuse de mult ora zece, cind Peter se ridicA deodati infiorat in capul oaselor. Nu gtia
sfioasi la uga scorburii sale. De$i u$oari 9i sfioase, in ticerea care domnea in odaie, bitala aceea in u$A avea totusi ceva lloros. Peter i$i ciut6 De
bijbiite
_pu,mnalu_l In mrna, lntreoa: - Care etti acolo?

bezni; Peter nu se trezi totu5i. Ceasul din pintecele crocodilu-

pesemne

ce anume

o bitaie u$oari $i

il

lecuse se se scoale:

qi. apucindu-l

deauna asupra lui o doctorie ucigetoare, pregitita chiar de el, din toate inelele cu otrave care-i cizuserd in mine. Le pusese sd fiarbe impreune, gi Liioarea gdlbuie pe care o dobindise in cele din urmi era cu siguranti cel mai puternic venin din cite se aflau pg lume, degi necunos-

se auzi betind Cine e?

A$teptd citva timp, in care nu prLmr ntcr un rispuns. $i iard5i

punse nrmenr. Simli cum ii zvicnegte inima in piept, lucru care, la drept vorbind, ii pldcea mai mult dicit ne-am fl putut inchipui. Din

in u$i. - de asti dati nu-i rdsNici

Recunoscind glasul Tilincutei, Peter !e grdbi si tragd zevorul. Zina lntrd infrigurati, ro$ie la fali gi cu rochia minjitd de no-

rol.

ghici.
.

- Ce s-a lntimplat? gind Nici nu-Ji trece prin ce- s-a intimplat! strigi ea $i-l puse de trei ori si incerce a
Hai, spune odatd! se rdsti

gl|ctte pe care Ie scot pe nas Si pe gura scamatorii, zina ii povesti imprejurarile in care Wendy cdzuse in miinile tilharilor impreuni cu toati ceata de beieti. Lui Peter li siri inima din loc de nu $tiu cite ori in timp ce-o asculta. Auziti, oameni buni! doui saltu ajunse la u$a. Spre Wendy legate fedele; ti duse pe deosebire de u$a lui Flugturili, corabia piratilor! Ea care eia a lui acoperea tot fundul scor- atit de dornice si treiasci aseburii, aqa ci nu puta vedea ce menea aventuri! em ln pafiea cealalti, dupe - Trebuie s-o salvez! strigi cum nici cel ce bituse nu-l pu- el,^ceu ndu-$i in grabd armel-e. tea vedea pe el. In clipa aceea se intreba cam Nu deschid, daci nu-mi ce-ar fi putut si-i faci plicere spui cine e$ti! strigd Peter. bietei Wendy. Daci, bunioard, In cele din urme, oaspetele ii $Far lua doctoria, asa cum il rdspunse p ntr-un clinche! ar- sfetuise ea? Si intinse mina spre r monlos. $ipul in care acum se afla licoaDe-mi drumul iniuntru, rea ucigatoare.
Peter!

'el, lntr-o singurd frazd, fdri . $i, nrcr..o puncfuafie, lungi cit pan-

- Nu! lipn Tilincuta, fiind-

c5-l auzise pe Cirlig morneind Aripioarcle ei abia dacA nlai ceva despre lsprava pe care o pilpiiau. Ldsindu-se pe umir.ul sdvir$ise, in timp ce orbeciia lui, zina il ciupi drdgistoasa de prin pedure. obraz $i-i topti la ureche: ,.NdD"- ce? tiriulel" apoi se indreptd 5o- E otrdviti. viind spre camcra ei, unde co-

- Otrivild? Dar cine crezi bori pc pdru[. Pctcr Pan acoperi in intretu-c-ar fi putut s-o otriveascd'l gime cu capul ce1 de-ai patrulea Cirlig. - Fugi incolo! Cirm putea peretc al odiilci in care locuia sd- pitrunde aici Cirlig! Si pe zina, cind ingenunche lingi ea,
urme eu n-am inchis ochii nici cople$it de tris!cfe. Luminifa

$i, zicind acestea, duse la gur6 tipul. De aste daie nu mai sonSc cu desavirsire. era sortiti era timp de tocmeald; se cereau sa moard. (;lasul ei se auzea fapte, nu vorbe. Si, zvicnind ca acum a!^t de slab, incit la incefulgerul din loc, Tilincula se put Peter Pan nici nu inlelese strecurd intre buzele lui $i llaco- binc ce spunea. Cu greu izbuti na9ul cu doctorie, sorbind li- sa-i desluSeasci vorbele. Tilincoarea pini la fund. clLja zicea cd s-ar putea inseneCe-nseamne asta, Tilin- to$i, daod tofi copiii din Iume culo, cum indrdzneqti s6-mi bei ar crede in zine. doctoria'l Peter inrinsc bralele in ldturi. Zina insa nu-i mai rispunsc. deznedijduit. La ora aceea nu ^ Incepu doar sd se clatine prin se zerea tipcnie de copil prin aer. partea locului, cu atit mai mult Ce-i cu tine? strigi Peter cu cit se aflau in puterea noptii; inlrico$at. se gindi totuli se le vorbeasce Era otrevite. Peter celor care poate in aceea$i clipA murmure ea blind. Si acum o cdldtoreau in vis prin Jara Ni sa mor. c6ierea, fi care deci erau mai Ce-ai fecut, Tilinculo, ai aproape de el decit nc-am putea peul-o ca sd mi cruli pe mine? inchipui: beicli ;i fetc in cdmScule de 1,,rpr( )i cnprr dc - Da. de ce. lilinculo. ue f,ic rnr iarc d.'rme:ru gui-gn Dar ce? luli in co$uletele 1or. atirnate de

o clipi.

scidca incetul cLl incetul, $i biiatul $tia cd atunci cind se va

ei

srengile copacilor.

de ie$i - Voi crcdeli in zine? le dlnnori, in clipa cind Petcrpini strlgd el tuturor. scorbura lui. inarmat Tilincula se ridicd in capul in dinti. dar foarte u5or im-brd-

Luna strdbetea cerul acoperit

trecu pe linga el crocodilul, dar in alar6 de tic-tac-ul din burta bdteau din palme. jivinei nu se auzea nici un alt Printre copii mai remdsesera sunet, nu se simlea nici o migtotu$i ciliva care nu se invredni care ti nu se zirea niceieri nici cisere sA aplaude. o lipturd vie. Citeva clipe mai apoi, aplau Atuncr, Peter Pan fdcu ac..st zele incetard deodatS; pesemne cumplit legimintl cd in momentul acela nenumi asta, dintre - De data Cirlig,unultrebuie rate mame din intreaga lume in- noi eu ori traserA buzna in odiile copiilor, si piari! si vadd ce se intimplase; in ^ Inccpu se inainteze iirindu se orice caz, Tilincula scdpase cu $erpette pe jos; putin mai apoi viald. Mai intii incepu a ise in- insi se ridici in picioare $i srri llripa glasul, pe urmi siri jos batu ca sageata un luminig sclldin pat. Curind prinse a se in- dat in razele lunii: linea un de, \irti ca un prisnel prin odaie, get pe buz $r o mine pe plisemai zgLobie $i mai obraznicd lele pumnalului. Era gata de decit fusese vreodate. luptA si fericit cum nu se mai Si acum, hai s-o salvim poale.

teapti. I se peru cA aude pe ri$ilor sii, fdre sd find seama unii dintre ei respunzind,.da", de primejdiile ce I pindeau la lerd sd fie insd prea sigure. tot pasul. lucru avca - Tu ce zici? il intrebi ea pe deSingurulera si pe care-ldrept Peter. iicut mcaagi Dacd credeti le strige inarnte, dupA obiceiul indieniel -din nou copiilor- rispun- lor, 5i, spre norocul sdu, Petcr defi bitind din palme. N-o ld- Pan se priccpea de minune la sati pe Tilincula sA moard! treaba asta. La un moment dat.
Nu-Si sfir$i bine vorba, cd
se

oaselor, cu o mi$care destul de cat, pentru a fi cit mai sprinten. vioaie, ca sd af'lc ce soarte o a$- $i astfel porni in ciutarea tova-

auzi ldmurit ropotul celor

ce

pc Wendy.

lumini

zuic. ce alunca o
razS piezi$i peste Golful Kidd, in apropiere cle gura riului pira;ilor. strdjuia locul in care era ancorat bricul ,,Flamura Neagra", un vas uior,

ver-

san lLLmulrtc, Corabia adesta inviluirA in cerga deasl a noplii, prin care n-ar lr putut rezbate nici un
zgomot
su

dc care sc slujesc corsarii in expediliile ior pe marc, dar murdar de sus 5i pini jos. Ficcare bucatd din scheliria coribiei era respingitoare ca un petic de p:mint presirat cu pcne de p6-

a'a cum srnt mal toate vasele

prca pufine zvonuri, $j

pini la fdrm. Se auzeau


pcn

mor_ aiere doar de licenitul ma$inii ill. de cusut, la carc lucra Piijol. Leprelc din solda lui, crezin_ harnic Si indatoritor ca de obi d_u-l plecat cine $tie pe unde. o cei. lasasera mal moale cu disciplina

paritoare

tru

acelca

ureche,

. Ciliva tilhari stltcau rezemali de parapet; altii Sedeau pe bu_ toale $l Jucau barbut sau cirli: lar cel patru care se spetiscrd cdrind pe umeri cisufa dormeau pe punte cu tala in jos. oar $t p.rn somn avcau griji s5 sc rostogoleascS la moment. cind intr-o parte, cind intr-alta. lcrindu-se din calea lui Cirlig ca nu cumva acesta se-i zgide in rreacat cu un gest pe careJ fe_ cca firi si-gi dea seama. in virtutea obi$nuinlei. , Cirlig rropaia pe punte. inginouraL tn sttr)tt. acum ii venise 5i lui apa la moari. Izbutise se se descotoroseascl penlau tot_ deauna de Peter, iar ceilalti baiet se aflau in clipa de fatd pe bricul lui, gata - sI-Si primeasci osindat pe scindura

tofii, afar6 de Wendy, din cala vasului $i ingirali inaintea cipitanului. O vreme, Cirlig piru cd

- Atunci, aduceqi-i incoacc. Bielii prizonieri furi scopi cu

nici nu-i bag6 in seamd. Se plimba tacticos de colo pini


colo, ldlaind un cintec respingS;.+

jeascd. Pe care sd,l alegem,


oate?

buzunar. pu$lamalelor Ei, - spuse $i-acum, intorcindu-se el - biieti vesel, dintre voi c6tre - $ase au se pi$easci astd-seara Pe scindura; doi insA ar Putea ramine pe lingi mine, si mA siu-

tor $i piplind un
cirti de joc din

pachet

dc

Piuild ieqi inainte cuviincios


scuza:

$i se

domnule cipitan, nu - Stili,mimica s-ar bucura cred cA afliDd cA m-am flcut Prrat Spune, Flutturild, tu crezl ca mtmica ta s-ar bucura sA fii Piacestea, ii fecu semn cu ochiul. Flu$- Nu cred - rispunse turile mihnit. Vezindu-I, ai fi putut se juri $i incepuseri sd-$i faci de cap. javrelor, ci acllli ce intr-adevir ii perea reu. - Lini$te, s-ar buimi infig cangea in voi! se burDar mimica - si te $tie pirat, ta geamdoule? zului el,5i zarva se potoli pe cura mal Loc. la spuneli: i-ati pus pe toli - rostr ceL - Nu credgemeni, la fel de in lanluri, sd nu fugi? reserit dintre gmecher ca si ceilaili. Ce zici, Da, da.
rat?

$i, rostind

Ronleile, memica ta... copiii - Gura! uri6 Cirlig, Si care luaseri cuvlntul lure tra$i

inapoi. la ascultl, mai beiete! spuse cepitanul privindu-l pe John. Tu pari mai putin fricos. Nu fi-a venit chel niciodatd sd te faci pirat, voinicule?
numesc Jack Singerosul

Cindva a$

turisi acesta ce-o sa urmeze, - Frumos nume. A$a o se-ll spunem, daci vrei si fii de-al
noslru.

li vrut sa md - mirfisticit, nesliind

- Tu ce crezi, Michael? intrebd John. dace m-aS face pirat? intrebd


Michael.

Mie cum mi-ati

spune,

grozav de migulit.

- Joe Barb6-Neagri.se sim!i Bineinleles, Michael - Ce zici, John?lase intii pe Michael voia sil

t,-\,

{--

trHn "-.!!\';
-:-.4,.tlh

John sA hoterasce, iar John, la rindul siu, a$tepta acelagi lucru din partea lui Michael. - Dar vom remine mai deginu isonul Mi parte, nu-i ata, supu$ii credin- Nici eul ii cio$i ai maiestelii sale regelui? cha1. Cirlig guieri printre dinti: - Treiascd Anglia, stipina Inainte de toate va trebui noastre, a tuturor! chilei Cirliont. se- strigati:,,Jos regele!" Furiogi, Atunci, nu vreaul rebufni - lovind in butojul din fala peste gu16, piralii ii plesnira iar Cirlig urli: John, lui Cirlig. Cu asta v-ali rostit singuri

durm ca

besc din partea mamelor voastre bune, care !e spunt ,,Nadei-

in piele de bucLrrie. Ascultati uitimele cuvinte ale unei mame c6tre copiii ei. Wendy se dovedr la iniltimea acestel mercle clipe. - Dragi copii, asculrali ulri, mele mele cuvinte zise ea respicat. Gindifi-vt - vA vorci

- Au se moari? intrebi Da - rinji el. Ticere! stnge apoi, nemaiincipindu-si


Wendy.

- Aga, pipugico - io.ti fi dulceale Cirlig, de parci 9i-ar"u murat vorbele in sirop. Acum ai se-[i !ezi odoarele pe scjndura mortll.

gure de

gentlemeni britanici". Cuvintele ei ii ficure chiar $i pe plra! s-o pnveasci plini de Iespect $i Cu un lior de teame: iar Piuila incpu se fipe, ca din
Sarpel

moard

fiii no5tri vor 5ti # ca niSte adevlrafi

- Eu n-am se in$el nidejdile osinda. Aduceii-o incoace pe mamei! Tu ce-ai si faci. Ronmama lor! Pregitifi scindur;! Fite? Sirmanii, nu erau decit ni$te - Nici eu n-am se insel ndcopilandri 9i se ficuri albi ca dejdile mamei! Dar tu, geamavarul cind ii vazuri pe Curelu$A nule? Si pe Cecco pregitind scindura - Nici eu n-am sd in5el nimorlii. Cind insi Wendy fu deidile mamei! adusi pe punte, se silirl cu totii Intre timp, Cirlig igi recip6sa laca pe vltelll, tase glasul.

mamlca mea. Wndy insA nu catadicsi si-i facd o asemenea figlduiald nici chiar lui Pirjol. - Cind mi uit la voi, imi vlne sd cred ci-i mai bine si n-ai copii zise ea cu dispret. E trist - nici un biiai nu cA avea uchi pentrrr ea in timp ce Pirjol o.legr de catarg; toli erarr cu prlvt le allntlte spre scin_ dura mortll: era vorba doar de ultimul lor drum. Nu mai aveau jnima si spere ci vor pi$i barbate$te pe scinduri, pentru c6 nu mat erau in stare nici mdcar sa gindeasce; tot ce mai Duteau se face era sd hoibeze dchii 5i sa tremure ca varga. Cirlig rinji la ei iu dintii incleftafi $i didu si se apropie de Wendy. Ar li vrut si-i inioa.ci fala sprc biieii, siiind-o si se ulte cum se indreptau, rind De rind, spre scindura blestemaid. Dir .nu mal apuca sa ajunga prna ra ea tl nrcL ra audi stLiAe_ tul de spaimd pe care spcra sA r-l smulgi. Auzi in schimb altneascd de groazi. In momentul acela

- Legafi-ol porunci el_ Piriol o lega de catarg. ii - Asculre. pipu$ico - crut sa $tii ce_ti Soptr el riala, dace mi figdduiegti si fii

ce\a, care-l ficu si

inlem-

ii

veni la

)li

L:-:

l{\ r..
'i. \!

1,_

i.{

,l *'',

ureche tic-tac-ul infioritor din pintecele crocodilului. $i nu numai el, dar $i ceilalti Wendy - piratii, biietii 9ifarmec, toate - il auzir6. $i, ca pril
capetele se inioarseri

direclie: nu spre apd, de uDde venea ticditul, ci spre Cirlig. Toati lumea $tia cd ceea ce avea sd urmeze il privea numai !'i numai pe el $i ci de unde pini atunci fuseserd cu tofii actod, aveau sd devini pe negin-

in aceeali

dite spectatori. Ti se fdcea pdrul miciuca vazind schimbarea carc se petrecuse, de la o clipA la alta, cu Cirlig. Cipitanului ise muia

du-s. pe bord. Dar in momen

ceci cel ce se gr5bea sA sare in inghela singele in vinel ajutorul lor nu era crocodilul. .,Acum-acum, hLliduma de cro- ci Peter Pan in carne gi oase. Peter lc licu semn si nu codil o sd se urce pe punte". Pine Si cirligul de ller ii atirna scoate nici un strigii, fie de buca o oirpi. Se simfea atit dc curie, fie de uimire, care ar fi oropsit, incit orice alt om in Io- putut se le dca dc bAnuit piraticul siu ar 1l a$teptat cu ochii lor. $i continud sA climpane inchi$i acolo unde cdLzuse; dar din gurd: tic-tac, tic-tac, intocmintea nistrugnici a lui Cirlig mal ca un ceasornrc. In clipa cind ne-am dcsperlit nu incetase ince sd lucreze gi, cdlduzit de ea, capitanul se tiri de el. Peter tocmai stribetea in de-a bulilea pe punte, cit mai sula cu dcgctul pc buze li cu departe cu putinli de sunetLll mina pe pleselele pumnalulur. ce-i zgiria urechea. Piralii se d6- Zerise la un moment dat croco duri respectuo$i la o parte, ca dilul trecind prin apropiere, dar se-l lase si treace, dar tartorul nu observi nimic neobignuit. lor nu zise nici circ pin6 nu sc pentru ca pufin mai apoi se-$i aducd aminte ce nul auzise ti izbi de parapet. Ascundefi-mel strige el cdind. La inceput i se pdru des tul de oiudat. dar se dumeri nuragu!'lt. Se strinserd cu tolii in jurul maidecit cd ornicul nu fusese lui, lcrindu-sc se privcasci sprc intors la timp $i se oprise. locul prin care stiau cd trebuie Pctcr chibzui atunci in ce fel si se urcc pc punte lighioana. ar putea si tfagi foloase de pe Nici prin cap nu le trecea si-i Llrma acestui bucluc; $i-$i puse lind piept. Crocodilul intru- in 8ind se inceapd a cldmpini chipa soarta hArAzitd tuturor. din guri, pentru ca silbeticiuAbia cind Cirlig picri din nile pidurii se creadi cd vine ochii lor, curiozitatea dezlegi in crocodilul qi sdl lase sd treacd sfirsit medularele biielilor, care fari sd se atingi de el. Imi!a sc repezire La balustrada cora- atil de bine ticditui ceasului, inbiei. sd vadi dihania ceFrin- cit fire sd vrea iscusinla lui avu
curase
care-i

in minte un gind

!ul aceLa li se infdliSd cea mar nealleptatA minunelre drn noaptea asta plini de peripelii.

urnlare cu totul ncasteptale: crocodilul auzi Si el ric tai-ul Si se lui dupi bdiat. Dece o fi cuse din dorinla dc a redobiDdi ceea ce pterduse, ori numai din srn1patre, inchjpuindu-$i cd tot el ticAic, n-o sA Stim niciodatd cu adevarat. intrucit crocodilul este un anrmal lipsit de inteligenF. Si astfcl. Perer aju0se pe Jirm

in

momcnt crocodilul. Crocodilull in clipa in carc i$i aminti de el, Perer auzi ;i ri

Timonierul se prdbu$j cu lafa in sornrcul era cj^t se poate de iscu- jos. Patru bdieii il prinsere din sitd, nu i ar 1l trecut prin cap si zbor. ca sd nu se audi duduind se loloseasca mai departe de podelele sub greutatea trupului accst vrcle$ug ca si se urce pe s5u. PeIer le ldcu din nou semn puntea bricului. L)imporrivi. 9i Iegul fu aTvirlit peste bord. socolea c-ar trebui se sard peslc O clipi mai apoi risund un balustrada vasului pe ncsimlite. plescdit, dupd care se a$ternu lacind mai pulin zgomot chiar iarilji tdcerea. decil un $oarece; de accea ri- [Jnul (FlutturilS incepuse masc cLr gura cdscati cind ii sa numerc.) vizu pe pirati ferindu-se din caFird grabi, incordat ca Ltn lca sa;r pe Cirlig in mijlocul arc:ii mergind in virfuL picioalor, trcmurind ca o frunzi, in- relor, Petcr intrA in cabinS; cre spiimlntat de parce s-ar fi a$- !r timpul. deoarece. luindu li tepla! se soseasci din momcnt inima in dinli, unii pirali ince

timp ce inota, in mintea lui steruia mereu acelasi gind: .,De asta dat5, unul dintrc noi - eu orr Cirlig trebuie sd piaril' Cldmpdnise atir de mLLlt drn gurd, l^ncit mai ticiia Si acum. lire se-5i dea seama. Dacd ar fi prins de vcste, poate ci s-ar fi oprit. llindci, dei'i idcea cu cea-

larl sA pdleasci nimic !i aruncl vileje$ie in valuri.

se

In

privire indir6t. Cind i$i didu scama. insi ci cl insu5i clempdnea oln gura. prlcepu numatdccit cum stateau lucruriLe...SA mai spunl cineva cA nu sint is, tefl" se -gindi el Si lc lecu semn
bdicJilor
aplauzc,

certul La. inceput -ceesorniculuil se paru ca sunetul acela venea din plntecelc jivinei $i arunce o

gol, intimpinindul cu urale

si

nu se dea cumva

de

Si

Tocmai atunci. Ed Chinoroz. trmonicrul, ie;i din cabini 5i stribAtu puntea. Petcr lovi in plin..John astupe cu amindoud miinile gura bietului pirat, inabu$ind gcamitul lui de moarte.

puscrd si-,ti intoarce privirile sicula cu noue coTi? sprc copii. Fiecare simlea rdsuLa auzul acestor cuvinte. co llarca infioratd a celui de linge piii cazurd cu tolii in genunchi. el. dovadi ci tic-tac-ul ceaso;. ,- N^u, _nu!. strigard ei atit de nicului, care i begase in sperieli, Jalnlc, rncrt p[a[u nu se puturi rncetase, stdpini si nu zimbeasci. A plecat, cdpitane zise - Adu pisica, Bill! porunci Pirjol, $tergindu-Si ochelarii. E Cirlrg. Vezi ca e-n cabine lini$tc $i pace. In cabinSl Acolo era peterl Binigor, Cirlig igi scoase ca- Copiii schimbari intre ei o pri pul din gulerul inalt ti inzorzo- VIIC. nat cu o mullime de dantele gi - Cu dragi inim6, 5clulel crulr ulechea cu atita luare-a- zise Curelu$5 bucuros $i intri in minte, incir ar fi putut se audd cabina. chia. $i ccoul tic-tac- Biielii se uilari in urma lui. ului. Cum insA domnca o tAcere Nici nu begaseri de seanl cA deseviriiti, se ridici semel in 5cful piragilor incepuse iardsi sa prcroare. cinte, in limp ce trepddutii iui ii Atunci, e rindui lui Jim lrDeau rsonul: Scindurica si Si faci daroria! Iu hul Tc dingiie, p1s1c.r. strigd el cu ncruginare. $i inPlesnind din.elc noui cozil cepLr sA iiedoneze fiorosul cinPe spate{i scrie mitirica tec tilharesc:
Iu
De

preracLl a dansa pe o scindure nevAzutS, strimbindu-se la ei in limp cinta. ^ce lnainte de a pune piciorul pc- scinduri - rinii el. isord\ind n-a1i vrea si ^dc^cintat.ra trrlngle nllelu; pe sptnare pi_

mull prizonierii, clpitanul

Cum suna ultimul vers nu vom putea gtr niciodatd, pentru \,larea rc nghite ci un urlet inlioritor ficu - hapt - pe veci. piari cheful de cintat. si le Urletul Ca s5-gi infricoqeze 5i mai care izbucnise in cabinS st16sc

hul VeTi scindufa sluroesAl a lungul ci re iaci ca Dleci. Ciid intr o parre e! s la;e.

chiot ai cdrui tilc bAielii il pri cepura numaidecit, dar care piralilor li se piru gi mai ciudat decit urlctul. Ce-a fost asta? strigi Cir

bdtu dureros puntca $i se stinse. Indati dupi aceca risuni un

lrg.

],,.,

d-Er
Doi
rosti serios Flustu

Italianul Cecco sovdi o clip5, aplccindu-se ameninfator asuapor didu buzna in cabine. O pra lui. clipi mai tlrziu, ie$i afard cldti- ^Ce sd se intimplc? A munindu-se pe picioare, mai mult rit. InJunghiat fispunse mort dccit viu. Cecco cu un glas- cc p6rea ci

rili.

Curelu$e, jigodiel 5uierd Cirlig,

Ce s-a intimplat cu

BilL

rilc! tuni cl. Cine-mi aduce ploa murit? se con coco$ul dla! cutremurari tilharii inspiiminSA-l a$teptem pe Cecco sd laIr. ^ ntoarcl mirii Scelirlie. ii se \

ine din mormint.

Bill

Curelugd

In cabini e intuneric ceilalti ii finurA isonul. bezni - zise Cecco, vorbind - Mi se pare mie sau te-am liri $ir. Dar nu gtiu ce dracu o auzit spunind adineauri cd \rei fi acolo, cd mi-a sdrit inima; e sI te inscrii voluntar, Sc6llrliel ceva care chiuie de parc-ar zise Cirlig, mingiindu-pi iard5i trimbila un cocos, dupe cum a1i cangea de fier ii torcind ca o auzit pisici. Cecco zisc Cirlig, $i - A$, pe dracu! protestl
!

glasul 1ui suni mai tiios ca oteluL - du-te inapoi gi adu-mi coco$ul 5la!

Cecco, viteazul vitejilor, se lScu mic de tot in fala cepitanului, strigind din risputeri: sa-'i mingiie canSea, torcind

..Nu, nu!', dar Cirlig

incepu
ca

pjsice. - Zrcear cit vrei sA te duci, nu-i afa, Cecco? intrebd el cu un aer nepisator. Cecco se urni din loc dupd ce mai intii deschise larg bralele, ca omul care $tie ce nu mai are ce attepla. Nimeni nu mai cr'nta, !oli stiteau cu urcchea la pindil din nou se auzj un lipdt de moarte, urmat de un chiot. Nimeni nLl scoase o vorb5, afare de Flugturildl

Cirligul meu mi-a cI- da - urmi cdpitanul. ind.eptindu-se sprc el. M6-ntreb dacl n-ar fi mai bine pentru tine, Scifirlie, se i laci pe placl - Mai binc imi pun $treangul de git, decit sd inrru ineuntru se indiratnici Scdfirlie,5i din nou echipajul ii [inu isonul. - Ce-i asta? Rlzmcrile? intrebi Cirlig cu un glas mai miegoptir

n5-n tilpi. - Bate laba, Scdfirlie! rosri cepitanul pirafilor, intinzindu-i cirligul de ficr. Scifirlie se uitt in jur, cer$ind Trei socoti el. din oclli ajutor, dar toale lumea Cu un semn, Cirlig i$i strinse il pirdsise. Piratul se didu inar{lata ha lta. poi din lala lui Cirlig, care se Mii de draci 5i de rarro- apropra cu o sticlire roiic in

ros ca oricind. $i capetenia r5scula[ilor e Sc6firlie, nu? - Iarti-me, gefule - scincr acesta tremurind din cre$tet pi-

ochr. Scolind un strigit dezne- BAieti! srriSA cipiranul. ddjduit, Scdlirlie seri pe runui Am o ideel Deschideli uga cabibotezat Tom Gdliganul 9i sc ncr $r imbrinci!i-i pc-e!;tia aruncd in mare, inauntru. N-au decit sd se luptc Patru zise Flu$turili. er cu coco$ul, daci nu vot si - $i acum intrebi curte- moare. In cazul cind ii vin de nitor Cirlig - mai e vreun gen- hac, cu atit mai bine pcntru leman pltntre vol care a rostlt nor. lar,dacA se intl^mple sr-i cuvintul,.rdzmcfild'? rapuna el pe er, nol lot n-avem Punind mina pe un fclinar gi nimic de pierdut. ineilindu $i j^n acr cr^rliSul cu un Penlru Lrltim.r ddt6 a\ u prilegest ameninldror, ii in$tiinli: jul Cirlig sd srirncasca admrra- O sA vedeti voi ce liumos 1ra lavrelor din haita iui de tilam sdl scol eu afari pe cocoge- harj, care ii indeplinrri cu sf!nlul 6la! lenre por-unca. Bdie!ii se fecura zicind acesta, se nepusti chipurile ce se impotrivcsc, dar Si, in cabineprralii ii imbrinciri fAre mulrA Cinci! vorbe in cabind 5i inchiscrd utrr - n-ar fi dat Flu$rurild sil rn ulma lor. Ce poata lrece Si pe el la socoteal5! - Si-acum ascultati - ii in I5i linse buzele ncrdbdlror. Dre- demni Cirlig. getindu-se sd numere, dar dupd Cu totii cjulirl urechile, dar citeva- clipe Cirlig se intoarse. nici unul dintre ei nu indrezni Iata Ielrnar s5-$i intoarce privirile spre uijd. Mi-a stins ceva lumina In schimb se incumeti s-o tbci bolborosi el cu glasul stjDs. - Wendy, care stituse toI timpul il atunci legatd de catarg. - Ceva!cu ingine Mullins. pind a$tepta la Ce i Cecco? intrebe Fata fel ca fi ceilalti. Giluqci. dar nu ca se audi un rdcnet ori murit gi Lln si,l vadd - A rdspunse el ca 9i Cure- pc chiot, ci numai cacabinS. lu;e CirLig, fird sd Peter ie$ind din mal lungeascl vorba. Nu avu prea mult de a5tep Faptul cd nu pirea prea gre- tat. In cabini, Peter descoperise bit sd intre iar in cabind le in line ceea ce ceuta: cheia cu dedu rururor de gindit gi din carc putea deslace cdtu$ele nolr se auzlra murmure de nc- blielilor: $i dupi cc le desficLr. mLll!Lrrnrre. se strccurari cu tofii alare. lu

ind cu ei toate armele pe carc le gdsiserA la-ndemini. Peter le fdcu semn si se-ascunde, apoi rcteza funiile cu care era legati Wendy. Acum nu-i mai impiedica nimic s-o ia la senetoasa cu tolii. Ba da, mai era totuii ceva care-i oprea: Jurimintul lui Peter: asti dat5, unul dintre noi'De eu ori Cirlig - trebuie se piard!" Afadar, dupi cc o elibera pe Wendy, ii iropti si se ascundi impreune cu ceilalti, iar el se grdbi si-i ia locul, a$ezindu-se in dreptul catargului, inflgurat in pelerina fetei, pentru ca piralii sd creade cd-i rot ea. Pe urmi risufld o dati adinc $i trase un chiot. Auzind chiotul, piralii i$i inchipuird ci biie;ii fuseseri pini la unul rdpugi in cabine. Drept care incepure se dea din col! in coll, inspAimintali. Cirlig incerce si-i imbirbdteze, gtiind foarte bine ca dace s-ar intimpla se-j scape din ochi, ar tdbdri cu lolii asupra lui. - Biielil zise el, pregirindu-se si-i ia cu binigorul saLr sd-i loveasci fdri o clipd de 5om-am convrns ce trebuie si fie piazd, rea printre noi. * Da - rinjire tilharii un om cu un cirlig.

/l

\erre, dupd cum va fi cazul. Am stat eu 9i am chibzuit 9i

.1

I'

oeala,

invins; dar cum fuseseri luali pe neasteptatc, alergau brambura incolo gi incoacc;i loveau la intimplare, fiecare iijnd connumar buclucu ri. Dupi ce vins cI alare de el nu mai rIne om descotorosi de ea, veli masese nimeni teafar din to{ vedea cI totul o se meargd ca echipajul. Arunci cind luptau inarnte. Aruncali fata pe ste corp la corp erau mal puternici; bord! porunci Cirlig. dar acum nu ticeau decit si se Piralii se repeziri la moeil- apcre, ceea ce lc ingeduia biiedeala inlofolitt in pelerind.Irlor sa atace pcrechi perechi ii Acuma nu mai are cine si s5-gi aleagd prada pe care s o te scape, paputicol iuieri baljo- incolleasce. contor prinlre dinli Mullins. Unii mi!'ei se aruncari in Ba da raspunse mogil- api;.al1ii se ascunserl prin celc , Cine?

- Nu, biieJi, nul Numai lata e de vinr. Ori de citc ori pe o corabie de pirati s a aflat vreo iemeie, oamenii au avut

mullumindu se si tofr ill sperieti; Si. rostind aceste alerge de colo pine colo cu un cuvinte, Peter lepddd pclerina felinar in mini. De care,l bepa de pe umeri. in ochii tilhariloi orbindu-i -;i Atunci, abia se dumeriri pira- ficindu-i sd se azvj^rle sinuuri in I| Clrle daquse tama pnntre el slbiile beiellor. in afarA de in cabini. Cirlig incerce de zanganitul armelor, nu se mai doue ori se deschidi gura 5i de auzea njmic altceva, decit aradoui^ ori ii rdmaserd vorbele-n reori cite un lipil ori un plesglt. In cclc din urmd reu5i si ciil de valuri gi glasul monoton slrige, dar ldre prea multd con- al lui FlusturilS. care numera \rngere: pe indeletei..Cincil $ase! $aptel Stirrecafil! - Pe ci, biieli! rrimbiti gta- OpI! NouA! Zece! tjnsprezece!" Cred cI pierise;ii ullimul pisul Iui Peter. rat, cind o droaie de beieti inSi intr-o clipe, zdngdnirul ar- dirjili il impresurari pe Ciriig. mclor impinzi corabia. Daci pi- care pirea sA fie ocrotit de o ralii ar fi fost srrin$i toli lao- vraja, int.ucil ii linea in $ah pe lalti. nu incape indoiald ci ar fi toli, inconiurindu-se de un cerc

- Peter Pan, rizbunetorul! sc-auzi rispunsul ce-i bigi pe inciierare,

mar tntunecoase cotloanc. unde. ln scLlfiA vremc. ii descoperea Flugturili. Acesta nu intrase in

dc fbc. Mereu il incolleau $i to tu$i de liecare datd izburea s5-$i croiasci drum printre ei. Il ridi case in aer cu cirligul pe unul dintrc beieli, folosindu-se de el ca de o pavdz6, de cite ori incerca cincva s6-l loveasci. - Jos sebiile, beieli! strige noul sosit pc corabie. Lisali-l

Iurile cu o iuteaLi fulgerdtoare: cind r;i cind fecea cite o lente. dupl care urma un asalt, reusind si strepungd apdrarea adversarului. Numai cd, diD pdcate, nu izbutea niciodatd sa-l loveascS, deoarece avea bralul mult mai scurt decit el. Cirlig.
care era de asemenea un sp;loasin de mina intii, nej^ntrecut in dueluri, dar in acela$i timp mai pulin sprinten decit Peter, il silea se bati in retragere, atacin-

pe mina

meal

$i astfel Cirlig se trezi deodati faF n fali cu Peter. Ceilal[i se dedurd inapoj, a$ezindu-l cu toati indirjirea, in du-se roatA in Jurul lor.
O buni bucat6 dc vreme, cei doi dugmani sc priviri ochi in ochi; CirliB tremura puiin, in timp ce Peter avca lala luminate de un zimbet nefiresc. - Afa, va sA zicd, Pan rosli Cirlig in cele din urmi 1Ll ai ficut toate astea? Da, Joe Cirlig ii r5s-

punse voinicelul dirz- Toate astca sint rsprava mea.


Mdi bdielici obraznic qi

cu nasul pe sus zise Cirlig pregate$tc-te se-moril - Fere$te-te, om celrenit $i negru la suflet! ii intoarse vorba

ranla ce va izbuti se puni cape! luptei cu ajutorul loviturii lui preferate; spre marea lui uimirevedea insa cd de fiecare dale Peter reu$ea si pareze lovitura, Incercd atunci sd-$i incolleasce potrivnicul, ca si se poati Iblosi de cirligul pe care-l t-lutura tot timpul prin aer. Peter insi se ficu ghem ;i, zvicnind deodatl in sus, infipse virful spadei intre coastele piraiului. La vederca singelui ce-i curgea djn rani, Cirlig sc5pS sabia din min5, riminind la cheremul lui

spe-

mai spLrnd nimic, iii incrucilari sebiilc si, o buca!e dc vreme, nici una din ele nu plru sd fic biruitoare. Peter mi nuia spada cu iscusinla unur maestru dc scrimi 5i para loviFerd

Peter.

si

- Nu-l ldsa! strigari biielii intr-un glas. Cu un gest meretr insi, Peter igr polii adversarul si 9i ridice sabia de jos, ceea ce piratul se grdbi pe datl sA laci. Pan, cine esti ti ce esti tul -

Peter.

t.'

wt ,#( a?},
Acum, Cirlig invirtca sabia pnn aer ca un bici;i ficcarc invirtrturi era atit de niprasnice. lnc[ ar ll pulut rcteza in doud oln ou_ once birbat in toatd firca, sau Bineinfeles toatc astea era Ll oncc copll care i-ar fi stat in arureli: dar in acelati timp, pen- cJle: Peicl sareu in.ii spflnten tru nefericitul Cirlig erau o do- in lui. de parca insuyi rin \Edi ci Peter habar n-avea cine tullurul fi minat incolo si in l-ar ir ce este, coace! ca se-i crule viala. $i Atu cr, hai la luptdl stri86 mereu se napus!ea asupra lui , cl -. olsperat, Cirlig. inlcpindu-l cu spada.
intrebA el cu o voce sugrumate. - Eu sint tincre[ea! Sinr bucuria! rispunse intr-o doari pe!er. Sint o pAslricd abia iefitd

foc.
aerl

Cdpitanul piralilor se bitea mai departe lAri si mai trage nici o ntd-ejde c-ar putea sdl razbcasca. In cele din urmi, pdresind IuDta. intrA valvirtei in pulbcriria corAbiei si-i didu
Pesle doua minute - ll corabia va siri tn

in$tiinfi el

O clipd mai apoi, Petcr iegr din pulberiric cu un obuz in mine ;i-l arunci foarte lini$tit pcste
bord.

lupte, CirliS seri pe parapct li se aruncl in ap6. De unde sd itie bietul om cd jos il pindea huiduma dc crocodil? Fiindci lrebuie sI vA mArtudsesc c-am opnt ceasul anume ca el sa nLt afle acesl aminunt: in sfir$it, un mic semn de rcspect din partea
noastra.

VizinduJ apoi cd se apropie pas cu pas de el, lecind se fulger-e pumnalul prin aer, gata de

\!:l
b

De lapt, cam incurcase numiritoarea. In noaptea aceca, numai cincisprezece pirali isi ispigiseri nelegiuirilc. Doi dintrc er reugiri sd ajunga La tlrm: Scifirlie, care ln scurtd vreme avea si cadd in miinile pieilor-ro$ii, pentru a dcveni di,

$i aqa pieri Joe Cirlig. - $aptesprezece I rrimbili Flutturild.

daca celor mai tinere vlistare (cumplit de tristd a1e tribului pentru un pirat!) soarte -;i Pirjol, care de atunci a vinturat lumea intreagd cu ochelarii pe nas, ci$tigind, de bine, de rdu, o bucatd de piine cu pove$tile lui, filindu-se c-ar fi fost singurul om ceruia ii $tiuse de fricA Joe Cirlig.

Se ficuse tirziu - ce putea fi maj important decit asta? FIri multe vorb6, Wendy ii puse si se culce pe priciurile tilharilor privinfa asta nu - in nici cea maimai poate inclpea mici indoiali. Pe tofi, in afard de Peter, care se plimba de colo pini Wendy stituse lire$te deo- colo pe punte, umflindu-se in parte, fird sA se amestece in in- pene ca uD curcan, pina ce ceierare, de$i il urmArise tot adormi $i el intr-un^ tirziu lin85 timpul pe viteazul Peter cu ni$te Tom Giliganul. In noaptea ochi strelucitori. Acum, insA, cd aceea avu unul din visele lui vijelia trecus, gAsi de cuviintd obi$nuite, Si multd vreme plinse s5-9i ia rolul din nou in primire. prin somn, a$a ci Wendy il Ii liudd pe toli deopotrivi, pe strinse tare in brale, sIl liniturmi ii duse in cabina lui Cirlig teasce.

ti le aritd ceasul atirnat intr-un cui. Era unu $i jumetate.

poate obscrva in dormitorul cotrecut cam multi$or cu vederca piilor este ca intrc orele noua casa de la numirul 1.1; ;ii Iotu$i. drmrneala lt !ase dup6-amiaza putem li siguri cA doanna Dar- cu5ca Nanei lipseStc din odaie. lrng n-o sA ne-o ia in nume dc ln ziua in care coplii au $ters o reu. dc acasi, domnul Darling a Adevlrul e ci nici acunl srmlrt in adincul inimii sale ca n-am fi indriznit s:r intrdm in numai din vina lui s-a intimplat odaia copiilor, pe carc o cu roale boroboafa, firndcd se apu noaitenl atit dc bine, daca n-ant casc s-o pune l'n lan! pe Nana, fi $tiut ce in momentul de fali $i ci de la inceput $i pinA la locatarii ei de drept se ane in slir$it citelu5a se dovcdise mai drum spre case: ne gribin to, intelcaprd dccit el. Dupi cc tusi sa ajungem inainlea lor, ca chibzuisc lucrurile pc indelctc. sa punem alternulurile si sc ae- inlorcindule ii pe o tuli ;i pe riseasce precltm se cuvine 5i ca alta, domnul Dalling se a5ezasc sd dem dc ttire domDului 5i in patru labe 5i intrasc pe brinci doamnei Darling sA nu mai in cu5c5. Ori de citc ori so[ia sa plecc seara dc acase. incerca sd-l induplece. rul,lindu I A$ternuturile sint inse bine dregestos sI iasi alali. tiomnul aerisite ti doamna Darling nu Darling ii rispundea rrisr, dar paresefte niciodarA casa; Si bi cu o hotlrire nes!rAmutati:

lc sa lem ci am
1re bu

galr de scami, fercastra e merelr


deschisi.

Srngura schimbatc care

se

cem fericita, sA-i $optinr la ureche, prin somn, ci in curind co Cuprins de cele mai amarnice prla$ii se vor intoarce acasi? De remugcdri, domnul Darling ju- lapt nu mai au de srrlbitut derase cA n--o sd mai piriseasca, cit vreo.loui mile pind la feonce ar il, cu$ca. pin5 nu s-or reastra odiii lor $i zboara cu intoarce copiii. tolri cit por mai rcpede, dar deln liecare diminca[i, a$aclar. ocamdate e de ajuns si-i Soptim era utcat cu cuica cu tot intr o doar ce sintem pe drum. Ia, hai birje care I ducea la birou, gi s-o facem ti pe-asta! Iot a$a se intorcea acase, la $ase Acum irni pare riu c-am f5dupd-amiazi. Cirduri intregi de cut-o, pentru cd uite o c-a tretrecetori se Jineau laie dupd rri sdrit $i-e deschis ochii striginsura. aclamindul in gura mare; du-le numclcl gi in odaie nu feti5cane, care de care mai nos- mai e nimeni in afari de Nana. time, se c5lerau pe scara trrsuVai. Nana, am visat ci rii, sd-i ccare autografe; cele s-au intors acasi pui$orii mama1 mari ziare publicau mereu metl interviuri cu domnul Darling. Nana cileluia o privea inli iar oamenii din inalta societaie cnmate, dar nu putea face alt il chemau la banchete, trimi[in- ceva decit se-Si puni cu <luioiie du-i invitatii pe care nu uitau sd libula in poala stApinei; a$a scrie: ,.Vi rugim si nu vcnili le-au gdsit oamenii care ve^au firi cuqci". nit sa aducd sus cusca. In mo, ln ziua aceea atit de fiAmi'n- mentul in care domnul Darling tata, doamna Darling stitca in a scos capul din cu5ci ca si-;i dormitorul copiilor. a$tcptind slrute sotia, am b,gat de scamd sd se intoarci George acase; in ci era mult mai tras la fafi deochii ci stiruia o triste[e adinci. cit inainte, dar c5, in accla$i Privili-o numai cum;ade $i mo- trmp, avca o liguri mai bla.jini Dupa ce a stat citva timp dc l5ie in iotoliul ei preferar. Poate ce unii dintrc dumneavoastri vorbe cu doamna Darling, ri au o simpatie deosebitl pentru minind pe brinci, cu trupul pc Peter, iar altrii pcntru Wend!. lumelate virit in cuscd. a simlir Mie insi, vI merturisesc, ca ce-l torope$Ie somnul !i s-a indoamna Darling mi-e cea mal co! rigal iniuntru. dragi. Cc-ar fi, a;a. ca s-o faNu vrei si te duci i^n

l0cul

Nu, scumpa mea, aici


meu.

odaia cu jucirii a copiilor $i si-mi cinli la pian un cintec de leagin? a intrebat-o el. Doamna Darling tocmai se
pregetea sA-i indeplineasce dorinla, cind solul ei a adlugat, firi sd se gindeasci: - Inchide fereastra, te rog. Me trage curentul. - Vai, George, sA nu mai spui niciodatd asa ceva! Fereas-

tra

noapte deschist, ca si poati intra copiii. Zi Si noapte! Zi 9i noapte! Domnul Darling $i-a cerut iertare, iar solia sa a trdcut in odaia aleturati ti a inceput si

trebuie

sl riminl zi

$i

cinte la pian. Pulin mai tirziu, domnul Darling a adormit; in vre me ce teticul dormda, Wendy 9i John qi Michael au intrat zburind in dormitorul lor. A, nul Am scris asa gindin-

du-me h planul imbietor pe care copiii il fiuriserA inainte de a fi pirisit noi corabia. Pesemne insd ci intre timp se va fi intimplat ceva nea$teptat,

pentru ci cei care intraserA in odaie nu erau nicidecum ei, ci Peter Pan impreund cu Tilincula. Primele cuvinte rostite de Peter vor avea darul se ne ldmureasce pe deplin.

Iiepede. lrlinculo gopti dc lacrimi. ,.O li avind pofti inchidc geamul; lrage li acum sd deschid lereastra - se oblonui 5i pune zivorul; a$a- gi^ndi Peter dar uite ci eu nu 5i acun. noi o s-o $tergem lru- vreau. nu vreau il pace!" mu$cl pc ufi: rar cind o sosi S a nrai uitat inci o datd la Wcndv, o si crcadl ci maicd-sa ea $i i a vezut iar fafa sclldari a lisat-o afara, ii-atunci n-o si in lacrimi...Mult mai trebuic aibi ce face ii-o si se intoarcd s-o iubcascd pe Wcnd)" - i$i pc^ rnsLrla cu mlne. llse in sinea lui. Acum eta suIn loc sd se rulinezc ci se pArat pc doamna Darling ci Purla ca un nctrebnlc, lopiia de nu-Si didea seama pentru ce bucurie. Pc urnri li-a virit nasLll Wendv nu se mai putea inin odaia cu iucdrii a cooiilor. sd toarce la dinsa- Motivul era radi cine ciita la pian. ii sopti ibilrte simplu:..$i eu o iubesc l llrncu[el: lbarte mult, doamni. Nu se E manra lui Wend_v. E o poate si fie in acelali timp a cucoilnl frumoasd, dar nu chiar mea $i a dumneavoastrA". 'i x$a de frumoas6 ca mimica l)oamna insd nu pirea dcloc mea. Are gura plini cle dege- lnullun]iti $i Peler a simlit o tarc. dar nu atit de plini cum o slringere cle in1md. Si cu toatc x\ea ntamrca. cA s-a lerit s o mai priveasc5, Nu cLrnostea elodia pe carc .hipul ei ii stiruia in ia!a ochio cinla doamna Darling lor. A incepul atunci si se ..Cinrin. clulce caminl' dar ,,bcnguie prin odaie Si sA se stia ce inseamnit ..intoarce !c, \trimbe cum c mai rdu, dar in \\'end\r, intoarcc-!e acasit!' nonrcr1!ul in carc s a oprit loN_-ai s-o nai vezi nicio- cuiui, is-a pirut ca doamna datd pe wendi,, cucoane. fi- Darling pitrunsese in pieptul indcd lereastra e inchisi cu zi- siu li ciocinea si idea drumul. vor rrll izbucni Peter. nemaiinceBine.bine-emurmLrra! pindu-li in pielr de bucurie. el in ccle din urmi. inebu$jnA aruncal apoi o pri!ire d. du 5i un suspin. qi s a dus si dLrpi Lrii, neinlelegind de ce sc cleschidA lereastra. Haidc, Tilinintrcrupscsc cintccul- !i a obscr- culo a strrgat apoi - Ia cc Vat ci doamna Darling i$i rcze se ne picrdcm noi vremea? nase frunlca dc pian 9i ci pc $i. zicind acestea, $i-a luat obrezul ei \c prclingeau $iroaie zborul...

cl -

ir h

t':.

i.

coborit agadar pe podea, fArA mai inainte. un pic dc sfiald; ba inci prislea A$ae-aincuviinlatMi urtase tl cum arati casa, chael, convins numaj pe jumal John a spus Michael, tate.

ASa s-a fScut ce pind la urm, WcndJ, impreund cu John $i cu Michael au gdsit fereastra larg deschisa, lucru pc care, la drcpt vorbrnd, nuJ prea meritau. Au

privind ncincrezitor in jur nu $tiu de ce. dar mi se parc c-am mai fbst cindva pe aici! Ba bine ci nu. prostulc! -dormeai

tlitc pitutul iu

care

- qi cugca! John deodata uite $l s a repezit si- arunce o privire iniuntru. - Vezi, poate c-o fi Nana s-a bucurat Wcndy. John a t-luierat a mirare. - Ei, drdcie a zis el - e un barbat iniuntru! Tatal a exclamat Wendy. ticul s-a rugat Michael neribd6tor $i I a privit cu alenlie pe domnul Darling. Nu i chiar ala
Vreau 9i eu

Hei, copii

srrigat

sil

vAd pe te-

mare ca prratul pe care l-anr ripus eu - a spus apoi prislea, sincer dezamdgii. Wendy $i cu John au fbst cit se poate de nedumeriii vdzin-

du-$i

- Parce pe vremuri nu dormea in cu$cd! s-a incruntat John, ca omul care incepc si se indoiasci de propria lui memone. cu - .Tohn - a spus Wcndy nu glas goviielnic poate cd mai finem minte chiar atit
bine pe

tatil

incovrigat

in

cu$ce.

trd de odinioari.

cil

de

credeam viala noas-

- Ca sd vezi ce pulin sc sin chise$te min]ica de noi; se poate sA nu fie aici si ne pri measci?l sa mirat puSlamaua de John. In momentul acela s-a auzit drn nou cintind pianul.

care de bunl seami era pe julnetate adormit. - O, Doamne a oftat Wendy, simlind primul fior dc ciinli cra pi timpul sd ne in loatcem. Si intrem biniqor induntru - ie a propus John - si ne apropiem tiptil de dinsa pe la spate;i si-i astupim ochii cu miinile. Wendy insd, care-gi didea seama cd trebuiau si-i impirtr$eascd pe ocolite vestea cea buni, ca se n o sperie, s-a gindit la un mijloc mai inleleptl Sd ne strecurim inceti$or in patulurile noastre, ca sI nc SSscasce dormind cind o intra in odaie, ca $i cum nici n-am ll plecat vreodati de acas6. $i a5a, cind doamna Darling s-a inapoiat in dormitorul copiilor sd vade daca soJul ei aiipise, toate pltulurile erau ocupate. Copiii se asteptau s-o vadi dind un lipit de bucurie, dar nu I auzird. M5mica ii vdzuse, bineinleles, dar nu-i venea s5-$r creadi ochilor. $tili, de atitea ori ii visase dormind citc

mica noastri adevlrati. Wendy? a intrebat Michacl,

virind capul pe ugil ea el spus - Da,si zici,atu nu $i John. Va e$ti me-

Mdmical a strigat Wendv.

Sitrei in pituturile lor, incit jse niciodatl in bratc. perea ce $i dc asld dati ccea ce Ba da. I-a strins la piept, cul sc infat$a aievea era tot un pnnzindu-i pe citegitrei deopovis. S a a$ezat a$adar in lbtoliul tnvA: pe Wendy, pe John ii pe dc lin85 ioc, acolo unde $edea Michael, care se didrLseri jos odinioarS, cind ii alipta. din pat Si alergaseri in bratcle Asta chiar ci nu mai puteau ei. ' sd inleleagi copiii $i deodatl i-a George, George! a strigat cuprins frica pe cile$itrej. doamna Darling cind ;i-a reci - Mimico! a strigat wendy. patat glasul. Darling s-a trezit - Asra-i wendy - a mur- Domnul murat maici-sa convinsi ce IoI pentru a impartdii iericirea tuturor, ba chiar !i Nana a dat mai viseazi. buzna in odaie. Nici c.a se putea Memico! - Asta-i John lncn rpur o prtvelrste - a $opIit duioasd, numai ci n-avea mar cine Memico! e slrigat-o $i Mi- s o vade. afari de un biielel cludat, care se uita de afari pe chaeL. lntre timp $i prislca o recu- iereastrS. Biiatul acela avea partc de. ni,iui,::lirate. bL!curii pe -- Asta-i Michacl - a tresi- care arlr cop| nu le vor curir- doamna Darling, intinzind noaqte niciodati; dar privea de miinile spre ei, sprc cei trei co- afari singura fcricire din care pilafi neastimpdrali pe care cre- lui nu-i era dat si se intiupre ika si nu-i va mai putea stringe nici acum, nici altd darA.