Sunteți pe pagina 1din 40

e

{r

F Taie cu o linie obiectul de prisos.


Tncercuiegte doud obiecte de acelagi fel.

Coloreazd doi melci care sunt la fel. incercuiegte doi melci diferifi.

sffi*il

F incercuiegte doud obiecte diferite.

> Ajut-o pe Rila sd coloreze obiectele care sunt c6te unu.

+,ilt *ffiwleffig

F Gdsegte 9i numegte deosebirile clovnului din imaginea a doua. ) Deseneazd jos l6ngd al doilea clovn o minge de mdrime mijlocie.

Effi'TI*ffgffiEE

F Alege numdrul care corespunde fiecdrui grup de obiecte.

\- _ *rd\r;)

qFi:il:i
'arl{-*

F Contureazd desenul. Coloreazd atdtea flori cdte baloane tine in mdnd ursuletul.

ffi

F incercuiegte iepuragii cu numd rul 4.

W
} Deseneazdin cerculele atdtea puncte c6te obiecte sunt in fiecare grup.

ffi

sffit

@%@*ffi

ffi

s
H=
)

EWI&.
ffi ffi ffi

Deseneazdpe spafiul rezervat atdtea puncte cdte obiecte sunt pe fiecare cartonag.

o
:'-' \ ,\ \ \

//l
/l
/ \ /
\
I

,l

\l

-_\

> Ajutd-l pe Miaunicd sd contureze gi sd coloreze desenul.

# ffi
F Aranjeazd iepuragii
Tn rAnd

#tu

incepdnd cu cel mai Tnalt.

ffi@

Ajutd-l pe ursule! sd ajungd la butoiul cu miere pe cel mai scurt drum, trasdnd o linie. Coloreazd cu cafeniu cel mai lung drum, cu galben cel maiTngust drum.

ffirce

ESIilE*I5EI&ffi

Galben

ffirc

Effi*t
Gapitolul lll.
aaa'o'aaa o
a a a o a o a o o

s
Elemente d eometrie

aoatalaaoaaaao aa aa aa aa aa aa aa aa ao oa aa

1............!

Contu reazd gi colo reazd fig u rile pe care le cunogti. Deseneazd Tn interiorul cercului un pdtrat, in interiorul dreptunghiului un triunghi.

lepuragul a desenat pe balonul sdu un pdtrat, ursul un cerc, iar goricelul un


triung hi.

Pune in mdna fiecdrui animal balonul corespunzdtor.

ffi
tri,'n'
i.'nia:ll:i,::
,-. l

lri

;:l:rri.::.::,tir,

'-a
r't

a Q
a

'::ii5::!:In:i:i:i::ri:ii:::,1iiiiliiliiil.il,..l,:ir',i

aa at

.e

'o'q|
a

@tals^' /nt o
a

I
a o

a
O

aoftotaaa

taoaoatrtlraf

aaaooottlGo
o o o
a

o
O

o
O

a o
o o o

o
o

a
o

o o

tttoooaat'

)
)

Contureazd cu degetul, apoi cu creionul triunghiul gi cercul.

Ajutd-l pe Aricicd sd coloreze triunghiul cu verde, iar cercul cu rogu.

oo ota ttao

.tt. .t o
o tt oarf | I ta

t. . o o
o | o tt tt o ooooloo -t.

.'

tt.l ' . -. lo . t o. oof ta tao at ' a


o

ooo

f aoaaa,oaoaorrir

aa-

..^.at-t.r^ ..-a

ta at aaaaraaaa-ata aaaaaooaaa.Satalaatoallao 'oaa tta..tt aatt -a.t tta ttaa lo-.tt ...-

.l-.t-

tt..

: o_
a

tta^.^

-.

tt.....tt

: ! a

..'.-tt... o-

-.
a

.a.taa. -.. ..'


lo

qs s_
ooo oa oo oa ao ao ooo ooo ao ooa ao ooo ooo oo oo ao ao aa olo

OO at O1
oo

t ta
o o
O

;o

.t .- -.....3 i
' 'o ..jt..

i.-

ttaa.tt -.4.-

oo

a taaa' a a a o o o

iO1

o a

lo al.araatooa.aararatoaoaaa.a.aala L tl [ |

o r-at-ta -rtt.^

a a a o

rf

,t..'

l, J

-...

' o o

taa aat aaa aita a. a a a a. a a a o o a a a a o a. atta

o o a a o a o a
O

aa

ta. ttooaaaaat'

o o

) }

Ce a desenat MiaunicS? Ce figuri geometrice a folosit el? Contureazd desenul. Coloreazd cu rogu cercurile, iar cu verde triunghiurile.
g".ri;iirffi

.iit'xiffi

'hff

#ffim

f s*t o* *o ts *s s* o{t $a r* a& 3* s6

{3 G

* * a t *.f t a G o * * a o r ! s

rB

**
stB a*

s* ss

ots st a* NT ft ts c* t* $* $c $s cs rls te IG $o (}9 sc r*

** c*
atoaaaatlatoaaaaltaoa

*' ** iF*

** $*
l* oir*e oott ta* T e oatit ttcaoa

aaoooaaaaoaaaaoaaataaa

Spune prin ce se deosebegte


ovalul de cerc.

E+mE**5mr&w
-l

Fb

,:b

) )

Contureazd desenulfdrd a ridica creionul. Unde vrea sd ajungd Martinicd? Coloreazi formele triunghiulare cu verde, iar cele dreptunghiulare cu albastru.

ffi

$affiffiffi'"

D Deseneazd sub mdrdoud frunzulife, lAnga brad doud ciupercufe, in mdna floricicd.

fetifei-o

*a id

':ialr'::r:,f-,:f

,.::.!r::i:i::iri

ilt i6,

r^ oo)
e

Ajutd-l pe Martinicd si coloreze baloanele din m6na stingd a clovnului cu rogu, iar pe cele din mdna dreaptd cu albastru

Ajuta-l pe Sandu sd incercuiascd cu rogu mingile din fala lui gi cu albastru pe cele din urma (spatele) lui.

ffi"

r&ffi

F Alege pentru fiecare imagine acfiunile care au avut loc mai tdrziu.

ffiB

EII$mffifE@

E+WE*tr5ffiI&ffig
I'rg--

11
'J6E

Mi';,}b i:.iDr'
a futt

l-

U
ffiffiffi
\*

'.t \
a\

t1

l/\
I

\-t

',-- -l
&.\l/r
'

ca

i
i

> Contureaze gi col oreazd desenul.

-t

%u=

- :-

--

:--*---

ffiffie

F Observd imaginea. Cdnd are loc acfiunea? Cum aideterminat? Care sunt semnele

toamnei? Deseneazd stropii de ploaie dupd model.

Msffi *mM,,ilem

ffi*@

smmgfryru r ffisr EiltffiEil