P. 1
102678924 Povesti Populare Romanesti Cristea Sandu Timoc

102678924 Povesti Populare Romanesti Cristea Sandu Timoc

|Views: 267|Likes:

More info:

Published by: Constantin Florin Baciu on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2015

pdf

text

original

Sections

 • MUMA PADURII
 • PESTI?ORUL ROSU
 • FLOAREA GRADINARULUI
 • FETELE DIN MOARA
 • POVESTEA LUI PIPARU$ PATRU
 • POVESTE DE O MUIERE CU UN OM
 • GEAMFICHIA §1 CEI NOUA FRAJI
 • COPILUL NASCUT CU CARTEA-N MlNA
 • BROASCA - ROASCA
 • POVESTEA CU POARCA
 • DINU FAT-FRUMOS
 • MO$U $1 BABA
 • PIPILCUTA
 • CERBUL DE LA BALTA
 • COPILUL SI DRACUL
 • VULPEA LU ROGOJEL
 • PASAREA ZAMBILA
 • DREPTATEA SI STRlMBATATEA
 • FATA DIN DAFIN
 • OMUL CARE $TIE GRAIUL ANIMALELOR
 • MUCEA CAClCEA
 • UN SORICEL $1 UN PRICHINDEL
 • DOI FETI LOGOFETI
 • TREI FETE .\L\RI IN ClNEPA
 • COPILUL $1 FETITA
 • PROSTU-MPARAT
 • FATA CEA INTELEAPTA
 • IVANCIU CEL SARAC
 • SNOPUL DE NUIELE
 • POVESTE DE BAlATUL MILOS
 • POVESTE CU UN OM SARAC SI UNU BOGAT
 • CATRINA A LENE$A
 • POVESTEA LU CHELU CU A TAINII
 • NEGEL IENICERU
 • POVESTE DESPRE UN PESCAR DUPA PESTE
 • CUM A PACALIT VULPEA LUPUL
 • ARICIUL SI VULPEA
 • STAPlNUL ZGIRCIT SI MAGARUL
 • INTELEPCIUNEA URSULUI
 • CUM A VlNDUT PACALA VACA
 • GHICITOAREA SAU TREI FRAT1
 • PATANIA LU TAICA POPA
 • ALT SARLATAN DE POPA
 • TIGANUL PACALIT
 • CADIU $1 FEMEIA
 • LACOMIA $1 PROSTIA
 • BOIERUL SI SLUGILE
 • CE DORESC COPIII
 • FEMEIA LENESA
 • ALMES BALME$
 • INTELEPCIUNEA BATRlNETII
 • JIGANUL $1 CATIRUL
 • BAI GIORA SI FLUIERUL
 • NASTRATIN HOGEA
 • OMUL INSURAT CU O PIATRA
 • SOLOMON IMPARATUL
 • PRINTESA DE LA GAMZA
 • CRALEVICIU MARCU $1 MIRCEA CEL MARE
 • MARCU CRAlSOR
 • POVESTE DESPRE BABA NOVAC DIN VREMEA TURCULUI
 • POVASTA CU GtSCARITA
 • POVASTA CU BOBU
 • NUNTA LA ROMANII TIMOCENI (1921)1
 • MOARTEA-NA§E

wt

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE$TI

Supracoperta

;i

iiustrajiile:

Done Stan

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI

EDITURA MINERVA
Bucurejti, 1988

al romanilor din Timoc. exccleaza in primul rind. in confluents cu balada celorlaltc popoare balcanice.. dar acestea sint simple masti pentru felurite tipuri de ndivizi. ?i ci si anume fiin{e hmerice. depSsind cu mult romanu!. §i fabulele vorbesc de animale. efigia specifics. o distincta vatra a Romaniei orientale. in infatisind talentul sau povestitor si arta sa narativa in admirabile semnificative ipostaze Prin marca bogafie carte. spiritualitatea populara romaneasca ni se dezvaluie in noi filoane si cristalizari esretice si morale. aparpnind sirbilor Volumul Povesti populate rom&ne-ti genurilor si de care romanii din Timoc $i-au dus existenta. ale sensibilitatii 51 intelepciunii multimilenarului'neam romanese. basmul romanese din aceasta colectie poarta al folclorului marca inffuentclor strSine. Era parcS de asteptat. vigurosuiui talent epic al rapsodului popular din fantastica are si-a Timoc ii corespunde o rarS arta de a nara a povestitoruiui popular. indeosebi bulgarilor. Cartea de fa{3 $1 incintat s3 descopere himile este — cu toata modestia pe care si se cade sa o manifest. E!e comunicS . care cunoaste cele variate IntrucbipSri. culegaior —o nouS fevelatie si atestare a geniuiui spiritual inepuizabil. prcvenind zona etnofolcloricS. animale. cores- punzator ponderei pe care o au in realitatea folclorica general romaneasca. pus mai Este momentul sa amintim defini{ia revelatoare pe care o formuleazS G. asupra cSreia pecetea. unelc dintre cele mai originate si specifice intruchipari artistice ale geniuiui sau creator. ca si prin modal ji i tat ea de a povesti. varietate a temelor si motivelor povestilor populate prezente aceasta dintr-'o straveche 51 inzestratS fnscriindu-se in primul rind in sfera imaginarului artistic romanese. prin substanfa spirituals si si morala. de la ramul sud-duriSrean al nearrrului romanese. in aceasta privinta de fata rezistind comparafiei. florile spirituhii. al DacS balada o insemnata pondere in eposul popular romanilor din sudul DunSrii.INTRODUCERE Cine pStrunde in universul fastuos 51 facinant al basmului popular romanese. irnprimindu-s. Calincscu pentru basmul popular: t Basmul e un gen vast. Fiicte'e neomenesti din basm au psihologia sociologia lor misterioasS. alaturi sudslav. cS eroii tticS. prin mukitudinea motivelor si arta de a Ie imbina. cintecul epic a avut o nestinsa vitalitate si a cunoscut o inflorire maxima. este o carte reprezentativS $i expresiva a tuturor speciilor prozei populare romanesti. fiind mitoiogie. $i intr-adevSr. ca si epica florilegiul popularS in proza sa exceleze. in care epo->ul popular. Caracteristica lui este nu sint numai oameni. basmul fantastic. a infiltrapilor motivelor nararive balcanice. este surprins de frumusefi ale graiului 51 imaginariei strSlucite a popcrului roman. al poporului roman. prezentindu-ie intr-o proportie echilibraia. a conceptiilor viziunii artistice specifice si neamului romanese. in si calitatea mea de si crcatii. de prevazut ca o zona etnofoiclorica a$a de prodigioasS cum este aceasta pe care o cercetam. stiintS. observafie moralS etc. cu douS dintre colectiile fundamentaie ale basmului romanese: eu'egerea Legende sau basmele romanilor a lui Petre Ispirescu si Anlologie de prozd populara epicd a lui Ovidiu Birlea. in cadrul prozei popular? din aceasta zonS.

in care protagonisrul este rasplatit la umia alee iaviag. iluscrare. decit ca are coordonace. universul spiritual si moral al poporului romaa. Dae! si asa cum arita G. In ciuda sceneriei sale cu atitea elements miraculoase. avind a si infrunta atitea calamitira si a indura spolierile atitor exploatatori din liuntrul si-au pierdut nidejdile intr-un viitor din afara mai luminos pe care 1-au dorit raereu. basm-legenda. dar verosimili. si iafafiseaza in aceast! carte. basmul este o creafie si literar! de o mare comptexitate de o mare injircitur! de simbolur: semaificatii. de cele roai multe ori un fenomen singular in ansamblul variantelor tipului . pe care le-a armlgamat in conturul uaei lumi ideale. un receptacol si o oglinda a visurilor nlzuintelor poporului. Spre toate timpurile. basmul este o narafiune optimist! pefiile se desfisoara care insufl! ascultitorilor vigoare si incredere in viafi. pierd. a bogitiei de semalfuatii si ipostaz. si variatl. iar au face sine oameni.x faldw..!or Iuminoas. coafliccele cele mai frecvente in societatea umaaa din Cel mii pregnane oglindesce aceast! trasatur! basmul fantastic. morala si idealul sau de frumusefe. m>rala ce sc desprinde din general! norm! etici: binele invinge intotdeauaa rlul. cu omul. Basmul fiind in m jduri fjbuioase — dup! expresia acelutas G. In opozitie cu legenda. Sfarma-Piatri.u Birlea. chiar daca perifinal este atit incocmai dupi canonul basmului. Arti: P*u>*j?x! ram-nnc Jn em&pfia ft rriziwus poporului. p Jturile populare nu bun fiind risplltit. 315. VerosimJitatea caraccerizeaza atic basmul nuvelistic. trsasmitind visul generafiilor urmitoare. totodatl povestea popular! este. 1977.. n!z<ain[ele si aspirafiile sale. p. Arts Ortdia Uttrari i. apar fitii-frumosi lor manifestatiuni Ileana Cosinzeana. structurile si modalitafile artei sale narative. VI . dar spre deosebire de epopee si roman eroul e urmirit numai pin! la nunta. Vilva.»ca. Statu-Palma). mons:ri de diferite categorii (ca Jum!tate-de-Om) si intregul complex de personifu!ria!e feaorn'n. lipsiti de orice metehne. iar basmdc ilustreaza cea mai basmul trateazi eel rau pedepsit in chip exemplar. (Soare. existenta sa real! fipturile inchipuirii sale originate. ci si apogeul ce se poate inchipui in viata unui om »». Calinescu — o oglindire in orice caz a — din aceast! noui carte de povesti populare romanesti se poate revela i < • si existenfa. In ciuda traiului lor zbuciumat. asa si cum sublinia O/id. asa cms. de?! pretutindenea fundamentulj aceleasi. 1 Birlea. Rusalii. GiKa. incit acolo unde lipseste. cuprinzitoare este o definifie. reprezentind deci punctul culminant nu numai al actiunii din basm.: multimilenar!. Cilinessu.: compozitionale a basmaiui pjpular. Zoril!) sau intunecoase 1 G. n-avem de-a viefii cu un basm *. Aliturea si cu zmiii si si balaurii in diferitele vecinic! luoca cu elenxentele bune. uriasi ji pitici (Strimbi- acel Lemne.: toate piedicile u:mi prin cistigarea tronului imparitesc sau pria si imoogacire. reflecfiile si expresiile sale favorite. cei toate grani felor. Apvtd: Prumotul rvwimzsc im csnstp:ia p viziwum pupormlm. Aetiuaea din basme are intindere biografici. profilul de basm. p. jVftcJ nciclopelis J pvntfiiXar rj<nlneiti. gisim la O/idiu Birlea: Basmul naraf :ua: puternic schematizati. cu vechim. 253-256. cit eel fantastic. adesea derutante. Apoceoza eroului din isi narafiuaea de caracteristica. basmul fantastic reflect! probleniele man ale societitii. atitudinea si reactia sa in fata vietii si iscoriei. Lazlr Siineanu. din care si se pot recoastitui filozotia. 1977. devenind o specie mixta. a araca cum trebuie si fie orinduita viata pe pamint dupa jaloane drepte. apoi zlnele bune sau re!e (Ielele. o form! particular! dup! diversele grupuri etnice. care de obicei coincide si cu obtinerea tronului. Cind diatr-o naratiuae lipsesc acesti eroi himerici. O < mi. aritind poate « ft specificul national pe care 11 romlexprim! mitologia tucarui popor. asa imbracl cum ins! ea ref acuta din povestile poporului: Fiinfele mitice din povestile populare. Mjbilul care a generat basmul ca specie literar! a fost tocmii (tendinp d. Lipsa acelui happy ending e semnul eel mai vizibil ci varianta respective reprezint! o abatere. Mama-Pidurei). Luceafir. Avusese perfect! dreptate primul exeget monografL: al basmului nesc..

Birlea. in cadrul cSrei categorii sint selectionate unele dintre cele mai tipice si inchegate narariuni populare. varianta se cheami Ispirescu in Cele . este imilnit in basmul Floarea fiind povestic 1 grddinarului. tipul A. Robinson si Peftisorul rosu. precum A. de Petre 12 fete de impdrat fi palatul eel fermecat. Basmul Voinicul cu cartea in mind face parte dintr-un tinar care a rezistat in trei rinduri la grup de basme in care este vorba despre eroismul unui niste incercari foarte grele si a salvat o printesi dm puterea alt unui farmec (Tip A. ambele din colectia A. din tita frumos poveseel a basmului din colectia lui Petre Ispirescu. sau care la ii amina Iuarea vietii — fiind unul dintre tipurile cele mai raspindite fi noi si in Europa. Daca cineva caracteristice si si-ar exprima dorinta si cunoasca basmul popular romanesc si ar citi mai intii aceasta carte. Astfel. Baiatu la scodla diavoului. pe motivul nasului (Sfintul Arhanghel Mihail. incadrindu-se in tipul A. Th. S3 purcedem — — fetelor imparatului care rup la joe si incaitamintea in fiecare noapte. si O simple trecere in revista a principalelor tipuri de 1 fi in misurS si convingft sumara analiza tipologica cu basmul fantastic. Narafiunea Poveste de o muiere cu un om. 303. calcind o interdictie. Episodul luptei voinicului cu zmeii. 327 etc. car i constitute fondul mitologiilor poporale »* torusi const! tuie puntea de dacoroman si eel macedoroman. originar din India. il intilnim in basmul Iovan Iorgovan. adt tipurile cele pe plan intern pe plan international. pe tema mamei tridatoare. Th. Th.. 33. si-a pierdut sotia pe care a trebuit si o caute infruntind muit. . 315. se incadreazS in tipul tea. Moarcare isi Dumnezeu) ajuta finul s3 se imbogateasca. pe motivul basme. Tipul A. 302. in genere. MurgiUi) si chiar ale unor abstractiuni (Ursitoarele. 301. 365 E. BSrbulescu arati: . Pdtru Fdt-Frumos. este destul de raspindit la noi si se intilneste frecvent in toata Europa. p. precum si in povestea Fiul vadi. despre care cercetitorul C. Th. 332. fiind unul dintre cele mai frecvente la povestile romanesti dupa cum arata Ovidiu Birlea in notele Antologiei sale si care de obicei se combina cu alte tipuri. motiv cunoscut in toata fara. care legacura dintre dialectul intre diferite graiuri si popoare. De alfel. 315. episodul omoririi balaurului din cadrul tipului A. pe aceeasi ceinoui frafi. Th. mai povestilor populare romSnesti. primul tip al Basmului propriu-zis. 301 apare in primul basm al colectjei noastre. Legtnde sau basmele romdnilor. greutifi * Lazir $iineami. cuprinzind episodul cu omorirea balaurului stapinitor al unei finrini. cu care se deschide colectia. ultimul cuprinzind si episodul cu fratii gemeni nascuti in mod miraculos. Provenind dintr-o zona marginals a graiuiui romanesc. este o variants Basmul Copilul n&scut cu cartea-n mind. Tipul A. in forma sa clasica. este unul dintre cele mai productive si raspindite tipuri pe plan national european. 326. Th. Biimtit ramint. care il invata « magia autometamorfozarilor in felurite animale si obiecte » (O. Th. tip frecvent in toata Europa. de asemenea. (Miazanoapte. din cadrul tipului A. este intilnit in douaidin povestile colectiei noastre: Povatea lui Piping Paa. 325 pe motivul copilului cedat diavolului. 306. Moartea). noastra. 303. colectia noastra. din colectia noastrS (pe aceeasi tenia ca si balada cu acelasi tidu). pe motivul tema ca si si cintecul epic. Th. combinat cu tipul A. precum si Moartea-nafe. 300 poate fi gSsit. Norocul. 300. In combinatie cu alte motive. motivul nasterii miraculoase se intrejese cu alte motive si in cadrul basmelor Petrifor eel iubit si lmpdratul cu doi feciori. spiritualitatea populari a romanovlavilor din sudul DunSrii fiind una dintre cele mai p5str5toare de motive mitice stravechi. fiind cunoscut raspindit in toata tara. 401). contaminat adeseori cu basm aseminator despre tinarul so{ care. din cadrul tipului A. Naratiunea Geamfiehia Lenore. si-ar face o imagine cvasicompleta despre mai cit si raspindite ale mai productive. Th. Basmul. Tipul A. Th. 301. VII . in basmele timocene Muma Padurii. cu episoadele motivele lor caracteristice. Th. a avut in acelasi timp rolul de a vehicula continuu subiectele si temele folclorice dintre nord si sud. care circuli mai frecvent. 318. din aceasta colecfie ar la aceasta de acest lucru. 304. Tb.ru si Cerbul fermecat. Antologie) este intilnit in colectia noastra in basmul Of! In Antologia lui CK Birlea. intitulat Voinicul < eel cu cartea in mind ndscut. 1978.

fScind studii mie de variants cukse din folclorul a 62 de popoare din toatS lumea. din aceasta o sora vitrega (verisoara) a sa colec. si publicat in Columna la lui Traic. India.» — (Tip A.) in copilirie la mama a-si sa. C. fiind semnalat si la alte citeva popoare in Canada. p. huroiuicrt LXI— LXII. 400). La P. 425. Ispirescu.i mai inainte de literare. din primul nostru volum de folclor: Poezii populate de la Tomanii din Valea Timocuhii* 1943. Tipul barbat-animal sau Amor eel fermecat. incadrindu-se in tipul A. reprezentind c V2riar. Baxbulescu. cunoscuta si si Th. mamei metamorfozate nSzdrSvana care isi ajutS fata persecutatS. dintre acestea cca mai . atestatS indeosebi in sudul (ar::. veche variants fiind cukasS de F. Th. Cele trei rodii aurite. este o variants povestita toarte simplu auccint.ta a povestii lui P. B. 402. la P. Th. Tipul A. din pricina asemanSrii sale cu legenda lui Cupidon si Psyche. Sima Prunaru. persecutata de in vaca mama si vitrega. In lucrarea lui Lazar Saineanu. la Pare Isp. si fata mosneagului. Unul din basmele cele mai inchegate. BSrbulescu de acest tip de poveste: • Basmul Porcul de povestitor (P. este basmu! Andrei. este des intilnit in ciculatia vie si cules al pina in zilek noastre din toatS vara.. 1895. Tipul A. In folcloru] pinS acum 20 de variante din intrcgul grup. VIII . Magarul de etentie mai folclorul scrisS in II-Iea al erei noastre. §aineanu basmul este lui clasificat la tip A. mai dezvoltate si mai frumos narate din cokctia noastrS. pe tema substituirii sotiei impSratului de cStre incadrindu-se in tipul 402. Tipul acesta de basm cite unul dintre cele ma: cunoseute si rSspindite !a noi. fiind atestat in toate provinciik in peste 80 variante. I Ciclul pdsdrilor sau om-animal. balada fiind cokcfionata de la eel mai talentat rapsod popu ar timocean. reprezintS naratiunea in proza pe aceiasi niotiv ca si cintecul epic. care se incadreaza in tipul A. §5ineanu remarcase de aproap° acum un secol popularitatea si marea frecventa a basmului: gasim si in * • Ibidem. p.ie. Isp'rescu. a povestii hi: P. Th. Povestea Cele trei roadc de aur. face publica Ion Creanga Povestea porcului in revista Convorbiri parte dintr-un ciclu de basme cu o mare rSspindire Orientul Apropiat. Th. In lucrarea sa Basmele romdne L. k douS din povestik cokctiei noastre: Pipilcuta $i Vaca neagrd. Optrt. n. Ispirescu s. ascultat Psyche. d. La Zuni in Noul Mexic sau in Jamaica. Obert inainte de 1856 4 Basmul Broasca-Roasca. De asemenea si in cokctia sub titlul Until dintre tipuriie cele m3i productive si lui P. Vechimea basmului seco!u! a! foarte mare. 465 A. tema: Zina mitntilor si Gdindreasa. Th. din cokctia noastra. Ispirescu se gasesc trei variante si ak acestui basm: Porcul lui eel fermecat. CitSm din comentariul C. basmului desprc fata babe. aparut in formS clasicS. cu citeva saptSmir. cu aceiasi titiu. pe motivul Cenuseresci. Povestea Broasca-Roasca se incadreaza in tipul A. Speciali?tii i-au acordat o deosebita. Th. folclcrul international aceste basme sint foarte cunoseute si rSspindite romanesc am inti!n:t combinate cu aire tipuri din pricina afinitatii unor motive. ca si la toate popoarek. combinat cu tipul A. pe motivul cSutarii « sotului p'erdut » sau a « sotului monstruos » este prezent si in cokctia noastra In trei variante: Povestea cu poarca. 1979.n acest volum.n in anul 1876. Ispirescu. In romanesc sint cunoseute pinS acum 52 de variante tipSrite si 10 variante cukse pe bandS de magnetofon in ultimii ari ». Dovleacul eel ndzs dr&van primul la Fdt-Frumos si fata neguf&torului. LXI— LXII. Brcasca testoasd cea termecjia. I. deoarece o variants literara a lui se gaseste inclusS in lucrarea lui Apuleius» aur. Tipul Melusina. Birlea. CreangS. 510 511. fiind Fata din Dafin. aceasta poveste sc incadreaza in 1 Sectiunea I Povesti mitico-fantastice la cap. este asa la cum arata Ov. unul dintre cele mai r£sp:ndite noi. pe motivul sotului invidiat si persecutat pentru sopa frumoasS. pe motivu! soviet-animal.ci variame sint foarte aseminStoare cu basmul povestit de Petre Ispirescu (Tip 401 B*). cuprinzind in colectia noastra 3 variante Intinse asupra a peste o ale I. Basmu) Fiica florilor. mai frecvente si anume tipul A. Batmeh romanilor. intre care cir. In lucrarea si L. Dovletele si Dinu Fdi-Frumos. in pare sa fie pepoarek europene. 480. Ispirescu tint douS pove$ti pe actcas.r:scu. Th. in notele Anxologiei sale.n. In amestecate intre ele. 408.

m5na In aceeasi lucrare. feciorul de imparat ajunse si la casa mamei vitrege si. IX . Asa se arSta ea in trei rinduri $i cea din urma oara pierdu pantoful drept. supusS. 545 B. pisica etc. inainte de a merge cu fata ei la bisericJ. 510 B. Th. de rezolvat Varianta sirbeasci cu acelasi la tipul nume confine o introducere si — ia vaca nazdravana in gura — care se la rapoarta precedent. vaca sfatuieste pe fata (ca si intr-o poveste ruseasca de mai sus) sa nu manince din camea-i. Th. vars5 in toata casa o strachina mare de mei si o ameninta cu moartea. Fiind cunoscut si atestat in folclorul european. dar cireia ii este rezcrvat un splendid viitcr. Pornind din casa in casa sa-I cerce. popoare acest ideal faja-i minjitS si a! inocen{ei si frumusetei potrta un nume dcrivat vasele mai ales dup3 ocupatiunea-i injositoare (ea spalS mama-i vitregS sau si (in basmele strSine) si de surori invidioase. cf. care se incadreaza Th 550B am inclus si noi in colectia noastra si anume: Pasdrea Zambild. ci sa stringa oasele si sa le inmorminteze sub o piatra. L. Tipul A. pe motivul nevastS pe fiica tatalui incestuos. zburind pe albia pe care < mama i vitrega o ascunsese pe Cenu- sereasa. Th. iar tipul A. Pepeliuga. prieten (vulpe. de nu-1 va culege pina la intoarcere. Ov. care intr-adev5r seacu cele doua variante din colectia noastra. si pe care o intilnim in unele versiuni romanice de si mai vale. fiind cunoscute 20 variante. firul Mama vitrega dind fetei sa toarca o intreaga traista de Una. Pasdrea mdiastrd. prigonita si injositS. 475. In folclorul romanesc basmul este atestat in vreo 40 de variante. Ibickm. care dupa moartea se casatore?te. Saineanu descrie tlpu! sirbesc al Cermferesei. Apoi mama vitrega porunceste s-o taie. >. Ispirescu. Pipelcufa). p. precum si sporadic in Africa (cf. poate fi socotitS povestea din colectia noastra Cerbulde la baltd. la care e condamnatii de samar La popoarele slave Cemisereasa e asemenea reprezentata printr-un derivat din pepeli «cenusa» (sirb. 513). Tipul de basm A. Basmele remdru. la francezi Cendrillon. la grecii moderni DauaptxyouraouXoij (« BalegSde la vorba si « cenusS dupa cur5{5 vatra). mama vitrega. nebrodindu-se in picioarele fetei sale. si so?iei doreste sS ia de sa si care fugind in lume de teama pacatului dupa multe peripe{ii. Atunci cocosul. 1964). L. mult timp ascunsa sub un exterior respingStor » *. Intr-o duminica. La diferitele ». Barbulescu in studiul amintit. strigS: Kikiriki ! Fata sub albie e virita aici ! • Pantoful se potrivi in piciorul drept si feciorul de imparat o lua de sotie » ". Harap Alb. care reveleaza ade- varata mindrefe a croinei. are doua variante in colectia noastra: Pielea de mdgar cele Giscdrita. Birlea in volumul Povestile lui Creanga (1967) arata ca tipul A. 531. pe motivul spinului (al omului rosu) si tipul tovarSsilor nazdravani (tip A. care cuprinde combinarile celor doua tipuri: tipul A. in tipul O A. varianta a povestii lui P. Asclienputtel. dupS cum afirma C. Ducindu-se la mormintul vacei. pe motivul capStuirii unui tinar sarac de catre un animal. dar si in India si in America. TrasStura caracterist!c5 a acestui tip e pantoful sau condurul. 476. o intreba daca se mai aflS cineva iesea tors din ureche. La italieni Cemisereasa se numeste Cenercntola. tipul acesta de basm este frecvent intilnit si in literatura noastra populara. in Asia Africa. la spanioli Cenicienta si Ventafochs (« Sufla-n foe •>). ed. O varianta a basmului lui Ion Creanga. fiind unul dintre mai rSspindite basme populare romanesti. cu un imparat. in casa si ea tagadui. Th. 531 (spinul) este atestat in intreaga Europa.« Cemisereasa e uaul din basmcle cele mai populare si in toate colecfiunile se ana repre- zentat acel exemplar de copili blinda. iar ele vor culege meiul. I°78. Cemisereasa gasi o lada deschisa plina cu hainele cele mai scumpe si deasupra-i doud porumbife albe. $iiinianu. vaca o mestecind-o. cari o povatuira sa se imbrace cu una din ele si sa mearga la biserica. Th. dupa cum va putea oricine face comparatia. p. 513 (al tovarasilor supranaturali) este raspindit in Europa. sau a influenfei de poate intr-o cercetare monografica viitoare: t un popor laalrul raminind deschisa. la problem* imptumurulu.') Cinderella etc.) este reprezentat in colectia noastra de doua variante frumos povestite: Vulpea lui Rogojel si si Mirtanul n&zdr&van. ca si la cele germanice: AschenbrSdel. Th. catalogului Aarne-Thompson.

orice ai face. are corespondent. care capitolului sc circumscrie in linii rnari episoadelor si motivelor tipuiui. in acest volum. este atestat in colectia noastra prin varianta Ivanciu eel sdrac. precum si pe plan de basmul Omul care §tie graiul animalelor. incadrindu-se in tipul A. dar al doilea este muk mai frecvent productiv. din colectia noastra. basmul Fata iiueleaptd din acest volmun si se incadreaza in tipul A. incepe iarasi a cinta basme A. in basmul hnpdratul hot. general romanesc. atestat in peste 60 variante. si universal. in Europa si in Asia. cealalta in versuri. Th. Saineanu rezuma lapidar basmului acesta: « si extrem de limpede cipul Un imparat cu trei feciori are aevoie de o pasare maiastra spre a mareata (manastire. In cale. atestat in folclorul Tipul A. 950. Th. 875. X . Capitolul Basmelor nuvelistice. una in proza. 930. si Basmul Dreptatea tip foarte raspindit si Strimbdtatea. 353. in colec{ia noastra. 567. Ispirescu basmul se cheama popular in folclorul romanesc Dreptate ft Nedreptate. in combinatie cu tipul A. care de obicei se combina in povestile (si « populare romanesti. $i:nsanu. doua variante : Cei trei /rati Doi /rati. pe motivul dreptdfii si nedreptdtii. Astfel. pe motivul sfaturilor primite drept simbrie. iar al doilea. 566 si A. Tipul A. pasarea care ramasese muta din momentul rapirei. Th. 613 ..In lucrarea Basnule romdne. creativitatea populara in genere. Ambele si sint cunoscute si raspindite la noi. 670. op. balada fiind culeasa de piese. Mai dorim sa consemnam din cadrul : Basmului fantastic. tip atit de specific foiclorului romanesc. 910. intilnindu-se cu fratii sai. pe motivul destinului de care nu si te poti feri. Th. 2 variance: Ghiunea Ghiuzel sau si Ghina ceafruimpdrati nvjsd si Doctor bun. Th. cit in cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile. Primul tip 566. biserica. La P. prelucrat si de V. Th. fara sa aiba aceasi pondere insemnata ca Basmele fantastice. vindecator). cuprinde totusi o seama de tipuri dintre cele mai specifice si caracteristice penrru basmul popular general romanesc. cunoscut indeosebi din varianta lui P. Insir-te margdritari. Dar Tipurile de scapa. 613. apare ia colectia noastra atit in naratiunea populara Ursitorile. si care difera atit de mult de tipul international Copiii cu panil de aur. care desi se circumscrie motivului • L. Ispirescu. este reprezentat in aceasta colec^ie romanesc in numeroase variante. L. dinsii rapesc pasarea el cauta din invidie sa prapadeasca pe voinic. unut dintre cele mai raspindite in toate provinciile. Th. dintre care dorim sa comentam doar citeva mai populare si frecvente. ridica interesante O comparare a celor doua probleme privind procesul de creape un frumos in folclor. coerenc frumos povestit. vreun fel tributare lui Petre Ispirescu. la care fata saracului d5 raspunsurile au conchis ca basmul este o creatie europeana. doua variante ale tipuiui 707 C* Doi feti logofeti si Trei fete mari in cinepd. f adnd parte din tipul A. Feciorul eel mai mic izbuteste s-o ii ia. p. prin limpeziniea si voiciunea stilului. Acelasi tip A. e prezent in colectia noastra prin basmul B'mele si rdul. cit. se impune printre cele mai frumoase basme povestite in limba romana. sa fie reflexe ale basmului se apropie foarte mult de naratiunea povestitorului muntean. central pe motivui confiictului dintre bogat sarac potrivite. din colectia noastra. avind episodul giiinii miraculoase sint prezente si in aceasta colec- a noastra. Tipul A. si Th. aruncindu-1 Intr-o prapastie. Cercetatorii tipuiui si a o serie de intrebari. fratii perfizi sunt pedepsiti * 8. are. prin dramatismul situatiilor si prin valoarea morala exemplara pe care o degaja. Sint cunoscute pina azi peste 70 variante romanesti ale tipuiui 707 C*. fara sa fie in Insir-te margdritari. intcrnajional. primul pe motivul fructelor producatoare de stare animaliera doctor bun tie ». Th. la rapsodul popular timocean Sima Prunaru. ajutat fiind si impodobi o cladire de un animal si recunoscator. Th. din colectia noastra. de asemenea. 910. iar al doilea tip 567 are. Alecsandri in versuri. Basmele din colectia noastra. Basmul lui Petre Ispirescu Hotu impdrat. turn). provenind din acelasi fond popular comun. care are insa la baza unele motive si elemente orientale.

Cum a vindut Pacala vaca. raspindite in toate provin- mai frecvente fiind intilnite in Transilvania. 950) C. In studiul despre basmele lui P. este Scan lenesxi. La noi. Al si treilea capitol al colectiei noastre. Cum a pdedlit vulpea lupul. al V-lea i. Till Eulenspigel in eel german.i vulpea. Pdcald cu puralu. ca Ariciul . Giufa in folclorul italian. p. precum popa. XX-a egipteaoa. p. ci poarta. Pacala uneori simuleazS prostia prin faprul ci ispravile savir§ite presupun o istetime subterana. cuprinde totusi citeva povesti demne de mentionat. fara sa exceleze prin bogatia si forma artistica. la noi. ale ciclului Pdcald. care se incadreaza in tipul 2014. manifestindu-se in formde tipice ale neghiobiei. XI . Birbulescu. pecetea autenticitatii populare. In repertoriul noscru. Astazi se cunosc peste 100 variante ciile tarii. « Hopu tmpdrat (Tip A.intilnit atit in folclorul romanesc. Capra si lupul. temelor este am Gingdraful. profund imprimati. Tot Ovidiu Birlea traseazi conturul acestui ciclu in cadrul universului snoavei populare romanesti: « Exista totusi snoave in care in central atentiei sta personajul pozitiv. nu este creat pe baza izvorului sens. intemeietorul dinastiei a literar in antichitate. Astfel. figura lui Pacala (Pepelea) se vadeste mai complexa. Cit despre mine. dar chiar si un limbaj propriu prin care ele se inteleg si pe care il poate descifra si omul. Un alt basm. care in fapt se dovedeste aparenta dupa atare viziune arhaica. din acest In folclorul romanesc volum.. I. in cadrul acestui capitol apar 5 snoave din eunoscutul ciclu si taica si al lui Pacala: Pdcald la papa. mare parte inciuderii lui in istoriile Basmul este foarte raspindit in intreaga lume datorita in lui Herodot in sec.e.e poetica.n. C. tradata de imprejurarea ci exploateaza sensul propriu al unor cxprimiri figurate sau chiar cuvinte. pedepsind fara crufare chiar exponenpi claselor dominante din trecut. Acestia sint personificarea aspirafiei intruchipate de Pacala (Pepelea) necurmate a straturilor populare spre dreptate ji echitate sociala. Ea presupune credinta ca animalele au nu numai un suflet. " IbidtM. Snoave. nu fac decit s5 scriu cum am consemnat pina acum 14 variante » '. cit si in folclorul universal. 1072 + 1071 + 1094+1149. Th. Un alt basm despre dracul (zmeul) eel prost. reprezeatind o combinare a mai multor tipuri A. Th. Herodot insuji 1-a auzit : ins3 din sursa orali cum si ale marturiseste « sa dea crezamint surselor egiptenilor eel care le socoteste vrednice de crezare. este eel de al IV-Iea capitol. prezent si la popoarele primitive. La inceput. si care trebuie sS adaugam snoava Pdcald. fac parte din stratul eel mai arhaic. inregistrati transcrisa fonetic de R. Cioha in O mie si una de nopti etc. omul s-a apropiat cu sfiala de unele animale. Pdcald si hotii. dar acesta este de obicei figura care intruchipeaza istetimea populara menita sa dejoace planurile impilatorilor de toate categoriile. 235. le atribuia puteri miraculoase. op. Ovidiu Btrlea. Ispirescu.e. Mult mai bine reprezentat. Marcovici. din tipurile cele mai originale si specifice simpatetica. 211.zis. unde eroul civilizator este in acelasi timp si personajul bufon. in toata povestirea mea. De aci pina la venerarea lor nu era decit un pas •*. care prin universul lor fabuios viziunea artistica ne amintesc caracterizarea acestei specii f acute de Ovidiu Birlea: Basmul despre animale se vadeste mai arhaic decit basmul propriu. Foldnul romJiasc. Birbulescu arata privitor la acest basm amintit mai sus: este unul din pufinele basme pe care le gSsim consemnate Este vorba despre comoara lui Rampsinitus. de o mare frumuset. similar celui uman. din capitolul Anexe. frumos povestit din colectia noastra.n. mai ales eel dotat cu insusiri speciale. in care sint reunute texte inchegate si frumos povestite. in genere. El apare in unele snoave ca intruchipare a prostiei funciare care. auzit spusele unuia altuia ». * cit. 1931. « din repertoriul romanesc. LXVI. Un fel de mister incununat de un nimb plutea in jurul celor cu roanifestari mai ciudate. Basme despre animate. p. dup5 pareri unanime. rezultata din suprapuneri si contaminari. in colecfia noastra. intrucit are la baza o viziune mai primitiva despre lume. in jurul anului 1200 i. numai cu intenjia de a provoca risetele cele mai nestavilite u • . Pdcald §i unele piese caracteristlce pentru slavi si popoarele balcanice.

XII . Imparatul Constantin eel Mare. chiar in cadrul acestei carti a si epica in proza. si dacii. este si exis- multor basme cu o frazare cadenfata. prin ridicare S-a putut observa cum in spatiu! spiritual al basmului popular romanesc din sudul Dunarii. Baba Novae din vremea turcuhii. milenii. conserva de-a lungul mileniilor reminiscente si relieve ale mcntalitatii populare arhaice.DupS tiganii etc. Cum mai aratam. Ca o dovada a influentei reciproce intre aceste genuri vigtiroase ale creatiei populare romanesti. din aceasta colectie specialistii vor avea revelatia aceleasi inzestrari spirituale exceptionale si pe tarimul epicii populare in proza. a patrunderii in miezu] povestilor a numeroase versuri populare. p. Impdralu! Traian trece-n [ard. cea a lui Traian a dainuit numai pe cale orala si imprejurare a mai cu seama pe o perioada excesiv de lunga. in panteonul zeilor pagini •> iar pe de ahS parte spre divinizare. imprumutata de la slavi Troiano in latina vulgara). incepind cu Traditiile Marian si unele raspun- suri la chestionarul lui Densusianu. Desigur ca cea mai puternica torilor sensibila rezonanta in sufletul si traditiile poporului roman a produs personalitatea cuceritorului Daciei. Pacala. multe teme si motive stravechi. intre balada fantastica si basmul fantastic s-a petrecut o osmoza genetica continua. numai printr-o confluents neintrerupta cu tradipa orala a si basmului. dupa cum (Marcus este cea despre imparatul Traian lui Ulpius Traianus). evoluind pina 12 . iar in categoria legendei au patruns personaje specifice eposului popular sirbesc. E drept ca in unele colec{ii. care fac mult unii. se stie. 1981. dupa ce acestia au luat-o de la populajia romanizata din bazinul dunarean. I. Aceasta s-a canalizat in doua directii total la limitele absolute. in categoria snoavei s-au infiltrat personaje specifice folclorului bulgar. in fapt despre geniul poetic epic al poporului roman. precum Marcu Cralevici si Baba Novae (ultimul prezent deopotriva si in cintecul epic romanesc norddun3rean\ Daca pina acum cercetatorii si-au putut forma o imagine revelatoare despre mareajbogatie si vitalitate a eposului popular romanesc care circula la romanovlahii din Timoc. Ultimul capitol al volumului Povesti populare romdnesti cuprinde Legendele ce circula la romanovlahii din sudul Dunarii si care auincentrul lor figuri populare ale istoriei. si Craleviciu Marcu si Aiircea eel Mare. a carui amintire a fost copios alimentata de faimosul roman popular. forma Troian. mitice circulind intr-un gen sau altul. mai expresive si gradate momentele acti- precum si rcplicile personajelor. ale unor conceptii animiste totemice. 133—131. spre cufundarea in nimic. multe motive mitice stravechi traco-getice si greco-romane refugiindu-se in aceste specii conservatoare. sint pomeniti mijloc o intruziune livresca. Sint la prezente in citeva snoave din colectia noastra unele personaje care intruchipeaza pe PacalS bulgari si popoarele balcanice: Bai Giora si Bai Ganea Nastratin Hogea la turci. La fel se poate explica ajungerea pinS la noi in cintecul epic a unor subiecte mitice antice. din manualele scolare. dar nu mai incape indoiala ca e la Doar imparatul Traian face exceptie. Oridiu 3ir!sa. cele mai frecvente personaje 51 la ale snoavclor §i si din aceasta colectie sint popiis dupa cum se satirizeaza 51 unele defecte morale deficiente fizice ale oamenilor. Printesa de la si Poveste despre Gamza. dar sub dup3 parerea unanima (desi Schuchardt atesta forma Traian este singurul monarh a carui amintire a trecut dincolo de granitele statului pe care 1-a cirmuit. ca Bai Ganea si Bai Giora. intr-o forma compozitionala sau alta. ale gindirii '•' si artei celor mai vechi locuitori ai acestor meleaguri. ale unor civilizatii si creatii spirituale de mult disparute. cea mai vie si nestinsa amintire in istorice arata si Romaniei orientale se pastreaza in jurul figurii tolcloristul Ovidiu Birlea: * Cea mai veche amintire despre o figurS istorica memoria locuia imparatului Traian. Exceptind pe Alexandru eel A-lare. de aproape doua dat nastere altui fenomen folcloric neobisnuit de rar: amintirea opuse. mitologiei si tpatiuhri popoarelor balcanice: Alexandru Macedon. care. Folclorul rorairusc. dar spre deosebire de eel dintii. Solomon imparatul. dar de o mare vitalitate pina in zilele noastre. eposul popular tenta. prin trans- formarea numelui intr-un substantiv comun. Legendele despre Traian constitute un capitol aparte al folcloristicii pentru considerentc de pondere unica.

cu momente dramatice. ce r2u fi-am facut fie. apare o figura mitologica straveche. disparind chiar saminta grinelor. Povestirea e condusa cu multa dibScie fi mestejug artistic. care nu-si la impSratie sa-.i mai pot face rost de hrana. — Ce al5 e aia? — MustSciosul — Unde . sa-nchina. ciocanind prin buturogi. Intr-unul dintre basmele narate cu rara arta din aceasta colectie. provine naratiunea Poveste de un mos cu o buluroaga (tip A. ce-i da mincare. 503). iel loa de acasa o traista pe umere §i un topor §i pleca dupa buturoage de-ale mici. De la acelasi povestitor. Vine la amiaz intotdeauna la ea. povestit A. vorbi cu tata-su zisa Tata.te prin pedepsirea celor care rivnisera la saracia mo. cum e rindu. judetul Craina. bani n-am sa pot sS due. a putut implini porunca.i selili. Mergind mosu prin padure. Th.i morala. — §i cum vine? — Vine cu o mustata pe pSmint « ! XIII .: Un din basm nuvelistic. orale. §i povestea sf ir. erea un baiat cuminte si si milos. In basm se povesteste. text redat in acelaji stil intelesul «.i omoare batrinul. Jugoslavia. ceva sa sa spargS cu toporul. mai bine tu pe mine. cu puteria ta.. luminosule ! » Mo. Th. — Vre{i voi sS m3ritati fata asta dupa — Vrem. straniu. nu-§i mai pot purta de grija. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. si : sa iveasca in sat cind ingroapS.i o luarS Ia taina. 981) care poarta nealterati tnarca de Prunaru Dobrila. f5ra copii. imparatul cere sa aduca fiecarc bucate imparapei. ama se pne de ea o hala. aide cu se degaja cu pregnanta. sa-mi umplu si eu traista » Dupa ruga mosului ridica toporul sus si dete o data in buturoaga. ». de fag. 650). avea un tat<S batrin. Poveste de bdiatul milos (tip autenticitatii populare. top il implinesc. — Mai baiete. de foamete. care s-au dovedit oameni intelepti. pe care trebuie sa-1 infrunte eroul uman al povestii luminos se roaga de saracul de mo? sa nu-i sparga casa 1 de mo. fara sa fie explicite. tensionate. care si-a crutat tatSl. Saracul da-mi ce vreai tu. dincotro vine el? — Vine de la scapatat.. s'facu o cruce cu mina a dreapta. ai auzit. Venind omoare bitrinii. sparsa o ajchie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturoaga aia mare umple moju traista. Mosu. pina la-ncalfatura imbracatura. comuna Zlocutea. iar Tata.i la urma o maciuca magica. luminos ca soar'li si luminosu de mo. sa cumpar lemne si nu adun >. sub pedeapsa cu moartea. n-are care sa . decit gelatu pe tine. satenii lui. zice la alalant mo. Mo. de spargi cu toporu casa mea ». Veni poziv din roc de-o saptamina s2-. nareaza despre (si un stravechi obicei. asa: t Bine mosule. pina mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. apoi o gSina miraculoasS care oua galbeni .u-i judeca « nu dupa graiul lor. cum o vazu. vada de mine. in continuare. fail celebrului lautar Sima Prunaru. cum a rarnas far5 babS. din preistoric al din timpuri imemoriale ordinul de care in naratiune este plasat in vremea impiLr5{iei turcesti). si cum numai acest om.e. acela omoririi batrinilor. iaca iasa din buturoaga altu mo. sat.i intr-un limbaj regional: Mo§ul s-a nacajit sa traiasca asa greu. Prunaru DobrilS. spune: mine? Dupa ce se saturara. su poala un munte. numai un baiat milos isi la ascunde « tatal: Colo intr-un sat. — AstSzi vine? — Vine.ede? — Care stie? Mai stai cita s5-l vezi. sfatuit de acesta. sparsa un nod bun. mare plins si milos cum erea plingind. produs al unei imaginatii populare bogate . ca « pasarica vicleana da singurS-n la. Th. ca mult ieu sint si sarac. ce pot. Porni el tatal lui. ma doare picioareli ma nacajesc cu o traista. care crescusa copilul tot din cersie. Baiatu era mult . taicutul nu indrajnea sa omoare pe meu.ului. sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda. un monstru uria. asa ca rnosu intr-o zi. Ceea ce il determinS pe imparat sa nu mai omoare pe batrini. ama fara lemne n-a putut.ul eel luminos ii dSruie mai intii mojului sSrac un magar nazdravan care face bani. Baiatu vorbeste plingind si-i — mine sa te pitul.i originale. Da mo§u a! ca-i da ce cere saracul de mo.ul ! ! sarac porni s3 povesteasd la alant asa: 1 mo. ca trag nadejde ca s-a schimba asta zacon ». dorind s3-i ia maciuca: „De-aci incolo mo. pe motivul celor trei obiecte miraculoase pe care le primeste omul sarac de la un personaj mitologic (in alte variante fiind Dumnezeu). nepo^. ca esti eu sint batrin da de tine imi pare rau tinar. sarac si ramas de Intr-o zi. ci dupa faptele lor ». Mustdciosul dip A. odinira cita . arhaic traditional 4 . ajuta-ma sa sparg cu toporul buturoaga asta. cum ie rindu] caci zice: 1-ai batrini? Da tatiS-su-i zisS: — TaicS. cum venind vremuri grele.

ci ala salbatica spun cum s-o omori pe namila din pod. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. matusa. Cum da-n om. voinice. poate chiar dintr-un substrat mai vechi. Sf intul Nicola sau chiar Moartea. sa se li dete din ». cu alalalta mustata de mustata are 365 de cuiburi Si golumbi. nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu gudure lingindu-i de bucurie miinile Din aceeasi familie a monjtrilor mitologiei. — Ala cea mare n-are putere deck cind pune ghiarele ei pe pamint. Plecind in cautarea fratelui mai istet si mare omorit de Muma Padurii. care prin infapsarea-i ne tese faima aminteste de Sfinxul mitologiei antice. o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. mai apare o fiinta mitologica monstruoasa. colon tufa. Intr-o parte arati. acolo fa-ti crovu si stai pitit. Cerbul insa cu gida infipta in cap nu-1 lasa. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. Dete cu una-n dine dinele se prefacu intr-o stana de piatra. sa-1 al miturilor primitive. 332. Cind fu gata-gata sa-1 ajunga. basm intilnit in numeroase variante isi in folclorul romanesc. In basmul Muma Pddttrii. se-ntorcea la cu fapa spre voinicul din groapa. — sede cu ea linga tigura cit vrea si iar pleaca-n sus ». cerbul se-mpiedica de un ciutac. iar sterge stelele pe cer. Sa pierde lumina de pe pamint. fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. terifiante. Daca ai avea bitul fermecat. pe care trebuie infrunte eroul. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de balta n-are sa-i mai omoare oastes lui Verde-mparat $1 el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia >. Dar el se prinsa de tulpinele copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre man si copad la vale. fara sa-1 sminteasca din loc. otrava pe gura. bufnite. omul sarac pornit in cautarea unui nas care sa-i boteze copilul. ca urla ca un cutremur. mai mai viteaz. ma scapi. le tulbura. mai accesibile si mai binevoitoare. ama el nu mai putu trase inca un pas §i cind instinsa ghiarele de prinda pe voinic. Mai trasa inca o data de-i cazu capul. — Bine. sa faca nici O ala la mare cazu miini sa-1 pe pamint. figurile mitologiei creatine. astupa ogasele. dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe cazura doua bite. ji pamint. Dupa ce se scalda. Astfel. care-i da o piele < vrSjita: Cerbul era o fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o chiar ?ura. Cum il lovi. pe Mumii si le Padurii. Din miinile si alei Voinicul lua bitele $i le privi cu bagare de seama. Th. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. Voinicul. trase jos Da voinicul. Sa da jos. spune si eu ma tin de vorbS si ridica baba de pe jeregai. sint mult mai familiare omului in povestile romanesti. al nasilor supranaturali. Bas o sa stau sa-1 vad cind vine. care inepira omului sentimente de groaza. si fringe padurile. o ameninfa cu moartea: facut pe frate-tu stana de piatra. sa se scalde. 1-ai putea-nvia. In miinile ei poarta doua bite fermecate. rupe docile. Sta baiatul gindeste: asa ceva n-a mai auzit. le rape. intra in bordeiul babe. ajutat de o batrina. cazu si muri. Arhanghelul Mihail. Vezi fratele tau sta aci de vreo doi ani si daca — Nu ma omori. eroul apropiindu-§i-i sau respingindu-i cu nonsalanja. care apar in tipul A. s» preface stei de piatra. eu ip ca nu eu 1-am din pod. facind iarma mare. pnind calul de friu. Cind porneste din slavile cerului e mare. Se mira imparatul de curajul slugii ginerelui sau. Spre deosebire de fiintele fantastice descinzind in universul basmului popular romanesc din mitologia pagina sau poate chiar dintr-un fond antropologic mult mai vechi. se intflneste mai intii eu Dumnezeu: XIV . la o data si-i taie minele. casa sunetului.de matura drumurile de si ogasele. vine ciripind. care ama- rapeste viata. cu sabia-n mina. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. la — amiaz. ii arunca in fapH pielea cea fermecata. prefecatori. sa S3 stai numai pitulat. in basmul Moartea-na$e. Cum intra. opreste apele. afara picioarele. le mesteca. E! ii taie capul si-1 duse imparatului. pagina. berze. pe puterea careia geste voinicii fratele eel mic. iar dealurile le doboara $i face cimpii. mosteniti in basmul popular din mitologia antica. apare Cerbul de baltS in povestea cu acelasi tidu. Dumnezeu. da cu alta da-n om si-1 inviaza pe loc. « Muma Padurii. cind vazu ca si-a scos o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. toate moadele de pasari.

intii si Pentru comparape citam. asa cum se intilnesc si in colecfia noastr5. $oldul sting atirna Vorba lui era scurta . saracui ajunge cu nasul sau la bordeiul se facu unde muierea astepta cu fiul sau nebotezat. Tot una este pentru mine. Ba sa-1 intrebe cine este? Isi luS inima-n dinp §i-i zise: — Bine. sint om sarac. St&tea put in ca sa-i vina curaj. — Daca-i asa. ca sa-mi boteze copilul. drept ar fi sa ?tiu si eu pe cine am ales sa-mi fie nas? De aceea te-as ruga spune-mi cine esti dumneata? — Chipul meu $i sabia ar putea — Dumneata moartea? zise tremurind de fric5 saracu!. Fruntea saracului se lumina de bucurie. fiindca sint sarac n-am nimic de petecele de pe mine acest toiag. ochii negri schinteitori. r5spunse mosul. 11 cuprinsera fiorii privindu-1 inca o data din crestet pina-n mai cuteza sa spuie nici o vorba. vin de la marginile lumii caut un om drept care sS-mi fie na§. pentxu ce at lasat in lumea asta atitea rele si pacoste? Pentru ce pe unii i-ai facut bogati. 930) — s-a schimbat de-a lungul vremii. pe care se prelin- cald. apoi zise: ! esti Dumnezeu. zise sSracul. nasule. avut. Era imbracat in aine cam neosa-1 bisnuite cu barba alba. fata paroasS. Se dete-n vorbS cu mosu. cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile la noi o copie palida a mitului grec la eel — colecponat de noi de grija fata literar cean. Lasa capul in jos. si Un lucru n-o sa-fi placS. in casa saracului. dar pe care il Omul acesta era deosebit fatl de alp oameni. zisa moartea. din mindrie. care te sfredeleau cu privirea cruda ca de fiara salbatica. Lasa tu saracia la o parte. — Module. si la fel ca si in povestea lui Ivan Turbinca in alte versiuni din traditia orala. fiindca dumneata nu esti om drept Daca Dumnezeu. sabia te voi ajuta sa ajungi mea nu lui il alege. de curind nascut intr-un bordei — Cu voia ta eu a. in care este surprins apoi un fragment si momentul ursitului. ce-i ajungea la genunchi. far5 sa vedem un reflex al creapei culte antice. gol si plin de rani. ce nenorocire. Mergi la fiecare si fara Apoi ma bucur ca si am facut o alegere buna. care se cu Moartea: oferi sa-i fie nas.« lata ca intr-o zi. atunci nu-mi esti nas. a destinului. — De ce nenorocire. Si unui cine i-ar fi mila de trupul meu. A refuza « doua zi omul sarac se-ntilni iar. — Atunci sa §tii ca este bine Ma invoiesc sS-mi fii nase. zise mosul. din care-si au sorgintea piesele lui Sofocle. un fragment din poveste mai din balada. Supraviepiirea mitului antic elin orala (din care 1-a preluat ?i al lui Oedip. chiar eu. pastreaza in in el liniile lui mari conturul mitului din opera marelui tragic grec. A treia zi se intflni cu Sfintul Nicola. eu sint Dumnezeu — Cum. dumneata nu esti un om drept. cind vine sorocul." Actiunea basmului continua prin imbogap'rea omului sarac cu ajutorul nasei. in dubla ipostazS. arunci este drept sa te-ntreb pe cine am ales ca nas? — Da. si pe la chindia mare. pe care finul o pScaleste. Era un vlajgan mare si urit. in afara am avut mare noroc. ori neavut. dumneata esti Dumnezeu? O. Daca narapunea in proza Ursitorile — basm nuvelistic (tip A. ajungind pin2 antic. cum nici la cei avup nu le este mil5 de cei saraci ». omule? Nu te bucuri cS Dumnezeu p-a iesit in cale sS te ajute? — Nu s3rac. da pe alpi saraci lipip pamintului ? Aaa nu. ci doar izvorind din aceeasi sursa inepuizabili a culturii ?i popufare. ma bucur Dac3 ! ! esti . la care ceilalp oameni din nu venira. tinar ori batrin.i lovea ca geau picSturi calciie. a cintecului epic ?i a narapunii in proz3. si indurare curmi firul viepi celor bogati fericip $i celor saraci oropsiti. in traduia prelucrat in teatrul s5u Sofocle) a popoarelor balcanice. . Dumneata nu ?i sprijini nici pe si eel bogat. Pe mari de singe inc3 o sabie mare ingrozitoare. da pe nu ti-e mila. nici pe eel sarac. Mosu incepu ispiteascS: — Ce vinturi te-a pus pe astfel n-a indrSznit s2 calce? Omul de drumuri far5 capatii. este dupS noi un adevarat miracol al creativitSui populare in genere si in special al spiritualitapi populare romanesti. cu fiecare nou5 povestire. pentxu ca esti ! Nu ! un om drept. care aratS atit confiuenpi. — sa te facS sa ghicesti: Sint moartea Da. ca cale lunga si — om bogat. Sima Prunaru — interpretat cu multa de tradipa orala mai talentat rapsod timosi memoria colectivitatii. intari ea. in paralel. . putea s5-p fiu nas. o sageata. Th. Dup5 o sat intoarsa. dt diferenpi XV . Boteza nasul pruncul si o mic5 veselie. aminindu-si moartea in mai multe rinduri. pe tema fatalitapi. se-ntilni cu un om. pe unde picior de om inca nostru se uitS cu bagare de seama si nu vazu alte urme decit apoi zise: pe si ale mosului. nu.

/ Ursatori'li imi venira / La soba mare intrara. / Pe copil mi-1 miruia / Si din gura-a§a-mi vorbea: / Voi. / Iaca sara sa-nsera. . se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. ce sa si moara pruncu chibzuia. S-a putut deja observa. / De-a mai mica la picioare. cum / se va putea Cind copilul mi-1 nastea.. / Si un troc cu apa rece / Asa lucru-si isprave?te. din care se vede pe de o parte poetizarea povestii sub influenta baladei. fa surioare. desigur sub influenta baladei populare. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. / Bas cu ea s-o cununa. / Iubite cu dor si jele. / / S-acusi cu noi sa-1 luam. la mijloc de noapte. De / la optspe / mum3-sa Numa-atita s-o-nsura. chiar la cununie. avupa-i izideasca si frumos sa imi sa-1 ursi{i. cu sudori'li de moarte. Acelasi rosteste zina cea clasica a mitului. Surorile asa se ogodira. copil s5-l cu o cerga-n pat. cu aripi si camSsi subtiri ca pinza de paianjen. cum rostira masa pentru ursitori. surioarelor. ji-1 ursara. Cinjpe ai cind s-o-mplinea. sa-i curmim frumoasa viata Mai bine n-ajunga pe-asa drum. / Las' copilul sa traiasca. Deodata casca ocbii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. urs3m ?i s3-l procopsam. Atunci copilul / luSm. Si se-ntimple o minune: S3 se duca pomina / Piste toata lumea /. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele $i asculta. Cea mijlocie auzind asa. / / Mijlocasa-asa-mi vorbea / : / Ai copilul s3-l ursam. la vreme de tinereata. Da ursoaicele-mi plecara ». / Iubeste copii cu foe. surorile mele. . visStorilor.: diatre cele doua creafii populare. lui precum si modalitatea diferita de a pastra si transmite mini! Oedip: « Muierea 51 omul ei. auzi uja bordeiului scirtiind. indepartarea de forma pina la degradare si demitizare. Vacul sa / si-1 vacuiasca. ce piaza rea l-o ti-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. / Linga copi! circula in acelasi * mediu folcloric. sta ! ! — Voi suratelor. / Cu copil / Dar omu-su ce-mi f acea ? / El in ginduri c3-mi intra. In fiecare creatie popularS este infatisata implinirea ursitei. / Si-n trochijS mi-1 muia. / Da pe ea somnu-o fura. Dar zina cea mica. Copilaju / sa traiasca Vacul s3 sa-1 si-1 / vacuaisca. / Iar pe strat mi s-aseza. Cele trei zine. tiparului mitului fenomen al coexisten{ei aceluiasi motiv atit in cintecul epic. / Trei steble de busuioc. apoi — le acum. Si trei zile se-mplinea. / Ai / Busuiocu-n mina-1 lua / mea. . ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa ai'oa noroc sau sa fie nefericit si fara noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici — Surioare balaioare. Mina sub cap ii punea. / De pe strat mi se scula. Ca este sarac. / A mijlocase la buric. fantastic. negustorul prapadeasci. / Doamne. Hai. / Lin5 verde de-o lalea. care compara cu fragmentul poetic pe care il citam: / Stancuta pe strat sedea. asa cum o mai mica. / Zinilor. » fa^ prun- S-a putut observa ritmarea frazei povestii. / Ocol mesii ca detera: / Dar ursoaica a mai mare sa culca / la piept uidea. / Trei turte de pine f acea / Si masa mi-o intindea: / Cirpa alba peste masa. Dar cind o crestea. caput sa-i rapeasca. din premizs'e ursitului. / Cu apa rece stropea. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. Pusera mina pe trocul cu apS ji pe busuioc Toate se-nchinara. rugindu-le astfel pe surori: — jale. hai noi mosteneasca. acum sa nu-1 luam. / Toati noaptea nu-mi dormea / Lin3 verde trei granate. zilele bur>e . cit si in naratiunca in proz3 1-am putea urmari in cazul subiectului Broascd-Roa>ca. fermecatelor sa-1 Stati. de zile. §i urmarirea indeaproape a antic in balada populara ji in acest caz cu diferentele specifice firesti. Tum-te-atunci s-o / cununa. XVI . haide sa-1 ursam. cu cosi{ele din scare. Pe negustor §1— i stropira traiasca. Iar ursoaica a copilul s3-l ursam. adormira dusi. / Da Stancufa imi dormai mare / La capul copilului sa trJgea / Si ceva bolborosea. / Dar ursoaica cea mai mare / Destiu-n sticla mi-1 baga. / Linga copil s-aseza. Negustorului ii pierise somnul §i se tot vaita. sa se pome- neasca. cea mai frurnusica. nici Toata nunta s-o stricam. in eposul popular. calu-i poticneasca. / Inima / sa le-o ursoaica a mai mica. cind s-o insura. specifice epicii in proza. cit si supravietuirea fabulosului. / ! ca-1 ursara Si cocosii imi cintara. al elementului miraculos. / Bat-o Maica Precista Si Sfinta Duminica ai Si ziulica de / rupem Dar5 mine / Cu toate ! C2 nu-mi vorbea / un bine: /-Surorilor ursitorilor. / Xip?oara-n gurS-i da. ce pacat. cu pletele de aur rasfirate peste umar. de puteai toca lemne pe ei. in basmul popular. asa cului. nu v5 grabi^i. / Ba. graia: s3 o apuca mila de bietul copila.

vede imparatul. este desigur si nu numai un rezultat al osmozei dintre genuri. cu sint fata de imparat. Si totusi exists colectie. al armonizarea In acelasi basm. Andrei. De-ar fi nu te m3 roage ca tine ce 1-as mai pazi. — Bine. in care asistam la desfasurarea unui epic pur. El a ascultat. eu doar lucru. Apoi a mincat. sa dai de mine? Sa m-asculti. mai ales in cazul cadentarii. intilnim un adevarat model a povestii. aicea sint. dar ! nu maninc. dintre care se detaseaza povestea Andrei. s-a dus deasupra de sat. — Ce cati aici ? — Am — Hai. si cind ea a cucSit. ci §1 in alte sectiuni ale lor. ii prin modalitatea unica de a minui dialogul. ce-as mai pleca Numai s3-mi dai mincare. romanesc. Intreprinzind aceasta analiza a valorilor etice si estetice ale universului am reusit. vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. vede. sa oferim o idee despre ipostazele si romaal sugeram dimensiunile impresionante poporului roman. ca ea alia nu s-a mai vazut pe pamint. ci o dovadS sigura a vechimii povestitului numeroase basme in aceasta ji a povestilor pe care le-am ales spre a publicate acum. — Nu si cutez. Striga Da Cum Naum nu se vede. baiat sarac. mistteti. sper. ritmarii rimarii fi cuvintelor. — Andrei. — Cume Naume. a f acut o coliba. sa specificul imaginarului artistic nesti. mine ! la masi. da un accent la rnai dramatic. Piec cu > tine. A luat-o acasa. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speriat si s-a prefacu: in femeie frumoasa. sa dai cit poti cu pumnu-n masS. eu nu sint pasare. sa-1 dialogului. sezi cu mine cS ! spune nima. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: — Pune-ma la fereastrS. n-o sa putem trai la imparatul. sa izvoarele inepuizabile ale geniului epic Aceasta t mare carte • a prozei popuiare romanesti ar merita. tu stapinul meu? sa — Vreau. o gugustiuca. o sa te gaseasca mare noroc. care invioreaza ritmul actiunii. ca o dovada in phis a oralitatii nealterate « — Deloc s5-l iei la pe Andrei si duci acolo la Cum Naum. circumscricm artei narative numai sa-mi dai maninc. zi si Merge Andrei intr-o o pasare pe creanga. Imparatul mi — Las' ca nu te vede Sezi de maninca. — Iata-ma. asa cum te-a invatat aratu. te cirpesc. Andrei. Aici sint multe slugi. a luat-o pe Maria si-a dus-o la coliba lui ! Da la el tot 1-a ascultat adus vinat. in care actiunea curge neimpiedecata de nici o intruziune liridi sau poetic3. ArStul s-a intors el a uidit singur. desigur parcurgerea analizS a valorilor lingvistice ji celei de a treia etape a cercetarii §i anume o minutioasa stilistice pe XVII . mediane si finale ale naratiunilor. sa te duci sa faci o coliba ci: de Acolo vii la coliba ta. Insa el doar dormea la ne\asta lui in padure coliba ! •> Povestile cele ci si mai autentice din aceasta si colectie exceleaza nu numai prin arta narativa purf. iti MS tatj. asa ca la pe imparat si i-a casa noastra. te aranesc.Prezenfa masiva a versului popular in cuprinsul prozei epice din acest voluni. te spal. ea se roaga: — Stai. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mincare de vinat. venit dupa tine. iesi incoa'la mine. iesi afar' la mine. sa — Cine te mai vede? — De ani de zile slujesc — O sa mi omoare — nu-mi da mincare. Cum putusi sa ma capetr. nu numai in formulele initiate. si sa vezi ce bine o gasestc sa fie de tine ! Auzi. — Pai nu te vad. fii m3 vede si fac orice. Andrei. Sa iribite. sa relevam citeva dintre multiplele fete ale mitologiei nationale. dupa se poate observa din tonul precipitat al inceputului naratiunii: t cum Andrei. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. — Bodeaproste ca si ma s3turai si eu o data. Cind vezi ca cucai. A pus-o acolo. Dar daca vrei dau sa maninci. dezlegarea conflictelor dintre personaje. Intinde Andrei pusca s-o impuste. Cind s-a dus cu ea acasa. noi aici proasta. contribuie la tensionarea relatiilor lor. golumbi. o compozitie desavirsitS din acest punct de vedere. Vezi pe mine nima nu Vrei sa vint. Lasa-ti calul te due eu zburind sus in basmului romanesc. — Cum Naume. — Aici nu e nimic si ! — Bag5-te-n grabar — Cum Naume. S-a pomenit cu un iesi la astal incarcat de buna- — te si Maninca. il Nu bun spun eu. — Nu cutez s5 m3 arat. Ara{ul s-a dus si si el pe nisi- pin5 in pustietate Cum Naum — el: era intre niste grabari intr-o pustie striga: acolo se opresc. Da girlita ii spune: sa ma iei acasa la tine. nu m5 impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie fence de tine cit oi fi tu viu pe lume.

ce va fi o sa vedem. A trait traiul si-a mincat milaiul. Sarpele moara nu prinde rind. asa te culci. Mutul stie toate limbile. Omul e ca oul. cred. Cit scaperi cu amaarul. Cum e Omul e ca frunza din lemn. ramasife ale acelei intilnite la tot pasul in Romanii orientale in sudul Dunarii si toponimia intregului spatiu balcanic. au. Care nu s. romanii si-au gravat si transfigurat. marea bogatie tiului si puritate a graiului romanovlahilor. toate zece-mbracate-caciulita. foe mai uideste ceva. Am si zece fetite. legende snoave. nuantata. a din apa nu uide- ste nimic. JoacS /Nu un pina nu-1 . Limba de la muma nu se zauita. Sa suie-n pod sa sara-n cioareci. am la cautat sa relevant contributia creatoare inesti- mabila a umanitatii romanovlahilor timoceni eel universal. Nu te incalz.sti la focul al de putregai. dar si mai rau fara rau. Nu e foe fara de parintele. asa e si copilul. iute si / Am De la munte te culci pin' la punte tot zale marunte. Oaia care nu-si duce Una. alta gindeste. (Luna cu stelele) / Am doi bumbiti. lata citeva ghicitori care exceleaza ca si produse ale unei fantezii originale • prin magia cuvintului poetic: o miorrtS cu matele pestrite. I-a pus mina-n cap *. / Ce nu sta-n cui? (Oul). (Degetele la mind). (Fusul cu si caierul la furea). Ploaie ca cu galeata.care le reveleaza tezaurul spiritual al romanovlahilor timoceni. (Strachina cu lingurile). Altadata. iar acum din si epica populari in proza. Ban ia ban merge. Dracu nici nu ara.ni facut. din eposul si Hrica populara. / Am o gaina cu mintea-n coada (Cintarul). Nu-i prinzi nici de cap nici de coada. cintecul. povestea si graiul fiindu-le ce'e rnii nobile si perene blazoane si insemne ale trecerii urmasilor lui Orfeu si ai Mesterului Manoie pe pamint. La cimpul al rosu cind va oua cocosul. cu toate cS se afla marginea spala cei romanesc.e face nu moare. (Pepenele verdej. Pe drumul al din ocol mai iute ajungi. (Fumicile). Al urit nici la pe turta lui. /Am o cosarca plina de cai — toti is cu coadele dinafara. Ce-a fost am vazut. Sa te pazesti de omul al tacut ca de carbunele al potolit. Si saminta batrina rasare. numai impreuna d-ai nebuni. pai se prinde. Pasarea sa-ntoarce la cuib. autentica si sinteticS asupra graiului romanovlahilor suddunareni. basm. Daca te-ai prins in joe. / Ce e mai de alune pe pamint? (Gindul). Tot natul trage cSrbuni nu-si arata picioarele. rara forta expresiva a cuvintului in naratiunile populare care provin de mai o analiza adincita a valorilor lingvistice §i stilistice pe care le cuprinde volumul Povefti populare ronfanefti ar presupune o cercetare aparte. hotar nu mai iepurel sub un curpinel. Iepurul sa-ntoarce cirtog. CRISTEA SANDU TIMOC . ori nu la te nici prinde. a intrsgii umanicafi. ori joaca. cit gode dau. Mai intii sari. (Ulciorul). Fierul se bate pina e cald. Din fi. Minte de zvinta pamintul (sparge. due. Ii dai un deget si-ti ia mina-ntreaga. din cintece batrinesti si si doine. Omul se piinge de trei ori: dupa tifa. Este prea bine cunoscut faptul c5 urme pot fi ale unei unitare vetre lingvistice. rupe pamintul. Chiar din limitata analiza si estetica intreprinsa s-a relevat. provenind din Homole. Nu e cum vrem noi numai cum e scris. La pomul al laudat nu te duci cu traista. Acuma cum se haiducii nu-s in padure numa in cantelarii. spre neuitare. S-a pierdut mosul baba. sta soarele-n loc). experienta de viata forta lor plastica si intelepciunea pe care le concentreaza §i pentru nuanta expresiei lingvistice: i Nu e bun cu rau. Reproducem citeva proverbe zicatori pentru spiritul de observatie. ne marginim a realiza un florilegiu expresiv a doua specii folclorice prezente in aceastS carte. crimpeie din viata si istoria lor zbuciumata intr-o spiritualiate mirifica. Al frumos duce toarna-n co$. in transcriere talentati creatori si povestitori populari. cind vrunu ii fura fata si cind e batrin dupa tinerete. tuci. pentru a oferi totusi o imagine plastica. A tunat in mintea copilareasca. unitatea indestructibila a limbii romane in nordul la sudul Dunarii.. I Am le o sita plina atit se am o nucS-n mijloc. nici nu grapa. Tot natul cu zanatul. apoi zi hop. Casci din gura ca puiul de cue. Cum fi-asterni. 51 dezv5t. Una spune. datorate profesorului Ratomir Marcovici. Tot va dar noi n-o sa Omul cind se-neaca si de mai fim. patrimoniul spiritual national in genere la Dainuind de milenii in vatra stramosilor lor. DupS-nvat fum. Fiindca fonetica (pe care noi le vom cita in transcriere literara). Conacul e de oam. intru cinstirea si etemitatea neamului romanesc. singulars. lupii c maainca. (Ochii).

si romanesc. Vlahii din Serbia in sec. din Timoc de obirsie). in basmol nuvelistic. cunoaste si unele irmltratii tipologice de art3 narativ3 specifice creapei populare meridionale. in primal rind din mediul familial. dintre cele mai interesame demae de conssmaat. din Serbia si din Bulgaria). indeosebi eposul si epica si romanovlahilor din stinga dreapta vaii Timocului (ei isi spun romani. Predomina in cadrul in spatiul est-european.L. Silviu Dragomir. Die rumdnischen Dialekte der Kleinen Walachei. cu o introducere de N. Romanii dintre Timoc si Morava. Folclor de la romanii din Sirbia.NOTA asupra editiei colectionat-o de (vatra Volumul Povesti populate romdnesti reprezintH un florilegiu al prozei populare pe care am mai bine de o jumatate de secol de la romanii din sudul Dunarii. 1942. istorici. Cluj. autentic popular. lingvisti si folcloristi. al satului natal. pe care le-am consacrat poeziei populare Poezii populare romanii din valea Timocului. Les Roumains de Serbie. Bucuresti. ca o dovada acesti graitori de limba si roma- neasc3. care se explica prin convietuirea cu popoarele sudslave. prin 1933. culegere de literature populara. poetic §i in proz2. Paris. pina XIX . 1923. 1900. Daca eposul popular romanesc. 1941. De la romanii din Serbia. Emil Petrovici. Emanoil Bucuta. ponderea cea mai insemnata avind-o in plus a vitalita{ii artei narative si basmul fantastic. cu timpul largind orizontul cercetarii la intregul spatiu al satelor romanesti din valea Timocului ^din stinga dreapta riului. XII— XV. Gustav Weigand.P.. circulind si intr-un frumos grai popular. E. Doresc s5 amintesc ca opera de cercetare si culegere a graiului si folclorului romanovlahilor si din valea Timocului cunoaste o istorie centenara invatati ea a fost ilustrata si animata de o pleiada de : au tipSrit o seamS de lucrari valoroase. G. Cvijic. 1918. din care amintim Emil Picotj Chants populaires des Roumains de Serbie. Cartojan. norddunSrene cu care s-au aflat permanent intr-un strins contact. 1913. iar sirbii si bulgarii le zic vlahi). Bucuresti. 1889. Am si inceput culegerea naratiunilor popalare prezinte in aceasta carte in tinerefea mea. Avind exemplul acestor man inaintasi si a atitor cercetatori valorosi. asa cum s-a putut constata indeosebi din culegerile lui Giuglea si Vilsan (din 1913) si ale mele (din 1943 si 1967). ca in plenitudinea sa. C. Vilsan. ne-am strSduit sa colecsi strSini si romani care tionam folclorul. Ion PStrut. provenind din sudul Dunarii. Serbien und Bulgarien. 1967. Bucuresti. continuind activitatea. exprimind. odata cu poezia papulara. 1943 si Cintece bdtrinesti si cuvint inainte de Tudor Arghezi. este deo mare boga{i e 5' varietate tematica si de o mare frumuse^e artisticS. fiind prezente si o seama de tipuri si motive folclorice balcanice. Romanii dintre Vidin si Timoc. si colectiei noastre antologice de povesti la tipurile principale care circula indeosebi in spatiul romanesc. 1923. desi este bine reprezentat artistice. Povesti populare romdnesti. Giugleasi G. iar snoava si legends cuaosc iatruchipari circulapa vie. epica populari din volumul de fata. care vine s3 completeze imaginea pe care mea am dorit sa o ofer asupra spiri: tualitaui lor prin culegerile anterioare de la doine. universul imaginar si eposul popular. in ma: multe etape. Sibiu. Leipzig. amintindu-ne particularitaple lingvistice ale Olteniei {inuturile rominesti Banatului.

proverbe. cu scopul de a surprinde evolupa graiului popular din ultimele decenii. de sirbi desi aparrin prin comunitapi romanice orientale. original al universului imaginarului romanesc. pe care m-am straduit s2 le transpun mai fidel fa|5 de modalitatea artistica ji lingvistica a originalului. C. IV. basmul popular din aceasta colec(ie se ataseaza universului spiritual romanesc tinind acelei socotite in genere celui romanic. f ar5 magnetofon — In sectiunea etc. . Avind ca model cercetarile si culegerile de narapuni populare romanesti realizate de cercetatorii de la Institutul de cercetari etnologice si dialectologice. Pot spune c5 desi mi-a venit mult mai greu sa alcStuiesc colecpa de prozS populara in comparape cu culegerile poeziilor populare. am adoptat fantastice urmatoarea clasificare II.. in primul rind folcloristului C. simful innascut acestei colecpi in al fru- intelepciunea populariL Desi rului am fost preocupap noi insine de selectarea in cadrul primul rind al povestito- a narapunilor populare autentice. 3 vol. repovestindu-Ie cit mai apropiat de autenticitatea folclorica si graiul popular. timbrul specific.prin 1980. pe teren. de profesorul Ratomir Marcovici. in acelasi timp bucurindu-ma si de sprijinul autorizatului cercetator al basmul ui popular romanesc (autor al catalogului acestuia. in contextul sud-est- european. Volumul Povesti populare rom&nesti se va incheia cu un indice al informatorilor. prin arta narativa. Caci romanovlahii din strins si Timoc. cit ale o importanta lucrare: Antologie de proza populara epicd. si prin valorile etice estetice.) culese si transcrise semne diacritice. dar mai ales prin expresivitatea stilistica si 51 lingvistica. Legende — 9 texte. conviepiiesc de secole alaturi . avind un contact legarura prietenie dintre neintrerupt cu trunchiul neamului romanesc din nordul Dunarii. constituind o punte de si poporul nostru s. cultural obirsie lingvistic balcanic. prin substratul mitologic ?i universul personajelor. si Se poate afirma ca prin ideatica si tipologia sa. din care Ovidiu Birlea a publicat tara scrise de miniS. prin structura sa tematica motivicS. cu semne diacritice. auzite in copilarie de la membrii de familie sau'de satului. frumusetea morala mosului. ghicitori fonetic. Dorim sa mulpimim pe aceasta cale. cu nimic mai prejos decit a cintareplor populari si a lautarilor de la care am cules creapa poeuca. Totusi unele texte mi-au fost trimise in de povestitorii insisi. C. am avut bucuria descoperirii unor povestitori talentap. prin Blmusqns sensibila. unele texte dupS inregistran pe band3 de Anexd facem loc unor texte dialectale (narapuni. T. Snoave — 34 texte. majoritatea narapunilor populare le-am Inregistrat direct la dictarea povestitorilor. neintervenind in nici un fel. cu litere chirilice. pentru sprijinul acordat la clasificarea narapunilor populare. Barbulescu. 1982. 1966. precum si lectorului de carte loan §erb pentru ajutorul dat la definitivarea si editarea acestei colecpi de folclor romanesc. de redarea basmului popular in graiul originar — am transcris fonetic. Vrabie. popoarele sud-slave. aparfi Romanii rod al orientale despre care vorbesc lingvisrii. 1974 §i Ion Nijloveanu Basme populare romanesti. Basme — 64 texte. Dac5 unele povesti. a textelor din volumul Povesti populare romanesti: nuvelistice (}i alte I. III. Barbulescu. Basme basme) — 28 texte. desi unele texte interferente pot $i ca contextului istoric.i bulgari. V. Basmul cu Soarele si fata de impdrat. dar si colecpile valoroase unor folcloristi ca Gh. Adeseori am colecponat basmul popular de la aceeasi informatori de la care am inregistrat balada popular^. Basme despre animate — 6 texte. umanismul si si stralucirea creativitapi omului simplu. la batrinii le-am consemnat mult mai tirziu. Credem ca prin editarea acestei colecpi de povesti populare romanesti tradiponale se va imbogap parrimoniul nostru cultural cu o opera care atestS marea bogape spirituals a poporului nostru. S. aflat in manuscris).

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI .

.

BASME FANTASTICE .

.

Patru Fat-Frumos. Cind colo. Cind colo i se fac si ei doua brazde. asteapta. Ea o lua pe brazda noua. in lumea zmeilor. ce-o fi cu leica mea de nu mai vine Cazu pe ginduri a treia zi se duse ea cu merinde la barbati. care fusese trasa — — de zmeu. Da barbatii ara de zor ogorul dar si ei nemincati si nebeuti de trei zile. Pleaca cu prinzul cea mare. Sara asteapta. Deschid ei poarta si se inteleg sa se lase spre fundul pamintului pe rind. luara baltagul cu dinsii si o funie lunga si dusi au fost. dar ea nu se mai intoarce Vai. doua brazde. intr-o zi le zic 3a femei sa vie cu demincare ca ei se due departe. vad in lec de o brazda. Hai Ascutira sabiile. surata. Mai fratilcr. Incepe eel mare si le cere sa-1 traga-n sus daca vor simti ca se misca funia. sa stiti ca muierile ncastre au fest furate de zmei.! pAtru fAt-frumos Au fost pdata trei frati. Hai dupa ei sa-i cmcrim. zise eel mic. Lua oalele si cotarita cu mincare si se duse cu mincare la oameni. Un zmeu mic o trase de mina pe lumea cealalta si o duse la palatul sau. apuca si ea pe cea noua. Cind acasa. Cum iesi pe poarta. cu fetele si femeile frumcase. ! — — — — ! . Una veche si alta noua. voi sa veniti cu oalele-n cap cit mai fiiga cu mincare. Nu stia pe care s-o apuce. Dau de poarta aceea zidita in pamint. Si se duse pe brazda noua pina ce ajunse la u§a ce despartea lumea alba de lumea neagra. Se mira ei ce-o fi cu muierile de nu mai vin cu mincare. asteapta. Ti veni rindul la cea mijlocie. pe care o deschideau si intrau in lumea lor. departe la plug. au fiert ce au fiert si au plecat. Se mirara ele si-i intrebara: Unde sa va aducem mincare ca nu cunoastem locul de arat ? Uite ce e: o sa tragem o brazda lunga pina la capul pamintului. una veche si alta proaspata ca aburea pamintul. S-au sculat femeile cu noaptea-n cap. in faja i se fac doua brazde. Hai s-o apuce pe cea noua ca e facuta de barbatul ei de Patru Fat-Frurrcs. — O si Doamne sfinte. vede doua brazde. S-au insurat ei pe rind si citesitrei au avut fiecare cite un copil. ce-o fi? se intrebau ele una pe alta. Brazda a dus-o pina la usa ce s-a deschis in pamint. Lasa plugul pe brszda si dau fuga acasa. Celelalte doua cumnate asteapta. Cel mai mic si mai viteaz se numea Patru. sa-i vie cumnata dar nici ea nu se mai intoarce. iar ea a trecut sub pamint in lumea zmeilor. S-a deschis usa. pina ajunsa si ea in lumea cealalta. Copiii ramasera flaminzi si pling de foame pe vatra.

Patru Fat- Frumos. — De Hai. vinatoare? frateo. frateo. — Lele. Il — — Lele. Asa it veni sorocul sa-si incerce norocul eel mai June. se opinti si-1 infipse pe zmeu pina-n git in pamint. Iesi Patru din pamint. nu mai sta. Eu aleg lupta direapta. Zmeul il indemna sa paseasca fara frica inainte: la pod. veni rindul mezinului. — Pe la podul de arama. Mie sa-mi dati drumul tot mai jos Si-i dadura Cind acolo sub pamint. paraleu. De aci se duse la leica-sa mezina la palatul de argint al zmeului. Apoi scoase palosul si-i taie capul. care varsa foe si para. lasa tu frica si spune-rai pe unde vine zmeul tau de la vinatoare. N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul Iar vintul. zmeul de si — Nu ma tem de zmeul tau. Ajunge Se opreste. sforaie si nu mai face un pas. frateo — Ai sa vezi ce poate fratea al tau ! Se duce el la podul de arama si se pitula dupa un picior. Petre. ce-ti este podul greu? Ce-ti vad friul tare ros.! ! ! Il legara sperie. vrei sa ne luptam? In sabii sa ne taiem. ! ramin copiii saraci cum ai ajuns aici? Daca te prinde zmeul te omoara Fugi. perisorul Patru — Cum cum il vede ii sare inainte. ce dracie din fara zmeilor? — Cine se-ncumete sa se ascunda sub podul de argint . Se plimba el printre trandafiri zari cumnata-sa cea mare. apuca zmeul si cind il ridica-n sus si-1 dete-n jos. fugi ca te maninca zmeul si-ti ramine copilul sarac. ! la El se duse si se ascunse sub pod. il viri in paunut pina-n genunchi. arcuite in vint. spune-mi doar pe unde vine — Vine pe la podul cu zale de argint. Cum se apropie zmeul arunca din depaxtare buzduganul pina la pod. El jos. Mai bine ne sagetam. Pe la mijloc sc de fringhie si cci doi frati il trasera sus la lumina soareiui. — Leica. Iesi Patru Fat-Frumos si i-1 arunca indarat. se deschidea o alta lume. Ea cum il vazu se sperie. cu ! — le zise: zor de ajunse pina gradini luminate si si-1 palate frumoase de aur si argint. Vine zmeul calare pe un armasar. zbici li pe ccl mare si da-i cu el in fundul pamintului. JHei. Se dusc si el jos dar misca funia sa-4 scoata si afara ca se speriase. Pe ea Patru o asteapta Vreau si eu lupta direapta ii grai zmeul. leu.

!

!

!

Calul de frica

nu urneste din

loc.


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perioral.
-

Eu

sint si vreau sa

ne luptam

!

Sa vedem, care pe care

In sabii sa ne taiem,

Mai bine ne sagetam Eu aleg lupta direapta,
!

Pe ea Patru o asteapta

!


minie.
il

Lupta direapta vreu, pe

viata si pe moarte, zise

zmeul turbat de

Se repezi zmeul si-1 infipse in pamint pe Patru pina la briu. Sari Patru, prinse pe zmeu si-1 infipsa pina la nodul lui Adam pe zmeu. Trase palosul

si-i taie capul.

Si pleaca el de aici pe calul zmeului pina la palatele de aur unde stia dl este iubita lui, cu care s-a cununat. il vazu muierea il intreba: Petre, cu cine ai lasat copiii? Fugi, Petre, ca ramin copiii si far J

Cum

de

tine.

— — Nu te speria Spune-mi repede pe unde vine zmeul de — Vine pe la podul cu zalele de aur si picioarele de taur.
!

la

vinatoare ?
sforiie

Se repezi

la

pod

si

se ascunse.
si isi

Din departare vine zmeul. Calul
indeamna
calul:

§i se opreste speriat.

Zmeul cade pe ginduri


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? C5 cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perisorul

Se repezi Patru de sub pod

la

zmeu

zicindu-i:

Patru Fat-Frumos, Care-n lume n-a mai fost. Vrei in sabii, ne taiem, Mai bine ne sagetam
sint

Eu

Eu
Pe

aleg lupta direapta, ea Patru o asteapta
!

!

Aleg lupta direapta $i pornira lupta, din zori si pina-n sara, galbeni ca turta de ceara. Dar nici unul nu se putea birui. Trece-n zbor pe deasupra capului lor un vultur, iar zmeul setos il roaga: Vulture, stapin pe zari, Peste zari si peste mari; O s5-ti dau un stirv de om,

!

!!

Si naramze dintr-un

pom

!

Strope§te-ma cu apa rece, Pina puterea nu-mi trece Pe Patru cu apa calda, Capu! la pamint sa-i cada

!

Patru Fat-Frumos cind vazu vulturul, se ruga

si

mai frumos:

Eu iti dau trei stirvuri mari, N-o sa poti sa le mai cari Da-mi un strop cu apa rece,
Cind cu aripa vei C-am sa-ti urc pe
trece,

virf

de

stei,

Numai

capete de zmei

S-a lasat vulturul din zbor si 1-a stropit cu o picatura de apa rece de tras palosul si i-a taiat capul zmeului. Apoi s-a i-au venit puterile la loc. dus la muierea lui §i i-a spus: taiat toti zmeii, cheama cumnatele si sa ne intoarcem in lumea alba la copii si la frati. Petre, Petre, mare curaj ai avut, binecuvintat sa fii pentru bunatatea si vitejia ta. S3 iesim din imparatia zmeilor, insa pina atunci sa te-nva£ si eu ceava. la de pe polita zmeului biciul ala cu fire de aur si par de balaur. Este biciul fermecat. Invirteste-te de trei ori si pocne§te o data, ca palatele de aur ale zmeului se prefac intr-o mica de aur. Asa a si facut. A luat biciul fermecat si nuca de aur §i au plecat la leica-sa mijlocie. Acolo s-a invirtit de trei ori, a dat cu biciul fermecat si palatul de argint s-au facut mici, mici, cit o nuca de argint.

A

— Am —

tras si aici cu biciusca si a luat De aci s-au dus la leica cea mare. palatele de arama ale zmeilor, prefacute intr-o nuca mica de arama. Pusa nucile in pozanari si se dusera la poarta parnintului, pe unde intra si
ies zmeii.

A

funiile, sa-1 scoata la

Roaga vulturul sa se duca in lumea alba sa-i caute fratii sa le lungeasca lume si la tara. Venira fratii, slobozira funiile de scoasera muierile. Mai ramasese Patru Fat-Frumos, care-n lume n-a mai fost. Acum ce se gindi Petrisor. la sa pun eu la incercare credin|a fra|ilor
!

Si in loc sa se lege de funie lega un pietroi si in virf ii puse fesul. fratii trasera, si cind ajunsa la mijloc, dintre lumea alba si lumea zmeilor, ii dadu drumul bolovanului si se facu praf. Se intrista cind vazu ca fratii sai il urasc si incepu sa plinga. Numai la asta nu s-ar fi asteptat. H jeli muierea §i copiii multi ani si ridicara mina de el. Cu cit timpul trecea ei saraceau, iar cei doi frati haini se imbogateau.

mei

Trasera

Copiii erau chinuiti, dupa porci prin ciulini si maracini ca n-aveau si sa-i ocroteasca, sa-i apere. Mama copiilor ajunse si ea in zdrente argata la cumnati. Dar Patru Fat-Frumos nu se lasa si se tot ruga sa scape din pustietatea
ei

pe nimeni

de sub pamint.
Ii crescuse barba pina-n glezne si ii albise parul. Credea ca in lumea zmeilor o sa-i putrezeasca oasele. Dar intr-o zi, vazu un mosneag in pustiu

8

!

.

!

calare pe o iapa nazdravana cu douasprezece arpii. Statea la marginea drumului, se gindea la copii, la muiere si plingea. Ce plingi, baiete?

ca esti drept si bun si de aia am venit sa-ti dau iapa asta nazdravana cu douasprece arpii. Incaleca si du-te sanatos. El i-a sarutat mina mosneagului, i-a multamit, a sarit pe iapa si a zburat. Trei zile §i txei nopti a zburat pina a iesit sus prin poarta deschisa a pamintului. S-a dus drept la bordeiul lui sa-si vada copiii §i muierea. Cind i-a vazut slugi la fratii sai, chinuiti, flaminzi si goi, a luat nuca de arama, a scos biciul fermecats-ainvirtitde trei ori si atraso data si s-a facut un palat mare de arama. A chemat-o pe cumnata cea mai mare si i-a zis: Aici sa stapinesti tu cu copiii fratelui meu eel mare. Dar de ce nu si cu el? Cu el nu, el o sa se prefaca in pore, a§a cum se si cade dupa direptate. Cind se uita ea, vine spre ei un pore coltos si negru grohaind goh goh goh si rima prin gunoaie dupa demincare. la nuca cea mica de argint, se invirte de trei ori si trage cu biciul fermecat. Cum trase, odata din nuca rasari ca din pamint un palat mare si frumos de argint. O cheama pe cumnata cea mezina zicindu-i: Cumnata, asta e palatul tau si al copiilor, caci frate-meu e blestemat

— — Pling ca fratii m-au parasit — Nu te teme, eu te-am vazut

si

m-au

lasat sa

mor in

pustietatea asta.

— — —

:

!

!

sa se prefaca in pore.

cumnate, ce bun esti, dar iarta-1 pe frate-tu sa fie si stapin in palatul de argint. Nu eu 1-am blestemat, ci un mos cu barba alba Asta i-a

— Vai,

Asa

i-a fost lui ursita,

precum

i-a fost si sufletul.
el

cu noi

cata

dupa ce m-au

! fost judeparasit in acea pustietate, in imparatia zmeilor. Uite-1 cum

rima in gunoi. Apoi a chemat muierea lui si copiii, s-a invirtit de trei ori intr-un picior, a tras cu biciul si din nuca a rasarit un palat mindru de aur, ca la scare te puteai uita, dar la el ba

Au
tulati

tunat in palatul lor
toate.

§i

1-au stapinit in voie

buna

si

in|elegere, indes-

cu de

De

la mare, pin' la mare, Toata lumea privea-n zare.

IOVAN IORGOVAN

sarac lipit pamintului. Intr-o argea traia, inghesuit cu doi copii frumosi nevoie mare si cumin|i. La nasterea lor muma le sadi in semn de aducere aminte cite un mar. Copiii ramasera saracide muma, caci intr-o zi muma-sa fa prinsa de o furtuna groaznica in padure dupa surcele si cind sa se-ntoarca acasa un puhoi de apa de munte o izbi de stinci si o purta pina departe spre mare de se aranira pestii cu trupul ei. Sarmanul om cu mare greutate isi crescu copiii aducindu-le mincare: poame din padure si carne de fiare salbatice. Cu doru-n piept de sotia lui pierduta, se-mbolnavi.
fost odata

A A

fost odata ca niciodata

.

.

un om

!

!

Cei doi frati isi ingrijeau merii, ii sapau pe linga radacina, le culegcau omizile de pc frunze, ii udau cind era seceta si in timp ce cresteau copiii, cresteau si merii. Fiecare se lauda spunind: Marul meu este mai frumos decit al tau Ba al meu este mai mare si mai drept Tatal copiilor care intre timp isi pierduse mintile, se stinse intr-o zi. Isi adunara merele din meri le Copiii ramasera singuri fara nici un ajutor asezara in foale din bordei si plecara in padure dupa poame salbatice pe caii lor albi ca zapada, insotiti de niste ciini iuti ca bataia vintului. Copiii se-nvatara aci nu numai sa culeaga poame, dar incepura sa vineze iepuri, vulpi si mai tirziu lupi si ursi. Pe linga bordeiul lor cresteau pui de lupi pe care ii araneau cu carne de cerbi si caprioare. Cinii lor se-mprietenira cu lupii si asa mergeau la vinatoare de ursi, cerbi, boi salbatici, vulturi, cocosi si gaini de munte. Cei doi frati crescusera gogeamite magadani mari si le veni asa pe nesimtite vremea de-nsurat. Cercetara mari intinderi de pamint si ape si nu gasira vietate omeneasca. Atunci fratii se-ntelesera sa porneasca amindoi in lume sa-si cate neveste. Cei mare sa mearga spre soare-rasare, iar eel mic spre soare-apune. Ei se mai intelesera ca cine se va intoarce mai intii sa priveasca frunzele de la marul fratelui plecat in lume. Daca frunzele vor fi verzi, inseamna ca fratele sau este in viata, dar daca frunzele marului se vor usca, inseamna ca fratele ii este mort. Cei doi frati aveau merii, caii, sabiile si ciinii la fel. Dupa ce-si facura juramintul de credinta cu fata spre sfintu soare, caii nazdravani se avintara pe intinderile fara margini ale pamintului si mersera, mersera fara sa dea de izvor sau picior de om. Ama dupa citeva stamini fratele eel mic merse spre apus, dete de o fintina cu apa rece si curata ca lacrima. Isi adapa calul ostenit de drum si beu si el. Da-n sus de fintina auzi un glas omenesc. Deschisa mai bine urechile si auzi un suspin. Se sui pe cal si vazu o fata mare despletita cu fata la pamint plingind. S-apropie de fata si-o intreba: Fata mare si frumoasa, ce cati in salbaticie si ce ti s-a-ntimplat de versi lacrimi de singe? Sint fata de-mparat.

— —

!

Baiatul eel sarac

Di la "Taligrad. scoase un tarus, priponi

calul si

dupa ce cauta-n toate

partile din imprejurimi si caile pe care ar putea veni balaurul sa-nghita fata de-mparat, se aseza linga fata si o ruga sa-i cate-n cap pina el se odihneste

putin, ca e dubarit

si

ostanit

de drum.

Baiatul durmia pe poala fetii, iar fata plingea. Lacramile fetii erau asa de fierbinp ca unde picau pe obrajii voinicului, fata i se oparea, ama el nimic nu simtea de ostanit ce eria. Da-n rasarit de soare, se vede-o ala mare, vine serpuind limba-ascutind, copite ardicind, oichii schinteind, flacari aruncind. Fata zo, imi plinge cu lacrami de singe, voinicul simti, flacirili ca-n vis, sari-n picioare, dezlega roibul, s-arunca pe el isi lua vint si cind il vazu ala de balaur vine si spune voinicului:

— Voinice
au

calare, vrei sa te-ngbit

cu

cal,

ori sa-1

arunc dupa mai ?

Citi voinici
Plingerii.

fost

pe lume

si

mi

s-au impotrivit, iata oasale lor jos in Valea

10

!

Voinicul arunca o privire in jos si cind vazu acolo mormane intrcgi de capete si oase, se-ngrozi si se gindi la frati-sau. Ce-i dete lui in gind sa scoata arcul. Voinicul cind slobozi o sageata, trei capcte-i zbura de la trap si cind isi lua zborul peste namila dintr-o lovitura cu sabia, inca trei mai taie. Ala se zbatea in ghearele mortii, pe nari si pe gura varsa foe si venin, si grabea spre fata s-o-nghita. Fata tremura de groaza, zbiera, codrii clatina, iarba sa usca, pasarile-ngheta de mila fetii. Voinicul insa cind sari o data de pe un stei de piatra il izbi pe balaur atit de tare ca-i arunca la pamint inca doua capete, care se zvircoleau sarind din copac, in copac, din virf, in virf, de brad pina picau la pamint blestemind.
:

Ala dupa ce pierdu opt capete tot mai vru sa prinda-n ghiarele sale pe frumoasa fata, ama voinicul sleit de snaga avu grija de scoase din timp arcul
sau fermecat si cind trase o sageata i se-nfipse drept in cap, ca napraznica aratare cutremurindu-se de frica-n fata mortii, se-ntoarse cu coada ciormanita de voinicul eel sarac si sa ascunse in valurile Dunarii.
Voinicu-1 urmari pina ce balaurul de-acum fara opt capete se lasa la fundul apei inrosind cu singele veninos care cura tuturoaie pina ce iesi din apa si tuna in pestera di la Golumbat. Cind intra balaurul in pestera iar
blestema. Voinicul sa-ntoarna, taie limbile de la ale opt capete, le baga-n traista si mearse la fata. Fata ii da inainte cu plinsul, credea bag seama ca de lacrami balaurul se va indura. Cind arunca privirea, vazu gramezi de came facute loman pe cimpul din fata fintinii. Fata de-mparat sari-n bratele voinicului, multumindu-i fericita ca i-a daruit viata. Merse la o balta de singe umplu palma miinii drepte cu singe, apoi ii facu samn pe spate. Fiica-mparatului il ruga pi voinic sa treaca pi la-mparat, pentru a-1 cisti cu un lucru mare, pentru vitejia lui. Voinicul fagadui frumoasei fete ca-n trei zile va trece si pe la palatul imparatului si schimba inelele cu fata.
il

Ajunsa la palatele sclipitoare ale tatalui sau si-i povesti. Batrinul imparat se minima de isprava voinicului care a rapus serpele si trimeasa vorba-n toata-mparatia sa vie voinicul ca sa-i dea pe fie-sa de sotie si sa-1 faca imparat.

Auzind de treaba asta si un tigan caldarar merse de-si umplu disagii cu cele opt capete si le aduse la-mparat. Imparatul se bucura nespus de mult si nu stiu cum sa-i multameasca pentru vitejia lui fata de singura lui fiica. De aia imparatul hotari sa-si casatoreasca fiica cu tiganul tuciuriu
In zadar plingea si sa vaicarea biata fata spunind imparatului, ca adevaratul voinic care-a scapat-o de la moarte este un danac inalt si sarac, cu calul alb, ca imparatul nu-i da crezare si incepa nuata.

figanul odata ajuns imparat

isi

rupsa

talpile la joe si

multe pozne facu

fiica-mparatului sta trista, plingea, sa vaicarea si la tigan nici ca sa uita. Imparatul o certa si-i da sfaturi sa se poarte frumos cu barbatul ei. JFata degeaba-i arata imparatului inelul primit de la voinic ca el tinea ca un catir ca numai tiganul este viteazul care-a scapat-o si pe fie-sa si-ntreaga imparatie de namila spurcata de balaur care minca in fiecare zi cite-un cap de om.

de se minunau

nuntasii.

Da

Bas cind nunta eria-n toi, intra-n curtea-mparatului, voinicul eel viteaz pe un cal alb ce mergea in buestru si scotea flacari pe nari. Voinicul sari jos, merse drept la-mparat, apoi ii spuse ca el este eel care a scapat fata de
la

moarte.

11

!

Imparatul minios i-a aratat cele opt capete de balaur si pe tiganul eel dupa care dete ordin sa-1 spinzure pe voinicul mincinos in gradina de alaturi. Se pregati spinzuratoarea, s-aduna ostirea §i calaul fu gata, ama voinicul ridea de toate pregatirile astea. Nuntasii sa oprira din joe sa-1 vada pe voinicul necunoscut cu latul de git. Imparatul porunci sa-1 prinda pe voinicul eel sarac si sa-1 ridice pe un scaun sub spinzuratoare. Voinicul rise si de treaba asta si se sui sa fie
viteaz,

spinzurat.

In timpul asta auzi si fata-mparatului ca-n gradina o sa fie spinzurat Se repezi si ea acolo ca o naluca si cind ajunsa mare-i fu mirarea vazindu-1 bas pe voinicul eel sarac subt spinzuratoare zimbind nepasator, in timp ce calaul se pregatea. Fata vazind toate astea dete un tipat de groaza si pintre lacrami abia-i putu spune imparatului: Tata, asta este voinicul eel viteaz care a omorit balaurul. Uite pe spatele lui samn facut de mina mea cu singele alei. Nu sa poate fiica mea, dovada cea mai buna n-o are nici el si nici tu. Capetele balaurului aduse de tigan sint dovada. Marite imparate, unde s-a pomenit pe lume capete de sarpe fara limbi,

un

voinic.

— —

intreba ficiorul.

Imparatul cata capetele
la fintina

si le gasi fara

limbi

Apoi mireasa-i arata-mparatului inelul pe care 1-a schimbat cu voinicul unde s-a dat lupta cu namila de sarpe. Baiatul arunca scaunul de sub spinzuratoare si veni la mireasa de schimba inelul. Imparatul vazind ca

|iganul 1-a-nselat, porunci sa fie prins si spinzurat in locul voinicului. Ama figanul fugise si abia-1 putura soldatii gasi pitulat prin niste gradini. Tiganul dupa ce fu spinzurat, fu legat de pattu cai si spintecat in bucati, iar carnea lui fu aruncata s-o manince pasarile ceriului.

Mare nunta-mparateasca s-a facut dupa intimplarea asta. Voinicul eel sarac capata toale mindre-mparatesti si sabie de aur, iar mireasa lui eria atit de bucuroasa si fericita, ca tot timpul sa uita §i zimbea la iubitul ei sot. Ginerile si mireasa imbracati in pale de nunta pareau ca sint frumosi ca niste luceferi.
lima
si

Veselia |inu ca pe vremuri cite-o luna si-o saptamina de cind sa punea uidia cit secera.

MUMA

PADURII

Traia-n voie buna si-n pace o pereche-mparateasca. Intr-o zi, plecara si detera piste o gradina de cu flori albastre, alte rinduri numai cu flori albe si rosii, iar altile cu fieri galbine. Un rind inflorea, da alalant se-nchidea. Pe urma pemii tot asa, cind unii-nfloreau, ailanti dau in pirg de-si puteau tinerii culege mere, smochine, naramze, lamii, struguri si cite si mai cite altele. De aci voinicul vru sa intre intr-o padure-ntunecoasa cu niste copaci grosi si-nalti, de nu putea trece o raza de soare la pamint, plina de tot felul de ale salbatice.
tinerii calari departe prin cuprinsul imparatiei pomi si de flori asezati in rinduri. Erau rinduri

12

In padurea asta n-a intrat pina azi cap de om. Cine intra aici nu sa mai intoarce, doar oasali-i ramin risipite de alele salbatice §i sub radinele padurii ii spuse-mparateasa tinarului imparat, oprindu-1 sa mai calce pin ale-mprejurimi
!

Tinarul imparat nu putea rabda sa nu vada ce s-ascunde in tainele acestei paduri. Ispitit de frumusetea padurii adinci, intr-o zi, fara stirea imparatesii,
intra aci
virf

cu calul

si ciinele sau.

pas in padure, copacii incepura sa se clatine, de sa loveau de virf si ramura de ramura. Alele salbatice spaimintate fugeau care-ncotro. iar in fata voinicului iesi o baba razimindu-se de un bit. Bine-ai venit, muica, ca de cind trudesc si tot gatesc si de-o mie de ani nime nu-mi mai vine sa-1 ospatez. Da cine e§ti, matusa? Eu sint Muma Padurii, ce dau ajutor la tot natu.

Cum facu un

— — —

Dupa un drum
manince.

sa lege calul si ciinele.

indelungat, tinarul imparat inflaminzi si ceru o fringnie Dupa ce-i lega, intra-n bordeiul babei si-ncepu sa

Tocmai cind mincau si beau, scobori din pod o ala mare si turbata, n-apuca nici s-o vada ca sa pomeni lovit cu ceva-n cap de se prefacu intr-un stei de piatra. Namila de ala merse dete-n cal si-n cine si-i prefacu si pe ei in stei de piatra. Cind sara-mparateasa vazu ca sotul ei nu mai vine, intelese ca a intrat in padurea fermecata si a pierit. A dat veste-n toata-mparatia, doar se va afla vrun voinic care sa-1 poata gasi si invia, ama nima nu s-afla. La un rind de vreme, fratele voinicului eel mic sa-ntoarce la argea si mare-i fu mirarea vazind frunzele din marul fratelui sau uscate Nici nu mai scobori de pe cal si pleca sa-i caute-n lume mormintul. Merse la miazazi, nu-1 gasi, o apuca la apus, iar nu-1 gasi, porni spre soare-rasare, catind de-a lungul si de-a latul imparatiei si-ntr-un oras se-ntilni cu o femeie tinara plingind, imbracata-n negru calare pi-un cal rosu ca focu.
!

— De ce piingi, nevasta, ori tata-i pierdut ori sotul te-a lasat? — Nici tata n-am pierdut, nici sotul nu m-a lasat, numai ca

sotiorul

meu

a intrat intr-o padure fermecata si zinele 1-au omorit. fratele deslusi ca femeia aceasta este sotia fratelui sau.

Din vorba-n

vorba,

Innoptara la palatul imparatesc si mult se bucura cind afla ca fratele sau se-nsurase cu fata-mparatului, ama pacat ca murise. Toata noaptea nu dormi de grije. Facu tot felul de planuri. Abia cintara o data cocosii si sa scula, isi tasala calul, il arani, isi lua cinele si sa-ndrepta spre padurea cea fermecata. Cumnata-sa ii spusa ca, padurea aia maninca cap de om daca intri-n ea; cine-a tunat acolo, nu s-a mai
intors.

Voinicul,
padurii. si

cum

s-apropie de padure, scoasa sabia, privi pe subt desisul

nu vazu nimic. Intra in padure cu cinele inainte. N-apuca sa faca citiva pasi ca vazu un foe cu o balbataie mare ce lumina toata padurea ca ziua. Cu bagare de seama s-apropie si vazu un bordei iar linga bordei o baba cu dintii de lina, batrina si cocosata abia tinindu-se de un bit. — E, muica, bine c-ai venit ca de o mie de ani gatesc si nime nu-mi vine la masa, sa bem si sa mincam impreuna. .— Maica, n-am venit de flamind aici in padure, eu il cat pe frate-meu,
voinicul eel care a ajuns din copil sarac imparat.

13

— Pe aici, muica, dc cind eu Mvuna Padurii stapinesc padurik de o mie de ani de cind aici imi fac veacul, n-am vazut picior de om. Cind baba s-apleca sa puie niste taciuni pe foe, el arunca pe fereastra
si-1 vazu pe frate-su prefacut intr-un stei de piatra, cu cal §i ciine Atunci impinsa baba cu ochii pe jeregai de sa aprinsa. Baba incepu sa se vaicareasca spunind: Nu ma omori, voinice, ca nu eu 1-am facut pe frate-tu stana de piatra, ci ala salbatica din pod. Daca ma scapi, eu Iti spun cum s-o omori pe namila din pod. Bine, matusa, spune si eu ma tin de vorba si ridica pe baba de pe

o privire

cu

tot.

jeregai.

cea mare n-are putere decit cind pune ghiarele ei pe pamint. In miinile ei poarta doua bite fermecate. Cum da-n om si-1 preface stei de piatra da cu alta da-n om si-1 inviaza la loc. Vezi fratele tau sta aici de vreo doi ani si daca ai avea bitul fermecat 1-ai putea-nvia. Voinicul, tinind calul de friu, intra in bordeiul babei cu sabia-n mina. Cum intra, o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. Da voinicul, cind vazu ca si-a scos afara picioarele, trase o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. O ala mare cazu jos pe pamint, ama nu mai putu sa faca nici un pas si cind intinsa ghiarele de la miini sa-1 prinda pe voinic, el trase inca o data si-i taie minile. Mai trasa inca o data de-i cazu capul la pamint dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe si otrava pe gura. Din minile alei cazura doua bite. Voinicul lua bitele si le privi cu bagare de seama. Dete cu una-n ciine si ciinele se prefacu intr-o stana de piatra. li dete din nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu sa se gudure lingindu-i de bucurie
miinile.

— — Ala

Vazind el care este bitul vietii, dadu cu el in capul fratelui prefacut in stana de piatra si frate-su deschisa ochii; ramasa mirat cum de calul sau si ciinele sint prefacuti in piatra. Fratele sau mai dete o data-n capul calului si ciinelui, si calul de foame incepu sa pasca, iar ciinele incepu sa alerge dupa niste pui de caprioare ce treceau pe linga bordei. Frate draga, lung vis am mai visat si ramin mirat cind vad prefacut :n piatra calul si ciinele, iar tu te ani linga mine. Daca nu eria Aluma Padurii, sa te ospateze, nu visai doi ani aici si

— —

impreuna cu imparateasa ta. Fratele eel mic acum inviat, vazind-o pe Muma Padurii o baga-n coliba, o inchisa, aduna surcele si lemne uscate si-i dete foe. Focul ardea si baba gemea blastamind si cind fu focul mai in toi s-auzi o mugitura ca de o vaca salbatica, o pocnitura asa de tare, ca eria sa le plesniasca urechile. Crapa fierea babei rautacioase si focul fu aruncat prin padurea care s-aprinse de-a curmezisul, de eria sa-i prinda si pe cei doi voinici. Padurea arsa si toate lighioanele salbatice trecura in gradina imparatului cu pomi si cu flori.
erai

Voinici i sa-mprietenira cu alele salbatice si curatara-mparatia de vrajicu lighioanele salbatice din padure-n padure si arsera pe foe toate mumele padurilor. Supusii imparatului traiau acum fara frica de ale si dc vrajitoare.
toare. Plecara

La o vreme imparatul eel batrin muri si atunci fiul eel mic ajunsa-mparat. El vacui sub soare-n pace si-n sanatate-n tara sa cu muierea lui, iar pe fratele
14

mama-sa si zise sa faca fringhia de zece ori mai lunga -i sa coboare ca acolo va da de sora lui.il facu gheneral. Fratele eel mai mare zice ca el este eel mai viteaz si curajos si se scoboara pe fringhie in lumea neagra s-o caute pe sora sa. pasind in lumea cea neagra. Moare intr-o zi mama lor si toti o pling. Mama-sa. S-aprinde o lumina si vede o fata frumoasa ca o zina si stralucitoare ca o stea. trist? il intrebara copiii. a invaluit-o :ntr-un nor si dusa a fost de acel vint in loc necunoscut. Se spaiminta insa de adincime ?i intunecime si face semn sa-1 scoata la lumina. Mai da de o usa. pe urma colinda lumea-D 'ung si-n lat. isi luara de-ale gurii pentru cale lunga si plecara-n lume s-o caute pe sora lor furata de mult de vint. §i va spusai povestea asa. tata. I se arata in vis si-i zise sa se gindeasca la ea oricind s-ar "fla in suparare si greutate ca ea va veni la el prefacuta-n vaca si-1 va ajuta. chiar acolo sta sora lui legata de zid ea sa nu fuga. lui ccl-mai mare si cinuri mari FIUL VACII care avea trei feciori mari si frumo^i. Ce bine e ca m-ai gasit Acum sa vedem cum ie^im cu totii din gura zmeilor Pe drum mai scaparS o zina din ghearele unui zmeu care-i sugea singelc. Noi o s-o gasim Se laudara feciorii cei mari. Tu e$ti Fiul Vacii ? Da. Da iar de o fata frumoasa ca o zina. Noaptea ii veni la eel mic in vis. insa el nu se putea desparti de linga ea. Cind colo. eu sint. Imparatul dupa moartea imparatesii era tot mai trist. suparare — De — — si ! — Mama a venit in vis si mi-a spus ca tu e§ti un frate istet si curajos. ce ducea undeva in alta lume. In fata simte niste usi grele de fier. Acum crau patxu fete si un baiat. Mai vede o usa. raspunse el. o sparge si pe aceea si ce credeti. Incearca de data asta si fratele mijlociu. Ajunsera la locul de urcare in lumea cea alba pe fringhie. Asa facu si cobori pina la fundul prapastiei. Cum ii zari ascunzisul sari pe zmeu si-1 taie in bucati. El sparge usa si intra. ce stai. O sparge si pe aceea. Merse el inainte sa-si caute sora incins cu sabie si fara cal. Ama fratele eel mare nu sa multumi cu pleca iar in lume sa ajute pe ai saraci. Toti trei isi alesera cai. Fac o noua fringhie din cerpen si mai lunga. $i-ncalecai pe-o sea. desi moarta. Merg impreuna pina ce ajung la o groapa mare. Coboara el pe fringhia de cerpen si pe la mijloc se sperie si mirca fringhia sa-1 scoata afara. Ajunsa iar acasa §i vazu marul fratelui cu frunzele verzi. da nas in nas cu un zmeu negru si urit ca ciuma. Al treilea fecior istet la mime era eel mai mult iubit. 15 . Pe fata lui era numai fost A un imparat si fiind mai cuminte mai adinca intristare. sufletul nu-i iesise afara din casa si vedea pe fiecare cit se omoara dupa moartea ei. Ati avut si voi o sora si a batut intr-o zi un vint turbat. El le facu semn fratilor sai si pe rind urcara fetele la lumina ! ! — — — Am stiut ca — De unde? ai sa vii sa ma scapi ! soarelui.

ca sa nu-1 manince pe baiat. ca intr-o pestera adinca. Se gindi el. intreba cine 1-a omorit. saptamini si luni de zile pina ce mincara tot. lata ce incredere poti sa ai si-n frati. Pasare maiastra. vinturi turbate si scorpii. Minca bine. mi-e foame si si i ! Nu mai averh mult. ca m-am uscat de viu Baiete. il va scoate odata si odata la lumina. il cauta. Baiatul urea din scara-n scara. El lua sabia ori imi mai dai ce'va ori picam in adinc murim amindoi. Si-au luat zborul. noua buti de noua cara de lemne pentru foe. leaga tin pietroi de fringhie si face pina la jumatate. Se scoala si suie inainte pina ce da de o tara pustie numai cu nisipuri. Pasarea maiastra nu se lasa. In drum daca vei da mai intii peste un berbec negru esti pierdut. Pe-aici iti ramin oasele. isi zise el in gind si porni inainte. A trecut pe linga el berbecul eel alb. muma-sa merse la acel mosneag de sub poarta cerului si ceru ajutor pentru fiul ei. maracini. incarca pe ea cuptoarele de piine. toate erau gatite. Se inspaiminta cind auzi si se pitula printre tufe de spini. baiete. Puii se bucura si-1 sfatuiesc sa se pitule undeva ca muma lor e lacoma si mare si din el nu-i ajunge o inghititura. tipau.Mai trebuia sa se suie si el. Sa-i scape puii de la sarpe si ea o sa-ltreaca in lumea alba. Acolo oamenii de foame se mincau unii pe altii. chiraiau si se bateau. pina ce osteneste si adoarme. butile cu vin. si da de baiat. In vis veni muma-sa si-i zise sa caute un copac mare putred ca acolo este pasarea maiastra. Veni noaptea. balaurul fiindca stiu ca ai sa — si Eu am omorit ma ajuti sa ma scoti din pustie in lumea alba. Zburara zile. Mergind prin a lume neagra vreme lunga sa-i ajunga dete fata-n fata de un mos. Cind vazu balaurul mort. cine te-a-ndemnat sa calci in lumea asta capul ti-a mincat. muma-sa. ii azvirlea pe gitlej. — sa fac sa ies la lumea alba. dar nu 1-a vazut. vacile taiate si carale cu lemne ca sa faca foe in zborul lor pina acolo sus. El prajea fleici de carne si i le baga-n gura si pine dupa pine. Pasarea maiastra cobori din nori ca o vijelie. — Sa-mi dai noua vaci fripte. Ajunse el la acel copac putred si vede un balaur care este gata sa-i inghita puii. de unde vin. ca fratii lui ar putea sa-1 pismuiasca pentru curaj si frumusete si 1-ar putea omori ca sa nu se faca de ris fata de imparat ca ei n-au izbutit nimic. bau bine pasarea. si cum adormi. le viri si taie doua bucatele de carne bucatile intari zborul din talpa piciorului pe gura. Dar daca vei da peste un berbec alb. 16 . — De Mi-am am" de zile imi maninca puii dat eu seama ca numai un voinic putea sa omoare balaurul. Pina si eel din urma butuc de lemn fu inghitit. numai sa zboare. I se facea pielea de gisca pe unde calca. Ca semn sa-1 traga in sus. apoi ii dau drumul si bolovanul se face bucati. Incearca sa urci nouazeci si noua de scari care due spre poarta cerului. spune-mi ce lumea cea intunecata. Cind se scula. Puii tac nu vreau sa spuna. Il trag in — Mosule. Deodata s-a pomenit cu berbecul negru ca-1 impunge. sa le incerce credinja de frate. esti scapat si poti ajunge in lumea alba de unde ai pornit asa cutezator cum eu n-am mai pomenit. si o sa ajung batrina fara lastar pe lume. — Vai de mine. El trage sabia si-1 taie pe balaur. Cum inghiti pe lumea alba. insa tragea nadejde ca Vaca Neagra. noua cuptoare de piine eu aici in pustia sa gasesc bucate? $i incepu sa se plinga si sa se vaite. asta atitea — si iesi Baiete.

ii va da 30 de arginti. — A fost din — Daca stiam mele Apoi ii lua pe cei doi fii netrebnici. ca a fost dulce. ca mai sint oameni. nima nu zice nimic. dar a treia oaraun ostas sarac zice: Eu plec. Dupa care i-a pedepsit. bind si petrecind pina ce le iesi parul prin caciula si camasa prin cioareci. Si-a potolit-o. Palatul era linga mare. Spusera imparatului. uite barca ! Si s-a pus o punte pina la zid. La urma i-a dat Dumnezeu o fata. I-a facut palat separat cu invajatorij cu profesori si inva^S fata ca nu mai era proasta. Acum ca am sosit osteniti sa ma ospatezi iar cu noua cuptoare de piine. Intr-o zi. bine fripte la frigare ca sa ma pot intoarce in lumea mea. Da vecinii au zis ca el a zis. legindu-le cite un pietroi de git si inecindu-i in vazul multimii. mama-sa a visat ca o s-o fure cineva cind va implini 20 de ani §i pe urma ea s-a intristat. Fata s-a facut mare si a invatat si a vazut ca sint si al|i oameni pe pamint. 17 . ROBINSON fost un imparat care n-avea copii. Care va pleca s-o cate? S-a adunat lume. De trei ori striga asta. uite barca. £1 ajunse la imparat. Tu ai zis. fete de onoare. si ajunsa in barca si puntea s-a ridicat. Si ea inainte: tico. ca este asa de dulce carnea de om. tico. tineret. Lumea tace. Parintii ii spuncau ca nu mai e lume decit ei sint. Si le zice fetelor: ai sa vedem barca. Si aveau doua fete care o pazeau. armata. Imparatul ospata bine Pasarea maiastra cu bunatatile cele mai alese de pe fata pamintuluij o incarca cu de toate pentru drum lung si pasarea se intoarse in tara pustie. noua buti de vin. a treia zi cind se pun ursitorile. imparate ! Da a zis cu o gura mai moale. Da imparatul zice Lasa ca nu e nimica. vine ma-sa la ea si-i zice: Voi ce ziceti ca nu mai e lume pe pamint? Pai uite in geografie. iar el raspunsa: De bre. ii sui pe cite un magar si-i mina in imparatie cu tobele sa afle lumea de ce fel de fapte sint buni. ca cine va gasi fata.! : — tare Baiete. ca pleci ? — — — — — ! — — -Eu! Si i-a dat 30 de arginti. da ea zise: Aaaa. in istorie ce scrie? Pe urma se duce la imparat si-i zice ce s-a intimplat. noua vaci. ma. sa ducem fata acasa ca s-o pazim si n-o s-o fure nima. acuma sa-mi spui de unde talpile picioarelor ai avut carnea cea de pe urma. Pe Fiul Vacii U casatori imparatul cu zina cea mai frumoasa si toti nuntasii o facura lata. te inghiteam si nu te mai scoteam pe lumea alba. Fetele ramasera in gradina si vasu sa dusa cu fata. insa din carti citea ea ca mai este lume. Da regele a incurajat-o ca o va A La pazi §i n-o s-o poati nimeni s-o fure. asa o fi fost sa fie Da a dat ordin in toata tara. ii povesti cum 1-au inselat cei doi frati si au vrut sa-1 omoare ca sa se insoare cu zinele cele frumoase.

ca e un zmeu care la trei luni vine la mine si te omoara Da — — Noi sintem el plecati in catarea ta. Era un ostrov. 1-a ridicat la gura Robinson era militar. Mosul ! — cind a vazut ca e gata mincarea. un mos. Cind cazanul fierbea. legat-o de-o prajina. vin cu totii. Da s-a cunoscut ca e un strain. Sta el cit sta si aude oameni. Intra in balta si pe scara in cuib. cind acolo doua babe salbatice. Pe urma s-a dus la imparat si i-a zis el — tmi dai pentru trei ani mincare. In ostrov. mosul se trage linga cazan si-1 soarbe. Da el mersasa numai trei luni. ca daca va trece vrun vapor sa-1 vad!. gasaste inelu pe geam. si doispe marinari. cu salcii mari. due pe fata la vapor. Ei s-au pus pe beutura si pe chefuri si-au mers cit au mers pina s-au saturat de beutura si de toate. iar dupa vinat si ei au plecat. El 1-a bircait pe mos in pozanare si a dat de o cheie de aur. i-a zis sa ramina el. El se intoarce cu vaporu. scos sabia si le-a taiat si a fugit. venit si aci unul. a tras la margine s-a dat el jos si 1-a luat si pe el. a luat vro cinci-sasa ajlaci si a plecat cu ei din crisma-n crisma in ale sasa zile nu le-a ajuns banii. cu ierburi si cuiburi. dau peste o casuta. cu scari pina la cuib. o camera cu perdele si canapele. a pus prajina la marginea marii si a facut samne. intra. Sa due in padure. Pe mare A zi.: . Si a trecut un vapor si 1-a vazut. vad cazanul plin si pe mos mort. a luat cazanul de urechi si 1-a sorbit. capitanul a pus-o pe fata sa jure ca el a gasit-o. A durmit toti. Au trecut pe subt el A doua ammaza A 1-au gasit. S-a dat jos cu tot ce a avut. Avea o pusca si impusca pasari' da n-avea pine. I-a dat si au plecat pe mare. Da in odaie nu era nici un loc pentru cheie. Vede salbatici cu lanci pe umeri. Il intreaba pe mo? de ce natie e? Da capitanul era destept. de parca era acolo un sat. Acolo el nu stia limba din aia tara. alta usa vede. beutura. S-au dus pina la margine si iar nu 1-au vazut. El a inceput sa se Iese afara. Da si S3 ma lasi sasa zile ragaz sa ma gindesc cu ce sa plec in cautarea ei. S-au intors venit la marginea marii. Pe urma o cu toate bogatiile si au plecat cu vaporul Dupa trei zile fata si-a adus aminte ca a uitat inelul pe geam cu monogramul lui tata-sau. vede oglinzi si o fata. a dat jos de acolo. S-a suit intr-un copac stolos si cind au venit salbaticii nu 1-au gasit ! Toti 1-au catat. Cind vin ei n-au ce minca Da ei nu-1 cred si-1 cearta pe bucatar. sa piece ! plinga ce-o sa se faca el singur aici in insula. Au pus cazanul si-au plecat la vinat sa manince ceva proaspat. Au lasat acolo cazanu in care gateau. L-a vazut un mos. Pe scari in jos. da nu inapoi si el s-a A — Tu — Ai esti strin? cu mine acasa ! 18 . Ziua la sa facea ca doarme. Alt bucatar a ramas. Intr-o zi i s-a parut ca vede un punct negru pe mare si a indreptat vaporu intr-acolo. A catat si a gasit in dusumea si a sarit de acolo in copac. Cind se trage mosu sa soarba i-a dat una-n cap si 1-a omorit. Le-a dat la babe da i-a dat si lui. iar coboara. nu i-au facut nimica. a luat banii. Ea cind 1-a vazut s-a speriat si i-a zis: Ce cati aici. a taiat camasa. Fiecare s-a dus la cuibul lui. iar s-a dus la vinat si-i mergea lui bine cu laptele ala. Nu e nima in ea. muzica. Se-ntoarce la vapor. da de-o balta. veneau cu demincare acasa. Da Robinson sta singur si plinge si se plimba prin padure. Acolo. cu nuci cu lapte de cocos. iar babele il incercau sa vada daca e tare carnea sa-1 manince. Da vaporu era din alta tara. A doua zi. Da punctu tot sa marea. il intreba in toate limbile si nu le-a raspuns. da capitanul de vapor a luat vaporul si-a plecat.

mitraliere. serveste pe top invitatii. imparatul avea Cum a 19 . Ridica ochii la el. Da lac rasarea soarele. Pusa el afara o firma cit o conserva si trece intr-o zi imparatul si se mira ca el are bani si nu stie ce face cu ei Il cunoaste pe imparat si sa imprietenesc. ti-am spus sa nu umbli acolo? de oameni rai. Da Robinson nu era sigur inca. traieste bine. muzica si era mare veselie. a luat paharul a baut si inelul l-a pus in pahar. Maninca bine. Vine si el. un portofel. Mosu a plecat si el a ramas cu cheile. Cerceteaza va face razboi. n-am mila de tine. sabia nimic Si i-a foat rcbi pe imparat. — Da ratul vecin. cheama si pe cei de la otel. iti vin banii ca pe apa. Cheama el imparatul. vine azi in port. Ajunge sa se faca si nunta. Da in timpul nuntii ea s-a indragostit de un alt imparat care era desti. Acum fata s-a dus cu acel imparat. Dupa citva timp veni si fata cu vaporu Se scoala intr-o dimineata si vede orasul tot impodobit. imparatul si Robinscn pleaca Cind Robinson striga: ! fara grija ca o sa-1 bata pe impa- Taie sabie. ama i-a spus sa nu umble intr-o odaie. Iar portofelul. pe urma a inviat. o fioare galbina. sa se cunune. El se uita si nu zice nimic. $i i-a mai spus: — Pe bat incaleci si unde te gindesti acolo ajungi. I-a dat cheile. imparatul vede ravasul. a deschis-o. iar Robinson mai ramasese numai cu floarea galbena. pusti. Merge la Vin acasa §i imparatul vecin ii scrie la fata ca sotul ei are o sabie fermecata sa i-o ia ca altfel nu mai tuna-n casa ei. cum a plecat mosul. Robinson durmea cu ea subt cap. da floarea de oi minca-o te prefaci in orice vietate ce te gindesti. daca granita cu sabia si se gindeste pina-i taie pe dusmanii scria lui ta-su ca sa-i arate. inghite lac frumos in fata palatului. ea si sa duce sa i-o ia ! Da cata prin sclad o alta si i-o schimba si-i scrie imparatului strain ca i-a schimbat sabia si din ecu incepe razboiul. dar A degeaba. cind te gindesti la bani. da cind a ajuns la el. merge la otel. — N-am umblat — Ei. la ce te giniti A — Nu auzit mosu. e obiceiul mireselcr sa se serveasca ea intii. n-ai umblat — Uite nu mai poti sta aid. taie. a inceput sa bata tunuri. sa nu-i faca nimic. venit armata. Cu sabia. si la nunta Imparatul acela §i ii merge la Robinson taie sabia. Imparatul. Pe urma sa pune si face gramezi de bani. Da ia sa faca o incercare S-a incalecat pe batul ala si s-a pomenit in orasul la care s-a gindit. Baiatul. s-a uitat cum in flcarea. Da Robinson a scapat cu fuga. Si-a facut nunta frumoasa. Da ea nu stia care e sabia. Ce sa faca el §i la — se un duce pe picioare la imparatul dusman. Da capitanul cu ea la brat si muzica le cinta. da el n-a crezut in ce spune mosu. I-a dat si-a plecat. bea bine. sa imbraca bine. drept la odaia unde a zis mosu s-a dus. Pe urma ea a povestit cum s-a jurat ca sa n-o arunce-n mare capitanul si cum l-a lasat pe el in padure. Otelierul ii spune tot ce s-a intimplat: sosit fata imparatului. Da dau un bat. da ea a lesinat si a cazut jcs. or sa-1 omorim? Da Robinson zice sa-1 lase liber. si o sabie. suparat zice: Sa-1 inchidem. ea singura taie capete ! ! ! —A A Cum — chemat plinge top. mchis usa. imparateasa puscarie cu ei.! ! ! Cum L-a povestit ce i s-a intimplat.

iar asta se procopsise ia scurta vreme. numai el a stat trist ca nu-i daduse Duainezeu nici o bucurie. da ea fugea. a rosit oua. n-am sa ma imbogatesc numai de aur ! Si l-a aruncat in apa. a mincat si s-a veselit frumos. Ii iesi vorba-a sat ca umbla cu maghii. Si fugi prin palat dupa ea. Ceilalti pescari se mirau. Hai sa se duca de Pasti sa arunce navodul. Se duce. fara vite in batatura. faja de Cel de sus. muierile alelante. ca-i chiraiau copiii de foame. venit ziua de Pasti Toata lumea s-a premenit frumos. ca altfel au se poate. — Ei. pe urma se puse sa-si ridice casa si pe linga casa leauri mari pentru vite si grine. in ziua intiia de baaet. fameie. arunca navodul si cind colo. pestisorul taichii. Da ea nu credea si fugea de sa omora cu firea de spaima. sarac cu solzii tai A — 20 . Mai intii isi cumpara o iapa. ai mila de mine. Ce ratoi frumos ! Ce — rapi frumos si Da nu il se departau de sabie. voi stiti ceva da prindep peste. Da in fundul navodului un pestisor rosu plinge. A fost un pescar sarac lipit pamintului si toate un ! El avea A — Am sint eu si asa. Pasti. iar el s-a insurat cu alta imparatita. Spune uade e inchisa mumi-ta si tata-tu? Atunci ea i-a dat portofelul si banii si el a iertat-o. tinea — — — — Nu — A PESTI?ORUL ROSU ii mergeau de-a-ndoaselea. s-a imbaiat cu « rodul pamintului » sa nu-si piarda neamul. se-nchina. Sarira copiii si muierea cu cosurile de desertara luntrea si se umplura de fost bucurie mare si multumire. A doua zi de Pasti iar umplu luntrea cu peste si a treia la fel. bordei cutrupit cu paie. ca altfel nu se poate. ca pe tine nu te omor ! prins-o. la sama sa nu fie vro ispita ! Ce ispita. prinde-1 viu ! Da ratoiul fugea pina la mijlocul lacului. Ciad se intoli muierea si nurorile si se dusera la hora-n sat. Tncepu sa prinda omul cheag. ca acolo se aduna mii de pesti si ai sa te faci bogat. Pestisorul rosu a tulburat apa. Se dezbraca fuge dupa ratoi. nu vezi ca e ratoi? Ratoiul la mijlocul lacului s-a dat de-a scufundiselea a pus mina pe sabie si iar s-a prefacut in om. L-a omorit pe imparat. Da muma-sa si tata-su au cerut s-ojomoare. Ei nu se alegeau dia balait mai cu aimica. Si el a zis: fugi. fara leauri. striga cit gura: Prinde-1 viu. Omule. ca poate vei fi odata la grea cumplna si eu sa te-nvat sa dai cu navodul uade tulbur eu apa. le ispiteau in ciuda zicindu-le: Fa. facefi maghii. omul a aruncat navodul si a umplut luntrea cu crapi si somai. poate cade vreo mreana sa-si faca ciorba de mincare.! inghitit floarea s-a prefacut in ratoi. Barbatul tau umbla cu necuratul de prinde atita peste. de au mai stia ce noroc a dat peste capul lui. si A venit imparatul si imparatita in balcon sa uita la ratoi si sa mira. am sa te scap de la nevoi. navodul gol. pentru tradare si au si omorit-o.

dar si ei cazuti pe ginduri. Pestisorul rosu il vede. El nu se poate pune in colti cu ea si se sa prinda pestele. in maghii. pe care-i mincam cu maruntaie cu tot? jura-te. lasa-te de maghii ca mult este pina la rai.! ! ! : ! : — Nu facem. iese la oglinda apei si-i graieste: duce nu te — Stiu ca muierea ta ti-a poruncit sa ! sa-mi multumesti. De acum fugeau pestii de el cum fuge dracul de tamiie. zise pesti! ma prinzi si sa ma tai in patru bucati. Soseste si barbatul cu copiii. Alta data iar se duce la hora. mai nostru ! — barbate. ma. Iapa i-a 21 . nu fac vraji. daca nu-ti pui friu la gura si lacat la inima. s-o ingropi in gradina cu flori pe strat. n-are ce face. Ii parea rau. El a facut intocmai cum 1-a rugat pestisorul rosu. La noua luni. Ce era sa faca bietul om? Daca 1-a tocat atita la cap. dar de iad. el n-a avut incotro si i-a spus taina cu pestisorul rosu. auzi ? A — Asa i-a poruncit muierea. pirleaz te desparte. Dracul isi baga coada in toate si atunci cind crezi ca doarme in poala ma-sii. Bucata ce vine o dai la iapa si o alta la catea. prindeai citiva juveti. Ai sa te saturi tu Vine femeia dracii — ! ! acasa suparata cu nurorile si fetele si toate se pun pe lavita si pling parca 1-ar fi bocit pe un mort. te iau toti ! din balta. Nu crede. ea o sa-1 ia deoparte pe cornul casei si cu inima-n dinti o sa-i zica Mai barbate. ca barbatu-tau umbla cu vraji Dar cind s-o sarura dracul de el. neam de neam din neamul tului si am ajuns noi sa facem o asa rusine nu s-a dat de partea necuraMuierii insa ii intra in cap ca barbatu-su face ceva si ea trage rusinea lui dupa ea. sa nu patim ceva? — Auzi. ca de nu pun joarda pe tine. Far'de rau — un Mai barbate. de unde sa stim noi sa umblam cu diavolul Cu uciga-1 toaca. tace si rabda. Muierea iar ii zice: Nu te mai duci de azi inainte la peste ca te ineaca dracul. nu te mai fa. ce sa vezi? Muierea i-a nascut doi gemeni frumosi ca doi luceferi de pe cer. muiere. dar n-avea ce face. O sa te vad eu atunci cind o sa dai la Timoc cu ciobul ca sa iese pestele la mai desdntind: — — Iesi. a aruncat navoadele si n-a picat nici un juvete. Din pirau. muierile dau buluc peste ea si-i zic in fata Fa. mai barbate. rau. o sa ramii fara avere si fara barbat. jura-te ! — Mare. doua zi. dar daca ma las de pescuit o sa ajung iar un nemernic. Sa Dar mai intii si-ntii ma omori Daca crezi ca asa se cade am si eu o rugaminte. lumea vorbeste pe la colturi ca esti in slujba cu necuratul. Ca-i mai rau. tac.anince femeia ta. a pus virsiile. fa daica. Cu muierea si cu dracul poti pune. maghii. pime mina pe piept si te jura ca tu nu umbli cu maghii ? Spune cum de se poate acuma sa umpli navodul cu peste si inainte cind trageai. sa-ti vezi tu de treaba cu maghiile. Capatina s-o dai s-o n. Sa prinzi pestisorul rosu si sa-1 bagi in oala. iar coada. $tii bine ca cine-§i vinde sufletul dracului pina la urma se duce dupa el. — Nu se poate. sa stii Femeia. le vede. fa-o sorul rosu. Vine barbatul de la balait. ca-ti prapadesti casa si copiii Fa muiere. de o sa-si lase gainatii ciorile pe capul nostru.

Imparatul e foe si para. vraci si filozofi si aflara ca mai este unul singur. Simt un dor de duca Trebuie sa. tocmai buni de insurat. 22 . Se plxnge fata ca cineva a batut-o. Cind trecu de stresini mergea cu ochii-nchisi si miinile indreptate spre luna. — ! eu am murit. unul dintre frati ii spune celuilalt: Fratioare. fata 1-a recunoscut.cateaua doi catei dolofani si jucausi. Ostenii simtira baiatul. si tata-su mura alba. ea parca are aripi de pasare. soptesc batrinii. Lumea de jos o priveste. ea se sperie cind se destepta si fugi rusinata la patul ei. da pinteni calului si se duce drept la palatul poleit cu aur al imparatului. se minuneaza. Pe burlanele palatului se sui printesa intr-o camasa alba ca spuma de mare. un glas din cer se coboara si ii cinta si nimeni nu stie ce taine se ascund in toate intimplarile astea. plec in lums. crescura cSteii si crescu trestia. Fiecare si-a ales un cal si cite un ciine de vinatoare. Ea imbratisa iubitul si se lasa pe burlan sa intre in palat. danseaza pe virful palatului. ridica miinile spre luna si o cheama s-o duca sus. merge. Daca s-au palit amindoua firele. Crescura minjii. Dansa si parca saruta un Fat-Frumos coborit dintr-o stea. Ii fura luna sufletul noaptea si se urea pe burlanul palatului sus pe creasta castelului. cita frunza si iarba si pe nici unul nu 1-a recuUnde sa fie nebunul se gindira mai marii imparStiei. Se tainuie ei ca sa n-auda baiatul si povestesc despre fiica imparatului ca este lunatica. sa mergi pe stratul din gradina si sa vezi daca s-a palit un fir de trestie sa stii ca ma aflu la strimtoare mare. acolo la ea. ca sa se sperie mukimea sa nu mai sara peste gardul imparatului. El ii trase doua palme. Iar daca te-i uita pe batista si vei vedea trei picaturi de singe s5 §tii ca nascut doi minji frumosi rasarit si doua trestii inalte. un spion prins in iscoada noaptea in gradina imparatului. Din coada au Tot ce s-a facut. Se aduna intregul tinert t. trage la un han El trage cu urechea. Se auzeau trimbite si un glas cintind cu dans frumos te facea sa uiti ca esti pamintean. a dat pinteni calului si dus a fost. pierdut si 1-au uitat. Dar cine este batausul? Da porunca sa se aduca toti tinerii din imparatie si sa treaca prin fata printesei. ca nu e cu putinta sa ma despart de tine. Sosi mijlocul noptii. pin5 ce ajunsera danaci. il schingiuiesc si el nu spune nimic. cu fiori de moarte. fara stirea parintilor. Cresteau copiii si muma-sa nu-i putea deosebi unul de altul. Leaga calul si-i da zob. nascut si crescut erau la fel de asemanatoare. doar. Intr-o alta seara isi leaga copaiul si se furisa in curtea palatului. A plins mama-sa intr-un oras mare si sa conaceasca. sa stii ca nu mai am seapare. il legara fedeles si-1 aruncara in temaita sa-1 spinzure intr-o sarbatoare mare. isi ia cinele si cere hangiului sa-1 ospateze cu ceva bunatati. simt ca se misca pamintul sub picioarele mele. Tu sa ai grija. Era la mijloc de noapte. doar l-o recunoaste pe careva. Acolo. cum seamana doua picaturi de apa. cu lulelele lungi cit o schioapa si maciucile mari cit pumaul. Luna era mare si se vedea un cap de om in mijlocul luaii. Se sui intr-un balcon si se pitula acolo. Ajunge el dar el n-a ca 1-au frumos numai din marcelalalt. a zis ascultat. sta impietrita de frica sa nu cada. se aduna maltimsa sa vada minunea cu suflarea oprita de frica si o vazu si el pe fiica cea frumoasa dansind pe coama palatului. Linga el la o masa stau doi mosnegi cu barbile atirnind pina in pamint. Atunci imparatul 1-a noscut. Cum 1-au dus pe asta. — Ba. Il bat. Intr-o zi.

Nu om Flacaul ingenunchie in fata ei rugind-o sa n-aiba frica si sa-i tie capul in poala sa se odihneasca fiind ostanit de drum. in timp ce se auzi balaurul darimind padurile si scotind fiacari din cele douasprezece guri. ii mai taie doua capete. Cind se lasa sara ii slabira puterile. pravalea bolovanii si pirjolea totul pe unde trecea. Fata inmarmuri de frica. cind s-aude din departare strigind imparatul sa opreasca. Flacaul adormi dus. Tremura lumea de groaza lui si in chiar acea zi linga fintina fiica imparatului. se azvirli pe cal si zbura in vazduh dupa zmeu. la palat mare bucurie ca fiica imparatului nu mai este lunatica. le pune in disagi. Cind colo. Sunara trimbitele. astepta sa vie balaurul. fata nu se mai suie pe casa. or — Nu A Merse el cit merse si ajunse intr-un oras mare. drept la flacau se duse. Cind ajunse imparatul. apoi inca doua si mai ramase cu unul. Scoala El nici vorba sa auda. care le bea toata apa din fintina si pe deasupra o vrea de so|ie pe cea mai frumoasa fata din imparStie. pe fiica mari fi imparatului. Scoasera baiatul in tirg sa-1 spinzure in vazul norodului. fiindca asa e scris lui sa colinde lumea si — Scoala-te 23 . dar ea ii dadu apa voinicului necunoscut. Printesa rasufla de bucurie si-i dadu ulciorul cu apa voinicului. Varsa para si otrava. Fata incepu sa plinga si lacrimile ei erau atit de fierbinti incit ii arsera fate flacaului si acesta sari drept in sus. El le-a suferit pe toate. are sufletul robit de luna. — Mai baiete. cazut pe ginduri si s-a pregatit sa piece sa-1 caute. Trecusera citeva zile de atunci. cum le sufere cinele si magarul. Dar toate casele erau cernite si lumea trista. baiatul isi lua calul si pe aici ti-e calea neica. Intr-o vagauna numai capete si oase de voinici care s-au incumetat sa era se lupte cu balaurul. Puse mina pe gida si sabie. prea inaljate imparate. Niscai oameni stau la o masa si se vaita ca s-a aflat o ala mare de balaur. de la prinz pina la chindie si numai sapte capete i-a taiat. Sa facem nunta sa se dudi pomina peste mari si peste {ari. c5 eu am alte ginduri. Dimineata. cu limbile lungi ca niste sulite. sara aceea. sa opreasca spinzuratoarea. calaul vru sa-i puie streangul la git. parca ar fi fost oparit. si ostire pe lume care sa-1 infrunte pe acest diavol ce darima copacii. E tot numai zdrente si pielea de pe el vinata de batai. sa-si faca seama cu ea. alte treburij am porunca sa fac ceva si trebuie sa colind lumea. frumoasa ca o zina si tinara. dar voinicul se ferea. se poate. El scoate limbile cu otrava. Si-a dat el socoteala ca din incurcaturi mari a scapat frate-su teafar si a ramas pe loc: de aceea a reinviat trestia. isi ia ramas bun de la fata si pleaca. Leaga calul si intra intr-o cafenea. cu case inalte. Sa mergi la palat sa te intolesc precum e un fiu de imparat si sa ti-o dau de sotie. Il misca pe baiat: ! ca vine fiara si ne maninca. Il dezlega de lanturi zicindu-i: pus la Din nu mai ce-o fi dar tu mi-ai scapat fata din miinile diavolului. vede frunzele palite la o trestie si isi da seama ca ceva rau s-a petrecut cu el. S-au luptat. Doarme linistita si nu mai vedea luceferi in luna care o cheama sa se marite cu ei. rasucea sabia si-i reteza eel de pe urma cap. Fata il lasa sa-si aseze capul pe soldurile ei albe si sa-i cate in cap. Fratele care-i ramasese acasa. Ii ceru balaurul fetii un ulcior cu apa. ca cica e spion ticalos si pacatos. poduri lume frumoasa. Se umpluse vaile si piraiele de singe. Se facura pregatirile de scoatere la spinzuratoare a flacaului. vede ca trestia s-a inviorat. Imparatul il umplu de bani.cazne si mai mari.

Intra. Generalul arata capetele si imparatul isi face socoteala ca biata fata si-a pierdut mintile de teama si de groaza. fratilor. — Limbi n-a avut. de s-a dus vestea despre cinstea imparatului. maica. dar lui de asta nici ca-i pasa. stati. Auzi. de ce este in stare. acum a venit vremea sa fie spinzurati tilharii cei mari si sa scape cei mici. ca aici e raiul si — riu si acolo o padure mese intinse 24 . Numai fata nu vrea sa se marite Zice ca nu este el viteazul. dar de la o vreme il muncesc gindurile ce-o fi in odaile acelea ? Isi baga dracul coada in oala lui si-1 indeamna sa deschida odaile sa vada ce minunatii zac ascunse acolo? ! Deschise usa si de-aci intra intr-o gradina. Opriti nunta ! Pina acum acest dregator a spinzurat tilharii cei mici. mai baiete. lua fata calare §i-i arata imparatului. prea intelept imparat Dezleaga desagii si le izidi pe ! il ! ! jos. Trece un pod peste un cu ulcioare cu vin si bunatati pentru d-ale gurii.: ! ! : s-o apere de necuratul. iar pe cei mari i-a facut scapati. — Prea sa-1 intrebati inaltate imparate. ceru-va pe acest mire viclean si ticalos. acum cu tine? Eu zic sa fac o manastire de pomina cu virful in nori si acolo sa va cununati. Dracul nu-1 lasa numai asa. amindoi se apleca in fata mariei sale imparatul si grai: se opri drept in fata altarului unde sta princu coroanele pe cap. — lata limbile. Flacaul prinse gustul dragostei si toata ziulica se juca cu printesa prin paduri si poienile cu flori incit uitase de tati si de frati. maria-ta — Unde sint limbile. La fintina mai intii sosi un general trimis de imparat sa vada ce a mai ramas din fiica sa. baiete? intreba imparatul. Intr-o zi. Asa a si facut si pe amindoi i-a cununat. de ajunse voinicul ginerele imparatului. cu ce drept ia sotie pe o fiica de imparat asa de frumoasa? Atunci ginerele raspunse — Eu am omorit balaurul — Cu ce dovedesti? — Cu cele douasprezece capete — Sa le arate limbile. Imparatul de bucurie zor nevoie sa marite fata dupa el Ei i-a scapat viata si norodului i-a dat apa. necredinciosul general a fost spinzurat. Atunci imparatul se minie foe si striga la popi. Peste tot era o mare veselie. El taie capetele. iti jur zise el. colindind prin imparatie si voinicul ca un ofiter imparatesc sa cununa la manastirea de aur cu fiica imparatului. sa intru. Cintau lautarii si fetele se omorau jucind si iubindu-se cu baietii. ! ! Imparatul nu ia in seama vaicareala printesei si da inainte cu pregatirile de nunta. la gradina o poarta de aur si o baba il pofteste pe pamint. Printesa se intrista ca nu merge la imparat sa-1 daruiasca pentru vitejia lui. Ce sa facem. ramine in palat si-i criceste muierea: — A — — Mai. aflu ca sinteti un imparat intelept. ca asa sint balaurii raspunse mirele. intra. poruncit sa ridice spinzuratoarea si in vazul lumii. Se supara voinicul si isi zise in gind ia sa-i invat eu minte pe oamenii : vicleni si ticalosi ! Tntoarse calul si tesa plingind linga mire. Vin niste zine si-1 poftesc undeva in Padurea Fermecata si cum ii dau sa bea vin fermecat se impietreste si ramine stana cu cine cu tot. care se da drept viteaz fara pereche. tine capul in poala ma-sii si-1 indeamna sa se aseze pe chef. ca el a fost singurul care a facut zob namila de balauri. protopopi si mitropoliti: Stati. in soba asta sa nu intri niciodata daca vrei sa — N-am ! fie bine. Deodata batu pintenii.

nu stiu nimic — Bine. Se intoarce si ea cu spatele la el si adorm suparati. de nevoie. Plinse de bucurie ca 1-a regasit iar el ii povesti patania cu vrajitoarea si suferintele indurate de Pestisorul Rosu. a sarit pe cal §i-a pomit-o in lume ca fulgerul. Atunci el ii povesti sotiei sale de ce 1-a asteptat pe fratele sau. Se vazura fratii fata-n fata si cinii lor credinciosi la fel. insa ia-1 de unde nu-i Cotrobaira nimic Se lasa peste toti o tristete ca de moarte. iar pe zmeoaica o sfisiara cinii in bucati de o mincara ciorile si vulturii. apoi ingenunchie si spuse niste vraji si descintece. crezind ca este sotul Tl asteapta sotia. impietriti de mii de ani. dar ! ei si-1 mustra. il ! si-n gaura de sarpe. te adoarme cu vin si te impietreste pe veci. Veni si sotia voinicului nostru. El se preface ca doarme. lua apa fermecata intr-un ciob. o viata are omul si: sin Cit e mosul de batrin. arunca apa printre picioare pe statuie si piatra se prefacu in carne si porni pe picioare. — Babo. La buni frati ca dumneavoastra ! 25 . pacatele mele. merge tot inainte si o baba numai osul si pielea cu un dinte-n gura il tot pofteste sa treaca puntea in Padurea Fermecata. Si-a zis in gind. ci e ! ! — De ce n-ai ascultat si te-ai fost potopul. Cind il vede fata se bucura. Cinii amindoi sar pe ea si de voie. lasa-ma ca spun si laptele ce 1-am supt de la muma Uite acolo e Padurea Fermecata si pe poienile cu flori. Tot Iar apoi: ar minca mar din ! Mii de Facura o nunta imparateasca. — Ba. Dar mare a fost incur catura ! Ea vede doi soti la fel de frumosi. Sa-1 inviezi pe fratele meu daca vrei sa scapi cu zile Tl trecu puntea. deschide usa la odaia cu pricina. il stropi de citeva ori. ca frumoase neiubite in Padurea Fermevorba batrineasca. Se repezi cinele §i-i rupse o bucata de carne din pulpa. ani sa pomeneasca. toti tinerii care visasera atitea mii de ani in Padurea Fermecata. se mosnenii si atitea fete pusera pe joe veselie. dus in padurea fermecata ca acelea nu sint zmeoaica vrajitoarea care te stropeste cu apa fermecata. Sosi atunci si fiica imparatului care iubea luna. Se scoala si isi ia cinele. Se deschisera atunci portile spre palat. de cind a zine. Se sarutara si poruncira vrajitoarei sa invieze toate pietrele adormite. ! — Iar cind vazura cata. pe linga fintini si izvoare numai Feti-Frumosi si nice de imparati. dau drumul cinelui si te face praf. se pregatira de nunta mare intre fratele sau gemen si printesa pe care o vindecase de boala lunii. ca altfel o spinzura de limba. capatara glas si se pusera pe jocuri si cintece. atunci sa te sfisie-n bucati. Fratele sau vede trestia cum se paleste si i se-ndoaie. Dar bine ca n-ai ajuns la ea. ca umbli cu maghii. zise el. maica. Cinele nu se lasa nici el si tot dupa el pina ce da de palatul imparatului. scoate batista si pe ea trei picaturi de singe.asteapta imparatul. Se culca el cu ea dar sta bosumflat. stelele si luceafarul care ii furase sufletul. cu doua palme. cazura zidurile mari de piatra dintre cele doua lumi si venira aci toti imparatii sa vada mimmea si zinele ramase pe pamint. spune unde 1-ai impietrit pe fratele meu? — Ba. Stia ca are sa vina in Padurea Fermecata. Tnseamna ca e mort.

Crestea fata. brinza si i-a aratat drumul la sora Sinta Vinerea.! ! : PETRISOR CEL IUBIT A si tot fost odata un imparat si o imparatita care n-aveau copii. care eria toata albita si a luat merele sa le duca acasa. sa te sui ca tu ai sa le — Fugi. s-a dus la rege si i-a spus. apoi a luat ea o plapumS in cap Pe urma a nascut o fetita si i-a pus numili Luminita. tot palatul e trist ca moare regina Dadura veste in tara ca moare regina. ca vine mosul El s-a facut doua fiare de legat si a plecat la rege ca el vrea sa ia merele. I-a dat sa manince si pe urma nici ei n-a stiut incotro. i-a umplut traista cu bunatati si i-a dat si el sa bea apa din urcior si aimindoi au beut apa din urciorul fermecat si a plecat mosul. Petrisor. ce mai stai El s-a sculat. de nu dau drumul la catelusa cu dinti de otel. spusera reginei si a trimes dupa el sa-1 ! Da gainareasa imparatului avea al un fiu numit Petrisor. Da a doua oara a bircait la mere n-a ascultat-o pe Sinta Duminica. Da Sinta Duminica i-a zis sa nu bircaie la ele pina acasa si a plecat el pe jos. zile si trei nopti pe craca aia si acolo da de o casuta mica. pina nu mai veni nima la fata si lumea sa spaminta si nima nu mai indraznea. ea a zis: Daca esti om bun intra. S-a dus Petrisor si muma-sa a ramas plingind. Mergind el in jos. Pe urma si apoi a nascut la geamul ei a crescut un mar cu doua mere. — in cu apa vie si-i zice: dus la fierar si-a mosu somn i-a zis: Scoala. nu incerca ca toti s-au prapadit si nu 1-a lasat. azima. Fata se facu frumoasa si tatal ei se numea Ciutura-imparat. El eria acum te face — Cine e? — Om bun. tu mergi. El a apucat-o pe cea din mijloc. arunca jos din ceri. prau si te — — 26 . §i inca dupa trei zile a ajuns la Sinta Duminica. Da el tace si n-o baga-n seama. n-a mai vazut nimic. Bate la usa A dau drumu la catelusa cu dinti de otel. a multamit la Sinta Duminica. S-a dus si la pom sa se suie si s-a suit pina nu s-a mai vazut asa de inalt crescusa. S-a facut ceata. Cind ii veni vremea de maritat. ai sa iei merele de aur. L-a culcat pe un pat de flori pe ramura aceea si a visat ca s-a deschis cerul si mosul i-a dat doua mere de aur in mina. Cind s-a trezit a vazut merele de aur linga el. Da cine sa suia cadea si murea. Da el a spus ca a plecat dupa merele de aur. Da mosul era galbin si slab ca un sfint. crestea si maru fara alte crengi si in virf eria un mar de aur. Intr-o sarS viseaza iai. — Daca esti bun intra ca de nu. sari.* palatul era trist ca n-aveau copii. I-a dat pine. Intr-o zi trece pe acolo un erau tristi mos cu un si urcior in — Apa mina cu apa vie si striga: ! pentru copii Apa vie pentru copii ! Aude si imparatul aduca pe mos. incotro s-o ia. Dupa noua luni regina moare si moare. da ti-au ruginit merele-n sin. Da pomul tot sa ingrosa mers el trei si in virf cu trei crengi groase. servitorii lui. muica. Crestea asa de repede ca se ridicase sus de tot si numai marul din virf stralucea. S-a pregatit in sacui cu mincare. imparatul a zis ca aluia ii va da fata care sa va sui in virf sa ia marul. zice o cioara: Petrisor. Le-a luat. Da — Tu Petrisor. I-a dat regina vin si mincare. Petrisor. a adurmit si a uitat sa se scoale.

hai? fost. vinat si negru. Atunci zmeul a cazut si a murit. Da cind a ajuns el la cai. ma. declara razboi. da cind sa intoarce mirtoaga lui. a maturat de 90 de ori si paiele le-a adunat. Si intr-o zi zmeul ii spune ca are de gind sa mearga la o nunta in pustietati peste mari. Ce faci. Petrisor intra in ureichea mea a stinga si iesi pe dreapta si a iesit in toale de argint. Da imparatul ii spune reginei ca un inger a trimis Dumnezau de 1-a batut pe Lingura-imparat. Si a plecat Petrisor acasa. A scos apoi un cai. — Sa ia 90 de maturi si sa mature de 90 — — — — ! — scuturi din friul galbin. a ardicat arpiile si pe front. Ii placea de foe. El sa duce acasa. iar in noroi. Baiatul a primit ca — — de ori maidanu sa nu ramiie de pai si atuncea sa ne ia sa ne scoata afara si pe noi. la douaspe noaptea le dai o tava de jaratec ! n-avea ce sa faca zmeului de el ca avea grija de cai. am fost. El zdrancane capastrul ajunge la mlastina. ma. Si Lingura-imparat s-a pus pe fuga ?i-l batu el pe Lingura-imparat de-1 facu loman. Petrisor. saracu baiat. a ascuns merele pe masa si casa s-a luminat de mere. am scapa si noi. tu sa nu scoti caii din grajd ca daca eu aflu. Atunci a scos a treia arpie si au trecut otarul. Acuma vinat vine si merge la rege. sa se duca cei mai tari El s-a suit pe o mirtoaga si s-a impotmolit in imala. si Uite ce ai la mine de facut? Eu am trei cai. Nu se duce la imparat. de acolo prau s-alege de tine. Petrisor. sa baga pin urechea stinga si iese pin dreapta. Bate la usa si iese — Ce cati. Dupa aia el a iesit de acolo. cu mirtoaga. Caii au zis: Ia-ne. Cind tree ostasii. pe al doilea si cind sa-1 scoata pe al treilea. facindu-se carbune si caii au scapat cu Petrisor. a zdrancanit din capastrul galbin si a venit galbina. da calul i-a zis: Fuga. capestrele si da-ne drumul. calul a calcat pe un pai si 1-a ingropat la o piatra in pamint. zdrancane el capastrul negru. Atunci el a facut asa: a gasit 90 de maturi. A. ca paiele strigau la zmeu. nu e cioara. ofitarimea rid de el. Ia uita-te ce sa vede? Sa vede o roata de foe dupa noi. Da unu Furtuna-imparat. de acolo un zmeu. manince. venit vestea ca trebuie sa se duca la granita. iar se 27 .! :: la locul in care se desfaceau crengile si el in loc s-o ia in jos si cind colo. ar scapa si el de zmeu. Ce sa zica acum? le dai fin sa ii tasali. declara si el razboi. vitejii pe linga el. caii au inceput sa vorbeasca Ei. eu plec la nunta. Si atunci imparatul iar a zis ca un inger de — — A — — Am si aur 1-a ajutat. Zboara ei si in zbor vad indarat o cioara. daca ar sti el ce sa faca. e zmeul Si au scos alt rind de arpii si mai iut' au zburat. da drumul calului. da cind oi avea nevoie sa fir — Pai ce sa faca? zisa un cai mai tinar. Atunci calul a auzit cum chiraie. fura calul. Era in aur imbracat. Da aude ca s-a facut razboi. Soldatii. El drept la ma-sa-n batatura. Lasa. vino la mine argat. ma. Rosu-imparat da nu-i da si-i calul. ai fost si tu la razboi. se termina drumul si dadu acolo de nn el a gresit directia palat mare. zboara la frontiera si-1 face zob si pe asta. arunca-te si au scos arpiile si au zburat cu Petrisor. — Bine. rid ca s-a impotmolit. baiete? — Sa ma bag argat.

a chemat pe vinatul. ajunsa iar la mlastina ii lua capastru. Mergind pe drum ajunse pe rege ii trase batista pun cu iesi si se lega la desti. il birui si pe asta. cred ca gainareasa a furat-o. Da gainareasa sta in fruntea mesii. iar in toale de aur. Cind vad ele. unde s-a bagat sluga ca sa scape si n-a spus nimic. ghicitor le-a spus ca ei au un mar in gradina care rodeste numai un mar. A treia oara iar nunta. eu ma imbolnavesc cu gindul la el. Apoi iar linga Luminita joaca si ea cu sticluta ii toarna pe par. Daca ei vor minca din mar. numai in haine de aur. zboara in hora si se prinde linga Luminita. El se duce. regina si o iau si pe fata. joaca cu ea si dispare. eu am dat batista ingerului in razboi zis fata: au vazut doua mere de aur pe masa. Da fata cade bolnava. ea eria sotie de imparat. ce stralucea. dar el nu vede la sale nimic. intra in urechiea stinga si prin dreapta. merge regele cu regina si cu Luminita si el ia friul negru. Lumea vede. o pune pe gard. Petrisor. ca pe omul ei 1-a omarit. tu sa iei o sticla de apa de crin si cind joci cu el sa-i torni pe par ca el n-o vedea. cu pietre nestemate pe el. Au dat sfoara in tara sa vina si ghicitori. Iar a dat drumul la cal si s-a dus acasa. maica. — Nu. dar degeaba. impara- A Un 28 . Ce sa faca ei. Se face acum nunta la un imparat. o spala. care nu aveau copii. La urma zdrancani de friu. Bine. Da el soarele ca de frumos ! Pe urma el pleaca. Intr-o zi. gaseste batista regelui cu singe pe ea. cu sabie de aur. are oichii negri ca ai lui — — — Petrisor. Vrednic esti. iar trece prin ureichea stinga si dreapta. intra in mlastina cu mirtoaga lui. sa iai fata mea. a zdrancanit au venit toti trei caii si s-a bagat in ureichile alui vinat. da pe parul lui a crescut o floare de crin. Cind ajunsa la Rosu-imparat. A luat el capestrele. Da Petrisor cheama calul cu capastrul galbin. a iesit in toale de aur cu pietre nestemate. Regele il vazu si crezu ca el este ingerul. Pe fereasta vad sirmele de aur ele luceau ca o lampa aprinsa. A fost nunta mare si buna. la fel coboara-n hora. Atunci s-a dus la rege si a zis ca gainareasa i-a furat batista. ce sa dreaga ca sa aiba copii ? Au umblat ei pe la toti doftorii. a Sa vina Petrisor sa vedem ce este? Cind vine Petrisor el cu crinul crescut in par ingerul care a biruit armatele. zice imparatul. Vine alta nunta in alta tara. Muma. da Luminita zice Muma. — ImpAratul cu doi feciori fost odata un imparat si imparateasa lui. il cheama pe rege. cind colo.: ! ! ris si batjocura. tinjesc dupa ingerul ala. Da cum — ! Atunci vad ei ca el e — Eu sint Arata caii sa-i vada si ei. da ea a fugit cu copilul la Ciutura-imparat. da cineva il atinsa cu sabia si singera.

Cind sa treaca ultimul munte in virful lui. Auzind ei treaba asta. Cind doarme dascalita au plecat toji patru prin galerie pina la casa babei. dar cind veti ajunge acasa. fiindca Dumnezeu il daruise sa cunoasca limba pasarilor. La un an si bucatareasa si imparateasa nasc cite un baiat. doua luni. dar cind vep ajunge acasa imparatul are sa-i puna otrava in ciorba daca nu poate cu cafea sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta ». Daca vei spune asta te vei face stana de piatra » Gheordache. Se spune ca daca or fost baieti ar fi risipit cenusa. Au ajuns la al treilea munte. S-au dus ei in satul cu pricina si au tras la o baba linga scoala dascalitii. Baiatul imparatului fu botezat Simon iar al bucataresei Gheordache. au luat caii si-au plecat peste munti. au auzit ca intr-un judet din imparatia lor se afla o comuna. cind auzi. vin la tatal lor si-i cer bani multi sa piece pin tara vada lumea. care tocmai se copsese. A tocmit baba oameni de au sapat galeria pina la scoala. Curata ea marul de coaja si il duce imparatului si imparatesei: Maninca ei din mar miezul si bucatareasa maninca si ea cojile. Dinsa a spus ca sint fete si nu baieti. fiindca fetelor le-a placut baietii. Sa cumpere haine de femeie si sa mearga sa-si tunda parul fiindca fetele sint tunse. Cind au ajuns la al doilea munte. dar intii sa le controleze daca sint fete si nu baieti. Feciorul babei Gheordachi mai istet decit Simon. are sa-i faca cafa cu otrava sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta. Dimineata baba s-a dus la dascalita si a intrebat cum sint. dar cind va veti duce acasa. fiindca se nascusera in aceeasi zi si in acelasi ceas si minut. unde o dascalita are o scoala unde invata doua fete pe care le tine inchise si ziua si noaptea si sint frumoase ca soarele. puiul — a inceput iar sa cinte: « Sinteti buni si frumosi. a oprit calul si a ascultat mai bine. Auzind aceasta Gheordache. un pui de pasere a inceput sa cinte: « mult sinte|i buni si frumosi. dar ca sa poata intra trebuie sa sape o galerie de la casa babei pe sub drum pina la scoala. Spun ei babei de ce au venit si ca vrea sa vada cele doua fete sa ale dascalitei. Umblind ei asa prin tara. puiul de pasare a inceput iar sa cinte: « sinteti frumosi si buni. Dinsul i-a spus: Niste pui de pasari cintau frumos despre noi. Dascalita a primit sa le aduca la ea sa doarma si sa invete. au fost de 20 de ani. opri calul si asculta si se intrista. Ea a pus intr-un lighean cenusa cernuta si le-a cerut ca peste noapte se-si faca lipsa mica in ligheanul cu cenusa si dimineata sa controleze daca-s fete sau ficiori. si cind sa-1 treaca in virful lui. lua cu el o jeava de stuf de la baba si acolo o taie in doua si jumatate o dete fratelui sau si si-au facut lipsa mica prin tava ca sa nu se cunoasca in cenusa ca sint baieji. Cind au terminat ei scoala. imparatul are s5 vada nevasta lui Simon asa da frumoasa si are sa dea drumul la un sarpe sa-1 29 . imparatul are sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. fratele lui Simon. S-au inteles sa fuga peste noapte. I-a dat imparatul pe amindoi la scoala.teasa va naste un baiat. care cunostea limba pasarilor. s-au destainuit ca ei sint feciori de imparati si ar vrea sa le ia. a mai cumparat patru cai din cei frumosi si iuti si apoi a vorbit cu dascalita ca i-a venit doua nepoate din alt sat si ar vrea sa le dea sa invete cu fetele ei la scoala. care cresteau frumosi ca doi braji si cresteau impreuna. Simon atunci 1-a intrebat: De ce a oprit calul si ce a ascultat. pentru ca aveau de trecut trei munti. Baba le spune ca e greu. fiindca sint inchise. Traind ei acolo impreuna cu fetele. Au trimis ei atunci bucatareasa sa culeaga marul.

dar daca nu reuseste cu cu ciorba ». Gheordache luii o sabie si se furisa in camera fratelui sau sub pat si cind veni sarpele pe o gaura din zid ii taie capul si trase sarpele afara din gaura. Imparatul il ierta. cind tocmai imparatul era la biserica. Atunci Gheordache i-a spus: sa-ti spun cum este treaba. sa moara si sa-i ia nevasta ». Simon nu 1-a crezut.muste cind va dormi in camera cu nevasta si sa i-o ia. Dimineata. iar Gheordache a inceput sa vorbeasca tare sa rida de bucurie si ca din intimplare a dat cu cotul in masa de a rasturnat toata ciorba din toate strachini. Sara cind se culcara. de bucurie. > Dar eu am varsat cafeaua cu genunchiul de pe masa si te-am scapat de la moarte. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. Dimineata. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. cind imparatul dus sa vada ce s-a intimplat. Atunci el i-a spus: — Cind am trecut peste intiiul munte. te vei face stana de piatra alba. nevasta lui Simon a nascut un baiat. are sa-i faca ciorba otravitoare. 1-am omorit si te-am scapat moarte. « -Euam Simon i-a zis: — Spune-mi ca sa te cred. Simon. tata. Gheordache a lovit cu genunchiul in masa si a varsat cafeaua pe masa. Simon si Gheordache aveau camerele una linga alta. ca de bucurie mare ca am luat fetele cele mai frumoase si nu stiu ce fac. Gheordache a frinat calul a oprit si a ascultat ce spune puiul. iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. S-a sculat de la masa si a sarutat iar mina imparatului si a zis: — Sa ma ierti. are sa dea drumul la sarpe sa-1 muste. dar el s-a facut stana de piatra. a prins copilul si-a intrebat-o ce vrea sa faca? Pre sufletul tau vreau sa-1 dau jertfa. s-a sculat apoi si a sarutat mina imparatului si a zis: — Iarta-ma. Si in acel moment s-a facut stana de piatra. El a cerut hainele noi sa se imbrace sa mearga la biserica. un pui care spunea: frumosi. Daca vei spune aceasta si la altii. Imparatul 1-a iertat. Gheordache s-a s-a sculat s-a ! sculat viu. ne-a cintat bum si sinteti de la Atunci eu m-am ascuns aci si cind a venit sarpele. sa-1 otraveasca sa-i ia nevasta. ca am gresit de bucurie ca am sosit acasa cu nevestele noastre. Cind am ajuns la al treilea munte. cind s-a trezit a aprins lumina si 1-a vazut pe fratele sau cu sabia scoasa si i-a strigat ca vrea sa-1 omoare ca sa-i ia nevasta ca e mai frumoasa ca a lui. are sa-i faca cafea cu otrava. puiul iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. Imparatul a luat atunci stana de piatra si a pus-o la poarta ca de pe ea sa incalece pe cal. Dupa ce s-a imbracat s-a dus la bisericS si a intrat — 30 . Atunci s-a adus piine si ciorba. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. tocmai in ziua de Pasti. Dupa un an. a intins o masa si a pus cafea pe masa sa manince. Cind am ajuns la eel de-al doilea munte. Imparatul. Dupa ce au trecut muntii au mers ce au mai mers toti patru calari pe cai si au ajuns acasa. nevasta lui Simon a luat copilul. am rasturnat ciorba si te-am scapat de la moarte. dar atunci am sa ma fac stana de cafea sau piatra alba. s-a dus la poarta sa-1 dea de stana de piatra sa-1 omoare pentru sufletul lui Gheordache. tata. 1-a gasit pe Simon cu nevasta sanatosi I-a povestit imparatului ca Gheordache a vrut sa-1 omoare si sa-i ia nevasta. Gheordache i-a aratat ca i-a fost trimis sarpele sa-1 muste sa moara si imparatul sa-i ia nevasta. Atunci eu am dat cu cotul. Pasarea a mai cintat ca daca voi spune ma voi face stana de piatra. In timpul dnd era sa-1 dea cu capul de piatra. sa-1 omoare si sa-i ia nevasta i.

stapine. ai sa gasesti o nuia de putregai care straluceste noaptea. A venit si Gheordache. il priveau. atunci nu se mai inchid e si ramine sa se paleasca. Sa sapi douasprezece razoare. fuge de la boier intr-o zi pentru ca mr-i platea simbria si se opri drept in fata florariei imparatului. A un imparat pace.: in biserica cintind psalt. din ceruri. de la usa. baiat sarac. se face nevazut si zboara te miri pe unde. ca faceau mare paguba la casa imparatului. Cind a trecut pe linga imparat i-a sarutat mina si i-a dat busuiocul spunindu-i Cinstit nepot ai din partea lui Simon si a mea si trece mai departe in strana linga cintareti. Fetele voioase. Imparatul s-a mirat intirziat asa — FLOAREA GRADINARULUI de neam mare care avea douasprezece fete. Imparatul le tinea pe toate inchise la un castel si in fiecare dimineata le scotea cu rindul sa le plimbe prin gradina ca sa nu le fure vreun vrajitor ori zmeu aciuat prin tufe. Dimineata le duce cite o chita cu flori si busuioc. §i-a luat nevasta care se cernise si au petrecut si poate mai petrec si azi. primeau florile. Gheordache avea in mina si un stat de busuioc. Apoi iar intra in odaia lor sa vada 31 . el culegea florile cele mai frumoase si le ducea la geamul frumoaselor printese. baiete. le imbracau si pina seara le rupeau. fetele multe sint saracie la casa omului. ii zimbeau si-i multameau. ce ai sa faci in fiecare zi. ii zise mai marele gradinarilor. Findeste o noapte. nu le putea stapini sa-1 fost odata si vestit. caci era daruit de la Dumnezeu si cu glas si a spus la cintareti ca daca era Gheordache n-ar fi de mult cu slujba. si dupS ce le da. pe tine sa nu te vada ». In fiecare dimineata. s-o stergi bine si s-o pui in pamint. Aci a cintat asa de frumos ca slujba s-a terminat si imparatul ramasese pe loc de frumusete si de mirare ca e Gheordache sau e sufletul lui. Intr-o noapte ii vine in vis o zina si-i spune: « du-te in col^ul florariei. daca n-or fi murit. Dupa ce s-a oprit slujba. sa le fie cu noroc. iese afara. cu capul in jos. chiar asta este si pofta inimii mele ! Il ogodi ajutor de gradinar de flori. Din ea au sa rasara trei flori galbene. Daca ai sa prinzi clipa aia si ai sa sarufi pe una din ele. imparatul a plecat acasa si la poarta n-a mai vazut stana de piatra si atunci a inteles ca el a inviat si a venit la biserica. Dar o data-i izbuteste si dupa ce o saruta. pindeste doua. inghite floarea galbena. ce mergea din stapin in stapin. dar lumea duci la fiicele De aci inainte. sa plivesti douasprezece straturi de flori si sa le uzi si in fiecare dimineata s5 si asculte Un — — — imparatului douasprezece buchete de flori. zicindu-i: Uite. mai gura-casca si nu vii sa lucri. Si macar ca erau dar oriunde. pindeste noua si nu poate sa prinda clipa ca sa sarute floarea cind se deschide. Ele infloresc in fiecare noapte intr-o clipa si tot intr-o clipa se inchid. Fetele le luau. imparatul le aducea douasprezece perechi de papuci de aur si douasprezece rochii albe de mireasa. facindu-se nevazut. Ba cum sa nu viu. Orice ar fi facut imparatul cu ele. iar el pleca tot rusinat. Tu s-o inghiti daca vrei sa te faci nevazut si sa vezi tot ce e pe lume. cum se varsau zorile. Ce te uiti.

este lucru curat. beau apa. Isi face baiatul socoteala ca baietii astia nu sint oameni. Padurea simte. Apoi se pune o furtuna si da un potop de apa. In seara urmatoare iar pindeste pina ce infloreste floarea cea galbena si iar rupe o floare. nu si de petrecere nu ne In noaptea a treia. Fetele iarasi se iau de mina. Apai iar se face nevazut. care se tinea scai dupa ele. Se cutremura iar padurea. era aci o alta lume. chiotesc si joaca pina ce le prinde seara la joe. El se duse in grajd si adormi de asemeni. luminau mii de licurici pina ce coboara aproape de ei luna. Apoi se intorc acasa. dupa care se face nevazut. Sta in odaia lor si asteapta sa coboare in alta lum3 cu ele. Se potoleste furtuna. Cea mai mare le porunceste o data celor mici: Imbracati-va. Fa. coboara scari. A doua zi. se vede treaba. se-ntoarsera precum venisera. se urea pe corabii si ajung intr-o poiana cu flori albe si rosii. raspunsera alte surori. vazind ca padurea are picioare si merge. Printesele abia scapa cu viata pe sub steiurile ! — —O de piatra. strecoara in chita printesei celei mai mici ramura de argint rupta din acea padure fermecata. Ajung la marginea unui lac mare si frumos stralucitor ca oglinda. baietul pitula frumos in chita micutei printese. S-au imbracat cu rochii albe de mireasa. Printesa primeste chita. Beura ele apa. saruta floarea a treia galbena si o inghite si pe aceea. Dupa ce ostanira si ramasera desculte. rupe o crenguta si o pastreaza. ci mai indata sint diavoli sau zmei prefacuti in piele de om. Printesele stau ingrozite la fintina. Apoi se culcara si adormira bustean. se-nfurie si se misca sa prinda hotul care a ranit-o dar nu vede nimic El se urea in virful padurii si scapa. porneste sa caute dusmanul si daca nu-1 gaseste se pune cu potopul si furtuna. Coboara incet soarele spre asfintit si atunci abia baga el de seama ca padurea are frunzele de argint. dea sa scoborim sa nu intirziem.! ce indeletniciri au. 32 . N-are rabdare. El iar n-are de lucru. si-a zis baiatul. De data asta corabierii le due la niste izvoare cu apa fermecata care dadeau tinerete fara batrine^e omului. zise o fata. ca abia scapara bietele fete cu viata. Isi da el seama ca nu-1 simt desi sta pe lampa ce atirna pe un cinghil de aur in mijlocul odaii. Cineva ne-a simtit. Mai multi flacai le venira in ajutor sa coboare din corabii si cum pusera piciorul pe pamint se incinsera niste dansuri dracesti de-si prapadira si papucii si rochiile. Au intrat prin pesteri si tunele pina ce au iesit la un luminis. Iesi o luna mare si frumoasa de se vedeau oamenii lucrind pe ea la ogoare. ca pina acuma asa ceva nu ni s-a intimplat. o saruta si o maninca. Acolo la mal le asteapta doua corabii de aur cu patru marinari la fiecare. $i iar se pusera pe chiote si joe. ramura de aur rupta din padurea cu pricina. lasaii. aici nu este lucru curat. dar de hora noi. tipa. zise una dintre ele fi. Se sui si el in corabie si poposira la un castel minunat la poalele unui munte de argint stralucitor ca soarele. zise cea mai mare. cind le aduce florile. Dimineata. de facura ferfenrfa papucii. s-au legat una de alta sa nu se piarda si pe o seara adinca au scoborit in fundul pamintului. se-ntinde si rupe o creanga. in niste rize de rochii de li se vedeau pulpele si soldurile. apoi niste flacai le purta cu cintecele pina ce le momi intr-o padure cu frunzele de aur. zimbeste si nu zice nimic. rochiile albe de mireasa. linga o padure cu frunze stralucitoare ca diamantele si in loc de lampi. tree prin tunele si pesteri. — Acolo se opresc la o fintina. tnlcar de raminem in pielea goala. se culca padurea si tac pasarile. fie — Trebuie sa ceva cu — Trebuie.

a plecat muma cu ele la bilci. Copacii dadeau cu crengile se aplecau in jos sa omoare pe eel ce-i rupe din trupul ei. ramura cu frunze de diamante. cine sa mosteneasca imparatia si sa ia scaunul de aur dupa moartea imparatului. se-ntilnesc cu un domn bine imbracat si domnul a vorbit cu ele ca si cind le-ar cunoaste. De ce va rositi. da muierile zic: — Sinteti cunoscuti? — Nu zise morarul. s-au intilnit cu domnul si le-a zis: — Sa-i spuneti domnului morar. stapina ? Parca v-ati incalzit prea mult la dansul cu zmeii. insa baiatul zboara deasupra si nimeni n-are ce-i face Vine cutremur. Si sa dusa. Cum i-a dat-o printesa s-a rosit ca racul. Fata a plecat cu in casatorie. atunci sa cint eu la ghitara si tu sa joci. s-a casatorit cu fiica cea mai mica si mai frumusica a imparatului. si facu in asa fel Asa Ea ramase pe pamint cu FETELE DIN MOARA Era un morar si avea trei fete si era bogat. ajunse imparat. Tree prin padure si ajung la un loc. da el cu inele de aur. Le cintara cintece frumoase de se induiosa padurea poftira sa se marite cu ei. Se intoarsera acasa frinte de oboseala. Se lasa iar noaptea si ele s-adunara pe mormintul lui mama-sa ca sa dea la noroc. pina ce din gradinar si florar. Cind s-au intors de la bilci. 33 . Sa fi vazut acum cutremur in padure. — Uite de ce am venit. Ele au plecat la bilci. Gradinarul iar se facu ca norocul sa-i pice micei printese. stiu eu de undeva — Dumneata stii sa cinti si sa dansezi frumos? — Stiu — Bine. cum alta n-a mai fost sub soare. 1-ar cunoaste si pe morar. Fiecare sa va maritati cu cine va e pofta insa una sa ramineti cu mine sa am si eu stilp la batrinete. Zmeii venira si le nu-1 rabda inima si din nou rupe o creanga cu frunza de diamante sin. sa va cer pe fiica a si mai mare sa mi-o dati cu mine sa vada ea averea mea. Toate ar fi dorit sa ajunga imparatese. Dar de unde stii? Pe el ascunzind-o in ! mai frumos decit zmeii. La nunta lui tot poporul a fost chitit cu flori din gradinele imparatesti si s-a facut o nunta mare. se viri printre ele se si intimpla. iar surorile coborira jos in lumea zmeilor si facura acolo nunta jucind pina ce ramasera in pielea goala. da el cu trasura. Ele n-au vrut si iar s-au pus pe joe petrecere de si-au facut rochiile zdrente si papucii bucati de iapa moarta. tinarul gradinar. — — — Ei. ca o sa-i fac o vizita. De data asta am sa va fac pentru cea din urma oara pantofi de nunta si rochii de nunta. Ea cinta si el dansa ! nevazut. Iar feciorul. Dete imparatul peste ei dansind si se rasti: — Hei. ascunse in chita cu fiori.! si si izvoarele la fete. vaete si tipete. de aceea am saracit ca voi cu dansul si cintecul vostru nu mai conteniti de o sa ma duceti la sapa de lemn cu atitia papuci si rochii rupte. Tntr-o zi. iar dimineata gradinarul. furtuna si iar potop de ploaie ca si mai inainte. iar domnul in alta parte. De acolo niciodata nu s-au mai intors pentru ca poarta le-a inchis-o gradinarul si ele s-au maritat cu zmeii.

se plingea la toti sfetnicii sai si-i intreba. Sfetnicii il sfStuiau sa dea sfoara prin tara mai umblat incoace sa caute vraci care sa faca ca imparateasa sa nasca copii. fata deschide lada si sa vad capetele fetelor. Cum sa scape ea de aci? Desface si alte camere §i gase§te numai lazi cu aur. §i daca nu avea copii. ca plec. dezleaga-ma. Cind el vine. s-abate pe un drum intunecat si ajung o casa mare. m-am gindit s-o aducem si pe mama si tata sa vada si ei palatul tau. Cind vine el iar zice: Ai fost acolo ? Te taiem. A luat cheia si a pus-o la fel ca sa nu priceapa el. Am vazut ca ai scumpete mare. Zice: — Buna ziua. ca daca nu era. il pupa ca a venit el. Ajung ei pe mos. fugarindu-i pe alti milijieni. n-ai vazut pe fata? — — ! — ! — — N-am vazut. trece un om cu un butoi in car. IMPARATUL FARA COPII A rat care fost odata ca nicicdata. zise ea si ramasa Cind colo. ea vesela. ce sa faca ca sa aiba copii. Ajunsi. Fata curioasa sa duce drept da nu poate fugi ca e incuiata. sa vada ce este? fete infipte in tapi. $i-l duce pe el militia. pe urma o duce pe ea sa vada casa lui. au dat lada jcs si i-a zis sa mearga si el acolo.! Merge la — camera asta. se duce si o taie si pe ea. A intrat si ea si a vazut capetele la surorile ei. Da s-au intors ei la fata. au dat-o si pe-a mica. Aci ti-e palatele? Da aci Da ea a vazut ca lucrul nu este curat El facu pe seriosu §i zice: Na cheile colea. ca hotii m-au legat. ca ailalta Pe urma iar sa e ferice de ea Pe urma sa venim cite§i patru sa facem nunta. Au omorit ei din militieni si au ajuns criminalii si au legat-o de un pom. aci in padure fata. dupa doua-trei zile vin. A pus ei lada in trasura si s-a dus la ta-su vesela. nu se povestea. a desfacut ea lada si s-a uitat. sa mascheaza si-i cere fata mijlocie. Stii ce. da ea era mai desteapta si sa face vesela. Da sa nu intri in — — ! ! aci. am venit sa cer fata mijlocie. sa luam o ladk si s-o ducem s-o vada. Da el avea o haita de criminali. giuvaieruri §i altele. si fata $i-au ajuns acasa a scapat in butoi. zise el si pleca. O duce el cu trasura in fundul padurii. — Bine. S-au dus acolo si in cale au iesit tovarasii lui cu armile. merge. da n-o gasesc. scap eu de-aici A golit o lada cu pietrele nestemate si le-a pus in lada si deasupra a pus giuvaierurile. Cind colo. Baga-ma-n butoi. cind colo. da lui muica-sa Cind a ii face samn sa cheme militia si casa morarului sa umple de armata intrat militia. se-ntristeaza ea si i-adat si ei cheili sa nu umble in odaia aia. Si ea curioasa vede capul lui soru-sa a mare A pornit sa plinga. A fost un impa- nu avea copii. la numai capate de odaia aia. — Mosule. A 34 . Iar sa preface pina o ia si pe-a mica. Si-a dat-o morarul. A inceput ea sa plinga ! duce la — Ce ai umblat acolo ?§io aduce acolo si-i taie capul morar. Zice ea. Ia cheili si sa nu intri in camera asta. Mosule.

Cirlanul nu-i face nimic copilului Cind copilul avu ncua ani. Cind auzi impasa vedem. Ce este? Aud ca dumneata ai leacuri de copii. iese afara cu el in curte. In timpul asta. o gloaba de iapa care umbla pe-acolo prin curte. dar nu e copilul. sfetnicii — Ce vorba este asta. Bietul imparat era cu jale mare. dar din marul sa-1 maninc si pe asta. fiindca copilul crestea si crestea si cirlanul. Baaa Fata si iapa un minz cu un corn. daca asta sa faca un copii. Au dat fuga si mine la si tot satul zisera: ar vrea ratul. ca sa-i mosteneasca tronul. Dupa ce maninca ea marul. il curata frumos si se apuca sa-1 manince. imparateasa se simte ca o sa fie rost de copii si zice: — Ma imparate o sa fie rost de copii. se trezi imparatul ca nu-i nici copii. ii dadea de mincare. imparate Am leacuri de copii. veselie La mare ca imparatul are un copii care sa-i mosteneasca imparatia. Baaa asta ! — Da ! ! — — Bucurie mare in toata imparatia ca imparateasa a nascut un fecior. De minune. — Ce.! ! ! incolo. Intr-o bunS zi. imparat si cu plecaciune zice: ! ! ! Ea zice: Da. nici cirlan Supusii imparatului se intrebau: Baaa unde e copilul. ! Se duce omul Sa traiesti. pe toate drumurile prin toate partile lumii si nu putea afla nimic care sa poata face ceva ca imparateasa sa aiba copii. patru luni de zile. Vedem — ! 35 . un minz cu un corn ! nu s-a mai vazut. Mai. acolo intr-un grajd undeva si lasati-1 in plata lui noi ce o fi si cu el. multe mere am mai mincat eu si n-am facut copii. Da-i sfcrra-n tara dupa copii. Copilul crescu frumos cu parul de aur. La un timp. Mare bucurie pe imparat. ce leacuri de copii are omul asta. Trecu cinci luni. leacuri de copii Cind auzira oamenii de acolo. numai imparatul i-au spus imparatului. unde e copilul. calul. fiindca avea sa aiba si el un fecior acum la batrinete. Cind avu copilul opt ani se ducea s punea mina pe cirlan. marul asta. si-1 da imparatesei sa-1 manince. trecura sase. la a noua luna se aude in toata curtea ca moare si moare imparateasa. da ce are sa moara? zic unii Nu mai trece mult si se aude ca imparateasa a nascut un fecior. si incepu sa strige: si — Leacuri de copii. caci auzise si el de povestea imparatului fara copii. — Bine Ma omule la imparatul marul. ma omule. Imparateasa nu i-a dat nici o seama ca iapa a mincat sau n-a mincat cojile. — Dumnezeu. — inaljate imparate. Calul. un fecior voinic de toata frumusetea. trece un om pe acolo prin comuna unde era imparatul. dupa cum ma simt eu. n-o sa fie rau. cind imparateasa a nascut un fecior si gloaba de iapa nascu si ea un minz cu un corn. zise: Sa-1 aduceti la are leacuri de copii. Cirlanul crescu si el si se facu mare si nazdravan. la marul. ca nu mai putea nimeni sa-i dea de mincare si nici sa puna mina pe el Imparatul porunci slujitorilor sai: Inchideti cirlanul. vine si maninca si ea cojile. trecura opt. si anume — Uite. dupa trei. Supusii imparatului se intrebau ce va fi cu copilul. — Da. nu-i nici calul. cine-1 va minca va face un fecior de mare isprava. palatul imparatesc. — Buna ziua.

alta de jur imprejur cu argint si una cu aur Tu sa te duci sa bagi destiul intr-a cu arama si te legi la deste: unul intr-a cu argint si unul intr-a cu aur. de sub patul lui. cind om socoti noi ca toate slugile o dormi si zmeul. s-a dus. Mai are zmeul si alte slugi si odata si odata are sa te cheme sa-1 barbieresti si pe el. Copilului atit i-a trebuit. Sa mai iei si citeva fire de par tot din barba lui. am destele si cu argint si cu arama si cu aur. Zmeul nici n-a bagat de seama lucrul aia. zice de unde doarme el. Copilul se ducea linga cal. odata pe cind il barbierea pentru a nu — Ce ne trebuie? zise copilul. in cap. Cind auzi zmeul caeun bun barbier. . Bine zise calul. pe unul mai rau. — — — — — — — si Calule. luai si pietricica. — Mai — Noi calule. facea tot ce trebuia prin curtea zmeului. s-a dus. El a facut cum a putut si a luat si pietricica aia. de trei ori ca sa nu banuiasca zmeul nimic. Dupa aia. calule am si din singele zmeului si din barba zmeului. dorm 36 Ei bine. sa spui ca te-ai taiat. Ce mai trebuie sa avem? De acolo unde se culca zmeul. S-a dus copilul si l-a barbierit. L-a pierdut din urma pe copil. Repede a scos batista. ma? — Pai ce sa fac. Cind s-a dus la cal Mai zice bagai mina.! n-a avut ce sa mai faca. Calul era nazdravan. tu vii la mine si nu mai pui mina sa ma iei de friu. copilul s-a declarat barbier. toca lemne. dar sa te legi la deste. Ei zice tot mai trebuie sa avem ceva. acolo si se plingea. l-a atins spus calului. dar tie iti trebuie multe. Dupa aia sa vii la mine si sa-mi spui. Uite mai. El bucuros s-a dus si i-a stiu cita oara. Cind le-oi avea pe astea toate. ori zmeul asta ne-or minca oasele noua la amindoi. unul intr-a cu argint si altul intr-a cu aur. In sfirsit. sa vii la mine si sa-i dam drumul. de acolo sa faci tot ce-i putea sa iei o pietricica cit de mica si s-o bagi in poznari. Cind te-o intreba cineva. El a cautat o besica si a pus-o in cap. l-a sters. ori ba. aducea apa. i-a luat si citeva fire de par din barba si-a bagat batista in buzunar. La aia cu aur a dat si pe cap si si-a facut si capul tot de aur. Tu la care fintina te duci si aduci apa ? Ce f intini sint ? Una este sleita cu arama. . gateste-te si la noapte. Sa bagi seama sa nu te vada cineva ca s-a sfirsit cu noi. copilul 1-au luat zmeii si 1-au bagat sluga la ei acolo si pe cal 1-au bagat la grajd. A barbierit incoace si-ncolo. pina s-a invatat. Intr-o buna zi calul ii zise: o sa scapam de aci daca o vrea Dumnezeu si uite cum: Ne tre- buiesc multe lucruri. Copilul ranea la cal si vedea si de alti cai. Cind 1-oi barbieri sa faci in asa fel sa-1 atingi cu briciul si iute sa dai cu batista ta. l-a chemat la el sa-1 barbiereasca. — — — ! — ! — Ce facusi. imi facui — Cauta o besica si pune-o ! si capul de aur. pe unul mai bine. si mai. s-a dus si a bagat destiul unul intr-a cu arama. de doua ori. sa iei singele zmeului. om mai scapa noi de aci. — Mie nu mi-ar trebui asa multe. da dadui si pe cap ! ! . De aci inainte l-a numit chelu. lasa ca tot ne mai trebuie ceva. . Tu te fa barbier si sa barbieresti prin curte. S-a facut o data. cu briciul.

zice — sa stii ca e arunci piatra aia jos. Zice baiatul: Om trai. asta acum e singele tau. Si acum sintem liberi. Iar zice copilul: Mai ma arde in spate de nu mai pot Arunca singele. Cind a ajuns zmeul cu pumnu. care o avea zmeul a inceput sa necheze. cit fug eu de tare. pus cu paru pe un zid de piatra. poti maninci. Tu sa stii ca aci in comuna vecina este o imparatie mare. Zmeul a sarit din somn si a fugit la grajd. e cam rau de noi pina trecem de hotarul zmeului. a incalecat si-au luat-o la fuga si da-i bataie Iapa nazdravana. om muri. Zise: Ce-i. ce sa mai bea. 37 . — — drumul Mai Mai si zice. a trecut prin »1 si dupa copil. s-a dus in grajd si a tras capastrul de pe capul calului. noi. balana? Ce sa fie ? Sai pe mine si intinde-o repede Pai ce e? — ! — — — —A fugit baiatul. ?i roade si roade la ea. da aia ma intrece inca o data. lui nu-i era de copil. Cind a ajuns zmeul la ea. mai avem decit singele. da-i bataie si copilul cu calul nazdravan si zmeul cu iapa nazdravana. taie si cu palosul pina cind o trecu. de nici pasarea nu putea sa treaca prin ea. Mina. Cu aia scapam noi ca nici mult Ei zice nu mai e pina trecem de hotarul zmeului. De aci inainte i-a dat mina pina au dat de livezi mindre. Cind a auzit zmeul ca e Cind auzi copilul: singele lui. Zice zmeul: firele Cind a aruncat — — — ! — ! — Da-i bataie. — Mai da-i si tu — zice — ca uite. A aruncat batista §i s-a facut un piriu de singe. poti sa si bei ca tot trecem de el pina la hotarul tau. nu mai are putere asupra noastra. Sara cind au socotit ei ca s-au culcat toate slugile si s-a culcat si zmeul si au adormit. Daca ne prinde cu aia. — Mai zice — ma arde — Arunca piatra. care. Se duce zmeul inapoi.! ! ! imi tragi capastrul din cap. pline de flori si miresme calul zice: — E ma copile eu ramin aci. si — mina ! auzii o bubuitura? zmeul crapa. Cind te-o arde rau de tot. ca nici mult nu mai e pina la hotarul zmeului. s-a pus si roade. ! La un timp copilul zice: Mai calule. Bietul copil a zis: — Iar ma arde in spate — Te arde rau ? — Ma arde rau — Arunca firele de barba ! ! ! de barba s-a facut o padure deasa. zice. Cind om trece de hotarul zmeului. fugi. de ciuda a crapat. a ros. Cind a ajuns iapa acolo s-a oprit. ii era necaz de cal ca era nazdravan. sa si — sa — Ei. noi tot fugim. ca are zmeul o iapa balana. ce sa mai manince. A pus mina pe iapa si a intins-o dupa el. s-a facut el. ca trece de hotar si nu mai avem putere asupra lui. sui pe mine din grajd si s-o luam. tu Cind la el. ma arde in spate ! zmeul dupa rau. balano. chelul cu cal cu tot si avem timp sa-1 prindem. s-a a aruncat piatra.

veni toata herghelia. Imparatul ii zise: — Mai baiete. §i mi-au rupt si straiele degeaba m-am tinut la ei c5 de pe mine Erau sa ma si omoare. imparate. se infatisa imparatului si-1 ruga sa-i fie sluga. Se duce batrinul gradinar la imparat si-i spune: Marite imparate. te bagi sluga la imparat. zice. acum fetei celei mici — praf. zice: te bag la gradina de flori ca am un gradinar batrin si ar fi timpul sa-1 schimbam si Lua sa ramii tu. — ! — — Bine. Tu Tu — Binee copilul capastrul si pleca. a venit o herghelie ! de cai si mi-au facut-o Mai se poate? Fata cea mica era pe acolo pe-aproape si zice: Da. Cind vine imparatul de la biserica. Unde e nevoie. Fata mica ramasese acasa. face el. se uita bine la el. acolo intru si eu. ia trei fete. — Bine ma copile. Sa mearga fetele. intr-o duminica pe cind era imparatul Ia biserica. Ei. cind ii veni lui odata bine. — Cum cine sa fie asta si ce e cu el ? ! zise nimica. La un timp. ar fi bine sa ma lasati sa plec ca baiatul care mi 1-ati dat la gradina este foarte priceput. ca eu sint linga tine. copilul da tot stind eu pe aci calul meu si-o aduce aminte de mine ori ba? Scutura capastrul. Mai. s-au uitat si niciodata n-au vazut gradina mai frumoasa ca acum. sint batrin. da dregem noi alta data. — Bine. un an. Spusera tatalui lor de minunatiile de flori din gradina si cerura ca baiatul sa fie mai departe gradinar. plina cu fel de fel de flori ce nu le mai vazusera. priceput si mergea de minune ca era o mindrete. cine are nevoie de o sluga? — Cine sa aiba decit imparatul. nici pe-a mare. — Mai Nu — Maaa da ce e aici? — Imparate. in care timp in fiecare dumineca imparatul se ducea la biserica. Se duce la gradinar sa-1 puna la lucru. sa facem o gradina tot mai frumoasa de cum a fost. nici pe-a mijlocie si numai pe a mica. imparatul lasa cite o fata in fiecare zi acasa. lucreaza bine si gradina este o frumusete cum n-a mai fost niciodata. sare pe cal si face gradina toata praf. Fu chemat la imparat si-i zise: Bine tu ramii de azi inainte gradinar.! ! ! ! de la mine capastrul asta. as avea nevoie de sluga si n-as avea nevoie. lepada besica din cap. Se duse in sat acolo. cum nu face ca fata cea mica il vede. ramase cu parul lui de aur. veni calul. o vede facuta praf. te duci. ramii aci cu mine. In timpul asta. punem iar alte flori. si ce facuuu prapadul lui Dumnezeu. tata si eu vazui. doi. Se duse el. apoi cum ii da drumul calului. zice gradinarul. El are sa nu pui ochii. trece prin gradina si cind se uita. saracul Iiii potopul imparate. se arata un b§iat destoinic. cum face gradina praf. era sa-1 omoare. Daca vreti sa o vedeti — Bine Nu e nevoie sa merg sa o vad. te invat aci un an. zisera oamenii. imparate Statu el cit statu. Cind vei avea nevoie de mine sa scuturi capastrul. nu mai pot. S-au dus fetele. ! doi si pe urma eu plec si tu ai sa ramii in locul imparatului. ! meu sa ingrijesti de gradina Eee statu el un an de zile. - ! — ! — ! 38 . da.

s-au urcat in foisor si prin fata lor treceau in rind. la chemati-1 incoace la mine. mare. care vreau sa se insoare si fetele sa-si aleagS pe cine vrea. tu nu alesesi nici unul ? — TatS. Uite. asta e trecuta. Au venit multi feciori si s-au sfatuit cum sa faca. tmparate sa-mi fie cu iertare. El se uita la fetele imparatului — Ma si zise: asta mica Face asta mare s-a trecut. Dar cum? Sa se stringa toti feciorii. Numai ca ea mai era sus. asta mijlocie e e ca gingia. N-a mai trecut mult si imparatul asa a facut. ! nu alese nici unul. ce flori ai adus in dimineata asta la fetele mele. treaca o data. A — Tata. A mare isi alese unul. trei buchete de flori. Fetele si-au luat cite un mar. pe a care e gata sa treaca o da la a mijlocie si a mai frumoasa o da celei mai mici. Inseamna ca eu am intirziat cu fetele mele si ele s-au ajuns ca n-au sa se mai marite Eu am sa dau sfoara in tara ca-mi marit fetele. Eu am adus florile asa cum sint fetele. nu trecu al meu. atunci imparatul zice: Toata curtea sa treaca prin naintea fetii. in fiecare dimineata. mai frumos. a dat sfoara in tara ca isi marita fetele. — — mica spune aduc in fata A si omule. Qnueun om de nu spuse nimanui si nici la surorile ei si-si zise: — Ma asta de face lucrul asta nu-i om prost. ducea la cele trei fete. una trecuta. trecura — ! ! toti feciorii si . dar Gindi ea ca aici nu e curat. spune a mare. feciorii. Cind vad treaba asta fetele mai mari. si care fata i-o place de baiat sa dea cu marul in el. Sa mai — Tat5. Ei. cu omul asta nu e lucru bun. una gata o da la a una numai imbobocitS: Le duce si le da fetelor. Sa dea fetelor cite un mar in mina si zice: — Fetele le punem sus. — Ehei ma cu asta avem bucluc. gradinarul. Trimite dupa el si-1 imparatului. asa cum i-a placut. ca da aleia mai mici florile mai mindre le iau si dau fuga — Uite ce mi-a adus gradinarul asta. a mijlocie e gata sa treaca si asta mica e gata imbobocita — MS — eu asa le-am adus florile. daca mie nu-mi place nici unul. a mijlocie si-alese si ea altul. Cind aude imparatul zice: Eiii si asta e o idee buna a omului asta. Cind facu el gradina si mai frumoasa. — Ma tat5. pe a trecuta. rind. A mica cum sta cu marul in mina. ! numai buna de maritat sa treaca si si el trei buchete de flori.! ii intra la inima. zice imparatul. mare e cam trecuta. — 39 . cea mijlocie spune: — Uite ce flori mi-a adus mie. — Ce v-a adus? — Uite ce floare mi-a adus mie. Ei. nu trecur5 toti — Cum nu trecura toti? — SS treaca si din curte. asta e gata sa treaca si asta abia incepe. — P5i unde e al tau? — PSi. ! la ratal lor si-i spune: si ea: uite ce flori mi-a adus mie. mai mare.

da intr-o margine a imparatiei. asta tot aci este. Ii stia ea rostul lui. n-am gresit. MS. — — — Ea — zice: Ma. Cum intra. fara ca pe ei sa-i bage in seama. duce pe la ea si nu s-ar duce. daca Dumnezeu nu ne trimetea ingerul pe toti ne omora si mie imi lua gitul. Imparatul isi strinse oastea. si magarul se preface in calul lui nazdravan. Stai pe pace. II arata imparatului zicind: Imparate uite ginerele Lasa. Dupa ce tree. Trece oastea pe linga el. porcar. fara ca sa poata da pe acolo. Qnd ajunge la bordei. Da cu destiu pe pereti si-i face de aur. Unde sa duca. se umple bordeiul cu tot ce trebuie numai si numai de aur. Ei. Facura surorile ei nunta imparateasca. Nu trecu mult dupa asta si un imparat vecin pleca cu razboi impotriva tatalui sau. zice imparatul. I-a biruit pe dusmani si au plecat inapoi. Baiatul a dat pe alta parte. El n-avea caciula dccit besica aia in cap. De asta-mi place. — Al tau sa fie. pina ajunge la o mlastina si se namoleste cu magar cu tot. tu nu te duci El zice: sa ma due si eu. Pe afara ramine tot un bordei prapadit. ca daca nu sint eu acolo sa stii ca-1 pe un magar si se ia dupa ei. Fata pac cu marul in cap la gradinar. venira si cei doi gineri cu oastea lor. Tncaleca si el — — ! ! Ma. lasa-ma sa ma due si eu. A treia oara iar pocneste cu marul in cap. li da alt mar si zice: — Sa mai treaca o data toata lumea. — Ce-ai facut ma. Isi ia barbatul si pleaca. el scutura friul. au capu. Imparatul. si zboara ca vintul pina acolo. tu ai gresit. lapada el besica din cap. cit dinspre partea lui. a venit si iar s-a inamolit tot acolo cu magarul. Tree ei inainte. se due vitejii. In marginea imparatiei intra si ea acolo intr-un bordei. Fata zice: — 40 . Acolo era in toiul luptei. Iasa si el din namolul ala si se duce la bordeiul lui. cind vede cine 1-a scapat si e taiat la desti.! Trecea toata curtea. vedem noi ce facem. unde sa duca. — Nu se poate. Trece si el pe acolo ghebejit. Mai trece o data ! si iar il pocneste cu marul in cap. mai nimic. el iute pune mina si-1 taie pe el la desti. si iar il imparatia mea. — Tata. nu mai spuneti de el. zise el catre nevasta lui. Imparatul crede ca-i un inger care i-a sarit intr-ajutor. zice imparatul. treaca si gradinarul. La mine n-ai ce mai cauta. vacar. ! — Au capu. zise imparatul. lasati-1 aci. S-ar. Ma facusi aci de rusine cu cea mai cebaluita sluga. Atunci zise baiatul catre nevasta lui: Ma. nu mai trece mult si imparatesei i se face dor si ei de fie-sa. scoate iute batista si-1 leaga. Pina la urma se duce. lasa-ma biruie. si frica-i era de imparat si rusine ii era si rau ii parea. ca nu i-ar fi — Nu se poate. sa mai treaca o data. ce amar gaseste in bordei. Sa te duci unde oi vedea cu ochii. n-are nici un fir de par pe cap. cu chelu. o cheama afara s-o vada. Merge ce merge calare pe magar. incaleca pe calul lui. si iesi cu el afar a din trece gradinarul primit nimeni. Intra si el in lupta aproape de imparat cind gata unul era sa-i taie capul. ca de ce n-a dat fetele dupa feciorii lui. intreba imparatul.

daca ar fi si fata noastra a mica aci ? Unde sa vina aia ca sa ne faca de rusine. — Nu intru in bordeiul tau. Razboiul nu 1-au n-au fost ei invingatori si a fost barbatu-meu.! — Mama. nu merita sa stea la masa cu noi. — mama. 1-am gasit tot acolo. — Nu se poate. — De unde are el putere sa faca tot in aur ? — Iaca de unde El are si capul de aur ! ! si desti de aur. — Mama. dar n-ar fi bine. cind noi 1-am lasat impotmolit cu magaru-n balta la un intors. ! — — — Pai cum ? — Iaca asa. Ma ingerul care a omorit toata oastea aia. Ala a fost un inger trimes de la slujitorii si spun imparatului toata tarasenia. de argint si de arama. a scuturat de capastru si a venit calul si-a lepadat haina de pe el. inseamna ca ai fost tu. ca daca te faci asa cum ai fost in razboi si daca ii arati batista care ti-a dat-o el cind te-ai legat la deste. a 41 — . si i s-a taiat un deget cind 1-a aparat pe i-a taiat gitul. mama? — Pai cine a facut astea ? — Pai chelu aia. el de nu — Cum a fost pod si cind ne-am Dumnezeu. frica ii era. vina inauntru. — Tu nu vezi ce e. Ma. La o petrecere mare. Cind aude le imparatul toate astea zice: spuneti-i sa vina incoace si daca el se face asa cum a venit in razboi. mama incoace. — — Merged si Baiatul le zice: Duceti-va de indata inapoi ca eu va ajung. vina sa te vad. imparateasa ii zice: Ma omule. Se intoarce imparateasa acasa si vrea sa-i spuna imparatului. cu tine. il tin. ! — — — Ea sa vina. zice imparatul. spuneti-i ei si si terminat a venit tata lui tata asa cum va spun eu. Merg barbatul meu a fost. cum se poate ca eu n-am lucruri de astea in imparatia mea si nici n-am vazut la nimeni. a luat sabia. A iesit el afara. a incalecat pe cal. — Si ea e fata noastra si el e ginerele nostru si pe urma nici nu stii bine ! fi cine e el? Bine ! Sa vina numai fata Se duce imparateasa si trimete dupa fata sa vina la petrecere. — Ba e adevarat. Se due slujitorii inapoi si-i spun: Uite. Fata ii trimite vorba prin slujitori si zice: Eu nu pot sa viu fara barbatu-meu. da ce e aci la tine ? tot. cind imparatul se veselea cu cei doi gineri ai lui. Cind sa intre inauntru. ma: cum e vorba. Face ea doi pasi si intra la usa. numai aur peste — Ma. pina la usa. — Nu intru. Cind aude imparateasa. sta cu gindul acolo. imparatul spune. el nu — Ma omule ar bine sa vina si el — Nici cum n-are ce cata el aci. mama. ca si el este cineva si e mai viteaz si decit tata si decit cumnatii mei care tin pe surorile mele. sa vorbesc — Vina. intra la grija. numai pina la us a zice vina. si-a lasat pletele de aur pe spate. sa nu-i spunaaaa.

daca nu sa piece de unde au venit si ramin eu imparat in locul d-tale. $i acum ce e de facut? zice imparatul. cine e asta? Asta e tot ala care 1-am vazut. Daca m-o pretentie ! se tie nici o intrece meu. si mai incalecai o matraguna si va spusei o mare si gogonata minctuna. eu incalec pe calul dupa mine. di-i pe aci. imparate. ingerul. si ei s5-si dea drumul dupa mine si sa ramin ei. inaltate imparate. S-a facut imparat a doua imparitii. Cind au pornit. mai vazuram de facut? Pai noi nu mai avem pretentie A POVESTEA LUI PIPARU$ PATRU o femeie si aveau un baiat. se duse de nu-1 mai vazuram. ginerele d-tale. fata da dar tu cine esti? ca te-am vazut cind am fost in razboi cu imparatul vecin. si eu sint ala care te-am scapat de la moarte. nu m-o intrece. ce sa-1 mai ajunga. Dupa un limp a femeia s-a maritat si a luat un alt tata la baiat. va face ce fac eu sa fie ei mostenitorii tronului. eu nu pot sa sufar copilul tau pe linga casa si eu am sa-1 omor. de ce nu vS tinurati dupa mine? A a zis imparatul afara. sa nu mai aiba — Bine iesit la tron. a trait in pace si cu cumnatii lui si poate ca mai traiesc si azi. S-a facut apoi o nunta mare la care au fost chemati si parinfost mare bucurie cind parintii lui. Cind 1-a vazut imparatul. Eu sint ginerele dumitale sil mic si fata a mica. Pai cu ce dovedesti? Batista asta o cunosti. Asta este.! ! : ! zburat drept la imparat cu nevasta cu tot. tii lui isi gasira fiul si calul nazdravan. El a coborit de pe cal cu nevasta si zise: Sa traiesti. Eu sint. omul Sla a vrut sa omoare pe baiat ca sa scape de el si a zis catre femeia lui: Femeie. La un t imp s-au intors inapoi si au zis Cu omul asta nu ne putem masura. d3-i pe dincolo. au incalecat al lui nazdravan. Ma. S-a uitat si el la gineri si ginerii la el si imparatul zice: Pai cum sa va masurati puterile? — — — — — — — — — — ! ! — — Uite. Dupa ce s-a maritat. si ei pe caii lor. Pai uite ce e de facut Sa ne masuram puterile. dupa care se afla ca el este fiu de imparat. N-au apucat sa" ispraveasca vorba bine. — — — — Pai nici nu te — Si atunci ce e la tron siramii tu mostenitorul tronului. i se facu frica si zice: Ma. Si asa a fost. a incalecat pe cal. — 42 . imparate. Traia odata un barbat tatal. ca a si fost inapoi. daca n-or fi murit Si incalicai o sea si va spusei povestea asa. Daca ginerii astia ai dumitale va avea puterea pe care o am eu. Ce facurati ma cumnati. Al lui era vint ! Ai lor. imparate? Pai asta ar cam fi batista care ti-am dat-o eu. si murit Dupa moartea tatalui.

iepurele i-a adus puiul acasa. rniine la crapatul — Bine va fi de mare folos. Piparus. asa cum se invoise. Daca i-a facut pusca a doua zi a si plecat la vinatoare. ca eu am sa te impusc. Atunci lupul ii zise: Te rog nu ma impusca. Atunci maicuta sa rugat asa: i 1-a dat. ca am sa-ti aduc un pui de-al meu. El a luat puiul si acesta s-a luat dupa el ca un catelus. pe tofi trei acasa si a plecat iar la vinatoare si cind a plecat. a rugat-o pe mama Maicuta te rog sa fii buna si sa-mi dai un fir de astea le el inca spuneau nu ador- vitreg. mise. voinice. Vorbele noaptea in soapta pe cind dormea copilul. a plecat din nou la vinatoare. ca am sa-p* dau un pui de-al meu fi o s5-ti fie la timpurile grele de mare ajutor. Dimineata. dupa cum crezuserS si auzise tot ce vorbise tatal sau adormi a visat ca daca maica-sa ii va da un fir de par din sa-si poata face o pusca cu care sa mearga la vinatoare si bine de el. s-a intilnit cu o vulpe. spus: ca te-mpusc ca el nu stia mai mult deck atit. Pe cind ei vorbeau. cumetre urs. dac3 musti eu te impusc si ai sa ramii fara viata. Auzise lupul ca el avea un iepure si o vulpe. care o sa-ti fie de mare folos si o sa creasca si el pe linga puiul de iepure si de vulpe. lasind acasa cei doi pui care cresteau vazind cu ochii. Daca nu 3 cu viatS doua zi de dimineata. rosii si vargap. cum n-ai mai vazut sub soare. Daca a plecat la vinatoare. Dupa ei ce cu ce numai asa va fi conciu lui zicind: — ! par din conciul stinga si mat ale. voinice. Fara de el ciinii ceilalp ai tai n-au sa poata face mare isprava. vulpea i-a adus puiul. nu ma impusca. a zis baiatul. In zilele urmatoare a plecat iar la vinatoare. ca am sa-p dau un pui de-al meu. sa mi-1 aduci la mine-acasa. sa mi-1 aduci la mine acasa. lasind puiul de iepure acasa. ca am sa-ti dau ! un pui de-al care-ti ! a zis baiatul. Plecind la vinatoare. cind s-a sculat. s-a intilnit cu cumatrul urs cale si ii spune si lui: Stai.! Femeia fu si ea de parere ca sa omoare copilul. Bineee. Vulpea speriata ii raspunse: Nu ma" impusca. A doua zi. ca asa pui frumosi am eu. Atunci Dumnezeu i-a facut pusca. dis-de-dimineata. Cind vazu vulpea ii zise: Stai. asa cum se joaca copiii. El 1-a pus la umar la mina s-a Doamne Dumnezeule fa-mi si mie o pusca din firutu asta de par de la maicuta mea. doua zi lupul ii aduse puiul. In drumul lui i-a iesit un iepure in cale. A — — A — — — zorilor. ?i a I-a lasat — m — 43 . nu mai scapi. Si ! — daca i-a iesit iepurele el a — Stai si — meu. vulpe. doua zi. Pina atunci el nu avea nici un ciine afara decit puiul de iepure si puiul de vulpe care se luau dupa el cind pleca la vinatoare. daca nu stai am si te impusc si ai sa vezi ce blana frumoasa am sa fac maicutii mele din blana ta Ursul s-a oprit si i-a zis: Te rog. in cale se intilni cu un lup si-i spuse: Stai. nu musca. Era bucuros ca acum avea un pui de iepure si un pui de vulpe cu care se juca. Atunci iepurele i-a zis: Nu ma impusca. lupule. te rog frumos.

le arunca capcaunilor. 44 . usureii vintului. Sariti de ma scapati sa te mincam. Atunci capcaunii ii spusera sa-i inchida in cotet si sa le puna o piatra grea la usa. ca sa-1 auda maicuta mea ca este eel din urma cintec al meu pe care il mai cint. Dupa ce capcaunii mincara si hainele. uiu-iu-iu. Vulpea care era linga iepure ii lipi o laba peste ureche §i zise: Taci. ca ne striga stapinul ca e la mare primejdie. Puse mina la gura si striga pe aripa vintului: Uiu-iu-iu. zisera baiatului: — Ne Atunci auzi si vulpea si zise: — Da-te jos sa te mincam. sa le faca de petrecanie. a primit puiul de urs si a mers mai departe. TatSl viterg inchisese ciinii in cote£ si le pusese o piatra grea la usa. Veniti de ma scapap Capcaunii sa-i mincati. El se desculta de opinci. Ei il vazura si-i zisera: Stai ca te mincam Atunci baiatul le raspunse: Lasati-ma numai un pic sa ma urc in copacul asta si sa-mi cint un cintecel sa ma auda vintul. Tatal sau vitreg nu vedea cu ochi buni lighioanele astea care se gudurau pe linga baiat si-1 pazeau. o vulpe. urechila si lasa-ma sa dorm ca n-ai auzit bine ! Dupa ce capcaunii. Usureii vintului $i greii pamintului !. Ca de obicei baiatul pleca iar la vinatoare in padure lasindu-si chiar atunci ciinii acasa. na-na. iar pe lup si urs. Merse la ei si se intelese cum sa omoare pe baiat. In acelasi timp voia sa-1 omoare si pe baiat. spunind ca ii strica somnul si ca n-a auzit bine. Atunci baiatul se dezbraca de haine si le arunca capcaunilor. ca sa le inchida in cotet si sa le puie o piatra mare la usa. — Uiu-iu-iu. Tatal eel vitreg le spuse pe unde si ca are un iepure. iar acestia le roasera intr-o clipita. dupa ce aflara ca vineaza baiatul cu ciinii lui. na-na Usureii vintului. Ei se invoira si-1 lasara de se urea in copac — — ! si incepu sa strige catre ciinii sai. jos — Da-te Capcaunii sa-i mincati ! acum — — El in timpul asta striga din nou ! uiu-iu-iu. dar nu stia cum? Isi aduse aminte ca intr-o padure traiau niste capcauni cu doua coarne in cap si la picioare cu copite de cai. care intr-o clipita le facura farimita si le inghitira. mincara opincile ii poruncira sa se dea jos sa-1 manince. un lup si un urs care-1 apara. dar lupul care era linga vulpe ii trinti o laba. greii pamintului. Botezase pe iepure si pe vulpe. asa ca le puse gind rau sa le omoare. zisera capcaunii. Mergind el prin padure se intilni cu capcaunii. ca nu mai avem rabdare. ! striga stapinul fratilor. $i greii pamintului. Iepurele care auzi chemarea stapinului zise: I-auzip. Astepta timpul sa piece baiatul la vinatoare.Zis si facut. Capcaunii se invoira.

$i de aci inainte Piparus Patru trai pe tara-n pace. Fuga dupa mine. Muierea il fripse in tipsie asa cum se cuvine. Ciinii roasera toate radacinile. Cind a vazut ca nu mai este carne. Aduse intr-o zi un iepure si-i porunci la muiere sa-1 friga. dar ursul care era linga lup. sari din birlog si zise: Intr-adevar ne striga stapinul. ce sa faca de frica sa — ! n-o omoare barbatul eel rau si veninos ca un sarpe? Sa-si puie-n oala la fiert. lua altul si iepurele se gata. Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati la piciorul — ! ! zicindu-le: ca ne striga stapinul. dar isi jupui pielea din cap si usa nici nu se misca Se arunca si vulpea si pati si ea la fel. Acum veni si rindul ursului si cind se repezi arunca si usa si piatra de nu se mai vazura de-a rostogolul. se ducea la vinatoare. nici carne pe el nu avea. cum se duce mita la gaura socitilor si nicicind nu se plictiseste. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului. — CERBUL FERMECAT Avut-a odinioara un barbat si c-o muiere multi feciori si fete. el se dete jos din copac si impreuna plecara acasa si-1 mincara si pe tatal sau eel vitreg si rautacios. Cind vazura capcaunii ciinii lui Piparus Petru. hai la el. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului. . Cind se repezi lupul. . Capcaunii acum poruncira baiatului Acum da-te jos sa te mincam ca asa ne fu invoiala. isi taie o bucata de pulpa de arunca capcaunilor zicind: Uiu-iu-iu. Veni barbatul flamind si fara vinat de la padure: Gata. in schimb. muiere. Venea unul. mincarea? taie sinul si sa-1 — 45 . Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati — ! ! Atunci auzi ursul. usa abia se clatina. drept si le-o nemaiavind ce sa le dea. Iepurele nu se lasa si se repezi in usa cu capul. Dar feciorii erau multi. Piparus Patru zise ciinilor: Roadeti radacinile astea ca sint capcaunii care au vrut sa ma manince. ii trinti o laba de-1 ameti ca nu-1 lasa sa doarma. ca n-are nima ce-i face.: Baiatul. Cind ajunsera. Barbatu era lenes si nu sirbea la tarina ca toata lumea. Omul asta de rau ce era. lua unul. Baiatul isi taie si pulpa de la piciorul sting si le-o arunca capcaunilor ?i striga din nou: Atunci auzi — Auziti — si lupul Uiu-iu-iu. capcaunii se suiau in copac sa-1 manince. da-mi si mie carne ca mi-e foame Si asa. Apoi o luara la goana spre padure la stapinul lor. se prefacura intr-o radacina. In casa toti ii tremurau de frica. — . venea altul si cereau: Muma.

au raspuns vecinii. vad ca nu e fata si nu-i feciorul. Feciorul mai mic raminea tot flamind. arunca cheptaru. noi avem prea multi copii. Merse el mai departe intr-un catun. fugira. insa de copii nu se lasau si totuna dupa ei. alergind dupa ei cu muierea si cineva le spuse ca s-au dus incolo pe drumul de cara. El scoase din oala. il ruga pe frate-su: Tu frate. Copiii fugira. ii raspunse femeia Dar feciorii mai mici n-au de lucru si-i spun ca muma lor de frica si-a taiat sinii ca sa aiba el ce minca. pina nu se scula tata-su §i muma-sa. mincare ca-ti spun de ce esti inchisa-n cocina. tatal. Si se facura niste rugi mari incluceati.! : sint cisnovita si nu ma simt bine. aruncara briciul si se facura in urma lor niste cutite cu taisurile-n sus ascutite de-si taiara parintii picioarele si cazura lesinati peste cimpia pe care crescusera cutitele ca iarba. o asculta ?i asa facu. copiii. Cind ajunsera parintii se incurcara si se zgiriara in rugi pina ce isi rupsera camasile si pielea si-o facura mii de intepaturi. da si ei fugeau dupa copii. sa-1 junghiem si sa-1 mincam. Eu o sa beau apa din izvorul asta. pleca prin vecini intrebind: N-ati vazut ficiorii nostri? N-am vazut. cei doi copii fugira. si un brici. Hai sa punem un ficior. iti dau. Atvmci copiii o luara pe un drum si mai lung si se indepartara mult de primejdie. Fata cind auzi se sa se-nvete — — — — se gindi ce sa faca? Fratiorule scump. Dupa asta. Cind vazura ei ca sint pe urmele lor. asa facura. puse-n blid si minca. Ba eu am sa beau apa din urma cerbului. Frate-sau. pina se apropiara de infiora — si ! - — — urmele lor. ce-i mai trasni prin minte la carne de om. cauta o piatra de ascutit brice. tu asculta de mine Mergi. Speriat. se tot ducea pe linga fereastra la soru-sa de-i cerea mincare: Da-mi. soro. apoi vino miine dimineata cu ele la mine sa-mi deschizi si amindoi sa fugim de aici. — Gata! — Vino sa mincam — Maninca tu ca eu ! — — Atunci el zise: — Asa-i dulce carnea di om? — Eu nu stiu. cind in varsatul zorilor. Parintii. O luara pe fata si o inchisera intr-o cocina si catara s-o ingrase. spune di ce? Pe tine te aranesc ca sa te injunghie de Craciun. Dar tata-sau si muma-sa dupa ei. Muiere. sa-i piarda si sa-i omoare. Copiii fugeau. zise sora. ca ogarul dupa iepure. dupa ei. cu rani singerate. Fata vazind ca o sa-i prinda. aruncara cutea si se facura in urma lor mici placi care — smiciiau. Cind se vazura copiii iar la spatele lor cu parintii turbati de minie. pina ce ajunsera intr-o padure si se oprira ostemti linga un izvor. cit pe aci iar sa-i prinda din urma. i-a raspuns muierea. — — 46 . Deodata i se paru ca maninca carne dulce si-o intreba pe muiere: Da ce carne-i asta? Di iepure. Dis-de-dimineata. gata-gata sa-i prinda. Da. sa-1 aranim. Atunci alergara dupa ei intr-acolo. Asa zisera.

zicindu-i: Pune. caci plopul fund gros nu pridideau cu taiatul. cum se vindeca carnea omului. ajunse calul la cesmea se sperie. Baba cum era de felul ei vicleana. ca aceea care pune laptele-n oala dar intinge pe dinafara. padure cu alele salbatice o porni incotro zari o lumina catra un mic catun de oameni. Ramase ca miine sa mai taie pu^in si sa-i fie pe plac imparatului. iar taietura se vindeca ca si cind nicicind n-ar fi fost infipta securea in trunchiul sau. ca cine bea apa din urma cerbului ma fac eu fara de tine in pustietatea asta. fi se preface in cerb se dadu peste cap §i se prefacu intr-un cerb mare cu coarnele cit prajinile. Potera insa ii prinsa si iar in dimineata urmatoare mersera sa taie plopul. crescind si mai mare. ca nu stie sa aseze tastul pe pine. Ce sa faca sa n-o mince lupii si ursii care misunau primprejur. se duse cerbul la plop si linse. cobori incet jos din virful plopului si aseza ea podnita peste azima. Cind acolo se opri la o cesmea. Ce sa faca de aci incolo ? mai stia ce. Asa plecara ei acasa la imparatul §i-i spusera ca mai este de taiat inca un neac si cade plopul miine dimineata. o aseza pe dos incit nu acoperea turta de piine. Dupa ce se incinta vatra. Nu — — Cum — Pune dealtminteri. se speriara si o luara la fuga sa-si piarda urma sa nu-i pedepseasca imparatul. noaptea se vindeca la loc. Tocmai atunci trecea pe acolo feciorul imparatului sa-si adape calul. Lua de acasa podnita pentru copt piine si facu focul la tulpina plopului. $i Intristata si amarita in cum bau. puse doi oameni cu baltiile ca sa taie plopul si pe fata s-o doboare jos. tastul cu gardinarul in jos. Vazind el atita nesupunere se duse la palatele sale. noduroase si stoloase. 47 . linse taietura §i plopul se vindeca. o intreba baba. Oamenii taiara. Noaptea veni cerbul din nou. framinta piinea si o puse pe vatra sa se coaca. fa. da-te jos ! In schimb fata nu se misca de loc si nici nu-i raspundea nimic. iar imparatul nu pricepea pentru ce? Cind se zauita in virful plopului. gata sa puie peste ea podnita. Atunci ii porunci: Cum Fata. dar fara nici un folos. — Ba am sa beau si ce-o o fi. pina se-nnopta. Cind ajunsera taietorii si vazura plopul si mai mare iar fata rizind de ei in virf. Noaptea.! si ce — Ba si nu bei. Asta e o minune si nicidecum altceva. taiara §i seara mai ramase inca un neac §i plopul se pravalea. fa muica. Baba se invoi sa scoboare zina de fata din plop pentru un mic bac§is. zari o fata frumoasa ca o zina din povesti. Taiara ei. ba si mai gros se face. Fata privea de sus din plop si se mira de prostia babii. in loc sa puie podnita cum se cuvine. innoptind aci de frica. — Merse de incerca si imparatul. Cind vazura dimineata taietorii se suparara si-i spusera imparatului ca nu e chip de taiat plopul. sa se duca la o vrajitoare girbovita sa-1 ajute ea daca voinicii cu puterea lor nu sint in stare. Fata vazind-o ca este proasta. nu mai avea rabdare s-o invete. Fata cind vazu cerbul incepu sa plinga si sa suspine in zadar. nu cu apucatorul pe — Zau maica nu pricep $i se prefacu baba ! pita. zisera speriati taietorii. sa se suie in plopul de linga fintina. linse pina ce se facu plopul si mai gros. Ii dete-n gind ca babele pe toate le-ncurca si le descurca. taiara. ca ce se taie ziua.

s-a trudit si pe toti i-a dat la invatatura. Se repezi cu coarnele in poarta cea mare si o rupse. OF! trait odata un mos care avea noua copii. Imparatul. Cind se ducea la el imparateasa lasa florile in jos si din ele curgeau picaturi de lacrimi. n-are. Cind venea imparatul sa-i miroasa florile. iar imparatul cu ostirea sa iesi din padure. Din oasele aruncate crescu un mar mare si frumos cu merele de aur. trandafirul si calaparul. lecuire Baba rise de bucurie. marul isi apleca virful in jos.— Asa. Mosul. Cind se ducea imparateasa sa culeaga mere. porunci sa se unga poarta cu smoala si sa se lipeasca de poarta raufacatorii care farima noaptea poarta. — Tu ai sa fii sotia mea. dar se vede ca prostia din nascare. sora ia-o de unde nu-i. sarac cum era. Cind veni cerbul si lovi cu coarnele in poarta imparatului. gasi poarta frinta si nu stia de cine. gasi cerbul cu coarnele lipite de poarta. Cind se ducea imparateasa in gradina florile se lasau in jos. de Dumnezeu neiertat. iar oasele le aruncara in grading. numai cu unul din ei n-a avut ce face. prinse fata si-i dadu o bacica de bucurie. i se lipira de smoala si ramase cu capul lipit de poarta pina la revarsatul zorilor. iar cind se ducea imparatul florile se lungeau in sus. Din cenusa crescu un calapar frumos. astea nu sint nici flori. iar spinii se intindeau de-1 inghimpau. calaparul crestea inalt ca un copac si imparatul n-avea ce-i face. Imparatul iar se-nvenina de minie. tinjea si se ofilea ca o floare. Cind veni noaptea cerbul fermecat s-o vada pe soru-sa in plop. se coace pinea. Dimineata. imparatul iar gasi poarta rupta. sint sufletul fratelui meu prefacut in cerbul fermecat. Mirat de asemenea intimplari. Fata stia ca sint picaturile de la fratele ei si plingea si ea sarutind florile de calapar. iar la mine toate se-nalta. Era tare de cap si nu era bun nici pentru o ceapa degerata. Dimineata. Toti mincara din carnea cerbului numai imparateasa nu. cum se scula. intr-o zi. Si se facu o nunta mare cum numai fetele imparaau stiut s-o faca. pe care tu injunghiat facind un mare pacat. pe mine toate ma urasc si nu pricep pentru ce? Atunci imparateasa-i raspunse: esti — Maria ta. Suparat. Il prinse si-1 injunghie fara sa stie imparateasa. mare si stolos. o intreba pe sotia sa: — Mereu la tine se lasa-n jos marul de aur. il taie si-1 arse. muica. plinse amarnic si pe zi ce trecea. O apuca el dupa urme si ajunse la poarta imparatului. iar cind se ducea imparatul isi inalta crengile si virful si mai sus. A 48 . nici 1-ai meri. Sara inchise poarta si se culcara. porunci sa se taie trandafirul. iar cenusa sa fie aruncata in gradina. sa mergi cu mine sa facem nunta imparateasca. Pe tine toate te iubesc. Chema maistori si o dresera la loc. cind se scula imparatul. O lua calare pe calul sau alb inaripat si zbura ca gindul la palatele de marmura unde-1 aseptau nuntasii. iar cenusa o arunca in gradina si din ea rasari un trandafir stolos cu multi boboci de toate culorile. Cind vazu ea cerbul mort. Imparatul se supara. Bucatarii fripsera cerbul. chema lemnarii. Cerbul veni din nou si frinse poarta.

Baiatul iesi afara din casa dracilor. si 1-a mare il lua la ispiteala. mai flacau. — — — Zis si facut. ! li puse-n mini tirnacop. omule si sa-1 ce ai oftat? Asa oftez eu. de ce plingi? Uite. A doua zi ia tirna diavolilor struguri timpurii pe mina si se duse de culege via pe masa. Sa-1 ia pe prost de mina duca-n lume ca sa-i piarda urma. mai baiete. Apoi il duse in tarina diavolilor sa-i sadeasca vie intr-o zi si a doua zi s-o si culeaga singur. stiu si eu cutare si cutare trebusoara. ca niciodata nu va fi in stare sa prinda de capatina mai mult decit la mine. fie voia ta. se rezima de un gard si incepu sa plinga. De acolo a pornit cu el pe fundul unei ape mari pina ce a dat de casa dracilor. A luat traista cu de-ale gurii si-au plecat in lume. Ga sa nu-1 faca de ris cind s-a ridica baietandru si i-a veni de iasurat. JPe mine ma cheama Of! Unde te duci cu baietanul asta? due in lume sa i se piarda urma. — — — De ! — — — Ma — — — ! ! ! Omul i-a luat copilul. Bine omule. nu 1-a lasat ps baiat nici sa rasufle pus la invatatura. Ga scot Lasa. ca e prost si-i tare de cap si nu poate invata ca ceilalti opt feciori ce-i mai am. pina acuma. tata-tu 1-a pacalit pe tata si m-a adus aici la talpa iadului ca sa-i sadesc vie intr-o zi si in alta sa i-o coc si culeg. numai sa nu ma inseli La anul vii pe jgheab. aici cum o sa ma descurc eu cu asa natii de tartori intelepti? Lasa nu te speria ca fac eu in locul tau tot. dai de trei ori cu batu in fintina si zici de trei ori Of Of Of ! Eu am sa te aud si indata ies din fintina si-ti aduc copilul teafar precum mi 1-ai dat Da mosul a zis: bodeaproste ca scapai de dracu si s-a dus acasa. Numai tu sa-mi spui cine te ajuta. si-i puse imparatului 49 . da-mi mie copilul ucenic. pe un an de zile si daca nici la mine nu invata. S-a asezat unchiasul pe jgheab si s-a pus pe oftat de suparare. atunci poti sa dii cu el paste gard. Ia timpul Ista. cazma si vita. grebla. Gum a sosit. Fiica tartorelui iadului il vazu pe sub sprinceana si cum ii placu de mutra lui. Tartorul —d — Pai — eel stii. Baiatul S3 intrista. mosule? Nu te-am chemat. iata un om necunoscut se iveste in fa|a lui. vazind dintii si ghearele infioratoare. Mosule. se duse la el intrebindu-1: Ge-i cu tine. intrebindu-1 La ce m-ai chemat. 1-a legat la ochi si s-a scufundac cu el in fintina pina in fundul pamintului.! ! : Si-a pus in gind de suparare sa scape cumva de el. dar eu am venit fiind chemat pe nume. Astazi mergem si punem via si miine mergem s-o culegera. sapa. pina ce de osteneala au poposit la o fintina sa bea apa si sa se odihneasca. A mers mult mosneagul cu feciorul.arga fulgii daca nu ma asculti. nu-1 invata tu pe dracu sa traga cu pusca eu om din tine de-o sa-ti m. Ori eu nu pot sa fac nimic I Nici nu ma pricep §i nici nu pot ! Sus pe pamint eram vestit in prostie. tu mai baiete. de inima rea si necaz ca uite am plecat cu tontu asta sa-i caut capatuiala Bine bine.

ei o sa ceara sa vinzi copoiul. Deo data ii zise el lui tata-su: Tat§. Da-i cu el in birlogul lupilor sa scapi de el ca e pacat sa faca umbra pamintului. baiatule. iar tata-su dojenindu-1 si injurindu-1. Fa-te iepure Nu mai pot Si iar il lua la bataie. Iar a plins si iar 1-a ajutat fiica imparatului. Eu am sa ma prefac intr-un copoi strengar. damite tu un pamintean prost. Fata iadului iar i-a venit in ajutor. sa ma due. se apropie de noi doi vinatori. — — — — — Daca nu te — Omoara-ma. De toate aceste ispravi s-a mirat dracul. uite. Una spinzurata de limba si alta de picioare. $i ce-ar trebui sa fac eu ca sa scap ? Sa-i spui ca n-ai invatat nimic si n-ai priceput de la el nimic Asa am sa fac Le-a slobozit din spinzuratori pe dracoaice si s-a facut ca nu stie nimic. Dracul cum auzi il lua la bataie. Mai la urma i-a poruncit sa se prefaca armasar si sa-i aduca inelul de la capul pamintului. — — 50 . Se mira — Acum diavolul si sa te prefaci in iepure — Am — — — — — — ! — — — ! Vine imparatul tartorilor si vrea acum sa-1 puie la incercare daca a prins ceva intr-un an de invatatura. enema duhurile din fundul marilor care-1 prefacura iepure si pe toate le ispravi precum i se poruncise. O intreba el pe cea spinzurata de picioare: De ce v-a spinzurat ? Fiindca am sarit multe garduri si am alergat mult. Uite in sobele de dincolo. Odata ramine el singur acasa si da intr-o soba de doua femei spinzurate. ins5 tu sa le ceri pe mine 500 lei. pe jghiabul fintinii auzind Of de ! trei ori. iar pe ea fiindca a vorbit mult si multe. ehe. si sa te sui in al noualea virf de munte. vezi. Plecara ci spre casa mihniti. darn-a avut ce face. te omor cu bataia. Zgarda sa nu le-o dai nici in ruptul capului. tine-ti odrasla ca e neam prost si pune oala-n cap in loc s-o puie la foe. Prefa-te in ciine Nu stiu. asa cum 1-a luat. stapine. unde o inecase tartorele iadului pe ma-sa pentru ca-1 inselase. au calatorit impreuna si au adus inelul tartorelui. dar nu pot ! Il zvinta in batai si fiindca se implinise apuca de git si-1 dusa la tata-su. nici s-o culeg. alb cu pete negre. Mosule.o-nghiti-n sec. sus de tot si sa joci in doua labe si cit ai bate din palme sa fii dupa mine. $i pe tine are sa te spinzure. Si ce-i sinteti voi lui? Muierile lui sintem amindoua. ! ! ! ! anul. Fata iar veni la el. acum iar sa te mai vad cum imi pui vie si cum o culegi ? Nu stiu nici s-o pun. altfel te arunc si te fierb in cazanul cu smoala. dindu-i indarat copilul. S-apropiara vinatorii si s-au mirat de copoi. Si-ncepe asa: E-he. nu stiu Din nou il batu zdravan. stapine ! zise el si iar se porni pe plins. Se tinu de vorba. il prefaci in cal. Mai tirziu 1-a pus sa se prefaca in cine si sa manince lupii din padurile dracilor. toate sint pline de scafirlii de oameni ! Din ghearele lui nici diavolii din balta nu scapa.

Iese afara imparatul si-1 intreaba: — Mosule. o mirosira si se ! bucurara. O vazu irrparstul si imparateasa. Vinatorii i-au dat pe loc banii — Zgarda n-o dau — Lasa ca-1 legam noi ! si i-au cerut si zgarda. cum nu se mai vazuse pe lime. capestrele In fata palatului din capestre crescu o floare alba frvimcasa.! ! ! ! ! ! — Vinzi. doar Insa nu i le da de zgircit ce era. si cu o sfoara a apucat-o inainte. nu jucarie. Era un oras mare. uitindu-se la armasar. 51 . Iti dau 4000 de sint bani astia. bogat si frumos. prinde iepurele si i-1 da lui tata-su. se zbiceste si capestrele sar peste gard in curtea imparatului. se tocmi cu geamba§ul. Daca — Mo§ule. fuge iepurele dupa ta-su. vinzare. Baiatul a simtit numaidecit ca dracul este negustorul si la o nebagare de seama. iar imparatul facea zimbrii. taica — Cat ceri pe el? — 500 lei ! copoiul? au intrebat ei. care iesise pe pamint sa vada ce face flacaul eel prost. — Iti vind calul pe doua mii de dar fara capastru. mosule. cind vom trece prin fata palatului. Sa-i ceri 1000 de lei. iti dau inca pe atit. — Il vind. de vinzare ti-e armasarul asta frumos? dar pentru un cumparator de neam ca dumneata este de — Si cit ceri pe el? — O mie de — Numai atit? — Da. numai sa-mi dai si capestrele. Se vaita de burta si de ficati. ca si tatal baiatului. ii ia bami si vrea sa piece. mie. i-o da imparatul. tu sa te sui pe mine. vinde flcarea cea frumoasa diavolului. asta ? mie flcarea lei. In drumul lor trebuiau sa treaca pe linga cetatea de aur a imparatului. — . Cui i-ar fi dat in gind ca geambasul era chiar tartorele iadului. lei. plinge si ofteaza. I-au dat drumul la copoi sa prinda iepuri. Alofneagul se lacomi la bani si vindu si capestrele. insa fara capastru — Ba da-mi capastrele zise imparatul lei si ! Un negustor se amesteca prin gloata iti ?i zise: — Negustorule. daca mi-1 vinzi imparatul s-a zgircit pentru nimic. Sa mcara dracul de ciuda. maria-ta ! Imparatul laccm si el dupa bani. imparatul are sa ma vada si i se va lasa inima la mine. el alearga. iar vinatorii de zor s-au afundat in padure dupa vinat. numai atit. — Nu este. Nici in ruptul capului sa nu-i dai capastru! Ajunsera la marginea orasului. Iese un iepure. lei. Atunci el iarasi ii zise lui tatine-su: Tata. Tata-sau il tinea de friu. eu dau doua mii de lei. apoi se Mosul preface iar in baiat asa cum fusese pina aici. Gesmbasul vrea ! — Marite imparate. imi vinzi — N-o vind — Dau pe ea zece mii de sa cumpere fioarea cu tot dinadinsul. eu am sa ma prefac in armasar .

asa ca toata nora avea cite un copil. slrac. asa murira tot paispe. ca ieu nu te cunosc. a crescut mari i-a-nsurat pe toti. Cocosul vede vulpea si fuge. xViurira nurorli toate paispe. Mergind omul cu copilul pe drum in padure sa-ntilneste cu un mos in cale. moare. Toti a trait bine zdraveni. Mergind omu cu copilu la drum pin paduri pustiniacuri. iar asa spusa. Dracul iar cu gura sa adune meiul. poate m-oi fi vun dus man si nu-ti dau si om : : : : copilu sa-1 botez ». Mosu spune omului asa « tu baiete. Omul cu muierea mai avea si paispe nurori si paispe nepoti. barem sa traiasca ! ». Omul ce sa faca? Vinda casa cu maidanul. asa am ramas numai eu si copilu asta la o odina drumuind. A fost Dumnezeu. iara sa-ntilneste cu un altu mos in cale si iara mosu ii da buna ziua la baiat. vede cocosul seminfele sprinjite si dintr-o lovitura inghite un bob. Baiatu multamea mosului si iatreba mosu pe omul: « unde te duci cu copilul »? Omul spusa ca: « am avut paispe copii si paispe nurori si paispe nepoti. se incarfa cu ele si pleaca in Iume de-1 procopseste pe tata-su si pe top fratii. facu pomana pe obiciaiu nostru. nu poti sa te duci pina la mormintu lu Dumnezau ca e rau departe. Mosu spusa omului ! pot sa te duci la mormintul Domnului ca e mult departe piste mari si tu n-ai bani sa platesti ca esti sarac. Da dupa putina vreme pornira sa se imbolnaveasca copiii. care cum sa imbolnaveste din nepoti. si intreaba: «und' te duci baiete cu copilu? » Omul spune la mos asa: « ma due la mormintul lu Dumaezau sa-i schimb numele copilului ca asa am visat ». nu 52 . dupa ce murira nepotii porni moartea in nurori. Baiatul spune la mos « cum sa-1 dau copilu sa-1 botez. da te rog da-mi sa botez eu copilu ». dar da-mi mie copilu sa-1 botez eu ». Si tocmai atunci. Imparatul trage piciorul si din frunza iese o dubla de seminte de mei. Vulpea alearga. o ingropa. Mosu intreaba pe om. drumuind. inca un mos mai intilni in cale. Dia bobul ramas in cocos scoate opincile fermecate. DracuJ. Tot ingropa omul cu muierea.Cind sa se desparta dc geambas. cu invatatura furata de la dracu. Omu. toti a murit. El pe loc iese din bobul de mei si se preface in vulpe. care stia ce este cu frunza se repede s-o ia. Aci pe loc se inbolnaveste muierea la si in putine zile muria si ea. asa ca ramasa numai omul cu muierea si un singur copil. Se gindea: daca ma inghite diayolul siat pierdut. Omul lo copilul ce ramasa viu si pleca la odina. asa porni boala in eopiii omului si ei murira tot treispe. ii zice « buna calea. baiete ». Baiatu lua copilu si pleca iar la drum la mormintu lu Dumnezau. da eu visam asa. Mai mergind pe drum. ca si al dintii mos. piste ape mari si tu n-ai bani sa platesti. El se ascunse intr-un bob de mei. POVESTE DE O MUIERE CU UN OM Eria un om cu]o}muiere: avea paispe copii §i toti a trait. da al de baiete. sa ml due la mormintu Domnului sa schimb numele asa: « copilului. prinde cocosul si-1 maninca. din floare se rupe o frunza si se lipeste pe ciztna imparatului. sa-i puna alte nume ». el viseaza un vis asa « sa ia copilu sa sa duca la mormintu lu Dumaezau. sa boteaza din nou copilu. ama baiatu nu 1-a cunoscut. asa ca pornira sa saraceasca din pomeni pe cum ie obiciaiu.

ramasa zdravan finul trii zile. Daca ma vezi. nu ceria nimic bani. satilneste cu nasi-su. ca sa scoala. da si am veresie la lume c-am lecuit lumea la veresie. lasa-ma barem trii zile . Da in carte scrie trii zile. dupa aia. finul porni sa-1 roage pe nasu asa « mult te rog. « Bine. sa imbogati finul si insura baiatul. da nasul iar sa trasa la cap. sa traiasca. unde te ducei? » Da finu-su incura calul cit peate. cere de la omul bolnav bani cit vreai tu. asa de sa imbraca in tcale turcesti. moartea lui este din ureiche. ieu sint acolo. finule. sa face ca nu-1 cunoaste pe nasi-su si trece repede pinga nasu mas! 53 . o sa-1 doara ureichea Si intreba cit mai ieste pana atuncia? Nasu spusa ca mai ieste trii ani. : ! : ! Finul facu asa cum i-a zis nasul. te rog spune-mi mie din ce o sa-mi fie mie moartea mea ! ! Finule. la capu omului bolnav. ii lo durerea din ureiche. am venit sa-1 iau ». Umbla ca un doctor multa vreme. intreaba finul pe nasu: « nasule. Dupa ce s-a mai cunoscut cu lumea finul. aicea in padure n-avem unde sa botezi copilu? ». la o zi noaptea sa pomeneste cu o durere fiiiul in ureiche. cu fesul rosu in cap si a pkcat calare pe calul albivfugind iel de-acasa. porni sa lucreze pe bani. sa cat in cartea mea » Mosu scoasa o carte. dupa vreme mai delungata. Mosu spusa la baiat: «aide tu cu copilu cu mine ca eu stiu colia un sat si mergem sa botezi copilu la biserica ». Finu mergind iel pe drum. Auzind nasul ruga finului. ca eu aicea pe nima nu cunosc. sa sada in ea ». Vazind finu ca nasu a venit sa-1 ia pe finu. iaca vine nasu pi la fin sa vada ce face finul? Finul ie om sarac n-are nici scaun sa-1 roage pe nasu sa sada.» » doi mos a fost Svete Aranghel. baiatul striga numele. Mosu spune la fin: « mergem sa cat o casa sa sezi cu chirie ». il botezara pe nume Trails. la unul si la altul. Mersara pin sat si gasira o casa la un bogatas si nasul vorbi cu bogatasul asa « dai la finul casa la chirie. porni foaie dupa foaie. baiatul vazu ca amindoi mosii tot o vorbafspun si baiatu odobri. mosule. sa boteze mosu copilu. pe Traila. finule. sa pomeni cu nasul la capu lui. Finul vazu ca nasu sede la capu finului. sa ma imbogatesc ca vezi cum sint nasule Spusa finului asa « lesne fa-te un doctor sa lecui lumea ». pustiniacuri. sa mili si-1 lasa trii zile pe finu-su. nu mai e sarac Vorbind finul cu nasul. si gasi ca finul. Si tunara in biserica cu copilu. Ce facu el? Tn loc sa-si « ! ! : ! adune banii. nasule. s-o vad. sa ma due sa adun veresia ». decit pe tine te vede toti ». porni finul vorba cu nasul. pin paduri. ama pe mine nima nu ma vede. asa finul sa vaita la nasul: « nasule. daca ma vezi pe mine la picioarele bolnavului. sa stii cind oi tuna la omul al bolnav in soba. multa blaga ridka. Nasul pleca. fa asa tunind in soba 1-al bolnav. Finul spune lu nasu asa: « ieu n-am invajat de doctor » Ama nasu zice: « porneste de te duce pin sate si intreaba de lume bolnava ca sa lecui. finul sa-ntoarsa cu picioarele unde i-a fost capul. « Finule. tu ca esti doctor. de pe urma. Vaitindu-sa finul si plingindu-1 finul. vazind ca ie nasul sprimit sa-1 ia pe finu. Dupa citava vreme iaca vine mosul pe la fin sa vada ce face finul ? Finul s-a imbogatjt. Mai lo si un fes. frumcasa si pe urma mearsa de-si cumpara un rind de toale turcesti. iel sa dusa la piat cu mult bani si cumpara ce-a fost mai bun cal in piat si mai gras si mai frumos. mult sint ieu sarac dar cum sa fac. unde eu ma due cu copilu. Bogatul dete casa la fin fara nici o chirie. Acuma iesira din biserica. sa nu-1 mai gaseasca nasu. In drum nasi-su zice: «oco finule. veresia. mai sa dusa si mai cumpara o sabie mare. din sate. pa face bani. mult imi pare rau de averea ce am facut.

Intr-o zi se pomenira cu un strain s-o ceara de nevasta. fata crestea si se facea tot mai mare si mai framoasa. miine asa. Nici unul nu se gindea ca-i va veni si timpul de maritat. sabia. Nasu sa dusa la bogatu si sa ruga de bogitasul si-i dea trii lucratori sa-i faca o groapa Bogatasul ii dete trii lucratori. Nasu spusa la lucratori asa: «faceti aicea groapa.! Vazind nasu pe fin asa ! dace fiaul. care se numea Dinci Costrici. ple. tot la fel fratii nu se intelegeau ca sa-si marite sora. Erau multi pentru ca la fiecare casa traiau multi frati si surori. da una de lata. Adasta sa ajunga finu-su calare dindarat. vindeti-le si impartiti chirit in toale turcesti. crescut ea intre fratii ei si-i iubea intocmai cum si ei o iubeau ca sora. Dupa ce facura lu. unde traia un flacau chipes si voinic nevoie mare. da masura groapa. cind ajunsa calatoriul aproape de groapa sa spaiminta calu si nu merge neam inainte. Da nasu sa pitula colea dupa un tirsog stolos. Fratii nu se invoira sa-si dea sora din mijlocul lor. cind mortii veneau din groapa sa-si vada fratii surorile si umblau pe lume de se speriau si cocosii la miezul noptii. da. « Ce e groapa asta in marginea drumalui de si spaiminta calu ? ». ingropati-1. Fratele eel mic se tot gindea cum sa faca ca sa-si marite sora. Ei A — 54 . dar nu zise nimic. Nu cere sa stie ca ie nasu sa calare pe cal. sa culca sa moara. voi trageti pamint pe el. nasu mtna lucratorii iar 1-al bogat.a nasul ca trii lucratori pina colea in marginea drumolui unde viae calatoral pe drum. nasu striga 1-al bogat sa sloboada pe ai trii lucratori sa vina sa le plateasca lucratorii. el zise catre surioara sa: Sora draga. si A frati care aveau o singura sora. « bas de mine vine groapa ». GEAMFICHIA §1 CEI NOUA FRAJI fost odata ca niciodata. cazu calatoriul jos in groapa si muri. zise. Ei venira si nasu le spusa: « Iote. altii la vinuri la lucru. vaza calatoriul la capa lui pe nasi-su si-i lo sufletu la dilator Da calatoriul ramasa in groapa Atuncea. Nasal piere de-acia si sa duce mult inaintea lui fiau-su si sede nasu de odini. Sezind in groapa. fara sa mai intreb pe fratii mei. Asa ca intr-un sat de munte traiau noua ce se numea Geamfichia. doi metri de lunga. cind sufletele lor fugeau in groapa. Azi asa. unii la agri. nasul stie unde ! : ! banii frateste. sforaie pe nari. dar care se omora dupa Geamfichia fiindca si ea era chipesa si frumoasa. Cind fratii lui erau plecati. se gindi ca Geamfichia nu va ramine multa vreme ca ei si tot va trebui sa se marite. Cind veneau alti petitori.ratorii groapa. Intr-o zi. Cel mai mic dintre frati. tineau la sora lor ca la ochii din cap pentru ca una singura era la parinti. veai calatoriul pe drum si sa spaiminta calu de groapa-asta. vazu intra alt loc niste oameni la sapat la un om bogat. Atuacea calatoriul sa cubari di pe cal jos. Sta odinind nasul. luati-i calul. iar sa gindeste « bas asta groapa de mine-i gatita » si sa dubara de pe cal jos si sari in groapa. da de adinca iar de o metra. puse pe Geamfichia pe cal si plecara amindoi in Grada Limonia unde o lasa pe soru-sa la o casa mare. atit erau de multi si cocosii vesteau miezul noptii. eu am sa te marit departe in Grada Limonia.

ca s-au apropiat zilele cind frati-meu trebuie sa vina sa ma vada. ce nu am mai vazut. dar soru-sa il Frate. Dinci Costrici. de ce toate agrile noastre so pirleaza? Atunci Dinci Costrici ii raspunse: Cind te-am dat fara voia fratilor mei a intrat cearta intre noi si pini am facut cele noua case. Dinci Costrici. Ea incaleca pe cal si chimisira Cind sosira la un munte. ceru voie de la Dumnezeu ca dupa trei ani sa-1 lase sa viasca si sa se intoarca pe pamint sa vada pe soru-sa. lasat atunci agrili si vinurile la o parte. noi sa ne grabim sa vedem pe mama — — intreaba: — cu suflet. care stia limba pasarilor. El invie. eu cind te-am dat pe tine. Ieri cind ma jucam cu firtatii mi-am pier- Am dut davitu si vreau sa-1 aflu. cinta cintecele lui. ca eu tare mult ma ingurisesc ca mama suflet trage.! : : §i Fratii cind se intoarsera acasa. a intrat o cearta intre noi §i ne-am apucat sa ne facem noua case si tot eu am facut lut §i de aceea miroseste corpul meu a pamint. Puiul ca puiul. ispravi bine vorba. Tot msrgind ei au ajuns la agrile lor $i cind fata le vazu pirloaza. sa ma ierti ca nu pot veni la casile tale. dar el — ii spuse: Geamfichia. Dumnezeu auzi blestemul mamei si trimise virla. pamintul a ramas nelucrat. sa te desfaci de pe cal si sa te duci la vechile porti de la casa noastra sa te lase in casa ca eu ramin aici. Atunci fata-1 intreba: Frate ! De ce mirose§ti a pamint? Dinci Costrici ii raspunse: Sora draga. fata iar intreba: si ale vecinilor so sorbite Sora draga. Cind vede roua peste lume. iar muma-sa ramase singura in casile vechili. Soru-sa plinse ca nu poate veni la casile — Mama Sa dea Damaezeu sa intre — — — Nu ei. Murira cei noua frati. se facu ca nici nu aude. ce spune puiul de pasare? la ce spune. Dupa ce trecura cei trei ani. se sui pe cal si se duse peste noua munti la soru-sa in Grada Limonia. eu cind te-am dat pa tine fara sa intreb fratii a intrat cearta intre noi si case faceam. Dupa ce ajunsera in graduri. vazui mortul ghiu la poarta. se supara asa de tare ca zise spusera virla in casa mea si sa usca tot. nu fugiti. incepura lumea sa fuga la adapost iar ea zise: Stati. cind muri. cind si fratele ei sosi si ea-i spuse: Bine ca veni§i frate dupa trei ani la casile mele sa le vezi. 55 . vii colea pe calul meu si cit mai curind sa plecam ca sa apucam pe mama cu suflet. Cind se apropie din picioare prau se-a-aridica si din nor roua cadea §i Geamfichia Pitimia la horuri dantul tragea. fara stirea fratilor. — — — — Cind ajunsera si el Frate draga. ca Geamfichia a plecat cu Dinci Costrici s-o marite departe. fratele ii zise: Sora. ce nu am vazut-vazui mortu-ghiu la poarta $i zise mai departe. Mersera mamei lor care statea bolnava in pat. Dinci Costrici fese nasalie si-o prefacu in cal. intreba: Frate draga. de ce vinurile noastre so pirleaza raspunse: — — — la vinurile. aflara de fapta lui Dinci Costrici. Mai mersera ce mai mersera si trecura si de alt munte si fratele incepu sa miroase a mort. Fratele atunci ii raspunse: Sora draga. se auzi cum cinta o pasare care zicea — Doamne.

zece zile. Maica la fata ca poate merge la a suta sa nu intre. ca atunci cind va nevaso sa-1 dai sa fie al padurii. Maica. a dat inapoi si-i a inchis usa si a plecat. Doamne Dumnezeule. venit Sf. ne trebuie fetita aia Daca nu ne dai fetita asta. dar — — ta-ta grea ai zis ca ultimul copil — Nu vrem sa intrsm. Si intr-o noapte. — Mama. Ea daca intra in a suta. sta la mers si a deschis usa. asa de frumoasa a fost ca cica. s-a pomenit tiganul ca cineva ii bate la usa. da jos Maica a padurii si s-a dus in cer cu ea. ea stia ingrijeasca. intra Zice dinafara: fost cdata A un cu unul mai mult. Cind a fost de 14 ani. ce frumoasa e fata tiganului. Si fata cind a fost de fost asa de mare cit alta de zece ani. iar ficiorul intra-n mormint si calul se prefacu in nasalic. A venit Maica acasa spuse 56 . a sa spele. murira imbratisate. . implinindu-se blestemul mamei. a nascut o fetita. am sa iau viata de la toti copiii tai si viaia ta. ci sint eu Geamfichia. Si intr-un timp a zis Oare ce o sa in fie in a suta camera. deschide — Dar mama zise: — Virla du-te de la casa mea ca-mi murisi ncua ficiori. sa in 99 de odai. Mema. — Mama. Cine-i. nu stiu cine este. Maica acolo ca sa nu intru ea? Si s-a hotarit sa intre in a suta camera. ! ! : Fata pleca. deschide. — O Doamne. Dumnezeule. Si-a zis asa tiganul la nevasta-sa: Draga nevasta. mama. ca pe pamint de unde ea: a venit. nu stiu ce e la padurea mea Cum o sa dau iti fi ! o sa-ti dau pe singura mea fetita. sa gateasca si i-a spus Sf. Cind a o masa si scrie. auzind POVESTEA "TIGANULUI tigsn care avea atitia copii cite gauri sint pe un ciur si nici o fata n-a fost intre ei. Si cum a nascut nevasta-sa. da eu am sa due fata la padure acolo unde am spus. da cum — — ! A A luat fata si a dus-o la marginea padurii. nu e virla. eu fetita mea. eind venea rasaritul dimineata siatea scarele un ceas pe loc si sa mira. si Dumnezeu Sf. ncua nu ne mai trebuie copii. se duse si deschise si cum se imbratisara pentru totdeeuna.. mama. glasul fiicei sale. a lasat-o acolo si a plecat. Primul copil care o sa-i avem scum o sa-1 dam la padure sa fie copilul padurii. A intrat inauntru a vazut ca Sf. numai mai aminte§ti. ce o avea Sf. daca vrei poti lua 5—6 copii? Da a zis cineva de la usa: Nu ne trebuie aki copii. atunci ii da drumul a facut ce i-a zis Sf. — Pitimia din noua frati mai mica? — Da ! Fata se duse la poarta de la vechili-case si striga: nurori si si . ncua noua nepoti incepu sa plinga.

A scoata pe fata afara. Si a luat paltul pe ea si a iesit afara din fin si a vazut-o fiul de imparat. — ! S-a urcat sus si-a nascut doi copii. El a fost la vinatoare. numai mi-e rusine sa ies ca sint in pielea goala. caci avea ea o fata si voia s-o marite cu imparatul. apoi s-a dus la tatal sau la imparat si i-a spus: Tata ! eu am gasit ceva ce nu-ti poti tu inchipui. maica fetita. ci cu fata gasita de mine. ca si eu o fata cu suflet. Cum i-a prins pe copii. Pe ea a dat-o jos. muta. Si-a pus-o intr-o camera shigura. Si copoiul lui a dat de un miros in fin si a latrat. $i a luat-o si s-a dus acasa cu ea. sa ia copoiul. Maica padurii mi-a spus ca ramin oarba si schioapa. Ea a plins. Sa vad si eu ce ai gasit? Arata-mi si mie ! — — — Au mers si au dus-o in camera la tata-su. $i atunci a raspuns fiul de imparat: Cine e acolo? Ca daca o fi femeie tinara si sa nu fie de virsta mea. parca rasarea soarele din obrazul ei. a pus-o intr-un cearceaf si a dus-o la o balta fara fund si-a aruncat-o acolo. Cind s-a coborit a aratat imparatesei ca are trei catei. acum te dezbrac si te pe pamint. In vecinatatea lui statea o moasa. ca si eu sint un fiu de imparat. §i s-a insurat imparatul cu fata moasii. Atunci imparateasa spune cum £-a urcat la pod. daca e si mai in virsta o iau ca bunica. Aloasa ii spune imparatului ca nevasta lui are trei catei. da n-avea ce sa faca. n-a mai putut-o privi. daca e in virsta o iau ca mama. a fost o sireada de fin si s-o ascuns in sireada de fin si ea a stat acolo si in timpul 3sta a venit un fiu de imparat la vinatoare si ca el a avut plan sa se insoare cu o fata a altui imparat in saptamina viitoare si voia sa vineze ceva animale pentru nunta. ca tu nu stii cum trebuie sa nasti? Eu nu pot sa-ti spun. cum a nascut si imparatul a intrebat-o Spune. si i-a — — §i cind ea a povestit ca ea a intrat in camera a o suta. o iau de nevasta. duci Si ea cind s-a coborit pe pamint goala. $i ea a strigat: Daca e om cu suflet pe aici. Fata tu n-ai avut copii. a ramas oarba. sa nu ma manince. da tu ai sa te urci la pod si de acolo iti va cade copilul si eu ti-1 voi arata. 57 . iar daca-i o fata de virsta mea. sa aiba carne proasinceput sa sape ca s-o pata. ce natie. Cind a vazut-o tata-su s-a bucurat si a zis sa faca nunta cu asta si s-au cununat amindoi. Si totusi a povestit ea cum a ajuns pe pamint si din ce cauza. Dupa 2—3 saptamini moare imparateasa si imparatul: Au ramas ei doi tineri si craiasa gravida si el in fiecare saptamina se ducea la vinatoare. o iau ca sora mea.: — Vezi. Si s-a dus la ea. Si oricine sa fie sa iasa afara din fin. ea s-a dus ingropat in gunoiul de la grajd si o catea avind trei catei mici. s-a dus la croitorii lor au fScut haine frumoase. i-a 3uat i-a pus in cos si i-a dus in casa. surda si fara miini si fara picioare. sint — — As iesi. Imparatul i-a impins paltul in fin la ea. Da-mi ceva haine ca sa ma acopar ca atunci am sa ies. Cind a intrat in camera la imparat era intuneric si fata asa de frumoasa era ca s-a luminat camera. da moasa a observat ca imparateasa trebuie sa nasca. Atunci a luat-o moasa. de unde sint ca Sf. ce femeie esti. Eu nu am sa ma insor cu fata logodita. ai intrat in odaia a suta.

Si ea spune: Du-te. ca pina aci nu gasea medic s-o faca pe sotia lui sa nasca. Si batrinul a auzit si miine zi cind a venit de la vinatoare imparatul. In cele trei nopti ea trebui sa cinte la barbatul ei la usa. greutate. Si nici atunci n-a auzit nimic. Si a fost invoita ca sa mearga la usa barbatului ei ca sa-i cinte si sa-i spuna unde-i sint copiii ei ingropati. §i dupa un timp a dat fiecare din cer ei cite un lucru. Decuseara a inceput cintecul. da dumneata sa nu bei. Iasa afar a moasa cind a vazut-o a recunoscut-o cine-i si s-a dus inapoi si i-a spus cine-i feraeia aceea. marti i-a dat o furca cu fus de aur. A doua noapte ia moasa closca cu puii de aur si iar a cintat si a doua noapte. joi i-a dat puterea inapoi ce a avut-o. Du-te si cumpara-mi mie furca aia de aur. cum doua nopti a cintat femeia aceea si el a baut morfina. da cei doi brazi sint copiii dumitale ! Deseara iar o sa cinte si iar o sa-ti dea vin cu morfina. Dupa un timp nevasta lui a ramas gravida si la timp s-a nascut un copii de 9 kg. cumpara-mi mie furca aia de tors. a venit la grajd si i-a spus cele auzite. N-a auzit barbatul nici un cintec in noaptea aia. ma scutur si dumneata sa te faci suparat sa rastorni tot si vinul si apoi o sa aduca alt vin tot cu morfina si iar sa te faci suparat pe mine si sa te duci sa te culci in camera ta si peste putin o sa soseasca^nevasta-ta si Mama — — — A A — iar o sa cinte: Frumosul lumii Mina de fier si imparatul s-a insurat fiind de 24 ani si n-a avut copii socotea cum se face ca pina acuma nu a avut copii cine sa-1 mosteneasca? Adica n-a avut copiii la 48 ani. fata moasei a vazut-o pe geam ce femeie frumoasa toarce in fata portii si are o closca cu pui de aur. Atunci a spus imparatul: Eu ma due in casa. care sint cei doi brazi crescuti pina-n cer. §inevasta imparatului. lor. spus catre moasa: Uite. Maria a dus-o la loc in fundul apei si i-a dat acolo un scaun de aur ca sa stea pe el. din fundul apei. imi iau o haina plina cu cenusa si cind s-a pune mincarea la masa. insa moasa batrina a pus in vinul lui morfina ca sa doarma si el sa nu inteleaga ce cinta ea. Maica a dus-o tot la ea in cer. I-a dat furca de aur si i-a spus ca o lasa sa cinte la usa. numai deseara sa ma lase sa cint un cintec la ginerele d-tale imparatul. La miezul noptii s-a trezit din somn si cu mare bucurie i-a povestit la nevasta-sa visul. rniinile si ochii-napoi si vedea. S-a dus moasa si a intrebat cit cere pe furca de tors. in locul unde au fost ingropati.! Dupa^un an aujcrescut doi brazi din cei doi copii. Duminica a intrat in camera ei. luni i-a dat o closca cu pui de aur. tntr-adevar A fost un imparat si tot pina la 48 ani 58 . ca ajungeau cu virful la cer. cintat ea despre copiii ei si despre ingroparea lor si ca n-a avut ea trei catei. ci doi copii. Da imparatul asta a avut un batrin care ingrijea gistele la pasune si a auzit cind a zis catre barbatul ei ca mai am o noapte de cintat si daca nu ma vei auzi. vineri i-a dat picioarele. Si Sf. simbata i-a dat parul de aur si Sf. Si ea in a treia zi s-adus in fata portii cu toate darurile si ainceputpescaunsatoarca. Sf. care va avea luna in ceafa si rasaritul in frame. Da in vis el a vazut ca va avea un copii ce se va numi Frumosul Lumii. iar a bagat la ginere in vin morfina si a adormit. nu-mi trebuie nici un ban. copiii tai vor ramine tot asa lemn si eu am sa ramin in fundul apei. mama.

sa nu va fie de mirare ca azi a alergat ciinele foarte mult. unde va cadea un drob de os se va face un deal mare. ii citea din carte si indata se inzdravenea. ce noroc dau copilului Venira ele pe vatra focului si-1 ursara ca la opt ani sa-1 fure un duh necurat si parintii sa ramiie cu inima fripta. Atunci i-a mai dat. Copilul.ca a avut luna in ceafa si rasaritul in frunte. — — O COPILUL NASCUT CU CARTEA-N MlNA fost odata o pereche de oameni care n-aveau copii. Azi s-au rugat. Si iar asa s-a facut cum a spus. cum incepu sa vorbeasca. Se rugau la culcare desteptare sa le dea Dumnezeu un copii. Si spun sfetnicii: Imparate. ptna ce Dumnezeu le-a dat un copii. Si la un timp tatal lui umbla cu suita la vinatoare. sa ajungi si tu ca noi in fundul lacului. Cind a avut o zi. S-au adunat cu mic cu mare in minastire. n-a fost pe acelasi loc. a fost chiar Frumosul Lumii asa de frumos era. Se puseraa trcia zi ursitorile. incepu sa citeasca si cine era bolnav. muma-sa da de veste la toaca suflarea din sat. El cind a vazut pe copiii lui si nevasta lui s-a mirat nespus. era mare cit altii de doi ani. se umplu ca din senin minastirea de sobolani. Muma-sa cu grija in spinare n-a inchis ochii toata noaptea. ca ei sint cei doi brazi si daca nu o va scapa din greutatea asta sa fie el batut de Dumnezeu. a stat sub ua copac. el nici mort nu lasa cartea din mina. A dat portia lui de mincare si ciinele s-a dus dupa copac. miine s-au rugat. care incepura sa sara. Cind sa se nasca feciorul. Si el a legat-o de coada calului si s-a intimplat asa cum a spus ea. si copiii si nevasta-sa si pe copii si le-a cerut cum s-o pedepseasca pe soacra. si a venit nevasta. cum i-a ingropat in gunoi. sub care statuse si uachiul lui pe vremuri si copoiul lui de vinatoare s-a apropiat de imparat. si de-acolo s-a intins o mina de fier si a luat portia de mincare de la ciine. satenii si se rugau sa le scape vrajitorul care stie tot ce e si la ! A pe lume ! Copilul sta in biserica si citea. Cum i-a luat moasa copiii. sa i-o puie sub capatii. sa urce calare si sa porneasca unde va cadea un drob de pecina. Pe cea tinara nu ne suparam. sa auda ursitorile cind coboara din cer. sa muste oamenii si 59 . acolo se va face un izlaz cu pasune si unde o sa cada un strop de singe se va face un piriu. ca sint batrini si n-au un stilp la batrinete. Parintii cautau sa-i ia cartea din mina. Cind mai erau trei zile pina sa implineasca opt ani. iar lumea asculta. A inceput cintecul. iar copiii tai vor ramine toti de lemn. iar ei au trait mai departe fericiti. s-a nascut cu cartea-n mina. Deodata. sa vie tot natu sa se roage pentru scaparea copilului de la necuratul. dar in zadar. Si tatal lui la vinatoare intinde masa la print. nici ziua si nici noaptea. S-a intors ciinele la imparat si a cerut din nou mincare ca-i e foame si zice imparatul catre oamsnii lui mai batrini: Ce s-a intimplat cu ciinele asta ca a doua oara sa mai vina sa ceara inca o portie de mincare. de i se duse vestea in lume ca este un mare vraci. Scria si citea la timp de zece zile fara ca sa umble la scoala. asa cum sint prefacuti acum in brad. numai pe cea bitrina s-o legi la coada unui armasar. El atunci a auzit si a deschis usa si in momentul acela copiii au iesit vii povestit din gunoi.

se cutremura pamintul.muierile. macar sa mor pe a copilul. Totdeauna i-a facut pe plac i-a facut si ea 1-a blestemat sa dea potopul si cutremurul peste el si os peste os sa nu ramiie. Acum e acum. oasele se indesau iar casele din oase erau darimate. Mosul 1-a poftit in casa. loc. Vede intr-o noapte numai o casa nedarimata cu o lumina la o fereastra si cu un gard din capete de oameni. Veni a doua seara. se mira lumea intristata. intr-o arie. incotro a vazut cu ochii. Mai ce sa fie cu asta Se gindeau oamenii. dar copilul nu s-a lasat. ? aici ! si i-a fost mila vrajitoarei de ea. pleaca-n lume daca vrei sa — Nu plec de moarte nu ma tem. si Fata insa n-a avut ce-i face. Aici a fost un oras mare si mindru ca soarele. va mai veni copilul indarat. Lumea s-a speriat. si sa si ! si ta. ! ! A Cum A ! Duhul eel rau cum a zburat cu copilul. dar copilul nicaieri ! Mai. iar copilul i-a povestit cum a fost furat de necuApoi mosneagul i-a povestit zile si nopti. ? si ii ratul. Vazind ca nu s-a vatamat. ii scapa necuratului copilul si cazu pe o de paie. — Lasa-ma s-o vad — E pacat de tine s-o vezi mori. a luat copilul in subsioara si s-a facut cu el nevazut. fara sa se urneasca din loc. dar de copilul minune nu s-au departat. — Te mai rog odata. Dar oamenii rabdau orice si de copilul cu cartea-n mina nu se departau. care mai ramasese pe lume de la potopul eel mare. s-a luminal cerul si s-au aprins facliile in manastire. Deodata se umplu minastirea de lilieci Liliecii sareau pe lume si o muscau. — Unde e fata A intrebat copilul. Imparatul avea o vraji- — ! facea toate voile. — Macar s-o vad odata pot sa mor — E pacat de frumusetea tineretea pieaca i-a cu rugaminte — Nu plec. ce minune o fi si asta. copilul se facuse nevazut si nimeni nu stia cum Il cautara in zadar peste tot. Dupa ce a zburat cu copilul. isi zicea tot natu in gind si fiecare se astepta la cine stie ce alte indurari si intimplari. mai baiete. de dinaime si de dupa potop si ©rasele se ridicasera la loc S-a adunat pe linga casa mos! 60 . venit atunci. ca el toata noaptea a citit din cartea cea fermecata. altele. zis te las cu zile. isi lua inima-n dinti si batu. citind. Copilul ramase tot in mijlocul satenilor. doar-doar. Luptindu-se ei printre nori. se insera. N-a scapat vietate pe pamint Numai fata imparatului ce2 cu parul de aur a scapat ca era prea frutoare care si numai odata nu moasa traiesti. treia sara se implinea opt ani. In zori. Din cer incepura sa cada trasnete si fulgere care doborau si ardeau copacii. Parintii ramasera la usa manastirii plingind si oftind zile in sir doar doar. inviasera oamenii. a incercat sa-i ia cartea cea fermecata din mina. m-a adus mosule pe mine soarta pe-aici. claie — Ce cauti aid. Ajunse la poarta. intre oasele astea — lata. Dar cind se uita lumea. Copilul sta in mijloc si citea neluind in seama sobolanii. Dar copilul nu mai venea. fiindca era frumoasa. un popa. Din ce mergea. va fugi speriata din minastire. care era duhul necurat. Merse el zile si nopti prin pustiuri si din ce mergea da numai de oase albe spalate de ape si arse de soare. a luat cartea si a plecat la intimplare in lume. pe neasteptate. — Este in casa mea. de aici de vrei sa ma: zis fata. asa cum vezi ca este. Deschise usa un mosneag cu barba pina la calciie. ce sa vezi ? Se adunara oasele.

era in bordeiul tatalui. ii parea rau de imparateasa Sa piece la imparateasa. Isi lua dupa aceea ramas bun si dus a fost.trage la o umbra. caci palatele se pierdusera. A cu noi. se pomeneste cu doi arapi negri buzati. Ce era sa faca acum? Sa ramiie cu parintii. si laudind fapta copilului cu el — El sa Dupa doi ani si atit fie i imparatul. s-a uitat odata spre soare prin cercul lui si deodata s-au facut palate imparatesti numai din aur si argint. se mira si vine iar boierul. Qnd se pomeni din somn. Isi pregati calul eel alb sa-si ia zborul si sa piece unde-1 chema dorul. Stind suparat numai cu citiva galbeni in punga. Cind s-a pomenit a doua zi. Trimise din nou doi arapi. Ea s-a uitat prin alt inel si 1-a vazut cum sta mihnit. I-a scos inelul din desti si pe brate 1-au dus slugile la parintii sai. se uita prin el si iar rasar ca din senin palate mindre imparatesti numai din aur §i argint. dar sa vii indarat. s-au speriat. s-a facut dor copilului de si de tata. pai sa nu ridice de jos. Ca sa-i fure inelul ii puse in vin afion si-1 adormi. sa te uiti prin inelul asta si si le faci palate inalte si n-au mai fost alte. el sa fie imparatul ! Ca ne-a dat lumina si viata. pitis. Dar in zadar. priponeste calul si adoarme. doi. 61 . inelul fermecat nicaieri inelul fermecat? Se gindea el si nu stia ca tot boierul eel viclean era eel care-i purta simbetele. pina ce a dat de urmele satului. care-1 prind pe boier. il burdusesc bine. vazindu-1 mohorit muma — Du-te in nu vor de dorit de parinti i-a zis: sat la parintii tai. zise tata-sau sa ramii si — — Ba. Arapii se dusesera de mult sa-i spuie imparatifei ca-i vine imparatul. el dus a fost. care i-au adus alt inel de la imparateasa. Boierul s-a bucurat ca numai el are palate. Le-a povestit pataniile si i-a rugat sa vie cu el sa fie fericiti si toata viata. iar inelul fermecat 1-a pus bine. se duse in casa boierului. cind te-a furat necuratul si te-ai pierdut in lumea alba. cine sa-mi fure desti. fringindu-i oasele. Tot ii roaga el pe parinti sa piece impreuna la imparateasa sa-si petreaca batrinefele acolo. Iese lumea la rascruci. un boier il vazu si se mira de palatele ridicate pentru ai sai paring. Apoi a zis catre batrinii sai parinti: Astea sint palatele voastre. sa le stapini ti si sa se mire lumea si tara ce a fost in stare sa va faca fiul vostru. Destul am plins am oftat de ! iau inelul. fermecat. cit a mers. Il vad argafii. ii dau o bataie buna si-i taica. Il ruga in genunchi sa intre in palatele sale sa-i vada bogatiile si mai la urma sa se ospateze imparateste. boierul pitis. sa ne bulguim si noi de tine. iar inelul fermecat in chesaua boierului. Atunci fata cea frumoasa. Aci fu poftit la o masa numai cu bunatati si purcei fripti. Imparateasa iar priveste prin alt inel fermecat si-1 vede suparat. parintii nu-1 puteau indupleca sa ramiie. fiica imparatului. Fe cind se pregatea el sa piece. Cind 1-au vazut A mers parintii imbracat imparat. In acest timp. i se rupea inima dupa mama si tata Dar intr-o ! ! luat inelul eel se hotari sa piece asa precum s-a inteles cu imparateasa. un an. Sa-i lasi stapini peste ele si tu sa vii sa nu Iar daca luminate cum m-apuce dorul de tine. Pe drum poposeste linga un izvor sa se odihneasca. Sufla odata in inel. dar parintii in ruptul capului nu vreau si nu vreau. Il rodea dorul si nu putea sta locului. de puteai taia lemnele pe el. Ramase baiatul suparat in pragul bordeiului gindindu-se la printesa lui. Sa-i aduci si pe ei aici sa vina. sar pe el. sa se mire si el. pina ce-i fura a doua oara inelul din Mai. zi. Baiatul n-avu incotro.! neagului dis-de-dimineata o multime strigind cartea in mina. Cum i-a zis printesa aste vorbe. ii iau inelul fermecat.

linga imparatul eel strain §i ingimfat. frumosi ca trei bujori. pe nume Dinu Fat-Frumos si-a luat inima-n din^ si i-a zis: — Tat5. iar lupii durmeau cu mieii la tirla. ca niciodata. Mersaptamini si luni de zile.ROASCA a fost odata. Avea omul trei ficiori. intinsera arcurile. insa Dumitru Fat-Frumos. tot de sulita-ntrebind. care-n lume n-a mai fost. eel mare. care-i graira: tate luminate. pevirnii pc asta parte cat sulita picata. El cum ii vede coboara de pe cal. pe cind mergeau ciinii cu colaci in coada. eu neinsurat? poate tu m-ai blastamat. de matura pamintul. di la frati. iar tatal nu le purta nici o grija. n-o s-o aflu niciodata 62 . dadu pinteni calului si ajunse cu lautari cu tot. Insa pe cine-ntreba. ! — Imparate trei De Si traiesc si azi in pace. ce-si inchidea poarta cu paru si gardu cu malu. sa-i fie mircasa. Ne-a robit pe top cu armata lui si sintem la grea incercare. ori ursoaica m-a ursat de-am ramas S-a intristat batrinul auzind infruntarea si i-a raspuns: Mai Dumitre Fat-Frumos. asa ca le trecu vremea baietilor. iata ca se-ntilneste cu doi lautari. di la cumnate si pleca la drum. Merse el mai departe spre soare rasare si se-ntilni cu un mosneEg cu barba alba. Imparateasa lui mergea spre minastire plingind. sa luati cu ele in cer sa dati. nici ursoaica n-a ursat. Cica a fost un om sarac. scoate sabia si-i taie capul imparatului strain. de mertic. Isi lua ramas bun di la tata. curgea laptele girla. si zboara spre tara unde era sotia Ini imparateasa. Cind auzi una ca asta se supara si mai rau. facura nunta si se capatuira. cind oi zice pelinita sa pui mina pe polita trei suliti. de sanaani de cind drumuiti s-a abatut un imparat rau vecin. peste imparatia voastra si peste trei zile vrea sa faca nunta sa va ia imparatita cu sila. Multimea se bucura si de data asta facu el nunta mare ca-n povesti de se duse vestea peste mari si tari. Ca n-au imparatii ce-i face : BROASCA . Buna calea module Multam tale.! ! Baiatul incaleca gind el asa zile. Intr-o zi. slobozira sagetile-n vazduh si pornira-n cautare. Unde sulita-o fugi Mireasa-acolo — veti gasi Se urcara cei trei frati pe un munte. nepotule ce mergi pe rosu plingind. Pornira lautarii sa cinte ca la nunta. nu-si gasea nicaieri sulita. in lume sa-si cate sulita Mergea pe rosu-mboiestrind. din cchi negri ! — — — ! ! lacrimind? De trei ani si jumatate. Taica nu v-a blastamat. nici verba sa-i dea de urma sulitii. faca-pl domnu multa parte. taica. Fratele mijlociu si eel mic gasira sulitele intr-un sat apropiat. dar de saraci ce erau nici o fata din sat nu-i lua in seama.

broasca este soata mea. Cind colo pe salca. in rasaritul soarelui. ale ! ! ! 63 . Cine poate ispravi pe lume asemenea minimi. sari pe cal si fugi unde-o da Dumnezeu. Ajunse la o fintini. sa i se taie capul de citre ciliii imparatului. Mosu Ti raspunse ca i-a vazut acum un an sulita intr-o dimineata in coadele marilor. Incepu iar sa se vaite si sa plinga: Oi sarac de maica-mea. Apoi lui cheia fermecati. se gindea el. frumoasa frumoaselor. ca trebuie sa ne pregatim de nunta Se ptegatira si ficuri o nunta pe sub soare mai frumoasa si mai aleasa de ajunse vestea si la urechile imparatului. ori nu-i mai place de ea si vrea si-si ia lumea-n cap ? ! — Mai palate frumoasa. sa am o ! Pe cind le era lumea mai dragi. Daci vizu ca n-are noroc pe lume. Si orbeasci soarele.! ! ! . L-a prins Broasca-Roasca suspinind si 1-a intrebat ce are pe suflet. iara eu sint Fat-Frumos. si-i descbise cojile riminind o craiasi frumoasi. ca eu am fost sortit broasci miti si-mi fie ursiti? Eu sint Broasca-Roasca. ce nu s-au mai pomenit pe lume. asteptind ca a doua zi. se pomenira cu lancieri si imparatul. toati suflarea apelor si zidi conace. Se apropie. palate. Mergea calul-mboiestrind. Se lasS noaptea si Dumitru veni pe furis in grajd de se culca in ieslea calului. cum sa merg in sat cu tine. sub soare mai aleasa. Broasca il vazu suparat si-ndurerat. stele de pe cer picate Cu sir de pruni influriti ca argintu poleiti. care-n lume n-a mai fost Sa-mi faci mele mai aleasa Si-n fata de palate. Dupa ce se trezi mare-i fu mirarea si supararea. oac. tu sa-mi faci conacili. gata s-o striveasca. aceea riioasa. Fat-Frumos si mi pofteasca Aduni muma ei. zicindu-i: Pin'se varsS zorili. dar nu se lasa de el. urita si-ncracanata lua securea si-1 dudai de acasa pe Dumitru FatFrumos. corconi odata s-o audi din fundul pamintului muma-sa Salomia si aceasta sari in obor. adipa calul si se culca la umbra sa se hodineasca de atita drumuiala. bobosati si-ncracanata de care fugeai de rusine De acum n-ai si mai fugi. sa fiu eu de ris pe lume — Oi Dupa — CS tu esti o bobosata. se pomeni intr-un palat strilucitor ca soarele si cu o zina frumoasa si zimbitoare linga el. pina ce le Cind il vazu tata-sau ca vine din coadele marilor impreuna cu o bobosata. piatra este scrisa mea ! zise el. oac ! cu tine-o sa mi-mpac £1 de suparare puse piciorul pe ea. ajunsa la sala culcati cu burta pe apa. o broasci verde ca iarba. care-n lume n-a mai fost. Dumitru FatFrumos. trebuind sa faci nunta cu o piatra. de picioare-ncracinati. indata se facu la picioarele ei. cu solzii de aur stralucitori. Sa-llase picioarele Dumitru cum auzi porunca incepu sa plinga si si suspine. ani si ani. Ea incepu sa chiraie si toate broastele marii sarira pe el. sta sulita pe o piatra Se intrista el auzind ca sulita i-a cazut pe o piatra si ca asta e usrita lui. vazind broasca urita si bobosata linga el. la cea salca cocotata ce sta cu burta pe api. ! — tu zina zinelor. Atunci Boasca-Roasca incepu sa se jeluiasca la stapina pamintului. iara broasca topaind si dupa ei. cu argint le poleiesti. sarac de maica-mea. numai sa scape de ea. ele-n soare si luceasca. Cind se virsari zorile. esti — Cine — deunazi. sa-1 tragi la socoteala si la ispiteala: Dumitre Fat-Frumos. ii siri drept pe opinca si-i zise: oac.

ii rise: Haa. Il vazu Broasca-Roasca si din nou il intreba ce alte ascazuri il pasc sa-1 scape de ele. Asa ramase in palatele stralucitoare Damitru Fat-Frumos si BroascaRoasca si ajunse imparat. Dumitru Fat-Frumos. iti dau toatampiratia. ramase inmlrmurit. in schimb. de nimic nu te grijea Il astepta pe Fat Frumos pina ce adurmi iar in cumpana noptii.d il vazu imparatul ca si pe asta a ispravit-o cum se cuvine. privi odata pin el.! ! ! ! ! Taci Dumitre Fat-Frumos care-n lume n-a mii fost. piste lume-adevarat. ! — ! Cind auzi ea. e riioasa si la ochi e fioroasa. O chema lumea pe locurile sterpe numai ca sa creasca in urma ei florile. se aprinse palatul si arse imparatul de viu. am sa mi iiwoiesc. Eu ni schimb broschita mea. cit traieste muma mea. da: n-avu incotro si ascunzindu-si mtnia zise: — Mai Dumitre Fat-Frumos. si flori cit 64 . i-nfig eu in cojoc acul Cum se apropie de cumpana noptii. cu trimbite si tobe. dar taica-su de cind putrezise Ce era sa mai faca acum Isi da sama ca i se cere sa faca lucruripeste putintele omenesti numai sa-1 omoare si sa-i ia pe cea pe care i-o daruise soarta. Imparatul cind zari palatele poleite. haa. sa i le dea imparatului Barba-Rosie. sari sus pe fata pamintului si ide porunca. Muma-sa cum o vaza. Se mira lumea si se bucura de puterea pe care o are fata asta frumoasa si creasca pe urmele ei floricele si ochesele si sa moara danacii dupa ele. tu sa-mi dai sotia Imparate luminate. turb5 de minie. vazu tot ce se zbate pe sub pamint si-i facu samn lui muma-sa Salomia sa-i vina in ajutor ca se ana la mire strimtoare. pe toata-mparatia ta. care-n lume n-a mai fost. Cir. lua ineiul adus de la talpa apelor. tacepu si ofteze si sa se intristeze. iar se uita pin inelul fermecat sa vada pe muma-sa Salomia. cu pruni infloriti. Veni muma-sa pe pamint si-i ispravi tot ce-i porunciss imparacul. forfotelile. ha! ce mai cere si-mparatul. se da^ea in traista ci toalele de la nunta tatalui imparatului. noroc de sanitate si mii putine pacate. ca n-au dusmanii ce-i face — — FIICA FLORILOR odata o fata saraca. Se invoira si se pornira ca la orice nuata mare. In varsatul de zori. rinduielile si chemirile de nuntasi. $i tot ce ramiaea in urma ei era numai miros ^A trait parul de aur vezi cu ochii. Ca nu-ti sade cu ea bine. numai daca te-nsori cu ea si la nuata porti hainele cu care s-a dus pe lumea ailalta. Dar cum se imbraca imparatul in toalele purtate de tata-sau pe cealalta lume. pe-acolo crestea iarba si infloreau bujorii si trandafirii. raposatul tata-imparat. Dar daca ti s-a lasat inima la ea. Fata era frumoasa cu si fata mindra ca soarele. E buboasa. he. sa ai. Acolo toate lighioanele pamintului misuna si cata de lucru sa faca minuni. fara muma si fara tata. De rautate tot nu se lasa si-i porunci sa-i aduca toalele lui taica-su cu care s-a cununat si din lume a plecat He. traia cu broschita-n pace. Pe unde pasea.

papuci din cres- linarie poleiti cu argint si o impodobi cu pietre scumpe. ca ! O este duce nile o imparateasa mindra orbita de o bunica si o verisoara. Aude-n vilcea in jos chirait. Sa vedem cum o — sa-i stea — Se poate vara-mea. cine sa-i vie in ajutor? A ramas acolo in glodul broastelor multa vreme. Sta si numai suspina. este lucru curat Mai. cum o poreclea el. el nici una. fa. T*P a biata imparateasa. Isi lua vint pasarea maiastra si se duse la poalele cerului unde erau finticu apa fermecata. Au intrat mai adinc in padure. cu licurici si pasari cintatoare. — Nu — Baba coboara pe fringhie de matasa jos la imparateasa si cind aci vede o fata frumoasa intre bujori si trandafiri. Fata si de-ar spune ceva nu poate de lesin si de groaza ce o apucase. Galea era lunga si se vazura deodata in neguri. acolo ? Daca esti fata.! ! ! ! ! A tinaj cum trecut cica odata pe acolo imparatul si a vazut-o cu ulcioarele la fina zarit-o. nici alta. ce sa fie asta. sa nu-ti dau tie rochia mea de mireasa ? Poftim Si i-a dat rochia. Vizitiul le-a dus undeva intr-o padure frumoasa cu cerbi si caprioare. Incaleca armasarul alb si drept la fintina aceea se opri. asteptind sa vie ajunse fata cu la apa fata cea frumoasa. s-aprinsa pe cer un luceafar si le lumina calea pina la palatele de clestar ale imparatului. Fata florilor. § ca-mi esti draga si vreau sa-mi mireasa — Vai de mine de mine. fata sa-mi fii toata viata. Aduse apa. ii zicea de-a dreptul: Cum ! — Fetito. si Cind se intoarse vizitiul. cum se poate una ca asta? Eu cu Dumnezeu saraca si sint singura pe lume numai cu mine — Chiar de aia imi place de tine vreau sa ne cununam. Deodata. imparatul vazu ca pe unde trecea trasura cu verisoara ei ce samanau ca doua floricele. au legat-o aruncat-o intr-o groapa plina cu urzici. picura in fiecare vedere si deodata iar se 65 . dar ce folos. Dupa ce s-a ispravit nunta. i-a scos ochii. plina de noroi si cu singe pe fata si-ncolo. apoi bunica lor a zis: Da-i si lui verisoara ta sa incerce rochia ta de mireasa. sa-mi fii fecior toata viata. tii fii si sint o fata si si sa se mire lumea bunatatea ta. iar de-i fi fecior. Ii facu imparatul rochii frumoase din fir de aur si tara si de frumusetea si matasa. a trimes-o imparatul intr-o zi sa se plimbe cu matusa-sa §i verisoara-sa. Cine esti. ca nu mai avea stare la culcare si nici pofta de mincare. pina ce s-au ademenit dupa fragi §i cuiburi de pasarei. de-ti dadeai cu de§tele-n oicbi. iarba se palea si trandafirii se ofileau. Atunci bunica si verisoara a pus mina pe ea. i-a cazut fata la inima. Tnsa imparateasa nu mai vede nimic ia baba de mina si o duce la o pasare maiastra zicindu-i sa zboare si sa-i aduca in cioc apa fermecata din fintinile cerului. isi zise imparatul. ulcioarele. chiraind si olicaind. In vremea asta in groapa se zbatea de moarte imparateasa adevorata. Ca daca se va ii va inverzi ciongarul ?i iar va capata frunze ca altadata. Sosi imparatul cu nuntasii sa-si ia mireasa §i pe unde mergea ea teau bujori si trandafiri. Pe la un timp trece intr-acolo o baba cu o tirna pe mina sa culeaga bureti si ciuperci. toata-n pielea goala Scoate baba fata din prapastie si umple tirna cu trandafiri.

minca pina se umfla ca foalele si intr-o stamina de zile se facu frumos. maica. Crestea iarba si rasareau florile pe unde pasea aceasta faptura omeneasca. incet. ruga sa-i dea vederea si imparatesei. vezi cum pling pasarile si se apleaca florile de mila ta? sa te due eu la izvoarele neincepute si am sa te fac frumoasa. ii puse ochii la lec in scafirlia capului. Apoi se duce la imparat si-i zice sa vie sa-si ia armasarul ca-i doboara gardurile. Lua baba calul de dirlogi si incet. — oaselor. Cum intra fata. — ii zise: Am — Fata Florilcr 1-ar lasa orb pe imparat. glumesti Mai daunazi il tineam in proptele si acum te vaiti ca ma da de belele? Asa este. plingind si chiraind. O ceri. Iau un troc cu apa moarta si altul cu apa vie. i-a legat in basma si s-a dus la fata cea frumoasa din padure. doftoroaie. matuse. o spala si din florile de trandafiri si bujori ii facu cit ai bate din palme. Ce vrei dumneata? zise imparatul eel orb. gras si tinar. Calul cum auza glasul ei. Ajunse acolo. Dupa aceea a trimis-o pe baba sa vinda flori imparatului si sa strige: Trandafiri pe ochi. pentru marea bunatate. a iesit Fata Florilor si a-nceput sa cinte de rasunau vaile. Apoi se dusera la casa din padure a matusii. ajunse la casa ei pitulata in padure Cum 1-a bagat in obor. A-nceput imparatul sa se vaite si mare tristete s-a abatut peste toata imparatia. in casa crescura numai iarba si flori. Matusa ia apa moarta si apa vie si drept la imparatul se opreste. $i ma ramasesc cu maria-ta ca intr-o saptamina ti-1 aduc gras ca un pepene. mihnit pina la maduva pun auzit ca te vaiti de lipsa de vdere. apoi ii spala cu apa vie si-i veni vederea. a intrebat-o imparatul. Imparatul ii dadu mirtoaga cu care facuse vitejii in razboaie si nu-i veni sa creada in spusele matusii. dar n-o rabda inima si sa duce cu baba la fintina cu apa moarta si fintina cu apa vie. maria-ta. decit calul eel bubos din grajd ce trage sa moara de slab. asa ca ramase imparateasa mai departe. ! Dar cind se vazu in pielea goala.! facu ziua pentru imparateasa plinga. Cum se poate. — — Ce-mi ! — ! — — ! 66 . Hai sa vedem. Nu-ti cer nimic. iar incepu sa Atunci baba Lasa. cal ca al dumitale nu se afla pe fata pamintuluL Pun capul la ramasag ca nu-1 poti prinde de dirlogi. O invata pe baba sa bata la poarta imparatului si sa se prefaca in vrajitoare. o rochie mindra sa-ti dai sufletul pentru ea. Matusa a luat ochii. eu ochii la loc. $i cind sa o spele cu apa vie cazu trocul jos si se sparse. nu te mai olicai si dolicai. trandafiri pe ochi Imparatul i-a cumparat florile si s-a dus la un riu sa se spele pe ochi cu trandafirii ca sa-i mearga bine si cum s-a spalat pe fata i-a cazut si lui si imparatesii ochii in apa. — Am am leacuri si vreau sa-ti Il spala cu apa moarta.

Ca sa ajunga in tara fermecata. a trecut peste trei prapastii. E. Acum vezi. care este asa de bun Uite se ofilira florile. era cumpana noptii. Aci pindit pe cind zinele pazeau pomii. cind toate apele si sufletele de pe lume tac. care omoara A — Cum de calatorii si-i prefac in stana piatra. cum si Ajunge la o fintina sa adape calul. lua sacul de merinde si calul si se duse-n lume. se pornira izvoarele sa curga isi pasarile sa cinte. inverzira copacii. Aseaza urechea pe fintina si asculta iar. El a trecut peste trei ape mari la mij- locul noptii cind apele dormeau si a ajuns la gradina cu poamele de aur. Cind scoate marul. Intr-o zi. pe toti ii lovea cu copitele sau ii minca cu dintii. A coborit fata cea frumoasa si i-a dat calul. Incinsa sabia. verisoara. grinele si secara izvoarele. Sa inveti ca lucrurile Si acum o povata: nu fa rau altuia. a Fata Florilor. I-a cazut in genunchi si i-a cerut iertare luind-o din nou la palat. iar facerile de bine sa le scrii pe piatra sa invete lumea sa faca bine. le-a pus in sin si a plecat. auzi. Cineva de jos din fund striga: Pina ce nu te vei duce in tara fermecata sa iei cele trei roade de aur. Nu face nimic.Tncalecara pe niste cai vineti si se oprira in padure la casa singuratica. caci asa se cuvine sa fim oameni pe pamint si nu fiare ochii cu apa moarta. N-are rabdare si vrea sa vada arata merele de aur. Calul fugea prin obor si nici un ostean nu se incumeta sa se apropie. El indata a recunoscut-o ca este sotia lui. vino sa-ti pun ochii la loc si sa vezi din nou lumina lui Dumnezeu Tu mi-ai luat si ochii si barbatul. Au incalecat toti pe cai si s-au oprit la palatele poleite cu aur. dar sotiei tale ticaloase trebuie sa-i dam vederea si macar o povata. stralucitoare ca soarele. zic s-o zic — — Eu — Eu — ucidem zis ! nu. n-ai sa te vindeci de lepra. care ziua infloreau si noaptea se coceau. peste trei vai cu zine. parca cineva-1 inalta-n sus de bucurie. din el sare jos o zina frumoasa ca soarele de pe cer striga: 67 . a luat ulciorul si s-a dus la apa. dar nu stiu daca te va lerta imparatul. de cind tu ajunsesi prin faradelegi imparateasa. muntii si A vaile teafar. Trece peste toate apele. apoi cu apa vie si i-a venit vederea. Atunci matusa a strigat sa vie Fata Florilor sa-1 prinda. necajit si pe deasupra lepros. Ferice de imparatul care alege o asemenea nevasta i CELE TREI ROADE DE AUR fost un baiat orfan. a furat trei mere de aur. Aude un glas din adincul fintinii nedeslusit. Atunci in casa imparatului iar rasari soarele si in cuprinsul imparatiei ! ! — — — ! ! ! ! sale din si nou crescura florile. verisoara buna? Vad si te rog iarta-ma Sint o pacatoasa Iertata sa fii de la mine si de la Dumnezeu. se uscara copacii. ca tie ti-1 faci rele sa le scrii pe valul apei ce curge la vale si sa le uiti fara sa te gindesti la razbunare. Eu iti dau in schimb si ochi I-a spalat si barbat.

intrista,

si muri. El se o ingroapa si pleaca mai departe. Ajunse iar la fintina. Iar descaleca, adapa calul si din nou scoase un mar sa-1 vada. Din nou, din mar sari jos o zina frumoasa cu parul lung de aur si incepu sa strige: Apa, apa, apa ca mor. El n-apuca sa-i dea apa ca zina cazu jos si isi dete sufletul. Plinse el dupa zina, dar ce era sa faca, o ingropa linga fintina si merse inainte. Ajunse din nou la o fintina. Adapa calul, apoi il priponi in apropiere. Ar vrea sa se uite si la eel de-al treilea mar de aur, dar se teme sa nu pateasca ca mai inainte. Lua apa-n gura si stropi marul din sin. Asa se gindi el ca este bine si asa a si fost. Gum a stropit marul, din el a rasarit o zina frumoasa, parca ar fi fost picata din soare. Zina ramase cu el si-i spuse sa se spele pe fata cu apa din acea fintina, ca este apa din tara fermecata. Cum se spala capata o piele frumoasa alba ca laptele si pieri lepra. Merg ei impreuna pina ce ajung aproape de satul lui. Ea ii dete pungi cu aur ca sa-si cumpere trasuri si cai si sa vie cu argatii s-o ia de la fintina din marginea satului. Baiatul

— Apa, apa, apa ca mor. Gum striga a treia oara cazu jos

isi ia calul, isi

cumpara

acolo, zina murise si-n locul ei

palate, cai, trasuri §i argati si se intoarce la zina. Cind il astepta o tiganca. Ce se intimplase? Pe cind

zina se urease intr-un pom deasupra fintinii, vine o tinara tiganca cu ulciorul sa ia apa. Vede in oglinda apei un chip frumos de fata cu parul de aur, mai frumoasa decit lumina soarelui. "Tiganca pina aci nu mai vazuse oglinda si credea ca ea este atit de frumoasa. Lasa ulciorul la fintina si alerga la mama-sa spunindu-i ce odrasla frumoasa are, indt se va putea marita dupa fiu de imparat. Mama-sa, o vrajitoare care facea maghii isi dete cu parerea ce este si fugi cu sufletul la gura la fintina. Cind pe o creanga de copac se odihnea o zina cu parul de aur. Ce stai cocotata ca o gaina in virf de copac, fetito ? zise tiganca. Astept pe mirele meu sa vie sa ma ia ii raspunse zina. Tiganca auzind ca este vorba de o procopseala, dobori zina, o omori si o arunca prin buruieni. In locul zinii se cocota pe creanga fata tigancii. Cind veni mirele cu tobe si lautari sa-si ia mireasa si s-o duca la palatele cumparate, nu este zina. Sus pe creanga copacului era o tiganca urita. Tu esti miresa mea zina? ii zise baiatul mirat. Da, eu sint ! Uite ce par frumos de aur am, atirna ps spinare. $i se uita in oglinda apei din jgbiabul fintinii. Cind se vazu neagra si canita pe fata de pacerneala neagra isi pierdu firea si cazu gramada peste pietre de isi

— —

!

— —

dadu

sufletul.

din vale auzi glasul zinei, care inviase pentru ca un arici ii adusese iarba fiarelor si i-o pusese peste rani. Baiatul, cum o vazu, o saruta de bucurie, se duse cu fata la-mparat sa-i cunune si facu o nunta mare si mindra, cum se facea odinioara in povesti.

De

MERELE DE AUR
care avea trei feciori, frumosi si toti voinici. Singura fost odata un lor avere era un mar care rodea poame de aur. In fiecare noapte cit au fost copiii mititei, marul era pazit de tata. Dupa ce crescura mari copiii, le veni

A

om

63

rindul lor, mai ales ca tatal imbatrinise

si

cineva

ii

fura in ultima

wme

merele de aur.
acesta era fermecat. Nici imparatii nu aveau noroc de asa ceva. la prinz lega, la chindie se cocea si noaptea se culegea. Isi aduna tatal feciorii intr-o zi si le zise: Ei, taica, vedeti bine ca eu am imbatrinit, mai vad ca prin ciur, asa ca o blestemata de fiara in fiecare noapte imi fura merele de aur si eu nu ant in stare, nici s-o vad nici s-o prind. venit rindul vostru sa va-ncercati puterile si cine va pune mina pe gadina aia, al lui va fi pomul cu merele de aur. prindem, o prindem raspunsera intr-un glas toti feciorii si indata ce veni seara incepura pinda. Mai intii fu la rind feciorul eel mai mare. El isi lua sacuiul cu nuci, brinza si pine, isi ascuti cutirul, pregati un ciumag si se aseza sub mar la pinda. Da noaptea era pe atunci mai mare decit acuma. Statu el cit statu si pe la mijlocul noptii il apucara niste fiori, pe urma un somn il dobori la pamint si adormi. Cind se destepta din somn, ia merele de unde nu-s.

Pomul

El dimineata infiorea,

A

—O

!

Pleca el trist la tata-su si-i povesti din fir in par intimplarea, plingind de necaz ca fiara salbatica le-a furat merele de aur. Veni in sara urmatoare rindul celui mijlocas. Pregati si el merinde ca si nene-su mai mare, lua ciumagul si cutitul si o porni la treaba. El fiind mai istet decit primul, tot timpul da ocol pomului de aur ca sa nu-1 doboare somnul. Ocoli el cit ocoli, dar pe la mijlocul noptii, cind pe pamint coboara si se plimba toate duhurile necurate, adormi sleit de oboseala sub pomul de aur Cind se crapa de ziua ia merele de unde nu-s Si lui ii furase gadina cea salbatica merele de aur. Jn zadar plinse el de ciuda ca 1-a furat somnul, ca tata-su ii zise cu mihnire mare in suflet: Ei, taica, cit am mai fost eu cu ochi buni si brat sanatos, fiara salbatica n-a cutezat sa se apropie de pomul cu merele de aur. Dar acum de cind va paziti voi averea pe toate le fura, fiindca voi nu sinteti buni de nimica. Tata, sa-ncerc si eu zise eel mai mic si daca nu voi putea nici eu dovedi, inseamna ca asa ne-a fost noua soarta, sa nu mai vedem merele de aur Feciorul eel mic isi lua merinde si ciumagul, iar in loc de cutit ceru de la tatal sau sabia. Ascuti el bine sabia si scoase din pamint un maracine de inaltimea lui pe care-1 infipse bine in pamint. Se aseza cu barba deasupra maracinelui si cum cucaia putin da cu barba-n maracini si sarea in sus, pina ajunsa la mijloc de noapte, cu fiorii de moarte Atunci somnul il apasa la pamint ca o piatra de moara, insa maracinele il facea sa tresara de fiecare data, tinind strinsa sabia-n mina. Deodata auzi un vuiet, un ibsnet si la lumina lunii vazu apropiindu-se un balaur cu noua capete. Cum venea el scotea limbile rcsii varsind para de foe la dreapta si la stinga, apoi se apropie de pomul cu merele de aur si incerca sa fure merele.
!
!

!

!

!

Feciorul eel mic trase cu sabia si-i taie pe nesimtite trei capete. Baiaurui simti caderea capetelor crezind ca si acest fecior doarme ca si ceilalp doi. Ridica cele sase capete sa culeaga merele de aur iar feciorul eel mic, se repezi si trase cu sabia doborind inca trei capete. Baiaurui se-nfurie si cind cu capetele, cind cu ccada, cauta a-1 lovi pe voinic. Dar voinicul se dadu dupa tulpina marului de aur si cind il izbi inc2
nici

nu

69

o data cu sete ii taie si celelalte trei capete; gadina raminind moarta pe loc. El aduna cele noua capete si alearga in revarsat de ziua sa-i vesteasca intimplarea
lui tata-su.

Cind

il

— Ei, taicule, ce facusi? — Am omorit balaurul cu noua capete, uite-le si le arata. — $i merele de aur sint in pom? — Sint, tata, nici un mar n-a putut fiara sa fure, ca sabia mea i-a
i

vazu

tatal

sau alergind

ii

grai:

dovedit

puterea.
si cind vazu pomul incarcat cu merele de aur, fu incarcata in cara si dusa la padure unde fu aruncata in foe sa-i piara urma §i neamul si sa se sature de singe. Apoi batrinul, simtind ca i se apropie sfirsitul isi aduna feciorii zicindu-le: Iaca simt ca muma voastra ma cheama sa ma odihnesc linga dinsa. N-am nici o avere sa va las in afara de pomul cu merele de aur. fi~l l as tie, mostenire, desi esti eel mai mic, fiinca cu mintea si bratul tau ai dovedit ca poti apara cu cinste averea stramosilor nostri. S-o stapinesti sanatos Apoi batrinul inchise ochii si-si dete duhul, iar feciorul eel mai intelept

Merse

tatal sa

vada isprava
fiara

zimbi de bucurie,

iar

!

si

viteaz stapineste

si

azi

pomul cu merele de

aur.

UN OGHI
A

RlDE,

ALTUL PLlNGE

fost odata un imparat care avea trei copii voinici si frumosi. Imparatul se purta aspru cu ei si nicicind n-au cutezat sa intre in odaia lui. Copiii au luat seama la ochii tatalui si tare s-au mirat vazind ca unul ride si altul plinge.

Mult timp s-au
Atunci
eel

sfatuit ei

cum
isi

mai mare

sa afls taina asta, dar n-au izbutit. lua inima-n dinti si intra in odaia cea
ii

mare

a

imparatului. Feciorul

— Sarut miinile, tata-mparate — Ce cati in odaia mea? De cind esti n-ai indraznit sa
!

cum

pasi pragul

zise tatalui:

intri si

acum cum

indraznit? Tata, iarta-ma, am venit sa te-ntreb, de ce la dumaeata un ochi ride si altul plinge, ii raspunse baiatul eel mai mare. Atunci imparatul, suparat, lua un cutit de pe masa si arunca dupa el fara a-1 nemeri. Baiatul, de speriat, nici nu le-a spus celorlalti ce a zis impaai

de

ratul

si

voi sa vedeti si sa auziti. S-a hotarit eel mijlocas sa incerce si el sa afle taina ce le rodea inimile si-i tinea ca pe ghimpi. deschis usa de aur si a zis: Sarut miinile, slavite tata-mparate Da ce cati de dimineata la mine, ca de cind esti n-ai cutezat a-mi pasi pragul iar acuma te vad plin de-ndrazneala. la spune ce este? Tata, am venit sa te rugam sa ne spui si noua, de ce la dumneata un ochi ride, iar altul plinge? Afurisitule si luind un cutit il arunca in copil ca fu cit pe-aci sa fugit si el speriat fara sa povesi se-nfiga-n inima daca nu se da la o parte.
si

— Duceti-va
— —

le-a zis

doar

atita:

A

!

!

A

70

!

teasca fraplor patania, zidndu-i celni

mic sa mearga

si

el

sa-si

vada visul

cu

ochii.

Cind

a intrat alta data eel mic, s-a inchinat aplecindu-se pina la

pamint

in fata imparatului, zicindu-i:
ca de cind te-ai nascut, nu te-ncumetasi sa-mi calci porincile ! Lua un cutit si ca si la ceilalp il arunca cu minie sa-1 strapunga pe fecior. Cuptul s-a infipt intr-o blana pe care o avea usa. Copilul, suparat, a luat cutitul si 1-a aruncat inapoi infigindu-se in masa imparatului. Imparatul a ramas mirat de curajul feciorului si muljamit ca areun

— Sarut miinile marelui imparat tata. — Ce cap, baiete, la mine fara voia mea,
si

p-au

calcat picioarele pe la

mine

si

acum

fecior indraznep

ii

zise:

mos
a-i

baiete, se vede ca ai singe de imparat in tine, esti tinar, frusi viteaz, pot sa-mi pun nadejdea in tine Acum iti voi povesti si pentru ce un ochi ride si altul plinge Si-ncepu
! !

— Bravo,
:

spune Vezi tu pomul acela din mijlocul gradinii palatului

?

pom noaptea infloreste, noaptea se coc poamele de aur. La mijlocul noppi infloreste, iar la cocosi se coc merele de aur si tot atunci cineva vine si-mi fura roadele si de aceea pling ca nu gasesc omul care sa
prinda hopil.

— Vad — Acest

Un ochi ride pentru ca pomul face flori si roade, iar celalalt plinge iiindca pier pina la ziua poamele. In zadar am pazit nopti de-a rindul sa prind zinele care ma fura in fiecare noapte ca m-am lasat pagubas. Nu le-am putut nici vedea, nici prinde. Acuma este rindul vostru sa va-ncercap norocul si cine va prinde hotul, va mosteni tronul imparapei.
Zis si facut, feciorii se rinduira sa pazeasca pomul, incepind cu eel mai mare. Se imbracara acesta in |oale de zale §i arme grele si pazi toata noaptea, vazu pomul cum infloreste, dar dupa mijlocul noppi adormi, iar zinele coborira nestingherite, umplura cosulep:le cu fructele de aur si se-naltara spre ceri. A doua seara ii veni rindul celui mijlocas. Vazu si el cum infloreste pomul, dar ca prin minune adormi dus si nici nu vazu cine-i furase merele. A treia seara veni rindul celui mai mic. El isi lua sabia, se aseza sub pom §i de jur imprejur pusa maracini. La mijlocul noppi vazu cum infloreste pomul, cum leaga si apoi cum se coc poamele. Cind dadura poamele in pirg, el adormi din picioare, dar cind cazu jos se intepa de maracini si se ridica. Atunci, deodata auzi un fllfiit de aripi si din cer se cobori imbracata in rochie de aur stralucitoare ca soarele o zina, cu un cos pe mina, care-i zise: Ioane, Ioane, mai bine sa te fi batut Dumnezeu sa fi murit cind te-a nascut, cind ajunsesi tu sa ma prinzi si sa-p flu sope. Tatal tau, toata viapi m-a urmarit sub acest pom sa ma prinda, dar n-a putut si de aceea un ochi ii plinge, iar altul ii ride. lata, maninca din aceste mere ca sa nu mai mori niciodata si sa traiesti cu mine cit o vesnicie. Baiatul minca un mar si-i venira puteri nevazute de parca era gata sa zboare spre soare

si

stele.

Dupa ce se crapa de ziua, merse cu zina cea maiastra la palatul tatalui sau, ducindu-i un cos cu mere de aur. I-a dat un mar batrinului sa manince 51 indata ce a mincat i-a suris si ochiul ce plingea, apoi a inceput a intineri
71

batrinul. Mult s-a bucurat imparatul ca fiul eel pe zina cea frumoasa ca sa-i fie mireasa.

mic

este

istet, si

a

pus mina

Nunta fu mare si vestita incit s-adunara aci de pe pamint. Toti erau multamiti, numai mireasa zina cerului nu era in toate voile. Nu-i placea felul cum se fac nuntile aid pe pamint. De aceea ii si zise ginerelui: Sotioare, tu stii ca eu nu sint din lumea asta. Eu sint invatata satraiesc nu cu paminteni, ci cu alte fiinte. De aceea, eu acum imi iau zborul spre stele. Tu sa nu ma cati in alt loc decit in spatele soarelui unde dogoarea nu este mare si se poate trai. Dupa ce ma voi da de trei ori peste cap si voi prindearpii. tu sa rupi o pana din arpia mea, iar cind vei dori sa zbori catra mine, s-e arunci spre pamint si vei prinde arpii si putere de a zbura.
Si se pregatira de nunta.
toti imparatii

POVESTEA CU POARCA
Niste oameni aveau o poarca si ei gasira un bordei cu paie ; poarca face zece purcei, unul era mai frumos. Purceii s-au facut de vinzare, de taiat.A venit vremea si la al zecelea purcei si el a vorbit: Tata, pe mine nu ma taia Si nu 1-a taiat, da el creste si sa face frumos, de drag sa te uiti la el si intr-o zi i-a spus: Tata sa te duci impetit la fetita imparatului si sa-i ceri fata desotie. Cum o sa-i cer eu fata ? Zici asa, tata, ca nu te taie si s-a dus ! Ajuns acolo s-a ploconit si a zis: venit impetit pentru baiatul meu porcul. Bine, da cum ai indraznit ? I-am spus ca ai sa-mi tai capul, da ce sa fac ? Atunci imparatul a zis ca e ceva la mijloc si a zis: Sa vii cu baiatul la mine, cu porcul. $i a venit cu porcul, a intrat porcul, da porcul era frumos de minune Iote, imparate luminate, asta este porcul meu. Cum ma, tu vorbesti ? Mai intii sa faci pod di la tine pina acasa la mine, pina la palatul meu, pod de aur, atunci iti dau fata. El s-a dus acasa la el. Casa lui a facut-o palat, da podul 1-a facut noaptea. Si i-a dat fata. Fata nu vrea, da imparatul o sili sa faca acolo nunta. Dupa nunta, imparatul a plecat acasa. Da porcul ziua era pore, da noaptea, da pielea jos de raminea un Fat-Frumos. Si se due ei la palat si povesteste ea ca noaptea porcul se face frumos, ca Fat-Frumos.

!

— — —

— Am — —

— — —

!

Muma-sa

— El

a invatat-o:
faci

cind duarme, tu sa

focul in cuptor

si

sa-i arunci pielea-n foe,

s-o arzi.

Ea a crezut ca asa e bine, a ars cuptorul, a aruncat-o, da putoarea a umplut casa de miros. Cind s-a trezit din somn a zis: Ah nenorocito, ce-ai facut? Sa stii ca ai sa umbli dupa mine pina oi rupe ncua parechi de opinci de fier, atit ai sa nacajesti. El a plecat acasa, Ea a ramas care s-a prefacut in bordei, fara podul de aur si isi pierde urma

!

72

!

:

acolo si a asteptat ca doar o veni. facut ea opinci de fier si mergind in lur gis si-n curmezis, pina a rupt noua parechi de opinci si a ajuns la Sinta Vineri si a intrebat-o unde este omul ei ? E-n mijlocul padurii, intr-o gramada de buturoagi si s-a dus si 1-a gasit in buturoagi, ca acolo isi facusa casa. Mergind ea pe drum, nascuse copilul si cu el in brata s-a dus. Cind a vazut el, a zis Vezi, ti-am spus eu sa asculti? Si-au plecat acasa si au gasit iar palatele facute la loc si podul si iar au ramas sa traiasca fericiti.

A

DOVLETELE
Traia un mos si-o baba si n-aveau copii, dar tare mult ar fi dorit sa aibe copil, ca sa se bucure la batrinete. Si au hotarit sa piece, sa cate ceva si ce vor gasi sa fie narocul lor, sa-1 aduca acasa. Baba a gasit o saminta de dovlete; s-au intors zicind: Mosule, aide acasa, ia-ti toiagul ca am gasit saminta de dovle'e si oi s-o punem in pamint. Si unde sa-1 puna, sa-1 puna in coltul casii. L-au udat si a crescut un vrej mare si a facut un singur dovlete mare. Mosu 51 vede ?i-i da cu piciorul, intrebind-o pe baba sa-1 rupa, sa-1 coaca. Intr-o zi, cind i-a dat mosul cu piciorul, i-a raspuns cu grai omen esc: Nu-mi da, mosule, cu piciorul, ia-ma-n casa ca sa-ti flu fecior. Azi asa, mine asa, pina mosu ii spune babii. Babo, ia vezi ce e cu dovletele asta ca-mi vorbeste in grai omenesc. S-a dus baba, 1-a vazut ca vorbeste, 1-a luat si 1-a dus in casa. I-a pus in coltul casii asternut de astrucat dovletele. Intr-o noapte, se trezeste mosul si vede un dovlete de toata frumusetea. A trezit-o si pe baba si l-au vazut, dar n-au zis nimica A doua zi de dimineata dovletele ii zice babei: Muma, eu vreau sa ma-nsor cu fata tarului nostru. Babii i-a fost rusine, cum o sa-i spuie ea ca vrea sa-nsoare un dovlete cu fata tarului? Dar dovleacul nu a lasat-o-n pace, n-avea pace pina nu i-o cata mireasa S-a dus la imparat si i-a spus: venit in petit, sa-mi dai fata dupa dovletele meu; i-a povestit cum s-a nascut dovletele. farul, stiind ca asta nu sa poate, a zis: Bine, babo, uite, dau fata, daca intr-o zi si o noapte sa-mi construiasca o susea, pe de o parte si alta numai cu pomi de aur si argint de toate felurile, cu poame, unii sa-nflureasca, altii sa imboboceasca, unii sa aiba poamele coapte,
si ei

un

— —

!

— Am —

sa aiba poamele legate. Baba, cind a auzit, sa-i vie rau, a plecat si s-a dus la dovlete, dar dovletele a intrebat-o: Ei, muma, ce ti-a zis tarul? Lasa, muica, n-ar trebui sa mai stii, si i-a spus ce i-a cerut tarul. Atunci dovletele a zis: Culca-te, muma, ca noaptea multe sa pot intimpla, noaptea inteleapta mai este. Cind baba s-a trezit dimineata, a ramas muta de uimire, vazind ca tot ce ceruse tarul erau indeplinite.
altii

— — —

73

Dovletele a rugat-o din nou sa se duca la tar si sa-i ceara fata, farul i-a cerut sa-i faca un castel din clestar si sa fie mai stralucitor decit al imparatului cutare. S-a-ntors ea la dovleac si i-a spus ca nu-i da fata daca nu-i face palatul de clestar. Dovletele a raspuns la fel si dimineata a vazut palatul de clestar

cind s-a

trezit.

spune ca nu-i da fiica deck pietre scumpe cu roate de aur, trasa de cai neintilniti pe lume, cu potcoave de aur, cu hamuri de diamante. venit acasa baba si-i spusa ce i-a mai cerut tarul si a treia zi s-a dus cu caleasca de aur la fiica tarului si s-a facut nunta, dar el era tot dovleac, da fiica tarului tot suparata si plingea. Da imparateasa ii spunea: Lasa, mama, nu plingea ca poate n-o fi dovlete, daca a putut sa faca atitea minuni. Si or facut-o mireasa, au urcat-o in caleasca, iar dovletele; tafalog, taf alog pe linga caleasca de aur, pina au ajuns la castel. Si-a luat mireasa ramas bun de la rude, iar sara pe intuneric in odaia de nunta a intrat un FatFrumos cu parul de aur ! Da ea a zis ca e maritata cu dovletele. Atunci el i-a povestit ca el este dovletele si ca este blestemat de o vrajitoare si va trebui sa-si duca povara. Increzindu-se craita, el a adus cojile de dovlete si asa sa-ntimpla in fiecare noapte. Ziua, dovlete, noaptea, Fat-Frumos !. Dupa o stamina vine muma ei s-o vada; a-ntxebat-o cum o duce? Ea mukamita, a raspuns ca el nu este un dovlete, este un Fat-Frumos. Ziua e dovlete, da noaptea, Fat-Frumos. Muma-sa a sfatuit-o sa se scoale de noapte, sa incalzeasca tastul si sa bage covetile de la dovlete in tast si sa le arda. $i a doua zi cind omul ei durmea si a copt covetile. Cind a mirosit el cojile, s-a
Iar a trimis-o la tar, iar a refuzat-o tarul si-i
si

daca-i face o caleasca din aur

A

trezit si i-a

grait:

ce-ai facut, te-ai pierdut pe tine si pe mine; eu eram blastamat noua zile de la cununie dovlete, dupa aceea ramineam pe vecie FatFrumos. I-a pus la burta un cere si a incins-o, ca Dumnezau a blastamat-o sa nu poata naste pina nu o pune el mina pe cere.
sa stau

— Vai,

Da

printesa era grea

si

n-a putut naste

si

a plecat sa-1 cate

si s-a intilnit

cu o baba in padure.
ai plecat, maica? Sa-1 cat pe barbatul meu, a zis ea. Baba era Sinta Vinerea si i-a zis:

— —

Unde

Maica, eu nu stiu, dar am sa-ti dau un dar si am sa te trimit la Sinta Simbata. I-a dat darul o clota cu sase pui de aur si i-a aratat drumul. A mers cit a mers, au trecut patru-cinci ani, da ea fara sa nasca copilul si a ajuns la o baba care torcea din furca, tort din lina de aur, cu fus si furca de aur. I-a dat binete si i-a spus ca vine de la Sinta Vinerea, care o roaga sa-i spuna daca nu stie ceva despre omul ei. Baba i-a spus ca nu stie, da i-a dat si ea un dar, ca poate Sinta Duminica il va gasi si i-a dat in dar furca cu fusul, ca s-o recunoasca omul ei. A trimis-o la Sinta Duminica, care lucra la o risnita si macina ceva boabe de aur. A intrebat-o si ea i-a spus ca el este in vale intr-un sat, casatorit acolo cu o prinjesa si a invatat-o sa se duca la fintina, la care printesa ia in fiecare zi apa, sara. Da ea pune lucrurile ca sa se vada si sa nu i le vindS dupa spusele Sintei Duminici. Doar sa ceara noaptea sa doarma linga barbatul printesei. Si s-a dus la fintina si a facut asa, s-a dus apoi la omul ei si a adurmit si nu a trecut cu mina peste ea. A doua noapte la fel, n-a putut sa nasca, pentruca in fiecare sara muierea lui il adurmea. In a treia sara n-a mai venit la fintina printesa, ci o slujnica, de a cerut morisca, ultimul dar ce-1 mai avea, ea i 1-a dat,

74

dar printului sa nu-i mai dea mincare acasa si a adurmit fiecare, asa ca el n-a mai adurmit si a inceput sa-1 strige pe nume si sa-1 mingiie, iar el s-a trezit si a trecut mina peste muierea lui adevarata si cordonul a plesnit si copilul s-a nascut. Atunci printul si-a dat sama cine este. Dimineata s-a dus la a doua lui muiere si i-a spus cum s-a chinuit noua ai de zile, pentru a naste, iar printesa a doua riind buna la inima, a intales si nu s-a suparat si 1-a lasat sa piece cu daruri multe in tara lui.

DINU FAT-FRUMOS
A
fost odata

niti si asteptau

un mos si o baba, Dumnezeu sa le ia

incovoiati de ani, fara copii. Stateau
sufletul.

mih-

Intr-o dimineata s-au vorbit sa piece in lume. Unul la apus, altul spre prima vietate ce le va iesi in cale, aceea sa le fie copil. Mosul o-apuca pe deal, iar baba spre vale. Mosul nu a gasit nimic, iar baba a gasit un pui micut de sarpe. L-a pus pe o frunza de caftalan si a strigat mosul de pe deal si s-a dus cu puiul acasa sa-1 creasca, ca sa le fie copil si ajutor
rasarit si
la batrinete.

Mai intii l-a pus in lingura cu lapte. Dupa ce a crescut l-a pus in strachina, din strachina-n oala si din oala in ciubar. crescut puiul de sarpe mare si din ciubar l-a pus in stran, iar din stran intr-un ardov mare cit o odaie. Chiar atunci sarpele ajunsese de douazeci de ani, tocmai bun de insurat. §arpele scoase capul pe vana ardovului si-i zise lui muma-sa: Mama, mi-a venit vremea de insurat, ma apuca fiorii si simt cum tot mii perpelesc ! Ia-ti toiagul si du-te impetit la fiica-mparatului. Vai de mine, muica, cum o sa cutez eu sa cer pe fiica imparatului sa se marite dupa fiul meu, care nu e om ca toti oamenii, ci e ala mare spurcata,

A

— —

un sarpe mare ctt bivolul. — Muma, nu e nimic, tu numai du-te un sarpe.
e

si-i

spune imparatului ca eu sint

Isi lua baba toiagul si desaga si hai pe cale pe drumul al mare la paiatele imparatului impetit. Tremura inima-n ea de frica si de rusine. La urma urmei, ce-o fi o fi, isi zise ea si se duse. O luasa inainte cu curaj. Cind ajunse la usa-mparatului, ii povesti din fir in par cum l-a gasit pe sarpe si cum l-a crescut. Iar acuma n-are ce se face, o vrea mireasa tocmai pe fiica-mparatului, zor nevoie Imparatul, cum auzi, nu se supara cu nimic, dar ii ceru:
!

Sa te duci, babo, la fiu-tu si sa-i spui ca o dau pe fata mea s<*-i fie mireasa, dar sa-mi faca de la mine pin' la el drum de aur sa merg cu caruta de argint pe el.
Sa-ntoarsa baba multamita si-i spusa sarpelui ce-i pofteste sufletul impadaca vrea sa-i dea fata. Dar ce-mparatul poruncea, sarpele-ntr-o noapte fursea. Iar o mina pe baba la imparatie sa-i dea fata si sa vada drumurile poleite cu aur. Imparatul insa nu vrea sa-i dea fata si-i cere sa-i mai faca o minune si mai mare si anume
ratului

75

facu focu-n vatra si o napadira gindurile. sta tarasenia. ca hotarirea imparatului era luata. iesi sarpele afara. burta sa-ti creasca. in jur numai cu flori si trandafiri. pe unde-ai umblat n-ai fi oare-aflat. Noua ani si jumatate ramase in tara zinelor si a florilor. burta ii crestea. nu-i venea sa creada ochilor despre cele ce-i vedea. care-n lume n-a mai fost. care m-a lasat? Sarmana nevasta cum auzea. de greu nici ca se mai putea Biata de ea intreba pe soare. n-are de lucru. suparat ii zise: Cata afurisita. pina ce intr-o zi dis-de-dimineata se scula fiica-mparatului cu noaptea-n cap. de trei ori se-ncolacea. cobori pe o seara de aur din cer si-i dete: o clota de aur cu cinci puisori toti de aur. nici calare. iar fata se bucura. Dar nevasta lui de dor si de greu nu se mai putea fine. — — — ! ! Singele asta spurcat sa nu se ia. §i ea mi-1 ruga. Mersera si ei ca toata lumea de se cununara la manastire. punea frate pin' la noua. de trei ori se invirtea si mai mindru raminea. pofteste si la urda de curca si la lapte de cue. Si-1 ruga pe vint s-o ia pe-o aripa si o lua vintul sa colinde pamintul in lungis si-n curmezis sa-1 cate pe Fat-Frumos. se marita cu o ala. Punea unul. soarele de-o-auzea.un palat mai mindni baba si mai inaltca al lui. Noua ani si jumatate copilul sa nu-1 nasti Sa te chinui. chema toti serpii pamintului si ridica palatul mai lucitor decit soarele si decit luna. O mireasa frumoasa ca o zina. si blestemul sa se implineasca Pleca Fat-Frumos la capul pamintului. pe al meu barbat. sa ia camasa barbatului si s-o arda-n foe. incepea de plingea cu lacrimi de singe doar 1-o-ndura pe Dumnezeu sa n-o mai patimeasca. din gura-i zicea: vinte eel mai mare. iar din ardov afar' iesea. Si de-aci-mi pleca. Dumnezeu de sus o vedea. $i aci o lasa vintul si se-ntoarse si el la casa lui. de ea se-ndura. pe cai mi-apuca. noua ani de ! ! ! 76 . dinafara zugravit. Pe dinauntru poleit. isi blestema zilele si suferea. esti o dracoaica impodobita. ca asa e muierea nemernica". ca soarele stralucea. la-mparateasa zinelor.. iarta-ma 1-a rugat nevasta-sa. nici pe jos Mireasa il privea ca pe un soare. parca soarele rasarea. Cind se lasa noaptea. camasa o lepada. Iara seara cind venea. la vint se ducea. se dete peste cap. cu cirtojul in ardov. punea doua cercuri. Peste noua zile si jumatate vintul se opri la o poarta minunata de palat. spunindu-i ca in palat sta barbatul ei. se invirti si ramase luminos si frumos ca un adevarat Fat-Frumos. La noua ani si jumatate. la scursorile apelor. numai coarnele-ti lipsesc De ce m-ai nenorocit pe ast pamint blestemat? N-am stiut ce fac. Iar se-ntoarse la sarpe si-i spuse cum Noaptea sarpele iesi din butoi. de trei ori se suci. raze indrepta. vinte fratioare. ginerele eel frumos intra in camasa de sarpe si iar se prefacea in ala mare care se-ncolacea peste ardov si ziua se baga inuntru de parca ar fi intrat in fundul pamintului. Cind o ispravi si pe asta. El insa ii dS un pumn virtos peste nas si peste camasa lui arsa picara trei picaturi de singe. cercul mi-1 punea si nu ispravea. In zadar piinse fata. o virtelnita de aur si cu o motca din fire de aur. Cum cintau cocosii. ! Si-asa se-ntimpia in fiecare seara. pina ce eu nu ma voi intoarce dupa zile la tine. se-ncolaci. pamint lumina si ei ii vorbea. iar omenirea se minuna de ce vedea. imparatul n-avu ce sa mai faca si-i dete fata. Trecea anu. Fat-Frumos cind se vazu ramas fara camase.

baiat sarac. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. numai sa mi-1 dai pe imparat sa stau de vorba cu el o noapte. dar n-o cunostea A doua zi. iar ea de greu nu mai putea. Intinde mina-ncet la mine. vinat. Cind s-a dus cu ea Da girlita ii spune sa ma iei acasa la tine acasa. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mmcare Sa vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. Nu-ti cer nimica Ia-o. Imparateasa zinelor o vede. Fiul facut cu tine Barbatu-su insa tacea si nimic nu-i raspundea. iesi iar la poarta cu virtelnita adunind firele de aur. luat-o acasa. Dornnul de sus ii vedea si Daca vintul imi venea. Intinde Andrei pusca s-o impuste. mistreti. pe nevasta-sa o vedea. Atunci zina o intreba: Cit sa-ti dau pe closca cu puii de aur. Intinde mina peste mine. Zina lua virtelnita si asa se invoira indata. Imparateasa zinelor dis-de-dimineata dete o raita pe la poarta in plimbare. cercurile imi plesnea. atitia iti dau. Merge Andrei intr-o zi si gaseste o pasare pe creanga. Cind vazu closca cu pui. Sa nasca fiul din mine. o sa te gaseasca mare noroc. Noaptea veni imparatul si se culca cu dosu la ea. frumoaso ? Nimica. numai sa mi-1 arati si mie sa-1 vad pe imparatul Fat-Frumos iesea afara. Si era asa frumos cum in lume n-a mai fost. Dine. nu ma impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie ferice de tine cit oi fi tu viu pe lume. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: Pune-ma la fereastra. Fiul eel fScut cu tine ! Abia atunci-ntelegea. mina peste ea-ntindea. blestemul s-adeverea. Fie-ti mila si de mine. aripa o intindea. sa dai cit poti cu pumnu-n aaasa. golumbi. o gugustiuca. Pe zine le parasea si copilul si-1 crestea. Andrei. durerile facerii o apucara si din gura asa-i zicea: Dine. ia-o daca-ti place. se mira si-i zice: Frumoasa virtelnita Citi bani imi ceri. Sa nasca puiul din mine. pe el mi se bucura arpie s-aseza si prin nori ca imi zbura. Costandine. iar closca cu puii pigulea pe linga ea. iribite. ! ANDREI Andrei. Atunci ea din nou il ruga: fire — — — — ! ! ! ! — ! Ai. la coadele marilor si la cimpul florilor.Se aseza la poarta si incepu sa invirta la virtelnita adunind motca din de aur. ma Dine Costandine. ei copilul si-1 lua. Cind vezi ca cucai. iar copilul se nastea. de — ! A — 77 . ea se roaga: Stai. i se lasa la pui si de dragul lor nu mai putea.

eu din capu meu iti dau 2000 de taleri de aur. muiere pe muiere. Andrei a luat banii si s-a dus la coliba si i-a dat Alariei. Cum vede imparatul frumusetea asta. i-a dat in ei. piraie. fiinca primesti plata de la imparat. te cirpesc. O sa-1 intrebe iar pe Andrei: Ce costa. giste. arnici 5 —6 motche. pestii de mare. Ea a cusut citeva luni de zile. s-a amestecat. Andrei ? leria. a A pus-o — ! i-a Da el tot I-a ascultat pe imparat si adus vinat. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speprefacut in femeie frumoasa. Vine aghiotantul imparatului prin piata. tu. eu nu cer nimic Asa a si facut. pe semanaturi si mai departe un munte cu orase. Aghiotantul se duce cu chilimul la imparat si la imparateasa. dar fara sa stie ce face Maria. imparatul cu imparateasa. Dar imparatul nu stia nimic.! riat si s-a acolo. sa vada ce e acolo. oceane. Toate orasele si padurile cusute pe chihmul ala. sa te duci sa faci o coliba cit de proasta. tarini. cadafeaua a scumpa — xMai ia niste bani pe o luna inainte Se duce Andrei la piata si-i la si arniciu la fel la tirguit si ! de la imparat si du-te imparat mai cere bani pe o luna inainte arniciul si se duce cumpara cadafea. ca ea alta nu s-a mai vazut pe pamint. Se baga si-1 vede pe Andrei sluga lui. Mario. bucate. cava- Ea a inceput sa coasa. du-te-n piata ia-mi doi metri de cadafea. gradina cu mere. te spal. aghiotantul. Ce. Mai incolo livezi.dafea. il lua aghiotantul pe 2000 de taleri. s-a dus deasupra de sat. ca sa cos si eu ziua sa luat-o pe Maria. iar pe scari. si-a dus-o la coliba lui ! ! — nu ma plictisesc. i-a spus: Andrei. sa-mi dai cit vrei. si cind ea a cucait. ia chilimul asta si du-te-n piata. eu nu sint pasare. Da i-a spus Maria lui Andrei: daca te-ntreaba cit costa. a facut o coliba. eu sint fata de imparat. Maria umpluse somotul de cusaturi pe a. Mario. Insa el doar dormea la nevasta lui in padure la coliba Mai Andrei. miine e plata. caii imparatului. Atita lume s-a oprit ca nima n-a mai intrat in piata. herghelii de cai. El a ascultat. gutui. artileria. mina la coliba. Nima nu-1 intreaba ce costa. Mai in vale vede curtea. mai Andrei. mirata de frumusetea chilimului. mari. pere. Sa bati doi pari in pamint si sa-1 pui cu fata unde tuna lumea-n tirg. te aranesc. lucratori spus muierea care-1 vrea el sa-1 pretuiasca si cit imi da atit iau. luna cu soarele. Da Andrei se uita. vaci grase. Pe de laturi scrie armata imparatului: infanteria. Aici sint multe slugi. noi aici n-o sa putem trai la imparatul. a cusut dupa voia Andrei nu — ! — — ! muzica militara. Aghiotantul sta uluit si-1 priveste ce n-a mai vazut zice: Andrei. Lumea s-a oprit si nu s-a mai bagat in piata si s-a impins om pe om. Acolo vii la coliba ta.in laturi. turme de oi. omul meu. paduri. El ca mai mare vrea sa vada de ce e lumea gramada. curci. cerul cu stelele. dar Ia spatele lor el. Cum putusi sa ma capeti sa dai de mine? Sa m-asculti. asa ca la casa noastra. cu poduri. muierea lui Andrei — — Mi-a — — — — ! 78 . ce mime putea sa le faca pe astea ? Maria. Lumea se uita. tu sa zici. Andrei. El asa a facut. Cind a firsit de n-a mai avut ce sa mai coasa. ri — Bine. tu esti cu chilimul? Cine 1-a cusut? Maria mea de la coliba Cind se uita mai bine sa vada ce e cusut de e toata lumea cu gurile cascate? $i ce credeti ca era? Era palatul imparatului. si sa vezi ce bine o sa fie de tine Auzi. statu si se gindi: Ce mina.

! — Hei. ce stai trist ? stii ce griji am eu. un betiv cu toale rupte pe el. intreaba aghiotantul. nici chilim n-am poruncit. Dar de sila n-a mai putut si a iesit pe drum. este ceva. tu ofitir. bagat ea de seama ca el si-a pierciut mintile si abia atunci a bagat piciorul din launtru si 1-a tras afara si nu i-a mai s-a dus la spus de ce-a venit ca uitase la ce-a venit Se-ntoarse indarat. Au mai trecut zile si-1 cheama pe aghiotant. Mai aghiotantule. — — — Aghiotantul ce sa faca? Altfel il spinzura pe el? N-are incotro. unul inauntru si altul afara. S-a intors si s-a culcat in pat. nu a mai stiut sa traga picioarele. El sta inlemnit. Insa de atunci nu mai maninca. Dar aghiotantul face socoteala ca se duce si comanda altul de 2000 taleri si-i ramine si cu cistig. ce nu e. el a tras piciorul afara si s-a intors indarat. tinar esti. stana de piatra. muiere pe care n-o au imparatii Cind ai vedea. Se napirleste cmul. ai direptate. s-o iau eu de muiere. di ce nu esti vesel ca mine? Na de bea. Au slabit rau maria-ta. la Chilimul ce 1-am vindut 1-a cusut Maria si am fost cind am vazut-o cit e de frumoasa. mai aghiotantule. beat. — Fugi mai. — Ce. ai sa cazi si ai sa mori Si tot asa el a slabit si e gata sa moara. tu cum oi sti sa-1 omori pe Andrei. nu se misca ! mingiiat ca doar o intra. Se uita la aghiotant cum sede trist si zice: Bine ma. aghiotant. a ramas intepenit. nici sa vorbeasca. sa spun. Eu imparat sa n-o iau cind mi se poate? In zece zile sa-1 omori pe Andrei. imparat si iar 1-a slujit.! Da-mi-1 mie eu iti dau 4000 de taleri pe el. A intrat in cafenea si pune capul intre palmi si se gindeste ce sa faca? Da. ca doar n-o asa cum zici si fi ! §i s-a dus s-o el vada si imparatul. cumpar ! altul si ! ! — Imparate. da cu pumnu in masa. tronc si a pasit peste prag cu piciorul. Il intreaba imparatul ce are. 79 . Au trecut opt. Sta bolnav. Zau da-mi Aduce vinul negustorul. tristete. Cind oi vedc-o ai sa mori Cind te gindesti ca e muierea la o sluga prapadita. Cind acolo a troncanit la usa: tronc. vine a de zece si el sa gindeste cum si de ce sa-1 omoare pe Andrei. — Plata ai. intra Ea 1-a ! Dar el e impietrit. n-am mai stiut pe ce lume sint si pe toate le-am uitat. trecut doua stamini si nu maninca nimic. Dar cum ea era asa de frumoasa. ai sa mori. ea sa — Imparate. Insa ea 1-a cunoscut cine era: — — Hai. tronc. asta-ti cer. — Fugi — Da-mi vinul si ai sa vezi. ca tu nu — Ce griji ai tu cind esti bogat. Asa frumusete nu e pe pamint. bea. incolo. cum a pasit si nici inainte. a uitat de toate. nu stie Da Vine si aghiotantul dupa dar nu-1 intilneste. Ce e. — la sa ma due s-o vad. nu-i ! A Ond mai e foame. dar si altul inauntru. sa bei o cafea ! imparatul mai cu autoritate. 6 —7 zile. ?i face ea alt chilim. si comanda chilimul. dumneata daca ai s-o vezi. nici inapoi. Dar el. sta — Vino. cu un picior afara si cu ochii belip. ai slabeste. si om mare esti. imparate. Ce e. Si i-a dat banii. Da-mi mie un pahar de vin ca-ti spun eu ce ai te vindec de de-aci.

Un drum la dreapta. sa nu zmintesti drumul. munp si ajunge la o rascruce. a facut bitele trei si a incalecat calul si ia bitele si pleaca. da altul dreptinainte. nasul de un pas. Bepvu ii spuse: Ce-ti porunceste el. — — Du-te. jumatate intr-o parte. du-te si omoara-mi mirtanul peste noua mari si noua jari. 1-am baut.: ! un pahar de vin. Cu bitu asta. Pe top i-a mincat. A incalecat si sa dusa Da i-a mai dat si un peschi sa-1 aiba la nevoie: de o sa-si piarda capul sa se mai limpede. Se duce aghiotantul si-i spune ca nu-1 omoara. daca o pi dirept inainte ai sa te insori. pina aid. Intre drumuri o piatra bagata-n pamint si-n piatra scrie in trii locuri. Omul cum citeste. dealuri. peste noua mari lemn inalt. casa se intoarce de-a-ndoaselea si mai are un geam de idcla mare. imparatul imi cere si sa-i aduc mitul de peste noua mari si noua pari. Asa ramine cu capul si calul si tot e mai bine. Il ruga sa cine dar nu mai cina. ai sa pierzi capul. cu ele la mine. el se-ndoviga. acuma ce sa faca? Ce-ar face oricine s-ar afla in locul lui Andrei? De. Hei. Tu te aperi cu bitul de fier. casa buna. Ce e cu tine ? — — — Hei. Cind priveste-n geam vede o muiere cu dinti lungi ascutiri de zmeoaica lungi. Du-te de-i spune sa-1 cheme pe Andrei imparatul. pierde capul si fara cap nu se poate. unde s-o apuce? Sta el si se gindeste: s-o ia la direapta. n-a plecat sa se insoare faca? S-a gindit ca e mai bine drept. trii scrisori asa: « drumasule. Atunci imparatul sa-i spuna lui Andrei: mi-ai dat grije ai. — Omoara-1 dumneata si si luna de a facut munti de oase pe Andrei: da-i ordin sa-ti aduca mirtanul care a mincat cimpii de capete de oameni. iar diminea^ sa si de o{el. Andrei s-a sculat. ce o fi. te-o vedea. de arama vii spele si sa se stearga si sa gindeasca la ea. o fi S-a dus drum indelungat pina a ajuns la o casa. cind si el poate sa-1 omoare ca nima nu-1 trage la socoteala. pierde calul Dar ce sa si fara cal ce naiba mai face? S-o ia drept. Andrei. al de arama. ia bitele si se duce. Sa ispitesti din lume pe unde e drumul spre mirtan. Andrei s-a intors trist seara acasa la coliba. ai drumuit bine. S-a culcat si se scoala dimineata. ce-ai patit? — Hei. pe cimpii. pusa peste drum. jumatate in alta si drumul trece prin usa casii. Da casa are o usa. Zice ea: — Du-te la fierari la pgani sa faci trei bite: de fier. ca daca nu. deasupra de usa scrie: « Casa. ai sa-l dobori si ai sa-1 duci la imparat sa-1 vada. altul la stinga. ai un bit de fier. si noua fari. ca sara e capul plin de ginduri. Si-a luat-o drept inainte. ca este un mirtan intr-un un mirtan care vede tot ce e pe pamint. Incaleca calul. El a belit ochii la ea are sa sara — Mirtanul cum Dica se fringe al de fier. i-a omorit si pe Andrei o sa-1 manince. miinile cit prajinile. ca doar nu-1 pune nima cu sila sa se insoare. Pe drum. daca apuci la dreapta. $i nima nu-1 vede. intoarce-te cu selile la mine ». da paretele de sticla. picioarele ca birnele. imparatul il cheama Andrei. — Culca-te e fara fioare. sa-1 iei ! ! 80 . Daca o ia la stinga. te due la spinzuratoare. pe-al de otel si daca si el s-o fringe sa-1 iei pe-al de arama ca el nu se fringe. ochii cit roata carului. daca apuci la stinga ai sa pierzi calul. da de aid incolo. Marie. — Vezi. ojel si altul de arama. ia sa-mi spui dirept ce El s-a gindit si i-a spus tot cum e treaba.

baiete De unde-1 ai? De la Maria fiica mea? Eu cunosc peschirul. Maria i-a mai spus: sa te duci la imparat si sa-i spui: — Nu te A niS- tors ea toata 81 . Sa strigi de trei ori ! Cusa. Imparatului nu i-a fost de mit ci de Maria. sa dai cu ea in oala. Se duce spune de ce nu poate sa-1 omoare. a tunat dorul in mine si nu mai pot dupa ea. iar stai trist? — Iar a dat ceva peste mine. A lasat calul. sa iei calul cu tine. Atunci si-a adus aminte de peschir si s-a sters cu peschirul. neparticitule. a luat bitele si cum 1-a vazut pe mirtan. 1-a bagat intr-o soba. Imparatul iar il cheama pe aghiotant: Cum oi putea pina miine sa-1 omori pe Andrei. Andrei se intristeaza si se duce la Maria. Dezbraca-te ! §i s-a dezbracat. la tatal dezbrace toalele ce i le-am dat eu pe toamna de pomana. Andrei. Se scalda el. iti poruncesc sa te duci pe lumea ailanta. nu al aghiotantului. si dau de aici sa dobori in — o oala cu lapte. Mai bine omoara-1 dumneata. nu mai scapi viu. La mare sa lasi calul in padure marginea Dunarii cu oala-n mina de lapte. dar acolo mai erau capete de cai si de oameni. Daca nu te duci. Bine ca nu te mincai. Mai balete. de imbraca-te Se imbraca se iau la vorba. El s-a dus cu oala si a facut cum i-a spus. meu. sterge-te. — Da-mi un vin si-ti spun ca imparatul trebuie sa-1 omoare. s-a frint apoi cu eel de otel si i s-a rupt apoi cu eel de arama si 1-a darimat. Sa-i spui de unde vii si unde mergi. Se duce^el in cafenea si acolo iar betivu se leagana cade peste mese. nu te teme. 1-a batut cu bitul de fier. Ce sa faca? Il cheama pe Si are sa iese din mare muma ! ! aghiotant. muica ! Stai. de cind te a§tept ca n-am mincat nimic de trei da-te jos de pe cal. Sa iei oala de lapte pina sa vie ea sa aiba ce minca Cind iesi dincolo la mal se face mica. dar prefacuta in muiere minora si vine zile: — — A — cu tot Iti si toate mindre de el. — Muica. Ce e. $i sa treci peste mare. legat calul si ea 1-a luat inuntru. — -i-fel te si Ce fac. Ce cati aici? El s-a plins de porunca imparatului. mea. — Andrei. ca e omul dumitale Il cheama imparatul pe Andrei: iar si-i — — pina acuma. iar dimineata e pima de noaptea si a facut un ghem. ca e servitorul lui. Omoara-1 ca omor eu pe tine. Acolo ea o sa manince si iar la intoarcere o s5 se umfle si o sa te aduca pe unde-ai plecat.! ! !: Hei. Se da jos. ca sara e plina'de ginduri. — Ce. cu tine? Si-i spune despre tatal imparatului din cealalta lume. Ea este o broasca mica. crechetusa De trei ori. Si vine imbracat in toale mindre de aur. a tunat in albie si s-a spalat bine. L-a luat si indarat pe broasca peste mare la imparatul cu mirtanul viu A venit cu mitu si i 1-a dat imparatului. El a povestit cum a fost. de unde ai tu peschirul? Peschirul e de la mine. Ea are sa se umfle cit plastru de fin §i are sa te treaca marea. sa-i spui sa — ! dejde supara. eu te indirept la mirtan. Tuna in albie si scalda-te sa te am de cina. ! — Na. muica. S-a speriat. Si sa te intorci cu ele la mine. Iar mi-a poruncit sa-1 omor pe Andrei.

A mers pina s-a pomenit prin pustietap. Andrei. $i-l da si-1 injuga si da-i cu bicele pe aghiotant rele al — — mare zmintesc. adu pe-aia nu stiu ce ? Du-te-n colo. zi — Culca-te. ce mi-ai poruncit ti-am fursit. nu stiu unde. nu mai maninca si iar il cheama pe aghiotant. Iar se duce in cafenea aghiotantul si sta trist. Da-mi un de incredere ca sa vada ca am fost. intr-un ogas mare. sa-i « colo. Aud ceva dudaind si pocnind. care au judecat strimb pe pamint. culcata la pamint. bas daca va grabiti. te-i decit seara. fratilor Ce stati Uite asta mi-e tin cunoscut am ceva treaba cu el — om — ! ! Hei. voi cine stie de unde le-ati luat? Intreaba-1 pe aghiotant ce-a patit de la draci. a ratacit. dar sub lemn o mogildeata neagra. otira. mindru. dar se vede ca e umblata. S-a culcat si miine s-a A nu stiu ce? / Intreaba si ispiteste ca de-aici incolo vine lucrul greu. — Du-te Da-mi un pahar cu vin sa-i si spune ! stiu — Ce e Andrei? — Mi-a dat mare — Ce? — Sa ma due du-te-n aduc: ce Cum Naum — Hei. Da de o poteca-ntr-o padure. in fata lui el zice in gluma Hei. Cind acolo. Na. Nu stiu daca oi putea sa scap capul tau. nu ! luat calul si a plecat.! ! : Imparate. adu pe-aia Cum Naum 82 . adu pe-aia nu nici ! ? ? » la strimtoare mare. va dau pe asta pe aghiotant pina va intoarceti. Aghiotantul i-a aratat coastele frinte. Imparatul pe cine sa-1 dea. stiu — Du-te dar cu cine — Du-te-ncolo. ca e mai cuminte dimineata sculat. de voi. la car il vede si pe tatal imparatului la jug. S-a furisat ghemul pe un drum mare. Iar vine betivul spune: — si-ti spun ce-a poruncit? dea or din lui Andrei sa plece-n lume sa-ntrebe. frati. Se pomenesc cu o caruta plina de piatra trasa de imparati. nu stiu unde. Maria il cunoaste pe fata. abia acuma am ajuns grija iar. il da pe aghiotant. Hei. Vede ca a mers ceva pe ea. adu pe-aia nu stiu ce ? Cum Naum ? Andrei vine acasa trist. dezbraca-te repede si da-mi toalele ca le cere fiu-tau si i le da. fratele meu. Insa imparatului nu-i e de toale de-1 — — — — ii e si-i de moartea lui Andrei Imparatul slabeste. Iar te-ai intristat. sa ispiteasca. Ca eu n-am auzit de asta ca ai mei au fost zmei. acolo un lemn rotat. sa-1 gasesasca. Imparate. Si-au plecat ei amindoi cu ghemul in mina 1-au aruncat pe cimpie si ghemul a mers de-a tafaloaga pina la groapa. pe du-te-ncolo nu stiu unde. n-o sa ma crezi ca am fost pe lumea cealalta. citov. iar ei se-ntorc cu toalele indarat dupa ata ghemului. spune mai repede ce ai de spus ca-n urma e tartosi ne-o bate ca nu facem si noi planul si nu putem sa traim. ajunge la o poienita. Si-i bat cu biciurile dracii de scapara scintei din pielea lor. Sa-1 omori pe Andrei ca nu se poate altfel. imparate. Vin dracii si-1 dejuga pe aghiotant si-1 injuga pe imparat si se due cu carul. da i-a zis Maria: intilni intreaba: unde. Ma rog.

I-a-ntrebat daca stiu : « Du-te-ncolo » Uitati-va. eu doar lucru. — pustie — — — Cume Naume. dai sa maninc. — Ce cati aici? — Am venit dupa — Hei. peste toate lighioanele si n-am auzit de aste nume. poate-ai vazut. eu — — — — — om Chid acolo o baba culcata cu fata-n jos. sezi cu mine ca nu spune nima. Andrei aude. pe-aia nu stiu ce? Cum Naum?» sint aici stapina. Imparatul ma vede. — Nu cutez sa ma dau sa Ma vede imparatul. stiu — — unde? Adu nu — Hei. te arat. S-a jeluit ca n-are bere §i mincare. Andrei. asa cum te-a invatat aratu. mine masa. roage ca tine ce — Bine. sinteti toate? Cind colo vine si aratul. S-a pomenit cu un — Maninca. — Las' ca nu vede Sezi de maninca. Deloc sa-1 iei pe Andrei sa-1 duci acolo la Cum Naum. Se uita unul la altul: Ce e. nu ma vede — Bodeaproste ca ma saturai eu odata. fuga sa faci mincare de risnita de morisca. — Plec cu numai sa-mi due eu zburind sus in Lasa-ti calul striga: iesi afar' la si el si acolo se opresc: Aici nu e nimic Baga-te-n grabar si el: iesi la se sint. De ce cind am strigat n-ai venit cu ceilanti ? N-am putut ca am dat de un om si m-am luat la taina cu el. aicea — Pai nu vad. ce-as mai pleca Numai sa-mi dai mincare. — Nu cutez. maica. si te vint. iti astal iesi la la te ! ! te te zile il si fi si sa 1-as te tine. El s-a mai linistit. n-are toale. doar pe imparat il slujeste. mine. Naum nu — Iata-ma. ! si orice. Aratul s-a intors Striga — Cume Naume. — O sa ma omoare — Nu spun eu. El se mai intinde astalele si pune bunatatile. nu-i satura. Dar daca vrei incarcat de bunatati. maninci. Da Cum vede. da slujeste la imparatul cu toata snaga lui. dar nu maninc. N-are casa. Dar Cum Naum. Vrei sa tu stapinul meu — Vreau. Vezi pe mine nima fac Apoi a mincat. adunati-va mese. De-ar slujesc mai pazi. Cum n-are ? Nu-i da imparatul? Ce slujba are? Il striga imparatul asa: « Cum Naum.! muicaaa e se-ntoarse. ai auzit « du-te-nsuflet de ! nu : ! — Si dupa cheama nu se vede nimic si-1 De-ar gasi alt stapin ar pleca. si fii ? tine. cu tine de ma gasisi aicea pe mine? Hei si mie-mi pare bine ca te vad. Aratul s-a era intre niste grabari intr-o dus si el pe nispina in pustietate la Cum Naum — Astringe-te — ce maninca zice: mincare. Striga la ea are decit un ochi in cap. a uidit singur. — Cume Naume. incoa mine. Cine mai vede? — De ani de bun ma nu-mi da mincare. 83 . copile. Dar daca vrei sa-ntrebi o sa adun toate juavinele sa le-ntreb. da colo.

o sa zbor iar dupa Naum tine. noi zburam peste nu se mai vede. negustorii. ne dam jos. Andrei a luat cele trei lucruri si a plecat si el. Are sa vie englejii cu — vapoarele. ma vinzi. dar pistalca « $i daca cineva face ajutarc cu securita ii bate pe toti. Eu o sa-i las. numai sa ceri trei lucruri de la ei o secerita mica. te las. Cum Naum fuge la Andrei. Cum au adormit. Asa au zburat pina la un loc. — Nu vrei vinzi. Fac demincare si ne ospatam. dar tu sa nu mi vinzi pe bani. plecam cu vapoarele? — Hai. aici voi. priveste: Care e gazda aici? Noi tot am trecut pe sa-1 — — n-am vazut asemenea oras frumos. a suflat peste el si — Vezi. le dati. Pe alea ei n-o sa vrea sa le dea. unde ratacesc in lege alte neamuri. daca nu-ti dau. Naum? Bine. — — — — 84 . Andrei de pe apa. Daca dau. Dar cum Naum era cu aici fii gazda. tari si peste mari. Au sa-ti dea bani cu vapoarele. Atunci tree peste o mare si-i spune Cum Naum lui Andrei La mijloc de mare. acolo-n mare sa vede oras cu cafenele. Dupa ospat au vazut suflat peste si — Cume Naume. era — Al cui e orasul? intreba marinarii. Nimuzica armatei. oamenii flaminzi vreau sa ospateze cu aici si ? trei si pistalca. dar tu sa strigi in tot ceasul Vin englejii cu vapoare sa vada orasul. Cume Naume. lautarii cinta si faci ce vrei tu pe pamint.!: ! A nici el lasat calul si 1-a luat Cum Naum in spinare. avem vapoarele pline de bani. — Dar pe ce — Imi dati lucruri: o sacurita mica. fa orasul cu palate luminate. ca tu m-ai saturat pe mine. trei si intii englejii. cind deschizi britva iese armata cu pistoale cit vezi cu ochii. — A raspuns Andrei. tot el. ! si pun astalele pe apa pline cu bunatati. dar tu ma lasi pe mine. — Nu-mi dau nu — Unde este — Cheama-1 — Cume Naume. Tu sa ml vinzi englejilor daca ma cer. Tirrrr ce oras poate. apa. o britva si o pistalca. dar uneori dorm. Eu il am pe Cum care face orase pe apa. — Cume Naume. uite-ma aici. Cum Naum a orasul a disparut. $i ca pe apa merse inainte. ei au sa vada cafenelele si lumea mindra si au sa zica: Ce e asta? Ca am trecut pe aici si nu era nimic ? Dar tu ai sa Englejii au sa te intrebe: — — $i noi am trecut pe dar nu era nimic. nu te intrebai ce e cu cele trei lucruri? Cind intorci securita cu gura-n sus iese armata cita frunza si iarba. I-au dat cele lucruri au plecat Iar facut orasul — Cume Naume. ca e vai de striga la loc. nu. Andrei. Andrei. — L-as vinde dar nu pe bani. vi-1 ! el ? astia se astalele pe apa. cafenelele ! Andrei Naum : — — Nu Cum : Cum sta pe schelS. o britva o — Pe alea nu dau. a la loc.

asa ca in curind ii veni vremea de insurat. tele. Doamne. venit si a vazut ca e al lui Andrei. Ce sa faca? Hai sa treaca printr-o pustie mare fara apa. Trimisa imparatul dupa descintatoare si vrajitoare. Pina cind copilul tipa in pintecele mamei sa-i dea drumul. chinuindu-se in zadar. Veni timpul sS nasca. el crestea intr-o zi. sleit de puteri. Dar Naum intoarce securita si iese armata. dar ton se-ntoarsera cu fefele triste si capetele plecate. Andrei. lua sabia traista cu merinde si o porni la intim- plare in lume. Cit cresteau alti copii intr-un an. S-a dus vestea-n lung si-n lat cS a venit pe mo$ia lui si a ridicat palat mai mindru ca al lui. fara nadejdi si bucurii. Doamne. S-au dat jos si 1-a intrebat: Andrei. nici din tata. Andrei. Trecu o zi.mem nu i se poate impotrivi. sa vii sa-mi slujesti mie. Au coborit pe o cimpie unde avea imparatul mosie. dar nu putea sarmana. vreau sa fiu si eu sluga la tine cum ai fost tu Dar la mine. trecura doua. ca de aveam minte sanatoasa. pe fiul imparatului. trei saptamini. Cele trei ursitoare venira si ele ca dupa obicei si bine il incondeiara. insa fata pe plac nicidecum nu gasea. argint? $i-a facut palate stralucitoare ca soarele. care se insurase si era trist si posomorit fiindca imparateasa lui nu avea copii. nu ma omori. si Daca vazu el ce vazu. trei luni si trei am de marea fericire ce dase peste capul imparatului. iata ca imparateasa cea frumoasa-i ramine greoane si a§tepta sa nasca un prune de vita imparateasca. Intreaga imparape se veseli trei zile. prin tari si peste mari. ce palate vrei aici? De aur. luni si ani. Cind colo sus. sta oprindu-se Cum 85 . nisipuri si prin care misunau serpi si balauri. dar nu la imparatul tau. Trimisa slugi si ostire in cele patru cornuri de lume sa-i gaseasca fata frumoasa precum i-a facut vrerea maica-sa la nastere. Mama-sa-i facu vrerea sa vie pe lume grabnic si cind ii va veni vremea de casatorit sa se insoare cu o fata care sa nu fie: Nici din mama. $i sta el de se topea din picioare de grije si necaz. Merse. Merg cu tine. ajunsa la o margine de imparatie. Dupa multe chinuri. Numai zina din cer picata. bintuita de vinturi. venit imparatul cu voisca sa-1 bata sa-i ia palaN-a vrut sa se duca. merse. I?i arunca din intimplare privirea pe ramura unui arbore din apropierea cumpemi fintinii. deschide britva aha armata. trecura noua si nu-1 putea face pe prune si gata. la o fintina sa-si potoleasca setea. nascu un copil frumos cu parul de aur si ochii stralucitori ca doi luceferi. Dar pe cind nu se mai astepta la nimic decit la moarte. dar cu neputinta. bau apa. prin sate si orase. ii venira puterile la loc. Cind zise aceste cuvinte. cinta din pistelca. nu se stie ! PICATA DIN CER A fost un imparat vestit peste lume. vine muzica militara si-1 calca pe imparat. duceam o viata mai frumoasa — — A A Cum — ! asa cu lacomie.

iar dintre nuntasi abia jumatate tine te caut. pe zina zinelor. dar la ea ba. nici cer picata. Dar oricit de bagatoare de seama au fost slujnicile. Vrajitoarea o ademeni sa coboare de pe ramura ca sa-i dea babii apa ca e sarmana. Eu sint aceea si aid te-astept de cind mi-a venit vremea de maritat nemiscata. apoi il intreba: Pe cine caup. Un soare scinteietor parca poposise sa se odihneasca o clipa pe ramura. incit la soare te puteai uita. o taie si o minca p'ganca fripta. Ca sa-i puie piedici in calea casatoriei. Pleca el in graba la imparat. voinice. Ce sa faca bietul prin|: de atita cicaleala? Nu avu alta scapare decit s-o taie si s-o friga pe carbuni. Isi da ea seama ca zina picata din cer n-a murit si ca-i poarta cine stie ce pocinoage. O duse cu grije si o crescu intr-un elesteu anume facut de tata-su. Cerul se-ntuneca si tocmai atunci sosira nuntasii cu mirele eel frumos. — — Pe tata. numai cu un dinte-n gura. Dar zina asa fusese blestemata ca numai din acest loc pustiu trebuie sa fie luata cu nuntasii mirelui. Bine ca soarta p-a indreptat calea pe aceste meleaguri pustii ca altfel eram blestemata sa ma prefac in sarpe de nisip. Un an merse la dus. si altul la intors. Asa si facu. vestindu-i marea bucurie si pornind cu nuntasii si mare alai spre acele pnuturi seci pirjolite de arsita soarelui si fara apa. Chema o baba prinsa mreana din elesteu. 'Tiganca la toate aste intimplari era numai ochi si urechi. cobori pe nisipul care ardea ca focul si se apleca sa scoata apa babei. frumoasa. ca intreg copacul si apa de marepa ei. dar nu ca zina cea picata din cer. Dar babii i se dadura porunci un solz sa nu scape pe piriu cind va spala-o ca unde-i va sta picioarele acolo-i va sta capul. in galeata prinse o mreana cu solzi de aur si argint.fintinii straluceau o fata in haine de sarbatoare. Se mirau fefele imparatesti si nu le venea ochilor sa creada cele ce vedea. o tiganca oachese si frumoasa. Baba atunci o impinsa in fintina si o ineca. o tiganca. Zina picata din cer ramase ca o faclie stralucind in acel copac singuratic lasat de Dumnezeu sa strajuiasca pustiul in bataia vinturilor salbatice. fata ce nu este nici di-o muma. tartorele iadului trimise pe lume o vrajitoare. Era o zina Ea il privi si ii zimbi. Imparatul si imparateasa mureau de dragul acestei mrene de aur si chema top imparapi si stilpii pamintului sa vie sa vada minunea dumnezeiasca. Isi imbrapsa el aleasa inimii si se intelesera ca trebuie sa se pregateasca de nunta. De aceea. nici alta. calcind porunca zinei cerului ca numai dupa ce va veni mirele cu nuntasii sa puie piciorul pe pamintul trecator si inselator. Mirele nu lua seama ca-1 astepta o alta mireasa si porni de aci spre zarile imparatiei sale. Dar ea de mila uita o clipa povejele. Se induiosa zina picata din cer si cobori pentru intiia oara pe pamint. chinuita de caldura de jaratec a pustiului si sa-i fie mila sa-i scoata o galeata cu apa. dar intr-un vas lua apa pentru drum din fintina si cind colo. ! di-un — numai din ramasera in viaja. ca sa ma tirasc nefericit toata viata. un solzisor a picat la fund si nebagat in seama s-a dus purtat de ape pina ce valurile 1-au aruncat la un tarm in acea mare imparape. cu alai si veselie. mai 86 . cu vesminte numai de aur si argint. frumoasa. Baba aseza pe ramura in haine albe de mireasa pe fiica-sa. cu gura toata ziulica pe bietul print sa taie mreana de aur si s-o friga pe carbuni ca altfel ii ard ficapli de pofta de mreana. batrina. prin aceasta salbatica pustie. nici una.

asa ca nimeni nu-si da seama ca este picata din cer. auzi de una ca asta imparatul. nefiind vazut de nimeni. iar printul ii vazu chipul maret in fintina. 87 . Ramura de aur din mar o aseza cu luare-aminte la cap. Ce erau sa faca sarmanii. iar merele de aur sa le dea la porci ca sint vrajite si dupa cum i s-a aratat ei in vis marul este piaza rea pentru imparatie. Avea ea presimtiri rele si cauta din vreme sa ia masuri. Dar vorba aceea. i a refuzat ordinul capul pentru nesupunere. O zina din cer ascunsa sub poala unui nor vedea toatea acestea si pe cind prinrul era gata sa piara singur in pustiu cobori pe ramura unui arbore. spus basme si povesti. pe o raza de lumina Maica Precista. povestea o fata. dar la mar si la palat. Mai Desi la i urma s-a dat i-a venit rindul zinei picate din cer. Numai din cer picata. Nu mai avea astimpar. Cine nu stia sa povesteasca. La Lemnarul care ciopirtea la pomul de aur si-1 facea gramezi sa-i dea foe. Zina picata din cer ca sa nu-i fie vazuta fata aseza pe fata un voal alb. Zina si-a inceput povestea asa: A fost odata ca niciodata. Zina insa 1-a linistit zicindu-i sa aiba rabdare s-o lase si pe ea ca sa spuie o poveste. trimise o cersetoare jos pe pamint imbracata in zdrente. una si una. pune-te neica pe drumuri istovitoare sa vada alta minune Eiau cu adevarat lucruri frumoase ca-n povesti. intr-un cu mere de aur si Cum ! soare se mai putea omul uita. cum le-a lasat si pe celelalte fete si dupa aceea-i poate porunca sa arunce voalul de pe ochi ea a cerut sa se taie imparatului. care mai de care mai frumoasa.revarsat dc zori din solzul de aur crescu un mar alaturi un palai stralucitor de clestar. cu printed si tiganca. Si la o luna le venea o data rindu. in lungis si-n curmezis sa-si caute aleasa inimii. fru- Toate fetele se-ntreceau care mai de care sa rosteasca povesti mai moase facindu-i pe plac imparatului si printului. Dar cu cit mergea. Si se puse pe capul printului si al imparatului sa taie marul. Batrina o binecuvinta si plecara ele la claca sa despoaie porumbul imparatului de foi si chica. se in^elesera sa vie cu mare alai s-o ia pe cea zina: Nici de-o mama. "Tiganca insa traia ca dracu pe dracila. Gasira omul potrivit sa taie marul. imparatul chema un calau imbracat in rosu minjit cu cu glas La claca veneau numai frumos si pricepute fete. de ce-i era frica nu scapa. nemaiputindu-i rabda mojiciile. dimineata linga cersetoare sta o fata frumoasa ca o zina din povesti. cu atita se ostenea in zadar. Tocmai atunci. ca de n-ar fi nu s-ar povesti. nici de-un tata. abia tinindu-se intr-un toiag si se ruga de padurar sa-i dea o ramura sa-si faca umbra sub arsita de foe a soarelui. Cind colo. Atunci imparatul suparat lua capul. la singe si-i lua dintr-o lovitura capul. temindu-se sa nu i-o fure niscaiva raufacatori. In fiecare seara. de mila ii dadu o ramurea din pomul de aur. ca de gura babelor si a muierii nici dracu nu te scapa. nicidecum. stolos O'nd colo. A fost un crai imparatesc vestit frumos ca soarele si cum i-a venit vremea de casatorit a scos calul din grajd si a pornit in lume. Apoi a zarit-o in copac si dupa cum le era scris de ursita. Baba puse ramureaua in sin si linga un izvor cu apa rece cu surcele si crengi isi f2cu o cobba sa n-o manince fiarele salbatice din padure.

pune ea miinile-n solduri si-i zice mosului: Mosule. pe urma ei. bolnava si plina de bube. mare vrajitoare. fata mare. Ba s-o duca. De aci pleca iar drept inainte catre miazazi. trei luni. ba sa n-o duca. fata mare. Fata sumete minecile si curata la repezeala fintina. — — ! FATA BABII A Ce fost odata un mos si mosului i-a murit baba si-a ramas cu o ! fata. a zis imparatul. ba sa ramiie cu fata. Fata a sumes minecile si a curatat cuptorul de gunoaie si cenusa. Fata mare. Incotro s-o ia? Asta era greu de stiut Hai s-o ia drept inainte. a cur§tat catelusa de bube. ne-a batut Dumnezeu. abia se tiraste o catelusa. fata tatii. curata-ma si pe mine de bube. iar fiul meu de-abia acum sa se pregateasca de nunta. ca de mina si-i zise: Taica. tu esti lumina ochilor si viata noastra. cocosul. dar nimeni nu o auzea. Intr-o sara. a spalat-o frumos si a mers tot inainte. si-a aruncat valul de pe fata. zise cuptorul de pine. curata-ma de cenusa ca ti-oi da pine calda. Tipa ea in zadar prin padure. iti voi fi de vreun ajutor. Dupa ce s-a terminat firul povestirii. hai sa — nu mai avem ! — — — 88 .! Zina fu insa inselata de o zgripturoaica de tiganca. Cind colo. Ajunse la o rascruce de drumuri. iar nunta se facu din nebagarc de seama cu fata tigancii. sa-si ia alta muiere Si ia o muiere mai tinara. Pe zavracioaca o legara de patru armasari si o rupsera in bucap. iar nunta craiului si zinei picata din cer se porni de cind se punea luna si uidea ca secera: si tinu trei zile. Mersera ei cit mersera impreuna si intr-adins mosul se departa si-o lasa in voia soartei. fii blinda si miloasa. iar fiica muierii sale rea. zise fmtina. iar ei au ramas incremeniti de frumuse^ea ei. lenesa si proasta. Ajunse la un cuptor de pine. dar nicaieri. Merge ea inainte sa afle un corn de tara cu suflet de om. sa faca mosul. Isi lua fata — mergem in padure sa culegem de-ale gurii cu seceta asta. fara nici o zminteala. Capul sa-1 taiem celei ce ne-a inselat prin mestesugite siretlicuri. cum nu se dezlipeste scaiul de oaie. Merse cit merse si dadu de o fintina impotmolita de nisip si namol. incepu sa cada pe ginduri. spre marea mirare a printului si a imparatului. Femeia asta avea si ea la rindul ei o fata ! Asa se pomeni mosul pe vatra la Fata mosului era vrednica. Era cu adevarat picata din cer de frumoasa ce era si atunci a grait: Eu sint zina picata din cer Acum puteti sa-mi taiati capul Cum o sa-ti taiem capul. trei ani si trei sute treizeci de ani. daca vrei sa mincam impreuna dintr-o lingura sa-ti iei fata si s-o duci in padure ca maninca mult. care gifiia de cenusa si gunoaie. Fata mare. S-a oprit. Ce sa faca bietul om. ca abia imi mai trag sufletul si poate vreodata la nevoie. ca sa-i dea cu piciorul la muierea cea rea. bureti. vino de ma curata ca la nevoi iti voi da apa sa bei. numai frunzele se cutremurau de plinsul ei si de mila ei. care o ineca pe zina. De aci incolo povesti pe rind si cu tile intimplarile petrecute. cuminte si blinda ca o batrinete cu doua fete ! mielusica. fata mare. Se framinta zadarnic sarmanul ca de muierea tinara nu se putea dezlipi. Fata mare.

Maica ii spuse: Sa ai grija. ca altfel amindoua trecem pe valuri in aha lume. Parul o vazu chinuindu-se si-i zise: Fata mare. poate vei — Sint. iar parul ei stralucea ca aurul. Cind se uita in oglinda. ierburi. vino si astimpara-ti fcamea. Sint blestemata de Lasa. la lume si la tara din pustia asta si am sa-ti roaba toata viata Te scot. iar la §erpi le dadu lapte. eu ma due la manastire. Fata mare. Mai la urma va trece o apa alba. Fata se urea in par si il curata frumos de omizi. Isi astimpara foamea si cu puteri noi porni mai departe. maica. Dimineata se scula. tu ramii sa dai mincare la orataniile mele. cu pasari. Se opreste sub un parde ostanita §i aude parul plingind. maica. gaseste casa curata. — Cine bate. mergeti fara zabava. Era acum asa de frumoasa. Se asezara pe pragul casei si fata incepu sa-i caute in cap. cina §i se culca. incit soarele se oprea in loc si o privea rivnind la chipul ei nemaiintilnit. lua fata-n brate si o arunca in riul acesta alb. maica. Fata a§a facu precum i s-a spus. scapa-ma de la moarte §i curata-ma de omizi. Merse ea vreme lunga sa-i ajunga. doar nemarginita pustietate si singuratate. Fata prinse o cutie si iesi la mal. eu sint Sfinta Duminica. cu valuri line sj pesti de aur. Mai am citeva ramuri cu frunze §i ma maninca omizile.! ! nimic. maturata. ca am eu toata grija casei. fata cea cuminte §i pierduta — Intra. Duminica. Cum se scula. maica. Trecu peste ele o apa neagra cum este pacura. la curtea — Sfinta — pasarile §i jiganiile satule. se plinse si ea parului ca n-are pe nimeni §i o dor picioarele. pina cazu ostenita de foame si de sete. Cind intoarse de la manastire Sfinta Duminica. in voia soartei. Intr-o noapte vede ea undeva in padure o scinteie luminind. — Eu. se abatu o apa frumoasa alba. Maica Sfinta. Cind acolo da de o casuta in padure. Nu te teme. tu sa ma lasi sa dorm Sa te tii bine de prag sa nu si sa visez. ! — — Deschise se zugravita. Fata tipa ca se-neaca. dupa atita cale. fata mamii. O destepta din somn pe Sfinta Duminica si aceasta se scula ca dupa o calatorie lunga de zeci de ani. Sfinta Duminica. fata mare. le arunca boabe. Dupa accea. are grija de oamenii buni la suflet. de ani de zile bat cai necuncscute in padure. prinde acuma ce vrei tu din valuri: pestisori de aur. intreba un glas de femeie. ostanita flaminda. iar Sfinta Duminica ii zise: Fata mamii. scoate-ma fiu — — ! — — 89 . frumcasa ca cerul instelat. sa ma rog. Bate la usa bucuroasa ca a dat de picior — de om. ca-ti voi da vreodata pere. nu te vaita de norcc Ai sa vezi tu ca cineva de sus. era alba ca zapada. fie-ti mila de mine. fi §i dorm in copaci de frica fiarelor si ma hranesc cu Dumnezeu sa n-am §i eu noroc pe lumea asta. Peste noi va trece o apa mare neagra ne ia apa §i sa nu te sperii. vita de par. stai §i conaceste la maica. eu em sa adorm in poala ta. adormind bustean. apoi pleca inainte. Atunci sa ma scoli. Isi lua cutia si pleca spre un ochi de padure cu Sfinta Duminica. Se spala fata. fluturi sau cutii pline cu lucruri. Aci i se arata calea ?i o porni iar singura. insa mai intii sa-mi cauti in cap. ea se ingrozi de asemenea £pa dar se tinu bine §i torentul n-o misca din loc. ca de mult nu mi-a atins mina de fecioara.

Cind dincolo de riu. niste lupi urla. Pasarile. Fata iesi din apa. Se odihni aci si se satura de bunatati ca drumul i-a fost greu si lung. spuma de mare. Maica se supara pe fata sa-i caute-n cap daca vrea sa se intoarca la lume si la cap si nu-i gasi nimic. a fugit de-aci incolo cu catelusa dupa ea. zise Sfinta Duminica. sosi acasa. toate se din jgheab si-i seaca izvorul. S-a vazut lumina printre tulpini de copaci si a alergat bucuroasa la tata-su. Fintina nu-i dadu apa. rupta si naminda ca vai de ea cu lada cea mare pe spinare gifiind de bucurie. A plecat Sfinta Duminica la manastire si a rugat-o sa aiba grija de pasari si de oare. Trecu un suvoi de apa alba ca destepta pe Sfinta Duminica. Catelusa o latra. pina ce o podidira apele de oboseala si cazu ostenita. Tu sa te tii de mine sa nu ma scoli din somn. Fata se satura de pine si se duse inainte. Ti intinde salba si dadu sa treaca un riu. de luminau noaptea ca ziua. se rinjesc la fetita si vreau s-o manince. neagra cum este catranul. dar o apa neagra sa ma scoli. Cind a deschis cutia. revarsa 90 . Batu in usa si-i deschise Sfinta Duminica. I-a aratat poteca si s-a dus. ca-i duce lui maica-sa pietre pretioase si bogatie mare. o destepta. sa le dea apa si mincare. precum s-a procopsit fiica mosului. Ajunse acasa neagra. baut apa. fata manii. Catelusa latra de zor. copacii. nu-i dadu salba de aur si lupii o muscara. se plinsera pasarile si toate si tacu. ea lua un bit si o alunga. il afurisi si nu se abatu de lacoma ce era. Pe drum inapoi o apuca foamea si seta. Ii cauta-n — mare trece Sa ai grija. Sfinta Duminica ii arata poteca si pleca acasa. Parul nu-i dadu pere si o batu cu ramurile. Cuptorul o vazu chi- o striga: Fata mare. serpilor jiganiile si napircilor. acolo. Plinse un cuptor de piine ca este infundat de funingine si de cenusa si-i ceru sa-1 curete. ca are sa treaca peste noi o apa si alba. iar ea se facu surda. Ea incalzi mlatul asa de mult ca arse gitul — A pasarilor. sperie ca tu m-ai curatat de cenusa ! — lupii si fata trece riul. iar ea o infrunta si intinse pasul grabita dupa podoabe. Pe drum o apuca nuindu-se si iar foamea si o parasira puterile. nu ma mai cunosti? Vino de maninca pine. puse O tara. Ajunse in cele din urma la o casa. n-o Cind trecu apa neagra. Ca nu cumva sa ia ceva din averea lor. cuptorul nu-i dadu pine si spuza-i umplu ochii. S-a mirat muma vitrega si fara zabava ii zise fiicei sale sa porneasca si ea pe urmele ei sa se procopseasca. vino sa bei apa ca tu m-ai curatat de nomol. Se vedea cea mai bogata si fericita muiere din lume. de aceea tremurau de frica ei. O vazu o fintina sleita si-i ceru s-o curete. Dupa ce se odihni. s-a racorit si a mai mers o zi. toti simteau ca ea are suflet rau. De pe riul negru culeasa o lada mare de lacoma ce era. numai cind va fata se sperie. aude un glas din Multa vreme padure Fata mamii. O mai ruga si parul plin de omizi sa-1 curete ca se usuca.: . fata mare. numai aur si argint numai pietre pretioase. iar Maica alba cum a lasat-o Dumnezeu. florile. Ducindu-se inainte ii iese-n cale o catelusa cu o salba de pietre scumpe si margele. O ruga o catelusa s-o curete de bube. dadu un chiot de bucurie. Cind din oborul ei ca le-a ars gitlejurile. pina ce au cintat cocosii si a iesit dintre salbaticiunile padurii. Cind o intimpina muma-sa.

de aceea ramasera top desculti. multi imosi. Arani fintina de imala. Fata mosului cea cuminte. fata. Porcarul o vede pe fata si-i zice: Du-te. lumea la umbra mea sta si se racore§te. intoarse porcii si se grabi pe drum mai departe. ajunsera mosul cu baba §i baba" si $1 BABA fata. zise pacurarul. La un timp ii moare baba Mosul insa cit de mos. ca-ti voi da o mielusica atunci cind te vei intoarce. fata. pe urma pleca-nainte. ramase cu bogatiile primite. de-ntoarce vacile. Merse iar cit merse si dete de o herghelie de cai. Indata dete peste un cuptor cu pine cu vatra parasita plin de cenusa. iuti. bau apa rece si prelungi drumul mai departe. incit si azi nuntasii chefuiesc. Marul o vazu si o ruga: — Fata. dar cuptorul — ! ii grai: 91 . Isi lua fata sacuiul. dar nu putea baba. le supse singele minca de vii. Ei nu-i fu lene. Merse ea. merse. Ciobanii cum o zarira o rugara: Du-te de-ntoarce caii ca-ti vom da cind te vei intoarce un cirlan. bun de-ncalecat. cit merge $i cind colo ajunge la niscaiva porci. fata mea. ca-ti voi da o juninca cind Ea le-ntoarse si te vei intoarce. — capiate. alerga de-ntoarse si oile. toti se apleaca si beau apa din fintina. fata le MOSUL A fost odata un mos cu o mo§ului §i ramine mo§ul numai fara de muiere $i se-nsura cu o colo. cit si Ea alerga. furca si fusul si o lua-nainte plingind. Baba avea si ea o fata. cale lunga sa-i ajunga pina ce se opri ostenita sub un mar intr-o gradina. facu o nunta mare. tu. Din lada sarira serpii si napircile. Niste oi se rasfirara pe cird si fugira de parca-ar du-te de-ntoarce oile. alearga. pina cu doua fete pe vatra.: si pe furi§ deschisa lada. $i de colo. Fata se urca-n mar. dar unul nu ma curata de imala ca ma-nec de tot Hai. inima buna §i arane?te-ma de imala ca-ti voi da apa rece cind te vei intoarce pe aici. Merge ea. Cind colo. de-ntoarce porcii ca-|i voi da un purcel cind te vei in- — — — toarce pe-aici. naravasi si neimblinziti. cinta si joaca-n hora de-si rup calciiele. Fintina insa n-o lasa zicindu-i Vezi. iar toamna merele mi le culege sj la nimeni nu-i da-n gind ca am si eu frunze ?i ma use. Pina la urma ii zise fetii sa piece in lume sa-si cate de lucru la vreun stapin. se marita dupa un Fat-Frumos. ce sa faca? Sa se desparta de fata ii e greu. Vru sa caute o pita. Mosul. Se apleca sa bea apa dintr-o fintina. oi. il piguli de omizi §i pleca-nainte. cu o cu fata. Vacarul vazu fata fi-o ruga: Alearga. sa-ti dai fata-n argatie daca vrei sa maninci dintr-o lingura cu mine. Stau ei cit stau si intr-o zi ii zice baba mosului: Mosule. Pe unele le apuca strechea fugeau de parca ar fl scapat de la cutit. daca omizile ma maninca. aci dete fi de o turma de prelungeste calea inainte sa-si cate un stapin. cu mare zapuseala. Fie-ti mile de mine si culege omizile de pe ramurile mele si cind te vei intoarce pe aici am sa-ti dau mere sa maninci. — Vezi. Era vara calduroasa. fugind si coicaind pe cimpie dupa laturi calde. fata mea. Fata-ntoarse caii si hai inainte. Merse merse si intilni un vacar cu o cireada de vaci.

Ajunse la cuptorul de piine pe care-1 curatise. Drumeata nu statu mult pe ginduri. Era pierduta-n pustietati. rasariti ca din pamint. 92 . o ajunse o herghelie de cai. Ca sa ai tu sanatate. dar fata mergea-nainte cu gindul la Dumnezeu. Odata se intilni in padure cu o batrina fermecatoare care-i spuse sa ia seama ca in lazile noi creste serpi si napirci. Trecura anii si veni vremea sa ia simbria §i sa piece. Mumia cale hergheliei ii zise: Fata buna. cosita galbioara. CSlatorii zaceau lihniti de foame §i de sete pe carare. infule- Ajunse zari si la fintina cu apa curata. gata sa-si dea duhul. umplu sinul cu mere. nici prea calda. lua o azima §i pleca mai departe. iar tilharii tineau calea calatorilor pe la colnice. multami de bunatate si hai inainte. raspunse fata. fintinii. el. alege-ti o lada dintre cele de alal asta batrina. nimeni sterge vatra. ochi plini de lacramioara. iar in lazile batrine creste vietati de pe linga casa omului si cind ii va iesi sorocul sa ceara de la mos o la da batrina sa nu ia una noua. grai — Fetito Adapa-te Fata bau din izvorul inainte. cind din azima cea calda. sa-i ajunga. pe care-1 curatase de omizi. pe care o aranise de imala. Marul cum o vazu din departe-i facu cu o ramurea semn sa se abata sa culeaga un sin de mere. incarcat de mere mari. cit Trecusera ani de zile de cind pornise la o asa cale lunga. tocmai buna s-o manince pasarile cerului si alele. Intr-o zi mosul ii zise: — Fata draga. la izvor. Il curata si pe asta §i pleaca mai departe. Se tccmi aid sa araneasca alele mosului sa le dea apa §i mincare. mare. Fata aranea alele padurii si lua seama cum serpii si napircile intrau in lazile noi. Soarele ardea tarina sub picioare de-i frigea talpile. i-a pupat mina stapinului si s-a dus indarat. si care-ti vor placea — Fata mea. Cum facea doi pasi cadea. saruta fintina ca n-a uitat-o. top cer nu-mi bine m-ai slujit. Curata-ma tu. tu o azmioara isi Fata dadu spuza la o parte. Acolo. cuminte mai mult — Eu imi aleg lada sa-ti fie — Fetita. In zadar se opintea sa mearga ca o lasasera picioarele. iar celelalte in lazile vechi. dar nimeni nu ma curata. Merse. daca vrei sa-ti dau pine cind te vei intoarce. rosii-aurii. Ajunsa intr-o padure mare si frumoasa cu izvoare si poiene cu flori. si acesta o chema: ai fost. Sa zbori ca vintul cu — muma.: ! ! sa le coc pine. nici prea rece. Mult mertic si bunatate. cu picioarele zgiriate §i talpile pline de rani §i basici. Fintina o ce porti mult dor. Cu Cu Ia-ti si feti§oara. un mos crestea niste ale in niste lazi. La o vreme ostenise de tot si cazuse lesinata. Cum si-a luat lada. Avea cale lunga si grea de mers. Dar tocmai cind isi pierduse nadejdea. si i-a dat zor merse si o zari marul. fara de zare. fara de Alege-ti un calusel.

fetisoara. Porcarii ii dadura si ei drept muljamire o purcelusa. batind bucurosi din aripi si cintind: Mai avea putin Cucuriguu. se urea in seaua de aur si-i dadu pinteni. Daca vazu mastioana-sa o avere asa de mare. si gindind la avere. la in dar o vacusoara. Ea-i lua in ris. mul^ami la stavari si o porni tot inainte. Ii dracui si pe astia si merse-nainte. Stavarii o rugara sa le-ntoarca caii. nici nu-si mai lua ramas bun. Ea se minie. ramase muta si nauca si zor nevoie s-o miie si pe fata ei sa se procopseasca. Ajunse la cireada de vaci. Cocosii cum o vazura sarira pe garduri si dadura de veste sa se stie cine vine. ii dracui si afurisi si din cale nu se opri. afurisindu-i cu cirlan cu tot si-i dete grabindu-se-nainte. imblagata. Ajunse la miria cu porci. La argeaua dosului. tntolata. pacurarii ii detera o oaie.! : Aleasa un cal miadru si voinic. o deschise si ce credeji ca era innuntru? Numai aur si argint. Merse ea. sa-ti fete o vitisoara. Cind colo dete de herghelia de cai. si ajungea acasa. asta si Lua o palcata muma-sa. cu blaga legata-n spate. o seca dupa ei prin maidan si-i zvinte-n usi. podoabe nenumarate. 'mastioai-sa. ca sa-i dea un pore cind s-o intoarce. le multami si se grabi sa ajunga dupa cintatul cocosilor. ea o lua. Isi lua un toiag. Afurisitule cocos ! $i nu inceta sa blesteme cocosii de pe mahala sa-i ia holera si sa-i fure noaptea vulpile. Pina-n ziua sa te usti. — ! De Cu $i aur e incarcata. Ea lua oaia si merse-nainte. In cale se-ntilni cu niste porcari care pazeau o mirie cu porci. maguu Vine fata mo§ului. cind amestecindu-se cu norii si iar scobori pe pamint sa sc hraneasca. vitele de-o parte ! Cind auzi una ca cocosilor. merse. puse lada jos. Nu mai avea mult si se apropia de bordeiul ei. usi la ficati vestea batai: — Usi. Fata ei cum auzi de unde a capatat atitea avere. VScarii o rugara sa le-ntoarca vacile ca-i dau o vac5 cind s-o-ntoarce. porcarii o rugara sa le-ntoarca porcii. Se-ntilni cu ua gelep. ca-i vor da un cirlan cind s-o-ntoarce. Pacurarii o rugara s5 le-ntoarcS oile ca-i vor da o miorita cind se va-napoia. Ca zo-mi esti mincinos. care miaa la tirg o cireada de vite care-i grai: — Hai Ca Sa-ti fetito. umpli obor de oara Fata lua o vaca. Cum ajunse la o turma de oi. Merse ce merse si ajunse la o turma de oi. cind atingind cu copitele pSmintul. disagii cu mincare si o zori-nainte. Fata mosului cum ajunse. Se opri sub un mar 93 . Ea i-a dracuit cu porci cu tot vazindu-si de drum.

O ruga fintina s-o curete de imala daca vrea sa-i dea sa bea apa cind se va-ntoarce. Porcii cum o zarira o-ncoltira si cu dintii gata s-o rupa-n bucati. Cocosul cum o vazu. vru sa ia mere. ca te taie mos ! Cocosul insa batea din aripi si vestea din bordei in bordei intimplarea cu fata cea rea Cum tuna fata-n casa. Ea insa izidi cenusa de pe vatra cuptorului. ca-i va da piine calda si buna. Abia scapa si de aia si a doajuns acasa toata rupta. iar piinea de sub spuza se prefacu in scrum. Si asa pe cei rai ii saturara de avere. Iar pleca si de aci dracuind si blestemind prin gliontane si spini pina ce ajunse la o padure mare. Mosul i-a dat-o. Fata a dracuit marul si si-a vazut de drum. moarta de foame. Dupa ce i s-a ispravit sorocul mosul i-a zis sa-si aleaga o lacra din cele ce le avea. fugeau. cocos. Ajunse la cuptorul de pine. Berbecii insa n-o lasara si o burdusira cu coarnele. A pus ochii pe lada cea mai mare si mai noua. coapte-n pirg. Drumul e lung si greu. Drum batut ca fuiorul. pina ce s-a hotarit. gatagata sa-i sparga lada cea frumoasa. de o dadura de-a dura prin tarina. iar pe ele le minca si le morfecara. dar fintina o umplu de imala. sari pe o leasa si cinta: ! Cucuriguu. vacile o cunoscura si parca le apucase strechea. ceru un cal ca nu mai poate merge. dar cuptorul ii azvirli cu cenusa-n ochi de o orbi. Ajunsa setoasa la fintina cu imala. Se opri sub marul stolos cu merele mindre. pan'-se saturara. ca se usuca. Marul o ruga sa-1 curete de omizi. iar alele de atunci se liberara si nu mai traira-n lada ! 94 . — Drum Unde-oi ajunge Ajunse la o fintina-necata de imala. Unde-oi ajunge sa-ti rupi piciorul. cind se va-ntoarce. Ea o-nfrunta si pe fintina si merse setoasa si flaminda-nainte. ca nu putu gasi nici o coaja de piine. Cum o deschise. Ajunse la turma de oi si se ruga de ele sa-i dea o tira de lapte ca moare de foame. Cuptorul o ruga sa-1 curete de cenusa. Mai la urma urmelor se opri la cuptorul de piine. ajunse miria cu porcii. cocolos. maguu Vine dracuu. ceru o pita. dar marul o lua la bataie lovind-o cu ramurile. Toata rupta. lacoma dupa avere. Si batuta ! Baba cum il auzi. sa-ti fringi capul. s-a sucit. s-n-virtit. mai mult moarta decit vie. Ea. Ajunsa la cireada de vaci. tisnira in toate partile serpi. iar cind se va inapoia-i va da mere sa manince. Marul daca a vazut-o atit de rea si de indaratnica a blestemat-o si el: batut ca bumbacul. grai: — Fugi. caii o lovira cu copitele de-i frinsera oasele si-i rupsera toalele. vru sa bea apa. unde stapinea un mosneag multimea de ale in lazi inchise ca sa nu fuga. darmite sa-i mai dea si mere rumene sa manince Ajunse la herghelia de cai. Tiris-grapis. a legat-o-n spinare si a plecat la muma-sa fericita de atita bogatie. se broscaiau si cu coarnele o impungeau de-si rupse picioarele. cu oasele frinte. Se tocmi la mos pe o lada sa-i slujeasca un an de zile. napirci. singerata.! ! plin de omizi. muma-sa alerga dupa fata si deschise lada.

cind sa va intoarce o sa-i dea pine sa 95 . intoarce porcii. cccosul cu blaga in spate a si cintat : « cucurigu. cind te vei intoarce o sa-ti dau apa rece sa bei. ajunge la marul cu mere. Fata merge pe drum si ajunge la niscai porci. fata. ea. ea n-a vrut. acolo o mina sa-i intoarca ca. Ea nu vrea. Cind ea i-a iesit sorocul sa pleace acasa. de omida ca. Ea le intoarce si pleaca. Ajunge la cai. cind sa va intoarce o sa-i dea apa rece sa bea. Ea nu vrea. vine fata mosului. alege-ti o lada si pleaca. Ajunge la fintina cu apa: Raneaste-ma. nici prea rece. cind se va inapoia o sa-i dea o oaie. cind te vei intoarce o sa-ti dau mera sa maninci. de imala ca. cu vite dupa masticaica striga: Cccos. ea nu vrea. Ajunge la cuptoru cu pini Curata-ma. ajunge la porci. cind sa va intoarce o sa-i dea meara sa manince. ea il curata de omida. cind sa va intoarce o sa-i dea o oaie. cind se va intoarce o sa-i dea o vaca. Baba noua a minat pe mos sa-si dea fata ca sluga. Ajunge la vaci. fata. ajunge la marul cu mera. Du-te. Ajunge la cuptorul cu pini care o mina sa-1 curete de cenusa ca. Ea o raneaste si prolungeaste mai departe. Ajunge la fintina cu apa rece. ajunge la miria cu porci. iar o mina sa-ntoarca vacile. cind te vei intoarce o sa-ti dau o pine sa maninci. de cenusa ca. bea apa. Ajunge la cuptoru cu pini si-i da o pine. o mina sa-ntoarca vacili. ajunge la fintina cu apa. Ea intoarce porcii si pleaca mai departe pe drum. Ea n-a vrut. ia o vaca. intolata. ii da mere. ii — — — — — — da un pore. cind sa va napoia o sa-i dea un cal. ajunge la gelepul cu vaci. ca. mina pe fica-sa si ea sa slujeasca sa Muma-sa — aduca bogatie. Cind doajunge acasa. cind te vei inapoia o sa-ti dau un pore. Ajunge la marul cu mera: Cura-ta-ma. ii da o oaie. iar asa o mina sa intoarca porcii.» : MO$U A $1 BABA fost vrodata vrun mos cui i-a murit baba si a ramas vaduvoi cu o fata. Cind vede mastioaica asa aveare si atita blaga. fata. iar o mina sa-ntoarca oile. Merge mai departe. cind se va intoarce o sa-i dea un cal. El a luat aha baba care a avut iar o fata. ca. o mina sa o raneasca de imala ca. ca nu stii nimic. cind sa va intoarce o sa-i dea o vaca. tu sa iai sama in care lada sa baga alile alea. 2junge la vrun mos cu care sa tocmeaste sa-i fatuiasca niscai lazi cu ale carora sa nu le dea apa nici prea calda. Ajunge la oi. prolungeaste drumul. Fata mastioaicii pleaca. ca. cind sa va intcarce o sa-i dea un pore. Ajunge la cai. imblagata. Ea ia o lada veche si pleaca. stapinu i-a zis: Ia-ti. fata. ii da un cal. ajunge la turma cu oi. Vro baba invata fata: Fata mea. Baba i-a spus cind va pleca sa ia o lada veche ca aia i-a fost plata. Cind intra fata-n casa si deschide lada care e plina de blaga de aur. Ea n-a vrut. Ea ia sama si vede ca serpii intra in lazile cele noi si spune babii. ajunge la erghelia cu cai. iar o mina sa le intoarca ca. lovi-te-ar colera. Ea il errata de cenusa si pleaca. c5. Ea le intoarce. o mina sa-i intoarca ca. Ajunge la vaci. care o mina sa-1 curete de omida ca. Ajunge la oi.

sa-1 taie si sa-1 frig3-n frigare la foe si apoi s5-l manince. din cele pe care le pazeaste. dupa priceperea lui. ajunge la marul cu mere. a luat o lada noua. Abia a scapat de acolo si abia doajuns acasa toata rupta si omorita si singeroasa. ei o bat cu copitele de toata o rup. De aceea el se purta ca omul eel ce n-are nici haina. Mai la urma a ajuns la stapinul la care a servit sora-sa vitrega §i acolo sa tocmeaste sa slujeasca un an de zile pe o lada pe care va vrea s-o ia cind va pleca. la despartirea cea mare. Cind ajunge la cai. ajunge la fintina. daca vor mai aprinde focul pe vatra bordeiului. poimiine Saracie. ca scaiul de oaie Nu vreau sa va aud intrebind-o miine. Trecura peste munti si vai. deschide lada din care tisnesc De atuncea au ramas libere. lucia. o impung berbecii cu coarnele. Baba zice: Ici. TREI FRATI iMPARATI A fost temea de tilhari ca-i odata un om sarac care avea trei copii si atit de sarac era ca nu se vor smulge averile. cum s-o atita focul sa puie mina pe eel mic. vacile daucu coarnele in ea. porcii toata o incoltasc cu dintii si or vrut sa o manince de tot. dar pina atuncea au fost inchisa. nici la inima vreo taina J Intr-o zi. toata rupta si batuta. Cind se oprira intr-un munte se vorbira sa faca focul ?i-l minara pe fratele eel mic dupa lemne si surcele prin padure. lasind-o numai cu un cotoi p3 vatra ?i astfel plecara-n lumea alba. Ajunge la oi. caci era o mare foamete. baba alerga si in toate partile plin de serpi. ca sa nu piara de foame. care o umple de imala.! ! : : nu vrea. ne bine la vaci. Tatal isi dadu sufletul impac3t in miinile lui Dumnezeu. Cocosu iar cinta: Cucuriguuu. isi aduna copiii pe linga vatra si-ncepu a le da povete. gindind ca in aia e mai mare blaga. ii blestama pe nii sai. — ! — — ! 96 . riuri si pustiuri. ci sa-?i ia fiecare traista-n bat si s-o urneasca in lumea alba sa-si caute norocul si binele fiecare. ii va invata cum sa scape de saracie. copiii msi. e ca o stana de piatra Si eu as vrea saracia. cautind demincare si pometuri. dar nu-i da meara sa manince. Fratele eel mare si mijlocasul se intelesera ca nemaiputind rabda de foame. $i nu ma-ndur nici de tine De aceea. care o umple de cenusa. sa n-aiba parte de noroc si sanatate. Cind ajunge la porci. precum o viata s-a tinut de mine. sa nu se tie de voi. acum. Ajunge rau. o bate cu crengile. plin de amaraciune. mistreti si alte ale. Si incepu bietul tata a le grai de la inima ca sa le mearga drept la minte: Heeei. dar cu lada plina manince. ursi. lupi. saracia cind s-a-ncuibat pe vatra. ce stii tu Cind alili fata tuna inlauntru. cocos. Cind a plecat. ce-ai cu mine? M-am avut cu tat-tau bine. simti ca-i viae sfirsitul. Ajunge la cuptoru cu pini. iar ei pustiira casa. doar-doar. Ea — — de ale. vine fata babii.

Dar asa. Fratii cei mari cum auzira ca pot gasi de-ale gurii. bat in zadar Casa era pustie. ori piere samarul. mincarati si baurati. Din singele ala creste o floare galbena. beau si se plimbau. Cind vrura sa piece. Sed degeaba si maninc din ea. dar o sa va pun sa raspundeti la trei intrebari. vazu in zare o casa mare. copii. toate auzea si pricepea. Noaptea zburara si se lasara pe copac trei pasari maiestre. se gindeau. Una din ele zise: Eu am puiat boala intr-o fiica de-mparat si acum imi am cuibul in trupul ei. O alta pasare maiastra fac nici o isprava. sapa si lopata Copilul era numai ochi si urechi. masa se umplu cu bunatati. hai sa mincam. ca mosu asta ne prapadeste. Ce sa se faca ei osteniti si flaminzi ? Sa se aseze la masa de osteneala.: : Cel mic. nici nu visa ce soarta-1 paste Insa adunind surcele prin padure. zicindu-le: Fratii mei. Dar zilele treceau si anul se-mplinea. bine. doftoroaicele s-o pazeasca noaptea si s-o culeaga inainte de a se face ziua cind se-nchide floarea. Cei mari. leacul O alta tu nu spui unde-i ! incepu — Eu sa se laude astfel: am adunat moara de bine. Un an v-am aranit. Din pustiul asta nici dracul nu ne scapa Si se asezara pe mincare si pe bere pina ce se saturara bine gata sa le crape burtile. grabindu-se la casa cea parasita din padure. ori moare magarul. Ramasera noaptea-n casa sa-si vada norocul la ziua. Ond auzira copiii ce-i asteapta li se facu parul maciuca-n cap si-ncepura sa tremure de frica. poate vor da peste ceva de mincare. bine va fi. Se-ntoarsendarat la fratii lui si le spuse noutatea cu casa cea alba-n zare. Cel mai mic si mai istet la minte se gindi. daca nu veti raspunde. si v-am omenit Acum a sosit vremea sa-mi brodiu vorbele miine si bine sa va ginditi Daca o sa-mi raspundeti bine inca un an am sa va mai tin sa va aranesc ca pe copiii mei. in mijlocul casei veni un mos cu barba alba pina-n pamint zicindu-le: Uite. prajituri. trebuie sa fie si ceva mincare. ca stiu ca nu-i aveti. zise Mai fratilor. ia sa stam noi sa mincam si sa bem. Daca veti raspunde. ca mare e anul si pina la anul. ca de-o fi sa murim n-o fi mare paguba. Numai purcei fripti. lasara cutitele-n teaca si nu-1 mai taiara. Asa stau. Floricica-nfloreste la mijlocul noptii. iar de lecuit topi vracii din lumea ! ! ! ! — ! — ! — — ! ! — — pasare maiastra nerabdatoare o intreba: leacul ascuns ? este de negasit si de nebanuit. ar scalda-o si vindeca fata !. dar — Leacul. pleca pe furis si se culca sub un stejar mare stolos. Dar cum se asezara pe sandalii si cu coatele pe masa. Fiecare incepu sa se laude cu ispravile facute. Intr-o zi veni mosul zicindu-le: Copii. un an ati sezut la mine. dar bani nu platirati Asa o sa stati aici un an de zile. o sa va omor si o sa va maninc fripu. aci tipenie de om O masa lunga la mijlocul casii goala. nu — Bine. Cind ajunsera la poarta. cafele si supe. temindu-se peste noapte sa nu-1 manince mosul. hai sa fugim. sa toate izvoarele din cutare imparape si le-am incuiat sete si foame oamenii. deodata. soro. cu feresti in soare. caci tare flaminzi erau. Daca ar sti zavracioaicile. mincau. cum vazura atita belsug se crucira si se mirara ca ce sa fie asta ? Dar de mincat se temeau. Imparatul a cazut la pat de 97 . Fratii se-nvoira si cazvura pe ginduri ce-ntrebari ar putea sa fie alea si ei sa nu le nimereasca. Fratii cei mari se temura si nu fugira. Fratele cel mic cind vazu ca mai este o zi pina se-mplineste sorocul. Acolo este o pata de singe de om. Nimeni nu raspundea Intrara inauntru. o sa va tai. chiar subt spinzuratoarea imparatului. dar una tot se-ntimpla. La sfirsitul anului bani n-o sa va cer. Cel mic. ce stati. Si se gindi el ca la o casa asa mare si frumoasa. Cel mic insa ii imbie: Fratilor.

stii. v-am dat de toate ielea. trei vorbulite. Pasarile maiestre. ce va perpeliti asa. cind ati mincat ? Copiii incremenira si tacura ca niste muti. scafirlie ! si fratii innegri intr-o parte. au scapat. porni si ea sa-si trei insi. nici treia pasare maiastra Cea de-a arate auzindu-le laudindu-se. A chemat mesteri sa izvorasca apa. o sa-i nu viseaza ca sub vatra este leaganul izvoadea popa cu cadelnita la cap. pe urma-si luara zborul si se dusera. dornica de a aria care este cheia slobozirii izvoarelor. sa nu va para rau Insa cum intarira eel Mai copii. Dar cum imparatul relor. daca le-o zgodi bine va fi. sa-i intrebi ? zise una.: : si ingineri sa sfredeleasca maruntaiele pamintului ca in zadar s-au straduit ca la toti le-a taiat capetele si a zidit o cula mare din capete de ingineri sa ramiie de pomenire. fratilor ca stie . si pentru voi. ascultati la mine. mai zburara prin copaci. isi pigulira aripile si se pieptanara. Copilul sta jos pitulat. ori pier. mai. Si mai — ! Ati auzit ? — Am de auzit ziua. din am mincat. . si mine. tot se usuca si numai vintul suiera a pustiu. Dar te lauzi — Spune. Iar daca n-o brodi-o sarmanii. de ati facut. Cum ajunse eel mai mic le grai: Stati. — Voi sa-i scofala ce Am I-am am — Ce de gind — Ascultati ce o ai maninc de vii. trei copii. . prins de un an aranit degeaba de un an si miine ori scapa. o-ntreba: necaz. ati facut. soro. oameni. mai baiete. cu inima cit un purice de frica sa nu-1 simta maiestrele si sa-1 omoare. astia mai mult morti decit vii. asa precum fost intelegerea. daca va pieri omenirea din lipsa de apa. cum se poate gasi cheia de slobozirea izvoarelor. nu te grabi. Acum rasufla usurat si se-ntoarse la fratii sai. insa eu v-am intrecut. sa-i intreb trei intrebari. iarba. unde vazut tu mort si-ngropat cine unde — Ba din ea am mincat sa Ziceti voi mai — Asa. Cind ajunse la ei. e mosule. dar voi din ce ati mincat. vite. paduri. avem sa-i mincam si sa ne veselim. ati mincat un an de zile? Daca vor raspunde din beut vin si scafirlia lui e bine. sa-i intreb Din ce tata. Stau toti si pier cu zilele de sete. — — Taci. de sus pina jos. Din scafirlia capului tatalui nostru. eu am sa raspund Daca n-ascultati de mine sintem pierduti. Am aflat taina ati coava de — Din ce — Cu ce Pe urma: cal. — Bineee. Cum le-a s-a crapat mosul a intrat pe usa gata sa-i intrebe. mosul ii intreba: 08 . v-am aranit pina acuma. Se gindeau la ziua de miine cind nu vor putea raspunde si-i va minca mosul. raspunse indata eel mai mic si ! — mai istet ! ai scafirlia lui tata-tu. toate bunatatile. apa un an de zile ? De vor raspunde din potla urma urmelor o sa-i intreb: ati mincat bucatele si mincarurile un an de zile pe de-a bodaproste? De vor raspunde cu destili lui tata. Una dintre pasari. Am nu. ! ii raspunse fratii ca niste glasuri mai mult stinse. ca n-are-ncotro. pasari. Acuma nimeni nu mai cuteaza sa caute izvoarele de apa ascunse. daca ca atitea? — Subt vatra imparatului ascunsa de mine cheia cu care se deschid stii sta izvoarele. iar e bine. Dupa asta mosul iarasi ca asa e.

!

— Eu v-am dat de beut din pahare mindre, voi sa-mi raspundeti, — raspunse mic cu hotarire. — Unde vazut voi potcoava de Luati aminte, ca de nu chibzuiti mincati. bine, de o sa — Ba asa raspunsera doi natantoci.
ati

iar

cu adevarat din ele ati beut? Am beut din potcoava de
ati
vii
fiti

cal,

ii

eel

cal ?

este,

si

ceilalti

graira fratii, mosneagul, de necaz, innegri si pe cealalta parte de sus pina jos si uidi cu totul negru ca smoala. Heeei, copii, mai ramase unaaa V-am dat de ati mincat cu furculita si cu linguri, voi spuneti-mi cu ce ati mincat? Fratele eel istet, in graba-i

Cum

!

raspunse:

destili lui tatal vostru mort de putrezit? Voi amindoi nu dati crezare la narodu asta, nu-1 vedeti ca este smintit? Ba este adevarat, cu destili lui tata am mincat, mai intarira si ceilalti doi frati, tremurind de frica.
!

— Am mincat cu — Mai, ce prosti
si

destili

lui
ati

tata.

Unde

vazut voi

atit

ani

Mosul cum auzi si pe-al treilea raspuns, incepu de se umfla, se umfla, mult, mult si deodata plesni atit de tare ca rasunara muntii si se misca pamintul din furca lui. Din mos se facu praf, pulbere si tarina neagra, iar casa lui se risipi in cele patru vinturi. Copiii se pomenira azvirliti tocmai in munte, risipiti prin copaci cu cite un stei de piatra in mina. Cind se desmeticira ca dupa un vis urit, se vazura intre munti pustii si steiuri de piatra, pe care
misunau
virful
iar

serpi

si

balauri.

Se-nchinara lui Dumnezeu c-au scapat cu viata si au coborit de pe muntelui in vale. Colindind ei si umblind prin munte dupa pometuri, fratele eel mic, se pierdu de cei mari.
Rataci fara rost
zile si

nopti fara sa-si gaseasca

fratii.
si

Intr-o

zi se

slobozi

intr-o joaca mai in jos, auzind o fi aici? Se intreba bietul copil cocosi rosii mari si dolofani, cu zari ramase-ncremenit. Asa ceva

Ce-o mai si cobori sa vada. Cind in japca, vede trei crestele aplecate, cu pintenii-nodate. Cum ii
larma mare, cu batai
injuraturi.

mari

nici in vis n-ar fi putut sa vada. Cocosii erau oamenii, sareau unul pe altul cu cioacurile cit teglicele, cu picioarele cit crecanele, cu penele aurite, cu capete zdrobite. Copilul isi lua inima-n dinti puse mina pe o moaca §i sari sa desparta cocosii.
cit

— mai impacati? Unul dintre — Noi sintem
Stati,

ce va certati, ce va mincati, seama v-o luati si va plin de singe cu penele zdrentuite ii raspunse: trei frati, in japca blestemati, sa traim, sa ne batem si sa murim. De trei ani ne batem, de trei ani ne certam si nici cind pace n-avem, pe trei lucruri fermecate, de tata la moarte lasate.
fratilor,
ei

niste turbati, far'

de

lucruri nene, v-au ramas, de va ciocniti si singerati parca ati fi de minte scapatati Atunci un alt cocos, tantos cu pinteni aur la picioare-i zise: Baiete, logofete, trei lucruri ne-au ramas, pe vrajba am pornit, rau
!

— Ce

ne-am

— razboit — Spuneti odata ce lucruri va-nvrajbira, ce lucruri capul ciocanira? — Asta-i una sabie, cu a doua o chesa niste foale invechite, de
vi-1
si

la

tata-s mostenite.

99

fac

Nu vad ce scumpete zace in dananaile doua parale ?
! !

— — Ba fac
ti

astia,

vechi

si

imputite, de

nu

zise

un

alt cocos.

Cind

vei lua sabia-n
la lupta, si

lume

se

aduna-n

fata gata sa

porneasca

mina toate ostirile din ce gindesti, aia faci cu

Calci in picioare orice imparatie, orice avutie o iei cu sila si nici un imparat nu cuteaza sa zica impotriva o vorba. Ba te mai si lauda ca trecind prin foe si sabie omenirea, ai eliberat-o de la tiranii, ce nu sint si nici n-au fost. Iar chesaua fata bani. Cum o scuturi si te gindesti sa se umple de poli
ostirile.

de aur, ea indata face bani, asa ca, niciodata fara griji.

nu

sta goala,

cum nu

sta

omul

ce e cu foalele, nene ? intreba nedumerit copilul. cu foalele nu este un lucru prea mare. Cum vei vedea ca esti la strimtoare, te sui calare pe foale si zbori ca vintul si ca gindul la capul pamintului, in slava cerului, ori la talpa iadului. Unde gindesti, acolo ajungi. Daca vazura cocosii ce vazura, il rugara pe copil sa le-mparta el, ca un om cinstit lucrurile pe direptate. Copilul lua lucrurile si chibzui ca bine i-ar prinde ele la nevoie. Hai sa scoborim mai in jos in Valea Plingerii, linga acel riu minunat, bun de adapat dar si de scaldat. Hai Si cum iesira din japca cobori copilul cu cocosii in Valea Plingerii. Ei ramasera pe tarmul riului iar el se aseza pe foale in mijlocul riului.
foalele,
!

— Da — He

— —

!

Dupa

— Voi
o

asta

le

grai:

intii sabia

sa va grabiti, iute sa-naintap lucrurile sa le luati. Cine ajunge ia, cine ajunge al doilea, cheseaua de bani, iar al mai din urma

foale ciuruite, foalele invechite. El le facu semn sa porneasca cocosii, falosii, o pornira, dar cum se repezira si s-apropiara, el ridica sabia si gindi pe rind ca fiecare sa se prefaca intr-un stei de piatra si sa ramiie pe vecie la fundul apei. Asa gindi, asa se si facu. Asti trei cocosi se vedeau a fi cocosi, dar ei erau trei zmei care se certau pe lucrurile ce le lasase tatal lor.
sin, se aseza se gindi unde sint fratii lui pierduti. Dar cum porni intr-acolo, in Valea Plingerii, navalira zmeii, balaurii, napircile, pasari cu cioc de otel, gata-gata sa-1 piarda si sa-1 inghita de viu. El cum se vazu la strimtoare, se

Cum

ramase singur, pusa mina pe sabie, baga cheseaua-n

pe foale

si

aseza pe foale, ridica sabia si cum dete o data si gindi toate fiarele astea sa se prefaca-n steiuri de piatra negre, toate incremenira pe vecie, asa cum copilul eel istet gindise. Acum pleca sa-i caute pe fratii pierduti. Cum se gindi si ajunse la fratiorii lui flaminzi si rupti ca vai de ei. Mai intii le spuse tot, cum e rindul, mai pe urma le zise sa se suie pe foale, sa se tina bine ca o sa zboare in slava cerului.
Plingerii, alti zmei, alti balauri cu falcile-n fugarea scotind foe si para, gata sa-i inghita. Copilul eel mic cum ridica sabia le taia capetele, din zori si pina-n inserare, pina ce pe Valea Plingerii curgea acum un riu de singe de zmei si de balauri, iar dealurile si cimpiile erau pline numai de carne de ale spurcate. Nu se mai auzira vaiete si urlete si toate alele salbatice isi gasira pieirea in Valea Plingerii. Valea Plingerii rasufla linistita si de aci incolo pe luncile cu florile, sosira ciobanitele sa-si pasca oitele. Se bucurara cei trei frati, dar deodata tresarira amintindu-si eel mic, de cele auzite de la pasarile maiestre despre printesa cea de pe patul de mcarte. Se suira calari toti trei pe foale si cit se gindi al mic, atit tinu

Dar cum zburara peste Valea
altele-n pamint,
ii

cer

si

100

!

:

calatoria

!

Deodata mai

iute ca vintul zburara

clestar stralucitor ca soarele,

si se pomenira la palatul de unde tragea fiica-mparatului sa moara.

— Cine intreba tu mai pustiule un ostas inarmat din pina-n — Eu un doctor viu s-o lecuiesc pe fiica-mparatului. — Du-te, mai ca te-aude-mparatul pe pune numai din capete de doftori capul colo-n cula doftoroaie. — Eu rog ma pe mine intru la-mparatu, ca eu ce spun. — Bineee nu-ti para rau daca pierde capul. dusera la-mparatul: Veni ofitarimea — Imparate-luminate, domnul multa de noroc, de sanaesti,
!

Cum

pusa piciorul pe pamint, batu
il

la

poarta palatului.
rastit

talpi

dinti.

sint

si

baiete,

pustie,
sa

si-ti

si

tie

uite

aia-nalta zidita
lasi

si

te

sa

stiu

!

sa

ti-oi

si-1

faca-ti

parte,

prind asa cum ma vezi mic pipernicit sa-ti scol fata de pe boala si sa nu-ti cer nici o para chioara. Imparatul si curtenii sai, socotira ca ast copil glumeste sau e-ntr-o ureche. insa copilul nu se lasa si-i da-nainte ca daca n-o va putea vindeca, sa pofteasca imparatul sa-i ia si lui capul si sa-1 aline pe virful cetatii zidita numai din capete de oameni doftoriti. Imparatul se-nvoi si-i dete trei zile, sa faca dovada stiintei sale. Cum veni seara merse de culese floarea ce inflorea o data pe noapte din singe sub spinzuratoarea imparatului, o pusa-n sin si merse s-o scalde pe printesa cu ea. Cum o scalda o data fata capata roseata-n obraji si chip de om inviat din morti. A doua seara de sub alta spinzuratoare pindi pina-nflori floarea, o culese si iar o scalda pe printesa. Printesa capata viata si glas sa graiasca. A treia noapte mai culese o floare si inca o data o mai scalda si fata se-nzdraveni de-a binelea, de parca n-ar fi fost bolnava niciodata.
tate,

eu

ma

— Mai baiete, mireasa, — Imparate
eel
!

Imparatul se bucura foarte de isprava istetului copil si-i zise: baietele, pentru faptele mari ale tale, iti dau fiica de sa-ti fie sotie-aleasa, iar in marele palat, sa fii chiar imparat
si-naltate,

prea
!

esti

bun

si-mi dai de toate

!

Eu

sint

fiul

mai mic, nu ma pricep la nimic Mai am doi fratiori mai mari si s-or minia si m-or blastama, c-am luat-o-nainte si nu ne-am insurat pe rind, precum ne-am facut pe rind. S-ar cuveni sa-ti mariji fiica dupa fratele meu mai mare si nu dupa mine eel mai mic Strajele mersera in oras pe la dughene de-1 chemara pe fratele sau mai mare sa fie mire. Si se facu o nunta mare si frumoasa ca-n povesti, precum numai la crai ?i-mparati se poate face. Fratele eel mic si mijlociu n-au timp de pierdut. Se pusera pe foale si zburara ca gindul in tara insetata unde erau incuiate izvoarele. Cum gindira se pomenira in acea imparatie arsa de dogoarea soarelui, vitele si oamenii lingeau roua ce le-o mai da Dumnezeu dimineata. Intrebara lumea din cetate daca de multi ani nu mai au apa si spre mirarea lor, aflara ca de peste un veac izvoarele au secat, iar viata se stinge cu fiecare zi ce trece. Palate si orase mari ramin pustii. A doua zi, copilul eel istet nu mai putea rabda nici el de sete si drept la poarta
imparatului se opri si ceru sa-i vorbeasca. Imparatul il primi, iar baietasul ii grai Slavite-mparate, mare-luminate. Vad ca imparatia ta este topita de arsita soarelui. Pier vite, pier oameni, piere viata Eu ma leg, ca un inginer de izvoare ce sint, sa va slobod izvoarele si iar sa aveti apa si viata ca odinioara. Mai baiete, vezi tu cetatea aceea-nalta, e facuta numai din capete de ingineri de paie ca de-ai de tine. Mai bine vezi-ti de cale sa n-am pacate si cu un fecior necopt ca tine.

!

101

— Imparate-luminate,
sa scap

eu mi

lumea de

la sete, sa-i

ma tern de moarte Eu am venit dau apa cu izvoare si sa creasca florile
!

hotarit
iara. $i

se-nvoi imparatul sa-1 lase sa descuie izvoarele incuiate. Porni baiatul prin
palat, priveste-n deal, priveste-n vale, da-i si prin oborul imparatului, se face

gaseste capatiiul. gindeste ca asta e mic, dar e inginer istet. Nici prin gind nu-i trecea ca el este un bondoc de om, ce nimic nu stia Mai la urma se opri linga duvar la vatra focului asa cum auzise de la zinele maiestre. Ridica pliocii de piatra si sapa in vatra focului adinc. Oamenii sapara si pornira sa curga izvoarele. Vezi, marite imparate, aici sint legate, innodate si-ncuiate izvoarele din imparatia ta. De-acum inainte vor porni izvoarele sa curga in toata tara. Ca prin farmec, toate fintinile, toate lacurile, riurile cu izvoarele, se umplura cu apa si incepura sa curga la vale spre marea bucurie a imparatului. Atunci imparatul, plin de drag si de bucurie ii zise: Asculta, mai baiete, fiindca este treaba asa, ca descuiasi izvoarele, se umplura marile, inverzira cimpurile, inflorira florile si viata-mi luminasi da si-mparatia-mi luasi Si de-acum pina-n vecie s-o stapinesti tu cu fiica mea, care o sa-ti fie mireasa si-mparateasa
si

ca-ncearca, cauta

nu

Imparatul dupa

el,

!

!

!

— Ba,
Cum

marite imparate, ca

mai mare si nu se-nsoara, trebuie sa ne-nsuram pe rind precum ne-am nascut.
e
lui

am un frate, m-o batea si m-o iar eu ma leg la cap cind nu ma

certa, ca el

doare. Noi Sa-1 chemati pe el §i

sa-i

faceti
il

nunta.

gasira gura-casca prin oras, il chemara la palat si-i spusera ca e ginere si va fi-mparat. Mijlocariu casca ochii, credea ca viseaza, dar nunta si veselia-ncepu si tinu luni si ani, iar el tot nu-ntelegea prin ce minune
i-a

pus tocmai

lui

si sa veseleasca. Isi incinse sabia, ascunse chesaua fermecata-n sin se urea pe foale si zbura peste cimpii si-imparatii pina ce se scobori tumite la capul pamintului la niste palate mindie

Fratele eel

Dumnezeu mina-n cap. mic n-are rabdare sa petreaca

imparatesti de

marmora
si

si

de

clestar.

trage la o crisma sa ia ceva de-ale gurii. Cind la crisma fiica-mparatului juca carti cu un curtean inzorzonat, imbracat numai in toale de aur si de argint. Mai si se mira copilul de printesa ca se joaca la carti prin birturi. Ce-ar fi sa intre-n vorba cu ea si sa se joace cu ea. Tocmai ofiterul dc la curte golise portofelul si plecase suparat. Ia s-o-ntreb eu nu joaca cu mine ?

N-are de lucru

juca, stau

— Vad ca va place jocul de mie-mi place dar daca n-am cu cine rabd. — Ai bani — Am. — Hai sa jucam, zise printesa. Si se pusera pe joe frate faca de petrecarti si
si
?

sa-i

canie paralelor. Pina dimineata fiica-mparatului pierdu toti banii. Dar ea lua seama ca punga baiatului fata bani, indata ce nu mai avea. Cum sa faca ea Pune la cale cu crismariu sa-i sa-i fure chesaua cea fermecata care fata bani dea vin sa bea sa-1 imbete pina si-o pierde de tot mintile. §i crismarui se puse pe el cu vin vechi de noua ani si baiatul de bucurie ca i-a luat toti banii craitei, hai cu ea la bautura:
!

Bea cu oala Sa fuga boala,
102

!

!

cu ploschita Sa-si ude gurka Si asa beu cu sete pina-si ineaca pipota, de cazu lat la pamint. Fiica-mpail vazu, baga mina-n sinul baiatului si-i fura cheratului atit astepta. saua cu bani. Vru sa piece, dar necuratul n-are de lucru de-si viri coada si o-ndemna sa-i ia sabia cu care infrunti ostirile lumii si foalele cu care zbori ca vintul si ca gindul. Ca sa nu simta ca 1-a-nselat i-a pus la loc alta chesa, alta sabie si foale, asemanatoare ca picaturile de apa. Baietasul dormi un somn bun si se scula aminat, cind printesa hehe, de mult se dusese la palat. ridica-n sus si gindi sa se adune ostire se scula vru sa-ncerce sabia. cita frunza si iarba, dar ostire ioc. li furase sabia si alta la fel ii pusese la loc. Cind vazu una ca asta, simti cum il lasa picioarele. Hai sa-ncerc si chesaua daca mai fata bani Da de unde, in zadar o scutura ca parale nu mai fata Sa crape de ciuda, nu Tiii ! zise el in gindul sau, si pe asta mi-a luat-o alta Ce-i mai raminea de facut ? Sa se urce pe foale si sa zboare la palat sa se plinga. Dar cum se sui pe ele, foalele nu mai au nici o putere sa zboare ca odinioara. De-acum se vazu pierdut si se gindi la vorbele iui taica-su, ca mintea de-ar creste pe toate cararile, ar paste-o magarii. Plingea de necaz si-si da cu pumnii-n cap fara rost. De-acum sarac si gol pusca isi lua lumea-n cap si pleca la voia-ntimplarii unde o da sorocul si norocul. Umbla din sat in sat, din catun in catun, cersind de mincare. Toalele, i se rupsesera de se facusera ferfenita pe el. Ii era rusine sa mai treaca-n halul asta prin lume. Dar e mai bine sa mearga-n munte si sa-si caute de-ale gurii ca jiganiile salbatice prin paduri. Urcind si scoborind pe potecile neumblate ale muntilor, deodata gasi un mar cu mere neobisnuit de mari si frumoase. Hiii isi zise el, bine ca Dar cum musca dintr-un mar, eel putin am ce minca, sa nu mor de foame sa vezi dracia dracului, ii crescura coarne ca la tap. Cind vazu una ca asta incremeni de frica. Colac peste pupaza, asta-mi mai lipsea isi zise-n gind baiatul. Ce sa faca acum sa scape de coarne ? Se suci, se-nvirti, dar coarnele-i atirna-n cap, ca la un tap. N-are ce sa faca, trebuie sa rabde si sa le poarte daca asa 1-a pedepsit Dumnezeu ca n-a avut minte sa-si pastreze lucrurile ca ochii din cap. Acum sa sufere Ridica mina de coarne si merse prin padure speriind ca o aratare cerbii si caprioarele ce se adunau la izvoare sa-si stimpere setea. Mergind dupa izvoare cu apa curata de munte, in cale dete de un par, incarcat de pere. De sete lua o para, o minca si-i cazura coarnele jos, parca le-ar fi luat cineva cu mina. Heeei, dar fiindca la minte era istet, lua seama ca din mere ies coarne, din pere pica coarnele, ca si cind n-au fost. Stai, frate-meu, daca-i asa ca-i vin eu de hac printesei, s-o usture la ficati, daca a cutezat sa-mi fure lucrusoarele mele Se-ntoarse la mar, umplu sacuiul de mere, iar sinul de pere. De aci pleca drept la curtea-mparatului. Se plimba prin fata palatului si striga ca negustorii, doar, doar, o veni si fiica-mparatului sa cumpere si sa-i vie de hac. Si cum mergea si se-nvirtea striga:
Si

Cum

Cum

O

!

!

!

!

!

!

!

Hai Hai Hai

la la la

mere,
pere,

mindre

floricele

!

Fiica-mparatului, n-are iar treaba. Ridica capul peste gard sa vada ce vinde baiatul. El cum o zareste o recunoaste si mai tare striga sa-i iese sufletul din bosogi. Printesa cind vazu merele mari si frumoase nu-i paru rau de bani, patru galbeni numara si umplu sortul. Ii dete lui ta-su si ma-si si toti se mirara

103

Fiecare in palat sedea-n ogeacul lui cu sludin mar ii crescura coarnele ca la tap. Degeaba tipa, in zadar se zvircolea, ca de coarne nu scapa. De rusine se ascunse sub pat; sta acolo pitulata zi si noapte sa n-o vada imparatul si sfatuitorii acestuia. Mare rusine cazuse pe capul ei. Imparateasa veni in odaia lui fie-sa s-o vada, dar n-o gasi. Lua si ea dintr-un mar si-ntr-o doara musca din el. Cum musca ii crescura coarnele. De rusine fuge si ea sub pat sa n-o vada imparatul. Cind pe sub pat se gasi cu fiica-sa si ea ca naiba-ncornorata. Stateau aci ca slutele A fost furata si ca mutele. Le cauta slugile, da nu le gasesc. Zarva mare imparateasa si fiica de niscaiva zmei isi dau cu parerile doftoroaiele si vrajitoarele. Porni imparatul sa le cate. Cind in odaia lor vede marul pe masa si musca de sete si inima rea din mar. Cum musca, indat-i crescura coarnele ca la tap. Incepu sa traga de ele sa le rupa dar in zadar. De rusine sa nu-1 vada generalii si maresalii in halul asta, tisti si el sub pat Cind acolo, sotia si fiica, amindoua cu coarne. Incepura toti sa se vaite si sa-1 blesteme pe acel copil afurisit care i-a pacalit. Daca vazu imparatul ca n-are ce se face, ca la deal e greu, iar la vale-i rau, isi dojeni muierea si fata sa iese de sub pat, ca doar n-o fi cu banat sa stea tot pitulati cu coarnele-n cap: Hai, bre, iesiti, zise-mparatul, ca n-avem ce ne face De-acum ne-am facut de pomina si Dumnezeu de niscaiva pacate ne-a pus mina-n cap. Iesira si femeile ascunzindu-si de rusine fata. Ce era sa mai faca sarmanul imparat? Dete veste prin lume ca se cauta doftoroi si vrajitori care sa le taie coarnele. Se ivira o multime. Caci la mamaliga mare, vin multe haimanale. Dar cum le taiau si mai mari cresteau. La citava vreme, destul de aminat veni si copilul eel istet, dar de data asta nu mai era imbracat in haine ponosite si zdrenturoase. Se imbracase frumos, parca era pui de vraci. Isi puse-n poznare doftoriile si veni la-mparatu sa-i doboare
si avirii.

de asa mere frumoase mari
gile lui. Printesa

cum musca

!

!

!

coarnele.

Mai

intii, si-ntii,

imparatul
se parea.

il

pofti in palat

il

cinsti si-1

omeni ca pe un

doftor priceput,

sa va

Marite-mparate si prea luminate, toti avem pacate Eu nu voi putea dobor coarnele daca mai intii n-o sa va spovedesc. Daca nu o sa ascundeti nimic si o sa va marturisiti pacatele, atunci eu o sa pot lucra si coarnele or cadea. Altfel nu facem nimic Trecu intr-o alta odaie si-n taina se puse sa-1 ispiteasca pe imparat ce pacate
! !

cum

Dupa

aceea, baietasul zise:

imparat este fara de pacat N-o sa-si recunoasca vedea pe fata ca este un mincinos. Veni rindul la imparateasa. Si asta l a fel de mincinoasa, ca oprea apele-n loc si soarele, cu prefacatoriile si minciunile. O scoase afara sa intre fata cea cu pricina. Se uita la ea si-o-ntreba, parca ar fi fost calugare nu copil. Spune-mi frumusel ai vreun pacatel, pe eel sufletel ? Vai de mine, Doamne, sint curata baiete, ca roua dimineata, ca steaua-n cer, ca strugurile din vie, ca Maica Stamarie. El o vazu si pe asta ca e dintre alea ce daca spune adevarul se-mbolnaveste. O scoase afara zicindu-i ca e mincinoasa si printesa stiindu-se cu musca pe caciula iesi.
a facut. Imparatul, ca orice
!

el ca are si pacate. Si asa se

— —

;

cinstite fete-mparatesti, de nu-mi spuneti adevarul gol-golut, in loc de coarne pe cap o sa-mi purtati coarne ca necuratul din balta si sa luati aminte bine ca:

— Fac cea din urma-ncercare,

Pe urma

iar le grai la toti trei:

104

!

!

!

Minciuna
cit a

a umblat,
i

umblat si-acum

s-a-nfundat

mincinosi, le dete la fiecare cite o lingurita din zama de mere si cum beura coarnele le crescura mari ca la cerb. Cind se vazura ei in halul asta, de voie de nevoie, intrara pe rind in odaia laturalnica sa se spovedeasca in fata baietasului. Imparatul din fir in par spuse cum 1-a omorit pe frati-su ca sa-i ia locul, cum a spinzurat oameni sau pe altii i-a-nchis si lasat sa moara de foame intre ziduri. Pe urma a spus cu cine s-a tinut si tot ce god a mai pacatuit. Dupa asta 1-a poftit afara si-a venit imparateasa. Imparateasa marturisi ca din pricina ei a murit cutare general, cutare om invatat si mai la urma spuse si cu cine din palat s-a tinut fara sa afle-mparatul. Vazind ca si ea a spus dirept o pofti afara sa intre la spovedit si
$i ca sa le arate ca toti sint

frumoasa printesa.
Craita-i zise ca ea este fara de pacat ca florile cimpului, ca Maica PreMai la urma-i marturisi ca are totusi pe suflet un mare pacat. $i-i povesri din fir-in par cum 1-a-mbatat pe un copil sarac, i-a luat chesaua care fata bani, i-a luat o sabie si niste foale. Atunci baiatul a mai intrebat-o:
cista.


Asculta, fata, mai

tii
!

tu lucrurile alea?

— —
n-am

Le

tin,

cum

sa

Stii tu la

ce sint

nu bune ?
chesaua
puiaza
parale

Uite ce-p zic eu. Daca vrei sa-|i fie bine si sa ai noroc in viata sa nu-1 bogat si cind vreodata copilul ala, iti va cere lucrurile sa i le dai, ca sint ale lui. Asa sa faci Asa voi face Iesira-apoi afara-ntr-o odaie mare luminoasa, numai cu pietre scumpe-mpodobita. Lua sticluta cu zama de pere si la fiecare-i dadu o lingurita. Cum inghitira coarnele picara. Cind vazura minunea, sarira-n sus de bucurie, iar imparatul incepu sa joace strigind: Hopa, hopa, joaca popa, niniu si cu dascalu
inseli nici pe-al sarac, nici pe-al

— —

$tiu habar.

ca

doar

din

senin

dar

de

alelante

!

!

ce se desmetici, zise catre baietas: Mai baiete, logofete, de-acum sa-mi fii ginere, dau fata mea sa-ti Ca o armata de doftori mari nu ne-au doborit fie mireasa si-apoi imparateasa coarnele, iar tu cu zama dintr-o sticluta, facusi minuni Esti baiat istet, om

Dupa

!

!

— Slavite-mparate si iar luminate, ca sa le faci bine, fa si pentru mine, nunta sa-mi vie, din dalba-mparatie, cei doi frati, ce-mi sint imparati, la margine de pamint, unde n-ati fost nicicind. Imparatul trimise ostire si corabii in cele doua-mparatii sa vie si fratii lui sa se veseleasca la cea nunta-mparateasca ce n-o mai fi pe lume alta. Pina sa se pregateasca de nunta, el fuge din palat si cumpara niste toale ponosite si zdrentuite, ca s-o-ncerce pe mireasa daca e om, ori e pore de cine. Trecu pe la poarta palatului, descult si zdrenturos, cerind strajerului s-o cheme pe fata-mparatului ca are sa-i spuie ceva. Abia au chemat-o la ast
la

de mare pre;

105

:

!!

coate-goale pe craita. Dar pina la urma tot au adus-o. Cind a vazut-o a si-ntrebat-o Maria-ta, ma mai cunosti ? Ba, te cunosc. De unde ma cunosti ? Din sara aceea cind am jucat carti impreuna. Frumos din partea unei imparatese sa ma-mbete si sa-nsele un copil sarac, ca sa-i fure lucrurile? Spune, asa e? Asa e Te-am imbatat si te-am inselat, dar sa ma ierti. Te iert, daca-mi intorci lucrurile mele. Ti le-ntorc. Si fata se tinu de cuvint. ll lua in palat si-i dete sabia, chesaua si foalele. El ii multami. Lua sabia-n mina si se gindi sa se umple curtile si tirgurile de ostire ca sa petreaca de nunta lui si se umplura. Pe urma trecu prin fata ostasilor si scutura chesaua, ca sa adune ostirea parale sa se procopseasca si ostasul ca destul e de amarit saracul. Dupa aia se sui pe foale, ii arata printesei inelul primit de la ea de logodna si-i zise: lata eu sint ala pe care m-ai inselat si tot eu sint ala care ti-am pus coarne-n cap, ca sa te-nvat minte sa nu mai inseli. Daca ma mai vrei sa-ti fiu sot, spune-mi ca sa zbor sa-rni aduc fratii la nunta.

— — — — — — — —

!

— Vai iubitul meu mire, cum sa nu

Ea

il

privi

cu uirnire

si-i grai:

te vreau,
!

vorba mea

e sfinta si este

legamint inaintea lui Dumnezeu pentru mine Du-te si sa vii repede ca ard de nerabdare sa te vad pe veci linga mine, stapinul acestei mari imparatii. Baiatul se sui iar pe foale si cum se gindi zbura ca gindul si ca vintul la fratii lui imparati si tot ca gindul se-ntoarse la nunta cu ei tot calari pe foalele fermecate inainte de a se-ntoarce ostirile si corabiile trimise de tata-su. Si de aci inainte unde se porni o nunta frumoasa ca-n povesti, la care sosira si jucara si fratii lui ajunsi si ei imparati prin istetimea lui, precum si tot norodul si toti craii si-mparatii lumii. De cum se punea luna noua, jucau nuntasii si se veseleau, pina raminea alinata pe cer ca o andrea. Si da-i nainte cu: Hopa, tupa dt tine nunta
! !

chiote si trai patruzeci de ai Si poate ca tinerii-mparati, se vor veseli si nuntasii chiui,
!

si

astazi

!

PIPILCUTA

A

fost odata

ca niciodata ca de n-ar
.
.

.

fi

nu

s-ar povesti.

cind pe

undeva departe un om lucrator care toata viata a fost argat mununu, pe la altul, fara sa agoniseasca vreo avere. In maidanu lui avea doua-trei gaini si un cocos frumos, tantos si voinic de-ti era mai mare dragul
fost
la
el,

A

sa te uiti la

cutcurezind.

pe vremuri in saracie, dar se-ntelegea bine cu muierea si, in scurt timp, avura o fetita frumoasa cu parul stralucitor ca soarele. Fetita
traia ca

Omul

106

cind la alta pina torceau lina si ciltii. fiindca la claca povesteau. toate pregatirile de moarte. Ar fi trait ea si asa cu muma-sa prefacuta in vaca neagra. Pipilcuta nu se ingrijea de baieti. pina crescura mari impreuna. daca tata-su intr-o zi. Era un glas muu ca de vaca. ! — Muma. Fetele cele rele o pismuiau pentru vrednicia si cumintenia ei si se vorbira in taina. deodata varuicele ei aruncara fusele. furcile goale. Fetelor le placea sa fie impreuna. Nu-si putea ierta acest mare pacat care o chinuia facind-o sa verse multe lacrimi. S-a intimplat sa fie claca la o varuica. Isi lua fusul si furca si pleca plingind acasa. cind la una. iar altele o urau pentru cinstea si cumintenia ei. tot ce avea de spus. Tatal ei nu stia cine a facut sa vie moartea s-o ia pe sotioara lui si s-o prefaca in vaca neagra. ii da apa si o aranea cu multa bagare de seama. lumea o lauda iar danacii cum scoasera capul. nu se insura cu o alta muiere. Dar Pipilcuta ramase trista si abatuta. . Dar nici Pipilcuta nu se lasa. De atunci muierea ii da zor lui tata-su sa taie vaca. tu nu 107 . Facura legamint ca pina la miezul noptii sa furseasca toate caierele de lina. . Unele dintre varuicele ei se mindreau ca sint prietene cu ea. . ii asternea paie in cosere. aceleia sa-i moara muma si sa i se prefaca vaca neagra. iesi din casa o namila de vaca neagra care mugea infuriata. Pipilcuta nu numai ca era frumoasa. se jucau si veneau dupa ele sa le mai stringa danacii. Cind ajunsa in pragul casei striga: Muu ii raspunse un glas din casa. spuse. Pe fata au botezat-o Pipilcuta. dar era si vrednica. . neluind in seama nebuniile celorlalte. . Cu timpul. sa le cirpeasca si cite altele. Pe cind tragea de zor cu gura din caier iar fusul i se invirtea ca un titirez. pina se duse la iesle in grajdul vitelor. Fetele se intreceau care mai de care sa-si termine caierele de lina si de mite mai indata. pe subt pat si o pitula unde pot. cind auzi cum bate cu coarnele-n usa. iar lumea se mira de frumusetea ei. — Muu deschide . cintau. cu coarne mari ascutite. fetele se adunau seara la claci. sa le spele. ci dimpotriva o tesela cu grije. Vaca cea neagra auzind Auzind Pipilcuta merse ii la muma-sa si-i zise: fata mea. De mica invata sa gateasca. Tatal Pipilcutii tot amina si nu vrea s-o taie. dar tata-su le-o scapat. Cum era obiceiul pe atunci. iar Pipilcuta ramase incremenita vazindu-se cea de pe urma. Toata ziua lucra si mai putin se juca.! crestea. ! Odata vaca neagra a vrut sa le ia pe surorile Pipilcutii-n coarne sa le omoare. mai ales cind stia ca este pus pret pe capul mumei. Dupa ce se deschise usa. Muierea daca vazu se prefacu intr-o zi ca pleaca cu fetele. Necajit bietul om ii fagadui ca are s-o taie. sa-i poarte simbetele. iar cine va ramine pe urma. Da zor si nu prididea cu lucrul fara a lua in seama ca celelalte fete arunca lina din caiere dupa use. Fata se spaminta si nu-i veni sa creada. Pipilcuta stiindu-se vrednica torcea. $i nici asta n-ar fi fost prea mare lucru daca muma ei vitrega nu-i facea doua surori pe care ea a trebuit sa le legene. Pipilcuta stia dar nu cuteza sa-i spuie nimic. avea ea grija casei si a furcii. Tata-su nu se temea de vaca. ! . . ! . sa tese si sa toarca. gata s-o ceara. Pipilcuta se impreieteni cu vaca Incepu sa stea de vorba cu ea sa se inteleaga si afla ca nu este vinovata de moartea mumei. darimind si spargind tot ce-i iesea in cale. sa faca din ea pastrama si din piele foale. pusera ochii pe ea. sa le dea lapte de capra. plingea stiind ca a ramas fara muma pentru ca si-a fursit cea din urma lucrul.

Pipikuta aduna cu grija oasele si coarnele. Parul ei sclipea ca firele de aur. Intr-o duminica. Ai inteles — ! Inteles. Apoi se intoarsa din nou la muma-sa. te va bate. le ingropa sub buturuga cea mare. tu sa vii la mine. sa mature prin casa. stralucea ca soarele. dadura la oratanii si venira de sa bagara iarasi in scorbura de unde iesisera. Pe cap purta basma de borangic stralucitoare. n-o lasa sa se hodineasca si lucra pina la miezul noptii. Se prinsa in hora linga feciorul imparatului. dadu de trei ori in corn cu nuiaua numaidecit mumasa ii trimisa in ajutor fete mari. Pipilcuja isi lua zborul lasindu-i Pleca acasa facindu-se ca dichiseste prin tinda. 108 . O — Pipikuta indata alerga la muma-sa. isi lua fetele si pleca la hora sa se veseleasca. Fiul imparatului veni iar prinzindu-se in hora linga Pipikuja. ii adusera apa in galeti. ii facu de cina si-i adusa apa. iar camasa si stralucitoare ca cerul instelat. cu pistelci negre cusute cu trandafiri de aur. Ochii danacilor erau indreptati numai la Pipikuta. ce taiara vaca. Tu ai de lucru si bineinteles ca n-ai dnd sa mergi la hora. Pipikuta juca frumos si nu vorbea ci numai ridea. sa le toarca pina ce se-ntoarce. Ii povestira ca au vazut pe fiul imparatului jucind cu o zina. Dupa aceea. ori te va chinui. Dupa muma si iar plinse. fusta ca o gradina de flori. iar la git cu margele si salbe. ii zise muma vitrega. Cum mumei vestmintele. Dete de trei ori cu nuiaua in coarne si muma-sa-i trimeasa o multime de fete mari. privea la ele si ridea. varsa in vatra focului in cenusa o banita de fasui si-i spusa sa-1 aleaga. sa aduca apa. zbura la trunchiul gaunos. sa mai faca pe deasupra mincare. Cind cineva te va certa. batea si la hora nicicdata n-o lasa. In duminica urmatoare. si pe-a fuga ii toarsera caierele de Una. sa le ingropi la tirla din deal sub radacina de buturugi gaunoase iar coarnele sa le lasi putin iesite afara din pamint. muma vitrega pleca iar la hora cu fetele. papuci albi. ii dadu iar in coarne cu bitu si lumea care o ajutase intra din nou in scorbura.trebuie sa maninci din carnea mea Sa adui toate oasele. surorile vitrege incepura s-o batjocoreasca aruncind cu cenusa spre dinsa. Pipikuta n-adasta mult si-alerga la muma-sa. Muncea sarmana ca o roaba si tot n-o multumea. iar zimbetul ei de o bunatate fara pereche. camasa alba cu flori alese si dantela. sa araneasca toate oarali din curte si abia dupa aia. Cind sosira acasa. Da muma vitrega o punea la munci grele. Papuci frumosi cu fir de aur. sa aduca apa si sa faca de mincare pina se intoarce cu fetele de la hora. Pipikuta capata arpii si zbura pina aproape de hora. muma-sa ii scoase din nou alte toale si mai mindre de matasa. tacura lautarii. muieri. Vinise in ziua aia la hora feciorul imparatului. Pipikuta la toate astea asculta cu nepasare. Top ochii erau atintiti asupra lor. sa dai cu nuiaua de trei ori in coarnele mele si eu am sa-ti vin in aju! tcr. Dupa hora. baieti si neveste si pe-a fuga aduna tot fasuiul din cenuse. Muma-sa ii scoasa apoi niste toale frumoase de matase si dupa ce o premeni. Inainte de a pleca. cu naravul dracului in ea. neveste care murisera de curind. inainte avu grija sa-i dea lui Pipikuta noua caiere de lina pline cu bondreci sa le treaca prin darac. lasa toalele scumpe intorcindu-se acasa rupta si zdrenturoasa asa cum se purta.

soarele se lasase spre asfintit. care alergara ca sa gateasca. — Nebuna crezu Fiti bineveniti — Am 109 . fata mea. iar muma vitrega ii dadu porunca Pipilcutii sa adune un sac de porumb si altul de linte. urite ca muma padurii. atunci Pipilcuta alearga la muma-sa plingind: Muma A bataie ca ele nu luna de Din scorbura iesira fete. fusta din fire de argint. Biata fata nu schinci. sint frumoase ca soarele. Pipilcuta ramase cu un singur papuc si zbura la scorbura. Sa opri o trasura de aur trasa de patru telegari toti cu arpii mari. Asara la hora am jucat cu o fata frumoasa. sa adape vitele sa dea la gaini. gindul la treaba. vrenice si curate nevoie mare. indesind-o ca pe un capatii cu pene intr-un uloi plin cu cenusa. sa toarca zece caiere. muma. Am pierdut un papuc. Tacu si ramase-n pod nestiind nimic din cele ce se petrec afara. sa spele lintea si s-o usuce. zise. marite imparate. — — garii sforaiau si faceau praf iar din ochi scintei. scoate dintr-o straita de argint un papuc alb cu fire de aur si zise: venit sa incerc papucul asta. din casa in casa. care mai de care mai frumoase. fiindca stiau ca vin fii de imparati sa-si caute mirese. din alte tari. ala ti-aduce naroc. cind muma vitrega o lua cu de-a sila. altele sa adune boabele de porumb linte. ca imparatul a venit sa-i ceara in casatorie pe una din fete. unele vinturara si spalara. si mi-au dat de lucru ca sa nu fursesc o zise muma-sa. Pipilcuta matura pin casa. O priveau si se minunau de frumusetea ei. Unele incepura si la indata. FetiH mele va asteapta. muieri nenumarate. sa aduca apa. prin imparatie sa incerce papucul ca sa-i fie sotie acea fata pe al carei picior se va potrivi papucul. sa faca de mincare si rinduiala pin casa. De aci isi lua zborul la ajunse inaintea surorilor vitrege in sat Fii hora. camasa de matasa impodobita cu flori. venit o mare sarbatoare si se facu iar hora-n sat. isi lua fetele la tore un caier de lina intr-o stamina in timp ce Pipilcuta toarce noua caiere intr-o sara. o urea in pod. Telepamintul de sub picioare. Da fiul imparatului a si pornit din bordei. fata a zburat iar eu abia i-am luat papucul. fata mea. altele adapara vitele si toarsera. in bordei. in papuci de lac. Dusmanele plecara la hora. Surorile i se gatira frumos in rochii noi. Imparatul le privi si vazindu-le despletite. Lasa. baieti. Venira fete din multe sate. Muma-sa n-o certa cind ii aseza pe coarne toalele ale scumpe. din nari le iesea foe. in casa noastra. fiu unui imparat vru s-o prinda si abia-i putu scoate din picior un papuc. mucoase si somnoroase. vru sa zboare la scorbura mumei sa-i duca hainele indarat ca sa i le puie-n lacra. au plecat hora — Nu teme. la zile. toate vor fi gata. te ii — Muma. mai are cit o roata de car pina apune. sa vinture porumbul. de imparati jucara tot timpul linga ea. dar tocmai cind sa se ridice.vitrega ramase mirata de vrednicia Pipilcutei. Dupa ce se termina cu hora. apoi plecara iuteala de se bagara in scorbura la muma-sa. rasturnati de inat in cenusa. Pipilcuta dadu si alte si de aur dadu din nou cu nuielusa in cornul mumii si vaca neagra ii primenele si mai frumoase cu papuci din fir de aur.

! ! — Iarta-ma — De ce-ti dirdiie dintii-n gura. aid mari. mari si urite in care nu ar intra cizma barbateasca da-mi-te un papuc. hai ne arata ce ai ascuns in pod ? 110 . Piciorul botocanos nu intra in papuc nici cu virful. care eria atit de frumoasa. curteni Si cind imparatul sa se suie in trasura ? nu vrea sa faca direptate. ! sa ! si caii verzi. femeie. In butoiu cu cenusa. magu. Plinge Pipilcuta. fetele se rusinara si se ascunsera la fata ei naroada ii da cu cleanta inainte ca papucul a cazut de si dupa usa. plinge ! peste cap si intra sus in deal in scorbura copacului. paduchioasa si lenesa. ! — — — Hai incercati. pentru ca sa nu-i vedeti picioarele botocanoase. cu margele si grimna la mina. Baba incepu sa tremure de frica. da-mi-te cu tocul. gros si noduros ca un butuc. de soarta ei. ca vorba. ca papucul a de mea. zau ce samana cu papucul ei nevoie mare. care se muma Imparatul auzind glasul cocosului se mira cum de stie sa vorbeasca o pasare asa de frumos. Fata cea mare s-apropie. muiere. isi sterse cu podul palmii nasul si-ntinse piciorul sting. maria-ta. fata. nu ne inveti dumneata ca piciorul e prea mare — Ba mai bunule imparate. raspunse-mparatul. vrei sa stric o ! frumusete de papuc? In timpul asta fata cea mica sa primenisa in rochie alba de mireasa. batu de trei ori din arpii cintind Cucuriguuu. plina de bube. mai incercati. acum o mai fi crescut fetita nu-i intra nici labele. ? asteia ! zau. incit prin acoperisul casei strabateau razele de lumina. ca de frica nu v-am aratat-o Pipilcuta este o fata urita. femeie. insa tot mucoasa si urita ramase. ii asezara o coroana din diamante si rubine ce varsau raze incit se lumina podul casei. La mica se potriveste fiindca papucii astia i-a purtat mai mult ea decit soru-sa lata si ! — — Lasa-ne-n pace. De aia a si fugit in pod ca sa n-o vedeti §i pedepsiti pentru necuratenia in care-si face veacul. ca si cind din podul casei ar fi rasarit soarele Pe cap suratele pamintului care murisera nemaritate. o rochie alba cu razele soarelui. pentru rochiile ei ce curg zdrente din ele. incercati o data fost la fata ! Curtenii bufnira-n ris. Ascunsa dupa obod. Pipilcuta este-n pod. iar numai ca impa- ratul e rau — Ai inca vreo fata — Nu mai am nici o maria-ta — Atunci mergem dar. alalt papuc din fire de aur. slavite imparate la sa-ncercati sa vedeti Sa-ncercam. Fusese ingrijea ca un inger pazitor. tesuta de paienjenii pamintului si-mpodobita cu stele de aur. se trei ori Cocosul dadu de si dupa aia i§i lua zborul Pipilcutii. Acuma. murdara.: ! E papucul fetei mele. ca — Nu vezi. ca stim noi ce vrem. erau gata sa piece pe poarta. zbura un cocos cu pene rosii. Isi smulgea de ciuda cu dintii unghiile de la miini si singele cura. nici ieri i-a intrat. muma Pipilcutii ii trimisese pe sus cu o intreaga oaste. o apucasera frigurile mortii. sari jos. galbene si cu o creasta rosie ca singele si cu o coada mai mare decit o secere.

dadu foe casei de ciuda ca i s-au dat peste cap seama socotelile. Atunci. Fata ramase nemiscata In timp ce imparatul sta incremenit locului si tulburat. se fereste ticaloasa V-am spus eu ? Doar va vreau binele. El scobora. iar eu si ma multumesc sa te iau sotie pc cer incearca-1 abia atunci ai dreptul sa ma sa-ti fiu sotie. de la marginea marii albastre. iar muma vitrega fu apucata de friguri si. scara se lumina. Cind incepu imparatul ma urc eu sa se suie. cu ochii blinzi albastri ca cerul. sa joace cu Pipilcuta. dindu-si seama ca e cu sufletul gata sa-i iasa. Unii fugisera pe-afara de teama sa nu li se darime podu-n cap. se-ndrepta spre Pipilcuta. Dupa ce se freca bine la ochi. asa cum 1-ati dat la toate fetele din imparatie ! ! — tine asa — Ma tern ca nu va cum — Nu te teme. maria-ta — Nu — Bine. se impiedica de caldarea cu laturi fierbinti pentru porci. se esti ! potrivi. casa se lumina ca de un soare. care tinu mini. abia atunci vazu ca tine in mina un papuc alb pe care ar trebui sa-1 incerce. Imbatat de infatisarea ei minunata uita pentru ce s-a urcat in pod si deodata hotarit. iar Pipilcuta pe urma. Imparatul tremura de teama. cazu in caldare de se opari. Atunci imparatul fu atit de fericit. speriindu-se. mai era sa cada-n capul rautacioasei si al curtenilor sai.! ! Imparatul ii ceru muierii sa se urce-n pod s-o scoboarc jos. cu o rochie alba mai subtire decit o pinza de paianjen. Muma vitrega vazindu-se plina de rani si oparita. linga cosul casei vazu o fata subtirica parca ar fi fost trasa pintr-un inel. ca a gasit o sotie pe plac. Pipilcuta ajunse la palatul de clestar. Cind Pipilcuta fu in gura podului. Pipilcuta ii vazu papucul pe care el il viri in buzunar si-i zise cu un glas ca de inger: ! Pentru ce nu-1 incercati ? Datoria mariei voastre este sa incercati papucul si la fetele bogate si la cele sarace si la cele urite ca mine si la cele frumoase ca ale mumii mele vitrege Dati-mi-1 sa-1 incerc. Rautacioasa se preface ca se urea in pod dar se intoarce zicindu-i: vrea. trei luni si trei sapta- unde imparatul facu o nunta mare si frumoasa. marite imparate. incit la soare te puteai uita dar la Pipilcuta ba. impodobita cu funigei de aur care-ti luau ochii. incit zvicni bucuria in el asa de tare ca isi lua mireasa de mijloc si o saruta. maria-ta. iar cind ajunse la gura podului de stralucire nu putea privi in sus. numai in cintece. din loviturile in capriorii si birnele podului. cu parul cazut pe spate in valuri de aur. scoase papucul si cu sufletul la gura il Papucul nu numai ca se potrivea de minune dar si se semana cu celalalt. o sui in trasura de aur si se pregati de plecare. chef si voie buna. ! daca nu vrei. mai frumoasa decit o zina din povesti. incerca. Cum insa ii placuse atit de mult de Pipilcuta se gindi ca s-ar putea ca papucul sa nu se potriveasca si atunci ar insemna sa paraseasca o fata asa de frumoasa ce nu vazuse de-a lungul si de-a latul imparatiei sale. Podul de jocul lor mai. si intaleapta si cum se prapadi Ill . nebagind de ca se ana in pod incit isi umplu capul de cucuie. imparatul isi lua mireasa de mina si incepu sa scoboare. Imparatul isi lua mireasa. Si iata cum se rasplati fata lucratoare in flacari lacomia si nedreptatea. Incepu sa sara in sus de fericire. Cind vru s-o imbratiseze de bucurie.

La rindul ei vitelusa plingea si lacrimile i se prelingeau de-i ardeau obrajii. pindind-o toata noaptea cum lucreaza. dar frumoasa si zburdalnica ca un copil. Fetita crestea si se facea tot mai mare si frumoasa iar vitelusa si ajunse vaca. jucindu-se impreuna. La mijlocul noptii fata lua fuioarele de cinepa si le duse la vaca neagra care le toarse cu coarnele la iuteala. iti vad suferinta si de aceea m-am prefacut in vaca neagra ca sa te ajut Adu-mi tu lina ca eu ti-o tore Frumoasa cu parul de aur auzind ca vaca neagra este mama ei si mai — Nu ! ! o podidira lacrimile. merse la vaca neagra ii !ua capul in brata si-ncepu sa plinga. ii porunci sa toarca un car de fuior de cinepa. cind vaca ii vorbi cu grai omenesc zicindu-i plinge scumpa mea. Mare-i fu mirarea. Fetita cu parul de aur o pastea pe plaiuri cu flori mirositoare si izvoare. mai era neascultatoare si lenesa. care avea o fata de seama frumoasei cu parul de aur. Vicleana de vitrega vazind-o ca toarce in grajd cu vaca neagra. mama. Intr-o alta seara ii dadu sa toarca un caiere de lina. Apoi. se insura cu o femeie vaduva. Femeia asta cind le vazu. Mama vitrega insa o ura pe sarmana orfana vazind-o cit e de frumoasa si de cuminte.: VACA NEAGRA un om si c-o muiere care traiau fericiti iubind-o nespus pe cu parul de aur. Dar cum mama o iubea mult pe fiica ei. ei. Vitica era neagra. ii aduse caierele de lina si la ziua i le si arata toarse scorpiei de mama vitrega. de zece chile de lina. Stapinul cerului si al pamintului chibzui ca e dreapta cererea sarmanei si-i indeplini dorinta. Ce Si-i vitrega si de-acum se gindi vipera-ntr-o zi? S-o puie la munci istovitoare si s-o omoare. $i frumoasa cu parul de aur ii aduse ghemele de lina mirindu-se foarte de minunea asta zgripturoaica de mama vitrega. voi afla eu cine o ajuta pe zdrenturoasa asta Stai. merse la barbat zicindu-i: muma muma 112 . ca doi copii. isi zise rautacioasa ! rau de fata ! §i intr-o alta zi. A fost odata fiica lor Fetita lua capul vitelusei intre miini imbratisind-o si sarutindu-i ochii gura ii povestea cum a venit ciuma si i-a rapit ce a avut ea mai scump pe lume. ca eu sint mama ta. muma sora vitrega mincara si se culcara. se abatu ciuma prin satul lor si-i lua viata mamei frumoasei fecioare. Tata-su. dadu sa toarca intii zece caiere de lina intr-o noapte. fata de fiica ei care pe linga ca era urita ca muma padurii. iar frumoasa cu parul de aur ajunsa o zdrenturoasa. Si de data asta vaca neagra ii toarse lina si la ziua mama cea vitrega ramasa impietrita vazind ca fata este atit de indeminatica si nu i se impotriveste poruncilor. Isi puse in gind sa-i dea sa toarca un car de mita intr-o alta noapte. La un rind de vreme. Tatal fetii ramas fara muiere. ruga pe stapinul cerului sa nu-i duca sufletul laolalta cu cei morti ci sa-i ingaduie a se intrupa intr-o vitica ce se nascu la moartea acesteia. parca turba de ciuda.

grasa cste si nici un rau nu face Rau nu face. o mingiia si luindu-i caierele si i cum le plintorcea si astfel scapa de cearta acrei mame vitrege. daca til la mine. decit pe un indaratnic de inversunare. da are de gind sa faca. ca n-o mai pot suferi-n ochi. spunindu-i vorbe grele de ocara. merse plingind si-i povesti vestea cea trista. le aduna si ingropa unde-i placuse la vaca neagra sa pasca. Frumosul print. ca pina la ziua toate poruncile vor fi implinite si vei Merse ea la imparatul furnicilor. ori mitelor si cu ciltii. o mingiia si-i spunea: Taci. fata mamii. vaca neagra. daca ma va taia. Ascunsa coada sa in saltea. Odata. un print Fat-Frumos. ii grai Maica. iar coarnele sa mi le-ngropi in grajd sub iesle. Ce sa faca acum frumoasa zdrenturoasa ? S-a intolit cu o rochie mai veche scapatata si a alergat si ea la joe cum fac toate fetele in astfel de-ntimplari. or eu plec din casa ta. caierele de lina. ori e laie ori balaie. S-a intimplat odata. Atunci vaca neagra venea. o apucau boalele si furia. Cind cu torsul linei.! : : Omule. tu sa furi parul din coada mea si sa-1 ascunzi in salteaua ta. Din doua una. Las' ca o sa-ti arat eu $i iar incepea cu chinurile fara de sfirsit. prapadito ? Mi-e dor de mama mea si de aceea am ascuns-o. mama ei. auzind. incepea cu altele. Dupa ce le termina pe toate astea. la care putea veni si bogat si sarac. nadajduind ca frumosul print va pune ochii pe fiica ei. ! — — — ! — Frumoasa zdrenturoasa lua gea. ma prostule Tu nu te uiti ce privire are cind se uita la fata mea si la mine? Asa ca ori tai vaca. Apoi iar incepe cu noi chinuri si osinde muma vitrega. Si orice incerca ea impotriva blindei si inteleptei fetite nu putea duce la buna indeplinire. — — — ! ! — ! Cind vedea muma-sa vitrega atita indeminare. §i dadu alte caiere de lina sa i le toarca. am sa te rog sa-mi faci voia mea si sa tai vaca neagra? Da de ce. Vaca neagra. aproape de izvorul unde ne jucam impreuna ca doi copii. iar din carne sa nu maninci I se f5cu pe plac rautacioasei femei si taiara vaca neagra. s-a intimplat ca mama cea vitrega sa dea peste coada de vaca ascunsa in saltea si rastit o intreba pe zdrenturoasa De ce ai ascuns coada vacii in saltea. venea. Oasale sa le aduni si sa le-ngropi pe lunca cu flori. Ii da orez amestecat cu volbura si neghina sa-1 curete apoi mei cu neghina si cenusa sa-1 aleaga si cite altele Ea sta linga gramada de orez sau de mei §i plingea gindindu-se la vaca neagra. Azi vreau sa mi se aleaga. frumoasa este. S-a dus la joe mama cea vitrega cu fiica-sa imbracata in rochii frumoase si stralucitoare. ca lapte berechet da. cum s-o mai cbinuiasca $i cadea la pat de zacea de amaraciune ca nu se poate razbuna asa cum ii da puterea si dorinta. Dupa aceea temind^-se de mama ei vitrega ca o va certa. mai indata poti tamadui pe un nebun. Fata nu uita duca la buna indeplinire dorinta mamei sale. Auzind frumoasa cu parul de aur ca-i va taia-o pe mama-sa. ca o fata imparateasca. raspunsa fata. mergea la iesle vaca neagra. vorba aceea. coarnele le-ngropa sub iesle oasele pe masura ce se aruncara. aduna toate furnicile scapa de pedeapsa pamintului si la iuteala orezul cit si meiul se afla cmratat. indata ce o vazu ii placu si o chema la joe. mai muiere. si 113 . sa ca n-avea ! •dea o serbare. caci.

In zadar o apucara sudorile pe rautacioasa mama vitrega incercind. Inainte de a muri. Dupa ce fu prinsa i se vorbi care este rostul pantofului si ea nu avu incotro incit printul incerca pantofiorul. Sa se insoare dupa moartea ei. ca totul fu cu neputinta. Printul o urmari. Fat-Frumos o lua atunci de mireasa pe frumoasa cu parul de aur si facu o nunta imparateasca de se dusa vestea peste noua tari si noua mari.fugi acasa. insa printul nici nu le baga-n seama. Auzind vicleana de muma vitrega. cu^acea fata frumoasa la care i se va potrivi condurul ei din piciorul drept. se A fost un crai si 114 . iar ea in graba isi pierdu papucul din piciorul drept. iaca asta e fata de maritat. insa roasa. merse la niscaiva vrajitori si-i taie din piciorul eel drept fiicei sale. ca o gaina jumulita de vie. carnea pina la os. la care se-ntelege ca ele raspunsera ca sint singure. eu o aleg pe aceasta. care se potrivi. Intr-o zi. aia si La care muma cea vitrega ii raspunse: fata de maritat. —O dinsa de maritat. care si-a pierdut papucul pe care-1 arata multirnii. §i asa rautacioasa se prapadi si se topi. Se scremu si fiica mamei vitrege. incit de indata merse la parintii acesteia spre a o cere de mireasa. imbolnavi regina si-si dadu sufletul. fi — Marite-mparate. dar fiindu-i piciorul mai mare ramase fara noroc. Printul se bucura ca aleasa inimei sale este atit de gingasa si frumoasa cu parul de aur. lasa cu limba de moarte o dorinta catre sotul ei. Printul merse la fata sa-ncerce pantofiorul. Apoi. Pentru nimic in lume nu intra. iar aceasta lasa galetile fugind speriata. cu rabdarea trecu marea. PIELEA DE Mx\GAR o craita care aveau o fetita cuminte si frumoasa. Printul necunoscut. nemaifiind si altele. Atunci printul intreba ca daca mai are in casa si alte fete. Intr-o zi. dar spre dezamagirea lor la nici una Mama nu se potrivi. iar ele ramasera tinguindu-se. se nemeri frumoasa zdrenturoasa cu galetile la apa si chiar pe aci trecea suita imparateasca. iar frumoasa cu parul de aur. Mare-i fu si ei dezamagirea atunci cind ajunse printul la casa lor si incerca pantoful. trista. fiind mai zdrentunu pe brezaia dumitale. de minune pe piciorul zdrenturoasei. n-avem nu prapadita zdrenturoasa. Atunci fetele se-mbulzira fiecare a-si incerca norocul cu pantoful. trimeasa vorba in toate partile imparatiei ca va porni din sat in sat. doar se va potrivi pantofiorul pierdut. in cautarea celei rinduite de soarta. ajungind imparateasa. De necaz isi dau cu pumnii-n cap. ca ceara de para focului. In seara a doua nemaiavind papucul ramase acasa plingind. dar pe pofta inimii mele si iar mama cea vitrega ramasa plingindu-se si zvircolindu-se de ciuda. Dadu el veste in toiul jocului ca pe acea fata o va alege sa-i fie mireasa. frumosul print isi vazu de cale. vitrega cu fiica ei mersera din nou la joe si mai frumos imbracate. una ca asta.

alta de aur si alta numai din pietre nestemate. dar nu gasira. maicuta. Cind vazura dregatorii minunea. Gaseste timpul potrivit si-i scapa ca printre deste imparatului. Imparatul. se bucurara si zisera ca sint scapati. incit la soare te puteai uita. va veni si ea. Una de argint. Zis si facut Si s-a apropiat vremea de nunta. treia oara. poate vor da peste 115 . Intr-o zi. Catara pe rind de boieri. Se lasa o tristete peste dregatori si o bucurie peste imparat. A batut la poarta si i-a raspuns o muiere: Ce cauti noaptea. A Cind a vazut-o imparatul. Cind toate au fost gata sluga a imbracat-o in piele de magar. Iau ei condurul craitei si pornesc sa-i cate potrivire prin tari si mari. A vazut-o ingrijitoarea ei cum se topeste ca turta de ceara si a invatat-o sa porunceasca trei rochii. Sa se insoare imparatul cu fiica-sa ca asa i-a fost scris. i-a pus rochiile frumoase intr-o traista si a dus-o pina a trecut granita in alta imparatie de i s-a pierdut urma. Se duce la odaia ei. Cum Se imbraca din nou atit de frumoasa ! o scapa din priviri putin imparatul. ci s-o duca drept la palat ca sa faca nunta cu ea. fetita lui se joaca prin palat. Condurul se potriveste de minune. Trecu o vreme si mai marii pun pe capul imparatului sa se insoare si gata. numai cu ea juca. numai la casatorie nu se gindea. a chemat-o la masa lui si i-a pus in desti un inel de logodna. Acum craiul si-a pus in gind sa nu-i mai dea drumul. Apoi cind i-a placut mai mult imparatului. de plugari si mai la urma roabele si ninic. a cazut bolnava de nu s-a mai pomenit din plins. cum a vazut-o i-a placut de ea si a jucat cu ea de bucurie. fetito. Cind o vazu imparatul. s-a imbracat in rochia de argint si s-a dus la joe acolo undevenea A imparatul. se bucura.tarii se Imparatul ramase trist si fetita asemenea. Sint fata saraca Ia-ma si pe Craiul. doar. in rochia de magar si nimeni nu banuia ca ea ar putea ri imparatul isi puse in gind sa dea o serbare mare sa vie tot poporul doar. da de condur si-1 vira in picior. la portile imparatului ? Caut de lucru. A trimis dregatorii de la domnie sa incerce inelul. Cind s-a vazut imparatul singur si fara inel. Imparatul nu vrea si nu vrea. Alta data iar s-a cerut de la bucatareasa sa se duca in oras. magar. se imbraca in piele de magar ca nimeni sa nu stie cine este. A mers ea singura plingind si suspinind prin paduri si printre salbaticiuni pina ce a vazut intr-o noapte un palat mare si frumos. dar la ea ba. care fetele ! — — A ! mine argata ! si-a cerut voie sa iasa de si luat-o bucatareasa imparatului de mila si intr-o sara de sarbatoare lasat rochia din piele si ea in oras pentru scurt timp. luindu-i inelul ei in schimb. Da craiul n-are incotro. Lasa pielea de magar si se imbraca in rochia de aur. Fata insa nici ea nu se lasa usor. S-a imbracat de data asta in rochia de pietre nestemate. ca era atit de frumoasa. ea fugi fadndu-se nevazuta. iar fiica lui cind a vazut. ea s-a furisat prin multime si a fugit imbracindu-se iar in piele de magar. a cazut bolnav la pat. numai cu ea glumea si numai la ea privea. sa ma aranesc.

care se uidea ca secera. Pe imparat. si tinu o luna o imbratisa de bucurie o saptamina. zise el. isi zise in sine: vai de boierul ce se roaga mojicului. dar imparatul cind o vazu in piele de magar rise ca nu este ea si iar cazu bolnav la palat. graindu-le: fost odata ca niciodata. incearca inelul si ca prin minune i se potrivi dusara in fata imparatului. Si cum sta el in jeltul imparatese cazut pe ginduri. Se imbracara soliile imparatesti numai in aur si argint si colindar5 lumea. insa n-au gasit nimic. Trimise in intreaga imparatie sa-i caute mireasa. orase si-n sate. Istovit si amarit se culca in pat sa moara de ciuda nu alta. colindind pe alte impSratii si alte mosii. cum seamana doua picaturi de apa. A rateasa si fiica lui Eu simt ca sfirsitul imi este aproape. sufletu-i iesi. Si cum vorbi. dar fara de rost ca n-au gasit nici acolo fata. La o vreme se-mbolnavi rau imparateasa si simtind ca-i va iesi sufletul. Mai la urma. Asa au si facut. Se intrista imparatul si se imbolnavi. colindara imparatia in lung si-n curmezis. imparate. Sari-n sus de bucurie si o chema indata spunindu-i ce a poftit pe patul de moarte mum5-sa: 116 . chema la iertaciune pe-mparat si pe fiica. asemenea imparatesii nu gasira. Si se potriveste inelul au luat-o din sat in sat. sari in picioare ca vindecat de privirea fru! O moasei — Ea fete. Daca nu vei gasi. mai bine-mi cautam eu mireasa si mi-o gaseam. sa-i semene la fosta imparateasa.! fata cea frumoasa. din oras in oras si n-au gasit cui i Au plecat prin alte fari si imparatii. o sa ramiie vaduv toata viata si fara muiere. bucatareasa imparatului zise ca are si ea o fata urita imbracata in piele de magar. ramii vaduv. GlSCARITA un imparat vestit. ca un om stat si bine mincat il apucara frigurile dupa nevasta si zor-nevoie sa trimita sute si mii de solii cu potretul imparatesii ca sa-i gaseasca una asemenea. caci negasind mireasa asemenea fostei imparatese. caci el cauta una si da peste alta. Cum o vSd mai marii imparatiei. de cind se punea luna si si se facu o nunta mare. Cind mai lua o data-n mina potretul imparatesii baga de seama ca numai fie-sa-i seamana. apoi o dusa la palatul imparatului. pe cind imparatul tragea sa moara. insa fara nici un folos. insa mireasa la fel de frumoasa. Pleca si el in lume de cauta in zadar. iar imparatul si fiica — ramasera tristi si indurerap: cu intreg norodul din marea lor imparatie. daca te mai insori inca o data sa cauti o femeie care sa-mi semene mie. Nu trecu mult si-mparatului ii veni de-nsuratoare. o pusa sa se spele si sa se imbrace in rochia cu pietre pretioase. Mireasa asa cum dorea imparatul nu se gasea. Printesa semana cu mama-sa. Mama imparatului lua fata cu binisoru. Imparatul cind o vazu. Plecara soliile prin cetati. care traia fericit cu impafrumoasa ca o zina picata din cer. nici sa nu te-nsori. este. Tu. Mai la urma cineva n-are de lucru si zice sa se incerce inelul la roabe si la argatele palatului. As avea dupa moartea mea.

Imparatul porunci curtenilor si generalilor. Plecara voinicii. o vrajitoare o vazu cum se ofileste.Iaca. Asa ceva e cu neputinta sa-i faca Dar imparatul dete vestea-n tara. §i o ruga sa-i dea o povata ca sa scape din ghearele-mparatului. de parca avea mortul pe mas5. Imparatul aduna pe loc marimile. Cind vazu printesa ca si astia sint gata si mai rau se-ntrista si mai rau se puse pe plins si pe jeht. au sa-i aduca noroc. sa ia tatal pe fiica si fiica Ca va fi pacat. Intr-o zi. ostasilor. spre casa zinelor si spre casa zmeilor din cer. il lucru blastamat si mai bine moarta. n-am gSsit in lume imparateasa asemenea ei in afara asta vreun semn dumnezeiesc. dar printesa n-o crezu. Cind vazu printesa rochia si papucii. s-a-nvirtit. sa plece-n lume. Se facu o vilva mare si-ntreg poporul pleca la claca sa-i caute pureci. sfatuind-o de asta data sa-i ceara sa-i aduca rochie din raza de soare si papuci din raze de luna. le porunci si-ntr-o zi rochia si papucii erau gata. Ii ghici. ca lucrurile ce i le-a facut imparatul. ! — Sa-i spui imparatului sa-ti faca rochie din pinza de aur si-i si ai sa vezi ca ai sa scapi. cautind sa le fure asemenea rochita si asemenea papuci. pe cai inaripati. ii ceru trei parale sa-i ghiceasca norocul. Toata ziulica se pUctisea printesa cu gistele pe cimpie si se chinuia sa le scoata din balta. pina ce-i indeplini dorinta printesei. decit maritata O fi — — de tine. Incepu batute de bruma ! — ii — n-are sa poata si ai sa scapi. Intr-o noapte-si lua bocceaua cu lucrurile cele minunate. Doamne. te iau de muiere. Se-ntoarse la-mparatul spuse dorinta crezind ca nu o sa i-o poata duce la indeplinire. deie-ti Domnul multa parte. Acolo s-a sucit. de de sanatate. se minji pe fa^a cu funingine si dadu birul cu fugitii. prin birloage. Vrajitoarei i se facu mila de ea si cu ghicitul. inaltindu-se-n vazduhuri. A mers. croitorilor si cizmarilor. ramase uimita si se mira cum de este cu putinta asa ceva Dar incepu sa ofteze si sa se tinguiasca rugind-o pe vrajitoare s-o scape de napasta. a mers. mertic. gata de dus la groapa. inaljate-mparate. De data asta printesa nu mai avea ce sa mai porunceasca sa-i faca si se vedea pierduta. Prinjesa nici gind sa se pregateascS de nunta. multumi printesa si pleca cerindu-i imparatului sa-i duca la indeplinire dorinta. Dupa multa asteptare i se aduse imparatului tocmai ce ceruse. unde s-a vazut si s-a pomenit. Atunci vrajitoarea-i zise: Du-te la-mparatul si cere-i daca vrea sa-i fii mireasa sa-ti faca rochie inele. prin bordeie si argelesa adune pureci. Vrajitoarea iar isi facu drum si-n taina mare-i sopti printesei sa-si lege intr-o pinza toate rochiile si papucii de nunta si noaptea sa fuga. prin oboare. cum tinjesc florile toamna. Ea isi tinea lucrurile scumpe pitulate intr-o sura de paie si cu gistele umbla zdren! 117 . prinse de un toiag sa se apere de rai. pina ce a trecut in alta imparatie. biata printesa sa plinga si sa tinjeasca. altii minati de aripa vintului eel mare. sa argaseasca si sa croiasca pentru printesa rochie si papuci pentru nunta cum n-au mai fost pe pamint si pe subt pamint. se imbraca intocmai ca o fata saraca. ca jumatate din impararie si se vedea scapata ii va da aceluia care-i va aduce rochie pentru nunta printesei facuta din raze de soare si papuci din raze de luna. la gistele imparatului. margele si bratara din aur si vei vedea ca si papuci din pele de puree pe tatS. tot pe linga palatele-mparatesti pina ce intr-o zi un curtean o tocmi giscarita. cu cersitul isi facucale iar pina la poarta-mparatului.

Intr-o mare sarbatoare. rochia si papucii din piele de pureci. Ea stia sa se poarte frumos si-i vorbea numai frumos si cu tile de-1 facea pe-mparat s-o pretuiascl si mai mull. auzind de bal. Fata pleca mihnita. isi puse cercei cu pietre scumpe stralucitoare. n-am vazut. fa. frumos si voinic. Cind afara. neputind sa-si mai azvirle ochii si la alte fete frumoase venite de la mari departari pentru a-si gasi aici norocul. ce ai innebunit.turoasa si murdara ca vai de ea. imparate. ca orice fata o ardeau talpile sa se duca si ea la joe. scoase incet din bocceaua ei. nefiindu-i nici una dintre craiese pe placul inimii. Numai imparatul sta trist pe un scaun de aur la o masa. Faca-ti Domnul multa parte. n-am vazut. mergi cu mine sa te joe la noapte. dar nu-si pierdu nadejdea. tot ea cinta. da-mi si mie voie sa merg la balul imparatului- stiu. inele si bratari. cind tu nu trebuie nici prin fata sa-i treci maritului imparat. Isi lua inima-n dinti si-i ceru voie: de tot. bucatareasa incepu s-o ia la trei pazeste pentru cutezanta ei sa intre la-mparatul de capul ei fara voia mai marilor curteni: ! Am venit sa te rog grija Ai. doar-doar. sa te duci la un bal tocmai tu o fata-n zdrente si murdara ca scroafa din cotet. Ca sa piece noaptea trebuia sa-si ceara voie de la bucatareasa. porunci sa se faca la curte un mare bal si sa fie chemati si imparapi din lume cu nice si rudenii sa-si aleaga o sotie sa-i fie pe plac. ii zice un fecior apoi altul si altul. gata de casatorie. — Cum. Pe cind era jocul in toi. ba. deodata se insenina fata si fara sa vrea alerga la ea dindu-i mina sa coboare scarile. care mai de care mai frumoase. ai innebunit ! — Maicuta. nu stiu. fii buna. Daca se lasa noaptea si nimeni n-o mai baga-n seama. La rugile lor ea se facea ca e proasta si le raspundea: giscarito. Multimea casca ochii la frumoasa necunoscuta mirindu-se de rochia si papucii minunati. sa ma faci de pomina fata de imparat ca n-am de slugi. tot ea joaca ! Vazind ea ca bucatareasa n-o ia-n seama ba o mai dinti si infrunta. pe ele va pune ochii imparatul. ca-i nebuna din rastoaca. inele si margele. n-a crezut Daca o auzeau graind asa fiacaii de la grajdurile imparatesti rideau de ea zicind ! — — Nu in batjocura: — Las-o. Celelalte slugi dupa ea s-o ademeneasca sa mearga la bal cu ei: Giscarito. De noroc. Si cine a auzit. iar la bal sosisera fiice si craiese imparatesti. dar si de pietrele pretioase de la cercei. pe sub ascuns merse la sira de paie. sa ne faci de rusine ? Ea pleca plingind in odaia ei gindindu-se ce-i mai ramine sa faca. Dar cindo zari pe giscarita in prag. Tot timpul imparatul a dansat cu giscarita si de frumoasa ce era o sorbea din ochi. de sanatate ! sa-mi dai si mie ca la o fata saraca si proasta voie sa merg diseara la bal Imparatul cind o auzi si o vazu in halul acela murdara si ciufulita ii trase o palma si-i porunci sa vada de giste ca n-a tocmit-o sa joace-n hora. iata ca deschise usa giscarita si pasi incet in multimea ce se veselea si chiotea de bucurie. imparatul. Giscarita. i — 118 . care era un flacau chipes. isi ia inima-n — si intra la imparatul: Inaltate. se spala si se ficu frumoasa ca o zina.

— Frumoaso. Pe-o ureche-i intra. toti erau tristi ca le taie-mparatul leafa si nici capetele nu indrazneau de rusine sa le ridice in fata imparatului. Un sfatuitor mai intelept il scoase din incurcatura. Vom veni in tau mireasa imparatului. $i raportau: ca-i laie. Trimise atunci ostirea s-o caute pe fata si din iad de-o fi sus pe pamint s-o scoata si sa i-o aduca. ba ca-i alta. Mai la urma-n ! batjocura-i graiau: surda ca a mincat urda Giscarita din nou merge la stapina slugilor. il va da cu fundu-n sus si cu susu-n fund si tot va gasi-o el pe fata cea frumoasa de la Palmis. curtenii si ostenii cu vesti proaste. dar facea tot ce-o taia capul. auzeau. Dar ei ziceau. ramas cu buzele umflate isi puse in gind. Se spala. de rascolira fata lumii in zadar. La git puse alte margele. alte bratari si inele. ca pun slugile sa te tunda. Fugi fa si sterge-ti mucii ca nu esti tu pentru bal. frumos s-o lase sa mearga la balul imparatului. ei — Baba-i — Fugi. auzi? Fata lasa capu-n pamint si nu scoase o vorba. Lua cizma si azvirli-n giscarita de suparat ce era. nu mucoase ca tine ? Dar cum vad. giscarita fuge fara ca imparatul sau slugile sale sa bage de seama. de unde — De Palmis — Las'ca caut eu miine Palmis. rugind-o mparatului sa te duci vezi ca taci ca o muta si te porti ca o sluta. ba ca-i una. fa. la atita dascaleala. tu esti de nasula un bal ca de-al de asta ? Aici vin fete-mparatesti si imparatese. ca-i balaie. ca va rascoli pamintul. Imparatul cind se vazu singur. Imparatul cazu la pat de trist si de necaz. Cind soseau acasa. ca am aflat ca vin baieti frumosi? Imparatul tocmai isi tragea cizmele. fetele sa-i si ei la si tot sa te las. de la curte iar incepura sa dea tircoale pe linga giscarita. ca lupul indemnind-o si ademenind-o sa mearga cu ei la balul imparatului. pe Pindi pina ce strajerul pleca de la usa imparatului si buzna in palat maritul imparat: Dupa Inaltimea voastra. Plecara ostirile in lungis si-n curmezis. fara s-o simta nimeni la balul imparatului. fara una nu e asta Numai giscarita sta de matura curtea imparateasca si-i ridea inirna de isprava ce-o ftcea. care lipseste. alta-i iesea. ea ramase ca mai inainte. poate ca nu Doar inaltimea voastra cum pe aproape care vreau marite —O palat n-am aduc pe esti ? La un timp o-ntreba: la ! te la calari satul si nadaj- parintii tai te sa-si fii zici? ! stiti ! sint parintii. alte podoabe stralucitoare-n parul ei balai. cind balul era-n toi. 119 — . Cam pe la cintatul cocosilor ! Baietii pe linga tirla. povatuindu-1 sa faca un alt bal si sa cheme pe toti imparatii si pe toate craiesele lumii ca intre ele trebuie sa dea de frumoasa fata necunoscuta. cu rocbia din piele de pureci. — Sa te duci unde-a dus mutu iapa si sa nu te mai vad in fata ochilor. la bucatareasa. se scalda si se imbrac5 de asta data si mai frumos in rochia si papucii din pinza de aur. A doua zi cauta pe harta satul Palmis. Pleca rusinata. dati-mi voie si mie la balul de deseara. Si pleca asa tiptil tiptil. La sira de paie isi aseza hainele si podoabele si din nou se imbraca in toale rupte si zdrentuite de nu-ti venea sa arunci nici mucii pe ea. Si o impinsa nu ! afara ca pe o naroada aflata-n cerseala. caprei ii pica coada de riie si ea tot in sus o tine. Ce duiesc ca vor da sa — Poate ca da.

Fetitele cu vorbulite $i tot natu cade-n lat. imparatul si mai mult o iubea. imparatesele si craiesele ramasera cu gurile cascate la ea. cind un imparat 1-a-ntrebat: si — Mai chiorule. dar babii un colac ». vezi tu acu-n — Acu-1 vad. sa-mi peste Iume mai — Inaltate imparate. parca te-ai fi imbatat. Toti imparatii. Mi te vad infumurat. de i se scurgeau ochii dupa ea. cum nu-i scapa socitele din gheare motanului. Asa isi irosea el cu mai marii imparatiei dupa leacuri. la masa lui si toata vremea dansa cu dinsa povestindu-i cite-n luna si-n stele. $i-n mijloc de noapte. O pofti. de parca era lovit de prastie si nu stia cine 1-a lovit. Ce erau sa faca sfetnicii? Toti dadeau din colt in colt si nu gaseau leac. ostirii. sa i se caute frumoasa fata in satul Cizmis si sa i se aduca nevatamata la palat. injelegea si el. era dus cu gindurile-n alta parte si ce-ntelegeau peretii si tobele. decit sa faca un nou bal. Imparatul se simtea alaturi de frumoasa fecioara venita din popor. imparate. Dar in zadar astepta ca fata asteptata. dar sura virful surii ! ? ba Imparatul. Tot palatul se lumina de stralucirea si podoabele ei care luminau ca lumina soarelui. ofiterimii. Cind cere minte de la-ailanti Ascultindu-i cuvintele-ntelepte. porunci generalilor. Giscarita era cea mai frumoasa si cea mai aleasa. iar ea citeodata-i raspundea: — Asa e. Acuma isi da cu pumnii in cap ca n-a pus mina pe ea cind a putut. ca tiganul aim sa nu-i mai scape din miini frumoasa necunoscuta. maria-ta. degeaba se-nvirtira. In zadar se ostenira. Mai bine masoara de multe ori si croieste o data sa nu ni se intimple ca celui din poveste. faca-ti de muiere barbata. zise necunoscuta ! Pasarile se momesc cu graunte. cind se-ntimpla toate. Imparatul cind o zari isi zise in gind: asta-i si mai frumoasa deck aia de la Palmis. §i se jura ca n-o sa-i scape. dar fara folos. poate va veni din nou frumoasa necunoscuta si de data asta jura ca nu-i va mai scapa. Imparatului nu-i iesea din minte. nu mai venea. ca-mparatul. ca de fata nu dadura. Domnul multa parte. Incepu s-o coase si s-o descoase. de dorul frumoasei fete necunoscute din Cizmis. de parca ar fi in al noualea cer. de noroc de sanatate ! Unde-1 izbisi sa esti ? sa te si sa te fii fii craiasa. frumoasa fata din Cizmis. se strecura prin multime si ca o naluca se facu nevazuta Imparatul cind vazu. ca ea-n lume nu-i alta.! : ! : Imparatul sta trist. De data asta imparatul cazu bolnav la pat si se topea ca un muc de luminare. Aseza pinde ca sa o urmareasca ce face. Pornira dupa ichimi. aleasa. ca sa vada din ce neam este si din ce loc ? — Sint din neam Ce trage-n ham ! $i din spita far' de vita ! Din Cizmisi — Ahaa va zica din Cizmis Acolo am mi caut mi cer parintilor sa-mi mireasa. babe si vrajitoare si vorba aceea mai putin leac. 120 . iaca intra si necunoscuta. ! < Alta scapare de la boala nu era. Dorul il usca si la fata se pirlea vazind cu ochii. Sta posomorit si-si facea planul. Pe cind isi pierduse orice nadejde.

Sa-ti pui lacat la gura si fiare la picioare si-n palat sa nu mai calci. Intreaga suflare stelele. las31-l. iesind pe o fereastra din palat fara ca sa fie vazuta. lasa-ma si pe mine la bal. deie-ti Domnul sanatate si noroc la imbatate. isi holba ochii si-si fringea gitul in zadar. Asa pieri pentru a treia oara. De acum ridea si se veselea imparatul ca si cind era sigur ca frumoasa fata este a lui. de la bucatareasa Bucatareasa o lua la goana cu linguroiul eel mare plin de zeama. Unii o asemanau imparatul de bucurie isi pierdu mintile. Iar la cintatul cocosilor a pus straji s-o pazeasca mai scape. Giscarita auzi si ea si parca-i pieri pofta sa se joace cu soarta imparatului si sa-si zica in gind: lasa-1. nici ea nu se da batuta. parca-i tuna si fulgera. alpi cu iesi inainte. imparatesele cu craitele jucau si se veseleau. far' de rata. cautind a-i face toate voile iar ca sa fie mai sigur de ea schimbara inelele. li ii saruta mina si o pofti la bal. De data asta cazu bolnav si era a§a de trist si abatut ca numai ce nu-i iesea sufletul. 121 . fugi — — afara suparata. imparatese §i printese. pacurarii §i porcarii. iar cu luceafarul. De necajit ce era. tuni in case de-mparap. Sta la intrare. Fata mihnita. Se catara toate fetele din Bitis si din imparatie care aveau inele. ea a raspuns ca nu e fiica de-mparat si nici de vita boiereasca. cu toale din gainati. o credeau zurlie de tot si cu toata frumusetea ei o lasau in pace sa ramiie acasa cu gistele ei gilcevitoare. Deodata. Imparate. . Rochia si papucii ei din raze de soare luminau ca soarele ! in miez de vara. Este o fata saraca. $i dupa obiceiul imparatilor. Baiepi de la grajdurile imparatesti. pe-mparat. doar pe cele din palat le uitara si de urma fetii nu dadura. Biti§. Mai intii cerea voie sa mearga la bal. venite de pe intreaga fata a pamintului. Pe partea ailalta. Imparatul pleca mai devreme s-o astepte pe frumoasa necunoscuta. Dar la cintatul cocosilor giscarita pacali pe imparat si garzile.. Ea nu se lasa Facea ce facea §i drept la usa la imparatul. mersera la giscarita rugind-o pe rind si fiecare sa mearga cu ei la bal. alte cheltuieli. Giscarita facea pe proasta. da-i frate cu alt bal. iar ghineralii si mai marii curtii tremurau de frica temindu-se sa nu faca imparatul vreo pozna nefiind in toate apele lui. Giscarita i-a raspuns ca este de la: sa nu-i ! Bitis. alti imparap. numai tinarul imparat tinjea si se-ntuneca de inima rea. N-au lasat un joe sa le treaca si sa nu-1 danseze impreuna. Pirporis. crescuta din piatra Imparatul a mai intrebat-o din ce sat este ca sa stie unde s-o caute daca-i va mai scapa. Optsaris ! Imparatul nu-i lua in seama glumele. Venira doftori si doftoroaie de la capatul lumii dar leacul nu-1 gaseau. Necunoscuta nu venea. herghelii. Toti imparapi. n-ai putin obraz pe aici sa nu mai calci? Apoi suparat lua un bit si o lovi cu el in spate. Intrebata de e fiica de-mparat. Marite-mparate. Flacaii vazind-o intr-o ureche. iar imparatul ramase adinc indurerat. Se duse vestea-n imparatie ca trage-mparstul sa moar2. in prag cine rasare pe nea§teptate ? Tocmai giscarita Palatul se umplu de strSlucire cind necunoscuta fata pasi pragul. sorbea din priviri de mindra ce era. far' de mama.

Se zbatea bietul om ca pestele pe uscat si traia fara nadejde ca dracu-n apa mica. mai frumoasa ca o floare de primavara. Mai marii palatului o adusera pe giscarita. din cei trei copii ti-1 dau pe eel mare ca sa-ti fie de folos tie si imparatiei. o luna. Bucatareasa lua cafeaua si merse sa i-o dea imparatului. Unul avea copii. Da-mi ragaz Maria-ta. Imparatul sta betejit slab si ghebejit gata-gata sa dea ortul popii. Maria-ta stii? ! stiu.fie si suparat. spre mirarea tuturor ajunse craiasa si va fi traind si acuma fericita cu imparatul ei. cind crede in ai bogati. cind i se pregati cafeaua. Bucatareasa vazind ca n-arencotro recunoscu ca numai giscarita a intrat putin in bucatarie. o saptamina. rupta si murdara. ! intimplase. il imbraca in haine stralucitoare numai din aur si argint. Dupa asta se facu nunta mare imparateasca. — — La o asa intrebare sa ma CERBUL DE LA BALTA A fost odata doi frati imparati. zari la fund inelul lui. il lua pe al mare. frate. Cind sorbi cafeaua. Fratele eel cu trei copii. ca sa-ti dau raspunsul potrivit. Astepta el o zi. de va spusei povestea asa. se spala frumos. Cel fara de copii era trist si ingrijorat gindindu-se cui ii va ramine imparatia dupa moartea sa Si se gindi sa-i ceara un copii de suflet de la frate-su. scoase rochia din pinza de raze de soare si papucii din pinza de raze de luna. intra la bucatareasa giscarita pe nesimtite si lasa sa-i cada inelul dat de irrparat in cafea. gindesc un ceas. sluga necredincioasa. Intr-o zi. Cind o vazu imparatul o intreba: afli — — Nu — Cum nu — Iaca nu — Daca nu stiu. sari la ea de-o imbratisa cu dragoste si sete. dar celalalt nu avea. se dichisi si intra in palat. Pleca fratele mulpamit asteptind sa-i trimita pe fiul eel mai mare. Cind o vazu imparatul. Cum a rasarit inelul in cafeaua mea ? o intreba imparatul mirat. Giscarita pleca la sira de paie. ii venira puterile. desculta. nu se uita 1-ai saraci Dar de-acum socotea ca destul 1-a chinuit si cauta sa afle imparatul adevarul. Imparatul incaleca si el pe alt roib si pe drum ocolit ajunse inaintea fiului sau la podul de arama. il arma din dinti pina-n picioare il sui pe un cal alb si-i ar5ta calea spre noua imparatie. iar eu incalecai pe-o sea. Fara zabava merse deci si-i ceru: ! da-mi si mie un copii sa-mi mosteneasca imparatia vad ca n-ai avut rod si ca sa nu ni se piarda neamul. — Bine. miine vei merge la spinzuratoare in mijlocul tirgului. in bucatarie nimeni n-a intrat ? Tu ai pus inelul in cafeaua mea? Atunci giscarita raspunse: se cuvine si un raspuns bun. iar giscarita. un an si craisorul nu venea De ce nu venea ? Iaca intrase pe ginduri bietul imparat si nu-si putea da cu socotelile ce se ! — Fratioare. Cind acolo se prefacea ca este o ala mare cu dintii rinjiti si sabia ridicata gata sa-i ia zilele aluia care va cuteza sa treaca 122 . sa ! cine a pus in cafea inelul.

dar daca-i devenea sluga putea vedea si lumina zilei De aceea. Tata. Imparatul pe alta cale. incepu sa tremure. ! neinfricat ! ! ! pe tata-su? in zadar. iar imparatul trist a dat din cap. de beu apa. Merse el. S-a lasat pagubas si de asta si cazu bolnav pe patul de moarte. merse si chiar la calea salbaticiuni si oameni rai. si-ti voi dovedi ca sint vita de imparat viteaz $i pleca de-aici inainte singur pe locuri prapastioase cu ale. intoarse calul indarat si se duse dirdiind de frica la tata-su. Iar — ii grai: Nu 123 . iar el singur jumatate. Mai intii sa uiti ca e vai capul lui se lovesc. Il asculta pe fiul eel mare povestindu-si patania si-si dete seama ca nu e bun sa fie imparat. iar de capul incoronat.! peste podul eel mare. sa n-aiba-ncredere-n el si sa nu descalece calul. il apuca o sete pe inima. eu iti vreau binele. ca treburile imparatiei de tu esti un nemintos. el sa ofteze Incepu ce-o sa se faca? ! De ce nu 1-a ascultat Dar ! omul rosu pun Baiete. Din nou se-mbraca intr-o piele de fiara salbatica ce urla ca turbata la sosirea micutului craisor. Copilul ii povestea taina cu fiara de la podul de arama si groaza ce 1-a apucat. Dupa ce beu apa se-ntoarse-n sus. Copilul eel mare cind il vazu se-nfricosa foarte. De-acum mergi cu Dumnezau si sa auzim de bine. Iti scara sa iesi la lume. Pe de alta parte el ii iesi inainte la podul de arama. Craisorul isi lua vint si cu roibul sari peste fiara gata-gata sa-i ia capul de la trup. vazind ce copii fricosi poate sa aiba. care crezi ca tot ce zboara se si maninca — Tata. vazind ca nici acest copil nu pretuieste o ceapa degerata. — tata. Cind privi vazu in capul scarii pe omul rosu rizind ca un smintit ca 1-a pacalit. — — Taicutule. Cel mai mic insa nu se lasa mai prejos si vru si el sa-si incerce norocul. nu ! ! te las. Iar se imbraca in toale de ale fioroase si iar se spaiminta si feciorul mijlociu fugind acasa. daca-mi dai calul cu armile tale si toalele tale. sint un mincinos ca alti oameni. numai cumpaneste bine ce greutati te asteapta. Pe deasupra-i mai dadu si pielea cu care i-a spaimintat la podul de arama: Na-ti-o si cind ti-o fi vreodata mai greu sa nu uiti sa te arunci pe ea si asa o sa scapi de napasta. i-o lua inainte si-1 astepta ingrijorat la palatele de aur. eu ma due cu credinta-n Dumnezeu am sa birui Atunci imparatul mi-1 rosti frumos ca de plecare pentru cale lunga sa-i ajunga. Pe alta parte si el i-o lua iar inainte si iesea iar la podul de arama. omul rosu il avea la mini Puteau sa-i putrezeasca oasele jos la racoare. care pe alta cale ajunse si mai indata la palat. Atunci imparatul arunca blana si striga la feciorul sau sa se-ntoarca: Heiii Petreeee intoarce-te o tira-ndarat. ca tata vrea sa-ti dea citeva povete sa-pl prinda bine la drumul greu si lung. da-mi un cal si palos si eu omor fiara de la podul de arama Numai lasa-ma sa-mi incerc si eu norocul. I-a luat scara si 1-a lasat sa moara-n fundul fintinii. De aceea il rosti pe eel mijlocari si-i dete drumul inainte. fara ca sa simta ceva feciorul sau. la-ntuneric Iti si — multamesc. ca nu mai putu rabda si scobori de pe cal sa bea apa dintr-un bunar Mai intii lega el calul de stinghia bunarului si cobori in jos pe o scara. Copilul intoarsa capu si se opri din cale mirindu-se ca in loc de o fiara salbatica vede pe tata-su ! — ! Imparatul il imbratisa de bucurie si-1 sfatui cit o fi si or trai sa se fereasca de omul rosu.

Pe la un timp s-auzi ca la o balta mare s-a abatut un cerb cu coarnele numai pietre scumpe si ca face multe rele. Atunci muierea auzind cum sta taina ii grai: Petre. Ca sa nu-1 omoare omul rosu. Se mira imparatul de curaj ul slugii ginerelui sau. catiri si cite altele trimis imparatul ostasi si ciSlareti. Sari el gardul in ograda. Sa ia gida. bivoli. Pe drum o muiere batrina il vede lacramind si-i iese inainte intrebindu-1 De ce plingi mai baiete? Pleca el sa-i spuna tot necazul. iar el scapa teafar. Cerbul insa cu gida inflpta in cap nu-1 lasa. ciinele se-mpiedica-n pielea fermecata. ! Omul rosu ii pusa scara. sa rupi o floare de pe stratul de viorele si daca vei scapa de ciinele meu. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. e drept. Tu sa ma asculti daca vrei sa scapi. Incepu de aici incolo sa capete curaj si nadejde ca are sa omoare cerbul. fara sa-1 sminteasca din loc. Patru fund silit n-are ce se face si se duce. cu arcuri. Imparatul le deschisa portile de aur si-1 saruta pe omul rosu crezindu-1 ca este nepotul sau din vita imparateasca. sa se scalde. un ciine mare negru se repezi sa-1 rupa-n bucap. necum sa-i intoarca vorba. iar omul rosu calare ca un mare craisor de la rasarit. Cerbu va veni sa se scalde si sa-1 ocheasca atunci cind se va intoarce cu capul catre groapa drept la capul pieptului. Omul rosu. scapat vei fi si de cerbul de la balta. dar toti cum s-au dus acolo s-au prapadit. Cind fu gatagata sa-1 ajunga ii arunca in fata pielea cea fermecata. De aci inainte Patru mergea pe picioare descult. oi. 124 . Sa sari gardul la mine-n ograda. cerbul se-mpiedica de un ciutac. ca sa scape de sluga. Patru il asculta ca o sluga credincioasa. iar eu sint Patru. graieste ! mic de imparat. il ruga pe imparat sa-1 trimeata pe Patru sa omoare cerbul — Ma-nvoiesc si scumpe A de la balta.: ! : de-acum Daca te inainte tu esti sluga mea. gindindu-se ca nu mai are aid nici o scapare. Statura locului si se minunau de cele ce vedeau. Pleca el oftind si lacramind. Cum il lovi fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. in virf sa-i puie un ac. iata-i ajunsi la cetatea mare imparateasca stralucind de mareple ca soarele cerului. Arunca pielea ce i-a dat-o ta-su. ii lua mai intii armele. Pe om sa puie pielea cea vrajita. Dupa ani de calatorie pe jos. suliti si toghii sa omoare cerbul de la balta. Treceau ami si el il asculta cum asculta cinele pe stapin. cerbul multa floare omeneasca a bagat in pamint. Cerbul era fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o sura. hainele se sui pe calul imparatesc. In groapa sa faca un om. — — Muierea-i dete pielea cea fermecata si-1 mai invafa sa sape o groapa adinca linga balta. Dar el se prinsa de tulpinile copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre mari si copaci la vale. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. chiar la casa sufletului. Pe sluga insa nici n-o baga-n seama. Dupa ce se scalda se-ntorcea cu fap spre voinicul din groapa. El ii tSie capul si-1 duse imparatului. Omoara-n cale tot ce este vietate oameni. cazu si muri. boi. fiul eel invoiesti. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de la balta n-are sa-i mai omoare ostea lui Verde-mparat si el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia. fara sa cuteze a-i trece nici pe dinainte. unde zace casa sufletului. cai. rupsa o floare si cind sa sara gardul indarat.

Patru ramase locului mirindu-se: Doamne. Te miri de mine ? Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la balta! ca eu sint Flaminjosul Ia-ma cu tine ca-ti voi fi de folos. — Daca tu eu sint Muschila-Ochila. nu casca gura. Ia-ma balta ! cu tine ma — — omorit cerbul de — Eu am omorit cerbul de — Atunci eu Frigurosu ! le balta. poate-ti voi fi cindva de folos. Cind la un timp se opresc mirindu-se de un om care prindea musca. Mergind el zile si nopti ajunse la o farina mare unde arau plugurile brazde man si adinci. ii da drumul si iara§i o prindea. ii esti ala. Omul asta il vazu ca se mira ca un copil. cind colo. mira-te de ala care a omorit cerbul de la balta? Eu sint ala care am omorit cerbul de la balta. se opri din fuga si-i grai Baiete. viu nu s-a mai intors. ce te-nduri Mai bine te-ai mira de voinicul ala care a am amorit cerbul de la ma numesc Setosu. iar omul setos ii zise Ce te miri. ia-ma cu tine voi ! la balta. Mersera ei ce mersera. Setosu si Frigurosu. era cale lunga sa-ti ajunga. Patru sta-n loc si se crucea de cele ce vedea. Cind in cale un om imbracat in noua cojoace. de mine. merg cu tine. — — Eu sint ala care am omorit cerbul de raspunsa Patru.! :: Dar pina la Verde-mparat. far'de pic de demincare. Doamne. ba. iar minili cit rischitoarili. Noua piraie-i curau in gura si el sta si se vaita ca nu mai poate stii ! — — Cerbul di — Atunci sa — balta? — Eu — Si eu la balta eu 1-am omorit de sete. sta de se zgribulea si dirdiia de trig inconjurat de toate partile de foe si tot striga cit il tinea gura ca nu mai poate de ger si mai cerea alte cojoace. Pe cine sa-1 trimita atunci impetit ? Doar n-o sa-si puie via|a la cercare omul rosu Sa-1 trimita pe argatul sau. Atunci. ca-ti fi odata de folos. sa stii ca eu sint Fugila. ce sa mai fie si asta. la un noroc Nu mersera mult ca vazu pe o cimpie un galigan de om cu niste picioare lungi cit prajinile. graindu-i: Ce te miri. Alerga dupa un iepure speriat de pe cirtog si-1 batea cu palma peste fund sa fuga mai repede. in mijlocul focului imbracat in noua cojoace? Ce te miri. Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la sint acela care sint ala ce ca-ti voi fi de folos. De-aci inainte pleca impreuna cu: Flaminjosu. voi adapa pe unde voi da de riuri si izvoare. Si-1 lua cu el. detera de un om voinic cit un mai. Plecara de-acum trei insi pe cale. nu te mira de mine. la balta. Se oprira-n loc toti mirindu-se: Doamne. Patru cind zari minunea se-ncbina de cele ce vazu. 125 . baiete Mai bine te-ai mira de ala care a omorit cerbul sint si ! — — — — de la balta. se vaita de ger. pe carare. iar un om le inghitea si tot se vaita ca moare de foame. ia-ma cu tine ca poate-ti voi fi vreodata de vreun folos. ! Pleca el posomorit dar cu credinfa-n Dumnezeu. Cine s-a dus acolo. ce o mai fi si asta ? Lunganul il auzi. L-a luat si pe asta si au pornit-o tot inainte.

Alerga in vale la un riu si-1 sorbi dintr-o-nghititura. Verdesdin tinda de sus — Sa ca eu fata nu voi da-o decit daca o masa imi veti minca se iar le grai: stiti la piine. apoi incepu sa se vaite ca moare de sete. Dimineata se scoala imparatul cu noaptea-n cap sa-si vada isprava. Toti curtenii ramasera cu gurile cascate si cu ochii holbati la namila. iar Fugila cu doua ulcioare goale-n mini pasea leganat fara graba. Imparatul dete semnalul de incepere a intrecerii. Setosu. drept la Verdes-imparat. Frigurosu. de s-or duce pomina. tele al — Unul dintre voi 126 . Imparatul Verdes se facea ca nu e suparat. ba. capul le va taia. li imparat — Cum ajunsera deschisera portile cele mari imparatesti. Setosu de necaz ca n-are ce sa mai bea se puse pe doagele si cercurile de la ardoave si pe toate le minca parca ar fi mincat ocoaje de piine. temindu-se sa nu le sece toate riurile si toate marile. De nu-1 oprea imparatul era gata sa-i inghita ostirea toata Se mira imparatul ca asemenea mincacios nu mai vazuse si nici auzise. se-ntoarce la iapa. Dintre ei iesi afara Fugila. focurile ardeau de duduia pamintul. Imparatul porunci de berbeci fripti si se adusera cele un bou alinat in frigare. noua berbeci fripti si pe deasupra inca un bou mare in frigare. ajunge el mai intii la fintina. Imparatul cind vazu cu cine are de-a face. dar cind arunca o gura de apa peste un regiment de ostati fu cit pe-aci gata-gata sa-i inece. si Muschila Si de aici inainte pleca baiatul cu: Flaminjosu. Cind noaptea. o bate cu mina peste fund pe iapa si-i zice sa grabeasca apoi se-ntoarce voios la-mparatul sa-i dea apa de izvor din munte sa bea. Setosu puse gura la cep si le beu dintr-o sorbitura pe toate. Mai la urma lungeste pasul. deodata se-ntrista si-ncepu sa plinga ca stia bine ce-i poruncea imparatul nici in ruptul capului nu are ce sa faca ? Mincaciosu insa cum il vedea oftind se strica rizind stiind ca n-o sa-i ajunga bunatatile nici noua cuptoare de noua cuptoare de piine. doar-doar le-o taia capetele. ca te pomeni ca vrei sa bei izvoarele apelor si marilor sa lasi omenirea sa piara de sete ? Ogoieste-te ca ridic toate armatele sa lupte cu tine si nu ne lasam batuti. Cind auzi Patru. porunci sa-i insele la noapte si sa-i culce intr-o soba mare de tuci. iar eel ce se incumeta. cei noua Mincaciosu cind se arunca pe cuptoarele de piine le facu praf dintr-o imbucatura. Suparat. capetele vi le voi taia. cu iapa frinta de oboseala. umple ulcioarele. s-apuca cu miinile de par si-si smulse barba. iar pe berbeci si pe bou ii inghiti parca ar fi mincat o pipota de gaina. Dupa asta-i veni foame si incepind sa strige ca lesina de foame de-nghiti niste depozite de munitii de la strajerii imparatiei. Noaptea soldatii de jur imprejur aprinsera noua cara de lemne ca sa-i arda de vii. ! — Stai. Pina la ziua mai adusera inca noua cara cu lemne groase sa faca cenusa nu friptura. Imparatul speriat il opri: li pentru o masea. Gerosu sufla ca moare de ger. insa nu stia la ce greutati sa-i puie. Insa tot nu se dadu batut si porunci sa scoata din pivniti noua ardoave de vin vechi si de nu le vor bea.: . Daca vazu el ce vazu se aseza locului. Ea sa alerge pe o iapa nazdravana. Fugila zis Ochila. Iaca ce-i mai trasni prin minte sa se-ntreaca cu imparateasa mea la fuga pina la MunMare. Iar de nu veti minca. Imparateasa zbura-n vint ca o naluca. Cind deschisera usa mare-i fu mirarea vazindu-i pe toti suflind in palme si batind pintenii de frig. Imparateasa se-ntoarse tirziu. sa fuga pe jos.

ce se da drept om de vita imparateasca Insa Verdes-imparat tot nu vroia s-o dea decit cu de-a sila. hain si rau la suflet. Cind ajunsera si la Verdes-imparat se lumina curtea de si atita stralucire bogatie. Si turbat de minie nu mai putu pune friu gurii si da-i inainte cu sudalme si vorbe urite fata de tinara printesa si Patruta linga Patruta ! Fat-Frumos. singurel le nu — — ! cu motanul in vatra — Atunci da-ne imparat — Mai baiete. staie albe Se rostira toti curtenii dupa obrocul imparatesc. facu plecaciune in fata marelui Verdes-imparat. care-i pui de drac. nici tartorele de la talpa iadului nu-i mai scapa. ca de data asta. ce-o mai fi si asta se gindira ei tremurind de spaima Peste noapte fiica-mparatului se prefacu-n zina si pe o aripa de vint zbura-n cer. zicindu-i: lata. Noaptea sa sc cuke fiica imparatului sub un mar de aur aproape de Patru si daca in zori va pieri din acel loc. ! focului. El te-a inselat. trase zina pe pamint si o culca linga Patru Fat-Frumos. Nu mai vreau nimic.! ! Imparatul daca vedea si minunea asta. mai-mai sa nu-i crape fierea-n el de usturimea de la ficati. nu dau dupa Rosu-imparat. le va atirna capetele-n pari sa sperie ciorile din vie. nu e om de treaba. joe veselie. la palatele de clestar ale imparatului. Mai. Bine. o s-o dau eu dupa eel ce se cuvine s-o dau Se-ntoarsa Patruta Fat-Frumos cu ortacii sai si-i spusa unchiului toate cele intimplate din fir in par. Cind colo. Acum ce sa mai fac ? O sa ramin fara de odrasla mea. ca fata lui nebuna Dupa ce toate poruncile fura indeplinite iar imparatul sa nu mai stie ce sa mai nascoceasca ca dea fata. asa te-am invatat eu. Ce mai vrei sa-ti mai facem ca sintem gata. ca tot ce ne-ai poruncit ti-am indeplinit. dar vad ca a iesit din el magar Ce rusine Te-ai pus linga un terchea-berchea. inaltate imparate. Dorea intradins sa-i pedepseasca pe asti natarai veniti impetit sa le ramina doar oasele-nsirate pe garduri. se scula. singur. craita. ! ! ! — trei lei perechea In zadar printesa se vaicarea ! si-i dar ca omul eel cu miinile lungi a prins-o. 127 . dar nu era din pacate vis. Patruta Fat-Frumos. aceea ca el este nepotul sau. fata s-o ducem precum am primit porunca de fata la Rosu- nici in ruptul capului. tu 1-ai ascultat. imbracati in de aur si argint. cu trei fire-n barba. Muschila-si lungi miinile pina sus aproape de bolta cereasca. calul ti-a luat. zina dormea ! ! Fat-Frumos Nu-i venea sa creada ochilor imparatului ce vedea ? I se parea ca viseaza. ca e arata ca ea a zburat in slava cerului. baiete Voi pe toate le-ati izbindit macar ca n-am crezut. craisor de vita imparateasca si nu omul rosu. asa m-asculti tu de-mi mincasi zilele la batrineata Eu am crezut ca imparatul are armasar. numai una n-o spunea. Si iar ii mai veni un gind negru. numai sluga omului rosu in toale ca de argat. Numai cintece. iar pe fata. Pina acum toate poruncile le dusera la indeplinire si trebnia sa le dea fata sa-i fie mireasa omului rosu. el stia una si buna. asa te-am crescut eu. c-asa i-ai jurat ! Eu toate-am ghicit de la inceput Acum du-te sa vie unchiul tau imparatul cu omul rosu pregatesc de nunta. In varsatul zorilor sosi imparatul zimbind pe sub mustata. care-n lume n-a mai fost. far' de par pe cap. ce n-a mai vazut lumea de cind este lume. bun ca eu ! ma numai pentru inselat.

Pe cind gemea biserica de suflare omeneasca. tu esti nepotul imparatului Tu sa spui cum sa piara eel ce te-a osindit sa-1 slujesti prin viclenie fara mila si fara sa simta ce e pacatul. parca era un facut. Deodata. Mai priviti-1 pe acest viclean imparat ca nu-1 mai vedeti Nuntasii toti. il batura si-1 hulira. Cind se vazu ca inselatorul era omul eel rosu si nu mai incapea nici o indoiala. Numai unul dintre voi este hot Care. daca e pe direptate. sa nu-1 chinuiti prea mult. cu omul rosu. Leleee. Si in gindul lui isi zicea: Nimeni nu ma-ntrece pe lume. patru armasari salbatici sa-i sfirtice trupul in patru colpuri ale pamintului.! : ! Printesa se imbracase asa de frumos. toti cu ochii pe omul rosu-galben si tremurind ca piftiile iarna-n furculita. numai vulpe vicleana impopotonata in straie-mparatesti. Priviti fafa lui galbena ca ceara. $tie ca-1 asteapta afara o tapa in care sa stea infipt pina i-o ciuguli corbii carnea ca sa-si mintuie sufletul eel rau si fara de legile sale. S-a chefuit si petrecut numai in cintece si jocuri. Insa multimea de crai si imparati chemati la nunta mi vazusera o mireasa mai frumoasa. ca prin viclesuguri ajunse-mparat ba si la-nsurat. cind pe altul 1-a-nselat ! Nici nu e viteaz. sa se incoroncze si sa se cunune tinara craiasa. tu esti eel inselat. Pri1-ar vinde si pe tata-su viti-1 cum tremura de frica. Verdes-imparat se ridica de pe scaunul de aur si grai: Voi nouazeci si noua de-mparati. sa-i piara urma. s-a facut cununia lui Patruja Fat-Frumos cu frumoasa printesa si s-au incoronat amindoi ca imparati a intregei lumi. dar la ea ba. Omul rosu se umfla-n pene ca un curcan si zimbea pe sub mustata ce n-o avea. — — — ! O ! ! — — 128 . ca la soare te puteai uita. fratilor si nu va mirati ! Top sinteti imparati numai unul de aid se da ca e de vita imparat. pe cind eram copil micsor. Stati. c-am fost si eu la nunta lor. pe lume aleasa. o zi si-o saptamina. sunara trimbitile de aur si nuntasii pornira la manastirea cu noua turle. care face pe viteazul. ca sa piara neamul omului rosu si eel viclean. cine. se mingiia el cu asemenea ginduri. numai curteni. Era mai mindra dedt o zina picata din cer. cu capete-ncoronati si neincoronati. El se stie acum. Dupa ce nuntasii au rasuflat usurati ca dupa o dreapta judecata. sa-i piara vita. crai si — ! ! imparati. cum ? isi dadura cu coatele imparatii suparati la auzul acestor cuvinte. Inal|ate imparate. il despuie de toalele imparatesti. iar unchiul sau a plins de bucurie ca Verdes-imparat prin intelepdunea sa a aflat adevarul §i i-a scapat nepotul din robia acelui om videan. vulpe batrina mai sint Toti ma cred cineva ! Asta e tactica nu jucarie Toate imi merg ca pe roate. de spin ceera. ca pe lupul schiop care a mincat turma de oi. cu noua clopote si cu nouazeci si noua de popi. Patruta Fat-Frumos s-a imbracat in straie imparatesti. de cind se punea luna si pina uidea ca secera. o luna si ani de zile. Ostirea prinse pe omul rosu. $i s-a pornit o nunta cu chiote si veselie. impSratul mai intreba o data Patruta Fat-Frumos. apoi 1-au legat de patru cai salbatici si trupul lui rupt s-a dus in patru parti ale lumii.

Dracul ramasa-n urma si-1 ajunsa iar din urma. El merse drept la-mparateasa si sa plinsa spunindu-i necazurile lui. Toata ziulica se certa cu barbatul ei. Da baiatul trebui sa mearga luni si ani. departe. cu porcii. da-mi-te un de tot nou il ajunsa din urma si-i spusa vei degeaba te sint si tata sa-1 cat. ca dealurile erau sterpe si pamintul numai pietris de nu dadeau nici un rod. Unde mergi. pina ce-i iesi dracu-n drum. El invata bine si dascalii de la scoala il laudau pentru cumintenie si vrednicia lui. Pina la urma omul se baga-n casa la imparateasa. ruga sa — De-acum inainte de oameni ca mine da. — NadSjduiesc ca mila de un om care de ai iar eu te voi ajuta.! ! ! : COPILUL SI DRACUL Departe. vazind ca a ajuns la virsta cind se va putea singur descurca-ntre straini. Dracul era imbracate in pale verzi si cu mustata. 129 . ma descurc eu §i singur. beau impreuna si sa hodineau impreuna. traia un om cu o muiere care aveau Muierea eria rea ca o scorpie. catindu-1 pe ta-su tata. ca acel — — — — si dracul din feresti. Vazind ca nu se poate-ntelege cu muierea isi lua lumea-n cap si pleca la-ntimplare-n lume. Dracu baga-n ciuturS galeata si scoasa apa de beu si sa satura. baiete? il intreba dracu. ajuta la munca cimpului lui muma-sa si facea tot felul de treburi. calator atit necajit. ceru di la muma-sa voie sa plece-n lume sa-1 cate pe tata-su. mergea cu oile. Muma-sa se-mpotrivi. om este dracu. Si pleca copilu-n lume si merse. cind veni vremea baiatului sa bea si el. unde soare rasare. trecu piste mari si tari si mai urma dete de-o £ara unde traia o imparateasa vaduva. Dupa namneaz. Mincau La o vreme mergind ei asa printr-o pustietate fara de apa si subt o dogoare a soarelui de sa putea coace oul in nisip. care era cuminte si tare ascultator. ci e drac si iar il infrunta pe drac nevoind a ii calatori-mpreuna. De chin si inima rea omul isi lasa la muierea lui cea cu suflet de napirca si copilul. ajunsara sleiti de vlaga la o ciutura. El vazind cum e-mbracat dete-n gind ca nu e om curat. Bietul om tot ce facea nu eria bun. raspunse copilul. Vazind el ca-n satul lui nu este loc de nici o procopseala. Merse el cit merse. Toate batjocurile astea nu-1 smintira Insa pe copil de la-nvatatura. Caut de lucru si nu gasesc. impreuna. pe care le facea un om mare. zile-ntregi n-a sorbit un strop de apa. nu mai ramase apa si galeata se desfacu de sangi Si baiatu sa-mprieteni si cazu-n flntina — Daca vrei sa bei apa trebuie sa scobori in ciutura. top copiii-1 batjocoreau ca este fara tata si sarac. Iaca ca-p gasesc eu Nu e nevoie de ajutorul dumitale. ama in cele din urma ii dete-nvoirea ceruta spunindu-i sa se fereasca sa mearga insa pe drum cu un om cu {oale verzi si mus- un copil. cu diavolul si merse impreuna cale-ndelungata. asa ca — Eu copil sarac dorul de ma trimite-n lume nu-mi rau — N-am facut rau nima. Cind ajunsa copilul mare de merse la scoala. te-a? faci la tie.

ca este timpul mai potrivita mireasa ar fi fiica unui imparat dintr-o tara bogata. Diavolul capata ca fiu de-mparat toale-mparatesti si-ncepu sa dea argatilor porunci. ii Fiul imparatului chema pe baiatul devenit diavol si-1 trimisa sa peteasca fata-mparatului de la miazazi si sa fie cu bagare de seama ca altfel unde-i stau picioarele ii va sta §i capul. adica diavolului. Cine nu indeplinea poruncile era condamnat la moarte. Mai esti dator sa faci tot ce-ti voi porunci eu. apoi pornira din nou in lume. care de care mai grele si mai nastrusnice. Voinicul lua un solz si lasa de aur in apa.: — Ai beu apa cu asa incredere-n mine ca-n fratele tau. Si asa tot mergind el la vinatoare se-mprieteni cu pasari si animalele pamintului si incepu sa le invete limbile si sa vorbeasca cu ele de tot ce se petre- — Voinice. Ai auzit? si trebuie sa-mi fac si eu datoria mei cei mari. Lua arcul de aur al imparatului. Dupa scurt timp ajunsera la palatul de marmora albastra al imparatului ce se aria tumite la marginea-mparatiei si aci aflara ca imparat eria bas tatal baiatului. — Baiete. 130 . ca noi stanu este lucru pe lume pe care sa nu-1 putem face ? Daca vrei la lumina. Cind auzi asta diavolul sa bucura. scoboara numai. Baiatul scobori din piatra-n piatra pina ajunsa jos in fundul ciuturii si pofta. Insa poti sa afli ca-ti dau dezlegarea sa-i spui tatalui tau ca esti cu adevarat fiul sau numai daca s-ar intimpla sa mori si dupa aia sa-nviezi. Baiatul diavol incepu sa faca pregatiri de plecare-n petit. Mai jura-mi ca-mi vei da inelul de la tatal tau cind te vei sui sus din ciutura. iar diavolul era fiul ce-si cauta tatal pierdut. la Cum ajunsera la-mparat. unde nu este iarna si este tot timpul numai primavara si vara. iar adevaratul nu nu plinga. Insa intii el pleca la vinatoare. sa-ntrista abia stapinindu-sa sa Imparatul sa-1 insoare si ca cea mare si spusa-ntr-o zi fiului sau. ca un solz pestele — cea in toata lumea. fiindu-mi toata viata argat. zise dracul. fagaduieste-mi ca nu-i vei spune lui tata-tu ca esti cu adevarat diavolul la dracii — Auzit si primesc. vru sa vineze iepuri. Se bucura nespus de mult imparatul de sosirea fiului sau si cum nu avea alti fii sa grabi sa-i spuna ca el va fi mostenitorul scaunului imparatiei. copile. Dupa aceea. Tu nu stii. Baiatul o lua. vru sa ia din zbor un vultur mare. ama pasarea-1 vazu si spuse: Nu ma omori. scoase inelul primit de la muma-sa si i-1 dete diavolului. eu Dracu sint il privi si-i zise cum am porinca de pinim lumea si sa mai poti iesi cu adevarat fiul lui atunci dnd il vom gasi. o pusa-n chesa si merse mai departe la vinatoare. nu ma omora. mult te va ajuta cind vei fi la nevoie. Cind colo. ca n-am incotro. dar nu vina nimic. Pasarea nazdravana rupse cu ciocul o pana si i-o arunca. iar din gura prinsa un peste cu solz de aurel cuvinta: ! sint fiul imparatului pestilor si de vei lua de aur. Sarmanul baiat de-acum era drac. el i se-nfatisa aratindu-i inelul ce-1 schimbase logodna cu intiia sa sotie. sub o radinea Pestele se zbatea si plingea. mergind pe cimp la vinatoare de pasari. Pe urma a luat luntrea si a plecat pe Timoc sa pescuiasca. Iesi afara din ciutura. ca-ti dau o pana din aripa mea si de la mare necaz are sa te scoata cind o vei aprinde.

Fata-mparatului sa cam minie de cererea asta fiindca nu-i ardea de maritat. Imparatul furnigilor dadu indata porunca si furnigile toate-1 urmara pe drumul ce ducea la voinicul eel necajit si oropsit de soarta. si puse sa se pastreze bine furniga luata in dar. Toti pestii Dunarii s-apropiara de pod si asteptara porunca voinicului. pe sub scoici. Dupa citeva luni de mers. adica gindurile dracului. Nu statu mult pe ginduri si scoasa chesaua de-i spusa furnigii sa alerge la-mparatul furnigilor cS altfel moartea-1 a?teapta. Sa bagara pe subt pietre. Voinicul care-nvatase toate limbile lighioanelor de pe pamint le spuse sa cate inelul de aur si sa-1 scoata fiindca viata lui si) a armatei sale este legata de acest inel aruncat de-mparateasa. Ca sa chinuie armata ginerelui. cu capul. spusa in cele din urma imparatul furnigilorj care s-afla in capul unui lant lung de furnigi ce mergeau rinduite ca niste soldati. isi scoasa din mina inelul. Imparatul furnigilor. subt 131 . Pestii din nou pornira in lungul si latul Dunarii rascolindu-i fundul insa in zadar ca nu gasira nimic ! ! A treia oara ce-i trecu prin minte voinicului sa-i spuie imparatului pestilor sa cate inelul sub vrun peste batrin aflat pe moarte. de la mare nevoie te voi scapa. pe subt case de cai sau de oameni si nu gasi r a nimic !. li dete-n semn o furniga C3re sa-i fie la nevoie de ajutor. Imparatul pestilor sa ridica deasupra apei si ii spuse voinicului ca nu-1 gaseste Voinicul il ruga sa mai cate o data.Merse baiatul ce merse in fruntea armatei taman atuncea trecea o armata de furnigi ce alte furnigi ce plinsa voinicului le si-1 ajunsa pe o cale pe care si ele in razboi cu calcasa-mparatia lor. Furnigile muncira cu atita iuteala ca la revarsatul zorilor armata voinicului sculindu-se din somn gata pregatita de moarte. porincile ei Pestii jjunaru pornira-n cautare. pe undeva. Imparatesii ii fu ciuda cum de are voinicul asta atita putere sa izbindeasca si nascoci treburi tot mai grele. abia la mijlocul noptii ajunsera furnigile si-ncepura alesul la cele noua ambare pline cu griu. si sacara. marioara si sacara. veni si sa ruga sa treaca pe alta parte ca sa nu-1 striveasca cu arsi sa aflau mata cu cruti armata. merse la Dunare pe un pod de marmora. Furniga-si lua zborul si ajunsa la-mparatul furnigilor bas cind fursira batalia de luasera-n robie cimpuri intregi de armata de furnigi. apoi il arunca in valuri spunindu-i sa-1 cate si sa i-1 aduca la palat si abia atunci se va marita cu stapinul sau. statu si sa gindi cum ar putea gasi inelul de aur ! Scoasa chesaua si aprinsa solzul de aurel din pestele pe care-1 arunca in Dunare. Il enema cu intreaga armata. ajunsa la fata-mparatului careia-i spusa gindurile fiului de-mparat. — Daca-mi tot. il supuse la porunci ce nu sa puteau niciodata-ndeplini aratindu-i ca daca nu va izbindi toate porincile va plati indrazneala si el si armata [lui. marioara noua ambara intr-o singura noapte. ramasa-nmarmurita vazind in hambare griul curat si gramezi mari dt dealurile de neghina. Qnd sa izbindesti intr-o noapte o a auzit voinicul porinca a ramas incremenit cum de e cu putinta munca de ani si ani de zile. Cum drumul eria destul de departe. Baiatului ii fu mila sa striveasca armata de furnigi si dadu porunca sa fie ocolite. din Imparateasa-i dete intiia porunca: sa aleaga griul de neghina. Dupa ce imparateasa pleca. Imparatul pestilor porni cu armata de pesti de rascoli toata Dunarea §i cind colo.

Atunci. Voinicul pregati pinza pentru toti §i imparatul vulturilor scobori din ceri cu toti vulturii pe pamint. 132 . a inchis ochii si a zburat la armata sa. Mare-i fu bucuria imparatului vazindu-$i nora cea frumoasa ca o zina din povesti intrind in curtea palatelor sale sclipitoare cu razele soarelui. De aci soldatii si voinicul s-au legat bine de spatele vulturilor. Vulturii zburara zile de-a rindul peste intinsul marilor si iata ca deodata se lasara la pamint. iar voinicul si-mparatul vulturilor au plecat in cautarea izvorului mortii si al vietii. Vulturii s-au lasat jos si voinicul a mers la palatul imparatesii dindu-i apa mortii si apa vietii. f mparateasa l-a stropit pe voinic cu apa mortii si voinicul a murk. Vulturii si armata ramasera sa se hodineasca. Maidanul imparatului gemea de nuntasi suiti in trasuri de aur gata sa piece. In intimpinarea miresii iesi si ginerele. a umplut-o cu apa vietii. muntii inalti si mari intinse. s-a suit pe spatele vulturului. Vulturul a luat troaca din mina stinga s-a lasat intr-o fintina si a umplut-o cu apa mortii apoi a astupat-o si i-a dat-o voinicului. a luat-o si a zburat departe gasind o alta fintina s-a lasat incet in jos. fiul imparatului. apoi pleca si el la armata lui si se pregati de intors la palatul imparatului tatalui sau. Imparatul in zadar o ruga sa-nteleaga ca nu este frumos si nici bine sa se marite cu o sluga a fiului sSu. intra fiica de-mparat pe portile de aur ale palatului. L-a trimes in lume sa cate si sa-i aduca apa mortii si apa vietii. nuntasii mersera mai incet. aducindu-i la indeplinire porinci ce nu le pot indeplini decit oameni cu puteri nevazute. Voinicul-argat scoase atunci din chesa pana de vultur. isi lega la ochi bine pe toti soldatii si se urcara in spinarea vulturilor. il uda cu apa vietii si voinicul se scutura cerindu-i iertare ca de ostaneala a adormit in scaun. Cind vru sa piece vazu ca voinicul eel viteaz care-i indeplinise toate poruncile zacea mort intr-un scaun de argint. Vulturul il trimeasa ca cate noua topuri de pinza la dugaie. In dimineata urmatoare fiica-mparatului dadu porunca sa se pregateasca curtenii de drum ca ea merge la fiul imparatului de departe sa se casatoreasca. care in adevar era dracul prefacut in om. Merse la el. La-ntoarcere. Ajunsa aci s-aseza pe scaunul imparatesc si spuse imparatului ca ea nu vrea sa se casatoreasca cu fiul sau. iar la dreapta lega o troaca goala si la stinga alt a troaca goala. sa o taie si sa faca pinza pentru a se lega armata la ochi cind va zbura pe arpiile vultnrilor in mijlocul marii. Diavolul care se daduse drept fiu al imparatului credea ca o sa se-ntoarca voinicul la mosii verzi ai lui sfintu-asteapta. Voinicul a legat-o bine la soldul drept. trecuta ape mari si adinci. ci cu sluga sa care a dat dovada de vitejie si mare pricepere. a zburat de i-a dat-o voinicului. Intinse mina miresii si o pofti sa urce scarilepalatului in sala tronului. ii taie capul sarmanului voinic. apoi a astupat-o bine. au inchis ochii si-n citeva zile au ajuns la uscat aproape de palatul frumoasei fiice de-mparat.! un somn cului batrin de vro mie de ani. Apoi i-a cerut sa-i dea si troaca de pe soldul drept. o aprinse si vulturul veni in ajutor. In zadar asteptau soldatii sa vie ca el nu mai iesea din palat. vazind ca din pricina slugei i se strica nunta. gasi inelul de aur pe care-1 dete voini- lar s-a minunat fiica-mparatului de puterile nevazute cu care lucreaza voinicul si a treia oara 1-a pus la incercari ce tree peste firea omeneasca. Voinicul se lega la ochi. fiul trase sabia si in sala tronului de-mparat. Dupa luni de zile de calatorie.

Diavolul iesind din gura lui fugi uiduit de nuntasi de s-ascunsa in adincul nepatruns al noptii. sa mearga-n marginea satului sa ia apa. Ginerile. oare m-am imbatat de-am adormit pe-aici ca un om necajit pe soarta lui? N-ai adormit. 133 . Imparatul si nuntasii privira cuprinsi de groaza intimplarea. Sa stii. La palat incepura pregatirile de nunta. Ama-n fata mortii puterea omeneasca amuteste. Vreau sa-mi indepliniti dorinfa. spuse tinara-mparateasa. Legamintul din ciutura este dezlegat. la fel cu apa cea vie si lipi capul de trup. — — — — ! iubita mea mireasa. SeJasa seara si-n amurg mireasa-i spuse ginerelui: La noi la nunta. mersera de luara apa si cind s-apropiara de palat. Mireasa plingea. Imparatul cu lacrimi in ochi de bucurie strinse la pieptul sau. ca eu sint adevaratul fiu de-mparat. Ce caut in vagauna asta. fiul imparatului ti-a taiat capul si ai fost mort. fiindca am inviat din morti. De acum nu-mi mai este frica de dracul. Mergind ei cu vasele pline de apa luminau drumurile si potecile de stralucirea hainelor lor impodobite cu aur si diamante. spala cu apa cea vie locul taiat. iata inelul din mina diavolului. De-o petrece si-acuma. maria-ta. Imparateasa mireasa a luat troaca cu apa vie si apa mortii si a plecat cu galetile si ulcioarele dupa apa. cind s-apropie mireasa arunca pe ginerile diavol din apa mortii si acesta cazu la pamint fara suflet. care m-anselat de i-am devenit sluga cind am scoborit sa iau apa din ciutura. spuse fiul imparatului. dete foe la toalele si trupul din care iesise dracul si porni o nunta-mparateasca de tinu: — — Pop. cobori incet la el tinindu-se de ierburi si radacini de copaci. cu adevaratul ginere care-i spuse: Eu sint cu adevarat fiul tau. apoi stropi trupul cu apa viepi si voinicul deschise ochii. Povestirea rumaneasca O De Dea Domnu sa pomeneasca Oameni buni ca dumneavoastra. 1-am luat din mina mumii mele.Frumoasa mireasa si ostirea intreaga varsa lacrimi multe pentru soarta cruda a viteazului voinic. Ama. Pot fi fericita atunci cu un sot viteaz si priceput ca tine. pe adevaratul sau copil. Fiul imparatului isi imbratisa mireasa cu foe. la apusul soarelui este obiceiul ca mireasa insotita de o varuica. frumoasa mireasa. pe care 1-au dus in marginea unei ripe linga o apa sa-1 manince ciorile. nuntasii asteptau impreuna cu ginerele si-mparatul. Ginerile si-mparatul turbara de minie vazind-o pe imparateasa alaturi de sluga si imparatul porunci sa-1 ucida din nou. — luna si-o saptamina cind sa punea luna Si uidea ca secera. Cind ajunsa la ripa cea alba unde fusese aruncat voinicul de catre diavolul ajuns imparat. Intr-o fintina el m-a mintit si de-atunci i-am devenit sluga si daca n-as fi inviat n-as fi putut sa devin cu adevarat om si in veac as fi ramas diavol. Pentru a doua oara te-nviez Tii si eu n-am stiut ca puteam sa-i spun lui tata adevarul cum am sosit cu nuntasii. ii lua capul. neavind incotro trebui sa lase-mparateasa sa tie adetul. in timp ce mireasa s-apropie de-mparat. da si nuntasii plingeau de mila ei si a sarmanului voinic. dar pe care le pitulase la varuica-sa. iar el nu este decit un diavol. dragul meu. caci imparateasa avusese grija sa ia si haine pentru so|ul ei. dar eu te-am inviat cu apa vietii adusa de tine.

ei sa nu iese cu el la capatii. Voinicul ramase pe ginduri si de fric5. Multumit de isprava baiatului. asa ca-1 lasa-n pace. Sa intre argat la vreo mosie. Cum 1-a vazut imparatul . Cind colo. se rostogoli de trei ori. gros cit casa. Acolo noaptea zina iesea din ladita $i cobora la Petre de se jucau de-a prinselea. se ruga. zicindu-i: este cai — Mai porcarule. s-a gindit Cind au vazut a plecat spre casa. insa eel mic isi lua inima-n dinti si se duse sa vada ce poate sa fie. dar nu-si da seama ce sa fie cu argatul lui. Deschizi usa copacului si cobori in jos in imparatia balaurilor unde pamintul este pirjolit si fierbe de focul ce iese din limbile balaurilor. Intr-o zi se imbolnaveste el. cum auzi. de se cutremura padurea. poate-i va fi cindva de Intr-o seara ie?i balaurul din lacra aceea. zicindu-i: fost si A uadeva o coliba la poalele muntelui tustrei ciobani la oi. Boierul auzea tropaiala. si sa-1 araneasca. Fiind bun la suflet. Cei mari nu luara in seama tipatul. ai sa si merg sa-mi primesc rasplata. isi lepada camasile si in mijlocul odaii rasari o zina frumoasa ca o fioare. care este poteca ce duce la imparatia serpilor. un balaur la umbra brazilor se caznea sa inghita un cerb mare si frumos. ca de ma si scapi de la moarte. N-are rabdare si deschide. Se mira Petre pastorul §i se-ntrista. se ruga el: — grasuni. Ca sa-1 rasplateasca a inceput sa-i dea aur. ii grai: Uite. sa-i dea lapte vreun folos. sa creasca mare. insa el pe toate le refuza si cerea sa-i dea lada ascunsa dupa usa. vad om umblat — pline de greutati? — Am facut un mare bine sau — Daca-i mergi drept inainte te si chinuit. taie balaurul. da inauntru de un pui de balaur. Balaurul. vezi poteca aceea care suie pe culmea dealului ? Sa urci pe acolo si sa intrebi calatorii. cum vazu voinicul. 134 .balaurilor. Ce sa faca acum? Cine sa se duca la lucru in tarina boierului. nu-mi trebuie. altceva nici eel mai mare balaur. Cerbul. de dupa u§5 ? zise ladita asta. El cum auzi porni pe acea poteca ?i in cale intilni un porcar cu o cireada de — Ba in viaja. ca eu si mai mare bine ip voi face. ai sa dai de un copac fara crengi. ce vinturi fiului $i mina pe tine pe asemenea asa. Il socotea ca este intr-o ureche. baiete. Intr-o dimineata auzira un tipat groaznic — Baiete. Acolo ai sa dai si de imparatul balaurilor. trecut multa vreme de calatorie si peripetii. pietre pretioase si altele. de mare folos iti voi fi mai bine taie coarnele cerbului. Cum o deschide. Zina zise ca se duce ea la lucru. asa — Ce tu cu lada — Daca nu-mi dai faci cum il invatasc porcarul. spune-mi drept incotro te drumul care duce in imparatia balaurului? Spune-mi mai intii si-ntii. taie coarnele cerbului §i balaurul inghiti cerbul. pina mai la urma ajunse la un palat de clestar in care misunau A balaurii.TREI CIOBANI in coliba traiau trei frati. Asa si facu. 1-a recunoscut ?i i-a multamit pentru marea bunatate. i-au dat ladita si ciobanul Bucuros de isprava se grabeste si ajuns acasa deschide ladita. Acasa era sarac si o sa-si ia ladita sa se duca-n lume.

frunzele. In sara urmatoare 1-a pus sa scoata o padure din radacina. pina le iesira ochii. A inceput el sa plinga si sa se vaicareasca fara rost. pe toate le-am ispravit. flacai Slugile sar unele pe el.! Boierul cum a zarit-o asa de frumoasa 1-au apucat tremuraturile. boierule Si trage cocosul boier. El incarca ? si pusca tatalui fac. sadira vita de vie. iar radacinile intr-alta. sa puie tulpinile de o parte. argatii. suflara. precum poruncise stapinul eel lacom. pe cind zina il vede in suparare si-1 chema pe tatal sau. li povesti cum sta tarasenia cu boierul si ce trebuie sa faca. Atunci s-adunara zmeii si se pusera pe lucru. boierule. dar pe toate le impusca. Asezara de o parte trunchiurile. Pleca de aci plingind si oftind. Faina s-o dospesti si s-o coci in cinci cuptoare de piine calda. nu s-ar povesti. $i-ncalecai pe-o matraguna de va spusei o mare minciuna. frunzele de alta. aci a fost. tipind ca din gura de sarpe: — Puneti mina pe si slugile lui. ! in — — Mi-ai adus coroana din mormintul meu — Poftim coroana. o sapara. Cind i-a dus tirnele cu struguri boierului. Cind 1-a vazut trist si posomorit i-a spus sa-si tie firea ca are ea grija de toate. cind se potcovea puricele in locul calului si sarea cit nouazeci si noua de sate. Se bucura norodul si se facu o nunta mare. crengile. A luat un bici din cui. Sisuflara. sa-1 scape de la necaz. Sa faca pe necuratu-n patru si sa scape de el. Acum sa te duci sa-mi aduci coroana lui tata. Apoi sa-i semene o vie si pina-n revarsatul zorilor sa se coaca strugurii. iti tai capul. Sa faci doua parti griu si o parte faina. N-au avut ce sa lucreze pina la cumpana noptii. Boierul drept multamire. de se duse vestea peste noua mari si noua 'tari si astazi inca argatii satului isi mai rup opincile la nunta zinei. Suparat de atitea greutati. Apoi alt rind de balauri se asezara pe suflat peste vie sa se coaca strugurii pina in crapatul de ziua. lata. asa cum a fost porunca. Boierul cade. asa ca i-a pus gind rau argatului. radacinile. Daca n-ai sa aduci intocmai la indeplinire porunca mea. mort de o suta de ani. indata ce-1 auzi tipa o data tare de se cutremura tot pamintul. i-a tras o palma si 1-a imbrincit jos de pe scara. altoira. sloboade plumbii el. ca daca n-ar fi. Pe locul padurii altii sapara de vie. crengile intr-o gramada. cirnira si stropira. GALBINU NAZDRAVAN A fost odata ca niciodata. A chemat niste babe din iad de au framintat piinea si pina la ziua toate erau la locul lor. Balaurul eel mare. Petre iese in margine de sat si-1 striga pe tata-su socru. Mai marele balaurilor cum il zari suparat — — — ii spuse: si Na-ti o pusca si sa impusti boierul se duse tantos la boier. Se povesteste ca era odata un cioban cu numele de Ion. dar si razachia din vie pina dimineata se coapse. sa-i aduca stapinului cosurile pline cu struguri. in loc sa se bucure i-a trintit trei palme. il vazu incepu cu poruncile: Cum Vezi stogurile alea de griu? la noapte sa le treieri fara sa le strici. s-a invirtit de trei ori si toata soricimea si guzganimea de pe pamint si de sub pamint. Dimineata. pe cind zina a dat de el. care ciobanea in munte de 135 .

ci te voi rasplati cum tt-am spus cu cit bine vei dori tu. Vezi. ale le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. Balaurul inghite cerbul si dupa ce-1 inghite. ori nu? Cind coboara. il intreaba pe mos: Oare sfintu ma-si. Ion da buna ziua si pleca mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. care-1 inghi^ea si el ce sa fie acolo? Sa cobor. Da buna ziua. ale tale sint ca ti sint. — Oare intu ma-si. cit vedea cu ochii. Ion si-a lasat oile in stirea lui Dumnezeu si a plecat pe brazda pe care o lasa balaurul pe unde trecea. pe brazda pe care o fac eu. sa se roage ca i-a facut bine si acum vrea sa-1 manince. vede un balaur mare cu un cerb pe se oprise la coarne ca nu-1 mai putea si cit inghiti. Da buna ziua cind ajunge si-1 intreaba: — Oare intu Mosu spuse: — Ale cui ! sf ma-si ale cui sint uleiurile astea de albine ? ii sint. Sa nu pretinzi — 136 . In cale tot mergind da peste un cimp cit vedea cu ochii plin cu uleiuri de albine si un mos care le pazea. ale cui sa fie oile astea ? Mosu ii spuse: Ale cui sint. nimic. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. atit de mare. cu un mos care le pazea. ale cui nu sint. cind ! — Ioane — Balaur ul zise — — — ! ajunge. Odata el trece oile printx-un hogas. Balaurul ii spuse: Nu te teme. Si nu stie pina unde-1 duce balaurul. Acum Ion s-a luat in vorba cu pindariul. In cale tot mergind el intilneste si o cireada de boi cit vede cu ochii de mare. se vede in fundul hogasului ceva sclipind. si-i spuse ce bine i-a facut balaurului. AIosul ii spuse: Sa nu-ti fie teama de nimic unde mergi. Ion a inceput sa se vaiete. ! Da si fringe coarnele cerbului ca-ti voi face cit bine vei dori tu El se gindeste ce sa faca? Sa omoare balaurul? Sa fringa coarnele cerbului? Da si fringe coarnele cerbului. ca nu te maninc. vii la trei zile dupa mine. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. Il lasa pe mosu cu cireada de boi si merge mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. ii spune lui Ion: Acum gateste-te ca a venit timpul sa te maninc pe tine.mic copil. cu un mos care le pazea. cind ajunge. ale cui nu sint. cum a vrut sa-1 inghita si pe el si cum i-a spus ca-i face cit bine vrea el si sa mearga pe brazda lasata de el pe unde trecea. ca balaurul te duce la el acasa si acolo parinpi lui are sa te duca numai pe sus in palatul lor de aur ca sa te rasplateasca pentru binele ce i 1-ai facut pentru fiul lor. DS buna ziua. Merge Ion cit merge si in cale intirneste o turma de oi. El nu stia Cind vrea sa treaca Se intreaba decit oile si el si alta dupa oi. Mosul spuse: — Ale cui cui nu ! si-i intreaba: sf il a cui e cireada de boi ? sint. Ce — Ioane de matase zice cerbul? ! Omoara balaurul vei trai intre coarnele si el: mele si te voi purta ca pe pamint ip voi face leagan pe un imparat.

Spune-i ca mergem sa-i aducem si lui o floare ca asta. zise calul. da buna spune ca vrea sa gazduiasca sara acolo daca se poate. Pina la urma gazda zise ca nu-i mai pretinde sa-i aduca o floare ca asta. 137 . si-i — El ii spune: gasit-o — Am Omul Omul venind pe drum. I-au iesit in cale parintii balaurului. a pus palaria linga el cu floarea infipta la palarie. Incaleca iar pe da cal si porneste la drum §i Merge 1-a el ce merge. Mergind el pe drum. El a spus ca nu pretinde decit pe Galbenu din nouazeci si noua si ! de grajduri. tocmai imparatul balaurilor prefacut in om. nu si nu. fiindca 'Ti~ ai — n era fratele sau. zise: atunci ii iti va sta capul unde-ti stau picioarele. Cind gazda vede floarea. Sa-i dea pe Galbenu din nouazeci si noua de grajduri. Merse el ce merse ajunse la niste palate care straluceau la soare de-tl luau ochii nu altceva. 1-au luat pe sus si 1-au purtat prin tot palatul de i-au aratat toate minunatiile ce nu erau pe pamint. Acolo 1-au intrebat Ce pretinde ca 1-au scapat pe balaur. la o fintina vede o floare cum nu se mai vazuse de frumoasa ce era vorbsi. Intra inauntru cu calul lui si ii pune masa sa manince. — — Opreste calul linga ea si-1 intreaba: Sa iau floarea asta. se duce in grajd la cal si incepe sa se plinga de ce este pe capul lui. fiul lor de la moarte. ba ca-i da cirezi de vite. ci sa-i aduca ale noua iepe cu armasarul lor. Uitai sa va spun ca parintii balaurului era imparatul si imparateasa balaurilor. Cind auzi imparatul. a trebuit sa se tina de Se duce. s-o suceasca incolo. Lasa insa ca nu-i nimic. Auzind aceasta. care era si el un nazdravan. rau de n-ai lua-o. El cere binele cit vrea. ba ca-i da herghelii de cai. la el cazuta jos. ca in calea lui sa-si poata lua calul nazdravan inapoi. Vazind imparatul ca nu poate sa se scape de el. iar calul il duce in grajd. pe Galbenu. aur cit vrea. era mai-mai sa lesine de spaima si incepu s-o suceasca incoa. sau nu? ii Calul spuse: de-i lua-o. ia pe Galbenu din cele nouazeci si noua de grajduri si i-1 da. Cind ajunge acolo i se intimpla cum ii spusese mosul. Ion. iese afara. ba ca-i da turme de oi dt vede cu ochii. rau e de n-o vei lua. il intreaba: De unde ai luat asa floare frumoasa? Ce sa gindeste el sa gazduiasca acu sara. nu aha si bate la poarta. il incaleca si pleaca la drum spre casa. care-1 gazduise era Calul ii raspunde: spus ca rau e de o vei lua. — Daca nu-mi dai mie floarea asta. de parca drumul ce merge se lungeste apucat noaptea intr-o margine de sat. nici asta. Ion se gindeste in sinea lui Asa si asa ! Rau ! Se da jos si o ia. si noua de grajduri ca este un cal Ion isi lua buna ziua de la mo? si pleca mai departe. iar Galbenu era calul imparatului. Iasa un om. Stind el la masa.! nimic decit pe Galbenu din nouazeci nazdravan.

vine si Galbenu si cind sufla o data in cazan ingheata tot laptele de iesi Ion cu gheata pe cap. Iese Galbenu afara necheaza asa de tare de se cutremura pamintul. Atunci — zice calul catre stapin: — iese Iesi afara afara. pina ce armasarul celor noua iepe pica jos. in jos.! Se plinse iar calului ca omul ii cere acum sa-i aduca cele noua iepe cu armasarul lor. Isi face iar lipsa mica si pleaca. si atunci am sa ma ascund si eu in groapa. Mulge Ion iepele si varsa laptele intr-un cazan mare pe care il dete gazda. stapine si hai sa luam si iepele. Cind a sarit gazda in cazan. Vine iar armasarul celor noua iepe. — — eu si Rosu. calul a suflat numai foe peste cazan. Vazind omul ca Ion nu a avut nimic. cum ! E bine si am sa ies spune Galbenu stapinului. Galbenu ii spune lui Ion sa-1 lege cu o batista alba la urechea dreapta si pleca de acolo. in sus. Ajunsi acolo si vazind c5 Ion Ciobanul nu s-a putut pierde ii spune:— Sa mulgi cele noua iepe si sa pui laptele in cazan. Vine iar armasarul. Iau ei iepele si pe armasar si merg cale intoarsa si due armasarul si cele noua iepe la gazda. Isi face treaba mica si a plecat. ca unde-.i stau picioarele iti va sta si capul. Incaleca pe cal si plecara mai departe intr-o pustie groapa mare cit sa incapa calul si el. Iese calul si necheaza inca o data si sare inapoi in groapa. sa se scalde si el si sa sufle calul. se uita in dreapta. iar daca nu unde-i stau picioarele ii va sta capul. se uita in stinga. Calul ii spuse: asta nu-i nimic. cu o falca in cer si cu una in pamint tremurind de minie ca-1 are pe frate-sau de rival la iepele lui. peste toate grajdurile imparajiei si a trait in pace si liniste. In timpul asta Ion se duce in grajd si sta de vorba cu calul. a pus cazanul iarasi la foe. nu vede nimic. in sus. Ion se dezbraca si cind sare in cazan. Atunci Galbenu zice stapinului: — Sui pe mine. se uita iar in dreapta se uita in stinga. Galbenu nu mai sare in groapa si se iau ei la bataie de se bat de dimineata pina sara. nu vede nimic. caci eu am sa nechez o data asa de tare incit o sa ma auda armasarul celor noua iepe §i o sa vina cu o falca in cer si cu una in pamint de o se cutremure pamintul. daca n-o fi traind si azi. Calul spune stapinului : — Acum — Iesi afara din groapa e singele si te uita cum ii este facuta lipsa mica si-mi spui. 138 . A ramas atunci Ion stapin peste toata averea imparatului. Ca eu iar am sa ies si am sa mai nechez inca o data de sa rasune tot vazduhul. Omul -Alb! sari inapoi in groapa. de au ramas din gazda numai oasele. Sui pe mine si sa mergem. Acum sai din nou in groapa ca voi necheza de se va cutremura pamintul. — Nici Acum si acolo sapara o calul ii spuse stapinului: Stai in groapa. Omul fierbe laptele in timpul asta si-1 chema pe Ion si-i spuse: — Sa te scalzi in laptele asta. si se da batut si supus. care-i spune ca ce are sa faca omul. Vine armasarul de se cutremura pamintul. in jos. se uita din groapa si si-i spune: te uita cum ii este facuta lipsa mica.

ii zise: Bine. Afla ea de gunoiul tarului si zgurma in el ca o gaina pina ce gasi un taler de aur pe care-1 dadu lui Rogojel. De sarac ce era n-avea el. Imparatul se mira de darnicia si bogatia necunoscutului si o-ntreba pe vulpe: Asculta. — Marite-mparate. ca are o odaie si mai mare de galbeni de masurat. in moara cea micufa care-i aducea cind si cind cite o lopetica de malai. bag de seama ca ai un stapin cumsecade si darnic. cumatra. De sarac si rusinos ce era la hora ii era sfiala sa mearga ca sa nu-1 vada fetele si sa rida de el. cumatra. i sa facu mila si o facu iesita. vazind-o cit de mult staruie. Se mira flacaul de unde-i stie numele si ca este sarac. iar de bogat intrece pe toti imparatii. numai cu multa cheltuiala se tine doua oara veni iar vulpea. nici camasa pe — — mai aducea lui Rogojel cite o gaina. Cind ii aduse banita ii dadu chirie un alt taler ceva mai mare. Dar vulpea se aduna cocolos intr-un colt si plingind se ruga de flacaul sarac: Rogojele. ca omul nu iese cu dosul la oameni. hoato. Pe urma se duse la imparat. Asa. rugindu-1 sa-i imprumute pentru stapinul sau o banita ca are trei odai pline cu aur si vrea sa le masoare. Merse a doua oara. ci cu obrazul N-o sa ne minjim noi fata pentru o banita? $i asa imparatul ii Vulpea ii si ea cum se — — ! banita. stai ca platesti tu cu blana. O lua si pe aceea dindu-i-o baiatului lui Rogojel s-o pastreze. Si traia el mai mult singur. Bani nici nu vazuse-n zilele lui si se hranea cu uiumul ce i-1 da o moara cu o roata si un cos. Imparatul ii dete banita mirindu-se de bogatiile cumetrei vulpi. nu uita un lucru. cu un par in mina prinse vulpea mincindu-i malaiul. stapinul meu e A 139 . Mai cata vulpea prin curtea imparatului si gasi o paraluta de aur. asezata de parintii lui pe un piriu repede de munte. tinar si frumos. Dupa citeva zile veni vulpea indarat intorcindu-i banita si dindu-i un taler drept chirie pentru ca masurase citeva cara de aur cu banicioara. ii zise ea pe nume. ce nu va cirpiti voi cum putep. imparate. rugindu-1 sa-i dea o banita mai mare. Nu stia cine-i fura din avere? Intr-o zi se puse la pinda. De acum Rogojel avea trei taleri de aur ca nimeni altul in imprejurimi. Imparatul. ca eu am sa te fac putred de bogat. Rogojele.! ! VULPEA LU ROGOJEL Intr-un sat traia un baiat sarac lipit pamintului. Odata a venit o vulpe si i-a furat faina ce-o agonisise cu mare chin. incit se imbraca intr-o rogojina atunci cind iesea prin lume. nu stiti ca ruda omului este punga cu banii? Pai un obraz subtire cum are stapinul meu. cum osava dau eu bunatate de banita la un necunoscut? Imparate. bucatele mele ! $i ridica parul sa izbeasca biata vulpe-n cap si s-o omoare. Pai cum credeti ca si-ar tine el palatele si slugile fara bani? Ehe. nu ma omori. dadu — pare a fi tare bogat Rogojel. Se hranea cu mamaliga si juvetii pe care-i prindea in iazul morii cu o tirna din curpen. de gasi alt taler si pe urma si pe al treilea. ori cocos de-si ospata cade baiatul. Imparatul ii mul^ami pentru chirie si cazu pe ginduri.

se intoarse cu banita pe care li- cine o fi numara banii A un banut de aur inadins pe fundul ei si mai dadu si un taler mare de aur. cuscrulita. imparate. ca-ti vin cu ginerele-n bra^a In timp ce printesa vesela se pregatea de nunta. ce s-a-ntimplat de lacramezi. uite ca vi s-a lipit un ban de aur pe fundul banitii. de sanatate. apoi a treia zi se ivi la palatele cele straiucitoare ale imparatului zicindu-i: Imparate luminate. iaca eu cu greutate il hotarii pe stapin sa-ti ia fata. destul a fost chiria ce ati platit. — Parca e pagin Da ce s-a-ntimplat? tulburat. zise el. dar tare ma tem de naravul stapinului meu. se-ntelese cu imparateasa. tine-1 §i— 1 da stapinului.! ! ! ! ! ! ! acest bogatas care-§i masoara banetul cu banita. lasa. imparate. povestindu-i din fir in par intimplarile precum au fost cu masurarea aurului cu banicioarele si apoi inselaciunea cu galbenii gasiti in guncaiele-mparatului si mai la urma nunta cu fiica sa. C-o zina picata din soare Eu ii zic cu fiica mata. Dar vulpea ii adeveri inca o data $i el o crezu. Cica vrea sa sa-nsoare. Bagati bine de seama — Ca sinteti mult mai aproape — ! — — — ! sa nu ne-auzim vorbe Lasa. caci el: Cite zboara pe sus inca. doar nu ti-o plinge pise ! — — — ! copiii de foame? — De Da-l-as lui Satana. ii zise la plecare: Cuscra. faca-ji domnul multa parte. ia mai incearca poate ne facem cuscri si vei avea o cinste precum ti-e osteneala Imparate. Lasa. un banut sama nu are raspunse vulpea. — De te-ai Bine. drept chirie Imparatul luind banita si zarind lipit un ban de aur zise catre vulpe: Cumatra. cumatra. ! Plocon de pomana. eu am sa mai incerc s-o ia de mireasa pe fiica mariei-tale. ca are de gind sa se-nsoare si vrea sa stie ce bogatii are ? Lua banita cea mare o ascunsa intr-un tufis si peste citeva zile ca si in celelalte dati. casca ochii la tocmeala si nu dupa ce te inseala Fata mea mai mult de jumatate de-mparatie zestre n-are. de noroc. asa stapin. Ia poftim in palat sa te ospatezi oleaca si sa cadem la tocmeala. imparatul si mireasa sa faca nunta Ba imparateasa stiind ce ginere bogat are. unde-i bogatie mare. vulpea ajunsa la moara lui Rogojel. ceru o banita si mai mare ca mai are o incapere cu citeva cara cu taleri de aur si vrea sa o masoare cit mai degraba. de se-nduiosa insusi imparatul si o-ntreba: Ce e. cind el imparat isi si tot nu-i ajung treia oara. cuscra. Rogojel auzind toate aceste lucruri. o-ntreba iar imparatul. i se paru ca-s viclenii de-ale vulpii si rise cu pofta. cumatra. Atunci vulpea ingrijorata ii — zise: 140 . Toate-i par ca se maninca Vulpea isi arunca coada pe spinare si o porni pina la cringul de alaturi de minca dintr-o mortaciune uitata. stai nu pleca. Apoi incepu sa plinga ea cu hohote. Se ospata bine vulpea.

oastea i-a ucis-o si inecata-o. insa lumea-i alunga cu pietre huiduindu-i. sa spargem nunta. vrei sa mi se prapadeasca fata Ce ! ! rasa. se omoara pe loc Pai tot mereu de cind a auzit de printul Rogojel imi zice: Tata. cuscra si mai bine sa facem nunta. lesne inainte. ca n-avem acoperis nici pentru caii-mparatesti? Fii pe pace. hai. Imparatul cind auzi. — Se vede ca am ginere de neam dupa urechile calului — Da. soptindu-i in taina: Cind iesi printul vulpea se apropie Maria-ta. de ma due si ma-nec Sa nu spui vorba asta. ii dadura si un cal si toate se linistira ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic la acel pod fara de noroc. zise printul si vazind cum se apropie ostirea isi lua copiii. Vulpea fugi cu coada-ntre picioare dind veste-mparatului ca nu se mai poate face nunta. asa este-mparate. Vulpea nu se ingrijora de asta si merse prin gradinile oamenilor adunind ca la un car de troci pe care le cara cu Rogojel sub un pod in apropierea palatului imparatesc. nu mai sta ! $i pleca sa-si adune nuntasi. La pod il invata pe Rogojel sa sara-n riu cu tap cu tot si pe apa sa arunce — — — ! iar podul il stricara. vezi c-am venit sa-ti fac un mare bine. — — ne descurcam noi Cind colo. incaleca si cu roibul se repezi la fata locului vazindu-si ginerele luptindu-se pe riu cu valurile si alaturi calul si capetele os- trocile. cum zicea cumatra vulpe Mersera de aci la palat si juca imparatul pina-i crapara cizmele de bucurie ca si-a maritat fata dupa un om asa de bogat. dar cu ce sa ma imbrac. imparatul cela vecin vine cu oaste sa te omoare si sa-ti ia toate bogatiile. Trimeas5 curtenii de-i adusa toale din fir de aur si sabie imparateasca. numai astupa usa cu niscaiva pari si maracini.! ! ! ! : Rogojele. Palatele erau ale unui prin. acuma ce ne facem. zise catre generalii sai: ca e cal de in — Ei frate. cum e calul si stapinu. Tu bag5-te-n pivnita palatului ascunzindu-te. ca niste tilhari inarmati 1-au dezbracat. vorba e asta? Pai craita de va auzi. cumatra. ca am eu grija si nu te afle. zise Rogojel? In rogojina ce o ai Grabeste-te. vazu-n zare niste palate si cu asta ! zise vulpea si fugi mari stralucitoare si fugi acolo batind la poarta. tirii. nevasta si servitorii si se ascunsa — — 141 . vulpea si cu oastea imparateasca plecara la intimplare pe un drum spunind imparatului ca merg la palatele — — printului Rogojel. zise vulpea. nu vezi ca e lasat pielea goala de tilhari? — Cum sa spargem nunta. nu vedeti ce urechi mari are. Apoi mai merse si fura dintr-o cireada de capre un tap si o porni cu el de zgarda sa-1 insoare pe stiipin. da-mi barbat ca plec. Dupa nunta Rogojel isi lua mireasa. iar Rogojel abia a scapat cu calul in josul riului. da ce ne facem acum? — Ce sa ne facem. Vulpea-i da tircoale pe drum lui Rogojel care-i zise-ngrijorat Ei. dovada Vazindu-i calul. iesi din moara si hai pin sate sa dam veste ca te-nsori cu fata-mparatului si sa-i chemam sa ne fie nuntasi Hai. bogat. Bine. cuscra.

nu te supara. cita recunostinta-i poarta. sa tii bunatate de baiat frumos. ti-e rusine la obraz. atita-ti fu recunostinta ta? Sa m-arunci in gunoi sa ma manince ciinii. am imbatrinit. mosule. dar tu uita ca pe unde ai sa-p faci pacate cu mine. eu te facui om si tu asa-ti tinusi legamintul cind voi muri sa-mi faci mormint din marmora si sa ma-ngropi cu doua sute de popi si cinci sute de calugari si cind colo. Mosul era sarac lipit pamintului. Vulpea simpndu-se azvirlita ca o nemernica. sa-p fie pe plac. cumatra vrea sa-1 incerce pe Rogojel. de nu te vei pne de vorba. iese cuvintul. Se poate. iese si sufietul Vulpea ramasa cu fiica-mparatului si Rogojel. doar ma stii sugubat din fire Asa da. baiat inptlept. vrenic si bun de insurat. Mosneagul mai avea un Intr-o zi. ajunsa stapin peste jumatate de-mparape si cumatra vulpe se-mbolnavi greu Cind isi dadu vulpea sfirsitul MlRTANUL NAZDRAVAN fost un mo? care avea un mirtan nazdravan. ca stapinul la barba.! ! ! acolo. iar Rogojel. Stii bine ca eu nu pot suferi vicleniile si prefacatoriile oamenilor Rogojele. o lua de coada aruncind-o intr-un gunoi. neinsurat ? Se poate. cum sa nu sa poata Cine naiba vine dupa un coate goale ca asta. ori sa ma faca careva burduf ? Sa vezi ca eu m-am prefacut. ca daca nu vrei. eu ma due in petit chiar la imparat. nu e o floare la ureche cum crezi mataluta. Si asa se sfirsi viapi cea minunata a vulpei. ma nespalatule. Si cu topi traiau aci fericiti si mulpimip. si-n coada cu ac si fiere ? la stai. mosule. Lasa. Se prefacu intr-o dimineata moarta la usa lui. — — ! — 142 . traind pina la adinci batrinete si tragind nadejde la omenia stapinului. cumatra vulpe. ca sa vada la inapoiere imparatul cit de bogat este ginerele sau. aruncind-o-ntr-un ogas unde-o napadira cinii de-i sfisiara blana la iuteala. mirtanul se dete la mos cu vorbe de infruntare. nu te supara far' de socoteala. Prinpil Rogojel. Intr-o zi. Vulpea astupa usa cu paie si coceni si cind intra Rogojel cu printesa se bucurara de palatele cele mindre si straluritoare. top in picioare si zise amenintator lui Rogojel: Bine. ma Rogojele ! Cu asa recunostin^ te porti cu mine ? Ca albina-n cioc cu miere. N-auzi cum se cearta ma^ele de foame in burta lui? La nora ii trebuie mincare si dichis. vazind-o moarta si cumiros urit. taica. Rogojel o lua de coada. eel sarac si golan. numai sa nu fie vreo prefacatorie. Pe urma vulpea lua ostasii cu sape si lopep si astupara usa pivnipti pentru vecie. ca eu am stiut ca te prefaci si te-am aruncat facind o gluma. casa se tinea in propte §i era acoperita cu paie si acelea putrezite A de vreme. Apoi — Nu — — ! ! Nu cazu la pat. incit Rogojel ramase aci stapin Vulpea drept multamire ii dadu la fiecare ostas cite un pumn de galbeni din lada gasita plina. ca inca n-am murit.

! — — — — Chiar A ostasii lui calari. priveste De cind mama m-a facut. n-are curaj sa tune in Aude baiatul plingind. sa-1 vad. stapinul meu s-a luptat cu zmeii pe slavile cerului si a furat-o de la o zina pentru fiica mariei voastre. stapine. infuleca un soricel proaspat sa aibe de cale lunga si o porni spre cetate intr-un oras mare de aur. Cind pasi inauntru sa-i ia ochii oglinzile. Si iata acum stapinul meu e in zdrente si vai de el fara avere. maria-ta. si voi asa va purtati cu un strain? Rusine sa va fie Ostasii pusera capul in pamint si-i dadura drumul la imparat. sa-mi traiasca ! Sa intre ginerele. ajunse la poarta ! palatului. si aja este. apoi incet. Mirtanul isi pieptana mustatile. orice ar fi si ai sa vezi. asa cum vreau eu. 143 — — . fiindca pin sate si orase se legau de el fel de fel de mirtani jigariti si prosti. cite alte bunatati si bogatii. Dupa multe greutati. Ce e. ii privi pe ostasi drept in ochi tinta si necioplitilor. zina zinelor Pe drum niste zmei se bateau in slavile cerului pe o zina furata dintr-o tara de la capatul lumii. desface — Ce. da o plecaciune cu laba. Mirtanul eel nazdravan mergea in fruntea nuntii. stapinul meu a fost jefuit de tilhari. o facu mototol si pleca inainte. vazindu-1 pe el dolofan si frumos. maria-ta. unde era cea mai frumoasa fata din imparatie. si zice: si graieste: sint sluga Ia imparatul Barba Albastra. Mirtanul nazdravan se opreste in fata imparatului. Imparatul netezeste barba. cu bagare de sama sare pe o masa lunga. insa el ne asteapta in marginea padurii cu mergem acolo cu mireasa sa i-o ducem. aurul si argintul. printesa printeselor. ca zice el. pina noi aur git. ca pe-un ghem. cergi. E gol si pe toti ostasii sai i-a omorit si i-a aruncat in riu de i-a inecat. Nu use. legat si el cu daruri la ea. matasuri. Bandele cintau si nuntasii chiuiau si se veseleau. este mare nenorocire. credeti ca rochia zinei sa-i — Marite imparate. pornit imparatul cu mireasa si carale pline cu podoabe.! : Esti nebun. $i este cu adevarat. Zina de frica sa nu-i rupa rochia din fir subfire de aur o lasa de pe arpia de nor in jos. adevarat stilp al imparatiei. Eu m-am luptat cu zmeii si n-am fost bun de o ceapa degerata ! Asa ginere mai zic si eu. Toate erau imbracate in aur si in pietre scumpe. Alearga. isi linsa blana. Mirtanul se scula. Daca s-a luptat cu zmeii si i-a invins. m-a trimis isi dau aceasta rochie frumoasei fuce a mariei voastre. ce s-a intimplat ? Da el se face ca stie tot ce s-a intimplat. apoi si merita s-o ia. mai baiete. vezi-ti de treaba ne-ar putea pe toti atirna in vreo spinzuratoare. vrea sa o petesc ca s-o ia de nevasta. — — Ba ! Pentru o asa indrazneala eu nu ma las. vaitindu-se la imparat si-i spune: Marite imparate. Cind ajunge la marginea padurii. incepu sa-i mustre va bateti joe de mine ? Vin de la imparatul Barba Albastra sa-i dau fiicei imparatului vostru aceasta rochie de aur furata de mine de la zinele din cer. mirtanul o vazu. Facea zgoande si miaune de bucurie. mai statu pe ginduri si cum il Niste ostasi cum il vazura azvirlira puse piciorul in prag batu cu laba in de pe scara ghiomotoc joe. Trebuie sa fie frumos si viteaz. Imparatul. asa rochie n-am vazut E cea mai frumoasa rochie de pe fata pamintului.

mai nazdravane.! — Lasa. Avem nunta fiica imparatului. urca-te pe coama lui si du-te drept — Imbracati-1 si aduceti-1 teafar la nunta. la ! — Hai. zise mirtanul. se-nsoara baietasul tau cu faci sa dau in vreo belea cu imparatul. Cind s-a apropiat imparatul cu nuntasii si din departare au zarit palatele de clestar poleite cu aur. stralucind in bataia soarelui. Vorba batrineasca: mintea domneste. insa nu s-ar face sa nu-1 aducem si pe tatal imparatului meu la — ! nunta feciorului sau. pe stapin. Mirtanul ii ceru voie imparatului sa mearga inainte sa spuie argatilor de la palatele stapinului sa aiba grija. Bine. a pus si el o sabie la sold si-a pus mirtanul pe umar si au plecat cal. ba eu zic bine ca a scapat numai cu atita. furindu-i tot ce avea in palate. Iar palatele lor cum Atunci mirtanul s-a inapoiat la ginere si mireasa. ca stapinii sai erau niste natafleti. tine-ti firea ca avem si noi toale imbracam ! Imparatul porunci sa sa-1 imbrace pe ginere in haine de purpura de aur si mearga nuntasii putea — Maria-ta. cuscru saracu Mirtanul nazdravan sari pe coama unui armasar si s-a facut nevazut. asa ca au ajuns de pomina. Tot beau. ce ne facem cu copiii ! — — — Zburati prin nori Zmeii — cu ei. fugiti care pe unde puteti. ca vine imparatul cu ostirea praf va face ai mici ? Vai de mine. s-au bucurat cu totii si insusi ginerele nu stia ce este cu aceste minuni. Tilharii am auzit ca 1-au dus si 1-au legat intr-o coliba. si — Aoleu. mirtane nazdravane. ce crezi? misuna lumea de tilhari. Apoi s-a pornit o numta mare. Iar mirtanul nazdravan a purtat si horele inainte si cu intelepciunea lui i-a procopsit pe stapinii sai si i-a purtat de grije imparatiei. mosule. ca nuntasii s-au inva{at pe trai bun si petrecere si cuscrii la fel. astea sint palatele mirelui Bucurati-va si va veseliti. in timp ce stapinul lui se ana in trasura linga frumoasa mireasa. mintea imparateste se infierbinta ! 144 . omoare — Asa asa sa-1 e. iata. si e. ma — Suie-te pe mosule taci. ca a dat procopseala si bogatia pe capul la casele zmeilor. s-a inchinat in fata imparatului si i-a pupat mina zicindu-i: Prea inaltate imparate. ca mirtanul nazdravan stie ce face. slavile cerului. Mosul s-a imbracat in toale imparatesti. mare naiba fasuiu. auzira luara zinele furate in brate si copiii si dusi au fost in au ramas goale. mincau si jucau cu danpi inainte chiuind de bucurie. Si eu unul am apucat de am purtat o hora inainte si toate printesele isi dadeau coate. mai sa-1 baiete. Mirtanul eel nazdravan o lua de goana inainte si ajunsa in palatele de clestar ale zmeilor. tine un cal. nu mieuna degeaba. cu beutura si purcei fripti si nunta cu dt cu atit se prelungea. inainte. Cind a ajuns la casuta saracacioasa a mosneagului 1-a gasit numarind boabele de fasui sa le bage-n oala. in toate Jarile si nu le putem da de capatiiul lor. lasa la vostru. si Mai fratilor. degraba si pitulati-va prin nori pina ce nu va ajung.

cine da pe alalalt moare de sete. el o arunca pe spate si fuge cu ea si fuge la imparatul Verde? sa-i dea fata. te duci dupa pasarea de aur. A sunat din corn si a venit imparatul. bre ? Iau calul ca sa-1 dau imparatului sa-mi dea pasarica care mi-a mincat merele de aur. — Verdes-imparat. Ziua marul inflorea si lega. Cei mari au dat pe drumul pe care se moare de foame. s-a intapat si s-a trezit. Acolo lupu i-a zis ca nu-1 mai lasa si s-a dus lupul. s-a pitulat sub trandafiri si cind trece fata imparatului cu fetele pinga ea. Te due eu finca pina la tine n-a indraznit nima sa vie. vede el colivia de aur. a dat de maracini. ma. Zice el ia sa ia el si colivia de aur. ca n-ai ascultat. i-a venit somn si a adormit. Cei doi se intilnira si venira indarat. cind a ajuns acolo i-a zis sa ia numai calul fara capestre. dar sa-mi aduci calul lup sa plinge: Vine — Ce ma? — Luai ma prinsa m-a trimis dupa calul faci. s-a dus eel mijlociu. Baiatule. a pus pe linga el maracini si cind a cucait.LUPUL fost un om care avea trei baieti si el mai avea un mar crescut in balegar care facea mere de aur. Cind colo. Au luat toti cite trei cai. altul pe drumul unde se moare de sete. Cind la mijlocul noptii. Ai sa mergi dupa ea s-o prinzi. vine o pasare de aur si culege merele de aur. cine da pe drumul al treilea ii maninca lupul calul. da el eel mic. da noaptea sa cocea si nu stiu cine le fura. El e mai smecher. Da el cind a vazut capestre cu nestemate a luat si capestrele. Da lupul i-a zis: Eu stiu unde te duci . i-a furat merele si marul i-a ramas gol. colivia la Da lupul il duce f i-am spus eu sa nu iai capastrul ? Atunci a plecat el la fata lui Ros-imparat. Da colivia avea sunatoare si-1 prinde acolo A A A — : — — : imparatul. da a venit cineva si i-a furat merele. da el pe drumul pe unde-i maninca lupul calul. dau. a apucat-o de-o pana si pasarea a zburat. daca-mi aduci fata lui Rosu-imparat. Si acuma feciorul eel mare i-a spus lui tata-su ca el se duce la noapte sa vada cine le fura merele. da in lungimea satului era o tabla cu trei drumuri pe care scria cine da pe drumul asta moare de foame. S-a dus si a stat pina la miezul noptii. El binisor s-o prinda. da pasarea la rege in colivie ! I-a spus sa ia numai pasarea fara colivie. lui Verdes-imparat. — Ce ma — Pai mi-a mincat merele de aur. 145 . cei mai mari. doua zi. fi-1 dau. ? "Ti-o la lui si e. Ce faci. n-ai cetit tabla ? Da-te jos sa-ti maninc calul. S-a dat jos si i-a mincat calul. A incalecat el pe lup si au ajuns la un rege. iar te prinsa ? — — — Merge — Ce. el trist la lup. mersa mai departe pe drum si-i iesi lupu-n cale. si si imparatul cu calul. Dimineata s-a dus la tata-sau si i-a povestit. treia sara s-a dus si copilul eel mic. da tu mi-ai adus calul de m-am saturat si eu odata ca tare jigarisem. Pi la 12 noaptea a venit cineva. ca sa-i dea in schimb calul.

cazind la pamint. noaptea se darima. Zina era frumoasa. toti calari pe un singur cal. Ba mai spuse ca da un corn din imparatie aluia care va prinde pe raufacatori. ce se zidea ziua noaptea se farima. nima n-a trecut ca sa-i maninc calul si eu am rabdat de foame si de acuma nima n-are sa mai treaca in afara de tine si sapa-mi groapa ca sa mor in groapa. ca de citi am stau aici. Ce sa fie? Cine-i darima lui noaptea zidurile manastirii? Dete sfoara-n Jara. Dimineata doar gaseau zidurile pravalite la pamint. vestita biserica. ca buturuga mica rastoarna carul mare. lupu le zisa: Acum dati-va toti jos de pe cal. El s-apropie . La miezul noptii il apuca un somn ca din senin. ca ceva este necurat la mijloc. Ce ridicau ziua. asa ca multe se suira pe omul acesta. Bine. ca lumina de ea si o prinde de codite. care-si pusese-n gind sa ridice-n lume cea mai mare si A adunat de pe fata pamintului noua mii de mesteri mari. Dupa aceea au pornit sa lucreze mesterii si calfele. maria-ta. Se chinui cit se chinui si un miros frumos simp si adormi. Pe urma a adus tot lupul singur de a furat si pasarica si de acum si lupul si ei doi si pasarica erau in mina fetii. merge la-mparat. Iar ei au plecat la ta-su cu pasarea. le-a zis. eel sarac isi lua arcul. graindu-i: Prea inaltate imparate. — — ! — — Incearca^ dar eu n-am Omul nici o nadejde. intr-o imparatie mare. Sa-ncerc. strigara birovii de pe culmile dealurilor.! lupul vede ca ei se iubeau si zice: stati voi aid. Un om sarac isi ia si el inima-n dinti. numai ca toate se incearca fara rost. cu parul lung auriu. darima lucrarea imparatului. sapa-mi aici o groapa mare. au facut semnele crucii pe vatra manastirii si i-au pus cu mina lui pietrele din temelii. se batura tobele. 146 soarelui. dar uite. i-a dat brinci si a tras pamint piste ele. Cazu pe ginduri si imparatul. Zis si facut Multa lume capata curaj crezind ca o sa se procopseasca cu vreo palma de pamint din imparatie stind noaptea la pinda. Mersara si ajunsara unde mincasa lupul calul. lasa-ma sa incerc si eu sa pazesc si sa aflu ce duhuri necurate fac asa de mare paguba si necaz imparauei tale. ar fi trait un imparat mare. pina aproape Cum de zina. N-au izbutit ei viteji si voinici tineri buni de vina. incearca Esti slobod sa incerci. sa auda lumea si tara ca mscai dusmani neispraviti. Isi da seama ca nu este de-a buna. de cind cu lupii ai albi. ca ma due eu singur §i-i iau calul imparatului fara sa-i iau capastrul. Se cobori din cer o zina si incepu sa darime zidurile. I-a sapat baiatul groapa si i-a dat brinci in groapa ca sa moara lupul. Apoi el s-aseza intre alte musuroaie de furnici. muscaturile de furnici se destepta din somn si o lua pitis-pitis. toti adormeau si nu vedeau nimic. calfe* si zidari. incinsa sabia lui si la cele patru cornuri de temelii puse musuroaie de furnici. simti Furnicile se izidira care incotro. omule. li dau inainte cu lucrarea dar in zadar. Da — la — PASAREA ZAMBILA Cica odata de demult. dumneata un slabanog zdrentuit. dar degeaba.

serpii. toate pietrele se prefac in oameni. — Nici moarta nu Asta sa — Te rog. Stai ! la stric nimic te las ! stii sarac. oamenii. A facut farmece si a impietrit tot ce-a fost frumos si a avut viata. . De copac era legata o zina cu coadele ei lungi. Oamenii prefacuti in pietre se sculara si pornira la lucru. cu un dinte-n gura si un corn in frunte umbla in tara asta cu maghii. florile. Dimineata ii povesteste de-a rindul imparatului cele intimplate. ca-ti spun care este taina tainelor. Imparatul avea trei iii mindri. ai si viaja. Cind auzi imparatul ca i-a fost zina la mina si i-a dat drumul a fost din putin sa nu-i ia capul. Atunci — O fiarele. Adasta el trei zile si aude pe-o aripa de nor un cintec frumos care s-apropia de pamint. pasarile prind aripi. florile capatara boboc si miros. Zina care era pazit5 de cei trei iepuri ii spuse sa mai astepte ca peste trei ani iar va veni sa cinte o data. incalecara armasarii si dusi au fost. au pus miinile la ochi si s-au invirtit de trei ori si in ce loc s-au oprit intr-acolo drept au pornit fiecare voinic. el ii zimbi si z se: va invia padurea. Pe de laturi o pazeau trei iepuri urecheati si fricosi. se arunca asupra pasarii s-o piarda ca sa nu mai cinte. Fratele eel mic. Cum o prinse. S-au asezat sele-n sele. Era Pasarea Zambila. Ce era sa faca ? Trebuia sa a^tepte trei ani pina la SiriZiieni. Dar un vultur cu cioc de fier n-o lasa in pace. sufletul Ca mi-i drag ca Pasarea Zambila cinta peste tot si minune. omule. om inima da-mi nu ma omori. moarte. vitele. atit de turbat in minie era. — Cinta-ti zina. si va invia lumea din morti si iar o va fura vulturul eel negru din cer. Ii spusera imparatului ca ei se due s-o aduca pe Pasarea Zambila. mai istet din fire.! ! ! — ca te-am prins De mine nu mai scapi — Lasa-ma. izvoarele se dezleaga si ciu-g. Fata adasta pina ce adormira iepurii si-i povesti ce este in imparatia asta. au mers pina ce au ajuns intr-o tara mare pustie. dar fiecare se grabea inainte sa dea de Pasarea Zambila. baba rautacioasa. Cum incepu ea sa cinte. Tu esti trimis de Dumnezeu. ursii. Tata-su le dadu bani si-n desagi de-ale gurii. iarba inverzi. codrii capata frunze. Al patrulea iepure ii da apa si hrana. leii. iar. cintecul. cimpia si roadele pamintului. Merse fiecare inainte. sa caute Pasarea Zambila s-o puie pe aia sa cinte mai intii in biserica si dupa aceea sa intre lumea la rugaciune. ca sa scapi omenirea asta de la rau. si fara grai. Se mirara ei. iar se impietri toata omenirea. Copacii. cintind cu un glas frumos de inger picat din cer si to|i tot ce era impietrit invie ca prin 3 mortii ies din pamint. ca de mila mea vine aici Pasarea Zambila si-i vine rindul ca sa cinte. lata ca vine Pasarea Zambila. Dar sa astepti pe-aproape. Acolo in tara asta. ca de matase si plingea. cinta si zboara. merse si mai mult si ajunse la un copac mare. Sa nu te indepartezi ca te impietreste si pe tine. Sa-i spui imparatului ca atunci cind o sa se slobozeasca biserica. fiarele incepura sa se manince intre ele de fcame. oamenii. ca-p jur ca de-aci incolo n-am sa mai imparatului. iar Pasarea 147 . frumosi si curajosi. toate erau impietrite. necazul necazurilor. zidurile au sa se surupe pe omenire si toti vor muri cu imparat cu tot. Numai ca sa scape cu bine. tigrii. pasarile si izvoarele toate erau oprite de o zina rea pe loc si facute stei de piatra. De aci incolo zidurile se suiau mindre catre cer si nu se mai surpau. Omul eel sarac se-ncrede-n zina si-i da drumul fara sa-i faca ceva. Mai era putin pina la slobozirea bisericii si nu se da de Pasarea Zambila. Au mers ei.

tina adinca. Baiatul trage cu arcul drept la vulturul cade si se face loman. Mai inainte de nunta se batura si mijlocasul il omori pe fratele ! eel mare. El merse drept la imparat si-i povesti cum 1-au lovit fratii si 1-au aruncat in fintina sa moara. zina la fel. ca in loc sa cinte. Cind colo. ii pun gind rau si intr-o noapte il omoara. Tocmai atunci sosi la nunta si printul eel mic imbracat in sarica. Era chiar in ziua nuntii cind trebuiau cei doi tineri printul eel mijlocas si zina sa se cunune la o alta manastire. Au fost poftiti imparati. imparatul era judecatorul. opinci si haine ciobanesti. ca aduce o zina si Pasarea Zambila. Ei spun la Pasarea Zambila si Zinei ca pe amindoua le vor omori daca vor spune imparatului ca ei 1-au ucis pe fratele eel mic si ca ei sint cei mai viteji din imparatie. Pasarea Zambila. plingea si el. Astia cind 1-au vazut pe eel mic ca este mai curajos. Zina insa plingea si nu voia sa se faca nici o nunta. Cei doi frati incep cearta. Printul intreaba pe zina. mic Apa Un imparatului. dar se intrista auzind ca fiul eel mic a fost aruncat de niscaiva tilhari intr-o fintina fara fund si acolo s-a prapadit. Fratele eel a fost aruncat aproape mort de catre fratii sai intr-o finnefiind adinca el s-a trezit de raceala si a strigat ajutor. Pina la urma ajunsera la cearta si bataie. gata s-o casa sufletului cer. si amindoua ramasera tacute si triste gindindu-se ce rautate poate sa fie intre oameni Ajunsi la imparat se laudara cu isprava lor si povestira nascocind fel de fel de minciuni. chiar si frate-su si cu imparatul. se temea sa spuie adevarul si tacea. Pasarea Zambila vazuse toate dar se temea si ea de razbunare. ca sa auda toata lumea. Ciinele a luat-o inainte iar ei dupa ciine. apoi in toale imparatesti scsi si printul eel mic si voinic.Zambila cinta. In piata cea mare a cetatii. omoara iepurii care o pazeau sa nu fuga si cu amindoua se duce sa se intilneasca cu fratii sai. care le-au scos din ghearele zmeilor si le-au adus la curtea imparateasca. Cind 1-au auzit in fundul fintinii vaitindu-se. Imparatul in zadar o suia pe manastire sa cinte. ca sa nu se darime biserica. Calatoresc ei vreme lunga sa le-ajunga pina ce se intilnesc cu cei doi frati. Veni timpul sa slobozeasca biserica cu noua turle. Suira Pasarea Zambila pe manastire sa cinte mai intii. i-a luat oi la casa si ei Atunci baiatul cu turma de palat cele intimplate. facindu-si socoteala ca este vreun semn dat de Dumnezeu. La nu se tragea nici o nadejde ca prinpal eel Cine te-a scos din miinile celor patru iepurasi care zmei prefacuti in iepuri? singur. dezleaga zina legata cu coditele de copac. Amindoi o voiau si nici unul nu se lasa in voia celuilalt. la locul de unde se despartisera. Apoi in loc de nunta ceru mai intii sa se adune toata lumea din imparatie si sa se faca judecata fratelui sau ucigas. plingea si poporul cum o vedea plingind. — — Tu te robisera si erau 148 . Lumea adunata credea ca se va face judecata pe sprinceana. i-au lasat in jos o fringhie si 1-au tras a far a la lumina. pasarea plinge si tace.. inalta pina la cer si poleita cu aur. Pasarea Zambila se intrista. ciine ciobanesc a auzit si nu s-a lasat pina ce nu i-a dus pe pastori pina acolo sa vada ce este. Printul eel mijlociu se puse cu zorul sa se insoare cu zina cea frumoasa. Vine vulturul din prinda si asta. Ea desi stia ca printul eel mic fusese omorit chiar de acest frate mijlocas. Imparatul se bucura vazind Pasarea Zambila. iar Ea. regi si printi din toate imparatiile asa cum este adetul la nunti. scoborind ca o sageata ca uitase de ziua pe Pasarea Zambila. ca sa povesteasca mic o sa mai calce pragul casei. singurel cu sabia. El aduse zina si Pasarea Zambila. care sa se insoare cu zina cea frumoasa.

Se sfinti biserica si se cununa zina cu fiul eel cuminte si viteaz de se bucura intregul popor si bogat si sarac. intrebati pe Pasarea Zambila. Baba da-i pe el sa fie afurisit si marturisit. Se duse mosneagul la mai. pentru dreptatea ce s-a izbindit. care vrea sa ma de mare te-a aruncat nu ajutat Dumnezeu. cu ciocul de el este voinicul eel viteaz — Dar cine a mai vrut ma omoare — Fratele mijlociu te-a injunghiat cu sa ? eel cutitul si eel mare te-a aruncat in put. du-te si cere-i pestelui de aur sa-ti dea o albie. astepta. put. da-mi drumul. printul eel mic ruga Pasarea Zambila sa zboare pe biserica de aur si sa cinte. arunca mosu undita si prinde un peste de aur. Lumea adunata a cerut sa-1 omoare si a sarit minioasa pe el. Du-te. mai omule. ca n-are minte si cite si mai cite vorbe urite. Facu nunta imparateasca. Si jucara toti prin tinda Cu picioarele prin grinda. Pasarea Zambila si incepu sa cinte cu un glas frumos si duios. Mosu mergea cu undifa si prindea cite un juvete. La coconi sa pomeneasca. saraci lipiti pamintului si traiau la o margine de mare. mosule ? Te vad trist Sint trist ca baba m-a certat fiindca pentru fapta aia nu ti-am cerut ceva sa — — ne imbogatim? — §i ce cere — Cere o avem ? albie. de picau frunzele pe jos. ce astepta si veni pestele — : — in prundis. Pestele cum s-a vazut in undita a inceput sa se zbata si sa vorbeasca de parca avea glas de om Mosule. Atunci imparatul a poruncit sa-1 ia pe ginerele ticalos sa-1 lege de patru cai salbatici si in fata mulpmii sa-1 spintece-n bucati. 149 . dindu-i libertate si viata. ca-ti voi face si eu vrun bine. intrebindu-1 E. Odati. cine a omorit vulturul lovit cujitele si ? ia sotie. Mosu i-a dat drumu uitind sa ceara sa-i faca si pestele lui vreo bunatate. iar eel in nici i-a fier si a scapat-o din robie ? Imparatul a intrebat-o si pasarea a raspuns ca care a scapat-o. Si jucara toti pe loc Cu povestea din Timoc ! PESTELE DE AUR A fost un mos cu o baba. Cind ajunge acasa n-are de lucru si-i povesteste din fir in par babii. sa si noi in ce spala camasile de cilti. Dupa asta. Asa si facura.: ! : — Cine m-a cu m-a aruncat in put — Fratele tau. Atunci imparatul a intrebat cu glas tare poporul adunat sa-i spuna. ce pedeapsa i se cuvine unui fiu atit de ticalos pe care nu-1 mai socoteste vrednic sa-i fie fecior si mostenitor. Baba ii frigea pe carbuni si asa isi petreceau din greu bStrinetele. de aceea — Marite imparate. Iar bucatile din trupul lui sa fie duse in padure si aruncate fiarelor. macar atita fa si tu. ce e.

pestisorule. mosule si cere-i sa ne faca pestele de aur o casa. baba pe el. mosule. la spune ce porunci ti-a mai dat baba? Cica sa-i faci vite cornute. mosule si tot suparat te vad. Sa te duci tontolocule si sa-i ceri de data asta sa ne umple maidanul cu oi. care pina la urma are sa-i cear5 si steaua de pe cer. cine o sa le araneasca? Baba cum il vede se repede la el cu o falca-n cer si alta in pamint de suparare. Du-te si ai sa ai si argati sa te slujeasca ca m-ai scapat de la atitea. dunga tinzii sta o albie de plop noua-nouta. mare. — Pleaca mosu iar suparat la marginea marii si asteapta sa vie pestisorul de aur. mare cu ferestile in soare. — — — Sa-mi dau — Bas asa Da de unde — Asta e o mosule — Multumesc. Se pune pe capul mosneagului iar Fugi indarat. oi. vaci. c3 altfel cu baba unii maidanul plin de slugi. Cind ajunsc — — vede. Baba insa. lemne. ma prostule neispravitule. nu unul. se due la moara sa macine si cite si mai cite Sta mosu incremenit la toate minunile astea si isi zicea in gind ca nu e de-a buna cu baba asta. Cum il du-te acasa ca acasa. maidanul plin de boi. sa iertare. ca baba. bibilici. vede o casa alba. nima-n sat sa n-aibe ca ea. altii si taie 150 . Cica sa-i faci si ei sa se bogatie. Cum il vazu. altii tasala. gaini. Bine. Se duce mosu acasa si cind colo. stii ? ! taina. in locul colibei proptite cu pari. Unii mulg vacile. pe — Bine. — — — eu o muiere proasta cum sa — Ma daca era capatuiesti? — Fugi. ca destul ai facut pentru el. se fac voile. cine o sa le pazeasca. stiu de ce De ce? nu stie cum ci multi ci si averea e sa-nceapa vorba de rusine. giste. ca e un Tindala. Mare minune e si asta si tuna in casa bucuros. se bucura si mosu. baba ti cum dai nu e multumita. Iar se-ntoarce la pestisor tisorul il vede si-1 intreaba: Unchesule. ceri ! ai venit sa-ti argati. oare multe si pasari multe. De ce n-a cerut un lucru mare si scump. ca asta n-o scot la capatii. Se bucura baba. oare. rate. incepe cu vorbe de ocara. vite mari si pasari sa n-aiba nima-n sat ca noi. Se mira mosu si cazu pe ginduri ce-o sa se faca el cu atitea vite. curcani. golumbi si cu toate ielea. Iar ai venit. Se duce mosneagul la marginea marii si asteapta pestele. iar nemultumita. da-i: Ajunge acasa aduc apa. ca e un Pacala. Trebuie sa te-nvat cere-i si argati. — Pestisorule am sature de o casa — Bine. Pes- pe stapini. te si si altu stia ce sa ceara. Cind ajunge mosu aproape. unchesule. Baba cind il vazu.: ! ! p se va implini dorinta. sta si chibzuieste. du-te acasa ca ii zice: taica. mergi sanatos ca si asta oi face. ca nu se pricepe ca ea sa ceara.

Dar nici cu asta nu se mulpimi. ca mosu ce sa faca de cind iel a ramas singur in casa? Intotdeauna la culcare si sciilare s-a rugat la Dumnezau sa-1 ierte si pe iel ca nu poate sa traiasca singur ! Mosu s-a nacajit sa traiasca asa greu. Baba sta cu mita pe vatra si blestema pe al ce i-a luat averea ?i bogatia pe nedrept. — Sa duci indarat — Babo. nu se multumeste cu ce are Du-te acasa ca si pofta asta i-o fac. asa ca A intr-o zi. sa-nchina. cum o vazu. Eu ia-ndarat meu. Mosul. N-a avut nima in sat. — Ce mosule e ceva nemul jamire — pestisorul Auzi ce naroada. Mergind mosu pin padure. taica. ceva sa sa sparga cu toporul. iar pe mine sa ma faca imparatita si pe tine imparat. nimic din case. mosule. cu puteria ta. taichii ! zice cica s-o faci pe ea impara- si doresti. Ce bine o sa fie atunci O sa se mire lumea si tara de ce sint eu in stare sa fac Merse el plingind si asteptind sa iese pestisorul de sub val ca sa-i poves- — Hai. teasa — Tu cum mosule? — Bre. — Nu. unchesule. da si rau sarac. pe mine imparat. destul era batrin. cu porcul meu — Bine. eu am crescut cu pupln am gaina mea. Asa scapa mosneagul de gura babii si baba de atitea bunatap. Cind ajunse mosu la bordei. din palate. hai. sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. Ajuns acasa vede baba cu argate in dreapta si-n stinga. pina ce-si dadu sufletul de suparare zgripturoaica. fost si trait bine in bordeiul si zic. tontolocule. nepoti si baba la mos. sa-mi umplu si ieu traista » mosu ! 151 . nu avea care sa vada de iel. iel loa de acasa o traista pe umere si un topor si pleca dupa buturoage de-ale mici. ama fara lemne n-a putut. 's facu o cruce cu mina a dreapta. daca asa p-e dorinta. asa ca eria mosu singur in casa. asa am ? Iar ! Iar. asa traiau de rau. din vite. Sa te duci si sa te grabesti sa-i ceri palate-mparatesti. pestisorule — Vrea argate.! : ! roaicele. Se duce mosul acasa si cind colo. se puse pe el cu cearta si bataie. iar ea da la porunci. POVESTE DE UN MOS CU O BUTUROAGA fost un mos batrin care ramansese singur in casa: ii murisa toti copiii. prea multe — Du-te. sa fac. nurori. tot ce i-ai dat s-o saturi. sa-i aduca lemne de iarna si faina de mamaliga. vrea sa fie boieroaica. Cum il vede pestele stind pe mal iar oftind ii zice nu te lasa baba ? — ! ! teasca supararea. Mosu. din argati si argate. ciocanind prin buturogi ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda. te si sa-i ceri sa-mi dea fi si mie argate asa cum au boie- ceri si n-o bine ! venire-ai invirtindu-te si si rasucindu-te si fa ce-ti spun. e. ajuta-ma sa sparg cu toporu buturoaga asta.

da si cu lemne. ce pot sa aduc » Da mosu al luminos se roaga de saracul de mos sa nu-i sparga casa ca-i da ce cere saracul de mos. bani n-am. Mosu lo galbinii. pascut de iarba. lo mosu banii. in doua baligi gasi doi bani. Mosu de dragu magariului. sa iai sama in toata baliga ca ieste citi aranesti coseria ». si cu toporu. facu mosu o gramada mare de b§legar torit. saracule. Tu sa-I iai cind Saracul de mos cu mare drag si multa voie auzind unde ie magariul sa-nchina la Dumnezeu lui ca di-acuma inainte nu mai merge pe picioare. mosule. sa dusa acasa sara. Dimineata mosu minca o felie de mamaliga cu niste zama de linte. Da intr-o zi. si platea la cara cu boi. vine un bogatas pina la mos si-1 intreaba vrea sa-i \anda torul ? Mosu sa gindi mult si spusa « vind ca n-am loc nici mosie : unde sa toresc cu iel ». griu. insara. ii pusa iar in cirpa si asa porni mosu sa-si vina la socoteala. da si magariul pastea pe poiana cu streangu dupa iel. Lo magariul de un curmei si pleca cu iel sa-1 pasca da si sa mai adune \Tun lemn uscat de foe. Porni bogatasu sa care toru cu carul incarcindu-1 de baligari. da magariul porni sa-1 linga pe saracul de mos. si un galbin. ca mult ieu sint si sarac. Aduna mosu bite uscate. de spargi cu toporu casa mea ».Dupa ruga mosului ridica toporu sus si dete o data in buturoaga. ia-ti traista cu aschii si incaleca-te pe iel. nacajitul de mos. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. du-te de ia-1 de streang. Si in dimineata a de doua. sa-1 pupe pe magari. loa mosu pe torn magariului. luminosule « Mosul al luminos stia ca-i trebuie la saracul de mos multe ama mai intii. inchisa magariul in satra. stapin al magariului. fara copii. nepoti. da aranind baliga la magari. mosu aranind satra magariului. ma doare picioareli si selili ma nacajesc cu o traista. [dincolo de cring si vazu [poiana verde de iarba. ce rau ti-am facut tie. cum a ramas fara baba. Mosu incepu inchinindu-sa domnului si il ruga de sanatate la mosu al luminos pentru ce 1-a podarit cu un magari. avea mosu bani si cumpara porumb. Porni saracul. buni bani pe tor. iara sa-nchina domnului si pusa mina pe streangu magariului si-1 trasa la iel cit putu. pe magari. Petrecu mosu asa bine cu magariu multi ani. saracule. Mergind tiris mosul de dragu magariului. « Iote. rindu la magari ie asa noaptea cind doarme magariul ! : : << ! : ! : sa caca. Mosul sarac porni sa povesteasca la alant mos cum e rindu. sparsa un nod bun. aproape pusa mina pe magar. Mosu pusa traista plina de bite uscate. ii lega intr-o cirpa. Mosu avu o satra batrina cutrupita cu paie si cu feriga. aschii. dimineata in varsatul zor'ilor. cumpara lemne si traia mosu bine mai decit altii in sat. pana mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. Sa ogodira. Saracul de mos spune « da-mi ce vreai tu. intr-o baliga mosu gasi trii galbini. n-are care sa vada de mine. iel porni sa-i arinjeasca satra cu o furca de lemn. asa sa cumpar lemne si nu pot sa due. dincolo de cringu-ala ieste o poiana cu iarba verde. facea faina. galbini. Pleca saracul de mos colo. iote magariu colo. iaca iasa din buturoaga altu mos luminos ca soarli si luminosu de mos zice la alalant mos asa « Bine. ceva mai sparsa. sa nu mai vii la buturoaga-asta sa-mi spargi casa mea. sa dusa in satra sa vada ce face magariul? Sta in picioare si minca niste iarba ce i-a pus mosu intr-un colt la satra. ducea bucatele la moara. clece. umplu traista. da a ramas citi un galbin pin 152 . mosul s-a sculat de noapte. da sa stii. ca sa nu mearga pe picioare ii da un magari. Mosu pusa traista pe magari si pleca acasa cu magariul. sparsa o aschie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturcaga aia mare umple mosu traista. acolo magariul paste si are la iel un streang tiris dupa iel.

Intr-o sara mult inourata de ploaie si era mare negura. cobori traista de pe magari jos. da porni si un vint cu ploaie mestecata. Intr-o zi. da sa gindi sa nu fie judecat pentru furat. da mosul tot mai bine petrece. La mos i-a iesit din gind cum a fost dintii rind la traiul al bun. cind s-apropie vazu mult singe. ia sama la magari. baga magariul in satra. ssi vada de unde ia bani galbini in baliga magariului. n-are bani sa cumpere. : 153 . barem vro cinspreze zile si sa sa intoarca iar acasa cu magariul. oasa si tavalitura de magari. sa-ntoarsa acasa si vazu pe saracul de mos plingind de mila magariului. vede ca magariu nu ie unde-1 legasa. ca din asta buturoaga o sa umple traista de sparturi. veni bogatasul. Mosul al luminos intreba pe saracul ce cere sa-i dea. iara lo o traista rupta si un topor si pleca sa sparga ceva mai gros lemn. Cind araneste satra magariului. inchisa usa si pleca. sparsa o aschie buna. Vazusa tot cum ie rindu mosului cu magariu Saracu de mos si-i pusa gindu sa-1 fure pe magari. ama sa nu mai vina la casa lui s-o sparga cu toporul. Pusa mosu mina pe topor. lo mosu o furca de lemn. sezind bogatasul cu magariul in padure piste %to trii-patru zile intr-o noapte a venit un lup si a mincat magariul Cind sa pomeneste bogata§ul din somn. Unde sa sa duca bogatasul ? Acas' la iel nu poate ca ie furat magariul. Cind sa ia ce-a spart vede linga buturoaga un mos luminos si vorbind la saracul de mos asa « ce rau t-am facut de-mi spargi tu mie casa mea. traiesc mult rau. da nici n-a stiut cS e casa lui. intra in niste paduri mari. Intr-o zi. Bogatasul sa-ntrista. sa-i dea putere sa sparga buturoaga. Mine in zi vine mosu sa araniasca satra de baligi. Mosu batrin cum o vazu sa-nchina. da bogainima la loc. Asa ramasa mosu iar sarac cum eria dintii. ca sa zaboviasca acolo. sparsa o margine din buturoaga. ajunge la buturoaga mare si cam putreda. Mosul durmi greu. cum sa aduca lemne cu spinaria. N-are bani sa plateasca. de traiul omului. deschisa usa setrii. asa ca sa roaga ca a gresit. asa ca bogatasul pricepu ca ie dar de la Dumnezeu sa se cace magariul sa ia bani daruiti bani. bogatasul pazeste pe mos pina cineaza si se culca mosu. opri magariul. pi la chindie. sa nacaja mosu citava vreme si vazu ca nu ie usor sa arda clecisoare nu tine fee si sa incalzasca bine. or fi vro buturoaga ! $i mergind mosu din stiap in stiap cu toporu si din buturoaga in buturoaga. balegili la magar Fursi bogatasul torul de acarat.baligi. pina mosul pe cimp cu magariul. Inchisa usa cum a fost si pleca cu magariul de funie unde. bogatasul sa baga in satra magariului si sa baga in paie cam su feriga. ca ieu nu vin sa-ti sparg tie casa ta ». Care 1-o-ntreba. Da n-are care sa vada de iel la vreme de batrineafa. sa inchina lu Dumnezeu sa-i ajute. bogatasul sa dusa departe. Saracul de mos mult sa spaiminta de mosul al luminos si porni sa-i povestiasca cum traieste greu si nimica n-are. ridica toporu sus si dete odata in buturoaga. sa cumpere ce trebuie. iar ajunge. Da bogatasul sa uita de supt feriga unde sa pitulasa. sa pitula bine si-si lasa o gaurice cit sa vada ce face mosu. porni sa araniasca baligele magariului si desfacind cu furca lo din toata baliga citi un galbin. iaca vine mosu cu traista pe magari ajunsa la usa setrii. mi-1 lega de un par. Traia mosu iar din greu. sa zica ca 1-a cumparat de la bilci. dezlega magariul di la par si iesi cu magariul afara. mai ridica odata toporul iara sus si repezi iar in buturoaga. Ramasa numai streangu legat tasul nu-i sta ! ! de un tirsog. ce n-are nu poate. ce sa faca sa pazasca pe mos. Mosul batrin n-a vazut bine aranind de Dumnezeu.

mi-1 unu citeva zile legat cu un iel pin maidan. Doamne. nurori. porni mosu in maidan. arunca la gaina citea frimituri si mosu o striga : « pipi. baga mina in chesoiu betelor. ie urit si iei singura. Iote am cocosi si sa bat. » Atuncia luminatul de mos spusa asa: « sa-ti dau o gaina alba ca soarli s5-ti faca in toata ziua cite un ou. si vazu in tot oul cite un ban galbin. gaina sa minta dupa frimituri aproape de mos. Baba mai eria in stare mult decit mosu. sa iai sama. Mosu o lasa intr-o noapte cu iel in soba. » « Bine. si mosu o roaga pe baba sa-i ajute sa faca ceva dedete babii vro patru-cinci ouS si spusa babii: « gateste. care pe toata ziua sa batea cocosii babii. aruncind tot aproape de iel bucaturile de mamaliga. Cind spargea ou si loa sama la mijloc la ou vazu un ban galbin ! Mosul mult ii fu drag cind vazu bani in ou. Cind gati baba chema pe mo? de afara sa manince. pusa baba masa si mi-1 lo si pe mos la vorba lunga. Trecu multa vreme. Lo mosu gaina. da si gaina ricaia in blocuc la mosu. scoasa din sin o bucatura de mamaliga. dimineata cind sa scoala vazu gaina ca sede intr-un colt. in ou ieste un galbin. minca mamaliga cu oua coapte.Mosu saracu sa gindi ce sa ceara si zice « Doamne. facu mosu bucatureli mici. sa pun la gaina apa sa bea». stoaca si multe gaini si cocosi. mosu ii cite un bit de lemn intr-o zi. da cind 1-oi sparge sa-1 maninci. Mosu n-a bagat de sama. gaina maninca. o vazu. comsia sa pi atitia Saracu de mos sa insela aid si-1 lua. nu putea sa-i desparta. Baba dete galbinii la ficioru ei in mina si povesti la ficior cum traieste saracu de mos cu o gaina. Mosu porni sa o mingaie cu mina pe aripili iei. Il lo baba si-1 baga in chesoi la bete si tacu baba. acolo ea ricaie si cata rime sa manince. intinsa repede mina si o prinsa pe gaina. ca gaina in toata ziua facea cite un ou la mos. un galbin. o cutrupi cu niste blocuc de paie si acolo inchidea mosu in toata sara gaina. povesti si glume pana mincara ouale din tigaie cu mamaliga calda. ipl dau unu sa ai si tu. Asa ca mosu aduna citeva oua si mosu petrecea bine. Asa ca babii i sa lasa la gaina la mos si-i pusa gindu la gaina sa nu mai o aiba mosu. Porni baba sa sparga ouale. ii lega cu cite o nojija de picior cu un cap la nojita de pe alalant de Sede baba pe scaun mincare. scoasa galbinii ce loasa din oua si le pusasa in tigaie. sara inchide si iel cocina goala far a bit dupa 154 . Mosu al luminos ii zisa asa: « Du-te colo unde potocu a adus lomanuri cu blocuc. in toata ziua. Ama baba striga la pe maidan. Si iara porni mosu sa petreaca bine. asa mosu cu gaina. da-mi ! » a zis. desfacu nojita de la piciorul cocosului si-1 lasa slobod pe maidan. da si fa mamaliga. decit pe ai mai rai. care n-a mai auzit sa faca in fiecare zi cite un ou si aia inuntru in ou. mos. facu o cocina mica. Cocosul umbla cu gaina amindoi. si le lasa lui : « vezi ca nu e bine numai o gaina singura in maidanu tau.» Saracu de mos pleca la potoc. Dupa ce sa saturara. Mosu gindi ca s-a invafat cu gaina mosului.. cocosu lo gaina dupa iel si pleca la cocina babii. pipi !» Gaina minca ce-i da mosu. ama intr-o zi iaca vine o baba cocosata si in doua ciumege la mos in soba. nepoti. cu voia ta da-mi ce vreai tu. da mosu cum o vazu aproape de iel. o pusa in traista deasupra de buturoage : Cum si pleca acasa. sa sada cu gaina ta ». porni mosu sa" cumpere ce-i trebuie ca avea bani. Mult era drag la mos de gaina. avea baba copii. baba sa dusa acasa incet cu doua ciumegele. Cind fu soarele pe la chindie. pipi. iar ca dintii. aci aproape si vazu lomanuri cu blocuc adusa de potoc . da ieu o sa scobesc afara intr-o piatra. la soba si i-a facut un ou ! Mosu i-arunca firimituri de mamaliga. cum ajunsa acasa baba desfacu betili de pinga ia.

masa. cinili sa rapezi la gaina implinta gura in ia o stoarsa mult asa ca gaina sa spaiminta de cine. de-a pastravala. ca un cersitori. Da mosu « buna srete m-a adus la a mare ofta odata tare. nima nu-mi da nimic ». baba deschide usa cocinii si pleaca sa iese gainili babii. sa te duci. or sa-si piarda zilili. aide ! cere sa-pl dau ce vrei». ridica sus. sa intoarsa bulbanu. iaca iel iar sa duce la buturoaga mare. lo toporu in mina. dete repede in buturoaga. o plinsa mosu pe gaina multa vreme. baba loa un codru dusa in baligari s-o manince. mai la urma. si nu ma baga nima in sama. or. ca tu te duci acasa la casa ta. mosu vazu ca ie gaina lui moarta si rupta de cini. Opincili din plotoage. Cind fu vremea prinzului. Daca vazu mosu ca nu ie iertare de la Dumnezeu si nu-1 ia. sanchina Domnului cu toata voia sJ-i ajute sa sparga buturoaga. Saracului de mos nu-i da-n gind ce bine i-a facut. or ciuma sa-1 ia. iaca veni si mosu cu traista de lemne si vede un bulban negru linga parepi casii. n-avea ce sa mai manince. da nici ce sa mai cumpere. n-am ce sa maninc. ca gaina cu cocosul mosului a venit in cocina babii. n-am pe nima care sa vada de mine. ca ie intreaga. or altceva. decit zisa: « Ce vra voi Doamne luminosu de mos ! » Sa gindi ce s-a intimplat cu magariul si cu gaina asa ca acuma sa-i dea la saracu de mos o maciuca. da a mia o vezi cum ie. s-o iai. mosu ii dete cu picioru la bulbanul negru. ciocanind pe ripi dupa lemne. da cinili dusman. niscai ale sarbatice sa-1 manince. Da mosu luminos zisa: « Dumnezeu cu tine. gaina veni sa adune firimiturile de pine. asa de sarac si rupturos uidisa. sa te duci acasa. iel iara sa duce cu traista si cu un topor pe deal si sa ruga bunului Dumnezeu. nacajitul de mos nu mai stia ce sa faca de neavere. sparsa o margine buna. luminos si porni cam rastit sa zbiere pe saracu de mos asa: « Ce te-ai miniat pe mine. daca lumea din sat nu ie buna. spune-mi mie ce ceri. de-a pastravala si veni pina aproape de casa mosului. da cind fu mine in zi. numai porni sa plinga ! si si vaita ca i s-a urit traind si nacajind: « topi ma fura si ma-nsala. ai facut-o cu toporu. Ocolind mosu turbat de ginduri. o boata si ii spusa la saracul de mos asa « Iote colo in virfu coasti unde-s fagii frinti de vijelie. multa vreme. Mosu vede ca ie traista goala. Aci fu si gaina cu cocosu mosului. de te pusasi sa-mi spargi mie casa ca ieu ti-am facut tie de multe ori bine da nu rau ». camasa din petece si cheba toata partaloasa asa ca de mine toata lumea fuge. da pe buturog sede un mos frumos. ieste acolo o maciuca. fursisa banii topi ce avea. iar mosu ridica toporu sus si dete iara in buturoaga. lo mosu sa gabe spartaturili in traista. vazu gaina cum cinili mosului maninca pine. isi ruga intotdeauna moartea. sezu jos. vorbia el singur buturoaga.de gaina. ama Domnu sa-mi ajute s-o sparg sa umplu si ieu traista indata ». iote ma vezi cum sint. cu nepotiii. ca ie zilele lui lungi si are>!nca nacazuri sa traga. da si baba mi a bagat de sama. baba minca cu de pine si-i da copiii. da multe firimituri sa facu. ama sa nu mai imi spargi casa. la la cine. Fursi inchinaciunea. Copilu babii a incbis usa cocinii. numai sa nu mai traiasca asa de rau. ca nu mai poate sa traiasca. n-am ce sa imbrac. Uidi mosu plingind de mila gainii si sarac ca vai de ial. cinili loa piinea sa : Mosu sa scula de jos in picioare apropie trii deste la mina dreapta. mirai la gaina sa fuga ama gaina nu fuge. s-o pui pe poli^ si ce god iti : 155 . nu sa lasa pana n-o umple. da si mosu rau saracisa. sparsa un parcelus bun. Saracu de mos nu mai stia ce sa ceara.

comsiili mult sa gindea: « de unde mosu are bani sa cumpere toale. da io ma pitulai colo in balcon in colt. porni sa povesteasca ce-a vazut pazind pe mos. la o rugaciune dreapta de ana ce avea si iel saracu in casa lui si intr-o zi ne mai putind rabdind de toate. doua care sintep mai mici. cum isi gateste demincare si sa vii sa-mi spin mie rindu mosului ». de vint si sa zauita bine pin crengile fagilor si vazu o maciuca asa de frumoasa si dreapta. ducep-va la apa rece. da a mai mare pitulata in balcon. Mosu ne dete trii trochipi si io sint mai mare. Petrecu mosu mult bine cu maciuca. cu o cinie de peste. Fata a mai mare ce fkcu ? Dete trochipi la a mijlocie si le porni la apa pe ale doua da ea sa trasa colo in colt la balcon. Mosu veni aproape de polipl. toporul si pleca colo in virfu coasti de vijehe. Mosu nu mai putu de drag.. Iaca vine fetele di la apa rece. da si mincare buna ». da-mi mie ce mi-e drag da-mi o turta de pine calda si moale sa manince mosu » Cum fursi ruga. sa dusa aproape de polita unde ieria si maciuca. tuna in casa. da maciuca o pusa pe polita sus. sateni. pusa mina pe maciuca si zisa asa « maciuca de fag. pui mina pe ia si sa zici asa Ce god t-o trebuia tie. dedii trochipi mea la fata mijlocie. da-mi mie ce mi-e drag. iesea aburi din ea. Vazura lumea. . aducind lemne cu o traista rupta in fiecare zi. cerep trochitale sa-i aducep apa rece di la fintina. vazura pe masa o mamaliga calda si o cinie de peste. trebuie. Asa mosu. Mincind mosu la masa mult sa mira si zisa iel « mare ie Dumnezeu. ca mosu a lapadat toalili ale rupte si imbracasa toale noi. sa resi sa-si cerce norocul. lo trochitale de dupa usa casii si le dete la cite trile cite-o troaca sa sa duca la apa. Fetitali detera trochipue la mos si plecara iara la baba care le minase Ia mos. iote vine mosu cu de lemne si oftind pe drum. Spusa babii: «iote ce facuram. sa-curara pina la usa mosului si cerura de la mos trochitale sa aduca apa. Tunara in soba la baba si fata care pazisa pe mos. aude odata o zdupaiala in soba lui Cind s-a zauitat. daca va da trochitale. lo traista. acolo vazu o maciuca ca de toba. Intr-o zi. comsia de baba a mosului ce sa faca? Cheama baba trii fetita din mala la ea acasa si le spune la fetita asa « paziti cind vine mosu de la lemne si duce-p-va la iel in soba. sa ceara de la maciuca barem o turta de pine calda si moale. ea-ti da pe loc. mosu sa-nchina. da satenii. maciuca de fag. da iel sa trasa linga polita unde eria maciuca de fag si pusa mina pe ea si sa ruga asa « maciuca. da fata mare vazind tot cum ie rindu la mos isi lo trochita di la a mijlocie si sa bagara in soba mosului. Ajunsa mosu acasa. pusa inaintea ei niste parpde si porni sa-1 petreaca pe mos cu ochii ce face. o lo in mina si pleca acasa cu maciuca si cu traista de lemne. or bani » ». ! cum spusa mosu al luminos. vede o turta de pine pe masa lui. sa auz si sa vezi ce face mosu. pusai inaintea mea niste partale rupte si pazii pe mos. Mosu fursi rugarea. sa juca fetele pe drum iaca. Mosu mult sa gindi unde Minca s-a vazut o maciuca sa-ti dea ce-p trebuie. Cind auzi mosu. aide odata o zdupaiala in soba da cind sa zauita vede pe masa o mamaliga calda. Mosu o lo si o dete cu mina dreapta de-a bobdaproste la mina stinga si sezu sa manince o pine calda si moale cu ceapa pisata intr-un blid. pusa mina pe maciuca si porni Fetiplle asa si traista incrosnata : 156 . ceruram di la mos trochipue sa-i aducem apa rece di la fintina. niste fagi frinti ! unde fura : ! ! : ! : facura. linga vatra focului rasturna traista de clece. iti pune pe : « masa da-mi pine. eria calda. tuna mosu in pravalie. cum mi-a ajutat si mie ». da-mi mie o cinie de peste si o mamaliga calda ». Cind mosu pusa mina pe turta. Porni mosu sa aiba si bani si ce god i-a trebuit. da fetiplli cind mosu le vazu. te duci la ia. din voi trii fetita. iel ce i-a trebuit a cerut de la maciuca de fag.

sa dusa sa pazasca pe mos pina pleaca dupa lemne or sa duce uneva. tie judecat putu Chinezu s-apropie de polita pusa mina pe maciuca sa o ia. Aci bogatasul sa spaiminta si iesi din soba. sa opinti. iote mie ce-mi Cind sa i-e drag vro zece galbini » Cum fursi vorba auzi mosu tup.\ usa. svrr uita vazu mosu zece galbini. ia rau nu sa-ncrede sa o fure. Mult sa mira chinezu si sa ciudi. Da intr-o zi baba sezu in marginea drumului sa spuna care vro trece pe drum si sa nimeri sa treaca bogatasul care-i cumparasa toru de magar. zdupaie. in cap. Baba cind auzi asa vorbe. Iaca mosu sa intoarsa de unde plecase. sa nu fii iel a visat sa nu o puie pe : * mosule. baga cheia sub niste partale in balcon. pecum ce are mosu. ama nu putu sa o ridice de pe polita. pusa mina pe ia si zisa « maciuca. sa-nchina sezu pe un scaun. iaca venira si ale doua fete di la apa. dediram trochitale la mos si noi veniram iara la tine mama sa spunem ce vazuram ». Nacaji. Mosu spusa « n-am bani. vazu o frumoasa de maciuca. « Taci. Bogatasul vazu cheia casii. da-mi si mie ce-mi ie drag. tunai in soba mosului. iote mie ce mi-e drag da-mi o mamaliga calda si o cinie de peste ». chinezu facu un rind. bogatasul sa resi sa fure maciuca ca pe magar. nu pot sa lucru pe bani la bogatasi. auzii odata tup. Da pazitorii care-1 pazeau pe mos. o lo. in maidanu mosului. sa nacaji. nici de maciuca. Porni baba sa spuna cum ie rindu la mos. ii trebuia la mos o tira bani. Pusa mina pe maciuca sa o ia. or oi fi fost toboseri la tinereati ? Mosu spusa « toboseri. Da-mi un sacui de galbini » Cum fursi vorba sare maciuca de pe polita dete odata tare in cap la bogatas si iar sezu maciuca pe polita Bogatasul nici nu vazu cind mi-1 lovi maciuca. nici n-o misca din loc. trii insi in trii parti. da s-o tie pe polita. da la bogatasu i sa facu un cucui. pusa cheia la locul iei. mosu petrecea cu maciuca. tuna in soba. « Pai nu o pui pe foe ca : : ! ! ! : ie uscata ? » Mosu Chinezu lorn ! spusa ca zice mosului « ». maciuca de fag. sa-i dea mosului toate ielea. cind vad pe masa saracul de mos veni la masa. Ciuda : : bogatasului Zisa iel « treaba mea ? » Tuna bogatasul in ginduri. bani pe masa. n-am fost da maciuca am gasit-o cind am fost dupa lemne ». copiii nu le voia sa o fure. da nici n-am ce sa vind de bani » Asa ca birovu sa dusa si spusa la chinezu ca n-are mosu bani. Cum fursi mosu vorba. sa opinti. maciuca de fag. mare ca nu rabda nici caciula in cap s-o tie. ce cere mosu iel si pleca la mos acasa si porni sa-1 ispiteasca pe mos de unde are maciuca pe polita. Si mosu pleca cu o cirjie in mina. nu-ti trebuie asta noduroasa noi o s-o ce vi sa lasa voua la saracia mia ? ». Baba porni sa povesteasca la copiii iei ce are mosu. leu iesii din coltul balconului si loai trochita mea di la fata mijlocie. ce facu mosu in soba sa dusa si spusa la chinezu.» sa vorbeasca asa « maciuca. da nu pricepu nimic de casa. nici nu o misca din loc neam Ce sa faca bietul de bogatas el o sa ceara de la maciuca ceva ? Sa gindi cum i-a spus baba sa zica si iel asa « maciuca. unul din ei vazusa tot. Piste vro trii zile. Mosu ce facu? Sa dusa aproape de maciuca. inchisa usa. mina trii pazitori sa pazasca pe mos ce face iel in soba. mosule. mult sa gindi ce sa faca batrina. ! De foe. Pazitorii venira si bine sa pitulara. sa dusa la polita. de unde al sarac de mos sa aiba asa maLo chinezu patraungii cu ciuca. ama nu s-o ridice de pe polita. Si trecu multa vreme. deschis. 157 . ca ieu sint batrin. inchisa usa. ! : ! : ! ! : ! Intr-o zi. Da veni intr-o zi birovu di la opstina sa ceara di la mos bani pentru niscai f intini sa sa faca-n sat. maciuca de fag.

sa uita si vede alt ban. sa ceara de la maciuca. L-a cerut sa-1 vada si n-a mai \Tut sa i-1 dea. Odaia era goala cu artii si vechituri pe jos. Qnd si sa sperie. Dac§ vazu ca eria mult grea porni sa vorbiasca. tuvarca si — ! dai pe asta afara. asa cum a cerut mosu: « maciuca. pe urma alt ban. apa si altele. Si a iesit cu ele in oras. El. S-a dus . stapina ? A — — ! 158 . i-a luat de subt a stat la usa nevazut. Pusa mina s-o ia. si pe ala. s-a imbracat bine. Da a auzit si el ca cine vrea sa-i vada numai destiu trebuie sa-i dea cite o punga de aur. — — Nimic — Ce — Sa ma vrei. Pe urma doua-trei pungi si a vazut mina toata. faca el acuma fara portofel. iar iese arapu si-1 intreaba. capatii tuvarca. maciuca de fag.ntr-un oras. ca « pasarica vicleana da singura-n lat ». tot mai raminea cite un ban de aur. da-mi si mie ce mi-e drag. dupa ce a stat din plins. Pe urma mai multe pungi ca s-o vada toata. ci dupa faptele lor ». stapine ? scoti de aici ca sint inchis ! fesul. Cind se scoala nu e tuvarca Da ea sufla in tuvarca. Asa traia mosu mult bine cit a avut iel zile de la Dumnezeu. Si el a spus tot si a spus ca are portofelul. Ce vrei. gasaste o tuvarca si sufla in tuvarca. Ma. Cu cit sa zauita in portofel si lua bani. rind colo iese din tuvarca un arap si-1 intreaba. Fara sa stie ca daca-1 pune in cap se face nevazut. cara la lume piatra. iel sa nacajeste s-o ridice.care paza pe mos si vazusa tot cum ii cerusa mosu bani sa putu aproape de polita unde eria maciuca. a pus fesu-n cap si pindit o zi. Si cind colo s-a luat de mirare. Tot umblind pe acolo. cerut si el simbria 1-a inchis acolo. Noaptea se culca cu ea si pjvarca o baga sub capatii si a vazut si i-a luat-o. fara tuvarca. stapine ? S-o fad pe asta magarita si pe slugile ei tot magarite. El a facut o punga si a pus destiu. ramasa mosu fara nici o frica ca i-o ia cineva maciuca. il ia vechi si rupt. a gasit un portofel colo in portofel un ban de aur. stapine ? fost A un baiat argat si si era si el la un A si turcu n-a vrut 1-a aruncat intr-o camera. Nici n-a vazut nima asa lovitura de tare. Atuncea dete omu si iel cit ! ! GHIUNEA GHIUZEL SAU GHINA CEA FRUMOASA turc argat. a suflat in ea si a iesit arapu Ce vrei. doua pina a intrat la ea. Pe urma iar sufla in tuvarca. De-aci incolo mosu-i judeca « nu dupa graiul lor. da-mi un sacui cu bani » Atuncia deodata sari maciuca mi-1 lovi pe om in cap odata tare si iara sa pusa pe polita. da nu putu nici iel. Si mai cata pe acolo si gasaste un fes si-1 pune in cap. de unde are asta atitia bani si I-a luat cu « susu-musu » si 1-a inselat. toti care acolo a fost sa spaimintara si plecara. Se iveste arapu si zice: Si el a fugit cu portofelul. Da pe Ghina Giuzela punea — Ce — Sa-1 Ce sa vrei.

Asta este cu neputinta. de-acusa era slaba de tot.mai mult si si mai greu pina a muierc slabit de tot. Un pui de vultur ii zice: Vino. Ce sa faca? Incepe sa plinga si sa ofteze. cu barba maturind pamintul si-1 intreaba: Ce stai. Merge la o Tocmai atunci vine sa bea apa si un taure mare negru. Taurul vrea sa suie un deal. Si omul nostru vrea sa urce dealul. umplu sinul cu mere rosii si galbene si isi cauta o poteca de iesit la lume. Cind aci un cuib de vultur cu puii golasi si un sarpe gata sa-i inghita. Pleca el de aci suparat. de frica fiarelor salbatice se sui intr-un copac. De doisprezece ani puiez in acest ciongar batrin si in fiecare an balaurul mi-a mincat copiii mei. intreba vuiturul ? Nu stim. In cale. Se apuca de coada taurului. se aseza pe o piatra si se gindeste cum s-o scoata la capat Trece un mosneag cu parul alb ca zapada. voinicule. Jos vede o gramada de carne de sarpe. Trage cu arcul si omoara sarpele Apoi coboara si-1 taie-n bucap. ori o miscare de frunzS. Dar nu se aude suflet de om. Cum o sa poata jpurta el pe umeri un cap greu ca plumbul. ca tata cind o veni si te-o vedea te maninca de viu Se aud crengile cum cad si se aseaza vulturul pe ramuri. fuge pina ce da de o pestera. De data asta tu mi-ai scapat puii de la moarte si eu vreau sa te rasplatesc. Vulturul se slobozi prin tufe si gasi voinicul. Ii veni foame. Acolo. Atunci el a luat-o in casatorie si n-a mai chinuit-o. si ajunge la lumea-cealalta. DOCTOR BUN facea o plimbare pe marginea unui oras. noua bivcli grasi. iar min- cind mere galbene. Si atunci iar a suflat din pivarca a zis: — Sa le faci la loc. cad coarnele. se chinuie sa le fringa. Omul nu se lasa si se duce inainte. Acolo. sa te ascund. brosc£indu-se si mugind de fioros ce era. Pune mina pe coarne. noua butcaie cu vin vechi si abia atunci te-as putea scoate la lume. singur si te gindesti ? — ! ! — — — — — ! — 159 . minca mere galbene si-i cazura coarnele. asa cum este in mormint. . dar nu putea. un copac si multi meri cu mere rosii si mere galbine. cu pomi infloriti si iarba verde ca matasa de moale. raspunsera pititi puisorii. o negura groaznica. Acum isi dadu el seama ca mincind mere rosii cresc coarnele. Parca toate sint moarte si dorm. Capu-i atirna ca un bolovan. Isi facu planul. Taurele se infurie si fuge. Minca mere rosii si simpi cum ii cresc coarnele-n cap. Ajunse la o padure mare. Iese la un luminis. Taurele ajunge si el si paste la iarba verde nebagat in seama. dar in zadar. Atunci scoate-ma la lume de aici. cmule. nici o bataie de vint. Intra cu omul in pestera printr-o gaura Odata un om fintina sa bea apa. Ar trebui sa-mi dai sa maninc noua cuptoare de piine. Cine a omorit balaurul. Si atunci ea s-a rugat de el s-o ierte.

de iapa moarta. Il imbraca pe doctor bun in haine imparatesti si facu o nunti maritindu-si dupa el fata. noua bivoli grasi si noua butii cu vin vechi. imparatul ca sa nu se faca de ris. ca este gata sa-si marite fata dupa acel om care le va scoate coarnele din cap. Si chiar asa a si fost. !mi cere noua cuptoare de piine. La nunta asta am jucat si eu si mi-am rupt o pereche de papuci. Drumul e greu. ! — — nu — Doctor — Cine e — Eu — Daca ! stiu al citelea cat. Voinice. Cazu mare pacoste pe capul bietilor oameni.! ! Ma gindesc mosule la vultur ca e flamind si nu ma poate scoate din lumea asta la lumea mea cea alba. esti doctor bun scoate-i fiicei mele coarnele din cap. in lumea alba si aci vulturul nu — — ! ! manince. Ce doctor ma ? il intreba chiar imparatul. trebuia sa se tie de vorba. de se duse pomina. mai ieseau cumva la capatii. Se face ca trece pe linga poarta si striga: Mere dulci. sa se sature. din pulpa mea Vulturul auzindu-1 fu cit pe-aci scapa ca prin minune. Cum intra in palat. insa coarnele tot mai mult sa intareau si se ingrosau. dar fiica imparatului. chiotele si cheful. si a zburat cu voinicul spre lumea alba. ia merele galbene in sin si tocmai la poarta imparatului striga: Doctor bun. plingea si se vaicarea. Se dete veste in patru parti de tara. doctor bun pasind tantos pe linga strajile imparatului. Atunci el ii taie o bucata din pulpa piciorului si vulturul o minca. Dar la o usa pe care iesira din lumea intunecata. $i A 160 . mai avu puterea sa-1 De aci incolo se — ! Flacaul cum aude. S-a saturat vulturul. Isi lua inima-n dinti si se duse cu vulturul sa se ospateze asa cum ii imbunase mosneagul. caci ajunsera sa-1 manince de tot. si a luat citiva bivoli grasi in gheare. ca e gata lesinata si o sa-si dea sufletul saraca Dar daca rei fi vreun vintura lume cum te arata faptura. Asa si facu. Cum mincara merele le crescura niste coarne mari rasucite ca de tap. cine nu crede. sa aiba aceeasi soarta. si-ai saraci de atunci tot bat tobele si cinta lautarii. Mai la urma cumpara imparatul si fiica imparatului. scoase o custura ruginita si incepu sa taie nodurile din coarne. In acest timp vulturul ispravise de mincat si de baut. miine ai sa le ai pe toate pe locul asta sa vii cu vulturul. mere frumoase Cumparati mere dulci Se ingramadira marimile de la curte sa cumpere mere. se tavalea zadarnic pe podele. bun tinut nunta o luna si o saptamina si-au mincat si beut. de la un ochi de geam de la doctor bun ? sint doctor bun. dar si lung. vin si piine. Mai aveau putin pina sa treaca de buza gropii si-i veni foame vulturului. ca sa se marite fetele si sa nu se mai ispraveasca jocurile. — — vulturul 1-a intrebat: Ce carne duke mi-ai dat sa maninc Era carne de om. se imbraca in niste haine rupte si ponosite. Dadu fiicei imparatului si celorlalti cite un mar galben si cum il mincara le cazura la toti coarnele. si-ai avuti laolalta. Cind pusera piciorul pe pamin t. Fiica imparatului plinse de bucurie §i-l saruta pe doctorul bun. Ce sa se faca ei cu coarne? Hai sa zicem boierii si imparatul. iti tai capul. cea frumoasa si cu parul de aur. Ii ceru de mincare dar voinicul nu mai avea. duse pina ce ajunse linga palatul poleit cu aur al imparatului.

muiere. acela va fi istet. Omul a scos punga si i-a dat-o. Isi facu case mari. Era o pasare neagra. frumoasa. raspunse — Cine mai te-a mai insaxanat asa cu sacul — Al nostru raspunse zimb — Mai omule. dete pasarea s-o fiarba si tacu cum tace ! ! mormintul. Cind un ou pricina. peste si alte bunatati. — — ! intr-o zi — Omule. nevasta il vede cu sacul plin si-i zise: ! — Cit pe oul asta? — O punga de galbeni cei il intreba omul el in tantos. Atunci dascalul. ! gluma. va fi imparat. Aveau trei baieti si o casuta mica razimata-n propte. Nici una. Baba-i zise ca e ou ce costa o avere. el ce face Intr-o nici alta. cu poame. Iar cine va minca inima. cu ciuperci si bureti. om cu invatatura a simtit ca e ceva cu pasarea asta. S-a suit in copac. ca sa-i dovedeasca cit il iubeste. Barbatul se ducea la padure sa care lemne si surcele acasa cu crosna. de unde bat cele patru vinturi. Nimeni insa nu visa ca sub aripa. zise el. Acolo 1-a aratat muierii bucuros de isprava. Muierea lui vrea si mai mult aur si ratorii. piine alba. 161 . Ea. Stia zi ii cere muierii negustorului. ii zise: daca poti. Ea. a cumparat un sac nou. daca-1 iube$te. palate sclipitoare ca soarele si mai la urma porni negustoria cu camilele.CEI TREI FRAJI iMPARAfl A fost o pereche de oameni saraci nevoie mare. Cine va minca pipota va sti tot ce este pe lume si in soare. a vazut o pasare speriata zburind dintr-o scorbura. Intr-o zi. Sa nu-1 prinda strajile imparatiei ca a pacalit omul. 1-a apucat o frica. Pe drum. prinde pasarica. Se araneau si ei cum puteau. la ocna ! El si nunche — Barbate. II vindu si pe acela cu trei pungi de galbeni. a bagat mina in scorbura si a gasit un ou. daca tu te la hotie de ne bagi de vii se ai povesteste din fir in par intimplarea si descarca sacul. si pasarica are ceva scris Cei trei copii ai negustorului. priveste sub aripa si vede ce este scris: cine va minca capatina. s-apuca sa se tie cu muierea negustorului. luind o punga de aur pe un ou de pasare. A treia oara merse si mai lua un ou. nu poate Tu facut vreo ! ala ? Al cui este ? el ind. ma due. ca sa nu inghete in iarna de ger cu copiii pe vatra. A luat oul si a plecat cu el acasa. Ii facu o colivie in necare zi pasarea ii facea cite un ou. Dascalul cum citi pe furis. Omul ii numara doua pungi cu galbeni si lua oul. cotrobaind dupa surcele prin padure. miine duci pasarea — xMa due. tocmai mergeau la scoala. pasarea iar zboara si pleaca la tirg cu el sa-1 vinda. Cind se scoala-i zice: ! ii aia si zici mai de noapte. Omul a luat bucuros punga si a plecat nevazut de nimeni. taie pasarea. Invatatorul. ingese roaga pe la icoane. ! Si se duse. El o pindi si o prinse. El le vindea si se imbogatea. sa-1 vinda miine la piata Pleaca mosul la piata sa vinda oul si sa cumpere pe el sare. S-a dus la o dugheana. Aseaza oul in la pomul cu din nou mai gaseste palma si asteapta cumpasi el Vine unul si-1 intreaba: Cit ceri pe oul asta ? Doua pungi cu galbeni E ou de mare pret. sa taie pasarica. orez. Acasa.

: ! ! Baga de seama. zboara ce zboara si se lasa tot pe capul copilului. Multimea nu vrea si cirteste Cum o sa fie imparat un copil. Golumbelul zbura peste multime. Au inchis copiii cu lacat. Golumbul. care mincase capatina pasaricii. Pe al cui cap se punea acela era ales imparat. zbura cit zbura buimacit ca nu vedea copilul si pina la urma se lasa pe sac. se facura matanii. iar el pleca impreuna cu copiii la biserica N-au rabdare si se furiseaza prin sa se roage. iar copiii au ramas plingind in hambar. De flaminzi ce erau. Cel mai mic. cer cite o bucatica din pasare. cita-i frunza si iarba. Se furiseaza si ei prin multime si privesc. Acolo lume multa adunata. Il legara bine si-1 ascunsera-n mijlocul multimii. Porumbelul cum il lasa slobod. Se cintara dntece. Acolo. impodobira golumbul si-1 slobozira in lume. Iar noi doi mincam ce a mai ramas. e ? al ! ? al ! ? al ! Nu Acum celorlalti — Mai noapte invatatorul ca ne omoara — ce facem intreba mic. se mirara si nu vreau in ruptul capului sa fie acel Prind golumbelul si-i dau drumul a doua oara. frumoasa cu flori mirositoare. Imparatul asa mic cum era. Vine dascalul ca o vijelie ca nu 1-au ascultat copiii. El le-a pus gind rau sa-i omoare noaptea. sa ai grija ca nu manince copiii nimic din pasare. copiii nestatornici lume pina acasa. 162 . si celui mic ii da inima. Scoasera o scindura si se facura nevazuti. Pusera pasarea in oala la foe. Dimineata ajunsera la o poiana mare. ! — —Nu ! si pe mine fript m-ai ascultat. multimea se adunase sa aleaga un nou imparat. nu stia nimic. sa stiti la Si sa ? il al si ! Toata noaptea au fugit prin padure cu sufletul la gura. Cel mijlocas il invata cum sS-si apere imparatia de oamenii ticalosi dinauntru imparatiei si de dusmanii din afara. mai nastrusnic deci ceilalti n-are de lucru si pleaca in lume. au mincat si au baut bine. pacatoaso sa luam copiii si sa-i inchidem in hambar. Cum alegeau ? Se impodobea un porumbel cu floricele. facu citeva rotocoale si se aseza taman pe capul celui mare. Copilul eel mare si cei doi frati ramin cu gurile cascate. de acum stia tot. apoi i se da drumul. Cind veni noaptea le zise stii ! ! — — Se joaca — Ai pasarica — Da. poate asa o scapa de el. am — Unde capul — L-a mincat mare — Dar pipota — A mincat-o mijlocas — Si inima — A mincat-o mic — Sa ca m-ai mincat fiert ? fiert-o. — Scoatem o scindura fugim in lume fratilor. La al mijlociu ii da pipota. Ce-o fi cu atita noroc? Se mirara ei. Multimea n-are ce face si-1 alege pe copilul eel mare imparat. Celui mare ii da capatina. ca ne omoara dascalul si ea slaba de ingeri. ii zise el. Se gindesc ce sa faca si ca sa scape de copil il baga intr-un sac si-1 leaga fedeles. Cel mijlocas care mincase pipota. Cind o veni sotul tau sa-i spui ca i-ai pedepsit fiindca au dat drumul la pasarica. Unde sint copiii ? o intreba el. I-a impacat pe copii si au plecat la joaca. Gaseste in Manmile adunate copil ales imparat. Cind acolo. n-are ce face si le da bucati marunte sa nu se vada ca este inceputa pasarea. se poate. Ei tot miriie pe linga mama.

pe ta-su. Ii povestira toata intimplarea si ramasera la curtea imparateasca. pine alba. Va spusei povestea asa Incalecai pe o roata. fiu-su il cunoaste. El credea ca e ou de pasare. Lui plat isi zicea el in gind toate-i picau cu banuiala. de facea mincare sopa. care stia tot. dar nu avea nici o dovada. Ii aseza imparatul rind. si-i omorira. Ca sa se vada daca omul este vinovat sau este nevinovat. Ce sa faca acum. Pe capul lui muma-sa si al dascalului cazura pietrele Pe capul lui tata-su nu cazu nimic.: un portofel. Si va spusei povestea toata ! ! DOI FRATI fost o pareche de oameni saraci. se gindi si zise catre imparat: cale nu — Mai cit fratioarc. orez. dar tace. din care oriciti bani ai lua. . mama-sa si pe invatator. nu sint copiii ? Ce s-o fi intim! A pietroi este. ii ia portofelul fermecat si-i da cu piciorul. a zis el in gluma. s-a dus el. cum se aria toate tainele de pe lume. El nu se lasa si hai cu ei la judecata la imparat. a luat oul si a plecat acasa. Ea i-a zis Te duci mine la oras il vinzi si ei sare. acela vinovat de pedeapsa. Trecu gogea vreme si ana. nu e pasarica. S-a dus de a cumparat un sac nou. cu fratiorul eel luat portofelul. La un semn aruncara sus si este ca lacrima si scapat pietrele in sus. $i zice atunci imparatul cum se judeca la ei. Fratele eel mijlocas. ca dascalul si muierea sint vinovati. dar niciodata se golea. Ajunsa el la piata cu oul. el a vazut ca a zburat o pasare dintr-o gaura. cind era putred de bogat ? Trece intr-un ostrov la o zina frumoasa ca s-o iubeasca. a bagat mina. El se pierde prin ostrov flamind si ramine acolo plingind. Cind Muierea il mintea si nu-i spunea adevarul. iar mare drept in de nu curat pc toti trei la daca va cade pe capul impricinatului. Cit ceri pe oul asta ? O punga de galbeni. Tac si ceilalti doi. Zina cum il vede cit este de prostut. a gasit un ou. traind in pace si fericire. Cind la palat. sa ducea barbatul la padure sa adune lemne cu crosna. I l-a aratat muierii. A scos punga si i-a dat-o. Intr-o zi. acasa din negustorie. tatal lor se intoarse aci. lor la palat din ghearele zinei rautacioase. aveau trii baieti si n-aveau decit o singura casa. Atunci cei trei frati se repezira la tata-su sarutindu-i mina de bucurie ca a scapat teafar. trebuie sa arunce un ! trecut oastea pe luntri si 1-au adus pe fratele Abia atunci. il inseala. el tot se umplea. negustorul a luat oul si a plecat Da el de frica s-a ascuns prin lume sa nu-1 gasasca polida ca a luat o punga de aur. se joaca cu el. peste si altele si s-a dus acasa Nevasta-1 vede cu sacul plin si zice: Cine ma te-a mai insaxanat si al cui e sacul? A — — — — ! ! 163 . O sa-1 manince jiganiile salbatice mic nu e bine L-a inselat zina si i-a Hai cu oastea dupa el sa-1 ! ! scapam mai avem timp. Numai pe cei lasi si ticalosi asa-i pedepsi Dumnezeu ! Incalecai pe o surcea. Sa araneau cum puteau.

— Da inima — A mincat-o mic. Copiii au stat cita la biserica si au plecat acasa. Cind o veni omul tau. la icoana a luat sama ca e ou de mare pret. ziua ajunsera departe intr-o poiana. iar cine va minca inima va fi istet. Nu ca. Ea pentru a-i dovedi zice da. si se-mprieteneste cu nevasta omului. aude asta di la alti copii. Era singura un ou. aveti voi o pasarica ? si tata ia Merge dascalu in vizita odata. Vine invatatorul: taiat — Ai pasarica — Da. Pe urma femeia-i zice: Iar s-a dus si A treia zi. aur pe oua ! si dascal la scoala. face oua da invatatorul era cu urechea. Cind omul ei era plecat. noapte ne omoara — Ce facem mic — Scoatem o scindura fugim la dascalul. sa-i in hambari si sa-i ducem acuma sa-i inchidem. Cind acasa al mare a cerut sa manince. — Da pipota — A mincat-o mijlocas. El Dunare. da a cere trei pungi de galbini. doua oara un alt negustor ii da doua pungi de galbini. sa ? al zise. Da invatatorul a vazut ce e scris cine va minca capul va fi imparat. fa iar te ! vii. El nu i-a vazut. cum — Da. din pasarica nu se poate. Dascalul a citit. : a tacut dai sa nima sa nu-i dai nimic si copiii sa vie la biserica sa nu le manince din pasarica. da acolo multa lume. ei cer si ea ii da la al mare capatina.— Al nostru. el cere daca-1 iubeste sa-i taie pasarica. a ingenuncheat ea si s-a rugat de noapte la pasarea aia. Da si el a prins-o si a adus-o casa. el a furat inima si au tai si la — S-o si i-a zis: — plecat la joaca. — Unde e capul — L-a mincat mare. cine va minca pipota va sti tot. Pai de unde — Barbate. I-a luat pe copii si i-a inchis in hambar. duci mai — Ma due. cind acolo lumea avea sa aleaga pe imparat si cum — Ma. facu case. — Daca il poti sa prinzi pasarea e bine. se facu mare negustor si porni cu saniile piste pasarica subt arpie avea ceva scris ce nu stia nima. Cei trei copii invatau si la scoala. la al mijlocas ii da pipota si la al mic neavind ce sa-i dea. trage — Ai ma. — Sint copii inchidem ? ? al ? al ? al sint copiii ? rai. sa-i spui ca ei au dat drumul la pasarica si de frica au fugit la padure ca sa nu-i bati. I-a facut colivie si ea oua cite vindea. ei sa priveasca. de doua ori. El a luat cheia la el cu gindul ca noaptea sa-i omoare Cel ce mincase pipota stia tot si a zis: ! si si toata noaptea. — Unde — Afara. La Da il sa due alegeau? 164 .

faceau susele. Da unde sa-1 dea in crezut si el ca ai doi imparati judeca dirept. da-1 poate face si cersetor si cine are o meserie. are o bratara de aur. ocoli pina sa pusa pe sac. soarta-1 poate face pe om imparat. de aia li se zicea cei doi frati imparati poduri. li invata imparatul pe fiecare si cite o meserie. A auzit el ca este intr-un ostrov pe Dunare o zina care-i poate goli portofelul. n-a venit nima la mine. instruia armata. fiindca zicea batrinul. DREPTATEA SI STRlMBATATEA Departe spre soare-rasare. iar cei numai tata. Da lumea nu vrea sa-1 puie pe el imparat si altii mai sireti zic: Sa-1 punem intr-un sac si sa-1 ascundem pe copil sa nu-1 vada golumbu. Lumea a zis: Nu e adevarat Nu e adevarat a facut golumbul greseala. da copiii — Nu A Tatal lor veni de pe unde era dus vede il recunosc — Fiecare si-i judeca asa: sa ia o piatra cada piatra pe asa a ramas el. sa calareasca. la coadele marilor. mare si s-o arunce in sus si care e drept n-are sa Toti au aruncat piatra si-a cazut pe dascal si pe muma-sa. si armata. L-au adus e pasarica. Trecu timp de atunci judecata? si se duce el cu dascalul la judecata. §i— i dau drumul si pe-al cui cap se imparat Stind ei asa. Si iaca sa-1 dea in judecata. traia un imparat batrin si girbovit de ani. atita si i-a vreme. se da drumul la golumb si golumbul se pune pe capul alui mare. Copiii cresteau sub privirea grijulie a batrinului imparat care-i invata sa fie drepti cu lumea si cinstiti. la palat. Da el nu-i cunoaste pe copiii lui. unde se impreuna cerul cu pamintul. este ales de Dumnezeu ca imparat. el ocoli. mergem sa-1 luam la palat. nu sint copiii Ea a mintit cum a fost invatata. golumb cu va pune ala era ales flori. Pe urma ei au spus tot lui ta-su si au ramas impreuna vicleni au fost pedepsiti de eel de sus. Atunci au prins golumbul si i-au pus iar coroana de flori si i-au dat drumul. Da el nu stia nimic si-1 invata al mijlocas. sa loveasca cu prastia din zbor vulturii semeti si sa se bata cu sabiile facute din paltini. care mincasa capatina. L-a inselat si ! zina. Atuncea lumea a ramas cu gura cascata si a zis: — ! ! — — Asta bine. Golumbul iar face un ocol si iar sa pune pe capul alui mare. 165 . da s-au gasit vecini care au spus de dascal ca a trecut si el pe la el. A pus gheara pe el si i-a dat cu piciorul. S-a dus la zina si i-a zis: luat portofelul — Ma.! : Impodobeau un porumbel. Detera ei drumul a treia oara la golumb. imbracau ! Da imparatia mergea Cel mai mic gasi un portofel din care or citi bani lua nu se termina. de — Ma. Imparatul isi invata copiii de mici sa minuiasca arcul si sulita. El n-are bani nici sa iese indarat din ostrov fratile ? stii tu ce este cu la palat iar.

Degeaba incercara toti vracii sa-1 zviduie ca toti ramasera neputinciosi in fata boalei care-i macina zilele in chinuri. iar eel mare abia asteapta sa-1 ingroape pe ta-su ca lua in miinile sale frinele imparatiei. si sute — Fac voia de {echini. unul un an. raspunse cu ingimfare. dreptatea — — Primesc ramasagul. zise cu minie fratele. baieti si copii. eu sint in slujba si n-am timp sa astept pe fiecare muritor. Iubiti-va neamul. imparatul isi chema fiii si stringindu-i la piept le spuse: Copiii mei. asta e toata partea ta din tot ce am mostenit — — — Ma — de la tata. alta raspunse fratele eel mic si drept. iti dau toata averea ta. Fratele eel mic porni in lume fara nici un capat. S-o stapiniti cu schimbul. celalalt un an. cu alune si struguri de vita salbatica. Cind vru sa-i ridice viata cu sabia de foe. Sfintul Arhanghel ridica sabia de foe. Ai sa ne ramasim ca e mai buna dreptatea decit nedreptatea. ajuns prin sila imparat. 160 . cind e stiut ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. Aveti grija de imparatie. se hranea cu pur din padure.Imparatul ajunse intr-o vreme ca-i lua Dumnezeu vederea. hoti si tradatori. frate. Dupa asta. alegindu-si ca sfetnici dintre oamenii mincinosi si nedrepti. eel mare. eel mic. Fratele eel mic si drept striga celui nedrept: ta. trase si imparatul amuti pentru vecie. trei sute de techini si un cal. eu plec din lumea asta. fratele sau nedreptatea. Pina in zori trebuie sa colind pamintul in lung si in lat ca sa rup firul vietii la mii de mosi ca tine. frate ! dea Dumnezeu. s-o aparati de dusmani si sa va intelegeti ca fratii. Voi ramineti singuri. Copilul eel mic plinse amarnic moartea tatalui sau. El isi lua cei trei pleca rostind: lui Dumnezeu. lasind jos sabia. lauda nimic n-ai. Drept judecatori. si lacrimile il podidira curgindu-i siroaie pe cutele adinci ale obrajilor scorojiti de batrinete. Asa trecea vremea si imparatul imbatrinea si imbatrinea mereu de-i crescuse o barba alba pina la genunchi. fiti drepti fata de cei saraci ca si fata de cei bogati. ca-ntotdeauna pomenesti pe Dumnezeu. adaugi sa-ti — Sa-ti — Rau ajute Dumnezeu. iar trupul i s-a facut tot o rana de-i cadeau plotoaje de coptura pe jos si viermii misunau pe carnea lui. Dormea pe cimp. Fratele eel mare si nedrept zise indata celui mic: Aide de la mine. Sa nu impartiti imparatia. Mergea incovoiat in toiag si abia tiniridu-se de fail eel mic care fiindu-4 miia hu-I lasa sa se chinuie tinindu-se de pereti. Merse pe unde-1 ducea calul si gindul. Mergind el asa in lung si-n curmezis de imparape se intilneste cu frati-su imparatul. Sfinte Arhanghele. spuse Arhanghelul. due departe sus in lumea celor drepti linga mama voastra care ma asteapta. ca n-as vrea sa tree in lumea celor drepti inainte de a da povete celor doi copii ai mei: Grabeste-te. Dupa ce Arhanghelul se aseza la capul imparatului. pina va vor mosteni copiii vostri. batrine. lata cit mi se cuvine din toata imparatia. la mii de fete. cazura la intelegere sa intrebe pe eel dintii om ce le va iesi in cale si sa hotarasca ce este mai buna. imparatul se-mbujora la fata si-i spuse: Mai asteapta o clipa. frate. nu mai vreau sa traim impreuna. $i asa intr-un miez de noapte neagra ca si inima lui de atitea chinuri Sfintul Arhanghel scobori din cer pe o scara purtind in mina o sabie de foe si intra la imparat. Ei facuri ramasag pe o suta de techini. Dreptatea sa fie izvorul din care sa va adapati voi si supusii vostri. calul — Agrest.

ce este mai buna. mergind ei asa vreme indelungata iata ca intr-o zi. linga un izvor. sa ne judece iar primul om care ne va intilni in cale. Ii dadu fratelui eel mare pe cei o suta de techini si se despartira.: Acuma. Cind baga bine de seama fratele eel mic vazu ca era dracul Atunci intelese ca sub haina de calugar. strimbatatea e mai buna Fratele eel mic ramase trist locului. Scoase cei o suta de techini si-i dete lui frate-su zicindu-i: Na-i. macar de as ajunge rob si cersetor. minca ce gasea prin paduri si pe cimp. adauga eel mare. Fratii 167 . prinzind cind si cind cite o vietate salbatica. frate ! mersera o zi. Si de data asta fiul imparatului eel mic fusese pacalit. Fratele eel mic ii dete binete celui mare. Deodata. si de aram sa-ti fie Dar in momentul asta calugarul se-ntoarse pe calul sau arapesc si bufni intr-un ris cu hohot. Vrei sa ne ramasim pe ultimii tai o suta de techini ca e mai nedreptatea? buna — Vreau — Si ne — Fie voia ! sa judece intiiul dilator intilnit in cale? ta. Toata averea lui mai era un cal si doua sute de techini ce-i mai ramasesera dupa ramasag. Bine. si-n a treia zi se-ntilnira cu Dumnezeu in cale. fratii se-ntilnira iara. vreau. raspunse arapul. ca tot dreptatea e mai buna. s-ascunsese un diavol. Dupa aia arapul isi intoarse calul si i se vazu coada si coarnele de drac. vazind calugarul si imbujorindu-se la fata ca a dat peste un om cinstit il intreba: SfLnte parinte. asa ca e mai buna nedreptatea ? Dreptatea e mai buna. nedreptatea sau strimbatatea ? Nedreptatea. cum poate un calugar sa spuna ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. drumet esti ca si noi si sfint precum vesmintele te arata . si eel mare il intreba pe eel mic: Frate draga. ca nu vezi ca strimbatatea pune stapinire si — — ! — ! pe lume? Aide sa ne ramasim a doua oara. ! Ce este mai buna. 'j'oalele de pe el sclipeau si-mprejurul capului avea un cere stralucitor ca soarele de pe cer. Fratii si dupa ce-si adapara caii dreapta la stinga. in asfintit de soare se intilnesc cu un calugar calare pe un cal alb si frumos ca un golumb. Fratele eel mic fiind sigur ca e mai buna dreptatea si ca toata lumea iubeste doreste dreptatea. Fratele eel — fie ca esti vita de-mparat. La o rascruce de drumuri. zbughind-o ca o naluca pe calul care scotea flacari pe nari. pamint. adauga — — — — eel mic. si eel mic cutreiera lumea plin de mihnire ca a fost inselat. dreptatea ori strimbatatea ? Calugarul ii privi pe amindoi si rizind ca un diavol raspunse: De cind e lumea. Dupa vreo luna fratii se-ntilnira iar. — — — pornira pe un drum incovoiat si cu ripe la mic mergea cu teami. Banii nu-i cheltuia. mersera doua. spune-ne adevarul. Fratii se despartira. iar acesta-i raspunse: Rau sa-ti dea Dumnezeu. ce mergi prin imparatia mea cu buzduganul de aur. spune. Fratele eel mare pleca spre palatul sau iar eel mic pribeag in lume la voia intimplarii. fie ca esti vita de sarac. Fratele al mare il opri intrebindu-1 Ma frate arape. in fata lor rasari ca din pamint un arap buzat negru ca o caldare de mamaliga. lume si pamintul.

Dumnezeul cerului — Daca tu cu adevarat Dumnezeu. se urea pe magar si merse mai departe. Apoi du-ma linga un izvor si lasa-ma acolo sub o pluta sa mor la adapost de te rog vint satul de apa si de dreptate. Fratele eel mic ofta din nou. — Aduc lauda Dumnezeu ca am ajuns de tot sarac. sa caute pe jos prin tarina.frati aflati — Calatorule. te ajute dreptatea. acesta se prefacu intr-un magar. Fratele eel mic il privi cu neincredere zicindu-i: Mosule cu barba pina-n genunchi. fa-ne dreptate noua. cine mic. ai colindat lumea si ai vazut si bune si rele. Ramase asa in negura asteptind sa fie sfisiat de fiarele salbatice sau sa moara de foame. Mosneagul cind se urea pe magar care si incepu sa sara in sus de partea dinapoi. ramase nauc si nu-i venea sa creada ochilor ca fusese iarasi pacalit. iar eel mic neasteptindu-se ca pina si Dumnezeu sa fie de partea nedreptatii. Fratele eel mare auzind ca vrea sa puie ramasag si pe cal ii spuse: Aide sa pornim si eel dintii drumet intilnit sa hotarasca daca e mai buna dreptate sau nedreptatea Ei plecara in lungul si curmezisul imparatiei. In acest timp se intilnira cu un mosneag orb care abia se misca bodicaind cu ciumagul poteca pe care abia se misca. este mai buna. il podidira lacrimile in ochi si dete calul fratelui mare dar aruncindu-si privirea catre mosneag. vazu ca acesta ia bastonul si aruncindu-1 « de-a bou » de trei ori. esti si ? ! fii Fratele eel mare bufni intr-un ris dracesc. eu iata. 168 . sint om sarac si cinstit si n-am decit un cal. Stind el aci isi facu un culcus din iarba la tulpina plutei si ca sa nu moara de foame ajunse sa pasca iarba ca vitele. celor doi in vrajba spune-ne. dar dreptatea este n-am decit ochii ma ramasesc pe ca — Nu-ti pare rau daca pentru dreptate ramii fara ochi. Aduc lauda lui Dumnezeu. ce este mai buna. ofta adinc si-i dadu ultima suta de techini. dar ea il ocolea. sa-si gaseasca ochii si sa-i ptma la loc. fratele eel sint si al stelelor. si-si — Acuma sa — Frate draga. frate ? Atunci fratele eel mare nu avu rabdare sa astepte vreun alt judecator face singur dreptate. Orbul se aseza la tulpina plutei. ofta mereu caci nu mai avea nici lacrimi si nici ochi sa mai plinga. dreptatea sau strimbatatea — Strimbatatea. toata omenirea e nedreapta esti tu. — Nu! lui si tot cred in ei tot mai buna. niunai acum sa-mi dai apa intr-un ciob sa-mi ud gura si sa-mi spal ranile. ca n-am nici o avere. Uneori se pierdea de izvor si pluta si le cauta zile intregi ascultind sa auda susurul apei de la izvor. Pluta era putin mai in sus de izvor. pe care ma ramasesc din nou ca dreptatea e mai buna. aruncindu-1 pe mosneag la pamint care scotind un geamat lung si nabusit se prefacu in diavol cu coarne. cind ai ajuns sarac si fara vedere. intreba — Eu stapinul pamintului. Fratele eel mic. Imparatul frate il duse sub o pluta linga un izvor ce se afla in apropiere si-n coaja unui fag ii aduse apa. Ofta din nou si intorcindu-se spre fratele sau zise: — — ! — — ! dreptate. dreptatea ori nedreptatea? Nedreptatea. mei. taica si mosul pleca incet pe drum. am pierdut averea si ochii pentru dreptate. Astepta moartea cu bucurie sa-1 scape de chinuri. acum cind Dumnezeu ti-a luat vederea te rugam fii drept si ne spune: ce este mai buna oamenilor. Se apropie de fratele sau eel mic cu un cutit si-i scoase ochii zicindu-i cu multamire.

omule. — pe Mare multamire aduse el zinelor. s-apropie de izvorul tamaduitor. Imparateasa isi smulgea parul din cap de durere. zinelor. La asfintit vazu si soarele si luna cind rasari pe ceri dupa ce se innopta. drumul era lung si cal nu avea. bietul baiat trebui sa iasa la lume sa caute un vas neinceput. ca fata imparatului din miazanoapte este plina de rani si trage sa moara? Imparatul a chemat toti vracii. ca nu avea in ce sa ia apa ca s-o duca la fata imparatului. nici la cea mai mare nevoie sa nu fure din lucrul altuia ca mare pedeapsa 1-ar putea astepta. daca nu moare ramine ea. diavolul ii iesi inainte prefacut in porcar si cind trecu cu porcii pe linga el inadins dete cu o moaca si-i sparse troaca cu apa de la izvorul zinelor. El mergea pe cai lungi si ocolite tot asa cum il sfatuise ta-su ca cine merge pe drum ocolit ajunge mai iute decit eel ce vrea sa ajunga pe drum mai drept. Marea lui nenorocire a fost ca necuratul 1-a urmarit de pe urma. insa se gindea ca ta-su 1-a-nvatat. Ar fi putut sa fure vreun cal. Zinele fuga se-mbracara in hainele lor de borangic albe si-si luara zborul spre casa zinelor departe ascunse dupa un nor in ceri. Varuicile ei ca si danacii care venisera din toata lumea cu fel de fel de leacuri sa-i scape viata nu-i puteau ajuta la nimic. Acum nici un leac n-a putut s-o vindece. lua troaca si tegliciul. isi spala cu bagare de seama ochii si mare-i fu mirarea cind vazu din nou apa.: ! pasari. iarba. daca fiica lui va muri pentru ca o avea numai pe ea. toate babele si doftoroaicele si doftorii si nima n-o mai poate vindeca. cucuriguuuu. le scoase semintele si porni inapoi la izvorul cu apa tamaduitoare. Mihnit. Asezat din nou in culcusul sau astepta scaldatul zinelor si dupa ce cinta cocosul de-si luara zinele zborul spre stele. Rupse cu bagare de seama o troaca mai coapta si un teglici mic. Imparatul puna capat zilelor cu gida. Taman cind zina cea mai mica sfirsi vorba fara a se nadai ca baiatul o poate auzi. Aci astepta el pina ce luna se sui sus pe cer de ramase ca un caier de lina. de o troaca mai. le umplu cu apa tamaduitoare si porni catre imparatia de miazanoapte. in departare. intr-o zi si o noapte ar uidi chioara. pe cind asa. Greutatea cea mare era acum. oarba. vazu troci crescute pe un gard. ca stiu ca n-ai vrut. oloaga si beteaga toata viata ei. pentru care facu si un cintec minunat care-1 cinta la poalele codrului in miez de noapte. Lung era drumul pina la acel imparat. Asa mergind el ajunse la o gradina. fata imparatului abia isi tragea sufletul. Intr-un miez de noapte se trezi deodata la zgomotul unui fosnet de Auzi pe cineva scaldindu-se in izvorul de alaturi si un glas omenesc spuse $titi voi. cocosul salbatec scoase un puternic cucuriguuuu. Ce-ti pare rau. Cind s-a apropiat de zidurile marelui oras care se zareau in departare. Daca baiatul asta care doarme alaturi ar sti sa ia apa de unde noi ne-am scaldat si sa i-o duca s-o scalde cu sanatoasa. In zadar incerca el sa sape intr-o piatra cu o bauta tare loc pentru a pune apa care vindeca oamenii de orice boala. Numai la soare nu se indura sa priveasca. de ma privesti asa? Nu-mi pare rau. In timpul asta fata imparatului tragea sa moara. in adincuri de paduri nepatrunse de picior omenesc. El alerga ziua si noaptea. copaci. numai ma mir unde s-a pomenit porcar cu coada? — — 169 . paduri si pasari. umbla nauca prin palat se gindea sa-si si nu-si mai gasea loc de durere ca-si pierde fata. Acuma in timpul asta fratele eel sarac mergea iute spre scaunul imparatiei. Saracul orb de linga pluta cum auzi zborul zinelor.

ca daca vrea sa ajunga la tinta e mai bine sa foloseasca drumul ocolit. Dupa o zi si jumatate ea fu vindecata si iesi pe portile palatului de aur ca s-o vada poporul din imparatie. porni si merse pe marginea ora§ului $i intra in cetate. care venise si sta gata sa-i ia sufletul tinerei si frumoasei nice de imparat din imparatia de miazanoapte. Tartorele se facu foe de minie de-1 pali de citeva ori peste spinare cu o furca de fier de-i piriira oasele. ci ca unul rupt. Diavolul prefacut in cersetoare se lega de un baietandru care venea de undeva de la drum. Ajunse acolo taman inainte de cintatul cocosilor. a§a cum m-a invatat tatal meu. caci ciomagelul era putere fermecata. La nunta veni si fratele sau eel mare din imparatia de la Soare Rasare. fratele eel mic si sarac intra ca furtuna in palat nu ca un flacau chipes. tinar si frumos. Fata imparatului isi tragea cea de pe urma suflare. Lasati-ma o zi si o noapte sa o ingrijesc eu si s-o spal cu apa de la izvorul zinelor. zdrentaros cu fata batuta arsa de soare si vint 3 supt de foame si istovit de drumuri pe care mersese de trei luni de zile. imparatul se bucura asa de mult ca scoase pe toti robii din inchisori si ierta de datorii pe toti oamenii saraci ai imparatiei. tum-te pe la celalalt capat al orasului. imbraca pe bietul drumet in toale de matase stralucitoare de imparat cum i se cuvenea dupa dreptate. Si in deznadejdea asta cind toti o credeau pierduta si insasi moartea era sigura ca inainte de cintatul cocosilor va zbura cu sufletul frumoasei fete spre cer. Dupa ce fata uidi curata si sanatcasa de rani. — Bine ai venit. ascultind de sfaturile tatalui sau. In timpul asta fratele eel mic schimba poteca o lua sa ocoleasca cetatea. se inveseli si multami necunoscutului care-i adusese leacul din apa neinceputa a zinelor. Cind baba a gindit c-a spart toate vasele drumetului ce le-ar fi avut si-a vazut de drum lasindu-1 pe acesta lesinat. il lua ca ginere si cheama la nunta fiicei sale pe toti imparatii din lume. fa ce stii sa-mi poti scapa fiica de la moarte si daca vei putea. In palat toata lumea plingea si se vaicarea. care auzind de insanatosirea ei se strinsese la portile palatului sa se bucure. si crezind ca e fratele imparatului care ducea apa zinelor se prefacu ca a fost batjocorita ca cersetoare incepu sa-1 loveasca cu ciomagelul tocmai pe unde zicea baba. In acest timp fratele eel sarac al imparatului din imparatia lui Scare Rasare.Diavolul atunci baga de seama ca uitase sa-si bage coada-n cioareci si pleca cu turma de porci. Imparatul de bucurie. El se jura ca nu va mai face nic^odata razboaie si va cere Am la toti imparatii sa traiasca in prietenie si in. Linga scaunul imparatului sta acum inca un scaun de aur in care sta fratele 170 . se inveselea poporul de insanatosirea fiicei imparatului. imparatia va fi a ta.elegere ! Se inveseleau soli de imparati veniti din toate partile lumii. Cei de linga ea stateau incremeniti si neputinciosi in fata mortii. fiule. — Fac tot ce pot si cred ca e bine si drept. puse intr-o albie de lemn citeva picaturi de apa din tegliciul pitulat sub bratul sting si ii facu baie fiicei imparatului. Fratele eel mic. li porunci sa se prefaca in cersetoare ca sa-1 poata cata daca nu mai are si alte vase cu apa de la izvorul zinelor. rujinat la Scaraoschi sa ceara alte toale ca a fost recunoscut. zise cu indrazneala incepatorului insa cu un glas aproape stins de drumuiala: — venit cu apa tlmaduitoare de la marginea lumii ca sa dau viata fiicei voastre. Fata incepu sa se simta mai bine.

ca si iarba si vietatile. inainte de a se insura cu fata imparatului vru sa incerce pe imparat sa vada cit de drept este si-l intreba: Inalte imparat. Voia si el intii sa-si spele ochii ca sa vada. Eu pentru dreptate am pierdut imparatia tatalui meu. apoi sa ia apa intr-un ulcior si sa se duca la fata imparatului din miazazi. fetelor. ca ea iese la lumina din intuneric ca si soarele din noapte. El care credea si acum ca e mai buna nedreptatea s-ascunsa intre niste rachita si astepta cu luare aminte coborirea zinelor din cer la scaldat. vazind pe fratele sau eel mic linga imparat sezind pe scaunul de aur. eel Drumepil. La drept vorbind fratele eel mic ajuns imparat isi vedea de treburile imparatiei. Fratele eel mare. tie sa-ti dea soarta asa bine. Era multamit ca putea sa imparta dreptatea intre oameni. frate-su imparatul pleca foarte mihnit ca imparatia sa s-ar putea clatina de acum inainte din pricina fratelui eel mic caruia ii scosese ochii si-i luase toata imparatia. spunindu-i: Frate draga. dupa bunatatea — — — — inimii tale Dupa nunta. Se temea acum de puterea fratelui sau care avea in mina dreptatea. Aflase de izvorul zinelor si se gindea ce sa faca ca sa-1 poata intrece pe fratele sau. se infricosa. cea mai mare spuse statu Nu mult pe ginduri. lua un vas si catre celelalte: — Suratelor. cu ochi in cap pe care el ii scosese. Zis si facut Tocmai atunci fiica moarte ! porni la izvorul zinelor. primavara din negura pamintului. de dreptate pentru popor si nici nu se gindea sa-i faca fratelui sau vreun rau. Atunci vreau sa va fiu ginere. Isi puse in gind ca n-ar fi rau daca si el se duce ca fratele sau sa fure din apa si apoi s-ar insura cu fiica imparatului. Aci mai intii isi scoase ochii si se pregati sa astepte miezul noptii ca sa ia si el apa din izvorul eel tainic. Urma din nou veselie si petreceri si peste tot dreptate si mukamire pentru popor. Dupa putin timp s-auzi fosnetul zinelor care veneau voioase la scaldat. Imparatul auzind ca el a fost si fiu de imparat si a patimit pentru dreptate si mai mult s-a bucurat si nunta a tinut o luna si-o saptamina. La nunta lui el s-a purtat frumos cu fratele lui eel mare. Ar fi bine sa cautam imprejurimile inainte de a ne scalda. taicule. S-o vindece mai intii. ingalbeni si ramase locului ca o stana de piatra. imparatul tarii de la Soare Rasare. Incepuse sa se caiasca de faptele sale insa totusi lacomia nu-1 parasea. ce credeti ca e mai buna. e tocmai ceea ce dorea ca sa-1 intreaca pe fratele si sa-si mareasca si marginile imparatiei. Tinara imparateasa avu dupa un an de zile un fat frumos ca din povesti. Fratele eel mare in schimb ajunsese foarte trist si nemultumit cu soarta sa. S-ar putea si acum cineva sa m-asculte. auzi ca intr-o imparatie din miazazi ar fi pe patul de imparatului. eel cu direptatea. Gnd ajunsera la izvor. dreptatea sau nedreptatea? Dreptatea e mai buna. — 171 . voi stiti ca s-a vindecat fata imparatului de miaza- noapte cu apa din izvorul nostru? — Bag seama vreo fata omeneasca o fi ascultat vorbele noastre si i-o fi dus din apa tamaduitoare. am ajuns sarac si cersetor si iata ca pentru dreptate soarta m-a ajutat sa inving nedreptatea. de cind se punea luna si uidea cit secera. spuse cea mica. asa noroc.! mic si sarac.

nu mai plec eu de la tine. Trebuie taica. in imparada zinelor. Dar copilul a ramas cu tata-su. Il trage dar nu poate sa-1 intoarca. ursoaica. dar n-are putere sa-1 scoata Poti sa pleci numai ramii un om prost. Trage. Ce cauti aci. Nu mai are tita si-1 intreaba ursul pe — Pana I-a copil tie ! lul la vulpe. cind i-a venit ei a luat dunga si a fugit si s-a dus in lume. Vino-ncoa cu mine. Mai trebuie sa stai inca un an. dat ea copilului tita si-i spune: cind ma tii asa. fag mai gros. a trecut anul. daca vrei sa asculti de mine sa ies-i om mare. Vad si de mine ? Sa nu iesi din pestera. mare — MUSTACIOSUL adunat fin pe livezi primavara. $i si-au ales — Daca un pleci de — — — — 172 . Si asa a crescut copi10 15 ani si se simte puternic. Nu catara prea mult ca deter a peste fratele eel pitulat in desisul rachitelor. Cum adunau ele fin vazut ursul din pestera. scoate fagul si pune-1 cu vinele-n sus. S-a repezit la cea mai frumoasa. Hai trage afara pe fag. ia piatra din usa pesterii. 1-a lasat pe urs. cu coroana. S-a oprit copilul si a mai stat inca un an. Si iasa ea afara pe lume. nu stii ca cine vine sa ia apa pe furat din izvorul vietii. S-a culcat cu ea si-a luat-o de muiere Muierea a plecat greoaie si a facut copilul. ma due. ia fagul asta. Vino incoace. Al de al treilea an 1-a scos pe fag si 1-a pus cu radacinile-nsus. blestematule. lupoaica. scoate-1 si pune-1 in pamint. ma due la lume. am copii acusa. la mine. mingaie copilul. de ce-ti place sa-ti S-a-nvatat copilul pe lapte amestecat de la joavine. Ursul n-a lasat-o nici sa vada Au fost trei fete la de pe livezi. o aduc lapte de ? ! — urs: sa Tata. ce stau eu cu ma-nsor sa iau famie fi — — Ma prost tine ? Eu sint un om. cu crengile-n jos. tata. Da intr-o zi. a luat-o in brata si a fugit cu ea in pestera. eu ca trebuie sa te duci in lume. plateste prin moarte? Fratele care iubea nedreptatea si nu era multamit cu soarta ce o avea. copile. Fratele eel mare isi facu singur dreptate in cele din urma. Era mai puternic. vrei sa asculti nu sa iesi. il spintecara in bucati si-1 azvirlira linga un ciongar batrin ca sa-i manince carnea cea acra corbii si vulturii cerului. le-a ! soarele. caci sapase groapa altuia si cazu el intr-insa. dar daca mai stai un an de zile ai sa ajungi om mare. Si-a venit el in mintea lui si-i spune — Ce-ai mincat pina acum — Lapte — Bine. fu apucat de zine de miini si de picioare care tragind fiecare de el in toate partile. Cind a venit anul a zis: Hei. haiduc mare.: ! ! Zinele incepura a cat a.

aveti ceva demincare? Bre. S-a apucat fierarul a topit fierul si a facut un buzdugan. Lasa ca prinzesti cu noi Pe la prinz. Eu nu ma oi Fugi de-aci ca nu poti s-o maninci singur pe toata. sa stiti ca va iau cele 400 de pluguri. ara cu boii. — Adu-1 incoa. Se duce pluguri multe. — Mai aveti? — Nu mai avem. cazane. ori imi luati capul. — Dejugati boii. Au oprit plu- — satur Bre. zice. Zice baiatul: — — Mai odin si eu oale. ara unul dupa altul. — — Bun garii aici pina vine prinzul. Hai la ramas. plugarilor. la plugari. Le-a dat jos. — Paziti mincarea bine. lucru. inca n-a venit prinzul. — Esti faci maistor bun. jugurile si plugurile cu rotile cu totul le-a luat in spinare si a plecat cu ele in oras si a intrebat cine este acolo fierar si 1-a indreptat lumea intr-acolo. boii. il invirteste de doua ori si da cu el in sus. vine acusi mincarea. ori va iau plugurile ! El le minca toata. sa-si ia buzduganul §i maistorul sa-si — L-ai fursit? — L-am fursit. bine. sa vin sa-1 iau ii zisa. de 400 de oamini si 400 de pluguri. acuma poti sa te duci. S-a pus pe mincare si — — ipraveste. Daca n-oi minca sa ma omoriti aici. stii sa lucri ? Poti din plugurile astea toate sa-mi un buzdugan? -O faca — Pot. iata carale vin pline cu fiertura. dar daca minca tot. jos Ia copilul buzduganul se si fringe-n doua. eu singur. plugurile si buzduganul pe spinare.! — A Hei. s-aseaza sa manince. — O sa-ti platesc sa ajunga. cind cade — Zisesi ca-mi Le-a scos Ia baiatul maistor. In ziua vorbita vine baiatul ia banii. Au dejugat boii si au adunat plugurile. si 1-a taiat buzdugan ? Scoate plugurile toate pe maistor. pleaca faci ! si se duce la alt — Poti sa-mi faci din plugurile astea un buzdugan? 173 . plecat baiatul in lume. Cind se uita acolo vreo 400 pluguri. Plugarii au cascat ochii si 1-au lasat sa manince. O sa-ti ajunga fierul? un buzdugan mai mic — In cutare vreme o Insa fierarul a facut socoteala ca asta este unul intr-o ureche si o sa-i si o sa scape. alelante plu- guri i-au ramas lui. Le da bun lucru si se duce Numara el pe o cimpie. n-am socoteala sa maninc cu voi. n-aveti nici voi. A lasat tinjelile.

A pus jos masa. Vreti voi sa maritati fata asta dupa mine ? Vrem. a pus fasuiul in strachina. N-avem.auzise ce se intimplase cu celalant. Ce-o mai si ogasele. le mesteca. mai baiete. facind larma mare. le tulbura. ca-ti fac buzdugan. si pe urma sa maninci. Sa da jos. Mincara toti si toti se lasara — Mai baiete. Da cu el in sus si cind cade nu se mai fringe. — Am mincat Se gindi fi deodata. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. Merge pe drum. da vine muierea cu prinzul. — $i cum vine — Vine cu o mustata pe pamint de matura drumurile ala ? ! dincolo maninci cit 400 si nu te saturi. Sta baiatul si sa gindeste: asa ceva n-a mai auzit. iar deaface cimpii : iar cu alalalta mustata sterge stelele pe cer. el ? la ? lurile le doboara si numai pitulat. cit ceri atit iti platesc. opreste apele. Aveti o tira de mincare ca tare mi-e foame. — Daca Maistorul — Lasa-1 poti. da-n oalda linga drum. asta? Dupa ce se saturara odinira cita si o luara la taina. ama se tine de ea o hala. El cum a pus mina pe lingura a inceput sa soar Da. Oala imbaierata. bufnite. Vine copilul sa ia buzduganul. toate moadele de pasari. Cind porneste din slavile cerului e mare. El lasa plugurile si maistorul a topit tot. da omul. acolo fa-ti crovu si stai pitit. colo-n tufa. ea cit si iar pleaca-n sus. Astazi vine ? el: si ? stie ? stai cita sa-1 vezi. — — — — — Da — Asta — ce-ti este fata asta ? este fata mea ! Se vede si muierea cu prinzul. — Ce e aia — Mustaciosul — Unde sede — Care Mai — Mai baiete dincotro vine — Vine de scapatat. ba a mai cumparat 20 de pluguri si a bagat tot in buzdugan. — Pot. sezi ca e vremea sa vina. ia de maninca. berze. Si cind vine. dar aici ma saturai. saturat. I-a dat banii si a plecat. malaiul pe traista. Facu baiatul cruce. Stai o tira. iar lua lingura si incepu sa manince. prefacatori. rupe docile. fa-1 . vine ciripind. — — — — Vine. A iesit pe o cimpie unde munceste lumea. nu-ti si fie m-am rusine. Vine la amiaz intotdeauna la ea. sapa un om cu fata lui. sede cu stai — Bas — Sa vrea o sa stau sa-1 vad la amiaz. nu te grabi: ca la noi asa este obiceiul sa faci sfinta cruce si sa zici: « Doamne pazeste-ne de rau ». ca urla ca un cutremur. astupa ogasele. le rupe. Intr-o parte de mustata are 365 de cuiburi de arati. Sa pierde lumina de pe pamint. Bun lucru ! Multamesc dumitale. gazda holbeaza ochii mari. golumbi. 174 . fringe padurile.

Omul semanind ! inca mai sta pitulat in masaua gaunoasa. — S-a uitat da Da baiatul ? stiu. ce. Ajunge la semanator si zice: traista de git. ca lumea e mare s-au saturat dintr-un blid cu mincare si prostime multa. umplut 40 saci. cite doi pe un sare si cu 40 saci goi la m»re. incolo o coliba. a sezut sa cineze. S-a intors Mustaciosul mirat. fata-1 — Ceva Baiatul m-a isi da cit poate si — Care Fuge peste nu vezi ? zice Mustaciosul. intreba baiatul. tu face ma pisca ma si de nu ma lasa sa el. si-1 ? L-a pus aruncat Il vede Mustaciosul peste o aratura. o arie. ! A cai sa tinar. la si ai cumpar Am capatina de cal. — Lasa-ma-n traista ca vine Mustaciosul piste mine si ma omoara ! cu mina griul i-a venit sa lapede in gura citeva boabe si l-a aruncat in gura pe baiat. Zice baiatul: — Ia-ma pe lopata arunca-ma peste apa apa. El. iau sacii si-i bag in coliba. Cind sa roada boabele. Invirteste buzduganul si da-n capul lui si-1 pomeneste. baiatul s-a ascuns intr-o masa gaunoasa. Acum baiatul vede si pleaca la ei cu buzduganul in mina sa vada ce face el cu ea. unii vintura si 1-a griu. acolo un semanator cu da Mustaciosul aproape. urla cimpul in mustatile lui. N-are ce-i face Omul a ros boabele si samana griul. baiatu-i sare din gura. El sare suparat. planul sa dea din toate puterile. Iaca ajunge si Mustaciosul. L-a pitulat in griul din traista. Vin pindarii iau capatina de cal. sa pune pe fuga. da nu-i spune de baiatul cu buzduganul. Atunci eu am cazut cu masaua intr-un par de vie si s-a facut gaunoasa. Ajunge Mustaciosul intreaba: — Unde e baiatul — Uite-1 dincolo de apa. Acolo am stat la scuteala. Cind ma pomenesc la ziua dormeam int»-o — Hoooo tu zau ca uitasam de — Sezi masa sa cinam. Baiatul mai da odata cu buzduganul si zice: fata — la iar sama. Eu cat incoa. adurmit. vine un nor si sarea sa topeste.stau sa vad amiaza vijaind cu cele 365 cuiburi prin mustatile lui. Iar inchide putin in cap. incepura sa cineze. Vine pitis si-1 gaseste durmind. cata-1 ! nicaeri. muierea de cina. Se aseazara — De ce dumneata o masea sparta-n gura. A si uitat de el Omul a luat plugul grapat si a plecat la cina. pina sa face mic si doboara la ea cit omul. el — Unde-i ala care fuge pe-aici — Nu n-am vazut pe nima. sa opinteste odata. si poate traiesc 175 . o pun in prastie si dau cu ea peste cimpie. — Pai cica pe cind eram mai cica m-a trimis tata cu 20 ! erai ? tine. iar caii afara legati. Cind s-a doborit pune capul la fata-n poala ca e ostanit. Sara cind a ajuns acasa a facut si s-a dus acasa. ce cata oichii. sa ! —O Aude la ma gidila-n cap? Fata n-ar vrea sa spuna. Mergind pe cimp. dar tocmai cind sa ia lingura ca s-o bage-n gura. cal si am plecat cu sarea si cu caii. ma odinesc ? la baiatul. ciupit in cap. s-apleaca copacii. S-au inchinat si si azi fericiu. da Mustaciosul dupa si Ajunge asta.

S-a dus. toate intoarse cu fata spre voinic si cal si el s-a oprit si nu s-a dat jos si nici n-a rupt nici o floare. Si au plecat la fata din dafin. A luat capastru. brinci. ca daca rupi o floare. Aci calul i-a spus: Priveste piste padure si vezi ce ne asteapta Piste padure doi balauri intoarsera capetele spre ei. sa ne sfatuiesti ce sa facem ? ati venit. tu sa nu te atingi de ele. ca eria nazdravan. eu frumos si i-a spus: — — — Calul atunci iar i-a spus: Baga mina in urechea mea. ca avea calu arpii. catifelate si in mai multe culori. saraca si fameia avea un copil din flori o intreba pe muma-sa cine este tatal lui? Da ea nu vrea sa spuna.! FATA DIN DAFIN o fameie vaduva. mergem la un mos sa ne invete el ce — sa facem? S-au dus — — Am venit — Bine ca Dar la mosu si mosu a intrebat: piatra. calul a zis: Nu mergem la fata din dafin. Ea a bagat tita pe sub prag ca sa suga. stapine ? N-am nimic Eu te-am strigat. a sapat in baligar si a gasit un capastru ruginit ca vai de el. Nu ridic pragul pina nu-mi spui cine este tatal meu ? Muica. Calul vorbi: Ce ai cu mine. da fierbe ovas cu lapte si ai sa vezi ce El a facut asa cum i-a cerut si 40 de zile i-a dat sa manince i-a am si sa-ti fac ! s-a facut un cal stiu ca tu ai un gind de plecare undeva. Pe urma a trecut o prapastie si a mers si a ajuns la o padure. rugina a cazut toata. Calul a spus: Baga mina in ureichea mea si gasesti o gresie. Ca multi voinici au plecat la fata din dafin si au murit. da el eria baiat de peste 20 de ai. $i-au plecat la fata din dafin. dai cu ea piste padure cit poti. 1-a scuturat si a sclipit ca aurul. ca atunci ma fac bine. Baiatul a ridicat pragu si mum-sa a plecat. Si vine calul lui ta-su batrin si bubos prapadit de tot. — Stapine. A luat gresia si a aruncat-o piste padure. scoate o greasa si da-i cit poti in zid si s-a facut in zid o gaura cit sa treaca calul si au trecut si pe a treia prapastie. Atunci el intr-o zi s-a facut bolnav si i-a spus lui muma-sa: Muma. da sa ma asculti pe mine. em am fost sluga la imparat si tu esti copilul lui. sa-1 legi si 176 . iar serpii au aplecat capetele si calul a zburat piste ei. eu am visat ca trebuie sa-mi dai tita pe sub pragul usii. Zidul era inalt de la pamint pina la cer. acuma ajungem la o livada cu flori frumoase ce n-ai mai vazut. Au plecat si au ajuns la lunca de flori. Vezi. fost odata A Intr-o zi. Sa te duci in gunoi unde arunci la vite baligaru si sa cad acolo ca o sa gasasti un friu de la calul lui tata-tu. ca multi voinici au mai venit si toti s-a facut daca vrei sa izbutesti sa te-nvaf sa seceri griul meu tot. toate florile sa gramadesc pe tine. el tot — — — — — — Eu Si dat — Nu-mi da sint el ! calul lui tata-tu. il rodea dorul s-o cate. sa due pinga zid ca sa gasasca un loc de trecere. brinci calului. Cind au ajuns aproape. Au ajuns ei la un zid. Da el avea gindul sa piece sa cate fata din dafin. ca florile sint vii si ataca oamenii voinici si calare si-i omoara.

au incalecat aimindoi si au plecat. a stropit vita. si cu alta in fetii si ei OMUL CARE Un om calari. De vint nebatuta. Da zmeoaica a aflat si a venit in zbor. Si-n mijlocul focului un serpe. Atunci voinicul a luat-o si-a plecat cu ea la mosul unde era calul. Si asa a facut baiatul. Ea il privi si astepta s-o ia in brate si sa-1 impietreasca. da cind sa varsau zorile. Ea ii da flori da el nu se apropia si tot ii vorbea. se-mpietreau. care zbiera cit putea sa-1 scape omul. El pe cal 177 . rosti cuvintele: — — Deschide-te. Da de acum numai era nici zidul pina-n cer. Calul i-a spus sa se duca sa secere. dar el ii spunea povesti si o amina. pina rasari bine soarele. Ca o vazuse soarele. Ca vine a ta fata. Da baiatul s-a dus si ea iesi si culeasa flori. tata. bratul cu dafin. S-a dus el la cal si l-a spus tot ce i-a spus mosul. $TIE GRAIUL ANIMALELOR cu o muiere sa ducea la sapa intr-o zi si in drum aimindoi erau si ea pe iapa si in drumul lor un foe mare. pe tatal au inviat pe loc si au plecat impreuna pe acelasi loc pe unde venisera. adica pe muma fetii si pe dafin. voinic nesarutata. vine a ta fata. Cind o vazu dupa rasaritul soarelui. Au mers la palatele imparatesti unde au ramas sa stapineasca si sa traiasca in pace si fericiti. Fata se dusa cu chita de flori la dafin si cind ajunsa acolo. si nici livada cu flori mincatoare de oameni. ea iar intra in dafin. De voinic nesarutata. Da sa faci in asa fel sa te duci si sa o duci cu vorba pina va rasari soarele si dupa aia s-o iei in brata si s-o stringi. nici padurea cu balauri. soare nevazuta. ca nu mai putu spune mai departe: vint nebatuta. vintul o batusa. Dafinul se deschidea si ea cu bratul cu flori intra inauntru. Fata iesea noaptea pina-n ziua din dafin. o strinse si-i dete drumul. pe urma i-a scuipat lui in gura. a legat si a fursit. culegea flori si iar intra in dafin. Dafinul nu sa deschisa de suparare. A secerat el singur 40 de zile. Ca dafine. Deschide-te. Ea ii aducea flori. ca tata nu ma mai primeste. Dupa asta povestire se ivea soarele. Atunci ea sa-ntoarsa cu brand cu flori si sa dusa la voinic si-i zisa: Ia-ma cu tine. i-a multamit mosului. da ea are putere ca pina nu va rasari soarele te-mpetreste. Omul a pus coada sapei si sarpele s-a urcat pe sapa.sa-1 faci cirstati. Vitejii care veneau s-o sarute se prefaceau in piatra. De soare nevazuta. Da acuma sa dusa cu bratul cu flori si zise: — Deschide-te. cu o falca-n cer De De De — pamint. voinicul o pupasa. o lua pe la spate in brate. Pe urma a venit iar la mosu si i-a spus: Tu te duci acolo. Cu Aid sa opri flori.

e. iau masura. nu mincati asa. pe lunca cu am — Mai. ce-ai cu mine — spun bre vorba care-o — Nu mai veni nu mai spune. a fost ? stii ? ziulica tras si flori. Da el daca e prost sa sa lase dupa o ce nu ia el un pinnae si sa-i masoare selele. Si si e. ajunsara injura pleca o cioara — Ga. daca e dat mincare si-au mincat. si n-o sa va mai duca plug. in Da omul a zis: boilor. unde eria lume adunata si da-i pe ea s-o le mint muiere si tot ! De omoare-n — Ce ma. stii la ? ! sa-i el ! sa-ti ? ! A ce-i iar chemat omu sa-i faca ii cosciugu sa-ti si rudele sa-i faca pomana. de ce tu serpe ceva de — Nu bre. spune ma. cinele — Bine ma. Doamne berechet de porumb. vci sti sa asculti si intalegi tot cc vorbesc animal el e si sa spui la nimeni. asa. ai sa la arat si le-a 178 . Da a — Ma. ca mori daca spui> Atunci pleca serpele si plecara si ei sa sape la bostane. ce e Toata am pascut pe linga potoc. da o sa mor — Ce daca mori Uita. boii veneau sara obositi care sta toata ziua. iapa. — Ei. cucul frumos da pe cioara spurcata o rincheaza apoi intreba — Ti-e greu cu stapinul tau — t mi e greu — Da greu sa Il si Cucul zicea: Toata lumea ga. riinca cioara sa toata si sa am Da si ! il injurasi. nu beti apa. ca mor eu si — moara. injug locul da-i pe magar. ia un ciumag. ca iau eu magarul vine sara gifaind acasa. sa — — Ali-e greu ca eu due eu am minz in burta iubitor. zicea — Da-ne. ? laudasi. Se scoala el. ga Da — Asa minca-u-as limba. toata ziua ara — Ei ce cum — Aa. Da cocosul cinta in prag zice cocosului. ca-1 intalesese. ? la si a scapat omul de la moarte. cati ! Si fugi dupa ea. ca s-ar lasa ea de iscodiri. stapinul sa pregateste de moarte arde de — Lasa-1 ma sa moara daca prost Eu am patruzaci de gaini pe toate trist si faceau cosciugul zice: tie-ti cintat ? e ! si eu inghit bobul al mare. aiba lumea eu Da muierea zice — Ce ma. nu lingeti sare. iapa. da si boii asa au facut. doar o brazda am pascut pe linga pirau. si ma ! Si Da magaru — Ce gemeti ma — Pai daca nu mai putem de lucru — Faceti-va bolnavi. bre. numai cucu ramina. ii intreba: nu i-a mai spus avea el si gemind si ? Pai ce sa facem ? sara.: ! : nu De-acum. rizi. o spun. la jigodita: el zice: fa. ? Iti batai. da cele — Intinde-te putin. Pe drum un cue cinta. doi boi si un magar. ! inainte. si-1 Omul intalege tot. ! tie ti-e ? si stapinu are copilul el ris. mergem lasa. nu stiu nimic Dar ea zor spuna ca nu mai vorbeste cu — Bre. Da omul il injura pe cue.

da-mi mie o o ceapa de mamaliga — Nu-ti dau. Daca cerea de la fata ceva. de sus de la fereastra ii striga: —. felie ! cirnati si le ! ! fata. dar ce ai tu cu Bine. nimeni n-a pus nimic. dulciuri si bea vin. numai buna de maritat. ca fetele de-mparati maninca place ceapa nu incepu sa plinga de foame — fine. jocuri de copii Ce era sa zica? Mai trece. Imparatul cind a auzit c-a ramas grea dintr-o injuratura a lui Mucea. La o vreme fata isi minca toate bunatatile. eu sint Mucea Cacicea ? cum imi zice ea ? ' Zi-i si tu altceva. a poruncit drumul pe o apa la amindoi. sa se faca un butoi mare si sa le dea Pentru fiica imparatului. ea ii da peste mina. care s-a bagat argat la vreun Impara t bogat. a luat apa si faina de porumb si au plecat la marginea unei ape mari. dar. ! ! nu altceva. ! — Mai baiete. $i-a facut Fata — Mucea. Imparatul avea si el o fata mare si frumoasa. Se gindeste el ca de acum inainte. altfel s-o injure daca-1 ! — — muma-sa? mai batjocoreste Fata nu se sa-1 porecleasca: lasa si cum il vede rupt si jerpelit cu muci la nas. si la ! iti Mucea. saptamini si luni de zile departe. este bun Mucea Acum tine ceapa mamaliga de si Se trase de foame intr-un colt al butoiului spre si Mucea. daca ea ma batjocoreste. fripturi. insa el nu zice nimic. cu ce sa ma apar de ea ? Ce. i-a inchis in butoi pe amindoi si le-a dat drumul pe firul apei. 179 . sa nu-mi injuri fata de muma tnjur-o pe ea. In palat e zarva mare.Mucea - Cacicea Mucea Cacicea El lua pietre si da dupa ea. la tine acas' te impiedicai de el. dus de valuri peste man si tari si el citeva mamaligi si a pus sare intr-un sac. cit mai trece si fata se vaita ca e grea. Sa-1 agati in cui El si mai rau se minie pe fata. da cu pietre si o injura chiar pe fata. s-a miniat foe Turba de minie. cind il vedea scotind cirezile de vaci la pascut. Mucea minca mamaligS cu ceapa si bea apa. Ca sa-i pedepseasca. Si adu fasui. lata ce ie§i din glume'. Acolo. incepe iar — Mucea Cacicea Du-te la Temnicea. slugile au pus mincaruri bune toate si tot felul de bunatati. Apa era repede si i-a dus zile. apoi o injura de Il aude imparatul si-1 infrunta: ! ! mama. maria-ta.! ! ! ! MUCEA CAClCEA Cica a fost vreodata un baiat prost de tot. -Fata. El a inceput sa plinga cind a auzit ca o sa fie inchis in butoi si are sa moara de viu. Aude imparatul. Fata la inceput minca bunatati. Pentru Mucea. dar n-o injura de muma si de tata Zis si facut.e tale prostesti. eu ce sa fac.

printesa a facut un dolofan de copil frumos ca un boboc. Si incalecai pe o sea. i-a pus-o in desaga si pune desaga in spate si pleaca in lume. bun la suflet. Cind a ajuns acasa. cale lunga ca sa ajunga. maria-ta. Mai la urma urmei au sosit si la palatele cutropite cu aur ale imparatului. de — Trebuie felul lui sa te iert. Ce s-au vorbit si ce s-au sfatuit. incit semana ca doua picaturi de apa gasit. A cazut bolnav la pat ?i de fiicei era gata sa dea ortul popii. Mucea. o ierta. dorul si In timpul asta imparatul si-a venit in fire. ! — — ! ! cu tata-su. i-a venit sufletul la loc si a poruncit sa se faca nunta cu Mucea. daca 1-a gasit pe Prichindel. sa piece mosu in lume. eu ma insor cu printesa numai daca inceteaza cu porecla asta de Mucea Cacicea Sa nu-1 mai poreclesti si sa-i zici pe numele lui cu care 1-a botezat ma-sa. 1-a luat si 1-a pus in desaga si iar a plecat mai departe. amindoi erau galbeni ca turta de ceara. Au inceput sa se zburde de bucurie. 180 . sa cate un copil ca sa aiba si ei o vietate in casa. Imparatul era pe patul de moarte. $i s-au casatorit. ca el ti-a purtat noroc tie si tu lui. mosule ? — soricel si Mosul a scos desaga si a un Prichindel. S-au pus cu mincarea. pina ce i-a Mai aveau putin din faina de malai si mureau de foame Cind i-au scos afara din butoi. gata-gata sa-si dea sufletul.Printesa minca ceapa si mamaliga plingind. Pe drum merge mosu ce merge. baba 1-a intrebat: Ce ai facut. prichindel a sarit drept in pat. Baba i-a pregatit isi mosului mincare de cu seara. Mucea insa a inceput sa plinga zicind: Ba. Mucea. auzi Si ai sa te mariti cu el. A poruncit sa piece toate vapoarele sa cate butoiul cu fiica-sa si cu Mucea si pe amindoi teferi sa-i aduca indarat la palat. Mosul. ci fiindca mi-a fost mor linga o fata frumoasa de-mparat. beutura si traiul bun pe ei si pina sa ajunga in imparatia lui tatine-su. Cind si-a vazut fata. pus in desaga si s-a intors acasa. mosul a gasit un soricel. Baba s-a bucurat ca mosu golit-o in mijlocul casii. cu parul de aur si ochi albastri ca cerul. din care a iesit i-a gasit doi copii si iar un au si ei vietati in casa. pe care 1-a botezat Prichindel. apoi isi ceru iertare de dat sa la Mucea. a gasit in cale si un copil mic cit dimineata mosu un 1-a degetar. Soarecele a inceput sa se zburde prin casa. zicindu-i: nu pentru alta. si-au prins fata de om. Vasele imparatului au inceput sa misune peste mari si tari. Mergind el asa din loc in loc pe de-a baba oarba. De va spusei povestea asa ! UN SORICEL $1 UN PRICHINDEL A fost odata un mos si o baba care n-aveau copii.

nu sari pe mine ca sar si eu pe tine Pasatul iar il strop i si mai tare dar Soricel iar ii zise: Pasat. scoate-ma Omul zice: da cine strga. scoate-ma si pe mine din groapa sa ma due la tata care. vede in urma de cal pe Prichindel si-1 intreba: De unde d rasarit. Pe drum Prichindel a cazut intr-o urma de cal si n-a mai putut iesi afara. la foe. pe mine din groapa sa crucea ma due cu mincare — Ptii. in jos si Dar din groapa tot striga: si cu minnu vede tata. baba s-a dus sa mulga vaca. Mai nene. cind s-a sculat. il scoase din caldare fiert. Tata i-a spus: — Sa mai cresti. 181 . il intreba pe Pri- Prichindel a spus ca a sarit in ceaunul cu pasat fiindca l-a stropit. se uita in sus. la vaca si vazu lipsa soricelului. si Cind a ajuns acasa. a injugat boii la caruta si a plecat la arat si a spus babei sa-i trimita cu copiii mincare la prinz. Tocmai trecea A un om — — calare pe drum si aude pe cineva strigind: Mai nene. se uita in dreapta. pasatel. Omul pe nima.! ! ! ! ! ! ! . facind o larma de se auzea cit In acest timp a trecut un om pe drum si a auzit atita galagie strigind: cea si nevazind pe nima care sa mine boii dupa plug zise catre mosu: Cine ara cu boii si face atita galagie ca nu vad pe nima dupa plug Mosu raspunse: Am si eu un baiat pe care-1 cheama Prichindel si e pe coarnele plu! ! ! ! — — — gului si ara Dupa sa si ce mosu pasat. care se supara Pasatul iar Pasat. nu sari pe mine. pasatel. pasatel. bata-te norocu sa te bata se du-te. ! doua zi mosul. la se uita in stinga. Soricelul sari si el in caldarea cu pasat de pe foe ! — — il ! — Cind veni baba de chindel de fratele sau. Aci l-a strigat si pe tata-su sa manince. ca sar si eu in tine Vazind ca pasatul nu-1 asculta. Prichindel a luat cosul si a plecat acasa. le fu frca sa nu-1 piarda si pe el si se pusera sa aiba grija de el ca ochii din cap. nu sari tu pa mine. a mincat. mai baiete. taica si ara. Cind uciga-1 Hei m-a trimis mama cu mincare la tata si am cazut in groapa asta L-a scos de acolo si Prichindel a plecat mai departe pina a ajuns la tata-su cu demincare. Il plinsera mult si apoi il ingropara cu mare durere Baba si mosu vazind ca au ramas numai cu Prichindel. Cind vazu baba aceasta nazdravana isprava a lui Soricel. iar Soricel §i mai suparat ii zise: Pasat. parca dinadins. a lasat in casa pe Soricel Prichindel vada zise: de Stind ei caldarea cu pasat a tot stropit pe Soricel. sa vedem ce poti Ei Prichindel a luat biciul si numai ca se aseaza pe coarnele plugului a inceput sa strige: ! — si colo. ca esti inca mic si nu poti tine de coarnele plugului: Prichindel s-a rugat mult pina tat-su i-a dat voie zicind: ! — — mai uita odata. hais ! Hais cea! hais cea boii la brazda. ca sar si eu in tine stropea. iar el a cerut voie lui tata-su cit timp maninca sa are si el. La prinz baba a trimis pe Prichindel cu mincare la mosu.

Cea mai mica. spuse cea mijlocare. ama nici lui de asta abatut. Treaba asta o facu ca lumea sa se culce odata cu gainile. ca i-as satura armata cu o piine. le spuse: Daca m-ar sti pe mine imparatul. Imparatul era asa de mindru ca si soarele sta din drum sa-1 priveasca. Pe cind lupii se-mprieteneau cu mieii. ca niciodata. nu s-ar fi povestit. trecu de doua ori si cind trecu si a treia oara cu mare durere in suflet vazu ca fetele astea sint singurele din imparatie care n-au teama de stapin. a fiert lap tele si i-a dat lui Prichindel si manince dihtr-o strachina. Umblase de-a lungul si si de-a latul pamintului si nu-si gasise muiere. nu mai avu rabdare si intra in casa saracacioasa a celor si — — — — trei fete. Baba si mosul cind s-au intors de la vite 1-au gasit si pe Prichindel inecat in strachina cu lapte. le da gloabe. Miniat la culme s-apropie de fereastra fetelor si asculta. suricatelor. Pedepsea bar ban si muieri. Prichindel cind s-a aplecat sa manlnce a caiut in strachina si s-a inecat. De aia si poporul nu-1 iubea. la un timp. riindca eu i-as imbraca toata armata cu un fus. Imparatul. ca de n-ar fi trait. Fetele gindeau ca pe aci imparatul nu trece noaptea si nu se temeau de el ca sa nu arda lampa noaptea. traia undeva un imparat vestit in toata lumea. auzind pe sora cea mai mica ca-i va face doi copii frumosi ca aurul si argintul. Undeva departe la marginea imparatiei traiau trei surori nemaritate frumoase.: Baba dupa ce a muls iar vaca. pe cind soarele si luna cobora pe pamint si iar se suiau pe cer. au murit si ei de inima rea ! DOI FETI LOGOFETI Traia odata. le zimbeste si le intreaba de vorba. pentru ca eu i-as face doi feti logofeti frumosi ca aurul si argintul. le taie el Fetele se minunara vazind ca imparatul le calca pragul si ca in loc sa capul ori sa le lege si trimeata la ocna. auzind lauda surorilor. Fata cea mai mare sta si zicea Ei. Ba daca m-ar §ti pe mine-mparatul. Imparatu trecu pe aci odata. Imparatu. m-ar lua de sotie. Imparatul traia trist Nu-i placea nimic pe lume si ce faceau supusii sai nimic nu era bun. Traiau intr-un sat mic pierdut printre niste cleanturi de munti inalti ce sa ridicau pina aproape de cer. si sa se scoale la cintatul cocosilor ca sa munceasca pe ogoare mai mult si imparatul sa bage mai mult aur in visteria lui. nu ma stie pe mine imparatul sa ma ia de sotie. sa gindi sa dea porunci ca nima sa nu arda noaptea lampa. m-ar lua de sotie. ii spinzura si gemeau inchisorile cu lume nevinovata. nu-i pasa. Raminind baba si mosul iar singuri dupa ce 1-au ingropat si plins pe Prichindel. 182 . Ama degeaba ca tinarul imparat nu-si putea gasi nevasta pe plac. fiindca nu asculta de legile tarii.

ca alta soarta mai buna nu ti se cuvine. spuse pe sleau: vreau sa ma-nsor cu sora voastra cea mica cu parul de aur ! ca si Fata cea mica cu adevarat era frumoasa ca o floare si parul ei stralucea razele soarelui. Dar anii treceau. Sa-ti putrezeasca oasali acolo. Frumoasei cu parul de aur ii crescusera unghiile cit furca si cu ele spinteca broaste. logofeti au rasarit doi meri ca aurul si argintul de mindri. asezat la coadili marii. cu roti Imparatul chema argatii si ghineralii. Aici pe o crapatura a inchisorii un calau ii da din codrul lui de malai si sarmanei printese. s-astrinsese imparati. cind e noapte. figanca fiindca o ura de moarte. sara sa te culci cu broastele si balaurii si s-ajungi sa te aranesti cu oua si pui de serpi. si razbunatoarea tigancuse. iar ea nu mai stia cind e ziua. cite luni sau citi ani au trecut de cind imparatul miniat de moarte a aruncat-o aci pentru a o chinui? Sa ruga insa sa poata scapa pentru ca unghiile ei sa le poata odata infige in beregata tigancii care s-a razbunat asa de crud pe dinsa. Imparatul. iar imparatului i-a dus doi catei de curind fatati de o catea ce paza cirezile de vite ale imparatului. parul ei ajunsese pina-n pamint de-i servea drept acoperamint din lipsa de imbracaminte. Doi turmasi o luara si o inchisera in fundul pamintului. s-a pus pe ginduri. imparatului. La Dupa anu sora cea mica ramase grea si-ntr-o noapte nascu doi feti logofrumosi ca soarele de pe ceri. ii lua pe cei doi feti logofeti si-i ingropa in balegarul cailor. ama sa razgindi si-i zisa n-am sa-ti iau capul. sa te chinui toata viata sa nu vezi soarele. o sui intr-o caruta de aur trasa de sasa telegari inaripati si mare jale a lasat micuta sora in casa dupa plecarea palatul ei. luna si stelele. cind ea ingenunche si-i jura credinta. Ba mai mult. sabia in inima. Isi facu un culcus subt un zid mai uscat si trai aici mai multi ani din mila turmasilor si a calaului care-i aruncau cind si cind cite o coaja de pine ori de malai. : O Imparatul in curind a uitat pe frumoasa printesa aruncata de el in turma. regi si printi din tot cuprinsul pamintului. Palatele imparatului de aur si marmura erau imprejmuite cu meri infloriti. imparatul s-a-nsurat cu frumoasa iar din baligarul unde fusesera ingropati cei doi feti 183 . sa nu vezi fir de iarba. sta trista rezimata de zidul palatului si plingea.Sora cea mare. figanca vazind ca cei doi meri au rasarit tumite in locul in care i-a ingropat pe fiii imparatesei. Imparatul miniat peste fire veni la sotia sa si fu gata-gata sa-i innga feti. isi lua mireasa. napirci si balauri pe care-i minca cruzi. ama pacat ca fusta de pe era era rupta si cirpita. serpi. care intr-o zi infloreau si-n alta se coceau. In zadar tinara nevasta il ruga s-o creada ca ea a nascut doi copii frumosi azvirli la pamint ca pe o cata ca doi feti logofeti. sa n-auzi glas de pasarele. Ea se ruga sa vie o minune dumnezeiasca care s-o scoata la lumina facindu-i-se dreptate. ca imparatul n-o credea. La nunta toti nuntasii au petrecut mai bine de-o luna si-o saptamina si toata lumea s-a-nveselit cu virf si-ndesat. iar camasa ei facuta partale. uitindu-se la cea mai mica. sa n-ai parte sa-ti mai vezi nici surorile si nici picior de vietate omeneasca. am sa te-arunc in inchisoarea adinca. sa te suga serpii si napircile. numai o roaba a imparatului. il intreba pe imparat ce 1-a facut sa-'vie la ele in casa. mai isteata. in fluieratul serpilor si horcaitul broastelor. cu lamii si naramze. o tiganca din cale-afara de frumoasa.

vina vulturi. "Tiganca vazind asa minunatie de busuioc. ceru imparatului sa faca din ei un pat. Mie nu-mi este greu.Imparatul era falos ca in curtea palatului sau cresc niste meri ce nu s-au mai vazut pe fata pamintului. pganca porunci slugilor sa mearga cu matele la izvor sa le spele. Din riu matele au ajuns intr-o mare albastra si frumoasa. ceru imparatului sa taie neaparat berbecul de aur. vezi ce e pe pamint in stele si zi si jumatate nu te-ai gindit ca lumea sta zi si jumatate. il indupleca pe imparat sa-i taie. cind ai stat pe ceri o in cimp nemincata si nedormita o ostanit pe brazda. caprioare. pentru ca berbecul se facu mare si frumos. care dormea iepureste. Argapli taiara berbecul si mare jale fu la palatul imparatului. Noaptea. Imparatul. se araneau cu lamii. Baiatul facu arc din parul lui soru-sa. Pe cind dormea imparatul cu tiganca. tiganca insa banuitoare. iara alta lume legea cereasca? dai ocol marilor. lua berbecul de-1 puse sa manince busuiocul. — — O ! O Soarele. cerbi si nici zmeii nu indrazneau sa se scoboare pe pamint s-o vada pe sora lui cea frumoasa. Jig31103 sa-nveseli si ca nu cumva iar sa mai rasara ceva din cei doi meri. trebui in cele de pe urma sa dea porinca sa-i taie. Vazind tiganca ca n-o brodeste nici asa. Pe locul caderii rasarira doua stable de busuioc. sluga nu stiu cum drese. Dupa ce-1 taiara. Unul eria baiat. rupsa doua capete din mate si le dadu drumul pe apa. ruga pe imparat sa taie patul sa-1 faca tandlri si sa-1 bage-n foe. Copiii cresteau in ostrov. Cind s-a-ntors soarele acasa de pe ceri. muma-sa. 1-a certat spunindu-i: — Soare mindrule. si de aci au fost purtate de valuri pina s-au oprit intr-un prund pe un ostrov. dupa ce i-a pus masa si 1-a saturat ca pe orice drumet cit sint A ostanit. ama sa aibe grije sa nu rupa pic din ele. nu te-ai gindit ca vitele au sta in negura mai mult decit este scris in 184 . ca soarele de pe ceri. gheneralii si slugile sa nu taie o mindreata de berbec ca imparatul trebui sa faca voia muierii si de data asta. ce sub pamint. zarindu-i pe cei doi feu logofeti de frumosi. Ama nici asta nu fu destul. Mai ceru imparatului ca argatii sa stea cu cergile sus la cos sa prinda-n cerga toate schinteiele. ca sa faca voia sotiei sale. cei doi feti logofeti nu puteau rabda pe ei trupul spurcat al tigancii. celalant fata. se opri-n loc o zi si jumatate mirindu-se de stralucirea lor. care vede tot ce se misca pe lume. mari si frumoase ca aurul si argintul. In zadar il rugara curtenii. frumosi ca aurul. priceputa cum eria. Una de pe el era mindra ca de aur si la soare te puteai uita. Ama proasta nu facu nici o treaba nici cu asta. sora zise catre frate: Frate. mere si naramze. buit sa-i faca mincare cu mult mai multa fiindca bietul soare-nflaminzise uitindu-se la cei doi fepl logofeti f ara seama de frumosi sub soare si sub stele. era s-o manince si pe muma-sa de foame. pe ti-e greu ? Mie imi este greu ca este pe mine serpoaica de pganca. Matele au fost purtate asa de apele izvorului pina au ajuns intr-im riu. auzi ce vorbeau cei doi fed logofeti si cum se revarsa de ziua. roaba bas sa-i faca la inat pgancii ajunsa imparateasa. ca pe mine doarme tata figanca. Din ele au rasarit doi feu logofep care s-au prefacut in doi copii. c& doua schintei iesira afara si cazura undeva in gradina. Imparatul i-a facut si patul cerut. treIn timpu asta muma soarelui s-a speriat de intirzierea soarelui. iar la berbec ba.

incepind sa toarca. dupa ce tacu putin si baga pe ureche porincile lui muma-sa. Ei n-au vrut. muica.! : sale Soarele si-a dat seama c-a gresit. spuse-mparatului sa piece. Fata. atunci vor alerga sa ia botita de aur. a luat furca si-a pus-o la briu. fata lor mai frumoasa ca razele mele cind vin dupa furtuna. Privi si el copiii. bamutoare. dar daca vor fi amindoi baiep. De dragul fetii din ostrov si de care se-ndragise soarele. iar la bita ii puse o para de aur in crestatura si ca sa nu mai zaboveasca pe drum pleca mai iute. venim dintr-un ostrov. placindu-i minune mare. N-avem de unde sti povesti. se mira de frumusetea lor si-i ruga sa-i spuie o poveste. a alergat. care asculta cu luare-aminte povestile. cind s-a mai pomenit ca im soare sa se-ntoarca-ndarat de pe ceri pentru o fata ca sa-i faca fuse Degeaba-1 certa muma pe soare. BSiatul a alergat si a ridicat-o. ostrovul fu luminat mai mult si marea la o vreme incepu sa scadS. Atunci a inteles ca asta este baiat. Soarele intari razale de scazu marea iar ostrovul ramase pe uscat. dar ce-am vazut ieri n-am vazut de cind calatoresc fntr-un ostrov stau doi feti logofeti mai frumosi si stralucitori decit aurul. merse deasupra ostrovului si-1 lasa jos pe pamint pe scara ceriului. in furca pusa un caier de lina tot de aur. baieti si fete. parul lor balai e din fire de purpura. Intalegerea la clacasi eria ca fiecare sa spuie cite o poveste si toti s-au pnut de cuvint. Da fata la claca era insusi imparatul. asta e greu de aflat privindu-i de sus. daca vor fi fete amindoua vor alerga la furca de aur. facu o furchita frumoasa de aur si o botita. Soarele. spunind ca nu stiu nici o poveste. ajutap de soare. va putem povesti viata noastra. I-am urmarit cum doboara cu arcul vulturii semeti ai cerului. Se scula la timp. logofeti. Acum vedem intiiasi data oameni pe pamint. Numai scoborindu-te putea sa afli ce sint ? Eu iti zic sa faci o furchita. ca nu mai este cum era inainte. ama neavind fus torcea pe un bat. Mai la urma a ajuns rindu si la cei doi feti claca. Soarele. Muma soarelui baga de seama ca soarele si-a pierdut capu. zise Muma.cerbii padurilor si asa amuitat lucrul ce aveam de facut. de aia lumea a stat mai mult la lucru. o botita si coborind in al ostrovel cu ele. Auzind clacasii astfel de vorbe si imparatul ii rugara sa povesteasca. se scobori putin si pe scara cerului lasa in jos mai intii botita. In curtea-mparatului eria O multime de oameni. Acum soarele cind ajungea pe ceri in dreptul ostrovului cu cei doi feti logofeti se oprea mai mult si privea-n ca jos ca mai sa-1 manince vircolacii de eria sa ramina lumea fara soare. Muma. iar altii au adastat mai mult sa cinte cocosii si sa se reverse zorile. eu sint dornic sa stiu daca cei doi feti logofeti sint amindoi — ! — baieti ori fete? E. bucuroasa. Pe urma a potrivit scara si a lasat in jos furca cu caierul de lina de aur. vazind ca a uitat sa-i faca fus muma-sa s-a suparat iara vazindu-1 ca e uituc. la repezeala. eu alerg sub stele. a 15sat capu-n jos si i-a spus mumii ce minune a vazut. curatau porumbul de foi si umpleau ambarelecudrugideporumb. Imparatul nu o asculta si-1 ruga pe baiat din nou sa povesteasca cum stie el viata lor. Noi nu stim nici o poveste. spuse baiatul. Daca va este la toti pe plac. Soarele. Numai tiganca. ochii lor mai luminosi ca stelele. ca el ii facu un fus mindru de aur. Cei doi feti logofeti au iesit pe uscat pornind in lume jos la ei ai ! — intr-o seara au venit bas la palatul imparatului. de cind tata m-a alinat pe ceri scotindu-ma din neguri. — 185 . pleca pe ceri la timp.

sanatate. Baiatul incepu povestea lor. Daca vazu ce vaza. sari jos de pe cal si se duse la fata in cinepa. se intreceau cintind cintece frumoase de dragoste de rasuna valea. Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ?i sa-ti hranesc casa si ostirea dintr-o oala cu linte. aratind lumii ca el facuse un mare pacat ce nu poate fi iertat. faca-ti Domnu multa parte. de sanatate. aratind cum muma lor a fost gasita la marginea-mparatiei de imparat. pentru ca sotioara lui cea credincioasa putrezisa de mult in fundul pamintului. de. dupa ce-si lua copiii si le dete-ntreaga imparatie. iar carnea fu aruncata pe cimp ca s-o mince corbii cerului. sa se bucure si el. cazind de pe scaunul lui de aur pe care se suira cei doi feti logofeti. care mergea pe ceri si vedea toate astea. de noroc. Asa cum culegeau ele cinepa timpurie de vara. cum tiganca la nasterea lor i-a-ngropat in baligar. isi lua si ea inima-n dinti rugindu-1: Marite imparate si prea luminate Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ca am sa-ti fac doi feti logofeti. cu roua-n picioare. s-au prefacut doua steble de busuioc. si-n fata norodului adunat aci isi infipse sabia in inima. caierul si fusul de aur ! Ei au raspuns ca toate astea soarele le-a lasat pe scara ceruhii. si-a-ntarit din nou razele si a scos-o dintr-o claie de paie unde se pitulase. sa culeaga cinepa.\L\RI IN ClNEPA Cica au fost odata trei fete mari si toate treile s-au dus dis-de-dimineata cu ceata-n spinare. TREI FETE .. O lua de umeri. de palate fermecate. isi aduna ostirea si poporul in piata cea mare a orasului. care faceau sa-i sake inima de bucurie si de drag. Imparatul acum intelese ca fusese inselat de tiganca si porunci ostirii s-o caute §i sa i-o aduca vie si nevatamataSoarele. capata si ea curaj graindu-i: Imparate luminate. Imparatul. frumoase nevoie mare si vrednice. Tinarul imparat auzind-o vorbind asa de frumos. sora cea mai mica si cea mai frumoasa. ia-ma pe mine de nevasta. apoi au crescut merii. Imparatul a poruncit s-o lege de patru cai de mtini si de picioare si armasarii o rupsera in fisii. s-au nascut si crescut acolo sub grija razelor soarelui. ajunse-n prund. O sui pe cal alaturea si plecara inainte cu ostirile pina ce ajuase la curtea imparateasca. — — — ! — 186 . Imparatul plinse amarnic. Imparatul ramase incremenit locului si intra in vorba cu cele trei surori. ca-ti imbrac casa si ostirile numai dintr-un fus de tort. cum s-au casatorit. cu glas de prefacatoare. iar tiganca s-a facut nevazuta. osalta-n sus si o saruta zicindu-i: Pe tine te aleg din intreaga imparatie sa-mi fii mireasa. Tocmai atunci trecea pe acolo imparatul tinerel calare in fruntea ostirii si statu-n loc sa asculte cintecele celei mai mici. i-a taiat. Atunci fata cea mai mare zise imparatului: Imparate luminate. La auzul acestor cuvinte clacasii si argatii-mpreuna cu-mparatul s-au minunat. bas in timpul in care soarele de dragul lor se oprise din mers ca sa-i priveasca. in berbecc de aur §i mai la urma din matele berbecului. Imparatul apoi ia-ntrebat de unde are bastoaul de aur si fata furca. ca ei au o soarta de azi inainte mai buna. de mertic. numai aur si argint. insa in zadar. e§ti voinic si sa ai parte. Auzind-o cea mijlocie.

feti logofeti. facind nunta si cu ea. iar din bradul in care era ascuns sufletul fetitei s-a facut pat pentru nelegiuita. Dar ce sa vezi. care tocmai atunci fatase. la intrarea in palat. sa-i feriti de omizi. Ca vorba aceea. Veni si imparatul bucuros sa-si vada odraslele si cind dadu buzna in odaie. tie ti-e greu cind doarme cineva peste tine? Nu-mi este greu. Se mira lumea si tara de o asa minune. Pe copii ii lua si-i ingropa de o parte si de alta a scarilor. doar-doar i-o cadea la inima fiica ei cea rautacioasa. Si 1-a — 187 . si dracul de gura muierii s-a-necat in balta. urma n-a avut ce Unul pentru Noaptea face si a poruncit sa taie brazii el si si sa faca din ei doua altul pentru garoaica. incepu sa dea cu ciobul pe la pragul imparatului. grea ca o Trebuie sa rabd. brazii se aplecau de parca aveau suflet. fost atit de minios. Pina — Sa aveti si sa-i udati la paturi. tiganca i-a adus ca. Dar ce sa fac cum este sa jii pe suflet o garoaie. poleite o nunta cu chiote si yeselie de se duse pomina peste mari Fata ramase grea si la anul e gata sa nasca. incit a fost cit p-aci sa-si omoare sotia. m-am uritit si tremur de frica. ca peste sufletul meu doarme tatal nostru Dar tie cum iti este? cum adormea Din bradul — — — Frate. tigancii era o vrajitoare. daca ai sti ! piatra de moara. daca ne-a ingropat de vii Garoaia in fiecare noapte asculta cum vorbeau copiii si crapa fierea-n ea de necaz. eu nu mai maninc la masa cu tine dintr-o strachina. stralucind ca soarele. paturile incepeau sa vorbeasca intre in care era sufletul baiatului s-a facut pat pentru imparat. Imparatul o lua de mina si o scoase afara din palat. Intreaba surioara pe frate in mijlocul noptii: Fratioare. Imparateasa nascu doi A pe Luati-o. Tiganca dracoaica. ca si muma noastra. ramase inmarmurit la vederea in leagan a cateilor. La nastere. Tiganca si vrajitoarea luara seama ca brazii nu se ploconesc si in fata lor si in asta vazura o piedica. Se puse garoaica pe capul imparatului zor-nevoie sa taie brazii ca nu-i poate suferi. Imparatul n-a vrut sa auda la inceput. Ii placeau imparatului si po- runci dregatorilor grija de acesti pomi ca ochii din cap. insa cine era sa o creada nevinovata. tari. numai aur si argint. imparatul o lua de nevasta. A inceput atunci sa plinga si sa se vaicareasca. de o parte si de alta a scarilor.! : Acolo i-a cu aur ajute? si s-a facut si peste. cine s-o tiganca zgripturoaica argata la curte. Daca nu tai paturile astea blestemate. Pina ce intr-o zi. ! frate. In fiecare dimineata cind cobora imparatul pe scari. lua copiii si-n locul lor puse in leagan doi catelusi de la o catea. imparatul. ele. Cind intreba imparateasa unde-i sint copiii. Baietasul la dreapta si fetita la stinga. Facet! ce vreti cu ea ca nu vreau s-o mai vad in ochi iubea pe imparateasa si o duse la curtea pasarilor sa aiba grija de gaini. indata ce-i vazu. pus in picioare papuci de aur si rochie de purpura. Dar pina la urma de gura ei n-a mai scapat. Cind venea imparatul indarat de la vinatoare ! — Mama iar se aplecau brazii de trei ori pina la pamint. Simt ca ceva necurat zace ascuns in ele. rasarira doi brazi cu tulpina de aur si frunzele de argint. Se puse zor-nevoie pe capul imparatului pina ce nu-1 sminti de cap sa taie paturile si sa le puie pe foe.eii. zise unui unchies de la curte si aruncati-o-n temnita sau Unchesul o apa. De cind dormim pe paturile astea am slabit ca o scoaba. sapati in fiecare zi de doua ori.

pina ce porunci imparatul sa arda busuiocul. Atunci Dumnezeu ii vazu de sus si vru si el sa se bucure de bucuria pescarului dindu-le cite un dar. ca sa-i invete ea minte Dar o sluga facu ce facu. pescar tocmai arunca navodul in apropierea prundului si vazu intr-o dimineata pe cei doi copii. cu care putea zbura oriunde pe lume. Acolo multime de fete si baieti la claca cinta. Copiii cresteau la casuta pescarului sarac vazind cu ochii si lumea se minuna de asa frumusete. Porunci sa taie berbecul si nici matele sa nu le arunce. numai bun de pus in oale. un baiat si o fetita. Mersera argatele la Timoc sa spele matele si din nebagare de seama o ! Cum cioara se repezi si rupse un caravei de mat si zbura cu el in prundul riului. amindoi frumosi de parca erau picati din soare. Apa de la ploi a dus bucatelele de mate in nisip si deodata au rasarit din ele doi copii. Auzira cei doi feti logofeti tarasenia cum sta si drept la claca se oprira. cu parul inele de aur. dar de frica dracoaicei nici nu cutezara sa spuie ceva ca infundau inchisorile. Sa-1 aduca spsilat si tuns. se veselesc si lucra toata noaptea. ca la soare te mai puteai uita. Garoaica vazu chitele de busuioc stralucitoare si iar ii dete in gind ca nu e ceva curat. ii lua si-i duse ascunzindu-i acasa. Pescarul ca sa-i scape de la moarte. Se mirara argatii si argatele ce porunca nesocotita o fi si asta. iar baiatul lua colinda. Ii intreba pe copii ce Un este cu ei si copiii care stiau povestea lor o spusera si pescarului. Dar cum semSnau ca doua picaturi de apa. Cum vazu si minunea asta garoaica nu mai avu astimpar. Incalecara pe colinda si se dusera in cetatea cea poleita cu aur si argint a imparatului. iar pentru baietas o colinda de aur. de muiere si de dracul nu poate scapa nici in gaura de sarpe. inghiti busuiocul i se prefacu lina in aur si argint. In fiecare seara venea rindul la cite unul sa spuie o poveste. Si da-i si da-i pe capul imparatului. Asa ca pina la urma dete imparatul porunca de taie paturile si le pusa pe foe. frumosi ca doi feti logofeti. Il fericeau pe imparat ca are o asemenea podoaba in batatura. lasa o crapatura si doua schintei zburara-n sus si scapara. o sa-ncerce sa vada care e baiat si care e fata? Si arunca din cer in batatura pescarului o furchi|a cu lina de aur si un fus de aur. Niste berbeci de-ai imparatului trecura pe-acolo si un berbec rupse o frunza. Nu putea s-o potoleasca cu nici un chip caci mai repede inveti porcul sa bea apa din fedeles. Se lumina bordeiul pescarului de stralucire si bunatate ca-i aduse acum la batrinete Dumnezeu doi copii de suflet atit de om frumosi. Astupara ogeacul si cosurile sa nu iese nici o schinteie la lumina si totul sa se prefaca-n cenusa. Argatii vazura copiii. Schinteile cazura dupa casa in gradina de flori si din ele rasarira doua steble de busuioc cu frunzele numai aur si argint. insa ce era sa faca imparatul cu garoaia cea incapatinata. ca scaiul de coada porcului.batut la cap. dar la ei ba. Aici de frumosi 188 . ca era bun la suflet si cu frica de Dumnezeu. de nu-ti mai puteai ridica ochii de pe el. cum bate fierarul otelul pe nicovala pina ce imparatul n-a avut incotro si a trebuit sa-i intre in toate voile si cu nelegiuirea asta. sa taie berbecul ca-i da dureri de cap cind il vede. Veni o alta cioara pe creaca sa manince si ea si din cearta lor se rupse matul in doua si cazu jos in tufe ca nu le mai aflara de capatii. Veneau imparati si bogatasi sa vada berbecul de aur. Fata lua furca si fusul. decit sa inveti catirul sa numere. Ce sa faca imparatul. Si se tinu iar de capul imparatului.

o aduse din nou in palat. sa ai grija de copii si de vaca — 189 . Imparatul lasa capul rusinat si iar ii grai: Draga mea sotie. ii lua in brate si-i scalda in lacrimi de bucurie. Tu sa ai grija de casa. La un timp. Si cind se-ncheie povestea. cum sa nu stim? Ce daca sintem mici Sa va spun povestea « Despre cele trei fete mari in cinepa ». ca la vreme de furtuna mare sa cada copacii cei mari. poate ca stiu si copiii astia frumosi sa spuie o poveste Ce ziceti. maria-ta. impinsencolo imparateasa si-i zise: Un taciune si-un carbune. baiete. Dupa un timp spune omul catre femeie: Mai femeie. voi cauta ca la omul fara de suflet sa-i gasesc unul fara de lege. spune Copilul incepu sa toarca firul povestirii asa precum se intimplase cu schimbarea lor cu cei doi catei. Si daca a murit femeia. Vezi. ca-ti fac « doi feti logofeti » si nu m-ai crezut ? lata ca acuma i-ai vazut si ai crezut. sa faci mincare. iar buruienile sa ramiie pe loc si sa scape. copilul o lua pe sora lui in brate si zise: Copiii aceia din prund sintem noi. Garoaia simti despre ce este vorba si ca sa-1 impiedice ii zise: Un taciune si-un carbune. o fetita si un baiat. spune. ca daca nu ar fi. nu s-ar povesti. omul s-a insurat cu alta femeie. Baiatul avea sase ani si fata avea opt ani. Imparatul cind vazu ca cei doi fed logofeti sint copiii sai. zise imparatul. Dar si imparatul nu mai putea de dragul lor. Stati. povestiti copii ! zise imparatul. Fericiti am fi fost. nu mai spune Imparatul daca-1 vazu pe copil asa de cuminte si istet la minte. sint un pacatos si un nemernic Dar din asa aluat rau ne-a croit Dumnezeu. pentru ca si ai fi crezut ne-ai chinuit pe toti pentru o cobie pacatoasa. Ce era sa faca? Cine sa le povesteasca? Oamcnii si-au luat dananaile si au vrut sa piece. ia-ma de sotie pe mine. paturile arse si mai la urma urmelor cu berbecul. vreau sa ma due si eu la biserica ca toti crestinii. Ei au avut doi copii. daca nu i-ai fi vazut De aceea. cu alungaea mumei lor sa ajunga gainareasa. cit voi trai si voi sta pe tronul acesta de aur. cu brazii. ti-am spus la cules de cinepa cind treceai in fruntea ostirii. femeia a murit $i au ramas copiii saraci. ca tot nasul sa-si aiba nasul si nici un tilhar si ticalos sa nu scape nepedepsit de mine si de Dumnezeu. iar muma noastra cea buna si chinuita este cea de la gainarie. dupa citiva ani indelungati. stiti ? Stim.! ce erau toti erau cu ochii pe ei sa-i soarba de vii nu alta. Bine. maria-ta. iar la unul fara de lege un altul fara de suflet. — — — — — ! ! : ! ! — — ! ! — ! COPILUL $1 FETITA A fost odata un om si o femeie. Cind toata lumea a povestit si intr-o seara ramasera fara povestitor. De aceea. iertat sa fii de la mine si de la Dumnezeu. taci copile. Se intristara fetele si baietii de la claca. cazind in genunchi in fata ei si cerindu-i iertare. Apoi pe garoaie porunci s-o lege de chingile cailor si s-o imparta in cele patru vinturi sa se aleaga de ea praful si pulberea. Si se intoarsera toti lucratorii iar la claca sa audi povestea povestilor. iar pe adevarata lui sotie.

Atunci tatal s-a hotarit ca nu se va mai insura niciodata si sa-si creasca copiii singur. nu mai cinta ca mult ma doare inima. de alunga napasta aia de pe casa noastra. le-a pus intr-o buturuga de rachita. fato. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a In bortuta pusu-m-a Lapte dulce adusu-mi-a ! si fetita stiau despre ce este vorba si-i zise fetitei: du-te. s-a dat de trei ori peste cap si s-a prefacut iarasi un baiat mare si frumcs. dar cu inima indoita. s-a facut din oasele alea un porumbel. a iesit si ea sa-i arunce si ei lucruri frumoase si scumpe. $i daca mama 1-a omorit.§i a plecat omul la biserica. In fiecare dimineata. la fetita i-a aruncat porumbelul numai lucruri scumpe imbracaminte. Fiertu-m-ai. Stin ca nu cinta a bine. Si daca a strins oasele. Dupa ce s-a facut porumbel. Atunci porumbelul a zburat jos de pe casa. porumbelul i-a aruncat o piatra de moara in cap si a omorit-o. Cind fata s-a intors cu vaca de la pa$une nu si-a mai gasit fratiorul acasa Dar fata era tot necajita ca nu sj-a gasit fratiorul. cinta a moarte si careva din casa noastra trebuie sa moara. Lapte dulce adusu-mi-a ! Si daca a cintat. Dupa un timp ca a stiut ce a facut mama ci cu baiatul. Cind mama vitrega a vazut asa ceva. fiindca aceasta il omorise. 1-a facut mincare. o ducea in buturuga si o turna pe oasele alea uscate. Atunci a iesit mama afara si a alungat porumbelul. $i daca a plecat la biserica. friptu-m-ai.. aur si argint. Dupa opt saptamini. cind mastioaia a intrat in casa si a inceput iar sa cinte: Mastioaia — la — Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. Mastioaia auzi ce spune fata si o inghimpa in inima. : ! 190 . In bortuta pusu-m-a. ca sa cascati gura la ea. Ea a strins oasele. Si daca a iesit afara. Si porumbelul a plecat la a doua casa. Dupa aia a povestit tatalui sau tot ce-a patit cu mama vitrega. a venit la casa lor sa cinte in fiecare dimineata in zori de zi asa: ! Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. si-i spuse: Husi. Cind a venit tata-su de la biserica nu a stiut din ce e facuta mincarea ? Fetita n-a mincat fiindca a stiut ca e fratele ei. Asa a si facut $i va spusei povestea asa. Fiertu-m-ai. tot la fel a iesit fata afara si cind a iesit afara. de aci porumbelule. cind te aud. cind fetita Isi primea cana de lapte. cum va da Dumnezeu. pantofi. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a. femeia in timpul asta a trimis pe fata cu vaca la pasune. Si atunci fata s-a dus. friptu-m-ai. La tatuta datu-m-ai. toate numai din matase. dar dupa aceea iar s-a intors. cind a plecat. La tatuta datu-m-ai.

cum beu. Si nu ma-ndur nici de tine — M-am ! Cintind el leganat. cineva cinta cu el. fratioare. nici doi frati in doua sate. maghii. la ! de cinisoara: cioarecii si Saracut de maica mea. Unui era bogat. saracia si pe tine sint blestemata sa te-nsotesc Si unde mergi acum. ca lucru curat nu e Care esti tu ala ce cinti cu mine si ma-ngini ? Eu sint nevoia. pe drum nu crapasi. am sa ma eule ca sa mor. — Si eu merg cu tine saracia. ziua ! si ca orisice crestin. Cum ii calca prrguL dadu iti si el binete ca toata lumea in seara — Buna sara. numai puzderii pe oasa. ceva este. vai de pacatele mele Merg cu tine. ca ceva trebuie sa fie Atunci zise el rastit la mijloc. cu rupti-n tur cu camasa imoasa. ce-ai cu mine? Te tii ca scaiul de cine avTJt cu tat-tu bine. i se pare ca cineva il ingina. cu mine. — Saracie. neintrerupt cu tine: — — — — — — ! ! ! ! Si-am Ca sa-ti stau pe stana de piatra vatrii. celalalt sarac. care tinea praznicul. — Lasa-ma. ca eu zise sa ! ! 191 . ! cum — Aoleu. saracie. Facaturi. lua in mina o maciuca innodata si pleca la fratele eel bogat. acolo ma due si eu Cum. dar nu-ti para rau — N-o sa-mi para ! nu ma chinuis. saracio? Und' te duci tu. $i cum sta de se gindea: n-avea haina. Atunci saracul. daca vrei sa ai ce bea si ce bea si ce minca. iarna-i grea. n-2\ea taina si nici de tilhari vreo teama. nu cata ca este apa Fratele eel sarac. ca e mare sarbatoare — muierea-i rea.! ! ! : : URA OMENEASCA Au trait ce era. si — dumineca. — Nu ma-nfrunta. Lipita de fundul pungii. cinisoara venii — Cum de te-ndurasi. lasa-ma-n saracia mea. casa mi-o spurcasi. De sarac Decit ata mamaligii. se-mbata si-ncepu sa cinte ! Saracie. singur voi ajunge acasa. vai de steulica mea Pune parul mai pe ea. — Bineee. punga buna-n pozanari n-avea. cinstes- te-ma cu putin vin Bogatul umplu ulcioarele cu apa si-i dete sa bea: fin-te ^i ne ?i te-mbata. fratioare: fratioare. ca un om adevarat beat. Saracie Duce-te-ai tu pe pustie. isi dete cu comanacul.

ca sa-ti stau pe vatra. Cum o dezgroapa. am sa merg la tine ca sa traim bine. parintii 1-au altii. cum de i-a luat-o-nainte cu averea. il apuca fiorile si pleaca drept la morminti dezgroape saracia. pe socacel. puse capacul peste ea si-1 batu-n cuie. pe colnic. hai la el sa-1 saracesti Padurii si i-a grait: Saracia s-a ridicat in virful picioarelor urita ca Vai sarmana de mine. Mult m-am chinuit. abia-mi trag sufletul. o femeie. Fiindca-mi esti milos. trecu dealul cu amarul. si cum o-ngropa. Dar la tine-o s-o due bine. Eu ma mirai si iar o-ntrebai: Spune-mi cine esti. : ! — — ! — — — — ! La cimpul cu colalie. Frate-su. Saracia cum se vazu-nchisa. Atunci bogatul ii zise: sa Scoala-te si hai la fratele meu ca s-a-mbogatit. Unde Unde pic de iarba nu e. Bogatia i se duse pe apa. ma duceam si cintam un cintecel. gata sa-§i dea duhul. incepu sa se zvircoleasca. lada. de ce ma-nsotesti? Iar ea-mi raspunde: Eu sint cea ursata.! : : : ! zise ! se culca saracia El cum o vazu. ca stana de piatra Si unde-ai dus-o? 1-a-ntrebat bogatul. trimis sa lucreze prin toate partile. ca ma dezgropasi pe mine. serpii-mi serpuieste Si napircile-mi vuieste ! Fratele eel bogat cum. intii se — Hei. la frati-tu cit am trait. nu ca frati-tu pacatos. alta. incepu sa se-mbogateasca. cum auzi. — — Muma Si uidi el Bogatul cu saracia. Frumos mi-o-nselai si mi-o-nmormintai. O-ngropa. aude. rasufla de bucurie ca serpii si napircile nu-i mai ciocneau la casa suflstului. bine ca-mi venisi de ma izbavisi. saracul Si saracio. saracia-mi raspundea. sa dea din picioare si sa strige ajutooor Dar pina una. culcate-n ca ne-a venit vremea lumea Saracia auzindu-1 sperie — Culca-tc tu mai — Ba mai culca partea femeiasca. ce facusi. isi facu o lada si striga sa ne ducem pe si-i grai baiete intii mai intii. cineva ma-ngina. saracul insfaca lada pe spinare si fugi cu ea-n vale la morminti. cind am fost la tine ? De ma adapai si ma imbatai ? Cu apa curata si nefermecata Si cum eu mergeam acasa. care aveau un baiat frumos si bun Cind s-a facut destul de mare. C-asa-i fu inima aspra ! BAlATUL FARA noroc A mult. cu fost odata un barbat si de nu se gasea ca el altul in sat. se ailalta ! Cum sosi acasa la bordei. de te-mbogatisi ? Tii minte. si mai si il ura si-1 pizmuia. eel bogat. sa invete si de la atit nu avea spor la lucru si nici sa incropeasca baiat se credea ca n-are noroc ! Cu cit doua intr-un tei. N-avu rabdare si merse la casele lui intrebindu-1 Mai frate-meu. lucra mai Bietul 192 .

taiat ei asa. vede ca nu-i nimic. se puse sa-i ajute la taiat lemne. dupa care au plecat de au intrat in bordei. La mijlocul noptii bate cineva la fereastra: ! cioc cioc Batrinul intreba: — Cioc ! ! — Cine glas e. Flacaul n-a indraz-rit sa intrebe nimic. obositi de atita munca. eel care batuse plina cu de toate. ca pleaca in lume sa-si caute norocul. nici haine. cu poiene pline de flori. batrinul zise: si Atunci asta in Cei care s-au nascut bord. dupa care se culcara in paturi de aur si dDrmira pina dimineata. nici masa. argint si nestemate. nici pat. merinde in traista si pleca Merse el ce merse zi de vara pina-n seara dormea pe unde putea. Seara s-au intors la bordei si-au intrat inauntru ca si in prima seara sa se culce. Casa era goala si intunecata. de bautura. Ii da buna ziua. ? de afara ii raspunse: — Eu sint: Norocul — Ce vrei? raspunse mosul. fara sa scoata o vorba. plina de pasari cintatoare. s-au culcat pe pamintul gol. iar imbracamintea era din aur. De acum casa 193 . eel care batuse la fereastra se facu nevazut. Pe la miezul noptii veni iarasi — Cei care s-au nascut asta in bordeiul meu ! A cineva la geam ! si batu: ! — Cioc cioc cioc glas ! Mosneagul zise: — Cine e? Un — Eu sint: — Ce vrei? — Am venit — de afara ii raspunse: Norocul raspunse mosul. la sa aiba tot ce am eu acum seara era Si zicind asa. la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie si unu copii si-o mie au murit.! ! ! ! : . Se asezara la masa unde mincara si baura pina ce se saturara. Cind baiatul intra in bordei. cu totul casa era goala. . — Am venit la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie copii si o mie au murit. Atunci batrinul zise Un si unu si n-au murk sa aiba tot ce am eu acum seara §i zicind asa. pina seara fara sa vorbeasca unul cu altul. spuse el parintilor sai. Fara sa manince nimic. fara sa scoata o vorba. minca pe unde nemerea si ce gasea ! Merse asa multa Isi lua ! vreme In cele din urma ajunse intr-o padure mare. dar mosul nu-i raspunse nimic. Dar mare le fu mirarea cind vazu ca bordeiul era plin cu de toate: fel de fel de bunatad: cu m^se pline de mincare. Au ce-au taiat.iul meu n-au murit. fereastra se facu nevazut. Mai la o parte un mos taia lemne. de-ti luau ochii si auzul de frumusete. . doua zi s-au sculat si fara sa manince nimic au plecat iarasi de au taiat lemne toata ziua. Merse ce merse prin padure pina ce ajimse la un bordei care avea numai un ochi de geam dintr-un burduf. Vazind el ca mosul taia intruna lemne. Intr-o zi. nici mincare.

Nu mai departe : gindul lui Cind decit linga ei venea un batrin care auzindu-i a zis in Ciorile sa se faca oi » se uita cei trei frati. sarac Ei bine si tu te-ai nascut intre aceia o mie si unu cind eu nu am avut nimic si de aceea tu nu ai noroc. vad in locul ciorilor oi Atunci eel mai mare « ! ! dintre ei zice: — Eu ramin aici caci mi-am gasit norocul. daca n-or fi traind si acuma. ce merinde. prin paduri si cimpii cu volburi si balarii pina cind au trecut printr-o cimpie cu lanuri de griu care se leganau la adierea vintului. S-o cau|i asa ca pe ce pune mina ii merge din plin toate. Se pusera de-1 insurara pe baiat cu o fata care pe ce punea mina ii mergea din plin. in sat nu gaseau de lucru pentru ca toti oamenii satului erau saraci de n-aveau nici foe in vatra. Au mers ei ce-au mers pina au dat de o fintina cu doua turloaie din care curgea apa. brinza si carne. Numai cu o asa nevasta vei trai bine. Gusta si din celalalt turloi. Au mers ei ce-au mers. Vad ei un cird de ciori si eel mare zice: Daca-as avea atitea oi. Cind vreau ei sa bea apa vad ca dintr-un turloi curge apa rosie si dupa ce au gustat au vazut ca este vin. Le povesti parintilor toata intimplarea de se minunara de aceea ce auzira. gol. au plecat mai departe sa-si gaseasca si ei norocul. Si incilicai pe o matraguna si va spusei a mea minciuna. zise in gindul lui: « "Tuica si vin Ceilalti doi frati sa curga.» ! :. Le venise vremea de insuratoare si n-ar fi avut cu ce sa-si tina nevestele. mi-as face in cimpul asta o stina si oricine va trece pe aci. De saraci ce erau curgeau zdrende pe ei. vad ca este tuica Vazind ca dorinta i s-a implinit. ii voi da sa manince pina se va satura de lapte. Daca vrei sa ai noroc trebuie sa te insori cu o nevasta care s-a nascut cu noroc si sa traiesti din norocul ei. — Am — ! TREI FLACAl SARACI Traia odata intr-un sat trei frati saraci. tele — fara plata. sa piece in lume sa-si cate norocul. niste radacini adunate de prin padure §i au plecat. Fiind obositi s-au asezat jos sa se hodineasca si sa bea apa. Dimineata cind se — sculara. Si trai el asa din norocul femeii. Au stat ei acolo ce au stat si eel mijlociu zise: — Daca din aceste doua turloaie ar curge din unul tuica si din altul vin. . mi-as face aci un birt si cine va trece pe aici am sa-i dau sa bea pina se satura Din fata venea un batrin care auzindu-i. Neavind ce face. sint si pasari. Si baiatul se intoarse atunci acasa. eel mijlociu zice catre fratele eel mai mie 194 . ! Ce vrei. Unde este griu. Ce s-au gindit ei. Si-au pregatit desagii cu ceva merinde. baiete Ce cauti aici la mo§neagul il intreba pe baiat: mine-n casa? Baiatul raspunse: plecat in lume sa-mi caut Norocul Atunci batrinul ii zise: Ai vazut in prima sear a cind a venit la mine Norocul si mi-a spus ca s-au nascut o mie si unu si au murit o mie? Si ai vazut ce am avut eu atunci in bordei ? Nimic.

oile dimineata vrea sa piece.cment a inceput sa curga din turloaie in loc de vin si tuica. si in momentul acela stolul de ciori isi lua zborul si batrinul pleca. ca fata este la inima flacaului cu care a venit si sa strice nunta. Omul vazird ca a ramas sarac si ca batrinul a fost Dumnezeu. Ajunse acum Dumrezeu la eel mai mic. Flacaul a fost imbracat in haine curate si dimineata a si plecat la lucru pe cimp sa samene. ciori sa el ce ar face. frati pleca Tu du-te mai departe si si cata-u norocul. porumb. Parintii mirelui au vazut ca batrinul trebuie sa fie Dumnezeu care umbla pe pamint. Daca mergi cu mine am sa pot sa stric nunta si sa ti-o iei. Batrinul spune ca a auzit ca la stina lui orice trecator poate minca cit ii trebuie fara sa plateasca. apa sa fie » In 2cel rr. La anul nevasta ii nascu un baiat de toata frumusetea. sa-i dea sa bea cit vrea. Cel mai mic dintre mai departe mergind el se intilneste cu si acelasi batrin. insa batrinul raspunde ca e tirziu si nu se mai intcarce. cu de toate. Intra ei in casa si batrinul spune catre parintii mirelui. Strainul ii spune ca a auzit ca oricine vine. sa treiere caci era vrednic nevoie mare. Numaidecit vita a inceput sa-i creasca frunzele si pina dimineata cind ei s-au sculat a avut rod. pina dimineata. Atunci a vazut ca batrinul era Dumnezeu Dupa ce pleca de la fratele eel mai mare se opri la hanul celui mijlociu si la fel ceru gazduire si mincare. Flacaul il striga sa vina ca-i da demincare cit vrea. maninca si bea fara sa plateasca Tinarul ii raspunde ca el a avut chekuieli cu hanul si daca da pe gratis atunci el cu ce sa traiasca. care-1 intreba vazindu-1 asa sarac. gazda ii ceru sa-i plateasca gazduirea. Au plecat ei in sat si s-au dus la casa baiatului unde nunta era in toi.— Eu ramin aci si-mi cladesc birtul. unde isi avea stina. Cind parintii fetei si ea au auzit despre ce este vorba si desi il vazura atit de zdrenturos au facut nunta cu flacaul nostru. Batrinul vru sa vada ce mai fac cei trei frati. il striga inapoi. Flacaul ii spune ca daca ar da la toata lumea atunci Atunci batrinul spune « Cicri au fost. Parintii mirelui se impotrivesc si vreau sa-i arunce afara din casa insa batrinul le spune ca el le va dovedi ca asa este. unde se pregateau ca a doua zi duminica sa se duca la mireasa. Batrinul intra in casa plin ! : ! gazda ! ! ! 195 . Cere batrinul sa manince. hambare cu griu. desi avea de toate in ograda Atunci batrinul zise: « Apa a fost. sa secere. Pe toate ce puneau mina le mergea din plin si aveau de toate. cum le merg treburile si daca se tin de vorba pe care au spus-o ! Merge si-i la eel mai mare dintre cei trei fecicri si ceru gazduire. fara mire. toate le mergea din plin si tccmai atunci se rssscuse primul baiat. caci plecase. Batrinul ii zise: Nevasta care sa-ti fie la inima are nunta miine intr-un sat nu departe de aci. In curte era o vita neingrcpata caci era tjmp de toamna si le spuse ca vita pina miine dimineaia are sa rodeasca si strugurii are sa fie copti. Ograda se umpluse cu pasari. ci numai cu flacaul nostru care-si cauta o nevasta care sa-i fie la inima. Cind vru sa piece. vite. ca unde merge? plecat in lume sa-mi gasesc o nevasta care sa-mi fie la inima — Am — tot ce va zice el sa nu fie altfel. Atunci s-au dus impreuna la fata. Batrinul era departe si-i spt:se ca e prea tirziu si 1-a lasat vaicarirdu-se. dar ii cere sa-i plateasca. nvrrai spa. Aci erau de toate. din ce ar trai fie ».

Sa facem jertfa copilul pentru acest batrin nenorosit Atunci barbatul isi trimite nevasta sa faca fo. Dar uude gaseste el asemenea oameni. Apoi toti se culca si dirnineata bltrinul tritnite femsia sa scoata cenusa din cuptor. A fost un om sarac cumparat tot matrialu — — Omul a zis tapului: — Eu am numai un copil Dara tapu decit si mult imi pare rau de tie iel. sa fie Am fost aia. asa ca sa-1 vindecam noi. Atunci au vazut ca batrinul nu era altul deck Dumnezeu. Atuncea tapul incepe sa spuna omului si-i zice: Imi dai tu mie ce t-a mai drag tiie in casa ta? Omul a gindit ca din saracia lui a facut o casa si sa-i dea casa. Mergind pe drum pina la preduzece. si eu pe-acolo pe vremea sa va povestesc. s-a dus sa plateasca matrialul la preduzsce.al la cuptor pint el mai st3 de vorba cu batrinul. care sa-si arda copilul si sa se uaga el cu cenusa lui Auzind aceasta. da sa-mi dai tu mie copilu tau. — Ca ce zici ca-ti pare rau de casa. tot tapul ii iasa inainte si-1 spaminta. batrinul zice: Acum sa mi lasati pe mine sa bag copilul in cuptor fiinica voi nu puteti vedea cum arde copilul vostru. Omul si-a de casa de la preduzece ?i a luat matrialu in veresie si cind a fur^it casa. Gind deschide capacul. sa traias. da tapu-i spune: Nu-mi trebuie mie casa ta. da si stinga. Ea ii raspuade « Sa-1 vindecam pe batrin Noi avem primul copil si o sa mai primim si alti copii. El le spune ca are riie si ca toti vracii i-au spus ca se poate vindeca numai cu cenusa primului copil. zdrentaros si cere gazduire. caci daca n-a§ saracit si fi fost n-as fi stiut frati caci as fi eu ca cei doi POVESTEA LUI PATRU OJU si a facut un copil mic si a facut el o casa. Vira copilul in cuptor §i pune capacul.i copii. dar inainte de a-1 viri in cuptor scuipS inauntru si cuptorul pe data s-a racit. ca eu am casi de sticla. ca mai mult iti pare rau de copil 196 . Omul se abate in dreapta. barbatul sta pe ginduri si apoi zice catre nevasta sa: cu cenusa copilului nostru ». de bubs pe fata si gazduit — — buni cu oamenii. El ia copilul si-1 pune pe lopata. mai mari. Batrinul este primit si seara la vorba il intreaba de ce este plin cu bubs pe fata si cap.a pina la adinci batrinste si sa aiba mul.! ! : si cap. copilul dormea ca §i cind n-ar fi fost nimic. El le-a urat sa aiba multa sanatate. la mijlocul drumului a fost o reca si ca sa treaca reca la mijlocul apii ii iasa un tap negru cu coarne in cap si sa punie inaintea omului si-1 spaminta sa nu poata trece. Se facuse un baiat frumos. ba mai mult el crescuse intr-o noapte cit crescuse intr-un an. Omul nu poate in nici un chip sa treaca. a zis: de casa. Asa ca nu v-am mindt. Cind cuptorul a fost incins bine.

Dracul al schiop porni sa intrebe pe tot drugarii la rind. ajunsa la casi de sticla pe mari. care ce a invinat. Dara raii au sprimit un pat de foe. rindu copilului. Acum i-1 iau cind o creste copilu de paispe ani. Atuncea omu si-a adus aminte ca vremea a venit la paispe ani. pana ea scotind apa. De vor lo va duce pe copil mare nacazuri. atuncea alant drugar a loat boii si a fugit cu ei acasa si i-a spus la tatal copilului ca 1-a loat vintu cu noru al negru s-a dus sus: « eu m-am spamintat §i am venit fuga acasa si va spusai intimplarea lui drugariu meu ». de la gura trochitii un busuioc. da alant a fost la un vinat pin svet. nu grabit sa-1 omoriti. Cind a venit omul cu copilul acasa de la biserica. si ajunsara la vreme. Pazind copilu intr-o zi boii. Ca ducindu-sa pe drum sa platiasca matrialu casii. Drugarii. ce i-a zis un tap. Dracul al schiop intrebindu-1 pe al dintii: « Ce ai facut? » El spusa: « Eu gasii o fameie scotind apa din fintina. eu ii indemnai de sa omorira. pe cum sa-i dea copilu la paispe ani. da Patru otu sa doarma si el cind o veni. pin sobe. da unu nu e din numar. cind vazu ca pe drugaru lui 1-a loat noru al negru si al vinturos s-a dus cu el sus. copiii lui. Atuncea tuma-1 dusa inuntru. care sa omoare copilu. cind s-a dus sa imoarca boii vede ca s-a slobozit un nor negru si vinturos si deodata 1-a ridicat pe copil sus. Intrebindu-1 pe al dci. scrie in cartie de copil asa « Copilu sa doarma su patu lu Patru opi ». Raul ce a dus copilu a zis la trubaci: Ia de cinta sa s-adune tot raii de la invinat. da ieu nu-1 iau. Si pe urma tapul a perit din drumul omului.tapul spune omului: Obeceste-mi ca-mi dai. copilul si pe trochi|a cu el. dupa culesu de porumb. sari in f intina*. Dupa ridicarea norilcr cu copilu. nima nu eria decit trubaciu rSilor dejurni la casi de sticla. nu e raul al schiop Tot. s-a dus sa plateasca matrialu da casa. pe vremea aia Patru otu o auzit de tatal copilului ca i-a facut vo apa la copil si copihi o poarta la iel si acuma s-a dus Patru otu la copil si i-a zis: De te-oi duce pe undeva. eu indemnai copilu ei si sa-neca. Dupa ce a platit matrialu. sa iai sama ce sudbina am eu la implinirea Acuma — — a paisprece ani. Copilu a pazit boii. Da al de trii raul spune ca un cioban pazind 197 . plecind cu el. dara tartorli al zis: Stat. bagindu de sama numarindu-l. — ce cinta trubaciu tot raii pornira sa vie ca pasarile la casa de sticla. sa lom sama in can cum ie copilu scris. sa stropeasca cu apa de trochita. s-a inters acasa si incepe a povesti la muiere ce s-a intimplat pe drumul la mijlocul apii. akrgara ! Dupa Dupa sa-si dea schiop a ce ajunsa §chiopu. Atuncea popa i-a facut o molivda si i-a pus-o intr-o trochija mica. dracul spusa: « La un otar de loc gasi certindu-sa doi : — frat. $i scoasa cartea si cetira raii si vazura ce spune. copilul s-a dus cu oili si boii la iarba. Omul a luat copilu si s-a dus cu copilu la biserica sa-i faca popa o apa de iertare si i-a spus omul lu popa. sa ia tapu copilu. ca aia-i ajuta copilului. s-a dunat tot roata pinga copil si a pornit brinci unu! spre altul. plecind copilu pe anul de paisprece. Omul s-a dus pin apa pina-n partea lanta. sa spuna tot la rind ce a invinat finca asta a adus copilu de-1 vedem noi tot. cu un tap pe cum a cerut tapu copilu sa-1 dea si i-a spus ca cind o fi copilu de paispe ani si vreme dupa vreme. $i spune popa la ratal copilului sa poarte copilul trochita undeva vor s-o duca.

! : Patru opa cind auzi ca popa nu poate sa-i ierte pacatele. a pascut. acolo sa te duci sus in virfu lui. da si ce sudbina : — are Patru otu. Patru otu infipsa ciumagu in virful muntelui si porni sa-1 ude carind apa cu gura. Si copilu sezind cu dracii acolo auzi ce sudbina are el. copilul pleca acasa la tata lui. sa umflara si murira boii. scoasa cutitu pe popa Acuma Patru otu pleca in altu sat sa-ntrebe pe altu popa si cind a spus la al de doi popa sa-i ierte pacatele si ala popa a spus ca nu poate sa-i ierte pacatele. da muierea n-a bagat de sama. Porni tartorli al schiop sa zica Sa ia copilu sa-1 duca la patu lui Patru otu sa sada su pat. zbera fuga la-al cea adus copilu: « Rugati-va de copil sa nu va mai stropeasca ca voi ati prins pe Dumnezeu. Calugarul spusa lu Patru otu asa: si-1 taie ! : — — — 198 . sa vii sa-mi spui. marul a crescut mult mare si frumos.! boii sa pasca iarba: « I-am dat un somn greu la cioban de a durmit si boii s-a dus in livade. Din cauza ca nu-1 vrea sa-i ierte lui pacatele. parinte. Atunci Patru otu. da n-are frunza in el cit flori. Piste vo citava vreme aude Patru otu ca copilu a venit acasa $i vine si Patru otu sa-ntrebe ce sudbina are el si cum a facut copilu de 1-a intors raii ca sa faca si el. aide parinte sa vezi. $i popa cind aude pe Patru otu. Atuncea calugarul sa sui in pod si lua un ciumag de mar uscat pastrat de cind a fost manastirea. Mai il uda Patru otu inca doi ani si facu paispe ani. Raul lo copilul si pleca sa-1 duca de unde 1-a loat si 1-a dus iara la locul unde a pazit oili. Deodata sa aprinsa focul pe draci si pornira sa arda. » Dupa intimplarea ciobanului. Veni Patru otu la calugare si-i spusa: Parinte iote ciumagu al de mar s-a prins si a crescut Mai uda-1 doi ani inca pana face si mere si cind o face mere. Patru otu pina la cinci popi omori. Dracul al schiop cind vazu atita foe si moarte de draci. dupa ce lega mere marul. Atuncea copilu vazind multimea de rai mergind cu iel la patu lu Patru otu si zicindu-i copilului: Iote aici su pat sa sezi. ciumagu a avut optzaci de ani. Calugarul spusa ca poate. iel aude ca-n vrun munte ieste vrun calugare la vo manastire batrin si sa dusa la calugare si-i spusa asa: « Iou am fost patruzaci de ani ot si vreau sa-mi ierti pacatele mele. scoasa cutitu si-1 taie §i pe al de doi popa. Dupa ce vazu Patru otu ca n-are popi unde sa-si ierte pacatele. ca: «nu poate sa-i ierte pacatele ». asa ii spune lu Patru otu. Copilu spamintat scoasa trochita din sin cu busuioc si porni stropindu-i pe toti dracii cu apa popii. Patru otu pleca la calugare si-i spusa: Parinte n-are maru frunze in iel cit mere. sa nu mor cu iele ». altu raul a indemnat pe o muiere sa bage malaiul in foe. de aia ardet cu totu si pristanit sa-1 duceti indarat de unde ati venit cu el». Calugarul lo ciumagu de mar si-1 dete lu Patru otu si-i spusa asa Vezi muntele al mare. copilu muierii sa arsa in foe. A carat Patru otu 12 ani apa cu gura. fa-mi si mie apa ca la copil ca ieu am otit patruzaci de ani si sa-mi ierti pacatele si mie ». Copilu spune lu Patru otu sa-si faca apa la popa Patru otu sa dusa la popa in sat si spune lu popa « Asa. vazu Patru otu ca ciumagu s-a prins si a crescut. Din locul unde 1-a lasat raul pe copil. sa-1 infigi ciumagu in pamint si tu sa iai otira apa cu gura sa-1 uzi pina s-o prinde de-o inverzi si sa creasca mare.

Barbatii incepura sa sopteasca in dreapta si-n stinga si purtau mare ura pe imparat ca le-a stricat obiceiurile. pe deal. Tot spunind Patru otu toate pacatele pe rind. mai baiete la mine? Ca aveti urechi de tap. frumos. da din mar cade cite o mara jos la pamint. Dupa asta se dete ordin mare ca fiecare oras si sat sa aiba un anumit numar de barbieri si sa li se plateasca pentru tuns un ducat si pentru barbierit alt ducat. spune pe rind! Porni Petru otu sa spuna pacatele. marite imparate. din mar cade cite un mar pe pamint. Atuncea calugarul spusa lu Patru: — Pacatele tale s-a iertat. mai ai inca doua mere in mar. Atunci imparatul care nu da la nimeni seama. care mai de care sa fie barbier. Si cind ajunsa la mar ii zisa calugar'li lu Patru otu asa: Sezi. Imparatul Traian chema barbierii pe rind sa-1 dichiseasca. Barbierii insa nu au voie sa vorbeasca si spuna minciuni in timpul luaveau datoria sa se uite drept in locul unde rad si daca sint prinsi de client ca privesc in alt loc.! : Adasta putin sa iau cartile sa mergem sa-ti iert pacatele su mar. ! Asa sint oamenii: nu sa judeca dupa graiul lor. pe muma-sa a plecat ot in padure. De acolo el vedea peste Dunare in Romania si peste cetatea Decebalium de la Prahova zisa si Deci. Calugarul zice lui Patru otu: Petre. in loc sa minta cum le este adetul. chema un barbier sa-1 rada il intreba Ce ai vazut. cum s-o scoata la capatii cu barbierii cu — — — Cum mincinosii? Aduna pe sfatuitorii imparatiei si le ceru ajutorul. si 1-a Patru a murit pe loc primit in rai lor. El avea palate multe si frumoase. alea sint doua pacate. Cel mai frumos era la Geanova. Ce sa faca bietul imparat. Imparatul era viteaz. scotea sabia si le lua capul de la trup. scoasa calugar'li patrailu si i-1 pusa in cap lui Patru — — ! porni sa-1 ispiteasca: Ce pacate ai facut. spuneau adevarul ca au vazut ca inaltimea sa are urechi de crului. spune-le si — — si pe alea Patru sa gindi si pe urma si cazu si-si veni in minti. Toata lumea umbla cu barbi si insusi imparatul ajunse cu o barba pin' la briu. atunci munca s-o faca degeaba. Cind auzi calugarul pacatele mai de la urma. merele ale doua din mar. su mar Sezu Patru su mar. toti se temeau si tremurau de frica imparatului. ce a vazut? Barbierii nestiind taina. ca intii a omorit pe tata-su. pe aci a trait un mare imparat letinesc care se chema Traian. ama ce pacat ca Dumnezeu ii daruise urechi de tap. Calugarul uitindu-sa in mar. Ei 199 . dar care cum venea era intrebat dupa ce termina cu lucru. raspundeau pe rind barbierii. La barbieri le era frica sa-1 mai rada si oricit s-ar face ei de viteji. Petre. Mai la urma imparatia ramase fara barbieri. mai ramasa inca doua mere in mar. ci dupa faptele ImpAratul traian cu urechi de tap Pe timpuri. Sa fi vazut in toata imparatia inghesuiala mare.

— — si ! 200 . Barbierul tap. incepu pe ucenic sa-1 chinuie gindul ca in el se ascunde o taina a§a de mare si n-are nici muma. ca o sluga ca el n-are ce face cu atitia bani. Imparatul ii dete porunca ca sa-1 barbiereasca pe loc. bataie de la stapin ! Dar flacaul tacu si ! — — — Spune-mi.Atunci imparatul tragea sabia si le taia capul. insa de la un rind de vreme. apoi dezleaga baierile inimii si spune de trei ori taina. atunci iti iai calabalicul si te duci in lumea alba de la mine. du-te in pustiu. Atunci isi usura sufletul dar dupa ce se destepta din somn. maria-ta ! Vazind imparatul ca flacaul este destul de curatel si cuminte. spune ce ai pe suflet ? Maistore. mai baietas. ca numaidecit as muri. spunindu-i. sapa acolo o groapa adinca. va fi vai de viata mea Iti mai spun una. daca vrei — N-am vazut nimic. doar vezi tu cita grija am de tine ca de copilul meu. Daca nu vreai si nu vreai. sint tinar si vreau §i eu sa traiesc. mai baiete. miine asa si stapinul a bagat de seama ca baiatul e trist si ca are ceva pe suflet. Atunci barbierul raspunse prefacut ca n-a vazut. N-o sa te tin la mine intunecat ca o baba care-si cinta si-si descinta. De aci inainte ovreiul aduna la ducati fiindca de fiecare barbierit copilul ii aducea doisprezece ducati. Toate mergeau bine. Uite. Cind ajunse la stapina-su. Atunci ceilarfi barbieri din imparatie rasuflara linistiti si dupa un timp iarasi dadura drumul la cleanta. Asa nu se-nvata meserie. pasarile ceriului. si daca nici pe asta n-o faci. macar ca taina asta ii apasa sufletul ca o piatra de moara. atunci tot eu am sa te ajut. apoi astupa groapa la loc si asa ai scapat. Il apucara frigurile si se culca de spaima in pat. parca nu ti-ar fi toti boii acasa. — nu vezi. macar ca tu esti un calic. iar pe ceilalti barbieri din imparatie nu-i mai durea capul. ca te vad tot ingindurat. O sa ma auda fiarele salbatice. iar la imparat trimise pe un baiat ce facea ucenicia la barbier. du-te si spovedeste-te la un sfint la vreo manastire ca acolo se tin ascunse tainele omenesti: — Nici acolo nu ma due — Du-te atunci si spune taina in ai pustii de munti unde picior de cm nu calca. Flacaul il barbieri numaidecit si imparatul ii darui doisprezece ducati. Azi asa. fricos din cale afara. abia atunci chinurile iar incepeau. codrii. dete ordin ca el pe viitor sa vie sa-1 barbiereasca. am ceva pe suflet insa nu pot spune cuiva. — Nu. baiete Meseria se-nvata prin munca si ! nu-i spuse stapinului ca a vazut la imparat urechi de tap. lata ca-i veni rindul intr-o unui barbier ovrei. raspundea ucenicul. caiora sa le spuna ce fel de urechi are imparatul Traian $i ziua si noaptea il chinuia gindul. zi se gindi la povestile lui ta-su care-i spusese: Ce auzi sa te faci ca n-auzi si ce vezi sa te faci ca sa-nveti meserie si sa ai noroc in viata. Ucenicul merse la imparat si povesti toata taina. nici tata si nici frati. Ce ai. — ! Nici acolo n-am curajul. Apoi il intreba daca a vazut ceva la el. stapine. acesta ramase mirat cum de a scapat cu viata? Iar cind ii arata ca i-a dat si doisprezece ducati ramase si mai mirat si numaidecit se scula din pat si-i lua ucenicului ducatii. In somn visa ca sta de vorba cu parintii sai si le spune ce-a vazut. sa-i spuie imparatului sa treaca cu rindul peste maistrul sau fiindca e bolnav de moarte si nu-1 poate barbieri. nu pot.

il opri. Au txecut citiva ani si in locul unde barbierul ucenic a spus taina pamintului a crescut un tei mare §i frumos. sau este iar vreo minciuna de barbier. Copiii mergeau pe Fluierile incepura sa se vinda ca piinea calda si ajunsera pina in cetatea. — Pamintule. daca este adevarata. mai. imparatul se facu foe si para de minie si fu gata sa-i taie pe toti barbierii din imparatie ca nu-si vad de meseria lor si numai de birfeala se tin. Dupa ce se linisti imparatul. de trei ori. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Dupa aceea astupa groapa la loc si pleca usurat fluierind de parca n-ar fi avut niciodata nimic pe inima. facu o groapa. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap. Atunci dadu ordin sa i se aduca la palat numaidecit ucenicul barbier. teiul era tot darapanat si abia mai gasira o nuiclusa din care facura un fluier. insa imparateasa. din taina pe care o stiu. miloasa din fire. pe cind insu§i imparatul se plimba cu imparateasa prin cetate auzi cum copiii fluierau: Pamintule. ce vesti ai dat tu in lume despre mine. ins5 cum suflau in ele se auzea glasul — — ! ucenicului. mincinosule? N-am spus ca aveti urechi de tap. Cum ajunsera acolo. uliti si suflau in fluiere iar din acestea se auzea taina spusa de barbier pamintului. imparateasa cum a il opri.Asta am sa fac. Imparatul lua pe barbier si pleca la tei ca sa vada cu ochii lui minunea asta. Atunci imparatul scoase sabia §i cind vru sa-i reteze capul. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Se mira imparatul de asemenea minune si din ziua aceea isi dadu seama ca nu e om pe lume care sa poata ascunde o taina si ca pe pamint nimic nu se poate tainui. Intr-o zi. . Ii dete drumul la barbier. La auzul fluierilor. Baiatul fu adus in fata imparatului si acesta il intreba rastit: Bine. In varsat de zi isi lua o sapa si pleca undeva departe de eras in pustiu. Care taina. iertindu-1 si de-aci-nainte se facu imparatul blind ca mielul ca veneau barbierii de-1 radeau pe rind si glumeau cu — — — ! imparatul. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap ? Si asta. Pastorii care pasteau oile si caprele pe acolo au taiat crengi si au facut fluiere. baga capul in ea §i striga de trei ori: Pamintule. imparatul auzi: — Pamintule. zau ca n-am spus la nici o fiinta omeneasca nimic. dupa un timp de chibzuiala. raspunse ucenicul. unde sedea imparatul. ucenicul ii povesti din fir in par ajuns sa se spovedeasca pamintului ca sa-si linisteasca taina de pe suflet si cum din acel loc unde a strigat a crescut teiul cu pricina care 1-a dat de belea pe imparat. de ma facusi de — — basme ? Marite imparate.

.

II BASME NUVELISTICE §1 ALTE BASME .

.

In zadar se incercara ei ca nici care §i cum invoiala era ca celui ce nu va ghici i se va taia capul. ca merg si io. imparatul strigase in imparatie ca acel voinic ce va putea prinde pe fiica lui cu trei vorbe i-o va da lui de muiere si jumafost odata o A O data. — Muma. — — vorba care aceea: « la vale. $i or pornit din toate colturile lumii printi s-o prinda pe fiica cea frutrei vorbe. printesa era mai frumaasa decit o zina. vremea aceea. parca era rupta" din soare. nu va duceti. ca unde-i minte-i aia si noroc. ce da-mi si mie msrinde. — Muma. ne-om n baat mintea ca imparadi. da avem mai multa minte decit fii zi. 205 . minte? zise prostul. Da-mi un blid cu coleasa si ceapS ca mere padurete culeg eu. iar muma-sa plingea privindu-1 pe nenorocitul cinta: Iaca-a§a. o rugara astfel pe muma-sa: ca noi doar nu ajunga imparat. ca toti cei ce s-or dus si-or pierdut capu acolo. hop asa. ma prostule. singur joaca » El cinta si topaia. Singar cinta. auzindu-1. Dar feciorii muierii zor nevoie sa-si incerce si ei norocul. — Pruncii mei. noi nu sintem ds imparati. cei doi frati cuminti si viteji. Oi face si n-au facut mi de imparati. nu te teme.! ! PROSTU-MPARAT muiere si a avut trei feciori si uaul dintre ei era prost. zise prostul. moasa a astui imparat. da-mi imparate fata. in tate din imparatie. $i intr-o — Muma. fa-ne merinde pentru drum lung ca noi amindoi mergem sa ne incercam narocul cu fiica imparatului. unul dintre noi tot o sa io oarece. $tie. ca altfel ar paste-o magarii Da sti-va fiica imparatului sa joace la nunta? zise prostu. Lasa-te mai prostule de cotcarii ca doar n-ai crede ca mintea ti-a veni mergind la fata-mparatului ? Mintea nu creste ba. tu nu — — Oare ce-i cei doi frari. ei. cu cele nu putu dezlega cuvintele.-n rastoaca. pe toate cararile. Dar la — Fugi. tontule. in fata palatului imparatesc se facu din ei o zidire rotunda ca sa-i ingrozeasca pe cei ce vor cuteza. n-o s-o-nveti tu? $i-ncepu el sa joace de bucurie si si chiuie asa cum se pricepea. Ce-i drept. risera zicind: stii ce-ai mincat ieri si vrei sa cutezi sa mergi frumoasa lumii? Merem noi acolo.

ii dadura fiecare cite o placinta. Prostul le minca placinta si apoi le arata: tontule da el nu 1-a tipat si or mers inainte. il lua si viri-n traista. ca noi vedem un iepure? Nu. din frati. ne ia tot Cu toate ne-nsela ! ! ! 206 . cine stie ce va fi gasit §i lucrul acela poate ne va fi de folos. arata-ne ce-ai gasit? va arat Sa-mi dati si sabia si atunci va arat. sa moara de ciuda Mai frate-miu. Lua prostul brinza. ca a sarit din cirtog. Dar temindu-se ei ca nu cumva sa le-o ia-nainte fiind prost si cu noroc. Si alergind el cit il tineau puterile. tu — Ii bun cercu raspunse prostu. Da-1 muscara niscaiva muste. ce te tii de noi ca scaiul de oaie. prostul face ce vede si ce aude. ce lucru mare ai gasit? Da prostu nu vrea. in afara de un iepure care se pitula in niste tufisuri. Si flaminzi o pornira din vazu o cioara moarta. au pomit-o la cale lunga fara sa-i vada prostu pe care-1 lasara sub o pluta dormind. tu nu stii vorba batrineasca « prost sa fii. las' ca te prind eu ! Si o zbughi prostul dupa iepure. va arat Si mersera ei ! ! — aici gadinile. noi iti dam ast blid. o putoare de mortaciune. Merse la ei si cind colo. raspunse prostu. Cind o vazura ei plina de viermi si reversindu-se din ea Cit pe-aci sa pice lesinati. aduna Gasi mai intii un cep de la o cada. fratii Arata-ne. este un pui de magar. Si-i dadura si brinza. de ne luasi brinza? si ! pe cale. Crezind ca va fi gasit vreun lucru de pret si ca le-ar face trebuinta. Ii dadura ei blidul si o sabie si prostu le scoasa cioara din traista si tinind-o — — Nu — ! de o aripa le-o arata. ma. Cei doi frati imbracati frumos si inarmati cu sabii. noroc sa ai ». Atunci le zise fratilor sai — Eu am gasit ceva Daca-mi dati fiecare cite o placinta. sa-i dea un blid gol numai sa vada ce minune or mai fi gasit. Iaca. fi-va-ti cindva de folos. impreuna un darap de vreme. tist de linga el din cirtog si fugi. Da nici un magar nu se tineti magaru 'Tineti magaru vedea. Asculta. catre tara imparatului. abia-1 fatasa magarita. frate. asta daca se mai tine dupa noi. ca nu era sa-si puie mintea cu el. vazu doi oameni. A. erau fratii lui striga el. nu mi-e frica. nou — Daca iar am gasit oarece — Ai gasit pe dracu zise unul ! ! O la drum. magarusule. Le dau cu moaca-n ce am gasit. unde vezi tu magar. ca de. se chibzuira.! ! : Fratii insa se pregatira de cale lunga. 'ai sa-i dam macar ca raminem fara pic de merinde. J — — Iaca. iar el ce gasea in cale. Prostul lua si-o pusa-n traista. prostule? spun decit daca-mi dati cite-un darap de brinza fiecare. Prostul se scula si un iepure. ! ! zise: ma. intoarna-te acasa ca te ! — — ! ! — — — Ma minca pe cap. fratilor. Eu am gasit oarece? Ce mai gasisi. un cere de lemn si-1 viri si pe acela in traista. Mersi baga-n traista sera ei si-1 apuca foamea. cepu — Tip£"l os 3 ! — — — Nu — si In alta zi gasi el : o minca — Iaca cercu — Tiii si pentru un cere ne-nselasi. prostule. tu nu ma lasai sa dorm. frate. Mai.

chiar si pe tartorele iadului. cu lumina intrara in moara si se prefacura ca se culca.! : Mai bine sa-1 ducem la moara dracilor poate ca impielitatii ii via de hac asa scapam de el $i dupa ce-si cumpanira gindurile. numai noaptea se inghesuiau acolo la sfat. zdrobiti de rotile cele mari. tu nu vezi cu cine ne-am luptat noi asta-noapte? Cind se uita el prin prejur si vazu moara plina de draci morti. §i prin intuneric prinse un cocosel. mergind noaptea pe home in lungis si-n curmezis. il prinsa de git si-1 baga-n disaga legind-o la gura. inca mai cotcodaceau dupa larma draceasca ce o auzisera toata noaptea. Dracii stau cere in jurul lui fara a pricepe ce ginduri are. vazu in jurul lui numai ochi scinteietori ca de licurici. Prosrul. altii striviti de pietre. la hirti. Ce-i veni in gind prostului care era flamind. il udara de-si veni in fire. gata sa aprinda focul iar pe prost sa-1 friga de viu Cind colo. Dar mare le fu uimirea. altii agatati prin pod. Da-n moara intuneric bezna. Ei. ia sa prinda o gaina si s-o friga. pe diavoli? — Scoala. dar nu vezi tu ce a facut? — Adevar graiesti Are pe dracu-n el Nu vezi la ce incurcaturi ne-a pus nu numai pe noi. in moara. sim|i miros de draci spurcati si cu oastea lui o porni fuga in aceea parte sa-si razbune copiii. Niste gaini si cocosi de pe moara si speriati. Dar de lene. Cind se uita prostu. Tartorele tartorilor iadului. pricepe ca prostul e linga Intr-un tirziu dracii luptindu-se intre ei pierira. iar dintii unul pe altul. Unii zaceau prin cosuri. Ba la un timp. Dar pe draci nu-i vedea. iar fratii plecara lasindu-1 sa-1 manince tartorii iadului. cu capul pe un sac de uruiala. se speriara dracii si care mai de care sarira in adincul apei sa-si piarda urma. unul mai mic dete peste prost. Apoi grai: 207 . adormi dus. uita de mincare si iar adormi. ba prostule. jupuindu-se si zdrelindu-se fara a ei. lasa ca tu poti fi bun la fie ce Esti mic si usor de purtat si tisti cu el in ailalta desaga. ostenit frint cum era. o pornira in vale la un riu unde era moara dracilor. Fratii luara un blid cu apa. noi ridem de el. gasindu-1 sforaind inca. Dracii adunara surcele. il prinsera ! — vesti ivirea zorilor. Da el luind sabia intepa fiecare ochi de-i lasa pe toti dracii orbi. prin intuneric unul il calca pe burta desteptindu-1 din somn. §i se facu odata o liniste ca de mormint. cocoselul din desaga — ! odata Cucuriguuu De. Ziua dracii nu se adunau in sa-nmurgi s-adunara moara. ajunsera ei acolo. iar unii cazuti la chirepul morii. dar nu fu chip in moara dracilor erau numai vaiete. ! ! frigurile si cazu le lesinat. si ! Cum Cum Tartorele dracilor tipa cit il tinea gura aduna-ti ostile si faceti focul ca in asta noapte avem ospat un voinic. Scoase el sabia sa omoare licuricii care luminau si nu-1 lasau sa doarma-n tihna. Toata noaptea n-a putut prostu sa doarma de tipetele necuratilor. Cind se facu ziua venira cei doi frati sa-i vada oscioarele insirate prin vatra morii. pe tine nu te tai. iar el crezind ca e vrun mit. ca nu cumva i-ar prinde ziua pe pamint si sa ramina fara de putere. Vru diavolii se sa se mincau cu cuke. da pina si pe stapinii pamintului. ca poate-i va fi vreodata de trebuinta sa-i prinda ! — Aghiuta. — Mai frate-meu. care a cutezat sa ne calce pragul morii. §i cind sa p§seasca peste pragul morii.

Si subt caciula-i Fratiorilor mei. x\tunci printesa se incrunta si intreba: Apropie-te. ce casi incalecate. A crepa zise-mparateasa. Intr-o odaie lunga. pentru cale lunga sa le-ajunga. Da ce le trasni prin minte fratilor. care judecau daca s-au brodit ponturile. cine-i prost si-si pune mintea cu printesa isi — — Nu — — pierde capu si el sa-si incerce mei saracii ziceau ca sint prost. inteleptii imparatiei. prostu suferea cu rabdare. $i se mira prostu: Ei. iar printesa pe alt tron mai mic. Si-ntorcindu-se. nu m-a ascultat. si cu aur suflate Ce i-ar fi trebuit atitea sobe. imparateasa — E mai cald in fund la — — —A — —A ! ! ! cald e-n curte la dumneavoastra zise printesa. fiica imparatului.! ! ! ! cu cum ati putut sa-i ucideti ? Toata noaptea v-ati luptat a fost. bate cepu raspunsl prostu. cascind oichii mari catre fratii sai. fratii ! — O — — — — Buna ziua. De. Fiica-mparatului cind il vazu o podidi risul. pe rind intrara la palat sa ghiceasca intrebarile ce le punea frumoasa lumii. Apoi. ca prostul abia o putea privi. de marmora sta pe tronul de aur implratul. Dupa putina vreme. stau sfatuitorii imparatului. n-ai putea frige-o cioara? A cura de-acolo ! si-i arata o butie. Si desi-1 ardea focu-n spinare de dogoare si greutate. Si-1 purtara asa prin codri si pustii. La urma urmelor iata-i ajunsi la palatele imparatesti. Ai in cap pasat? . Printesa spune la ponturi pe care nimeni nu le brodeste. Pe cap ea purta o coroana cu pietre scumpe. cugetind dinsii ca s-or liisa el de ei. ca cine-a venit aici toti s-au dus pe apa simbetii. ca-i de ajuns una pentru el si fiica-sa ? Da iaca cheltuiala degeaba. ma tontule ! Omule. cu desagii pe umeri si cu blidu-n cap. o-ntoarsl prostul. zise prostul. $i facura o colesa si mlncara bine. Bine ca i-ati imburdat. Mai la o parte. Sa-i umple covetaua cu pasat si sa i-o puie-n cap sub caciulS. ei. Da prostu sta cu gura cascata si asculta. chiar atita citi cutezatori mai erau. da eu nu sint si intra norocul. iar ii sopti prostului: Iaca. fratii imi zic asa 1 Intra mijlocasul si curind iesi calaul si cu capul acestuia de-i aseza scafirlia tocma-n virful gramezii. Eu nu sint prost. aseza si capatina fratelui mai mare in virful gramezii. Iar calaul trecind pe linga dinsii le sopti plin de mila: fiti prosti sa va-ncercati norocul. Calaul imbracat in vesminte rosii. semn ca nu deslegase intrebarile imparatesii. Mai lipseau doua capete. calaul iesi aratindu-le celor doi frati capul fratiorului. Le am. — Mare larma asezara blidul plin de pasat. Ha Ha ! Pirlitul asta a cutezat sa-si incerce norocul cu mine ? Ha sa-ti stea scafirlia chiar in virful stivei de capatini Incepe cu ponturile grai imparatul cu un glas poruncitor. ca sa-1 faca sa mearga drept inainte fara a mai culege de pe jos fiece lucru si a-i insela. pune cercu ! Ce mine ! ! ! — 208 — — Da ai-le? zise el.

inchininduse catre imparat ca prostul a dezlegat cele trei ponturi si ca i se cuvine fiica imparatului pentru a-i fi mireasa rautacioasa nu vrea si zisa: precum si jumatate din imparatie Dar ! printesa Pina nu va cinta cocosu in palatu asta nu-1 voi lua pe ast om de rind barbat Sa cinte cocosu meu zise prostu scotind cocoselul. cazu blidu la picioarele imparastropind-o cu pasat pe rochia de aur. slavite-mparate. pe toti va omor zise ea catre judecatori. Inteleprii palatului. Cind colo. numai si bogata cu palate ca o marita dupa acela care va 209 . ce sa vezi. il intreba imparatul? Vreau. luceste. care. vazind ca un om de rind i-a brodit toate ! — Am tesii ponturile. zbughi un pui de-mpelitat Mic ca acul. Daca. doar nu iau un om de rind ? da nu-1 vezi cit este de intelept? Nu te uita la ce straSe cade sa ne tinem legamintul si sa-1 iei de barbat eu dindu-i si jumatate din imparatia mea. da ochi n-avea. — Bogat pe dracu. Dete veste imparatul in lume ca are o fata frumoasa de clestar. incepu — sa-mi — fie sa cinte: — Cucuriguuu pont ! de se cutremura printesa gata sa innebuneasca de minie ! Din nou si inteleptii aratara imparatului. fugi la o fereastra cintind. ca tinarul zdrentaros a ghicit al — Nu. filfiind din aripi de trei ori si tantos. carute de aur si cai impodobiti da raspunsuri potrivite la intrebari. cum se vazu slobod. Apoi. cepu si cercul. o Da ce dracu o fi miscind? Si dezlega desagii. de ce sa nu vreau? Ca n-o fi mai greu decit de dus sacu la Este om de jos. pe cind imparatul a crapat frica Si asa a ajuns prostu imparat PROSTUL CU PASARICA Era un imparat mare. Pe printesa o apucara sudorile. ci la ce vorbeste ! — — — moara ? — Esti bogat? intreba printesa. vrei sa te tii de legamint si eu sa fac voia marieitale. dadura din cap. — patrulea nu vreau. Vrei. iar Fugea. ca niste drepti judecatori. Iut'-ca dracul. Cind 1-a vazut prostul. — de de loc. cit putea. sarac — Dai pe dracu? $i tocmai atunci se misca puiul de drac in cealalta desaga. ridica desaga cu cocosu scoasa pe rind: cioara. cu o imparatie mare si cu o buna de maritat. si fata mare. nu s-a mirat imparateasa cu inteleptii au lesinat.! ! ! ! ! ! ! zise prostu si scotind caciula. sa-i mai dau un pont pentru dezlegare.

incaleca iapa si pleaca in petit. pune cutitul in si merinde in desagi. li placea sa faca glume sarate si nesarate si sa-i batjocoreasca pe cei prosti. ascunsera opincile si toalele nerupte si-1 pindira Fugi. — raspunse Ce cald este la dumneavoastra si ce miros urit? ! La aceste fata ii La mine-n burta e si mai cald Baiatul la acestea ramase uimit si se uita prosteste si incremenit. au dat buluc. la sa-si bata joe de el. se dusese vestea in lume ca este o fata inteleapta si frumoasa. De aceea. ii deschide usa. da de un hot care isi numara banii furati. Se imbraca eel mai mare in toale noi ca de sarbatoare. tu nu vezi ca n-am fost in stare fete intelepte imparatesti sa ! sa nu piece. Cel mic trase cu afle — urechea si zise: — — nu au Eu pot sa-i trag niste raspunsuri potrivite ! grai el celor doi frati mai mari. cum il vazu. Pleca dupa baiat cu gindul necurat si intra in vorba sa-1 vada ce minte are. Fiica imparatului de felul ei era soada. Mai la urma de tot. Din vorba-n vorba. intr-un sat aud trei frati saraci ca fiica imparatului se marita cu orice om de rind. imparatului s-o peteasca.: ! auzit parintii si imparatii. Cel mic vrea si el sa dar il imping afara. fost noi in stare de nimic. cum era si de asteptat. dar Il oprira sa o sa fii tu un papa lapte. rusinati. uita sa-i sa-i zica: buna ziua. Intreba pe un ostas din garda imparatului. Mergind prin padure. unde este fiica imparatului? teaca Ostasul ii arata poarta. isi puse in gind sa-1 omoare. Pleaca si eel mijlociu. Cine n-ar fi vrut sa aiba o sotie asa de cuminte ca ea? Insa toti imparatii. incit de mirare. Se plinse de patania lui si zise ca nu este om pe lume care sa-i potriveasca raspunsurile dupa placer ea unei fete nebune de imparat. Se incurca asa cum se incurca cei mici in vrejurile de bostan si pleca rusinat acasa. printii si tinerii care i-au calcat pragul n-au izbutit sa-i raspunda la cele trei intrebari si toti au plecat in partile lor cu coada intre picioare. — 210 Fac ramasag ca tu nu iei dopul ca e plin de murdarie. . raspunda cum se cuvine. Merse el luni si saptamini si ajunse intr-o cetate mare cu palate sclipitoare. care-i va raspunde potrivit la in- Cind au la fiica trebarile ei. li luara iapa. mai prostule. incit uita si cum il cheama si iesi incurcat afara plecind suparat acasa. HotuI. el bate si printesa imbracata numai in aur si argint cu parul de matasa auriu. El lipeste urechea la usa si intelege tot. Cel mic insa nu se lasa. Pindeste noaptea cind toti dormeau si pleaca in lumea alba. doar doar va da de casa imparatului. Acasa povesteste fratelui mijlociu intimplarea. un zdrenturos si prost de dai in gropi se duca. El intra inauntrul si o caldura inabusitoare cu o duhoare grea ii izbeste nasul. hotului i se paru ca are mintea adunata de pe drum. isi puse el in gind. cu turlele de aur ce se urcau semet in slavile cerului. Vazu in cale hotul un dop murdar de la butoiul cu vin. zise hotul. bine imbracat si bine mincat si cind intra inauntru incremeni vazind-o cit este de frumoasa si ce intrebare si raspuns cere.

daca pui dopul ma umfiu-n foale §i ma sparg in bucati ! ! ! Ce-o !a sa se aleaga atunci de mine? Si se preface ca plinge. fac — Mie sa-mi si ramasag cu tine ca ! ti-e frica sa fie frica ? Ia te uita ca o pun in sin. lua si cercul jucindu-se cu el pe drum. ia sa mai incerc o gluma sa fiu mai sigur. sa nu dai de vreo belea Fiica imparatului vazind ca desuicheatul asta a raspuns bine la toate intrebarile. nu te vezi ca esti intr-o ureche? Ba nu. mai baiete. ca nici sacui n-avea. baga-n burta pasarica asta ca sa-ti fie si mai cald — Nu pot ca mi-e frica sa nu iese si sa zboare din mine. vazu un cere de lemn intr-un gunoi. Se duse. sa-si ude limba cutitului degeaba. Se gindi hotul. Se mira el de frumusete si batu la usa palatului. pui in sin cioara asta ? macar ca pute Lua ! o puse in sin Hotul casca niste ochi mari. Pe fiica imparatului Merg s-o petesc Fugi. iar pe drum sa se joace cu cioara — un cere? Cind fiice coresti printesa ? te-o vedea curtenii cit esti de smintit o sa te spinzure ca le batjoesti tu de nasul unei Eu te sfatuiesc sa-ti vezi de treaba ! Nu de-mparat mare — Care. ii arata poarta la care trebuie sa bata. mai nene ? Eu — Tu mai prostule Sint om batrin si nu mi-a decit tine. 211 — Am . a ingalbenit de ciuda. vazind prostia drumetului si zise ca e pacat sa omoare un asemenea prostanac. insa neavind incotro a trebuit sa se marite cu el. — Bineee Ai sa vezi dumneata ca te-nseli ! ! ! dat ochiior un prost mai orasului se despartira care incotro. Pe cine cati. Mersera cit mersera si in cale cazuta dintr-un copac ! — zacea o cioara moarta. jap cu el in sin. de aci-ncolo. baiete? il intreba un strajer imbracat numai in zale si cu o sulita ascutita inalta cit pcmul. printesa. — Nu te teme ca pun dopul asta — Vai. Era un palat inalt si stralucitor ca soarele. macar sa-si piarda capul Cum a batut la usa printesei din soba ei a iesit un busneac de miros si caldura de te ametea. ce cald e la dumneavoastra La mine-n burta e si mai cald El a scos din sin cioara moarta si La marginea — — — — ! ! — — ! i-a grait: — Tine. — Mai baiete. asa ca ia dau. Bine. El ispiti lumea in dreapta si-n stinga si dete de poarta imparateasca. si asa scapa el de la moarte sigura. mai piriitule. ce prost trebuie sa fie baiatul asta. eu nu ma las si trebuie s-o vad pe printesa Daca vazu ca nu poate sa scape de el. se cade un ginere care merge in petit la fiica imparatului sa duca-n sin un dop si o mortaciune. iaca il iau Si murdar cum era. El o priveste si-i zice intimplare ce-ti ! eu grija sa-ti leg burta cu cercul asta sa nu se sparga.! ! ! ! ! ! Eu. Dupa ce se apropiara de cetatea imparateasca. A urmat o nunta mare si frumoasa ca-n povesti. Atunci baiatul mirat de miros a grait: Vai.

ca la-nceput n-ai stiut? — Fiica mea mi-a spus. batindu-si capul. Boierul se mira si-1 ruga pe batrin sa-i dea fata de nevasta. bucuros. camasa si giubea. se vorbira ca unul fara altul sa nu faca nici o judecata. omule. din astea trei baschii: furca. Intr-o zi doi tarani saraci plecara la tirg. nimic ! A — Nu ! — — — — — Pentru ce. ca nu degeaba am ostenit pe tarina boieriei voastre Daca nu stiti nici o poveste nu e nimic. eel mai sarac. odihna si de veselie. iar luni sint de sedere. se sucira.: ! : : FATA CEA INTELEAPTA fost odata un boier bogat si neinsurat. Suparati. insa voi sa-mi raspundeti ce inseamna noua pietre peste an. Traira ei asa multa vreme in pace si buna intelegere. i-a dat trei fire de cinepa din care sa-i faca boierului. le raspunse boierul. apoi il ruga pe tata-su — Du-te la boier si sa-i spui ca-i fac din cele trei fire de cinepa camasa si giubea. dar mai intii sa-mi faca el mie. Se duse batrinul la boier zise: — ca sa — Boierule. ca nici unul nu fu in stare sa ghiceasca raspunsul cerut. flaminzi si frinti de oboseala plecara lucratorii acasa fara bani. — N-am stiut daca i-ai muncit ? inseamna noua ratine-su nici unul sa-i pietre-n an Fata ! spunem o poveste si sa-i raspundem ce lui ramase putin pe ginduri spunindu-i luni trei si-i Du-te-ndarat si-i spune boierului. dar pina la urma fata cea inteleapta se marita dupa boier. ca de saraca ce era nici un flacau n-o baga in seama. sa stii ca fiica mea iti face ce-ai cerut. istet si batrin ii zise: Boierule. da-mi banii mei. cam trecuta de maritat. Intr-o zi trimisese la o zacatoare lucratori sa-i munceasca. ca noua pietre de moara-n spinarea lucratorului. fus si razboi de tesut. Unul avea caruta. legara iapa de oistea carutii si pornira dupa negustorii. Ajunsera ei in tirg. ca noua pietre sint noua luni pe an grele noua pietre de moara pentru muncitor. mie sa-mi dai partea mea. furca. Scormonira in zadar prin cap gindurile. Boierul. ca noua pietre-n an. la boier zicindu-i: Boierule. iaca va iert. Din astea trei fire de cinepa sa-i faci camasa si giubea Fata se duse si rupse din gard trei baschii. tata? Aia. unul mai voinic. Seara cind veni sa le dea leafa el ii aduna pe linga divanul sau zicindu-le: va dau leafa daca nu-mi spuneti fiecare cite o poveste Statura plugarii. numai fa-i si dumneata ei din aste trei baschii. In timpul asta — Se duse batrinul 212 . se-nvirtira si unul nici nu §tiu sa-i spuie stapinului o poveste. Batrinul se mira si crezu ca-1 ibatjocoreste. De aceea. sint noua muncite de plugar. Batrinul se-ntoarse la fata indarat zicindu-i: Uite ce mi-a spus boierul. Fata iesi in intimpinarea lui tata-su intrebindu-1 Citi bani ti-a dat boierul. Unul dintre ei. ce sa insemne noua pietre. La nunta cind facura cununia. Stateau toti pe prag. dar trei luni sedem sa mincam si ne veselim daca avem cu ce. avea o fata mare. fus si — ! razboi. gata sa fete. Atunci boierul s-a mirat si 1-a-ntrebat: — Cine ti-a spus. altul o iapa burtoasa.

ce va certati si nu va judecati? Ba tocmai vrem sa ne judece boierul Boierul nu-i acasa — — — — — ! ! ! — — — — ! lata. nu fa pe sprinceana.!! ! fata iapa noua zile. sa pazeasca griul sa nu-1 pasca Atunci. zise eel cu caruta. Cind acolo. falnic si frumos bucurara. unde s-a vazut peste sa pasca iarba si calugar fara barba? crapii. sa fete caruta si sa cinte mita? Esti in toata firea si umbli cu plosca cu minciuni. insa boierul nici in ruptul capului n-o ierta. va jur pe mea tot satul stie caruta . il ruga pe boier sa-i dea voie sa mai faca o mincare si sa se cinsteasca ca oamenii nesuparati la despartire. Nu stiti voi ca judecata la unii e ca o trasura cu doua oisti. unde-ai vazut. Cind ajunsera taranii de vazura minzul sub caruta. Ea incepu sa plinga si sa se vaicareasca cerindu-si iertare. Si neavind cum sa-si faca dreptate plecara drept la boier la judecata. boierul? S-a dus la locul cu griu de linga balta. — — — ! Dar dumneata. — Oameni buni. iar ovazul ii e mama. nu-1 fata iapa mea? Vezi-ti de treaba. — Ba nu e adevarat. nu va mai certati in curtea mea ca eu o fata muiereasca — nu va pot judeca. cucoana. sa mergem la judecata direapta decit sa ajungem la maciuca. Daca-i asa. ca nu vazu sa se dea linga iapa si blestematul se aseza pe celuilalt asa sta el niste paie sub caruta se taran. cind indarat. Ei n-au de lucru si o intreaba: Dar unde-i. te crezi ca ti-a ouat gaina drept in caciula si te faci stapin peste minzul meu Tu nu vezi ca te faci de pomina lumii. Unul zicea un — om f — sus si tare ca 1-a fatat caruta lui. eel cu caruta auzind a ris zicindu-i: He-hee cucoana ne spui palavre. Minzul cu ochii lui inchisi. crestinule. cucoana. o poti mina. Cel cu caruta-i zise celui cu iapa: Iote. mea chiar in tirgul al mare. asta-i cam asa dupa mintea ta: iapa face minzul. ochii mei ca minzul este de la Stapina. Cind sosi boierul intreba pe cucoana ce-a mai facut de cind s-a dus el calare sa-si vada roadele si mosiile: Apoi am judecat doi tarani care se gilceveau pe un minz. nu ne-a fost vorba ca fara faca pe mosia noastra nici o judecata? Ba asa ne-a fost — mine si fara tine sa nu se — — Fiindca tu ai calcat juramintul mai intii. Stati locului in pace pina vine boierul. numai cucoana cea inteleapta-i acasa. eu iti pcruncesc sa-ti alegi lucrul ce-ti este mai scump si drag si s4 pleci la bordeiul lui taica-tu. sa nu mai cadem in vreo gilceava de mai dam si de belele Nu vezi minzul sub caruta? Mai vecine. spui una ca asta. aranul cu caruta apleca capul si pleca rusinat. breee-mi fata caruta Cum bre. Vazind ea ca n-are incotro. ti-ai pierdut mintile. zise eel cu iapa. un minz mare si frumos. Bine. boieru-i plecat sa se plimbe peste vii si mosii . cind inainte. Daca-i vazu certindu-se pe minz le zise: Stati. minzul ista 1-a fatat iapa placa. cucoana. cucoana cum este treaba. la tot nat sa-i Ca judecata-i oloaga cind lipseste-n cap o doaga. 213 . iar eel cu iapa isi lua minzul si multumi pentru judecata dreapta a cucoanei. fa judecata direapta. oameni buni.

Se puse muierea pe gatit si rinduit. ! si e nimic. dar mama-sa la iuteala zicea: Lasa. si asa se prapadi. Frumoasei fete ii dadea tircoale baieti din noua sate. sa tore si cite altele. de frica sa n-o arda soarele si sa-i strice fata cea alba ca spuma de mare. mai mult varsa jos. Cucoana mai de§teapta. Dupa o asa intimplare rise boierul. fata mamei Las' ca atunci ai sa inveti tu. numai la dormit nu putea dormi in Odata s-a intimplat ca uitindu-se fata in oglinda. dar in afara din ograda. Ca sa nu se osteneasca fata. Atunci cucoana porunci slugilor sa-1 urce-n trasura amindoi plecara la bordeiul lui tatine-su. n-am ce ! nu tu mi-ai spus sa plec din casa ta fiiindca am calcat un sa-mi aleg ce mi-o fi mai drag si scump inaintea ochilor? FATA CEA RASFATATA Traia odata intr-un sat o pereche de oameni iubeau foarte. — — Mama. tata-su a mers tara in lung si-n curmezis si i-a indeplinit poftele. Citeodata voia si ea sa-nvete a coase. Parintii n-o puneau la munca. ori s-o zareasca babele si s-o deoache. cu bucate noi la gura veche. Fata era asa de rasfatata ca daca la sapte ani a cerut sa suga. au intrat porcii 214 . m-ai dat gata Cind femeia-i inteleapta il judeca si pe dracul si tot il gaseste datori. destul ai sa muncesti cind te vei marita. nu lucra. stiind ca este frumoasa. numai rareori iesea si asta iiumai la hora si cu multa insistenta de parinp. insa ea se tinea marcata. care se atit de frumoasa. iar fata cea inteleapta ramase stapina peste toate viile si mosiile. tineri si frumosi. macar ca ajunsese fata mare de maritat. muiere. in timp ce boierul bea si nu se glumea pina ce se imbata turta si cazu jos sub masa. sa toarca. o incalta si o dezbraca. o spala. si ce-ai ales? — Pe tine te-am ales — Hei. fata mamei. ogcia prin casa. ori prin curte. atit se incit la Cu cit crestea mai mare cu facea mai frumoasa. sa navadesc. cu fata cea saraca si-nteleapta de se duse vestea peste noua mari si peste noua tari. mama o pieptana. Si n-o lasau pe rasfatata sa ridice un pai de jos pe toate ! — Nu le dereteca si locul fiicei. Aduse un vin bun de-al mermeziu ce-1 adormea pe om de viu si se pusera la petrecere ca inainte de marea despartire. Trecura vreo citeva zile si boierul se trezi si-o-ntreba pe sotia lui ce cauta el intr-un bordei de om sarac? si — Boierule. sa speie. Si au avut norocul sa aiba o fetita soare te puteai uita. mama-sa. mai zburdalnica si mai iubita de parinti. in pantofi. dar la ea ba. De atunci boierul de bucurie ca are femeie-nteleapta se puse pe bautura la munca pina-i iesi parul prin caciula si camasa prin izmene. daca a cerut iarna fragi si struguri. Asa ca frumoasa copila statea acasa. n-o sa stiu nimic sa fac mincare. sa te descurci asa trece vremea. si juramint sa mai zic . Uite.dupa care va lua ce-i este mai drag ochilor si va pleca din conacul boieresc. sa tes. dereteca prin odai. ! — Ei. nu stiu dar cind ma voi marita. mama-sa l-a dat si ea a supt. vinul. porunci slugilor sa vie cu trasurile sa-si duca calabalicul la locullor vechi si ramase sa traiasca-n pace si fericire.

le dadu mincare. ca este destul de lucru la noi. $i eu cascam gura La ochii ca mura. cu tuica si vin rosu ca la orice masa. de se mirara sapatorii. Nora cea rasfatata sta de se odihnea si nu punea mina sa ridice un tirs din curte de care se impiedicau porcii. fetele si baietii mei. iaca la noi toti muncim si toti mincam bine. au spart vasele si farfudin casa si cind a vazut-o tata-su. insa sa stiti ca ea nu stie sa lucreze ! Lasa. iar mama 1-a certat ca-si supara fetita. mulsera vacile. Nora cea rasfatata minca pe nerasuflate. seama la baut. precum si cite un codru mare de pita. fesela vacile. Se logodira si apoi facura nunta mare de se duse pomina. nu-i purta grija asta. ca destul ati muncit toata ziulica Vedeti noi in casa este obiceiul ca cine munceste maninca si bea. nu-si chema nora cea rasfatata si frumoasa la masa. scoase oile la ciobani. baba. Vindeam cu ciurul apa.in casa. vorbindu-le cu glas dulce imbietor: — sa Mincati. avind parinti cu dare de mina. ca se-nvata ea la noi sa lucreze. Iar dupa nunta fiecare o porni la treaba. Fata iar s-a inveselit si se invrednicea la lucru ca si pina acum. le adapara. peste lume tara. care la porci. apoi vazindu-i pe toti asezati se adresa catre nurori si feciori. 215 . nu zise ba Batrinul mai avea doi feciori si doua nurori. ! priveste. ar fi mincat si mere padurete. zisera baietii babei. da mai cu Nora cea rasfatata ramase cu buzele umflate intr-un colt si nu sufla un cuvint. facura mincare pentru prinz si o pornira la lucrul cimpului. despre vrednicia nurorii rasfatate. maica si mincati. au sarutat-o si i-au cerut iertare pentru nedreapta dojana. dar mai cu seama barbatul si socrul. cuscra. asa cum se pricepu facu prinzul si o porni cu sapa la lucru si toata ziulica munci nora cea rasfatata cu postata inainte. ca de aceea muncim ca sa mincam si bem. graunte la gaini. Dar cind soacra ii puse strachina plina cu friptura in capul mesei si eel mai mare codru de piine. Dar nici cei din casa n-o sileau sa faca treaba. ne pricepem noi la mincat. vrea sa dovedeasca ca este cea frumoasa si rasmunca nimeni n-o intrecea. Asa se duse vestea. le adapa. de riile au dat cu fundul in sus oalele cu untura. da tot inainte. Ce sa faca ea de aci inainte? Sa stea. sau sa se puie pe treaba? Ba sa se puie pe lucru zise ea in gind si a doua zi o porni la munca mai de noapte decit cele doua cumnate. Nurorile celelalte se sculara cu noaptea-n cap. adica soacra-sa. — — ! — voi ca sta si la Luati. muma. dadu minlasa ca — Multamim. tare vrednice. cind ii chema pe toti imprejurul mesei. era fata fatata. s-a suparat pe ea. Atunci mama fetei avu grija sa-i spuie viitorului cuscru: Eu va dau fata. si atunci parintii au plins impreuna cu fata fiindca a fost dojenita sarmana lor copila. iar nora cea tinara sta in fata strachinii goale si fara un pic de pine. singura pe lume. le dadura de mincare. Se bucurara de vrednicia ei toti. le adapara. hranira pasarile si porcii. dadura frunze la oi. Cin veni prinzul. Venindu-i vremea de maritat s-au pregatit cu daruri si cite si mai cite bogatii. De flaminda ce era. cei ce muncisera aveau blidele pline de bucate si ciorba. Seara. cine nu. dar si la si si de muncit. O ceru sa-i fie nora intr-o zi un mosneag si ea vazind ca feciorul lui era chipes si frumos. Calare pe-o iapa. Au mers atunci la ea. o tinea cu narav.

vorbeste ca-ti da icca o punga de galbini ca sa dormi cu el. Cind sa piece acasa de la turc. fata. Merge el amarit merge. El face cu mina la soacra si-i zice: Babo. numai eu nu am. le ia cu eh Turcul era un zapciu. tu te duci cu argatu si copilu si a plecat ea la nunta Cind pe urma si-a adus el aminte dupa ce a potolit vitele. stai si tu cu el. ! — ! — — — 216 . El a stat facut broasca sub gard si a scapat cu viata. mie mi-a spus turcu sa nu las nevasta singura la nunta Ia sa ma due acolo sa vedem. $i sc duce in alte case. I-a facut loc linga nasu. acolo sa dormi. si-a vazut de drum. A venit o furtuna si ploaie grea. dar furtuna l-a ajuns. — afara. Pina la anul a avut un copil si i-au pus numele Ivanciu. Ea se duce la fata si-i spune: Fata. el s-a sculat. Venisa un nor greu si n-a plecat a stat sub un gard. a luat pe Ivanciu din leagan si afugitacasa la el.IVANCIU CEL SARAC ani. a incalecat calul si-a plecat. Pe urma toti sa-mbata. iar l-a sator. el adunase banii. Acolo nima nu l-a cunoscut. El era bogat. Ia baiatul disagii cu bani. apele 1-au inecat. Ta-su l-a vazut cu bani multi. Un frate al muierii mai mic s-a insurat si el si i-a chemat si pe ei la nunta. Fiind bogati. da el nu sa dusa. sa te dau argat ca n-avem ce sa mincam. ! — Mai baiete. i-a facut casa: aveau avere. Cind sa scoala dimineata. Turcul iar l-a chemat indarat. Turcu-i zisa: Fata. I-a dat un ban. S-a imbracat in toalili lui turcesti. Nu mai aveau ce sa manince. daca l-a vazut nepasa stii acolo luat si al doilea la usa. Cind a adurmit ea. Cind a ajuns chemat indarat: — Sa stii sa nu-ti trimiti niciodata fameia la nunta singura. Omul. Adu si mie o fameie si-ti dau o punga cu galbini. aveau de toate I-a venit vremea de insurat. ii da jos. la un turc trei ani de zile. ce sa vezi? Drumul il luasa apa si vede acolo un cal inecat cu turc cu tot. Merse la nunta. potop. ca eu sint blastamat ! l-a strigat: Du-te. ca sa leg banii toata viata. toata lumea are linga el o muiere. Cind sa deschida usa turcul 11 striga: la vino. ii murise femeia. ma — Ce! — Na banii astia. Bai2tul lua punga cu bani si pleca acasa. ajunge pe un drum si vede un om suit intr-un pom. avea argati. S-a bagat baiatul si l-a tras la margine si cind colo gaseste disagii plini cu galbeni. babo. Merse el si ajunsa intr-un sat. Mai da-mi un ban. Du-te singura cu un argat. Baiatul a plecat si a vrut — L-a dat argat — — sa iese unde insarezi. ia vino-ncoa. Da turcu nu s-a imbatat. i-a pus mincare tot. eu stau cu ailanti. au luat o fata cu avere. Raminsese cu un baiat de zece ii Taica. — Ma. da simbrie trei bani. turcu ne da o punga de galbeni. ia toalele turcului. Toti care au trecut m-au intrebat ce fac ? Numai tu ai gasit sa treci fara sa ma-ntrebi si m-ai dezlegat de blastam. I-a ban si-a ramas numai cu un ban si a plecat. care leaga bani de creci si merge inainte. Si asa a plecat acasa. A fost un om sarac. tu ca n-am incredere in slugi. Da Ivanciu e in leagan culcat. Sa stii ca e bine sa mergi pe drumul drept. da-mi un ban indarat. da ta-su murisa. Bine.

unul mai afurisit si rau. calul la nunta sa nu-1 dati imprumut. uns cu tcate unsorile si lenes de puta pamintul fost A un om furtisag si inselatorii. Cind sa duce da peste Ivanciu. coasa si lulcaua sa nu le dai pe mina altuia. Hehe. Cind il vede pe Ivanciu de rusine a incremenit si de rusine ramine si el acolo cu muierile. sa bagati de seama bine si sa luati aminte la vorbele mele. Si asa el a ramas cu Ivanciu iar muierea lui a ramas sa dea buna dimineata gistelor. Tainuie si cu socru si-1 trimite si pe socru. ca nu e nimica. vara intotdeauna sa tragi haina de mineca ca bine va prinde la nevoie. sa vezi. citeva lucruri in viatj sa nu le faceti si anume: sa nu va luati copii de suflet. ca nu e Ivanciu? a — Sa dam foe la bucatarii. cit veti fi si veti trai. Vai de mine. ii zise cu putina sfiala: mori. iar noi copiii tai raminem.! ! ! : Dimineata mi era nici turcu nici Ivanciu — Ce-o sa-mi faca mie omu. Atunci se duce el la ei si-i cheama zicind: Haide. Ia vezi ce? Du-te. Vazind ca el nu mai vine. I-a poftit in casa. Pe urma a zis: Bre. vaiete si ja!e Dar dupa care a avut doi copii. ca ei place sa trSiasca bine cu turcu. taidi. Pe urma el zice Bre. sa mincam si sa bem. Ce-a fost a trecut? Si s-au veselit si pe urma dupa ce au ridicat masa a spus — — — — — — — parintilor. Da ea nu mai vine. am venit dar sa vezi nenorocire ca a luat focul bucataria si a ars si Ivanciu. fa mincare ca a venit tata socru sa se ospateze. Da masa e pusa. sa zicem ca a ars ars si au plecat cu ta-su si ma-sa la omu ei — Bine ati venit Bine ati venit ! Muma-sa-i zice: acolo Ivanciu. ce ne facem far' de copil? Las' ca nu e nimica. tu ai sa sa ne fie de folos in viata. mama soacra. briciu. linga butoiul cu vin. Se duce si ea si cind il vede pe Ivanciu ramine si ea acolo de frica si de rusine. Si o sa vina vremea la batrineata mare ca o sa moara batrinul. daca acum a venit vremea sa ne spui ceva ce nu ne-ai mai spus sa ne dai vreo povata ca el. veniti incoa. Chiote. Batrinul stinsa lumina din mina si mai ceru invoiala de la moarte citava pina isi sfatuieste pruncii. ia taie o gaina. da el 1-a dus pe Ivanciu in podrum. du-te scoate vin. — fiind bun numai pentru Mai tata. Dar copiii se asezara tristi si smeriti la picioarele lui sa-si faca iertaciunea. BINELE SI RAUL sa moara. nevasta sa n-o mini la nunta singura. o trimite pe soacra-sa. iar bani imprumut sa nu dai Pe urma cit veti fi si veti trai. — Am venit. ma due si se duce. Si au inceput muierile sa gateasca. iar iarna cum veti cugeta — ! 217 . Au dat foe. a trait fericit. ramine acolo cu Ivanciu. haide. ca o sa facem altul a zis el linistit. adica socrilor: ii — Acum luati-va fata si plecati. si eu n-am nevoie de asa muiere. Bine.

nici una nici alta. nu vezi ca orbului in zadar ii spui ca N-o fi nimic de capul lui si sarac are s-a facut ii lua galbenii si calul. Nu credea in Dumnezeu si de fatarnic si prefacut ce era cu un ochi ridea iar cu altul plingea. viclean si blestemat. Atunci fratele eel blestemat zise: — — Lasa. Doamne. aista c ca aia din basme. Tine-ti treizeci de galbeni si un cal si du-te-n lume sa te procopsesti Iar lui ii ramasa toata — Mai ! averea parinteasca. dar cea buna da Cit ii hau si dudaul nu-i nici o intelepciune in vorbele tale. Pacat ca tata altfel ne-a invatat Bine. tu stii bine ca doua sabii intr-o teaca nu au loc si de aia amindoi intr-o casa nu avem stare si nici asezare. te rugam sa ne spui ca te vad om cu judecata si cu scaun la cap. judecatorule. Asculta. iar daca esti bun si faci direptate oamenilor. ce naiba. ca la noi in popor se spune: Mersera — ei cit se-ntilnira — — Naduseala. iar se intilnesc ei ca dintr-o intimplare. toata lumea iti tremura de frica. unchiule. ca te bate Dumnezeu Mare o sa te bata pe tine. judecatorule. cum este mai bine sa fie omul pe pamint bun. se-ntalege. Ei. curat. rau sau bun? Mare. Pentru ca avea pe diavolul bagat in burta lui. era rau. cum iti merge frate cu bunatatea ta si Dumnezaul tau? Or. ce-mi tot pomenesti de Dumnezau. iar cei doi frati uidira. iti multamesc tie si lui tata ca mi-a lasat citiva galbiori si un cal sa ma pot singur in lume arani cu ei. pleca. Cind colo. trai pe vatrai ! Fratele eel rau sa moara. Binecuvintati sa riti si voi si fratele care mi i-a dat. doar n-ai mincat ceapa ciorii vorbesti astfel. Dupa asta si-a luat calul si-a strins chinga si a plecat in lumea alba. Bine. Scoate boala ! Fara naduseala nu se departeaza omul de saracie. lasa-ma. cu tartorele iadului in drum. mersera si si se ramasira. puternic si cuminte. ori rau Sa ne ramasim pe galbeni sa — — — — — ! : ! si calul tau. Unul. Hehe. Tu — — — ! nu vezi ca minciuna umbla-n lume. Si asa batrinul muri. Lasa. rau.! ! ! voi. rise batjocurindu-1 si Intr-un tirziu. cum este mai bine omul in viata sa fie. cum s-a zis. 218 . bre. Dar asa ramine. lumea nu da o ceapa degerata pe tine si astfel de oameni in zadar vor nadusi. si ziua ! E un tontoloc natafleata. ai sa vezi cind te vei duce pe copca cu Dumnezaul tau cu tot. ca stiut este ca iarba rea nu piere. cu cit esti mai rau si faci fapte rele. sa ne ramasim. dupa aminata vreme se-ntilneste fratele al mare cu eel mic: amindoi calari. fratele meu. baiete. ca sa stii ca pe lume e mai bine sa faci rau si nedreptate decit direptate la lume. Ce! mic ii da bine^e bucurindu-se ca se intilnesc: Buna ziua. intr-o buna zi ii zise fratelui mai mic care era credincios si cu frica de Dumnezeu si iubitor de oameni: nici noi fratie. iar dreptatea sta pe loc spart? si umbla cu capul Ba nu e bine asa fratele meu. zdravan. sa pornim tovarasie si pe cine-1 vom intilni in cale sa-1 intrebam. fara stire si fara capatii. Dumnezau sa-ti ajute Mare.

Mai fratioare. 219 . ii lua la bataie si-i arunca cu toghia pe unde nimerea. Cind deodata veni tartorele iadului si cind isi vazu copiii tot in petreceri si sarbatori cu zdrente pe ei. ii zise sa ii sa-1 scoata deasupra la lume si-1 i se tie de coada ca scoase pina la jumatatea drumului. Si cum o scalda pe printesa se inviora si zimbi fericita dupa zece ani de boala grea Atunci se facu nunta si bietul sarac ajunse imparat. Zinele cele mari au vrut s-o mustreze de cele spuse cu glas tare.! Bine. ai o cheie de aur. omoara un pore salbatic. o umple cu apa si hai cu ea plina la cetatea imparateasca. Iar pe bietul om il arunca pe mal. Dar cum le pierira ochii de atita stralucire si bogatie. vraci si vrajitoare venite din toate colturile lumii sa scoata pe dracul din madularele tinerei fecioare. altii pe sub mal. multamesc de intrebare Cit am ochi si brate harnice. pe unii la fund. iar cea mai mica n-are de lucru si dezvaluie taina izvorului fermecat. la Trage o fintina pe inserat. nestiind ca padurea are urechi si cimpul ochi: Fa. la mijlocul noptii coborira trei zine frumoase din cer si venira aci sa se scalde in jgheabul fintinii cu apa fermecata care-i facea pe cei ce se scaldau in ea sa aiba tinerete fara batrinete si viata fara de moarte. Numai fratele eel sarac a plecat ca gisca-n ceata. se izbi de lemne si de pietre. iar el se mira cum sa scape ! din hora sa ajunga in lumea lui pe pamint. adevarul gol. mergi la fundul lacului si dai de comoara parnintului si atunci vei fi fericit. El trage sus. — Cum aci cum o sa duca el apa fermecata de-mparat? Se duce in padure. Sarmanul s-a tavalit cum a putut si cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns la izvorul fermecat. De fiice frumoasei ! de fata. pina ce ajunse Beu el apa si adormi intr-un tufis din apropiere. Insa el nu cuteza. Aci ramase el stingher cu cerul intunecat pe vecie deasupra capului. de aceea trcbuie ! — — si cite-o minciuna Si de aci iar li se deznodara drumurile si cararile si fiecare pleca-n treaba mers el cit a mers pina lui. Cind sa se suie diavolul il trage-n jos in lac sa-1 A inece zicindu-i: Uite. trage incolo. suratelor. Daca-1 vazu diavolul ramas far' de ochi. Acolo cum ajunge imparatul goleste odaile de doftori. La nunta lui povesti intimplarea cu izvorul fermecat si hind si frate-su lui Dumnezeu pentru marea lui bunatate. s-ar spala si niciodata n-ar mai murea. Baura ele apa si se scaldara. Caci acolo dracii erau la nunta. Deschise usa si vazu comorile parnintului. omule. pe altii pe mal. s-a spalat a vazut cum se crapa de ziua si a multamit el incoa. Mai la urma cobori intr-o prapastie sa-i aduca intr-un ciob apa. Frate-su ii ceru voie sa mearga la acea fintina sa se procopseas^a i ei. i-a iesit un orb in cale. ii ia besica. Vorba aceea: cu un ban s-a prins in hora si cu zece nu poate scapa Si asa jucau de se stricau dracii si dracoaicele. Diavolul il trase — el dupa vazu cu de-a sila. Cind colo. ca moare batrinul cersetor de foame. dar cocosii au cintat si zinele au zburat in inaltul vazduhului. de-ar sti fiica imparatului care zace pe patul de moarte de apa asta tamaduitoare si datatoare de viata si tinerete ar veni. n-o sa ajnng cersetor la usa nimanui. diavolii insa-1 cheama-n hora si trag de el. Orbul i-a cerut ultima bucata de pine ca sa nu moara de foame iar el i-a dat-o raminind flamind. nimeni nu iti da in gura.

top fep logofep. avea $i imparatul trei feciori. S-a ingrijit el sa le dea invapltura aleasa chemind la palat pe cei mai mari invaup din lume. a ramas vorba stramoseasca ca fapl de oamenii lacomi §i aplecati spre rele si razbunare. Batrinii il porecleau Tatal. dar cu frica de Dumnezeu si facatori de bine. Imparatul eel intelept avu multe razboaie cu vecinii hraparep si flaminzi care jinduiau la laptele si mierea din holdele imparapei sale. Toata ziulica invStau copiii vorbind ca albinele din mireasma florilor. carturarii si cititorii in stele. nu pentru unii muma si pentru alpi ciuma Inconjurat numai dc oameni cu scaun la cap. Tatal Neamului si asta pentru ca era pentru top la fel. legea. si Traiesc ca fratii $i se iubesc ca dracii Asa este de cind lumea. iar toti cei din imparatie sa se ajute si iubescS. el pe top ii punea cu fata la pamint. ca sa-si faca renume prin vitejia oamenilor. la urma noul imparat gasi in buzunar cheia de la comoara paminmerse. top frumosi si voinici. intelepciunea din carji si minuirea cu istepme a sabiei. si obiceiurile stramosesti. Dar cum nici o zina n-a venit.! ! ! Pe aci multi nebuni au plecat cu frate-su la izvorul fermecat. oamenii din acea tara traiesc si azi in petreceri si veselie> cu cintece si lautari. multamiti De atunci. asa cum se iubesc fratii la nevoie. sa fie om de omenie. o deschise cu ostirea si tot aurul il imparti poporului ca si cei saraci sa fie imbielsugap. Pentru faradelegi ii pedepsea la mai de jos supusi. fel un imparat mare peste mari si tari. top au ramas orbi si pedepsip de Dumnezau pentru lacomia lor Ce sa faci daca Dumnezau a umplut lumea cu ce a putut. drept pe dregatorii domniei. §i cu cit trecea vremea vedea el ca fiii sai nu judeca cu mintea lor. De atunci si pina azi. sa pastreze limba. Ca oricare om. SNOPUL DE NUIELE Cindva traia intinsa si imbelsugata. Domnul nu le ramine dator. ura de moarte pe alp regi si imparap care se tineau de minciuni si razboaie. stapinea o imparatie unde si ciinii mergeau cu colacii-n coada si fara de zgardiL si Imparatul era intelept. Imparatul tragca cu urechea ce-i invapl vracii. cu prosti si cu infelepp. Obiceiul pamintului era ca tot natul. iar apa nu era fermecata. caci dracul isi gaseste cirtog in inima prostului fuge de tamiie si de intelepciune. un om intelept si drept si nu ramine dator nisi pe cei manui pentru 220 . iar astfel de oameni de mai sint pe undeva pe pamint: Mai tului. Dar cum i se treceau hotarele. ca stejarii din munte. fiindca intregul popor lupta cu barbape sa-si apere pira §i averile. Asa se intimpla ca top orbii pieira fara de hrana si lumina. Poporul intreg credea in el si il iubea ca pe un sfint. numai ca sa supuie alte popoare mici si neputincioase. cum pieri si fratele sau ! eel necinstit. Dupa ce si-au scos top ochii au a§teptat sa vie zinele sa se scalde in apa viepi. ca I se dusese vestea ca este incalcarea obiceiului pamintului. ci cu bun. cu bun si cu rau.

ori om de rind. Supusii vostri sa fie drepti si oameni liberi. Isi aduna iar pe mai marii dregatori si povatuitori si le impartasi hotarirea sa: fiu Prea cinstiti sfetnici si intelepti. De azi pina la anul. Tirania. apoi eel mijlocas si mai la urma eel mic. altmintrelea. doar prinde ceva din intelepciunea sa. am hotarit ca de azi inainte sa nu mai eu imparat. Apoi le vorbi batrinul despre imparatii si regii tirani. de oamenii desculti sau in opinci. Acum sa va vad intelepciunea. si se girbovi de tot. Sa va biruiti patimile si pornirile rele. Cineva sa-mi spuie. Toti oamenii rai. Noi le avem pe toate astea. este biciul omenirii. toti tiranii. mici si mari o sfirsesc in streang. ea stinge bucuria omului si lumina lui Dumnezeu. toti frumos — — — — — imbracati. cinstiti carturari. Intr-o zi. Voi trebuie sa fiti buni si drepti cu cei de jos si cu cei de sus Cu ingimfare si infumurare. pina ce il parasira vederile. nu veti putea fi stapini buni si va fi vai de steaua voastra Fie imparat.! mintea invatatilor ingrijorat tului. De buna voie sa se supuna legilor. Altii zisera sa fie harnici. despre slujitorii vicleni. conducind imparatia — pe rind. 221 . priceperea si indeminarea in treburile imparatiei. zisera intr-un glas feciorii. fie mare dregator. demni si zgirciti cu visteria si cite si mai cite pareri. atunci cind faptele o dovedesc. copiii mei. fiecare cite un an. in loc sa-i spuie ce necazuri are poporul. nu de frica lor sa tremure. iuti si viteji. incepe feciorul eel mare. doar copiii lui vor Apoi le spuse imparatul cite verzi si uscate. Dati o mina de ajutor oricarui om necajit fie el cit de rau Numai asa il veti face bun. Daca pe toate astea le au si nu le lipseste rabdarea pot stapini o imparatie si-i pot face pe supusi fericiti. zise cu vorba blinda si dulce imparatul: sa fie intelepti. Nu-i de ajuns sa spui ca esti cu scaun la cap. fara de care nu se poate stapini o imparatie Sa fie aprigi. zisera unii. Simtea ca moartea-i bate la usa si de grijuliu ce era socoti ca nu poate sa-si dea sufletul inainte de a ramine impacat cu gindul ca fiii sai s-au ales cu ceva dintr-atita puzderie de invatatura. Ce-o sa iese din ei? Se intreba bietul imparat si cadea pe ginduri. zise cu blindete batrinul imparat. sa aiba infrinare la gura §i rusine la obraz. huiduiti de multime. sa stie si copiii mei care sint cele trei virtuti. o sa-i puie la o grea incercare pe inteleptii si carturarii palaPornnci sa se adune in marea sala de marmora albastra toti invatatii si copiii sai. care se indeletnicesc sa-1 laude ca sa-si pastreze slujbele. ! — Trecea vremea. iar imparatul le zise: lata pentru ce ne-am adunat aici. va departati de talpa tarii. ca sa nu mearga {ara la ripa. imbatrinea imparatul. lor. Sa va spun eu. ! ! Pe toti ne asteapta o dreapta judecata ! In fata mortii sa ne dam sufletul usurati ca pe pamint am facut numai lucruri bune si eu asta va cer acum la sfirsitul vietii. sa nu uitam ca trebuie sa fim oameni si legati de popor. De azi incolo vor porunci feciorii mei.

ca nu mai pot suporta darile grele. inflaminzita si insetata Apoi se asezara la mesele intinse pe iarba verde. vazind neobrazarea. dar nepriceputi in rinduiala tarii. vacile si mioarele si ramin saraci. Se imbracara locuitorii pasnici in haine de razboi. le iesi in intimpinare imparatul acela cu barba alba pina in pamint si le grai razboinicilor La foamete lumea multe Fratilor din tara vecina. Maria-sa nu se amesteca la nimic si tacea molcom. Grija lui nu era sa se lucreze holdele. isi lua alti dregatori. frumosi. Veniti la noi si va luati griu cit va trebuie si sa nu varsam singele celor nevinovati Caci cine la razboi porneste — ! ! Nu ! — Sfirsitul vietii sale Vrem pace si frati sa fim ! ! dovedeste raspunse intr-un glas ostirea tinarului imparat. dadu cu piciorul la dregatorii cu parul alb si girboviti ai tatalui. Vazind poporul ca prin munca cinstita nu se ajunge la capatii. iar inchisorile gemeau de osinditi la robie grea. In tara la tot pasul erau stapini lancierii imparatului. Ba pe unii ii arunca la inchisoare. facu alte legi mai aspre. te lasa maria-ta impins de patimi si nepriceperea tinerilor cirmuitori. cu mese intinse si bauturi. Al batrin vedea. El in loc sa le asculte necazurile si sa-i pedepseasca asa cum se cuvine pe cei ce se dadeau la faradelegi. Cind ajunsera la fruntariile acelei tari bogate. sa fie multi stringatori de dari. Astepta doar sa-i vadii ispravile. iar pe 222 . sa treaca prin foe si sabie imparatia acestuia. oameni sintem pacate face lata ca noi va iesim pe cimpie cu carale pline de griu si porumb. nepriceperea si saracia? In loc sa cumpere griu si porumb de la tarile vecine. ca li se ia griul.! ! : ! Imparatul se scula de pe scaunul de aur §i-i lasa locul printului celui mai mare. incit se sfatuira cu mai marile sale capetenii. celui mijlocas sa fie si el un an imparat. care-i aruncau in ocna pe cei ce cutezau sa spuna adevarul. Scoasera sabiile si incepura macelul Si astfel nu se tinura de cuvint Ostirea acestui imparat. inarmati pina in dinti. ca in visterie erau bani destui se hotari saporneasca razboi impotriva unei tari vecine in care paminrul isi daduse roadele din belsug. pina ce se saturara si se imbatara de-a binelea Daca se ospatara si se imbatara bine. Poporul batea la poarta palatului cu jalbe-n protap si cu paie aprinse-n cap. Asa era rinduiala. multe cazarmi siinchisori. Se abatu si un an rau de seceta. ridea impreuna cu sfetnicii sai de gloata infometata dupa dreptate si vorba buna. de facura ferfenita ostirea si pe dregatorii sai. In locul lor aduse oameni tineri. suspina si tacea. Feciorul sau cum ajunse imparat. pusera mina pe sape si topoara. vazura atita belsug la batrinul imparat. puse mina pe securi si buzdugane de-i nimici pe nesatui si insusi tinarul imparat ramase fara o mina pe cimpul de batalie Cei care scapasera se intoarsera tristi si rusinati Trecu anul si hai sa-i vie rindul si celui de-al doilea copil. ca oamenii ajunsera sa jinduiasca dupa o bucata de piine. ca asa era facuta intelegerea sa nu se amestece nimeni si ei sa se descurce cum i-o taia capul. ! ! ! Mijlocasul ca sa se arate mai cuminte decit tatal sau. pentru ca poporul de frica sa-1 asculte. Asa ajunse tara de ripa. ci sa faca multa ostire inarmata. Sa fim prieteni adevarati si sa ne ajutam la nevoie ca oamenii. fie de era bine. fie de facea ceva rau.

amunca e a se face lucru bun si intelept. Imparatul. Imparatului si poporului ii crestea inima de bucurie. vazindu-i price- Poporul rise cu hohote de prostia feciorului celui mare v — ! perea si indeminarea. V-am vazut ispravile si astfel sfirsitul imi este si mai aproape. ca nici una nu se rupe Dadu — ! si se bucura de nepriceperea sa. acela ma va urma pe scaunul imparatiei si vrednic va fi de mine si — ! ! Am — poporul meu. Hei. am ispravit porunca precum e mai si de imi vei da si alte si porunci placerea incerca sa le indeplinesc bine. In zadar se suci. sa-i vada si astuia intelepciunea. ce indeplini cu bine porunca. Apoi veni rindul fiului mijlocas. puse snopul intre genunchi si se opinti din rasputeri sa fringa nuielele. cite un an fiecare. grai el. V-am lasat la domnie doi ani si aduserati turma pe care am pastorit-o un veac la sapa de lemn Ce-am facut eu bun. taica. caci unde nu e stiinta si pricepere. eu v-am cirmuit ca un pastor blind ce-si iubeste turma. zicind: Afurisite nuieluse. multamesc din inima cerului ca pot lasa poporului si bun ca tine. pamintul stramosesc si obiceiurile Acuma vad ca lume e multa. dar oameni sint putini avut dorinta sa va las Anii m-au imbatrinit si simt ca am sa mor feciorii mei sa fiti imparati cu schimbul. greseli multe si suferinta mare la norod. pina ce le frinse pe toate. ca pe eel mic nu 1-am pus la vreo incercare. nadajduind ca o fi ceva de capul celui mic. va dau snopul asta fraged de nuiele. n-am pomenit. Imparatul. Daca nu putu isi aduna din nou puterile. acolo e paguba mare. bratul cu nuiele sa-1 fringa pe rind si incepu tot cu eel mai mare. dar osteneala ii fu zadarnica. Copilul saruta mina imparatului. lua snopul de nuiele il dezlega. — un imparat imelept Iubite fiule. sa-mi dau seama de priceperea si nepriceperea voastra. spre cinstea mariei-tale. ingenunche in fata tatalui sau iubit.! ! tinarul imparat fura gata sa-1 spinzure de nu venea mosneagui sa-1 scape de ura norodului. da cei fara cap si pricepere. la rindul sau. Simt ca o sa mor cu sufletul neimpacat. se invirti ca lepada bratul de nuiele rusinat. De aci mersera la imparatul lor de pe vremuri si-1 rugara sa nu-i paraseasca si sa nu le mai dea imparati tineri si infumurati sa-i conduca. lata. Asa ca si el arunca bratul cu nuiele si se dadu batut. parca se bucura si el de nepriceperea astora doi. cine il va fringe. Baiatul eel mare ciung cum era. saracie. Lua el si snopul de nuiele. fiii mei. iata Dupa zicindu-i: — voi Marite imparate. si cu putere vru sa-1 fringa. meu. voi tot ati stricat Atunci lua bratul cu nuiele si-1 intinse celui mai mic. incovoiat de ani si abia tinindu-se de un toiag le zise: Hei. copiii mei. si incepu sa rupa mladita cu mladita. Veni si sorocul mult asteptat si in fata multimii batrinul imparat in vazul lumii isi puse cu mina lui copiii la incercare. parca ar fi facute din carne moale. 223 . legea. Poporul stiindu-1 si pe asta rau si vazindu-1 pe deasupra si prost se bucura ca nu s-a priceput.

sa te insemn pe raboj si sa nu uiti datoria Multumesc. Toti il socoteau ca este vinovat. Deschise usa — Poftim. aduceau o mie de pui. cu tine. si dadu si el ca tot natu buna ziua.! Un lipsit imparat intelept aduce poporului liniste si belsug in casa. plecat fund in argatie. Pagin negustor isi zise el in gindul sau si nu-si ierta ce 1-a indemnat sa ! — fie cinstit si sa vie sa-si plateasca datoria. domnule. O mie de pui. Apoi iar il sfatui: Sa mai stii ca cu cit mai mare esti. — — — il vede Pacala. — Cum de te-ncumetasi. Si-i povesti lui Pacala. baiete. toata intimplarea. Bietul om era atit de mihnit ca sarea pielea pe el. ca-ti cistig eu procestu ! ! . aduce tulburare si necazuri cu duiumul. Ajunse odata mort de foame la o cafenea si ceru negustorului sa-i dea mincare in veresie ca e sarac si cauta de lucru. sa-ti bati joe de mine numai cu cinci lei ? Pai cinci oua de nu le mincai le clocea gaina si ieseau cinci pui ? In al doilea an. apoi zise: boierule. Saracu pleca in lume. ca toate judecatile. te dau in judecata si toata viata nu te platesti de datorie cu tot neamul tau. Dupa sase ani de argatie. Da-mi cinci oua fierte si ti le platesc cind m-oi intoarce de la stapin. Oamenii din birt dadura osteniti de atitea socoteli din cap. Cind colo. boierule. iar eel de minte. adu un brat de lemne 224 eu sint advocatul tau Du-te si cumpara o chila de griu. bre naica. Plingea si se vaita insa far a rost. m-a dat boieru-n judecata si pentru cinci oua Ce e fierte imi cere azi prin judecata o mosie. iar batrinul rod bun sa cirmuiasca imparatia JUDECATA DREAPTA fost un om sarac ce se afla in drumetie. Bine. iar saracul cazu pe ginduri si incepu sa ofteze de inima rea si apoi se plinga. hai sa se intoarca sa-si plateasca A — — — ! ! datoria birtasului. dar nici unul nu vrea sa-1 apere. Clocite la rindul lor. din fir in par. pe scari la judecatorie. zise drumetul. si un amnar. feciorul eel lasase mic si intelept. cinci gaini faceau fiecare cite doua sute de oua. ce le-am mincat acum sase ani. mai baiete. Stii ce e. cinci lei pe cele cinci oua. Cata el un advocat bun. Cind vazu negustorul numai cinci lei pe tejghea ii risipi pe jos de necaz. Asta inseamna ojmie de oua inca din al doilea an. cresteau puici si se faceau in eel de-al treilea an gaini si iar fiecare facea cite doua sute de oua Si-i dadu birtasu cu socotelile inainte ca nu a agonisit saracul atitia lei nici in cei sase ani citi ii socotea drept datorie acum. pentru bunatate si se ospata flamindul. intra argat si munci si el pe unde putu cu gindul la copii si la muiere. Veni vremea la judecata cu sorocul lui. Mai indatorat sa fii omenirii sa-i slujesti Apoi se urea pe tronul de aur imparat isi dadu sufletul usurat ca dupa moartea sa. de ce plingi si de ce oftezi ? Uite. Daca nu-mi pui toti banii pe masa.

da-i in sus. domnule judecStor. te tii — Ce e cu dumneata. in care mureau zeci de mii de oameni pentru hatirul lui de a fi eel mai mare imparat. Pe vremea unui astfel de imparat s-a intimplat ca un ostas sa arunce coiful si s. Domnule Pacala. o banita de bani? era cu putinta sa iese din ele atitia pui. esti aparator. ca n-am timp de glume. adeveri judecatorul adunata. Asa se duse vestea-n popor ca Pacala a devenit advocat vestit. Cind prindea vreun curtean imparatesc cu bani 225 . da-i in jos. care-1 scapa cu mintea lui isteafa de la datorii si-1 facu fericit pentru toata viata. De prindea vreun n. sau de zgoande? Nici la judecatorie nu te lasi de pacaleli? — Nu e nici o pacaleala. Veni rindul sa vorbeasca si advocatul datornicului.gustor bogat il taia. una ca asta? Raspundeti? — — Nu om Cum este.atul si sa se faca haiduc de codru. ca ne faci nebuni in prinzu-al mare? Domnule judecator. care nu se supunea poruncilor. domnule judecator. puici. — Asa Lumea IMPARATUL om si SI TlLHARUL Cica era un imparat rau din fire care trecea prin taisui sabiei pe orice din imparape. copiii orfani si ogoarele-npelenite. Unde ti-e advocatul. domnule judecator. mai are de fiert oala Ce oala. cu mustatile canite de zama si untura. nu esti mascarici ? Unde s-a vazut pe lumea asta sa semeni griu fiert? vezi.! ! — Cum adica? — Ai sa vezi Merse impricinatulj aduse o oala cu griu si i-o dete lui Pacala. sub soare si sub stele si toata lumea il tocmea. domnule. nu se multumea cu ceea ce av.a si facea razboaie. am intirziat pentru ca a il trebuit sa suflu-n foe sa fiarba oala de griu ! Vreau sa min dirnineata in varsatul zorilor muierea la semanat. aperi pe acest nenorocit. pe care-1 astepta osinda grea si fara pereche pe lume. desi era bogat si avea o tara mare.il acesta este dator si ca datoria lui din cinci oua se ridica la nu stiu cit. birtasul asta burtos si rotofei. ii lua bogatiile din carufa si le da copiilor sai goi si desculti. auzi? In timpul asta intra Pacala. Imparatul. vino-ti in fire. ori care se dadeau la furturi tilharii. bun ca Pacala. Asa ramineau vaduve. ca om. Iaca vine. Incepu judecata ! Advoeatul negustorului facea spurns la gura vorbind. dupa razboaie. sari in sus de bucurie ca omul eel sarac gasise un advocat. nu este nebun. Pacala atita surcelele si puse griul la foe sa fiarba sa-i faca coliva birtasului. oua cu seminte si gaini ouatoare? Unde s-a mai vazut. dar zimbind — — — ! ! si hotarit. omule zise judecatorul. eu sint nebun ca fierb griu pentru semanat pe ogor ! Dar piritorul. cam jerpelit in toale de taran. Se ingrozi judecatorul si lumea de soarta bietului sarac. ca cere unui cinstit si sarac pentru cinci oua fierte. domnule Pacala. ce fiert? sa vie aici sa te apere. o banita de aur. Multi oameni apucau calea codrului de teama si groaza fapa de stapinirea nemiloasa si nedreapta a irnparatului si a slugilor sale.

zise catre tilhar: ! ! — de la Drept graiesti. Negustorul se abatu in marginea satului la o casa saracacioasa si-1 ruga pe stapin sa-1 lase sa conaceasca noaptea. La vederea nenorocitului.omora la drumul mare si-i lua pungile de aur ce le purta asupra sa si le impartea banii la cei nevoiasi. Imparatul era si el de fata. pe nimeni nu cunstea si noaptea se-nnopta. Daca as fi mare. dupa vite. eu am tilharit ca sa cistig o bucata de pine pentru o casa de copii goi si flaminzi Dar maria-ta. URSITORILE Un negustor umblind odata pin sate dupa bucate. Poporul auzind aceste cuvinte se mira foarte de o astfel de intimplare si de aci inainte isi urma imparatul cu dragoste si iubire. vezi c-ai ajuns cu gitul in streang pentru — faptele tale? Maria-ta. care au facut dintr-un imparat. iar de — ! eu sint mai mare tilhar dedt tine. pentru ca multimea de norod sa invete ca hotia si tilharia se pedepseste de lege cu moartea. un tilhar. Era greu. S-a intimplat insa ca intr-o zi omul sa fie prins de oastea-mparatului. In sat sa plimba de colo-colo sa-si cate un conac. Maria-ta ai ucis zeci de mii de oameni si sute de mii. ai umplut inchisorile cu oameni banuiti de necredinta fata de imparat si nimeni nu cuteaza sa-ti zica tilhar. cu avere si putere ca maria-ta si cu oamenii inarmati. c-o masa mica sub 226 . ca atunci nu mi s-ar zice tilhar. N-am nimic de pierdut de la aceasta lume si viata in care dreppi si fericiti sint numai cei tari Ce nu sint eu inconjurat ca si si mari. Nu avea decit un bordei afumat. cu un pat lat. nu ca lingusitorii mei sfatuitori. nu mi s-ar zice tilhar si tot ceea ce as face ar fi bine si drept. Fii iertat azi inainte vei fi eel dintii sfetnic al meu. esti mai mare tilhar decit mine. insara intr-un sat. Ramii cu mine sa-mi fii prieten si povapaitor bun. Mie mi se zice tilhar fiindca sint sarac. ci imparat si top cei lasi s-ar gudura pe linga mine ca niste ciini flaminzi asteptind de la mine imparatul rasplata pentru supusenie. Batut si schingiuit a fost dus in marea piata a unei cetati ca sa i se atirne streangul il la git. la drept vorbind. caci pe tine si nedreptatile tale le ocroteste si apara oastea ta. In fata tronului imparatesc asezat in piata se zice ca i s-a adus tilharul plin de singe si legat in lanturi. Tilhar sint eu si altii care ajung sa omoare de flaminzi. de ce ai tilharit. Imparatul auzind aceste cuvinte. omule mine si imparatie. Omul unde trase era sarac. multimea s-a cutremurat de groaza mortii infioratoare. Si acuma sint gata sa ma spinzurap tine de tilhari inarmati. Atunci imparatul intreba pe condamnat cu glas tare: Omule. caci tu esti singurul om cinstit care ai avut curajul sa-mi arati in fapl adevarul si cu intelepciunea ta de om cinstit sa-mi spui calea cea dreapta. si crimele fapl de popor. singur si neputincios. noaptea sa se odihneasca. ca e tare drumuit si de oase ostenit. Asta am vrut sa ti-o spun ca si asa putin imi pasa daca ai sa ma ucizi cu sabia ori cu streangul.

asternu pe ea o camasa barbateasca curata. gindul lui la acel copil din bordeiul eel sarac ztura. de nevoie. Ispiteste-n dreapta. hai noi sa-1 ursam si sa-1 procopsam. Pe la mijlocul noppi muierea omului unde trasese negustorul nascu un baiat. surioarelor. Ca este sarac. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici: — Surioare. acum sa nu-1 luam. la vreme de tinereata. Surorile asa se ogodira. din oras in oras. Se hctari sa mearga sa vada daca mai traieste copilul. El se prefacea ca doarme si nu scoase capul de sub cerga neam. numai cu crengi de dip si rogojini. Muierea si omul ei. facura botezul copilului dupa cum le era cbrccul. Negustorului ii pierise somnul si se tot vaita. -n stinga. ccpil sa-1 ursip. in sat. haide sa-1 ursam. durerile o napadira si nascu sarmana un baiat frumos. Deodata casca ochii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. la bcrdei nu este ppenie de cm. La marginea padurii copilul dormea-n luica legat de crengile unui paltin. de puteai toca lemne pe ei. Dupa ce-1 nascu se scula biata muiere. Toate se-nchinara. cea mai frumusica. Pusera mina pe trocul cu apa si pe busuioc si-i stropira fa|a pruncului. lua o masuta. cu cositele din soare. sa se pomeneasca. Negustorul. pitis-pitis. Cele trei zine. cind s-o insura. capul sa-i rapeasca. Dar cind o crestea. sa n-ajunga pe-asa drum. poimiine. dar gindurile lui stateau rasfirate. cu o cerga-n pat. unde sapau parinpi pruncului la o Jarina. asa si-1 ursara. ca mai era pupn pina la mijlocul noppi si veneau ursitorile. o apuca o mila de bietul copilas. Tot ce-1 ursasera ursitorile el auzise. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele si asculta. chiar la cununie. apoi le graia: Voi suratelor. ca toata lumea. ce sa faca acuma. — Hai. se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. Se culcara top impreuna si se cutrupira top cu cerga. avupa-i izideasca si frumos sa imi traiasca. negustorul prapadeasca. ce pacat. Isi lasa negustoria si porni pe uimele gindului sau. cum rostira masa pentru ursitori. bas s-a potrivit. ca un fat-logofat. se furisa prin padure pina la luica si incet fura Negustorul era ca Cazu dus pe ! Cum ! 227 . Merse haaat pe o coasta. facea haz de necaz Apoi pleca in regustcrie ingrijorat §i-ngindurat. Cind ajunse-n sat. adormira dusi. puse o stebla de busuioc si un trochit cu apa si se culca. de voie. ce jale. ce piaza rea l-o fi-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. Peste noapte se-ntimpla insa o minune mare. calu-i poticneasca.pat. cu pletele de aur rasfirate peste umar. c-un cctoi pe vatra. ginduri. ! Dar zina cea mica. La un timp. Negustcrul ncstru. sa-i curmam Mai bine sa moara pruncu-acum. vaitindu-se si zvircolindu-se si el linga ea fara s-a poata ajuta. auzi usa bordeiului scirpind. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. fermecatelor Stap nu va grabip. ce urita soarta Finca s-a brodit. Cea mijlocie auzind asa. rugindu-le astfel pe surori: frumoasa viata fa surioare. sa afie unde este copilul. poate ca a scapat de eel care-i va minca mesia miine. — ! ! fiert de suparare. cum s-o sccata la capatii? se facu ziua. auzind muierea in fiorii facerii. cu aripi si camasi subpri ca pinza de paianjen. sta aci pe pat. balaioare. Ocoli negustorul lumea din sat. sta si chibzuia. Si de la marginea pamintului de-ar fi fost. ca mintea muierii. negustor bogat. ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa aiba noroc sau sa fie nefericit si fara de noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. Negustorul se pierdu de rusine. Pe negustor sa-1 mosteneasca.

tu ala Gasitu. le — — Bine. in oras ! Doamne. ca Ajunse baiefandru mare. cum ar drege si-ar facea. te-am incarcat de bani. leganat de valuri. Ia-1 frate si fa-ti treburile. Pina la cer el credea ca s-a dus copilul. niste copii pastori. cumparind la oi si la mioare de-si facu si el o turma mare. Hei ! Vai de steaua mea. cum sa nu pl-1 dau. firul viepli-a-i rapunea. pe copilul gasit. du-te baaa de mina-i oile astui negustor in oras. Un copil mai indraznet inota si scoase copilul la mai. Dupa ce le cumpara intreba pe stapinul stinei cine o sa-i miie lui oile pina-n oras ? Stapinul ii dadu pe argatul eel mai mic. Pastorul. Intr-o zi. il arse la ficati vorbele ciobanului si-ndata pricepu ca este vorba de copilul cu ursitorile. nestiind cine este negustorul. baciule. 228 . iar s-a-ntimplat sa piece negustorul dupa vite prin sate. aci fugi la De pina ce ajunse un . pl-am luat mioare. Sa-1 arunce-n apa sa-1 inece. Se nimeri atunci. trecu negustorul prin paduri. fara bataie de cap. Era un baiat cuminte in toata firea si topi il iubeau ca pe fratele lor. din tirla-n tirla. doar §i gasit? nu va fi fost Asa a fost. nici nume nu are ca topi oamenii. negustorule ! Argapli mei 1-au gasit pe valuri si de atunci Gasitul i-a ramas numele. Isi aduna turmele de miei si de sa-i ceara ajutor oi si vru sa piece. De moare. Isi vedea de-aci-nainte fara grija. bucuros. N-are si el pe nimeni saracul. ce ma fac de-aici incolo. c-o sa-ti dea simit sa maninci acolo ca boierii. Cind vazura copilul ud il mingiiara si-1 aplecara la o capra. copilul. sa fie copil zdravan si puternic. Merse el ce merse cu copilul riu mare. stapinului: — — O Asculta. Negustorul isi insirui cirdurile de oi si le mina catre conacele sale — — impreuna cu baiatul eel aruncat pe apa tocmai de el. Dar cum o sa piece cu atitea oi singur cue.: ! cu copilul sa i se piarda urma. ba ii mai arata §i capra care 1-a alaptat si crescut zicindu-i Asta-i capra suta care 1-a crescut pe Gasitul. nu faci bine sa-mi dai pe Gasitul sa m-ajute la minat oile. cum auzi. purta rindul la pasune si la mulsoare. pentru ce-i zici Gasitul copilandrului. Pastorii il cresteau si-1 porecleau « al gasit*! Asa-i ziceau ei: Gasitule-ncoa. din stina-n stina. negustor cinstit ?i fericit. Copilul sugea la capra si crestea vazind cu ocbii. S-a nimerit sa mai ajunga odata iar prin locurile umblate odinioara. Isi facu cruce ca a scapat de o belea asa de mare si porni fluierind pe drum. din salas in salas. moare nebotezat si o sa avem mare pacat Negustorul. fara sa-1 traga apa la fund de usor ce era. Ea este muma lui. s-a-necat si de diavol e scapat. Lua copilul legat in scutece si-1 arunca-n riu. Stapinul privi copilul frumos si sanatos si porunci sa aiba topi grija de copil si sa-1 creasca pe linga tirla cu lapte de capra starpa. zicindu-i: Mai. isi zise el in gindul lui. Dar negustorul tot mai mult se gindea. De aci dusera copilul la stapinul lor la tirla si-i povestira intimplarea. se bucura de venirea lui. fiindca ea a crescut un om si e pacat s-o taiem sau s-o vindem la alpli. bun de lucru. isi zise-n gind negustorul. Gasitule-ncolo ! la riu. La saisprezece ani stia sa scoata oarele din tirla. cumva pierdut vere. sa vie sa adape oile si caprele Zarira si auzira copilul chiraind. facind avere tot mai mare. acum saisprezece ani. Odata. asa si facu. pina-n tirg. Cind o muri trebuie s-o-ngropam ca pe oameni. Insa bietul copilas plutea pe valuri. Cum se gindi.

Negustorul viclean foe. citi cuprinsul si ramase de mirare. Pe urma mosneagul ramase sa se odihneasca si se sui la cer sa spuie isprava Domnului. Apoi ce-i mai nazare prin minte negustorului? Sa scrie o carte slugilor sa-1 omoare pe ast copil indata ce a baga oile-n obor. tare se-ntrista batrinul. iar stapinul. o puse-n plic s-o lipi la loc. la masa lui. ca doar n-oi fi tare de cap Voi face precum mi-ai poruncit. mai zabovesc in negustorie sa scot pirleala cu cheltuiala ». mosneagul scrise alta scrisoare cu plavitu. Mosneagul ii dete plicul indemnindu-1 sa-1 dea stapinei ca toate sint seme — Unde baiete. iar copilul ajunse cu oile-n batatura negustorului. ei sint argati. uite plicul asta Cum ajungi cu oile-n batatura il dai la argatul meu al mai batrin. ca are ginere mindru si voinic si bine-a nimerit. Asa ajunse ginerele negustorului stapin in casa cea bogata. sa faceti nunta. In urma lui venea un mosneag cu barba alba maturind pamintul care se opintea si se grabea sa-i ajunga stoaca din urma. Cine-1 intilnea pe drum il fericea. n-are ce face. Sa luati oile sa le taiati. atitea si nu si si-i citi slovele. ! citesc. ce om fericit Dar negustorul cum auzea. cu ce rind a maritat fata ! ! 229 . Argarii-1 ascultau si alergau de colo-colo. sa-1 luati. — Da-mi-o mie s-o Si i-o dete. o s-o-ntrebe. Ea rupse plicul. Mosneaguhii insa ii paruse rau de copil vazindu-1 ca merge nevinovat la moarte si Dumnezeu il trimisese de sus sa-1 apere. cu rinduiala si-ntelepciune si nimic nu e scris rau. Copilul nimic nu bagase de seama. — Uite pe asta — Ce scrie-n ea? — Nu stiu sa raspunse baiatul. Cind o deschise ti-e tilharii sj-ti ia la oile si-i sale. se-ntoarse si el la casa lui. ii citesc. — — ! ! Si-1 ajunse. stapine. Apoi grai catrebaiat: Feciorule. cum sa nu tin. scoase citeva parale si se face ca-i daruieste. cum e porunca si treaba cu nunta. sa fie de pomenire. cu oare singur pe a pustietate teama ca te omoara oile? — Merg negustorul cutare. Negustorul insa nadajduia ca baiatul s-a dus pe apa simbetei si nici prin gind nu-4 trecea de cele ce se petrecea. de vestea cea rea. « Iar eu o sa ma mai zabovesc prin munte pe la tirle si la stine dupa capre sterpe si berbeci grasi si daca-1 omoriti sa-1 pitulap » incheie el scrisoarea si lipi pucul. Tii minte? fin. Scoase scrisoarea din sin si o dete negustoresei. Slugile cum auzira se mirara. A luat de dindarat oile si incet-incet. Pina copilul sa adune oile. sa-1 imbracati in toale mindre si sa faceti nunta lui fie-mea cu el. De aia in scrisoare zise asa « Cum ajunge baiatul asta cu oile. stapin Imbracara flacaul in haine frumoase de sarbatoare.: La o fintina se opri ca la zacatoare sa se odihneasca oile $i sa le adape. taiara oile. de-i min due cartea asta argatilor cocoanei — Care carte? intreba mosneagul. sa se pomeneasca pe sub luna si pe sub soare. cind vazu ce-i porunceste barbatul. ca le era frica sa nu-i pirasca la negustor cind s-o-ntoarce. te calatoresti. tocmira lautari si mersera de-1 cununara pe ast baiat drumet cu fata cea mindra si bogata sus la manastire. se-nvinetea si frigurile-1 apuca. Cum calca pragul casii fiica-sa si ginere-su il primira si-i pupara mina. Cind socoti ca e mai bine. dar ce sa faca. Cind intra-n casa la muiere. Chema slugile si fata si le spuse cum e rindul. mina-le pina intr-o zi s-a apropiat de conacul boierului. Iar eu mai ramin pe-aici.

bogatia-i de mincat. Se si ! citi — ! ! ! ! ! — — — ! pitulara nici si adastara. A treia zi s-a asezat ea pe strat cu camasa intoarsa. il aruncara in ciutura cea parasita sa i se piarda urma. i-am cununat sus la manastire. Cum vine asta. Cind povirnise spre batrinete. Pleca-n tarina la ciutura cu pricina. A venit mijlocul noptii si nimic ! Ardea de nerabdare sa afle ce s-a-ntimplat ? Ii ardeau tdlpile. cum sa-i faca facerea si de ginere a scapa. caci tot natu are o stea pe cer.peatru ce sa faca una ca asta si de capul ei Femeia ii arata scrisoarea. nuierind si de moarte negrijind. sa cada pacatul lor pe negustor si trasera Cum il omorira. $i asa pleca el cintind. Atit era el de minios ca-i era moartea mai aproape decit camasa. Intr-o zi. Intiiul om ce va veni sa ia apa sa fie impuscat si lepadat in ciutura. in frunte-i pus. caci moartea unora este viata altora. El o si-ncremeni vazind scrisul si iscalitura lui. asteapta Asteapta. Slugile cum il simpra si-1 vazura. era gogea aminat. Dupa ce terminara porunca stapinului mersera acasa. asa cred unii. incarcara pistoalele. Slugile incarcara pustile cu prau si cu plumb. Omule. se gindi cum sa-i faca facerea ? Aduna toti argat ii si le porunci sa se duca-n tarina la o ciutura si s-o pazeasca cu arme si cu pistoale. ! ! Acasa negustorul asteapta. iar tinerii scapara de piaza rea. iata ca-i dete Dumnezeu si pe-al zecelea copil. $i oricit s-a ostenit negustorul sa fuga dinaintea ursoaicii n-a fost cu putinta. caci moartea nu vine cind o chemi. a-ntrebat-o ? Lasa intrebarile pina ce crapa dracul. mai intii ceteste si apoi vorbeste Ce sint eu de vina daca te-ai imbatat si cartea ai scriat de. sa astepte ursitorile cu norocul copilului. Oricit s-a zbatut si s-a trudit. dar la stat nu-1 cunoscura. 230 . ce sa fie? isi zise el in gind. ori altcineva a scris-o. ori ca el o fi fost smintit cind a scris-o si orice-ar face Dumnezeu il ajuta pe acest copilandru precum ursoaica 1-a ursat. Se aciuara si se culcara. Asa pe nevrute slugile se umplura de bodaproste. Fata-1 auzi cintind si pitis-pitis. Dar tot ce ei vorbeau fiica-i asculta si amarnic plingea. ci te ia cind nu te temi Asteapta si ai sa vezi minunea minunilor. La cina o sa trimeata pe ginere-su cu ulciorul la apa. N-o sa faca el voia la dusmani si lui Dumnezeu pe plac. dupa el pina ce-i spuse: Vino-ncoace dupa mine si nu te duce la moarte. asa credea si negustorul. Baiatul cum auzi lua ulciorul si dupa porunca socrului porni la apa. caci una i-a fost ursita lui si alta a copilului. Aaaa dar nu se lasa negustorul nici mort sa-i manince averea Si iar ii puse gind rau sa-1 omoare. Mai. de ce i-a fost frica n-a scapat. URSITORILE SAU LUPUL CU CAPUL DE FIER Cica o muiere odata a facut noua copii si toti i-au pierit. isi facura cruce. Abia dimineata luara seama ca lipseste stapinul si traieste ginerele. Chema nevasta si-i spuse si ei intreaga taina. potrivira capsele la arme si se pitulara linga put. asteapta Dar in zadar o veste. ca la fata mare. asteptind. cu stebla de busuioc si colac. si ce-i ! scris. sa ia un ginere sarac. si de pomenire Mai privi o data cartea si isi dete cu socoteala ca scrisoarea.

de aceea m-a fugarit in nuntii — Nu apere. Dar cum ginerele avea un cal iute ce zbura ca vintul. cite un flacau pe an si ala tremura. El vede in urma lupul in departare. staroiche. Na usorul vintului §i greul pamintului ! ! Ur ! 231 . cumnat de mina si tineret cita frunza si iarba. a inceput sa tremure de frica. $i asa i-a venit copilului vremea de insurat. nu chiar in ziua cununiei.: ! : Cind au venit si ursitorile. ca lupul ma maninca. S-a facut nunta mare. Lupul eel flamind nici una. il sufla-n vint si striga tare ! ur ur Cinele meu bun. ca sa nu manince toate vietaple din padure si cimpie si Dumnezeu acuma il tine flamind. Cind s-au intors ei de la biserica mergind catra casa. De fiecare data sa arunce un fir de par si vintul va aduce parul la ciine care-1 va cauta si gasi aparindu-1 de lup. este nimic. iata ca soseste si lupul eel blestemat mort de Apoi lupoaica 1-a invatat ! mama ciinelui si sa strige: ! ! osteneala omeneasca oameni mincati mai de mult. plne-1 ici. sau pe jos. na usorul vintului. ca eu 1-am blestemat sa fie cu capul de fier. cu nasi. nici alta si dupa el. mai baiete? Caut un adapost ca sa nu ma manince lupul cu capul de fier. o castioara cu o luminita. Cind 1-a vazut lupul cu capul de fier el era departe in cimpie la dteva poste. pne-1 colea. Bate la use si-i deschide o lupoaica cu capul de om si trupul de lup. de de fiinta ! la alti se urea intr-un copac. gata. s-au rasucit ce soarta sa-i urzeasca pina care a stat treaza a auzit toata proroceala zinelor si speriata de soarta fiului sau ca o sa fie mincat de lupul cu capul de fier chiar la nunta. ginerele mergea in fruntea flacailor si toti calari incinsi cu sabii. Lupul intra dupa el. na greill pamintului. iar ginerele isi pierdu urmele undeva departe in pustiu la marginile unei paduri. nu poate minca decit ce-i soroceste el. ca la noi n-a venit nici un om. se-nfuriseaza lupul cu capul de fier si fugi dupa ginerele spaimintat. Ce cauti aici asa tirziu. te — Nu auzit flacaul. a facut semn ginerelui sa fuga si el a incalecat murgul si s-a dus ca gindul. nu i-a ingaduit copilului sa intre in padure. Baba s-a strecurat afara sa dea la ciini mincare. Ca sa nu-1 manince lupul cu capul de fier. gata sa-1 prinda. Intra si leaga-ti calul aici in tinda. stralucind in noapte. lupul ramase mult in urma. sa n-ai teama ca eu am sa-ti dau trei ciini mari sa cum sa arunce in vint un fir din parul ur ur ur ciinele meu. muica. — Mama. scoate un fir de par din batista. da sa stii ca eu sint mama lupului — — — cu capul de fier. eu simt aici miros — E miros de untura. ori sa treaca prin codri cu caruta urma Muma-sa. Stind el asa intr-o soba. Cind a teme. dupa el gata sa-1 prinda sa-1 manince. a pus calul in galop ca sa i se piarda urma. Cind acolo. departe in pustiu. s-au gindit. la 1-a ursat sa moara la nunta mincat de lupul cu capul de fier. Ginerele de frica a uitat de mireasa. — Eu ziua te sint unul din aia ursit a fi mincat de el.

bucurindu-se ca i-a murit mcartea ?i din ura ce-o avea fata de lup dadu o data cu piciorul in burta cea rosie din care iesi un praf rosu. Dar cum il lovi. scsit §i eel de-al treilea cine si fier A capul de OMUL FARA NAROC De cind cu lupii ai albi. in care un vultur isi fgcuse cuitul. sa infiga coltii-n el. Lupul cu levea cit putea in trunchiul cicngarului sa-1 rupa ca sa cada jos ginerele eel ursat a-i fi o data pe an hrana de mincare. ginerele cazu jos si muri otravit linga lupul cu capul de fier. spuse cea mai mare ! lipit pamintului.! Cinele s-a luat dupa lup gata-gata sa-i rupa coada si spatele. raminind din el numai capul de fier si burta rosie. cind 1-apuca pe om fiorii de moarte si toate alele umbla pe parnint. fara iarba §i ccpaci numai cu un ciongar batrin. scotindu-i cchii. Na usorul vintului Si greul pamintului? s-au pus pe lup toti ciinii. dar se intristara vazind ca n-au nici scutece sa-1 invaluiasca? La mijloc de noapte. de la insuratoare. De sarac Dupa nu ce-si ridicasa gindul statu neam pe ginduri. ca un nor de praf. iar el iar s-a departat. S-a urcat el in cicngarul ros de vinturi si fara pic de ccaje pe el. a fost un om sarac ce erea. 232 . Lupul insa nu se lasa si tot una dupa baiet gata-gata. Traia asa macar ca era argat impreuna cu muierea pe la cei bogati i-a rarnas grea si-i nascu un copil. sufiind in vint ultimul fir de par si strigind: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. acra ?i otravita de care nici ciinii si nici vulturii nu se apropiau. Cicele a ostenit si el. Na u§orul vintului $i greul pamintului Atunci cinele al dcilea a pcrnit-o la gcana dupa lup gata sa-i rupa partea dindarat. se coborira din ceri trei ursitoare. nici o fata nu-1 vroia sa se marite cu el. ciinii il sfisiara. Cobori fericit din ciongar si ginerele. intrara pe cos si de-acolo s-asezara-n casa pe vatra focului si incepura sa se sfatuiasca. Mare veselie fu in casa saracului vazind ca au un copil asa de dragalas. Vulturul s-a suparat si el pe lup si in timp ce-1 incolteau ciinii el se repezi ca sageata in capul de fier. piciorul i se frinse si de praful eel ro?u. Dupa ce ramase lupul faraochi. asa cum ii fusese proorocita soarta in noaptea ursitorilor. Dupa un an muierea — ursitoare. iar s-a suit intr-o girnita mare strigind si suflind firul de par in vint: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. Asa a intrat el intr-un pustiu. iata ca-i veni narocul in cale si ba se grabi. Eu zic copilu asta sa moara-n zori de zi.

multumindu-si stapinul. uita de purcel si fugi lui. Suspinind si blestemindu-si soarta cea grea pe care de mic avea s-o-nfrunte. un sarac usor se poate descurca in viata. La ghinda de fagi ii mergea bine porcului. Merse multe zile cu capra. oaia cazu si muri. ca apa de gisca.si sa moara la nunta impreuna cu mireasa. Mai bine sa-1 lasam sa traiasca. aranindu-se impreuna. de valurile riului inghetat. ca o veverita. El si-a luat oaia sa piece la alt stapin.ndu-i de pe lume singurul copil. o haita de lupi ii taiara calea si daca nu se suia intr-un paltin 1-ar fi mincat si pe el bietul ciobanel In vazul lui. prin viscol si furtuni. ca sa nu moara de foame o apucsra dupa ghinda de fagi. la acelasi stapin. binele si raul. aci se ogodi cu un sa prind boalele. caci dupa vorba batrineasca capra este vaca saracului. zice cea mijlocie. Of sarac de maica mea. Sluji si mai cu cinste si stapinul la sorcc ii de zile si iar sa — ! ! Ma om dadu capra. ii murira parintii si copilul ramasa singur. Sa-ntrista bietul baiat ca intr-un minut a pierdut munca lui pe un an ogodi in slujba inca un an si tot pe o oaie. dar trecind printr-o padure. Poate ca porcii sa fie mai norocosi decit oarnenii. caia si a plecat. Isifacu arc si de mic-mititel sarea din craca in craca. Si iar necazuri si iar munca pina ce i se implini anul. Parintii isi botezara copilul ca tot natul si-i pusera numele Pauu. Ajungind otrra de copilandru. ca de ea nu de piatra. gol si flamind si iaca de fiecare data oili mi-au murit due in lume. plingind fara de nici un ajutor sau de mingiiere. argatii doi ani la stapin. Pina la urma isi gasi un stapin si se ogadi sa-1 slujeasca un an pe o oaie. dar abia iesi din batatura cu oaia ca aceasta si muri. lupii ii sfasiara capra si iar nu s-aleasa cu nimic. Stapinul ii dete purcclul si el pleca spre satul lui. Patru vazu acolo un cerb cu o stea de aur infrunte. ! 233 . care-i si dadu simbrie. insa sa n-aiba noroc pe lume. — Binee zisera celelalte doua. e pacat sa-1 chinuim pe al cm sarac. cind s-a-ncherbat anul. Mergind ass pin ale paduri cu purcelul. insa ducindu-se la un izvor sa bea apa. Copilul era cuminte si argati un an. sa fie pe voia ta si luindu-si zborul se — Eu zic sa-1 lasam sa traiasca ! inghititi ! pierdura printre nori mai ales ca si cocosii se pregateau sa-si scuture aripiile vestind revarsatul zorilor. Patru se-nvata sa prinda pasarele si sa cinte ca ele. sa nu s-aleaga cu nimic din ce va munci. pleca iar in lume dupa stapin. Gol si rupt cum era. Ajunsa intr-un sat undeva departe la munti sa-i slujeasca un an pe o capra. s-apoi roade unde o legi. zise Patru-n gindul lui. Mergea cersind pe la unul si pe Ta altu vreo coaja uscata de malai si singur singurel uidi in bordeiul lui cu o mita cu care se-ntelegea destul de bine. Isi lua el capra cu gindul ca acum cu averea asta sa se-ntcarca la bordeiul s-aprinda si el o lumina pe mormintul parintilor care 1-au adus pe lume sa vada si el soarele. dupa alt an de munca. Dupa scurt timp. vrun cotcar de baiet. Dupa ce scapa de lupi. oi gasi un stapin cu un suflet mai bun si mai norocos. La Simedru. toti boierii cum il vedeau intorceau capul si nici ca-1 bagau in sama. pina ce nu se va insura cu o schioapa pe care s-o cheme Gherghina si care sa-i aduca norocul. a primit dreptul sau. $-apoi cu o capra. iarasi isi lua traistc-n bat si hai in lume sa-si cate narocul. asa Iu. Ajunsa intr-un sat si se baga argat la un boicr pe un purcel. — Ba surioarelor. Cind pe drum. pleaca-n lume sa se araneasca din munca lui.

dar de purcel nici urma. Boierule. saptamini si luni. pin munti zile. sa-1 injunghie. fara Stapine. Vorba aceea: „ Ce Vremea — un lucru sa sparge. 234 . Asa ca eu m-am invatat sa hoinaresc de-a lungul si de-a latul. Daca danaci cu rost si rinduiala s-ar fi omorit fetili dupa el. atunci am sa te-nsor. or. Dar n-avu notoc nici sa-1 prinda si cind se intoarse. Neavind ce face altceva. raspunse boierul si tocmeala fu ca si facuta. piere. la mine nu sta. iaca mi-a venit timpul sa plec. asa ca sint osindit toata viata sa muncesc pentru altii si eu sa n-am un petec in spinare la vreme de batrineata. „ Pe legea mea. te ascult lata ca ramin. Pe drum insa iar ii venira necazurile cu carul. n-ai nevoie de un sa-ri ceara simbrie? in — Nu-ti si om lume — om om — Ba. Junca fu apucata de streche isi puse coada pe spinare si fugi orbeste printr-o padure si-nnebunita biata vitica de frica nici nu vazu prapastia in care se prabusi de nu se mai alese nimic dupa cerb nici sa dintr-insa Patru vazind nenorocirea. ! — — ! ! ar fi fost si el ca ceilalti Se mai scursera citiva ani si Patru se facu baiat mare si frumos. or meare. ce este paduretul?" trecea si PStru 31 far' de noroc crestea. spuse hotarit: Bine. nu traieste. fund invatat cu munca la stapin. sa fringe ori il mi-ai da o oara. Dup5 ce sluji vreo doi ani merse la stapin sa-si ia ramas bun. Dupa ce i-a venit sorocul si-a luat junca si a plecat fericit ca a ajuns si el om cu avere. Patru isi vedea de treburi fiindca nu mai putea trage nadejde ca ar putea da ceva cistiga in viata. De cistig se stersese pe bot. spune-mi ce-ti datorez — Nimic. stapinu-i da mamaliga ca-n padure erau destule mere -padure te. §i nici sa nu-mi platesti vreodata ceva. boierule De mi-ai da ! pentru truda ta? arde focul De Petre Te sfatuiesc sa nu pleci de la mine. sa rataceste-n pustiu ! Eu sint omul far' de naroc pe lume.! . Dupa ce statu putin pe ginduri. apoi pasarea isi lua zborul si se pierdu in slavile cerului. se sparge. Ramii aid si cind ip va veni vremea de-nsurat. blestemindu-si soarta si ziua-n care s-a nascut si fu cit p-aci sa-nchida ochii si si se arunce si el in prapastie cind mare-i fu mirarea auzind intr-un ciongar batrin un glas de pasare care-i spusa: pierde curajul Petre. mai dea de purcel. Ajunsa la casa unui care sa-ti munceasca-n holde. ramasa mut in gura prapastiei. Vai de oaia ce nu-si poate duce lina isi zise baiatul plingind de nacaz. numai mergi cata o fata care sa se cheme Gherghina si ea iti va aduce mult noroc. ! — Petre. Cine n-ar vrea sa i se lucreze degeaba? — Unul sa se opinteasca. zise Patru de-aci-nainte am sa argajesc de-a fiecea " cu stare si-1 intreba: si iar pleca sa-si cate un stapin. ca dupa atitia ani nu e-n stare sa aiba parte de trufia lui. iti fac un bordei si vei trai si tu fericit ca toti oamenii. stapine. ca e pacat de cheltuiala Nu cheltui orzul pe giste ca e in zadar. Muncea in sila si-n sudori. da sa stii ca orice mi-ai da. tu esti far' de noroc. din nou isi gasi unul cu care se ogodi sa-i slujeasca un an pentru o junca. ca un om far' de naroc. sorocu a venit. de argatit te-am argatit. stie tirgovepol. cum sa n-am baiete. Cauta el prin padure. da bogatu sa primeasca. orice mi-ai darui.

cum dnta. curgeau peticile dupa el. ca atunci cind se-ntilneste foamea cu setea. ceva de rau ca (destul sint eu de napastuita sa traiesc singura pe lume prin ale pustii. baiete. mai baiete. da norocul tau este la Gherghina care este colo-n argeaua aceea. De avere nu-mi pasa. tu te omori. iar tu sa in stare acu sa-ti Du-te-n lume. Dar uita-te bine la mine. care se prefacuse-n cioara il urmarea pas cu pas. Gherghina asculta rugamintea de lui Patru isi dadu seama ca el este trimis Dumnezau sa-i fie neavsta si fara sa se mai ogodeasca. nici mucii nu de imos si neispravit. baiete? — Pe — fii mireasa mea si de aia bine ca te-am gasit. lata ca la o vreme stapinu ii spuse lui Patru: atit era ipl iti cum si-ar fi aruncat cineva cauti muiere. cautindu-pl mireasa in lumea larga. pe dinsul. insa care fata a sa se fii marite cu danaci. de alelalte ai de toate. ca pe linga ca sint saraca. te ostanesti in suspine. Cind obosit si fara de nadejde se-ntoarsa la stapin intr-un amurg de sara. parc-ar vrea sa spuna ceva si n-as vrea sa spuie. Patru sa mai uita o data la bordeiul in care avea sa traiasca cu soploara sa. dar daca sint sanatos tot ce vad pe lume poate fi al meu. Mai la urma ajunsa intr-un pustiu intins fara de vietap. de ani de zile te cat si-mi pare ! ! si te vreau asa. alege mireasa si-ntoarce-te la casa mea. Tu sa stii un lucru. dar nima nu-1 baga-n seama. o cioara se aseza pe o fintina tocmai cind el setos. ii zise cam cu in- Nu vezi. Muma lui. pleca impreuna la bordeiul ce-i astepta. le bufnea risul. si-i spuse Petre. 235 . fetip. maica. de cebaluit. ca nu p-a facut nimic rau drazneala Patru. vorba ceea ne-a tunat si ne-a adunat Hai sa mergem la stapinul meu unde am si eu un bordei si acolo ai sa te simp — Pe tine te caut ca intr-o casa boiereasca. Cind ridica capul se-ngrozi vazind o cioara care zbura si se puse drept pe argeaua unde era fata ce i-o rinduisera ursitorile in noaptea nasterii. fara de parinp sint si schioapa Un danac frumos ca tine ar fi pacat sa-si lege viapi cu o mireasa care sa n-aiba nici un fel de avere. Petre. cind o fata schioapa iesi omul de-o nevasta — — afara dudai cioara. sorbea apa. Apoi aci se puse pe croncanit. Sa mincam numai o ceapa sparta sezind pe un mar aci ne. Tu saraca. Ca eu sint sarac. si pleca trist si amarit. prin ale nadolii. luminindu-i-se fapi si-ncolpnd nadejdile in inima lui cowsita de durere. ele se aduna laolalta si nu se despart. da peste toate sa mai fie si schioapa — Pe mine ma cheama Gherghina — Cioara aceea mi-a spus ca tu esti rinduita sa ! o fata cu numele Gherghina. — Mukamesc dumitale. iar Patru de rusine s-ar fi bagat in pamint. s-apoi un sarantoc ca si mine ? Eu vezi ca n-am una dupa masura ta.:! Dar asa. stapine. — Ce — si o usui. dar sa traim impreuna in intelegere si bunatate. Fii intalegatoare si hai cu mine daca vrei sa fii fericita si iubita. nici pale de sus cum au alp — Du-te cata bine si ca cine sa aseamana s-aduna de-o mita are nevoie in casa. Unde? zise Patru fericit. Da pe cine cauti pe aici. am sa ma due. Cind 11 vedeau fetele asa. — Mai baiete. uite eu daruiesc un bordei. eu sarac. Lua lumea in lung si-n curmezis.

! al si al vazind ca din senin s-aprinsa griul Atunci isi dete seama de greseala. scapa din cioc taciunele luat de undeva de pe niscaiva ciobani. sa nimeri sa fie chiar in capul locului. nevasta-sa. niste sateni il intrebara: Petre. ca barza vrea sa-i arda cuibul cu pui cu tot. In fiecare an era seceta si toate holdele se pirleau de arsita soarelui. ati auzit? Auzit. asa facu am Stapinul le se cununara si ei ca tot natu. si Ajunsa o vreme rea cind Dumnezeu uitase de lume si pinjolise grinele Toate holdele erau pirjolite. ci al nevestii sale. uitati-va bine si-ntelegep. Orice mi s-ar darui. cind niste calatori se mirara. ca trestia in bataia vintului ! Nu intelesera taina. cum se poate ca Dumnezeu sa fie asa de nedrept. este casa noastra. Cind vazura casa arzind le-ngheta inima de necaz. Fata zimbea de fericire. Si toate-i mergeau bine. meu e. ai tai sint juncanii. da la alpi sa-mblinzeasca dogoarea soarelui si sa fie mare berechet. da nici nu incercara s-o afle si-si vazura de drum ! — ! fund grabiti. Cind veni iarna. da griul lui Patru eel fara de naroc era mare si frumos. Mai la urma le mai dete si o curea de pamint pe linga casa care tot a Gherghinei spusa Patru ca este. fugi spre mijlocul griului si striga: „ Mai oameni buni. zise Patru. incremeni. eu nu sint stapin pe nimic. oftara adinc si limba le ramasa amortita nestiind ce sa mai zica la aceste semne rele. O sa traim cu bu curie in ea impreuna cu copiii nostri. incit pareau ca o mare dc aur leganata de vint. sa nu moara de foame isi vindea o parte din mosie si lua griu dc la sluga sa. De nerabdare intrara-n vorba si zisera: — Buna vremea. Apoi intr-un tirziu Patru zise: — — Gherghino. insa Patru spusa stapinului ca nu este bordeiul sau. grapa intrebat ale cui sint. fiindca la unii oameni sa le arda bucatele si sa le sece izvoarele. Pamintul rodea si ei se-nstareau incet-incet. Dar cind era Mai tirziu isi facu car si cobirlet plug. Numai holdele Gherghinei se-nmulteau si se mareau. sint ai muierii mele eu ursit facu nunta si fost si asa este. Da tocmai in vremea asta o barza urmarita de un vultur intaritat. pentru ca ii rapise unul din puisorii ei. pin-aici a fost griul meu. 236 . orisice as agonisi prin munca mea totul piere si nimic nu ramine ! — De le aci inainte sa stii ca orice vom cistiga al tau este. auzit raspunsera calatorii care vazura cu uimire cum iocul se stinge si griul lui nevasta-sa ramasa frumes. Aceea este casa pe care mi-a daruit-o stapinul. Cumpara niste juncani si ca sa-i moara. si cu bordeiul nu se mai intimpla nimic rau. zise Gherghina. fara sa-si dea seama. Patru si Gherghina aveau de tcate. de le arsese arsita soarelui. Intr-o zi. el spunea ca sint ale lui Gherghina. bre.Apropiindu-se de sat. sa stii ca eu sint omul far' de noroc pe lume. drept pe bordeiul lui si numaidecit arse de nu se mai cunostea decit o groapa adinca in pamint. drumetilor — Da dumitale este griul asta asa de mare frumos ? — Da. zari bcrdeiul. Cf. ca frumosi mai sint? Nu sint ai mei. — — ! altele. da boierul minca rabdari prajitc. Pe urma alt bordei. dar de aici inainte este griul muierii mele. omule ! — Multam dumneavoastra. Cind se uita.

tot neamul an si-a pus Cum — — PIAZA REA A •si fost un imparat care avea zece copii. vitele sa behaie flaminde si oamenii sa se manince unul pe altul de foame. ca sa nu moara de foame. Cum pleca feti^. boierul intr-un in gind sa-1 scoata din minti pe Patru. Turbat de minie. Asta este piaza rea. Pina nu pleaca din casa. Dupa multa osteneala si nopti de groaza. Plinge ea amarnic si o ia prin padure doar o da peste vreun ochi de lumina in tuns. apoi copiii si slugile. isi vindu toata averea si ajunsa el cu lui sluga pe mosia Gherghinei. a fost prea tirziu. mai Patrule.! Boierul. Palatele au inceput sa se darime. Dar tata-su nu se mai intoarce. raminind cu mare durere in suflet. Fiica lui. au omenit-o cu lapte. numita la palat piaza rea. Pastorii se mirara cum de o fiinta omeneasca are curajul sa treaca prin paduri cu atitea fiare salbatice ! Ei s-au bucurat de venirea ei. caprioare si se pierde ca din intimplare de fiica lui. Atunci i-a grait vraciul imparatului. A dat veste in lume sa-i vie filozofi si vraci sa-i citeasca-n stele si sa-i vada ce zodie il mai asteapta. Dupa atita paguba si necazuri. o fetita. la argat ! Tu ai holde de grine iar eu opinteala. Ce sa-ti fac eu boierule. toate se prapadesc si praf si pulbere se va alege si de imparatie. iarba sa se paleasca. S-a ingrijorat imparatul si nu mai avea nici un chef de viata. ii da mai multe pungi cu aur si pleaca in padure prefacindu-se ca merge cu ea la vinatoare. Cum i-a venit 237 . mure si flori asteptindu-1 pe tata-su sa se intoarca. o imbraca bine ca pentru drum lung. N-a trecut insa mult. asa ne-a fost scrisa tu sa saracesti. ciobanii se sfatuira s-o alunge pe fetita ducind-o departe in padure s-o minince fiarele. din sluga te facusi boier. parca a dat ciuma-n oi. N-are ce face. asa ca era cit pe aci sa arda de vii. Piaza rea la rindul ei i-a daruit cu aur si alte lucruri scumpe. ajunge la o tirla de ciobani intr-un munte. zise Patru eel fara de naroc. daca o parte nu sareau in riu si nu treceau pe malul unde piaza rea nu avea nici o putere. sudori si suspine. iar eu sa ma-nbogatesc Atunci dintr-o data. cum e soarta omului. Cind a vazut Petre. El o pindi si spre mirarea lui vazu ca se face cirlig si doarme cu genunchii la gura si cu fata in jos. daca n-o duci in padure s-o manince fiarele. A inceput sa-i mearga rau. tot cimpul cu holdele sale si ale Gherghinei s-au aprins si s-au facut scrum. doar va spune ca e griul lui. In padure vineaza cerbi. de foame a murit boierul cu tot neamul sau si s-a prapadit si Patru eel fara de naroc •cu nevasta lui si pamintul a ramas pustiu de oameni. Nici unul nu putea sa-i dea de capatii ce este cu fata asta care-i este piaza rea. Ce era sa faca? In fata sortii nici imparatii n-au nici o putere. urda si mamaligS si au luat-o s5 le fie ca si fiica lor. culege fragi. trecusera multi ani. Mai intii i-au murit vitele. iar eu ajunsei argat. ca a dat moartea in turmele de oi si era cit pe aci sa se prapadeasca toate. uitasa ca este om far' de naroc si acesta-1 intreba pe cind se aflau acasa: Vezi. Mai la urma s-a aprins coliba peste ciobani. Mai gasi un vraci schiop si prapadit care ramase sa vada ce face fata noaptea. Mai la urma i-a dat Dumnezeu pe lume fetita. Nemaiavind ce minca.

Alalalt. Trece prin paduri. Fetita ii povesti necazurile si baba o asculta facindu-i-se mila de ea. El n-are incotro se suie pe cintar si abia acum plateste cu trupul lui ghemul. Dupa multa osteneala intr-o zi ajunse la o casa facuta intr-un stei de piatra si acolo. a fost gata. Insa fund vindut arapoaicei aceasta face ce vrea cu el de aci inainte. Cind iesi afara era frumoasa ca o zina si nu mai era trista ca inainte. de s-au veselit si chiuit o luna si o saptamina si astazi inca joaca hora. arapoaica o duse cu trasura ei la o apa fermecata. ape si munti pe unde nu calcase picior de om. Intr-o zi i-a aratat imparatului pe fetita de la ea Piaza Rea... ea dusa a fost. Fetita o porni tot inainte plingind si rugindu-se s-o ajute Dumnezeu sa scape din gura fiarelor ce misunau prin paduri. decit cer. cum se joaca mifele. Intr-o zi. Inauntru stateau doi insi. care matura drumul cu chica si cu barba de batrin ce era si au facut o nunta-mparateasca. A doua zi ii muri catelusa. Sfinta Vineri se bucura cind vazu fetita. o arapoaica. Iar cind va veni sa dea bid cailor si sa fuga. urita si arsa de foe precum este arama. nu se mai tocmeste si-i raspunde: Sa fie pe pofta inimii dumitale Si pornira sa cintareasca.: turmele de oi se inmultira la loc si toate deveneau din belsug ca mai inainte. stapina. Ce era sa faca? Ca sa nu piara toate de Piaza Rea. Pina s-o ajunga. iar altii se caznesc sa goleasca vedrele cu vin. a treia zi ii muri purcelusa. Arapoaica zice la cintar pe aur. De aci plecara ele departe cu trasura intr-o tar a sub un munte. S-a dus cu fata la tatal ei. paduri si fiare. Zis si facut. gata sa-i ia lumina ochilor. Imparatul sta trist ca s-a lasat ca un prost vindut de viu si n-o sa mai faca nunta niciodata. ci zimbitoare si placuta la grai. cocosul si-i mai ramasese pe vatra doar mita. Il ia pe imparat si intreaga comoara si o duce la casa ei din munte.. Impinse fata afara zicindu-i sa stea cuminte in trasura pina vine ea. O mingiie si ii dadu sa manince si sa se culce. gaina. Aude imparatul ca s-a furat ghemul cu lina de aur. a patra zi. Ghemul era vrajit si oricit aur puneau nu cintarea cit ghemul. Fata ii povesti cum fusese alungata de peste tot. se lua dupa el si cind colo el o duse la casa Sfintei Vineri. Lua fata o arunca in riu si de aci iesi curata.. — Dau ghemul — ! 238 . Vine imparatul cu carul cu aur sa-i plateasca ghemul. bat la usa si intra. o duse-n padure sa culeaga bureti si iar se pierduIar de aci incolo incepura necazurile. Fur a ghemul de aur cu care se juca omul eel slab si fugi la trasura. luminata. Vad o casa. S-a bucurat el de o asa intimplare si a cerut-o pe Piaza Rea s-o ia de nevasta. ca de Maica Precesta lasata. Unul era trintor Toata ziua sta si dormea si tarina de sub el putea de lene. fiindca stia sa citeasca in stele. era slab ca un rir si se juca si ! cu doua gheme. Cind a vazut-o asa de frumoasa. va trebui sa se insoare cu fata pe care i-o dau eu. Fata trage trasura aproape. a cincea zi. Arapoaica stia ce comoara este ascunsa in acele gheme. dupa stelele de pe cer. Arapoaica trimite vorba ca ea are ghemul cu lina de aur. Intr-o noapte vazu un licurici. Imparatul crede ca are aur destul. Ce bani n-or ajunge. La urma urmei zise arapoaica imparatului ca n-are bani de ajuns pentru lina de aur. Rautatea din sufletul si toalele ei se duse pe acea apa. Arapoaica stia dinainte cine este fetita. Bate tobele in tara sa se afle unde este ghemul ca el da oricit numai sa i se dea ghemul ca are nunta si trebuie facuta rochie din tors pentru mireasa. sa-1 cintarim pe imparat si ca datornic al meu.

Se uita inuntru si vede un om si o muiere care se certau. — Ce mai lucrezi? — Iaca nimic E noapte astept sa ma culc. zidar.! ! ImpAratul hot fost odata un imparat ce avea un baiat si pe care voia sa-1 invete toate meseriile din lume. iar el n-o stie Si da-i cu mustrarea pe el ca sint pe lume oameni mai invatati decit el. S-a facut portar. pina ce nu furi iepinSi plecara inarmati in padure. ce meserie a invatat si ce nu Isi dau ei cu socoteala ca fiul imparatului este eel mai invatat A Cum ! om din lume. iar el ii fur a iepingeaua pe care dormea si i-o pitula-n padure. iar femeia ramase. sa astepte negustori la geaua de sub mine rascruci de drumuri si sa se capatuiasca. il ia gura pe dinainte si zice ca totusi este o meserie pe care n-a invatat-o Care-i meseria aia? il intreba rastit imparatul. croitor. As spune. 239 . maria-ta. numai sa Il dusa la Mosul de la inceput ii zice: — Baga de seama. lingurar. unde ardea sara o lampa la o casa. papugiu. morar. ca iepurele. iar el sta nepasator pe cind hotii i-o iau inainte. El isi ia — Buna sara zise el. advocat si doftor. Daca nu spui. pescar. S-au imprietenit si amindoi au pornit-o-n hotii. S-a inters la imparat cu o lada plina cu diplome. — Chiar tatal meu este eel mai mare hot. ! ! si incepu sa o jumoala. Imparatul s-a bucurat si pe loc s-a pus pe chef si tambalau mare pentru ca fiu-su s-a procopsit cu atita invatatura. Hotul eel batrinsare intr-acolo dupa iepure. potcovar. din dumneata. Se culcara ei sub tufe si amindoi dorm ho teste. linga o padure mare. — Dar gisca de sub pat pentru cine o jumoli? — De unde atitea? zise femeia inciudata ! si stii de suparare ca i-a aflat taina. cioban. patraungiu. s-a ridicat pe picioare a si inceput cu invatatura. — Buna sara. frizer. drumetule raspunse femeia. se aseza intr-o lada zburatoare si porni in lume sa se faca hot. profesor. Te dau pe mina lui sa scoata si om nu afle barbatu-meu ce e cu gisca. Se cobori la marginea unui oras mare. fierar. Se intoarce si schilaune ca iepurele. scoasa o gisca de sub pat inima-n dinti si bate la usa. Omul pleaca. Fiul imparatului stia si limba fiarelor din padure. — Eu sint un pui de hot cat sa ma bag la un stapin sa ajung hot vestit. negustor. Unul care se afumase nitel. vacar. Baiatul. ambitios. timplar. iti tai capul Meseria de hot. taica-su si acesta se bucura nespus ca a dat peste el un om cu o asa tragere de inima. nu se lasa mai prejos si se pregati sa plece-n lume — — — — ! ! ! sa se faca hot. Lasa lumea la masa. Stau la masa cu mai marii dregatori si isi fac socotelile. nu-ti dau dreptul ! sa fii calfa. pe asta n-a-nvatat-o Cazu imparatul pe ginduri de rusine ca baiatul lui are o meserie pe care hotii o stiu. dar e meserie grea zise dregatorul.

dar ca totusi nu-1 intrece pe el in maiestrie. iar strajile sa-1 pazeasca din departare sa-1 prinda si pe-al doilea hof Zis §i facut ! Aproape de fintina in piata pun trupul hotului §i strajile inarmate stau pe linga drum Ii ramas . El se duce la femeie si-i spune sa nu plinga. Stati. latr-o zi. de fier si ii puse gindul rau. Pleca el cu o caruta hodorogita §i cu nijte mirpage-n haturi de tei si sfori innodate. Adusa scroafa si i-o arunca pe pragul imparatului. ii face pomana sa urneasca — vins sa vadii ce se vorbeste in oras despre isprava lui. Trece noaptea prin piata imparateasca. mosul le§ina si cade cu sacul plin. pitite dupa pomi. — Lasa ca te pun eu sa spargi o banca. ba colac peste pupaza sa fuga si mortul far! cap. Il ridica in grad si din calfa. prostilor din palat. cind lucreaza cu atita pricep^re. Iscoadele palatului venira cu §tirea ca hotul care a furat banii este printre iar o mare petrecere. il cutroape cu tulei si da-i bici cailor. El le dadu cite un pahar si cum beura. devine in scurt timp hot. al acestui renumit mester. in vazul lumii. Hei ce bine-ar fi de-ar ajunge fiul sau la degetu eel mic. Isi da cu parerea imparatul. El ii taie capul mosului. ca sa prinda hotul care i-a spart banca si i-a jefuit de bani. iar trupul si ar vrea drept recunostinfa ca 1-a invajat o meserie atit de procopsita sa-1 fure. il pune-n sac $i fuge la fie-sa in satul de unde pornise dupa furtisaguri. Pune in caruja un butoi cu afion §i rachiu ce adoarme omul de viu. Imparatul. zicea el in gindul sau. ii zise tata-su. Duce mortul la groapa lui. Ostasii imparatejti n-au de lucru. imparatul face chema multa lume aleasa si ei. Strajile si pohtia sta legatS-n lanturi. El alerga dupa scroafa si o sageta.Hotul n-are ce face si-i recunoaste ca are apucaturi de hop. ai deschise usile la palatul meu. Ca sa-1 afle. baiete. sa furi o casa de bani ? Acolo te vad eu cum te descurci? Plecara noaptea sa sparga banca. sparse zidul si casa lua intr-un sac topi banii. ca sa nu afle unde sta ascunsa comoara imparatului. De aci inainte. un mistret omori un ofijer din garda palatului la vinatoare. Baiatul isi facu planul sa se cam dea pe linga palat sa le mai traga cite si ! o pacaleala. ca n-au fost in stare sa prinda hotul. porunceste sa aseze trupul hotului in piata. ca doar avea de unde si cit mai pestrita. 240 . injura §i bate caii s ca nu pot din loc carufa plina cu noroi. Urea mortul in carupa. ca asta trebuie sa fie mire hot. umplu doi saci cu aur si cind sa iese. ies din ascunzis ji-1 ajuta sa urneasca din loc hodoroaga de caruta. intelept. Fiind zidar face zidul la loc si pleaca linistit ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic rau. top adormira. — far a sa-1 cunoasca cine este. Hopil eel batrin isi da cu socoteala. fratilor. Mosul tului. ca in asemenea meserie il intrece si are sa i-o ia inainte. daca-mi ajutarati sa va cinstesc si eu cu opja rachiu. i-a arata capul si-i spusa ca i 1-au taiat pazuicii impara£esti. Numai sa-i dea o caruta §i doi calup mici si slabanogi. El ocoli pazitorii. Hai a doua noapte sa sparga banca imparaSparge el zidul. ca sa-1 ingroape ca pe toti cre?tinii dupa datina.

Meseria asta tine omul cu un picior in groapa cu altul pe fost un pacatos si mi-am prapadit baiatul. ii zimbeste. ! Am Atunci baiatul hot isi face semn cu funingine pe frunte. Fata se da pe linga el. Baiatul recunoscu hotia si fu condamnat la moarte prin spinzuratoare. lifacu pomana si veni la pomana fiecine. Fetele adunate-n piapl isi dadeau coate si se veseleau ascultind povestile tinarului. il privi zimbind pe calau si-i grai: Mestere. Cei mai multi erau oamenii palatului sau. Cind sa-i puie latul. zicindu-i: Hai. In timpul noptii merse la fintina si se spala. iar ea in pat. atirna la gitul calaului ridica in sus. Se duce sa bea apa din fintina si vede semnul. Fata il lua de mina si merse in odaia ei. apoi merge la fata. 241 . suparat — De zise: atitia ani fiul meu a plecat in hope nu s-a mai intors. hai sa ne culcam si noi. Calaul puse mina pe lat si vru sa i-1 puie la git ca sa-i taie rasuflarea. Se rindui ziua cea mare de spinzurat. Cind se destepta imparatul merse la fata si o-ntreba ce-a facut? Pe unul singur 1-am uns si uite-1 cum doarme Cind se uita. a venit cumpana de noapte. l-o hoj: fi omorit cineva. Ea sa se dea pe linga el. El se culca jos. Bai si sama. el vede ca e soru-sa. laudindu-se ca are sabie furata de la un imparat. Cind se desmeticeste nu e sabia Unde e sabia? Se intreaba mai marii imparatiei si paznicii? Pornira cercetari peste tot. numai imparatul a stat si. Topi au mincat si s-au imbatat si de data asta. se da pe linga imparat si-i fura sabia. Era usor sa-1 prinda de git si sa-1 duca drept la judecata. Veni chiar si hotul si minca din pomana sa. Ride de prostia imparateasca si indata isi face alte planuri sa-i insele. sa rida cu el si sa-i faca un semn negru cu degetul plin de funingine pe frunte. Simte cind il murdareste si tace. beutura si mincare si se termina cu beple. lasind-1 sa se faca Haideti sa-i punem pomana si sa-i fie de suflet toate bunatatile astea. Popa ii facu sfestania si spovedania. Se gindeste el: topi — — — Doamne sfinte.! Apoi ii spuse fiicei sale sa aiba grije ca hotul n-are sa bea. Incepe petrecerea cu joe. Veni lume cita frunza si iarba si veni si imparatul trist si posomorit ca si-a pierdut fiul. insusi imparatul era judecator. Top zaceau morp de bep pe podele. iarba verde. dar se face ca este strain si ea il unge pe frunte^ cu funingine. uite la imparat si vezi ca te cheama? El privi catre imparat — ! — si i il se paru ca-1 cheama sa-i spuie ceva. si-1 prinsera chiar pe hot. la funingine intr-un ciot si pe top nuntasii ii vapseste cu negru pe frunte. fata. apoi trecu pe miinile calaului. numai hopal era treaz. multi hop poate sa mai tie o imparatie mulpmea de hop. Merse printre ceilalti si top cu fruntile pline de fu n ingi ne. s-a bocit ca un copil. Ea cind ea nu i-a atins. ce i-ar putea mosteni imparapa. mai este putin si cinta cocosii. La judecata. si-i ! Pleca la fiica-sa arata se mira cine putea sa-i insemne asa frumos. Apoi top se spalara si se asezara la le adunare si si Imparatul. sfatuiala. Baiatul fu legat in lanturi si aruncat intr-o inchisoare neagra si urita ca o groapa. iar ceilalti au sa se imbete. ca nu mai avea parte barbateasca. acolo nimeni. si-1 Hopil lua cu iuteala fulgerului lapil.

pcporul care pina aci muncea in pace si lini§te incepu a bate drumul spre cetatea imparateasca plingindu-se ca raii ii jefuiesc de vite. Nu stiu cum sa scap de ei. $i-i treia zi. Atunci fata-1 intreba: Tata. Tobele si trimbitele incepura sa bata §i sa sune §i petrecerea de atunci pne si azi. p-am furat sabia si p-am ucis calaul Sint eel mai mare hot? Pot Imparatul crezu ca este un semn mai bine — ! ! ! sa imparatul hoplor? Tatal sau numai ca nu lesina de bucurie vazindu-§i odrasla in viata. baiatul zise: Tata. arunc5-n sus cu caciulile de bucurie cS s-a gasit ac si de cojocul dumnezeiesc si merse sa vada hotul. le erau du. insorita si-mbelsugata. veni de-1 intreba si fata mijlocie ce ginduri ii framinta mintea nelinisteste inima. Din ziua aceea. Tara e plina de hop si jefuitori. Dupa ce se apropie. acum toata osteneala le era fara de folos. nu este cine stie ce mare nenorocire. cinPndu-i cintece frumoase. in loc sa le fie prieteni. $i afla si ea cele ce aflase sora ei cea mare. fiu Imparatul Ingrijorat A fost odata un imparat care stapinea o pura cu munti $i paduri. Oamenii din acea |ara munceau vaile cu plugu. de cind se pune luna mare cit o f oata de mamaliga.Mulpmea calaului. pe ginduri fiind ingrijorat si tuna si-i fulgera cautau sa-i faca voile taina a ingrijorarii bunului lor parinte. pina ce se face mica. imparatul cazu intristat foarte. de ce nu spui fetelor tale care te iubesc.mani pentruca avind pesteri largi si adinci. dansindu-i si cite alte lucruri ce mai inainte ii erau pe plac. vazindu-1 ca-i tot §i sa afle marea printre lamiii din gradina. grine si haine si ca nu li se poate impotrivi. sa se aduca butoaie cu vin si beutura ca sa petreaca cu intreg poporul de bucurie ca si-a gasit fiul. rugindu-1 sa-i apere de raufacatorii aciuap in pesterile munplor stincosi. zise — — — ! fata cea mare §i pleca. isi facusera hopi cuib intr-insele. ca de la un rind de vreme p-ai intunecat si firea si sufletul. La un rind. mica cit un caier de lina alba ca matasa. Munpi. bani. iar plaiurile munplor le cutreierau cu turmele de oi sau de capre. fiica cea mai mare il intilni plimbindu-se ingrijorat ca totdeauna Cele trei fiice. doua zi. ce griji te apasa. asta e tot. il ruga si fiica cea mai mica sa-i destainuiasca ce ingrijorare mare 1-a facut din vesel trist. Noi am crezut ca te-ai intristat fiindca trebuie sa ma dai la vrun imparat cu sila sa le fiu mireasa Daca-i asa. ca n-ai sa ma recunosti cu coatele goale Acum iata ca p-am dovedit-o Ti-am spart casa si plin de funingine pe fata de bani. Intr-o zi. Dar oricit se straduiau. §i-i povesti si ei despre tilharii si hopi care-i neli- A A 242 . in zadar ma privesti. Porunci sa se taie vite. incit nici zece ostiri imparatesti nu-i putea stSpini.

Ea se aseza la intrare cu sabia-n mina si-n zori cind sa iese la drumul mare.: ni§tesc poporul fiirindu-le bucatele. nuntasi si lautari. insa pentru ca-i facuse invoiala. ca stim noi drumul pina la casa parintilor mei. ei la mijlcc cu nuntasii si lautarii pe urma. Comitul. am sa-{i dovedesc ca eu pot sa te ajut. Aduna fata 39 de capete §i le duse imparatului. marite imparate. nunta si la casa tatalui meu dau oaste. afla ca este fiica cea mica a imparatului. fara a se apropia fata de comit. in ziua a doua. vitele. Ajunse intr-un catun si intreba: Oameni buni. zise: viata. daca niste comiti nu ne-ar fura tot avutul. fata mea. ce isprava facu fiica ta cea mica. treceau niste chirigii cu o caravana de camile incarcate cu carbuni. Ca sa duca la buna indeplinire gindul sau eel negru. Cind s-aprinda focul. fes. zise imparatul. Fiica-mparatului il cunoscu ca el este capitanul comitilor si-i spuse ca ei i-ar place sa-1 ia de barbat. numai sa-mi dai voie sa ma marit dupa cine voi vrea eu. Armata mergea-nainte. Sa-mi traiesti. In vale pe un drum batut de calatori si cara. Numai capitanul lor scapa nejunghiat. nuntasi si lautari. turba Comitul care scapase cu — Acum sa mergem sa facem — Bine. $i se-ntoarsera. faca-se voia ta. le taie capetele unul dupa altul. Deodata carbunarii auzira un strigat disperat: pornira — la cale 243 . Comitul mai intii se opri la un han si imbata turta pe ostasi. Numai ! si tu sa-mi dai haine voinicesti. armata si lautari. bine traim. ii mai mare — Ce sa-ti mai spun tie toate grijilc mele Le-am spus surioarei tale §i mijlocie ce folos ca stiu cind nu ma pot ajuta cu nimic. Ii pregati imparatul toate lucrurile cerute si intr-o zi pleca fata calare din sat in sat. — — — — — ! — — — — Bine. dar tu nu te temi de comiti ca te omoara? Nu ma tern Si asa. odata. sabie si cal cu sea. Tot intrebind din om in om. spre a se razbuna. Cum ajunsera acolo. spre a afla cine este vcinicul acela. iar mireasa cu mirele o pornira singuri. Comitele n-avea nici tata. banii mai zise: si si imbracamintea. La tatal meu avem nuntasj. zise fata cea mica. Atunci comitul le zise mmtasilor Mergeti voi indarat la imparat. cum traiti voi aici in munte? Bine. Apoi. — Bine. apoi aduna crengi s-o arda de vie. Imparatul se supara auzind ca ea vrea sa se marite cu un hangiu. tot va trebui sa mor. sa mergeti ! ! la precum este obiceiul stramosesc la nunta. amnarul nu scapara iar iasca nu se aprindea. Lasa asa fata spinzurata si alerga sa ia foe. Privi el in departare si vazu niste pacurari cu oile stind pe linga un foe. fata. iaca va parintii tai. Apoi o lunga abia urnindu-se din loc. Se veselira ei aci. o duse la pestera din locul unde ea ucisese pe cei 39 frati comiti. nici casa si vazindu-se singuri cu fiica-mparatului. zicindu-i: Iaca. zise imparatul. Stip voi unde este pestera comitilor ? Sa ma duceti la ascunzisul lor ? Te ducem. Mersera taranii de-i aratara pestera in care era birlogul tilharilor. deschise un han in apropiere de palatul imparatului. ca tu e§ti mai viteaz decit un barbat Si acum sa-mi spui ce ceri de la mine fiindca scapasi tara de acesti hop? Nimic nu-ti cer. de necaz si mergea din catun in catun. o lega burduf cu capul in jos de un brad. nu i se mai putea pune de-a curmezisul si incepura nunta la palatul imparatesc.

Apoi batrina cumpara bucate pentru ale gurii si alte torturi mai frumoase si mai scumpe. Cind ajunsa in tirg. care n-am un bob de orez sa bag in oala si faina pentru o turta de piine? Lasa. Dar cum era prea scumpa nimanui nu-i da punga sa dea atitia bani. Uite una lira de aur. iar veni feciorul imparatului intrebind-o: — — — — — — — ! — — — — Aceasta pala frumoasa ti-e de vinzare? — De vinzare. Fata cosa modele tot mai frumoase si scumpe. maria-ta. mergi in cetate si cumpara-mi torturi de brodat de toate culorile. maica. sint tinara si din cistigul meu trai-vom impreuna ca mama cu fata. numai inima buna sa ai. ca eu n-am nici o avere Ai sa vezi tu. O trimeasa pe baba in tirg sa vinda pala cu 5 lire de aur. iar tinarul imparat lua patura. Baba facea mincare. dati-mi mireasa s-o ucid pentru ca m-a necinstit la — N-am gind sa-ncerce vazut nici o mireasa. ii zise matusichii: Maica. oricit de frumoasa ar fi fost acea patura. tesind covoare si paturi frumoase ca si cimpul de prima vara incarcat cu trandafiri si bujori. Da unde sa lase ei fata? O dusera la o baba saraca ce traia intr-o casa veche darapanata. in cosul peste care turnara carbuni. Bine. ^ine una lira de aur si sa fit sanatoasa cu fata cu tot. dar ce si muncesti. dar asa scapa printesa de la moarte. Cind se-ntoarse comitul si vazu ca fiica-raparatului e scapata. dar tot nu scapa din miinile mele. Lua maicuja patura si se aseza cu ea in tirg. in culori. ea sa spuna ca are o fiica care se pricepe la astfel de treburi. nunta Merse camilarilor. Bine. iar fata broda. maica.! : Ajutor ! ajutor mi omoara comitii ! Sarira chirigii de pe camile dezlegara mireasa spinzurata ascunzind-o intre cocoasele camilei. Bine. vino si si el si impunsa cu sabia peste tot. Apoi fata-i dete sa mearga-n piaja sa vinda o patura si sa cumpere alte modele de torturi. ! — Ajunra la caravana strigind: — Ei. sa se faca bine ca am furat-o din ghearele morfii. cu ajutorul domnului te descurci dumaeata si plecara lasind-o pe batrina amarita si-ngrijorata de soarta fetei care inca nu-si venise-n fire dupa cele intimplate. ca asa mi-a spus fiica mea. Merse baba-n piata cumpara de-ale mincarii si tot neamu de torturi. cauta-ne daca nu ne crezi. Cine-o vedea o privea intrebind-o despre pret. o dadu curtenilor sai si plecara. in puneguri nu-i dadu-n Carbunarii ajunsesera cu carbunii intr-un oras si o pornira iar in carausie. frate. raspunse batrina. fie-ti mila de fata asta. Se mira si bucura matusa de maiestria fetii. au dezlegat-o. turba de minie si se gindi: camilarii aceia. tocmai mie imi aduceti belea pe cap. nu fi intristata. Cind se vazu scapata. stapine. rugind-o Maica batrina. maica. iar daca o intreaba cine brodeaza asa de frumos. care de care mai frumoase. trecind. eu am sa muncesc si pentru tine. — Si ce pret are? — Cinci lire de aur ! 244 . Veni atunci un fecior de-mparat si o-ntreba: Cit ceri pe aceasta pala? Una lira. maicuta.

da-mi ragaz o saptamina si palatul va fi gata. ca a venit un nou zacon. acum sa-mi spui drept cine face aceasta pala atit de frumoasa? o fata de suflet si ea se pricepe-n toate cele. numai fata sa vrea ! Si eu vreau. Ea cind il vazu. Asa traiau de greu. lumea lui ramansasa saraca. S-asculte povestea bine POVESTE DE BAlATUL MILOS Intr-o vreme mult de batrineata. Cind o vazu feciorul imparatujui cit era de frumoasa. Noaptea se culcara ei intr-o odaie mare. ca nici nu-p mai era drag sa mai traiesti. Mirele dormea. iar la lumina lunei comitul vazu prin peretii de sticla locul unde se aflau tinerii. cind se bateau imparapi unul cu altul. Fata deschisa poarta larg apoi striga catre cei doi lei: Leii mei. maica. il chemara si pe el la nunta impreuna cu surorile sale si de atunci se porni o veselie ce se fine si acuma. Iar leii se azvirlira cu furie pe comit. fara ca hotul sa §tie ce-1 asteapta. o tobifl. pne banii §i da-mi pala. iar la poarta sa-mi pui doi pazitori falnici. ca i se faceau semne ca ceva rau se-ntimpla si-i arata pe comitul sfisiat de lei Ii spusa dupa aceea mirelui povestea cu hotii si cu tatal ei imparatul eel ingrijorat. la git si pleca in sat pe toate drumurli si spunea din gura-n gura. batrin in sus. fara capetenie Imparatul ce-1 osfoisa pe alant. Atunci comitul sari zidurile imparatesti. mincaji-1. raspunse fecicrul de-mparat si mersera la bordeiul ei. Multa lume isi facea moartea singura numai sa nu mai traiasca. eu doresc sa-p cer fiica sa-mi fie mireasa. Bine. Se ridica palatul. precum ai dorit. Insa. tu vreai? Eu vreau. iaca birovu satului loasa un baraban. Si mersera sa iese incet pe poarta cea mare pazita de lei. porni cu un zacon greu pe lume care mult spamintasa toata lumea.:! ! ! Bine. tot natu sa-si omoare batrinii. de la imparatu. Asa trecu vreme multa cind intr-o zi. aruncind pe fereastra odaii o fringhie din pinza alba ce se prinsa bine de un cirlig si fiind deschisa fereastra se urea si cobori in odaia palatului. ii zise incet De cind te asteptam sa ma scapi de aici Vezi doar c-am venit Si cobori pe scarile palatului de brat cu comitul. numai daca-mi indeplinesti o mare dorinta si anume sa-mi faci un palat numai din sticla. insa mireasa nu dormea. doi lei. Vreau sa merg sa-ti vad fiica cea priceputa. iaca un strain. Cine va intra sau iesi din palat sa treaca printre cei doi lei. — — Am — — — — — — — ! — Apoi. fura adusi cei doi lei si se facu nunta imparateasca de care auzi si comitul eel care-i dorea moartea. imparateasa merse la soful ei si trezindu-1 din somn ii arata pentru ce n-a dormit toata noaptea. zise catre batrina: Maicuta. El spunea asa: „care are in casa lui om ! batrin de la saizeci de ani. ca de pe 245 . Unul de o parte si altul de alta. sfi§iindu-i trupul. ea se temea si astepta. Mai dap la copiii smochine. asa ca un imparat isi pierdea imparapa.

pana la-ncaltatura si imbracatura. or trii orase. facu o coliba pe groapa si mai pusa pe lemne niste boji. care sa taie cu sabii pe aia care nu-si omoara parintii. asa o rindui bine de ploaia. Veni poziv din sat roc de-o saptamina sa-si omoare batrinul si sa iveasca in sat cind ingroapa? Porni el cu mare plins si milos cum erea nu indrajnea sa omoare pe tata lui. su poala la un munte. Colo intr-un sat. Baiatu vorbeste plingind si-i zice: cu mine sa te pitul. avea un tata batrin care crescusa copilu tot din cersie. or muiere batrina. erea un baiat cuminte si milos. toata lumea sa spamintasa. ai auzit cum ie rindu 1-ai batrini? Da tat§- da de tine imi pare rau ca asta zacon. pe: „trei surori la flori". „vulpia sireata" si multe si marunte. su-i zisa: taicutul 'meu. cum sa faca. socace si batind barabanul. sa pazeasca stoaca. Mincara baiatu cu m'oierea. decit gelatu pe tine. — Taica. ! Ajunsa saptamina care erea rocu. intoarsa zaconu si cerea la zece sate. Baiatu porni sa faca o proba ca pentru tata-su. fetita si batrinul. le lega cu ni§te curpin de virfuri. ca trag nadejde. pana se va schimba asta zacon. Auzind lumea asa zacon rau si greu. or porci sarbatici sa-i prinda lovgii. ca ieu sint batrin. zapada si de toata vremea urita erea buna. gelati. sa-1 tina pitulat. de adusa o oala mare de pamint si niste troci de apa. matacina. da dupa o saptamina de zile. — Tata. baiatul sa-si omoare batrinul Si baiatul fa^u si el o minciuna ca vulpea. mincara ei cu plins mare. asa: lo el doi iepuri de-ai de casa si un sac. nu indrajnea nima sa omoare. nu poate sa lucre. pe „greierli si furaiga" si alte povesti. batrinii fac mare troscuri. taie iepuri si-i pusa-n car plini de singe. imparatul si-mi porni prin Atuncea sa spaminta lumea si mai mult. facu un asternut bun si mai sa gindi. si coceni. Asa crescu fettta pe bratale batrinului ca ia mult mi-1 voia pe si pa geiuachi deda al ei. sa sa iveasca patru gelati dobrovolti. sed degeaba. Mai adusa baiatu si cu saci. aide bine tu pe mine. le dete si odobrene. pe „viezurli cu vulpea". Intr-o zi. mora sa-si omoare toata casa pe batrinii ei. Intii adusa multa tufa di pe jos si o lapada in groapa si pe urma indupleca lemne la ocolu gropii. pe care fetita le asculta din gura batrinului. risipeste mincarea" Asa spusa birovul ! mergind pe drumuri. Porni pin sat mare plinsuri si ginduri incurcate. la groapa asta sa-1 duca pe tatal lui. de la saizaci de ani in sus si mai facu pozivuri la toata casa unde ieste om. iaca chinezu satului facu on spisac numai de-ai batrini. 246 . Sa gindi iel plingind ce sa faca? Lo o sapa in mina si pleca pe deal in plimbare pintr-o padure dete de o groapa adinca care erea facuta pentru lupi. Sa ivira dobrovolti. nima sa omoare batrinu lui ! DupS ce vazu imparatu ca nima nu omoara. beura cu suspin mare. ca s-a schimba Baiatul avea o micu^a de fetita pe care batrinul o crescusa tot pe brata si batrinu-i povestea povesti fetitii.urma 1-ai batrini nima n-are nici un cistig . „vesalia pescarului". care au peste 60 de ani. Baiatu sa gindi mult aici in padure. Baiatul erea mult sarac si ramas de satenii lui. gindea ca e lucru de gluma. Da-n oala trebuie sa se spurce tata-su da din troci sa bea apa. esti tinar. plingind. pnA sacu jos ling! un gros de lema. paie. vorbi cu tat3-su si zisa: sate si orase taiara gogea. mai — Tata.

rupsa vo citeva mini de iarba. si troci goale mi-1 : pupa pe ta-su si iesea sus. iar trebuie sa ia ceva. dubari carpinu al nodoros care-1 facusa ca o scara si baiatu binisor. Dimineata baiatul sa scula mai de noapte. vazura sacu numai singe. Sezu cu tata-su jos. sa-i duca lui tata-su. baiatu lo traista cu mincare si niste troci de apa. linga groapa si baiatul slobozi o scara de lemn in groapa jos. si cind s-a-ntors. or altceva. lup. spusa cum ie rindu. Intilneste pe buna dimineata nu i-a dat da 1-a si intrebat: „de unde vii asa de noapte?" „La invinat am fost. sanin. am alanta. lumea Da si la Erea o lumina de luna. VSzu baiatu ca sa lumineaza. de-ti eria scirba sa te uiti la iel. tata". minca cu baiatul de cina in groapa. cind ajunsa la casa baiatului el spusa asa: „pe tatal meu 1-am ingropat de mult. de neveste. Sa-mplini o saptamina. ca nu e nici o lege mai rea decit turcu. Baiatul mi-1 lo in girga pe ta-su si mi-1 dusa pina la groapa. rupsa un tiv. unde virtopu. pusa in gura triiistii. 1-am loat in sac. stringindu-1 „tata. loa toale imoasa. pujin mersara. sa scoala baiatu. Iesira la ce insara. sa culca cu tata-su si durmira amindoi o noapte. porni sa taie cu toporu niste maracini si ingradi groapa la ocol.Dupa si pleca. iasca. Iaca baiatu sa sprimi cu mincare mai multa si pale spalate sa-1 premeneasca pe tata-su. Sara insara. visa niste visa grele visa cam tot un vis: gata sa tuie la el in gura. s-a dus indarat. I-am legat si o piatra de mijloc si 1-am lapadat in virtop. il unsa cu untura si aprinsa tivu cu iasca. Baiatul fursi gardu pinga groapa. Baiatul lo riza de camase. isi face ris de fete mari. — Taica. iaca pornira prin casi sa cate sa vada care si-a omorit batrinii. dupa iarba si muguri de iepuri". pentru ca sa nu cada vro ala. BStrinu toata noaptea povestea la baiat. toporu si pleca plingind la tata-su. Ajunsa la groapa. iar daca nu credeti iote sacu cu care 1-am adus. aprinsa un tiv de camasa. Dimineata de noapte. batrinu sa opri si zisa: uitat lo pe tat-su amnaru. Sa-ntoarsa baiatul in casa lo amnariu. iote cum ie plin de singe". Trecu o saptamina de cind 1-a pitulat pe tat-su. Iesira din sat afara. care eria pus intr-un ciob. Cind arata baiatu sacu. vaduve si famii sarace: „aici la noi cit ne-o tine imparatia turcului multe avem sa mai patim si sa vedem". tuna linga groapa. stele luminoasa si ajunsara pina la groapa. cam pi la chindie soarek apusa. desfScu otira margina. porni batrinul sa scapere cu amaariul in cremene. cind da cind veni un nou zacon porni toate berecheturli pamint cum a fost. Lo ca de rindu al dintii si sa dusa iar acolo si porni sa-i povesteasca lu tata-su visu ce 1-a visat. Tata-su raspunsa oftind si inchinindu-sa. ca sufla cu gura si rasfira toata negreata si ramine iar lumina la gura lui". Veni iar saptamina. cremenea si mai lo si un toporas si pleca cu tata-su. Facu o lumina si asternu in groapa. Ajunsa baiatul acasa. nici tuie in sat iote o famie sa duce cu ulcioru la apa. facu luminS mica. colia la vale de sat. incepu intii baiatul sa cuboare pe scara da si batrinul dupa baiat mereu jos pina la fundu gropii ajunsara. da acolo apa clocoteste. da aci pe loc sa face tata-su. toate imi trebuie ca sa scapar foe pc viata mi-a trebuit. in groapa sa-1 manince pe tata-su. e rod pe nu mai pe tata-su. da bas cind sa baiat. 1-am adus. pleca acasa plingind. Pusa toalili in traista trocili ale goale si pleca acasa. iasca. marginili. iar trasa la loc. iaca baiatul poarta maidanului. ca iaca batrinu nu mai putu sa mearga. De cind 1-a pitulat „un somoldoc de negreata 247 .

Batrinu cazu pe ginduri. Auzind baiatul ce-1 invata tata-su. gasi a — Tata. pusa toale spalate si mincare. Lo traista. foametea e si mai mare. lo un sac si-o sapa. Ajunsa la padure unde erea groapa. cata misini pe cimp si furnigari. pe drumuri. pleca pe cimp. or copti. Da care sa-i aduca de mincare lu tata-su? Sa dusa iar la tatasu. taica. da nu §tii ca acuma e §i mai rau. vaci. Iote cum bucate nu e. taica. cai. Lumea minca mai mult crimpei goi. o lumina in ciobu lui de untura si cu tivu de la camase aprinsara. ala vis e moartea mia. — „Taica. or toata casa sa dea cite cinspe ocale de boabe de porumb si zece chile de griu. nu e sa cumperi bob de nimica. or linte. de porumb. n-avu imparatul ce sa faca. : striga: stau in apsa pentru dusmanu de turc. or de sacara la dirjava de saminta. scoasa ce avu in traista. or in furnigari. cind eria cioban a vazut pe unde a pazit oile. moartea ta. carne de iepuri de casa. porni intii pe-ai bogati sa-i taie. Aiincara amindoi de cina. In satu la baiat iar lo birovu barabanu la git si pleca pin sat. care nu da bucate la turc. spusa cum e rindu acuma. facusi iar lumina. socace. Iote baiatu sa sprimea. tata. n-au la piat.si Tata. taica. fierti. stapinul ca§ii sa dea cite 15 ocale de boabe de porumb or 10 ocale de boabe de griu or sacara. tot omu care e stapin in casa. Sa dam la dirjava. sa ?tii ca zaconul Da iar tu sufla §i in negureata al turcesc. Care a avut peste. de nici care sa semene lumea in pamint. da imparatu scoasa aim zacon si zice asa „toata casa. sa gindi sa se pitule cu tata-su in groapa ca n-are scapare. pina cind o sa fie asa imparatie pustie Baiatul desfacu traista de la sele. si spunea asa „a venit vorba de la imparatu si spune. mai mult minca peste. Trecu vo citeva saptamini de zile. Nu eria nici saminta de griu. plecara gelatii pin sate si orase. seceta e mare. Bietu baiat adasta moartea. si-adusa aminte ca boabe risipite de bucate nu poti sa gasesti nici unde decit in misina de sociti. zisa tata-su. Multi ani trecura asa nacajind lumea. asa cum a zis imparatul Nima n-a adus bob a lu Dumnezau c5 n-are nima. Atunci batrinu spusa la baiat: Du-te. sa sa duca la tata-su. scoasa un zacon nou si mi-1 trimiasa iar in lume. — Rau. nici sa cumperi. batrinul. umbla si gasi o misina de sociti. ramasatoatalumealafoamete". unde a adunat furnigile si sociti saminta. Birovu a trecut pin sat cu barabanu la git si ne-a spus tot. slobozi carpinu cu un cap in groapa si binisor sa slobozi din creaca-n creaca. sa pilnsa iar. omora si cite-o pasare pe une putea. nici unde. iar de-o saptamina si pleca la tat-su pe drum plingind. Mai trecu iar o saptamina. tata. n-avea bucate. cind o desfacu. dete maracinii otira la o parte. iar birovu spune: „tot natu sa aduca la !" opstina bucatele. aicea-n groapa ca lupii saibatici. cred ca o sa gasesti. la fundu gropii ?i facu el — — Nu e. da batrinu sa vaita ca i s-a urit de atitia ani ^ezind. asa zacon a facut. capre. Tata-su iar zisa: ii inima buna. Bogatasii n-au nici ei. vad eu de tine. tu ai scapat de moarte. ce faci? ! nu stiu — : — 248 . Baiatul vazu ca acum e rindu lui sa-1 taie gelatii. ia sacu cu tine si cata. care nu dam ni sa duce capu. nici ai bogap. Baiatul vorbea plingind si spunind: Taci. !" care nu da pleaca gelatii pin sat Toata lumea inebunisa de gindu ca pe niciun chip nu gaseai bob defel sa cumperi. pana jos. iepuri de casa o mai insela pe foamete. facu iar cu amnariu cremenii iasca.

mi-1 spala oriraj mi-1 usca. Baiatul. padure de prins Imparatul. numai sa-mi pastrez capul. mult sa mira de ale boabe zdravene si frumoasa Da altu a adus o mina. a fost 10 ocale de boabe. altii citeva boabe mincate si sparte de gargarita. ei sint mai intalepti. Chinezu mi-1 trimeasa la imparatu de ciuda. mare saracie Da baiatul cind vazu pe chinezu cu vo cinci-sasa voinici. daca o fi pe uneva ramas vunu. imparatul porni vorba cu chinezu si intreba de baiat? Sa mearga iel sa vada unde traieste baiatul sa-1 podariasca imparatul pentru cele 10 ocale de griu Si sa mai spuna baiatul de unde a loat boabele de griu Cind sa dusa imparatul cu chinezu la casa baiatului. da ca baiatul nima Sa resi imparatul sa piece. sa-ti sa-mi spui de unde ai loat ai dau nagrada pentru griul ce ai cumparat asa boabe de griu frumoasa. sa baga cu voinicii in opstina. numai sa scape. zisa ! ! ! ! ! la baiat: — Am dat si venit sa te vad ce om or e?ti. Cind ajunsa griul la imparatul. ca nu e nici unde bucate. — fie numai Iara sa resi baiatul. Dete mina baiatul cu toti si cu imparatu. adunind iel boabe de griu si porumb. sa nu sa mai omoare batrinii. slobodno sa fie cu noi aicea. vesel. acolo sa cat boabe cit de purine. de ce nu 1-a omorit asa cum a spus zaconu. da si pe imparatu cu sabia tirais dupa el. or sa-ti fie frica. ca ce-o fi tata mi-a spus mie sa ma due pe cimp sa cat misina. tot ce-ai facut. nici nu 1-ai cumparat. Daca e viu batrinul tau. Multa moarte de om facura gelatii prin lume. zisa la baiat. Mult am gresit de am el omorit pe ai batrini. il adusa acasa. iti prostesc toate elea. care n-a dat neam. tori.! ! mina de boabe de porumb si si otira de griu. si sa-i spuna la imparat. si sa ruga de baiat sa mearga cu imparatul si chinezu. Mearsa gogea zile pana ajunsa in satu la baiat. da veni rindu sa dea si baiatul Cind mi-1 dusa in sat cu traista dete-n mina la chinez si-1 cintari. asa facu baiatu vo saptamina de zile. te spaminti. Da-mparatul il vede ca e frica si-i spune: N-ai sa dare. casa saraca. injuga doi cai la o caruta si pleca la drum. mi-1 pupa. cind auzi mult sa slobozi cind auzi pe imparat si-i zisa: — Cistite pitulat in imparate. te nagradesc. Da imparatu. Pusa in sac si pleca sa cate alta misina in aia gasi otira griu si porumb. vazu un bordei de nuiele lipit cu pamint si cutrupit cu trestie. trebuie sa vedem de ca ei stiu mai bine decit noi. Trasa caruta la baiat inaintea la casa satului. gindi el ca vine sa-1 taie cu sabia. Lo imparatul vro citiva voinici. altu citeva boabe. Baiatul tuna in ginduri. da altii au adus cite otira. cind 1-auzi pe baiat. zece ani incherbati e de cind 1-am lupi. asa ca pana sara umplu sacu de blocuc. Cind tunara in padure s-apropiara de groapa lupilor. ca eu stiu ca n-ai in ambar. neam. De astazi sa pierde asta zacon. baiatul desfacu maracinii si pusa un lemn de carpin cu niste 249 . fura 10 ocale de boabe de griu. de bucate. Imparatul sa mira si zisa intristat: — Asa — o fi. te dubor de la sa spui cum e rindu la griu. mi-1 lo in braja. pe cimp adunind. sa vada unde e pitulat batrinul Sa pusara in caruta si plecara in padure. ca daca spune ca 1-a invatat tata-su o sa fie de vina. Tremura de frica ca n-are o minciuna sa scape. porni sa plinga si sa tremure de frica. tatal intr-o groapa meu e viu. Sa ciudi si chinezu de asa boabe de griu frumoasa. de sociti or furnigari. Dupa ce-1 sapala si-1 usca il pusa intr-o traista mi-1 cintari. ca el are griu. sa-1 vada pe baiatul care a adus boabe de griu asa de frumoasa. asta e iscoala ta a mare.

sa injuge calu al pistrit si sa sui imparatul cu imparatita in caic si plecara sa vada basteaua cu pomi.: ! ! ! noduri pe el. pe grinda de caprin. tat'. trebuie sa lorn invatatura de la ai batrini". ca in gradina lui. da si io tie Imparatu dete vorba in toata tara sa nu mai sa omoare nici un batrin. „ca noi tinereta. Plecara toti in sat. te ! — cumpara" ! STAN LENESU A fost un om tare lenes. visu care de multe ori 1-ai visat. tu mie mi-ai lungit zilili. sa scubari baiatu mereu jos. porni sa spuna la imparatita da ii veni o mill de gradina cu pomi si zisa: — Sa mergem sa vedem gradina cum i-o fi jupuit iepurii pomii Imparatul dete vorba la doi voinici sa sprimeasca caicu. Cind sa pomeni imparatul din somn. tu sa nu mai stai pitulat in pamint ingropat Iote a venit si imparatul sa te vada cum ti-am pastrat capul Baiatul il lo pe tat-su in girga si mereu. facu baiatu in sat o veselie. da cine te §tie. de pujea pamintul sub el. Intr-o zi de vara. de atita groapa de lupi si cit poate omul sa-ndure dintr-o prostie. Sta pe margine de balta. — . cind s-o ia in vale sa imparu lu imparatu ca un iepure sede intre spitele la roata si imparatul sa dete cam in dunga sa vada bine iepur'li si cade sub roata carutii. zaconu s-a schimbat. sperie broastele si cotrobaie in balta cu bita. Stan lenesu ia bita in mina si pleaca la balta. Toata ziulica dormea n-avea timp de vreo lucrare. mi-1 ingropa ca pe toata lumea in pamint. cind la un pripor. ca-ti intra o negreata in gura si eu o suflam cu gura mea de spargeam negureata si raminea iar lumina. ramasa baiatul nagradit de imparatul cu o suma de bani. din craca-n creaca. De-atunci a ramas vorba: „Cine nu te stie. Atunci batrinu! zisa baiatului: Iote. mereu. cu toata a lui familie. frate Stane? porumb 250 . copilu meu. da batrinu ramasa in casa lui. sa vezi lumea iara. Trecu otira vreme. unde avea meri. Mergind pe drum. — — Ce lucrezi aci. pina ce-1 scoasa pe tata-su la lumina lu Dumnezeu afara Cind iesi batrinu dete mina cu chinezu. iaca visaza imparatul. ca sa-i mai treaca de urit. Mult sa minima imparatul. il vazu si-1 si intreba Uite. aide iesi afara. Lumina aia sint eu cu invatatura ce ti-am dat sa aduni griu din misina si furnigari. fac o gaura-n balta. gutui si altii. peri. cu un cap in groapa. Mi-1 lo imparatita mi-1 pusa de aci in caic mi-1 dusa pe mare acasa. cu voinicii si cu imparatul. mort de plictiseala. Un drac ce trecea tocmai pe aci. casca. te vinde. s-a momit un iepure si a jupuit tot pomii. ca vreau s-o use sa puie lumea sa se araneasca. trecu roata piste git si calu mi-1 lovi cu picioru si muri deloc. Cu vorba mea si cu mintea ta. de pe scara striga la tata-su cu un glas milos: Tat'. da unu pe mai.' De-aci imparatul iar sa dusa in Stambol.

abia tragindu-si sufletul: Bre. — Iesi impieli|atul asta si zise: — Nana Stane. eu sint pus aici sa sec balta. Eu cu destiu-al mic va trintesc Sa luptati voi intii cu fiul meu. eu am venit la tine pentru impacare. Stan. daca-i asa. Stan rostogoli un bolovan pe coasta un iepure speriat prin caiti cit vreti ! — Uite.! ! ! — Doamne. ce ne facem fara balta Asteapta otira sa merg sa-i spun si tartorelui iadului ca altfel ma frige de viu in cazan. si tainele Stane. intra citiva pasi si ursul il lua in brate de-i frinse oasele. de se prapadi prin maracini si nu prinsa iepurele. ca n-am unde sa infig plugul sa-mi ! aranesc copiii. intii si-ntii. — Hai. — Nu e cu putinta. mutati-va in alta balta. ! — nu ne saca balta ca ne mor copiii pe fund fara apa. — Nu se poate V-am mai spus-o o data. lasa-ne bre sa traim si noi ca n-o vreo procopseala pentru tine daca ne seci balta. cu adevarat copilul tau e mai iute la fuga decit mine Ce ne facem. Dar mai Iarta-ne si si ! Puiul de drac se sperie. ! — — Ha ! La lupta dreapta Care pe care-1 ! ! ! toti. negru ca smoala cu ochii stralucitori ca doi carbuni aprinsi. daca esti al dracului. Cind 251 . Stane. mie imi trebuie balta. hai sa ne luptam. Bine. apele fara noi blestemat. ala cistiga. Merse dracul la vizuina. copilul meu. Hai sa facem pace. Stane. raspunse Stan. sa te intreci cu copilul meu eel mai mic. ca nu-i place prea mult zapuc. Dracul ppa ca din gura de sarpe. treaba voastra. Eu am porunca trebuie s-o due la bun sfirsit ca orice ostean al lui Dumnezeu. sa se suie un drac la Stan la marginea baljii si sa se lupte cu el. Stan se aseza de lene cu picioarele in balta si da-i cu bita scormonind in apa la — ! — — ! ! ! ! intimplare. Cine fuge mai repede. — Sa ne luam la intrecere. si sari Plecara ei sa urce un deal. Dintre papuris si trestii scoase capul un diavol urit. in alta fi ! tara. Se duse puiul de drac la stapinul diavolilor si se plinse: Tata. scapa ca prin urechile acului cu viata. hai sa ne luptam doboara pe ha ha ha ce-mi auzira urechile. Se-ntoarsa ostenit la Stan si-i grai. dar abia cind veni Stan la gura vizuinii si striga la urs sa-1 ierte. zise tartorele ingrijorat. taiculita. care doarme de caldura intr-o vizuina. ne lasa Stan saraci Ne ia balta M-a intrecut copilul lui la fuga Bine. cum il vazu ii dete cu bitu-n cap. de se clatina talpa iadului Trimise atunci la Stan un drac mare si bine legat la oase si la sale. se dadu in fundul balfii si povesti tartorelui iadului patania cu bitu lui Stan eel lenes. zise Stan lenesu — Cum? zise dracul. care o sa le usuce balta Daca este asa. — Atunci. Frate Stane. tu vrei sa ne pierdem urma din balta? Sa ramiie adincurilor? Iti dam ce vrei numai arunca bitu ala — Nu se poate. fugi dupa el si daca-1 prinzi va las balta sa va brosDracu fugi dupa el tufis. de aia te-am hranit eu cu boraci si vircolaci ca sa te intreaca un Stan zis lene§u? Las' ca-ji arat eu fie Si-i trase o scarmaneala buna.

mai bine tine aici doi saci cu galbeni si hai acasa la tine sa-i ducem. ca Stan e lenes si prost. fugind. cu noi de te impiedici de noi si nu ne dai pace sa traim si noi cum om putea in balta. il prinse de coada si da-i si da-i cu un driglete de scarmanat cinepa. balta si-mi pierde neamul. ne luam la intrecere. sui-te-n spinarea mea si sa zburam. Pai de. Dracu. — Aoleu. zise catre adunarea cu adevarat Stan lenesu ne pierde urma de pe fata pamintului. vad ca nu te tin curelele. vad ca mergi greu. lui Ne prapadeste Stan lasa si ne si Doi noi. prind bine la cei ce n-au. Eu in fiecare fur cite-o gaina si i-o jumol aici in cringul asta. cind auzi. Stan insa nu-1 lasa. asa am fost eu blestemat sa ma lupt cu voi si sa va jupoi de vii. nu ne prapadi de tot si incepu tartorele sa tremure Fratilor. ca pe Stan lenesu il apucasera naduselile de zapuc ce era. — Bine. bita lui. dar daca-i aveti. Stan ramase incrumenit cind se vazu in batatura cu atita banet. frate Stane. il lepada de pe spinare cu cei doi saci de aur si se facu nevazut. §i vru sa fuga tartorele iadului de blestemul muieresc. Ce e cu tine. Te leg cu o fringhie de mine si sa mergem ne 252 . Si plecara la casa lui Stan din umbra-n umbra. Ai. Stane. ca o sa ramiie osul si pielea pe mine. care dormea. uite. tem de el si de bitu ala fermecat sa nu ne mai faca vreo pozna. bre. ti-a intrat frica-n oase de la Stan lenesu. bre tartore. care va blestema mai bine ala sa cis- tige. Pe toti v-a pacalit. — si tot ne jupoaie de ne numai cu osu pielea pe Hai Zau Uite. cu blestem de cruce barbateasca ori femeiasca. am eu cu ce s-o cutrop. pina il facu lac de singe. cumatra vulpe. Hai inapoi sa-i cerem banii. se opri la o margine de padure sa se hodineasca putin. — Trebuie sa ma ! — ! si sa plinga. mie nici ca-mi pasa de razbunam. due eu sa lupt cu el. Si se gindea ce-o sa faca cu ei? Tartorele iadului. Se urea in spinarea dracului si zburara ca gindul pina la poarta lui Stan. drace asa impelitat. am dat de mare necaz. Destul. pacatele mele. Stane. sa ca — Ma nu m-as duce — Bine. sint eu halos dupa banii vostri. ajuns in padure dnd locul tau este-n — balta? — Uite. bre Stane. — De. Stan cu bitu saraceste. numai blestem muieresc sa n-aud ca ma topesc din calciie. insa eu am 15sat-o este descutrupita. Stane. frate. Asta e casa ta? — — — Nu — — — Asta! — Pai. Zis si facut Stan lenesu il intreba cum vrea sa-1 blesteme. ca-mi pling copiii de foame si ma grabesc pomina mare. O vulpe sari de pe cirtog si drept la el. asa ca s-o cutrop cu piele de drac. bine dar de ce e cazuta de un corn si toata N-ai tigla sa o cutropi? — Mare. ca altfel nu ramine picior de drac Isi lua furca-n dinti si pleca pe sub apa drept la Stan.! ! se pomeni tartorele dracilor cu fiu-su abia draceasca: tirindu-se. scoala-te Ce ai. saci imi usca de aur i-am dat zi ii indarat.

zise plingind. ridica labufele zicindu-i: — — — — Am ! 253 . pinul crescuse copac mare si inalt. pe cind somnul e mai dulce. mai copile. Ce sa faca acum. blestemindu-si soarta si zodia in care s-a nascut.! ! ! ! linga gard. izvoarele murmurau. Dracul a crezut ca vulpea e vorbita cu Stan sa-i faca de petrecanie si inspaimmtat de Stan. s-a oprit cu plavanii flaminzi sa-i pasca. prostule? Mi 1-a furat pinul din padure raspunse copilul suspinind. pe o pajiste frumoasa cu flori. Vulpea zicea: Sari tu gardu-ntii Ba sari tu. Mergind el asa. in fiecare zi mi-ai adus legati doi draci si-acum mi-aduci numai unul ? Lasa ca-ti arat eu $i fugi dupa vulpe cu maciuca gata s-o omoare. Stan se trezi de cearta lor. a plecat la stapin sa-i duca vitele plingind si suspinind dupa sacui si mai ales dupa gingarasul eel frumos. o lua tirais pe vulpe pina la balta de o prapadi. ca somnul cu moartea frati gemeni s-au nascut iata-ti sacuiul cu merinde si du-te sa pasti boii pe cimpul cu florile. ca sa doarma gitul boilor? Sa ia gingarasul si sacuiul unui pin verde stolos. la auda gingarasul de la atirne de creanga umbra carina adormi dus. zicindu-i: Scoala-te. ! — GINGARASUL fost odata un copil orfan si ce sa faca bunicii lui ca sa-si agoniseasca piinea cea de toate zilele. un iepuras ramas orfan il vazu trist si speriat si pentru a-i da curaj. Ajuns acasa. sa-mi aduci gingarasul. departe peste cres- A — tetul codrilor. 1-a dat argat la stapin de mic mititel. care purta sunetul gingarasului haaat. Pasarile ciripeau. stapinul a inceput sa-1 mustre cu vorbe urite: Unde-i gingarasul. S-a intors el din cale si a pornit-o spre desisuri ca sa ceara pinului gingarasul. s-a sters la ochi si neavind ce face a plecat cu vitele stapinului la pasune. pina nu se varsa zorile Bietul copil s-a sucit. auzi ? sa ma due. Noaptea era neagra ca-ti dadeai cu degetele-n ochi. s-a rasucit. O porni iarasi plingind si suspinind. iar sacuiul cu gingarasul atirnau sus de tot. sarmanul de el Mai intii stapinul 1-a sculat dis-de-dimineata indata ce ziua si-a aratat fa$a. iar el intra in talpa iadului si se ascunse acolo pentru vecie. iar brazii se clatinau de adierea vintului. La poalele unui munte. ca sa-si incheie somnul eel linistit si sa nu se cu merinde si sa-i dulce intrerupt de catre stapin. ca nici azi n-a mai iesit de frica la lumina zilei. ridica o maciuca zicind catre ei: Cind ajunsera — — Cum A-ha ! ! asa ne-a fost vorba. zise tartorele se scula Stan din somn de la nucul cu umbra deasa. unde numai pasarile cerului mai puteau sa zboare. ca altfel te vind lupilor din padure sa te manince de viu. Vazind el ca se lasa seara. Cind s-a desteptat copilul. Sa te duci inapoi si din pamint. din mormint.

ce i se parea ca da mina cu cerul. zise Pinule. Iar focul i-a raspuns: Mai baiete. puiule. ceru poruncitor gingarasul: ! — Pinule. apele si codrii toti dorm. cazu nuca pe nasul copilului si astfel se scula speriat din ! — Mai — — copile. Bine tu nu stii de la parintii tai. Fa ce baltia poftesti. iar suspinul lui s-aude departe Daca-i asa. am sa merg la lemnar sa-i cer baltia si am — acolo. tu esti tare nemintos. am sa strig focul sa-ti arda coada. o data. ciulind din cind in cind. Mai bine la ziua sa-i ceara gingarasul. Privi spre virful pinului. stol Copilul auzind asemenea cuvinte. frumosule. ca nu-mi pasa de un tine ca tine S-a dus apoi la foe si i-a zis Focule. sa nu-i tulbure somnul. dar copacul isi Atunci baiatul lua iepurele jos cu radacini adinci nu se teme de furtuna ! si se duse la lemnar sa-i ceara baltia. te rog. indoaie-ti cetina-n jos. oare tu nu stii ca focul ce se aprinde prin maracini uscap arde si pe cei verzi ? Nu e nimic. — — ! Gingarasul este-al meu Daruit de Dumnezeu $i cind vintul mi-o batea. — Nu — Bineee sa te tai ! te ti-1 ! mai rog. visindu-se iarasi cu gingarasul la gitul vitelor si cu stapinul voios_ Dupa ce s-au revarsat zorile. da-mi gingarasul meu dau. Unde ai leganatul viselor frumoase. sa mergi cu mine sa arzi coada de la baltie. ca noaptea pamintul.: ! ! ! : ! ! ! plecat in toiul nopfii? Sa cer pinului gingarasul ca ma omoara stapinul Biiine eu am sa te due la pin. O s-adune pasari. vreau sa te rog. cum ca fratele nostru-i codru saracul ? El ne-a pnut si lungit veacul ! — — — — ! — — 254 . urechile. ce nu-ntelegi odata? o sa-ti para rau. ca nu vrea sa taie pinul care mi-a furat gingarasul. iepurasul 1-a sfatuit sa lase pinul sa doarma. Asa adormi el cu iepurasul la tulpina pinului. Sa-mi iau gingaras frumos Nu-ti dau nici un gingaras Pofta-n cui tu sa ti-o pui. sa arda tot. adunindu-si puterile. niste veverite n-au de lucru si tot certindu-se pe un simbure de nuca. Cind uitata — Baltie. apoi. Du-te. Si 1-a luat pe copil iepurasul de minuta ducindu-se intr-acolo de unde iepurasul auzea ecoul gingarasului leganat de vint. numai gingarasul sa-1 due stapinului. vino cu mine sa tai pinu sa-mi iau gingarasul — Nu pot. ramura verde nu se mai vede. Cind au ajuns la tulpina pinului. parca sintem frati. ca e copac verde-n floare si de lemne verzi mi se rupe coada de lemn uscat si pot fi blestemata caci: Copacul cind cade. Gingarasul mi-o cinta §i-o sa-mi cinte el domol. focule. totuna de tri§ti si necajiti.

care n-a vrut sa taie pinul eel blestemat ce mi-a furat gingarasul eel frumos si care a ramas alinat sus pe o creanga. am sa chem boul sa te bea. iar raul dupa rau ! valea sa te stinga. Mai baietele. pe dnd asa ard pe si-mi face lemne loc innabusit si si — O sa-ti para rau. sa stinga focul eel — — — — ! Am ! — — ! ! ! ! ! — 255 . Nu pot. fiindca asa este: sa strig riul am minte ca focu ce nu te supara. care n-a vrut sa curga-n deal sa stinga focul. mai bine beau apa de izvor ca e mai limpede. ai sa vezi ca am sa ma due de o sa te prapadesc pe vecie. focule. ca surdului in de mine. tu esti mare. hai cu mine sa mininci boul. un vinator voinic.! ! ! — Nu stiu. incit si soriceii se joaca pe spinarea mea Of ce lume. tu sa-nveti una buna de la foe si sa tii nicicum sa-1 zgindari. hai sa impusti un lup riios.aicap. hai cu mine in graba: sa bei riul ca sa sece. uscate. vine de prapadesc pamintul cu nimanui rau nu fac. iar omul la teapa lui. stiu ca trebuie sa-i due stapmului gingarasul. Foe dupa foe vine. ca n-a vrut sa curga din vale-n deal sa stinga focul. Si a plecat sa cate boul ca sa sece riul Boule. Te vad cu caciula pe cap. iar pe mine stapinul m-a alungat din vina lui si zbenguiesc zadarnic pe aici. riule. — Ma tincule. iar baltia s-a temut sa taie pinul din munte ce nu vrea sa-mi dea gingarasul si mi-1 tine pe creanga lui sa-1 legene vintul si sa le cinte codrilor in loc sa stea la gitul boilor stapinului meu. sa-ti ramina pietrele si sa plinga vadurile. care n-a vrut sa mearga sa taie pinul eel blestemat. cu cap cu demintele. fiindca nu am asa putere. daca nu-ti ii ! vad ca m-ai oprit din este mila cale. sa te soarba. sa te sting focul. Iar focul si el e vinovat sa stii ca n-a vrut sa arda coada baltiei. pe carare. a pus mina pilnie la gura si a strigat: Vale cu apa curgatoare. care n-a vrut nici el sa arda coada de la baltie. n-am avut parinti — Sa stii ca daca ard baltia. Nici eu nu pot sa sec riul. care n-a vrut sa mearga sa bea riul din vale sa-1 sece. vede Muma Padurii. chem vinatorul si-o sa-ti vina el de hac Se grabi si gasi pe o cale. frate. Cenaiba. ca zadar cinti a jale — Biiineee. iar boul n-a vrut nici el sa bea riul sa-1 sece dintr-o sorbitura. Aaaa ! va sa zica si tu. ca altfel e vai de steaua mea — Ba eu ma due sa chem A — — ! — — Mai bine curg la vale. ca si riul n-a vrut la rindul lui sa curga-n deal.doar n-ai cumva pasat Sa stii situ ca apatrebuie sa vie la matca ei. Unde ai vazut tu vale cu riu sa curga in deal ? Nu stiu. ajuta-ma pe mine ca sint mic si plapind. esti impotriva sa chem lupul din padure sa-ti faca pielea ferfelita si sa te manince Suparat a plecat si a gasit lupul: Lupule. tu esti tare. boule. coborit intr-o vale. caci mi-a furat gingarasul si-1 tine atirnat pe o creanga sa-1 legene vintul sa cinte codrilor si cerbilor. zama de prune ! ramii atunci flamind si sa te vad cind mi-oi vedea ceafa Dar pina una alta. ca sint batrin si-mi stric si dintii ce-i mai am Nu vezi ca am napirlit si imbatrinit. batrin si lenes care n-a vrut sa mearga sa manince boul. de semeni a barbat. hai cu mine-n deal sa stingi focul ca n-a vrut sa mearga sa arda coada la baltie. Vinatorule.

miine asa. draga mea. |opa. iugi dupa vinator. iar pinul n-a vrut sa dezlege gingarasul de creanga de sus si sa mi-1 dea sa-1 due stapinului Sta vezi atirnat si-1 bate ziua toate vinturile. ia-1 de unde nu-i? Se gindesc fi luat oul ? Azi asa. cine sa baba se dusera sa ia oul. iar focul pierdea si ! — — — — ! ! — ! hac ! — Ahaaaa nici tu nu ma ajuti Stai. riul n-a vrut sa curga la deal sa stinga focul. Iar baltia sa stii ca nici ea n-a vnit sa taie pinul din tulpina. a inceput sa tremure si-a aplecat virful. ca asa-ti trebuie ciul sa fii toata viata si mincinos. baltia n-a vrut sa taie pinul si pinul n-a vrut sa-mi dea gingarasul. zise socitele. dupa ! Pisica ce tot lingind pila. ce 1-am atirnat pe creanga.! ! ! ! ! ! si mai si putea sa arda coada de la baltie. imi pare rau. Si miniat peste fire. Am sa chem mifa sa te mince de viu. ouale nu erau nicaieri 256 . care aveau o gaina casa lor. focul speriat dupa coada baltiei s-o prefaca-n scrum. Gaina a inceput sa oua. iar pe mine gindurile si nu-i e de vreun folos. sa te duci la: ! ! si podul cu slanina ca-ti vin eu de $i — mea — De ce? — "Ti -3111 gasit un soricel sa-1 maninci de mititel. Nu pot. fiindca n-a vrut sa mearga sa-1 impuste pe lup. iar copilul si-a dezlegat gingarasul de pe ramura si-a plecat bucuros cu iepurasul zburdind de bucurie sa-1 dea stapinului. parca cine stie ce n-a vrut nici el. Si-a pilit limba. boul n-a voit sa bea riul. jiganie spurcata. focul n-a vrut sa arda coada baltiei. cu-ncetul odgonul de la corabie. MOSUL. gasi mita pindind la un musuroi: Pisicujo. ca s-o zvirle valurile pe mal. hai cu mine la vinator sa-i minci urechile. minca-1-as de purcelas topa. Degeaba. — Sa dea domnul. ca soarecele a mincat anafora si s-a facut liliac. iar baltia vazind ca din gluma s-a facut cearta fugi si ea in soricel ! jural pinului gata sa-1 taie. nu e de glumit Mai bine vin la moara Sa rod sacul cu faina pacatos. iar lupul n-a voit sa mince boul. fa-te ca te joci cu el n-apuca sa mai rosteasca inca o vorba ca pisica flaminda precum era zise: — Unde-i acel ingeras. in fuga mare. in zadar il cati Copilul. iar cu un voinic asa fricos. lupul speriat si schiop dupa bou. Daca nu vrei sa stii ca merg sa chem socitele sa vina sa-ti roada urechile sa ramii ciul. vinatorul cu pusca la ochi dupa lup. merse la moara sa cheme socitele zicindu-i: Soricelule. riul se-ntoarse de-a-ndoaselea dupa foe. Cind mosul si ei si socotesc. vinatorul are tinte pe talpa si-mi striveste coada. Mai bine vinez un pui de iepure. frumusico. desi cinta mult milos Nu pot nu pot i-a raspuns vinatorul. sint nacajit mica si Soricelul daca vazu ca gluma pisicii poate aduce moartea soarecilor. BABA SI GAlNA la A fost odata un mos si o baba. boul alerga dupS riu cu gura cascata sa-1 bea dintr-o sorbitura. tu care esti in stare sa rozi incetul. decit sa umblu dupa piei de lup napirlite. §i s-a speriat pinul.

mosul si se lua si el dupa ei. sare pe geam si fuge de frica. papule. zice oul catre mos. — Unde te mai departe. Hotul merge apuca de nas. ii dete drumul. Hotul vrea sa {asa afara. Atunci oul spuse catre ortacii lui: Tu. sa te ascunzi in apa din lighean. Lasa-ma. Auzind mosul o asa mare minune ca un ou sa vorbeasca. pina statura de vorba. oule. Casa este a unui hot. sarit pe hot de 1-a zgiriat si i-a dat si racul 257 . Atunci hotul se scoala. Se dusera acasa la mosu si de atunci mosu si baba au trait bine. mosule. ramase mult in urma. In drum se intilneste cu un rac. care ramasese gind ei. oule? raspunse: la bine Hai si tu cu mine ! ! Si plecara acum din urma un tap. soarecule. Tu. la bine. asa ca nici n-a mai dat pe acasa de atunci. Mer- — Unde ii Oul — Ia. ca si gaina care-I ouase. mosul dupa ei. Cocosul sare de pe soba si-1 ciuguleste in cap. la bine Hai si tu cu mine $i plecara toti patru cu mosul dupa ei. Tu. Cind il — — Oul ii — raspunde: si Iacata la bine. fiindca el mergea in capul tuturor. sa te ascunzi intre usi. care-i intreba: Unde ii te duci. Cocosul intreba pe ou: ! iar in urma. dar tapul da cu capul in hot si-1 doboara. Cind vine hotul. sa te ascunzi in soba. Pisica din cuptorul il cu cenusa a sa se spele-n ligheanul cu apa cu cenusa-n ochi. oule? Oul ii raspunse: — Ia. dar fuge mare Fuge prinde aproape de o padure. Tu. cu alaiul asta dupa tine? toti cinci. hai tu cu mine ! Si plecara amindoi mai departe si cu alergatura. Racul il intreaba: Un' te duci. ce mersera prin padure. oule? Oul raspunse: tu cu mine ! — Ia. racule. te duci. cocosule. se gindeste mosul. duci. la bine $i plecara Hai mai departe si tu cu ! mine ! toti sase Alergind asa ajunsera in padure si dupa ce mersera. sa sariti toti pe el — $i iata ca tocmai veni hotul ! El vrea sa faca focul. Intrara inauntru. sui-te sus pe soba. Soarecul sare din butoara si-1 zgirie si el. ca-ti voi fi de folos. si mosul dupa el pina ce-1 prinde. care obosit de atita Mai departe — se intilnesc cu un soarec. Veni mosul dupa ei si-i gasi. pisica. mai de-a vedea ce-o mai fi. se intilnesc cu un cocos. mai de frica. si mosul dupa el. daca n-or mai fi traind ?i azi. Oul o ia din nou la goana. sa stea la pinda. fiindca era nazdravan. tocmai stringeau bogatiile hotului pe care le dadura mosiilui. oule? oul. sa te ascunzi in butoara.! ! Ce i-a fost mirarea. hai si Si plecara mai departe citestrei. ajunsera la o casa. Tu. Mergind ei asa intilnira in cale Tapul il intreba pe ou. ! Oul raspunse: — Iaca. In drum se intilnesc cu o pisica. S-a asezat mosul la pinda si cind vede ca oul o ia la goana catre marginea satului. Pisica-i intreba: ii ajunse — Un' te duci tu.

Baiatul sa face mare si-i vine vremea si lui de insurat. ar ei s-a ! Intr-o zi se intoarce el suparat de la joe. findca eria sarac si intorcindu-sa acasa. pere. ia sa te uiti si miine ca serpele — ! — Ma este ursoaica ta a buna. Da in locul de unde plecasa lasa un galben. — Daca nu-mi spui. sub piatra. Dupa ce a crescut si s-a facut si el gogea mare baietandru de se prindea in ora fetili. Gheorghe. Da s-a insurat cu una care nu eria nici bogata. Cind il vazu muma-sa sa lesine de bucurie Ce sa faca acuma cu serpele? L-au luat. si ai grije sa nu-ti fure hotii banii A treia zi. Baiatul lua banul si-1 dusa la muma-sa. Au trecut citiva ani si din acel serpe a rasarit un pom de aur. lasind acuma trei galbini. Ce eria sa faca. ca i sa lumina fata la vederea aurului. auzi iar un glas ragusit de sarpe. da nici saraca Oamenii din sat scuturau toamna din pomi mere. Lua iel banii si fuga la muma-sa. Fuga. da la deal de drum auzi un glas: Scapa-ma de la moarte ca-ti dau un galbin Privi el si vazu un sarpe peste care se rostogolise un bolovan. i-au facut o lacra mica. Du-te. da Gheorghe scutura numai galbini. sintem pierduti M-am belstemat sa nu te — Nu — Mi-e frica sa nu ma muste ! — — Am — — ! ! : — — ! spun nimic — Spune-mi mie ca ! stiu — Stii ce e? Nu-ti spun nici mort. eu am sa mor. spune-mi si mie de ce pomul asta rodeste galbini. pe copil il batjocoreau firtapi lui finca n-avea tata si muma lui eria vaduva. ii pusa si-n poala camasii si se-ncura pina acasa. asta e narocul tau. iar sarpele abia lua valea incolacindu-se de durere. muica. ca serpele te musca numai cind il calci pe coada. fuga ca-mi curma viata arsinul asta. de el nu se prindeau si fugeau de el ca dracul de tamiie Odata. nu sint eu muierea ta? tu n-ai credinta in muierea ta cu care cununat. ba de la altul. Muierea. 258 . Baiatul sa dusa iar acolo si iar auzi serpele vaitindu-sa. in loc de poame. teme. intreba in toata ziulica muierea lui il Muiere. intr-o padure 1-a ocolit lupii si 1-au mincat cu cal cu tot. vaduva si cu copil.! ! ! TAINA MUIERII fi fost o muiere care ramasa vaduva si cu un copil. baiete. pentruca te-ai eu sa-mi tin gura. ba de la unu. ca de avuta ce eria ii jucau socitii pe vatra. nuci. care se bucura. Barbatul dus in lume sa argatasca. daca-ti povestesc. In sat. o gramada de galbini. Umplu baiatul sinul cu galbini. trebuia sa se capatuiasca si el. cind colo. ca-i venisa vremea si-i ardeau talpile. sa opinti. cite un blid de faina. Mai incerca Alerga baiatul. Din nou loa di pe el plocia de piatra si sarpele rasucindu-se se dusa prin tufisuri. 1-au stropit cu apa de busuioc si 1-au ingropat in fata ferestrii linga zidul casii. care crestea si rodea galbini. Alerga si pe-a fuga dete piatra la o parte. fara sa poata urni din loc piatra si cind colo gasi sub pliocie serpele mort. Ma Gheorghe. a inceput sa cerseasca. Ti-am spus eu ca serpele ieste narocul tau? sa ma due si miine.

doi. iaca din balta un iepure. Boli ea o zi. daca-mi spui cum de ati ajuns sa aveti pom de aur imi las boieria si te fac cucoana vestita-n tara. El isi lua lumea-n cap: ! cum isi cheama moartea — Unde pleci. S-a uscat mutul iapa. muiere. mereu. Ama intr-o zi de vara omul sarac pazind care ii mina calul in stricaciune. pindariu gasaste calul al chior in stricaciune si-1 mina in sat. Sara. tree pe acolo doi boieri. nu-1 tine nici scaunul. cind veni omul ei de la tarina. nu ma bate. a fost. ii spusa boierului toata taina. — Muiere. da al sarac a avut un cal si de oichii amindoi. sezind pitulat in papora pazind calul. Atunci pricepu ca muierea n-a fost cinstita si ca de aci inainte nu mai are noroc. Omul o data al sarac intreba norocul: m-am facut. Narocul o sa zica mai da-i o data. gasi pomul de aur palit si uscat. boli pina la noua. top in partea lanta pinga cal si spaminta calul si s-a dus in stricaciune. drept este sa stiu si eu tu ! tot stii si tu in viata trei lucruri sa nu faci: intii. poale lungi si minte scurta. cerura ei sa-i primeasca sa conaceasca. Iarba verde pascind toti caii in toata ziua. ca si asa de aci inainte nu mai pomul. daca vreai sa cu mine. 259 . mereu. aci pe loc. sa — nu sa o ia. ma omule? — Ma due si eu une a dus de aur si am pomul Dus nici muiere. sa ! stii si copil de suflet. sa gindeste cum sa-1 prinda iepuru. omul ei sa dusa la ea si de mila ei ii spusa taina Atunci muierea isi veni in fire. intelege ca nu-ti pot spune. da caii bcgatului stau pe loc in balta si pasc ala chior iarba verde. da tu sa zici asa: o data am dat. Muierea.! ! ! — — ce Muiere. sa scapati de mine o pacatoasa si se culca sa moara. ca va fi atunci rau de noi Eu care-mpart si binele si raul cu tine. top intr-o parte pinga calul al chior. a avut cincizeci de cai. alerga bucuroasa pe batatura si se mira cum de s-au imbogatit Odata. da noaptea unul dintre ei zise: — Auzi. Da de al meu naroc stii unde este? — — Omul — mergi palme prins spusa: Stiu. intors. ca eu sint narocul 1-al bogat om care-i pazasc caii iou. sa nu iai dai imprumut si trei sa nu-i spui taina muierii Muicaaa daca bas zici asa am sa ma culc. vazind el cum se paleste muierea lui si sa vaita. Omul al bogat in toata ziua mina caii in balta sa pasca iarba verde. da si al sarac mina si el calul al chior sa pasca in balta. Ea de miloasa ii primi. da din iepure sa facu om si cind sa-1 bata pe omul prefacut din iepure zisa: Stai. ca i-a luat norocul muierea si 1-a vindut strainilor. sa vezi si sa te invat ce sa-i faci. tot muiere. Saracul ce sa faca. vin de la agelic . de la lucru. sa bolesc si sa ma prapadesc. ca indarat nu s-a mai POVESTE CU UN A fost OM SARAC SI UNU BOGAT un om bogat. facu ce facu si prinsa iepurli de picior. narocul tau s-a ingrasat. Sa nu-1 bati. boli luni. numai doua sa-i tragi. s-a dus si cu cinstea ta. doua.

face bine. mai. Da norocul saracului spusa asa: Ai loat bani pe calul al chior. Intr-o zi de vara. Intreba turcoaica: — Dar ce face. — Dar de uae vii asa de nacajit. are de toate? — Are de toate decit n-are bani de tutun. A. mai la morari: Fugi. Pe urma la astia vorbe norocul spusa saracului: Pe vara pune porumb pe deal ca are sa fie plointe si a sa faci porumb. care a fost acolo? — Mai barbate. Zice — Ce. da voia sa cam insele. da 1-oi fi vazut pe copilu meu? — Pa cum nu 1-am vazut cind sint cu el intr-un pat. Saracul putin zabovi. Turcu vedea ca a gresit baba lui si mai de graba dupa el cu calu cind vedea lenesu. sa baga iatr-o moara. de anul alalant pune porumb pe vale. Bircaia poznariu lu aga la chesao de galbini si-i da ca sa aiba — de lunga vreme. sa nu te cunoasca. mai domnule. pai a venit fiinca punga de bani. sa duce la o baba de turc bogat. ca o sa fie seceta si iar faci bucate. du-te si cumpara doua vaci slabe ca de. in piat. Na hainele mele si da-mi pe ale tele. Saracul spune: Care-mi da mie bani cit io cer pe calul meu chior ? Nima nu-i da nimic pe el. sa-i zicem dinsu ca o sa-1 ajunga aga. Cind venea barbatu la batrina si la apa zicea: un dilator de pe la copilu nostru si i-am dat are de toate. 260 . Zice omu din gura: — Buna ziua. — — — — UN OM DE PE LUMEA LANTAj A fost un om nelucrator. si du-te piat cere cit vrei tu. iaca vine cumparatoriul si intreaba pe saracul: Vinzi calul ? Saracul Vind. stai ca sa-i dau si io vrun ban sa-i dai. $i lo calul al chior si cumparatoriul pleca. ale grasa daca iai pe vara ie zapuc mare si nu-ti tin la lucru. ca eu vin cu cumparatoriu. Narocul spune asa: — Vino la piat. da ie destulat de tot de la voi. decit s-a plins ca n-are de tutun bani si i-am dat sa aiba de toata vremea lui. bre.: ! — De ce mie nu-mi Norocul a spus saracului: — — la calul al chior ajuti da m-ai la saracit si si am rams cu un cal chior. ca iote turcu — te omoara c-ai facut faina mare. decit cere bani de tutun. mai turcoaico. unde durmea la umbra si hogea trece la apa cu calu. — Pai vin di pe lumea lanta — Ahaa. il indemn io pe el si-ti poate cumpara calul si-ti da bam cit ceri tu. Cit ceri pe iel ? Saracul a spus cit vrea cumparatoriul si scoate banii si-i da la sarac pe calul al chior. De aci inainte a pornit sa sa imbogatasca saracul. da-mi un pahar de apa ca sa beau si sa odinesc catava ca-s mort de ostanit.

ce-ai facut. babo. Da au avut si ei un copil. Turcu cam burtos. 1-am e copilul? ingropat subt ieslea boilor. Haha. era si lenesa din cale afara. unde — A murit. ! Adu banii ca te-am prins. alerga la moara. tu i-ai dat banii de tutun. Dupa ce i-au murit parintii. I-a venit timpul sa se marite. Ea se-ncura dupa el sa-1 prinda sa-i ia cirnatul. vine Grivei ia cirnatul si fuge cu el pe maidan. mamaliga vai de ea arsa. da ea dupa el si cum fugea tot rupea din el pina 1-a min- — pe tot. Da-si aduce amintea de Vlad ca sufere de foame. Catrina si cu Vlad. da ce s-a gindit ea? Pina va fierbe mamaliga. 1-intreba Unde e dus omu ala? — Nu-1 vezi cum fuge pe coasta. El i-a spus Cafrinii: Catrino. Cind ajungea aga. cam prostuta si o chema Catrina.! : ! : : de faina pe Morariu face de nevoie. Cind a venit cat ! Vlad. in Dealu Mare. Grivei s-a bagat subt patul. a spalat caldarea si a facut focul sa faca mamaliga. ca eu sint morari — — Zice turcu ama calu nu — CATRINA A LENE$A fost odata un om si avea o singura fata. au ramas A Da amindoi. Cit au trait parintii fetii. voi sa sa duca la baba Babo. ce sa faca saraca de ea? Zice: — Vai de mine. ai luat banii ? Nu. a luat un baiat sarac pe care-1 chema Vlad. El fiind ! cm la ea in casa. a intebat-o: — Catrino. ca baiat sarac n-avea ce sa faca 261 . copilu a murit si 1-a-ngropat in cosere subt ieslea boilor. Vlad al meu ma omoara cind o vedea Avea un sac de faina. Ea. S-a maritat. dar eu calul. Cind mai pe urma si-a adus aminte sa scoata si vin pentru Vlad al ei si a Iasat cirnatul pe foe. In vro zi s-a dus Vlad la lucru. — Iar zicea turcu: — Pazam calu meu calea jumatate ajungea morariu pina 1-ajung de graba. ca sa nu mearga pe picioare baiatul nostru. sa friga si cirnatul. Scotind vin si-a adus aminte ca este cirnatul pe foe si poate-1 ia te pomeni Grivei A lasat slavina deschisa sa cure vinul si-a dat fuga sa ia cirnatul. dupa ce a plecat Vlad. degraba e Atunci de graba ostanita. ca vedea ca ie in scurt. Cind intra in casa vinul cursese tot. da vinul cura. Cind colo. Vlad a dus-o bine fiindca o ajutau parintii. ia mai de graba sa-1 ajungi. Dar dinsul se umplea el si sa facea bas ca morariu. vazu ca e pacalit. Iar zicea morariu: Ce bani sint aia. sa vii cu demincarea la mine. a luat sacul si a cutrupit vinul risipind faina sa nu se mai vada. la plug. pe la Dar dinsu incaleca calu si mai la opinte ! fugea. ha. sau Glad.

I-a multamit omul altul. Si el 1-a intrebat — Ce faci. Si ea i-a pus in pod. Mai oameni. ma. da-ne melcisorii. Vlade. — a Ma. ia si nu pot sa bag lumina-n si ei. il inchidea. ma omule? ma. Da Ainjurat-o. la oale si straichini Nu. ? — Pe toti ! — in el Aoleu.a chinuit-o si a plecat si da peste un barbat. a treia zi. linguri. Cind vine sara Vlad. a treia zi tree tigancile. il deschidea. pe rind injghebati la loc I-au multamit lui Vlad ca n-au spart casa si pleca el mai departe. ca ma omoara Vlad. iar — — ma si Ce faci. ii arata: — Ce Uite. si iote caznesc s-o bag cu sacul. si afara. s-a dus sa-1 dezgroape si sa-si vada copilul da n-a nimerit sa sape decit alaturea si a dat pieste un ulcior cu galbeni. Bine. fa. merge si da car in casa. sa le vinda. iar a mai facut nebuna ceva — Catrino. polita si cuiele cu oale si pe urma ce a mai ramas a pus pe gard in pari pina a terminat oalele. a batut-o. rudaresele laiatale cu oale. Si i-au dat. omule? — Ma muncesc sa arunc nucile-n pod. ce-ai facut. un — — — Ce faceti. niste melcisori. ulciorul plin cu galbini. cu oalele — A Vlade. n-am dat faina. — Adu banita. il injghebasa si sa caznea sa-1 scoata afara topoarale sa farime paretele si sa scoata carul. Iaca. — Cum o sa le arunci. si pod. straichini. a umplut-o cu nuci a suit-o-n — Ba. da gasii un ulcior si i 1-a aratat. lumea Merge el cit merge arunca nuci cu furca-n pod. gardurile pline cu oale. cu topoarale? Sa faramam paretele. — Ai o banita? — Am. Luasa si el a pornit mai departe. Da pe melcisori dati ? Adu. facusa piste un pe usa. fratioare. sa nacajea si sa omo- ra degeaba.nu asa. mare lucru. am — Pe toti. cura apa de pe el si nucile nu le putea arunca. . desfaceti o roata pe urma il ! alta. Ele au luat banii si au tuns-o. nimica. a zis: — A — — — — — ! ! A — Ei. punei-i in pod. ca toata viata — 262 Mai nu puteam baga lumina in bordei. merge el. omu lui Dumnezau. mai. dumnezaii matii alba. melcisori i sa-i vedem Catrina le-a adus melcisorii. fa. fratioare. Ai. Da ea ce-a facut? impodobit ogeacul. Gasi pe unul care facuse un bordei in pamint si tinea an sac deschis. doua. fa.! : A doua. bine ca venisi. Vladule? Aaa. bine ca venisi ca eu nu le mai furseam. eu nu gasii copilul. fa ! 5 dat melcisorii. cu furca. fa. Sara cind a venit Vlad. iti dam toate oalele. iau. pe rind. am facut un bordei asa. in bordei si tot asa. a vazut maidanul. ca sa scoatem carul. daca dau faina. sint astea. I-a adus banita. nu da toporul incoa' ! A spart in bordei a facut un geam intrat lumina.

da al de doi. Ma due. si pornira sa intrebe mosii ai batrini. a luat mincare la ea. cam putin invatat si spusa la asta intrebare: Omul al insamnat are samnul asa e chel in cap. altu e ciung. Si — ! POVESTEA LU CHELU CU A TAINII A de la fost doi frati care crescusa aia cind sa insurara. acuma du-te la cimp la secerat. voiau amindoi la o rnuma si un multe povesti si s-aude vorba de a povestit ca trai. vesalii. Copiii crestea mult bine. ajunge ginerile cu mireasa bordei: ginerile mai mic. ca cineva. Ajunsa acolo. om in casa. sa ivi un om. Catrina — Pai Catrina e acasa. ce faceti? li taiem picioarili ca sa intre-n casa. or e facut pe dos din doi frati. Si atuncea a zis: Catrino. pe ce sa cunoaste omul al insemnat? Aci pe loc. Pe urma dupa ce a mincat a zis Ce sa fac eu sa secer. bun batrin omul care e insamnat Dumnezeu nu e norocos si bun de Intr-o casa de oameni. tata. bre. — : Asa la unu ii darui Dumnezau doi copii: al dintii fu chel pe cap. aspru la vorba. cioc. Ce sa fac eu acusi. Ce cati asa — Da-mi. Catrina e acasa culcata ! tirziu ? ! ea pe urma a zis: Daca s-a culcat Catrina in casa. s-a culcat. ca eria facuta pe masura alor mici. Ea s-a bucurat. bucuros ca a dat peste alti oameni mai prosti ca ea. a sarit Stati. Omu pusasa gindu pe-al mic copil sa-1 opreasca la el. de au ramas amindoi pe vecie impreuna. Atuncea Vlad s-a intors inapoi la Catrina lui. a zis Dumnezau sa avem si noi om inalt in casa. ma due. Cind sa intre in bordei mireasa nu putea ca mergea dreapta si sa lovea cu pieptul in usa. nunti. fratii sa duceau pe la ori. cioc Cine e ? ! A durmit si s-a sculat sara. Vlade. Vlad a pus cuiul la casa si s-a — — — Eu. cind sa facu n-avu nici un samn pe el. Pai daca nu intra-n casa? Vlad a luat-o de cap. altu e schiop. or sa dorm o tira? la — — — — ! ! — — — — — la sa dorm la ! aer curat culcat. ca eu sint Catrina — Nu frate. ori e chior. Da peste o nunta. nu. dar mireasa mai inalta. da pe Chelu sa-1 dea ginere in casa. ori sa maninc? la sa mininc intii. Nuntasii zic: Ei vezi. Pe vremea din 1-ai batrini vreme de demult. Vladule. Ea vine si bate: Cioc. a aplecat-o si de citeva ori a bagat-o si a scos-o din bordei. da sa-i taiem picioarele ca sa intre-n casa Da el vazind. pina s-a obisnuit. ca o troaca alba in gradina. 263 . intii sa secer. ama chelu ieria mult neintales.! : : A plecat Vlad mai departe. eu cine sint ? Poate eu nu sint Catrina Pe urma i-a venit lui Vlad mila de ea si i-a dat drumul in casa. Vlade. zicea in sinea ei.

si spunea ca din oasali lui Tufica a crescut ciresu. Tufica-ncolo. ca poate asa i-o fi fost lui scris. n-avea nima-n sat nacazurile lor. Chelule. ca intr-o iarna mergind dupa lemne la padure. — Bre. Venisa o primavara timpurie. pina ce ajunsa copilu de vreo trei anisori.. Tufica-ncoa'. de doi ani. copiii cind treceau cu vitele vara mincau cirese din ciresu lui Chelu. sa injure ca nu-i trebuie lui mohvda. Tufica. Taina dete furis o troaca de apa la aha muiere. s-a pus cu oticu pe muiere si a omorit-o in batai: — Na. sa-i dea de suflet si-i dete pe Chelu. zisa muierea. el tine coarnele plugului. ca nu-i placea numele. o chema Taina. Venira turcii si-1 luara pe baiat la birul singelui. sa-1 faca ienicer. De aia muierea cu om rau petrece ca vulpea in pustiu. nu-1 mai boteza. ca-i zicem noi Tufica. Da lasa copilu. sa nu te mai gindesti la Dumnezeu si la pui pe cheltuiala. cind a fugi pin tufa dupa capre. ieseau aburii. zburau ciocirliile in cer. botezuri. pina la anul crescu acolo un cires mindru. Cind colo. sa ai grije de copii. da Chelu nu ere dea in Dumnezeu. ii facu mohvda si-i pusa numele la copii in molivda Umcea. mergea ghebejit numai sa nu-i iese muierea la fintina s-o vada oamenii pe drum. cind a crescut fata mai mare. sa botezam copilu ca-1 maninca lupu. iar Chelu cu Taina pe deal la arat. lasa fire-ai a dracului copilu si nu mai crede in popi. 51 ia o boala si moare nebotezat copilu. i-a spart burta si 1-a mincat. Taina zice lu Chelu sa sa duca cu o troaca la popa sa faca molivda. sa dusa la popa. care n-aveau copii la tineretea lor ce n-a avut copii. Chelule.: omu In satu ala eria un om cu o muiere. veni la omu ce avu doi copii si-i ceru un copii. Chelu porni sa blastame. s-a pierdut in padure si a dat peste el un lup. Lo oasali copilului si le ingropa in capul locului. Cind a venit muierea din padure. Da de Chelu iar nu s-a ales nimic. Traiau Taina cu Chelu tare amarit si greu. Tufica a intrat in tufa. Chelu cum o auzi se minie foe Aaa cum tu inca mai crezi in prostiile popilor si ale balelor ? Se pusa cu oticu pe biata Taina il facu capul dumicat cu oticu si o arunca in tufa s-o manince lupii. 1-au incohit lupii si 1-au mincat. ii dete Dumnezeu rod si facu un copii. in casa lui. Nici la ora-n sat n-o lasa. asa ca ramasa copilu nebotezat si-i zisera Tufica. sa-1 manince-n tufa lupii pentru ca 1-ai botezat fara popa. — ! sa ma ma NEGEL IENICERU Era o fameie vaduva care avea o fata si un baiat: baiatul eria mai mare mai mica. Nu-1 lasa sa boteze copilu ca-i eria frica sa nu sa uite popa la ea ca e muiere frumoasa. da au uitat de Tufica. i-a adus in poala opregului oasali bietului Tufica. i-a povestit cum si fata 264 . Sa ducea el cu galetile la apa in marginea satului. lo o fata saraca. — Chelu-i zice: Cind a vazut Chelu. Taina ie fata saraca n-are incotro. ara pina sara. — Lasa. na. Muma-sa plingea si amarita cum eria. Da Chelu fu baiat de insurat si sa-nsura. erau inca calde. ea cu vacile de coarne si ara. Taina asa a zis ca un copii are si s-a gresit si cu troaca si botezu lu popa.

iar ei i-a dat bani. unu din oameni zisa la ailanti asa: — Stati ca. Da el a tras la o casa de romani. vede o vidra iesind afara din apa. sa duce la fteara pescariului si a ridicat cracu in sus si besi: pirt in fteara. iara le aseaza bine frumos si sa raseste sa le pazasca. Ala ce a zis stati in loc. prinzind peste. Ftearali sa inchisa. ftearali inchisa. sa sa araneasca si el. Yidra ce sa faca? Se duce el acasa si ia o pareche de fteara si le pune in urma vidrei in marginea apii si dimineata pescariul se scoala si sa duce sa vada ftearali ce a prins. venind drept catra ftearali lui. a murit ea plinge. I-a mustrat. — Fata s-a zauitat si a vazut. Oamenii care stau in loc. Dar in sat nu eria nima. — Tata ai? — N-am tata — Muma ai ? — N-am muma. n-are incotro. zice: — Nu inchidea ftearali omului. Cind fu in varsatul zorilor. fiinca avea un negel in crestetul capului. fata. Crescu ea gogea mare. iar el ca ienicer s-a dus la sultan sa-i duca birurile. In sara alanta. Muri muma-sa si pe fata o luara niste unchi si o crescura. Fata s-a dus. cerut el sa-i aduca omul si fata. Da frati-su avea un negel in cresteru capului. doar acuma vo prindea. Intr-o zi. cind oamenii ajunsa la ftearali. — Da frati ai avut ? — Muma spunea ca am avut eu un frate si si si 1-au luat turcii ieniceri si spunea muma ca 1-a chemat Negel. s-a dus pe margine la o apa sa prinda peste si mergind pe marginea apei. ce a prins si vazu iara ftearali inchisa. In sara a de trii. avea insa obiceiul turcesc. da baiatul a crescut si el mare si a ajuns birnicul imparatului si tara turceasca 1-a trimis in Tara Romaneasca sastringa banii de pe tribut pentru sultan. Pescarul s-a gindit s-o prinda. colea in drumul nostru unu a pus ftearali in poteca noastra. dracii apoi ii spusa 1-al ce besi ! 265 . Atunci el si-a dat seama ca despre el era vorba si a zis: Fata. omul sa raseste. da ea plinge cu hohote. pescarul iara le aseza. top fugisera pin paduri si nima nu-si da fata ! Se gindira ei mosnegii satului s-o dea pe fata aia saraca. iar sa duce sa vada ftearali. Cind veni la fteara. omul sa sui intr-un lemn stolos si pazaste ftearali. lasa sa prinda si el ceva. o fi vun sarac.! 1-au luat turcii pe fratele ei sa-1 faca ienicer. ! POVESTE DESPRE UN PESCAR DUPA PESTE A fost un om care s-a zanimit in toata ziua dupa peste. Da cind a vazut-o el a zis: Amarita asta de ce-o fi venit? Cine te-a trimis. Da oamenii ce a stat in loc. a inzestrat-o ca sa se marite in Tara Romaneasca. ei nu m-au lasat. omul sa scoala de noapte. uita-te in capul meu si vezi ca eu am un negel in cap. ca in fiecare sara sa-i dea mincare si cite-o fata mare de petrecere. La mijlocul noptii aude din lemn o gura mare de oameni. era fratele ei A chemat el pe unchii care au dat-o pe fata sa petreaca impreuna cu ea si le-a spus cine este el. Vorbind ei. sa vii? A — — Pai chinejii satului. care-i deschide ftearali Pina acuma de trii ori. — Da cum a murit ? — Muma a murit.

asa sa stie omul care a pus ftearali sa faca un butuc de lemn paducel negru si sa-1 puna sub fteara sa vezi cum te prinde in fteara pe tine. omul sa zica. daca — O sa te bata o data. Omul care asculta din lemn cum spusa dracul ca sa poata sa-1 prinda pe al inchide Omul ftearali. Mai la urma pastorita mai stelele cerului facliile. iar Apoi se jurara pe sfinta luna ca se vor purta cu credinta unul fata de altul. care fu prins de picior. Pusa negru si pleca la reca sa puna pusa butucul de paducel pe pamint aseza ftearali pe butuc ftearali . Omul lua ftearali si pleca acasa cu ele. ca odata m-am facut Dracul. Omul care pazea din lemn tot vede si aude ce zic ailant draci. ama mine. moare io il rog sa dea incodata. stie ce-1 adasta. 266 . Si iaca-asa. iaca iar vin dracii gomoind drept si in catra fteara. ca e buna de leac. gras si fumeaza tutun. besi: pirt in fetara. ca om supus oacatelor. Dracul sa umfla. dete Dumnezeu ca sc-ntilnira. de demult un cioban si o ciobanita s-au suit cu oile la munte s-au pierdut unul de altul. da dracul mai adasta sa mai dea o data. ce le nazari prin Sa faca nunta pe virful muntelui. La o vreme aminata. brazii si paltinii sa le fie nuntasii. ! neincrezatoare ii zise barbatului sau. Da in fteara sede prins un drac marc.: ! ! in fteara. facut Ama sa m-am frearali. Dracul zice: Mai da-i o data. da noi ne ducem. dupa ce crescura mai gata de casatorit. Mare pe minte. de-te o data tare in dracul. ce ai catat ti-ai gasit. dracul plesni in fteara. sa nu cake juramintul. ridica prins Sezi tu aicea. io rabd. cind ajunsa inchida iara cracu mult sus. nu mai da. Dracul — Da ce sa-mi faca. viul cu mortul Fiecare saruta pamintul si cutitul. care paza ftearali sa cobori din lemn si cu un toporas facu la lumina zilei un bun ciumag si veni la fteara. ftearali sare in sus si-1 apuca pe dracul de picior. si sa sui iar sa dusa acasa. le-a fost bucuria gasindu-se si dupa ani de zile cutreierind cu turmele plaiuri nevazute nestiute. iara dracul sa alege ! din ailant vine sa ftearali. da de-o da de doua ori. iar de va muri unul din ei si va uidi altul. Ailanti draci vazura cum il prinsa ftearali pe alesu de picior. stie a — dat sa dea. facu butuc de paducel ftearali. Dracii zice 1-al la fteara. apoi isi jurara credinta. sa se ingroape deodata. ama omul stia. sa facu tot cenusa si omu lo toata cenusa si o imparti. FRAJI DE CRUCE si Cindva. dupa ce n-a dat de doua ori omul in ei. Omul veni mult aproape cu ciumagu. in lemn sa pazasca iel Sezind in lemn omul. Omul ridica odata sus ciumagul. — Daca da Odata in spune ma prinde? el. — de picior: Omul — Omul — Am zice: dat o data. intr-o zi cu soare.

caci unul fara altul nu pot trai. Mersera ei ce mersera si intr-o zi cu soare detera de lume si lumina. eu am s-o scol si pe ea din morminti. o cremene si o lumina zicindu-i: — 267 . Parintii le facura nunta mare si frumoasa de se duse vestea peste dealuri si vai. Linga grcapa ramasera strajerii sa traga deloc pamintul de pe cioban ca stiau ca e inmormintat de viu. Si asa se culca pastorul viu linga pastorita moarta. si — — — — Intr-o noapte iesi Maica Precista in cale spunindu-i ciobanitei sa mearga pe dira de luna si stele pina iese la luminis. daca ai tu atita credinta in muierea ta. Tot natu-i fericea ca se iubesc si au turme de mioare ca nimeni altii. ce il facea sa moara cu zile. ca sa aibe si el loc. tata-su si neamurile toate in zadar incercau sa-1 opreasca de la acest pas necugetat. daca tu asa doresti. Tata-su pusa un ulei ca sa aibe cu socul rasuflatoare. zise omul. Parintii se sfatuira cu groparii si lemnarii sa-i lase o deschizatura iar si sa asculte strejerii daca tipa si cere In chipul asta cei mai intelepti socoteau sa-1 scape de la o pieire sigura. iar juramintul pentru el este lege.Asculta. De ce n-ar muri deodata decit mai tirziu. precum le-a fost juramintul. ori silit in prapastie. Mai apoi. gata sa moara de viu. si el viu. vazuse I se facu mila visa ca a venit la el un mos cu barba alba pina-n briu si 1-a-ntrebat ce cauta el in groapa cu moarta? Iar el i-a povestit mosului ca s-au luat din dragoste si s-au jurat asa sa faca. precum el vede. Nunta a tinut o luna si inca o saptamina si mai o zi. iar mai la urma si de satul lor. Lumea sta cernita din crestet pina-n glezne. Se ceru lemnarilor sa faca leaganul mai lat. ca sa vezi si tu vreodata ce credinta arc si ea in tine. mosu i-a scris pe marginea leaganuiui o scrisoare pe care a impaturit-o-n patru. Ea moarta. Peste noapte Dumnezeu de sus priveste pe pamint si vede toata lumea la rostu ei. prin inima unui soc sa-i vie de afara aer ajutor. iar carnea sa i-o manince vulturii. De bucurie ca cei pierduti si socotiti ca morti pentru totdeauna. Bine. dar daca unul dintre noi va gresi minat de diavol. Bietul barbat degeaba se batea cu pumnii in cap si isi jumulea parul ca muierea lui murise pentru totdeauna. Baiatul adormit precum era. iar pastorul care-si iubea ca un nebun sotia adormi dus linga ea in fundul pamintuiui. de acolo din virf sa se arunce singur. Mama-sa. Groparii trasera pamintul. Dar nu era chip nimeni sa-1 induplece de la horarirea luata caci juramintul fiind sfint pina la urma duce tot la moarte. ca asa s-au jurat ei cind i-a cununat brazii si paltinii din munte. ma omule. Pe la o vreme in ciobanita dete o boala grea care o dobori si in scurta vreme muri. numai un om viu sta in mormint cu sotia moarta in brata si plinge Ce sa faca el acuma ? Asa ceva nu mai si suspina de ti se rupe inima nu alta si scobori jos pe pamint. Eu zic sa nu fie pedepsit de Dumnezeu si vezi tu muntele acela ce-si inalta piscul spre bolta cereasca. Da el in groapa o ia pe sotia sa in brata si adoarme dus. mai baiete. apoi i-a dat un amnar. cum sa fie pedepsit? Sa fie pedepsit de Dumnezeu. facind pacat va calca juramintul. ! i Atunci mosul i-ar fi zis: Bine. muiere. isi da el cu planurile lesinat pe trupul rece al iubitei sotii. au inviat. asa sa fie de la mine si de la Dumnezeu si plecara in nestire cu turmele de oi pe steiuri depiatrasi codri fara margini.

asa cum il sfatuise Dumnezeu in vis. Aici este frumos si aici este de trait ii zise muierea pastorului. negustorul tragea sa moara otravit. rachiu. se gindi ca nu se cade pentru un purece sa arunci patura pe foe. Dupa ce citi de trei ori. insa el ramine linga sotia sa. Si asa ea in citeva zile dete cinstea pe rusine. Cind a vazut el una ca asta. cind se vede cu lumina aprinsa in groapa zbiara ca din gura de sarpe. cum il aud. Ce sa faca acuma? Mulse lapte de la mioarele sale si-i slobozi cu sila pe gura pina ce 1-a-nviat pe bietul si nefericitul negustor. iasca. In clipa zborul mai la urma soptind amin amin amin mosul ii trage o palma zdravana baiatului si moartei. Nu le-a trebuit multa chibzuinta ca s-au apucat si au deschis in mijlocul orasului o cafenea. insa oameni sint pupini. asa cum s-a jurat tinguindu-se peste trupul ei rece ca gheata. La or cafea si fie cafenea. trei ori scrisoarea. 268 . cu treaba. Isi aminti de vorbele mosului spuse in vis. un amnar si o lumina. iar pe muiere a lasat-o acasa. iar sopul ii ramase trintit jos cu spume la gura. Ea lua banii toti strinsi de omul ei cu truda mare si pleca in lume cu ibomnicul. ii toarna otrava in paharul cu vin si-1 omoara pe barbatul ei eel bun si credincios care se ingropase de viu pentru dragostea ce i-o purta. il dezgroapa si vreau sa-1 ia acasa. : ! ! ! isi pleaca in cer. Merse el cit merse si osteni. si-a luat lumea-n cap punindu-si in sin cartea. sa citesti aia. Insa la coliba parinteasca nu era chip sa se mai intoarca. iar mai apoi incepu sa citeasca din cartea lasata. deck al Trecuse gogea vreme cind negustorul nostru porni prin sate dupa tocmit beutura. nevasta-sa se scula. Da-n vremea aia s-a potrivit sa treaca un cioban cu oile pe alaturi de cetate si ce-i da lui in gind sa se uite pe fereastra in cafenea. trag pamintul in graba mare. Asa s-a-ntimplat ca de data asta vazindu-se cu capul pe umeri. mirare mare. fie fara treaba.— de ia De si indata ce te vei destepta din acest vis aprinzi lumina. praful cafenelei este calcat mai des bisericii. Qnd colo. mai frauoare ! ii zise ostasul. iar lume este multa. Dar cum fiecare este stapin pe capul lui. Aprinse cu amnarul iasca si lumina. Pentru cei ai casei si lume. Baiatul. cremenea si lumina. Omul sa aibe rabdare. Strajerii. Ofiprul incepu sa umble cu momele impanindu-i capul cu fel de fel de lucruri rele si viclene.mai tare ca la caprele rasfirate pe ogasegata sa speriepe sotia sa multiubita. Cind baga mina-n sin da de o carte. Mare le fu bucuria tinerilor si Dumnezeu din cer isi sterse lacrimile. Merse el dupa butii de rachiu si se cam zabovi. bea vin. Se oprira deci aci. ca la orice birt: vine lume de tot neamul. gindindu-se de ce lucru sa se apuce pentru a putea trai. Asa mersera ei zile si saptamini pina ce ajunsera intr-o cetate mare cu ziduri inalte albe si scaldate in razele soarelui. nu i-a venit sa creada ca timpul pe toate le schimba in lume si se schimba si iubita lui nevasta. In cale il ajunse — un Buna soldat: calea. ei erau morti si astfel o pornira in lume sa-si gaseasca norocul. ca tot ce face timpul tot el este si eel ce desface. ostaniti si sleiti de vlaga. Ca sa ramina cu ofiprul. amnarul. Dar muierea lui glumeata din fire s-a luat cu un ofipr tinar si frumos si s-au iubit.

il scuipa si-1 blestema pentru faradelegile sale. Gendarii ii gasira sabia ostasului minjita cu singe. din oras in oras. macar ca o slujea din zori pina-n scapatat de soare. Mersera ei din cazarma-n cazarma. Mai la urma judecata era facuta sa fie spinzurat. de aceea isi puse in gind sa se faca frate de cruce cu ostasul. 269 . numai sa scape de el. Si cum tot patitul este priceput. Spalind-o el pe picioare. intr-o sara ce-i veni muierii pe chelie. nu statu mult pe ginduri si intr-o noapte ii fura pe cind dormea sabia din teaca. L-a mirat ca acest soldat pe unde trece nu lasa urme pirjolind pamintul ce nu este al sau. Dar muierea lui nu l-a cunoscut. $i asa bietul om isi astepta osinda cea nedreapta Bietul sta in om numai sa recunoasca tari ca sa nu mai scape cu viata. sa-i dea pe amindoi ordonanta la vreun ofitir blestemat. sa-1 vada lumea si |ara ca nimeni sa nu mai faca ce-a facut el. sa-1 puna pe ostas s-o spele pe picioare. ! — apa pina-n briu. fu dus sa-si sape singur groapa. om judecat si cu scaun la cap. Da el tinea una si buna ca n-a omorit fata. Dupa o asa de mare isprava ii puse in teaca sabia si se prefacu vicleana ca doarme. Asa se petrecura lucrurile mergind el cu ostasul in iume sa-si gasasca un capatii. fata de altii. Cind colo. De acum omul avea in ostas ortac si astepta de la el sa-i vada patimile de ostas ca unui adevarat frate de cruce pastrator de juramint ori asteptator de moarte. ci era cumpanit. Ce sa-i faca ea acuma ? Sa-1 omoare. doar o spune adevarul. taind-o la git pe tinara fetita. numai ca nu lesina de frica vazind dovada ca banuiala ei se adeverise. Calaii insa il cercetau si-1 rasucea. supsera singele unul de la altul. doar. nici la minuitul spatiei si scutului cum era pe acea vreme indepartata. fiindca i se parea ca este mai zburdat. $i cum era slaba de minte. lucru zis si facut. Cateaua varsa venin si turba de minie nestiind cum sa-i faca facerea curmindu-i firul vietii. ca nu se pricepeau nici la teorie. Multimea il privea ingrozit5. Ce sa faca insa plotonierul cu ei in front. Soldatul scoase spada. inainte de a pleca ferecat cu lanturi intii Mai pe cea lume. ori sa-1 bage la robie pe vesnicie. Gendarii nu fratele sau si sa-si faca vrura. cu broaste si serpi. pe toti ii asculta si pe putini ii credea. pina aflara unde este ofiterul care i-a furat nevasta si cerura sa fie primiti amindoi in oastea imparateasca. ca cica zor nevoie.Multumesc dumitale raspunse nefericitul om. baga el de seama ca soldatul era om de omenie si cumsecade. nu stiu cum se face ca-i cade caciula jos si ofitereasa care-1 asemuia cu fostul ei barbat. care-i povesti trista intimplare cu muierea lui mergind impreuna. Veni un calugar barbos cu o carte-n mina sa-i ceteasca rugaciuni inainte de moarte. il legara-n lanturi si zdup cu el la temnita cea neagra. apoi isi jurara credinta pina la moarte. taie in cruce pe bratul sau si al fratelui sau. curat si mai scuturat. insa el nu primi. Avind ea si o fetiscana in casa isi facu planul s-o omoare zicind gendarilor ca soldatul a ucis-o de gelos ce era. flamind si biciuit fapta ce o facuse. Ofitirul care-i luase muierea il ceru chiar pe acest nou ostas intrat volintir. porunci sa fie adus numaidecit dupa obiceiul stramosesc iertaciune. Dimineata ea rascula mahalaua tinguindu-se ca tilharii i-au ucis fata din casa de au lasat-o saraca. Din vorba-n vorba. dar auzind imparatul. iar mai apoi in mijlocul orasului i s-a ridicat spinzuratoarea. el are un frate ostas de la care vrea sa-si ceara iertare si sa-si ia ca toata lumea ramas bun.

unde-o da peste oameni. numai ca de rautatea lumii trebuie sa piece undeva departe. 1-a crezut ca este ori vreunul care umbla cu inselatorii ori ca are in fata vrun nebun. pe cind eel de omenie. rupt si gol. innebuniti de durere era cit pe-aci sa le crape fierea-n ei de bucurie. sa-ti fie marite-mparate ginere. Ce sa faca el acum? Sa bata la portile imparatesti ca sa-1 primeasca cinstitul de-mparat. A colindat el in lungis si-n curmezis cetati. resti — — Imparatii care venira din toate colturile pamintului se impotrivira zicind se face un imparat sa-si dea fata dupa un cioban nating. Dar in oras vilva mare ca se astepta imparatul eel mic si ca era ziua de osindit la moarte a fratelui de cruce al micului imparat. fata imparatului a inviat Cind i-a calcat pragul imparatului cu fiica-sa de mina. ziceau mai marii preotilor. iar el in loc de toale plugacapata toale-mparatesti. Insa batrinul imparat ii linisti spunindu-le ca se cuvine sa-§i dea fiica dupa un intelept. Na cartea asta. sarmanul tata si mama. caci asa a fost scris ca un om de rind. Ce se mai intimplase? Fratele sau de cruce afla chiar din gura lui nevasta-sa ca ea 270 . Ce ceri. sa ti sa faca aia ti se va da si face. Noaptea s-au dus si 1-au ingropat ca pe un hoit de cal la o margine de drum. Au pus ei la trasura opt telegari albi ca spuma de mare si au luat tara in lungis da si-n curmezis pina ce au dat de orasul unde era nevasta lui cea necredincioasa cu ofitiru. il vazu fratele sau de cruce. Dar el nu s-a lasat pina ce noaptea pe furis a dezgropat-o pe fiica-mparatului in timp ce strajile plecasera dupa beutura si citind din acea carte frumoasa de trei ori. iar tinerii plecara prin imparatie sa se plimbe si sa-si cunoasca orasele si oamenii biruieste pace aduce. stii tu cind ti-am povestit — Am priceput tot. amnarul. iar pe frate-su 1-au spinzurat in amiaza mare. Si dus a fost. dar nicaieri nu si-a gasit un capatii. baiete. orase si sate. frate-meu si cred ca o sa ne vedem in curind. Dar nefericitul om i-a spus fratelui sau de cruce ca are sa-i scrie si o sa-1 cate. Vracii si doctorii chemati din toate colturile lumii n-au avut ce-i face asa ca la palatele mari imparatesti era multa tinguire. caci infeleptul ca nu cu tacerea pe orice nebun si tot inteleptul la norod multa liniste si lipsit de minte numai tulburare si necazuri.! ! Cum de mila tale. a zis fratele sau de cruce stergindu-si lacramile si tucindu-1 pentru cea din urma oara. fara pic de cruce la cap. Sa-mi dai pe fiica-ta sa-mi fie sotie. caci nu i se cuvine tilharului dupa legea pamintului. iasca si lumina pe care mi le-a dat mosu ala. iasca si lumina si s-au despartit. Abia 1-a primit bietul imparat. caci n-o sa fie uns de Dumnezeu in domnie dupa moartea-mparatului. care auzind despre spusele sale. ca si asa nu-mi ajuta la nimic lacramile de la mine ca eu mor nevinovat. Numai tu sa afli narul iasca si lumina. Si-a luat indarat cartea. Si asa plecara toti imparatii de la nunta cu buzele umflate. a aprins cu am- — Nu lui. Dupa asta s-a facut o nunta mare si frumoasa. bocete si tristete. iar nu peste gloata fara minte si judecata. si a-si fringe miinile mai frate-meu. Gendarii si calaii 1-au impins in multume. Cind mai la urma afla ca de curind murise singura fecioara a imparatului. amnarul. incepu a plinge plinge. apoi i-a citit din acea carte sfinta de trei ori si fratele sau de cruce s-a pomenit din morti. Ostasul insa la mijlocul noptii s-a dus de 1-a dezgropat. alungat de multimea cea nejudecata.

e spion Sa stii ca daca e nevinovat dupa ce-1 veti spinzura eu am sa citesc dintr-o carte si va invia. vezi ca — spurcat si taler catorii nedrepti si fatarnici. el este un mare vinovat. Atunci imparatul facu semn sa-si faca treburile calaii si judecatorii cei pina ce fratele sau de cruce fu inaltat in streang macar ca striga ca este nevinovat. mai cu luare-aminte il recunoscu pe fratele sau de cruce intrebindu-1 daca se simte vinovat. Apoi se adresa multimii. Imparatul se apropie de ostas. e tradator de tara. Cind tocmai sa-i puie streangul la git calaul ostasului sosi imparatul cu imparateasa cea tinara. ca nici in ruptul capului un ostas nu avea crezamint la stapinire nici cit negru sub unghie. fiindca eel nevinovat a inviat. fratilor — Cind privi Capitane. Acum a venit vremea sa-i judecam noi pe adevaratii vinovati care nu trebuie iertati nici de catre imparati. zicindu-i: Stati. crezind ca acesta va iubi-o va necinsti si pe ofitir. e vinovat ostasul tau? vinovat. In zadar se ruga el sa fie crezut ca nu e spion. Imparatul aprinsa lumina si-i ceti la cap de trei ori acea rugaciune facatoare de minuni si ostasul se ridica din cosciug. dar in loc sa i se faca dreptate. ar merita sa i se taie capul cu satirul si a i se arunca la ciini. Acum rasuna glasul norodumi care vine cu inversunare nebiruita si putere neintilnita si cere moarte pentru tine si judeEi. ca nu e tradator si ca dimpotriva ofiterul si amanta lui sint necinstiti ca si cei ce cred in mmciunile lor. ca e cu judecata nu e cu lopata. eu sint fratele tau de cruce. De aceea. iar in locul lui in streang vei sta dumneata eel care-1 invinuiesti. Deci judeca bine daca vrei sa nu mori. cerindu-i sa-1 cheme pe ofitir sa puie capul in cinstiti si drepti — ! streang. ! zise tinarul imparat. spunindu-i Mai firtate. Atunci tinarul imparat il chema pe ofitir. caci cine e nevinovat va invia. si batrin cu barba pina-n glezne ingenunche in fata imparatului sarutindu-i picioarele ii zise: Un — Marite imparate. Lumea ramase uluita si inmarmurita ca in fata unei minuni nemaivazute. Mare Sa fii blind la toate. marite imparate. luminate. Pina und' se poate. iata-ma acuma ajuns ca imparat Am plecat in lume precum ne-a fest vorba sa te caut si in imparatia mea iaca am dat de tine chiar in ceasul eel bun. El s-a dus la marele judecator sa-i spuna despre omor. dind dusmanului secrete despre ostirea imparaa taiat-o si-1 teasca cu care se afla in stare de razboi. i se ridica spinzuratoarea. Slavite imparate. Da 1-ai rai da moarte ! 271 . judecatorii si gendarii il gasira dupa spusele ofiterului ca este tradator. ca sa scape de barbatul ei. capitane.: ! pe slujitoare. Este eel mai mare dusman al patriei si al — — — — E neamului. Dar ostasul ii povesti intreaga intimplare cu faradelegile de la casa ofiterului unde el ajunsese ordonanta. omul curat si nevinovat a inviat iar eel cu doua fete singur si-a sapat groapa ? lata ca vremea scoate la iveala si arata lumii minciunile. ce zici. Dupa ce muri il pusera in leagan bun pentru inmormintare.

Fratele eel mai mare zise la eel mijlocari: —O 272 . Dupa asta ea a inceput sa plinga. spunind ca n-are nimic pe suflet. iar mai apoi zicindu-le: Luap aminte ca frati sintem si se cuvine sa tragem invatatura ca numai acel om gaseste mai bine si mai frumos. vulturii sfisiindu-i resturile ramase din trupul ei eel blestemat. zise imparatul. omul sa judece cu capul si nu cu inima. iar credinta voastra sa n-o dati orisicui. daca nu-ti amintesti de juramintul dat fa{a de barbatul tau care s-a ingropat de viu o data cu tine si care te-a-nviat din morti. Dar fiindca-i anevoie a cunoaste ce altul gindeste. caci: Fetita frumoasa. ce sa fac5. Si-i arata semnul sabiei din crestet amintindu-i de omorul slujnicei. iar din virful cerului s-a prabusit in prapastie. ca sa-si afle piinea pentru gura si sa traiasca si ei ca toata lumea. Dar cind vru sa piece. Se gindira ei. De-aci pleca imparatul cu sotia sa. apoi o-ntreba daca nu cumva are si ea pe suflet vreun mare pacat si n-a calcat vreun juramint. Bine. N-avu juramint $i nici crezamint MOARA LU $EBAN Triiau odata intr-un saraci. cerindu-si iertare. Ce cinta pe fatl. El o chema pe sarmana femeie spunindu-i cuvinte de imbarbatare. Plecara toti trei si ajunsera in valea Caligioaiei la Orman Gripa. Poporul privi nedumerit si nauc. eu am sa-ti amintesc de toate. Atunci eel mai mare dintre frati zise: muma si fara tata. care apara pe eel nevinovat. Multimea privea la toate astea cu groaza si cu multumire. care ramasera de timpuriu se sucira. urmat de norodul fericit si multamit ca au dat peste un imparat drept si injelept. fratele de cruce. Imparatul i-a aratat piscul. Muierea infipse capul in pamint rusinata. ea s-a urcat ajutata de ostasi. — Insa imparatul i-a amintit ca ea a cerut ca eel ce va calca juramintul sa se arunce in prapastie din piscul muntelui cu virful infipt in cer. precum eu am facut la tineretele mele. caci orice tirg se sparge si tot inceputul are si sfirsitul. povesti trista intimplare. unde vom putea si unde vom nimerea. In mijlocul pietei fosta lui sotie isi stergea lacrimile sub picioarele ofiterului care atirna-n streang. §i asa veni vremea de se adeveri ca omul are mai multa credin|5 si virtute — decit muierea. ca asa sint oamenii supusi pacatelor.! Imparatul se ridica in seaua calului scoase sabia si porunci ostirii sa-i puie in streanguri pe judecatorii necinstiti si ofitirul mincinos. $i intorcindu-se imparatul catre norod. ce sa dreaga. ceru poporului sa mai stea ca mai este o judecata. Linga caprareata. sa cumpaniti mai intii si sa n-o dati porcilor. Cu iedupi-n brata. fara sat departat trei frati. sa ne ducem la lucru.

Peste noapte se abate din cale o vulpe. nedumerit. fiu la ! — — Vreau sa oaspe Si Bine. scoase maduva si zise: Eu plec ca am treaba. iar pe mine ma lasara adormit in padure. sla junghiem berbetili ca sa luam parali ceste? ceilalti frati raspunsera: "Ti si — Tunti sla junghiem ! Ficiorul le dadu suta de poli de aur. ! ii zise: la un iavore mare. intuneric bezna. cum se scula. ii raspunse un slujitor. se scula zicind: Daca e asa plec la bilincu de oi al lui Lugopci sa maninc o oaie stearpa Dupa — ! — si grasa. zise fratele eel mare: eel mai gras si bun Chisem berbecul ! — Atunci fatim fratre. sc due si vin. in moara parasita. 1-intreba pe fecior: Tiii. altii ieseau. $i se duse el Hai. sa-i iei maduva din cap si sa mergi cu ea la fata imparatului s-o lecude crasta. Vulpea. urda si pine. Ce era sa fac Sa vin sa ma adapostesc in moara. lapte. picurari. in cimpul de la Voinita. Cum intra in moara. eu dau tircoale pe linga garduri si mine la puici timpurii. eram trei frati si in timpul noptii fugira. flamind.: „Ce sa fugim". sa-1 mai ducem cu noi el ? si pe eel mic ! Nu vezi ca nu putem gasi de si lucru pentru noi. ce plinse. sa ma due eu s-o vad? — ! — — — 273 . incepeti de cinati. Intreba el pe slujitorii din fata portilor: Ce-i aicea? Vad lume care intra si iasa. intra in moara si stau la taifas. Ca sa nu-i fie frica. o porni in jos si ajunse la Moara lui $eban. dar mi-te de Mai bine sa-1 lasam adurmit in padure Cel mic. Atunci pacurarii cazura pe ginduri si se mirara ce vrea copilul cu berbecul Dupa ce se chibzuira. lupul moara ramase feciorul si — ! — — ! voi in asta-sara la bilincu. dar toti tristi. Va dau o suta de galbeni sa-1 jungheati ! ! pe lor Chisem. Sara se strinsera pacurarii pe linga foe si fiecare incepu sa pricajeasca cum se pricepe si cum il taie capul. este-n pod un tagircioc plin cu bani pitulat de hoti. iar in cocosul. unii intrau. Nu era nici o vietate. pacurarii taiara pe Chisem si-1 tiarsara. un lup si o ursoaica. vazu mare inghesuiala de ichimi. apoi pacurarul eel mare ii pofti la masa. unde numai dracii isi fac noaptea culcus ? Atunci ficiorul raspunse Uite. Copilul frinse capul la berbece. ramii ! ramase — — Avem cas. eu nu cinez zise feciorul. si ursoaica fugira care-ncotro dupa treburile lor. Atunci lupul. se sperie caci se vazu singur fara frati pe linga el. Veniti sa mincati Nu. Stau ciuci pe coada si se nacajeau ce ispravi au mai facut fiecare. Coapsera piine in cuptor. Du-te ia sacul de poli si mergi la bilincu Lugopci si cere-i sa-1 junghie pe Chisem berbecul. Ficiorule. ca s-o vindece numai pe fata de crasta si nu puteau. zicind iesti catre pacurari: cocosii. Fata imparatului e bolnava de crasta. Cind la poarta imparatului. Auzindu-1 sa ursoanea. in afara de un cocos pripasit prin asta moara parasita. se auzira in departare cintind He-hee maninc miere — si eu ma due Cind cit pot. Copilul lua paralele si fugi la bilincu Lugopci. Ce nu ma vor pe mine. Cocosul. un ficior aici Ce cauti. se crapa de ziua. intra in cosul morii si adurmi. copile. plinse amarnic. Mai intii vorbi vulpea: He-heee suratelor. mincati acuma la fata imparatului.

ca-mi lecuisi fata? Atunci copilul zise: Eu voi civa. sa vedem ce zice? Se dusera la stapin spusera ca cei doi calatori pling ca numai pe ei ii tin inchisi in odaie. nu spui. Si se sculara si se dusera la acel loc minunat cu lume multa. minca. Dimineata cum se scula fata. ! Yrem sa ne spui stina di unde rise. unde lumea venea. Fata sari-n sus ca iedul de bucurie si merse la scaunul lui tata-su de aur pe care sedea. Eram trei frati. nu raminem voem. unu luam cu noi. beti sa ghiti linga mine. — Nu si trebuie sa stiti Le raspunse fratele eel mic. eu il vreau de barbat Imparatul n-avu ce sa faca si marita fata dupa feciorul sarman. necajita si vesela ca aici toate pe degeaba se primesc. bea. Si-i ridica un han frumos. Stati. iar cin' sa fuga sa-i puneti in odaie si inchidep. zisera cei doi frati mai mari 274 . ce bacsis poftesti.: ! Mersera slujitorii de-i spusera imparatului ce vrea ficiornl. L-am parasit in valea Calagioaiei — — — Eu pe capul cit vreti sim frate cela mic ! ! Ei atuncea se mic si nu puteam nu stim ce si fasi? mirara. noi te omorim pe tine. Ficiorul intra in odaie. din popor. Vazind ei ca nu este cu dreptate. Atunci imparatul se mira si se gindi ce sa faca ? Cum o sa dea el fata dupa un copil sarac ? Fato. sa-mi fati un han in campu di Voinita linga un iavure mare si sa dau bacsis la lumea nevoiasa. sa bea si sa doarma si nimic sa nu plateasca. nu poci. zicindu-i: Tata. ei sa vina sa plonga la mine. sa afle cum s-a imbogatit frate-su: — Nu. Sa vina lumea sa manince. bea si doarma. Sa vie la mine-n odaie zise feciorul si izuiciorii ii adusera pe cei doi oameni. — — ! Ai. de unde atita bogatie era si lui. nici alta. sa ni dutim si noi zisera ei. fuge ne inchideti? — — — si nu plateste si numai pc noi si-i Sa-i spunem la cirbagoaia. dormea si fugea. poate ca el va face vreo minune. bea. ficior. da ista-i ficior sarman. fatim si asta raspunse imparatul multumit. cari vin sla dati sa manca. Feciorul. Insa dracu baga colacu. ca tot rastoarna carele cu coada. eu feciorul acesta voi sa-1 iau de barbat. minca. Atunci. Daca-i sarman din popor. se bea si se doarme de-a ficea. Asa si ei. Degeaba-si tine capul in poaleie ma-si. vazu fata. se plinsera la doi oameni — izuichiori Toata lumea vine. — Bine. scoase maduva.si tu vutia cesta. bautura si-i inchisera in odaie. Izuichiorii asa facura precum li se poruncise. era sanatoasa. auzira si fratii lui ca la cimpui de la Voinita se maninca. mincati. Pe urma-1 intreba pe ginere: Hei. ! sa-1 Di unde it? Noi im din Macedonia. Le adusera mincare. Sa intre si el Destui au intrat si nimic n-au facut. vazu cum vin pe drum ! — si le porunci la izuichiori: Ceia doi oameni. fara sa dea o para din buzunar. ca e rau de voi a spune adevarul. o unse pe cap si pe unde avea crasta. nici una. iar tu esti de vita impa- — ! — — — rateasca. ca si noi — Nu — De poci.

Mincam puichili. Leaga conii de pi mini di mi rup — La moara Cei doi frati se — Cum — — — — — Dar ! Eu Dar si lupule? tare rau zise lupul.! lui Seban le aflai parali. tu. suratelor. De vreti duceti-va sa dati derau. sculara si se dusera la moara lui Seban. pona mi di noua ani caut si nu mai gasesc hrana. cineva a ascultat si de atunci nu mai pica puichili dulci. Iar acum m-am invatat cu traiul rau ursoane. se saturara si veselira nevoie mare. prin pod si prin cos. cum traiesti? o intreba lupul. ca aflai cine asculta Se napustira peste cei doi frati salbaticiunile de-i mincara. Intrara in moara si ubidira ca sa afle banii si sa se imbogateasca ca si fratele eel mic. ! Caum statea Chisem berbece la si bilioncu zic ca o Lugopci oi sterpe mincam. ursoaica puse laba pe ei si zise: Stati. o duceam bine. Lupul o intreba pe lisita: o duci cu puichili? Cind era cocotu pi grinda. tu. mincam niare. la Iavoru din Voinita. Cind in cos. zise vulpea: voi nu stiti ca dracu zace-n inima prostului Sa stiti ca-n seara aceea. iar acuma na aflu nimica. Suratelor. ca asa a fost Pina nu era hanul de saturam — — cuma ! ! de cind lumea: Cine e cu mina lunga si Pierde ce are-n punga ! . due bine. la sa ubidim noi nu ne asculta si acum cineva Si plecara sa caute prin colturi. Peste noapte veni iar lisita. Ramasera acolo sa doarma peste noapte. lupul si ursoaica si incepura sa se plinga ca nu mai gasesc de mincare.

.

Ill BASME DESPRE ANIMALE .

.

! 279 . — Cumetre. apoi o privi induiosat de grija ce i-o poarta vulpea. cumatra vulpe. isi lingea singele de pe mustata si da din coada in semn de prietenie cu vulpea. stapini peste o padure mare si intunecoasa. Intr-o zi. insa niste cini ciobanesti il scarmanara bine.CUM A PACALIT VULPEA LUPUL Cica. mincase toate lighioanele codrilor si cit pe-aci eria sa-i vie de hac si cumetrei vulpe. Desara este nunta la un om bogat in sat si eu vreau cu viclesugurile mele in timp ce joaca ora sa le mincam toate somoldoacele din stome. jumulindu-i o parte din piele. S 1 "? eu am vazut ca au taiat numai boboci de-ai grasi. hai sa ne grabim. Lupul. pe cind lupii ai albi. cumetre Multamesc. sireata cum este de ! — — Buna felul ei. Lupul se simtia ingimfat si cind vulpea ii indruga verzi si uscate. si-mi voi infige cokii in orice vrajmas care nu-ti va da pace Tu-mi esti o adevarata prietena. laudindu-1 ca este ala voinica. Se apropie de lup si tremurind de frica ii zise: ! ziua. am auzit ca ai cazut la pat si tare m-am intristat. Pe acea vreme vietatile salbatice se adunau la sfat in luminisul codrilor si stateau de vorba. ii Cumetre. am sa-ti port la ! — ghici gindul si i-o lua inainte zicind: toata viata recunostinta. am venit si cu o veste buna si vreau sa-ti indulcesc inima. de aia ti-am adus un cotoi de gaina sa-ti mai vina puterile la loc. Dar vulpea. — Da-1 incoa mai fuga. facind planuri cui sa-i manince pielea. o vulpe si un lup. bine-ai venit la birlogul meu. incit pe loc inghiti hartanul. jupuit de carne cu bagare de sama de cumatra. noaptea. Si fu gata s-o sfisie pe vulpe de foamea ce-1 chinuia. dupa o iarna grea. daca prin istetimea ei nu cuteza sa-1 pacaleasca si sa-si lungeasca zilele Vulpea sa lingusea pe linga lup. Lupului ii lasa gura apa. adica maninca ce apuca fara de nici o judecata si dare de sama. abia apucase sa iese din birlog. asa cum iti place. apoi cu o laba se sterse pe la bot si raspunse: — Daca e vorba de boboci grasi. fioroasa si face dreptate in padure. ca vezi soarele este scapatat Abia acuma imi dau sama cit de buna esti cu mine. vulpea il auzi schincind prin tufani si vaitindu-se ca pe patul mortii. cind inca nu-si schimbase parul. lupul. vru sa fure o oaie. Asculta. zise lupul. iar din ochi ii scaparau schintei de foame. Abia tirindu-se la culcus. lihnit de foame. traia odata. iti spun o taina mare.

credea ca sint cini si nu-i alunga. s-a sters pe bot cu labuta si s-a dus la cumatrul lup: Bine. lupul si vulpea o pornira: Pitis. zis si facut se lipi de cosul casei simtind tot mai — bine mirosul de berbece si perisoare. Hei. — Din tuns. ca-mi vine sa lesin din miroasele txipturilor si este vremea sa ne cam grabim. De ajunsera-n Cornis ! Cind pe Cind pe furis. pitis. sa ma lasi singura sa ma bat cu o nunta intreaga? Vezi. cum auzi. sa poate una ca asta. cumetre. Cumetre. Prin alunis. ai putina rabdare numai aseaza-te propta si tine-te bine de cosul casei sa vad eu unde joaca hora si precum e rinduita mincarea ? Lupul cuprinse cu labele dinainte cosul. sus pe casa. coseri. Acuma erau aproape de cosul casei pe care se ridicau spre cer mirosurile ispititoare de bunatati. Pe linga foe. cos in oalele cu perisoare — Doamne fereste. Da-te putin mai jos. sa ne grabim otira ca simt cum ma apuca ametelile si vreau sa ma vad odata satul Bine frate. acuma este timpul sa vedem ce sa petrece in ogeacul casei. Cine-i vedea. nuntasii se sprijinira de spaima care incotro gindeau ca a inceput sa ploaie cu lupi. ieu te-am asteptat ca poate aimindoi dam o raita pin oalele si stomele nuntasilor. sa vedem ieste vrun cocos in oala ? Lupul se lasa putin in jos cu labele si cazu peste oale. eu zic asa ca mi s-a parut ca eu am aluneca nu tu m-ai impins. la ce te poti gindi. lasa — — — — — pe — Nu stiu. a insfacat o gaina din tipsie si dusa a fost in tufa. Lupul. apoi zise catre vulpe: Cumatra. care mai pline. care mai goale si in vatra focului un purcel. babe si muieri si ajunsera la casa cu nunta. prin gradini. ce pacat ca te-ai grabit si ai luat-o la sanatoasa in vizurina. nu e pacat de Dumnezau sa crezi t si ca eu sint in stare de o asa mirsevie? Eu care ma gindeam sa pornim si Sa nu mai noi ca boierii la agelic sa ne ierte si noua Dumnezau pacatele spui una ca asta ca ma arunc in vagauna asta de-mi fac de cap ! ! 280 . Si ca doi frati de cruce. Hai sa privim jos prin cosul casei. cumetre lup. cumatra vulpe. iar vulpea i se sui in circa si privi in jos. erau asezate numai oale cu carne. iar ora se juca de scaparau schintei din opincile nuntasilor. Stii ce e. sat Cam pe-nserat Ajunsera-n Se strecurara pe linga garduri. si sa fii cu bagare de sama sa faci tot ce voi eu ca doar ma stii cit de priceputa sint in viclesuguri si in$elatorii. te rog. Se pitulara prin spatele casei si poposira linga un sopron.! ! zice Sa mergem. Sa lingea pe bot si-i curgeau balele. Dupa ce a mincat gaina. cumetre. Se auzea cintecul lautarilor si ii imbia un mires de carne de oaie si pnrcel fript. numai stome cu carne de oi si berbeci. e minune mare pe linga foe. ocolis. Sarira pe sopronul scund si de aci hop. cumetre. stomele ale mari sa rasturnara. Vulpea daca a vazut s-a lasat incet in jos. zise vulpea. ca-i gura apa.

in drum a vazut cu A am sa fac nevestii din tine. Nici peste. pe lup. alelante vulpicele. O ia si o arunca vulpea care se prefacuse moarta. ia pestele de unde nu-i. nici vulpe. Pe drum. atunci sa vii sa te saturi din carnea si blana mea. — striga: — ! STAN FLUERATORUL fost odata un pescar pe care-1 chema Stan Fluieratorul. pusa coada-ntre picioare si isi vazu de meserie in codru. La aceste vorbe lupul ramase pe ginduri si vazind capra cu oasele iesite de slaba ce era. da jur ca n-am sa O sa facem minimi pe socacele CAPRA SI LUPUL Cica odata un lup s-a abatut pe linga o tirla si vazind niste capre gramadite culcate. a preSi-a inchipuit ca vulpea i-a facut-o si a chemat la ospat pe urs.! — Doamne. numai osul si pielea pe mine Lasa-ma — ! sa traiesc si sa ma hranesc bine. auzind acestea de frica ciobanului si de minie ca a fost pacalit de capra. ce facea negot peste. vulpe. Iar lupul s-a saturat: Sa nu strig acu ciobsnu. a zis lupului: Lupule. — Ce Isi zise: 281 . cind ma voi ingrasa. dar sa nu uiti cum te cheama si pleca lupul multumit ca la toamna va avea ceva gras de mincat. s-a repezit la una din margine. pe drum. cu toate bunatatile mai blana ! ! o vulpe moarta. 1-a adunat si dusa a fost in vizurina ei Cind Stan ajunge la tirg'. — — Sa ma strigi tare pe nume: „Pasarica" ! Lupul „Pasarico". mergind el cu o caruta de peste la tirg. speriata. asa mi-a venit mai cred ca esti sireata ca astea dupa iezi si gaini. Sa te-omoare cu toiagu ? Lupu. ii zise: pina la toamna — Bine. Intr-o zi. Ca eu. lasind caprele-n pace. apoi a sarit din caruta. a aruncat tot pestele in caruta. gatit un ospat mare. dupa patania din vara ii raspunsa: Pasarica mi-a zburat. draga. iesi grasuto sa te mine. cumatra. Ca sa se razbune pe vulpe. dar ! cum am sa pot eu ana ca tu esti aceea cu care ne-am inteles Bine. Capra. c£re dormeau in tirla lor. mie pe limba. uita-te ce slaba sint. caprita. ca sa scape. Veni timpul si se apropie de cirdul de capre. lupul sint Capra care se furisase in mijlccul celorlalte capre.

arici si alte jivine salbatice. in citeva clipe. va fi vai de pielea lui. ce-ai facut? Vulpea s-a pipait si ea la fund si a zis: Ei. va face blana din ea. Stan Fluieratorul ii simti. puiasa o vulpe vreo cinci pui. ca sa-si razbune pe vulpe. lupul. ARICIUL SI VULPEA Odata. Inainte si vulpea au venit. pe culmea unui deal acoperit cu vii si paduri de stejar. fiindca nu dormise — — — — statuse la pinda. Ceilalti arici se mai adunau la sfat. iepurele jos foi de lipan si a intins masa. ei au zis: Hai sa fugim sa nu ne vada Stan. omul nostru asternuse pe ce ursul. nebu- un arici. pe care Stan o jupui si pielea o facu blana. Dupa ce au adormit. a facut terci din tarite de griu si a turnat pe covor la fiecare la fund. eu am Lupul s-a pipait si el la ! murdarit covorul fund si a zis: Si eu. Intr-un tuns din apropiere. am murdarit covorul si m-am murdarit si pe mine. Dupa apoi i-a poftit sa se culce. cumatra vulpe. vulturi. fiindca erau si putin chercheliti. Stan Fluieratorul. ca n-ai fi dat doi bani pe el. Inainte. in luminisul padurii venira la casa vulpii: lupi. 282 . ce ai facut? Urechila spuse: Si eu. a zis catre lup: — — — Frate lup. frate lupule. frate ursule Atunci lupul intreba: Dar tu. Cel care peste noapte va murdari covoarele. ia puii de unde nu-s Ii mincara o droaie de arici. eu m-am murdarit si am murdarit covorul. Stan pune mina pe vulpe care nu putea fugi din pricina mestecaului. ca ne ia pielea si ne-o face cojoc. da asta sta deoparte si privea ca un filozof fara sa zica o vorba. chemind toate alele padurii sa vie sa vada napasta si sa se ospateze la pomana pe care o facea pentru sufletul puisorilor ei. se mai certau pentru cite o ghinda. pitulat pe dupa tufisuri. ursi. traia cuminte si sfiicios. iar la vulpe i-a legat de coada un mestecau. Cind s-au sculat sa fuga. care-si vedea de treburile lui. i-a ospatat bine si de culcare a facut cu ei un legamint. natici si indrazneti $i. ! de mama focului Vulpea s-aseza pe coada in fata cirtogului si de mila puilor sa pusa pe plins. Cind veni vulpea cu cocosul. Cind s-a trezit intii ursul. si matu mi-a iesit Atunci. Atunci iepurele a zis si el cStre vulpe: Dar tu. frate urechila. pindind vreun sarpe sa-i suceasca capul si era micut cit un ghem. asa si cum spusese cind o gasise pe drum. Cind au luat-o la fuga.! ! ! pe iepure si pe vulpe. Aricii dadura veste peste plai si prin vai si se ospatara cu puii vulpii in timp ce ea tinea cu tot dinadinsul sa-i vie la un cocos tantos de prin tarini de hac.

La buna vedere. ca de nenumarate ori le-am spus: stati ma dolofanilor pe linga cirtog. — Eu — Iti — Ba iti mincat unul intreg. numai sireata vulpe ridea pe sub mustata. ! ! — Tie dau intregul cocos. da incolo nici nu-mi pasa de ei Bine a facut cine i-a mincat. pe linga vulpe dornici sa se ospateze cu vulpea din ciolanele cocosului pe care vulpea il tinea in gura. Da focul sa-ncinta si cum sareau asa in nestire. cind o luasera razna prin cringuri lacomi dupa oratanii ! ! ! — Daca imbuce spunindu-i as sti cine le-a facut de petrecanie. incit toti se repezira la vulpe — Cumatra. 283 . voie daca-i asa sa facem o hora zdravana si sa ne veselim. cum nu se poate banui. sa ne veselim. rau. dati-mi iti ! Vai. Eu ma due dupa un tirsog. v-am chemat sa va ospatati la pomana puisorilor mei. — Suratelor. suratelor si s-aveti cale usoara zise vulpea. ca vad ca ati capatat aripi si ati prins gust la carnea de gaina? De aia zic. eu am mincat jumatate dintr-un — "fie dau din cocos zise vulpea. La un timp vulpea se vazu jucind singura fiindca toate alele isi sugeau singele ce le cura din labe. le-as da cocosul asta intreg sa-1 Aricii. ca am mare bucurie si fericire. fa. Daca-1 gaseste primeste un somoldoc mare din cocos. daca nu-1 gaseste. dragii mei. chem pe unul din voi. cum auzira. Apoi prefacuta le zise Aricilor si aricioaicilor. Pai cum sa nu li sa-ntimple. Ariciul zicea: Chiuu Da lupul ori ursul offf fiindca din picior ii cura singe. nu va plingeti. puneti-va lacat la gura si nu chiraiti cind trece vreo ala strina prin tufa Mai ogoiti-va. iar veveritele spinzurate pe crengi se inginau de se inveselea toata padurea si sareau schintei din picioarele ursilor. iepurilor si alorlalti viezuri. Da sa ramina numai aricii. broastele sa tie isonul. — cu voie buna. amestecati printre jivine. dadura cu bita-n balta. Hai sa-i dam drumiil la un sir sa se cutremure pamintul $i unde incepura sa cinte pasarile. nu-mi pare rau decit de pielea lor ca putea vrun om sarac. iar am sa va chem eu si atunci o sa facem un zaiafet sa se duca pomina peste noua tari si mari. nu va olicaiti. lingindu-si labele pline de singe. I-o fi mincat si pe ei vreunul din vecinii mei Saracii de ei. mai calcau pe cite un arid. Toti se vaitau care pe unde putea. zisera alele padurii si se afundara in codri. sa stii eu am mincat din toti cite ceva. Da printre ei tantosi darimau pamintul sub picioare aricii. iar aricii sa vaitau de spinare. zise altul. il pitul si cind 1-oi chema pe-al doilea. ia intindeti fa un dans colea pe iarba verde si ca sa ne inveselim sa ne jucam de-a pitisul. veniti Aricii se ingramadira — — Sa — primeste rabdari prajite. lupilor. cumatra. iar sa-i multamesc cumetrei sau cumetrelor care le-a venit de hac si m-au scapat de pirlitii aia de copii. crezind c-oi da peste vreunul sa am dau nu-i puta carnea. ca-i vad tare zbirliti si suparati si as avea dorinta sa le mai inveselesc inima. zise vulpea.! : ! ! : Vaij suratelor. puisor de vulpe. nu va tavaliti si mai bine sa va duceti fiecare la birlogul vostru si cind o sa ne simtim bine. Si in loc sa plingem. rnine-poimine sa-si faca vrun cojoc. fiindca vecinii mei aricii mi-au facut un bine. greierii. eel mai mare ciolan. ma neastimparatilor. el vine sa-1 cate.

Mergi rostogolis. bag de seama ca toti am tabarit la vulpe ca furnicile la stejar §i pot sa-ti jur ca dupa cum nu vei gasi iepuri in biserica. Cocos va minca ! ii tisti tisti si ajunse la vulpe. minioasa. Te plimbi Pin alunis. pogonici. Vulpea se pitula dupa un tufan de un stat de om si zise: | Arid pogonici. ridica coada si-i dadu drumu la apa calda pe aricioaica. Cin' nu-ti da de urma. mort intr-un Pe urma enema pe-al doilea ar'ci din nou zise: Airici pogonici.si trase capacul de tepi peste ea. Vulpea. de mincincasa ce este: Purecele cind i-o place. Dar care v-a da. hat si-i zdrobi caput sarmanei. Asa-i omori vulpea pe toti aricii. Aricioaica. Jccul incepu. lingindu-se de singe ca aricii o intepau cit puteau pina-i omora. o data tirsog.-aici. tirisi. Pacat ca voi credeti in vicleniile ei si pe toti o sa va potcoveasca de o s-o pomeniti pe lumea ailalta ! In timpul asta vulpea striga aricioaica. Ariciul mai cuminte ii zise lui sora-sa: fa.— Biine unul sta ! biine ! hai sa incepem jocul zisera intr-un glas aricii. Un arici si o aricioaica. vru sa-si vada moartea cu ochii. Uitati fratii toti aici. insa nu se lasa Daca vazu ca n-are ce-i face impinse gogoloiul de arici pe coasta-n vale intr-un piriu. da cu el de copac si-1 arunca mort in tufa. cum venea. Sa crape de ciuda. vulpea. Pe frate-tu gasisi ! Ariciul. Ea merse cu bagare de seama si cind fu gata vulpea s-o prinda de cap. arici. vulpea il apuca de cap. se duse si la eel din urma arici. Atunci vulpea apuca pe arici de cap ii zdrobi creierii si-1 arunca Un arici mai iut' si indraznet: ! ! zise: fa-te ca te chirai. nici pe fratioiii nostri n-ai sa-i mai gasesti in viata. fetito. Pe urma. aricioaica pac. Pitulati prin tufis ! 284 . Treci-n ascunzis. Colea in tuns. Intoarse spatele. grapisi. rabda apa calda si sarata. p-ici. Numai deoparte tacut si moracanos. de mai ramasese doi arici. Iar da-te pitis. da nu cere ajutor si pierde-te printre tufe. Vulpea de doua ori. si cum scoase capul de la adapost. tipa o data. ii da ocol si nu mai stia ce viclenii sa mai scorneasca sa-nsele ariciul. Cit un elefant mi-1 face. Tu nu vezi ca asta este o vulpe batrina unsa cu toate unsorile? Apoi vorba aia. aici aricioaica simtind cum se duce pe girla. Vino. frate. incepind a striga: ! ! — Mai Vino. nu avea incredere in vulpe.

nu am decit spun o mincmna. in afara de cele lacome. ca eu ma mukumese Ariciule.Iar ariciul eel maruntel si cuminte esti ii raspunse: — Vulpe. hai sa fim. pe o ureche ii intra si pe alta ii iesea. ariciul nimic nu credea. vad ca te tragi la urma. cu invoiala ca sa nu mai incerci sa ma potcovesti. n-am trebuinta de invatatura de la straini. vulpea cazu jos intr-o fintina. iar ariciul urmind-o incet. pai de aia mestera sa tragi — Iar tu cu minciuni sa mori de foame. ivlai bine sa mergem la via popii. Vezi-ti de gainarii. insela. Cind sa piece. Merg cu tine. cumatra. Cu mine ai gresit-o. zise: Cumatra. cu ce invatat de la parintii mei. fugi de mine ca dracul de tamiie. cumatra. gata din minciuni. pot. Da tu cite stii? stiu atitea ai car. cumatra. vulpea pe arici: inainte si ariciul pe urma. mai ramin cu Jon sa'mor daca-n lumea asta nu se poate trai . spune-mi drept cite minciuni stii tu? Iar umbli cu soalda. tita oii. daca n-avem altceva de facut si au trecut prin am — tarini ierburi. Sa mergem. traista si si tot ar fi laolalta toate. asta s-o de mine. Stiu ca tu in gaina vecinului vezi o curca. tamiioasa si alte soiuri de struguri de li se umfkse burta ca cimpoiul. Ca ma atunci ce ma fac. ciinii Cind vulpea daca vazu ca are de-a face cu un arici pe care nu-1 poate incepu sa indruge cai verzi pe pereti. — Mie imi place — zici. vulpea intreba — — — Eu ca umple un un sac nu o adunate — Ei. Ariciul. eu iti cricesc sa fiu prietena cu toate alele. eu te poftesc sa mincam struguri abia pirguiti in via unui popa colea pe crestetul dealului. ca lumea vind citeva minciuni. raspunse ariciul. lasa-te pagubasa. Mincara ei bine la viala. trei ai stii la traieste sint sa-ti gaita. ti-ai gasit-o. Si lasa-ma-n pustii. braojhina. cumitra. Pai stiu numai trei. In capatul ei era un alingari cu boji si Vulpea pitis inainta. Da din tot ce spunea. Eu — Taca-ti cumatra. De n-ai pe lume sama. ca niciodata n-ai sa poti sa faci din cal magar. Nasica mare vicleana. -Drept multamire. vad ca de si fac eu boi baltati sa fim prieteni ! desi boul aici inainte cu dumneata n-o sa mai cu bivolul nu se potrivesc la jug. incetisor. ca daca-ti si — — Nu A-iciule. coarna. Lupii nu cuteaza. oprindu-se in marginea viei. Dar daca — Mergind asa pe drum. vazind ca vulpea se straduieste pe ocolite sa-1 insele. rinji catre airici si Da — — Ai dreptate. Si plecara la vie. degeaba-mi descinti. esti sforile. vegheaza. spune-mi 0|m'nciuna si scapa-ma de la moarte. Se uita in sus la arici plingind si rugindu-1: omoara popa.

vicleano. ii dezleaga nojita si vulpea tisti. de doua ori te-am scapat de la moarte spunindu-ti minciuni cu care tniiesc pe lume. ca are niste catele afurisite si te jumol de piele. nimenea nu cuteaza O sa fac un cojoc pentru coana preoteasa sa se mire intreg satul Dar cind ajunse la baza fintinii. Nu-i scotea cu clestele o vorba din gura. zicind: Ei cumatra. Popa are sa-ti lege picioarele. pacatoaso. ce-i lega picioarele. isi dadu seama ca e moarta. Dupa tot ! am pus eu mina pe tine.! ! decit din minciuna. de-acum nu mai am seamai spune-mi o minciuna ca mor aici cu zile si e pacat. Iti pun eu pielea la murat N-o o arunca afara. Spune-mi inca o minciuna si scapa-ma te rog Baga de seama. de data asta popa n-are sa te arunce afara. atunci tu s-o iei fuga prin alunis. o sa te arunce afara din groapa. ma inselasi Imi cazi tu al'data la De vie am sa te jupoi. Prefa-te ca esti moarta. Popa o sa te vada asa cum mirosi ca dracu. ti-am facut facerea. ca mai ramin cu o singura minciuna si cu asta — — sa pot trai o viata intreaga. ghinionul vulpei sa cada iar intr-o capcana facuta anume de popa. o lua pe bat si o dusa acasa preoteasa. scoate una din carul tau si scapa-ti blana de si la argasala. Aaa. ospatara cu luare-aminte. vezi asa e cind taica popa vegheaza. urmarita de o gramada de dini de asurzise mahalaua cu latratul. Cind o vazu. numai scapa-ma din miinile popii. — — Cind veni popa. ! mina. privi in fintina si vazu vulpea moarta. ca o sa te leg eu zdravan. Mincara ce mincara ?i cind sa piece. ca nimanui nici mai mic rau n-am facut. Te va duce acasa §i te va arunca n-am — — unde copiii iti vor dezlega picioarele. eel Aoleo. cumatre m-am dus pe apa simbetei. Copiii insa n-au de lucru. luara domol pe carare si se Veni iar vremea sa piece la via popii. intr-o soba. iti cer numa o minciuna sa-mi spui ca o roaba te-oi asculta toata viata. nu e vreme de gluma. Da baga de seama ariciul ca vulpea eria cu ochii in patru si tacea ca un taciune cutrupit cu cenuse in vatra focului. o lua de picioarele de dinapoi si o arunca de-azvirlita afara. A venit rindul sa-mi spui . al naibii ghinion. inselStoriile. bata-te Dumnezeu. Toti se bucurau mingiindu-i blana. O arunca jos pe podea. prin sobele din dos. Si abia sfirsi vorba si taica popa fu la gura groapei. cumatra. Cind sa piece. pina-n virful din grindis. Tu sa fugi. Ajuta-ma. cazu in fintina sar- O manul — Cumatra trei arici. Vezi daca umbli la secerat pe unde sa-ti n-ai semanat De-acum nu mai mai mearga cu scapi. Te prefaci ca esti moarta. Nu pot. ci — Pacatoaso. vazu vulpea cum se grabeste ea si — ! ! spre padure. peste fereastra la sanatoasa prin garduri si ograzi. Cumatre. nu prin fata. Tu stii destule. iar vine vulpea cu ariciul sa manince struguri pe ales. la Pina aci ii merseserl vulpii toate ca pe sfoara. Se scobori la dupa ce o masura cu luare-aminte. isi mingiie barba de bucurie. cumetre arici. pare. doua din cele 286 vulpe. ca-mi prapadisi averea. ca ce-mi vei cere aceea iti voi darui. Da nu fi zgircita dezleaga disagii tai cu minciuni si scapa-te de la greaua osinda. Al'data.

sa ne sarutam ca mor cu inima impacata fie nu esti si sa facem iertaciunea. isi imbia animalul. ii aseza cu luare-aminte ochelarii. cata Pina ieri ma furai de una. dar cu ce voi trai pe urma. iar magarul minca cu pofta cind vedea ca stapinul ii da fin. da acusi imi cari strugurii cu tirna. cind fara minciuna zici — — ca nu se poate trai? — Ei sa ajungi tu acolo. sa nu se roaza. i Magarul. Lasa. cind pe lup de git 1-apuca. minca fin. asa-i ai asculti spuse vulpea. ca descurci — Te laudai ca toata viata sa ma ca pica o lacrima pentru viata mea — Cumatre. nu mai — — ! are scapare. magarul ii cerea stapinului sa-i dea otira demincare. daca doreste sa-i mai lie Auzind stapinul acestea. aplecindu-se sa sarutata. Bine. care avea un magar. Vulpea. Stapinul mergea cu magarul la tirg carindu-si in fiecare zi marfurile si avea mari foloase de pe urma dobitocului. scumpa mea.: si tu o minciuna ca sa ma scapi de la hapsinul de popa. injurind si biestemind ca iar ariciul si vulpea Atunci ariciului cumetrei ii trece prin minte ca un fulger a treia minciuna si zice — Apleaca-te. ca mai ai o minciuna si o sa scapi cu aia. cumetre arici. facindu-ma una cu pamintul. nu-i da nici zob si nici fin. sint lasate. slabindu-i puterile. neputindu-i raspunde ii raspunde ariciul din fuga: Ei. ca nu e varza sa pierim. raspunse: — Ramii cu cu flori si bine. Taica popa buimacit crezu ca vulpea ii fura de-acum strugurii cu cosuletul. te tu. ca sa suparata pe mine. o apuca pe vulpe de bot cu dintii si vulpea de durere sari in sus. Cind intra stapinul in grajd. fa. care tinea cu orice chip a se imbogati de pe spinarea magarului. 287 . si tinea magarul numai cu paie. Stapinul. care indata ce ma va vedea imi va da cu parul in cap. si pe lumea cealalta sa-ti fie calea cutrupita In clipa aia. Toti la urma urmei o In acest timp se auzea popa 1-a pagubit. cumatre. Vulpea. dc folcs. astea fiind mai ieftine. o roaba si acuma nu-ti ! firea. din fuga dindu-1 pe taica popa cu crccii-n sus. nu numai se apropie sfirsitul. struguri din via popii. ariciu prefacindu-se c-o saruta. iar pe pore de bot. nu-ti pierde ca toate de sus lasa. A. isi paie. se gindi sa mearga la oras si sa cumpere magarului ochelari de culoare verde. cumatra. ca nu mai poate de foame. Si de aci inainte ori de cite ori ii da magarului paie. STAPlNUL ZGIRCIT SI MAGARUL Cica a fost odata un stapin zgircit. care simtea ca ruga stapinul sa-i dea si fin. Cind ajungea acasa. zicindu-i: — Magarule. taica popo.

Lupii lihniti de foame cum il vad se reped la el. Lupii se napustira pe el si-1 sfisiara-n bucati. El iar se uita la urs. In om insa a puiat diavolul. barda si altele. Iar priveste-n sus. traia un mester lemnar. il mustra zicindu-i: Omule. firiz. se hranea din ce cistiga cu chisaru. dar ursul nu vrea si-1 indesa iar cu laba-n jos. ca magarul nu mai era chip de inviat. deasupra de el. un urs mare cit un bivol Cum privea ursul. Dar daca se saturara. era azi aid. de frica. Mirat si speriat privi-n sus sa vada ce este. alta data sa nu mai umbli cu^capu-n sac. abia-i putu cere ajutor. De aia. doar s-o urea ursul mai sus. ursul ii punea mina-n cap si-1 indesa-n jos Lupii tot cautau pe sub copaci sa dea de om sa-1 manince. el tot riscaie-nainte cu ferestraul pina ce cazu ursul jos in mijlocul lupilor. trageau nadejde ca si la om o sa-i sparga foalele si o sa se-nfrupte si din carnea lui. ! INTELEPCIUNEA URSULUI Undeva. avea la el fel de fel de fterotenii chisar. sa fie mai sigur ca acolo nu-1 ajung lupii. Cum era de felul lui sarac. dar n-au ce-i face decit sa dea ocol copacului. sus. Lupii isi facura artag sub copac si ramasera aci zile si nopti. Cind colo. Si asa pieri si ast magar. in copac. cazu jos si muri. iti ramineau oasele insirate prin acest copac. dar ce folos ca-i ramasesera claile de fin neincepute. Lucra din sat in sat si era multumit de cele ce agonisea. Omul minca scoarta de pe copac parca era iepure si ca prin minune trecu un calator cu ciini si arma pe linga copac. Lupii Lemnarul cum zari lupii. Ursul este un animal cuminte si aici mai intelept ca omul s-a dovedit. ! : ! ! ! — 288 .De la bunul tau stapin Silindu-si magarul la poveri grele. Daca ascultai de urs. dar nu-1 gaseau. miine colea. Sara se-ntorcea sa doarma la casa lui. ii iesira-nainte o gramada de lupi. Si cum sta asa. dupa ce asculta intimplarea. nu stia ce sa faca sa scape cu viata. buluc pe linga copac. Cum incerca sa urce mai sus. ursul pricepu gindul necurat al omului si-1 indesa-ncet cu laba sa-si bage mintile-n cap. Odata. Sta aci ca-ntre ciocan si nicovala. Calatorul. la nevoie si fiarele se-mprietenesc cu omul ca sa scape cu viata. nu scapa de la urs Se gindea el. Cum incepu sa risciie. e ca eel ce paste la vinturi. si greu la vale. care cred in spusele stapinului si nu stiu ca eel ce asculta la minciunile stapinului. Greu la deal. De foame si de sete. de adunati in haita. sarmanul dobitoc isi lasa odata stapinul chiar la mijlocul drumului cu marfa. venind de la lucru. Omul. Asa. simti ca cineva il impinge cu palma-n cap sa stea pe loc. ca sa piece lupii. lupii plecau si voi va vedeati dc treaba. Ca maistor ce era. dete sa se suie mai sus pe virf. intr-un sat departe la munte. urlau de infiorau pamintul frica fugi si se urea intr-un copac mare stufos. ca si alti multi magari. cu toporul si cu firizul. Il plinse atunci stapinul. asa isi facu el socoteala. ursul din nou 51 indesa-n jos sa nu se miste. Daca scapa de la lupi. Cind il vazura. pe cind se-ntorcea el sa doarma. daca nu treccam pe aici. La urma urmelor puse mina pe firiz si taia creanga pe care sedea ursul speriat de lupi.

IV SNOAVE .

.

raspurse feciorul. zicindu-i: Hai.PACALA si taica popa Au fost trei frati surumasi intr-un catun fratii cei si si nu aveau nici de mincare. cum sa nu ! Ce se vorbi el cu preoteasa sa nu-1 il mai trimita cu oile. In zori scula iar: 291 . popa-1 scula cu noaptea-n cap. te inveninasi pe mine? Nu dumneata ai zis sa merg oile jucind si — dntind? lata. Dar feciorul. Cel mare merse. — Isi Bine. sa ne grabim. lua oile si le mina la popa acasa. Ba-mi parinte. parinte. toate oile joaca-n trei picioare. cine se imserina ! sa-i scoatem o talpa de opinca din spate. sa le satur Asa se invoira — — Am ! inchise in strunga si le frinse cite un picior la fiecare. raspunse baiatul. Cind il vazu popa cu oile flaminde si schioapete se rasti la sluga. Se apuca sa manince mamaliga cu brinza si ceapa dupa care se culca la umbra bradului. fara suparare. sa ne ducem sa ubidim de lucru ca lesinam de foame ceilalti doi. Nu-ti place? place. — Cum pe gratis? — Da. de parca intrasera toti dracii in el. ci cu porcii. feciorule. prin — De lucru. — Ce ubidesti. feciorule. baiete? De aia te hranesc si imbrac sa ma saracesti? $i incepu popa sa se vaite si sa ofteze de ciuda si mihnire mare. ca turma e mare si zbiara oile de foame. Scoate oile din tare si sa le duci cintindu-le si jucindu-le in virful muntelui. si murim de frig in ciolanele goale. — Dar stii sa pasti oi? -Stiu! si catunul nostru? — Atunci sa ne ogodim cit ceri? — Eu nu ma tocmesc. Cel mai mare zise catre — mici : Fratilor. si dimineata. nici de purtare. lasindu-le sa schioapete. le Ajunse cu turma in munte. merse si ajunse la un catun si dete de un popa. zisera luara traista si ciemagu si fiecare o apuca pe unde le taie capul. pe gratis Numai una sa ne invoim. vazindu-1 asa-i zise: — — cu Cum. Cind se lasa seara. sa le due. ci ma bag argat pe degeaba. De ce schioapata oile.

Vazindu-si la jir si la — porcii-i zise: — Ce le facusi. plecaram de la moara la risnita. Ca e vai de steaua ta Daca vazura.! ! ! ! ! Desteapta-te. popo. Ciinii. tu nu vezi ca asta te scapa avut mintea-n calciie cind 1-ai luat din foe si te baga-n lac ? ! Atunci sa fugim. Stau in loc si ma gindssc cum o s-o mai nimeresc Hai sa-i scriem o scrisoare sa piece. ! ! ! ! ! ii Se duse in casa la preoteasa vaitindu-se: Vai de mine. Mergind el spre catun cu porcii. dar ii ia si pielea Ne-am dus pe copca. cind vazura magarul. Isi adunara toate boarfele in doi saci mari si la cintatul cocosilor fugira cu voia lui Dumnezeu. te inveninasi? — Da de unde Nu e nici o suparare. preoteasa. sa fuga din casa noastra. muiere. se hotarira sa-si ia lumea-n cap ai si sa piece — — Sa plecam. sa-ti dea si tie bine popa. 292 . Pacala auzi tot ce pregateau pe sub ascuns stapinii si inainte de cintatul cocosilor arunca partalele afara si intra el in sac. Iaca. $i-i — ! — — — scrie asa: Scriu la tine. unde-o da sorocu si norocu. $i asa mergind in nestire detera de un pacurar cu o turma mare de oi si niste ciini rai. Cind se scula lua cutitul si taie gingia de jos de la fiecare pore. mai baiete. Cum ajunsa in munte. raspunse prefacut popa. sa scapam macar nejupuiti de vii. lumea se crucea si se mira cum se face ca toti porcii merg rizind. Cum cintara cocosii. ma popo. ! Vai de mine vedea slova mea. ridicara sacii pe magar si se dusera in lume. de-ai suit pe dracu pe casa. Sa fugi incotro-i putea Fecioru-i scrise si el pe use: — Usa-i a mea. ii zise Mai bine roaga-te lui Dumnezeu pentru oricine. Magarul se sperie de ciini si o lua la fuga pina se rasturna samarul de pe el de sa dusa de-a berbeieacul la vale. ca dam la belele. se puse pe mincare de coricove si se odihni la umbra. ! Dar preoteasa da tot inainte cu ocari si sudalme de innebuni pe popa. ca parca sluga pe Pacala. ca azi ai sa te duci sa pasti porcii la munte ghinda si rizind sa aduci porcii acasa ca nu-ti mai dau mincare. ii Cind ! Casa-i a ta Pleaca sfintia-ta. de-i cisnovisi. feciorule. Cind la poarta-1 astepta popa. facu o friptura si se satura. ce ne facem ? Asta nu numai ca tunde. preoteasa. si-i cebaluisi ca dracu. omule. inchisa porcii intr-o pestera. se vede c-o sa-ti fie de cap. din casa ! ce vazura. — Asa cum ati poruncit. — — Mai lasa-te de blesteme. sa stii Asta-ai vrut-o tu. se luara dupa el. parinte. am sosit cu porcii rizind — Of of of ma bagi de viu in pamint — Cum sfintia-ta. ce-mi facusi. Ma prostule. vorba aia oaia.

acolo? ! Isi sfintulet. preoteasa. puse preoteasa la margine. o misca pe nevasta. suparat ca nu i-a taiat plotoage de opinci de pe spinare si mingiind urechile magarului. mai de sa curga unt. ii zise: „Cinge barba. de porcu Atunci Pacala grai multamit 51a de Pacala Cum. zise cu glas tare sa-nteleaga si asinul: „Hehei ! daca ar sti omul. doamne sfintule. crezu ca e vreun si sfint care-1 cunoaste i-a intrat in sac — Cum — Un sfint netezi barba. parinte Cu un pic de minte Mult e pin' la rai. vai ! Dar pina la iad. scoala-te sa fugim. Peste noapte se scula Pacala. graindu-i este. te inveninasi? cum o sa ma supar. ! ! Lunga-i calea. la mijloc. parinte. dar nici pe dracu sa nu-1 uite !" 293 . zicindu-i Hai. ! — — — ! ! Pacala de pe tarm il privea. Cind dezlega sacul vazu capul lui Pacala si cazu jos lesinat: — Vai. preoteasa-1 picni pe Pacala care se rostogoli-n apa si se-neca Bucuros popa ca a scapat de dracu. de-i ramasa pe deasupra numai potcapul. abia am asteptat sa te vad Si dupa asta iar se impacara Popa se sfatui cu preoteasa sa-i faca de petrecanie noaptea. iar cu samarul sus pe magar si zi-i inainte Lui Pacala ii venira alte nevoi si incepu sa vorbeasca singur ca ! nebunii: Parinte. il podidi lipsa si din sac incepu Cind vazu preoteasa curgind unt din sac. Din fire glumet Popa. vai ! Dupa Dupa cine dai necuratu. E numai un gard Si ala-i tot spart. ca ne scaparam de dracu. cind auzi. ! Hai acolo-ndat Cind auzi popa asemenea cuvinte. Mersera ei pe inserat si se culcara pe margine de riu cu preoteasa la mijloc. fecicrule. Popa intinsa barba si o muie cu unt: Dupa o asa nefericita intimplare. vai. preoteasa mea si zdup dupa ea. opri magarul si cobori samarul. asa cum ! ! — Cum — Aaaa ! se intelesesera. iar el se culca Cind se destepta popa o picni pe preoteasa. Si dupa spurcatu ! parinte. parinte. sa creada in Dumnezeu. mai de nevoie. ca s-a span oala de unt si nu mai ramine".! ! ! : : : Pe Pacala. ce vorba e asta? Aoleu. voie.

hot de felul lui. iar ml-a iesit in cale Fdgi. taica ! si popa si Merge de fllmlad ce era a porait-o in lume el pe un colnic si se intilneste — Sarut mina. Pacala da cu sapa o data. ii taie calea si iar ii iese inainte. Oricum dai nu scapi de mine si gata 'Asa este. Pacala stie pe ce cale merge taica popa. spre binele tau. eu ma due. lum. bltu-I-ar crucea. isi ia inimi-n dinti si-i zice-n fata popii: Taica popo. pe Pacala n-am sa-1 iau nici in ruptul capului. parinte. Popa da cu sapa de doua o:i. — Vai de mine parinte Nu mi crede chiar asa N-oi ! ! si cu coada rastoarna fi eu calugire. baiete. sanatos. — Cum. doar nu e mosia lui Stie el ce face Se aseaza sa faca prinzul tiganesc. precum dai cu sapa. poate gasesc un popa cu inimi ma argat — Cum cheami. taica Pacala. taica popo. Pacala ramise flimind. iar popa o data. mli baiete. Apoi s-a asezat la umbra si puie capul pe o brazda sa se odihneasca oleaca. iar eu o data? Dumneata sa iei doua oua. Plecara cu ziua-n cap la lucru. Acum Pacala doarme de doua ori. biietas. popo — Si-mi sanitos. nici usa ! ! ! — — 294 . Vine popa la Pacala si-1 roaga sa se scoale. asa din intimplare cu un popa. cu tu esti piaza rea. Eu am numarat de cite ori ai dat cu sapa si atitea linguri ti-am dat. S-au tocmit si s-au intors amindoi voiosi acasa. in frunte ml-o fi pus Te iau argat ca n-am inco. Apoi dica pe unde m^rg tot de Pacala diu. popa ia doua oua. oare este frumos sa iei dumueata de doua ori. n-am ce face Ce mi-o fi scris. iata ca iar ne intilniram. ca sa nu te bata Dumnezau si sa te procopsesti. Sarut mina cea sfinta. popa ia de doua ori si Pacala ia o data. ii taie calea si iar ii iese inainte. popa i-a spus ca-1 stie din fire poznas si ar vrea sa se faca om si sa se lase de dracii: Mai baiete. iei cu lingura. Popa pleca inainte. Bine. 'Tu. Buna ziua. fugi. ca nu te iau. mli baiete? —-Nu dar de cind m-am pomenit. Pacala maninca un ou. A doua zi. doar n-or fi intrat diavolii-n mine sa-mi iai mintile si sa te iau argat la curtea mea. Pacala. esti esti ala ai si spas mie coana preoteasa sa ml feresc de Pacala. in sa ia te stiu. Pacala lenes de felul lui. da incotro? — Merg lume.! PACALA Odata Pacala s-a lasat de leae sa se bage argat la vreun bogatas. dar de biserica nu-s Ai sa vezi ca sluga ca taica popa nimeni n-are-n sat. ca odata si odata tot ii taie calea. sa crape de ciuda nu alta.a-mi zice Pacala. lasa-te de dracoveaii. taica popo. Du-te. Mi.ro si gata. iar eu un singur ou? Vezi. dar va spun ca alta slugi n-ai sa gisesti. iata ca iar ni se intretiiara drumarile. de dracu si de femeie nu se poate feri omul. tu Pacala? Tu care pacalit toata prostimea fii biiete. stii cum esti tu? vrei si pe mine? M-a — — — — — ! ! ! ! — — Nu! — Esti ca diavolul care-si tine capul in poalele mi-si carale oamenilor cu bunatati pe susele. ca desi am nevoie de argat.

Iar pe tigan se apuca sa-1 frece pe fata cu o gresie de-i lua un rind de piele. fi ! — Taica popo. Sa i le dau pe amindoua ? toiul lucrului ! la cai daca-mi dai o coloare alba. butoiasul era gol Cind se vede cu o asa paguba. Cit cei pe fucia asta. tot ! il intreaba Pacala. i-am vazut cum ne prapadesc. haine El leaga iepele intr-o padure si coboara de se namoleste ca porcul pe si pe fata. striga tare la popa care sapa pe coasta: ! alta n-am ce zice Sa vinda el iepele acum in de vara. tuica se varsa si pina sa gaseasca omul cepul. Dupa aceea el se urea pe iapa. Linga o balta vede fugind Iti — Ce — dau — Bine. Sa-i vedem gustul Poftim tegliciu ?i trage o inghititura. esti.! ! ! !! ! ! — Hai. Preotesii nu-i se suie-n geamlic si la da in pamint cu sapa si spre seara ii cere voie popii sa se sa ceara cele doua oua. pricep eu El scoate cepu. incaleca si fuge. Dar ia-1 de unde nu e Pe drum Pacala cu doua iepe se intilneste cu un tigan. scol. Cind se uita si se vede tot jupuit si jumulit mai rau decit o gaina. Toti cei trei. mutul iapa Sara cind afla popa ca a fost pacalit. te si-i ceri la preotesii. sa ma satur — Desara duci doua oua auzi — Aud ma treaba. ca vedeti ca nu lenes taica. incaleca pe una si dus a fost. iar taica popa ramine cu el sa-i dea o mina de ajutor. ca orice cre$tin. Pacala. Ii dadu iepele. $tii ce e. daca-mi dai desara doua oua. muntene? Cit ne ogodim zise negustorul. Pe drum se intilneste cu un taran care mergea tot la tirg cu o fucie plina cu rachiu vechi. asa tuciuriu. scoase cutitul sa-i verse matale. si scol sa sint si prost precum par Da repeada el cit preoteasa Se coboara in cu ele sa le vinda. ca o-ncerc pe la slavina. negustorule. unde a dus. Mai bine da-mi odajdiile si tine toalile mele. amindoua — O innebunit popa. popa. — ! 295 . si eu. Ia ovasul si-i da la cai. taica popo. asa ca nimeni nu-1 mai cunostea ca el este Pacala. aramiul si negustoru de rachiuri il daruiesc cu cite ceva si-1 blestema toti pe Pacala. pacatele-s pe oameni si nu pe buturugi ! Negustorul cu tuciuriul se due inainte spre tirg sa-1 prinda pe Pacala. Iese-n marginea satului si se vaita ca 1-au jefuit hotii si 1-au aruncat in balta. acesta-i cade jos. sat si-i cere preotesii cele doua iepe sa se duca la tirg vine sa creada de cele ce aude si ca sa se adevereasca. hotii astia o sa ne fure tot. bre scoala-te ca ne-apuca sara cu locul nesapat — Ma taica parinte. Dar vorba aceea. iar pe tigan il trimite sa se uite in oglinda unui izvor sa se vada cit e de frumos. asculta — Amindoua. cum au tunat in sat. insa Pacala o luase de mult la sanatoasa. ca sa-i vad eu cine sint tilharii astia care ne lasa saraci Schimba toalile cu odajdiile si alearga in sat. ovasu din traista sa-1 dai frate. aramila. fie Da-mi ovasul ! — — — — — ! Ma ! din urma trei in?i dupa el. ia un cal si fugi dupa el spre tirg. Lasa. vorba aia.

o molima daduse in porci si stiu ! ! ascultati scapati vitele de fefele palite moarte si noi de soare sat. dar nu vezi ca tarina ta nu da pic de red soarele si e tare ca tuciu? Dar cu capra. ajunge. pun mina care pe ce apuca si drept la balta se opresc. Fratilor. vad ca va doare inima dupa mine si-mi vreti binele. Si o sa-mi dati pielea? — — ! Ca a copt-o — — — 296 . incolo Ba incoace sint hotii zise gloata nebuna. ca la niste frati. cere sa bata primarul toba ca are sa spuna o vorba Se aduna tot satul si casca gura la Pacala. auzim. da-ne cureaua de pamint si capra noi te tinem pe fasui si malai. turbati de minie. fara sa ridici un pai de jos toata viata Pacala. Nu da o data cu sapa-n tarina si cu capra se plimba prin tirguri ca voda prin loboda. iar eu o sa colind din usa-n usa. da-i cu pasat nesarat. da-i cu prune crude. dar era intelegerea altfel zise Pacala. pune brinca si munceste daca vrei sa ai in traista. topoare. altfel. tot esti singur cue. nu stim — Ei bine. pina ajunsa Pacala slab ca un tir. De mine ia sapa. oamenii isi pusera-n gind sa-i faca vint din sat Il chema chinezu zicindu-i: Baiete. stiti voi de ce a dat boala in gaini. va dau cureaua de pamint si capra. ci in fiecare zi. Intr-o zi. sc chizni oleaca si le raspunse: Oameni buni. galben ca ceara. da-i cu urzici. Si da-i cu ceapa. cu — Dracul din balta v-a adus boala-n ! si-n vaci de mureau pe capete. Altfel. tocmai bun sa nu mai intre-n iarna si sa-1 duca drept la gropnita. va fac poftele si placerile. satu nu te mai tine pe bere si pe mincare.Cind mare ! Pacala fuge-n sat de saracie. toata lumea din sat il pismuia socotindu-1 om cu stare si avere. cu chisare cu maciuci si inecati-1 ca de la el vi se trag toate ponoasele. da-i cu ardei iute. da-i cu varza acra. Zis si facut Ii luara pamintul si capra si-1 pusera la mincare de post nu numai miercurea si vinerea. de nu o sa pasti ! — Mai — fata: ! ! — troscot pe uliti ! Bine. Merged cu — — ! ! in mocirla din marginea satului de se duse pomina. pAcalA si hctii Dupa ce i-au murit parintii lui Pacala si drept mostenire i-au lasat o curea de pamint in ciosca si o capra. Taica popa cum ii vede. graira oamenii. pina ce incepura satenii a-1 pizmui si a-i zice si pe Pacala. Il batura bine si-1 inecara — — Nu. bucuros ca ii vin in ajutor sa-i prinda pe hoti le zise din balta: Incolo sint hotii. ce faceti? O s-o taiem pe Cirnelegi. si de necaz. Oamenii. eu Si daca ma Ma auziti — Auzim. porci si-n vaci ? in sat.

esti multumit? Multumit. pielea ca e buna de obiele. palarie giubea si un magar. Bine. ii lua pasa margelele. Le insirara pe pe magari si inainte de cintatul cocosilor. mi le-a dat dom' primar sa fac parale pe ele Si cum te cheama? Pacala A. mosnege. Acolo o papusa uitata pe o piatra. Casca ochii mari. tu ala-ntr-o ureche. natafleata. tu esti ala ce pacalesti si pe cei bogati si pe-ai saraci? Eu. le-ntoarsa pe fata. in frunte cu primarul ! — zeci de taleri dobindii de la pasa ! ! ! ata. numai sa nu va suparati ca n-am ce sa va mai dau. zicindu-i Buna ziua. gata sa lesine de ciuda Cind auzira satenii pe ce chilipir te poti imbogati. Se-ntoarsa-n sat sa le multumeasca locuitorilor ca au avut inima buna. baiete. intr-o mahala. De buna seama ca bucurie n-avem de pe urma ta. Mosneagul.: ! : — si N-o fie sa-ti dam doua de tau sa siruri de cacarezi. ca i se batea ochiul drept. mai fac si eu cite una vruta si nevruta. Isi lua margelele-n bat si pleca fluierind sa le vinda la tirg. A doua zi. incotro cu marfa ? Iaca la tirg. le cap. eram pricopsit pe viata Primarul casca ochii mari. mare multamire pentru margele Uite o punga cu treiDaca le vindeam imparatului. Ajunge in fata palatului pasei. Multamesc. Trage la primarie si zice: ! ! — — — — Buna marfa. doar ne mincasi un an malaiul degeaba. Isi cumpara cioareci de dimie. Pacala-si lua traista-n bat si palaria asteptind margelele. dis-dedimineata cine bate-n stilpul cocioabei ? Oamenii din sat cu cele douazeci si doua de siruri de margele. bre Chinezule. noaptea ii ia margelele si — — — — — — — — — ! ! — — — baga intr-o caldare cu aur topit. boierule Arunca punga-n sin si se opri drept la un pitar sa-si cumpere simit. dar o sa-ti dam douazeci fatate de capra ta. mai Pacala. vinde margelele daca vrei sa prinzi osinza-n satu asta. si-I striga: — Hei. satul mort ramase satul lua magarul si pleca iar la oras. de oaie si de iepuri. Pe fiecare ata erau insirate cite treizeci si trei de gogolii de cacarezi de capra Jui. le insira pe bat si pleaca fluierind de parca toata lumea era a lui. cind la o fintina da magarul sa bea apa. Ingroapa banii si apuca pe alt drum. si Dumnezau sa va ajute precum va e gindul. Merge el cit merge. Cind se scoala el dimineata cu noaptea-n nu baga de sama stralucirea margelelor. il opreste un mosneag cu barba alba si descult. fratilor. le-ntoarsa pe dos. dar o s-o inghitim in sec. doar nu eu? Si se sui. sa le vinzi si ce-oi cistiga al cu alal. Vino si trage la mine sa cinezi si sa te ospatez pe doi bani. poate vede ! 297 . In marginea orasului. ! zicindu-i Cit ceri? Cit vrea boieru? Poftim o punga cu treizeci de taleri de aur. il vede pasa cu margelele stralucind pe bat. ia vino-n palat — Care eu? — Tu. ca n-am alta avere ca v-as da-o si pe aia. Cind se scula Pacala. plecara in cetate de Isi pustiu numai cu Pacala. Vin. fac asa cum pofteste primaria. Tine. ca si asa a-nserat Si a intrat in casa mosneagului. se urcara o luara razna dupa gogoloaie de capra.

Mersera ei o zi. hai la locul cu pricina Ajung la fintina. Vine pasa oftind si injurind Mai Pacala.! ! picior de om. boierule Nu ma cunosti ? — Am dat de belea. ! cu papusa? Bas cum zici. Dar nu e tipenie de om. mersera doua si a treia zi urmele magaritei o luara in padure. ii legara burduf si da-i cu ei la ispiteala si descoseala unde tin comorile si bogatiile. Mi-e draga ca ochii din cap si am o fata cu ea I-o adusera-n fata. cine esti? — Sint Pacala. ii dadu cal si sabie — Vad — Vedeti papusa uitata? — Vad — E semn ca avem de-a face cu o mama si o fetita — Dar de unde stii ca e magarita si nu e magar? ! De unde stii ca e schioapa oarba cind nu le-ai vazut? Si mersera mai departe. baiete? Hai sa-ti arat ! Il scoasa pe Pacala de la racoare. §i dupa urme se dusera si intrara intr-o pestera unde se ascundeau niste hoti vestiti. si il ceausi alearga cu gurile oprira: tale. toti vineti — Mai baiete. — Caut muierea zise pasa. padure si iar padure Pe jos insa vede urme. Ha. Asa este intocmai Se gindi pasa. Cadina cit il vazu pe pasa ii cazu in genunchi saru. Pacala zice: Vedeti urmele de copil si de femeie pe nisip? ! — — — — — cum spun. uite era schioapa de piciorul drept ca urma e mai adinca si insurubata. ! ! Cind la cascate. pe o magarita chiala ! Unde s-o fi dus in cea pustie si nu-si mai batu capu indreptindu-se catre oras sa-si cumpere un fluier. boierule Ba le-ai vazut. dar dupa semne. mari lotri. Atunci de unde stii? — Ghicesc — Puneti mina pe el si puneti-1 la racoare pina spune — Pun ceausii mina pe Pacala si drept la inchisoare cu el. Daca imi gasesc muierea. n-am zarit-o. va sa zica o femeie cu o fetita. Si cum il zarira. Vedeti boierule Aici magarita s-a dat in poiana. padure. ! — 298 . nu ma ! face prost ! ? Erau pe magarita oarba. Hotii cum ii vazura pusera mina pe ei. boierule? — Mi-a furat cadina jumatate din margelele — $i cu fetita? — Da si cu fetita Da ce tu le-ai vazut ? ! ! marginea cetatii. ha zice el. asa este iar fetita - — — — — — — Nu. Si mai vedeti ca a pascut pe dreapta ca pe stinga era oarba. Tu le-ai vazut numai glumesti? Sa nu ma misc din loc daca le-am vazut. si — ! — ! — Pe cine cautati in tara hotilor. asta este eel mai mare intelept din imparatie. — Ce-ai cu muierea? ! zise starostele lotrilor. boierule. il iau la palat. baiete — Ce belea.indu-i carimbul cizmei numai sa nu-i taic capul si s-o ierte c-a fugit. ! ! si Si-ncotro a luat-o. pasa insotit de ostasi de suparare. spune mai cum de zarisi cadina? Zau.

sa ne-mbogatim. cum sa va zic ! Pe drum m-au prins hotii. si sa nu fie cu suparare. dar ce sa mai fac? Daca-mi dad drumu. dumneata ce ne mai dai ? — Va mai dau eu unspe. dar Pacala. stii ce e? Scrie aici la ceausi sa deschida usile itichisorilor si eu in trei zile aduc douazeci si doua de siruri de margele. inteles. fara bani. le-ai suflat aurul sa-ti pun aurul indarat. he. Cica ne batem joe de oraseni cu asemanea margele si ne-au lasat lesinati dupa ce-au vazut marfa. fara toale. iVlosul ! d. Se duse pasa sa aduca margelele ! Cind la intoarcere o sa-1 astepte hotii pe pasa. cine sa se duca sa ia margelele? Sa se duca Pacala. Se scula tiptil. acu vad eu cit pretuieste libertatea. numai dad-ne cocoana. Pacala nu e primar sa n-aiba cuvint Si a plecat de a dat drumu puscariasilor de la inchisoare mai intii. cum dai si dumneata — la cei ce putrezesc in cetate si vreau dreptate E drept ce ziceti. Ajunge la hoti si le zice: Oameni buni. sa ne pricopsim Mii baiete. da-mi inca douazeci si doua de siruri de margele sa fac negot. 299 . uite polu. singurul om de cuvint raminea tot pasa. — Acum — soma usor. ia pe-aci ti-e valea Sa se duca roaba la fel. toata noaptea trage cu ochiul la odaie. dati-ne drumu ca sa va ajute Alah Dar margelele si ! — si sa facem pace. asta e ! Pacala arunca cele doulzed — si doua de siruri de margele in caldare. Adormi batrinul. Da primarul dupa el sa vada ce face? Insera ! — Dad-mi el Trase pe bat si iar ii iesi un mosneag m:le — N-ai nevoie de conacit si-ti cer doi banuti — Ba cum sa nu. plinge si se vaita degeaba. m-au dezbracat. Ajunge pasa gol pusca. Mosule. zisera hotii. zise el. o sa-i ia margelele ca si cind ei sint aid hoti si o sa-i zica sa se duca sanatos. asa sa stii Iciteles. numai ca vreau in mina margelele de aur ! ! ! si acu. tiptil.! ! ! ! ! ! ! — Asta e Emilia Emina Va dau ce vreti numai dati-mi-o — Ne-a mai dat unspe siruri de margele de aur. va dam. e acu. zise Pacala. unde e caldarea cu aurul topit ca iaca i-ai saracit. fac dreptate Miria-ta. tu esti Pacala? — — -Eu! De inainte: ca se lasa seara. zise Pacala. Numai fratii hod sa aiba si ei inima larga. fara mirgele.schisa usa unei odai: Uite. dar daca in trei zile nu ne aduci mlrgelele. mosule — Mii. fraulor. cine sa ti le insiruie ca toti sint cu oasele rupte. — Bine. — — ! — — — — ce va cer si o sa vedeti ce bani fac eu puiul de soma si la cintatul cocosilor cu margelele drept la oras s-a dus. si eu am odiile ! cind te cauta fedorii md. Numira ei si cind colo lipseste un sir. Pe urma iar s-a dus in sat a scos un pol de aur si 1-a dat primarului: Domaule primar. nepoate. te punem in teapa domle Pacala. mi-au luat portofelul si unspe siruri de margele de aur ! M-au lasat sarac si n-am alte margele. Avemj cum sa nu. Fie-va mila. Poftim sirurile de margele. sa nu pun potere dupa voi He. dam si noi drama. scoate cu o nuia sirurile de mirgele le aseaza pe batul de aur si cu noaptea-n cap se urea pe cal si drept la pestera hodlor.

sa-1 O puie la cazne. hai pe el sa-1 neagul ! Gnd ! jumulim pina spune tot. se spalara in caldarea cu aur topit si inainte de cintatul cocosilor plecara. Ii dadura drumul pasei. Nu va slobozim decit daca puneti aici si pe-al douazeci si doilea sir. ca uite venim de la drum lung greu si tare sintem osteniti. zice circ. Iese un mosneag cu barba alba. Incalecara toti hotii si la marginea cetatii bate Pacala la o poarta. zise mos! ! — — ! — — ! ! Am ! Baga mina si scoate-ti margelele. Hotii pe el sa le dea margelele ca de nu. Ajunse la hoti. Pe el il inhatara. il taie Le dadu margelele si vrea sa piece. o freca. cazut la necaz Doamne sfinte. cocoanei si copilei pentru un sir. Uite ce e Daca in trei zile nu vii. — — ! — — — ! PACALA cu purcelu Se zice ca Pacala de lenes ce era se simtea bine si asa. Cind se facu ziu3. respirind aerul curat al diminetii.Blestematul zise Pacala. Bate la usa mosneagului suspinind: Mosule. cinstiti hoji. pitis. dar n-o sa va puneti mintea cu un sir de margele Dati drumu pasei. fara sa se sinchiseasca de ceilalti plugari care forfoteau dupa treburi. colo. baiete? Bateam sa-ntrebam de conaceala. mina stralucea ca soarele. mai Pacala. un barbos cu ochi de jeregai il strinsa de chica miscindu-i falcile din loc. Du-te si adu-1 de unde stii. am avut si eu un §ir de margele pastrat din mosi stramosi si cind am varsat aurul in caldare mi-a cazut din nebagare de seama Miine am nunta si n-am ce sa-i atirn de git miresei. Intrara pitis. la fata negri ca drt cu din balta. daca n-am incotro Sa mergem. cei cincizeci de hop erau negri. ca ne duci pe noi ? Sa ne duci acolo unde este comoara si liber esti pe vecie din partea noastra. tocmai grijea un purcel in obor si-1 stropea cu mujdei de usturoi rostogolindu-1 in frigare. ii taiem capul pasei. dar de degeaba. un hot vazu mina la lumina lampii ca are mina de aur Isi zisera ei : asta are putini si hirdaie de aur . O sterse. Pacala. Numai ochii le stralucea in scafirlie ca le mai ramasese putin suflet nepatat. cine are atita aur de se scalda-n el. parca ar fi fost spoip cu pacura. Mai marele hotilor. ca la noapte sa ajungem la comoara. cadinei si fetitei. Sa spui Pacala. intelege si raspunde: Sint om sarac. De aceea intr-o zi sta intr-un foisor mostenit. de bucurie baga mina dreapta si scoasa margelele. Vecinul sau fiindca era o duminica frumoasa. Pacala face cu cchiul sa vada barbosii din tufa. Apoi ce sa fac. stiu unde e. El — tace si nu dar degeaba. dar cum ai putut face una ca asta baiete. cadinei si copilei. Mosul ii priveste mina. Daca nu va blestem de ajungeti saraci lipiti pamintului. pitis. lovindu-i genunchii: Ce e. dar un blid de faina 1-om imparti frateste si tot bine fi-va Intrara la mosneag si asteptara sa adoarma. Incaleca Pacala ?i dus a fost. Mirosul scoale 300 . Nu era el sa se si sa-i cada oalele din poala. Ce crezi. mina era de aur. Cind o scoasa. tocmai la catul de sus.

S-o taie. scirtiiau de vint si faceau „scirt. dupa moartea parintilor. Vecinul sau zarindu-1 la fereastra-1 enema: Hai.patrundea prin crapaturile ferestrelor la Pacala care dormea somnul eel mai dulce de dimineata. daca nu. Pacala zise catre frate-sau Tindala: Frate Tindala. era mai instarit si avea si un grajd frumos. Zis si facut. Ce i se paru lui Pacala ca fosnetul frunzelor ii spunea. s-o tina unul. Mirosul si mai si. cum sufla prin crengile copacilor. trecu printr-o padure cu vaca dupa el legata cu o funie. o intorc si pe fata si pe dos. Atunci mai auzi si o cioara care croncani. vaca ma iubeste mai mult pe mine. cing. il matura ca vaca cind 1-a vedea sa vina la el. sa duca vaca la marginea satului si cind s-o intoarce acasa. eu ma due mai departe. nu puteau. Cind vaca intra in curte trasa drept la grajdul lui Pacala si incepu sa pasca iarba de pe bordei. care era uscat. Ca sa-1 imbie vecinul sa coboare sa guste pentru sufletul lui si sufletul mortilor. daca vrei sase. Cu un furcer impinsa geamul sa intre mirosul. nu voia celalalt. Ce facura. ca ma satur si de miros — — ! ! CUM A VlNDUT PACALA VACA Pacala si cu frate-sau Tindala au mostenit. Privi-n jos adulmecind mirosul ce se urea spre cer in valuri. Tindala. doboara-te jos sa vezi ce gustos cste Pacala se gindi. valuri. cing. $i Pacala isi lua inima-n dinti si se scula de pe priciul de lemn. bine. Purcelul tocraai se copsese si din pielea rumena ca racul. ca om mai chibzuit in treburile gospodaresti. Pacala sta si se gindea ce sa faca? El avea un grajd neingrijit ca un bordei acoperit cu pamint pe care crescuse iarba. Mergind el la tirg. iata ca fosnetul crengilor unui copac. gaaa gaaa Crezu ca cioara ii spuse. Lua vaca si pleca cu ea la tirg s-o vinda. crezu ca spune sasa. cum sa imparta vaca. Isi fac ei socoteala. Se pune el si-1 curata. de-i lasa gura apa. De bucurie. o vaca. sasa galbeni. ce nu facura si-au zis. scirt". cum era hapsin. Pacala crezu ca-1 roaga sa-i dea vaca pe cinci galbeni. Frate-su. il taie-n bucati si-1 puse-n tipsii mari gata de ospat. ca sa lase vaca pe un gavan de galbeni. aude o cincheza cum cinta prin pomi: cing. crezind ca cioara ii zice: — — ! ! ! Da-o-ncoa. Pacala se invoi pentru ca avea inima miloasa. da-o-ncoa Atunci Pacala intreba: Da citi galbeni imi dai pe ea? ! — — Vintul. se rasgindi si vazind cite scari are de scoborit raspunse: Lasa. la cine a tragea vaca a lui sa fie. de s-ar fi scoborit pe scara cerului si sfintii la un asemenea ospat. se suiau spre Pacala aburii dulci. Merse mai inainte si auzi o cioara care croncanea: gaaa gaaa gaaa Cum o auzi Pacala se apropie cu vaca. ca sa vina peste trei zile ca-i da banii. mai frate Pacala. nu se lasa si se ruga de Pacala sa vinda vaca si sa imparta banii si fiecare din partea lui sa-si cumpere cite o capra si asa sa aiba pace buna intre ei. El ii raspunse: Nu vreau cinci. frate-meu. ! ! 301 . il imbiau sa se scoale.

Mersa Pacala inapoi. Veni si 302 . el zise: Taica popa. Cind il vazu nevasta-sa si cu frate-sau Tindala. cu atitia galbeni de multi sa mirara de el si-1 intrebara Cum de ai luat atitia bani pe vaca? Pacala zisa: Pai de buna voie i-am cerut copacului. ci sa-i spuna ca au de impartit niste mei. dar nu mai gasi vaca. fiindca asa ne-am inteles. Mie imi trebuie numai un gavan plin. il intreba daca a vindut vaca. Ajunsera la copacul uscat. ce vorba fu aia a lui Pacala de zise: ca masoara mei-bani? Pleca popa. si suparat pe copac. dar copacul nimic ! Cum Pacala avea toporul cu el. Pacala il vazu pe popa la fereastra. Circiumarul fugi inapoi la nevasta-sa si ii spusa cum ca a fost popa si iata ca nu putui sa ies repede la cerinta lui. il luara pe Pacala sa mearga cu ei inapoi. muri si cazu peste mine. dar sa nu-i spuna ca masoara bani. il lovi cu atita putere cu toporul. intra in ograda si se uita pe fereastra si ii vazu cum imparteau galbeni cu banita. se mai supara. — ascunzi unde-oi sti ca o sa ne manince turma. da eu nu vrui sa iau decit ce am vorbit. si daca il vazui ca tace si nu voia sa-mi raspunda il lovii cu toporu si el de frica imi dete o gramada de galbeni. Frate-sau Tindala il intreba: Ce facusi. venii sa-mi dai banita dumitale ca avem de impartit — niste mei-bani. o mincara lupii ! Ceru banii de la copac. Cind au auzit de o asa isprava. Pacala pleca sa ceara banita de la popa si in loc sa zica ca le trebuie sa masoare mei. Pe ailanti — — — ii lasai la el. Popa popa se uita la el a mirare putin si apoi ii dete banita. dar copacu nu-i raspunsa nimic. zise preotesii lui: sa vad la aide Pacala ce fac ei acum noaptea cu banita. Se mai ruga. Cind il vede nevasta lui cu frate-sau Tindala. Pacala il lua si il duse la usa unui circiumar. Cind auzira si isprava asta. da-mi rachiu ca mor. Pacala. Umplu o caciula. de galbeni si pleca cu ei acasa. Pacala ii zise copacului: Ei ! acuma de ce imi dai atit de multi. fiindca pricepusera cum sta treaba. iesi numaidecit afara si il lovi cu un resteu in cap si-1 omori pe loc si veni iar in casa. il razima cu fata pe usa si porni sa strige la circiumar care durmea: Da-mi rachiu ca mor. deschise usa si popa razimat mort cazu peste circiumar. incit copacul gaunos si putred cum era se crapa si cazu din el o gramada de galbeni de aur. $i Pacala fugi. il omorisi pe taica popa? Sa-1 iei cum oi sti si — Eu ma due si ce masoara. de unde mai ridicara un sac de galbeni si se intoarsera acasa sa-i imparteasca. ceea ce vorbisam. da-mi repede ca mor.: Lega el vaca de copacul uscat si pleca acasa. trecu o vreme. sa-1 — Circiumarul se trezi din somn si pina sa se imbrace. Pacala le spune toata tirasenia ca a vindut-o unui copac uscat ca i-a fagaduit un gavan de galbeni si ca miine ii da banii si ca a lasat-o legata de copacul uscat. mai multi nu-ti iau. 1-au gonit inapoi sa ia vaca si c-o maninca lupii. il trimisera pe Pacala sa ceara o banita Cum de la popa: ca era vecin cu ei. Cum era noaptea. ei nu puteau sa numere atit de multi bani.

de vada? — Te rog eu sa-mi ghicesti mie stringe cioara de da cioara zice Baga mina-n — Caaar — Ce taica? — O gaina fripta-n pod o turta de pine. fluiera. ce vada dumitale. — Te rog. un om bogat. ! zice. popa cazu in barca si sa dusa cu barca cu tot. el a scos mina si a apucat o cioara de picior. rachiul. imi dai mie ghicitoarea asta? umplu — Odau. 1-a luat si 1-a pus intr-o barca pe Dunare si a impins-o pe apa cu popa in ea.: : : Ce ne facem. 1-a luat si sa-1 si duci unde stii tu ca stiind ca Pacala e prost. taica? — Ai vin rachiu in pod Cind gaina suie-n pod gaseste vinul. iar popa nici nu se sinchisea. Trecu pe-acolo un granicer si-1 vede pe popa cu barca ca trecuse linia din mijlocul Dunarii catre Rumania il soma pe popa sa traga barca la mal crezind ca e un dezertor. — — Sa-1 Circiumarul barbate. ! si suit ! se si fripta. Da nevasta a avut gagici. numai muierea eria acasa. turma ne maninca. ca e greu de tinut boul. vin. ! — Ma si ! sa-ti esti ai toate. ce sa-ti si ! el traista. 303 . Face o turta de pine si o suie-n grinda. dupa moartea Ce venit ciorile si s-au pus pe piele. S-a dus la un om. da omul ei la plug Iaca vine omul ei de la plug si zice da el intreaba nene. Cel mai mic a luat boul mai slab. git. — mai da-i mai spuna. ca cica popa asta era un lacom ca la o pomana mincase un curcan. 1-a la islaz cu pielea boului in cap. si i 1-a aruncat pe popa mort in curte. zise femeia. Cind Pacala vede la ziua ca popa a venit iar. omule. Graniceru daca vazu trase drept in popa si cum gloantele il lovi. Iti traista cu bani. da el sa face ca nu vede. a venit cu ea acasa si a bagat-o-n traista si a plecat cu ea intr-o comuna. Striga. asa ca scapara de turma si Pacala si circiumaru si satu de un popa hapcagiu. GHICITOAREA SAU TREI FRAT1 Au Au fost trei frati. omul era la plug. o suie-n pod s-o manince desara cu gagicii. cu rachiu. da garavana zice Iar baga mina-n — Caaaar — Ce spune. S-a departat barca pe sforu apei si Pacala a fugit. pe care le suie-n pod. Ea spuse barbatului: iei. n-aude Frige gaina. mai baiete ? Cu o ghicitoare ! ! : mai — — — la ma sa-mi ghicesti mie — A da. s-a gindit el. trage cu pusca pe deasupra popii. ma lasi sa dorm la noapte la dumneata ca sint drumuit? Da cu ce umbli pe-aici. taiat si s-a dus tatalui a luat cite un bou mostenire. si la taica sa traista.

porcii si vacile §i s-a dus acasa cu ele. un vacar si un porcar si-1 intreaba: Ce stai. A luat-o in spinare si-a plecat cu ea intr-un sat. La unu i-a iesit caciula — La fund. sa ma bag primar tu sa intru eu. afara. 304 . Au sarit toti in apa. sa dorm la noapte Bani imparatesti sa-i schimb — — Am — ! la — — dumneata? — Da de ce nu S-a culcat si ! ! ! a pus putinica la capul lui. de spal-o ca te minca pu§caria. el Unde e banii mei. ca asta nu sa vinde la oras? Au venit iar acasa suparati. putinica si-a plecat la oras. Multi bani ai luat. Cum ajunge acasa arunca traista cu bani pe pat.ma Sa due si ei la casile lor. isi taie boii sa ia bani multi. parinte. bagat in sac ? A — — ! A — — Nu vreau — ma. dar nima nu le da decit cifiva craitari.: I-a dat garavana si a plecat acasa cu o traista plina cu bani. ma taica. fire-ai al si piste caciula s-a inecat ea si a dracului. Vin fratii si-1 intreaba: iesit el si i-a A A — Ce ma. Se due la oras. Isi bat ei joe de el si se murdaresc pe linga casa lui. in putinica ? Ma lasi. A luat umplut maidanul de vaci si de porci. ma. cacatoarie de vinzare ! S-a dus unul sa cumpere. atitia ? umplut Se due ei acasa. si ma. Da nevasta-i zice: da o muiere a ramas afara. mai frate-meu. — Aide. Da sacu n-a cazut in apa. il due sa-1 inece. Vin ei acasa nacajiti. Popa a adurmit cu copiii cu tot. este. zice: si-a pus-o iar la ei la cap. ne bagam noi in fundul Dunarii dupa porci — Aidati mergem cu famei copii aducem turme de porci de atitea vite si si ? e si sa si si vaci. arunca putinica-n casa. Striga ei in piata: Cacatoarie de vinzare. cu bani — Am vindut murdaria facuta de voi pe linga casa mea. sa ia bani multi. Alergara fratii. da el s-a sculat a luat putinica si s-a dus si a spalat-o la un riu si a venit hot. sint bani imparatesti due la imparatie sa spun. sa nu te duci la strajeri ca mi-e rusine ca sint popa. ca nu pot lua bani pe pei. umplu o putinica s-o vinda. ma. Iesi. i-a dat venit brinci cu sacu in apa. ca eu vreau ! ! bagat pe amindoi si le-a dat drumul pe apa. sa si sa si vaci. Cind sa scoala el dimineata. ca sint sluga imparateasca. e. bre taica. ci la marginea apei. Nu. Atunci popa-i umple putinica de bani si cind ajunge acasa. aidati cu totii. — — ! Ma — Ce ma. acolo unde voi m-ati aruncat. S-a brodit la un popa Ce ai. Intreaba fratii Ce facusi ma. cind desface putina nu poti sta de miros Fugi. ce e cu-atitia bani ? vindut pielea la boul al slab. ca sa-mbogati frati-tu ! Si a sarit si ea ramas eel mai mic stapin si piste casile lor. ca frate-sau are bani si ei n-au ! Il iau pe frate-su eel prost si-1 leaga-ntr-un sac. cu cu vaci cu porci — In fundul Dunarii plin de vaci de porci. Aduna el murdaria aia si o pune intr-o putinica pina a umplut putinica.

Deodata veni o ala de urs cit un vitel de mare si se aseza linga el. Altadata in capatul zorilor taica popa hai si el cu ulciorul la apa. bun de haz si de petreceri ca toata lumea. macar uita-te-ncolo sa nu ma vezi pina o iau p-ici la sanatoasa. s5 te-ntorci cu fundu-n sus si cu capu-n jos. ca sa prind un pui de iepure. fata-n fata. Sa lipesti mamaliga de bucile fundului si cum o veni iepuru sa mince. dar nici un iepure nu venea sa cada-n cursa. traia odata intr-un sat un popa. bre. de mi se rupe inima de tine. §i se uita ursu-n alta parte. cS ma bagi in boala si cad in vreun pacat. Tot fugind prin padure se-ntilneste cu un iepure speriat. tot se cufuri rugindu-1: Aoooleu. vazin- du-te desculta far' de papuci. Azi asa. taicuta. frumoasa. Ba zau. lui barbatul meu si asa-i place de mine. Dar tiganul de-1 zari. s-o bei intr-un pahar cu apa ! Aproape de casa popii se afla o fintina lina. sfintia-ta. Zareste pe frumoasa nevestica. naica. tu tac cu picioarele. Nevasta n-are si ea de lucru si-i povesteste de fiecare data barbatului tot ce-i indruga sfintia-sa. de nu-mi mai vad vindecul Vai de mine. Barbatul. o sa-ti ocolesc calea si poteceaua. nevestica-i cade la inima lui taica popa si de acinainte. mline asa. isi face cruce ca sa aiba curaj si-i zice: Hei cu taica. ca vine ursul si ne prapadeste. minca-ti-as laba. cu apa putina la care venea si tinerica s5 ia apS. ingbiti-n sec ?i-o ! — — — — sfatui astfel: 305 . de parca minca foe. cum — ! ! — — — PATANIA LU TAICA POPA Ca-n toate satele. prea esti frumoasa. Leleee. hai sa-i traga o pacaleala zdravana tiganului si-1 povatui astfel: Sa faci o mamaliga maaare. In satul ala.! : PROSTIA OMENEASCA Un {igan a vazut un om cu un iepure-n bra$ ?i-l intreba cum a facut s-a-ntimplat de a prins iepurele. mult am mai fugit. Cind a auzit n-a mai putut de drag ca o sa prinda iepurele Sa dusa sa faca o mamaliga mare. sta si o tinara nevestea maritata de toamna. le apropii si prinzi iepurele ca-ntr-un lap De aci incolo ai sa te saturi de ciorba de iepure si de bulmaci. Ce-i trasni prin minte omului. El fuge si iepurele fuge. pina ce cazu intr-un ogas peste un cirtog cu pui de iepuri. iar el o incinse la fuga. sa nu faci una ca asta Femeia. sa te duci la poteca-ngusta din tufa. statu. taica popo. lipi mamaliga de buci si astepta sa vina iepurele. Statu el. de ajunsei la capatul pamintului. ii sta-n cale si cu vorbe dulci o amagea si o petrecea. se aseza la poteca-ngusta de la tufele mari cu picioarele-n sus. La aste vorbe. Pazea. unde sedea popa. cum ajunsa acasa povesti barbatului. cum alta treaba n-avea. nevasta raspunde Nu e nimic.

— Bine. ce te apuca sa tai purcelul la scapatat de soare ? din gura. iar el sa vie cu un purcel cu papuci si iarasi incepu sa-i Nevasta graiasca ca e rupta din soare si cite si mai cite cuvinte-ncintatoare. vino diseara pe la mine ca barbatul mi-e plecat la moara. batu la usa §i cu Intra-n soba si cind colo. . Cum era petrecerea-n toi iaca si barbatul ei dejuga boii. c-auzi cum sta — Ce-i cu purcelul pe masa mea — E purcelul nostra. zise Sfin$ia-ta. Dar de cind lumea. aia taiai tai si ori un cocos dar tu bunatate de purcel de ma saracisi Se pusera la masa pe loc si mincara. se invirtea. Minca popa si cinta si de drag nu mai putea. nu omori bunatate de speriata-i grai: cal. Hai sa te ascund in soba de la deal unde invirteste calu la risnita sa macine faina. Pusara masa sa bea si sa se veseleasca. Asa ca eu ma due calare. taie purcelul si-1 fripsa. Injuga sa dovedeasca ca-i placi lua galetile si fugi la apa. Atunci barbatul graia catre nevasta: Fa nevasta. darmite popa Popa-nvirtea. barbate. de-aseara pin' la cocosi. il injuga la risnita sa-nvirteasca in locul calului. bre muiere. Muierea. rumen ca fragile de pri- mavara. Il dusa acolo si ca sa nu-1 banuiasca barbatul. taica. — virteasca risnita sa faca malai. umplu birlicul cu vin. Minca barbatu si bea.! : ! — Alta data. dara popa invirtea. Se sucea. il cum taica ajunsa acasa. pusa papucii-n sin. Barbatul. mai barbate. vazindu-1. il gati. Cind la ograzile din marginea satului se-ntoarsa-ndarat la frumoasa nevestica. daca nu-i pacat. Vai de mine. ce ne facem ? striga speriata nevestica. unde-i toporu. spune-i ca eu fript si sint dus la moara. Tu fine-ti gura. toate apele-1 prididea. Popa. nu te-oi apuca sa-i arzi dracului tamiie sa ne afle lumea si satul. iar daca ostenea se mai oprea si el ca doar om eria. Popa dete drumul la cal in grajd. daca-1 vazu asa perpelit de tot dupa ea. Doar cum era el sa ispraveasca-ntr-o noapte zece baniti de porumb ? Cal sa fie si tot n-ar ispravi. intrebS: popa. joaca rupe cojoaca §i dupa ris. de-atita Jnvirtitura. Barbatul nevestii aflind cum sta taina. pe masa un purcel fript si mare greutate i se deschise. vine si plins. se sui pe iapa chioara ?i hai la vladica cu daruri. isi puse friul peste piept si porni sa-ntaci — Mai — Muiere. taiculita am sa vin cu un purcel fript si cu papuci potriviti pentru piciorusele tale frumoase. dar boabele nu ispravea. ca o fi ostanit si el. ca nu-s popa ca oricare Cum sa fripsa purcelul. pina s-o culca omu-su. nu putusi sa tu o gaina asta fript ? si vii ostenit de la moara si de fripsei taiasi ! ! risnita? — Muierea — Lasa. ca e tarasenie mare. Lega iapa de stoborii de la gard si tuna la nevestica cu traista plina. sa merg sa omor calul ala. Sfintia-sa o astepta — — boii si pleca. a venit vladica si i-a crapat opinca vazind ca nici o fata sfintita nu-1 invredniceste cu bunatap. Preoteasa. se facu ca se duce la moara. Bine. ca-n zi de sarbatoare. il inveli. eu stiam ca purcelul. cit invirtea. care le stia pe toate.

vezi-ti de drum de cale ca n-am treaba cu nimeni Parinte. se furisa in odaia cu risnita. ii om iote ca intr-o zi o vede unul dintre acei popi pe la cind loa apa. te schimbi ca zilele din sta si se gindeste fa. ca moara e-necata. Sarut mina. cum il zari ii grai Cum petrecusi sfintia-ta pe la vladica? Mare bine — sfint si sa-1 imbrace pe altul.! : ! : : ! : Popa cum auzea gura barbatului si mai iute invirtea §i sudorile-i curgea. cu cosita de-a aleasa. cit ti-e ! ii zise sfintia-sa. spinarea zdravana stai trist si fi Preoteasa-1 mina la treaba sa-i ari tarina. sa nu te simta ciinii cu barbatu meu. ca vacarul pe sat. cucaind si blestemind ceasul rau. Ortacii nu le — CEI TREI POPI A moasa avea nevasta frufost odata intr-un sat trei popi si in acel sat un si cum ea se ducea la fintina sa ia apa. incet. ca a venit apa mare si a-necat moara. Se aseza pe scari privind cu capu-n pamint. Ori ce. se scula si popa. Si cum adormi. ca pe-amindoi ne omoara. Catra crapatul de ziua adormi barbatul si fursi popa de risnit tot porumbul. mai popo. deshama pe taica popa de la risnita si-i zise Taica popa. cu vednite-n cobelita. haide-n jos pe potecuta Mare. iar lumea anevoie-si pune lacat la gura. moase trecind — Hai. vine sa dezbrace un la apa. fursirati faina aia ce v-o macinai asta-noapte? Mincao-ati cu cerga-n cap si cu noduri in git S-adunara oamenii pe la circiuma. Popa fara nici o vorba iesi si fugi acasa. parca trasese-n plug. Muierea se facu ca barbatul sau nu stie nimica. ca el risneste cu malaiul lui. cum asa ne fu vorba. iata ce nevasta frumoasa. ca doar nu te-o pus asta-noapte vladica — Mare. bata-te Dumnezeu pe drumu-ti la apa si nu te mai lega de mosi batrini. Sta pe scari si scrisnea din dinti. se duse vorba asta ca vintul. sa-1 tocmeasca pe taica popa sa-i risneasca. ca pus de pe lume. se vaita fiecare ca n-au malai. ca are faina de Popa cum — — — Faurar — Mare. pentru el macina. le zise: Cine n-are faina. incet. Numai omul cu muierea frumoasa n-are nici o grije. nipt si ostenit ca vai de el. Si vreai sa-ti fiu desara Of ! taicuta. De atunci. Tocmai atunci trece pe drum iar la apa nevasta cea frumoasa. sfintia-ta. Preoteasa. sfintia-ta. mergi ? ! malai pina la Ispas. ce frumoasa esti ! — zice popa Nu un musafir ? 307 . iar popa ramase bosumflat|si suparat. deloc — — — Cum bine? — Asa e vladica. Nu mai vedea muierile frugrai. vezi-ti de treaba. De stia. mai fara de gluma. ca s-o aduca acasa pentru beut. ca-i asa. pe linga zid. Iar el in gluma. ce posomorit cucai ca o gaina capiata. il intreaba. Pe la amiaza batu aringu. cum sa faca si ei sa scape de asa mare grije si sa moara copiii de foame. o sa manince boabe fierte.

si ceilalti doi popi o vazura la apa si tot ca si eel dintii ii zisa: Asa ca ea ii pofti intr-o sara pe top trii.: : ! : Ea nu si i-a omu noi — Fa. dar el pe alta cale veni inapoi. am un sarlatan de popa. sa asteapta ! lucratori la culesul viilor si trebuie sa aiba unde sa-i culce. Pe urma pusa barbatul mina pe unul. 'ai. parinte. s-a-ntors barbatul meu Taica. fiecare cite omul ei lo apa intr-o polomeaca mai mica arunca pe o polomeaca. S-a invoit tiganul si s-a si dus acolo. muiere. dar le spusa la fiecare aparte. deschisa la al doilea popa si facu si cu el la fel. Popa cind auzi zisa Da cine-o fi la ceasu asta ? Da el s-a topit de frica. Sa dusa la usa. tu sa-1 poftesti sa vie spui ca eu sint plecat departe la moara. — Ma — Ce ml Stancule? Tiganul — L-am pierdut de pe lume. ce sa faca ? Stancule. da cind s-a dus acasa. s-a zis cu noi. lata ca aude din nou ca bate la usa altcineva. Vai. Sa bucurara popii auzind ca vine omul muierii tirziu acasa. Acum spusa barbatul muierii sa-i fiarba un cazan cu apa fiarta ca vrea sa spele magazia si dulapul din pimnita. Zis si facut. pusa mina pe el si mai cu suparare face si astuia de petrecanie si iar sa-ntoarsa sa ceara dreptul lui. a luat pe unul dintre ei. da ea se prefacea c3 are de aranjat prin casa. la ce ceas sa vie. Cind il vade omul. da unde sa ma pitul acum? Muierea il ia frumos si-1 duboara jos in pimnita unde eria un dulap mare de tot si-1 aseza intr-un colt pe intuneric. il sugruma si-1 arunca in lac. da fiecare popa intr-un colt. zice: 1-ai iote-1 mira. il enema pe un vecin de-al lui cam intr-o ureche. ii deschisa usa si-1 pofti sa se aseze la masa. aruncai in Da ruminu-i — Cum de omorit. taica. a tacut. Ribdau din rasputeri opareala si nu ziceau circ. Cind veni al treilea. cind a venit indarat facusi. un tigan voinic si prostanac si zisa: Popii. ii zice suparat: Il vazu tiganul si se il duce si-i dracu. Le spusa ea ca omul ei e plecat departe la moara si nu vine decit peste patru zile. ca iata tu-1 308 . si Muie- rea fiarsa apa in clocot. jupine. Da popii intre ei nu sa stiau si pastrau fiecare taina ca nu cumva sa afle niscaiva la sarlatani. da cine-o mai fi? Sa facu ea ca sa uita la usa si zise speriata Parinte. da omul ei pazea de sus din privind pe gaura podului si cum batu popa la usa. vrea el sa stirpeasca purecii. cind te-o mai intreba asa si sa-i ei i-a raspuns. spus i-a spus lu barbatu-su taica popa. in asa fel ca sa ajunga la jumatate de ceas departare unul de altul. a venit in lipsa mea in casa ca sa-si bata joe de muierea mea. Il dusa pe popa linga un lac. Apoi. te rog sa mergi si sa-i faci ma de petrecanie §i ce mi-oi cere ti-oi da. mai Stancule. zisa: si-1 lac. atunci se dete omul ei jos din pod si sa dusa si batu Intr-o sara bate unul dintre ei la usa muierii. casii. podul — — — — — ! el in usa. parinte. — Ce isi bate joe de tine. da pe ailalti doi nu i-a vazut. a venit barbatul meu Cind auzi o ruga sa-1 ascunda undeva si 1-a bagat si pe el linga ceilanti doi. popa asta aruncasi in lac. Sa-ntoarsa la ruman sa-i ceara plata.

Zise tiganul atunci Na. noi nevasta. sase chile de brinza de capra si numai trii chile de rachiu din butoiul de dud. ca Stanciu 1-a omorit si pe parintele Sofronie care se-ntorcea din satul vecin. ca el e popa cu leac la boale de oratanii. sa gramadeau care mai de care sa le spovedeasca. alteia ii venea sa ridice camasa. taica popa Sofronie ne-a scapat de la moarte acum o luna cocosul al mare si ?tii ca nu ceru mult pintru asta. Cum auzi nevasta lui ca 1-a omorit si pe ala. Era plecat sa ceteasca de tamaduirea boalelor gainilor. tata Cum fameile sint sfiicioase. barbate. s-a pornit sa se vaite si sa-i zica Vai. de la poale-n sus. Asa isi batea el joe de ele. acolo in altar si cum intra vro muiere ca sa sa spovedeasca. da alta. Dar. Asa o fi rinduiala la spovedanie. sa nu-ti fie frica in acest lacas sfint sa te gindesti la lucruri diavolesti Te incarci depacate muiere. il infruntau pe un popa dat dracului de sarlatan si el spovedea la bisetinere. ! A — ALT SARLATAN DE POPA Intr-un sat eria rica numai muierile ca cica este cind sa spovedea nevestele. spovedania la el cea mai primita de Dumnezau. Tiganul crezu ca iar a inviat popa pe care-1 aruncasa-n lac si cum sa apropie de popa il si pocni cu toporu-n cap si-1 dubari di pe magari. Ca nu stiu de unde i se dusese lui renumele. il prinde de beregata. mergind el spre casa bucuros de afacere. ce facea sarlatanu ? Cum intra la el o famie tinara si frumoasa si care lui ii placea. el avea smecherie cu care punea la incercare muierile tinere. numai opt oua de gisca. si ca ea il stia ca are leac la cetanii de boale de gaini. de zapacita. E. credeau ele. se-ntilneste cu un alt popa care venea calare pe un magari. Si iata care era smecheria lui ? Pusasa jos in fata lui o camasa alba si lunga intinsa pe podea la picioarili iui. credea ca trebuie sa-si ridice camasa ei. parinte. Dar daca se-ntimpla sa fie vruna cinstita si cu coraj. da n-o fi pacat tocmai sfintia-ta sa zici asa vorba. apoi daca o sa mai Cind sa duce tiganul si-1 zdrobeste capul — — — vii si acuma esti un adevarat drac.: : ! : : si-1 vede. care aveau priceperea slaba. Cind venea ziua — ! popa: Vai. Da ne scapa cocosul de la moarte. ca ieu ti-am spus ! — — 309 . ca sa-mi ridic eu camasa ? Bata-te Dumnazeu de proasta. s-a dus de i-a spus lu nevasta lui Ce ne facem. e dracu gol si nu mai are ce-i face Romanu a priceput cum sta treaba. el ii spunea: Ridica camasa. acuma sa te vedem daca mai vii indarat Si pleca sa-si ia leafa si-i dete rumanu cit sa tomnisa si pleca tiganul acasa la el. De aci incolo. se duce cu el. ii arunca iar in lac si zice Na. dat fuga Stanciu la ruman si suparat i-a spus intimplarea si spusa ca daca o mai veni popa inapoi. muierile se invatara minte si nu mai spusera oamenilor toate nimicurile. ieu de trii ori te omor si tu de trii ori inviezi. si Stanciu ne lasa si fara de el.

in loc de drac. face de trei ori pirti te-ai dus. tata ! Crezu ca e o nevasta. numai atita iti cer sa-mi spui. fiind tare inimos. ca sa nu calci pe ea. care am sfintit-o. popa jumulit si prapadit ca sa se invete muierile minte. doar nu esti tu Dumnezeu sa le stii pe toate? la spune ce are sa se mai intimple? Omul daca-1 vazu de tot suchiat a plecat pe drum la vale. pe popa il lua groaza si-i zisa voinicului: Da drumul jos la camasa. blestematule. il apleca si-1 taie. Cind acolo. asa ca muierea pleca rusinata si el ii mai da cite trei inchinaciuni sa le faca ca sa-i ierte Dumnezau pacatele ce le facuse cu gindul. imbracat in chip de fameie. de nu. il apuca de barba si se prefacu ca-1 pupa de drag. lasa in jos camasa si se lasa spre popa sa-i faca o plecaciune de iertaciune si cum ii erau minile minjite cu smoala si clei. Dar tiganul fost odata taie A padure sa — — ! dupa — Stai. de unde stii. frumos si voinic. ai scapat. TIGANUL PACALIT un tigan cam intr-o ureche. sa fii bun ca tu esti Dumnezeu. iar din zile de lucru zile de sarbatoare. i sa ascutisa ca un fus. el si nu se lasa zicindu-i: omule. Apuca iapa de dirlogi si hai inalt si pietros. ii zise: Pune omul lui Dumnezeu un sac plin cu nisip pe iapa deal in sus. Cind 1-a vazut ce lucreaza. — — min-o pe Daca iapa o cu ea sa urce un deal 310 . nu-1 rabda inima sa taca si-i dadu o povata: Ai. ii mergea treaba de minune. cind am mor? si Romanul daca-1 vazu ca se leagana de prostie. Umple un sac cu nisip si-1 aseaza pe iapa. nu vezi ca nu lucri bine si ai sa cazi Aoleu. ti-e tie rusine si frica de fetele sfintilor bisericesti sa crezi asa ceva? Cu astfel de cuvinte el o incredinta ca el a avut cu totul alt gind. Ba nu i-a mers mult. sa ridici Nu — — Atunci a intrat o baba si cind 1-a vazut asa de cebaluit si urit. facea lucrurile pe dos. popa i-a cerut iertare si a plecat acasa. ca el cind o imbraca-o sa sa tamaduiasca de boala. blastamat ce esti Baiatul sa facu ca-i cere iertaciune. Iti multamesc. ca a pingarit dracul biserica. da barba lui sa naclai toata cu clei si cu smoala. in loc sa taie lemne din jos de la tulpina. Isi minjisa miinile cu clei si cu smoala. nu s-o ridici pe a ta. mai tigane. a luat el toporu §i-a plecat la lemne. a crezut ca e dracu-n biserica. Voinicul isi ridica camasa si cum eria gol ca nu avea izmene. ca acela ce facea din zile de sarbatoare zile de lucru. el s-a suit in virf. Cind a venit lumea.! : camasa asta de jos. ca intr-o zi. a iesit afara si a inceput sa zbiere. Tocmai atunci trecea un roman cu caru la loc de semanat. Asa era el sarmanu. Da cu ale proaste facea asa cum vrea el. ca e camasa unui bolnav. da asta eria cu multe sute de ani in urma. ca aflasa de popa ce facea. §i cum il vede popa ii zisa Ridica camasa. veni la el un baiat tinar. bunule om si asa am sa fac precum mi-ai spus. Intra si el sa se spovedeasca. ca eu iti spusai sa ridici camasa aia de jos.

cind aude. vine plotonierul la cercetari. se culca jos si ramase nemiscat. nu ma lasa sa mor Mai facu iapa citiva pasi si mai facu o data pirt. bre creatine. cind a tras al treilea pirt. iapa abia se suia incit obosita trase o data un vint. oameni buni otoritatile mai mult mort decit viu. ce va grabiti. pina 1-a razbit pe mort si a luat-o la ruga. ca doar una mai era. si-1 invirteste ca pe tingire 1-a calit si 1-a spoit pina ce deodata mortul casca ochii mari speriati catre tigan injurindu-1 si apucindu-1 de la cheotoarea camasii: Ce ai cu mine. §i asa ramase el mort in margine de ogas — — Trece pe pe dilma: cale. piirji figanul auzind hotarirea dumnezeiasca. ca niste raufacatori iti gaurira sacul cu faina pina-n deal \i se goleste de macinis si fundul iepii se goleste de pirtiiala. Si asa tot o ruga pe iapa si o mingiia. dac3 stiam luam pe fulgeratura o iapa grasa de om bogat. s-a pus cu maciuca pe el si da-i si da-i. spunind Uite. El fugea pe jos. drumu-i cu ghiontane si cu pietre. Dimineata urmatoare. le zice Stati. Calatorul il imboldeste iar: Nu poci. iar calatorul calare pina ce se incurdi intr-o multime de lume ce mergea cu un mort la groapa. nu ma lasa. ca tiganul e mort. Iapa minca si se opintea inainte cu sacul de nisip pe spinare gata-gata sa se pravaleascS si sa se stirpeasca. iar tiganul a rupt-o peste groapa. tu nu vezi ca eu sint mort. lasindu-1 si — — ! — ! — in sicriu linga groapa pina vin cu gendarii sa-1 vada. ce-mi fu scris sa mor dintr-un pir£ de mirtoaga. Cine te-a omorit. Fugi. ca ajunsai sa-mi atirne sufletul de un pirt de-al tau. pe carare un romanas calare si-1 vede pe tigan lungit Scoala-te. ingalbeni si zice catre iapa: Tine-o Alba pe ailalta minca-ti-as pe aia. il musca pe tigan si tiganul deschide ochii. dar iapa incordata. tuciuriule. incepu sa sarute fundul iepii si s-o — ! roage Him ! him ! minca-ti-as de tot pe asta. Asa am fost sorocit de pirtul iepii si aici mi-e locul pe vecie Cind 1-a vazut calatorul ca-i lipseste o doaga. ce va zoriti sa bagati omul de viu in pamint. Pai si au am fost mort dar m-a sculat omu ala calatori Ce credep. s-a pus pe tigan de 1-a batut mar. baiete il intreaba rastit otoritatea ? Iapa. fratilor. ma aramiule. ca tu nu esti zdravan T i-au P^cat mintile pe vilcele Zau ca iapa. Mai mersera ei citava. ba. Scoboara pe o ulicioara intr-un catun de munte si vede c3 niste oameni taiau un pore si-1 pirleau de par Dumnezeu sa-1 ierte. Cind auzi tiganul ca i se apropie sorocul. tine-o Alba. domnule plotonier Plotonierul i-a tras vreo doua. In zadar ii vorbeste. iar bietul romanas inviaza Se urea el in car si se puse sa-1 bata pe mort si-1 suceste. Oamenii vazindu-1 ca e mort. dom'le plotonier minca-ti-as turu. ba-i da din traista si cite un codricel de malai.: : ! ! ! : : ! ! Sacu-i greu. Vazindu-i el pe astia toti prosti. cu cioarecii plini. n-ai stiut ca ce dai cu imprumut? Si s-a sculat cu adevarat mortul. 1-au pus — — — — — ! ! ! 311 . o bataie sora cu moartea sperie moartea si fuge. fratioare. figanul. bre oameni buni.

se pusera cu ni?te pirmaci pe tigan de-1 lasara lesinat si cu balega-n cioareci. nu te lasa ! "Tiganul.! : ! ! ! ! : — Pe cine zici? — Pe pore — Cine — Dumnezeu da cine sa-1 ierte ! ? ! ? faranii daca-1 zarira smintit. bineinteles acasa. bine ca stiu Si a plecat de-aci tiganul multamit ca a inva^at ceva nou. taica pope — — — : ! — — Pe — Peeee. intr-un sat da de un popa la vale de casa. ?i intr-o buna zi. Se cunosteau ei din vedere. 312 . atunci cind muierea da sfaturi intelepte ca acestea. cu cinci ciini la spatele lui inghesuind si miriind. aoleo. f iganul fugi si ciinii dupa tigan. sa-mi ajunga vreo cinci ai. — Aaaa. — Sari cine. asa batjocoresti tu o fata preoteasca ? ! ! Si sumute popa ciinii pe tigan. Cind colo. il lua gura pe dinainte si-i dadu binete din varsat de zori ca cica ziua buna de dimineata se cunoaste: Sa-1 maninci sanatos. spune ce parere ai. ei au plecat la oras ca sa-si vinda fiecare cite ceva. baiete. Se zicea despre cadiu ca judeca si pedepsele le da dupa cum era ploconu ce i se aducea. ca te maninca ciinii. dar. mai romanico ? ii intreaba pe tarani Sa fi zis sa-1 mincati sanatosi Ahaaaa. Dar cum era sa zic. este bine — — — — ! s-o si asculti LACOMIA $1 PROSTIA Intr-un sat oarecare au trait doi oameni de soiul acesta lacomi. cum auzi. CADIU $1 FEMEIA Traia odata un aga si un cadiu vestit pin nedreptatile ce lefacea. se da ca omul in poiana. pina ajunge la un bunar. ce mai pirdalnica luai. de ce avea nevoie. barbat sa fie Atunci bine am facut eu ca n-am ascultat de nevasta si nu ti-am adus tipsia cu un ied fript si 1-am mincat eu ? Ba nu. Cum il vazu. crestine? ala ce-1 maninca ciinii parinte ticalosule. ago. ce aveau. Merge aga la el si zice Cadiule. sari-n put sa se pitule si imde a sarit n-a mai iesit. si in dreptul marfii vindute sa-si ia fiecare cite altceva. Cind se dezmetici din bataia primita zise Aoleo. daca e barbat. pitula-te. se cade ca barbatul sa asculte de femeie ? Nu se cade. cum s-ar zice naravurile lor nu si le cunosteau mai de aproape. strigara: in put. Niste oameni vazindu-1 incoltit de ciini.

$i atunci. de ce sa n-o puna la cale. si se Dupa — — hotari sa nu-i dea nici un ban. Raminid singuri. Stane. Ambele femei i-au facut. iar traista cu mere a avut dedesubt pietre. dar nu-i am acus si iti voi da datoria dupa o luna de zile. Asadar ei ramasesera cu fructele nevindute si se mirau ce o sa zka femeile lor acum acasa cind ii vor vedea ca s-au intors asa cum au plecat. ca oistea in gard. ca stii cum sint ele. cu 313 . nu e rau treaba asta ca sa scapam de gura lor. unul din ei dadu drumul la o vorba asa cum la necaz trinteste o vorba. ca doar el n-a sapat pe merele care mi le-a dat. numai si numai sa parem si noi in fata lor ca tot am facut ceva sa nu ne intoarcem acasa ca niste prosti. daca e vorba de o inselaciune. apoi. eu am sa-ti mai dau acasa ca un adaos. schimbam si noi marfurile noastre. zise el. Bine. iar restul cu alte lucruri netrebuincioase. ne amagim — Mai — Mai — hai sa si sotiile. zaitin. fiind siguri ca n-au sa fie certati de neveste Ioane. a avut dedesubtul nucilor frunze de nuc uscate. dar vezi ca merele mele atirna mai greu decit nucile tale. pusa la cale un viclesug. dar spre marea lor mirare. el se prefacu mort si sotia dusa in biserica veche din sat. $i dupa oleaca de gindire. al doilea dadu mina catre consateanul lui si apoi se invoira si plecara amindoi bucurosi acasa. traista cu nuci. iar celalalt. cinci lei si pace. pina la urma. eel care a fost cu merele s-a dus la eel care a fost cu nucile si i-a cerut diferenta de 5 lei. de exemplu. chiar daca am purcede la schimbul asta. Adica. mai fratioare. ca tot avem ! Cind ajunsera acasa si dadura in primire traistile sotiilor lor rostogolindu-le jos. Datornicul insa nu s-a achitat de datoria lui nici dupa incheierea lunei si dupa o chibzuiala mai lunga. spre a-si cumpara brinza. cu o traista de mere. se invoi eel care primise nucile. de ziua platii datoriei. adica au venit fara lucrurile ce le trebuiau lor in casa. In prima noapte cind se asezase el mort intr-un ungher al bisericii ruipe la mijlocul noptii venira niste hoti spre a lasa o comoara acolo. nimeni n-a avut nevoie de marfurile lor. am sa-ti dau cei cinci lei a raspuns eel cu nucile. isi zise el in cele din urma. Da. fiecare in parte pe frumosii lor soti cu ou si cu otet. spre marea lor mirare constatara ca traistile erau numai pe jumatate umplute cu poame. tot fara marfurile trebuitoare noua ne intoarcem acasa. ei s-au apropiat unul de celalalt si atunci au inceput sa se vaiete. dar ei au tacut chitic si nu si-au zis unul altuia nici o vorba urita pentruca n-au fost cinstiti ! trecerea citorva zile. Bine. raspunsa alalant. Asa. cind sa piece acasa. blestemind pe oamenii care au fost in ziua aceea in piata si pe care ei nu i-au intrebat citi bani le fac caciulile. noi insa. zile inainte lui il Cu doua nate. ramasa de mult ruinata si ea il anunta pe celalant sa vina acolo sa-1 vada ca e mort. inteleg ca merele tale sint mai grele. cu banii luati de pe nuci.A§a de exemplu. unul s-a dus cu o traista de nuci la piata spre a-si cumpara. cit s-au tocmit ei. ca sa noi ceva. Au stat ei cit au stat in piata. cum s-ar zice in limba popular a.

! ! : gindul ca s-o ridice noaptea. sa se duca posi sa-i dai un mina pe lumea pus tiganul asezat pe-o tava. se infurie inca mai cosul gasitor comorii pocni cu un pumn in — Lacomule pacatos. iata ca datornicul lui era viu si numara galbenii ce-i gasise el lasati de hoti in noaptea precedent!. toiul le luara toti galbenii. §i iata cum lacomia a dus pe cei doi la prostie. JIGANUL I-a SI COLIVA — — Sa-i — Sa-i A murit intr-o vara tatal tiganului. oare nu esti tu multumit ca datorita mie ai tu acum in loc de cinci lei. dupa ce lei. pace. si dupa ce isi umplu buzunarile hainelor si pantalonilor el ceru de la fostul lui datornic. si atunci intre lui. raspunsa mirat. A doua noapte cind s-a dus eel cu merele in biserica ruinata spre a-si vedea datornicul mort. Cu cea mai mare placere. Babele. in incaierarii lor aparura si hotii. ii luara de guler pe amindoi si ii aruncara afara din biserica ca pe niste zdrente murdare. sa ma fac ? colac de pomana. o traista de galbeni. Atunci popa si-a luat — Taica. se rasti eel care gasise comoara hotilor. mi-a murit tetea Ce ! faci o coliva ailanta. deci nu amesteca datoria cu norocul ce — — — — ti 1-a — Bine. si i-a zis-o de-a dreptul tiganului asta nu Asta e coliva de e coliva de raci. noi va fi pace si se repezi spre a-i lua si un galben din gra- — Nu. rosti mortul. dar tu nu ajungeai sa ai galbenii astia daca nu-mi datorai cei cinci lei. Acolo i-a Cind a inceput popa sa citeasca au umplut biserica ca furnicile. racii intr-un cos si s-a dus cu ei la biserica. pentru cinci clipa astia adus aceasta datorie catre mine este cei lei. diferenta aceea de la schimbul celor doua traisti cu nuci si mere. datoria de cinci lei. nu-ti dau un galben. cei care lasasera comoara. racii ris. mosii si coliva. lata aci doua gramezi. Da. alalant. sa-i fac o coliva pescareasca de raci. in noaptea aceea in biserica nici al si-1 mada virtos noro- fata ! striga tare ruinata. au pornit sa dea-ndarat de si sfintii multimea a bufnit in inima-n dinti Popa de pe pereti s-au uitat urit si s-au suparat. draci 314 . bine. dar eu in asta n-am nici un ban asupra mea afara de galbenii din fata mea. fac. — Nu tu acum da-mi un galben nimica. ai dreptate ca in locul celor cinci lei acum eu mi-am umplut buzunarele hainelor si pantalonilor cu galbeni. Se duse el la popa si zise: Taica popo. Atunci se isca o bataie de toata frumusetea si in timpul acesta. Cum. se infurie pretinsul mort. parinte. cum pentru cinci ei au scapat o intreaga comoara din miinile lor ca niste prosti. alege-ti una din ele.

— Lasa. tu surda? — Nu e lapte e urda — Daica Floare. munteanul incepu sa se pipaie. tu aici imi spui? Haide sezi iar pe spatele mele sa te mai due indarat de unde te-am luat. ce sa ma fac. ce-o sa ma fac ca n-am nici un ban. te luam in spinare. mai rumane. fiule. Chiar atunci cobora pe aci de la munte un pacurar voinic si imos cu doi cai. nu cutez treci fara frica. iar stapinul tau n-are minte de doi bani. ca nu ca-i lei. ce e cu tine. Sara. tu sluta? — Domnu. se gasi din un turc arind pe linga un pod. bre sinco. El se tot vaita si zbiera ca o vita lovita de durere. Nu seliie — mele. ce sa ma fac. Scoala-te. sinco. Ciobanul. turcu il vazu §i vru sa-si bata joe de el. trecindu-1 peste pod in cealalta parte. prin sin si prin buzunar. vezi ca peste el tree carute incarcate. Atunci munteanul ii spuse: — sa tree peste podu asta ! nu-1 vezi destul de lat §i tapan. vaicarindu-se: Au. zise turcu. nu mai pot Ai bre. Alah sa ma bata daca am o para chioara. Apoi suparat ii zise turcului Turcu — Vai saracu de mine. uite ca vreau. daica Floare? — Ma due Nica cu demincare — Daica Floare. Cum ajunsa munteanu la pod. — Bine.: !! ! ! ! ! DOUA SURDE — Unde duci. ago. de — Sa-mi dai 12 — Bine. cazu de pe cal. Intoarce spatele. Si m-ai tine pe gurgui TURCUL intimplare SI MUNTEANUL Odata pe batrineata pe cind stapineau turcii tot pamintul. cea. ago. ca mai adineaurea erai intreg. caci ai minte-n cap. amindoi incarcati cu bunatati de tirguiala. lipsesc cei 12 se necaji foe auzind — Cum sa n-ai. la lei. 315 . Doamne. Cum ajunsa la capul podului. Cea. Turcu intoarsa spinarea si cio- banul i se urea in girga. cum auzi vorbele de ocara isi puse-n gind sa-si bata joe de turc. cea ca tu infelegi daca esti cal. de ce nu-mi spusasi asta dincolo. iar tu sa te temi sa treci ? Insa munteanul nu vrea sa treaca-n ruptul capului. ajuta te la esti si esti iti Daca-ai fi vreun om bun Ti-ai lega calutu-n drum. asa. cara cu lemne si cu mare greutate. ce-mi dai bas daca ti-e frica sa te tree eu in spinare pe — — — Nu cutez. Ai. maica. — Da ce mine? ago. Cum il lasa jos. ceri. De un pai si de-un gutui. ma porcule — Uite ago. si treci ca ti se dusera caii.

vezi ca boii tai au mai multa minte decit tine. intr-o zi si-au luat ramas bun si au plecat in lume. la deal. fara sa i se dea nici zob si nici un fel de mincare de catre vreunul dintre frati. folosindu-1 fiecare cit mai mult. sa-ti Ca n-am Miine Azi pagubeste asa. cum si tata-su s-a hranit. Ce sa faca el ? Sa dea sfoara-n tara ca este in cautare de argati. si hi.turc.imic. le dau demincare si ! fratele-i stapin. Pe neasteptate insa. Cum ! — — eu pe tine. sa-1 aiba fiecare cu schimbul. dar vezi ca ti-a zburat gisca din frigare si te jumulii Munteanul se-ncaleca pe de unde-1 — luase. iar in cealalta zi la celalalt. cum putusi acusi sa treci si mai adineauri te faceai mort. iar tu bas ca n-ai i. $i cind se poticnea magarul cu ochii holbati de foame si burta lipita de spate. cind altul si sa-1 ingrijeasca ca pe ochii din cap ca sa se hraneasca si ei cu el. plingindu-si fara folos dobitocul. bre ago. decit zama de varza-n cap in loc de creier. pacatosule. $i asa a inceput magarul sa fie sluga la doi stapini. caci cine se zgirceste si ! mai mult se BOIERUL Cica un boier avea multe slugi pe care SI SLUGILE munca cimpului si le silea la vazind ele ca stapinul o sa le puie pielea-n pod. Hehei. inainte spus ca fiind un singur magar intreaga lui avere. Muncea si ostenea magarul in zadar. Magarul era pus la munci grele. O zi cara tovarul la unul. le-a Au de a-si da Hi. la vale. fiecare nadajduind ca de hranit il va hrani celalalt. uite aici ramii sa mori daca n-ai bani sa-mi platesti Iar turcu se duse la el in tarina sa are cu boii. Cind unul. sa-si cate un alt stapin mai bun si mai cu frica de Dumnezeu. necajit dete cu el de pamint zicind: Porcule. De aia sa nu-1 mai batjocoresti pe cioban si sa cati iepuri in biserica. pacurarul de la munte sare drept in picioare si pleaca peste pod pina-1 trecu frumusel dincolo. Asa a ramas boierul cu holdele-ntelenite si vitele flaminde si setoase. ca niciodata nu stii de unde sare iepurele. ca nici un stapin nu-1 hranea. batu-te-ar Alah. fiecare stapin ii cinta ast cintec imbarbatindu-1 de zor: fost doi frati care sfirsitul. Ai crezut ca ai gasit gisca de jumulit. Si s-au adunat 316 . Tatal. Te calarii de doua ori ca pe un minz fara minte. ajunsa aci. Turcu il vazu si-1 intreba: Ai bre ghiaure. El ti-o da ovaz fin ! muri baietilor magarul si cei doi frati ramasera saraci. iar turcu txecu indarat la capul podului. MAGARUL CU DOI STAPlNI au mostenit de la tatal lor un magar. miine-asa.

ma pescare. ii zise: Isi lasa Cum — $tiuculita Ca ma maichii draga. El trage-n sus. — — Mai la prasit? mai fratilor si voi. BA E RASA A fost un om si pe picior in biserica la o muiere care nu se intelegeau. ! la tirg. prostia din nascare Are leac prin luminare Ca — Du-te. ea trage-n jos. mai baiete Lasa-ti barba lunga faci. il fost un prostanac mare. Noaptea pe malai Auzindu-1 stiuca. a luat boierul o sapa si a ! — Cine vrea codrul asta de malai? — Eu. $1 PE$TELE — Ce Ioane? intreba un dilator care mergea — prind peste — Cum prinzi? — Cu caciula — Nu caciula. ii raspunse: ! BA E TUNSA. zicea mai argatul tuciuriu. Dar printre ei era unul mai vorbaret si tuciuriu. de ramase barbat ca toji barbatii. Ga sa le incerce vrednicia. vrednicia argatilor. alta zi iar intreba: — ! aratat-o slugilor zicind: Cine vrea sapa asta sa mearga Atunci argatul eel tuciuriu a zis: luati.! ! ! ! conacul boierului o mulfime de oameni saraci si flaminzi. raspunde mai sluga cea tuciurie intii i-1 da. lata. Da-i drumu de barba. Daca vazu ca nu e gluma cu stiuca. jur ca nu te tai. ! si ai sa prinzi stiuci si raci sa te saturi barba mare si merse de-o baga in Timoc. $i Intr-o — Cine vrea bucata asta de piine? — Eu. care s-a dus la pescuit. Il tinea pe bietul om sub papuc I pina la o vreme cind omul nu o mai putea rabda si-i dete un top de bataie. ca Asa stapinul si-a incercat eu destul am luat. Muierea 1-a calcat pe om cununie si tinea in ruptul capului barbatul sa zica tot ce zice ea. vine o stiuca §i-l prinde de barba. ION A. afunda bine barba in apa. De 317 . boierule. stipinul lua diminea^a un codru mare de malai si intreba: la intii tot si iar lua codrul de piine Alta data intreba stapinul: Cine vrea piciorul asta de curcan? §i tot el se-nghesuia si era eel dintii care primea bunatatile de la stapin Odata.

Cind intra se spaminta. Vacarul avea si el pe linga vacile turcului o vacusoara cu lapte. de femeie citeodata fuge si dracu.! : ! ! ! ! incolo. Ai bre. — Bine. tu nu vezi? O batu bine crezind ca o sa zica precum era livada. cine minat cine le-a le-a si mea. gindeste-te bine ca n-o catalina — Ba tunsa. bata-te Dumnezeu de pacatoasa. stiti ce s-a intimplat ? O — — Nu! — O vaca de-a dumn