wt

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE$TI

Supracoperta

;i

iiustrajiile:

Done Stan

CRISTEA SANDU TIMOC

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI

EDITURA MINERVA
Bucurejti, 1988

a conceptiilor viziunii artistice specifice si neamului romanese. de prevazut ca o zona etnofoiclorica a$a de prodigioasS cum este aceasta pe care o cercetam. Cartea de fa{3 $1 incintat s3 descopere himile este — cu toata modestia pe care si se cade sa o manifest. cintecul epic a avut o nestinsa vitalitate si a cunoscut o inflorire maxima. basmul romanese din aceasta colectie poarta al folclorului marca inffuentclor strSine. care cunoaste cele variate IntrucbipSri. in infatisind talentul sau povestitor si arta sa narativa in admirabile semnificative ipostaze Prin marca bogafie carte. ca si epica florilegiul popularS in proza sa exceleze. aparpnind sirbilor Volumul Povesti populate rom&ne-ti genurilor si de care romanii din Timoc $i-au dus existenta. ?i ci si anume fiin{e hmerice. observafie moralS etc. prezentindu-ie intr-o proportie echilibraia. stiintS. cu douS dintre colectiile fundamentaie ale basmului romanese: eu'egerea Legende sau basmele romanilor a lui Petre Ispirescu si Anlologie de prozd populara epicd a lui Ovidiu Birlea. este surprins de frumusefi ale graiului 51 imaginariei strSlucite a popcrului roman. prin mukitudinea motivelor si arta de a Ie imbina. asupra cSreia pecetea. indeosebi bulgarilor. exccleaza in primul rind. depSsind cu mult romanu!. pus mai Este momentul sa amintim defini{ia revelatoare pe care o formuleazS G. Fiicte'e neomenesti din basm au psihologia sociologia lor misterioasS. de la ramul sud-duriSrean al nearrrului romanese. $i intr-adevSr. florile spirituhii. varietate a temelor si motivelor povestilor populate prezente aceasta dintr-'o straveche 51 inzestratS fnscriindu-se in primul rind in sfera imaginarului artistic romanese. cores- punzator ponderei pe care o au in realitatea folclorica general romaneasca. Caracteristica lui este nu sint numai oameni. al DacS balada o insemnata pondere in eposul popular romanilor din sudul DunSrii. in si calitatea mea de si crcatii. Era parcS de asteptat. cS eroii tticS. alaturi sudslav. dar acestea sint simple masti pentru felurite tipuri de ndivizi. §i fabulele vorbesc de animale. fiind mitoiogie. al poporului roman. in cadrul prozei popular? din aceasta zonS. este o carte reprezentativS $i expresiva a tuturor speciilor prozei populare romanesti. ale sensibilitatii 51 intelepciunii multimilenarului'neam romanese. o distincta vatra a Romaniei orientale. basmul fantastic. animale. E!e comunicS . vigurosuiui talent epic al rapsodului popular din fantastica are si-a Timoc ii corespunde o rarS arta de a nara a povestitoruiui popular. a infiltrapilor motivelor nararive balcanice. in confluents cu balada celorlaltc popoare balcanice. in care epo->ul popular. Calincscu pentru basmul popular: t Basmul e un gen vast. efigia specifics. ca si prin modal ji i tat ea de a povesti. prcvenind zona etnofolcloricS.. unelc dintre cele mai originate si specifice intruchipari artistice ale geniuiui sau creator. prin substanfa spirituals si si morala. al romanilor din Timoc. in aceasta privinta de fata rezistind comparafiei. irnprimindu-s.INTRODUCERE Cine pStrunde in universul fastuos 51 facinant al basmului popular romanese. culegaior —o nouS fevelatie si atestare a geniuiui spiritual inepuizabil. spiritualitatea populara romaneasca ni se dezvaluie in noi filoane si cristalizari esretice si morale.

avind a si infrunta atitea calamitira si a indura spolierile atitor exploatatori din liuntrul si-au pierdut nidejdile intr-un viitor din afara mai luminos pe care 1-au dorit raereu. cu omul. uriasi ji pitici (Strimbi- acel Lemne. Sfarma-Piatri.. (Soare. In ciuda traiului lor zbuciumat. Calinescu — o oglindire in orice caz a — din aceast! noui carte de povesti populare romanesti se poate revela i < • si existenfa. dar verosimili. Apoceoza eroului din isi narafiuaea de caracteristica. a bogitiei de semalfuatii si ipostaz. Mama-Pidurei). 1977. Avusese perfect! dreptate primul exeget monografL: al basmului nesc. atitudinea si reactia sa in fata vietii si iscoriei. si variatl. Mjbilul care a generat basmul ca specie literar! a fost tocmii (tendinp d. Arts Ortdia Uttrari i. p. pierd. Aliturea si cu zmiii si si balaurii in diferitele vecinic! luoca cu elenxentele bune. cit eel fantastic. Spre toate timpurile. ci si apogeul ce se poate inchipui in viata unui om »». Arti: P*u>*j?x! ram-nnc Jn em&pfia ft rriziwus poporului. Dae! si asa cum arita G. cei toate grani felor. Aetiuaea din basme are intindere biografici. Cilinessu. o form! particular! dup! diversele grupuri etnice. pe care le-a armlgamat in conturul uaei lumi ideale. mons:ri de diferite categorii (ca Jum!tate-de-Om) si intregul complex de personifu!ria!e feaorn'n. Basmul fiind in m jduri fjbuioase — dup! expresia acelutas G. dar spre deosebire de epopee si roman eroul e urmirit numai pin! la nunta. devenind o specie mixta. p Jturile populare nu bun fiind risplltit. Zoril!) sau intunecoase 1 G. Cind diatr-o naratiuae lipsesc acesti eroi himerici. profilul de basm. Rusalii. incit acolo unde lipseste. basmul este o creafie si literar! de o mare comptexitate de o mare injircitur! de simbolur: semaificatii. 1 Birlea. Vilva. apoi zlnele bune sau re!e (Ielele. 1977. trsasmitind visul generafiilor urmitoare. Luceafir. aritind poate « ft specificul national pe care 11 romlexprim! mitologia tucarui popor. a araca cum trebuie si fie orinduita viata pe pamint dupa jaloane drepte. chiar daca perifinal este atit incocmai dupi canonul basmului. din care si se pot recoastitui filozotia. cu vechim. coafliccele cele mai frecvente in societatea umaaa din Cel mii pregnane oglindesce aceast! trasatur! basmul fantastic.: multimilenar!. n!z<ain[ele si aspirafiile sale. asa si cum sublinia O/id. GiKa.. de?! pretutindenea fundamentulj aceleasi. n-avem de-a viefii cu un basm *. de cele roai multe ori un fenomen singular in ansamblul variantelor tipului . Statu-Palma). decit ca are coordonace. iar au face sine oameni. structurile si modalitafile artei sale narative.: toate piedicile u:mi prin cistigarea tronului imparitesc sau pria si imoogacire..!or Iuminoas. lipsiti de orice metehne. basmul este o narafiune optimist! pefiile se desfisoara care insufl! ascultitorilor vigoare si incredere in viafi. VI . apar fitii-frumosi lor manifestatiuni Ileana Cosinzeana. in care protagonisrul este rasplatit la umia alee iaviag. Apvtd: Prumotul rvwimzsc im csnstp:ia p viziwum pupormlm. VerosimJitatea caraccerizeaza atic basmul nuvelistic. gisim la O/idiu Birlea: Basmul naraf :ua: puternic schematizati. cuprinzitoare este o definifie. universul spiritual si moral al poporului romaa. p. existenta sa real! fipturile inchipuirii sale originate.u Birlea. O < mi. care de obicei coincide si cu obtinerea tronului. 315. adesea derutante. 253-256. Lipsa acelui happy ending e semnul eel mai vizibil ci varianta respective reprezint! o abatere. un receptacol si o oglinda a visurilor nlzuintelor poporului. In opozitie cu legenda.»ca. iluscrare. reflecfiile si expresiile sale favorite. In ciuda sceneriei sale cu atitea elements miraculoase. Lazlr Siineanu. basmul fantastic reflect! probleniele man ale societitii. si iafafiseaza in aceast! carte. reprezentind deci punctul culminant nu numai al actiunii din basm.: compozitionale a basmaiui pjpular. basm-legenda. asa imbracl cum ins! ea ref acuta din povestile poporului: Fiinfele mitice din povestile populare. morala si idealul sau de frumusefe. asa cms. totodatl povestea popular! este. iar basmdc ilustreaza cea mai basmul trateazi eel rau pedepsit in chip exemplar. m>rala ce sc desprinde din general! norm! etici: binele invinge intotdeauaa rlul. jVftcJ nciclopelis J pvntfiiXar rj<nlneiti.x faldw.

greutifi * Lazir $iineami. Antologie) este intilnit in colectia noastra in basmul Of! In Antologia lui CK Birlea. care il invata « magia autometamorfozarilor in felurite animale si obiecte » (O. este o variants Basmul Copilul n&scut cu cartea-n mind. Birlea. Th. 365 E. 318. 327 etc. Tb.. 315. care legacura dintre dialectul intre diferite graiuri si popoare. Daca cineva caracteristice si si-ar exprima dorinta si cunoasca basmul popular romanesc si ar citi mai intii aceasta carte. Th. 301 apare in primul basm al colectjei noastre. Tipul A. cuprinzind episodul cu omorirea balaurului stapinitor al unei finrini. si-ar face o imagine cvasicompleta despre mai cit si raspindite ale mai productive. episodul omoririi balaurului din cadrul tipului A. si-a pierdut sotia pe care a trebuit si o caute infruntind muit. 325 pe motivul copilului cedat diavolului. din colectia noastrS (pe aceeasi tenia ca si balada cu acelasi tidu). 315. Th. 300 poate fi gSsit. 306. de asemenea. care circuli mai frecvent. mai povestilor populare romSnesti. il intilnim in basmul Iovan Iorgovan. VII . 326. din cadrul tipului A. ultimul cuprinzind si episodul cu fratii gemeni nascuti in mod miraculos. precum si in povestea Fiul vadi. pe motivul basme. in cadrul cSrei categorii sint selectionate unele dintre cele mai tipice si inchegate narariuni populare. incadrindu-se in tipul A. a avut in acelasi timp rolul de a vehicula continuu subiectele si temele folclorice dintre nord si sud. precum A. car i constitute fondul mitologiilor poporale »* torusi const! tuie puntea de dacoroman si eel macedoroman. 33. motiv cunoscut in toata fara. noastra. BSrbulescu arati: . 300. 401). originar din India. este unul dintre cele mai productive si raspindite tipuri pe plan national european. intitulat Voinicul < eel cu cartea in mind ndscut. Robinson si Peftisorul rosu. . contaminat adeseori cu basm aseminator despre tinarul so{ care. Episodul luptei voinicului cu zmeii. Legtnde sau basmele romdnilor.ru si Cerbul fermecat. combinat cu tipul A. Pdtru Fdt-Frumos. este intilnit in douaidin povestile colectiei noastre: Povatea lui Piping Paa. este destul de raspindit la noi si se intilneste frecvent in toata Europa. in forma sa clasica. Baiatu la scodla diavoului. din cadrul tipului A. pe tema mamei tridatoare. 303. 301. motivul nasterii miraculoase se intrejese cu alte motive si in cadrul basmelor Petrifor eel iubit si lmpdratul cu doi feciori. Astfel. Norocul. varianta se cheami Ispirescu in Cele . Th. este imilnit in basmul Floarea fiind povestic 1 grddinarului. de Petre 12 fete de impdrat fi palatul eel fermecat. fiind unul dintre cele mai frecvente la povestile romanesti dupa cum arata Ovidiu Birlea in notele Antologiei sale si care de obicei se combina cu alte tipuri. sau care la ii amina Iuarea vietii — fiind unul dintre tipurile cele mai raspindite fi noi si in Europa. Naratiunea Geamfiehia Lenore. p. primul tip al Basmului propriu-zis. in basmele timocene Muma Padurii. (Miazanoapte. Th. din aceasta colecfie ar la aceasta de acest lucru. spiritualitatea populari a romanovlavilor din sudul DunSrii fiind una dintre cele mai p5str5toare de motive mitice stravechi. Biimtit ramint. din tita frumos poveseel a basmului din colectia lui Petre Ispirescu. tip frecvent in toata Europa. cu episoadele motivele lor caracteristice. Tipul A. De alfel. Th. Moartea). pe motivul nasului (Sfintul Arhanghel Mihail. despre care cercetitorul C. Provenind dintr-o zona marginals a graiuiui romanesc. Basmul Voinicul cu cartea in mind face parte dintr-un tinar care a rezistat in trei rinduri la grup de basme in care este vorba despre eroismul unui niste incercari foarte grele si a salvat o printesi dm puterea alt unui farmec (Tip A. pe aceeasi ceinoui frafi. Basmul. ambele din colectia A. Th. Moarcare isi Dumnezeu) ajuta finul s3 se imbogateasca. colectia noastra. adt tipurile cele pe plan intern pe plan international. cu care se deschide colectia. in genere. tipul A. Th. 304. Th. Tipul A. S3 purcedem — — fetelor imparatului care rup la joe si incaitamintea in fiecare noapte. calcind o interdictie. pe motivul tema ca si si cintecul epic. Narafiunea Poveste de o muiere cu un om. precum si Moartea-nafe. 1978. In combinatie cu alte motive. fiind cunoscut raspindit in toata tara. MurgiUi) si chiar ale unor abstractiuni (Ursitoarele. 302. Th. 303. si O simple trecere in revista a principalelor tipuri de 1 fi in misurS si convingft sumara analiza tipologica cu basmul fantastic. 332. 301. se incadreazS in tipul tea. Th.

Tipul barbat-animal sau Amor eel fermecat. 510 511. 425. pe motivul sotului invidiat si persecutat pentru sopa frumoasS. De asemenea si in cokctia sub titlul Until dintre tipuriie cele m3i productive si lui P. atestatS indeosebi in sudul (ar::. face publica Ion Creanga Povestea porcului in revista Convorbiri parte dintr-un ciclu de basme cu o mare rSspindire Orientul Apropiat. 480. unul dintre cele mai r£sp:ndite noi. d. Vechimea basmului seco!u! a! foarte mare. la P. cu aceiasi titiu. este o variants povestita toarte simplu auccint. Cele trei rodii aurite. pe tema substituirii sotiei impSratului de cStre incadrindu-se in tipul 402. cuprinzind in colectia noastra 3 variante Intinse asupra a peste o ale I. si fata mosneagului. Dovletele si Dinu Fdi-Frumos. fiind atestat in toate provinciik in peste 80 variante. Tipul A. reprezentind c V2riar. Th. veche variants fiind cukasS de F. In lucrarea lui Lazar Saineanu. Th. Povestea Broasca-Roasca se incadreaza in tipul A. pe motivul Cenuseresci. pe motivul cSutarii « sotului p'erdut » sau a « sotului monstruos » este prezent si in cokctia noastra In trei variante: Povestea cu poarca. Baxbulescu. Batmeh romanilor. tema: Zina mitntilor si Gdindreasa. Ispirescu. Th. din primul nostru volum de folclor: Poezii populate de la Tomanii din Valea Timocuhii* 1943. p. Th. mai dezvoltate si mai frumos narate din cokctia noastrS. La Zuni in Noul Mexic sau in Jamaica. 465 A. ca si la toate popoarek. Ispirescu se gasesc trei variante si ak acestui basm: Porcul lui eel fermecat. La P. este asa la cum arata Ov.ie.i mai inainte de literare. persecutata de in vaca mama si vitrega. in pare sa fie pepoarek europene. In lucrarea si L.n.. aparut in formS clasicS. Birlea. la Pare Isp.» — (Tip A. 402. mamei metamorfozate nSzdrSvana care isi ajutS fata persecutatS.n acest volum. In folcloru] pinS acum 20 de variante din intrcgul grup. basmului desprc fata babe. si publicat in Columna la lui Traic. fiind semnalat si la alte citeva popoare in Canada. Ispirescu s. Dovleacul eel ndzs dr&van primul la Fdt-Frumos si fata neguf&torului.r:scu. a povestii hi: P. dintre acestea cca mai . CreangS. mai frecvente si anume tipul A. cunoscuta si si Th. Th.ci variame sint foarte aseminStoare cu basmul povestit de Petre Ispirescu (Tip 401 B*). aceasta poveste sc incadreaza in 1 Sectiunea I Povesti mitico-fantastice la cap. din pricina asemanSrii sale cu legenda lui Cupidon si Psyche. Optrt. Isp'rescu.n in anul 1876. p. deoarece o variants literara a lui se gaseste inclusS in lucrarea lui Apuleius» aur. incadrindu-se in tipul A. VIII . k douS din povestik cokctiei noastre: Pipilcuta $i Vaca neagrd. Speciali?tii i-au acordat o deosebita. fiind Fata din Dafin. Th. 408. reprezintS naratiunea in proza pe aceiasi niotiv ca si cintecul epic. §aineanu basmul este lui clasificat la tip A. Obert inainte de 1856 4 Basmul Broasca-Roasca.) in copilirie la mama a-si sa. cu citeva saptSmir. Basmu) Fiica florilor. Povestea Cele trei roadc de aur. Brcasca testoasd cea termecjia. ascultat Psyche. 400). huroiuicrt LXI— LXII. care se incadreaza in tipul A. Magarul de etentie mai folclorul scrisS in II-Iea al erei noastre. 1979. I Ciclul pdsdrilor sau om-animal. Tipul acesta de basm cite unul dintre cele ma: cunoseute si rSspindite !a noi. In lucrarea sa Basmele romdne L. Th. folclcrul international aceste basme sint foarte cunoseute si rSspindite romanesc am inti!n:t combinate cu aire tipuri din pricina afinitatii unor motive. BSrbulescu de acest tip de poveste: • Basmul Porcul de povestitor (P. Ispirescu. pe motivu! soviet-animal. §5ineanu remarcase de aproap° acum un secol popularitatea si marea frecventa a basmului: gasim si in * • Ibidem.ta a povestii lui P. intre care cir. LXI— LXII. fScind studii mie de variants cukse din folclorul a 62 de popoare din toatS lumea. CitSm din comentariul C. Tipul A. combinat cu tipul A. B. din aceasta o sora vitrega (verisoara) a sa colec. Sima Prunaru. este des intilnit in ciculatia vie si cules al pina in zilek noastre din toatS vara. in notele Anxologiei sale. In amestecate intre ele. n. este basmu! Andrei. Ispirescu tint douS pove$ti pe actcas. Unul din basmele cele mai inchegate. balada fiind cokcfionata de la eel mai talentat rapsod popu ar timocean. I. India. 1895. C. Tipul Melusina. In romanesc sint cunoseute pinS acum 52 de variante tipSrite si 10 variante cukse pe bandS de magnetofon in ultimii ari ». din cokctia noastra.

Pornind din casa in casa sa-I cerce. prieten (vulpe. p. dar si in India si in America. mama vitrega. iar ele vor culege meiul. 531. supusS. Cemisereasa gasi o lada deschisa plina cu hainele cele mai scumpe si deasupra-i doud porumbife albe. iar tipul A. cu un imparat. dupa cum va putea oricine face comparatia. Th. in Asia Africa. inainte de a merge cu fata ei la bisericJ. prigonita si injositS.') Cinderella etc. TrasStura caracterist!c5 a acestui tip e pantoful sau condurul. Th. Th. feciorul de imparat ajunse si la casa mamei vitrege si. de nu-1 va culege pina la intoarcere. 510 B. in casa si ea tagadui. Th. fiind unul dintre mai rSspindite basme populare romanesti. o intreba daca se mai aflS cineva iesea tors din ureche. Tipul A. 475. la spanioli Cenicienta si Ventafochs (« Sufla-n foe •>). L. si so?iei doreste sS ia de sa si care fugind in lume de teama pacatului dupa multe peripe{ii. Apoi mama vitrega porunceste s-o taie. Pasdrea mdiastrd. Harap Alb. ed. Th. Asclienputtel. 531 (spinul) este atestat in intreaga Europa. vaca sfatuieste pe fata (ca si intr-o poveste ruseasca de mai sus) sa nu manince din camea-i. sau a influenfei de poate intr-o cercetare monografica viitoare: t un popor laalrul raminind deschisa. dar cireia ii este rezcrvat un splendid viitcr. >. Ispirescu. strigS: Kikiriki ! Fata sub albie e virita aici ! • Pantoful se potrivi in piciorul drept si feciorul de imparat o lua de sotie » ". $iiinianu. fiind cunoscute 20 variante. are doua variante in colectia noastra: Pielea de mdgar cele Giscdrita.« Cemisereasa e uaul din basmcle cele mai populare si in toate colecfiunile se ana repre- zentat acel exemplar de copili blinda. pisica etc. Pipelcufa). 513 (al tovarasilor supranaturali) este raspindit in Europa. pe motivul spinului (al omului rosu) si tipul tovarSsilor nazdravani (tip A. ca si la cele germanice: AschenbrSdel. In folclorul romanesc basmul este atestat in vreo 40 de variante. precum si sporadic in Africa (cf.) este reprezentat in colectia noastra de doua variante frumos povestite: Vulpea lui Rogojel si si Mirtanul n&zdr&van. si pe care o intilnim in unele versiuni romanice de si mai vale. poate fi socotitS povestea din colectia noastra Cerbulde la baltd. L. cf. Atunci cocosul. pe motivul nevastS pe fiica tatalui incestuos. la problem* imptumurulu. Intr-o duminica. varianta a povestii lui P. IX . vars5 in toata casa o strachina mare de mei si o ameninta cu moartea. la grecii moderni DauaptxyouraouXoij (« BalegSde la vorba si « cenusS dupa cur5{5 vatra). in tipul O A. Tipul de basm A. de rezolvat Varianta sirbeasci cu acelasi la tipul nume confine o introducere si — ia vaca nazdravana in gura — care se la rapoarta precedent. La diferitele ». nebrodindu-se in picioarele fetei sale. Ducindu-se la mormintul vacei. pe motivul capStuirii unui tinar sarac de catre un animal. care intr-adev5r seacu cele doua variante din colectia noastra. Barbulescu in studiul amintit. catalogului Aarne-Thompson. I°78. care cuprinde combinarile celor doua tipuri: tipul A. zburind pe albia pe care < mama i vitrega o ascunsese pe Cenu- sereasa. Pepeliuga. La italieni Cemisereasa se numeste Cenercntola. la care e condamnatii de samar La popoarele slave Cemisereasa e asemenea reprezentata printr-un derivat din pepeli «cenusa» (sirb. 513). O varianta a basmului lui Ion Creanga. firul Mama vitrega dind fetei sa toarca o intreaga traista de Una. Asa se arSta ea in trei rinduri $i cea din urma oara pierdu pantoful drept. m5na In aceeasi lucrare. care reveleaza ade- varata mindrefe a croinei. tipul acesta de basm este frecvent intilnit si in literatura noastra populara. Ov. care dupa moartea se casatore?te. la francezi Cendrillon. Th. p. 476. Ibickm. Saineanu descrie tlpu! sirbesc al Cermferesei. care se incadreaza Th 550B am inclus si noi in colectia noastra si anume: Pasdrea Zambild. 545 B. cari o povatuira sa se imbrace cu una din ele si sa mearga la biserica. ci sa stringa oasele si sa le inmorminteze sub o piatra. Fiind cunoscut si atestat in folclorul european. 1964). mult timp ascunsa sub un exterior respingStor » *. Birlea in volumul Povestile lui Creanga (1967) arata ca tipul A. dupS cum afirma C. vaca o mestecind-o. popoare acest ideal faja-i minjitS si a! inocen{ei si frumusetei potrta un nume dcrivat vasele mai ales dup3 ocupatiunea-i injositoare (ea spalS mama-i vitregS sau si (in basmele strSine) si de surori invidioase. Basmele remdru.

este reprezentat in aceasta colec^ie romanesc in numeroase variante. Alecsandri in versuri. Acelasi tip A. turn). Saineanu rezuma lapidar basmului acesta: « si extrem de limpede cipul Un imparat cu trei feciori are aevoie de o pasare maiastra spre a mareata (manastire. central pe motivui confiictului dintre bogat sarac potrivite. 875. coerenc frumos povestit. 353. prelucrat si de V. si Basmul Dreptatea tip foarte raspindit si Strimbdtatea. in Europa si in Asia. de asemenea. care desi se circumscrie motivului • L. cit in cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile. f adnd parte din tipul A. 910. Th. pe motivul sfaturilor primite drept simbrie. este atestat in colectia noastra prin varianta Ivanciu eel sdrac. ridica interesante O comparare a celor doua probleme privind procesul de creape un frumos in folclor. doua variante : Cei trei /rati Doi /rati. prin limpeziniea si voiciunea stilului. iar al doilea. doua variante ale tipuiui 707 C* Doi feti logofeti si Trei fete mari in cinepd. general romanesc. orice ai face. dintre care dorim sa comentam doar citeva mai populare si frecvente. din colectia noastra. in combinatie cu tipul A. iar al doilea tip 567 are. avind episodul giiinii miraculoase sint prezente si in aceasta colec- a noastra. fratii perfizi sunt pedepsiti * 8. ajutat fiind si impodobi o cladire de un animal si recunoscator. Basmul lui Petre Ispirescu Hotu impdrat. creativitatea populara in genere. si universal. aruncindu-1 Intr-o prapastie. biserica. pasarea care ramasese muta din momentul rapirei. Th. Dar Tipurile de scapa. Th. Ambele si sint cunoscute si raspindite la noi.. Basmele din colectia noastra. cealalta in versuri. precum si pe plan de basmul Omul care §tie graiul animalelor. Astfel. La P. dinsii rapesc pasarea el cauta din invidie sa prapadeasca pe voinic. dar al doilea este muk mai frecvent productiv. 910. unut dintre cele mai raspindite in toate provinciile. care are insa la baza unele motive si elemente orientale. are corespondent. apare ia colectia noastra atit in naratiunea populara Ursitorile. cuprinde totusi o seama de tipuri dintre cele mai specifice si caracteristice penrru basmul popular general romanesc. e prezent in colectia noastra prin basmul B'mele si rdul. Capitolul Basmelor nuvelistice. 930. 566 si A. 2 variance: Ghiunea Ghiuzel sau si Ghina ceafruimpdrati nvjsd si Doctor bun. 613. se impune printre cele mai frumoase basme povestite in limba romana. incepe iarasi a cinta basme A. X . tip atit de specific foiclorului romanesc. intcrnajional. 950. si Th. in basmul hnpdratul hot. L. Feciorul eel mai mic izbuteste s-o ii ia. Ispirescu basmul se cheama popular in folclorul romanesc Dreptate ft Nedreptate. atestat in folclorul Tipul A. fara sa fie in Insir-te margdritari. Cercetatorii tipuiui si a o serie de intrebari. Primul tip 566. vindecator). cit. sa fie reflexe ale basmului se apropie foarte mult de naratiunea povestitorului muntean. vreun fel tributare lui Petre Ispirescu. pe motivul dreptdfii si nedreptdtii. $i:nsanu. Mai dorim sa consemnam din cadrul : Basmului fantastic. intilnindu-se cu fratii sai. in colec{ia noastra. In cale. p. prin dramatismul situatiilor si prin valoarea morala exemplara pe care o degaja. Tipul A. Th. care de obicei se combina in povestile (si « populare romanesti. atestat in peste 60 variante. din colectia noastra. 567. incadrindu-se in tipul A. 613 . Th. provenind din acelasi fond popular comun. in acest volum. fara sa aiba aceasi pondere insemnata ca Basmele fantastice. Sint cunoscute pina azi peste 70 variante romanesti ale tipuiui 707 C*. Insir-te margdritari. primul pe motivul fructelor producatoare de stare animaliera doctor bun tie ». pe motivul destinului de care nu si te poti feri. Th. op. Th. basmul Fata iiueleaptd din acest volmun si se incadreaza in tipul A. si care difera atit de mult de tipul international Copiii cu panil de aur. la care fata saracului d5 raspunsurile au conchis ca basmul este o creatie europeana. Tipul A. una in proza.In lucrarea Basnule romdne. care capitolului sc circumscrie in linii rnari episoadelor si motivelor tipuiui. din colectia noastra. la rapsodul popular timocean Sima Prunaru. balada fiind culeasa de piese. Th. 670. Ispirescu. Th. cunoscut indeosebi din varianta lui P. are.

nu fac decit s5 scriu cum am consemnat pina acum 14 variante » '. in jurul anului 1200 i. temelor este am Gingdraful. din capitolul Anexe. similar celui uman. Un fel de mister incununat de un nimb plutea in jurul celor cu roanifestari mai ciudate. cit si in folclorul universal. Cit despre mine. ca Ariciul . inregistrati transcrisa fonetic de R. Un alt basm despre dracul (zmeul) eel prost. Ovidiu Btrlea. al V-lea i. dar acesta este de obicei figura care intruchipeaza istetimea populara menita sa dejoace planurile impilatorilor de toate categoriile. dup5 pareri unanime. Basme despre animate. de o mare frumuset.e poetica. p. figura lui Pacala (Pepelea) se vadeste mai complexa. reprezeatind o combinare a mai multor tipuri A. in genere. La noi. p. XX-a egipteaoa. Cioha in O mie si una de nopti etc. 1931. prezent si la popoarele primitive. este eel de al IV-Iea capitol. intemeietorul dinastiei a literar in antichitate. Giufa in folclorul italian.n. raspindite in toate provin- mai frecvente fiind intilnite in Transilvania. din acest In folclorul romanesc volum.n. 950) C. I. din tipurile cele mai originale si specifice simpatetica. auzit spusele unuia altuia ». Pdcald si hotii. fac parte din stratul eel mai arhaic. Till Eulenspigel in eel german. mai ales eel dotat cu insusiri speciale. « din repertoriul romanesc. Pacala uneori simuleazS prostia prin faprul ci ispravile savir§ite presupun o istetime subterana. dar chiar si un limbaj propriu prin care ele se inteleg si pe care il poate descifra si omul. si care trebuie sS adaugam snoava Pdcald. este Scan lenesxi. tradata de imprejurarea ci exploateaza sensul propriu al unor cxprimiri figurate sau chiar cuvinte. intrucit are la baza o viziune mai primitiva despre lume. Astfel. Th.e.i vulpea. Birbulescu arata privitor la acest basm amintit mai sus: este unul din pufinele basme pe care le gSsim consemnate Este vorba despre comoara lui Rampsinitus. p. profund imprimati. frumos povestit din colectia noastra. Ea presupune credinta ca animalele au nu numai un suflet. precum popa. care se incadreaza in tipul 2014. in cadrul acestui capitol apar 5 snoave din eunoscutul ciclu si taica si al lui Pacala: Pdcald la papa. C. Foldnul romJiasc. unde eroul civilizator este in acelasi timp si personajul bufon. ale ciclului Pdcald. Mult mai bine reprezentat. Un alt basm. Tot Ovidiu Birlea traseazi conturul acestui ciclu in cadrul universului snoavei populare romanesti: « Exista totusi snoave in care in central atentiei sta personajul pozitiv. Th.e. le atribuia puteri miraculoase.. pecetea autenticitatii populare. care in fapt se dovedeste aparenta dupa atare viziune arhaica. Astazi se cunosc peste 100 variante ciile tarii. nu este creat pe baza izvorului sens. in care sint reunute texte inchegate si frumos povestite. " IbidtM. op. 211. care prin universul lor fabuios viziunea artistica ne amintesc caracterizarea acestei specii f acute de Ovidiu Birlea: Basmul despre animale se vadeste mai arhaic decit basmul propriu. Marcovici. Ispirescu. El apare in unele snoave ca intruchipare a prostiei funciare care. cuprinde totusi citeva povesti demne de mentionat. Acestia sint personificarea aspirafiei intruchipate de Pacala (Pepelea) necurmate a straturilor populare spre dreptate ji echitate sociala. * cit. 235. la noi. 1072 + 1071 + 1094+1149.zis. Pdcald cu puralu. In studiul despre basmele lui P. Cum a pdedlit vulpea lupul. in toata povestirea mea. La inceput. Capra si lupul.intilnit atit in folclorul romanesc. Snoave. ci poarta. omul s-a apropiat cu sfiala de unele animale. « Hopu tmpdrat (Tip A. in colecfia noastra. Birbulescu. Al si treilea capitol al colectiei noastre. Pdcald §i unele piese caracteristlce pentru slavi si popoarele balcanice. mare parte inciuderii lui in istoriile Basmul este foarte raspindit in intreaga lume datorita in lui Herodot in sec. De aci pina la venerarea lor nu era decit un pas •*. numai cu intenjia de a provoca risetele cele mai nestavilite u • . LXVI. pedepsind fara crufare chiar exponenpi claselor dominante din trecut. In repertoriul noscru. Herodot insuji 1-a auzit : ins3 din sursa orali cum si ale marturiseste « sa dea crezamint surselor egiptenilor eel care le socoteste vrednice de crezare. fara sa exceleze prin bogatia si forma artistica. Cum a vindut Pacala vaca. rezultata din suprapuneri si contaminari. XI . manifestindu-se in formde tipice ale neghiobiei.

Pacala. Exceptind pe Alexandru eel A-lare. spre cufundarea in nimic. La fel se poate explica ajungerea pinS la noi in cintecul epic a unor subiecte mitice antice. este si exis- multor basme cu o frazare cadenfata. din manualele scolare. p. cea mai vie si nestinsa amintire in istorice arata si Romaniei orientale se pastreaza in jurul figurii tolcloristul Ovidiu Birlea: * Cea mai veche amintire despre o figurS istorica memoria locuia imparatului Traian. Printesa de la si Poveste despre Gamza. si Craleviciu Marcu si Aiircea eel Mare. evoluind pina 12 . in fapt despre geniul poetic epic al poporului roman. multe teme si motive stravechi. mitice circulind intr-un gen sau altul. milenii. Folclorul rorairusc. care fac mult unii. dar nu mai incape indoiala ca e la Doar imparatul Traian face exceptie. in panteonul zeilor pagini •> iar pe de ahS parte spre divinizare. de aproape doua dat nastere altui fenomen folcloric neobisnuit de rar: amintirea opuse. dupa ce acestia au luat-o de la populajia romanizata din bazinul dunarean. cele mai frecvente personaje 51 la ale snoavclor §i si din aceasta colectie sint popiis dupa cum se satirizeaza 51 unele defecte morale deficiente fizice ale oamenilor. incepind cu Traditiile Marian si unele raspun- suri la chestionarul lui Densusianu. 1981. precum Marcu Cralevici si Baba Novae (ultimul prezent deopotriva si in cintecul epic romanesc norddun3rean\ Daca pina acum cercetatorii si-au putut forma o imagine revelatoare despre mareajbogatie si vitalitate a eposului popular romanesc care circula la romanovlahii din Timoc. 133—131. conserva de-a lungul mileniilor reminiscente si relieve ale mcntalitatii populare arhaice. Cum mai aratam. si dacii. Sint la prezente in citeva snoave din colectia noastra unele personaje care intruchipeaza pe PacalS bulgari si popoarele balcanice: Bai Giora si Bai Ganea Nastratin Hogea la turci. Oridiu 3ir!sa. multe motive mitice stravechi traco-getice si greco-romane refugiindu-se in aceste specii conservatoare. ca Bai Ganea si Bai Giora.DupS tiganii etc. intre balada fantastica si basmul fantastic s-a petrecut o osmoza genetica continua. cea a lui Traian a dainuit numai pe cale orala si imprejurare a mai cu seama pe o perioada excesiv de lunga. XII . iar in categoria legendei au patruns personaje specifice eposului popular sirbesc. prin ridicare S-a putut observa cum in spatiu! spiritual al basmului popular romanesc din sudul Dunarii. dar sub dup3 parerea unanima (desi Schuchardt atesta forma Traian este singurul monarh a carui amintire a trecut dincolo de granitele statului pe care 1-a cirmuit. care. ale unor conceptii animiste totemice. Desigur ca cea mai puternica torilor sensibila rezonanta in sufletul si traditiile poporului roman a produs personalitatea cuceritorului Daciei. dupa cum (Marcus este cea despre imparatul Traian lui Ulpius Traianus). din aceasta colectie specialistii vor avea revelatia aceleasi inzestrari spirituale exceptionale si pe tarimul epicii populare in proza. Aceasta s-a canalizat in doua directii total la limitele absolute. Imparatul Constantin eel Mare. ale gindirii '•' si artei celor mai vechi locuitori ai acestor meleaguri. imprumutata de la slavi Troiano in latina vulgara). in categoria snoavei s-au infiltrat personaje specifice folclorului bulgar. Ca o dovada a influentei reciproce intre aceste genuri vigtiroase ale creatiei populare romanesti. dar spre deosebire de eel dintii. ale unor civilizatii si creatii spirituale de mult disparute. a patrunderii in miezu] povestilor a numeroase versuri populare. sint pomeniti mijloc o intruziune livresca. E drept ca in unele colec{ii. dar de o mare vitalitate pina in zilele noastre. mitologiei si tpatiuhri popoarelor balcanice: Alexandru Macedon. intr-o forma compozitionala sau alta. Baba Novae din vremea turcuhii. numai printr-o confluents neintrerupta cu tradipa orala a si basmului. Solomon imparatul. forma Troian. a carui amintire a fost copios alimentata de faimosul roman popular. Ultimul capitol al volumului Povesti populare romdnesti cuprinde Legendele ce circula la romanovlahii din sudul Dunarii si care auincentrul lor figuri populare ale istoriei. chiar in cadrul acestei carti a si epica in proza. Legendele despre Traian constitute un capitol aparte al folcloristicii pentru considerentc de pondere unica. eposul popular tenta. prin trans- formarea numelui intr-un substantiv comun. se stie. Impdralu! Traian trece-n [ard. mai expresive si gradate momentele acti- precum si rcplicile personajelor. I.

decit gelatu pe tine. 650).i selili. cum o vazu. sa cumpar lemne si nu adun >. de fag. mare plins si milos cum erea plingind. ciocanind prin buturogi.i intr-un limbaj regional: Mo§ul s-a nacajit sa traiasca asa greu. din preistoric al din timpuri imemoriale ordinul de care in naratiune este plasat in vremea impiLr5{iei turcesti). luminosule ! » Mo. ca esti eu sint batrin da de tine imi pare rau tinar. iaca iasa din buturoaga altu mo. — §i cum vine? — Vine cu o mustata pe pSmint « ! XIII . sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. cum venind vremuri grele. ai auzit. 981) care poarta nealterati tnarca de Prunaru Dobrila. mai bine tu pe mine. pe care trebuie sa-1 infrunte eroul uman al povestii luminos se roaga de saracul de mo? sa nu-i sparga casa 1 de mo. disparind chiar saminta grinelor. erea un baiat cuminte si si milos. Povestirea e condusa cu multa dibScie fi mestejug artistic. straniu. n-are care sa . tensionate. cu momente dramatice. ama fara lemne n-a putut. fail celebrului lautar Sima Prunaru. text redat in acelaji stil intelesul «. pina la-ncalfatura imbracatura. §i povestea sf ir. vada de mine. in continuare.i mai pot face rost de hrana. care si-a crutat tatSl.. top il implinesc. Porni el tatal lui. si : sa iveasca in sat cind ingroapS. asa: t Bine mosule. su poala un munte. sa-nchina. Prunaru DobrilS. nu-§i mai pot purta de grija.i la urma o maciuca magica. un monstru uria. Mustdciosul dip A. ci dupa faptele lor ». imparatul cere sa aduca fiecarc bucate imparapei. comuna Zlocutea. Mo. nareaza despre (si un stravechi obicei. cum a rarnas far5 babS. Vine la amiaz intotdeauna la ea. spune: mine? Dupa ce se saturara. s'facu o cruce cu mina a dreapta.i o luarS Ia taina.ul eel luminos ii dSruie mai intii mojului sSrac un magar nazdravan care face bani. Poveste de bdiatul milos (tip autenticitatii populare. Intr-unul dintre basmele narate cu rara arta din aceasta colectie.ede? — Care stie? Mai stai cita s5-l vezi. — Ce al5 e aia? — MustSciosul — Unde . satenii lui. sparsa un nod bun. bani n-am sa pot sS due. Mergind mosu prin padure.te prin pedepsirea celor care rivnisera la saracia mo. nepo^. odinira cita . ca trag nadejde ca s-a schimba asta zacon ». ajuta-ma sa sparg cu toporul buturoaga asta. luminos ca soar'li si luminosu de mo.. produs al unei imaginatii populare bogate . dincotro vine el? — Vine de la scapatat. Baiatu era mult . ce r2u fi-am facut fie. Veni poziv din roc de-o saptamina s2-.i originale. vorbi cu tata-su zisa Tata. aide cu se degaja cu pregnanta. dorind s3-i ia maciuca: „De-aci incolo mo.i omoare batrinul. care s-au dovedit oameni intelepti.ul ! ! sarac porni s3 povesteasd la alant asa: 1 mo. zice la alalant mo. asa ca rnosu intr-o zi. provine naratiunea Poveste de un mos cu o buluroaga (tip A. ce pot.u-i judeca « nu dupa graiul lor. ce-i da mincare. orale. judetul Craina. sa-mi umplu si eu traista » Dupa ruga mosului ridica toporul sus si dete o data in buturoaga. care crescusa copilul tot din cersie.i morala. — Mai baiete. — AstSzi vine? — Vine. a putut implini porunca. sub pedeapsa cu moartea. Ceea ce il determinS pe imparat sa nu mai omoare pe batrini. ama se pne de ea o hala. ». de spargi cu toporu casa mea ». care nu-si la impSratie sa-. Th. De la acelasi povestitor. numai un baiat milos isi la ascunde « tatal: Colo intr-un sat.ului. ceva sa sa spargS cu toporul. f5ra copii. iel loa de acasa o traista pe umere §i un topor §i pleca dupa buturoage de-ale mici. fara sa fie explicite. avea un tat<S batrin. pina mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. Th. sat. si cum numai acest om. de foamete. cum ie rindu] caci zice: 1-ai batrini? Da tatiS-su-i zisS: — TaicS. Da mo§u a! ca-i da ce cere saracul de mo. Th. cu puteria ta. Mosu. iar Tata. apoi o gSina miraculoasS care oua galbeni . 503). ma doare picioareli ma nacajesc cu o traista. sfatuit de acesta. Jugoslavia. pe motivul celor trei obiecte miraculoase pe care le primeste omul sarac de la un personaj mitologic (in alte variante fiind Dumnezeu). sarac si ramas de Intr-o zi. apare o figura mitologica straveche. Venind omoare bitrinii. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. ca « pasarica vicleana da singurS-n la. povestit A. Baiatu vorbeste plingind si-i — mine sa te pitul. acela omoririi batrinilor. cum e rindu. — Vre{i voi sS m3ritati fata asta dupa — Vrem. arhaic traditional 4 . ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda. Saracul da-mi ce vreai tu. sparsa o ajchie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturoaga aia mare umple moju traista. taicutul nu indrajnea sa omoare pe meu. In basm se povesteste.: Un din basm nuvelistic. ca mult ieu sint si sarac.e.

basm intilnit in numeroase variante isi in folclorul romanesc. « Muma Padurii. colon tufa. Dete cu una-n dine dinele se prefacu intr-o stana de piatra. astupa ogasele. mosteniti in basmul popular din mitologia antica. 332. ma scapi. cazu si muri. sint mult mai familiare omului in povestile romanesti. prefecatori. cu sabia-n mina. Sf intul Nicola sau chiar Moartea. iar sterge stelele pe cer. pe Mumii si le Padurii. Mai trasa inca o data de-i cazu capul. la — amiaz. Dar el se prinsa de tulpinele copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre man si copad la vale. spune si eu ma tin de vorbS si ridica baba de pe jeregai. mai mai viteaz. cerbul se-mpiedica de un ciutac. poate chiar dintr-un substrat mai vechi. ci ala salbatica spun cum s-o omori pe namila din pod. Vezi fratele tau sta aci de vreo doi ani si daca — Nu ma omori. le mesteca. sa-1 al miturilor primitive. In miinile ei poarta doua bite fermecate. Plecind in cautarea fratelui mai istet si mare omorit de Muma Padurii. E! ii taie capul si-1 duse imparatului. bufnite. o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. care ama- rapeste viata. pnind calul de friu. terifiante. In basmul Muma Pddttrii. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. toate moadele de pasari. Sa pierde lumina de pe pamint. se-ntorcea la cu fapa spre voinicul din groapa. Cerbul insa cu gida infipta in cap nu-1 lasa. Spre deosebire de fiintele fantastice descinzind in universul basmului popular romanesc din mitologia pagina sau poate chiar dintr-un fond antropologic mult mai vechi. Bas o sa stau sa-1 vad cind vine. apare Cerbul de baltS in povestea cu acelasi tidu. Dupa ce se scalda. — sede cu ea linga tigura cit vrea si iar pleaca-n sus ». Dumnezeu. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de balta n-are sa-i mai omoare oastes lui Verde-mparat $1 el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia >. Daca ai avea bitul fermecat. Sta baiatul gindeste: asa ceva n-a mai auzit. s» preface stei de piatra. matusa. la o data si-i taie minele. fara sa-1 sminteasca din loc. eu ip ca nu eu 1-am din pod. cind vazu ca si-a scos o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. ama el nu mai putu trase inca un pas §i cind instinsa ghiarele de prinda pe voinic. Cum intra. trase jos Da voinicul. afara picioarele. — Bine. voinice. in basmul Moartea-na$e. opreste apele. Cind porneste din slavile cerului e mare. pe puterea careia geste voinicii fratele eel mic. sa S3 stai numai pitulat. casa sunetului. ca urla ca un cutremur. sa se scalde. pe care trebuie infrunte eroul. iar dealurile le doboara $i face cimpii. nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu gudure lingindu-i de bucurie miinile Din aceeasi familie a monjtrilor mitologiei. eroul apropiindu-§i-i sau respingindu-i cu nonsalanja. otrava pe gura. facind iarma mare. ii arunca in fapH pielea cea fermecata. ji pamint. berze. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. al nasilor supranaturali.de matura drumurile de si ogasele. rupe docile. care prin infapsarea-i ne tese faima aminteste de Sfinxul mitologiei antice. mai accesibile si mai binevoitoare. Voinicul. — Ala cea mare n-are putere deck cind pune ghiarele ei pe pamint. dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe cazura doua bite. Din miinile si alei Voinicul lua bitele $i le privi cu bagare de seama. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. Arhanghelul Mihail. acolo fa-ti crovu si stai pitit. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. ajutat de o batrina. care inepira omului sentimente de groaza. cu alalalta mustata de mustata are 365 de cuiburi Si golumbi. vine ciripind. Cum da-n om. figurile mitologiei creatine. intra in bordeiul babe. sa faca nici O ala la mare cazu miini sa-1 pe pamint. mai apare o fiinta mitologica monstruoasa. le rape. 1-ai putea-nvia. omul sarac pornit in cautarea unui nas care sa-i boteze copilul. da cu alta da-n om si-1 inviaza pe loc. Cum il lovi. Astfel. Intr-o parte arati. Se mira imparatul de curajul slugii ginerelui sau. care-i da o piele < vrSjita: Cerbul era o fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o chiar ?ura. fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. se intflneste mai intii eu Dumnezeu: XIV . sa se li dete din ». le tulbura. Cind fu gata-gata sa-1 ajunga. care apar in tipul A. Th. o ameninfa cu moartea: facut pe frate-tu stana de piatra. pagina. si fringe padurile. Sa da jos.

intii si Pentru comparape citam. 930) — s-a schimbat de-a lungul vremii. pentxu ca esti ! Nu ! un om drept. — Module. chiar eu. de curind nascut intr-un bordei — Cu voia ta eu a. ce-i ajungea la genunchi. aminindu-si moartea in mai multe rinduri. far5 sa vedem un reflex al creapei culte antice. cind vine sorocul. Lasa tu saracia la o parte. fiindca dumneata nu esti om drept Daca Dumnezeu. ca cale lunga si — om bogat. Boteza nasul pruncul si o mic5 veselie. care se cu Moartea: oferi sa-i fie nas. Si unui cine i-ar fi mila de trupul meu. r5spunse mosul. ma bucur Dac3 ! ! esti . Mergi la fiecare si fara Apoi ma bucur ca si am facut o alegere buna. ce nenorocire. care aratS atit confiuenpi. pe tema fatalitapi. Mosu incepu ispiteascS: — Ce vinturi te-a pus pe astfel n-a indrSznit s2 calce? Omul de drumuri far5 capatii. ci doar izvorind din aceeasi sursa inepuizabili a culturii ?i popufare. Th. zisa moartea. zise sSracul. St&tea put in ca sa-i vina curaj. 11 cuprinsera fiorii privindu-1 inca o data din crestet pina-n mai cuteza sa spuie nici o vorba. saracui ajunge cu nasul sau la bordeiul se facu unde muierea astepta cu fiul sau nebotezat. Era un vlajgan mare si urit. cu fiecare nou5 povestire. si pe la chindia mare. — Daca-i asa. avut. vin de la marginile lumii caut un om drept care sS-mi fie na§. sabia te voi ajuta sa ajungi mea nu lui il alege. dar pe care il Omul acesta era deosebit fatl de alp oameni. ajungind pin2 antic. gol si plin de rani. ori neavut. si indurare curmi firul viepi celor bogati fericip $i celor saraci oropsiti. a destinului. drept ar fi sa ?tiu si eu pe cine am ales sa-mi fie nas? De aceea te-as ruga spune-mi cine esti dumneata? — Chipul meu $i sabia ar putea — Dumneata moartea? zise tremurind de fric5 saracu!. ca sa-mi boteze copilul. pe care se prelin- cald. o sageata. eu sint Dumnezeu — Cum. cintecul epic Stdncuta sau Ursitorile la noi o copie palida a mitului grec la eel — colecponat de noi de grija fata literar cean. nu. nici pe eel sarac. A refuza « doua zi omul sarac se-ntilni iar. da pe nu ti-e mila. care te sfredeleau cu privirea cruda ca de fiara salbatica. in traduia prelucrat in teatrul s5u Sofocle) a popoarelor balcanice. din care-si au sorgintea piesele lui Sofocle.« lata ca intr-o zi. a cintecului epic ?i a narapunii in proz3. dumneata esti Dumnezeu? O. ochii negri schinteitori. Pe mari de singe inc3 o sabie mare ingrozitoare. Tot una este pentru mine. pentxu ce at lasat in lumea asta atitea rele si pacoste? Pentru ce pe unii i-ai facut bogati. — Atunci sa §tii ca este bine Ma invoiesc sS-mi fii nase. da pe alpi saraci lipip pamintului ? Aaa nu. in casa saracului. in dubla ipostazS. pastreaza in in el liniile lui mari conturul mitului din opera marelui tragic grec. cum nici la cei avup nu le este mil5 de cei saraci ». $oldul sting atirna Vorba lui era scurta . tinar ori batrin. si la fel ca si in povestea lui Ivan Turbinca in alte versiuni din traditia orala. Daca narapunea in proza Ursitorile — basm nuvelistic (tip A.i lovea ca geau picSturi calciie. un fragment din poveste mai din balada." Actiunea basmului continua prin imbogap'rea omului sarac cu ajutorul nasei. — sa te facS sa ghicesti: Sint moartea Da. . A treia zi se intflni cu Sfintul Nicola. din mindrie. este dupS noi un adevarat miracol al creativitSui populare in genere si in special al spiritualitapi populare romanesti. dumneata nu esti un om drept. nasule. omule? Nu te bucuri cS Dumnezeu p-a iesit in cale sS te ajute? — Nu s3rac. fata paroasS. apoi zise: ! esti Dumnezeu. Ba sa-1 intrebe cine este? Isi luS inima-n dinp §i-i zise: — Bine. Era imbracat in aine cam neosa-1 bisnuite cu barba alba. Fruntea saracului se lumina de bucurie. atunci nu-mi esti nas. pe unde picior de om inca nostru se uitS cu bagare de seama si nu vazu alte urme decit apoi zise: pe si ale mosului. zise mosul. Dumneata nu ?i sprijini nici pe si eel bogat. in paralel. Dup5 o sat intoarsa. asa cum se intilnesc si in colecfia noastr5. se-ntilni cu un om. Supraviepiirea mitului antic elin orala (din care 1-a preluat ?i al lui Oedip. fiindca sint sarac n-am nimic de petecele de pe mine acest toiag. Se dete-n vorbS cu mosu. intari ea. Sima Prunaru — interpretat cu multa de tradipa orala mai talentat rapsod timosi memoria colectivitatii. si Un lucru n-o sa-fi placS. putea s5-p fiu nas. dt diferenpi XV . in afara am avut mare noroc. — De ce nenorocire. arunci este drept sa te-ntreb pe cine am ales ca nas? — Da. la care ceilalp oameni din nu venira. in care este surprins apoi un fragment si momentul ursitului. sint om sarac. Lasa capul in jos. pe care finul o pScaleste. .

nici Toata nunta s-o stricam. / Linga copi! circula in acelasi * mediu folcloric. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele $i asculta. cum / se va putea Cind copilul mi-1 nastea. haide sa-1 ursam. S-a putut deja observa. negustorul prapadeasci. / Bas cu ea s-o cununa. / Xip?oara-n gurS-i da. Si trei zile se-mplinea. Dar cind o crestea. din care se vede pe de o parte poetizarea povestii sub influenta baladei. / Toati noaptea nu-mi dormea / Lin3 verde trei granate. / ! ca-1 ursara Si cocosii imi cintara. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. / Ai / Busuiocu-n mina-1 lua / mea. caput sa-i rapeasca. ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa ai'oa noroc sau sa fie nefericit si fara noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. cu sudori'li de moarte. din premizs'e ursitului. Pe negustor §1— i stropira traiasca. Tum-te-atunci s-o / cununa. surorile mele. Cea mijlocie auzind asa. ji-1 ursara. / Zinilor. zilele bur>e . Cinjpe ai cind s-o-mplinea. la mijloc de noapte. de puteai toca lemne pe ei. Surorile asa se ogodira. cea mai frurnusica. indepartarea de forma pina la degradare si demitizare. / Iubite cu dor si jele. / Doamne. / Inima / sa le-o ursoaica a mai mica.: diatre cele doua creafii populare. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici — Surioare balaioare. / Pe copil mi-1 miruia / Si din gura-a§a-mi vorbea: / Voi. cit si in naratiunca in proz3 1-am putea urmari in cazul subiectului Broascd-Roa>ca. §i urmarirea indeaproape a antic in balada populara ji in acest caz cu diferentele specifice firesti. hai noi mosteneasca. ce piaza rea l-o ti-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. / A mijlocase la buric. Acelasi rosteste zina cea clasica a mitului. / Si-n trochijS mi-1 muia. . in basmul popular. Vacul sa / si-1 vacuiasca. cum rostira masa pentru ursitori. al elementului miraculos. . / Ba. Ca este sarac. In fiecare creatie popularS este infatisata implinirea ursitei. lui precum si modalitatea diferita de a pastra si transmite mini! Oedip: « Muierea 51 omul ei. urs3m ?i s3-l procopsam. ce sa si moara pruncu chibzuia. fa surioare. / Cu copil / Dar omu-su ce-mi f acea ? / El in ginduri c3-mi intra. surioarelor. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. / Lin5 verde de-o lalea. / Si un troc cu apa rece / Asa lucru-si isprave?te. in eposul popular. graia: s3 o apuca mila de bietul copila. / Da Stancufa imi dormai mare / La capul copilului sa trJgea / Si ceva bolborosea. / Cu apa rece stropea. Deodata casca ocbii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. Atunci copilul / luSm. fantastic. / Bat-o Maica Precista Si Sfinta Duminica ai Si ziulica de / rupem Dar5 mine / Cu toate ! C2 nu-mi vorbea / un bine: /-Surorilor ursitorilor. De / la optspe / mum3-sa Numa-atita s-o-nsura. care compara cu fragmentul poetic pe care il citam: / Stancuta pe strat sedea. calu-i poticneasca. / De pe strat mi se scula. tiparului mitului fenomen al coexisten{ei aceluiasi motiv atit in cintecul epic. cit si supravietuirea fabulosului. sta ! ! — Voi suratelor. Mina sub cap ii punea. Dar zina cea mica.. Hai. sa se pome- neasca. / Iubeste copii cu foe. / Ocol mesii ca detera: / Dar ursoaica a mai mare sa culca / la piept uidea. visStorilor. . cu cosi{ele din scare. XVI . specifice epicii in proza. / Iaca sara sa-nsera. Copilaju / sa traiasca Vacul s3 sa-1 si-1 / vacuaisca. / Da pe ea somnu-o fura. / Trei turte de pine f acea / Si masa mi-o intindea: / Cirpa alba peste masa. asa cum o mai mica. fermecatelor sa-1 Stati. Pusera mina pe trocul cu apS ji pe busuioc Toate se-nchinara. / Ursatori'li imi venira / La soba mare intrara. sa-i curmim frumoasa viata Mai bine n-ajunga pe-asa drum. Negustorului ii pierise somnul §i se tot vaita. / Trei steble de busuioc. ce pacat. / Linga copil s-aseza. / Iar pe strat mi s-aseza. Da ursoaicele-mi plecara ». de zile. Cele trei zine. / Dar ursoaica cea mai mare / Destiu-n sticla mi-1 baga. Si se-ntimple o minune: S3 se duca pomina / Piste toata lumea /. asa cului. chiar la cununie. / / S-acusi cu noi sa-1 luam. Iar ursoaica a copilul s3-l ursam. » fa^ prun- S-a putut observa ritmarea frazei povestii. avupa-i izideasca si frumos sa imi sa-1 ursi{i. cind s-o insura. cu aripi si camSsi subtiri ca pinza de paianjen. / De-a mai mica la picioare. desigur sub influenta baladei populare. adormira dusi. copil s5-l cu o cerga-n pat. / / Mijlocasa-asa-mi vorbea / : / Ai copilul s3-l ursam. nu v5 grabi^i. cu pletele de aur rasfirate peste umar. auzi uja bordeiului scirtiind. apoi — le acum. se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. rugindu-le astfel pe surori: — jale. / Las' copilul sa traiasca. acum sa nu-1 luam. la vreme de tinereata.

A luat-o acasa. in care actiunea curge neimpiedecata de nici o intruziune liridi sau poetic3. romanesc. — Cum Naume. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. sezi cu mine cS ! spune nima. mistteti. dintre care se detaseaza povestea Andrei. ce-as mai pleca Numai s3-mi dai mincare. o gugustiuca. intilnim un adevarat model a povestii. — Nu si cutez. sa izvoarele inepuizabile ale geniului epic Aceasta t mare carte • a prozei popuiare romanesti ar merita. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mincare de vinat. s-a dus deasupra de sat. — Nu cutez s5 m3 arat. Lasa-ti calul te due eu zburind sus in basmului romanesc. eu doar lucru. ci §1 in alte sectiuni ale lor. De-ar fi nu te m3 roage ca tine ce 1-as mai pazi. dupa se poate observa din tonul precipitat al inceputului naratiunii: t cum Andrei. ca o dovada in phis a oralitatii nealterate « — Deloc s5-l iei la pe Andrei si duci acolo la Cum Naum. ea se roaga: — Stai. da un accent la rnai dramatic. si cind ea a cucSit. al armonizarea In acelasi basm. sa te duci sa faci o coliba ci: de Acolo vii la coliba ta. Cind s-a dus cu ea acasa. Imparatul mi — Las' ca nu te vede Sezi de maninca. Aici sint multe slugi. zi si Merge Andrei intr-o o pasare pe creanga. — Pai nu te vad. a f acut o coliba. o sa te gaseasca mare noroc. Andrei. nu m5 impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie fence de tine cit oi fi tu viu pe lume. Sa iribite. Da girlita ii spune: sa ma iei acasa la tine. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: — Pune-ma la fereastrS. ci o dovadS sigura a vechimii povestitului numeroase basme in aceasta ji a povestilor pe care le-am ales spre a publicate acum. mediane si finale ale naratiunilor. sa oferim o idee despre ipostazele si romaal sugeram dimensiunile impresionante poporului roman. — Bine. mine ! la masi. — Iata-ma. golumbi. ritmarii rimarii fi cuvintelor. Piec cu > tine. Insa el doar dormea la ne\asta lui in padure coliba ! •> Povestile cele ci si mai autentice din aceasta si colectie exceleaza nu numai prin arta narativa purf. sa-1 dialogului. Ara{ul s-a dus si si el pe nisi- pin5 in pustietate Cum Naum — el: era intre niste grabari intr-o pustie striga: acolo se opresc. vede imparatul. contribuie la tensionarea relatiilor lor. — Andrei. asa cum te-a invatat aratu. a luat-o pe Maria si-a dus-o la coliba lui ! Da la el tot 1-a ascultat adus vinat.Prezenfa masiva a versului popular in cuprinsul prozei epice din acest voluni. Dar daca vrei dau sa maninci. te cirpesc. te aranesc. te spal. tu stapinul meu? sa — Vreau. il Nu bun spun eu. Intreprinzind aceasta analiza a valorilor etice si estetice ale universului am reusit. — Cume Naume. sa dai cit poti cu pumnu-n masS. sa dai de mine? Sa m-asculti. iti MS tatj. circumscricm artei narative numai sa-mi dai maninc. in care asistam la desfasurarea unui epic pur. El a ascultat. Vezi pe mine nima nu Vrei sa vint. dar ! nu maninc. fii m3 vede si fac orice. vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. mai ales in cazul cadentarii. n-o sa putem trai la imparatul. nu numai in formulele initiate. care invioreaza ritmul actiunii. iesi incoa'la mine. sper. ii prin modalitatea unica de a minui dialogul. — Aici nu e nimic si ! — Bag5-te-n grabar — Cum Naume. o compozitie desavirsitS din acest punct de vedere. A pus-o acolo. sa — Cine te mai vede? — De ani de zile slujesc — O sa mi omoare — nu-mi da mincare. cu sint fata de imparat. iesi afar' la mine. sa specificul imaginarului artistic nesti. vede. — Bodeaproste ca si ma s3turai si eu o data. Andrei. Intinde Andrei pusca s-o impuste. baiat sarac. — Ce cati aici ? — Am — Hai. eu nu sint pasare. sa relevam citeva dintre multiplele fete ale mitologiei nationale. aicea sint. asa ca la pe imparat si i-a casa noastra. Striga Da Cum Naum nu se vede. ca ea alia nu s-a mai vazut pe pamint. S-a pomenit cu un iesi la astal incarcat de buna- — te si Maninca. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speriat si s-a prefacu: in femeie frumoasa. Andrei. si sa vezi ce bine o gasestc sa fie de tine ! Auzi. Cum putusi sa ma capetr. dezlegarea conflictelor dintre personaje. Cind vezi ca cucai. ArStul s-a intors el a uidit singur. este desigur si nu numai un rezultat al osmozei dintre genuri. noi aici proasta. venit dupa tine. Apoi a mincat. Si totusi exists colectie. desigur parcurgerea analizS a valorilor lingvistice ji celei de a treia etape a cercetarii §i anume o minutioasa stilistice pe XVII .

crimpeie din viata si istoria lor zbuciumata intr-o spiritualiate mirifica. basm. Al frumos duce toarna-n co$. Altadata. ramasife ale acelei intilnite la tot pasul in Romanii orientale in sudul Dunarii si toponimia intregului spatiu balcanic. cintecul. rupe pamintul. Limba de la muma nu se zauita. Ii dai un deget si-ti ia mina-ntreaga. CRISTEA SANDU TIMOC . romanii si-au gravat si transfigurat. /Am o cosarca plina de cai — toti is cu coadele dinafara. rara forta expresiva a cuvintului in naratiunile populare care provin de mai o analiza adincita a valorilor lingvistice §i stilistice pe care le cuprinde volumul Povefti populare ronfanefti ar presupune o cercetare aparte. Ce-a fost am vazut. Tot natul trage cSrbuni nu-si arata picioarele. apoi zi hop. I-a pus mina-n cap *. Al urit nici la pe turta lui. pai se prinde. / Am o gaina cu mintea-n coada (Cintarul). ne marginim a realiza un florilegiu expresiv a doua specii folclorice prezente in aceastS carte. din eposul si Hrica populara. Din fi. alta gindeste. Sa te pazesti de omul al tacut ca de carbunele al potolit. / Ce nu sta-n cui? (Oul). ori joaca. Cum e Omul e ca frunza din lemn. Cum fi-asterni. toate zece-mbracate-caciulita. patrimoniul spiritual national in genere la Dainuind de milenii in vatra stramosilor lor. (Fusul cu si caierul la furea). foe mai uideste ceva. din cintece batrinesti si si doine. nuantata. Dracu nici nu ara. Fiindca fonetica (pe care noi le vom cita in transcriere literara). nici nu grapa. (Ochii). I Am le o sita plina atit se am o nucS-n mijloc. lata citeva ghicitori care exceleaza ca si produse ale unei fantezii originale • prin magia cuvintului poetic: o miorrtS cu matele pestrite. (Degetele la mind). (Pepenele verdej. au. pentru a oferi totusi o imagine plastica. spre neuitare. asa te culci. singulars. Este prea bine cunoscut faptul c5 urme pot fi ale unei unitare vetre lingvistice. Ploaie ca cu galeata. La cimpul al rosu cind va oua cocosul. numai impreuna d-ai nebuni. legende snoave. Nu-i prinzi nici de cap nici de coada. experienta de viata forta lor plastica si intelepciunea pe care le concentreaza §i pentru nuanta expresiei lingvistice: i Nu e bun cu rau. dar si mai rau fara rau. (Strachina cu lingurile). Casci din gura ca puiul de cue. Iepurul sa-ntoarce cirtog. povestea si graiul fiindu-le ce'e rnii nobile si perene blazoane si insemne ale trecerii urmasilor lui Orfeu si ai Mesterului Manoie pe pamint. Tot va dar noi n-o sa Omul cind se-neaca si de mai fim. S-a pierdut mosul baba. Conacul e de oam. (Ulciorul).sti la focul al de putregai. iar acum din si epica populari in proza. cred. hotar nu mai iepurel sub un curpinel. cind vrunu ii fura fata si cind e batrin dupa tinerete. Acuma cum se haiducii nu-s in padure numa in cantelarii. autentica si sinteticS asupra graiului romanovlahilor suddunareni. a intrsgii umanicafi. Ban ia ban merge. marea bogatie tiului si puritate a graiului romanovlahilor. Nu te incalz. (Fumicile). due. Si saminta batrina rasare. Care nu s. iute si / Am De la munte te culci pin' la punte tot zale marunte. Cit scaperi cu amaarul. Reproducem citeva proverbe zicatori pentru spiritul de observatie. Daca te-ai prins in joe. Omul se piinge de trei ori: dupa tifa. sta soarele-n loc). Nu e foe fara de parintele. Oaia care nu-si duce Una.e face nu moare. a din apa nu uide- ste nimic. Tot natul cu zanatul. am la cautat sa relevant contributia creatoare inesti- mabila a umanitatii romanovlahilor timoceni eel universal. datorate profesorului Ratomir Marcovici. Omul e ca oul. Am si zece fetite. Sa suie-n pod sa sara-n cioareci. Pe drumul al din ocol mai iute ajungi. Mutul stie toate limbile. Pasarea sa-ntoarce la cuib. provenind din Homole. tuci. Minte de zvinta pamintul (sparge. (Luna cu stelele) / Am doi bumbiti. cu toate cS se afla marginea spala cei romanesc. ce va fi o sa vedem. DupS-nvat fum. Chiar din limitata analiza si estetica intreprinsa s-a relevat. JoacS /Nu un pina nu-1 . A tunat in mintea copilareasca. Sarpele moara nu prinde rind. Fierul se bate pina e cald. 51 dezv5t. Una spune. La pomul al laudat nu te duci cu traista.. lupii c maainca.ni facut. ori nu la te nici prinde. asa e si copilul. / Ce e mai de alune pe pamint? (Gindul). Mai intii sari. unitatea indestructibila a limbii romane in nordul la sudul Dunarii. intru cinstirea si etemitatea neamului romanesc. cit gode dau. A trait traiul si-a mincat milaiul.care le reveleaza tezaurul spiritual al romanovlahilor timoceni. Nu e cum vrem noi numai cum e scris. in transcriere talentati creatori si povestitori populari.

cunoaste si unele irmltratii tipologice de art3 narativ3 specifice creapei populare meridionale. provenind din sudul Dunarii. 1913. culegere de literature populara. ponderea cea mai insemnata avind-o in plus a vitalita{ii artei narative si basmul fantastic. Cartojan. Emil Petrovici. Bucuresti. circulind si intr-un frumos grai popular. Predomina in cadrul in spatiul est-european. al satului natal. E. Bucuresti. Paris. autentic popular. Die rumdnischen Dialekte der Kleinen Walachei. 1918. si colectiei noastre antologice de povesti la tipurile principale care circula indeosebi in spatiul romanesc. epica populari din volumul de fata. istorici. cu timpul largind orizontul cercetarii la intregul spatiu al satelor romanesti din valea Timocului ^din stinga dreapta riului. Romanii dintre Vidin si Timoc. din Timoc de obirsie). Daca eposul popular romanesc. 1941.P. 1900. 1967. care se explica prin convietuirea cu popoarele sudslave. universul imaginar si eposul popular. Cluj. exprimind. norddunSrene cu care s-au aflat permanent intr-un strins contact. 1923. pe care le-am consacrat poeziei populare Poezii populare romanii din valea Timocului. Sibiu. pina XIX . din care amintim Emil Picotj Chants populaires des Roumains de Serbie.L. poetic §i in proz2. cu o introducere de N. desi este bine reprezentat artistice. Ion PStrut. ne-am strSduit sa colecsi strSini si romani care tionam folclorul. Romanii dintre Timoc si Morava.. Vilsan. 1889. C. De la romanii din Serbia. lingvisti si folcloristi. fiind prezente si o seama de tipuri si motive folclorice balcanice. Emanoil Bucuta. Les Roumains de Serbie. ca o dovada acesti graitori de limba si roma- neasc3. ca in plenitudinea sa. in primal rind din mediul familial. Silviu Dragomir. 1923. 1942. amintindu-ne particularitaple lingvistice ale Olteniei {inuturile rominesti Banatului. Am si inceput culegerea naratiunilor popalare prezinte in aceasta carte in tinerefea mea. Giugleasi G. Folclor de la romanii din Sirbia. iar sirbii si bulgarii le zic vlahi). prin 1933. Bucuresti. odata cu poezia papulara. in ma: multe etape. asa cum s-a putut constata indeosebi din culegerile lui Giuglea si Vilsan (din 1913) si ale mele (din 1943 si 1967). si romanesc. care vine s3 completeze imaginea pe care mea am dorit sa o ofer asupra spiri: tualitaui lor prin culegerile anterioare de la doine. este deo mare boga{i e 5' varietate tematica si de o mare frumuse^e artisticS. Povesti populare romdnesti. dintre cele mai interesame demae de conssmaat. Doresc s5 amintesc ca opera de cercetare si culegere a graiului si folclorului romanovlahilor si din valea Timocului cunoaste o istorie centenara invatati ea a fost ilustrata si animata de o pleiada de : au tipSrit o seamS de lucrari valoroase. Leipzig. Cvijic. in basmol nuvelistic. din Serbia si din Bulgaria). G. Vlahii din Serbia in sec. Gustav Weigand. 1943 si Cintece bdtrinesti si cuvint inainte de Tudor Arghezi. continuind activitatea. iar snoava si legends cuaosc iatruchipari circulapa vie. Serbien und Bulgarien.NOTA asupra editiei colectionat-o de (vatra Volumul Povesti populate romdnesti reprezintH un florilegiu al prozei populare pe care am mai bine de o jumatate de secol de la romanii din sudul Dunarii. indeosebi eposul si epica si romanovlahilor din stinga dreapta vaii Timocului (ei isi spun romani. XII— XV. Avind exemplul acestor man inaintasi si a atitor cercetatori valorosi.

. III. Volumul Povesti populare rom&nesti se va incheia cu un indice al informatorilor. in acelasi timp bucurindu-ma si de sprijinul autorizatului cercetator al basmul ui popular romanesc (autor al catalogului acestuia. popoarele sud-slave. cu scopul de a surprinde evolupa graiului popular din ultimele decenii. a textelor din volumul Povesti populare romanesti: nuvelistice (}i alte I. si Se poate afirma ca prin ideatica si tipologia sa. Barbulescu. la batrinii le-am consemnat mult mai tirziu. Basme basme) — 28 texte. Totusi unele texte mi-au fost trimise in de povestitorii insisi. Vrabie. 3 vol. majoritatea narapunilor populare le-am Inregistrat direct la dictarea povestitorilor. 1966. de profesorul Ratomir Marcovici. avind un contact legarura prietenie dintre neintrerupt cu trunchiul neamului romanesc din nordul Dunarii. dar mai ales prin expresivitatea stilistica si 51 lingvistica. frumusetea morala mosului. Pot spune c5 desi mi-a venit mult mai greu sa alcStuiesc colecpa de prozS populara in comparape cu culegerile poeziilor populare. cu litere chirilice. Credem ca prin editarea acestei colecpi de povesti populare romanesti tradiponale se va imbogap parrimoniul nostru cultural cu o opera care atestS marea bogape spirituals a poporului nostru. aflat in manuscris). basmul popular din aceasta colec(ie se ataseaza universului spiritual romanesc tinind acelei socotite in genere celui romanic. in contextul sud-est- european. Basme — 64 texte. Caci romanovlahii din strins si Timoc. Barbulescu. aparfi Romanii rod al orientale despre care vorbesc lingvisrii. timbrul specific. pe teren. S. C. de sirbi desi aparrin prin comunitapi romanice orientale. original al universului imaginarului romanesc. C. 1974 §i Ion Nijloveanu Basme populare romanesti. Dac5 unele povesti. Snoave — 34 texte. constituind o punte de si poporul nostru s. auzite in copilarie de la membrii de familie sau'de satului. proverbe. dar si colecpile valoroase unor folcloristi ca Gh. cu nimic mai prejos decit a cintareplor populari si a lautarilor de la care am cules creapa poeuca. V. pentru sprijinul acordat la clasificarea narapunilor populare. conviepiiesc de secole alaturi . de redarea basmului popular in graiul originar — am transcris fonetic. prin structura sa tematica motivicS.prin 1980.i bulgari. Basmul cu Soarele si fata de impdrat. Basme despre animate — 6 texte. umanismul si si stralucirea creativitapi omului simplu. T. precum si lectorului de carte loan §erb pentru ajutorul dat la definitivarea si editarea acestei colecpi de folclor romanesc. cit ale o importanta lucrare: Antologie de proza populara epicd. unele texte dupS inregistran pe band3 de Anexd facem loc unor texte dialectale (narapuni. Adeseori am colecponat basmul popular de la aceeasi informatori de la care am inregistrat balada popular^. prin Blmusqns sensibila. desi unele texte interferente pot $i ca contextului istoric. repovestindu-Ie cit mai apropiat de autenticitatea folclorica si graiul popular. prin arta narativa. in primul rind folcloristului C. Avind ca model cercetarile si culegerile de narapuni populare romanesti realizate de cercetatorii de la Institutul de cercetari etnologice si dialectologice. am avut bucuria descoperirii unor povestitori talentap. si prin valorile etice estetice. pe care m-am straduit s2 le transpun mai fidel fa|5 de modalitatea artistica ji lingvistica a originalului. neintervenind in nici un fel. 1982.) culese si transcrise semne diacritice. cultural obirsie lingvistic balcanic. prin substratul mitologic ?i universul personajelor. Dorim sa mulpimim pe aceasta cale. IV. din care Ovidiu Birlea a publicat tara scrise de miniS. am adoptat fantastice urmatoarea clasificare II. f ar5 magnetofon — In sectiunea etc. simful innascut acestei colecpi in al fru- intelepciunea populariL Desi rului am fost preocupap noi insine de selectarea in cadrul primul rind al povestito- a narapunilor populare autentice. cu semne diacritice. . Legende — 9 texte. ghicitori fonetic.

POVE§TI POPULARE ROMANE§TI .

.

BASME FANTASTICE .

.

S-au insurat ei pe rind si citesitrei au avut fiecare cite un copil. Dau de poarta aceea zidita in pamint. doua brazde. asteapta. ce-o fi cu leica mea de nu mai vine Cazu pe ginduri a treia zi se duse ea cu merinde la barbati. pina ajunsa si ea in lumea cealalta. Pleaca cu prinzul cea mare. surata. luara baltagul cu dinsii si o funie lunga si dusi au fost. sa-i vie cumnata dar nici ea nu se mai intoarce. in faja i se fac doua brazde. Si se duse pe brazda noua pina ce ajunse la u§a ce despartea lumea alba de lumea neagra. apuca si ea pe cea noua. Hai s-o apuce pe cea noua ca e facuta de barbatul ei de Patru Fat-Frurrcs. Un zmeu mic o trase de mina pe lumea cealalta si o duse la palatul sau. S-a deschis usa. Brazda a dus-o pina la usa ce s-a deschis in pamint. asteapta. pe care o deschideau si intrau in lumea lor. Nu stia pe care s-o apuce. care fusese trasa — — de zmeu. zise eel mic. cu fetele si femeile frumcase. voi sa veniti cu oalele-n cap cit mai fiiga cu mincare. Cum iesi pe poarta. iar ea a trecut sub pamint in lumea zmeilor. Copiii ramasera flaminzi si pling de foame pe vatra. Da barbatii ara de zor ogorul dar si ei nemincati si nebeuti de trei zile. Cind acasa. Ti veni rindul la cea mijlocie. departe la plug. Lasa plugul pe brszda si dau fuga acasa. ! — — — — ! .! pAtru fAt-frumos Au fost pdata trei frati. Celelalte doua cumnate asteapta. in lumea zmeilor. Cind colo. vad in lec de o brazda. Deschid ei poarta si se inteleg sa se lase spre fundul pamintului pe rind. Patru Fat-Frumos. sa stiti ca muierile ncastre au fest furate de zmei. Una veche si alta noua. — O si Doamne sfinte. Sara asteapta. Hai Ascutira sabiile. au fiert ce au fiert si au plecat. Cel mai mic si mai viteaz se numea Patru. dar ea nu se mai intoarce Vai. una veche si alta proaspata ca aburea pamintul. Mai fratilcr. Hai dupa ei sa-i cmcrim. Cind colo i se fac si ei doua brazde. Lua oalele si cotarita cu mincare si se duse cu mincare la oameni. vede doua brazde. Ea o lua pe brazda noua. Incepe eel mare si le cere sa-1 traga-n sus daca vor simti ca se misca funia. Se mirara ele si-i intrebara: Unde sa va aducem mincare ca nu cunoastem locul de arat ? Uite ce e: o sa tragem o brazda lunga pina la capul pamintului. ce-o fi? se intrebau ele una pe alta. intr-o zi le zic 3a femei sa vie cu demincare ca ei se due departe. Se mira ei ce-o fi cu muierile de nu mai vin cu mincare. S-au sculat femeile cu noaptea-n cap.

Eu aleg lupta direapta. Pe la mijloc sc de fringhie si cci doi frati il trasera sus la lumina soareiui. nu mai sta. frateo — Ai sa vezi ce poate fratea al tau ! Se duce el la podul de arama si se pitula dupa un picior. vinatoare? frateo. arcuite in vint. lasa tu frica si spune-rai pe unde vine zmeul tau de la vinatoare. paraleu. — De Hai. JHei. Zmeul il indemna sa paseasca fara frica inainte: la pod. Patru Fat- Frumos. perisorul Patru — Cum cum il vede ii sare inainte. — Pe la podul de arama. zmeul de si — Nu ma tem de zmeul tau. De aci se duse la leica-sa mezina la palatul de argint al zmeului. Cum se apropie zmeul arunca din depaxtare buzduganul pina la pod. N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul Iar vintul. — Leica. se opinti si-1 infipse pe zmeu pina-n git in pamint. ce-ti este podul greu? Ce-ti vad friul tare ros. veni rindul mezinului. Mai bine ne sagetam. se deschidea o alta lume. ! la El se duse si se ascunse sub pod. Se plimba el printre trandafiri zari cumnata-sa cea mare. Ajunge Se opreste. Iesi Patru din pamint. El jos. fugi ca te maninca zmeul si-ti ramine copilul sarac. — Lele. care varsa foe si para. sforaie si nu mai face un pas. frateo. ! ramin copiii saraci cum ai ajuns aici? Daca te prinde zmeul te omoara Fugi. zbici li pe ccl mare si da-i cu el in fundul pamintului. Asa it veni sorocul sa-si incerce norocul eel mai June.! ! ! Il legara sperie. Il — — Lele. Pe ea Patru o asteapta Vreau si eu lupta direapta ii grai zmeul. Se dusc si el jos dar misca funia sa-4 scoata si afara ca se speriase. Petre. spune-mi doar pe unde vine — Vine pe la podul cu zale de argint. Ea cum il vazu se sperie. cu ! — le zise: zor de ajunse pina gradini luminate si si-1 palate frumoase de aur si argint. il viri in paunut pina-n genunchi. leu. Iesi Patru Fat-Frumos si i-1 arunca indarat. Apoi scoase palosul si-i taie capul. Mie sa-mi dati drumul tot mai jos Si-i dadura Cind acolo sub pamint. vrei sa ne luptam? In sabii sa ne taiem. ce dracie din fara zmeilor? — Cine se-ncumete sa se ascunda sub podul de argint . Vine zmeul calare pe un armasar. apuca zmeul si cind il ridica-n sus si-1 dete-n jos.

!

!

!

Calul de frica

nu urneste din

loc.


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? Ca cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perioral.
-

Eu

sint si vreau sa

ne luptam

!

Sa vedem, care pe care

In sabii sa ne taiem,

Mai bine ne sagetam Eu aleg lupta direapta,
!

Pe ea Patru o asteapta

!


minie.
il

Lupta direapta vreu, pe

viata si pe moarte, zise

zmeul turbat de

Se repezi zmeul si-1 infipse in pamint pe Patru pina la briu. Sari Patru, prinse pe zmeu si-1 infipsa pina la nodul lui Adam pe zmeu. Trase palosul

si-i taie capul.

Si pleaca el de aici pe calul zmeului pina la palatele de aur unde stia dl este iubita lui, cu care s-a cununat. il vazu muierea il intreba: Petre, cu cine ai lasat copiii? Fugi, Petre, ca ramin copiii si far J

Cum

de

tine.

— — Nu te speria Spune-mi repede pe unde vine zmeul de — Vine pe la podul cu zalele de aur si picioarele de taur.
!

la

vinatoare ?
sforiie

Se repezi

la

pod

si

se ascunse.
si isi

Din departare vine zmeul. Calul
indeamna
calul:

§i se opreste speriat.

Zmeul cade pe ginduri


De

Hai, leu, paraleu,
ce-ti este

podul greu?

Ce-ti vad friul tare ros,

N-o fi Patru Fat-Frumos? C5 cioara i-a dus osciorul
Iar vintul perisorul

Se repezi Patru de sub pod

la

zmeu

zicindu-i:

Patru Fat-Frumos, Care-n lume n-a mai fost. Vrei in sabii, ne taiem, Mai bine ne sagetam
sint

Eu

Eu
Pe

aleg lupta direapta, ea Patru o asteapta
!

!

Aleg lupta direapta $i pornira lupta, din zori si pina-n sara, galbeni ca turta de ceara. Dar nici unul nu se putea birui. Trece-n zbor pe deasupra capului lor un vultur, iar zmeul setos il roaga: Vulture, stapin pe zari, Peste zari si peste mari; O s5-ti dau un stirv de om,

!

!!

Si naramze dintr-un

pom

!

Strope§te-ma cu apa rece, Pina puterea nu-mi trece Pe Patru cu apa calda, Capu! la pamint sa-i cada

!

Patru Fat-Frumos cind vazu vulturul, se ruga

si

mai frumos:

Eu iti dau trei stirvuri mari, N-o sa poti sa le mai cari Da-mi un strop cu apa rece,
Cind cu aripa vei C-am sa-ti urc pe
trece,

virf

de

stei,

Numai

capete de zmei

S-a lasat vulturul din zbor si 1-a stropit cu o picatura de apa rece de tras palosul si i-a taiat capul zmeului. Apoi s-a i-au venit puterile la loc. dus la muierea lui §i i-a spus: taiat toti zmeii, cheama cumnatele si sa ne intoarcem in lumea alba la copii si la frati. Petre, Petre, mare curaj ai avut, binecuvintat sa fii pentru bunatatea si vitejia ta. S3 iesim din imparatia zmeilor, insa pina atunci sa te-nva£ si eu ceava. la de pe polita zmeului biciul ala cu fire de aur si par de balaur. Este biciul fermecat. Invirteste-te de trei ori si pocne§te o data, ca palatele de aur ale zmeului se prefac intr-o mica de aur. Asa a si facut. A luat biciul fermecat si nuca de aur §i au plecat la leica-sa mijlocie. Acolo s-a invirtit de trei ori, a dat cu biciul fermecat si palatul de argint s-au facut mici, mici, cit o nuca de argint.

A

— Am —

tras si aici cu biciusca si a luat De aci s-au dus la leica cea mare. palatele de arama ale zmeilor, prefacute intr-o nuca mica de arama. Pusa nucile in pozanari si se dusera la poarta parnintului, pe unde intra si
ies zmeii.

A

funiile, sa-1 scoata la

Roaga vulturul sa se duca in lumea alba sa-i caute fratii sa le lungeasca lume si la tara. Venira fratii, slobozira funiile de scoasera muierile. Mai ramasese Patru Fat-Frumos, care-n lume n-a mai fost. Acum ce se gindi Petrisor. la sa pun eu la incercare credin|a fra|ilor
!

Si in loc sa se lege de funie lega un pietroi si in virf ii puse fesul. fratii trasera, si cind ajunsa la mijloc, dintre lumea alba si lumea zmeilor, ii dadu drumul bolovanului si se facu praf. Se intrista cind vazu ca fratii sai il urasc si incepu sa plinga. Numai la asta nu s-ar fi asteptat. H jeli muierea §i copiii multi ani si ridicara mina de el. Cu cit timpul trecea ei saraceau, iar cei doi frati haini se imbogateau.

mei

Trasera

Copiii erau chinuiti, dupa porci prin ciulini si maracini ca n-aveau si sa-i ocroteasca, sa-i apere. Mama copiilor ajunse si ea in zdrente argata la cumnati. Dar Patru Fat-Frumos nu se lasa si se tot ruga sa scape din pustietatea
ei

pe nimeni

de sub pamint.
Ii crescuse barba pina-n glezne si ii albise parul. Credea ca in lumea zmeilor o sa-i putrezeasca oasele. Dar intr-o zi, vazu un mosneag in pustiu

8

!

.

!

calare pe o iapa nazdravana cu douasprezece arpii. Statea la marginea drumului, se gindea la copii, la muiere si plingea. Ce plingi, baiete?

ca esti drept si bun si de aia am venit sa-ti dau iapa asta nazdravana cu douasprece arpii. Incaleca si du-te sanatos. El i-a sarutat mina mosneagului, i-a multamit, a sarit pe iapa si a zburat. Trei zile §i txei nopti a zburat pina a iesit sus prin poarta deschisa a pamintului. S-a dus drept la bordeiul lui sa-si vada copiii §i muierea. Cind i-a vazut slugi la fratii sai, chinuiti, flaminzi si goi, a luat nuca de arama, a scos biciul fermecats-ainvirtitde trei ori si atraso data si s-a facut un palat mare de arama. A chemat-o pe cumnata cea mai mare si i-a zis: Aici sa stapinesti tu cu copiii fratelui meu eel mare. Dar de ce nu si cu el? Cu el nu, el o sa se prefaca in pore, a§a cum se si cade dupa direptate. Cind se uita ea, vine spre ei un pore coltos si negru grohaind goh goh goh si rima prin gunoaie dupa demincare. la nuca cea mica de argint, se invirte de trei ori si trage cu biciul fermecat. Cum trase, odata din nuca rasari ca din pamint un palat mare si frumos de argint. O cheama pe cumnata cea mezina zicindu-i: Cumnata, asta e palatul tau si al copiilor, caci frate-meu e blestemat

— — Pling ca fratii m-au parasit — Nu te teme, eu te-am vazut

si

m-au

lasat sa

mor in

pustietatea asta.

— — —

:

!

!

sa se prefaca in pore.

cumnate, ce bun esti, dar iarta-1 pe frate-tu sa fie si stapin in palatul de argint. Nu eu 1-am blestemat, ci un mos cu barba alba Asta i-a

— Vai,

Asa

i-a fost lui ursita,

precum

i-a fost si sufletul.
el

cu noi

cata

dupa ce m-au

! fost judeparasit in acea pustietate, in imparatia zmeilor. Uite-1 cum

rima in gunoi. Apoi a chemat muierea lui si copiii, s-a invirtit de trei ori intr-un picior, a tras cu biciul si din nuca a rasarit un palat mindru de aur, ca la scare te puteai uita, dar la el ba

Au
tulati

tunat in palatul lor
toate.

§i

1-au stapinit in voie

buna

si

in|elegere, indes-

cu de

De

la mare, pin' la mare, Toata lumea privea-n zare.

IOVAN IORGOVAN

sarac lipit pamintului. Intr-o argea traia, inghesuit cu doi copii frumosi nevoie mare si cumin|i. La nasterea lor muma le sadi in semn de aducere aminte cite un mar. Copiii ramasera saracide muma, caci intr-o zi muma-sa fa prinsa de o furtuna groaznica in padure dupa surcele si cind sa se-ntoarca acasa un puhoi de apa de munte o izbi de stinci si o purta pina departe spre mare de se aranira pestii cu trupul ei. Sarmanul om cu mare greutate isi crescu copiii aducindu-le mincare: poame din padure si carne de fiare salbatice. Cu doru-n piept de sotia lui pierduta, se-mbolnavi.
fost odata

A A

fost odata ca niciodata

.

.

un om

!

!

Cei doi frati isi ingrijeau merii, ii sapau pe linga radacina, le culegcau omizile de pc frunze, ii udau cind era seceta si in timp ce cresteau copiii, cresteau si merii. Fiecare se lauda spunind: Marul meu este mai frumos decit al tau Ba al meu este mai mare si mai drept Tatal copiilor care intre timp isi pierduse mintile, se stinse intr-o zi. Isi adunara merele din meri le Copiii ramasera singuri fara nici un ajutor asezara in foale din bordei si plecara in padure dupa poame salbatice pe caii lor albi ca zapada, insotiti de niste ciini iuti ca bataia vintului. Copiii se-nvatara aci nu numai sa culeaga poame, dar incepura sa vineze iepuri, vulpi si mai tirziu lupi si ursi. Pe linga bordeiul lor cresteau pui de lupi pe care ii araneau cu carne de cerbi si caprioare. Cinii lor se-mprietenira cu lupii si asa mergeau la vinatoare de ursi, cerbi, boi salbatici, vulturi, cocosi si gaini de munte. Cei doi frati crescusera gogeamite magadani mari si le veni asa pe nesimtite vremea de-nsurat. Cercetara mari intinderi de pamint si ape si nu gasira vietate omeneasca. Atunci fratii se-ntelesera sa porneasca amindoi in lume sa-si cate neveste. Cei mare sa mearga spre soare-rasare, iar eel mic spre soare-apune. Ei se mai intelesera ca cine se va intoarce mai intii sa priveasca frunzele de la marul fratelui plecat in lume. Daca frunzele vor fi verzi, inseamna ca fratele sau este in viata, dar daca frunzele marului se vor usca, inseamna ca fratele ii este mort. Cei doi frati aveau merii, caii, sabiile si ciinii la fel. Dupa ce-si facura juramintul de credinta cu fata spre sfintu soare, caii nazdravani se avintara pe intinderile fara margini ale pamintului si mersera, mersera fara sa dea de izvor sau picior de om. Ama dupa citeva stamini fratele eel mic merse spre apus, dete de o fintina cu apa rece si curata ca lacrima. Isi adapa calul ostenit de drum si beu si el. Da-n sus de fintina auzi un glas omenesc. Deschisa mai bine urechile si auzi un suspin. Se sui pe cal si vazu o fata mare despletita cu fata la pamint plingind. S-apropie de fata si-o intreba: Fata mare si frumoasa, ce cati in salbaticie si ce ti s-a-ntimplat de versi lacrimi de singe? Sint fata de-mparat.

— —

!

Baiatul eel sarac

Di la "Taligrad. scoase un tarus, priponi

calul si

dupa ce cauta-n toate

partile din imprejurimi si caile pe care ar putea veni balaurul sa-nghita fata de-mparat, se aseza linga fata si o ruga sa-i cate-n cap pina el se odihneste

putin, ca e dubarit

si

ostanit

de drum.

Baiatul durmia pe poala fetii, iar fata plingea. Lacramile fetii erau asa de fierbinp ca unde picau pe obrajii voinicului, fata i se oparea, ama el nimic nu simtea de ostanit ce eria. Da-n rasarit de soare, se vede-o ala mare, vine serpuind limba-ascutind, copite ardicind, oichii schinteind, flacari aruncind. Fata zo, imi plinge cu lacrami de singe, voinicul simti, flacirili ca-n vis, sari-n picioare, dezlega roibul, s-arunca pe el isi lua vint si cind il vazu ala de balaur vine si spune voinicului:

— Voinice
au

calare, vrei sa te-ngbit

cu

cal,

ori sa-1

arunc dupa mai ?

Citi voinici
Plingerii.

fost

pe lume

si

mi

s-au impotrivit, iata oasale lor jos in Valea

10

!

Voinicul arunca o privire in jos si cind vazu acolo mormane intrcgi de capete si oase, se-ngrozi si se gindi la frati-sau. Ce-i dete lui in gind sa scoata arcul. Voinicul cind slobozi o sageata, trei capcte-i zbura de la trap si cind isi lua zborul peste namila dintr-o lovitura cu sabia, inca trei mai taie. Ala se zbatea in ghearele mortii, pe nari si pe gura varsa foe si venin, si grabea spre fata s-o-nghita. Fata tremura de groaza, zbiera, codrii clatina, iarba sa usca, pasarile-ngheta de mila fetii. Voinicul insa cind sari o data de pe un stei de piatra il izbi pe balaur atit de tare ca-i arunca la pamint inca doua capete, care se zvircoleau sarind din copac, in copac, din virf, in virf, de brad pina picau la pamint blestemind.
:

Ala dupa ce pierdu opt capete tot mai vru sa prinda-n ghiarele sale pe frumoasa fata, ama voinicul sleit de snaga avu grija de scoase din timp arcul
sau fermecat si cind trase o sageata i se-nfipse drept in cap, ca napraznica aratare cutremurindu-se de frica-n fata mortii, se-ntoarse cu coada ciormanita de voinicul eel sarac si sa ascunse in valurile Dunarii.
Voinicu-1 urmari pina ce balaurul de-acum fara opt capete se lasa la fundul apei inrosind cu singele veninos care cura tuturoaie pina ce iesi din apa si tuna in pestera di la Golumbat. Cind intra balaurul in pestera iar
blestema. Voinicul sa-ntoarna, taie limbile de la ale opt capete, le baga-n traista si mearse la fata. Fata ii da inainte cu plinsul, credea bag seama ca de lacrami balaurul se va indura. Cind arunca privirea, vazu gramezi de came facute loman pe cimpul din fata fintinii. Fata de-mparat sari-n bratele voinicului, multumindu-i fericita ca i-a daruit viata. Merse la o balta de singe umplu palma miinii drepte cu singe, apoi ii facu samn pe spate. Fiica-mparatului il ruga pi voinic sa treaca pi la-mparat, pentru a-1 cisti cu un lucru mare, pentru vitejia lui. Voinicul fagadui frumoasei fete ca-n trei zile va trece si pe la palatul imparatului si schimba inelele cu fata.
il

Ajunsa la palatele sclipitoare ale tatalui sau si-i povesti. Batrinul imparat se minima de isprava voinicului care a rapus serpele si trimeasa vorba-n toata-mparatia sa vie voinicul ca sa-i dea pe fie-sa de sotie si sa-1 faca imparat.

Auzind de treaba asta si un tigan caldarar merse de-si umplu disagii cu cele opt capete si le aduse la-mparat. Imparatul se bucura nespus de mult si nu stiu cum sa-i multameasca pentru vitejia lui fata de singura lui fiica. De aia imparatul hotari sa-si casatoreasca fiica cu tiganul tuciuriu
In zadar plingea si sa vaicarea biata fata spunind imparatului, ca adevaratul voinic care-a scapat-o de la moarte este un danac inalt si sarac, cu calul alb, ca imparatul nu-i da crezare si incepa nuata.

figanul odata ajuns imparat

isi

rupsa

talpile la joe si

multe pozne facu

fiica-mparatului sta trista, plingea, sa vaicarea si la tigan nici ca sa uita. Imparatul o certa si-i da sfaturi sa se poarte frumos cu barbatul ei. JFata degeaba-i arata imparatului inelul primit de la voinic ca el tinea ca un catir ca numai tiganul este viteazul care-a scapat-o si pe fie-sa si-ntreaga imparatie de namila spurcata de balaur care minca in fiecare zi cite-un cap de om.

de se minunau

nuntasii.

Da

Bas cind nunta eria-n toi, intra-n curtea-mparatului, voinicul eel viteaz pe un cal alb ce mergea in buestru si scotea flacari pe nari. Voinicul sari jos, merse drept la-mparat, apoi ii spuse ca el este eel care a scapat fata de
la

moarte.

11

!

Imparatul minios i-a aratat cele opt capete de balaur si pe tiganul eel dupa care dete ordin sa-1 spinzure pe voinicul mincinos in gradina de alaturi. Se pregati spinzuratoarea, s-aduna ostirea §i calaul fu gata, ama voinicul ridea de toate pregatirile astea. Nuntasii sa oprira din joe sa-1 vada pe voinicul necunoscut cu latul de git. Imparatul porunci sa-1 prinda pe voinicul eel sarac si sa-1 ridice pe un scaun sub spinzuratoare. Voinicul rise si de treaba asta si se sui sa fie
viteaz,

spinzurat.

In timpul asta auzi si fata-mparatului ca-n gradina o sa fie spinzurat Se repezi si ea acolo ca o naluca si cind ajunsa mare-i fu mirarea vazindu-1 bas pe voinicul eel sarac subt spinzuratoare zimbind nepasator, in timp ce calaul se pregatea. Fata vazind toate astea dete un tipat de groaza si pintre lacrami abia-i putu spune imparatului: Tata, asta este voinicul eel viteaz care a omorit balaurul. Uite pe spatele lui samn facut de mina mea cu singele alei. Nu sa poate fiica mea, dovada cea mai buna n-o are nici el si nici tu. Capetele balaurului aduse de tigan sint dovada. Marite imparate, unde s-a pomenit pe lume capete de sarpe fara limbi,

un

voinic.

— —

intreba ficiorul.

Imparatul cata capetele
la fintina

si le gasi fara

limbi

Apoi mireasa-i arata-mparatului inelul pe care 1-a schimbat cu voinicul unde s-a dat lupta cu namila de sarpe. Baiatul arunca scaunul de sub spinzuratoare si veni la mireasa de schimba inelul. Imparatul vazind ca

|iganul 1-a-nselat, porunci sa fie prins si spinzurat in locul voinicului. Ama figanul fugise si abia-1 putura soldatii gasi pitulat prin niste gradini. Tiganul dupa ce fu spinzurat, fu legat de pattu cai si spintecat in bucati, iar carnea lui fu aruncata s-o manince pasarile ceriului.

Mare nunta-mparateasca s-a facut dupa intimplarea asta. Voinicul eel sarac capata toale mindre-mparatesti si sabie de aur, iar mireasa lui eria atit de bucuroasa si fericita, ca tot timpul sa uita §i zimbea la iubitul ei sot. Ginerile si mireasa imbracati in pale de nunta pareau ca sint frumosi ca niste luceferi.
lima
si

Veselia |inu ca pe vremuri cite-o luna si-o saptamina de cind sa punea uidia cit secera.

MUMA

PADURII

Traia-n voie buna si-n pace o pereche-mparateasca. Intr-o zi, plecara si detera piste o gradina de cu flori albastre, alte rinduri numai cu flori albe si rosii, iar altile cu fieri galbine. Un rind inflorea, da alalant se-nchidea. Pe urma pemii tot asa, cind unii-nfloreau, ailanti dau in pirg de-si puteau tinerii culege mere, smochine, naramze, lamii, struguri si cite si mai cite altele. De aci voinicul vru sa intre intr-o padure-ntunecoasa cu niste copaci grosi si-nalti, de nu putea trece o raza de soare la pamint, plina de tot felul de ale salbatice.
tinerii calari departe prin cuprinsul imparatiei pomi si de flori asezati in rinduri. Erau rinduri

12

In padurea asta n-a intrat pina azi cap de om. Cine intra aici nu sa mai intoarce, doar oasali-i ramin risipite de alele salbatice §i sub radinele padurii ii spuse-mparateasa tinarului imparat, oprindu-1 sa mai calce pin ale-mprejurimi
!

Tinarul imparat nu putea rabda sa nu vada ce s-ascunde in tainele acestei paduri. Ispitit de frumusetea padurii adinci, intr-o zi, fara stirea imparatesii,
intra aci
virf

cu calul

si ciinele sau.

pas in padure, copacii incepura sa se clatine, de sa loveau de virf si ramura de ramura. Alele salbatice spaimintate fugeau care-ncotro. iar in fata voinicului iesi o baba razimindu-se de un bit. Bine-ai venit, muica, ca de cind trudesc si tot gatesc si de-o mie de ani nime nu-mi mai vine sa-1 ospatez. Da cine e§ti, matusa? Eu sint Muma Padurii, ce dau ajutor la tot natu.

Cum facu un

— — —

Dupa un drum
manince.

sa lege calul si ciinele.

indelungat, tinarul imparat inflaminzi si ceru o fringnie Dupa ce-i lega, intra-n bordeiul babei si-ncepu sa

Tocmai cind mincau si beau, scobori din pod o ala mare si turbata, n-apuca nici s-o vada ca sa pomeni lovit cu ceva-n cap de se prefacu intr-un stei de piatra. Namila de ala merse dete-n cal si-n cine si-i prefacu si pe ei in stei de piatra. Cind sara-mparateasa vazu ca sotul ei nu mai vine, intelese ca a intrat in padurea fermecata si a pierit. A dat veste-n toata-mparatia, doar se va afla vrun voinic care sa-1 poata gasi si invia, ama nima nu s-afla. La un rind de vreme, fratele voinicului eel mic sa-ntoarce la argea si mare-i fu mirarea vazind frunzele din marul fratelui sau uscate Nici nu mai scobori de pe cal si pleca sa-i caute-n lume mormintul. Merse la miazazi, nu-1 gasi, o apuca la apus, iar nu-1 gasi, porni spre soare-rasare, catind de-a lungul si de-a latul imparatiei si-ntr-un oras se-ntilni cu o femeie tinara plingind, imbracata-n negru calare pi-un cal rosu ca focu.
!

— De ce piingi, nevasta, ori tata-i pierdut ori sotul te-a lasat? — Nici tata n-am pierdut, nici sotul nu m-a lasat, numai ca

sotiorul

meu

a intrat intr-o padure fermecata si zinele 1-au omorit. fratele deslusi ca femeia aceasta este sotia fratelui sau.

Din vorba-n

vorba,

Innoptara la palatul imparatesc si mult se bucura cind afla ca fratele sau se-nsurase cu fata-mparatului, ama pacat ca murise. Toata noaptea nu dormi de grije. Facu tot felul de planuri. Abia cintara o data cocosii si sa scula, isi tasala calul, il arani, isi lua cinele si sa-ndrepta spre padurea cea fermecata. Cumnata-sa ii spusa ca, padurea aia maninca cap de om daca intri-n ea; cine-a tunat acolo, nu s-a mai
intors.

Voinicul,
padurii. si

cum

s-apropie de padure, scoasa sabia, privi pe subt desisul

nu vazu nimic. Intra in padure cu cinele inainte. N-apuca sa faca citiva pasi ca vazu un foe cu o balbataie mare ce lumina toata padurea ca ziua. Cu bagare de seama s-apropie si vazu un bordei iar linga bordei o baba cu dintii de lina, batrina si cocosata abia tinindu-se de un bit. — E, muica, bine c-ai venit ca de o mie de ani gatesc si nime nu-mi vine la masa, sa bem si sa mincam impreuna. .— Maica, n-am venit de flamind aici in padure, eu il cat pe frate-meu,
voinicul eel care a ajuns din copil sarac imparat.

13

— Pe aici, muica, dc cind eu Mvuna Padurii stapinesc padurik de o mie de ani de cind aici imi fac veacul, n-am vazut picior de om. Cind baba s-apleca sa puie niste taciuni pe foe, el arunca pe fereastra
si-1 vazu pe frate-su prefacut intr-un stei de piatra, cu cal §i ciine Atunci impinsa baba cu ochii pe jeregai de sa aprinsa. Baba incepu sa se vaicareasca spunind: Nu ma omori, voinice, ca nu eu 1-am facut pe frate-tu stana de piatra, ci ala salbatica din pod. Daca ma scapi, eu Iti spun cum s-o omori pe namila din pod. Bine, matusa, spune si eu ma tin de vorba si ridica pe baba de pe

o privire

cu

tot.

jeregai.

cea mare n-are putere decit cind pune ghiarele ei pe pamint. In miinile ei poarta doua bite fermecate. Cum da-n om si-1 preface stei de piatra da cu alta da-n om si-1 inviaza la loc. Vezi fratele tau sta aici de vreo doi ani si daca ai avea bitul fermecat 1-ai putea-nvia. Voinicul, tinind calul de friu, intra in bordeiul babei cu sabia-n mina. Cum intra, o ala mare cu ghiare ca de zmeu se lasa-n jos gemind asa de tare ca se cutremura padurea de fugeau speriate toate lighioanele. Da voinicul, cind vazu ca si-a scos afara picioarele, trase o data cu sabia de-i reteza picioarele dintr-o lovitura. O ala mare cazu jos pe pamint, ama nu mai putu sa faca nici un pas si cind intinsa ghiarele de la miini sa-1 prinda pe voinic, el trase inca o data si-i taie minile. Mai trasa inca o data de-i cazu capul la pamint dindu-se de-a berbeleacul ca un dovlete scotind foe si otrava pe gura. Din minile alei cazura doua bite. Voinicul lua bitele si le privi cu bagare de seama. Dete cu una-n ciine si ciinele se prefacu intr-o stana de piatra. li dete din nou in cap cu celalalt bit si copoiul incepu sa se gudure lingindu-i de bucurie
miinile.

— — Ala

Vazind el care este bitul vietii, dadu cu el in capul fratelui prefacut in stana de piatra si frate-su deschisa ochii; ramasa mirat cum de calul sau si ciinele sint prefacuti in piatra. Fratele sau mai dete o data-n capul calului si ciinelui, si calul de foame incepu sa pasca, iar ciinele incepu sa alerge dupa niste pui de caprioare ce treceau pe linga bordei. Frate draga, lung vis am mai visat si ramin mirat cind vad prefacut :n piatra calul si ciinele, iar tu te ani linga mine. Daca nu eria Aluma Padurii, sa te ospateze, nu visai doi ani aici si

— —

impreuna cu imparateasa ta. Fratele eel mic acum inviat, vazind-o pe Muma Padurii o baga-n coliba, o inchisa, aduna surcele si lemne uscate si-i dete foe. Focul ardea si baba gemea blastamind si cind fu focul mai in toi s-auzi o mugitura ca de o vaca salbatica, o pocnitura asa de tare, ca eria sa le plesniasca urechile. Crapa fierea babei rautacioase si focul fu aruncat prin padurea care s-aprinse de-a curmezisul, de eria sa-i prinda si pe cei doi voinici. Padurea arsa si toate lighioanele salbatice trecura in gradina imparatului cu pomi si cu flori.
erai

Voinici i sa-mprietenira cu alele salbatice si curatara-mparatia de vrajicu lighioanele salbatice din padure-n padure si arsera pe foe toate mumele padurilor. Supusii imparatului traiau acum fara frica de ale si dc vrajitoare.
toare. Plecara

La o vreme imparatul eel batrin muri si atunci fiul eel mic ajunsa-mparat. El vacui sub soare-n pace si-n sanatate-n tara sa cu muierea lui, iar pe fratele
14

Merse el inainte sa-si caute sora incins cu sabie si fara cal. §i va spusai povestea asa. isi luara de-ale gurii pentru cale lunga si plecara-n lume s-o caute pe sora lor furata de mult de vint. ce ducea undeva in alta lume. Da iar de o fata frumoasa ca o zina. Coboara el pe fringhia de cerpen si pe la mijloc se sperie si mirca fringhia sa-1 scoata afara. Mama-sa. a invaluit-o :ntr-un nor si dusa a fost de acel vint in loc necunoscut. pe urma colinda lumea-D 'ung si-n lat. S-aprinde o lumina si vede o fata frumoasa ca o zina si stralucitoare ca o stea. Al treilea fecior istet la mime era eel mai mult iubit.il facu gheneral. Noi o s-o gasim Se laudara feciorii cei mari. Noaptea ii veni la eel mic in vis. o sparge si pe aceea si ce credeti. Ajunsera la locul de urcare in lumea cea alba pe fringhie. Fac o noua fringhie din cerpen si mai lunga. chiar acolo sta sora lui legata de zid ea sa nu fuga. raspunse el. eu sint. mama-sa si zise sa faca fringhia de zece ori mai lunga -i sa coboare ca acolo va da de sora lui. Asa facu si cobori pina la fundul prapastiei. da nas in nas cu un zmeu negru si urit ca ciuma. lui ccl-mai mare si cinuri mari FIUL VACII care avea trei feciori mari si frumo^i. Ama fratele eel mare nu sa multumi cu pleca iar in lume sa ajute pe ai saraci. tata. sufletul nu-i iesise afara din casa si vedea pe fiecare cit se omoara dupa moartea ei. Moare intr-o zi mama lor si toti o pling. Mai da de o usa. Acum crau patxu fete si un baiat. In fata simte niste usi grele de fier. Fratele eel mai mare zice ca el este eel mai viteaz si curajos si se scoboara pe fringhie in lumea neagra s-o caute pe sora sa. Se spaiminta insa de adincime ?i intunecime si face semn sa-1 scoata la lumina. Ati avut si voi o sora si a batut intr-o zi un vint turbat. $i-ncalecai pe-o sea. pasind in lumea cea neagra. Pe fata lui era numai fost A un imparat si fiind mai cuminte mai adinca intristare. O sparge si pe aceea. Incearca de data asta si fratele mijlociu. Ce bine e ca m-ai gasit Acum sa vedem cum ie^im cu totii din gura zmeilor Pe drum mai scaparS o zina din ghearele unui zmeu care-i sugea singelc. trist? il intrebara copiii. suparare — De — — si ! — Mama a venit in vis si mi-a spus ca tu e§ti un frate istet si curajos. 15 . Cum ii zari ascunzisul sari pe zmeu si-1 taie in bucati. Imparatul dupa moartea imparatesii era tot mai trist. Mai vede o usa. I se arata in vis si-i zise sa se gindeasca la ea oricind s-ar "fla in suparare si greutate ca ea va veni la el prefacuta-n vaca si-1 va ajuta. El sparge usa si intra. insa el nu se putea desparti de linga ea. Merg impreuna pina ce ajung la o groapa mare. desi moarta. El le facu semn fratilor sai si pe rind urcara fetele la lumina ! ! — — — Am stiut ca — De unde? ai sa vii sa ma scapi ! soarelui. Ajunsa iar acasa §i vazu marul fratelui cu frunzele verzi. Tu e$ti Fiul Vacii ? Da. Cind colo. Toti trei isi alesera cai. ce stai.

saptamini si luni de zile pina ce mincara tot. Pe-aici iti ramin oasele. maracini. noua buti de noua cara de lemne pentru foe. Veni noaptea. incarca pe ea cuptoarele de piine. pina ce osteneste si adoarme. Pasarea maiastra nu se lasa. il va scoate odata si odata la lumina. butile cu vin. Si-au luat zborul. El trage sabia si-1 taie pe balaur. Se inspaiminta cind auzi si se pitula printre tufe de spini. El lua sabia ori imi mai dai ce'va ori picam in adinc murim amindoi. Pina si eel din urma butuc de lemn fu inghitit. — De Mi-am am" de zile imi maninca puii dat eu seama ca numai un voinic putea sa omoare balaurul. — Sa-mi dai noua vaci fripte. Pasare maiastra. ii azvirlea pe gitlej. lata ce incredere poti sa ai si-n frati. Incearca sa urci nouazeci si noua de scari care due spre poarta cerului. ca sa nu-1 manince pe baiat. vinturi turbate si scorpii. cine te-a-ndemnat sa calci in lumea asta capul ti-a mincat. ca fratii lui ar putea sa-1 pismuiasca pentru curaj si frumusete si 1-ar putea omori ca sa nu se faca de ris fata de imparat ca ei n-au izbutit nimic. si cum adormi. spune-mi ce lumea cea intunecata. A trecut pe linga el berbecul eel alb. dar nu 1-a vazut. Mergind prin a lume neagra vreme lunga sa-i ajunga dete fata-n fata de un mos. leaga tin pietroi de fringhie si face pina la jumatate. Zburara zile. noua cuptoare de piine eu aici in pustia sa gasesc bucate? $i incepu sa se plinga si sa se vaite. 16 . Dar daca vei da peste un berbec alb. I se facea pielea de gisca pe unde calca. Minca bine. baiete. si da de baiat. muma-sa. si o sa ajung batrina fara lastar pe lume. tipau. de unde vin. insa tragea nadejde ca Vaca Neagra. — sa fac sa ies la lumea alba. Se gindi el. intreba cine 1-a omorit. In drum daca vei da mai intii peste un berbec negru esti pierdut. ca intr-o pestera adinca. Cind se scula. chiraiau si se bateau. El prajea fleici de carne si i le baga-n gura si pine dupa pine. Ca semn sa-1 traga in sus. In vis veni muma-sa si-i zise sa caute un copac mare putred ca acolo este pasarea maiastra. Se scoala si suie inainte pina ce da de o tara pustie numai cu nisipuri. — Vai de mine. Deodata s-a pomenit cu berbecul negru ca-1 impunge. ca m-am uscat de viu Baiete. isi zise el in gind si porni inainte. sa le incerce credinja de frate. Puii tac nu vreau sa spuna. Il trag in — Mosule. numai sa zboare.Mai trebuia sa se suie si el. Pasarea maiastra cobori din nori ca o vijelie. mi-e foame si si i ! Nu mai averh mult. vacile taiate si carale cu lemne ca sa faca foe in zborul lor pina acolo sus. Baiatul urea din scara-n scara. asta atitea — si iesi Baiete. muma-sa merse la acel mosneag de sub poarta cerului si ceru ajutor pentru fiul ei. Puii se bucura si-1 sfatuiesc sa se pitule undeva ca muma lor e lacoma si mare si din el nu-i ajunge o inghititura. le viri si taie doua bucatele de carne bucatile intari zborul din talpa piciorului pe gura. Ajunse el la acel copac putred si vede un balaur care este gata sa-i inghita puii. toate erau gatite. Cum inghiti pe lumea alba. il cauta. bau bine pasarea. esti scapat si poti ajunge in lumea alba de unde ai pornit asa cutezator cum eu n-am mai pomenit. Acolo oamenii de foame se mincau unii pe altii. balaurul fiindca stiu ca ai sa — si Eu am omorit ma ajuti sa ma scoti din pustie in lumea alba. Cind vazu balaurul mort. apoi ii dau drumul si bolovanul se face bucati. Sa-i scape puii de la sarpe si ea o sa-ltreaca in lumea alba.

Si le zice fetelor: ai sa vedem barca. ma. tico. Si aveau doua fete care o pazeau. armata. Care va pleca s-o cate? S-a adunat lume. da ea zise: Aaaa. Fata s-a facut mare si a invatat si a vazut ca sint si al|i oameni pe pamint. Fetele ramasera in gradina si vasu sa dusa cu fata. Si ea inainte: tico. ca mai sint oameni. iar el raspunsa: De bre. Palatul era linga mare. Da imparatul zice Lasa ca nu e nimica. tineret. ii va da 30 de arginti. legindu-le cite un pietroi de git si inecindu-i in vazul multimii. ca este asa de dulce carnea de om. si ajunsa in barca si puntea s-a ridicat. Dupa care i-a pedepsit. Imparatul ospata bine Pasarea maiastra cu bunatatile cele mai alese de pe fata pamintuluij o incarca cu de toate pentru drum lung si pasarea se intoarse in tara pustie. acuma sa-mi spui de unde talpile picioarelor ai avut carnea cea de pe urma. noua vaci. Spusera imparatului. Parintii ii spuncau ca nu mai e lume decit ei sint. ca cine va gasi fata. ROBINSON fost un imparat care n-avea copii. mama-sa a visat ca o s-o fure cineva cind va implini 20 de ani §i pe urma ea s-a intristat. insa din carti citea ea ca mai este lume. dar a treia oaraun ostas sarac zice: Eu plec. Pe Fiul Vacii U casatori imparatul cu zina cea mai frumoasa si toti nuntasii o facura lata. nima nu zice nimic. asa o fi fost sa fie Da a dat ordin in toata tara. De trei ori striga asta. Acum ca am sosit osteniti sa ma ospatezi iar cu noua cuptoare de piine. Si-a potolit-o. 17 . £1 ajunse la imparat. sa ducem fata acasa ca s-o pazim si n-o s-o fure nima. Intr-o zi. ii sui pe cite un magar si-i mina in imparatie cu tobele sa afle lumea de ce fel de fapte sint buni. bind si petrecind pina ce le iesi parul prin caciula si camasa prin cioareci. uite barca ! Si s-a pus o punte pina la zid. I-a facut palat separat cu invajatorij cu profesori si inva^S fata ca nu mai era proasta. Lumea tace.! : — tare Baiete. a treia zi cind se pun ursitorile. Da regele a incurajat-o ca o va A La pazi §i n-o s-o poati nimeni s-o fure. imparate ! Da a zis cu o gura mai moale. ca pleci ? — — — — — ! — — -Eu! Si i-a dat 30 de arginti. uite barca. te inghiteam si nu te mai scoteam pe lumea alba. vine ma-sa la ea si-i zice: Voi ce ziceti ca nu mai e lume pe pamint? Pai uite in geografie. Da vecinii au zis ca el a zis. ii povesti cum 1-au inselat cei doi frati si au vrut sa-1 omoare ca sa se insoare cu zinele cele frumoase. fete de onoare. — A fost din — Daca stiam mele Apoi ii lua pe cei doi fii netrebnici. ca a fost dulce. in istorie ce scrie? Pe urma se duce la imparat si-i zice ce s-a intimplat. Tu ai zis. La urma i-a dat Dumnezeu o fata. bine fripte la frigare ca sa ma pot intoarce in lumea mea. noua buti de vin.

Pe urma s-a dus la imparat si i-a zis el — tmi dai pentru trei ani mincare. cu ierburi si cuiburi. beutura. due pe fata la vapor. intra. Intra in balta si pe scara in cuib. a pus prajina la marginea marii si a facut samne. iar coboara. Da Robinson sta singur si plinge si se plimba prin padure. Pe urma o cu toate bogatiile si au plecat cu vaporul Dupa trei zile fata si-a adus aminte ca a uitat inelul pe geam cu monogramul lui tata-sau. sa piece ! plinga ce-o sa se faca el singur aici in insula. Alt bucatar a ramas. i-a zis sa ramina el. Cind se trage mosu sa soarba i-a dat una-n cap si 1-a omorit. Fiecare s-a dus la cuibul lui. Vede salbatici cu lanci pe umeri. a luat cazanul de urechi si 1-a sorbit. S-a suit intr-un copac stolos si cind au venit salbaticii nu 1-au gasit ! Toti 1-au catat. S-au intors venit la marginea marii. I-a dat si au plecat pe mare. ca e un zmeu care la trei luni vine la mine si te omoara Da — — Noi sintem el plecati in catarea ta. da nu inapoi si el s-a A — Tu — Ai esti strin? cu mine acasa ! 18 . Ei s-au pus pe beutura si pe chefuri si-au mers cit au mers pina s-au saturat de beutura si de toate. un mos. Era un ostrov. da de-o balta. a tras la margine s-a dat el jos si 1-a luat si pe el. mosul se trage linga cazan si-1 soarbe.: . a luat banii. Pe mare A zi. El se intoarce cu vaporu. Il intreaba pe mo? de ce natie e? Da capitanul era destept. scos sabia si le-a taiat si a fugit. vad cazanul plin si pe mos mort. Ziua la sa facea ca doarme. El a inceput sa se Iese afara. cind acolo doua babe salbatice. veneau cu demincare acasa. In ostrov. Au lasat acolo cazanu in care gateau. Da in odaie nu era nici un loc pentru cheie. iar babele il incercau sa vada daca e tare carnea sa-1 manince. Acolo el nu stia limba din aia tara. Da si S3 ma lasi sasa zile ragaz sa ma gindesc cu ce sa plec in cautarea ei. El 1-a bircait pe mos in pozanare si a dat de o cheie de aur. si doispe marinari. S-au dus pina la margine si iar nu 1-au vazut. Ea cind 1-a vazut s-a speriat si i-a zis: Ce cati aici. ca daca va trece vrun vapor sa-1 vad!. iar s-a dus la vinat si-i mergea lui bine cu laptele ala. Sta el cit sta si aude oameni. Mosul ! — cind a vazut ca e gata mincarea. cu nuci cu lapte de cocos. a dat jos de acolo. da capitanul de vapor a luat vaporul si-a plecat. A catat si a gasit in dusumea si a sarit de acolo in copac. Da vaporu era din alta tara. 1-a ridicat la gura Robinson era militar. Da el mersasa numai trei luni. a taiat camasa. Sa due in padure. Da s-a cunoscut ca e un strain. Se-ntoarce la vapor. Cind cazanul fierbea. vin cu totii. dau peste o casuta. legat-o de-o prajina. Le-a dat la babe da i-a dat si lui. vede oglinzi si o fata. a luat vro cinci-sasa ajlaci si a plecat cu ei din crisma-n crisma in ale sasa zile nu le-a ajuns banii. A durmit toti. alta usa vede. nu i-au facut nimica. Intr-o zi i s-a parut ca vede un punct negru pe mare si a indreptat vaporu intr-acolo. Au pus cazanul si-au plecat la vinat sa manince ceva proaspat. cu scari pina la cuib. Acolo. venit si aci unul. S-a dat jos cu tot ce a avut. Pe scari in jos. A doua zi. Avea o pusca si impusca pasari' da n-avea pine. Da punctu tot sa marea. Si a trecut un vapor si 1-a vazut. iar dupa vinat si ei au plecat. capitanul a pus-o pe fata sa jure ca el a gasit-o. muzica. Au trecut pe subt el A doua ammaza A 1-au gasit. de parca era acolo un sat. il intreba in toate limbile si nu le-a raspuns. Nu e nima in ea. gasaste inelu pe geam. o camera cu perdele si canapele. cu salcii mari. L-a vazut un mos. Cind vin ei n-au ce minca Da ei nu-1 cred si-1 cearta pe bucatar.

ti-am spus sa nu umbli acolo? de oameni rai. sa nu-i faca nimic. pe urma a inviat. Imparatul. bea bine. venit armata. a luat paharul a baut si inelul l-a pus in pahar. Da in timpul nuntii ea s-a indragostit de un alt imparat care era desti. Si-a facut nunta frumoasa. un portofel. sa imbraca bine. iar Robinson mai ramasese numai cu floarea galbena. pusti. Dupa citva timp veni si fata cu vaporu Se scoala intr-o dimineata si vede orasul tot impodobit. drept la odaia unde a zis mosu s-a dus. Cheama el imparatul. si la nunta Imparatul acela §i ii merge la Robinson taie sabia. ea si sa duce sa i-o ia ! Da cata prin sclad o alta si i-o schimba si-i scrie imparatului strain ca i-a schimbat sabia si din ecu incepe razboiul. Da ia sa faca o incercare S-a incalecat pe batul ala si s-a pomenit in orasul la care s-a gindit. cheama si pe cei de la otel. traieste bine. vine azi in port. Pusa el afara o firma cit o conserva si trece intr-o zi imparatul si se mira ca el are bani si nu stie ce face cu ei Il cunoaste pe imparat si sa imprietenesc. e obiceiul mireselcr sa se serveasca ea intii. a inceput sa bata tunuri. Otelierul ii spune tot ce s-a intimplat: sosit fata imparatului. cind te gindesti la bani. mchis usa. merge la otel. n-ai umblat — Uite nu mai poti sta aid. sabia nimic Si i-a foat rcbi pe imparat. ama i-a spus sa nu umble intr-o odaie. si o sabie. I-a dat si-a plecat. $i i-a mai spus: — Pe bat incaleci si unde te gindesti acolo ajungi. da floarea de oi minca-o te prefaci in orice vietate ce te gindesti. suparat zice: Sa-1 inchidem. iti vin banii ca pe apa. da ea a lesinat si a cazut jcs. o fioare galbina. daca granita cu sabia si se gindeste pina-i taie pe dusmanii scria lui ta-su ca sa-i arate. Cu sabia. ea singura taie capete ! ! ! —A A Cum — chemat plinge top. Da Robinson nu era sigur inca. mitraliere. Da lac rasarea soarele. la ce te giniti A — Nu auzit mosu. Acum fata s-a dus cu acel imparat. cum a plecat mosul. imparatul avea Cum a 19 . Mosu a plecat si el a ramas cu cheile. Da ea nu stia care e sabia. muzica si era mare veselie. Ce sa faca el §i la — se un duce pe picioare la imparatul dusman. inghite lac frumos in fata palatului. Cerceteaza va face razboi. Ridica ochii la el. Pe urma ea a povestit cum s-a jurat ca sa n-o arunce-n mare capitanul si cum l-a lasat pe el in padure. n-am mila de tine. Maninca bine. imparatul si Robinscn pleaca Cind Robinson striga: ! fara grija ca o sa-1 bata pe impa- Taie sabie. — N-am umblat — Ei.! ! ! Cum L-a povestit ce i s-a intimplat. I-a dat cheile. Merge la Vin acasa §i imparatul vecin ii scrie la fata ca sotul ei are o sabie fermecata sa i-o ia ca altfel nu mai tuna-n casa ei. or sa-1 omorim? Da Robinson zice sa-1 lase liber. a deschis-o. imparatul vede ravasul. Baiatul. Da dau un bat. da el n-a crezut in ce spune mosu. dar A degeaba. El se uita si nu zice nimic. sa se cunune. taie. Da Robinson a scapat cu fuga. Pe urma sa pune si face gramezi de bani. Iar portofelul. serveste pe top invitatii. Vine si el. Ajunge sa se faca si nunta. imparateasa puscarie cu ei. s-a uitat cum in flcarea. da cind a ajuns la el. — Da ratul vecin. Da capitanul cu ea la brat si muzica le cinta. Robinson durmea cu ea subt cap.

Spune uade e inchisa mumi-ta si tata-tu? Atunci ea i-a dat portofelul si banii si el a iertat-o. si A venit imparatul si imparatita in balcon sa uita la ratoi si sa mira. Tncepu sa prinda omul cheag. tinea — — — — Nu — A PESTI?ORUL ROSU ii mergeau de-a-ndoaselea. Pestisorul rosu a tulburat apa. a mincat si s-a veselit frumos. in ziua intiia de baaet. Se dezbraca fuge dupa ratoi. da ea fugea. pestisorul taichii. bordei cutrupit cu paie. la sama sa nu fie vro ispita ! Ce ispita. ca poate vei fi odata la grea cumplna si eu sa te-nvat sa dai cu navodul uade tulbur eu apa. arunca navodul si cind colo. Omule. facefi maghii. Ciad se intoli muierea si nurorile si se dusera la hora-n sat. L-a omorit pe imparat. iar asta se procopsise ia scurta vreme. venit ziua de Pasti Toata lumea s-a premenit frumos. Da muma-sa si tata-su au cerut s-ojomoare. de au mai stia ce noroc a dat peste capul lui. am sa te scap de la nevoi. Hai sa se duca de Pasti sa arunce navodul. Si fugi prin palat dupa ea. Ii iesi vorba-a sat ca umbla cu maghii. pentru tradare si au si omorit-o. prinde-1 viu ! Da ratoiul fugea pina la mijlocul lacului. Si el a zis: fugi. omul a aruncat navodul si a umplut luntrea cu crapi si somai. ca altfel nu se poate. Ei nu se alegeau dia balait mai cu aimica. numai el a stat trist ca nu-i daduse Duainezeu nici o bucurie. A fost un pescar sarac lipit pamintului si toate un ! El avea A — Am sint eu si asa. Da ea nu credea si fugea de sa omora cu firea de spaima. Mai intii isi cumpara o iapa. — Ei. pe urma se puse sa-si ridice casa si pe linga casa leauri mari pentru vite si grine. Pasti.! inghitit floarea s-a prefacut in ratoi. poate cade vreo mreana sa-si faca ciorba de mincare. iar el s-a insurat cu alta imparatita. Barbatul tau umbla cu necuratul de prinde atita peste. ca altfel au se poate. ca-i chiraiau copiii de foame. a rosit oua. faja de Cel de sus. navodul gol. Ce ratoi frumos ! Ce — rapi frumos si Da nu il se departau de sabie. s-a imbaiat cu « rodul pamintului » sa nu-si piarda neamul. muierile alelante. voi stiti ceva da prindep peste. Se duce. n-am sa ma imbogatesc numai de aur ! Si l-a aruncat in apa. Da in fundul navodului un pestisor rosu plinge. fameie. fara vite in batatura. le ispiteau in ciuda zicindu-le: Fa. sarac cu solzii tai A — 20 . se-nchina. A doua zi de Pasti iar umplu luntrea cu peste si a treia la fel. fara leauri. nu vezi ca e ratoi? Ratoiul la mijlocul lacului s-a dat de-a scufundiselea a pus mina pe sabie si iar s-a prefacut in om. ca acolo se aduna mii de pesti si ai sa te faci bogat. Sarira copiii si muierea cu cosurile de desertara luntrea si se umplura de fost bucurie mare si multumire. Ceilalti pescari se mirau. striga cit gura: Prinde-1 viu. ai mila de mine. ca pe tine nu te omor ! prins-o.

prindeai citiva juveti. Ai sa te saturi tu Vine femeia dracii — ! ! acasa suparata cu nurorile si fetele si toate se pun pe lavita si pling parca 1-ar fi bocit pe un mort. sa-ti vezi tu de treaba cu maghiile. neam de neam din neamul tului si am ajuns noi sa facem o asa rusine nu s-a dat de partea necuraMuierii insa ii intra in cap ca barbatu-su face ceva si ea trage rusinea lui dupa ea. auzi ? A — Asa i-a poruncit muierea. Alta data iar se duce la hora. pime mina pe piept si te jura ca tu nu umbli cu maghii ? Spune cum de se poate acuma sa umpli navodul cu peste si inainte cind trageai. muierile dau buluc peste ea si-i zic in fata Fa. de unde sa stim noi sa umblam cu diavolul Cu uciga-1 toaca. zise pesti! ma prinzi si sa ma tai in patru bucati. pirleaz te desparte. pe care-i mincam cu maruntaie cu tot? jura-te. ca barbatu-tau umbla cu vraji Dar cind s-o sarura dracul de el. o sa ramii fara avere si fara barbat. tac. dar de iad. doua zi. in maghii. Capatina s-o dai s-o n. el n-a avut incotro si i-a spus taina cu pestisorul rosu. le vede. Vine barbatul de la balait. lumea vorbeste pe la colturi ca esti in slujba cu necuratul. Cu muierea si cu dracul poti pune. jura-te ! — Mare. dar n-avea ce face. De acum fugeau pestii de el cum fuge dracul de tamiie. muiere.anince femeia ta. El a facut intocmai cum 1-a rugat pestisorul rosu. O sa te vad eu atunci cind o sa dai la Timoc cu ciobul ca sa iese pestele la mai desdntind: — — Iesi. lasa-te de maghii ca mult este pina la rai. Far'de rau — un Mai barbate. Bucata ce vine o dai la iapa si o alta la catea. daca nu-ti pui friu la gura si lacat la inima. ma. ca de nu pun joarda pe tine. Ii parea rau. Nu crede. s-o ingropi in gradina cu flori pe strat. fa-o sorul rosu. sa stii Femeia. El nu se poate pune in colti cu ea si se sa prinda pestele. mai barbate. — Nu se poate. mai nostru ! — barbate. Din pirau. Sa prinzi pestisorul rosu si sa-1 bagi in oala. $tii bine ca cine-§i vinde sufletul dracului pina la urma se duce dupa el. iar coada. ce sa vezi? Muierea i-a nascut doi gemeni frumosi ca doi luceferi de pe cer. Muierea iar ii zice: Nu te mai duci de azi inainte la peste ca te ineaca dracul. dar si ei cazuti pe ginduri. La noua luni. dar daca ma las de pescuit o sa ajung iar un nemernic. nu fac vraji. n-are ce face. Pestisorul rosu il vede. rau. de o sa-si lase gainatii ciorile pe capul nostru. te iau toti ! din balta. a pus virsiile. sa nu patim ceva? — Auzi. a aruncat navoadele si n-a picat nici un juvete. Sa Dar mai intii si-ntii ma omori Daca crezi ca asa se cade am si eu o rugaminte. Ca-i mai rau. Dracul isi baga coada in toate si atunci cind crezi ca doarme in poala ma-sii.! ! ! : ! : — Nu facem. Ce era sa faca bietul om? Daca 1-a tocat atita la cap. Iapa i-a 21 . ca-ti prapadesti casa si copiii Fa muiere. Soseste si barbatul cu copiii. maghii. ea o sa-1 ia deoparte pe cornul casei si cu inima-n dinti o sa-i zica Mai barbate. fa daica. tace si rabda. nu te mai fa. iese la oglinda apei si-i graieste: duce nu te — Stiu ca muierea ta ti-a poruncit sa ! sa-mi multumesti.

da pinteni calului si se duce drept la palatul poleit cu aur al imparatului.cateaua doi catei dolofani si jucausi. pin5 ce ajunsera danaci. Din coada au Tot ce s-a facut. Leaga calul si-i da zob. sa stii ca nu mai am seapare. El ii trase doua palme. Linga el la o masa stau doi mosnegi cu barbile atirnind pina in pamint. un spion prins in iscoada noaptea in gradina imparatului. a dat pinteni calului si dus a fost. tocmai buni de insurat. Simt un dor de duca Trebuie sa. Fiecare si-a ales un cal si cite un ciine de vinatoare. A plins mama-sa intr-un oras mare si sa conaceasca. trage la un han El trage cu urechea. Iar daca te-i uita pe batista si vei vedea trei picaturi de singe s5 §tii ca nascut doi minji frumosi rasarit si doua trestii inalte. a zis ascultat. Intr-o alta seara isi leaga copaiul si se furisa in curtea palatului. — Ba. Ea imbratisa iubitul si se lasa pe burlan sa intre in palat. un glas din cer se coboara si ii cinta si nimeni nu stie ce taine se ascund in toate intimplarile astea. vraci si filozofi si aflara ca mai este unul singur. Atunci imparatul 1-a noscut. simt ca se misca pamintul sub picioarele mele. Tu sa ai grija. soptesc batrinii. plec in lums. fata 1-a recunoscut. cita frunza si iarba si pe nici unul nu 1-a recuUnde sa fie nebunul se gindira mai marii imparStiei. Ostenii simtira baiatul. Luna era mare si se vedea un cap de om in mijlocul luaii. Pe burlanele palatului se sui printesa intr-o camasa alba ca spuma de mare. unul dintre frati ii spune celuilalt: Fratioare. Ii fura luna sufletul noaptea si se urea pe burlanul palatului sus pe creasta castelului. sta impietrita de frica sa nu cada. Acolo. 22 . isi ia cinele si cere hangiului sa-1 ospateze cu ceva bunatati. cu lulelele lungi cit o schioapa si maciucile mari cit pumaul. Se auzeau trimbite si un glas cintind cu dans frumos te facea sa uiti ca esti pamintean. Lumea de jos o priveste. ea se sperie cind se destepta si fugi rusinata la patul ei. Se sui intr-un balcon si se pitula acolo. il schingiuiesc si el nu spune nimic. fara stirea parintilor. sa mergi pe stratul din gradina si sa vezi daca s-a palit un fir de trestie sa stii ca ma aflu la strimtoare mare. merge. ca sa se sperie mukimea sa nu mai sara peste gardul imparatului. ridica miinile spre luna si o cheama s-o duca sus. Cum 1-au dus pe asta. — ! eu am murit. Daca s-au palit amindoua firele. Imparatul e foe si para. cum seamana doua picaturi de apa. Sosi mijlocul noptii. Crescura minjii. cu fiori de moarte. se aduna maltimsa sa vada minunea cu suflarea oprita de frica si o vazu si el pe fiica cea frumoasa dansind pe coama palatului. pierdut si 1-au uitat. danseaza pe virful palatului. Cresteau copiii si muma-sa nu-i putea deosebi unul de altul. crescura cSteii si crescu trestia. Dar cine este batausul? Da porunca sa se aduca toti tinerii din imparatie si sa treaca prin fata printesei. Se plxnge fata ca cineva a batut-o. ea parca are aripi de pasare. si tata-su mura alba. il legara fedeles si-1 aruncara in temaita sa-1 spinzure intr-o sarbatoare mare. Cind trecu de stresini mergea cu ochii-nchisi si miinile indreptate spre luna. Ajunge el dar el n-a ca 1-au frumos numai din marcelalalt. nascut si crescut erau la fel de asemanatoare. Intr-o zi. Il bat. Se tainuie ei ca sa n-auda baiatul si povestesc despre fiica imparatului ca este lunatica. doar l-o recunoaste pe careva. se minuneaza. ca nu e cu putinta sa ma despart de tine. doar. Era la mijloc de noapte. acolo la ea. Se aduna intregul tinert t. Dansa si parca saruta un Fat-Frumos coborit dintr-o stea.

Cind se lasa sara ii slabira puterile. Intr-o vagauna numai capete si oase de voinici care s-au incumetat sa era se lupte cu balaurul. Printesa rasufla de bucurie si-i dadu ulciorul cu apa voinicului. Il dezlega de lanturi zicindu-i: pus la Din nu mai ce-o fi dar tu mi-ai scapat fata din miinile diavolului. Leaga calul si intra intr-o cafenea. El le-a suferit pe toate. Dar toate casele erau cernite si lumea trista. El scoate limbile cu otrava. ii mai taie doua capete. ca cica e spion ticalos si pacatos. Sa facem nunta sa se dudi pomina peste mari si peste {ari. frumoasa ca o zina si tinara. poduri lume frumoasa. Ii ceru balaurul fetii un ulcior cu apa. calaul vru sa-i puie streangul la git. cazut pe ginduri si s-a pregatit sa piece sa-1 caute. Tremura lumea de groaza lui si in chiar acea zi linga fintina fiica imparatului. Varsa para si otrava. cind s-aude din departare strigind imparatul sa opreasca. sara aceea. Imparatul il umplu de bani. baiatul isi lua calul si pe aici ti-e calea neica. Sunara trimbitele. rasucea sabia si-i reteza eel de pe urma cap. Cind ajunse imparatul. se azvirli pe cal si zbura in vazduh dupa zmeu. Cind colo. Flacaul adormi dus. or — Nu A Merse el cit merse si ajunse intr-un oras mare. apoi inca doua si mai ramase cu unul. cum le sufere cinele si magarul. cu case inalte. Fata inmarmuri de frica. Nu om Flacaul ingenunchie in fata ei rugind-o sa n-aiba frica si sa-i tie capul in poala sa se odihneasca fiind ostanit de drum. sa-si faca seama cu ea. alte treburij am porunca sa fac ceva si trebuie sa colind lumea. la palat mare bucurie ca fiica imparatului nu mai este lunatica. c5 eu am alte ginduri. isi ia ramas bun de la fata si pleaca. parca ar fi fost oparit. fiindca asa e scris lui sa colinde lumea si — Scoala-te 23 . se poate. Se facura pregatirile de scoatere la spinzuratoare a flacaului. dar voinicul se ferea. E tot numai zdrente si pielea de pe el vinata de batai. Sa mergi la palat sa te intolesc precum e un fiu de imparat si sa ti-o dau de sotie. vede frunzele palite la o trestie si isi da seama ca ceva rau s-a petrecut cu el. fata nu se mai suie pe casa. Puse mina pe gida si sabie. S-au luptat. Scoasera baiatul in tirg sa-1 spinzure in vazul norodului.cazne si mai mari. care le bea toata apa din fintina si pe deasupra o vrea de so|ie pe cea mai frumoasa fata din imparStie. in timp ce se auzi balaurul darimind padurile si scotind fiacari din cele douasprezece guri. Se umpluse vaile si piraiele de singe. dar ea ii dadu apa voinicului necunoscut. Dimineata. sa opreasca spinzuratoarea. Niscai oameni stau la o masa si se vaita ca s-a aflat o ala mare de balaur. cu limbile lungi ca niste sulite. de la prinz pina la chindie si numai sapte capete i-a taiat. Fratele care-i ramasese acasa. — Mai baiete. astepta sa vie balaurul. Doarme linistita si nu mai vedea luceferi in luna care o cheama sa se marite cu ei. Fata il lasa sa-si aseze capul pe soldurile ei albe si sa-i cate in cap. vede ca trestia s-a inviorat. Trecusera citeva zile de atunci. pe fiica mari fi imparatului. Scoala El nici vorba sa auda. si ostire pe lume care sa-1 infrunte pe acest diavol ce darima copacii. pravalea bolovanii si pirjolea totul pe unde trecea. le pune in disagi. Si-a dat el socoteala ca din incurcaturi mari a scapat frate-su teafar si a ramas pe loc: de aceea a reinviat trestia. drept la flacau se duse. are sufletul robit de luna. Fata incepu sa plinga si lacrimile ei erau atit de fierbinti incit ii arsera fate flacaului si acesta sari drept in sus. Il misca pe baiat: ! ca vine fiara si ne maninca. prea inaljate imparate.

Auzi. poruncit sa ridice spinzuratoarea si in vazul lumii. Intra. cu ce drept ia sotie pe o fiica de imparat asa de frumoasa? Atunci ginerele raspunse — Eu am omorit balaurul — Cu ce dovedesti? — Cu cele douasprezece capete — Sa le arate limbile. — Prea sa-1 intrebati inaltate imparate. La fintina mai intii sosi un general trimis de imparat sa vada ce a mai ramas din fiica sa. stati. Flacaul prinse gustul dragostei si toata ziulica se juca cu printesa prin paduri si poienile cu flori incit uitase de tati si de frati. prea intelept imparat Dezleaga desagii si le izidi pe ! il ! ! jos. iti jur zise el. de ajunse voinicul ginerele imparatului. Peste tot era o mare veselie. ca asa sint balaurii raspunse mirele. — Limbi n-a avut. baiete? intreba imparatul. de s-a dus vestea despre cinstea imparatului. maria-ta — Unde sint limbile. mai baiete. ca aici e raiul si — riu si acolo o padure mese intinse 24 . lua fata calare §i-i arata imparatului. intra. Ce sa facem. de ce este in stare. — lata limbile. fratilor. protopopi si mitropoliti: Stati. Printesa se intrista ca nu merge la imparat sa-1 daruiasca pentru vitejia lui. aflu ca sinteti un imparat intelept. ceru-va pe acest mire viclean si ticalos. Se supara voinicul si isi zise in gind ia sa-i invat eu minte pe oamenii : vicleni si ticalosi ! Tntoarse calul si tesa plingind linga mire. ramine in palat si-i criceste muierea: — A — — Mai. maica. Dracul nu-1 lasa numai asa. tine capul in poala ma-sii si-1 indeamna sa se aseze pe chef. acum cu tine? Eu zic sa fac o manastire de pomina cu virful in nori si acolo sa va cununati. dar lui de asta nici ca-i pasa. Intr-o zi. in soba asta sa nu intri niciodata daca vrei sa — N-am ! fie bine.: ! ! : s-o apere de necuratul. Opriti nunta ! Pina acum acest dregator a spinzurat tilharii cei mici. Imparatul de bucurie zor nevoie sa marite fata dupa el Ei i-a scapat viata si norodului i-a dat apa. Cintau lautarii si fetele se omorau jucind si iubindu-se cu baietii. necredinciosul general a fost spinzurat. Asa a si facut si pe amindoi i-a cununat. dar de la o vreme il muncesc gindurile ce-o fi in odaile acelea ? Isi baga dracul coada in oala lui si-1 indeamna sa deschida odaile sa vada ce minunatii zac ascunse acolo? ! Deschise usa si de-aci intra intr-o gradina. ! ! Imparatul nu ia in seama vaicareala printesei si da inainte cu pregatirile de nunta. Generalul arata capetele si imparatul isi face socoteala ca biata fata si-a pierdut mintile de teama si de groaza. iar pe cei mari i-a facut scapati. acum a venit vremea sa fie spinzurati tilharii cei mari si sa scape cei mici. ca el a fost singurul care a facut zob namila de balauri. Deodata batu pintenii. Atunci imparatul se minie foe si striga la popi. amindoi se apleca in fata mariei sale imparatul si grai: se opri drept in fata altarului unde sta princu coroanele pe cap. Numai fata nu vrea sa se marite Zice ca nu este el viteazul. sa intru. Vin niste zine si-1 poftesc undeva in Padurea Fermecata si cum ii dau sa bea vin fermecat se impietreste si ramine stana cu cine cu tot. El taie capetele. la gradina o poarta de aur si o baba il pofteste pe pamint. colindind prin imparatie si voinicul ca un ofiter imparatesc sa cununa la manastirea de aur cu fiica imparatului. care se da drept viteaz fara pereche. Trece un pod peste un cu ulcioare cu vin si bunatati pentru d-ale gurii.

Se sarutara si poruncira vrajitoarei sa invieze toate pietrele adormite. insa ia-1 de unde nu-i Cotrobaira nimic Se lasa peste toti o tristete ca de moarte. — Babo. se mosnenii si atitea fete pusera pe joe veselie. Se vazura fratii fata-n fata si cinii lor credinciosi la fel.asteapta imparatul. Se deschisera atunci portile spre palat. il ! si-n gaura de sarpe. lasa-ma ca spun si laptele ce 1-am supt de la muma Uite acolo e Padurea Fermecata si pe poienile cu flori. capatara glas si se pusera pe jocuri si cintece. Dar bine ca n-ai ajuns la ea. Tot Iar apoi: ar minca mar din ! Mii de Facura o nunta imparateasca. Tnseamna ca e mort. cazura zidurile mari de piatra dintre cele doua lumi si venira aci toti imparatii sa vada mimmea si zinele ramase pe pamint. spune unde 1-ai impietrit pe fratele meu? — Ba. Si-a zis in gind. zise el. merge tot inainte si o baba numai osul si pielea cu un dinte-n gura il tot pofteste sa treaca puntea in Padurea Fermecata. dus in padurea fermecata ca acelea nu sint zmeoaica vrajitoarea care te stropeste cu apa fermecata. dau drumul cinelui si te face praf. il stropi de citeva ori. cu doua palme. ! — Iar cind vazura cata. Atunci el ii povesti sotiei sale de ce 1-a asteptat pe fratele sau. crezind ca este sotul Tl asteapta sotia. Se culca el cu ea dar sta bosumflat. deschide usa la odaia cu pricina. Sosi atunci si fiica imparatului care iubea luna. Stia ca are sa vina in Padurea Fermecata. ca altfel o spinzura de limba. El se preface ca doarme. atunci sa te sfisie-n bucati. Plinse de bucurie ca 1-a regasit iar el ii povesti patania cu vrajitoarea si suferintele indurate de Pestisorul Rosu. La buni frati ca dumneavoastra ! 25 . lua apa fermecata intr-un ciob. ca umbli cu maghii. nu stiu nimic — Bine. Se repezi cinele §i-i rupse o bucata de carne din pulpa. pacatele mele. pe linga fintini si izvoare numai Feti-Frumosi si nice de imparati. o viata are omul si: sin Cit e mosul de batrin. de nevoie. Veni si sotia voinicului nostru. stelele si luceafarul care ii furase sufletul. apoi ingenunchie si spuse niste vraji si descintece. iar pe zmeoaica o sfisiara cinii in bucati de o mincara ciorile si vulturii. Se intoarce si ea cu spatele la el si adorm suparati. dar ! ei si-1 mustra. Fratele sau vede trestia cum se paleste si i se-ndoaie. ani sa pomeneasca. arunca apa printre picioare pe statuie si piatra se prefacu in carne si porni pe picioare. Se scoala si isi ia cinele. Cind il vede fata se bucura. se pregatira de nunta mare intre fratele sau gemen si printesa pe care o vindecase de boala lunii. a sarit pe cal §i-a pomit-o in lume ca fulgerul. impietriti de mii de ani. Sa-1 inviezi pe fratele meu daca vrei sa scapi cu zile Tl trecu puntea. scoate batista si pe ea trei picaturi de singe. — Ba. maica. ca frumoase neiubite in Padurea Fermevorba batrineasca. toti tinerii care visasera atitea mii de ani in Padurea Fermecata. Dar mare a fost incur catura ! Ea vede doi soti la fel de frumosi. Cinele nu se lasa nici el si tot dupa el pina ce da de palatul imparatului. de cind a zine. te adoarme cu vin si te impietreste pe veci. Cinii amindoi sar pe ea si de voie. ci e ! ! — De ce n-ai ascultat si te-ai fost potopul.

Dupa noua luni regina moare si moare. a adurmit si a uitat sa se scoale. arunca jos din ceri. Petrisor. I-a dat regina vin si mincare. Crestea asa de repede ca se ridicase sus de tot si numai marul din virf stralucea. El eria acum te face — Cine e? — Om bun. Pe urma si apoi a nascut la geamul ei a crescut un mar cu doua mere. incotro s-o ia. care eria toata albita si a luat merele sa le duca acasa. S-a dus si la pom sa se suie si s-a suit pina nu s-a mai vazut asa de inalt crescusa. Cind s-a trezit a vazut merele de aur linga el.! ! : PETRISOR CEL IUBIT A si tot fost odata un imparat si o imparatita care n-aveau copii. Fata se facu frumoasa si tatal ei se numea Ciutura-imparat. azima. Intr-o sarS viseaza iai. I-a dat pine.* palatul era trist ca n-aveau copii. prau si te — — 26 . imparatul a zis ca aluia ii va da fata care sa va sui in virf sa ia marul. sa te sui ca tu ai sa le — Fugi. muica. ce mai stai El s-a sculat. pina nu mai veni nima la fata si lumea sa spaminta si nima nu mai indraznea. Da a doua oara a bircait la mere n-a ascultat-o pe Sinta Duminica. de nu dau drumul la catelusa cu dinti de otel. servitorii lui. nu incerca ca toti s-au prapadit si nu 1-a lasat. S-a dus Petrisor si muma-sa a ramas plingind. Le-a luat. ea a zis: Daca esti om bun intra. n-a mai vazut nimic. L-a culcat pe un pat de flori pe ramura aceea si a visat ca s-a deschis cerul si mosul i-a dat doua mere de aur in mina. crestea si maru fara alte crengi si in virf eria un mar de aur. — Daca esti bun intra ca de nu. zile si trei nopti pe craca aia si acolo da de o casuta mica. ai sa iei merele de aur. apoi a luat ea o plapumS in cap Pe urma a nascut o fetita si i-a pus numili Luminita. spusera reginei si a trimes dupa el sa-1 ! Da gainareasa imparatului avea al un fiu numit Petrisor. Bate la usa A dau drumu la catelusa cu dinti de otel. tot palatul e trist ca moare regina Dadura veste in tara ca moare regina. Da mosul era galbin si slab ca un sfint. I-a dat sa manince si pe urma nici ei n-a stiut incotro. sari. Da pomul tot sa ingrosa mers el trei si in virf cu trei crengi groase. Da — Tu Petrisor. — in cu apa vie si-i zice: dus la fierar si-a mosu somn i-a zis: Scoala. Petrisor. da ti-au ruginit merele-n sin. Crestea fata. i-a umplut traista cu bunatati si i-a dat si el sa bea apa din urcior si aimindoi au beut apa din urciorul fermecat si a plecat mosul. ca vine mosul El s-a facut doua fiare de legat si a plecat la rege ca el vrea sa ia merele. Da el a spus ca a plecat dupa merele de aur. S-a pregatit in sacui cu mincare. §i inca dupa trei zile a ajuns la Sinta Duminica. zice o cioara: Petrisor. Mergind el in jos. brinza si i-a aratat drumul la sora Sinta Vinerea. S-a facut ceata. tu mergi. a multamit la Sinta Duminica. Da el tace si n-o baga-n seama. El a apucat-o pe cea din mijloc. s-a dus la rege si i-a spus. Da Sinta Duminica i-a zis sa nu bircaie la ele pina acasa si a plecat el pe jos. Da cine sa suia cadea si murea. Intr-o zi trece pe acolo un erau tristi mos cu un si urcior in — Apa mina cu apa vie si striga: ! pentru copii Apa vie pentru copii ! Aude si imparatul aduca pe mos. Cind ii veni vremea de maritat.

Era in aur imbracat. Dupa aia el a iesit de acolo. Soldatii. calul a calcat pe un pai si 1-a ingropat la o piatra in pamint. nu e cioara. zboara la frontiera si-1 face zob si pe asta. El drept la ma-sa-n batatura. Petrisor. manince. Lasa. Ce faci. daca ar sti el ce sa faca. am fost. a ascuns merele pe masa si casa s-a luminat de mere. da drumul calului. caii au inceput sa vorbeasca Ei. ma. arunca-te si au scos arpiile si au zburat cu Petrisor. si Uite ce ai la mine de facut? Eu am trei cai. — Sa ia 90 de maturi si sa mature de 90 — — — — ! — scuturi din friul galbin. iar se 27 . El sa duce acasa. da calul i-a zis: Fuga. Ii placea de foe. Da unu Furtuna-imparat. e zmeul Si au scos alt rind de arpii si mai iut' au zburat. vino la mine argat. Si Lingura-imparat s-a pus pe fuga ?i-l batu el pe Lingura-imparat de-1 facu loman. am scapa si noi. Atunci a scos a treia arpie si au trecut otarul. rid ca s-a impotmolit. facindu-se carbune si caii au scapat cu Petrisor. a ardicat arpiile si pe front. zdrancane el capastrul negru. Acuma vinat vine si merge la rege. Zboara ei si in zbor vad indarat o cioara. sa baga pin urechea stinga si iese pin dreapta. baiete? — Sa ma bag argat. A scos apoi un cai. da cind sa intoarce mirtoaga lui. ofitarimea rid de el. vitejii pe linga el. a maturat de 90 de ori si paiele le-a adunat. se termina drumul si dadu acolo de nn el a gresit directia palat mare. ar scapa si el de zmeu. Da aude ca s-a facut razboi. la douaspe noaptea le dai o tava de jaratec ! n-avea ce sa faca zmeului de el ca avea grija de cai. Cind tree ostasii. capestrele si da-ne drumul. ma. Rosu-imparat da nu-i da si-i calul. Bate la usa si iese — Ce cati. El zdrancane capastrul ajunge la mlastina. Ce sa zica acum? le dai fin sa ii tasali. Da imparatul ii spune reginei ca un inger a trimis Dumnezau de 1-a batut pe Lingura-imparat. Ia uita-te ce sa vede? Sa vede o roata de foe dupa noi. Baiatul a primit ca — — de ori maidanu sa nu ramiie de pai si atuncea sa ne ia sa ne scoata afara si pe noi. Atunci el a facut asa: a gasit 90 de maturi. vinat si negru. Si atunci imparatul iar a zis ca un inger de — — A — — Am si aur 1-a ajutat. fura calul. hai? fost. — Bine. Si intr-o zi zmeul ii spune ca are de gind sa mearga la o nunta in pustietati peste mari. ai fost si tu la razboi. Atunci zmeul a cazut si a murit.! :: la locul in care se desfaceau crengile si el in loc s-o ia in jos si cind colo. ma. Si a plecat Petrisor acasa. Caii au zis: Ia-ne. Nu se duce la imparat. de acolo prau s-alege de tine. venit vestea ca trebuie sa se duca la granita. eu plec la nunta. tu sa nu scoti caii din grajd ca daca eu aflu. pe al doilea si cind sa-1 scoata pe al treilea. sa se duca cei mai tari El s-a suit pe o mirtoaga si s-a impotmolit in imala. Petrisor intra in ureichea mea a stinga si iesi pe dreapta si a iesit in toale de argint. ca paiele strigau la zmeu. iar in noroi. Petrisor. cu mirtoaga. Atunci calul a auzit cum chiraie. A. de acolo un zmeu. Da cind a ajuns el la cai. a zdrancanit din capastrul galbin si a venit galbina. saracu baiat. declara razboi. da cind oi avea nevoie sa fir — Pai ce sa faca? zisa un cai mai tinar. declara si el razboi.

El se duce. sa iai fata mea. eu ma imbolnavesc cu gindul la el. Bine. Lumea vede. a chemat pe vinatul. ce stralucea. Apoi iar linga Luminita joaca si ea cu sticluta ii toarna pe par. Vrednic esti. cu sabie de aur. maica. — ImpAratul cu doi feciori fost odata un imparat si imparateasa lui. Iar a dat drumul la cal si s-a dus acasa. Cind vad ele. intra in mlastina cu mirtoaga lui. a Sa vina Petrisor sa vedem ce este? Cind vine Petrisor el cu crinul crescut in par ingerul care a biruit armatele. cu pietre nestemate pe el. A treia oara iar nunta. intra in urechiea stinga si prin dreapta. — Nu. da ea a fugit cu copilul la Ciutura-imparat. la fel coboara-n hora. iar in toale de aur. Atunci s-a dus la rege si a zis ca gainareasa i-a furat batista. o spala. impara- A Un 28 . ajunsa iar la mlastina ii lua capastru. o pune pe gard. Da el soarele ca de frumos ! Pe urma el pleaca. merge regele cu regina si cu Luminita si el ia friul negru. il cheama pe rege. numai in haine de aur. zice imparatul. da cineva il atinsa cu sabia si singera. joaca cu ea si dispare. Da gainareasa sta in fruntea mesii. Pe fereasta vad sirmele de aur ele luceau ca o lampa aprinsa. Da fata cade bolnava. Au dat sfoara in tara sa vina si ghicitori. da pe parul lui a crescut o floare de crin. ca pe omul ei 1-a omarit. dar el nu vede la sale nimic. A luat el capestrele. Petrisor. Cind ajunsa la Rosu-imparat. care nu aveau copii. cred ca gainareasa a furat-o. eu am dat batista ingerului in razboi zis fata: au vazut doua mere de aur pe masa. dar degeaba. tu sa iei o sticla de apa de crin si cind joci cu el sa-i torni pe par ca el n-o vedea. Vine alta nunta in alta tara. a iesit in toale de aur cu pietre nestemate. Da Petrisor cheama calul cu capastrul galbin. unde s-a bagat sluga ca sa scape si n-a spus nimic. il birui si pe asta. regina si o iau si pe fata. ghicitor le-a spus ca ei au un mar in gradina care rodeste numai un mar. gaseste batista regelui cu singe pe ea. da Luminita zice Muma. Regele il vazu si crezu ca el este ingerul. Da cum — ! Atunci vad ei ca el e — Eu sint Arata caii sa-i vada si ei. zboara in hora si se prinde linga Luminita. Se face acum nunta la un imparat. ea eria sotie de imparat. A fost nunta mare si buna. tinjesc dupa ingerul ala. cind colo. are oichii negri ca ai lui — — — Petrisor. Ce sa faca ei. iar trece prin ureichea stinga si dreapta. ce sa dreaga ca sa aiba copii ? Au umblat ei pe la toti doftorii. Daca ei vor minca din mar.: ! ! ris si batjocura. a zdrancanit au venit toti trei caii si s-a bagat in ureichile alui vinat. Intr-o zi. Muma. Mergind pe drum ajunse pe rege ii trase batista pun cu iesi si se lega la desti. La urma zdrancani de friu.

teasa va naste un baiat. Cind au terminat ei scoala. Dascalita a primit sa le aduca la ea sa doarma si sa invete. imparatul are s5 vada nevasta lui Simon asa da frumoasa si are sa dea drumul la un sarpe sa-1 29 . si cind sa-1 treaca in virful lui. A tocmit baba oameni de au sapat galeria pina la scoala. Auzind ei treaba asta. Dinsul i-a spus: Niste pui de pasari cintau frumos despre noi. cind auzi. au auzit ca intr-un judet din imparatia lor se afla o comuna. dar ca sa poata intra trebuie sa sape o galerie de la casa babei pe sub drum pina la scoala. Auzind aceasta Gheordache. I-a dat imparatul pe amindoi la scoala. puiul — a inceput iar sa cinte: « Sinteti buni si frumosi. s-au destainuit ca ei sint feciori de imparati si ar vrea sa le ia. Curata ea marul de coaja si il duce imparatului si imparatesei: Maninca ei din mar miezul si bucatareasa maninca si ea cojile. lua cu el o jeava de stuf de la baba si acolo o taie in doua si jumatate o dete fratelui sau si si-au facut lipsa mica prin tava ca sa nu se cunoasca in cenusa ca sint baieji. Traind ei acolo impreuna cu fetele. imparatul are sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. au luat caii si-au plecat peste munti. Au trimis ei atunci bucatareasa sa culeaga marul. Sa cumpere haine de femeie si sa mearga sa-si tunda parul fiindca fetele sint tunse. un pui de pasere a inceput sa cinte: « mult sinte|i buni si frumosi. dar cind va veti duce acasa. dar cind veti ajunge acasa. doua luni. dar cind vep ajunge acasa imparatul are sa-i puna otrava in ciorba daca nu poate cu cafea sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta ». Umblind ei asa prin tara. au fost de 20 de ani. a oprit calul si a ascultat mai bine. fiindca sint inchise. dar intii sa le controleze daca sint fete si nu baieti. a mai cumparat patru cai din cei frumosi si iuti si apoi a vorbit cu dascalita ca i-a venit doua nepoate din alt sat si ar vrea sa le dea sa invete cu fetele ei la scoala. S-au inteles sa fuga peste noapte. fiindca Dumnezeu il daruise sa cunoasca limba pasarilor. care cresteau frumosi ca doi braji si cresteau impreuna. Simon atunci 1-a intrebat: De ce a oprit calul si ce a ascultat. Au ajuns la al treilea munte. Daca vei spune asta te vei face stana de piatra » Gheordache. Ea a pus intr-un lighean cenusa cernuta si le-a cerut ca peste noapte se-si faca lipsa mica in ligheanul cu cenusa si dimineata sa controleze daca-s fete sau ficiori. puiul de pasare a inceput iar sa cinte: « sinteti frumosi si buni. unde o dascalita are o scoala unde invata doua fete pe care le tine inchise si ziua si noaptea si sint frumoase ca soarele. Dinsa a spus ca sint fete si nu baieti. Cind au ajuns la al doilea munte. vin la tatal lor si-i cer bani multi sa piece pin tara vada lumea. Cind doarme dascalita au plecat toji patru prin galerie pina la casa babei. pentru ca aveau de trecut trei munti. care cunostea limba pasarilor. Feciorul babei Gheordachi mai istet decit Simon. S-au dus ei in satul cu pricina si au tras la o baba linga scoala dascalitii. Baba le spune ca e greu. La un an si bucatareasa si imparateasa nasc cite un baiat. Se spune ca daca or fost baieti ar fi risipit cenusa. Spun ei babei de ce au venit si ca vrea sa vada cele doua fete sa ale dascalitei. are sa-i faca cafa cu otrava sa-1 otraveasca si sa-i ia nevasta. Baiatul imparatului fu botezat Simon iar al bucataresei Gheordache. fiindca fetelor le-a placut baietii. opri calul si asculta si se intrista. Dimineata baba s-a dus la dascalita si a intrebat cum sint. care tocmai se copsese. fiindca se nascusera in aceeasi zi si in acelasi ceas si minut. fratele lui Simon. Cind sa treaca ultimul munte in virful lui.

am rasturnat ciorba si te-am scapat de la moarte. ca de bucurie mare ca am luat fetele cele mai frumoase si nu stiu ce fac. Pasarea a mai cintat ca daca voi spune ma voi face stana de piatra. Gheordache s-a s-a sculat s-a ! sculat viu. tata. ca am gresit de bucurie ca am sosit acasa cu nevestele noastre. sa moara si sa-i ia nevasta ». un pui care spunea: frumosi. Si in acel moment s-a facut stana de piatra. tata. te vei face stana de piatra alba. Cind am ajuns la al treilea munte. Atunci Gheordache i-a spus: sa-ti spun cum este treaba. dar daca nu reuseste cu cu ciorba ». Gheordache i-a aratat ca i-a fost trimis sarpele sa-1 muste sa moara si imparatul sa-i ia nevasta. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. Daca vei spune aceasta si la altii. Simon si Gheordache aveau camerele una linga alta. dar atunci am sa ma fac stana de cafea sau piatra alba. Simon nu 1-a crezut. sa-1 omoare si sa-i ia nevasta i. s-a dus la poarta sa-1 dea de stana de piatra sa-1 omoare pentru sufletul lui Gheordache. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. tocmai in ziua de Pasti. Gheordache a lovit cu genunchiul in masa si a varsat cafeaua pe masa. nevasta lui Simon a luat copilul. ne-a cintat bum si sinteti de la Atunci eu m-am ascuns aci si cind a venit sarpele. de bucurie. cind imparatul dus sa vada ce s-a intimplat. Atunci eu am dat cu cotul. El a cerut hainele noi sa se imbrace sa mearga la biserica. 1-a gasit pe Simon cu nevasta sanatosi I-a povestit imparatului ca Gheordache a vrut sa-1 omoare si sa-i ia nevasta. dar el s-a facut stana de piatra. Gheordache luii o sabie si se furisa in camera fratelui sau sub pat si cind veni sarpele pe o gaura din zid ii taie capul si trase sarpele afara din gaura. are sa-i faca cafea cu otrava. Dimineata. S-a sculat de la masa si a sarutat iar mina imparatului si a zis: — Sa ma ierti. > Dar eu am varsat cafeaua cu genunchiul de pe masa si te-am scapat de la moarte. iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. a intins o masa si a pus cafea pe masa sa manince. cind s-a trezit a aprins lumina si 1-a vazut pe fratele sau cu sabia scoasa si i-a strigat ca vrea sa-1 omoare ca sa-i ia nevasta ca e mai frumoasa ca a lui.muste cind va dormi in camera cu nevasta si sa i-o ia. In timpul dnd era sa-1 dea cu capul de piatra. Cind am ajuns la eel de-al doilea munte. s-a sculat apoi si a sarutat mina imparatului si a zis: — Iarta-ma. Dupa un an. Imparatul a luat atunci stana de piatra si a pus-o la poarta ca de pe ea sa incalece pe cal. sa-1 otraveasca sa-i ia nevasta. « -Euam Simon i-a zis: — Spune-mi ca sa te cred. are sa-i faca ciorba otravitoare. cind tocmai imparatul era la biserica. dar cind veti ajunge acasa imparatul o sa vada nevasta lui Simon asa de frumoasa. Simon. Gheordache a frinat calul a oprit si a ascultat ce spune puiul. Imparatul. iar Gheordache a inceput sa vorbeasca tare sa rida de bucurie si ca din intimplare a dat cu cotul in masa de a rasturnat toata ciorba din toate strachini. 1-am omorit si te-am scapat moarte. Dupa ce au trecut muntii au mers ce au mai mers toti patru calari pe cai si au ajuns acasa. Atunci el i-a spus: — Cind am trecut peste intiiul munte. Atunci s-a adus piine si ciorba. puiul iar a cintat: « sinteti buni si frumosi. Dupa ce s-a imbracat s-a dus la bisericS si a intrat — 30 . a prins copilul si-a intrebat-o ce vrea sa faca? Pre sufletul tau vreau sa-1 dau jertfa. Dimineata. Imparatul il ierta. Sara cind se culcara. Imparatul 1-a iertat. are sa dea drumul la sarpe sa-1 muste. nevasta lui Simon a nascut un baiat.

Ba cum sa nu viu. Din ea au sa rasara trei flori galbene. si dupS ce le da. il priveau. Tu s-o inghiti daca vrei sa te faci nevazut si sa vezi tot ce e pe lume. se face nevazut si zboara te miri pe unde. pe tine sa nu te vada ». ca faceau mare paguba la casa imparatului. Gheordache avea in mina si un stat de busuioc. pindeste doua. Daca ai sa prinzi clipa aia si ai sa sarufi pe una din ele. din ceruri. In fiecare dimineata. Si macar ca erau dar oriunde. atunci nu se mai inchid e si ramine sa se paleasca. Ce te uiti. Sa sapi douasprezece razoare. le imbracau si pina seara le rupeau. imparatul le aducea douasprezece perechi de papuci de aur si douasprezece rochii albe de mireasa. el culegea florile cele mai frumoase si le ducea la geamul frumoaselor printese. zicindu-i: Uite. primeau florile. Imparatul le tinea pe toate inchise la un castel si in fiecare dimineata le scotea cu rindul sa le plimbe prin gradina ca sa nu le fure vreun vrajitor ori zmeu aciuat prin tufe.: in biserica cintind psalt. sa plivesti douasprezece straturi de flori si sa le uzi si in fiecare dimineata s5 si asculte Un — — — imparatului douasprezece buchete de flori. fuge de la boier intr-o zi pentru ca mr-i platea simbria si se opri drept in fata florariei imparatului. §i-a luat nevasta care se cernise si au petrecut si poate mai petrec si azi. facindu-se nevazut. Cind a trecut pe linga imparat i-a sarutat mina si i-a dat busuiocul spunindu-i Cinstit nepot ai din partea lui Simon si a mea si trece mai departe in strana linga cintareti. chiar asta este si pofta inimii mele ! Il ogodi ajutor de gradinar de flori. caci era daruit de la Dumnezeu si cu glas si a spus la cintareti ca daca era Gheordache n-ar fi de mult cu slujba. cum se varsau zorile. Apoi iar intra in odaia lor sa vada 31 . Aci a cintat asa de frumos ca slujba s-a terminat si imparatul ramasese pe loc de frumusete si de mirare ca e Gheordache sau e sufletul lui. Ele infloresc in fiecare noapte intr-o clipa si tot intr-o clipa se inchid. cu capul in jos. Orice ar fi facut imparatul cu ele. Intr-o noapte ii vine in vis o zina si-i spune: « du-te in col^ul florariei. baiat sarac. Dupa ce s-a oprit slujba. dar lumea duci la fiicele De aci inainte. imparatul a plecat acasa si la poarta n-a mai vazut stana de piatra si atunci a inteles ca el a inviat si a venit la biserica. ii zimbeau si-i multameau. fetele multe sint saracie la casa omului. ce mergea din stapin in stapin. daca n-or fi murit. s-o stergi bine si s-o pui in pamint. Fetele le luau. iese afara. Fetele voioase. ii zise mai marele gradinarilor. A un imparat pace. inghite floarea galbena. Findeste o noapte. Dar o data-i izbuteste si dupa ce o saruta. Imparatul s-a mirat intirziat asa — FLOAREA GRADINARULUI de neam mare care avea douasprezece fete. Dimineata le duce cite o chita cu flori si busuioc. sa le fie cu noroc. pindeste noua si nu poate sa prinda clipa ca sa sarute floarea cind se deschide. iar el pleca tot rusinat. baiete. stapine. nu le putea stapini sa-1 fost odata si vestit. A venit si Gheordache. de la usa. ce ai sa faci in fiecare zi. mai gura-casca si nu vii sa lucri. ai sa gasesti o nuia de putregai care straluceste noaptea.

se culca padurea si tac pasarile. $i iar se pusera pe chiote si joe. Se potoleste furtuna. coboara scari. Coboara incet soarele spre asfintit si atunci abia baga el de seama ca padurea are frunzele de argint. si-a zis baiatul. Dimineata. Iesi o luna mare si frumoasa de se vedeau oamenii lucrind pe ea la ogoare. zise una dintre ele fi. se-ntinde si rupe o creanga. Acolo la mal le asteapta doua corabii de aur cu patru marinari la fiecare. A doua zi. Isi da el seama ca nu-1 simt desi sta pe lampa ce atirna pe un cinghil de aur in mijlocul odaii. Fetele iarasi se iau de mina. apoi niste flacai le purta cu cintecele pina ce le momi intr-o padure cu frunzele de aur. se urea pe corabii si ajung intr-o poiana cu flori albe si rosii. Apoi se culcara si adormira bustean. chiotesc si joaca pina ce le prinde seara la joe. tree prin tunele si pesteri. fie — Trebuie sa ceva cu — Trebuie. saruta floarea a treia galbena si o inghite si pe aceea. este lucru curat. El se duse in grajd si adormi de asemeni. se-ntoarsera precum venisera. o saruta si o maninca. dar de hora noi. luminau mii de licurici pina ce coboara aproape de ei luna. strecoara in chita printesei celei mai mici ramura de argint rupta din acea padure fermecata. ci mai indata sint diavoli sau zmei prefacuti in piele de om. se vede treaba.! ce indeletniciri au. in niste rize de rochii de li se vedeau pulpele si soldurile. lasaii. Se cutremura iar padurea. ca abia scapara bietele fete cu viata. — Acolo se opresc la o fintina. Ajung la marginea unui lac mare si frumos stralucitor ca oglinda. zimbeste si nu zice nimic. De data asta corabierii le due la niste izvoare cu apa fermecata care dadeau tinerete fara batrine^e omului. Se sui si el in corabie si poposira la un castel minunat la poalele unui munte de argint stralucitor ca soarele. rupe o crenguta si o pastreaza. Cea mai mare le porunceste o data celor mici: Imbracati-va. Au intrat prin pesteri si tunele pina ce au iesit la un luminis. tipa. ca pina acuma asa ceva nu ni s-a intimplat. Apoi se intorc acasa. beau apa. Beura ele apa. care se tinea scai dupa ele. Printesele abia scapa cu viata pe sub steiurile ! — —O de piatra. Printesele stau ingrozite la fintina. aici nu este lucru curat. Printesa primeste chita. linga o padure cu frunze stralucitoare ca diamantele si in loc de lampi. s-au legat una de alta sa nu se piarda si pe o seara adinca au scoborit in fundul pamintului. S-au imbracat cu rochii albe de mireasa. dupa care se face nevazut. Fa. Isi face baiatul socoteala ca baietii astia nu sint oameni. 32 . vazind ca padurea are picioare si merge. In seara urmatoare iar pindeste pina ce infloreste floarea cea galbena si iar rupe o floare. Cineva ne-a simtit. Apoi se pune o furtuna si da un potop de apa. zise cea mai mare. cind le aduce florile. dea sa scoborim sa nu intirziem. zise o fata. se-nfurie si se misca sa prinda hotul care a ranit-o dar nu vede nimic El se urea in virful padurii si scapa. tnlcar de raminem in pielea goala. Padurea simte. Sta in odaia lor si asteapta sa coboare in alta lum3 cu ele. Mai multi flacai le venira in ajutor sa coboare din corabii si cum pusera piciorul pe pamint se incinsera niste dansuri dracesti de-si prapadira si papucii si rochiile. baietul pitula frumos in chita micutei printese. El iar n-are de lucru. rochiile albe de mireasa. era aci o alta lume. raspunsera alte surori. ramura de aur rupta din padurea cu pricina. Dupa ce ostanira si ramasera desculte. N-are rabdare. porneste sa caute dusmanul si daca nu-1 gaseste se pune cu potopul si furtuna. Apai iar se face nevazut. nu si de petrecere nu ne In noaptea a treia. de facura ferfenrfa papucii.

Ele au plecat la bilci. da el cu inele de aur. s-a casatorit cu fiica cea mai mica si mai frumusica a imparatului. De data asta am sa va fac pentru cea din urma oara pantofi de nunta si rochii de nunta. Dete imparatul peste ei dansind si se rasti: — Hei. a plecat muma cu ele la bilci. Tntr-o zi. Ea cinta si el dansa ! nevazut. Dar de unde stii? Pe el ascunzind-o in ! mai frumos decit zmeii. Gradinarul iar se facu ca norocul sa-i pice micei printese. iar surorile coborira jos in lumea zmeilor si facura acolo nunta jucind pina ce ramasera in pielea goala. — — — Ei. Cind s-au intors de la bilci. De ce va rositi. 33 . se-ntilnesc cu un domn bine imbracat si domnul a vorbit cu ele ca si cind le-ar cunoaste. Tree prin padure si ajung la un loc. Le cintara cintece frumoase de se induiosa padurea poftira sa se marite cu ei. ascunse in chita cu fiori. da el cu trasura. s-au intilnit cu domnul si le-a zis: — Sa-i spuneti domnului morar. Se intoarsera acasa frinte de oboseala. ca o sa-i fac o vizita. — Uite de ce am venit. Toate ar fi dorit sa ajunga imparatese. pina ce din gradinar si florar. Se lasa iar noaptea si ele s-adunara pe mormintul lui mama-sa ca sa dea la noroc. ajunse imparat. vaete si tipete. Fata a plecat cu in casatorie. Copacii dadeau cu crengile se aplecau in jos sa omoare pe eel ce-i rupe din trupul ei. Cum i-a dat-o printesa s-a rosit ca racul. tinarul gradinar. furtuna si iar potop de ploaie ca si mai inainte. stapina ? Parca v-ati incalzit prea mult la dansul cu zmeii. de aceea am saracit ca voi cu dansul si cintecul vostru nu mai conteniti de o sa ma duceti la sapa de lemn cu atitia papuci si rochii rupte. La nunta lui tot poporul a fost chitit cu flori din gradinele imparatesti si s-a facut o nunta mare. iar dimineata gradinarul.! si si izvoarele la fete. sa va cer pe fiica a si mai mare sa mi-o dati cu mine sa vada ea averea mea. Ele n-au vrut si iar s-au pus pe joe petrecere de si-au facut rochiile zdrente si papucii bucati de iapa moarta. Fiecare sa va maritati cu cine va e pofta insa una sa ramineti cu mine sa am si eu stilp la batrinete. cum alta n-a mai fost sub soare. se viri printre ele se si intimpla. ramura cu frunze de diamante. De acolo niciodata nu s-au mai intors pentru ca poarta le-a inchis-o gradinarul si ele s-au maritat cu zmeii. insa baiatul zboara deasupra si nimeni n-are ce-i face Vine cutremur. cine sa mosteneasca imparatia si sa ia scaunul de aur dupa moartea imparatului. 1-ar cunoaste si pe morar. Zmeii venira si le nu-1 rabda inima si din nou rupe o creanga cu frunza de diamante sin. Iar feciorul. atunci sa cint eu la ghitara si tu sa joci. Sa fi vazut acum cutremur in padure. stiu eu de undeva — Dumneata stii sa cinti si sa dansezi frumos? — Stiu — Bine. Si sa dusa. da muierile zic: — Sinteti cunoscuti? — Nu zise morarul. si facu in asa fel Asa Ea ramase pe pamint cu FETELE DIN MOARA Era un morar si avea trei fete si era bogat. iar domnul in alta parte.

Am vazut ca ai scumpete mare. pe urma o duce pe ea sa vada casa lui. — Bine. A 34 . — Mosule. zise ea si ramasa Cind colo.! Merge la — camera asta. A luat cheia si a pus-o la fel ca sa nu priceapa el. se-ntristeaza ea si i-adat si ei cheili sa nu umble in odaia aia. giuvaieruri §i altele. s-abate pe un drum intunecat si ajung o casa mare. a desfacut ea lada si s-a uitat. Au omorit ei din militieni si au ajuns criminalii si au legat-o de un pom. nu se povestea. la numai capate de odaia aia. A fost un impa- nu avea copii. dezleaga-ma. A pus ei lada in trasura si s-a dus la ta-su vesela. fata deschide lada si sa vad capetele fetelor. da ea era mai desteapta si sa face vesela. ea vesela. ca ailalta Pe urma iar sa e ferice de ea Pe urma sa venim cite§i patru sa facem nunta. Ia cheili si sa nu intri in camera asta. Ajung ei pe mos. Mosule. ca daca nu era. si fata $i-au ajuns acasa a scapat in butoi. $i-l duce pe el militia. sa mascheaza si-i cere fata mijlocie. au dat-o si pe-a mica. Cind colo. Cind el vine. Sfetnicii il sfStuiau sa dea sfoara prin tara mai umblat incoace sa caute vraci care sa faca ca imparateasa sa nasca copii. sa vada ce este? fete infipte in tapi. scap eu de-aici A golit o lada cu pietrele nestemate si le-a pus in lada si deasupra a pus giuvaierurile. sa luam o ladk si s-o ducem s-o vada. zise el si pleca. il pupa ca a venit el. §i daca nu avea copii. Baga-ma-n butoi. Ajunsi. am venit sa cer fata mijlocie. aci in padure fata. da lui muica-sa Cind a ii face samn sa cheme militia si casa morarului sa umple de armata intrat militia. IMPARATUL FARA COPII A rat care fost odata ca nicicdata. Cum sa scape ea de aci? Desface si alte camere §i gase§te numai lazi cu aur. trece un om cu un butoi in car. Da el avea o haita de criminali. Cind vine el iar zice: Ai fost acolo ? Te taiem. Zice ea. Stii ce. fugarindu-i pe alti milijieni. A intrat si ea si a vazut capetele la surorile ei. Aci ti-e palatele? Da aci Da ea a vazut ca lucrul nu este curat El facu pe seriosu §i zice: Na cheile colea. S-au dus acolo si in cale au iesit tovarasii lui cu armile. cind colo. Si ea curioasa vede capul lui soru-sa a mare A pornit sa plinga. n-ai vazut pe fata? — — ! — ! — — N-am vazut. ce sa faca ca sa aiba copii. ca hotii m-au legat. Fata curioasa sa duce drept da nu poate fugi ca e incuiata. Iar sa preface pina o ia si pe-a mica. se plingea la toti sfetnicii sai si-i intreba. au dat lada jcs si i-a zis sa mearga si el acolo. Da sa nu intri in — — ! ! aci. Da s-au intors ei la fata. Zice: — Buna ziua. dupa doua-trei zile vin. m-am gindit s-o aducem si pe mama si tata sa vada si ei palatul tau. se duce si o taie si pe ea. da n-o gasesc. ca plec. merge. Si-a dat-o morarul. A inceput ea sa plinga ! duce la — Ce ai umblat acolo ?§io aduce acolo si-i taie capul morar. O duce el cu trasura in fundul padurii.

fiindca avea sa aiba si el un fecior acum la batrinete. — Da. Copilul crescu frumos cu parul de aur. Cind avu copilul opt ani se ducea s punea mina pe cirlan. dupa trei. si anume — Uite. Ce este? Aud ca dumneata ai leacuri de copii. In timpul asta. fiindca copilul crestea si crestea si cirlanul. patru luni de zile. la marul. Supusii imparatului se intrebau ce va fi cu copilul. imparat si cu plecaciune zice: ! ! ! Ea zice: Da. multe mere am mai mincat eu si n-am facut copii. acolo intr-un grajd undeva si lasati-1 in plata lui noi ce o fi si cu el. cine-1 va minca va face un fecior de mare isprava. leacuri de copii Cind auzira oamenii de acolo. la a noua luna se aude in toata curtea ca moare si moare imparateasa. De minune. n-o sa fie rau. imparateasa se simte ca o sa fie rost de copii si zice: — Ma imparate o sa fie rost de copii. se trezi imparatul ca nu-i nici copii. numai imparatul i-au spus imparatului. Baaa Fata si iapa un minz cu un corn. ma omule. Trecu cinci luni. Vedem — ! 35 . trecura opt. Cirlanul crescu si el si se facu mare si nazdravan. nici cirlan Supusii imparatului se intrebau: Baaa unde e copilul. Mare bucurie pe imparat. un fecior voinic de toata frumusetea. — Dumnezeu. Da-i sfcrra-n tara dupa copii. — Bine Ma omule la imparatul marul. cind imparateasa a nascut un fecior si gloaba de iapa nascu si ea un minz cu un corn. un minz cu un corn ! nu s-a mai vazut. da ce are sa moara? zic unii Nu mai trece mult si se aude ca imparateasa a nascut un fecior. Intr-o bunS zi.! ! ! incolo. marul asta. Calul. zise: Sa-1 aduceti la are leacuri de copii. Cind auzi impasa vedem. veselie La mare ca imparatul are un copii care sa-i mosteneasca imparatia. — Buna ziua. Au dat fuga si mine la si tot satul zisera: ar vrea ratul. dar nu e copilul. nu-i nici calul. ! Se duce omul Sa traiesti. iese afara cu el in curte. il curata frumos si se apuca sa-1 manince. unde e copilul. ii dadea de mincare. Bietul imparat era cu jale mare. ce leacuri de copii are omul asta. La un timp. Cirlanul nu-i face nimic copilului Cind copilul avu ncua ani. Imparateasa nu i-a dat nici o seama ca iapa a mincat sau n-a mincat cojile. dupa cum ma simt eu. caci auzise si el de povestea imparatului fara copii. trece un om pe acolo prin comuna unde era imparatul. Dupa ce maninca ea marul. Mai. Baaa asta ! — Da ! ! — — Bucurie mare in toata imparatia ca imparateasa a nascut un fecior. imparate Am leacuri de copii. ca nu mai putea nimeni sa-i dea de mincare si nici sa puna mina pe el Imparatul porunci slujitorilor sai: Inchideti cirlanul. vine si maninca si ea cojile. o gloaba de iapa care umbla pe-acolo prin curte. palatul imparatesc. dar din marul sa-1 maninc si pe asta. si incepu sa strige: si — Leacuri de copii. sfetnicii — Ce vorba este asta. calul. — inaljate imparate. trecura sase. daca asta sa faca un copii. ca sa-i mosteneasca tronul. — Ce. si-1 da imparatesei sa-1 manince. pe toate drumurile prin toate partile lumii si nu putea afla nimic care sa poata face ceva ca imparateasa sa aiba copii.

Copilului atit i-a trebuit. dar sa te legi la deste. unul intr-a cu argint si altul intr-a cu aur. de doua ori. l-a atins spus calului. — Mie nu mi-ar trebui asa multe. de sub patul lui. Calul era nazdravan. s-a dus. Bine zise calul. Zmeul nici n-a bagat de seama lucrul aia. — Mai — Noi calule. Intr-o buna zi calul ii zise: o sa scapam de aci daca o vrea Dumnezeu si uite cum: Ne tre- buiesc multe lucruri. si mai. de acolo sa faci tot ce-i putea sa iei o pietricica cit de mica si s-o bagi in poznari. lasa ca tot ne mai trebuie ceva. Ei zice tot mai trebuie sa avem ceva. dar tie iti trebuie multe. S-a dus copilul si l-a barbierit. Repede a scos batista. Dupa aia sa vii la mine si sa-mi spui. sa vii la mine si sa-i dam drumul. l-a chemat la el sa-1 barbiereasca. — — — — — — — si Calule. am destele si cu argint si cu arama si cu aur. s-a dus si a bagat destiul unul intr-a cu arama. Cind 1-oi barbieri sa faci in asa fel sa-1 atingi cu briciul si iute sa dai cu batista ta. sa iei singele zmeului. ori zmeul asta ne-or minca oasele noua la amindoi. odata pe cind il barbierea pentru a nu — Ce ne trebuie? zise copilul. In sfirsit. . ma? — Pai ce sa fac. aducea apa. La aia cu aur a dat si pe cap si si-a facut si capul tot de aur. Cind le-oi avea pe astea toate. i-a luat si citeva fire de par din barba si-a bagat batista in buzunar. gateste-te si la noapte. El bucuros s-a dus si i-a stiu cita oara. Uite mai. . Cind auzi zmeul caeun bun barbier. copilul s-a declarat barbier. tu vii la mine si nu mai pui mina sa ma iei de friu. cind om socoti noi ca toate slugile o dormi si zmeul. Tu te fa barbier si sa barbieresti prin curte. om mai scapa noi de aci. Cind s-a dus la cal Mai zice bagai mina. pina s-a invatat. Dupa aia. luai si pietricica. El a facut cum a putut si a luat si pietricica aia. Sa bagi seama sa nu te vada cineva ca s-a sfirsit cu noi. copilul 1-au luat zmeii si 1-au bagat sluga la ei acolo si pe cal 1-au bagat la grajd. pe unul mai rau. in cap. L-a pierdut din urma pe copil. De aci inainte l-a numit chelu. de trei ori ca sa nu banuiasca zmeul nimic. zice de unde doarme el. toca lemne. da dadui si pe cap ! ! .! n-a avut ce sa mai faca. Copilul se ducea linga cal. cu briciul. pe unul mai bine. Ce mai trebuie sa avem? De acolo unde se culca zmeul. Mai are zmeul si alte slugi si odata si odata are sa te cheme sa-1 barbieresti si pe el. El a cautat o besica si a pus-o in cap. Sa mai iei si citeva fire de par tot din barba lui. acolo si se plingea. facea tot ce trebuia prin curtea zmeului. S-a facut o data. alta de jur imprejur cu argint si una cu aur Tu sa te duci sa bagi destiul intr-a cu arama si te legi la deste: unul intr-a cu argint si unul intr-a cu aur. calule am si din singele zmeului si din barba zmeului. Copilul ranea la cal si vedea si de alti cai. A barbierit incoace si-ncolo. . ori ba. imi facui — Cauta o besica si pune-o ! si capul de aur. sa spui ca te-ai taiat. l-a sters. Tu la care fintina te duci si aduci apa ? Ce f intini sint ? Una este sleita cu arama. s-a dus. Cind te-o intreba cineva. — — — ! — ! — Ce facusi. dorm 36 Ei bine.

Se duce zmeul inapoi. A pus mina pe iapa si a intins-o dupa el. s-a facut el. e cam rau de noi pina trecem de hotarul zmeului. ca nici mult nu mai e pina la hotarul zmeului. chelul cu cal cu tot si avem timp sa-1 prindem. balano. ce sa mai bea. Si acum sintem liberi. sa si — sa — Ei. — Mai da-i si tu — zice — ca uite. de nici pasarea nu putea sa treaca prin ea. ! La un timp copilul zice: Mai calule. A aruncat batista §i s-a facut un piriu de singe. Cind om trece de hotarul zmeului.! ! ! imi tragi capastrul din cap. Daca ne prinde cu aia. da-i bataie si copilul cu calul nazdravan si zmeul cu iapa nazdravana. Cind te-o arde rau de tot. Tu sa stii ca aci in comuna vecina este o imparatie mare. ii era necaz de cal ca era nazdravan. Mina. tu Cind la el. ?i roade si roade la ea. Iar zice copilul: Mai ma arde in spate de nu mai pot Arunca singele. balana? Ce sa fie ? Sai pe mine si intinde-o repede Pai ce e? — ! — — — —A fugit baiatul. Cind a auzit zmeul ca e Cind auzi copilul: singele lui. Cind a ajuns iapa acolo s-a oprit. — Mai zice — ma arde — Arunca piatra. s-a a aruncat piatra. Cind a ajuns zmeul cu pumnu. poti sa si bei ca tot trecem de el pina la hotarul tau. a incalecat si-au luat-o la fuga si da-i bataie Iapa nazdravana. 37 . Zmeul a sarit din somn si a fugit la grajd. — — drumul Mai Mai si zice. a ros. mai avem decit singele. Zice zmeul: firele Cind a aruncat — — — ! — ! — Da-i bataie. cit fug eu de tare. Bietul copil a zis: — Iar ma arde in spate — Te arde rau ? — Ma arde rau — Arunca firele de barba ! ! ! de barba s-a facut o padure deasa. ca are zmeul o iapa balana. ma arde in spate ! zmeul dupa rau. Sara cind au socotit ei ca s-au culcat toate slugile si s-a culcat si zmeul si au adormit. si — mina ! auzii o bubuitura? zmeul crapa. Zise: Ce-i. sui pe mine din grajd si s-o luam. lui nu-i era de copil. poti maninci. pus cu paru pe un zid de piatra. De aci inainte i-a dat mina pina au dat de livezi mindre. Cu aia scapam noi ca nici mult Ei zice nu mai e pina trecem de hotarul zmeului. noi tot fugim. de ciuda a crapat. nu mai are putere asupra noastra. taie si cu palosul pina cind o trecu. Cind a ajuns zmeul la ea. s-a pus si roade. Zice baiatul: Om trai. care. ca trece de hotar si nu mai avem putere asupra lui. zice — sa stii ca e arunci piatra aia jos. ce sa mai manince. pline de flori si miresme calul zice: — E ma copile eu ramin aci. care o avea zmeul a inceput sa necheze. noi. om muri. asta acum e singele tau. da aia ma intrece inca o data. s-a dus in grajd si a tras capastrul de pe capul calului. zice. a trecut prin »1 si dupa copil. fugi.

cum face gradina praf. ! doi si pe urma eu plec si tu ai sa ramii in locul imparatului. Fata mica ramasese acasa. §i mi-au rupt si straiele degeaba m-am tinut la ei c5 de pe mine Erau sa ma si omoare. Sa mearga fetele. veni calul. a venit o herghelie ! de cai si mi-au facut-o Mai se poate? Fata cea mica era pe acolo pe-aproape si zice: Da. trece prin gradina si cind se uita. tata si eu vazui. ia trei fete. cind ii veni lui odata bine. priceput si mergea de minune ca era o mindrete. nici pe-a mare. te duci. zice gradinarul. — Mai Nu — Maaa da ce e aici? — Imparate. Daca vreti sa o vedeti — Bine Nu e nevoie sa merg sa o vad. — ! — — Bine. zice: te bag la gradina de flori ca am un gradinar batrin si ar fi timpul sa-1 schimbam si Lua sa ramii tu. intr-o duminica pe cind era imparatul Ia biserica. In timpul asta. da dregem noi alta data. Imparatul ii zise: — Mai baiete. doi. acolo intru si eu. te invat aci un an. Cind vei avea nevoie de mine sa scuturi capastrul. lucreaza bine si gradina este o frumusete cum n-a mai fost niciodata. Fu chemat la imparat si-i zise: Bine tu ramii de azi inainte gradinar. nu mai pot.! ! ! ! de la mine capastrul asta. — Bine. ca eu sint linga tine. se infatisa imparatului si-1 ruga sa-i fie sluga. s-au uitat si niciodata n-au vazut gradina mai frumoasa ca acum. zisera oamenii. Ei. se uita bine la el. ! meu sa ingrijesti de gradina Eee statu el un an de zile. lepada besica din cap. te bagi sluga la imparat. Se duse in sat acolo. Unde e nevoie. Mai. ar fi bine sa ma lasati sa plec ca baiatul care mi 1-ati dat la gradina este foarte priceput. as avea nevoie de sluga si n-as avea nevoie. apoi cum ii da drumul calului. S-au dus fetele. Cind vine imparatul de la biserica. un an. imparate Statu el cit statu. era sa-1 omoare. face el. cine are nevoie de o sluga? — Cine sa aiba decit imparatul. El are sa nu pui ochii. — Cum cine sa fie asta si ce e cu el ? ! zise nimica. zice. Se duse el. se arata un b§iat destoinic. cum nu face ca fata cea mica il vede. punem iar alte flori. imparate. plina cu fel de fel de flori ce nu le mai vazusera. o vede facuta praf. veni toata herghelia. acum fetei celei mici — praf. imparatul lasa cite o fata in fiecare zi acasa. da. La un timp. si ce facuuu prapadul lui Dumnezeu. sa facem o gradina tot mai frumoasa de cum a fost. nici pe-a mijlocie si numai pe a mica. ramii aci cu mine. Se duce la gradinar sa-1 puna la lucru. ramase cu parul lui de aur. sare pe cal si face gradina toata praf. Spusera tatalui lor de minunatiile de flori din gradina si cerura ca baiatul sa fie mai departe gradinar. — Bine ma copile. - ! — ! — ! 38 . in care timp in fiecare dumineca imparatul se ducea la biserica. Tu Tu — Binee copilul capastrul si pleca. copilul da tot stind eu pe aci calul meu si-o aduce aminte de mine ori ba? Scutura capastrul. Se duce batrinul gradinar la imparat si-i spune: Marite imparate. sint batrin. saracul Iiii potopul imparate.

Sa dea fetelor cite un mar in mina si zice: — Fetele le punem sus. daca mie nu-mi place nici unul. Au venit multi feciori si s-au sfatuit cum sa faca. Ei. mare. ca da aleia mai mici florile mai mindre le iau si dau fuga — Uite ce mi-a adus gradinarul asta. ! la ratal lor si-i spune: si ea: uite ce flori mi-a adus mie. nu trecur5 toti — Cum nu trecura toti? — SS treaca si din curte. feciorii. ducea la cele trei fete. una gata o da la a una numai imbobocitS: Le duce si le da fetelor. una trecuta. pe a care e gata sa treaca o da la a mijlocie si a mai frumoasa o da celei mai mici. asta mijlocie e e ca gingia. Sa mai — Tat5. treaca o data. dar Gindi ea ca aici nu e curat. A mica cum sta cu marul in mina. Eu am adus florile asa cum sint fetele. a dat sfoara in tara ca isi marita fetele. N-a mai trecut mult si imparatul asa a facut. asta e trecuta. — Ehei ma cu asta avem bucluc. nu trecu al meu. A — Tata. spune a mare. ! numai buna de maritat sa treaca si si el trei buchete de flori. atunci imparatul zice: Toata curtea sa treaca prin naintea fetii. — — mica spune aduc in fata A si omule. in fiecare dimineata. asta e gata sa treaca si asta abia incepe. El se uita la fetele imparatului — Ma si zise: asta mica Face asta mare s-a trecut. mai frumos. pe a trecuta. tu nu alesesi nici unul ? — TatS.! ii intra la inima. trecura — ! ! toti feciorii si . Trimite dupa el si-1 imparatului. A mare isi alese unul. — 39 . ! nu alese nici unul. Cind aude imparatul zice: Eiii si asta e o idee buna a omului asta. mare e cam trecuta. — P5i unde e al tau? — PSi. cu omul asta nu e lucru bun. la chemati-1 incoace la mine. Cind facu el gradina si mai frumoasa. Numai ca ea mai era sus. Fetele si-au luat cite un mar. Qnueun om de nu spuse nimanui si nici la surorile ei si-si zise: — Ma asta de face lucrul asta nu-i om prost. Uite. Dar cum? Sa se stringa toti feciorii. a mijlocie e gata sa treaca si asta mica e gata imbobocita — MS — eu asa le-am adus florile. mai mare. tmparate sa-mi fie cu iertare. rind. — Ma tat5. trei buchete de flori. ce flori ai adus in dimineata asta la fetele mele. cea mijlocie spune: — Uite ce flori mi-a adus mie. care vreau sa se insoare si fetele sa-si aleagS pe cine vrea. Cind vad treaba asta fetele mai mari. gradinarul. Ei. — Ce v-a adus? — Uite ce floare mi-a adus mie. a mijlocie si-alese si ea altul. asa cum i-a placut. Inseamna ca eu am intirziat cu fetele mele si ele s-au ajuns ca n-au sa se mai marite Eu am sa dau sfoara in tara ca-mi marit fetele. zice imparatul. s-au urcat in foisor si prin fata lor treceau in rind. si care fata i-o place de baiat sa dea cu marul in el.

De asta-mi place. Mai trece o data ! si iar il pocneste cu marul in cap. Tncaleca si el — — ! ! Ma. Fata pac cu marul in cap la gradinar. tu nu te duci El zice: sa ma due si eu. si frica-i era de imparat si rusine ii era si rau ii parea. Nu trecu mult dupa asta si un imparat vecin pleca cu razboi impotriva tatalui sau. vedem noi ce facem. ca nu i-ar fi — Nu se poate. Imparatul. — Al tau sa fie. n-are nici un fir de par pe cap. incaleca pe calul lui. si zboara ca vintul pina acolo. ca de ce n-a dat fetele dupa feciorii lui. — Tata. el iute pune mina si-1 taie pe el la desti. si magarul se preface in calul lui nazdravan. mai nimic. Stai pe pace. Merge ce merge calare pe magar. Da cu destiu pe pereti si-i face de aur. si iesi cu el afar a din trece gradinarul primit nimeni. lapada el besica din cap. I-a biruit pe dusmani si au plecat inapoi. pina ajunge la o mlastina si se namoleste cu magar cu tot. Isi ia barbatul si pleaca. sa mai treaca o data. cind vede cine 1-a scapat si e taiat la desti. — Nu se poate. zise imparatul. Baiatul a dat pe alta parte. MS. Pina la urma se duce. si iar il imparatia mea. — Ce-ai facut ma. ce amar gaseste in bordei. Ei. Qnd ajunge la bordei. zise el catre nevasta lui. lasa-ma biruie. duce pe la ea si nu s-ar duce. ! — Au capu. II arata imparatului zicind: Imparate uite ginerele Lasa. Iasa si el din namolul ala si se duce la bordeiul lui. da intr-o margine a imparatiei. se umple bordeiul cu tot ce trebuie numai si numai de aur. venira si cei doi gineri cu oastea lor. a venit si iar s-a inamolit tot acolo cu magarul. Imparatul crede ca-i un inger care i-a sarit intr-ajutor. La mine n-ai ce mai cauta. Pe afara ramine tot un bordei prapadit. vacar. zice imparatul. fara ca pe ei sa-i bage in seama. Facura surorile ei nunta imparateasca. asta tot aci este. lasa-ma sa ma due si eu. nu mai trece mult si imparatesei i se face dor si ei de fie-sa.! Trecea toata curtea. S-ar. fara ca sa poata da pe acolo. Trece oastea pe linga el. Dupa ce tree. el scutura friul. nu mai spuneti de el. Tree ei inainte. In marginea imparatiei intra si ea acolo intr-un bordei. li da alt mar si zice: — Sa mai treaca o data toata lumea. o cheama afara s-o vada. lasati-1 aci. Ii stia ea rostul lui. Intra si el in lupta aproape de imparat cind gata unul era sa-i taie capul. Trece si el pe acolo ghebejit. Imparatul isi strinse oastea. Fata zice: — 40 . Ma facusi aci de rusine cu cea mai cebaluita sluga. intreba imparatul. Atunci zise baiatul catre nevasta lui: Ma. se due vitejii. porcar. treaca si gradinarul. Acolo era in toiul luptei. unde sa duca. Cum intra. ca daca nu sint eu acolo sa stii ca-1 pe un magar si se ia dupa ei. — — — Ea — zice: Ma. A treia oara iar pocneste cu marul in cap. tu ai gresit. scoate iute batista si-1 leaga. au capu. n-am gresit. Sa te duci unde oi vedea cu ochii. cu chelu. cit dinspre partea lui. daca Dumnezeu nu ne trimetea ingerul pe toti ne omora si mie imi lua gitul. zice imparatul. Unde sa duca. El n-avea caciula dccit besica aia in cap.

si-a lasat pletele de aur pe spate. a luat sabia. mama. a 41 — . 1-am gasit tot acolo. — Tu nu vezi ce e. Razboiul nu 1-au n-au fost ei invingatori si a fost barbatu-meu. Cind aude imparateasa. zice imparatul. da ce e aci la tine ? tot. Se due slujitorii inapoi si-i spun: Uite. — Ba e adevarat. A iesit el afara. spuneti-i ei si si terminat a venit tata lui tata asa cum va spun eu. cu tine. pina la usa. — mama. sa nu-i spunaaaa. cum se poate ca eu n-am lucruri de astea in imparatia mea si nici n-am vazut la nimeni. Ala a fost un inger trimes de la slujitorii si spun imparatului toata tarasenia. intra la grija. — De unde are el putere sa faca tot in aur ? — Iaca de unde El are si capul de aur ! ! si desti de aur. el de nu — Cum a fost pod si cind ne-am Dumnezeu. — Mama. a incalecat pe cal. ca daca te faci asa cum ai fost in razboi si daca ii arati batista care ti-a dat-o el cind te-ai legat la deste. cind noi 1-am lasat impotmolit cu magaru-n balta la un intors. ma: cum e vorba. — — Merged si Baiatul le zice: Duceti-va de indata inapoi ca eu va ajung. — Nu intru. el nu — Ma omule ar bine sa vina si el — Nici cum n-are ce cata el aci. inseamna ca ai fost tu. Se intoarce imparateasa acasa si vrea sa-i spuna imparatului. ca si el este cineva si e mai viteaz si decit tata si decit cumnatii mei care tin pe surorile mele. Face ea doi pasi si intra la usa. imparatul spune. dar n-ar fi bine. numai aur peste — Ma. cind imparatul se veselea cu cei doi gineri ai lui. mama incoace. — Nu se poate. Fata ii trimite vorba prin slujitori si zice: Eu nu pot sa viu fara barbatu-meu. Cind sa intre inauntru. de argint si de arama. ! — — — Pai cum ? — Iaca asa. si i s-a taiat un deget cind 1-a aparat pe i-a taiat gitul. La o petrecere mare. vina sa te vad. daca ar fi si fata noastra a mica aci ? Unde sa vina aia ca sa ne faca de rusine. Merg barbatul meu a fost. Cind aude le imparatul toate astea zice: spuneti-i sa vina incoace si daca el se face asa cum a venit in razboi. sa vorbesc — Vina. ! — — — Ea sa vina. sta cu gindul acolo. numai pina la us a zice vina.! — Mama. mama? — Pai cine a facut astea ? — Pai chelu aia. frica ii era. a scuturat de capastru si a venit calul si-a lepadat haina de pe el. imparateasa ii zice: Ma omule. Ma ingerul care a omorit toata oastea aia. — Nu intru in bordeiul tau. — Si ea e fata noastra si el e ginerele nostru si pe urma nici nu stii bine ! fi cine e el? Bine ! Sa vina numai fata Se duce imparateasa si trimete dupa fata sa vina la petrecere. il tin. nu merita sa stea la masa cu noi. vina inauntru. Ma.

Ce facurati ma cumnati. El a coborit de pe cal cu nevasta si zise: Sa traiesti. i se facu frica si zice: Ma. ca a si fost inapoi. — — — — Pai nici nu te — Si atunci ce e la tron siramii tu mostenitorul tronului. mai vazuram de facut? Pai noi nu mai avem pretentie A POVESTEA LUI PIPARU$ PATRU o femeie si aveau un baiat.! ! : ! zburat drept la imparat cu nevasta cu tot. si mai incalecai o matraguna si va spusei o mare si gogonata minctuna. au incalecat al lui nazdravan. nu m-o intrece. — 42 . ingerul. Ma. S-a facut imparat a doua imparitii. fata da dar tu cine esti? ca te-am vazut cind am fost in razboi cu imparatul vecin. di-i pe aci. Dupa un limp a femeia s-a maritat si a luat un alt tata la baiat. imparate. tii lui isi gasira fiul si calul nazdravan. daca nu sa piece de unde au venit si ramin eu imparat in locul d-tale. S-a facut apoi o nunta mare la care au fost chemati si parinfost mare bucurie cind parintii lui. eu nu pot sa sufar copilul tau pe linga casa si eu am sa-1 omor. sa nu mai aiba — Bine iesit la tron. omul Sla a vrut sa omoare pe baiat ca sa scape de el si a zis catre femeia lui: Femeie. a incalecat pe cal. Cind au pornit. Daca m-o pretentie ! se tie nici o intrece meu. si ei pe caii lor. S-a uitat si el la gineri si ginerii la el si imparatul zice: Pai cum sa va masurati puterile? — — — — — — — — — — ! ! — — Uite. $i acum ce e de facut? zice imparatul. Daca ginerii astia ai dumitale va avea puterea pe care o am eu. Traia odata un barbat tatal. eu incalec pe calul dupa mine. Asta este. si ei s5-si dea drumul dupa mine si sa ramin ei. imparate. imparate? Pai asta ar cam fi batista care ti-am dat-o eu. de ce nu vS tinurati dupa mine? A a zis imparatul afara. si eu sint ala care te-am scapat de la moarte. N-au apucat sa" ispraveasca vorba bine. dupa care se afla ca el este fiu de imparat. Pai uite ce e de facut Sa ne masuram puterile. si murit Dupa moartea tatalui. Dupa ce s-a maritat. Al lui era vint ! Ai lor. inaltate imparate. ginerele d-tale. Eu sint ginerele dumitale sil mic si fata a mica. La un t imp s-au intors inapoi si au zis Cu omul asta nu ne putem masura. Pai cu ce dovedesti? Batista asta o cunosti. Eu sint. a trait in pace si cu cumnatii lui si poate ca mai traiesc si azi. se duse de nu-1 mai vazuram. Cind 1-a vazut imparatul. cine e asta? Asta e tot ala care 1-am vazut. daca n-or fi murit Si incalicai o sea si va spusei povestea asa. ce sa-1 mai ajunga. d3-i pe dincolo. Si asa a fost. va face ce fac eu sa fie ei mostenitorii tronului.

a rugat-o pe mama Maicuta te rog sa fii buna si sa-mi dai un fir de astea le el inca spuneau nu ador- vitreg. cind s-a sculat. Vulpea speriata ii raspunse: Nu ma" impusca. Cind vazu vulpea ii zise: Stai. ?i a I-a lasat — m — 43 . Si ! — daca i-a iesit iepurele el a — Stai si — meu. s-a intilnit cu o vulpe. rniine la crapatul — Bine va fi de mare folos. lasind acasa cei doi pui care cresteau vazind cu ochii. care o sa-ti fie de mare folos si o sa creasca si el pe linga puiul de iepure si de vulpe. voinice. cum n-ai mai vazut sub soare. spus: ca te-mpusc ca el nu stia mai mult deck atit. A doua zi. mise.! Femeia fu si ea de parere ca sa omoare copilul. voinice. Daca a plecat la vinatoare. Fara de el ciinii ceilalp ai tai n-au sa poata face mare isprava. Atunci Dumnezeu i-a facut pusca. sa mi-1 aduci la mine acasa. lupule. Era bucuros ca acum avea un pui de iepure si un pui de vulpe cu care se juca. A — — A — — — zorilor. doua zi. ca am sa-ti aduc un pui de-al meu. in cale se intilni cu un lup si-i spuse: Stai. lasind puiul de iepure acasa. Atunci maicuta sa rugat asa: i 1-a dat. sa mi-1 aduci la mine-acasa. ca am sa-p* dau un pui de-al meu fi o s5-ti fie la timpurile grele de mare ajutor. ca asa pui frumosi am eu. nu ma impusca. Auzise lupul ca el avea un iepure si o vulpe. nu mai scapi. daca nu stai am si te impusc si ai sa vezi ce blana frumoasa am sa fac maicutii mele din blana ta Ursul s-a oprit si i-a zis: Te rog. Atunci iepurele i-a zis: Nu ma impusca. Dupa ei ce cu ce numai asa va fi conciu lui zicind: — ! par din conciul stinga si mat ale. Plecind la vinatoare. dupa cum crezuserS si auzise tot ce vorbise tatal sau adormi a visat ca daca maica-sa ii va da un fir de par din sa-si poata face o pusca cu care sa mearga la vinatoare si bine de el. ca am sa-p dau un pui de-al meu. Pina atunci el nu avea nici un ciine afara decit puiul de iepure si puiul de vulpe care se luau dupa el cind pleca la vinatoare. Atunci lupul ii zise: Te rog nu ma impusca. Pe cind ei vorbeau. a plecat din nou la vinatoare. dac3 musti eu te impusc si ai sa ramii fara viata. asa cum se invoise. asa cum se joaca copiii. cumetre urs. rosii si vargap. s-a intilnit cu cumatrul urs cale si ii spune si lui: Stai. ca eu am sa te impusc. El 1-a pus la umar la mina s-a Doamne Dumnezeule fa-mi si mie o pusca din firutu asta de par de la maicuta mea. iepurele i-a adus puiul acasa. nu musca. dis-de-dimineata. ca am sa-ti dau ! un pui de-al care-ti ! a zis baiatul. a zis baiatul. In zilele urmatoare a plecat iar la vinatoare. In drumul lui i-a iesit un iepure in cale. Daca nu 3 cu viatS doua zi de dimineata. Dimineata. vulpea i-a adus puiul. Piparus. Bineee. El a luat puiul si acesta s-a luat dupa el ca un catelus. doua zi lupul ii aduse puiul. Vorbele noaptea in soapta pe cind dormea copilul. vulpe. pe tofi trei acasa si a plecat iar la vinatoare si cind a plecat. Daca i-a facut pusca a doua zi a si plecat la vinatoare. te rog frumos.

spunind ca ii strica somnul si ca n-a auzit bine. In acelasi timp voia sa-1 omoare si pe baiat. Ei il vazura si-i zisera: Stai ca te mincam Atunci baiatul le raspunse: Lasati-ma numai un pic sa ma urc in copacul asta si sa-mi cint un cintecel sa ma auda vintul. na-na. Puse mina la gura si striga pe aripa vintului: Uiu-iu-iu. care intr-o clipita le facura farimita si le inghitira. Iepurele care auzi chemarea stapinului zise: I-auzip. greii pamintului. Botezase pe iepure si pe vulpe. Veniti de ma scapap Capcaunii sa-i mincati. mincara opincile ii poruncira sa se dea jos sa-1 manince. iar pe lup si urs. — Uiu-iu-iu. le arunca capcaunilor. ca sa-1 auda maicuta mea ca este eel din urma cintec al meu pe care il mai cint. 44 . Capcaunii se invoira. Mergind el prin padure se intilni cu capcaunii. Ca de obicei baiatul pleca iar la vinatoare in padure lasindu-si chiar atunci ciinii acasa. zisera capcaunii. zisera baiatului: — Ne Atunci auzi si vulpea si zise: — Da-te jos sa te mincam. ! striga stapinul fratilor. Atunci capcaunii ii spusera sa-i inchida in cotet si sa le puna o piatra grea la usa. dupa ce aflara ca vineaza baiatul cu ciinii lui. dar nu stia cum? Isi aduse aminte ca intr-o padure traiau niste capcauni cu doua coarne in cap si la picioare cu copite de cai. un lup si un urs care-1 apara. ca sa le inchida in cotet si sa le puie o piatra mare la usa. $i greii pamintului. iar acestia le roasera intr-o clipita. Tatal sau vitreg nu vedea cu ochi buni lighioanele astea care se gudurau pe linga baiat si-1 pazeau. dar lupul care era linga vulpe ii trinti o laba. Merse la ei si se intelese cum sa omoare pe baiat. o vulpe. El se desculta de opinci. Vulpea care era linga iepure ii lipi o laba peste ureche §i zise: Taci. ca ne striga stapinul ca e la mare primejdie. Ei se invoira si-1 lasara de se urea in copac — — ! si incepu sa strige catre ciinii sai. asa ca le puse gind rau sa le omoare. sa le faca de petrecanie. Atunci baiatul se dezbraca de haine si le arunca capcaunilor.Zis si facut. Astepta timpul sa piece baiatul la vinatoare. jos — Da-te Capcaunii sa-i mincati ! acum — — El in timpul asta striga din nou ! uiu-iu-iu. ca nu mai avem rabdare. TatSl viterg inchisese ciinii in cote£ si le pusese o piatra grea la usa. usureii vintului. na-na Usureii vintului. a primit puiul de urs si a mers mai departe. Usureii vintului $i greii pamintului !. Tatal eel vitreg le spuse pe unde si ca are un iepure. Sariti de ma scapati sa te mincam. urechila si lasa-ma sa dorm ca n-ai auzit bine ! Dupa ce capcaunii. uiu-iu-iu. Dupa ce capcaunii mincara si hainele.

: Baiatul. in schimb. ce sa faca de frica sa — ! n-o omoare barbatul eel rau si veninos ca un sarpe? Sa-si puie-n oala la fiert. cum se duce mita la gaura socitilor si nicicind nu se plictiseste. Fuga dupa mine. da-mi si mie carne ca mi-e foame Si asa. drept si le-o nemaiavind ce sa le dea. mincarea? taie sinul si sa-1 — 45 . Cind se repezi lupul. dar ursul care era linga lup. Acum veni si rindul ursului si cind se repezi arunca si usa si piatra de nu se mai vazura de-a rostogolul. Iepurele nu se lasa si se repezi in usa cu capul. lua altul si iepurele se gata. Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati la piciorul — ! ! zicindu-le: ca ne striga stapinul. dar isi jupui pielea din cap si usa nici nu se misca Se arunca si vulpea si pati si ea la fel. el se dete jos din copac si impreuna plecara acasa si-1 mincara si pe tatal sau eel vitreg si rautacios. sari din birlog si zise: Intr-adevar ne striga stapinul. isi taie o bucata de pulpa de arunca capcaunilor zicind: Uiu-iu-iu. se prefacura intr-o radacina. Baiatul isi taie si pulpa de la piciorul sting si le-o arunca capcaunilor ?i striga din nou: Atunci auzi — Auziti — si lupul Uiu-iu-iu. . hai la el. In casa toti ii tremurau de frica. Piparus Patru zise ciinilor: Roadeti radacinile astea ca sint capcaunii care au vrut sa ma manince. muiere. venea altul si cereau: Muma. Capcaunii acum poruncira baiatului Acum da-te jos sa te mincam ca asa ne fu invoiala. Apoi o luara la goana spre padure la stapinul lor. Ciinii roasera toate radacinile. $i de aci inainte Piparus Patru trai pe tara-n pace. Cind ajunsera. . Venea unul. — CERBUL FERMECAT Avut-a odinioara un barbat si c-o muiere multi feciori si fete. se ducea la vinatoare. Veniti de ma scapati Capcaunii sa-i mincati — ! ! Atunci auzi ursul. Aduse intr-o zi un iepure si-i porunci la muiere sa-1 friga. — . capcaunii se suiau in copac sa-1 manince. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului. ii trinti o laba de-1 ameti ca nu-1 lasa sa doarma. usa abia se clatina. lua unul. ca n-are nima ce-i face. Cind a vazut ca nu mai este carne. Dar feciorii erau multi. uiu-iu-iu Usureii vintului $i greii pamintului. Muierea il fripse in tipsie asa cum se cuvine. nici carne pe el nu avea. Veni barbatul flamind si fara vinat de la padure: Gata. Barbatu era lenes si nu sirbea la tarina ca toata lumea. Omul asta de rau ce era. Cind vazura capcaunii ciinii lui Piparus Petru.

Fata cind auzi se sa se-nvete — — — — se gindi ce sa faca? Fratiorule scump. copiii. — Gata! — Vino sa mincam — Maninca tu ca eu ! — — Atunci el zise: — Asa-i dulce carnea di om? — Eu nu stiu. Copiii fugira. O luara pe fata si o inchisera intr-o cocina si catara s-o ingrase. noi avem prea multi copii. zise sora. asa facura. ca ogarul dupa iepure. arunca cheptaru. Atunci alergara dupa ei intr-acolo. insa de copii nu se lasau si totuna dupa ei. Copiii fugeau. da si ei fugeau dupa copii. pleca prin vecini intrebind: N-ati vazut ficiorii nostri? N-am vazut. vad ca nu e fata si nu-i feciorul. spune di ce? Pe tine te aranesc ca sa te injunghie de Craciun. Atvmci copiii o luara pe un drum si mai lung si se indepartara mult de primejdie. se tot ducea pe linga fereastra la soru-sa de-i cerea mincare: Da-mi. mincare ca-ti spun de ce esti inchisa-n cocina.! : sint cisnovita si nu ma simt bine. cei doi copii fugira. Feciorul mai mic raminea tot flamind. cu rani singerate. apoi vino miine dimineata cu ele la mine sa-mi deschizi si amindoi sa fugim de aici. il ruga pe frate-su: Tu frate. aruncara briciul si se facura in urma lor niste cutite cu taisurile-n sus ascutite de-si taiara parintii picioarele si cazura lesinati peste cimpia pe care crescusera cutitele ca iarba. sa-i piarda si sa-i omoare. tatal. puse-n blid si minca. sa-1 junghiem si sa-1 mincam. cit pe aci iar sa-i prinda din urma. Frate-sau. Si se facura niste rugi mari incluceati. alergind dupa ei cu muierea si cineva le spuse ca s-au dus incolo pe drumul de cara. soro. dupa ei. El scoase din oala. Dis-de-dimineata. au raspuns vecinii. pina ce ajunsera intr-o padure si se oprira ostemti linga un izvor. Cind ajunsera parintii se incurcara si se zgiriara in rugi pina ce isi rupsera camasile si pielea si-o facura mii de intepaturi. Parintii. Deodata i se paru ca maninca carne dulce si-o intreba pe muiere: Da ce carne-i asta? Di iepure. Ba eu am sa beau apa din urma cerbului. Fata vazind ca o sa-i prinda. Da. si un brici. Merse el mai departe intr-un catun. aruncara cutea si se facura in urma lor mici placi care — smiciiau. ce-i mai trasni prin minte la carne de om. o asculta ?i asa facu. iti dau. cauta o piatra de ascutit brice. gata-gata sa-i prinda. Eu o sa beau apa din izvorul asta. i-a raspuns muierea. Dar tata-sau si muma-sa dupa ei. Speriat. pina se apropiara de infiora — si ! - — — urmele lor. Muiere. Cind se vazura copiii iar la spatele lor cu parintii turbati de minie. cind in varsatul zorilor. Hai sa punem un ficior. pina nu se scula tata-su §i muma-sa. Asa zisera. ii raspunse femeia Dar feciorii mai mici n-au de lucru si-i spun ca muma lor de frica si-a taiat sinii ca sa aiba el ce minca. — — 46 . Cind vazura ei ca sint pe urmele lor. fugira. tu asculta de mine Mergi. Dupa asta. sa-1 aranim.

pina se-nnopta. Dupa ce se incinta vatra. fi se preface in cerb se dadu peste cap §i se prefacu intr-un cerb mare cu coarnele cit prajinile. nu cu apucatorul pe — Zau maica nu pricep $i se prefacu baba ! pita. Oamenii taiara. Baba cum era de felul ei vicleana. Lua de acasa podnita pentru copt piine si facu focul la tulpina plopului. noduroase si stoloase. framinta piinea si o puse pe vatra sa se coaca. Fata cind vazu cerbul incepu sa plinga si sa suspine in zadar. Tocmai atunci trecea pe acolo feciorul imparatului sa-si adape calul. ajunse calul la cesmea se sperie. Vazind el atita nesupunere se duse la palatele sale. Atunci ii porunci: Cum Fata. Baba se invoi sa scoboare zina de fata din plop pentru un mic bac§is. Cind vazura dimineata taietorii se suparara si-i spusera imparatului ca nu e chip de taiat plopul. ca cine bea apa din urma cerbului ma fac eu fara de tine in pustietatea asta. zari o fata frumoasa ca o zina din povesti. Cind acolo se opri la o cesmea. o aseza pe dos incit nu acoperea turta de piine. zisera speriati taietorii. innoptind aci de frica. Ce sa faca de aci incolo ? mai stia ce. sa se suie in plopul de linga fintina. in loc sa puie podnita cum se cuvine. Noaptea veni cerbul din nou. Fata privea de sus din plop si se mira de prostia babii. Noaptea. taiara §i seara mai ramase inca un neac §i plopul se pravalea. Taiara ei. Potera insa ii prinsa si iar in dimineata urmatoare mersera sa taie plopul. dar fara nici un folos. ca nu stie sa aseze tastul pe pine. nu mai avea rabdare s-o invete. linse taietura §i plopul se vindeca. Asa plecara ei acasa la imparatul §i-i spusera ca mai este de taiat inca un neac si cade plopul miine dimineata. crescind si mai mare. iar imparatul nu pricepea pentru ce? Cind se zauita in virful plopului. linse pina ce se facu plopul si mai gros. o intreba baba. caci plopul fund gros nu pridideau cu taiatul. da-te jos ! In schimb fata nu se misca de loc si nici nu-i raspundea nimic. zicindu-i: Pune. se duse cerbul la plop si linse. — Merse de incerca si imparatul. iar taietura se vindeca ca si cind nicicind n-ar fi fost infipta securea in trunchiul sau. ca ce se taie ziua. fa. puse doi oameni cu baltiile ca sa taie plopul si pe fata s-o doboare jos. fa muica. tastul cu gardinarul in jos. Asta e o minune si nicidecum altceva. 47 . Ramase ca miine sa mai taie pu^in si sa-i fie pe plac imparatului. padure cu alele salbatice o porni incotro zari o lumina catra un mic catun de oameni. Nu — — Cum — Pune dealtminteri. Fata vazind-o ca este proasta. taiara. se speriara si o luara la fuga sa-si piarda urma sa nu-i pedepseasca imparatul. gata sa puie peste ea podnita. noaptea se vindeca la loc. — Ba am sa beau si ce-o o fi.! si ce — Ba si nu bei. ca aceea care pune laptele-n oala dar intinge pe dinafara. sa se duca la o vrajitoare girbovita sa-1 ajute ea daca voinicii cu puterea lor nu sint in stare. Ce sa faca sa n-o mince lupii si ursii care misunau primprejur. Cind ajunsera taietorii si vazura plopul si mai mare iar fata rizind de ei in virf. cobori incet jos din virful plopului si aseza ea podnita peste azima. ba si mai gros se face. cum se vindeca carnea omului. Ii dete-n gind ca babele pe toate le-ncurca si le descurca. $i Intristata si amarita in cum bau.

Mosul. iar cind se ducea imparatul florile se lungeau in sus. sora ia-o de unde nu-i. Dimineata. Fata stia ca sint picaturile de la fratele ei si plingea si ea sarutind florile de calapar. o intreba pe sotia sa: — Mereu la tine se lasa-n jos marul de aur. Suparat. astea nu sint nici flori. il taie si-1 arse. Se repezi cu coarnele in poarta cea mare si o rupse. plinse amarnic si pe zi ce trecea. de Dumnezeu neiertat. dar se vede ca prostia din nascare. iar imparatul cu ostirea sa iesi din padure. gasi cerbul cu coarnele lipite de poarta. Imparatul. Toti mincara din carnea cerbului numai imparateasa nu. Cind veni noaptea cerbul fermecat s-o vada pe soru-sa in plop. i se lipira de smoala si ramase cu capul lipit de poarta pina la revarsatul zorilor. — Tu ai sa fii sotia mea.— Asa. A 48 . iar cind se ducea imparatul isi inalta crengile si virful si mai sus. pe care tu injunghiat facind un mare pacat. prinse fata si-i dadu o bacica de bucurie. Bucatarii fripsera cerbul. porunci sa se unga poarta cu smoala si sa se lipeasca de poarta raufacatorii care farima noaptea poarta. O lua calare pe calul sau alb inaripat si zbura ca gindul la palatele de marmura unde-1 aseptau nuntasii. Chema maistori si o dresera la loc. Mirat de asemenea intimplari. Pe tine toate te iubesc. Cind se ducea imparateasa in gradina florile se lasau in jos. gasi poarta frinta si nu stia de cine. pe mine toate ma urasc si nu pricep pentru ce? Atunci imparateasa-i raspunse: esti — Maria ta. porunci sa se taie trandafirul. intr-o zi. sint sufletul fratelui meu prefacut in cerbul fermecat. Din cenusa crescu un calapar frumos. mare si stolos. Si se facu o nunta mare cum numai fetele imparaau stiut s-o faca. Il prinse si-1 injunghie fara sa stie imparateasa. O apuca el dupa urme si ajunse la poarta imparatului. Cerbul veni din nou si frinse poarta. Cind se ducea imparateasa sa culeaga mere. cum se scula. OF! trait odata un mos care avea noua copii. calaparul crestea inalt ca un copac si imparatul n-avea ce-i face. s-a trudit si pe toti i-a dat la invatatura. Cind venea imparatul sa-i miroasa florile. Cind se ducea la el imparateasa lasa florile in jos si din ele curgeau picaturi de lacrimi. chema lemnarii. lecuire Baba rise de bucurie. imparatul iar gasi poarta rupta. iar la mine toate se-nalta. Cind vazu ea cerbul mort. sarac cum era. numai cu unul din ei n-a avut ce face. nici 1-ai meri. marul isi apleca virful in jos. iar cenusa sa fie aruncata in gradina. trandafirul si calaparul. cind se scula imparatul. Sara inchise poarta si se culcara. n-are. Era tare de cap si nu era bun nici pentru o ceapa degerata. sa mergi cu mine sa facem nunta imparateasca. Imparatul se supara. muica. iar cenusa o arunca in gradina si din ea rasari un trandafir stolos cu multi boboci de toate culorile. se coace pinea. Din oasele aruncate crescu un mar mare si frumos cu merele de aur. Dimineata. tinjea si se ofilea ca o floare. Imparatul iar se-nvenina de minie. Cind veni cerbul si lovi cu coarnele in poarta imparatului. iar spinii se intindeau de-1 inghimpau. iar oasele le aruncara in grading.

A doua zi ia tirna diavolilor struguri timpurii pe mina si se duse de culege via pe masa. pina acuma. dar eu am venit fiind chemat pe nume. fie voia ta. tu mai baiete. pina ce de osteneala au poposit la o fintina sa bea apa si sa se odihneasca. vazind dintii si ghearele infioratoare. mai flacau. de inima rea si necaz ca uite am plecat cu tontu asta sa-i caut capatuiala Bine bine. Ia timpul Ista. JPe mine ma cheama Of! Unde te duci cu baietanul asta? due in lume sa i se piarda urma. sapa. nu 1-a lasat ps baiat nici sa rasufle pus la invatatura. Baiatul iesi afara din casa dracilor. Ori eu nu pot sa fac nimic I Nici nu ma pricep §i nici nu pot ! Sus pe pamint eram vestit in prostie. Bine omule. si-i puse imparatului 49 . A mers mult mosneagul cu feciorul. Astazi mergem si punem via si miine mergem s-o culegera. Apoi il duse in tarina diavolilor sa-i sadeasca vie intr-o zi si a doua zi s-o si culeaga singur. mai baiete. Ga sa nu-1 faca de ris cind s-a ridica baietandru si i-a veni de iasurat. — — — De ! — — — Ma — — — ! ! ! Omul i-a luat copilul. intrebindu-1 La ce m-ai chemat. si 1-a mare il lua la ispiteala. omule si sa-1 ce ai oftat? Asa oftez eu. S-a asezat unchiasul pe jgheab si s-a pus pe oftat de suparare.! ! : Si-a pus in gind de suparare sa scape cumva de el. dai de trei ori cu batu in fintina si zici de trei ori Of Of Of ! Eu am sa te aud si indata ies din fintina si-ti aduc copilul teafar precum mi 1-ai dat Da mosul a zis: bodeaproste ca scapai de dracu si s-a dus acasa. — — — Zis si facut. Tartorul —d — Pai — eel stii. stiu si eu cutare si cutare trebusoara. Sa-1 ia pe prost de mina duca-n lume ca sa-i piarda urma. cazma si vita. mosule? Nu te-am chemat. Mosule. A luat traista cu de-ale gurii si-au plecat in lume. pe un an de zile si daca nici la mine nu invata. iata un om necunoscut se iveste in fa|a lui. ca niciodata nu va fi in stare sa prinda de capatina mai mult decit la mine. Baiatul S3 intrista. tata-tu 1-a pacalit pe tata si m-a adus aici la talpa iadului ca sa-i sadesc vie intr-o zi si in alta sa i-o coc si culeg. Fiica tartorelui iadului il vazu pe sub sprinceana si cum ii placu de mutra lui. numai sa nu ma inseli La anul vii pe jgheab. da-mi mie copilul ucenic. ca e prost si-i tare de cap si nu poate invata ca ceilalti opt feciori ce-i mai am. ! li puse-n mini tirnacop. De acolo a pornit cu el pe fundul unei ape mari pina ce a dat de casa dracilor. de ce plingi? Uite. se rezima de un gard si incepu sa plinga. Numai tu sa-mi spui cine te ajuta. aici cum o sa ma descurc eu cu asa natii de tartori intelepti? Lasa nu te speria ca fac eu in locul tau tot. grebla. Ga scot Lasa. 1-a legat la ochi si s-a scufundac cu el in fintina pina in fundul pamintului. Gum a sosit. se duse la el intrebindu-1: Ge-i cu tine. nu-1 invata tu pe dracu sa traga cu pusca eu om din tine de-o sa-ti m. atunci poti sa dii cu el paste gard.arga fulgii daca nu ma asculti.

vezi. ! ! ! ! anul. baiatule. nu stiu Din nou il batu zdravan. asa cum 1-a luat. altfel te arunc si te fierb in cazanul cu smoala. se apropie de noi doi vinatori. O intreba el pe cea spinzurata de picioare: De ce v-a spinzurat ? Fiindca am sarit multe garduri si am alergat mult. sa ma due. $i ce-ar trebui sa fac eu ca sa scap ? Sa-i spui ca n-ai invatat nimic si n-ai priceput de la el nimic Asa am sa fac Le-a slobozit din spinzuratori pe dracoaice si s-a facut ca nu stie nimic. au calatorit impreuna si au adus inelul tartorelui. si sa te sui in al noualea virf de munte. toate sint pline de scafirlii de oameni ! Din ghearele lui nici diavolii din balta nu scapa. Fata iadului iar i-a venit in ajutor. acum iar sa te mai vad cum imi pui vie si cum o culegi ? Nu stiu nici s-o pun. Se tinu de vorba. Mai tirziu 1-a pus sa se prefaca in cine si sa manince lupii din padurile dracilor. — — — — — Daca nu te — Omoara-ma. Se mira — Acum diavolul si sa te prefaci in iepure — Am — — — — — — ! — — — ! Vine imparatul tartorilor si vrea acum sa-1 puie la incercare daca a prins ceva intr-un an de invatatura. ins5 tu sa le ceri pe mine 500 lei. stapine. il prefaci in cal. nici s-o culeg. Zgarda sa nu le-o dai nici in ruptul capului. Da-i cu el in birlogul lupilor sa scapi de el ca e pacat sa faca umbra pamintului. Una spinzurata de limba si alta de picioare. Deo data ii zise el lui tata-su: Tat§. Prefa-te in ciine Nu stiu. alb cu pete negre. Fa-te iepure Nu mai pot Si iar il lua la bataie. Plecara ci spre casa mihniti. Dracul cum auzi il lua la bataie. te omor cu bataia. stapine ! zise el si iar se porni pe plins. Eu am sa ma prefac intr-un copoi strengar. sus de tot si sa joci in doua labe si cit ai bate din palme sa fii dupa mine. Si-ncepe asa: E-he. Mosule. Mai la urma i-a poruncit sa se prefaca armasar si sa-i aduca inelul de la capul pamintului. De toate aceste ispravi s-a mirat dracul. Fata iar veni la el. $i pe tine are sa te spinzure. dar nu pot ! Il zvinta in batai si fiindca se implinise apuca de git si-1 dusa la tata-su. Odata ramine el singur acasa si da intr-o soba de doua femei spinzurate. tine-ti odrasla ca e neam prost si pune oala-n cap in loc s-o puie la foe. pe jghiabul fintinii auzind Of de ! trei ori. Iar a plins si iar 1-a ajutat fiica imparatului. Si ce-i sinteti voi lui? Muierile lui sintem amindoua. iar tata-su dojenindu-1 si injurindu-1. dindu-i indarat copilul. S-apropiara vinatorii si s-au mirat de copoi. — — 50 . unde o inecase tartorele iadului pe ma-sa pentru ca-1 inselase. ehe. uite.o-nghiti-n sec. darn-a avut ce face. iar pe ea fiindca a vorbit mult si multe. damite tu un pamintean prost. enema duhurile din fundul marilor care-1 prefacura iepure si pe toate le ispravi precum i se poruncise. ei o sa ceara sa vinzi copoiul. Uite in sobele de dincolo.

lei. mie. o mirosira si se ! bucurara. ca si tatal baiatului. numai atit. — Iti vind calul pe doua mii de dar fara capastru. de vinzare ti-e armasarul asta frumos? dar pentru un cumparator de neam ca dumneata este de — Si cit ceri pe el? — O mie de — Numai atit? — Da. apoi se Mosul preface iar in baiat asa cum fusese pina aici. Baiatul a simtit numaidecit ca dracul este negustorul si la o nebagare de seama. taica — Cat ceri pe el? — 500 lei ! copoiul? au intrebat ei. doar Insa nu i le da de zgircit ce era. care iesise pe pamint sa vada ce face flacaul eel prost. — Nu este. mosule. tu sa te sui pe mine. ii ia bami si vrea sa piece. Nici in ruptul capului sa nu-i dai capastru! Ajunsera la marginea orasului. Tata-sau il tinea de friu. prinde iepurele si i-1 da lui tata-su. fuge iepurele dupa ta-su. se tocmi cu geamba§ul. el alearga. — Il vind. O vazu irrparstul si imparateasa. Sa mcara dracul de ciuda. imparatul are sa ma vada si i se va lasa inima la mine. se zbiceste si capestrele sar peste gard in curtea imparatului. eu am sa ma prefac in armasar . Cui i-ar fi dat in gind ca geambasul era chiar tartorele iadului. In drumul lor trebuiau sa treaca pe linga cetatea de aur a imparatului. lei. iti dau inca pe atit. bogat si frumos. capestrele In fata palatului din capestre crescu o floare alba frvimcasa.! ! ! ! ! ! — Vinzi. uitindu-se la armasar. insa fara capastru — Ba da-mi capastrele zise imparatul lei si ! Un negustor se amesteca prin gloata iti ?i zise: — Negustorule. Sa-i ceri 1000 de lei. Gesmbasul vrea ! — Marite imparate. Iti dau 4000 de sint bani astia. daca mi-1 vinzi imparatul s-a zgircit pentru nimic. vinzare. imi vinzi — N-o vind — Dau pe ea zece mii de sa cumpere fioarea cu tot dinadinsul. I-au dat drumul la copoi sa prinda iepuri. — . Se vaita de burta si de ficati. iar vinatorii de zor s-au afundat in padure dupa vinat. Iese afara imparatul si-1 intreaba: — Mosule. si cu o sfoara a apucat-o inainte. Vinatorii i-au dat pe loc banii — Zgarda n-o dau — Lasa ca-1 legam noi ! si i-au cerut si zgarda. iar imparatul facea zimbrii. asta ? mie flcarea lei. nu jucarie. Daca — Mo§ule. maria-ta ! Imparatul laccm si el dupa bani. cum nu se mai vazuse pe lime. eu dau doua mii de lei. cind vom trece prin fata palatului. Atunci el iarasi ii zise lui tatine-su: Tata. numai sa-mi dai si capestrele. vinde flcarea cea frumoasa diavolului. i-o da imparatul. Iese un iepure. Era un oras mare. 51 . plinge si ofteaza. Alofneagul se lacomi la bani si vindu si capestrele.

se incarfa cu ele si pleaca in Iume de-1 procopseste pe tata-su si pe top fratii. Mai mergind pe drum. slrac. Omul cu muierea mai avea si paispe nurori si paispe nepoti. barem sa traiasca ! ». ca si al dintii mos. el viseaza un vis asa « sa ia copilu sa sa duca la mormintu lu Dumaezau. Dia bobul ramas in cocos scoate opincile fermecate. toti a murit. asa ca pornira sa saraceasca din pomeni pe cum ie obiciaiu. moare. cu invatatura furata de la dracu. vede cocosul seminfele sprinjite si dintr-o lovitura inghite un bob. prinde cocosul si-1 maninca. POVESTE DE O MUIERE CU UN OM Eria un om cu]o}muiere: avea paispe copii §i toti a trait. dar da-mi mie copilu sa-1 botez eu ». iara sa-ntilneste cu un altu mos in cale si iara mosu ii da buna ziua la baiat. care stia ce este cu frunza se repede s-o ia. Toti a trait bine zdraveni. Imparatul trage piciorul si din frunza iese o dubla de seminte de mei. a crescut mari i-a-nsurat pe toti. o ingropa. ama baiatu nu 1-a cunoscut. da te rog da-mi sa botez eu copilu ». Se gindea: daca ma inghite diayolul siat pierdut. si intreaba: «und' te duci baiete cu copilu? » Omul spune la mos asa: « ma due la mormintul lu Dumaezau sa-i schimb numele copilului ca asa am visat ». sa ml due la mormintu Domnului sa schimb numele asa: « copilului. El pe loc iese din bobul de mei si se preface in vulpe. Mosu spune omului asa « tu baiete. asa murira tot paispe. Dracul iar cu gura sa adune meiul. da eu visam asa. da al de baiete. Omu. Mosu intreaba pe om. asa am ramas numai eu si copilu asta la o odina drumuind. nu poti sa te duci pina la mormintu lu Dumnezau ca e rau departe. inca un mos mai intilni in cale. Aci pe loc se inbolnaveste muierea la si in putine zile muria si ea. Omul lo copilul ce ramasa viu si pleca la odina. DracuJ. asa ca ramasa numai omul cu muierea si un singur copil. Baiatu lua copilu si pleca iar la drum la mormintu lu Dumnezau. ii zice « buna calea. El se ascunse intr-un bob de mei. ca ieu nu te cunosc. Mergind omul cu copilul pe drum in padure sa-ntilneste cu un mos in cale. xViurira nurorli toate paispe. Si tocmai atunci. sa boteaza din nou copilu. baiete ». Omul ce sa faca? Vinda casa cu maidanul. Cocosul vede vulpea si fuge. drumuind.Cind sa se desparta dc geambas. A fost Dumnezeu. Baiatu multamea mosului si iatreba mosu pe omul: « unde te duci cu copilul »? Omul spusa ca: « am avut paispe copii si paispe nurori si paispe nepoti. dupa ce murira nepotii porni moartea in nurori. care cum sa imbolnaveste din nepoti. Mergind omu cu copilu la drum pin paduri pustiniacuri. din floare se rupe o frunza si se lipeste pe ciztna imparatului. piste ape mari si tu n-ai bani sa platesti. facu pomana pe obiciaiu nostru. poate m-oi fi vun dus man si nu-ti dau si om : : : : copilu sa-1 botez ». Vulpea alearga. Baiatul spune la mos « cum sa-1 dau copilu sa-1 botez. sa-i puna alte nume ». nu 52 . Da dupa putina vreme pornira sa se imbolnaveasca copiii. asa porni boala in eopiii omului si ei murira tot treispe. iar asa spusa. asa ca toata nora avea cite un copil. Tot ingropa omul cu muierea. Mosu spusa omului ! pot sa te duci la mormintul Domnului ca e mult departe piste mari si tu n-ai bani sa platesti ca esti sarac.

sa pomeni cu nasul la capu lui. Dupa citava vreme iaca vine mosul pe la fin sa vada ce face finul ? Finul s-a imbogatjt. fa asa tunind in soba 1-al bolnav. sa sada in ea ». multa blaga ridka. unde eu ma due cu copilu. pustiniacuri. Si tunara in biserica cu copilu. Da in carte scrie trii zile. sa cat in cartea mea » Mosu scoasa o carte. sa mili si-1 lasa trii zile pe finu-su. asa finul sa vaita la nasul: « nasule. Bogatul dete casa la fin fara nici o chirie. Mersara pin sat si gasira o casa la un bogatas si nasul vorbi cu bogatasul asa « dai la finul casa la chirie. aicea in padure n-avem unde sa botezi copilu? ». lasa-ma barem trii zile . cere de la omul bolnav bani cit vreai tu. am venit sa-1 iau ». la unul si la altul. sa boteze mosu copilu. pin paduri. Acuma iesira din biserica. din sate. intreaba finul pe nasu: « nasule. finule. Dupa ce s-a mai cunoscut cu lumea finul. pe Traila. porni finul vorba cu nasul. « Bine. mult imi pare rau de averea ce am facut. finul porni sa-1 roage pe nasu asa « mult te rog. sa nu-1 mai gaseasca nasu. Umbla ca un doctor multa vreme. mosule. ieu sint acolo. Daca ma vezi. la o zi noaptea sa pomeneste cu o durere fiiiul in ureiche. da nasul iar sa trasa la cap. Finul spune lu nasu asa: « ieu n-am invajat de doctor » Ama nasu zice: « porneste de te duce pin sate si intreaba de lume bolnava ca sa lecui. asa de sa imbraca in tcale turcesti. In drum nasi-su zice: «oco finule. finule. sa face ca nu-1 cunoaste pe nasi-su si trece repede pinga nasu mas! 53 . satilneste cu nasi-su. finul sa-ntoarsa cu picioarele unde i-a fost capul. porni sa lucreze pe bani. Mai lo si un fes. porni foaie dupa foaie. il botezara pe nume Trails. mai sa dusa si mai cumpara o sabie mare. si gasi ca finul. nu ceria nimic bani. ii lo durerea din ureiche. Mosu spune la fin: « mergem sa cat o casa sa sezi cu chirie ». te rog spune-mi mie din ce o sa-mi fie mie moartea mea ! ! Finule. vazind ca ie nasul sprimit sa-1 ia pe finu. da si am veresie la lume c-am lecuit lumea la veresie. sa imbogati finul si insura baiatul. Auzind nasul ruga finului. s-o vad. mult sint ieu sarac dar cum sa fac. sa ma imbogatesc ca vezi cum sint nasule Spusa finului asa « lesne fa-te un doctor sa lecui lumea ». pa face bani. ramasa zdravan finul trii zile. la capu omului bolnav. dupa aia. de pe urma. frumcasa si pe urma mearsa de-si cumpara un rind de toale turcesti. Nasul pleca. : ! : ! Finul facu asa cum i-a zis nasul. ca eu aicea pe nima nu cunosc. iel sa dusa la piat cu mult bani si cumpara ce-a fost mai bun cal in piat si mai gras si mai frumos. baiatul striga numele. Vaitindu-sa finul si plingindu-1 finul. sa traiasca. tu ca esti doctor. sa ma due sa adun veresia ». dupa vreme mai delungata. Finu mergind iel pe drum. veresia. Vazind finu ca nasu a venit sa-1 ia pe finu. iaca vine nasu pi la fin sa vada ce face finul? Finul ie om sarac n-are nici scaun sa-1 roage pe nasu sa sada. unde te ducei? » Da finu-su incura calul cit peate. o sa-1 doara ureichea Si intreba cit mai ieste pana atuncia? Nasu spusa ca mai ieste trii ani. baiatul vazu ca amindoi mosii tot o vorbafspun si baiatu odobri. nu mai e sarac Vorbind finul cu nasul. « Finule. nasule. ama pe mine nima nu ma vede.» » doi mos a fost Svete Aranghel. Mosu spusa la baiat: «aide tu cu copilu cu mine ca eu stiu colia un sat si mergem sa botezi copilu la biserica ». decit pe tine te vede toti ». sa stii cind oi tuna la omul al bolnav in soba. Finul vazu ca nasu sede la capu finului. ca sa scoala. moartea lui este din ureiche. cu fesul rosu in cap si a pkcat calare pe calul albivfugind iel de-acasa. daca ma vezi pe mine la picioarele bolnavului. Ce facu el? Tn loc sa-si « ! ! : ! adune banii.

! Vazind nasu pe fin asa ! dace fiaul. fata crestea si se facea tot mai mare si mai framoasa. Nasu sa dusa la bogatu si sa ruga de bogitasul si-i dea trii lucratori sa-i faca o groapa Bogatasul ii dete trii lucratori. puse pe Geamfichia pe cal si plecara amindoi in Grada Limonia unde o lasa pe soru-sa la o casa mare.ratorii groapa. Dupa ce facura lu. sabia. iar sa gindeste « bas asta groapa de mine-i gatita » si sa dubara de pe cal jos si sari in groapa. vaza calatoriul la capa lui pe nasi-su si-i lo sufletu la dilator Da calatoriul ramasa in groapa Atuncea. Sezind in groapa. care se numea Dinci Costrici. cind sufletele lor fugeau in groapa. Cind fratii lui erau plecati. tineau la sora lor ca la ochii din cap pentru ca una singura era la parinti. eu am sa te marit departe in Grada Limonia. el zise catre surioara sa: Sora draga. unde traia un flacau chipes si voinic nevoie mare. Cind veneau alti petitori. nasu striga 1-al bogat sa sloboada pe ai trii lucratori sa vina sa le plateasca lucratorii. « Ce e groapa asta in marginea drumalui de si spaiminta calu ? ». Cel mai mic dintre frati. sforaie pe nari. Nasu spusa la lucratori asa: «faceti aicea groapa. Intr-o zi se pomenira cu un strain s-o ceara de nevasta. sa culca sa moara. veai calatoriul pe drum si sa spaiminta calu de groapa-asta. cazu calatoriul jos in groapa si muri. unii la agri. Fratii nu se invoira sa-si dea sora din mijlocul lor. zise. vazu intra alt loc niste oameni la sapat la un om bogat. da. Asa ca intr-un sat de munte traiau noua ce se numea Geamfichia. vindeti-le si impartiti chirit in toale turcesti. Sta odinind nasul. Ei venira si nasu le spusa: « Iote. Fratele eel mic se tot gindea cum sa faca ca sa-si marite sora. ingropati-1. dar nu zise nimic. nasul stie unde ! : ! banii frateste. voi trageti pamint pe el. miine asa. Erau multi pentru ca la fiecare casa traiau multi frati si surori. tot la fel fratii nu se intelegeau ca sa-si marite sora. Nici unul nu se gindea ca-i va veni si timpul de maritat. atit erau de multi si cocosii vesteau miezul noptii. Azi asa. GEAMFICHIA §1 CEI NOUA FRAJI fost odata ca niciodata. fara sa mai intreb pe fratii mei. Adasta sa ajunga finu-su calare dindarat. nasu mtna lucratorii iar 1-al bogat. Nu cere sa stie ca ie nasu sa calare pe cal. da una de lata. dar care se omora dupa Geamfichia fiindca si ea era chipesa si frumoasa. da de adinca iar de o metra. Nasal piere de-acia si sa duce mult inaintea lui fiau-su si sede nasu de odini. luati-i calul. cind mortii veneau din groapa sa-si vada fratii surorile si umblau pe lume de se speriau si cocosii la miezul noptii. altii la vinuri la lucru. Ei A — 54 . si A frati care aveau o singura sora.a nasul ca trii lucratori pina colea in marginea drumolui unde viae calatoral pe drum. ple. Intr-o zi. cind ajunsa calatoriul aproape de groapa sa spaiminta calu si nu merge neam inainte. doi metri de lunga. « bas de mine vine groapa ». Da nasu sa pitula colea dupa un tirsog stolos. se gindi ca Geamfichia nu va ramine multa vreme ca ei si tot va trebui sa se marite. Atuacea calatoriul sa cubari di pe cal jos. da masura groapa. crescut ea intre fratii ei si-i iubea intocmai cum si ei o iubeau ca sora.

lasat atunci agrili si vinurile la o parte. ce nu am vazut-vazui mortu-ghiu la poarta $i zise mai departe. El invie. care stia limba pasarilor. fratele ii zise: Sora. pamintul a ramas nelucrat. incepura lumea sa fuga la adapost iar ea zise: Stati. Fratele atunci ii raspunse: Sora draga. se sui pe cal si se duse peste noua munti la soru-sa in Grada Limonia. ceru voie de la Dumnezeu ca dupa trei ani sa-1 lase sa viasca si sa se intoarca pe pamint sa vada pe soru-sa. ca eu tare mult ma ingurisesc ca mama suflet trage. intreba: Frate draga. se auzi cum cinta o pasare care zicea — Doamne. Mersera mamei lor care statea bolnava in pat. Dumnezeu auzi blestemul mamei si trimise virla. cind muri. vii colea pe calul meu si cit mai curind sa plecam ca sa apucam pe mama cu suflet. se facu ca nici nu aude. Tot msrgind ei au ajuns la agrile lor $i cind fata le vazu pirloaza. sa te desfaci de pe cal si sa te duci la vechile porti de la casa noastra sa te lase in casa ca eu ramin aici. Atunci fata-1 intreba: Frate ! De ce mirose§ti a pamint? Dinci Costrici ii raspunse: Sora draga. iar muma-sa ramase singura in casile vechili. Murira cei noua frati. se supara asa de tare ca zise spusera virla in casa mea si sa usca tot. Ieri cind ma jucam cu firtatii mi-am pier- Am dut davitu si vreau sa-1 aflu. aflara de fapta lui Dinci Costrici. Cind vede roua peste lume. de ce vinurile noastre so pirleaza raspunse: — — — la vinurile. Mai mersera ce mai mersera si trecura si de alt munte si fratele incepu sa miroase a mort. ca s-au apropiat zilele cind frati-meu trebuie sa vina sa ma vada. eu cind te-am dat pe tine. nu fugiti. dar el — ii spuse: Geamfichia. Puiul ca puiul. ce spune puiul de pasare? la ce spune. Dinci Costrici. Dupa ce ajunsera in graduri. eu cind te-am dat pa tine fara sa intreb fratii a intrat cearta intre noi si case faceam. 55 . de ce toate agrile noastre so pirleaza? Atunci Dinci Costrici ii raspunse: Cind te-am dat fara voia fratilor mei a intrat cearta intre noi si pini am facut cele noua case. Ea incaleca pe cal si chimisira Cind sosira la un munte. fata iar intreba: si ale vecinilor so sorbite Sora draga. Dinci Costrici fese nasalie si-o prefacu in cal. dar soru-sa il Frate. Soru-sa plinse ca nu poate veni la casile — Mama Sa dea Damaezeu sa intre — — — Nu ei. vazui mortul ghiu la poarta. sa ma ierti ca nu pot veni la casile tale.! : : §i Fratii cind se intoarsera acasa. a intrat o cearta intre noi §i ne-am apucat sa ne facem noua case si tot eu am facut lut §i de aceea miroseste corpul meu a pamint. ce nu am mai vazut. Dupa ce trecura cei trei ani. Dinci Costrici. noi sa ne grabim sa vedem pe mama — — intreaba: — cu suflet. cinta cintecele lui. — — — — Cind ajunsera si el Frate draga. ispravi bine vorba. Cind se apropie din picioare prau se-a-aridica si din nor roua cadea §i Geamfichia Pitimia la horuri dantul tragea. fara stirea fratilor. cind si fratele ei sosi si ea-i spuse: Bine ca veni§i frate dupa trei ani la casile mele sa le vezi. ca Geamfichia a plecat cu Dinci Costrici s-o marite departe.

zece zile. numai mai aminte§ti. — O Doamne. — Mama. Cind a o masa si scrie. si Dumnezeu Sf. A venit Maica acasa spuse 56 . a nascut o fetita. Si intr-o noapte. ce frumoasa e fata tiganului. Primul copil care o sa-i avem scum o sa-1 dam la padure sa fie copilul padurii. asa de frumoasa a fost ca cica. s-a pomenit tiganul ca cineva ii bate la usa. Si cum a nascut nevasta-sa. intra Zice dinafara: fost cdata A un cu unul mai mult. ca pe pamint de unde ea: a venit. Si fata cind a fost de fost asa de mare cit alta de zece ani. Si intr-un timp a zis Oare ce o sa in fie in a suta camera. ca atunci cind va nevaso sa-1 dai sa fie al padurii. daca vrei poti lua 5—6 copii? Da a zis cineva de la usa: Nu ne trebuie aki copii. sa gateasca si i-a spus Sf. nu stiu cine este. nu stiu ce e la padurea mea Cum o sa dau iti fi ! o sa-ti dau pe singura mea fetita. . Ea daca intra in a suta. atunci ii da drumul a facut ce i-a zis Sf. auzind POVESTEA "TIGANULUI tigsn care avea atitia copii cite gauri sint pe un ciur si nici o fata n-a fost intre ei. a lasat-o acolo si a plecat. mama. da jos Maica a padurii si s-a dus in cer cu ea. Maica la fata ca poate merge la a suta sa nu intre. am sa iau viata de la toti copiii tai si viaia ta. ncua noua nepoti incepu sa plinga. ncua nu ne mai trebuie copii. — Mama. a sa spele. Doamne Dumnezeule. da eu am sa due fata la padure acolo unde am spus. eind venea rasaritul dimineata siatea scarele un ceas pe loc si sa mira. ci sint eu Geamfichia. Maica. eu fetita mea. Dumnezeule. sa in 99 de odai. Cind a fost de 14 ani. dar — — ta-ta grea ai zis ca ultimul copil — Nu vrem sa intrsm. iar ficiorul intra-n mormint si calul se prefacu in nasalic. sta la mers si a deschis usa. ce o avea Sf. murira imbratisate. nu e virla. ne trebuie fetita aia Daca nu ne dai fetita asta. venit Sf. implinindu-se blestemul mamei. deschide. glasul fiicei sale. ! ! : Fata pleca. mama. Cine-i. ea stia ingrijeasca.. Mema. A intrat inauntru a vazut ca Sf. Si-a zis asa tiganul la nevasta-sa: Draga nevasta. da cum — — ! A A luat fata si a dus-o la marginea padurii. a dat inapoi si-i a inchis usa si a plecat. deschide — Dar mama zise: — Virla du-te de la casa mea ca-mi murisi ncua ficiori. se duse si deschise si cum se imbratisara pentru totdeeuna. — Pitimia din noua frati mai mica? — Da ! Fata se duse la poarta de la vechili-case si striga: nurori si si . Maica acolo ca sa nu intru ea? Si s-a hotarit sa intre in a suta camera.

numai mi-e rusine sa ies ca sint in pielea goala. Sa vad si eu ce ai gasit? Arata-mi si mie ! — — — Au mers si au dus-o in camera la tata-su. n-a mai putut-o privi. a ramas oarba. Cum i-a prins pe copii. Si copoiul lui a dat de un miros in fin si a latrat. o iau de nevasta. Si totusi a povestit ea cum a ajuns pe pamint si din ce cauza. acum te dezbrac si te pe pamint. Si a luat paltul pe ea si a iesit afara din fin si a vazut-o fiul de imparat.: — Vezi. $i a luat-o si s-a dus acasa cu ea. ai intrat in odaia a suta. In vecinatatea lui statea o moasa. sa ia copoiul. Si oricine sa fie sa iasa afara din fin. Si s-a dus la ea. Da-mi ceva haine ca sa ma acopar ca atunci am sa ies. duci Si ea cind s-a coborit pe pamint goala. ca tu nu stii cum trebuie sa nasti? Eu nu pot sa-ti spun. Pe ea a dat-o jos. Atunci imparateasa spune cum £-a urcat la pod. surda si fara miini si fara picioare. ce natie. s-a dus la croitorii lor au fScut haine frumoase. Fata tu n-ai avut copii. ca si eu o fata cu suflet. ci cu fata gasita de mine. Atunci a luat-o moasa. Eu nu am sa ma insor cu fata logodita. Si-a pus-o intr-o camera shigura. maica fetita. da moasa a observat ca imparateasa trebuie sa nasca. Cind a intrat in camera la imparat era intuneric si fata asa de frumoasa era ca s-a luminat camera. El a fost la vinatoare. si i-a — — §i cind ea a povestit ca ea a intrat in camera a o suta. da tu ai sa te urci la pod si de acolo iti va cade copilul si eu ti-1 voi arata. a pus-o intr-un cearceaf si a dus-o la o balta fara fund si-a aruncat-o acolo. $i atunci a raspuns fiul de imparat: Cine e acolo? Ca daca o fi femeie tinara si sa nu fie de virsta mea. Dupa 2—3 saptamini moare imparateasa si imparatul: Au ramas ei doi tineri si craiasa gravida si el in fiecare saptamina se ducea la vinatoare. o iau ca sora mea. parca rasarea soarele din obrazul ei. Ea a plins. iar daca-i o fata de virsta mea. A scoata pe fata afara. da n-avea ce sa faca. §i s-a insurat imparatul cu fata moasii. 57 . Cind a vazut-o tata-su s-a bucurat si a zis sa faca nunta cu asta si s-au cununat amindoi. i-a 3uat i-a pus in cos si i-a dus in casa. Imparatul i-a impins paltul in fin la ea. caci avea ea o fata si voia s-o marite cu imparatul. Aloasa ii spune imparatului ca nevasta lui are trei catei. ca si eu sint un fiu de imparat. de unde sint ca Sf. ce femeie esti. a fost o sireada de fin si s-o ascuns in sireada de fin si ea a stat acolo si in timpul 3sta a venit un fiu de imparat la vinatoare si ca el a avut plan sa se insoare cu o fata a altui imparat in saptamina viitoare si voia sa vineze ceva animale pentru nunta. $i ea a strigat: Daca e om cu suflet pe aici. daca e si mai in virsta o iau ca bunica. sint — — As iesi. apoi s-a dus la tatal sau la imparat si i-a spus: Tata ! eu am gasit ceva ce nu-ti poti tu inchipui. — ! S-a urcat sus si-a nascut doi copii. daca e in virsta o iau ca mama. cum a nascut si imparatul a intrebat-o Spune. sa aiba carne proasinceput sa sape ca s-o pata. Cind s-a coborit a aratat imparatesei ca are trei catei. muta. Maica padurii mi-a spus ca ramin oarba si schioapa. ea s-a dus ingropat in gunoiul de la grajd si o catea avind trei catei mici. sa nu ma manince.

da cei doi brazi sint copiii dumitale ! Deseara iar o sa cinte si iar o sa-ti dea vin cu morfina. Si ea in a treia zi s-adus in fata portii cu toate darurile si ainceputpescaunsatoarca. din fundul apei. a venit la grajd si i-a spus cele auzite. care sint cei doi brazi crescuti pina-n cer. S-a dus moasa si a intrebat cit cere pe furca de tors. I-a dat furca de aur si i-a spus ca o lasa sa cinte la usa. marti i-a dat o furca cu fus de aur. tntr-adevar A fost un imparat si tot pina la 48 ani 58 . N-a auzit barbatul nici un cintec in noaptea aia. iar a bagat la ginere in vin morfina si a adormit. Da in vis el a vazut ca va avea un copii ce se va numi Frumosul Lumii. simbata i-a dat parul de aur si Sf. Atunci a spus imparatul: Eu ma due in casa. joi i-a dat puterea inapoi ce a avut-o. imi iau o haina plina cu cenusa si cind s-a pune mincarea la masa. Si ea spune: Du-te. Maria a dus-o la loc in fundul apei si i-a dat acolo un scaun de aur ca sa stea pe el. Si Sf. §inevasta imparatului. ca ajungeau cu virful la cer. Decuseara a inceput cintecul.! Dupa^un an aujcrescut doi brazi din cei doi copii. numai deseara sa ma lase sa cint un cintec la ginerele d-tale imparatul. Iasa afar a moasa cind a vazut-o a recunoscut-o cine-i si s-a dus inapoi si i-a spus cine-i feraeia aceea. vineri i-a dat picioarele. care va avea luna in ceafa si rasaritul in frame. in locul unde au fost ingropati. da dumneata sa nu bei. ca pina aci nu gasea medic s-o faca pe sotia lui sa nasca. cintat ea despre copiii ei si despre ingroparea lor si ca n-a avut ea trei catei. rniinile si ochii-napoi si vedea. A doua noapte ia moasa closca cu puii de aur si iar a cintat si a doua noapte. Si batrinul a auzit si miine zi cind a venit de la vinatoare imparatul. In cele trei nopti ea trebui sa cinte la barbatul ei la usa. greutate. §i dupa un timp a dat fiecare din cer ei cite un lucru. Si nici atunci n-a auzit nimic. mama. nu-mi trebuie nici un ban. Duminica a intrat in camera ei. Du-te si cumpara-mi mie furca aia de aur. insa moasa batrina a pus in vinul lui morfina ca sa doarma si el sa nu inteleaga ce cinta ea. luni i-a dat o closca cu pui de aur. copiii tai vor ramine tot asa lemn si eu am sa ramin in fundul apei. ci doi copii. ma scutur si dumneata sa te faci suparat sa rastorni tot si vinul si apoi o sa aduca alt vin tot cu morfina si iar sa te faci suparat pe mine si sa te duci sa te culci in camera ta si peste putin o sa soseasca^nevasta-ta si Mama — — — A A — iar o sa cinte: Frumosul lumii Mina de fier si imparatul s-a insurat fiind de 24 ani si n-a avut copii socotea cum se face ca pina acuma nu a avut copii cine sa-1 mosteneasca? Adica n-a avut copiii la 48 ani. Maica a dus-o tot la ea in cer. lor. Dupa un timp nevasta lui a ramas gravida si la timp s-a nascut un copii de 9 kg. fata moasei a vazut-o pe geam ce femeie frumoasa toarce in fata portii si are o closca cu pui de aur. Da imparatul asta a avut un batrin care ingrijea gistele la pasune si a auzit cind a zis catre barbatul ei ca mai am o noapte de cintat si daca nu ma vei auzi. spus catre moasa: Uite. La miezul noptii s-a trezit din somn si cu mare bucurie i-a povestit la nevasta-sa visul. cum doua nopti a cintat femeia aceea si el a baut morfina. cumpara-mi mie furca aia de tors. Sf. Si a fost invoita ca sa mearga la usa barbatului ei ca sa-i cinte si sa-i spuna unde-i sint copiii ei ingropati.

cum i-a ingropat in gunoi. El atunci a auzit si a deschis usa si in momentul acela copiii au iesit vii povestit din gunoi. si copiii si nevasta-sa si pe copii si le-a cerut cum s-o pedepseasca pe soacra. era mare cit altii de doi ani. Si la un timp tatal lui umbla cu suita la vinatoare. Cum i-a luat moasa copiii. unde va cadea un drob de os se va face un deal mare. se umplu ca din senin minastirea de sobolani. S-au adunat cu mic cu mare in minastire. miine s-au rugat. Copilul. Deodata. Cind mai erau trei zile pina sa implineasca opt ani. dar in zadar. care incepura sa sara. Muma-sa cu grija in spinare n-a inchis ochii toata noaptea. iar copiii tai vor ramine toti de lemn. Parintii cautau sa-i ia cartea din mina. muma-sa da de veste la toaca suflarea din sat. cum incepu sa vorbeasca. ca ei sint cei doi brazi si daca nu o va scapa din greutatea asta sa fie el batut de Dumnezeu. de i se duse vestea in lume ca este un mare vraci. Azi s-au rugat. Atunci i-a mai dat. — — O COPILUL NASCUT CU CARTEA-N MlNA fost odata o pereche de oameni care n-aveau copii. iar ei au trait mai departe fericiti. numai pe cea bitrina s-o legi la coada unui armasar.ca a avut luna in ceafa si rasaritul in frunte. incepu sa citeasca si cine era bolnav. el nici mort nu lasa cartea din mina. si de-acolo s-a intins o mina de fier si a luat portia de mincare de la ciine. Si iar asa s-a facut cum a spus. Pe cea tinara nu ne suparam. A inceput cintecul. Si tatal lui la vinatoare intinde masa la print. iar lumea asculta. sa auda ursitorile cind coboara din cer. sa muste oamenii si 59 . sub care statuse si uachiul lui pe vremuri si copoiul lui de vinatoare s-a apropiat de imparat. a fost chiar Frumosul Lumii asa de frumos era. sa urce calare si sa porneasca unde va cadea un drob de pecina. Se rugau la culcare desteptare sa le dea Dumnezeu un copii. ce noroc dau copilului Venira ele pe vatra focului si-1 ursara ca la opt ani sa-1 fure un duh necurat si parintii sa ramiie cu inima fripta. satenii si se rugau sa le scape vrajitorul care stie tot ce e si la ! A pe lume ! Copilul sta in biserica si citea. El cind a vazut pe copiii lui si nevasta lui s-a mirat nespus. ii citea din carte si indata se inzdravenea. S-a intors ciinele la imparat si a cerut din nou mincare ca-i e foame si zice imparatul catre oamsnii lui mai batrini: Ce s-a intimplat cu ciinele asta ca a doua oara sa mai vina sa ceara inca o portie de mincare. Si spun sfetnicii: Imparate. A dat portia lui de mincare si ciinele s-a dus dupa copac. Se puseraa trcia zi ursitorile. sa i-o puie sub capatii. ptna ce Dumnezeu le-a dat un copii. a stat sub ua copac. Cind a avut o zi. asa cum sint prefacuti acum in brad. nici ziua si nici noaptea. Scria si citea la timp de zece zile fara ca sa umble la scoala. Si el a legat-o de coada calului si s-a intimplat asa cum a spus ea. sa nu va fie de mirare ca azi a alergat ciinele foarte mult. n-a fost pe acelasi loc. si a venit nevasta. sa ajungi si tu ca noi in fundul lacului. s-a nascut cu cartea-n mina. Cind sa se nasca feciorul. ca sint batrini si n-au un stilp la batrinete. acolo se va face un izlaz cu pasune si unde o sa cada un strop de singe se va face un piriu. sa vie tot natu sa se roage pentru scaparea copilului de la necuratul.

claie — Ce cauti aid. se insera. si sa si ! si ta. a luat copilul in subsioara si s-a facut cu el nevazut. dar copilul nicaieri ! Mai. isi zicea tot natu in gind si fiecare se astepta la cine stie ce alte indurari si intimplari. pleaca-n lume daca vrei sa — Nu plec de moarte nu ma tem. ca el toata noaptea a citit din cartea cea fermecata. inviasera oamenii. Acum e acum. va fugi speriata din minastire. isi lua inima-n dinti si batu. Vazind ca nu s-a vatamat. Copilul sta in mijloc si citea neluind in seama sobolanii. pe neasteptate. Totdeauna i-a facut pe plac i-a facut si ea 1-a blestemat sa dea potopul si cutremurul peste el si os peste os sa nu ramiie. loc. citind. Din ce mergea. Parintii ramasera la usa manastirii plingind si oftind zile in sir doar doar. Deschise usa un mosneag cu barba pina la calciie. Dar copilul nu mai venea. un popa. Lumea s-a speriat. ii scapa necuratului copilul si cazu pe o de paie. Veni a doua seara. Din cer incepura sa cada trasnete si fulgere care doborau si ardeau copacii. — Macar s-o vad odata pot sa mor — E pacat de frumusetea tineretea pieaca i-a cu rugaminte — Nu plec. Dar oamenii rabdau orice si de copilul cu cartea-n mina nu se departau. care mai ramasese pe lume de la potopul eel mare. dar copilul nu s-a lasat. fiindca era frumoasa. ? aici ! si i-a fost mila vrajitoarei de ea. — Te mai rog odata. s-a luminal cerul si s-au aprins facliile in manastire. — Unde e fata A intrebat copilul. Aici a fost un oras mare si mindru ca soarele. mai baiete. m-a adus mosule pe mine soarta pe-aici. ? si ii ratul. Luptindu-se ei printre nori. Mai ce sa fie cu asta Se gindeau oamenii. intr-o arie. doar-doar. care era duhul necurat. a incercat sa-i ia cartea cea fermecata din mina. treia sara se implinea opt ani. Copilul ramase tot in mijlocul satenilor. de aici de vrei sa ma: zis fata. Ajunse la poarta.muierile. ce minune o fi si asta. se mira lumea intristata. macar sa mor pe a copilul. fara sa se urneasca din loc. ! ! A Cum A ! Duhul eel rau cum a zburat cu copilul. — Este in casa mea. iar copilul i-a povestit cum a fost furat de necuApoi mosneagul i-a povestit zile si nopti. Dupa ce a zburat cu copilul. In zori. Mosul 1-a poftit in casa. Merse el zile si nopti prin pustiuri si din ce mergea da numai de oase albe spalate de ape si arse de soare. a luat cartea si a plecat la intimplare in lume. va mai veni copilul indarat. asa cum vezi ca este. Vede intr-o noapte numai o casa nedarimata cu o lumina la o fereastra si cu un gard din capete de oameni. copilul se facuse nevazut si nimeni nu stia cum Il cautara in zadar peste tot. ce sa vezi ? Se adunara oasele. de dinaime si de dupa potop si ©rasele se ridicasera la loc S-a adunat pe linga casa mos! 60 . dar de copilul minune nu s-au departat. Deodata se umplu minastirea de lilieci Liliecii sareau pe lume si o muscau. zis te las cu zile. Dar cind se uita lumea. venit atunci. — Lasa-ma s-o vad — E pacat de tine s-o vezi mori. oasele se indesau iar casele din oase erau darimate. N-a scapat vietate pe pamint Numai fata imparatului ce2 cu parul de aur a scapat ca era prea frutoare care si numai odata nu moasa traiesti. altele. incotro a vazut cu ochii. si Fata insa n-a avut ce-i face. Imparatul avea o vraji- — ! facea toate voile. se cutremura pamintul. intre oasele astea — lata.

Il rodea dorul si nu putea sta locului.trage la o umbra. Sufla odata in inel. Iese lumea la rascruci. fringindu-i oasele. I-a scos inelul din desti si pe brate 1-au dus slugile la parintii sai. In acest timp. Qnd se pomeni din somn. se duse in casa boierului. ii dau o bataie buna si-i taica. sa le stapini ti si sa se mire lumea si tara ce a fost in stare sa va faca fiul vostru. se mira si vine iar boierul. Stind suparat numai cu citiva galbeni in punga. sa se mire si el. Ce era sa faca acum? Sa ramiie cu parintii. Pe drum poposeste linga un izvor sa se odihneasca. el sa fie imparatul ! Ca ne-a dat lumina si viata. Arapii se dusesera de mult sa-i spuie imparatifei ca-i vine imparatul. Boierul s-a bucurat ca numai el are palate. pina ce a dat de urmele satului. Atunci fata cea frumoasa. Ea s-a uitat prin alt inel si 1-a vazut cum sta mihnit. cine sa-mi fure desti. i se rupea inima dupa mama si tata Dar intr-o ! ! luat inelul eel se hotari sa piece asa precum s-a inteles cu imparateasa. Ca sa-i fure inelul ii puse in vin afion si-1 adormi. Trimise din nou doi arapi. caci palatele se pierdusera. era in bordeiul tatalui. ii parea rau de imparateasa Sa piece la imparateasa. de puteai taia lemnele pe el. care i-au adus alt inel de la imparateasa. Aci fu poftit la o masa numai cu bunatati si purcei fripti. Ramase baiatul suparat in pragul bordeiului gindindu-se la printesa lui. Baiatul n-avu incotro. Isi pregati calul eel alb sa-si ia zborul si sa piece unde-1 chema dorul. Sa-i lasi stapini peste ele si tu sa vii sa nu Iar daca luminate cum m-apuce dorul de tine. un boier il vazu si se mira de palatele ridicate pentru ai sai paring. 61 . boierul pitis. Cind 1-au vazut A mers parintii imbracat imparat. un an. zise tata-sau sa ramii si — — Ba. Tot ii roaga el pe parinti sa piece impreuna la imparateasa sa-si petreaca batrinefele acolo. Destul am plins am oftat de ! iau inelul. vazindu-1 mohorit muma — Du-te in nu vor de dorit de parinti i-a zis: sat la parintii tai. fiica imparatului. dar parintii in ruptul capului nu vreau si nu vreau. pitis. priponeste calul si adoarme. Le-a povestit pataniile si i-a rugat sa vie cu el sa fie fericiti si toata viata. il burdusesc bine. inelul fermecat nicaieri inelul fermecat? Se gindea el si nu stia ca tot boierul eel viclean era eel care-i purta simbetele. sa te uiti prin inelul asta si si le faci palate inalte si n-au mai fost alte. Apoi a zis catre batrinii sai parinti: Astea sint palatele voastre. Sa-i aduci si pe ei aici sa vina. Dar in zadar. doi. Fe cind se pregatea el sa piece. Cind s-a pomenit a doua zi. cit a mers.! neagului dis-de-dimineata o multime strigind cartea in mina. iar inelul fermecat in chesaua boierului. el dus a fost. s-a uitat odata spre soare prin cercul lui si deodata s-au facut palate imparatesti numai din aur si argint. Il ruga in genunchi sa intre in palatele sale sa-i vada bogatiile si mai la urma sa se ospateze imparateste. A cu noi. Il vad argafii. fermecat. pai sa nu ridice de jos. Isi lua dupa aceea ramas bun si dus a fost. s-au speriat. pina ce-i fura a doua oara inelul din Mai. care-1 prind pe boier. sar pe el. se uita prin el si iar rasar ca din senin palate mindre imparatesti numai din aur §i argint. zi. s-a facut dor copilului de si de tata. dar sa vii indarat. ii iau inelul fermecat. sa ne bulguim si noi de tine. Cum i-a zis printesa aste vorbe. cind te-a furat necuratul si te-ai pierdut in lumea alba. iar inelul fermecat 1-a pus bine. si laudind fapta copilului cu el — El sa Dupa doi ani si atit fie i imparatul. se pomeneste cu doi arapi negri buzati. parintii nu-1 puteau indupleca sa ramiie. Imparateasa iar priveste prin alt inel fermecat si-1 vede suparat.

curgea laptele girla. ca niciodata. facura nunta si se capatuira.! ! Baiatul incaleca gind el asa zile. Ca n-au imparatii ce-i face : BROASCA . Buna calea module Multam tale. slobozira sagetile-n vazduh si pornira-n cautare. n-o s-o aflu niciodata 62 . Intr-o zi. de mertic. Unde sulita-o fugi Mireasa-acolo — veti gasi Se urcara cei trei frati pe un munte. ce-si inchidea poarta cu paru si gardu cu malu. dadu pinteni calului si ajunse cu lautari cu tot. sa luati cu ele in cer sa dati. di la cumnate si pleca la drum. Mersaptamini si luni de zile. Insa pe cine-ntreba. insa Dumitru Fat-Frumos. ! — Imparate trei De Si traiesc si azi in pace. Imparateasa lui mergea spre minastire plingind. linga imparatul eel strain §i ingimfat. Cind auzi una ca asta se supara si mai rau. ori ursoaica m-a ursat de-am ramas S-a intristat batrinul auzind infruntarea si i-a raspuns: Mai Dumitre Fat-Frumos. iar tatal nu le purta nici o grija.ROASCA a fost odata. de sanaani de cind drumuiti s-a abatut un imparat rau vecin. pe cind mergeau ciinii cu colaci in coada. de matura pamintul. Fratele mijlociu si eel mic gasira sulitele intr-un sat apropiat. dar de saraci ce erau nici o fata din sat nu-i lua in seama. El cum ii vede coboara de pe cal. taica. tot de sulita-ntrebind. nepotule ce mergi pe rosu plingind. peste imparatia voastra si peste trei zile vrea sa faca nunta sa va ia imparatita cu sila. nici verba sa-i dea de urma sulitii. eu neinsurat? poate tu m-ai blastamat. Taica nu v-a blastamat. cind oi zice pelinita sa pui mina pe polita trei suliti. din cchi negri ! — — — ! ! lacrimind? De trei ani si jumatate. Avea omul trei ficiori. asa ca le trecu vremea baietilor. di la frati. nici ursoaica n-a ursat. si zboara spre tara unde era sotia Ini imparateasa. scoate sabia si-i taie capul imparatului strain. iata ca se-ntilneste cu doi lautari. intinsera arcurile. frumosi ca trei bujori. nu-si gasea nicaieri sulita. Pornira lautarii sa cinte ca la nunta. faca-pl domnu multa parte. pevirnii pc asta parte cat sulita picata. eel mare. Ne-a robit pe top cu armata lui si sintem la grea incercare. care-n lume n-a mai fost. Isi lua ramas bun di la tata. care-i graira: tate luminate. iar lupii durmeau cu mieii la tirla. Merse el mai departe spre soare rasare si se-ntilni cu un mosneEg cu barba alba. in lume sa-si cate sulita Mergea pe rosu-mboiestrind. Multimea se bucura si de data asta facu el nunta mare ca-n povesti de se duse vestea peste mari si tari. Cica a fost un om sarac. pe nume Dinu Fat-Frumos si-a luat inima-n din^ si i-a zis: — Tat5. sa-i fie mircasa.

Dumitru FatFrumos. adipa calul si se culca la umbra sa se hodineasca de atita drumuiala. ajunsa la sala culcati cu burta pe apa. sa i se taie capul de citre ciliii imparatului. Mergea calul-mboiestrind. piatra este scrisa mea ! zise el. Daci vizu ca n-are noroc pe lume. si-i descbise cojile riminind o craiasi frumoasi. esti — Cine — deunazi. Ajunse la o fintini. ani si ani. Apoi lui cheia fermecati. frumoasa frumoaselor. Si orbeasci soarele. sa fiu eu de ris pe lume — Oi Dupa — CS tu esti o bobosata. se gindea el. Mosu Ti raspunse ca i-a vazut acum un an sulita intr-o dimineata in coadele marilor. la cea salca cocotata ce sta cu burta pe api. sa-1 tragi la socoteala si la ispiteala: Dumitre Fat-Frumos. sarac de maica-mea. zicindu-i: Pin'se varsS zorili. Cind se virsari zorile. Incepu iar sa se vaite si sa plinga: Oi sarac de maica-mea. dar nu se lasa de el. iara broasca topaind si dupa ei. indata se facu la picioarele ei. ii siri drept pe opinca si-i zise: oac. broasca este soata mea. oac ! cu tine-o sa mi-mpac £1 de suparare puse piciorul pe ea. Cind colo pe salca. Se apropie. ca eu am fost sortit broasci miti si-mi fie ursiti? Eu sint Broasca-Roasca. in rasaritul soarelui. bobosati si-ncracanata de care fugeai de rusine De acum n-ai si mai fugi. aceea riioasa. care-n lume n-a mai fost. se pomenira cu lancieri si imparatul. Atunci Boasca-Roasca incepu sa se jeluiasca la stapina pamintului. palate. ele-n soare si luceasca. o broasci verde ca iarba. gata s-o striveasca. oac. ca trebuie sa ne pregatim de nunta Se ptegatira si ficuri o nunta pe sub soare mai frumoasa si mai aleasa de ajunse vestea si la urechile imparatului. Cine poate ispravi pe lume asemenea minimi. stele de pe cer picate Cu sir de pruni influriti ca argintu poleiti. Sa-llase picioarele Dumitru cum auzi porunca incepu sa plinga si si suspine. numai sa scape de ea. Fat-Frumos si mi pofteasca Aduni muma ei. L-a prins Broasca-Roasca suspinind si 1-a intrebat ce are pe suflet. corconi odata s-o audi din fundul pamintului muma-sa Salomia si aceasta sari in obor. de picioare-ncracinati. asteptind ca a doua zi.! ! ! . cum sa merg in sat cu tine. ale ! ! ! 63 . urita si-ncracanata lua securea si-1 dudai de acasa pe Dumitru FatFrumos. trebuind sa faci nunta cu o piatra. toati suflarea apelor si zidi conace. sta sulita pe o piatra Se intrista el auzind ca sulita i-a cazut pe o piatra si ca asta e usrita lui. tu sa-mi faci conacili. cu solzii de aur stralucitori. sub soare mai aleasa. pina ce le Cind il vazu tata-sau ca vine din coadele marilor impreuna cu o bobosata. iara eu sint Fat-Frumos. se pomeni intr-un palat strilucitor ca soarele si cu o zina frumoasa si zimbitoare linga el. sari pe cal si fugi unde-o da Dumnezeu. cu argint le poleiesti. care-n lume n-a mai fost Sa-mi faci mele mai aleasa Si-n fata de palate. ce nu s-au mai pomenit pe lume. ori nu-i mai place de ea si vrea si-si ia lumea-n cap ? ! — Mai palate frumoasa. Se lasS noaptea si Dumitru veni pe furis in grajd de se culca in ieslea calului. Dupa ce se trezi mare-i fu mirarea si supararea. sa am o ! Pe cind le era lumea mai dragi. Broasca il vazu suparat si-ndurerat. Ea incepu sa chiraie si toate broastele marii sarira pe el. ! — tu zina zinelor. vazind broasca urita si bobosata linga el.

tu sa-mi dai sotia Imparate luminate. $i tot ce ramiaea in urma ei era numai miros ^A trait parul de aur vezi cu ochii. da: n-avu incotro si ascunzindu-si mtnia zise: — Mai Dumitre Fat-Frumos. am sa mi iiwoiesc. Ca nu-ti sade cu ea bine. lua ineiul adus de la talpa apelor. Asa ramase in palatele stralucitoare Damitru Fat-Frumos si BroascaRoasca si ajunse imparat. ii rise: Haa. Fata era frumoasa cu si fata mindra ca soarele. se aprinse palatul si arse imparatul de viu. piste lume-adevarat. pe toata-mparatia ta.d il vazu imparatul ca si pe asta a ispravit-o cum se cuvine. turb5 de minie. ha! ce mai cere si-mparatul. sa i le dea imparatului Barba-Rosie. Il vazu Broasca-Roasca si din nou il intreba ce alte ascazuri il pasc sa-1 scape de ele. cit traieste muma mea. O chema lumea pe locurile sterpe numai ca sa creasca in urma ei florile. i-nfig eu in cojoc acul Cum se apropie de cumpana noptii. dar taica-su de cind putrezise Ce era sa mai faca acum Isi da sama ca i se cere sa faca lucruripeste putintele omenesti numai sa-1 omoare si sa-i ia pe cea pe care i-o daruise soarta. Cir. traia cu broschita-n pace. sa ai. pe-acolo crestea iarba si infloreau bujorii si trandafirii. In varsatul de zori. cu pruni infloriti. tacepu si ofteze si sa se intristeze. Veni muma-sa pe pamint si-i ispravi tot ce-i porunciss imparacul. vazu tot ce se zbate pe sub pamint si-i facu samn lui muma-sa Salomia sa-i vina in ajutor ca se ana la mire strimtoare. care-n lume n-a mai fost. iti dau toatampiratia. Imparatul cind zari palatele poleite. cu trimbite si tobe. privi odata pin el. Dumitru Fat-Frumos. rinduielile si chemirile de nuntasi. e riioasa si la ochi e fioroasa. in schimb. E buboasa. Pe unde pasea. sari sus pe fata pamintului si ide porunca. Se mira lumea si se bucura de puterea pe care o are fata asta frumoasa si creasca pe urmele ei floricele si ochesele si sa moara danacii dupa ele. iar se uita pin inelul fermecat sa vada pe muma-sa Salomia. Dar cum se imbraca imparatul in toalele purtate de tata-sau pe cealalta lume.! ! ! ! ! Taci Dumitre Fat-Frumos care-n lume n-a mii fost. numai daca te-nsori cu ea si la nuata porti hainele cu care s-a dus pe lumea ailalta. ca n-au dusmanii ce-i face — — FIICA FLORILOR odata o fata saraca. Muma-sa cum o vaza. ramase inmlrmurit. forfotelile. ! — ! Cind auzi ea. raposatul tata-imparat. Eu ni schimb broschita mea. Dar daca ti s-a lasat inima la ea. de nimic nu te grijea Il astepta pe Fat Frumos pina ce adurmi iar in cumpana noptii. Se invoira si se pornira ca la orice nuata mare. fara muma si fara tata. noroc de sanitate si mii putine pacate. si flori cit 64 . De rautate tot nu se lasa si-i porunci sa-i aduca toalele lui taica-su cu care s-a cununat si din lume a plecat He. haa. he. se da^ea in traista ci toalele de la nunta tatalui imparatului. Acolo toate lighioanele pamintului misuna si cata de lucru sa faca minuni.

tii fii si sint o fata si si sa se mire lumea bunatatea ta. si Cind se intoarse vizitiul. cum o poreclea el. Sa vedem cum o — sa-i stea — Se poate vara-mea. toata-n pielea goala Scoate baba fata din prapastie si umple tirna cu trandafiri. chiraind si olicaind. Incaleca armasarul alb si drept la fintina aceea se opri. Sosi imparatul cu nuntasii sa-si ia mireasa §i pe unde mergea ea teau bujori si trandafiri. papuci din cres- linarie poleiti cu argint si o impodobi cu pietre scumpe. a trimes-o imparatul intr-o zi sa se plimbe cu matusa-sa §i verisoara-sa. sa-mi fii fecior toata viata. In vremea asta in groapa se zbatea de moarte imparateasa adevorata. ce sa fie asta. asteptind sa vie ajunse fata cu la apa fata cea frumoasa. Cine esti. Vizitiul le-a dus undeva intr-o padure frumoasa cu cerbi si caprioare. isi zise imparatul. Sta si numai suspina. Galea era lunga si se vazura deodata in neguri. cum se poate una ca asta? Eu cu Dumnezeu saraca si sint singura pe lume numai cu mine — Chiar de aia imi place de tine vreau sa ne cununam. pina ce s-au ademenit dupa fragi §i cuiburi de pasarei. Aduse apa. i-a cazut fata la inima. fata sa-mi fii toata viata. plina de noroi si cu singe pe fata si-ncolo. iar de-i fi fecior. imparatul vazu ca pe unde trecea trasura cu verisoara ei ce samanau ca doua floricele. de-ti dadeai cu de§tele-n oicbi. Fata si de-ar spune ceva nu poate de lesin si de groaza ce o apucase. este lucru curat Mai. sa nu-ti dau tie rochia mea de mireasa ? Poftim Si i-a dat rochia. acolo ? Daca esti fata. nici alta. Fata florilor. Pe la un timp trece intr-acolo o baba cu o tirna pe mina sa culeaga bureti si ciuperci. ca ! O este duce nile o imparateasa mindra orbita de o bunica si o verisoara. cine sa-i vie in ajutor? A ramas acolo in glodul broastelor multa vreme. Au intrat mai adinc in padure. Dupa ce s-a ispravit nunta. apoi bunica lor a zis: Da-i si lui verisoara ta sa incerce rochia ta de mireasa. fa. — Nu — Baba coboara pe fringhie de matasa jos la imparateasa si cind aci vede o fata frumoasa intre bujori si trandafiri. s-aprinsa pe cer un luceafar si le lumina calea pina la palatele de clestar ale imparatului. Ca daca se va ii va inverzi ciongarul ?i iar va capata frunze ca altadata.! ! ! ! ! A tinaj cum trecut cica odata pe acolo imparatul si a vazut-o cu ulcioarele la fina zarit-o. ca nu mai avea stare la culcare si nici pofta de mincare. ulcioarele. au legat-o aruncat-o intr-o groapa plina cu urzici. § ca-mi esti draga si vreau sa-mi mireasa — Vai de mine de mine. picura in fiecare vedere si deodata iar se 65 . Deodata. iarba se palea si trandafirii se ofileau. el nici una. Isi lua vint pasarea maiastra si se duse la poalele cerului unde erau finticu apa fermecata. cu licurici si pasari cintatoare. ii zicea de-a dreptul: Cum ! — Fetito. i-a scos ochii. dar ce folos. Tnsa imparateasa nu mai vede nimic ia baba de mina si o duce la o pasare maiastra zicindu-i sa zboare si sa-i aduca in cioc apa fermecata din fintinile cerului. T*P a biata imparateasa. Ii facu imparatul rochii frumoase din fir de aur si tara si de frumusetea si matasa. Atunci bunica si verisoara a pus mina pe ea. Aude-n vilcea in jos chirait.

Nu-ti cer nimic. Ajunse acolo. ajunse la casa ei pitulata in padure Cum 1-a bagat in obor. O ceri. ruga sa-i dea vederea si imparatesei. minca pina se umfla ca foalele si intr-o stamina de zile se facu frumos.! facu ziua pentru imparateasa plinga. Crestea iarba si rasareau florile pe unde pasea aceasta faptura omeneasca. Imparatul ii dadu mirtoaga cu care facuse vitejii in razboaie si nu-i veni sa creada in spusele matusii. Apoi se dusera la casa din padure a matusii. Dupa aceea a trimis-o pe baba sa vinda flori imparatului si sa strige: Trandafiri pe ochi. — Am am leacuri si vreau sa-ti Il spala cu apa moarta. maica. a iesit Fata Florilor si a-nceput sa cinte de rasunau vaile. ! Dar cind se vazu in pielea goala. O invata pe baba sa bata la poarta imparatului si sa se prefaca in vrajitoare. Apoi se duce la imparat si-i zice sa vie sa-si ia armasarul ca-i doboara gardurile. vezi cum pling pasarile si se apleaca florile de mila ta? sa te due eu la izvoarele neincepute si am sa te fac frumoasa. Cum intra fata. maria-ta. nu te mai olicai si dolicai. plingind si chiraind. $i cind sa o spele cu apa vie cazu trocul jos si se sparse. A-nceput imparatul sa se vaite si mare tristete s-a abatut peste toata imparatia. Iau un troc cu apa moarta si altul cu apa vie. iar incepu sa Atunci baba Lasa. glumesti Mai daunazi il tineam in proptele si acum te vaiti ca ma da de belele? Asa este. o spala si din florile de trandafiri si bujori ii facu cit ai bate din palme. Calul cum auza glasul ei. apoi ii spala cu apa vie si-i veni vederea. — — Ce-mi ! — ! — — ! 66 . a intrebat-o imparatul. Ce vrei dumneata? zise imparatul eel orb. asa ca ramase imparateasa mai departe. matuse. doftoroaie. Matusa ia apa moarta si apa vie si drept la imparatul se opreste. pentru marea bunatate. — ii zise: Am — Fata Florilcr 1-ar lasa orb pe imparat. $i ma ramasesc cu maria-ta ca intr-o saptamina ti-1 aduc gras ca un pepene. trandafiri pe ochi Imparatul i-a cumparat florile si s-a dus la un riu sa se spele pe ochi cu trandafirii ca sa-i mearga bine si cum s-a spalat pe fata i-a cazut si lui si imparatesii ochii in apa. i-a legat in basma si s-a dus la fata cea frumoasa din padure. Matusa a luat ochii. Cum se poate. in casa crescura numai iarba si flori. Hai sa vedem. incet. cal ca al dumitale nu se afla pe fata pamintuluL Pun capul la ramasag ca nu-1 poti prinde de dirlogi. — oaselor. o rochie mindra sa-ti dai sufletul pentru ea. mihnit pina la maduva pun auzit ca te vaiti de lipsa de vdere. dar n-o rabda inima si sa duce cu baba la fintina cu apa moarta si fintina cu apa vie. gras si tinar. decit calul eel bubos din grajd ce trage sa moara de slab. Lua baba calul de dirlogi si incet. ii puse ochii la lec in scafirlia capului. eu ochii la loc.

Acum vezi. auzi. le-a pus in sin si a plecat. pe toti ii lovea cu copitele sau ii minca cu dintii. Calul fugea prin obor si nici un ostean nu se incumeta sa se apropie. Atunci matusa a strigat sa vie Fata Florilor sa-1 prinda. Au incalecat toti pe cai si s-au oprit la palatele poleite cu aur. grinele si secara izvoarele. Aude un glas din adincul fintinii nedeslusit. se pornira izvoarele sa curga isi pasarile sa cinte.Tncalecara pe niste cai vineti si se oprira in padure la casa singuratica. I-a cazut in genunchi si i-a cerut iertare luind-o din nou la palat. zic s-o zic — — Eu — Eu — ucidem zis ! nu. vino sa-ti pun ochii la loc si sa vezi din nou lumina lui Dumnezeu Tu mi-ai luat si ochii si barbatul. El a trecut peste trei ape mari la mij- locul noptii cind apele dormeau si a ajuns la gradina cu poamele de aur. parca cineva-1 inalta-n sus de bucurie. E. peste trei vai cu zine. Trece peste toate apele. Incinsa sabia. A coborit fata cea frumoasa si i-a dat calul. verisoara buna? Vad si te rog iarta-ma Sint o pacatoasa Iertata sa fii de la mine si de la Dumnezeu. a Fata Florilor. Aseaza urechea pe fintina si asculta iar. care omoara A — Cum de calatorii si-i prefac in stana piatra. Sa inveti ca lucrurile Si acum o povata: nu fa rau altuia. Cineva de jos din fund striga: Pina ce nu te vei duce in tara fermecata sa iei cele trei roade de aur. cind toate apele si sufletele de pe lume tac. stralucitoare ca soarele. ca tie ti-1 faci rele sa le scrii pe valul apei ce curge la vale si sa le uiti fara sa te gindesti la razbunare. din el sare jos o zina frumoasa ca soarele de pe cer striga: 67 . care este asa de bun Uite se ofilira florile. a furat trei mere de aur. El indata a recunoscut-o ca este sotia lui. apoi cu apa vie si i-a venit vederea. dar sotiei tale ticaloase trebuie sa-i dam vederea si macar o povata. de cind tu ajunsesi prin faradelegi imparateasa. Nu face nimic. Cind scoate marul. verisoara. lua sacul de merinde si calul si se duse-n lume. Atunci in casa imparatului iar rasari soarele si in cuprinsul imparatiei ! ! — — — ! ! ! ! sale din si nou crescura florile. caci asa se cuvine sa fim oameni pe pamint si nu fiare ochii cu apa moarta. Eu iti dau in schimb si ochi I-a spalat si barbat. N-are rabdare si vrea sa vada arata merele de aur. Aci pindit pe cind zinele pazeau pomii. Ca sa ajunga in tara fermecata. Ferice de imparatul care alege o asemenea nevasta i CELE TREI ROADE DE AUR fost un baiat orfan. muntii si A vaile teafar. iar facerile de bine sa le scrii pe piatra sa invete lumea sa faca bine. n-ai sa te vindeci de lepra. dar nu stiu daca te va lerta imparatul. a luat ulciorul si s-a dus la apa. a trecut peste trei prapastii. cum si Ajunge la o fintina sa adape calul. care ziua infloreau si noaptea se coceau. se uscara copacii. era cumpana noptii. inverzira copacii. Intr-o zi. necajit si pe deasupra lepros.

intrista,

si muri. El se o ingroapa si pleaca mai departe. Ajunse iar la fintina. Iar descaleca, adapa calul si din nou scoase un mar sa-1 vada. Din nou, din mar sari jos o zina frumoasa cu parul lung de aur si incepu sa strige: Apa, apa, apa ca mor. El n-apuca sa-i dea apa ca zina cazu jos si isi dete sufletul. Plinse el dupa zina, dar ce era sa faca, o ingropa linga fintina si merse inainte. Ajunse din nou la o fintina. Adapa calul, apoi il priponi in apropiere. Ar vrea sa se uite si la eel de-al treilea mar de aur, dar se teme sa nu pateasca ca mai inainte. Lua apa-n gura si stropi marul din sin. Asa se gindi el ca este bine si asa a si fost. Gum a stropit marul, din el a rasarit o zina frumoasa, parca ar fi fost picata din soare. Zina ramase cu el si-i spuse sa se spele pe fata cu apa din acea fintina, ca este apa din tara fermecata. Cum se spala capata o piele frumoasa alba ca laptele si pieri lepra. Merg ei impreuna pina ce ajung aproape de satul lui. Ea ii dete pungi cu aur ca sa-si cumpere trasuri si cai si sa vie cu argatii s-o ia de la fintina din marginea satului. Baiatul

— Apa, apa, apa ca mor. Gum striga a treia oara cazu jos

isi ia calul, isi

cumpara

acolo, zina murise si-n locul ei

palate, cai, trasuri §i argati si se intoarce la zina. Cind il astepta o tiganca. Ce se intimplase? Pe cind

zina se urease intr-un pom deasupra fintinii, vine o tinara tiganca cu ulciorul sa ia apa. Vede in oglinda apei un chip frumos de fata cu parul de aur, mai frumoasa decit lumina soarelui. "Tiganca pina aci nu mai vazuse oglinda si credea ca ea este atit de frumoasa. Lasa ulciorul la fintina si alerga la mama-sa spunindu-i ce odrasla frumoasa are, indt se va putea marita dupa fiu de imparat. Mama-sa, o vrajitoare care facea maghii isi dete cu parerea ce este si fugi cu sufletul la gura la fintina. Cind pe o creanga de copac se odihnea o zina cu parul de aur. Ce stai cocotata ca o gaina in virf de copac, fetito ? zise tiganca. Astept pe mirele meu sa vie sa ma ia ii raspunse zina. Tiganca auzind ca este vorba de o procopseala, dobori zina, o omori si o arunca prin buruieni. In locul zinii se cocota pe creanga fata tigancii. Cind veni mirele cu tobe si lautari sa-si ia mireasa si s-o duca la palatele cumparate, nu este zina. Sus pe creanga copacului era o tiganca urita. Tu esti miresa mea zina? ii zise baiatul mirat. Da, eu sint ! Uite ce par frumos de aur am, atirna ps spinare. $i se uita in oglinda apei din jgbiabul fintinii. Cind se vazu neagra si canita pe fata de pacerneala neagra isi pierdu firea si cazu gramada peste pietre de isi

— —

!

— —

dadu

sufletul.

din vale auzi glasul zinei, care inviase pentru ca un arici ii adusese iarba fiarelor si i-o pusese peste rani. Baiatul, cum o vazu, o saruta de bucurie, se duse cu fata la-mparat sa-i cunune si facu o nunta mare si mindra, cum se facea odinioara in povesti.

De

MERELE DE AUR
care avea trei feciori, frumosi si toti voinici. Singura fost odata un lor avere era un mar care rodea poame de aur. In fiecare noapte cit au fost copiii mititei, marul era pazit de tata. Dupa ce crescura mari copiii, le veni

A

om

63

rindul lor, mai ales ca tatal imbatrinise

si

cineva

ii

fura in ultima

wme

merele de aur.
acesta era fermecat. Nici imparatii nu aveau noroc de asa ceva. la prinz lega, la chindie se cocea si noaptea se culegea. Isi aduna tatal feciorii intr-o zi si le zise: Ei, taica, vedeti bine ca eu am imbatrinit, mai vad ca prin ciur, asa ca o blestemata de fiara in fiecare noapte imi fura merele de aur si eu nu ant in stare, nici s-o vad nici s-o prind. venit rindul vostru sa va-ncercati puterile si cine va pune mina pe gadina aia, al lui va fi pomul cu merele de aur. prindem, o prindem raspunsera intr-un glas toti feciorii si indata ce veni seara incepura pinda. Mai intii fu la rind feciorul eel mai mare. El isi lua sacuiul cu nuci, brinza si pine, isi ascuti cutirul, pregati un ciumag si se aseza sub mar la pinda. Da noaptea era pe atunci mai mare decit acuma. Statu el cit statu si pe la mijlocul noptii il apucara niste fiori, pe urma un somn il dobori la pamint si adormi. Cind se destepta din somn, ia merele de unde nu-s.

Pomul

El dimineata infiorea,

A

—O

!

Pleca el trist la tata-su si-i povesti din fir in par intimplarea, plingind de necaz ca fiara salbatica le-a furat merele de aur. Veni in sara urmatoare rindul celui mijlocas. Pregati si el merinde ca si nene-su mai mare, lua ciumagul si cutitul si o porni la treaba. El fiind mai istet decit primul, tot timpul da ocol pomului de aur ca sa nu-1 doboare somnul. Ocoli el cit ocoli, dar pe la mijlocul noptii, cind pe pamint coboara si se plimba toate duhurile necurate, adormi sleit de oboseala sub pomul de aur Cind se crapa de ziua ia merele de unde nu-s Si lui ii furase gadina cea salbatica merele de aur. Jn zadar plinse el de ciuda ca 1-a furat somnul, ca tata-su ii zise cu mihnire mare in suflet: Ei, taica, cit am mai fost eu cu ochi buni si brat sanatos, fiara salbatica n-a cutezat sa se apropie de pomul cu merele de aur. Dar acum de cind va paziti voi averea pe toate le fura, fiindca voi nu sinteti buni de nimica. Tata, sa-ncerc si eu zise eel mai mic si daca nu voi putea nici eu dovedi, inseamna ca asa ne-a fost noua soarta, sa nu mai vedem merele de aur Feciorul eel mic isi lua merinde si ciumagul, iar in loc de cutit ceru de la tatal sau sabia. Ascuti el bine sabia si scoase din pamint un maracine de inaltimea lui pe care-1 infipse bine in pamint. Se aseza cu barba deasupra maracinelui si cum cucaia putin da cu barba-n maracini si sarea in sus, pina ajunsa la mijloc de noapte, cu fiorii de moarte Atunci somnul il apasa la pamint ca o piatra de moara, insa maracinele il facea sa tresara de fiecare data, tinind strinsa sabia-n mina. Deodata auzi un vuiet, un ibsnet si la lumina lunii vazu apropiindu-se un balaur cu noua capete. Cum venea el scotea limbile rcsii varsind para de foe la dreapta si la stinga, apoi se apropie de pomul cu merele de aur si incerca sa fure merele.
!
!

!

!

!

Feciorul eel mic trase cu sabia si-i taie pe nesimtite trei capete. Baiaurui simti caderea capetelor crezind ca si acest fecior doarme ca si ceilalp doi. Ridica cele sase capete sa culeaga merele de aur iar feciorul eel mic, se repezi si trase cu sabia doborind inca trei capete. Baiaurui se-nfurie si cind cu capetele, cind cu ccada, cauta a-1 lovi pe voinic. Dar voinicul se dadu dupa tulpina marului de aur si cind il izbi inc2
nici

nu

69

o data cu sete ii taie si celelalte trei capete; gadina raminind moarta pe loc. El aduna cele noua capete si alearga in revarsat de ziua sa-i vesteasca intimplarea
lui tata-su.

Cind

il

— Ei, taicule, ce facusi? — Am omorit balaurul cu noua capete, uite-le si le arata. — $i merele de aur sint in pom? — Sint, tata, nici un mar n-a putut fiara sa fure, ca sabia mea i-a
i

vazu

tatal

sau alergind

ii

grai:

dovedit

puterea.
si cind vazu pomul incarcat cu merele de aur, fu incarcata in cara si dusa la padure unde fu aruncata in foe sa-i piara urma §i neamul si sa se sature de singe. Apoi batrinul, simtind ca i se apropie sfirsitul isi aduna feciorii zicindu-le: Iaca simt ca muma voastra ma cheama sa ma odihnesc linga dinsa. N-am nici o avere sa va las in afara de pomul cu merele de aur. fi~l l as tie, mostenire, desi esti eel mai mic, fiinca cu mintea si bratul tau ai dovedit ca poti apara cu cinste averea stramosilor nostri. S-o stapinesti sanatos Apoi batrinul inchise ochii si-si dete duhul, iar feciorul eel mai intelept

Merse

tatal sa

vada isprava
fiara

zimbi de bucurie,

iar

!

si

viteaz stapineste

si

azi

pomul cu merele de

aur.

UN OGHI
A

RlDE,

ALTUL PLlNGE

fost odata un imparat care avea trei copii voinici si frumosi. Imparatul se purta aspru cu ei si nicicind n-au cutezat sa intre in odaia lui. Copiii au luat seama la ochii tatalui si tare s-au mirat vazind ca unul ride si altul plinge.

Mult timp s-au
Atunci
eel

sfatuit ei

cum
isi

mai mare

sa afls taina asta, dar n-au izbutit. lua inima-n dinti si intra in odaia cea
ii

mare

a

imparatului. Feciorul

— Sarut miinile, tata-mparate — Ce cati in odaia mea? De cind esti n-ai indraznit sa
!

cum

pasi pragul

zise tatalui:

intri si

acum cum

indraznit? Tata, iarta-ma, am venit sa te-ntreb, de ce la dumaeata un ochi ride si altul plinge, ii raspunse baiatul eel mai mare. Atunci imparatul, suparat, lua un cutit de pe masa si arunca dupa el fara a-1 nemeri. Baiatul, de speriat, nici nu le-a spus celorlalti ce a zis impaai

de

ratul

si

voi sa vedeti si sa auziti. S-a hotarit eel mijlocas sa incerce si el sa afle taina ce le rodea inimile si-i tinea ca pe ghimpi. deschis usa de aur si a zis: Sarut miinile, slavite tata-mparate Da ce cati de dimineata la mine, ca de cind esti n-ai cutezat a-mi pasi pragul iar acuma te vad plin de-ndrazneala. la spune ce este? Tata, am venit sa te rugam sa ne spui si noua, de ce la dumneata un ochi ride, iar altul plinge? Afurisitule si luind un cutit il arunca in copil ca fu cit pe-aci sa fugit si el speriat fara sa povesi se-nfiga-n inima daca nu se da la o parte.
si

— Duceti-va
— —

le-a zis

doar

atita:

A

!

!

A

70

!

teasca fraplor patania, zidndu-i celni

mic sa mearga

si

el

sa-si

vada visul

cu

ochii.

Cind

a intrat alta data eel mic, s-a inchinat aplecindu-se pina la

pamint

in fata imparatului, zicindu-i:
ca de cind te-ai nascut, nu te-ncumetasi sa-mi calci porincile ! Lua un cutit si ca si la ceilalp il arunca cu minie sa-1 strapunga pe fecior. Cuptul s-a infipt intr-o blana pe care o avea usa. Copilul, suparat, a luat cutitul si 1-a aruncat inapoi infigindu-se in masa imparatului. Imparatul a ramas mirat de curajul feciorului si muljamit ca areun

— Sarut miinile marelui imparat tata. — Ce cap, baiete, la mine fara voia mea,
si

p-au

calcat picioarele pe la

mine

si

acum

fecior indraznep

ii

zise:

mos
a-i

baiete, se vede ca ai singe de imparat in tine, esti tinar, frusi viteaz, pot sa-mi pun nadejdea in tine Acum iti voi povesti si pentru ce un ochi ride si altul plinge Si-ncepu
! !

— Bravo,
:

spune Vezi tu pomul acela din mijlocul gradinii palatului

?

pom noaptea infloreste, noaptea se coc poamele de aur. La mijlocul noppi infloreste, iar la cocosi se coc merele de aur si tot atunci cineva vine si-mi fura roadele si de aceea pling ca nu gasesc omul care sa
prinda hopil.

— Vad — Acest

Un ochi ride pentru ca pomul face flori si roade, iar celalalt plinge iiindca pier pina la ziua poamele. In zadar am pazit nopti de-a rindul sa prind zinele care ma fura in fiecare noapte ca m-am lasat pagubas. Nu le-am putut nici vedea, nici prinde. Acuma este rindul vostru sa va-ncercap norocul si cine va prinde hotul, va mosteni tronul imparapei.
Zis si facut, feciorii se rinduira sa pazeasca pomul, incepind cu eel mai mare. Se imbracara acesta in |oale de zale §i arme grele si pazi toata noaptea, vazu pomul cum infloreste, dar dupa mijlocul noppi adormi, iar zinele coborira nestingherite, umplura cosulep:le cu fructele de aur si se-naltara spre ceri. A doua seara ii veni rindul celui mijlocas. Vazu si el cum infloreste pomul, dar ca prin minune adormi dus si nici nu vazu cine-i furase merele. A treia seara veni rindul celui mai mic. El isi lua sabia, se aseza sub pom §i de jur imprejur pusa maracini. La mijlocul noppi vazu cum infloreste pomul, cum leaga si apoi cum se coc poamele. Cind dadura poamele in pirg, el adormi din picioare, dar cind cazu jos se intepa de maracini si se ridica. Atunci, deodata auzi un fllfiit de aripi si din cer se cobori imbracata in rochie de aur stralucitoare ca soarele o zina, cu un cos pe mina, care-i zise: Ioane, Ioane, mai bine sa te fi batut Dumnezeu sa fi murit cind te-a nascut, cind ajunsesi tu sa ma prinzi si sa-p flu sope. Tatal tau, toata viapi m-a urmarit sub acest pom sa ma prinda, dar n-a putut si de aceea un ochi ii plinge, iar altul ii ride. lata, maninca din aceste mere ca sa nu mai mori niciodata si sa traiesti cu mine cit o vesnicie. Baiatul minca un mar si-i venira puteri nevazute de parca era gata sa zboare spre soare

si

stele.

Dupa ce se crapa de ziua, merse cu zina cea maiastra la palatul tatalui sau, ducindu-i un cos cu mere de aur. I-a dat un mar batrinului sa manince 51 indata ce a mincat i-a suris si ochiul ce plingea, apoi a inceput a intineri
71

batrinul. Mult s-a bucurat imparatul ca fiul eel pe zina cea frumoasa ca sa-i fie mireasa.

mic

este

istet, si

a

pus mina

Nunta fu mare si vestita incit s-adunara aci de pe pamint. Toti erau multamiti, numai mireasa zina cerului nu era in toate voile. Nu-i placea felul cum se fac nuntile aid pe pamint. De aceea ii si zise ginerelui: Sotioare, tu stii ca eu nu sint din lumea asta. Eu sint invatata satraiesc nu cu paminteni, ci cu alte fiinte. De aceea, eu acum imi iau zborul spre stele. Tu sa nu ma cati in alt loc decit in spatele soarelui unde dogoarea nu este mare si se poate trai. Dupa ce ma voi da de trei ori peste cap si voi prindearpii. tu sa rupi o pana din arpia mea, iar cind vei dori sa zbori catra mine, s-e arunci spre pamint si vei prinde arpii si putere de a zbura.
Si se pregatira de nunta.
toti imparatii

POVESTEA CU POARCA
Niste oameni aveau o poarca si ei gasira un bordei cu paie ; poarca face zece purcei, unul era mai frumos. Purceii s-au facut de vinzare, de taiat.A venit vremea si la al zecelea purcei si el a vorbit: Tata, pe mine nu ma taia Si nu 1-a taiat, da el creste si sa face frumos, de drag sa te uiti la el si intr-o zi i-a spus: Tata sa te duci impetit la fetita imparatului si sa-i ceri fata desotie. Cum o sa-i cer eu fata ? Zici asa, tata, ca nu te taie si s-a dus ! Ajuns acolo s-a ploconit si a zis: venit impetit pentru baiatul meu porcul. Bine, da cum ai indraznit ? I-am spus ca ai sa-mi tai capul, da ce sa fac ? Atunci imparatul a zis ca e ceva la mijloc si a zis: Sa vii cu baiatul la mine, cu porcul. $i a venit cu porcul, a intrat porcul, da porcul era frumos de minune Iote, imparate luminate, asta este porcul meu. Cum ma, tu vorbesti ? Mai intii sa faci pod di la tine pina acasa la mine, pina la palatul meu, pod de aur, atunci iti dau fata. El s-a dus acasa la el. Casa lui a facut-o palat, da podul 1-a facut noaptea. Si i-a dat fata. Fata nu vrea, da imparatul o sili sa faca acolo nunta. Dupa nunta, imparatul a plecat acasa. Da porcul ziua era pore, da noaptea, da pielea jos de raminea un Fat-Frumos. Si se due ei la palat si povesteste ea ca noaptea porcul se face frumos, ca Fat-Frumos.

!

— — —

— Am — —

— — —

!

Muma-sa

— El

a invatat-o:
faci

cind duarme, tu sa

focul in cuptor

si

sa-i arunci pielea-n foe,

s-o arzi.

Ea a crezut ca asa e bine, a ars cuptorul, a aruncat-o, da putoarea a umplut casa de miros. Cind s-a trezit din somn a zis: Ah nenorocito, ce-ai facut? Sa stii ca ai sa umbli dupa mine pina oi rupe ncua parechi de opinci de fier, atit ai sa nacajesti. El a plecat acasa, Ea a ramas care s-a prefacut in bordei, fara podul de aur si isi pierde urma

!

72

!

:

acolo si a asteptat ca doar o veni. facut ea opinci de fier si mergind in lur gis si-n curmezis, pina a rupt noua parechi de opinci si a ajuns la Sinta Vineri si a intrebat-o unde este omul ei ? E-n mijlocul padurii, intr-o gramada de buturoagi si s-a dus si 1-a gasit in buturoagi, ca acolo isi facusa casa. Mergind ea pe drum, nascuse copilul si cu el in brata s-a dus. Cind a vazut el, a zis Vezi, ti-am spus eu sa asculti? Si-au plecat acasa si au gasit iar palatele facute la loc si podul si iar au ramas sa traiasca fericiti.

A

DOVLETELE
Traia un mos si-o baba si n-aveau copii, dar tare mult ar fi dorit sa aibe copil, ca sa se bucure la batrinete. Si au hotarit sa piece, sa cate ceva si ce vor gasi sa fie narocul lor, sa-1 aduca acasa. Baba a gasit o saminta de dovlete; s-au intors zicind: Mosule, aide acasa, ia-ti toiagul ca am gasit saminta de dovle'e si oi s-o punem in pamint. Si unde sa-1 puna, sa-1 puna in coltul casii. L-au udat si a crescut un vrej mare si a facut un singur dovlete mare. Mosu 51 vede ?i-i da cu piciorul, intrebind-o pe baba sa-1 rupa, sa-1 coaca. Intr-o zi, cind i-a dat mosul cu piciorul, i-a raspuns cu grai omen esc: Nu-mi da, mosule, cu piciorul, ia-ma-n casa ca sa-ti flu fecior. Azi asa, mine asa, pina mosu ii spune babii. Babo, ia vezi ce e cu dovletele asta ca-mi vorbeste in grai omenesc. S-a dus baba, 1-a vazut ca vorbeste, 1-a luat si 1-a dus in casa. I-a pus in coltul casii asternut de astrucat dovletele. Intr-o noapte, se trezeste mosul si vede un dovlete de toata frumusetea. A trezit-o si pe baba si l-au vazut, dar n-au zis nimica A doua zi de dimineata dovletele ii zice babei: Muma, eu vreau sa ma-nsor cu fata tarului nostru. Babii i-a fost rusine, cum o sa-i spuie ea ca vrea sa-nsoare un dovlete cu fata tarului? Dar dovleacul nu a lasat-o-n pace, n-avea pace pina nu i-o cata mireasa S-a dus la imparat si i-a spus: venit in petit, sa-mi dai fata dupa dovletele meu; i-a povestit cum s-a nascut dovletele. farul, stiind ca asta nu sa poate, a zis: Bine, babo, uite, dau fata, daca intr-o zi si o noapte sa-mi construiasca o susea, pe de o parte si alta numai cu pomi de aur si argint de toate felurile, cu poame, unii sa-nflureasca, altii sa imboboceasca, unii sa aiba poamele coapte,
si ei

un

— —

!

— Am —

sa aiba poamele legate. Baba, cind a auzit, sa-i vie rau, a plecat si s-a dus la dovlete, dar dovletele a intrebat-o: Ei, muma, ce ti-a zis tarul? Lasa, muica, n-ar trebui sa mai stii, si i-a spus ce i-a cerut tarul. Atunci dovletele a zis: Culca-te, muma, ca noaptea multe sa pot intimpla, noaptea inteleapta mai este. Cind baba s-a trezit dimineata, a ramas muta de uimire, vazind ca tot ce ceruse tarul erau indeplinite.
altii

— — —

73

Dovletele a rugat-o din nou sa se duca la tar si sa-i ceara fata, farul i-a cerut sa-i faca un castel din clestar si sa fie mai stralucitor decit al imparatului cutare. S-a-ntors ea la dovleac si i-a spus ca nu-i da fata daca nu-i face palatul de clestar. Dovletele a raspuns la fel si dimineata a vazut palatul de clestar

cind s-a

trezit.

spune ca nu-i da fiica deck pietre scumpe cu roate de aur, trasa de cai neintilniti pe lume, cu potcoave de aur, cu hamuri de diamante. venit acasa baba si-i spusa ce i-a mai cerut tarul si a treia zi s-a dus cu caleasca de aur la fiica tarului si s-a facut nunta, dar el era tot dovleac, da fiica tarului tot suparata si plingea. Da imparateasa ii spunea: Lasa, mama, nu plingea ca poate n-o fi dovlete, daca a putut sa faca atitea minuni. Si or facut-o mireasa, au urcat-o in caleasca, iar dovletele; tafalog, taf alog pe linga caleasca de aur, pina au ajuns la castel. Si-a luat mireasa ramas bun de la rude, iar sara pe intuneric in odaia de nunta a intrat un FatFrumos cu parul de aur ! Da ea a zis ca e maritata cu dovletele. Atunci el i-a povestit ca el este dovletele si ca este blestemat de o vrajitoare si va trebui sa-si duca povara. Increzindu-se craita, el a adus cojile de dovlete si asa sa-ntimpla in fiecare noapte. Ziua, dovlete, noaptea, Fat-Frumos !. Dupa o stamina vine muma ei s-o vada; a-ntxebat-o cum o duce? Ea mukamita, a raspuns ca el nu este un dovlete, este un Fat-Frumos. Ziua e dovlete, da noaptea, Fat-Frumos. Muma-sa a sfatuit-o sa se scoale de noapte, sa incalzeasca tastul si sa bage covetile de la dovlete in tast si sa le arda. $i a doua zi cind omul ei durmea si a copt covetile. Cind a mirosit el cojile, s-a
Iar a trimis-o la tar, iar a refuzat-o tarul si-i
si

daca-i face o caleasca din aur

A

trezit si i-a

grait:

ce-ai facut, te-ai pierdut pe tine si pe mine; eu eram blastamat noua zile de la cununie dovlete, dupa aceea ramineam pe vecie FatFrumos. I-a pus la burta un cere si a incins-o, ca Dumnezau a blastamat-o sa nu poata naste pina nu o pune el mina pe cere.
sa stau

— Vai,

Da

printesa era grea

si

n-a putut naste

si

a plecat sa-1 cate

si s-a intilnit

cu o baba in padure.
ai plecat, maica? Sa-1 cat pe barbatul meu, a zis ea. Baba era Sinta Vinerea si i-a zis:

— —

Unde

Maica, eu nu stiu, dar am sa-ti dau un dar si am sa te trimit la Sinta Simbata. I-a dat darul o clota cu sase pui de aur si i-a aratat drumul. A mers cit a mers, au trecut patru-cinci ani, da ea fara sa nasca copilul si a ajuns la o baba care torcea din furca, tort din lina de aur, cu fus si furca de aur. I-a dat binete si i-a spus ca vine de la Sinta Vinerea, care o roaga sa-i spuna daca nu stie ceva despre omul ei. Baba i-a spus ca nu stie, da i-a dat si ea un dar, ca poate Sinta Duminica il va gasi si i-a dat in dar furca cu fusul, ca s-o recunoasca omul ei. A trimis-o la Sinta Duminica, care lucra la o risnita si macina ceva boabe de aur. A intrebat-o si ea i-a spus ca el este in vale intr-un sat, casatorit acolo cu o prinjesa si a invatat-o sa se duca la fintina, la care printesa ia in fiecare zi apa, sara. Da ea pune lucrurile ca sa se vada si sa nu i le vindS dupa spusele Sintei Duminici. Doar sa ceara noaptea sa doarma linga barbatul printesei. Si s-a dus la fintina si a facut asa, s-a dus apoi la omul ei si a adurmit si nu a trecut cu mina peste ea. A doua noapte la fel, n-a putut sa nasca, pentruca in fiecare sara muierea lui il adurmea. In a treia sara n-a mai venit la fintina printesa, ci o slujnica, de a cerut morisca, ultimul dar ce-1 mai avea, ea i 1-a dat,

74

dar printului sa nu-i mai dea mincare acasa si a adurmit fiecare, asa ca el n-a mai adurmit si a inceput sa-1 strige pe nume si sa-1 mingiie, iar el s-a trezit si a trecut mina peste muierea lui adevarata si cordonul a plesnit si copilul s-a nascut. Atunci printul si-a dat sama cine este. Dimineata s-a dus la a doua lui muiere si i-a spus cum s-a chinuit noua ai de zile, pentru a naste, iar printesa a doua riind buna la inima, a intales si nu s-a suparat si 1-a lasat sa piece cu daruri multe in tara lui.

DINU FAT-FRUMOS
A
fost odata

niti si asteptau

un mos si o baba, Dumnezeu sa le ia

incovoiati de ani, fara copii. Stateau
sufletul.

mih-

Intr-o dimineata s-au vorbit sa piece in lume. Unul la apus, altul spre prima vietate ce le va iesi in cale, aceea sa le fie copil. Mosul o-apuca pe deal, iar baba spre vale. Mosul nu a gasit nimic, iar baba a gasit un pui micut de sarpe. L-a pus pe o frunza de caftalan si a strigat mosul de pe deal si s-a dus cu puiul acasa sa-1 creasca, ca sa le fie copil si ajutor
rasarit si
la batrinete.

Mai intii l-a pus in lingura cu lapte. Dupa ce a crescut l-a pus in strachina, din strachina-n oala si din oala in ciubar. crescut puiul de sarpe mare si din ciubar l-a pus in stran, iar din stran intr-un ardov mare cit o odaie. Chiar atunci sarpele ajunsese de douazeci de ani, tocmai bun de insurat. §arpele scoase capul pe vana ardovului si-i zise lui muma-sa: Mama, mi-a venit vremea de insurat, ma apuca fiorii si simt cum tot mii perpelesc ! Ia-ti toiagul si du-te impetit la fiica-mparatului. Vai de mine, muica, cum o sa cutez eu sa cer pe fiica imparatului sa se marite dupa fiul meu, care nu e om ca toti oamenii, ci e ala mare spurcata,

A

— —

un sarpe mare ctt bivolul. — Muma, nu e nimic, tu numai du-te un sarpe.
e

si-i

spune imparatului ca eu sint

Isi lua baba toiagul si desaga si hai pe cale pe drumul al mare la paiatele imparatului impetit. Tremura inima-n ea de frica si de rusine. La urma urmei, ce-o fi o fi, isi zise ea si se duse. O luasa inainte cu curaj. Cind ajunse la usa-mparatului, ii povesti din fir in par cum l-a gasit pe sarpe si cum l-a crescut. Iar acuma n-are ce se face, o vrea mireasa tocmai pe fiica-mparatului, zor nevoie Imparatul, cum auzi, nu se supara cu nimic, dar ii ceru:
!

Sa te duci, babo, la fiu-tu si sa-i spui ca o dau pe fata mea s<*-i fie mireasa, dar sa-mi faca de la mine pin' la el drum de aur sa merg cu caruta de argint pe el.
Sa-ntoarsa baba multamita si-i spusa sarpelui ce-i pofteste sufletul impadaca vrea sa-i dea fata. Dar ce-mparatul poruncea, sarpele-ntr-o noapte fursea. Iar o mina pe baba la imparatie sa-i dea fata si sa vada drumurile poleite cu aur. Imparatul insa nu vrea sa-i dea fata si-i cere sa-i mai faca o minune si mai mare si anume
ratului

75

o virtelnita de aur si cu o motca din fire de aur.un palat mai mindni baba si mai inaltca al lui. cercul mi-1 punea si nu ispravea. facu focu-n vatra si o napadira gindurile. pe al meu barbat. de trei ori se-ncolacea. esti o dracoaica impodobita. ! Si-asa se-ntimpia in fiecare seara. se invirti si ramase luminos si frumos ca un adevarat Fat-Frumos. spunindu-i ca in palat sta barbatul ei. in jur numai cu flori si trandafiri. Fat-Frumos cind se vazu ramas fara camase. si blestemul sa se implineasca Pleca Fat-Frumos la capul pamintului. iar omenirea se minuna de ce vedea. iarta-ma 1-a rugat nevasta-sa. de ea se-ndura. pamint lumina si ei ii vorbea. Dumnezeu de sus o vedea. Cind se lasa noaptea. pe cai mi-apuca. ca asa e muierea nemernica". Dar nevasta lui de dor si de greu nu se mai putea fine. pe unde-ai umblat n-ai fi oare-aflat. soarele de-o-auzea. la scursorile apelor. sa ia camasa barbatului si s-o arda-n foe. se-ncolaci. punea frate pin' la noua. sta tarasenia. nici pe jos Mireasa il privea ca pe un soare. pina ce intr-o zi dis-de-dimineata se scula fiica-mparatului cu noaptea-n cap. iar fata se bucura. pina ce eu nu ma voi intoarce dupa zile la tine. cu cirtojul in ardov. din gura-i zicea: vinte eel mai mare. care-n lume n-a mai fost. parca soarele rasarea. pofteste si la urda de curca si la lapte de cue. numai coarnele-ti lipsesc De ce m-ai nenorocit pe ast pamint blestemat? N-am stiut ce fac. de trei ori se invirtea si mai mindru raminea. se dete peste cap. Iara seara cind venea. O mireasa frumoasa ca o zina. iesi sarpele afara. ginerele eel frumos intra in camasa de sarpe si iar se prefacea in ala mare care se-ncolacea peste ardov si ziua se baga inuntru de parca ar fi intrat in fundul pamintului. Noua ani si jumatate copilul sa nu-1 nasti Sa te chinui.. Noua ani si jumatate ramase in tara zinelor si a florilor. imparatul n-avu ce sa mai faca si-i dete fata. de trei ori se suci. cobori pe o seara de aur din cer si-i dete: o clota de aur cu cinci puisori toti de aur. iar din ardov afar' iesea. la vint se ducea. punea doua cercuri. $i aci o lasa vintul si se-ntoarse si el la casa lui. n-are de lucru. se marita cu o ala. camasa o lepada. In zadar piinse fata. nici calare. raze indrepta. ca hotarirea imparatului era luata. Cum cintau cocosii. Pe dinauntru poleit. suparat ii zise: Cata afurisita. Iar se-ntoarse la sarpe si-i spuse cum Noaptea sarpele iesi din butoi. burta ii crestea. burta sa-ti creasca. Punea unul. Trecea anu. ca soarele stralucea. Cind o ispravi si pe asta. chema toti serpii pamintului si ridica palatul mai lucitor decit soarele si decit luna. La noua ani si jumatate. Peste noua zile si jumatate vintul se opri la o poarta minunata de palat. §i ea mi-1 ruga. noua ani de ! ! ! 76 . de greu nici ca se mai putea Biata de ea intreba pe soare. incepea de plingea cu lacrimi de singe doar 1-o-ndura pe Dumnezeu sa n-o mai patimeasca. care m-a lasat? Sarmana nevasta cum auzea. Mersera si ei ca toata lumea de se cununara la manastire. — — — ! ! Singele asta spurcat sa nu se ia. El insa ii dS un pumn virtos peste nas si peste camasa lui arsa picara trei picaturi de singe. Si de-aci-mi pleca. nu-i venea sa creada ochilor despre cele ce-i vedea. la-mparateasa zinelor. isi blestema zilele si suferea. Si-1 ruga pe vint s-o ia pe-o aripa si o lua vintul sa colinde pamintul in lungis si-n curmezis sa-1 cate pe Fat-Frumos. dinafara zugravit. vinte fratioare.

Cind s-a dus cu ea Da girlita ii spune sa ma iei acasa la tine acasa. Cind vazu closca cu pui. Intinde mina peste mine. Dornnul de sus ii vedea si Daca vintul imi venea. aripa o intindea. atitia iti dau. pe el mi se bucura arpie s-aseza si prin nori ca imi zbura. Nu-ti cer nimica Ia-o. numai sa mi-1 dai pe imparat sa stau de vorba cu el o noapte. Andrei a pus arma la picior si pasarea a scapat. luat-o acasa. frumoaso ? Nimica. Dine. Atunci zina o intreba: Cit sa-ti dau pe closca cu puii de aur. ei copilul si-1 lua. iar ea de greu nu mai putea. iar closca cu puii pigulea pe linga ea. s-a bagat la imparat argat cu pusca pentru mmcare Sa vineze in padure ce pofteste imparatul: iepuri. a pus-o la fereastra ca asa a cerut ea: Pune-ma la fereastra. ia-o daca-ti place. Intinde mina-ncet la mine. Costandine. Zina lua virtelnita si asa se invoira indata. iesi iar la poarta cu virtelnita adunind firele de aur. Atunci ea din nou il ruga: fire — — — — ! ! ! ! — ! Ai. Intinde Andrei pusca s-o impuste. durerile facerii o apucara si din gura asa-i zicea: Dine.Se aseza la poarta si incepu sa invirta la virtelnita adunind motca din de aur. Fiul facut cu tine Barbatu-su insa tacea si nimic nu-i raspundea. Imparateasa zinelor dis-de-dimineata dete o raita pe la poarta in plimbare. o gugustiuca. baiat sarac. iar copilul se nastea. la coadele marilor si la cimpul florilor. iribite. numai sa mi-1 arati si mie sa-1 vad pe imparatul Fat-Frumos iesea afara. se mira si-i zice: Frumoasa virtelnita Citi bani imi ceri. cercurile imi plesnea. mina peste ea-ntindea. Si era asa frumos cum in lume n-a mai fost. nu ma impusca ca daca nu m-oi impusca are sa fie ferice de tine cit oi fi tu viu pe lume. mistreti. i se lasa la pui si de dragul lor nu mai putea. Imparateasa zinelor o vede. dar n-o cunostea A doua zi. ! ANDREI Andrei. Sa nasca fiul din mine. Merge Andrei intr-o zi si gaseste o pasare pe creanga. Cind vezi ca cucai. sa dai cit poti cu pumnu-n aaasa. Pe zine le parasea si copilul si-1 crestea. Fiul eel fScut cu tine ! Abia atunci-ntelegea. Andrei. vinat. ma Dine Costandine. ea se roaga: Stai. o sa te gaseasca mare noroc. Sa nasca puiul din mine. Fie-ti mila si de mine. Noaptea veni imparatul si se culca cu dosu la ea. de — ! A — 77 . blestemul s-adeverea. pe nevasta-sa o vedea. golumbi.

tu sa zici. mai Andrei. Cind a firsit de n-a mai avut ce sa mai coasa. Atita lume s-a oprit ca nima n-a mai intrat in piata. tarini. ia chilimul asta si du-te-n piata.dafea. asa ca la casa noastra. te cirpesc. te spal. dar fara sa stie ce face Maria. s-a amestecat. cava- Ea a inceput sa coasa. aghiotantul. iar pe scari. pestii de mare. du-te-n piata ia-mi doi metri de cadafea. i-a dat in ei. Andrei. a cusut dupa voia Andrei nu — ! — — ! muzica militara. eu nu cer nimic Asa a si facut. a facut o coliba. Andrei ? leria. Aghiotantul sta uluit si-1 priveste ce n-a mai vazut zice: Andrei. Se baga si-1 vede pe Andrei sluga lui. Cum putusi sa ma capeti sa dai de mine? Sa m-asculti. statu si se gindi: Ce mina. El a ascultat. Nima nu-1 intreaba ce costa. sa vada ce e acolo. Aici sint multe slugi. miine e plata. il lua aghiotantul pe 2000 de taleri. a dat cu pumnul in masa si ea s-a speprefacut in femeie frumoasa. Mai in vale vede curtea. dar Ia spatele lor el. te aranesc. gutui. caii imparatului. Mario. piraie. s-a dus deasupra de sat. Mai incolo livezi. paduri. vaci grase. Dar imparatul nu stia nimic. a A pus-o — ! i-a Da el tot I-a ascultat pe imparat si adus vinat. Acolo vii la coliba ta. si sa vezi ce bine o sa fie de tine Auzi. cerul cu stelele. oceane. curci. herghelii de cai. lucratori spus muierea care-1 vrea el sa-1 pretuiasca si cit imi da atit iau. Lumea s-a oprit si nu s-a mai bagat in piata si s-a impins om pe om. Andrei a luat banii si s-a dus la coliba si i-a dat Alariei. cu poduri. Mario. eu din capu meu iti dau 2000 de taleri de aur. muierea lui Andrei — — Mi-a — — — — ! 78 . mirata de frumusetea chilimului. omul meu. ca sa cos si eu ziua sa luat-o pe Maria. tu. si-a dus-o la coliba lui ! ! — nu ma plictisesc. El asa a facut. sa-mi dai cit vrei. si cind ea a cucait. tu esti cu chilimul? Cine 1-a cusut? Maria mea de la coliba Cind se uita mai bine sa vada ce e cusut de e toata lumea cu gurile cascate? $i ce credeti ca era? Era palatul imparatului. Toate orasele si padurile cusute pe chihmul ala. Pe de laturi scrie armata imparatului: infanteria. Lumea se uita. Sa bati doi pari in pamint si sa-1 pui cu fata unde tuna lumea-n tirg. Da i-a spus Maria lui Andrei: daca te-ntreaba cit costa. luna cu soarele. Cum vede imparatul frumusetea asta. Maria umpluse somotul de cusaturi pe a. giste. Ea a cusut citeva luni de zile. ca ea alta nu s-a mai vazut pe pamint. gradina cu mere. muiere pe muiere. ri — Bine. El ca mai mare vrea sa vada de ce e lumea gramada. Ce. Da Andrei se uita. turme de oi. sa te duci sa faci o coliba cit de proasta. fiinca primesti plata de la imparat. artileria. O sa-1 intrebe iar pe Andrei: Ce costa. Vine aghiotantul imparatului prin piata.! riat si s-a acolo. cadafeaua a scumpa — xMai ia niste bani pe o luna inainte Se duce Andrei la piata si-i la si arniciu la fel la tirguit si ! de la imparat si du-te imparat mai cere bani pe o luna inainte arniciul si se duce cumpara cadafea. mari. arnici 5 —6 motche. imparatul cu imparateasa. ce mime putea sa le faca pe astea ? Maria. mina la coliba. pe semanaturi si mai departe un munte cu orase.in laturi. noi aici n-o sa putem trai la imparatul. eu sint fata de imparat. pere. Aghiotantul se duce cu chilimul la imparat si la imparateasa. Insa el doar dormea la nevasta lui in padure la coliba Mai Andrei. bucate. eu nu sint pasare. i-a spus: Andrei.

— la sa ma due s-o vad. ai sa mori. a ramas intepenit. Mai aghiotantule. nu se misca ! mingiiat ca doar o intra. ce nu e. Au mai trecut zile si-1 cheama pe aghiotant. — Ce. da cu pumnu in masa. Asa frumusete nu e pe pamint. ?i face ea alt chilim. intra Ea 1-a ! Dar el e impietrit. Sta bolnav. — Fugi — Da-mi vinul si ai sa vezi. un betiv cu toale rupte pe el. Dar de sila n-a mai putut si a iesit pe drum. ai direptate. asta-ti cer. n-am mai stiut pe ce lume sint si pe toate le-am uitat. S-a intors si s-a culcat in pat. incolo. Cind acolo a troncanit la usa: tronc. El sta inlemnit. el a tras piciorul afara si s-a intors indarat. Si i-a dat banii. tu ofitir. ea sa — Imparate. este ceva. bagat ea de seama ca el si-a pierciut mintile si abia atunci a bagat piciorul din launtru si 1-a tras afara si nu i-a mai s-a dus la spus de ce-a venit ca uitase la ce-a venit Se-ntoarse indarat. Zau da-mi Aduce vinul negustorul. Insa ea 1-a cunoscut cine era: — — Hai. cumpar ! altul si ! ! — Imparate. Eu imparat sa n-o iau cind mi se poate? In zece zile sa-1 omori pe Andrei. dumneata daca ai s-o vezi. Se uita la aghiotant cum sede trist si zice: Bine ma. Au trecut opt. Dar el. 79 . nici sa vorbeasca. Il intreaba imparatul ce are. dar si altul inauntru. sta — Vino.! Da-mi-1 mie eu iti dau 4000 de taleri pe el. Dar aghiotantul face socoteala ca se duce si comanda altul de 2000 taleri si-i ramine si cu cistig. intreaba aghiotantul. si comanda chilimul. sa spun. trecut doua stamini si nu maninca nimic. nu a mai stiut sa traga picioarele. Insa de atunci nu mai maninca. si om mare esti. vine a de zece si el sa gindeste cum si de ce sa-1 omoare pe Andrei. imparate. Se napirleste cmul. a uitat de toate. — Fugi mai. sa bei o cafea ! imparatul mai cu autoritate. di ce nu esti vesel ca mine? Na de bea. ca tu nu — Ce griji ai tu cind esti bogat. ce stai trist ? stii ce griji am eu. la Chilimul ce 1-am vindut 1-a cusut Maria si am fost cind am vazut-o cit e de frumoasa. Ce e. nici chilim n-am poruncit. 6 —7 zile. aghiotant. ai sa cazi si ai sa mori Si tot asa el a slabit si e gata sa moara. imparat si iar 1-a slujit. ai slabeste. stana de piatra. beat. mai aghiotantule. Cind oi vedc-o ai sa mori Cind te gindesti ca e muierea la o sluga prapadita. cu un picior afara si cu ochii belip. tristete. ! — Hei. — Plata ai. A intrat in cafenea si pune capul intre palmi si se gindeste ce sa faca? Da. nu-i ! A Ond mai e foame. tronc. nici inapoi. ca doar n-o asa cum zici si fi ! §i s-a dus s-o el vada si imparatul. Dar cum ea era asa de frumoasa. tronc si a pasit peste prag cu piciorul. muiere pe care n-o au imparatii Cind ai vedea. tinar esti. s-o iau eu de muiere. Da-mi mie un pahar de vin ca-ti spun eu ce ai te vindec de de-aci. nu stie Da Vine si aghiotantul dupa dar nu-1 intilneste. Ce e. cum a pasit si nici inainte. — — — Aghiotantul ce sa faca? Altfel il spinzura pe el? N-are incotro. Au slabit rau maria-ta. tu cum oi sti sa-1 omori pe Andrei. unul inauntru si altul afara. bea.

da de aid incolo. ochii cit roata carului. Pe top i-a mincat. — Culca-te e fara fioare. du-te si omoara-mi mirtanul peste noua mari si noua jari. n-a plecat sa se insoare faca? S-a gindit ca e mai bine drept. dealuri. pina aid. Ce e cu tine ? — — — Hei. ia bitele si se duce. Bepvu ii spuse: Ce-ti porunceste el. ia sa-mi spui dirept ce El s-a gindit si i-a spus tot cum e treaba. Se duce aghiotantul si-i spune ca nu-1 omoara. o fi S-a dus drum indelungat pina a ajuns la o casa. Tu te aperi cu bitul de fier. de arama vii spele si sa se stearga si sa gindeasca la ea. Si-a luat-o drept inainte. Pe drum. Andrei. Daca o ia la stinga. ce-ai patit? — Hei. daca o pi dirept inainte ai sa te insori. cu ele la mine. altul la stinga. Cind priveste-n geam vede o muiere cu dinti lungi ascutiri de zmeoaica lungi. a facut bitele trei si a incalecat calul si ia bitele si pleaca. munp si ajunge la o rascruce. ojel si altul de arama. Il ruga sa cine dar nu mai cina. trii scrisori asa: « drumasule. Atunci imparatul sa-i spuna lui Andrei: mi-ai dat grije ai. pe cimpii. Andrei s-a intors trist seara acasa la coliba. Marie. Andrei s-a sculat. casa se intoarce de-a-ndoaselea si mai are un geam de idcla mare. iar diminea^ sa si de o{el. Incaleca calul. ai un bit de fier. jumatate intr-o parte. Omul cum citeste. $i nima nu-1 vede. Du-te de-i spune sa-1 cheme pe Andrei imparatul. el se-ndoviga. pierde calul Dar ce sa si fara cal ce naiba mai face? S-o ia drept. si noua fari. El a belit ochii la ea are sa sara — Mirtanul cum Dica se fringe al de fier. Da casa are o usa. sa nu zmintesti drumul. ca doar nu-1 pune nima cu sila sa se insoare. Cu bitu asta. nasul de un pas. daca apuci la stinga ai sa pierzi calul. Un drum la dreapta. ca daca nu. casa buna. ca este un mirtan intr-un un mirtan care vede tot ce e pe pamint. S-a culcat si se scoala dimineata. ai sa pierzi capul.: ! un pahar de vin. deasupra de usa scrie: « Casa. daca apuci la dreapta. da paretele de sticla. Zice ea: — Du-te la fierari la pgani sa faci trei bite: de fier. ai drumuit bine. miinile cit prajinile. ca sara e capul plin de ginduri. pierde capul si fara cap nu se poate. al de arama. imparatul il cheama Andrei. te-o vedea. — Vezi. 1-am baut. da altul dreptinainte. A incalecat si sa dusa Da i-a mai dat si un peschi sa-1 aiba la nevoie: de o sa-si piarda capul sa se mai limpede. sa-1 iei ! ! 80 . Asa ramine cu capul si calul si tot e mai bine. imparatul imi cere si sa-i aduc mitul de peste noua mari si noua pari. ce o fi. peste noua mari lemn inalt. ai sa-l dobori si ai sa-1 duci la imparat sa-1 vada. unde s-o apuce? Sta el si se gindeste: s-o ia la direapta. acuma ce sa faca? Ce-ar face oricine s-ar afla in locul lui Andrei? De. jumatate in alta si drumul trece prin usa casii. pe-al de otel si daca si el s-o fringe sa-1 iei pe-al de arama ca el nu se fringe. i-a omorit si pe Andrei o sa-1 manince. intoarce-te cu selile la mine ». picioarele ca birnele. pusa peste drum. te due la spinzuratoare. — — Du-te. Sa ispitesti din lume pe unde e drumul spre mirtan. Hei. — Omoara-1 dumneata si si luna de a facut munti de oase pe Andrei: da-i ordin sa-ti aduca mirtanul care a mincat cimpii de capete de oameni. Intre drumuri o piatra bagata-n pamint si-n piatra scrie in trii locuri. cind si el poate sa-1 omoare ca nima nu-1 trage la socoteala.

mea. Ce sa faca? Il cheama pe Si are sa iese din mare muma ! ! aghiotant. legat calul si ea 1-a luat inuntru. $i sa treci peste mare. La mare sa lasi calul in padure marginea Dunarii cu oala-n mina de lapte. Se scalda el. Si sa te intorci cu ele la mine. 1-a batut cu bitul de fier. a tunat in albie si s-a spalat bine. de imbraca-te Se imbraca se iau la vorba. Dezbraca-te ! §i s-a dezbracat. baiete De unde-1 ai? De la Maria fiica mea? Eu cunosc peschirul. eu te indirept la mirtan. Sa iei oala de lapte pina sa vie ea sa aiba ce minca Cind iesi dincolo la mal se face mica. ca sara e plina'de ginduri. Iar mi-a poruncit sa-1 omor pe Andrei. — Da-mi un vin si-ti spun ca imparatul trebuie sa-1 omoare. Tuna in albie si scalda-te sa te am de cina. Ce e. — Andrei. s-a frint apoi cu eel de otel si i s-a rupt apoi cu eel de arama si 1-a darimat. El a povestit cum a fost. Daca nu te duci. iar dimineata e pima de noaptea si a facut un ghem. nu te teme. muica. Imparatul iar il cheama pe aghiotant: Cum oi putea pina miine sa-1 omori pe Andrei. iti poruncesc sa te duci pe lumea ailanta. cu tine? Si-i spune despre tatal imparatului din cealalta lume. de cind te a§tept ca n-am mincat nimic de trei da-te jos de pe cal. Atunci si-a adus aminte de peschir si s-a sters cu peschirul. muica ! Stai. Sa-i spui de unde vii si unde mergi. Maria i-a mai spus: sa te duci la imparat si sa-i spui: — Nu te A niS- tors ea toata 81 . crechetusa De trei ori. Se duce spune de ce nu poate sa-1 omoare. a luat bitele si cum 1-a vazut pe mirtan. Omoara-1 ca omor eu pe tine. ca e servitorul lui. Si vine imbracat in toale mindre de aur. Se duce^el in cafenea si acolo iar betivu se leagana cade peste mese. El s-a dus cu oala si a facut cum i-a spus. sterge-te. Ea este o broasca mica. de unde ai tu peschirul? Peschirul e de la mine. Ce cati aici? El s-a plins de porunca imparatului. dar prefacuta in muiere minora si vine zile: — — A — cu tot Iti si toate mindre de el. ca e omul dumitale Il cheama imparatul pe Andrei: iar si-i — — pina acuma. — Muica. a tunat dorul in mine si nu mai pot dupa ea.! ! !: Hei. L-a luat si indarat pe broasca peste mare la imparatul cu mirtanul viu A venit cu mitu si i 1-a dat imparatului. sa iei calul cu tine. nu al aghiotantului. meu. Mai bine omoara-1 dumneata. iar stai trist? — Iar a dat ceva peste mine. Sa strigi de trei ori ! Cusa. Mai balete. S-a speriat. A lasat calul. si dau de aici sa dobori in — o oala cu lapte. ! — Na. Bine ca nu te mincai. Ea are sa se umfle cit plastru de fin §i are sa te treaca marea. Andrei. Andrei se intristeaza si se duce la Maria. Imparatului nu i-a fost de mit ci de Maria. Se da jos. sa-i spui sa — ! dejde supara. 1-a bagat intr-o soba. — -i-fel te si Ce fac. — Ce. la tatal dezbrace toalele ce i le-am dat eu pe toamna de pomana. neparticitule. nu mai scapi viu. sa dai cu ea in oala. Acolo ea o sa manince si iar la intoarcere o s5 se umfle si o sa te aduca pe unde-ai plecat. dar acolo mai erau capete de cai si de oameni.

S-a furisat ghemul pe un drum mare. iar ei se-ntorc cu toalele indarat dupa ata ghemului. Iar se duce in cafenea aghiotantul si sta trist. Nu stiu daca oi putea sa scap capul tau. Si-au plecat ei amindoi cu ghemul in mina 1-au aruncat pe cimpie si ghemul a mers de-a tafaloaga pina la groapa. Sa-1 omori pe Andrei ca nu se poate altfel. Hei. spune mai repede ce ai de spus ca-n urma e tartosi ne-o bate ca nu facem si noi planul si nu putem sa traim. ajunge la o poienita. bas daca va grabiti. pe du-te-ncolo nu stiu unde. care au judecat strimb pe pamint. dezbraca-te repede si da-mi toalele ca le cere fiu-tau si i le da. Na. sa ispiteasca. mindru. la car il vede si pe tatal imparatului la jug. te-i decit seara. stiu — Du-te dar cu cine — Du-te-ncolo. citov. Da de o poteca-ntr-o padure. Vede ca a mers ceva pe ea. fratilor Ce stati Uite asta mi-e tin cunoscut am ceva treaba cu el — om — ! ! Hei. Ca eu n-am auzit de asta ca ai mei au fost zmei. Maria il cunoaste pe fata. S-a culcat si miine s-a A nu stiu ce? / Intreaba si ispiteste ca de-aici incolo vine lucrul greu. Insa imparatului nu-i e de toale de-1 — — — — ii e si-i de moartea lui Andrei Imparatul slabeste. Se pomenesc cu o caruta plina de piatra trasa de imparati. otira. $i-l da si-1 injuga si da-i cu bicele pe aghiotant rele al — — mare zmintesc. ca e mai cuminte dimineata sculat. adu pe-aia nu nici ! ? ? » la strimtoare mare. frati. fratele meu. — Du-te Da-mi un pahar cu vin sa-i si spune ! stiu — Ce e Andrei? — Mi-a dat mare — Ce? — Sa ma due du-te-n aduc: ce Cum Naum — Hei. sa-i « colo. nu ! luat calul si a plecat. va dau pe asta pe aghiotant pina va intoarceti. Ma rog. Imparatul pe cine sa-1 dea. n-o sa ma crezi ca am fost pe lumea cealalta. adu pe-aia nu stiu ce ? Du-te-n colo. imparate. nu stiu unde. abia acuma am ajuns grija iar. in fata lui el zice in gluma Hei. dar se vede ca e umblata. culcata la pamint. Imparate. Si-i bat cu biciurile dracii de scapara scintei din pielea lor. Iar te-ai intristat. Vin dracii si-1 dejuga pe aghiotant si-1 injuga pe imparat si se due cu carul. adu pe-aia nu stiu ce ? Cum Naum ? Andrei vine acasa trist. da i-a zis Maria: intilni intreaba: unde. Andrei. adu pe-aia Cum Naum 82 . intr-un ogas mare. nu stiu unde. a ratacit. voi cine stie de unde le-ati luat? Intreaba-1 pe aghiotant ce-a patit de la draci. il da pe aghiotant. zi — Culca-te. Da-mi un de incredere ca sa vada ca am fost. acolo un lemn rotat. Aghiotantul i-a aratat coastele frinte. de voi. ce mi-ai poruncit ti-am fursit. dar sub lemn o mogildeata neagra.! ! : Imparate. sa-1 gasesasca. Aud ceva dudaind si pocnind. A mers pina s-a pomenit prin pustietap. Cind acolo. Iar vine betivul spune: — si-ti spun ce-a poruncit? dea or din lui Andrei sa plece-n lume sa-ntrebe. nu mai maninca si iar il cheama pe aghiotant.

Striga la ea are decit un ochi in cap. Se uita unul la altul: Ce e. Cum n-are ? Nu-i da imparatul? Ce slujba are? Il striga imparatul asa: « Cum Naum. ce-as mai pleca Numai sa-mi dai mincare. mine masa. eu doar lucru. dar nu maninc. stiu — — unde? Adu nu — Hei. pe-aia nu stiu ce? Cum Naum?» sint aici stapina. doar pe imparat il slujeste. adunati-va mese. — Nu cutez sa ma dau sa Ma vede imparatul. El se mai intinde astalele si pune bunatatile. eu — — — — — om Chid acolo o baba culcata cu fata-n jos. Naum nu — Iata-ma. N-are casa. da colo. nu ma vede — Bodeaproste ca ma saturai eu odata. Dar daca vrei incarcat de bunatati. nu-i satura. a uidit singur. De-ar slujesc mai pazi. maninci. fuga sa faci mincare de risnita de morisca. — Cume Naume. copile. si te vint. asa cum te-a invatat aratu. iti astal iesi la la te ! ! te te zile il si fi si sa 1-as te tine. Aratul s-a era intre niste grabari intr-o dus si el pe nispina in pustietate la Cum Naum — Astringe-te — ce maninca zice: mincare. dai sa maninc. — Ce cati aici? — Am venit dupa — Hei. da slujeste la imparatul cu toata snaga lui. — pustie — — — Cume Naume. S-a pomenit cu un — Maninca. n-are toale. El s-a mai linistit. ai auzit « du-te-nsuflet de ! nu : ! — Si dupa cheama nu se vede nimic si-1 De-ar gasi alt stapin ar pleca. S-a jeluit ca n-are bere §i mincare. Dar daca vrei sa-ntrebi o sa adun toate juavinele sa le-ntreb. — Nu cutez. sezi cu mine ca nu spune nima. — O sa ma omoare — Nu spun eu. ! si orice. Vrei sa tu stapinul meu — Vreau. Andrei. peste toate lighioanele si n-am auzit de aste nume.! muicaaa e se-ntoarse. — Plec cu numai sa-mi due eu zburind sus in Lasa-ti calul striga: iesi afar' la si el si acolo se opresc: Aici nu e nimic Baga-te-n grabar si el: iesi la se sint. mine. — Las' ca nu vede Sezi de maninca. I-a-ntrebat daca stiu : « Du-te-ncolo » Uitati-va. Imparatul ma vede. aicea — Pai nu vad. Aratul s-a intors Striga — Cume Naume. incoa mine. De ce cind am strigat n-ai venit cu ceilanti ? N-am putut ca am dat de un om si m-am luat la taina cu el. maica. Cine mai vede? — De ani de bun ma nu-mi da mincare. Vezi pe mine nima fac Apoi a mincat. 83 . roage ca tine ce — Bine. Deloc sa-1 iei pe Andrei sa-1 duci acolo la Cum Naum. te arat. Da Cum vede. poate-ai vazut. sinteti toate? Cind colo vine si aratul. Andrei aude. cu tine de ma gasisi aicea pe mine? Hei si mie-mi pare bine ca te vad. Dar Cum Naum. si fii ? tine.

cafenelele ! Andrei Naum : — — Nu Cum : Cum sta pe schelS. Cume Naume. Tirrrr ce oras poate. Tu sa ml vinzi englejilor daca ma cer. Fac demincare si ne ospatam. Atunci tree peste o mare si-i spune Cum Naum lui Andrei La mijloc de mare. — Nu vrei vinzi. nu. ! si pun astalele pe apa pline cu bunatati. tot el. dar pistalca « $i daca cineva face ajutarc cu securita ii bate pe toti. era — Al cui e orasul? intreba marinarii. oamenii flaminzi vreau sa ospateze cu aici si ? trei si pistalca. Andrei. dar tu sa strigi in tot ceasul Vin englejii cu vapoare sa vada orasul. ne dam jos. $i ca pe apa merse inainte. plecam cu vapoarele? — Hai. priveste: Care e gazda aici? Noi tot am trecut pe sa-1 — — n-am vazut asemenea oras frumos. — Dar pe ce — Imi dati lucruri: o sacurita mica. Eu o sa-i las. Dupa ospat au vazut suflat peste si — Cume Naume.!: ! A nici el lasat calul si 1-a luat Cum Naum in spinare. negustorii. aici voi. tari si peste mari. acolo-n mare sa vede oras cu cafenele. Asa au zburat pina la un loc. Cum Naum fuge la Andrei. — — — — 84 . le dati. nu te intrebai ce e cu cele trei lucruri? Cind intorci securita cu gura-n sus iese armata cita frunza si iarba. cind deschizi britva iese armata cu pistoale cit vezi cu ochii. dar tu ma lasi pe mine. ca e vai de striga la loc. Are sa vie englejii cu — vapoarele. Eu il am pe Cum care face orase pe apa. Andrei. Andrei de pe apa. te las. unde ratacesc in lege alte neamuri. Naum? Bine. ma vinzi. Dar cum Naum era cu aici fii gazda. Pe alea ei n-o sa vrea sa le dea. a la loc. ca tu m-ai saturat pe mine. — L-as vinde dar nu pe bani. o sa zbor iar dupa Naum tine. dar uneori dorm. o britva o — Pe alea nu dau. apa. Daca dau. Au sa-ti dea bani cu vapoarele. fa orasul cu palate luminate. numai sa ceri trei lucruri de la ei o secerita mica. lautarii cinta si faci ce vrei tu pe pamint. — Nu-mi dau nu — Unde este — Cheama-1 — Cume Naume. I-au dat cele lucruri au plecat Iar facut orasul — Cume Naume. Cum au adormit. daca nu-ti dau. Nimuzica armatei. ei au sa vada cafenelele si lumea mindra si au sa zica: Ce e asta? Ca am trecut pe aici si nu era nimic ? Dar tu ai sa Englejii au sa te intrebe: — — $i noi am trecut pe dar nu era nimic. a suflat peste el si — Vezi. dar tu sa nu mi vinzi pe bani. vi-1 ! el ? astia se astalele pe apa. avem vapoarele pline de bani. Cum Naum a orasul a disparut. — A raspuns Andrei. uite-ma aici. trei si intii englejii. noi zburam peste nu se mai vede. — Cume Naume. o britva si o pistalca. Andrei a luat cele trei lucruri si a plecat si el.

venit imparatul cu voisca sa-1 bata sa-i ia palaN-a vrut sa se duca. Cele trei ursitoare venira si ele ca dupa obicei si bine il incondeiara. sa vii sa-mi slujesti mie. Dar Naum intoarce securita si iese armata. Trimisa slugi si ostire in cele patru cornuri de lume sa-i gaseasca fata frumoasa precum i-a facut vrerea maica-sa la nastere. ajunsa la o margine de imparatie. Cit cresteau alti copii intr-un an. fara nadejdi si bucurii. nisipuri si prin care misunau serpi si balauri. ce palate vrei aici? De aur. prin sate si orase. Intreaga imparape se veseli trei zile. Merg cu tine. dar cu neputinta. Dupa multe chinuri. merse. Au coborit pe o cimpie unde avea imparatul mosie. si Daca vazu el ce vazu. chinuindu-se in zadar. la o fintina sa-si potoleasca setea. pe fiul imparatului. trei saptamini. el crestea intr-o zi. prin tari si peste mari. asa ca in curind ii veni vremea de insurat. nu ma omori. ca de aveam minte sanatoasa. argint? $i-a facut palate stralucitoare ca soarele. vine muzica militara si-1 calca pe imparat. sleit de puteri. insa fata pe plac nicidecum nu gasea. deschide britva aha armata. bintuita de vinturi. trei luni si trei am de marea fericire ce dase peste capul imparatului. dar nu la imparatul tau. Trecu o zi. luni si ani. dar ton se-ntoarsera cu fefele triste si capetele plecate. nascu un copil frumos cu parul de aur si ochii stralucitori ca doi luceferi. trecura doua. I?i arunca din intimplare privirea pe ramura unui arbore din apropierea cumpemi fintinii. Ce sa faca? Hai sa treaca printr-o pustie mare fara apa. Cind colo sus. Cind zise aceste cuvinte. Andrei. venit si a vazut ca e al lui Andrei. tele. bau apa. sta oprindu-se Cum 85 . S-au dat jos si 1-a intrebat: Andrei. Mama-sa-i facu vrerea sa vie pe lume grabnic si cind ii va veni vremea de casatorit sa se insoare cu o fata care sa nu fie: Nici din mama. duceam o viata mai frumoasa — — A A Cum — ! asa cu lacomie. cinta din pistelca. nici din tata. Trimisa imparatul dupa descintatoare si vrajitoare. lua sabia traista cu merinde si o porni la intim- plare in lume.mem nu i se poate impotrivi. nu se stie ! PICATA DIN CER A fost un imparat vestit peste lume. Pina cind copilul tipa in pintecele mamei sa-i dea drumul. Numai zina din cer picata. S-a dus vestea-n lung si-n lat cS a venit pe mo$ia lui si a ridicat palat mai mindru ca al lui. vreau sa fiu si eu sluga la tine cum ai fost tu Dar la mine. Doamne. Dar pe cind nu se mai astepta la nimic decit la moarte. care se insurase si era trist si posomorit fiindca imparateasa lui nu avea copii. $i sta el de se topea din picioare de grije si necaz. trecura noua si nu-1 putea face pe prune si gata. Merse. Andrei. Veni timpul sS nasca. ii venira puterile la loc. iata ca imparateasa cea frumoasa-i ramine greoane si a§tepta sa nasca un prune de vita imparateasca. Doamne. dar nu putea sarmana.

Baba atunci o impinsa in fintina si o ineca. dar nu ca zina cea picata din cer. numai cu un dinte-n gura. voinice. Ce sa faca bietul prin|: de atita cicaleala? Nu avu alta scapare decit s-o taie si s-o friga pe carbuni. calcind porunca zinei cerului ca numai dupa ce va veni mirele cu nuntasii sa puie piciorul pe pamintul trecator si inselator. Zina picata din cer ramase ca o faclie stralucind in acel copac singuratic lasat de Dumnezeu sa strajuiasca pustiul in bataia vinturilor salbatice. Eu sint aceea si aid te-astept de cind mi-a venit vremea de maritat nemiscata. dar la ea ba. Asa si facu. cu alai si veselie. Ca sa-i puie piedici in calea casatoriei. fata ce nu este nici di-o muma. Isi imbrapsa el aleasa inimii si se intelesera ca trebuie sa se pregateasca de nunta. Un an merse la dus. Mirele nu lua seama ca-1 astepta o alta mireasa si porni de aci spre zarile imparatiei sale. Dar zina asa fusese blestemata ca numai din acest loc pustiu trebuie sa fie luata cu nuntasii mirelui. Se induiosa zina picata din cer si cobori pentru intiia oara pe pamint. nici cer picata. Un soare scinteietor parca poposise sa se odihneasca o clipa pe ramura. apoi il intreba: Pe cine caup. Dar oricit de bagatoare de seama au fost slujnicile. incit la soare te puteai uita.fintinii straluceau o fata in haine de sarbatoare. De aceea. pe zina zinelor. vestindu-i marea bucurie si pornind cu nuntasii si mare alai spre acele pnuturi seci pirjolite de arsita soarelui si fara apa. frumoasa. in galeata prinse o mreana cu solzi de aur si argint. O duse cu grije si o crescu intr-un elesteu anume facut de tata-su. ca intreg copacul si apa de marepa ei. nici alta. Pleca el in graba la imparat. tartorele iadului trimise pe lume o vrajitoare. o tiganca oachese si frumoasa. cobori pe nisipul care ardea ca focul si se apleca sa scoata apa babei. si altul la intors. prin aceasta salbatica pustie. o tiganca. batrina. ca sa ma tirasc nefericit toata viata. frumoasa. Bine ca soarta p-a indreptat calea pe aceste meleaguri pustii ca altfel eram blestemata sa ma prefac in sarpe de nisip. dar intr-un vas lua apa pentru drum din fintina si cind colo. Isi da ea seama ca zina picata din cer n-a murit si ca-i poarta cine stie ce pocinoage. mai 86 . un solzisor a picat la fund si nebagat in seama s-a dus purtat de ape pina ce valurile 1-au aruncat la un tarm in acea mare imparape. Era o zina Ea il privi si ii zimbi. — — Pe tata. o taie si o minca p'ganca fripta. Cerul se-ntuneca si tocmai atunci sosira nuntasii cu mirele eel frumos. Baba aseza pe ramura in haine albe de mireasa pe fiica-sa. 'Tiganca la toate aste intimplari era numai ochi si urechi. ! di-un — numai din ramasera in viaja. cu vesminte numai de aur si argint. chinuita de caldura de jaratec a pustiului si sa-i fie mila sa-i scoata o galeata cu apa. Dar ea de mila uita o clipa povejele. Se mirau fefele imparatesti si nu le venea ochilor sa creada cele ce vedea. Vrajitoarea o ademeni sa coboare de pe ramura ca sa-i dea babii apa ca e sarmana. nici una. cu gura toata ziulica pe bietul print sa taie mreana de aur si s-o friga pe carbuni ca altfel ii ard ficapli de pofta de mreana. iar dintre nuntasi abia jumatate tine te caut. Imparatul si imparateasa mureau de dragul acestei mrene de aur si chema top imparapi si stilpii pamintului sa vie sa vada minunea dumnezeiasca. Dar babii i se dadura porunci un solz sa nu scape pe piriu cind va spala-o ca unde-i va sta picioarele acolo-i va sta capul. Chema o baba prinsa mreana din elesteu.

de mila ii dadu o ramurea din pomul de aur. nicidecum. intr-un cu mere de aur si Cum ! soare se mai putea omul uita. cum le-a lasat si pe celelalte fete si dupa aceea-i poate porunca sa arunce voalul de pe ochi ea a cerut sa se taie imparatului. Cine nu stia sa povesteasca. ca de n-ar fi nu s-ar povesti. i a refuzat ordinul capul pentru nesupunere. Ce erau sa faca sarmanii. Batrina o binecuvinta si plecara ele la claca sa despoaie porumbul imparatului de foi si chica. Dar vorba aceea. la singe si-i lua dintr-o lovitura capul. ca de gura babelor si a muierii nici dracu nu te scapa. in lungis si-n curmezis sa-si caute aleasa inimii. care mai de care mai frumoasa. Mai Desi la i urma s-a dat i-a venit rindul zinei picate din cer. se in^elesera sa vie cu mare alai s-o ia pe cea zina: Nici de-o mama. auzi de una ca asta imparatul. In fiecare seara. dimineata linga cersetoare sta o fata frumoasa ca o zina din povesti. Avea ea presimtiri rele si cauta din vreme sa ia masuri. imparatul chema un calau imbracat in rosu minjit cu cu glas La claca veneau numai frumos si pricepute fete. Gasira omul potrivit sa taie marul. Ramura de aur din mar o aseza cu luare-aminte la cap. Apoi a zarit-o in copac si dupa cum le era scris de ursita. dar la mar si la palat. abia tinindu-se intr-un toiag si se ruga de padurar sa-i dea o ramura sa-si faca umbra sub arsita de foe a soarelui. O zina din cer ascunsa sub poala unui nor vedea toatea acestea si pe cind prinrul era gata sa piara singur in pustiu cobori pe ramura unui arbore. nici de-un tata. asa ca nimeni nu-si da seama ca este picata din cer. Baba puse ramureaua in sin si linga un izvor cu apa rece cu surcele si crengi isi f2cu o cobba sa n-o manince fiarele salbatice din padure. povestea o fata. Tocmai atunci. Zina picata din cer ca sa nu-i fie vazuta fata aseza pe fata un voal alb. fru- Toate fetele se-ntreceau care mai de care sa rosteasca povesti mai moase facindu-i pe plac imparatului si printului. Nu mai avea astimpar.revarsat dc zori din solzul de aur crescu un mar alaturi un palai stralucitor de clestar. Numai din cer picata. trimise o cersetoare jos pe pamint imbracata in zdrente. temindu-se sa nu i-o fure niscaiva raufacatori. Si se puse pe capul printului si al imparatului sa taie marul. Dar cu cit mergea. una si una. Si la o luna le venea o data rindu. pune-te neica pe drumuri istovitoare sa vada alta minune Eiau cu adevarat lucruri frumoase ca-n povesti. 87 . A fost un crai imparatesc vestit frumos ca soarele si cum i-a venit vremea de casatorit a scos calul din grajd si a pornit in lume. "Tiganca insa traia ca dracu pe dracila. Zina si-a inceput povestea asa: A fost odata ca niciodata. cu atita se ostenea in zadar. pe o raza de lumina Maica Precista. iar merele de aur sa le dea la porci ca sint vrajite si dupa cum i s-a aratat ei in vis marul este piaza rea pentru imparatie. La Lemnarul care ciopirtea la pomul de aur si-1 facea gramezi sa-i dea foe. de ce-i era frica nu scapa. cu printed si tiganca. Zina insa 1-a linistit zicindu-i sa aiba rabdare s-o lase si pe ea ca sa spuie o poveste. nemaiputindu-i rabda mojiciile. spus basme si povesti. Cind colo. Atunci imparatul suparat lua capul. iar printul ii vazu chipul maret in fintina. stolos O'nd colo. nefiind vazut de nimeni.

fii blinda si miloasa. hai sa — nu mai avem ! — — — 88 . iar ei au ramas incremeniti de frumuse^ea ei. fata tatii. zise fmtina. curata-ma de cenusa ca ti-oi da pine calda. si-a aruncat valul de pe fata. Fata mare. cocosul. Ce sa faca bietul om. bureti. fara nici o zminteala. Incotro s-o ia? Asta era greu de stiut Hai s-o ia drept inainte. a zis imparatul. trei luni. iar nunta craiului si zinei picata din cer se porni de cind se punea luna si uidea ca secera: si tinu trei zile. Se framinta zadarnic sarmanul ca de muierea tinara nu se putea dezlipi. mare vrajitoare. ba sa ramiie cu fata. vino de ma curata ca la nevoi iti voi da apa sa bei. curata-ma si pe mine de bube. Merge ea inainte sa afle un corn de tara cu suflet de om. De aci pleca iar drept inainte catre miazazi. iti voi fi de vreun ajutor. zise cuptorul de pine. pune ea miinile-n solduri si-i zice mosului: Mosule. tu esti lumina ochilor si viata noastra. Fata mare. care gifiia de cenusa si gunoaie. a cur§tat catelusa de bube. De aci incolo povesti pe rind si cu tile intimplarile petrecute. daca vrei sa mincam impreuna dintr-o lingura sa-ti iei fata si s-o duci in padure ca maninca mult. Ajunse la o rascruce de drumuri. fata mare. sa faca mosul. Ba s-o duca. dar nimeni nu o auzea. Mersera ei cit mersera impreuna si intr-adins mosul se departa si-o lasa in voia soartei. Dupa ce s-a terminat firul povestirii. Ajunse la un cuptor de pine. Capul sa-1 taiem celei ce ne-a inselat prin mestesugite siretlicuri. ca sa-i dea cu piciorul la muierea cea rea. trei ani si trei sute treizeci de ani. incepu sa cada pe ginduri. ca abia imi mai trag sufletul si poate vreodata la nevoie. cum nu se dezlipeste scaiul de oaie. a spalat-o frumos si a mers tot inainte. ba sa n-o duca. Femeia asta avea si ea la rindul ei o fata ! Asa se pomeni mosul pe vatra la Fata mosului era vrednica. Fata sumete minecile si curata la repezeala fintina. fata mare. Pe zavracioaca o legara de patru armasari si o rupsera in bucap. iar fiica muierii sale rea. sa-si ia alta muiere Si ia o muiere mai tinara. iar nunta se facu din nebagarc de seama cu fata tigancii. Cind colo. ne-a batut Dumnezeu. Isi lua fata — mergem in padure sa culegem de-ale gurii cu seceta asta. bolnava si plina de bube. spre marea mirare a printului si a imparatului. Era cu adevarat picata din cer de frumoasa ce era si atunci a grait: Eu sint zina picata din cer Acum puteti sa-mi taiati capul Cum o sa-ti taiem capul. dar nicaieri. ca de mina si-i zise: Taica. abia se tiraste o catelusa. Fata a sumes minecile si a curatat cuptorul de gunoaie si cenusa. cuminte si blinda ca o batrinete cu doua fete ! mielusica. care o ineca pe zina. numai frunzele se cutremurau de plinsul ei si de mila ei. Intr-o sara.! Zina fu insa inselata de o zgripturoaica de tiganca. fata mare. Tipa ea in zadar prin padure. lenesa si proasta. iar fiul meu de-abia acum sa se pregateasca de nunta. pe urma ei. Merse cit merse si dadu de o fintina impotmolita de nisip si namol. S-a oprit. Fata mare. — — ! FATA BABII A Ce fost odata un mos si mosului i-a murit baba si-a ramas cu o ! fata.

tu ramii sa dai mincare la orataniile mele. de ani de zile bat cai necuncscute in padure. Dimineata se scula. Sfinta Duminica.! ! nimic. Fata prinse o cutie si iesi la mal. — Eu. doar nemarginita pustietate si singuratate. Fata mare. Sint blestemata de Lasa. incit soarele se oprea in loc si o privea rivnind la chipul ei nemaiintilnit. la curtea — Sfinta — pasarile §i jiganiile satule. cu pasari. Se spala fata. Peste noi va trece o apa mare neagra ne ia apa §i sa nu te sperii. stai §i conaceste la maica. O destepta din somn pe Sfinta Duminica si aceasta se scula ca dupa o calatorie lunga de zeci de ani. fata mare. eu ma due la manastire. Fata se urea in par si il curata frumos de omizi. vino si astimpara-ti fcamea. nu te vaita de norcc Ai sa vezi tu ca cineva de sus. ca-ti voi da vreodata pere. iar parul ei stralucea ca aurul. Cum se scula. intreba un glas de femeie. Parul o vazu chinuindu-se si-i zise: Fata mare. scapa-ma de la moarte §i curata-ma de omizi. Cind acolo da de o casuta in padure. are grija de oamenii buni la suflet. Mai am citeva ramuri cu frunze §i ma maninca omizile. fata mamii. mergeti fara zabava. fi §i dorm in copaci de frica fiarelor si ma hranesc cu Dumnezeu sa n-am §i eu noroc pe lumea asta. Intr-o noapte vede ea undeva in padure o scinteie luminind. iar Sfinta Duminica ii zise: Fata mamii. Merse ea vreme lunga sa-i ajunga. Duminica. cina §i se culca. maica. Se opreste sub un parde ostanita §i aude parul plingind. Mai la urma va trece o apa alba. in voia soartei. maica. scoate-ma fiu — — ! — — 89 . ca de mult nu mi-a atins mina de fecioara. Isi lua cutia si pleca spre un ochi de padure cu Sfinta Duminica. fluturi sau cutii pline cu lucruri. sa ma rog. eu em sa adorm in poala ta. fata cea cuminte §i pierduta — Intra. Maica Sfinta. adormind bustean. ostanita flaminda. se abatu o apa frumoasa alba. Atunci sa ma scoli. era alba ca zapada. ca altfel amindoua trecem pe valuri in aha lume. vita de par. maica. Se asezara pe pragul casei si fata incepu sa-i caute in cap. maturata. poate vei — Sint. iar la §erpi le dadu lapte. Fata a§a facu precum i s-a spus. Nu te teme. frumcasa ca cerul instelat. ierburi. dupa atita cale. tu sa ma lasi sa dorm Sa te tii bine de prag sa nu si sa visez. ! — — Deschise se zugravita. prinde acuma ce vrei tu din valuri: pestisori de aur. Bate la usa bucuroasa ca a dat de picior — de om. maica. la lume si la tara din pustia asta si am sa-ti roaba toata viata Te scot. Maica ii spuse: Sa ai grija. fie-ti mila de mine. Aci i se arata calea ?i o porni iar singura. lua fata-n brate si o arunca in riul acesta alb. eu sint Sfinta Duminica. Cind intoarse de la manastire Sfinta Duminica. insa mai intii sa-mi cauti in cap. apoi pleca inainte. ca am eu toata grija casei. Fata tipa ca se-neaca. Isi astimpara foamea si cu puteri noi porni mai departe. cu valuri line sj pesti de aur. pina cazu ostenita de foame si de sete. — Cine bate. Trecu peste ele o apa neagra cum este pacura. se plinse si ea parului ca n-are pe nimeni §i o dor picioarele. ea se ingrozi de asemenea £pa dar se tinu bine §i torentul n-o misca din loc. le arunca boabe. Cind se uita in oglinda. Era acum asa de frumoasa. gaseste casa curata. Dupa accea.

Dupa ce se odihni. copacii. ea lua un bit si o alunga. O vazu o fintina sleita si-i ceru s-o curete. numai aur si argint numai pietre pretioase. Cind o intimpina muma-sa. Fintina nu-i dadu apa. A plecat Sfinta Duminica la manastire si a rugat-o sa aiba grija de pasari si de oare. puse O tara. Cind dincolo de riu. a fugit de-aci incolo cu catelusa dupa ea. Se odihni aci si se satura de bunatati ca drumul i-a fost greu si lung. Tu sa te tii de mine sa nu ma scoli din somn. iar ea se facu surda. Cind din oborul ei ca le-a ars gitlejurile. Trecu un suvoi de apa alba ca destepta pe Sfinta Duminica. Cind a deschis cutia. Pasarile. nu ma mai cunosti? Vino de maninca pine. fata manii. Ajunse acasa neagra. n-o Cind trecu apa neagra. O ruga o catelusa s-o curete de bube. sosi acasa. serpilor jiganiile si napircilor. Catelusa latra de zor. Parul nu-i dadu pere si o batu cu ramurile. Plinse un cuptor de piine ca este infundat de funingine si de cenusa si-i ceru sa-1 curete. acolo. sa le dea apa si mincare. nu-i dadu salba de aur si lupii o muscara. aude un glas din Multa vreme padure Fata mamii. dadu un chiot de bucurie. Ea incalzi mlatul asa de mult ca arse gitul — A pasarilor. vino sa bei apa ca tu m-ai curatat de nomol. S-a vazut lumina printre tulpini de copaci si a alergat bucuroasa la tata-su. Catelusa o latra. niste lupi urla. Ii cauta-n — mare trece Sa ai grija. o destepta. Ti intinde salba si dadu sa treaca un riu. revarsa 90 . iar ea o infrunta si intinse pasul grabita dupa podoabe. numai cind va fata se sperie. O mai ruga si parul plin de omizi sa-1 curete ca se usuca.: . baut apa. ca-i duce lui maica-sa pietre pretioase si bogatie mare. s-a racorit si a mai mers o zi. Batu in usa si-i deschise Sfinta Duminica. spuma de mare. fata mare. sperie ca tu m-ai curatat de cenusa ! — lupii si fata trece riul. ca are sa treaca peste noi o apa si alba. Maica se supara pe fata sa-i caute-n cap daca vrea sa se intoarca la lume si la cap si nu-i gasi nimic. precum s-a procopsit fiica mosului. De pe riul negru culeasa o lada mare de lacoma ce era. Sfinta Duminica ii arata poteca si pleca acasa. zise Sfinta Duminica. toti simteau ca ea are suflet rau. I-a aratat poteca si s-a dus. Pe drum inapoi o apuca foamea si seta. pina ce au cintat cocosii si a iesit dintre salbaticiunile padurii. cuptorul nu-i dadu pine si spuza-i umplu ochii. Fata iesi din apa. toate se din jgheab si-i seaca izvorul. florile. Pe drum o apuca nuindu-se si iar foamea si o parasira puterile. il afurisi si nu se abatu de lacoma ce era. de aceea tremurau de frica ei. Se vedea cea mai bogata si fericita muiere din lume. Cuptorul o vazu chi- o striga: Fata mare. rupta si naminda ca vai de ea cu lada cea mare pe spinare gifiind de bucurie. Fata se satura de pine si se duse inainte. se rinjesc la fetita si vreau s-o manince. Ducindu-se inainte ii iese-n cale o catelusa cu o salba de pietre scumpe si margele. neagra cum este catranul. de luminau noaptea ca ziua. se plinsera pasarile si toate si tacu. Ajunse in cele din urma la o casa. pina ce o podidira apele de oboseala si cazu ostenita. dar o apa neagra sa ma scoli. iar Maica alba cum a lasat-o Dumnezeu. S-a mirat muma vitrega si fara zabava ii zise fiicei sale sa porneasca si ea pe urmele ei sa se procopseasca. Ca nu cumva sa ia ceva din averea lor.

fata mea. Pe unele le apuca strechea fugeau de parca ar fl scapat de la cutit. cu o cu fata. Mosul. bun de-ncalecat. cit si Ea alerga. Fintina insa n-o lasa zicindu-i Vezi. Din lada sarira serpii si napircile. Ciobanii cum o zarira o rugara: Du-te de-ntoarce caii ca-ti vom da cind te vei intoarce un cirlan. Fie-ti mile de mine si culege omizile de pe ramurile mele si cind te vei intoarce pe aici am sa-ti dau mere sa maninci. Se apleca sa bea apa dintr-o fintina. se marita dupa un Fat-Frumos. Ei nu-i fu lene. zise pacurarul. Stau ei cit stau si intr-o zi ii zice baba mosului: Mosule. dar unul nu ma curata de imala ca ma-nec de tot Hai. Porcarul o vede pe fata si-i zice: Du-te. toti se apleaca si beau apa din fintina. fata le MOSUL A fost odata un mos cu o mo§ului §i ramine mo§ul numai fara de muiere $i se-nsura cu o colo. iar toamna merele mi le culege sj la nimeni nu-i da-n gind ca am si eu frunze ?i ma use. oi. pe urma pleca-nainte. Vacarul vazu fata fi-o ruga: Alearga. de-ntoarce porcii ca-|i voi da un purcel cind te vei in- — — — toarce pe-aici. Baba avea si ea o fata. Merse ea. fata mea. Vru sa caute o pita. merse. fugind si coicaind pe cimpie dupa laturi calde. Niste oi se rasfirara pe cird si fugira de parca-ar du-te de-ntoarce oile. daca omizile ma maninca. ajunsera mosul cu baba §i baba" si $1 BABA fata. de aceea ramasera top desculti. de-ntoarce vacile. il piguli de omizi §i pleca-nainte. pina cu doua fete pe vatra. La un timp ii moare baba Mosul insa cit de mos. alerga de-ntoarse si oile. — Vezi. incit si azi nuntasii chefuiesc. Merge ea. Fata-ntoarse caii si hai inainte. aci dete fi de o turma de prelungeste calea inainte sa-si cate un stapin. inima buna §i arane?te-ma de imala ca-ti voi da apa rece cind te vei intoarce pe aici.: si pe furi§ deschisa lada. — capiate. ramase cu bogatiile primite. sa-ti dai fata-n argatie daca vrei sa maninci dintr-o lingura cu mine. Fata mosului cea cuminte. cit merge $i cind colo ajunge la niscaiva porci. Isi lua fata sacuiul. ca-ti voi da o juninca cind Ea le-ntoarse si te vei intoarce. dar cuptorul — ! ii grai: 91 . ce sa faca? Sa se desparta de fata ii e greu. cu mare zapuseala. tu. Merse merse si intilni un vacar cu o cireada de vaci. furca si fusul si o lua-nainte plingind. bau apa rece si prelungi drumul mai departe. Marul o vazu si o ruga: — Fata. Fata se urca-n mar. facu o nunta mare. dar nu putea baba. Arani fintina de imala. cinta si joaca-n hora de-si rup calciiele. le supse singele minca de vii. Pina la urma ii zise fetii sa piece in lume sa-si cate de lucru la vreun stapin. fata. Era vara calduroasa. ca-ti voi da o mielusica atunci cind te vei intoarce. iuti. naravasi si neimblinziti. cale lunga sa-i ajunga pina ce se opri ostenita sub un mar intr-o gradina. intoarse porcii si se grabi pe drum mai departe. Merse iar cit merse si dete de o herghelie de cai. multi imosi. Cind colo. lumea la umbra mea sta si se racore§te. $i de colo. fata. alearga. Indata dete peste un cuptor cu pine cu vatra parasita plin de cenusa.

infule- Ajunse zari si la fintina cu apa curata. Odata se intilni in padure cu o batrina fermecatoare care-i spuse sa ia seama ca in lazile noi creste serpi si napirci. incarcat de mere mari. si acesta o chema: ai fost. saruta fintina ca n-a uitat-o. Cum si-a luat lada. Il curata si pe asta §i pleaca mai departe. In zadar se opintea sa mearga ca o lasasera picioarele. Fata aranea alele padurii si lua seama cum serpii si napircile intrau in lazile noi. si i-a dat zor merse si o zari marul. tu o azmioara isi Fata dadu spuza la o parte. cu picioarele zgiriate §i talpile pline de rani §i basici. Trecura anii si veni vremea sa ia simbria §i sa piece. ochi plini de lacramioara. dar nimeni nu ma curata. Sa zbori ca vintul cu — muma. Mumia cale hergheliei ii zise: Fata buna. Ajunsa intr-o padure mare si frumoasa cu izvoare si poiene cu flori. rosii-aurii. iar tilharii tineau calea calatorilor pe la colnice. mare. iar in lazile batrine creste vietati de pe linga casa omului si cind ii va iesi sorocul sa ceara de la mos o la da batrina sa nu ia una noua. Dar tocmai cind isi pierduse nadejdea. Soarele ardea tarina sub picioare de-i frigea talpile. Cum facea doi pasi cadea. si care-ti vor placea — Fata mea.: ! ! sa le coc pine. Mult mertic si bunatate. Avea cale lunga si grea de mers. sa-i ajunga. fara de Alege-ti un calusel. Era pierduta-n pustietati. pe care-1 curatase de omizi. pe care o aranise de imala. daca vrei sa-ti dau pine cind te vei intoarce. umplu sinul cu mere. cit Trecusera ani de zile de cind pornise la o asa cale lunga. tocmai buna s-o manince pasarile cerului si alele. alege-ti o lada dintre cele de alal asta batrina. el. o ajunse o herghelie de cai. fara de zare. Intr-o zi mosul ii zise: — Fata draga. Marul cum o vazu din departe-i facu cu o ramurea semn sa se abata sa culeaga un sin de mere. un mos crestea niste ale in niste lazi. rasariti ca din pamint. gata sa-si dea duhul. lua o azima §i pleca mai departe. grai — Fetito Adapa-te Fata bau din izvorul inainte. Acolo. top cer nu-mi bine m-ai slujit. fintinii. Ajunse la cuptorul de piine pe care-1 curatise. nimeni sterge vatra. la izvor. Fintina o ce porti mult dor. Curata-ma tu. 92 . multami de bunatate si hai inainte. Cu Cu Ia-ti si feti§oara. Merse. cosita galbioara. Ca sa ai tu sanatate. La o vreme ostenise de tot si cazuse lesinata. Se tccmi aid sa araneasca alele mosului sa le dea apa §i mincare. iar celelalte in lazile vechi. dar fata mergea-nainte cu gindul la Dumnezeu. Drumeata nu statu mult pe ginduri. raspunse fata. i-a pupat mina stapinului si s-a dus indarat. nici prea rece. nici prea calda. cind din azima cea calda. CSlatorii zaceau lihniti de foame §i de sete pe carare. cuminte mai mult — Eu imi aleg lada sa-ti fie — Fetita.

Pina-n ziua sa te usti. le multami si se grabi sa ajunga dupa cintatul cocosilor. cu blaga legata-n spate. Ea i-a dracuit cu porci cu tot vazindu-si de drum. Merse ce merse si ajunse la o turma de oi. mul^ami la stavari si o porni tot inainte. Nu mai avea mult si se apropia de bordeiul ei. Porcarii ii dadura si ei drept muljamire o purcelusa. cind atingind cu copitele pSmintul. afurisindu-i cu cirlan cu tot si-i dete grabindu-se-nainte. Ea-i lua in ris. umpli obor de oara Fata lua o vaca. Cocosii cum o vazura sarira pe garduri si dadura de veste sa se stie cine vine. Se-ntilni cu ua gelep. usi la ficati vestea batai: — Usi. vitele de-o parte ! Cind auzi una ca cocosilor. ca-i vor da un cirlan cind s-o-ntoarce. la in dar o vacusoara. asta si Lua o palcata muma-sa. puse lada jos. Ca zo-mi esti mincinos. VScarii o rugara sa le-ntoarca vacile ca-i dau o vac5 cind s-o-ntoarce. ii dracui si afurisi si din cale nu se opri. porcarii o rugara sa le-ntoarca porcii. si gindind la avere. Ajunse la cireada de vaci. o deschise si ce credeji ca era innuntru? Numai aur si argint. Daca vazu mastioana-sa o avere asa de mare. Fata mosului cum ajunse. disagii cu mincare si o zori-nainte. Ea se minie. imblagata. care miaa la tirg o cireada de vite care-i grai: — Hai Ca Sa-ti fetito. Cind colo dete de herghelia de cai. Pacurarii o rugara s5 le-ntoarcS oile ca-i vor da o miorita cind se va-napoia. fetisoara. — ! De Cu $i aur e incarcata. Merse ea. Ii dracui si pe astia si merse-nainte. nici nu-si mai lua ramas bun. Cum ajunse la o turma de oi. Isi lua un toiag. Se opri sub un mar 93 . La argeaua dosului. cind amestecindu-se cu norii si iar scobori pe pamint sa sc hraneasca. Ajunse la miria cu porci. ramase muta si nauca si zor nevoie s-o miie si pe fata ei sa se procopseasca. Stavarii o rugara sa le-ntoarca caii.! : Aleasa un cal miadru si voinic. sa-ti fete o vitisoara. batind bucurosi din aripi si cintind: Mai avea putin Cucuriguu. podoabe nenumarate. Ea lua oaia si merse-nainte. ca sa-i dea un pore cind s-o intoarce. tntolata. Fata ei cum auzi de unde a capatat atitea avere. In cale se-ntilni cu niste porcari care pazeau o mirie cu porci. maguu Vine fata mo§ului. merse. se urea in seaua de aur si-i dadu pinteni. si ajungea acasa. pacurarii ii detera o oaie. ea o lua. 'mastioai-sa. o seca dupa ei prin maidan si-i zvinte-n usi. Afurisitule cocos ! $i nu inceta sa blesteme cocosii de pe mahala sa-i ia holera si sa-i fure noaptea vulpile.

vacile o cunoscura si parca le apucase strechea. Tiris-grapis.! ! plin de omizi. vru sa bea apa. coapte-n pirg. Iar pleca si de aci dracuind si blestemind prin gliontane si spini pina ce ajunse la o padure mare. Si batuta ! Baba cum il auzi. iar piinea de sub spuza se prefacu in scrum. sari pe o leasa si cinta: ! Cucuriguu. Cuptorul o ruga sa-1 curete de cenusa. Unde-oi ajunge sa-ti rupi piciorul. Marul o ruga sa-1 curete de omizi. Se opri sub marul stolos cu merele mindre. Marul daca a vazut-o atit de rea si de indaratnica a blestemat-o si el: batut ca bumbacul. tisnira in toate partile serpi. se broscaiau si cu coarnele o impungeau de-si rupse picioarele. Cum o deschise. mai mult moarta decit vie. muma-sa alerga dupa fata si deschise lada. Dupa ce i s-a ispravit sorocul mosul i-a zis sa-si aleaga o lacra din cele ce le avea. Mai la urma urmelor se opri la cuptorul de piine. Porcii cum o zarira o-ncoltira si cu dintii gata s-o rupa-n bucati. cocos. cu oasele frinte. iar cind se va inapoia-i va da mere sa manince. darmite sa-i mai dea si mere rumene sa manince Ajunse la herghelia de cai. Drumul e lung si greu. Fata a dracuit marul si si-a vazut de drum. iar pe ele le minca si le morfecara. lacoma dupa avere. moarta de foame. Mosul i-a dat-o. iar alele de atunci se liberara si nu mai traira-n lada ! 94 . s-n-virtit. A pus ochii pe lada cea mai mare si mai noua. Ajunse la turma de oi si se ruga de ele sa-i dea o tira de lapte ca moare de foame. maguu Vine dracuu. Se tocmi la mos pe o lada sa-i slujeasca un an de zile. dar cuptorul ii azvirli cu cenusa-n ochi de o orbi. a legat-o-n spinare si a plecat la muma-sa fericita de atita bogatie. s-a sucit. fugeau. caii o lovira cu copitele de-i frinsera oasele si-i rupsera toalele. Ea o-nfrunta si pe fintina si merse setoasa si flaminda-nainte. Ajunse la cuptorul de pine. Cocosul cum o vazu. dar marul o lua la bataie lovind-o cu ramurile. ca nu putu gasi nici o coaja de piine. singerata. ceru o pita. vru sa ia mere. dar fintina o umplu de imala. gatagata sa-i sparga lada cea frumoasa. Berbecii insa n-o lasara si o burdusira cu coarnele. — Drum Unde-oi ajunge Ajunse la o fintina-necata de imala. Toata rupta. cind se va-ntoarce. pina ce s-a hotarit. pan'-se saturara. ajunse miria cu porcii. cocolos. ca te taie mos ! Cocosul insa batea din aripi si vestea din bordei in bordei intimplarea cu fata cea rea Cum tuna fata-n casa. Ea. Ajunsa setoasa la fintina cu imala. de o dadura de-a dura prin tarina. O ruga fintina s-o curete de imala daca vrea sa-i dea sa bea apa cind se va-ntoarce. ceru un cal ca nu mai poate merge. Abia scapa si de aia si a doajuns acasa toata rupta. ca se usuca. Drum batut ca fuiorul. Ajunsa la cireada de vaci. Si asa pe cei rai ii saturara de avere. sa-ti fringi capul. ca-i va da piine calda si buna. unde stapinea un mosneag multimea de ale in lazi inchise ca sa nu fuga. napirci. grai: — Fugi. Ea insa izidi cenusa de pe vatra cuptorului.

bea apa. Cind vede mastioaica asa aveare si atita blaga. cind sa va intoarce o sa-i dea pine sa 95 . ajunge la miria cu porci. Ajunge la oi. iar asa o mina sa intoarca porcii. c5. Ajunge la cuptoru cu pini si-i da o pine. intolata. cind te vei inapoia o sa-ti dau un pore. ca. lovi-te-ar colera. cind sa va napoia o sa-i dea un cal.» : MO$U A $1 BABA fost vrodata vrun mos cui i-a murit baba si a ramas vaduvoi cu o fata. intoarce porcii. Cind ea i-a iesit sorocul sa pleace acasa. nici prea rece. ia o vaca. ajunge la marul cu mere. El a luat aha baba care a avut iar o fata. cind sa va intoarce o sa-i dea o vaca. cind se va intoarce o sa-i dea o vaca. ca nu stii nimic. Ea o raneaste si prolungeaste mai departe. ii da mere. cind te vei intoarce o sa-ti dau mera sa maninci. cind sa va intoarce o sa-i dea o oaie. Ajunge la fintina cu apa rece. Ea n-a vrut. ajunge la erghelia cu cai. cind sa va intoarce o sa-i dea meara sa manince. Ajunge la vaci. iar o mina sa le intoarca ca. alege-ti o lada si pleaca. mina pe fica-sa si ea sa slujeasca sa Muma-sa — aduca bogatie. ca. Baba i-a spus cind va pleca sa ia o lada veche ca aia i-a fost plata. Ajunge la marul cu mera: Cura-ta-ma. o mina sa o raneasca de imala ca. cind te vei intoarce o sa-ti dau o pine sa maninci. Fata mastioaicii pleaca. ajunge la turma cu oi. Ea intoarce porcii si pleaca mai departe pe drum. Ajunge la cai. de imala ca. Ajunge la cuptorul cu pini care o mina sa-1 curete de cenusa ca. Ajunge la cai. ea. ea n-a vrut. ajunge la fintina cu apa. ii da un cal. ajunge la porci. fata. Ea ia o lada veche si pleaca. Ajunge la vaci. vine fata mosului. cind sa va intoarce o sa-i dea apa rece sa bea. Baba noua a minat pe mos sa-si dea fata ca sluga. cind se va inapoia o sa-i dea o oaie. o mina sa-i intoarca ca. Ea n-a vrut. cind se va intoarce o sa-i dea un cal. cccosul cu blaga in spate a si cintat : « cucurigu. ea nu vrea. prolungeaste drumul. acolo o mina sa-i intoarca ca. fata. tu sa iai sama in care lada sa baga alile alea. ajunge la gelepul cu vaci. care o mina sa-1 curete de omida ca. o mina sa-ntoarca vacili. de omida ca. ii — — — — — — da un pore. ea il curata de omida. Ea il errata de cenusa si pleaca. fata. Ea le intoarce. ca. imblagata. Ajunge la cuptoru cu pini Curata-ma. fata. iar o mina sa-ntoarca vacile. iar o mina sa-ntoarca oile. cind te vei intoarce o sa-ti dau apa rece sa bei. Fata merge pe drum si ajunge la niscai porci. cu vite dupa masticaica striga: Cccos. Ea ia sama si vede ca serpii intra in lazile cele noi si spune babii. Ea le intoarce si pleaca. Merge mai departe. Cind doajunge acasa. Ajunge la oi. Cind intra fata-n casa si deschide lada care e plina de blaga de aur. cind sa va intcarce o sa-i dea un pore. ajunge la marul cu mera. de cenusa ca. ii da o oaie. Ea nu vrea. Ajunge la fintina cu apa: Raneaste-ma. Du-te. Ea nu vrea. Vro baba invata fata: Fata mea. stapinu i-a zis: Ia-ti. 2junge la vrun mos cu care sa tocmeaste sa-i fatuiasca niscai lazi cu ale carora sa nu le dea apa nici prea calda.

gindind ca in aia e mai mare blaga. dar cu lada plina manince. ajunge la marul cu mere. care o umple de imala. Cind ajunge la porci. dar pina atuncea au fost inchisa. Tatal isi dadu sufletul impac3t in miinile lui Dumnezeu. nici la inima vreo taina J Intr-o zi. caci era o mare foamete. Ajunge rau. riuri si pustiuri. copiii msi. Cocosu iar cinta: Cucuriguuu. o impung berbecii cu coarnele. Ajunge la cuptoru cu pini. ursi. Cind a plecat. la despartirea cea mare. care o umple de cenusa. doar-doar. Abia a scapat de acolo si abia doajuns acasa toata rupta si omorita si singeroasa. cocos. baba alerga si in toate partile plin de serpi. toata rupta si batuta. Ea — — de ale. sa n-aiba parte de noroc si sanatate. cautind demincare si pometuri. a luat o lada noua. Trecura peste munti si vai. Cind ajunge la cai. o bate cu crengile. vine fata babii. precum o viata s-a tinut de mine. dupa priceperea lui. dar nu-i da meara sa manince. ca sa nu piara de foame. plin de amaraciune. Si incepu bietul tata a le grai de la inima ca sa le mearga drept la minte: Heeei. De aceea el se purta ca omul eel ce n-are nici haina. porcii toata o incoltasc cu dintii si or vrut sa o manince de tot. — ! — — ! 96 . ci sa-?i ia fiecare traista-n bat si s-o urneasca in lumea alba sa-si caute norocul si binele fiecare. ce stii tu Cind alili fata tuna inlauntru. din cele pe care le pazeaste. lupi. ii blestama pe nii sai. Baba zice: Ici. saracia cind s-a-ncuibat pe vatra. vacile daucu coarnele in ea. lasind-o numai cu un cotoi p3 vatra ?i astfel plecara-n lumea alba. ajunge la fintina. ce-ai cu mine? M-am avut cu tat-tau bine. TREI FRATI iMPARATI A fost temea de tilhari ca-i odata un om sarac care avea trei copii si atit de sarac era ca nu se vor smulge averile. deschide lada din care tisnesc De atuncea au ramas libere. ca scaiul de oaie Nu vreau sa va aud intrebind-o miine. simti ca-i viae sfirsitul. ne bine la vaci. Mai la urma a ajuns la stapinul la care a servit sora-sa vitrega §i acolo sa tocmeaste sa slujeasca un an de zile pe o lada pe care va vrea s-o ia cind va pleca. daca vor mai aprinde focul pe vatra bordeiului. ei o bat cu copitele de toata o rup. sa-1 taie si sa-1 frig3-n frigare la foe si apoi s5-l manince. $i nu ma-ndur nici de tine De aceea. ii va invata cum sa scape de saracie. poimiine Saracie. Cind se oprira intr-un munte se vorbira sa faca focul ?i-l minara pe fratele eel mic dupa lemne si surcele prin padure. Fratele eel mare si mijlocasul se intelesera ca nemaiputind rabda de foame. acum. isi aduna copiii pe linga vatra si-ncepu a le da povete. lucia. Ajunge la oi. sa nu se tie de voi. mistreti si alte ale. e ca o stana de piatra Si eu as vrea saracia. cum s-o atita focul sa puie mina pe eel mic.! ! : : nu vrea. iar ei pustiira casa.

O alta pasare maiastra fac nici o isprava. ca de-o fi sa murim n-o fi mare paguba. ia sa stam noi sa mincam si sa bem. Un an v-am aranit. nu — Bine. Fratii cei mari se temura si nu fugira. hai sa fugim. ar scalda-o si vindeca fata !. deodata. dar — Leacul. nici nu visa ce soarta-1 paste Insa adunind surcele prin padure. Fiecare incepu sa se laude cu ispravile facute. trebuie sa fie si ceva mincare. Acolo este o pata de singe de om. se gindeau. dar una tot se-ntimpla. cafele si supe. sapa si lopata Copilul era numai ochi si urechi. La sfirsitul anului bani n-o sa va cer. Daca ar sti zavracioaicile. dar o sa va pun sa raspundeti la trei intrebari. o sa va omor si o sa va maninc fripu. Intr-o zi veni mosul zicindu-le: Copii. doftoroaicele s-o pazeasca noaptea si s-o culeaga inainte de a se face ziua cind se-nchide floarea. Cel mic insa ii imbie: Fratilor. Asa stau. ce stati. daca nu veti raspunde. pleca pe furis si se culca sub un stejar mare stolos. in mijlocul casei veni un mos cu barba alba pina-n pamint zicindu-le: Uite. Fratii cei mari cum auzira ca pot gasi de-ale gurii. Cind vrura sa piece. poate vor da peste ceva de mincare. Floricica-nfloreste la mijlocul noptii. Se-ntoarsendarat la fratii lui si le spuse noutatea cu casa cea alba-n zare. hai sa mincam. Cind ajunsera la poarta. Nimeni nu raspundea Intrara inauntru. zise Mai fratilor. vazu in zare o casa mare. Din singele ala creste o floare galbena. Numai purcei fripti. aci tipenie de om O masa lunga la mijlocul casii goala. ori moare magarul.: : Cel mic. bine. ori piere samarul. Cel mai mic si mai istet la minte se gindi. Dar cum se asezara pe sandalii si cu coatele pe masa. Ramasera noaptea-n casa sa-si vada norocul la ziua. ca stiu ca nu-i aveti. Fratii se-nvoira si cazvura pe ginduri ce-ntrebari ar putea sa fie alea si ei sa nu le nimereasca. mincau. cum vazura atita belsug se crucira si se mirara ca ce sa fie asta ? Dar de mincat se temeau. beau si se plimbau. bat in zadar Casa era pustie. Daca veti raspunde. prajituri. cu feresti in soare. un an ati sezut la mine. Imparatul a cazut la pat de 97 . leacul O alta tu nu spui unde-i ! incepu — Eu sa se laude astfel: am adunat moara de bine. Ond auzira copiii ce-i asteapta li se facu parul maciuca-n cap si-ncepura sa tremure de frica. Si se gindi el ca la o casa asa mare si frumoasa. chiar subt spinzuratoarea imparatului. caci tare flaminzi erau. lasara cutitele-n teaca si nu-1 mai taiara. Cel mic. Cei mari. copii. Din pustiul asta nici dracul nu ne scapa Si se asezara pe mincare si pe bere pina ce se saturara bine gata sa le crape burtile. grabindu-se la casa cea parasita din padure. Dar zilele treceau si anul se-mplinea. dar bani nu platirati Asa o sa stati aici un an de zile. o sa va tai. bine va fi. Sed degeaba si maninc din ea. si v-am omenit Acum a sosit vremea sa-mi brodiu vorbele miine si bine sa va ginditi Daca o sa-mi raspundeti bine inca un an am sa va mai tin sa va aranesc ca pe copiii mei. ca mosu asta ne prapadeste. soro. Dar asa. Fratele cel mic cind vazu ca mai este o zi pina se-mplineste sorocul. zicindu-le: Fratii mei. Una din ele zise: Eu am puiat boala intr-o fiica de-mparat si acum imi am cuibul in trupul ei. iar de lecuit topi vracii din lumea ! ! ! ! — ! — ! — — ! ! — — pasare maiastra nerabdatoare o intreba: leacul ascuns ? este de negasit si de nebanuit. mincarati si baurati. temindu-se peste noapte sa nu-1 manince mosul. Ce sa se faca ei osteniti si flaminzi ? Sa se aseze la masa de osteneala. sa toate izvoarele din cutare imparape si le-am incuiat sete si foame oamenii. Noaptea zburara si se lasara pe copac trei pasari maiestre. masa se umplu cu bunatati. toate auzea si pricepea. ca mare e anul si pina la anul.

Pasarile maiestre. din am mincat. oameni. si pentru voi. isi pigulira aripile si se pieptanara. Am nu. astia mai mult morti decit vii. Una dintre pasari. ascultati la mine. mai. si mine. ! ii raspunse fratii ca niste glasuri mai mult stinse. avem sa-i mincam si sa ne veselim. pe urma-si luara zborul si se dusera. Iar daca n-o brodi-o sarmanii.: : si ingineri sa sfredeleasca maruntaiele pamintului ca in zadar s-au straduit ca la toti le-a taiat capetele si a zidit o cula mare din capete de ingineri sa ramiie de pomenire. unde vazut tu mort si-ngropat cine unde — Ba din ea am mincat sa Ziceti voi mai — Asa. Cind ajunse la ei. stii. Dar cum imparatul relor. Dar te lauzi — Spune. toate bunatatile. au scapat. mai baiete. de ati facut. Copilul sta jos pitulat. A chemat mesteri sa izvorasca apa. cum se poate gasi cheia de slobozirea izvoarelor. tot se usuca si numai vintul suiera a pustiu. sa-i intrebi ? zise una. v-am dat de toate ielea. daca le-o zgodi bine va fi. — Bineee. cind ati mincat ? Copiii incremenira si tacura ca niste muti. v-am aranit pina acuma. sa-i intreb trei intrebari. ati mincat un an de zile? Daca vor raspunde din beut vin si scafirlia lui e bine. Cum ajunse eel mai mic le grai: Stati. asa precum fost intelegerea. de sus pina jos. trei copii. Acuma nimeni nu mai cuteaza sa caute izvoarele de apa ascunse. sa nu va para rau Insa cum intarira eel Mai copii. Si mai — ! Ati auzit ? — Am de auzit ziua. trei vorbulite. ca n-are-ncotro. o-ntreba: necaz. . — — Taci. vite. daca ca atitea? — Subt vatra imparatului ascunsa de mine cheia cu care se deschid stii sta izvoarele. mosul ii intreba: 08 . Cum le-a s-a crapat mosul a intrat pe usa gata sa-i intrebe. mai zburara prin copaci. — Voi sa-i scofala ce Am I-am am — Ce de gind — Ascultati ce o ai maninc de vii. daca va pieri omenirea din lipsa de apa. porni si ea sa-si trei insi. pasari. Dupa asta mosul iarasi ca asa e. fratilor ca stie . soro. iarba. nici treia pasare maiastra Cea de-a arate auzindu-le laudindu-se. apa un an de zile ? De vor raspunde din potla urma urmelor o sa-i intreb: ati mincat bucatele si mincarurile un an de zile pe de-a bodaproste? De vor raspunde cu destili lui tata. Acum rasufla usurat si se-ntoarse la fratii sai. Am aflat taina ati coava de — Din ce — Cu ce Pe urma: cal. Din scafirlia capului tatalui nostru. prins de un an aranit degeaba de un an si miine ori scapa. cu inima cit un purice de frica sa nu-1 simta maiestrele si sa-1 omoare. dornica de a aria care este cheia slobozirii izvoarelor. insa eu v-am intrecut. . nu te grabi. dar voi din ce ati mincat. iar e bine. e mosule. raspunse indata eel mai mic si ! — mai istet ! ai scafirlia lui tata-tu. paduri. scafirlie ! si fratii innegri intr-o parte. o sa-i nu viseaza ca sub vatra este leaganul izvoadea popa cu cadelnita la cap. Se gindeau la ziua de miine cind nu vor putea raspunde si-i va minca mosul. Stau toti si pier cu zilele de sete. ati facut. eu am sa raspund Daca n-ascultati de mine sintem pierduti. sa-i intreb Din ce tata. ori pier. ce va perpeliti asa.

!

— Eu v-am dat de beut din pahare mindre, voi sa-mi raspundeti, — raspunse mic cu hotarire. — Unde vazut voi potcoava de Luati aminte, ca de nu chibzuiti mincati. bine, de o sa — Ba asa raspunsera doi natantoci.
ati

iar

cu adevarat din ele ati beut? Am beut din potcoava de
ati
vii
fiti

cal,

ii

eel

cal ?

este,

si

ceilalti

graira fratii, mosneagul, de necaz, innegri si pe cealalta parte de sus pina jos si uidi cu totul negru ca smoala. Heeei, copii, mai ramase unaaa V-am dat de ati mincat cu furculita si cu linguri, voi spuneti-mi cu ce ati mincat? Fratele eel istet, in graba-i

Cum

!

raspunse:

destili lui tatal vostru mort de putrezit? Voi amindoi nu dati crezare la narodu asta, nu-1 vedeti ca este smintit? Ba este adevarat, cu destili lui tata am mincat, mai intarira si ceilalti doi frati, tremurind de frica.
!

— Am mincat cu — Mai, ce prosti
si

destili

lui
ati

tata.

Unde

vazut voi

atit

ani

Mosul cum auzi si pe-al treilea raspuns, incepu de se umfla, se umfla, mult, mult si deodata plesni atit de tare ca rasunara muntii si se misca pamintul din furca lui. Din mos se facu praf, pulbere si tarina neagra, iar casa lui se risipi in cele patru vinturi. Copiii se pomenira azvirliti tocmai in munte, risipiti prin copaci cu cite un stei de piatra in mina. Cind se desmeticira ca dupa un vis urit, se vazura intre munti pustii si steiuri de piatra, pe care
misunau
virful
iar

serpi

si

balauri.

Se-nchinara lui Dumnezeu c-au scapat cu viata si au coborit de pe muntelui in vale. Colindind ei si umblind prin munte dupa pometuri, fratele eel mic, se pierdu de cei mari.
Rataci fara rost
zile si

nopti fara sa-si gaseasca

fratii.
si

Intr-o

zi se

slobozi

intr-o joaca mai in jos, auzind o fi aici? Se intreba bietul copil cocosi rosii mari si dolofani, cu zari ramase-ncremenit. Asa ceva

Ce-o mai si cobori sa vada. Cind in japca, vede trei crestele aplecate, cu pintenii-nodate. Cum ii
larma mare, cu batai
injuraturi.

mari

nici in vis n-ar fi putut sa vada. Cocosii erau oamenii, sareau unul pe altul cu cioacurile cit teglicele, cu picioarele cit crecanele, cu penele aurite, cu capete zdrobite. Copilul isi lua inima-n dinti puse mina pe o moaca §i sari sa desparta cocosii.
cit

— mai impacati? Unul dintre — Noi sintem
Stati,

ce va certati, ce va mincati, seama v-o luati si va plin de singe cu penele zdrentuite ii raspunse: trei frati, in japca blestemati, sa traim, sa ne batem si sa murim. De trei ani ne batem, de trei ani ne certam si nici cind pace n-avem, pe trei lucruri fermecate, de tata la moarte lasate.
fratilor,
ei

niste turbati, far'

de

lucruri nene, v-au ramas, de va ciocniti si singerati parca ati fi de minte scapatati Atunci un alt cocos, tantos cu pinteni aur la picioare-i zise: Baiete, logofete, trei lucruri ne-au ramas, pe vrajba am pornit, rau
!

— Ce

ne-am

— razboit — Spuneti odata ce lucruri va-nvrajbira, ce lucruri capul ciocanira? — Asta-i una sabie, cu a doua o chesa niste foale invechite, de
vi-1
si

la

tata-s mostenite.

99

fac

Nu vad ce scumpete zace in dananaile doua parale ?
! !

— — Ba fac
ti

astia,

vechi

si

imputite, de

nu

zise

un

alt cocos.

Cind

vei lua sabia-n
la lupta, si

lume

se

aduna-n

fata gata sa

porneasca

mina toate ostirile din ce gindesti, aia faci cu

Calci in picioare orice imparatie, orice avutie o iei cu sila si nici un imparat nu cuteaza sa zica impotriva o vorba. Ba te mai si lauda ca trecind prin foe si sabie omenirea, ai eliberat-o de la tiranii, ce nu sint si nici n-au fost. Iar chesaua fata bani. Cum o scuturi si te gindesti sa se umple de poli
ostirile.

de aur, ea indata face bani, asa ca, niciodata fara griji.

nu

sta goala,

cum nu

sta

omul

ce e cu foalele, nene ? intreba nedumerit copilul. cu foalele nu este un lucru prea mare. Cum vei vedea ca esti la strimtoare, te sui calare pe foale si zbori ca vintul si ca gindul la capul pamintului, in slava cerului, ori la talpa iadului. Unde gindesti, acolo ajungi. Daca vazura cocosii ce vazura, il rugara pe copil sa le-mparta el, ca un om cinstit lucrurile pe direptate. Copilul lua lucrurile si chibzui ca bine i-ar prinde ele la nevoie. Hai sa scoborim mai in jos in Valea Plingerii, linga acel riu minunat, bun de adapat dar si de scaldat. Hai Si cum iesira din japca cobori copilul cu cocosii in Valea Plingerii. Ei ramasera pe tarmul riului iar el se aseza pe foale in mijlocul riului.
foalele,
!

— Da — He

— —

!

Dupa

— Voi
o

asta

le

grai:

intii sabia

sa va grabiti, iute sa-naintap lucrurile sa le luati. Cine ajunge ia, cine ajunge al doilea, cheseaua de bani, iar al mai din urma

foale ciuruite, foalele invechite. El le facu semn sa porneasca cocosii, falosii, o pornira, dar cum se repezira si s-apropiara, el ridica sabia si gindi pe rind ca fiecare sa se prefaca intr-un stei de piatra si sa ramiie pe vecie la fundul apei. Asa gindi, asa se si facu. Asti trei cocosi se vedeau a fi cocosi, dar ei erau trei zmei care se certau pe lucrurile ce le lasase tatal lor.
sin, se aseza se gindi unde sint fratii lui pierduti. Dar cum porni intr-acolo, in Valea Plingerii, navalira zmeii, balaurii, napircile, pasari cu cioc de otel, gata-gata sa-1 piarda si sa-1 inghita de viu. El cum se vazu la strimtoare, se

Cum

ramase singur, pusa mina pe sabie, baga cheseaua-n

pe foale

si

aseza pe foale, ridica sabia si cum dete o data si gindi toate fiarele astea sa se prefaca-n steiuri de piatra negre, toate incremenira pe vecie, asa cum copilul eel istet gindise. Acum pleca sa-i caute pe fratii pierduti. Cum se gindi si ajunse la fratiorii lui flaminzi si rupti ca vai de ei. Mai intii le spuse tot, cum e rindul, mai pe urma le zise sa se suie pe foale, sa se tina bine ca o sa zboare in slava cerului.
Plingerii, alti zmei, alti balauri cu falcile-n fugarea scotind foe si para, gata sa-i inghita. Copilul eel mic cum ridica sabia le taia capetele, din zori si pina-n inserare, pina ce pe Valea Plingerii curgea acum un riu de singe de zmei si de balauri, iar dealurile si cimpiile erau pline numai de carne de ale spurcate. Nu se mai auzira vaiete si urlete si toate alele salbatice isi gasira pieirea in Valea Plingerii. Valea Plingerii rasufla linistita si de aci incolo pe luncile cu florile, sosira ciobanitele sa-si pasca oitele. Se bucurara cei trei frati, dar deodata tresarira amintindu-si eel mic, de cele auzite de la pasarile maiestre despre printesa cea de pe patul de mcarte. Se suira calari toti trei pe foale si cit se gindi al mic, atit tinu

Dar cum zburara peste Valea
altele-n pamint,
ii

cer

si

100

!

:

calatoria

!

Deodata mai

iute ca vintul zburara

clestar stralucitor ca soarele,

si se pomenira la palatul de unde tragea fiica-mparatului sa moara.

— Cine intreba tu mai pustiule un ostas inarmat din pina-n — Eu un doctor viu s-o lecuiesc pe fiica-mparatului. — Du-te, mai ca te-aude-mparatul pe pune numai din capete de doftori capul colo-n cula doftoroaie. — Eu rog ma pe mine intru la-mparatu, ca eu ce spun. — Bineee nu-ti para rau daca pierde capul. dusera la-mparatul: Veni ofitarimea — Imparate-luminate, domnul multa de noroc, de sanaesti,
!

Cum

pusa piciorul pe pamint, batu
il

la

poarta palatului.
rastit

talpi

dinti.

sint

si

baiete,

pustie,
sa

si-ti

si

tie

uite

aia-nalta zidita
lasi

si

te

sa

stiu

!

sa

ti-oi

si-1

faca-ti

parte,

prind asa cum ma vezi mic pipernicit sa-ti scol fata de pe boala si sa nu-ti cer nici o para chioara. Imparatul si curtenii sai, socotira ca ast copil glumeste sau e-ntr-o ureche. insa copilul nu se lasa si-i da-nainte ca daca n-o va putea vindeca, sa pofteasca imparatul sa-i ia si lui capul si sa-1 aline pe virful cetatii zidita numai din capete de oameni doftoriti. Imparatul se-nvoi si-i dete trei zile, sa faca dovada stiintei sale. Cum veni seara merse de culese floarea ce inflorea o data pe noapte din singe sub spinzuratoarea imparatului, o pusa-n sin si merse s-o scalde pe printesa cu ea. Cum o scalda o data fata capata roseata-n obraji si chip de om inviat din morti. A doua seara de sub alta spinzuratoare pindi pina-nflori floarea, o culese si iar o scalda pe printesa. Printesa capata viata si glas sa graiasca. A treia noapte mai culese o floare si inca o data o mai scalda si fata se-nzdraveni de-a binelea, de parca n-ar fi fost bolnava niciodata.
tate,

eu

ma

— Mai baiete, mireasa, — Imparate
eel
!

Imparatul se bucura foarte de isprava istetului copil si-i zise: baietele, pentru faptele mari ale tale, iti dau fiica de sa-ti fie sotie-aleasa, iar in marele palat, sa fii chiar imparat
si-naltate,

prea
!

esti

bun

si-mi dai de toate

!

Eu

sint

fiul

mai mic, nu ma pricep la nimic Mai am doi fratiori mai mari si s-or minia si m-or blastama, c-am luat-o-nainte si nu ne-am insurat pe rind, precum ne-am facut pe rind. S-ar cuveni sa-ti mariji fiica dupa fratele meu mai mare si nu dupa mine eel mai mic Strajele mersera in oras pe la dughene de-1 chemara pe fratele sau mai mare sa fie mire. Si se facu o nunta mare si frumoasa ca-n povesti, precum numai la crai ?i-mparati se poate face. Fratele eel mic si mijlociu n-au timp de pierdut. Se pusera pe foale si zburara ca gindul in tara insetata unde erau incuiate izvoarele. Cum gindira se pomenira in acea imparatie arsa de dogoarea soarelui, vitele si oamenii lingeau roua ce le-o mai da Dumnezeu dimineata. Intrebara lumea din cetate daca de multi ani nu mai au apa si spre mirarea lor, aflara ca de peste un veac izvoarele au secat, iar viata se stinge cu fiecare zi ce trece. Palate si orase mari ramin pustii. A doua zi, copilul eel istet nu mai putea rabda nici el de sete si drept la poarta
imparatului se opri si ceru sa-i vorbeasca. Imparatul il primi, iar baietasul ii grai Slavite-mparate, mare-luminate. Vad ca imparatia ta este topita de arsita soarelui. Pier vite, pier oameni, piere viata Eu ma leg, ca un inginer de izvoare ce sint, sa va slobod izvoarele si iar sa aveti apa si viata ca odinioara. Mai baiete, vezi tu cetatea aceea-nalta, e facuta numai din capete de ingineri de paie ca de-ai de tine. Mai bine vezi-ti de cale sa n-am pacate si cu un fecior necopt ca tine.

!

101

— Imparate-luminate,
sa scap

eu mi

lumea de

la sete, sa-i

ma tern de moarte Eu am venit dau apa cu izvoare si sa creasca florile
!

hotarit
iara. $i

se-nvoi imparatul sa-1 lase sa descuie izvoarele incuiate. Porni baiatul prin
palat, priveste-n deal, priveste-n vale, da-i si prin oborul imparatului, se face

gaseste capatiiul. gindeste ca asta e mic, dar e inginer istet. Nici prin gind nu-i trecea ca el este un bondoc de om, ce nimic nu stia Mai la urma se opri linga duvar la vatra focului asa cum auzise de la zinele maiestre. Ridica pliocii de piatra si sapa in vatra focului adinc. Oamenii sapara si pornira sa curga izvoarele. Vezi, marite imparate, aici sint legate, innodate si-ncuiate izvoarele din imparatia ta. De-acum inainte vor porni izvoarele sa curga in toata tara. Ca prin farmec, toate fintinile, toate lacurile, riurile cu izvoarele, se umplura cu apa si incepura sa curga la vale spre marea bucurie a imparatului. Atunci imparatul, plin de drag si de bucurie ii zise: Asculta, mai baiete, fiindca este treaba asa, ca descuiasi izvoarele, se umplura marile, inverzira cimpurile, inflorira florile si viata-mi luminasi da si-mparatia-mi luasi Si de-acum pina-n vecie s-o stapinesti tu cu fiica mea, care o sa-ti fie mireasa si-mparateasa
si

ca-ncearca, cauta

nu

Imparatul dupa

el,

!

!

!

— Ba,
Cum

marite imparate, ca

mai mare si nu se-nsoara, trebuie sa ne-nsuram pe rind precum ne-am nascut.
e
lui

am un frate, m-o batea si m-o iar eu ma leg la cap cind nu ma

certa, ca el

doare. Noi Sa-1 chemati pe el §i

sa-i

faceti
il

nunta.

gasira gura-casca prin oras, il chemara la palat si-i spusera ca e ginere si va fi-mparat. Mijlocariu casca ochii, credea ca viseaza, dar nunta si veselia-ncepu si tinu luni si ani, iar el tot nu-ntelegea prin ce minune
i-a

pus tocmai

lui

si sa veseleasca. Isi incinse sabia, ascunse chesaua fermecata-n sin se urea pe foale si zbura peste cimpii si-imparatii pina ce se scobori tumite la capul pamintului la niste palate mindie

Fratele eel

Dumnezeu mina-n cap. mic n-are rabdare sa petreaca

imparatesti de

marmora
si

si

de

clestar.

trage la o crisma sa ia ceva de-ale gurii. Cind la crisma fiica-mparatului juca carti cu un curtean inzorzonat, imbracat numai in toale de aur si de argint. Mai si se mira copilul de printesa ca se joaca la carti prin birturi. Ce-ar fi sa intre-n vorba cu ea si sa se joace cu ea. Tocmai ofiterul dc la curte golise portofelul si plecase suparat. Ia s-o-ntreb eu nu joaca cu mine ?

N-are de lucru

juca, stau

— Vad ca va place jocul de mie-mi place dar daca n-am cu cine rabd. — Ai bani — Am. — Hai sa jucam, zise printesa. Si se pusera pe joe frate faca de petrecarti si
si
?

sa-i

canie paralelor. Pina dimineata fiica-mparatului pierdu toti banii. Dar ea lua seama ca punga baiatului fata bani, indata ce nu mai avea. Cum sa faca ea Pune la cale cu crismariu sa-i sa-i fure chesaua cea fermecata care fata bani dea vin sa bea sa-1 imbete pina si-o pierde de tot mintile. §i crismarui se puse pe el cu vin vechi de noua ani si baiatul de bucurie ca i-a luat toti banii craitei, hai cu ea la bautura:
!

Bea cu oala Sa fuga boala,
102

!

!

cu ploschita Sa-si ude gurka Si asa beu cu sete pina-si ineaca pipota, de cazu lat la pamint. Fiica-mpail vazu, baga mina-n sinul baiatului si-i fura cheratului atit astepta. saua cu bani. Vru sa piece, dar necuratul n-are de lucru de-si viri coada si o-ndemna sa-i ia sabia cu care infrunti ostirile lumii si foalele cu care zbori ca vintul si ca gindul. Ca sa nu simta ca 1-a-nselat i-a pus la loc alta chesa, alta sabie si foale, asemanatoare ca picaturile de apa. Baietasul dormi un somn bun si se scula aminat, cind printesa hehe, de mult se dusese la palat. ridica-n sus si gindi sa se adune ostire se scula vru sa-ncerce sabia. cita frunza si iarba, dar ostire ioc. li furase sabia si alta la fel ii pusese la loc. Cind vazu una ca asta, simti cum il lasa picioarele. Hai sa-ncerc si chesaua daca mai fata bani Da de unde, in zadar o scutura ca parale nu mai fata Sa crape de ciuda, nu Tiii ! zise el in gindul sau, si pe asta mi-a luat-o alta Ce-i mai raminea de facut ? Sa se urce pe foale si sa zboare la palat sa se plinga. Dar cum se sui pe ele, foalele nu mai au nici o putere sa zboare ca odinioara. De-acum se vazu pierdut si se gindi la vorbele iui taica-su, ca mintea de-ar creste pe toate cararile, ar paste-o magarii. Plingea de necaz si-si da cu pumnii-n cap fara rost. De-acum sarac si gol pusca isi lua lumea-n cap si pleca la voia-ntimplarii unde o da sorocul si norocul. Umbla din sat in sat, din catun in catun, cersind de mincare. Toalele, i se rupsesera de se facusera ferfenita pe el. Ii era rusine sa mai treaca-n halul asta prin lume. Dar e mai bine sa mearga-n munte si sa-si caute de-ale gurii ca jiganiile salbatice prin paduri. Urcind si scoborind pe potecile neumblate ale muntilor, deodata gasi un mar cu mere neobisnuit de mari si frumoase. Hiii isi zise el, bine ca Dar cum musca dintr-un mar, eel putin am ce minca, sa nu mor de foame sa vezi dracia dracului, ii crescura coarne ca la tap. Cind vazu una ca asta incremeni de frica. Colac peste pupaza, asta-mi mai lipsea isi zise-n gind baiatul. Ce sa faca acum sa scape de coarne ? Se suci, se-nvirti, dar coarnele-i atirna-n cap, ca la un tap. N-are ce sa faca, trebuie sa rabde si sa le poarte daca asa 1-a pedepsit Dumnezeu ca n-a avut minte sa-si pastreze lucrurile ca ochii din cap. Acum sa sufere Ridica mina de coarne si merse prin padure speriind ca o aratare cerbii si caprioarele ce se adunau la izvoare sa-si stimpere setea. Mergind dupa izvoare cu apa curata de munte, in cale dete de un par, incarcat de pere. De sete lua o para, o minca si-i cazura coarnele jos, parca le-ar fi luat cineva cu mina. Heeei, dar fiindca la minte era istet, lua seama ca din mere ies coarne, din pere pica coarnele, ca si cind n-au fost. Stai, frate-meu, daca-i asa ca-i vin eu de hac printesei, s-o usture la ficati, daca a cutezat sa-mi fure lucrusoarele mele Se-ntoarse la mar, umplu sacuiul de mere, iar sinul de pere. De aci pleca drept la curtea-mparatului. Se plimba prin fata palatului si striga ca negustorii, doar, doar, o veni si fiica-mparatului sa cumpere si sa-i vie de hac. Si cum mergea si se-nvirtea striga:
Si

Cum

Cum

O

!

!

!

!

!

!

!

Hai Hai Hai

la la la

mere,
pere,

mindre

floricele

!

Fiica-mparatului, n-are iar treaba. Ridica capul peste gard sa vada ce vinde baiatul. El cum o zareste o recunoaste si mai tare striga sa-i iese sufletul din bosogi. Printesa cind vazu merele mari si frumoase nu-i paru rau de bani, patru galbeni numara si umplu sortul. Ii dete lui ta-su si ma-si si toti se mirara

103

Fiecare in palat sedea-n ogeacul lui cu sludin mar ii crescura coarnele ca la tap. Degeaba tipa, in zadar se zvircolea, ca de coarne nu scapa. De rusine se ascunse sub pat; sta acolo pitulata zi si noapte sa n-o vada imparatul si sfatuitorii acestuia. Mare rusine cazuse pe capul ei. Imparateasa veni in odaia lui fie-sa s-o vada, dar n-o gasi. Lua si ea dintr-un mar si-ntr-o doara musca din el. Cum musca ii crescura coarnele. De rusine fuge si ea sub pat sa n-o vada imparatul. Cind pe sub pat se gasi cu fiica-sa si ea ca naiba-ncornorata. Stateau aci ca slutele A fost furata si ca mutele. Le cauta slugile, da nu le gasesc. Zarva mare imparateasa si fiica de niscaiva zmei isi dau cu parerile doftoroaiele si vrajitoarele. Porni imparatul sa le cate. Cind in odaia lor vede marul pe masa si musca de sete si inima rea din mar. Cum musca, indat-i crescura coarnele ca la tap. Incepu sa traga de ele sa le rupa dar in zadar. De rusine sa nu-1 vada generalii si maresalii in halul asta, tisti si el sub pat Cind acolo, sotia si fiica, amindoua cu coarne. Incepura toti sa se vaite si sa-1 blesteme pe acel copil afurisit care i-a pacalit. Daca vazu imparatul ca n-are ce se face, ca la deal e greu, iar la vale-i rau, isi dojeni muierea si fata sa iese de sub pat, ca doar n-o fi cu banat sa stea tot pitulati cu coarnele-n cap: Hai, bre, iesiti, zise-mparatul, ca n-avem ce ne face De-acum ne-am facut de pomina si Dumnezeu de niscaiva pacate ne-a pus mina-n cap. Iesira si femeile ascunzindu-si de rusine fata. Ce era sa mai faca sarmanul imparat? Dete veste prin lume ca se cauta doftoroi si vrajitori care sa le taie coarnele. Se ivira o multime. Caci la mamaliga mare, vin multe haimanale. Dar cum le taiau si mai mari cresteau. La citava vreme, destul de aminat veni si copilul eel istet, dar de data asta nu mai era imbracat in haine ponosite si zdrenturoase. Se imbracase frumos, parca era pui de vraci. Isi puse-n poznare doftoriile si veni la-mparatu sa-i doboare
si avirii.

de asa mere frumoase mari
gile lui. Printesa

cum musca

!

!

!

coarnele.

Mai

intii, si-ntii,

imparatul
se parea.

il

pofti in palat

il

cinsti si-1

omeni ca pe un

doftor priceput,

sa va

Marite-mparate si prea luminate, toti avem pacate Eu nu voi putea dobor coarnele daca mai intii n-o sa va spovedesc. Daca nu o sa ascundeti nimic si o sa va marturisiti pacatele, atunci eu o sa pot lucra si coarnele or cadea. Altfel nu facem nimic Trecu intr-o alta odaie si-n taina se puse sa-1 ispiteasca pe imparat ce pacate
! !

cum

Dupa

aceea, baietasul zise:

imparat este fara de pacat N-o sa-si recunoasca vedea pe fata ca este un mincinos. Veni rindul la imparateasa. Si asta l a fel de mincinoasa, ca oprea apele-n loc si soarele, cu prefacatoriile si minciunile. O scoase afara sa intre fata cea cu pricina. Se uita la ea si-o-ntreba, parca ar fi fost calugare nu copil. Spune-mi frumusel ai vreun pacatel, pe eel sufletel ? Vai de mine, Doamne, sint curata baiete, ca roua dimineata, ca steaua-n cer, ca strugurile din vie, ca Maica Stamarie. El o vazu si pe asta ca e dintre alea ce daca spune adevarul se-mbolnaveste. O scoase afara zicindu-i ca e mincinoasa si printesa stiindu-se cu musca pe caciula iesi.
a facut. Imparatul, ca orice
!

el ca are si pacate. Si asa se

— —

;

cinstite fete-mparatesti, de nu-mi spuneti adevarul gol-golut, in loc de coarne pe cap o sa-mi purtati coarne ca necuratul din balta si sa luati aminte bine ca:

— Fac cea din urma-ncercare,

Pe urma

iar le grai la toti trei:

104

!

!

!

Minciuna
cit a

a umblat,
i

umblat si-acum

s-a-nfundat

mincinosi, le dete la fiecare cite o lingurita din zama de mere si cum beura coarnele le crescura mari ca la cerb. Cind se vazura ei in halul asta, de voie de nevoie, intrara pe rind in odaia laturalnica sa se spovedeasca in fata baietasului. Imparatul din fir in par spuse cum 1-a omorit pe frati-su ca sa-i ia locul, cum a spinzurat oameni sau pe altii i-a-nchis si lasat sa moara de foame intre ziduri. Pe urma a spus cu cine s-a tinut si tot ce god a mai pacatuit. Dupa asta 1-a poftit afara si-a venit imparateasa. Imparateasa marturisi ca din pricina ei a murit cutare general, cutare om invatat si mai la urma spuse si cu cine din palat s-a tinut fara sa afle-mparatul. Vazind ca si ea a spus dirept o pofti afara sa intre la spovedit si
$i ca sa le arate ca toti sint

frumoasa printesa.
Craita-i zise ca ea este fara de pacat ca florile cimpului, ca Maica PreMai la urma-i marturisi ca are totusi pe suflet un mare pacat. $i-i povesri din fir-in par cum 1-a-mbatat pe un copil sarac, i-a luat chesaua care fata bani, i-a luat o sabie si niste foale. Atunci baiatul a mai intrebat-o:
cista.


Asculta, fata, mai

tii
!

tu lucrurile alea?

— —
n-am

Le

tin,

cum

sa

Stii tu la

ce sint

nu bune ?
chesaua
puiaza
parale

Uite ce-p zic eu. Daca vrei sa-|i fie bine si sa ai noroc in viata sa nu-1 bogat si cind vreodata copilul ala, iti va cere lucrurile sa i le dai, ca sint ale lui. Asa sa faci Asa voi face Iesira-apoi afara-ntr-o odaie mare luminoasa, numai cu pietre scumpe-mpodobita. Lua sticluta cu zama de pere si la fiecare-i dadu o lingurita. Cum inghitira coarnele picara. Cind vazura minunea, sarira-n sus de bucurie, iar imparatul incepu sa joace strigind: Hopa, hopa, joaca popa, niniu si cu dascalu
inseli nici pe-al sarac, nici pe-al

— —

$tiu habar.

ca

doar

din

senin

dar

de

alelante

!

!

ce se desmetici, zise catre baietas: Mai baiete, logofete, de-acum sa-mi fii ginere, dau fata mea sa-ti Ca o armata de doftori mari nu ne-au doborit fie mireasa si-apoi imparateasa coarnele, iar tu cu zama dintr-o sticluta, facusi minuni Esti baiat istet, om

Dupa

!

!

— Slavite-mparate si iar luminate, ca sa le faci bine, fa si pentru mine, nunta sa-mi vie, din dalba-mparatie, cei doi frati, ce-mi sint imparati, la margine de pamint, unde n-ati fost nicicind. Imparatul trimise ostire si corabii in cele doua-mparatii sa vie si fratii lui sa se veseleasca la cea nunta-mparateasca ce n-o mai fi pe lume alta. Pina sa se pregateasca de nunta, el fuge din palat si cumpara niste toale ponosite si zdrentuite, ca s-o-ncerce pe mireasa daca e om, ori e pore de cine. Trecu pe la poarta palatului, descult si zdrenturos, cerind strajerului s-o cheme pe fata-mparatului ca are sa-i spuie ceva. Abia au chemat-o la ast
la

de mare pre;

105

:

!!

coate-goale pe craita. Dar pina la urma tot au adus-o. Cind a vazut-o a si-ntrebat-o Maria-ta, ma mai cunosti ? Ba, te cunosc. De unde ma cunosti ? Din sara aceea cind am jucat carti impreuna. Frumos din partea unei imparatese sa ma-mbete si sa-nsele un copil sarac, ca sa-i fure lucrurile? Spune, asa e? Asa e Te-am imbatat si te-am inselat, dar sa ma ierti. Te iert, daca-mi intorci lucrurile mele. Ti le-ntorc. Si fata se tinu de cuvint. ll lua in palat si-i dete sabia, chesaua si foalele. El ii multami. Lua sabia-n mina si se gindi sa se umple curtile si tirgurile de ostire ca sa petreaca de nunta lui si se umplura. Pe urma trecu prin fata ostasilor si scutura chesaua, ca sa adune ostirea parale sa se procopseasca si ostasul ca destul e de amarit saracul. Dupa aia se sui pe foale, ii arata printesei inelul primit de la ea de logodna si-i zise: lata eu sint ala pe care m-ai inselat si tot eu sint ala care ti-am pus coarne-n cap, ca sa te-nvat minte sa nu mai inseli. Daca ma mai vrei sa-ti fiu sot, spune-mi ca sa zbor sa-rni aduc fratii la nunta.

— — — — — — — —

!

— Vai iubitul meu mire, cum sa nu

Ea

il

privi

cu uirnire

si-i grai:

te vreau,
!

vorba mea

e sfinta si este

legamint inaintea lui Dumnezeu pentru mine Du-te si sa vii repede ca ard de nerabdare sa te vad pe veci linga mine, stapinul acestei mari imparatii. Baiatul se sui iar pe foale si cum se gindi zbura ca gindul si ca vintul la fratii lui imparati si tot ca gindul se-ntoarse la nunta cu ei tot calari pe foalele fermecate inainte de a se-ntoarce ostirile si corabiile trimise de tata-su. Si de aci inainte unde se porni o nunta frumoasa ca-n povesti, la care sosira si jucara si fratii lui ajunsi si ei imparati prin istetimea lui, precum si tot norodul si toti craii si-mparatii lumii. De cum se punea luna noua, jucau nuntasii si se veseleau, pina raminea alinata pe cer ca o andrea. Si da-i nainte cu: Hopa, tupa dt tine nunta
! !

chiote si trai patruzeci de ai Si poate ca tinerii-mparati, se vor veseli si nuntasii chiui,
!

si

astazi

!

PIPILCUTA

A

fost odata

ca niciodata ca de n-ar
.
.

.

fi

nu

s-ar povesti.

cind pe

undeva departe un om lucrator care toata viata a fost argat mununu, pe la altul, fara sa agoniseasca vreo avere. In maidanu lui avea doua-trei gaini si un cocos frumos, tantos si voinic de-ti era mai mare dragul
fost
la
el,

A

sa te uiti la

cutcurezind.

pe vremuri in saracie, dar se-ntelegea bine cu muierea si, in scurt timp, avura o fetita frumoasa cu parul stralucitor ca soarele. Fetita
traia ca

Omul

106

De atunci muierea ii da zor lui tata-su sa taie vaca. . sa le spele. Tata-su nu se temea de vaca. cind la una. darimind si spargind tot ce-i iesea in cale. sa-i poarte simbetele. sa faca din ea pastrama si din piele foale. cintau. pina crescura mari impreuna. cind la alta pina torceau lina si ciltii. ! . ii da apa si o aranea cu multa bagare de seama. Cind ajunsa in pragul casei striga: Muu ii raspunse un glas din casa. tot ce avea de spus. iesi din casa o namila de vaca neagra care mugea infuriata. Pe cind tragea de zor cu gura din caier iar fusul i se invirtea ca un titirez. plingea stiind ca a ramas fara muma pentru ca si-a fursit cea din urma lucrul. tu nu 107 . . Cum era obiceiul pe atunci. Facura legamint ca pina la miezul noptii sa furseasca toate caierele de lina. furcile goale. ii asternea paie in cosere. Tatal Pipilcutii tot amina si nu vrea s-o taie. — Muu deschide . Muierea daca vazu se prefacu intr-o zi ca pleaca cu fetele. Ar fi trait ea si asa cu muma-sa prefacuta in vaca neagra. toate pregatirile de moarte. aceleia sa-i moara muma si sa i se prefaca vaca neagra. Pipilcuta se impreieteni cu vaca Incepu sa stea de vorba cu ea sa se inteleaga si afla ca nu este vinovata de moartea mumei. De mica invata sa gateasca. nu se insura cu o alta muiere. sa tese si sa toarca. Vaca cea neagra auzind Auzind Pipilcuta merse ii la muma-sa si-i zise: fata mea. iar Pipilcuta ramase incremenita vazindu-se cea de pe urma. ! Odata vaca neagra a vrut sa le ia pe surorile Pipilcutii-n coarne sa le omoare. Pe fata au botezat-o Pipilcuta. . se jucau si veneau dupa ele sa le mai stringa danacii. deodata varuicele ei aruncara fusele. cind auzi cum bate cu coarnele-n usa. Dupa ce se deschise usa. Fetele se intreceau care mai de care sa-si termine caierele de lina si de mite mai indata. daca tata-su intr-o zi. . dar tata-su le-o scapat. sa le dea lapte de capra. Fetelor le placea sa fie impreuna. sa le cirpeasca si cite altele. Nu-si putea ierta acest mare pacat care o chinuia facind-o sa verse multe lacrimi. Necajit bietul om ii fagadui ca are s-o taie. ! — Muma. . . Era un glas muu ca de vaca. fiindca la claca povesteau. fetele se adunau seara la claci. Pipilcuta nu numai ca era frumoasa. Fata se spaminta si nu-i veni sa creada. iar lumea se mira de frumusetea ei. avea ea grija casei si a furcii. S-a intimplat sa fie claca la o varuica. Da zor si nu prididea cu lucrul fara a lua in seama ca celelalte fete arunca lina din caiere dupa use. gata s-o ceara. iar altele o urau pentru cinstea si cumintenia ei. Pipilcuta stia dar nu cuteza sa-i spuie nimic. pe subt pat si o pitula unde pot. Pipilcuta nu se ingrijea de baieti. mai ales cind stia ca este pus pret pe capul mumei. Tatal ei nu stia cine a facut sa vie moartea s-o ia pe sotioara lui si s-o prefaca in vaca neagra. Dar nici Pipilcuta nu se lasa. Unele dintre varuicele ei se mindreau ca sint prietene cu ea. Pipilcuta stiindu-se vrednica torcea. spuse. $i nici asta n-ar fi fost prea mare lucru daca muma ei vitrega nu-i facea doua surori pe care ea a trebuit sa le legene. neluind in seama nebuniile celorlalte. Toata ziua lucra si mai putin se juca.! crestea. Cu timpul. dar era si vrednica. cu coarne mari ascutite. pina se duse la iesle in grajdul vitelor. Isi lua fusul si furca si pleca plingind acasa. ! . Fetele cele rele o pismuiau pentru vrednicia si cumintenia ei si se vorbira in taina. iar cine va ramine pe urma. ci dimpotriva o tesela cu grije. lumea o lauda iar danacii cum scoasera capul. Dar Pipilcuta ramase trista si abatuta. pusera ochii pe ea.

Pipikuta la toate astea asculta cu nepasare. iar la git cu margele si salbe. Pipilcuja isi lua zborul lasindu-i Pleca acasa facindu-se ca dichiseste prin tinda. iar camasa si stralucitoare ca cerul instelat. Inainte de a pleca. Ai inteles — ! Inteles. n-o lasa sa se hodineasca si lucra pina la miezul noptii. Pipikuta aduna cu grija oasele si coarnele. sa mature prin casa. neveste care murisera de curind. sa aduca apa. Cum mumei vestmintele. sa aduca apa si sa faca de mincare pina se intoarce cu fetele de la hora. si pe-a fuga ii toarsera caierele de Una. sa araneasca toate oarali din curte si abia dupa aia. le ingropa sub buturuga cea mare. dadura la oratanii si venira de sa bagara iarasi in scorbura de unde iesisera. Vinise in ziua aia la hora feciorul imparatului. Intr-o duminica. ori te va chinui. Dete de trei ori cu nuiaua in coarne si muma-sa-i trimeasa o multime de fete mari. Pipikuta capata arpii si zbura pina aproape de hora. isi lua fetele si pleca la hora sa se veseleasca. sa mai faca pe deasupra mincare. privea la ele si ridea. batea si la hora nicicdata n-o lasa. Fiul imparatului veni iar prinzindu-se in hora linga Pipikuja. Apoi se intoarsa din nou la muma-sa. Pipikuta n-adasta mult si-alerga la muma-sa. In duminica urmatoare. Tu ai de lucru si bineinteles ca n-ai dnd sa mergi la hora. Se prinsa in hora linga feciorul imparatului. Top ochii erau atintiti asupra lor. lasa toalele scumpe intorcindu-se acasa rupta si zdrenturoasa asa cum se purta. baieti si neveste si pe-a fuga aduna tot fasuiul din cenuse. ii facu de cina si-i adusa apa. sa le toarca pina ce se-ntoarce. Cind cineva te va certa. ii zise muma vitrega. varsa in vatra focului in cenusa o banita de fasui si-i spusa sa-1 aleaga. ce taiara vaca. Muncea sarmana ca o roaba si tot n-o multumea. dadu de trei ori in corn cu nuiaua numaidecit mumasa ii trimisa in ajutor fete mari. Parul ei sclipea ca firele de aur. tu sa vii la mine. te va bate. ii adusera apa in galeti. ii dadu iar in coarne cu bitu si lumea care o ajutase intra din nou in scorbura. inainte avu grija sa-i dea lui Pipikuta noua caiere de lina pline cu bondreci sa le treaca prin darac. 108 . muma vitrega pleca iar la hora cu fetele. Pipikuta juca frumos si nu vorbea ci numai ridea. Dupa aceea. papuci albi. Muma-sa ii scoasa apoi niste toale frumoase de matase si dupa ce o premeni. Dupa muma si iar plinse. muieri. zbura la trunchiul gaunos. surorile vitrege incepura s-o batjocoreasca aruncind cu cenusa spre dinsa. sa le ingropi la tirla din deal sub radacina de buturugi gaunoase iar coarnele sa le lasi putin iesite afara din pamint. camasa alba cu flori alese si dantela. Dupa hora. tacura lautarii. Ii povestira ca au vazut pe fiul imparatului jucind cu o zina. Pe cap purta basma de borangic stralucitoare. Cind sosira acasa. fusta ca o gradina de flori.trebuie sa maninci din carnea mea Sa adui toate oasele. stralucea ca soarele. O — Pipikuta indata alerga la muma-sa. sa dai cu nuiaua de trei ori in coarnele mele si eu am sa-ti vin in aju! tcr. Papuci frumosi cu fir de aur. cu pistelci negre cusute cu trandafiri de aur. cu naravul dracului in ea. Ochii danacilor erau indreptati numai la Pipikuta. Da muma vitrega o punea la munci grele. iar zimbetul ei de o bunatate fara pereche. muma-sa ii scoase din nou alte toale si mai mindre de matasa.

fata a zburat iar eu abia i-am luat papucul. toate vor fi gata. vru sa zboare la scorbura mumei sa-i duca hainele indarat ca sa i le puie-n lacra. la zile. FetiH mele va asteapta. Pipilcuta ramase cu un singur papuc si zbura la scorbura. fiu unui imparat vru s-o prinda si abia-i putu scoate din picior un papuc. sa aduca apa. prin imparatie sa incerce papucul ca sa-i fie sotie acea fata pe al carei picior se va potrivi papucul. Pipilcuta dadu si alte si de aur dadu din nou cu nuielusa in cornul mumii si vaca neagra ii primenele si mai frumoase cu papuci din fir de aur. camasa de matasa impodobita cu flori. de imparati jucara tot timpul linga ea. marite imparate. unele vinturara si spalara. fusta din fire de argint. — Nebuna crezu Fiti bineveniti — Am 109 . apoi plecara iuteala de se bagara in scorbura la muma-sa. din nari le iesea foe. ala ti-aduce naroc. altele adapara vitele si toarsera. mai are cit o roata de car pina apune. sa toarca zece caiere. au plecat hora — Nu teme. — — garii sforaiau si faceau praf iar din ochi scintei. cind muma vitrega o lua cu de-a sila. te ii — Muma. venit o mare sarbatoare si se facu iar hora-n sat. mucoase si somnoroase. fata mea. isi lua fetele la tore un caier de lina intr-o stamina in timp ce Pipilcuta toarce noua caiere intr-o sara. Dupa ce se termina cu hora. ca imparatul a venit sa-i ceara in casatorie pe una din fete. o urea in pod. fiindca stiau ca vin fii de imparati sa-si caute mirese. vrenice si curate nevoie mare. gindul la treaba. Dusmanele plecara la hora. soarele se lasase spre asfintit. De aci isi lua zborul la ajunse inaintea surorilor vitrege in sat Fii hora. dar tocmai cind sa se ridice. Am pierdut un papuc. Telepamintul de sub picioare. rasturnati de inat in cenusa. care alergara ca sa gateasca. Da fiul imparatului a si pornit din bordei. Lasa. sint frumoase ca soarele. Sa opri o trasura de aur trasa de patru telegari toti cu arpii mari. in papuci de lac. indesind-o ca pe un capatii cu pene intr-un uloi plin cu cenusa. Asara la hora am jucat cu o fata frumoasa. zise. Surorile i se gatira frumos in rochii noi. in casa noastra. fata mea. sa adape vitele sa dea la gaini. din casa in casa. atunci Pipilcuta alearga la muma-sa plingind: Muma A bataie ca ele nu luna de Din scorbura iesira fete. in bordei. Pipilcuta matura pin casa. scoate dintr-o straita de argint un papuc alb cu fire de aur si zise: venit sa incerc papucul asta. Imparatul le privi si vazindu-le despletite.vitrega ramase mirata de vrednicia Pipilcutei. urite ca muma padurii. muieri nenumarate. sa spele lintea si s-o usuce. Muma-sa n-o certa cind ii aseza pe coarne toalele ale scumpe. sa vinture porumbul. Tacu si ramase-n pod nestiind nimic din cele ce se petrec afara. care mai de care mai frumoase. baieti. muma. Biata fata nu schinci. Venira fete din multe sate. si mi-au dat de lucru ca sa nu fursesc o zise muma-sa. O priveau si se minunau de frumusetea ei. Unele incepura si la indata. altele sa adune boabele de porumb linte. iar muma vitrega ii dadu porunca Pipilcutii sa adune un sac de porumb si altul de linte. sa faca de mincare si rinduiala pin casa. din alte tari.

ca de frica nu v-am aratat-o Pipilcuta este o fata urita. gros si noduros ca un butuc. magu. pentru rochiile ei ce curg zdrente din ele. alalt papuc din fire de aur. insa tot mucoasa si urita ramase. maria-ta. tesuta de paienjenii pamintului si-mpodobita cu stele de aur. iar numai ca impa- ratul e rau — Ai inca vreo fata — Nu mai am nici o maria-ta — Atunci mergem dar. La mica se potriveste fiindca papucii astia i-a purtat mai mult ea decit soru-sa lata si ! — — Lasa-ne-n pace. curteni Si cind imparatul sa se suie in trasura ? nu vrea sa faca direptate. femeie. ca si cind din podul casei ar fi rasarit soarele Pe cap suratele pamintului care murisera nemaritate. plinge ! peste cap si intra sus in deal in scorbura copacului. plina de bube. incit prin acoperisul casei strabateau razele de lumina. ! sa ! si caii verzi. slavite imparate la sa-ncercati sa vedeti Sa-ncercam. Pipilcuta este-n pod. Piciorul botocanos nu intra in papuc nici cu virful. acum o mai fi crescut fetita nu-i intra nici labele. In butoiu cu cenusa. muiere. nici ieri i-a intrat. muma Pipilcutii ii trimisese pe sus cu o intreaga oaste. o apucasera frigurile mortii. cu margele si grimna la mina. ca vorba. hai ne arata ce ai ascuns in pod ? 110 . fata. Plinge Pipilcuta. paduchioasa si lenesa. Ascunsa dupa obod. zau ce samana cu papucul ei nevoie mare. ! — — — Hai incercati. erau gata sa piece pe poarta. ca papucul a de mea. zbura un cocos cu pene rosii. Fusese ingrijea ca un inger pazitor. vrei sa stric o ! frumusete de papuc? In timpul asta fata cea mica sa primenisa in rochie alba de mireasa. fetele se rusinara si se ascunsera la fata ei naroada ii da cu cleanta inainte ca papucul a cazut de si dupa usa. mai incercati. Acuma. Isi smulgea de ciuda cu dintii unghiile de la miini si singele cura. femeie. batu de trei ori din arpii cintind Cucuriguuu. raspunse-mparatul. nu ne inveti dumneata ca piciorul e prea mare — Ba mai bunule imparate. ii asezara o coroana din diamante si rubine ce varsau raze incit se lumina podul casei. isi sterse cu podul palmii nasul si-ntinse piciorul sting. o rochie alba cu razele soarelui. galbene si cu o creasta rosie ca singele si cu o coada mai mare decit o secere. sari jos. ca — Nu vezi. aid mari. ! ! — Iarta-ma — De ce-ti dirdiie dintii-n gura. De aia a si fugit in pod ca sa n-o vedeti §i pedepsiti pentru necuratenia in care-si face veacul. mari si urite in care nu ar intra cizma barbateasca da-mi-te un papuc. ? asteia ! zau. de soarta ei.: ! E papucul fetei mele. pentru ca sa nu-i vedeti picioarele botocanoase. se trei ori Cocosul dadu de si dupa aia i§i lua zborul Pipilcutii. care eria atit de frumoasa. care se muma Imparatul auzind glasul cocosului se mira cum de stie sa vorbeasca o pasare asa de frumos. Fata cea mare s-apropie. murdara. incercati o data fost la fata ! Curtenii bufnira-n ris. ca stim noi ce vrem. da-mi-te cu tocul. Baba incepu sa tremure de frica.

numai in cintece. ca a gasit o sotie pe plac. marite imparate. dadu foe casei de ciuda ca i s-au dat peste cap seama socotelile. din loviturile in capriorii si birnele podului. Atunci imparatul fu atit de fericit. incit la soare te puteai uita dar la Pipilcuta ba. iar muma vitrega fu apucata de friguri si. o sui in trasura de aur si se pregati de plecare. casa se lumina ca de un soare. cu ochii blinzi albastri ca cerul. iar eu si ma multumesc sa te iau sotie pc cer incearca-1 abia atunci ai dreptul sa ma sa-ti fiu sotie. chef si voie buna. asa cum 1-ati dat la toate fetele din imparatie ! ! — tine asa — Ma tern ca nu va cum — Nu te teme. mai frumoasa decit o zina din povesti. Pipilcuta ajunse la palatul de clestar. Imparatul isi lua mireasa. se fereste ticaloasa V-am spus eu ? Doar va vreau binele. Si iata cum se rasplati fata lucratoare in flacari lacomia si nedreptatea. El scobora. Rautacioasa se preface ca se urea in pod dar se intoarce zicindu-i: vrea. incerca. iar cind ajunse la gura podului de stralucire nu putea privi in sus. Cind incepu imparatul ma urc eu sa se suie. nebagind de ca se ana in pod incit isi umplu capul de cucuie. scoase papucul si cu sufletul la gura il Papucul nu numai ca se potrivea de minune dar si se semana cu celalalt. Imbatat de infatisarea ei minunata uita pentru ce s-a urcat in pod si deodata hotarit. se-ndrepta spre Pipilcuta. iar Pipilcuta pe urma. incit zvicni bucuria in el asa de tare ca isi lua mireasa de mijloc si o saruta. Muma vitrega vazindu-se plina de rani si oparita. Cind vru s-o imbratiseze de bucurie. Imparatul tremura de teama. Dupa ce se freca bine la ochi.! ! Imparatul ii ceru muierii sa se urce-n pod s-o scoboarc jos. maria-ta. cu o rochie alba mai subtire decit o pinza de paianjen. se impiedica de caldarea cu laturi fierbinti pentru porci. Pipilcuta ii vazu papucul pe care el il viri in buzunar si-i zise cu un glas ca de inger: ! Pentru ce nu-1 incercati ? Datoria mariei voastre este sa incercati papucul si la fetele bogate si la cele sarace si la cele urite ca mine si la cele frumoase ca ale mumii mele vitrege Dati-mi-1 sa-1 incerc. speriindu-se. mai era sa cada-n capul rautacioasei si al curtenilor sai. Atunci. imparatul isi lua mireasa de mina si incepu sa scoboare. Cind Pipilcuta fu in gura podului. se esti ! potrivi. linga cosul casei vazu o fata subtirica parca ar fi fost trasa pintr-un inel. dindu-si seama ca e cu sufletul gata sa-i iasa. abia atunci vazu ca tine in mina un papuc alb pe care ar trebui sa-1 incerce. sa joace cu Pipilcuta. maria-ta — Nu — Bine. Incepu sa sara in sus de fericire. Fata ramase nemiscata In timp ce imparatul sta incremenit locului si tulburat. Podul de jocul lor mai. si intaleapta si cum se prapadi Ill . care tinu mini. trei luni si trei sapta- unde imparatul facu o nunta mare si frumoasa. Cum insa ii placuse atit de mult de Pipilcuta se gindi ca s-ar putea ca papucul sa nu se potriveasca si atunci ar insemna sa paraseasca o fata asa de frumoasa ce nu vazuse de-a lungul si de-a latul imparatiei sale. impodobita cu funigei de aur care-ti luau ochii. de la marginea marii albastre. cu parul cazut pe spate in valuri de aur. cazu in caldare de se opari. scara se lumina. Unii fugisera pe-afara de teama sa nu li se darime podu-n cap. ! daca nu vrei.

Apoi. ii aduse caierele de lina si la ziua i le si arata toarse scorpiei de mama vitrega. Ce Si-i vitrega si de-acum se gindi vipera-ntr-o zi? S-o puie la munci istovitoare si s-o omoare. Isi puse in gind sa-i dea sa toarca un car de mita intr-o alta noapte. Stapinul cerului si al pamintului chibzui ca e dreapta cererea sarmanei si-i indeplini dorinta. muma sora vitrega mincara si se culcara. Intr-o alta seara ii dadu sa toarca un caiere de lina. Mare-i fu mirarea. Si de data asta vaca neagra ii toarse lina si la ziua mama cea vitrega ramasa impietrita vazind ca fata este atit de indeminatica si nu i se impotriveste poruncilor. Tata-su. Tatal fetii ramas fara muiere. cind vaca ii vorbi cu grai omenesc zicindu-i plinge scumpa mea. care avea o fata de seama frumoasei cu parul de aur. ei. ca eu sint mama ta. La un rind de vreme. se insura cu o femeie vaduva. dar frumoasa si zburdalnica ca un copil. iti vad suferinta si de aceea m-am prefacut in vaca neagra ca sa te ajut Adu-mi tu lina ca eu ti-o tore Frumoasa cu parul de aur auzind ca vaca neagra este mama ei si mai — Nu ! ! o podidira lacrimile. iar frumoasa cu parul de aur ajunsa o zdrenturoasa. se abatu ciuma prin satul lor si-i lua viata mamei frumoasei fecioare. pindind-o toata noaptea cum lucreaza. Mama vitrega insa o ura pe sarmana orfana vazind-o cit e de frumoasa si de cuminte. mai era neascultatoare si lenesa. Dar cum mama o iubea mult pe fiica ei. parca turba de ciuda. Femeia asta cind le vazu. de zece chile de lina. $i frumoasa cu parul de aur ii aduse ghemele de lina mirindu-se foarte de minunea asta zgripturoaica de mama vitrega. Vitica era neagra.: VACA NEAGRA un om si c-o muiere care traiau fericiti iubind-o nespus pe cu parul de aur. jucindu-se impreuna. voi afla eu cine o ajuta pe zdrenturoasa asta Stai. La mijlocul noptii fata lua fuioarele de cinepa si le duse la vaca neagra care le toarse cu coarnele la iuteala. isi zise rautacioasa ! rau de fata ! §i intr-o alta zi. Vicleana de vitrega vazind-o ca toarce in grajd cu vaca neagra. ii porunci sa toarca un car de fuior de cinepa. La rindul ei vitelusa plingea si lacrimile i se prelingeau de-i ardeau obrajii. Fetita crestea si se facea tot mai mare si frumoasa iar vitelusa si ajunse vaca. dadu sa toarca intii zece caiere de lina intr-o noapte. ruga pe stapinul cerului sa nu-i duca sufletul laolalta cu cei morti ci sa-i ingaduie a se intrupa intr-o vitica ce se nascu la moartea acesteia. ca doi copii. Fetita cu parul de aur o pastea pe plaiuri cu flori mirositoare si izvoare. fata de fiica ei care pe linga ca era urita ca muma padurii. A fost odata fiica lor Fetita lua capul vitelusei intre miini imbratisind-o si sarutindu-i ochii gura ii povestea cum a venit ciuma si i-a rapit ce a avut ea mai scump pe lume. mama. merse la vaca neagra ii !ua capul in brata si-ncepu sa plinga. merse la barbat zicindu-i: muma muma 112 .

frumoasa este. venea. ii grai Maica. vaca neagra. ca lapte berechet da. tu sa furi parul din coada mea si sa-1 ascunzi in salteaua ta. ma prostule Tu nu te uiti ce privire are cind se uita la fata mea si la mine? Asa ca ori tai vaca. ! — — — ! — Frumoasa zdrenturoasa lua gea. Odata. prapadito ? Mi-e dor de mama mea si de aceea am ascuns-o. S-a intimplat odata. merse plingind si-i povesti vestea cea trista. vorba aceea. ca n-o mai pot suferi-n ochi. Si orice incerca ea impotriva blindei si inteleptei fetite nu putea duce la buna indeplinire. indata ce o vazu ii placu si o chema la joe. mai muiere. s-a intimplat ca mama cea vitrega sa dea peste coada de vaca ascunsa in saltea si rastit o intreba pe zdrenturoasa De ce ai ascuns coada vacii in saltea. o apucau boalele si furia. mama ei. o mingiia si luindu-i caierele si i cum le plintorcea si astfel scapa de cearta acrei mame vitrege. o mingiia si-i spunea: Taci. daca til la mine. mai indata poti tamadui pe un nebun. iar din carne sa nu maninci I se f5cu pe plac rautacioasei femei si taiara vaca neagra. Las' ca o sa-ti arat eu $i iar incepea cu chinurile fara de sfirsit. Din doua una. le aduna si ingropa unde-i placuse la vaca neagra sa pasca. ori mitelor si cu ciltii. sa ca n-avea ! •dea o serbare. incepea cu altele. §i dadu alte caiere de lina sa i le toarca. fata mamii. raspunsa fata. Frumosul print. ori e laie ori balaie. Azi vreau sa mi se aleaga. la care putea veni si bogat si sarac. mergea la iesle vaca neagra. Oasale sa le aduni si sa le-ngropi pe lunca cu flori. da are de gind sa faca. Vaca neagra. ca o fata imparateasca. caci.! : : Omule. Ascunsa coada sa in saltea. un print Fat-Frumos. Auzind frumoasa cu parul de aur ca-i va taia-o pe mama-sa. auzind. daca ma va taia. decit pe un indaratnic de inversunare. nadajduind ca frumosul print va pune ochii pe fiica ei. am sa te rog sa-mi faci voia mea si sa tai vaca neagra? Da de ce. or eu plec din casa ta. caierele de lina. coarnele le-ngropa sub iesle oasele pe masura ce se aruncara. spunindu-i vorbe grele de ocara. Dupa ce le termina pe toate astea. Fata nu uita duca la buna indeplinire dorinta mamei sale. Dupa aceea temind^-se de mama ei vitrega ca o va certa. S-a dus la joe mama cea vitrega cu fiica-sa imbracata in rochii frumoase si stralucitoare. si 113 . Ce sa faca acum frumoasa zdrenturoasa ? S-a intolit cu o rochie mai veche scapatata si a alergat si ea la joe cum fac toate fetele in astfel de-ntimplari. Cind cu torsul linei. aduna toate furnicile scapa de pedeapsa pamintului si la iuteala orezul cit si meiul se afla cmratat. Apoi iar incepe cu noi chinuri si osinde muma vitrega. — — — ! ! — ! Cind vedea muma-sa vitrega atita indeminare. iar coarnele sa mi le-ngropi in grajd sub iesle. cum s-o mai cbinuiasca $i cadea la pat de zacea de amaraciune ca nu se poate razbuna asa cum ii da puterea si dorinta. ca pina la ziua toate poruncile vor fi implinite si vei Merse ea la imparatul furnicilor. Atunci vaca neagra venea. Ii da orez amestecat cu volbura si neghina sa-1 curete apoi mei cu neghina si cenusa sa-1 aleaga si cite altele Ea sta linga gramada de orez sau de mei §i plingea gindindu-se la vaca neagra. aproape de izvorul unde ne jucam impreuna ca doi copii. grasa cste si nici un rau nu face Rau nu face.

§i asa rautacioasa se prapadi si se topi. se nemeri frumoasa zdrenturoasa cu galetile la apa si chiar pe aci trecea suita imparateasca. iaca asta e fata de maritat. ajungind imparateasa. dar spre dezamagirea lor la nici una Mama nu se potrivi. Fat-Frumos o lua atunci de mireasa pe frumoasa cu parul de aur si facu o nunta imparateasca de se dusa vestea peste noua tari si noua mari. Inainte de a muri. In zadar o apucara sudorile pe rautacioasa mama vitrega incercind. iar ea in graba isi pierdu papucul din piciorul drept. care se potrivi. insa printul nici nu le baga-n seama. dar fiindu-i piciorul mai mare ramase fara noroc. frumosul print isi vazu de cale. dar pe pofta inimii mele si iar mama cea vitrega ramasa plingindu-se si zvircolindu-se de ciuda. lasa cu limba de moarte o dorinta catre sotul ei. fi — Marite-mparate. nemaifiind si altele. Printul se bucura ca aleasa inimei sale este atit de gingasa si frumoasa cu parul de aur. una ca asta. De necaz isi dau cu pumnii-n cap. Dadu el veste in toiul jocului ca pe acea fata o va alege sa-i fie mireasa. eu o aleg pe aceasta. Pentru nimic in lume nu intra. doar se va potrivi pantofiorul pierdut. incit de indata merse la parintii acesteia spre a o cere de mireasa. Mare-i fu si ei dezamagirea atunci cind ajunse printul la casa lor si incerca pantoful. Se scremu si fiica mamei vitrege. aia si La care muma cea vitrega ii raspunse: fata de maritat. cu rabdarea trecu marea. merse la niscaiva vrajitori si-i taie din piciorul eel drept fiicei sale. Apoi. ca ceara de para focului. de minune pe piciorul zdrenturoasei. trista. Atunci printul intreba ca daca mai are in casa si alte fete. insa roasa. imbolnavi regina si-si dadu sufletul. ca totul fu cu neputinta. se A fost un crai si 114 . carnea pina la os. la care se-ntelege ca ele raspunsera ca sint singure. Sa se insoare dupa moartea ei. Auzind vicleana de muma vitrega. In seara a doua nemaiavind papucul ramase acasa plingind. vitrega cu fiica ei mersera din nou la joe si mai frumos imbracate. n-avem nu prapadita zdrenturoasa. Atunci fetele se-mbulzira fiecare a-si incerca norocul cu pantoful. —O dinsa de maritat. PIELEA DE Mx\GAR o craita care aveau o fetita cuminte si frumoasa.fugi acasa. Printul necunoscut. in cautarea celei rinduite de soarta. cu^acea fata frumoasa la care i se va potrivi condurul ei din piciorul drept. Printul merse la fata sa-ncerce pantofiorul. Dupa ce fu prinsa i se vorbi care este rostul pantofului si ea nu avu incotro incit printul incerca pantofiorul. iar aceasta lasa galetile fugind speriata. iar frumoasa cu parul de aur. fiind mai zdrentunu pe brezaia dumitale. iar ele ramasera tinguindu-se. Intr-o zi. ca o gaina jumulita de vie. trimeasa vorba in toate partile imparatiei ca va porni din sat in sat. Printul o urmari. care si-a pierdut papucul pe care-1 arata multirnii. Intr-o zi.

Fata insa nici ea nu se lasa usor. se bucurara si zisera ca sint scapati. Imparatul. A trimis dregatorii de la domnie sa incerce inelul. numai la casatorie nu se gindea. magar. A vazut-o ingrijitoarea ei cum se topeste ca turta de ceara si a invatat-o sa porunceasca trei rochii. doar. Cind o vazu imparatul. Sint fata saraca Ia-ma si pe Craiul. alta de aur si alta numai din pietre nestemate. Alta data iar s-a cerut de la bucatareasa sa se duca in oras. se imbraca in piele de magar ca nimeni sa nu stie cine este. Catara pe rind de boieri. da de condur si-1 vira in picior. s-a imbracat in rochia de argint si s-a dus la joe acolo undevenea A imparatul. la portile imparatului ? Caut de lucru. Intr-o zi. Condurul se potriveste de minune. luindu-i inelul ei in schimb. A mers ea singura plingind si suspinind prin paduri si printre salbaticiuni pina ce a vazut intr-o noapte un palat mare si frumos. ci s-o duca drept la palat ca sa faca nunta cu ea. Cind toate au fost gata sluga a imbracat-o in piele de magar. care fetele ! — — A ! mine argata ! si-a cerut voie sa iasa de si luat-o bucatareasa imparatului de mila si intr-o sara de sarbatoare lasat rochia din piele si ea in oras pentru scurt timp. a cazut bolnav la pat. incit la soare te puteai uita. Sa se insoare imparatul cu fiica-sa ca asa i-a fost scris. maicuta. iar fiica lui cind a vazut. fetito. dar la ea ba. numai cu ea juca. i-a pus rochiile frumoase intr-o traista si a dus-o pina a trecut granita in alta imparatie de i s-a pierdut urma. A batut la poarta si i-a raspuns o muiere: Ce cauti noaptea. poate vor da peste 115 . Apoi cind i-a placut mai mult imparatului. A Cind a vazut-o imparatul. Trecu o vreme si mai marii pun pe capul imparatului sa se insoare si gata. va veni si ea. ca era atit de frumoasa. Zis si facut Si s-a apropiat vremea de nunta. Da craiul n-are incotro. dar nu gasira.tarii se Imparatul ramase trist si fetita asemenea. Se duce la odaia ei. se bucura. Lasa pielea de magar si se imbraca in rochia de aur. a cazut bolnava de nu s-a mai pomenit din plins. Acum craiul si-a pus in gind sa nu-i mai dea drumul. sa ma aranesc. Gaseste timpul potrivit si-i scapa ca printre deste imparatului. in rochia de magar si nimeni nu banuia ca ea ar putea ri imparatul isi puse in gind sa dea o serbare mare sa vie tot poporul doar. de plugari si mai la urma roabele si ninic. Cum Se imbraca din nou atit de frumoasa ! o scapa din priviri putin imparatul. S-a imbracat de data asta in rochia de pietre nestemate. ea fugi fadndu-se nevazuta. a chemat-o la masa lui si i-a pus in desti un inel de logodna. numai cu ea glumea si numai la ea privea. Imparatul nu vrea si nu vrea. fetita lui se joaca prin palat. Iau ei condurul craitei si pornesc sa-i cate potrivire prin tari si mari. Cind s-a vazut imparatul singur si fara inel. ea s-a furisat prin multime si a fugit imbracindu-se iar in piele de magar. Una de argint. treia oara. cum a vazut-o i-a placut de ea si a jucat cu ea de bucurie. Cind vazura dregatorii minunea. Se lasa o tristete peste dregatori si o bucurie peste imparat.

Mai la urma. pe cind imparatul tragea sa moara. cum seamana doua picaturi de apa. dar fara de rost ca n-au gasit nici acolo fata. colindind pe alte impSratii si alte mosii. ca un om stat si bine mincat il apucara frigurile dupa nevasta si zor-nevoie sa trimita sute si mii de solii cu potretul imparatesii ca sa-i gaseasca una asemenea. Printesa semana cu mama-sa. bucatareasa imparatului zise ca are si ea o fata urita imbracata in piele de magar. Se imbracara soliile imparatesti numai in aur si argint si colindar5 lumea. dar imparatul cind o vazu in piele de magar rise ca nu este ea si iar cazu bolnav la palat. Si cum vorbi. Mai la urma cineva n-are de lucru si zice sa se incerce inelul la roabe si la argatele palatului. de cind se punea luna si si se facu o nunta mare. care traia fericit cu impafrumoasa ca o zina picata din cer. insa fara nici un folos. La o vreme se-mbolnavi rau imparateasa si simtind ca-i va iesi sufletul. Daca nu vei gasi. care se uidea ca secera. colindara imparatia in lung si-n curmezis. caci negasind mireasa asemenea fostei imparatese. orase si-n sate. graindu-le: fost odata ca niciodata. Si cum sta el in jeltul imparatese cazut pe ginduri. caci el cauta una si da peste alta. Istovit si amarit se culca in pat sa moara de ciuda nu alta. Asa au si facut. Plecara soliile prin cetati. A rateasa si fiica lui Eu simt ca sfirsitul imi este aproape. chema la iertaciune pe-mparat si pe fiica.! fata cea frumoasa. daca te mai insori inca o data sa cauti o femeie care sa-mi semene mie. Pleca si el in lume de cauta in zadar. Trimise in intreaga imparatie sa-i caute mireasa. Nu trecu mult si-mparatului ii veni de-nsuratoare. o pusa sa se spele si sa se imbrace in rochia cu pietre pretioase. insa mireasa la fel de frumoasa. As avea dupa moartea mea. Mireasa asa cum dorea imparatul nu se gasea. Tu. Pe imparat. ramii vaduv. GlSCARITA un imparat vestit. o sa ramiie vaduv toata viata si fara muiere. sufletu-i iesi. imparate. Si se potriveste inelul au luat-o din sat in sat. Mama imparatului lua fata cu binisoru. sa-i semene la fosta imparateasa. iar imparatul si fiica — ramasera tristi si indurerap: cu intreg norodul din marea lor imparatie. sari in picioare ca vindecat de privirea fru! O moasei — Ea fete. din oras in oras si n-au gasit cui i Au plecat prin alte fari si imparatii. nici sa nu te-nsori. Sari-n sus de bucurie si o chema indata spunindu-i ce a poftit pe patul de moarte mum5-sa: 116 . Imparatul cind o vazu. si tinu o luna o imbratisa de bucurie o saptamina. este. incearca inelul si ca prin minune i se potrivi dusara in fata imparatului. zise el. Cum o vSd mai marii imparatiei. insa n-au gasit nimic. Se intrista imparatul si se imbolnavi. Cind mai lua o data-n mina potretul imparatesii baga de seama ca numai fie-sa-i seamana. apoi o dusa la palatul imparatului. asemenea imparatesii nu gasira. mai bine-mi cautam eu mireasa si mi-o gaseam. isi zise in sine: vai de boierul ce se roaga mojicului.

Ea isi tinea lucrurile scumpe pitulate intr-o sura de paie si cu gistele umbla zdren! 117 . Incepu batute de bruma ! — ii — n-are sa poata si ai sa scapi. croitorilor si cizmarilor. ii ceru trei parale sa-i ghiceasca norocul. sfatuind-o de asta data sa-i ceara sa-i aduca rochie din raza de soare si papuci din raze de luna.Iaca. ! — Sa-i spui imparatului sa-ti faca rochie din pinza de aur si-i si ai sa vezi ca ai sa scapi. Doamne. Imparatul aduna pe loc marimile. Imparatul porunci curtenilor si generalilor. prin birloage. prinse de un toiag sa se apere de rai. ca lucrurile ce i le-a facut imparatul. Prinjesa nici gind sa se pregateascS de nunta. a mers. Acolo s-a sucit. altii minati de aripa vintului eel mare. ca jumatate din impararie si se vedea scapata ii va da aceluia care-i va aduce rochie pentru nunta printesei facuta din raze de soare si papuci din raze de luna. Cind vazu printesa rochia si papucii. Plecara voinicii. deie-ti Domnul multa parte. se imbraca intocmai ca o fata saraca. A mers. le porunci si-ntr-o zi rochia si papucii erau gata. multumi printesa si pleca cerindu-i imparatului sa-i duca la indeplinire dorinta. au sa-i aduca noroc. de parca avea mortul pe mas5. Atunci vrajitoarea-i zise: Du-te la-mparatul si cere-i daca vrea sa-i fii mireasa sa-ti faca rochie inele. pina ce a trecut in alta imparatie. spre casa zinelor si spre casa zmeilor din cer. Intr-o zi. inaljate-mparate. ramase uimita si se mira cum de este cu putinta asa ceva Dar incepu sa ofteze si sa se tinguiasca rugind-o pe vrajitoare s-o scape de napasta. unde s-a vazut si s-a pomenit. De data asta printesa nu mai avea ce sa mai porunceasca sa-i faca si se vedea pierduta. §i o ruga sa-i dea o povata ca sa scape din ghearele-mparatului. Toata ziulica se pUctisea printesa cu gistele pe cimpie si se chinuia sa le scoata din balta. Se facu o vilva mare si-ntreg poporul pleca la claca sa-i caute pureci. Vrajitoarei i se facu mila de ea si cu ghicitul. margele si bratara din aur si vei vedea ca si papuci din pele de puree pe tatS. Se-ntoarse la-mparatul spuse dorinta crezind ca nu o sa i-o poata duce la indeplinire. pe cai inaripati. se minji pe fa^a cu funingine si dadu birul cu fugitii. de de sanatate. Vrajitoarea iar isi facu drum si-n taina mare-i sopti printesei sa-si lege intr-o pinza toate rochiile si papucii de nunta si noaptea sa fuga. o vrajitoare o vazu cum se ofileste. pina ce-i indeplini dorinta printesei. sa ia tatal pe fiica si fiica Ca va fi pacat. mertic. n-am gSsit in lume imparateasa asemenea ei in afara asta vreun semn dumnezeiesc. prin oboare. la gistele imparatului. cum tinjesc florile toamna. cu cersitul isi facucale iar pina la poarta-mparatului. inaltindu-se-n vazduhuri. dar printesa n-o crezu. s-a-nvirtit. te iau de muiere. il lucru blastamat si mai bine moarta. decit maritata O fi — — de tine. biata printesa sa plinga si sa tinjeasca. gata de dus la groapa. cautind sa le fure asemenea rochita si asemenea papuci. Cind vazu printesa ca si astia sint gata si mai rau se-ntrista si mai rau se puse pe plins si pe jeht. sa argaseasca si sa croiasca pentru printesa rochie si papuci pentru nunta cum n-au mai fost pe pamint si pe subt pamint. prin bordeie si argelesa adune pureci. ostasilor. sa plece-n lume. Asa ceva e cu neputinta sa-i faca Dar imparatul dete vestea-n tara. Dupa multa asteptare i se aduse imparatului tocmai ce ceruse. Ii ghici. tot pe linga palatele-mparatesti pina ce intr-o zi un curtean o tocmi giscarita. Intr-o noapte-si lua bocceaua cu lucrurile cele minunate.

Dar cindo zari pe giscarita in prag. tot ea cinta. n-a crezut Daca o auzeau graind asa fiacaii de la grajdurile imparatesti rideau de ea zicind ! — — Nu in batjocura: — Las-o. Daca se lasa noaptea si nimeni n-o mai baga-n seama. sa ne faci de rusine ? Ea pleca plingind in odaia ei gindindu-se ce-i mai ramine sa faca. Celelalte slugi dupa ea s-o ademeneasca sa mearga la bal cu ei: Giscarito. fa. Intr-o mare sarbatoare. porunci sa se faca la curte un mare bal si sa fie chemati si imparapi din lume cu nice si rudenii sa-si aleaga o sotie sa-i fie pe plac. nefiindu-i nici una dintre craiese pe placul inimii.turoasa si murdara ca vai de ea. cind tu nu trebuie nici prin fata sa-i treci maritului imparat. dar nu-si pierdu nadejdea. gata de casatorie. imparatul. mergi cu mine sa te joe la noapte. Giscarita. se spala si se ficu frumoasa ca o zina. n-am vazut. de sanatate ! sa-mi dai si mie ca la o fata saraca si proasta voie sa merg diseara la bal Imparatul cind o auzi si o vazu in halul acela murdara si ciufulita ii trase o palma si-i porunci sa vada de giste ca n-a tocmit-o sa joace-n hora. da-mi si mie voie sa merg la balul imparatului- stiu. Pe cind era jocul in toi. ce ai innebunit. Tot timpul imparatul a dansat cu giscarita si de frumoasa ce era o sorbea din ochi. doar-doar. De noroc. iar la bal sosisera fiice si craiese imparatesti. Fata pleca mihnita. La rugile lor ea se facea ca e proasta si le raspundea: giscarito. ba. inele si bratari. isi ia inima-n — si intra la imparatul: Inaltate. ai innebunit ! — Maicuta. ii zice un fecior apoi altul si altul. i — 118 . sa ma faci de pomina fata de imparat ca n-am de slugi. n-am vazut. imparate. sa te duci la un bal tocmai tu o fata-n zdrente si murdara ca scroafa din cotet. Isi lua inima-n dinti si-i ceru voie: de tot. Ca sa piece noaptea trebuia sa-si ceara voie de la bucatareasa. nu stiu. Multimea casca ochii la frumoasa necunoscuta mirindu-se de rochia si papucii minunati. iata ca deschise usa giscarita si pasi incet in multimea ce se veselea si chiotea de bucurie. neputind sa-si mai azvirle ochii si la alte fete frumoase venite de la mari departari pentru a-si gasi aici norocul. ca orice fata o ardeau talpile sa se duca si ea la joe. Cind afara. auzind de bal. Faca-ti Domnul multa parte. care mai de care mai frumoase. inele si margele. pe ele va pune ochii imparatul. dar si de pietrele pretioase de la cercei. care era un flacau chipes. Numai imparatul sta trist pe un scaun de aur la o masa. bucatareasa incepu s-o ia la trei pazeste pentru cutezanta ei sa intre la-mparatul de capul ei fara voia mai marilor curteni: ! Am venit sa te rog grija Ai. frumos si voinic. Ea stia sa se poarte frumos si-i vorbea numai frumos si cu tile de-1 facea pe-mparat s-o pretuiascl si mai mull. pe sub ascuns merse la sira de paie. fii buna. scoase incet din bocceaua ei. deodata se insenina fata si fara sa vrea alerga la ea dindu-i mina sa coboare scarile. Si cine a auzit. isi puse cercei cu pietre scumpe stralucitoare. — Cum. rochia si papucii din piele de pureci. ca-i nebuna din rastoaca. tot ea joaca ! Vazind ea ca bucatareasa n-o ia-n seama ba o mai dinti si infrunta.

Fugi fa si sterge-ti mucii ca nu esti tu pentru bal. ei — Baba-i — Fugi. curtenii si ostenii cu vesti proaste. 119 — . ba ca-i alta. La git puse alte margele. Si o impinsa nu ! afara ca pe o naroada aflata-n cerseala. pe Pindi pina ce strajerul pleca de la usa imparatului si buzna in palat maritul imparat: Dupa Inaltimea voastra. nu mucoase ca tine ? Dar cum vad. ca va rascoli pamintul. Mai la urma-n ! batjocura-i graiau: surda ca a mincat urda Giscarita din nou merge la stapina slugilor. giscarita fuge fara ca imparatul sau slugile sale sa bage de seama. La sira de paie isi aseza hainele si podoabele si din nou se imbraca in toale rupte si zdrentuite de nu-ti venea sa arunci nici mucii pe ea. ca pun slugile sa te tunda. Pe-o ureche-i intra. de la curte iar incepura sa dea tircoale pe linga giscarita. Pleca rusinata. ea ramase ca mai inainte. Un sfatuitor mai intelept il scoase din incurcatura. A doua zi cauta pe harta satul Palmis. fara s-o simta nimeni la balul imparatului. la atita dascaleala. Vom veni in tau mireasa imparatului. ba ca-i una. Trimise atunci ostirea s-o caute pe fata si din iad de-o fi sus pe pamint s-o scoata si sa i-o aduca. caprei ii pica coada de riie si ea tot in sus o tine. alta-i iesea. Lua cizma si azvirli-n giscarita de suparat ce era. ca lupul indemnind-o si ademenind-o sa mearga cu ei la balul imparatului. tu esti de nasula un bal ca de-al de asta ? Aici vin fete-mparatesti si imparatese. Cind soseau acasa. $i raportau: ca-i laie. la bucatareasa. de unde — De Palmis — Las'ca caut eu miine Palmis. Plecara ostirile in lungis si-n curmezis. fa. cind balul era-n toi. dati-mi voie si mie la balul de deseara. Dar ei ziceau. dar facea tot ce-o taia capul. de rascolira fata lumii in zadar. toti erau tristi ca le taie-mparatul leafa si nici capetele nu indrazneau de rusine sa le ridice in fata imparatului. frumos s-o lase sa mearga la balul imparatului. poate ca nu Doar inaltimea voastra cum pe aproape care vreau marite —O palat n-am aduc pe esti ? La un timp o-ntreba: la ! te la calari satul si nadaj- parintii tai te sa-si fii zici? ! stiti ! sint parintii. care lipseste. ca-i balaie.— Frumoaso. alte bratari si inele. Imparatul cind se vazu singur. se scalda si se imbrac5 de asta data si mai frumos in rochia si papucii din pinza de aur. rugind-o mparatului sa te duci vezi ca taci ca o muta si te porti ca o sluta. — Sa te duci unde-a dus mutu iapa si sa nu te mai vad in fata ochilor. Si pleca asa tiptil tiptil. ramas cu buzele umflate isi puse in gind. il va da cu fundu-n sus si cu susu-n fund si tot va gasi-o el pe fata cea frumoasa de la Palmis. auzeau. Ce duiesc ca vor da sa — Poate ca da. povatuindu-1 sa faca un alt bal si sa cheme pe toti imparatii si pe toate craiesele lumii ca intre ele trebuie sa dea de frumoasa fata necunoscuta. alte podoabe stralucitoare-n parul ei balai. auzi? Fata lasa capu-n pamint si nu scoase o vorba. Imparatul cazu la pat de trist si de necaz. cu rocbia din piele de pureci. ca am aflat ca vin baieti frumosi? Imparatul tocmai isi tragea cizmele. fara una nu e asta Numai giscarita sta de matura curtea imparateasca si-i ridea inirna de isprava ce-o ftcea. Se spala. Cam pe la cintatul cocosilor ! Baietii pe linga tirla. fetele sa-i si ei la si tot sa te las.

Sta posomorit si-si facea planul. Mai bine masoara de multe ori si croieste o data sa nu ni se intimple ca celui din poveste. imparatesele si craiesele ramasera cu gurile cascate la ea. dar fara folos. Dorul il usca si la fata se pirlea vazind cu ochii. Toti imparatii. iar ea citeodata-i raspundea: — Asa e. parca te-ai fi imbatat. aleasa. Ce erau sa faca sfetnicii? Toti dadeau din colt in colt si nu gaseau leac. de noroc de sanatate ! Unde-1 izbisi sa esti ? sa te si sa te fii fii craiasa. faca-ti de muiere barbata.! : ! : Imparatul sta trist. Pornira dupa ichimi. imparate. Acuma isi da cu pumnii in cap ca n-a pus mina pe ea cind a putut. Giscarita era cea mai frumoasa si cea mai aleasa. dar babii un colac ». se strecura prin multime si ca o naluca se facu nevazuta Imparatul cind vazu. dar sura virful surii ! ? ba Imparatul. de dorul frumoasei fete necunoscute din Cizmis. ! < Alta scapare de la boala nu era. Mi te vad infumurat. la masa lui si toata vremea dansa cu dinsa povestindu-i cite-n luna si-n stele. de parca era lovit de prastie si nu stia cine 1-a lovit. iaca intra si necunoscuta. maria-ta. Imparatului nu-i iesea din minte. ca tiganul aim sa nu-i mai scape din miini frumoasa necunoscuta. sa i se caute frumoasa fata in satul Cizmis si sa i se aduca nevatamata la palat. de i se scurgeau ochii dupa ea. zise necunoscuta ! Pasarile se momesc cu graunte. decit sa faca un nou bal. ostirii. ca de fata nu dadura. sa-mi peste Iume mai — Inaltate imparate. cind un imparat 1-a-ntrebat: si — Mai chiorule. §i se jura ca n-o sa-i scape. de parca ar fi in al noualea cer. porunci generalilor. ca-mparatul. $i-n mijloc de noapte. Dar in zadar astepta ca fata asteptata. 120 . O pofti. Pe cind isi pierduse orice nadejde. Aseza pinde ca sa o urmareasca ce face. babe si vrajitoare si vorba aceea mai putin leac. Incepu s-o coase si s-o descoase. ofiterimii. In zadar se ostenira. vezi tu acu-n — Acu-1 vad. Asa isi irosea el cu mai marii imparatiei dupa leacuri. poate va veni din nou frumoasa necunoscuta si de data asta jura ca nu-i va mai scapa. Cind cere minte de la-ailanti Ascultindu-i cuvintele-ntelepte. Imparatul cind o zari isi zise in gind: asta-i si mai frumoasa deck aia de la Palmis. Domnul multa parte. ca ea-n lume nu-i alta. cum nu-i scapa socitele din gheare motanului. ca sa vada din ce neam este si din ce loc ? — Sint din neam Ce trage-n ham ! $i din spita far' de vita ! Din Cizmisi — Ahaa va zica din Cizmis Acolo am mi caut mi cer parintilor sa-mi mireasa. Fetitele cu vorbulite $i tot natu cade-n lat. imparatul si mai mult o iubea. cind se-ntimpla toate. injelegea si el. De data asta imparatul cazu bolnav la pat si se topea ca un muc de luminare. frumoasa fata din Cizmis. era dus cu gindurile-n alta parte si ce-ntelegeau peretii si tobele. Tot palatul se lumina de stralucirea si podoabele ei care luminau ca lumina soarelui. Imparatul se simtea alaturi de frumoasa fecioara venita din popor. degeaba se-nvirtira. nu mai venea.

alte cheltuieli. Rochia si papucii ei din raze de soare luminau ca soarele ! in miez de vara. parca-i tuna si fulgera. isi holba ochii si-si fringea gitul in zadar. imparatese §i printese. Giscarita i-a raspuns ca este de la: sa nu-i ! Bitis. Mai intii cerea voie sa mearga la bal. Marite-mparate. cautind a-i face toate voile iar ca sa fie mai sigur de ea schimbara inelele. Imparate. in prag cine rasare pe nea§teptate ? Tocmai giscarita Palatul se umplu de strSlucire cind necunoscuta fata pasi pragul. o credeau zurlie de tot si cu toata frumusetea ei o lasau in pace sa ramiie acasa cu gistele ei gilcevitoare. Se duse vestea-n imparatie ca trage-mparstul sa moar2. Intrebata de e fiica de-mparat. Giscarita auzi si ea si parca-i pieri pofta sa se joace cu soarta imparatului si sa-si zica in gind: lasa-1. Deodata. N-au lasat un joe sa le treaca si sa nu-1 danseze impreuna. lasa-ma si pe mine la bal. Biti§. ea a raspuns ca nu e fiica de-mparat si nici de vita boiereasca. Sa-ti pui lacat la gura si fiare la picioare si-n palat sa nu mai calci. de la bucatareasa Bucatareasa o lua la goana cu linguroiul eel mare plin de zeama. Se catara toate fetele din Bitis si din imparatie care aveau inele. cu toale din gainati. numai tinarul imparat tinjea si se-ntuneca de inima rea. far' de mama. li ii saruta mina si o pofti la bal. Ea nu se lasa Facea ce facea §i drept la usa la imparatul. fugi — — afara suparata. Sta la intrare. Asa pieri pentru a treia oara. Baiepi de la grajdurile imparatesti. iar ghineralii si mai marii curtii tremurau de frica temindu-se sa nu faca imparatul vreo pozna nefiind in toate apele lui. $i dupa obiceiul imparatilor. De acum ridea si se veselea imparatul ca si cind era sigur ca frumoasa fata este a lui. iar cu luceafarul. herghelii. alpi cu iesi inainte. far' de rata. Este o fata saraca. n-ai putin obraz pe aici sa nu mai calci? Apoi suparat lua un bit si o lovi cu el in spate. las31-l. alti imparap. Giscarita facea pe proasta. Intreaga suflare stelele. Iar la cintatul cocosilor a pus straji s-o pazeasca mai scape. tuni in case de-mparap. Venira doftori si doftoroaie de la capatul lumii dar leacul nu-1 gaseau. Pe partea ailalta. Fata mihnita. Optsaris ! Imparatul nu-i lua in seama glumele. Imparatul pleca mai devreme s-o astepte pe frumoasa necunoscuta. nici ea nu se da batuta. iar imparatul ramase adinc indurerat. da-i frate cu alt bal. De data asta cazu bolnav si era a§a de trist si abatut ca numai ce nu-i iesea sufletul. Dar la cintatul cocosilor giscarita pacali pe imparat si garzile. imparatesele cu craitele jucau si se veseleau. Toti imparapi. venite de pe intreaga fata a pamintului. pacurarii §i porcarii.. De necajit ce era. pe-mparat. Necunoscuta nu venea. sorbea din priviri de mindra ce era. mersera la giscarita rugind-o pe rind si fiecare sa mearga cu ei la bal. . crescuta din piatra Imparatul a mai intrebat-o din ce sat este ca sa stie unde s-o caute daca-i va mai scapa. 121 . Pirporis. doar pe cele din palat le uitara si de urma fetii nu dadura. Flacaii vazind-o intr-o ureche. iesind pe o fereastra din palat fara ca sa fie vazuta. Unii o asemanau imparatul de bucurie isi pierdu mintile. deie-ti Domnul sanatate si noroc la imbatate.

Cel fara de copii era trist si ingrijorat gindindu-se cui ii va ramine imparatia dupa moartea sa Si se gindi sa-i ceara un copii de suflet de la frate-su. cind i se pregati cafeaua. Pleca fratele mulpamit asteptind sa-i trimita pe fiul eel mai mare. iar eu incalecai pe-o sea. sari la ea de-o imbratisa cu dragoste si sete. Se zbatea bietul om ca pestele pe uscat si traia fara nadejde ca dracu-n apa mica. Cind o vazu imparatul o intreba: afli — — Nu — Cum nu — Iaca nu — Daca nu stiu. in bucatarie nimeni n-a intrat ? Tu ai pus inelul in cafeaua mea? Atunci giscarita raspunse: se cuvine si un raspuns bun. Cind o vazu imparatul. Astepta el o zi. Bucatareasa vazind ca n-arencotro recunoscu ca numai giscarita a intrat putin in bucatarie. Imparatul incaleca si el pe alt roib si pe drum ocolit ajunse inaintea fiului sau la podul de arama. Bucatareasa lua cafeaua si merse sa i-o dea imparatului. — Bine. Maria-ta stii? ! stiu. Cind sorbi cafeaua. Fratele eel cu trei copii. Cind acolo se prefacea ca este o ala mare cu dintii rinjiti si sabia ridicata gata sa-i ia zilele aluia care va cuteza sa treaca 122 . dar celalalt nu avea. un an si craisorul nu venea De ce nu venea ? Iaca intrase pe ginduri bietul imparat si nu-si putea da cu socotelile ce se ! — Fratioare. rupta si murdara. Da-mi ragaz Maria-ta. Mai marii palatului o adusera pe giscarita. il arma din dinti pina-n picioare il sui pe un cal alb si-i ar5ta calea spre noua imparatie. gindesc un ceas. Cum a rasarit inelul in cafeaua mea ? o intreba imparatul mirat. scoase rochia din pinza de raze de soare si papucii din pinza de raze de luna. nu se uita 1-ai saraci Dar de-acum socotea ca destul 1-a chinuit si cauta sa afle imparatul adevarul. sa ! cine a pus in cafea inelul. ! intimplase. Giscarita pleca la sira de paie. se spala frumos. iar giscarita. desculta. o saptamina. o luna. frate. se dichisi si intra in palat. Fara zabava merse deci si-i ceru: ! da-mi si mie un copii sa-mi mosteneasca imparatia vad ca n-ai avut rod si ca sa nu ni se piarda neamul. din cei trei copii ti-1 dau pe eel mare ca sa-ti fie de folos tie si imparatiei. mai frumoasa ca o floare de primavara. intra la bucatareasa giscarita pe nesimtite si lasa sa-i cada inelul dat de irrparat in cafea. ii venira puterile. Imparatul sta betejit slab si ghebejit gata-gata sa dea ortul popii. sluga necredincioasa. il imbraca in haine stralucitoare numai din aur si argint. cind crede in ai bogati. Intr-o zi. spre mirarea tuturor ajunse craiasa si va fi traind si acuma fericita cu imparatul ei. miine vei merge la spinzuratoare in mijlocul tirgului. ca sa-ti dau raspunsul potrivit. — — La o asa intrebare sa ma CERBUL DE LA BALTA A fost odata doi frati imparati. Unul avea copii. Dupa asta se facu nunta mare imparateasca.fie si suparat. de va spusei povestea asa. il lua pe al mare. zari la fund inelul lui.

— — Taicutule.! peste podul eel mare. de beu apa. eu ma due cu credinta-n Dumnezeu am sa birui Atunci imparatul mi-1 rosti frumos ca de plecare pentru cale lunga sa-i ajunga. iar imparatul trist a dat din cap. vazind ca nici acest copil nu pretuieste o ceapa degerata. care pe alta cale ajunse si mai indata la palat. care crezi ca tot ce zboara se si maninca — Tata. Merse el. Cel mai mic insa nu se lasa mai prejos si vru si el sa-si incerce norocul. la-ntuneric Iti si — multamesc. el sa ofteze Incepu ce-o sa se faca? ! De ce nu 1-a ascultat Dar ! omul rosu pun Baiete. S-a lasat pagubas si de asta si cazu bolnav pe patul de moarte. incepu sa tremure. da-mi un cal si palos si eu omor fiara de la podul de arama Numai lasa-ma sa-mi incerc si eu norocul. Cind privi vazu in capul scarii pe omul rosu rizind ca un smintit ca 1-a pacalit. intoarse calul indarat si se duse dirdiind de frica la tata-su. il apuca o sete pe inima. Copilul eel mare cind il vazu se-nfricosa foarte. omul rosu il avea la mini Puteau sa-i putrezeasca oasele jos la racoare. eu iti vreau binele. sint un mincinos ca alti oameni. Iti scara sa iesi la lume. Pe alta parte si el i-o lua iar inainte si iesea iar la podul de arama. Imparatul pe alta cale. ca nu mai putu rabda si scobori de pe cal sa bea apa dintr-un bunar Mai intii lega el calul de stinghia bunarului si cobori in jos pe o scara. I-a luat scara si 1-a lasat sa moara-n fundul fintinii. iar el singur jumatate. Dupa ce beu apa se-ntoarse-n sus. si-ti voi dovedi ca sint vita de imparat viteaz $i pleca de-aici inainte singur pe locuri prapastioase cu ale. Tata. Copilul ii povestea taina cu fiara de la podul de arama si groaza ce 1-a apucat. fara ca sa simta ceva feciorul sau. ca tata vrea sa-ti dea citeva povete sa-pl prinda bine la drumul greu si lung. Iar — ii grai: Nu 123 . daca-mi dai calul cu armile tale si toalele tale. Mai intii sa uiti ca e vai capul lui se lovesc. merse si chiar la calea salbaticiuni si oameni rai. Pe deasupra-i mai dadu si pielea cu care i-a spaimintat la podul de arama: Na-ti-o si cind ti-o fi vreodata mai greu sa nu uiti sa te arunci pe ea si asa o sa scapi de napasta. De-acum mergi cu Dumnezau si sa auzim de bine. ! neinfricat ! ! ! pe tata-su? in zadar. nu ! ! te las. dar daca-i devenea sluga putea vedea si lumina zilei De aceea. Il asculta pe fiul eel mare povestindu-si patania si-si dete seama ca nu e bun sa fie imparat. iar de capul incoronat. Copilul intoarsa capu si se opri din cale mirindu-se ca in loc de o fiara salbatica vede pe tata-su ! — ! Imparatul il imbratisa de bucurie si-1 sfatui cit o fi si or trai sa se fereasca de omul rosu. Craisorul isi lua vint si cu roibul sari peste fiara gata-gata sa-i ia capul de la trup. vazind ce copii fricosi poate sa aiba. — tata. Atunci imparatul arunca blana si striga la feciorul sau sa se-ntoarca: Heiii Petreeee intoarce-te o tira-ndarat. Iar se imbraca in toale de ale fioroase si iar se spaiminta si feciorul mijlociu fugind acasa. Pe de alta parte el ii iesi inainte la podul de arama. De aceea il rosti pe eel mijlocari si-i dete drumul inainte. Din nou se-mbraca intr-o piele de fiara salbatica ce urla ca turbata la sosirea micutului craisor. sa n-aiba-ncredere-n el si sa nu descalece calul. numai cumpaneste bine ce greutati te asteapta. ca treburile imparatiei de tu esti un nemintos. i-o lua inainte si-1 astepta ingrijorat la palatele de aur.

ciinele se-mpiedica-n pielea fermecata. gindindu-se ca nu mai are aid nici o scapare.: ! : de-acum Daca te inainte tu esti sluga mea. Se mira imparatul de curaj ul slugii ginerelui sau. — — Muierea-i dete pielea cea fermecata si-1 mai invafa sa sape o groapa adinca linga balta. fara sa cuteze a-i trece nici pe dinainte. e drept. Dupa ce se scalda se-ntorcea cu fap spre voinicul din groapa. Tu sa ma asculti daca vrei sa scapi. cai. Patru fund silit n-are ce se face si se duce. Pe sluga insa nici n-o baga-n seama. iar el scapa teafar. rupsa o floare si cind sa sara gardul indarat. graieste ! mic de imparat. bivoli. Imparatul le deschisa portile de aur si-1 saruta pe omul rosu crezindu-1 ca este nepotul sau din vita imparateasca. Sari el gardul in ograda. necum sa-i intoarca vorba. Pe om sa puie pielea cea vrajita. De aci inainte Patru mergea pe picioare descult. Incepu de aici incolo sa capete curaj si nadejde ca are sa omoare cerbul. iar eu sint Patru. iar omul rosu calare ca un mare craisor de la rasarit. Cum il lovi fugi spre un deal mare cu pielea fermecata intr-o mina. Patru il asculta ca o sluga credincioasa. Pleca el oftind si lacramind. Dar el se prinsa de tulpinile copacilor si apa sa-ntoarsa cu pietre mari si copaci la vale. iata-i ajunsi la cetatea mare imparateasca stralucind de mareple ca soarele cerului. 124 . ! Omul rosu ii pusa scara. Omoara-n cale tot ce este vietate oameni. Ca sa nu-1 omoare omul rosu. cerbul multa floare omeneasca a bagat in pamint. Pe la un timp s-auzi ca la o balta mare s-a abatut un cerb cu coarnele numai pietre scumpe si ca face multe rele. Pe drum o muiere batrina il vede lacramind si-i iese inainte intrebindu-1 De ce plingi mai baiete? Pleca el sa-i spuna tot necazul. Arunca pielea ce i-a dat-o ta-su. fiul eel invoiesti. Atunci muierea auzind cum sta taina ii grai: Petre. cazu si muri. sa rupi o floare de pe stratul de viorele si daca vei scapa de ciinele meu. Patru trasa cu gida si-1 lovi la partea stinga. in virf sa-i puie un ac. dar toti cum s-au dus acolo s-au prapadit. ca sa scape de sluga. Dupa ani de calatorie pe jos. Sa sari gardul la mine-n ograda. fara sa-1 sminteasca din loc. cerbul se-mpiedica de un ciutac. oi. unde zace casa sufletului. Cerbul sorbi apa din balta si o azvirli dupa Patru ca sa-1 doboare. catiri si cite altele trimis imparatul ostasi si ciSlareti. hainele se sui pe calul imparatesc. Treceau ami si el il asculta cum asculta cinele pe stapin. Sa ia gida. ii lua mai intii armele. Cind fu gatagata sa-1 ajunga ii arunca in fata pielea cea fermecata. un ciine mare negru se repezi sa-1 rupa-n bucap. El ii tSie capul si-1 duse imparatului. iar omul eel rosu se bucura ca de-acum inainte cerbul de la balta n-are sa-i mai omoare ostea lui Verde-mparat si el va putea face nunta cu frumoasa craiasa a acestuia. scapat vei fi si de cerbul de la balta. Statura locului si se minunau de cele ce vedeau. il ruga pe imparat sa-1 trimeata pe Patru sa omoare cerbul — Ma-nvoiesc si scumpe A de la balta. chiar la casa sufletului. sa se scalde. Cerbu va veni sa se scalde si sa-1 ocheasca atunci cind se va intoarce cu capul catre groapa drept la capul pieptului. In groapa sa faca un om. Cerbul era fiara mare cu coarnele ajungind prin virfurile copacilor si cu o gura mare dt o sura. Omul rosu. Cerbul insa cu gida inflpta in cap nu-1 lasa. boi. cu arcuri. Se cutremura pamintul cind trecea spre balta sa bea apa. suliti si toghii sa omoare cerbul de la balta.

Cind in cale un om imbracat in noua cojoace. era cale lunga sa-ti ajunga. ia-ma cu tine ca poate-ti voi fi vreodata de vreun folos. Noua piraie-i curau in gura si el sta si se vaita ca nu mai poate stii ! — — Cerbul di — Atunci sa — balta? — Eu — Si eu la balta eu 1-am omorit de sete. — Daca tu eu sint Muschila-Ochila. Alerga dupa un iepure speriat de pe cirtog si-1 batea cu palma peste fund sa fuga mai repede. Si-1 lua cu el. De-aci inainte pleca impreuna cu: Flaminjosu. Doamne. Cind la un timp se opresc mirindu-se de un om care prindea musca. 125 . L-a luat si pe asta si au pornit-o tot inainte. Cine s-a dus acolo. ii esti ala. se opri din fuga si-i grai Baiete. ce te-nduri Mai bine te-ai mira de voinicul ala care a am amorit cerbul de la ma numesc Setosu. la un noroc Nu mersera mult ca vazu pe o cimpie un galigan de om cu niste picioare lungi cit prajinile. Patru cind zari minunea se-ncbina de cele ce vazu. Pe cine sa-1 trimita atunci impetit ? Doar n-o sa-si puie via|a la cercare omul rosu Sa-1 trimita pe argatul sau. iar omul setos ii zise Ce te miri. baiete Mai bine te-ai mira de ala care a omorit cerbul sint si ! — — — — de la balta. Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la sint acela care sint ala ce ca-ti voi fi de folos. sa stii ca eu sint Fugila.! :: Dar pina la Verde-mparat. Plecara de-acum trei insi pe cale. de mine. Atunci. Mersera ei ce mersera. — — Eu sint ala care am omorit cerbul de raspunsa Patru. Te miri de mine ? Mira-te mai bine de ala care a omorit cerbul de la balta! ca eu sint Flaminjosul Ia-ma cu tine ca-ti voi fi de folos. ! Pleca el posomorit dar cu credinfa-n Dumnezeu. iar minili cit rischitoarili. far'de pic de demincare. graindu-i: Ce te miri. Ia-ma balta ! cu tine ma — — omorit cerbul de — Eu am omorit cerbul de — Atunci eu Frigurosu ! le balta. poate-ti voi fi cindva de folos. viu nu s-a mai intors. cind colo. sta de se zgribulea si dirdiia de trig inconjurat de toate partile de foe si tot striga cit il tinea gura ca nu mai poate de ger si mai cerea alte cojoace. ca-ti fi odata de folos. Se oprira-n loc toti mirindu-se: Doamne. ii da drumul si iara§i o prindea. nu casca gura. Patru sta-n loc si se crucea de cele ce vedea. nu te mira de mine. ia-ma cu tine voi ! la balta. la balta. detera de un om voinic cit un mai. Patru ramase locului mirindu-se: Doamne. pe carare. Mergind el zile si nopti ajunse la o farina mare unde arau plugurile brazde man si adinci. merg cu tine. Omul asta il vazu ca se mira ca un copil. in mijlocul focului imbracat in noua cojoace? Ce te miri. ba. iar un om le inghitea si tot se vaita ca moare de foame. se vaita de ger. voi adapa pe unde voi da de riuri si izvoare. ce o mai fi si asta ? Lunganul il auzi. mira-te de ala care a omorit cerbul de la balta? Eu sint ala care am omorit cerbul de la balta. Setosu si Frigurosu. ce sa mai fie si asta.

Mai la urma lungeste pasul. tele al — Unul dintre voi 126 . porunci sa-i insele la noapte si sa-i culce intr-o soba mare de tuci. Ea sa alerge pe o iapa nazdravana. Pina la ziua mai adusera inca noua cara cu lemne groase sa faca cenusa nu friptura. doar-doar le-o taia capetele. apoi incepu sa se vaite ca moare de sete. sa fuga pe jos. Imparatul speriat il opri: li pentru o masea. insa nu stia la ce greutati sa-i puie.: . Imparateasa zbura-n vint ca o naluca. Cind deschisera usa mare-i fu mirarea vazindu-i pe toti suflind in palme si batind pintenii de frig. Imparatul porunci de berbeci fripti si se adusera cele un bou alinat in frigare. Setosu puse gura la cep si le beu dintr-o sorbitura pe toate. ba. De nu-1 oprea imparatul era gata sa-i inghita ostirea toata Se mira imparatul ca asemenea mincacios nu mai vazuse si nici auzise. capetele vi le voi taia. Insa tot nu se dadu batut si porunci sa scoata din pivniti noua ardoave de vin vechi si de nu le vor bea. iar Fugila cu doua ulcioare goale-n mini pasea leganat fara graba. si Muschila Si de aici inainte pleca baiatul cu: Flaminjosu. focurile ardeau de duduia pamintul. Alerga in vale la un riu si-1 sorbi dintr-o-nghititura. Suparat. Dintre ei iesi afara Fugila. Imparatul cind vazu cu cine are de-a face. cei noua Mincaciosu cind se arunca pe cuptoarele de piine le facu praf dintr-o imbucatura. iar eel ce se incumeta. Imparatul Verdes se facea ca nu e suparat. se-ntoarce la iapa. Gerosu sufla ca moare de ger. ! — Stai. Verdesdin tinda de sus — Sa ca eu fata nu voi da-o decit daca o masa imi veti minca se iar le grai: stiti la piine. Imparateasa se-ntoarse tirziu. Imparatul dete semnalul de incepere a intrecerii. Toti curtenii ramasera cu gurile cascate si cu ochii holbati la namila. capul le va taia. iar pe berbeci si pe bou ii inghiti parca ar fi mincat o pipota de gaina. o bate cu mina peste fund pe iapa si-i zice sa grabeasca apoi se-ntoarce voios la-mparatul sa-i dea apa de izvor din munte sa bea. s-apuca cu miinile de par si-si smulse barba. Iaca ce-i mai trasni prin minte sa se-ntreaca cu imparateasa mea la fuga pina la MunMare. ajunge el mai intii la fintina. dar cind arunca o gura de apa peste un regiment de ostati fu cit pe-aci gata-gata sa-i inece. Daca vazu el ce vazu se aseza locului. Noaptea soldatii de jur imprejur aprinsera noua cara de lemne ca sa-i arda de vii. Frigurosu. Fugila zis Ochila. Cind auzi Patru. umple ulcioarele. cu iapa frinta de oboseala. deodata se-ntrista si-ncepu sa plinga ca stia bine ce-i poruncea imparatul nici in ruptul capului nu are ce sa faca ? Mincaciosu insa cum il vedea oftind se strica rizind stiind ca n-o sa-i ajunga bunatatile nici noua cuptoare de noua cuptoare de piine. drept la Verdes-imparat. li imparat — Cum ajunsera deschisera portile cele mari imparatesti. Setosu de necaz ca n-are ce sa mai bea se puse pe doagele si cercurile de la ardoave si pe toate le minca parca ar fi mincat ocoaje de piine. de s-or duce pomina. temindu-se sa nu le sece toate riurile si toate marile. Iar de nu veti minca. Cind noaptea. Setosu. noua berbeci fripti si pe deasupra inca un bou mare in frigare. Dupa asta-i veni foame si incepind sa strige ca lesina de foame de-nghiti niste depozite de munitii de la strajerii imparatiei. ca te pomeni ca vrei sa bei izvoarele apelor si marilor sa lasi omenirea sa piara de sete ? Ogoieste-te ca ridic toate armatele sa lupte cu tine si nu ne lasam batuti. Dimineata se scoala imparatul cu noaptea-n cap sa-si vada isprava.

asa te-am invatat eu. El te-a inselat. bun ca eu ! ma numai pentru inselat. ce n-a mai vazut lumea de cind este lume. facu plecaciune in fata marelui Verdes-imparat. Pina acum toate poruncile le dusera la indeplinire si trebnia sa le dea fata sa-i fie mireasa omului rosu. Nu mai vreau nimic.! ! Imparatul daca vedea si minunea asta. care-i pui de drac. nu dau dupa Rosu-imparat. Patruta Fat-Frumos. dar nu era din pacate vis. singur. ca tot ce ne-ai poruncit ti-am indeplinit. Mai. ca de data asta. Si iar ii mai veni un gind negru. Noaptea sa sc cuke fiica imparatului sub un mar de aur aproape de Patru si daca in zori va pieri din acel loc. care-n lume n-a mai fost. ca fata lui nebuna Dupa ce toate poruncile fura indeplinite iar imparatul sa nu mai stie ce sa mai nascoceasca ca dea fata. numai sluga omului rosu in toale ca de argat. ce se da drept om de vita imparateasca Insa Verdes-imparat tot nu vroia s-o dea decit cu de-a sila. inaltate imparate. ce-o mai fi si asta se gindira ei tremurind de spaima Peste noapte fiica-mparatului se prefacu-n zina si pe o aripa de vint zbura-n cer. trase zina pe pamint si o culca linga Patru Fat-Frumos. numai una n-o spunea. staie albe Se rostira toti curtenii dupa obrocul imparatesc. aceea ca el este nepotul sau. fata s-o ducem precum am primit porunca de fata la Rosu- nici in ruptul capului. mai-mai sa nu-i crape fierea-n el de usturimea de la ficati. zicindu-i: lata. Ce mai vrei sa-ti mai facem ca sintem gata. joe veselie. dar vad ca a iesit din el magar Ce rusine Te-ai pus linga un terchea-berchea. ! ! ! — trei lei perechea In zadar printesa se vaicarea ! si-i dar ca omul eel cu miinile lungi a prins-o. far' de par pe cap. o s-o dau eu dupa eel ce se cuvine s-o dau Se-ntoarsa Patruta Fat-Frumos cu ortacii sai si-i spusa unchiului toate cele intimplate din fir in par. asa m-asculti tu de-mi mincasi zilele la batrineata Eu am crezut ca imparatul are armasar. Numai cintece. Si turbat de minie nu mai putu pune friu gurii si da-i inainte cu sudalme si vorbe urite fata de tinara printesa si Patruta linga Patruta ! Fat-Frumos. nu e om de treaba. imbracati in de aur si argint. zina dormea ! ! Fat-Frumos Nu-i venea sa creada ochilor imparatului ce vedea ? I se parea ca viseaza. calul ti-a luat. iar pe fata. tu 1-ai ascultat. Cind colo. se scula. 127 . c-asa i-ai jurat ! Eu toate-am ghicit de la inceput Acum du-te sa vie unchiul tau imparatul cu omul rosu pregatesc de nunta. craisor de vita imparateasca si nu omul rosu. ! focului. Bine. cu trei fire-n barba. Cind ajunsera si la Verdes-imparat se lumina curtea de si atita stralucire bogatie. ca e arata ca ea a zburat in slava cerului. baiete Voi pe toate le-ati izbindit macar ca n-am crezut. Acum ce sa mai fac ? O sa ramin fara de odrasla mea. el stia una si buna. asa te-am crescut eu. hain si rau la suflet. nici tartorele de la talpa iadului nu-i mai scapa. In varsatul zorilor sosi imparatul zimbind pe sub mustata. Dorea intradins sa-i pedepseasca pe asti natarai veniti impetit sa le ramina doar oasele-nsirate pe garduri. le va atirna capetele-n pari sa sperie ciorile din vie. craita. singurel le nu — — ! cu motanul in vatra — Atunci da-ne imparat — Mai baiete. Muschila-si lungi miinile pina sus aproape de bolta cereasca. la palatele de clestar ale imparatului.

numai vulpe vicleana impopotonata in straie-mparatesti. dar la ea ba. ca pe lupul schiop care a mincat turma de oi. $i s-a pornit o nunta cu chiote si veselie. numai curteni.! : ! Printesa se imbracase asa de frumos. Verdes-imparat se ridica de pe scaunul de aur si grai: Voi nouazeci si noua de-mparati. o luna si ani de zile. cum ? isi dadura cu coatele imparatii suparati la auzul acestor cuvinte. Numai unul dintre voi este hot Care. tu esti eel inselat. parca era un facut. de cind se punea luna si pina uidea ca secera. Si in gindul lui isi zicea: Nimeni nu ma-ntrece pe lume. Mai priviti-1 pe acest viclean imparat ca nu-1 mai vedeti Nuntasii toti. Dupa ce nuntasii au rasuflat usurati ca dupa o dreapta judecata. Pri1-ar vinde si pe tata-su viti-1 cum tremura de frica. S-a chefuit si petrecut numai in cintece si jocuri. — — — ! O ! ! — — 128 . cu noua clopote si cu nouazeci si noua de popi. sa se incoroncze si sa se cunune tinara craiasa. c-am fost si eu la nunta lor. apoi 1-au legat de patru cai salbatici si trupul lui rupt s-a dus in patru parti ale lumii. toti cu ochii pe omul rosu-galben si tremurind ca piftiile iarna-n furculita. pe lume aleasa. Omul rosu se umfla-n pene ca un curcan si zimbea pe sub mustata ce n-o avea. tu esti nepotul imparatului Tu sa spui cum sa piara eel ce te-a osindit sa-1 slujesti prin viclenie fara mila si fara sa simta ce e pacatul. care face pe viteazul. ca sa piara neamul omului rosu si eel viclean. Ostirea prinse pe omul rosu. Leleee. il batura si-1 hulira. ca prin viclesuguri ajunse-mparat ba si la-nsurat. Priviti fafa lui galbena ca ceara. Cind se vazu ca inselatorul era omul eel rosu si nu mai incapea nici o indoiala. vulpe batrina mai sint Toti ma cred cineva ! Asta e tactica nu jucarie Toate imi merg ca pe roate. s-a facut cununia lui Patruja Fat-Frumos cu frumoasa printesa si s-au incoronat amindoi ca imparati a intregei lumi. sa-i piara vita. Pe cind gemea biserica de suflare omeneasca. daca e pe direptate. patru armasari salbatici sa-i sfirtice trupul in patru colpuri ale pamintului. se mingiia el cu asemenea ginduri. ca la soare te puteai uita. cu capete-ncoronati si neincoronati. Inal|ate imparate. Era mai mindra dedt o zina picata din cer. El se stie acum. cu omul rosu. il despuie de toalele imparatesti. Insa multimea de crai si imparati chemati la nunta mi vazusera o mireasa mai frumoasa. de spin ceera. Patruta Fat-Frumos s-a imbracat in straie imparatesti. $tie ca-1 asteapta afara o tapa in care sa stea infipt pina i-o ciuguli corbii carnea ca sa-si mintuie sufletul eel rau si fara de legile sale. iar unchiul sau a plins de bucurie ca Verdes-imparat prin intelepdunea sa a aflat adevarul §i i-a scapat nepotul din robia acelui om videan. cine. impSratul mai intreba o data Patruta Fat-Frumos. o zi si-o saptamina. sunara trimbitile de aur si nuntasii pornira la manastirea cu noua turle. sa-i piara urma. fratilor si nu va mirati ! Top sinteti imparati numai unul de aid se da ca e de vita imparat. cind pe altul 1-a-nselat ! Nici nu e viteaz. crai si — ! ! imparati. Deodata. sa nu-1 chinuiti prea mult. pe cind eram copil micsor. Stati.

ajunsara sleiti de vlaga la o ciutura. Caut de lucru si nu gasesc. traia un om cu o muiere care aveau Muierea eria rea ca o scorpie. Toata ziulica se certa cu barbatul ei. beau impreuna si sa hodineau impreuna. unde soare rasare. Si pleca copilu-n lume si merse. baiete? il intreba dracu. Muma-sa se-mpotrivi. pina ce-i iesi dracu-n drum. ca dealurile erau sterpe si pamintul numai pietris de nu dadeau nici un rod. ruga sa — De-acum inainte de oameni ca mine da. — NadSjduiesc ca mila de un om care de ai iar eu te voi ajuta. catindu-1 pe ta-su tata. vazind ca a ajuns la virsta cind se va putea singur descurca-ntre straini. Unde mergi. top copiii-1 batjocoreau ca este fara tata si sarac. ama in cele din urma ii dete-nvoirea ceruta spunindu-i sa se fereasca sa mearga insa pe drum cu un om cu {oale verzi si mus- un copil. ma descurc eu §i singur. trecu piste mari si tari si mai urma dete de-o £ara unde traia o imparateasa vaduva. nu mai ramase apa si galeata se desfacu de sangi Si baiatu sa-mprieteni si cazu-n flntina — Daca vrei sa bei apa trebuie sa scobori in ciutura. Pina la urma omul se baga-n casa la imparateasa. ca acel — — — — si dracul din feresti. Dupa namneaz. Dracu baga-n ciuturS galeata si scoasa apa de beu si sa satura. Mincau La o vreme mergind ei asa printr-o pustietate fara de apa si subt o dogoare a soarelui de sa putea coace oul in nisip. Bietul om tot ce facea nu eria bun. Toate batjocurile astea nu-1 smintira Insa pe copil de la-nvatatura. cu diavolul si merse impreuna cale-ndelungata. ci e drac si iar il infrunta pe drac nevoind a ii calatori-mpreuna. De chin si inima rea omul isi lasa la muierea lui cea cu suflet de napirca si copilul. da-mi-te un de tot nou il ajunsa din urma si-i spusa vei degeaba te sint si tata sa-1 cat. zile-ntregi n-a sorbit un strop de apa. ceru di la muma-sa voie sa plece-n lume sa-1 cate pe tata-su. pe care le facea un om mare. Iaca ca-p gasesc eu Nu e nevoie de ajutorul dumitale. cu porcii.! ! ! : COPILUL SI DRACUL Departe. Dracul era imbracate in pale verzi si cu mustata. ajuta la munca cimpului lui muma-sa si facea tot felul de treburi. 129 . Dracul ramasa-n urma si-1 ajunsa iar din urma. calator atit necajit. impreuna. Vazind el ca-n satul lui nu este loc de nici o procopseala. te-a? faci la tie. Cind ajunsa copilul mare de merse la scoala. El vazind cum e-mbracat dete-n gind ca nu e om curat. departe. asa ca — Eu copil sarac dorul de ma trimite-n lume nu-mi rau — N-am facut rau nima. cind veni vremea baiatului sa bea si el. El invata bine si dascalii de la scoala il laudau pentru cumintenie si vrednicia lui. Vazind ca nu se poate-ntelege cu muierea isi lua lumea-n cap si pleca la-ntimplare-n lume. raspunse copilul. care era cuminte si tare ascultator. Merse el cit merse. mergea cu oile. Da baiatul trebui sa mearga luni si ani. om este dracu. El merse drept la-mparateasa si sa plinsa spunindu-i necazurile lui.

copile. apoi pornira din nou in lume. scoboara numai. Iesi afara din ciutura. ca este timpul mai potrivita mireasa ar fi fiica unui imparat dintr-o tara bogata. ama pasarea-1 vazu si spuse: Nu ma omori. iar adevaratul nu nu plinga. Pe urma a luat luntrea si a plecat pe Timoc sa pescuiasca. dar nu vina nimic. vru sa vineze iepuri.: — Ai beu apa cu asa incredere-n mine ca-n fratele tau. Sarmanul baiat de-acum era drac. Baiatul scobori din piatra-n piatra pina ajunsa jos in fundul ciuturii si pofta. Baiatul diavol incepu sa faca pregatiri de plecare-n petit. Insa poti sa afli ca-ti dau dezlegarea sa-i spui tatalui tau ca esti cu adevarat fiul sau numai daca s-ar intimpla sa mori si dupa aia sa-nviezi. adica diavolului. unde nu este iarna si este tot timpul numai primavara si vara. nu ma omora. ca un solz pestele — cea in toata lumea. Voinicul lua un solz si lasa de aur in apa. iar din gura prinsa un peste cu solz de aurel cuvinta: ! sint fiul imparatului pestilor si de vei lua de aur. Mai esti dator sa faci tot ce-ti voi porunci eu. o pusa-n chesa si merse mai departe la vinatoare. zise dracul. iar diavolul era fiul ce-si cauta tatal pierdut. el i se-nfatisa aratindu-i inelul ce-1 schimbase logodna cu intiia sa sotie. mult te va ajuta cind vei fi la nevoie. Ai auzit? si trebuie sa-mi fac si eu datoria mei cei mari. Pasarea nazdravana rupse cu ciocul o pana si i-o arunca. sub o radinea Pestele se zbatea si plingea. Se bucura nespus de mult imparatul de sosirea fiului sau si cum nu avea alti fii sa grabi sa-i spuna ca el va fi mostenitorul scaunului imparatiei. Baiatul o lua. ca-ti dau o pana din aripa mea si de la mare necaz are sa te scoata cind o vei aprinde. Tu nu stii. Dupa scurt timp ajunsera la palatul de marmora albastra al imparatului ce se aria tumite la marginea-mparatiei si aci aflara ca imparat eria bas tatal baiatului. fagaduieste-mi ca nu-i vei spune lui tata-tu ca esti cu adevarat diavolul la dracii — Auzit si primesc. Si asa tot mergind el la vinatoare se-mprieteni cu pasari si animalele pamintului si incepu sa le invete limbile si sa vorbeasca cu ele de tot ce se petre- — Voinice. ca noi stanu este lucru pe lume pe care sa nu-1 putem face ? Daca vrei la lumina. Diavolul capata ca fiu de-mparat toale-mparatesti si-ncepu sa dea argatilor porunci. — Baiete. Insa intii el pleca la vinatoare. vru sa ia din zbor un vultur mare. fiindu-mi toata viata argat. Cind auzi asta diavolul sa bucura. sa-ntrista abia stapinindu-sa sa Imparatul sa-1 insoare si ca cea mare si spusa-ntr-o zi fiului sau. la Cum ajunsera la-mparat. Dupa aceea. Cine nu indeplinea poruncile era condamnat la moarte. 130 . Mai jura-mi ca-mi vei da inelul de la tatal tau cind te vei sui sus din ciutura. Lua arcul de aur al imparatului. ca n-am incotro. care de care mai grele si mai nastrusnice. mergind pe cimp la vinatoare de pasari. scoase inelul primit de la muma-sa si i-1 dete diavolului. Cind colo. ii Fiul imparatului chema pe baiatul devenit diavol si-1 trimisa sa peteasca fata-mparatului de la miazazi si sa fie cu bagare de seama ca altfel unde-i stau picioarele ii va sta §i capul. eu Dracu sint il privi si-i zise cum am porinca de pinim lumea si sa mai poti iesi cu adevarat fiul lui atunci dnd il vom gasi.

Merse baiatul ce merse in fruntea armatei taman atuncea trecea o armata de furnigi ce alte furnigi ce plinsa voinicului le si-1 ajunsa pe o cale pe care si ele in razboi cu calcasa-mparatia lor. pe undeva. li dete-n semn o furniga C3re sa-i fie la nevoie de ajutor. de la mare nevoie te voi scapa. Furnigile muncira cu atita iuteala ca la revarsatul zorilor armata voinicului sculindu-se din somn gata pregatita de moarte. Fata-mparatului sa cam minie de cererea asta fiindca nu-i ardea de maritat. si puse sa se pastreze bine furniga luata in dar. subt 131 . Imparatul pestilor porni cu armata de pesti de rascoli toata Dunarea §i cind colo. Nu statu mult pe ginduri si scoasa chesaua de-i spusa furnigii sa alerge la-mparatul furnigilor cS altfel moartea-1 a?teapta. statu si sa gindi cum ar putea gasi inelul de aur ! Scoasa chesaua si aprinsa solzul de aurel din pestele pe care-1 arunca in Dunare. Imparatesii ii fu ciuda cum de are voinicul asta atita putere sa izbindeasca si nascoci treburi tot mai grele. Imparatul furnigilor. marioara noua ambara intr-o singura noapte. Sa bagara pe subt pietre. veni si sa ruga sa treaca pe alta parte ca sa nu-1 striveasca cu arsi sa aflau mata cu cruti armata. Baiatului ii fu mila sa striveasca armata de furnigi si dadu porunca sa fie ocolite. merse la Dunare pe un pod de marmora. Voinicul care-nvatase toate limbile lighioanelor de pe pamint le spuse sa cate inelul de aur si sa-1 scoata fiindca viata lui si) a armatei sale este legata de acest inel aruncat de-mparateasa. Imparatul furnigilor dadu indata porunca si furnigile toate-1 urmara pe drumul ce ducea la voinicul eel necajit si oropsit de soarta. Pestii din nou pornira in lungul si latul Dunarii rascolindu-i fundul insa in zadar ca nu gasira nimic ! ! A treia oara ce-i trecu prin minte voinicului sa-i spuie imparatului pestilor sa cate inelul sub vrun peste batrin aflat pe moarte. Imparatul pestilor sa ridica deasupra apei si ii spuse voinicului ca nu-1 gaseste Voinicul il ruga sa mai cate o data. adica gindurile dracului. Ca sa chinuie armata ginerelui. marioara si sacara. Cum drumul eria destul de departe. porincile ei Pestii jjunaru pornira-n cautare. din Imparateasa-i dete intiia porunca: sa aleaga griul de neghina. Toti pestii Dunarii s-apropiara de pod si asteptara porunca voinicului. si sacara. apoi il arunca in valuri spunindu-i sa-1 cate si sa i-1 aduca la palat si abia atunci se va marita cu stapinul sau. Qnd sa izbindesti intr-o noapte o a auzit voinicul porinca a ramas incremenit cum de e cu putinta munca de ani si ani de zile. il supuse la porunci ce nu sa puteau niciodata-ndeplini aratindu-i ca daca nu va izbindi toate porincile va plati indrazneala si el si armata [lui. ajunsa la fata-mparatului careia-i spusa gindurile fiului de-mparat. pe subt case de cai sau de oameni si nu gasi r a nimic !. pe sub scoici. abia la mijlocul noptii ajunsera furnigile si-ncepura alesul la cele noua ambare pline cu griu. cu capul. Il enema cu intreaga armata. ramasa-nmarmurita vazind in hambare griul curat si gramezi mari dt dealurile de neghina. Dupa citeva luni de mers. isi scoasa din mina inelul. spusa in cele din urma imparatul furnigilorj care s-afla in capul unui lant lung de furnigi ce mergeau rinduite ca niste soldati. Furniga-si lua zborul si ajunsa la-mparatul furnigilor bas cind fursira batalia de luasera-n robie cimpuri intregi de armata de furnigi. — Daca-mi tot. Dupa ce imparateasa pleca.

! un somn cului batrin de vro mie de ani. Voinicul-argat scoase atunci din chesa pana de vultur. iar la dreapta lega o troaca goala si la stinga alt a troaca goala. Dupa luni de zile de calatorie. vazind ca din pricina slugei i se strica nunta. L-a trimes in lume sa cate si sa-i aduca apa mortii si apa vietii. iar voinicul si-mparatul vulturilor au plecat in cautarea izvorului mortii si al vietii. a zburat de i-a dat-o voinicului. fiul trase sabia si in sala tronului de-mparat. a inchis ochii si a zburat la armata sa. Atunci. apoi a astupat-o bine. Vulturii zburara zile de-a rindul peste intinsul marilor si iata ca deodata se lasara la pamint. intra fiica de-mparat pe portile de aur ale palatului. 132 . In zadar asteptau soldatii sa vie ca el nu mai iesea din palat. Maidanul imparatului gemea de nuntasi suiti in trasuri de aur gata sa piece. Vulturii si armata ramasera sa se hodineasca. a umplut-o cu apa vietii. De aci soldatii si voinicul s-au legat bine de spatele vulturilor. il uda cu apa vietii si voinicul se scutura cerindu-i iertare ca de ostaneala a adormit in scaun. o aprinse si vulturul veni in ajutor. Voinicul a legat-o bine la soldul drept. apoi pleca si el la armata lui si se pregati de intors la palatul imparatului tatalui sau. nuntasii mersera mai incet. muntii inalti si mari intinse. a luat-o si a zburat departe gasind o alta fintina s-a lasat incet in jos. Imparatul in zadar o ruga sa-nteleaga ca nu este frumos si nici bine sa se marite cu o sluga a fiului sSu. Diavolul care se daduse drept fiu al imparatului credea ca o sa se-ntoarca voinicul la mosii verzi ai lui sfintu-asteapta. In intimpinarea miresii iesi si ginerele. f mparateasa l-a stropit pe voinic cu apa mortii si voinicul a murk. Cind vru sa piece vazu ca voinicul eel viteaz care-i indeplinise toate poruncile zacea mort intr-un scaun de argint. Merse la el. trecuta ape mari si adinci. Vulturul a luat troaca din mina stinga s-a lasat intr-o fintina si a umplut-o cu apa mortii apoi a astupat-o si i-a dat-o voinicului. care in adevar era dracul prefacut in om. In dimineata urmatoare fiica-mparatului dadu porunca sa se pregateasca curtenii de drum ca ea merge la fiul imparatului de departe sa se casatoreasca. s-a suit pe spatele vulturului. Mare-i fu bucuria imparatului vazindu-$i nora cea frumoasa ca o zina din povesti intrind in curtea palatelor sale sclipitoare cu razele soarelui. La-ntoarcere. Apoi i-a cerut sa-i dea si troaca de pe soldul drept. au inchis ochii si-n citeva zile au ajuns la uscat aproape de palatul frumoasei fiice de-mparat. Voinicul se lega la ochi. Intinse mina miresii si o pofti sa urce scarilepalatului in sala tronului. Ajunsa aci s-aseza pe scaunul imparatesc si spuse imparatului ca ea nu vrea sa se casatoreasca cu fiul sau. sa o taie si sa faca pinza pentru a se lega armata la ochi cind va zbura pe arpiile vultnrilor in mijlocul marii. fiul imparatului. Vulturul il trimeasa ca cate noua topuri de pinza la dugaie. aducindu-i la indeplinire porinci ce nu le pot indeplini decit oameni cu puteri nevazute. isi lega la ochi bine pe toti soldatii si se urcara in spinarea vulturilor. ii taie capul sarmanului voinic. ci cu sluga sa care a dat dovada de vitejie si mare pricepere. gasi inelul de aur pe care-1 dete voini- lar s-a minunat fiica-mparatului de puterile nevazute cu care lucreaza voinicul si a treia oara 1-a pus la incercari ce tree peste firea omeneasca. Voinicul pregati pinza pentru toti §i imparatul vulturilor scobori din ceri cu toti vulturii pe pamint. Vulturii s-au lasat jos si voinicul a mers la palatul imparatesii dindu-i apa mortii si apa vietii.

Imparatul si nuntasii privira cuprinsi de groaza intimplarea. ca eu sint adevaratul fiu de-mparat. — luna si-o saptamina cind sa punea luna Si uidea ca secera. apoi stropi trupul cu apa viepi si voinicul deschise ochii. 1-am luat din mina mumii mele. Imparatul cu lacrimi in ochi de bucurie strinse la pieptul sau. iar el nu este decit un diavol. dete foe la toalele si trupul din care iesise dracul si porni o nunta-mparateasca de tinu: — — Pop. sa mearga-n marginea satului sa ia apa. Cind ajunsa la ripa cea alba unde fusese aruncat voinicul de catre diavolul ajuns imparat. 133 . dar eu te-am inviat cu apa vietii adusa de tine. Legamintul din ciutura este dezlegat. Mergind ei cu vasele pline de apa luminau drumurile si potecile de stralucirea hainelor lor impodobite cu aur si diamante. Diavolul iesind din gura lui fugi uiduit de nuntasi de s-ascunsa in adincul nepatruns al noptii. in timp ce mireasa s-apropie de-mparat. Fiul imparatului isi imbratisa mireasa cu foe. Pot fi fericita atunci cu un sot viteaz si priceput ca tine. spuse fiul imparatului. Ginerile. Ginerile si-mparatul turbara de minie vazind-o pe imparateasa alaturi de sluga si imparatul porunci sa-1 ucida din nou. Povestirea rumaneasca O De Dea Domnu sa pomeneasca Oameni buni ca dumneavoastra. Ama-n fata mortii puterea omeneasca amuteste. De acum nu-mi mai este frica de dracul. pe adevaratul sau copil. pe care 1-au dus in marginea unei ripe linga o apa sa-1 manince ciorile. ii lua capul. da si nuntasii plingeau de mila ei si a sarmanului voinic. Intr-o fintina el m-a mintit si de-atunci i-am devenit sluga si daca n-as fi inviat n-as fi putut sa devin cu adevarat om si in veac as fi ramas diavol. spala cu apa cea vie locul taiat. La palat incepura pregatirile de nunta. — — — — ! iubita mea mireasa. spuse tinara-mparateasa. dar pe care le pitulase la varuica-sa. la fel cu apa cea vie si lipi capul de trup. fiindca am inviat din morti.Frumoasa mireasa si ostirea intreaga varsa lacrimi multe pentru soarta cruda a viteazului voinic. cu adevaratul ginere care-i spuse: Eu sint cu adevarat fiul tau. nuntasii asteptau impreuna cu ginerele si-mparatul. neavind incotro trebui sa lase-mparateasa sa tie adetul. cind s-apropie mireasa arunca pe ginerile diavol din apa mortii si acesta cazu la pamint fara suflet. Vreau sa-mi indepliniti dorinfa. dragul meu. Imparateasa mireasa a luat troaca cu apa vie si apa mortii si a plecat cu galetile si ulcioarele dupa apa. fiul imparatului ti-a taiat capul si ai fost mort. oare m-am imbatat de-am adormit pe-aici ca un om necajit pe soarta lui? N-ai adormit. care m-anselat de i-am devenit sluga cind am scoborit sa iau apa din ciutura. Ce caut in vagauna asta. frumoasa mireasa. caci imparateasa avusese grija sa ia si haine pentru so|ul ei. Ama. Sa stii. Pentru a doua oara te-nviez Tii si eu n-am stiut ca puteam sa-i spun lui tata adevarul cum am sosit cu nuntasii. la apusul soarelui este obiceiul ca mireasa insotita de o varuica. Mireasa plingea. cobori incet la el tinindu-se de ierburi si radacini de copaci. iata inelul din mina diavolului. mersera de luara apa si cind s-apropiara de palat. maria-ta. De-o petrece si-acuma. SeJasa seara si-n amurg mireasa-i spuse ginerelui: La noi la nunta.

vad om umblat — pline de greutati? — Am facut un mare bine sau — Daca-i mergi drept inainte te si chinuit. de se cutremura padurea. Boierul auzea tropaiala. Intr-o dimineata auzira un tipat groaznic — Baiete. Se mira Petre pastorul §i se-ntrista. dar nu-si da seama ce sa fie cu argatul lui. taie coarnele cerbului §i balaurul inghiti cerbul. gros cit casa. asa ca-1 lasa-n pace. ce vinturi fiului $i mina pe tine pe asemenea asa. un balaur la umbra brazilor se caznea sa inghita un cerb mare si frumos. i-au dat ladita si ciobanul Bucuros de isprava se grabeste si ajuns acasa deschide ladita. sa creasca mare.TREI CIOBANI in coliba traiau trei frati. s-a gindit Cind au vazut a plecat spre casa. Voinicul ramase pe ginduri si de fric5. Il socotea ca este intr-o ureche. ca de ma si scapi de la moarte. Deschizi usa copacului si cobori in jos in imparatia balaurilor unde pamintul este pirjolit si fierbe de focul ce iese din limbile balaurilor. El cum auzi porni pe acea poteca ?i in cale intilni un porcar cu o cireada de — Ba in viaja. si sa-1 araneasca. 1-a recunoscut ?i i-a multamit pentru marea bunatate. se ruga. insa eel mic isi lua inima-n dinti si se duse sa vada ce poate sa fie. Cum o deschide. isi lepada camasile si in mijlocul odaii rasari o zina frumoasa ca o fioare. cum auzi. de mare folos iti voi fi mai bine taie coarnele cerbului. pina mai la urma ajunse la un palat de clestar in care misunau A balaurii. poate-i va fi cindva de Intr-o seara ie?i balaurul din lacra aceea. Acolo noaptea zina iesea din ladita $i cobora la Petre de se jucau de-a prinselea. asa — Ce tu cu lada — Daca nu-mi dai faci cum il invatasc porcarul. da inauntru de un pui de balaur. insa el pe toate le refuza si cerea sa-i dea lada ascunsa dupa usa. Multumit de isprava baiatului. Balaurul. Cind colo. altceva nici eel mai mare balaur. zicindu-i: este cai — Mai porcarule. Cerbul. sa-i dea lapte vreun folos. Fiind bun la suflet. vezi poteca aceea care suie pe culmea dealului ? Sa urci pe acolo si sa intrebi calatorii. Zina zise ca se duce ea la lucru. 134 . Asa si facu. Sa intre argat la vreo mosie. Ca sa-1 rasplateasca a inceput sa-i dea aur. Ce sa faca acum? Cine sa se duca la lucru in tarina boierului. ii grai: Uite. de dupa u§5 ? zise ladita asta. se rostogoli de trei ori. Cei mari nu luara in seama tipatul. zicindu-i: fost si A uadeva o coliba la poalele muntelui tustrei ciobani la oi. N-are rabdare si deschide. se ruga el: — grasuni. taie balaurul.balaurilor. Acasa era sarac si o sa-si ia ladita sa se duca-n lume. ai sa dai de un copac fara crengi. ei sa nu iese cu el la capatii. spune-mi drept incotro te drumul care duce in imparatia balaurului? Spune-mi mai intii si-ntii. nu-mi trebuie. ca eu si mai mare bine ip voi face. baiete. Intr-o zi se imbolnaveste el. trecut multa vreme de calatorie si peripetii. Acolo ai sa dai si de imparatul balaurilor. pietre pretioase si altele. care este poteca ce duce la imparatia serpilor. ai sa si merg sa-mi primesc rasplata. Cum 1-a vazut imparatul . cum vazu voinicul.

flacai Slugile sar unele pe el. mort de o suta de ani. dar si razachia din vie pina dimineata se coapse. li povesti cum sta tarasenia cu boierul si ce trebuie sa faca. pe toate le-am ispravit. Sa faca pe necuratu-n patru si sa scape de el. Petre iese in margine de sat si-1 striga pe tata-su socru. in loc sa se bucure i-a trintit trei palme. Acum sa te duci sa-mi aduci coroana lui tata. sadira vita de vie. pe cind zina a dat de el. tipind ca din gura de sarpe: — Puneti mina pe si slugile lui. sloboade plumbii el. A luat un bici din cui. iti tai capul. de se duse vestea peste noua mari si noua 'tari si astazi inca argatii satului isi mai rup opincile la nunta zinei. crengile. sa-1 scape de la necaz. il vazu incepu cu poruncile: Cum Vezi stogurile alea de griu? la noapte sa le treieri fara sa le strici. i-a tras o palma si 1-a imbrincit jos de pe scara. ! in — — Mi-ai adus coroana din mormintul meu — Poftim coroana. care ciobanea in munte de 135 . aci a fost. GALBINU NAZDRAVAN A fost odata ca niciodata. boierule Si trage cocosul boier. nu s-ar povesti. asa ca i-a pus gind rau argatului. o sapara. $i-ncalecai pe-o matraguna de va spusei o mare minciuna. Cind 1-a vazut trist si posomorit i-a spus sa-si tie firea ca are ea grija de toate. suflara. cind se potcovea puricele in locul calului si sarea cit nouazeci si noua de sate. N-au avut ce sa lucreze pina la cumpana noptii. pe cind zina il vede in suparare si-1 chema pe tatal sau. Asezara de o parte trunchiurile. pina le iesira ochii. A inceput el sa plinga si sa se vaicareasca fara rost. cirnira si stropira. ca daca n-ar fi. Mai marele balaurilor cum il zari suparat — — — ii spuse: si Na-ti o pusca si sa impusti boierul se duse tantos la boier. Suparat de atitea greutati. Boierul cade. frunzele. radacinile. iar radacinile intr-alta. dar pe toate le impusca. argatii. lata. Apoi sa-i semene o vie si pina-n revarsatul zorilor sa se coaca strugurii. Boierul drept multamire. In sara urmatoare 1-a pus sa scoata o padure din radacina. Dimineata. s-a invirtit de trei ori si toata soricimea si guzganimea de pe pamint si de sub pamint. Se povesteste ca era odata un cioban cu numele de Ion. Faina s-o dospesti si s-o coci in cinci cuptoare de piine calda.! Boierul cum a zarit-o asa de frumoasa 1-au apucat tremuraturile. Atunci s-adunara zmeii si se pusera pe lucru. altoira. boierule. sa-i aduca stapinului cosurile pline cu struguri. Pleca de aci plingind si oftind. frunzele de alta. A chemat niste babe din iad de au framintat piinea si pina la ziua toate erau la locul lor. Daca n-ai sa aduci intocmai la indeplinire porunca mea. Apoi alt rind de balauri se asezara pe suflat peste vie sa se coaca strugurii pina in crapatul de ziua. Balaurul eel mare. Pe locul padurii altii sapara de vie. indata ce-1 auzi tipa o data tare de se cutremura tot pamintul. Se bucura norodul si se facu o nunta mare. asa cum a fost porunca. sa puie tulpinile de o parte. precum poruncise stapinul eel lacom. Sa faci doua parti griu si o parte faina. Cind i-a dus tirnele cu struguri boierului. Sisuflara. El incarca ? si pusca tatalui fac. crengile intr-o gramada.

ca nu te maninc. care-1 inghi^ea si el ce sa fie acolo? Sa cobor. si-i spuse ce bine i-a facut balaurului. Sa nu pretinzi — 136 . vii la trei zile dupa mine. Da buna ziua cind ajunge si-1 intreaba: — Oare intu Mosu spuse: — Ale cui ! sf ma-si ale cui sint uleiurile astea de albine ? ii sint. pe brazda pe care o fac eu. cu un mos care le pazea. Da buna ziua. se vede in fundul hogasului ceva sclipind. ii spune lui Ion: Acum gateste-te ca a venit timpul sa te maninc pe tine. DS buna ziua. Mosul spuse: — Ale cui cui nu ! si-i intreaba: sf il a cui e cireada de boi ? sint. AIosul ii spuse: Sa nu-ti fie teama de nimic unde mergi. Si nu stie pina unde-1 duce balaurul. ca balaurul te duce la el acasa si acolo parinpi lui are sa te duca numai pe sus in palatul lor de aur ca sa te rasplateasca pentru binele ce i 1-ai facut pentru fiul lor. Odata el trece oile printx-un hogas. Vezi. — Oare intu ma-si. ori nu? Cind coboara. cum a vrut sa-1 inghita si pe el si cum i-a spus ca-i face cit bine vrea el si sa mearga pe brazda lasata de el pe unde trecea. ale cui nu sint. ci te voi rasplati cum tt-am spus cu cit bine vei dori tu. Ce — Ioane de matase zice cerbul? ! Omoara balaurul vei trai intre coarnele si el: mele si te voi purta ca pe pamint ip voi face leagan pe un imparat. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. Ion si-a lasat oile in stirea lui Dumnezeu si a plecat pe brazda pe care o lasa balaurul pe unde trecea.mic copil. ale cui sa fie oile astea ? Mosu ii spuse: Ale cui sint. Balaurul inghite cerbul si dupa ce-1 inghite. cu un mos care le pazea. cind ajunge. Ion a inceput sa se vaiete. cind ! — Ioane — Balaur ul zise — — — ! ajunge. ale cui nu sint. ale le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. ale tale sint ca ti le-a daruit balaurul pentru binele ce i 1-ai facut. cit vedea cu ochii. nimic. Ion da buna ziua si pleca mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. In cale tot mergind da peste un cimp cit vedea cu ochii plin cu uleiuri de albine si un mos care le pazea. In cale tot mergind el intilneste si o cireada de boi cit vede cu ochii de mare. ! Da si fringe coarnele cerbului ca-ti voi face cit bine vei dori tu El se gindeste ce sa faca? Sa omoare balaurul? Sa fringa coarnele cerbului? Da si fringe coarnele cerbului. Merge Ion cit merge si in cale intirneste o turma de oi. ale tale sint ca ti sint. Balaurul ii spuse: Nu te teme. Il lasa pe mosu cu cireada de boi si merge mai departe pe brazda lasata de balaur pe unde trecea. il intreaba pe mos: Oare sfintu ma-si. El nu stia Cind vrea sa treaca Se intreaba decit oile si el si alta dupa oi. atit de mare. vede un balaur mare cu un cerb pe se oprise la coarne ca nu-1 mai putea si cit inghiti. Acum Ion s-a luat in vorba cu pindariul. sa se roage ca i-a facut bine si acum vrea sa-1 manince.

il incaleca si pleaca la drum spre casa. 137 . zise calul.! nimic decit pe Galbenu din nouazeci nazdravan. Sa-i dea pe Galbenu din nouazeci si noua de grajduri. fiul lor de la moarte. Mergind el pe drum. ci sa-i aduca ale noua iepe cu armasarul lor. rau de n-ai lua-o. Lasa insa ca nu-i nimic. Iasa un om. a pus palaria linga el cu floarea infipta la palarie. si noua de grajduri ca este un cal Ion isi lua buna ziua de la mo? si pleca mai departe. Cind ajunge acolo i se intimpla cum ii spusese mosul. la o fintina vede o floare cum nu se mai vazuse de frumoasa ce era vorbsi. si-i — El ii spune: gasit-o — Am Omul Omul venind pe drum. Uitai sa va spun ca parintii balaurului era imparatul si imparateasa balaurilor. il intreaba: De unde ai luat asa floare frumoasa? Ce sa gindeste el sa gazduiasca acu sara. era mai-mai sa lesine de spaima si incepu s-o suceasca incoa. se duce in grajd la cal si incepe sa se plinga de ce este pe capul lui. Incaleca iar pe da cal si porneste la drum §i Merge 1-a el ce merge. a trebuit sa se tina de Se duce. Spune-i ca mergem sa-i aducem si lui o floare ca asta. — — Opreste calul linga ea si-1 intreaba: Sa iau floarea asta. sau nu? ii Calul spuse: de-i lua-o. nu si nu. rau e de n-o vei lua. El cere binele cit vrea. iese afara. Stind el la masa. aur cit vrea. Pina la urma gazda zise ca nu-i mai pretinde sa-i aduca o floare ca asta. Intra inauntru cu calul lui si ii pune masa sa manince. nici asta. 1-au luat pe sus si 1-au purtat prin tot palatul de i-au aratat toate minunatiile ce nu erau pe pamint. da buna spune ca vrea sa gazduiasca sara acolo daca se poate. Vazind imparatul ca nu poate sa se scape de el. la el cazuta jos. de parca drumul ce merge se lungeste apucat noaptea intr-o margine de sat. s-o suceasca incolo. Merse el ce merse ajunse la niste palate care straluceau la soare de-tl luau ochii nu altceva. zise: atunci ii iti va sta capul unde-ti stau picioarele. Ion se gindeste in sinea lui Asa si asa ! Rau ! Se da jos si o ia. nu aha si bate la poarta. Auzind aceasta. Acolo 1-au intrebat Ce pretinde ca 1-au scapat pe balaur. Cind auzi imparatul. ia pe Galbenu din cele nouazeci si noua de grajduri si i-1 da. ca in calea lui sa-si poata lua calul nazdravan inapoi. pe Galbenu. I-au iesit in cale parintii balaurului. ba ca-i da herghelii de cai. fiindca 'Ti~ ai — n era fratele sau. ba ca-i da cirezi de vite. iar calul il duce in grajd. iar Galbenu era calul imparatului. — Daca nu-mi dai mie floarea asta. Cind gazda vede floarea. care-1 gazduise era Calul ii raspunde: spus ca rau e de o vei lua. tocmai imparatul balaurilor prefacut in om. ba ca-i da turme de oi dt vede cu ochii. care era si el un nazdravan. El a spus ca nu pretinde decit pe Galbenu din nouazeci si noua si ! de grajduri. Ion.

Mulge Ion iepele si varsa laptele intr-un cazan mare pe care il dete gazda. se uita in stinga. Ion se dezbraca si cind sare in cazan. vine si Galbenu si cind sufla o data in cazan ingheata tot laptele de iesi Ion cu gheata pe cap. — Nici Acum si acolo sapara o calul ii spuse stapinului: Stai in groapa. Atunci Galbenu zice stapinului: — Sui pe mine. — — eu si Rosu. si atunci am sa ma ascund si eu in groapa. Galbenu ii spune lui Ion sa-1 lege cu o batista alba la urechea dreapta si pleca de acolo. caci eu am sa nechez o data asa de tare incit o sa ma auda armasarul celor noua iepe §i o sa vina cu o falca in cer si cu una in pamint de o se cutremure pamintul. A ramas atunci Ion stapin peste toata averea imparatului.i stau picioarele iti va sta si capul. Ca eu iar am sa ies si am sa mai nechez inca o data de sa rasune tot vazduhul. iar daca nu unde-i stau picioarele ii va sta capul. Calul ii spuse: asta nu-i nimic.! Se plinse iar calului ca omul ii cere acum sa-i aduca cele noua iepe cu armasarul lor. de au ramas din gazda numai oasele. Omul -Alb! sari inapoi in groapa. peste toate grajdurile imparajiei si a trait in pace si liniste. se uita din groapa si si-i spune: te uita cum ii este facuta lipsa mica. Vine armasarul de se cutremura pamintul. Vine iar armasarul. in jos. cum ! E bine si am sa ies spune Galbenu stapinului. se uita in dreapta. Ajunsi acolo si vazind c5 Ion Ciobanul nu s-a putut pierde ii spune:— Sa mulgi cele noua iepe si sa pui laptele in cazan. ca unde-. daca n-o fi traind si azi. a pus cazanul iarasi la foe. Cind a sarit gazda in cazan. nu vede nimic. Calul spune stapinului : — Acum — Iesi afara din groapa e singele si te uita cum ii este facuta lipsa mica si-mi spui. Sui pe mine si sa mergem. Omul fierbe laptele in timpul asta si-1 chema pe Ion si-i spuse: — Sa te scalzi in laptele asta. Acum sai din nou in groapa ca voi necheza de se va cutremura pamintul. Vazind omul ca Ion nu a avut nimic. se uita iar in dreapta se uita in stinga. Vine iar armasarul celor noua iepe. Incaleca pe cal si plecara mai departe intr-o pustie groapa mare cit sa incapa calul si el. In timpul asta Ion se duce in grajd si sta de vorba cu calul. Galbenu nu mai sare in groapa si se iau ei la bataie de se bat de dimineata pina sara. Iau ei iepele si pe armasar si merg cale intoarsa si due armasarul si cele noua iepe la gazda. si se da batut si supus. care-i spune ca ce are sa faca omul. in jos. calul a suflat numai foe peste cazan. cu o falca in cer si cu una in pamint tremurind de minie ca-1 are pe frate-sau de rival la iepele lui. stapine si hai sa luam si iepele. sa se scalde si el si sa sufle calul. Atunci — zice calul catre stapin: — iese Iesi afara afara. Isi face iar lipsa mica si pleaca. Iese Galbenu afara necheaza asa de tare de se cutremura pamintul. nu vede nimic. 138 . Isi face treaba mica si a plecat. pina ce armasarul celor noua iepe pica jos. in sus. Iese calul si necheaza inca o data si sare inapoi in groapa. in sus.

ca omul nu iese cu dosul la oameni. ii zise: Bine.! ! VULPEA LU ROGOJEL Intr-un sat traia un baiat sarac lipit pamintului. nici camasa pe — — mai aducea lui Rogojel cite o gaina. — Marite-mparate. numai cu multa cheltuiala se tine doua oara veni iar vulpea. nu stiti ca ruda omului este punga cu banii? Pai un obraz subtire cum are stapinul meu. dadu — pare a fi tare bogat Rogojel. Dupa citeva zile veni vulpea indarat intorcindu-i banita si dindu-i un taler drept chirie pentru ca masurase citeva cara de aur cu banicioara. cumatra. Se mira flacaul de unde-i stie numele si ca este sarac. Pai cum credeti ca si-ar tine el palatele si slugile fara bani? Ehe. tinar si frumos. Merse a doua oara. vazind-o cit de mult staruie. incit se imbraca intr-o rogojina atunci cind iesea prin lume. Si traia el mai mult singur. Imparatul ii dete banita mirindu-se de bogatiile cumetrei vulpi. De sarac ce era n-avea el. Afla ea de gunoiul tarului si zgurma in el ca o gaina pina ce gasi un taler de aur pe care-1 dadu lui Rogojel. cu un par in mina prinse vulpea mincindu-i malaiul. bag de seama ca ai un stapin cumsecade si darnic. rugindu-1 sa-i dea o banita mai mare. de gasi alt taler si pe urma si pe al treilea. Imparatul ii mul^ami pentru chirie si cazu pe ginduri. ci cu obrazul N-o sa ne minjim noi fata pentru o banita? $i asa imparatul ii Vulpea ii si ea cum se — — ! banita. stai ca platesti tu cu blana. Nu stia cine-i fura din avere? Intr-o zi se puse la pinda. nu uita un lucru. Se hranea cu mamaliga si juvetii pe care-i prindea in iazul morii cu o tirna din curpen. ca are o odaie si mai mare de galbeni de masurat. De sarac si rusinos ce era la hora ii era sfiala sa mearga ca sa nu-1 vada fetele si sa rida de el. i sa facu mila si o facu iesita. Dar vulpea se aduna cocolos intr-un colt si plingind se ruga de flacaul sarac: Rogojele. Imparatul. ori cocos de-si ospata cade baiatul. iar de bogat intrece pe toti imparatii. asezata de parintii lui pe un piriu repede de munte. Mai cata vulpea prin curtea imparatului si gasi o paraluta de aur. Asa. hoato. in moara cea micufa care-i aducea cind si cind cite o lopetica de malai. Rogojele. De acum Rogojel avea trei taleri de aur ca nimeni altul in imprejurimi. rugindu-1 sa-i imprumute pentru stapinul sau o banita ca are trei odai pline cu aur si vrea sa le masoare. cumatra. bucatele mele ! $i ridica parul sa izbeasca biata vulpe-n cap si s-o omoare. Odata a venit o vulpe si i-a furat faina ce-o agonisise cu mare chin. cum osava dau eu bunatate de banita la un necunoscut? Imparate. imparate. Cind ii aduse banita ii dadu chirie un alt taler ceva mai mare. ce nu va cirpiti voi cum putep. nu ma omori. Imparatul se mira de darnicia si bogatia necunoscutului si o-ntreba pe vulpe: Asculta. ca eu am sa te fac putred de bogat. Pe urma se duse la imparat. stapinul meu e A 139 . Bani nici nu vazuse-n zilele lui si se hranea cu uiumul ce i-1 da o moara cu o roata si un cos. O lua si pe aceea dindu-i-o baiatului lui Rogojel s-o pastreze. ii zise ea pe nume.

de se-nduiosa insusi imparatul si o-ntreba: Ce e. drept chirie Imparatul luind banita si zarind lipit un ban de aur zise catre vulpe: Cumatra. Atunci vulpea ingrijorata ii — zise: 140 . asa stapin. tine-1 §i— 1 da stapinului. caci el: Cite zboara pe sus inca. o-ntreba iar imparatul. Dar vulpea ii adeveri inca o data $i el o crezu. cuscra. i se paru ca-s viclenii de-ale vulpii si rise cu pofta. cind el imparat isi si tot nu-i ajung treia oara. Lasa. unde-i bogatie mare. iaca eu cu greutate il hotarii pe stapin sa-ti ia fata. de sanatate. faca-ji domnul multa parte. vulpea ajunsa la moara lui Rogojel. ceru o banita si mai mare ca mai are o incapere cu citeva cara cu taleri de aur si vrea sa o masoare cit mai degraba. Apoi incepu sa plinga ea cu hohote. destul a fost chiria ce ati platit. ! Plocon de pomana. stai nu pleca. cuscrulita. ce s-a-ntimplat de lacramezi. Ia poftim in palat sa te ospatezi oleaca si sa cadem la tocmeala. ii zise la plecare: Cuscra. Se ospata bine vulpea. imparate. se-ntelese cu imparateasa. zise el. Rogojel auzind toate aceste lucruri. — De te-ai Bine. cumatra. imparate. doar nu ti-o plinge pise ! — — — ! copiii de foame? — De Da-l-as lui Satana. lasa. Cica vrea sa sa-nsoare. dar tare ma tem de naravul stapinului meu. se intoarse cu banita pe care li- cine o fi numara banii A un banut de aur inadins pe fundul ei si mai dadu si un taler mare de aur. cumatra. ca-ti vin cu ginerele-n bra^a In timp ce printesa vesela se pregatea de nunta. — Parca e pagin Da ce s-a-ntimplat? tulburat. C-o zina picata din soare Eu ii zic cu fiica mata. Toate-i par ca se maninca Vulpea isi arunca coada pe spinare si o porni pina la cringul de alaturi de minca dintr-o mortaciune uitata. casca ochii la tocmeala si nu dupa ce te inseala Fata mea mai mult de jumatate de-mparatie zestre n-are. ia mai incearca poate ne facem cuscri si vei avea o cinste precum ti-e osteneala Imparate. ca are de gind sa se-nsoare si vrea sa stie ce bogatii are ? Lua banita cea mare o ascunsa intr-un tufis si peste citeva zile ca si in celelalte dati. eu am sa mai incerc s-o ia de mireasa pe fiica mariei-tale. de noroc. povestindu-i din fir in par intimplarile precum au fost cu masurarea aurului cu banicioarele si apoi inselaciunea cu galbenii gasiti in guncaiele-mparatului si mai la urma nunta cu fiica sa. apoi a treia zi se ivi la palatele cele straiucitoare ale imparatului zicindu-i: Imparate luminate.! ! ! ! ! ! ! acest bogatas care-§i masoara banetul cu banita. un banut sama nu are raspunse vulpea. imparatul si mireasa sa faca nunta Ba imparateasa stiind ce ginere bogat are. Bagati bine de seama — Ca sinteti mult mai aproape — ! — — — ! sa nu ne-auzim vorbe Lasa. uite ca vi s-a lipit un ban de aur pe fundul banitii.

insa lumea-i alunga cu pietre huiduindu-i. Vulpea fugi cu coada-ntre picioare dind veste-mparatului ca nu se mai poate face nunta. soptindu-i in taina: Cind iesi printul vulpea se apropie Maria-ta. vrei sa mi se prapadeasca fata Ce ! ! rasa. zise printul si vazind cum se apropie ostirea isi lua copiii. La pod il invata pe Rogojel sa sara-n riu cu tap cu tot si pe apa sa arunce — — — ! iar podul il stricara. vezi c-am venit sa-ti fac un mare bine. — Se vede ca am ginere de neam dupa urechile calului — Da. acuma ce ne facem. bogat. cum zicea cumatra vulpe Mersera de aci la palat si juca imparatul pina-i crapara cizmele de bucurie ca si-a maritat fata dupa un om asa de bogat. ii dadura si un cal si toate se linistira ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic la acel pod fara de noroc. sa spargem nunta. cuscra si mai bine sa facem nunta. vorba e asta? Pai craita de va auzi. dar cu ce sa ma imbrac. iar Rogojel abia a scapat cu calul in josul riului. vazu-n zare niste palate si cu asta ! zise vulpea si fugi mari stralucitoare si fugi acolo batind la poarta. da-mi barbat ca plec. Vulpea-i da tircoale pe drum lui Rogojel care-i zise-ngrijorat Ei. nu mai sta ! $i pleca sa-si adune nuntasi. iesi din moara si hai pin sate sa dam veste ca te-nsori cu fata-mparatului si sa-i chemam sa ne fie nuntasi Hai. asa este-mparate. cum e calul si stapinu. Palatele erau ale unui prin. se omoara pe loc Pai tot mereu de cind a auzit de printul Rogojel imi zice: Tata. Vulpea nu se ingrijora de asta si merse prin gradinile oamenilor adunind ca la un car de troci pe care le cara cu Rogojel sub un pod in apropierea palatului imparatesc.! ! ! ! : Rogojele. ca am eu grija si nu te afle. Trimeas5 curtenii de-i adusa toale din fir de aur si sabie imparateasca. imparatul cela vecin vine cu oaste sa te omoare si sa-ti ia toate bogatiile. lesne inainte. numai astupa usa cu niscaiva pari si maracini. Tu bag5-te-n pivnita palatului ascunzindu-te. zise vulpea. dovada Vazindu-i calul. Dupa nunta Rogojel isi lua mireasa. hai. Apoi mai merse si fura dintr-o cireada de capre un tap si o porni cu el de zgarda sa-1 insoare pe stiipin. de ma due si ma-nec Sa nu spui vorba asta. cumatra. ca niste tilhari inarmati 1-au dezbracat. vulpea si cu oastea imparateasca plecara la intimplare pe un drum spunind imparatului ca merg la palatele — — printului Rogojel. tirii. nu vedeti ce urechi mari are. ca n-avem acoperis nici pentru caii-mparatesti? Fii pe pace. oastea i-a ucis-o si inecata-o. nevasta si servitorii si se ascunsa — — 141 . zise Rogojel? In rogojina ce o ai Grabeste-te. incaleca si cu roibul se repezi la fata locului vazindu-si ginerele luptindu-se pe riu cu valurile si alaturi calul si capetele os- trocile. — — ne descurcam noi Cind colo. nu vezi ca e lasat pielea goala de tilhari? — Cum sa spargem nunta. cuscra. Imparatul cind auzi. zise catre generalii sai: ca e cal de in — Ei frate. Bine. da ce ne facem acum? — Ce sa ne facem.

cumatra vulpe. Pe urma vulpea lua ostasii cu sape si lopep si astupara usa pivnipti pentru vecie. mosule. de nu te vei pne de vorba. Apoi — Nu — — ! ! Nu cazu la pat. ca inca n-am murit. ca sa vada la inapoiere imparatul cit de bogat este ginerele sau. vrenic si bun de insurat. sa tii bunatate de baiat frumos.! ! ! acolo. traind pina la adinci batrinete si tragind nadejde la omenia stapinului. ori sa ma faca careva burduf ? Sa vezi ca eu m-am prefacut. ma nespalatule. vazind-o moarta si cumiros urit. Intr-o zi. iese si sufietul Vulpea ramasa cu fiica-mparatului si Rogojel. casa se tinea in propte §i era acoperita cu paie si acelea putrezite A de vreme. nu e o floare la ureche cum crezi mataluta. eel sarac si golan. mirtanul se dete la mos cu vorbe de infruntare. top in picioare si zise amenintator lui Rogojel: Bine. nu te supara far' de socoteala. ca stapinul la barba. baiat inptlept. ca daca nu vrei. Lasa. Vulpea astupa usa cu paie si coceni si cind intra Rogojel cu printesa se bucurara de palatele cele mindre si straluritoare. ma Rogojele ! Cu asa recunostin^ te porti cu mine ? Ca albina-n cioc cu miere. — — ! — 142 . Mosneagul mai avea un Intr-o zi. ajunsa stapin peste jumatate de-mparape si cumatra vulpe se-mbolnavi greu Cind isi dadu vulpea sfirsitul MlRTANUL NAZDRAVAN fost un mo? care avea un mirtan nazdravan. numai sa nu fie vreo prefacatorie. Prinpil Rogojel. incit Rogojel ramase aci stapin Vulpea drept multamire ii dadu la fiecare ostas cite un pumn de galbeni din lada gasita plina. iar Rogojel. Se poate. Si cu topi traiau aci fericiti si mulpimip. atita-ti fu recunostinta ta? Sa m-arunci in gunoi sa ma manince ciinii. iese cuvintul. nu te supara. doar ma stii sugubat din fire Asa da. cum sa nu sa poata Cine naiba vine dupa un coate goale ca asta. sa-p fie pe plac. Stii bine ca eu nu pot suferi vicleniile si prefacatoriile oamenilor Rogojele. aruncind-o-ntr-un ogas unde-o napadira cinii de-i sfisiara blana la iuteala. ca eu am stiut ca te prefaci si te-am aruncat facind o gluma. ti-e rusine la obraz. Se prefacu intr-o dimineata moarta la usa lui. taica. N-auzi cum se cearta ma^ele de foame in burta lui? La nora ii trebuie mincare si dichis. si-n coada cu ac si fiere ? la stai. cumatra vrea sa-1 incerce pe Rogojel. o lua de coada aruncind-o intr-un gunoi. Mosul era sarac lipit pamintului. mosule. Rogojel o lua de coada. neinsurat ? Se poate. eu ma due in petit chiar la imparat. dar tu uita ca pe unde ai sa-p faci pacate cu mine. Vulpea simpndu-se azvirlita ca o nemernica. Si asa se sfirsi viapi cea minunata a vulpei. am imbatrinit. cita recunostinta-i poarta. eu te facui om si tu asa-ti tinusi legamintul cind voi muri sa-mi faci mormint din marmora si sa ma-ngropi cu doua sute de popi si cinci sute de calugari si cind colo.

ce s-a intimplat ? Da el se face ca stie tot ce s-a intimplat. pina noi aur git. Zina de frica sa nu-i rupa rochia din fir subfire de aur o lasa de pe arpia de nor in jos. si zice: si graieste: sint sluga Ia imparatul Barba Albastra. Imparatul netezeste barba. Mirtanul nazdravan se opreste in fata imparatului. si voi asa va purtati cu un strain? Rusine sa va fie Ostasii pusera capul in pamint si-i dadura drumul la imparat. Cind pasi inauntru sa-i ia ochii oglinzile. pornit imparatul cu mireasa si carale pline cu podoabe. asa rochie n-am vazut E cea mai frumoasa rochie de pe fata pamintului. ca pe-un ghem. Daca s-a luptat cu zmeii si i-a invins. printesa printeselor. mai baiete. stapinul meu a fost jefuit de tilhari. adevarat stilp al imparatiei. Cind ajunge la marginea padurii. Alearga. Nu use. aurul si argintul. vaitindu-se la imparat si-i spune: Marite imparate. Mirtanul eel nazdravan mergea in fruntea nuntii. Bandele cintau si nuntasii chiuiau si se veseleau. stapinul meu s-a luptat cu zmeii pe slavile cerului si a furat-o de la o zina pentru fiica mariei voastre. insa el ne asteapta in marginea padurii cu mergem acolo cu mireasa sa i-o ducem. vezi-ti de treaba ne-ar putea pe toti atirna in vreo spinzuratoare. ca zice el.! : Esti nebun. isi linsa blana. apoi si merita s-o ia. apoi incet. Imparatul. orice ar fi si ai sa vezi. Trebuie sa fie frumos si viteaz. fiindca pin sate si orase se legau de el fel de fel de mirtani jigariti si prosti. Dupa multe greutati. Ce e. vrea sa o petesc ca s-o ia de nevasta. E gol si pe toti ostasii sai i-a omorit si i-a aruncat in riu de i-a inecat. Toate erau imbracate in aur si in pietre scumpe. vazindu-1 pe el dolofan si frumos. 143 — — . cite alte bunatati si bogatii. m-a trimis isi dau aceasta rochie frumoasei fuce a mariei voastre. desface — Ce. — — Ba ! Pentru o asa indrazneala eu nu ma las. cu bagare de sama sare pe o masa lunga. ! — — — — Chiar A ostasii lui calari. asa cum vreau eu. si aja este. zina zinelor Pe drum niste zmei se bateau in slavile cerului pe o zina furata dintr-o tara de la capatul lumii. legat si el cu daruri la ea. cergi. Si iata acum stapinul meu e in zdrente si vai de el fara avere. incepu sa-i mustre va bateti joe de mine ? Vin de la imparatul Barba Albastra sa-i dau fiicei imparatului vostru aceasta rochie de aur furata de mine de la zinele din cer. priveste De cind mama m-a facut. maria-ta. sa-mi traiasca ! Sa intre ginerele. Mirtanul isi pieptana mustatile. da o plecaciune cu laba. unde era cea mai frumoasa fata din imparatie. mirtanul o vazu. Eu m-am luptat cu zmeii si n-am fost bun de o ceapa degerata ! Asa ginere mai zic si eu. Mirtanul se scula. $i este cu adevarat. ii privi pe ostasi drept in ochi tinta si necioplitilor. este mare nenorocire. sa-1 vad. o facu mototol si pleca inainte. matasuri. stapine. mai statu pe ginduri si cum il Niste ostasi cum il vazura azvirlira puse piciorul in prag batu cu laba in de pe scara ghiomotoc joe. n-are curaj sa tune in Aude baiatul plingind. infuleca un soricel proaspat sa aibe de cale lunga si o porni spre cetate intr-un oras mare de aur. Facea zgoande si miaune de bucurie. maria-ta. ajunse la poarta ! palatului. credeti ca rochia zinei sa-i — Marite imparate.

ce crezi? misuna lumea de tilhari. Tot beau. astea sint palatele mirelui Bucurati-va si va veseliti. fugiti care pe unde puteti. asa ca au ajuns de pomina. lasa la vostru. auzira luara zinele furate in brate si copiii si dusi au fost in au ramas goale. inainte. ca mirtanul nazdravan stie ce face. s-au bucurat cu totii si insusi ginerele nu stia ce este cu aceste minuni. ca a dat procopseala si bogatia pe capul la casele zmeilor. mirtane nazdravane. Vorba batrineasca: mintea domneste. Mirtanul ii ceru voie imparatului sa mearga inainte sa spuie argatilor de la palatele stapinului sa aiba grija. Cind s-a apropiat imparatul cu nuntasii si din departare au zarit palatele de clestar poleite cu aur. furindu-i tot ce avea in palate. nu mieuna degeaba. mosule. Cind a ajuns la casuta saracacioasa a mosneagului 1-a gasit numarind boabele de fasui sa le bage-n oala. si — Aoleu. urca-te pe coama lui si du-te drept — Imbracati-1 si aduceti-1 teafar la nunta. in timp ce stapinul lui se ana in trasura linga frumoasa mireasa. se-nsoara baietasul tau cu faci sa dau in vreo belea cu imparatul. Mirtanul eel nazdravan o lua de goana inainte si ajunsa in palatele de clestar ale zmeilor. a pus si el o sabie la sold si-a pus mirtanul pe umar si au plecat cal. Mosul s-a imbracat in toale imparatesti. mai sa-1 baiete. ma — Suie-te pe mosule taci. Si eu unul am apucat de am purtat o hora inainte si toate printesele isi dadeau coate. Iar mirtanul nazdravan a purtat si horele inainte si cu intelepciunea lui i-a procopsit pe stapinii sai si i-a purtat de grije imparatiei. mincau si jucau cu danpi inainte chiuind de bucurie. ca stapinii sai erau niste natafleti. Iar palatele lor cum Atunci mirtanul s-a inapoiat la ginere si mireasa. slavile cerului. ca vine imparatul cu ostirea praf va face ai mici ? Vai de mine. mare naiba fasuiu. iata. cu beutura si purcei fripti si nunta cu dt cu atit se prelungea. Tilharii am auzit ca 1-au dus si 1-au legat intr-o coliba. degraba si pitulati-va prin nori pina ce nu va ajung. ca nuntasii s-au inva{at pe trai bun si petrecere si cuscrii la fel. zise mirtanul. cuscru saracu Mirtanul nazdravan sari pe coama unui armasar si s-a facut nevazut. stralucind in bataia soarelui. omoare — Asa asa sa-1 e. la ! — Hai. in toate Jarile si nu le putem da de capatiiul lor. pe stapin. tine un cal. s-a inchinat in fata imparatului si i-a pupat mina zicindu-i: Prea inaltate imparate. Apoi s-a pornit o numta mare. Avem nunta fiica imparatului. ba eu zic bine ca a scapat numai cu atita. ce ne facem cu copiii ! — — — Zburati prin nori Zmeii — cu ei.! — Lasa. mai nazdravane. mintea imparateste se infierbinta ! 144 . tine-ti firea ca avem si noi toale imbracam ! Imparatul porunci sa sa-1 imbrace pe ginere in haine de purpura de aur si mearga nuntasii putea — Maria-ta. insa nu s-ar face sa nu-1 aducem si pe tatal imparatului meu la — ! nunta feciorului sau. si e. Bine. si Mai fratilor.

Zice el ia sa ia el si colivia de aur. iar te prinsa ? — — — Merge — Ce. ma. Da lupul i-a zis: Eu stiu unde te duci . s-a dus eel mijlociu. Au luat toti cite trei cai. vine o pasare de aur si culege merele de aur. a pus pe linga el maracini si cind a cucait. A incalecat el pe lup si au ajuns la un rege. colivia la Da lupul il duce f i-am spus eu sa nu iai capastrul ? Atunci a plecat el la fata lui Ros-imparat. n-ai cetit tabla ? Da-te jos sa-ti maninc calul. el o arunca pe spate si fuge cu ea si fuge la imparatul Verde? sa-i dea fata. Da el cind a vazut capestre cu nestemate a luat si capestrele. cine da pe drumul al treilea ii maninca lupul calul. A sunat din corn si a venit imparatul. daca-mi aduci fata lui Rosu-imparat. dar sa-mi aduci calul lup sa plinge: Vine — Ce ma? — Luai ma prinsa m-a trimis dupa calul faci. da pasarea la rege in colivie ! I-a spus sa ia numai pasarea fara colivie. Baiatule. Cei doi se intilnira si venira indarat. da noaptea sa cocea si nu stiu cine le fura. cine da pe alalalt moare de sete. Cind la mijlocul noptii. — Ce ma — Pai mi-a mincat merele de aur.LUPUL fost un om care avea trei baieti si el mai avea un mar crescut in balegar care facea mere de aur. Ziua marul inflorea si lega. cei mai mari. cind a ajuns acolo i-a zis sa ia numai calul fara capestre. doua zi. Te due eu finca pina la tine n-a indraznit nima sa vie. da a venit cineva si i-a furat merele. altul pe drumul unde se moare de sete. Cind colo. S-a dus si a stat pina la miezul noptii. da el pe drumul pe unde-i maninca lupul calul. da tu mi-ai adus calul de m-am saturat si eu odata ca tare jigarisem. Ce faci. ca sa-i dea in schimb calul. Pi la 12 noaptea a venit cineva. mersa mai departe pe drum si-i iesi lupu-n cale. da in lungimea satului era o tabla cu trei drumuri pe care scria cine da pe drumul asta moare de foame. — Verdes-imparat. Da colivia avea sunatoare si-1 prinde acolo A A A — : — — : imparatul. vede el colivia de aur. El e mai smecher. Cei mari au dat pe drumul pe care se moare de foame. dau. lui Verdes-imparat. el trist la lup. Acolo lupu i-a zis ca nu-1 mai lasa si s-a dus lupul. s-a intapat si s-a trezit. Ai sa mergi dupa ea s-o prinzi. Dimineata s-a dus la tata-sau si i-a povestit. ? "Ti-o la lui si e. a apucat-o de-o pana si pasarea a zburat. S-a dat jos si i-a mincat calul. i-a furat merele si marul i-a ramas gol. treia sara s-a dus si copilul eel mic. da el eel mic. si si imparatul cu calul. i-a venit somn si a adormit. El binisor s-o prinda. te duci dupa pasarea de aur. 145 . s-a pitulat sub trandafiri si cind trece fata imparatului cu fetele pinga ea. Si acuma feciorul eel mare i-a spus lui tata-su ca el se duce la noapte sa vada cine le fura merele. bre ? Iau calul ca sa-1 dau imparatului sa-mi dea pasarica care mi-a mincat merele de aur. fi-1 dau. ca n-ai ascultat. a dat de maracini.

darima lucrarea imparatului. intr-o imparatie mare. noaptea se darima. Bine. Un om sarac isi ia si el inima-n dinti. maria-ta. Se cobori din cer o zina si incepu sa darime zidurile. Apoi el s-aseza intre alte musuroaie de furnici. lupu le zisa: Acum dati-va toti jos de pe cal. au facut semnele crucii pe vatra manastirii si i-au pus cu mina lui pietrele din temelii. Ba mai spuse ca da un corn din imparatie aluia care va prinde pe raufacatori. El s-apropie . care-si pusese-n gind sa ridice-n lume cea mai mare si A adunat de pe fata pamintului noua mii de mesteri mari. ca buturuga mica rastoarna carul mare. Da — la — PASAREA ZAMBILA Cica odata de demult. sapa-mi aici o groapa mare. ce se zidea ziua noaptea se farima.! lupul vede ca ei se iubeau si zice: stati voi aid. dar uite. Se chinui cit se chinui si un miros frumos simp si adormi. toti adormeau si nu vedeau nimic. ca ceva este necurat la mijloc. toti calari pe un singur cal. strigara birovii de pe culmile dealurilor. ca lumina de ea si o prinde de codite. La miezul noptii il apuca un somn ca din senin. N-au izbutit ei viteji si voinici tineri buni de vina. se batura tobele. Iar ei au plecat la ta-su cu pasarea. eel sarac isi lua arcul. de cind cu lupii ai albi. pina aproape Cum de zina. incinsa sabia lui si la cele patru cornuri de temelii puse musuroaie de furnici. ar fi trait un imparat mare. graindu-i: Prea inaltate imparate. Sa-ncerc. cu parul lung auriu. Pe urma a adus tot lupul singur de a furat si pasarica si de acum si lupul si ei doi si pasarica erau in mina fetii. i-a dat brinci si a tras pamint piste ele. ca de citi am stau aici. li dau inainte cu lucrarea dar in zadar. cazind la pamint. Ce sa fie? Cine-i darima lui noaptea zidurile manastirii? Dete sfoara-n Jara. muscaturile de furnici se destepta din somn si o lua pitis-pitis. Zis si facut Multa lume capata curaj crezind ca o sa se procopseasca cu vreo palma de pamint din imparatie stind noaptea la pinda. Zina era frumoasa. simti Furnicile se izidira care incotro. ca ma due eu singur §i-i iau calul imparatului fara sa-i iau capastrul. Cazu pe ginduri si imparatul. I-a sapat baiatul groapa si i-a dat brinci in groapa ca sa moara lupul. sa auda lumea si tara ca mscai dusmani neispraviti. Dimineata doar gaseau zidurile pravalite la pamint. Ce ridicau ziua. Dupa aceea au pornit sa lucreze mesterii si calfele. omule. calfe* si zidari. — — ! — — Incearca^ dar eu n-am Omul nici o nadejde. merge la-mparat. nima n-a trecut ca sa-i maninc calul si eu am rabdat de foame si de acuma nima n-are sa mai treaca in afara de tine si sapa-mi groapa ca sa mor in groapa. lasa-ma sa incerc si eu sa pazesc si sa aflu ce duhuri necurate fac asa de mare paguba si necaz imparauei tale. dumneata un slabanog zdrentuit. le-a zis. 146 soarelui. incearca Esti slobod sa incerci. Isi da seama ca nu este de-a buna. numai ca toate se incearca fara rost. dar degeaba. asa ca multe se suira pe omul acesta. Mersara si ajunsara unde mincasa lupul calul. vestita biserica.

cintind cu un glas frumos de inger picat din cer si to|i tot ce era impietrit invie ca prin 3 mortii ies din pamint. Al patrulea iepure ii da apa si hrana. cu un dinte-n gura si un corn in frunte umbla in tara asta cu maghii. sufletul Ca mi-i drag ca Pasarea Zambila cinta peste tot si minune. ca-p jur ca de-aci incolo n-am sa mai imparatului. S-au asezat sele-n sele. dar fiecare se grabea inainte sa dea de Pasarea Zambila. iar se impietri toata omenirea. Sa-i spui imparatului ca atunci cind o sa se slobozeasca biserica. . Fratele eel mic. Adasta el trei zile si aude pe-o aripa de nor un cintec frumos care s-apropia de pamint. fiarele incepura sa se manince intre ele de fcame. Au mers ei. sa caute Pasarea Zambila s-o puie pe aia sa cinte mai intii in biserica si dupa aceea sa intre lumea la rugaciune. leii. zidurile au sa se surupe pe omenire si toti vor muri cu imparat cu tot. frumosi si curajosi. Sa nu te indepartezi ca te impietreste si pe tine. oamenii. atit de turbat in minie era. lata ca vine Pasarea Zambila. Atunci — O fiarele. ai si viaja. Stai ! la stric nimic te las ! stii sarac. toate erau impietrite. ursii. florile. cintecul. Numai ca sa scape cu bine. si va invia lumea din morti si iar o va fura vulturul eel negru din cer. Omul eel sarac se-ncrede-n zina si-i da drumul fara sa-i faca ceva. izvoarele se dezleaga si ciu-g. necazul necazurilor. Dar un vultur cu cioc de fier n-o lasa in pace. serpii. Oamenii prefacuti in pietre se sculara si pornira la lucru. omule. Cum o prinse. Imparatul avea trei iii mindri. Ce era sa faca ? Trebuia sa a^tepte trei ani pina la SiriZiieni. De aci incolo zidurile se suiau mindre catre cer si nu se mai surpau. Copacii. iar. oamenii. Mai era putin pina la slobozirea bisericii si nu se da de Pasarea Zambila. De copac era legata o zina cu coadele ei lungi. iar Pasarea 147 . Zina care era pazit5 de cei trei iepuri ii spuse sa mai astepte ca peste trei ani iar va veni sa cinte o data. Se mirara ei. se arunca asupra pasarii s-o piarda ca sa nu mai cinte. ca-ti spun care este taina tainelor. iarba inverzi. ca sa scapi omenirea asta de la rau. Fata adasta pina ce adormira iepurii si-i povesti ce este in imparatia asta. moarte. om inima da-mi nu ma omori. Pe de laturi o pazeau trei iepuri urecheati si fricosi. Tu esti trimis de Dumnezeu. — Nici moarta nu Asta sa — Te rog. vitele. cinta si zboara. Era Pasarea Zambila. el ii zimbi si z se: va invia padurea. codrii capata frunze. cimpia si roadele pamintului. Acolo in tara asta. mai istet din fire. au mers pina ce au ajuns intr-o tara mare pustie. Cum incepu ea sa cinte. merse si mai mult si ajunse la un copac mare. tigrii. Dimineata ii povesteste de-a rindul imparatului cele intimplate. — Cinta-ti zina. Tata-su le dadu bani si-n desagi de-ale gurii. Dar sa astepti pe-aproape. pasarile prind aripi. ca de matase si plingea. Merse fiecare inainte. florile capatara boboc si miros. A facut farmece si a impietrit tot ce-a fost frumos si a avut viata. toate pietrele se prefac in oameni. au pus miinile la ochi si s-au invirtit de trei ori si in ce loc s-au oprit intr-acolo drept au pornit fiecare voinic. pasarile si izvoarele toate erau oprite de o zina rea pe loc si facute stei de piatra. Cind auzi imparatul ca i-a fost zina la mina si i-a dat drumul a fost din putin sa nu-i ia capul. Ii spusera imparatului ca ei se due s-o aduca pe Pasarea Zambila. ca de mila mea vine aici Pasarea Zambila si-i vine rindul ca sa cinte. baba rautacioasa. incalecara armasarii si dusi au fost. si fara grai.! ! ! — ca te-am prins De mine nu mai scapi — Lasa-ma.

ca sa povesteasca mic o sa mai calce pragul casei. ca aduce o zina si Pasarea Zambila. Pina la urma ajunsera la cearta si bataie. ii pun gind rau si intr-o noapte il omoara. dar se intrista auzind ca fiul eel mic a fost aruncat de niscaiva tilhari intr-o fintina fara fund si acolo s-a prapadit. care le-au scos din ghearele zmeilor si le-au adus la curtea imparateasca. Au fost poftiti imparati. zina la fel. Pasarea Zambila vazuse toate dar se temea si ea de razbunare. Tocmai atunci sosi la nunta si printul eel mic imbracat in sarica. Ciinele a luat-o inainte iar ei dupa ciine. Mai inainte de nunta se batura si mijlocasul il omori pe fratele ! eel mare. Pasarea Zambila. Vine vulturul din prinda si asta. Imparatul se bucura vazind Pasarea Zambila. Cind 1-au auzit in fundul fintinii vaitindu-se. Calatoresc ei vreme lunga sa le-ajunga pina ce se intilnesc cu cei doi frati. — — Tu te robisera si erau 148 . Apoi in loc de nunta ceru mai intii sa se adune toata lumea din imparatie si sa se faca judecata fratelui sau ucigas. In piata cea mare a cetatii. opinci si haine ciobanesti. La nu se tragea nici o nadejde ca prinpal eel Cine te-a scos din miinile celor patru iepurasi care zmei prefacuti in iepuri? singur. El aduse zina si Pasarea Zambila. Astia cind 1-au vazut pe eel mic ca este mai curajos. Suira Pasarea Zambila pe manastire sa cinte mai intii. Cind colo. Baiatul trage cu arcul drept la vulturul cade si se face loman. ca sa nu se darime biserica. scoborind ca o sageata ca uitase de ziua pe Pasarea Zambila. apoi in toale imparatesti scsi si printul eel mic si voinic. ciine ciobanesc a auzit si nu s-a lasat pina ce nu i-a dus pe pastori pina acolo sa vada ce este. se temea sa spuie adevarul si tacea. plingea si poporul cum o vedea plingind. Ea desi stia ca printul eel mic fusese omorit chiar de acest frate mijlocas. plingea si el. i-au lasat in jos o fringhie si 1-au tras a far a la lumina. pasarea plinge si tace. Zina insa plingea si nu voia sa se faca nici o nunta. iar Ea. si amindoua ramasera tacute si triste gindindu-se ce rautate poate sa fie intre oameni Ajunsi la imparat se laudara cu isprava lor si povestira nascocind fel de fel de minciuni. i-a luat oi la casa si ei Atunci baiatul cu turma de palat cele intimplate. ca sa auda toata lumea. dezleaga zina legata cu coditele de copac. care sa se insoare cu zina cea frumoasa. Cei doi frati incep cearta. gata s-o casa sufletului cer. Ei spun la Pasarea Zambila si Zinei ca pe amindoua le vor omori daca vor spune imparatului ca ei 1-au ucis pe fratele eel mic si ca ei sint cei mai viteji din imparatie. Printul intreaba pe zina. singurel cu sabia. omoara iepurii care o pazeau sa nu fuga si cu amindoua se duce sa se intilneasca cu fratii sai. la locul de unde se despartisera. Fratele eel a fost aruncat aproape mort de catre fratii sai intr-o finnefiind adinca el s-a trezit de raceala si a strigat ajutor. inalta pina la cer si poleita cu aur.. Imparatul in zadar o suia pe manastire sa cinte. Lumea adunata credea ca se va face judecata pe sprinceana. Pasarea Zambila se intrista. ca in loc sa cinte. tina adinca. chiar si frate-su si cu imparatul. regi si printi din toate imparatiile asa cum este adetul la nunti.Zambila cinta. Amindoi o voiau si nici unul nu se lasa in voia celuilalt. facindu-si socoteala ca este vreun semn dat de Dumnezeu. El merse drept la imparat si-i povesti cum 1-au lovit fratii si 1-au aruncat in fintina sa moara. Veni timpul sa slobozeasca biserica cu noua turle. Printul eel mijlociu se puse cu zorul sa se insoare cu zina cea frumoasa. imparatul era judecatorul. mic Apa Un imparatului. Era chiar in ziua nuntii cind trebuiau cei doi tineri printul eel mijlocas si zina sa se cunune la o alta manastire.

Si jucara toti prin tinda Cu picioarele prin grinda. intrebindu-1 E. de picau frunzele pe jos. Atunci imparatul a poruncit sa-1 ia pe ginerele ticalos sa-1 lege de patru cai salbatici si in fata mulpmii sa-1 spintece-n bucati. sa si noi in ce spala camasile de cilti. ca-ti voi face si eu vrun bine. Asa si facura. Dupa asta. saraci lipiti pamintului si traiau la o margine de mare. astepta. Cind ajunge acasa n-are de lucru si-i povesteste din fir in par babii. Baba ii frigea pe carbuni si asa isi petreceau din greu bStrinetele. mai omule. printul eel mic ruga Pasarea Zambila sa zboare pe biserica de aur si sa cinte. Atunci imparatul a intrebat cu glas tare poporul adunat sa-i spuna. pentru dreptatea ce s-a izbindit.: ! : — Cine m-a cu m-a aruncat in put — Fratele tau. ce astepta si veni pestele — : — in prundis. du-te si cere-i pestelui de aur sa-ti dea o albie. da-mi drumul. arunca mosu undita si prinde un peste de aur. dindu-i libertate si viata. Odati. 149 . intrebati pe Pasarea Zambila. ce e. La coconi sa pomeneasca. Du-te. Mosu i-a dat drumu uitind sa ceara sa-i faca si pestele lui vreo bunatate. iar eel in nici i-a fier si a scapat-o din robie ? Imparatul a intrebat-o si pasarea a raspuns ca care a scapat-o. Baba da-i pe el sa fie afurisit si marturisit. ca n-are minte si cite si mai cite vorbe urite. cu ciocul de el este voinicul eel viteaz — Dar cine a mai vrut ma omoare — Fratele mijlociu te-a injunghiat cu sa ? eel cutitul si eel mare te-a aruncat in put. mosule ? Te vad trist Sint trist ca baba m-a certat fiindca pentru fapta aia nu ti-am cerut ceva sa — — ne imbogatim? — §i ce cere — Cere o avem ? albie. Lumea adunata a cerut sa-1 omoare si a sarit minioasa pe el. Iar bucatile din trupul lui sa fie duse in padure si aruncate fiarelor. cine a omorit vulturul lovit cujitele si ? ia sotie. Pasarea Zambila si incepu sa cinte cu un glas frumos si duios. put. Se duse mosneagul la mai. de aceea — Marite imparate. care vrea sa ma de mare te-a aruncat nu ajutat Dumnezeu. Pestele cum s-a vazut in undita a inceput sa se zbata si sa vorbeasca de parca avea glas de om Mosule. Mosu mergea cu undifa si prindea cite un juvete. ce pedeapsa i se cuvine unui fiu atit de ticalos pe care nu-1 mai socoteste vrednic sa-i fie fecior si mostenitor. Se sfinti biserica si se cununa zina cu fiul eel cuminte si viteaz de se bucura intregul popor si bogat si sarac. macar atita fa si tu. Facu nunta imparateasca. Si jucara toti pe loc Cu povestea din Timoc ! PESTELE DE AUR A fost un mos cu o baba.

Cind ajunge mosu aproape. vaci. oi. stiu de ce De ce? nu stie cum ci multi ci si averea e sa-nceapa vorba de rusine. mosule. Iar se-ntoarce la pestisor tisorul il vede si-1 intreaba: Unchesule. iar nemultumita. Cum il vazu. ca destul ai facut pentru el. vede o casa alba. du-te acasa ca ii zice: taica. sa iertare. Cind ajunsc — — vede. ca nu se pricepe ca ea sa ceara. Trebuie sa te-nvat cere-i si argati. care pina la urma are sa-i cear5 si steaua de pe cer. Cum il du-te acasa ca acasa. Du-te si ai sa ai si argati sa te slujeasca ca m-ai scapat de la atitea. maidanul plin de boi. se due la moara sa macine si cite si mai cite Sta mosu incremenit la toate minunile astea si isi zicea in gind ca nu e de-a buna cu baba asta. unchesule. vite mari si pasari sa n-aiba nima-n sat ca noi. mare. incepe cu vorbe de ocara. gaini. cine o sa le pazeasca. mare cu ferestile in soare. da-i: Ajunge acasa aduc apa. stii ? ! taina. De ce n-a cerut un lucru mare si scump. la spune ce porunci ti-a mai dat baba? Cica sa-i faci vite cornute. Iar ai venit. ca e un Tindala. bibilici. mosule si cere-i sa ne faca pestele de aur o casa. — — — Sa-mi dau — Bas asa Da de unde — Asta e o mosule — Multumesc. se fac voile. Unii mulg vacile. oare. mosule si tot suparat te vad. pe — Bine. baba pe el. nu unul. — — — eu o muiere proasta cum sa — Ma daca era capatuiesti? — Fugi. altii tasala. nima-n sat sa n-aibe ca ea. Bine. Cica sa-i faci si ei sa se bogatie. oare multe si pasari multe. — Pleaca mosu iar suparat la marginea marii si asteapta sa vie pestisorul de aur. Mare minune e si asta si tuna in casa bucuros. — Pestisorule am sature de o casa — Bine. ceri ! ai venit sa-ti argati. sta si chibzuieste. c3 altfel cu baba unii maidanul plin de slugi. ca e un Pacala. ca baba. cine o sa le araneasca? Baba cum il vede se repede la el cu o falca-n cer si alta in pamint de suparare. te si si altu stia ce sa ceara. Pes- pe stapini. ca asta n-o scot la capatii. Baba cind il vazu. dunga tinzii sta o albie de plop noua-nouta. Se duce mosneagul la marginea marii si asteapta pestele. Baba insa. Se mira mosu si cazu pe ginduri ce-o sa se faca el cu atitea vite. Se pune pe capul mosneagului iar Fugi indarat. mergi sanatos ca si asta oi face.: ! ! p se va implini dorinta. curcani. altii si taie 150 . Se bucura baba. lemne. in locul colibei proptite cu pari. Se duce mosu acasa si cind colo. Sa te duci tontolocule si sa-i ceri de data asta sa ne umple maidanul cu oi. se bucura si mosu. ma prostule neispravitule. baba ti cum dai nu e multumita. pestisorule. golumbi si cu toate ielea. rate. giste.

Mosu. destul era batrin. hai. sa fac.! : ! roaicele. pestisorule — Vrea argate. Asa scapa mosneagul de gura babii si baba de atitea bunatap. — Sa duci indarat — Babo. ama fara lemne n-a putut. te si sa-i ceri sa-mi dea fi si mie argate asa cum au boie- ceri si n-o bine ! venire-ai invirtindu-te si si rasucindu-te si fa ce-ti spun. taichii ! zice cica s-o faci pe ea impara- si doresti. pina ce-si dadu sufletul de suparare zgripturoaica. POVESTE DE UN MOS CU O BUTUROAGA fost un mos batrin care ramansese singur in casa: ii murisa toti copiii. asa am ? Iar ! Iar. din argati si argate. da si rau sarac. iel loa de acasa o traista pe umere si un topor si pleca dupa buturoage de-ale mici. cu porcul meu — Bine. Eu ia-ndarat meu. sa ruga lu Dumnezeu asa: «Doamne. nu se multumeste cu ce are Du-te acasa ca si pofta asta i-o fac. cum o vazu. taica. sa-mi umplu si ieu traista » mosu ! 151 . Ajuns acasa vede baba cu argate in dreapta si-n stinga. N-a avut nima in sat. tontolocule. iar ea da la porunci. din palate. eu am crescut cu pupln am gaina mea. Sa te duci si sa te grabesti sa-i ceri palate-mparatesti. teasa — Tu cum mosule? — Bre. fost si trait bine in bordeiul si zic. Cind ajunse mosu la bordei. ca mosu ce sa faca de cind iel a ramas singur in casa? Intotdeauna la culcare si sciilare s-a rugat la Dumnezau sa-1 ierte si pe iel ca nu poate sa traiasca singur ! Mosu s-a nacajit sa traiasca asa greu. asa ca A intr-o zi. 's facu o cruce cu mina a dreapta. nu avea care sa vada de iel. nurori. iar pe mine sa ma faca imparatita si pe tine imparat. vrea sa fie boieroaica. sa-nchina. — Nu. unchesule. Dar nici cu asta nu se mulpimi. Cum il vede pestele stind pe mal iar oftind ii zice nu te lasa baba ? — ! ! teasca supararea. nimic din case. ajuta-ma sa sparg cu toporu buturoaga asta. asa ca eria mosu singur in casa. e. Mergind mosu pin padure. ciocanind prin buturogi ajunsa la o buturoaga mare si cam putreda. pe mine imparat. din vite. ceva sa sa sparga cu toporul. asa traiau de rau. sa-i aduca lemne de iarna si faina de mamaliga. daca asa p-e dorinta. Ce bine o sa fie atunci O sa se mire lumea si tara de ce sint eu in stare sa fac Merse el plingind si asteptind sa iese pestisorul de sub val ca sa-i poves- — Hai. se puse pe el cu cearta si bataie. Baba sta cu mita pe vatra si blestema pe al ce i-a luat averea ?i bogatia pe nedrept. tot ce i-ai dat s-o saturi. mosule. prea multe — Du-te. cu puteria ta. — Ce mosule e ceva nemul jamire — pestisorul Auzi ce naroada. nepoti si baba la mos. Se duce mosul acasa si cind colo. Mosul.

sparsa o aschie buna Mult i-a fost drag la mos ca din buturcaga aia mare umple mosu traista. lo mosu banii. saracule. Saracul de mos spune « da-mi ce vreai tu. Porni saracul. acolo magariul paste si are la iel un streang tiris dupa iel. sa iai sama in toata baliga ca ieste citi aranesti coseria ». ducea bucatele la moara. si un galbin. ca mult ieu sint si sarac. cumpara lemne si traia mosu bine mai decit altii in sat. iote magariu colo. ca sa nu mearga pe picioare ii da un magari. in doua baligi gasi doi bani. luminosule « Mosul al luminos stia ca-i trebuie la saracul de mos multe ama mai intii. du-te de ia-1 de streang. sa nu mai vii la buturoaga-asta sa-mi spargi casa mea. ce rau ti-am facut tie. si platea la cara cu boi. facu mosu o gramada mare de b§legar torit. Mosu incepu inchinindu-sa domnului si il ruga de sanatate la mosu al luminos pentru ce 1-a podarit cu un magari. Pleca saracul de mos colo. asa sa cumpar lemne si nu pot sa due. Petrecu mosu asa bine cu magariu multi ani. iara sa-nchina domnului si pusa mina pe streangu magariului si-1 trasa la iel cit putu. loa mosu pe torn magariului. Mosu avu o satra batrina cutrupita cu paie si cu feriga. ce pot sa aduc » Da mosu al luminos se roaga de saracul de mos sa nu-i sparga casa ca-i da ce cere saracul de mos. da magariul porni sa-1 linga pe saracul de mos. ii pusa iar in cirpa si asa porni mosu sa-si vina la socoteala. Porni bogatasu sa care toru cu carul incarcindu-1 de baligari. galbini. da aranind baliga la magari. saracule. da sa stii. da si cu lemne. sa-1 pupe pe magari. da a ramas citi un galbin pin 152 . Mosul sarac porni sa povesteasca la alant mos cum e rindu. bani n-am. dincolo de cringu-ala ieste o poiana cu iarba verde. pascut de iarba. ia-ti traista cu aschii si incaleca-te pe iel. iaca iasa din buturoaga altu mos luminos ca soarli si luminosu de mos zice la alalant mos asa « Bine. si cu toporu. n-are care sa vada de mine. umplu traista. Mergind tiris mosul de dragu magariului. rindu la magari ie asa noaptea cind doarme magariul ! : : << ! : ! : sa caca. [dincolo de cring si vazu [poiana verde de iarba. clece. fara copii. aproape pusa mina pe magar. nepoti. insara. sa dusa in satra sa vada ce face magariul? Sta in picioare si minca niste iarba ce i-a pus mosu intr-un colt la satra. buni bani pe tor. Sa ogodira. Mosu pusa traista plina de bite uscate. Mosu pusa traista pe magari si pleca acasa cu magariul. Aduna mosu bite uscate. intr-o baliga mosu gasi trii galbini. Si in dimineata a de doua. Mosu de dragu magariului. cum a ramas fara baba. de spargi cu toporu casa mea ». pana mosu sa bage nodu de buturoaga in traista. Da intr-o zi. facea faina. avea mosu bani si cumpara porumb. ceva mai sparsa. Mosu lo galbinii. ma doare picioareli si selili ma nacajesc cu o traista. Lo magariul de un curmei si pleca cu iel sa-1 pasca da si sa mai adune \Tun lemn uscat de foe. « Iote. Dimineata mosu minca o felie de mamaliga cu niste zama de linte. iel porni sa-i arinjeasca satra cu o furca de lemn. stapin al magariului. Tu sa-I iai cind Saracul de mos cu mare drag si multa voie auzind unde ie magariul sa-nchina la Dumnezeu lui ca di-acuma inainte nu mai merge pe picioare. griu. vine un bogatas pina la mos si-1 intreaba vrea sa-i \anda torul ? Mosu sa gindi mult si spusa « vind ca n-am loc nici mosie : unde sa toresc cu iel ». aschii. da si magariul pastea pe poiana cu streangu dupa iel. mosu aranind satra magariului. sa dusa acasa sara.Dupa ruga mosului ridica toporu sus si dete o data in buturoaga. Mosu iar ridica toporu si-1 infige in buturoaga. sparsa un nod bun. inchisa magariul in satra. pe magari. mosul s-a sculat de noapte. nacajitul de mos. dimineata in varsatul zor'ilor. ii lega intr-o cirpa. mosule.

oasa si tavalitura de magari. sa zica ca 1-a cumparat de la bilci. iar ajunge. inchisa usa si pleca. sa-ntoarsa acasa si vazu pe saracul de mos plingind de mila magariului. porni sa araniasca baligele magariului si desfacind cu furca lo din toata baliga citi un galbin. Bogatasul sa-ntrista. bogatasul sa dusa departe. sparsa o margine din buturoaga. n-are bani sa cumpere. Da bogatasul sa uita de supt feriga unde sa pitulasa. iara lo o traista rupta si un topor si pleca sa sparga ceva mai gros lemn. da sa gindi sa nu fie judecat pentru furat. bogatasul pazeste pe mos pina cineaza si se culca mosu. ca ieu nu vin sa-ti sparg tie casa ta ». ajunge la buturoaga mare si cam putreda. Cind sa ia ce-a spart vede linga buturoaga un mos luminos si vorbind la saracul de mos asa « ce rau t-am facut de-mi spargi tu mie casa mea. sa pitula bine si-si lasa o gaurice cit sa vada ce face mosu. deschisa usa setrii. sa-i dea putere sa sparga buturoaga. intra in niste paduri mari. sa nacaja mosu citava vreme si vazu ca nu ie usor sa arda clecisoare nu tine fee si sa incalzasca bine. Pusa mosu mina pe topor. mi-1 lega de un par. ssi vada de unde ia bani galbini in baliga magariului. Intr-o zi. dezlega magariul di la par si iesi cu magariul afara. Asa ramasa mosu iar sarac cum eria dintii. : 153 . sa inchina lu Dumnezeu sa-i ajute. iaca vine mosu cu traista pe magari ajunsa la usa setrii. da nici n-a stiut cS e casa lui. balegili la magar Fursi bogatasul torul de acarat. N-are bani sa plateasca.baligi. Mosul batrin n-a vazut bine aranind de Dumnezeu. or fi vro buturoaga ! $i mergind mosu din stiap in stiap cu toporu si din buturoaga in buturoaga. cobori traista de pe magari jos. sa cumpere ce trebuie. Da n-are care sa vada de iel la vreme de batrineafa. barem vro cinspreze zile si sa sa intoarca iar acasa cu magariul. Inchisa usa cum a fost si pleca cu magariul de funie unde. Mosul durmi greu. cum sa aduca lemne cu spinaria. pina mosul pe cimp cu magariul. Unde sa sa duca bogatasul ? Acas' la iel nu poate ca ie furat magariul. da mosul tot mai bine petrece. lo mosu o furca de lemn. Traia mosu iar din greu. asa ca bogatasul pricepu ca ie dar de la Dumnezeu sa se cace magariul sa ia bani daruiti bani. da bogainima la loc. bogatasul sa baga in satra magariului si sa baga in paie cam su feriga. ama sa nu mai vina la casa lui s-o sparga cu toporul. Saracul de mos mult sa spaiminta de mosul al luminos si porni sa-i povestiasca cum traieste greu si nimica n-are. ca sa zaboviasca acolo. Cind araneste satra magariului. ia sama la magari. sezind bogatasul cu magariul in padure piste %to trii-patru zile intr-o noapte a venit un lup si a mincat magariul Cind sa pomeneste bogata§ul din somn. opri magariul. ce n-are nu poate. ridica toporu sus si dete odata in buturoaga. ca din asta buturoaga o sa umple traista de sparturi. La mos i-a iesit din gind cum a fost dintii rind la traiul al bun. Mine in zi vine mosu sa araniasca satra de baligi. asa ca sa roaga ca a gresit. mai ridica odata toporul iara sus si repezi iar in buturoaga. veni bogatasul. sparsa o aschie buna. Mosul al luminos intreba pe saracul ce cere sa-i dea. ce sa faca sa pazasca pe mos. cind s-apropie vazu mult singe. Mosu batrin cum o vazu sa-nchina. vede ca magariu nu ie unde-1 legasa. Intr-o sara mult inourata de ploaie si era mare negura. baga magariul in satra. pi la chindie. da porni si un vint cu ploaie mestecata. Vazusa tot cum ie rindu mosului cu magariu Saracu de mos si-i pusa gindu sa-1 fure pe magari. Care 1-o-ntreba. de traiul omului. traiesc mult rau. Intr-o zi. Ramasa numai streangu legat tasul nu-i sta ! ! de un tirsog.

mosu ii cite un bit de lemn intr-o zi. facu mosu bucatureli mici. avea baba copii. ama intr-o zi iaca vine o baba cocosata si in doua ciumege la mos in soba. Il lo baba si-1 baga in chesoi la bete si tacu baba. Mosu gindi ca s-a invafat cu gaina mosului. nepoti. ipl dau unu sa ai si tu. Ama baba striga la pe maidan. acolo ea ricaie si cata rime sa manince. porni mosu in maidan. Mult era drag la mos de gaina. da si gaina ricaia in blocuc la mosu. minca mamaliga cu oua coapte. pusa baba masa si mi-1 lo si pe mos la vorba lunga. si le lasa lui : « vezi ca nu e bine numai o gaina singura in maidanu tau. cum ajunsa acasa baba desfacu betili de pinga ia. ca gaina in toata ziua facea cite un ou la mos. povesti si glume pana mincara ouale din tigaie cu mamaliga calda. Porni baba sa sparga ouale. pipi. stoaca si multe gaini si cocosi. Asa ca mosu aduna citeva oua si mosu petrecea bine. intinsa repede mina si o prinsa pe gaina. da ieu o sa scobesc afara intr-o piatra. Baba mai eria in stare mult decit mosu. ii lega cu cite o nojija de picior cu un cap la nojita de pe alalant de Sede baba pe scaun mincare. Asa ca babii i sa lasa la gaina la mos si-i pusa gindu la gaina sa nu mai o aiba mosu. mos. dimineata cind sa scoala vazu gaina ca sede intr-un colt. » « Bine. » Atuncia luminatul de mos spusa asa: « sa-ti dau o gaina alba ca soarli s5-ti faca in toata ziua cite un ou. gaina maninca. o vazu. care n-a mai auzit sa faca in fiecare zi cite un ou si aia inuntru in ou. baga mina in chesoiu betelor. un galbin. Iote am cocosi si sa bat. aruncind tot aproape de iel bucaturile de mamaliga. scoasa din sin o bucatura de mamaliga. arunca la gaina citea frimituri si mosu o striga : « pipi.. Mosu porni sa o mingaie cu mina pe aripili iei. decit pe ai mai rai. Baba dete galbinii la ficioru ei in mina si povesti la ficior cum traieste saracu de mos cu o gaina. baba sa dusa acasa incet cu doua ciumegele. Mosu al luminos ii zisa asa: « Du-te colo unde potocu a adus lomanuri cu blocuc. desfacu nojita de la piciorul cocosului si-1 lasa slobod pe maidan. si mosu o roaga pe baba sa-i ajute sa faca ceva dedete babii vro patru-cinci ouS si spusa babii: « gateste. cu voia ta da-mi ce vreai tu. Lo mosu gaina. comsia sa pi atitia Saracu de mos sa insela aid si-1 lua. da si fa mamaliga. aci aproape si vazu lomanuri cu blocuc adusa de potoc . nurori. in toata ziua. nu putea sa-i desparta. pipi !» Gaina minca ce-i da mosu. sa sada cu gaina ta ».» Saracu de mos pleca la potoc. Cocosul umbla cu gaina amindoi. sa iai sama. mi-1 unu citeva zile legat cu un iel pin maidan. Cind gati baba chema pe mo? de afara sa manince. gaina sa minta dupa frimituri aproape de mos. o cutrupi cu niste blocuc de paie si acolo inchidea mosu in toata sara gaina. si vazu in tot oul cite un ban galbin. Mosu o lasa intr-o noapte cu iel in soba. da mosu cum o vazu aproape de iel. o pusa in traista deasupra de buturoage : Cum si pleca acasa.Mosu saracu sa gindi ce sa ceara si zice « Doamne. Trecu multa vreme. Cind spargea ou si loa sama la mijloc la ou vazu un ban galbin ! Mosul mult ii fu drag cind vazu bani in ou. ie urit si iei singura. Dupa ce sa saturara. la soba si i-a facut un ou ! Mosu i-arunca firimituri de mamaliga. Doamne. asa mosu cu gaina. iar ca dintii. cocosu lo gaina dupa iel si pleca la cocina babii. facu o cocina mica. da-mi ! » a zis. Si iara porni mosu sa petreaca bine. Cind fu soarele pe la chindie. porni mosu sa" cumpere ce-i trebuie ca avea bani. sa pun la gaina apa sa bea». care pe toata ziua sa batea cocosii babii. Mosu n-a bagat de sama. in ou ieste un galbin. da cind 1-oi sparge sa-1 maninci. scoasa galbinii ce loasa din oua si le pusasa in tigaie. sara inchide si iel cocina goala far a bit dupa 154 .

ciocanind pe ripi dupa lemne. Copilu babii a incbis usa cocinii. sparsa o margine buna. Aci fu si gaina cu cocosu mosului. cinili sa rapezi la gaina implinta gura in ia o stoarsa mult asa ca gaina sa spaiminta de cine. cinili loa piinea sa : Mosu sa scula de jos in picioare apropie trii deste la mina dreapta. ca nu mai poate sa traiasca. iote ma vezi cum sint. ca gaina cu cocosul mosului a venit in cocina babii. sa te duci acasa. sanchina Domnului cu toata voia sJ-i ajute sa sparga buturoaga. n-am ce sa imbrac. camasa din petece si cheba toata partaloasa asa ca de mine toata lumea fuge. iar mosu ridica toporu sus si dete iara in buturoaga. ca tu te duci acasa la casa ta. aide ! cere sa-pl dau ce vrei». da nici ce sa mai cumpere. de-a pastravala si veni pina aproape de casa mosului. or altceva. o boata si ii spusa la saracul de mos asa « Iote colo in virfu coasti unde-s fagii frinti de vijelie. Mosu vede ca ie traista goala. o plinsa mosu pe gaina multa vreme. nacajitul de mos nu mai stia ce sa faca de neavere. ieste acolo o maciuca. Saracu de mos nu mai stia ce sa ceara. or. ca ie zilele lui lungi si are>!nca nacazuri sa traga.de gaina. numai porni sa plinga ! si si vaita ca i s-a urit traind si nacajind: « topi ma fura si ma-nsala. da pe buturog sede un mos frumos. baba minca cu de pine si-i da copiii. niscai ale sarbatice sa-1 manince. la la cine. baba deschide usa cocinii si pleaca sa iese gainili babii. Da mosu luminos zisa: « Dumnezeu cu tine. n-am pe nima care sa vada de mine. daca lumea din sat nu ie buna. isi ruga intotdeauna moartea. Ocolind mosu turbat de ginduri. ai facut-o cu toporu. da multe firimituri sa facu. mosu vazu ca ie gaina lui moarta si rupta de cini. da cind fu mine in zi. numai sa nu mai traiasca asa de rau. gaina veni sa adune firimiturile de pine. da cinili dusman. sparsa un parcelus bun. lo toporu in mina. Saracului de mos nu-i da-n gind ce bine i-a facut. cu nepotiii. s-o iai. multa vreme. nu sa lasa pana n-o umple. da si baba mi a bagat de sama. iaca veni si mosu cu traista de lemne si vede un bulban negru linga parepi casii. dete repede in buturoaga. fursisa banii topi ce avea. or sa-si piarda zilili. Uidi mosu plingind de mila gainii si sarac ca vai de ial. lo mosu sa gabe spartaturili in traista. iaca iel iar sa duce la buturoaga mare. or ciuma sa-1 ia. mosu ii dete cu picioru la bulbanul negru. masa. sa intoarsa bulbanu. iel iara sa duce cu traista si cu un topor pe deal si sa ruga bunului Dumnezeu. Cind fu vremea prinzului. ama Domnu sa-mi ajute s-o sparg sa umplu si ieu traista indata ». de-a pastravala. decit zisa: « Ce vra voi Doamne luminosu de mos ! » Sa gindi ce s-a intimplat cu magariul si cu gaina asa ca acuma sa-i dea la saracu de mos o maciuca. spune-mi mie ce ceri. s-o pui pe poli^ si ce god iti : 155 . da a mia o vezi cum ie. Daca vazu mosu ca nu ie iertare de la Dumnezeu si nu-1 ia. n-am ce sa maninc. ca un cersitori. Da mosu « buna srete m-a adus la a mare ofta odata tare. ridica sus. Opincili din plotoage. n-avea ce sa mai manince. sezu jos. da si mosu rau saracisa. vazu gaina cum cinili mosului maninca pine. ca ie intreaga. Fursi inchinaciunea. de te pusasi sa-mi spargi mie casa ca ieu ti-am facut tie de multe ori bine da nu rau ». vorbia el singur buturoaga. sa te duci. mai la urma. si nu ma baga nima in sama. ama sa nu mai imi spargi casa. baba loa un codru dusa in baligari s-o manince. asa de sarac si rupturos uidisa. nima nu-mi da nimic ». luminos si porni cam rastit sa zbiere pe saracu de mos asa: « Ce te-ai miniat pe mine. mirai la gaina sa fuga ama gaina nu fuge.

daca va da trochitale. porni sa povesteasca ce-a vazut pazind pe mos. de vint si sa zauita bine pin crengile fagilor si vazu o maciuca asa de frumoasa si dreapta. Mosu veni aproape de polipl. niste fagi frinti ! unde fura : ! ! : ! : facura. dedii trochipi mea la fata mijlocie. sa resi sa-si cerce norocul. comsia de baba a mosului ce sa faca? Cheama baba trii fetita din mala la ea acasa si le spune la fetita asa « paziti cind vine mosu de la lemne si duce-p-va la iel in soba. Cind auzi mosu. Vazura lumea. cum isi gateste demincare si sa vii sa-mi spin mie rindu mosului ». sateni. sa-curara pina la usa mosului si cerura de la mos trochitale sa aduca apa. aducind lemne cu o traista rupta in fiecare zi. Tunara in soba la baba si fata care pazisa pe mos. pui mina pe ia si sa zici asa Ce god t-o trebuia tie. cerep trochitale sa-i aducep apa rece di la fintina. aude odata o zdupaiala in soba lui Cind s-a zauitat. da-mi mie ce mi-e drag. ceruram di la mos trochipue sa-i aducem apa rece di la fintina. Cind mosu pusa mina pe turta. te duci la ia. mosu sa-nchina. da satenii. sa dusa aproape de polita unde ieria si maciuca. o lo in mina si pleca acasa cu maciuca si cu traista de lemne. tuna in casa. sa juca fetele pe drum iaca. la o rugaciune dreapta de ana ce avea si iel saracu in casa lui si intr-o zi ne mai putind rabdind de toate. cu o cinie de peste. Intr-o zi. maciuca de fag. iesea aburi din ea. Petrecu mosu mult bine cu maciuca. da fata mare vazind tot cum ie rindu la mos isi lo trochita di la a mijlocie si sa bagara in soba mosului. pusa inaintea ei niste parpde si porni sa-1 petreaca pe mos cu ochii ce face. Mosu o lo si o dete cu mina dreapta de-a bobdaproste la mina stinga si sezu sa manince o pine calda si moale cu ceapa pisata intr-un blid. iote vine mosu cu de lemne si oftind pe drum. aide odata o zdupaiala in soba da cind sa zauita vede pe masa o mamaliga calda. pusai inaintea mea niste partale rupte si pazii pe mos. iel ce i-a trebuit a cerut de la maciuca de fag. tuna mosu in pravalie. da io ma pitulai colo in balcon in colt. or bani » ». pusa mina pe maciuca si zisa asa « maciuca de fag. Porni mosu sa aiba si bani si ce god i-a trebuit. Mosu fursi rugarea. trebuie. toporul si pleca colo in virfu coasti de vijehe.. doua care sintep mai mici. acolo vazu o maciuca ca de toba. da iel sa trasa linga polita unde eria maciuca de fag si pusa mina pe ea si sa ruga asa « maciuca. ducep-va la apa rece. Mosu nu mai putu de drag. da maciuca o pusa pe polita sus. da-mi mie o cinie de peste si o mamaliga calda ». ca mosu a lapadat toalili ale rupte si imbracasa toale noi. Mosu ne dete trii trochipi si io sint mai mare. da fetiplli cind mosu le vazu. lo trochitale de dupa usa casii si le dete la cite trile cite-o troaca sa sa duca la apa. Ajunsa mosu acasa. da si mincare buna ». Fetitali detera trochipue la mos si plecara iara la baba care le minase Ia mos. ea-ti da pe loc. sa ceara de la maciuca barem o turta de pine calda si moale. eria calda. din voi trii fetita. da a mai mare pitulata in balcon. Mosu mult sa gindi unde Minca s-a vazut o maciuca sa-ti dea ce-p trebuie. Asa mosu. Iaca vine fetele di la apa rece. Spusa babii: «iote ce facuram. iti pune pe : « masa da-mi pine. lo traista. comsiili mult sa gindea: « de unde mosu are bani sa cumpere toale. cum mi-a ajutat si mie ». ! cum spusa mosu al luminos. pusa mina pe maciuca si porni Fetiplle asa si traista incrosnata : 156 . vazura pe masa o mamaliga calda si o cinie de peste. da-mi mie ce mi-e drag da-mi o turta de pine calda si moale sa manince mosu » Cum fursi ruga. Fata a mai mare ce fkcu ? Dete trochipi la a mijlocie si le porni la apa pe ale doua da ea sa trasa colo in colt la balcon. Mincind mosu la masa mult sa mira si zisa iel « mare ie Dumnezeu. vede o turta de pine pe masa lui. sa auz si sa vezi ce face mosu. . linga vatra focului rasturna traista de clece.

ce cere mosu iel si pleca la mos acasa si porni sa-1 ispiteasca pe mos de unde are maciuca pe polita. da nu pricepu nimic de casa. ama nu s-o ridice de pe polita. tuna in soba. pusa cheia la locul iei. iote mie ce mi-e drag da-mi o mamaliga calda si o cinie de peste ». sa-i dea mosului toate ielea. Mosu spusa « n-am bani. mosu petrecea cu maciuca. maciuca de fag. da nici n-am ce sa vind de bani » Asa ca birovu sa dusa si spusa la chinezu ca n-are mosu bani. Baba porni sa povesteasca la copiii iei ce are mosu. da s-o tie pe polita. sa opinti. nici de maciuca. Piste vro trii zile. nu pot sa lucru pe bani la bogatasi. mosule. Mult sa mira chinezu si sa ciudi. Da-mi un sacui de galbini » Cum fursi vorba sare maciuca de pe polita dete odata tare in cap la bogatas si iar sezu maciuca pe polita Bogatasul nici nu vazu cind mi-1 lovi maciuca. chinezu facu un rind. sa nu fii iel a visat sa nu o puie pe : * mosule. 157 . or oi fi fost toboseri la tinereati ? Mosu spusa « toboseri. Iaca mosu sa intoarsa de unde plecase. tunai in soba mosului.\ usa. Si mosu pleca cu o cirjie in mina. sa nacaji. Pusa mina pe maciuca sa o ia. copiii nu le voia sa o fure. sa dusa sa pazasca pe mos pina pleaca dupa lemne or sa duce uneva. da la bogatasu i sa facu un cucui. trii insi in trii parti. maciuca de fag. maciuca de fag. « Taci. nici nu o misca din loc neam Ce sa faca bietul de bogatas el o sa ceara de la maciuca ceva ? Sa gindi cum i-a spus baba sa zica si iel asa « maciuca. pecum ce are mosu. Da veni intr-o zi birovu di la opstina sa ceara di la mos bani pentru niscai f intini sa sa faca-n sat. in maidanu mosului. sa opinti. ! : ! : ! ! : ! Intr-o zi. Cum fursi mosu vorba. unul din ei vazusa tot. mina trii pazitori sa pazasca pe mos ce face iel in soba. ii trebuia la mos o tira bani. ia rau nu sa-ncrede sa o fure. inchisa usa. sa dusa la polita. mult sa gindi ce sa faca batrina. ! De foe. da-mi si mie ce-mi ie drag. dediram trochitale la mos si noi veniram iara la tine mama sa spunem ce vazuram ». Baba cind auzi asa vorbe. deschis. Porni baba sa spuna cum ie rindu la mos. tie judecat putu Chinezu s-apropie de polita pusa mina pe maciuca sa o ia. Ciuda : : bogatasului Zisa iel « treaba mea ? » Tuna bogatasul in ginduri. Nacaji. « Pai nu o pui pe foe ca : : ! ! ! : ie uscata ? » Mosu Chinezu lorn ! spusa ca zice mosului « ». pusa mina pe ia si zisa « maciuca. Da pazitorii care-1 pazeau pe mos. zdupaie. Aci bogatasul sa spaiminta si iesi din soba. nici n-o misca din loc. o lo. Mosu ce facu? Sa dusa aproape de maciuca. leu iesii din coltul balconului si loai trochita mea di la fata mijlocie. auzii odata tup. cind vad pe masa saracul de mos veni la masa. nu-ti trebuie asta noduroasa noi o s-o ce vi sa lasa voua la saracia mia ? ». in cap. svrr uita vazu mosu zece galbini. mare ca nu rabda nici caciula in cap s-o tie. sa-nchina sezu pe un scaun. Pazitorii venira si bine sa pitulara. de unde al sarac de mos sa aiba asa maLo chinezu patraungii cu ciuca. Si trecu multa vreme.» sa vorbeasca asa « maciuca. ce facu mosu in soba sa dusa si spusa la chinezu. ca ieu sint batrin. bogatasul sa resi sa fure maciuca ca pe magar. vazu o frumoasa de maciuca. Bogatasul vazu cheia casii. iote mie ce-mi Cind sa i-e drag vro zece galbini » Cum fursi vorba auzi mosu tup. n-am fost da maciuca am gasit-o cind am fost dupa lemne ». inchisa usa. iaca venira si ale doua fete di la apa. baga cheia sub niste partale in balcon. Da intr-o zi baba sezu in marginea drumului sa spuna care vro trece pe drum si sa nimeri sa treaca bogatasul care-i cumparasa toru de magar. bani pe masa. ama nu putu sa o ridice de pe polita.

maciuca de fag. a gasit un portofel colo in portofel un ban de aur. Ce vrei. Nici n-a vazut nima asa lovitura de tare. iel sa nacajeste s-o ridice. iar iese arapu si-1 intreaba. S-a dus . tuvarca si — ! dai pe asta afara. Pe urma mai multe pungi ca s-o vada toata. sa uita si vede alt ban. Ma. dupa ce a stat din plins.care paza pe mos si vazusa tot cum ii cerusa mosu bani sa putu aproape de polita unde eria maciuca. tot mai raminea cite un ban de aur. Dac§ vazu ca eria mult grea porni sa vorbiasca. Cind se scoala nu e tuvarca Da ea sufla in tuvarca. asa cum a cerut mosu: « maciuca. sa ceara de la maciuca. i-a luat de subt a stat la usa nevazut. Si mai cata pe acolo si gasaste un fes si-1 pune in cap. Atuncea dete omu si iel cit ! ! GHIUNEA GHIUZEL SAU GHINA CEA FRUMOASA turc argat. de unde are asta atitia bani si I-a luat cu « susu-musu » si 1-a inselat. Si cind colo s-a luat de mirare. da nu putu nici iel. apa si altele. si pe ala. il ia vechi si rupt. Pe urma iar sufla in tuvarca. Si a iesit cu ele in oras. stapina ? A — — ! 158 . Da a auzit si el ca cine vrea sa-i vada numai destiu trebuie sa-i dea cite o punga de aur. Pe urma doua-trei pungi si a vazut mina toata. El a facut o punga si a pus destiu. stapine ? S-o fad pe asta magarita si pe slugile ei tot magarite. Odaia era goala cu artii si vechituri pe jos.ntr-un oras. rind colo iese din tuvarca un arap si-1 intreaba. faca el acuma fara portofel. da-mi si mie ce mi-e drag. Pusa mina s-o ia. Da pe Ghina Giuzela punea — Ce — Sa-1 Ce sa vrei. pe urma alt ban. Fara sa stie ca daca-1 pune in cap se face nevazut. a suflat in ea si a iesit arapu Ce vrei. doua pina a intrat la ea. Si el a spus tot si a spus ca are portofelul. stapine ? scoti de aici ca sint inchis ! fesul. stapine ? fost A un baiat argat si si era si el la un A si turcu n-a vrut 1-a aruncat intr-o camera. gasaste o tuvarca si sufla in tuvarca. Tot umblind pe acolo. ci dupa faptele lor ». Noaptea se culca cu ea si pjvarca o baga sub capatii si a vazut si i-a luat-o. El. a pus fesu-n cap si pindit o zi. Se iveste arapu si zice: Si el a fugit cu portofelul. Qnd si sa sperie. da-mi un sacui cu bani » Atuncia deodata sari maciuca mi-1 lovi pe om in cap odata tare si iara sa pusa pe polita. — — Nimic — Ce — Sa ma vrei. De-aci incolo mosu-i judeca « nu dupa graiul lor. fara tuvarca. s-a imbracat bine. Cu cit sa zauita in portofel si lua bani. Asa traia mosu mult bine cit a avut iel zile de la Dumnezeu. ca « pasarica vicleana da singura-n lat ». L-a cerut sa-1 vada si n-a mai \Tut sa i-1 dea. ramasa mosu fara nici o frica ca i-o ia cineva maciuca. capatii tuvarca. toti care acolo a fost sa spaimintara si plecara. cerut si el simbria 1-a inchis acolo. cara la lume piatra.

Taurul vrea sa suie un deal. Taurele ajunge si el si paste la iarba verde nebagat in seama. Se apuca de coada taurului. cad coarnele. umplu sinul cu mere rosii si galbene si isi cauta o poteca de iesit la lume. cu barba maturind pamintul si-1 intreaba: Ce stai. ca tata cind o veni si te-o vedea te maninca de viu Se aud crengile cum cad si se aseaza vulturul pe ramuri. un copac si multi meri cu mere rosii si mere galbine. Si atunci ea s-a rugat de el s-o ierte. cmule. Parca toate sint moarte si dorm. Capu-i atirna ca un bolovan. dar nu putea. . Cum o sa poata jpurta el pe umeri un cap greu ca plumbul. noua bivcli grasi. Isi facu planul. Taurele se infurie si fuge. asa cum este in mormint. Ii veni foame. Ar trebui sa-mi dai sa maninc noua cuptoare de piine. dar in zadar. brosc£indu-se si mugind de fioros ce era. cu pomi infloriti si iarba verde ca matasa de moale. DOCTOR BUN facea o plimbare pe marginea unui oras. Cind aci un cuib de vultur cu puii golasi si un sarpe gata sa-i inghita. De doisprezece ani puiez in acest ciongar batrin si in fiecare an balaurul mi-a mincat copiii mei. iar min- cind mere galbene. Minca mere rosii si simpi cum ii cresc coarnele-n cap. se chinuie sa le fringa. Atunci el a luat-o in casatorie si n-a mai chinuit-o. Acolo. Intra cu omul in pestera printr-o gaura Odata un om fintina sa bea apa. nici o bataie de vint. de-acusa era slaba de tot. Ce sa faca? Incepe sa plinga si sa ofteze. Jos vede o gramada de carne de sarpe. Si atunci iar a suflat din pivarca a zis: — Sa le faci la loc. Pleca el de aci suparat. Atunci scoate-ma la lume de aici. Si omul nostru vrea sa urce dealul. Omul nu se lasa si se duce inainte. Pune mina pe coarne. Acum isi dadu el seama ca mincind mere rosii cresc coarnele.mai mult si si mai greu pina a muierc slabit de tot. voinicule. raspunsera pititi puisorii. fuge pina ce da de o pestera. Asta este cu neputinta. si ajunge la lumea-cealalta. intreba vuiturul ? Nu stim. ori o miscare de frunzS. Ajunse la o padure mare. Vulturul se slobozi prin tufe si gasi voinicul. De data asta tu mi-ai scapat puii de la moarte si eu vreau sa te rasplatesc. singur si te gindesti ? — ! ! — — — — — ! — 159 . Un pui de vultur ii zice: Vino. Iese la un luminis. o negura groaznica. noua butcaie cu vin vechi si abia atunci te-as putea scoate la lume. Acolo. Dar nu se aude suflet de om. de frica fiarelor salbatice se sui intr-un copac. In cale. Merge la o Tocmai atunci vine sa bea apa si un taure mare negru. minca mere galbene si-i cazura coarnele. se aseza pe o piatra si se gindeste cum s-o scoata la capat Trece un mosneag cu parul alb ca zapada. Trage cu arcul si omoara sarpele Apoi coboara si-1 taie-n bucap. sa te ascund. Cine a omorit balaurul.

ia merele galbene in sin si tocmai la poarta imparatului striga: Doctor bun. Fiica imparatului plinse de bucurie §i-l saruta pe doctorul bun. Cazu mare pacoste pe capul bietilor oameni. vin si piine. ca e gata lesinata si o sa-si dea sufletul saraca Dar daca rei fi vreun vintura lume cum te arata faptura. si-ai saraci de atunci tot bat tobele si cinta lautarii. mai ieseau cumva la capatii. scoase o custura ruginita si incepu sa taie nodurile din coarne. iti tai capul. Voinice. dar fiica imparatului. mere frumoase Cumparati mere dulci Se ingramadira marimile de la curte sa cumpere mere. Asa si facu. Se face ca trece pe linga poarta si striga: Mere dulci. caci ajunsera sa-1 manince de tot. Dar la o usa pe care iesira din lumea intunecata. Il imbraca pe doctor bun in haine imparatesti si facu o nunti maritindu-si dupa el fata. $i A 160 . Cind pusera piciorul pe pamin t. S-a saturat vulturul. si a luat citiva bivoli grasi in gheare. Cum mincara merele le crescura niste coarne mari rasucite ca de tap. Si chiar asa a si fost. ca sa se marite fetele si sa nu se mai ispraveasca jocurile. Ce sa se faca ei cu coarne? Hai sa zicem boierii si imparatul. de iapa moarta. sa se sature. ca este gata sa-si marite fata dupa acel om care le va scoate coarnele din cap. !mi cere noua cuptoare de piine. In acest timp vulturul ispravise de mincat si de baut. si-ai avuti laolalta. La nunta asta am jucat si eu si mi-am rupt o pereche de papuci. imparatul ca sa nu se faca de ris. se tavalea zadarnic pe podele. Ii ceru de mincare dar voinicul nu mai avea. Mai la urma cumpara imparatul si fiica imparatului. noua bivoli grasi si noua butii cu vin vechi. bun tinut nunta o luna si o saptamina si-au mincat si beut. cine nu crede. — — vulturul 1-a intrebat: Ce carne duke mi-ai dat sa maninc Era carne de om. ! — — nu — Doctor — Cine e — Eu — Daca ! stiu al citelea cat. Atunci el ii taie o bucata din pulpa piciorului si vulturul o minca. Se dete veste in patru parti de tara. miine ai sa le ai pe toate pe locul asta sa vii cu vulturul. cea frumoasa si cu parul de aur. Dadu fiicei imparatului si celorlalti cite un mar galben si cum il mincara le cazura la toti coarnele. plingea si se vaicarea. Cum intra in palat. se imbraca in niste haine rupte si ponosite. insa coarnele tot mai mult sa intareau si se ingrosau. doctor bun pasind tantos pe linga strajile imparatului. Mai aveau putin pina sa treaca de buza gropii si-i veni foame vulturului. dar si lung. duse pina ce ajunse linga palatul poleit cu aur al imparatului. din pulpa mea Vulturul auzindu-1 fu cit pe-aci scapa ca prin minune. de se duse pomina. in lumea alba si aci vulturul nu — — ! ! manince. de la un ochi de geam de la doctor bun ? sint doctor bun. Ce doctor ma ? il intreba chiar imparatul. mai avu puterea sa-1 De aci incolo se — ! Flacaul cum aude. sa aiba aceeasi soarta. si a zburat cu voinicul spre lumea alba.! ! Ma gindesc mosule la vultur ca e flamind si nu ma poate scoate din lumea asta la lumea mea cea alba. Drumul e greu. Isi lua inima-n dinti si se duse cu vulturul sa se ospateze asa cum ii imbunase mosneagul. chiotele si cheful. esti doctor bun scoate-i fiicei mele coarnele din cap. trebuia sa se tie de vorba.

Dascalul cum citi pe furis. El o pindi si o prinse. Pe drum. ca sa nu inghete in iarna de ger cu copiii pe vatra. Acasa. S-a suit in copac. frumoasa. Acolo 1-a aratat muierii bucuros de isprava. — — ! intr-o zi — Omule. Era o pasare neagra. orez. II vindu si pe acela cu trei pungi de galbeni. nu poate Tu facut vreo ! ala ? Al cui este ? el ind. Aseaza oul in la pomul cu din nou mai gaseste palma si asteapta cumpasi el Vine unul si-1 intreaba: Cit ceri pe oul asta ? Doua pungi cu galbeni E ou de mare pret. taie pasarea. ii zise: daca poti. S-a dus la o dugheana. dete pasarea s-o fiarba si tacu cum tace ! ! mormintul. daca tu te la hotie de ne bagi de vii se ai povesteste din fir in par intimplarea si descarca sacul. miine duci pasarea — xMa due. la ocna ! El si nunche — Barbate. ! Si se duse. ma due. Intr-o zi. acela va fi istet. Se araneau si ei cum puteau. Omul ii numara doua pungi cu galbeni si lua oul. Iar cine va minca inima.CEI TREI FRAJI iMPARAfl A fost o pereche de oameni saraci nevoie mare. Stia zi ii cere muierii negustorului. Invatatorul. a bagat mina in scorbura si a gasit un ou. daca-1 iube$te. cotrobaind dupa surcele prin padure. pasarea iar zboara si pleaca la tirg cu el sa-1 vinda. Cind un ou pricina. ingese roaga pe la icoane. cu poame. Muierea lui vrea si mai mult aur si ratorii. Ii facu o colivie in necare zi pasarea ii facea cite un ou. Nici una. piine alba. Ea. tocmai mergeau la scoala. Barbatul se ducea la padure sa care lemne si surcele acasa cu crosna. Omul a luat bucuros punga si a plecat nevazut de nimeni. ! gluma. raspunse — Cine mai te-a mai insaxanat asa cu sacul — Al nostru raspunse zimb — Mai omule. Aveau trei baieti si o casuta mica razimata-n propte. luind o punga de aur pe un ou de pasare. muiere. sa taie pasarica. a cumparat un sac nou. 161 . Nimeni insa nu visa ca sub aripa. A luat oul si a plecat cu el acasa. sa-1 vinda miine la piata Pleaca mosul la piata sa vinda oul si sa cumpere pe el sare. peste si alte bunatati. A treia oara merse si mai lua un ou. 1-a apucat o frica. ca sa-i dovedeasca cit il iubeste. el ce face Intr-o nici alta. Cine va minca pipota va sti tot ce este pe lume si in soare. Cind se scoala-i zice: ! ii aia si zici mai de noapte. Baba-i zise ca e ou ce costa o avere. El le vindea si se imbogatea. s-apuca sa se tie cu muierea negustorului. Ea. prinde pasarica. va fi imparat. priveste sub aripa si vede ce este scris: cine va minca capatina. om cu invatatura a simtit ca e ceva cu pasarea asta. nevasta il vede cu sacul plin si-i zise: ! — Cit pe oul asta? — O punga de galbeni cei il intreba omul el in tantos. Atunci dascalul. palate sclipitoare ca soarele si mai la urma porni negustoria cu camilele. de unde bat cele patru vinturi. Isi facu case mari. a vazut o pasare speriata zburind dintr-o scorbura. Omul a scos punga si i-a dat-o. cu ciuperci si bureti. zise el. Sa nu-1 prinda strajile imparatiei ca a pacalit omul. si pasarica are ceva scris Cei trei copii ai negustorului.

Cum alegeau ? Se impodobea un porumbel cu floricele. mai nastrusnic deci ceilalti n-are de lucru si pleaca in lume. El le-a pus gind rau sa-i omoare noaptea. iar el pleca impreuna cu copiii la biserica N-au rabdare si se furiseaza prin sa se roage. Cel mai mic. nu stia nimic. de acum stia tot. facu citeva rotocoale si se aseza taman pe capul celui mare. cer cite o bucatica din pasare. Cel mijlocas il invata cum sS-si apere imparatia de oamenii ticalosi dinauntru imparatiei si de dusmanii din afara. Multimea n-are ce face si-1 alege pe copilul eel mare imparat. Golumbul. si celui mic ii da inima. I-a impacat pe copii si au plecat la joaca. pacatoaso sa luam copiii si sa-i inchidem in hambar. copiii nestatornici lume pina acasa. am — Unde capul — L-a mincat mare — Dar pipota — A mincat-o mijlocas — Si inima — A mincat-o mic — Sa ca m-ai mincat fiert ? fiert-o. se mirara si nu vreau in ruptul capului sa fie acel Prind golumbelul si-i dau drumul a doua oara. Vine dascalul ca o vijelie ca nu 1-au ascultat copiii. care mincase capatina pasaricii. Iar noi doi mincam ce a mai ramas. se facura matanii. Acolo lume multa adunata. Multimea nu vrea si cirteste Cum o sa fie imparat un copil. La al mijlociu ii da pipota.: ! ! Baga de seama. au mincat si au baut bine. multimea se adunase sa aleaga un nou imparat. Copilul eel mare si cei doi frati ramin cu gurile cascate. poate asa o scapa de el. impodobira golumbul si-1 slobozira in lume. se poate. Se gindesc ce sa faca si ca sa scape de copil il baga intr-un sac si-1 leaga fedeles. Dimineata ajunsera la o poiana mare. 162 . Gaseste in Manmile adunate copil ales imparat. Il legara bine si-1 ascunsera-n mijlocul multimii. — Scoatem o scindura fugim in lume fratilor. apoi i se da drumul. Pe al cui cap se punea acela era ales imparat. Unde sint copiii ? o intreba el. n-are ce face si le da bucati marunte sa nu se vada ca este inceputa pasarea. Cind acolo. zboara ce zboara si se lasa tot pe capul copilului. Cind veni noaptea le zise stii ! ! — — Se joaca — Ai pasarica — Da. ca ne omoara dascalul si ea slaba de ingeri. Se furiseaza si ei prin multime si privesc. sa stiti la Si sa ? il al si ! Toata noaptea au fugit prin padure cu sufletul la gura. Pusera pasarea in oala la foe. Imparatul asa mic cum era. ! — —Nu ! si pe mine fript m-ai ascultat. sa ai grija ca nu manince copiii nimic din pasare. Acolo. Cel mijlocas care mincase pipota. De flaminzi ce erau. Au inchis copiii cu lacat. Cind o veni sotul tau sa-i spui ca i-ai pedepsit fiindca au dat drumul la pasarica. Se cintara dntece. cita-i frunza si iarba. ii zise el. Golumbelul zbura peste multime. e ? al ! ? al ! ? al ! Nu Acum celorlalti — Mai noapte invatatorul ca ne omoara — ce facem intreba mic. Ce-o fi cu atita noroc? Se mirara ei. iar copiii au ramas plingind in hambar. Porumbelul cum il lasa slobod. Ei tot miriie pe linga mama. frumoasa cu flori mirositoare. zbura cit zbura buimacit ca nu vedea copilul si pina la urma se lasa pe sac. Celui mare ii da capatina. Scoasera o scindura si se facura nevazuti.

de facea mincare sopa. El credea ca e ou de pasare. Pe capul lui muma-sa si al dascalului cazura pietrele Pe capul lui tata-su nu cazu nimic. negustorul a luat oul si a plecat Da el de frica s-a ascuns prin lume sa nu-1 gasasca polida ca a luat o punga de aur. iar mare drept in de nu curat pc toti trei la daca va cade pe capul impricinatului. care stia tot. se joaca cu el. a gasit un ou. s-a dus el. $i zice atunci imparatul cum se judeca la ei. il inseala. se gindi si zise catre imparat: cale nu — Mai cit fratioarc.: un portofel. Cind la palat. dar niciodata se golea. a zis el in gluma. pe ta-su. dar nu avea nici o dovada. fiu-su il cunoaste. Fratele eel mijlocas. El se pierde prin ostrov flamind si ramine acolo plingind. S-a dus de a cumparat un sac nou. Ajunsa el la piata cu oul. si-i omorira. a bagat mina. . el tot se umplea. Intr-o zi. trebuie sa arunce un ! trecut oastea pe luntri si 1-au adus pe fratele Abia atunci. dar tace. orez. Sa araneau cum puteau. acasa din negustorie. mama-sa si pe invatator. Ca sa se vada daca omul este vinovat sau este nevinovat. peste si altele si s-a dus acasa Nevasta-1 vede cu sacul plin si zice: Cine ma te-a mai insaxanat si al cui e sacul? A — — — — ! ! 163 . Atunci cei trei frati se repezira la tata-su sarutindu-i mina de bucurie ca a scapat teafar. nu e pasarica. Si va spusei povestea toata ! ! DOI FRATI fost o pareche de oameni saraci. Trecu gogea vreme si ana. La un semn aruncara sus si este ca lacrima si scapat pietrele in sus. Zina cum il vede cit este de prostut. Cit ceri pe oul asta ? O punga de galbeni. acela vinovat de pedeapsa. O sa-1 manince jiganiile salbatice mic nu e bine L-a inselat zina si i-a Hai cu oastea dupa el sa-1 ! ! scapam mai avem timp. I l-a aratat muierii. nu sint copiii ? Ce s-o fi intim! A pietroi este. tatal lor se intoarse aci. din care oriciti bani ai lua. lor la palat din ghearele zinei rautacioase. Cind Muierea il mintea si nu-i spunea adevarul. Ii povestira toata intimplarea si ramasera la curtea imparateasca. ii ia portofelul fermecat si-i da cu piciorul. sa ducea barbatul la padure sa adune lemne cu crosna. El nu se lasa si hai cu ei la judecata la imparat. Ii aseza imparatul rind. traind in pace si fericire. A scos punga si i-a dat-o. el a vazut ca a zburat o pasare dintr-o gaura. Ce sa faca acum. Va spusei povestea asa Incalecai pe o roata. Numai pe cei lasi si ticalosi asa-i pedepsi Dumnezeu ! Incalecai pe o surcea. cu fratiorul eel luat portofelul. pine alba. ca dascalul si muierea sint vinovati. cind era putred de bogat ? Trece intr-un ostrov la o zina frumoasa ca s-o iubeasca. a luat oul si a plecat acasa. Lui plat isi zicea el in gind toate-i picau cu banuiala. Tac si ceilalti doi. cum se aria toate tainele de pe lume. Ea i-a zis Te duci mine la oras il vinzi si ei sare. aveau trii baieti si n-aveau decit o singura casa.

Da invatatorul a vazut ce e scris cine va minca capul va fi imparat. face oua da invatatorul era cu urechea. de doua ori. sa-i spui ca ei au dat drumul la pasarica si de frica au fugit la padure ca sa nu-i bati. facu case. Cind acasa al mare a cerut sa manince. ei sa priveasca. da acolo multa lume. Pai de unde — Barbate. — Da inima — A mincat-o mic. aur pe oua ! si dascal la scoala. ei cer si ea ii da la al mare capatina. Era singura un ou. Cind omul ei era plecat. Cind o veni omul tau. La Da il sa due alegeau? 164 . noapte ne omoara — Ce facem mic — Scoatem o scindura fugim la dascalul. doua oara un alt negustor ii da doua pungi de galbini. El nu i-a vazut. El Dunare.— Al nostru. cind acolo lumea avea sa aleaga pe imparat si cum — Ma. el cere daca-1 iubeste sa-i taie pasarica. trage — Ai ma. duci mai — Ma due. fa iar te ! vii. Copiii au stat cita la biserica si au plecat acasa. a ingenuncheat ea si s-a rugat de noapte la pasarea aia. sa-i in hambari si sa-i ducem acuma sa-i inchidem. — Da pipota — A mincat-o mijlocas. ziua ajunsera departe intr-o poiana. aveti voi o pasarica ? si tata ia Merge dascalu in vizita odata. din pasarica nu se poate. Da si el a prins-o si a adus-o casa. Vine invatatorul: taiat — Ai pasarica — Da. se facu mare negustor si porni cu saniile piste pasarica subt arpie avea ceva scris ce nu stia nima. la icoana a luat sama ca e ou de mare pret. el a furat inima si au tai si la — S-o si i-a zis: — plecat la joaca. da a cere trei pungi de galbini. Nu ca. la al mijlocas ii da pipota si la al mic neavind ce sa-i dea. — Unde — Afara. Cei trei copii invatau si la scoala. cine va minca pipota va sti tot. Ea pentru a-i dovedi zice da. cum — Da. Pe urma femeia-i zice: Iar s-a dus si A treia zi. Dascalul a citit. si se-mprieteneste cu nevasta omului. I-a luat pe copii si i-a inchis in hambar. aude asta di la alti copii. I-a facut colivie si ea oua cite vindea. — Sint copii inchidem ? ? al ? al ? al sint copiii ? rai. : a tacut dai sa nima sa nu-i dai nimic si copiii sa vie la biserica sa nu le manince din pasarica. iar cine va minca inima va fi istet. — Daca il poti sa prinzi pasarea e bine. sa ? al zise. El a luat cheia la el cu gindul ca noaptea sa-i omoare Cel ce mincase pipota stia tot si a zis: ! si si toata noaptea. — Unde e capul — L-a mincat mare.

A auzit el ca este intr-un ostrov pe Dunare o zina care-i poate goli portofelul. Da el nu-i cunoaste pe copiii lui. Atuncea lumea a ramas cu gura cascata si a zis: — ! ! — — Asta bine. Detera ei drumul a treia oara la golumb. Da lumea nu vrea sa-1 puie pe el imparat si altii mai sireti zic: Sa-1 punem intr-un sac si sa-1 ascundem pe copil sa nu-1 vada golumbu. DREPTATEA SI STRlMBATATEA Departe spre soare-rasare. unde se impreuna cerul cu pamintul. L-a inselat si ! zina. golumb cu va pune ala era ales flori. ocoli pina sa pusa pe sac. da-1 poate face si cersetor si cine are o meserie. L-au adus e pasarica. are o bratara de aur. faceau susele. Imparatul isi invata copiii de mici sa minuiasca arcul si sulita. A pus gheara pe el si i-a dat cu piciorul. li invata imparatul pe fiecare si cite o meserie. da copiii — Nu A Tatal lor veni de pe unde era dus vede il recunosc — Fiecare si-i judeca asa: sa ia o piatra cada piatra pe asa a ramas el. mare si s-o arunce in sus si care e drept n-are sa Toti au aruncat piatra si-a cazut pe dascal si pe muma-sa. Copiii cresteau sub privirea grijulie a batrinului imparat care-i invata sa fie drepti cu lumea si cinstiti. traia un imparat batrin si girbovit de ani. de aia li se zicea cei doi frati imparati poduri. sa calareasca. instruia armata. S-a dus la zina si i-a zis: luat portofelul — Ma. Golumbul iar face un ocol si iar sa pune pe capul alui mare. el ocoli. soarta-1 poate face pe om imparat. nu sint copiii Ea a mintit cum a fost invatata. la palat. imbracau ! Da imparatia mergea Cel mai mic gasi un portofel din care or citi bani lua nu se termina. de — Ma. este ales de Dumnezeu ca imparat. Pe urma ei au spus tot lui ta-su si au ramas impreuna vicleni au fost pedepsiti de eel de sus. se da drumul la golumb si golumbul se pune pe capul alui mare.! : Impodobeau un porumbel. care mincasa capatina. Trecu timp de atunci judecata? si se duce el cu dascalul la judecata. Lumea a zis: Nu e adevarat Nu e adevarat a facut golumbul greseala. atita si i-a vreme. si armata. fiindca zicea batrinul. Da el nu stia nimic si-1 invata al mijlocas. la coadele marilor. sa loveasca cu prastia din zbor vulturii semeti si sa se bata cu sabiile facute din paltini. Si iaca sa-1 dea in judecata. Atunci au prins golumbul si i-au pus iar coroana de flori si i-au dat drumul. da s-au gasit vecini care au spus de dascal ca a trecut si el pe la el. El n-are bani nici sa iese indarat din ostrov fratile ? stii tu ce este cu la palat iar. iar cei numai tata. §i— i dau drumul si pe-al cui cap se imparat Stind ei asa. Da unde sa-1 dea in crezut si el ca ai doi imparati judeca dirept. 165 . n-a venit nima la mine. mergem sa-1 luam la palat.

cind e stiut ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. si lacrimile il podidira curgindu-i siroaie pe cutele adinci ale obrajilor scorojiti de batrinete. imparatul isi chema fiii si stringindu-i la piept le spuse: Copiii mei. Fratele eel mare si nedrept zise indata celui mic: Aide de la mine. s-o aparati de dusmani si sa va intelegeti ca fratii. frate. pina va vor mosteni copiii vostri. dreptatea — — Primesc ramasagul. Ei facuri ramasag pe o suta de techini. Sfintul Arhanghel ridica sabia de foe. S-o stapiniti cu schimbul. alegindu-si ca sfetnici dintre oamenii mincinosi si nedrepti. cu alune si struguri de vita salbatica. Merse pe unde-1 ducea calul si gindul. El isi lua cei trei pleca rostind: lui Dumnezeu. alta raspunse fratele eel mic si drept. hoti si tradatori. ajuns prin sila imparat. spuse Arhanghelul. trei sute de techini si un cal. lata cit mi se cuvine din toata imparatia. Dormea pe cimp. adaugi sa-ti — Sa-ti — Rau ajute Dumnezeu. Fratele eel mic si drept striga celui nedrept: ta. Voi ramineti singuri. Copilul eel mic plinse amarnic moartea tatalui sau. Asa trecea vremea si imparatul imbatrinea si imbatrinea mereu de-i crescuse o barba alba pina la genunchi. fiti drepti fata de cei saraci ca si fata de cei bogati. zise cu minie fratele. la mii de fete. Iubiti-va neamul. celalalt un an. Mergind el asa in lung si-n curmezis de imparape se intilneste cu frati-su imparatul. Sa nu impartiti imparatia. Ai sa ne ramasim ca e mai buna dreptatea decit nedreptatea. baieti si copii. batrine.Imparatul ajunse intr-o vreme ca-i lua Dumnezeu vederea. cazura la intelegere sa intrebe pe eel dintii om ce le va iesi in cale si sa hotarasca ce este mai buna. Drept judecatori. Dupa ce Arhanghelul se aseza la capul imparatului. fratele sau nedreptatea. ca-ntotdeauna pomenesti pe Dumnezeu. frate ! dea Dumnezeu. si sute — Fac voia de {echini. nu mai vreau sa traim impreuna. eu plec din lumea asta. iar trupul i s-a facut tot o rana de-i cadeau plotoaje de coptura pe jos si viermii misunau pe carnea lui. Degeaba incercara toti vracii sa-1 zviduie ca toti ramasera neputinciosi in fata boalei care-i macina zilele in chinuri. Cind vru sa-i ridice viata cu sabia de foe. $i asa intr-un miez de noapte neagra ca si inima lui de atitea chinuri Sfintul Arhanghel scobori din cer pe o scara purtind in mina o sabie de foe si intra la imparat. 160 . due departe sus in lumea celor drepti linga mama voastra care ma asteapta. lasind jos sabia. imparatul se-mbujora la fata si-i spuse: Mai asteapta o clipa. lauda nimic n-ai. eel mare. unul un an. trase si imparatul amuti pentru vecie. iar eel mare abia asteapta sa-1 ingroape pe ta-su ca lua in miinile sale frinele imparatiei. Sfinte Arhanghele. eel mic. Dupa asta. asta e toata partea ta din tot ce am mostenit — — — Ma — de la tata. eu sint in slujba si n-am timp sa astept pe fiecare muritor. ca n-as vrea sa tree in lumea celor drepti inainte de a da povete celor doi copii ai mei: Grabeste-te. calul — Agrest. frate. raspunse cu ingimfare. Pina in zori trebuie sa colind pamintul in lung si in lat ca sa rup firul vietii la mii de mosi ca tine. Dreptatea sa fie izvorul din care sa va adapati voi si supusii vostri. iti dau toata averea ta. Mergea incovoiat in toiag si abia tiniridu-se de fail eel mic care fiindu-4 miia hu-I lasa sa se chinuie tinindu-se de pereti. se hranea cu pur din padure. Fratele eel mic porni in lume fara nici un capat. Aveti grija de imparatie.

in fata lor rasari ca din pamint un arap buzat negru ca o caldare de mamaliga. asa ca e mai buna nedreptatea ? Dreptatea e mai buna. Fratii 167 . Si de data asta fiul imparatului eel mic fusese pacalit. linga un izvor. ! Ce este mai buna. minca ce gasea prin paduri si pe cimp. vreau. s-ascunsese un diavol. Dupa aia arapul isi intoarse calul si i se vazu coada si coarnele de drac. Fratii si dupa ce-si adapara caii dreapta la stinga. si eel mic cutreiera lumea plin de mihnire ca a fost inselat. spune. mergind ei asa vreme indelungata iata ca intr-o zi. Fratele eel mic fiind sigur ca e mai buna dreptatea si ca toata lumea iubeste doreste dreptatea. Fratele al mare il opri intrebindu-1 Ma frate arape. vazind calugarul si imbujorindu-se la fata ca a dat peste un om cinstit il intreba: SfLnte parinte. ca tot dreptatea e mai buna. La o rascruce de drumuri. si-n a treia zi se-ntilnira cu Dumnezeu in cale. prinzind cind si cind cite o vietate salbatica. raspunse arapul. nedreptatea sau strimbatatea ? Nedreptatea. cum poate un calugar sa spuna ca e mai buna nedreptatea decit dreptatea. iar acesta-i raspunse: Rau sa-ti dea Dumnezeu. ce este mai buna. Ii dadu fratelui eel mare pe cei o suta de techini si se despartira. si de aram sa-ti fie Dar in momentul asta calugarul se-ntoarse pe calul sau arapesc si bufni intr-un ris cu hohot. fratii se-ntilnira iara. Fratele eel — fie ca esti vita de-mparat. Deodata. sa ne judece iar primul om care ne va intilni in cale.: Acuma. Fratele eel mare pleca spre palatul sau iar eel mic pribeag in lume la voia intimplarii. ce mergi prin imparatia mea cu buzduganul de aur. Toata averea lui mai era un cal si doua sute de techini ce-i mai ramasesera dupa ramasag. Bine. 'j'oalele de pe el sclipeau si-mprejurul capului avea un cere stralucitor ca soarele de pe cer. Vrei sa ne ramasim pe ultimii tai o suta de techini ca e mai nedreptatea? buna — Vreau — Si ne — Fie voia ! sa judece intiiul dilator intilnit in cale? ta. fie ca esti vita de sarac. frate ! mersera o zi. — — — pornira pe un drum incovoiat si cu ripe la mic mergea cu teami. Scoase cei o suta de techini si-i dete lui frate-su zicindu-i: Na-i. mersera doua. adauga — — — — eel mic. macar de as ajunge rob si cersetor. Dupa vreo luna fratii se-ntilnira iar. adauga eel mare. dreptatea ori strimbatatea ? Calugarul ii privi pe amindoi si rizind ca un diavol raspunse: De cind e lumea. zbughind-o ca o naluca pe calul care scotea flacari pe nari. pamint. drumet esti ca si noi si sfint precum vesmintele te arata . ca nu vezi ca strimbatatea pune stapinire si — — ! — ! pe lume? Aide sa ne ramasim a doua oara. lume si pamintul. Cind baga bine de seama fratele eel mic vazu ca era dracul Atunci intelese ca sub haina de calugar. spune-ne adevarul. si eel mare il intreba pe eel mic: Frate draga. Fratii se despartira. strimbatatea e mai buna Fratele eel mic ramase trist locului. Fratele eel mic ii dete binete celui mare. Banii nu-i cheltuia. in asfintit de soare se intilnesc cu un calugar calare pe un cal alb si frumos ca un golumb.

cine mic. si-si — Acuma sa — Frate draga. In acest timp se intilnira cu un mosneag orb care abia se misca bodicaind cu ciumagul poteca pe care abia se misca. esti si ? ! fii Fratele eel mare bufni intr-un ris dracesc. dar ea il ocolea. pe care ma ramasesc din nou ca dreptatea e mai buna. dar dreptatea este n-am decit ochii ma ramasesc pe ca — Nu-ti pare rau daca pentru dreptate ramii fara ochi. Ramase asa in negura asteptind sa fie sfisiat de fiarele salbatice sau sa moara de foame. 168 . toata omenirea e nedreapta esti tu. ramase nauc si nu-i venea sa creada ochilor ca fusese iarasi pacalit. ce este mai buna. aruncindu-1 pe mosneag la pamint care scotind un geamat lung si nabusit se prefacu in diavol cu coarne. celor doi in vrajba spune-ne. sa caute pe jos prin tarina. Apoi du-ma linga un izvor si lasa-ma acolo sub o pluta sa mor la adapost de te rog vint satul de apa si de dreptate. iar eel mic neasteptindu-se ca pina si Dumnezeu sa fie de partea nedreptatii. Fratele eel mare auzind ca vrea sa puie ramasag si pe cal ii spuse: Aide sa pornim si eel dintii drumet intilnit sa hotarasca daca e mai buna dreptate sau nedreptatea Ei plecara in lungul si curmezisul imparatiei. cind ai ajuns sarac si fara vedere. dreptatea sau strimbatatea — Strimbatatea. Aduc lauda lui Dumnezeu. ofta adinc si-i dadu ultima suta de techini. niunai acum sa-mi dai apa intr-un ciob sa-mi ud gura si sa-mi spal ranile. fratele eel sint si al stelelor.frati aflati — Calatorule. taica si mosul pleca incet pe drum. — Nu! lui si tot cred in ei tot mai buna. vazu ca acesta ia bastonul si aruncindu-1 « de-a bou » de trei ori. acesta se prefacu intr-un magar. Stind el aci isi facu un culcus din iarba la tulpina plutei si ca sa nu moara de foame ajunse sa pasca iarba ca vitele. Se apropie de fratele sau eel mic cu un cutit si-i scoase ochii zicindu-i cu multamire. este mai buna. — Aduc lauda Dumnezeu ca am ajuns de tot sarac. il podidira lacrimile in ochi si dete calul fratelui mare dar aruncindu-si privirea catre mosneag. Fratele eel mic ofta din nou. fa-ne dreptate noua. Ofta din nou si intorcindu-se spre fratele sau zise: — — ! — — ! dreptate. ofta mereu caci nu mai avea nici lacrimi si nici ochi sa mai plinga. te ajute dreptatea. mei. ca n-am nici o avere. Imparatul frate il duse sub o pluta linga un izvor ce se afla in apropiere si-n coaja unui fag ii aduse apa. Pluta era putin mai in sus de izvor. sint om sarac si cinstit si n-am decit un cal. se urea pe magar si merse mai departe. Dumnezeul cerului — Daca tu cu adevarat Dumnezeu. intreba — Eu stapinul pamintului. eu iata. ai colindat lumea si ai vazut si bune si rele. Fratele eel mic. am pierdut averea si ochii pentru dreptate. acum cind Dumnezeu ti-a luat vederea te rugam fii drept si ne spune: ce este mai buna oamenilor. Orbul se aseza la tulpina plutei. Uneori se pierdea de izvor si pluta si le cauta zile intregi ascultind sa auda susurul apei de la izvor. Fratele eel mic il privi cu neincredere zicindu-i: Mosule cu barba pina-n genunchi. Mosneagul cind se urea pe magar care si incepu sa sara in sus de partea dinapoi. sa-si gaseasca ochii si sa-i ptma la loc. frate ? Atunci fratele eel mare nu avu rabdare sa astepte vreun alt judecator face singur dreptate. Astepta moartea cu bucurie sa-1 scape de chinuri. dreptatea ori nedreptatea? Nedreptatea.

Greutatea cea mare era acum. Imparatul puna capat zilelor cu gida. Asezat din nou in culcusul sau astepta scaldatul zinelor si dupa ce cinta cocosul de-si luara zinele zborul spre stele. Mihnit. Marea lui nenorocire a fost ca necuratul 1-a urmarit de pe urma. Lung era drumul pina la acel imparat. In timpul asta fata imparatului tragea sa moara. Acum nici un leac n-a putut s-o vindece. de ma privesti asa? Nu-mi pare rau. ca stiu ca n-ai vrut. daca fiica lui va muri pentru ca o avea numai pe ea. numai ma mir unde s-a pomenit porcar cu coada? — — 169 . le umplu cu apa tamaduitoare si porni catre imparatia de miazanoapte. diavolul ii iesi inainte prefacut in porcar si cind trecu cu porcii pe linga el inadins dete cu o moaca si-i sparse troaca cu apa de la izvorul zinelor. Daca baiatul asta care doarme alaturi ar sti sa ia apa de unde noi ne-am scaldat si sa i-o duca s-o scalde cu sanatoasa. in departare. vazu troci crescute pe un gard. Taman cind zina cea mai mica sfirsi vorba fara a se nadai ca baiatul o poate auzi. paduri si pasari. le scoase semintele si porni inapoi la izvorul cu apa tamaduitoare. bietul baiat trebui sa iasa la lume sa caute un vas neinceput. fata imparatului abia isi tragea sufletul. zinelor. Intr-un miez de noapte se trezi deodata la zgomotul unui fosnet de Auzi pe cineva scaldindu-se in izvorul de alaturi si un glas omenesc spuse $titi voi. oloaga si beteaga toata viata ei. Cind s-a apropiat de zidurile marelui oras care se zareau in departare. Ar fi putut sa fure vreun cal. Zinele fuga se-mbracara in hainele lor de borangic albe si-si luara zborul spre casa zinelor departe ascunse dupa un nor in ceri. lua troaca si tegliciul. umbla nauca prin palat se gindea sa-si si nu-si mai gasea loc de durere ca-si pierde fata. El alerga ziua si noaptea. daca nu moare ramine ea. toate babele si doftoroaicele si doftorii si nima n-o mai poate vindeca. iarba. ca nu avea in ce sa ia apa ca s-o duca la fata imparatului. pentru care facu si un cintec minunat care-1 cinta la poalele codrului in miez de noapte. drumul era lung si cal nu avea. El mergea pe cai lungi si ocolite tot asa cum il sfatuise ta-su ca cine merge pe drum ocolit ajunge mai iute decit eel ce vrea sa ajunga pe drum mai drept. omule. isi spala cu bagare de seama ochii si mare-i fu mirarea cind vazu din nou apa. pe cind asa. de o troaca mai.: ! pasari. Varuicile ei ca si danacii care venisera din toata lumea cu fel de fel de leacuri sa-i scape viata nu-i puteau ajuta la nimic. — pe Mare multamire aduse el zinelor. ca fata imparatului din miazanoapte este plina de rani si trage sa moara? Imparatul a chemat toti vracii. intr-o zi si o noapte ar uidi chioara. cocosul salbatec scoase un puternic cucuriguuuu. cucuriguuuu. Numai la soare nu se indura sa priveasca. Aci astepta el pina ce luna se sui sus pe cer de ramase ca un caier de lina. s-apropie de izvorul tamaduitor. Acuma in timpul asta fratele eel sarac mergea iute spre scaunul imparatiei. In zadar incerca el sa sape intr-o piatra cu o bauta tare loc pentru a pune apa care vindeca oamenii de orice boala. copaci. Saracul orb de linga pluta cum auzi zborul zinelor. in adincuri de paduri nepatrunse de picior omenesc. Imparateasa isi smulgea parul din cap de durere. Rupse cu bagare de seama o troaca mai coapta si un teglici mic. Asa mergind el ajunse la o gradina. La asfintit vazu si soarele si luna cind rasari pe ceri dupa ce se innopta. Ce-ti pare rau. insa se gindea ca ta-su 1-a-nvatat. nici la cea mai mare nevoie sa nu fure din lucrul altuia ca mare pedeapsa 1-ar putea astepta. oarba.

In palat toata lumea plingea si se vaicarea.elegere ! Se inveseleau soli de imparati veniti din toate partile lumii. porni si merse pe marginea ora§ului $i intra in cetate. Diavolul prefacut in cersetoare se lega de un baietandru care venea de undeva de la drum. fratele eel mic si sarac intra ca furtuna in palat nu ca un flacau chipes. fiule. In acest timp fratele eel sarac al imparatului din imparatia lui Scare Rasare. Fata imparatului isi tragea cea de pe urma suflare. rujinat la Scaraoschi sa ceara alte toale ca a fost recunoscut. Tartorele se facu foe de minie de-1 pali de citeva ori peste spinare cu o furca de fier de-i piriira oasele. imparatul se bucura asa de mult ca scoase pe toti robii din inchisori si ierta de datorii pe toti oamenii saraci ai imparatiei. Dupa ce fata uidi curata si sanatcasa de rani. se inveselea poporul de insanatosirea fiicei imparatului. Dupa o zi si jumatate ea fu vindecata si iesi pe portile palatului de aur ca s-o vada poporul din imparatie. zise cu indrazneala incepatorului insa cu un glas aproape stins de drumuiala: — venit cu apa tlmaduitoare de la marginea lumii ca sa dau viata fiicei voastre. puse intr-o albie de lemn citeva picaturi de apa din tegliciul pitulat sub bratul sting si ii facu baie fiicei imparatului. tum-te pe la celalalt capat al orasului. Fata incepu sa se simta mai bine. Cind baba a gindit c-a spart toate vasele drumetului ce le-ar fi avut si-a vazut de drum lasindu-1 pe acesta lesinat. zdrentaros cu fata batuta arsa de soare si vint 3 supt de foame si istovit de drumuri pe care mersese de trei luni de zile. care venise si sta gata sa-i ia sufletul tinerei si frumoasei nice de imparat din imparatia de miazanoapte. a§a cum m-a invatat tatal meu. ca daca vrea sa ajunga la tinta e mai bine sa foloseasca drumul ocolit. — Fac tot ce pot si cred ca e bine si drept. Si in deznadejdea asta cind toti o credeau pierduta si insasi moartea era sigura ca inainte de cintatul cocosilor va zbura cu sufletul frumoasei fete spre cer. ci ca unul rupt. tinar si frumos. il lua ca ginere si cheama la nunta fiicei sale pe toti imparatii din lume. Fratele eel mic. In timpul asta fratele eel mic schimba poteca o lua sa ocoleasca cetatea. imbraca pe bietul drumet in toale de matase stralucitoare de imparat cum i se cuvenea dupa dreptate. caci ciomagelul era putere fermecata. Imparatul de bucurie. — Bine ai venit. Linga scaunul imparatului sta acum inca un scaun de aur in care sta fratele 170 . fa ce stii sa-mi poti scapa fiica de la moarte si daca vei putea.Diavolul atunci baga de seama ca uitase sa-si bage coada-n cioareci si pleca cu turma de porci. ascultind de sfaturile tatalui sau. La nunta veni si fratele sau eel mare din imparatia de la Soare Rasare. Ajunse acolo taman inainte de cintatul cocosilor. El se jura ca nu va mai face nic^odata razboaie si va cere Am la toti imparatii sa traiasca in prietenie si in. care auzind de insanatosirea ei se strinsese la portile palatului sa se bucure. si crezind ca e fratele imparatului care ducea apa zinelor se prefacu ca a fost batjocorita ca cersetoare incepu sa-1 loveasca cu ciomagelul tocmai pe unde zicea baba. Lasati-ma o zi si o noapte sa o ingrijesc eu si s-o spal cu apa de la izvorul zinelor. Cei de linga ea stateau incremeniti si neputinciosi in fata mortii. imparatia va fi a ta. se inveseli si multami necunoscutului care-i adusese leacul din apa neinceputa a zinelor. li porunci sa se prefaca in cersetoare ca sa-1 poata cata daca nu mai are si alte vase cu apa de la izvorul zinelor.

cea mai mare spuse statu Nu mult pe ginduri. S-o vindece mai intii. Atunci vreau sa va fiu ginere. e tocmai ceea ce dorea ca sa-1 intreaca pe fratele si sa-si mareasca si marginile imparatiei. tie sa-ti dea soarta asa bine. El care credea si acum ca e mai buna nedreptatea s-ascunsa intre niste rachita si astepta cu luare aminte coborirea zinelor din cer la scaldat. am ajuns sarac si cersetor si iata ca pentru dreptate soarta m-a ajutat sa inving nedreptatea. inainte de a se insura cu fata imparatului vru sa incerce pe imparat sa vada cit de drept este si-l intreba: Inalte imparat. lua un vas si catre celelalte: — Suratelor. taicule. S-ar putea si acum cineva sa m-asculte. eel cu direptatea. Dupa putin timp s-auzi fosnetul zinelor care veneau voioase la scaldat. Isi puse in gind ca n-ar fi rau daca si el se duce ca fratele sau sa fure din apa si apoi s-ar insura cu fiica imparatului. spunindu-i: Frate draga. ingalbeni si ramase locului ca o stana de piatra. auzi ca intr-o imparatie din miazazi ar fi pe patul de imparatului. Fratele eel mare in schimb ajunsese foarte trist si nemultumit cu soarta sa. Era multamit ca putea sa imparta dreptatea intre oameni. de cind se punea luna si uidea cit secera.! mic si sarac. eel Drumepil. vazind pe fratele sau eel mic linga imparat sezind pe scaunul de aur. dupa bunatatea — — — — inimii tale Dupa nunta. frate-su imparatul pleca foarte mihnit ca imparatia sa s-ar putea clatina de acum inainte din pricina fratelui eel mic caruia ii scosese ochii si-i luase toata imparatia. Voia si el intii sa-si spele ochii ca sa vada. dreptatea sau nedreptatea? Dreptatea e mai buna. primavara din negura pamintului. Eu pentru dreptate am pierdut imparatia tatalui meu. voi stiti ca s-a vindecat fata imparatului de miaza- noapte cu apa din izvorul nostru? — Bag seama vreo fata omeneasca o fi ascultat vorbele noastre si i-o fi dus din apa tamaduitoare. cu ochi in cap pe care el ii scosese. Incepuse sa se caiasca de faptele sale insa totusi lacomia nu-1 parasea. Tinara imparateasa avu dupa un an de zile un fat frumos ca din povesti. Imparatul auzind ca el a fost si fiu de imparat si a patimit pentru dreptate si mai mult s-a bucurat si nunta a tinut o luna si-o saptamina. Gnd ajunsera la izvor. Aflase de izvorul zinelor si se gindea ce sa faca ca sa-1 poata intrece pe fratele sau. fetelor. Se temea acum de puterea fratelui sau care avea in mina dreptatea. asa noroc. ce credeti ca e mai buna. se infricosa. ca ea iese la lumina din intuneric ca si soarele din noapte. La nunta lui el s-a purtat frumos cu fratele lui eel mare. Fratele eel mare. imparatul tarii de la Soare Rasare. Ar fi bine sa cautam imprejurimile inainte de a ne scalda. Urma din nou veselie si petreceri si peste tot dreptate si mukamire pentru popor. La drept vorbind fratele eel mic ajuns imparat isi vedea de treburile imparatiei. ca si iarba si vietatile. Aci mai intii isi scoase ochii si se pregati sa astepte miezul noptii ca sa ia si el apa din izvorul eel tainic. spuse cea mica. — 171 . Zis si facut Tocmai atunci fiica moarte ! porni la izvorul zinelor. apoi sa ia apa intr-un ulcior si sa se duca la fata imparatului din miazazi. de dreptate pentru popor si nici nu se gindea sa-i faca fratelui sau vreun rau.

a luat-o in brata si a fugit cu ea in pestera. il spintecara in bucati si-1 azvirlira linga un ciongar batrin ca sa-i manince carnea cea acra corbii si vulturii cerului. ia piatra din usa pesterii. Cind a venit anul a zis: Hei. Nu catara prea mult ca deter a peste fratele eel pitulat in desisul rachitelor. o aduc lapte de ? ! — urs: sa Tata. mingaie copilul. cind i-a venit ei a luat dunga si a fugit si s-a dus in lume. in imparada zinelor. nu stii ca cine vine sa ia apa pe furat din izvorul vietii. $i si-au ales — Daca un pleci de — — — — 172 . scoate-1 si pune-1 in pamint. blestematule. Si iasa ea afara pe lume. mare — MUSTACIOSUL adunat fin pe livezi primavara. Hai trage afara pe fag. dat ea copilului tita si-i spune: cind ma tii asa. scoate fagul si pune-1 cu vinele-n sus. S-a repezit la cea mai frumoasa. lupoaica. vrei sa asculti nu sa iesi. S-a culcat cu ea si-a luat-o de muiere Muierea a plecat greoaie si a facut copilul. Da intr-o zi. Ce cauti aci. ce stau eu cu ma-nsor sa iau famie fi — — Ma prost tine ? Eu sint un om. daca vrei sa asculti de mine sa ies-i om mare. Vino incoace. nu mai plec eu de la tine. Vino-ncoa cu mine. plateste prin moarte? Fratele care iubea nedreptatea si nu era multamit cu soarta ce o avea. eu ca trebuie sa te duci in lume. caci sapase groapa altuia si cazu el intr-insa. Era mai puternic. de ce-ti place sa-ti S-a-nvatat copilul pe lapte amestecat de la joavine. ia fagul asta. am copii acusa.: ! ! Zinele incepura a cat a. Si asa a crescut copi10 15 ani si se simte puternic. a trecut anul. Vad si de mine ? Sa nu iesi din pestera. ma due. S-a oprit copilul si a mai stat inca un an. dar daca mai stai un an de zile ai sa ajungi om mare. Dar copilul a ramas cu tata-su. fu apucat de zine de miini si de picioare care tragind fiecare de el in toate partile. Fratele eel mare isi facu singur dreptate in cele din urma. 1-a lasat pe urs. Ursul n-a lasat-o nici sa vada Au fost trei fete la de pe livezi. ursoaica. Al de al treilea an 1-a scos pe fag si 1-a pus cu radacinile-nsus. Si-a venit el in mintea lui si-i spune — Ce-ai mincat pina acum — Lapte — Bine. Mai trebuie sa stai inca un an. haiduc mare. ma due la lume. dar n-are putere sa-1 scoata Poti sa pleci numai ramii un om prost. tata. Cum adunau ele fin vazut ursul din pestera. Trage. le-a ! soarele. cu coroana. copile. Nu mai are tita si-1 intreaba ursul pe — Pana I-a copil tie ! lul la vulpe. Il trage dar nu poate sa-1 intoarca. Trebuie taica. cu crengile-n jos. la mine. fag mai gros.

stii sa lucri ? Poti din plugurile astea toate sa-mi un buzdugan? -O faca — Pot. plugurile si buzduganul pe spinare. sa stiti ca va iau cele 400 de pluguri. O sa-ti ajunga fierul? un buzdugan mai mic — In cutare vreme o Insa fierarul a facut socoteala ca asta este unul intr-o ureche si o sa-i si o sa scape. S-a pus pe mincare si — — ipraveste. Au dejugat boii si au adunat plugurile. Plugarii au cascat ochii si 1-au lasat sa manince. S-a apucat fierarul a topit fierul si a facut un buzdugan. — Dejugati boii. cazane. n-aveti nici voi. Le-a dat jos. Daca n-oi minca sa ma omoriti aici. n-am socoteala sa maninc cu voi. ori va iau plugurile ! El le minca toata. Lasa ca prinzesti cu noi Pe la prinz. Cind se uita acolo vreo 400 pluguri. Eu nu ma oi Fugi de-aci ca nu poti s-o maninci singur pe toata. — Esti faci maistor bun. ara cu boii. de 400 de oamini si 400 de pluguri. zice. Au oprit plu- — satur Bre. Se duce pluguri multe. ori imi luati capul. il invirteste de doua ori si da cu el in sus. jos Ia copilul buzduganul se si fringe-n doua. Hai la ramas. Zice baiatul: — — Mai odin si eu oale. s-aseaza sa manince. sa vin sa-1 iau ii zisa. cind cade — Zisesi ca-mi Le-a scos Ia baiatul maistor. lucru. si 1-a taiat buzdugan ? Scoate plugurile toate pe maistor. In ziua vorbita vine baiatul ia banii. sa-si ia buzduganul §i maistorul sa-si — L-ai fursit? — L-am fursit. iata carale vin pline cu fiertura. — Mai aveti? — Nu mai avem. la plugari.! — A Hei. — Adu-1 incoa. plugarilor. A lasat tinjelile. acuma poti sa te duci. pleaca faci ! si se duce la alt — Poti sa-mi faci din plugurile astea un buzdugan? 173 . alelante plu- guri i-au ramas lui. — O sa-ti platesc sa ajunga. ara unul dupa altul. bine. — — Bun garii aici pina vine prinzul. dar daca minca tot. aveti ceva demincare? Bre. Le da bun lucru si se duce Numara el pe o cimpie. jugurile si plugurile cu rotile cu totul le-a luat in spinare si a plecat cu ele in oras si a intrebat cine este acolo fierar si 1-a indreptat lumea intr-acolo. inca n-a venit prinzul. — Paziti mincarea bine. plecat baiatul in lume. vine acusi mincarea. eu singur. boii.

opreste apele. Oala imbaierata. Intr-o parte de mustata are 365 de cuiburi de arati. ca-ti fac buzdugan. Bun lucru ! Multamesc dumitale. Astazi vine ? el: si ? stie ? stai cita sa-1 vezi. saturat. Vine la amiaz intotdeauna la ea. iar lua lingura si incepu sa manince. nu te grabi: ca la noi asa este obiceiul sa faci sfinta cruce si sa zici: « Doamne pazeste-ne de rau ». Ce-o mai si ogasele. — Daca Maistorul — Lasa-1 poti. — — — — Vine. le rupe. — — — — — Da — Asta — ce-ti este fata asta ? este fata mea ! Se vede si muierea cu prinzul. Aveti o tira de mincare ca tare mi-e foame. le tulbura. Vreti voi sa maritati fata asta dupa mine ? Vrem. ama se tine de ea o hala. acolo fa-ti crovu si stai pitit. Sa pierde lumina de pe pamint. Facu baiatul cruce. Merge pe drum. 174 . Cind porneste din slavile cerului e mare. sezi ca e vremea sa vina. Da cu el in sus si cind cade nu se mai fringe. Mincara toti si toti se lasara — Mai baiete. rupe docile. iar deaface cimpii : iar cu alalalta mustata sterge stelele pe cer. astupa ogasele. vine ciripind. — Ce e aia — Mustaciosul — Unde sede — Care Mai — Mai baiete dincotro vine — Vine de scapatat. N-avem. ba a mai cumparat 20 de pluguri si a bagat tot in buzdugan. Sta baiatul si sa gindeste: asa ceva n-a mai auzit. cit ceri atit iti platesc. golumbi. ea cit si iar pleaca-n sus. asta? Dupa ce se saturara odinira cita si o luara la taina. — $i cum vine — Vine cu o mustata pe pamint de matura drumurile ala ? ! dincolo maninci cit 400 si nu te saturi. sede cu stai — Bas — Sa vrea o sa stau sa-1 vad la amiaz. sapa un om cu fata lui. El lasa plugurile si maistorul a topit tot.auzise ce se intimplase cu celalant. Si cind vine. colo-n tufa. fringe padurile. dar cu cit s-apropie sa face mic ca un voinic. prefacatori. da omul. Stai o tira. El cum a pus mina pe lingura a inceput sa soar Da. le mesteca. mai baiete. da vine muierea cu prinzul. a pus fasuiul in strachina. toate moadele de pasari. fa-1 . — Pot. A pus jos masa. si pe urma sa maninci. A iesit pe o cimpie unde munceste lumea. nu-ti si fie m-am rusine. da-n oalda linga drum. gazda holbeaza ochii mari. ca urla ca un cutremur. I-a dat banii si a plecat. ia de maninca. malaiul pe traista. facind larma mare. bufnite. Sa da jos. el ? la ? lurile le doboara si numai pitulat. — Am mincat Se gindi fi deodata. berze. Vine copilul sa ia buzduganul. dar aici ma saturai.

— S-a uitat da Da baiatul ? stiu. si-1 ? L-a pus aruncat Il vede Mustaciosul peste o aratura. El. Zice baiatul: — Ia-ma pe lopata arunca-ma peste apa apa. Cind ma pomenesc la ziua dormeam int»-o — Hoooo tu zau ca uitasam de — Sezi masa sa cinam. Cind sa roada boabele. incolo o coliba. o arie. Se aseazara — De ce dumneata o masea sparta-n gura. iar caii afara legati. adurmit. sa ! —O Aude la ma gidila-n cap? Fata n-ar vrea sa spuna. ! A cai sa tinar. Cind s-a doborit pune capul la fata-n poala ca e ostanit. L-a pitulat in griul din traista. Iaca ajunge si Mustaciosul. Vin pindarii iau capatina de cal. unii vintura si 1-a griu. ciupit in cap. ce cata oichii. Ajunge Mustaciosul intreaba: — Unde e baiatul — Uite-1 dincolo de apa. s-apleaca copacii. Iar inchide putin in cap. incepura sa cineze. da Mustaciosul dupa si Ajunge asta. tu face ma pisca ma si de nu ma lasa sa el. urla cimpul in mustatile lui. Eu cat incoa. baiatu-i sare din gura. dar tocmai cind sa ia lingura ca s-o bage-n gura. fata-1 — Ceva Baiatul m-a isi da cit poate si — Care Fuge peste nu vezi ? zice Mustaciosul. Acum baiatul vede si pleaca la ei cu buzduganul in mina sa vada ce face el cu ea. a sezut sa cineze. da nu-i spune de baiatul cu buzduganul. si poate traiesc 175 . sa opinteste odata. muierea de cina. ca lumea e mare s-au saturat dintr-un blid cu mincare si prostime multa. cal si am plecat cu sarea si cu caii. ma odinesc ? la baiatul. sa pune pe fuga. cite doi pe un sare si cu 40 saci goi la m»re. iau sacii si-i bag in coliba. Atunci eu am cazut cu masaua intr-un par de vie si s-a facut gaunoasa. intreba baiatul. El sare suparat. Acolo am stat la scuteala. acolo un semanator cu da Mustaciosul aproape. el — Unde-i ala care fuge pe-aici — Nu n-am vazut pe nima. Invirteste buzduganul si da-n capul lui si-1 pomeneste. planul sa dea din toate puterile. Vine pitis si-1 gaseste durmind.stau sa vad amiaza vijaind cu cele 365 cuiburi prin mustatile lui. Omul semanind ! inca mai sta pitulat in masaua gaunoasa. S-a intors Mustaciosul mirat. Mergind pe cimp. la si ai cumpar Am capatina de cal. Ajunge la semanator si zice: traista de git. Sara cind a ajuns acasa a facut si s-a dus acasa. umplut 40 saci. — Lasa-ma-n traista ca vine Mustaciosul piste mine si ma omoara ! cu mina griul i-a venit sa lapede in gura citeva boabe si l-a aruncat in gura pe baiat. ce. o pun in prastie si dau cu ea peste cimpie. N-are ce-i face Omul a ros boabele si samana griul. baiatul s-a ascuns intr-o masa gaunoasa. pina sa face mic si doboara la ea cit omul. Baiatul mai da odata cu buzduganul si zice: fata — la iar sama. A si uitat de el Omul a luat plugul grapat si a plecat la cina. — Pai cica pe cind eram mai cica m-a trimis tata cu 20 ! erai ? tine. cata-1 ! nicaeri. vine un nor si sarea sa topeste. S-au inchinat si si azi fericiu.

Atunci el intr-o zi s-a facut bolnav si i-a spus lui muma-sa: Muma. ca daca rupi o floare. eu frumos si i-a spus: — — — Calul atunci iar i-a spus: Baga mina in urechea mea. brinci calului. da sa ma asculti pe mine. toate florile sa gramadesc pe tine. Sa te duci in gunoi unde arunci la vite baligaru si sa cad acolo ca o sa gasasti un friu de la calul lui tata-tu. acuma ajungem la o livada cu flori frumoase ce n-ai mai vazut. calul a zis: Nu mergem la fata din dafin. Da el avea gindul sa piece sa cate fata din dafin. Au ajuns ei la un zid. ca eria nazdravan. tu sa nu te atingi de ele. Zidul era inalt de la pamint pina la cer. saraca si fameia avea un copil din flori o intreba pe muma-sa cine este tatal lui? Da ea nu vrea sa spuna. ca florile sint vii si ataca oamenii voinici si calare si-i omoara. ca multi voinici au mai venit si toti s-a facut daca vrei sa izbutesti sa te-nvaf sa seceri griul meu tot. fost odata A Intr-o zi. $i-au plecat la fata din dafin. A luat gresia si a aruncat-o piste padure. sa ne sfatuiesti ce sa facem ? ati venit. iar serpii au aplecat capetele si calul a zburat piste ei. sa-1 legi si 176 . Ca multi voinici au plecat la fata din dafin si au murit. da fierbe ovas cu lapte si ai sa vezi ce El a facut asa cum i-a cerut si 40 de zile i-a dat sa manince i-a am si sa-ti fac ! s-a facut un cal stiu ca tu ai un gind de plecare undeva. — Stapine. a sapat in baligar si a gasit un capastru ruginit ca vai de el. 1-a scuturat si a sclipit ca aurul. toate intoarse cu fata spre voinic si cal si el s-a oprit si nu s-a dat jos si nici n-a rupt nici o floare. Ea a bagat tita pe sub prag ca sa suga. ca avea calu arpii. rugina a cazut toata. Cind au ajuns aproape. Au plecat si au ajuns la lunca de flori. Pe urma a trecut o prapastie si a mers si a ajuns la o padure. stapine ? N-am nimic Eu te-am strigat. mergem la un mos sa ne invete el ce — sa facem? S-au dus — — Am venit — Bine ca Dar la mosu si mosu a intrebat: piatra. em am fost sluga la imparat si tu esti copilul lui. catifelate si in mai multe culori. eu am visat ca trebuie sa-mi dai tita pe sub pragul usii. el tot — — — — — — Eu Si dat — Nu-mi da sint el ! calul lui tata-tu. brinci. dai cu ea piste padure cit poti. scoate o greasa si da-i cit poti in zid si s-a facut in zid o gaura cit sa treaca calul si au trecut si pe a treia prapastie. ca atunci ma fac bine. Calul a spus: Baga mina in ureichea mea si gasesti o gresie. Si au plecat la fata din dafin. Aci calul i-a spus: Priveste piste padure si vezi ce ne asteapta Piste padure doi balauri intoarsera capetele spre ei. il rodea dorul s-o cate. S-a dus. Baiatul a ridicat pragu si mum-sa a plecat. Vezi.! FATA DIN DAFIN o fameie vaduva. sa due pinga zid ca sa gasasca un loc de trecere. Nu ridic pragul pina nu-mi spui cine este tatal meu ? Muica. A luat capastru. Calul vorbi: Ce ai cu mine. da el eria baiat de peste 20 de ai. Si vine calul lui ta-su batrin si bubos prapadit de tot.

Au mers la palatele imparatesti unde au ramas sa stapineasca si sa traiasca in pace si fericiti. Dafinul se deschidea si ea cu bratul cu flori intra inauntru. Da zmeoaica a aflat si a venit in zbor. tata. Si-n mijlocul focului un serpe. S-a dus el la cal si l-a spus tot ce i-a spus mosul. nici padurea cu balauri. De voinic nesarutata. Omul a pus coada sapei si sarpele s-a urcat pe sapa. adica pe muma fetii si pe dafin. De vint nebatuta. Atunci voinicul a luat-o si-a plecat cu ea la mosul unde era calul. si cu alta in fetii si ei OMUL CARE Un om calari. Si asa a facut baiatul. voinic nesarutata. Ea ii da flori da el nu se apropia si tot ii vorbea. o lua pe la spate in brate. Deschide-te. Vitejii care veneau s-o sarute se prefaceau in piatra. pe tatal au inviat pe loc si au plecat impreuna pe acelasi loc pe unde venisera. A secerat el singur 40 de zile. ca nu mai putu spune mai departe: vint nebatuta. se-mpietreau.sa-1 faci cirstati. Cind o vazu dupa rasaritul soarelui. rosti cuvintele: — — Deschide-te. culegea flori si iar intra in dafin. o strinse si-i dete drumul. Ca vine a ta fata. Ea ii aducea flori. voinicul o pupasa. a stropit vita. pina rasari bine soarele. Pe urma a venit iar la mosu si i-a spus: Tu te duci acolo. au incalecat aimindoi si au plecat. Da baiatul s-a dus si ea iesi si culeasa flori. Ca dafine. Da de acum numai era nici zidul pina-n cer. Fata se dusa cu chita de flori la dafin si cind ajunsa acolo. da cind sa varsau zorile. Fata iesea noaptea pina-n ziua din dafin. Ca o vazuse soarele. Atunci ea sa-ntoarsa cu brand cu flori si sa dusa la voinic si-i zisa: Ia-ma cu tine. si nici livada cu flori mincatoare de oameni. Cu Aid sa opri flori. vintul o batusa. ea iar intra in dafin. care zbiera cit putea sa-1 scape omul. bratul cu dafin. Dupa asta povestire se ivea soarele. Dafinul nu sa deschisa de suparare. ca tata nu ma mai primeste. El pe cal 177 . da ea are putere ca pina nu va rasari soarele te-mpetreste. Da acuma sa dusa cu bratul cu flori si zise: — Deschide-te. soare nevazuta. i-a multamit mosului. vine a ta fata. Calul i-a spus sa se duca sa secere. pe urma i-a scuipat lui in gura. cu o falca-n cer De De De — pamint. Da sa faci in asa fel sa te duci si sa o duci cu vorba pina va rasari soarele si dupa aia s-o iei in brata si s-o stringi. Ea il privi si astepta s-o ia in brate si sa-1 impietreasca. $TIE GRAIUL ANIMALELOR cu o muiere sa ducea la sapa intr-o zi si in drum aimindoi erau si ea pe iapa si in drumul lor un foe mare. dar el ii spunea povesti si o amina. a legat si a fursit. De soare nevazuta.

! inainte. da si boii asa au facut. iapa. stii la ? ! sa-i el ! sa-ti ? ! A ce-i iar chemat omu sa-i faca ii cosciugu sa-ti si rudele sa-i faca pomana. injug locul da-i pe magar. Da cocosul cinta in prag zice cocosului. nu mincati asa. si-1 Omul intalege tot. ? la si a scapat omul de la moarte. daca e dat mincare si-au mincat. spune ma. — Ei. ca s-ar lasa ea de iscodiri. bre. ia un ciumag. mergem lasa. Doamne berechet de porumb. sa — — Ali-e greu ca eu due eu am minz in burta iubitor. riinca cioara sa toata si sa am Da si ! il injurasi. o spun. Se scoala el. ? laudasi. ai sa la arat si le-a 178 . ga Da — Asa minca-u-as limba. nu beti apa. la jigodita: el zice: fa. asa. nu lingeti sare. pe lunca cu am — Mai. doar o brazda am pascut pe linga pirau. stapinul sa pregateste de moarte arde de — Lasa-1 ma sa moara daca prost Eu am patruzaci de gaini pe toate trist si faceau cosciugul zice: tie-ti cintat ? e ! si eu inghit bobul al mare. Si si e. cucul frumos da pe cioara spurcata o rincheaza apoi intreba — Ti-e greu cu stapinul tau — t mi e greu — Da greu sa Il si Cucul zicea: Toata lumea ga. nu stiu nimic Dar ea zor spuna ca nu mai vorbeste cu — Bre. ce e Toata am pascut pe linga potoc. e. cinele — Bine ma. ca-1 intalesese. ce-ai cu mine — spun bre vorba care-o — Nu mai veni nu mai spune.: ! : nu De-acum. si n-o sa va mai duca plug. Da el daca e prost sa sa lase dupa o ce nu ia el un pinnae si sa-i masoare selele. cati ! Si fugi dupa ea. vci sti sa asculti si intalegi tot cc vorbesc animal el e si sa spui la nimeni. aiba lumea eu Da muierea zice — Ce ma. rizi. de ce tu serpe ceva de — Nu bre. ii intreba: nu i-a mai spus avea el si gemind si ? Pai ce sa facem ? sara. Pe drum un cue cinta. ajunsara injura pleca o cioara — Ga. iau masura. doi boi si un magar. a fost ? stii ? ziulica tras si flori. unde eria lume adunata si da-i pe ea s-o le mint muiere si tot ! De omoare-n — Ce ma. da o sa mor — Ce daca mori Uita. iapa. zicea — Da-ne. toata ziua ara — Ei ce cum — Aa. Da a — Ma. Da omul il injura pe cue. si ma ! Si Da magaru — Ce gemeti ma — Pai daca nu mai putem de lucru — Faceti-va bolnavi. in Da omul a zis: boilor. ca mori daca spui> Atunci pleca serpele si plecara si ei sa sape la bostane. ! tie ti-e ? si stapinu are copilul el ris. da cele — Intinde-te putin. ca mor eu si — moara. numai cucu ramina. ? Iti batai. boii veneau sara obositi care sta toata ziua. ca iau eu magarul vine sara gifaind acasa.

Mucea - Cacicea Mucea Cacicea El lua pietre si da dupa ea. da cu pietre si o injura chiar pe fata. dar n-o injura de muma si de tata Zis si facut. Daca cerea de la fata ceva. cit mai trece si fata se vaita ca e grea. Acolo. numai buna de maritat. daca ea ma batjocoreste. i-a inchis in butoi pe amindoi si le-a dat drumul pe firul apei. $i-a facut Fata — Mucea. ! — Mai baiete. 179 . dus de valuri peste man si tari si el citeva mamaligi si a pus sare intr-un sac. dar. altfel s-o injure daca-1 ! — — muma-sa? mai batjocoreste Fata nu se sa-1 porecleasca: lasa si cum il vede rupt si jerpelit cu muci la nas. ! ! nu altceva. da-mi mie o o ceapa de mamaliga — Nu-ti dau. Sa-1 agati in cui El si mai rau se minie pe fata. fripturi. Mucea minca mamaligS cu ceapa si bea apa. La o vreme fata isi minca toate bunatatile.! ! ! ! MUCEA CAClCEA Cica a fost vreodata un baiat prost de tot. s-a miniat foe Turba de minie. Fata la inceput minca bunatati. eu ce sa fac. apoi o injura de Il aude imparatul si-1 infrunta: ! ! mama. Ca sa-i pedepseasca. a luat apa si faina de porumb si au plecat la marginea unei ape mari. dulciuri si bea vin. este bun Mucea Acum tine ceapa mamaliga de si Se trase de foame intr-un colt al butoiului spre si Mucea. saptamini si luni de zile departe. -Fata.e tale prostesti. sa se faca un butoi mare si sa le dea Pentru fiica imparatului. Aude imparatul. care s-a bagat argat la vreun Impara t bogat. eu sint Mucea Cacicea ? cum imi zice ea ? ' Zi-i si tu altceva. nimeni n-a pus nimic. Apa era repede si i-a dus zile. insa el nu zice nimic. Si adu fasui. de sus de la fereastra ii striga: —. ca fetele de-mparati maninca place ceapa nu incepu sa plinga de foame — fine. la tine acas' te impiedicai de el. Imparatul cind a auzit c-a ramas grea dintr-o injuratura a lui Mucea. incepe iar — Mucea Cacicea Du-te la Temnicea. dar ce ai tu cu Bine. cu ce sa ma apar de ea ? Ce. sa nu-mi injuri fata de muma tnjur-o pe ea. lata ce ie§i din glume'. felie ! cirnati si le ! ! fata. Se gindeste el ca de acum inainte. slugile au pus mincaruri bune toate si tot felul de bunatati. ea ii da peste mina. El a inceput sa plinga cind a auzit ca o sa fie inchis in butoi si are sa moara de viu. maria-ta. Pentru Mucea. a poruncit drumul pe o apa la amindoi. In palat e zarva mare. jocuri de copii Ce era sa zica? Mai trece. Imparatul avea si el o fata mare si frumoasa. cind il vedea scotind cirezile de vaci la pascut. si la ! iti Mucea.

printesa a facut un dolofan de copil frumos ca un boboc. de — Trebuie felul lui sa te iert. Si incalecai pe o sea. Soarecele a inceput sa se zburde prin casa. i-a venit sufletul la loc si a poruncit sa se faca nunta cu Mucea. De va spusei povestea asa ! UN SORICEL $1 UN PRICHINDEL A fost odata un mos si o baba care n-aveau copii. mosule ? — soricel si Mosul a scos desaga si a un Prichindel.Printesa minca ceapa si mamaliga plingind. ! — — ! ! cu tata-su. pe care 1-a botezat Prichindel. 1-a luat si 1-a pus in desaga si iar a plecat mai departe. Mosul. $i s-au casatorit. Baba s-a bucurat ca mosu golit-o in mijlocul casii. prichindel a sarit drept in pat. maria-ta. sa piece mosu in lume. auzi Si ai sa te mariti cu el. S-au pus cu mincarea. Ce s-au vorbit si ce s-au sfatuit. Baba i-a pregatit isi mosului mincare de cu seara. Vasele imparatului au inceput sa misune peste mari si tari. zicindu-i: nu pentru alta. pus in desaga si s-a intors acasa. beutura si traiul bun pe ei si pina sa ajunga in imparatia lui tatine-su. Cind si-a vazut fata. din care a iesit i-a gasit doi copii si iar un au si ei vietati in casa. A cazut bolnav la pat ?i de fiicei era gata sa dea ortul popii. ca el ti-a purtat noroc tie si tu lui. incit semana ca doua picaturi de apa gasit. Mai la urma urmei au sosit si la palatele cutropite cu aur ale imparatului. sa cate un copil ca sa aiba si ei o vietate in casa. Mucea. pina ce i-a Mai aveau putin din faina de malai si mureau de foame Cind i-au scos afara din butoi. ci fiindca mi-a fost mor linga o fata frumoasa de-mparat. o ierta. si-au prins fata de om. Imparatul era pe patul de moarte. cu parul de aur si ochi albastri ca cerul. gata-gata sa-si dea sufletul. a gasit in cale si un copil mic cit dimineata mosu un 1-a degetar. bun la suflet. mosul a gasit un soricel. Cind a ajuns acasa. Pe drum merge mosu ce merge. eu ma insor cu printesa numai daca inceteaza cu porecla asta de Mucea Cacicea Sa nu-1 mai poreclesti si sa-i zici pe numele lui cu care 1-a botezat ma-sa. dorul si In timpul asta imparatul si-a venit in fire. A poruncit sa piece toate vapoarele sa cate butoiul cu fiica-sa si cu Mucea si pe amindoi teferi sa-i aduca indarat la palat. Mucea insa a inceput sa plinga zicind: Ba. amindoi erau galbeni ca turta de ceara. Mergind el asa din loc in loc pe de-a baba oarba. apoi isi ceru iertare de dat sa la Mucea. daca 1-a gasit pe Prichindel. cale lunga ca sa ajunga. baba 1-a intrebat: Ce ai facut. i-a pus-o in desaga si pune desaga in spate si pleaca in lume. Mucea. Au inceput sa se zburde de bucurie. 180 .

a mincat. Cind vazu baba aceasta nazdravana isprava a lui Soricel. pasatel. pe mine din groapa sa crucea ma due cu mincare — Ptii. scoate-ma si pe mine din groapa sa ma due la tata care. a lasat in casa pe Soricel Prichindel vada zise: de Stind ei caldarea cu pasat a tot stropit pe Soricel. la se uita in stinga. Tocmai trecea A un om — — calare pe drum si aude pe cineva strigind: Mai nene. ca sar si eu in tine Vazind ca pasatul nu-1 asculta. baba s-a dus sa mulga vaca. se uita in sus. scoate-ma Omul zice: da cine strga. iar el a cerut voie lui tata-su cit timp maninca sa are si el. Mai nene. Pe drum Prichindel a cazut intr-o urma de cal si n-a mai putut iesi afara. Aci l-a strigat si pe tata-su sa manince. facind o larma de se auzea cit In acest timp a trecut un om pe drum si a auzit atita galagie strigind: cea si nevazind pe nima care sa mine boii dupa plug zise catre mosu: Cine ara cu boii si face atita galagie ca nu vad pe nima dupa plug Mosu raspunse: Am si eu un baiat pe care-1 cheama Prichindel si e pe coarnele plu! ! ! ! — — — gului si ara Dupa sa si ce mosu pasat. a injugat boii la caruta si a plecat la arat si a spus babei sa-i trimita cu copiii mincare la prinz. Cind uciga-1 Hei m-a trimis mama cu mincare la tata si am cazut in groapa asta L-a scos de acolo si Prichindel a plecat mai departe pina a ajuns la tata-su cu demincare. bata-te norocu sa te bata se du-te. cind s-a sculat. Prichindel a luat cosul si a plecat acasa. Omul pe nima. vede in urma de cal pe Prichindel si-1 intreba: De unde d rasarit. le fu frca sa nu-1 piarda si pe el si se pusera sa aiba grija de el ca ochii din cap. ca esti inca mic si nu poti tine de coarnele plugului: Prichindel s-a rugat mult pina tat-su i-a dat voie zicind: ! — — mai uita odata. il intreba pe Pri- Prichindel a spus ca a sarit in ceaunul cu pasat fiindca l-a stropit. mai baiete. taica si ara. Soricelul sari si el in caldarea cu pasat de pe foe ! — — il ! — Cind veni baba de chindel de fratele sau. ! doua zi mosul. Il plinsera mult si apoi il ingropara cu mare durere Baba si mosu vazind ca au ramas numai cu Prichindel. 181 . in jos si Dar din groapa tot striga: si cu minnu vede tata. Tata i-a spus: — Sa mai cresti. nu sari tu pa mine. pasatel. la foe. La prinz baba a trimis pe Prichindel cu mincare la mosu.! ! ! ! ! ! ! . parca dinadins. hais ! Hais cea! hais cea boii la brazda. si Cind a ajuns acasa. il scoase din caldare fiert. pasatel. nu sari pe mine ca sar si eu pe tine Pasatul iar il strop i si mai tare dar Soricel iar ii zise: Pasat. nu sari pe mine. care se supara Pasatul iar Pasat. se uita in dreapta. iar Soricel §i mai suparat ii zise: Pasat. sa vedem ce poti Ei Prichindel a luat biciul si numai ca se aseaza pe coarnele plugului a inceput sa strige: ! — si colo. la vaca si vazu lipsa soricelului. ca sar si eu in tine stropea.

Treaba asta o facu ca lumea sa se culce odata cu gainile. Ama degeaba ca tinarul imparat nu-si putea gasi nevasta pe plac. Prichindel cind s-a aplecat sa manlnce a caiut in strachina si s-a inecat. Raminind baba si mosul iar singuri dupa ce 1-au ingropat si plins pe Prichindel. m-ar lua de sotie. Cea mai mica. Undeva departe la marginea imparatiei traiau trei surori nemaritate frumoase. Imparatul era asa de mindru ca si soarele sta din drum sa-1 priveasca. Fetele gindeau ca pe aci imparatul nu trece noaptea si nu se temeau de el ca sa nu arda lampa noaptea. 182 . au murit si ei de inima rea ! DOI FETI LOGOFETI Traia odata. Umblase de-a lungul si si de-a latul pamintului si nu-si gasise muiere. traia undeva un imparat vestit in toata lumea. Pe cind lupii se-mprieteneau cu mieii. le da gloabe. nu-i pasa. Miniat la culme s-apropie de fereastra fetelor si asculta. le spuse: Daca m-ar sti pe mine imparatul. Imparatu. Ba daca m-ar §ti pe mine-mparatul. pe cind soarele si luna cobora pe pamint si iar se suiau pe cer. auzind lauda surorilor. nu s-ar fi povestit. nu ma stie pe mine imparatul sa ma ia de sotie. auzind pe sora cea mai mica ca-i va face doi copii frumosi ca aurul si argintul. Pedepsea bar ban si muieri. si sa se scoale la cintatul cocosilor ca sa munceasca pe ogoare mai mult si imparatul sa bage mai mult aur in visteria lui. Fata cea mai mare sta si zicea Ei. riindca eu i-as imbraca toata armata cu un fus. Traiau intr-un sat mic pierdut printre niste cleanturi de munti inalti ce sa ridicau pina aproape de cer. ca de n-ar fi trait. le zimbeste si le intreaba de vorba. Baba si mosul cind s-au intors de la vite 1-au gasit si pe Prichindel inecat in strachina cu lapte. ama nici lui de asta abatut.: Baba dupa ce a muls iar vaca. Imparatul traia trist Nu-i placea nimic pe lume si ce faceau supusii sai nimic nu era bun. spuse cea mijlocare. Imparatul. ca i-as satura armata cu o piine. Imparatu trecu pe aci odata. pentru ca eu i-as face doi feti logofeti frumosi ca aurul si argintul. sa gindi sa dea porunci ca nima sa nu arda noaptea lampa. ca niciodata. ii spinzura si gemeau inchisorile cu lume nevinovata. trecu de doua ori si cind trecu si a treia oara cu mare durere in suflet vazu ca fetele astea sint singurele din imparatie care n-au teama de stapin. m-ar lua de sotie. nu mai avu rabdare si intra in casa saracacioasa a celor si — — — — trei fete. suricatelor. la un timp. le taie el Fetele se minunara vazind ca imparatul le calca pragul si ca in loc sa capul ori sa le lege si trimeata la ocna. De aia si poporul nu-1 iubea. fiindca nu asculta de legile tarii. a fiert lap tele si i-a dat lui Prichindel si manince dihtr-o strachina.

imparatul s-a-nsurat cu frumoasa iar din baligarul unde fusesera ingropati cei doi feti 183 . La Dupa anu sora cea mica ramase grea si-ntr-o noapte nascu doi feti logofrumosi ca soarele de pe ceri. s-a pus pe ginduri. numai o roaba a imparatului. care intr-o zi infloreau si-n alta se coceau. Imparatul. : O Imparatul in curind a uitat pe frumoasa printesa aruncata de el in turma. Dar anii treceau. napirci si balauri pe care-i minca cruzi. In zadar tinara nevasta il ruga s-o creada ca ea a nascut doi copii frumosi azvirli la pamint ca pe o cata ca doi feti logofeti. uitindu-se la cea mai mica. si razbunatoarea tigancuse. parul ei ajunsese pina-n pamint de-i servea drept acoperamint din lipsa de imbracaminte. Ba mai mult. sara sa te culci cu broastele si balaurii si s-ajungi sa te aranesti cu oua si pui de serpi.Sora cea mare. cind ea ingenunche si-i jura credinta. La nunta toti nuntasii au petrecut mai bine de-o luna si-o saptamina si toata lumea s-a-nveselit cu virf si-ndesat. iar ea nu mai stia cind e ziua. sa n-ai parte sa-ti mai vezi nici surorile si nici picior de vietate omeneasca. logofeti au rasarit doi meri ca aurul si argintul de mindri. Ea se ruga sa vie o minune dumnezeiasca care s-o scoata la lumina facindu-i-se dreptate. ama pacat ca fusta de pe era era rupta si cirpita. Imparatul miniat peste fire veni la sotia sa si fu gata-gata sa-i innga feti. cite luni sau citi ani au trecut de cind imparatul miniat de moarte a aruncat-o aci pentru a o chinui? Sa ruga insa sa poata scapa pentru ca unghiile ei sa le poata odata infige in beregata tigancii care s-a razbunat asa de crud pe dinsa. isi lua mireasa. figanca fiindca o ura de moarte. serpi. spuse pe sleau: vreau sa ma-nsor cu sora voastra cea mica cu parul de aur ! ca si Fata cea mica cu adevarat era frumoasa ca o floare si parul ei stralucea razele soarelui. sa nu vezi fir de iarba. sa te suga serpii si napircile. Sa-ti putrezeasca oasali acolo. cu lamii si naramze. in fluieratul serpilor si horcaitul broastelor. figanca vazind ca cei doi meri au rasarit tumite in locul in care i-a ingropat pe fiii imparatesei. Isi facu un culcus subt un zid mai uscat si trai aici mai multi ani din mila turmasilor si a calaului care-i aruncau cind si cind cite o coaja de pine ori de malai. sa te chinui toata viata sa nu vezi soarele. iar camasa ei facuta partale. sta trista rezimata de zidul palatului si plingea. Frumoasei cu parul de aur ii crescusera unghiile cit furca si cu ele spinteca broaste. luna si stelele. mai isteata. Doi turmasi o luara si o inchisera in fundul pamintului. ii lua pe cei doi feti logofeti si-i ingropa in balegarul cailor. sabia in inima. am sa te-arunc in inchisoarea adinca. Aici pe o crapatura a inchisorii un calau ii da din codrul lui de malai si sarmanei printese. imparatului. s-astrinsese imparati. regi si printi din tot cuprinsul pamintului. sa n-auzi glas de pasarele. cu roti Imparatul chema argatii si ghineralii. il intreba pe imparat ce 1-a facut sa-'vie la ele in casa. Palatele imparatului de aur si marmura erau imprejmuite cu meri infloriti. cind e noapte. iar imparatului i-a dus doi catei de curind fatati de o catea ce paza cirezile de vite ale imparatului. o sui intr-o caruta de aur trasa de sasa telegari inaripati si mare jale a lasat micuta sora in casa dupa plecarea palatul ei. ca alta soarta mai buna nu ti se cuvine. ama sa razgindi si-i zisa n-am sa-ti iau capul. ca imparatul n-o credea. asezat la coadili marii. o tiganca din cale-afara de frumoasa.

care vede tot ce se misca pe lume. Pe locul caderii rasarira doua stable de busuioc. Una de pe el era mindra ca de aur si la soare te puteai uita. mari si frumoase ca aurul si argintul. Ama proasta nu facu nici o treaba nici cu asta. trebui in cele de pe urma sa dea porinca sa-i taie. Mie nu-mi este greu. Baiatul facu arc din parul lui soru-sa. "Tiganca vazind asa minunatie de busuioc. pe ti-e greu ? Mie imi este greu ca este pe mine serpoaica de pganca. Mai ceru imparatului ca argatii sa stea cu cergile sus la cos sa prinda-n cerga toate schinteiele. Argapli taiara berbecul si mare jale fu la palatul imparatului. vina vulturi. care dormea iepureste. vezi ce e pe pamint in stele si zi si jumatate nu te-ai gindit ca lumea sta zi si jumatate. nu te-ai gindit ca vitele au sta in negura mai mult decit este scris in 184 . lua berbecul de-1 puse sa manince busuiocul. caprioare. Imparatul i-a facut si patul cerut. celalant fata. Pe cind dormea imparatul cu tiganca. se opri-n loc o zi si jumatate mirindu-se de stralucirea lor. Matele au fost purtate asa de apele izvorului pina au ajuns intr-im riu. treIn timpu asta muma soarelui s-a speriat de intirzierea soarelui. rupsa doua capete din mate si le dadu drumul pe apa. tiganca insa banuitoare. ce sub pamint. c& doua schintei iesira afara si cazura undeva in gradina. auzi ce vorbeau cei doi fed logofeti si cum se revarsa de ziua. Din ele au rasarit doi feu logofep care s-au prefacut in doi copii. Unul eria baiat. sluga nu stiu cum drese. ca soarele de pe ceri. si de aci au fost purtate de valuri pina s-au oprit intr-un prund pe un ostrov. era s-o manince si pe muma-sa de foame. Din riu matele au ajuns intr-o mare albastra si frumoasa. buit sa-i faca mincare cu mult mai multa fiindca bietul soare-nflaminzise uitindu-se la cei doi fepl logofeti f ara seama de frumosi sub soare si sub stele. Copiii cresteau in ostrov. muma-sa. roaba bas sa-i faca la inat pgancii ajunsa imparateasa. iar la berbec ba. In zadar il rugara curtenii. Cind s-a-ntors soarele acasa de pe ceri.Imparatul era falos ca in curtea palatului sau cresc niste meri ce nu s-au mai vazut pe fata pamintului. se araneau cu lamii. ama sa aibe grije sa nu rupa pic din ele. Imparatul. mere si naramze. cerbi si nici zmeii nu indrazneau sa se scoboare pe pamint s-o vada pe sora lui cea frumoasa. ceru imparatului sa faca din ei un pat. pentru ca berbecul se facu mare si frumos. gheneralii si slugile sa nu taie o mindreata de berbec ca imparatul trebui sa faca voia muierii si de data asta. Ama nici asta nu fu destul. frumosi ca aurul. 1-a certat spunindu-i: — Soare mindrule. ca sa faca voia sotiei sale. Noaptea. dupa ce i-a pus masa si 1-a saturat ca pe orice drumet cit sint A ostanit. ceru imparatului sa taie neaparat berbecul de aur. cei doi feti logofeti nu puteau rabda pe ei trupul spurcat al tigancii. ruga pe imparat sa taie patul sa-1 faca tandlri si sa-1 bage-n foe. il indupleca pe imparat sa-i taie. sora zise catre frate: Frate. zarindu-i pe cei doi feu logofeti de frumosi. Vazind tiganca ca n-o brodeste nici asa. ca pe mine doarme tata figanca. cind ai stat pe ceri o in cimp nemincata si nedormita o ostanit pe brazda. Dupa ce-1 taiara. — — O ! O Soarele. priceputa cum eria. pganca porunci slugilor sa mearga cu matele la izvor sa le spele. Jig31103 sa-nveseli si ca nu cumva iar sa mai rasara ceva din cei doi meri. iara alta lume legea cereasca? dai ocol marilor.

bucuroasa. pleca pe ceri la timp. asta e greu de aflat privindu-i de sus. a luat furca si-a pus-o la briu. placindu-i minune mare.cerbii padurilor si asa amuitat lucrul ce aveam de facut. Soarele. merse deasupra ostrovului si-1 lasa jos pe pamint pe scara ceriului. Soarele. daca vor fi fete amindoua vor alerga la furca de aur. ostrovul fu luminat mai mult si marea la o vreme incepu sa scadS. dar ce-am vazut ieri n-am vazut de cind calatoresc fntr-un ostrov stau doi feti logofeti mai frumosi si stralucitori decit aurul. ama neavind fus torcea pe un bat. eu sint dornic sa stiu daca cei doi feti logofeti sint amindoi — ! — baieti ori fete? E. facu o furchita frumoasa de aur si o botita. zise Muma. vazind ca a uitat sa-i faca fus muma-sa s-a suparat iara vazindu-1 ca e uituc. ca nu mai este cum era inainte. curatau porumbul de foi si umpleau ambarelecudrugideporumb. Ei n-au vrut. Muma. in furca pusa un caier de lina tot de aur. ca el ii facu un fus mindru de aur. baieti si fete. se scobori putin si pe scara cerului lasa in jos mai intii botita. ajutap de soare. de aia lumea a stat mai mult la lucru. atunci vor alerga sa ia botita de aur. spunind ca nu stiu nici o poveste. Fata. Noi nu stim nici o poveste. a 15sat capu-n jos si i-a spus mumii ce minune a vazut. Privi si el copiii. la repezeala. spuse-mparatului sa piece. Muma soarelui baga de seama ca soarele si-a pierdut capu. care asculta cu luare-aminte povestile. — 185 . fata lor mai frumoasa ca razele mele cind vin dupa furtuna. Pe urma a potrivit scara si a lasat in jos furca cu caierul de lina de aur. cind s-a mai pomenit ca im soare sa se-ntoarca-ndarat de pe ceri pentru o fata ca sa-i faca fuse Degeaba-1 certa muma pe soare. Imparatul nu o asculta si-1 ruga pe baiat din nou sa povesteasca cum stie el viata lor. dupa ce tacu putin si baga pe ureche porincile lui muma-sa. se mira de frumusetea lor si-i ruga sa-i spuie o poveste. Numai scoborindu-te putea sa afli ce sint ? Eu iti zic sa faci o furchita. Cei doi feti logofeti au iesit pe uscat pornind in lume jos la ei ai ! — intr-o seara au venit bas la palatul imparatului. Auzind clacasii astfel de vorbe si imparatul ii rugara sa povesteasca. o botita si coborind in al ostrovel cu ele. ochii lor mai luminosi ca stelele. incepind sa toarca. va putem povesti viata noastra. de cind tata m-a alinat pe ceri scotindu-ma din neguri. venim dintr-un ostrov. Atunci a inteles ca asta este baiat. muica. logofeti. eu alerg sub stele. Daca va este la toti pe plac. Soarele intari razale de scazu marea iar ostrovul ramase pe uscat. In curtea-mparatului eria O multime de oameni. De dragul fetii din ostrov si de care se-ndragise soarele. bamutoare. Se scula la timp. I-am urmarit cum doboara cu arcul vulturii semeti ai cerului. Numai tiganca. Soarele. iar altii au adastat mai mult sa cinte cocosii si sa se reverse zorile. iar la bita ii puse o para de aur in crestatura si ca sa nu mai zaboveasca pe drum pleca mai iute. N-avem de unde sti povesti. parul lor balai e din fire de purpura. BSiatul a alergat si a ridicat-o.! : sale Soarele si-a dat seama c-a gresit. Da fata la claca era insusi imparatul. spuse baiatul. Mai la urma a ajuns rindu si la cei doi feti claca. Acum soarele cind ajungea pe ceri in dreptul ostrovului cu cei doi feti logofeti se oprea mai mult si privea-n ca jos ca mai sa-1 manince vircolacii de eria sa ramina lumea fara soare. Intalegerea la clacasi eria ca fiecare sa spuie cite o poveste si toti s-au pnut de cuvint. a alergat. dar daca vor fi amindoi baiep. Acum vedem intiiasi data oameni pe pamint.

si-n fata norodului adunat aci isi infipse sabia in inima. de sanatate. numai aur si argint. de mertic. capata si ea curaj graindu-i: Imparate luminate. Imparatul a poruncit s-o lege de patru cai de mtini si de picioare si armasarii o rupsera in fisii. Auzind-o cea mijlocie. i-a taiat. aratind lumii ca el facuse un mare pacat ce nu poate fi iertat. sa culeaga cinepa. ca ei au o soarta de azi inainte mai buna.. cum tiganca la nasterea lor i-a-ngropat in baligar. de. insa in zadar. sora cea mai mica si cea mai frumoasa. Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ?i sa-ti hranesc casa si ostirea dintr-o oala cu linte. dupa ce-si lua copiii si le dete-ntreaga imparatie. si-a-ntarit din nou razele si a scos-o dintr-o claie de paie unde se pitulase. TREI FETE . iar carnea fu aruncata pe cimp ca s-o mince corbii cerului. aratind cum muma lor a fost gasita la marginea-mparatiei de imparat. e§ti voinic si sa ai parte. sari jos de pe cal si se duse la fata in cinepa. ca-ti imbrac casa si ostirile numai dintr-un fus de tort. se intreceau cintind cintece frumoase de dragoste de rasuna valea. de palate fermecate. osalta-n sus si o saruta zicindu-i: Pe tine te aleg din intreaga imparatie sa-mi fii mireasa. Imparatul apoi ia-ntrebat de unde are bastoaul de aur si fata furca. care faceau sa-i sake inima de bucurie si de drag. Imparatul plinse amarnic. isi lua si ea inima-n dinti rugindu-1: Marite imparate si prea luminate Ia-ma pe mine sa-ti fiu sotie ca am sa-ti fac doi feti logofeti. Imparatul. bas in timpul in care soarele de dragul lor se oprise din mers ca sa-i priveasca. Imparatul ramase incremenit locului si intra in vorba cu cele trei surori. cu glas de prefacatoare. — — — ! — 186 . O sui pe cal alaturea si plecara inainte cu ostirile pina ce ajuase la curtea imparateasca. O lua de umeri. ajunse-n prund. caierul si fusul de aur ! Ei au raspuns ca toate astea soarele le-a lasat pe scara ceruhii. frumoase nevoie mare si vrednice. ia-ma pe mine de nevasta. Daca vazu ce vaza. isi aduna ostirea si poporul in piata cea mare a orasului. cum s-au casatorit. de noroc. sanatate. iar tiganca s-a facut nevazuta. faca-ti Domnu multa parte. apoi au crescut merii. care mergea pe ceri si vedea toate astea. Imparatul acum intelese ca fusese inselat de tiganca si porunci ostirii s-o caute §i sa i-o aduca vie si nevatamataSoarele. Atunci fata cea mai mare zise imparatului: Imparate luminate. Tinarul imparat auzind-o vorbind asa de frumos. cazind de pe scaunul lui de aur pe care se suira cei doi feti logofeti. Tocmai atunci trecea pe acolo imparatul tinerel calare in fruntea ostirii si statu-n loc sa asculte cintecele celei mai mici. s-au nascut si crescut acolo sub grija razelor soarelui. in berbecc de aur §i mai la urma din matele berbecului. Baiatul incepu povestea lor. sa se bucure si el. Asa cum culegeau ele cinepa timpurie de vara. pentru ca sotioara lui cea credincioasa putrezisa de mult in fundul pamintului.\L\RI IN ClNEPA Cica au fost odata trei fete mari si toate treile s-au dus dis-de-dimineata cu ceata-n spinare. s-au prefacut doua steble de busuioc. cu roua-n picioare. La auzul acestor cuvinte clacasii si argatii-mpreuna cu-mparatul s-au minunat.

Cind venea imparatul indarat de la vinatoare ! — Mama iar se aplecau brazii de trei ori pina la pamint. paturile incepeau sa vorbeasca intre in care era sufletul baiatului s-a facut pat pentru imparat. ele. Imparatul o lua de mina si o scoase afara din palat. numai aur si argint. tiganca i-a adus ca. Simt ca ceva necurat zace ascuns in ele. eu nu mai maninc la masa cu tine dintr-o strachina. imparatul o lua de nevasta. doar-doar i-o cadea la inima fiica ei cea rautacioasa. Imparatul n-a vrut sa auda la inceput. incepu sa dea cu ciobul pe la pragul imparatului. brazii se aplecau de parca aveau suflet. Se puse zor-nevoie pe capul imparatului pina ce nu-1 sminti de cap sa taie paturile si sa le puie pe foe. daca ai sti ! piatra de moara. pus in picioare papuci de aur si rochie de purpura. Daca nu tai paturile astea blestemate. care tocmai atunci fatase. lua copiii si-n locul lor puse in leagan doi catelusi de la o catea.eii. La nastere. Dar ce sa vezi. Se mira lumea si tara de o asa minune. la intrarea in palat. insa cine era sa o creada nevinovata. Tiganca si vrajitoarea luara seama ca brazii nu se ploconesc si in fata lor si in asta vazura o piedica. Tiganca dracoaica. cine s-o tiganca zgripturoaica argata la curte. iar din bradul in care era ascuns sufletul fetitei s-a facut pat pentru nelegiuita. m-am uritit si tremur de frica. sapati in fiecare zi de doua ori. Baietasul la dreapta si fetita la stinga. facind nunta si cu ea. ca peste sufletul meu doarme tatal nostru Dar tie cum iti este? cum adormea Din bradul — — — Frate. daca ne-a ingropat de vii Garoaia in fiecare noapte asculta cum vorbeau copiii si crapa fierea-n ea de necaz. De cind dormim pe paturile astea am slabit ca o scoaba. si dracul de gura muierii s-a-necat in balta. incit a fost cit p-aci sa-si omoare sotia. Intreaba surioara pe frate in mijlocul noptii: Fratioare. ramase inmarmurit la vederea in leagan a cateilor. grea ca o Trebuie sa rabd. In fiecare dimineata cind cobora imparatul pe scari. rasarira doi brazi cu tulpina de aur si frunzele de argint. fost atit de minios. tari. stralucind ca soarele. Imparateasa nascu doi A pe Luati-o. tie ti-e greu cind doarme cineva peste tine? Nu-mi este greu. Dar pina la urma de gura ei n-a mai scapat. urma n-a avut ce Unul pentru Noaptea face si a poruncit sa taie brazii el si si sa faca din ei doua altul pentru garoaica. ! frate. A inceput atunci sa plinga si sa se vaicareasca. zise unui unchies de la curte si aruncati-o-n temnita sau Unchesul o apa. poleite o nunta cu chiote si yeselie de se duse pomina peste mari Fata ramase grea si la anul e gata sa nasca. indata ce-i vazu. Pina — Sa aveti si sa-i udati la paturi. Facet! ce vreti cu ea ca nu vreau s-o mai vad in ochi iubea pe imparateasa si o duse la curtea pasarilor sa aiba grija de gaini. Se puse garoaica pe capul imparatului zor-nevoie sa taie brazii ca nu-i poate suferi. Pina ce intr-o zi. Si 1-a — 187 . imparatul. Cind intreba imparateasa unde-i sint copiii. sa-i feriti de omizi. Ca vorba aceea. feti logofeti. ca si muma noastra.! : Acolo i-a cu aur ajute? si s-a facut si peste. Ii placeau imparatului si po- runci dregatorilor grija de acesti pomi ca ochii din cap. Veni si imparatul bucuros sa-si vada odraslele si cind dadu buzna in odaie. Pe copii ii lua si-i ingropa de o parte si de alta a scarilor. tigancii era o vrajitoare. Dar ce sa fac cum este sa jii pe suflet o garoaie. de o parte si de alta a scarilor.

Se mirara argatii si argatele ce porunca nesocotita o fi si asta. Copiii cresteau la casuta pescarului sarac vazind cu ochii si lumea se minuna de asa frumusete. ca era bun la suflet si cu frica de Dumnezeu. insa ce era sa faca imparatul cu garoaia cea incapatinata. Dar cum semSnau ca doua picaturi de apa. o sa-ncerce sa vada care e baiat si care e fata? Si arunca din cer in batatura pescarului o furchi|a cu lina de aur si un fus de aur. cum bate fierarul otelul pe nicovala pina ce imparatul n-a avut incotro si a trebuit sa-i intre in toate voile si cu nelegiuirea asta. decit sa inveti catirul sa numere. de nu-ti mai puteai ridica ochii de pe el. ca la soare te mai puteai uita. dar de frica dracoaicei nici nu cutezara sa spuie ceva ca infundau inchisorile. pina ce porunci imparatul sa arda busuiocul. Incalecara pe colinda si se dusera in cetatea cea poleita cu aur si argint a imparatului. Sa-1 aduca spsilat si tuns.batut la cap. sa taie berbecul ca-i da dureri de cap cind il vede. Fata lua furca si fusul. Schinteile cazura dupa casa in gradina de flori si din ele rasarira doua steble de busuioc cu frunzele numai aur si argint. ii lua si-i duse ascunzindu-i acasa. Il fericeau pe imparat ca are o asemenea podoaba in batatura. Si da-i si da-i pe capul imparatului. lasa o crapatura si doua schintei zburara-n sus si scapara. In fiecare seara venea rindul la cite unul sa spuie o poveste. iar pentru baietas o colinda de aur. ca sa-i invete ea minte Dar o sluga facu ce facu. cu care putea zbura oriunde pe lume. Porunci sa taie berbecul si nici matele sa nu le arunce. Acolo multime de fete si baieti la claca cinta. de muiere si de dracul nu poate scapa nici in gaura de sarpe. Mersera argatele la Timoc sa spele matele si din nebagare de seama o ! Cum cioara se repezi si rupse un caravei de mat si zbura cu el in prundul riului. Se lumina bordeiul pescarului de stralucire si bunatate ca-i aduse acum la batrinete Dumnezeu doi copii de suflet atit de om frumosi. numai bun de pus in oale. cu parul inele de aur. Veni o alta cioara pe creaca sa manince si ea si din cearta lor se rupse matul in doua si cazu jos in tufe ca nu le mai aflara de capatii. Atunci Dumnezeu ii vazu de sus si vru si el sa se bucure de bucuria pescarului dindu-le cite un dar. iar baiatul lua colinda. dar la ei ba. Apa de la ploi a dus bucatelele de mate in nisip si deodata au rasarit din ele doi copii. Pescarul ca sa-i scape de la moarte. Si se tinu iar de capul imparatului. Asa ca pina la urma dete imparatul porunca de taie paturile si le pusa pe foe. pescar tocmai arunca navodul in apropierea prundului si vazu intr-o dimineata pe cei doi copii. Ce sa faca imparatul. Ii intreba pe copii ce Un este cu ei si copiii care stiau povestea lor o spusera si pescarului. Argatii vazura copiii. Astupara ogeacul si cosurile sa nu iese nici o schinteie la lumina si totul sa se prefaca-n cenusa. Niste berbeci de-ai imparatului trecura pe-acolo si un berbec rupse o frunza. amindoi frumosi de parca erau picati din soare. Auzira cei doi feti logofeti tarasenia cum sta si drept la claca se oprira. un baiat si o fetita. Garoaica vazu chitele de busuioc stralucitoare si iar ii dete in gind ca nu e ceva curat. inghiti busuiocul i se prefacu lina in aur si argint. frumosi ca doi feti logofeti. Nu putea s-o potoleasca cu nici un chip caci mai repede inveti porcul sa bea apa din fedeles. Veneau imparati si bogatasi sa vada berbecul de aur. Cum vazu si minunea asta garoaica nu mai avu astimpar. Aici de frumosi 188 . se veselesc si lucra toata noaptea. ca scaiul de coada porcului.

zise imparatul. ca la vreme de furtuna mare sa cada copacii cei mari. paturile arse si mai la urma urmelor cu berbecul. vreau sa ma due si eu la biserica ca toti crestinii. poate ca stiu si copiii astia frumosi sa spuie o poveste Ce ziceti. iar muma noastra cea buna si chinuita este cea de la gainarie.! ce erau toti erau cu ochii pe ei sa-i soarba de vii nu alta. sa ai grija de copii si de vaca — 189 . dupa citiva ani indelungati. femeia a murit $i au ramas copiii saraci. iar buruienile sa ramiie pe loc si sa scape. Si se intoarsera toti lucratorii iar la claca sa audi povestea povestilor. cit voi trai si voi sta pe tronul acesta de aur. baiete. ia-ma de sotie pe mine. Stati. ca-ti fac « doi feti logofeti » si nu m-ai crezut ? lata ca acuma i-ai vazut si ai crezut. stiti ? Stim. Se intristara fetele si baietii de la claca. Garoaia simti despre ce este vorba si ca sa-1 impiedice ii zise: Un taciune si-un carbune. o aduse din nou in palat. impinsencolo imparateasa si-i zise: Un taciune si-un carbune. voi cauta ca la omul fara de suflet sa-i gasesc unul fara de lege. Baiatul avea sase ani si fata avea opt ani. Dupa un timp spune omul catre femeie: Mai femeie. La un timp. cu alungaea mumei lor sa ajunga gainareasa. Vezi. spune Copilul incepu sa toarca firul povestirii asa precum se intimplase cu schimbarea lor cu cei doi catei. Si cind se-ncheie povestea. cu brazii. Dar si imparatul nu mai putea de dragul lor. Ei au avut doi copii. Tu sa ai grija de casa. pentru ca si ai fi crezut ne-ai chinuit pe toti pentru o cobie pacatoasa. iar la unul fara de lege un altul fara de suflet. cum sa nu stim? Ce daca sintem mici Sa va spun povestea « Despre cele trei fete mari in cinepa ». maria-ta. omul s-a insurat cu alta femeie. Ce era sa faca? Cine sa le povesteasca? Oamcnii si-au luat dananaile si au vrut sa piece. Imparatul cind vazu ca cei doi fed logofeti sint copiii sai. ii lua in brate si-i scalda in lacrimi de bucurie. ti-am spus la cules de cinepa cind treceai in fruntea ostirii. o fetita si un baiat. maria-ta. nu mai spune Imparatul daca-1 vazu pe copil asa de cuminte si istet la minte. iar pe adevarata lui sotie. De aceea. sint un pacatos si un nemernic Dar din asa aluat rau ne-a croit Dumnezeu. nu s-ar povesti. taci copile. povestiti copii ! zise imparatul. copilul o lua pe sora lui in brate si zise: Copiii aceia din prund sintem noi. Si daca a murit femeia. cazind in genunchi in fata ei si cerindu-i iertare. Imparatul lasa capul rusinat si iar ii grai: Draga mea sotie. ca tot nasul sa-si aiba nasul si nici un tilhar si ticalos sa nu scape nepedepsit de mine si de Dumnezeu. Fericiti am fi fost. daca nu i-ai fi vazut De aceea. Bine. iertat sa fii de la mine si de la Dumnezeu. Apoi pe garoaie porunci s-o lege de chingile cailor si s-o imparta in cele patru vinturi sa se aleaga de ea praful si pulberea. sa faci mincare. ca daca nu ar fi. Cind toata lumea a povestit si intr-o seara ramasera fara povestitor. spune. — — — — — ! ! : ! ! — — ! ! — ! COPILUL $1 FETITA A fost odata un om si o femeie.

fato. porumbelul i-a aruncat o piatra de moara in cap si a omorit-o. de aci porumbelule. La tatuta datu-m-ai. Dupa opt saptamini. dar dupa aceea iar s-a intors. a venit la casa lor sa cinte in fiecare dimineata in zori de zi asa: ! Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. Fiertu-m-ai. In bortuta pusu-m-a. Si daca a iesit afara. dar cu inima indoita. Dupa aia a povestit tatalui sau tot ce-a patit cu mama vitrega. de alunga napasta aia de pe casa noastra. s-a facut din oasele alea un porumbel. tot la fel a iesit fata afara si cind a iesit afara. Cind fata s-a intors cu vaca de la pa$une nu si-a mai gasit fratiorul acasa Dar fata era tot necajita ca nu sj-a gasit fratiorul. Si atunci fata s-a dus. In fiecare dimineata. Ea a strins oasele. Atunci porumbelul a zburat jos de pe casa. La tatuta datu-m-ai. : ! 190 . aur si argint. Si porumbelul a plecat la a doua casa. fiindca aceasta il omorise. pantofi. Dupa ce s-a facut porumbel. s-a dat de trei ori peste cap si s-a prefacut iarasi un baiat mare si frumcs. $i daca mama 1-a omorit. nu mai cinta ca mult ma doare inima. Cind a venit tata-su de la biserica nu a stiut din ce e facuta mincarea ? Fetita n-a mincat fiindca a stiut ca e fratele ei. ca sa cascati gura la ea. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a. o ducea in buturuga si o turna pe oasele alea uscate. Asa a si facut $i va spusei povestea asa. $i daca a plecat la biserica. a iesit si ea sa-i arunce si ei lucruri frumoase si scumpe. cum va da Dumnezeu. friptu-m-ai. Tatuta mincatu-m-a Si soruta strinsu-m-a In bortuta pusu-m-a Lapte dulce adusu-mi-a ! si fetita stiau despre ce este vorba si-i zise fetitei: du-te. Si daca a strins oasele. friptu-m-ai. si-i spuse: Husi. Lapte dulce adusu-mi-a ! Si daca a cintat. femeia in timpul asta a trimis pe fata cu vaca la pasune. Mastioaia auzi ce spune fata si o inghimpa in inima. Fiertu-m-ai. cinta a moarte si careva din casa noastra trebuie sa moara. cind mastioaia a intrat in casa si a inceput iar sa cinte: Mastioaia — la — Hurlu ! Hurlu ! Mastioaie tataroaie. toate numai din matase.. la fetita i-a aruncat porumbelul numai lucruri scumpe imbracaminte. le-a pus intr-o buturuga de rachita. Dupa un timp ca a stiut ce a facut mama ci cu baiatul. cind te aud. Atunci tatal s-a hotarit ca nu se va mai insura niciodata si sa-si creasca copiii singur. Atunci a iesit mama afara si a alungat porumbelul. 1-a facut mincare.§i a plecat omul la biserica. cind fetita Isi primea cana de lapte. Stin ca nu cinta a bine. cind a plecat. Cind mama vitrega a vazut asa ceva.

casa mi-o spurcasi. cinisoara venii — Cum de te-ndurasi. i se pare ca cineva il ingina. n-2\ea taina si nici de tilhari vreo teama. Unui era bogat. Si nu ma-ndur nici de tine — M-am ! Cintind el leganat. cinstes- te-ma cu putin vin Bogatul umplu ulcioarele cu apa si-i dete sa bea: fin-te ^i ne ?i te-mbata. cu mine. saracio? Und' te duci tu. cineva cinta cu el. am sa ma eule ca sa mor. care tinea praznicul. Cum ii calca prrguL dadu iti si el binete ca toata lumea in seara — Buna sara. Lipita de fundul pungii. si — dumineca. nici doi frati in doua sate. — Lasa-ma. punga buna-n pozanari n-avea. ziua ! si ca orisice crestin. singur voi ajunge acasa. fratioare: fratioare. — Nu ma-nfrunta. vai de pacatele mele Merg cu tine. ca e mare sarbatoare — muierea-i rea. iarna-i grea. lasa-ma-n saracia mea. acolo ma due si eu Cum. ca ceva trebuie sa fie Atunci zise el rastit la mijloc. — Saracie.! ! ! : : URA OMENEASCA Au trait ce era. ca un om adevarat beat. saracia si pe tine sint blestemata sa te-nsotesc Si unde mergi acum. ce-ai cu mine? Te tii ca scaiul de cine avTJt cu tat-tu bine. — Bineee. ! cum — Aoleu. neintrerupt cu tine: — — — — — — ! ! ! ! Si-am Ca sa-ti stau pe stana de piatra vatrii. la ! de cinisoara: cioarecii si Saracut de maica mea. — Si eu merg cu tine saracia. nu cata ca este apa Fratele eel sarac. maghii. daca vrei sa ai ce bea si ce bea si ce minca. numai puzderii pe oasa. pe drum nu crapasi. ceva este. $i cum sta de se gindea: n-avea haina. dar nu-ti para rau — N-o sa-mi para ! nu ma chinuis. celalalt sarac. lua in mina o maciuca innodata si pleca la fratele eel bogat. ca lucru curat nu e Care esti tu ala ce cinti cu mine si ma-ngini ? Eu sint nevoia. se-mbata si-ncepu sa cinte ! Saracie. fratioare. De sarac Decit ata mamaligii. vai de steulica mea Pune parul mai pe ea. Facaturi. isi dete cu comanacul. ca eu zise sa ! ! 191 . cum beu. Atunci saracul. cu rupti-n tur cu camasa imoasa. Saracie Duce-te-ai tu pe pustie. saracie.

: ! — — ! — — — — ! La cimpul cu colalie. — — Muma Si uidi el Bogatul cu saracia. saracul insfaca lada pe spinare si fugi cu ea-n vale la morminti. abia-mi trag sufletul.! : : : ! zise ! se culca saracia El cum o vazu. Fiindca-mi esti milos. hai la el sa-1 saracesti Padurii si i-a grait: Saracia s-a ridicat in virful picioarelor urita ca Vai sarmana de mine. ma duceam si cintam un cintecel. pe socacel. si mai si il ura si-1 pizmuia. O-ngropa. aude. ca ma dezgropasi pe mine. lucra mai Bietul 192 . trimis sa lucreze prin toate partile. ce facusi. Mult m-am chinuit. sa invete si de la atit nu avea spor la lucru si nici sa incropeasca baiat se credea ca n-are noroc ! Cu cit doua intr-un tei. se ailalta ! Cum sosi acasa la bordei. Unde Unde pic de iarba nu e. Bogatia i se duse pe apa. Cum o dezgroapa. C-asa-i fu inima aspra ! BAlATUL FARA noroc A mult. eel bogat. isi facu o lada si striga sa ne ducem pe si-i grai baiete intii mai intii. de ce ma-nsotesti? Iar ea-mi raspunde: Eu sint cea ursata. la frati-tu cit am trait. lada. cineva ma-ngina. Eu ma mirai si iar o-ntrebai: Spune-mi cine esti. Frate-su. Saracia cum se vazu-nchisa. ca stana de piatra Si unde-ai dus-o? 1-a-ntrebat bogatul. gata sa-§i dea duhul. o femeie. cu fost odata un barbat si de nu se gasea ca el altul in sat. saracia-mi raspundea. pe colnic. incepu sa se zvircoleasca. de te-mbogatisi ? Tii minte. alta. nu ca frati-tu pacatos. trecu dealul cu amarul. bine ca-mi venisi de ma izbavisi. cind am fost la tine ? De ma adapai si ma imbatai ? Cu apa curata si nefermecata Si cum eu mergeam acasa. serpii-mi serpuieste Si napircile-mi vuieste ! Fratele eel bogat cum. puse capacul peste ea si-1 batu-n cuie. cum de i-a luat-o-nainte cu averea. ca sa-ti stau pe vatra. saracul Si saracio. N-avu rabdare si merse la casele lui intrebindu-1 Mai frate-meu. rasufla de bucurie ca serpii si napircile nu-i mai ciocneau la casa suflstului. Atunci bogatul ii zise: sa Scoala-te si hai la fratele meu ca s-a-mbogatit. parintii 1-au altii. care aveau un baiat frumos si bun Cind s-a facut destul de mare. culcate-n ca ne-a venit vremea lumea Saracia auzindu-1 sperie — Culca-tc tu mai — Ba mai culca partea femeiasca. sa dea din picioare si sa strige ajutooor Dar pina una. Dar la tine-o s-o due bine. incepu sa se-mbogateasca. il apuca fiorile si pleaca drept la morminti dezgroape saracia. intii se — Hei. am sa merg la tine ca sa traim bine. cum auzi. si cum o-ngropa. Frumos mi-o-nselai si mi-o-nmormintai.

se puse sa-i ajute la taiat lemne. eel care batuse plina cu de toate. fereastra se facu nevazut. vede ca nu-i nimic. minca pe unde nemerea si ce gasea ! Merse asa multa Isi lua ! vreme In cele din urma ajunse intr-o padure mare. La mijlocul noptii bate cineva la fereastra: ! cioc cioc Batrinul intreba: — Cioc ! ! — Cine glas e. de-ti luau ochii si auzul de frumusete. iar imbracamintea era din aur. Dar mare le fu mirarea cind vazu ca bordeiul era plin cu de toate: fel de fel de bunatad: cu m^se pline de mincare. Intr-o zi. . ca pleaca in lume sa-si caute norocul. cu totul casa era goala. fara sa scoata o vorba. Fara sa manince nimic. fara sa scoata o vorba. Merse ce merse prin padure pina ce ajimse la un bordei care avea numai un ochi de geam dintr-un burduf. Se asezara la masa unde mincara si baura pina ce se saturara. Casa era goala si intunecata. nici mincare. Ii da buna ziua. dar mosul nu-i raspunse nimic. Pe la miezul noptii veni iarasi — Cei care s-au nascut asta in bordeiul meu ! A cineva la geam ! si batu: ! — Cioc cioc cioc glas ! Mosneagul zise: — Cine e? Un — Eu sint: — Ce vrei? — Am venit — de afara ii raspunse: Norocul raspunse mosul. batrinul zise: si Atunci asta in Cei care s-au nascut bord. plina de pasari cintatoare. dupa care au plecat de au intrat in bordei. taiat ei asa. obositi de atita munca. ? de afara ii raspunse: — Eu sint: Norocul — Ce vrei? raspunse mosul. Flacaul n-a indraz-rit sa intrebe nimic. Au ce-au taiat. cu poiene pline de flori. argint si nestemate. dupa care se culcara in paturi de aur si dDrmira pina dimineata. nici haine. pina seara fara sa vorbeasca unul cu altul. nici masa. Cind baiatul intra in bordei. eel care batuse la fereastra se facu nevazut. Seara s-au intors la bordei si-au intrat inauntru ca si in prima seara sa se culce. s-au culcat pe pamintul gol. . — Am venit la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie copii si o mie au murit. la sa aiba tot ce am eu acum seara era Si zicind asa. Mai la o parte un mos taia lemne. la tine sa-ti spun ca acum seara s-au nascut o mie si unu copii si-o mie au murit. merinde in traista si pleca Merse el ce merse zi de vara pina-n seara dormea pe unde putea. De acum casa 193 . spuse el parintilor sai. Vazind el ca mosul taia intruna lemne. Atunci batrinul zise Un si unu si n-au murk sa aiba tot ce am eu acum seara §i zicind asa.! ! ! ! : .iul meu n-au murit. de bautura. nici pat. doua zi s-au sculat si fara sa manince nimic au plecat iarasi de au taiat lemne toata ziua.

— Am — ! TREI FLACAl SARACI Traia odata intr-un sat trei frati saraci. Fiind obositi s-au asezat jos sa se hodineasca si sa bea apa. Nu mai departe : gindul lui Cind decit linga ei venea un batrin care auzindu-i a zis in Ciorile sa se faca oi » se uita cei trei frati. au plecat mai departe sa-si gaseasca si ei norocul. . sint si pasari. ce merinde. zise in gindul lui: « "Tuica si vin Ceilalti doi frati sa curga. sarac Ei bine si tu te-ai nascut intre aceia o mie si unu cind eu nu am avut nimic si de aceea tu nu ai noroc. ii voi da sa manince pina se va satura de lapte. Gusta si din celalalt turloi. niste radacini adunate de prin padure §i au plecat. Se pusera de-1 insurara pe baiat cu o fata care pe ce punea mina ii mergea din plin. Le venise vremea de insuratoare si n-ar fi avut cu ce sa-si tina nevestele. in sat nu gaseau de lucru pentru ca toti oamenii satului erau saraci de n-aveau nici foe in vatra. Cind vreau ei sa bea apa vad ca dintr-un turloi curge apa rosie si dupa ce au gustat au vazut ca este vin. Si trai el asa din norocul femeii. Neavind ce face. gol. eel mijlociu zice catre fratele eel mai mie 194 . vad ca este tuica Vazind ca dorinta i s-a implinit. Le povesti parintilor toata intimplarea de se minunara de aceea ce auzira. Au stat ei acolo ce au stat si eel mijlociu zise: — Daca din aceste doua turloaie ar curge din unul tuica si din altul vin. vad in locul ciorilor oi Atunci eel mai mare « ! ! dintre ei zice: — Eu ramin aici caci mi-am gasit norocul. ! Ce vrei. De saraci ce erau curgeau zdrende pe ei.» ! :. Si-au pregatit desagii cu ceva merinde. Daca vrei sa ai noroc trebuie sa te insori cu o nevasta care s-a nascut cu noroc si sa traiesti din norocul ei. Au mers ei ce-au mers pina au dat de o fintina cu doua turloaie din care curgea apa. Ce s-au gindit ei. Numai cu o asa nevasta vei trai bine. baiete Ce cauti aici la mo§neagul il intreba pe baiat: mine-n casa? Baiatul raspunse: plecat in lume sa-mi caut Norocul Atunci batrinul ii zise: Ai vazut in prima sear a cind a venit la mine Norocul si mi-a spus ca s-au nascut o mie si unu si au murit o mie? Si ai vazut ce am avut eu atunci in bordei ? Nimic. daca n-or fi traind si acuma. tele — fara plata. Unde este griu. mi-as face aci un birt si cine va trece pe aici am sa-i dau sa bea pina se satura Din fata venea un batrin care auzindu-i. Dimineata cind se — sculara. prin paduri si cimpii cu volburi si balarii pina cind au trecut printr-o cimpie cu lanuri de griu care se leganau la adierea vintului. Si incilicai pe o matraguna si va spusei a mea minciuna. Vad ei un cird de ciori si eel mare zice: Daca-as avea atitea oi. brinza si carne. sa piece in lume sa-si cate norocul. S-o cau|i asa ca pe ce pune mina ii merge din plin toate. mi-as face in cimpul asta o stina si oricine va trece pe aci. Si baiatul se intoarse atunci acasa. Au mers ei ce-au mers.

pina dimineata. frati pleca Tu du-te mai departe si si cata-u norocul. caci plecase.cment a inceput sa curga din turloaie in loc de vin si tuica. La anul nevasta ii nascu un baiat de toata frumusetea. vite. Pe toate ce puneau mina le mergea din plin si aveau de toate. Batrinul intra in casa plin ! : ! gazda ! ! ! 195 . Aci erau de toate. care-1 intreba vazindu-1 asa sarac. Batrinul era departe si-i spt:se ca e prea tirziu si 1-a lasat vaicarirdu-se. Atunci a vazut ca batrinul era Dumnezeu Dupa ce pleca de la fratele eel mai mare se opri la hanul celui mijlociu si la fel ceru gazduire si mincare.— Eu ramin aci si-mi cladesc birtul. Flacaul ii spune ca daca ar da la toata lumea atunci Atunci batrinul spune « Cicri au fost. Flacaul a fost imbracat in haine curate si dimineata a si plecat la lucru pe cimp sa samene. Cind parintii fetei si ea au auzit despre ce este vorba si desi il vazura atit de zdrenturos au facut nunta cu flacaul nostru. Parintii mirelui se impotrivesc si vreau sa-i arunce afara din casa insa batrinul le spune ca el le va dovedi ca asa este. cum le merg treburile si daca se tin de vorba pe care au spus-o ! Merge si-i la eel mai mare dintre cei trei fecicri si ceru gazduire. gazda ii ceru sa-i plateasca gazduirea. dar ii cere sa-i plateasca. hambare cu griu. Numaidecit vita a inceput sa-i creasca frunzele si pina dimineata cind ei s-au sculat a avut rod. Atunci s-au dus impreuna la fata. cu de toate. porumb. toate le mergea din plin si tccmai atunci se rssscuse primul baiat. ci numai cu flacaul nostru care-si cauta o nevasta care sa-i fie la inima. Ograda se umpluse cu pasari. Flacaul il striga sa vina ca-i da demincare cit vrea. Intra ei in casa si batrinul spune catre parintii mirelui. maninca si bea fara sa plateasca Tinarul ii raspunde ca el a avut chekuieli cu hanul si daca da pe gratis atunci el cu ce sa traiasca. unde se pregateau ca a doua zi duminica sa se duca la mireasa. il striga inapoi. Strainul ii spune ca a auzit ca oricine vine. oile dimineata vrea sa piece. Cel mai mic dintre mai departe mergind el se intilneste cu si acelasi batrin. ca unde merge? plecat in lume sa-mi gasesc o nevasta care sa-mi fie la inima — Am — tot ce va zice el sa nu fie altfel. sa treiere caci era vrednic nevoie mare. Cind vru sa piece. nvrrai spa. Cere batrinul sa manince. unde isi avea stina. Batrinul vru sa vada ce mai fac cei trei frati. Ajunse acum Dumrezeu la eel mai mic. Parintii mirelui au vazut ca batrinul trebuie sa fie Dumnezeu care umbla pe pamint. ca fata este la inima flacaului cu care a venit si sa strice nunta. Batrinul ii zise: Nevasta care sa-ti fie la inima are nunta miine intr-un sat nu departe de aci. desi avea de toate in ograda Atunci batrinul zise: « Apa a fost. Au plecat ei in sat si s-au dus la casa baiatului unde nunta era in toi. fara mire. ciori sa el ce ar face. sa-i dea sa bea cit vrea. Daca mergi cu mine am sa pot sa stric nunta si sa ti-o iei. si in momentul acela stolul de ciori isi lua zborul si batrinul pleca. insa batrinul raspunde ca e tirziu si nu se mai intcarce. In curte era o vita neingrcpata caci era tjmp de toamna si le spuse ca vita pina miine dimineaia are sa rodeasca si strugurii are sa fie copti. apa sa fie » In 2cel rr. sa secere. Batrinul spune ca a auzit ca la stina lui orice trecator poate minca cit ii trebuie fara sa plateasca. din ce ar trai fie ». Omul vazird ca a ramas sarac si ca batrinul a fost Dumnezeu.

i copii. Vira copilul in cuptor §i pune capacul.! ! : si cap. Batrinul este primit si seara la vorba il intreaba de ce este plin cu bubs pe fata si cap. copilul dormea ca §i cind n-ar fi fost nimic. Atunci au vazut ca batrinul nu era altul deck Dumnezeu. barbatul sta pe ginduri si apoi zice catre nevasta sa: cu cenusa copilului nostru ». dar inainte de a-1 viri in cuptor scuipS inauntru si cuptorul pe data s-a racit. Ea ii raspuade « Sa-1 vindecam pe batrin Noi avem primul copil si o sa mai primim si alti copii. Sa facem jertfa copilul pentru acest batrin nenorosit Atunci barbatul isi trimite nevasta sa faca fo. Atuncea tapul incepe sa spuna omului si-i zice: Imi dai tu mie ce t-a mai drag tiie in casa ta? Omul a gindit ca din saracia lui a facut o casa si sa-i dea casa. da sa-mi dai tu mie copilu tau. asa ca sa-1 vindecam noi. Se facuse un baiat frumos. zdrentaros si cere gazduire. Gind deschide capacul. sa fie Am fost aia. batrinul zice: Acum sa mi lasati pe mine sa bag copilul in cuptor fiinica voi nu puteti vedea cum arde copilul vostru. El le spune ca are riie si ca toti vracii i-au spus ca se poate vindeca numai cu cenusa primului copil. caci daca n-a§ saracit si fi fost n-as fi stiut frati caci as fi eu ca cei doi POVESTEA LUI PATRU OJU si a facut un copil mic si a facut el o casa. ba mai mult el crescuse intr-o noapte cit crescuse intr-un an. si eu pe-acolo pe vremea sa va povestesc. Dar uude gaseste el asemenea oameni. Apoi toti se culca si dirnineata bltrinul tritnite femsia sa scoata cenusa din cuptor. Cind cuptorul a fost incins bine. de bubs pe fata si gazduit — — buni cu oamenii. Mergind pe drum pina la preduzece. El ia copilul si-1 pune pe lopata. a zis: de casa. da tapu-i spune: Nu-mi trebuie mie casa ta. Omul nu poate in nici un chip sa treaca. El le-a urat sa aiba multa sanatate. tot tapul ii iasa inainte si-1 spaminta. da si stinga. la mijlocul drumului a fost o reca si ca sa treaca reca la mijlocul apii ii iasa un tap negru cu coarne in cap si sa punie inaintea omului si-1 spaminta sa nu poata trece. mai mari. Omul si-a de casa de la preduzece ?i a luat matrialu in veresie si cind a fur^it casa. care sa-si arda copilul si sa se uaga el cu cenusa lui Auzind aceasta. A fost un om sarac cumparat tot matrialu — — Omul a zis tapului: — Eu am numai un copil Dara tapu decit si mult imi pare rau de tie iel.a pina la adinci batrinste si sa aiba mul. ca eu am casi de sticla. sa traias.al la cuptor pint el mai st3 de vorba cu batrinul. ca mai mult iti pare rau de copil 196 . — Ca ce zici ca-ti pare rau de casa. s-a dus sa plateasca matrialul la preduzsce. Omul se abate in dreapta. Asa ca nu v-am mindt.

akrgara ! Dupa Dupa sa-si dea schiop a ce ajunsa §chiopu. dara tartorli al zis: Stat. nu e raul al schiop Tot. Dracul al schiop intrebindu-1 pe al dintii: « Ce ai facut? » El spusa: « Eu gasii o fameie scotind apa din fintina. eu indemnai copilu ei si sa-neca. da unu nu e din numar. ce i-a zis un tap. Dracul al schiop porni sa intrebe pe tot drugarii la rind. ca aia-i ajuta copilului. cind vazu ca pe drugaru lui 1-a loat noru al negru si al vinturos s-a dus cu el sus. Atuncea tuma-1 dusa inuntru. eu ii indemnai de sa omorira. dracul spusa: « La un otar de loc gasi certindu-sa doi : — frat. Dupa ridicarea norilcr cu copilu. De vor lo va duce pe copil mare nacazuri. Si pe urma tapul a perit din drumul omului. cu un tap pe cum a cerut tapu copilu sa-1 dea si i-a spus ca cind o fi copilu de paispe ani si vreme dupa vreme. Da al de trii raul spune ca un cioban pazind 197 . sari in f intina*. pin sobe. Atuncea popa i-a facut o molivda si i-a pus-o intr-o trochija mica. Ca ducindu-sa pe drum sa platiasca matrialu casii. pe cum sa-i dea copilu la paispe ani. care sa omoare copilu. — ce cinta trubaciu tot raii pornira sa vie ca pasarile la casa de sticla. Drugarii. $i scoasa cartea si cetira raii si vazura ce spune. sa iai sama ce sudbina am eu la implinirea Acuma — — a paisprece ani. Intrebindu-1 pe al dci. ajunsa la casi de sticla pe mari. Atuncea omu si-a adus aminte ca vremea a venit la paispe ani. Copilu a pazit boii. sa spuna tot la rind ce a invinat finca asta a adus copilu de-1 vedem noi tot. Omul a luat copilu si s-a dus cu copilu la biserica sa-i faca popa o apa de iertare si i-a spus omul lu popa. scrie in cartie de copil asa « Copilu sa doarma su patu lu Patru opi ». Pazind copilu intr-o zi boii. Dupa ce a platit matrialu. pe vremea aia Patru otu o auzit de tatal copilului ca i-a facut vo apa la copil si copihi o poarta la iel si acuma s-a dus Patru otu la copil si i-a zis: De te-oi duce pe undeva. dupa culesu de porumb. cind s-a dus sa imoarca boii vede ca s-a slobozit un nor negru si vinturos si deodata 1-a ridicat pe copil sus. da alant a fost la un vinat pin svet. plecind cu el. nu grabit sa-1 omoriti. bagindu de sama numarindu-l. Omul s-a dus pin apa pina-n partea lanta. sa stropeasca cu apa de trochita. care ce a invinat. s-a inters acasa si incepe a povesti la muiere ce s-a intimplat pe drumul la mijlocul apii. da Patru otu sa doarma si el cind o veni. sa lom sama in can cum ie copilu scris. Cind a venit omul cu copilul acasa de la biserica. $i spune popa la ratal copilului sa poarte copilul trochita undeva vor s-o duca. s-a dus sa plateasca matrialu da casa. plecind copilu pe anul de paisprece. pana ea scotind apa. rindu copilului. sa ia tapu copilu. de la gura trochitii un busuioc. atuncea alant drugar a loat boii si a fugit cu ei acasa si i-a spus la tatal copilului ca 1-a loat vintu cu noru al negru s-a dus sus: « eu m-am spamintat §i am venit fuga acasa si va spusai intimplarea lui drugariu meu ». Raul ce a dus copilu a zis la trubaci: Ia de cinta sa s-adune tot raii de la invinat. copilul s-a dus cu oili si boii la iarba. da ieu nu-1 iau. nima nu eria decit trubaciu rSilor dejurni la casi de sticla. s-a dunat tot roata pinga copil si a pornit brinci unu! spre altul.tapul spune omului: Obeceste-mi ca-mi dai. copiii lui. Dara raii au sprimit un pat de foe. si ajunsara la vreme. copilul si pe trochi|a cu el. Acum i-1 iau cind o creste copilu de paispe ani.

! boii sa pasca iarba: « I-am dat un somn greu la cioban de a durmit si boii s-a dus in livade. dupa ce lega mere marul. vazu Patru otu ca ciumagu s-a prins si a crescut. ca: «nu poate sa-i ierte pacatele ». ! : Patru opa cind auzi ca popa nu poate sa-i ierte pacatele. da n-are frunza in el cit flori. da si ce sudbina : — are Patru otu. da muierea n-a bagat de sama. zbera fuga la-al cea adus copilu: « Rugati-va de copil sa nu va mai stropeasca ca voi ati prins pe Dumnezeu. asa ii spune lu Patru otu. Mai il uda Patru otu inca doi ani si facu paispe ani. Piste vo citava vreme aude Patru otu ca copilu a venit acasa $i vine si Patru otu sa-ntrebe ce sudbina are el si cum a facut copilu de 1-a intors raii ca sa faca si el. Din cauza ca nu-1 vrea sa-i ierte lui pacatele. copilu muierii sa arsa in foe. sa-1 infigi ciumagu in pamint si tu sa iai otira apa cu gura sa-1 uzi pina s-o prinde de-o inverzi si sa creasca mare. ciumagu a avut optzaci de ani. sa nu mor cu iele ». a pascut. Copilu spune lu Patru otu sa-si faca apa la popa Patru otu sa dusa la popa in sat si spune lu popa « Asa. parinte. Atuncea copilu vazind multimea de rai mergind cu iel la patu lu Patru otu si zicindu-i copilului: Iote aici su pat sa sezi. Atuncea calugarul sa sui in pod si lua un ciumag de mar uscat pastrat de cind a fost manastirea. copilul pleca acasa la tata lui. $i popa cind aude pe Patru otu. Calugarul lo ciumagu de mar si-1 dete lu Patru otu si-i spusa asa Vezi muntele al mare. de aia ardet cu totu si pristanit sa-1 duceti indarat de unde ati venit cu el». iel aude ca-n vrun munte ieste vrun calugare la vo manastire batrin si sa dusa la calugare si-i spusa asa: « Iou am fost patruzaci de ani ot si vreau sa-mi ierti pacatele mele. Raul lo copilul si pleca sa-1 duca de unde 1-a loat si 1-a dus iara la locul unde a pazit oili. Calugarul spusa lu Patru otu asa: si-1 taie ! : — — — 198 . Dracul al schiop cind vazu atita foe si moarte de draci. aide parinte sa vezi. Porni tartorli al schiop sa zica Sa ia copilu sa-1 duca la patu lui Patru otu sa sada su pat. Din locul unde 1-a lasat raul pe copil. Copilu spamintat scoasa trochita din sin cu busuioc si porni stropindu-i pe toti dracii cu apa popii. fa-mi si mie apa ca la copil ca ieu am otit patruzaci de ani si sa-mi ierti pacatele si mie ». Atunci Patru otu. sa umflara si murira boii. Dupa ce vazu Patru otu ca n-are popi unde sa-si ierte pacatele. Si copilu sezind cu dracii acolo auzi ce sudbina are el. Deodata sa aprinsa focul pe draci si pornira sa arda. scoasa cutitu si-1 taie §i pe al de doi popa. Calugarul spusa ca poate. Veni Patru otu la calugare si-i spusa: Parinte iote ciumagu al de mar s-a prins si a crescut Mai uda-1 doi ani inca pana face si mere si cind o face mere. marul a crescut mult mare si frumos. altu raul a indemnat pe o muiere sa bage malaiul in foe. Patru otu infipsa ciumagu in virful muntelui si porni sa-1 ude carind apa cu gura. scoasa cutitu pe popa Acuma Patru otu pleca in altu sat sa-ntrebe pe altu popa si cind a spus la al de doi popa sa-i ierte pacatele si ala popa a spus ca nu poate sa-i ierte pacatele. acolo sa te duci sus in virfu lui. » Dupa intimplarea ciobanului. Patru otu pleca la calugare si-i spusa: Parinte n-are maru frunze in iel cit mere. Patru otu pina la cinci popi omori. A carat Patru otu 12 ani apa cu gura. sa vii sa-mi spui.

Ce sa faca bietul imparat. toti se temeau si tremurau de frica imparatului. Toata lumea umbla cu barbi si insusi imparatul ajunse cu o barba pin' la briu. chema un barbier sa-1 rada il intreba Ce ai vazut. Petre. Tot spunind Patru otu toate pacatele pe rind. ce a vazut? Barbierii nestiind taina. Calugarul uitindu-sa in mar. pe deal. Atuncea calugarul spusa lu Patru: — Pacatele tale s-a iertat. El avea palate multe si frumoase. spuneau adevarul ca au vazut ca inaltimea sa are urechi de crului. scotea sabia si le lua capul de la trup. Dupa asta se dete ordin mare ca fiecare oras si sat sa aiba un anumit numar de barbieri si sa li se plateasca pentru tuns un ducat si pentru barbierit alt ducat. Ei 199 . su mar Sezu Patru su mar. mai baiete la mine? Ca aveti urechi de tap. pe aci a trait un mare imparat letinesc care se chema Traian. scoasa calugar'li patrailu si i-1 pusa in cap lui Patru — — ! porni sa-1 ispiteasca: Ce pacate ai facut. ama ce pacat ca Dumnezeu ii daruise urechi de tap. Cind auzi calugarul pacatele mai de la urma. mai ai inca doua mere in mar. atunci munca s-o faca degeaba. alea sint doua pacate. ! Asa sint oamenii: nu sa judeca dupa graiul lor.! : Adasta putin sa iau cartile sa mergem sa-ti iert pacatele su mar. din mar cade cite un mar pe pamint. care mai de care sa fie barbier. Calugarul zice lui Patru otu: Petre. raspundeau pe rind barbierii. Atunci imparatul care nu da la nimeni seama. Imparatul era viteaz. spune pe rind! Porni Petru otu sa spuna pacatele. Sa fi vazut in toata imparatia inghesuiala mare. Imparatul Traian chema barbierii pe rind sa-1 dichiseasca. Mai la urma imparatia ramase fara barbieri. Cel mai frumos era la Geanova. frumos. merele ale doua din mar. Barbierii insa nu au voie sa vorbeasca si spuna minciuni in timpul luaveau datoria sa se uite drept in locul unde rad si daca sint prinsi de client ca privesc in alt loc. dar care cum venea era intrebat dupa ce termina cu lucru. marite imparate. da din mar cade cite o mara jos la pamint. si 1-a Patru a murit pe loc primit in rai lor. Barbatii incepura sa sopteasca in dreapta si-n stinga si purtau mare ura pe imparat ca le-a stricat obiceiurile. De acolo el vedea peste Dunare in Romania si peste cetatea Decebalium de la Prahova zisa si Deci. Si cind ajunsa la mar ii zisa calugar'li lu Patru otu asa: Sezi. spune-le si — — si pe alea Patru sa gindi si pe urma si cazu si-si veni in minti. in loc sa minta cum le este adetul. mai ramasa inca doua mere in mar. ci dupa faptele ImpAratul traian cu urechi de tap Pe timpuri. cum s-o scoata la capatii cu barbierii cu — — — Cum mincinosii? Aduna pe sfatuitorii imparatiei si le ceru ajutorul. ca intii a omorit pe tata-su. pe muma-sa a plecat ot in padure. La barbieri le era frica sa-1 mai rada si oricit s-ar face ei de viteji.

iar pe ceilalti barbieri din imparatie nu-i mai durea capul. sapa acolo o groapa adinca. Imparatul ii dete porunca ca sa-1 barbiereasca pe loc. doar vezi tu cita grija am de tine ca de copilul meu. zi se gindi la povestile lui ta-su care-i spusese: Ce auzi sa te faci ca n-auzi si ce vezi sa te faci ca sa-nveti meserie si sa ai noroc in viata. Ucenicul merse la imparat si povesti toata taina. du-te in pustiu. O sa ma auda fiarele salbatice. Atunci isi usura sufletul dar dupa ce se destepta din somn. Ce ai. va fi vai de viata mea Iti mai spun una. miine asa si stapinul a bagat de seama ca baiatul e trist si ca are ceva pe suflet. — ! Nici acolo n-am curajul. nu pot. maria-ta ! Vazind imparatul ca flacaul este destul de curatel si cuminte. atunci iti iai calabalicul si te duci in lumea alba de la mine. Daca nu vreai si nu vreai. apoi dezleaga baierile inimii si spune de trei ori taina. parca nu ti-ar fi toti boii acasa. Flacaul il barbieri numaidecit si imparatul ii darui doisprezece ducati. Azi asa. Cind ajunse la stapina-su. ca numaidecit as muri. ca o sluga ca el n-are ce face cu atitia bani. N-o sa te tin la mine intunecat ca o baba care-si cinta si-si descinta. pasarile ceriului. insa de la un rind de vreme. abia atunci chinurile iar incepeau. incepu pe ucenic sa-1 chinuie gindul ca in el se ascunde o taina a§a de mare si n-are nici muma. acesta ramase mirat cum de a scapat cu viata? Iar cind ii arata ca i-a dat si doisprezece ducati ramase si mai mirat si numaidecit se scula din pat si-i lua ucenicului ducatii. De aci inainte ovreiul aduna la ducati fiindca de fiecare barbierit copilul ii aducea doisprezece ducati. ca te vad tot ingindurat. apoi astupa groapa la loc si asa ai scapat. mai baietas. lata ca-i veni rindul intr-o unui barbier ovrei. spunindu-i. fricos din cale afara. Apoi il intreba daca a vazut ceva la el. Il apucara frigurile si se culca de spaima in pat. daca vrei — N-am vazut nimic. du-te si spovedeste-te la un sfint la vreo manastire ca acolo se tin ascunse tainele omenesti: — Nici acolo nu ma due — Du-te atunci si spune taina in ai pustii de munti unde picior de cm nu calca. atunci tot eu am sa te ajut. iar la imparat trimise pe un baiat ce facea ucenicia la barbier. Atunci ceilarfi barbieri din imparatie rasuflara linistiti si dupa un timp iarasi dadura drumul la cleanta. raspundea ucenicul.Atunci imparatul tragea sabia si le taia capul. dete ordin ca el pe viitor sa vie sa-1 barbiereasca. — Nu. bataie de la stapin ! Dar flacaul tacu si ! — — — Spune-mi. nici tata si nici frati. Asa nu se-nvata meserie. codrii. — — si ! 200 . Toate mergeau bine. baiete Meseria se-nvata prin munca si ! nu-i spuse stapinului ca a vazut la imparat urechi de tap. sa-i spuie imparatului sa treaca cu rindul peste maistrul sau fiindca e bolnav de moarte si nu-1 poate barbieri. am ceva pe suflet insa nu pot spune cuiva. Uite. sint tinar si vreau §i eu sa traiesc. In somn visa ca sta de vorba cu parintii sai si le spune ce-a vazut. spune ce ai pe suflet ? Maistore. mai baiete. macar ca tu esti un calic. — nu vezi. caiora sa le spuna ce fel de urechi are imparatul Traian $i ziua si noaptea il chinuia gindul. Atunci barbierul raspunse prefacut ca n-a vazut. macar ca taina asta ii apasa sufletul ca o piatra de moara. Barbierul tap. stapine. si daca nici pe asta n-o faci.

sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Se mira imparatul de asemenea minune si din ziua aceea isi dadu seama ca nu e om pe lume care sa poata ascunde o taina si ca pe pamint nimic nu se poate tainui. . sau este iar vreo minciuna de barbier. insa imparateasa. La auzul fluierilor. il opri. baga capul in ea §i striga de trei ori: Pamintule. mai. Cum ajunsera acolo. imparatul se facu foe si para de minie si fu gata sa-i taie pe toti barbierii din imparatie ca nu-si vad de meseria lor si numai de birfeala se tin. facu o groapa. Care taina. ucenicul ii povesti din fir in par ajuns sa se spovedeasca pamintului ca sa-si linisteasca taina de pe suflet si cum din acel loc unde a strigat a crescut teiul cu pricina care 1-a dat de belea pe imparat. pe cind insu§i imparatul se plimba cu imparateasa prin cetate auzi cum copiii fluierau: Pamintule. Au txecut citiva ani si in locul unde barbierul ucenic a spus taina pamintului a crescut un tei mare §i frumos. In varsat de zi isi lua o sapa si pleca undeva departe de eras in pustiu. uliti si suflau in fluiere iar din acestea se auzea taina spusa de barbier pamintului. unde sedea imparatul. Atunci imparatul scoase sabia §i cind vru sa-i reteze capul. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap. mincinosule? N-am spus ca aveti urechi de tap. daca este adevarata. ce vesti ai dat tu in lume despre mine. Imparatul lua pe barbier si pleca la tei ca sa vada cu ochii lui minunea asta. ins5 cum suflau in ele se auzea glasul — — ! ucenicului. imparateasa cum a il opri. de trei ori. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap ? Si asta. — Pamintule. Baiatul fu adus in fata imparatului si acesta il intreba rastit: Bine. Pastorii care pasteau oile si caprele pe acolo au taiat crengi si au facut fluiere. Dupa ce se linisti imparatul. imparatul auzi: — Pamintule. sa stii ca imparatul Traian are urechi de tap Dupa aceea astupa groapa la loc si pleca usurat fluierind de parca n-ar fi avut niciodata nimic pe inima. Intr-o zi.Asta am sa fac. Atunci dadu ordin sa i se aduca la palat numaidecit ucenicul barbier. miloasa din fire. zau ca n-am spus la nici o fiinta omeneasca nimic. din taina pe care o stiu. iertindu-1 si de-aci-nainte se facu imparatul blind ca mielul ca veneau barbierii de-1 radeau pe rind si glumeau cu — — — ! imparatul. de ma facusi de — — basme ? Marite imparate. raspunse ucenicul. Copiii mergeau pe Fluierile incepura sa se vinda ca piinea calda si ajunsera pina in cetatea. teiul era tot darapanat si abia mai gasira o nuiclusa din care facura un fluier. Ii dete drumul la barbier. dupa un timp de chibzuiala.

.

II BASME NUVELISTICE §1 ALTE BASME .

.

Lasa-te mai prostule de cotcarii ca doar n-ai crede ca mintea ti-a veni mergind la fata-mparatului ? Mintea nu creste ba. n-o s-o-nveti tu? $i-ncepu el sa joace de bucurie si si chiuie asa cum se pricepea. zise prostul. Ce-i drept. pe toate cararile. parca era rupta" din soare. ca altfel ar paste-o magarii Da sti-va fiica imparatului sa joace la nunta? zise prostu. $i intr-o — Muma. ma prostule. 205 . Singar cinta. hop asa. Oi face si n-au facut mi de imparati. $tie. ca merg si io. Dar feciorii muierii zor nevoie sa-si incerce si ei norocul. ca toti cei ce s-or dus si-or pierdut capu acolo. in tate din imparatie. — — vorba care aceea: « la vale. noi nu sintem ds imparati.-n rastoaca. nu va duceti. unul dintre noi tot o sa io oarece. auzindu-1. ne-om n baat mintea ca imparadi. fa-ne merinde pentru drum lung ca noi amindoi mergem sa ne incercam narocul cu fiica imparatului. minte? zise prostul. cei doi frati cuminti si viteji. risera zicind: stii ce-ai mincat ieri si vrei sa cutezi sa mergi frumoasa lumii? Merem noi acolo. $i or pornit din toate colturile lumii printi s-o prinda pe fiica cea frutrei vorbe. tontule. imparatul strigase in imparatie ca acel voinic ce va putea prinde pe fiica lui cu trei vorbe i-o va da lui de muiere si jumafost odata o A O data. tu nu — — Oare ce-i cei doi frari. Da-mi un blid cu coleasa si ceapS ca mere padurete culeg eu. ce da-mi si mie msrinde. — Muma. cu cele nu putu dezlega cuvintele. — Muma. In zadar se incercara ei ca nici care §i cum invoiala era ca celui ce nu va ghici i se va taia capul. ei. ca unde-i minte-i aia si noroc. — Pruncii mei. moasa a astui imparat. da avem mai multa minte decit fii zi.! ! PROSTU-MPARAT muiere si a avut trei feciori si uaul dintre ei era prost. nu te teme. iar muma-sa plingea privindu-1 pe nenorocitul cinta: Iaca-a§a. printesa era mai frumaasa decit o zina. in fata palatului imparatesc se facu din ei o zidire rotunda ca sa-i ingrozeasca pe cei ce vor cuteza. Dar la — Fugi. vremea aceea. o rugara astfel pe muma-sa: ca noi doar nu ajunga imparat. da-mi imparate fata. singur joaca » El cinta si topaia.

Prostul le minca placinta si apoi le arata: tontule da el nu 1-a tipat si or mers inainte. ca nu era sa-si puie mintea cu el. cepu — Tip£"l os 3 ! — — — Nu — si In alta zi gasi el : o minca — Iaca cercu — Tiii si pentru un cere ne-nselasi. cine stie ce va fi gasit §i lucrul acela poate ne va fi de folos. ca noi vedem un iepure? Nu. fi-va-ti cindva de folos. Dar temindu-se ei ca nu cumva sa le-o ia-nainte fiind prost si cu noroc. 'ai sa-i dam macar ca raminem fara pic de merinde. Da-1 muscara niscaiva muste. noroc sa ai ». raspunse prostu. prostule. tu nu stii vorba batrineasca « prost sa fii. de ne luasi brinza? si ! pe cale. noi iti dam ast blid. in afara de un iepure care se pitula in niste tufisuri. Cind o vazura ei plina de viermi si reversindu-se din ea Cit pe-aci sa pice lesinati. Lua prostul brinza. din frati. vazu doi oameni. Si alergind el cit il tineau puterile. Mersi baga-n traista sera ei si-1 apuca foamea. ne ia tot Cu toate ne-nsela ! ! ! 206 . catre tara imparatului. prostul face ce vede si ce aude. sa moara de ciuda Mai frate-miu. Si-i dadura si brinza. va arat Si mersera ei ! ! — aici gadinile. tu — Ii bun cercu raspunse prostu. abia-1 fatasa magarita. ca a sarit din cirtog. este un pui de magar. Merse la ei si cind colo. A. intoarna-te acasa ca te ! — — ! ! — — — Ma minca pe cap. ma. au pomit-o la cale lunga fara sa-i vada prostu pe care-1 lasara sub o pluta dormind. las' ca te prind eu ! Si o zbughi prostul dupa iepure. Prostul se scula si un iepure. un cere de lemn si-1 viri si pe acela in traista. ca de. asta daca se mai tine dupa noi. Atunci le zise fratilor sai — Eu am gasit ceva Daca-mi dati fiecare cite o placinta. Eu am gasit oarece? Ce mai gasisi. iar el ce gasea in cale. tist de linga el din cirtog si fugi. Prostul lua si-o pusa-n traista. erau fratii lui striga el. aduna Gasi mai intii un cep de la o cada. Da nici un magar nu se tineti magaru 'Tineti magaru vedea. arata-ne ce-ai gasit? va arat Sa-mi dati si sabia si atunci va arat. Cei doi frati imbracati frumos si inarmati cu sabii. ce te tii de noi ca scaiul de oaie.! ! : Fratii insa se pregatira de cale lunga. sa-i dea un blid gol numai sa vada ce minune or mai fi gasit. ce lucru mare ai gasit? Da prostu nu vrea. magarusule. prostule? spun decit daca-mi dati cite-un darap de brinza fiecare. nou — Daca iar am gasit oarece — Ai gasit pe dracu zise unul ! ! O la drum. tu nu ma lasai sa dorm. fratilor. impreuna un darap de vreme. frate. unde vezi tu magar. J — — Iaca. Ii dadura ei blidul si o sabie si prostu le scoasa cioara din traista si tinind-o — — Nu — ! de o aripa le-o arata. Crezind ca va fi gasit vreun lucru de pret si ca le-ar face trebuinta. Asculta. o putoare de mortaciune. ! ! zise: ma. Si flaminzi o pornira din vazu o cioara moarta. Iaca. Le dau cu moaca-n ce am gasit. se chibzuira. nu mi-e frica. frate. fratii Arata-ne. il lua si viri-n traista. ii dadura fiecare cite o placinta. Mai.

il prinsera ! — vesti ivirea zorilor. adormi dus. Tartorele tartorilor iadului. Dracii adunara surcele. pe diavoli? — Scoala. cu capul pe un sac de uruiala. pe tine nu te tai. se speriara dracii si care mai de care sarira in adincul apei sa-si piarda urma. Da-n moara intuneric bezna. si ! Cum Cum Tartorele dracilor tipa cit il tinea gura aduna-ti ostile si faceti focul ca in asta noapte avem ospat un voinic. iar dintii unul pe altul. Apoi grai: 207 . prin intuneric unul il calca pe burta desteptindu-1 din somn. la hirti. unul mai mic dete peste prost. zdrobiti de rotile cele mari. o pornira in vale la un riu unde era moara dracilor.! : Mai bine sa-1 ducem la moara dracilor poate ca impielitatii ii via de hac asa scapam de el $i dupa ce-si cumpanira gindurile. il prinsa de git si-1 baga-n disaga legind-o la gura. Dar mare le fu uimirea. da pina si pe stapinii pamintului. Unii zaceau prin cosuri. Dar de lene. Ba la un timp. tu nu vezi cu cine ne-am luptat noi asta-noapte? Cind se uita el prin prejur si vazu moara plina de draci morti. Fratii luara un blid cu apa. il udara de-si veni in fire. sim|i miros de draci spurcati si cu oastea lui o porni fuga in aceea parte sa-si razbune copiii. inca mai cotcodaceau dupa larma draceasca ce o auzisera toata noaptea. Toata noaptea n-a putut prostu sa doarma de tipetele necuratilor. ostenit frint cum era. ajunsera ei acolo. dar nu vezi tu ce a facut? — Adevar graiesti Are pe dracu-n el Nu vezi la ce incurcaturi ne-a pus nu numai pe noi. in moara. cocoselul din desaga — ! odata Cucuriguuu De. §i prin intuneric prinse un cocosel. ca poate-i va fi vreodata de trebuinta sa-i prinda ! — Aghiuta. iar el crezind ca e vrun mit. care a cutezat sa ne calce pragul morii. Vru diavolii se sa se mincau cu cuke. numai noaptea se inghesuiau acolo la sfat. altii agatati prin pod. Cind se uita prostu. Dracii stau cere in jurul lui fara a pricepe ce ginduri are. jupuindu-se si zdrelindu-se fara a ei. §i se facu odata o liniste ca de mormint. — Mai frate-meu. iar fratii plecara lasindu-1 sa-1 manince tartorii iadului. ca nu cumva i-ar prinde ziua pe pamint si sa ramina fara de putere. Prosrul. Ei. dar nu fu chip in moara dracilor erau numai vaiete. Scoase el sabia sa omoare licuricii care luminau si nu-1 lasau sa doarma-n tihna. Cind se facu ziua venira cei doi frati sa-i vada oscioarele insirate prin vatra morii. pricepe ca prostul e linga Intr-un tirziu dracii luptindu-se intre ei pierira. Dar pe draci nu-i vedea. gasindu-1 sforaind inca. cu lumina intrara in moara si se prefacura ca se culca. Niste gaini si cocosi de pe moara si speriati. §i cind sa p§seasca peste pragul morii. ia sa prinda o gaina si s-o friga. noi ridem de el. ! ! frigurile si cazu le lesinat. Ce-i veni in gind prostului care era flamind. chiar si pe tartorele iadului. gata sa aprinda focul iar pe prost sa-1 friga de viu Cind colo. Ziua dracii nu se adunau in sa-nmurgi s-adunara moara. iar unii cazuti la chirepul morii. mergind noaptea pe home in lungis si-n curmezis. uita de mincare si iar adormi. Da el luind sabia intepa fiecare ochi de-i lasa pe toti dracii orbi. altii striviti de pietre. ba prostule. lasa ca tu poti fi bun la fie ce Esti mic si usor de purtat si tisti cu el in ailalta desaga. vazu in jurul lui numai ochi scinteietori ca de licurici.

— Mare larma asezara blidul plin de pasat. Iar calaul trecind pe linga dinsii le sopti plin de mila: fiti prosti sa va-ncercati norocul. care judecau daca s-au brodit ponturile. x\tunci printesa se incrunta si intreba: Apropie-te. ei.! ! ! ! cu cum ati putut sa-i ucideti ? Toata noaptea v-ati luptat a fost. fratii ! — O — — — — Buna ziua. $i se mira prostu: Ei. Si-ntorcindu-se. iar printesa pe alt tron mai mic. cugetind dinsii ca s-or liisa el de ei. Si-1 purtara asa prin codri si pustii. Mai lipseau doua capete. chiar atita citi cutezatori mai erau. fratii imi zic asa 1 Intra mijlocasul si curind iesi calaul si cu capul acestuia de-i aseza scafirlia tocma-n virful gramezii. stau sfatuitorii imparatului. ca prostul abia o putea privi. si cu aur suflate Ce i-ar fi trebuit atitea sobe. A crepa zise-mparateasa. n-ai putea frige-o cioara? A cura de-acolo ! si-i arata o butie. da eu nu sint si intra norocul. Si subt caciula-i Fratiorilor mei. Pe cap ea purta o coroana cu pietre scumpe. Intr-o odaie lunga. Dupa putina vreme. ca cine-a venit aici toti s-au dus pe apa simbetii. cascind oichii mari catre fratii sai. Mai la o parte. Sa-i umple covetaua cu pasat si sa i-o puie-n cap sub caciulS. cu desagii pe umeri si cu blidu-n cap. ce casi incalecate. Si desi-1 ardea focu-n spinare de dogoare si greutate. inteleptii imparatiei. aseza si capatina fratelui mai mare in virful gramezii. iar ii sopti prostului: Iaca. Ai in cap pasat? . pe rind intrara la palat sa ghiceasca intrebarile ce le punea frumoasa lumii. Eu nu sint prost. Le am. Ha Ha ! Pirlitul asta a cutezat sa-si incerce norocul cu mine ? Ha sa-ti stea scafirlia chiar in virful stivei de capatini Incepe cu ponturile grai imparatul cu un glas poruncitor. zise prostul. fiica imparatului. cine-i prost si-si pune mintea cu printesa isi — — Nu — — pierde capu si el sa-si incerce mei saracii ziceau ca sint prost. Apoi. bate cepu raspunsl prostu. imparateasa — E mai cald in fund la — — —A — —A ! ! ! cald e-n curte la dumneavoastra zise printesa. ca-i de ajuns una pentru el si fiica-sa ? Da iaca cheltuiala degeaba. Da ce le trasni prin minte fratilor. pentru cale lunga sa le-ajunga. o-ntoarsl prostul. pune cercu ! Ce mine ! ! ! — 208 — — Da ai-le? zise el. de marmora sta pe tronul de aur implratul. ca sa-1 faca sa mearga drept inainte fara a mai culege de pe jos fiece lucru si a-i insela. Calaul imbracat in vesminte rosii. nu m-a ascultat. La urma urmelor iata-i ajunsi la palatele imparatesti. Da prostu sta cu gura cascata si asculta. Printesa spune la ponturi pe care nimeni nu le brodeste. ma tontule ! Omule. calaul iesi aratindu-le celor doi frati capul fratiorului. De. semn ca nu deslegase intrebarile imparatesii. Fiica-mparatului cind il vazu o podidi risul. $i facura o colesa si mlncara bine. Bine ca i-ati imburdat. prostu suferea cu rabdare.

sarac — Dai pe dracu? $i tocmai atunci se misca puiul de drac in cealalta desaga. — de de loc. numai si bogata cu palate ca o marita dupa acela care va 209 . cepu si cercul. pe toti va omor zise ea catre judecatori.! ! ! ! ! ! ! zise prostu si scotind caciula. il intreba imparatul? Vreau. luceste. ridica desaga cu cocosu scoasa pe rind: cioara. Cind 1-a vazut prostul. ca tinarul zdrentaros a ghicit al — Nu. fugi la o fereastra cintind. vazind ca un om de rind i-a brodit toate ! — Am tesii ponturile. Pe printesa o apucara sudorile. filfiind din aripi de trei ori si tantos. — Bogat pe dracu. doar nu iau un om de rind ? da nu-1 vezi cit este de intelept? Nu te uita la ce straSe cade sa ne tinem legamintul si sa-1 iei de barbat eu dindu-i si jumatate din imparatia mea. Vrei. si fata mare. Iut'-ca dracul. Dete veste imparatul in lume ca are o fata frumoasa de clestar. sa-i mai dau un pont pentru dezlegare. cazu blidu la picioarele imparastropind-o cu pasat pe rochia de aur. care. ci la ce vorbeste ! — — — moara ? — Esti bogat? intreba printesa. Cind colo. cu o imparatie mare si cu o buna de maritat. dadura din cap. cum se vazu slobod. de ce sa nu vreau? Ca n-o fi mai greu decit de dus sacu la Este om de jos. iar Fugea. Inteleprii palatului. slavite-mparate. cit putea. ce sa vezi. ca niste drepti judecatori. zbughi un pui de-mpelitat Mic ca acul. o Da ce dracu o fi miscind? Si dezlega desagii. da ochi n-avea. — patrulea nu vreau. carute de aur si cai impodobiti da raspunsuri potrivite la intrebari. incepu — sa-mi — fie sa cinte: — Cucuriguuu pont ! de se cutremura printesa gata sa innebuneasca de minie ! Din nou si inteleptii aratara imparatului. vrei sa te tii de legamint si eu sa fac voia marieitale. Daca. nu s-a mirat imparateasa cu inteleptii au lesinat. pe cind imparatul a crapat frica Si asa a ajuns prostu imparat PROSTUL CU PASARICA Era un imparat mare. Apoi. inchininduse catre imparat ca prostul a dezlegat cele trei ponturi si ca i se cuvine fiica imparatului pentru a-i fi mireasa rautacioasa nu vrea si zisa: precum si jumatate din imparatie Dar ! printesa Pina nu va cinta cocosu in palatu asta nu-1 voi lua pe ast om de rind barbat Sa cinte cocosu meu zise prostu scotind cocoselul.

Fiica imparatului de felul ei era soada. hotului i se paru ca are mintea adunata de pe drum. tu nu vezi ca n-am fost in stare fete intelepte imparatesti sa ! sa nu piece. Cine n-ar fi vrut sa aiba o sotie asa de cuminte ca ea? Insa toti imparatii. da de un hot care isi numara banii furati. El lipeste urechea la usa si intelege tot.: ! auzit parintii si imparatii. Cel mic insa nu se lasa. isi puse in gind sa-1 omoare. ii deschide usa. El intra inauntrul si o caldura inabusitoare cu o duhoare grea ii izbeste nasul. la sa-si bata joe de el. printii si tinerii care i-au calcat pragul n-au izbutit sa-i raspunda la cele trei intrebari si toti au plecat in partile lor cu coada intre picioare. Se imbraca eel mai mare in toale noi ca de sarbatoare. doar doar va da de casa imparatului. se dusese vestea in lume ca este o fata inteleapta si frumoasa. isi puse el in gind. incit de mirare. — raspunse Ce cald este la dumneavoastra si ce miros urit? ! La aceste fata ii La mine-n burta e si mai cald Baiatul la acestea ramase uimit si se uita prosteste si incremenit. . Mai la urma de tot. cum il vazu. ascunsera opincile si toalele nerupte si-1 pindira Fugi. mai prostule. HotuI. imparatului s-o peteasca. Cel mic trase cu afle — urechea si zise: — — nu au Eu pot sa-i trag niste raspunsuri potrivite ! grai el celor doi frati mai mari. Din vorba-n vorba. li placea sa faca glume sarate si nesarate si sa-i batjocoreasca pe cei prosti. cu turlele de aur ce se urcau semet in slavile cerului. Merse el luni si saptamini si ajunse intr-o cetate mare cu palate sclipitoare. cum era si de asteptat. De aceea. fost noi in stare de nimic. raspunda cum se cuvine. — 210 Fac ramasag ca tu nu iei dopul ca e plin de murdarie. Pleca dupa baiat cu gindul necurat si intra in vorba sa-1 vada ce minte are. Se plinse de patania lui si zise ca nu este om pe lume care sa-i potriveasca raspunsurile dupa placer ea unei fete nebune de imparat. incit uita si cum il cheama si iesi incurcat afara plecind suparat acasa. Se incurca asa cum se incurca cei mici in vrejurile de bostan si pleca rusinat acasa. dar Il oprira sa o sa fii tu un papa lapte. care-i va raspunde potrivit la in- Cind au la fiica trebarile ei. Cel mic vrea si el sa dar il imping afara. zise hotul. Pindeste noaptea cind toti dormeau si pleaca in lumea alba. uita sa-i sa-i zica: buna ziua. bine imbracat si bine mincat si cind intra inauntru incremeni vazind-o cit este de frumoasa si ce intrebare si raspuns cere. incaleca iapa si pleaca in petit. un zdrenturos si prost de dai in gropi se duca. pune cutitul in si merinde in desagi. li luara iapa. Vazu in cale hotul un dop murdar de la butoiul cu vin. unde este fiica imparatului? teaca Ostasul ii arata poarta. Mergind prin padure. Pleaca si eel mijlociu. intr-un sat aud trei frati saraci ca fiica imparatului se marita cu orice om de rind. Acasa povesteste fratelui mijlociu intimplarea. au dat buluc. el bate si printesa imbracata numai in aur si argint cu parul de matasa auriu. rusinati. Intreba pe un ostas din garda imparatului.

ia sa mai incerc o gluma sa fiu mai sigur. de aci-ncolo. Se mira el de frumusete si batu la usa palatului. printesa. ii arata poarta la care trebuie sa bata. baga-n burta pasarica asta ca sa-ti fie si mai cald — Nu pot ca mi-e frica sa nu iese si sa zboare din mine. A urmat o nunta mare si frumoasa ca-n povesti. vazind prostia drumetului si zise ca e pacat sa omoare un asemenea prostanac. sa-si ude limba cutitului degeaba. — Nu te teme ca pun dopul asta — Vai. ce prost trebuie sa fie baiatul asta. — Bineee Ai sa vezi dumneata ca te-nseli ! ! ! dat ochiior un prost mai orasului se despartira care incotro. ce cald e la dumneavoastra La mine-n burta e si mai cald El a scos din sin cioara moarta si La marginea — — — — ! ! — — ! i-a grait: — Tine. insa neavind incotro a trebuit sa se marite cu el. El o priveste si-i zice intimplare ce-ti ! eu grija sa-ti leg burta cu cercul asta sa nu se sparga. jap cu el in sin. pui in sin cioara asta ? macar ca pute Lua ! o puse in sin Hotul casca niste ochi mari. baiete? il intreba un strajer imbracat numai in zale si cu o sulita ascutita inalta cit pcmul. daca pui dopul ma umfiu-n foale §i ma sparg in bucati ! ! ! Ce-o !a sa se aleaga atunci de mine? Si se preface ca plinge.! ! ! ! ! ! Eu. a ingalbenit de ciuda. Pe cine cati. El ispiti lumea in dreapta si-n stinga si dete de poarta imparateasca. lua si cercul jucindu-se cu el pe drum. Se gindi hotul. iar pe drum sa se joace cu cioara — un cere? Cind fiice coresti printesa ? te-o vedea curtenii cit esti de smintit o sa te spinzure ca le batjoesti tu de nasul unei Eu te sfatuiesc sa-ti vezi de treaba ! Nu de-mparat mare — Care. mai nene ? Eu — Tu mai prostule Sint om batrin si nu mi-a decit tine. iaca il iau Si murdar cum era. si asa scapa el de la moarte sigura. 211 — Am . — Mai baiete. se cade un ginere care merge in petit la fiica imparatului sa duca-n sin un dop si o mortaciune. mai baiete. sa nu dai de vreo belea Fiica imparatului vazind ca desuicheatul asta a raspuns bine la toate intrebarile. mai piriitule. Pe fiica imparatului Merg s-o petesc Fugi. fac — Mie sa-mi si ramasag cu tine ca ! ti-e frica sa fie frica ? Ia te uita ca o pun in sin. Se duse. Dupa ce se apropiara de cetatea imparateasca. eu nu ma las si trebuie s-o vad pe printesa Daca vazu ca nu poate sa scape de el. asa ca ia dau. Bine. macar sa-si piarda capul Cum a batut la usa printesei din soba ei a iesit un busneac de miros si caldura de te ametea. Atunci baiatul mirat de miros a grait: Vai. ca nici sacui n-avea. Mersera cit mersera si in cale cazuta dintr-un copac ! — zacea o cioara moarta. nu te vezi ca esti intr-o ureche? Ba nu. vazu un cere de lemn intr-un gunoi. Era un palat inalt si stralucitor ca soarele.

Traira ei asa multa vreme in pace si buna intelegere. se vorbira ca unul fara altul sa nu faca nici o judecata. dar pina la urma fata cea inteleapta se marita dupa boier. ca la-nceput n-ai stiut? — Fiica mea mi-a spus. bucuros. flaminzi si frinti de oboseala plecara lucratorii acasa fara bani. ca nu degeaba am ostenit pe tarina boieriei voastre Daca nu stiti nici o poveste nu e nimic. In timpul asta — Se duse batrinul 212 . altul o iapa burtoasa. iaca va iert. nimic ! A — Nu ! — — — — — Pentru ce.: ! : : FATA CEA INTELEAPTA fost odata un boier bogat si neinsurat. Unul avea caruta. se sucira. — N-am stiut daca i-ai muncit ? inseamna noua ratine-su nici unul sa-i pietre-n an Fata ! spunem o poveste si sa-i raspundem ce lui ramase putin pe ginduri spunindu-i luni trei si-i Du-te-ndarat si-i spune boierului. tata? Aia. Unul dintre ei. avea o fata mare. din astea trei baschii: furca. sa stii ca fiica mea iti face ce-ai cerut. la boier zicindu-i: Boierule. gata sa fete. da-mi banii mei. Stateau toti pe prag. ca noua pietre sint noua luni pe an grele noua pietre de moara pentru muncitor. La nunta cind facura cununia. Fata iesi in intimpinarea lui tata-su intrebindu-1 Citi bani ti-a dat boierul. furca. odihna si de veselie. eel mai sarac. fus si razboi de tesut. Suparati. iar luni sint de sedere. ca de saraca ce era nici un flacau n-o baga in seama. De aceea. fus si — ! razboi. cam trecuta de maritat. dar mai intii sa-mi faca el mie. batindu-si capul. Seara cind veni sa le dea leafa el ii aduna pe linga divanul sau zicindu-le: va dau leafa daca nu-mi spuneti fiecare cite o poveste Statura plugarii. Din astea trei fire de cinepa sa-i faci camasa si giubea Fata se duse si rupse din gard trei baschii. Se duse batrinul la boier zise: — ca sa — Boierule. legara iapa de oistea carutii si pornira dupa negustorii. apoi il ruga pe tata-su — Du-te la boier si sa-i spui ca-i fac din cele trei fire de cinepa camasa si giubea. Scormonira in zadar prin cap gindurile. dar trei luni sedem sa mincam si ne veselim daca avem cu ce. omule. Ajunsera ei in tirg. unul mai voinic. ce sa insemne noua pietre. Boierul. Intr-o zi trimisese la o zacatoare lucratori sa-i munceasca. istet si batrin ii zise: Boierule. ca noua pietre-n an. numai fa-i si dumneata ei din aste trei baschii. Intr-o zi doi tarani saraci plecara la tirg. Boierul se mira si-1 ruga pe batrin sa-i dea fata de nevasta. Batrinul se-ntoarse la fata indarat zicindu-i: Uite ce mi-a spus boierul. i-a dat trei fire de cinepa din care sa-i faca boierului. ca nici unul nu fu in stare sa ghiceasca raspunsul cerut. ca noua pietre de moara-n spinarea lucratorului. le raspunse boierul. camasa si giubea. sint noua muncite de plugar. insa voi sa-mi raspundeti ce inseamna noua pietre peste an. Atunci boierul s-a mirat si 1-a-ntrebat: — Cine ti-a spus. mie sa-mi dai partea mea. se-nvirtira si unul nici nu §tiu sa-i spuie stapinului o poveste. Batrinul se mira si crezu ca-1 ibatjocoreste.

sa pazeasca griul sa nu-1 pasca Atunci. nu va mai certati in curtea mea ca eu o fata muiereasca — nu va pot judeca. Cind acolo. spui una ca asta. boierul? S-a dus la locul cu griu de linga balta. sa mergem la judecata direapta decit sa ajungem la maciuca. cucoana. sa fete caruta si sa cinte mita? Esti in toata firea si umbli cu plosca cu minciuni. — Oameni buni. falnic si frumos bucurara. crestinule. insa boierul nici in ruptul capului n-o ierta. cucoana cum este treaba. cind inainte. Si neavind cum sa-si faca dreptate plecara drept la boier la judecata. Daca-i asa. Unul zicea un — om f — sus si tare ca 1-a fatat caruta lui. Cel cu caruta-i zise celui cu iapa: Iote. mea chiar in tirgul al mare. numai cucoana cea inteleapta-i acasa. il ruga pe boier sa-i dea voie sa mai faca o mincare si sa se cinsteasca ca oamenii nesuparati la despartire. Cind sosi boierul intreba pe cucoana ce-a mai facut de cind s-a dus el calare sa-si vada roadele si mosiile: Apoi am judecat doi tarani care se gilceveau pe un minz. fa judecata direapta. Nu stiti voi ca judecata la unii e ca o trasura cu doua oisti. Vazind ea ca n-are incotro. Minzul cu ochii lui inchisi. nu-1 fata iapa mea? Vezi-ti de treaba. Bine. cind indarat. la tot nat sa-i Ca judecata-i oloaga cind lipseste-n cap o doaga. zise eel cu iapa. aranul cu caruta apleca capul si pleca rusinat. oameni buni. zise eel cu caruta. Ea incepu sa plinga si sa se vaicareasca cerindu-si iertare. iar ovazul ii e mama. cucoana. cucoana. 213 . o poti mina. boieru-i plecat sa se plimbe peste vii si mosii . ti-ai pierdut mintile. asta-i cam asa dupa mintea ta: iapa face minzul. ca nu vazu sa se dea linga iapa si blestematul se aseza pe celuilalt asa sta el niste paie sub caruta se taran. Daca-i vazu certindu-se pe minz le zise: Stati. Ei n-au de lucru si o intreaba: Dar unde-i. eel cu caruta auzind a ris zicindu-i: He-hee cucoana ne spui palavre. — — — ! Dar dumneata. minzul ista 1-a fatat iapa placa. eu iti pcruncesc sa-ti alegi lucrul ce-ti este mai scump si drag si s4 pleci la bordeiul lui taica-tu. Stati locului in pace pina vine boierul. Cind ajunsera taranii de vazura minzul sub caruta. te crezi ca ti-a ouat gaina drept in caciula si te faci stapin peste minzul meu Tu nu vezi ca te faci de pomina lumii. ce va certati si nu va judecati? Ba tocmai vrem sa ne judece boierul Boierul nu-i acasa — — — — — ! ! ! — — — — ! lata. ochii mei ca minzul este de la Stapina. — Ba nu e adevarat. iar eel cu iapa isi lua minzul si multumi pentru judecata dreapta a cucoanei. va jur pe mea tot satul stie caruta . un minz mare si frumos. unde s-a vazut peste sa pasca iarba si calugar fara barba? crapii. breee-mi fata caruta Cum bre. sa nu mai cadem in vreo gilceava de mai dam si de belele Nu vezi minzul sub caruta? Mai vecine. unde-ai vazut.!! ! fata iapa noua zile. nu fa pe sprinceana. nu ne-a fost vorba ca fara faca pe mosia noastra nici o judecata? Ba asa ne-a fost — mine si fara tine sa nu se — — Fiindca tu ai calcat juramintul mai intii.

! — Ei. insa ea se tinea marcata. De atunci boierul de bucurie ca are femeie-nteleapta se puse pe bautura la munca pina-i iesi parul prin caciula si camasa prin izmene. sa te descurci asa trece vremea. dar la ea ba. n-o sa stiu nimic sa fac mincare. Se puse muierea pe gatit si rinduit. vinul. o spala. Citeodata voia si ea sa-nvete a coase. Trecura vreo citeva zile si boierul se trezi si-o-ntreba pe sotia lui ce cauta el intr-un bordei de om sarac? si — Boierule. au intrat porcii 214 . macar ca ajunsese fata mare de maritat. dar mama-sa la iuteala zicea: Lasa. mama-sa l-a dat si ea a supt. mai zburdalnica si mai iubita de parinti. atit se incit la Cu cit crestea mai mare cu facea mai frumoasa. m-ai dat gata Cind femeia-i inteleapta il judeca si pe dracul si tot il gaseste datori. Ca sa nu se osteneasca fata. numai la dormit nu putea dormi in Odata s-a intimplat ca uitindu-se fata in oglinda. — — Mama. sa tore si cite altele. iar fata cea inteleapta ramase stapina peste toate viile si mosiile. mai mult varsa jos. mama o pieptana. ori s-o zareasca babele si s-o deoache. n-am ce ! nu tu mi-ai spus sa plec din casa ta fiiindca am calcat un sa-mi aleg ce mi-o fi mai drag si scump inaintea ochilor? FATA CEA RASFATATA Traia odata intr-un sat o pereche de oameni iubeau foarte. Parintii n-o puneau la munca. numai rareori iesea si asta iiumai la hora si cu multa insistenta de parinp. fata mamei. cu bucate noi la gura veche. porunci slugilor sa vie cu trasurile sa-si duca calabalicul la locullor vechi si ramase sa traiasca-n pace si fericire. tineri si frumosi. stiind ca este frumoasa. mama-sa. de frica sa n-o arda soarele si sa-i strice fata cea alba ca spuma de mare. Dupa o asa intimplare rise boierul. fata mamei Las' ca atunci ai sa inveti tu. cu fata cea saraca si-nteleapta de se duse vestea peste noua mari si peste noua tari. ! si e nimic. Uite. Fata era asa de rasfatata ca daca la sapte ani a cerut sa suga. Atunci cucoana porunci slugilor sa-1 urce-n trasura amindoi plecara la bordeiul lui tatine-su. si ce-ai ales? — Pe tine te-am ales — Hei. sa toarca. Si n-o lasau pe rasfatata sa ridice un pai de jos pe toate ! — Nu le dereteca si locul fiicei. in pantofi. in timp ce boierul bea si nu se glumea pina ce se imbata turta si cazu jos sub masa. tata-su a mers tara in lung si-n curmezis si i-a indeplinit poftele.dupa care va lua ce-i este mai drag ochilor si va pleca din conacul boieresc. daca a cerut iarna fragi si struguri. dar in afara din ograda. care se atit de frumoasa. nu lucra. nu stiu dar cind ma voi marita. Frumoasei fete ii dadea tircoale baieti din noua sate. ori prin curte. o incalta si o dezbraca. muiere. Asa ca frumoasa copila statea acasa. sa speie. si asa se prapadi. sa tes. ogcia prin casa. Si au avut norocul sa aiba o fetita soare te puteai uita. dereteca prin odai. si juramint sa mai zic . Aduse un vin bun de-al mermeziu ce-1 adormea pe om de viu si se pusera la petrecere ca inainte de marea despartire. Cucoana mai de§teapta. sa navadesc. destul ai sa muncesti cind te vei marita.

De flaminda ce era. singura pe lume. Dar cind soacra ii puse strachina plina cu friptura in capul mesei si eel mai mare codru de piine. Nora cea rasfatata minca pe nerasuflate. Nurorile celelalte se sculara cu noaptea-n cap. Asa se duse vestea. ne pricepem noi la mincat. s-a suparat pe ea.in casa. dadura frunze la oi. cu tuica si vin rosu ca la orice masa. — — ! — voi ca sta si la Luati. baba. care la porci. Calare pe-o iapa. mulsera vacile. Cin veni prinzul. le dadu mincare. asa cum se pricepu facu prinzul si o porni cu sapa la lucru si toata ziulica munci nora cea rasfatata cu postata inainte. au spart vasele si farfudin casa si cind a vazut-o tata-su. iar nora cea tinara sta in fata strachinii goale si fara un pic de pine. sau sa se puie pe treaba? Ba sa se puie pe lucru zise ea in gind si a doua zi o porni la munca mai de noapte decit cele doua cumnate. le adapara. Ce sa faca ea de aci inainte? Sa stea. scoase oile la ciobani. fesela vacile. iaca la noi toti muncim si toti mincam bine. Iar dupa nunta fiecare o porni la treaba. le adapara. zisera baietii babei. despre vrednicia nurorii rasfatate. tare vrednice. Au mers atunci la ea. Venindu-i vremea de maritat s-au pregatit cu daruri si cite si mai cite bogatii. ca de aceea muncim ca sa mincam si bem. apoi vazindu-i pe toti asezati se adresa catre nurori si feciori. cind ii chema pe toti imprejurul mesei. muma. Se bucurara de vrednicia ei toti. ! priveste. Se logodira si apoi facura nunta mare de se duse pomina. nu-i purta grija asta. da mai cu Nora cea rasfatata ramase cu buzele umflate intr-un colt si nu sufla un cuvint. nu zise ba Batrinul mai avea doi feciori si doua nurori. vorbindu-le cu glas dulce imbietor: — sa Mincati. $i eu cascam gura La ochii ca mura. graunte la gaini. precum si cite un codru mare de pita. adica soacra-sa. ar fi mincat si mere padurete. Seara. Fata iar s-a inveselit si se invrednicea la lucru ca si pina acum. ca destul ati muncit toata ziulica Vedeti noi in casa este obiceiul ca cine munceste maninca si bea. dadu minlasa ca — Multamim. hranira pasarile si porcii. Vindeam cu ciurul apa. insa sa stiti ca ea nu stie sa lucreze ! Lasa. ca se-nvata ea la noi sa lucreze. de se mirara sapatorii. de riile au dat cu fundul in sus oalele cu untura. fetele si baietii mei. facura mincare pentru prinz si o pornira la lucrul cimpului. seama la baut. cei ce muncisera aveau blidele pline de bucate si ciorba. da tot inainte. le adapa. Dar nici cei din casa n-o sileau sa faca treaba. peste lume tara. au sarutat-o si i-au cerut iertare pentru nedreapta dojana. dar si la si si de muncit. era fata fatata. nu-si chema nora cea rasfatata si frumoasa la masa. maica si mincati. dar mai cu seama barbatul si socrul. si atunci parintii au plins impreuna cu fata fiindca a fost dojenita sarmana lor copila. avind parinti cu dare de mina. o tinea cu narav. cine nu. le dadura de mincare. Nora cea rasfatata sta de se odihnea si nu punea mina sa ridice un tirs din curte de care se impiedicau porcii. vrea sa dovedeasca ca este cea frumoasa si rasmunca nimeni n-o intrecea. 215 . ca este destul de lucru la noi. iar mama 1-a certat ca-si supara fetita. cuscra. Atunci mama fetei avu grija sa-i spuie viitorului cuscru: Eu va dau fata. O ceru sa-i fie nora intr-o zi un mosneag si ea vazind ca feciorul lui era chipes si frumos.

Pina la anul a avut un copil si i-au pus numele Ivanciu.IVANCIU CEL SARAC ani. Mai da-mi un ban. Merse la nunta. Merse el si ajunsa intr-un sat. fata. ia toalele turcului. Adu si mie o fameie si-ti dau o punga cu galbini. Da turcu nu s-a imbatat. turcu ne da o punga de galbeni. ii murise femeia. ajunge pe un drum si vede un om suit intr-un pom. Cind sa scoala dimineata. mie mi-a spus turcu sa nu las nevasta singura la nunta Ia sa ma due acolo sa vedem. El era bogat. I-a facut loc linga nasu. S-a bagat baiatul si l-a tras la margine si cind colo gaseste disagii plini cu galbeni. Toti care au trecut m-au intrebat ce fac ? Numai tu ai gasit sa treci fara sa ma-ntrebi si m-ai dezlegat de blastam. dar furtuna l-a ajuns. tu te duci cu argatu si copilu si a plecat ea la nunta Cind pe urma si-a adus el aminte dupa ce a potolit vitele. Un frate al muierii mai mic s-a insurat si el si i-a chemat si pe ei la nunta. Si asa a plecat acasa. — Ma. Da Ivanciu e in leagan culcat. si-a vazut de drum. Cind sa deschida usa turcul 11 striga: la vino. Raminsese cu un baiat de zece ii Taica. Merge el amarit merge. vorbeste ca-ti da icca o punga de galbini ca sa dormi cu el. Cind a adurmit ea. potop. a incalecat calul si-a plecat. Omul. Fiind bogati. Acolo nima nu l-a cunoscut. da-mi un ban indarat. le ia cu eh Turcul era un zapciu. ma — Ce! — Na banii astia. ii da jos. Baiatul a plecat si a vrut — L-a dat argat — — sa iese unde insarezi. Venisa un nor greu si n-a plecat a stat sub un gard. el s-a sculat. Ea se duce la fata si-i spune: Fata. ! — Mai baiete. babo. daca l-a vazut nepasa stii acolo luat si al doilea la usa. numai eu nu am. da ta-su murisa. El a stat facut broasca sub gard si a scapat cu viata. ca sa leg banii toata viata. eu stau cu ailanti. Nu mai aveau ce sa manince. ce sa vezi? Drumul il luasa apa si vede acolo un cal inecat cu turc cu tot. sa te dau argat ca n-avem ce sa mincam. Cind a ajuns chemat indarat: — Sa stii sa nu-ti trimiti niciodata fameia la nunta singura. ! — ! — — — 216 . aveau de toate I-a venit vremea de insurat. tu ca n-am incredere in slugi. A venit o furtuna si ploaie grea. i-a facut casa: aveau avere. apele 1-au inecat. a luat pe Ivanciu din leagan si afugitacasa la el. Bai2tul lua punga cu bani si pleca acasa. stai si tu cu el. acolo sa dormi. avea argati. Turcu-i zisa: Fata. Ta-su l-a vazut cu bani multi. Cind sa piece acasa de la turc. Sa stii ca e bine sa mergi pe drumul drept. Pe urma toti sa-mbata. El face cu mina la soacra si-i zice: Babo. care leaga bani de creci si merge inainte. da el nu sa dusa. Ia baiatul disagii cu bani. Bine. A fost un om sarac. toata lumea are linga el o muiere. la un turc trei ani de zile. S-a imbracat in toalili lui turcesti. I-a ban si-a ramas numai cu un ban si a plecat. ia vino-ncoa. da simbrie trei bani. iar l-a sator. ca eu sint blastamat ! l-a strigat: Du-te. au luat o fata cu avere. i-a pus mincare tot. Du-te singura cu un argat. — afara. $i sc duce in alte case. Turcul iar l-a chemat indarat. I-a dat un ban. el adunase banii.

Hehe. ca nu e Ivanciu? a — Sa dam foe la bucatarii. Da masa e pusa. am venit dar sa vezi nenorocire ca a luat focul bucataria si a ars si Ivanciu. linga butoiul cu vin. Bine. citeva lucruri in viatj sa nu le faceti si anume: sa nu va luati copii de suflet. sa bagati de seama bine si sa luati aminte la vorbele mele. Chiote. ma due si se duce. Si o sa vina vremea la batrineata mare ca o sa moara batrinul. fa mincare ca a venit tata socru sa se ospateze. daca acum a venit vremea sa ne spui ceva ce nu ne-ai mai spus sa ne dai vreo povata ca el. ca o sa facem altul a zis el linistit. veniti incoa. tu ai sa sa ne fie de folos in viata. vaiete si ja!e Dar dupa care a avut doi copii. taidi. cit veti fi si veti trai. Cind sa duce da peste Ivanciu. Batrinul stinsa lumina din mina si mai ceru invoiala de la moarte citava pina isi sfatuieste pruncii. a trait fericit. adica socrilor: ii — Acum luati-va fata si plecati. sa zicem ca a ars ars si au plecat cu ta-su si ma-sa la omu ei — Bine ati venit Bine ati venit ! Muma-sa-i zice: acolo Ivanciu. Pe urma el zice Bre. Ia vezi ce? Du-te. briciu. Si asa el a ramas cu Ivanciu iar muierea lui a ramas sa dea buna dimineata gistelor. ia taie o gaina. iar noi copiii tai raminem. coasa si lulcaua sa nu le dai pe mina altuia. — fiind bun numai pentru Mai tata. — Am venit. Cind il vede pe Ivanciu de rusine a incremenit si de rusine ramine si el acolo cu muierile. Dar copiii se asezara tristi si smeriti la picioarele lui sa-si faca iertaciunea. Vai de mine. sa mincam si sa bem. ce ne facem far' de copil? Las' ca nu e nimica. unul mai afurisit si rau. o trimite pe soacra-sa. iar iarna cum veti cugeta — ! 217 .! ! ! : Dimineata mi era nici turcu nici Ivanciu — Ce-o sa-mi faca mie omu. Au dat foe. sa vezi. Atunci se duce el la ei si-i cheama zicind: Haide. nevasta sa n-o mini la nunta singura. calul la nunta sa nu-1 dati imprumut. uns cu tcate unsorile si lenes de puta pamintul fost A un om furtisag si inselatorii. ca nu e nimica. iar bani imprumut sa nu dai Pe urma cit veti fi si veti trai. I-a poftit in casa. haide. du-te scoate vin. Pe urma a zis: Bre. Si au inceput muierile sa gateasca. vara intotdeauna sa tragi haina de mineca ca bine va prinde la nevoie. ramine acolo cu Ivanciu. Se duce si ea si cind il vede pe Ivanciu ramine si ea acolo de frica si de rusine. Ce-a fost a trecut? Si s-au veselit si pe urma dupa ce au ridicat masa a spus — — — — — — — parintilor. Tainuie si cu socru si-1 trimite si pe socru. da el 1-a dus pe Ivanciu in podrum. Vazind ca el nu mai vine. si eu n-am nevoie de asa muiere. ii zise cu putina sfiala: mori. ca ei place sa trSiasca bine cu turcu. Da ea nu mai vine. mama soacra. BINELE SI RAUL sa moara.

judecatorule. bre. fara stire si fara capatii. cum iti merge frate cu bunatatea ta si Dumnezaul tau? Or. cum s-a zis. ai sa vezi cind te vei duce pe copca cu Dumnezaul tau cu tot. baiete. se-ntalege. mersera si si se ramasira. judecatorule. Dumnezau sa-ti ajute Mare. lasa-ma. puternic si cuminte. fratele meu. Si asa batrinul muri. doar n-ai mincat ceapa ciorii vorbesti astfel. iti multamesc tie si lui tata ca mi-a lasat citiva galbiori si un cal sa ma pot singur in lume arani cu ei. Cind colo. ori rau Sa ne ramasim pe galbeni sa — — — — — ! : ! si calul tau. Pacat ca tata altfel ne-a invatat Bine. Bine. cu cit esti mai rau si faci fapte rele. Ei. iar cei doi frati uidira. rise batjocurindu-1 si Intr-un tirziu. cu tartorele iadului in drum. Hehe. pleca. trai pe vatrai ! Fratele eel rau sa moara. nu vezi ca orbului in zadar ii spui ca N-o fi nimic de capul lui si sarac are s-a facut ii lua galbenii si calul. Pentru ca avea pe diavolul bagat in burta lui. ce-mi tot pomenesti de Dumnezau. intr-o buna zi ii zise fratelui mai mic care era credincios si cu frica de Dumnezeu si iubitor de oameni: nici noi fratie. te rugam sa ne spui ca te vad om cu judecata si cu scaun la cap. lumea nu da o ceapa degerata pe tine si astfel de oameni in zadar vor nadusi. rau. iar se intilnesc ei ca dintr-o intimplare. Binecuvintati sa riti si voi si fratele care mi i-a dat. cum este mai bine sa fie omul pe pamint bun. ca la noi in popor se spune: Mersera — ei cit se-ntilnira — — Naduseala. Dupa asta si-a luat calul si-a strins chinga si a plecat in lumea alba. dar cea buna da Cit ii hau si dudaul nu-i nici o intelepciune in vorbele tale. dupa aminata vreme se-ntilneste fratele al mare cu eel mic: amindoi calari. Atunci fratele eel blestemat zise: — — Lasa. Unul. ce naiba. iar dreptatea sta pe loc spart? si umbla cu capul Ba nu e bine asa fratele meu. Scoate boala ! Fara naduseala nu se departeaza omul de saracie. sa pornim tovarasie si pe cine-1 vom intilni in cale sa-1 intrebam. ca sa stii ca pe lume e mai bine sa faci rau si nedreptate decit direptate la lume. era rau. 218 . iar daca esti bun si faci direptate oamenilor. zdravan. viclean si blestemat. rau sau bun? Mare. aista c ca aia din basme. ca stiut este ca iarba rea nu piere. nici una nici alta. Nu credea in Dumnezeu si de fatarnic si prefacut ce era cu un ochi ridea iar cu altul plingea. Dar asa ramine. toata lumea iti tremura de frica. cum este mai bine omul in viata sa fie. unchiule. tu stii bine ca doua sabii intr-o teaca nu au loc si de aia amindoi intr-o casa nu avem stare si nici asezare. Ce! mic ii da bine^e bucurindu-se ca se intilnesc: Buna ziua. Tine-ti treizeci de galbeni si un cal si du-te-n lume sa te procopsesti Iar lui ii ramasa toata — Mai ! averea parinteasca. Lasa. curat.! ! ! voi. ca te bate Dumnezeu Mare o sa te bata pe tine. Tu — — — ! nu vezi ca minciuna umbla-n lume. si ziua ! E un tontoloc natafleata. Asculta. Doamne. sa ne ramasim.

Diavolul il trase — el dupa vazu cu de-a sila. Acolo cum ajunge imparatul goleste odaile de doftori. mergi la fundul lacului si dai de comoara parnintului si atunci vei fi fericit. Dar cum le pierira ochii de atita stralucire si bogatie. i-a iesit un orb in cale. de aceea trcbuie ! — — si cite-o minciuna Si de aci iar li se deznodara drumurile si cararile si fiecare pleca-n treaba mers el cit a mers pina lui. altii pe sub mal. Caci acolo dracii erau la nunta. 219 . n-o sa ajnng cersetor la usa nimanui. diavolii insa-1 cheama-n hora si trag de el. pe unii la fund. s-ar spala si niciodata n-ar mai murea. El trage sus. omoara un pore salbatic. Orbul i-a cerut ultima bucata de pine ca sa nu moara de foame iar el i-a dat-o raminind flamind. s-a spalat a vazut cum se crapa de ziua si a multamit el incoa. Iar pe bietul om il arunca pe mal. iar el se mira cum sa scape ! din hora sa ajunga in lumea lui pe pamint. la mijlocul noptii coborira trei zine frumoase din cer si venira aci sa se scalde in jgheabul fintinii cu apa fermecata care-i facea pe cei ce se scaldau in ea sa aiba tinerete fara batrinete si viata fara de moarte.! Bine. adevarul gol. Numai fratele eel sarac a plecat ca gisca-n ceata. Cind colo. Frate-su ii ceru voie sa mearga la acea fintina sa se procopseas^a i ei. vraci si vrajitoare venite din toate colturile lumii sa scoata pe dracul din madularele tinerei fecioare. ii lua la bataie si-i arunca cu toghia pe unde nimerea. la Trage o fintina pe inserat. o umple cu apa si hai cu ea plina la cetatea imparateasca. omule. ai o cheie de aur. Insa el nu cuteza. Daca-1 vazu diavolul ramas far' de ochi. Deschise usa si vazu comorile parnintului. de-ar sti fiica imparatului care zace pe patul de moarte de apa asta tamaduitoare si datatoare de viata si tinerete ar veni. trage incolo. pe altii pe mal. ii zise sa ii sa-1 scoata deasupra la lume si-1 i se tie de coada ca scoase pina la jumatatea drumului. — Cum aci cum o sa duca el apa fermecata de-mparat? Se duce in padure. Sarmanul s-a tavalit cum a putut si cu ajutorul lui Dumnezeu a ajuns la izvorul fermecat. nimeni nu iti da in gura. Vorba aceea: cu un ban s-a prins in hora si cu zece nu poate scapa Si asa jucau de se stricau dracii si dracoaicele. nestiind ca padurea are urechi si cimpul ochi: Fa. Cind sa se suie diavolul il trage-n jos in lac sa-1 A inece zicindu-i: Uite. dar cocosii au cintat si zinele au zburat in inaltul vazduhului. ca moare batrinul cersetor de foame. Mai fratioare. pina ce ajunse Beu el apa si adormi intr-un tufis din apropiere. De fiice frumoasei ! de fata. ii ia besica. La nunta lui povesti intimplarea cu izvorul fermecat si hind si frate-su lui Dumnezeu pentru marea lui bunatate. multamesc de intrebare Cit am ochi si brate harnice. suratelor. Aci ramase el stingher cu cerul intunecat pe vecie deasupra capului. Mai la urma cobori intr-o prapastie sa-i aduca intr-un ciob apa. iar cea mai mica n-are de lucru si dezvaluie taina izvorului fermecat. Baura ele apa si se scaldara. se izbi de lemne si de pietre. Cind deodata veni tartorele iadului si cind isi vazu copiii tot in petreceri si sarbatori cu zdrente pe ei. Si cum o scalda pe printesa se inviora si zimbi fericita dupa zece ani de boala grea Atunci se facu nunta si bietul sarac ajunse imparat. Zinele cele mari au vrut s-o mustreze de cele spuse cu glas tare.

drept pe dregatorii domniei. cum pieri si fratele sau ! eel necinstit. Obiceiul pamintului era ca tot natul. un om intelept si drept si nu ramine dator nisi pe cei manui pentru 220 . si obiceiurile stramosesti. ci cu bun. multamiti De atunci. ura de moarte pe alp regi si imparap care se tineau de minciuni si razboaie. Dar cum i se treceau hotarele. carturarii si cititorii in stele. si Traiesc ca fratii $i se iubesc ca dracii Asa este de cind lumea. De atunci si pina azi. legea. cu bun si cu rau. top frumosi si voinici. Pentru faradelegi ii pedepsea la mai de jos supusi.! ! ! Pe aci multi nebuni au plecat cu frate-su la izvorul fermecat. Toata ziulica invStau copiii vorbind ca albinele din mireasma florilor. iar toti cei din imparatie sa se ajute si iubescS. el pe top ii punea cu fata la pamint. fiindca intregul popor lupta cu barbape sa-si apere pira §i averile. Ca oricare om. numai ca sa supuie alte popoare mici si neputincioase. Dupa ce si-au scos top ochii au a§teptat sa vie zinele sa se scalde in apa viepi. Poporul intreg credea in el si il iubea ca pe un sfint. Domnul nu le ramine dator. sa pastreze limba. iar astfel de oameni de mai sint pe undeva pe pamint: Mai tului. sa fie om de omenie. stapinea o imparatie unde si ciinii mergeau cu colacii-n coada si fara de zgardiL si Imparatul era intelept. fel un imparat mare peste mari si tari. SNOPUL DE NUIELE Cindva traia intinsa si imbelsugata. intelepciunea din carji si minuirea cu istepme a sabiei. asa cum se iubesc fratii la nevoie. la urma noul imparat gasi in buzunar cheia de la comoara paminmerse. ca I se dusese vestea ca este incalcarea obiceiului pamintului. cu prosti si cu infelepp. Tatal Neamului si asta pentru ca era pentru top la fel. §i cu cit trecea vremea vedea el ca fiii sai nu judeca cu mintea lor. iar apa nu era fermecata. ca sa-si faca renume prin vitejia oamenilor. S-a ingrijit el sa le dea invapltura aleasa chemind la palat pe cei mai mari invaup din lume. oamenii din acea tara traiesc si azi in petreceri si veselie> cu cintece si lautari. avea $i imparatul trei feciori. nu pentru unii muma si pentru alpi ciuma Inconjurat numai dc oameni cu scaun la cap. caci dracul isi gaseste cirtog in inima prostului fuge de tamiie si de intelepciune. Dar cum nici o zina n-a venit. Imparatul eel intelept avu multe razboaie cu vecinii hraparep si flaminzi care jinduiau la laptele si mierea din holdele imparapei sale. o deschise cu ostirea si tot aurul il imparti poporului ca si cei saraci sa fie imbielsugap. Imparatul tragca cu urechea ce-i invapl vracii. a ramas vorba stramoseasca ca fapl de oamenii lacomi §i aplecati spre rele si razbunare. Batrinii il porecleau Tatal. dar cu frica de Dumnezeu si facatori de bine. top au ramas orbi si pedepsip de Dumnezau pentru lacomia lor Ce sa faci daca Dumnezau a umplut lumea cu ce a putut. ca stejarii din munte. Asa se intimpla ca top orbii pieira fara de hrana si lumina. top fep logofep.

Altii zisera sa fie harnici. Daca pe toate astea le au si nu le lipseste rabdarea pot stapini o imparatie si-i pot face pe supusi fericiti. si se girbovi de tot. nu veti putea fi stapini buni si va fi vai de steaua voastra Fie imparat. Tirania. in loc sa-i spuie ce necazuri are poporul. zisera unii. ! ! Pe toti ne asteapta o dreapta judecata ! In fata mortii sa ne dam sufletul usurati ca pe pamint am facut numai lucruri bune si eu asta va cer acum la sfirsitul vietii. cinstiti carturari. Noi le avem pe toate astea. Voi trebuie sa fiti buni si drepti cu cei de jos si cu cei de sus Cu ingimfare si infumurare. Dati o mina de ajutor oricarui om necajit fie el cit de rau Numai asa il veti face bun. imbatrinea imparatul. Toti oamenii rai. nu de frica lor sa tremure. De buna voie sa se supuna legilor. Simtea ca moartea-i bate la usa si de grijuliu ce era socoti ca nu poate sa-si dea sufletul inainte de a ramine impacat cu gindul ca fiii sai s-au ales cu ceva dintr-atita puzderie de invatatura. ori om de rind. Apoi le vorbi batrinul despre imparatii si regii tirani. zise cu blindete batrinul imparat. lor. Ce-o sa iese din ei? Se intreba bietul imparat si cadea pe ginduri. Nu-i de ajuns sa spui ca esti cu scaun la cap. doar prinde ceva din intelepciunea sa. sa aiba infrinare la gura §i rusine la obraz.! mintea invatatilor ingrijorat tului. De azi pina la anul. 221 . Cineva sa-mi spuie. ! — Trecea vremea. huiduiti de multime. Acum sa va vad intelepciunea. zise cu vorba blinda si dulce imparatul: sa fie intelepti. ea stinge bucuria omului si lumina lui Dumnezeu. despre slujitorii vicleni. sa nu uitam ca trebuie sa fim oameni si legati de popor. De azi incolo vor porunci feciorii mei. incepe feciorul eel mare. de oamenii desculti sau in opinci. doar copiii lui vor Apoi le spuse imparatul cite verzi si uscate. demni si zgirciti cu visteria si cite si mai cite pareri. sa stie si copiii mei care sint cele trei virtuti. toti tiranii. altmintrelea. fiecare cite un an. priceperea si indeminarea in treburile imparatiei. fie mare dregator. iar imparatul le zise: lata pentru ce ne-am adunat aici. fara de care nu se poate stapini o imparatie Sa fie aprigi. apoi eel mijlocas si mai la urma eel mic. ca sa nu mearga {ara la ripa. iuti si viteji. pina ce il parasira vederile. atunci cind faptele o dovedesc. Sa va biruiti patimile si pornirile rele. o sa-i puie la o grea incercare pe inteleptii si carturarii palaPornnci sa se adune in marea sala de marmora albastra toti invatatii si copiii sai. Sa va spun eu. care se indeletnicesc sa-1 laude ca sa-si pastreze slujbele. mici si mari o sfirsesc in streang. copiii mei. zisera intr-un glas feciorii. este biciul omenirii. va departati de talpa tarii. Isi aduna iar pe mai marii dregatori si povatuitori si le impartasi hotarirea sa: fiu Prea cinstiti sfetnici si intelepti. Supusii vostri sa fie drepti si oameni liberi. am hotarit ca de azi inainte sa nu mai eu imparat. toti frumos — — — — — imbracati. conducind imparatia — pe rind. Intr-o zi.

In tara la tot pasul erau stapini lancierii imparatului. de facura ferfenita ostirea si pe dregatorii sai.! ! : ! Imparatul se scula de pe scaunul de aur §i-i lasa locul printului celui mai mare. fie de era bine. sa treaca prin foe si sabie imparatia acestuia. Feciorul sau cum ajunse imparat. Ba pe unii ii arunca la inchisoare. Poporul batea la poarta palatului cu jalbe-n protap si cu paie aprinse-n cap. ridea impreuna cu sfetnicii sai de gloata infometata dupa dreptate si vorba buna. inflaminzita si insetata Apoi se asezara la mesele intinse pe iarba verde. Se imbracara locuitorii pasnici in haine de razboi. te lasa maria-ta impins de patimi si nepriceperea tinerilor cirmuitori. Cind ajunsera la fruntariile acelei tari bogate. oameni sintem pacate face lata ca noi va iesim pe cimpie cu carale pline de griu si porumb. Maria-sa nu se amesteca la nimic si tacea molcom. iar inchisorile gemeau de osinditi la robie grea. dar nepriceputi in rinduiala tarii. ca in visterie erau bani destui se hotari saporneasca razboi impotriva unei tari vecine in care paminrul isi daduse roadele din belsug. le iesi in intimpinare imparatul acela cu barba alba pina in pamint si le grai razboinicilor La foamete lumea multe Fratilor din tara vecina. care-i aruncau in ocna pe cei ce cutezau sa spuna adevarul. Asa era rinduiala. nepriceperea si saracia? In loc sa cumpere griu si porumb de la tarile vecine. puse mina pe securi si buzdugane de-i nimici pe nesatui si insusi tinarul imparat ramase fara o mina pe cimpul de batalie Cei care scapasera se intoarsera tristi si rusinati Trecu anul si hai sa-i vie rindul si celui de-al doilea copil. isi lua alti dregatori. ca li se ia griul. vazura atita belsug la batrinul imparat. Sa fim prieteni adevarati si sa ne ajutam la nevoie ca oamenii. frumosi. Se abatu si un an rau de seceta. incit se sfatuira cu mai marile sale capetenii. ! ! ! Mijlocasul ca sa se arate mai cuminte decit tatal sau. Al batrin vedea. inarmati pina in dinti. sa fie multi stringatori de dari. Astepta doar sa-i vadii ispravile. multe cazarmi siinchisori. vazind neobrazarea. El in loc sa le asculte necazurile si sa-i pedepseasca asa cum se cuvine pe cei ce se dadeau la faradelegi. Veniti la noi si va luati griu cit va trebuie si sa nu varsam singele celor nevinovati Caci cine la razboi porneste — ! ! Nu ! — Sfirsitul vietii sale Vrem pace si frati sa fim ! ! dovedeste raspunse intr-un glas ostirea tinarului imparat. iar pe 222 . celui mijlocas sa fie si el un an imparat. pusera mina pe sape si topoara. ca asa era facuta intelegerea sa nu se amestece nimeni si ei sa se descurce cum i-o taia capul. Asa ajunse tara de ripa. facu alte legi mai aspre. Grija lui nu era sa se lucreze holdele. dadu cu piciorul la dregatorii cu parul alb si girboviti ai tatalui. Vazind poporul ca prin munca cinstita nu se ajunge la capatii. cu mese intinse si bauturi. ca oamenii ajunsera sa jinduiasca dupa o bucata de piine. vacile si mioarele si ramin saraci. fie de facea ceva rau. Scoasera sabiile si incepura macelul Si astfel nu se tinura de cuvint Ostirea acestui imparat. pentru ca poporul de frica sa-1 asculte. ci sa faca multa ostire inarmata. In locul lor aduse oameni tineri. suspina si tacea. pina ce se saturara si se imbatara de-a binelea Daca se ospatara si se imbatara bine. ca nu mai pot suporta darile grele.

spre cinstea mariei-tale. acolo e paguba mare. lua snopul de nuiele il dezlega. am ispravit porunca precum e mai si de imi vei da si alte si porunci placerea incerca sa le indeplinesc bine. In zadar se suci. acela ma va urma pe scaunul imparatiei si vrednic va fi de mine si — ! ! Am — poporul meu. Imparatul. Copilul saruta mina imparatului. Imparatul. fiii mei. Simt ca o sa mor cu sufletul neimpacat. legea. Poporul stiindu-1 si pe asta rau si vazindu-1 pe deasupra si prost se bucura ca nu s-a priceput. Baiatul eel mare ciung cum era. Hei. copiii mei. Lua el si snopul de nuiele. dar oameni sint putini avut dorinta sa va las Anii m-au imbatrinit si simt ca am sa mor feciorii mei sa fiti imparati cu schimbul. meu. caci unde nu e stiinta si pricepere. iata Dupa zicindu-i: — voi Marite imparate. — un imparat imelept Iubite fiule. V-am vazut ispravile si astfel sfirsitul imi este si mai aproape. se invirti ca lepada bratul de nuiele rusinat. ingenunche in fata tatalui sau iubit. vazindu-i price- Poporul rise cu hohote de prostia feciorului celui mare v — ! perea si indeminarea. da cei fara cap si pricepere. nadajduind ca o fi ceva de capul celui mic. si incepu sa rupa mladita cu mladita. lata. zicind: Afurisite nuieluse. Imparatului si poporului ii crestea inima de bucurie. 223 . bratul cu nuiele sa-1 fringa pe rind si incepu tot cu eel mai mare. sa-mi dau seama de priceperea si nepriceperea voastra. Daca nu putu isi aduna din nou puterile. pina ce le frinse pe toate. greseli multe si suferinta mare la norod. puse snopul intre genunchi si se opinti din rasputeri sa fringa nuielele. grai el. sa-i vada si astuia intelepciunea. parca se bucura si el de nepriceperea astora doi. saracie. Veni si sorocul mult asteptat si in fata multimii batrinul imparat in vazul lumii isi puse cu mina lui copiii la incercare. la rindul sau. De aci mersera la imparatul lor de pe vremuri si-1 rugara sa nu-i paraseasca si sa nu le mai dea imparati tineri si infumurati sa-i conduca. dar osteneala ii fu zadarnica. incovoiat de ani si abia tinindu-se de un toiag le zise: Hei. ca pe eel mic nu 1-am pus la vreo incercare. taica. eu v-am cirmuit ca un pastor blind ce-si iubeste turma. parca ar fi facute din carne moale. voi tot ati stricat Atunci lua bratul cu nuiele si-1 intinse celui mai mic. si cu putere vru sa-1 fringa. Apoi veni rindul fiului mijlocas. ca nici una nu se rupe Dadu — ! si se bucura de nepriceperea sa. V-am lasat la domnie doi ani si aduserati turma pe care am pastorit-o un veac la sapa de lemn Ce-am facut eu bun. amunca e a se face lucru bun si intelept. n-am pomenit. cine il va fringe. Asa ca si el arunca bratul cu nuiele si se dadu batut. va dau snopul asta fraged de nuiele. multamesc din inima cerului ca pot lasa poporului si bun ca tine. pamintul stramosesc si obiceiurile Acuma vad ca lume e multa. ce indeplini cu bine porunca. cite un an fiecare.! ! tinarul imparat fura gata sa-1 spinzure de nu venea mosneagui sa-1 scape de ura norodului.

aduce tulburare si necazuri cu duiumul. Bietul om era atit de mihnit ca sarea pielea pe el. Deschise usa — Poftim. pe scari la judecatorie. Cata el un advocat bun. apoi zise: boierule. domnule. pentru bunatate si se ospata flamindul. O mie de pui. m-a dat boieru-n judecata si pentru cinci oua Ce e fierte imi cere azi prin judecata o mosie. mai baiete. hai sa se intoarca sa-si plateasca A — — — ! ! datoria birtasului. plecat fund in argatie. Bine. Veni vremea la judecata cu sorocul lui. sa te insemn pe raboj si sa nu uiti datoria Multumesc. ca-ti cistig eu procestu ! ! . baiete. Si-i povesti lui Pacala. Oamenii din birt dadura osteniti de atitea socoteli din cap. — Cum de te-ncumetasi. ce le-am mincat acum sase ani. Mai indatorat sa fii omenirii sa-i slujesti Apoi se urea pe tronul de aur imparat isi dadu sufletul usurat ca dupa moartea sa. sa-ti bati joe de mine numai cu cinci lei ? Pai cinci oua de nu le mincai le clocea gaina si ieseau cinci pui ? In al doilea an. adu un brat de lemne 224 eu sint advocatul tau Du-te si cumpara o chila de griu. din fir in par. Dupa sase ani de argatie.! Un lipsit imparat intelept aduce poporului liniste si belsug in casa. te dau in judecata si toata viata nu te platesti de datorie cu tot neamul tau. Stii ce e. aduceau o mie de pui. — — — il vede Pacala. cresteau puici si se faceau in eel de-al treilea an gaini si iar fiecare facea cite doua sute de oua Si-i dadu birtasu cu socotelile inainte ca nu a agonisit saracul atitia lei nici in cei sase ani citi ii socotea drept datorie acum. Ajunse odata mort de foame la o cafenea si ceru negustorului sa-i dea mincare in veresie ca e sarac si cauta de lucru. Pagin negustor isi zise el in gindul sau si nu-si ierta ce 1-a indemnat sa ! — fie cinstit si sa vie sa-si plateasca datoria. iar batrinul rod bun sa cirmuiasca imparatia JUDECATA DREAPTA fost un om sarac ce se afla in drumetie. Toti il socoteau ca este vinovat. Saracu pleca in lume. si dadu si el ca tot natu buna ziua. cinci gaini faceau fiecare cite doua sute de oua. feciorul eel lasase mic si intelept. intra argat si munci si el pe unde putu cu gindul la copii si la muiere. iar saracul cazu pe ginduri si incepu sa ofteze de inima rea si apoi se plinga. Cind colo. de ce plingi si de ce oftezi ? Uite. Cind vazu negustorul numai cinci lei pe tejghea ii risipi pe jos de necaz. Apoi iar il sfatui: Sa mai stii ca cu cit mai mare esti. toata intimplarea. zise drumetul. bre naica. cu tine. iar eel de minte. Da-mi cinci oua fierte si ti le platesc cind m-oi intoarce de la stapin. ca toate judecatile. Clocite la rindul lor. si un amnar. Daca nu-mi pui toti banii pe masa. Plingea si se vaita insa far a rost. dar nici unul nu vrea sa-1 apere. boierule. cinci lei pe cele cinci oua. Asta inseamna ojmie de oua inca din al doilea an.

birtasul asta burtos si rotofei. omule zise judecatorul. ii lua bogatiile din carufa si le da copiilor sai goi si desculti. Multi oameni apucau calea codrului de teama si groaza fapa de stapinirea nemiloasa si nedreapta a irnparatului si a slugilor sale. nu esti mascarici ? Unde s-a vazut pe lumea asta sa semeni griu fiert? vezi. cam jerpelit in toale de taran. domnule judecator. o banita de aur. Domnule Pacala. vino-ti in fire. care nu se supunea poruncilor. desi era bogat si avea o tara mare. o banita de bani? era cu putinta sa iese din ele atitia pui. ca n-am timp de glume. dupa razboaie. copiii orfani si ogoarele-npelenite. esti aparator. Pacala atita surcelele si puse griul la foe sa fiarba sa-i faca coliva birtasului. puici. una ca asta? Raspundeti? — — Nu om Cum este. ori care se dadeau la furturi tilharii. oua cu seminte si gaini ouatoare? Unde s-a mai vazut. nu este nebun. Cind prindea vreun curtean imparatesc cu bani 225 . Pe vremea unui astfel de imparat s-a intimplat ca un ostas sa arunce coiful si s. sub soare si sub stele si toata lumea il tocmea. Incepu judecata ! Advoeatul negustorului facea spurns la gura vorbind.il acesta este dator si ca datoria lui din cinci oua se ridica la nu stiu cit. De prindea vreun n. mai are de fiert oala Ce oala. te tii — Ce e cu dumneata. Se ingrozi judecatorul si lumea de soarta bietului sarac.! ! — Cum adica? — Ai sa vezi Merse impricinatulj aduse o oala cu griu si i-o dete lui Pacala. Veni rindul sa vorbeasca si advocatul datornicului. aperi pe acest nenorocit.a si facea razboaie. eu sint nebun ca fierb griu pentru semanat pe ogor ! Dar piritorul. domnule judecStor.gustor bogat il taia. ca ne faci nebuni in prinzu-al mare? Domnule judecator. ca om. Iaca vine. bun ca Pacala. in care mureau zeci de mii de oameni pentru hatirul lui de a fi eel mai mare imparat. pe care-1 astepta osinda grea si fara pereche pe lume. domnule Pacala. adeveri judecatorul adunata. nu se multumea cu ceea ce av. da-i in jos. da-i in sus. am intirziat pentru ca a il trebuit sa suflu-n foe sa fiarba oala de griu ! Vreau sa min dirnineata in varsatul zorilor muierea la semanat. sari in sus de bucurie ca omul eel sarac gasise un advocat. domnule judecator.atul si sa se faca haiduc de codru. care-1 scapa cu mintea lui isteafa de la datorii si-1 facu fericit pentru toata viata. ca cere unui cinstit si sarac pentru cinci oua fierte. Unde ti-e advocatul. Asa se duse vestea-n popor ca Pacala a devenit advocat vestit. Imparatul. ce fiert? sa vie aici sa te apere. — Asa Lumea IMPARATUL om si SI TlLHARUL Cica era un imparat rau din fire care trecea prin taisui sabiei pe orice din imparape. sau de zgoande? Nici la judecatorie nu te lasi de pacaleli? — Nu e nici o pacaleala. cu mustatile canite de zama si untura. auzi? In timpul asta intra Pacala. domnule. dar zimbind — — — ! ! si hotarit. Asa ramineau vaduve.

Nu avea decit un bordei afumat. singur si neputincios. Batut si schingiuit a fost dus in marea piata a unei cetati ca sa i se atirne streangul il la git. vezi c-ai ajuns cu gitul in streang pentru — faptele tale? Maria-ta. ca e tare drumuit si de oase ostenit. un tilhar. care au facut dintr-un imparat. si crimele fapl de popor. caci tu esti singurul om cinstit care ai avut curajul sa-mi arati in fapl adevarul si cu intelepciunea ta de om cinstit sa-mi spui calea cea dreapta. multimea s-a cutremurat de groaza mortii infioratoare. insara intr-un sat. cu un pat lat. cu avere si putere ca maria-ta si cu oamenii inarmati. de ce ai tilharit. Daca as fi mare. Asta am vrut sa ti-o spun ca si asa putin imi pasa daca ai sa ma ucizi cu sabia ori cu streangul. S-a intimplat insa ca intr-o zi omul sa fie prins de oastea-mparatului. URSITORILE Un negustor umblind odata pin sate dupa bucate. Negustorul se abatu in marginea satului la o casa saracacioasa si-1 ruga pe stapin sa-1 lase sa conaceasca noaptea. Omul unde trase era sarac.omora la drumul mare si-i lua pungile de aur ce le purta asupra sa si le impartea banii la cei nevoiasi. N-am nimic de pierdut de la aceasta lume si viata in care dreppi si fericiti sint numai cei tari Ce nu sint eu inconjurat ca si si mari. iar de — ! eu sint mai mare tilhar dedt tine. dupa vite. nu mi s-ar zice tilhar si tot ceea ce as face ar fi bine si drept. caci pe tine si nedreptatile tale le ocroteste si apara oastea ta. eu am tilharit ca sa cistig o bucata de pine pentru o casa de copii goi si flaminzi Dar maria-ta. la drept vorbind. Era greu. Imparatul era si el de fata. In fata tronului imparatesc asezat in piata se zice ca i s-a adus tilharul plin de singe si legat in lanturi. ai umplut inchisorile cu oameni banuiti de necredinta fata de imparat si nimeni nu cuteaza sa-ti zica tilhar. ci imparat si top cei lasi s-ar gudura pe linga mine ca niste ciini flaminzi asteptind de la mine imparatul rasplata pentru supusenie. zise catre tilhar: ! ! — de la Drept graiesti. Mie mi se zice tilhar fiindca sint sarac. Imparatul auzind aceste cuvinte. ca atunci nu mi s-ar zice tilhar. Si acuma sint gata sa ma spinzurap tine de tilhari inarmati. Fii iertat azi inainte vei fi eel dintii sfetnic al meu. pentru ca multimea de norod sa invete ca hotia si tilharia se pedepseste de lege cu moartea. Maria-ta ai ucis zeci de mii de oameni si sute de mii. Ramii cu mine sa-mi fii prieten si povapaitor bun. La vederea nenorocitului. In sat sa plimba de colo-colo sa-si cate un conac. pe nimeni nu cunstea si noaptea se-nnopta. Atunci imparatul intreba pe condamnat cu glas tare: Omule. noaptea sa se odihneasca. c-o masa mica sub 226 . esti mai mare tilhar decit mine. Poporul auzind aceste cuvinte se mira foarte de o astfel de intimplare si de aci inainte isi urma imparatul cu dragoste si iubire. nu ca lingusitorii mei sfatuitori. Tilhar sint eu si altii care ajung sa omoare de flaminzi. omule mine si imparatie.

la vreme de tinereata. -n stinga. ! Dar zina cea mica. numai cu crengi de dip si rogojini. iar negustorul sta cu urechile ciulite ca iepurele si asculta. gindul lui la acel copil din bordeiul eel sarac ztura. Negustorul se pierdu de rusine. cu cositele din soare. lua o masuta. Negustcrul ncstru. asa mi-1 ursara si-afar' imi plecara. Se culcara top impreuna si se cutrupira top cu cerga. cu pletele de aur rasfirate peste umar. acum sa nu-1 luam. cum rostira masa pentru ursitori. Cind ajunse-n sat. la bcrdei nu este ppenie de cm. sta si chibzuia. Pe la mijlocul noppi muierea omului unde trasese negustorul nascu un baiat. auzi usa bordeiului scirpind. Merse haaat pe o coasta. adormira dusi. poimiine. ce piaza rea l-o fi-ndemnat sa bata la ast bordei saracacios si murdar. Peste noapte se-ntimpla insa o minune mare. o apuca o mila de bietul copilas. apoi le graia: Voi suratelor. Gindindu-se ce-o sa se faca de rusine la ziua. ca mai era pupn pina la mijlocul noppi si veneau ursitorile. auzind muierea in fiorii facerii. chiar la cununie.pat. vaitindu-se si zvircolindu-se si el linga ea fara s-a poata ajuta. de voie. bas s-a potrivit. Dupa ce-1 nascu se scula biata muiere. Dar cind o crestea. asternu pe ea o camasa barbateasca curata. La un timp. ca mintea muierii. sa afie unde este copilul. pitis-pitis. Cea mai mare zina grai catre surorile cele mai mici: — Surioare. Pe negustor sa-1 mosteneasca. poate ca a scapat de eel care-i va minca mesia miine. sa se pomeneasca. de nevoie. ccpil sa-1 ursip. ca un fat-logofat. cu aripi si camasi subpri ca pinza de paianjen. surioarelor. facura botezul copilului dupa cum le era cbrccul. hai noi sa-1 ursam si sa-1 procopsam. — Hai. Isi lasa negustoria si porni pe uimele gindului sau. sta aci pe pat. Si de la marginea pamintului de-ar fi fost. cum s-o sccata la capatii? se facu ziua. dar gindurile lui stateau rasfirate. avupa-i izideasca si frumos sa imi traiasca. c-un cctoi pe vatra. durerile o napadira si nascu sarmana un baiat frumos. cea mai frumusica. ce urita soarta Finca s-a brodit. asa si-1 ursara. Deodata casca ochii mari si zari trei zine intrind pe use-n soba. La marginea padurii copilul dormea-n luica legat de crengile unui paltin. haide sa-1 ursam. balaioare. capul sa-i rapeasca. Ocoli negustorul lumea din sat. ca toata lumea. ce sa faca acuma. Muierea si omul ei. Negustorul. negustor bogat. — ! ! fiert de suparare. Ispiteste-n dreapta. Ca este sarac. calu-i poticneasca. Se hctari sa mearga sa vada daca mai traieste copilul. facea haz de necaz Apoi pleca in regustcrie ingrijorat §i-ngindurat. Negustorului ii pierise somnul si se tot vaita. ce sa faca cu copilul? Ce soarta sa aiba? Sa aiba noroc sau sa fie nefericit si fara de noroc pe lume? Care mai de care-si da cu parerea. ce pacat. El se prefacea ca doarme si nu scoase capul de sub cerga neam. ginduri. sa-i curmam Mai bine sa moara pruncu-acum. Surorile asa se ogodira. se asezara pe linga masa pusa si se-ntrebara una pe alta. de puteai toca lemne pe ei. ce jale. puse o stebla de busuioc si un trochit cu apa si se culca. Pusera mina pe trocul cu apa si pe busuioc si-i stropira fa|a pruncului. fermecatelor Stap nu va grabip. se furisa prin padure pina la luica si incet fura Negustorul era ca Cazu dus pe ! Cum ! 227 . Toate se-nchinara. sa n-ajunga pe-asa drum. Cele trei zine. din oras in oras. Cea mijlocie auzind asa. Tot ce-1 ursasera ursitorile el auzise. cind s-o insura. negustorul prapadeasca. cu o cerga-n pat. unde sapau parinpi pruncului la o Jarina. rugindu-le astfel pe surori: frumoasa viata fa surioare. in sat.

leganat de valuri. Pina la cer el credea ca s-a dus copilul. aci fugi la De pina ce ajunse un . pina-n tirg. tu ala Gasitu. iar s-a-ntimplat sa piece negustorul dupa vite prin sate. De moare. din tirla-n tirla. cum ar drege si-ar facea. Copilul sugea la capra si crestea vazind cu ocbii. Ia-1 frate si fa-ti treburile. sa fie copil zdravan si puternic. Cum se gindi. ca Ajunse baiefandru mare. Gasitule-ncolo ! la riu. Lua copilul legat in scutece si-1 arunca-n riu. fara bataie de cap. Dar negustorul tot mai mult se gindea. Dar cum o sa piece cu atitea oi singur cue. negustorule ! Argapli mei 1-au gasit pe valuri si de atunci Gasitul i-a ramas numele. S-a nimerit sa mai ajunga odata iar prin locurile umblate odinioara. il arse la ficati vorbele ciobanului si-ndata pricepu ca este vorba de copilul cu ursitorile. pe copilul gasit. din salas in salas. pentru ce-i zici Gasitul copilandrului. 228 . facind avere tot mai mare. Pastorii il cresteau si-1 porecleau « al gasit*! Asa-i ziceau ei: Gasitule-ncoa. fiindca ea a crescut un om si e pacat s-o taiem sau s-o vindem la alpli. Isi aduna turmele de miei si de sa-i ceara ajutor oi si vru sa piece. copilul. N-are si el pe nimeni saracul. moare nebotezat si o sa avem mare pacat Negustorul. le — — Bine. in oras ! Doamne. Era un baiat cuminte in toata firea si topi il iubeau ca pe fratele lor. din stina-n stina. pl-am luat mioare. se bucura de venirea lui. nici nume nu are ca topi oamenii. trecu negustorul prin paduri. Isi vedea de-aci-nainte fara grija. Se nimeri atunci. Negustorul isi insirui cirdurile de oi si le mina catre conacele sale — — impreuna cu baiatul eel aruncat pe apa tocmai de el. isi zise el in gindul lui. Hei ! Vai de steaua mea. te-am incarcat de bani. Odata. cumva pierdut vere. stapinului: — — O Asculta. sa vie sa adape oile si caprele Zarira si auzira copilul chiraind. nestiind cine este negustorul. zicindu-i: Mai. baciule. purta rindul la pasune si la mulsoare. acum saisprezece ani. Sa-1 arunce-n apa sa-1 inece. ce ma fac de-aici incolo. isi zise-n gind negustorul. De aci dusera copilul la stapinul lor la tirla si-i povestira intimplarea. asa si facu. bucuros. cum sa nu pl-1 dau. Un copil mai indraznet inota si scoase copilul la mai. cumparind la oi si la mioare de-si facu si el o turma mare. Insa bietul copilas plutea pe valuri. Pastorul. Intr-o zi. du-te baaa de mina-i oile astui negustor in oras. negustor cinstit ?i fericit. La saisprezece ani stia sa scoata oarele din tirla. s-a-necat si de diavol e scapat. ba ii mai arata §i capra care 1-a alaptat si crescut zicindu-i Asta-i capra suta care 1-a crescut pe Gasitul. nu faci bine sa-mi dai pe Gasitul sa m-ajute la minat oile. Stapinul privi copilul frumos si sanatos si porunci sa aiba topi grija de copil si sa-1 creasca pe linga tirla cu lapte de capra starpa. fara sa-1 traga apa la fund de usor ce era. Dupa ce le cumpara intreba pe stapinul stinei cine o sa-i miie lui oile pina-n oras ? Stapinul ii dadu pe argatul eel mai mic. niste copii pastori. Ea este muma lui. Cind vazura copilul ud il mingiiara si-1 aplecara la o capra. Cind o muri trebuie s-o-ngropam ca pe oameni. bun de lucru. firul viepli-a-i rapunea. cum auzi.: ! cu copilul sa i se piarda urma. c-o sa-ti dea simit sa maninci acolo ca boierii. doar §i gasit? nu va fi fost Asa a fost. Merse el ce merse cu copilul riu mare. Isi facu cruce ca a scapat de o belea asa de mare si porni fluierind pe drum.

Copilul nimic nu bagase de seama. ii citesc. te calatoresti. Ea rupse plicul. Mosneaguhii insa ii paruse rau de copil vazindu-1 ca merge nevinovat la moarte si Dumnezeu il trimisese de sus sa-1 apere. Asa ajunse ginerele negustorului stapin in casa cea bogata. sa-1 imbracati in toale mindre si sa faceti nunta lui fie-mea cu el.: La o fintina se opri ca la zacatoare sa se odihneasca oile $i sa le adape. cum sa nu tin. mai zabovesc in negustorie sa scot pirleala cu cheltuiala ». se-ntoarse si el la casa lui. o puse-n plic s-o lipi la loc. Cine-1 intilnea pe drum il fericea. tocmira lautari si mersera de-1 cununara pe ast baiat drumet cu fata cea mindra si bogata sus la manastire. citi cuprinsul si ramase de mirare. stapine. Pina copilul sa adune oile. uite plicul asta Cum ajungi cu oile-n batatura il dai la argatul meu al mai batrin. « Iar eu o sa ma mai zabovesc prin munte pe la tirle si la stine dupa capre sterpe si berbeci grasi si daca-1 omoriti sa-1 pitulap » incheie el scrisoarea si lipi pucul. iar copilul ajunse cu oile-n batatura negustorului. stapin Imbracara flacaul in haine frumoase de sarbatoare. ! citesc. sa-1 luati. ei sint argati. Pe urma mosneagul ramase sa se odihneasca si se sui la cer sa spuie isprava Domnului. atitea si nu si si-i citi slovele. scoase citeva parale si se face ca-i daruieste. De aia in scrisoare zise asa « Cum ajunge baiatul asta cu oile. Argarii-1 ascultau si alergau de colo-colo. cu rinduiala si-ntelepciune si nimic nu e scris rau. dar ce sa faca. Sa luati oile sa le taiati. la masa lui. Chema slugile si fata si le spuse cum e rindul. mosneagul scrise alta scrisoare cu plavitu. Apoi ce-i mai nazare prin minte negustorului? Sa scrie o carte slugilor sa-1 omoare pe ast copil indata ce a baga oile-n obor. sa fie de pomenire. sa faceti nunta. o s-o-ntrebe. cum e porunca si treaba cu nunta. Scoase scrisoarea din sin si o dete negustoresei. mina-le pina intr-o zi s-a apropiat de conacul boierului. Negustorul insa nadajduia ca baiatul s-a dus pe apa simbetei si nici prin gind nu-4 trecea de cele ce se petrecea. ce om fericit Dar negustorul cum auzea. Cind socoti ca e mai bine. Cum calca pragul casii fiica-sa si ginere-su il primira si-i pupara mina. In urma lui venea un mosneag cu barba alba maturind pamintul care se opintea si se grabea sa-i ajunga stoaca din urma. ca doar n-oi fi tare de cap Voi face precum mi-ai poruncit. Iar eu mai ramin pe-aici. — Da-mi-o mie s-o Si i-o dete. de vestea cea rea. Negustorul viclean foe. taiara oile. se-nvinetea si frigurile-1 apuca. tare se-ntrista batrinul. cu oare singur pe a pustietate teama ca te omoara oile? — Merg negustorul cutare. — — ! ! Si-1 ajunse. sa se pomeneasca pe sub luna si pe sub soare. cind vazu ce-i porunceste barbatul. ca are ginere mindru si voinic si bine-a nimerit. Apoi grai catrebaiat: Feciorule. Mosneagul ii dete plicul indemnindu-1 sa-1 dea stapinei ca toate sint seme — Unde baiete. Cind intra-n casa la muiere. Tii minte? fin. Cind o deschise ti-e tilharii sj-ti ia la oile si-i sale. — Uite pe asta — Ce scrie-n ea? — Nu stiu sa raspunse baiatul. Slugile cum auzira se mirara. ca le era frica sa nu-i pirasca la negustor cind s-o-ntoarce. n-are ce face. iar stapinul. cu ce rind a maritat fata ! ! 229 . A luat de dindarat oile si incet-incet. de-i min due cartea asta argatilor cocoanei — Care carte? intreba mosneagul.

ce sa fie? isi zise el in gind. caci tot natu are o stea pe cer. Intr-o zi. asteptind. N-o sa faca el voia la dusmani si lui Dumnezeu pe plac. Intiiul om ce va veni sa ia apa sa fie impuscat si lepadat in ciutura. Aaaa dar nu se lasa negustorul nici mort sa-i manince averea Si iar ii puse gind rau sa-1 omoare. ci te ia cind nu te temi Asteapta si ai sa vezi minunea minunilor. a-ntrebat-o ? Lasa intrebarile pina ce crapa dracul. i-am cununat sus la manastire. in frunte-i pus. Baiatul cum auzi lua ulciorul si dupa porunca socrului porni la apa. isi facura cruce. Fata-1 auzi cintind si pitis-pitis. asteapta Asteapta. iar tinerii scapara de piaza rea. incarcara pistoalele. ori ca el o fi fost smintit cind a scris-o si orice-ar face Dumnezeu il ajuta pe acest copilandru precum ursoaica 1-a ursat. caci moartea unora este viata altora. asteapta Dar in zadar o veste. Oricit s-a zbatut si s-a trudit. ca la fata mare. nuierind si de moarte negrijind. La cina o sa trimeata pe ginere-su cu ulciorul la apa. si ce-i ! scris. ! ! Acasa negustorul asteapta. Cind povirnise spre batrinete. Slugile cum il simpra si-1 vazura. asa credea si negustorul. 230 . Omule. sa cada pacatul lor pe negustor si trasera Cum il omorira. sa ia un ginere sarac. A venit mijlocul noptii si nimic ! Ardea de nerabdare sa afle ce s-a-ntimplat ? Ii ardeau tdlpile. se gindi cum sa-i faca facerea ? Aduna toti argat ii si le porunci sa se duca-n tarina la o ciutura si s-o pazeasca cu arme si cu pistoale. dupa el pina ce-i spuse: Vino-ncoace dupa mine si nu te duce la moarte. sa astepte ursitorile cu norocul copilului. Abia dimineata luara seama ca lipseste stapinul si traieste ginerele. Asa pe nevrute slugile se umplura de bodaproste. Atit era el de minios ca-i era moartea mai aproape decit camasa.peatru ce sa faca una ca asta si de capul ei Femeia ii arata scrisoarea. caci moartea nu vine cind o chemi. URSITORILE SAU LUPUL CU CAPUL DE FIER Cica o muiere odata a facut noua copii si toti i-au pierit. Se si ! citi — ! ! ! ! ! — — — ! pitulara nici si adastara. iata ca-i dete Dumnezeu si pe-al zecelea copil. Dar tot ce ei vorbeau fiica-i asculta si amarnic plingea. potrivira capsele la arme si se pitulara linga put. dar la stat nu-1 cunoscura. asa cred unii. cum sa-i faca facerea si de ginere a scapa. Chema nevasta si-i spuse si ei intreaga taina. caci una i-a fost ursita lui si alta a copilului. era gogea aminat. Cum vine asta. A treia zi s-a asezat ea pe strat cu camasa intoarsa. si de pomenire Mai privi o data cartea si isi dete cu socoteala ca scrisoarea. $i oricit s-a ostenit negustorul sa fuga dinaintea ursoaicii n-a fost cu putinta. El o si-ncremeni vazind scrisul si iscalitura lui. Se aciuara si se culcara. Mai. Pleca-n tarina la ciutura cu pricina. ori altcineva a scris-o. Slugile incarcara pustile cu prau si cu plumb. bogatia-i de mincat. Dupa ce terminara porunca stapinului mersera acasa. il aruncara in ciutura cea parasita sa i se piarda urma. cu stebla de busuioc si colac. de ce i-a fost frica n-a scapat. $i asa pleca el cintind. mai intii ceteste si apoi vorbeste Ce sint eu de vina daca te-ai imbatat si cartea ai scriat de.

te — Nu auzit flacaul. — Eu ziua te sint unul din aia ursit a fi mincat de el. il sufla-n vint si striga tare ! ur ur Cinele meu bun. plne-1 ici. $i asa i-a venit copilului vremea de insurat. ca la noi n-a venit nici un om. pne-1 colea. nici alta si dupa el. Cind s-au intors ei de la biserica mergind catra casa. Lupul intra dupa el. s-au gindit. eu simt aici miros — E miros de untura. scoate un fir de par din batista. a inceput sa tremure de frica. Bate la use si-i deschide o lupoaica cu capul de om si trupul de lup. Lupul eel flamind nici una. staroiche. cumnat de mina si tineret cita frunza si iarba. Ca sa nu-1 manince lupul cu capul de fier. ori sa treaca prin codri cu caruta urma Muma-sa. o castioara cu o luminita. Cind acolo. departe in pustiu. la 1-a ursat sa moara la nunta mincat de lupul cu capul de fier. na usorul vintului. nu poate minca decit ce-i soroceste el. sau pe jos. S-a facut nunta mare. Dar cum ginerele avea un cal iute ce zbura ca vintul. se-nfuriseaza lupul cu capul de fier si fugi dupa ginerele spaimintat. sa n-ai teama ca eu am sa-ti dau trei ciini mari sa cum sa arunce in vint un fir din parul ur ur ur ciinele meu. iar ginerele isi pierdu urmele undeva departe in pustiu la marginile unei paduri. a pus calul in galop ca sa i se piarda urma. este nimic. Ce cauti aici asa tirziu. Ginerele de frica a uitat de mireasa. ca lupul ma maninca. El vede in urma lupul in departare. Cind a teme. mai baiete? Caut un adapost ca sa nu ma manince lupul cu capul de fier. nu i-a ingaduit copilului sa intre in padure. gata. de de fiinta ! la alti se urea intr-un copac. s-au rasucit ce soarta sa-i urzeasca pina care a stat treaza a auzit toata proroceala zinelor si speriata de soarta fiului sau ca o sa fie mincat de lupul cu capul de fier chiar la nunta. iata ca soseste si lupul eel blestemat mort de Apoi lupoaica 1-a invatat ! mama ciinelui si sa strige: ! ! osteneala omeneasca oameni mincati mai de mult. cu nasi. cite un flacau pe an si ala tremura. stralucind in noapte.: ! : Cind au venit si ursitorile. nu chiar in ziua cununiei. muica. Na usorul vintului §i greul pamintului ! ! Ur ! 231 . lupul ramase mult in urma. na greill pamintului. de aceea m-a fugarit in nuntii — Nu apere. De fiecare data sa arunce un fir de par si vintul va aduce parul la ciine care-1 va cauta si gasi aparindu-1 de lup. gata sa-1 prinda. ca eu 1-am blestemat sa fie cu capul de fier. da sa stii ca eu sint mama lupului — — — cu capul de fier. ginerele mergea in fruntea flacailor si toti calari incinsi cu sabii. Stind el asa intr-o soba. dupa el gata sa-1 prinda sa-1 manince. — Mama. Cind 1-a vazut lupul cu capul de fier el era departe in cimpie la dteva poste. Baba s-a strecurat afara sa dea la ciini mincare. ca sa nu manince toate vietaple din padure si cimpie si Dumnezeu acuma il tine flamind. a facut semn ginerelui sa fuga si el a incalecat murgul si s-a dus ca gindul. Intra si leaga-ti calul aici in tinda.

Cobori fericit din ciongar si ginerele. Lupul cu levea cit putea in trunchiul cicngarului sa-1 rupa ca sa cada jos ginerele eel ursat a-i fi o data pe an hrana de mincare. Lupul insa nu se lasa si tot una dupa baiet gata-gata. spuse cea mai mare ! lipit pamintului. intrara pe cos si de-acolo s-asezara-n casa pe vatra focului si incepura sa se sfatuiasca. ginerele cazu jos si muri otravit linga lupul cu capul de fier. acra ?i otravita de care nici ciinii si nici vulturii nu se apropiau. fara iarba §i ccpaci numai cu un ciongar batrin. iata ca-i veni narocul in cale si ba se grabi. Vulturul s-a suparat si el pe lup si in timp ce-1 incolteau ciinii el se repezi ca sageata in capul de fier. sufiind in vint ultimul fir de par si strigind: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. S-a urcat el in cicngarul ros de vinturi si fara pic de ccaje pe el. raminind din el numai capul de fier si burta rosie. asa cum ii fusese proorocita soarta in noaptea ursitorilor. de la insuratoare. Cicele a ostenit si el. Na usorul vintului Si greul pamintului? s-au pus pe lup toti ciinii.! Cinele s-a luat dupa lup gata-gata sa-i rupa coada si spatele. in care un vultur isi fgcuse cuitul. a fost un om sarac ce erea. Asa a intrat el intr-un pustiu. ca un nor de praf. iar el iar s-a departat. scotindu-i cchii. nici o fata nu-1 vroia sa se marite cu el. 232 . ciinii il sfisiara. Eu zic copilu asta sa moara-n zori de zi. iar s-a suit intr-o girnita mare strigind si suflind firul de par in vint: Ur ! ur ! ur ! Cinele meu bun. cind 1-apuca pe om fiorii de moarte si toate alele umbla pe parnint. bucurindu-se ca i-a murit mcartea ?i din ura ce-o avea fata de lup dadu o data cu piciorul in burta cea rosie din care iesi un praf rosu. Dupa ce ramase lupul faraochi. Dupa un an muierea — ursitoare. se coborira din ceri trei ursitoare. Mare veselie fu in casa saracului vazind ca au un copil asa de dragalas. Na u§orul vintului $i greul pamintului Atunci cinele al dcilea a pcrnit-o la gcana dupa lup gata sa-i rupa partea dindarat. De sarac Dupa nu ce-si ridicasa gindul statu neam pe ginduri. dar se intristara vazind ca n-au nici scutece sa-1 invaluiasca? La mijloc de noapte. sa infiga coltii-n el. scsit §i eel de-al treilea cine si fier A capul de OMUL FARA NAROC De cind cu lupii ai albi. piciorul i se frinse si de praful eel ro?u. Dar cum il lovi. Traia asa macar ca era argat impreuna cu muierea pe la cei bogati i-a rarnas grea si-i nascu un copil.

insa ducindu-se la un izvor sa bea apa. plingind fara de nici un ajutor sau de mingiiere.ndu-i de pe lume singurul copil. ca apa de gisca. binele si raul. Parintii isi botezara copilul ca tot natul si-i pusera numele Pauu. Mai bine sa-1 lasam sa traiasca. la acelasi stapin. Isi lua el capra cu gindul ca acum cu averea asta sa se-ntcarca la bordeiul s-aprinda si el o lumina pe mormintul parintilor care 1-au adus pe lume sa vada si el soarele. iarasi isi lua traistc-n bat si hai in lume sa-si cate narocul. La ghinda de fagi ii mergea bine porcului. oi gasi un stapin cu un suflet mai bun si mai norocos. Dupa scurt timp. prin viscol si furtuni. Copilul era cuminte si argati un an. $-apoi cu o capra. aci se ogodi cu un sa prind boalele. — Binee zisera celelalte doua. cind s-a-ncherbat anul. zice cea mijlocie. aranindu-se impreuna. sa nu s-aleaga cu nimic din ce va munci. a primit dreptul sau. o haita de lupi ii taiara calea si daca nu se suia intr-un paltin 1-ar fi mincat si pe el bietul ciobanel In vazul lui. Mergind ass pin ale paduri cu purcelul. vrun cotcar de baiet. Pina la urma isi gasi un stapin si se ogadi sa-1 slujeasca un an pe o oaie. insa sa n-aiba noroc pe lume. — Ba surioarelor. un sarac usor se poate descurca in viata. ca sa nu moara de foame o apucsra dupa ghinda de fagi. dupa alt an de munca. toti boierii cum il vedeau intorceau capul si nici ca-1 bagau in sama. Of sarac de maica mea. Dupa ce scapa de lupi. lupii ii sfasiara capra si iar nu s-aleasa cu nimic. Ajunsa intr-un sat undeva departe la munti sa-i slujeasca un an pe o capra. gol si flamind si iaca de fiecare data oili mi-au murit due in lume. Patru se-nvata sa prinda pasarele si sa cinte ca ele. zise Patru-n gindul lui. El si-a luat oaia sa piece la alt stapin. e pacat sa-1 chinuim pe al cm sarac. Suspinind si blestemindu-si soarta cea grea pe care de mic avea s-o-nfrunte. pleca iar in lume dupa stapin. s-apoi roade unde o legi.si sa moara la nunta impreuna cu mireasa. caia si a plecat. Ajunsa intr-un sat si se baga argat la un boicr pe un purcel. Ajungind otrra de copilandru. multumindu-si stapinul. Sa-ntrista bietul baiat ca intr-un minut a pierdut munca lui pe un an ogodi in slujba inca un an si tot pe o oaie. Sluji si mai cu cinste si stapinul la sorcc ii de zile si iar sa — ! ! Ma om dadu capra. dar trecind printr-o padure. dar abia iesi din batatura cu oaia ca aceasta si muri. de valurile riului inghetat. oaia cazu si muri. pleaca-n lume sa se araneasca din munca lui. Isifacu arc si de mic-mititel sarea din craca in craca. ! 233 . ca o veverita. sa fie pe voia ta si luindu-si zborul se — Eu zic sa-1 lasam sa traiasca ! inghititi ! pierdura printre nori mai ales ca si cocosii se pregateau sa-si scuture aripiile vestind revarsatul zorilor. caci dupa vorba batrineasca capra este vaca saracului. uita de purcel si fugi lui. Poate ca porcii sa fie mai norocosi decit oarnenii. Gol si rupt cum era. asa Iu. argatii doi ani la stapin. Si iar necazuri si iar munca pina ce i se implini anul. Merse multe zile cu capra. Patru vazu acolo un cerb cu o stea de aur infrunte. ii murira parintii si copilul ramasa singur. ca de ea nu de piatra. Mergea cersind pe la unul si pe Ta altu vreo coaja uscata de malai si singur singurel uidi in bordeiul lui cu o mita cu care se-ntelegea destul de bine. care-i si dadu simbrie. Cind pe drum. La Simedru. Stapinul ii dete purcclul si el pleca spre satul lui. pina ce nu se va insura cu o schioapa pe care s-o cheme Gherghina si care sa-i aduca norocul.

din nou isi gasi unul cu care se ogodi sa-i slujeasca un an pentru o junca. or. dar de purcel nici urma. sorocu a venit. mai dea de purcel. Asa ca eu m-am invatat sa hoinaresc de-a lungul si de-a latul. n-ai nevoie de un sa-ri ceara simbrie? in — Nu-ti si om lume — om om — Ba. blestemindu-si soarta si ziua-n care s-a nascut si fu cit p-aci sa-nchida ochii si si se arunce si el in prapastie cind mare-i fu mirarea auzind intr-un ciongar batrin un glas de pasare care-i spusa: pierde curajul Petre. ca dupa atitia ani nu e-n stare sa aiba parte de trufia lui. ca e pacat de cheltuiala Nu cheltui orzul pe giste ca e in zadar. Ramii aid si cind ip va veni vremea de-nsurat. Ajunsa la casa unui care sa-ti munceasca-n holde. stapine. Cauta el prin padure. tu esti far' de noroc. pin munti zile. „ Pe legea mea. piere. Cine n-ar vrea sa i se lucreze degeaba? — Unul sa se opinteasca. nu traieste. sa-1 injunghie. 234 . Muncea in sila si-n sudori. te ascult lata ca ramin. asa ca sint osindit toata viata sa muncesc pentru altii si eu sa n-am un petec in spinare la vreme de batrineata. sa rataceste-n pustiu ! Eu sint omul far' de naroc pe lume. Boierule. Dupa ce i-a venit sorocul si-a luat junca si a plecat fericit ca a ajuns si el om cu avere. de argatit te-am argatit. boierule De mi-ai da ! pentru truda ta? arde focul De Petre Te sfatuiesc sa nu pleci de la mine. raspunse boierul si tocmeala fu ca si facuta. De cistig se stersese pe bot. fund invatat cu munca la stapin. sa fringe ori il mi-ai da o oara. or meare. se sparge. orice mi-ai darui. da sa stii ca orice mi-ai da. Patru isi vedea de treburi fiindca nu mai putea trage nadejde ca ar putea da ceva cistiga in viata. cum sa n-am baiete. atunci am sa te-nsor. ! — — ! ! ar fi fost si el ca ceilalti Se mai scursera citiva ani si Patru se facu baiat mare si frumos. spuse hotarit: Bine. numai mergi cata o fata care sa se cheme Gherghina si ea iti va aduce mult noroc. Daca danaci cu rost si rinduiala s-ar fi omorit fetili dupa el. Vai de oaia ce nu-si poate duce lina isi zise baiatul plingind de nacaz. ce este paduretul?" trecea si PStru 31 far' de noroc crestea. iaca mi-a venit timpul sa plec. stapinu-i da mamaliga ca-n padure erau destule mere -padure te. ca un om far' de naroc. stie tirgovepol. apoi pasarea isi lua zborul si se pierdu in slavile cerului. ! — Petre. Pe drum insa iar ii venira necazurile cu carul. Dup5 ce sluji vreo doi ani merse la stapin sa-si ia ramas bun.! . da bogatu sa primeasca. saptamini si luni. Junca fu apucata de streche isi puse coada pe spinare si fugi orbeste printr-o padure si-nnebunita biata vitica de frica nici nu vazu prapastia in care se prabusi de nu se mai alese nimic dupa cerb nici sa dintr-insa Patru vazind nenorocirea. §i nici sa nu-mi platesti vreodata ceva. ramasa mut in gura prapastiei. Dar n-avu notoc nici sa-1 prinda si cind se intoarse. spune-mi ce-ti datorez — Nimic. la mine nu sta. Neavind ce face altceva. Dupa ce statu putin pe ginduri. Vorba aceea: „ Ce Vremea — un lucru sa sparge. fara Stapine. iti fac un bordei si vei trai si tu fericit ca toti oamenii. zise Patru de-aci-nainte am sa argajesc de-a fiecea " cu stare si-1 intreba: si iar pleca sa-si cate un stapin.

Patru sa mai uita o data la bordeiul in care avea sa traiasca cu soploara sa. am sa ma due. parc-ar vrea sa spuna ceva si n-as vrea sa spuie. sorbea apa. baiete? — Pe — fii mireasa mea si de aia bine ca te-am gasit. Cind 11 vedeau fetele asa. pe dinsul. Unde? zise Patru fericit. dar nima nu-1 baga-n seama. te ostanesti in suspine. Tu saraca. curgeau peticile dupa el. Cind ridica capul se-ngrozi vazind o cioara care zbura si se puse drept pe argeaua unde era fata ce i-o rinduisera ursitorile in noaptea nasterii. Gherghina asculta rugamintea de lui Patru isi dadu seama ca el este trimis Dumnezau sa-i fie neavsta si fara sa se mai ogodeasca. stapine. — Mai baiete. Da pe cine cauti pe aici. eu sarac. lata ca la o vreme stapinu ii spuse lui Patru: atit era ipl iti cum si-ar fi aruncat cineva cauti muiere. mai baiete. si pleca trist si amarit. s-apoi un sarantoc ca si mine ? Eu vezi ca n-am una dupa masura ta. Cind obosit si fara de nadejde se-ntoarsa la stapin intr-un amurg de sara. alege mireasa si-ntoarce-te la casa mea. Sa mincam numai o ceapa sparta sezind pe un mar aci ne. Muma lui. Petre. Dar uita-te bine la mine. le bufnea risul. dar sa traim impreuna in intelegere si bunatate. ca pe linga ca sint saraca. cum dnta. care se prefacuse-n cioara il urmarea pas cu pas. luminindu-i-se fapi si-ncolpnd nadejdile in inima lui cowsita de durere. nici pale de sus cum au alp — Du-te cata bine si ca cine sa aseamana s-aduna de-o mita are nevoie in casa. iar Patru de rusine s-ar fi bagat in pamint. ca atunci cind se-ntilneste foamea cu setea. iar tu sa in stare acu sa-ti Du-te-n lume. fara de parinp sint si schioapa Un danac frumos ca tine ar fi pacat sa-si lege viapi cu o mireasa care sa n-aiba nici un fel de avere. Lua lumea in lung si-n curmezis. — Mukamesc dumitale. baiete. de alelalte ai de toate. cautindu-pl mireasa in lumea larga. da norocul tau este la Gherghina care este colo-n argeaua aceea. uite eu daruiesc un bordei. de ani de zile te cat si-mi pare ! ! si te vreau asa. nici mucii nu de imos si neispravit. tu te omori. de cebaluit. cind o fata schioapa iesi omul de-o nevasta — — afara dudai cioara. ca nu p-a facut nimic rau drazneala Patru. si-i spuse Petre.:! Dar asa. maica. 235 . dar daca sint sanatos tot ce vad pe lume poate fi al meu. insa care fata a sa se fii marite cu danaci. — Ce — si o usui. ceva de rau ca (destul sint eu de napastuita sa traiesc singura pe lume prin ale pustii. Mai la urma ajunsa intr-un pustiu intins fara de vietap. Apoi aci se puse pe croncanit. da peste toate sa mai fie si schioapa — Pe mine ma cheama Gherghina — Cioara aceea mi-a spus ca tu esti rinduita sa ! o fata cu numele Gherghina. Ca eu sint sarac. o cioara se aseza pe o fintina tocmai cind el setos. ele se aduna laolalta si nu se despart. fetip. ii zise cam cu in- Nu vezi. prin ale nadolii. Fii intalegatoare si hai cu mine daca vrei sa fii fericita si iubita. pleca impreuna la bordeiul ce-i astepta. vorba ceea ne-a tunat si ne-a adunat Hai sa mergem la stapinul meu unde am si eu un bordei si acolo ai sa te simp — Pe tine te caut ca intr-o casa boiereasca. Tu sa stii un lucru. De avere nu-mi pasa.

da griul lui Patru eel fara de naroc era mare si frumos. eu nu sint stapin pe nimic. sa nimeri sa fie chiar in capul locului. insa Patru spusa stapinului ca nu este bordeiul sau. da nici nu incercara s-o afle si-si vazura de drum ! — ! fund grabiti. de le arsese arsita soarelui. Numai holdele Gherghinei se-nmulteau si se mareau. Dar cind era Mai tirziu isi facu car si cobirlet plug. ati auzit? Auzit. Patru si Gherghina aveau de tcate. Si toate-i mergeau bine. Pamintul rodea si ei se-nstareau incet-incet. asa facu am Stapinul le se cununara si ei ca tot natu. Cind se uita. dar de aici inainte este griul muierii mele. pentru ca ii rapise unul din puisorii ei. el spunea ca sint ale lui Gherghina. ! al si al vazind ca din senin s-aprinsa griul Atunci isi dete seama de greseala. oftara adinc si limba le ramasa amortita nestiind ce sa mai zica la aceste semne rele. este casa noastra. cum se poate ca Dumnezeu sa fie asa de nedrept. bre. da la alpi sa-mblinzeasca dogoarea soarelui si sa fie mare berechet. — — ! altele. ai tai sint juncanii. fugi spre mijlocul griului si striga: „ Mai oameni buni. sint ai muierii mele eu ursit facu nunta si fost si asa este. si cu bordeiul nu se mai intimpla nimic rau. meu e. ci al nevestii sale. ca barza vrea sa-i arda cuibul cu pui cu tot.Apropiindu-se de sat. sa stii ca eu sint omul far' de noroc pe lume. O sa traim cu bu curie in ea impreuna cu copiii nostri. Pe urma alt bordei. Cf. Apoi intr-un tirziu Patru zise: — — Gherghino. Intr-o zi. zari bcrdeiul. Aceea este casa pe care mi-a daruit-o stapinul. ca frumosi mai sint? Nu sint ai mei. drept pe bordeiul lui si numaidecit arse de nu se mai cunostea decit o groapa adinca in pamint. pin-aici a fost griul meu. incremeni. fara sa-si dea seama. Da tocmai in vremea asta o barza urmarita de un vultur intaritat. 236 . uitati-va bine si-ntelegep. Cind vazura casa arzind le-ngheta inima de necaz. si Ajunsa o vreme rea cind Dumnezeu uitase de lume si pinjolise grinele Toate holdele erau pirjolite. zise Gherghina. Cumpara niste juncani si ca sa-i moara. fiindca la unii oameni sa le arda bucatele si sa le sece izvoarele. In fiecare an era seceta si toate holdele se pirleau de arsita soarelui. Cind veni iarna. scapa din cioc taciunele luat de undeva de pe niscaiva ciobani. omule ! — Multam dumneavoastra. sa nu moara de foame isi vindea o parte din mosie si lua griu dc la sluga sa. incit pareau ca o mare dc aur leganata de vint. Fata zimbea de fericire. De nerabdare intrara-n vorba si zisera: — Buna vremea. ca trestia in bataia vintului ! Nu intelesera taina. nevasta-sa. niste sateni il intrebara: Petre. cind niste calatori se mirara. grapa intrebat ale cui sint. orisice as agonisi prin munca mea totul piere si nimic nu ramine ! — De le aci inainte sa stii ca orice vom cistiga al tau este. zise Patru. da boierul minca rabdari prajitc. drumetilor — Da dumitale este griul asta asa de mare frumos ? — Da. Orice mi s-ar darui. auzit raspunsera calatorii care vazura cu uimire cum iocul se stinge si griul lui nevasta-sa ramasa frumes. Mai la urma le mai dete si o curea de pamint pe linga casa care tot a Gherghinei spusa Patru ca este.

Mai la urma i-a dat Dumnezeu pe lume fetita. iar eu ajunsei argat. toate se prapadesc si praf si pulbere se va alege si de imparatie. sudori si suspine. N-are ce face. doar va spune ca e griul lui. ca sa nu moara de foame. Mai intii i-au murit vitele. asa ne-a fost scrisa tu sa saracesti. la argat ! Tu ai holde de grine iar eu opinteala. au omenit-o cu lapte. A inceput sa-i mearga rau. Nemaiavind ce minca. Cum pleca feti^. uitasa ca este om far' de naroc si acesta-1 intreba pe cind se aflau acasa: Vezi. a fost prea tirziu. Dar tata-su nu se mai intoarce. tot cimpul cu holdele sale si ale Gherghinei s-au aprins si s-au facut scrum. Mai gasi un vraci schiop si prapadit care ramase sa vada ce face fata noaptea. asa ca era cit pe aci sa arda de vii. Cum i-a venit 237 . mure si flori asteptindu-1 pe tata-su sa se intoarca. ciobanii se sfatuira s-o alunge pe fetita ducind-o departe in padure s-o minince fiarele. mai Patrule. Ce sa-ti fac eu boierule. Pastorii se mirara cum de o fiinta omeneasca are curajul sa treaca prin paduri cu atitea fiare salbatice ! Ei s-au bucurat de venirea ei. ii da mai multe pungi cu aur si pleaca in padure prefacindu-se ca merge cu ea la vinatoare. Mai la urma s-a aprins coliba peste ciobani. Piaza rea la rindul ei i-a daruit cu aur si alte lucruri scumpe. din sluga te facusi boier.! Boierul. vitele sa behaie flaminde si oamenii sa se manince unul pe altul de foame. iarba sa se paleasca. tot neamul an si-a pus Cum — — PIAZA REA A •si fost un imparat care avea zece copii. Ce era sa faca? In fata sortii nici imparatii n-au nici o putere. Dupa atita paguba si necazuri. iar eu sa ma-nbogatesc Atunci dintr-o data. apoi copiii si slugile. raminind cu mare durere in suflet. Cind a vazut Petre. Turbat de minie. urda si mamaligS si au luat-o s5 le fie ca si fiica lor. Fiica lui. zise Patru eel fara de naroc. In padure vineaza cerbi. Dupa multa osteneala si nopti de groaza. S-a ingrijorat imparatul si nu mai avea nici un chef de viata. o fetita. Nici unul nu putea sa-i dea de capatii ce este cu fata asta care-i este piaza rea. caprioare si se pierde ca din intimplare de fiica lui. trecusera multi ani. o imbraca bine ca pentru drum lung. parca a dat ciuma-n oi. Pina nu pleaca din casa. Palatele au inceput sa se darime. culege fragi. Asta este piaza rea. boierul intr-un in gind sa-1 scoata din minti pe Patru. N-a trecut insa mult. daca o parte nu sareau in riu si nu treceau pe malul unde piaza rea nu avea nici o putere. Atunci i-a grait vraciul imparatului. El o pindi si spre mirarea lui vazu ca se face cirlig si doarme cu genunchii la gura si cu fata in jos. daca n-o duci in padure s-o manince fiarele. Plinge ea amarnic si o ia prin padure doar o da peste vreun ochi de lumina in tuns. ca a dat moartea in turmele de oi si era cit pe aci sa se prapadeasca toate. isi vindu toata averea si ajunsa el cu lui sluga pe mosia Gherghinei. A dat veste in lume sa-i vie filozofi si vraci sa-i citeasca-n stele si sa-i vada ce zodie il mai asteapta. cum e soarta omului. de foame a murit boierul cu tot neamul sau si s-a prapadit si Patru eel fara de naroc •cu nevasta lui si pamintul a ramas pustiu de oameni. ajunge la o tirla de ciobani intr-un munte. numita la palat piaza rea.

Arapoaica trimite vorba ca ea are ghemul cu lina de aur. Iar cind va veni sa dea bid cailor si sa fuga. de s-au veselit si chiuit o luna si o saptamina si astazi inca joaca hora. Insa fund vindut arapoaicei aceasta face ce vrea cu el de aci inainte. a patra zi. iar altii se caznesc sa goleasca vedrele cu vin. nu se mai tocmeste si-i raspunde: Sa fie pe pofta inimii dumitale Si pornira sa cintareasca.. Unul era trintor Toata ziua sta si dormea si tarina de sub el putea de lene. Ghemul era vrajit si oricit aur puneau nu cintarea cit ghemul. Intr-o zi. Intr-o noapte vazu un licurici. Fata ii povesti cum fusese alungata de peste tot. gata sa-i ia lumina ochilor. ca de Maica Precesta lasata. luminata. Intr-o zi i-a aratat imparatului pe fetita de la ea Piaza Rea. Fetita o porni tot inainte plingind si rugindu-se s-o ajute Dumnezeu sa scape din gura fiarelor ce misunau prin paduri. Vine imparatul cu carul cu aur sa-i plateasca ghemul. Zis si facut. Il ia pe imparat si intreaga comoara si o duce la casa ei din munte. Fur a ghemul de aur cu care se juca omul eel slab si fugi la trasura.. Aude imparatul ca s-a furat ghemul cu lina de aur. Lua fata o arunca in riu si de aci iesi curata. Imparatul crede ca are aur destul. Fata trage trasura aproape. Dupa multa osteneala intr-o zi ajunse la o casa facuta intr-un stei de piatra si acolo. — Dau ghemul — ! 238 . Imparatul sta trist ca s-a lasat ca un prost vindut de viu si n-o sa mai faca nunta niciodata. S-a dus cu fata la tatal ei. o duse-n padure sa culeaga bureti si iar se pierduIar de aci incolo incepura necazurile. era slab ca un rir si se juca si ! cu doua gheme. ea dusa a fost. Ce bani n-or ajunge. A doua zi ii muri catelusa. Rautatea din sufletul si toalele ei se duse pe acea apa. arapoaica o duse cu trasura ei la o apa fermecata. stapina. Ce era sa faca? Ca sa nu piara toate de Piaza Rea. gaina. Cind a vazut-o asa de frumoasa. Pina s-o ajunga. De aci plecara ele departe cu trasura intr-o tar a sub un munte. Alalalt. urita si arsa de foe precum este arama. decit cer. Sfinta Vineri se bucura cind vazu fetita. se lua dupa el si cind colo el o duse la casa Sfintei Vineri. O mingiie si ii dadu sa manince si sa se culce. Arapoaica stia dinainte cine este fetita. Bate tobele in tara sa se afle unde este ghemul ca el da oricit numai sa i se dea ghemul ca are nunta si trebuie facuta rochie din tors pentru mireasa. cocosul si-i mai ramasese pe vatra doar mita. dupa stelele de pe cer. a treia zi ii muri purcelusa. Arapoaica zice la cintar pe aur. Cind iesi afara era frumoasa ca o zina si nu mai era trista ca inainte. fiindca stia sa citeasca in stele. Trece prin paduri. paduri si fiare. a fost gata.. Impinse fata afara zicindu-i sa stea cuminte in trasura pina vine ea.: turmele de oi se inmultira la loc si toate deveneau din belsug ca mai inainte. S-a bucurat el de o asa intimplare si a cerut-o pe Piaza Rea s-o ia de nevasta. Arapoaica stia ce comoara este ascunsa in acele gheme. o arapoaica. bat la usa si intra. cum se joaca mifele. care matura drumul cu chica si cu barba de batrin ce era si au facut o nunta-mparateasca. La urma urmei zise arapoaica imparatului ca n-are bani de ajuns pentru lina de aur. ape si munti pe unde nu calcase picior de om. va trebui sa se insoare cu fata pe care i-o dau eu. El n-are incotro se suie pe cintar si abia acum plateste cu trupul lui ghemul. ci zimbitoare si placuta la grai. a cincea zi. Vad o casa. sa-1 cintarim pe imparat si ca datornic al meu.. Fetita ii povesti necazurile si baba o asculta facindu-i-se mila de ea. Inauntru stateau doi insi.

lingurar. profesor. Se cobori la marginea unui oras mare.! ! ImpAratul hot fost odata un imparat ce avea un baiat si pe care voia sa-1 invete toate meseriile din lume. iar femeia ramase. il ia gura pe dinainte si zice ca totusi este o meserie pe care n-a invatat-o Care-i meseria aia? il intreba rastit imparatul. S-a inters la imparat cu o lada plina cu diplome. dar e meserie grea zise dregatorul. Imparatul s-a bucurat si pe loc s-a pus pe chef si tambalau mare pentru ca fiu-su s-a procopsit cu atita invatatura. cioban. nu-ti dau dreptul ! sa fii calfa. Se uita inuntru si vede un om si o muiere care se certau. croitor. din dumneata. fierar. negustor. patraungiu. — Buna sara. iar el n-o stie Si da-i cu mustrarea pe el ca sint pe lume oameni mai invatati decit el. — Dar gisca de sub pat pentru cine o jumoli? — De unde atitea? zise femeia inciudata ! si stii de suparare ca i-a aflat taina. Te dau pe mina lui sa scoata si om nu afle barbatu-meu ce e cu gisca. ca iepurele. sa astepte negustori la geaua de sub mine rascruci de drumuri si sa se capatuiasca. morar. advocat si doftor. Se culcara ei sub tufe si amindoi dorm ho teste. Omul pleaca. 239 . El isi ia — Buna sara zise el. unde ardea sara o lampa la o casa. nu se lasa mai prejos si se pregati sa plece-n lume — — — — ! ! ! sa se faca hot. iti tai capul Meseria de hot. Lasa lumea la masa. pina ce nu furi iepinSi plecara inarmati in padure. papugiu. zidar. ! ! si incepu sa o jumoala. Stau la masa cu mai marii dregatori si isi fac socotelile. numai sa Il dusa la Mosul de la inceput ii zice: — Baga de seama. pescar. — Chiar tatal meu este eel mai mare hot. iar el sta nepasator pe cind hotii i-o iau inainte. S-au imprietenit si amindoi au pornit-o-n hotii. Se intoarce si schilaune ca iepurele. Hotul eel batrinsare intr-acolo dupa iepure. scoasa o gisca de sub pat inima-n dinti si bate la usa. drumetule raspunse femeia. pe asta n-a-nvatat-o Cazu imparatul pe ginduri de rusine ca baiatul lui are o meserie pe care hotii o stiu. se aseza intr-o lada zburatoare si porni in lume sa se faca hot. S-a facut portar. iar el ii fur a iepingeaua pe care dormea si i-o pitula-n padure. ce meserie a invatat si ce nu Isi dau ei cu socoteala ca fiul imparatului este eel mai invatat A Cum ! om din lume. Unul care se afumase nitel. frizer. — Eu sint un pui de hot cat sa ma bag la un stapin sa ajung hot vestit. timplar. Daca nu spui. ambitios. potcovar. Baiatul. Fiul imparatului stia si limba fiarelor din padure. maria-ta. vacar. As spune. linga o padure mare. taica-su si acesta se bucura nespus ca a dat peste el un om cu o asa tragere de inima. — Ce mai lucrezi? — Iaca nimic E noapte astept sa ma culc. s-a ridicat pe picioare a si inceput cu invatatura.

mosul le§ina si cade cu sacul plin. Iscoadele palatului venira cu §tirea ca hotul care a furat banii este printre iar o mare petrecere. fratilor. de fier si ii puse gindul rau. porunceste sa aseze trupul hotului in piata. al acestui renumit mester. ca sa nu afle unde sta ascunsa comoara imparatului. De aci inainte. Strajile si pohtia sta legatS-n lanturi. Mosul tului. Il ridica in grad si din calfa. umplu doi saci cu aur si cind sa iese. Stati. il cutroape cu tulei si da-i bici cailor. sparse zidul si casa lua intr-un sac topi banii. daca-mi ajutarati sa va cinstesc si eu cu opja rachiu. top adormira. Trece noaptea prin piata imparateasca. ca n-au fost in stare sa prinda hotul. Adusa scroafa si i-o arunca pe pragul imparatului. El le dadu cite un pahar si cum beura. Pleca el cu o caruta hodorogita §i cu nijte mirpage-n haturi de tei si sfori innodate. in vazul lumii. Ostasii imparatejti n-au de lucru. ca asta trebuie sa fie mire hot. El alerga dupa scroafa si o sageta. prostilor din palat. Urea mortul in carupa. iar trupul si ar vrea drept recunostinfa ca 1-a invajat o meserie atit de procopsita sa-1 fure. imparatul face chema multa lume aleasa si ei. injura §i bate caii s ca nu pot din loc carufa plina cu noroi. Duce mortul la groapa lui. Ca sa-1 afle. latr-o zi. intelept. El ii taie capul mosului. iar strajile sa-1 pazeasca din departare sa-1 prinda si pe-al doilea hof Zis §i facut ! Aproape de fintina in piata pun trupul hotului §i strajile inarmate stau pe linga drum Ii ramas . pitite dupa pomi. Imparatul. il pune-n sac $i fuge la fie-sa in satul de unde pornise dupa furtisaguri. ii face pomana sa urneasca — vins sa vadii ce se vorbeste in oras despre isprava lui. un mistret omori un ofijer din garda palatului la vinatoare. zicea el in gindul sau. — far a sa-1 cunoasca cine este. ca sa-1 ingroape ca pe toti cre?tinii dupa datina. Numai sa-i dea o caruta §i doi calup mici si slabanogi. Hopil eel batrin isi da cu socoteala. — Lasa ca te pun eu sa spargi o banca. El se duce la femeie si-i spune sa nu plinga. ca sa prinda hotul care i-a spart banca si i-a jefuit de bani. Fiind zidar face zidul la loc si pleaca linistit ca si cind nu s-ar fi intimplat nimic rau. baiete. sa furi o casa de bani ? Acolo te vad eu cum te descurci? Plecara noaptea sa sparga banca. ies din ascunzis ji-1 ajuta sa urneasca din loc hodoroaga de caruta. ca in asemenea meserie il intrece si are sa i-o ia inainte. Hei ce bine-ar fi de-ar ajunge fiul sau la degetu eel mic. ca doar avea de unde si cit mai pestrita. El ocoli pazitorii. devine in scurt timp hot. dar ca totusi nu-1 intrece pe el in maiestrie. 240 . ba colac peste pupaza sa fuga si mortul far! cap. Isi da cu parerea imparatul. i-a arata capul si-i spusa ca i 1-au taiat pazuicii impara£esti. Baiatul isi facu planul sa se cam dea pe linga palat sa le mai traga cite si ! o pacaleala. ai deschise usile la palatul meu. Pune in caruja un butoi cu afion §i rachiu ce adoarme omul de viu. cind lucreaza cu atita pricep^re.Hotul n-are ce face si-i recunoaste ca are apucaturi de hop. ii zise tata-su. Hai a doua noapte sa sparga banca imparaSparge el zidul.

Era usor sa-1 prinda de git si sa-1 duca drept la judecata. iar ea in pat. suparat — De zise: atitia ani fiul meu a plecat in hope nu s-a mai intors. iar ceilalti au sa se imbete. Se rindui ziua cea mare de spinzurat. la funingine intr-un ciot si pe top nuntasii ii vapseste cu negru pe frunte. si-1 Hopil lua cu iuteala fulgerului lapil. Ea sa se dea pe linga el. uite la imparat si vezi ca te cheama? El privi catre imparat — ! — si i il se paru ca-1 cheama sa-i spuie ceva. Fata il lua de mina si merse in odaia ei. apoi trecu pe miinile calaului. Simte cind il murdareste si tace. Ride de prostia imparateasca si indata isi face alte planuri sa-i insele. ii zimbeste. ce i-ar putea mosteni imparapa. Calaul puse mina pe lat si vru sa i-1 puie la git ca sa-i taie rasuflarea. multi hop poate sa mai tie o imparatie mulpmea de hop. dar se face ca este strain si ea il unge pe frunte^ cu funingine. Veni chiar si hotul si minca din pomana sa. Cind sa-i puie latul. La judecata. beutura si mincare si se termina cu beple. zicindu-i: Hai. acolo nimeni. Fetele adunate-n piapl isi dadeau coate si se veseleau ascultind povestile tinarului. Apoi top se spalara si se asezara la le adunare si si Imparatul. si-i ! Pleca la fiica-sa arata se mira cine putea sa-i insemne asa frumos. Topi au mincat si s-au imbatat si de data asta. Se gindeste el: topi — — — Doamne sfinte. El se culca jos. mai este putin si cinta cocosii.! Apoi ii spuse fiicei sale sa aiba grije ca hotul n-are sa bea. iarba verde. lifacu pomana si veni la pomana fiecine. Top zaceau morp de bep pe podele. Baiatul recunoscu hotia si fu condamnat la moarte prin spinzuratoare. laudindu-se ca are sabie furata de la un imparat. hai sa ne culcam si noi. Se duce sa bea apa din fintina si vede semnul. sfatuiala. atirna la gitul calaului ridica in sus. Merse printre ceilalti si top cu fruntile pline de fu n ingi ne. Incepe petrecerea cu joe. se da pe linga imparat si-i fura sabia. Ea cind ea nu i-a atins. Popa ii facu sfestania si spovedania. 241 . insusi imparatul era judecator. Bai si sama. si-1 prinsera chiar pe hot. Fata se da pe linga el. l-o hoj: fi omorit cineva. Meseria asta tine omul cu un picior in groapa cu altul pe fost un pacatos si mi-am prapadit baiatul. ! Am Atunci baiatul hot isi face semn cu funingine pe frunte. Cei mai multi erau oamenii palatului sau. il privi zimbind pe calau si-i grai: Mestere. a venit cumpana de noapte. Cind se destepta imparatul merse la fata si o-ntreba ce-a facut? Pe unul singur 1-am uns si uite-1 cum doarme Cind se uita. Baiatul fu legat in lanturi si aruncat intr-o inchisoare neagra si urita ca o groapa. sa rida cu el si sa-i faca un semn negru cu degetul plin de funingine pe frunte. s-a bocit ca un copil. numai imparatul a stat si. Veni lume cita frunza si iarba si veni si imparatul trist si posomorit ca si-a pierdut fiul. fata. apoi merge la fata. ca nu mai avea parte barbateasca. In timpul noptii merse la fintina si se spala. numai hopal era treaz. Cind se desmeticeste nu e sabia Unde e sabia? Se intreaba mai marii imparatiei si paznicii? Pornira cercetari peste tot. lasind-1 sa se faca Haideti sa-i punem pomana si sa-i fie de suflet toate bunatatile astea. el vede ca e soru-sa.

arunc5-n sus cu caciulile de bucurie cS s-a gasit ac si de cojocul dumnezeiesc si merse sa vada hotul. Porunci sa se taie vite. pina ce se face mica. il ruga si fiica cea mai mica sa-i destainuiasca ce ingrijorare mare 1-a facut din vesel trist. pe ginduri fiind ingrijorat si tuna si-i fulgera cautau sa-i faca voile taina a ingrijorarii bunului lor parinte. p-am furat sabia si p-am ucis calaul Sint eel mai mare hot? Pot Imparatul crezu ca este un semn mai bine — ! ! ! sa imparatul hoplor? Tatal sau numai ca nu lesina de bucurie vazindu-§i odrasla in viata. Nu stiu cum sa scap de ei. $i-i treia zi. Tobele si trimbitele incepura sa bata §i sa sune §i petrecerea de atunci pne si azi. insorita si-mbelsugata. bani. Dar oricit se straduiau. Tara e plina de hop si jefuitori. zise — — — ! fata cea mare §i pleca. veni de-1 intreba si fata mijlocie ce ginduri ii framinta mintea nelinisteste inima. incit nici zece ostiri imparatesti nu-i putea stSpini. le erau du. Intr-o zi. fiica cea mai mare il intilni plimbindu-se ingrijorat ca totdeauna Cele trei fiice. imparatul cazu intristat foarte. nu este cine stie ce mare nenorocire. de ce nu spui fetelor tale care te iubesc. vazindu-1 ca-i tot §i sa afle marea printre lamiii din gradina. grine si haine si ca nu li se poate impotrivi. mica cit un caier de lina alba ca matasa. in loc sa le fie prieteni. $i afla si ea cele ce aflase sora ei cea mare. Dupa ce se apropie. in zadar ma privesti.mani pentruca avind pesteri largi si adinci. cinPndu-i cintece frumoase. de cind se pune luna mare cit o f oata de mamaliga. §i-i povesti si ei despre tilharii si hopi care-i neli- A A 242 . ce griji te apasa. isi facusera hopi cuib intr-insele. doua zi. dansindu-i si cite alte lucruri ce mai inainte ii erau pe plac. fiu Imparatul Ingrijorat A fost odata un imparat care stapinea o pura cu munti $i paduri. Atunci fata-1 intreba: Tata. Oamenii din acea |ara munceau vaile cu plugu. sa se aduca butoaie cu vin si beutura ca sa petreaca cu intreg poporul de bucurie ca si-a gasit fiul. Munpi. iar plaiurile munplor le cutreierau cu turmele de oi sau de capre. ca n-ai sa ma recunosti cu coatele goale Acum iata ca p-am dovedit-o Ti-am spart casa si plin de funingine pe fata de bani. La un rind. rugindu-1 sa-i apere de raufacatorii aciuap in pesterile munplor stincosi.Mulpmea calaului. baiatul zise: Tata. acum toata osteneala le era fara de folos. Din ziua aceea. pcporul care pina aci muncea in pace si lini§te incepu a bate drumul spre cetatea imparateasca plingindu-se ca raii ii jefuiesc de vite. asta e tot. ca de la un rind de vreme p-ai intunecat si firea si sufletul. Noi am crezut ca te-ai intristat fiindca trebuie sa ma dai la vrun imparat cu sila sa le fiu mireasa Daca-i asa.

Apoi o lunga abia urnindu-se din loc. faca-se voia ta. numai sa-mi dai voie sa ma marit dupa cine voi vrea eu. Ajunse intr-un catun si intreba: Oameni buni. armata si lautari. o duse la pestera din locul unde ea ucisese pe cei 39 frati comiti. Lasa asa fata spinzurata si alerga sa ia foe. am sa-{i dovedesc ca eu pot sa te ajut. o lega burduf cu capul in jos de un brad.: ni§tesc poporul fiirindu-le bucatele. turba Comitul care scapase cu — Acum sa mergem sa facem — Bine. de necaz si mergea din catun in catun. nunta si la casa tatalui meu dau oaste. — — — — — ! — — — — Bine. zise fata cea mica. nu i se mai putea pune de-a curmezisul si incepura nunta la palatul imparatesc. iar mireasa cu mirele o pornira singuri. afla ca este fiica cea mica a imparatului. ei la mijlcc cu nuntasii si lautarii pe urma. fara a se apropia fata de comit. Mersera taranii de-i aratara pestera in care era birlogul tilharilor. sabie si cal cu sea. ca tu e§ti mai viteaz decit un barbat Si acum sa-mi spui ce ceri de la mine fiindca scapasi tara de acesti hop? Nimic nu-ti cer. apoi aduna crengi s-o arda de vie. Tot intrebind din om in om. tot va trebui sa mor. Privi el in departare si vazu niste pacurari cu oile stind pe linga un foe. zicindu-i: Iaca. insa pentru ca-i facuse invoiala. Armata mergea-nainte. Comitul. daca niste comiti nu ne-ar fura tot avutul. zise imparatul. fata mea. fata. treceau niste chirigii cu o caravana de camile incarcate cu carbuni. le taie capetele unul dupa altul. amnarul nu scapara iar iasca nu se aprindea. sa mergeti ! ! la precum este obiceiul stramosesc la nunta. Atunci comitul le zise mmtasilor Mergeti voi indarat la imparat. spre a se razbuna. banii mai zise: si si imbracamintea. $i se-ntoarsera. Aduna fata 39 de capete §i le duse imparatului. Ea se aseza la intrare cu sabia-n mina si-n zori cind sa iese la drumul mare. Deodata carbunarii auzira un strigat disperat: pornira — la cale 243 . nuntasi si lautari. Stip voi unde este pestera comitilor ? Sa ma duceti la ascunzisul lor ? Te ducem. Cum ajunsera acolo. Comitele n-avea nici tata. iaca va parintii tai. In vale pe un drum batut de calatori si cara. Sa-mi traiesti. vitele. Ca sa duca la buna indeplinire gindul sau eel negru. Ii pregati imparatul toate lucrurile cerute si intr-o zi pleca fata calare din sat in sat. ce isprava facu fiica ta cea mica. nuntasi si lautari. — Bine. in ziua a doua. Apoi. ca stim noi drumul pina la casa parintilor mei. odata. La tatal meu avem nuntasj. spre a afla cine este vcinicul acela. Imparatul se supara auzind ca ea vrea sa se marite cu un hangiu. marite imparate. cum traiti voi aici in munte? Bine. Numai ! si tu sa-mi dai haine voinicesti. Cind s-aprinda focul. Se veselira ei aci. deschise un han in apropiere de palatul imparatului. fes. bine traim. Comitul mai intii se opri la un han si imbata turta pe ostasi. dar tu nu te temi de comiti ca te omoara? Nu ma tern Si asa. ii mai mare — Ce sa-ti mai spun tie toate grijilc mele Le-am spus surioarei tale §i mijlocie ce folos ca stiu cind nu ma pot ajuta cu nimic. Fiica-mparatului il cunoscu ca el este capitanul comitilor si-i spuse ca ei i-ar place sa-1 ia de barbat. zise imparatul. nici casa si vazindu-se singuri cu fiica-mparatului. Numai capitanul lor scapa nejunghiat. zise: viata.

in culori. iar tinarul imparat lua patura. cu ajutorul domnului te descurci dumaeata si plecara lasind-o pe batrina amarita si-ngrijorata de soarta fetei care inca nu-si venise-n fire dupa cele intimplate. turba de minie si se gindi: camilarii aceia. ii zise matusichii: Maica. frate. Veni atunci un fecior de-mparat si o-ntreba: Cit ceri pe aceasta pala? Una lira. in cosul peste care turnara carbuni. Bine. iar daca o intreaba cine brodeaza asa de frumos. ca asa mi-a spus fiica mea. Cind ajunsa in tirg. dar asa scapa printesa de la moarte. nu fi intristata. eu am sa muncesc si pentru tine. maica. maica. in puneguri nu-i dadu-n Carbunarii ajunsesera cu carbunii intr-un oras si o pornira iar in carausie. mergi in cetate si cumpara-mi torturi de brodat de toate culorile. Cind se vazu scapata. O trimeasa pe baba in tirg sa vinda pala cu 5 lire de aur. au dezlegat-o. cauta-ne daca nu ne crezi. fie-ti mila de fata asta. care n-am un bob de orez sa bag in oala si faina pentru o turta de piine? Lasa. tocmai mie imi aduceti belea pe cap. maria-ta.! : Ajutor ! ajutor mi omoara comitii ! Sarira chirigii de pe camile dezlegara mireasa spinzurata ascunzind-o intre cocoasele camilei. o dadu curtenilor sai si plecara. dar tot nu scapa din miinile mele. Da unde sa lase ei fata? O dusera la o baba saraca ce traia intr-o casa veche darapanata. iar fata broda. dati-mi mireasa s-o ucid pentru ca m-a necinstit la — N-am gind sa-ncerce vazut nici o mireasa. Apoi fata-i dete sa mearga-n piaja sa vinda o patura si sa cumpere alte modele de torturi. Merse baba-n piata cumpara de-ale mincarii si tot neamu de torturi. Fata cosa modele tot mai frumoase si scumpe. Baba facea mincare. Se mira si bucura matusa de maiestria fetii. maicuta. Uite una lira de aur. ! — Ajunra la caravana strigind: — Ei. Dar cum era prea scumpa nimanui nu-i da punga sa dea atitia bani. Cine-o vedea o privea intrebind-o despre pret. oricit de frumoasa ar fi fost acea patura. ea sa spuna ca are o fiica care se pricepe la astfel de treburi. Bine. Apoi batrina cumpara bucate pentru ale gurii si alte torturi mai frumoase si mai scumpe. dar ce si muncesti. Lua maicuja patura si se aseza cu ea in tirg. Bine. numai inima buna sa ai. vino si si el si impunsa cu sabia peste tot. nunta Merse camilarilor. iar veni feciorul imparatului intrebind-o: — — — — — — — ! — — — — Aceasta pala frumoasa ti-e de vinzare? — De vinzare. Cind se-ntoarse comitul si vazu ca fiica-raparatului e scapata. stapine. sint tinara si din cistigul meu trai-vom impreuna ca mama cu fata. tesind covoare si paturi frumoase ca si cimpul de prima vara incarcat cu trandafiri si bujori. ^ine una lira de aur si sa fit sanatoasa cu fata cu tot. — Si ce pret are? — Cinci lire de aur ! 244 . trecind. care de care mai frumoase. ca eu n-am nici o avere Ai sa vezi tu. sa se faca bine ca am furat-o din ghearele morfii. rugind-o Maica batrina. maica. raspunse batrina.

Cind o vazu feciorul imparatujui cit era de frumoasa. El spunea asa: „care are in casa lui om ! batrin de la saizeci de ani. Fata deschisa poarta larg apoi striga catre cei doi lei: Leii mei. Asa traiau de greu. porni cu un zacon greu pe lume care mult spamintasa toata lumea. ca de pe 245 . il chemara si pe el la nunta impreuna cu surorile sale si de atunci se porni o veselie ce se fine si acuma. iaca un strain. Noaptea se culcara ei intr-o odaie mare. Asa trecu vreme multa cind intr-o zi. ca a venit un nou zacon. S-asculte povestea bine POVESTE DE BAlATUL MILOS Intr-o vreme mult de batrineata. Unul de o parte si altul de alta. pne banii §i da-mi pala. Se ridica palatul. aruncind pe fereastra odaii o fringhie din pinza alba ce se prinsa bine de un cirlig si fiind deschisa fereastra se urea si cobori in odaia palatului. Multa lume isi facea moartea singura numai sa nu mai traiasca. o tobifl. — — Am — — — — — — — ! — Apoi. numai daca-mi indeplinesti o mare dorinta si anume sa-mi faci un palat numai din sticla. Cine va intra sau iesi din palat sa treaca printre cei doi lei. doi lei. fara capetenie Imparatul ce-1 osfoisa pe alant. Ea cind il vazu. la git si pleca in sat pe toate drumurli si spunea din gura-n gura. ii zise incet De cind te asteptam sa ma scapi de aici Vezi doar c-am venit Si cobori pe scarile palatului de brat cu comitul. ca i se faceau semne ca ceva rau se-ntimpla si-i arata pe comitul sfisiat de lei Ii spusa dupa aceea mirelui povestea cu hotii si cu tatal ei imparatul eel ingrijorat. iar la lumina lunei comitul vazu prin peretii de sticla locul unde se aflau tinerii. insa mireasa nu dormea. asa ca un imparat isi pierdea imparapa. batrin in sus. Mai dap la copiii smochine. sfi§iindu-i trupul. de la imparatu. cind se bateau imparapi unul cu altul.:! ! ! Bine. ca nici nu-p mai era drag sa mai traiesti. iaca birovu satului loasa un baraban. zise catre batrina: Maicuta. Atunci comitul sari zidurile imparatesti. imparateasa merse la soful ei si trezindu-1 din somn ii arata pentru ce n-a dormit toata noaptea. lumea lui ramansasa saraca. Iar leii se azvirlira cu furie pe comit. acum sa-mi spui drept cine face aceasta pala atit de frumoasa? o fata de suflet si ea se pricepe-n toate cele. Mirele dormea. Insa. Si mersera sa iese incet pe poarta cea mare pazita de lei. tot natu sa-si omoare batrinii. fura adusi cei doi lei si se facu nunta imparateasca de care auzi si comitul eel care-i dorea moartea. da-mi ragaz o saptamina si palatul va fi gata. precum ai dorit. numai fata sa vrea ! Si eu vreau. eu doresc sa-p cer fiica sa-mi fie mireasa. mincaji-1. maica. ea se temea si astepta. Vreau sa merg sa-ti vad fiica cea priceputa. Bine. iar la poarta sa-mi pui doi pazitori falnici. fara ca hotul sa §tie ce-1 asteapta. tu vreai? Eu vreau. raspunse fecicrul de-mparat si mersera la bordeiul ei.

Sa gindi iel plingind ce sa faca? Lo o sapa in mina si pleca pe deal in plimbare pintr-o padure dete de o groapa adinca care erea facuta pentru lupi. erea un baiat cuminte si milos. Auzind lumea asa zacon rau si greu. si coceni. toata lumea sa spamintasa. matacina. ! Ajunsa saptamina care erea rocu. de la saizaci de ani in sus si mai facu pozivuri la toata casa unde ieste om. sa pazeasca stoaca. nu poate sa lucre. or trii orase. 246 . asa o rindui bine de ploaia. sa-1 tina pitulat. decit gelatu pe tine. vorbi cu tat3-su si zisa: sate si orase taiara gogea. „vulpia sireata" si multe si marunte. gelati. zapada si de toata vremea urita erea buna. nu indrajnea nima sa omoare. risipeste mincarea" Asa spusa birovul ! mergind pe drumuri. su poala la un munte. le dete si odobrene. Da-n oala trebuie sa se spurce tata-su da din troci sa bea apa. „vesalia pescarului". or muiere batrina. plingind. Veni poziv din sat roc de-o saptamina sa-si omoare batrinul si sa iveasca in sat cind ingroapa? Porni el cu mare plins si milos cum erea nu indrajnea sa omoare pe tata lui. Baiatu vorbeste plingind si-i zice: cu mine sa te pitul. ca s-a schimba Baiatul avea o micu^a de fetita pe care batrinul o crescusa tot pe brata si batrinu-i povestea povesti fetitii. facu o coliba pe groapa si mai pusa pe lemne niste boji. care au peste 60 de ani. iaca chinezu satului facu on spisac numai de-ai batrini. ca trag nadejde. paie. mai — Tata. pe „viezurli cu vulpea". fetita si batrinul. Mai adusa baiatu si cu saci. Porni pin sat mare plinsuri si ginduri incurcate. facu un asternut bun si mai sa gindi. — Tata. pe care fetita le asculta din gura batrinului. pnA sacu jos ling! un gros de lema. Baiatu sa gindi mult aici in padure. Asa crescu fettta pe bratale batrinului ca ia mult mi-1 voia pe si pa geiuachi deda al ei. ai auzit cum ie rindu 1-ai batrini? Da tat§- da de tine imi pare rau ca asta zacon. avea un tata batrin care crescusa copilu tot din cersie. la groapa asta sa-1 duca pe tatal lui. Mincara baiatu cu m'oierea. aide bine tu pe mine. intoarsa zaconu si cerea la zece sate. taie iepuri si-i pusa-n car plini de singe. baiatul sa-si omoare batrinul Si baiatul fa^u si el o minciuna ca vulpea. pe: „trei surori la flori". cum sa faca. ca ieu sint batrin. — Taica. nima sa omoare batrinu lui ! DupS ce vazu imparatu ca nima nu omoara. asa: lo el doi iepuri de-ai de casa si un sac. beura cu suspin mare. pana se va schimba asta zacon. pana la-ncaltatura si imbracatura. or porci sarbatici sa-i prinda lovgii. mincara ei cu plins mare. Colo intr-un sat. Sa ivira dobrovolti. da dupa o saptamina de zile. socace si batind barabanul. Intii adusa multa tufa di pe jos si o lapada in groapa si pe urma indupleca lemne la ocolu gropii. gindea ca e lucru de gluma. le lega cu ni§te curpin de virfuri. de adusa o oala mare de pamint si niste troci de apa. sa sa iveasca patru gelati dobrovolti. Baiatul erea mult sarac si ramas de satenii lui. pe „greierli si furaiga" si alte povesti. mora sa-si omoare toata casa pe batrinii ei. Baiatu porni sa faca o proba ca pentru tata-su. Intr-o zi. su-i zisa: taicutul 'meu. esti tinar. imparatul si-mi porni prin Atuncea sa spaminta lumea si mai mult. care sa taie cu sabii pe aia care nu-si omoara parintii. sed degeaba. batrinii fac mare troscuri.urma 1-ai batrini nima n-are nici un cistig .

de neveste. vazura sacu numai singe. 1-am adus. porni batrinul sa scapere cu amaariul in cremene. Dimineata de noapte. ca iaca batrinu nu mai putu sa mearga. Baiatul mi-1 lo in girga pe ta-su si mi-1 dusa pina la groapa. linga groapa si baiatul slobozi o scara de lemn in groapa jos. Ajunsa la groapa. desfScu otira margina. aprinsa un tiv de camasa. toporu si pleca plingind la tata-su. s-a dus indarat. Iesira la ce insara. tuna linga groapa. iar trasa la loc. VSzu baiatu ca sa lumineaza. iaca pornira prin casi sa cate sa vada care si-a omorit batrinii. Pusa toalili in traista trocili ale goale si pleca acasa. stele luminoasa si ajunsara pina la groapa. pujin mersara. minca cu baiatul de cina in groapa. dubari carpinu al nodoros care-1 facusa ca o scara si baiatu binisor. Facu o lumina si asternu in groapa. Sezu cu tata-su jos. iar daca nu credeti iote sacu cu care 1-am adus. toate imi trebuie ca sa scapar foe pc viata mi-a trebuit. sanin. pentru ca sa nu cada vro ala. Baiatul lo riza de camase. iote cum ie plin de singe". nici tuie in sat iote o famie sa duce cu ulcioru la apa. cremenea si mai lo si un toporas si pleca cu tata-su. De cind 1-a pitulat „un somoldoc de negreata 247 . Lo ca de rindu al dintii si sa dusa iar acolo si porni sa-i povesteasca lu tata-su visu ce 1-a visat. Sara insara. vaduve si famii sarace: „aici la noi cit ne-o tine imparatia turcului multe avem sa mai patim si sa vedem". Ajunsa baiatul acasa. care eria pus intr-un ciob. marginili. pusa in gura triiistii. facu luminS mica. iasca. sa-i duca lui tata-su. I-am legat si o piatra de mijloc si 1-am lapadat in virtop. lup. Trecu o saptamina de cind 1-a pitulat pe tat-su. Intilneste pe buna dimineata nu i-a dat da 1-a si intrebat: „de unde vii asa de noapte?" „La invinat am fost. ca sufla cu gura si rasfira toata negreata si ramine iar lumina la gura lui". iar trebuie sa ia ceva. rupsa un tiv. — Taica. lumea Da si la Erea o lumina de luna. Cind arata baiatu sacu. sa scoala baiatu. sa culca cu tata-su si durmira amindoi o noapte. il unsa cu untura si aprinsa tivu cu iasca. e rod pe nu mai pe tata-su. de-ti eria scirba sa te uiti la iel. loa toale imoasa. porni sa taie cu toporu niste maracini si ingradi groapa la ocol. baiatu lo traista cu mincare si niste troci de apa. da bas cind sa baiat. rupsa vo citeva mini de iarba. visa niste visa grele visa cam tot un vis: gata sa tuie la el in gura. stringindu-1 „tata. Sa-mplini o saptamina. colia la vale de sat. am alanta. 1-am loat in sac. si cind s-a-ntors. or altceva. isi face ris de fete mari. tata". BStrinu toata noaptea povestea la baiat. da aci pe loc sa face tata-su. Veni iar saptamina. si troci goale mi-1 : pupa pe ta-su si iesea sus. iasca. Tata-su raspunsa oftind si inchinindu-sa.Dupa si pleca. Dimineata baiatul sa scula mai de noapte. Sa-ntoarsa baiatul in casa lo amnariu. batrinu sa opri si zisa: uitat lo pe tat-su amnaru. Iaca baiatu sa sprimi cu mincare mai multa si pale spalate sa-1 premeneasca pe tata-su. Iesira din sat afara. unde virtopu. spusa cum ie rindu. cam pi la chindie soarek apusa. dupa iarba si muguri de iepuri". da acolo apa clocoteste. pleca acasa plingind. cind da cind veni un nou zacon porni toate berecheturli pamint cum a fost. in groapa sa-1 manince pe tata-su. cind ajunsa la casa baiatului el spusa asa: „pe tatal meu 1-am ingropat de mult. Baiatul fursi gardu pinga groapa. ca nu e nici o lege mai rea decit turcu. incepu intii baiatul sa cuboare pe scara da si batrinul dupa baiat mereu jos pina la fundu gropii ajunsara. iaca baiatul poarta maidanului.

Sa dam la dirjava. facusi iar lumina. scoasa un zacon nou si mi-1 trimiasa iar in lume. or toata casa sa dea cite cinspe ocale de boabe de porumb si zece chile de griu.si Tata. unde a adunat furnigile si sociti saminta. porni intii pe-ai bogati sa-i taie. zisa tata-su. facu iar cu amnariu cremenii iasca. gasi a — Tata. tata. pana jos. dete maracinii otira la o parte. !" care nu da pleaca gelatii pin sat Toata lumea inebunisa de gindu ca pe niciun chip nu gaseai bob defel sa cumperi. In satu la baiat iar lo birovu barabanu la git si pleca pin sat. Lo traista. si spunea asa „a venit vorba de la imparatu si spune. iar de-o saptamina si pleca la tat-su pe drum plingind. Auzind baiatul ce-1 invata tata-su. stapinul ca§ii sa dea cite 15 ocale de boabe de porumb or 10 ocale de boabe de griu or sacara. pe drumuri. Baiatul vorbea plingind si spunind: Taci. care nu da bucate la turc. cred ca o sa gasesti. cind o desfacu. fierti. sa ?tii ca zaconul Da iar tu sufla §i in negureata al turcesc. da nu §tii ca acuma e §i mai rau. Ajunsa la padure unde erea groapa. vaci. si-adusa aminte ca boabe risipite de bucate nu poti sa gasesti nici unde decit in misina de sociti. : striga: stau in apsa pentru dusmanu de turc. Da care sa-i aduca de mincare lu tata-su? Sa dusa iar la tatasu. Care a avut peste. da imparatu scoasa aim zacon si zice asa „toata casa. nici ai bogap. nu e sa cumperi bob de nimica. de porumb. vad eu de tine. asa cum a zis imparatul Nima n-a adus bob a lu Dumnezau c5 n-are nima. Iote baiatu sa sprimea. cind eria cioban a vazut pe unde a pazit oile. pina cind o sa fie asa imparatie pustie Baiatul desfacu traista de la sele. foametea e si mai mare. cai. lo un sac si-o sapa. or in furnigari. pleca pe cimp. sa sa duca la tata-su. or de sacara la dirjava de saminta. scoasa ce avu in traista. ala vis e moartea mia. care nu dam ni sa duce capu. plecara gelatii pin sate si orase. nici unde. or linte. ce faci? ! nu stiu — : — 248 . batrinul. Baiatul vazu ca acum e rindu lui sa-1 taie gelatii. moartea ta. Multi ani trecura asa nacajind lumea. Birovu a trecut pin sat cu barabanu la git si ne-a spus tot. Bietu baiat adasta moartea. de nici care sa semene lumea in pamint. mai mult minca peste. Batrinu cazu pe ginduri. n-au la piat. iar birovu spune: „tot natu sa aduca la !" opstina bucatele. cata misini pe cimp si furnigari. aicea-n groapa ca lupii saibatici. Trecu vo citeva saptamini de zile. taica. umbla si gasi o misina de sociti. carne de iepuri de casa. sa gindi sa se pitule cu tata-su in groapa ca n-are scapare. Bogatasii n-au nici ei. or copti. pusa toale spalate si mincare. la fundu gropii ?i facu el — — Nu e. capre. n-avea bucate. Iote cum bucate nu e. ramasatoatalumealafoamete". socace. taica. asa zacon a facut. tata. — „Taica. n-avu imparatul ce sa faca. omora si cite-o pasare pe une putea. nici sa cumperi. tu ai scapat de moarte. Mai trecu iar o saptamina. Aiincara amindoi de cina. seceta e mare. Tata-su iar zisa: ii inima buna. da batrinu sa vaita ca i s-a urit de atitia ani ^ezind. Lumea minca mai mult crimpei goi. sa pilnsa iar. Nu eria nici saminta de griu. Atunci batrinu spusa la baiat: Du-te. taica. slobozi carpinu cu un cap in groapa si binisor sa slobozi din creaca-n creaca. — Rau. spusa cum e rindu acuma. iepuri de casa o mai insela pe foamete. tot omu care e stapin in casa. o lumina in ciobu lui de untura si cu tivu de la camase aprinsara. ia sacu cu tine si cata.

Chinezu mi-1 trimeasa la imparatu de ciuda. a fost 10 ocale de boabe. casa saraca. sa vada unde e pitulat batrinul Sa pusara in caruta si plecara in padure. si sa ruga de baiat sa mearga cu imparatul si chinezu. te nagradesc. gindi el ca vine sa-1 taie cu sabia. sa baga cu voinicii in opstina. injuga doi cai la o caruta si pleca la drum. mult sa mira de ale boabe zdravene si frumoasa Da altu a adus o mina. Baiatul. Baiatul tuna in ginduri. te dubor de la sa spui cum e rindu la griu. de sociti or furnigari. Da-mparatul il vede ca e frica si-i spune: N-ai sa dare. sa-1 vada pe baiatul care a adus boabe de griu asa de frumoasa. tatal intr-o groapa meu e viu. care n-a dat neam. baiatul desfacu maracinii si pusa un lemn de carpin cu niste 249 . Multa moarte de om facura gelatii prin lume. zisa la baiat. ca el are griu. imparatul porni vorba cu chinezu si intreba de baiat? Sa mearga iel sa vada unde traieste baiatul sa-1 podariasca imparatul pentru cele 10 ocale de griu Si sa mai spuna baiatul de unde a loat boabele de griu Cind sa dusa imparatul cu chinezu la casa baiatului. nici nu 1-ai cumparat. Dete mina baiatul cu toti si cu imparatu. daca o fi pe uneva ramas vunu. il adusa acasa. Dupa ce-1 sapala si-1 usca il pusa intr-o traista mi-1 cintari. ca nu e nici unde bucate. si sa-i spuna la imparat. Mearsa gogea zile pana ajunsa in satu la baiat. Cind ajunsa griul la imparatul. trebuie sa vedem de ca ei stiu mai bine decit noi. numai sa scape. Da imparatu. zisa ! ! ! ! ! la baiat: — Am dat si venit sa te vad ce om or e?ti. adunind iel boabe de griu si porumb. cind auzi mult sa slobozi cind auzi pe imparat si-i zisa: — Cistite pitulat in imparate. or sa-ti fie frica. ca ce-o fi tata mi-a spus mie sa ma due pe cimp sa cat misina. acolo sa cat boabe cit de purine. Cind tunara in padure s-apropiara de groapa lupilor. sa nu sa mai omoare batrinii. Daca e viu batrinul tau. numai sa-mi pastrez capul. iti prostesc toate elea. vazu un bordei de nuiele lipit cu pamint si cutrupit cu trestie. Mult am gresit de am el omorit pe ai batrini. mi-1 spala oriraj mi-1 usca. Tremura de frica ca n-are o minciuna sa scape. ca daca spune ca 1-a invatat tata-su o sa fie de vina. padure de prins Imparatul. Lo imparatul vro citiva voinici. slobodno sa fie cu noi aicea. Imparatul sa mira si zisa intristat: — Asa — o fi. da si pe imparatu cu sabia tirais dupa el. Pusa in sac si pleca sa cate alta misina in aia gasi otira griu si porumb. pe cimp adunind. — fie numai Iara sa resi baiatul. De astazi sa pierde asta zacon. altu citeva boabe. tot ce-ai facut. mi-1 pupa. mare saracie Da baiatul cind vazu pe chinezu cu vo cinci-sasa voinici. altii citeva boabe mincate si sparte de gargarita.! ! mina de boabe de porumb si si otira de griu. asa facu baiatu vo saptamina de zile. Trasa caruta la baiat inaintea la casa satului. fura 10 ocale de boabe de griu. vesel. da altii au adus cite otira. tori. da veni rindu sa dea si baiatul Cind mi-1 dusa in sat cu traista dete-n mina la chinez si-1 cintari. cind 1-auzi pe baiat. asta e iscoala ta a mare. ca eu stiu ca n-ai in ambar. de bucate. ei sint mai intalepti. da ca baiatul nima Sa resi imparatul sa piece. mi-1 lo in braja. te spaminti. neam. zece ani incherbati e de cind 1-am lupi. asa ca pana sara umplu sacu de blocuc. sa-ti sa-mi spui de unde ai loat ai dau nagrada pentru griul ce ai cumparat asa boabe de griu frumoasa. porni sa plinga si sa tremure de frica. Sa ciudi si chinezu de asa boabe de griu frumoasa. de ce nu 1-a omorit asa cum a spus zaconu.

fac o gaura-n balta. ca sa-i mai treaca de urit. sa vezi lumea iara. ca in gradina lui. aide iesi afara. sa injuge calu al pistrit si sa sui imparatul cu imparatita in caic si plecara sa vada basteaua cu pomi. cu un cap in groapa. da si io tie Imparatu dete vorba in toata tara sa nu mai sa omoare nici un batrin. Mergind pe drum. da unu pe mai. peri. ramasa baiatul nagradit de imparatul cu o suma de bani. tat'. de atita groapa de lupi si cit poate omul sa-ndure dintr-o prostie. Mult sa minima imparatul. Mi-1 lo imparatita mi-1 pusa de aci in caic mi-1 dusa pe mare acasa. da batrinu ramasa in casa lui. porni sa spuna la imparatita da ii veni o mill de gradina cu pomi si zisa: — Sa mergem sa vedem gradina cum i-o fi jupuit iepurii pomii Imparatul dete vorba la doi voinici sa sprimeasca caicu. facu baiatu in sat o veselie. din craca-n creaca. Plecara toti in sat. copilu meu. mereu. da cine te §tie. Atunci batrinu! zisa baiatului: Iote. unde avea meri. cind la un pripor. mi-1 ingropa ca pe toata lumea in pamint. — . Stan lenesu ia bita in mina si pleaca la balta. Trecu otira vreme. sa scubari baiatu mereu jos. ca vreau s-o use sa puie lumea sa se araneasca. trebuie sa lorn invatatura de la ai batrini". cind s-o ia in vale sa imparu lu imparatu ca un iepure sede intre spitele la roata si imparatul sa dete cam in dunga sa vada bine iepur'li si cade sub roata carutii. il vazu si-1 si intreba Uite. De-atunci a ramas vorba: „Cine nu te stie. sperie broastele si cotrobaie in balta cu bita. te vinde. frate Stane? porumb 250 . visu care de multe ori 1-ai visat. Intr-o zi de vara. tu sa nu mai stai pitulat in pamint ingropat Iote a venit si imparatul sa te vada cum ti-am pastrat capul Baiatul il lo pe tat-su in girga si mereu. cu voinicii si cu imparatul. zaconu s-a schimbat. Lumina aia sint eu cu invatatura ce ti-am dat sa aduni griu din misina si furnigari. cu toata a lui familie.: ! ! ! noduri pe el. de pujea pamintul sub el. trecu roata piste git si calu mi-1 lovi cu picioru si muri deloc. pe grinda de caprin. pina ce-1 scoasa pe tata-su la lumina lu Dumnezeu afara Cind iesi batrinu dete mina cu chinezu. Un drac ce trecea tocmai pe aci. Sta pe margine de balta. casca. te ! — cumpara" ! STAN LENESU A fost un om tare lenes. gutui si altii. iaca visaza imparatul. de pe scara striga la tata-su cu un glas milos: Tat'. Cind sa pomeni imparatul din somn. tu mie mi-ai lungit zilili. ca-ti intra o negreata in gura si eu o suflam cu gura mea de spargeam negureata si raminea iar lumina.' De-aci imparatul iar sa dusa in Stambol. „ca noi tinereta. — — Ce lucrezi aci. Cu vorba mea si cu mintea ta. Toata ziulica dormea n-avea timp de vreo lucrare. s-a momit un iepure si a jupuit tot pomii. mort de plictiseala.

scapa ca prin urechile acului cu viata. in alta fi ! tara. cu adevarat copilul tau e mai iute la fuga decit mine Ce ne facem. si sari Plecara ei sa urce un deal. ca n-am unde sa infig plugul sa-mi ! aranesc copiii. Se-ntoarsa ostenit la Stan si-i grai. Frate Stane. Cind 251 . — Nu e cu putinta. ala cistiga. Dracul ppa ca din gura de sarpe. zise tartorele ingrijorat. si tainele Stane. mie imi trebuie balta. dar abia cind veni Stan la gura vizuinii si striga la urs sa-1 ierte. Eu cu destiu-al mic va trintesc Sa luptati voi intii cu fiul meu. ca nu-i place prea mult zapuc. fugi dupa el si daca-1 prinzi va las balta sa va brosDracu fugi dupa el tufis. Stan rostogoli un bolovan pe coasta un iepure speriat prin caiti cit vreti ! — Uite. de se prapadi prin maracini si nu prinsa iepurele. — Nu se poate V-am mai spus-o o data. se dadu in fundul balfii si povesti tartorelui iadului patania cu bitu lui Stan eel lenes. Bine. ne lasa Stan saraci Ne ia balta M-a intrecut copilul lui la fuga Bine. de aia te-am hranit eu cu boraci si vircolaci ca sa te intreaca un Stan zis lene§u? Las' ca-ji arat eu fie Si-i trase o scarmaneala buna. lasa-ne bre sa traim si noi ca n-o vreo procopseala pentru tine daca ne seci balta. Dar mai Iarta-ne si si ! Puiul de drac se sperie. — Atunci. zise Stan lenesu — Cum? zise dracul. mutati-va in alta balta. Stane. tu vrei sa ne pierdem urma din balta? Sa ramiie adincurilor? Iti dam ce vrei numai arunca bitu ala — Nu se poate. Stan se aseza de lene cu picioarele in balta si da-i cu bita scormonind in apa la — ! — — ! ! ! ! intimplare. Dintre papuris si trestii scoase capul un diavol urit. copilul meu. sa te intreci cu copilul meu eel mai mic. intra citiva pasi si ursul il lua in brate de-i frinse oasele. Hai sa facem pace. — Hai. Merse dracul la vizuina. negru ca smoala cu ochii stralucitori ca doi carbuni aprinsi. daca esti al dracului. treaba voastra. care doarme de caldura intr-o vizuina. Stan. — Iesi impieli|atul asta si zise: — Nana Stane. daca-i asa. ! — — Ha ! La lupta dreapta Care pe care-1 ! ! ! toti. Se duse puiul de drac la stapinul diavolilor si se plinse: Tata. hai sa ne luptam. eu am venit la tine pentru impacare. — Sa ne luam la intrecere. cum il vazu ii dete cu bitu-n cap. raspunse Stan. Stane. ce ne facem fara balta Asteapta otira sa merg sa-i spun si tartorelui iadului ca altfel ma frige de viu in cazan. apele fara noi blestemat. ! — nu ne saca balta ca ne mor copiii pe fund fara apa. Cine fuge mai repede. eu sint pus aici sa sec balta. care o sa le usuce balta Daca este asa. Eu am porunca trebuie s-o due la bun sfirsit ca orice ostean al lui Dumnezeu. de se clatina talpa iadului Trimise atunci la Stan un drac mare si bine legat la oase si la sale.! ! ! — Doamne. sa se suie un drac la Stan la marginea baljii si sa se lupte cu el. taiculita. intii si-ntii. abia tragindu-si sufletul: Bre. hai sa ne luptam doboara pe ha ha ha ce-mi auzira urechile.

sa ca — Ma nu m-as duce — Bine. prind bine la cei ce n-au. Ce e cu tine. care va blestema mai bine ala sa cis- tige. saci imi usca de aur i-am dat zi ii indarat. ca Stan e lenes si prost. due eu sa lupt cu el. pina il facu lac de singe. nu ne prapadi de tot si incepu tartorele sa tremure Fratilor. — Bine. Stane. asa ca s-o cutrop cu piele de drac. Dracu. Stan cu bitu saraceste. drace asa impelitat. ajuns in padure dnd locul tau este-n — balta? — Uite. il prinse de coada si da-i si da-i cu un driglete de scarmanat cinepa. O vulpe sari de pe cirtog si drept la el. asa am fost eu blestemat sa ma lupt cu voi si sa va jupoi de vii. scoala-te Ce ai. cu blestem de cruce barbateasca ori femeiasca. insa eu am 15sat-o este descutrupita. frate Stane. §i vru sa fuga tartorele iadului de blestemul muieresc. Si plecara la casa lui Stan din umbra-n umbra.! ! se pomeni tartorele dracilor cu fiu-su abia draceasca: tirindu-se. — De. Ai. lui Ne prapadeste Stan lasa si ne si Doi noi. il lepada de pe spinare cu cei doi saci de aur si se facu nevazut. vad ca nu te tin curelele. cumatra vulpe. sui-te-n spinarea mea si sa zburam. uite. mie nici ca-mi pasa de razbunam. Stane. bine dar de ce e cazuta de un corn si toata N-ai tigla sa o cutropi? — Mare. bre Stane. — Trebuie sa ma ! — ! si sa plinga. ca-mi pling copiii de foame si ma grabesc pomina mare. cu noi de te impiedici de noi si nu ne dai pace sa traim si noi cum om putea in balta. ti-a intrat frica-n oase de la Stan lenesu. pacatele mele. Hai inapoi sa-i cerem banii. ne luam la intrecere. Stan ramase incrumenit cind se vazu in batatura cu atita banet. Pe toti v-a pacalit. dar daca-i aveti. Eu in fiecare fur cite-o gaina si i-o jumol aici in cringul asta. am eu cu ce s-o cutrop. ca altfel nu ramine picior de drac Isi lua furca-n dinti si pleca pe sub apa drept la Stan. am dat de mare necaz. se opri la o margine de padure sa se hodineasca putin. numai blestem muieresc sa n-aud ca ma topesc din calciie. Stan insa nu-1 lasa. Destul. bre. sint eu halos dupa banii vostri. Te leg cu o fringhie de mine si sa mergem ne 252 . Pai de. Se urea in spinarea dracului si zburara ca gindul pina la poarta lui Stan. vad ca mergi greu. Stane. zise catre adunarea cu adevarat Stan lenesu ne pierde urma de pe fata pamintului. balta si-mi pierde neamul. frate. cind auzi. bita lui. Asta e casa ta? — — — Nu — — — Asta! — Pai. Si se gindea ce-o sa faca cu ei? Tartorele iadului. — si tot ne jupoaie de ne numai cu osu pielea pe Hai Zau Uite. fugind. tem de el si de bitu ala fermecat sa nu ne mai faca vreo pozna. mai bine tine aici doi saci cu galbeni si hai acasa la tine sa-i ducem. care dormea. ca o sa ramiie osul si pielea pe mine. Zis si facut Stan lenesu il intreba cum vrea sa-1 blesteme. — Aoleu. bre tartore. ca pe Stan lenesu il apucasera naduselile de zapuc ce era.

in fiecare zi mi-ai adus legati doi draci si-acum mi-aduci numai unul ? Lasa ca-ti arat eu $i fugi dupa vulpe cu maciuca gata s-o omoare. la auda gingarasul de la atirne de creanga umbra carina adormi dus. O porni iarasi plingind si suspinind. o lua tirais pe vulpe pina la balta de o prapadi. Stan se trezi de cearta lor. La poalele unui munte. s-a sters la ochi si neavind ce face a plecat cu vitele stapinului la pasune. Sa te duci inapoi si din pamint. ca somnul cu moartea frati gemeni s-au nascut iata-ti sacuiul cu merinde si du-te sa pasti boii pe cimpul cu florile. ridica o maciuca zicind catre ei: Cind ajunsera — — Cum A-ha ! ! asa ne-a fost vorba. a plecat la stapin sa-i duca vitele plingind si suspinind dupa sacui si mai ales dupa gingarasul eel frumos. s-a oprit cu plavanii flaminzi sa-i pasca. pinul crescuse copac mare si inalt. un iepuras ramas orfan il vazu trist si speriat si pentru a-i da curaj. Cind s-a desteptat copilul. S-a intors el din cale si a pornit-o spre desisuri ca sa ceara pinului gingarasul. mai copile. care purta sunetul gingarasului haaat. pe o pajiste frumoasa cu flori. ca altfel te vind lupilor din padure sa te manince de viu. prostule? Mi 1-a furat pinul din padure raspunse copilul suspinind. zicindu-i: Scoala-te. sa-mi aduci gingarasul. Pasarile ciripeau. iar el intra in talpa iadului si se ascunse acolo pentru vecie. Dracul a crezut ca vulpea e vorbita cu Stan sa-i faca de petrecanie si inspaimmtat de Stan. ridica labufele zicindu-i: — — — — Am ! 253 . stapinul a inceput sa-1 mustre cu vorbe urite: Unde-i gingarasul. departe peste cres- A — tetul codrilor.! ! ! ! linga gard. pina nu se varsa zorile Bietul copil s-a sucit. blestemindu-si soarta si zodia in care s-a nascut. izvoarele murmurau. Ce sa faca acum. iar sacuiul cu gingarasul atirnau sus de tot. ca nici azi n-a mai iesit de frica la lumina zilei. 1-a dat argat la stapin de mic mititel. zise plingind. Ajuns acasa. pe cind somnul e mai dulce. sarmanul de el Mai intii stapinul 1-a sculat dis-de-dimineata indata ce ziua si-a aratat fa$a. Vulpea zicea: Sari tu gardu-ntii Ba sari tu. auzi ? sa ma due. ca sa-si incheie somnul eel linistit si sa nu se cu merinde si sa-i dulce intrerupt de catre stapin. Vazind el ca se lasa seara. ! — GINGARASUL fost odata un copil orfan si ce sa faca bunicii lui ca sa-si agoniseasca piinea cea de toate zilele. Mergind el asa. iar brazii se clatinau de adierea vintului. ca sa doarma gitul boilor? Sa ia gingarasul si sacuiul unui pin verde stolos. s-a rasucit. zise tartorele se scula Stan din somn de la nucul cu umbra deasa. unde numai pasarile cerului mai puteau sa zboare. din mormint. Noaptea era neagra ca-ti dadeai cu degetele-n ochi.

ca nu vrea sa taie pinul care mi-a furat gingarasul. Cind uitata — Baltie. vino cu mine sa tai pinu sa-mi iau gingarasul — Nu pot. ca e copac verde-n floare si de lemne verzi mi se rupe coada de lemn uscat si pot fi blestemata caci: Copacul cind cade. Fa ce baltia poftesti.: ! ! ! : ! ! ! plecat in toiul nopfii? Sa cer pinului gingarasul ca ma omoara stapinul Biiine eu am sa te due la pin. apele si codrii toti dorm. O s-adune pasari. adunindu-si puterile. focule. Unde ai leganatul viselor frumoase. zise Pinule. frumosule. — Nu — Bineee sa te tai ! te ti-1 ! mai rog. cum ca fratele nostru-i codru saracul ? El ne-a pnut si lungit veacul ! — — — — ! — — 254 . Asa adormi el cu iepurasul la tulpina pinului. ce i se parea ca da mina cu cerul. am sa strig focul sa-ti arda coada. — — ! Gingarasul este-al meu Daruit de Dumnezeu $i cind vintul mi-o batea. visindu-se iarasi cu gingarasul la gitul vitelor si cu stapinul voios_ Dupa ce s-au revarsat zorile. ramura verde nu se mai vede. Si 1-a luat pe copil iepurasul de minuta ducindu-se intr-acolo de unde iepurasul auzea ecoul gingarasului leganat de vint. Mai bine la ziua sa-i ceara gingarasul. Gingarasul mi-o cinta §i-o sa-mi cinte el domol. urechile. Iar focul i-a raspuns: Mai baiete. am sa merg la lemnar sa-i cer baltia si am — acolo. stol Copilul auzind asemenea cuvinte. tu esti tare nemintos. Cind au ajuns la tulpina pinului. totuna de tri§ti si necajiti. ca noaptea pamintul. sa mergi cu mine sa arzi coada de la baltie. puiule. dar copacul isi Atunci baiatul lua iepurele jos cu radacini adinci nu se teme de furtuna ! si se duse la lemnar sa-i ceara baltia. Sa-mi iau gingaras frumos Nu-ti dau nici un gingaras Pofta-n cui tu sa ti-o pui. oare tu nu stii ca focul ce se aprinde prin maracini uscap arde si pe cei verzi ? Nu e nimic. numai gingarasul sa-1 due stapinului. da-mi gingarasul meu dau. indoaie-ti cetina-n jos. ca nu-mi pasa de un tine ca tine S-a dus apoi la foe si i-a zis Focule. Privi spre virful pinului. o data. iepurasul 1-a sfatuit sa lase pinul sa doarma. vreau sa te rog. ce nu-ntelegi odata? o sa-ti para rau. Du-te. iar suspinul lui s-aude departe Daca-i asa. ceru poruncitor gingarasul: ! — Pinule. niste veverite n-au de lucru si tot certindu-se pe un simbure de nuca. Bine tu nu stii de la parintii tai. sa arda tot. ciulind din cind in cind. te rog. cazu nuca pe nasul copilului si astfel se scula speriat din ! — Mai — — copile. parca sintem frati. apoi. sa nu-i tulbure somnul.

Aaaa ! va sa zica si tu. ca sint batrin si-mi stric si dintii ce-i mai am Nu vezi ca am napirlit si imbatrinit. uscate. ca surdului in de mine. sa te soarba. Vinatorule. Nu pot. daca nu-ti ii ! vad ca m-ai oprit din este mila cale. Iar focul si el e vinovat sa stii ca n-a vrut sa arda coada baltiei. tu sa-nveti una buna de la foe si sa tii nicicum sa-1 zgindari. care n-a vrut sa mearga sa taie pinul eel blestemat. de semeni a barbat. Unde ai vazut tu vale cu riu sa curga in deal ? Nu stiu. care n-a vrut nici el sa arda coada de la baltie. Cenaiba. tu esti tare. vine de prapadesc pamintul cu nimanui rau nu fac. Mai baietele. — Ma tincule. sa stinga focul eel — — — — ! Am ! — — ! ! ! ! ! — 255 . mai bine beau apa de izvor ca e mai limpede. stiu ca trebuie sa-i due stapmului gingarasul.aicap. chem vinatorul si-o sa-ti vina el de hac Se grabi si gasi pe o cale. un vinator voinic. fiindca nu am asa putere. care n-a vrut sa taie pinul eel blestemat ce mi-a furat gingarasul eel frumos si care a ramas alinat sus pe o creanga. n-am avut parinti — Sa stii ca daca ard baltia. iar boul n-a vrut nici el sa bea riul sa-1 sece dintr-o sorbitura. frate. ca si riul n-a vrut la rindul lui sa curga-n deal. tu esti mare. Te vad cu caciula pe cap. fiindca asa este: sa strig riul am minte ca focu ce nu te supara. pe dnd asa ard pe si-mi face lemne loc innabusit si si — O sa-ti para rau. zama de prune ! ramii atunci flamind si sa te vad cind mi-oi vedea ceafa Dar pina una alta. iar baltia s-a temut sa taie pinul din munte ce nu vrea sa-mi dea gingarasul si mi-1 tine pe creanga lui sa-1 legene vintul si sa le cinte codrilor in loc sa stea la gitul boilor stapinului meu. Nici eu nu pot sa sec riul. Foe dupa foe vine. vede Muma Padurii. pe carare.! ! ! — Nu stiu. iar raul dupa rau ! valea sa te stinga. ajuta-ma pe mine ca sint mic si plapind. riule. esti impotriva sa chem lupul din padure sa-ti faca pielea ferfelita si sa te manince Suparat a plecat si a gasit lupul: Lupule. cu cap cu demintele.doar n-ai cumva pasat Sa stii situ ca apatrebuie sa vie la matca ei. a pus mina pilnie la gura si a strigat: Vale cu apa curgatoare. focule. hai cu mine-n deal sa stingi focul ca n-a vrut sa mearga sa arda coada la baltie. Si a plecat sa cate boul ca sa sece riul Boule. ca altfel e vai de steaua mea — Ba eu ma due sa chem A — — ! — — Mai bine curg la vale. batrin si lenes care n-a vrut sa mearga sa manince boul. ca n-a vrut sa curga din vale-n deal sa stinga focul. sa-ti ramina pietrele si sa plinga vadurile. hai cu mine sa mininci boul. coborit intr-o vale. boule. hai sa impusti un lup riios. iar omul la teapa lui. caci mi-a furat gingarasul si-1 tine atirnat pe o creanga sa-1 legene vintul sa cinte codrilor si cerbilor. incit si soriceii se joaca pe spinarea mea Of ce lume. am sa chem boul sa te bea. care n-a vrut sa curga-n deal sa stinga focul. ai sa vezi ca am sa ma due de o sa te prapadesc pe vecie. iar pe mine stapinul m-a alungat din vina lui si zbenguiesc zadarnic pe aici. care n-a vrut sa mearga sa bea riul din vale sa-1 sece. sa te sting focul. ca zadar cinti a jale — Biiineee. hai cu mine in graba: sa bei riul ca sa sece.

boul n-a voit sa bea riul. in zadar il cati Copilul. frumusico. iar pinul n-a vrut sa dezlege gingarasul de creanga de sus si sa mi-1 dea sa-1 due stapinului Sta vezi atirnat si-1 bate ziua toate vinturile. iar baltia vazind ca din gluma s-a facut cearta fugi si ea in soricel ! jural pinului gata sa-1 taie. zise socitele. ia-1 de unde nu-i? Se gindesc fi luat oul ? Azi asa. fiindca n-a vrut sa mearga sa-1 impuste pe lup. decit sa umblu dupa piei de lup napirlite. jiganie spurcata. minca-1-as de purcelas topa. in fuga mare. gasi mita pindind la un musuroi: Pisicujo. iar lupul n-a voit sa mince boul. Iar baltia sa stii ca nici ea n-a vnit sa taie pinul din tulpina.! ! ! ! ! ! si mai si putea sa arda coada de la baltie. lupul speriat si schiop dupa bou. sint nacajit mica si Soricelul daca vazu ca gluma pisicii poate aduce moartea soarecilor. iar cu un voinic asa fricos. nu e de glumit Mai bine vin la moara Sa rod sacul cu faina pacatos. Mai bine vinez un pui de iepure. sa te duci la: ! ! si podul cu slanina ca-ti vin eu de $i — mea — De ce? — "Ti -3111 gasit un soricel sa-1 maninci de mititel. §i s-a speriat pinul. iugi dupa vinator. vinatorul are tinte pe talpa si-mi striveste coada. MOSUL. a inceput sa tremure si-a aplecat virful. baltia n-a vrut sa taie pinul si pinul n-a vrut sa-mi dea gingarasul. draga mea. fa-te ca te joci cu el n-apuca sa mai rosteasca inca o vorba ca pisica flaminda precum era zise: — Unde-i acel ingeras. cu-ncetul odgonul de la corabie. Cind mosul si ei si socotesc. imi pare rau. care aveau o gaina casa lor. cine sa baba se dusera sa ia oul. iar focul pierdea si ! — — — — ! ! — ! hac ! — Ahaaaa nici tu nu ma ajuti Stai. BABA SI GAlNA la A fost odata un mos si o baba. dupa ! Pisica ce tot lingind pila. ouale nu erau nicaieri 256 . iar pe mine gindurile si nu-i e de vreun folos. Daca nu vrei sa stii ca merg sa chem socitele sa vina sa-ti roada urechile sa ramii ciul. ca asa-ti trebuie ciul sa fii toata viata si mincinos. hai cu mine la vinator sa-i minci urechile. riul n-a vrut sa curga la deal sa stinga focul. parca cine stie ce n-a vrut nici el. — Sa dea domnul. miine asa. Gaina a inceput sa oua. boul alerga dupS riu cu gura cascata sa-1 bea dintr-o sorbitura. Si miniat peste fire. desi cinta mult milos Nu pot nu pot i-a raspuns vinatorul. Nu pot. ce 1-am atirnat pe creanga. iar copilul si-a dezlegat gingarasul de pe ramura si-a plecat bucuros cu iepurasul zburdind de bucurie sa-1 dea stapinului. Si-a pilit limba. focul n-a vrut sa arda coada baltiei. vinatorul cu pusca la ochi dupa lup. ca soarecele a mincat anafora si s-a facut liliac. riul se-ntoarse de-a-ndoaselea dupa foe. tu care esti in stare sa rozi incetul. Degeaba. ca s-o zvirle valurile pe mal. |opa. focul speriat dupa coada baltiei s-o prefaca-n scrum. merse la moara sa cheme socitele zicindu-i: Soricelule. Am sa chem mifa sa te mince de viu.

fiindca era nazdravan. Veni mosul dupa ei si-i gasi. soarecule. Soarecul sare din butoara si-1 zgirie si el. pisica. sa stea la pinda. tocmai stringeau bogatiile hotului pe care le dadura mosiilui. si mosul dupa el. la bine Hai si tu cu mine $i plecara toti patru cu mosul dupa ei. cu alaiul asta dupa tine? toti cinci. sarit pe hot de 1-a zgiriat si i-a dat si racul 257 . sa te ascunzi in soba. sui-te sus pe soba. Atunci oul spuse catre ortacii lui: Tu. Oul o ia din nou la goana. Racul il intreaba: Un' te duci. care-i intreba: Unde ii te duci. hai tu cu mine ! Si plecara amindoi mai departe si cu alergatura. Hotul vrea sa {asa afara. duci. mai de-a vedea ce-o mai fi. fiindca el mergea in capul tuturor. Cocosul intreba pe ou: ! iar in urma. oule? Oul ii raspunse: — Ia. care obosit de atita Mai departe — se intilnesc cu un soarec. racule. mosul dupa ei. se intilnesc cu un cocos. Lasa-ma. la bine $i plecara Hai mai departe si tu cu ! mine ! toti sase Alergind asa ajunsera in padure si dupa ce mersera. Tu. Tu. ramase mult in urma. sa sariti toti pe el — $i iata ca tocmai veni hotul ! El vrea sa faca focul. care ramasese gind ei. Intrara inauntru. mosul si se lua si el dupa ei. Atunci hotul se scoala. ajunsera la o casa. Se dusera acasa la mosu si de atunci mosu si baba au trait bine. Pisica-i intreba: ii ajunse — Un' te duci tu. sa te ascunzi intre usi. la bine. hai si Si plecara mai departe citestrei. ii dete drumul. In drum se intilneste cu un rac. te duci. se gindeste mosul. Casa este a unui hot. papule. asa ca nici n-a mai dat pe acasa de atunci. mosule. — Unde te mai departe. si mosul dupa el pina ce-1 prinde. oule? oul. cocosule. dar fuge mare Fuge prinde aproape de o padure. Cind vine hotul. In drum se intilnesc cu o pisica. ca si gaina care-I ouase. Mergind ei asa intilnira in cale Tapul il intreba pe ou. sare pe geam si fuge de frica. ce mersera prin padure. pina statura de vorba. oule? raspunse: la bine Hai si tu cu mine ! ! Si plecara acum din urma un tap. Cocosul sare de pe soba si-1 ciuguleste in cap.! ! Ce i-a fost mirarea. Tu. sa te ascunzi in butoara. Hotul merge apuca de nas. mai de frica. daca n-or mai fi traind ?i azi. Mer- — Unde ii Oul — Ia. Cind il — — Oul ii — raspunde: si Iacata la bine. S-a asezat mosul la pinda si cind vede ca oul o ia la goana catre marginea satului. Pisica din cuptorul il cu cenusa a sa se spele-n ligheanul cu apa cu cenusa-n ochi. sa te ascunzi in apa din lighean. ! Oul raspunse: — Iaca. oule. ca-ti voi fi de folos. oule? Oul raspunse: tu cu mine ! — Ia. dar tapul da cu capul in hot si-1 doboara. Auzind mosul o asa mare minune ca un ou sa vorbeasca. zice oul catre mos. Tu.

fara sa poata urni din loc piatra si cind colo gasi sub pliocie serpele mort. 1-au stropit cu apa de busuioc si 1-au ingropat in fata ferestrii linga zidul casii. Alerga si pe-a fuga dete piatra la o parte. Baiatul lua banul si-1 dusa la muma-sa. a inceput sa cerseasca. de el nu se prindeau si fugeau de el ca dracul de tamiie Odata. findca eria sarac si intorcindu-sa acasa. Ti-am spus eu ca serpele ieste narocul tau? sa ma due si miine. cite un blid de faina. ba de la altul. asta e narocul tau. da Gheorghe scutura numai galbini. Fuga. baiete. ba de la unu. Gheorghe. i-au facut o lacra mica. ca i sa lumina fata la vederea aurului. Umplu baiatul sinul cu galbini. teme. Baiatul sa face mare si-i vine vremea si lui de insurat. in loc de poame. ar ei s-a ! Intr-o zi se intoarce el suparat de la joe. Cind il vazu muma-sa sa lesine de bucurie Ce sa faca acuma cu serpele? L-au luat. nu sint eu muierea ta? tu n-ai credinta in muierea ta cu care cununat. pe copil il batjocoreau firtapi lui finca n-avea tata si muma lui eria vaduva. sintem pierduti M-am belstemat sa nu te — Nu — Mi-e frica sa nu ma muste ! — — Am — — ! ! : — — ! spun nimic — Spune-mi mie ca ! stiu — Stii ce e? Nu-ti spun nici mort. ca-i venisa vremea si-i ardeau talpile. 258 . eu am sa mor. da la deal de drum auzi un glas: Scapa-ma de la moarte ca-ti dau un galbin Privi el si vazu un sarpe peste care se rostogolise un bolovan. fuga ca-mi curma viata arsinul asta. Din nou loa di pe el plocia de piatra si sarpele rasucindu-se se dusa prin tufisuri. — Daca nu-mi spui. Dupa ce a crescut si s-a facut si el gogea mare baietandru de se prindea in ora fetili. daca-ti povestesc. intreba in toata ziulica muierea lui il Muiere. Du-te. da nici saraca Oamenii din sat scuturau toamna din pomi mere. Ma Gheorghe. Ce eria sa faca. ca de avuta ce eria ii jucau socitii pe vatra. Da s-a insurat cu una care nu eria nici bogata. care crestea si rodea galbini. pere. ia sa te uiti si miine ca serpele — ! — Ma este ursoaica ta a buna. auzi iar un glas ragusit de sarpe. ca serpele te musca numai cind il calci pe coada. cind colo. iar sarpele abia lua valea incolacindu-se de durere. lasind acuma trei galbini. pentruca te-ai eu sa-mi tin gura. si ai grije sa nu-ti fure hotii banii A treia zi. muica. Baiatul sa dusa iar acolo si iar auzi serpele vaitindu-sa. trebuia sa se capatuiasca si el. Barbatul dus in lume sa argatasca. Muierea. intr-o padure 1-a ocolit lupii si 1-au mincat cu cal cu tot. care se bucura. Au trecut citiva ani si din acel serpe a rasarit un pom de aur.! ! ! TAINA MUIERII fi fost o muiere care ramasa vaduva si cu un copil. sa opinti. o gramada de galbini. spune-mi si mie de ce pomul asta rodeste galbini. Mai incerca Alerga baiatul. nuci. Da in locul de unde plecasa lasa un galben. In sat. vaduva si cu copil. ii pusa si-n poala camasii si se-ncura pina acasa. Lua iel banii si fuga la muma-sa. sub piatra.

da al sarac a avut un cal si de oichii amindoi. Sara. Atunci pricepu ca muierea n-a fost cinstita si ca de aci inainte nu mai are noroc. sezind pitulat in papora pazind calul. Sa nu-1 bati. ca indarat nu s-a mai POVESTE CU UN A fost OM SARAC SI UNU BOGAT un om bogat. poale lungi si minte scurta. ca eu sint narocul 1-al bogat om care-i pazasc caii iou. top in partea lanta pinga cal si spaminta calul si s-a dus in stricaciune. sa gindeste cum sa-1 prinda iepuru. omul ei sa dusa la ea si de mila ei ii spusa taina Atunci muierea isi veni in fire. intelege ca nu-ti pot spune. mereu. ca va fi atunci rau de noi Eu care-mpart si binele si raul cu tine. iaca din balta un iepure. mereu. tot muiere. sa ! stii si copil de suflet. vazind el cum se paleste muierea lui si sa vaita. tree pe acolo doi boieri. drept este sa stiu si eu tu ! tot stii si tu in viata trei lucruri sa nu faci: intii. sa bolesc si sa ma prapadesc. Iarba verde pascind toti caii in toata ziua. da tu sa zici asa: o data am dat. 259 . ca si asa de aci inainte nu mai pomul. cerura ei sa-i primeasca sa conaceasca. El isi lua lumea-n cap: ! cum isi cheama moartea — Unde pleci. vin de la agelic . Ea de miloasa ii primi. ma omule? — Ma due si eu une a dus de aur si am pomul Dus nici muiere. da caii bcgatului stau pe loc in balta si pasc ala chior iarba verde. sa vezi si sa te invat ce sa-i faci. nu ma bate. a fost. da din iepure sa facu om si cind sa-1 bata pe omul prefacut din iepure zisa: Stai. Omul o data al sarac intreba norocul: m-am facut. S-a uscat mutul iapa. gasi pomul de aur palit si uscat. alerga bucuroasa pe batatura si se mira cum de s-au imbogatit Odata. Muierea. da si al sarac mina si el calul al chior sa pasca in balta. doua. nu-1 tine nici scaunul. sa scapati de mine o pacatoasa si se culca sa moara. sa — nu sa o ia. daca-mi spui cum de ati ajuns sa aveti pom de aur imi las boieria si te fac cucoana vestita-n tara. Saracul ce sa faca.! ! ! — — ce Muiere. de la lucru. boli pina la noua. Da de al meu naroc stii unde este? — — Omul — mergi palme prins spusa: Stiu. cind veni omul ei de la tarina. ii spusa boierului toata taina. Ama intr-o zi de vara omul sarac pazind care ii mina calul in stricaciune. a avut cincizeci de cai. doi. top intr-o parte pinga calul al chior. — Muiere. facu ce facu si prinsa iepurli de picior. Omul al bogat in toata ziua mina caii in balta sa pasca iarba verde. da noaptea unul dintre ei zise: — Auzi. sa nu iai dai imprumut si trei sa nu-i spui taina muierii Muicaaa daca bas zici asa am sa ma culc. daca vreai sa cu mine. pindariu gasaste calul al chior in stricaciune si-1 mina in sat. Boli ea o zi. numai doua sa-i tragi. muiere. aci pe loc. ca i-a luat norocul muierea si 1-a vindut strainilor. boli luni. Narocul o sa zica mai da-i o data. narocul tau s-a ingrasat. s-a dus si cu cinstea ta. intors.

mai domnule. decit cere bani de tutun. Pe urma la astia vorbe norocul spusa saracului: Pe vara pune porumb pe deal ca are sa fie plointe si a sa faci porumb. sa duce la o baba de turc bogat. Turcu vedea ca a gresit baba lui si mai de graba dupa el cu calu cind vedea lenesu. il indemn io pe el si-ti poate cumpara calul si-ti da bam cit ceri tu. Cind venea barbatu la batrina si la apa zicea: un dilator de pe la copilu nostru si i-am dat are de toate. da voia sa cam insele. pai a venit fiinca punga de bani. Intr-o zi de vara. du-te si cumpara doua vaci slabe ca de. — Pai vin di pe lumea lanta — Ahaa. sa nu te cunoasca. Zice — Ce. si du-te piat cere cit vrei tu. Saracul spune: Care-mi da mie bani cit io cer pe calul meu chior ? Nima nu-i da nimic pe el. Da norocul saracului spusa asa: Ai loat bani pe calul al chior. ca o sa fie seceta si iar faci bucate. unde durmea la umbra si hogea trece la apa cu calu. ca eu vin cu cumparatoriu. Narocul spune asa: — Vino la piat. — Dar de uae vii asa de nacajit. sa-i zicem dinsu ca o sa-1 ajunga aga. Intreba turcoaica: — Dar ce face. mai. — — — — UN OM DE PE LUMEA LANTAj A fost un om nelucrator. 260 . in piat. bre. da-mi un pahar de apa ca sa beau si sa odinesc catava ca-s mort de ostanit. face bine. A. Cit ceri pe iel ? Saracul a spus cit vrea cumparatoriul si scoate banii si-i da la sarac pe calul al chior. care a fost acolo? — Mai barbate. ca iote turcu — te omoara c-ai facut faina mare. da ie destulat de tot de la voi. De aci inainte a pornit sa sa imbogatasca saracul. da 1-oi fi vazut pe copilu meu? — Pa cum nu 1-am vazut cind sint cu el intr-un pat. iaca vine cumparatoriul si intreaba pe saracul: Vinzi calul ? Saracul Vind. Na hainele mele si da-mi pe ale tele. mai la morari: Fugi. sa baga iatr-o moara. Bircaia poznariu lu aga la chesao de galbini si-i da ca sa aiba — de lunga vreme. ale grasa daca iai pe vara ie zapuc mare si nu-ti tin la lucru.: ! — De ce mie nu-mi Norocul a spus saracului: — — la calul al chior ajuti da m-ai la saracit si si am rams cu un cal chior. are de toate? — Are de toate decit n-are bani de tutun. $i lo calul al chior si cumparatoriul pleca. Saracul putin zabovi. Zice omu din gura: — Buna ziua. decit s-a plins ca n-are de tutun bani si i-am dat sa aiba de toata vremea lui. stai ca sa-i dau si io vrun ban sa-i dai. mai turcoaico. de anul alalant pune porumb pe vale.

da vinul cura. vine Grivei ia cirnatul si fuge cu el pe maidan. Dupa ce i-au murit parintii. 1-am e copilul? ingropat subt ieslea boilor. ca eu sint morari — — Zice turcu ama calu nu — CATRINA A LENE$A fost odata un om si avea o singura fata. Cind intra in casa vinul cursese tot. ha. da ce s-a gindit ea? Pina va fierbe mamaliga. mamaliga vai de ea arsa.! : ! : : de faina pe Morariu face de nevoie. Ea. Cind ajungea aga. vazu ca e pacalit. El i-a spus Cafrinii: Catrino. sau Glad. 1-intreba Unde e dus omu ala? — Nu-1 vezi cum fuge pe coasta. Cind mai pe urma si-a adus aminte sa scoata si vin pentru Vlad al ei si a Iasat cirnatul pe foe. degraba e Atunci de graba ostanita. dar eu calul. ca sa nu mearga pe picioare baiatul nostru. Da-si aduce amintea de Vlad ca sufere de foame. da ea dupa el si cum fugea tot rupea din el pina 1-a min- — pe tot. In vro zi s-a dus Vlad la lucru. alerga la moara. Catrina si cu Vlad. unde — A murit. pe la Dar dinsu incaleca calu si mai la opinte ! fugea. Cind a venit cat ! Vlad. ce-ai facut. au ramas A Da amindoi. Haha. copilu a murit si 1-a-ngropat in cosere subt ieslea boilor. ca baiat sarac n-avea ce sa faca 261 . a luat un baiat sarac pe care-1 chema Vlad. a luat sacul si a cutrupit vinul risipind faina sa nu se mai vada. ai luat banii ? Nu. Vlad a dus-o bine fiindca o ajutau parintii. Iar zicea morariu: Ce bani sint aia. El fiind ! cm la ea in casa. Vlad al meu ma omoara cind o vedea Avea un sac de faina. babo. Grivei s-a bagat subt patul. S-a maritat. Turcu cam burtos. era si lenesa din cale afara. — Iar zicea turcu: — Pazam calu meu calea jumatate ajungea morariu pina 1-ajung de graba. a spalat caldarea si a facut focul sa faca mamaliga. Cind colo. Scotind vin si-a adus aminte ca este cirnatul pe foe si poate-1 ia te pomeni Grivei A lasat slavina deschisa sa cure vinul si-a dat fuga sa ia cirnatul. a intebat-o: — Catrino. ce sa faca saraca de ea? Zice: — Vai de mine. sa friga si cirnatul. ! Adu banii ca te-am prins. la plug. Dar dinsul se umplea el si sa facea bas ca morariu. tu i-ai dat banii de tutun. sa vii cu demincarea la mine. I-a venit timpul sa se marite. Da au avut si ei un copil. in Dealu Mare. voi sa sa duca la baba Babo. ca vedea ca ie in scurt. dupa ce a plecat Vlad. Ea se-ncura dupa el sa-1 prinda sa-i ia cirnatul. cam prostuta si o chema Catrina. Cit au trait parintii fetii. ia mai de graba sa-1 ajungi.

fratioare. ? — Pe toti ! — in el Aoleu. mai.nu asa. am facut un bordei asa. am — Pe toti.a chinuit-o si a plecat si da peste un barbat. punei-i in pod. pe rind. fa. pe rind injghebati la loc I-au multamit lui Vlad ca n-au spart casa si pleca el mai departe. a umplut-o cu nuci a suit-o-n — Ba. fa. I-a multamit omul altul. facusa piste un pe usa. gardurile pline cu oale. ca ma omoara Vlad. in bordei si tot asa. linguri. si iote caznesc s-o bag cu sacul. iau. si afara. ii arata: — Ce Uite. n-am dat faina. ca toata viata — 262 Mai nu puteam baga lumina in bordei. lumea Merge el cit merge arunca nuci cu furca-n pod. omule? — Ma muncesc sa arunc nucile-n pod. Gasi pe unul care facuse un bordei in pamint si tinea an sac deschis. ce-ai facut. Bine. bine ca venisi ca eu nu le mai furseam. a batut-o. a vazut maidanul. fa ! 5 dat melcisorii. sa nacajea si sa omo- ra degeaba. Da Ainjurat-o. eu nu gasii copilul. — Cum o sa le arunci. doua. niste melcisori. I-a adus banita. Si el 1-a intrebat — Ce faci. ca sa scoatem carul. iar a mai facut nebuna ceva — Catrino.! : A doua. melcisori i sa-i vedem Catrina le-a adus melcisorii. da gasii un ulcior si i 1-a aratat. mare lucru. si pod. merge si da car in casa. un — — — Ce faceti. a treia zi tree tigancile. rudaresele laiatale cu oale. cu furca. ma omule? ma. il injghebasa si sa caznea sa-1 scoata afara topoarale sa farime paretele si sa scoata carul. Si ea i-a pus in pod. nimica. ulciorul plin cu galbini. il deschidea. ma. Da pe melcisori dati ? Adu. Vlade. sint astea. Ai. a treia zi. la oale si straichini Nu. cu topoarale? Sa faramam paretele. merge el. il inchidea. straichini. — Adu banita. — a Ma. iti dam toate oalele. Luasa si el a pornit mai departe. dumnezaii matii alba. a zis: — A — — — — — ! ! A — Ei. Cind vine sara Vlad. Mai oameni. omu lui Dumnezau. polita si cuiele cu oale si pe urma ce a mai ramas a pus pe gard in pari pina a terminat oalele. bine ca venisi. cu oalele — A Vlade. Ele au luat banii si au tuns-o. nu da toporul incoa' ! A spart in bordei a facut un geam intrat lumina. cura apa de pe el si nucile nu le putea arunca. Sara cind a venit Vlad. fa. daca dau faina. Si i-au dat. fa. desfaceti o roata pe urma il ! alta. da-ne melcisorii. ia si nu pot sa bag lumina-n si ei. Iaca. . s-a dus sa-1 dezgroape si sa-si vada copilul da n-a nimerit sa sape decit alaturea si a dat pieste un ulcior cu galbeni. fratioare. Vladule? Aaa. iar — — ma si Ce faci. — Ai o banita? — Am. Da ea ce-a facut? impodobit ogeacul. sa le vinda.

Vlade. — : Asa la unu ii darui Dumnezau doi copii: al dintii fu chel pe cap. Cind sa intre in bordei mireasa nu putea ca mergea dreapta si sa lovea cu pieptul in usa. ca o troaca alba in gradina.! : : A plecat Vlad mai departe. Catrina e acasa culcata ! tirziu ? ! ea pe urma a zis: Daca s-a culcat Catrina in casa. or e facut pe dos din doi frati. Copiii crestea mult bine. Vlad a pus cuiul la casa si s-a — — — Eu. Si atuncea a zis: Catrino. Ajunsa acolo. pe ce sa cunoaste omul al insemnat? Aci pe loc. Ce cati asa — Da-mi. Ce sa fac eu acusi. 263 . eu cine sint ? Poate eu nu sint Catrina Pe urma i-a venit lui Vlad mila de ea si i-a dat drumul in casa. a aplecat-o si de citeva ori a bagat-o si a scos-o din bordei. ajunge ginerile cu mireasa bordei: ginerile mai mic. intii sa secer. a sarit Stati. si pornira sa intrebe mosii ai batrini. aspru la vorba. nu. Vladule. acuma du-te la cimp la secerat. ama chelu ieria mult neintales. Vlade. cioc. Si — ! POVESTEA LU CHELU CU A TAINII A de la fost doi frati care crescusa aia cind sa insurara. da pe Chelu sa-1 dea ginere in casa. ca cineva. voiau amindoi la o rnuma si un multe povesti si s-aude vorba de a povestit ca trai. da sa-i taiem picioarele ca sa intre-n casa Da el vazind. a zis Dumnezau sa avem si noi om inalt in casa. zicea in sinea ei. pina s-a obisnuit. Ea vine si bate: Cioc. ori e chior. bun batrin omul care e insamnat Dumnezeu nu e norocos si bun de Intr-o casa de oameni. Ma due. Da peste o nunta. Omu pusasa gindu pe-al mic copil sa-1 opreasca la el. bre. ce faceti? li taiem picioarili ca sa intre-n casa. bucuros ca a dat peste alti oameni mai prosti ca ea. vesalii. ca eria facuta pe masura alor mici. Pe urma dupa ce a mincat a zis Ce sa fac eu sa secer. tata. ca eu sint Catrina — Nu frate. cind sa facu n-avu nici un samn pe el. da al de doi. Pe vremea din 1-ai batrini vreme de demult. Catrina — Pai Catrina e acasa. sa ivi un om. om in casa. altu e ciung. Pai daca nu intra-n casa? Vlad a luat-o de cap. ma due. Ea s-a bucurat. or sa dorm o tira? la — — — — ! ! — — — — — la sa dorm la ! aer curat culcat. cioc Cine e ? ! A durmit si s-a sculat sara. Atuncea Vlad s-a intors inapoi la Catrina lui. de au ramas amindoi pe vecie impreuna. dar mireasa mai inalta. cam putin invatat si spusa la asta intrebare: Omul al insamnat are samnul asa e chel in cap. altu e schiop. fratii sa duceau pe la ori. a luat mincare la ea. Nuntasii zic: Ei vezi. ori sa maninc? la sa mininc intii. nunti. s-a culcat.

Cind colo. Chelu porni sa blastame. in casa lui. ca poate asa i-o fi fost lui scris. Chelu cum o auzi se minie foe Aaa cum tu inca mai crezi in prostiile popilor si ale balelor ? Se pusa cu oticu pe biata Taina il facu capul dumicat cu oticu si o arunca in tufa s-o manince lupii. ea cu vacile de coarne si ara. Da Chelu fu baiat de insurat si sa-nsura. sa-i dea de suflet si-i dete pe Chelu. cind a crescut fata mai mare. 1-au incohit lupii si 1-au mincat. asa ca ramasa copilu nebotezat si-i zisera Tufica. sa ai grije de copii. Nici la ora-n sat n-o lasa. da Chelu nu ere dea in Dumnezeu. n-avea nima-n sat nacazurile lor. i-a povestit cum si fata 264 . i-a adus in poala opregului oasali bietului Tufica. Muma-sa plingea si amarita cum eria. Chelule.: omu In satu ala eria un om cu o muiere. Lo oasali copilului si le ingropa in capul locului. s-a pierdut in padure si a dat peste el un lup. o chema Taina. Tufica-ncolo. De aia muierea cu om rau petrece ca vulpea in pustiu. sa botezam copilu ca-1 maninca lupu. da au uitat de Tufica. de doi ani. botezuri. veni la omu ce avu doi copii si-i ceru un copii. Da lasa copilu. zburau ciocirliile in cer. Taina ie fata saraca n-are incotro. Traiau Taina cu Chelu tare amarit si greu. Venira turcii si-1 luara pe baiat la birul singelui. care n-aveau copii la tineretea lor ce n-a avut copii. ca nu-i placea numele. ca intr-o iarna mergind dupa lemne la padure. ii facu mohvda si-i pusa numele la copii in molivda Umcea. ara pina sara. Cind a venit muierea din padure. — ! sa ma ma NEGEL IENICERU Era o fameie vaduva care avea o fata si un baiat: baiatul eria mai mare mai mica. — Lasa. na. Nu-1 lasa sa boteze copilu ca-i eria frica sa nu sa uite popa la ea ca e muiere frumoasa. pina la anul crescu acolo un cires mindru. mergea ghebejit numai sa nu-i iese muierea la fintina s-o vada oamenii pe drum. sa nu te mai gindesti la Dumnezeu si la pui pe cheltuiala. sa injure ca nu-i trebuie lui mohvda. Taina asa a zis ca un copii are si s-a gresit si cu troaca si botezu lu popa.. lo o fata saraca. si spunea ca din oasali lui Tufica a crescut ciresu. Sa ducea el cu galetile la apa in marginea satului. zisa muierea. Taina zice lu Chelu sa sa duca cu o troaca la popa sa faca molivda. ca-i zicem noi Tufica. — Chelu-i zice: Cind a vazut Chelu. i-a spart burta si 1-a mincat. s-a pus cu oticu pe muiere si a omorit-o in batai: — Na. pina ce ajunsa copilu de vreo trei anisori. sa-1 manince-n tufa lupii pentru ca 1-ai botezat fara popa. ieseau aburii. Taina dete furis o troaca de apa la aha muiere. Tufica a intrat in tufa. Da de Chelu iar nu s-a ales nimic. — Bre. el tine coarnele plugului. sa dusa la popa. 51 ia o boala si moare nebotezat copilu. copiii cind treceau cu vitele vara mincau cirese din ciresu lui Chelu. iar Chelu cu Taina pe deal la arat. Venisa o primavara timpurie. erau inca calde. sa-1 faca ienicer. ii dete Dumnezeu rod si facu un copii. Chelule. cind a fugi pin tufa dupa capre. Tufica. lasa fire-ai a dracului copilu si nu mai crede in popi. Tufica-ncoa'. nu-1 mai boteza.

care-i deschide ftearali Pina acuma de trii ori. Muri muma-sa si pe fata o luara niste unchi si o crescura. unu din oameni zisa la ailanti asa: — Stati ca. Yidra ce sa faca? Se duce el acasa si ia o pareche de fteara si le pune in urma vidrei in marginea apii si dimineata pescariul se scoala si sa duce sa vada ftearali ce a prins. Fata s-a dus. La mijlocul noptii aude din lemn o gura mare de oameni. lasa sa prinda si el ceva. sa vii? A — — Pai chinejii satului. Vorbind ei. venind drept catra ftearali lui. I-a mustrat. cind oamenii ajunsa la ftearali. uita-te in capul meu si vezi ca eu am un negel in cap. Cind fu in varsatul zorilor. Ftearali sa inchisa. iara le aseaza bine frumos si sa raseste sa le pazasca. da ea plinge cu hohote. ca in fiecare sara sa-i dea mincare si cite-o fata mare de petrecere. ce a prins si vazu iara ftearali inchisa. sa sa araneasca si el. Da frati-su avea un negel in cresteru capului. da baiatul a crescut si el mare si a ajuns birnicul imparatului si tara turceasca 1-a trimis in Tara Romaneasca sastringa banii de pe tribut pentru sultan. omul sa raseste. vede o vidra iesind afara din apa. Da el a tras la o casa de romani. Intr-o zi. a inzestrat-o ca sa se marite in Tara Romaneasca. — Tata ai? — N-am tata — Muma ai ? — N-am muma. fata. ei nu m-au lasat. Cind veni la fteara. cerut el sa-i aduca omul si fata. omul sa sui intr-un lemn stolos si pazaste ftearali. a murit ea plinge. ftearali inchisa. In sara alanta. omul sa scoala de noapte. sa duce la fteara pescariului si a ridicat cracu in sus si besi: pirt in fteara. — Da cum a murit ? — Muma a murit. prinzind peste. iar ei i-a dat bani. Ala ce a zis stati in loc. Dar in sat nu eria nima. zice: — Nu inchidea ftearali omului. — Da frati ai avut ? — Muma spunea ca am avut eu un frate si si si 1-au luat turcii ieniceri si spunea muma ca 1-a chemat Negel. colea in drumul nostru unu a pus ftearali in poteca noastra. fiinca avea un negel in crestetul capului. top fugisera pin paduri si nima nu-si da fata ! Se gindira ei mosnegii satului s-o dea pe fata aia saraca. iar sa duce sa vada ftearali. Crescu ea gogea mare. dracii apoi ii spusa 1-al ce besi ! 265 .! 1-au luat turcii pe fratele ei sa-1 faca ienicer. pescarul iara le aseza. avea insa obiceiul turcesc. Pescarul s-a gindit s-o prinda. doar acuma vo prindea. Da cind a vazut-o el a zis: Amarita asta de ce-o fi venit? Cine te-a trimis. s-a dus pe margine la o apa sa prinda peste si mergind pe marginea apei. — Fata s-a zauitat si a vazut. iar el ca ienicer s-a dus la sultan sa-i duca birurile. In sara a de trii. o fi vun sarac. Da oamenii ce a stat in loc. era fratele ei A chemat el pe unchii care au dat-o pe fata sa petreaca impreuna cu ea si le-a spus cine este el. Oamenii care stau in loc. Atunci el si-a dat seama ca despre el era vorba si a zis: Fata. n-are incotro. ! POVESTE DESPRE UN PESCAR DUPA PESTE A fost un om care s-a zanimit in toata ziua dupa peste.

dracul plesni in fteara. da dracul mai adasta sa mai dea o data. facu butuc de paducel ftearali. de-te o data tare in dracul.: ! ! in fteara. dupa ce crescura mai gata de casatorit. care fu prins de picior. Omul care pazea din lemn tot vede si aude ce zic ailant draci. ftearali sare in sus si-1 apuca pe dracul de picior. iaca iar vin dracii gomoind drept si in catra fteara. Mai la urma pastorita mai stelele cerului facliile. in lemn sa pazasca iel Sezind in lemn omul. de demult un cioban si o ciobanita s-au suit cu oile la munte s-au pierdut unul de altul. ama omul stia. care paza ftearali sa cobori din lemn si cu un toporas facu la lumina zilei un bun ciumag si veni la fteara. Si iaca-asa. ca om supus oacatelor. iar Apoi se jurara pe sfinta luna ca se vor purta cu credinta unul fata de altul. moare io il rog sa dea incodata. ce le nazari prin Sa faca nunta pe virful muntelui. Pusa negru si pleca la reca sa puna pusa butucul de paducel pe pamint aseza ftearali pe butuc ftearali . — de picior: Omul — Omul — Am zice: dat o data. da noi ne ducem. Mare pe minte. da de-o da de doua ori. stie a — dat sa dea. si sa sui iar sa dusa acasa. asa sa stie omul care a pus ftearali sa faca un butuc de lemn paducel negru si sa-1 puna sub fteara sa vezi cum te prinde in fteara pe tine. Da in fteara sede prins un drac marc. Omul veni mult aproape cu ciumagu. ama mine. dupa ce n-a dat de doua ori omul in ei. Omul lua ftearali si pleca acasa cu ele. io rabd. Dracul zice: Mai da-i o data. daca — O sa te bata o data. 266 . dete Dumnezeu ca sc-ntilnira. viul cu mortul Fiecare saruta pamintul si cutitul. Dracul sa umfla. iara dracul sa alege ! din ailant vine sa ftearali. gras si fumeaza tutun. cind ajunsa inchida iara cracu mult sus. FRAJI DE CRUCE si Cindva. facut Ama sa m-am frearali. brazii si paltinii sa le fie nuntasii. sa facu tot cenusa si omu lo toata cenusa si o imparti. Omul care asculta din lemn cum spusa dracul ca sa poata sa-1 prinda pe al inchide Omul ftearali. ca odata m-am facut Dracul. ! neincrezatoare ii zise barbatului sau. Ailanti draci vazura cum il prinsa ftearali pe alesu de picior. le-a fost bucuria gasindu-se si dupa ani de zile cutreierind cu turmele plaiuri nevazute nestiute. apoi isi jurara credinta. omul sa zica. — Daca da Odata in spune ma prinde? el. La o vreme aminata. sa se ingroape deodata. besi: pirt in fetara. iar de va muri unul din ei si va uidi altul. Omul ridica odata sus ciumagul. ca e buna de leac. Dracii zice 1-al la fteara. Dracul — Da ce sa-mi faca. sa nu cake juramintul. stie ce-1 adasta. ridica prins Sezi tu aicea. intr-o zi cu soare. nu mai da. ce ai catat ti-ai gasit.

prin inima unui soc sa-i vie de afara aer ajutor. gata sa moara de viu. ca sa aibe si el loc. caci unul fara altul nu pot trai. Tata-su pusa un ulei ca sa aibe cu socul rasuflatoare. Mai apoi. De bucurie ca cei pierduti si socotiti ca morti pentru totdeauna. iar juramintul pentru el este lege. Groparii trasera pamintul. Lumea sta cernita din crestet pina-n glezne. Tot natu-i fericea ca se iubesc si au turme de mioare ca nimeni altii. precum le-a fost juramintul. muiere. De ce n-ar muri deodata decit mai tirziu. de acolo din virf sa se arunce singur. numai un om viu sta in mormint cu sotia moarta in brata si plinge Ce sa faca el acuma ? Asa ceva nu mai si suspina de ti se rupe inima nu alta si scobori jos pe pamint. Eu zic sa nu fie pedepsit de Dumnezeu si vezi tu muntele acela ce-si inalta piscul spre bolta cereasca. zise omul. Baiatul adormit precum era. asa sa fie de la mine si de la Dumnezeu si plecara in nestire cu turmele de oi pe steiuri depiatrasi codri fara margini. iar mai la urma si de satul lor. dar daca unul dintre noi va gresi minat de diavol. Bietul barbat degeaba se batea cu pumnii in cap si isi jumulea parul ca muierea lui murise pentru totdeauna. Parintii le facura nunta mare si frumoasa de se duse vestea peste dealuri si vai. eu am s-o scol si pe ea din morminti. ma omule. Ea moarta. iar carnea sa i-o manince vulturii. tata-su si neamurile toate in zadar incercau sa-1 opreasca de la acest pas necugetat. Si asa se culca pastorul viu linga pastorita moarta. daca ai tu atita credinta in muierea ta. apoi i-a dat un amnar. Se ceru lemnarilor sa faca leaganul mai lat. isi da el cu planurile lesinat pe trupul rece al iubitei sotii. daca tu asa doresti. Parintii se sfatuira cu groparii si lemnarii sa-i lase o deschizatura iar si sa asculte strejerii daca tipa si cere In chipul asta cei mai intelepti socoteau sa-1 scape de la o pieire sigura. ce il facea sa moara cu zile. Dar nu era chip nimeni sa-1 induplece de la horarirea luata caci juramintul fiind sfint pina la urma duce tot la moarte. Pe la o vreme in ciobanita dete o boala grea care o dobori si in scurta vreme muri. Mama-sa. Mersera ei ce mersera si intr-o zi cu soare detera de lume si lumina. precum el vede. ori silit in prapastie. si — — — — Intr-o noapte iesi Maica Precista in cale spunindu-i ciobanitei sa mearga pe dira de luna si stele pina iese la luminis. Nunta a tinut o luna si inca o saptamina si mai o zi. mai baiete. au inviat. Da el in groapa o ia pe sotia sa in brata si adoarme dus. iar pastorul care-si iubea ca un nebun sotia adormi dus linga ea in fundul pamintuiui.Asculta. si el viu. Linga grcapa ramasera strajerii sa traga deloc pamintul de pe cioban ca stiau ca e inmormintat de viu. ca asa s-au jurat ei cind i-a cununat brazii si paltinii din munte. o cremene si o lumina zicindu-i: — 267 . Peste noapte Dumnezeu de sus priveste pe pamint si vede toata lumea la rostu ei. Bine. cum sa fie pedepsit? Sa fie pedepsit de Dumnezeu. mosu i-a scris pe marginea leaganuiui o scrisoare pe care a impaturit-o-n patru. ca sa vezi si tu vreodata ce credinta arc si ea in tine. vazuse I se facu mila visa ca a venit la el un mos cu barba alba pina-n briu si 1-a-ntrebat ce cauta el in groapa cu moarta? Iar el i-a povestit mosului ca s-au luat din dragoste si s-au jurat asa sa faca. facind pacat va calca juramintul. ! i Atunci mosul i-ar fi zis: Bine.

Merse el cit merse si osteni. Insa la coliba parinteasca nu era chip sa se mai intoarca. Si asa ea in citeva zile dete cinstea pe rusine. trag pamintul in graba mare. Dar muierea lui glumeata din fire s-a luat cu un ofipr tinar si frumos si s-au iubit. ca tot ce face timpul tot el este si eel ce desface. Aprinse cu amnarul iasca si lumina.— de ia De si indata ce te vei destepta din acest vis aprinzi lumina. iar sopul ii ramase trintit jos cu spume la gura. Baiatul. Pentru cei ai casei si lume. iar mai apoi incepu sa citeasca din cartea lasata. mai frauoare ! ii zise ostasul. rachiu. Ea lua banii toti strinsi de omul ei cu truda mare si pleca in lume cu ibomnicul. Aici este frumos si aici este de trait ii zise muierea pastorului. cremenea si lumina. Qnd colo. ei erau morti si astfel o pornira in lume sa-si gaseasca norocul. ii toarna otrava in paharul cu vin si-1 omoara pe barbatul ei eel bun si credincios care se ingropase de viu pentru dragostea ce i-o purta. cum il aud. trei ori scrisoarea. se gindi ca nu se cade pentru un purece sa arunci patura pe foe. Asa s-a-ntimplat ca de data asta vazindu-se cu capul pe umeri. bea vin. ostaniti si sleiti de vlaga. Cind baga mina-n sin da de o carte. iasca. deck al Trecuse gogea vreme cind negustorul nostru porni prin sate dupa tocmit beutura. asa cum il sfatuise Dumnezeu in vis. Se oprira deci aci. 268 . un amnar si o lumina. asa cum s-a jurat tinguindu-se peste trupul ei rece ca gheata. iar pe muiere a lasat-o acasa. gindindu-se de ce lucru sa se apuce pentru a putea trai. nevasta-sa se scula. fie fara treaba. insa el ramine linga sotia sa. sa citesti aia. Ca sa ramina cu ofiprul. iar lume este multa. il dezgroapa si vreau sa-1 ia acasa. : ! ! ! isi pleaca in cer. nu i-a venit sa creada ca timpul pe toate le schimba in lume si se schimba si iubita lui nevasta. si-a luat lumea-n cap punindu-si in sin cartea. Nu le-a trebuit multa chibzuinta ca s-au apucat si au deschis in mijlocul orasului o cafenea. Dar cum fiecare este stapin pe capul lui. Da-n vremea aia s-a potrivit sa treaca un cioban cu oile pe alaturi de cetate si ce-i da lui in gind sa se uite pe fereastra in cafenea. Omul sa aibe rabdare. amnarul. cu treaba. Ofiprul incepu sa umble cu momele impanindu-i capul cu fel de fel de lucruri rele si viclene. Asa mersera ei zile si saptamini pina ce ajunsera intr-o cetate mare cu ziduri inalte albe si scaldate in razele soarelui. Strajerii. mirare mare. Cind a vazut el una ca asta. negustorul tragea sa moara otravit. praful cafenelei este calcat mai des bisericii. In clipa zborul mai la urma soptind amin amin amin mosul ii trage o palma zdravana baiatului si moartei. Isi aminti de vorbele mosului spuse in vis. Dupa ce citi de trei ori. insa oameni sint pupini.mai tare ca la caprele rasfirate pe ogasegata sa speriepe sotia sa multiubita. cind se vede cu lumina aprinsa in groapa zbiara ca din gura de sarpe. Merse el dupa butii de rachiu si se cam zabovi. In cale il ajunse — un Buna soldat: calea. ca la orice birt: vine lume de tot neamul. Mare le fu bucuria tinerilor si Dumnezeu din cer isi sterse lacrimile. Ce sa faca acuma? Mulse lapte de la mioarele sale si-i slobozi cu sila pe gura pina ce 1-a-nviat pe bietul si nefericitul negustor. La or cafea si fie cafenea.

apoi isi jurara credinta pina la moarte. Ce sa faca insa plotonierul cu ei in front. nu stiu cum se face ca-i cade caciula jos si ofitereasa care-1 asemuia cu fostul ei barbat. sa-1 vada lumea si |ara ca nimeni sa nu mai faca ce-a facut el. cu broaste si serpi. om judecat si cu scaun la cap. iar mai apoi in mijlocul orasului i s-a ridicat spinzuratoarea. curat si mai scuturat. el are un frate ostas de la care vrea sa-si ceara iertare si sa-si ia ca toata lumea ramas bun. $i cum era slaba de minte. baga el de seama ca soldatul era om de omenie si cumsecade. nici la minuitul spatiei si scutului cum era pe acea vreme indepartata. Ofitirul care-i luase muierea il ceru chiar pe acest nou ostas intrat volintir. doar. Mai la urma judecata era facuta sa fie spinzurat. Dupa o asa de mare isprava ii puse in teaca sabia si se prefacu vicleana ca doarme. Ce sa-i faca ea acuma ? Sa-1 omoare. macar ca o slujea din zori pina-n scapatat de soare. de aceea isi puse in gind sa se faca frate de cruce cu ostasul. Dar muierea lui nu l-a cunoscut. Din vorba-n vorba. numai ca nu lesina de frica vazind dovada ca banuiala ei se adeverise. porunci sa fie adus numaidecit dupa obiceiul stramosesc iertaciune. ori sa-1 bage la robie pe vesnicie. Gendarii nu fratele sau si sa-si faca vrura. flamind si biciuit fapta ce o facuse. numai sa scape de el. Spalind-o el pe picioare. intr-o sara ce-i veni muierii pe chelie. lucru zis si facut. ! — apa pina-n briu. Mersera ei din cazarma-n cazarma. Multimea il privea ingrozit5. inainte de a pleca ferecat cu lanturi intii Mai pe cea lume. Dimineata ea rascula mahalaua tinguindu-se ca tilharii i-au ucis fata din casa de au lasat-o saraca.Multumesc dumitale raspunse nefericitul om. $i asa bietul om isi astepta osinda cea nedreapta Bietul sta in om numai sa recunoasca tari ca sa nu mai scape cu viata. ci era cumpanit. Veni un calugar barbos cu o carte-n mina sa-i ceteasca rugaciuni inainte de moarte. sa-i dea pe amindoi ordonanta la vreun ofitir blestemat. taie in cruce pe bratul sau si al fratelui sau. fata de altii. sa-1 puna pe ostas s-o spele pe picioare. Cateaua varsa venin si turba de minie nestiind cum sa-i faca facerea curmindu-i firul vietii. Da el tinea una si buna ca n-a omorit fata. il scuipa si-1 blestema pentru faradelegile sale. Soldatul scoase spada. nu statu mult pe ginduri si intr-o noapte ii fura pe cind dormea sabia din teaca. insa el nu primi. doar o spune adevarul. fu dus sa-si sape singur groapa. Cind colo. dar auzind imparatul. Gendarii ii gasira sabia ostasului minjita cu singe. pe toti ii asculta si pe putini ii credea. din oras in oras. supsera singele unul de la altul. pina aflara unde este ofiterul care i-a furat nevasta si cerura sa fie primiti amindoi in oastea imparateasca. taind-o la git pe tinara fetita. Asa se petrecura lucrurile mergind el cu ostasul in iume sa-si gasasca un capatii. De acum omul avea in ostas ortac si astepta de la el sa-i vada patimile de ostas ca unui adevarat frate de cruce pastrator de juramint ori asteptator de moarte. fiindca i se parea ca este mai zburdat. ca cica zor nevoie. il legara-n lanturi si zdup cu el la temnita cea neagra. Calaii insa il cercetau si-1 rasucea. Si cum tot patitul este priceput. 269 . Avind ea si o fetiscana in casa isi facu planul s-o omoare zicind gendarilor ca soldatul a ucis-o de gelos ce era. care-i povesti trista intimplare cu muierea lui mergind impreuna. ca nu se pricepeau nici la teorie. L-a mirat ca acest soldat pe unde trece nu lasa urme pirjolind pamintul ce nu este al sau.

dar nicaieri nu si-a gasit un capatii. Ce ceri. sa ti sa faca aia ti se va da si face. unde-o da peste oameni. iar tinerii plecara prin imparatie sa se plimbe si sa-si cunoasca orasele si oamenii biruieste pace aduce. Dar in oras vilva mare ca se astepta imparatul eel mic si ca era ziua de osindit la moarte a fratelui de cruce al micului imparat.! ! Cum de mila tale. a zis fratele sau de cruce stergindu-si lacramile si tucindu-1 pentru cea din urma oara. Gendarii si calaii 1-au impins in multume. amnarul. frate-meu si cred ca o sa ne vedem in curind. alungat de multimea cea nejudecata. Dar el nu s-a lasat pina ce noaptea pe furis a dezgropat-o pe fiica-mparatului in timp ce strajile plecasera dupa beutura si citind din acea carte frumoasa de trei ori. caci nu i se cuvine tilharului dupa legea pamintului. resti — — Imparatii care venira din toate colturile pamintului se impotrivira zicind se face un imparat sa-si dea fata dupa un cioban nating. iar el in loc de toale plugacapata toale-mparatesti. Cind mai la urma afla ca de curind murise singura fecioara a imparatului. rupt si gol. caci asa a fost scris ca un om de rind. caci n-o sa fie uns de Dumnezeu in domnie dupa moartea-mparatului. caci infeleptul ca nu cu tacerea pe orice nebun si tot inteleptul la norod multa liniste si lipsit de minte numai tulburare si necazuri. sa-ti fie marite-mparate ginere. Si-a luat indarat cartea. Sa-mi dai pe fiica-ta sa-mi fie sotie. stii tu cind ti-am povestit — Am priceput tot. a aprins cu am- — Nu lui. Ce se mai intimplase? Fratele sau de cruce afla chiar din gura lui nevasta-sa ca ea 270 . Au pus ei la trasura opt telegari albi ca spuma de mare si au luat tara in lungis da si-n curmezis pina ce au dat de orasul unde era nevasta lui cea necredincioasa cu ofitiru. Ce sa faca el acum? Sa bata la portile imparatesti ca sa-1 primeasca cinstitul de-mparat. iasca si lumina pe care mi le-a dat mosu ala. Si asa plecara toti imparatii de la nunta cu buzele umflate. iar pe frate-su 1-au spinzurat in amiaza mare. si a-si fringe miinile mai frate-meu. orase si sate. Dupa asta s-a facut o nunta mare si frumoasa. iar nu peste gloata fara minte si judecata. ziceau mai marii preotilor. fata imparatului a inviat Cind i-a calcat pragul imparatului cu fiica-sa de mina. ca si asa nu-mi ajuta la nimic lacramile de la mine ca eu mor nevinovat. 1-a crezut ca este ori vreunul care umbla cu inselatorii ori ca are in fata vrun nebun. numai ca de rautatea lumii trebuie sa piece undeva departe. Si dus a fost. Na cartea asta. apoi i-a citit din acea carte sfinta de trei ori si fratele sau de cruce s-a pomenit din morti. care auzind despre spusele sale. Numai tu sa afli narul iasca si lumina. Abia 1-a primit bietul imparat. bocete si tristete. amnarul. pe cind eel de omenie. fara pic de cruce la cap. Insa batrinul imparat ii linisti spunindu-le ca se cuvine sa-§i dea fiica dupa un intelept. iasca si lumina si s-au despartit. Vracii si doctorii chemati din toate colturile lumii n-au avut ce-i face asa ca la palatele mari imparatesti era multa tinguire. incepu a plinge plinge. baiete. il vazu fratele sau de cruce. Noaptea s-au dus si 1-au ingropat ca pe un hoit de cal la o margine de drum. sarmanul tata si mama. A colindat el in lungis si-n curmezis cetati. Ostasul insa la mijlocul noptii s-a dus de 1-a dezgropat. Dar nefericitul om i-a spus fratelui sau de cruce ca are sa-i scrie si o sa-1 cate. innebuniti de durere era cit pe-aci sa le crape fierea-n ei de bucurie.

zicindu-i: Stati. Dar ostasul ii povesti intreaga intimplare cu faradelegile de la casa ofiterului unde el ajunsese ordonanta. iar in locul lui in streang vei sta dumneata eel care-1 invinuiesti. spunindu-i Mai firtate. fiindca eel nevinovat a inviat. Atunci tinarul imparat il chema pe ofitir. Dupa ce muri il pusera in leagan bun pentru inmormintare. judecatorii si gendarii il gasira dupa spusele ofiterului ca este tradator. i se ridica spinzuratoarea. ce zici. ! zise tinarul imparat. capitane. ca sa scape de barbatul ei. fratilor — Cind privi Capitane. ca e cu judecata nu e cu lopata. Imparatul se apropie de ostas. mai cu luare-aminte il recunoscu pe fratele sau de cruce intrebindu-1 daca se simte vinovat. Mare Sa fii blind la toate. crezind ca acesta va iubi-o va necinsti si pe ofitir.: ! pe slujitoare. De aceea. ca nu e tradator si ca dimpotriva ofiterul si amanta lui sint necinstiti ca si cei ce cred in mmciunile lor. Acum rasuna glasul norodumi care vine cu inversunare nebiruita si putere neintilnita si cere moarte pentru tine si judeEi. iata-ma acuma ajuns ca imparat Am plecat in lume precum ne-a fest vorba sa te caut si in imparatia mea iaca am dat de tine chiar in ceasul eel bun. Imparatul aprinsa lumina si-i ceti la cap de trei ori acea rugaciune facatoare de minuni si ostasul se ridica din cosciug. cerindu-i sa-1 cheme pe ofitir sa puie capul in cinstiti si drepti — ! streang. In zadar se ruga el sa fie crezut ca nu e spion. e vinovat ostasul tau? vinovat. e tradator de tara. El s-a dus la marele judecator sa-i spuna despre omor. vezi ca — spurcat si taler catorii nedrepti si fatarnici. dind dusmanului secrete despre ostirea imparaa taiat-o si-1 teasca cu care se afla in stare de razboi. luminate. Lumea ramase uluita si inmarmurita ca in fata unei minuni nemaivazute. Apoi se adresa multimii. Atunci imparatul facu semn sa-si faca treburile calaii si judecatorii cei pina ce fratele sau de cruce fu inaltat in streang macar ca striga ca este nevinovat. caci cine e nevinovat va invia. ca nici in ruptul capului un ostas nu avea crezamint la stapinire nici cit negru sub unghie. Cind tocmai sa-i puie streangul la git calaul ostasului sosi imparatul cu imparateasa cea tinara. eu sint fratele tau de cruce. Deci judeca bine daca vrei sa nu mori. marite imparate. Da 1-ai rai da moarte ! 271 . Slavite imparate. Pina und' se poate. el este un mare vinovat. Acum a venit vremea sa-i judecam noi pe adevaratii vinovati care nu trebuie iertati nici de catre imparati. si batrin cu barba pina-n glezne ingenunche in fata imparatului sarutindu-i picioarele ii zise: Un — Marite imparate. omul curat si nevinovat a inviat iar eel cu doua fete singur si-a sapat groapa ? lata ca vremea scoate la iveala si arata lumii minciunile. dar in loc sa i se faca dreptate. e spion Sa stii ca daca e nevinovat dupa ce-1 veti spinzura eu am sa citesc dintr-o carte si va invia. ar merita sa i se taie capul cu satirul si a i se arunca la ciini. Este eel mai mare dusman al patriei si al — — — — E neamului.

Imparatul i-a aratat piscul. ca sa-si afle piinea pentru gura si sa traiasca si ei ca toata lumea. Bine. Dupa asta ea a inceput sa plinga. precum eu am facut la tineretele mele. iar credinta voastra sa n-o dati orisicui. daca nu-ti amintesti de juramintul dat fa{a de barbatul tau care s-a ingropat de viu o data cu tine si care te-a-nviat din morti. Fratele eel mai mare zise la eel mijlocari: —O 272 . sa ne ducem la lucru. caci: Fetita frumoasa. iar mai apoi zicindu-le: Luap aminte ca frati sintem si se cuvine sa tragem invatatura ca numai acel om gaseste mai bine si mai frumos. De-aci pleca imparatul cu sotia sa. apoi o-ntreba daca nu cumva are si ea pe suflet vreun mare pacat si n-a calcat vreun juramint. ea s-a urcat ajutata de ostasi. Dar cind vru sa piece. Ce cinta pe fatl. sa cumpaniti mai intii si sa n-o dati porcilor. povesti trista intimplare. Multimea privea la toate astea cu groaza si cu multumire.! Imparatul se ridica in seaua calului scoase sabia si porunci ostirii sa-i puie in streanguri pe judecatorii necinstiti si ofitirul mincinos. Si-i arata semnul sabiei din crestet amintindu-i de omorul slujnicei. Poporul privi nedumerit si nauc. care apara pe eel nevinovat. ce sa fac5. ceru poporului sa mai stea ca mai este o judecata. Cu iedupi-n brata. care ramasera de timpuriu se sucira. N-avu juramint $i nici crezamint MOARA LU $EBAN Triiau odata intr-un saraci. $i intorcindu-se imparatul catre norod. Muierea infipse capul in pamint rusinata. Dar fiindca-i anevoie a cunoaste ce altul gindeste. ce sa dreaga. vulturii sfisiindu-i resturile ramase din trupul ei eel blestemat. fara sat departat trei frati. unde vom putea si unde vom nimerea. Se gindira ei. El o chema pe sarmana femeie spunindu-i cuvinte de imbarbatare. fratele de cruce. §i asa veni vremea de se adeveri ca omul are mai multa credin|5 si virtute — decit muierea. urmat de norodul fericit si multamit ca au dat peste un imparat drept si injelept. cerindu-si iertare. zise imparatul. iar din virful cerului s-a prabusit in prapastie. — Insa imparatul i-a amintit ca ea a cerut ca eel ce va calca juramintul sa se arunce in prapastie din piscul muntelui cu virful infipt in cer. Plecara toti trei si ajunsera in valea Caligioaiei la Orman Gripa. eu am sa-ti amintesc de toate. caci orice tirg se sparge si tot inceputul are si sfirsitul. In mijlocul pietei fosta lui sotie isi stergea lacrimile sub picioarele ofiterului care atirna-n streang. Linga caprareata. spunind ca n-are nimic pe suflet. omul sa judece cu capul si nu cu inima. ca asa sint oamenii supusi pacatelor. Atunci eel mai mare dintre frati zise: muma si fara tata.

lupul moara ramase feciorul si — ! — — ! voi in asta-sara la bilincu. Ca sa nu-i fie frica. pacurarii taiara pe Chisem si-1 tiarsara. Veniti sa mincati Nu. flamind. in afara de un cocos pripasit prin asta moara parasita. este-n pod un tagircioc plin cu bani pitulat de hoti. ce plinse. apoi pacurarul eel mare ii pofti la masa. incepeti de cinati. in cimpul de la Voinita.: „Ce sa fugim". vazu mare inghesuiala de ichimi. se crapa de ziua. ca s-o vindece numai pe fata de crasta si nu puteau. Intreba el pe slujitorii din fata portilor: Ce-i aicea? Vad lume care intra si iasa. altii ieseau. sla junghiem berbetili ca sa luam parali ceste? ceilalti frati raspunsera: "Ti si — Tunti sla junghiem ! Ficiorul le dadu suta de poli de aur. sa-1 mai ducem cu noi el ? si pe eel mic ! Nu vezi ca nu putem gasi de si lucru pentru noi. scoase maduva si zise: Eu plec ca am treaba. fiu la ! — — Vreau sa oaspe Si Bine. Atunci pacurarii cazura pe ginduri si se mirara ce vrea copilul cu berbecul Dupa ce se chibzuira. ii raspunse un slujitor. Cocosul. Nu era nici o vietate. unde numai dracii isi fac noaptea culcus ? Atunci ficiorul raspunse Uite. zise fratele eel mare: eel mai gras si bun Chisem berbecul ! — Atunci fatim fratre. $i se duse el Hai. Ce era sa fac Sa vin sa ma adapostesc in moara. dar mi-te de Mai bine sa-1 lasam adurmit in padure Cel mic. Cind la poarta imparatului. Fata imparatului e bolnava de crasta. dar toti tristi. eu nu cinez zise feciorul. 1-intreba pe fecior: Tiii. un lup si o ursoaica. lapte. unii intrau. Du-te ia sacul de poli si mergi la bilincu Lugopci si cere-i sa-1 junghie pe Chisem berbecul. mincati acuma la fata imparatului. eram trei frati si in timpul noptii fugira. Vulpea. nedumerit. Mai intii vorbi vulpea: He-heee suratelor. un ficior aici Ce cauti. Copilul lua paralele si fugi la bilincu Lugopci. copile. picurari. sa ma due eu s-o vad? — ! — — — 273 . zicind iesti catre pacurari: cocosii. Coapsera piine in cuptor. eu dau tircoale pe linga garduri si mine la puici timpurii. Ce nu ma vor pe mine. Sara se strinsera pacurarii pe linga foe si fiecare incepu sa pricajeasca cum se pricepe si cum il taie capul. iar pe mine ma lasara adormit in padure. urda si pine. intra in cosul morii si adurmi. Va dau o suta de galbeni sa-1 jungheati ! ! pe lor Chisem. Atunci lupul. sc due si vin. Copilul frinse capul la berbece. si ursoaica fugira care-ncotro dupa treburile lor. plinse amarnic. Cum intra in moara. in moara parasita. Auzindu-1 sa ursoanea. iar in cocosul. cum se scula. Peste noapte se abate din cale o vulpe. Ficiorule. ramii ! ramase — — Avem cas. sa-i iei maduva din cap si sa mergi cu ea la fata imparatului s-o lecude crasta. ! ii zise: la un iavore mare. se scula zicind: Daca e asa plec la bilincu de oi al lui Lugopci sa maninc o oaie stearpa Dupa — ! — si grasa. se sperie caci se vazu singur fara frati pe linga el. intra in moara si stau la taifas. o porni in jos si ajunse la Moara lui $eban. intuneric bezna. Stau ciuci pe coada si se nacajeau ce ispravi au mai facut fiecare. se auzira in departare cintind He-hee maninc miere — si eu ma due Cind cit pot.

bea si doarma. nu poci. auzira si fratii lui ca la cimpui de la Voinita se maninca. ! Yrem sa ne spui stina di unde rise. ficior. necajita si vesela ca aici toate pe degeaba se primesc. ! sa-1 Di unde it? Noi im din Macedonia. iar tu esti de vita impa- — ! — — — rateasca. sa bea si sa doarma si nimic sa nu plateasca. vazu fata. Si se sculara si se dusera la acel loc minunat cu lume multa. L-am parasit in valea Calagioaiei — — — Eu pe capul cit vreti sim frate cela mic ! ! Ei atuncea se mic si nu puteam nu stim ce si fasi? mirara. se bea si se doarme de-a ficea. da ista-i ficior sarman. fatim si asta raspunse imparatul multumit. Sa intre si el Destui au intrat si nimic n-au facut. ca-mi lecuisi fata? Atunci copilul zise: Eu voi civa. vazu cum vin pe drum ! — si le porunci la izuichiori: Ceia doi oameni. Atunci imparatul se mira si se gindi ce sa faca ? Cum o sa dea el fata dupa un copil sarac ? Fato. — Bine. fuge ne inchideti? — — — si nu plateste si numai pc noi si-i Sa-i spunem la cirbagoaia. sa vedem ce zice? Se dusera la stapin spusera ca cei doi calatori pling ca numai pe ei ii tin inchisi in odaie. mincati. Dimineata cum se scula fata. ce bacsis poftesti. fara sa dea o para din buzunar. Pe urma-1 intreba pe ginere: Hei. Daca-i sarman din popor. cari vin sla dati sa manca. unu luam cu noi. Le adusera mincare. Stati. ca tot rastoarna carele cu coada. minca. era sanatoasa. Sa vina lumea sa manince. unde lumea venea. sa-mi fati un han in campu di Voinita linga un iavure mare si sa dau bacsis la lumea nevoiasa. sa afle cum s-a imbogatit frate-su: — Nu. nici una.: ! Mersera slujitorii de-i spusera imparatului ce vrea ficiornl. ca e rau de voi a spune adevarul. zicindu-i: Tata. din popor. minca. nu spui. Eram trei frati. Izuichiorii asa facura precum li se poruncise. Si-i ridica un han frumos. ca si noi — Nu — De poci. noi te omorim pe tine. bautura si-i inchisera in odaie. Insa dracu baga colacu. nici alta. Fata sari-n sus ca iedul de bucurie si merse la scaunul lui tata-su de aur pe care sedea. eu feciorul acesta voi sa-1 iau de barbat. dormea si fugea. Sa vie la mine-n odaie zise feciorul si izuiciorii ii adusera pe cei doi oameni. scoase maduva.si tu vutia cesta. iar cin' sa fuga sa-i puneti in odaie si inchidep. poate ca el va face vreo minune. de unde atita bogatie era si lui. beti sa ghiti linga mine. bea. Vazind ei ca nu este cu dreptate. ei sa vina sa plonga la mine. Degeaba-si tine capul in poaleie ma-si. se plinsera la doi oameni — izuichiori Toata lumea vine. zisera cei doi frati mai mari 274 . — Nu si trebuie sa stiti Le raspunse fratele eel mic. Ficiorul intra in odaie. eu il vreau de barbat Imparatul n-avu ce sa faca si marita fata dupa feciorul sarman. — — ! Ai. Atunci. bea. sa ni dutim si noi zisera ei. nu raminem voem. Feciorul. Asa si ei. o unse pe cap si pe unde avea crasta.

la sa ubidim noi nu ne asculta si acum cineva Si plecara sa caute prin colturi. prin pod si prin cos. sculara si se dusera la moara lui Seban. lupul si ursoaica si incepura sa se plinga ca nu mai gasesc de mincare. mincam niare. iar acuma na aflu nimica. Iar acum m-am invatat cu traiul rau ursoane. Lupul o intreba pe lisita: o duci cu puichili? Cind era cocotu pi grinda. cineva a ascultat si de atunci nu mai pica puichili dulci. Mincam puichili. ursoaica puse laba pe ei si zise: Stati. Cind in cos. ca asa a fost Pina nu era hanul de saturam — — cuma ! ! de cind lumea: Cine e cu mina lunga si Pierde ce are-n punga ! . ! Caum statea Chisem berbece la si bilioncu zic ca o Lugopci oi sterpe mincam. tu.! lui Seban le aflai parali. cum traiesti? o intreba lupul. ca aflai cine asculta Se napustira peste cei doi frati salbaticiunile de-i mincara. o duceam bine. Leaga conii de pi mini di mi rup — La moara Cei doi frati se — Cum — — — — — Dar ! Eu Dar si lupule? tare rau zise lupul. suratelor. zise vulpea: voi nu stiti ca dracu zace-n inima prostului Sa stiti ca-n seara aceea. la Iavoru din Voinita. Ramasera acolo sa doarma peste noapte. Suratelor. due bine. Peste noapte veni iar lisita. se saturara si veselira nevoie mare. tu. De vreti duceti-va sa dati derau. pona mi di noua ani caut si nu mai gasesc hrana. Intrara in moara si ubidira ca sa afle banii si sa se imbogateasca ca si fratele eel mic.

.

Ill BASME DESPRE ANIMALE .

.

facind planuri cui sa-i manince pielea. asa cum iti place. ! 279 . iar din ochi ii scaparau schintei de foame. Se apropie de lup si tremurind de frica ii zise: ! ziua. si-mi voi infige cokii in orice vrajmas care nu-ti va da pace Tu-mi esti o adevarata prietena. mincase toate lighioanele codrilor si cit pe-aci eria sa-i vie de hac si cumetrei vulpe. cumatra vulpe. lupul. Si fu gata s-o sfisie pe vulpe de foamea ce-1 chinuia. vru sa fure o oaie. Asculta. — Da-1 incoa mai fuga. Dar vulpea. daca prin istetimea ei nu cuteza sa-1 pacaleasca si sa-si lungeasca zilele Vulpea sa lingusea pe linga lup. abia apucase sa iese din birlog. Abia tirindu-se la culcus. S 1 "? eu am vazut ca au taiat numai boboci de-ai grasi. Desara este nunta la un om bogat in sat si eu vreau cu viclesugurile mele in timp ce joaca ora sa le mincam toate somoldoacele din stome. vulpea il auzi schincind prin tufani si vaitindu-se ca pe patul mortii. iti spun o taina mare. cumetre Multamesc. Lupului ii lasa gura apa. sireata cum este de ! — — Buna felul ei. noaptea. apoi o privi induiosat de grija ce i-o poarta vulpea. am sa-ti port la ! — ghici gindul si i-o lua inainte zicind: toata viata recunostinta. fioroasa si face dreptate in padure. laudindu-1 ca este ala voinica. cind inca nu-si schimbase parul. dupa o iarna grea. zise lupul. bine-ai venit la birlogul meu. ca vezi soarele este scapatat Abia acuma imi dau sama cit de buna esti cu mine. o vulpe si un lup. de aia ti-am adus un cotoi de gaina sa-ti mai vina puterile la loc. Lupul. am venit si cu o veste buna si vreau sa-ti indulcesc inima. Intr-o zi. incit pe loc inghiti hartanul. adica maninca ce apuca fara de nici o judecata si dare de sama. jumulindu-i o parte din piele. Lupul se simtia ingimfat si cind vulpea ii indruga verzi si uscate. — Cumetre. insa niste cini ciobanesti il scarmanara bine. traia odata. stapini peste o padure mare si intunecoasa. isi lingea singele de pe mustata si da din coada in semn de prietenie cu vulpea. apoi cu o laba se sterse pe la bot si raspunse: — Daca e vorba de boboci grasi. jupuit de carne cu bagare de sama de cumatra. pe cind lupii ai albi.CUM A PACALIT VULPEA LUPUL Cica. lihnit de foame. hai sa ne grabim. Pe acea vreme vietatile salbatice se adunau la sfat in luminisul codrilor si stateau de vorba. am auzit ca ai cazut la pat si tare m-am intristat. ii Cumetre.

e minune mare pe linga foe. cumetre. zise vulpea. ieu te-am asteptat ca poate aimindoi dam o raita pin oalele si stomele nuntasilor. acuma este timpul sa vedem ce sa petrece in ogeacul casei. care mai goale si in vatra focului un purcel. Se pitulara prin spatele casei si poposira linga un sopron. babe si muieri si ajunsera la casa cu nunta. Hei. sat Cam pe-nserat Ajunsera-n Se strecurara pe linga garduri. Pe linga foe. erau asezate numai oale cu carne. Acuma erau aproape de cosul casei pe care se ridicau spre cer mirosurile ispititoare de bunatati. s-a sters pe bot cu labuta si s-a dus la cumatrul lup: Bine. stomele ale mari sa rasturnara. Stii ce e. cumetre lup. ai putina rabdare numai aseaza-te propta si tine-te bine de cosul casei sa vad eu unde joaca hora si precum e rinduita mincarea ? Lupul cuprinse cu labele dinainte cosul. nuntasii se sprijinira de spaima care incotro gindeau ca a inceput sa ploaie cu lupi. iar vulpea i se sui in circa si privi in jos. la ce te poti gindi. cos in oalele cu perisoare — Doamne fereste. sa ne grabim otira ca simt cum ma apuca ametelile si vreau sa ma vad odata satul Bine frate. Prin alunis. Cine-i vedea. sus pe casa. cum auzi. a insfacat o gaina din tipsie si dusa a fost in tufa. De ajunsera-n Cornis ! Cind pe Cind pe furis. ocolis. credea ca sint cini si nu-i alunga. si sa fii cu bagare de sama sa faci tot ce voi eu ca doar ma stii cit de priceputa sint in viclesuguri si in$elatorii. Se auzea cintecul lautarilor si ii imbia un mires de carne de oaie si pnrcel fript. Da-te putin mai jos. eu zic asa ca mi s-a parut ca eu am aluneca nu tu m-ai impins. Vulpea daca a vazut s-a lasat incet in jos. Hai sa privim jos prin cosul casei. ce pacat ca te-ai grabit si ai luat-o la sanatoasa in vizurina. zis si facut se lipi de cosul casei simtind tot mai — bine mirosul de berbece si perisoare. te rog. care mai pline. Si ca doi frati de cruce. pitis. Dupa ce a mincat gaina. Cumetre. prin gradini. numai stome cu carne de oi si berbeci. cumetre. Lupul. lupul si vulpea o pornira: Pitis. Sarira pe sopronul scund si de aci hop. sa vedem ieste vrun cocos in oala ? Lupul se lasa putin in jos cu labele si cazu peste oale. cumetre. ca-i gura apa.! ! zice Sa mergem. coseri. Sa lingea pe bot si-i curgeau balele. cumatra vulpe. — Din tuns. lasa — — — — — pe — Nu stiu. sa poate una ca asta. sa ma lasi singura sa ma bat cu o nunta intreaga? Vezi. iar ora se juca de scaparau schintei din opincile nuntasilor. ca-mi vine sa lesin din miroasele txipturilor si este vremea sa ne cam grabim. nu e pacat de Dumnezau sa crezi t si ca eu sint in stare de o asa mirsevie? Eu care ma gindeam sa pornim si Sa nu mai noi ca boierii la agelic sa ne ierte si noua Dumnezau pacatele spui una ca asta ca ma arunc in vagauna asta de-mi fac de cap ! ! 280 . apoi zise catre vulpe: Cumatra.

gatit un ospat mare. pusa coada-ntre picioare si isi vazu de meserie in codru. iesi grasuto sa te mine. Pe drum. caprita. alelante vulpicele. La aceste vorbe lupul ramase pe ginduri si vazind capra cu oasele iesite de slaba ce era. pe drum. Intr-o zi. Ca sa se razbune pe vulpe. a preSi-a inchipuit ca vulpea i-a facut-o si a chemat la ospat pe urs. pe lup. a zis lupului: Lupule. numai osul si pielea pe mine Lasa-ma — ! sa traiesc si sa ma hranesc bine. dar ! cum am sa pot eu ana ca tu esti aceea cu care ne-am inteles Bine. ca sa scape. vulpe.! — Doamne. asa mi-a venit mai cred ca esti sireata ca astea dupa iezi si gaini. speriata. da jur ca n-am sa O sa facem minimi pe socacele CAPRA SI LUPUL Cica odata un lup s-a abatut pe linga o tirla si vazind niste capre gramadite culcate. nici vulpe. draga. lupul sint Capra care se furisase in mijlccul celorlalte capre. Ca eu. s-a repezit la una din margine. Veni timpul si se apropie de cirdul de capre. c£re dormeau in tirla lor. lasind caprele-n pace. Iar lupul s-a saturat: Sa nu strig acu ciobsnu. apoi a sarit din caruta. cu toate bunatatile mai blana ! ! o vulpe moarta. cumatra. dar sa nu uiti cum te cheama si pleca lupul multumit ca la toamna va avea ceva gras de mincat. Nici peste. ii zise: pina la toamna — Bine. mergind el cu o caruta de peste la tirg. cind ma voi ingrasa. 1-a adunat si dusa a fost in vizurina ei Cind Stan ajunge la tirg'. in drum a vazut cu A am sa fac nevestii din tine. — Ce Isi zise: 281 . — — Sa ma strigi tare pe nume: „Pasarica" ! Lupul „Pasarico". Capra. uita-te ce slaba sint. mie pe limba. ce facea negot peste. O ia si o arunca vulpea care se prefacuse moarta. Sa te-omoare cu toiagu ? Lupu. ia pestele de unde nu-i. auzind acestea de frica ciobanului si de minie ca a fost pacalit de capra. a aruncat tot pestele in caruta. atunci sa vii sa te saturi din carnea si blana mea. dupa patania din vara ii raspunsa: Pasarica mi-a zburat. — striga: — ! STAN FLUERATORUL fost odata un pescar pe care-1 chema Stan Fluieratorul.

Cind s-au sculat sa fuga. ei au zis: Hai sa fugim sa nu ne vada Stan. Ceilalti arici se mai adunau la sfat. ce ai facut? Urechila spuse: Si eu. Aricii dadura veste peste plai si prin vai si se ospatara cu puii vulpii in timp ce ea tinea cu tot dinadinsul sa-i vie la un cocos tantos de prin tarini de hac. eu am Lupul s-a pipait si el la ! murdarit covorul fund si a zis: Si eu. iar la vulpe i-a legat de coada un mestecau. pindind vreun sarpe sa-i suceasca capul si era micut cit un ghem. a facut terci din tarite de griu si a turnat pe covor la fiecare la fund. in luminisul padurii venira la casa vulpii: lupi. 282 . traia cuminte si sfiicios. Intr-un tuns din apropiere. a zis catre lup: — — — Frate lup. se mai certau pentru cite o ghinda. ! de mama focului Vulpea s-aseza pe coada in fata cirtogului si de mila puilor sa pusa pe plins. frate urechila. natici si indrazneti $i. am murdarit covorul si m-am murdarit si pe mine. da asta sta deoparte si privea ca un filozof fara sa zica o vorba. ia puii de unde nu-s Ii mincara o droaie de arici. Stan Fluieratorul. vulturi. ca n-ai fi dat doi bani pe el. chemind toate alele padurii sa vie sa vada napasta si sa se ospateze la pomana pe care o facea pentru sufletul puisorilor ei. frate lupule. cumatra vulpe. eu m-am murdarit si am murdarit covorul. frate ursule Atunci lupul intreba: Dar tu.! ! ! pe iepure si pe vulpe. va fi vai de pielea lui. pitulat pe dupa tufisuri. nebu- un arici. Dupa apoi i-a poftit sa se culce. ARICIUL SI VULPEA Odata. in citeva clipe. i-a ospatat bine si de culcare a facut cu ei un legamint. asa si cum spusese cind o gasise pe drum. fiindca erau si putin chercheliti. Inainte. Cind s-a trezit intii ursul. arici si alte jivine salbatice. puiasa o vulpe vreo cinci pui. pe culmea unui deal acoperit cu vii si paduri de stejar. Inainte si vulpea au venit. Stan pune mina pe vulpe care nu putea fugi din pricina mestecaului. Dupa ce au adormit. Cind veni vulpea cu cocosul. pe care Stan o jupui si pielea o facu blana. care-si vedea de treburile lui. fiindca nu dormise — — — — statuse la pinda. ca ne ia pielea si ne-o face cojoc. omul nostru asternuse pe ce ursul. va face blana din ea. Cel care peste noapte va murdari covoarele. iepurele jos foi de lipan si a intins masa. Atunci iepurele a zis si el cStre vulpe: Dar tu. ca sa-si razbune pe vulpe. si matu mi-a iesit Atunci. ursi. ce-ai facut? Vulpea s-a pipait si ea la fund si a zis: Ei. Cind au luat-o la fuga. lupul. Stan Fluieratorul ii simti.

Apoi prefacuta le zise Aricilor si aricioaicilor. il pitul si cind 1-oi chema pe-al doilea. Hai sa-i dam drumiil la un sir sa se cutremure pamintul $i unde incepura sa cinte pasarile. iar aricii sa vaitau de spinare. dati-mi iti ! Vai. nu va plingeti. ! ! — Tie dau intregul cocos. Pai cum sa nu li sa-ntimple. eu am mincat jumatate dintr-un — "fie dau din cocos zise vulpea. Si in loc sa plingem. sa ne veselim. greierii. — Suratelor. fa. rnine-poimine sa-si faca vrun cojoc. pe linga vulpe dornici sa se ospateze cu vulpea din ciolanele cocosului pe care vulpea il tinea in gura. puisor de vulpe. Eu ma due dupa un tirsog. da incolo nici nu-mi pasa de ei Bine a facut cine i-a mincat. numai sireata vulpe ridea pe sub mustata. 283 . ca vad ca ati capatat aripi si ati prins gust la carnea de gaina? De aia zic. Da focul sa-ncinta si cum sareau asa in nestire. Da printre ei tantosi darimau pamintul sub picioare aricii. nu va olicaiti. — Eu — Iti — Ba iti mincat unul intreg. cumatra. fiindca vecinii mei aricii mi-au facut un bine. sa stii eu am mincat din toti cite ceva. cind o luasera razna prin cringuri lacomi dupa oratanii ! ! ! — Daca imbuce spunindu-i as sti cine le-a facut de petrecanie. ma neastimparatilor. iar veveritele spinzurate pe crengi se inginau de se inveselea toata padurea si sareau schintei din picioarele ursilor. Ariciul zicea: Chiuu Da lupul ori ursul offf fiindca din picior ii cura singe. nu-mi pare rau decit de pielea lor ca putea vrun om sarac. dragii mei. rau. ca-i vad tare zbirliti si suparati si as avea dorinta sa le mai inveselesc inima. daca nu-1 gaseste. crezind c-oi da peste vreunul sa am dau nu-i puta carnea. chem pe unul din voi. broastele sa tie isonul. mai calcau pe cite un arid. ca de nenumarate ori le-am spus: stati ma dolofanilor pe linga cirtog. amestecati printre jivine. cum auzira. — cu voie buna. dadura cu bita-n balta. Da sa ramina numai aricii. zise altul. La buna vedere. iar sa-i multamesc cumetrei sau cumetrelor care le-a venit de hac si m-au scapat de pirlitii aia de copii. Toti se vaitau care pe unde putea. le-as da cocosul asta intreg sa-1 Aricii. ca am mare bucurie si fericire. incit toti se repezira la vulpe — Cumatra. voie daca-i asa sa facem o hora zdravana si sa ne veselim. iepurilor si alorlalti viezuri. lingindu-si labele pline de singe. La un timp vulpea se vazu jucind singura fiindca toate alele isi sugeau singele ce le cura din labe. iar am sa va chem eu si atunci o sa facem un zaiafet sa se duca pomina peste noua tari si mari. eel mai mare ciolan. lupilor. zise vulpea. nu va tavaliti si mai bine sa va duceti fiecare la birlogul vostru si cind o sa ne simtim bine. Daca-1 gaseste primeste un somoldoc mare din cocos.! : ! ! : Vaij suratelor. cum nu se poate banui. veniti Aricii se ingramadira — — Sa — primeste rabdari prajite. el vine sa-1 cate. zisera alele padurii si se afundara in codri. I-o fi mincat si pe ei vreunul din vecinii mei Saracii de ei. v-am chemat sa va ospatati la pomana puisorilor mei. ia intindeti fa un dans colea pe iarba verde si ca sa ne inveselim sa ne jucam de-a pitisul. puneti-va lacat la gura si nu chiraiti cind trece vreo ala strina prin tufa Mai ogoiti-va. suratelor si s-aveti cale usoara zise vulpea.

pogonici. nu avea incredere in vulpe. fetito. Cit un elefant mi-1 face.— Biine unul sta ! biine ! hai sa incepem jocul zisera intr-un glas aricii. rabda apa calda si sarata. insa nu se lasa Daca vazu ca n-are ce-i face impinse gogoloiul de arici pe coasta-n vale intr-un piriu. vru sa-si vada moartea cu ochii. mort intr-un Pe urma enema pe-al doilea ar'ci din nou zise: Airici pogonici. lingindu-se de singe ca aricii o intepau cit puteau pina-i omora. Pitulati prin tufis ! 284 . se duse si la eel din urma arici. tipa o data. Vulpea se pitula dupa un tufan de un stat de om si zise: | Arid pogonici. Te plimbi Pin alunis. Intoarse spatele. frate. si cum scoase capul de la adapost. nici pe fratioiii nostri n-ai sa-i mai gasesti in viata. Ariciul mai cuminte ii zise lui sora-sa: fa. incepind a striga: ! ! — Mai Vino. hat si-i zdrobi caput sarmanei. p-ici. Iar da-te pitis. vulpea il apuca de cap.-aici. Treci-n ascunzis. Pe frate-tu gasisi ! Ariciul. Tu nu vezi ca asta este o vulpe batrina unsa cu toate unsorile? Apoi vorba aia. Dar care v-a da. Ea merse cu bagare de seama si cind fu gata vulpea s-o prinda de cap. da nu cere ajutor si pierde-te printre tufe. ridica coada si-i dadu drumu la apa calda pe aricioaica. tirisi. grapisi. Asa-i omori vulpea pe toti aricii. aici aricioaica simtind cum se duce pe girla. Uitati fratii toti aici. bag de seama ca toti am tabarit la vulpe ca furnicile la stejar §i pot sa-ti jur ca dupa cum nu vei gasi iepuri in biserica. da cu el de copac si-1 arunca mort in tufa.si trase capacul de tepi peste ea. Un arici si o aricioaica. aricioaica pac. de mincincasa ce este: Purecele cind i-o place. Vulpea de doua ori. Vulpea. o data tirsog. minioasa. de mai ramasese doi arici. Numai deoparte tacut si moracanos. arici. Colea in tuns. Cin' nu-ti da de urma. Pe urma. ii da ocol si nu mai stia ce viclenii sa mai scorneasca sa-nsele ariciul. Mergi rostogolis. Pacat ca voi credeti in vicleniile ei si pe toti o sa va potcoveasca de o s-o pomeniti pe lumea ailalta ! In timpul asta vulpea striga aricioaica. Cocos va minca ! ii tisti tisti si ajunse la vulpe. Vino. Sa crape de ciuda. cum venea. vulpea. Jccul incepu. Atunci vulpea apuca pe arici de cap ii zdrobi creierii si-1 arunca Un arici mai iut' si indraznet: ! ! zise: fa-te ca te chirai. Aricioaica.

Ariciul. ca niciodata n-ai sa poti sa faci din cal magar. ti-ai gasit-o. Mincara ei bine la viala. vad ca te tragi la urma. mai ramin cu Jon sa'mor daca-n lumea asta nu se poate trai . coarna. in afara de cele lacome. Si lasa-ma-n pustii. nu am decit spun o mincmna. hai sa fim. cumatra. n-am trebuinta de invatatura de la straini. ciinii Cind vulpea daca vazu ca are de-a face cu un arici pe care nu-1 poate incepu sa indruge cai verzi pe pereti. rinji catre airici si Da — — Ai dreptate. ca lumea vind citeva minciuni. spune-mi drept cite minciuni stii tu? Iar umbli cu soalda. Cind sa piece. daca n-avem altceva de facut si au trecut prin am — tarini ierburi. oprindu-se in marginea viei. ivlai bine sa mergem la via popii. vulpea intreba — — — Eu ca umple un un sac nu o adunate — Ei. eu te poftesc sa mincam struguri abia pirguiti in via unui popa colea pe crestetul dealului. ca eu ma mukumese Ariciule. Pai stiu numai trei. pai de aia mestera sa tragi — Iar tu cu minciuni sa mori de foame. zise: Cumatra. degeaba-mi descinti. vegheaza. raspunse ariciul. ariciul nimic nu credea. Merg cu tine. braojhina. Da tu cite stii? stiu atitea ai car. In capatul ei era un alingari cu boji si Vulpea pitis inainta. tamiioasa si alte soiuri de struguri de li se umfkse burta ca cimpoiul. Cu mine ai gresit-o. gata din minciuni. ca daca-ti si — — Nu A-iciule. incetisor. lasa-te pagubasa. Sa mergem. Si plecara la vie. cu invoiala ca sa nu mai incerci sa ma potcovesti. vulpea pe arici: inainte si ariciul pe urma. cumatra. De n-ai pe lume sama. Ca ma atunci ce ma fac. Lupii nu cuteaza. Vezi-ti de gainarii. — Mie imi place — zici. traista si si tot ar fi laolalta toate. cu ce invatat de la parintii mei. Nasica mare vicleana. spune-mi 0|m'nciuna si scapa-ma de la moarte. trei ai stii la traieste sint sa-ti gaita. -Drept multamire. vulpea cazu jos intr-o fintina.Iar ariciul eel maruntel si cuminte esti ii raspunse: — Vulpe. pe o ureche ii intra si pe alta ii iesea. iar ariciul urmind-o incet. Stiu ca tu in gaina vecinului vezi o curca. tita oii. cumatra. Eu — Taca-ti cumatra. asta s-o de mine. vad ca de si fac eu boi baltati sa fim prieteni ! desi boul aici inainte cu dumneata n-o sa mai cu bivolul nu se potrivesc la jug. pot. Da din tot ce spunea. vazind ca vulpea se straduieste pe ocolite sa-1 insele. esti sforile. insela. Se uita in sus la arici plingind si rugindu-1: omoara popa. eu iti cricesc sa fiu prietena cu toate alele. fugi de mine ca dracul de tamiie. Dar daca — Mergind asa pe drum. cumitra.

doua din cele 286 vulpe. Toti se bucurau mingiindu-i blana. ca mai ramin cu o singura minciuna si cu asta — — sa pot trai o viata intreaga. scoate una din carul tau si scapa-ti blana de si la argasala. ca ce-mi vei cere aceea iti voi darui. de data asta popa n-are sa te arunce afara. o lua pe bat si o dusa acasa preoteasa. pacatoaso. luara domol pe carare si se Veni iar vremea sa piece la via popii. Prefa-te ca esti moarta. iar vine vulpea cu ariciul sa manince struguri pe ales. ci — Pacatoaso. cazu in fintina sar- O manul — Cumatra trei arici. Si abia sfirsi vorba si taica popa fu la gura groapei. Cind o vazu. cumatra. ti-am facut facerea. ce-i lega picioarele. prin sobele din dos. de doua ori te-am scapat de la moarte spunindu-ti minciuni cu care tniiesc pe lume. atunci tu s-o iei fuga prin alunis. privi in fintina si vazu vulpea moarta. Da baga de seama ariciul ca vulpea eria cu ochii in patru si tacea ca un taciune cutrupit cu cenuse in vatra focului. Se scobori la dupa ce o masura cu luare-aminte. pare. Nu pot. Cumatre. O arunca jos pe podea. Mincara ce mincara ?i cind sa piece. Nu-i scotea cu clestele o vorba din gura. vicleano. pina-n virful din grindis. cumatre m-am dus pe apa simbetei. vazu vulpea cum se grabeste ea si — ! ! spre padure. isi mingiie barba de bucurie. A venit rindul sa-mi spui . bata-te Dumnezeu. isi dadu seama ca e moarta. ghinionul vulpei sa cada iar intr-o capcana facuta anume de popa. o sa te arunce afara din groapa. ii dezleaga nojita si vulpea tisti. numai scapa-ma din miinile popii. la Pina aci ii merseserl vulpii toate ca pe sfoara. Dupa tot ! am pus eu mina pe tine. Da nu fi zgircita dezleaga disagii tai cu minciuni si scapa-te de la greaua osinda. Cind sa piece. intr-o soba. cumetre arici. Aaa. ma inselasi Imi cazi tu al'data la De vie am sa te jupoi. Popa o sa te vada asa cum mirosi ca dracu. Ajuta-ma. ! mina. Copiii insa n-au de lucru.! ! decit din minciuna. iti cer numa o minciuna sa-mi spui ca o roaba te-oi asculta toata viata. Al'data. inselStoriile. Te va duce acasa §i te va arunca n-am — — unde copiii iti vor dezlega picioarele. Popa are sa-ti lege picioarele. — — Cind veni popa. ca nimanui nici mai mic rau n-am facut. Tu sa fugi. nu prin fata. peste fereastra la sanatoasa prin garduri si ograzi. ca-mi prapadisi averea. Tu stii destule. de-acum nu mai am seamai spune-mi o minciuna ca mor aici cu zile si e pacat. eel Aoleo. o lua de picioarele de dinapoi si o arunca de-azvirlita afara. Vezi daca umbli la secerat pe unde sa-ti n-ai semanat De-acum nu mai mai mearga cu scapi. Iti pun eu pielea la murat N-o o arunca afara. ca are niste catele afurisite si te jumol de piele. vezi asa e cind taica popa vegheaza. zicind: Ei cumatra. nu e vreme de gluma. Te prefaci ca esti moarta. nimenea nu cuteaza O sa fac un cojoc pentru coana preoteasa sa se mire intreg satul Dar cind ajunse la baza fintinii. ca o sa te leg eu zdravan. Spune-mi inca o minciuna si scapa-ma te rog Baga de seama. ospatara cu luare-aminte. al naibii ghinion. urmarita de o gramada de dini de asurzise mahalaua cu latratul.

ca sa suparata pe mine. nu-i da nici zob si nici fin. Taica popa buimacit crezu ca vulpea ii fura de-acum strugurii cu cosuletul. Lasa. daca doreste sa-i mai lie Auzind stapinul acestea. scumpa mea. te tu. A. cind fara minciuna zici — — ca nu se poate trai? — Ei sa ajungi tu acolo. STAPlNUL ZGIRCIT SI MAGARUL Cica a fost odata un stapin zgircit. Stapinul. dar cu ce voi trai pe urma. ca nu e varza sa pierim. Stapinul mergea cu magarul la tirg carindu-si in fiecare zi marfurile si avea mari foloase de pe urma dobitocului. Cind intra stapinul in grajd. ii aseza cu luare-aminte ochelarii. dc folcs. nu numai se apropie sfirsitul. o apuca pe vulpe de bot cu dintii si vulpea de durere sari in sus. cumatre. ca nu mai poate de foame. raspunse: — Ramii cu cu flori si bine. nu-ti pierde ca toate de sus lasa.: si tu o minciuna ca sa ma scapi de la hapsinul de popa. cata Pina ieri ma furai de una. astea fiind mai ieftine. din fuga dindu-1 pe taica popa cu crccii-n sus. Vulpea. o roaba si acuma nu-ti ! firea. Toti la urma urmei o In acest timp se auzea popa 1-a pagubit. fa. care tinea cu orice chip a se imbogati de pe spinarea magarului. si pe lumea cealalta sa-ti fie calea cutrupita In clipa aia. neputindu-i raspunde ii raspunde ariciul din fuga: Ei. 287 . sa nu se roaza. asa-i ai asculti spuse vulpea. ariciu prefacindu-se c-o saruta. Cind ajungea acasa. care indata ce ma va vedea imi va da cu parul in cap. ca descurci — Te laudai ca toata viata sa ma ca pica o lacrima pentru viata mea — Cumatre. Vulpea. isi imbia animalul. i Magarul. cind pe lup de git 1-apuca. ca mai ai o minciuna si o sa scapi cu aia. sint lasate. magarul ii cerea stapinului sa-i dea otira demincare. Si de aci inainte ori de cite ori ii da magarului paie. si tinea magarul numai cu paie. se gindi sa mearga la oras si sa cumpere magarului ochelari de culoare verde. sa ne sarutam ca mor cu inima impacata fie nu esti si sa facem iertaciunea. nu mai — — ! are scapare. da acusi imi cari strugurii cu tirna. cumatra. care avea un magar. injurind si biestemind ca iar ariciul si vulpea Atunci ariciului cumetrei ii trece prin minte ca un fulger a treia minciuna si zice — Apleaca-te. Bine. minca fin. zicindu-i: — Magarule. struguri din via popii. isi paie. facindu-ma una cu pamintul. iar magarul minca cu pofta cind vedea ca stapinul ii da fin. slabindu-i puterile. care simtea ca ruga stapinul sa-i dea si fin. aplecindu-se sa sarutata. iar pe pore de bot. taica popo. cumetre arici.

daca nu treccam pe aici. avea la el fel de fel de fterotenii chisar. Daca ascultai de urs. De foame si de sete. pe cind se-ntorcea el sa doarma. traia un mester lemnar. dar ursul nu vrea si-1 indesa iar cu laba-n jos. Dar daca se saturara. Odata. alta data sa nu mai umbli cu^capu-n sac. dar nu-1 gaseau. In om insa a puiat diavolul. Lupii Lemnarul cum zari lupii. Cum incepu sa risciie. il mustra zicindu-i: Omule. Lucra din sat in sat si era multumit de cele ce agonisea.De la bunul tau stapin Silindu-si magarul la poveri grele. intr-un sat departe la munte. Il plinse atunci stapinul. si greu la vale. ursul din nou 51 indesa-n jos sa nu se miste. in copac. venind de la lucru. trageau nadejde ca si la om o sa-i sparga foalele si o sa se-nfrupte si din carnea lui. sa fie mai sigur ca acolo nu-1 ajung lupii. Mirat si speriat privi-n sus sa vada ce este. Iar priveste-n sus. Asa. sus. abia-i putu cere ajutor. nu scapa de la urs Se gindea el. Si cum sta asa. La urma urmelor puse mina pe firiz si taia creanga pe care sedea ursul speriat de lupi. Si asa pieri si ast magar. Ca maistor ce era. Omul. lupii plecau si voi va vedeati dc treaba. care cred in spusele stapinului si nu stiu ca eel ce asculta la minciunile stapinului. doar s-o urea ursul mai sus. Lupii lihniti de foame cum il vad se reped la el. dupa ce asculta intimplarea. Cind colo. de frica. asa isi facu el socoteala. ca magarul nu mai era chip de inviat. de adunati in haita. cazu jos si muri. ursul pricepu gindul necurat al omului si-1 indesa-ncet cu laba sa-si bage mintile-n cap. miine colea. Cum era de felul lui sarac. dete sa se suie mai sus pe virf. Omul minca scoarta de pe copac parca era iepure si ca prin minune trecu un calator cu ciini si arma pe linga copac. se hranea din ce cistiga cu chisaru. Calatorul. deasupra de el. Cum incerca sa urce mai sus. El iar se uita la urs. nu stia ce sa faca sa scape cu viata. e ca eel ce paste la vinturi. ursul ii punea mina-n cap si-1 indesa-n jos Lupii tot cautau pe sub copaci sa dea de om sa-1 manince. Daca scapa de la lupi. ! : ! ! ! — 288 . buluc pe linga copac. sarmanul dobitoc isi lasa odata stapinul chiar la mijlocul drumului cu marfa. ca si alti multi magari. dar n-au ce-i face decit sa dea ocol copacului. Sara se-ntorcea sa doarma la casa lui. simti ca cineva il impinge cu palma-n cap sa stea pe loc. cu toporul si cu firizul. un urs mare cit un bivol Cum privea ursul. Ursul este un animal cuminte si aici mai intelept ca omul s-a dovedit. la nevoie si fiarele se-mprietenesc cu omul ca sa scape cu viata. ! INTELEPCIUNEA URSULUI Undeva. Cind il vazura. barda si altele. De aia. ii iesira-nainte o gramada de lupi. ca sa piece lupii. dar ce folos ca-i ramasesera claile de fin neincepute. firiz. Sta aci ca-ntre ciocan si nicovala. urlau de infiorau pamintul frica fugi si se urea intr-un copac mare stufos. Lupii se napustira pe el si-1 sfisiara-n bucati. iti ramineau oasele insirate prin acest copac. Greu la deal. Lupii isi facura artag sub copac si ramasera aci zile si nopti. el tot riscaie-nainte cu ferestraul pina ce cazu ursul jos in mijlocul lupilor. era azi aid.

IV SNOAVE .

.

raspunse baiatul. Cel mai mare zise catre — mici : Fratilor. Nu-ti place? place. si dimineata. De ce schioapata oile. toate oile joaca-n trei picioare. Cind il vazu popa cu oile flaminde si schioapete se rasti la sluga. nici de purtare. sa ne ducem sa ubidim de lucru ca lesinam de foame ceilalti doi. zisera luara traista si ciemagu si fiecare o apuca pe unde le taie capul. zicindu-i: Hai. — Ce ubidesti. feciorule. cine se imserina ! sa-i scoatem o talpa de opinca din spate. Cel mare merse. lasindu-le sa schioapete. vazindu-1 asa-i zise: — — cu Cum. Se apuca sa manince mamaliga cu brinza si ceapa dupa care se culca la umbra bradului. cum sa nu ! Ce se vorbi el cu preoteasa sa nu-1 il mai trimita cu oile. In zori scula iar: 291 . popa-1 scula cu noaptea-n cap. ca turma e mare si zbiara oile de foame. sa le due. raspurse feciorul. ci cu porcii.PACALA si taica popa Au fost trei frati surumasi intr-un catun fratii cei si si nu aveau nici de mincare. baiete? De aia te hranesc si imbrac sa ma saracesti? $i incepu popa sa se vaite si sa ofteze de ciuda si mihnire mare. feciorule. te inveninasi pe mine? Nu dumneata ai zis sa merg oile jucind si — dntind? lata. le Ajunse cu turma in munte. lua oile si le mina la popa acasa. Scoate oile din tare si sa le duci cintindu-le si jucindu-le in virful muntelui. de parca intrasera toti dracii in el. sa le satur Asa se invoira — — Am ! inchise in strunga si le frinse cite un picior la fiecare. fara suparare. — Isi Bine. si murim de frig in ciolanele goale. Cind se lasa seara. sa ne grabim. parinte. merse si ajunse la un catun si dete de un popa. — Cum pe gratis? — Da. pe gratis Numai una sa ne invoim. Dar feciorul. ci ma bag argat pe degeaba. — Dar stii sa pasti oi? -Stiu! si catunul nostru? — Atunci sa ne ogodim cit ceri? — Eu nu ma tocmesc. prin — De lucru. Ba-mi parinte.

se hotarira sa-si ia lumea-n cap ai si sa piece — — Sa plecam. tu nu vezi ca asta te scapa avut mintea-n calciie cind 1-ai luat din foe si te baga-n lac ? ! Atunci sa fugim. facu o friptura si se satura. 292 . ridicara sacii pe magar si se dusera in lume. sa fuga din casa noastra. unde-o da sorocu si norocu. Vazindu-si la jir si la — porcii-i zise: — Ce le facusi. Ciinii. se puse pe mincare de coricove si se odihni la umbra. parinte. si-i cebaluisi ca dracu. muiere. mai baiete. Ca e vai de steaua ta Daca vazura. Cum ajunsa in munte. sa scapam macar nejupuiti de vii. am sosit cu porcii rizind — Of of of ma bagi de viu in pamint — Cum sfintia-ta. ! Vai de mine vedea slova mea. — — Mai lasa-te de blesteme. se luara dupa el. vorba aia oaia. $i asa mergind in nestire detera de un pacurar cu o turma mare de oi si niste ciini rai. $i-i — ! — — — scrie asa: Scriu la tine. ! Dar preoteasa da tot inainte cu ocari si sudalme de innebuni pe popa. raspunse prefacut popa. ca azi ai sa te duci sa pasti porcii la munte ghinda si rizind sa aduci porcii acasa ca nu-ti mai dau mincare. plecaram de la moara la risnita. din casa ! ce vazura. feciorule. Mergind el spre catun cu porcii. ca parca sluga pe Pacala. te inveninasi? — Da de unde Nu e nici o suparare. Cind la poarta-1 astepta popa. sa-ti dea si tie bine popa. de-i cisnovisi. dar ii ia si pielea Ne-am dus pe copca. — Asa cum ati poruncit. preoteasa. ce-mi facusi. Iaca. ce ne facem ? Asta nu numai ca tunde. popo. inchisa porcii intr-o pestera. de-ai suit pe dracu pe casa. omule. Magarul se sperie de ciini si o lua la fuga pina se rasturna samarul de pe el de sa dusa de-a berbeieacul la vale. Cind se scula lua cutitul si taie gingia de jos de la fiecare pore. Cum cintara cocosii. preoteasa. ca dam la belele. ii zise Mai bine roaga-te lui Dumnezeu pentru oricine. se vede c-o sa-ti fie de cap. ma popo. Stau in loc si ma gindssc cum o s-o mai nimeresc Hai sa-i scriem o scrisoare sa piece. lumea se crucea si se mira cum se face ca toti porcii merg rizind. Isi adunara toate boarfele in doi saci mari si la cintatul cocosilor fugira cu voia lui Dumnezeu. Ma prostule. ii Cind ! Casa-i a ta Pleaca sfintia-ta. Sa fugi incotro-i putea Fecioru-i scrise si el pe use: — Usa-i a mea. cind vazura magarul.! ! ! ! ! Desteapta-te. sa stii Asta-ai vrut-o tu. ! ! ! ! ! ii Se duse in casa la preoteasa vaitindu-se: Vai de mine. Pacala auzi tot ce pregateau pe sub ascuns stapinii si inainte de cintatul cocosilor arunca partalele afara si intra el in sac.

vai. puse preoteasa la margine. mai de sa curga unt. zise cu glas tare sa-nteleaga si asinul: „Hehei ! daca ar sti omul. asa cum ! ! — Cum — Aaaa ! se intelesesera. ! — — — ! ! Pacala de pe tarm il privea. parinte Cu un pic de minte Mult e pin' la rai. preoteasa. acolo? ! Isi sfintulet. de-i ramasa pe deasupra numai potcapul. opri magarul si cobori samarul. vai ! Dupa Dupa cine dai necuratu. Din fire glumet Popa. preoteasa-1 picni pe Pacala care se rostogoli-n apa si se-neca Bucuros popa ca a scapat de dracu. mai de nevoie. ca s-a span oala de unt si nu mai ramine". iar cu samarul sus pe magar si zi-i inainte Lui Pacala ii venira alte nevoi si incepu sa vorbeasca singur ca ! nebunii: Parinte. graindu-i este. Mersera ei pe inserat si se culcara pe margine de riu cu preoteasa la mijloc. cind auzi. Si dupa spurcatu ! parinte. E numai un gard Si ala-i tot spart. abia am asteptat sa te vad Si dupa asta iar se impacara Popa se sfatui cu preoteasa sa-i faca de petrecanie noaptea. Cind dezlega sacul vazu capul lui Pacala si cazu jos lesinat: — Vai. ! Hai acolo-ndat Cind auzi popa asemenea cuvinte. suparat ca nu i-a taiat plotoage de opinci de pe spinare si mingiind urechile magarului. crezu ca e vreun si sfint care-1 cunoaste i-a intrat in sac — Cum — Un sfint netezi barba. parinte. Peste noapte se scula Pacala. preoteasa mea si zdup dupa ea. fecicrule. scoala-te sa fugim. de porcu Atunci Pacala grai multamit 51a de Pacala Cum. te inveninasi? cum o sa ma supar. o misca pe nevasta. zicindu-i Hai. ! ! Lunga-i calea.! ! ! : : : Pe Pacala. ce vorba e asta? Aoleu. ca ne scaparam de dracu. Popa intinsa barba si o muie cu unt: Dupa o asa nefericita intimplare. sa creada in Dumnezeu. vai ! Dar pina la iad. voie. il podidi lipsa si din sac incepu Cind vazu preoteasa curgind unt din sac. doamne sfintule. parinte. ii zise: „Cinge barba. iar el se culca Cind se destepta popa o picni pe preoteasa. dar nici pe dracu sa nu-1 uite !" 293 . la mijloc.

esti esti ala ai si spas mie coana preoteasa sa ml feresc de Pacala. parinte. iei cu lingura. dar de biserica nu-s Ai sa vezi ca sluga ca taica popa nimeni n-are-n sat. A doua zi. pe Pacala n-am sa-1 iau nici in ruptul capului. oare este frumos sa iei dumueata de doua ori. popa ia doua oua. Apoi dica pe unde m^rg tot de Pacala diu. hot de felul lui.! PACALA Odata Pacala s-a lasat de leae sa se bage argat la vreun bogatas. ca sa nu te bata Dumnezau si sa te procopsesti. ca nu te iau. 'Tu. sanatos. Plecara cu ziua-n cap la lucru. in frunte ml-o fi pus Te iau argat ca n-am inco. Eu am numarat de cite ori ai dat cu sapa si atitea linguri ti-am dat. Pacala. precum dai cu sapa. sa crape de ciuda nu alta. Pacala ramise flimind. asa din intimplare cu un popa. taica Pacala. Pacala lenes de felul lui.a-mi zice Pacala. Buna ziua. in sa ia te stiu. fugi. dar va spun ca alta slugi n-ai sa gisesti. spre binele tau. Vine popa la Pacala si-1 roaga sa se scoale. tu Pacala? Tu care pacalit toata prostimea fii biiete. doar nu e mosia lui Stie el ce face Se aseaza sa faca prinzul tiganesc. isi ia inimi-n dinti si-i zice-n fata popii: Taica popo. biietas. de dracu si de femeie nu se poate feri omul. popa i-a spus ca-1 stie din fire poznas si ar vrea sa se faca om si sa se lase de dracii: Mai baiete. iata ca iar ne intilniram. lum. stii cum esti tu? vrei si pe mine? M-a — — — — — ! ! ! ! — — Nu! — Esti ca diavolul care-si tine capul in poalele mi-si carale oamenilor cu bunatati pe susele. ca desi am nevoie de argat. baiete. bltu-I-ar crucea. ii taie calea si iar ii iese inainte. S-au tocmit si s-au intors amindoi voiosi acasa. taica popo. iar popa o data. iata ca iar ni se intretiiara drumarile. lasa-te de dracoveaii. cu tu esti piaza rea. — Cum. Apoi s-a asezat la umbra si puie capul pe o brazda sa se odihneasca oleaca. Sarut mina cea sfinta. Pacala maninca un ou. Du-te. Acum Pacala doarme de doua ori. Oricum dai nu scapi de mine si gata 'Asa este. ii taie calea si iar ii iese inainte. da incotro? — Merg lume. — Vai de mine parinte Nu mi crede chiar asa N-oi ! ! si cu coada rastoarna fi eu calugire. ca odata si odata tot ii taie calea. poate gasesc un popa cu inimi ma argat — Cum cheami. nici usa ! ! ! — — 294 . Pacala stie pe ce cale merge taica popa. taica ! si popa si Merge de fllmlad ce era a porait-o in lume el pe un colnic si se intilneste — Sarut mina. Popa da cu sapa de doua o:i. popa ia de doua ori si Pacala ia o data. mli baiete. Popa pleca inainte. Bine. eu ma due. Pacala da cu sapa o data. n-am ce face Ce mi-o fi scris. popo — Si-mi sanitos.ro si gata. mli baiete? —-Nu dar de cind m-am pomenit. iar eu o data? Dumneata sa iei doua oua. iar eu un singur ou? Vezi. Mi. doar n-or fi intrat diavolii-n mine sa-mi iai mintile si sa te iau argat la curtea mea. taica popo. iar ml-a iesit in cale Fdgi.

vorba aia. asculta — Amindoua. butoiasul era gol Cind se vede cu o asa paguba. iar pe tigan il trimite sa se uite in oglinda unui izvor sa se vada cit e de frumos. Dar ia-1 de unde nu e Pe drum Pacala cu doua iepe se intilneste cu un tigan. Toti cei trei. sa ma satur — Desara duci doua oua auzi — Aud ma treaba. negustorule. i-am vazut cum ne prapadesc. Ii dadu iepele. tuica se varsa si pina sa gaseasca omul cepul. iar taica popa ramine cu el sa-i dea o mina de ajutor. tot ! il intreaba Pacala. Sa i le dau pe amindoua ? toiul lucrului ! la cai daca-mi dai o coloare alba. muntene? Cit ne ogodim zise negustorul. Cit cei pe fucia asta. popa. acesta-i cade jos. mutul iapa Sara cind afla popa ca a fost pacalit. ca orice cre$tin. Linga o balta vede fugind Iti — Ce — dau — Bine. Iese-n marginea satului si se vaita ca 1-au jefuit hotii si 1-au aruncat in balta. Ia ovasul si-i da la cai.! ! ! !! ! ! — Hai. asa tuciuriu. sat si-i cere preotesii cele doua iepe sa se duca la tirg vine sa creada de cele ce aude si ca sa se adevereasca. amindoua — O innebunit popa. bre scoala-te ca ne-apuca sara cu locul nesapat — Ma taica parinte. aramila. fi ! — Taica popo. haine El leaga iepele intr-o padure si coboara de se namoleste ca porcul pe si pe fata. Sa-i vedem gustul Poftim tegliciu ?i trage o inghititura. Dar vorba aceea. Mai bine da-mi odajdiile si tine toalile mele. hotii astia o sa ne fure tot. te si-i ceri la preotesii. — ! 295 . pacatele-s pe oameni si nu pe buturugi ! Negustorul cu tuciuriul se due inainte spre tirg sa-1 prinda pe Pacala. ca sa-i vad eu cine sint tilharii astia care ne lasa saraci Schimba toalile cu odajdiile si alearga in sat. si scol sa sint si prost precum par Da repeada el cit preoteasa Se coboara in cu ele sa le vinda. Cind se uita si se vede tot jupuit si jumulit mai rau decit o gaina. striga tare la popa care sapa pe coasta: ! alta n-am ce zice Sa vinda el iepele acum in de vara. si eu. Pacala. incaleca si fuge. insa Pacala o luase de mult la sanatoasa. daca-mi dai desara doua oua. Dupa aceea el se urea pe iapa. taica popo. Preotesii nu-i se suie-n geamlic si la da in pamint cu sapa si spre seara ii cere voie popii sa se sa ceara cele doua oua. cum au tunat in sat. incaleca pe una si dus a fost. ia un cal si fugi dupa el spre tirg. ovasu din traista sa-1 dai frate. ca o-ncerc pe la slavina. Pe drum se intilneste cu un taran care mergea tot la tirg cu o fucie plina cu rachiu vechi. scol. aramiul si negustoru de rachiuri il daruiesc cu cite ceva si-1 blestema toti pe Pacala. asa ca nimeni nu-1 mai cunostea ca el este Pacala. Lasa. ca vedeti ca nu lenes taica. pricep eu El scoate cepu. Iar pe tigan se apuca sa-1 frece pe fata cu o gresie de-i lua un rind de piele. esti. scoase cutitul sa-i verse matale. unde a dus. fie Da-mi ovasul ! — — — — — ! Ma ! din urma trei in?i dupa el. $tii ce e.

va fac poftele si placerile. nu stim — Ei bine. Oamenii. Altfel.Cind mare ! Pacala fuge-n sat de saracie. auzim. da-i cu urzici. ca la niste frati. iar eu o sa colind din usa-n usa. Zis si facut Ii luara pamintul si capra si-1 pusera la mincare de post nu numai miercurea si vinerea. da-ne cureaua de pamint si capra noi te tinem pe fasui si malai. pina ce incepura satenii a-1 pizmui si a-i zice si pe Pacala. ci in fiecare zi. de nu o sa pasti ! — Mai — fata: ! ! — troscot pe uliti ! Bine. da-i cu ardei iute. porci si-n vaci ? in sat. fara sa ridici un pai de jos toata viata Pacala. turbati de minie. Taica popa cum ii vede. va dau cureaua de pamint si capra. Fratilor. Si o sa-mi dati pielea? — — ! Ca a copt-o — — — 296 . cu chisare cu maciuci si inecati-1 ca de la el vi se trag toate ponoasele. Nu da o data cu sapa-n tarina si cu capra se plimba prin tirguri ca voda prin loboda. da-i cu prune crude. Merged cu — — ! ! in mocirla din marginea satului de se duse pomina. graira oamenii. stiti voi de ce a dat boala in gaini. satu nu te mai tine pe bere si pe mincare. o molima daduse in porci si stiu ! ! ascultati scapati vitele de fefele palite moarte si noi de soare sat. Intr-o zi. si de necaz. pune brinca si munceste daca vrei sa ai in traista. incolo Ba incoace sint hotii zise gloata nebuna. tot esti singur cue. vad ca va doare inima dupa mine si-mi vreti binele. tocmai bun sa nu mai intre-n iarna si sa-1 duca drept la gropnita. topoare. Si da-i cu ceapa. altfel. toata lumea din sat il pismuia socotindu-1 om cu stare si avere. dar nu vezi ca tarina ta nu da pic de red soarele si e tare ca tuciu? Dar cu capra. da-i cu varza acra. da-i cu pasat nesarat. bucuros ca ii vin in ajutor sa-i prinda pe hoti le zise din balta: Incolo sint hotii. cu — Dracul din balta v-a adus boala-n ! si-n vaci de mureau pe capete. cere sa bata primarul toba ca are sa spuna o vorba Se aduna tot satul si casca gura la Pacala. galben ca ceara. dar era intelegerea altfel zise Pacala. eu Si daca ma Ma auziti — Auzim. De mine ia sapa. sc chizni oleaca si le raspunse: Oameni buni. oamenii isi pusera-n gind sa-i faca vint din sat Il chema chinezu zicindu-i: Baiete. ajunge. pun mina care pe ce apuca si drept la balta se opresc. pAcalA si hctii Dupa ce i-au murit parintii lui Pacala si drept mostenire i-au lasat o curea de pamint in ciosca si o capra. ce faceti? O s-o taiem pe Cirnelegi. Il batura bine si-1 inecara — — Nu. pina ajunsa Pacala slab ca un tir.

Trage la primarie si zice: ! ! — — — — Buna marfa. in frunte cu primarul ! — zeci de taleri dobindii de la pasa ! ! ! ata. Se-ntoarsa-n sat sa le multumeasca locuitorilor ca au avut inima buna. zicindu-i Buna ziua. incotro cu marfa ? Iaca la tirg. eram pricopsit pe viata Primarul casca ochii mari. ii lua pasa margelele. dar o s-o inghitim in sec. palarie giubea si un magar. ca n-am alta avere ca v-as da-o si pe aia. Isi cumpara cioareci de dimie. le-ntoarsa pe fata. Cind se scula Pacala. Pe fiecare ata erau insirate cite treizeci si trei de gogolii de cacarezi de capra Jui. bre Chinezule. Acolo o papusa uitata pe o piatra. doar nu eu? Si se sui. Le insirara pe pe magari si inainte de cintatul cocosilor. intr-o mahala. satul mort ramase satul lua magarul si pleca iar la oras. Cind se scoala el dimineata cu noaptea-n nu baga de sama stralucirea margelelor. le-ntoarsa pe dos. tu ala-ntr-o ureche. si-I striga: — Hei. de oaie si de iepuri. Casca ochii mari. mare multamire pentru margele Uite o punga cu treiDaca le vindeam imparatului. doar ne mincasi un an malaiul degeaba. Bine. ca i se batea ochiul drept.: ! : — si N-o fie sa-ti dam doua de tau sa siruri de cacarezi. Vino si trage la mine sa cinezi si sa te ospatez pe doi bani. cind la o fintina da magarul sa bea apa. vinde margelele daca vrei sa prinzi osinza-n satu asta. Merge el cit merge. natafleata. dis-dedimineata cine bate-n stilpul cocioabei ? Oamenii din sat cu cele douazeci si doua de siruri de margele. il vede pasa cu margelele stralucind pe bat. mai fac si eu cite una vruta si nevruta. ca si asa a-nserat Si a intrat in casa mosneagului. le cap. In marginea orasului. tu esti ala ce pacalesti si pe cei bogati si pe-ai saraci? Eu. poate vede ! 297 . fac asa cum pofteste primaria. Ajunge in fata palatului pasei. Multamesc. Tine. fratilor. baiete. ! zicindu-i Cit ceri? Cit vrea boieru? Poftim o punga cu treizeci de taleri de aur. se urcara o luara razna dupa gogoloaie de capra. boierule Arunca punga-n sin si se opri drept la un pitar sa-si cumpere simit. sa le vinzi si ce-oi cistiga al cu alal. il opreste un mosneag cu barba alba si descult. Vin. mosnege. Mosneagul. mai Pacala. plecara in cetate de Isi pustiu numai cu Pacala. pielea ca e buna de obiele. si Dumnezau sa va ajute precum va e gindul. esti multumit? Multumit. le insira pe bat si pleaca fluierind de parca toata lumea era a lui. ia vino-n palat — Care eu? — Tu. gata sa lesine de ciuda Cind auzira satenii pe ce chilipir te poti imbogati. Isi lua margelele-n bat si pleca fluierind sa le vinda la tirg. noaptea ii ia margelele si — — — — — — — — — ! ! — — — baga intr-o caldare cu aur topit. De buna seama ca bucurie n-avem de pe urma ta. mi le-a dat dom' primar sa fac parale pe ele Si cum te cheama? Pacala A. numai sa nu va suparati ca n-am ce sa va mai dau. Pacala-si lua traista-n bat si palaria asteptind margelele. Ingroapa banii si apuca pe alt drum. dar o sa-ti dam douazeci fatate de capra ta. A doua zi.

Cadina cit il vazu pe pasa ii cazu in genunchi saru. ii legara burduf si da-i cu ei la ispiteala si descoseala unde tin comorile si bogatiile. boierule. baiete? Hai sa-ti arat ! Il scoasa pe Pacala de la racoare. ! ! Cind la cascate. — Caut muierea zise pasa. spune mai cum de zarisi cadina? Zau. dar dupa semne. nu ma ! face prost ! ? Erau pe magarita oarba. padure. Dar nu e tipenie de om. uite era schioapa de piciorul drept ca urma e mai adinca si insurubata. ii dadu cal si sabie — Vad — Vedeti papusa uitata? — Vad — E semn ca avem de-a face cu o mama si o fetita — Dar de unde stii ca e magarita si nu e magar? ! De unde stii ca e schioapa oarba cind nu le-ai vazut? Si mersera mai departe. Asa este intocmai Se gindi pasa. baiete — Ce belea. ! ! si Si-ncotro a luat-o. pasa insotit de ostasi de suparare. hai la locul cu pricina Ajung la fintina. padure si iar padure Pe jos insa vede urme. Hotii cum ii vazura pusera mina pe ei. Daca imi gasesc muierea. Mersera ei o zi.! ! picior de om. Mi-e draga ca ochii din cap si am o fata cu ea I-o adusera-n fata. asta este eel mai mare intelept din imparatie. toti vineti — Mai baiete. Vedeti boierule Aici magarita s-a dat in poiana. Ha. Si mai vedeti ca a pascut pe dreapta ca pe stinga era oarba.indu-i carimbul cizmei numai sa nu-i taic capul si s-o ierte c-a fugit. boierule Nu ma cunosti ? — Am dat de belea. cine esti? — Sint Pacala. ha zice el. Pacala zice: Vedeti urmele de copil si de femeie pe nisip? ! — — — — — cum spun. si il ceausi alearga cu gurile oprira: tale. ! — 298 . il iau la palat. mari lotri. §i dupa urme se dusera si intrara intr-o pestera unde se ascundeau niste hoti vestiti. pe o magarita chiala ! Unde s-o fi dus in cea pustie si nu-si mai batu capu indreptindu-se catre oras sa-si cumpere un fluier. boierule Ba le-ai vazut. Si cum il zarira. Vine pasa oftind si injurind Mai Pacala. va sa zica o femeie cu o fetita. boierule? — Mi-a furat cadina jumatate din margelele — $i cu fetita? — Da si cu fetita Da ce tu le-ai vazut ? ! ! marginea cetatii. mersera doua si a treia zi urmele magaritei o luara in padure. asa este iar fetita - — — — — — — Nu. Atunci de unde stii? — Ghicesc — Puneti mina pe el si puneti-1 la racoare pina spune — Pun ceausii mina pe Pacala si drept la inchisoare cu el. Tu le-ai vazut numai glumesti? Sa nu ma misc din loc daca le-am vazut. ! cu papusa? Bas cum zici. — Ce-ai cu muierea? ! zise starostele lotrilor. n-am zarit-o. si — ! — ! — Pe cine cautati in tara hotilor.

Adormi batrinul. m-au dezbracat. Se duse pasa sa aduca margelele ! Cind la intoarcere o sa-1 astepte hotii pe pasa. cine sa se duca sa ia margelele? Sa se duca Pacala. si eu am odiile ! cind te cauta fedorii md. Numira ei si cind colo lipseste un sir. Avemj cum sa nu. va dam. fara bani. 299 . Cica ne batem joe de oraseni cu asemanea margele si ne-au lasat lesinati dupa ce-au vazut marfa. dar Pacala. cine sa ti le insiruie ca toti sint cu oasele rupte. Ajunge pasa gol pusca. tiptil. fac dreptate Miria-ta. asa sa stii Iciteles. — Bine. he. inteles. Ajunge la hoti si le zice: Oameni buni. dumneata ce ne mai dai ? — Va mai dau eu unspe. asta e ! Pacala arunca cele doulzed — si doua de siruri de margele in caldare. o sa-i ia margelele ca si cind ei sint aid hoti si o sa-i zica sa se duca sanatos. Pacala nu e primar sa n-aiba cuvint Si a plecat de a dat drumu puscariasilor de la inchisoare mai intii. zise Pacala. mosule — Mii. Mosule. numai ca vreau in mina margelele de aur ! ! ! si acu. — Acum — soma usor. Pe urma iar s-a dus in sat a scos un pol de aur si 1-a dat primarului: Domaule primar. fraulor. cum dai si dumneata — la cei ce putrezesc in cetate si vreau dreptate E drept ce ziceti. zisera hotii. te punem in teapa domle Pacala. Numai fratii hod sa aiba si ei inima larga. dam si noi drama. sa ne-mbogatim. dar daca in trei zile nu ne aduci mlrgelele. acu vad eu cit pretuieste libertatea. Da primarul dupa el sa vada ce face? Insera ! — Dad-mi el Trase pe bat si iar ii iesi un mosneag m:le — N-ai nevoie de conacit si-ti cer doi banuti — Ba cum sa nu. Se scula tiptil. dati-ne drumu ca sa va ajute Alah Dar margelele si ! — si sa facem pace. sa nu pun potere dupa voi He.! ! ! ! ! ! ! — Asta e Emilia Emina Va dau ce vreti numai dati-mi-o — Ne-a mai dat unspe siruri de margele de aur. scoate cu o nuia sirurile de mirgele le aseaza pe batul de aur si cu noaptea-n cap se urea pe cal si drept la pestera hodlor. uite polu. dar ce sa mai fac? Daca-mi dad drumu. da-mi inca douazeci si doua de siruri de margele sa fac negot. nepoate. Fie-va mila. fara toale. — — ! — — — — ce va cer si o sa vedeti ce bani fac eu puiul de soma si la cintatul cocosilor cu margelele drept la oras s-a dus. Poftim sirurile de margele. mi-au luat portofelul si unspe siruri de margele de aur ! M-au lasat sarac si n-am alte margele. unde e caldarea cu aurul topit ca iaca i-ai saracit. cum sa va zic ! Pe drum m-au prins hotii. plinge si se vaita degeaba. stii ce e? Scrie aici la ceausi sa deschida usile itichisorilor si eu in trei zile aduc douazeci si doua de siruri de margele. zise el. tu esti Pacala? — — -Eu! De inainte: ca se lasa seara. zise Pacala. fara mirgele. si sa nu fie cu suparare. e acu. ia pe-aci ti-e valea Sa se duca roaba la fel. sa ne pricopsim Mii baiete. iVlosul ! d. toata noaptea trage cu ochiul la odaie.schisa usa unei odai: Uite. le-ai suflat aurul sa-ti pun aurul indarat. singurul om de cuvint raminea tot pasa. numai dad-ne cocoana.

cinstiti hoji. Apoi ce sa fac. Incalecara toti hotii si la marginea cetatii bate Pacala la o poarta. Numai ochii le stralucea in scafirlie ca le mai ramasese putin suflet nepatat. cadinei si copilei. cei cincizeci de hop erau negri. o freca. ca ne duci pe noi ? Sa ne duci acolo unde este comoara si liber esti pe vecie din partea noastra. lovindu-i genunchii: Ce e. Ii dadura drumul pasei. El — tace si nu dar degeaba. zise mos! ! — — ! — — ! ! Am ! Baga mina si scoate-ti margelele. Hotii pe el sa le dea margelele ca de nu. zice circ. sa-1 O puie la cazne. dar un blid de faina 1-om imparti frateste si tot bine fi-va Intrara la mosneag si asteptara sa adoarma. fara sa se sinchiseasca de ceilalti plugari care forfoteau dupa treburi. Ce crezi. ca uite venim de la drum lung greu si tare sintem osteniti. Mai marele hotilor. Vecinul sau fiindca era o duminica frumoasa. Pacala face cu cchiul sa vada barbosii din tufa. ii taiem capul pasei. daca n-am incotro Sa mergem. Nu era el sa se si sa-i cada oalele din poala. Daca nu va blestem de ajungeti saraci lipiti pamintului. cadinei si fetitei. cine are atita aur de se scalda-n el. Mirosul scoale 300 . Ajunse la hoti. mina era de aur. la fata negri ca drt cu din balta. baiete? Bateam sa-ntrebam de conaceala. colo. dar cum ai putut face una ca asta baiete. mina stralucea ca soarele. Pacala. cocoanei si copilei pentru un sir. Sa spui Pacala. intelege si raspunde: Sint om sarac. Iese un mosneag cu barba alba. pitis. Du-te si adu-1 de unde stii. se spalara in caldarea cu aur topit si inainte de cintatul cocosilor plecara. respirind aerul curat al diminetii. Nu va slobozim decit daca puneti aici si pe-al douazeci si doilea sir. un hot vazu mina la lumina lampii ca are mina de aur Isi zisera ei : asta are putini si hirdaie de aur . cazut la necaz Doamne sfinte. am avut si eu un §ir de margele pastrat din mosi stramosi si cind am varsat aurul in caldare mi-a cazut din nebagare de seama Miine am nunta si n-am ce sa-i atirn de git miresei. — — ! — — — ! PACALA cu purcelu Se zice ca Pacala de lenes ce era se simtea bine si asa. parca ar fi fost spoip cu pacura. dar de degeaba. Mosul ii priveste mina. tocmai la catul de sus. hai pe el sa-1 neagul ! Gnd ! jumulim pina spune tot. dar n-o sa va puneti mintea cu un sir de margele Dati drumu pasei. il taie Le dadu margelele si vrea sa piece.Blestematul zise Pacala. ca la noapte sa ajungem la comoara. Incaleca Pacala ?i dus a fost. tocmai grijea un purcel in obor si-1 stropea cu mujdei de usturoi rostogolindu-1 in frigare. O sterse. Bate la usa mosneagului suspinind: Mosule. Pe el il inhatara. Cind o scoasa. Uite ce e Daca in trei zile nu vii. De aceea intr-o zi sta intr-un foisor mostenit. un barbos cu ochi de jeregai il strinsa de chica miscindu-i falcile din loc. mai Pacala. Cind se facu ziu3. de bucurie baga mina dreapta si scoasa margelele. Intrara pitis. pitis. stiu unde e.

eu ma due mai departe. De bucurie. Cu un furcer impinsa geamul sa intre mirosul. Pacala crezu ca-1 roaga sa-i dea vaca pe cinci galbeni. Mirosul si mai si. il taie-n bucati si-1 puse-n tipsii mari gata de ospat. sasa galbeni. Tindala. s-o tina unul. sa duca vaca la marginea satului si cind s-o intoarce acasa. scirtiiau de vint si faceau „scirt. nu voia celalalt. de s-ar fi scoborit pe scara cerului si sfintii la un asemenea ospat. ca sa vina peste trei zile ca-i da banii. Privi-n jos adulmecind mirosul ce se urea spre cer in valuri. se suiau spre Pacala aburii dulci. cing. frate-meu. era mai instarit si avea si un grajd frumos. Frate-su. ca sa lase vaca pe un gavan de galbeni. Merse mai inainte si auzi o cioara care croncanea: gaaa gaaa gaaa Cum o auzi Pacala se apropie cu vaca. Zis si facut. mai frate Pacala. gaaa gaaa Crezu ca cioara ii spuse.patrundea prin crapaturile ferestrelor la Pacala care dormea somnul eel mai dulce de dimineata. cum sa imparta vaca. Ca sa-1 imbie vecinul sa coboare sa guste pentru sufletul lui si sufletul mortilor. Se pune el si-1 curata. ca om mai chibzuit in treburile gospodaresti. dupa moartea parintilor. ce nu facura si-au zis. ca ma satur si de miros — — ! ! CUM A VlNDUT PACALA VACA Pacala si cu frate-sau Tindala au mostenit. daca vrei sase. o intorc si pe fata si pe dos. Pacala sta si se gindea ce sa faca? El avea un grajd neingrijit ca un bordei acoperit cu pamint pe care crescuse iarba. care era uscat. la cine a tragea vaca a lui sa fie. aude o cincheza cum cinta prin pomi: cing. Mergind el la tirg. Atunci mai auzi si o cioara care croncani. de-i lasa gura apa. nu se lasa si se ruga de Pacala sa vinda vaca si sa imparta banii si fiecare din partea lui sa-si cumpere cite o capra si asa sa aiba pace buna intre ei. Ce i se paru lui Pacala ca fosnetul frunzelor ii spunea. Ce facura. cing. scirt". nu puteau. cum era hapsin. Purcelul tocraai se copsese si din pielea rumena ca racul. ! ! 301 . daca nu. se rasgindi si vazind cite scari are de scoborit raspunse: Lasa. da-o-ncoa Atunci Pacala intreba: Da citi galbeni imi dai pe ea? ! — — Vintul. vaca ma iubeste mai mult pe mine. crezind ca cioara ii zice: — — ! ! ! Da-o-ncoa. Pacala se invoi pentru ca avea inima miloasa. Lua vaca si pleca cu ea la tirg s-o vinda. $i Pacala isi lua inima-n dinti si se scula de pe priciul de lemn. o vaca. il matura ca vaca cind 1-a vedea sa vina la el. crezu ca spune sasa. il imbiau sa se scoale. bine. Pacala zise catre frate-sau Tindala: Frate Tindala. Vecinul sau zarindu-1 la fereastra-1 enema: Hai. Cind vaca intra in curte trasa drept la grajdul lui Pacala si incepu sa pasca iarba de pe bordei. iata ca fosnetul crengilor unui copac. doboara-te jos sa vezi ce gustos cste Pacala se gindi. Isi fac ei socoteala. trecu printr-o padure cu vaca dupa el legata cu o funie. cum sufla prin crengile copacilor. El ii raspunse: Nu vreau cinci. S-o taie. valuri.

ei nu puteau sa numere atit de multi bani. il razima cu fata pe usa si porni sa strige la circiumar care durmea: Da-mi rachiu ca mor. Umplu o caciula. o mincara lupii ! Ceru banii de la copac. il intreba daca a vindut vaca. Pacala pleca sa ceara banita de la popa si in loc sa zica ca le trebuie sa masoare mei. venii sa-mi dai banita dumitale ca avem de impartit — niste mei-bani. Popa popa se uita la el a mirare putin si apoi ii dete banita. Cind auzira si isprava asta. il trimisera pe Pacala sa ceara o banita Cum de la popa: ca era vecin cu ei. il lovi cu atita putere cu toporul. fiindca pricepusera cum sta treaba. da eu nu vrui sa iau decit ce am vorbit. si suparat pe copac. Mie imi trebuie numai un gavan plin. de galbeni si pleca cu ei acasa. da-mi repede ca mor. dar copacul nimic ! Cum Pacala avea toporul cu el. se mai supara. il omorisi pe taica popa? Sa-1 iei cum oi sti si — Eu ma due si ce masoara. deschise usa si popa razimat mort cazu peste circiumar.: Lega el vaca de copacul uscat si pleca acasa. intra in ograda si se uita pe fereastra si ii vazu cum imparteau galbeni cu banita. Cind il vede nevasta lui cu frate-sau Tindala. dar nu mai gasi vaca. Cind il vazu nevasta-sa si cu frate-sau Tindala. il luara pe Pacala sa mearga cu ei inapoi. Pacala ii zise copacului: Ei ! acuma de ce imi dai atit de multi. fiindca asa ne-am inteles. ci sa-i spuna ca au de impartit niste mei. mai multi nu-ti iau. de unde mai ridicara un sac de galbeni si se intoarsera acasa sa-i imparteasca. Mersa Pacala inapoi. sa-1 — Circiumarul se trezi din somn si pina sa se imbrace. incit copacul gaunos si putred cum era se crapa si cazu din el o gramada de galbeni de aur. dar copacu nu-i raspunsa nimic. 1-au gonit inapoi sa ia vaca si c-o maninca lupii. dar sa nu-i spuna ca masoara bani. el zise: Taica popa. muri si cazu peste mine. si daca il vazui ca tace si nu voia sa-mi raspunda il lovii cu toporu si el de frica imi dete o gramada de galbeni. — ascunzi unde-oi sti ca o sa ne manince turma. ce vorba fu aia a lui Pacala de zise: ca masoara mei-bani? Pleca popa. Pacala il vazu pe popa la fereastra. Circiumarul fugi inapoi la nevasta-sa si ii spusa cum ca a fost popa si iata ca nu putui sa ies repede la cerinta lui. Pacala il lua si il duse la usa unui circiumar. Ajunsera la copacul uscat. Cum era noaptea. Pacala le spune toata tirasenia ca a vindut-o unui copac uscat ca i-a fagaduit un gavan de galbeni si ca miine ii da banii si ca a lasat-o legata de copacul uscat. ceea ce vorbisam. iesi numaidecit afara si il lovi cu un resteu in cap si-1 omori pe loc si veni iar in casa. Cind au auzit de o asa isprava. Frate-sau Tindala il intreba: Ce facusi. Se mai ruga. trecu o vreme. cu atitia galbeni de multi sa mirara de el si-1 intrebara Cum de ai luat atitia bani pe vaca? Pacala zisa: Pai de buna voie i-am cerut copacului. zise preotesii lui: sa vad la aide Pacala ce fac ei acum noaptea cu banita. Pe ailanti — — — ii lasai la el. $i Pacala fugi. da-mi rachiu ca mor. Veni si 302 . Pacala.

cu rachiu. ! si suit ! se si fripta. pe care le suie-n pod. ca e greu de tinut boul. da garavana zice Iar baga mina-n — Caaaar — Ce spune. turma ne maninca. fluiera. ce vada dumitale. — Te rog. Iti traista cu bani. ma lasi sa dorm la noapte la dumneata ca sint drumuit? Da cu ce umbli pe-aici. iar popa nici nu se sinchisea. dupa moartea Ce venit ciorile si s-au pus pe piele. 1-a la islaz cu pielea boului in cap. ca cica popa asta era un lacom ca la o pomana mincase un curcan. Ea spuse barbatului: iei. S-a dus la un om. un om bogat. zise femeia. rachiul.: : : Ce ne facem. vin. s-a gindit el. S-a departat barca pe sforu apei si Pacala a fugit. — mai da-i mai spuna. da el sa face ca nu vede. — — Sa-1 Circiumarul barbate. o suie-n pod s-o manince desara cu gagicii. si la taica sa traista. taica? — Ai vin rachiu in pod Cind gaina suie-n pod gaseste vinul. ! zice. mai baiete ? Cu o ghicitoare ! ! : mai — — — la ma sa-mi ghicesti mie — A da. imi dai mie ghicitoarea asta? umplu — Odau. popa cazu in barca si sa dusa cu barca cu tot. trage cu pusca pe deasupra popii. taiat si s-a dus tatalui a luat cite un bou mostenire. el a scos mina si a apucat o cioara de picior. da omul ei la plug Iaca vine omul ei de la plug si zice da el intreaba nene. a venit cu ea acasa si a bagat-o-n traista si a plecat cu ea intr-o comuna. 1-a luat si sa-1 si duci unde stii tu ca stiind ca Pacala e prost. GHICITOAREA SAU TREI FRAT1 Au Au fost trei frati. git. ce sa-ti si ! el traista. omule. 303 . si i 1-a aruncat pe popa mort in curte. omul era la plug. Trecu pe-acolo un granicer si-1 vede pe popa cu barca ca trecuse linia din mijlocul Dunarii catre Rumania il soma pe popa sa traga barca la mal crezind ca e un dezertor. n-aude Frige gaina. de vada? — Te rog eu sa-mi ghicesti mie stringe cioara de da cioara zice Baga mina-n — Caaar — Ce taica? — O gaina fripta-n pod o turta de pine. 1-a luat si 1-a pus intr-o barca pe Dunare si a impins-o pe apa cu popa in ea. asa ca scapara de turma si Pacala si circiumaru si satu de un popa hapcagiu. numai muierea eria acasa. Cind Pacala vede la ziua ca popa a venit iar. ! — Ma si ! sa-ti esti ai toate. Striga. Graniceru daca vazu trase drept in popa si cum gloantele il lovi. Face o turta de pine si o suie-n grinda. Cel mai mic a luat boul mai slab. Da nevasta a avut gagici.

— — ! Ma — Ce ma. ca frate-sau are bani si ei n-au ! Il iau pe frate-su eel prost si-1 leaga-ntr-un sac. A luat umplut maidanul de vaci si de porci. cacatoarie de vinzare ! S-a dus unul sa cumpere. umplu o putinica s-o vinda. putinica si-a plecat la oras. La unu i-a iesit caciula — La fund. da el s-a sculat a luat putinica si s-a dus si a spalat-o la un riu si a venit hot. S-a brodit la un popa Ce ai. Se due la oras. si ma. porcii si vacile §i s-a dus acasa cu ele. Intreaba fratii Ce facusi ma. ne bagam noi in fundul Dunarii dupa porci — Aidati mergem cu famei copii aducem turme de porci de atitea vite si si ? e si sa si si vaci. Atunci popa-i umple putinica de bani si cind ajunge acasa.: I-a dat garavana si a plecat acasa cu o traista plina cu bani. Multi bani ai luat. ce e cu-atitia bani ? vindut pielea la boul al slab. ma. ca sa-mbogati frati-tu ! Si a sarit si ea ramas eel mai mic stapin si piste casile lor. sint bani imparatesti due la imparatie sa spun. 304 . Vin ei acasa nacajiti. mai frate-meu. bre taica. Da nevasta-i zice: da o muiere a ramas afara. Alergara fratii. acolo unde voi m-ati aruncat. ci la marginea apei. dar nima nu le da decit cifiva craitari. Vin fratii si-1 intreaba: iesit el si i-a A A — Ce ma. isi taie boii sa ia bani multi. sa ia bani multi. parinte. e. un vacar si un porcar si-1 intreaba: Ce stai.ma Sa due si ei la casile lor. Cum ajunge acasa arunca traista cu bani pe pat. bagat in sac ? A — — ! A — — Nu vreau — ma. el Unde e banii mei. Nu. ca asta nu sa vinde la oras? Au venit iar acasa suparati. ma taica. Aduna el murdaria aia si o pune intr-o putinica pina a umplut putinica. ca eu vreau ! ! bagat pe amindoi si le-a dat drumul pe apa. zice: si-a pus-o iar la ei la cap. in putinica ? Ma lasi. sa dorm la noapte Bani imparatesti sa-i schimb — — Am — ! la — — dumneata? — Da de ce nu S-a culcat si ! ! ! a pus putinica la capul lui. cu bani — Am vindut murdaria facuta de voi pe linga casa mea. Iesi. i-a dat venit brinci cu sacu in apa. de spal-o ca te minca pu§caria. Popa a adurmit cu copiii cu tot. Au sarit toti in apa. ma. — Aide. Isi bat ei joe de el si se murdaresc pe linga casa lui. afara. este. sa ma bag primar tu sa intru eu. ca nu pot lua bani pe pei. aidati cu totii. sa si sa si vaci. sa nu te duci la strajeri ca mi-e rusine ca sint popa. A luat-o in spinare si-a plecat cu ea intr-un sat. cind desface putina nu poti sta de miros Fugi. ca sint sluga imparateasca. Striga ei in piata: Cacatoarie de vinzare. il due sa-1 inece. fire-ai al si piste caciula s-a inecat ea si a dracului. Cind sa scoala el dimineata. cu cu vaci cu porci — In fundul Dunarii plin de vaci de porci. arunca putinica-n casa. Da sacu n-a cazut in apa. atitia ? umplut Se due ei acasa.

macar uita-te-ncolo sa nu ma vezi pina o iau p-ici la sanatoasa. cum ajunsa acasa povesti barbatului. vazin- du-te desculta far' de papuci.! : PROSTIA OMENEASCA Un {igan a vazut un om cu un iepure-n bra$ ?i-l intreba cum a facut s-a-ntimplat de a prins iepurele. ii sta-n cale si cu vorbe dulci o amagea si o petrecea. dar nici un iepure nu venea sa cada-n cursa. Ce-i trasni prin minte omului. s-o bei intr-un pahar cu apa ! Aproape de casa popii se afla o fintina lina. traia odata intr-un sat un popa. sta si o tinara nevestea maritata de toamna. Azi asa. de parca minca foe. Ba zau. hai sa-i traga o pacaleala zdravana tiganului si-1 povatui astfel: Sa faci o mamaliga maaare. lui barbatul meu si asa-i place de mine. taica popo. Deodata veni o ala de urs cit un vitel de mare si se aseza linga el. cS ma bagi in boala si cad in vreun pacat. ca vine ursul si ne prapadeste. Barbatul. prea esti frumoasa. se aseza la poteca-ngusta de la tufele mari cu picioarele-n sus. Leleee. minca-ti-as laba. ca sa prind un pui de iepure. pina ce cazu intr-un ogas peste un cirtog cu pui de iepuri. La aste vorbe. lipi mamaliga de buci si astepta sa vina iepurele. Altadata in capatul zorilor taica popa hai si el cu ulciorul la apa. In satul ala. de ajunsei la capatul pamintului. §i se uita ursu-n alta parte. Zareste pe frumoasa nevestica. El fuge si iepurele fuge. isi face cruce ca sa aiba curaj si-i zice: Hei cu taica. Tot fugind prin padure se-ntilneste cu un iepure speriat. cu apa putina la care venea si tinerica s5 ia apS. ingbiti-n sec ?i-o ! — — — — sfatui astfel: 305 . sa te duci la poteca-ngusta din tufa. bun de haz si de petreceri ca toata lumea. sa nu faci una ca asta Femeia. Statu el. nevasta raspunde Nu e nimic. Sa lipesti mamaliga de bucile fundului si cum o veni iepuru sa mince. frumoasa. cum — ! ! — — — PATANIA LU TAICA POPA Ca-n toate satele. mline asa. tu tac cu picioarele. de nu-mi mai vad vindecul Vai de mine. Pazea. taicuta. nevestica-i cade la inima lui taica popa si de acinainte. Nevasta n-are si ea de lucru si-i povesteste de fiecare data barbatului tot ce-i indruga sfintia-sa. cum alta treaba n-avea. statu. mult am mai fugit. o sa-ti ocolesc calea si poteceaua. de mi se rupe inima de tine. le apropii si prinzi iepurele ca-ntr-un lap De aci incolo ai sa te saturi de ciorba de iepure si de bulmaci. fata-n fata. s5 te-ntorci cu fundu-n sus si cu capu-n jos. Cind a auzit n-a mai putut de drag ca o sa prinda iepurele Sa dusa sa faca o mamaliga mare. Dar tiganul de-1 zari. tot se cufuri rugindu-1: Aoooleu. naica. iar el o incinse la fuga. bre. sfintia-ta. unde sedea popa.

ca o fi ostanit si el. Minca barbatu si bea. vazindu-1. il gati. joaca rupe cojoaca §i dupa ris. darmite popa Popa-nvirtea. de-aseara pin' la cocosi. nu putusi sa tu o gaina asta fript ? si vii ostenit de la moara si de fripsei taiasi ! ! risnita? — Muierea — Lasa. Dar de cind lumea. — Bine. aia taiai tai si ori un cocos dar tu bunatate de purcel de ma saracisi Se pusera la masa pe loc si mincara. isi puse friul peste piept si porni sa-ntaci — Mai — Muiere. Bine. zise Sfin$ia-ta. barbate. vino diseara pe la mine ca barbatul mi-e plecat la moara. Il dusa acolo si ca sa nu-1 banuiasca barbatul. Tu fine-ti gura. Sfintia-sa o astepta — — boii si pleca. taica. Minca popa si cinta si de drag nu mai putea. cit invirtea. c-auzi cum sta — Ce-i cu purcelul pe masa mea — E purcelul nostra. iar el sa vie cu un purcel cu papuci si iarasi incepu sa-i Nevasta graiasca ca e rupta din soare si cite si mai cite cuvinte-ncintatoare. Cum era petrecerea-n toi iaca si barbatul ei dejuga boii. Lega iapa de stoborii de la gard si tuna la nevestica cu traista plina.! : ! — Alta data. Muierea. daca nu-i pacat. . Hai sa te ascund in soba de la deal unde invirteste calu la risnita sa macine faina. Doar cum era el sa ispraveasca-ntr-o noapte zece baniti de porumb ? Cal sa fie si tot n-ar ispravi. ca-n zi de sarbatoare. mai barbate. iar daca ostenea se mai oprea si el ca doar om eria. dara popa invirtea. spune-i ca eu fript si sint dus la moara. vine si plins. taiculita am sa vin cu un purcel fript si cu papuci potriviti pentru piciorusele tale frumoase. Popa. Barbatul. Vai de mine. Injuga sa dovedeasca ca-i placi lua galetile si fugi la apa. Asa ca eu ma due calare. il cum taica ajunsa acasa. unde-i toporu. eu stiam ca purcelul. ca nu-s popa ca oricare Cum sa fripsa purcelul. il injuga la risnita sa-nvirteasca in locul calului. Cind la ograzile din marginea satului se-ntoarsa-ndarat la frumoasa nevestica. pe masa un purcel fript si mare greutate i se deschise. Atunci barbatul graia catre nevasta: Fa nevasta. taie purcelul si-1 fripsa. pina s-o culca omu-su. daca-1 vazu asa perpelit de tot dupa ea. rumen ca fragile de pri- mavara. se facu ca se duce la moara. bre muiere. nu omori bunatate de speriata-i grai: cal. intrebS: popa. Barbatul nevestii aflind cum sta taina. sa merg sa omor calul ala. dar boabele nu ispravea. batu la usa §i cu Intra-n soba si cind colo. Preoteasa. toate apele-1 prididea. Popa dete drumul la cal in grajd. nu te-oi apuca sa-i arzi dracului tamiie sa ne afle lumea si satul. ce ne facem ? striga speriata nevestica. de-atita Jnvirtitura. se invirtea. se sui pe iapa chioara ?i hai la vladica cu daruri. ca e tarasenie mare. — virteasca risnita sa faca malai. pusa papucii-n sin. il inveli. care le stia pe toate. Pusara masa sa bea si sa se veseleasca. umplu birlicul cu vin. ce te apuca sa tai purcelul la scapatat de soare ? din gura. Se sucea. a venit vladica si i-a crapat opinca vazind ca nici o fata sfintita nu-1 invredniceste cu bunatap.

iata ce nevasta frumoasa. cum asa ne fu vorba. ca s-o aduca acasa pentru beut. le zise: Cine n-are faina. mai fara de gluma.! : ! : : ! : Popa cum auzea gura barbatului si mai iute invirtea §i sudorile-i curgea. te schimbi ca zilele din sta si se gindeste fa. se vaita fiecare ca n-au malai. sa-1 tocmeasca pe taica popa sa-i risneasca. ca doar nu te-o pus asta-noapte vladica — Mare. ca pe-amindoi ne omoara. ca el risneste cu malaiul lui. ca vacarul pe sat. Popa fara nici o vorba iesi si fugi acasa. ce posomorit cucai ca o gaina capiata. Numai omul cu muierea frumoasa n-are nici o grije. ca a venit apa mare si a-necat moara. sfintia-ta. cum il zari ii grai Cum petrecusi sfintia-ta pe la vladica? Mare bine — sfint si sa-1 imbrace pe altul. il intreaba. se scula si popa. cu cosita de-a aleasa. sa nu te simta ciinii cu barbatu meu. bata-te Dumnezeu pe drumu-ti la apa si nu te mai lega de mosi batrini. Ori ce. fursirati faina aia ce v-o macinai asta-noapte? Mincao-ati cu cerga-n cap si cu noduri in git S-adunara oamenii pe la circiuma. cum sa faca si ei sa scape de asa mare grije si sa moara copiii de foame. ca pus de pe lume. incet. pe linga zid. cit ti-e ! ii zise sfintia-sa. o sa manince boabe fierte. Si cum adormi. iar lumea anevoie-si pune lacat la gura. nipt si ostenit ca vai de el. De stia. vezi-ti de drum de cale ca n-am treaba cu nimeni Parinte. deloc — — — Cum bine? — Asa e vladica. Sta pe scari si scrisnea din dinti. moase trecind — Hai. cucaind si blestemind ceasul rau. pentru el macina. ca moara e-necata. ca are faina de Popa cum — — — Faurar — Mare. parca trasese-n plug. Ortacii nu le — CEI TREI POPI A moasa avea nevasta frufost odata intr-un sat trei popi si in acel sat un si cum ea se ducea la fintina sa ia apa. deshama pe taica popa de la risnita si-i zise Taica popa. Sarut mina. Muierea se facu ca barbatul sau nu stie nimica. ii om iote ca intr-o zi o vede unul dintre acei popi pe la cind loa apa. Se aseza pe scari privind cu capu-n pamint. Preoteasa. se furisa in odaia cu risnita. mai popo. mergi ? ! malai pina la Ispas. Nu mai vedea muierile frugrai. Pe la amiaza batu aringu. sfintia-ta. ce frumoasa esti ! — zice popa Nu un musafir ? 307 . De atunci. spinarea zdravana stai trist si fi Preoteasa-1 mina la treaba sa-i ari tarina. vezi-ti de treaba. ca-i asa. Catra crapatul de ziua adormi barbatul si fursi popa de risnit tot porumbul. incet. haide-n jos pe potecuta Mare. Iar el in gluma. iar popa ramase bosumflat|si suparat. Tocmai atunci trece pe drum iar la apa nevasta cea frumoasa. Si vreai sa-ti fiu desara Of ! taicuta. cu vednite-n cobelita. se duse vorba asta ca vintul. vine sa dezbrace un la apa.

podul — — — — — ! el in usa. si ceilalti doi popi o vazura la apa si tot ca si eel dintii ii zisa: Asa ca ea ii pofti intr-o sara pe top trii. Sa bucurara popii auzind ca vine omul muierii tirziu acasa. da unde sa ma pitul acum? Muierea il ia frumos si-1 duboara jos in pimnita unde eria un dulap mare de tot si-1 aseza intr-un colt pe intuneric. il enema pe un vecin de-al lui cam intr-o ureche. deschisa la al doilea popa si facu si cu el la fel. am un sarlatan de popa. muiere. pusa mina pe el si mai cu suparare face si astuia de petrecanie si iar sa-ntoarsa sa ceara dreptul lui. Ribdau din rasputeri opareala si nu ziceau circ.: : ! : Ea nu si i-a omu noi — Fa. Pe urma pusa barbatul mina pe unul. da fiecare popa intr-un colt. — Ce isi bate joe de tine. S-a invoit tiganul si s-a si dus acolo. un tigan voinic si prostanac si zisa: Popii. da pe ailalti doi nu i-a vazut. da omul ei pazea de sus din privind pe gaura podului si cum batu popa la usa. Le spusa ea ca omul ei e plecat departe la moara si nu vine decit peste patru zile. parinte. s-a-ntors barbatul meu Taica. vrea el sa stirpeasca purecii. zice: 1-ai iote-1 mira. taica. Cind veni al treilea. cind a venit indarat facusi. Il dusa pe popa linga un lac. aruncai in Da ruminu-i — Cum de omorit. jupine. Zis si facut. da cind s-a dus acasa. a luat pe unul dintre ei. zisa: si-1 lac. spus i-a spus lu barbatu-su taica popa. mai Stancule. la ce ceas sa vie. 'ai. Apoi. Sa dusa la usa. casii. ce sa faca ? Stancule. tu sa-1 poftesti sa vie spui ca eu sint plecat departe la moara. atunci se dete omul ei jos din pod si sa dusa si batu Intr-o sara bate unul dintre ei la usa muierii. popa asta aruncasi in lac. Cind il vade omul. te rog sa mergi si sa-i faci ma de petrecanie §i ce mi-oi cere ti-oi da. Da popii intre ei nu sa stiau si pastrau fiecare taina ca nu cumva sa afle niscaiva la sarlatani. ii deschisa usa si-1 pofti sa se aseze la masa. ii zice suparat: Il vazu tiganul si se il duce si-i dracu. il sugruma si-1 arunca in lac. da cine-o mai fi? Sa facu ea ca sa uita la usa si zise speriata Parinte. parinte. ca iata tu-1 308 . Sa-ntoarsa la ruman sa-i ceara plata. Popa cind auzi zisa Da cine-o fi la ceasu asta ? Da el s-a topit de frica. Acum spusa barbatul muierii sa-i fiarba un cazan cu apa fiarta ca vrea sa spele magazia si dulapul din pimnita. fiecare cite omul ei lo apa intr-o polomeaca mai mica arunca pe o polomeaca. lata ca aude din nou ca bate la usa altcineva. — Ma — Ce ml Stancule? Tiganul — L-am pierdut de pe lume. dar le spusa la fiecare aparte. cind te-o mai intreba asa si sa-i ei i-a raspuns. s-a zis cu noi. sa asteapta ! lucratori la culesul viilor si trebuie sa aiba unde sa-i culce. a venit in lipsa mea in casa ca sa-si bata joe de muierea mea. a tacut. da ea se prefacea c3 are de aranjat prin casa. Vai. dar el pe alta cale veni inapoi. a venit barbatul meu Cind auzi o ruga sa-1 ascunda undeva si 1-a bagat si pe el linga ceilanti doi. si Muie- rea fiarsa apa in clocot. in asa fel ca sa ajunga la jumatate de ceas departare unul de altul.

Si iata care era smecheria lui ? Pusasa jos in fata lui o camasa alba si lunga intinsa pe podea la picioarili iui. el avea smecherie cu care punea la incercare muierile tinere. Era plecat sa ceteasca de tamaduirea boalelor gainilor. ce facea sarlatanu ? Cum intra la el o famie tinara si frumoasa si care lui ii placea. ! A — ALT SARLATAN DE POPA Intr-un sat eria rica numai muierile ca cica este cind sa spovedea nevestele. muierile se invatara minte si nu mai spusera oamenilor toate nimicurile.: : ! : : si-1 vede. care aveau priceperea slaba. credea ca trebuie sa-si ridice camasa ei. da n-o fi pacat tocmai sfintia-ta sa zici asa vorba. acuma sa te vedem daca mai vii indarat Si pleca sa-si ia leafa si-i dete rumanu cit sa tomnisa si pleca tiganul acasa la el. parinte. de la poale-n sus. barbate. ii arunca iar in lac si zice Na. ca Stanciu 1-a omorit si pe parintele Sofronie care se-ntorcea din satul vecin. il prinde de beregata. s-a pornit sa se vaite si sa-i zica Vai. alteia ii venea sa ridice camasa. credeau ele. e dracu gol si nu mai are ce-i face Romanu a priceput cum sta treaba. tata Cum fameile sint sfiicioase. E. dat fuga Stanciu la ruman si suparat i-a spus intimplarea si spusa ca daca o mai veni popa inapoi. se-ntilneste cu un alt popa care venea calare pe un magari. ca el e popa cu leac la boale de oratanii. el ii spunea: Ridica camasa. ca sa-mi ridic eu camasa ? Bata-te Dumnazeu de proasta. Dar. Zise tiganul atunci Na. ca ieu ti-am spus ! — — 309 . Dar daca se-ntimpla sa fie vruna cinstita si cu coraj. acolo in altar si cum intra vro muiere ca sa sa spovedeasca. numai opt oua de gisca. de zapacita. sa gramadeau care mai de care sa le spovedeasca. noi nevasta. Asa o fi rinduiala la spovedanie. De aci incolo. il infruntau pe un popa dat dracului de sarlatan si el spovedea la bisetinere. si Stanciu ne lasa si fara de el. taica popa Sofronie ne-a scapat de la moarte acum o luna cocosul al mare si ?tii ca nu ceru mult pintru asta. mergind el spre casa bucuros de afacere. sase chile de brinza de capra si numai trii chile de rachiu din butoiul de dud. si ca ea il stia ca are leac la cetanii de boale de gaini. se duce cu el. da alta. sa nu-ti fie frica in acest lacas sfint sa te gindesti la lucruri diavolesti Te incarci depacate muiere. s-a dus de i-a spus lu nevasta lui Ce ne facem. Cind venea ziua — ! popa: Vai. Tiganul crezu ca iar a inviat popa pe care-1 aruncasa-n lac si cum sa apropie de popa il si pocni cu toporu-n cap si-1 dubari di pe magari. Cum auzi nevasta lui ca 1-a omorit si pe ala. Da ne scapa cocosul de la moarte. apoi daca o sa mai Cind sa duce tiganul si-1 zdrobeste capul — — — vii si acuma esti un adevarat drac. ieu de trii ori te omor si tu de trii ori inviezi. Ca nu stiu de unde i se dusese lui renumele. spovedania la el cea mai primita de Dumnezau. Asa isi batea el joe de ele.

sa fii bun ca tu esti Dumnezeu. Iti multamesc. il apuca de barba si se prefacu ca-1 pupa de drag. doar nu esti tu Dumnezeu sa le stii pe toate? la spune ce are sa se mai intimple? Omul daca-1 vazu de tot suchiat a plecat pe drum la vale. Isi minjisa miinile cu clei si cu smoala. ii mergea treaba de minune. veni la el un baiat tinar. popa jumulit si prapadit ca sa se invete muierile minte. Cind a venit lumea. pe popa il lua groaza si-i zisa voinicului: Da drumul jos la camasa. da barba lui sa naclai toata cu clei si cu smoala. ca acela ce facea din zile de sarbatoare zile de lucru. Cind 1-a vazut ce lucreaza. de unde stii. ca sa nu calci pe ea. care am sfintit-o. fiind tare inimos. ca intr-o zi. Da cu ale proaste facea asa cum vrea el. il apleca si-1 taie. Apuca iapa de dirlogi si hai inalt si pietros. ai scapat. Intra si el sa se spovedeasca. bunule om si asa am sa fac precum mi-ai spus. iar din zile de lucru zile de sarbatoare. ca aflasa de popa ce facea. a iesit afara si a inceput sa zbiere. da asta eria cu multe sute de ani in urma. Ba nu i-a mers mult. Umple un sac cu nisip si-1 aseaza pe iapa. ii zise: Pune omul lui Dumnezeu un sac plin cu nisip pe iapa deal in sus. ca eu iti spusai sa ridici camasa aia de jos. TIGANUL PACALIT un tigan cam intr-o ureche. nu-1 rabda inima sa taca si-i dadu o povata: Ai. popa i-a cerut iertare si a plecat acasa. i sa ascutisa ca un fus. blestematule. asa ca muierea pleca rusinata si el ii mai da cite trei inchinaciuni sa le faca ca sa-i ierte Dumnezau pacatele ce le facuse cu gindul. Dar tiganul fost odata taie A padure sa — — ! dupa — Stai. ca e camasa unui bolnav. cind am mor? si Romanul daca-1 vazu ca se leagana de prostie. el s-a suit in virf. §i cum il vede popa ii zisa Ridica camasa. — — min-o pe Daca iapa o cu ea sa urce un deal 310 . de nu. ca a pingarit dracul biserica. facea lucrurile pe dos. Asa era el sarmanu. blastamat ce esti Baiatul sa facu ca-i cere iertaciune. a crezut ca e dracu-n biserica. ti-e tie rusine si frica de fetele sfintilor bisericesti sa crezi asa ceva? Cu astfel de cuvinte el o incredinta ca el a avut cu totul alt gind. Cind acolo. tata ! Crezu ca e o nevasta. a luat el toporu §i-a plecat la lemne. frumos si voinic. mai tigane. Tocmai atunci trecea un roman cu caru la loc de semanat. ca el cind o imbraca-o sa sa tamaduiasca de boala. imbracat in chip de fameie.! : camasa asta de jos. in loc de drac. lasa in jos camasa si se lasa spre popa sa-i faca o plecaciune de iertaciune si cum ii erau minile minjite cu smoala si clei. el si nu se lasa zicindu-i: omule. nu vezi ca nu lucri bine si ai sa cazi Aoleu. nu s-o ridici pe a ta. in loc sa taie lemne din jos de la tulpina. numai atita iti cer sa-mi spui. sa ridici Nu — — Atunci a intrat o baba si cind 1-a vazut asa de cebaluit si urit. Voinicul isi ridica camasa si cum eria gol ca nu avea izmene. face de trei ori pirti te-ai dus.

bre creatine. Mai mersera ei citava. cu cioarecii plini. tu nu vezi ca eu sint mort. se culca jos si ramase nemiscat. Pai si au am fost mort dar m-a sculat omu ala calatori Ce credep. Calatorul il imboldeste iar: Nu poci. pe carare un romanas calare si-1 vede pe tigan lungit Scoala-te. Cind auzi tiganul ca i se apropie sorocul. iar bietul romanas inviaza Se urea el in car si se puse sa-1 bata pe mort si-1 suceste. ba. El fugea pe jos.: : ! ! ! : : ! ! Sacu-i greu. piirji figanul auzind hotarirea dumnezeiasca. bre oameni buni. ca niste raufacatori iti gaurira sacul cu faina pina-n deal \i se goleste de macinis si fundul iepii se goleste de pirtiiala. baiete il intreaba rastit otoritatea ? Iapa. ingalbeni si zice catre iapa: Tine-o Alba pe ailalta minca-ti-as pe aia. In zadar ii vorbeste. dar iapa incordata. lasindu-1 si — — ! — ! — in sicriu linga groapa pina vin cu gendarii sa-1 vada. Vazindu-i el pe astia toti prosti. Si asa tot o ruga pe iapa si o mingiia. pina 1-a razbit pe mort si a luat-o la ruga. ba-i da din traista si cite un codricel de malai. o bataie sora cu moartea sperie moartea si fuge. cind aude. dom'le plotonier minca-ti-as turu. s-a pus pe tigan de 1-a batut mar. iar tiganul a rupt-o peste groapa. spunind Uite. Iapa minca si se opintea inainte cu sacul de nisip pe spinare gata-gata sa se pravaleascS si sa se stirpeasca. fratilor. nu ma lasa. cind a tras al treilea pirt. dac3 stiam luam pe fulgeratura o iapa grasa de om bogat. §i asa ramase el mort in margine de ogas — — Trece pe pe dilma: cale. 1-au pus — — — — — ! ! ! 311 . fratioare. Scoboara pe o ulicioara intr-un catun de munte si vede c3 niste oameni taiau un pore si-1 pirleau de par Dumnezeu sa-1 ierte. iapa abia se suia incit obosita trase o data un vint. tine-o Alba. figanul. Dimineata urmatoare. ca tu nu esti zdravan T i-au P^cat mintile pe vilcele Zau ca iapa. ce-mi fu scris sa mor dintr-un pir£ de mirtoaga. ce va grabiti. Fugi. n-ai stiut ca ce dai cu imprumut? Si s-a sculat cu adevarat mortul. il musca pe tigan si tiganul deschide ochii. nu ma lasa sa mor Mai facu iapa citiva pasi si mai facu o data pirt. s-a pus cu maciuca pe el si da-i si da-i. ca doar una mai era. vine plotonierul la cercetari. incepu sa sarute fundul iepii si s-o — ! roage Him ! him ! minca-ti-as de tot pe asta. iar calatorul calare pina ce se incurdi intr-o multime de lume ce mergea cu un mort la groapa. ca tiganul e mort. Cine te-a omorit. le zice Stati. Asa am fost sorocit de pirtul iepii si aici mi-e locul pe vecie Cind 1-a vazut calatorul ca-i lipseste o doaga. ce va zoriti sa bagati omul de viu in pamint. tuciuriule. ca ajunsai sa-mi atirne sufletul de un pirt de-al tau. oameni buni otoritatile mai mult mort decit viu. Oamenii vazindu-1 ca e mort. drumu-i cu ghiontane si cu pietre. ma aramiule. si-1 invirteste ca pe tingire 1-a calit si 1-a spoit pina ce deodata mortul casca ochii mari speriati catre tigan injurindu-1 si apucindu-1 de la cheotoarea camasii: Ce ai cu mine. domnule plotonier Plotonierul i-a tras vreo doua.

atunci cind muierea da sfaturi intelepte ca acestea. 312 . ca te maninca ciinii. nu te lasa ! "Tiganul. si in dreptul marfii vindute sa-si ia fiecare cite altceva. intr-un sat da de un popa la vale de casa. aoleo. ago. Cind se dezmetici din bataia primita zise Aoleo. cu cinci ciini la spatele lui inghesuind si miriind. pitula-te. spune ce parere ai. cum auzi. — Sari cine. ei au plecat la oras ca sa-si vinda fiecare cite ceva. Dar cum era sa zic. se pusera cu ni?te pirmaci pe tigan de-1 lasara lesinat si cu balega-n cioareci. se da ca omul in poiana. asa batjocoresti tu o fata preoteasca ? ! ! Si sumute popa ciinii pe tigan. se cade ca barbatul sa asculte de femeie ? Nu se cade. bine ca stiu Si a plecat de-aci tiganul multamit ca a inva^at ceva nou. cum s-ar zice naravurile lor nu si le cunosteau mai de aproape. Cind colo. de ce avea nevoie. crestine? ala ce-1 maninca ciinii parinte ticalosule. sari-n put sa se pitule si imde a sarit n-a mai iesit. sa-mi ajunga vreo cinci ai. ce aveau. baiete. ?i intr-o buna zi. Merge aga la el si zice Cadiule. barbat sa fie Atunci bine am facut eu ca n-am ascultat de nevasta si nu ti-am adus tipsia cu un ied fript si 1-am mincat eu ? Ba nu. f iganul fugi si ciinii dupa tigan. taica pope — — — : ! — — Pe — Peeee. mai romanico ? ii intreaba pe tarani Sa fi zis sa-1 mincati sanatosi Ahaaaa. strigara: in put. Niste oameni vazindu-1 incoltit de ciini. dar. pina ajunge la un bunar. CADIU $1 FEMEIA Traia odata un aga si un cadiu vestit pin nedreptatile ce lefacea. bineinteles acasa.! : ! ! ! ! : — Pe cine zici? — Pe pore — Cine — Dumnezeu da cine sa-1 ierte ! ? ! ? faranii daca-1 zarira smintit. Cum il vazu. daca e barbat. ce mai pirdalnica luai. este bine — — — — ! s-o si asculti LACOMIA $1 PROSTIA Intr-un sat oarecare au trait doi oameni de soiul acesta lacomi. Se cunosteau ei din vedere. il lua gura pe dinainte si-i dadu binete din varsat de zori ca cica ziua buna de dimineata se cunoaste: Sa-1 maninci sanatos. — Aaaa. Se zicea despre cadiu ca judeca si pedepsele le da dupa cum era ploconu ce i se aducea.

ca stii cum sint ele. ei s-au apropiat unul de celalalt si atunci au inceput sa se vaiete. dar nu-i am acus si iti voi da datoria dupa o luna de zile. schimbam si noi marfurile noastre. pusa la cale un viclesug. cind sa piece acasa. isi zise el in cele din urma. $i dupa oleaca de gindire. adica au venit fara lucrurile ce le trebuiau lor in casa.A§a de exemplu. se invoi eel care primise nucile. daca e vorba de o inselaciune. dar ei au tacut chitic si nu si-au zis unul altuia nici o vorba urita pentruca n-au fost cinstiti ! trecerea citorva zile. ca oistea in gard. traista cu nuci. al doilea dadu mina catre consateanul lui si apoi se invoira si plecara amindoi bucurosi acasa. ne amagim — Mai — Mai — hai sa si sotiile. ramasa de mult ruinata si ea il anunta pe celalant sa vina acolo sa-1 vada ca e mort. cu 313 . nu e rau treaba asta ca sa scapam de gura lor. chiar daca am purcede la schimbul asta. pina la urma. fiind siguri ca n-au sa fie certati de neveste Ioane. spre marea lor mirare constatara ca traistile erau numai pe jumatate umplute cu poame. Asadar ei ramasesera cu fructele nevindute si se mirau ce o sa zka femeile lor acum acasa cind ii vor vedea ca s-au intors asa cum au plecat. mai fratioare. cu banii luati de pe nuci. cu o traista de mere. Datornicul insa nu s-a achitat de datoria lui nici dupa incheierea lunei si dupa o chibzuiala mai lunga. cit s-au tocmit ei. am sa-ti dau cei cinci lei a raspuns eel cu nucile. Bine. raspunsa alalant. unul din ei dadu drumul la o vorba asa cum la necaz trinteste o vorba. el se prefacu mort si sotia dusa in biserica veche din sat. Adica. tot fara marfurile trebuitoare noua ne intoarcem acasa. In prima noapte cind se asezase el mort intr-un ungher al bisericii ruipe la mijlocul noptii venira niste hoti spre a lasa o comoara acolo. nimeni n-a avut nevoie de marfurile lor. de ziua platii datoriei. iar traista cu mere a avut dedesubt pietre. de ce sa n-o puna la cale. spre a-si cumpara brinza. a avut dedesubtul nucilor frunze de nuc uscate. si se Dupa — — hotari sa nu-i dea nici un ban. unul s-a dus cu o traista de nuci la piata spre a-si cumpara. Raminid singuri. Bine. ca tot avem ! Cind ajunsera acasa si dadura in primire traistile sotiilor lor rostogolindu-le jos. iar restul cu alte lucruri netrebuincioase. noi insa. cinci lei si pace. ca sa noi ceva. zaitin. $i atunci. apoi. Stane. iar celalalt. Da. numai si numai sa parem si noi in fata lor ca tot am facut ceva sa nu ne intoarcem acasa ca niste prosti. eel care a fost cu merele s-a dus la eel care a fost cu nucile si i-a cerut diferenta de 5 lei. zile inainte lui il Cu doua nate. fiecare in parte pe frumosii lor soti cu ou si cu otet. inteleg ca merele tale sint mai grele. eu am sa-ti mai dau acasa ca un adaos. zise el. cum s-ar zice in limba popular a. Ambele femei i-au facut. dar spre marea lor mirare. Au stat ei cit au stat in piata. de exemplu. Asa. dar vezi ca merele mele atirna mai greu decit nucile tale. ca doar el n-a sapat pe merele care mi le-a dat. blestemind pe oamenii care au fost in ziua aceea in piata si pe care ei nu i-au intrebat citi bani le fac caciulile.

in incaierarii lor aparura si hotii. fac.! ! : gindul ca s-o ridice noaptea. raspunsa mirat. si i-a zis-o de-a dreptul tiganului asta nu Asta e coliva de e coliva de raci. se infurie inca mai cosul gasitor comorii pocni cu un pumn in — Lacomule pacatos. in noaptea aceea in biserica nici al si-1 mada virtos noro- fata ! striga tare ruinata. Cu cea mai mare placere. JIGANUL I-a SI COLIVA — — Sa-i — Sa-i A murit intr-o vara tatal tiganului. A doua noapte cind s-a dus eel cu merele in biserica ruinata spre a-si vedea datornicul mort. mi-a murit tetea Ce ! faci o coliva ailanta. cei care lasasera comoara. Atunci popa si-a luat — Taica. alalant. racii intr-un cos si s-a dus cu ei la biserica. mosii si coliva. cum pentru cinci ei au scapat o intreaga comoara din miinile lor ca niste prosti. se rasti eel care gasise comoara hotilor. nu-ti dau un galben. §i iata cum lacomia a dus pe cei doi la prostie. oare nu esti tu multumit ca datorita mie ai tu acum in loc de cinci lei. ai dreptate ca in locul celor cinci lei acum eu mi-am umplut buzunarele hainelor si pantalonilor cu galbeni. ii luara de guler pe amindoi si ii aruncara afara din biserica ca pe niste zdrente murdare. si atunci intre lui. draci 314 . Babele. Da. noi va fi pace si se repezi spre a-i lua si un galben din gra- — Nu. alege-ti una din ele. au pornit sa dea-ndarat de si sfintii multimea a bufnit in inima-n dinti Popa de pe pereti s-au uitat urit si s-au suparat. o traista de galbeni. iata ca datornicul lui era viu si numara galbenii ce-i gasise el lasati de hoti in noaptea precedent!. racii ris. deci nu amesteca datoria cu norocul ce — — — — ti 1-a — Bine. Cum. sa se duca posi sa-i dai un mina pe lumea pus tiganul asezat pe-o tava. se infurie pretinsul mort. dupa ce lei. toiul le luara toti galbenii. pace. si dupa ce isi umplu buzunarile hainelor si pantalonilor el ceru de la fostul lui datornic. dar eu in asta n-am nici un ban asupra mea afara de galbenii din fata mea. sa-i fac o coliva pescareasca de raci. rosti mortul. Acolo i-a Cind a inceput popa sa citeasca au umplut biserica ca furnicile. dar tu nu ajungeai sa ai galbenii astia daca nu-mi datorai cei cinci lei. pentru cinci clipa astia adus aceasta datorie catre mine este cei lei. sa ma fac ? colac de pomana. parinte. datoria de cinci lei. diferenta aceea de la schimbul celor doua traisti cu nuci si mere. lata aci doua gramezi. Se duse el la popa si zise: Taica popo. bine. — Nu tu acum da-mi un galben nimica. Atunci se isca o bataie de toata frumusetea si in timpul acesta.

Ai. cum auzi vorbele de ocara isi puse-n gind sa-si bata joe de turc. ce-o sa ma fac ca n-am nici un ban. Cea. Cum ajunsa la capul podului. iar stapinul tau n-are minte de doi bani. cea. Chiar atunci cobora pe aci de la munte un pacurar voinic si imos cu doi cai. — Bine. asa. tu surda? — Nu e lapte e urda — Daica Floare. nu cutez treci fara frica. El se tot vaita si zbiera ca o vita lovita de durere. zise turcu. cazu de pe cal. Atunci munteanul ii spuse: — sa tree peste podu asta ! nu-1 vezi destul de lat §i tapan. maica. se gasi din un turc arind pe linga un pod. la lei. iar tu sa te temi sa treci ? Insa munteanul nu vrea sa treaca-n ruptul capului. Ciobanul. tu aici imi spui? Haide sezi iar pe spatele mele sa te mai due indarat de unde te-am luat. tu sluta? — Domnu. vezi ca peste el tree carute incarcate. de ce nu-mi spusasi asta dincolo. mai rumane. trecindu-1 peste pod in cealalta parte. sinco. Cum il lasa jos. daica Floare? — Ma due Nica cu demincare — Daica Floare. uite ca vreau. fiule. ce sa ma fac. caci ai minte-n cap. Doamne.: !! ! ! ! ! DOUA SURDE — Unde duci. lipsesc cei 12 se necaji foe auzind — Cum sa n-ai. Turcu intoarsa spinarea si cio- banul i se urea in girga. Alah sa ma bata daca am o para chioara. ceri. ma porcule — Uite ago. vaicarindu-se: Au. ce e cu tine. ca mai adineaurea erai intreg. prin sin si prin buzunar. — Da ce mine? ago. De un pai si de-un gutui. bre sinco. Si m-ai tine pe gurgui TURCUL intimplare SI MUNTEANUL Odata pe batrineata pe cind stapineau turcii tot pamintul. Cum ajunsa munteanu la pod. nu mai pot Ai bre. ago. ajuta te la esti si esti iti Daca-ai fi vreun om bun Ti-ai lega calutu-n drum. ca nu ca-i lei. — Lasa. ago. te luam in spinare. Sara. ce sa ma fac. de — Sa-mi dai 12 — Bine. Apoi suparat ii zise turcului Turcu — Vai saracu de mine. Nu seliie — mele. ce-mi dai bas daca ti-e frica sa te tree eu in spinare pe — — — Nu cutez. amindoi incarcati cu bunatati de tirguiala. Intoarce spatele. 315 . cea ca tu infelegi daca esti cal. si treci ca ti se dusera caii. turcu il vazu §i vru sa-si bata joe de el. Scoala-te. cara cu lemne si cu mare greutate. munteanul incepu sa se pipaie.

Si s-au adunat 316 . Turcu il vazu si-1 intreba: Ai bre ghiaure. fara sa i se dea nici zob si nici un fel de mincare de catre vreunul dintre frati. ca niciodata nu stii de unde sare iepurele. Magarul era pus la munci grele. iar tu bas ca n-ai i. le-a Au de a-si da Hi. intr-o zi si-au luat ramas bun si au plecat in lume. $i asa a inceput magarul sa fie sluga la doi stapini. Cum ! — — eu pe tine. sa-1 aiba fiecare cu schimbul. ca nici un stapin nu-1 hranea. decit zama de varza-n cap in loc de creier. Pe neasteptate insa. la vale. sa-ti Ca n-am Miine Azi pagubeste asa. De aia sa nu-1 mai batjocoresti pe cioban si sa cati iepuri in biserica. pacatosule. Ce sa faca el ? Sa dea sfoara-n tara ca este in cautare de argati.imic. sa-si cate un alt stapin mai bun si mai cu frica de Dumnezeu. iar in cealalta zi la celalalt. Cind unul. bre ago. fiecare nadajduind ca de hranit il va hrani celalalt. fiecare stapin ii cinta ast cintec imbarbatindu-1 de zor: fost doi frati care sfirsitul. Tatal.turc. la deal. El ti-o da ovaz fin ! muri baietilor magarul si cei doi frati ramasera saraci. inainte spus ca fiind un singur magar intreaga lui avere. Muncea si ostenea magarul in zadar. folosindu-1 fiecare cit mai mult. uite aici ramii sa mori daca n-ai bani sa-mi platesti Iar turcu se duse la el in tarina sa are cu boii. vezi ca boii tai au mai multa minte decit tine. necajit dete cu el de pamint zicind: Porcule. si hi. caci cine se zgirceste si ! mai mult se BOIERUL Cica un boier avea multe slugi pe care SI SLUGILE munca cimpului si le silea la vazind ele ca stapinul o sa le puie pielea-n pod. dar vezi ca ti-a zburat gisca din frigare si te jumulii Munteanul se-ncaleca pe de unde-1 — luase. le dau demincare si ! fratele-i stapin. Asa a ramas boierul cu holdele-ntelenite si vitele flaminde si setoase. cum putusi acusi sa treci si mai adineauri te faceai mort. O zi cara tovarul la unul. cind altul si sa-1 ingrijeasca ca pe ochii din cap ca sa se hraneasca si ei cu el. $i cind se poticnea magarul cu ochii holbati de foame si burta lipita de spate. plingindu-si fara folos dobitocul. pacurarul de la munte sare drept in picioare si pleaca peste pod pina-1 trecu frumusel dincolo. batu-te-ar Alah. Te calarii de doua ori ca pe un minz fara minte. ajunsa aci. Ai crezut ca ai gasit gisca de jumulit. Hehei. iar turcu txecu indarat la capul podului. cum si tata-su s-a hranit. miine-asa. MAGARUL CU DOI STAPlNI au mostenit de la tatal lor un magar.

Ga sa le incerce vrednicia. Muierea 1-a calcat pe om cununie si tinea in ruptul capului barbatul sa zica tot ce zice ea. zicea mai argatul tuciuriu. ION A. $1 PE$TELE — Ce Ioane? intreba un dilator care mergea — prind peste — Cum prinzi? — Cu caciula — Nu caciula. boierule. a luat boierul o sapa si a ! — Cine vrea codrul asta de malai? — Eu. vine o stiuca §i-l prinde de barba. prostia din nascare Are leac prin luminare Ca — Du-te. ii raspunse: ! BA E TUNSA. De 317 . care s-a dus la pescuit. ii zise: Isi lasa Cum — $tiuculita Ca ma maichii draga.! ! ! ! conacul boierului o mulfime de oameni saraci si flaminzi. Dar printre ei era unul mai vorbaret si tuciuriu. vrednicia argatilor. BA E RASA A fost un om si pe picior in biserica la o muiere care nu se intelegeau. Daca vazu ca nu e gluma cu stiuca. Da-i drumu de barba. il fost un prostanac mare. stipinul lua diminea^a un codru mare de malai si intreba: la intii tot si iar lua codrul de piine Alta data intreba stapinul: Cine vrea piciorul asta de curcan? §i tot el se-nghesuia si era eel dintii care primea bunatatile de la stapin Odata. de ramase barbat ca toji barbatii. mai baiete Lasa-ti barba lunga faci. ca Asa stapinul si-a incercat eu destul am luat. afunda bine barba in apa. — — Mai la prasit? mai fratilor si voi. Il tinea pe bietul om sub papuc I pina la o vreme cind omul nu o mai putea rabda si-i dete un top de bataie. ea trage-n jos. Noaptea pe malai Auzindu-1 stiuca. $i Intr-o — Cine vrea bucata asta de piine? — Eu. lata. raspunde mai sluga cea tuciurie intii i-1 da. ! la tirg. ma pescare. jur ca nu te tai. ! si ai sa prinzi stiuci si raci sa te saturi barba mare si merse de-o baga in Timoc. El trage-n sus. alta zi iar intreba: — ! aratat-o slugilor zicind: Cine vrea sapa asta sa mearga Atunci argatul eel tuciuriu a zis: luati.

De aceea. asta e tunsa? E tunsa. se intorc de la loc acasa si vad o livada cosita frumos. mai e tunsa? E tunsa asa cum spun eu Te due la Timoc sa te-nec. Ai bre. pai acus chiar ca n-ai scapare Te-nec ! ! ! ! ! ! ! la fi tunsa ! e ! sa ! la fa. se gindi el. ca sa nu-1 scoata dator ! O VACARU §1 TURCU Pazea odata un vacar vacile la un boier turc. atunci te-nec O scufunda-n Timoc pina umeri. chiar si cind o ineca de-a binelea. arata cu doua degete cum taie foarfecele. zise el. e tunsa? acum — — — — — — — — O — — — — Da. El pastea vacile de-a-mpreuna pe livezi si toate mergeau bine pina la locul unde se incurcau. avea el judecata lui si parerea lui asa ca nu se mai gindea muierea pentru el. bata-te Dumnezeu de pacatoasa. — Bine. mai bine zi ca-i rasa Ba e tunsa O afunda-n apa pina la briu. Barbatul zise E cosita de parca e rasa Ba e cosita. Asa ca tot tunsa ramase dupa dinsa. Cum e catalina. barbate. cine minat cine le-a le-a si mea. — Marie. Cind intra se spaminta. Vacarul avea si el pe linga vacile turcului o vacusoara cu lapte.! : ! ! ! ! incolo. fa. baiete. tu nu vezi? O batu bine crezind ca o sa zica precum era livada. V2ca vacarului se repede la vaca boierului si-o impunge. ca-i ! ! si ce-o fi sa fie ! scufunda pina-i trecu apa peste cap si muierea scoase mina afara si nemaiputind rosti o vorba. — Zi rasa — Ba e tunsa — E. lasat sa-si faca de cap si sa se impunga? Nu tu esti ala platit sa le pazesti? 318 . Intr-o zi. Intr-o zi. de femeie citeodata fuge si dracu. scap de dracu O scufunda pina gura. barbate. Marie. Vacarul sa-1 omoare turcul si gata. e tunsa cu foarfeca — Atunci te-nec. de parca e tunsa Cum. e tunsa. daca nu spui ca e rasa Ba e tunsa Ba e tunsa Asa sa stii §i sa crapi de necaz lua omul si o duse la iazul morii s-o-nece. Boierule. stiti ce s-a intimplat ? O — — Nu! — O vaca de-a dumneavoastra a impuns vaca — Da bine. Ce-o sa faca? cu vacile-n obor isi lua inima-n dinti sa-i spuie boierului intimplarea ?i sa-i vada mintea si dreptatea ce e in stare s-o faca. bre muiere. gindeste-te bine ca n-o catalina — Ba tunsa. Te inec.

si imparatul nu a facut lege numai pentru vaca ta. ca atunci cind era vorba de vaca mea. efendi? — Ce dau. daca ai ajunge imparat ? Ce sa mai fac. fratioare. si sa-i faci. — Asculta. umbra unui — — — — — — — — ! ! — — s-aleaga 319 . Vazind ca a mai ramas al treilea. Efendi ramase cu buzele umflate. vaca mea a impuns pe vaca ta — Ce e? — Vaca mea a impuns vaca — Nu se poate — I-a scos matele. eu n-as fi prost sa ma plimb toata ziua. Asa m-as tragea singur ca un imparat. auzi? — Stai sa ma uit in Coran sa vad ce zice legea — Nu te mai efendi. ia sa vedem ce ai face tu. se due de-a valma singure se borisCe fara minte — $i daca-mi moare vaca. vacile vaci pentru nu sa dau socoteala. il intreba si pe acesta: Spune si tu. daca ai fi imparat? A. iar pe voi v-as pune sa-mi paziti porcii si sa feriti noroiul unde se-namolesc sa nu se strice. sint vite ! sa-ti ! sint $i ele ! ta ! ! ! uita. il intreba pe un altul. zicindu-i: Fratioare. il intrebara: Acum este rindul tau. daca voi ati ales tot ce-a fost mai bun Si cei trei prieteni visara multumiti. daca ai ajunge imparat? Eu drept sa va spun. ce ai face tu daca-i ajunge-mparat? Multe as face de as ajunge numai Dar pe una n-as uita-o pentru nimic in lume $i anume ce ai face. patru copii pasteau porcii si vorbeau si se jucau intre ei. pot — Ba eu. veni rindul ca §i acestia sa-1 intrebe pe-al patrulea. iar voi ati crapa de ciuda Atunci il intreba pe eel de-al doilea: Ce-ai face tu. ce-ai face. Cum se jucau. Imparatul a facut o singura lege si dreptate pentru toate vacile.! ! ! ! caie. hai spune odata? Pai ce as face? As porunci sa mi se aduca un car cu loitre plin cu pleava si toata ziulica m-as plimba cu carul pin sat sezind pe pleava moale si m-as uita la voi cum va jucati in tarina. la dreapta gindire a vacarului. faceau o larma de vuiau vaile. efendi. zise vacarul — Ce sa-i vacile n-au minte. nu mai faci. baiete f i-am spus. dar nu v-as primi. de curios. Bupa ce toti trei au spus ce dorinte mari si-ar indeplini. ce-mi dai. unul dintre ei mai istet. Atunci ei dornici si nerabdatori de a cunoaste ce minune ar face prietenul lor. era lege CE DORESC COPIII Pe o stind la pajiste acoperita cu flori si izvoare. si as dormi sub o salcie pe iarba verde linga izvor. as minca numai simit si maduva de la ceapa. iar voua v-as da cojile sa nu ziceti ca nu va sint prieten bun. ca au fost destepti si au §tiut ce stejar batrin.

da stai ca nu s-a terminat Se sopteste prin sat ca raufacatorii au de gind sa dea dovletele de-a berbeleacul peste satul vostru si atunci va fi vai de voi Din casele voatre si averea voastra praful se va alege. maistore? Cu seminte. $i cu raspunse barbierul. da de unde pasc vitele iarna acolo.! ! ! DOI MINCINOSI Cidi odata se-ntilnesc doi mincinosi. e mare greumint. Si de frica si-ngrijorare uita omul sa se mai tunda si se-ntoarse-n satul sau povestindu-le satenilor intimplarea cea trista si ce-i astepta la toamna. maistore. Vai de capul nostru ! incepura muierile si babele sa-si dea cu pumnii-n cap. cind s-o Unul dintr-un — — — — — — — — — ! ! ! ! ! rostogoli dovletele prin satul vostru? intreba tabacarul. alalalt din alt sat. ce pacate vom avea noi sa tragem. maninca si ei fin. Ar putea. ca sa nu se simta zguduitura cind se va rostogoli dovletele. bre — Fara gluma. bre? il intreba tabacarul. incit incap in el toti plugarii satului cu vite. alal sa va fie Ce noroc a dat peste voi. Unul era tabacar si altul barbier. cica se sperie si zise barbierului: Maistore. zise barbierul. nu era altceva decit o claie mare de fin chitita de niste cosasi pe un virf de deal. sat. Si n-avem scapare decit sa ne mutam satul de aici ca vedeji cit a crescut dovletele ! Numai coada poate sa-i ajunga de cinci ori cit biserica si prapadul e mare om ceva mai cuminte intra-n vorba ztcindu-le: Ba eu imi dau cu credinta ca e bine sa ne departam mult cu satul de partile astea. Vazind el dovletele si asta se sopteste — A. se-ntrista si merse sa le spuna sa-si vada de treaba ca e numai o gluma. De ne pica la fiecare cite doua seminte ne-am procopsit. li se pierde ruda si eu ce mai tabacesc? Ba eu zic. asezindu-i vatra cu mult mai departe. peste Un 320 . in satul nostru a rasarit un fir de dovlete care si-a-ntins vrejul pina-n virful dealului deasupra satului vostru. O saminta de dovlete este mare cit un ban. ce credeti. frate. bre. Aa. Auzind barbierul cele ce se-ntimpla in satul vecin. abia acum cind a legat. sa-ti scoti pieile din pamint de unde le ai si sa va mutati satul in alta parte. Ai auzit. asa cit este de mare sa sudoame pamintul cu totul. dar la toamna ! ? Da-n capul dealului se vedea ceva rotund si mare. bre? Ei asta sa fie tot necazul. ca sa ajungem striviti de un dovlete ! Pai daca ne omoara toate vitele. cu purcei si cu tot ce vrei Si cu magari. maistore. doar in dovlete se fac clai de fin. ne face piftii pe toti. Si dovletele a crescut atit de mare. mirosind a piele si mortaciune. lata tabacarul la barbier. fratilor ! Si se pregatira oamenii sa-si mute satul. de nu crezi. noutatea. Bre. Zau ca-p multamesc ca ne-ai dat gindu-al bun ca mare pacoste s-abatea — — — — — capul nostru. patuege. cu catei. clai de paie si cite altele Dar oamenii cu ce se aranesc. Bine. — mare cit un deal. adauga barbierul. priveste dovletele in capul dealului si vezi-1 cit e de mare.

insa nici vorba sa>le mai scoata. Nu m-a — Atunci tine de mine un miel — Si de mine un purcel. nu-1 eredarimara casele. S-au dus la fata in petit cu purcel fript si lautari si-au inceput sa se tocmeasca ce-i da la fata. COPILUL PROSTUT Um si om avea un baiat cam slab de cap.Dar cum zura. glume si cite ce. vazindu-1 plin de sare si cu capul spart. acesta-i dete un cojoc de bucurie ca a fost bun la inima si a dat in vileag taina ce-i putea curma zilele. Dupa multa bautura se apucara la taina. Nu-mi este foame raspunde flacaul si raminea suparat cu oala intre ! picioare. El n-are de lucru si vrea sa mai puie un pumn de sare in oale. la altul. Trecind barbierul pe linga tabacar. la — De — De unde ai cojocul? tabacar. la vitel. si o turma de miei. Tatal fetii voia sa-si marite fata. numai ginerele cu miinile slobode maninca de zor. zise — Iar de mine un si rabdat inima sa nu v-o spun. Tatal fetii iesi afara si se opri sub streasina cind tocmai cadea afara ua potop de ploaie. trage-n jos. Cum se-ntoarce fata. acestia-1 intrebara: mi 1-a daruit in semn de recunostinta. insa el sta cu oala ascunsa intre picioare de rusine. el baga oala intre picioare. Socrul se mira cum ploua de sus cu oale si cu sare si se scarpina la cucuiele din cap. Tata-su il lasa in pace si ei isi vazura inainte de chef. incit isi batrinii il cunosteau pe barbier ca este un mincinos. El lua cojocul si mergind pe linga taranii necajiti cu cojocul eel nou. sa-1 bage-n casa la o fata cu capatii avere frumoasa. Sa ploaie el cu oale sparte si cu sare? Toti rid. ce sa vezi ? Miinile nu le mai poate scoate Trage-n sus. stai Il intreba tata-su. Fata a pus sare in mincare si s-a dus pe afara. pornind sa-si aleaga ua nou sat. Poate nu-ti place de sa stiu ! 321 . — — Ce suparat? de Spune drept — Nu. taicutule. fiindca era prea tinara. ca eu am fost singurul dintr-un sat care i-am descoperit taina. la ! zise un taran. Cind colo. Si aduna barbierul o cireada de vitei. Baiatul s-a dus si el sa stea de vorba cu ea. Fata sta si gatea la bucatarie. taica. luara stilpii si vitele. Parintii au plecat sa-1 insoare in alt sat. I-a venit si lui vremea de insurat ca la orice flacau. pe care altii o ascundeau. iar muma nici in ruptul capului. Baiatul pe prispa casei nu stiu cum face ca sparge oala plina cu sare si oala cade cu totu-n capul socrului. Se duce-n casa si se jura c-a-nnebunit Dumnezeu. imi place de ! ai. Fata il cheama la masa. Baga miinile amindoua intr-o oala cu sare si incerca sa le scoata. o turma de porci de intra cu ele-n sat. fata? fata insa m-a apucat o durere de mate si de aia stau ghebejit pina ma fac bine.

Taica. Mosule. sa ma faca rob la turci. de suparare iar il blestema: sa te trasneasca Dumnezeu ca mariti cruda si nu m-ai crezut