Sunteți pe pagina 1din 8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

Home

Legislatie Romaneasca

Legislatie Europeana

Resurse
Termeni si Conditii Comanda LegisPlus Testeaza LegisPlus

Inapoi la Cautare

Forme la zi |

Jurisprundenta |

Modificari Act |

Printare |

Salvare PDF

O R D I Nn r .1 1 8d i n1 6i u n i e2 0 1 1 p r i v i n do r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o r nM i n i s t e r u lA d m i n i s t r a i e i iI n t e r n e l o r E M I T E N T :M I N I S T E R U LA D M I N I S T R A I E I II N T E R N E L O R P U B L I C A T N :M O N I T O R U LO F I C I A Ln r .4 4 3d i n2 4i u n i e2 0 1 1 P e n t r ue x e c u t a r e a nm o du n i t a rad i s p o z i i i l o rl e g a l ep r i v i n d o r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o r nM i n i s t e r u lA d m i n i s t r a i e i i I n t e r n e l o r , nt e m e i u ld i s p o z i i i l o ra r t .7a l i n .( 4 )d i nO r d o n a n ad eu r g e n a G u v e r n u l u in r .3 0 / 2 0 0 7p r i v i n do r g a n i z a r e a if u n c i o n a r e aM i n i s t e r u l u i A d m i n i s t r a i e i iI n t e r n e l o r ,a p r o b a t c um o d i f i c r ip r i nL e g e an r . 1 5 / 2 0 0 8 ,c um o d i f i c r i l e ic o m p l e t r i l eu l t e r i o a r e , m i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o re m i t eu r m t o r u lo r d i n : C A P .I D i s p o z i i ig e n e r a l e A R T .1 P r e z e n t u lo r d i nr e g l e m e n t e a z o r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o r n M i n i s t e r u lA d m i n i s t r a i e i iI n t e r n e l o r ,d e n u m i t nc o n t i n u a r eM A I ,p r i n s t a b i l i r e au r m t o a r e l o re l e m e n t e : a )c o n c e p t u l it i p u r i l ed ec o n t r o l ; b )s c o p u l ip r i n c i p i i l ec a r es t a ul ab a z ae x e c u t r i ic o n t r o a l e l o r ; c )c o m p e t e n e l es t r u c t u r i l o r ip e r s o n a l u l u ic ua t r i b u i id ec o n t r o l ; d )o b i e c t i v e l e im o d a l i t i l ed ed e s f u r a r eac o n t r o l u l u i ; e )d o c u m e n t e l ee l a b o r a t ep e n t r um a t e r i a l i z a r e aa c i u n i l o rd ec o n t r o l ; f )m s u r i l ep r o p u s ed ep e r s o n a l u lc ua t r i b u i id ec o n t r o lp e n t r u m b u n t i r e aa c t i v i t i ii n s t i t u i o n a l e . A R T .2 ( 1 )D i s p o z i i i l ep r e z e n t u l u io r d i ns ea p l i c t u t u r o rc a t e g o r i i l o rd e p e r s o n a l ,a s t f e lc u me s t ed e f i n i td eO r d o n a n ad eu r g e n aG u v e r n u l u in r . 3 0 / 2 0 0 7p r i v i n do r g a n i z a r e a if u n c i o n a r e aM i n i s t e r u l u iA d m i n i s t r a i e i i I n t e r n e l o r ,a p r o b a t c um o d i f i c r ip r i nL e g e an r .1 5 / 2 0 0 8 ,c um o d i f i c r i l e ic o m p l e t r i l eu l t e r i o a r e . ( 2 )D i s p o z i i i l ep r e z e n t u l u io r d i ns ea p l i c ip e r s o n a l u l u id i n s e r v i c i i l ep u b l i c ec o m u n i t a r ed ee v i d e n ap e r s o a n e l o r ,s e r v i c i i l ep u b l i c e c o m u n i t a r er e g i mp e r m i s ed ec o n d u c e r e i n m a t r i c u l a r eav e h i c u l e l o r i s e r v i c i i l ep u b l i c ec o m u n i t a r ep e n t r ue l i b e r a r e a ie v i d e n ap a a p o a r t e l o r s i m p l e ,e x c l u s i vp e n t r ue x e r c i t a r e ac o m p e t e n e l o rp r i v i n dc o o r d o n a r e a i c o n t r o l u lm e t o d o l o g i ca l ea c t i v i t i ia c e s t o r a . ( 3 )A c t i v i t i l ec a r ep r i na c t en o r m a t i v ed ea c e l a in i v e ls a us u p e r i o r s u n td a t e nc o m p e t e n ad ec o n t r o laa l t o ro r g a n i s m es ee x c e p t e a z d el a p r e v e d e r i l ep r e z e n t u l u io r d i n . A R T .3 ns e n s u lp r e z e n t u l u io r d i n ,e x p r e s i i l e it e r m e n i iu t i l i z a ia u


www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 1/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

u r m t o r u l n e l e s : a )e n t i t iM A I-u n i t i l ea p a r a t u l u ic e n t r a l ,i n s t i t u i i l e i s t r u c t u r i l ea f l a t e ns u b o r d i n e as a uc o o r d o n a r e aM A I iu n i t i l ed i n s u b o r d i n e aa c e s t o r a ; b )c o n d u c t o r i ie n t i t i l o rM A I- e f i ic o m a n d a n ia ie n t i t i l o r M A I ; c )s t r u c t u r i l ed ec o n t r o l-d i r e c i i ,s e r v i c i i ,b i r o u r is a u c o m p a r t i m e n t ec a r ea ua t r i b u i id ec o n t r o l ,o r g a n i z a t el an i v e l u l e n t i t i l o rM A I ,c ue x c e p i aC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i ; d )p e r s o n a ld ec o n t r o l-p e r s o n a l u lc a r ee x e r c i t a t r i b u i id ec o n t r o l , nc o n d i i i l ep r e z e n t u l u io r d i n ; e )p e r s o n a ls u p u sc o n t r o l u l u i-p e r s o n a l u le n t i t i l o rM A I ,ac r u i a c t i v i t a t ee s t es u p u s c o n t r o l u l u i .


CAP. II

C o n c e p t it i p u r id ec o n t r o l ,s c o p u l ip r i n c i p i i l ec a r es t a ul ab a z a e x e c u t r i ic o n t r o a l e l o r A R T .4 ( 1 ) ns e n s u lp r e z e n t u l u io r d i n ,c o n t r o l u ld e s e m n e a z a c t i v i t a t e a s p e c i f i c c ec o n s t na n a l i z a ,v e r i f i c a r e a im s u r a r e ar e a l i z r i i c a n t i t a t i v e ic a l i t a t i v eau n o rp e r f o r m a n e ,s a r c i n is a ul u c r r i , c o m p a r a r e aa c e s t o r ac uo b i e c t i v e l ep l a n i f i c a t e ii n d i c a r e am s u r i l o rc es e i m p u np ep a r c u r s u lo r il as f r i t u la c e s t e ia c t i v i t ip e n t r um e n i n e r e a s t r i id en o r m a l i t a t eaa c t i v i t i io r g a n i z a i e i . ( 2 ) nc a d r u lM A Is eo r g a n i z e a z is ee x e c u t u r m t o a r e l et i p u r id e c o n t r o l : a )i n s p e c i a-c o n t r o l u lg e n e r a l ,i e r a r h i cs u p e r i o r ip l a n i f i c a t , d i s p u sd ec t r em i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o r ,c a r ev i z e a z o e x a m i n a r ec o m p l e x ,m u l t i d i s c i p l i n a r aa c t i v i t i ie n t i t i l o rM A I , n s c o p u le v a l u r i im o d u l u id e n d e p l i n i r eas a r c i n i l o rs t a b i l i t ep r i n p l a n u r i l es t r a t e g i c es a up r o p r i i id er e a l i z a r eao b i e c t i v e l o r p l a n i f i c a t e ,ac o m p e t e n e i ic a p a c i t i ic o n d u c t o r i l o re n t i t i l o rM A I o r ia l ec e l o r l a l t ep e r s o a n ec uf u n c i id ec o n d u c e r ed i nc o m p e t e n ad e n u m i r eac o n d u c e r i iM A Is a us u p e r i o a r ,p r e c u m i ns c o p u li d e n t i f i c r i i ic o r e c t r i id e f i c i e n e l o r ,d i s f u n c i i l o ro r in e r e g u l i l o rc o n s t a t a t e ; b )c o n t r o l u ld ef o n d-a c t i v i t a t e ad ev e r i f i c a r ei n t e r n ,p l a n i f i c a t , d i s p u s d ec o n d u c t o r i ie n t i t i l o rM A I , ns c o p u le v a l u r i ia c t i v i t i i s t r u c t u r i l o rs u b o r d o n a t eo r ia l ec e l o rp ec a r el ec o o r d o n e a z i c o n t r o l e a z m e t o d o l o g i c ,ac o m p e t e n e i ic a p a c i t i ip e r s o a n e l o rc u f u n c i id ec o n d u c e r ed i nc a d r u la c e s t o r a ,a li d e n t i f i c r i i ic o r e c t r i i d e f i c i e n e l o r ,d i s f u n c i i l o rs a un e r e g u l i l o rc o n s t a t a t e ; c )c o n t r o l u lt e m a t i c-a c t i v i t a t e ad ev e r i f i c a r e ,d er e g u l ,i n o p i n a t , p r i nc a r es eu r m r e s cc o n s t a t a r e a ,a n a l i z a r e a ,e v a l u a r e a , n d r u m a r e a i / s a u s p r i j i n u lu n e i / u n o ra c t i v i t id e t e r m i n a t e . A R T .5 ( 1 )E x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o rs ef a c e ns c o p u lc r e t e r i ie f i c a c i t i i a c t i v i t i id e s f u r a t ed ee n t i t i l eM A I ,p r i nc o m p a r a r e ar e z u l t a t e l o r o b i n u t e-av a l o r i l o rc ec a r a c t e r i z e a z s t a r e au n i t i l o rl au nm o m e n td a t -c us t a n d a r d e l es p e c i f i c a t ep r i ns t r a t e g i i ,p r o g r a m e / p l a n u r is t r a t e g i c e i p r o p r i i-v a l o r i l ep l a n i f i c a t e ,a li d e n t i f i c r i in e r e g u l i l o r i s o l u i o n r i ip r o b l e m e l o rc uc a r es ec o n f r u n t e c h i p am a n a g e r i a l ,p r e c u m i a ls t a b i l i r i im s u r i l o ro p t i m ep e n t r up r e v e n i r e au n o rd e f i c i e n es a u d i s f u n c i i . ( 2 )L an i v e l u li n s t i t u i i l o rp r e f e c t u l u i ,e x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o rs e f a c e ns c o p u le v a l u r i ia c t i v i t i ic up r i v i r el am o d u l nc a r es e r e a l i z e a z : a )v e r i f i c a r e al e g a l i t i ia c t e l o ra d o p t a t es a ue m i s ed ec t r e a u t o r i t i l ea d m i n i s t r a i e ip u b l i c el o c a l e ; b )m o n i t o r i z a r e ar e a l i z r i i nu n i t i l ea d m i n i s t r a t i v t e r i t o r i a l ea o b i e c t i v e l o rc u p r i n s e nP r o g r a m u ld eg u v e r n a r e ,p o t r i v i tc o m p e t e n e i ; c )v e r i f i c a r e an i v e l u l u id e n d e p l i n i r eam s u r i l o r n t r e p r i n s ed e c t r ep r e e d i n i ic o n s i l i i l o rj u d e e n e ip r i m a r i , nc a l i t a t e aa c e s t o r ad e r e p r e z e n t a n ia is t a t u l u i nu n i t a t e aa d m i n i s t r a t i v t e r i t o r i a l ,p o t r i v i t l e g i i ; d )e x e r c i t a r e aa l t o ra t r i b u i is p e c i f i c ep r e v z u t ed el e g e . A R T .6 P r i n c i p i i l ec a r es t a ul ab a z ae x e c u t r i ic o n t r o a l e l o rs u n t : a )p r i n c i p i u ll e g a l i t i i-p r e s u p u n ec at o a t ea c t i v i t i l es p e c i f i c e c o n t r o l u l u is f i ed e s f u r a t ec ur e s p e c t a r e ap r e v e d e r i l o rC o n s t i t u i e i i a l el e g i s l a i e i nm a t e r i e ; b )p r i n c i p i u lo b i e c t i v i t i i-p r e s u p u n eoe v a l u a r ec o r e c t ir e a l a
www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 2/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

r e z u l t a t e l o ro b i n u t e ,ac a u z e l o rc a r ea ud e t e r m i n a tn e r e g u l i l e ia m s u r i l o rn e c e s a r e n l t u r r i io r id i m i n u r i ie f e c t e l o rn e g a t i v e i i n t e g r r i ic e l o rp o z i t i v e ; c )p r i n c i p i u lr e s p o n s a b i l i t i i-p e r s o n a l u lc ee x e c u t a c t i v i t id e c o n t r o lr s p u n d ep e n t r uc o r e c t i t u d i n e a ip l e n i t u d i n e ac o n s t a t r i l o r , p r e c u m id ea c i u n i l es u s i n u t e np r o c e s u ld ec o n t r o l ; d )p r i n c i p i u le f i c a c i t i i-s er e f e r l ao p o r t u n i t a t e a if i n a l i t a t e a c o n t r o l u l u i , ns c o p u la t i n g e r i io b i e c t i v e l o rp r o p u s e ; e )p r i n c i p i u le f i c i e n e i-a r e nv e d e r em a x i m i z a r e ar e z u l t a t e l o r a c t i v i t i id ec o n t r o l nr a p o r tc ur e s u r s e l eu t i l i z a t e :u m a n e ,f i n a n c i a r e , d et i m p ; f )p r i n c i p i u lp r e v e n i e i-p r e s u p u n ep r e v e d e r e a ii d e n t i f i c a r e a p o s i b i l e l o re r o r i in e r e g u l i ns c o p u lp r e v e n i r i ia c e s t o r ap e n t r e g p a r c u r s u ld e s f u r r i ip r o c e s u l u id em a n a g e m e n t ; g )p r i n c i p i u lv i z i u n i iu n i t a r e-a c t i v i t a t e ad ec o n t r o lt r e b u i es a i b l ab a z ov i z i u n eu n i t a r ap r o b l e m a t i c i i ,a t t ns e n s u lr e g l e m e n t r i l o r , c t ia lg e n e r a l i z r i ie x p e r i e n e ip o z i t i v e ; h )p r i n c i p i u lc o o r d o n r i i ic o o p e r r i iu n i t a r e- ns e n s u lc u n i t a t e a c e n t r a l d ec o n t r o lc o o r d o n e a z t o a t ea c t i v i t i l ed ec o n t r o l i na c e l a i t i m pc o o p e r e a z c us t r u c t u r i l ei m p l i c a t e ; i )p r i n c i p i u lp e r f e c i o n r i i-p r e s u p u n ep e r f e c i o n a r e ap e r s o n a l u l u i c a r ee f e c t u e a z a c t i v i t a t e ad ec o n t r o l ,p r e c u m id i s e m i n a r e a i n f o r m a i i l o r ,ab u n e l o rp r a c t i c i iai n s t r u m e n t e l o rd el u c r u nd o m e n i u ; j )p r i n c i p i u lc o n t i n u i t i i-a c t i v i t i l ed ec o n t r o lt r e b u i es a i b u nc a r a c t e rp e r m a n e n t ; k )p r i n c i p i u ll i b e r t i i-p r e s u p u n ec a , ne x e r c i t a r e aa c t i v i t i id e c o n t r o l ,s f i er e s p e c t a t ed r e p t u r i l e il i b e r t i l ef u n d a m e n t a l ea l e o m u l u i ,a f e r e n t ep e r s o a n e l o ri m p l i c a t e .
CAP. III

R e g u l ig e n e r a l ep r i v i n dc o m p e t e n a A R T .7 ( 1 )C o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u ie s t es t r u c t u r ao p e r a t i v c e n t r a l c o n s t i t u i t l an i v e ld ed i r e c i eg e n e r a l ,a f l a t ns u b o r d i n e ad i r e c t a m i n i s t r u l u ia d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o r ,c a r ea r ec o m p e t e n m a t e r i a l i t e r i t o r i a l g e n e r a l ne x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o rl ae n t i t i l eM A I . ( 2 )C o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u ie f e c t u e a z i n s p e c i i ic o n t r o a l e t e m a t i c e . ( 3 )I n s p e c i as ee x e c u t l ae n t i t i l eM A I ,p r e c u m il aa u t o r i t ia l e a d m i n i s t r a i e ip u b l i c el o c a l e ,p o t r i v i tl e g i i . ( 4 )C o n t r o a l e l et e m a t i c es ee f e c t u e a z ,d er e g u l ,l ae n t i t i l eM A Ia i c r o rc o n d u c t o r i is u n t nc o m p e t e n ad en u m i r eac o n d u c e r i iM A Is a u s u p e r i o a r ,i n c l u s i vl ai n s t i t u i i l ep r e f e c t u l u i . ( 5 )L ao r d i n u lm i n i s t r u l u ia d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o r ,c o n t r o a l e t e m a t i c es ee f e c t u e a z l ao r i c ee n t i t a t eM A I . A R T .8 S t r u c t u r i l ed ec o n t r o le x e c u t c o n t r o a l ed ef o n d ic o n t r o a l et e m a t i c e l ae n t i t i l eM A Ia ic r o rc o n d u c t o r is u n t ns u b o r d i n e ap e r s o a n e l o rc a r e a ud i s p u sc o n t r o l u l . A R T .9 S t r u c t u r i l ed ec o n t r o lc a r ea ua t r i b u i ip r i v i n dc o o r d o n a r e a i c o n t r o l u lm e t o d o l o g i ce v a l u e a z a c t i v i t a t e as e r v i c i i l o rp u b l i c ec o m u n i t a r e o r g a n i z a t el an i v e l u lc o n s i l i i l o rl o c a l e ,c o n s i l i i l o rj u d e e n e ia l i n s t i t u i e ip r e f e c t u l u ip o t r i v i tc o m p e t e n e l o rs t a b i l i t ep r i nl e g e e n t i t i l o rM A I ns t r u c t u r ac r o r af u n c i o n e a z .
CAP. IV

O r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o r S E C I U N E A1 D i s p o z i i ic o m u n e A R T .1 0 nv e d e r e ap l a n i f i c r i ic o n t r o a l e l o r ,a n u a l ,s ea p r o b u r m t o a r e l e d o c u m e n t e : a )p l a n u lu n i cd ei n s p e c i i-d ec t r em i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i i i n t e r n e l o r ,l ap r o p u n e r e aC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i ; b )p l a n u lu n i cd ec o n t r o l-d ec t r ec o n d u c t o r i ie n t i t i l o rM A Ic a r e d i s p u ne x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o rd ef o n d . A R T .1 1 ( 1 )C uo c a z i ae x e c u t r i ic o n t r o a l e l o rs eu r m r e t er e a l i z a r e a
www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 3/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

o b i e c t i v e l o rg e n e r a l e iau n o ro b i e c t i v es p e c i f i c e . ( 2 )O b i e c t i v e l eg e n e r a l eu r m r i t ec uo c a z i ae x e c u t r i ic o n t r o a l e l o r v i z e a z ,d u p c a z ,u r m t o a r e l e : a )m o d u ld e n d e p l i n i r eao b i e c t i v e l o rs t a b i l i t e ns t r a t e g i i i p l a n u r id ea c i u n ic a r ep r i v e s ca c t i v i t a t e ae n t i t i iM A Is u p u s c o n t r o l u l u i ; b )m o d u ld ei m p l e m e n t a r e id e z v o l t a r eas i s t e m u l u id ec o n t r o l m a n a g e r i a li n t e r n ; c )e v a l u a r e ae f i c i e n e ia c i u n i l o ro r g a n i z a t ep r i np r i s m ar a p o r t u l u i d i n t r er e s u r s e l ea l o c a t e ir e z u l t a t e l eo b i n u t e ,d i np e r s p e c t i v a s i g u r a n e ic e t e a n u l u i iac o m u n i t i i ; d )e x i s t e n a ia p l i c a b i l i t a t e ap r o g r a m e l o rs t r a t e g i c ed ep r e v e n i r e , i d e n t i f i c a r e ic o m b a t e r eai n f r a c i o n a l i t i i ,c a p a c i t a t e ad e o p e r a i o n a l i z a r e ir a i o n a l i z a r ear e s u r s e l o ru m a n e nc o n c o r d a n c u n e v o i l eo p e r a t i v e ; e )e x i s t e n a ie f i c a c i t a t e au n o rp r o g r a m eo p e r a t i v es p e c i f i c e / p l a n u r i d em s u r ip e n t r ue l i m i n a r e ac a u z e l o r / v u l n e r a b i l i t i l o rc ed e t e r m i n u n n i v e lr i d i c a td er i s ci n f r a c i o n a l ; f )c a p a c i t a t e am a n a g e r i a l d ei m p l e m e n t a r eau n u ip r o g r a mc o e r e n t i c o n t i n u ud ep r e g t i r e ,i n s t r u i r e ,p e r f e c i o n a r e ia n t r e n a m e n t , n r e l a i o n a r ed i r e c t c us p e c i f i c u la t r i b u i i l o r ; g )o r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e aa c t i v i t i l o rs p e c i f i c ec o n f o r m a t r i b u i i l o rf u n c i o n a l e , nl i m i t ac o m p e t e n e l o rc o n f e r i t ed el e g e p e r s o n a l u l u id ec o n t r o l ; h )a c t i v i t a t e ad em a n a g e m e n tr e s u r s eu m a n e ,ao r d i n i ii n t e r i o a r e ia s t r i id i s c i p l i n a r e ; i )o r g a n i z a r e aa c t i v i t i l o rp e n t r uc r e t e r e ac a p a c i t i id er s p u n sa s t r u c t u r i i / i n s t i t u i e i ns i t u a i id e o s e b i t e iac a p a c i t i io p e r a t i v e ,d e i n t e r v e n i e ic o o p e r a r e ; j )a c t i v i t a t e ad eo r g a n i z a r e ir e s p e c t a r e ad i s c i p l i n e i nd o m e n i u , a s i g u r a r e ac up e r s o n a l ie v i d e n aa c e s t u i a ; k )a c t i v i t a t e ad e n z e s t r a r e ir e s p e c t a r e ad i s c i p l i n e i nd o m e n i u ; l )a c t i v i t a t e ad em a n a g e m e n tl o g i s t i c ; m )a c t i v i t a t e am e d i c a l is a n i t a r v e t e r i n a r ; n )a c t i v i t a t e af i n a n c i a r c o n t a b i l ; o )a c t i v i t a t e ad ec o m u n i c a i i ii n f o r m a t i c ; p )a c t i v i t a t e ad es e c r e t a r i a t ,r e l a i ip u b l i c e ,r e l a i ic up u b l i c u l , a r h i v ii n f o r m a r e d o c u m e n t a r e ; q )a c t i v i t a t e ad ep r o t e c i eai n f o r m a i i l o rc l a s i f i c a t e ; r )a c t i v i t a t e aj u r i d i c ; s )p r e g t i r e ap e n t r ur e a c i i ns i t u a i id ec r i z il o g i s t i c ap e n t r u s t r ie x c e p i o n a l e ; t )c o m p e t e n am a n a g e r i a l id i a g n o z ac l i m a t u l u io r g a n i z a i o n a l ,g r a d u l d e n c r e d e r ea lc o m u n i t i i ii m a g i n e ai n s t i t u i i l o r nr n d u lo p i n i e i p u b l i c e . ( 3 )O b i e c t i v e l es p e c i f i c eu r m r i t ec uo c a z i ae x e c u t r i ic o n t r o a l e l o rs e s t a b i l e s c np l a n u r i l ep r e v z u t el aa r t .1 2a l i n .( 1 ) . ( 4 ) nc a z u lc o n t r o a l e l o re f e c t u a t el as t r u c t u r io p e r a t i v e ,s ev e r i f i c is ee v a l u e a z i n c l u s i vm o d u ld eu t i l i z a r eab a z e l o rd ed a t e . A R T .1 2 ( 1 )C o n t r o l u ls ee x e c u t p eb a z ap l a n u l u id ei n s p e c i e ,p l a n u l u id e c o n t r o ld ef o n ds a up l a n u l u id ec o n t r o lt e m a t i c ,d u p c a z . ( 2 )P l a n u r i l ep r e v z u t el aa l i n .( 1 ) ,d e n u m i t eg e n e r i cp l a n u r id e c o n t r o l ,s ea p r o b d ec t r e : a )m i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o r ,p e n t r uc o n t r o a l e l ee x e c u t a t e d eC o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i ; b )c o n d u c t o r u le n t i t i iM A Ic a r ead i s p u sc o n t r o l u l ,p e n t r uc o n t r o a l e e x e c u t a t ed es t r u c t u r i l ed ec o n t r o l . ( 3 )P l a n u r i l ed ec o n t r o la uu r m t o a r e as t r u c t u r : a )s c o p u l io b i e c t i v e l ec o n t r o l u l u i ; b )p e r i o a d ad ea c t i v i t a t es u p u s c o n t r o l u l u i ; c )c o m p o n e n ac o m i s i e id ec o n t r o l ias u b c o m i s i i l o r ; d )d u r a t ad ed e s f u r a r eac o n t r o l u l u i . A R T .1 3 ( 1 )C o n t r o l u ls ee x e c u t d eoc o m i s i ed ec o n t r o lf o r m a t d i np e r s o n a l a lC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u is a ua ls t r u c t u r i id ec o n t r o l ,p r e c u m i ,d u p c a z ,d i ns p e c i a l i t ia ia l t o rs t r u c t u r i . ( 2 )C o m i s i ad ec o n t r o le s t ec o n d u s d eu np r e e d i n t e ,c a l i t a t ec a r e r e v i n e : a )d i r e c t o r u l u ig e n e r a la lC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u is a u a d j u n c t u la c e s t u i a-p e n t r ui n s p e c i i l e ic o n t r o a l e l et e m a t i c ee x e c u t a t e d eC o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i .P e n t r uc o n t r o a l e l et e m a t i c e ,c a l i t a t e a
www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 4/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

d ep r e e d i n t ea lc o m i s i e id ec o n t r o lop o a t ea v e a iop e r s o a n n c a d r a t n t r of u n c i ed e e fs e r v i c i ul aC o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i ; b )p e r s o a n e ic uf u n c i ed ec o n d u c e r e ,n u m i t p r i no r d i ns a ud i s p o z i i e ac o n d u c t o r u l u ie n t i t i iM A Ic a r ead i s p u sc o n t r o l u l-p e n t r uc o n t r o a l e l e d ef o n d ic o n t r o a l e l et e m a t i c ed i s p u s ed ea c e s t ee n t i t iM A I . ( 3 )P e n t r uu r m r i r e a n d e p l i n i r i io b i e c t i v e l o rg e n e r a l ep r e v z u t el a a r t .1 1a l i n .( 2 ) , nc o m p o n e n ac o m i s i e id ec o n t r o ls u n tc o o p t a i ,l a s o l i c i t a r e ap r e e d i n t e l u ia c e s t e i a ,s p e c i a l i t ic ue x p e r i e n p r o f e s i o n a l nd o m e n i u le v a l u a t . ( 4 )S p e c i a l i t i ip r e v z u il aa l i n .( 1 )p r o v i nd i n : a )u n i t ia l ea p a r a t u l u ic e n t r a l ii n s t i t u i i / s t r u c t u r ia f l a t e n s u b o r d i n e a / c o o r d o n a r e aM A I ,d e s e m n a id ec o n d u c t o r i ia c e s t o r a ,c uo c a z i a e x e c u t r i id ec t r eC o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u iai n s p e c i i l o r i c o n t r o a l e l o rt e m a t i c e ; b )e n t i t i l eM A Ia ic r o rc o n d u c t o r ia ud i s p u se x e c u t a r e a c o n t r o a l e l o rd ef o n ds a uac o n t r o a l e l o rt e m a t i c e . ( 5 )P ed u r a t ae x e c u t r i ic o n t r o l u l u i ,s p e c i a l i t i ic o o p t a is e s u b o r d o n e a z p r e e d i n t e l u ic o m i s i e id ec o n t r o l . S E C I U N E Aa2 a O r g a n i z a r e a ie x e c u t a r e ac o n t r o l u l u i A R T .1 4 ( 1 )P r e e d i n t e l ec o m i s i e id ei n s p e c i es a uc o n t r o ld ef o n dr s p u n d ed e p r e g t i r e ac o n t r o l u l u i ,s e n s nc a r ed i s p u n e ,c uc e lp u i n5z i l e n a i n t e a d e c l a n r i ia c t i v i t i i ,m s u r i l en e c e s a r ed o c u m e n t r i i ii n s t r u i r i i m e m b r i l o rc o m i s i e i nl e g t u r c us p e c i f i c u lm i s i u n i l o r is a r c i n i l o r e n t i t i l o rM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,c u n o a t e r e al e g i s l a i e i ,ao r d i n e l o r , i n s t r u c i u n i l o r id i s p o z i i i l o rd el i n i e . ( 2 ) nt e r m e n u lp r e v z u tl aa l i n .( 1 ) ,p r e e d i n t e l ec o m i s i e id e i n s p e c i es a uc o n t r o ld ef o n di am s u r id e n t i i n a r eac o n d u c t o r u l u i e n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,c up r i v i r el ad a t a n c e p e r i i ip e r i o a d a e x e c u t r i ic o n t r o l u l u i ,p r e c u m ic up r i v i r el ao b l i g a i a n t o c m i r i iu n u i r a p o r td ei n f o r m a r ep n l ad a t ad e c l a n r i ic o n t r o l u l u i ,a lc r u im o d e l e s t ep r e v z u t na n e x an r .1 . A R T .1 5 ( 1 )I n s p e c i as a uc o n t r o l u ld ef o n dd e b u t e a z p r i np r e z e n t a r e ad ec t r e p r e e d i n t e l ec o m i s i e i ,l as e d i u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,a s c o p u l u i ,o b i e c t i v e l o rc o n t r o l u l u i iac o m p o n e n e ic o m i s i e i i s u b c o m i s i i l o rd ec o n t r o l . ( 2 )D u p f i n a l i z a r e ap r e z e n t r i ip r e v z u t el aa l i n .( 1 ) ,c o n d u c t o r u l e n t i t i iM A Is u p u s ei n s p e c i e is a uc o n t r o l u l u id ef o n dp r e z i n t r a p o r t u l d ei n f o r m a r e ip e r s o n a l u lc uf u n c i id ec o n d u c e r e . A R T .1 6 ( 1 ) nc a z u lc o n t r o a l e l o rt e m a t i c e , n a i n t e ad e c l a n r i ia c t i v i t i i , p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o la s i g u r p r e g t i r e ac o n t r o l u l u i , d e s f u r n da c t i v i t i l ep r e v z u t el aa r t .1 4a l i n .( 1 ) ,f r af i o b l i g a t o r i e n t i i n a r e ac o n d u c t o r u l u ie n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i . ( 2 ) ns i t u a i a nc a r ep r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o lt e m a t i cl a n t i i n a tp ec o n d u c t o r u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u ic up r i v i r el a e x e c u t a r e aa c t i v i t i i ,l as o l i c i t a r e ap r e e d i n t e l u ic o m i s i e id ec o n t r o l a c e s t aa r eo b l i g a i ad ea n t o c m iu nr a p o r td ei n f o r m a r e . ( 3 )D i s p o z i i i l ea r t .1 5s ea p l i c i nc a z u lc o n t r o a l e l o rt e m a t i c e . A R T .1 7 ( 1 )P et i m p u lc o n t r o l u l u i ,a t tp e r s o n a l u ld ec o n t r o l ,c t i p e r s o n a l u ls u p u sc o n t r o l u l u it r e b u i es a d o p t eoc o n d u i t i r e p r o a b i l , n d e p l i n c o n c o r d a n c ur e g l e m e n t r i l el e g a l e nv i g o a r e ,f i i n d u ii n t e r z i s s r e c u r g l aa m e n i n r i ,i n t i m i d r i ,p r o m i s i u n io r iv i o l e n e ,i n c l u s i v a s u p r ap e t e n i l o rs a um a r t o r i l o r ,c us c o p u ld eao b i n em r t u r i s i r i , r a p o a r t es a ud e c l a r a i io r id eai n f l u e n ar e z u l t a t u lu n o rv e r i f i c r is a u c o n s t a t r i . ( 2 )P e r s o n a l u ls u p u sc o n t r o l u l u ie s t eo b l i g a ts p u n l ad i s p o z i i a c o m i s i e id ec o n t r o lt o a t em a t e r i a l e l e id o c u m e n t e l e n t o c m i t es a ud e i n u t e ne x e r c i t a r e aa t r i b u i i l o rd es e r v i c i u is f u r n i z e z et o a t ed a t e l e i i n f o r m a i i l ec a r ea ul e g t u r c u n d e p l i n i r e as a r c i n i l o rd es e r v i c i u . A R T .1 8 ( 1 ) nc a z u l nc a r ep e r s o n a l u ls u p u sc o n t r o l u l u is ai n t e r n a t n s p i t a ls a uai n t r a t nc o n c e d i um e d i c a l ,c o n t r o l u ls er e a l i z e a z nl i p s a a c e s t u i a . na c e a s t s i t u a i e ,p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o lp o a t e s o l i c i t as t r u c t u r i im e d i c a l ec o m p e t e n t ev e r i f i c a r e am o d u l u id er e s p e c t a r ea r e g l e m e n t r i l o rp r i v i n da c o r d a r e ac o n c e d i i l o rm e d i c a l e nr e e a u as a n i t a r p r o p r i e iac e l o rp r i v i n da c o r d a r e aa s i s t e n e im e d i c a l e nM A I .
www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 5/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

( 2 )L as o l i c i t a r e ap r e e d i n t e l u ic o m i s i e id ec o n t r o l , e f u lc o m p o n e n t e i d er e s u r s eu m a n ed i nc a d r u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u ia r eo b l i g a i a d eac o m u n i c a ns c r i s ,d e n d a t ,d a t ap r e z e n t r i il as e r v i c i ua p e r s o n a l u l u ip r e v z u tl aa l i n .( 1 ) . ( 3 )P e r s o n a l u l u ip r e v z u tl aa l i n .( 1 )is ea d u c el ac u n o t i n r e z u l t a t u lc o n t r o l u l u i np r i l ec a r e lp r i v e s c ,d i no f i c i u , nt e r m e nd e 5z i l ed el ad a t a n r e g i s t r r i ic o m u n i c r i ip r e v z u t el aa l i n .( 2 ) ,n u m a i d a c a uf o s tr e i n u t ea s p e c t ei m p u t a b i l ea c e s t u i a ,s a u ,l ac e r e r e ,d e c t r e : a )c o m i s i ad ec o n t r o l ,d a c p e r s o a n av i z a t e s t ec o n d u c t o r u le n t i t i i M A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ; b )c o n d u c t o r u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,d a c p e r s o a n av i z a t s ea f l ns u b o r d i n e aa c e s t u i a . A R T .1 9 P e n t r ua t i n g e r e ao b i e c t i v e l o rc o n t r o l u l u is ep o td e s f u r aa c t i v i t i , c ur e s p e c t a r e ap r e v e d e r i l o rl e g a l e nv i g o a r e ,d u p c u mu r m e a z : a )v e r i f i c a r e a ir i d i c a r e au n o r n s c r i s u r is a ud o c u m e n t e ; b )c o n s t a t a r e al af a al o c u l u iau n o rs i t u a i id ef a p t ; c )c o n t r o l u la c t i v i t i iu n o rp e r s o a n e ; d )s o l i c i t a r e ad er a p o a r t e / d e c l a r a i i ,i n v e n t a r i e r i ,r e v i z i i ,c o n t r o a l e f i n a n c i a r c o n t a b i l e ; e )s o l i c i t a r e au n o rp u n c t ed ev e d e r e ,d es p e c i a l i t a t e ; f )o r i c ea l t ea c t i v i t in e c e s a r ed e s f u r r i ic o n t r o l u l u i ,p e r m i s ed e l e g e . A R T .2 0 ( 1 )P et i m p u lc o n t r o l u l u i ,m e m b r i ic o m i s i e id ec o n t r o l n t o c m e s cn o t e d ec o n s t a t a r e , ne x e m p l a ru n i c ,c o n f o r mm o d e l u l u ip r e v z u t na n e x an r .2 . A c e s t e ac o n i np r i n c i p a l e l ec o n c l u z i ir e z u l t a t el as f r i t u le v a l u r i i f i e c r u id o m e n i ud ea c t i v i t a t e ,f i e c r e is t r u c t u r iae n t i t i iM A Is u p u s e c o n t r o l u l u is a ua u t o r i t iaa d m i n i s t r a i e ip u b l i c el o c a l e . ( 2 )N o t e l ed ec o n s t a t a r es ea d u cl ac u n o t i n a ,s u bs e m n t u r ,a c o n d u c t o r i l o re n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ip e r s o n a l u l u iv i z a t . ( 3 )C o n d u c t o r i ie n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ip e r s o n a l u l a c e s t e i ap o tc o n t e s t a , ns c r i s ,m o t i v a t ,c o n i n u t u ln o t e l o rd ec o n s t a t a r e . ( 4 )C o n t e s t a i i l ep r e v z u t el aa l i n .( 3 )s ed e p u nl ap r e e d i n t e l e c o m i s i e id ec o n t r o lp r i ns e c r e t a r i a t u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i , n t e r m e nd e2 4d eo r ed el aa d u c e r e al ac u n o t i n ac o n i n u t u l u in o t e l o rd e c o n s t a t a r e . ( 5 )V e r i f i c a r e at e m e i n i c i e ic o n t e s t a i i l o rs ee f e c t u e a z d ec t r e p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l ,c a r ea d m i t es a ur e s p i n g ec o n t e s t a i a , m o t i v a t . ( 6 )A d m i t e r e as a ur e s p i n g e r e ac o n t e s t a i e is ep r o n u n is ec o m u n i c d ec t r ep r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l , ns c r i s ,c o n t e s t a t a r i l o rp n l a n c h e i e r e ac o n t r o l u l u i . ( 7 ) ns i t u a i aa d m i t e r i ic o n t e s t a i e i ,c o n i n u t u ln o t e id ec o n s t a t a r e s em o d i f i c ,c o m p l e t e a z s a ua n u l e a z ,d u p c a z , nm o dc o r e s p u n z t o r ,c u r e s p e c t a r e ap r o c e d u r i im e n i o n a t el aa l i n .( 2 ) . A R T .2 1 ( 1 )A t u n c ic n d ,p et i m p u le x e c u t r i ic o n t r o l u l u i ,p e r s o n a l u ls u p u s c o n t r o l u l u ic o m i t ea b a t e r id i s c i p l i n a r e ,p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l s e s i z e a z ns c r i sc up r i v i r el aa c e s ta s p e c tp ec o n d u c t o r i ie n t i t i l o r M A Is u p u s ec o n t r o l u l u i , nv e d e r e ad i s p u n e r i im s u r i l o rl e g a l e . ( 2 )D a c s ec o n s t a t c a n t e r i o ri n i i e r i ic o n t r o l u l u ia uf o s t s v r i t en e r e g u l ic a r ec o n s t i t u i ea b a t e r id i s c i p l i n a r e ,p r i nr a p o r t u ld e c o n t r o l ,p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o lp r o p u n ea p r o b a r e au n o rm s u r i , p o t r i v i tl e g i i . ( 3 ) nc a z u l nc a r ep et i m p u le x e c u t r i ic o n t r o l u l u ir e z u l t i n d i c i i t e m e i n i c ec af o s tp r e j u d i c i a tp a t r i m o n i u le n t i t i iM A Is u p u s e c o n t r o l u l u i ,p r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l , nb a z as e s i z r i im e m b r i l o r a c e s t e i a ,d i s p u n e ns c r i sm s u r ip o t r i v i td i s p o z i i i l o rl e g a l e . ( 4 )D a c s ec o n s t a t s v r i r e au n o ri n f r a c i u n id ec t r ep e r s o n a l u l e n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,m e m b r i ic o m i s i e id ec o n t r o ls e s i z e a z o r g a n u lc o m p e t e n ts e f e c t u e z eu r m r i r e ap e n a l , nc o n d i i i l el e g i i .A c t u l d es e s i z a r e m p r e u n c um i j l o a c e l ed ep r o b s e n a i n t e a z o r g a n u l u i c o m p e t e n td ec t r ep r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l . A R T .2 2 ( 1 ) ns i t u a i a nc a r eo b i e c t i v e l es t a b i l i t ep r i np l a n u ld ec o n t r o ln u a uf o s tr e a l i z a t e ,p e r i o a d ad ee x e c u t a r eac o n t r o l u l u is ep o a t ep r e l u n g i p n l ar e a l i z a r e aa c e s t o r a ,l ap r o p u n e r e ap r e e d i n t e l u ic o m i s i e id e i n s p e c i e ,c o n t r o ld ef o n ds a uc o n t r o lt e m a t i c ,c ua p r o b a r e ap e r s o a n e ic a r e ad i s p u se x e c u t a r e ai n s p e c i e is a uc o n t r o l u l u i . ( 2 )A t u n c ic n dp r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o la p r e c i a z c


www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 6/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

o b i e c t i v e l ec o n t r o l u l u ia uf o s ta t i n s e ,d e c l a r n c h i sc o n t r o l u l ,p r i n i n f o r m a r e a ns c r i sac o n d u c t o r u l u ie n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i . A R T .2 3 ( 1 )C o n s t a t r i l ee f e c t u a t ep et i m p u lc o n t r o l u l u i ,c o n c l u z i i l e i m s u r i l ep r o p u s ed ec o m i s i ad ec o n t r o ls em a t e r i a l i z e a z : a ) n t r u nr a p o r td ei n s p e c i e ; b ) n t r u nr a p o r td ec o n t r o ld ef o n d ; c ) n t r u nr a p o r td ec o n t r o lt e m a t i c . ( 2 )R a p o r t u ld ec o n t r o ls ee l a b o r e a z d ec o m i s i ad ec o n t r o l nt e r m e n d e2 0d ez i l ed el a n c h i d e r e aa c e s t u i a ,p eb a z an o t e l o rd ec o n s t a t a r e , i s es u p u n ea p r o b r i ip e r s o a n e ic a r ead i s p u se x e c u t a r e ac o n t r o l u l u i . ( 3 )R a p o r t u ld ec o n t r o lc u p r i n d e : a )p r i n c i p a l e l er e a l i z r i ; b )d e f i c i e n e l e ,d i s f u n c i i l e ,n e r e g u l i l e ip l a n u lc um s u r id eo r d i n o r g a n i z a t o r i c ,a d m i n i s t r a t i v id i s c i p l i n a rp e n t r ur e m e d i e r e aa c e s t o r a ; c )a l t ea s p e c t ec a r ep o tc o n t r i b u il ac r e t e r e ae f i c a c i t i i i e f i c i e n e ia c t i v i t i l o ri n s p e c t a t e . ( 4 )P r i nr a p o r t u ld ei n s p e c i es a uc o n t r o ld ef o n ds ep o a t ep r o p u n e i r e c o m p e n s a r e ap e r s o n a l u l u iac r u ia c t i v i t a t eaf o s ts u p u s c o n t r o l u l u i . A R T .2 4 R a p o r t u ld ec o n t r o la p r o b a t nc o n d i i i l ea r t .2 3a l i n .( 2 )s ec o m u n i c d ec t r ep r e e d i n t e l ec o m i s i e id ec o n t r o l : a )c o n d u c t o r u l u ii e r a r h i cs u p e r i o rc o n d u c t o r u l u ie n t i t i iM A Is u p u s e c o n t r o l u l u i , nv e d e r e al u r i im s u r i l o rn e c e s a r ep e n t r up r e n t m p i n a r e a a s p e c t e l o rn e g a t i v ec o n s t a t a t es a ud i s e m i n a r e aa s p e c t e l o rp o z i t i v e-b u n e l e p r a c t i c i ; b )c o n d u c t o r u l u ie n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,p e n t r up u n e r e a n a p l i c a r eam s u r i l o rd i s p u s e . A R T .2 5 ( 1 )R a p o r t u lp r i v i n ds t a d i u lr e a l i z r i im s u r i l o rp r e v z u t e nr a p o r t u l d ec o n t r o la lC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u is e n t o c m e t ed ec t r e c o n d u c t o r u le n t i t i iM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,i a rc o n d u c t o r u li e r a r h i c s u p e r i o ra la c e s t u i a l n a i n t e a z C o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i , a s t f e l : a ) nt e r m e nd e3l u n id el ad a t ac o m u n i c r i ir a p o r t u l u id ec o n t r o l , p o t r i v i ta r t .2 4 ; b ) nt e r m e n e l es t a b i l i t e nr a p o r t u ld ec o n t r o l . ( 2 ) nc a z u l nc a r e ,d i nm o t i v eo b i e c t i v e ,a n u m i t em s u r ip r e v z u t e n r a p o r t u ld ec o n t r o la lC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u in up o tf i n d e p l i n i t e nt e r m e n e l es t a b i l i t e ,c o n d u c t o r u li e r a r h i cs u p e r i o rc a r ea r e o b l i g a i ad ea n a i n t ar a p o r t u lp o a t es o l i c i t ap r e e d i n t e l u ic o m i s i e id e c o n t r o lp r e v z u t na r t .1 3a l i n .( 2 )l i t .a )p r o r o g a r e aa c e s t o r a . T e r m e n e l ep r e v z u t el aa l i n .( 1 )s ep r o r o g d em i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i i i n t e r n e l o r . A R T .2 6 C o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u ip o a t ev e r i f i c am o d u ld ee x e c u t a r ea m s u r i l o rs t a b i l i t e , nt e r m e nd e6l u n id el ap r e z e n t a r e ar a p o r t u l u id e c o n t r o l .


CAP. V

D i s p o z i i if i n a l e A R T .2 7 nv e d e r e a n t o c m i r i ip l a n u l u iu n i cd ei n s p e c i e ,c o n d u c t o r i i e n t i t i l o rM A Ii n f o r m e a z C o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i ,p n l ad a t a d e1 5d e c e m b r i e ,d e s p r ec o n t r o a l e l ee x e c u t a t e na n u lc u r e n t ic e l e p l a n i f i c a t ep e n t r ua n u lu r m t o r . A R T .2 8 C o n t r o a l e l es ee x e c u t c o n c o m i t e n tc ud e s f u r a r e aa c t i v i t i l o r c u r e n t ed ec t r ee n t i t i l eM A Is u p u s ec o n t r o l u l u i ,a c o r d n d u s es p r i j i n p e n t r u n l t u r a r e ad e f i c i e n e l o r ,d i s f u n c i i l o rs a un e r e g u l i l o rc o n s t a t a t e iac a u z e l o rc a r el e a ug e n e r a t . A R T .2 9 C o r p u ld ec o n t r o la lm i n i s t r u l u iv e r i f i c im o n i t o r i z e a z m o d a l i t i l e nc a r ec o n d u c t o r i ie n t i t i l o rM A Io r g a n i z e a z ie x e c u t a c t i v i t i l ed e c o n t r o ls t a b i l i t ep r i np r e z e n t u lo r d i n ,p r e c u m ic o n t r o l u lm a n a g e r i a l i n t e r n . A R T .3 0 U n i t i l ea p a r a t u l u ic e n t r a l ,i n s t i t u i i l e is t r u c t u r i l ea f l a t e n s u b o r d o n a r e as a uc o o r d o n a r e aM A I n a i n t e a z C o r p u l u id ec o n t r o la l m i n i s t r u l u i , nf o r m a te l e c t r o n i c ,r e g u l a m e n t e l ep r o p r i id eo r g a n i z a r e i f u n c i o n a r e ,o r d i n e l e ,i n s t r u c i u n i l e ,m e t o d o l o g i i l e ,d i s p o z i i i l ec a r el e
www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html 7/8

3/31/13

ORDIN 118 2011- ORDIN nr. 118 din 16 iunie 2011privind organizarea i executarea controalelor n Ministerul Administraiei i Internelor EMITENT: MINI

r e g l e m e n t e a z a c t i v i t a t e ai n t e r n ,p r e c u m ir a p o a r t e l ep r i v i n dc o n c l u z i i l e c o n t r o a l e l o rd ef o n d it e m a t i c ee f e c t u a t e , nt e r m e nd e5z i l ed el a a p r o b a r e aa c e s t o r a . A R T .3 1 N e r e s p e c t a r e ap r e v e d e r i l o rp r e z e n t u l u io r d i na t r a g er s p u n d e r e a d i s c i p l i n a r ,a d m i n i s t r a t i v ,c i v i l s a up e n a l ,d u p c a z ,p o t r i v i tl e g i i . A R T .3 2 D i r e c t o r u lg e n e r a la lC o r p u l u id ec o n t r o la lm i n i s t r u l u i i c o n d u c t o r i ie n t i t i l o rM A Ic a r ed i s p u ne x e c u t a r e ac o n t r o a l e l o rs u n t d i r e c tr s p u n z t o r id eb u n ao r g a n i z a r e id e s f u r a r eaa c t i v i t i l o rd e c o n t r o l ,p o t r i v i tp r e v e d e r i l o rp r e z e n t u l u io r d i n . A R T .3 3 A n e x e l en r .1 i2f a cp a r t ei n t e g r a n t d i np r e z e n t u lo r d i n . A R T .3 4 L ad a t ai n t r r i i nv i g o a r eap r e z e n t u l u io r d i n ,O r d i n u lm i n i s t r u l u i i n t e r n e l o r ir e f o r m e ia d m i n i s t r a t i v en r .3 1 8 / 2 0 0 7p r i v i n do r g a n i z a r e a i e x e c u t a r e ai n s p e c i i l o r ic o n t r o a l e l o r nM i n i s t e r u lA d m i n i s t r a i e i i I n t e r n e l o r ,p u b l i c a t nM o n i t o r u lO f i c i a la lR o m n i e i ,P a r t e aI ,n r .7 1 0 d i n2 2o c t o m b r i e2 0 0 7 ,s ea b r o g . A R T .3 5 P r e z e n t u lo r d i ni n t r nv i g o a r e nt e r m e nd e3 0d ez i l ed el ad a t a p u b l i c r i i nM o n i t o r u lO f i c i a la lR o m n i e i ,P a r t e aI . M i n i s t r u la d m i n i s t r a i e i ii n t e r n e l o r , C o n s t a n t i n T r a i a nI g a B u c u r e t i ,1 6i u n i e2 0 1 1 . N r .1 1 8 . A N E X A1 A n t e t u le n t i t i iM A I * 1 ) R A P O R TD EI N F O R M A R E * 2 )


*T*

* 1 )C o n f o r md e f i n i i e ip r e v z u t el aa r t .3l i t .a )d i no r d i n . * 2 )R a p o r t u ld ei n f o r m a r es e n t o c m e t ed ec t r ec o n d u c t o r u le n t i t i iM A Ic eu r m e a z af is u p u s i n s p e c i e is a uc

1 .S c u r ti s t o r i c : a )a c t en o r m a t i v e nb a z ac r o r aaf o s t n f i i n a t e n t i t a t e aM A I ; b )e v o l u i a nt i m pae n t i t i iM A Ip r i np r i s m ar e o r g a n i z r i l o rs t r u c t u r a l e . 2 .R e a l i z r i l eo b i n u t e np e r i o a d as u p u s i n s p e c i e i / c o n t r o l u l u id ef o n d ,p el i n i a n d e p l i n i r i ia t r i b u i i l o r ,m i s i a )i n d i c a t o r i is i t u a i is t a t i s t i c ec o m p a r a t i v ep ee t a p ed et i m p ; b )m s u r ip e n t r ue f i c i e n t i z a r e aa c t i v i t i l o r ,s t a b i l i t ed ea l t es t r u c t u r id ec o n t r o l ,p r e c u m ic e l ep r o p r i i ,m o n i 3 .G r e u t ic a r ea ui m p i e t a ta c t i v i t a t e ae n t i t i iM A I . 4 .D i s f u n c i i in e r e g u l ii d e n t i f i c a t e na c t i v i t a t e ap r o p r i e ,p ed o m e n i id ea c t i v i t a t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.lege-online.ro/lr-ORDIN-118-2011-(129579).html

8/8