Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNA EXECUTOR JUDECATORESC

Subscrisa/Subsemnatul(a) __________________________________________________________ cu sediul/domiciliul n ______________________________________________________, reprezentat de _______________________________ in calitate de creditor, va adresez prezenta

CERERE DE EXECUTARE SILITA


a dispozitiilor titlului executoriu ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ prin care debitorul/debitorii ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ a fost obligat la plata urmatoarelor sume _________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . Deoarece creanta impotriva debitorului este certa, lichida si exigibila si fata de imprejurarea ca acesta refuza sa execute de bunavoie obligatia ce-i revine, potrivit titlului executoriu mai sus mentionat, va solicit executarea silita mobiliara, imobiliara si prin poprire, la bancile __________ _________________________________________________________________, pana la concurenta sumelor mentionate in titlul executoriu si a cheltuielilor ocazionate de executarea silita. Am luat la cunostinta ca urmarirea silita va fi efectuata numai la staruinta scrisa a subsemnatului(ei)/subscrisei si ca potrivit dispozitiilor. art. 3717, alin.1 din Codul de procedura civila, am obligatia sa avansez cheltuielile necesare executarii silite, cheltuieli ce vor fi puse in sarcina debitorului urmarit. Am luat act si accept ca starea de insolvabilitate a debitorului urmarit, precum si orice alte impedimente intilnite in cursul executarii silite nu sunt imputabile executorului judecatoresc, situatii in care cheltuielile de executare nu se restituie creditorului. Totodata mi s-a adus la cunostinta si faptul ca executarea silita se perima de drept potrivit dispozitiilor art. 389, alin. 1 din Codul de procedura civila, ca urmare a nestaruintei creditorului pe o perioada de 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, incalcarea acestor dispozitii atragand anularea executarii. In drept, prezenta cerere este intemeiata pe dispozitiile art. 373, 373 1 alin. 1 i urmatoarele din Codul de procedura civila. Anexam prezentei: -titlul executoriu _________________________________________. -taxa judiciara de timbru in suma de ____ lei. -timbru judiciar de ____ lei. SEMNATURA, ___________________ Data: ___/___/______

Doamnei Executor Judecatoresc Tudor Florentina

S-ar putea să vă placă și