Sunteți pe pagina 1din 1

PARTEA

PROCESUL

genul ,,sd facem cunoscutd consumatorilor calitatea foarte bund a produsulur" irai semnificativ decAt ,,sd facem cunoscut consumatorilor produsul". 2. Attdienta/Publicurile. Cui anume i se adreseazd mesajul 9i cum poate receptoni contribuie la atingerea obiectivelor organizaliei? Care sunt caracteristicile ar enlei gi cum pot fI folosite informaliile demografice la conceperea mesajului? exemplu, publicul principal al unei campanii de incurajare a folosirii in comu: autoturismelor sunt navetigtii,9i nu publicul general' 3. Obiectioele audientei.Ce vrea audienla sd gtie gi cum poate fi formulat mesajul penl a rdspunde intereselor acestuia? Cei care cumpdrh un computel vor mai degra't sd gti-e cum ii va ajuta acesta s6 fie productivi decat cum funcfioneazd. 4. Cannle media.Care este cel mai potrivit canal pentru a ajunge Ia publicul vizal? C poate fi imbunatdlitd propagarea unui mesaj in rAndurile publicurilor-tintd cu a O reclar" iorul mai multor lpreJa, broguri, evenimente speciale 9i direct mail)? "unui" produs unui poate fi potrivitd pentru a informa consumatorii despre existenla du. p".tru informilii cu privire la produs cel mai potrivit este un comunicat de 6 5. Obiectioete media. Pe ce criterii admit gate keEer-i o gtire 9i de ce ar fi o anume p calie interesatd de o informalie? Ziarilunei comunitdli preferd gtirile de interes l 6. Surse giintrebdri.Ce surse primare 9i secundare de informalie constituiebazared'X a mesajului? Ce experli trbbuie intervievali? Cebaze de date trebuie investigate! Un citat din afirmaliile inginerului de proiect in legdturd cu o noua tehnologie es:r mai relevant decAt un citit din discursul vicepregedintelui de la marketing. T.Strategii de comunicare. Ce factori de mediu vor afecta difuzatea 9i acceptarea favorabile mesajului? Care sunt even-L -"rul"rrlriZ Publicurile-lintd sunt ostile sau ment'ele sau informaliile care pot sd contrazicd.sau sd suslind mesajul? O campanie in sprijinul economisirii apei potabile va avea un impact mai puternic daca s desfdgoard dupd o perioadd de secetd. B. Esenla mesajului. Care este impactul scontat al comunicdrii asupra publicului? Ce scop are mesajul: sd informeie sau sd schimbe atitudini si comportamente? Lna este sd informezi oamenii despre cAt e de bine sd ai o condilie fizicd'bund 9i cu totuI alta s5le spui cum o pot dobAndi. 9. Suport noruterbal. Cum poate fi mai bine pus in valoare un mesai cu ajutorul fotografiilor, graficelor, filmelor 9i crealiei artistice? Graficele sunt mai ugor de infele' decAt coloanele cu cifre.

O Un model de planificare strategici


Ketchum Communications propune o abordare similard, expusd pe larg in ,,Modelul planificdrii strategice de relalii publice". Modelul este urmdtorul:
Fapte
o Dnte generale. Rezumali tendinlele recente

din domeniu' . Aspecte ale produsului/seroiciulul. Ce caracteristici semnificative are produsul, sen-iciul sau problema? . Date despre concurenfd. Cine sunt competitorii gi care sunt punctele lor forte, asem6ndrile sau diferenlele dintre ei? c Dnte despre consumator. Cine folosegte produsul gi de ce?