Sunteți pe pagina 1din 10

f$

HorARAne
comunolq de aospodorire privindoproboreoRegulomentului Colorosi o lvluniciPiului
judetul Calarasi' Consiliul Local Municipal Calarasi, Avand in vedere: a Primarului municipiului Calarasiprivind - expunerea de motive cu nr. 23006/16.07.2008 Comunalaa municipiului Calarasi; actualizariiNormelor de Gospodarire necisitatea comunaladin cadrulPMC; - raportul nr.22957/15.07.2008 al Serviciuluide gospodarie - avizelecomisiilor de specialitate; localitatilor urbanesi rurale; - prevederile O.G. nr.ZilZOOZprivindgospodarirea - legeaserviciilor g) Legeam. 5112006 din - prevederil e art. l,alin. (1), aln. Q), tit. e) si de utilitati Publice; comunitare - prevederil e art. 36, aiin. 1Z1,lit.c), alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legeant.215/2A01 legea publice locale; administratiei regimuljuridic al contraventiilor; - art.2, alin.Q) din O. G. nr, 212001privind publica; in administratia decizionala privind transparenta - prevederil e ari.6 din legeaw. SzlZOOl In temeiulart. 45 din Legea nr.2I5l200l privind AdministratiaPublicaLocala,

HOTARAsTE
conform Anexei a Municipiului Calarasi, de gospoddrire Art. l. SeaprobdRegulamentul hot6r6re. :'{ nr.l, ce faceparteintegranti din prezenta contraven{iilor se vor face de cdtre Primarul Art. 2. Constatareagi sancfionarea lmputernicite de acestaprin dispozilie, precum si de catre Municipiului Calarasi, persoanele Polilia Comunitarba Municipiului Calarasi. H.C.L. nr.158/2001si hotarari,prevederile Art. 3. Ladatainfarii in vigoarea prezentei H.C.L. nr.5l/2002, se abroga. Primarul Art. 4. Cu ducereali indeplinire a prezenteiHotarari se insarcineaza Comunitaredin ai Politiei si Calarasi Municipiului municipiului Calarasi,angalatiiPiimariei Calarasi; Municipiul -secretarul municipiului Cdliragi va comunicaprezentacelor interesati. prezenta hotarare a fost adoptata cu 17 voturi pentru si 3 abtineri din 20 de voturi exprimate.

DE SEDINTA PRE5EDINTE A,\AR6INEANU

Nn.219 Adoptotdlc Cdldrogi 2008 Astdzi 25 septembnie

Sorbu rllotgorit
. L F t1^v . q

^ / \, t, e-.' (

Anexa 1

....2008 m.Z /.5./ H.c.L.

Regulament de Gospodarire Comunala

a Municipiului Calarasi
Consiliul Local al Municipiului Calarasigi Primarul Municipiului Calarasirdspund de organizarea,conducerea,indrumarea,coordonareagi controlul intregii activit6li de gorpoddtir. gi infrumusefare a localitdlilor,. de pdstrarea ordinii 9i curSleniei in Municipiul Calarasi. constituie derulareagi participareala activit[1ile edilitar-gospoddregti Organizarea, gi o obligafie pennanentda Consiliului Local, a Primarului, a autoritdlilor instituliilor juridicA, precurn gi a cetdfenilor publice, a agenlilor economici,cu sau fbri personalitate Municipiului Calarasi.

Capitolul : I
OBLIGATIILE $I RASPUNDERILE CONSILIULUI LOCAL $I ALE PRIMARULUI MUNICIPIULUI CALARASI.
a) Asigurarea masurilor necesarepentru protectia sanatatii publice cu sprijinul si sub organelor de specialitateale statului; supravegherea b) Aiigurarea masurilor pentru conservareasi protectia mediului; c) Asigurarea prevenirii poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de prin iepozitaiuu ,r".orrt oIata adeseurilor de catre agentii economici sau cetateni; apa, ' iil Asigurarea realizarii unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare i deseurilor si gunoaielor; amenajareaunor locuri speciale.dedepozitare; e) Asigurarea respectirii prevederilor legale si a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism aprobai", pt".o* si a normelor privind executareaconstructiilor; f) Asigurarea curateni"i rtrurilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapeziisi i ghetii de pe sfiazisi trotuare, colectareasi depozitarea reziduurilor menajeresi stiadale, sortatea si valorificarea resurselor materiale refolosibile; g) Asigurarea repararii, intretinerii si modernizariistrazilor si a drumurilor; h; Asig,rrarea curateniei parcurilor si intretinerea spatiilot vetzi; i) Asigurarea si urmarirea finalizariiconstructiilor incepute; j) Asigurarea intretinerii in buna stare a constructiilor existente, repararea si periodica a acestora; zugravirea k) Organizarea de actiuni pentru salubrizareasi igienizarea localitatii; 1) Asigurarea intretinerii digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, executarea lucrarilor de protectie si intretinere a albiilor, executarea altor lucrari de protectie contra inundatiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre si preyenirea apelor; poluarii m) Asigurarea repararii, intretinerii si modernizarii retelei de distributie a apei, a canalizarii si epurarea apelor uzate si fluviale; , n) Asigurirea bunei organizari si functionari a transportului in comun, pastrarea curatenieiii aspectului corespunzator al autovehiculelor, intarirea ordinei si disciplinei; o) Asigurui"u r"sp"ctarii stricte a normelor igienico-sanitare in pietele agroalimentare, in targuri si oboare; i

p) Asigurarea amenqarti potrivit planului urbanistic general si intretinerea spatiilor \ ,"r)i, a paicurilor, terenurilor de sport si de joacapentru copii, a celorlaltelocuri publice si de agremenf q) Asigurarea paskarii curateniei si respectarea normelor igienico-sanitare in cinematografe,teatre,sali de sport, stadioanesi in celelalteunitati de cultura si sport; r) Asigurarea pastrarii, conservarii, repararii si restaurarii, in conditiile iegii, a' monumentelor de pe teritoriul municipiului; s) Asigurareaprecolectarii,colectarii,transportul si depozitareareziduurilor solide, cu exceptiadeseurilorpericuloasesi a celor cu regim special; q Asigurarea infiintarii si adminisfrarii depozitelor ecologice de reziduuri si producereade compost; si organizariireciclarii deseurilor; u) Asigurarea.preselectarii 'Asigurarea efectuarii dezinsectiei municipiului. si a dezin-fectiei v)

Obligatiile si responsabilitatile institutiilor publice, ale agentilor economici si a1ecelorlaltepersoanejuridice


Art. 2 - Institutiile publice, agentii economici si celelalte persoane juridice au urmatoarele obligatii si responsabilitati: a) sa intretina in stare corespunzatoareimobilele in care isi desfasoaraactivitatea, prin efectuarealucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice; b) sa asigure periodic repararea, inlocuirea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, intretinerea firmelor, afatadelor si zugravirea imobilelor in care isi'desfasoaraactivitatea; c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detiry precum.si pe caile de acces; d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute, sub orice f.otrna,prin activitati de si deratizare; curatare,dezinsectie e) sa depozitezecorespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile; f) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea Pe drumurile publice.

Capitolul 3. Obligatiile si responsabilitatile cetatenilor


Art. 3 - Cetateniii municipiului Calarasi au urmatoarele obligatii si responsabilitati: a) intretinerea si curatarea locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti,a curtilor si imprejmuirilor acestora; b) curatarea fatadelor locuintelor si .alfor constructii amplasate la frontul strazii si zugravirea periodica a acestora; c) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor; d) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc; e) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joacapentru copii si in alte locuri publice; f) reipectarea prevederilor penku pastrarea igienei publice si a curateniei municipiului;

g) depozitareareziduurilor si deseurilor menajerenumai in iocurile special amenaiate de citre primarie; h) curatareamijloacelor de transport la intrarea pe drumurile publice.

itolul:
Contraventii si sanctiuni
Art. 4 Contraventiile privind nerespectarea de catre asociatiile de locatariproprietari si persoanefizice a normelor cu privire la intretinerea si pastrarea curateniei incintelor, imprejmuirilor acestora,precum si .ludiritor, locuintelor, anexelorgospodaresti, a domeniului public: Constituie c<intraventiesi se sanctioneazacu amenda de la 100 l'ei la 200 lei 1) urmatoarele fapte: neintretinerea curateniei si igienei in locuinte, in anexele a. gospodaresti,in curti si in gradini, precum si pe alte terenuri pe care le detiru impiedicand prin aceastaconvietuirea in conditii civilizate a colocatarilor si vecinilor; neasigurarea, potrivit legii, a lucrarilor de zugravfue si vopsire a b. partilor exterioare ale cladirilor, neinlocuirea jgheaburilor si burlanelor degradate, precum si neefectuareaaltor lucrari de reparatii si intretinere la f.atadaimobilelor, creand astfel un aspectinesteticzonei respective; ., r i neintretinerea curateniei pe trotuarele aferente imobilelor, a locurilor c. de parcarepe carele detin sau folosesc; arderea de resturi vegetale si menajere sau de alta natura in curti, pe d. al statului, cat si pe terenuri strazi, pe terenuri apartinand d"omeniului public sau nrivL--------------.,,,f proprietate privata; necuratirea zapezii si ghetii de pe trotuarele si rigolele din fata e. imobilelor pe care le detin sau administreaza; zapada sau gheata rezultata se depoziteaza la o distanta de 0,3 m de bordura carbsabilului; in cazulformarii poleiului, trotuarele vor fi cu nisip sau rumegus; presarate amplurut.u batatoarelor pentru covoare la mai putin de 6 m de f. imobile si a conteinerel,orpentru colectareareziduurilor menajere la mai putin de 5 m de - 06.00; imobilele de locuit precum si batuhrl covoarelor intre orele 13.00- 17.00si veder< ridicarii lor de depozitarea conteinerelor sau a recipientilor in vederea g. catre unitatei specializata in alte locuri decat cele special amenajate in acest scop sau stabilite prin schite d"esistemattzare; arderea gunoaielor in conteinere sau recipienti, fapt ce duce la h. degradareaacestora; colectarea de catre persoane fizice a deseurilor menajere din i. conteinereleamplasate in zonele special amenajate; riior tic a din ma j. necolectarea in Pubele metalice

muruclp1 m

cat si

laca fatadele

ferestre

obiecte;

*,

ata de

o. est

p.

mentinerea) cl bilelor locuite ori de a


I ODrr

orl le de
a ori

mal m

de 10

vehicule

&, E
\'
-lii '';;

saudef ectepecaroslff f;:?ff"'fl?ltffi

Constituie contraventiesi se sanctionea za cu amenda de la 500 500leila 1.000 l ei , urmatoarelefapte: a' aruncareasau depozitareape domeniul public precum si in alte locuri publice a reziduurilor menajere sau vegetale,a molozului si altor reziduuri, a bunurilor materiale de orice fel, ca utilaje, ambalaj-e, tonete, chioscuri, constructii metalice, materiale de constructii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel - degradate, avariate' dezmembrate partial sau total, cu sau fara numere de inmatriculare; caroseriile autovehiculelor fara numere de inmatricularc depozitate pe dorrieniul public se vor ridica si transporta de.tuq. organele abilitate, proprieturul suportand sanctiunea de la art.5 precum si taxelelegalepentru ocupareadomeniutui pubric; b' evacuarea reziduurilor si apelor uzate prin maturare, din localuri, magazine sau imobile, pe trotuare, in rigore ru,r p" carosabil; c.

d' blocarea cu marerialengunoi, autovehicule sau garqe a accesului la iunstitutiile din municipiu, la aleile dintre biocuri,la conteinere si platformele de gunoi; e' expnnerea prin lipire a afiselor sau anunturilor publicitar-e in alte locuri decat pe panourile-de afiial,precum si scrierea pe cladiri sau monumente 'rrqrrrerrrE us de LLrvrr cuvinte obscene, f' distrugerea si deteriorarea prin lovire sau incendiere a conteinerelor, cosurilor stradale de hartii, bancilor, indicatoarelor de circulatie) panourilor de afisaj, jocurilor pentru copii si altor dotari amplasate pe domeniul pubtic; persoana contravenienta vafiobligata ra repararea integrala a pre;udiciului cauzat; g' mentinerea de firme sau reclame deteriorate ori inestetice pe fatadele acoperisurilor imobilelor, precum si pe panourile speciale de afisaj si reclame u*pturui" p" domeniul public fara autorizatie; h' neincheierea de catre persoanel e fizice si juridice a contractului de Pfel1ale, transport si neufrali zare areziduurilor menajere cu societateacare ce efectueaza salubrizarea;
lozinci de orice {el sau desenarea de insemne de orice natura;

H:""1Xi:f,H;S::S"#:*avariate

l !

i
I

Art' 5 Contraventii privind nerespectareade catre persoanele fizice a normelor privind crestereasi detinerea de animale si pasari, altele decat cele de agrement pe raza municipiului. 1) Constituie contraventie si se sanctioneazacuamenda de la 200 lei Ia 500 lei urmatoarele fapte: crestereaanimalelor si pasarilor de orice fel pe raza municipiului; detinerea si crestereaanimalelor de companie, fatacarnete de ser tde i si lan mai c' accesulsi pasunaful animalelor pe domeniul public, pe spatii sau zone verzi precum si in zona platformelor si rampei de gunoi. Art' 6 Contraventii privind nerespectareade catre persoanele fizice a normelor privind detinerea, crestereasi circulatia cairiilorin municipiui Calarasi: 1) Constituie contraventie si se sanctioneazacu arnenda de la 100 lei la 200 lei urmatoarelefapte: 4

,'i

in necuratirea de catre proprietarii cainilor a excrementelor lasate a. locurile unde circulatia acestora este permisa; plimbarea si predresajul cainilor de rasa in zone publice interzise b. accesului cu caini. institutii si Art. T Contraventii privind nerespectarea de catre agentii economici" a esteticii persoane juridice si fizice i normelot pii"ioa buna gospodarire si mentinere municipiului si normelel sf\rilizate de convietuire' r A. lei la 500 lei i.) Constituie contraventie si se sanctioneaza crr amenda de la 200 urmatoarele faPte: neanlocuirea si vitrinelor, a. neasigurarea curatirii !;eamurilor tonetelor, geamurilor sparte, ,r"urrd"tirr.rea firmelor si iatad.elor cladirilor, magazinelor, chioscurilor unde isi desfasoara activitatea; au b. neluarea de catre institutiite de cultura sau institutiile care statuare' grupurilor statuilor, in administrarea cu atributiuni compartimente de monlmentelor, a masurilor d.eevitare a degradarilor acestora, precum si neanlaturarea pe acesteaa inscrisurilor si insemnelor de orice fe! c. nepastrarea curateniei la locurile de depozitare a reziduurilor menajere; d. neincinerarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea sanitara de stat si particulara (spitale, policlinici, cabinete medicale de stat sau private); sub e. neidentificarea tererrurilor virane de catre propriefari si detinatorii si domiciuliul orice forma a acestora, prin tablite care sa cuprinda numele, prenumele detinatorului; inscriptionarea peretilor si gardurilor cu orice fel de inscriptie; f. , menajere, industriale, altor reziduuri g. depoiitareu ,u"idqrrilor materiale in zone turistice si de agrement, monumente istoricei h. si

notmale ale convietuirii civilizate;

-8 fut.

Contraventii privind nerespectareade catre societatile de salubrizare a

normelor colectarea reziduurilor menajere si salubritatea strazilor: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei L)
urmatoarele *^^^r^a+a+ oo reziduurilor taqiA'ndlnr. monniore menajere conform frecvent pi si in zilele necolectarea a. a programate prevazute in graficul de colectare, manipularea necorespunzatoare si ie colectare de catre angajati provocand deteriorarea acestora, precum r""i[ientitor nesalubrizarea spatiilor pe care sunt amplasate; 'aieeasi zi a reziduurilor rezultate din executarea ,,ucol*tutea in b. lucrarilor de salubrizare stradala; negolirea zilnica a cosurilor stradale; c. neluarea masurilor de acoperire si etanseizare a autovehiculelor de d, imprastierii transport al reziduurilor menajere si stradale pentru evitarea pierderii si acestora pe caile publice; neluarea masurilor de spalare si dezinfectie a utilajelor de colectare si e. sezonul cald si transport aI reziduurilor menajere si stradale, cel putin de 2 ori pe luna in trimestrial in sezonul rece; permiterea in orice scop a accesului de catre societatea de salubrizare a f. persoanelor fizicepe rampa de depozitare a reziduurilor. fapte:

Bu reparatiisi demoiaricladiri,a lucraril,or reparatii,r i.,t"r,,"r,tiipe.urorufrrtonstructii' de contraventie si sesancti oneazacu amenda de la 1.000 tei Ia 2.000 t"i,r.*#o"r;1;trie
a' neamprejmuirea incintelor de constructii sau reparatii, a santierului lucrarilor in executiesi neluarea masurilor de salubrizaresi intretinere a curateniei in jurul imprejmuirilor; rulotele ori conteinereie mobile ;" ."*rr*,iilu'"rr.e destinatie se vor amplasa numai in interiorur incintelor, iar "und "."rt rucru nu este posibil, acestease pot pe domeniulpublic d"d;;ht;;

or,",rfll;"::i9"ffi:|lJi"fo

nerespectarea decatre societatle comerciare a normeror

***,,,

%
\

;Stfffi

tl*uto, legale,i obtine.ea autorizatiei de

b. . nesalubrizareain aqeeasi .zi a suprafetelorde.carosabilsau trofuar care se'executa pe lucrari de constructii - ori --- ^"r*^qL' reparatiialJacestoru q ,* interrrentii la instalatiile subterane; c' neanstiintareaserviciiulor de specialitate din cadrul primariei despre Iucrarile de constructii de orice fel de unde i"rit u pamant, morozsau alte asemenea reziduuri in vederea stabilirii traseelor.p-:-til;;Jport,rt si depozitarea acestora; d' neasigurarea curateniei autovehiculelor au ,roroi sau alte reziduuri pentru a nu murdari caile publice, inainte de iesirea acestora din zona construibila, din statiile de betoanesau alte asemenea locuri;

aparrnor ai., "liuu;ffi::::il:ffi1ffifi::f1"t"*l:'=:l::""


f

de constructii, incrusiv

;ff:T*ff"ffnctului

t' inchiderea si ocuparea straziior fary plaiu taxelor legale si fara autorizahe, in vedereaexecutarii de rucrari a".o*t ,rctii de orice fer. Sunt exceptatede la aceastaprevedere societatile .u." "*"..riu_t.r"ruri de interventie la instalatiile subteranecu respectarea prevederilor prezentei hotarari. g'' neinstalarea si nementinerea iJro. vizibilu .r*i panou in care sa indice denumirea sediul si numarulae se telefl-n al froiectanturui, executanturui si numere de lucru, la locul

unde ir" "rJ.tr" aza lucrarile,pana la inchiderea

ffi :,ffi :lnf,X'ff*:,*; ;'il;;o; l,T:

Art' 10 Contraventii privind nerespectarea de cafre cetateni, asociatii de locatariproprietari' societati comerciale, organizatii si institutii, a normeror cu privire ra intretinerea si pastrarea curateniei parcurilor, scuarurilor, zonelor verzi, cladirilor,

.*""r.tie, cimiti,ui o,,i ro curl orpublic e,

1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei Ia 500 tei urmatoarele fapte: a' insusirea de arbori doborati de fenomene nafurale sau de arbori care au fost taiati sau scosidin radaci ni, fara"prJ;;;;;rimariei;

domeniul p"br?; r;r:ffff]}:"'ii.ffiHi;

""uti'iu de arbori, puieti, arbusti aflatipe

c' circulatia cu biciclete, scutere, motociclete sau alte autovehicule parcuri, pe zone verzisi pe aleile in din incinta cimitiielor; d' stationarea autovehiculelor de orice fel pe zonele verzi ale municipiului; e. cosirea fara avizareaprimariei a ierbii din parcuri, scuaruri si gradini publice; f' pasunatul in parcuri, pe zonele verzisi strazile municipiului; g' imprastierea, aruncarea sau folosirea de momeli otravite pe terenurile agricole si in padurile ce apartin municipiului Calarasi, fara asigurarea masur'or de protectie a faunei;

.sil
!!

h. necuratirea si neantretinerea spatiilor verzi din jurul imobilelor de locuit de catre locuitorii acestorasau din jurul imobilelor cu alte destinatii, de catre cei ce le administreaza; distrugerea arborilor si arbustilor prin ruperea cojii, a crengilor sau a ramurilor, a florilor si gazonului, a spatiilor verzi din jurul imbbilelor de locuit, iru.,r,,, ui de pe terenuri proprietate privata a municipiului Cataiasi; ruperea sau smulgereadin pamant a florilor precum si calcareaierbii i. din parcuri si zone verzi; k. ingradirea zonelor verzi cu garduri improvizate din sarma ghimpata, fier beton sau alte materiale; 1. efectuareanecesitatilor fizio\ogqcein parcuri, zoneverzi, cimitire, zone de agrement sau in alte locuri decat cele special arnenajate. 2) Constituie contraventie si se sanctioneazacu amenda de la 1.000lei la 3.000 lei urmatoarelefapte: a. degradarea, murdarirea statuilor sau a grupurilor statuare, a laonumentelor din cimitire si alte locuri publice precum si a mobilierului urban si a veiziamplasate pe razamunicipiului; Joeurilordin parcurile, scuarurile,.zonele b. schimbarea destinatiei zonelor verzi apartinand domeniului public, f. ara av izul primariei; c. neefecfuarea lucrarilor de reamenajare a zonelor vetzi, ca urmare a efectuarii lucrarilor edilitar-gospodaresti; contravenientul va suporta conkavaloarea lucrarilor de refacere a zonei verzisi a materialului dendrofloricol evaluat in conformitate cu prevederilelegale. Art. L1 Contraventii privind nerespectarea regulilor de transport de marfuri si persoanepe raza municipiului. 1) Constifuie contraventie si se sanctioneaza cuamenda urmatoarele fapte: a. neasigurarea curatirii, cailor publice dupa efectuarea operatiilor de incarcare sau descarcarea materialelor in/din mijl,oacelede transport - 300 la 500 lei; b. curatirea, spalarea sau repararea autovehiculelor sau altor obiecte pe domeniul public, pe malul lacurilor, cursuriloi de apa si albiilor acestora- 300Ia 600lei; c. circulatia pe caile publice din municipiu a autovehiculelor dotate cu . senilecare nu sunt protejate cu bariddjesau papuci din cauciuc- 300 la 600lei; d. murdarirea strazii sau trotuarului cu uleiuri, carburanti, alte lichide tehnice 300Ia 600lei; e. nerespectarea programelor de circulatie da catre conducatorii mijloacelor de transport in comun fara motive tehnice sau de alta natura, bine intemeiate, in conditiile specificetransporturui in comun - 100Ia 200 lei. Art. 12 Contraventii privind nerespectarea de catre asociatiile de locatar! proprietari si persoanele hzice-juridice a normelor cu privire la prevenirea risipei de apa, asigurarea folosintei si mentinerii instalatiei de upu ri canalizare cu protejarea mediuiui inconjurator. 1) Constituie contraventie si se sanctioneazacu amenda de la L00 lei la 200 lei urmatoarele fapte: a. degradarea instalatiilor publice de distributie a apei si canalului, a cismelelor publice, a bransamentelor de apa ii racordurilor de canal preium si distrugerea sau sustragereacapacelor caminelor de canal: b. manevrarea neautorizata a vanelor si robinetilor, respectiv folosirea hidrantilor publici pentru alte scopuri decat cele legate de incendii; c. aruncarea sau deversarea in caminele, receptorii sau reteaua de canalizare a municipiului, a pamantului, molozului, deseurilor, reziduurilor menajere si

industriale sau a produselor chimice care contin substante ce deterioreazacanalizareasi procesul tehnologicla statia de epurare a municipiului; d. folosirea apei potabile de la cismeiele publice pentru spalarea masinilor, atatpe domeniul public cat si pe cel privat al municipiului; e. acoperirea cu pamant, moloz sau alte materiale a receptorilor, caminelor de apa si canal,hidrantilor de incendiu; f. utrLizarea de canale deschise de orice fet pentru evacuarile ori scurgerilede apa fecaloid-menajera sau continut periculos; masinilor g, parcarea sau utilajelor de orice fel in zona de protectie a santurilor, dacaacestea ar putrea duce la deteriorareasau functionarea necorespunzatoare a santurilor; h. . neantretinerea permanenta a curateniei rigolelor de scurgere a apelor pluviale, pe intreaga lungime aferenta proprietatii, in vederea evitarii inundatiilor ori stagnarii apelor; i. astuparea rigolelor stradale prin executareaunor planuri inclinate din lrettrn, nsfalt sau alte materiale pentru urcarcaf coborareavehiculelor pe/de pe trotuar; j. curatirea sau spalarearufelor, covoarelor. zarzavaturilor, vehiculelol gbiecte pe domefriul public, precum si curatirea sau adapatul animalelor in Q$p,4ltpq pu fantafd arteziene sau bazine de apa. zpJ,rqlg. Art. L3 Constituie conkaventie si se sanctioneaza ca amenda de la 500 la 1.000lei urmatoareafapta: a. predarea sau achizitionarea de catre persoane fizice sau agenti economici cu activitate de recuperare a deseurilor metalice de rame, capace,gratare intregi sau sub forma de sparturi, aferente retelelor de alimentare cu apa si canalizare. Axt.'1,4 Contraventii privind nerespectarea normelor legate de activitate comerciala in piete si oboare. Constituie contraventii si se sanctioneazacuamenda urmatoarele fapte: a. neafisarea de catre persoanele juridice cu activitate in perimetrul pietelor, targurilor si oboarelor a datelor de identificare a societatii comercisale pe care o rcprezirfta - amenda de la 100la 200lei; b. degradarea sau distrugerea cu rea intentie a bunurilor apartinand pietei (spargerea geamurilor, ruperea tarabelor, a pubelelor, gardurilor ornamentale de protectie, deteriorareainstalatiei electrice de orice fel, distrugerea sistemelor de inchidere a portilor si usilor, a ferestrelor, degradarea spatiilor verzi prin aruncarea de ape uzate cu detergenti sau prin depbzitarea marfurilor, sau oricare alta fapta ce duce Ia distrugerea sau degradareaburilor apartinand pietei) - amendade la 100Ia 200lei; c. abandonarea sau depozitarea in incinta pietelor de mese, boxe, tarabe ce nu fac parte din inventarul pietei f.araacordul administratorului pietei, sau refuzul la plata taxelor aferente- amenda de la 100la 200lei; d. ocuparea abuziva de spatii comerciale, spatii de depozitare a marfurilor sau de terenuri apartinand pietei, fara temei legal - amenda de la 1.000 la 2.000 lei; e. extinderea spatiilor de expunere a marfurilor in afara tarabei sau pe caile de accessi circulatie, in incinta pietelor, targului sau bazarului, fapt ce impiedica accesul pietonilor si autovehiculelor in cazul unor urgente (incendii, etc.) - amenda de la 200Ia 500lei; f. rcfuzul comerciantului de a plati taxele forfetare in cazul in care activitatea comerciala se desfasoara fara incheierea contractului comercial, sau in cazul refuzului comerciantului de a plati taxa forfetara pentru spatiul excedentar utilizat amendade la 200Ia 500lei;

{p

' . )

ti

neafisareade catrecomercianti,la loc vizibil, a datelor de identificare a g. marfurilor, preturilor si a tarifelor practicate pentru fiecare produs sau serviciu comercializatfprestat- amenda de la 100la 200 lei; h. varlzarea de produse alimentare si nealimentare pe strazi, alei, intre blocuri sau in spatii ce nu au o astfel de destinatie- amenda de la 100Ia 200 lei; i. aruncarea sau abandonarea in af.ararnagazinelor din incinta pietelor a produseior perisate sau a deseurilor si ambalajelor,inclusiv depozitarea gunoiului in alte - arnendade la 100la 200 lei; locuri d"ecat celespecialamenaja.te j. foiosirea de catre comercianti a cantarelor neautorizate, defecte,sau fara verificate metrologica precum si a greutatilor falsificate- amenda de la 200Ia 500 lei; k. comercializareaproduselor agroalimentare de catre persoane care nu au certificat de produc4tor eliberatconform legii -.arnendade la 100 la 200 lei; I. comercializarea produselor agroalimentare de catre persoane ce au certificat de producator suspendat,nevizat sau cu viZa expirata - amenda de la 100 la 200 lei; m. comercializarea produselor agroalimentare de catre alte persoane decat titularul certificatului de producator sau celelalte persoane mentionate in certificat amendade la 100 la 200lei; n. comercializarea altor produse decat cele mentionate in certificatul de producator amendade la 100Ia 200lei; vanzarea in piete, targuri si oboare de substante toxice, inflamabile, o. explozive, a altor materiale care pot dauna vietii si integritatii fizice a persoanelor, precum si a patrimoniului public si privat - amenda de Ia 300Ia 500lei; p. refuzul prezentarii la control a actelor de identificare de catre persoanelefrzicefjuridice - amendade la 100Ia 200 lei; q. practicarea jocurilor (rummy, table, carti, etc.) in perimetrul pietelor si bazarelor amenda de la L00Ia 200lei; r. nementinerea curateniei la punctele de desfacerea produselor (atat in fata cat si in imprejurimile acestora),pe domeniul public si privat, de catre societatile comerciale, asociatiile familiale, persoanele fizice autorizate si producatorii particulari amendade la 100 la 200lei; nerespectareade cafre agentii economici (alimentatie publica, internet, s. etc.) precum si de persoane fizice a programului de activitate stabilit prin autorizatie sau dispozitie a primarului - amenda de Ia 500Ia L000lei.

Capitolul :5.
Dispozitii finale
Art. L4.,Constatarea si sanctionareacontraventiilor savarsite Ia prezenta hotarare se facede catre:' a. primar, imputernicitii acestuia, ofiteri si subofiteri de politie, jandarmi si politisti comunitari; b. angajatii imputerniciti ai serviciilor publice pentru contraventiile savarsite pe domeniile lor de activitate; alte persoaneimputernicite de catre primar prin Dispozitie. c. Art. 15 Pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare. Art. 16 Procedura constatarii contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeaza cu prevederile O.G. nr.2/2001privind regimul juridic al contraventiilor.
t