Sunteți pe pagina 1din 35

Mapa de documente informative

Pag. 1/35

ASOCIAIA DE S A!DA"DI#A"E DI! "OM$!IA O"%A!ISM DE CE" I&ICA"E SIS EME DE MA!A%EME!

MAPA DE DOC'ME! E I!&O"MA I(E Certificare Si)teme de Management


Ed.1 rev.1/*3.+*13

Ace)t document e)te ,inut )u- contro.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. +/35

C'P"I!S Pagina I! "OD'CE"E3333333333333333333333333333333333.. ...3 A 4 C D E & Ane?a 1 Ane?a + Ane?a 3 I!&O"MAII P"I(I!D CE" I&ICA"EA SIS EME5O"/SIS EME5O" I! E%"A E DE MA!A%EME! 333333333333333333333333333333..6 D"EP '"I 7I O45I%AII333333333333333333333333333.. 18 "EC5AMAII 7I APE5'"I ...........................3333333333333333............ 19 A!'5A"EA D"EP '5'I DE ' I5I#A"E A CE" I&ICA '5'I :CE" I&ICA E5O"; 7I A M<"CII AS"O =! A5 E CA#'"I DEC$ SA!CI'!I5E3.. .++ I!&O"MAII P"I(I!D "E%'5AME! '5 PE! "' ' I5I#A"EA CE" I&ICA '5'I :CE" I&ICA E5O"; 7I A M<"CII AS"O33333333333. +6 A"I&E/ P'45ICAII3333333333333333333333333333... +> Prevederi )up.imentare .a certificare3333333333333333333 Ana.i2area cau2ei o-)erva,ii.or/neconformit1,i.or3333333333333... 31 A-ordarea certific1rii prin e0antionare .a organi2a,ii.e cu )edii mu.tip.e.... 33 3*

Mapa de documente informative

Pag. 3/35

I! "OD'CE"E A)ocia,ia de Standardi2are din "om@nia :AS"O; con)tituit1 An -a2a prevederi.or Ordonan,ei nr. 39/199> apro-at1 cu modific1ri 0i comp.et1ri prin 5egea nr. 355/+**+/ recuno)cut1 prin Bot1r@rea %uvernu.ui "om@niei nr. 9>5 din +5 iunie +**6 ca organi)m na,iona. de )tandardi2are e)te o a)ocia,ie de intere) pu-.ic/ f1r1 )cop patrimonia./ neguvernamenta.1/ apo.itic1 0i nonCprofit. Prevederi.e din Ordonan,a nr. 39/199> privind activitatea de )tandardi2are na,iona.1 apro-at1 cu modific1ri 0i comp.et1ri prin 5egea nr. 355/+**+ dau dreptu. A)ocia,iei de Standardi2are din "om@nia )1 efectue2e activit1,i de certificare a )i)teme.or de management 0i d1 dreptu. de uti.i2are a m1rcii 0i certificatu.ui AS"O. Organi)mu. de Certificare Si)teme de Management :AS"O OCCSM; de)f10oar1 activit1,i de certificare a )i)teme.or de management pe -a2a proceduri.or proprii Antocmite An conformitate cu S" E! ISO/CEI 18*+1D+*11. C de mediu conform S" E! ISO 16**1D+**5 C a. ca.it1,ii conform S" E! ISO 9**1D+**> C a. )1n1t1,ii 0i )ecurit1,ii ocupa,iona.e conform S" OBSAS 1>**1D+**> C a. energiei conform S" E! ISO 5***1D+*11 C a. )iguran,ei a.imente.or conform S" E! ISO ++***D+**5 C a. )ecurit1,ii informa,iei conform S" ISO/CEI +8**1D+**E

Mapa de documente informative pre2int1 informa,ii de)pre modu. de de)f10urare a tuturor etape.or proce)u.ui de certificare pentru acordarea / men,inerea / e?tinderea / recertificarea / re)tr@ngerea domeniu. de certificare / )u)pendarea )au retragerea certific1rii/ va.a-i.e pentru toate )cFeme.e de certificare. =n ace)t document )e ap.ic1 urm1toare.e pre)curt1riD SMMSi)teme de Management de Mediu SMSSOSi)teme de Management a. S1n1t1,ii 0i Securit1,ii Ocupa,iona.e SMCSi)teme de Management a. Ca.it1,ii SMSASi)teme de Management a. Siguran,ei A.imente.or SMESi)teme de Management a. Energiei SMISi)teme de Management a. Securit1,ii Informa,iei "SM"e)pon)a-i.u. )i)temu.ui genera. de management "C"e)pon)a-i. de contract CDEComitet de Deci2ie D%Director %enera.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 6/35

AI!&O"MAII P"I(I!D CE" I&ICA"EA SIS EME5O"/SIS EME5O" I! E%"A E DE MA!A%EME! ScFematic/ etape.e certific1rii )i)teme.or/)i)teme.or integrate de management )unt pre2entate An ta-e.u. de mai Go)D AS"O OCCSMC5IE!

&urni2ea21 informa,ii a)upra termene.or 0i condi,ii.or :Mapa de documente informative;

Cerere de informa,ii de)pre certificare

Ini,ierea proce)u.ui de certificare

rimite &ormu.aru. de )o.icitare 0i CFe)tionaru. de informare 0i eva.uare pre.iminar1 comp.etate

Preg1te0te Propunerea 0i Contractu. Dup1 acceptarea Propunerii trimite Contractu. )emnat Efectuea21 ana.i2a Contractu.ui

Semnea21 contractu.

Prime0te Contractu. )emnat de am-e.e p1r,i

P.anific1 auditu.

Acceptarea p.anu.ui de audit 0i a ecFipei de audit

Efectuea21 )tadiu. 1 de audit

Deci2ie de trecere .a Stadiu + de audit

!u

Efectuea21 ac,iuni corective

Da De)f10oar1 Stadiu. + de audit Demon)trea21 conformitatea cu cerin,e.e/ .a fa,a .ocu.ui

Deci2ie a)upra certific1rii

!u Efectuea21 ac,iuni corective

Da Acord1 Certificatu.

SupravegFere

Sf@r0itu. proce)u.ui de certificare

Mapa de documente informative

Pag. 5/35

Pentru certificarea unui )i)tem de management c.ientu. tre-uieD H )1 ai-1 imp.ementat un )i)tem de management An conformitate cu cerin,e.e )tandardu.ui de referin,1I H )1 accepte condi,ii.e )ta-i.ite de AS"O OCCSM pentru certificare. =n ca2u. unui )i)tem integrat de management c.ientu. tre-uie )1 ai-1 imp.ementat un )i)tem de management An conformitate cu cerin,e.e tuturor )tandarde.or de referin,1 pe care .eCa a.e). Certificarea )i)teme.or/)i)teme.or integrate de management )e de)f10oar1 conform urm1toare.or etape principa.eD I.)o.icitare de informa,iiI II. e.a-orarea ofertei de certificare 0i contractareI III. certificarea ini,ia.1 0i acordarea certificatu.ui 0i a m1rcii AS"OI I(. audituri de )upravegFere .a 1+ .uni 0i +6 .uni de .a u.tima 2i de audit a etapei + de audit :)au a auditu.ui de recertificare;I (. ratarea neconformit1,i.orI (I. Audituri de recertificare (II. Audituri )pecia.e (III. "e)tr@ngerea domeniu.ui de certificare / )u)pendarea/ )au retragerea certific1rii I.So.icitarea de informa,ii Orice organi2a,ie care dore0te certificarea )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management are po)i-i.itatea de a )e adre)a .a AS"O OCCSM prin te.efon/ fa?/ cerere de inten,ie )au prin vi2it1 .a )ediu. AS"O OCCSM tran)mite )au An ca2u. vi2itei .a )ediu Anm@nea21 )pre comp.etare &ormu.aru. de )o.icitare a certific1rii )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management 0i CFe)tionaru. de informare 0i eva.uare pre.iminar1. Dac1 c.ientu. nu comp.etea21 toate date.e An)cri)e An &ormu.aru. de )o.icitare a certific1rii )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management 0i An CFe)tionaru. de informare 0i eva.uare pre.iminar1/ "C a. AS"O OCCSM contactea21 organi2a,ia/ An )cri) :po0t1/ fa?/ eCmai.; )au te.efonic pentru c.arificare. De a)emenea/ c.ientu. e)te informat c1 toate cerin,e.e AS"O OCCSM privind de)f10urarea certific1rii ini,ia.e a )i)temu.ui de managementD men,inerea certific1rii/ recertificarea/ drepturi.e de uti.i2are a certificatu.ui 0i m1rcii AS"O )e reg1)e)c An Mapa de Documente informative care poate fi o-,inut1/ .a cerere/ de .a AS"O OCCSM Dup1 comp.etare/ c.ientu. tran)mite formu.are.e :)emnate de c1tre repre2entantu. .ega. a. organi2a,iei re)pective; .a AS"O OCCSM An )copu. Antocmirii ofertei de certificare. II.E.a-orarea ofertei de certificare 0i contractare =n Contractu. de certificare )e men,ionea21D 1; )tandardu./)tandarde.e de referin,1I +; domeniu. de activitate :definirea domeniu.ui de activitate conform cod CAE! rev +/ num1ru. de )edii care urmea21 )1 fie certificate An cadru. organi2a,iei re)pective/ precum 0i activit1,i.e/ produ)e.e 0i )ervicii.e care )unt )upu)e certific1rii;I 3; drepturi.e 0i o-.iga,ii.e p1r,i.or contractua.eI 6; co)tu. aferent fiec1rei etape a activit1,ii de certificare/ )ta-i.it pe -a2a tarife.or An vigoare a.e AS"O OCCSMI Contractu. de certificare cuprinde etape.e certific1rii ini,ia.e 0i etape.e de )upravegFere. Dac1 An termen de 1* 2i.e .ucr1toare )o.icitantu. nu 0iCa dat acordu. )cri) :prin retran)miterea c1tre AS"O OCCSM a Contractu.ui de certificare )emnat de c1tre repre2entantu. )1u .ega.;/ "C contactea21 )o.icitantu. pentru a )ta-i.i dac1 ace)ta mai e)te intere)at An certificarea )i)temu.ui )1u de management.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. E/35

Orice modificare a date.or ini,ia.e An)cri)e An CFe)tionaru. de informare 0i eva.uare pre.iminar1 :domeniu. )o.icitat pentru certificare num1r de .oca,ii/ num1r de angaGa,i; tran)mi)1 de c.ient dup1 )emnarea Contractu.ui de certificare )e poate face numai prin Act adi,iona. .a Contractu. de Certificare dup1 ana.i2area de c1tre AS"O OCCSM a noi.or condi,ii de certificare cerute de c.ient. IIICertificarea ini,ia.1 Certificarea ini,ia.1 An vederea o-,inerii certificatu.ui Ancepe din momentu. )emn1rii contractu.ui de am-e.e p1r,i 0i cuprinde urm1toare.e etapeD a; audit de certificare ini,ia.1 :etapa 1 0i etapa +;I -; .uarea deci2iei privind certificarea a;Auditu. de certificare ini,ia.1 Auditu. de certificare ini,ia.1 inc.ude dou1 etapeD H Etapa 1 C Eva.uarea documenta,iei )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management 0i rea.i2area unei vi2ite .a fa,a .ocu.ui H Etapa + J Eva.uarea imp.ement1rii )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management .a fa,a .ocu.ui/ pentru conformitatea cu )tandardu./)tandarde.e de referin,1

a1;Auditu. etapa 1 are ro.u. de a )ta-i.i dac1 )e reg1)e)c toate cerin,e.e re.evante 0i ap.ica-i.e din )tandardu./)tandarde.e de referin,1/ prin ana.i2a dove2i.or o-iective/ di)poni-i.e. O-iective.e primu.ui )tadiu )unt ace.ea de a o-,ine o orientare pentru p.anificarea etapei +/ prin acumu.area de date de)pre )i)temu./)i)temu. integrat de management a. c.ientu.ui referitoare .a po.itica 0i o-iective.e ace)tuia =n cadru. auditu.ui etapa 1 de)f10urat .a )ediu. c.ientu.ui ecFipa de audit efectuea21D 1.auditarea documenta,iei )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management a. c.ientu.ui An raport cu cerin,e.e )tandardu.ui/)tandarde.or de referin,1 Conc.u2ii.e ana.i2ei documenta,iei )e eviden,ia21 de c1tre conduc1toru. ecFipei de audit in KCFe)tionaru. de eva.uare a documenta,iei SML. +.eva.uarea )ediu.ui c.ientu.ui/ a condi,ii.or )pecifice .oca,iei 0i deru.area di)cu,ii.or cu per)ona.u. :uti.i2@nd ca teFnici de audit o-)ervarea 0i interviu.; pentru a determina nive.u. de preg1tire din punct de vedere a. re)pect1rii cerin,e.or referen,ia.u.ui/referen,ia.e.or pentru etapa + de audit 3.ana.i2a gradu.ui de An,e.egere de c1tre c.ient a cerin,e.or )tandardu.ui/)tandarde.or de referin,1 An )pecia. cu privire .a identificarea performan,e.or cFeie/ a a)pecte.or/ proce)e.or/ o-iective.or 0i opera,iuni.or )emnificative a.e )i)temu.ui de management 6.co.ectarea informa,ii.or nece)are/ pe -a21 de dove2i o-iective/ referitoare .a domeniu. )i)temu.ui de management/ proce)e/ .oca,ie precum 0i a)pecte.e .ega.e 0i de cerin,e .ega.e 0i a.te cerin,e .a care organi2a,ia )u-)crie. 5.ana.i21 a a.oc1rii re)ur)e.or pentru auditu. etapa + 0i )ta-i.irea/ de comun acord cu c.ientu./ a perioadei 0i deta.ii.or de de)f10urare E.eva.uare referitoare .a auditu. intern 0i .a ana.i2a efectuat1 de management pentru a )ta-i.i dac1 nive.u. de imp.ementare a )i)temu.ui de management e)te core)pun21tor/ c.ientu. fiind preg1tit pentru de)f10urarea auditu.ui etapa + AS"O OCCSM tre-uie )1 aten,ione2e c.ientu. c1 urm1toare.e informa,ii )up.imentare pot fi nece)are 0i pot fi )o.icitate pentru o ana.i21 deta.iat1 An timpu. de)f10ur1rii auditu.ui etapa +D H cerin,e referitoare .a Autori2a,ii /acorduri

H =nregi)tr1ri :inc.u)iv orice Anregi)trare a incidente.or/ Anc1.carea reg.ement1ri.or )au cerin,e.or .ega.e 0i core)ponden,a cu autorit1,i.e; prin care c.ientu. A0i dovede0te eva.uarea conform1rii cu cerin,e.e .ega.e 0i cu a.te cerin,e .a care organi2a,ia )u-)crieI H deta.ii a.e oric1ror neconformit1,i interne identificate/ Ampreun1 cu ac,iuni.e corective 0i preventive re.evante/ .uate An u.time.e 1+ .uniI

Mapa de documente informative


H =nregi)tr1ri a.e Ana.i2e.or efectuate de managementI

Pag. 8/35

H Ana.i2a oric1rei comunic1ri primite referitoare .a )i)temu./)i)temu. integrat de management 0i orice ac,iune Antreprin)1 ca r1)pun) .a acea)ta Ca re2u.tat a. auditu.ui etapa 1/ conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit etapa 1/ An care de)crie gradu. de maturitate a. )i)temu.ui de management imp.ementat/ conc.u2ii.e a)upra documenta,iei )i)temu.ui 0i poate indica )u-iecte )u)cepti-i.e de a fi c.a)ificate ca neconformit1,i An timpu. etapei + a auditu.ui. =n ace)t ca2/ conduc1toru. ecFipei de audit va determina Ampreun1 cu auditatu./ interva.u. dintre etapa 1 0i etapa + a auditu.ui .u@nd An con)iderare nece)it1,i.e c.ientu.ui de a .e re2o.va. O-)erva,ii.e )emna.ate An urma auditu.ui etapa 1 0i nere2o.vate devin neconformit1,i .a auditu. etapa +. Conduc1toru. ecFipei de audit decide a)upra maturit1,ii )i)temu.ui c.ientu.ui verific@nd dac1D C c.ientu. a efectuat un cic.u comp.et de audituri interne C c.ientu. a efectuat ce. pu,in o ana.i21 de management privind )i)temu. integrat de management. C )i)temu. integrat de management e)te opera,iona. de ce. pu,in 3 .uni. a+;Auditu. etapa + are ca )cop eva.uarea gradu.ui de imp.ementare a )i)temu.ui/ )i)temu.ui integrat de management inc.u)iv eficacitatea ace)tuia pe -a2a cerin,e.or din )tandardu./ )tandarde.e de referin,1 core)pun21toare. Pe -a2a re2u.tate.or auditu.ui etapa 1/ AS"O OCCSM tran)mite un p.an de audit pentru de)f10urarea etapei + .a )ediu. c.ientu.ui O-iective.e auditu.ui C etapa + )untD H )1 )e confirme c1 organi2a,ia ader1 .a proprii.e po.itici/ o-iective 0i proceduriI H )1 )e confirme c1 )i)temu./)i)temu. integrat de management e)te conform cu toate cerin,e.e )tandardu.ui/)tandarde.or ap.ica-i.e )i)temu.ui de management )au cu a.te documente normative 0i )e rea.i2ea21 o-iective.e din po.itica organi2a,iei. In ace)t conte?t/ auditu.Cetapa + tre-uie )1 )e a?e2e peD 1; modu. de imp.ementare a tuturor cerin,e.or )tandardu.ui/)tandarde.or ap.ica-i.e )i)temu.ui de managementI +; verificarea monitori21rii/ m1)ur1rii/ raport1rii 0i ana.i2a performan,ei An raport cu o-iective.e cFeie 0i ,inte.e 0i cu cerin,e.e )tandardu.ui/)tandarde.or ap.ica-i./e )i)temu.ui de management 3; determinarea performan,ei )i)temu.ui de management a. c.ientu.ui An ceea ce prive0te conformarea cu .egi).a,ia 6; dove2i o-iective a.e contro.u. opera,iona. a. proce)e.or c.ientu.ui 5; dove2i o-iective de)pre auditarea intern1 0i ana.i2a efectuat1 de management E; dove2i o-iective de)pre re)pon)a-i.itatea managementu.ui pentru ap.icarea po.itici.or dec.arate de c.ient 8; .eg1turi Antre cerin,e normative/ po.itici/ o-iective 0i ,inte referitoare .a performan,1 conform cerin,e.or )tandardu.ui/)tandarde.or ap.ica-i.e )i)temu.ui de management auditat 0i oricare cerin,1 .ega.1 ap.ica-i.1/ re)pon)a-i.it1,i/ competen,e a.e per)ona.u.ui/ proceduri/ date referitoare .a performan,1 0i con)tat1ri.e 0i conc.u2ii.e auditu.ui intern. Ca re2u.tat a. auditu.ui etapa +/ conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit etapa +. a3;Conc.u2ii.e auditu.ui de certificare ini,ia.1 EcFipa de audit ana.i2ea21 toate informa,ii.e 0i dove2i.e o-iective de audit co.ectate/ convine 0i formu.ea21 conc.u2ii.e auditu.ui. Conduc1toru. ecFipei de audit informea21 AS"O OCCSM de)pre conc.u2ii.e auditu.ui Ampreun1 cu dove2i.e de audit 0i recomand1/ pe -a2a dove2i.or o-,inute An timpu. auditu.ui/ dup1 ca2D C acordarea certific1rii ini,ia.e

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. >/35

C acordarea certific1rii ini,ia.e dup1 verificarea dove2i.or de AncFidere a neconformit1,i.or / o-)erva,ii.or C efectuarea unui audit de urm1rire a ac,iuni.or corective :dac1 e)te ca2u.; -;5uarea deci2iei de certificare Pentru .uarea deci2iei de certificare AS"O OCCSM )o.icit1 ecFipei de audit urm1toare.e informa,iiD C rapoarte de audit etapa 1 0i etapa + 0i dup1 ca2 rapoarte.e de audit de urm1rire a ac,iuni.or corective C comentarii a)upra neconformit1,i.or/ precum 0i corec,ii.e 0i ac,iuni.e corective Antreprin)e de c.ient precum 0i cau2e.e care au condu) .a nconformit1,i C confirmarea informa,ii.or furni2ate de c.ient c1tre AS"O OCCSM referitoare .a domeniu. de certificare )o.icitat/ num1r de angaGa,i/ num1r de )edii C o recomandare de acordare/neacordare a certific1rii Ampreun1 cu toate condi,ii.e )au o-)erva,ii.e Dup1 fina.i2area auditu.ui/ inc.u)iv verificarea ac,iuni.or corective p.anificate 0i a po)i-i.u.ui audit de urm1rire/ "C verific1 do)aru. de certificare. AS"O OCCSM ia deci2ia de certificare An cadru. CDE pe -a2a unei eva.u1ri a con)tat1ri.or 0i conc.u2ii.or auditu.ui/ a recomand1rii conduc1toru.ui ecFipei de audit 0i a oric1ror informa,ii re.evante. 'n c.ient a. AS"O OCCSM o-,ine certificarea ini,ia.1 numai dac1 a demon)trat c1 Andep.ine0te An tota.itate cerin,e.e )tandardu.ui/)tandarde.or ap.ica-i.e )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management dup1 de)f10urarea auditu.ui de certificare 0i dac1 a Antreprin) ac,iuni corective pentru eventua.e.e neconformit1,i )emna.ate de ecFipa de audit.

D% apro-1 0i )emnea21 certificate.e de conformitate pe -a2a deci2iei de acordare/neacordare a certific1rii ini,ia.e de catre CDE. "C notific1 c.ientu. de)pre deci2ia .uat1. Dac1 )e ia o deci2ie favora-i.1/ "C tran)mite c.ientu.uiD H certificatu. :certificate.e; de conformitate An origina. H E?tra) din "egu.amentu. de uti.i2are a certificatu.ui 0i marca AS"O H Marca de certificare per)ona.i2at1/ An format Gpg pe )uport informatic H Programu. audituri.or de )upravegFere H !otificare a)upra deci2iei de acordare a certific1rii =n ca2u. unei deci2ii nefavora-i.e c.ientu. poate face ape. .a deci2ia .uat1/ dac1 con)ider1 c1 e)te nece)ar. Ace)ta poate face ape. An termen de 15 2i.e de .a data notific1rii. Ape.u. )e ia An di)cu,ie de c1tre Comi)ia de Ape.. Deci2ia :modificat1 prin deci2ia Comi)iei de Ape./ dup1 ca2; e)te pu-.icat1 pe pagina MMM.a)ro.ro. =n ca2u. An care/ dup1 acordarea certificatu.ui :certificate.or;/ )e con)tat1 neconcordan,e Antre domenii.e trecute pe Certificat :certificate; 0i ce.e )pecificate An formu.aru. de So.icitare a certific1rii 0i An Propunerea de Ancredin,are a certific1rii/ atunciD C "C notific1 An )cri) titu.aru.ui de Certificat :certificate; a)upra neconcordan,e.or 0i a retragerii Certificatu.ui :certificate.or;I C Se retrage Certificatu. emi) ini,ia./)e retrag certificate.e emi)e ini,ia. C Se emite un nou certificat/)e emit a.te certificate cuD Ace.a0i num1r/ace.ea0i numere Aceea0i dat1 de emitere Aceea0i dat1 de Ancetare a va.a-i.it1,ii Pe nou. Certificat/noi.e certificate/ )u- data de emitere .a certificarea ini,ia.1/ )e va treceD Data u.timei modific1ri.

Mapa de documente informative


C "C notific1 An )cri) titu.aru.ui de Certificat/certificate de)pre emiterea unui nou Certificat/unor noi certificate 0i Ai )o.icit1 ace)tuia )a aduc1 .a )ediu. AS"O OCCSM certificatu. :certificate.e; retra) :retra)e; I( Activit1,i de )upravegFere

Pag. 9/35

Audituri.e de )upravegFere )e de)f10oar1 pe toat1 durata de va.a-i.itate a certific1rii pentru ca AS"O OCCSM )1C0i men,in1 Ancrederea c1 )i)temu./)i)temu. integrat de management a. c.ientu.ui certificat continu1 )1 Andep.inea)c1 cerin,e.e )tandardu.ui/)tandarde.or An conformitate cu care a fo)t certificat/ prin monitori2area regu.at1/ .u@nd An con)iderare )cFim-1ri.e ap1rute .a c.ientu. certificat. SupravegFerea )e efectuea21 pe -a2a programu.ui anua. de )upravegFere. Prin audituri.e de )upravegFere )e verific1D H Modific1ri a.e gradu.ui de comp.e?itate a activit1,ii/ dac1 e?i)t1I H E.emente de men,inere a )i)temu.ui prin ana.i2a de management H 'rm1rirea conc.u2ii.or re2u.tate An urma audituri.or interne 0i ana.i2a ac,iuni.or Antreprin)e 0i ac,iuni preventive 0i corective H ana.i2a efectuat1 de management H Comunicarea cu p1r,i.e e?terne intere)ate conform cerin,e.or )tandardu.ui/)tandarde.or pentru )i)teme.e de management H auditarea ace.or .oca,ii An care )Cau eviden,iat neconformit1,i .a etapa precedentI H eficacitatea )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management de a Andep.ini o-iective.e po.iticii organi2a,iei H Conformarea cu cerin,e.e .ega.e 0i a.te cerin,e .a care )u-)crie organi2a,ia H Modific1ri.e )i)temu.ui documentat H Proce)e.e inc.u)e An domeniu. de certificare H evo.u,ia activit1,i.or p.anificate pentru Am-un1t1,irea continu1 H Modu. de uti.i2are a certificatu.ui )i a m1rcii AS"O H ana.i2a oric1ror modific1ri An activitatea c.ientu.ui H tratarea rec.ama,ii.or H continuitatea contro.u.ui opera,iona. H evo.u,ia activit1,i.or p.anificate pentru Am-un1t1,irea continu1 H #one.e )upu)e modific1rii Activit1,i.e de )upravegFere )e rea.i2ea21 prin audituri .a fa,a .ocu.ui dar nu )unt An mod nece)ar audituri comp.ete de )i)tem AS"O OCCSM de)f10oar1 .a c.ien,ii certifica,i af.a,i An perioada de )upravegFere audituri de )upravegFere programate 0i audituri )pecia.e/ dup1 ca2. Audituri de )upravegFere programate SupravegFerea programat1 )e face anua./ conform proceduri.or AS"O OCCSM. Prima )upravegFere programat1 are .oc .a 1+ .uni de .a u.tima 2i a auditu.ui etapa +/ iar urm1toarea .a +6 .uni. Certificarea e)te va.a-i.1 3 ani. =n ca2u. An care c.ientu. )o.icit1 de)f10urarea auditu.ui An termen de N 3 .uni de .a data .a care e)te programat ini,ia. auditu. de )upravegFere/ ace)ta tre-uie )1 tran)mit1 An )cri) .a AS"O OCCSM )o.icitarea de deca.are a termenu.ui 0i o not1 Gu)tificativ1. Interva.u. de N 3 .uni acceptat cuprinde at@t de)f10urarea auditu.ui de )upravegFere c@t 0i redactarea raportu.ui de audit 0i .uarea deci2iei de men,inere/)u)pendare/retragere a certific1rii. "C Antocme0te programu. anua. de )upravegFere pentru to,i c.ien,ii certifica,i. Ace)t program tre-uie )1 con,in1 ce. pu,inD H perioada :.una; auditu.ui de )upravegFere

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 1*/35

H ecFipa de audit Programu. anua. de audit e)te actua.i2at atunci c@nd )e con)ider1 nece)ar. Cu + .uni Anainte de efectuarea auditu.ui de )upravegFere/ conform programu.ui anua./ "C contactea21 c.ientu. certificat pentru )ta-i.irea datei auditu.ui 0i pentru a tran)mite .a AS"O OCCSM documenta,ia actua.i2at1 :.i)ta de a)pecte de mediu/ identificarea perico.e.or 0i eva.uarea ri)curi.or/ cerin,e .ega.e/ etc; Cu 1 .un1 Anainte de efectuarea auditu.ui de )upravegFere/ conform programu.ui anua./ "C contactea21 conduc1toru. ecFipei de audit 0i Ai pune .a di)po2i,ie documenta,ia 0i informa,ii.e referitoare .a pro-.eme.e ce vor fi auditate Conduc1toru. ecFipei de audit Antocme0te P.anu. de audit. "C contactea21 c.ientu. certificat pentru a o-,ine acordu. ace)tuia privind perioada auditu.ui/ componen,a ecFipei de audit 0i p.anu. de auditI Confirmarea c.ientu.ui certificat e)te tran)mi)1 .a AS"O OCCSM. E?tinderea num1ru.ui de 2i.e a auditu.ui de )upravegFere depinde de activit1,i.e critice 0i de raportu. de audit anterior. =n ace)t ca2 Anainte de de)f10urarea auditu.ui/ "C AncFeie un act adi,iona. .a contractu. de certificare Auditu. de )upravegFere )e de)f10oar1 ca un audit de certificare ini,ia.1 etapa + conform paragrafu.ui A/III/a/a+. Ca re2u.tat a. auditu.ui de )upravegFere/ conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit de )upravegFere. EcFipa de audit ana.i2ea21 toate informa,ii.e 0i dove2i.e de audit 0i convine a)upra conc.u2ii.or auditu.ui 0i .e tran)mite .a AS"O OCCSM. Pe -a2a dove2i.or o-,inute An timpu. auditu.ui conduc1toru. de audit a.ege una din ce.e trei varianteDC men,inerea certific1rii C men,inerea certific1rii dup1 verificarea dove2i.or de AncFidere a neconformit1,i.or C efectuarea unui audit de urm1rire a ac,iuni.or corective

=n ca2u. An care conduc1toru. ecFipei de audit )emna.ea21 o-)erva,ii 0i/)au neconformit1,i organi2a,ia va tran)mite .a AS"O OCCSM un p.an de ac,iuni corective :in care )1 )pecifice 0i cau2e.e care au condu) .a o-)erva,ii/neconformit1,i; 0i un program de imp.ementare :An termen de + )1pt1m@ni de .a data de)f10ur1rii auditu.ui;. Dup1 ce prime0te raportu. de audit/ "C verific1 do)aru. )upravegFerii 0i comp.etea21 formu.aru. K&i01 de urm1rire a activit1,ii de certificareL. "C tran)mite Sinte2a )upravegFerii Ampreun1 cu Antregu. do)ar de certificare c1tre CDE pentru .uarea deci2iei. D% AS"O apro-1 0i )emnea21 a)upra )u)pend1rii / retragerii / re)tr@ngerii domeniu. certific1rii/ pe -a2a deci2iei CDE. "C tran)mite c.ientu.ui certificat raportu. auditu.ui de )upravegFere 0i notific1 a)upra deci2iei de men,inere/ )u)pendare / retragere / re)tr@ngere a domeniu.ui certific1rii. =n ca2u. unei deci2ii negative/ c.ientu. certificat e)te An0tiin,at c1 poate conte)ta deci2ia conform prevederi.or din Mapa de Documente Informative.

ratarea neconformit1,i.or

!econformitate maGor1 C !eAndep.inirea An tota.itate a unei cerin,e din )tandardu. de referin,1/ cerin,1 care nu a fo)t imp.ementat1 0i care Ampiedic1 func,ionarea )i)temu.ui de management An an)am-.u. )1uI )au acumu.area mai mu.tor neconformit1,i minore An cadru. uneia )au mai mu.tor cerin,e din )tandard/ care produc o eroare maGor1 An )i)temI )au

Mapa de documente informative

Pag. 11/35

o )itua,ie An care e?i)t1 un du-iu a)upra capacit1,ii )i)temu.ui de a atinge po.itica 0i o-iective.e de mediu a.e organi2a,iei. !econformitate minor1 C O deficien,1 minor1 An con,inutu. unei cerin,e din )i)tem fa,1 de cerin,a din )tandardu. de referin,1/ care nu Ampiedic1 func,ionarea )i)temu.ui de management An an)am-.u. )1u. O-)erva,ie C O dec.ara,ie a unui fapt evident/ care nu poate fi Anregi)trat1 ca neconformitate/ dar care tre-uie )1 fie inve)tigat1. Dac1 nu )unt inve)tigate toate o-)erva,ii.e e)te po)i-i. ca pe viitor )1 apar1 o neconformitate maGor1 )au minor1. 'rm1rirea ac,iuni.or corective )e rea.i2ea21 prin verificarea modu.ui de re2o.vare a ac,iuni.or corective 0i/)au prin audituri de urm1rire. Auditu. de urm1rire a ac,iuni.or corective e)te un audit care )e de)f10oar1 dup1 ca2 An orice etap1 a proce)u.ui de certificare 0i are drept )cop verificarea modu.ui de re2o.vare a neconformit1,i.or prin Antreprinderea de ac,iuni corective core)pun21toare. Atunci c@nd verific1 o ac,iune corectiv1/ conduc1toru. ecFipei de audit tre-uie )1 ana.i2e2e dac1 c.ientu. a determinat core)pun21tor cau2e.e care au condu) .a neconformitate/ ac,iuni.e corective Antreprin)e pentru a )e a)igura c1 ace)tea au fo)t )uficient corectate. Pentru toate neconformit1,i.e identificate/ c.ientu. tre-uie )1 )ta-i.ea)c1 un p.an de ac,iuni corective 0i cau2e.e care au condu) .a neconformitate precum 0i un program pentru imp.ementare 0i )1 .e tran)mit1 .a AS"O OCCSM An termen de dou1 )1pt1m@ni de .a data de)f10ur1rii auditu.ui. ermenu. permi) de AS"O OCCSM pentru imp.ementarea ac,iuni.or corective e)te de ma?imum 13 )1pt1m@ni/ indiferent de tipu. de neconformitate. Pentru neconformit1,i.e maGore )au pentru neconformit1,i.e minore pentru care termenu. de 13 )1pt1m@ni a fo)t dep10it/ tre-uie efectuat un audit de urm1rire. =n ca2u. An care conduc1toru. ecFipei de audit con)ider1 nece)ar1 o verificare .a fa,a .ocu.ui a ac,iuni.or corective/ a)emenea verificare tre-uie efectuat1 p@n1 .a urm1toru. audit prev12ut prin contract. =n toate ca2uri.e An care )e con)ider1 nece)ar1 de)f10urarea unui audit de urm1rire a ac,iuni.or corective/ dac1 nu e?i)t1 o re2o.vare )ati)f1c1toare a neconformit1,i.or :Anainte )au An timpu. auditu.ui;/ certificatu. nu va fi emi) )au va fi )u)pendat. Conform proceduri.or AS"O OCCSM/ modu. de tratare a neconformit1,i.or An timpu. auditu.ui :audituri.or; de urm1rire a ac,iuni.or corective e)te urm1toru.D Dac1 o neconformitate maGor1 nu poate fi re2o.vat1 )au redu)1 .a un nive. de )everitate ecFiva.ent cu neconformitatea minor1/ )o.icitantu. tre-uie )1 fie informat c1 certificatu. :certificate.e; va fi )u)pendat :vor fi )u)pendate; )au nu i )e va putea acorda certificatu. :certificate.e; An cadru. certific1rii re)pective. Dac1 o neconformitate maGor1 nu a fo)t An tota.itate corectat1/ dar prin ac,iunea )a c.ientu. a redu) nive.u. de )everitate a. ace)teia .a o neconformitate minor1/ auditoru. are po)i-i.itatea de a Antocmi o nou1 not1 de neconformitate :minor1;/ d@nduCi po)i-i.itatea )o.icitantu.ui )1 Antreprind1 o a.t1 ac,iune corectiv1 0i )1 furni2e2e dove2i o-iective documentate a.e ace)teia. =n ace)t ca2/ nota de neconformitate maGor1 ini,ia.1 0i raportu. tre-uie apro-at cu modific1ri.e aferente pentru a ar1ta c1 nota de neconformitate ini,ia.1 a fo)t AncFeiat1 0i e?i)t1 o neconformitate minor1. Ac,iuni.e corective pentru nota de neconformitate nou emi)1 tre-uie )1 fie re2o.vate An ma?imum E )1pt1m@ni :va.a-i. numai pentru note.e de neconformitate emi)e An timpu. auditu.ui de urm1rire a ac,iuni.or corective;. Dac1 neconformit1,i.e minore nu au fo)t re2o.vate An ma?imum 13 )1pt1m@ni c@t e)te perioada .imit1 0i dac1 auditu. de urm1rire indic1 faptu. c1 nu e)te po)i-i.1 e.iminarea ace)tora/ )o.icitantu. tre-uie informat c1 certificatu. :certificate.e; va fi )u)pendat :vor fi )u)pendate; )au c1 nu i )e va putea acorda certificatu. An cadru. certific1rii re)pective

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 1+/35

(I

Audituri de recertificare

"C anun,1 c.ientu. certificat cu ce. pu,in 3 .uni Anainte de)pre data Ancet1rii perioadei de va.a-i.itate a certific1rii. De a)emenea/ "C )o.icit1 c.ientu.ui certificat )1 tran)mit1 .a AS"O OCCSM An termen de + )1pt1m@ni deci2ia managementu.ui de .a ce. mai Ana.t nive. de Ancepere a activit1,i.or de recertificare )au de renun,are .a certificare. =n ca2u. An care c.ientu. certificat dore0te Anceperea activit1,i.or de recertificare/ "C tran)mite c.ientu.ui certificat )pre comp.etare formu.are.e OSo.icitare recertificareL 0i OInforma,ii pentru actua.i2area date.or de certificareL An vederea e.a-or1rii ofertei de recertificare/ a ana.i2ei )o.icit1rii 0i a nou.ui contract/act adi,iona. .a contractu. de certificare ini,ia.1/ dup1 ca2. Din ana.i2a documente.or tran)mi)e "C tre-uie )1 verifice dac1 )unt )cFim-1ri )emnificative An )i)temu./)i)temu. integrat de management/ 0i )1 decid1 Ampreun1 cu manageru. AS"O OCCSM dac1 auditu. de recertificare )e va de)f10ura AntrCun )ingur )tadiu )au dou1 )tadii. =n ca2u. An care nu )e )emna.ea21 )cFim-1ri )emnificative An )i)temu./)i)temu. integrat de management nu mai e)te nece)ar1 de)f10urarea etapaui 1 a auditu.ui de recertificare/ conduc1toru. ecFipei de audit ana.i2@nd numai documenta,ia )i)temu.ui/ care a )uferit modific1ri pe parcur)u. cic.u.ui anterior de certificare. Prin auditu. de recertificare ecFipa de audit tre-uie )1 verifice gradu. de evo.u,ie a )i)temu.ui 0i de men,inere a proceduri.or/ con)tat1ri.e audituri.or interne efectuate c@t 0i e.emente.e genera.e a.e )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management conform referen,ia.u.ui/referen,ia.e.or pentru a )ta-i.i eficacitatea 0i adecvan,a )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management .a Andep.inirea o-iective.or 0i ,inte.or. De a)emenea/ prin ace)te audituri de recertificare )e verific1 conformarea cu cerin,e.e .ega.e 0i cu a.te cerin,e ap.ica-i.e .a care organi2a,ia )u-)crie. Auditu. de recertificare )e de)f10oar1 ca un audit de certificare ini,ia.1 etapa + conform paragrafu.ui a+;. Ca re2u.tat a. auditu.ui de recertificare conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit de recertificare. =n ca2u. An care conduc1toru. ecFipei de audit )emna.ea21 neconformit1,i/ organi2a,ia va tran)mite .a AS"O OCCSM un p.an de ac,iuni corective :in care )1 )pecifice 0i cau2e.e care au condu) .a neconformit1,i; 0i un program de imp.ementare :An termen de + )1pt1m@ni de .a data de)f10ur1rii auditu.ui;. Conduc1toru. ecFipei de audit decide a)upra nece)it1,ii efectu1rii unui audit de urm1rire a ac,iuni.or corective Antreprin)e. Dac1 An timpu. auditu.ui de recertificare )e con)tat1 neconformit1,i maGore fa,1 de documente.e de referin,1 0i dac1 dup1 auditu. de urm1rire a ac,iuni.or corective :a )e vedea audituri )pecia.e; )e con)tat1 c1 neconformit1,i.e nu au fo)t re2o.vate/ D% AS"O/ .a deci2ia CDE/ Fot1r10te a)upra neacord1rii recertific1rii domeniu.ui de certificare. :A )e vedea conc.u2ii.e raportu.ui de audit de recertificare; Dup1 deru.area auditu.ui de recertificare 0i Antocmirea do)aru.ui recertific1rii de c1tre "C/ do)aru. de recertificare e)te )upu) ana.i2ei CDE care ia deci2ia de acordare/neacordare a recertific1rii. D% apro-1 0i )emnea21 certificatu. pe -a2a deci2iei CDE. Deci2ia e)te notificat1 )o.icitantu.ui de c1tre manageru. AS"O OCCSM. So.icitantu. poate face ape. a)upra deci2iei An termen de 15 2i.e de .a data primirii notific1rii. =n urma deci2iei de acordare a recertific1rii )e retrage vecFiu. certificat 0i )e e.i-erea21 a.tu. av@nd ace.a0i num1r 0i o perioad1 de va.a-i.itate de 3 ani din momentu. .u1rii deci2iei de recertificare. Ace)t certificat imp.ic1 ace.ea0i o-.iga,ii 0i confer1 ace.ea0i drepturi ca An ca2u. certific1rii ini,ia.e/ timp An care c.ientu. certificat e)te )upu) audituri.or de )upravegFere conform paragrafu.ui d. (IIAudituri )pecia.e AS"O OCCSM ini,ia21 audituri )pecia.e .a c.ien,ii certifica,i af.a,i An perioada de )upravegFere An urm1toare.e )itua,iiD C.ientu. )o.icit1 e?tinderea domeniu.ui de certificare E?tinderea domeniu.ui de certificare ca urmare a )o.icit1rii c.ientu.ui certificat )e face de regu.1 odat1 cu un audit de )upravegFere.

Mapa de documente informative

Pag. 13/35

Pe -a2a )o.icit1rii )cri)e din partea c.ientu.ui certificat 0i a comp.et1rii formu.aru.ui OInforma,ii pentru actua.i2area date.or de certificare :func,ie de tipu. e?tinderiiD de)cFiderea de noi .oca,ii/ diver)ificarea proce)e.or; "C efectuea21 o ana.i21 a )o.icit1rii 0i o ana.i21 a )o.icit1rii. =n urma ana.i2ei )o.icit1rii AS"O OCCSM AncFeie un Act adi,iona. .a contractu. de certificare deGa e?i)tent. AS"O OCCSM informea21 0i tran)mite conduc1toru.ui ecFipei de audit toat1 documenta,ia nece)ar1. 5a )o.icitarea AS"O OCCSM conduc1toru. ecFipei de audit inc.ude An p.anu. de audit 0i auditarea 2one.or pentru care )Ca )o.icitat e?tinderea domeniu.ui de certificare. Modu. de de)f10urare a auditu.ui e)te conform etape.or pre2entate An capito.e.e +/ 3 0i 6. =n ca2u. An care c.ientu. )o.icit1 e?tinderea de domeniu Anainte de termenu. )ta-i.it pentru auditu. de )upravegFere/ ecFipa de audit va audita 2one.e din organi2a,ie pentru care )Ca )o.icitat e?tinderea dar 0i )ervicii.e cone?e ace)tora. Modu. de de)f10urare a auditu.ui e)te conform etapei +. Ca re2u.tat a. auditu.ui de e?tindere de domeniu/ conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit/ prin uti.i2area formu.aru.ui de raport de audit pu) .a di)po2i,ie de AS"O OCCSM. EcFipa de audit ana.i2ea21 toate informa,ii.e 0i dove2i.e de audit 0i convine a)upra conc.u2ii.or auditu.ui 0i .e tran)mite .a AS"O OCCSM cu recomandareaD C de e?tindere de domeniu de certificare )au C men,inerea domeniu.ui ini,ia. de certificare. Dup1 ce prime0te raportu. de audit/ "C verific1 do)aru. e?tinderii certific1rii 0i A. tran)mite c1tre CDE pentru .uarea deci2iei de acordare a e?tinderii certific1rii.

D% AS"O apro-1 0i )emnea21 certificatu. cu e?tinderea domeniu.ui de certificare/ pe -a2a deci2iei CDE An ca2u. acord1rii ace)teia. "C tran)mite c.ientu.ui certificat raportu. auditu.ui de e?tindere 0i notific1 a)upra deci2iei de e?tindere a domeniu.ui de certificare/men,inerii certific1rii f1r1 e?tindere. Dac1 c.ientu. certificat nu e)te )ati)f1cut de deci2ie/ poate face ape. An termen de 15 2i.e de .a notificare. Audituri.e neprogramate Se ini,ia21 An urm1toare.e ca2uriD 1. primirea rec.ama,ii.or privind c.ien,ii certifica,i +. primirea rec.ama,ii.or din partea p1r,i.or intere)ate )au din partea AS"O privind uti.i2area necore)pun21toare a certificatu.ui 0i a m1rcii AS"O 3. modific1ri ce pot afecta conformitatea )i)temu.ui de management fa,1 de )tandardu./)tandarde.e de referin,1/ 0i modific1ri a.e condi,ii.or An care a fo)t acordat1 certificarea/ referitoare .aD C )tatutu. .ega. a. c.ientu.ui certificat C adre)a :adre)e.e; de contact C organi2are 0i management C domeniu. opera,iuni.or din cadru. )i)temu.ui de management certificat C modific1ri maGore adu)e )i)temu.ui de management 0i proce)e.or. 6. An ca2u. An care auditu. de )upravegFere programat nu )e de)f10oar1 An interva.u. de timp core)pun21tor din cau2a c.ientu.ui "C notific1 c.ientu. certificat de)pre de)f10urarea auditu.ui neprogramat cu indicarea datei de de)f10urare 0i a motive.or care au determinat ace)t audit )pecia. An ca2uri.e 1/+ 0i 6. =n ca2u. 3 c.ientu. certificat e)te o-.igat prin contract )1 notifice AS"O OCCSM c@nd )e af.1 AntrCuna din )itua,ii.e men,ionate. Manageru. AS"O OCCSM de)emnea21 o a.t1 ecFip1 de audit dec@t aceea care a efectuat audituri.e .a certificarea ini,ia.1.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 16/35

"C An0tiin,ea21 c.ientu. certificat de)pre componen,a ecFipa de audit 0i tran)mite un p.an de audit pentru 2ona afectat1 Auditu. )e de)f10oar1 conform paragrafu.ui a+;. Ca re2u.tat a. auditu.ui neprogramat/ conduc1toru. ecFipei de audit e.a-orea21 "aportu. de Audit. EcFipa de audit ana.i2ea21 toate informa,ii.e 0i dove2i.e de audit 0i convine a)upra conc.u2ii.or auditu.ui 0i .e tran)mite .a AS"O OCCSM cu recomandareaD C men,inerea domeniu.ui ini,ia. de certificare C An )itua,ia 3 C de re)tr@ngere de domeniu de certificare C An )itua,ia 1/ +/ 6 C de )u)pendare a certific1rii C An )itua,ia 1/+/6 C de retragerea certific1rii C An )itua,ia 1/+/6 Dup1 ce prime0te raportu. de audit/ "C verific1 do)aru. auditu.ui. "C tran)mite do)aru. de audit c1tre CDE pentru .uarea deci2iei. D% AS"O apro-1 0i )emnea21 referitor .a e?tinderea domeniu.ui de certificare /men,inerea certific1rii f1r1 e?tindere/ pe -a2a deci2iei CDE. "C tran)mite c.ientu.ui certificat raportu. auditu.ui de )upravegFere 0i notific1 deci2ia de men,inere a certific1rii/retragere/)u)pendare/re)tr@ngere a domeniu.ui certific1rii. Dac1 c.ientu. certificat nu e)te )ati)f1cut de deci2ie/ poate face conte)ta,ie )au ape. An termen de 15 2i.e de .a notificare. (III "e)tr@ngerea domeniu.ui de certificare/ )u)pendarea )au retragerea certific1rii AS"O OCCSM ap.ic1 urm1toare.e tipuri de )anc,iuniD "e)tr@ngerea domeniu.ui de certificare AS"O OCCSM re)tr@nge domeniu. de certificare c.ien,i.or certifica,i af.a,i An perioada de )upravegFere An urm1toare.e )itua,iiD a. ecFipa de audit con)tat1 .a auditu. de )upravegFere c1 anumite p1r,i a.e domeniu.ui de certificare nu mai Andep.ine)c cerin,e.e certific1rii ini,ia.e/ -. ecFipa de audit con)tat1 .a auditu. de )upravegFere )au audituri )pecia.e e0ecuri repetate pentru un anumit domeniu de certificare An ceea ce prive0te Andep.inirea cerin,e.or certific1rii ini,ia.e c. c.ientu. certificat )o.icit1 re)tr@ngerea domeniu.ui de certificare/ datorit1 Ancet1rii activit1,ii An anumite )ec,ii de produc,ie )au .inii teFno.ogice =n ca2u. OcL c.ientu. tre-uie )1 notifice .a AS"O OCCSM Anaintea de)f10ur1rii auditu.ui de )upravegFere programat1 motivu. re)tr@ngerii domeniu.ui de certificare. AS"O OCCSM tran)mite c.ientu.ui un nou formu.ar de OInforma,ii pentru actua.i2area date.or de certificareL pe -a2a c1ruia Antocme0te un act adi,iona. .a contractu. de certificare cu men,ionarea domeniu. :domenii.or;0i /)au .oca,iei :.oca,ii.or; r1ma)e An proce)u. de certificare. Proce)u. de certificare )e de)f10oar1 conform auditu.ui de )upravegFere 0i )e emite un nou certificat :a.te certificate; din care )unt e?c.u)e domeniu. :domenii.e; 0i /)au .oca,iei :.oca,ii.or; pentru care )Ca )o.icitat re)tr@ngerea domeniu.ui de certificare. "C verific1 do)aru. de certificare cu toate informa,ii.e re.evante 0i .e pre2int1 c1tre CDE An )copu. .u1rii deci2iei de re)tr@ngere a domeniu. de certificare. D% AS"O apro-1 0i )emnea21 certificatu. emi) An urma re)tr@ngerii domeniu.ui certific1rii/ pe -a2a deci2iei CDE. "C notific1 c.ientu. a)upra deci2iei de re)tr@ngere a domeniu.ui certific1rii. C.ientu. certificat e)te An0tiin,at c1 poate conte)ta deci2ia conform prevederi.or din Mapa de Documente Informative. AS"O OCCSM pu-.ic1 pe MMM a)ro.ro .i)ta c.ien,i.or certifica,i c1rora .i )Ca re)tr@n) domeniu. de certificare/ cu domeniu./domenii.e de certificare pentru care e)te va.a-i. certificatu. 0i poate )1 uti.i2e2e marca AS"O.

Mapa de documente informative

Pag. 15/35

Su)pendare AS"O OCCSM ap.ic1 )anc,iunea de )u)pendare pe o perioad1 de ma?im E .uni c.ien,i.or certifica,i An urm1toare.e ca2uriD a; =ntreg )i)temu. de management nu mai e)te conform cerin,e.or ini,ia.e de acordare a certific1rii 0i nu a notificat AS"O OCCSM. -; Si)temu./)i)temu. integrat de management a. c.ientu.ui certificat are e0ecuri repetate An Andep.inirea cerin,e.or certific1rii iar ac,iuni.e corective Antreprin)e pentru )tingerea neconformit1,i.or au fo)t necore)pun21toare )au au dep10it termenu. prev12ut An MDI. c; C.ientu. certificat a uti.i2at a-u2iv certificatu.ui 0i marca AS"O d; C.ientu. nu )e conformea21 modific1ri.or referitoare .a regu.i.e de certificare )o.icitate AS"O OCCSM e; C.ientu. certificat refu21 de)f10urarea audituri.or de )upravegFere f; C.ientu. certificat refu21 p.ata o-.iga,ii.or financiare pentru activitatea de )upravegFere g; 5a )o.icitarea c.ientu.ui. Pe durata )u)pend1rii/ certificarea Antregu.ui )i)tem de management a. c.ientu.ui e)te temporar inva.idat1. AS"O OCCSM trimite o notificare c.ientu.ui men,ion@nd data de )u)pendare a certificatu.ui :certificate.or; 0i perioada de )u)pendare men,ion@nd c1 din ace. moment c.ientu. nu mai are dreptu. )1 fac1 referire .a certificare 0i .a marca AS"O. =n timpu. perioadei de )u)pendare organi2a,ia nu tre-uie )1 uti.i2e2e certificatu. :certificate.e; 0i marca AS"O. Certificatu. :certificate.e; )e Anapoia21 .a AS"O OCCSM An ma?imum 8 2i.e de .a data notific1rii 0i marca nu )e mai ap.ic1. Dac1 An timpu. perioadei de )u)pendare nu )e e.imin1 neconformitatea :neconformit1,i.e;/ )e retrage dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; 0i a m1rcii AS"O. =n ca2uri.e de .a a p@n1 .a e )e ini,ia21 un audit )pecia. dup1 ca2 conform audituri.or de )upravegFere 0i D% apro-1 ridicarea )u)pend1rii/retragerea certific1rii pe -a2a deci2iei CDE =n ca2u. f )u)pendarea )e ridic1 numai dup1 ce c.ientu. a acFitat factura. AS"O OCCSM pu-.ic1 pe MMM.a)ro.ro informa,ia privind organi2a,ia c1reia i )Ca )u)pendat certificatu. :certificate.e;/ perioada de )u)pendare 0i motivu.. Su)pendarea )e ridic1 numai dup1 ce c.ientu. certificat e.imin1 neconformitatea :neconformit1,i.e; pentru care i )Ca )u)pendat dreptu. de uti.i2are a. certificatu.ui. =n termen de 8 2i.e AS"O OCCSM Anapoia21 c.ientu.ui certificatu.. "etragerea domeniu. de certificare AS"O OCCSM retrage certificarea 0i dreptu. de uti.i2are a m1rcii AS"O An urm1toare.e ca2uriD a c.ien,ii certifica,i nu pot demon)tra e.iminarea neconformit1,i.or An termen de 3 .uni de .a data notific1rii ap.ic1rii )anc,iunii - c.ien,ii certifica,i renun,1 .a certificare Anainte de e?pirarea termenu.ui de va.a-i.itate a certificatu.ui 0i anun,1 An )cri) AS"O OCCSM c c.ientu. certificat nu re)pect1 contractu. de certificare AncFeiat Antre p1r,i d c.ientu. certificat A0i pierde per)ona.itatea Guridic1 )au e)te An fa.iment. AS"O OCCSM trimite o notificare c.ientu.ui men,ion@nd data de .a care i )e retrage dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; 0i marca AS"O men,ion@nd c1 din ace. moment c.ientu. nu mai are dreptu. )1 fac1 referire .a certificare 0i .a marca AS"O. Dup1 notificare/ organi2a,ia nu are voie )1 uti.i2e2e certificatu. :certificate.e; 0i marca AS"O. Certificatu. :certificate.e; )e Anapoia21 .a AS"O OCCSM An ma?imum 8 2i.e de .a data notific1rii 0i marca nu )e mai ap.ic1 !otificarea c.ientu.ui certificat referitor .a )anc,iunea ap.icat1 C.ientu. certificat e)te notificat An )cri) 0i )anc,iunea )e ap.ic1 de .a data )ta-i.it1.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative C.ientu. certificat poate face ape. Ampotriva deci2iei de )anc,ionare/ pe -a2a dove2i.or documentate/ .a Comi)ia de tratare a ape.uri.or C.ientu. certificat are acce) .a documente.e re.evante pe -a2a c1rora )Ca .uat deci2ia de )anc,ionare. =n timpu. perioadei de ape. )e ap.ic1 )anc,iunea prev12ut1. AS"O OCCSM pu-.ic1 pe MMM.a)ro.ro informa,ia privind organi2a,ia c1reia i )Ca retra) certificarea 0i dreptu. de uti.i2are a m1rcii AS"O.

Pag. 1E/35

Mapa de documente informative

Pag. 18/35

4D"EP '"I 7I O45I%AII 4.1D"EP '"I5E 7I O45I%AII5E C5IE! '5'I 4.1.1 Drepturi a;)1 ai-1 acce)/ AntrCun mod nedi)criminatoriu/ .a )ervicii.e AS"O OCCSM/ .a informa,ii.e 0i documenta,ia re.evant1 pentru a i )e acorda certificarea ini,ia.1/men,inerea certific1rii /e?tinderea de domenii de certificare / recertificareaI -;)1 fie informat An timp uti. de)pre modific1ri.e criterii.or de acordare a certificatu.ui :certificate.or; 0i a m1rcii AS"O precum 0i a documente.or/ dac1 ace)tea ar putea afecta de)f10urarea activit1,ii de certificareI c;)1 cunoa)c1 documente.e uti.i2ate de AS"O OCCSM An proce)u. de certificare :de e?emp.uD MDI/ p.anu. de audit/ programu. de )upravegFere rapoarte de audit etc.;I d;)1 cunoa)c1 componen,a ecFipei de audit 0i )1 fie/)1 nu fie de acord cu acea)taI e;)1 fac1 o-)erva,ii documentate referitoare .a raportu. de auditI f;)1 cear1 o e?tindere a domeniu.ui certific1riiI g;)1C0i poat1 pre2enta punctu. de vedere Anainte de .uarea deci2iei fina.e de )u)pendare )au retragere a certificatu.ui :certificate.or;I F;c.ientu. c1ruia i )Ca acordat certificatu. :certificate.e;/ denumit Kc.ient certificatL/ poate uti.i2a certificatu. :certificate.e; numai An )edii.e pentru care iCa fo)t emi) :emi)e; 0i numai pe domenii.e de certificare con)emnate pe certificatI i;c.ientu. certificat poate )1 fac1 referire .a certificatu. :certificate.e; 0i/)au marca AS"O An urm1toare.e documenteD core)ponden,a .or/ pu-.ica,ii/ artico.e promo,iona.e 0i -ro0uri/ cu condi,ia ca ace)te documente )1 )e refere .a produ)e.e 0i )ervicii.e fa-ricate/furni2ate An )i)temu. integrat de management de mediu/a. )1n1t1,ii 0i )ecurit1,ii ocupa,iona.e certificatI G;)1 uti.i2e2e certificatu. :certificate.e; ca in)trument de promovare pentru rec.am1I P;)1 renun,e .a dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; Anainte de )f@r0itu. perioadei de va.a-i.itateI .;)1 fac1 ape. .a deci2ia D% a. AS"OI m;)1 fac1 ape. .a oricare a.te deci2ii a AS"O OCCSMI n;)1 )o.icite An avan) informa,ii.e pe AS"O OCCSM dore0te )1 .e pu-.ice o;in ca2u. in care c.ientu. cere anumite e?p.ica,ii privind programu. )pecific de certificare/ ace)tea vor fi ana.i2ate de e?per,ii teFnici ai AS"O OCCSM 0i pu-.icate pe pagina MMMDa)ro.ro.

p;au dreptu. )1 renun,e .a certificare Anainte de e?pirarea termenu.ui de va.a-i.itate a certificatu.ui :certificate.or; cu condi,ia )1 anun,e An )cri) AS"O OCCSM 4.1.+ O-.iga,ii a;)1 permit1 efectuarea audituri.or de )upravegFere programate 0i a audituri.or de )pecia.eI -;)1 ,in1 )u- contro. activit1,i.e pentru care a fo)t acordata certificarea/ pentru a men,ine condi,ii.e ini,ia.e care au condu) .a emiterea certificatu.ui :certificate.or;I c;)1 Anregi)tre2e dove2i.e 0i )1 permit1 contro.u. .a )o.icitarea AS"O OCCSM/ pe durata activit1,ii de )upravegFereI d;)1 a)igure p1)trarea confiden,ia.it1,ii informa,ii.or o-,inute An cur)u. activit1,i.or de certificare inc.u)iv a informa,ii.or din Mapa de documente informative e;)1 notifice .a AS"O OCCSM orice modificare referitoare .aD C )tatutu. .ega./ comercia./ organi2a,iona. )au proprietatea :An termen de ma?imum 15 2i.e; C organi2are 0i management C adre)1 de contact 0i .oca,ii C domeniu. opera,iuni.or din cadru. )i)temu.ui de management certificat C modific1ri maGore adu)e )i)temu.ui de management 0i proce)e.or :domeniu. de certificare/ documenta,ia )i)temu.ui/ organigrama;I

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 1>/35

f;)1 Anapoie2e .a AS"O OCCSM An termen de 8 2i.e certificatu. pe durata perioadei de )anc,iune An ca2u. )u)pend1rii )au retragerii certificatu.ui :certificate.or; de .a data notific1riiI g;)1 p.1tea)c1 An avan) )ume.e re2u.tate pe -a2a tarife.or An conformitate cu )cFema de certificare pentru etape.e )ta-i.ite/ conform contractu.ui de certificareI F; i; )1 modifice orice materia. pu-.icitar An ca2u. re)tr@ngerii domeniu.ui )1 nu fac1 )au )1 nu permit1 dec.ara,ii eronate referitoare .a certificarea )a

G;)1 permit1 AS"O OCCSM divu.garea informa,ii.or confiden,ia.e :co.ectate de ecFipa de audit pe parcur)u. audituri.or efectuate; )o.icitate de organi)mu. de acreditare "E!A" P;)1 accepte anu.area contractu.ui/ An ca2u. An care nu efectuea21 p.ata .a timp/ conform termene.or contractua.e. .;)1 )e conforme2e condi,ii.or din "egu.amentu.ui de certificare a )i)temu.ui de management inc.u) An Mapa de documente informative referitoare .a )u)pendarea 0i/)au re2i.ierea contractu.ui din cu.pa )o.icitantu.ui care e)te ecFiva.ent1 cu )u)pendarea/retragerea Certificatu.ui :certificate.or;. 4.+ D"EP '"I5E 7I O45I%AII5E AS"O OCCSM

4.+.1 Drepturi a;)1 Antreprind1 m1)uri de protec,ie Ampotriva uti.i21rii a-u2ive a certificatu.ui 0i a m1rcii AS"O prin ini,ierea unor audituri neprogramate/ dac1 e)te ca2u. -;)1 fac1 di)poni-i.e informa,ii.e confiden,ia.e a.e c.ientu.ui :o-,inute de ecFipa de audit pe parcur)u. audituri.or; numai organi)mu.ui de acreditare "E!A"/ dac1 ace)ta .e )o.icit1 AS"O OCC SM An timpu. eva.u1rii c; H H H )1 pu-.ice pe pagina MMMDa)ro.roD .i)ta c.ien,i.or certifica,i An termen 3* de 2i.e de .a data acord1riiI .i)ta c.ien,i.or certifica,i )anc,iona,i )au a certificate.or anu.ate / retra)eI .i)ta )anc,iuni.or ridicateI

d;)1 facture2e p.ata An avan) pentru fiecare activitate de eva.uare a conformit1,ii cu cerin,e.e )tandardu.ui de referin,1I e;)1 facture2e p.ata An avan) pentru activit1,i.e de )upravegFere/ audituri de urm1rire a ac,iuni.or corective dup1 ca2I 4.+.+ O-.iga,ii a; )1 permit1 AntrCo mod nedi)criminatoriu acce)u. tuturor c.ien,i.or .a certificareI

-;informa,ii.e furni2ate de AS"O OCCSM oric1rui c.ient )au pie,ei/ inc.u)iv pu-.icitatea tre-uie )1 fie corecte 0i )1 nu induc1 An eroare c;)1 pun1 .a di)po2i,ie modu. de confirmare a va.idit1,ii unei certific1ri acordate .a cererea oric1rei p1r,i d;)1 informe2e 0i )1 fac1 di)poni-i.1 documenta,ia nece)ar1 pentru fiecare etap1 din procedura de eva.uare a conformit1,ii cu cerin,e.e )tandarde.or de referin,1I e;)1 informe2e c.ientu. / c.ientu. certificat a)upra criterii.or de certificare )au a modific1ri.or din documenta,ia AS"O OCCSMI f; )1 acorde certificatu. :certificate.e; An condi,ii.e )ta-i.ite prin proprii.e proceduriI

g;)1 efectue2e audituri.e etapa 1 / etapa + /de )upravegFere/de recertificare cu aGutoru. ecFipe.or de audit / pe -a2a unui program/ )ta-i.ite de comun acord cu c.ientu.I F;)1 a)igure confiden,ia.itatea informatii.or o-,inute An timpu. activit1,ii de eva.uare a conformit1,ii cu cerin,e.e )tandardu.ui de referin,1.

Mapa de documente informative

Pag. 19/35

C"EC5AMAII 7I APE5'"I "ec.ama,ii "ec.ama,ii.e )e pot referi .aD a;Activitatea AS"O OCCSM 0i Q )au ecFipa de audit -;Activit1,i.e/produ)e.e/)ervicii.e organi2a,ii.or certificate c;'ti.i2area certificate.or 0i a m1rcii AS"O de c1tre c.ien,ii certifica,i Sunt .uate An con)iderare rec.ama,ii.e primite An )cri)ori recomandate )au cu confirmare de primire )au depu)e direct .a )ediu. AS"O OCCSM cu num1r de Anregi)trare/ tran)mi)e prin /eCmai./ fa?. "ec.amantu. tre-uie )1 )e identifice prin nume/ adre)1/ )emn1tur1/ 0tampi.1 etc. "ec.ama,ia tre-uie )1 con,in1 ce. pu,inD H identificarea comp.et1 a ce.ui care a f1cut rec.ama,ia/ a organi2a,iei din care face parte rec.amantu. 0i po)i-i.it1,i.e de contact :te.efon/ fa?/ eCmai. etc;. H natura 0i de)crierea c.ar1 a o-iectu.ui rec.ama,iei "ec.ama,ii.e )unt Anregi)trate de c1tre "SM An "egi)tru. rec.ama,ii.or 0i .e )upune )pre ana.i21 manageru.ui )cFemei de certificare. Manageru. )cFemei de certificare ana.i2ea21 rec.ama,ii.e 0i de)emnea21 per)oane.e re)pon)a-i.e cu tratarea .or. ermenu. .imit1 de tran)mitere a r1)pun)u.ui cu privire .a deci2ie e)te de 3* de 2i.e :data po0tei; 0i tre-uie notificat printrCo adre)1/ prin )cri)oare recomandat1 cu confirmare de primire.

Pentru orice )itua,ie divergent1 care apare pe timpu. deru.1rii unui contract de certificare referitoare .a activitatea )au ecFipa de audit a AS"O OCCSM )e Ancearc1 g1)irea unei )o.u,ii de re2o.vare pe ca.e amia-i.1. Manageru. )cFemei de certificare de)emnea21 o per)oan1 re)pon)a-i.1 care )1 ge)tione2e )itua,ia ap1rut1. =n ace)t )en)/ per)oana de)emnat1 ca re)pon)a-i. convoac1 .a )ediu. AS"O OCCSM o 0edin,1 de conci.iere .a care particip1D C din partea rec.amantu.uiD repre2entantu. managementu.ui de .a ce. mai Ana.t nive. R 1 per)oan1 care are cuno0tin,e privind )tandardu. de referin,1 C din partea AS"O OCCSM conduc1toru. ecFipei care a de)f10urat auditu. .a rec.amant R 1 auditor care nu a participat .a auditu. .a rec.amant :independent; R 1 e?pert teFnic pe domeniu. rec.amantu.ui "SM a. AS"O OCCSM a)igur1 )ecretariatu. 0edin,ei 0i Antocme0te proce)u. ver-a.. Per)oana de)emnat1 de AS"O OCCSM tran)mite ordinea de 2i 0i convoac1 per)oane.e imp.icate cu 8 2i.e Anainte de de)f10urarea 0edin,ei de conci.iere. 7edin,a e)te condu)1 de manageru. )cFemei de certificare care pre2int1 motivu. convoc1rii 0edin,ei. Se d1 cuv@ntu. pe r@nd repre2entantu.ui rec.amantu.ui :pentru aC0i )u),ine rec.ama,ia 0i a pre2enta dove2i; 0i conduc1toru.ui ecFipei care a de)f10urat auditu. .a rec.amant :pentru a pre2enta motive.e care au condu) .a rec.ama,ie;. Dac1 conduc1toru. ecFipei care a de)f10urat auditu. .a rec.amant nu poate participa .a 0edin,a de conci.iere/ A0i tran)mite An )cri) punctu. de vedre. Auditoru. independent Ampreun1 cu e?pertu. teFnic ana.i2ea21 motiva,ii.e ce.or + p1r,i 0i recomand1 CDE acceptarea/neacceptarea rec.ama,iei. Deci2ia fina.1 e)te .uat1 de CDE. Per)oana re)pon)a-i.1 din partea AS"O OCCSM An0tiin,ea21 An 15 2i.e rec.amantu. de)pre Fot1r@rea CDE. Dac1 rec.ama,ii.e )e refer1 .a produ)e/activit1,i/)ervicii a.e unui c.ient certificat/ manageru. )cFemei de certificare informea21 c.ientu. certificat de)pre rec.ama,ie An termen de 5 2i.e 0i An urma ana.i2ei poate )1 ini,ie2e/ dac1 e)te nece)ar/ o )upravegFere neprogramat1 .a c.ientu. certificat rec.amat. !ece)itatea )upravegFerii )e )ta-i.e0te de c1tre managementu. )cFemei de certificare An urma ana.i2ei informa,ii.or co.ectate de "C.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. +*/35

Dac1 raportu. de audit de )upravegFere demon)trea21 vina c.ientu.ui certificat/ toate co)turi.e activit1,ii de )upravegFere vor fi )uportate de ace)ta. Manageru. )cFemei de certificare ana.i2ea21 cau2e.e care au condu) .a neconformitate/ propuneri.e de ac,iuni corective 0i modu. de imp.ementare a ace)tora de c1tre c.ientu. certificat 0i notific1 rec.amantu.ui 0i a.tor p1r,i intere)ate m1)uri.e ce au fo)t .uate. Manageru. AS"O OCCSM )upune )pre ana.i21 0i apro-are CDE 0i D%/ m1)uri de )anc,ionare a c.ientu.ui certificat. Modu. de re2o.vare a. rec.ama,ii.or con)tituie e.ement de intrare pentru ana.i2a efectuat1 de management 0i pentru ana.i2a efectuat1 de CAI privind impar,ia.itatea. O rec.ama,ie e)te con)iderat1 re2o.vat1 atunci c@nd rec.amantu. a fo)t notificat de)pre deci2ia .uat1 0i documente.e re.evante arFivate imediat dup1 notificare. Documente.e )e p1)trea21 timp de 1* ani.

Ape.uri Ape.uri.e )e pot face AmpotrivaD a;Deci2iei CDE de neacordare )au acordare An anumite condi,ii )pecifice a certific1riiI -;Sanc,iuni.or impu)e de AS"O OCCSM referitoare .a dreptu. de uti.i2are a m1rcii AS"O 0i a certificatu.ui de c1tre c.ientu. certificatI c;Su)pend1rii/ re)tr@ngerii domeniu. de certificare )au retragerii certific1riiI d;Oric1ror a.tor deci2ii a.e AS"O OCCSM. Sunt .uate An con)iderare ape.uri.e primite An )cri)ori recomandate )au cu confirmare de primire/ )au depu)e direct .a )ediu. AS"O cu num1r de Anregi)trare. Ape.antu. tre-uie )1 )e identifice prin nume/ adre)1/ )emn1tur1/ 0tampi.1 etc. Ape.u. tre-uie )1 con,in1 ce. pu,inD H identificarea comp.et1 a ce.ui care a f1cut ape.u./ a organi2a,iei din care face parte 0i po)i-i.it1,i.e de contact :te.efon/ fa?/ eCmai. etc;. H de)crierea c.ar1 a o-iectu.ui ape.u.ui Ape.uri.e )unt Anregi)trate de c1tre "SM An "egi)tru. de eviden,1 core)ponden,1 0i An0tiin,ea21 manageru. )cFemei de certificare 0i Pre0edinte.e C A. De a)emenea "SM confirm1 ape.antu.ui primirea ape.u.ui printrCo )cri)oare cu confirmare de primire. Comi)ia de tratare a ape.uri.or )e Antrune0te .a convocarea Pre0edinte.ui/ An ma?imum 15 2i.e de .a primirea notific1rii ape.antu.ui privind deci2ia de neacordare/)u)pendare/anu.are a Certificatu.ui. Convocarea C A )e face de c1tre Pre0edinte/ An )cri)/ prin intermediu. "SM/ cu ce. pu,in 8 2i.e Anainte de de)f10urarea 0edin,ei. Scri)oarea de convocare cuprinde .ocu./ data 0i ora/ precum 0i ordinea de 2i a 0edin,ei. Dac1 dup1 convocare nu )Ca reu0it Antrunirea num1ru.ui )tatutar de mem-ri ai C A )e face o nou1 convocare An termen de 5 2i.e. "SM furni2ea21 ape.antu.ui rapoarte referitoare .a etapa trat1rii ape.u.ui cu termene.e )ta-i.ite pentru 0edin,e.e C A An ace.a0i timp invit@nduC. )1 participe .a de2-aterea ape.u.ui . Deci2ia e)te .uat1 cu o maGoritate de +/3 din num1ru. mem-ri.or f1r1 votu. Pre0edinte.ui. =n ca2u. unui vot ega./ votu. pre0edinte.ui e)te deci)iv. "SM/ redactea21 proce)u. ver-a. a. 0edin,ei 0i deci2ii.e .uate/ a)igur1 )ecretariatu. Comi)iei de tratare a ape.uri.or. =n termen de 1* 2i.e de .a 0edin,1/ "SM notific1 ape.antu.ui deci2ia fina.1. Deci2ia )e con)ider1 fina.1 0i )e notific1 rec.amantu.ui An termen de 1* 2i.e dup1 ce e)te )emnat1 de c1tre pre0edinte.e CAI. =n adre)a de notificare )e )pecific1 dac1 deci2ia e)te .uat1 de C A )au CAI. "SM p1)trea21 toate Anregi)tr1ri.e privind ape.uri.e/ proce)e.e ver-a.e a.e 0edin,e.or comi)iei de tratare a ape.uri.or/ precum 0i adre)e.e de notificare/ An do)aru. de certificare. 'n ape. e)te con)iderat re2o.vat atunci c@nd c.ientu. a fo)t notificat de)pre deci2ia .uat1 0i documente.e re.evante arFivate imediat dup1 notificare. Documente.e )e p1)trea21 timp de 1* ani.

Mapa de documente informative

Pag. +1/35

DA!'5A"EA D"EP '5'I DE ' I5I#A"E A CE" I&ICA '5'I :CE" I&ICA E5O"; 7I M<"CII AS"O/ =! A5 E CA#'"I DEC$ SA!CI'!I5E Situa,ii.e An care Ancetea21 dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; 0i m1rcii AS"O/ a.te.e dec@t ce.e An care )e ap.ic1 )anc,iuni/ )untD 1;)tandardu. de referin,1 nu mai e)te An vigoare +;=n urma revi2uirii )tandardu.ui/ de,in1toru. de certificat dore0te/nu dore0te Annoirea certific1rii )i)temu.ui integrat de management de mediu/a. )1n1t1,ii 0i )ecurit1,ii ocupa,iona.e/ conform noi.or cerin,e a.e )tandarde.or 3;5a )f@r0itu. perioadei de va.a-i.itate a certificatu.ui :certificate.or; 6;5a cererea c.ientu.ui certificat/ indiferent de motivu. pe care ace)ta A. invoc1 1Standardu. :)tandarde.e; de referin,1 nu mai e)te :)unt; An vigoare Manageru. )cFemei de certificare informea21 An )cri) c.ientu. certificat cu E .uni Anainte de)pre data Ancet1rii va.a-i.it1,ii )tandardu.ui :)tandarde.or; de referin,1 dup1 care a fo)t certificat. !otificarea tre-uie )1 con,in1 ce. pu,inD H!um1ru. 0i tit.u. )tandardu.ui retra) HData .imit1 de uti.i2are a certificatu.ui actua. HAc,iuni.e ce vor fi Antreprin)e de c.ientu. certificat pentru uti.i2area/ An continuare a certificatu.ui 0i a m1rcii AS"O. +Modificarea )tandardu.ui :)tandarde.or; de referin,1 An urma revi2uirii Manageru. )cFemei de certificare informea21 An )cri) c.ientu. certificat cu E .uni Anainte/ de data apro-1rii nou.ui )tandard. !otificarea con,ine urm1toare.e informa,iiD H!um1ru. 0i tit.u. )tandardu.ui revi2uit HPrincipa.e.e modific1ri a.e nou.ui )tandard fa,1 de ver)iunea anterioar1 a ace)tuia HData intr1rii An vigoare a nou.ui )tandard H'n p.an de tran2i,ie cu etape.e 0i m1)uri.e care tre-uie .uate pentru imp.ementarea noii edi,ii a )tandardu. HPo.itica AS"O OCCSM de tran2i,ie C.ientu. certificat informea21 AS"O An )cri)/ a)upra deci2iei )a.e de reAnnoire a certific1rii conform prevederi.or nou.ui )tandard )au de renun,are .a dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui 0i m1rcii AS"O. Dac1 Fot1r10te Annoirea certific1rii conform nou.ui )tandard/ )e efectuea21 o reeva.uare An timpu. auditu.ui de )upravegFere. Dac1 e)te nece)ar/ prin acord mutua./ programu. de )upravegFere va fi adaptat )itua,iei nou create. Dac1 c.ientu. certificat renun,1 .a dreptu. de uti.i2are a ace)tuia/ )e ap.ic1 procedura de anu.are a certificatu.ui. =n ace)t ca2/ c.ientu. certificat e)te notificat An )cri) de)pre data .imit1 p@n1 .a care poate fo.o)i certificatu. 0i ac,iuni.e pe care tre-uie )1 .e Antreprind1.

3=ncetarea perioadei de va.a-i.itate a certificatu.ui :certificate.or; AS"O OCCSM notific1 An )cri) c.ientu. certificat/ cu ce. pu,in 3 .uni Anainte/ a)upra e?pir1rii certificatu.ui :certificate.or;/ pentru aCi da po)i-i.itatea/ dac1 dore0te/ )1 )o.icite recertificarea )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management. otodat1/ )e tran)mite c.ientu.ui certificat formu.aru. So.icitare pentru recertificarea )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat management. =n ca2u. An care c.ientu. certificat nu )o.icit1 Annoirea certific1rii p@n1 .a )f@r0itu. perioadei de va.a-i.itate a certificatu.ui :certificate.or;/ certificarea )e va AncFeia .a data e?pir1rii 0i de .a acea dat1 c.ientu. va fi radiat de pe )ite. 65a cererea c.ientu.ui certificat 5a cererea c.ientu.ui certificat/ certificatu. :certificate.e; )e anu.ea21 Anainte de e?pirarea perioadei de va.a-i.itate/ indiferent de motivu. invocat.
"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. ++/35

=n ace)t ca2/ AS"O OCCSM ap.ic1 procedura de anu.are. AS"O OCCSM notific1 c.ientu. certificat a)upra ac,iuni.or pe care tre-uie )1 .e Antreprind1. =n toate )itua,ii.e pre2entate mai )u) :1C6;/ c.ientu. certificat tre-uieD HS1 tran)mit1 certificatu. :certificate.e; .a AS"O OCCSM HS1 Ancete2e/ imediat dup1 primirea notific1rii/ uti.i2area certificatu.ui :certificate.or; 0i m1rcii AS"O pe documente 0i uti.i2area drepturi.or co.atera.e. "SM Anregi)trea21 anu.area dreptu.ui de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; 0i motivu. ace)tei deci2ii An "egi)tru. certificate.or 0i )e pu-.ic1 pe MMM.a)ro.ro.

Mapa de documente informative

Pag. +3/35

I!&O"MAII P"I(I!D "E%'5AME! '5 PE! "' ' I5I#A"EA CE" I&ICA '5'I :CE" I&ICA E5O"; 7I M<"CII AS"O

E1O4IEC 7I DOME!I' DE AP5ICA"E Prin intermediu. ace)tui document AS"O OCCSM )ta-i.e0te regu.i.e c1rora tre-uie )1 )e conforme2e c.ien,ii certifica,i. E+D"EP '"I5E C5IE!I5O" CE" I&ICAI C.ien,ii certifica,i au urm1toare.e drepturiD H S1 fac1 referire .a certificatu. 0i/)au marca AS"O An urm1toare.e documenteD core)ponden,a .or/ pu-.ica,ii/ artico.e promo,iona.e 0i -ro0uri/ cu condi,ia ca ace)te documente )1 )e refere .a produ)e.e 0i )ervicii.e fa-ricate/furni2ate An )i)temu. de management de mediu certificat. H S1 ap.ice marca AS"O pe )cri)ori/ artico.e promo,iona.e 0i -ro0uri/ cu condi,ia ca ace)te documente )1 )e refere .a )edii.e/ produ)e.e 0i )ervicii.e af.ate/fa-ricate/furni2ate An )i)temu. de management de mediu certificat. H S1 fac1 ape. Ampotriva eventua.e.or deci2ii de )anc,ionare. E3O45I%AII5E C5IE!I5O" CE" I&ICAI C.ien,ii certifica,i pot uti.i2a certificatu. :certificate.e; 0i marca AS"O numai referitor .a ace.e activit1,i/ )edii pentru care a fo)t o-,inut1 certificarea. S1 permit1 audituri de )upravegFere programate 0i audituri )pecia.e dup1 ca2 efectuate de ecFipa de audit/ a0a cum e)te prev12ut An programu. anua. de )upravegFere 0i An MDI. S1 informe2e AS"O OCCSM de)pre orice modific1ri referitoare .a )i)temu./)i)temu. integrat de management. Dac1 ace)te modific1ri )e refer1 .a )tructura organi2a,iona.1/ )tatut/ f.u?u. de produc,ie/ etc. va avea .oc o nou1 certificare. S1 informe2e AS"O OCCSM a)upra oric1ror modific1ri An )tatut/ An termen de 15 2i.e. Dac1 c.ientu. certificat renun,1 de -un1 voie .a dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or; 0i m1rcii AS"O/ tre-uie )1 Anapoie2e certificatu. .a AS"O/ An termen de 5 de 2i.e de .a notificare. E6"<SP'!DE"EA C5IE!I5O" CE" I&ICAI "1)punderea c.ien,i.or certifica,i pentru activit1,i.e de)f10urate An cadru. )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management nu )unt )u-)tituite An nici un fe. de re)pon)a-i.it1,i.e AS"O. E5"E%'5AME! DE ' I5I#A"E A M<"CII AS"O MA"CA AS"O Marca AS"O e)te pre2entat1 mai Go). C Marca AS"O e)te Anregi)trat1 .a Oficiu. de Stat pentru Inven,ii 0i M1rci C Sim-o.u. m1rcii AS"O acordat de Organi)mu. de Certificare Si)teme de management e)te/ An func,ie de )cFema de certificare de)f10urat1/ An conformitate cu &igura 1.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. +6/35

S" E! ISO 16**1D+**5 Certificat nr. .........

S" E! ISO 5***1D+*11 Certificat nr.........

S" ISO/CEI +8**1D+**E Certificat nr.......

S" E! ISO 9**1D+**> Certificat nr.......

S" E! ISO ++***D+**5 Certificat nr....... &ig. 1

S" E! ISO 9**1D+**> Certificat nr. ....... S" E! ISO 16**1D+**5 Certificat nr. ....... S" E! ISO 5***1D+*11 Certificat nr. ...... S" OBSAS 1>**1D+**> Certificat nr. ..... S" E! ISO ++***D+**5 Certificat nr. ..... S" ISO/CEI +8**1D+**E Certificat nr..... &ig. + itu.arii care au o-,inut certificarea unui )i)tem de management integrat de .a AS"O OCCSM pot uti.i2a )im-o.u. din &ig. + . Sim-o.uri.e pre2entate An &ig. 1 0i &ig. + con)tau din marca AS"O )u- care )e amp.a)ea21 )tandardu./)tandarde.e de referin,1/ urmat/e de num1ru. certificatu.ui acordat. Marca pre2entat1 An &ig. 1/ &ig. + :inc.u)iv nr. de certificat 0i referen,ia.; )e ap.ic1/ dup1 ca2/ pe core)ponden,1/ pu-.ica,ii/ materia.e pu-.icitare 0i artico.e promo,iona.e pe perioada An care organi2a,ia e)te certificat1. C.ientu. certificat tre-uie )1 uti.i2e2e numai )im-o.u. grafic.

Mapa de documente informative

Pag. +5/35

Cu.oarea triungFiu.ui din componen,a m1rcii e)te a.-a)tru/ iar //AS"OSS are forma )i cu.oarea pre2entate An &ig. 1 / &ig. +. C.ientu. certificat poate uti.i2a pe documente 0i marca An tonuri de gri/ cu condi,ia ca marca )1 fie di)tinct1 An conte?t. AP5ICA"EA M<"CII AS"O Ap.icarea m1rcii con)t1 AnD a; )im-o.u. grafic a. m1rcii AS"O -; )tandardu. de referin,1 )tandardu. de referin,1 S" E! ISO 9**1D+**> / S" E! ISO 16**1D+**5 / S" OBSAS 1>**1D +**>/S" E! ISO 5***1D+**9/ S" ISO/CEI +8**1D+**E / S" E! ISO ++***D+**5 c; num1ru. Certificatu.ui pentru fiecare tip de )i)tem de management An ca2u. An care )o.icitantu. dore0te certificarea unui )i)tem de management integrat. Marca )e poate ap.ica pe core)ponden,1/ documente/ materia.e pu-.icitare/ promo,iona.e etc. Marca nu )e poate ap.ica pe produ)e )au pe am-a.aGe.e ace)tora/ )au AntrCun mod An care )1 )e poat1 interpreta c1 indic1 conformitatea produ)u.ui. Marca tre-uie ap.icat1 vi2i-i./ f1r1 po)i-i.it1,i de confu2ie.

P'45ICI A E C.ientu. certificat poate face orice pu-.icitate/ promovare )au informare An re.a,ii.e )a.e comercia.e/ referinduC)e .a dreptu. )1u de uti.i2are a m1rcii AS"O/ cu condi,ia men,ion1rii c.are/ f1r1 nici o confu2ie/ a )ervicii.or )au activit1,i.or pentru care i )Ca acordat ace)t drept. Pu-.icitatea pe care o face c.ientu. certificat proprii.or )ervicii/ f1c@nd referiri .a certificat 0i dreptu. de uti.i2are a m1rcii AS"O/ nu imp.ic1 nici o apro-are din partea AS"O )au tarife )up.imentare.

=!CE A"EA D"EP '5'I DE ' I5I#A"E A M<"CII AS"O =ncetarea dreptu.ui de uti.i2are a m1rcii AS"O )e ap.ic1 An urm1toare.e )itua,iiD H Su)pendare )au retragere H 5a )f@r0itu. perioadei de va.a-i.itate pentru care a fo)t acordat ace)t drept H 5a modificarea )tandardu.ui na,iona. de referin,1 dac1 c.ientu. certificat nu a adaptat )i)temu. )1u de management conform noi.or cerin,e H "etragerea )tandardu.ui na,iona. de referin,1 H C.ientu. certificat renun,1 .a ace)t drept.

I!E"EA S'4 CO! "O5 A C5IE!I5O" CE" I&ICAI DI! P'!C DE (EDE"E A5 ' I5I#<"II CE" I&ICA '5'I 7I A M<"CII AS"O AS"O OCCSM va cu.ege informa,ii privind uti.i2area certificatu.ui 0i a m1rcii AS"O a0a cum a fo)t )ta-i.it prin contract 0i An proceduri.e organi)mu.ui/ informa,ii ce au fo)t tran)mi)e 0i acceptate de c.ient de .a Anceput. Orice rec.ama,ie/ )e)i2are )au informa,ie ce aGunge .a AS"O pe orice ca.e privind uti.i2area a-u2iv1 e)te tratat1 conform paragrafu.ui A3/ aGung@nduC)e .a efectuarea de audituri neprogramate .a c.ient. oate audituri.e de orice fe. efectuate .a c.ient au ca punct de verificare modu. de uti.i2are a certificatu.ui 0i a m1rcii AS"O.

I!E"EA S'4 CO! "O5 A C5IE!I5O" CE" I&ICAI DI! P'!C DE (EDE"E A5 ' I5I#<"II M<"CII "E!A" C.ien,ii certifica,i nu au voie )1 fo.o)ea)c1 marca "E!A" ca atare. C.ien,ii certifica,i pot men,iona c1 )unt certifica,i de AS"O OCCSM care/ pe domeniu. :domenii.e; )o.icitat :)o.icitate;/ e)te acreditat de "E!A".
"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. +E/35

Pentru a ,ine )u- contro. c.ien,ii certifica,i din punct de vedere a. uti.i21rii m1rcii/ AS"O OCCSM tran)mite odat1 cu notificarea 0i cu certificatu. 0i marca AS"O in format Gpg :pe di)cFete )au informatic; ' I5I#A"EA A4'#I(< A CE" I&ICA '5'I 7I M<"CII AS"O Se con)ider1 a-u2iv1 uti.i2area certificatu.ui :certificate.or; 0i m1rcii AS"O An urm1toare.e ca2uriD H Ap.icarea m1rcii AS"O pe produ)e 0i am-a.aGe cFiar dac1 ace)tea au fo)t fa-ricate An cadru. )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management certificatI H Ap.icarea marcii AS"O pe rapoarte.e .a-oratoru.ui de incercari/ de eta.onare )au de in)pectieI H Ap.icarea m1rcii AS"O pe documente referitoare .a produ)e/)ervicii fa-ricate An afara )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de management certificat )au An a.te .ocuri care nu )unt inc.u)e An domeniu. certific1riiI H 'ti.i2area certificatu.ui :certificate.or; )i ap.icarea marcii AS"O de c1tre organi2a,ii care nu au fo)t certificate de AS"O OCCSM )au de catre )o.icitantii in cur) de certificareI H 'ti.i2area certificatu.ui :certificate.or; )i ap.icarea marcii AS"O An a.te domenii dec@t ce.e pentru care )Ca o-,inut certificareaI H 'ti.i2area certificatu.ui :certificate.or; )i ap.icarea marcii AS"O dupa perioada de va.a-i.itateI H 'ti.i2area certificatu.ui :certificate.or; referitor .a activit1,i /.oca,ii a.e c.ien,i.or certifica,i/ a.te.e dec@t ce.e pentru care )Ca o-,inut certificatu :certificate.e;I H 'ti.i2area certificatu.ui :certificate.or; An timpu. perioadei de )u)pendare.

Mapa de documente informative

Pag. +8/35

& A"I&E/ P'45ICAII A"I&E Conform prevederii ace)tui document 0i a contractu.ui de certificare pentru toate activit1,i.e )u),inute de AS"O OCCSM/ c.ientu. tre-uie )1 acFite va.oarea facturii emi)e de AS"O OCCSM Anaintea de)f10ur1rii fiec1rei etape. Pentru contracte.e care )unt deGa AncFeiate/ modific1ri.e pot fi f1cute numai cu acordu. p1r,i.or 0i printrCun act adi,iona. .a contract. arife.e )unt e?primate An .ei/ nu )e modific1 pe perioada de va.a-i.itate a certificatu.ui 0i )e ap.ic1 tuturor c.ien,i.or AntrCo maniera nedi)criminatorie. Co)turi.e )up.imentare apar ca o con)ecin,1 a neAndep.inirii o-.iga,ii.or contractua.e de c1tre c.ient/ c.ient certificat 0i vor fi p.1tite de ace0tia.

P'45ICAII AS"O OCCSM men,ine 0i face acce)i-i.e pu-.icu.ui 0i furni2ea21 .a cere informa,ii corecte/ f1r1 a induce An eroare c.ien,ii poten,ia.i )au certifica,i. AS"O OCCSM face acce)i-i.e pu-.icu.ui informa,ii referitoare .aD C ScFema/)cFeme.e de certificareI proce)e.e de audit 0i de certificare pentru acordarea/men,inerea/ e?tinderea/ recertificarea/ re)tr1ngerea/ )u)pendarea )au retragerea certific1rii C Informa,ii de)pre certific1ri.e acordate/ )u)pendate )au retra)eI C A.te informa,ii re.evante referitoare .a )ervicii.e AS"O OCCSM/ pentru poten,ia.ii c.ien,i AS"O OCCSM furni2ea21 .a cere informa,ii deta.iate referitoare .a C Proce)e.e de audit 0i de certificare pentru acordarea/men,inerea/ e?tinderea/ recertificarea/ re)tr1ngerea/ )u)pendarea )au retragerea certific1rii C Informa,ii detai.ate de)pre c.ien,ii certifica,i/ numai dup1 o-,inerea unui acord )cri) din partea ace)tora/ C modu. de confirmare a va.idit1,ii unei certific1ri acordate Informa,ii referitoare .a )cFema de certificare a AS"O OCCSM =n )copu. a)igur1rii unei tran)paren,e a proce)u.ui de audit 0ide certificare/ AS"O OCCSM pu-.ic1 urm1toare.e informa,iiD H Informa,ii genera.e de)pre certificarea )i)temu.ui/)i)temu.ui integrat de managementI H "egu.i pentru uti.i2area certificatu.ui :certificate.or; 0i m1rcii AS"OI H Informa,ii referitoare .a orice modificare An )cFema de certificareI H Informa,ii referitoare .a revi2uirea/anu.area unui document de referin,1 pentru )cFeme.e de certificare H Orice a.t1 informa,ie )up.imentar1 care poate )1 intere)e2e c.ientu. poten,ia. )au c.ientu. certificatI Informa,ii referitoare .a c.ien,ii certifica,i AS"O pu-.ic1D C 5i)ta c.ien,i.or certifica,i cu date de identificare/ domeniu certificat/ data o-,inerii certific1rii 0i data e?pir1riiI C Sanc,iuni/ pena.it1,i 0i )u)pend1ri ap.icate c.ien,i.or certificatiI C Certificate anu.ate 0i retra)e C "idicarea )anc,iuni.or 0i )u)pend1ri.or pentru de,in1torii de certificatI C 5i)ta c.ien,i.or certifica,i c1rora .i )Ca retra) dreptu. de a uti.i2a Certificatu. :certificate.e; 0i marca AS"O. Ace)te informa,ii )e pu-.ic1 )u- form1 de .i)te care tre-uie )1 con,in1 urm1toare.eD C C.ientu. certificat :nume/ adre)1;I

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. +>/35

C Conformitatea cu Srtandardu. de referin,1I C Domeniu. de activitate acoperit de )i)temu./)i)temu. integrat de management certificatI C Data acord1rii certific1riiI C Data modific1rii C Data e?pir1riiI C Sanc,iune :tipu. )anc,iunii/ perioada;I C Su)pendarea )anc,iunii. C Motivu. pentru care )e retrage dreptu. de uti.i2are a certificatu.ui :certificate.or;. A.te informa,ii re.evante referitoare .a )ervicii.e AS"O OCCSM/ pentru poten,ia.ii c.ien,i H Cererea de )o.icitare a certific1riiI H Prime.e etape pentru a )o.icita informa,ii referitoare .a )cFema de certificareI H Servicii.e furni2ate de AS"O OCCSMI H Coordonate :adre)1/ te.efon/ fa?/ eCmai.; 0i per)oane de contact H Informa,ia e)te pre2entat1 An ace.a0i mod pentru to,i c.ien,ii certifica,i. H Informa,ia e)te )1 fie comp.et1 0i e?act1 pentru a nu conduce .a confu2ii 0i interpret1ri H Acce)u. .a anumite informa,ii poate fi .imitat .a cererea c.ientu.ui :printrCun document )cri); H Copii.e documente.or pu-.icate )unt p1)trate de AS"O OCCSM. H Informa,ii.e )unt acce)i-i.e pe MMM a)ro.ro 0i )e actua.i2ea21 .unar )au ori de c1te ori e)te nece)ar

Mapa de documente informative

Pag. +9/35

A!ETA 1
P"E(EDE"I S'P5IME! A"E 5A CE" I&ICA"E 1 %E!E"A5I <I

1.1 5u@nd =n con)iderare at@t comp.e?itatea activit1,ii de certificare c@t 0i confiden,ia.itatea informa,ii.or primite/ at@t c.ientu. c@t 0i AS"O OCCSM )unt de acord a)upra urm1toare.or a)pecteD 1.1.1 Dac1 apar )itua,ii divergente An timpu. deru.1rii contractu.ui de certificare/ conf.ictu. dintre AS"O OCCSM 0i )o.icitant va fi re2o.vat An termeni amia-i.i. 1.1.+ Ape.u. va fi re2o.vat .a tri-una. numai dac1 nu )e o-,ine conci.ierea. Pentru )itua,ia de mai )u)/ di)cu,ii.e )au p1r,i a.e ace)tora/ fiind confiden,ia.e/ nu vor fi f1cute pu-.ice. 1.+ Sup.imentar/ .a prevederi.e pre2entu.ui Contract )e ap.ic1 cerin,e.e .egi).a,iei An vigoare precum 0i prevederi.e Codu.ui Civi. Comercia. "om@n. 1.3 Dac1 )o.icitan,ii nu )unt de na,iona.itate rom@n1/ toate documente.e nece)are 0i/)au uti.i2ate precum 0i Contractu. de certificare vor fi Antocmite )au tradu)e An .im-a rom@n1 0i .ega.i2ate. raducerea 0i .ega.i2area documente.or vor fi p.1tite de )o.icitant. 1.6 Prevederi.e Contractu.ui )unt modificate 0i )up.imentate/ dac1 e)te nece)ar/ prin acte adi,iona.e/ An )cri)/ a0a cum au acceptat am-e.e p1r,i.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 3*/35

A!ETA + A!A5I#A"EA CA'#EI O4SE"(AII5O"/!ECO!&O"MI <I5O" A0a cum )Ca ar1tat .a punctu. ( :cap. + ; ratarea neconformit1,i.orD UPentru toate neconformit1,i.e 0i o-)erva,ii.e identificate/ c.ientu. tre-uie )1 )ta-i.ea)c1 un p.an de ac,iuni corective 0i cau2e.e care au condu) .a neconformitate/o-)erva,ie precum 0i un program pentru imp.ementare 0i )1 .e tran)mit1 .a AS"O OCCSM An termen de dou1 )1pt1m@ni de .a data de)f10ur1rii auditu.uiU =n ace)t )en)/ tre-uie .uate An con)iderare urm1toare.e a)pecteD C prin )ta-i.irea corect1 a cau2ei )e evit1 reapari,ia o-)erva,ii.or/neconformit1,i.or An viitor C pentru o o-)erva,ie/neconformitate pot e?i)ta mai mu.te cau2e C )ta-i.irea corect1 a cau2ei neconformit1,ii conduce imp.icit .a )ta-i.irea unor corec,ii 0i ac,iuni corective rea.e pentru a preAnt@mpina reapari,ia o-)erva,ii.or/neconformit1,i.or pe viitor C o moda.itate de ana.i2are profund1 a cau2ei care a condu) .a o anumit1 neconformitate pre)upune adre)area de ce. pu,in 3 ori a Antre-1rii UDE CEV conform urm1toru.ui a.goritmD DE CEV :a ap1rut o-)erva,ia/neconformitateaU re)pectiv1; DE CEV :"1)pun) 1; DE CEV :"1)pun) +; . . . DE CEV :"1)pun) nC1; "ASP'!S 1 :pentru c13; "ASP'!S + :pentru c13; "ASP'!S 3 :pentru c13;

CA'#<

C ac,iunea corectiv1 )e refer1 .a ac,iunea care )e Antreprinde pentruD C a e.imina cau2a care a condu) .a apari,ia o-)erva,iei/neconformit1,ii C a preveni reapari,ia o-)erva,iei/neconformit1,ii C corec,ia )e refer1 .a ac,iunea de a e.imina o-)erva,ia/neconformitatea detectat1 C tre-uie )1 e?i)te un ecFi.i-ru Antre cau2a care a condu) .a apari,ia o-)erva,iei/neconformit1,ii/ ac,iunea corectiv1 Antreprin)1 pentru a preveni reapari,ia o-)erva,iei/neconformit1,ii An viitor 0i corec,ia Antreprin)1 pentru e.iminarea o-)erva,iei/neconformit1,ii Mai Go) e)te pre2entat un mode. de P.an de ac,iuni corective.

Mapa de documente informative

Pag. 31/35

P5A! DE ACI'!I CO"EC I(E re2u.tate An urma auditu.ui 3333333333.. .a 3333333333..

&O"M'5A"EA !C 3/3 !C&


CA E%O"IE

A!A5I#A"EA CA'#EI CA"E A CO!D'S 5A !ECO!&O"MI A E/O4SE"(AIE

CO"ECE

ACI'!E CO"EC I(<

"ESPO!SA4I5/ E"ME! DE IMP5EME! A"E

DO(E#I

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative


3+/35

Pag.

Ane?a 3 A4O"DA"EA CE" I&IC<"II P"I! E7A! IO!A"E 5A O"%A!I#AII5E C' SEDII M'5 IP5E 1 Defini,ii

Organi2a,ia cu Sedii Mu.tip.eo organi2a,ie care A0i de)f10oar1 activitatea An mai mu.te )edii dar care nu e)te o-.igatoriu )1 fie o per)oan1 Guridic1 unic1. re-uie ca toate )edii.e )1 ai-1 o re.a,ie .ega.1 )au contractua.1 cu )ediu. centra. 0i )1 fie inc.u)e AntrCun )i)tem comun de management documentat/ )upu) unei continue )upravegFeri 0i audituri.or interne efectuate de c1tre )ediu. centra.. Acea)ta An)eamn1 c1 )ediu. centra. are dreptu. de a )o.icita imp.ementarea de ac,iuni corective An orice )ediu atunci c@nd e)te nece)ar. Sediu Amp.a)ament permanent An care o organi2a,ie de)f10oar1 .ucr1ri )au )ervicii 'n )ediu poate inc.ude Antreg terenu. pe care )e de)f10oar1 activit1,i af.ate )u- contro.u. unei organi2a,ii af.ate pe un amp.a)ament dat/ inc.u2@nd orice depo2it cone? )au a)ociat de materii prime/ )u-produ)e/ produ)e intermediare/produ)e finite 0i de0euri/ 0i orice ecFipament )au infra)tructur1 imp.icat1 An activit1,i/ indiferent c1 )unt fi?e )au nu. C@nd .egea o impune/ tre-uie ap.icate defini,ii.e )ta-i.ite de autorit1,i.e na,iona.e )au .oca.e. Dac1 nu )e poate defini un )ediu :e?. pentru )ervicii;/ acoperirea certific1rii tre-uie )1 ia An con)iderare at@t activit1,i.e )ediu.ui centra. c@t 0i furni2area )ervicii.or )a.e. Aco.o unde e)te re.evant/ )e poate decide ca auditu. de certificare )1 )e de)f10oare numai An .ocuri.e An care organi2a,ia A0i furni2ea21 )ervicii.e. =n a)tfe. de ca2uri tre-uie identificat1 0i auditat1 orice interfa,1 cu )ediu. centra.. Sediu temporarSediu amenaGat de organi2a,ie An )copu. de)f10ur1rii de .ucr1ri )au )ervicii )pecifice pentru o perioad1 de timp finit1 0i care nu va deveni niciodat1 )ediu permanent :e?. )ediu An domeniu. con)truc,ii.or;. =n )copu. furni21rii de dove2i de)pre func,ionarea 0i eficacitatea )i)temu.ui de management/ )edii.e temporare pot fi inc.u)e An domeniu. certific1rii organi2a,iei cu )edii mu.tip.e An urma unei An,e.egeri Antre organi)mu. de certificare 0i organi2a,ie. Sedii )up.imentare 'n nou )ediu )au un grup de )edii care vor fi ad1ugate .a o re,ea certificat1 de )edii mu.tip.e. Organi2a,ie cu )edii mu.tip.eOrgani2a,ie av@nd identificat1 o func,ie centra.1 :numit1 )ediu centra. J dar nu o-.igatoriu comandamentu. organi2a,iei; An cadru. c1reia anumite activit1,i )unt p.anificate/ contro.ate )au manageriate 0i o re,ea de )edii .oca.e )au )ucur)a.e :)edii; An cadru. c1rora a)tfe. de activit1,i )e de)f10oar1 integra. )au par,ia. + CO!DIII DE E5I%I4I5I A E PE! "' E7A! IO!A"E

Condi,ii.e pe care tre-uie )1 .e Andep.inea)c1 o organi2a,ie pentru a fi e.igi-i.1 An )copu. ap.ic1rii procedurii de e0antionareD +.1Si)temu. de management tre-uie )1 fie )u- un p.an contro.at 0i admini)trat de )ediu. centra. 0i )1 fac1 o-iectu. unei ana.i2e de management de .a )ediu. centra.. oate )edii.e re.evante :inc.u)iv func,ia admini)tra,iei centra.e; tre-uie )1 fie inc.u)e AntrCun program de audit intern a. organi2a,iei 0i toate tre-uie )1 fie auditate Anainte ca AS"O OCCSM )1 demare2e auditu. de certificare. +.+Sediu. centra. a. organi2a,iei tre-uie )1 dovedea)c1 faptu. c1 a imp.ementat un )i)tem de management An conformitate cu )tandardu. de referin,1 a.e) 0i c1 Antreaga organi2a,ie )ati)face cerin,e.e ace)tui )tandard/ inc.u)iv .egi).a,ia re.evant1 ap.ica-i.1. +.3Organi2a,ia tre-uie )1 demon)tre2e capacitatea de a co.ecta 0i ana.i2a informa,ii :inc.u2@nd dar ne.imit@nduC)e .a ce.e pre2entate mai Go); de .a toate )edii.e inc.u)iv de .a )ediu. centra. privind D C Documenta,ia )i)temu.ui 0i )cFim-1ri.e An )i)temI
"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative


CAna.i2a efectuat1 de managementI C Audituri interne I C "ec.ama,iiI C Eva.uarea ac,iuni.or corectiveI C P.anificarea auditu.ui intern 0i eva.uarea re2u.tate.orI C ScFim-1ri An a)pecte de mediu 0i impacturi.e a)ociate C Cerin,e .ega.e 0i a.te cerin,e .a care organi2a,ia )u-)crie. De a)emenea/ tre-uie )1 demon)tre2e autoritatea 0i capacitatea )a de a ini,ia )cFim-1ri organi2a,iona.e/ dac1 )e impun. 3 3.1 E7A! IO!A"EA Metodo.ogie

Pag. 33/35

=n vederea certfic1rii/ AS"O OCCSM )e.ectea21 un e0antion repre2entativ de )edii. Componen,a e0antionu.ui a.e) pentru certificare e)te determinat1D C C An mod a.eator :ce. pu,in +5W; )e.ectiv/ An func,ie de urm1torii factoriD a; -; c; d; e; f; g; F; i; G; "e2u.tate.e audituri.or interne 0i a.e ana.i2ei efectuate de management :efectuate .a )ediu. centra. 0i .a ce.e.a.te )edii; au a.e audituri.or de certificare precedenteI =nregi)tr1ri a.e rec.ama,ii.or 0i a.te a)pecte re.evante privind ac,iuni.e corective 0i preventiveI (aria,ii )emnificative a.e dimen)iuni.or )ediiorI "eparti2area per)ona.u.ui organi2a,iei pe )edii "epetitivitatea func,ii.or (aria,ii An regimuri.e de .ucru a. )cFim-uri.or 0i An proceduri.e de .ucruI Comp.e?itatea SM 0i a proce)e.or de)f10urate An )ediiI Modific1ri.e ap1rute de .a u.timu. audit de certificareI Maturitatea SM 0i nive.u. de cuno0tin,e a.e organi2a,ieiI Pro-.eme.e de mediu 0i dimen)iunea a)pecte.or 0i impacturi.or a)ociateI

P; Diferen,e de cu.tur1/ .im-1 0i cerin,e .ega.eI .; Di)punerea geografic1 :di)tan,a dintre )edii;.

Se.ec,ia e0antionu.ui )e efectuea21 dup1 de)f10urarea auditu.ui .a )ediu. centra. 3.+ M1rimea e0antionu.ui !um1ru. minim de )edii care )e vi2itea21 .a fiecare audit e)teD C Audit ini,ia.D m1rimea e0antionu.ui e)te ega.1 cu r1d1cina p1trat1 a num1ru.ui de )edii .a di)tan,1 X YZ?/ rotunGit .a num1ru. Antreg )uperior. C Auditu. de )upravegFereD m1rimea e0antionu.ui anua. e)te ega.1 cu r1d1cina p1trat1 a num1ru.ui de )edii .a di)tan1 Anmu.,it cu un coeficient de */E :XYZ?;/ rotunGit .a num1ru. Antreg )uperior. C Auditu. de recertificareD m1rimea e0antionu.ui e)te aceea0i ca .a auditu. ini,ia.. otu0i/ aco.o unde )i)temu. de management a f1cut dovada eficacit1,ii deCa .ungu. unei perioade de trei ani/ m1rimea e0antionu.ui poate fi redu)1 ap.ic@nd un factor de */> :XY*/>Z?;/ rotunGit .a num1ru. Antreg )uperior
"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.

Mapa de documente informative

Pag. 36/35

Sediu. centra. tre-uie auditat An timpu. fiec1rui audit ini,ia. )au de recertificare 0i ce. pu,in anua. An timpu. )upravegFeri.or. M1rimea :)au frecven,a; audit1rii e0antionu.ui cre)c An func,ie de urm1torii factoriD a; M1rimea )ediu.ui 0i num1ru. de angaGa,i :e?. mai mu.t de 5* de angaGa,i AntrCun )ediu;I -; Comp.e?itatea )au nive.u. de ri)c a. activit1,ii 0i a )i)temu.ui de managementI c; (aria,ii.e An practici.e de munc1 :e?. munca An )cFim-uri;I d; (aria,ii.e An activit1,i.e Antreprin)eI e; Semnifica,ia 0i amp.oarea a)pecte.or de mediu 0i a impacturi.or a)ociate f; =nregi)tr1ri a.e rec.ama,ii.or 0i a.te a)pecte re.evante privind ac,iuni.e corective 0i preventiveI

g; Orice a)pect mu.tina,iona.I 0i F; "e2u.tate.e audituri.or interne 0i a.e ana.i2ei efectuate de management Atunci c@nd organi2a,ia are un )i)tem ierarFic de )ucur)a.e :e?. )ediu centra./ )edii na,iona.e/ )edii regiona.e/ )ucur)a.e .oca.e;/ mode.u. de e0antionare pentru auditu. ini,ia. a0a cum a fo)t definit mai )u) )e ap.ic1 pentru fiecare nive.. 3.3 Sedii )up.imentare

=n ca2u. An care unei re,e.e de )edii mu.tip.e deGa certificat1 i )e adaug1 un nou grup de )edii/ fiecare nou grup e)te con)iderat ca independent pentru determinarea m1rimii e0antionu.ui. Dup1 inc.uderea nou.ui grup An certificat/ noi.e )edii )unt cumu.ate cu ce.e precedente pentru )ta-i.irea m1rimii e0antionu.ui pentru viitoare.e )upravegFeri )au pentru audituri.e de recertificare 3.6 Auditu. de certificare ini,ia.1/)upravegFere/recertificare

Etapa 1 de audit cuprinde activit1,i.e de .a )ediu. centra./ pentru a e?i)ta certitudinea c1 )e ap.ic1 un )ingur SM pentru toate )edii.e 0i e?i)t1 un management centra. .a nive. opera,iona.. Dup1 auditu. .a )ediu. centra. are .oc )e.ectarea e0antionu.ui repre2entativ de )edii care va fi )upu) certific1rii. Sediu. centra. e)te auditat An timpu. fiec1rui audit ini,ia. )au de recertificare 0i ce. pu,in anua. ca parte a activit1,ii de )upravegFere. Audituri.e de )upravegFere tre-uie )1D o o o 3.5 inc.ud1 vi2ita .a )ediu. centra. a. organi2a,iei acopere AntrCun timp re2ona-i. toate )edii.e organi2a,iei/ conform metodei de e0antionare a AS"O OCCSM re)pecte factorii de )e.ec,ie 0i formu.a pentru num1ru. minim de )edii/ men,ionat1 mai )u).

!ECO!&O"MI <I

ratarea neconformit1,i.or )e face ,in@nd cont de anumite a)pecte )pecifice organi2a,ii.or cu )edii mu.tip.e/ dup1 cum urmea21D 3.5.1 Atunci c@nd )unt depi)tate neconformit1,i/ .a orice )ediu individua./ at@t prin auditu. intern a. organi2a,iei c@t 0i An urma audit1rii de c1tre organi)mu. de certificare/ tre-uie inve)tigat pentru a determina dac1 0i a.te )edii pot fi afectate. Prin urmare/ AS"O OCCSM )o.icit1 organi2a,iei )1 ana.i2e2e neconformit1,i.e pentru a determina dac1 e.e indic1 )au nu o deficien,1 genera.1 a )i)temu.ui ap.ica-i.1 unui a.t )ediu. Dac1 )e con)tat1 c1 e)te o deficien,1 genera.1 a )i)temu.ui/ ac,iuni.e corective tre-uie imp.ementate 0i verificate at@t .a )ediu. centra. c@t 0i .a fiecare )ediu individua. afectat. Dac1 )e con)tat1 c1 nu e)te o deficien,1 genera.1 a )i)temu.ui/ organi2a,ia tre-uie )1 Gu)tifice .imitarea auditu.ui de urm1rire a ac,iuni.or corective.

Mapa de documente informative


3.5.+ AS"O OCCSM )o.icit1 dove2i o-iective a.e ace)tor ac,iuni 0i m1re0te frecven,a de e0antionare 0i/)au m1rimea e0antionu.ui p@n1 c@nd )e a)igur1 c1 e)te re)ta-i.it contro.u.. 3.5.3 =n orice moment a. proce)u.ui de .uare a deci2iei/ dac1 orice )ediu are o neconformitate/ certificarea e)te refu2at1 pentru Antreaga re,ea de )edii a0tept@nduC)e ac,iuni corective )ati)f1c1toare.

Pag. 35/35

3.5.6 !u )e admite ca/ datorit1 e?i)ten,a unei neconformit1,i .a un )ingur )ediu/ organi2a,ia )1 e.imine din domeniu certific1rii )ediu. re)pectiv An timpu. proce)u.ui de certificare. O a)tfe. de e?c.udere poate fi convenit1 numai An avan)

3.E

EMI E"EA CE" I&ICA '5'I/CE" I&ICA E5O"

3.E.1 Certificatu. poate fi emi) a)tfe. Anc@t )1 acopere )edii.e mu.tip.e cu condi,ia ca fiecare )ediu inc.u) An domeniu. certific1rii )1 fi fo)t fie auditat individua. de c1tre AS"O OCCSM fie auditat fo.o)ind a-ordarea pe -a21 de e0antionare. 3.E.+ AS"O OCCSM emite certificatu./ c.ientu.ui certificat/ )u- orice form1 a.ege ace)ta.

3.E.3 Certificatu. tre-uie )1 con,in1 nume.e 0i adre)a )ediu.ui centra. a. organi2a,iei 0i o .i)t1 cu toate )edii.e cuprin)e An certificare. Domeniu. certific1rii tre-uie )1 e?prime c.ar c1 activit1,i.e certificate )unt de)f10urate de c1tre re,eaua de )edii af.ate pe .i)t1. Dac1 domeniu. certific1rii )edii.or e)te emi) doar ca o parte a domeniu.ui genera. a. organi2a,iei/ tre-uie c.ar definit1 ap.ica-i.itatea )a .a toate )edii.e. Aco.o unde )unt inc.u)e An domeniu )edii temporare/ a)tfe. de )edii tre-uie identificate ca temporare An certificat. 3.E.6 Pentru fiecare )ediu a. organi2a,iei acoperit de certificare )e poate emite un certificat cu condi,ia ca e. )1 con,in1 ace.a0i domeniu/ )au un )u-Cdomeniu a. ace.ui domeniu/ 0i )1 con,in1 referiri c.are .a certificatu. principa.. 3.E.5 Certificatu. va fi retra) An Antregime/ dac1 )ediu. centra. )au oricare din )edii nu Andep.ine0te cerin,e.e nece)are pentru men,inerea certific1rii. 3.E.E 5i)ta )edii.or )e p1)trea21 actua.i2at1 de c1tre AS"O OCCSM. Prin urmare/ AS"O OCCSM )o.icit1 organi2a,iei )1C. informe2e de)pre AncFiderea oric1rui )ediui af.at )uacoperirea certific1rii. !efurni2area de a)tfe. de informa,ii va fi con)iderat1 de c1tre AS"O OCCSM drept o fo.o)ire a-u2iv1 a certific1rii/ 0i AS"O OCCSM va ac,iona An con)ecin,1 3.E.8 5a o certificare e?i)tent1 pot fi ad1ugate )edii )up.imentare ca urmare a activit1,i.or de )upravegFere/ recertificare )au An urma e?tinderii domeniu.ui certific1rii.

"eproducerea/ mu.tip.icarea 0i di)tri-uirea ace)tei Mape de documente Informative f1r1 acordu. )cri) a. AS"O e)te inter2i)1.