Sunteți pe pagina 1din 228

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Bogdan Voicu

Penuria Pseudo-Modern\ a Postcomunismului Romnesc


VOLUMUL I

Schimbarea social\ [i ac]iunile indivizilor

Editura Expert Projects 2005


1

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Acest material este protejat de legile copyright-ului n vigoare. Orice multiplicare neautorizat\, indiferent de suport, este interzis\ [i va fi pedepsit\ conform legii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale: Bogdan Voicu - Penuria Pseudo-Modern\ a Postcomunismului Rom=nesc. Volumul I. Schimbarea social\ [i ac]iunile indivizilor. Ia[i, Editura Expert Projects, 2005, Romnia Bibligr. P: 228, cm 16,8 X 24,2 ISBN : 973-86263-4-X

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Bogdan Voicu

Penuria Pseudo-Modern\ a Postcomunismului Romnesc


VOLUMUL I

Schimbarea social\ [i ac]iunile indivizilor

Editura Expert Projects 2005


3

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Cuprins
Introducere ................................................................................... 7 Capitolul 1 Postcomunismul: surse, institu]ii [i strategii individuale .................................. 16
I. Introducere ........................................................................................ 16 II. Scurt\ discu]ie asupra schimb\rii sociale ......................................... 19 III. Comunismul: un proiect modernizator e[uat .................................. 24 IV. Cauzele schimb\rii .......................................................................... 41 V. Tranzi]ia............................................................................................ 43
V.1. Tranzi]ia: dubl\, tripl\ sau cvadrupl\? ..................................................43 V.2. Schimb\ri n structura social\ ............................................................... 62 V.3. Al cincilea element: mentalit\]ile ...................................................... 66

VI. Postcomunismul ............................................................................. 70


VI.1. Ideologiile [i institu]iile politice ......................................................... 71 VI. 2. Valorile [i via]a social\ ...................................................................... 78 VI. 3. Economia (semi)reformat\ ................................................................ 86 VI. 4. Structura social\ ................................................................................94

VII. Strategii individuale de via]\ ......................................................... 98


VII.1. Ra]ionalitatea .................................................................................... 99 VII. 2. Riscul ............................................................................................. 102 VII. 3. Strategiile de via]\ n postcomunism ............................................. 109

Capitolul 2 Strategii de via]\: rela]ia cu resursele individuale ........................................... 115


I. Voluntariatul .................................................................................... 121
I.1. Voluntariatul ca strategie inovativ\ de cre[tere ...................................121 I.2. Inciden]a voluntariatului [i asocia]ionismului n Romnia .................123 I.3. Voluntariat [i resurse individuale ......................................................... 132

II. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\ ......................................... 137


II.1. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\ ca strategie inovativ\ de cre[tere .......................................................137 II.2. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\ n Romnia. Rela]ia cu resursele ............................................................................ 141

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

III. Migra]ia extern\ ............................................................................ 148


III.1. Migra]ia extern\ ca r\spuns strategic de protest ...............................148 III.2. Contextul interna]ional al migra]iei externe circulatorii ...................150 III.3. Contextul na]ional al migra]iei externe ............................................. 153 III.4. Inten]ia de migra]ie [i resursele individuale .....................................169

IV. Ac]iuni strategice pasive ............................................................... 175


IV.1.Rentoarcerea la tradi]ie [i retragerea .................................................175 IV.2. Rela]ia cu resursele ........................................................................... 179

V. Concluzii: Strategii de via]\ n spa]iul resurselor ........................... 190

Sinteza principalelor concluzii ................................................ 194


Comunism [i postcomunism ............................................................... 194 Strategii de via]\ ................................................................................. 197

Bibliografie .............................................................................. 199 Principalele baze de date folosite ............................................ 226

Acronime folosite

CAP Cooperativa Agricol\ de Produc]ie CURS Centrul de Sociologie Urban\ [i Regional\ ECHP European Community Household Panel Study FSD Funda]ia pentru o Societate Deschis\ FSN Frontul Salv\rii Na]ionale IAS Intreprinderea Agricol\ de Stat IALS International Adult Literacy Survey ICCV Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii LLL Life Long Learning (educa]ia de-a lungul ntregii vie]i) MMT Metromedia Transilvania OECD Organiza]ia pentru Cooperare [i Dezvoltare Economic\ OIM Organiza]ia Interna]ional\ pentru Migra]ie OMFM Oficiul pentru Migra]ia For]ei de Munc\ PCR Partidul Comunist Romn PIRLS Progress in International Reading Literacy Study SMA Sta]ia de Mecanizare Agricol\ TIMSS Third International Mathematics and Science Study UB Universitatea din Bucure[ti UNDP Programul pentru Dezvoltare al Organiza]iei Na]iunilor Unite
6

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Introducere

Cum [i utilizeaz\ oare romnii resursele ca s\ se descurce n penuria pseudomodernit\]ii postcomuniste? Aceast\ formulare pompoas\ define[te o ntrebare extrem de complex\, care, la rndul s\u, ridic\ diferite ntreb\ri suplimentare: de ce postcomunism [i nu tranzi]iei? De ce pseudo-modernitate? Care sunt resursele [i prin ce se manifest\ penuria? Mobilizarea lor este sistematic\, ra]ional\ sau este ntmpl\toare? Am formulat astfel un set complex de interoga]ii care structureaz\ lucrarea de fa]\, definindu-i inten]iile. O s\ mi anun] n cele ce urmeaz\ op]iunile, n ordinea invers\ a ntreb\rilor, cea care le determin\ de altfel [i nivelul de generalitate. Pornesc de la ipoteza c\ indivizii sunt fiin]e consistente care evolueaz\ n mediile institu]ionale date de realitatea imediat\, aflat\ n schimbare permanent\ [i pe care o construiesc [i de care sunt determina]i. n acest cadru larg, actorii individuali [i selecteaz\ n mod ra]ional ac]iunile strategice de dezvoltare [i/sau supravie]uire. Lucrez cu o perspectiv\ non-economic\ asupra scopurilor individuale, determinate nu doar de c[tigurile sau pierderile materiale, ci [i de numeroase alte gratifica]ii, cuantificabile n termeni de prestigiu, integrare social\, consolidarea, diversificarea [i extinderea re]elelor sociale, mbog\]irea capitalului de cunoa[tere localizat la nivel individual, satisfacere unor nevoi superioare precum autoexprimarea [i autorealizarea etc. Ra]ionalitatea, la rndul s\u nu este neap\rat una tare (n sensul lui Weber), ci include ac]iuni [i reac]ii nv\]ate prin socializare, determinate de obi[nuin]\ [i obiceiuri. ntreg ansamblul depinde [i de modul n care indivizii [i reprezint\, definesc [i abordeaz\ riscurile. ntreaga istorie a umanit\]ii poate fi descris\ de altfel ca o istorie a modurilor n care oamenii au controlat riscurile [i au rezolvat problema incertitudinii. n zorii civiliza]iei, riscurile materiale erau nenum\rate. Hrana [i ad\postul erau greu de asigurat. Bolile f\ceau ravagii. La fel [i fenomenele din natur\, ca [i animalele s\lbatice. Cuno[tin]ele reduse nu permiteau controlul mediului nconjur\tor. Problema incertitudinii materiale era nu doar o realitate, ci [i un construct, ntre]inut de certitudinii axiologice (credin]a n atotputernicia for]elor supranaturale [i a divinit\]ii) care nu permiteau progresul [i inovarea. La rndul lor, aceste certitudini axiologice era produsul incertitudinii materiale care
7

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

nu permitea abordarea suplimentar\ a unor riscuri date de renun]area unui sistem valoric ce explica complet impredictibilitatea lumii. Asumarea responsabilit\]ii unor explica]ii diferen]iate implica astfel de riscuri, greu de st\pnit att la nivel indivizilor, ct [i ale colectivit\]ilor. Trecerea c\tre modernitate a nsemnat o schimbare n raportul dintre incertitudinea material\ (n sc\dere) [i cea axiologic\ (n cre[tere, prin renun]area la atotputernicia destinului [i afirmarea puterii indivizilor de a-[i influen]a soarta). Postmodernitatea, la rndul ei marcheaz\ o societate a abunden]ei, ns\ extrem de diferen]iat\, de neomogen\ identitar, prin renun]area la normativism [i promovarea toleran]ei [i individualit\]ii nevoilor. Normativismul impus de o astfel de abordare (respingerea normativismului reprezint\ impunerea unei norme puternice de promovare a toleran]ei, care ac]ioneaz\ la rndul ei normativ!), este expresia cea mai pur\ a reflexivit\]ii societ\]ilor postmoderne. Tradi]iile conceptuale anun]ate pn\ aici vin din cteva direc]ii distincte, definite de delimit\ri teoretice importante n [tiin]ele sociale. Teoria schimbului social [i cea a alegerii ra]ionale constituie sursa pentru perspectivele asupra ra]ionalit\]ii (cu trimiteri n special c\tre Peter Blau, Richard Emerson [i James Coleman). Modul de abordare [i conceptualizare a schimb\rii sociale este originat n analizele asupra modernit\]ii (n special Weber [i Inkeles, dar [i Piotr Sztompka), n dezbaterile despre societ\]ile postmaterialiste ale modernit\]ii trzii (Giddens, Beck, Inglehart, Foucault), ca [i n abord\rile riscului (Mary Douglas, din nou Ulrich Beck, Luhmann, David Short). Exist\ n fine, latent\, prezum]ia faptului c\ schimbarea social\ afecteaz\ simultan toate cele patru subsisteme ale sistemului social definite n tradi]ia parsonsian\. Economicul, cultura, rela]iile sociale [i politica se determin\ reciproc [i evolueaz\ mpreun\, indiferent de sensul schimb\rii. Urmez astfel calea deschis\ de autori diferi]i ca preocup\ri, precum Parsons, Inglehart, Huntington etc. Se adaug\ perspectiva emergentei teorii a capitalurilor. Aceasta se construie[te gradual pornind de la discu]iile ini]iate n economie [i elaborate mai ales n asupra existen]ei altor resurse dect cele material-financiare. Dezvolt\rile [colii (economice) de la Chicago (Th. Schultz, Mincer, Becker etc.) au impus astfel capitalul uman ca [i element esen]ial al dezvolt\rii sociale [i individuale. Teoria resurselor sociale [i, ulterior, o ntreag\ pleiad\ de autori n frunte cu Bourdieu, Coleman [i Putnam au adus n centrul aten]iei capitalul social ca element cheie al evolu]iei, institu]ii financiare importante, precum Banca Mondial\, promovnd ast\zi sistematic aceast\ op]iune conceptual\. n fine, un al patrulea element, capitalul simbolic tinde a se contura, pe linia sugerat\ de Pierre Bourdieu [i preluat\, n Romnia, de Dumitru Sandu. Teoria capitalurilor, ca matrice a dezvolt\rii [i g\se[te aderen]i [i aplicativitate concret\ n a[a numita market tranzition debate. Dezbaterea, localizat\ n mediul academic american, aduce n prim plan schimb\rile din spa]iul ex-comunist, de la
8

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

China [i fosta URSS, pn\ la ]\rile central-europene. Abord\rile respective ns\ doar completeaz\ modul de abordare al schimb\rii din spa]iul ex-comunist pentru care optez. Linia urmat\ caut\ s\ sintetizeze mai multe analize distincte, venite din perspective diferite (Sztompka, Sawka, Hall, Verdery etc. sunt autorii cheie pe care i invoc n acest sens). Discut comunismul ca pe un proiect modernizator [i sunt preocupat de tendin]ele care au f\cut ca, la ncheierea sa simbolic\, societ\]ile din estul Europei s\ poat\ fi caracterizate ca avnd o organizare economic\ pseudo-modern\ (Winiecki), neo-tradi]ionalist\ (Walder) [i ca de]innd o fals\ modernitate cultural\ (Sztompka). Romnia nu face excep]ie. Argumentez c\ [i aici modernizarea este una [chioap\, iar tendin]ele simultane spre tradi]ionalism (determinate de criza societal\) [i postmodernitate (mai slabe, determinate de fenomene de contagiune la contactul cu societ\]ile vestice) contribuie la structurarea unei societ\]i pseudo-moderne, marcate de tensiuni latente ce i definesc situa]ia de echilibru instabil. Situa]ia Romniei este departe de a fi una original\. Ea urmeaz\ o cale similar\ tuturor societ\]ilor foste comuniste europene, cu care se aseam\n\ n cele mai multe privin]e. Aproprierea de modelul vestic de dezvoltare este de asemenea evident\, diferen]ele fiind mai degrab\ de natur\ cronologic\, evolu]iile contemporane din spa]iul est-european fiind parcurse n trecut de alte societ\]i, considerate ast\zi dezvoltate. Contemporaneitatea cu noile moduri de organizare [i reformare a capitalismului (sau mai degrab\ a versiunilor de capitalism) experimentate n ]\ri, face ns\ ca problematica transform\rii capitaliste s\ fie u[or diferit\. Schimb\rile de dup\ 1989 au fost definite spontan drept tranzi]ii, literatura [tiin]ific\ prelund la rndu-i termenul, cu conota]iile teleologice aferente. ntrzierea n atingerea scopului (capitalismul) [i modificarea continu\ a versiunilor n care acesta exist\ acolo unde prezen]a sa este recunoscut\ (cu alte cuvinte n societ\]ile occidentale), au condus ns\ la chestionarea rezultatelor tranzi]iilor. Pe de alt\ parte, cronologic [i semantic, comunismului i urmeaz\ post-comunismul. Prefer s\ discut despre postcomunism ntr-un dublu sens. Pe de o parte este vorba de perioada ce precede comunismul, o perioad\ de schimb\ri continue. A[a cum o arat\ setul de teorii ale schimb\rii sociale, astfel de transform\ri, sunt specifice oric\rei societ\]i de oriunde, indiferent de punctul de plecare. Vizibilitatea mai accentuat\ [i viteza mai ridicat\ a schimb\rilor, tipice pentru situa]ii de criz\ (Sztompka) sunt singurele particularit\]i ale tranzi]iilor. Spun tranzi]ii, [i nu tranzi]ie, dat\ fiind multidimensionalitatea fenomenului cu corespondente precise n toate cele patru subsisteme sociale. Pe de alt\ parte, postcomunismul, reprezint\ un mijloc specific de organizare social\, un echilibru instabil aflat ntre tradi]ie [i modernitate, cu elemente de influen]\ postmodern\, ca o cas\ a c\rei funda]ie nc\ nu a fost decis\, fiind plasat\ temporar n mijlocul drumului (dup\ cum prognoza Campbell, 1991). n acest sens, postcomunismul reprezint\ mai degrab\ o post-tranzi]ie [i un capitalism nc\ incomplet sau mai degrab\ slab structurat [i specificat, mai ales dat\ fiind s\r\cia relativ\ la alte societ\]i capitaliste
9

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

contemporane. Vizibilitatea [i viteza schimb\rilor sunt mai pu]in pregnante ca n tranzi]ie, iar defini]ia social\ este cea a unei societ\]i stabile, aflat\ n schimbarea sa evolutiv\ fireasc\, ca orice societate uman\. Folosesc termenul de postcomunism cu acest sens ambiguu: pe de o parte este ceea ce urmeaz\ comunismului, nglobnd o etap\ numit\ tranzi]ie, pe de alta este o post-tranzi]ie, succednd tranzi]iile. Delimitarea dintre tranzi]ie [i postcomunism este, indiferent de modul de definire, una vag\, cel mult simbolic\, util\ ns\ n structurarea cronologic\ a materialului din prima parte a lucr\rii. Discut n primul capitol (volumul I) despre comunism, tranzi]ie [i postcomunism. n centrul aten]iei nu se afl\ evenimente politice sau cu nc\rc\tur\ simbolic\ pregnant\ precum reforma sau revolu]ia. Insist n schimb asupra modului n care cadrele institu]ionale se construiesc din punct de vedere social, [i a modului n care cultural vorbind, societ\]ile postcomuniste evolueaz\ n transformarea pseudo-modernit\]ii lor. Postcomunismul devine astfel fundalul pe care indivizii [i dezvolt\ strategiile de via]\. Acesta este subiectul ultimei p\r]i a capitolului nti. Discut mai nti la nivel teoretic despre ra]ionalitate [i riscuri, pe liniile conceptuale deja anun]ate. Apoi construiesc o tipologie a orient\rilor strategice bazat\ pe trei surse clasice n sociologie: discu]ia lui Merton asupra r\spunsurilor indivizilor n situa]ie de anomie; abord\rile lui Giddens asupra reac]iilor actorilor individuali n fa]a societ\]ilor riscului; analiza lui Sztompka, cu trimiteri permanente la primele dou\, asupra ac]iunilor indivizilor n fa]a traumelor culturale. Postcomunismul are caracteristici care fac adecvate cele trei abord\ri explicative: schimbarea presupune un spa]iu anomic dat de slaba precizare a noilor norme sociale [i de transform\rile uneori radicale ale celor existente; riscul fabricat din contemporaneitatea cultural\ [i tehnologic\ se suprapune peste incertitudinea material\ ntr-o societate a dublului risc (Rinkevicius, 2000); schimbarea las\ loc incertitudinilor, genernd, mai ales pentru segmentele mai tradi]ionale, adev\rate traume culturale n sensul lui Sztompka (2000). Identific astfel patru tipuri de orient\ri strategice (integrarea prin acumulare, protestul, ritualismul [i rentoarcerea la tradi]ie, respectiv, retragerea), pe care mi propun ca, n finalul lucr\rii, s\ le caracterizez prin suprapunerea lor peste spa]iile sociale determinate de resurse. F\r\ ndoial\, institu]iile au rolul lor n structurarea [i selec]ia criteriilor de reu[it\ n via]\, a modurilor n care capitalurile pot fi utilizate sau convertite, n formarea acestora. Felul n care institu]iile sunt structurate [i n care organizeaz\ societatea este astfel determinant pentru felul n care indivizii ac]ioneaz\ printre limitele [i oportunit\]ile induse social. Institu]iile sunt ns\, la rndul lor, ([i) produsul distribu]iei capitalurilor. Nivelul securit\]ii materiale [i cel al incertitudinii axiologice, a[a cum discut problema n capitolul 6, determin\ moduri specifice de organizare social\, incluznd detalii esen]iale de structurare a institu]iilor ce faciliteaz\ coeziunea, ordinea sau comunicarea actorilor sociali individuali sau corpora]i.
10

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Abordarea pe care o propun ia n considerare circularitatea acestei rela]ii. Astfel, chiar dac\ nu apelez la teorii de tip institu]ional n structurarea explica]iilor oferite, apelul la institu]ii este prezente implicit prin modul n care discut tipurile de capitaluri [i contribu]ia acestora. M\ refer aici la includerea capitalului simbolic ca element constitutiv important n portofoliul individual/societal de resurse. Pe de alt\ parte, rolul primului capitol al lucr\rii, dedicat punct\rii tr\s\turilor societ\]ilor comuniste [i post-comuniste, este mai ales de a trasa cadrele institu]ionale n care plasez strategiile individuale de via]\. Actorii individuali acumuleaz\ [i folosesc resurse tocmai n acest mediu, marcat de riscuri [i oportunit\]i specifice. Preferin]ele lor pentru acumularea [i conversia capitalurilor este determinat\ social. Acumularea este dezirabil\ din punct de vedere al acumul\rii de instrumente de atingere a criteriilor individuale de reu[it\ n via]\, ra]ionalitatea deciziilor actorilor sociali derivnd din modul n care definesc [i se raporteaz\ la reu[ita n via]\. Ra]ionalitatea nu este neap\rat una economic\, fiind determinat\ de modul n care societatea n ansamblu determin\ structurarea tipurilor mari de a aborda via]a, de modalit\]ile de selec]ie recompenselor poten]iale, a[a cum aceste modalit\]i exist\ [i sunt dezvoltate la nivel societal. Acumularea de capitaluri, n sine, nu este dect un instrument, exceptnd cazul n care indivizii [i societ\]ile o definesc ca pe un scop. Rezumnd, capitalurile (fie ele material-financiare, rela]ii sociale [i ncredere, educa]ie [i abilit\]i, sau capital simbolic) servesc reu[itei n via]\. Institu]iile, prin func]ionarea lor, jaloneaz\ mediul social n care capitalurile sunt utilizate [i convertite. La rndul lor, institu]iile sunt determinate de modul de structurare [i de distribu]ia capitalurilor. Scopurile care definesc reu[ita n via]\ sunt determinate social, institu]iile fiind n bun\ m\sur\ proiectate n a[a fel nct s\ serveasc\ acestor scopuri. Nu aduc n discu]ie structurile organizatorice ale societ\]ii mai mult dect trasnd cteva tendin]e generale. Nu sunt preocupat de eficien]a democra]iei, totalitarismului sau oric\rui alt sistem politic. Interesul meu se concentreaz\ asupra rela]iei dintre cultur\, politic\, economie [i via]\ social\ n ansamblul sistemic care caracterizeaz\ aceast\ rela]ie, cu valen]ele func]ionale de rigoare, avnd ca element central modul n care cele patru subsisteme se ntrep\trund [i se sus]in reciproc. Notez n acest context ntrzierea relativ\ la nivelul schimb\rii culturale [i argumentez cum aceasta afecteaz\ dezvoltarea societ\]ii n ansamblu, dar mai ales cum apar astfel deopotriv\ noi oportunit\]i, dar [i limit\ri ale spa]iilor sociale de alegere, definind un univers n care strategiile individuale de via]\ iau na[tere, se cristalizeaz\ [i se manifest\. Dac\ primul capitol abordeaz\, a[a cum am ar\tat, cadrele institu]ionale majore n care evolueaz\ actorii individuali, mobilizarea capitalurilor prin strategiile individuale constituie obiectivul capitolului 2. Strategiile sunt structuri complexe, greu de m\surat. Ele implic\ componente valorice, atitudinale, comportamentale
11

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

concretizate n ac]iuni strategice. Fiecare individ dezvolt\ diverse activit\]i [i atitudini care constituie portofoliul s\u de ac]iuni strategice. Voluntariatul, investi]ia n educa]ie, migra]ia extern\, practicarea agriculturii de subzisten]\, evitarea responsabiliz\rii individuale reprezint\ astfel de ac]iuni strategice. Ele exemplific\ modul n care cele patru tipuri de orient\ri strategice identificate teoretic se concretizeaz\ n via]a real\. Cele patru categorii invocate sunt ns\ doar tipuri ideale, n sens weberian, practic imposibil de reg\sit n stare pur\ n via]a de zi cu zi. Mai mult, analiza lor n detaliu nu poate fi realizat\ dect prin studierea n detaliu, de-a lungul unor perioade mai ntinse de timp, a multor cazuri individuale. Nu acesta este interesul meu. Am preferat prin urmare s\ urm\resc leg\tura dintre cele cinci ac]iuni strategice men]ionate mai sus [i tipurile de capitaluri. Demersul, avnd ca scop compara]ia ntre profilurile celor orienta]i c\tre o strategie sau alta, este unul cantitativ, dublat ns\ de apelul la exemplific\ri calitative existente n literatura romneasc\, dar [i n cea interna]ional\. Concluziile din finalul capitolului sugereaz\ [i cteva posibile c\i de evolu]ie ulterioar\ din punct de vedere al ac]iunilor strategice studiate. Volumul al doilea este dedicat descrierii nivelelor [i structurilor pe care le cunosc resursele n spa]iul romnesc. Capitolul 1 este unul extrem de scurt, definind spa]iul conceptual pe care l adopt. Capitolul 2 este dedicat resurselor materiale, insistnd mai ales asupra modului n care ele sunt percepute. Capitolele 3 [i 4 abordeaz\ problematica capitalului uman, respectiv a celui social. Capitolul 5 discut\ capitalul simbolic din perspectiva orient\rilor valorice latente c\tre modernitate, descriind din punct de vedere cultural Romnia pseudo-modern\. Din punct de vedere al nivelelor tuturor acestor tipuri de resurse, societ\]ile postcomuniste europene sunt societ\]i ale penuriei, n compara]ie cu vecinii vestici. Romnia nu face excep]ie. ]ara este mai s\rac\ nu doar material, ci [i din punct de vedere al interac]iunilor sociale, al capitalului educa]ional, al gradului de modernitate. Toate acestea fac ca resursele de care indivizii dispun s\ fie extrem de relevante pentru propria lor dezvoltare. Rezultatele ntregii analize sunt sintetizate la sfr[itul fiec\rui capitol n parte, fiind reluate succint n finalul lucr\rii. Romnia, ca agregat, apare ca un caz particular al unei categorii de societ\]i postcomuniste europene, prezentnd caracteristici generale similare oric\rei societ\]i umane [i apropiate de modelul capitalismului vestic. Specificit\]ile sunt mai pu]in locale, ]innd mai degrab\ de un pattern socio-cultural existent la nivel regional. Pseudo-modernitatea cultural\, ineficien]a economic\, tradi]ionalismul interac]iunilor sociale, func]ionarea par]ial\ a sistemului democratic sunt elemente comune pentru ntreg spa]iul esteuropean. Stadiile diferite de transformare, mai lent\ n Romnia [i aparent mai indecis\, ]in ns\ de condi]iile particulare ale ]\rii. La nivel individual, cei care sunt orienta]i c\tre un tip strategic urmeaz\ acelea[i patternuri [i prezint\ profiluri similare cu omologii lor descri[i de literatura sociologic\ de oriunde. Actorii
12

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

individuali ce opteaz\ pentru strategii active, de cre[tere sunt cei care sunt mai boga]i n capitaluri: mai nst\ri]i, mai educa]i, mai tineri, mai sociabili, mai moderni. Din punct de vedere al op]iunilor metodologice, demersul este unul comparativ, transversal, unitatea de analiz\ fiind ]ara. Romnia constituie centrul interesului, fiind comparat\ permanent att cu ]\rile ex-comuniste, ct [i cu restul Europei. Toate societ\]ile europene sunt tratate ca agregate reunind popula]ii relativ omogene prin compara]ie cu fiecare dintre celelalte agregate similare (]\ri). Analizele secundare realizate mai ales pe date cantitative (de sondaj [i rapoarte statistice), dar [i calitative constituite fundamentul empiric. Exceptnd capitolul 1 al primului volum, n care nivelul agregat este practic singurul atins, n restul lucr\rii analiza la nivelul actorilor individuali completeaz\ pe cea comparativ\, la nivel de ]ar\, devenind prevalent\ n momentul studierii ac]iunilor strategice ale romnilor (capitolul 2, volumul 1). Bazele de date de sondaj folosite sunt descrise pe scurt n finalul volumului 1, dup\ bibliografie. * * * Elaborarea acestei lucr\ri a beneficiat de sprijinul ctorva granturi care mi-au oferit ocazia de a accesa literatura existent\, dar [i oportunitatea de a discuta p\r]i [i versiuni intermediare ale celor [apte capitole cu al]i cercet\tori n [tiin]ele sociale, precum [i posibilitatea de a colecta sau participa la colectarea unor date empirice utilizate n lucrare. Amintesc n cele ce urmeaz\ aceste granturi [i burse de studii: grantul Universit\]ii Bucure[ti coordonat de profesorul C\t\lin Zamfir prin care am beneficiat de un stagiu de studii de [ase luni ca guest research fellow la Universitea din Umea (Suedia, 2000). bursa de studii ob]inut\ n 1997 de la Funda]ia pentru o Societate Deschis\ pentru [coala de statistic\ organizat\ de ICPSR la Ann Arbor, Michigan [i cea acordat\ de Uniunea European\ pentru cursurile din cadrul seminarului de prim\var\ (2001) de la Zentral Archive for Empirische Socialforsung, mi-au folosit de asemenea n acest sens, garantndu-mi accesul al bibliotecile institu]iilor respective (University of Michigan, respectiv ZA). grantul oferit de Funda]ia pentru o Societate Deschis\ pentru organizarea [i participarea la masa rotund\ cu tema Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe. A round table for young social scientist from CEE, g\zduit de Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 6-8 septembrie 2003, mi-a oferit prilejul de a observa experien]e ale unor colegi din alte ]\ri excomuniste, reu[ind astfel s\ c[tig informa]ie empiric\ [i ntreb\ri pre]ioase.
13

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

grantul Observatorului Social pentru derularea studiului Aspira]ii, valori [i stil de via]\ n mediul studen]esc (1996), utilizat n analizele din capitolul 3. grantul FSD pentru realizarea cercet\rii A d\rui d\ruind daruri (1997), utilizat de asemena n analizele din capitolul 3. granturile CNCSU: S\r\cie subiectiv\ (1998, coordonator: C\t\lin Zamfir), Percep]ii ale politicilor sociale (1997-1998, coordonator: Marian Preda) [i Dic]ionar de s\r\cie (1999, coordonator: C\t\lin Zamfir), ale c\ror produse le utilizez n ntreaga lucrare. grantul CNCSIS 715/2003 Capital social [i dezvoltare comunitar\, pe care l-am coordonat [i grantul CNCSIS 714/2003 Valori ale migran]ilor, coordonat de M\lina Voicu au sprijinit dezvolt\rile asupra voluntariatului [i migra]iei pe care le prezint n capitolul 7. grantul CNCSIS 83/2005 Rolul capitalului uman `n dezvoltarea social\, pe care l-am coordonat mi-a oferit prilejul de a revizui teza de doctorat. Sunt dator cu mul]umiri numero[ilor profesori [i colegi care m-au sprijinit n realizarea lucr\rii. Profesorul Dumitru Sandu m-a sprijinit cu ndrumarea, comentarii, critici [i n]elegere de-a lungul ntregii activit\]i doctorale, c\utnd s\ m\ stimuleze permanent c\tre un nivel mai nalt. Conducerea institu]iei n care lucrez, Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii, n special profesorul C\t\lin Zamfir [i profesorul Ioan M\rginean, mi-a oferit probabil cel mai adecvat cadru care poate fi g\sit n Romnia pentru realizarea activit\]ii ca student doctoral, stimulndu-m\ [i sprijinindu-m\ permanent. O parte important\ a bibliografiei mi-a fost cu amabilitate pus\ la dispozi]ie de-a lungul timpului de n ordine cronologic\ prof. Vintil\ Mih\ilescu, prof. Dumitru Sandu, prof. C\t\lin. Zamfir, Marian Preda, Lucian Pop, Claudiu Tufi[, Hora]iu Rusu, Adrian Dan, Iuliana Precupe]u, prof. Ioan M\rginean, Monica Constantinescu, Ana Bleahu [i, mai ales, de M\lina Voicu, al c\rei sprijin permanent a fost decisiv n elaborarea acestei lucr\ri. Colegii mei din ICCV, al\turi de care am lucrat la acelea[i teme de plan in perioada 20002003, M\lina Voicu, Monica Constantinescu, Adrian Dan, Dana Ni]ulescu, Cristina B\jenaru, Ana Bleahu, Simona Vonica [i Ruxandra Noica au contribuit de asemenea cu comentarii asupra unor versiuni intermediare ale unora dintre capitolele lucr\rii. Lucian Pop mi-a furnizat mai multe comentarii pentru versiuni mai vechi ale unor p\r]i din capitolele 4 [i 5 (din volumul II). Lauren]iu Gheorghe (Omniasig) a lecturat [i el una dintre versiunile de lucru ale capitolului 1 [i a furnizat cteva observa]ii pre]ioase. Pentru discu]ii legate de subiectele abordate, le sunt recunosc\tor M\linei Voicu (n special pentru partea legat\ de
14

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

voluntariat), respectiv Monic\i Constantinescu [i Anei Bleahu (migra]ie). Toate trei m-au sprijinit [i cu materiale bibliografice. Ovidiu Voicu mi-a furnizat [i el unele date privind migra]ia. i adresez de asemenea mul]umiri. Le mul]umesc tuturor [i sper ca materialul final s\ se ridice la nivelul a[tept\rilor fiec\ruia, asumndu-mi totodat\ paternitatea textului, incluznd aici orice aspect discutabil al tezei. M\linei Voicu, colega, prietena [i so]ia mea, i datorez multe comentarii pe care le-a realizat pe versiuni intermediare ale majorit\]ii capitolelor, ca [i n]elegere n multe momente dificile ale lucrului la acest material. Ea a constitui un sprijin nepre]uit n culegerea unor date proprii n special n cadrul a dou\ studii mai vechi (Aspira]ii, valori [i stil de via]\ n mediul studen]esc [i A d\rui d\ruind daruri). Mai mult dect att, o consider a fi responsabil\ de faptul c\ am reu[it s\ ncep, s\ continui [i s\ finalizez redactarea. i mul]umesc [i Irinuc\i, fiica noastr\, pentru amabilitatea de a mi permite uneori s\ lucrez, n ciuda vrstei ei fragede.

15

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Capitolul 1 Postcomunismul: surse, institu]ii [i strategii individuale

I. Introducere
Anul 1989 a marcat nceputul a ceea ce Richard Rose (1999), parafrazndu-l pe Karl Polanyi, avea s\ numeasc\ drept o alt\ mare transformare. Europa [i ntreaga planeta, au marcat n mod spectaculos renun]area la una dintre cele dou\ ideologii care divizaser\ planeta n mod decisiv timp de aproape 50 de ani. Comunismul, ca mod de organizare statal\ [i d\dea ob[tescul sfr[it, disp\rnd complet n c]iva ani cu excep]ia unor societ\]i izolate precum Cuba lui Fidel Castro. Oamenii ns\, aveau s\ reproduc\ n plan individual modelele nv\]ate n comunism nc\ mul]i ani, iar societ\]ile urmau s\ resimt\ acest lucru n modul lor de a se structura. Capitolul de fa]\ este dedicat fenomenelor [i proceselor care marcheaz\ schimbarea structural\, institu]ional\ [i cultural\ n tranzi]ia dinspre comunism spre postcomunism. Perspectiva pentru care am optat nu este neap\rat una deosebit de original\. mi propun s\ sintetizez principalele tendin]e remarcate n literatura dedicat\ subiectului, concentrndu-mi pe rnd aten]ia asupra comunismului, tranzi]iei [i postcomunismului, cele trei etape istorice importante pentru discu]ia de fa]\. Schi]ez astfel cadrele pentru construc]ia teoretic\ a tipologiei strategiilor individuale de via]\ din ultima sec]iune a capitolului. Nu mi propun aici s\ explic apari]ia, persisten]a sau c\derea comunismului [i nici traiectoriile diferite urmate n tranzi]ie de statele ex-comuniste. Ceea ce doresc este s\ descriu principalele tendin]e insistnd pe cele 5 ]\ri europene foste membre ale Pactului de la Var[ovia1, [i mai ales asupra Romniei, punctul de referin]\ al ntregii lucr\ri. n ce prive[te explica]ia transform\rilor din tranzi]ie [i
1

Devenite [ase dup\ divizarea Cehoslovaciei: Ungaria, Polonia, Romnia, Bulgaria, Cehia [i Slovacia sau chiar [apte prin includerea Germaniei de Est (RDG).

16

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

postcomunism, m\ m\rginesc s\ sugerez c\ aceasta nu poate fi realizat\ printr-un singur tip de demers teoretic, toate teoriile majore ale schimb\rii sociale contribuind conving\tor n a explica p\r]i ale schimb\rii, efectele date de factori specifici. Aten]ia mea nu se ndreapt\ predominant nici asupra transform\rilor institu]ionale nici asupra celor economice, a[a cum se ntmpl\ n cea mai mare parte a literaturii existente. Nu sunt interesat de problematica schimb\rii figurilor conduc\torilor [i politicienilor, a revolu]iei [i a reformei. Sunt mai degrab\ preocupat de schimb\rile culturale, n principal a valorilor sociale, ca element latent de orientare a strategiilor de via]\, n termenii lui Parsons. Disting trei mari perioade: comunismul, tranzi]ia [i postcomunismul. Scopul este legat mai degrab\ de o necesar\ structurare a prezent\rii dect de o separa]ie clar\ ntre ele. Tranzi]ia s-ar putea argumenta c\ a nceput n ani 70, la Gdansk, [i nu s-a ncheiat nc\. Se poate chiar demonstra c\ nu se va ncheia niciodat\ sau c\ nu e ctu[i de pu]in o tranzi]ie, ci doar o transformare. La cap\tul ei, teleologic vorbind, ar trebui s\ se afle capitalismul, ns\ argumentul pe care l sus]in este c\ forma pe care o mbrac\ acesta, cel pu]in deocamdat\, este cea a unei societ\]i diferite de versiunea vestic\ a capitalismului modern. De aceea am preluat eticheta de postcomunism. Comunismul, tranzi]ia [i postcomunismul sunt simple etichete ata[ate unor perioade de timp care se ntrep\trund reciproc, ntr-un continuum al realit\]ii central [i est europene. Delimitarea este una strict cronologic\, ns\ respect\ oarecum etapele diferite de structurare a ordinii sociale: Comunismul se ncheie teoretic n 1989, odat\ cu c\derea majorit\]ii regimurilor comuniste europene. Strict conven]ional, tranzi]ia ia la rndul ei sfr[it cnd primele ]\ri excomuniste sunt acceptate (chiar dac\ nu neap\rat integrate) n Uniunea European\. Nu sunt interesat de sanctificarea oficial\ a acestei accept\ri, astfel c\, din aceasta perspectiv\, tranzi]ia se ncheie pentru ]\ri precum Polonia, Ungaria, Cehia etc. la mijlocul anilor 90. Urmnd aceea[i logic\, pentru Romnia [i Bulgaria tranzi]ia dureaz\ mai mult, pn\ dup\ nceputul mileniului III. Tranzi]ia, ca etichet\ ata[at\ unei perioade de timp, nu desemneaz\ n mod exclusiv un set de procese [i proiecte de schimbare, ci are o cuprindere mai larg\. Ea n]elege [i un mod de raportare la aceast\ schimbare, perceput\ drept una nou\, nemaiv\zut\, complet inovativ\ [i irepetabil\, ca pe un experiment unic n felul s\u. Schimb\rile, ini]ial reprezentate drept multe [i rapide, devin mai trziu un lucru normal, parte a unor procese fire[ti pentru orice societate. Reprezent\rile asupra excep]ionalismului asociat tranzi]iei p\lesc [i ns\[i termenul cade n desuetudine. Orice societate este prin defini]ie una n schimbare (Chirot, 1996). Tranzi]ia [i postcomunismul sunt [i ele marcate de schimb\ri. Reprezentarea social\ difuz\ asupra normalit\]ii, acoperirii, vitezei [i profunzimii schimb\rilor este ceea ce le separ\ destul de imprecis. n mod similar se diferen]iaz\ [i procesele
17

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

de transformare din cele dou\ perioade cronologice: n postcomunism schimb\rile din tranzi]ie sunt consolidate, continuate [i eventual redirec]ionate. Ca [i tranzi]ia, [i postcomunismul mbrac\ o dubl\ specificare semantic\. Pe de o parte el nu poate fi altceva dect ceea ce succede comunismului, nglobnd tranzi]ia. Pe de alt\ parte utilizez termenul ca pe o post-tranzi]ie. Tranzi]ia se remarc\ prin incertitudinea procesului de schimbare, manifestat\ mai ales prin slaba identificare a produsului final. Post-tranzi]ia nu difer\ substan]ial, ns\ incertitudinea devine parte a normalit\]ii, aranjamentul societal existent jucnd rolul unui echilibru temporar, unui optim local, chiar dac\ instabil. Practic, cronologic vorbind, postcomunismul cunoa[te pn\ n prezent dou\ etape: tranzi]ia [i post-tranzi]ia. Prefer ns\ s\ definesc tot prin postcomunism [i post-tranzi]ia, n ciuda ambiguit\]ilor presupuse de o astfel de op]iune. Trei sunt ra]iunile unei astfel de alegeri. n primul rnd pentru a sublinia ntrep\trunderea [i conven]ionalitatea grani]ei dintre tranzi]ie (ca parte a postcomunismului) [i postcomunism (ca etap\ ce succede tranzi]ia). n al doilea rd pentru a respinge ns\[i eticheta de tranzi]ie, una justificat\ doar prin reprezent\ri de moment n ce prive[te teleologia procesual\ [i limitarea temporar\ la o durat\ de timp cel mult scurt\. n fine, ns\[i con]inutul tranzi]iei, n fapt un set de tranzi]ii simultane [i succesive, care se repet\ [i n perioada ce o urmeaz\, transform\ post-tranzi]ia ntr-o etichet\ prea tran[ant\, neadecvat\ prin valen]ele ei semantice de delimitare nendoielnic\ pentru situa]iile din via]a real\. Structur\rii cronologice i suprapun una, la fel de simplist\ [i de simbolic\, ce caut\ s\ diferen]ieze transform\rile din cele patru sfere ale sistemului social politicul, economicul, structura social\ [i cultura. Simplitatea [i simbolismul deriv\ din faptul c\ transform\rile postcomuniste, reforma chiar, reprezint\ procese sociale totale, orice detaliu reg\sindu-se imediat n toate cele patru subsisteme [i neputnd fi analizat separat,. Este motivul pentru care ignor uneori n sec]iunile dedicate, de exemplu, sferei economice, schimb\ri indisolubil legate de economie, pe care le tratez ns\ n sec]iunile privind structura social\. Pe de alt\ parte, nu privesc drumul c\tre postcomunism ca pe o tranzi]ie, ci ca pe ni[te tranzi]ii, ba chiar mai mult, ca pe ni[te tranzi]ii postcomuniste. Distinc]ia nu se refer\ ns\ la diferen]ele dintre societ\]i, ci la multitudinea domeniilor schimb\rii, ca [i la vitezele diferite cu care transform\rile se produc n fiecare din aceste domenii. n plus, toate aceste tranzi]ii sunt n esen]a lor postcomuniste, att semantic, ele urmnd comunismului, ct [i prin faptul c\ fac parte din postcomunism. Rezultatul final al tranzi]iilor nefiind dect un echilibru instabil, nglobeaz\ osmotic tranzi]iile n sine, remodelndu-le [i definindu-se el nsu[i ca un nou m\nunchi de transform\ri. Organizarea capitolului urmeaz\ logica descris\ mai sus. Debutul este rezervat unei scurte discu]ii asupra teoriilor schimb\rii sociale. Scopul este acela de a integra transform\rile postcomuniste n contextul mai larg c\rora apar]in, cel al
18

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

schimb\rilor sociale majore, preciznd totodat\ principalele op]iuni metodologice. Patru sec]iuni dedicate comunismului, cauzelor schimb\rii, tranzi]iei [i postcomunismului structureaz\ cronologic prezentarea. Situa]ia distinct\ a celor patru subsisteme ale sistemului social serve[te drept element organizator pentru fiecare sec]iune n parte. ntreaga prezentare asigur\ descrierea empiric\ a cadrului institu]ional larg n care ac]ioneaz\ actorii individuali. n final, aduc n prim plan o discu]ie despre ra]ionalitatea indivizilor [i despre modul de abordare a riscurilor. Cele dou\ tipuri de intr\ri n subiect (descrierea societ\]ii postcomuniste [i analiza general\ a ra]ionalit\]ii indivizilor [i atitudinii acestora fa]\ de risc) preced [i servesc prezentarea cadrului teoretic n care identific tipurile de reac]ii individuale la provoc\rile transform\rilor postcomuniste. Acestui subiect i este dedicat sec]iunea final\ a capitolului [i este completat de schi]area ctorva exemple de ac]iuni strategice pe care o s\ le analizez n finalul lucr\riii.

II. Scurt\ discu]ie asupra schimb\rii sociale


Pentru Haperkampf [i Smelser (1992), orice explica]ie a schimb\rii sociale trebuie s\ includ\ trei elemente esen]iale, aflate ntr-o strns\ rela]ie de determinare. Capitolul de fa]\ urmeaz\ aceast\ logic\ (Figura 1.1). Tratez mai nti societatea comunist\ european\, insistnd asupra disfunc]ionalit\]ilor sale structurale [i conjuncturale. Localizez la acest la acest nivel determinan]ii schimb\rii. Tranzi]ia furnizeaz\ procesele [i mecanismele schimb\rii, ca [i premizele rezultatului major al schimb\rii: societ\]ile postcomuniste. Postcomunismul constituie un produs al tranzi]iei [i o tranzi]ie n sine. Tranzi]ia este definit\ prin procese de schimbare, n timp ce postcomunismul marcheaz\ consolidarea schimb\rilor, continuarea acestora [i redirec]ion\ri graduale. Diferen]ele sunt dictate mai ales de nevoia fix\rii unor bariere temporale.
Figura 1.1. Elementele generale ale schimb\rii sociale n Europa de Est la nivel macrosocial

Determinani structurali Comunismul

Procese i mecanisme Tranziia

Direcii i consecine Postcomunismul

19

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

A[a cum observ\ Vago (1996: 6-7), schimb\rile sociale se caracterizeaz\ prin obiectul lor (ce se schimb\); nivelul schimb\rii (la ce nivel al sistemului social are loc schimbarea, complexitatea acesteia); vitez\ [i durat\; magnitudine (profunzimea schimb\rii sociale); cauze; consecin]e. Schimbarea post-comunist\ este una fundamental\, afectnd n profunzime toate subsistemele societ\]ii [i implicnd transform\ri la toate nivelele de complexitate (macro-, mezo- [i microsocial). Ordinea politic\ [i economic\, rela]iile interumane [i dintre grupuri, valorile sociale [i institu]iile suport\ modific\ri mai mult sau mai pu]in radicale, mai mult sau mai pu]in rapide. Structura, func]iile [i mecanismele de reproducere ale tuturor subsistemelor sociale cunosc remodel\ri de esen]\. Cauzele se reg\sesc n ineficien]a sistemului comunist de a satisface nevoile de baz\ ale func]ion\rii societ\]ii [i indivizilor, iar consecin]a major\ o reprezint\ postcomunismul, o nou\ ordine social\. Toate sursele poten]iale ale schimb\rii identificate de Vago (1996) se reg\sesc la originea transform\rilor postcomuniste: schimb\ri tehnologice, ideologice, competi]ia extern\ [i dificult\]ile de integrare pe pie]ele n curs de globalizare, conflicte latente, interese politice, ineficien]a economic\ [i tensiunile structurale (raritatea; cre[terea numeric\ a popula]iei [i neadecvarea sistemului de utilit\]i publice n fa]a cererii crescute: transport public aglomerat, incapacitatea satisfacerii cererii de energie electric\ [i termic\, parc\ri insuficiente, sistem de canalizare dep\[it etc.; inconsisten]a dintre a[tept\rile popula]iei [i posibilit\]ile societ\]ii; tendin]e anomice date de importan]a sectorului informal [i de practicarea unei duble morale: oficial\ [i real\; etc.). Dintre teoriile majore ale schimb\rii sociale, abord\rile structural-func]ionaliste, cele evolu]ioniste [i teoriile (neo-)moderniz\rii ofer\ n opinia mea explica]iile cele mai adecvate pentru schimb\rile postcomuniste. Contribu]iile teoriilor conflictului [i a celor originate n ciclurile istoriei sunt mai pu]in productive pentru transform\rile recente din Europa de Est. Orice explica]ie a schimb\rilor macrosociale postcomuniste prezint\ n mod necesar caracteristicile generale ale explica]iei evolu]ioniste, a[a cum e definit\ aceasta de Anthony Smith (1973: 28): holism (schimb\rile implic\ [i se preteaz\ la explica]ii ce trateaz\ societatea ca ntreg), universalism (schimbarea este fireasc\, decurgnd natural dinspre un experiment societal nereu[it c\tre o nou\ ordine), poten]ialitate (transform\rile sunt inerente [i endogene2) direc]ionare (postcomunismul pare a fi o modalitate superioar\ de organizare a societ\]ii), determinism (schimbarea era inevitabil\ [i se dovede[te ireversibil\), gradualism (este o schimbare continu\ [i nu o ruptur\ brusc\).
2

n ciuda asump]iilor legate de implicarea serviciilor secrete str\ine sau chiar a conducerii sovietice n declan[area revolu]iilor est-europene de la sfr[itul anilor 80 nceputul anilor 90, tranzi]ia reprezint\ n principal o chestiune de schimbare intern\.

20

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Teoriile structural-func]ionaliste (pe linia deschis\ de Parsons, Smelser, Ogburn etc.) completeaz\ [i precizeaz\ suplimentar explica]ia evolu]ionist\ a tranzi]iei, eliminnd reduc]ionismul acesteia (ultima dintre caracteristicile evolu]ionismului eviden]iate de Anthony Smith) [i permi]nd explica]ii pentru diferen]ele de vitez\ [i cale de dezvoltare manifeste n ]\rile ex-comuniste europene. Pentru explica]iile structural-func]ionaliste, schimbarea social\ se produce simultan n cele patru sisteme ale societ\]ii (Parsons), cu o oarecare ntrziere n ce prive[te subsistemele sistemului cultural (Ogburn) [i caracterizeaz\ trecerea de la o stare de echilibru la o alta. Ajust\rile din cadrul sistemului implic\ reorganizarea rolurilor (dispari]ia [i modificarea celor vechi, deopotriv\ cu apari]ia unora noi) sau, n termenii lui Smelser, diferen]ierea structural\ a sistemului. Nemul]umirea fa]\ de performan]a sistemului [i sentimentul persistent al existen]ei unor oportunit\]i superioare neexplorate ns\ din cauze structurale, genereaz\ treptat aspira]ii materiale nerealiste n raport cu oferta societal\ existent\. De aici mobilizarea pentru schimbare a resurselor motiva]ionale, ncurajarea prolifer\rii noilor idei, specificarea acestora prin ncercare [i eroare, implementarea noilor roluri [i institu]ii aplaudat\ sau condamnat\ n func]ie de valorile sociale existente [i, n fine, generalizarea noilor patternuri (conform Vago, 1996). Tranzi]ia poate apare n aceast\ perspectiv\ ca o schimbare ntre dou\ st\ri de echilibru relativ. Ambele ns\ (att comunismul ct [i postcomunismul) se dovedesc a fi folosind un termen din fizica mecanic\ echilibre instabile, expuse imediat schimb\rii n momentul celei mai mici perturb\ri a punctului de sprijin. De aici utilitatea explica]iei evolu]ioniste, a schimb\rii continue conceptualizate ca [i cre[tere. Pe de alt\ parte, teoriile de inspira]ie structuralist-func]ionalist\ iau n considerare schimbarea simultan\, dar cu viteze diferite a subsistemelor sociale, conducnd c\tre aparentele involu]ii date de costurile sociale ale reformelor: infla]ie, [omaj, s\r\cie, recesiune, proliferarea agriculturii de subzisten]\ [i a practicilor informale, corup]ie, vid institu]ional [i chiar anomie. Toate acestea apar datorit\ diferen]elor dintre subsisteme [i a neadecv\rii dintre structuri, norme, statusuri [i roluri. Sistemele politice s-au schimbat primele, n timp ce economia continua a fi dominat\ de rela]iile de produc]ie, redistribuire [i schimb din comunism, iar rela]iile sociale prezentau nc\ tr\s\turi specifice societ\]ilor tradi]ionale. Schimb\rile din economie s-au lovit ulterior de persisten]\ acelora[i structuri informale, sus]inute la rndul lor de o cultur\ neadecvat\ noilor sisteme politic [i economic. Schimbarea cultural\ era [i este mai lent\, ns\ cu efecte mai profunde ca durat\ [i cuprindere. Traiectoriile diferite ale ]\rilor estice sunt determinate tot de diferen]ele culturale (antebelice [i chiar mai vechi) [i economice mo[tenite, dar [i de u[urin]a acces\rii modelului (vestic) ales cel pu]in tacit ca ]int\ de dezvoltare.
21

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Teoriile moderniz\rii3 aduc n prim plan importan]a culturii ca element determinant al schimb\rii. Modernizarea reprezint\ o schimbare axat\ pe ra]ionalizarea vie]ii economice [i sociale sub impactul schimb\rii orient\rilor de valoare. Elementele centrale ale procesului sunt cre[terea autonomiei individuale prin secularizare [i prin renun]area la organizarea societ\]ii n jurul statusurilor nn\scute [i a ierarhiilor tradi]ionale. Se pot recunoa[te alte aspecte esen]iale pentru schimb\rile postcomuniste: renun]area cel pu]in par]ial\ la sistemul ierarhic de statusuri, ra]ionalizarea vie]ii economice prin orientarea c\tre eficien]\ (cel pu]in n sens paretian: orientarea pentru un optim de eficien]\ n condi]iile date de incertitudinea tranzi]iei) [i cre[terea importan]ei [i a rolurilor indivizilor [i comunit\]ilor n detrimentul statului - atotputernic n societatea comunist\. Al patrulea tip de explica]ii majore ale schimb\rii sociale, teoriile conflictului (Marx, Coser, Dahrendorf etc.) este mai pu]in productiv n interpretarea transform\rilor post-comuniste. Clivajele dintre grupuri sau clase sociale sunt mai pu]in evidente n comunism. Lupta pentru putere, de[i prezent\, pare a fi avut un rol mai pu]in nsemnat n declan[area schimb\rilor, comparativ cu al]i determinan]i. Mutnd discu]ia ntr-un alt registru, op]iunile fundamentale ce diferen]iaz\ teoriile schimb\rii sociale par a se reg\si n opozi]ia dintre explica]iile bazate pe schimbarea simultan\ a tuturor sistemelor sociale prin trecerea de la o stare de echilibru la o alta (Parsons) [i cele bazate pe asumarea existen]ei unei pluralit\]i a schimb\rilor (Sorokin). Am discuta deja pe scurt primul tip de abordare n contextul explica]iei structural-func]ionaliste. n ce prive[te a doua op]iune, aceasta presupune seturi de schimb\ri care se succed temporal, afectnd pe rnd fie diferite subsisteme ale sistemului social, fie nivele diferite ale acestora. Sztompka (1993) propune [i un model alternativ, o cale de mijloc ntre cele dou\ paradigme. Ca [i modelul sistemic al lui Parsons, teoria devenirii sociale4 a lui Sztompka ia n considerare transformarea interdependent\ a subsistemelor sociale, marcat\ de procese de schimbare n plan ideatic (cultural), normativ (politic), al interac]iunii (social) [i al oportunit\]ilor/intereselor (economic), afectnd toate nivelele de complexitate. Transformarea nu este ns\ una petrecut\ ntre dou\ nivele de echilibru, ci una continu\. Nu exist\ puncte de stabilitate, devenirea social\ caracteriznd o societate n perpetu\ mi[care, n care istoria este scris\ permanent prin succedarea unor seturi de schimb\ri.
3

Sztompka (1993) clasific\ teoriile moderniz\rii n rndul celor de inspira]ie evolu]ionist\; Vago (1996) le ncadreaz\ n categoria explica]iilor psiho-sociologice, al\turi de abord\rile centrate pe considerarea tr\s\turilor de personalitate drept determinante pentru schimbarea social\ (Mcleland, Hagen); Haferkamp [i Smelser (1992) discut\ despre modernizare ca paradigm\ a schimb\rii structurale [i culturale axat\ pe diferen]ierea structural\ (concept promovat de explica]ia structural-func]ionalist\). Social becoming.

22

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Ideea seam\n\ cu explica]ia dat\ de Eyal, Szeleny [i Townsley (2001) pentru societ\]ile foste comuniste prin teoria dependen]ei de cale ajustat\: Schimbarea este incremental\, modific\rile interdependente din subsistemele sociale determinnd noi modific\ri care se produc simultan la momentul de timp imediat urm\tor. Situa]iile de echilibru stabil nu exist\, ci doar optime locale, caracterizate de echilibre instabile. Viteza tranzi]iilor, n schimb, poate diferi de la un subsistem la altul, ca [i de la o societate la alta. Schimb\rile politice [i economice sunt cele mai vizibile [i par a fi mai rapide. Cele culturale [i de structur\ social\ sunt mai lente, dar mai profunde prin efecte pe termen lung. Schimbarea este sau a fost mai rapid\ n ]\ri precum Cehia, Ungaria, Polonia [i mai lent\ n Romnia, Albania sau Rusia5. Explica]ia pentru care optez urmeaz\ linia deschis\ de Sztompka, pe de o parte, [i de Eyal, Szeleny [i Townsley, pe de alta. Rezolv astfel [i dilema ntre abord\rile axate pe determinismul economic (vezi, de exemplu, Marx) [i cele care dau prioritate factorilor culturali (Weber). Schimb\rile post-comuniste afecteaz\ a[adar n profunzime organizarea social\, ideologiile, rela]iile interumane, valorile, modurile de a face. Transform\rile erau inerente, reprezentnd o parte a unei evolu]ii fire[ti, chiar dac\ nu reprezint\ mereu un progres social. Calea urmat\ de societ\]ile postcomuniste este cea a redefinirii locale a modernit\]ii, a complet\rii procesului de modernizare [i a relativei globaliz\ri prin preluarea (prin imitare, contagiune sau schimbare planificat\) a tendin]elor din societ\]ile vestice. Tranzi]ia reprezint\ etapa schimb\rilor majore, avnd ca produs macrosocial o noua ordine societal\. La cap\tul drumului nu se afl\ n mod necesar capitalismul clasic, iar postcomunismul este departe de a fi o situa]ie de echilibru, ci mai degrab\ o etap\ n devenirea social\.

Nu discut aici momentul revolu]iilor [i revoltelor din 1989. Acestea au mai degrab\ o nc\rc\tur\ simbolic\ dect una efectiv reflectat\ n schimb\ri imediate, chiar [i n plan politic. Transform\rile n sine ncepuser\ mai demult, momentul n sine marcnd n mod oficial acest lucru. Romnia tinde s\ fie o excep]ie la aceast\ regul\, schimbarea formal\ de regim fiind una brusc\, neprecedat\ de dezbateri publice interne [i manifest\ri de strad\ desf\[urate pe o perioad\ mai mare de timp. La extrem, revolu]ia romn\ poate fi localizat\ temporar n decursul unei s\pt\mni, n decembrie 1989. Mult mai important, prima echip\ care a preluat conducerea de la vechiul regim nu s-a revendicat aproape niciodat\ oficial ca [i continuatoare a acestuia [i nici nu confirmat zvonurile constituirii n ilegalitate, anterior lui decembrie 1989. Interven]ia din 22 decembrie 1989 a lui Ion Iliescu, care vorbea despre nevoia respect\rii idealurilor comuniste, reprezint\ un unicat n contextul altor declara]ii ale viitorului pre[edinte sau a celorla]i lideri ai echipei ini]iale a FSN.

23

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

III. Comunismul: un proiect modernizator e[uat


La sfr[itul perioadei postbelice, chiar nainte de nceperea r\zboiului, ]\rile Europei Centrale [i de Est prezentau un nivel de dezvoltare mai sc\zut fa]a de vecinii din Vest, dar comparabil cu cel al statelor Europei Sudice [i mai ridicat dect cel al Rusiei Sovietice. Experimentele democratice din Europa Central\ [i de Est erau marcate mai degrab\ de autocra]ie, dect de func]ionarea normal\ a institu]iilor statului democratic (Bunce, 1995): n Romnia, regele avea puteri discre]ionare, accentuate de a[a numita marj\ guvernamental\ existent\ n alegeri, implicnd c[tigarea acestora de c\tre cei desemna]i de c\tre monarh s\ le organizeze. n Cehoslovacia, exemplul de democra]ie interbelic\ maxim\ dintre viitoarele ]\ri ale lag\rului comunist, regimul era dominat de personalitatea lui Masarik, mai degrab\ un dictator benign (Bunce, 1995: 89). Ungaria a experimentat de asemenea regimuri autoritare sau semi-autoritare, de la republica sovietelor (1919) la guvernarea lui Horty, [i exemplele pot continua. Societ\]ile erau preponderent agrare [i mp\rt\[eau n bun\ m\sur\ o cultur\ tradi]ional\, de origine ]\r\neasc\, bazat\ pe rela]ii face-to-face. Indiferent de perspectiva abord\rii, comunismul este n general tratat, cel pu]in pentru primii ani ai s\i, drept un proiect modernizator (vezi Nodia, 1996; Sawka, 1999; Verdery, 2003; Sztomka, 1993, 1999; Sandu, 1996; Ray, 1996; etc.). Exemplul romnesc este concludent n acest sens: industrializarea for]at\ a anilor 5060 a reprezentat o reac]ie fireasc\ a reconstruc]iei postbelice, dar [i o necesitate de a implementa n economie cuno[tin]ele produse la nivel mondial de r\zboi n sine. Industria, fabrica, au gr\bit urbanizarea, disolu]ia familiei extinse, renun]area - pentru mul]i - la modul de via]\ agrar. A crescut ponderea muncitorilor (baz\ a partidului comunist), dar [i nivelul mediu de educa]ie. Respingerea oficial\ a puterii explicative a religiei [i represiunea mpotriva clerului au gr\bit secularizarea. Fa]\ de cel de-al doilea mare proiect modernizator, capitalismul, ]\rile comuniste europene au manifestat o lips\ a ra]ionalit\]i economice a pie]elor, a ra]ionalit\]ii discursului politic, n contextul unui un control total al statului n economiei (Sawka, 1999; vezi [i Caseta 1.1). Pe de alt\ parte, comunismul discursiv a reprezentat un proiect complet umanist, promovnd altruismul, benevolen]a, renun]area la proprietatea individual\, egalitarismul etc. (Hall, 1998; Miller, White, Heywood, 1998 etc.). Numai c\, n compara]ie cu obiectivele anun]ate, comunismul practic reprezint\ un e[ec total (Sawka, p. 24).

24

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Caseta 1.1. Tr\s\turile comune majore ale ]\rilor comuniste, diferen]iindu-le de capitalismul nord-atlantic

Absen]a formal\ a pie]elor capitaliste [i a propriet\]ii private Absen]a asocia]iilor civice [i a societ\]ii civile (sindicate, media etc.) necontrolate de partidul-stat Absen]a structurilor politice autonome Absen]a separ\rii puterilor n stat Sisteme de alocare a resurselor bazate pe status politic [i nu pe clas\ sau putere de cump\rare Subordonarea politic\ a economiei. Inexisten]a falimentelor. Eficien]a economic\ redus\ Banii nu reprezint\ adev\ratul mijloc de schimb (traficul de influen]\ [i barterul ocup\ ponderi mai importante n comunism dect n capitalism) Incertitudinea rezultatului ac]iunilor ini]iate de indivizi datorit\ implic\rii aleatoare a factorului politic
Sursa: ntocmit de autor dup\ Sawka (1999:23), Ray (1996:67), Rose, Mishler [i Haerpfer (1998: 124).

Din punct de vedere economic, arat\ Sawka, comunismul poate fi etichetat drept o modernizare eronat\ (missmodernization), prin descurajarea inov\rii, accentuarea cre[terii cantitative, productivitatea extrem de sc\zut\ a muncii, risipa ridicat\ (consum nalt de energie n sectorul industrial etc.) [i calitatea redus\ a produselor, coordonarea redus\ a activit\]ilor, n ciuda planific\rii excesive [i ultra-centralizate. Ignornd reac]iile pie]elor, sistemul nu era ghidat de necesit\]ile societ\]ii sau ale indivizilor, ci servea mai degrab\ pe st\pnii birocra]iei. Campbell (1991) eticheteaz\ acest mod de a gestiona o economie drept sistemul comenzii administrative, pentru a sugera mai bine importan]a aparatului birocratic [i a intereselor materiale [i de legitimare ale acestuia. Sistemul a cunoscut succese mai ales n primii ani de la instaurarea regimurilor comuniste. Deloc ntmpl\tor, aceasta a coincis cu ncheierea r\zboiului [i cu perioadele de cre[tere date de reconstruc]ia postbelic\ [i de implementarea tehnologiilor nou descoperite cu prec\dere n cercet\rile cu scop militar. Urbanizarea, industrializarea [i modernizarea sunt cuvintele cheie ale perioadei. Standardul de via]\ cre[te, mai accentuat pentru muncitorii agricoli converti]i n proletariat urban, avnd acum acces la utilit\]i publice, locuire superioar\, consum alimentar mai diversificat [i chiar petrecerea timpului liber. Chiar [i n absen]a libert\]ilor politice (mai pu]in importante ns\ pentru popula]ie n perioade de lipsuri materiale generalizate), existau nc\ ni[e artele [i literatura mai ales n care indivizii puteau evita, cel pu]in par]ial, cenzura oficial\.

25

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Din a doua parte a anilor 1970 lucrurile s-au schimbat, cre[terea s-a ncetinit, devenind mai nti stagnare [i apoi declin. n Romnia, libert\]ile culturale [i artistice au fost restrnse din ce n ce mai mult, iar poli]ia secret\ a fost perceput\ ca din ce n ce mai prezent\. Nivelul relativ ridicat de a[tept\ri ale popula]iei, indus de cre[terea ini]ial\, nu a mai putut fi satisf\cut de posibilit\]ile unui stat aflat n criz\. Raritatea submina securitatea satisfacerii nevoilor de baz\ [i tindea s\ transforme societatea ntr-un mediu riscant [i neprietenos. Acumularea de stocuri de produse reprezenta o consecin]\ fireasc\, ac]ionnd ca o asigurare n fa]a riscului rarit\]ii6 [i stnjenind derularea unor schimburi economice deja stnjenite de inexisten]a oficial\ a pie]elor. La sfr[itul anilor 80, nemul]umirea cet\]enilor est-europeni fa]\ de regimul politic n care tr\iau era generalizat\. Romnia prezint\, n plus, [i handicapul unui al doilea val de industrializare, dup\ anii 70. Era momentul n care ]\rile capitaliste c\utau s\ implementeze noi tehnologii, promovnd o productivitate ridicat\ a muncii. Acela[i lucru se petrecea, par]ial, n celelalte ]\ri comuniste europene. Pe plan mondial, sectorul serviciilor [i accentua cre[terea destinat\ a satisface necesit\]ile de petrecere a timpului liber manifestat\ de lucr\torii eficien]i [i bine pl\ti]i (Bell, 1976). Refuznd tehnologiile noi, Romnia se concentreaz\ asupra unui al doilea val de industrializare, cu accent pe ramuri mari consumatoare de energie precum industria grea [i cea constructoare de ma[ini. Productivitatea redus\ a muncii avea s\ se asocieze lipsei de preocupare a managerilor pentru identificarea de pie]e determinat\ de decizia centralizat\: toate hot\rrile importante veneau oricum de la centru sau de la reprezentan]ii la nivel jude]ean ai partidului-stat. Ini]iativa achit\rii tuturor datoriilor externe a determinat renun]area aproape complet\ la importuri, cea mai vizibil\ fiind absen]a din magazine a bunurilor de consum de origine str\in\. Produc]ia redus\ cantitativ [i calitativ, orientarea explicit\ c\tre export, asociate absen]ei importurilor au determinat o raritate crescut\ resim]it\ din greu de popula]ie dup\ 1980. Restul ]\rilor comuniste traversau crize similare datorate ndeosebi productivit\]ii mai sc\zute a muncii n raport cu vecinii vestici, pe fondul unei cre[teri demografice relativ constante [i a unui standard de consum inspirat din ceea ce germanii de est, ungurii, polonezii, bulgarii sau srbii vedeau la vecinii capitali[ti sau n filmele americane difuzate de televiziune. Nici n Rusia lucrurile nu st\teau altfel, ca efect a peste 70 de ani n care rela]iile sociale, institu]ionalizate ca [i capital politic7, au reprezentat fundamentul [i totodat\ efectul constituirii unei adev\rate economii a favorurilor (Ledeneva, 1996).

Dup\ cum noteaz\ Luhmann, cnd mijloacele pentru satisfacerea resurselor sunt rare, se va dori s\ se garanteze accesul la ele nu doar pentru ast\zi, dar [i pentru mine [i poimine (1993: 62). 7 Vezi Eyal, Szelenyi, Townsley, 2001, mai ales p. 32 [i urm\toarele.

26

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Cauzele profunde ale rarit\]ii erau ns\ mai degrab\ sistemice [i pornesc de la ns\[i planificarea centralizat\, caracterizat\ prin lipsa de realism. A[a cum observ\ Katherine Verdery (2003: 39): Panificatorii de la centru schi]au un plan []; descompuneau planul n p\r]i ce puteau fi executate [i estimau necesarul de investi]ii [i materii prime []. Directorii [de ntreprinderi] au n]eles ns\ repede c\ planul cre[tea anual [i c\ materialele necesare nu soseau nici la timp, nici n cantit\]ile cuvenite. Consecin]a direct\ era o negociere tacit\ derulat\ ntre directori [i planificatori sau pur [i simplu ntre directori. Directorii cereau mult mai multe materiale [i bani dect aveau nevoie pentru realizarea planului. Furnizorii le furnizau ns\ n salturi [i niciodat\ la timp. Mai mult, nu toate tipurile de materiale necesare fabric\rii produsului final erau disponibile n acela[i timp. Astfel ntreprinderile fie f\ceau stocuri cu materiile prime aflate n surplus, fie le ofereau altor ntreprinderi n schimbul materiilor prime deficitare pe care acestea le de]ineau n stoc. Planul nu era de regul\ realizat ntocmai: fie se produceau mai multe produse de un tip [i mult mai pu]ine de alt tip, fie pur [i simplu ntreprinderea nu reu[ea s\ ating\ cotele stabilite de planificatorii centrali. De raportat ns\ se raporta aproape f\r\ excep]ie realizarea [i chiar dep\[irea planului, ceea ce justifica pentru anul urm\tor o cerere mai mare de produse [i investi]ii. Se genera astfel o economie a rarit\]ii, o economie de lipsuri8. Raritatea era fie relativ\ bunurile c\utate existau, dar nu n momentul [i la locul potrivit, fie absolut\ produsele respective nu existau deloc, nefiind produse sau fiind trimise la export. n plus, planificatorii nu dispuneau niciodat\ de informa]ie complet\ [i real\ privind sistemul gestionat, astfel nct planul, dincolo de inferen]ele politice, era eronat prin aloc\rile neconforme necesit\]ilor reale. Pe de alt\ parte, aprovizionarea n valuri neregulate [i impredictibile, f\ceau ca necesarul de personal s\ fie greu de estimat. Erau perioade ct materia prim\ lipsea cu des\vr[ire, dar [i perioade cnd era abundent\. Sprijini]i [i de garantarea locului de munc\ de c\tre stat [i obligativitatea cet\]enilor de a avea unul, directorii angajau personal n exces, pentru a face fa]\ rarelor situa]ii cnd dispuneau de materie prim\ din abunden]\. Toate acestea conducea la blocaje ndelungate, productivitate redus\, produc]ie neorientat\ c\tre pia]\ [i, cel mai vizibil, raritate. Raritatea generalizat\ este cel mai bine surprins\ de obiectele schimbate n cadrul micului trafic de frontier\9. ntre bunurile intrate n ]ar\ se reg\sesc, n cazul Romniei, ]ig\ri bulg\re[ti, srbe[ti sau albaneze; gum\ de mestecat turceasc\ sau bulg\reasc\; baterii de ceas; ceasuri electronice; obiecte de mbr\8

Conform Verdery (2003:40), termenul este folosit de Jnos Kornai The Socialist System: The Political Economy of Communism (Princeton: Princeton University Press, 1992) [i Economics of Shortage (Amsterdam: North-Holland Publishing, 1980). Probabil ns\ c\ traducerea n romne[te prin economia rarit\]ii s\ fie mai adecvat\ dect cea oferit\ de Institutul European (economia lipsurilor). Vezi [i Liviu Chelcea, 2002.

27

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

c\minte, inclusiv simple tricouri, fabricate n Polonia, Ungaria sau Iugoslavia; pixuri etc. Exportul implica bibelouri de por]elan, pahare, hrtie igienic\, macrameuri, rulmen]i etc. Un al doilea flux important de intr\ri era asociat celor ce intrau n contact nemijlocit cu pie]e mai abundente: marinarii, [oferii de TIR care f\ceau curse n ]\rile CAER, n Europa de Vest sau n Turcia, muncitorii romni afla]i la lucru n Arabia sau chiar n URSS, ca [i studen]ii str\ini afla]i la studii n Romnia erau furnizori importan]i de blue-jeans, casetofoane, ciocolat\, ]ig\ri, aparatur\ electrocasnic\, b\uturi fine etc. Peste tot aveau s\ nfloreasc\ re]ele informale, controlnd o pia]a neagr\ n expansiune. Fenomenul nu era unul nou. El existase dintotdeauna, nu doar n Europa de est, ci pretutindeni n lume, fiind asociat cel mai des cu raritatea. Romnia, de pild\, l experimentase intens nc\ din perioada domnilor fanariote, dar traficul de favoruri fusese specific cur]ilor domne[ti occidentale, iar amoralismul familial din sudul Italiei10 persist\ pe alocuri [i n ziua de ast\zi. Bulgaria cuno[tea o situa]ie similar\ (Chavdarova, 2002), specific\ de altfel ntregii regiunii. Anii 80 au consfin]it institu]ionalizarea corup]iei aparatului birocratic11, a interpretabilit\]ii legii de la caz la caz, a puterii traficului de influen]\ [i a acces\rii generalizate a bunurilor de consum sau a locurilor de munc\ prin sistemul uneori etichetat, n glum\, drept P.C.R.: pile cuno[tin]e rela]ii. Economia subteran\ gestiona n mic\ m\sur\ produc]ia, dar era extrem de activ\ n ce prive[te distribu]ia [i chiar redistribu]ia. Era vizat\ att avu]ia produs\ n interiorul ]\rii, ct [i introducerea de bunuri de consum n ]ar\, evitnd barierele legale. ns\[i rela]iile oficiale, formale, dintre agen]ii economici erau marcate de clientelism. Raritatea transformase rela]iile dintre ntreprinderi, ca [i pe cele dintre vnz\tor [i consumator. Clientul era cel amabil, cel care se str\duia s\ fac\ pe placul furnizorului, adeseori apelnd la mit\ pentru a ob]ine bunul dorit (Verdery, 2003: 41-43). A[a cum arat\ Przeworski (1996), corup]ia aparatului birocratic este inerent\ sistemelor comuniste. Controlul pre]urilor [i planificarea centralizat\, elementul cheie al economiilor comuniste, ca [i absen]a feedback-ului pie]ei genereaz\ [i men]in raritatea produselor, f\cnd necesar controlul asupra distribu]iei. Controlul accentuat al distribu]iei (ra]ii, tichete, bonuri de consum etc.), men]inut pentru lungi perioade de timp, nu poate a nu e[ua n fenomene de corup]ie. Aparatul birocratic nu va ezita a fi primul servit, iar por]ia sa va fi din ce n ce mai mare. Economia informal\ avea s\ persiste practic nestingherit\ n agricultur\, n ciuda insisten]elor statului de a controla produc]ia [i consumul produselor agricole. ]\ranii au continua s\ produc\ pe loturile nguste de teren r\mase la dispozi]iei
10 11

Banfield, 1958. Pentru o descriere a birocra]iei n comunism, n cazul Chinei, vezi [i Walder (1988).

28

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

dup\ colectivizare, mai ales pentru autoconsum (Kostov [i Lingard, 1996), dar [i pentru pia]a neoficial\ (Verdery, 2003:50-51). n ciuda industrializ\rii, agricultura a continuat s\ constituie unul dintre sectoarele dominante, cu diferen]e ns\ de la ]ar\ la ]ar\, n func]ie [i de punctul de plecare. Romnia, Polonia [i Bulgaria erau ]\rile cele mai agrare din CAER, avnd la mijlocul anilor 70 o ocupare n agricultur\ de aproape 30% (Brucan, 1990:31). n schimb, Cehia, Ungaria [i RDG erau mai orientate c\tre industrie [i servicii. De altfel, structura propriet\]ii asupra p\mntului era u[or diferit\, micii proprietari rurali fiind recunoscu]i [i accepta]i s\ [i desf\[oare activitatea. Comun\ r\mnea ns\ prezen]a cooperativelor, absen]a marilor latifundiari priva]i, ca [i faptul c\ pre]urile de desfacere erau impuse de puterea central\, adesea pe criterii strict politice. Att n agricultur\, ct [i n alte sectoare, a avea o a doua ocupa]ie era un lucru tolerat, chiar dac\ nerecunoscut oficial. Profesorii ofereau medita]ii private, tmplarii reparau ferestre sau u[i, vnz\torii vindeau pe sub mn\ produsele rare, personalul medical oferea consulta]ii private sau primea cadouri absolut necesare pentru a asigura o ngrijire de bun\ calitate n spitale etc. Ethosul muncii exista mai ales n ce prive[te derularea acestor activit\]i suplimentare, toate avnd ca element comun utilizarea neoficial\ [i nepl\tit\ a echipamentelor [i chiar a materiei prime existente la locul de munc\ (vezi [i Verdery, 2003:50)12. Toate acestea contribuiau la accentuarea risipei, paradoxal\ n contextul unor societ\]i dominate de raritate. Risipa ns\ era [i ea un fenomen sistemic, determinat de absen]a pie]elor. Prezworski noteaz\ despre ira]ionalitate [i risip\ n economie: o jum\tate din produc]ia agricol\ a URSS se spune c\ se pierde nainte de a ajunge pe pia]\ consumatoare; []; valoarea m\rfurilor din depozitele cehe pe care nimeni nu vrea s\ le ia nici m\car pe gratis este echivalentul cre[terilor economice pe doi ani; propor]ia intr\ri-ie[iri n inventarele fabricilor din Ungaria este de cinci ori mai mare ca n Vest (1996:132). Tehnologii nvechite, energofage, statistici m\sluite, furturi, utilizarea ira]ional\ a materiei prime [i for]ei de munc\ se ad\ugau unui management defectuos. Acesta se manifesta [i n domenii nu neap\rat economice. }\rile comuniste aveau n general mai mul]i doctori raportat la num\rul de locuitori, o cifr\ de [colarizare superioar\, alfabetizare complet\, mai multe construc]ii de locuin]e, ns\ acest lucru nu se reflecta n calitatea vie]ii locuitorilor: standardele de locuire erau mai proaste (Dan, 1998), speran]a de via]\ mai mic\, mortalitatea mai ridicat\ (Sandu, 1999:22, Deacon, 1997:31). Pe de alt\ parte, valoarea nominal\ a banilor a nceput s\ difere tot mai mult de puterea lor real\ de cump\rare. Costul oric\rui lucru tindea s\ fie altul dect cel monetar, declarat oficial. Pentru a putea cump\ra, de pild\, un kilogram de carne
12

L. Chelcea (2002) indic\ (indirect) raritatea ca pe o cauz\ [i a dezvolt\rii unui anume tip de economie informal\: lipsa bunurilor de consum noi a condus la o adev\rat\ cultur\ a repar\rii [i recicl\rii, activit\]i desf\[urate practic de toate gospod\riile.

29

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

sau orice alt produs rar, un est european trebuia s\ utilizeze o varietate de resurse: banii necesari achit\rii costului oficial; timpul pierdut la coad\ (implicnd, n termeni economici, costuri de oportunitate ridicate); capital social pentru a avea acces preferen]ial la vnz\tor; bani, sau mai degrab\ alte obiecte sau intermedierea unor favoruri, pentru vnz\torul m\rfii n cauz\, dincolo de pre]ul oficial al c\rnii. Capitalul social (adesea sub form\ de rela]ii politice) domina capitalul economic n stabilirea ordinii [i structurii sociale (Stark [i Bruszt, 2001). Ledeneva (1998) noteaz\ c\, n Rusia, utilizarea resurselor sociale [i c\ilor informale devenise o condi]ie sine qua non a supravie]uirii indivizilor, dar [i a sistemului n sine, realitate definitorie pentru via]a public\: Blatul13 trebuie considerat ca fiind reversul unui centru ultra-autoritar [overcontrolling center], o reac]ie a oamenilor obi[nui]i la constrngerile structurale ale sistemului socialist de distribu]ie o serie de practici care au permis sistemului sovietic s\ func]ioneze [i l-au f\cut tolerabil, dar l-au [i transformat n mod subversiv (Ledeneva, 1998: 3). Reciprocitatea schimbului (circular) de favoruri tindea s\ domine egalitatea matematic\ a pie]ei, Ledeneva asemuind sistemul economic sovietic mai degrab\ cu economiile primitive, n sensul lui Polanyi14. Blatul era generalizat implicnd deopotriv\ fiecare individ [i ntreaga societate. Nerecunoscut de c\tre practican]ii s\i, dar nici de lege, el servea la a ob]ine alimente mai bune sau mai repede; tratament medical f\r\ coad\ [i de o calitate superioar\; locuin]e mai bune; locuri de munc\, transferuri, promov\ri; facilit\]i n cre[terea copiilor (acces la gr\dini]e [i unit\]i [colare mai bune, acces la liceu sau facultate indiferent de rezultatele examenelor de admitere; note mai bune; evitarea stagiului militar) etc. (Ledeneva, 1998). n planul politic, comunismul nu a reu[it s\ rezolve n mod satisf\c\tor problema democra]iei politice, a particip\rii [i incluziunii; totodat\, a e[uat n crearea de state federale viabile sau a nlesnit destr\marea celor existente: att Cehoslovacia, Iugoslavia, ct [i Uniunea Sovietic\ s-au destr\mat imediat dup\ c\derea regimului; nu a reu[it s\ rezolve problema alien\rii [i a libert\]ii (Sawka, 1999). Idealul marxist al democra]iei populare, n care toat\ lumea particip\ n mod egal la decizia politic\, s-a dovedit a fi o utopie, e[und n a[a numita dictatur\ a proletariatului, n construc]ia unui stat ostil deopotriv\ societ\]ii [i indivizilor. Societatea civil\ pre-comunist\ era relativ slab dezvoltat\ n majoritatea ]\rilor n
13

Alena Ledeneva folose[te termenul rusesc de blat pentru a desemna utilizarea rela]iilor personale [i contactelor informale pentru a ob]ine bunuri [i servicii rare [i pentru a g\si o cale [de c[tig/ satisfacere a necesit\]ilor] dincolo de procedurile formale (1998, p.1). Am preferat ca n cele ce urmeaz\ s\ folosesc acela[i termen, date fiind asem\n\rile cu expresia similar\ din limba romn\. 14 Polanyi (1944), analiznd evolu]ia schimburilor economice, clasific\ societ\]ile n trei mari tipuri: economii primitive, dominate debarter, schimb de daruri, reciprocitate; economii de pia]\, n care pia]a mediaz\ orice schimb, facilitnd contactul [i stabilind pre]urile; economii ale redistribuirii, n care statul joac\, al\turi de pia]\ rolul de agent (re)distribuitor.

30

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

care comunismul avea s\ se instaureze. Partidul-stat a putut s\ penetreze relativ u[or toate zonele de asociere public\, fie c\ a fost vorba de sindicate, cluburi de [ah sau asocia]ii ale femeilor. Societatea civil\ a fost practic strivit\ (Ekiert, 1992; Rose, 1999). Spa]iul public a devenit unul al falsit\]ii, al declara]iilor oficiale, al pove[tilor f\r\ mare leg\tur\ cu realitatea (Nodia, 1996, p.26). Critica individual\ sau social\ a regimului aveau s\ fie imediat pedepsite. O dovedesc disiden]ii ntemni]a]i, determina]i s\ migreze sau extermina]i, ca [i exemplele majore ale revoltelor din 1956, 1968 sau 1981. Cele dou\ revolte romne[ti importante (Valea Jiului n anii 70 [i Bra[ov, 1987) au fost de asemenea ngropate imediat. Participan]ii au fost redu[i la t\cere, iar presa romneasc\ nu a relatat niciodat\ despre ele n timpul regimului comunist. Legitimitatea unui astfel de stat nu putea s\ se axeze pe liberul arbitru, pe consensul cet\]enilor. Statul avea s\ se axeze pe putere, nu pe ordine (Sawka, 1999, p. 29), prezentnd un autoritarism complet diferit de societ\]ile capitaliste moderne. Modernitatea capitalist\ este cea a unei societ\]i ordonate, ra]ionale (Weber, 1978), n care autoritatea este cea a exper]ilor [i a numerelor, iar starea final\, bine precizat\ este a cea a unui echilibru cert, cunoscut tuturor (Bauman, 2002, p.44, p.56), iar autonomia personal\ reprezint\ principiul de reglementare a rela]iilor sociale (Nodia, 1996, p.18). n schimb, n comunism predictibilitatea propriilor fapte este limitat\ de interpretarea aleatoare sau cel mult circumstan]ial\ a legii, ra]ionalitatea deciziilor aparatului birocratic este afectat\ de ideologia oficial\, dar [i de corup]ie, iar centralismul puternic nu accept\ dect un model ierarhic, autoritar al func]ion\rii societ\]ii: partidul hot\r\[te ce e bine pentru cet\]eni, iar ace[ti accept\ punctul de vedere al partidului n virtutea statusului de conduc\tor al acestuia, ntocmai ca n societ\]ile tradi]ionale. Pe de alt\ parte, bun\voin]a cet\]enilor nu poate fi axat\ nici pe actul primordial al op]iunii electorale. Partidele comuniste au venit la putere n Europa de Est ca urmare a r\zboiului, sprijinite fiind de armata sovietic\. Subordonarea fa]\ de Moscova le-a subminat suplimentar statusul, fiind n multe cazuri privit\ drept opus\ intereselor na]ionale, ]\ri precum Polonia, Romnia sau Ungaria, percepnd acest lucru drept o consfin]ire a pierderilor teritoriale mai vechi sau mai noi. n plus, subordonarea economic\ [i integrarea ntr-o diviziune interna]ional\ a muncii a nemul]umit state precum Romnia sau Iugoslavia, sortite de Stalin s\ se specializeze exclusiv pe produc]ia agricol\. Reac]ia elitelor comuniste locale a fost de natur\ s\ c[tige [i simpatia popula]iei: Romnia, spre exemplu, a promovat nc\ din anii 1950 un comunism cu tent\ na]ionalist\ [i o politic\ de industrializare for]at\ n ciuda op]iunilor de la Moscova (vezi T\nase, 1998). Se explic\ astfel [i o parte din preocuparea regimului de la Bucure[ti pentru un al doilea val de industrializare, nentlnit nic\ieri n lume. Ideea na]ional\ a fost, pe de alt\ parte, utilizat\ [i de o parte din elitele intelectuale pentru a justifica accesul la resurse. Discu]ia despre na]ionalism, tolerat\ de regimul politic, func]iona ca un substitut
31

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

al discu]iei despre problemele societ\]ii n ansamblul ei, tem\ neacceptat\ de regimul comunist. {i n plan individual, acesta a fost un substitut al rezolv\rii dilemelor de zi cu zi privind supravie]uirea [i/sau dezvoltarea (Verdery, 1994). Curente precum protocronismul romnesc15 aveau s\ fie adoptate n bun\ m\sur\ n discursul oficial [i interiorizate de popula]ie, cu efecte asupra conflictelor [i tensiunilor etnice de dup\ schimbarea de regim. Regimurile comuniste aveau nevoie de performan]e deosebite pentru a-[i justifica domina]ia. Era nevoie de sloganuri glorioase, ca [i de nsemne palpabile pentru a legitima starea de fapt: primul produc\tor de o]el din lume, locul n care se g\se[te cea mai ntins\ construc]ie din Europa, campion absolut la toate sporturile etc. Costurile unor asemenea realiz\ri (produc]ia pe stoc sau costuri de produc]ie peste pre]ul pie]ei [i vnzarea n pierdere, inutilitatea cheltuielilor de construc]ie a unor cl\diri gigant n condi]iile degrad\rii nivelului de trai, practicarea dopingului de c\tre sportivi etc.) erau aparent ignorate. O situa]ie aparte o au politicile sociale. Cum oficial nu existau s\raci, oamenii erau egali, accesul la orice sistem social era garantat [i gratuit, iar familia ncurajat\ s\ procreeze (ba chiar mpiedicat\ s\ nu o fac\), nici o dilem\ nu stingherea func]ionarea neschimbat\ a sistemului de politici sociale. Caracteristicile sale esen]iale (vezi [i Tabelul 1.1) erau accentul pe egalitarism, minimizarea inegalit\]ilor verticale [i nerecunoa[terea existen]ei problemelor sociale. Efectul pozitiv era reducerea s\r\ciei antebelice, unul din pu]inele succese ale regimurilor comuniste (Ferge, 1995; Mozn, 1995). Politicile promovate erau ns\ nesutenabile pe termen lung: subsidii de mas\, ns\ c\tre industrii slab productive, pentru zonele sociale tradi]ional s\race; subven]ionarea unor sectoare industriale cu pondere ridicat\ de muncitori nesalaria]i (minerit, construc]ii, industria grea etc.) ca [i c\tre agricultura cooperatist\; gratuitatea serviciilor mediale [i a educa]iei; subven]ionarea pre]urilor alimentare; ocupare complet\ [i control total asupra solidarit\]ii sociale (Mozn, 1995; Ferge, 1995; Zamfir, 1995, 1999). Pe de alt\ parte, se ad\ugau avantajele (de asemenea neoficiale) de care se bucura aparatul de partid, n special cel de pe primele nivele. Pe de alt\ parte, anii 80 au marcat deprecierea serviciilor educa]ionale [i de s\n\tate, ca [i accesul la locuire. Raritatea domina [i aceste domenii, iar distribu]ia beneficiilor preferen]ial\ a beneficiilor sociale c\tre nomenclatura central\ sau local\ ncepea s\ se instituie ca o practic\ generalizat\. Gratuitatea era de asemenea afectat\, prin apari]ia costurilor informale ale cump\r\rii de favoruri n ce prive[te accesul, medica]ia [i tratamentul de calitate n spitale, ob]inerea unei locuin]e mai bune,

15

Promovarea personajelor importante din literatura, arta [i istoria ]\rii [i exagerarea importan]ei lor pn\ la a-i defini drept precursori ai ntregii ordini mondiale sau ai gndirii [tiin]ifice contemporane, inclusiv ai marxismului. Pentru o discu]ie n extenso a fenomenului vezi Verdery (1994) [i Boia (2002).

32

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

acceptarea n unit\]i [colare mai bune sau cump\rarea de locuri n licee/universit\]i, proliferarea medita]iilor etc.
Tabelul 1.1. Sistemele de politici sociale comuniste: cteva tr\s\turi fundamentale
Avantaje Dezavantaje Acces (teoretic) universal, cu puine erori de Sistem exclusiv de stat, subordonat economicului i acoperire politicului Subveniile reprezentau principalul mijloc de transfer, iar beneficiile nu erau legate de contribuie Ocupare complet a forei de munc Locuire ieftin, chirii modice Salarii mici i lipsa posibilitilor de a alege. omaj mascat Apartamente prost distribuite. Sistem regresiv de subvenionare (cele mai bune erau i ce mai subvenionate). Distribuie preferenial. Inegaliti de acces la utiliti

Educaie, sntate i asigurri sociale gratuite Calitate redus, mai ales n ultimii ani i fr inegaliti de acces Pensii garantate ns nelegate de performanele individuale

Concediu de maternitate i locuri de munc Obligativitatea muncii salariale garantate dup natere Salariile muncitorilor reprezentau un procent Privilegii pentru nomenclatur. ridicat din salariul mediu Srcia era inut sub control. Numrul Sracii nu erau recunoscui oficial, neavnd acces sracilor era mic. la asisten

Sursa: sintetizat dup\ Deacon (1992), Zamfir (1995, 1999), Ferge (1995), Nielsen (1996)

Greu de desf\[urat n spa]iul public, rela]iile sociale s-au concentrat mai ales n mediul familial sau s-au derulat oarecum subteran. Efectul imediat este cel al asocia]ionismului mai sc\zut dect n Europa de Vest. Pe de alt\ parte, societ\]ile agrare de la mijlocul secolului au nceput s\ se transforme, popula]ia urban\ a devenit majoritar\, cre[terea economic\ a reconstruc]iei postbelice dinaintea crizelor petrolului a dus la o cre[terea condi]iilor de trai, ca [i la o diversificare a stilurilor de via]\ [i a restructur\rii tipului de interac]iune. Consumul s-a diversificat, ca [i posibilit\]ile de petrecere a timpului liber, ntr-un ritm similar sau cel pu]in apropiat lumii capitaliste. Satul [i comunitatea sa nchis\, cu un puternic control social sunt nlocuite de locuitul la bloc [i de impersonalul rela]iilor de zi cu zi presupuse de aglomer\rile urbane. Rela]ia or\[enilor, majoritatea migra]i de cel mult o genera]ie din mediul rural, cu satul r\mne totu[i una puternic\, marcat\ de modelul gospod\riei mixte difuze, n care copii afla]i la ora[ mp\rt\[esc [i gestioneaz\ acela[i buget n comun cu genera]iile anterioare r\mase n satul natal (vezi Mih\ilescu, 1997).
33

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Structura social\ mo[tenit\ de comunism din perioada interbelic\ este una marcat\ nc\ de tr\s\turi feudale. Clivaje sociale [i ierarhii profunde, modernizarea lent\ [i distorsionat\, lipsa de separare ntre Biseric\ [i Stat creau cadrele unei societ\]i mai degrab\ tradi]ionale (vezi Ferge, 1995, p. 5). Regimul comunist [i-a nceput existen]a prin represiunea elitelor existente, precum [i a tuturor poten]ialilor contestatari (vezi T\nase, 1998). Cu toate acestea, relativ repede, cteva decenii mai trziu, vechile elite au renceput, treptat, s\ se afirme. Cu excep]ia celor ce preluaser\ puterea, devenind cu timpul nomenclatura o nou\ form\ de burghezie, clasa muncitoare nu a p\rut a crede n a[a numita dictatur\ a proletariatului16. Astfel, n ciuda declara]iilor oficiale [i a inten]iilor de a restructura complet societatea, procesul reproducerii sociale a continuat: lan]ul reproducerii privilegiilor de clas\ nu a fost complet ntrerupt nici m\car de un sistem care a fost mpotriv\ din punct de vedere ideologic [i determinat din punct de vedere politic s\ aplice aceast\ ideologie n practic\, indiferent de costurile sociale (Ferge, 1995, p. 8). Motivul este legat de reconversia capitalului cultural n capital politic, n linia dezvolt\rilor lui Bourdieu (1977, 1986). Astfel, n ciuda represiunii ini]iale, elitele aveau s\ se refac\ ntr-un interval de timp mai lung sau mai scurt, cu intensitate diferit\ de la o ]ar\ la alta, n cel mai r\u pentru ele caz revenind n for]\ dup\ c\derea regimurilor comuniste. Adesea, reproduc]ia social\ a fost una care a s\rit peste o genera]ie, pozi]ia social\ a bunicilor fiind reprodus\ mai degrab\ de nepo]i dect de p\rin]i. Practic, schimbarea sistemului a avantajat familiile care reu[iser\ s\ c[tige [i n vechiul regim, chiar dac\ la nceputurile noii ordini au avut de suferit perioade ntinse de vremuri negre. (Ferge, 1995: 10). Concluzia este valid\ [i pentru schimbarea post-comunist\ [i voi reveni asupra ei la momentul oportun. Pe de alt\ parte, schimbarea rapid\ [i represiunea din primii ani ai comunismului au creat premisele unor rate ridicate ale mobilit\]ii sociale, accentuate mai ales n anii 60-70 de c\tre industrializare [i urbanizare. Mobilitatea ascendent\ a afectat ns\ mai pu]in grupurile [i categoriile tradi]ional defavorizate (precum ]iganii sau muncitorii manuali), ascensiunea social\ c\tre pozi]iile de vrf fiind mai ales a clasei de mijloc. Avea s\ emearg\ o clas\ nou\ de tehnocra]i, relativ bine educa]i [i ocupnd pozi]ii importante fie n nomenclatura de partid, fie n aparatul administrativ. Ei aveau s\ aib\ un rol decisiv n crearea condi]iilor ce au precedat schimbarea de regim de la sfr[itul anilor 1980 (Goldman, 1997). }\r\nimea, sau cel pu]in o parte a ei, este un alt beneficiar al mobilit\]ii sociale, par]ial ca efect al urbaniz\rii, al progresului tehnologic, dar [i al nevoii de acoperire a golurilor structurale rezultate din reprimarea vechilor elite. Interesant r\mne [i faptul c\ domina]ia partidului-stat asupra societ\]ii civile nu a f\cut dect s\ nghe]e tensiunile [i conflictele ntre grupurile etnice [i
16

Vezi I. Kemny Ouvriers Hongrois, LHarmattan, Paris, 1985, citat n Ferge (1995, p. 9).

34

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

religioase. Acestea aveau s\ persiste n stare latent\, urmnd a izbucni n anii tranzi]iei, cnd au generat clivaje puternice, derivate uneori n disolu]ia unor state (vezi fosta Iugoslavie), n conflicte interne (de regul\ ntre popula]ia majoritar\ [i minoritari, fie c\ ace[tia au fost ]igani, unguri sau ru[i etc.), sau n mut\ri de popula]ie (vezi migra]ia etnicilor turci din Bulgaria n Turcia). Toate aceste clivaje r\mn ns\ mai degrab\ marginale. Literatura dedicat\ comunismului [i tranzi]iei consemneaz\ faptul c\, n general, n societ\]ile comuniste europene, toat\ lumea, exceptnd o mic\ elit\ politic\, apar]ine aceluia[i ambalaj nedefinit [i f\r\ tr\s\turi sociologice distincte (Fuller, 2000, p. 587). Ipoteza omogenit\]ii este axat\ n principal pe relativa egalitate a veniturilor, dublat\ de raritatea produselor care nu permiteau un consum mult diferit de cel al restului societ\]ii. Pe de alt\ parte, politica de locuire a regimului comunist a fost una omogenizatoare, nivelnd inegalit\]ile verticale tradi]ionale. n Romnia, de exemplu, sistematizarea urban\, extins\ ulterior la sate, a avut n centrul ei construirea de apartamente relativ ieftine, n blocuri cu un nalt nivel de standardizare. Dincolo de similitudinile fizice dintre blocuri, ele erau locuite de popula]ii similare, segregarea reziden]ial\ fiind evitat\ sistematic, prin politica de repartizare a apartamentelor c\tre angaja]ii unor unit\]i economice diferite. Blocul devenea astfel un amalgam de statusuri sociale, economice [i educa]ionale, n care cei mai s\raci membri ai societ\]ii erau vecini cu cei mai avu]i, doctorii n [tiin]e cu lucr\torii de la salubritate, disiden]ii politici cu mili]ienii (vezi Mih\ilescu [i al]ii, 1994). De remarcat este faptul c\ doar unele corpuri profesionale (militarii n special), precum [i membrii nomenclaturii sau tehnocra]iei locale (care preluau de regul\ apartamentele construite n centrul ora[elor) evitau aceast\ omogenizare reziden]ial\. Linda Fuller (2000) remarc\ faptul c\ imaginea societ\]ilor comuniste ca fiind omogene se bazeaz\ mai ales pe reprezent\rile intelectualit\]ii din aceste ]\ri, dihotomiile ce structureaz\ aceste reprezent\rii avnd n general valen]e omogenizatoare: nomenclatura versus al]ii, elitele versus mase, beneficiarii comunismului versus victimele regimului, membrii versus nemembrii de partid etc. Intelectualii invoc\ de regul\ salarii proaste, chiar mai proaste dect cele ale muncitorilor, iar muncitorii amintesc o s\pt\mn\ de lucru cu 20% mai lung\ ca n vest, norme de plan imposibil de realizat, absen]a tehnologiilor [i instrumentelor de lucru. De aici [i perspective diferite asupra ineficien]ei economice a ntreprinderilor [i a societ\]ii n ansamblul ei: muncitorii invoc\ performan]a redus\ a intelectualilor [i acuz\ aparatul auxiliar perceput drept supradimensionat, n timp ce intelectualii plaseaz\ adesea vina la nivelul leneviei muncitorilor. Clivajul avea s\ fie vizibil mai ales n momentul n care reforma avea s\ produc\ primele dezam\giri. Brucan (1990) sugereaz\ [i el clivajul latent muncitori-intelectuali, muncitoriaparat de partid. Ini]ial, muncitorul industrial de origine ]\r\neasc\ a devenit
35

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

baza social\ ideal\ a partidului comunist (p.19). Incapabil de a conduce, el aducea cu sine tradi]ii s\te[ti, ntre altele lipsa nevoii de a se organiza. De aici o anumit\ legitimare a aparatului birocratic, atta vreme ct a existat o cre[tere a nivelului de trai. Aranjamentul a fost ns\ spulberat de revolu]ia tehnologic\, de industrializare n sine, care a sfr[it prin a induce clivaje importante ntre sat [i ora[, ntre muncitori [i intelectuali, ntre aparatul birocratic [i cel productiv. Pe de alt\ parte s\ not\m c\, n ciuda controlului generalizat al aparatului poli]ienesc asupra societ\]ii, veniturile nu erau chiar ntr-att de egale. Dincolo de accesul privilegiat al nomenclaturii la pie]e [i servicii de tip clientelar, existau categorii profesionale care dezvoltaser\ strategii individuale de cre[tere profitnd de raritate. n Romnia, pie]ele informale ale medita]iilor pentru admiterea la liceu sau la facultate erau deja generalizate la sfr[itul anilor 80, aducnd un venit suplimentar aproape tuturor celor ce aveau o diplom\ universitar\. Personalul medical c[tiga din copl\]ile informale. Locuitorii din zonele turistice c[tigau prin nchirierea locuin]elor c\tre cei afla]i n vacan]\, n c\utarea unor posibilit\]i de cazare mai ieftine. Vnz\torii din magazine aveau asigurat\ o pia]\ mereu n expansiune a vnz\rii pe sub mn\ a produselor a c\ror ofert\ era insuficient\, la pre]uri superioare celor oficiale, fixate n fapt de pia]a neagr\. Instalatorii, electricienii [i zugravii ac]ionau adesea ca lucr\tori pe cont propriu, chiar dac\ oficial nu o puteau face. [i exemplele pot continua. Existau [i categorii care nu [i puteau valorifica abilit\]ile pe pia]a neagr\ dect n mic\ m\sur\: agricultorii, personalul auxiliar din ntreprinderi, personajul care asigura ngrijirea [colilor sau a cl\dirilor publice, [oferii etc. To]i ace[tia nu aveau pentru suplimentarea veniturilor dect alternativa complet\rii salariului cu produse mprumutate neoficial [i definitiv, sau mai exact furate, de la locul de munc\, evident o ocupa]ie mai riscant\ [i mai pu]in profitabil\, dar generalizat\ n Romnia anilor 80. n fine, la inegalitatea vertical\, tradi]ional\, s-a ad\ugat una orizontal\, avnd r\d\cini n omogenizarea societ\]ii [i n schimbarea social\ n sine. Distan]a dintre straturile sociale s-a mic[orat, chiar dac\ structura lor a fost n genere reprodus\. ns\ inegalitatea n interiorul claselor sociale s-a m\rit. A[a cum sugereaz\ Larry Ray (1996), pornind de la analize asupra societ\]ilor comuniste din Ungaria, Rusia, Polonia, Cehia [i Bulgaria, indivizi din categorii sociale similare tind s\ aib\ acces la resurse diferite. Exemplul lui Ray vizeaz\ mai ales situa]ia locuirii (p. 91-95). Cei mai n vrst\ tind s\ aib\ locuin]e proprietate personal\, n timp ce tinerii sunt chiria[i, or\[enii mai vechi sunt avantaja]i n fa]a noilor imigran]i la ora[, cei cu rela]ii sociale mai extinse fa]\ de restul. Muncitorii (or\[enii n general) au acces mai u[or la locuin]e de stat cu chirii modice, n timp ce n mediu rural construc]ia de case proprii este norma, implicnd costuri superioare. De aici

36

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

inegalit\]i vizibile chiar ntre colegi de birou. Efectul general al posesiei locuin]elor de c\tre stat [i al redistribuirii lor la cele trei nivele17 este unul omogenizator, indivizi cu statusuri complet diferite ajungnd s\ locuiasc\ n acela[i bloc. n interiorul straturilor sociale ns\, chiria[i, proprietari [i locuitori ai c\minelor de nefamili[ti (statusuri implicnd costuri [i condi]ii de locuit neomogene) prezint\ statusuri educa]ionale, ocupa]ionale [i de venit identice. De aici [i ideea unei societ\]i egalizate pe vertical\, ns\ profund inegal\ n interiorul straturilor sociale. Contactul cu alte culturi a fost, la rndul s\u redus. Dou\ temeri au f\cut regimurile comuniste s\ evite deschiderea grani]elor pentru libera circula]ie: poten]iala pierdere de popula]ie, prin emigrare [i contagiunea valorile liberaldemocratice ale occidentalilor. Asociind [i repulsia sistemului comunist fa]\ de inova]ia social\ a rezultat o relativ\ nchistare, un conservatorism puternic la nivelul schimb\rii valorilor sociale, rezultnd ntr-un final n persisten]a unor valori tradi]ionaliste puternice (vezi B.Voicu, 2000). Reac]ia este una fireasc\ la modul prin care sistemul comunist a c\utat s\ [i impun\ valorile [i comportamentele. {antajul, teroarea [i constrngerea ini]iale au generat reac]ii adverse [i retragerea societ\]ii spre tradi]ionalism, modul cel mai sigur de a gndi [i ac]iona. Treptat, mijloace mai pu]in vizibile, ns\ eficiente de propagand\ au nceput s\ [i fac\ sim]it\ prezen]a: manuale [colare, discursuri [tiin]ifice, opere de art\, relat\rile din pres\ nu doar asupra evenimentelor politice ci [i a faptelor din via]a de zi cu zi, chiar [i discursul Bisericii18, modul (voit eronat) de raportare a activit\]ii economice a unit\]ilor de orice fel etc. Totul a fost impregnat ideologic, iar spiritul critic a fost reprimat prin toate mijloacele (Mih\ilescu, 2003: 63). R\sturnarea for]at\ a valorilor declarate oficial drept fundamentale, a generat haos la nivel cultural, contribuind n timp la structurarea unei morale duplicitare n sfera eticii muncii, a valorilor familiale, a modurilor de raportare la comunitate, a normelor religioase etc. Valorile muncii dezvoltate n ultima parte a comunismului erau unele mai degrab\ ale ne-muncii: noi ne facem c\ muncim, voi v\ face]i c\ ne pl\ti]i era o
17

Administra]ia local\ distribuia pachete de locuin]e c\tre ntreprinderi/angajatori, care la rndule le distribuiau c\tre angaja]i. Modul de structurare a regulilor de alocare constituie un al treilea nivel, marcat de o mixtur\ de criterii formal-ra]ionale [i informale (Ray, 1996: 93). Sar putea ad\uga aici un al patrulea nivel, marginal fa]\ de structura sugerat\ de Larry Ray. Este vorba de alocarea direct\ a apartamentelor de la centrul local de decizie c\tre indivizi, f\r\ a mai trece prin etapa aloc\rii prin ntreprindere, urmnd logica acelora[i criterii informale structurate n jurul re]elelor sociale. 18 Acesta este un fapt aparent paradoxal: Biserica era la rndul s\u marginalizat\ de un stat al c\rui sistem valoric declarat se baza pe ateism, contrar valorilor majoritare n epoc\. n schimb, n discursul preo]ilor, n ncercarea de supravie]uire n fa]a regimului socialist, acest regim era destul de des ap\rat, iar alteori Biserica [i statul deveneau alia]i (vezi unele exemple n T\nase, 1999). n Romnia, n unele biserici ortodoxe, slujbele de duminic\ ncepeau prin celebrarea [i rug\ciunea pentru Dumnezeu, Patriarh, Partidul Comunist [i conduc\torii s\i.

37

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

zical\ r\spndit\ n epoc\. A[a cum am mai ar\tat, ntreprinderile aveau un personal supradimensionat [i care nu lucra zile ntregi la capacitatea maxim\ din lipsa materiilor prime. Directorii stocau practic for]a de munc\, ntocmai ca pe oricare alt\ materie prim\, pentru c\ nu [tiau niciodat\ de c]i muncitori va fi nevoie (Verdery, 2003: 42). S\ not\m [i rela]iile clientelare care dirijau orice angajare, mai ales n Romnia sfr[itului anilor 80. Imixtiunea politicului n via]a ntreprinderii, inclusiv prin controlul asupra sindicatelor, conjugat\ cu supradimensionare schemei de personal contribuie la generalizarea unei etici a muncii dedicat\ mai degrab\ evit\rii acesteia. A[a cum remarc\ Burowoy19, muncitorii participau doar formal, ridiculiznd sensul [i con]inuturile diferitelor ritualuri de produc]ie cu conota]ie politic\ impuse de partid ntreprinderilor: ntrecerea ntre brig\zi, cel mai bun muncitor, zilele de munc\ voluntar\, campaniile de munca patriotic\ pentru nfrumuse]area ]\rii, ora[ului sau ntreprinderii etc. Dispre]ul generalizat pentru astfel de manifest\ri, simultan promov\rii oficiale excesive [i obsesive a cultului muncii, a condus [i el la contrariu: ridiculizarea acesteia. n schimb, beneficiile din ne-munc\, ca [i mimarea muncii deveniser\ o virtute. Simultan, un efect pervers la fel de important a fost sl\birea controlului directorilor asupra angaja]ilor. Procesul avea s\ fie accentuat de lipsa de informa]ie [i de ira]ionalitatea planificatorilor, ale c\ror comenzi determinate politic erau adeseori percepute drept aberante economic [i/sau tehnic. Spre sfr[itul anilor 80, orice angajat sau director de ntreprindere era gata s\ paseze responsabilitatea pentru orice eroare c\tre nivelele superioare ale birocra]iei centrale. Mai mult, prin comenzile excesive, birocra]ia central\ bloca ini]iativa local\, chiar [i n situa]ii de criz\. Exemplul accidentului catastrofal de la Rafin\ria Teleajen (Ploie[ti) este tipic pentru modul de a gndi n comunism. Piroliza, utilaj extrem de costisitor, [i proasp\t pus n func]ie la rafin\ria n cauz\, a explodat ntr-o noapte, la mijlocul anilor 80, provocnd decesul a peste 40 de angaja]i [i r\nirea a altor cteva zeci20. Vina a fost atribuit\ aproape instantaneu de folclorul local Elenei Ceau[escu, cea care, n calitate de prim chimist al ]\rii, interzisese oprirea instala]iei (repornirea fiind costisitoare), de[i inginerii [i conducerea rafin\riei ar fi avertizat asupra riscului iminent att conducerea de partid ct [i Ministerul Petrolului. A[teptarea continu\ a unei comenzi ierarhice s-a mulat perfect pe cultura ierarhic\ tradi]ional\, genernd un cerc vicios al a[tept\rilor, amn\rilor [i lipsei de ini]iativ\ [i responsabilitate. ntrzierea schimb\rii de regim n ciuda ine19

Michael Burowoy The Politics Of Production, Verso, Londra, 1985, citat de Verdery (2003: 43-44). Cifrele oficiale lipsesc [i n acest caz. Estimarea este realizat\ pornind de la relat\rile presei, dup\ c\derea regimului, ca [i de la relat\ri ale personalului medical din diverse spitale ale ora[ului.

20

38

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

ficien]ei sale evidente, a fost determinat\ par]ial [i de aceast\ atitudine de resemnare [i de lips\ de ini]iativ\, ca [i de frica de organele de represiune. A[a cum arat\ Verdery (2003:44-48), unul dintre principalele produse ale societ\]ilor comuniste l reprezentau dosarele ntocmite cet\]enilor de c\tre serviciile de poli]iei politic\, produs intermediar pe calea produc]iei pe scar\ larg\ a cet\]enilor supu[i. O ntreag\ cultur\ a supu[eniei avea s\ se dezvolte21, sprijinit\ [i de promovarea ca valoare suprem\ a loialit\]ii necondi]ionate fa]\ de partid (Mih\ilescu, 2003:63. Pe de alt\ parte, industrializarea masiv\ [i urbanizarea accelerat\ au deschis calea c\tre moderniz\ri ale valorilor sociale n alte domenii. Familia avea s\ fie cea mai afectat\ prin intrarea aproape generalizat\ a femeilor pe pia]a muncii, prin promovarea lor explicit\ n structurile de partid. Norma acceptat\ social era cea a particip\rii femeii la munca salarial\, ncurajat\ puternic [i de regimul comunist, care avea nevoie de for]\ de munc\, prin accesul universal la facilit\]i de cre[tere a copilului. Pe de alt\ parte, diviziunea sarcinilor familiale r\mnea cea tradi]ional\, rolul femeii fiind de a veghea de una singur\ buc\t\ria, cur\]enia [i cre[terea copiilor22. Modernizarea religioas\ a fost [i ea una [chioap\, nereflectnd n mod necesar o evolu]ie natural\, ct mai ales una constrns\. Educa]ia [colar\ era complet ateist\, iar Biserica era repudiat\ public, chiar dac\, cel pu]in n Romnia, unii preo]i invocau n slujbele lor, al\turi de Dumnezeu, pe conduc\torul partidului. Secularizarea practicii religioase a fost determinat\ nu doar de procese de ra]ionalizare, dar [i de stigma aruncat\ de partid asupra celor care mergeau la biseric\, sau asupra acelor care a[ezau cruci pe mormintele membrilor familiei, precum n Bulgaria. Pe de alt\ parte, secularizarea nu a afectat dect par]ial credin]a n explica]ia religioas\, societ\]ile mai tradi]ionale din estul fost comunist fiind mai religioase dect cele din vestul Europei (vezi de exemplu Ester, Halman, de Moor, 1994; M.Voicu, 2002; etc.). Spa]iul public era unul destinat minciunii [i falsit\]ii (Nodia, 1996; Verdery, 2003 etc.). Istoria era permanent rescris\ n func]ie de interesele momentului (vezi Boia, 1998, 1997). Ziarele, televiziunea [i radioul raportau cifre exagerate privind performan]ele sistemului comunist [i discutau despre capitalism ca despre o societate n descompunere, realit\]i contrazise flagrant de diversele contacte, chiar [i rare, cu lumea occidental\. Raritatea [i lipsurile contraziceau flagrant discursul oficial despre bun\stare. Era periculos s\ discu]i n autobuz sau la locul de munc\ ceea ce gndeai cu adev\rat [i puteai, ntre anumite limite s\ spui acas\ sau n cercul de prieteni. Fusese inventat [i un limbaj oficial, limba de lemn,
21 22

Sztompka (1999) produce un argument similar. Pentru referin]e [i exemple extinse n ce prive[te valorile fa]\ de (in)egalitatea de gen n societ\]ile europene, vezi M.Voicu: 2002, 2003a, 2003b; M.Voicu [i B.Voicu, 2003b etc.

39

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

con]innd expresii standard bine de rostit n mprejur\ri ritualice, cum ar fi fost [edin]ele de partid, difuzarea [tirilor n jurnalele televizate, declara]iile juc\torilor de fotbal dup\ un succes interna]ional etc. Un exemplu anecdotic despre falsitatea [i absurdul vie]i publice oficiale este cel al unui cet\]ean romn prins furnd o c\ru]\ ntreag\ de porumb de pe terenul unui IAS. Trimis n judecat\, omul ar fi c[tigat procesul invocnd un articol ap\rut n urm\ cu cteva s\pt\mni n ziarul Scnteia, oficiosul partidului, n care se anun]a c\ recoltarea a fost ncheiat\ n jude]ul respectiv [i c\ nu a mai r\mas nici urm\ de [tiulete pe cmp. O alt\ versiune a pove[tii ce a circulat n epoc\, adaug\ faptul c\ individul ar fi argumentat c\ el de fapt recuperase mici buc\]i de cocean [i boabe de porumb r\mase accidental pe cmp [i se ndrepta c\tre IAS n scopul de a contribui [i el la sporirea recoltei. Ceea ce, n spirit stahanovist, ar fi implicat decorarea [i nu condamnarea inculpatului! A[adar, minciuna devenise o parte a normei comportamentale [i o parte integrant\ a activit\]ilor publice (Platonova, 2003:45). Mai mult, oricine participase direct sau indirect la spectacolul falsific\rii realit\]ii. Existau astfel dou\ lumi distincte: cea real\, palpabil\, [i cea oficial\, la fel de palpabil\, fiind construit\ de fiecare n parte, dar n care obiectele urmau o ordine [i un echilibru departe de realitatea cotidian\. A nu spune adev\rul n public devenise o valoare n sine, puternic internalizat\ de c\tre cet\]enii regimurilor comuniste. Fenomenul mpiedica pe de o parte asumarea oric\rui risc, nc\lcarea odinii prescrise, ca [i deciziile ra]ionale, [tirbind la rndul s\u din modernitatea cultural\ a societ\]ilor comuniste. Simptomatic\ era promovarea unei duble morale: ideologia oficial\ se suprapunea unor seturi de valori umane care guvernau rela]iile sociale (Ledeneva, 1998: 67). Acestea din urm\ putea ignora complet normele proclamate oficial, introducnd un cod al onoarei bazate pe reciprocitate [i pe puterea dat\ statusurile ocupa]ionale [i politice de]inute de indivizi. Cet\]eanul obi[nuit folosea o combina]ie ntre cele dou\ coduri culturale, f\r\ a adera n mod exclusiv la unul dintre ele. Aceasta i permitea s\ pretind\ protec]ie total\ din partea statului, dar s\ l fure cu orice ocazie; s\ afirme n public adeziunea la cauza partidului, dar s\ l njure n spa]iul intim, privat sau chiar n locuri publice mai pu]in oficiale, precum autobuzul sau coada; s\ apeleze la blat, dar s\ i nfiereze pe cel care-l practic\. Trei principii fundamentale guvernau ordinea de tip sovietic, consfin]ind arbitrariul legii [i permi]nd dezvoltarea [i generalizarea dublei morale: orice pedeaps\ poate fi suspendat\ dac\ individul se conformeaz\ cerin]elor statului [i poli]iei politice; orice regul\ admite excep]ii, ia acceptarea unei excep]ii este suficient\ pentru a justifica [i altele; responsabilitatea colectiv\ prevaleaz\ n fa]a celei individuale (Ledeneva, 1998:77). De aici [i dificult\]ile majore ale sistemului comunist: o etic\ deficitar\ a muncii, colectivism accentuat [i de-responsabilizare; justi]ie arbitrar\, incertitudine accentuat\, inconsisten]\ a valorilor sociale, alegalitate [i amoralism familial.
40

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

IV. Cauzele schimb\rii


Nu mi propun s\ discut aici cauzele schimb\rilor din Europa de Est. M\ m\rginesc la a rezuma principalele motive ale schimb\rii a[a cum apar ele n literatura dedicat\ tranzi]iei (Tabelul 1.2). F\r\ ndoial\, fiecare regim a c\zut [i din cauze specifice, ns\ aten]ia mea se ndreapt\ mai ales c\tre acele elemente comune, definitorii pentru ntreg spa]iul comunist. Motivele schimb\rilor de regim din 1989 pot fi clasificate n varii moduri. Ele ]in de structura politic\ intern\ [i extern\, de modific\rile din structura social\, de modul de organizare economic\ sau de valorile sociale [i de normele la care aderau societ\]ile n cauz\. ntr-o alt\ perspectiv\, e vorba de disfunc]iuni inerente ale sistemului comunist, de conjunctura extern\ [i de imperativele dezvolt\rii tehnologice. Structura propus\ n Tabelul 1.2 este una de lucru, util\ pentru a accentua intr\rile majore ce au determinat implozia cutiei negre a comunismului european. ntrebarea care r\mne este ns\ una simpl\: de ce 1989? Sl\biciunile economice [i politice ale sistemului existau n diverse forme dintotdeauna. Exceptnd poate schimb\rile de la Moscova (care ele nsele sunt determinate cel pu]in par]ial de toate celelalte) situa]ia interna]ional\ a fost mai mereu aceea[i. Modernizarea ncepuse/continuase nc\ din primii ani ai comunismului, iar n cei 50 de ani ai persisten]ei regimului, valorile altruiste avuseser\ tot timpul s\ se toceasc\. ns\[i tehnocra]ia exista, ce e drept n forme mai pu]in dezvoltate, nc\ din anii 70. Explica]iile sunt iar\[i multiple. A fost nevoie pe de o parte ca toate aceste precondi]ii ale schimb\rii s\ fie ndeplinite. n plus, a[a cum arat\ Hall (1998), a fost nevoie ca s\ dispar\ al]i factori, sus]innd persisten]a regimului. Militarismul distr\gea aten]ia popula]iei c\tre alte scopuri, iar percep]ia chiar [i moderat\ a prezen]ei inamicului capitalist, a[a cum definea propaganda oficial\ democra]iile occidentale, sporea coeren]a intern\ [i bloca schimbarea. nvingerea rarit\]ii postbelice [i cuceririle epocii moderne, explicate oficial drept succese ale comunismului [i nu ca procese comune unei lumi n plin\ globalizare, confereau legitimitate regimului: dovedise cel pu]in o dat\ c\ poate conduce corabia c\tre un liman primitor. Eroismul social al celor ce cunoscuser\ o relativ\ mobilitate ascendent\ reprezenta un ultim factor. n fine, a[a cum sugereaz\ Verdery, era existen]a celei mai importante industrii comuniste, cea gestionat\ de poli]ia politic\ [i destinat\ producerii, n trepte, mai nti a dosarelor [i apoi a supu[ilor (Verdery, 2003).

41

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 1.2. Cauzele c\derii regimurilor comuniste europene: o sintez\


Slbiciuni interne Slbiciunea regimului politic Represiune, rigiditate, corupie ale sistemelor ca alternativ i partener al statului economic i politic Absena societii civile Subordonarea ctre URSS Satelizarea Reprezentarea social a unei Rusii tradiional ostile (puternic naionalism anti-rusesc) Raritate i deprivare economic Prioriti investiionale prost direcionate Mediocritate i lipsa abilitilor manageriale Limitarea reformelor tip glaznost i perestroika Distorsiuni i perversiti: piaa neagr, cozile, magazinele pe valut Degradarea mediului Obsesia oficial a dezvoltrii industriale Utilizarea nesbuit a energiei (consum foarte ridicat de lignit) Principalul poluator fiind guvernul, nsi paznicul mediului curat, nu avea cine s l penalizeze Situaia internaional Politica sovietic din epoca Gorbaciov Politicile vestice Reforma Renunarea la doctrina intervenionismului n rile blocului comunist Focalizarea pe drepturile omului Limitri ale comerului Delimitarea de Rusia Desemnarea unui pap polonez mai ales n raport cu diminuarea dramatic a nflorirea spectaculoas a performanei rilor comuniste i sub guverne de democraiilor vestice n anii dreapta, care au redus preocuprile pentru `80 asigurarea bunstrii sociale i egalitarism Criza valorilor ce ar fi putut Egalitarismul, altruismul, renunarea la proprietate susine regimul nu sunt valori sutenabile pe termen mediu i lung Industrializarea i i proliferarea valorilor asociate Urbanizarea Puterea crescnd a Emergena unei noi elite, cu ateptri i intenii tehnocraiei diferite de cele ale comunismului tradiional (Gorbaciov ca exponent al tehnocraiei)

Schimbarea valorilor i structurii sociale

Surse: Goldman (1997), Hall (1998), Brucan (1990), Verdery (2003), Ray (1996), Dahrendorf (1993), T\nase (1999), Soutel (1998), Hobsbawm (1999)

42

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

n timp ns\ to]i ace[ti factori ce asigurau persisten]a regimurilor s-au diminuat sau chiar au nceput s\ dispar\. Ineficien]a economic\ [i criza financiar\ a redus regimurile militare. Contactele, chiar [i sporadice, cu occidentul au eliminat aproape complet reprezentarea acestuia drept inamic. Insuccesele repetate n a asigura bun\starea, ca [i schimbarea genera]iilor au f\cut uitate cre[terea postbelic\. A fi erou cu stomacul gol este greu de sus]inut pentru o perioad\ ndelungat\. n fine, experien]ele repetate n confrunt\rile cu regimul au diminuat teama de poli]ia secret\ [i de controlul total al statului: Ungaria anului 1956; prim\vara de la Praga; grevele ncepute la Gdansk [i soldate cu structurarea Solidarit\]ii ca [i for]\ politic\ independent\; rezisten]a literar\ [i artistic\ subteran\; incidente izolate precum cele din Romnia: Valea Jiului 1977, Bra[ov 1987; desemnarea unui pap\ polonez; etc. Toate acestea au contribuit n anii 80 la acutizarea crizei de legitimitate [i suport social cauzat\ de lipsa de eficien]\ economic\, reprimarea drepturilor sociale [i cet\]ene[ti, subordonarea extern\ n fa]a unei puteri considerate tradi]ional drept retrograd\ [i nedreapt\, etc. Criza general\ a sistemului a constituit probabil motivul ultim al disolu]iei rapide a comunismului european.

V. Tranzi]ia
V.1. Tranzi]ia: dubl\, tripl\ sau cvadrupl\?
Primele analize ale societ\]ilor ex-comuniste n tranzi]ie, aveau s\ identifice imediat ]elul acestor tranzi]ii: (re)construirea unor societ\]i capitaliste de tip vestic. Dou\ erau elementele cele mai vizibile ale procesului de tranzi]ie: democratizarea politic\ [i marketizarea actului economic (Przeworski, 1996; Kuzio, 2001; Stark [i Bruszt, 2001: 6-7; Sandu, 1999: 9; Pickel, 2002; Parish [i Michelson, 1996; etc.)23. Przeworski (1991) noteaz\ faptul c\ tranzi]ia reprezint\ oportunitatea g\sirii unei c\i de mijloc ntre socialism [i capitalism, o cale care s\ mbine avantajele capitaliste ale regl\rii economiei pe baza reac]iilor pie]ei [i ale democra]iei participative, cu ra]ionalizarea (re)distribu]iei, astfel nct to]i oamenii s\ aib\ ce mnca. Procesele esen]iale erau u[or de identificat adoptarea economiei de pia]\ [i a institu]iilor democratice.
23

Paul Kubicek (2000) analizeaz\ articolele despre postcomunism ap\rute n anii 90 n patru jurnale de prim flux, relevante pentru [tiin]ele politice aplicate n spa]iul ex-comunist. Tematica a aproximativ patru cincimi dintre aceste articole se refer\ la transform\rile din economie [i politic\.

43

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Transform\rile din cele dou\ sfere domin\ literatura tranzi]iei. Se adaug\ procesele de redefinire a statului, ns\ acestea sunt oarecum subsumate primelor. Pentru Sawka (1999), tranzi]ia este una aproape exclusiv economic\ [i politic\, presupunnd transformarea economiei (liberalizarea), tranzi]ia democratic\, reconstruc]ia statului, reinventarea societ\]ii civile, formarea partidelor politice, reconfigurarea na]ional\ [i reorientarea politicii externe. n mod similar, Goldman (1997) sesizeaz\ al\turi de democratizare [i marketizare, alte dou\ procese importante: promovarea stabilit\]ii sociale (medierea conflictelor interetnice, a antisemitismului [i discrimin\rii ]iganilor, precum [i a marginaliz\rii femeilor) [i diversificarea politicii externe. Kuzio (2001) discut\ despre tranzi]ie ca un proces cvadruplu. El adaug\ celor dou\ procese esen]iale necesitatea redefinirii statului [i problematica na]iunii [i a na]ionalismului. Na]ionalismul, ca fenomen emergnd cu pregnan]\ n tranzi]ie, este remarcat [i de Miller, White [i Heywood (1996), ace[tia identificnd trei valen]e ale sale: na]ionalismul extern, definind rela]iile cu vecinii; na]ionalismul centralist, definind modul de structurare a statului; na]ionalismul cultural, definind procesele de redefinire a structurii [i rela]iilor sociale. Pickvance (1999) discut\ despre tripla tranzi]ie: schimbare de regim, schimbare economic\, schimbare a frontierei. S\ not\m c\ majoritatea abord\rilor men]ionate mai sus sunt pur institu]ionale, n ton cu paradigmele dominante n abordarea dezvolt\rii sociale de la nceputul anilor 9024. Schimbarea institu]ional\ fie ea predominant economic\, politic\, sau economic\ [i politic\ n acela[i timp este tratat\ ca fiind determinant\ pentru procesul tranzi]iei [i suficient\ pentru a asigura atingerea scopurilor schimb\rii. Un astfel de demers, accentund rolul [i importan]a schimb\rilor economice [i politice este comun discursului opiniei publice, al mass media, al politicienilor. Pickel (2002) noteaz\: transformarea postcomunist\ nu reprezint\ un proiect [tiin]ific, ci unul politic (p 113). Schimbarea economic\, fiind cea mai vizibil\, explic\ Pickel, a concentrat asupra sa cea mai mare aten]ie. Schimb\rile politice au urmat-o imediat25. {tiin]a, la rndul s\u, preia [i furnizeaz\ explica]ii [i teme de analiz\ din via]a social\, ntr-o rela]ie biunivoc\ de subordonare fa]\ de societate. De aici [i concentrarea literaturii primei jum\t\]i a anilor 90 pe tematica restructur\rii economice (privatizare, marketizare) [i a reconstruc]iei institu]ionale a vie]ii politice (democratizare, societate civil\, reorientarea politicii externe) [i a fenomenelor conexe (resurgen]a na]ionalismului, redefinire statal\). n paralel, era discutat\ schimbarea structurii sociale, cu accent pe noile activit\]i emergente [i statusurile asociate (antreprenoriat, activitate politic\ etc.) ca [i pe inegalit\]ile din ce n ce mai accentuate [i pe institu]ionalizarea s\r\ciei.

24 25

Pentru o ampl\ discu]ie n acest sens vezi Vl\sceanu, 2001. Ordinea e diferit\ de la ]ar\ la ]ar\, ns\ patternul dominant a fost cel al relax\rii economice urmate de cea politic\.

44

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Schimbarea a fost definit\ ini]ial teleologic, ca o tranzi]ie spre capitalism, indiferent c\ aceasta a fost privit\ ca un proces de dezvoltare [i inovare social\, ca unul de imita]ie [i contagiune, sau ca o involu]ie c\tre o ordine social\ precomunist\26. La cap\tul drumului se afla binecunoscutul sistem capitalism (Przeworski, 1996; Bryant [i Mokrzycki, 1994; Habermas, 1990; Dahrendorf, 1993; etc.), a c\rei victorie n fa]a socialismului de stat consfin]ise sfr[itul istoriei. Analizele mai trzii ncep s\ discute schimb\rile n termenii de transform\ri, evitnd-se eticheta de tranzi]ie, tocmai datorit\ implica]ilor sale teleologice (Ray, 1996:167; D\ianu, 2000: 109). La cap\tul drumului nu p\rea a mai fi capitalismul, ci mai degrab\ o alt\ ordine social\, originar\ n capitalism, dar cu puternice influen]e ale vechiului regim (Pasti, 1995; Ray, 1996; Sztompka, 1999b etc.). n plus, o serie de autori (Sztompka, Rose, Nodia, Sandu, Verdery etc.) se concentreaz\ mai ales asupra altor aspectelor culturale ale schimb\rii, mai pu]in vizibile dect democratizarea [i marketizarea, dar cu implica]ii mult mai adnci.
Tabelul 1.3. Principalele procese ale tranzi]iilor [i subsistemele sociale n care se manifest\
G (politica) Democratizare intern Reorientarea politicii externe Redefinire naional Marketizare Privatizare A (economia)

Transformarea spaiului public Creterea inegalitilor

Adecvare cultural Modernizare

I (comunitatea)

L (cultura)

Not\: A,G, I [i L reproduc nota]iile lui Parsons pentru subsistemele sistemului social: Adaptation, Goal attainment, Integration, Latent pattern maintenance.

Op]iunea demersului de fa]\ este de a considera dou\ perioade distincte ce urmeaz\ regimurilor comuniste. n primul rnd tranzi]ia cvadrupl\: economic\, a reconstruc]iei institu]ionale a sistemului politic intern, a politicii externe [i a schimb\rii structurii sociale. Al cincilea element al tranzi]iei schimb\rile culturale este tratat distinct, tocmai datorit\ ignor\rii sale aparente de c\tre [tiin]\ [i societate n primi ani de dup\ c\derea regimurilor comuniste.

26

Vezi Stark [i Bruszt, 2001: 9-12, pentru o clasificare schematic\ a tipurilor de abord\ri asupra comunismului. Ray (1996) este de asemenea o surs\ important\ n acest sens.

45

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

A dou\ epoc\ este cea care urmeaz\ tranzi]iei, fiind pozi]ionat\ vag, spre cap\tul reformelor ce ar fi trebuit s\ asigure direc]ionarea c\tre capitalism: postcomunismul. Postcomunismul [i tranzi]ia sunt greu de diferen]iat n timp. Pentru Marie Lavigne (2000) tranzi]ia se sfr[e[te odat\ cu integrarea n Uniunea European\. Distinc]ia este oarecum restrictiv\, ea nereferind (cronologic) ntreg spa]iul ex-comunist, ci mai degrab\ grupuri de state: grupul Vi[egrad, ]\rile baltice, Bulgaria [i Romnia etc. Am optat pentru o periodizare [i mai vag\, mai empiric\, ns\ fundamentat\ n anumit\ m\sur\ pe cea a Mariei Lavigne. Tranzi]ia se sfr[e[te atunci cnd majoritatea reformelor au fost ncheiate n majoritatea ]\rilor excomuniste, fapt confirmat de acceptarea n U.E. a primelor ]\ri din spa]iul excomunist. Avantajul periodiz\rii propuse rezid\ n caracterul mai intuitiv, n mai simpla identificare cronologic\. Dezavantajul aparent este legat de inegalitatea momentului pentru societ\]ile ex-comuniste, unele mai avansate pe drumul separ\rii de comunism, alte relativ ncremenite n stadii timpurii ale transform\rilor. Totu[i s\ not\m c\ orice periodizare implic\ un astfel de risc. n plus, nu toate tranzi]iile seam\n\ ntre ele, iar produsul final poate fi, la urma urmei, identic pentru unele ]\ri cu unele stadii intermediare pentru statele mai avansate, n timp ce alte societ\]i pot urma c\i complet diferite. Stark [i Bruszt (2002 [1998]: 13, 29) remarc\, de pild\, c\ tranzi]iile difer\ att ca viteza [i durata a transform\rilor, dar [i ca tip: compromis cu vechiul regim (Polonia), colonizare (RDG), capitulare a sistemului comunist (Cehoslovacia), competi]ie electoral\ liber\ (Ungaria) sau restric]ionat\ (Bulgaria, Romnia, Albania). S-ar putea ad\uga aici un alt model, cel al dezintegr\rii unor state federale (Iugoslavia, URSS), suprapus peste tipurile de mai sus. Sawka (1999, p.89 [i urm\toarele) remarc\ faptul c\ tranzi]iile postcomuniste au un caracter paradoxal. n primul rnd este vorba de ni[te revolu]ii contrarevolu]ionare. Dincolo de faptul c\ schimbarea de regim pune cap\t revolu]iei socialiste promovate de Lenin, ]elul este revenirea la o stare de echilibru anterioar\ declan[\rii revolu]iei socialiste (motiv pentru care Habermas define[te schimb\rile din 1989 drept revolu]ii rectificatoare27). Pe de alt\ parte ns\, schimbarea afecteaz\ discursul politic, mutnd accentul de pe abordarea marxist\ asupra diferen]elor de clas\ [i leg\tura dintre structura social\ [i ac]iunea politic\, c\tre valorile universale [i c\tre necesitatea promov\rii unei dezvolt\ri sociale sutenabile. Este modificat astfel sensul revolu]iei iluministe, care adusese n centru discursului politic valorile bazate pe clas\. Sensul tranzi]iei este astfel similar cu cel al noilor mi[c\ri sociale din societ\]ile vest-europene contemporane. n al doilea rnd, schimbarea institu]ional\ presupune efecte la dou\ nivele diferite: n plan personal este vorba de o mi[care popular\ adnc\ de repulsie fa]\ de vechiul regim; la nivel sistemic, ns\ noile elite se recruteaz\ mai ales din rndul celor vechi. Cum la c]iva ani dup\ momentul (contra-)revolu]iei, cel de-al
27

Habermas, 1990.

46

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

doilea proces devine prevalent se poate vorbi despre o paradoxal\ tr\dare a revolu]iei, de c\tre revolu]ia ns\[i28. Rela]ia economic-politic las\ loc unui al treilea [i ultim paradox. Statul, pn\ la ncheierea privatiz\rilor, r\mne principalul proprietar. De aici nevoia de a (re)politiza politicile economice. Pe de alt\ parte, statul e slab, iar pentru a realiza reformele, inclusiv cele economice, depinde de economie. De aici rezult\ imperativul economiciz\rii procesului politic, a activit\]ii politice n general.

Tranzi]ia economic\
Din punct de vedere economic, liberalizarea a reprezentat cuvntul de ordine a celei de-a doua jum\t\]ii a secolului XX. Regimul autoritar al lui Franco, Fran]a gaullist\, ntreaga Europ\ postbelic\ au fost dominate din punct de vedere al paradigmei economice de implementarea principiilor capitaliste, corectate ce e drept de observa]iile keynesiene asupra e[ecurilor pie]ei [i necesit\]ii interven]ionismului [i a dezvolt\rii serviciilor [i beneficiilor sociale. Consensul Washington ce a dominat tranzi]iile din America Latin\ a fost la rndul s\u axat pe disciplina monetar\ [i financiar\, pe convertibilitatea monezii, pe liberalizarea pre]urilor [i a comer]ului, pe privatizarea ntreprinderilor de stat. Aceea[i strategie a p\rut a fi paradigma adoptat\ [i de ]\rile ex-comuniste, n ncercarea lor de a adapta modelul capitalismului vestic. Ca [i n America Latin\, transform\rile sau lovit de dificult\]i de ordin cultural [i de structura cmpului politic. For]ele conservatoare au reu[it s\ for]eze adesea ncetinirea terapiei de [oc, unele ]\ri, precum Ucraina, fiind prinse n capcana nici plan, nici pia]\ (Sawka, 1999, p. 41). n schimb, cele trei performere ale tranzi]iei economice, avnd ce e drept [i un punct de pornire superior, Ungaria, Polonia [i Cehia au experimentat terapia de [oc cu succes cel pu]in n primii ani de dup\ 1989. Drumul c\tre capitalism a fost ns\ pavat cu obstacole majore: Liberalizarea comer]ului a avut rezultate notabile de cre[tere economic\ n ]ari precum Polonia, Cehia, Vietnam sau Ungaria, dar acestea au experimentat totodat\ deficite comerciale ridicate. n schimb, n Rusia, concuren]a produselor str\ine a tins s\ sufoce produc\torii autohtoni.

28

Tism\neanu (1999), abordnd acelea[i procese, dar din perspectiva simbolismului politic, discut\ despre fantasmele salv\rii.

47

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Caseta 1.2. Elementele centrale ale tranzi]iei economice n ]\rile ex-comuniste

C\derea economic\ Stabilizarea fiscal\ [i convertibilitatea monezii Liberalizarea comer]ului Privatizarea Sfr[itul monopolurilor Restructurarea: trecerea de la o economie axat\ pe industria grea c\tre una a serviciilor Acceptarea falimentelor [i a [omajului Renun]area la controlul centralizat al pre]urilor [i la planificarea birocratic\ Viteza [i profunzimea reformei Dezvoltarea politicilor sociale [i renun]area la subven]ii Transformarea agriculturii

Stabilizarea fiscal\ s-a lovit pretutindeni de dificultatea colect\rii taxelor. Rusia este n acest sens exemplul tipic, ns\ nici Romnia nu face excep]ie. Impozitele relativ ridicate, asociate legitimit\]ii relativ reduse pentru colectare (M\lina Voicu, 2000) au determinat o evaziune fiscal\ accentuat\. Tendin]a de restrngere a activit\]ii industriale, cre[terea [omajului [i vidul institu]ional au contribuit [i ele la dezvoltarea continu\ a economiei informale. Contribu]ia acesteia la formarea PIB era estimat\ la sfr[itul anilor 90 n jurul a 24-25% n Bulgaria, 21% n Ungaria, 37-40% n Romnia [i 35% n Rusia (Neef [i St\nculescu, editori, 2002). Discutnd primii ani de tranzi]ie, Verdery (2003), analizeaz\ cazul taximetri[tilor bucure[teni particulari. Ace[tia, n majoritatea lor, practicau taximetria ca pe o a doua ocupa]iei, p\strndu-[i locul de munca n ntreprinderile de stat. Acela[i fenomen se nregistra n ntreaga zon\: n Bulgaria, n iunie 1991, aproximativ 12% din popula]ia activ\ avea cel pu]in dou\ locuri de munc\, unul n firme de stat, n timp ce al doilea era de regul\ ilegal sau cel mult alegal (Chavdarova, 1994). Ilegalitatea decurgea fie din desf\[urarea altei activit\]i dect cea nregistrat\ la Camera de comer], fie din evaziunea fiscal\ practicat\. Plasarea n afara economiei formale nu era neap\rat un fenomen nou, fiind n fapt continuarea activit\]ilor economice subterane din comunism, dar acum devenise extrem de vizibil\ [i, mai mult, n cre[tere. De[i economia informal\ garanta supravie]uirea pentru mul]i dintre est-europeni, efectele ei r\mneau predominant negative: criz\ fiscal\, lipsa de relevan]\ a indicatorilor economici, sl\birea politicilor sociale,
48

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

func]ionarea distorsionat\ a pie]elor, subminarea moralit\]ii publice (Wallace [i Haerpfer, 2002).


Caseta 1.3. Motive pentru un al doilea loc de munc\ al\turi de cel de]inut n firme de stat

siguran]a unui loc de munc\ (cel din economia de stat) accesul la sistemul de pensii [i alte beneficii sociale utilizarea resurselor de la locul oficial de munc\ pentru a desf\[ura activit\]i de natur\ antreprenorial\ (sau la cel de-al doilea loc de munc\) motive financiare (nevoia de bani; c[tigul salarial redus n economia oficial\) motive de natur\ social\, sistemic\ (existen]a oportunit\]ilor n acest sens prin func]ionarea defectuoas\ a sistemului) reducerea incertitudinii ocupa]ionale [i financiare prin diversificarea portofoliului de locuri de munc\
Surse: Verdery (2003), Chavdarova (1994), Deacon (1992), Rose (1994).

Pentru Rose (1994), tranzi]ia se caracterizeaz\ prin coexisten]a a trei tipuri de economii: prima este economia oficial\, n care indivizii [i firmele respect\ cadrul legal, iar statul realizeaz\ redistribuirea prin politicile sociale; cea de-a doua, etichetat\ economie social\ nu este reglementat\ formal, fiind constituit\ din activit\]i informale nereglementate de ob]inerea profitului (agricultura autarhic\, ajutor dat/primit de la prieteni, rude etc.); n fine, cea dea treia, economia necivil\, este dominat\ de lipsa de preocupare pentru prevederile legale [i de neplata taxelor, informa]iile despre opera]iunile desf\[urate neputnd fi colectate cu exactitate (Rose, 1994: 178-180). A de]ine un portofoliu de ocupa]ii n aceste tipuri de economii (vezi Tabelul 1.4) reprezint\ n tranzi]ie aproape o necesitate, o cale prin care indivizii [i gospod\riile [i asigurau supravie]uirea. n medie, gospod\riile romne[ti erau implicate n 3,6 tipuri de activit\]i economice. Lund n considerare dimensiunea medie a gospod\riei, rezult\ c\ n medie, n fiecare gospod\riei, cel pu]in un membru avea dou\ locuri de munc\. Acela[i lucru este valabil [i pentru celelalte ]\ri postcomuniste studiate de Rose, media tipurilor de activit\]i economice n care particip\ o gospod\rie fiind de 3,2.

49

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 1.4. Participarea gospod\riilor n [apte tipuri de activit\]i economice (Romnia, 1991)
Tip activitate economic Economia oficial: legal, monetar 1. cel puin un membru al gospodriei n economia oficial Economii sociale: alegale, nemonetare 2. produse n gospodrie 3. ajutor dat prietenilor, rudelor 4. ajutor nepltit primit de la prieteni, rude, cunotine Economii necivile: ilegale, nemonetare 5. plata sau primirea de baci, mit 6. cel puin un membru implicat n economia secundar 7. utilizarea de moned strin 60% 21% 17% 69% 56% 48% 78%* Pondere n total gospodrii

*incluznd [i pensionarii cifra cre[te la 96% Sursa: Rose (1994: 180), pe baza Barometrului Noilor Democra]ii, versiunea Romnia (IRSOP, decembrie 1991)

Tabelul 1.5. Structura portofoliilor de activit\]i economice n Romnia, 1991


Tip portofolii Portofolii defensive Caracterizare Axate pe economia oficial i pe cele sociale
Ocupare n economia oficial, dar secundare

Pondere n total gospodrii 53%

Profilul dominant al gospodriilor care adopt portofoliul n cauz Pensionari, steni

Portofolii ntre primele dou surse de venit se ntreprinztoare afl altceva n afar de economiile

27%

Oreni, tineri Funcionari bine pltii, muncitori bine pltii (de exemplu: mineri), cadre universitare, locuitori din marile orae Educaie redus, rural, celibatari

Portofolii vulnerabile Portofolii marginale

Depind doar de salariile oficiale

10%

Gospodrii incapabile s obin profit din orice tip de economie

10%

Sursa: Rose (1994: 186-191), pe baza analizei tipului de activitate economic\ ce furnizeaz\ primele dou\ surse de venit. Date din Barometrul Noilor Democra]ii, versiunea Romnia (IRSOP, decembrie 1991)

50

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Analiznd distribu]ia n popula]ie a celor patru tipuri de comportament ocupa]ional identificate empiric (vezi Tabelul 1.5), Rose remarc\ pentru primi ani ai tranzi]iei predominan]a celor defensive, premoderne, averse la risc, care ns\ nu puteau conduce la cre[tere economic\. Mul]i antreprenori erau, a[a cum indic\ C\t\lin Stoica pentru cazul Romniei (2004: 251-252), antreprenori cu jum\tate de norm\29, antreprenoriatul jucnd rolul celui de-al doilea loc de munc\, ca strategie de asigurare a riscului [omajului, infla]iei [i sc\derii salariilor. Teza antreprenoriatului ca refugiu este ns\ contrazis\ de Hanley (2000), acesta utiliznd date de sondaj pentru a ar\ta cum, n 1993, liber profesioni[tii [i micii antreprenori polonezi, slovaci [i cehi, deja schi]au bazele unei clase sociale de mici intreprinz\tori. A[a cum remarc\ Chavdarova, prezen]a celui de-al doilea loc de munc\ a reprezentat n fapt un mecanism pentru o transformare lin\ a sectorului de stat ntr-unul privat (1994:172). Privatizarea ca solu]ie la ineficien]a managementului statului a constituit probabil cel mai dificil pas. nceput\ aproape imediat n Ungaria, ea a demarat ncet n Bulgaria [i n Romnia. Corup]ia aparatului birocratic, mo[tenit\ din epoca comunist\ [i dezvoltat\ n tranzi]ie, a blocat sau cel pu]in a modelat procesul de privatizare. Lipsa capitalurilor autohtone a contribuit [i ea decisiv la soarta procesului. A[a cum noteaz\ Sawka, cea mai folosit\ (n practic\) schem\ de privatizare nu poart\ oficial nici un nume, dar ar putea fi etichetat\ drept furt, sau acapararea bunurilor statului de c\tre fo[ti directori de ntreprinderi [i al]ii avnd o pozi]ie ce le-a permis convertirea bunurilor publice n averi private (1999, p. 43). Dilemele privatiz\rii, noteaz\ Stark [i Bruszt (2002), sunt legate de decizii polare: proprietate autohton\ versus capital str\in, privatizare spontan\ versus privatizare coordonat\ de c\tre stat, proprietate individual\ versus proprietari institu]ionaliza]i, concentrarea versus dispersarea ac]ionariatului [i a propriet\]ii. Modul de distribuire a ac]iunilor activelor statului a constituit o op]iune n sine. Unele ]ari (RDG) au optat pentru mijloace administrative de evaluare a pre]ului firmelor de stat [i vnzarea lor c\tre investitori institu]ionaliza]i. n altele (Ungaria, Polonia) a prevalat negocierea direct\ cu cump\r\torii a pre]ului, n timp ce Cehia sau Romnia au preferat transferul unei p\r]i din ac]iuni c\tre popula]ie prin cupoane, simultan cu vnzarea direct\ a altora. Cump\r\torii au utilizat fie resurse financiare, pl\tind pentru ac]iunile cump\rate, sau au utilizat resurse de status (capital politic, statusul ocupa]ional etc.). Astfel, directorii de ntreprindere sau membrii fostei nomenclaturi, mai ales e[alonul al doilea al acesteia, au c\utat s\ dobndeasc\ controlul asupra firmei, f\r\ a dispune de capital sau pl\tind pre]uri modice (mecanismele sunt descrise n sec]iunea dedicat\ structurii sociale). n unele cazuri, angaja]ii au dobndit ac]iuni n virtutea sta29

Part-time entrepreneurs.

51

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

tusului de angajat (vezi metoda MEBO, n Romnia). Conform Stark [i Bruszt (2002), cump\rarea de firme f\r\ a dispune de capitaluri, utiliznd resursele de status este mai frecvent\ n Polonia [i Ungaria, n timp ce n RDG [i Cehia a prevalat cump\rarea propriu-zis\ a ac]iunilor. Brucan (1996), ca [i Pasti (1995) sau Verdery (2003 [1996]) sugereaz\ c\ n Romnia o bun\ parte a ntreprinderilor de stat a devenit proprietatea directorilor sau fostei nomenclaturi, f\r\ ca noii ac]ionari s\ pl\teasc\ pre]ul corect/complet al activelor dobndite. Suspiciunea generalizat\ asupra corectitudinii privatiz\rii (vezi [i cazurile de corup]ie dovedite, precum cel al directorului agen]iei pentru privatizare de la Praga), ca [i cea legat\ de legalitatea activit\]ilor din sectorul privat (Chavdarova, 1994) au condus la o nencredere n clasa emergent\ a capitali[tilor, frnnd n bun\ m\sur\ procesul de privatizare. Decizia asupra gradului privatiz\rii, asupra men]inerii sau nu a propriet\]ii de stat n anumite sectoare, nu a constituit n cele din urm\ o problem\ fundamental\. n ciuda aparen]elor ini]iale [i dorin]ei de a men]ine controlul statului asupra unei p\r]i ct mai mari din sectorul economic, ]\ri precum Romnia sau Bulgaria au sfr[it prin a privatiza, mai lent, aproape ntreaga economie. Motivele au fost legate att de presiunea organismelor interna]ionale ce ofer\ asisten]\ pentru reform\ (FMI, Banca Mondial\, Uniunea European\ etc.), ct [i de problemele ineficien]ei gestiunii de stat. Restructurarea nu se opre[te ns\ la privatizare. Colo[ii industriali, cu un management ineficient [i o productivitate a muncii sc\zut\, activnd adesea n ramuri n care cererea a cunoscut sc\deri constante n ultimele decenii, dificil de men]inut n via]\, au constituit pretutindeni o problem\. Falimentul lor este de asemenea imposibil, atunci cnd regiuni ntinse [i leag\ bun\starea de soarta lor. Orientarea c\tre pia]\, transformarea produc]iei, retehnologizarea au constituit principalele probleme ale tranzi]iei n aceste cazuri. Problema polu\rii mediului reprezint\ o alt\ fa]et\ a nevoii de retehnologizare. Aparent, existau premisele unei polu\ri reduse, prin faptul c\, risipitor, statul comunist l\sase nefolosit\ aproximativ o treime din resursele disponibile (Sawka, 1999, p. 44-45). Criza economic\, la rndul ei, a condus la nchiderea de fabrici [i puncte de produc]ie, mai ales n Cehia [i Germania de Est, aceasta reducnd la rndul s\u factorii poten]ial poluatori. Trei factori au condus ns\ c\tre cre[terea nivelului polu\rii, cel pu]in n primii ani ai tranzi]iei. Pe de o parte este preocuparea redus\ pentru problematica ecologist\ mo[tenit\ de la regimul comunist, al c\rui scop era mai degrab\ legat de o performan]\ cantitativ\ deosebit\ dect de o calitatea ridicat\ a vie]ii. Pe de alt\ parte, slaba organizare statal\, confruntat\ cu emergen]a capitalismului, utilizator extensiv [i intensiv al resurselor, a stopat cu greu tendin]ele de poluare (Sawka, 1999, p. 45). n fine, adoptarea modurilor vestice de consum, dar nu [i a experien]ei de protec]ie ecologic\, s-au conjugat ntr-un adev\rat atac la mediu.
52

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tranzi]ia agrar\ reprezint\ una dintre cele mai spinoase probleme ale fostelor ]\ri comuniste. Analiznd condi]iile ini]iale, modul de derulare a reformelor agrare [i indicatorii de rezultat (produc]ia agrar\ [i productivitatea muncii agricole), Mancour [i Swinnen identific\ trei patternuri ale tranzi]iei agrare. Primul este comun Ungariei, Cehiei [i Slovaciei [i const\ n sc\derea ocup\rii n agricultur\, restituirea rapid\ a p\mnturilor fiind realizat\ simultan cu ncurajarea dezvolt\rii de ferme puternice, cu drepturi de proprietate garantate de c\tre stat. Liberalizarea pre]urilor agricole este [i ea rapid\, dar este nso]it\ de subven]ii ini]iale adresate produc\torilor. Consecin]a este o cre[tere a productivit\]ii, dar [i produsul agricol scade, mai ales n primii ani de la ini]ierea reformelor. Mancour [i Swinnen eticheteaz\ acest tip de tranzi]ie pornind de la ini]iala numele ]\rilor exemplare pentru el (CSH). Al doilea pattern (RUB), tipic pentru spa]iul ex-sovietic rusofil (Rusia, Ucraina, Belarus), presupune men]inerea unei ocup\rii medii n agricultur\ (17-18%), liberalizarea lent\ a pre]urilor [i subven]ionarea acestora. Fermele sunt mari, ns\ colective, cu drepturi pu]ine, proprietarul principal r\mnnd statul, dar sunt distribuite ac]iuni [i c\tre popula]ie. Dup\ c\derea regimurilor comuniste, n ciuda p\str\rii fostelor cooperative (se schimb\ doar regimul propriet\]ii), att productivitatea muncii, ct [i produsul agricol brut scad dramatic. n fine, al treilea tip de tranzi]ie agrar\ (CVA) [i g\se[te exemplele tipice n China, Vietnam [i Albania [i const\ n mici ferme individuale practicnd agricultura cu un relativ succes. Ocuparea n agricultur\ cre[te c\tre o medie de 63%. For]a de munc\ este folosit\ intensiv. n ciuda s\r\ciei, sau poate tocmai din cauza acesteia, pre]urile nu sunt subven]ionate, ci sunt l\sate s\ creasc\ liber [i chiar taxate, iar liberalizarea pie]elor este relativ rapid\. P\mntul, apar]innd statului, este distribuit fizic c\tre locuitorii din mediul rural, decolectivizarea spontan\ survenind n urma crizei economice adnci a societ\]ilor n cauz\.. Consecin]a este cre[terea att a productivit\]ii, ct [i a produc]iei agricole. Restul societ\]ilor ex-comuniste urmeaz\ c\i hibride: Romnia [i Bulgaria seam\n\ cu modelul CSH n privin]a modului de distribuire a propriet\]ii, cu RUB n ce prive[te viteza reformelor [i performan]ele ini]iale, dar cu CVA din punct de vedere al m\rimii fermelor. ]\rile baltice urmeaz\ patternul RUB, al sc\derii att a productivit\]ii, ct [i a produc]iei, dar predomin\ fermele individuale. Excep]ia este Estonia, care, dup\ ezit\ri ini]iale [i sc\derea productivit\]ii, ca [i RUB, tinde s\ urmeze modelul CSH. La rndul lor, Polonia [i Slovenia seam\n\ cu CSH, dar fermele mici, cu proprietari avnd [i alte ocupa]ii, fac ca productivitatea s\ se men]in\ aproximativ constant\.

53

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 1.6. Motive pentru expansiunea agriculturii de subzisten]\ n ]\rile CEE, n tranzi]ie
Cauze macroeconomice Situaia macroeconomic instabil determin riscuri de mediu ridicate, de aici o nevoie acut de siguran alimentar. Colapsul sistemelor de securitate social. Procesul de mbtrnire accelerat a zonelor rurale. Motive demografice Cauze legate de Ferme mici. restituirea terenurilor Lipsa pieelor de desfacere. Lipsa unei piee a pmntului. Metode rudimentare de exploatare. Schimbarea tehnologic Uzura fizic i moral a utilajelor Agricultorii tind s produc aceleai cantiti din aceleai produse n Lipsa de reacie la fiecare an, indifereni la cererea de pe pia. fluctuaiile preului Preocuparea redus pentru informarea privind cererea existent pe pia Crize financiare Lipsa de credite ieftine Natura dualist a Producia agricol este destinat deopotriv autoconsumului i pieei. produciei agricole Practicarea barterului mpiedic raionalizarea distribuiei. Preuri mici pentru produsele agricole asociate preurilor ridicate pentru Foarfecele preurilor alte produse (industriale/comerciale) necesare n procesul de producie.

Sursa: sintetizat dup\ Kostov [i Lingard, 2002.

Pe ansamblu, n Europa Central\ [i de Est, tranzi]ia a adus cu sine cre[terea frecven]ei practicilor de a face agricultur\ de subzisten]\ (Kostov [i Lingard, 2002). Nevoi acute de supravie]uire, n condi]iile deterior\rii [anselor de angajare, precum [i a lipsei de abilit\]i necesare pentru noile economii determin\ orientare unui num\r important de persoane c\tre agricultur\. Fermele mici, proprietatea f\rmi]at\ asupra p\mntului, metodele rudimentare de exploatare, lipsa de alternativ\ reprezint\ tot at]ia factori determinan]i pentru lipsa de eficien]\ a exploata]iilor agricole [i, implicit, pentru deteriorarea cantitativ\ [i calitativ\ a produc]iei. Modelul este practic cel tradi]ional n zon\, experimentat [i n perioada interbelic\ (vezi Frunz\ [i Voicu, 1997), dar [i n timpul comunismului, cnd prezen]a agriculturii ca ocupa]ie complementar\ asigura func]ionarea sistemului, fiind chiar esen]ial\ pentru societatea comunist\ (Ledeneva, 1998; Benovska-Sabkova, 2002). Desfiin]area cooperativelor prin restituirea propriet\]ilor agricole, a condus la f\rmi]area fermelor n parcele minuscule, n timp ce gospod\riile erau lipsite de unelte agricole moderne [i eficiente (vezi [i von Hirschhausen-Leclerc, 1994; Sivignon, 1992; Maurel, 1994).

54

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Caseta 1.4. Cteva cauze ale c\derii economice din primi ani ai tranzi]iei: o sintez\

Deschiderea pie]elor, asociat\ cu lipsa de competitivitate [i tehnologia uzat\ moral a firmelor autohtone Lipsa de cump\r\tori locali Re]inerea investitorilor str\ini n fa]a structurii financiare primitive Absen]a mecanismelor de credit Politicile defla]ioniste impuse de macrostabilizare Pierderea unor pie]e tradi]ionale, precum CAER Supra-industrializarea mo[tenit\ din comunism C\derea era inerent\ politicilor de ajustare economic\, acesta f\cndu-[i sim]it efectul pozitiv abia pe termen mediu [i lung Caren]e n etica muncii cauznd deterior\ri ale productivit\]ii Caren]e pe termen lung n formarea resurselor umane Nencrederea popula]iei n elita antreprenorial\ emergent\ Dezorganizarea rela]iilor informale dintre firme a dus la pierderea unor pie]e de desfacere Lipsa de experien]\ a exper]ilor locali a condus la erori de politic\ economic\ [i social\, precum [i la absen]a oric\rei preocup\ri pentru construc]ia institu]ional\ Persisten]a [i expansiunea agriculturii de subzisten]\ Cauze multiple (vezi Caseta 1.4), au determinat o sc\dere economic\ n primii ani ai tranzi]iei. Percep]ia opiniei publice, preluat\ [i de o parte din autorii preocupa]i de problema tranzi]iei, este cea a involu]iei industriale derivnd n recesiune economic\ cronic\ [i permanent\ (Burowoy30), a acumul\rii de subdezvoltare (Pasti, Miroiu, Codi]\, 1996), a gener\rii de tr\s\turi proprii societ\]ilor preindustriale (Pasti, 1995: 24), a rentoarcerii la feudalism (Verdery, 2003). Lavigne (2000) noteaz\ c\, totu[i, c\derea nu a fost chiar att de mare precum sugereaz\ cifrele oficiale. n primul rnd statisticile comuniste erau supradimensionate n ncercarea de a ascunde decalajul fa]\ de ]\rile capitaliste. n al doilea rnd, cifrele raportate pentru anii tranzi]iei nu iau de regul\ n calcul contribu]ia economiei informale, cu pondere important\ n ntreg spa]iul excomunist.
30

Michael Burowoy, Industrial Involution: The Dynamics of Transition to a Market Economy in Russia (prezentat\ la seminarul Consiliului pentru Cercetare n {tiin]ele Sociale privind Teoria Alegerii Ra]ionale [i Studii Postsovietice, Harriman Institute New York, decembrie 1994), citat n Stark [i Bruszt (2002:9-11).

55

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tranzi]ia vie]ii politice: democratizarea; noile frontiere [i reorientarea extern\


Democra]ia a fost definit\ n a[tept\rile europenilor de est mai ales prin componenta sa institu]ional\, urmat\ de cea socio-economic\ [i abia apoi de libertatea de gndire, expresie [i toleran]\ (Simon, 1998; vezi [i Figura 1.2). Dimensiunea institu]ional\ nu includea n mod necesar [i n]elesul de control al popula]iei asupra guvernan]ilor, ci mai degrab\ ideea unei guvern\ri n interesul popula]iei, dup\ modelul vestic.
Figura 1.2. Sensuri ale democra]iei n spa]iul ex-comunist (1990-1992)
89 Bulgaria 75,5 84 Ucraina 67,7 Dimensiunea socio-economic 79 Romnia 60,2 Krasnojarszk 60,2 Estonia 64,9 Ungaria 64,7 RDG 69,1

74

Lituania 60,5

69 Polonia 65,9 64 Slovenia 66,1 59 Slovacia 60,4 Cehia 65,7

54 69 73 77 Dimensiunea instituional 81 85

Sursa: Calcule ale autorului dup\ datele de sondaj raportate de Simon (1998), culese n noiembrie 1990-ianuarie 1991, exceptnd Lituania, Estonia, Slovenia [i Rusia (iunie-iulie 1991), respectiv RDG (noiembrie 1992). Subiec]ii au fost chestiona]i (scale de patru puncte) asupra m\surii n care democra]ia are fiecare dintre urm\toarele 11 sensuri:
Dimensiunea institu ional Libert i politice Multipartitism Descentralizarea deciziei Control asupra guvernului Egalitate n faa legii Scor reprezentat pe axa x Dimensiunea socio-economic Egalitate social Mai multe locuri de munc Mai pu in corup ie Cre tere economic Scor reprezentat pe axa y Dimensiunea liberal-individualist Libertate de gndire Egalitate de gen

Scor reprezentat prin dimensiunea sferei

Am calculat pentru fiecare dimensiune n parte scoruri medii la nivel na]ional ale componentelor, iar media componentelor a dat apoi un scor mediu pentru fiecare ]ar\ [i dimensiune. Acest scor lam transformat pe o scal\ de la 0 la 100: cu ct este mai ridicat, cu att indic\ o tendin]\ mai nsemnat\ pentru definirea democra]iei prin dimensiunea respectiv\.

56

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Partidele au reap\rut imediat [i au participat n majoritatea lor la redactarea noilor constitu]ii, la alegeri libere, la formarea de guverne. Discursul [i dezbaterea politic\ au avut ns\ o nsemn\tate redus\, fiind substituite de activitatea presei. Simptomatic este exemplul romnesc, cu premierul Radu Vasile interzicnd n 1999 prezen]a mini[trilor s\i n dezbaterile de televiziune, acolo unde se mutase tot interesul luptei politice. Structura partidelor este foarte simpl\: lider puternic [i un program eclectic, dac\ nu retrograd (Sawka, 1999), reflectnd slaba lor dezvoltare, lipsa de preocupare pentru dezbaterea politic\, dar [i absen]a clivajelor de clas\, gen sau ideologie, principala preocupare fiind tranzi]ia n sine. De aici [i similitudinea, lipsa de diferen]iere ntre politicile propuse, ca [i, uneori, golirea lor de orice op]iune ideologic\, strategic\ sau pragmatic\ (vezi [i M.Voicu, B.Voicu, 1999). n plus, absen]a unei culturi a compromisului (Holmes, 2004: 41) f\cea aproape imposibil dialogul ntre politicieni [i partide ce aveau puncte de vedere opuse. De aici structurarea ierarhica, axat\ pe lideri carismatici, de la care popula]ia avea a[tept\ri extrem de ridicate. Walesa n Polonia, Iliescu n Romnia, Lansbergis n Lituania au fost astfel de lideri, care beneficiind de structurile de a[tept\ri men]ionate, au devenit conduc\torii statelor lor. Dificult\]ile tranzi]iei sau r\sfrnt ns\ rapid asupra lor, erodndu-le capitalul de ncredere (vezi [i Holmes, 2004: 42). ntre func]iile partidelor, cea de articulare a unei imagini privind na]iunea [i interesul na]ional s-a dovedit prin for]a mprejur\rilor una deosebit de important\. Societ\]ile ex-comuniste ren\[teau, eliberate de sub ocupa]ia unei ideologii pentru care nu optaser\ n mod explicit niciodat\. Nevoia de redefinire, de reconfigurare na]ional\ era una pregnant\. Mai mult, dintre cele 27 de state europene excomuniste, doar cinci [i-au men]inut forma original\: Albania, Bulgaria, Polonia, Romnia [i Ungaria (care ns\ pretinde a reprezenta o na]ionalitate mai larg\ Sawka, 1999, p. 52). Restul au rezultat din f\rmi]area statelor federale descompuse, iar unele au trecut prin sngeroase r\zboaie civile [i de frontier\. nflorirea studiilor na]ionaliste [i a ideologiilor na]ionaliste este fireasc\, fiind simultan\ unor fenomene similare n vestul Europei, partide na]ionaliste jucnd un rol important sau chiar c[tignd alegeri n Austria, Fran]a, Olanda [i Italia. Varietatea na]ionalismelor merge de la cel al construirii na]iunii (vezi cazul Ucrainei), la cel al destr\m\rii organiz\rii statale [i nesupunerii civile. Se adaug\ etno-na]ionalismul (na]ionalismul grupurilor etnice), extrem de puternic [i genernd tensiuni sociale, aplanate ns\ de tendin]ele de globalizare [i inhibate de extinderea Uniunii Europene; vezi tratatul romno-ungar, de exemplu). Miller, White [i Heywood (1998) completeaz\ peisajul na]ionalismelor cu cel cultural, al intoleran]ei identitare, f\r\ a-l lega n mod necesar de etnie. A[a cum noteaz\ Sandu (1996), fundamentalismele etnice, religioase sau culturale reprezint\ n tranzi]ie [i op]iuni ideologice de substitu]ie a polariz\rii principale dintre reformism [i conservatorism.
57

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Integrarea n Uniunea European\ devine un deziderat comun est-europenilor, dar [i un obiectiv important de atins n tranzi]ia post-comunist\. Politica extern\ n general cunoa[te un proces de reorientare, de renun]are la blocul comunist [i la parteneriatul impus cu Rusia. Toate ]\rile ex-comuniste, mai pu]in cele slave din spa]iul sovietic, [i manifest\ interesul pentru parteneriate economice, politice [i militare cu Uniunea european\ [i cu Statele Unite ale Americii. Reac]ia este una natural\. Pe de o parte este imitarea modelului vestic, respingerea a ceea ce popula]ia n general a perceput drept o imixtiune sovietic\ n afacerile interne ale societ\]ilor est-europene. De asemenea este vorba de respingerea idei de est s\rac n sine: Mai ales n ]\ri precum Polonia sau Cehia, no]iunea de Europa de Est, chiar cuplat\ cu adjectivul Central\, are o conota]ie extrem de negativ\. Sensibilitatea este legat\ desigur de mo[tenirea domina]iei sovietice [i de puterea stereotipului Europei de est ca sinonim pentru s\r\cie, napoiere sau chiar barbarie (Zarycki, 2003:147). Pasti (1995) noteaz\ [i el, discutnd exemplul Romniei, respingerea din mndrie na]ional\ [i din orgoliul de a fi cea mai mare ]ar\ a regiunii sud-estice a condi]iei de periferie (p. 24). Mai mult, n absen]a unei politici externe coerente, rvnita integrare n Uniunea European\ devine mai degrab\ o problem\ de prestigiu (p.44). Dincolo de toate acestea, refacerea cmpului politic a implicat [i reconstituirea societ\]ii civile. Tipic\ pentru Europa de Est n 1989 a fost mai degrab\ confruntarea ntre state slabe [i societ\]i slabe (Stark [i Bruszt, 2002: 25). Birocra]ii extinse, ns\ slabe din punct de vedere al performan]ei [i eficien]ei n a asigura cre[tere economic\ [i integrare social\, se confruntau cu societ\]i civile practic inexistente, exceptnd n oarecare m\sur\ Polonia. Viteza diferit\ a schimb\rilor [i conservarea sau capitularea complet\ a elitelor politice din vechiul regim, a depins n mod decisiv de gradul de structurare a societ\]ii civile [i a opozi]iei politice. Stark [i Bruszt (2002 [1998]) avanseaz\ ipoteza c\ elitele comuniste au nv\]at din experien]a vecinilor n ncercarea de a-[i conserva statusul politic [i sfera de dominan]\ a statului n fa]a societ\]ii civile:. Polonia, cu o istorie de 20 de ani n care sindicatul Solidaritatea a jucat rolul de partener al guvernului comunist att n lupta pentru putere, ct mai ales n ce prive[te guvernarea, este exponenta solu]iei de compromis: partidul comunist [i men]ine controlul temporar asupra unor institu]ii [i agen]ii cheie, ns\ alegerile sunt complet libere. Ungaria, cu o societate civil\ incipient\, a promovat alegeri libere, ns\ ntrziate fa]\ de momentul ini]ial al schimb\rii de regim. Forma]iunile de opozi]ie au timpul necesar consolid\rii [i c[tig\ aceste alegeri fondatoare pentru noua ordine. Romnia, n care societatea civil\ era cea mai slab\, promoveaz\ alegeri libere imediate, chiar la presiunea partidelor politice reconstituite pe modelul interbelic, dar interesate mai degrab\ s\ mpart\ puterea, dect s\ limiteze aria de dominan]\ a statului sau s\ [i consolideze structurile. Fo[tii comuni[ti nving astfel f\r\ probleme, deta[at chiar. Exemplul statelor ex-sovietice, cu excep]ia par]ial\ a celor baltice, este la fel de concludent, prin perpetuarea pregnant\ a elitelor comuniste.
58

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tranzi]ia politic\ a fost n mod cert dominat\ de importul de modele din societ\]ile vestice. Ion Iliescu, figura politic\ ce a dominat Romnia anilor 90 a adus n discu]ie la nceputul reformelor diverse modele posibil de urmat: cel suedez, cel austriac, cel chinezesc etc. (vezi [i Iliescu, 1994). La rndul lor, organismele interna]ionale ce au acordat asisten]\ tehnic\ [i financiar\ ]\rilor n tranzi]ie (FMI, Banca Mondial\, OECD, UE, PNUD, UNESCO etc.) au c\utat s\ aduc\ cu ele modele de dezvoltare, economic\, social\ [i politic\ pe care s\ le implementeze n societ\]ile ex-comuniste, n efortul de a rezolva problemele structurale ale acestora. Este cazul impunerii de strategii de gestionare a marilor regii na]ionale monopoliste (precum cele din domeniul energiei electrice, a celei termice sau al petrolului), de moduri de structurare a administra]iei publice (cazul regiunilor de dezvoltare), de politici antidiscriminatorii [i ale ac]iunii afirmative (cazul popula]iilor de ]igani), de solu]ii de dezvoltare (precum interesul fa]\ de capitalul social, fondurile de dezvoltare sau conceptul de dezvoltare comunitar\ vezi Precupe]u, 2003: 109-110). Redimesionarea spa]iului politic a adus cu sine, al\turi de (re)construc]ia democratic\ [i noi teme de dezbatere politic\. Mecanismele de realizare a redistribuirii au constituit o parte important\ a discu]iei asupra modelului de urmat, att pentru actorii politici interni ct [i pentru agen]iile interna]ionale ce asigurau asisten]a logistic\ [i financiar\. Dilema fundamental\ a politicilor sociale postcomuniste nu a fost una nou\, doar contextul schimbndu-se, discu]ia despre egalitate sau libertate (echitate) fiind un loc comun [i pentru democra]iile occidentale (Wnuk-Lipinski, 1994). Ideologic vorbind, influen]a maxim\ n construc]ia mixului politicilor sociale a avut-o social-democra]ia, etatismul (Ferge, 1995; M. [i B. Voicu, 1999), n mod evident mai apropiate ca principii de vechiul sistem, ca [i de valorile sociale mp\rt\[ite de societ\]ile post-comuniste (vezi Sztompka, 1999; Chavdarova, 2002 etc.). Liberalismul a avut o influen]\ puternic\ n momentele ini]iale ale tranzi]iei, manifestat\ prin liberalizarea pie]elor, renun]area la planificarea centralizat\ [i emergen]\ societ\]ii civile, ns\ la nivelul politicilor sociale efectele au fost reduse, mai ales pe fondul politicilor reparatorii ini]iale. n plus, experien]ele negative ale primilor ani de dup\ schimb\rile de regim, marca]i de explozia pre]urilor, [omaj, s\r\cie din ce n ce mai vizibil\ etc., au determinat c\utarea altor solu]ii alternative la liberalism. De aici revenirea c\tre social-democra]ie [i socialism nc\ de la nceputul anilor 90 n Ungaria, Polonia [i Cehia sau Lituania [i mai trziu n Bulgaria, Romnia [i n restul zonei. Se adaug\ conservatorismul, cu a sa influen]\ marcat\ de clivajele [i ierarhiile de tip mai degrab\ feudal [i de modernizarea lent\ [i distorsionat\ [i revenirea ideologiilor de sorginte fundamentalist-totalitarist\, derivate fie din comunism, fie din na]ionalism (Ferge, 1995:5). F\r\ a constitui un spa]iu omogen din punct de vedere al transform\rilor politicilor sociale, societ\]ile ex-comuniste au trecut prin cteva procese identice.
59

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Politici sociale de tip reparatoriu au caracterizat primii ani ai tranzi]iei (Zamfir, 1995, 1999). Beneficiile existente n socialism (subven]ii, ocupare total\ chiar n condi]iile unui surplus evident de for]\ de munc\, gratuitatea serviciilor medicale [i educa]ionale etc.) au fost dublate de transferul locuin]elor c\tre popula]ie la pre]uri modice, restituirea propriet\]ilor na]ionalizate, facilit\]i fiscale [i materiale pentru fo[tii disiden]i comuni[ti [i prizonieri politici etc. Amestecul dintre politicile sociale [i cele economice a fost men]inut o scurt\ vreme, rolul intreprinderilor ca agent al protec]iei sociale persistnd pn\ dup\ jum\tatea anilor 90 n Romnia, ns\ fiind relativ repede abandonat n Cehia sau Ungaria, spre exemplu. A doua parte a tranzi]iei a fost marcat\ de explozia s\r\ciei [i a [omajului, de infla]ie ridicat\ [i predictibilitatea redus\ a mediului economic. Ini]ial, politicile sociale promovate au fost de tip reactiv (Zamfir, 1999), c\utnd mai degrab\ s\ rezolve situa]iile existente dect s\ previn\ emergen]a [i proliferarea unor probleme noi, adesea mai grave. Mai apoi, [i sub influen]a agen]iilor interna]ionale precum UE, Banca Mondial\, FMI, UNDP etc. (Deacon, 1997; Zamfir, 1995), dar [i datorit\ deficitului cronic al bugetului de stat [i perceperii statului drept risipitor, s-a structurat un mix de politici sociale de inspira]ie liberal\, care ns\ va deriva n timp c\tre conservatorism [i social-democra]ie. Reforma politicilor sociale s-a axat pe cteva principii majore: retragerea statului; cre[terea implic\rii societ\]ii civile; promovarea pie]ei ca furnizor de servicii sociale [i publice (educa]ie, s\n\tate, asigur\ri sociale etc.); universalismul [i suportul pentru politici antis\r\cie (Ferge, 1995). Construc]ia noilor institu]ii nu a fost ntotdeauna efectul uni proces deliberativ implicnd societatea n ansamblu. Proiectarea cadrului legislativ a fost adesea rezultatul negocierilor purtate ntre doi actori: guvernele [i agen]iile interna]ionale. Sindicatele, lipsite de experien]\, dar cu mare capacitate de mobilizare a angaja]ilor, nu au f\cut altceva dect s\ se preocupe de index\rile salariale [i de limitarea concedierilor. Patronatul era practic echivalent cu statul. n acest context, agen]iile interna]ionale au avut o influen]\ major\, de[i uneori contradictorie (Deacon, 1997). Principiile restructur\rii mixului de politici sociale s-au aliniat astfel, mai rapid sau mai ncet, tendin]elor majore ale descentraliz\rii [i retragerii statului nregistrate [i n societ\]ile dezvoltate. Pe de alt\ parte, paternalismul anterior determinase la nivel cultural o lips\ de ajutorare nv\]at\ (Ferge, 1995), implicnd a[tept\ri ridicate ale popula]iei pentru ajutoare furnizate de guvernele centrale. Neadecvarea cultural\ [i lipsa etapelor de pre-institu]ionalizare s-au ad\ugat lipsei de experien]\ managerial\ [i dezam\girii popula]iei fa]\ de costurile ridicate ale reformei, determinnd astfel o func]ionare deficitar\ a sistemului mai ales n primii ani ai tranzi]iei.

60

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 1.7. Reforma politicilor sociale n tranzi]ie: principalele tendin]e


Piaa muncii Etapa iniial (primii ani dup schimbarea de regim):
Exclusiv politici pasive Beneficii generoase ca mrime i durat omaj redus A doua parte a tranziiei Predominana politicilor pasive Scad beneficiile pentru omaj: durata, cuantumul, posibilitile de a fi eligibil Ajutorul de omaj nu mai este proporional cu salariul n unele ri Apar sisteme independente fa de stat, finanate prin taxe destinate asigurrilor sociale Indexare generalizat, dar adesea ntrziat Restructurare ulterioar, pe trei piloni Creterea vrstei de pensionare spre nivele similare cu vestul Europei(cu cteva excepii, ntre care i Romnia) Finanarea sistemului trece ctre ceteni. Apar case independente de asigurri de sntate Exceptnd Romnia, ncepe privatizarea unitilor sanitare Eficiena asistenei medicale crete Scade accesibilitatea i acoperirea, mai ales datorit exploziei costurilor (n primul rnd se scumpesc medicamentele i coplile, fie ele formale sau informale) Funcia de prevenie se deterioreaz

Pensiile

Sntatea

Renunarea la politicile pronataliste Suportul pentru familie Universalizarea alocaiilor pentru copii

Asistena social Locuirea Educaia

Numrul asistailor este n continu cretere Ajutorul se plaseaz mult sub pragul srciei Accesul la beneficii este limitat de lipsa de informare, de vidul instituional, de schimbrile rapide de sistem, de gradul mare de libertate acordat de lege autoritilor Iniial: distribuia la preuri modice ale locuinelor ctre populaie Apare sau cel puin devine vizibil fenomenul homelessness Crize ale furnizrii utilitilor publice. Tendine de descentralizare i privatizare Eficientizarea alocrii resurselor la nivelul sistemului Eficientizarea intern a funcionrii unitilor colare Tendine emergente de descentralizare, marketizare i privatizare Orientarea ctre nevoile pieei i societii (ncep restructurarea curricular i a metodelor de predare). Schimbri structurale ctre promovarea valorilor diversitii, toleranei i responsabilizrii individuale Asigurarea egalitii de acces n condiiile creterii inegalitilor de venit

Surse: Ferge (1995), Zamfir (1995, 1999), Nielsen (1996), Deacon (1997), Barr (2001).

n fine, politicile sociale au fost imediat utilizate ca vehicul electoral. Exemplul cel mai la ndemn\ este cel al pensionarilor. S\r\cia a afectat ntreaga societate, ns\ adeseori, actorii politici [i mass-media au insistat asupra problemelor popula]iei vrstnice, definit\ a fi drept cea mai afectat\ de lipsa de venituri. Campanile electorale au avut mereu ntre temele de dezbatere importante s\r\cia pensionarilor. Datele indic\ ns\ c\ problema este una fals\: de[i s\r\cia afecteaz\ ([i) pensionarii (al\turi de restul societ\]ii), ace[tia erau n anii 90 de dou\ ori mai pu]in expu[i riscului lipsei de venituri dect restul popula]iei (Barr, 2001; Te[liuc, Pop, Te[liuc, 2001).
61

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

V.2. Schimb\ri n structura social\


Dup\ 1989, inegalit\]ile sociale de orice fel, ascunse sau nerecunoscute de c\tre regimurile comuniste, cunosc o adev\rat\ explozie. Trei sunt axele majore pe care polarit\]ile devin vizibile: recunoa[terea [i apoi accentuarea accelerat\ a inegalit\]ilor de venit; clivajele [i tensiunile etnice, culminnd cu secesiunea unor state sau cu r\zboaie civile; polarit\]ile politice tip conservator-reformator, comunist-anticomunist, etatist-liberal etc. Inegalit\]ile de venit, puternic minimizate ncepnd cu sfr[itul anilor 1960 (vezi Figura 1.3 pentru cazul Romniei), sunt aduse n prim plan n tranzi]ie de restructurarea economic\. Privatizarea, restituirea propriet\]ilor na]ionalizate, marketizarea au consecin]e imediate asupra structurii veniturilor indivizilor. Costurile sociale ale tranzi]iei determin\ institu]ionalizarea s\r\ciei (Ivo Mozn, 1995). Restructurarea presupune concedieri masive, renun]area la subven]ionarea ramurilor ineficiente economic, salarii mai mari pentru activit\]i cu productivitate crescut\, recunoa[terea legitimit\]ii diferen]elor salariale pentru nivele diferite de calificare [i competen]\, acceptarea drept just\ a acumul\rii de capital. Emerg noi clase [i categorii sociale: patroni, liber profesioni[ti, mici ntreprinz\tori, politicieni etc.
Figura 1.3. Inegalit\]i de venit n Romnia: evolu]ia indicilor Theil 1963-1994
0,018

0,016

0,014

0,012

0,01

0,008

0,006

0,004

0,002

0 1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

Sursa: ntocmit pe baza datelor din UTIP-UNIDO Wage Inequality THEIL Measure - calculated based on UNIDO2001 by UTIP (University of Texas Inequality Project, University of Texas at Austin), disponibil la adresa http://utip.gov.utexas.edu/web/world_theils.htm (accesat octombrie 2003). Similar ca principiu de m\surare indicilor Gini, indicele Theil reflect\ inegalitatea de venit, crescnd odat\ cu aceasta.

62

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Polaritatea cea mai vizibil\ este cea care opune c[tig\torii [i perdan]ii tranzi]iei (vezi Brainerd, 1998; Sandu, 1996; etc.). Totu[i, a[a cu remarc\ autorii implica]i n a[a-numita market transition debate (David Stark, Ivan Szelenyi, kos Rna-Tas, Victor Nee, Eric Kostelo, Andrew Walder etc.), structura social\ continu\ s\ se reproduc\, iar elitele politice comuniste tind s\ se reconverteasc\ n elite economice ([i politice) post-comuniste. Pentru Victor Nee31, consecin]ele distribu]ionale ale tranzi]iei sunt direct legate [i determinate de modul n care se petrece schimbarea institu]ional\. Pentru societ\]ile contemporane exist\ doar dou\ puncte de echilibru: sistemul redistributiv socialist [i cel al pie]ei capitaliste. Schimbarea de la comunism c\tre capitalism este teleologic\ [i se petrece prin trei mecanisme mari. Primul presupune trecerea puterii de la redistribuitorii ce manifest\ controlul n socialismul de stat (birocra]i, aparatnici, cadre etc.) c\tre produc\torii direc]i (teza puterilor pie]ei). Al doilea este legat de salarizarea legat\ de productivitate [i presupune o recompensare superioar\ acordat\ capitalului uman [i implicit o salarizare diferen]iat\ (teza stimulentelor materiale induse de pia]\). n fine, pe m\sur\ ce tranzi]ia ofer\ noi oportunit\]i, antreprenoriatul emerge ca alternativ\ la birocra]ie, mobilitatea social\ crescnd ca urmare a apari]iei unor noi rute profesionale (teza oportunit\]ilor pie]ei). Ini]ial, lund n calcul experien]a transform\rilor din China anilor 80, Nee sugerase c\ aceste modific\ri determin\ diminuarea inegalit\]ii, c[tig\torii fiind cei dezavantaja]i n comunismul de tip stalinist. Ulterior ns\, Nee [i Cao (1999) revizuiesc teza, ar\tnd c\ n fapt, cele trei rute ale schimb\rii institu]ionale au efecte contextuale asupra dinamicii inegalit\]ii. Capitalul politic tinde a se converti n capital economic, iar re]elele clientelare func]ionari de statactori sociali existente n comunism tind a se reface n tranzi]ie. Rna-Tas (1998) arat\ c\, n fapt, cre[terea relativ\ a recompens\rii capitalului uman determin\ o cre[tere a inegalit\]ii: [i n comunism cei mai bine preg\ti]i erau mai bine pl\ti]i, doar diferen]ele fiind foarte reduse. Pe de alt\ parte, a[a cum sugereaz\ [i versiunea revizuit\ a tezelor lui Nee, s\racii nu au acces dect pe pie]ele locale, cu un raport munc\/capital ridicat, specific ntreprinderilor mici [i mijlocii. Pie]ele na]ionale, cele mai profitabile, sunt rezervate exclusiv companiilor mari, eventual transna]ionale. Astfel de pie]e sunt ns\ controlate n postcomunism de alian]a dintre fosta birocra]ie [i directorii fostelor ntreprinderi ale statului32. Szelenyi [i Kostelo (1996) rafineaz\ [i ei explica]ia lui Nee, ar\tnd c\ pn\ cnd se dezvolt\ pia]a capitalului [i cea a for]ei de munc\, cei avantaja]i sunt s\racii. Apoi ns\ avantajul este din nou cel al celor avantaja]i n comunism: pie]ele au efecte egalizante doar pentru pu]in timp, cnd economia socialist\ este
31 32

Nee (1989, 1996), Nee [i Cao (1999), Nee [i Mathews (1996). vezi Nee [i Cao (1999); Szelenyi [i Kostelo (1996); Stark, Kemeny, Briegel, 2002; Stark, 1996; Stark [i Bruszt, (2002 [1998]); Szelenyi (1999); Rna-Tas (1994); Flingenstein (1996) etc.

63

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

dominant\ (p. 1084). Szelenyi [i Kostelo dezvolt\ de altfel un model explicativ care distinge ntre trei mari categorii de pie]e (p. 1088-1089): Pie]ele locale, dedicate mai ales alimentelor [i serviciilor, periferice n ansamblul economiei sunt dominate de activit\]i la limita legalit\]ii performate n special de ]\rani [i muncitori rurali, necalifica]i. Ace[tia sunt direct produc\tori (Nee) [i c[tig\ n urma tranzi]iei, fiind o ni[\ n plin\ dezvoltare. Pia]a n sine are aici efecte egalizatoare, c[tigul fiind al celor marginali. Experien]a [i rela]iile anterioare sunt mai pu]in importante n cazul intreprinderilor mici, arat\ Rbert [i Bukodi (2000). n economiile mixte [nc\] socialiste, activit\]ile private ncep s\ devin\ legale. Pionerii pie]elor locale, mai ales cei slab educa]i, sunt elimina]i de pe pia]\, iar fostele cadre ale aparatului birocratic [i de partid ncep a se implica. Structura acestor pie]e conduce c\tre un sistem dual al inegalit\]ii. Aceasta se petrece, a[a cum sugereaz\ Walder (1996: 1070-1071), n zonele cu o baz\ industrial\ colectivizat\, n care ]\ranii au reprimit p\mntul, ns\ cadrele continu\ s\ controleze [i s\ fie principalii beneficiari ai activit\]ii industriale. Mai mult, a[a cum sugereaz\ Rna-Tas (1994), avantajele cadrelor sunt mai mari in industrie dect in agricultur\ [i, mai mult, cresc odat\ cu dimensiunea ntreprinderii. n fine, al treilea tip de pia]\ distins de Szelenyi [i Kostelo este tipic economiilor [deja] orientate c\tre capitalism, marcate de privatizarea spontan\ [i capitalism politic (convertirea direct\ a puterii politice n putere economic\). C[tig\torii sunt aici cei din e[alonul al doilea al nomenclaturii, n detrimentul celor din primul e[alon. Convertirea capitalului politic n capital economic conduce la crearea a dou\ tipuri noi de elit\: burghezia corporatist\, ap\rut\ prin convertirea nomenclaturii [i promovndu-[i puternic propriile interese de grup, [i mica burghezie33 (fosta clas\ de mijloc). Autorii implica]i n market transition debate [i nu numai ei (vezi [i Brucan, 1996; Pasti, 1995; Verdery, 1996; Sandu, 1999; Bunce, 1995 etc.) converg asupra faptului c\, n tranzi]ia postcomunist\, capitalul politic se reconverte[te n capital economic. Conversia este mediat\ de prezen]a capitalului educa]ional [i a unor habitusuri specifice (Eyal, Szelenyi, Townsley, 2001:9, 12). Elita comunist\ [i conserv\ astfel pozi]ia [i n tranzi]ie, cu implica]ii pe termen lung n societ\]ile postcomuniste. Explica]ia [i g\se[te r\d\cinile n teoria capitalurilor, n dezvolt\rile teoretice asupra resurselor, a[a cum apar ele mai ales la Bourdieu, Coleman [i Putnam. Cei trei au impus n literatur\ conceptul de capital social, ca resurs\ individual\ [i comunitar\ important\, localizat\ n re]elele sociale [i n ncrederea pe care acestea, comunit\]ile [i societatea [i bazeaz\ func]ionarea. Conform lui Rna-Tas (1998), teoria capitalurilor face leg\tura ntre schimbarea economic\ [i cea institu]ional\. Fiecare individ ocup\ un loc n spa]iul
33

petty burgeoisie

64

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

social al resurselor, pe care l poate p\stra sau l poate schimba prin valorificarea sau transformarea resurselor n cauz\: acumulnd [i utiliznd capitaluri, oamenii pot naviga n ierarhia social\. Este modul n care se produce [i reconversia capitalului politic al elitelor comuniste. Rna-Tas noteaz\ c\, dup\ colapsul regimului comunist, membrii nomenclaturii au folosit ntreprinderile publice pentru folosul lor imediat; au mediat comer]ul exterior, au mediat accesul ntreprinderilor de stat la pia]a bunurilor de consum (la cump\rarea de computere, de exemplu); au preluat resurse ale ntreprinderilor publice (informa]ii, personal, utilaje) [i leau concurat prin constituirea de firme private; n fine, au cump\rat la pre]uri modice sau chiar nule, ntreprinderi de stat. Walder (1996:1063) identific\ [i el modul n care redistribuitorii [i transform\ puterea, dezvoltnd noi surse de putere. Ei devin, prin convertirea influen]ei, informa]iilor, cuno[tin]elor/conexiunilor acumulate n trecut, regulatori ai pie]elor [i ntreprinderilor private, intermediari ai tranzac]iilor de pe pie]e, manageri [i consulta]i ai firmelor de stat. Implica]iile sunt imediate att asupra structurii sociale (emergen]a unei noi clase antreprenoriale prin conversia fo[tilor aparatnici), ct [i asupra modului de dezvoltare economic\, una relativ neobi[nuit\: Joseph Brcz (1992, 1993) eticheteaz\ privatizarea ntreprinderilor de stat prin cump\rarea la pre]uri modice sau nule drept transformare simulat\. David Stark (Stark, 1996; Stark, Kemeny, Briegel, 2002; Stark [i Bruszt, 2002 [1998]) folose[te termenul de proprietate recombinant\34. Proprietatea asupra fiec\rei firme devine mixt\, diversificarea la maxim a portofoliului de ac]ionari g\sindu-[i ra]iunea n nevoia de supravie]uire. Dincolo de diversificarea structurilor de status ocupa]ional [i economic, tranzi]ia nseamn\ o explozie a tipologiei sociale (Sandu, 1996: 256). Polarit\]ile politice se structureaz\ mai degrab\ n jurul op]iunii fa]\ de reform\: reformatorii [i conservatorii, identifica]i des cu opozi]ia comunist-anticomunist reprezint\ principalul clivaj. E adaug\ aici cei ce se eschiveaz\ de la o pozi]ie clar\, adoptnd atitudinea de substitu]ie a na]ionalismului sau fundamentalismului etnic sau religios (Sandu, 1996: 21-22). Se adaug\ alte tensiuni unele latente altele manifeste, ntre grupuri determinate de vrst\ (tineri versus maturi), sex (opozi]ia latent\ fa]\ de prezen]a femeii n via]a politic\), educa]ie (studen]i versus mineri, intelectuali versus muncitori) sau chiar regiune geografic\ (vezi discu]iile despre autonomia Ardealului, ini]iate de locuitori romni ai provinciei). Tensiunile etnice izbucnesc [i ele, mai ales n primii ani ai tranzi]iei, persistnd mai ales n statele fostei Iugoslavii. O problem\ specific\ zonei este cea a popula]iei de ]igani, slab educat\, extrem de tradi]ional\, adesea discriminat\ [i chiar exclus\ social. Exist\, n fine, consecin]e distribu]ionale ale tranzi]iei, marcnd schimb\ri ale structurii sociale prin restituirea propriet\]ilor na]ionalizate.
34

recombinant property: Proprietatea recombinant\ reprezint\ o form\ de ap\rare organiza]ional\ n care actorii r\spund la incertitudine prin diversificarea capitalurilor, prin redefinirea [i recombinarea resurselor (Stark, 1996: 993).

65

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

V.3. Al cincilea element: mentalit\]ile35


Schimbarea institu]ional\, economic\ [i/sau politic\, a survenit relativ rapid n multe societ\]i nc\ de la nceputul tranzi]iei. Reguli noi le-au nlocuit pe cele vechi, att in ce prive[te structurarea ordinii sociale [i ale direc]iilor de evolu]ie (politica), ct [i n ce prive[te produc]ia, distribu]ia [i consumul (economia). Structura social\ a reac]ionat [i ea imediat prin schimb\ri specifice: apari]ia antreprenorilor, conversia capitalului politic, cre[terea inegalit\]ii etc. ns\ noul sistem, imitnd capitalismul vestic principalul, dac\ nu chiar singurul model viabil disponibil (Nodia, 1996: 15) ntrzia nc\ s\ func]ioneze manifestnd blocaje la toate nivelele. Produc]ia [i salariile au continuat s\ se deprecieze, sistemul politic era marcat de corup]ie [i lips\ de transparen]\, inegalitatea cre[te simultan cu num\rul s\racilor. Explica]ia a fost localizat\ de mul]i anali[ti [i de o parte a opiniei publice la nivelul mentalit\]ilor, al neadecv\rii dintre cultur\ [i institu]ii (Sztompka, 1999b). Problema schimb\rii culturale, a unui nou [i specific proces de modernizare tinde s\ preocupe din ce n ce mai mult literatura dedicat\ tranzi]iei, mai ales n a doua parte a anilor 90. Ghia Nodia (1996: 18-19), spre exemplu, se opre[te asupra distinc]iei dintre schimbarea social\ organic\ [i cea ideologic\. Tranzi]ia organic\, natural\ este cea n care societatea [i schimb\ gradual modul de a gndi, schimbarea societal\ precednd modific\rile institu]ionale [i ideologice ale regimului politic. Tranzi]ia ideologic\ se desf\[oar\ n ordine cronologic\ invers\, ca n cazul iluminist al Revolu]iei Franceze: elitele [i modific\ valorile, impun noi reguli, iar societatea se modeleaz\ urmnd logica institu]iilor nou create, ntr-un proces de schimbare de sus n jos. Capitalismul, argumenteaz\ Nodia, n special n versiunea sa anglo-saxon\ (Anglia, SUA), a cunoscut mai nti modernizarea cultural\ (cre[terea autonomiei personale ca principiu organizator al rela]iilor sociale; secularizarea; prevalen]a statusului dobndit n fa]a celui nn\scut etc.) [i abia apoi democratizarea. n condi]iile n care modernizarea comunist\ a fost una for]at\ (Nodia, 1996: 24), fals\ chiar (Sztompka, 1993: 136-139), transform\rile postcomuniste au urmat calea invers\, a tranzi]iei ideologice. De aici rezult\ [i blocajele date de lipsa de sutenabilitate a noilor regimuri democratice, ca [i nevoia de sprijin [i ndrumare din partea Vestului dezvoltat (Nodia, 1996:16). Rose (2001) folose[te acela[i argument ca [i Nodia, ar\tnd c\ n general, n evolu]ia democra]iilor vestice, domnia legii a precedat libert\]ile politice (libertatea alegerilor, libertatea de a critica statul/guvernul, libertatea de asociere, libertatea religioas\). n ]\rile ex35

Folosesc aici mentalitate n sensul general de orient\ri de valoare, predispozi]ii [i alte patternuri culturale latente comune membrilor unei colectivit\]i.

66

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

comuniste ns\ procesul a fost invers, respectul legii fiind nc\ n bun\ parte absent, dat fiind nivelul de corup]ie. Wagener (2000:75) remarc\ nevoia de legitimare a noilor regimuri, condi]ie esen]ial\ a func]ion\rii contractului social: stabilitatea societ\]ii, lipsa anomiei [] depind de o concep]ie asupra justi]iei, care, acceptat\ de membri societ\]ii, furnizeaz\ legitimitate institu]iilor sociale [i statului. Rose (1999) discut\ problema decalajelor dintre ]\rile foste comuniste [i restul Europei. Din punct de vedere al performan]elor economice, arat\ Rose, europenii din est pot atinge relativ repede nivelul coda[elor UE (Grecia [i Portugalia). Din punct de vedere al corup]iei, Estonia, Ungaria sau Slovenia stau deja la fel ca Portugalia, Italia sau Grecia. Considernd mortalitatea infantil\ drept indicator al st\rii de s\n\tate, Cehia st\ mai bine ca multe dintre democra]iile vestice. Problema societ\]ilor foste comuniste r\mne ns\ [tergerea celor 40 de ani de comunism n care partidele [i societatea civil\ au fost interzise, s\ dep\[easc\ [i s\ [i transforme mo[tenirea cultural\. Sztompka (2000) sugereaz\ faptul c\ schimbarea social\ postcomunist\, n anumite condi]ii, poate provoca ceea ce el eticheteaz\ drept traume culturale. Astfel, schimbarea social\ rapid\, esen]ial\ (afectnd esen]a structurii sociale), provocat\ extern (nu este endogen\, ini]iat\ de nsu[i sistemul ordinii prezente), nea[teptat\, imprevizibil\ poate avea repercusiuni majore prin sporirea imediat\ a gradului de incertitudine a unor colectivit\]i ntinse. Schimbarea brusc\ a normelor sociale, a ordinii cunoscute genereaz\ lipsa de predictibilitate a mediului social, dificultatea indivizilor [i colectivit\]ilor de a se adapta la noua ordine. Cultura devine astfel att context al schimb\rii (ca trus\ de instrumente ce alimenteaz\ ac]iunea social\), ct mai ales obiect al schimb\rii. Tranzi]ia presupune nti de toate schimbare cultural\, nsu[irea unor moduri noi de a face, adoptarea unor strategii de cre[tere sau supravie]uire cu valen]e inovative. Neadaptarea valorilor individuale, prin nv\]are social\ poate accentua trauma sau chiar conduce c\tre anomie. Pasti (1995) adopt\ [i el pozi]ii asem\n\toare, sesiznd diferen]ele culturale majore dintre Romnia [i societ\]ile vestice: integrarea n Uniunea European\ va fi, mai ales, un proces de adaptare [i integrare economic\ [i cultural\ (p. 45). Motivul rezid\ n faptul c\ tranzi]ia romneasc\ a p\rut a recl\di n fapt modele tradi]ionale, preindustriale, similare societ\]ii rurale patriarhale. Societ\]ile n tranzi]ie str\bat n fapt crize societale profunde afectnd [i fiind influen]ate de paternuri valorice latente existente sau n formare. Dumitru Sandu remarc\ faptul c\ dincolo de institu]ii [i persoane, exist\ o realitate cel pu]in la fel de puternic\. Aceasta este dat\ de mentalit\]i, de tipare colective latente, care structureaz\ via]a social\ [i cultural\ spontan\ (1996: 14-15). Exist\, remarc\ Sandu, un complex cultural al reformei determinnd atitudinile [i compor67

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

tamentele individuale [i ale societ\]ii. Elementele definitorii ale acestui complex valoric latent sunt date de atitudinea fa]\ de schimb\rile societale (reformism democratizare [i dezvoltare a economiei de pia]\ -, modernitate individual\ [i optimism (1996: 255). Care sunt ns\ diferen]ele majore dintre vechea cultur\ [i cea emergent\? Sztompka (1999b) noteaz\ c\ transformarea dat\ de marketizare [i democratizare ar trebui s\ fie dublat\ de schimb\ri corespunz\toare ale patternurilor valorice care sus]in [i se manifest\ noua ordine. Altfel, neadecvarea cultur\-institu]ii poate conduce la blocaje ale func]ion\rii institu]ionale, la traume culturale, la incoeren]a reformelor.
Tabelul 1.8. Schimbare institu]ional\ [i schimbare cultural\: o rela]ie reciproc\
Democratizare Marketizare Construcie instituional Parlament, Alegeri, Partide, Mediatori Firme private, Corporaii, Bnci, Burse, Brokeri Construcie cultural Cultur civic, Cetenie Cultur antreprenorial, Etica muncii

Sursa: Sztompka (1999b: 206)

n domeniul politicului, neadecv\rile majore dintre cultura existent\ [i institu]iile care ar trebui s\ o exprime [i pe care ar trebui s\ le sus]in\ sunt multiple. Suspiciunea persistent\ fa]\ de autorit\]i, re]inerea de la implicarea n via]a public\, ignorarea [i neglijarea chestiunilor publice, apatia politic\, absenteismul electoral (Sztompka, 1999b:207) reprezint\ seturi de valori mai apropiate de culturi patriarhale dect de cultura participativ\ a democra]iilor contemporane. Simpla schimbare institu]ional\ nu implic\ neap\rat func]ionarea sistemului democratic (Putnam, 1993; Thomassen [i van Deth, 1998: 139). Astfel, valorile de suport, oamenii, devin mai importan]i dect institu]iile. Modul de a gndi, ac]iona [i reac]iona la provoc\rile mediului fac din indivizi [i comunit\]i elementul definitor al organiz\rii sociale, modelate decisiv de valorile sociale predominante. Transformarea economic\ este [i ea frnat\ de patternurile culturale cristalizate n comunism: prevalen]a concentr\rii pe securitate [i a aversiunii la risc; evitarea responsabilit\]ilor personale, a[teptarea solu]iilor venite pe scar\ ierarhic\ [i blamarea sistemului pentru orice e[ec; lipsa de disciplin\ [i planificare (Sztompka, 1999b:207). Nepotrivirea dintre institu]iile pe care ]\rile ex-comuniste tind a le adopta prin imita]ie [i tipul de cultur\ originar n epoca comunist\ apare drept un ax mai important dect dubla tranzi]ie marketizare-democratizare, indiferent de ad\ugarea sau nu ale schimb\rilor de structur\ social\ sau politic\ extern\. Mai mult dect att, tranzi]ia cultural\ are de rezolvat [i problema celor trei surse diferite generatoare de valori specifice. Pe de o parte este cadrul comun dat de economia
68

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

de comand\ [i regimul politic autoritar, pe de alta parte sunt tradi]iile locale, precomuniste, dar [i, n final, influen]a prin contagiune a culturii vestice. Rezult\ un mix n care cultura na]ional\, cea de bloc [i cea vestic\ (globalizat\) intr\ n contact [i adesea n contradic]ie, iar combina]ia lor poate stnjeni func]ionarea unor institu]ii care nu reprezint\ valorile majoritare. Exemplele calitative sunt numeroase. Antropologul David Kidekel citeaz\ afirma]ia pe care un s\tean romn i-a f\cut-o n 1990: este mai bine s\ fii exploatat de c\tre stat dect de c\tre alt\ persoan\36. Declara]ia reprezint\ pe de o parte o expresie preluat\ din sloganurile comuniste conform c\rora capitalismul reprezenta exploatarea omului de c\tre om, din care socialismul dezrobise estul european. Pe de alt\ parte ea vorbe[te despre internalizarea valorilor legate de acceptarea unui stat autoritar, puternic, chiar exploatator, dar paternalist (Frunz\ [i Voicu, 1997). n mod similar pot fi invocate exemplele privind agricultura de subzisten]\, lipsit\ de planificare [i orientare c\tre pia]\ [i incapabil\ s\ sus]in\ dezvoltarea [i chiar, pe termen lung, supravie]uirea indivizilor [i societ\]ilor. De asemenea poate fi amintit\ tradi]ia utiliz\ri resurselor de la locul de munc\ n interes personal etc. n c\utarea unei explica]ii coerente asupra transform\rilor postcomuniste, Michael Illner (1999) noteaz\ faptul c\ schimb\rile economice, politice, sociale [i culturale au loc simultan (p. 235), stimulndu-se sau ntrziindu-se una pe cealalt\. Dintre factorii care determin\ forma schimb\rii, cei ]innd de circumstan]ele c\derii regimurilor comuniste, ca [i cei lega]i de mi[c\rile sociale [i culturale anterioare lui 1989 ac]ioneaz\ mai ales la nceputul tranzi]iei. C\tre sfr[itul acesteia, ca [i n postcomunism, cei doi factori [i diminueaz\ influen]a, l\snd loc determinismului puternic dat pe termen lung de cultura [i istoria cultural\ a societ\]ilor respective, n special de gradul de modernizare inter- [i postbelic: acolo unde modernizarea a nceput nainte [i independent de comunism, ie[irea din comunism e mai u[oar\ (p. 241). n mod similar, Lars Johannsen sugereaz\ faptul c\ schimbarea de regim [i exprimarea democra]iei prin construirea institu]iilor specifice sunt importante doar pe termen scurt. Pe termen lung, mult mai importante sunt schimb\rile (structurale) n ce prive[te orient\rile valorice [i dezvoltarea acelor institu]ii esen]iale pentru dezvoltarea [i sutenabilitatea democra]iei (2000:2).

36

David Kidekel Peasants and authority n New Romania, n Daniel N. Nelson, editor Romania after Tyranny, Boulder, Westview, 1992, p. 76, citat de Verdery (2003: 282)

69

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

VI. Postcomunismul
Rezultatul transform\rilor postcomuniste nu este tocmai capitalismul vestic. ncepute ca ni[te tranzi]ii, procesele de schimbare din Europa de Est s-au redefinit permanent, conducnd cel pu]in temporar c\tre un alt tip de organizare societal\, oscilnd ntre capitalism [i comunist, ntre tradi]ie [i modernitate, dar cu influen]e postmoderne, ntre social-democra]ie, conservatorism [i liberalism. Influen]ele vin de pretutindeni: n primul rnd din istoria regiunii comun\ n comunism, comun\ sau cel pu]in cu multe similarit\]i n perioada de f\urire a statelor na]ionale [i n epoca feudal\. n al doilea rnd din contactul cu Europa Occidental\, fie prin produsele societ\]ii de consum, fie prin turism, fie prin impactul n cre[tere al migra]iei circulatorii. n al treilea rnd din influen]a direct\ a agen]iilor interna]ionale sau suprana]ionale care au acordat asisten]\ n restructurare (Uniunea European\, Banca Mondial\, FMI etc.). n fine, e vorba de tradi]iile [i specificul na]ional. Primii factori reprezint\ elemente certe ale proceselor de globalizare: cultura de bloc, respectiv, occidentalizarea. Al patrulea factor simbolizeaz\ n bun\ m\sur\ tendin]e opuse [i [i-a g\sit exprimarea n regiune, dar [i n Europa de Vest, prin mi[c\ri na]ionaliste, ntr-o paradoxal\ tendin]\ globalizatoare. n aceast\ lume care tinde s\ [tearg\ diferen]ele impuse de grani]e, postcomunismul reprezint\ mai degrab\ un echilibru instabil. Institu]iile politice au copiat modelul democra]iei vestice, ns\ neadecvarea cultural\ le mpiedic\ s\ fie cu adev\rat eficiente. Economiile s-au restructurat, dar pie]ele sunt nc\ lipsite de capitaluri, iar produc]ia este inferioar\ celei din ]\rile dezvoltate. Mai ales n Est [i Sud, informalitatea domin\, iar corup]ia reprezint\ o resurs\ important\ pentru subzisten]\ [i acumulare la nivel individual. Cultural vorbind, modernizarea s-a ncheiat, iar postmodernizarea a nceput, ns\ societ\]ile sunt extrem de fragmentate, iar dimensiuni esen]iale (autonomia individual\ [i cultura particip\rii, mai ales) sunt, dac\ nu absente, cel pu]in subdezvoltate. Grani]a dintre postcomunism [i tranzi]ie este una att de firav\, nct practic nu exist\. Ea joac\ rolul unei conven]ii tacite, avnd rostul de a marca undeva un sfr[it al tranzi]iei ca [i transformare specific\ [i al intr\rii ntr-o normalitate. Normalitatea ns\[i se caracterizeaz\, n orice societate, prin schimbare permanent\, prin tranzi]ia (nu neap\rat teleologic\) de la o stare la alta, astfel nct, n cazul societ\]ilor ex-comuniste europene, eticheta de tranzi]ie nu [i mai g\se[te acoperirea doar prin simpla transformare a societ\]ilor n cauz\. Tranzi]ia multidimensional\ nu reprezint\ a[adar dect o transformare postcomunist\, iar postcomunismul n sine este tranzitoriu. Delimitarea poate fi ns\ interpretat\ ca una ntre dou\ etape succesive. Prima aduce n prim plan cteva procese de schimbare radical\. Cea de-a doua reprezint\ consolidarea acestor procese [i continuarea lor.
70

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

n tranzi]ie schimbarea este mai pregnan]\. n postcomunism ea continu\ s\ existe, ns\ vizibilitatea este mai mic\. Devin ns\ vizibile, pentru indivizii ce experimenteaz\ schimbarea, elemente ini]ial ignorate: globalizarea, migra]ia masiv\ c\tre vest, c\utarea compromisului [i a negocierii politice, cre[terea inegalit\]ilor sociale, att de venit ct [i n planul mentalit\]ilor, con[tientizarea existen]ei unor grupuri sociale relativ noi homosexuali, secte religioase etc.
Tranziia Postcomunismul Tranziia economic Economia semi-reformat Liberalizarea Impactul globalizrii Stabilizarea fiscal Persistena economiei informale Tendina spre structurarea de portofolii Consolidarea antreprenoriatului ocupaionale individuale Piee (semi-)funcionale Restructurarea Agricultura de subzisten Privatizarea Dezvoltarea activitilor non-agricole n mediul rural Retrocedarea terenurilor agricole Recesiune economic Migraia forei de munc Tranziia politic Normalitatea instituiilor i ideologiilor politice Democratizarea Alternana electoral Apariia partidelor politice Revenirea ctre ideologii de stnga Reconfigurarea naional Consolidarea structurilor instituionale Opiunea pentru integrarea european Consolidarea societii civile nceputul (re)constituirii societii civile Acceptarea compromisului i negocierii Redimensionarea politicilor sociale politice Radicalismul poziiilor actorilor politici Relaiile i structura social Viaa social Apariia/creterea vizibilitii inegalitilor Acceptarea existenei diferenelor de venit Creterea inegalitilor Reproducerea structurii sociale comuniste Consolidarea noilor structuri i ierarhii i antebelice sociale Emergena noilor clase i pturi sociale Persistena i apoi scderea incidenei Restructurarea reelelor sociale comuniste corupiei i conversia stocurilor de capital social Mentalitile Valorile sociale Incertitudinea axiologic Adaptarea la noua realitate Neadecvarea dintre instituii i cultur Pseudo-modernitatea i tensiunile ei Dependena de stat i evitarea asumrii Etica deficitar a muncii i transformarea responsabilitilor ei Rezolvri ale neadecvrii dintre instituii i cultur

VI.1. Ideologiile [i institu]iile politice


Fukuyama a v\zut n c\derea comunismului ocazia sfr[itului istoriei, a realiz\rii unei globaliz\ri a ideologiilor. Capitalismul victorios, deschidea calea democra]iilor liberale spre integrarea ntr-o economie global\ guvernat\ de prin71

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

cipiile liberalismului economic. Numai c\, a[a cum noteaz\ Sawka, c\derea comunismului a eliminat teama de partide de stnga, permi]ndu-le accesul la guvernare n Italia, Fran]a, Spania, Marea Britanie, Germania etc. (1999:107). Pe de alt\ parte, n est, dup\ ce n primele alegeri partidele de dreapta (exceptnd Romnia, care a amnat procesul) au cucerit puterea, la al doilea sau al treilea exerci]iu electoral stnga a revenit la putere. Post-comunismul de]ine astfel un dublu statut, reprezentnd nu doar repudierea comunismului, ci [i reforma lui (Sawka, 1999:92). Un sondaj din 1993-1994, ar\ta suportul est europenilor pentru modelul suedez (social democrat) n fa]a celui liberal american: 70% dintre unguri erau n favoarea modelului suedez, la fel ca 74% dintre cehi, 75% dintre slovaci, 60% dintre ru[i [i 58% dintre ucraineni. Pe de alt\ parte, n aceea[i perioad\ convingerea c\ statul ar fi trebuit s\ de]in\, ca [i proprietar, fermele agricole, fabricile, organele de pres\, sistemul sanitar, locuin]ele sau s\ controleze pre]urile era predominant\ n Rusia [i Ucraina [i atr\gea majorit\]i relative n Ungaria [i Slovacia, ca [i n Cehia (n cazul ultimei, exceptnd activele industriale [i presa)37. Diferen]ele ntre ]\rile ex-sovietice (FSU) [i cele din Europa Central\ [i de Est (ECE) notate de Miller, White [i Heywood merg mai departe, sugernd o cultur\ politic\ distinct\ a celor dou\ regiuni: fo[tii sovietici erau n 1994 de dou\ ori mai critici la adresa birocra]iei excesive din comunism, mod de organizare social\ n care credeau de dou\ mai mult dect cei din ECE. ntre ace[tia din urm\ erau de dou\ ori mai mul]i cei ce considerau c\ cea mai rea tr\s\tur\ a comunismului a fost reprimarea dreptului omului. De trei ori mai mul]i europeni de est dect exsovietici considerau c\ fo[tii oficiali comuni[ti trebuie pedepsi]i. Ex-sovieticii, n schimb, erau mult mai critici fa]\ de schimbare. Diferen]ele reapar cu pregnan]\ n postcomunism, polaritatea FSU-CEE fiind una ce opune autoritarismul, na]ionalismul extern [i socialismul, unor orient\ri valorice care accentueaz\ n mai mare m\sur\ op]iunea pentru democra]ie, na]ionalismul cultural [i liberalismul. Reformatorii, arat\ Miller, White [i Heywood (1998) erau mai tineri [i mai bine educa]i. Fo[tii membrii de partid se arat\, aparent surprinz\tor, mai deschi[i la schimbare, mai democra]i, mai liberali, mai pu]in na]ionali[ti din punct de vedere cultural, dar [i mai populi[ti (p. 223). Pentru Romnia, reformatorul tipic are acela[i tip de structur\: mai degrab\ tn\r, mai degrab\ bine educat, mai degrab\ b\rbat (Sandu, 1996). Dumitru Sandu (1996) remarca faptul c\ jum\tatea anilor 90 a fost marcat\ ntre altele de ncheierea iluziilor reformismului anticipativ. Experien]a acumulat\ de popula]ie n adaptarea la noua structur\ social\ i-a domolit [i ra]ionalizat opiniile, reformatorii putnd abia acum s\ [i fundamenteze opiniile pe informa]ii mai corecte privind consecin]ele transform\rilor societale, reformismul devenind
37

Date de sondaj raportate de Miller, White [i Heywood, 1998, p. 111-112.

72

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

unul de reac]ie. Postcomunismul devine astfel o lume mai cert\, n care indivizii, comunit\]ile [i societ\]ile pot formula strategii coerente de dezvoltare, bazate pe o cunoa[tere mai bun\ a noului mod de organizare social\. Utiliznd date de sondaj pentru Romnia, Ioan M\rginean (1999:9-10) observ\ c\ n 1998 num\rul cet\]enilor care pot da o defini]ie democra]iei cre[te c\tre 86,4% fa]\ de 68,4% ct se nregistra n decembrie 1990.
Figura 1.4. Suportul pentru regimuri democratice n Europa: diferen]e ntre ]\ri

Sursa: EVS99. Scor factorial calculat pe baza variabilelor v216-v219 (suport pentru democra]ie, lider autoritar, regim militar, guvern de tehnocra]i). Orientarea valoric\ c\tre sisteme democratice scade de la gri c\tre negru (]\rile colorate n nuan]e mai deschise sus]in n mai mare m\sur\ democra]ia ca mod de organizare a societ\]ii). Pentru ]\rile marcate cu culoare alb\, nu au fost culese date.

Pe de alt\ parte, a[a cum sugereaz\ datele de sondaj (ISSP) raportate de Kluegel [i Mason (2000), modul n care a decurs tranzi]ia a influen]at sus]inerea pentru un tip sau altul de organizare statal\ [i societal\, ns\ entuziasmul ini]ial pentru regimurile democratice s-a diminuat dup\ experimentarea dificult\]ilor construc]iei noului regim. Comparnd opiniile declarate de e[antioane reprezentative n 1991 [i 1996, se observa c\ acolo unde tranzi]ia a avut mai mult succes (Ungaria, Cehia [i RDG, ntre ]\rile analizate de sursa citat\), sus]inerea pentru ideologii egalitariste scade cu cteva procente (c\tre 13% n Cehia [i 19% n Ungaria, dar 25% la RDG. Trendurile sunt inverse n Bulgaria (de la 26% n 1991 la 34% n 1996) [i Rusia (31% att n 1991, ct [i n 1996), ]\rile ex-comuniste analizate ce
73

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

au experimentat tranzi]ii graduale. Indiferent ns\ de calea urmat\, dezam\girile date de costurile reformei scad convingerea c\ inegalitatea motiveaz\. Aceasta [i men]ine ns\ dominan]a n Cehia (61%) [i fosta RDG (60%), dar este respins\ n Ungaria (doar 30% agreeaz\ ideea c\ inegalitatea motiveaz\), Bulgaria (69% n 1991, ns\ doar 45% n 1996) [i Rusia (sc\dere de la 78% la 46%). ncrederea n guvernele democratice se diminueaz\ la rndul ei: dramatic n Bulgaria, aflat\ n 1996 n plin\ criz\ (71% dintre cet\]eni nu aveau ncredere n guvern), dar [i n restul ]\rilor, cu men]iunea ns\ c\ majoritatea avea nc\ n 1996 ncredere n guvern (nencrederea atingea cota de 22% n Cehia, 52% n RDG, 44% n Ungaria [i 48% n Rusia; spre compara]ie, n ]\rile din Europa de Vest, cifra se plaseaz\ n jurul a 30%). De asemenea, n ntreg spa]iul ex-comunist cre[te convingerea c\ oficialilor nu le pas\ de restul popula]iei (60-80% din popula]ie sus]inea n 1996 acest lucru, cifre similare ns\ cu cele din democra]iile vestice). Pe ansamblu, ns\, a[a cum o arat\ datele EVS99, sistemele democratice sunt sus]inute de majoritatea europenilor, indiferent de apartenen]a la fostele lag\re comunist sau capitalist. Trebuie remarcat ns\ c\ suportul pentru regimuri autoritare (lider puternic, guverne militare, tehnocra]i), de[i minoritar, cre[te de la vest la est (Figura 1.4). Structural, n postcomunism, cmpul politic devine complet, chiar dac\ unele elemente sunt nc\ subdezvoltate. Partidele politice, institu]iile statului de drept, constitu]iile etc., toate sunt configurate [i au deja o oarecare experien]\ de func]ionare la sfr[itul tranzi]iei. Procesul este unul de nv\]are treptat\ a regulilor func]ion\rii sistemului, a logicii noii organiz\ri sociale [i vizeaz\ ntreaga popula]ie, inclusiv func]ionarii din administra]ia public\ [i clasa politic\. Drumul este ns\ nc\ lung, a[a cum sugereaz\ incapacitatea societ\]ilor postcomuniste europene de a utiliza la maxim fondurile de preaderare oferite de UE (Mastilak, 2003). Societatea civil\ [i g\se[te [i mai greu calea de expresie. Sindicatele continu\ s\ fie asociate partidelor politice, iar mass media se men]ine cu dificultate independent\, mai ales datorit\ datoriilor acumulate c\tre bugetele de sat (vezi cazul Romniei sau cel al Rusiei). n cazul presei, cump\rarea [i nglobarea n trusturi interna]ionale cunoscute pare a rezolva cel pu]in par]ial problema, reducnd dependen]a de autorit\]i (vezi n Romnia cazul Evenimentul Zilei sau Capital, dou\ dintre publica]iile care [i-au permis s\ fie critice la adresa guvern\rilor dintre 1996 [i 2003, indiferent de culoarea politic\ a acestora). Guvernele reu[esc ns\ s\ controleze u[or acele companii implicate n pia]a informa]iei, care prezint\ o stabilitate financiar\ fragil\, prin cump\rarea de spa]ii largi de publicitate n campanii na]ionale de promovare a unor valori sau moduri de consum [i chiar prin refuzul de a le primi reprezentan]ii la conferin]ele de pres\ ale agen]iilor centrale38.
38

Andreea Ro[ca, Conversa]ie despre pres\ , editorial n revista Capital Nr. 24, 12 Iunie 2003, pagina 2.

74

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Organiza]iile non-guvernamentale [i g\sesc cu greu un loc, att datorit\ tradi]iei inexistente, ct [i dorit\ dificult\]ilor financiare (M. [i B. Voicu, 2003a). n plus, ca [i n restul spa]iului euro-atlantic, voluntariatul [i asocia]ionismul se reg\sesc mai ales la nivelul genera]iilor tinere, a celor mai nst\ri]i [i mai bine educa]i (B. [i M. Voicu, 2003), adic\ tocmai a c[tig\torilor tranzi]iei (Brainerd, 1998), un segment social relativ mic n ansamblul popula]iei. Pe de alt\ parte, a[a cum noteaz\ Pickvance (1999:361-363), chiar dac\ democra]ia ncurajeaz\ n general mi[c\rile sociale, n postcomunism rela]ia ini]ial\ este invers\: democra]ia mpiedic\ organiza]iile civile s\ evolueze, prin simplu fapt c\ acestea tind s\ devin\ partide politice. Este cazul sindicatelor, ca [i a altor organiza]ii ale societ\]ii civile (vezi cazul Forumului Democratic n Cehia, sau a Alian]ei Civice [i a Asocia]iei Fo[tilor De]inu]i Politici n Romnia). n fazele ulterioare ale postcomunismului ns\, mi[c\rile sociale [i schimb\ [i diversific\ obiectul, nflorind. Dezvoltarea institu]ional\ a ]\rilor ex-comuniste nu este una uniform\. Universalitatea alegerilor libere, consolidarea sistemelor de partide, participarea societ\]ii civile, lipsa de arbitrariu a legii, transparen]a procesului politic cunosc nivele diferite n spa]iul postcomunist european. Diferen]ele sugereaz\ descre[teri ale nivelului de democra]ie [i respectare a legii pe axele vest-est [i nord-sud. Indexul agregat al libert\]ilor cet\]ene[ti (Tabelul 1.10) sugereaz\ valori similare pentru democra]iile avansate din Europa Occidental\ [i statele din grupul Vi[egrad, ]\rile baltice, Bulgria [i Slovenia. Excep]ie o fac ]\rile fostei Iugoslavii implicate n r\zboaie civile [i de secesiune de-a lungul ultimei decade a secolului XX, ]\ri slave [i caucaziene din fosta Uniune Sovietic\, Republica Moldova [i Romnia. Tendin]a ]\rilor ex-comuniste mai vestice a fost adoptarea rapid\ [i ferm\ a institu]iilor democratice [i a libert\]ilor civile (Figura 1.5). Imediat dup\ ob]inerea independen]ei, ]\rile baltice [i Slovenia s-au ad\ugat grupului format din Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia [i Germania de Est. Bulgaria [i mai ales Romnia au ntrziat procesul, n primul rnd datorit\ corup]iei persistente (vezi www.freedomhouse.org) [i limit\rii u[oare a libert\]ii de expresie. Moldova a p\rut a oscila mult ntre modelul autoritar urmat de ]\rile sovietice (cu excep]ia celor trei republici baltice) [i democra]ia vestic\, deplasndu-se n cele din urm\, cu greu, c\tre cel din urm\. Albania a avut acelea[i dificult\]i, mo[tenind acela[i tip de societate puternic tradi]ional\.

75

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Figura 1.5. Evolu]ia Indicelui Freedom House n spa]iul ex-comunist european 1989-2004
7
7 = libertate totala Grupul Viegrad + Slovenia (HU, PL, CZ, SV, SL) Bulgaria

6
rile Baltice

Romnia

rile ex-yugoslave aflate n rzboi (SCG,MK,BiH,HR)

Albania

Moldova

3
rile ex-sovietice slave i caucaziene (RU,UA,BL,AM,GE,AZ)

1 = lipsa totala de libertate

1 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sursa: Calcule proprii dup\ www.freedomhouse.org. Pentru u[urin]a citirii datelor n dinamic\ am ales s\ schimb sensul original al indexului, astfel nct cifrele mai mari s\ indice o libertate mai mare n ]ara respectiv\.

Figura 1.6. Evolu]ia Indicelui Percep]iei Corup]iei n cteva ]\ri ex-comuniste 1996-2004
6,5

Slovenia

5,5

Estonia

Ungaria

Cehia
4,5

Bulgaria
4

Slovacia
3,5

Polonia
3

Romania

2,5

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Sursa: ntocmit dup\ valorile anuale ale Corruption Perception Index al Transparency International (disponibile la www.transparency.org), reflect\ percep]ia managerilor [i anali[tilor asupra corup]iei din ]ara respectiv\.

76

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 1.10. Democra]ie [i corup]ie n ]\rile Europei de Est


ara Austria Media Europei de Vest Belgia Irlanda Fran a Spania Portugalia Slovenia Estonia Italia Ungaria Lituania Grecia Belarus Cehia Bulgaria Letonia Slovacia Croa ia Polonia Bosnia-Her egovina Turcia Arm enia Romnia Rusia Albania Moldova Serbia i Muntenegru Macedonia Ucraina Georgia Azerbaijan Indexul Percep iei asupra Corup iei (Transparency International)*
Valoarea n 2004 Diferen a 2004-2000 Locul n lume n 2004

Indexul Freedom House** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,5 6,5 1 1,5 1,5 1 2 1 3,5 3 4,5 2,5 5,5 3 3,5 2,5 3 3,5 3,5 5,5 0 -0,2 -0,5 0 -0,5 -0,5 0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 0,5 -0,5 0,5 -0,5 -0,5 0 -0,5 0 -0,5 -1 -1,5 0,5 0,5 0,5 -0,5 0,5 -0,5 -1 -0,5 -0,5 0

Indexul libert ii presei***


Diferen a 2004-2000

Valoarea n Diferen a Valoarea 2004 2004-2000 n 2002

8,4 7,9 7,5 7,5 7,1 7,1 6,3 6 6 4,8 4,8 4,6 4,3 3,3 4,2 4,1 4 4 3,5 3,5 3,1 3,2 3,1 2,9 2,8 2,5 2,3 2,7 2,7 2,2 2 1,9

-0,7 -0,1 -1,4 -0,3 -0,4 -0,1 0,1 -0,5 -0,3 -0,2 0,4 -0,5 0,6 0,8 0,1 -0,6 -0,6 -0,5 0,2 0,6 0,6 -0,6 0 -0,7 0,3 -1,4 -0,7 -0,4

13 17 17 22 22 27 31 31 42 42 44 49 74 51 54 57 57 67 67 82 77 82 87 90 108 114 97 97 122 133 140

21 16 11 15 20 22 14 19 17 35 21 18 28 86 22 35 17 21 37 20 45 72 64 47 68 51 65 40 51 59 56 48

9 -0,18 2 -6 -4 4 -3 -8 -3 8 -9 -2 -2 6 2 5 -7 -9 -26 1 -11 2 7 3 8 -5 7 -41 9 -1 9 -10

Not\: Tabelul include toate ]\rile ex-comuniste europene pentru care am dispus de date. Pentru compara]ii am inclus [i ]\rile mai pu]in dezvoltate din Uniunea European\ (Grecia, Irlanda [i Portugalia), cele care au nregistrat scoruri mici pentru cei doi indici (Fran]a, Italia, Spania), ]\rile plasate imediat n apropierii mediei (Austria [i Belgia), ad\ugnd [i Turcia. Ordinea din tabel e dat\ de valorile descresc\toare ale indexului percep]iei corup]iei. * Corruption Perception Index 2004 (CPI 2004), produs de Transparency International. Indicele se bazeaz\ pe cuantificarea percep]iilor asupra corup]iei raportate de 17 sondaje realizate de 13 institu]ii independente. 133 de ]\ri au fost studiate n 2004. Indicele ia valori de la 0 (corup]ie total\) la 10 (corectitudine total\), iar ]\rile sunt ordonate n ordinea cresc\toare a corup]iei. Datele sunt disponibile la adresa: www.transparency.org. Am calculat tendin]a ultimilor ani printr-o simpl\ sc\dere a valorilor indexului din 2000 fa]\ de 2004. Diferen]ele negative indic\ faptul c\ percep]ia oamenilor de afaceri [i anali[tilor asupra corup]iei din ]ara respectiv\ s-a mbun\t\]it. * Indicele m\soar\ n ce m\sur\ sunt respectate n ]ara respectiv\ libert\]ile cet\]ene[ti definite n sensul democra]iilor liberale. Indexul Freedom House ia valori de la 1 (libertate total\) la 7 (lipsa complet\ a libert\]ilor) [i este disponibil pe Internet la adresa : www.freedomhouse.org. Diferen]ele negative ntre 2004 [i 2000 indic\ mbun\t\]iri ale situa]iei existente. ** Produs tot de Freedom House [i disponibil la aceea[i adres\ de Internet, indicele m\soar\ n ce m\sur\ este respectat\ n ]ara respectiv\ libertatea presei. Indexul ia valori de la 0 (libertate total\) la 100 (pres\ complet lipsit\ de libertate). Diferen]ele negative ntre 2004 [i 2000 indic\ mbun\t\]iri ale situa]iei existente.

77

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Acela[i lucru se poate observa [i n ce prive[te corup]ia, surprins\ aici prin nivelul reprezent\rilor popula]iei asupra fenomenului. Slovenia, Estonia, Ungaria [i Lituania prezint\ nivele comparative cu ]\rile vestice n care corup]ia are o inciden]\ semnificativ\ (cele latine [i Grecia). Romnia, Albania, Moldova, [i societ\]ile ex-sovietice [i ex-iugoslave afectate de r\zboaie [i dezagregare social\ prezint\, din contr\ nivele ridicate ale percep]iilor privind corup]ia. S\ not\m de asemenea [i tendin]a general\ de cre[tere a corup]iei, cel pu]in n reprezent\rile popula]iei, manifest\ n ntreg spa]iul dup\ 1998, cu alt\ cuvinte n etapa acumul\rii de capitaluri importante de c\tre o parte a investitorilor, suspecta]i de utilizare a unor c\i mai pu]in ortodoxe, implicnd ilegal administra]ia public\ n succesul afacerilor proprii.

VI. 2. Valorile [i via]a social\


Dincolo de structurarea dificil\ a societ\]ii civile, ns\[i dezvoltarea de rela]ii frecvente n afara familiei este mai redus\ n noile democra]ii est-europene: cu ct mergi mai spre est [i mai spre sud, modelul familiei extinse este mai prezent, iar ntlnirile cu prietenii (spre exemplu) sunt mai rare. Motivul se reg\se[te n structura semi-tradi]ional\ a acestor societ\]i, dar [i n normele impuse de 50 de ani de interdic]ii [i constrngeri ale vie]ii sociale. Analiznd exemplul Romniei, Katherine Verdery (2003) observ\ ceea ce eticheteaz\ drept etatizarea timpului. Prin modalit\]i diverse (fluctua]ii neanun]ate ale zile de lucru; furnizarea impredictibil\ a curentului, apei calde, gazelor; programul neregulat al transportului n comun [i ra]ionalizarea benzinei; raritatea [i cozile; obligativitatea particip\rii cet\]enilor la lungile ritualuri politice: parade, [edin]e de partid, manifesta]ii, ntmpinarea coloanelor oficiale cu ova]ii etc.; s\pt\mna de lucru de 6 zile; prestarea a[a numitelor activit\]i voluntare, ca [i a orelor de lucru suplimentare nepl\tite; etc.) statul controla programul cet\]enilor. Acestora le r\mnea prea pu]in timp liber [i erau prea obosi]i n compara]ie cu europenii din vest, alocnd mai rar [i mai pu]in timp pentru socializarea n alte grupuri dect cel de rudenie. Ad\ugnd nencrederea n institu]iile politice dat\ de dezam\girile ini]iale asociate costurilor reformei [i sc\derii nivelului de trai (Sztompka, 1999a; Goldman, 1997; etc.), ca [i amintita damnare a activit\]ilor din sfera public\ (Nodia, 1996), rezult\ premizele unei culturi a evit\rii spa]iului public, a unei culturi politice mai degrab\ dependent-parohiale (n termenii lui Almond [i Verba, 1996 [1963])39. De aici lipsa de interes a cet\]enilor pentru modul de structurare a actului politic [i implicarea lor redus\ n deciziile locale, regionale sau na]ionale.

39

S\ not\m ns\ [i cea de-a doua valen]\ a nencrederii n institu]ii, [i anume cea de raportare critic\ la func]ionarea [i produsul acestora. Nencrederea nu constituie astfel n mod necesar un aspect negativ.

78

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Concluzia este nt\rit\ (pentru Romnia) de explorarea a diverse baze de date calitative produse n alte scopuri la care am avut acces n ultimii ani40. Problema absen]ei etapei de preinstitu]ionalizare a reglement\rilor legislative apare cu pregnan]\ (vezi Voicu, Balica, Horga, 2001). Dup\ cum noteaz\ [i presa romneasc\41, deciziile legislative sunt luate de regul\ n prip\, f\r\ o analiz\ prealabil\ atent\ [i, mai ales, f\r\ consultarea electoratului. Aceasta genereaz\ haos n sistemele publice, mpiedic\ aplicarea normelor legislative n cauz\ [i contribuie la cre[terea frustr\rii indivizilor chema]i s\ vegheze la aplicarea regulilor sau afecta]i de schimbarea acestora, dup\ cum am notat n alt\ parte, analiznd cazul sistemului educa]ional (Bogdan Voicu, 2001). Dac\ Sztompka (1993, 1999b) este categoric n privin]a falsei modernit\]i culturale a societ\]ilor postcomuniste, numeroase alte lucr\ri discut\ utilitatea conceptelor de modernitate, modernizare, respectiv, postmodernitate [i postmodernizare pentru analiza [i descrierea Europei de Est (Ray, 1996; Nowak, 1990; Miszdal, 1992; Mller, 1992; etc.). Sunt subliniate n primul rnd procesele modernizatoare suferite de societ\]ile n cauz\: secularizarea; urbanizarea; industrializarea; disolu]ia familiei tradi]ionale etc. Pe de alt\ parte, este adus\ n prim plan persisten]a unor tr\s\turi specifice tradi]ionalismului (autoritarismul, structurile ierarhice de putere, slaba autonomie individual\, evaluarea opiniilor n func]ie de statusul nn\scut etc.) sau absen]a unor caracteristici cheie ale societ\]ilor moderne vestice (participarea la decizie, dezvoltarea societ\]ii civile, impar]ialitatea legii, ncrederea interpersonal\). Inglehart [i Baker (2000) remarc\ faptul c\, dincolo de modernizare, comunismul (ca [i alte mo[teniri culturale precum protestantismul, catolicismul, confucianismul etc.) a l\sat urme adnci la nivelul valorilor sociale, redefinind modul n care modernitatea se manifest\ n societ\]ile n cauz\. n general, postcomunismul apare ca o realitate cultural\ distinct\ fa]\ de categoriile clasice ale tradi]ionalismul, modernit\]ii [i post40

Studii ale Observatorului Social n mediul rural, coordonate de Vintil\ Mih\ilescu: Cr\sani (Ialomi]a) 1994-1995, Voine[ti (Dmbovi]a) 1995, Cristian (Sibiu) 1996; Percep]ii ale politicilor sociale (1997) sesiune de focus-group cu varii categorii profesionale n Bucure[ti [i Cristian (Sibiu), grant CNCSU, coordonator Marian Preda (Universitatea Bucure[ti); Relansarea nv\]\mntului rural focus-group-uri cu profesori, p\rin]i [i directori din [coli rurale, n jude]ele Olt, Sibiu [i Bac\u (1999), coordonator Mihaela Jig\u (ISE); Feasibility Study on the continuation and extension of the structural reform of the Vocational Education and Training (VET) within the Educational System of Romania. The present situation and sector policy recommendations sesiune de focus-group cu profesori din licee tehnice [i [coli profesionale din Muntenia (Bucure[ti 2000-2001), coordonat de Bogdan Voicu pentru ETF [i NOR; Social Assessment for Romania Afforestation of Degraded Agricultural Land Project (2002-2003) cercet\ri calitative coordonate de M\lina Voicu (2002 jud. Olt, Dolj, Vaslui, Br\ila) [i Bogdan Voicu (2002, 2003 jud. Br\ila), pentru Banca Mondial\; Atitudini fa]\ de revizuirea Constitu]iei sesiune de focus-group coordonat\ de M\lina Voicu pentru Institutul de Politici Publice (Bucure[ti, 2003). Mul]umesc tuturor celor ce mi-au permis accesul la date [i utilizarea acestora. 41 vezi colec]ia Capital [i Evenimentul zilei, 2001-2003, mai ales pe tema ordonan]elor de urgen]\.

79

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

modernit\]ii, necesitnd etichete complementare legate n principal de valorile asociate particip\rii. Mai mult dect att, post-comunismul este postmodern n sensul paradoxal c\ marcheaz\ o rentoarcere la tradi]iile pre-moderne ntrerupte de triumful modernit\]ii (Sawka, 1999, p. 89). E[ecul comunismului ca proiect modernizator se adaug\ recului economic [i vidului institu]ional din primii ani ai tranzi]iei, determinnd strategiile regresive descrise n sec]iunile anterioare, precum prevalen]a reciprocit\]ii n rela]iile de schimb, informalitatea vie]ii publice42, ntoarcerea c\tre agricultura de subzisten]\ ca mod de via]\ etc. Diferen]ele culturale est-vest n Europa vor fi discutate n una dintre sec]iunile urm\toare. Punctez aici doar c\ cet\]enii ex-comuni[ti sunt mai pu]in toleran]i (vezi [i Sandu, 2003a), mai pu]in orienta]i c\tre satisfacerea nevoilor de ordin superior, prezint\ o aversiune mai ridicat\ la risc, au mai pu]in\ ncredere n faptul c\ [i pot controla propriul destin [i tind s\ cread\ n mai mare m\sur\ n puterea explica]iei religioase. Oarecum paradoxal\ este tensiunea dintre tradi]ionalism, modernitate [i postmodernitate suprapus\ peste schimbarea prealabil\ a principiilor organiz\rii politice [i sociale. Modelul democra]iilor vestice, copiat sau reg\sit de societ\]ile postcomuniste se afl\ n plin proces de schimbare. Capitalismul modern devine din ce n ce mai postmodern la nivelul organiz\rii economice a firmelor (postfordism) [i al ntregii economii (post-industrialism), al discursului despre fiin]ele umane (post-structuralism), al nevoilor ce devin manifeste la nivel individual [i care structureaz\ valoric ac]iunile umane (post-materialism). Tendin]ele de ntoarcere sau perpetuare la tradi]ionalism nu se opun astfel numai noilor structuri sau proiectelor modernizatoare, ci [i contagiunii noilor valori vestice, aduse n societ\]ile de origine de migra]ia de revenire sau de cea circulatorie, difuzate prin imitarea modurilor de via]\ [i a patternurilor de consum vestice, prin globalizare [i prin semnele ei imediate: filmele americane, muzica noilor genera]ii, penetrarea generalizat\ a pie]elor de c\tre companiile interna]ionale [i transna]ionale. Acestea vin n flagrant\ contradic]ie cu adoptarea valorilor modernit\]ii timpurii, astfel nct noul model vestic este adesea demonizat (Balockaite, 2003). Societatea postcomunist\ devine o societate tensionat\, prins\ ntre tendin]e tradi]ionaliste sau de rentoarcere la tradi]ii ancestrale (precum revenirea la moduri de via]\ rurale, restrngerea autonomiei [i ini]iativei individuale, neasumarea responsabilit\]ilor n caz de e[ec, aderarea la valorile informalit\]ii, arbitrariul legii etc.), implementarea unei organiz\ri sociale de sorginte modern\, [i presiuni postmoderne exercitate fie prin contagiune, fie prin impunerea n mod direct a valorilor modernit\]ii trzii (toleran]\, promovarea politicilor antidiscriminatorii etc.) de

42

Conform lui Brcz (1999) este vorba de o mare de informalitate, penetrnd toate domeniile.

80

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

c\tre actorii politici interna]ionali importan]i pentru ]\rile din Europa ex-comunist\ (Uniunea European\, Statele Unite, FMI, Banca Mondial\)43. Etica muncii este unul dintre punctele fierbin]i ale diferen]elor culturale. Vizibilitatea maxim\ a diferen]elor este probabil cea reg\sit\ n sfera serviciilor. Adoptarea modul vestic de a face comer] se reg\se[te mai ales n proliferarea lan]urilor de supermagazine n ntreg spa]iul estic. Afiliate de regul\ marilor companii interna]ionale, acestea au preluat formal modul de servire [i prezentare a m\rfii. O bun\ parte din personal continu\ ns\ s\ se comporte ca [i cum ar de]ine cheia accesului la o resurs\ rar\. Diferen]ele izbitoare rezid\ mai ales n lipsa de solicitudine, uneori mpins\ pn\ la respingerea clien]ilor. Cu ct mergi mai la est, cu att lucrurile sunt mai bizare. Motostivuitoare destinate aranj\rii m\rfii n magazin au prioritate n deplasare n fa]a clientului, personalul refuz\ adesea s\ dea rela]ii privind marfa expus\, umera[ele sunt oprite f\r\ explica]ie n magazin etc44. Serviciul din restaurante las\ aceea[i impresie de lips\ de profesionalism: farfuriile ]i sunt ridicate din fa]\ nainte de a ncheia masa, felurile din meniu nu corespund dect rar cu ceea ce restaurantul poate oferi, chelnerii nu [tiu ce fel de vin servesc (invariabilul r\spuns este alb [i ro[u, rareori nso]it de precizarea dulce sau sec, aproape niciodat\ nefiind men]ionat numele produc\torului sau anul, ntreb\rile n acest sens punnd n vizibil\ ncurc\tur\ osp\tarii [i barmanii), iar recomand\rile privind modul de combinare a meniurilor par a fi un teritoriu nc\ neexplorat de majoritatea personalului. Aceea[i lips\ de profesionalism poate fi reg\sit\ pretutindeni: n agen]iile de colectare a datelor sociale, cu personal calificat n alte domenii, elabornd e[antioane dup\ ureche, realiznd analize de regresie cu variabile nominale sau considernd absolut fireasc\ includerea n setul de date a unor informa]ii despre care [tiu c\ sunt falsificate, dac\ acestea nu reprezint\ mai mult de, spre exemplu, 5%; n sectorul ngrijirii s\n\t\]ii unde doctorii care [i-au asigurat postul prin cump\rare nu reu[esc s\ deosebeasc\ o na[tere iminent\ de alte probleme ginecologice; n sistemul educa]iei universitare unde orarele devin cunoscute abia dup\ nceperea semestrului; din nou n magazine [i restaurante, unde lipsa de planificare duce la acumularea de stocuri de produse greu vandabile sau la epuizarea permanent\ a altora. Lipsa de planificare, simptom a ra]ionaliz\rii reduse a activit\]ilor economice este dublat\ adesea de o cultur\ flagrant\ a evit\rii muncii. Imaginea muncitorilor n construc]ii aduna]i n jurul unei gropi ore n [ir, fumnd [i privind eventual la ceea ce face unul dintre ei este familiar\ ntregului est. Lucr\torii implica]i n desf\[urarea de activit\]i economice informale, precum zidarii, electri43

n mod similar, Mih\ilescu (2003:64) [i Vl\sceanu (2001) discut\ despre coexisten]a n spa]iul romnesc postcomunist a mai multor moduri de gndire, respectiv, propuneri de politici de dezvoltare, influen]ate de rentoarcerea la tradi]ionalism, de urmarea c\ilor clasice ale moderniz\rii sau de (re)producerea unor patternuri postmoderne. 44 Exemplele prezentate n continuare se bazeaz\ pe observa]ie participativ\ [i pe discu]ii pe aceast\ tem\ realizate cu est-europeni afla]i n re]eaua social\ personal\.

81

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

cienii, instalatorii lucrnd f\r\ contract pentru persoane particulare prezint\ adesea acela[i obicei al pierderii timpului, chiar dac\ n mod evident sunt pl\ti]i nu pentru durata ci pentru realizarea lucr\rii. Neadecvarea cultural\ [i face imediat sim]it\ efectele n modul de func]ionare a sistemului democratic45. Exemplul organiz\rii n 2003, n Romnia, a referendumului privind revizuirea constitu]iei ilustreaz\ elocvent acest lucru. nti de toate, modul n care parlamentul a adoptat propunerea de revizuire supus\ ulterior sufragiului popular este u[or bizar. Discu]ii privind nevoia de revizuire existaser\ nc\ de la adoptarea Constitu]iei post-comuniste (1991), criticat\ mai ales n legislatura 1996-2000. Criticile veneau mai ales dinspre dreapta, fiind invocat\ n principal nevoia garant\rii propriet\]ii, rediscutarea preciz\rilor privind sistemul parlamentar (lungimea mandatelor, regimul imunit\]ii parlamentare, atribu]iile celor dou\ camere, rela]ia cu Guvernul etc.) dar [i alte cteva chestiuni punctuale precum renun]area la obligativitatea stagiului militar. Toate acestea au intrat n dezbaterea public\, o parte dintre ele reg\sindu-se [i n amendamentele adoptate de Parlament n 2003. S-a ad\ugat dup\ 2003 nevoia unor modific\ri n sensul ajust\rii la legisla]ia Uniunii Europene, discutate ns\ arareori n spa]iul public, ca [i a altor modific\ri de detaliu a unor chestiuni mai pu]in intuitive pentru cet\]eanul de rnd, precum cele legate de organizarea justi]iei. n 2003 p\rea c\, datorit\ apropierii alegerilor din 2004, nu mai este suficient timp pentru ca amendarea legii fundamentale s\ aib\ loc n legislatura 2000-2004. Oarecum pe nea[teptate, n regim de urgen]\ (dezbaterile au avut loc [i n cursul vacan]ei parlamentare din var\, scurtat\ cu acest prilej), Parlamentul a adoptat amendamentele la Constitu]ie, iar Guvernul a anun]at organizarea referendumului pentru luna octombrie. Un studiu calitativ realizat n vara lui 2003 ar\ta c\ pu]ine dintre amendamente erau cunoscute opiniei publice, iar multe dintre acestea erau departe de a ntruni consensul unor majorit\]i (M\lina Voicu, 2003a). n aceste condi]ii, campania guvernamental\ de informare asupra referendumului s-a concentrat ini]ial exclusiv pe ndemnul de a merge la vot, argumentul fiind c\ n eventualitatea unui vot negativ sau a lipsei de participare este pus\ n primejdie posibila integrare european\ a Romniei. Op]iunea era ciudat\ n condi]iile absen]ei dezbaterii publice privind majoritatea amendamentelor [i a inform\rii aproape inexistente a popula]iei asupra con]inuturilor ce urmau a fi supuse votului. P\rea a se ncerca amendarea constitu]iei n sensul democratiz\rii [i ra]ionaliz\rii uznd de mijloace non-democratice [i ]innd de o ra]ionalitate mai
45

Aceasta ns\ nu implic\ neap\rat, a[a cum au sesizat c]iva dintre cei care au citit versiui intermediare ale materialului de fa]\, ntre care l amintesc pe profesorul Ioan M\rginean, lipsa de eficien]\ a democra]iei n raport cu alte moduri de organizare social\. De altfel, literatura existent\, indiferent de perspectiv\, converge n a sus]ine att optimalitatea democra]iei n contextul societal dat, ct [i n a raporta un suport social ridicat pentru aceasta, suport mp\rt\[it de majorit\]i absolute care i confer\ legitimitate social\ (vezi, de exemplu, Rose, Sztompka, Huntington, Simon, M\rginean etc.).

82

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

degrab\ tradi]ional\ sau cel mult carismatic\ n sensul lui Weber. Constitu]ia urma a nega domina]ia scopului asupra mijloacelor, ca o oglinda a valorilor mp\rt\[ite de societate, ns\ modul de promovare ]inea mai degrab\ de op]iunea conform c\reia scopul scuz\ mijloacele. La protestele societ\]ii civile (ndeosebi presa, dar [i organiza]ii non-profit specializate n monitorizare procesului politic: Asocia]ia Pro-Democra]ia, Agen]ia de monitorizare a presei Academia Ca]avencu, Funda]ia pentru o Societate Deschis\ etc.), campania de ndemnare pentru a vota pentru Europa, indiferent ce ar fi nsemnat acest lucru, a nceput s\ fie dublat\ de una de informare real\ asupra amendamentelor propuse. Interesant este ns\ faptul c\ Guvernul a continuat s\ ob]in\ participarea popula]iei prin orice mijloc, f\r\ ca Opozi]ia s\ protesteze altfel dect accidental, mai ales atunci cnd a p\rul c\ partidul de guvern\mnt caut\ s\ profite de Referendum n scopuri electorale. Au fost utilizate modalit\]i multiple de a ncuraja cet\]enii s\ vin\ la vot, majoritatea f\r\ leg\tur\ cu obiectul votului: mncare gratuit\ pentru cei ce voteaz\, consulta]ii medicale gratuite n sec]iile de votare, bilete de tombol\ pentru cei ce votau (n Bac\u), amenin]area c\ pensionarii ce nu vor vota nu [i vor primi pensia (Cluj), Romsilva (agen]ie guvernamental\) a promis c\ va oferi gratuit lemne de foc satelor care vor vota n propor]ie ridicat\, au fost amplasate urne mobile n centrele comerciale n ciuda inexisten]ei legisla]iei pentru acest lucru (Bucure[ti), unele prim\rii au promis c\ vor acoperi cheltuielile de ntre]inere pe timp de iarn\ pentru cei ce se prezint\ la urne, recru]ii au fost obliga]i s\ voteze, ca [i pu[c\ria[ii etc. (Sursa: relat\rile jurnalelor de [tiri din 19-20 octombrie 2003 ale principalelor televiziuni romne[ti [i ale Radio Total Bucure[ti). Legea (organic\) a organiz\rii referendumului a fost modificat\ prin ordonan]\ de urgen]\ (emis\ de guvern) cu doar dou\ s\pt\mni nainte de data sufragiului, prev\znd ca votul s\ poat\ fi exercitat n dou\ zile diferite n loc de una, ns\ protestele asupra neprincipialit\]ii deciziei au fost mai degrab\ marginale, stnjenite de poten]iala acuz\ de opozi]ie la integrarea european\. n ciuda acestor stimulente, n prima zi a referendumului mai pu]in de 15% din aleg\torii nscri[i pe liste se prezentaser\ la vot (Evenimentul Zilei, 19 octombrie 2003). Cu dou\ ore nainte de nchiderea sec]iilor de vot, cu alte cuvinte dup\ ce sec]iile electorale fuseser\ deschise 28 de ore cumulate n cele dou\ zile destinate votului), votaser\ n jurul a 45% dintre aleg\tori (estim\ri ale Biroului Oficial Central conform principalelor posturi de televiziune din Romnia, 19 octombrie 2003). Dup\ nc\ dou\ ore de vot, conform rezultatelor raportate cteva ore mai trziu de BEC, num\rul votan]ilor crescuse la peste 55%. Cu alte cuvinte, n ultimele dou\ ore votase un num\r de cet\]eni egal cam cu o cincime din cifra celor care o f\cuser\ n primele 28 de ore un interval de timp de 14 ori mai mare! De aici [i suspiciunile presei interne [i interna]ionale. Conform CNN, Pentru cabinetul N\stase, falsificarea votului a fost singura op]iune (CNN, 19 octombrie 2003). Presa intern\ consemna ntre altele c\ falsificarea voturilor din Parlamentul
83

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Romniei devenit\ practic\ curent\ [prin utilizarea cartelelor electronice n numele deputa]ilor [i senatorilor absen]i de la [edin]ele n plen de c\tre colegi de partid sau de c\tre diver[i angaja]i n aparatul administrativ al celor dou\ camere] s-a transferat n mod firesc asupra falsific\rii rezultatelor referendumului (Radio Total, [tirile de la ora 13, 20.10.2003). Abia acum, opozi]ia politic\ formuleaz\ proteste mai serioase la adresa modului de organizare a referendumului, c\utnd s\ c[tige electorat. Toate acestea reflect\ existen]a unei orient\ri latente spre lips\ de transparen]\, respect redus al regulilor formale, promovarea modelelor tradi]ionale de decizie, att la nivelul ntregii clase politice, dar [i al societ\]ii n ansamblu, cea care sus]inea modul de structurare al societ\]ii. Protestele presei [i societ\]ii civile, mai timide nainte de vot, s-au amplificat mai ales dup\ ce presa interna]ional\ a prezentat oarecum uimit\ cele ntmplate. Opozi]ia politic\ nu a intervenit dect dup\ sufragiu, acceptnd ini]ial t\cut\ pozi]ia Guvernului [i sugernd prin atitudinea sa [i lu\rile de pozi]ie c\ votarea noii constitu]ii, mai europene, reprezint\ un obiectiv mai presus de mijloacele prin care votul n sine se realizeaz\. Inten]ia de schimbare n sensul democratiz\rii, evident pozitiv\, era astfel dublat\ de utilizarea exact acelor metode pe care clasa politic\ le blama prin toate declara]iile sale pro-europene [i pro-democratice. Cultura informalit\]ii declar\m ce trebuie [i apoi facem tot cum [tim noi se ar\ta a fi nc\ o dat\ neadecvat\ func]ion\rii institu]iilor din modelele copiate. Pe de alt\ parte ns\, reac]ia fie [i ntrziat\ a societ\]ii civile, sublinia totu[i succesul func]ion\rii a cel pu]in unei p\r]i a noului sistem, n mod paradoxal tocmai a celei inexistente n vechiul regim. Mai mult, societatea acceptase totu[i prin acordul tacit al majorit\]ii reprezentan]ilor s\i situa]ia de fapt, n mod ct se poate de democratic, ntr-un parlament n cele din urm\ func]ional46. Cultura parohial-dependent\ preschimbase ns\ sensul func]ion\rii institu]iilor mprumutate din societ\]ile occidentale sau chiar din trecutul precomunist. n fine, pseudo-modernitatea cultural\ stnjene[te func]ionarea aparatului democratic prin promovarea valorilor contrare autonomiei [i responsabilit\]ii individuale. n exemplul Referendumului din Romnia anului 2003, acest lucru este vizibil n reac]iile imediate ale celor responsabili de organizarea sufragiului. Att pentru pre[edintele ]\rii, ct [i pentru primul ministru, vinova]ii de e[ecul evenimentului (cel pu]in n planul imaginii) nu au fost n nici un caz organizatorii, ci popula]ia, care nu s-a prezentat la vot, incapabil\ s\ n]eleag\ interesele ]\rii. Pre[edintele chiar a comentat pe marginea particip\rii mai reduse n mediul urban, n special n ora[ele mari, ar\tnd c\ alienarea adus\ de urbanizare are efectul nefast al dezinteresului unora pentru care pl\te[te ulterior ntreaga ]ar\. Acuzele
46

Doar partidul ultra-na]ionalist Romnia Mare formulase obiec]ii, mpotrivindu-se vot\rii amendamentelor la constitu]ie. Motivele nu vizau ns\ procedura, ci pericolul vnz\rii ]\rii c\tre str\ini.

84

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

privind proasta organizare [i neregulile semnalate de societatea civil\ au fost n general ignorate. Mai mult, nt\rind parc\ faptul c\ Referendumul a fost un succes organizatoric din punct de vedere al Guvernului, n ziua imediat urm\toare executivul a luat n discu]ie demisia a trei mini[tri acuza]i de mai mult\ vreme de corup]ie [i furt, ns\ nu a dezb\tut deloc asupra responsabilit\]ii celor dou\ ministere ns\rcinate cu organizarea Referendumului (cel al administra]iei publice [i cel al propagandei). Exemplele invocate sugereaz\ efectele neadecv\rii culturale asupra func]ion\rii aparatului democratic n Romnia, n ciuda faptului c\ din punct de vedere legal acesta este proiectat\ relativ coerent. Situa]ii similare pot fi reg\site n ntreg spa]iul ex-comunist. Astfel, democratizarea reprezint\ o reu[it\ n sensul schimb\rii formal-organiza]ionale, ns\ institu]iile, ca [i seturi de norme, cunosc nc\ sincope n modul de func]ionare, datorit\ inconsisten]elor valorice. Pe ansamblu ns\, evolu]ia este una pozitiv\, iar adoptarea cadrelor vestice de organizare social\ este ncheiat\ n postcomunism. Dou\ alte op]iuni valorice sunt interesante, prin prisma mo[tenirii regimului comunist [i a tendin]elor de schimbare din sistemul vestic. Este vorba despre legitimitatea acordat\ ideologiilor egalitariste (n condi]iile tendin]elor contemporane europene de reformare a statului prin diminuarea rolului acestuia [i de accentuare a responsabilit\]ilor individuale [i comunitare) [i despre valorile legate de inegalitatea dintre femei [i b\rba]i. n ce prive[te valorile asociate redistribuirii, o analiz\ succint\ a datelor EVS99 sugereaz\ c\ societ\]ile postcomuniste se pronun]\ n mai mare m\sur\ pentru echitate dect cele vestice, resping extrem de hot\rt principiul egalit\]ii promovat cndva de comunism. Mai mult, n ciuda paternalismului anterior lui 1989, esteuropenii tind s\ atribuie responsabilitatea pentru s\r\cie n mai mare m\sur\ indivizilor dect societ\]ii sau ne[ansei dect o fac cei din vestul Europei. O situa]ie interesant\ o reg\sim n ce prive[te valorile legate de gen. Suportul pentru integrarea femeilor pe pia]a muncii prezint\ nivele ridicate ntre societ\]ile europene, continund norma adoptat\ n comunism (M.Voicu: 2002, 2003b, 2004a; M.Voicu [i B.Voicu, 2003b). n schimb, suportul pentru participarea la via]a politic\ este redus, expresia acestui fapt fiind prezen]a a pu]ine femei deputat sau ministru, cu excep]ia notabil\ a Hannei Suchova, prim ministru n Polonia (Goldman, 1997). Explica]ia rezid\ [i n repulsia dat\ de respingerea promov\rii excesive a femeii n func]ii de conducere practicat\ de regimurile comuniste (Verdery, 2003), dar [i faptului c\ responsabilitatea sarcinilor domestice tinde s\ fie atribuit\ majoritar femeilor (M.Voicu 2002, 2004a), n contextul unor societ\]i mai tradi]ionale dect cele vestice.

85

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

VI. 3. Economia (semi)reformat\


Dac\ schimbarea institu]iilor politice a reprezentat un relativ succes n majoritatea ]\rilor ex-comuniste (exceptnd Belarus, nesigur\ [i de ra]iunea existen]ei sale ca stat independent, separat de Rusia), reformele economice au condus c\tre rezultate diferite. Performerii tranzi]iei bazate pe terapia de [oc (Ungaria, Cehia, Polonia), au nregistrat nivele de cre[tere remarcabile, iar Slovenia are un salariu mediu peste cel al Greciei [i Portugaliei, coda[ele UE. Pe de alt\ parte, ]\ri precum Romnia [i Bulgaria, de[i prezint\ n ultimii ani cre[teri economice, sunt nc\ dominate de nivele ridicate ale infla]iei (mai ales Romnia) [i de sisteme economice slab performante. Campbell (1991) arat\ c\ tranzi]ia economic\ de la comunism c\tre capitalism reprezint\ o schimbare fundamental\ a logicii sistemului de produc]ie, distribu]ie [i consum. Esen]ial\ este modalitatea de reglare: comanda administrativ\, n socialism, fa]\ de economia de pia]\, n capitalism. Dac\ economia de pia]\ este reglat\ n principal de pre], reflectnd raportul dintre cerere [i ofert\, sistemul comenzii administrative nu ]ine cont de reac]iile pie]ei, ci reflect\ interesele [i nevoile aparatului birocratic, reprezentant al puteri politice. Ambele situa]ii sunt situa]ii de echilibru, optime locale n sens Pareto. ntre ele se g\sesc o infinitate de pozi]ii instabile. Performerii tranzi]iei au reu[it n bun\ m\sur\ s\ [i stabilizeze pie]e func]ionale, reglate de pre] att n ce prive[te produc]ia, distribu]ia, consumul, for]a de munc\ sau capitalul financiar. Integrarea n UE certific\ n oarecare m\sur\ competitivitatea acestor economii. Exist\ ns\ bre[e, puncte n care comanda administrativ\ joac\ nc\ un rol important. Privatizarea timid\ din Romnia, capitalismul f\r\ capitali[ti lipsit de capital din ntreaga zon\ (Eyal, Szeleny, Townsley, 2001) sunt astfel de exemple. Campbell (1991) nota c\ post-comunismul va fi caracterizat de o economie semi-reformat\, situat\ ntre sistemul economiei de pia]\ [i cel al comenzii administrative precum o cas\ n mijlocul drumului. Pe de alt\ parte, post-comunismul n sine nu poate reprezenta o situa]ie de echilibru. Din punct de vedere al economiei, aceasta este confruntat\ cu globalizarea [i interna]ionalizarea schimbului [i a produc]iei. Statele ex-comuniste, chiar [i cele mai dezvoltate sunt mult n urma vecinilor vest-europeni sau a Statelor Unite n ce prive[te c[tigurile salariale. Romnii, bulgarii sau ru[ii c[tig\ ast\zi n medie mai pu]in de 5% din salariul unui austriac mediu, n timp ce n Ungaria, Cehia sau Slovacia, venitul mediu atinge 13-14% din cel austriac (Zwass, 2002, p. 114-115). Distan]a est-vest este pus\ n eviden]\ [i de distan]a dintre produsele interne brute pe cap de locuitor: cel din est se situeaz\ n medie la 30-40% din media vestului. Situa]ia este similar\ celei a Portugaliei din momentul integr\rii n Comunitatea European\. Aici, salariile, crescnd n medie cu 6,1% pe an au
86

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

ajuns n prezent la nivelul a un sfert din salariul mediu austriac, ceea ce vorbe[te despre dificult\]ile statelor din est n ncercarea de a ajunge din urm\ pe cele din vest. A[a cum remarc\ Stark (1996) capitalismul est-european prezint\ o economie postsocialist\ mixt\, dominant\ de firme al c\ror vast portofoliu de ac]ionari le asigur\ accesul la informa]ii, resurse [i pie]e, cu alte cuvinte, supravie]uirea. Firmele caut\ s\ includ\ statul n propriul portofoliu de ac]ionari, ceea ce garanteaz\ rela]ii privilegiate. Pornind de la exemplul romnesc, se poate observa c\ situa]iile de monopol, conservarea de ntreprinderi gigant, acumularea de datorii c\tre bugetul de stat constituie ntre altele moduri de racolare indirect\ a statului ntre ac]ionari, guvernul fiind interesat n aceste cazuri fie s\ men]in\ stabilitatea social\ [i s\ ob]in\ voturi n alegeri, fie s\ [i recupereze crean]ele. Prezen]a statului ntre ac]ionari fie formal, fie informal conduce la dezvoltarea de rela]ii privilegiate, comenzi guvernamentale, scutiri sau e[alon\ri ale datoriilor, garan]ii guvernamentale pentru credite etc.47. Ad\ugnd aici absen]a capitalurilor financiare, statul devine principalul ac]ionar ntr-o lume a capitalismului f\r\ capitali[ti. Diversificarea portofoliului de ac]ionari nu include ns\ numai statul, ci [i alte firme: furnizori, clien]i, agen]i economici din alte ramuri. Firmele [i vnd ac]iuni ntre ele, dezvoltnd adev\rate re]ele de firme (Stark, Kemeny, Briegel, 2002), ceea ce de asemenea garanteaz\ comenzile reciproce, dar limiteaz\ posibilit\]ile de cre[tere (firmele nu sunt capabile s\ aleag\ ntotdeauna solu]ia optim\ n ce prive[te furnizorii sau pre]urile de desfacere, fiind limitate de rela]iile de afaceri dezvoltate cu celelalte firme ac]ionare, sau chiar cu statul). Situa]ia este similar\ cu momentele de criz\ din capitalismul vestic sau cu cele marcate de schimb\ri tehnologice majore (Stark, 1996: 1020-1021). Diferen]a este dat\ n primul rnd de implicarea masiv\ a statului. Pe de alt\ parte, diversificarea ac]ionariatului nu reprezint\ ns\ numai un mijloc de asigurare a firmei la incertitudine, ci [i o cale prin care managerii caut\ s\ [i creasc\ independen]a [i, implicit, siguran]a func]iei [i posibilit\]ile de c[tig. Mai mul]i ac]ionari mici nseamn\ o diversitatea de interese, un control mai redus asupra managementului [i o agregare mai dificil\ a eventualelor op]iuni privind schimbarea. Toate acestea implic\ perpetuarea status quo-ului n ce prive[te persoanele ce ocup\ pozi]iile de vrf n companiile n cauz\. Agricultura r\mne o alt\ barier\ de dep\[it n calea cre[terii. n Bulgaria (Kostov [i Lingard, 2002:85), ca [i n Polonia (Zwass, 2002:194), mai mult de
47

Vezi de exemplu comenzile guvernamentale care au asigurat cel pu]in pentru un timp supravie]uirea unor firme romne[ti precum Roman Bra[ov, Rocar Bucure[ti, ARO Cmpulung etc. scutirea de datorii [i ree[alon\rile au constituit o practic\ a majorit\]ii guvernelor postdecembriste, ncepnd cu Guvernul V\c\roiu [i continund cu cabinetele Ciorbea, Vasile, Is\rescu sau N\stase.

87

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

jum\tate, respectiv jum\tate dintre agricultori nu au nimic de oferit pie]ei, ntreaga produc]ie fiind consumat\ n gospod\rie. n Romnia, estim\rile bazate pe Barometrul de Opinie Public\ al Funda]iei pentru o Societate Deschis\, sugereaz\ c\ doar 10-15% din gospod\riile care practic\ agricultura, vnd produsele pe pia]\48. Restul produc exclusiv pentru propriul consum. Dualitatea agriculturii (pia]\subzisten]\)49, reprezint\ unul dintre principalele obstacole n calea cre[terii [i n ce prive[te integrarea european\ pentru ]\rile n cauz\. Zwass (2002: 194) noteaz\ c\ obiectivele Poloniei pe termen scurt [i mediu n agricultur\ erau la nceputul mileniului III reducerea popula]iei ocupate de la 27% la 5-7% [i cre[terea m\rimii medii a fermelor de la 7 la 16 hectare.
Tabelul 1.11. Evolu]ia ocup\rii n agricultur\ n CEE: 1970-2002
}ara Albania Polonia Romnia Bulgaria Slovacia Ungaria Cehia Slovenia Evoluia ocuprii n agricultur 1970* 1989** 2002** *** 49%*** n scdere 35% 29% 27% 49% 27% 42% 36% 18% 26% 12% 6% 26% 17% 6% 9% 4% 12% 6% Persoane pe hectar (1989)*** 0,627 0,258 0,204 0,132 0,139 0,131 0,122 0,116

Surse: *Brucan (1990, p.31); **Dinu Gavrilescu (2003); ***Mancour [i Swinnen (2002).

C\ile de transformare a agriculturii urmate de ]\rile ex-comuniste europene ne-sovietice sunt diferite, a[a cum reiese cu pregnan]\ din Tabelul 1.11, ca [i din observa]iile deja men]ionate ale lui Mancour [i Swinnen (2002) privind dinamica din tranzi]ie a produc]iei agrare [i productivit\]ii muncii din agricultur\. Cehia, Ungaria, Slovacia [i Slovenia par a fi rezolvat n mod fericit problema tranzi]iei agrare. Agricultura promovat\ este una de utilizare intensiv\ a p\mntului, similar\ ]\rilor dezvoltate din Uniunea European\50. Productivitatea a crescut sus]inut, iar
48

49 50

8% n mai 2002, 15% n septembrie 2002, respectiv 11% n mai 2003. Calculele mi apar]in [i sunt realizate pornind de la informa]ia din bazele de date BOP-FSD, disponibile la adresa www.osf.ro. Kostov [i Lingard, 2002. n vestul Europei, ponderea popula]iei active ocupate n agricultur\ se plaseaz\ n general sub 10%, nregistrnd doar cteva procente n ]\rile nordice, Olanda, Marea Britanie sau Elve]ia. Exemplul elve]ian este emblematic: din cei 5% elve]ieni ocupa]i n agricultur\, o bun\ parte sunt pl\ti]i de stat pentru a face gr\din\rit peisagistic, interesant\ nefiind produc]ia, ct mai ales prezen]a vacilor tipic elve]iene pe p\[unile verzi din ]ara cantoanelor, imagine vndut\ n mod tradi]ional turi[tilor str\ini (Jean-Jacques Bouquet Istoria Elve]iei, Corint, Bucure[ti, 2001).

88

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

produc]ia dup\ diminuarea ini]ial\ tinde s\ se revigoreze. Activit\]ile non-agricole practicate n mediul rural sunt n cre[tere (aproape 50% n Cehia conform Davis [i Pearce, 2000). Albania, Polonia, Bulgaria [i Romnia traverseaz\ nc\ perioade de criz\, datorate mai ales dimensiunii medii minuscule a fermelor, ca [i dualit\]ii produc]iei agrare, destinat\ n mare m\sur\ autoconsumului autarhic [i mai pu]in pie]ei. Aceste ultime patru ]\ri au pornit de la o utilizare extensiv\ a for]ei de munc\, cre[terea sau men]inerea la nivele apropiate a ocup\rii n agricultur\ agravnd sau cel pu]in perpetund ineficien]a exploata]iilor. Romnia pare a traversa criza cea mai grav\ [i lipsit\ de solu]ii imediate. Diminuarea navetismului c\tre zonele industriale urbane (Sandu, 2003b; B. Voicu, coord., 2003), asociat\ lipsei de acces la pie]e pentru activit\]ile non-agricole (Davis, 2003) determin\ men]inerea ruralului n zona dominat\ de agricultura autarhic\. Activit\]ile non agricole sunt prezente pretutindeni, dar reprezint\ la rndu-le o form\ autarhic\ de autoconsum dect s\ fie orientate c\tre pie]e [i sunt oricum practicate mai degrab\ n secundar, ocupa]ia principal\ r\mnnd pentru mediul rural agricultura (Janowski [i Bleahu, 2001; Bleahu, 2003). n fine, poten]ialii antreprenori [i cei cu capacitatea de a promova inova]ia social\, au preferat mai degrab\ abandonul (n termenii lui Hirschman, 1999), migrnd (Janowski, 2003), de regul\ spre zone agrare din Grecia, Germania, Italia sau Spania (Davis, 2003). Cu toate acestea, a[a cum remarc\ David Melua analiznd Georgia rural\, treptat munca salarial\ n agricultur\ ncepe a fi acceptat\, iar no]iunea de profit cap\ un sens n mintea ]\ranilor (2003:126). Migra]ia for]ei de munc\, mai ales migra]ia definitiv\ a celei nalt calificate, ca [i migra]ia circulatorie a muncitorilor manuali [i agricoli, reprezint\ unul dintre fenomenele tipice societ\]ilor postcomuniste. Compara]ia cu vestul Europei este aproape ntotdeauna defavorabil\: bunurile de consum sunt la fel de scumpe n est [i n vest, ns\ n vest for]a de munc\ este mai bine pl\tit\. Zwass (2002:202) raporteaz\ comparativ costurile interna]ionale ale for]ei de munc\ pentru producerea bunurilor pentru 1998. Slovenia, ]ara cu muncitorii cei mai bine pl\ti]i dintre societ\]ile estice, se plasa la o treime din media UE, imediat deasupra Portugaliei (cea mai ieftin\ for]\ de munc\ din Uniunea European\), n timp ce toate celelalte ]\ri foste comuniste c[tigau mai pu]in de a [asea parte din media vestului. Cei mai prost pl\ti]i erau bulgarii, cu aproximativ 20% din costurile for]ei de munc\ portugheze. A[tept\rile de dup\ c\derea comunismului erau imense. Exista printre mul]i credin]a c\, odat\ eliminat\ bariera politic\, dezvoltarea va fi similar\ cu ea vestic\. Dezam\girile ini]iale ale terapiei de [oc, ca [i dezvoltarea lent\ a statelor balcanice [i institu]ionalizarea s\r\ciei, au conferit compara]iei cu vestul conota]ii dramatice. Nevoia de for]\ de munc\ a ]\rilor UE51, afectate de mb\trnirea demografic\,
51

ntr-un comunicat de pres\ difuzat n vara anului 2000, pre[edin]ia francez\ a UE estima la circa 79 de milioane num\rul minim de emigran]i necesar a fi absorbit de Europa unit\ n intervalul 2000-2050 (Mediafax, 28.06.2000).

89

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

ni[ele existente pe pie]ele locale ale muncii din aceste ]\ri (deficit de muncitori manuali, agricoli, n construc]ii etc.; nevoia de dezvoltare a industriilor [i serviciilor informatice [i de comunicare; etc.) s-a mpletit n acest caz cu dorin]a de mai bine a cet\]enilor estici. Migra]ia afecteaz\ mai ales for]\ de munc\ nalt calificat\, migrat\ definitiv n c\utarea satisfacerii nevoilor de rang superior, dar [i lucr\tori mai pu]in califica]i, n c\utarea beneficiilor materiale. O prognoz\ a Austrian Institute for Economic Research (WIFO) citat\ de Zwass (2002: 194), apreciaz\ la 0,3% din popula]ie emigra]ia anual\ a Poloniei, Slovaciei, Cehiei, Ungariei [i Sloveniei, ]inta fiind a[a numitul golden West. Aceasta ar nsemna cam 200 de mii de indivizi, ad\ugndu-se celor aproximativ 150 de mii de naveti[ti care deja lucreaz\ n Vest. Prognoza citat\ consider\ c\ n urm\torii zece ani standardele de via]\ se vor apropria, reducnd fluxul migrator. Conform estim\rilor CURS pentru Romnia, 12% dintre gospod\rii aveau n 2003 cel pu]in un membru lucrnd n str\in\tate52. Banii trimi[i c\tre gospod\ria r\mas\ n ]ar\ erau estima]i la o medie de 200 de EURO lunar pe gospod\rie, adic\ dublul salariului mediu din Romnia. Pe de alt\ parte, Dumitru Sandu (2000) discut\ despre regionalizarea migra]iei externe n Romnia, ar\tnd c\ n func]ie de jude]ul de origine destina]ia pare a fi alta. Analiznd fluxurile descrise, a[ observa c\ ele se suprapun unor diferen]e de dezvoltare socio-economic\ [i cultural\: migran]ii din jude]ele romne[ti mai pu]in dezvoltate prefer\ ca destina]ie ]\ri din afara Europei sau Americii de Nord (Israel, spre exemplu) sau ]\rile mai s\race [i mai tradi]ionaliste din UE. n schimb, jude]ele cu un grad mai ridicat de modernizare, urbanizare [i putere economic\ prezint\ fluxuri de emigra]ie mai consistente spre societ\]i vestice mai dezvoltate. Se adaug\ fluxuri date de rela]iile impuse de migra]ii mai vechi (ndeosebi migra]ia sa[ilor n Germania). De remarcat [i faptul c\ diferen]ele se suprapun [i par a fi similare cu cele ntre tipurile de migran]i n func]ie de caracteristicile individuale (educa]ie, valori, resurse materiale, capital social). Economia informal\ continu\ s\ de]in\ o pondere nsemnat\ n bugetul gospod\riilor. Conform datelor Barometrului Noilor Democra]ii (vezi Figura 1.7), n 1998, cel pu]in 18% dintre gospod\rii (Ungaria) declarau c\ activit\]ile informale reprezint\ principala surs\ de venit. Romnia prezenta cea mai accentuat\ implicare n activit\]i informale, majoritatea de tip autarhic. Trei tipuri de economie informal\ sunt distinse de Haerpfer [i Wallace: economia autarhic\, n care gospod\ria nu este implicat\ n schimburi comerciale monetizate, ajutorul (nemonetar) primit de la prieteni sau rude (etichetat drept economie social\), [i economia informal\ monetar\ (cash economy), categorie eterogen\, incluznd c[tigurile neregulate, venituri de la al doilea loc de munc\ [i banii primi]i din str\in\tate. Includerea n aceast\ ultim\ categorie a celui de-al
52

CURS, comunicat de pres\, 13.04.2003

90

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

doilea loc de munc\ este discutabil\: cel mai frecvent de]inerea unui portofoliu de ocupa]ii nu reprezint\ o practic\ nereglementat\ de institu]ii sociale, astfel nct nu este acoperit\ de defini]ia clasic\ a economiei informale53. n schimb, sumele primite din str\in\tate constituie o parte a economiei informale. Neavnd posibilitatea s\ separ datele, am preferat s\ le utilizez ca atare, mai ales c\ inciden]a cash economy tinde a fi redus\: sub 10%, dar cel mai des ntre 2 [i 6%.
Figura 1.7. Schimb\ri n inciden]a economiei informale n spa]iul ex-comunist 1998-1992

Trei grupuri de ]\ri par a se distinge n func]ie de schimb\rile ntre 1992 [i 1998. n primul rnd sunt Slovenia [i Ungaria cu o implicare din ce n ce mai puternic\ n economia formal\. De altfel, cele dou\ ]\ri prezint\ [i nivelele cele mai ridicate ale PIB pe locuitor. Urmeaz\ un grup de ]\ri pentru care importan]a pentru gospod\rii a implic\rii n activit\]i informale practic a ajuns n 1998 la acela[i nivel ca n 1992. n acest grup, al\turi de Cehia [i Croa]ia, se remarc\ Bulgaria, n care economia formal\ [i reg\sise n 1998 locul dup\ crizele profunde de la jum\tatea anilor 90. n fine sunt ]\rile cu o ocupare nsemnat\ n agricultur\ (Polonia, Romnia, Belarus), dar [i Slovacia, cu tendin]a de cre[tere a importan]ei economiei informale n via]a gospod\riilor. De remarcat pentru acest din urm\ grup de ]\ri c\ este vorba de o cre[tere a autarhiei, probabil a implic\rii n agricultura de subzisten]\, concomitent\ cu o descre[tere a importan]ei cash economy. Este vorba de familii de muncitori manuali care [i pierd abilit\]ile de
53

vezi Manuel Castles, Alexandro Portes, Lauren A. Benton, editori, The informal economy: studies in advanced and less developed countries, John Hopkins University Press, Baltimore [i Londra, 1989.

91

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

integrare n economia formal\ sau de familiile de pensionari, puternic afectate de deprecierea pensiilor sau de lipsa acestora. Ucraina prezint\ un caz special, n care disolu]ia institu]ional\ existent\ n 1992 este nlocuit\ n timp cu o relativ\ stabilitate social\, marcat\ [i de reintegrarea n economii formale.
Schimb\ri ntre 1992 [i 1998 n ponderea gospod\riilor n care economiile informale erau cele mai importante
-11 Croaia -7 Romnia -26 1 3 -8 -5 Belarus 0 0 0 2 Polonia 2 2 Slovacia -14 -5 Ungaria 1 4 1 -2 -1 Cehia -30 -25 -20 -15 -10 -5 5 12 0 11

21

Ucraina

Bulgaria

-2

Slovenia

economie informal monetar (cash economy) autarhie (household economy)


5

ajutor de la prieteni, rude


0 1 5 10 15 20 25

Sursa: calcule ale autorului dup\ datele Barometrelor Noilor Democra]ii raportate de Wallace [i Haerpfer, 2002: Table 1. Changes in different countries over time (p.36)

Estim\rile asupra ponderii economiei informale n produc]ia total\, confirm\ diferen]ele ntre ]\ri. Dintre ]\rile pentru care am raporta date n Figura 1.7, Ungaria se plaseaz\ n jurul a 21% din PIB, n sc\dere fa]\ de nceputul reformelor, n timp ce Romnia cre[tea n 2000 aproape la dublu fa]\ de 1991: 37% din PIB. Trecnd n revist\ literatura dedicat\ analizei rezultatelor economice ale ]\rilor ex-comuniste, Lavigne (2000) observ\ c\, n general, consensul Washington a fost confirmat: terapia de [oc a dat rezultatele cele mai bune, liberalizarea rapid\ [i profund\ evitnd valul masiv al dezam\girii provocate de noua ordine social\ [i blocarea n stadiile incipiente ale reformei. Limitarea infla]iei a facilitat la rndul s\u revenirea. Bodenstein [i Schneider (2001), utilizeaz\ argumente empirice pentru a ar\ta c\ destinul procesului de reform\ economic\ depinde de succesul stadiilor timpurii ale transform\rii politice (p. 2). Performerii au fost Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia [i Slovenia, a[a cum o arat\ [i rezultatele economice (Tabelul 1.12), dar [i confirmarea dat\ de acceptarea n organismele europene [i ale capitalismului dezvoltat (NATO, OECD, UE). Rezultatele economice apropie acest grup (mai pu]in Polonia, care ns\ are cel mai ridicat ritm de cre[tere) de
92

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

]\rile mai s\race din UE: Grecia, Irlanda [i Portugalia. Austria, de asemenea invocat\ n exemplele anterioare, [i relativ estic\ ntre ]\rile Europei de Vest, este [i ea prezent\ n Tabelul 1.12, pentru compara]ii. Coda[ele sunt n general statele din fosta Iugoslavie aflate dup\ un deceniu de r\zboaie, Albania (ns\ cu un ritm mediu de cre[tere ridicat) [i ]\rile ex-sovietice s\race, aflate n colaps dup\ destr\marea imperiului ro[u. Excep]ia major\ o constituie Romnia, un caz special de politici proaste [i management economic nebunesc, tipic balcanice (Lavigne, 2000: 480). S\ mai not\m [i faptul c\, f\r\ o cre[tere sus]inut\, cel pu]in n apropierea mediei de 2,5% pe an a UE, decalajul se va m\ri n continuare.
Tabelul 1.12. Performan]a economic\ n primul deceniu dup\ c\derea regimurilor comuniste europene
PIB pe locuitor, dolari SUA la paritatea puterii de cumprare Rata medie anual de 2000** cretere a PIB 1990* Locul n lume }ara Dolari PPC 1990-2000 (%)*** (din 229 de ri) Austria 19.006 25.000 13 2,1 Media rilor UE (15) 23.140 [23] 2,5 Irlanda 12.437 21.600 29 2,1 Grecia 11.248 17.200 45 1,5 Portugalia 11.238 15.800 50 2,7 Cehia 10.755 a 12.900 58 0,9 Slovenia 11.342 b 12.000 60 2,7 Ungaria 9.485 11.200 62 1,5 Slovacia 9.013 10.200 69 2,1 Estonia 8.092 10.000 71 -0,5 Polonia 5.922 8.500 78 4,6 Rusia 10.119 7.700 84 -4,8 Belarus 7.169 7.500 86 -1,6 Lituania 8.568 7.300 88 -3,1 Letonia 8.519 7.200 90 -3,4 Media rilor lumii 7.200 [91] Bulgaria 5.820 6.200 102 -2,1 Romnia 6.246 5.900 107 -0,7 Croaia 7.104 5.800 108 0,6 Georgia 2.016 c 4.600 119 -13,0 Macedonia 4.644 4.400 123 -0,8 Ucraina 6.759 3.850 129 -9,3 Albania 2.754 3.000 142 3,3 Armenia 3.576 3.000 143 -1,9 Azerbaijan 5.152 3.000 144 -6,3 Moldova 5.237 2.500 154 -9,7 Serbia i Muntenegru 2.300 160 Bosnia-Heregovina 1.700 174 -

Surse [i note: (*) ILO - Key Indicators for Labor Market 99 CD-ROM, ILO, 1999 (Note: a=1991; b=1992; c=1995); (**) CIA - The World Factbook 2001, CIA, 2001. Ordonarea ]\rilor dup\ PIB este preluat\ din www.geographic.org; (***) World Bank 2002 World Development Indicators, Table 4.1, World Bank, Washington, 2002.

93

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Diferen]ele de performan]\ n ce prive[te cre[terea economic\ au cauze diverse. Datele par a sus]ine pe de o parte a[a-numitul consens post-Washington, anume c\ dezvoltarea economic\ depinde de cea institu]ional\, dar [i pe de alt\ parte dependen]a performan]ei economice de mo[tenirea cultural\. ncercnd s\ prezic\ printr-un model de regresie diferen]ele de cre[tere a PIB ntre 1998 [i 1989 n ]\rile ex-comuniste, Katchanovski (2000) a remarcat c\ influen]a cea mai puternic\ a avut-o ceea ce el a etichetat drept cultura vestic\. Indicele folosit are r\d\cini weberiene, fiind compus din ponderea popula]iei protestante sau catolice, situarea antebelic\ n sfera de influen]a austriac\ sau german\ (prin opozi]ie cu dominan]a ruso-turc\) [i din indicele societ\]ii civile elaborat de Freedom House. Al]i factori importan]i au fost localiza]i la nivelul prezen]ei unui r\zboi n zon\ (cea mai puternic\ influen]\ negativ\), a omogenit\]ii etnice (determinant pozitiv), a infla]iei ascunse din perioada 1987-1989 (influen]\ negativ\) [i a nivelului pre]urilor (determinant negativ). Corup]ia nu a prezentat nici un efect semnificativ. Discutnd despre importan]a punctului de start n reforma post-comunist\, Rna-Tas (1998), ca [i Stark [i Bruszt (2003) remarc\ o dubl\ dependen]a de cale: cea a institu]iilor [i cea a capitalului. Institu]iile se sus]in reciproc, existen]a unor elemente democratice sau de economie de pia]\ facilitnd dezvoltarea mai rapid\ a societ\]ilor ex-comuniste respective. n ce prive[te capitalul, Rna-Tas noteaz\ c\ doar cel material este alienabil. Restul formelor (uman, social, simbolic) necesit\ un timp ndelungat pentru nsu[ire. De aici diferen]ele de cre[tere ntre ]\rile foste comuniste. Explica]ia este mbun\t\]it\ de Eyal, Szeleny [i Townsley (2001), cei care arat\ c\, dincolo de dependen]a de cale, traiectoria de cre[tere/ dezvoltare este ajustat\ n mod permanent pe baza feedback-ului dat de schimb\rile trecute [i prezente.

VI. 4. Structura social\


Postcomunismul propune noi reguli de structurare a ordinii sociale, determinate de combina]iile n care coexist\ capitalurile. Pentru Eyal, Szelenyi [i Townsley (2001:9) societatea postcomunist\ reprezint\ o structur\ social\ unic\, avnd n capitalul cultural principala resurs\. Capitalul politic acumulat n comunism este deja preschimbat n capital economic, ns\ reu[ita schimb\rii a depins n mod decisiv de prezen]a capitalului educa]ional. Cei ce au avut de c[tigat sunt membrii e[alonului doi al nomenclaturii, mai tineri, adesea educa]i n vest, beneficiind uneori de rela]ii de rudenie cu elitele comuniste de vrf. Capitalul politic din epoca comunist\ a contribuit la acumularea de capital educa]ional, ca [i de capital social sau economic. Toate aceste resurse au putut fi u[or convertite n capital economic [i n putere politic\, de]in\torii constituindu-se deja, din primi ani ai post-comunismului n elite economice [i sociale.
94

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Se adaug\ aici acei antreprenori care au p\truns pe ni[ele nguste ale economiei noilor tehnologii, cu prec\dere n IT [i comunica]ii. Monica Ungureanu (2003) descrie cazul antreprenorilor din domeniul sistemelor electronice de securitate, observnd c\ experien]a managerial\ din comunism este pu]in important\ pentru debutul [i pentru performan]a activit\]ii antreprenoriale, fapt explicabil prin importan]a capitalului educa]ional [i a experien]ei tehnice anterioare [], dar [i prin relativa noutate a domeniului economic [] (p.67). n mod similar, antreprenorii ntreprinderilor mici [i mijlocii care ac]ioneaz\ pe pie]e locale nu sunt ntr-o att de mare m\sur\ indivizi cu experien]\ [i rela]ii dobndite n activitatea de partid din comunism (Rbert [i Bukodi, 2000). {i n cazul lor ns\, educa]ia superioar\ [i cea a mediului n care a avut loc socializarea primar\ are un efect pozitiv, n timp ce vrsta tinde s\ fie una tn\r\. La rndul lor, fo[ti disiden]i sau opozan]i caut\ a se institu]ionaliza ntr-o elit\ cultural\, ocupnd pozi]ii cheie n media sau n pu]inele organiza]ii ale societ\]ii civile. Pe ansamblu, predominant\ r\mne ordinea social\ axat\ pe capitalul cultural (educa]ional [i simbolic vezi Eyal, Szelenyi [i Townsley, 2001). Postcomunismul ocup\ astfel o pozi]ie intermediar\ ntre comunismul rela]iilor clientelare [i capitalismul stratificat pe clase determinate economic. Se structureaz\ o societate de tip nou, n care straturile sunt date de combina]ii ntre statusul educa]ional [i cel economic. S\ observ\m totu[i c\, n bun\ m\sur\, capitalismul european este determinat de combina]ii similare. Interven]ia redistribuitoare a statului, pregnant\ mai ales n a doua parte a secolului XX, a diminuat ponderea capitalului economic n definirea stratific\rii sociale. Autorit\]ile locale, regionale [i organiza]iile nonguvernamentale transna]ionale tind s\ preia n prezent acest rol (B.Voicu, 2002b). Societ\]ile postcomuniste difer\ mai ales prin ponderea important\ jucat\ de rela]iile sociale n accesul la resurse [i n conservarea ordinii sau n promovarea mobilit\]ii sociale. S\racia [i inegalitatea devin n postcomunism aspecte fire[ti ale vie]ii cotidiene. [ocul asociat n tranzi]ie exploziei [i recunoa[terii existen]ei celor dou\ fenomene este deja dep\[it. Diferen]ele de venituri devin legitime n ntreg spa]iul excomunist. Majoritatea cet\]enilor optau n 1999 pentru cre[terea diferen]elor de venit (Tabelul 1.13). Dintre ]\rile pentru care am dispus de date, doar romnii, slovenii [i croa]ii se ar\tau preocupa]i de cre[terea inegalit\]ii [i optau hot\rt pentru limitarea diferen]elor salariale. Rela]ia dintre inegalitatea de venituri (coeficien]ii Gini din Tabelul 1.14) [i op]iunile privind diferen]ele de venit este una pozitiv\: ]\rile ex-comuniste n care indivizii opteaz\ n general pentru stimulente salariale mai diferen]iate prezint\ n general nivele mai ridicate de inegalitate (coeficientul de corela]ie ia valoarea 0,381).

95

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 1.13. Legitimitatea diferen]elor de venit n cteva ]\ri europene


Rspunsuri la ntrebarea Credei c diferenele de venit ar trebui s se micoreze (1) sau s creasc (10). Ucraina Rusia Estonia Luxemburg Olanda Bulgaria Polonia Irlanda Italia Irlanda de Nord Islanda Marea Britanie Media 7,35 7,15 6,88 6,75 6,16 6,12 6,09 6,05 6,02 5,69 5,66 5,61 Abaterea standard 3,00 2,97 2,40 2,64 2,03 3,05 3,13 2,78 2,73 2,67 2,85 2,49 Belgia Cehia Bielorusia Frana Lituania Austria Finlanda Croaia Slovenia Romnia Turcia Media 5,49 5,48 5,27 4,83 4,81 4,63 4,56 4,08 4,05 3,69 3,55 Abaterea standard 2,84 2,77 2,95 2,99 3,11 2,58 2,61 2,98 2,69 3,04 3,22

Sursa: EVS99. Scal\ de 10 puncte. Valorile ridicate indic\ reprezentarea drept legitim\ a unei cre[teri a inegalit\]ii salariale. Am inclus n tabel toate ]\rile pentru care am dispus de date (itemul a fost op]ional n chestionarul EVS99)

Analiza evolu]iei inegalit\]ii n perioada de dup\ c\derea regimurilor comuniste sugereaz\ dou\ etape importante. n anii de nceput ai tranzi]iei, inegalitatea de venituri a cunoscut o adev\rat\ explozie. Valorile coeficien]ilor Gini n 1989 erau destul de reduse, oscilnd n general n jurul lui 0,2, adic\ mai pu]in dect n ]\rile nordice marcate de tradi]ia egalitarist\ adus\ de op]iunile social-democrate. A urmat o cre[tere rapid\ c\tre 0,25-0,30, adic\ la valori apropiate de modelul restului ]\rilor europene. A doua parte a deceniului 9 nu a mai adus cu sine modific\ri substan]iale. Exceptnd ]\rile baltice, spa]iul ex-sovietic urmeaz\ patternuri diferite, inegalitatea acutizndu-se, iar coeficien]ii Gini tinznd c\tre 0,4-0,5, similar Americii Latine. n ce prive[te s\r\cia, aceasta cunoa[te evolu]ii similare: explozie imediat\, apoi stagnare la nivele ridicate. Performerii tranzi]iei (Cehia, Ungaria, Polonia, Slovenia), nu doar c\ reu[esc s\ evite n mai mare m\sur\ o cre[tere a s\r\ciei, dar, spre sfr[itul tranzi]iei, ncep o u[oar\ diminuare a num\rului de s\r\ci. Fa]\ de comunism, inegalitatea postcomunist\ nu este egal distribuit\. Inegalitatea orizontal\ se manifest\ mai ales n sectorul agricol. Zwass (2002: 194) observ\ ca fiecare al zecelea fermier polonez are un venit similar mediei de venit a Uniunii Europene, dar jum\tate din fermele agricole nu produc pentru pia]\, ci doar pentru propria subzisten]\, tr\ind n s\r\cie. A[a cum remarc\ Brainerd (1998) pentru cazul Rusiei, raportul dintre veniturile salariale ale femeilor [i cele ale b\rba]ilor scade, cele defavorizate fiind femeile, a[a cum cei cu studii superioare c[tig\ din ce n ce mai mult n compara]ie cu ceilal]i. Inegalitatea salarial\ dat\ de diferen]a de experien]\ n munc\ este n sc\dere. Salaria]ii mai tineri au n postcomunism fa]\ de comunism, n termeni relativi, de c[tigat n fa]a celor mai experimenta]i. Analizele statistice, remarc\ Brainerd, arat\ c\ exist\ un c[tig\tor
96

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

cert al tranzi]iei: tn\r, bine educat, b\rbat. Este tipul indivizilor care p\trund pe ni[ele noilor tehnologii, acolo unde nu a existat n prealabil o elit\ conduc\toare bine structurat\. Probabil ns\ c\ distinc]ia de gen nu lucreaz\ n ]\rile ex-comuniste ne-sovietice, ca [i n cele baltice.
Tabelul 1.14. S\r\cie [i inegalitate social\ n Europa postcomunist\
Populaie sub 2 dolari/zi PPC An % sursa 2) 1996 0,0 2) 1997 2,6 2) 1998 1,2 1) 1998 7,3 1) 1998 0,0 2000 1998 1996 2001 2000 1998 1998 2000 2001 2000 1999 2000 1999 2001 1999 sub 2 4,0 11,5 23,7 20,5 5,2 8,3 13,7 63,7 <2 45,7 23,8 43,5 9,1 18,9
1) 1)

Cehia Slovacia Polonia Ungaria Slovenia Croaia** Macedonia Iugoslavia Albania Bulgaria** Romnia Estonia Letonia Lituania Moldova Belarus Ucraina Rusia Armenia Azerbaijan Georgia

Coeficieni Gini 1989 1999 0,198 0,232 a 0,200 0,249 0,275 0,334 0,225 0,253 0,219 a 0,305 a 0,360 0,223 a,* 0,308 c,# 0,233 0,237 0,280 0,260 0,263 0,251 0,229 0,228 0,271 a 0,251 0,308 0,280 0,350 0,277 a 0,298 c 0,286 c, 0,326 0,299 0,361b, 0,330 0,343 0,441 0,235 0,320 0,434b, 0,437 c, 0,462 a, 0,503
a

2) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 2) 1) 2)

Surse [i note: Pentru indicatorul privind s\r\cia am considerat ultimul an disponibil [i am utilizat urm\toarele surse: 1) World Bank - World Development Indicators 2003, Table 2.6 Poverty, p.58 2) Te[liuc, Pop, Te[liuc (2001) Tabel 1.3. S\r\cia n Europa Central\ [i de Est, 1996-1999, p.24 Majoritatea coeficien]ilor Gini sunt calcula]i pentru distribu]ia veniturilor [i provin de la Trans MONEE 2001 Database, UNICEF IRC, Florence (www.eurochild.gla.ac.uk). Exist\ cteva excep]ii: a ) Indice bazat pe distribu]ia c[tigurilor salariale, preluat din TransMONEE 2001 Database. b ) Indice bazat pe distribu]ia veniturilor de la Luxembourg Income Study (LIS) Key Figures (http:/ /www.lisproject.org/keyfigures.htm - accesat in septembrie 2003) c ) Indici baza]i pe distribu]ia veniturilor, colecta]i de Banca Mondial\ n allginis data set baz\ de date disponibil\ la http://www.worldbank.org/research/inequality/world%20income% 20distribution/allginis.dta. # 1989, *1990, 2000, 1997, 1998 ** Pentru Croa]ia, indicele Gini furnizat de LISb) pentru 1999 ia valoarea 0,249, iar cel furnizat de nationmaster.com pentru 1998 (bazat tot pe distribu]ia veniturilor) este 0,29. Nationmasters.com raporteaz\ pentru Bulgaria un coeficient Gini de 0,26.

97

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Polarit\]ile politice din tranzi]ie, care structurau societatea n reformatori [i conservatori, n (neo)comuni[ti [i anticomuni[ti etc., se transform\ la rndul lor. n postcomunism ele devin mai apropiate de clivajele de clas\, de diferen]ele ideologice de perspectiv\ asupra schimb\rii/dezvolt\rii, chiar dac\ politica n general este nc\ determinat\ de interese personale sau ale unor grupuri restrnse, de personalit\]i puternice, adesea mai importante pentru partide [i comunit\]i [i guverne dect propriile planuri [i programe (vezi [i M. [i B. Voicu, 1999). Conflictele etnice tind a se modera. Experien]a convie]uirii mpreun\, presiunile UE [i NATO, diminuarea incertitudinilor tranzi]iei, dep\[irea etapei reful\rii tensiunilor mocnite acumulate sub regimul totalitar, nevoia acut\ de a rezolva probleme comune sunt doar c]iva dintre factorii care conduc c\tre o relativ\ toleran]a etnic\, n special n ]\rile ne-incluse n imperiul sovietic. Se adaug\ influen]a experien]ei migra]iei interna]ionale, cu prec\dere a celei circulare. Efectele acesteia asupra toleran]ei se produc pe dou\ c\i: contactul cu alte societ\]i [i plasarea indivizilor n situa]ia de minoritari etnici (n raport cu popula]ia din ]ara de destina]ie). Ambele conduc c\tre reconsiderarea pozi]iilor radicale, a orient\rilor normativiste [i determin\ acceptarea diferen]elor.

VII. Strategii individuale de via]\


Am descris pn\ aici principalele procese care marcheaz\ reorganizarea societ\]ii postcomuniste. Am discuta despre ce au nsemnat [i nseamn\ comunismul, tranzi]ia [i postcomunismul din punct de vedere al impactului asupra indivizilor. Acesta reprezint\ cadrul social larg n care plasez lucrarea de fa]\, fundalul pe care actorii sociali [i mobilizeaz\ resursele [i [i ncheag\ ac]iunile. Abordarea sec]iunilor anterioare este una macrosocial\, centrat\ pe tendin]ele majore, pe schimb\rile importante [i pe factorii generatori de incertitudine. Am discutat prea pu]in situa]ia actorilor, individuali sau corpora]i, ca [i modul de construc]ie ale revolu]iilor [i reformelor. Interesul meu s-a ndreptat mai ales spre transform\rile concrete din cele patru subsisteme sociale, schi]nd astfel lumea real\ n care actorii [i dezvolt\ ac]iunile [i [i construiesc strategiile. n cele ce urmeaz\ voi face nc\ doi pa[i c\tre schi]area acestor strategii. De aceast\ dat\ demersul este predominant teoretic. Mai nti voi aborda pe scurt problema ra]ionalit\]ii indivizilor, preocupndu-m\ mai ales de modul de selec]ie a obiectivelor [i gratifica]iilor a[teptate de la ac]iunile pe care oamenii le intreprind. Voi ar\ta apoi cum ra]ionalitatea este condi]ionat\ de informa]ia disponibil\ [i de gradul ei de certitudine, discutnd sumar despre risc [i modurile de abordare ale acestuia.

98

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

ntreaga discu]ie mi serve[te la construc]ia din finalul acestui capitol, n care propun adecvarea unor tipologii strategice din literatura sociologic\ la situa]ia concret\ a postcomunismului romnesc, marcat de incertitudine persistent\ [i ra]ionalitate individual\ incomplet\.

VII.1. Ra]ionalitatea
Actorii sociali ac]ioneaz\ ra]ional sau nu? Ac]iunile lor sunt coerente [i logice? Exist\ sau nu comportamente dezinteresate? Este darul un transfer gratuit, fundamental diferit de alte tipuri de schimb? Filantropia reprezint\ un act dezinteresat, generos sau e dictat\ de recunoa[terea social\? Sunt utilitari[tii prea obseda]i de valoarea de schimb a bunurilor [i comportamentelor [i nu fac altceva dect s\ spulbere ceea ce este uman n existen]a societ\]ii? Sunt ntreb\ri care au obsedat filosofia [i [tiin]ele sociale n secolul XX. Sec]iunea de fa]\ [i propune s\ precizeze punctul de vedere al lucr\rii de fa]\ asupra acestor ntreb\ri, un punct de vedere dezvoltat pe linia exploat\rii conceptului de habitus al lui Bourdieu [i avnd scopul precis de a sugera pe scurt implica]iile unei astfel de perspective asupra studiului strategiilor de via]\. Nu mi propun s\ trec n revist\ riguros literatura acumulat\ n domeniu. O astfel de sarcin\ ar presupune un efort extraordinar de sistematizare [i ar putea face obiectului unei lucr\ri de doctorat n sine. n plus, consider principalele argumente exprimate drept suficient de cunoscute n [tiin]ele sociale pentru ca simpla lor invocare s\ aminteasc\ cititorului constructe deja asimilate. Discursul se plaseaz\ n primul rnd la nivel teoretic, cu referiri circumstan]iale la realit\]i empirice. Discu]ia pe care o propun este una despre ra]ionalitate [i gratuitate n comportamentul uman. Ra]ionalitatea este practic postulat\ de sociologie, a[a cum sugereaz\ Bourdieu: Sociologia postuleaz\ a[adar c\ n ceea ce fac agen]ii exist\ o ra]iune (n sensul n care se vorbe[te de ra]iunea unei serii) care trebuie g\sit\ [i care permite explicarea, transformarea unei serii de comportamente aparent incoerente, arbitrare ntr-o serie coerent\, n ceva ce poate fi n]eles pornind de la un principiu unic sau de la un ansamblu coerent de principii54. Dou\ probleme re]in aten]ia n ce prive[te ra]ionalitatea actorilor: finalitatea urm\rit\, cu alte cuvinte c[tigul ob]inut prin performarea ac]iunii [i, n al doilea rnd, decizia con[tient\ de a ac]iona. n dezvoltarea cunoa[terii [tiin]ifice, finalitatea ra]ional\ a comportamentului uman a fost redus\ ini]ial la valoarea economic\, de schimb a produselor directe
54

Pierre Bourdieu, 1999, p. 111. Fragmentul sintetizeaz\ n fapt un punct de vedere ap\rat [i n Esquisse dune thorie de la pratique (1974).

99

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

sau indirecte ale ac]iunii actorilor sociali. O astfel de abordare a strnit atacuri fire[ti asupra pozi]iei ra]ionaliste n interpretarea comportamentului uman, nt\rind stereotipul umanit\]ii unor ac]iuni care nu aveau aparent nici o semnifica]ie economic\ [i p\reau ilogice din aceast\ perspectiv\. Pareto avea s\ observe c\ dac\ economia este [tiin]a actelor ra]ionale, sociologia este dedicat\ acelor ac]iuni aparent lipsite de o logic\ economic\. Utilitarismul a impus o abordare u[or diferit\ prin relativizarea valorii de schimb [i l\rgirii sferei bunurilor considerate a fi posibil de schimbat. Teoria schimbului social a integrat aceast\ pozi]ie, dezvoltnd-o55. Ac]iunea social\ a fost privit\ ca un schimb presupunnd unul sau mai mul]i agen]i sociali. Teoreticieni [i anali[ti precum Homans sau Blau au notat faptul c\ beneficiile ob]inute printr-o ac]iune aparent dezinteresat\ se traduc n men]inerea [i/sau nt\rirea unor re]ele sociale deja consolidate, n dezvoltarea unor re]ele noi [i n c[tiguri de putere social\ prin consolidarea statusului cel pu]in a unuia dintre actorii implica]i n schimb. Ulterior au fost aduse argumente empirice asupra leg\turii dintre schimb social [i ncredere [i despre existen]a unui tip special de resurs\: capitalul social. C[tigurile de putere sau de capital social implicate de ac]iunile de schimb sus]in ipoteza ra]ionalit\]ii comportamentului uman n ansamblul s\u. n plus, comportamentele umane fiind n fapt comportamente de interac]iune, toate ac]iunile actorilor sociali pot fi identificate ca ac]iuni de schimb fie cu al]i actori, fie cu mediul social n ansamblul s\u. Anti-ra]ionali[tii [i anti-utilitari[tii, argumentndu-[i pozi]ia, subliniaz\ valoarea simbolic\ a multor ac]iuni de schimb (darul ritualic, de exemplu). Totu[i, ntreaga literatur\ din ultimul deceniu dedicat\ capitalului social ca a treia form\ de resurs\ economic\ tinde s\ contrazic\ acest punct de vedere. nc\rc\tura simbolic\ a multor acte aparent ira]ionale genereaz\ sau ntre]ine fie statusuri dominante, asigurnd accesul la resursele controlate de al]i actori, fie re]ele complexe de capital social, convertibil n anumite condi]ii chiar [i n capital material. Darul de rang [i cel de integrare identificate ca forme de schimb ntr-un articol pe care l-am publicat n urm\ cu ceva timp (B. Voicu, 1997) ilustreaz\ cele dou\ tipuri de beneficii men]ionate: putere sau integrarea n re]ele sociale complexe. Ceea ce doresc s\ sugerez este c\ ac]iunile actorilor sociali produc consecin]e asupra resurselor pe care le de]in [i c\ aceste consecin]e direc]ioneaz\ ntr-un fel sau altul comportamentul actorilor n cauz\. Beneficiile a[teptate a se produce nu sunt neap\rat economice sau imediat economice, putnd reprezenta c[tiguri n planul altor resurse precum capitalul social sau cel uman. Aceste a[tept\ri nu trebuie ns\ s\ apar]in\ imperativ actorilor care performeaz\ comportamentul ce le poate produce. Cu alte cuvinte, actorii nu ac]ioneaz\ [i nu se comport\ ra]ional n mod neap\rat con[tient. Ideea nu este nou\: Weber a
55

Vezi de pild\ lucr\rile lui Richard Emerson. Pentru o descriere a evolu]iei teoriei schimbului social, vezi articolul meu despre schimb social (B. Voicu, 1998).

100

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

sus]inut-o vorbind despre ra]ionalitatea slab\ [i despre consecin]ele pozitive (ra]ional dezirabile) ale unor ac]iuni dictate nu de ra]ionalitatea imediat\, de logic\, ci impuse de tradi]ie. Bourdieu subliniaz\ c\ logica practicii nu se supune logicii logice, exterioare actorului care pune n practic\ ac]iunile analizate din punct de vedere al ra]ionalit\]ii (Bourdieu, 1999: 117). Indivizii pot ac]iona n virtutea habitusului lor, care le orienteaz\ ac]iunile ntr-un mod inculcat n cursul socializ\rii lor, astfel nct ei urm\resc obiective ra]ionale (explicabile) chiar [i atunci cnd nu con[tientizeaz\ cest lucru. Ra]ionalitatea este un construct relativ. A fi ra]ional nseamn\ a fi ra]ional prin raportare la ceva, la un anumit model de ra]ionalitate. A ac]iona ra]ional nseamn\ pentru mul]i teoreticieni, a ]i orienta comportamentul n func]ie de valoarea de schimb sau de utilitatea asociat\ c[tigului anticipat, fie acesta definit n termeni de capital material, economic, uman sau social. Modelul n compara]ie cu care este apreciat\ ra]ionalitatea este constituit n acest caz de propria ra]ionalitate, chiar [i cu amendamentul efortului de obiectivizare a acesteia. Actorii sociali nu ac]ioneaz\ ns\ n raport cu preferin]ele altora ci n raport cu cele proprii, chiar dac\ adesea acestea sunt determinate social, coinciznd n principiu cu cele larg r\spndite n grupurile lor de referin]\ pozitiv\. De aceea aprecierea ra]ionalit\]ii comportamentului lor este preferabil a fi realizat\ n raport cu posibilele beneficii privite prin prisma preferin]elor proprii [i nu ale unui observator neutru. Preferin]ele sunt determinate a[adar prin prisma a ceea ce Bourdieu nume[te habitus: un corp de valori [i comportamente nv\]ate ac]ionnd pentru comportamentele de alegere ale indivizilor ca element de orientare. Alegerile nevoluntare ale indivizilor sunt determinate de habitus [i sunt direc]ionate spre obiective ra]ionale prin prisma acestuia. Prin urmare, acele ac]iuni nebune[ti, pasionale, impulsive, neprecedate de decizia con[tient\ de a ac]iona pot fi [i ele considerate n anumite limite drept ra]ionale, fiind orientate (ra]ional) de habitus. S\ ne imagin\m o comunitate plasat\ ntr-un spa]iu nchis deopotriv\ geografic [i social. S\ presupunem c\ spa]iul n cauz\ este s\rac n resurse de mediu [i n resurse materiale. Indivizii [i gospod\riile sunt organiza]i n sisteme de produc]ie aproape autarhice, dublate de rare schimburi de tip comercial [i de daruri ritualice. Colectivitatea n cauz\ va dezvolta [i sus]ine valori sociale de tip tradi]ionalist, orientate spre asigurarea supravie]uirii. Logica logic\ ar sugera ca strategii de dezvoltare a comunit\]ii n cauz\ mobilitatea spa]ial\ (migra]ia n c\utarea unor spa]ii geografice mai bogate n resurse materiale [i/sau oportunit\]i economice), investirea n capital uman [i ra]ionalizarea organiz\rii sociale, deschiderea c\tre schimbul cu exteriorul. Practic ns\, n lipsa unor contacte intense cu realit\]i exterioare, a unor cuno[tin]e privind alte moduri de a face, colectivitatea n cauz\ va ac]iona n sensul opus: Incertitudinea material\ fiind ridicat\, comunitatea va tinde s\ impun\ strategii de reducere a incertitudinii axiologice axate pe con101

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

servarea ordinii, sisteme decizionale [i de autoritate ierarhice [i neparticipative, descurajarea ini]iativei individuale n detrimentul celei comunitare. Putem eticheta comportamentul indivizilor din comunitatea pe care am imaginat-o drept ira]ional? Probabil c\ nu. Indivizii, afla]i n plin\ lupt\ pentru supravie]uire (resursele sunt rare) au descoperit o cale de a garanta succesul acestei lupte: autarhie, la care se adaug\ schimburi sporadice cu caracter mai degrab\ simbolic menite a asigura coeziunea comunit\]ii [i mpiedicnd luptele intestine prin integrarea indivizilor n re]ele de obliga]ii reciproce bine nchegate. Valorile promovate vizeaz\ conservarea [i perpetuarea acestei st\ri de fapt, una de echilibru. Asumarea riscului prin op]iunea pentru moduri noi de a face nu este acceptabil\ datorit\ faptului c\ ar cre[te incertitudinea axiologic\, f\r\ a garanta o cre[tere n planul eficien]ei materiale. Migra]ia, la rndul ei, cre[te incertitudinea material\ prin diminuarea for]ei economice a gospod\riei [i ntrerupe re]eaua social\ dezvoltat\ de comunitate. Toate acestea constituie habitusul pentru indivizi comunit\]ii, orientndu-le ac]iunile. Din aceast\ perspectiv\, cea care ordoneaz\ [i preferin]ele membrilor colectivit\]ii n cauz\, comportamentul acestora este ra]ional. Asigurarea unei anumite siguran]e materiale poate permite n final comunit\]ii n cauz\ s\ inoveze, s\ dezvolte noi moduri de a face, avnd ns\ un risc asociat mai mic, situa]ia de e[ec fiind deja prevenit\ prin asigurarea dat\ de certitudinea material\ preexistent\. n absen]a ns\ a siguran]ei dat\ de resurse abundente sau de cunoa[tere, strategia ra]ional\ pare a fi mai degrab\ cea conservatoare. Ira]ionalitatea acesteia, plasarea n afara logicii logice poate fi invocat\ numai prin plasarea observatorului n afara situa]iei concrete a agentului ce performeaz\ ac]iunile n cauz\, f\r\ a ]ine cont de resursele disponibile. Dat\ fiind relativitatea ra]ionalit\]ii lor, strategiile de reu[it\ n via]\ pot fi astfel analizate numai prin prisma certitudinii mediului nconjur\tor. Cu alte cuvinte este esen]ial\ analiza [i n]elegerea exact\ a resurselor pe care indivizii, gospod\riile sau comunit\]ile le pot accesa n mod curent, indiferent de natura acestor resurse: capital economic, capital social, capital uman sau resurse simbolice (valori, habitus, norme inculcate).

VII. 2. Riscul
Frecvent utilizat n sociologia contemporan\, conceptual vorbind riscul r\mne un termen mai degrab\ vag, imprecis, referind o multitudine de atribute ale situa]ilor din via]a real\, ale fenomenelor [i proceselor sociale. No]iunea de risc este departe nc\ de a cunoa[te consensul celor preocupa]i de analiza social\ asupra con]inuturilor sale exacte (Wilkinson, 2001), ns\ este extrem de interesant att prin noutatea sa - ca [i concept redescoperit, dar mai ales prin valen]ele care l transform\ ntr-un instrument util n descrierea, n]elegerea [i explicarea realit\]ilor sociale.
102

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Riscul este definit n general, n spiritul sim]ului comun, drept probabilitatea ca un eveniment negativ s\ se produc\, ca o amenin]are sau un pericol existent s\ se materializeze. Sfera de cuprindere a no]iunii nu este ns\ att de ngust\, n fapt riscul referindu-se nu doar la evenimente negative, ci [i la posibilitatea producerii unor situa]ii dezirabile (Short, 1984: 711). Practic riscul constituie probabilitatea ca un eveniment viitor s\ se ntmple. Prin extensie, conceptul cap\t\ [i conota]ia de raportare a indivizilor, comunit\]ilor sau societ\]ilor la riscuri, incluznd [i modul n care riscurile sunt evaluate n situa]ii specifice. Acesta este sensul general n care utilizez conceptul, prefernd conota]ia neutr\ (orice eveniment viitor), iar uneori definind prin risc mai ales reprezentarea asupra riscului, a[a cum rezult\ din context. Modul n care indivizii se raporteaz\ la provoc\rile vie]ii este determinat n mod decisiv de felul n care se raporteaz\ la riscuri. Teoriile economice converg n a discuta rolul aversiunii fa]\ de risc sau al asum\rii acestuia n determinarea profiturilor investitorilor. Aversiunea fa]\ de risc determin\ri adoptarea unor portofolii de ac]iuni sigure, dar cu rate reduse ale profitului. Pe de alt\ parte, asumarea riscului poate aduce cu sine investi]ii n domenii noi, n afaceri cu rate ridicate ale c[tigurilor, dar [i c\deri importante n caz de e[ec. Extinznd sfera ra]ionalit\]ii de la nivelul financiar-economic n termeni de utilit\]i date de preferin]ele individuale, discu]ia despre riscuri poate fi purtat\ [i la nivelul strategiilor individuale. Indivizii de]in portofolii de ac]iuni sociale care definesc [i sunt determinate de modul de rela]ionare cu ceilal]i, de op]iunile privind modul de via]\, de locul n care [i doresc s\ tr\iasc\, de activit\]ile economice desf\[urate, de educa]ia formal\ [i de dezvoltarea abilit\]ilor etc. aceste portofolii pot fi mai mult sau mai pu]in riscante. De exemplu, op]iunea pentru un singur loc de munc\, n sistemul de stat, prost pl\tit, dar sigur, asociat\ cu respingerea oric\rei schimb\ri sociale poate constitui scheletul unui anumit tip de portofoliu strategic. Cele dou\ elemente centrale (slujba sigur\, dar prost pl\tit\ [i respingerea schimb\rii) sunt pu]in riscante din punct de vedere al modurilor de a face, neimplicnd nici o inova]ie. E[ecul e mai pu]in previzibil: lipsa schimb\rii implic\ n mod aparent perpetuarea situa]iei prezente, ceea ce ar nsemna c\ mai r\u nu se poate. Modurile tradi]ionale de a face sunt deja verificate, astfel nct riscurile vizibile sunt practic nule. Pe de alt\ parte ns\ indivizii nu pot controla toate schimb\rile din mediu, iar evolu]ia acestuia poate transforma situa]ia de aparent echilibru n una de risc extrem. Pericolul este ns\ mai pu]in vizibil, implicnd lucruri noi, nc\ neexperimentate n aceast\ form\ la nivel social sau individual. Strategia descris\ poate fi una de subzisten]\, evitnd riscurile imediate, promovnd valori tradi]ionale, dar neorientat\ spre cre[tere. La polul opus, orientarea c\tre activit\]i economice n domenii emergente, ini]ierea de afaceri bazate pe credite ob]inute prin ipotecarea locuin]ei sau a averii
103

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

familiei, migra]ia, investi]ia n educa]ie continu\ sunt ac]iuni al c\ror e[ec poate fi cauzat de situa]ii u[or de intuit (neatractivitatea noului domeniu, respingerea de c\tre pia]\, adoptarea unor solu]ii tehnice care se pot dovedi neproductive, neadaptarea la rigorile noului mediu social n care se migreaz\, lipsa de utilitate a cuno[tin]elor dobndite etc.) [i poate produce efecte extrem de vizibile (pierderea investi]iei, a pozi]iei sociale, a resurselor de timp etc.). Ele se constituie n elemente ale unor portofolii de ac]iuni strategice mai riscante. Prevenirea riscurilor a constituit un deziderat al oric\rei societ\]i [i se plaseaz\ la baza ac]iunilor indivizilor. Controlul incertitudinii asupra ac]iunilor din mediul natural sau social se realizeaz\ deopotriv\ la nivel social, comunitar sau individual. Societ\]ile [i comunit\]ile previn riscurile prin planificare (Marris, 1996), prin dezvoltarea de instan]e specializate n controlul social (justi]ie, poli]ie etc.), prin dezvoltarea de sisteme asiguratorii (vezi de exemplu, n societ\]ile contemporane, cazul asigur\rilor sociale, al serviciilor de asisten]\ social\, de prevenire a dezastrelor etc.), prin construirea de moduri individuale de prevenire a riscului (adesea mediate de ac]iunea unor institu]ii specializate n acest sens: biserica, [coala, presa etc.). Indivizii se asigur\ n principal prin acumulare de propriet\]i (Luhmann, 1993), prin integrarea n sisteme de rela]ii sociale dominate de principiul schimbului de putere [i obliga]ii sau de cel al reciprocit\]ii (Marris, 1996), prin dezvoltarea capitalului uman sau prin adoptarea unor modele atitudinale specifice. Acestea din urm\ sunt determinate sociale, implicnd ignorarea sau considerarea dezastrelor drept pedepse divine (mai ales n comunit\]ile s\race n resurse materiale [i simbolice), conformismul (vezi Marris, 1996: 110-114), normalizarea (Foucault, 1991) sau afirmarea propriului sistem valoric de autoap\rare [i impunerea lui ca mod de adaptare la situa]ia riscant\ (Marris, 1996: 110-112). Istoria umanit\]ii poate fi privit\ ca o evolu]ie a modific\rii reprezent\rilor asupra riscurilor implicate de via]a social\ [i de evolu]iile din mediul natural. Zorii civiliza]iei au fost marca]i de persisten]a riscurilor naturale (cutremure, inunda]ii, secet\, boli, animale s\lbatice etc.), dar [i de predictibilitatea vie]ii sociale. Comunit\]ile mici exercitau un puternic control social asupra indivizilor prin cteva mijloace: prin rela]iile de rudenie [i reciprocitate; prin similaritatea rolurilor sociale [i prin prescrierea exact\ a celor implicate de diferen]ele de status emergente; prin solidaritatea grupului impus\ de multitudinea riscurilor existente. Incertitudinea axiologic\ (cine suntem [i ncotro ne ndrept\m; care este modul corect de a gndi; etc.) era redus\ prin acceptarea generalizat\ a explica]iei religioase, prin existen]a unor for]e supranaturale, controlnd n mod decisiv destinul (vezi B.Voicu, 2000). F\r\ a intra n detalii, s\ not\m c\ acumularea de informa]ie a contribuit treptat la reducerea incertitudinii materiale datorat\ cauzelor exogene. Progresul [tiin]ei [i a tehnicii a condus la st\pnirea for]elor naturii, la reducerea expunerii n fa]a
104

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

varia]iilor meteorologice, la cre[terea imunit\]ii n fa]a bolilor, la sporirea siguran]ei alimentare [i de locuire etc. Mai mult, riscule asociate adversit\]ii altor grupuri sociale au fost treptat reduse prin legi [i tratate ce au institu]ionalizat [i eliminat progresiv nencrederea (Sztompka, 1999; Luhmann, 1979), conducnd c\tre societ\]i bazate pe toleran]\. Astfel, societ\]ile modernit\]ii trzii sunt dominate de indivizi mai deschi[i la riscuri axiologice n condi]iile n care [i-au rezolvat problema incertitudinii materiale (B.Voicu, 2000). Dup\ cum arat\ Deborah Lupton (1999: 13-14), [ase mari categorii de riscuri predomin\ n cultura vestic\ contemporan\. Toate cele [ase tipuri reprezint\ transform\ri ale riscurilor existente de-a lungul evolu]iei civiliza]iei. Riscurile de mediu nconjur\tor s-au transformat referind ast\zi mai degrab\ poluarea, iradierea, siguran]a circula]iei rutiere etc. [i mai pu]in ploile, inunda]iile, seceta, cutremurele, atacurile animalelor s\lbatice etc., ale c\ror efecte sunt prevenite n mare m\sur\ de tehnologia existent\. Riscurile stilului de via]\ (alimenta]ie, droguri, activitate sexual\, stil de condus ma[ina, stres, mod de petrecere a timpului liber etc.) reprezint\ un construct conceptual mai nou, nefiind con[tientizate pn\ n epoca modern\. Riscurile medicale nu mai sunt asociate molimelor sau necunoa[terii surselor bolilor, ct mai ales calit\]ii ngrijirii medicale n toate etapele ei (dezintoxicare, na[tere, chirurgie, diagnosticare etc.). Riscurile interpersonale sunt neschimbate ca sfer\ de cuprindere (rela]ii intime, interac]iune social\, dragoste, prietenie, rudenie, c\snicie), ns\ forma lor s-a modificat odat\ cu impersonalizarea contactelor, nuclearizarea familiei, sl\birea rela]iilor ntre genera]ii, cre[terea toleran]ei sexuale, apari]ia unor forme evoluate de comunicare la mare distan]\ etc. Riscurile economice implic\ ast\zi [omajul, infla]ia, mprumutul de bani, investi]iile, falimentul bancar sau al propriei afaceri, distrugerea propriet\]ii, plasarea neinspirat\ a banilor n ac]iuni etc. Riscul criminalit\]ii deriv\ din participarea ca actor activ sau ca victim\ n activit\]i ilegale [i mbrac\ [i el noi forme, determinate de evolu]iile subsistemelor sociale [i a c\ilor de comunica]ie. Tipologia este adecvat\ [i societ\]ilor postcomuniste europene, supuse [i ele unor riscuri identice sau similare. Ordinea este cea dat\ de inciden]a celor [ase categorii n societatea riscului (Beck), specific\ modernit\]ii trzii (Giddens) spre care au evoluat ]\rile vesteuropene [i nordamericane. n spa]iul ex-comunist, inciden]a riscurilor economice [i a criminalit\]ii este mai important\, iar riscurile medicale [i cele de mediu mbrac\ adesea formele lor tradi]ionale. Riscurile ecologice devin importante mai ales la presiunea organiza]iilor interna]ionale [i tind a se suprapune ca importan]\ peste cele de natur\ material\ [i institu]ional\, ntr-o societate a dublului risc (Rinkevicius, 2000). Orice risc implic\ practic un al doilea risc, concretizat n lipsa de ncredere a popula]iei n capacitatea institu]iilor de a face fa]\ riscurilor la modul general, nencredere fundamentat\ pe incapacitatea cronicizat\ a societ\]ii de a-[i rezolva problemele privind asi105

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

gurarea certitudinii materiale (mai ales n sfera produc]iei, distribu]iei, redistribuirii, schimbului, criminalit\]ii). Societ\]ile postcomuniste (ca orice societate tradi]ional\ sau n curs de dezvoltare) sunt marcate astfel de dou\ tipuri de riscuri importante: riscurile tehnologice pregnante n contemporaneitatea vestic\ [i, prin contagiune, n cea interna]ional\ se suprapun peste incertitudinea legat\ de finalit\]ile tranzi]iei. Am argumentat deja asupra cauzelor prezen]ei [i persisten]ei n postcomunism a incertitudinii generalizate. Dificult\]ile materiale, slaba dezvoltare institu]ional\, neadecvarea cultural\, contactul cu regulile noi dezvoltate n capitalismul vestic, un model n schimbare, greu de asimilat pentru societ\]i pseudomoderne etc. Sztompka (1999a: 174-179) precizeaz\ suplimentar lipsa de ncredere n capacitatea institu]iilor de a preveni riscurile existente. Cauza ncrederii sc\zute rezid\ n imposibilitatea de a prezice viitorul, dat\ de anomia [i haosul postrevolu]ionar, de emergen]a noilor posibilit\]i de mobilitate social\, de dispari]ia subit\ a modalit\]ilor de control social [i de nlocuirea lor lent\ cu noi institu]ii, de incapacitatea noilor elite de a ndeplini satisf\c\tor responsabilit\]ile asumate, de arbitrariul deciziilor n raport cu legea, adeseori nc\lcat\ de legiuitorii ns\[i. Practic, locuitorii fostelor ]\ri comuniste se afl\ n situa]ia de a nu dispune la un nivel adecvat de nici una dintre cele dou\ modele de rezolvare a riscurilor (Dean, 1998) produse de capitalism, ordinea social\ pentru care au optat. Capitalismul postbelic, cu un stat al bun\st\rii n continu\ expansiune, a propus socializarea riscului, prin mutarea c\tre stat a majorit\]ii responsabilit\]ilor de prevenire a incertitudinii, prin prevenire nencrederii prin institu]ionalizarea acesteia (seturi de norme ce previn comportamentele impredictibile [i promoveaz\ ncrederea social\ Sztompka, 1999a). Modernitatea trzie a adus cu ea privatizarea riscului sau individualizarea riscului (Dean, 1998: 26), prin retragerea statului [i mutarea c\tre indivizi a responsabilit\]ilor n prevenirea incertitudinii, pe fondul unei securit\]i materiale avansate. Cet\]eanul postcomunist s-a confruntat cu absen]a premiselor ambelor solu]ii de prevenire a incertitudinii: vechile institu]ii ale ordinii sociale se pr\bu[iser\, iar suportul cultural pentru func]ionarea celor emergente cerea [i nc\ cere timp pentru a se consolida; securitatea material\ a indivizilor era [i este nc\ prea redus\ pentru a permite privatizarea riscului. Pe de alt\ parte, riscurile de mediu, cele asociate noilor stiluri de via]\, ngrijirii medicale etc. [i fac sim]it\ prezen]a n urma contactului cu lumea occidental\ (fie prin contagiune, fie impuse prin acorduri interna]ionale precum cele legate de problemele ecologice, de pericolul reprezentat de centralele nucleare etc.). De aici consolidarea cel pu]in pentru o vreme a unor societ\]i cu incertitudine ridicat\, ale dublului risc.

106

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

{tiin]ele sociale au dezvoltat diverse modalit\]i de abordare a riscurilor. Toate includ o dubl\ fa]et\, implicnd evalu\ri ale riscurilor [i managementul riscurilor (Short, 1984:711). Perspectiva cultural-simbolic\ (M. Douglas) [i concentreaz\ aten]ia asupra modului n care no]iunea de risc este utilizat\ pentru a delimita alteritatea. Riscul este definit [i determinat social, n strict\ leg\tur\ cu standardul de via]\, iar normele existe prescriu c\ile de abordare [i prevenire a situa]iilor n care riscurile se materializeaz\. Abord\rile societ\]ii riscului (Beck, Giddens) sunt interesate mai ales de noile riscuri aduse cu sine de modernitatea trzie [i de cele dou\ tipuri de r\spunsuri n care indivizii [i societ\]ile reac]ioneaz\ pentru a preveni riscul: reflexivitatea [i individualizarea. Acceptarea diferen]elor, problematizarea propriei pozi]ii, toleran]a sunt implicate de cele dou\ reac]ii [i reprezint\ un r\spuns la condi]iile ce determin\ teama [i anxietatea, dar care r\spuns este mai degrab\ activ dect pasiv (Lupton, 1999:15). La rndul s\u, paradigma mentalit\]ii guvern\rii (Foucault) aduce n prim plan modul n care reprezent\rile existente asupra riscului construiesc norme specifice de comportament. Riscul este controlat prin normalizare: fiecare situa]ie este categorisit\ la nivel social pe baza cuno[tin]elor existente [i sunt identificate c\ile de maximizare a c[tigurilor din respectiva situa]ie. C\ile astfel identificate de maximizare a profitului [i de minimizare a pierderilor sunt adoptate imediat drept norme, ac]ionnd ca normative pentru ac]iunile ce urmeaz\ a fi ntreprinse n situa]ii similare. Toate cele trei paradigme interesate de problematica riscului men]ionate mai sus converg c\tre considerarea riscului ca element organizator al societ\]ii contemporane ce poate fi controlat prin interven]ia uman\. Controlul presupune minimizarea riscurilor, fie prin ignorare, fie prin prevenire. Un alt curent important n [tiin]ele sociale analizeaz\ riscurile prin prisma rela]iei dintre [tiin]\, tehnic\ [i societate. Aceste abord\ri tehnico-[tiin]ifice (Lupton, 1999), trateaz\ riscul ca un dat obiectiv, nefiind interesate de cauzele sau de modul de percep]ie. Accentul cade pe construc]ia institu]ional\ menit\ s\ reduc\ riscul [i pe consisten]a leg\turii dintre opinia public\ (din ce n ce mai preocupat\ de diverse riscuri) [i organiza]iile [tiin]ifice, guvernamentale [i industriale astfel nct s\ poat\ fi reduse conflictele de interese dintre cele dou\ p\r]i n vederea control\rii riscurilor implicate de noile tehnologii (Lupton, 1999). n fine, perspectiva economic\ este cea mai cunoscut\, dar [i cea mai reduc]ionist\. A[a cum ar\tam ns\ n debutul capitolului de fa]\, ea permite generaliz\ri care excedeaz\ sensul limitat al ra]ionalit\]ii economice. Frank Knight56 este cel ce a impus explica]ia profitului ca plat\ a riscului, tez\ clasic\ a economiei contemporane. Modul de evaluare a primelor n cazul asigur\rilor, a cursului ac]iunilor, a ratei dobnzii la creditare ]in cont de aceast\ regul\. n condi]ii de

56

Risk, Uncertainty and Profit (1921)

107

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

ra]ionalitate economic\, investi]iile mai riscante presupune costuri mai ridicate, dar [i profituri importante n caz de reu[it\. Sfera de cuprindere a ra]ionalit\]ii poate fi extins\, a[a cum am sugerat deja n capitolul precedent, tratnd c[tigul nu doar n termeni economici, ci mai degrab\ n func]ie de preferin]ele individuale pentru diferitele forme de capital (uman, social, material, simbolic) sau combina]ii ale acestora. Atunci, n condi]ii de ra]ionalitate, ac]iunile mai riscante, depinznd de mai mul]i factori externi, necontrolabili, pot oferi indivizilor, n caz de reu[it\, gratifica]ii mult mai importante dect ac]iunile bazate pe pruden]\. Imigrarea, investirea n domenii noi, adoptarea de stiluri de via]\ inovatoare sau pur [i simplu minoritare pot aduce cu sine beneficii importante n termeni de c[tig material, autorealizare, prestigiu, rela]ii sociale, capital uman etc. Op]iunea pentru subzisten]\ nu reprezint\ n acest sens o strategie de cre[tere, gratifica]iile rezidnd cel mult n conservarea nivelului ini]ial de securitate (material\, emo]ional\ etc.) individual\. Pe de alt\ parte, e[ecul ac]iunilor riscante rezult\ de regul\ din st\pnirea insuficient\ a cuno[tin]elor despre mediul extern. Lipsa de predictibilitate a acestuia determin\ relativa ira]ionalitate a ac]iunilor indivizilor. E[ecul ini]iativelor riscante poate determina nivele de securitate mult mai reduse dect cele ini]iale prin volumul ridicat al pierderilor (fie ele materiale, fie derivate din deteriorarea statusurilor ocupate). Indivizii arareori reu[esc ns\ s\ evalueze riscurile incumbate de ac]iunile lor lund n considerare toate dimensiunile implicate. Ei au mai degrab\ un sentiment asupra riscurilor existente, dect o imagine cantitativ\ a acestora (Luhmann, 1993:2). Incertitudinea este, prin natura ei, persistent\ (Zamfir, 1990). Chiar controlnd complet secven]e ale mediului decizional, unele elemente r\mn impredictibile, astfel c\ orice ac]iune are asociat ntotdeauna un anumit nivel al riscului imposibil de redus. Evaluarea pe care indivizii ar trebui s\ o fac\ asupra riscurilor este extins\ mult dincolo de ra]ionalitatea economic\ sau dincolo de orizonturi de timp apropiate. Un e[ec financiar, de exemplu, poate reprezenta u[or o surs\ de capital politic dac\ explica]ia sa este realizat\ prin asocierea cu o cauz\ considerat\ just\, invocnd interese precum bun\starea celorlal]i sau prop\[irea na]iunii. n acest caz, dac\ indivizii atribuie cre[terii capitalului politic o utilitate mai mare fa]\ de c[tigul economic, rezultatul pe termen lung al e[ecului financiar poate fi mai mult dect pozitiv. Riscul este ns\ unul ridicat: implic\ e[ec economic, iar c[tigul de imagine poate fi fragil [i dificil de atins, depinznd de multe alte modific\ri impredictibile ale mediului social. Se pot distinge dou\ modalit\]i de a evalua riscul: Primul este strict obiectiv, apar]innd observatorului neutru, neimplicat n situa]ia ce implic\ riscul, nesupus presiunii lu\rii deciziei [i de]innd toate cuno[tin]ele necesare evalu\rii efectelor solu]iilor alternative. Al doilea este subiectiv [i apar]ine actorului afectat de situa]ia de risc. Cunoa[terea exhaustiv\ este imposibil\, astfel nct observatorul
108

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

neutru, limitat n cunoa[tere la rndul s\u, va trebui s\ ia n calcul [i incertitudinea cognitiv\ (Zamfir, 1990) a actorului observat. Deciziile luate de acesta din urm\ sunt subiective, n sensul c\ nu se supun unei reguli unice, alta dect a evalu\rii par]iale a riscurilor, limitat\ de cuno[tin]ele de]inute [i realizat\ n func]ie de ierarhia personal\ a preferin]elor. Este modul n care tratez n aceast\ lucrare deciziile strategice luate de actorii individuali n postcomunismul romnesc. Ele sunt ra]ionale n m\sura n care accept\m ra]ionalitatea drept determinat\ social [i limitat\ cognitiv [i nu n sensul normativ al cuvntului. Riscurile incumbate [i acceptarea acestora func]ioneaz\ n acelea[i condi]ii. Ac]iunile strategice ini]iate de indivizi se grupeaz\ n portofolii relativ consistente, menite a minimiza riscurile cu care actorii se confrunt\ n incertitudinea persistent\ a tranzi]iei.

VII.3. Strategiile de via]\ n postcomunism


Societatea postcomunist\ este f\r\ ndoial\ o societate a riscurilor. Sfr[itul comunismului a adus un fel de insecuritate similar\ celei pe care cei recent elibera]i din nchisoare o tr\iesc adesea. [...] Dezorientarea porne[te din nevoia de a face alegeri [i de a-]i asuma riscuri n combina]ie cu dificult\]ile economice produse de tranzi]ie (Mandelbaum, 1997:3)57. Provoc\rile tranzi]iei implic\ costuri sociale importante infla]ie, [omaj, recesiune, restructurare economic\ [i social\ etc. iar navigarea indivizilor prin acest spa]iu plin de pericole este departe de a se produce cu u[urin]\. Portofoliile de ac]iuni strategice pentru care opteaz\ sunt condi]ionate n mod decisiv de pozi]ia social\ pe care fiecare o ocup\ n spa]iul social, de resursele pe care le pot utiliza pentru a se adapta, supravie]ui [i dezvolta n noul mediu social. A[a cum arat\ Dumitru Sandu (1996: 255), situa]iile de tranzi]ie sunt, n via]a social\, situa]ii de c\utare, ncerc\ri de a maximiza profitul exploatnd mijloacele aflate la ndemn\, fie ele de natur\ material\, cultural\ sau institu]ional\. n cele ce urmeaz\, folosesc n principal discu]ia lui Sztompka (1999b) asupra tipurilor de r\spuns ale indivizilor n fa]a crizelor sociale. Nu agreez ntru totul modul n care Sztompka interpreteaz\ [i utilizeaz\ cele dou\ surse majore la care apeleaz\ (Merton [i Giddens) n constituirea propriei sale tipologii, ns\ g\sesc ntreaga analiz\ deosebit de util\. F\r\ a intra aici n detalii, modific u[or modul n care tipologia propus\ de sociologul polonez pentru r\spunsurile la traume culturale se juxtapune peste dezvolt\rile lui Merton asupra anomiei [i ale lui Giddens asupra strategiilor indivizilor de adaptare la riscurile aduse de modernitatea trzie.
57

Michael Mandelbaum, Introduction, in Kapsetin Ethan, Michael Mandelbaum (eds.) Sustaining the Transition: The Social Safety-net in Post-communist Countries, A Council of Foreign Relations Books, New York, 1997: 1-9, citat de M\lina Voicu, 2004b.

109

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Adaug de asemenea alte cteva contribu]ii reg\site n literatur\ (Eyal, Szelenyi [i Townsley; Hirchman; Luhmann), n ncercarea de a structura o sintez\ proprie a tipurilor ideale (n sens weberian) de reac]ii strategice ce pot fi reg\site n societ\]ile postcomuniste europene n general [i n cea romneasc\ n particular. Pornind de la modul de definire [i raportare la scopurile existen]ei umane [i mijloacele de a le satisface, Merton (1959: 185-214) identific\ patru modalit\]i de adaptare individual\ la schimbarea social\: inova]ia, rebeliunea, retragerea [i ritualismul. Cel de-al cincilea pattern conformismul prive[te un tip strategic de a ac]iona n condi]ii de relativ\ stabilitate social\, fiind mai pu]in interesant n contextul de fa]\. Inova]ia presupune adaptarea la noul mediu social prin acceptarea regulilor emergente [i dezvoltarea de moduri de a face adecvate acestuia. Ritualismul implic\ abordarea pasiv\ a noii situa]ii, prin renun]area la scopurile existen]iale induse cultural (acumulare material\ [i mbun\t\]irea prestigiului social) [i integrarea modurilor existente de a face, f\r\ a le modifica substan]ial pentru a le armoniza cu realitatea social\ n formare. Retragerea aduce cu sine att respingerea scopurilor nv\]ate social, ct [i a mijloacelor de a le atinge, manifestndu-se prin demotivare, prin ignorarea modurilor considerate ra]ionale pentru identificarea problemelor [i pentru rezolvarea acestora. Rebeliunea [i g\se[te originile n reprezentarea sistemului institu]ional existent ca o barier\ n calea realiz\rii personale, indiferent de modul de a defini scopurile existen]ei individuale. Giddens (1990:134-137) analizeaz\ strategiile de adaptare la insecuritatea ontologic\ adus\ cu sine de modernitatea trzie n devenirea sa. Prima reac]ie adaptativ\, acceptarea pragmatic\, reprezint\ o strategie de supravie]uire, de renun]are la obiectivele cre[terii [i de concentrare pe activit\]ile m\runte de zi cu zi. Optimismul sus]inut reprezint\ o a doua pozi]ie de tip pasiv, implicnd o credin]\ absolut\ [i nediscutabil\ c\ for]e externe fie de natur\ supranatural\, fie progresul [tiin]ific [i tehnologic) vor rezolva oricum orice problem\ ar ap\rea, astfel nct orice preocupare de natur\ adaptativ\ este lipsit\ de sens. Pesimismul cinic, spre deosebire de acceptarea pragmatic\, presupune o implicare emo]ional\, o atitudine critic\ fa]\ de problemele generate de schimbare, o pozi]ie autoironic\, productiv\ sub aspectul creativ, inovator. n fine, contestarea radical\58 presupune prin defini]ie activismul, ncercarea de a st\pni mediul social prin impunerea unui nou set de reguli.

58

Radical engagement. Am preferat pentru traducere termenul de contestare, celui de implicare sau angajare, pentru a fi mai aproape de sensul conferit de autor, n text.

110

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 1.15. Tipuri de r\spunsuri la schimbarea social\


Merton rspunsuri Sztompka strategii de la anomie adaptare la traume culturale Strategii pasive Ritualism Retragere Rentoarcerea la tradiie Ignorarea traumei Giddens reacii adaptative la risc Exemple de strategii n Romnia postcomunist

Strategii active

Inovaie

Creterea resurselor de alt tip (legal: educaie, munc, reele sociale; ilegal: corupie, crim, fraud) Rebeliune cultural (Modificarea complet a vechii ordini culturale)

Rebeliune

Acceptare pragmatic, Agricultur concentrarea pe autarhic supravieuire Optimism susinut Deresponsabilizare (se va rezolva de la (Bunstare de stat, Fatalism) sine) Antreprenoriat, Asociaionism Voluntariat Activiti nonPesimism cinic agricole n mediul rural Investiia n educaie Protest, refuzul Contestare radical, regulilor, opoziie micri sociale Migraie extern

Sztompka (2000:463) remarc\ apropierea dintre cele dou\ tipologii, insistnd mai ales pe caracterul activ/pasiv al tipurilor de reac]ii propuse de clasific\rile n cauz\. Ritualismul [i retragerea sunt prezentate drept r\spunsuri pasive, opuse ca modalitate de abordare inova]iei [i rebeliunii. De cealalt\ parte, dintre reac]iile adaptative propuse de Giddens, doar contestarea radical\ este definit\ de Sztompka ca o strategie activ\, celelalte trei fiind caracterizate ca fiind pasive. A[a cum sugerez n Tabelul 1.15, pesimismul cinic, creator prin criticismul [i autoironia adoptate, devine [i el un tip de atitudine activ\, de ntmpinare [i control a mediului social. Mai mult, cele patru tipuri propuse de Merton [i tipologia lui Giddens pot fi, cu o anumit\ flexibilitate, puse ntr-o rela]ie destul de consistent\. n primul rnd trebuie ns\ definit\ o premis\ important\: anomia nu reprezint\ altceva dect un mod de (dez)organizare social\ dominat de riscuri. R\spunsurile strategice la anomie nu sunt astfel altceva dect reac]ii adaptative la condi]ii de risc. Cele dou\ tipologii nu fac atunci altceva dect s\ structureze reac]ii individuale condi]ionate social n medii culturale distincte din punct de vedere al nivelului atins n evolu]ia societ\]ilor referite. n anumite limite, destul de strnse, ritualismul [i acceptarea pragmatic\ se aproprie prin apelul ambelor la concentrarea pe supravie]uire. Retragerea [i optimismul sus]inut sunt fa]ete ale acelea[i evit\ri a asum\rii responsabilit\]ii. A[a cum am sugerat deja, pesimismul cinic, prin criticismul s\u, implic\ [i se bazeaz\ pe inova]ie (critica n sine reprezint\ un mod de a inova). n fine, rebeliunea [i contestarea radical\ sunt cele mai apropiate, att intuitiv, ct [i semantic, ambele implicnd ntr-un fel sau altul protestul [i contestarea legitimit\]ii ordinii existente.
111

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Sztompka [i construie[te propria tipologie, a reac]iilor la traume culturale, pornind de la cea propus\ de Merton. Tabelul 1.15 prezint\ [i aceast\ clasificare, centrat\ aparent pe cazul societ\]ilor moderne, dar universal\ n aspectele sale cele mai intime. Ca [i Merton (vezi strategia de tip conformist), Sztompka discut\ [i o strategie de prevenire a traumei culturale. n contextul de fa]\ aceasta este ns\ mai pu]in interesant\. Tipologia poate fi mai bine precizat\ prin referin]a la analizele lui Hirschman (1999) despre comportamentul reac]iile consumatorilor sau ale cet\]enilor la situa]iile de criz\ din via]a organiza]iilor, respectiv ale statelor. Practic, cele doua strategii pasive reprezint\ reac]ii de loialitate neimplicnd nici contestarea, nici abandonarea ireversibil\ a integr\rii n regulile jocului social. Inova]ia adaptativ\ (respectiv pesimismul cinic) implic\ la nivel latent r\d\cinile protestului, ns\ sunt n bun\ m\sur\ tot strategii de loialitate. Protestul este evident n cazul ultimei strategii active din tabel, devenind n versiunea extrem\ o strategie de abandon a societ\]ii n cauz\. Manifestarea cea mai evident\ a abandonului o reprezint\ f\r\ ndoial\ migra]ia extern\. S\ remarc\m c\ modalit\]ile de tratare a riscurilor la nivel individual identificate de Marris (1996) considerarea dezastrelor drept pedepse divine, ignorarea, conformismul, dezvoltarea resurselor sociale existente, afirmarea propriilor valori se suprapun par]ial peste tipologia propus\, Marris nelund n considerare n mod explicit rebeliunea sau contestarea ordinii existente (de[i afirmarea propriilor sisteme de autoap\rare poate presupune [i acest lucru). Am c\utat n ultima coloan\ din Tabelul 1.15 s\ ofer cteva exemple de ac]iuni strategice din postcomunism care ilustreaz\ rezultatul al\tur\rii tipologiilor propuse de Merton, Giddens [i Sztompka. Teoretic, tipologia este adecvat\ aplic\rii n spa]iul ex-comunist datorit\ premiselor clasific\rii (r\spunsuri la schimbarea social\, abordate prin prisma riscurilor [i a modului de selec]ie a scopurilor [i mijloacelor) [i a caracteristicilor societ\]ilor n cauz\ (schimbare social\ ntr-o societate a dublului risc, incertitudine axiologic\ [i ontologic\ n ce prive[te selec]ia scopurilor individuale [i sociale [i a mijloacelor de atingere). Din punct de vedere empiric, validarea tipologiei poate fi realizat\ prin identificarea exemplelor care o ilustreaz\. Fiecare dintre aceste ac]iuni nu reprezint\ manifestarea unic\ a orient\rii c\tre categoria strategic\ n care am ncadrat-o. Dimpotriv\, majoritatea reprezint\ efectul combin\rii a dou\ sau mai multe dintre cele patru tipuri strategice ideale (n sens weberian). Migra]ia extern\ este, de exemplu, rezultatul unei strategii care combin\ protestul [i acumularea, fiind deopotriv\ expresia abandonului [i inov\rii. Prin caracterul s\u radical ea apar]ine ns\ n mai mare m\sur\ categoriei strategice a protestului, abandonului. Ritualismul, identificat de Sztompka n tendin]ele de rentoarcere la tradi]ie, este exemplificat pentru cazul Romniei prin ntoarcerea la agricultura au112

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

tarhic\, de subzisten]\. A[a cum noteaz\ Luhmann (1993:63), proprietatea reprezint\ una dintre cele mai sigure forme de asigurare la risc. Utilizarea terenului agricol exclusiv n scopul subzisten]ei nu reprezint\ altceva dect o reafirmare a tradi]iilor, indiferent\ la regulile jocului din realitatea imediat\ [i absolut sigur\ din punct de vedere al vizibilit\]ii riscurilor implicate. Aparent, a avea propria bucat\ de p\mnt asigur\ un minim de hran\ [i posibilitatea inalienabil\ de a locui undeva. Standardele moderne de securitate material\ sunt ns\ ignorate sau considerate mai pu]in importante. Riscul implicat de rentoarcerea la agricultur\ este dat de pierderea sau diminuarea accesului la utilit\]i moderne, inclusiv accesul la educa]ie [i facilit\]i de ngrijire a s\n\t\]ii. Riscul asociat op]iunilor alternative poate merge pn\ la a pierde totul, inclusiv via]a. Prin urmare autarhia agrar\ este o situa]ie de risc minim, dar cu [anse de dezvoltare la fel de reduse. Reu[ita sa este garantat\ de tradi]ie: a[a au crescut [i tr\it genera]ii de-a rndul, ignornd schimb\rile petrecute n societate. Pe de alt\ parte, definirea drept pasiv\ a rentoarcerii la tradi]ie poate fi discutabil\. Prin caracteristicile sale, o astfel de strategie poate fi activ\, implicnd o atitudine critic\ la adresa societ\]ii existente [i chiar ncercarea de a o schimba. Aceast\ ncercare implic\ ns\ o renun]are implicit\ la cel pu]in o parte din scopurile existen]iale induse cultural de modernitate, ca [i la majoritatea mijloacelor oferite de progresul tehnic [i de cel al canalelor de comunicare. ntr-un fel este vorba de un protest extrem, dus la abandon, n sens Hirschman, numai c\ aceasta este doar o aparen]\. Rentoarcerea la tradi]ie (sau, n unele cazuri, precum o parte din agricultura de subzisten]\, men]inerea [i perpetuarea unor practici [i moduri de gndire tradi]ionaliste) nu reprezint\ o strategie de cre[tere, de dezvoltare, exceptnd situa]iile n care ntreg mediul social este unul tradi]ional [i [i propune conservarea acestei st\ri. Este cazul Afganistanului taliban, al Cubei lui Castro sau al unor ]\ri arabe precum Irakul, unde apelul l;a strategii tradi]ionale poate garanta o cre[tere pe termen mediu, ns\ influen]a globaliz\rii este probabil s\ impun\ indivizilor orienta]i activ c\tre cre[tere s\ [i modifice strategiile de tip tradi]ionalist. Situa]ia Romniei, n particular, ca [i a ntregului spa]iu postcomunist n particular este ns\ diferit\. Societ\]ile n cauz\ sunt deja cuprinse n structurile globaliz\rii, iar scopurile declarate [i la care ader\ sunt de cre[tere n sensul moderniz\rii. Rentoarcerea la tradi]ie, de[i activ\ prin faptul c\ implic\ ac]iune, este astfel pasiv\ prin scopurile [i tipul de orientare pe care n promoveaz\. Dac\ pasivitatea ritualismului este relativ\, ea fiind dat\ mai ales de absen]a orient\rii c\tre dezvoltare, retragerea, ignorarea traumei se constituie ntr-o strategie a lipsei complete de ac]iune, prin simplu fapt c\ indivizii se autodefinesc n acest caz drept incapabili s\ [i controleze destinul. De aici nevoia apelului la o entitate extern\ suprauman\ sau dezvoltat\ de societate pentru a rezolva problemele fundamentale ale schimb\rii. Fatalismul este o astfel de posibilitate. Mai interesant\ ns\ mi apare a fi recursul la stat ca la un p\rinte ocrotitor [i a[teptarea
113

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

ca acesta s\ joace rolul decisiv n bun\st\rii individuale, indiferent de efortul personal n acest sens. A[a cum am ar\tat, n fostele societ\]i comuniste, dependen]a de stat este una nv\]at\, astfel c\ inciden]a unor astfel de strategii este mult mai probabil\ dect n societ\]ile vestice. Modul n care Sztompka construie[te strategia corespunz\toare inova]iei este consistent cu strategiile de cre[tere individual\ din postcomunism descrise de Eyal, Szelenyi [i Townsley, axate pe preschimbarea formelor devalorizate de capital social (2001: 11). Aceasta presupune n principal dou\ tipuri de abord\ri. Prima implic\ remprosp\tarea portofoliilor [i achizi]ionarea unui alt capital, care a c[tigat valoare, iar cea de-a doua se bazeaz\ pe ajustarea habitusului la noile reguli ale jocului, prin nv\]area [i interiorizarea acestora. Rezult\ imediat cteva exemple de ac]iuni strategice care pot constitui nucleul unor portofolii inovatoare: antreprenoriatul, asocia]ionismul, voluntariatul, activit\]ile non-agricole din mediul rural, investi]ia n educa]ie continu\. Toate presupun un risc relativ ridicat datorat pierderilor n caz de e[ec, fie ele materiale, de prestigiu sau de timp. De asemenea toate implic\ o atitudine critic\ fa]\ de modul n care sistemul existent func]ioneaz\, un relativ pesimism fa]\ de perspectivele status-quo-ului, o atitudine activ\ de preschimbare a resurselor existente. n fine, rebeliunea presupune fie protestul, fie abandonarea sistemului, perceput drept incapabil s\ satisfac\ aspira]iile indivizilor. Migra]ia extern\, circulatorie sau definitiv\, reprezint\ strategia protestului [i a abandonului [i incumb\ riscuri inexorabile. E[ecul este asociat unor pierderi nsemnate, adesea totale, att n plan material, dar mai ales n ce prive[te pozi]ia social\, consisten]a valoric\ a individului, integrarea social\. Refuzul regulilor formale [i mai ales informale considerate nelegitime reprezint\ de asemenea o strategie riscant\. E[ecul este n acest caz asociat penalit\]ilor materiale (formale sau datorate criminalit\]ii), bloc\rii posibilit\]ilor de ascensiune social\, marginaliz\rii. Condi]iile n care indivizii sau gospod\riile opteaz\ pentru una sau alta dintre tipurile strategice sugerate sunt date de tipul de ra]ionalitate pe care l practic\ [i de percep]iile asupra riscurilor incumbate att de situa]ia prezent\, cat [i de rezultatul probabil al op]iunilor strategice. Capitalul educa]ional [i cel cultural (simbolic) sunt definitorii pentru ra]ionalitatea individual\, chiar dac\ nu acoper\ ntreaga sa sfer\. Capitalul social [i resursele materiale ofer\ o imagine asupra nivelului certitudinii materiale. n ce prive[te ns\ resursele materiale, m\surarea lor obiectiv\ este insuficient\, mai important fiind modul n care indivizii se raporteaz\ la ceea ce au. Cu alte cuvinte, percep]ia asupra riscului este departe de a fi una obiectiv\, fiind la rndu-i determinat\ cultural [i contextual. Determinan]ii alegerilor strategice se plaseaz\ astfel la nivelul percep]iei asupra resurselor materiale disponibile, a capitalului social, a capitalului uman, a celui simbolic (habitus) [i a resurselor existente n mediul reziden]ial (nivelul de dezvoltare al comunit\]ii).
114

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Capitolul 2 Strategii de via]\: rela]ia cu resursele individuale


Am descris pn\ aici tipul de schimb\ri care domin\ peisajul tranzi]iei [i al postcomunismului. Volumul II prezint\ n extenso nivelurile [i structurile pe care diferite tipuri de resurse le cunosc n societatea romneasc\. Perspectiva este una static\, de surprindere a realit\]ii prezente, ns\ discursul cunoa[te att valen]e comparative ct [i explica]ii de natur\ longitudinal\. Am plasat abordarea ntr-un context mai larg, european, punnd ns\ accentul pe tradi]iile date de comunism [i pe specificul postcomunismului. Rezult\ imaginea unei societ\]i marcate de incertitudinea schimb\rii institu]ionale [i deopotriv\ culturale. Criteriile de selectare a elitelor, modul de recompensare a abilit\]ilor individuale, patternurile de satisfacere a nevoilor, ns\[i formularea aspira]iilor, raportarea la institu]iile ordinii [i aranjamentelor societale, rela]iile interumane, ntreg modul de structurare a valorilor [i normelor sociale cunosc n postcomunism modific\ri care se succed rapid n c\utarea unor traiectorii de echilibru. Procesul nu este deloc nou. Schimbarea este un lucru firesc pentru orice societate. Oamenii nu au creat niciodat\ moduri statice de organizare. Chiar [i cele mai nchise regimuri sociale cunosc o perpetu\ schimbare, o evolu]ie care nu poate fi oprit\, iar adesea nici m\car prezis\. Inova]ia, expansiunea, c\utarea unor solu]ii mai bune sau a unor moduri noi de a face sunt inerente modului de structurare a oric\rui aranjament societal. Resursele sunt departe de a fi att de abundente pe ct de diferite [i nes\]ioase pot fi aspira]iile pe care le-ar putea satisface. Goana dup\ mai mult devine astfel definitorie pentru evolu]ia umanit\]ii. n cazul postcomunismului schimb\rile sunt ns\ radicale, revolu]ionare. Un ntreg sistem se pr\bu[e[te, cu institu]iile [i valorile sale. Este sfr[itul unui mod de gndire [i rena[terea altora noi, adesea contradictorii sau n opozi]ie cu alte ideologii mprumutate de la societ\]ile nvecinate. Vizibilitatea procesului este extrem\. Schimb\rile nu se produc mai nti n profunzime, la nivelul latent, ci ncep cu modificarea nsemnelor manifeste, a institu]iilor formale ale aranjamentului social. De aici asimetria ini]ial\ dintre valorile sociale [i modelele institu]ionale mprumutate fie de la alte societ\]i fie din trecutul istoric mai
115

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

ndep\rtat. La nivel individual, procesul se transpune ntr-o predictibilitate redus\ a traiectoriilor pe termen mediu [i lung, adesea provocnd incertitudine ridicat\ n leg\tur\ cu consecin]ele imediate ale deciziilor luate [i ac]iunilor ntreprinse. Romnia este un exemplu acut al schimb\rii, dat\ fiind nchiderea mai mare a societ\]ii comuniste n raport cu alte ]\ri europene care au cunoscut acela[i tip de experiment social. Schimbarea a afectat n anii 90 [i nc\ este prezent\ n toate subsistemele sociale, afectnd deopotriv\ economia, politica, rela]iile sociale [i valorile. Modific\rile sunt de esen]\, fiind echivalente cu o succesiune f\r\ sfr[it de mici cutremure, de intensit\]i diferite, niciodat\ acelea[i. Adaptarea la astfel de fenomene cere timp [i necesit\ un ntreg arsenal de resurse. Resursele existente la nivel agregat sunt ns\ mai degrab\ rare n Romnia, mai ales n raport cu Europa vestic\. Mai mult, n termeni economici, materialei, Romnia este [i se percepe a fi mai s\rac\ nu doar fa]\ de ]\rile din vest, dar [i n compara]ie cu majoritatea societ\]ilor postcomuniste europene. Capitalul uman [i cel social prezint\ de asemenea nivele reduse comparativ cu Europa [i America de Nord, referen]ialele cele mai des invocate n discursul cotidian. Modernitatea cultural\ este una incomplet\, [tirbit\ n cteva dintre func]iunile sale esen]iale, mai pu]in productiv\ [i supus\ unor presiuni puternice de nostalgia tendin]elor tradi]ionaliste, dar [i, prin contagiune, de cele postmoderne. Raritatea relativ\ a resurselor, faptul c\ indivizii se definesc n majoritatea lor drept s\raci, cre[te dificultatea rezolv\rii problemei incertitudinii, sporind [i importan]a fiec\rei resurse n parte pentru structurarea strategiilor de adaptare la criz\. Ceea ce mi propun n acest capitol este s\ schi]ez cteva dintre modalit\]ile n care indivizii utilizeaz\ resursele la care au acces pentru a decide asupra ac]iunilor esen]iale din via]a cotidian\. Nivelul de analiz\ este cel individual, centrat pe realitatea cu care indivizii din Romnia se confrunt\ n fiecare zi. Folosind matricea r\spunsurilor strategice structurat\ n finalul capitolul 1, mi propun s\ v\d n ce m\sur\ astfel de ac]iuni [i g\sesc determinantul n stocurile de capital de care dispun indivizii. Pornesc de la o premiz\ a minimei ra]ionalit\]i: ansamblul ac]iunilor importante pe termen mediu [i lung intreprinse de un individ nu [i propune s\ diminueze satisfacerea nevoilor pe care acesta le consider\ relevante. Cu alte cuvinte, indivizii caut\ n mod natural cre[terea sau m\car stagnarea, nealegnd n mod voluntar strategii de pierdere pe termen lung. Este adev\rat c\ multe din ac]iunile individuale par a fi fie complet altruiste, fie total dezinteresate de orice c[tig material. Am ar\tat ns\ n primul capitol al acestei lucr\ri, folosind elemente din teoria schimbului social, c\ ra]ionalitatea acestor ac]iuni trebuie c\utat\ dincolo de efectele lor imediate. Prezum]ia este congruent\ cu principiile teoriei alegerii ra]ionale, mai ales a[a cum apare ea la Coleman (1990). Rezult\ cteva tipuri de reac]ii la criza dat\ de postcomunism, descrise sintetic de Tabelul 7.1. Am detaliat, n finalul primului capitol, sursele teoretice [i con116

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

ceptuale ale tipologiei pe care o propun. Pornesc a[adar de la cteva abord\ri clasice: Merton, Sztompka, Giddens, Hirchman. Caut s\ le precizez n cazul romnesc prin cteva exemple de ac]iuni care se apropie de tipurile ideale date de clasificarea propus\. n mod firesc, nu exist\ indivizi care s\ promoveze exclusiv ac]iuni strategice de un singur tip. Mai mult dect att, nici una dintre ac]iunile posibile nu corespund ntru totul unui anume tip de ac]iune. Exemplele invocate n tabel sunt departe de a fi pure. Fiecare dintre ac]iunile din ultima coloan\ este n fapt o combina]ie ntre cele patru categorii strategice, dominat\ ns\ de influen]a categoriei n care am plasat-o. Voi argumenta asupra corectitudinii exemplelor alese n sec]iunile urm\toare, n care mi propun s\ descriu cel pu]in cte o ac]iune din fiecare categorie [i s\ o pun n rela]ie cu spa]iul resurselor indivizilor care o practic\.
Tabelul 7.1. R\spunsuri strategice la criza postcomunist\
Tipuri ideale de strategii Exemple de aciuni strategice Antreprenoriat Asociaionism, Voluntariat Activiti non-agricole n mediul rural Investiia n educaie Protest, refuzul regulilor, opoziie Migraie extern Agricultur autarhic Deresponsabilizare (Bunstare de stat, Fatalism)

Strategii active

Acumulare Integrare n noua ordine (Creterea stocurilor de capital, inovaie, adaptare critic)

Rebeliune, protest radical Strategii pasive


Rentoarcerea la tradiie, ritualism, strategia minimal a supravieuirii
Retragere, ignorarea crizei

Revenind la idee, nici una dintre categoriile strategice propuse nu este probabil s\ poat\ fi recunoscut\ n realitatea cotidian\ ca atare, n stare pur\. Indivizii dezvolt\ portofolii de ac]iuni strategice structurate prin combinarea celor patru orient\ri strategice latente. De exemplu, este probabil ca tendin]e de acumulare, protest [i rentoarcere la tradi]ie s\ fie reg\site n portofoliul aceluia[i individ. Agricultura de subzisten]\ [i inten]ia sau chiar actul migra]iei circulatorii pentru munc\ pot s\ coexiste pentru o vreme, ntr-un echilibru instabil. Situa]ia nu este ns\ una de durat\ ndelungat\, fiind relativ rapid (la scar\ istoric\) rebalansat\ spre unul sau altul dintre poli. Spre exemplu, tendin]e spre acumularea de capital educa]ional sau biologic (stare de s\n\tate) pot nlocui agricultura de subzisten]\ ca importan]\ n structura portofoliului sau, n cazul e[ecului migra]iei, aceasta poate fi substituit\ de strategii de retragere etc. Figura 7.1 prezint\ cteva posibile portofolii (simplificate la 2-3 ac]iuni strategice) [i scenarii de transformare ale acestora.

117

Figura 7.1. Posibile evolu]ii ale unui portofoliu de ac]iuni strategice

Migra]ie definitiv\

Migra]ie circulatorie Agricultur\ de subzisten]\ Investi]ie `n educa]ie Migra]ie Antreprenoriat Activit\]i neagricole Antreprenoriat Activit\]i neagricole Agricultur\ de subzisten]\ Voluntariat Antreprenoriat

Agricultur\ de subzisten]\

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

118
Agricultur\ de subzisten]\ Bun\stare de stat

Migra]ie circulatorie

...

Migra]ie ratat\

Agricultur\ de subzisten]\

Activit\]i neagricole Agricultur\ de subzisten]\ Investi]ie `n educa]ie

Agricultur\ de subzisten]\ Migra]ie circulatorie

* este prezentat doar un num\r limitat de posibile combina]ii [i evolu]ii

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Fiecare categorie strategic\ atrage indivizi cu anumite caracteristici. Ipoteza central\ este simpl\: M\ a[tept ca rezerve mai importante din punct de vedere productiv de capital uman, material, simbolic [i rela]ional tip bridging s\ se asocieze cu orient\ri c\tre categorii strategice active, fie de acumulare, fie de protest. Retragerea [i ntoarcerea la tradi]ie m\ a[tept s\ fie plasate la polul opus. Nu mi propun [i nici nu am posibilitatea de a analiza, fie doar [i sumar, toarte ac]iunile strategice relevante pentru societatea romneasc\. Num\rul este probabil de ordinul zecilor. Ceea ce inten]ionez este s\ realizez o scurt\ analiz\ a rela]iei cu resursele disponibile la nivel individual pentru cinci astfel de ac]iuni, acoperind exemple din fiecare categorie strategic\. Voi aborda a[adar voluntariatul, investirea n educa]ie, migra]ia, agricultura autarhic\ [i deresponsabilizarea, fiind interesat de m\sura n care diferitele tipuri de resurse disponibile la nivel individual produc efecte asupra lor. Nu sunt preocupat n a oferi explica]ii complete asupra fiec\rei ac]iuni n parte, [i nici n a descrie exhaustiv fenomenele care le nso]esc. Spa]iul disponibil nu mi permite un astfel de demers. mi propun doar s\ descriu ac]iunile n cauz\ la nivel general [i s\ identific impact capitalurilor disponibile asupra mecanismelor de selec]ie a acestor ac]iuni. n plus, m\ concentrez mai mult asupra strategiilor active, mai productive din punct de vedere al impactului asupra dezvolt\rii sociale. Discu]ia asupra strategiilor ca atare, la nivel individual, este ns\ una extrem de complex\. M\surarea fenomenelor n cauz\ ridic\ probleme metodologice serioase. Fiecare individ [i dezvolt\ la nivel latent portofoliul de orient\ri strategice, care se concretizeaz\ n atitudini [i comportamente. Acestea la rndul lor determin\ perfomarea de ac]iuni de natur\ strategic\. Doar analize calitative intense asupra unui singur caz pot defini n totalitate complexul de orient\ri latente, atitudini, comportamente, ac]iuni ce definesc actorul individual din punct de vedere al strategiei de via]\. Inten]iile mele nu sunt ns\ de a caracteriza cazuri, ci de a discuta despre pozi]ionarea ansamblului strategiilor popula]iei n contextul spa]iului definit de resursele disponibile. M\ concentrez prin urmare asupra ctorva comportamente efective (agricultura de subzisten]\, voluntariatul, migra]ia, investi]ia adul]ilor n educa]ie, ne-desf\[urarea de activit\]i orientate spre cre[tere) [i atitudini ce le nso]esc (inten]ia de migra]ie, inten]ia de a investi n educa]ie, pasivitatea). Toate aceste sunt mai u[or de surprins [i, n plus, exist\ deja o multitudine de date cantitative deja colectate n Romnia, facilitnd analiza. Nu m\sor a[adar strategiile de via]\ ca atare, ci elemente ale acestora. Este vorba de cele cinci complexe de ac]iuni pe care deja le-am amintit [i care implic\ deopotriv\ atitudini [i comportamente. Denumesc generic aceste complexe drept ac]iuni strategice. Demersul este predominant cantitativ. Pentru a mi atinge obiectivele utilizez n primul rnd date de sondaj, avantajul fiind dat de posibilitatea compara]iei ntre efecte. Dublez ns\ abordarea cantitativ\ de informa]ii calitative rezultate din
119

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

diverse studii la care am participat sau furnizate de colegi interesa]i de problematica n cauz\, fie prin lucr\rile lor, fie n discu]iile pe care le-am purtat de-a lungul vremii. Date fiind obiectivele abord\rii, spre deosebire de capitolele anterioare propun mai pu]ine referiri la literatura existent\. Consider c\ am furnizat deja argumenta]ia necesar\ pe parcursul lucr\rii [i m\ m\rginesc la o atent\ analiz\ empiric\. Ofer ns\ repere teoretice succinte acolo unde ating subiecte mai pu]in discutate n capitolele anterioare, mai cu seam\ n ce prive[te precizarea conceptual\ a ac]iunilor strategice referite. Structura fiec\rei sec]iuni n parte cuprinde mai nti o argumenta]ie teoretic\ asupra plas\rii ac]iunii n cauz\ n categoria strategic\ respectiv\, dublat\ de scurte preciz\ri conceptuale. n completare, datele cantitative [i calitative servesc drept argumente pentru structurarea profilului celor ce performeaz\ ac]iunile n cauz\, preciznd [i leg\tura cu resursele la care au acces59. Nu mi propun s\ ofer explica]ii complete pentru ac]iunile strategice descrise. M\ m\rginesc la a introduce n modelele explicative cei mai importan]i predictori, al\turi de m\suri relevante ale resurselor. Datele prezentate pot fi explorate mai n profunzime, ns\ nu acesta este obiectivul meu. Este motivul pentru care o s\ ofer doar comentarii sumare pentru multe dintre rela]iile subliniate de analizele statistice prezentate. Ceea ce mi propun este s\ caracterizez ac]iunile n cauz\ din punct de vedere al con]inutului lor simbolic n cmpul categoriilor strategice identificate. De asemenea, caut s\ evaluez efectele resurselor asupra ini]ierii acestor ac]iuni. n acest sens, n finalul capitolului, revin cu o discu]ie comparativ\ a impactului fiec\rei tip de resurs\ asupra categoriilor strategice propuse. Din punct de vedere al uneltelor statistice folosite, recurg mai ales la analiza de regresie (logistic\). Pun astfel n eviden]\ efectele celor mai importan]i predictori selecta]i mai ales din spa]iul resurselor. Revin apoi cu analize bivariate, n care confrunt propensiunea c\tre ac]iunea strategic\ analizat\ cu fiecare tip de resurs\ n parte, n special cu cele care prezint\ efecte nesemnificative atunci cnd control\m ceilal]i factori. Scopul este de creiona portretul celor care intreprind ac]iunile strategice analizate, punctnd caracteristicile acestora din punct de vedere al resurselor disponibile. Am c\utat s\ evit un limbaj prea tehnic, prefernd s\ discut detaliile legate de inferen]a statistic\ mai ales n note de subsol, astfel nct textul s\ fie relativ u[or de citit [i pentru cititorul cu mai pu]in deprins cu lectura rezultatelor analizei de regresie sau a celorlalte tehnici folosite. n plus, am c\utat ca s\ eviden]iez pe ct posibil din punct de vedere grafic rela]iile discutate. Mai mult dect att, n finalul capitolului, n scurta discu]ie comparativ\ asupra rezultatelor analizei fiec\rei
59

n ultimele p\r]i ale sec]iunilor dedicate fiec\rei ac]iuni strategice n parte, limbajul folosit este mai tehnicizat. Sugerez cititorilor mai pu]in obi[nui]i cu citirea rezultatelor modelelor de regresie s\ foloseasc\ n vederea n]elegerii [i interpret\rii Tabelul 7.27, din sec]iunea final\, acesta avnd rolul de a sintetiza toate aceste informa]ii mai tehnice ntr-un limbaj mai accesibil.

120

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

ac]iuni, propun o sintez\ intuitiv\ a tuturor acestor analize. Aceasta poate u[ura inclusiv citirea tabelelor cu rezultate din fiecare sec]iune n parte.

I. Voluntariatul60
I.1. Voluntariatul ca strategie inovativ\ de cre[tere
Am ar\tat n primul capitol al lucr\rii de fa]\ cum noua ordine social\ adus\ de postcomunism presupune o redefinire a rolului [i formelor productive de capital social. n comunism, ierarhiile erau date de combina]ii specifice ale capitalului social cu cel uman, primul fiind totu[i prevalent61. Rela]iile politice guvernau sistemul, permi]nd controlul asupra normelor oficiale, resurselor materiale, accesului la capital educa]ional etc. Postcomunismul aduce n prim plan combina]ia dintre capital economic [i social, cel din urm\ pierzndu-[i treptat ponderea n favoarea capitalului uman. Capitalul simbolic ac]ioneaz\ n toate aceste sisteme ale ordinii sociale ca element unificator, capabil s\ activeze celelalte resurse. Capitalul social util n postcomunism tinde s\ se defineasc\ similar oric\rei alte societ\]i, inclusiv regimurilor comuniste, diferen]a fiind dat\ de natura rela]iilor dezvoltate [i de statusurile persoanelor implicate. n comunism, rela]iile tindeau s\ fie ierarhice, dominate de sisteme de ordine, chiar [i atunci cnd proveneau din leg\turi ini]iale bazate pe prietenie. Rela]iile utile implicau persoane care controlau resursele rare: vnz\tori, profesori, directori de intreprinderi, [efi ai organiza]iilor de partid etc. Fiecare putea asigura accesul la ceva: alimente, mbr\c\minte sau alte produse mai bune dect cele din galantarele magazinelor; note mai mari [i acces preferen]ial la educa]ia universitar\; locuri de munc\ bine pl\tite sau mai aproape de cas\; locuin]e mai bune sau acces la al]i agen]i care controlau resursele. n postcomunism, actorii se schimb\: produsele din magazine nu mai sunt att de rare, ba chiar devin greu accesibile din cauza puterii reduse de cump\rare; accesul la educa]ia universitar\ este condi]ionat mai ales de resurse financiare; locurile de munc\ excedentare dispar pe m\sur\ ce firmele sunt condi]ionate tot mai mult de performan]ele proprii realizate pe diversele pie]e pe care

60

Datele prezentate n sec]iunea de fa]\ valorific\ [i dezvolt\ rezultatele a dou\ articole pe care leam publicat anterior al\turi de M\lina Voicu (M. [i B. Voicu, 2003, respectiv B. [i M. Voicu, 2003). Materialul este ns\ complet diferit, exceptnd un tabel [i o figur\ preluate din al doilea articol, a[a cum men]ionez [i n subsolul acestora. Mul]umesc M\linei Voicu pentru permisiunea de a le utiliza. Mul]umesc n acela[i sens lui Hora]iu Rusu, coeditor al volumului n care a ap\rut materialul n cauz\. 61 Vezi Eyal, Szelenyi [i Townsley (2001).

121

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

se implic\; rolul politicienilor n filtrarea accesului la resurse se reduce n principal (dar nu exclusiv) la controlul asupra investi]iilor publice. Devine ns\ din ce n ce mai important\ informa]ia. Societatea nu mai este una monoton\62, cu o impredictibilitate furnizat\ n principal de deciziile adesea aleatoare ale aparatului birocra]iei de partid. Incertitudinea este acum produsul conjugat al ac]iunii tuturor actorilor sociali, iar diversitatea circumstan]elor posibile este infinit mai dezvoltat\. Mai mult, a[a cum am argumentat, schimbarea n sine genereaz\ constant noi oportunit\]i [i noi constrngeri, apar [i dispar ni[e, norme, valori. Informa]ie complet\ asupra ct mai multor [i mai diverse situa]ii, constrngeri, posibilit\]i [i evenimente reprezint\ astfel o pre-condi]ie a cre[terii individuale, dar are [i un rol important n supravie]uirea n astfel de medii incerte. Rela]ii sociale ct mai diverse asigur\ accesul la informa]ie [i, al\turi de ncrederea dat\ de predictibilitate, asigur\ un poten]ial important pentru dezvoltarea individual\, comunitar\ [i social\. Cre[terea diversit\]ii rela]iilor sociale constituie astfel un mijloc activ de integrare n noua societate. Voluntariatul reprezint\ un mijloc inovativ n acest sens. Folosesc aici termenul de voluntariat cu sensul de activitate realizat\ din ini]iativ\ proprie, f\r\ constrngeri exterioare, formalizat\ n cadrul unei organiza]ii, [i care nu aduce beneficii materiale imediate sau directe celui care o performeaz\, ci altora sau comunit\]ii. Scopul s\u nu este nici pe departe exclusiv de a genera noi rela]ii sociale. Literatura existent\63 identific\ o multitudine de motive care determin\ comportamentul voluntar: altruismul, dezvoltarea re]elei sociale individuale, ob]inerea de c[tiguri contextuale (n planul imaginii publice, de exemplu), satisfacerea unor nevoi interne (precum autorealizarea sau autoexprimarea) sunt principalele. Trebuie notat totu[i c\ ipoteza altruismului pur ca motor al comportamentului voluntarilor este respins\ de cvasimajoritatea lucr\rilor care trateaz\ subiectul. F\r\ a neglija posibilitatea prezen]ei sale n mixul motiva]iilor voluntarilor, voluntariatul se asociaz\ de regul\ uneia dintre celelalte motiva]ii men]ionate. Voluntariatul reprezint\ o form\ de recunoa[tere social\, de afirmare a calit\]ilor filantropice. Reamintesc c\ am limitat sfera de cuprindere a conceptului la formele sale organizate, sanctificate oficial. Activit\]ile voluntare ofer\ actorilor sociali prilejul de a fi activi, de a [i exprima creativitatea sau alte abilit\]i, de a se autotesta, de a [i satisface diverse nevoi f\r\ ca acestea s\ fie inerent legate de obiectul muncii voluntare. n fine, fapt extrem de important, voluntarii au prilejul de ntlni al]i voluntari. Voluntariatul organizat reprezint\ n esen]a sa o form\ de sociabilizare, de a cre[te frecven]a contactelor sociale. A[a cum o s\ ar\t n continuare, voluntarii sunt n general indivizi cu status dominant
62 63

Nici m\car monocrom\, ca s\ l parafrazez pe Etzioni (2002). Vezi mai ales Pearce (1993), Cnaan [i Amrofell (1994), Smith (1982). Dekker [i Halman, eds., 2003 con]ine mai multe articole ce trec n revist\ literatura existent\. Printre ele se num\r\ [i articolul al c\rui coautor sunt (M. [i B. Voicu, 2003).

122

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

(Smith, 1982; 1994): mai tineri, mai boga]i, mai activi, mai bine educa]i, cu mai multe contacte sociale etc. Voluntariatul reprezint\ o cale de a mbog\]i substan]ial aceste contacte, prin accesul la re]elele sociale bogate de care dispun ceilal]i voluntari. Calitatea re]elelor nou accesate este de asemenea ridicat\, date fiind caracteristicile voluntarilor, ca indivizi, a[a cum am men]ionat deja, cu status mai ridicat dect media, proveni]i mai degrab\ din straturile superioare ale societ\]ii. Caracterul inovativ al activit\]ii deriv\ din istoria sa n timpul comunismului (M. [i B.Voicu, 2003; B. [i M. Voicu, 2003; Juknevcius [i Savicka, 2003): partidulstat a controlat orice tip de organiza]ie, de la firme [i asocia]i politice, la cluburi de [ah [i asocia]ii ale femeilor; indivizii erau adesea obliga]i s\ desf\[oare activit\]i definite oficial drept voluntare sau munc\ patriotic\, n ciuda op]iunilor proprii; oficial nu existau s\raci [i, prin urmare, nici filantropie; spa]iul public era unul al minciunii, apar]innd oricui altcuiva dect indivizilor [i comunit\]ilor, astfel nct activit\]ile n beneficiul tuturor deveneau lipsite de sens, ra]ional\ fiind mai degrab\ dezvoltarea de comportamente tip free rider. Inexistent a[adar n perioada celor patru decenii de comunism, cu o tradi]ie mai degrab\ firav\ n Romnia agrar\ de dinainte de al doilea r\zboi mondial, dar [i cu un spa]iu mic de manevr\ n societatea postcomunist\ nc\ puternic rural\, voluntariatul constituie mai degrab\ o inova]ie societal\, reluat\ ndeosebi prin mprumut. Organiza]iile non-guvernamentale interna]ionale sunt cele ce l-au adus cu ele [i l-au promovat, mai ales prin exemplul unor voluntari vestici.

I.2. Inciden]a voluntariatului [i asocia]ionismului n Romnia


Au ap\rut astfel [i cadrele n care voluntariatul (organizat) se poate dezvolta. Estim\rile variau pentru o cifr\ ntre 7000 [i 30000 de organiza]ii non-guvernamentale n 1999 (M. [i B. Voicu, 2003: 155), cu precizarea c\ totu[i maximul acestei aproxim\ri pare exagerat (include probabil [i partide politice, sindicate, asocia]ii de locatari etc.). n compara]ie cu alte ]\ri postcomuniste, n Romnia existau n 1999 de aproximativ 2-5 ori mai pu]ine astfel de organiza]ii. Raportat la dimensiunea popula]iei distan]ele sunt [i mai mari. Conform rapoartelor NGO Sustainability Index ale USAID raportul dintre num\rul de locuitori [i num\rul de ONG-uri atingea n 2003 pentru Romnia o medie de 1289 de locuitori pentru un ONG (n sc\dere fa]\ de estimarea de 887 n 2000 vezi L.Ilie, 2004). Doar Moldova, Ucraina, Serbia, Albania, Bielorusia [i Azerbaidjan prezentau o mai mic\ dezvoltare al acestui tip de asocia]ionism. Bulgaria [i Kosovo, care aveau mai pu]ine asocia]ii per capita n 2000, dep\[iser\ n 2003 Romnia. Cifrele trebuie privite ns\ cu precau]ie, fiind posibil ca ele s\ includ\ n unele ]\ri [i partide politice, sindicate [i universit\]i private (organizate, conform legii, ca asocia]ii non-profit), despre care voi argumenta n paginile urm\toare c\, cel pu]in
123

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

n Romnia, prezint\ multe caracteristici diferite de cele ale restului organiza]iilor non-guvernamentale. n orice caz, dezvoltarea sectorului non-profit n Romnia se plaseaz\ sub cea din majoritatea ]\rilor foste comuniste (vezi Tabelul 7.2).
Tabelul 7.2. Raportul dintre num\rul de locuitori [i cel de ONG-uri n unele ]\ri est-europene (2003)
ara Estonia Slovenia Ungaria Cehia Croaia Slovacia Lituania Rusia Macedonia Muntenegru Bosnia-Heregovina Letonia Numr de ONG-uri 19.653 18.000 62.000** 58.000 23.800 20.000* 12.000* 450.000** 5.100 1.550** 7.929 5.000** Locuitori la un ONG 71 111 163** 178 181 270* 292* 318** 392 419** 429 460** ara Bulgaria Kosovo Polonia Georgia Armenia Romnia Moldova Ucraina Serbia Albania Bielorusia Azerbaidjan Numr de ONG-uri 8.000 2.000 41.000 4.348* 3.565 17.373 2.880 30.000 4.000* 800 1.980* 1.400 Locuitori la un ONG 875 925 942 1.012* 1.066 1.289 1.493 1.607 2.057* 3.875 5.000* 5.857

Surse: Rapoartele NGO Sustainability Index ale USAID: Levinson & Stuart (2002), Stuart (2003), Anderson & Stuart (2004). Note: *date pentru 2002; **date pentru 2001. Num\rul de ONG-uri raportat este cel al asocia]iilor non-profit nregistrate sau o estimare a acestuia, n func]ie de disponibilitatea datelor. Chiar dac\ aceste cifre nu reflect\ fidel realitatea (multe ONG-uri n realitate nu au nici o activitate, spre exemplu), ele sunt probabil afecte n egal\ m\sur\ de erori [i prin urmare pot servi pentru compara]ii ntre ]\ri.

Strns legat de cele prezentate, voluntariatul are [i el n Romnia o inciden]\ mai redus\ dect n majoritatea ]\rilor europene, fie ele din est sau din vest. nti de toate trebuie notat faptul c\, la nivel european, ponderea voluntarilor descre[te de la Nord la Sud [i de la Vest la Est. Excep]ie fac Grecia, n care se simte influen]a apartenen]ei la spa]iul UE [i NATO nc\ din timpul r\zboiului rece, [i Slovacia, al c\rei comportament atipic se datoreaz\ ns\ unor probleme n culegerea datelor (vezi B. [i M. Voicu, 2003: 62). Diferen]ele est-vest sunt semnificative la p<0,05 pentru toate cele patru dimensiuni prezentate n Tabelul 7.3. Explica]iile rezid\ n determinan]ii la nivel agregat al inciden]ei voluntariatului n ]\rile europene: performan]a economic\, nivelul mediu de educa]ie [colar\, nivelul ncrederii interumane, extensia medie a re]elelor sociale (sursa citat\: p.61). }\rile est comuniste sunt mai s\race n ce prive[te toate aceste resurse, iar varia]ia nord-sud urmeaz\ acela[i patern descresc\tor pentru determinan]ii aminti]i. Chiar [i controlnd pentru nivelul acestor resurse, apar efecte semnificative ale fiec\rei ]\ri n parte, cu acelea[i tendin]e de descre[tere de la nord la sud [i de la est la vest. Este probabil impactul culturii [i a trecerii de la societ\]ii aflate n modernitatea trzie c\tre societ\]i n care valorile tradi]ionaliste sunt puternice. Din acest punct de vedere, localizarea n Romnia are influen]a cea mai negativ\ (cu excep]ia Rusiei) asupra probabilit\]ii individuale pentru voluntariat.
124

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.3. Inciden]a voluntariatului pe ]\ri conform EVS99


Activiti voluntare n orice tip de organizaie, exceptnd partide politice sau sindicate Voluntar n cel puin o asociaie (%) 49% 54% 43% 47% 38% 36% 35% 36% 30% 30% 30% 29% 27% 29% 25% 24% 26% 20% 21% 21% 21% 17% 17% 13% 15% 14% 12% 12% 12% 10% 9% 5% 4% 31% 18% 14% Numrul mediu de tipuri de asociaii n care un individ face voluntariat 0,89 1,00 0,79 0,70 0,87 0,51 0,61 0,58 0,58 0,46 0,45 0,53 0,50 0,41 0,35 0,41 0,44 0,30 0,26 0,35 0,26 0,26 0,25 0,17 0,24 0,19 0,18 0,17 0,14 0,13 0,10 0,06 0,06 0,51 0,26 0,23 Activiti voluntare n orice tip de organizaie, exceptnd partide politice ,sindicate i organizaii religioase Voluntar n cel Numrul mediu de tipuri de puin o asociaie asociaii n care un individ (%) face voluntariat 46% 0,77 43% 42% 40% 36% 34% 33% 33% 29% 29% 29% 27% 25% 25% 24% 21% 18% 18% 18% 17% 17% 15% 15% 12% 11% 11% 11% 10% 8% 7% 7% 4% 3% 28% 15% 10% 0,77 0,73 0,57 0,80 0,48 0,56 0,50 0,52 0,42 0,42 0,46 0,45 0,34 0,32 0,35 0,31 0,25 0,22 0,25 0,20 0,24 0,21 0,14 0,18 0,15 0,16 0,13 0,10 0,10 0,08 0,05 0,06 0,45 0,22 0,17

ara/regiunea Olanda Suedia Marea Britanie Slovacia Grecia Danemarca Belgia Finlanda Luxemburg Islanda Cehia Irlanda Slovenia Austria Frana Italia Malta Croaia Letonia Irlanda de Nord Germania Estonia Spania Portugalia Ungaria Bielorusia Bulgaria Polonia Lituania Romnia Ucraina Rusia Turcia Europa de vest ri ex-comuniste Turcia i Malta

Sursa: B. [i M. Voicu, 2003:57, Tabelul 2, reprodus cu acordul autorilor [i editorilor. Am ordonat descresc\tor ]\rile dup\ ponderea voluntarilor din asocia]iile non-religioase (coloana 3). Pentru Slovacia datele sunt afectate de erori de culegere.

125

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Figura 7.2. Num\rul mediu de tipuri de organiza]ii n care un individ desf\[oar\ activit\]i voluntare

0,87+ (3) 0,56 - 0,87 (6) 0,36 - 0,56 (8) 0,16 - 0,36 (11) less than 0,16 (4)

Sursa: EVS99, conform B. [i M. Voicu, 2003: 56 (Figura 1). Reprodus\ cu acordul autorilor [i editorilor. Note: 1. Tipurile de asocia]ii considerate sunt dedicate urm\toarelor domenii: servicii sociale pentru b\trni, handicapa]i sau s\raci; organiza]ii religioase sau biserice[ti; educa]ie, art\, muzic\ sau activit\]i culturale; ac]iuni ale comunit\]ii privind: s\r\cia, [omajul, locuirea, inegalitatea etnic\; dezvoltarea lumii a treia sau drepturile omului; mediul nconjur\tor, ecologie, drepturile animalelor; asocia]ii profesionale; cerceta[i, echipe de ghizi, cluburi de tineri, etc.; sport sau recreare; asocia]ii ale femeilor; mi[c\ri pacifiste; organiza]ii voluntare care se ocup\ de s\n\tate; alte grupuri. 2. }\rile colorate n alb nu au fost investigate n cadrul EVS99. Inciden]a voluntariatului n Slovacia este supraestimat\ datorit\ erorilor de colectare a datelor.

64

Am exceptat partidele politice [i sindicatele din motivul dificult\]ilor date de m\surare. n multe companii apartenen]a la sindicat [i prestarea de activit\]i nepl\tite pentru acestea nu este n ntregime voluntar\. n cazul partidelor, recompensele imediate sunt extrem de vizibile chiar dac\ sunt nerecunoscute, constnd de exemplu n locuri eligibile pe listele de candida]i, acces la informa]ii privind investi]iile publice etc.

126

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

De altfel, a[a cum o arat\ Tabelul 7.3 [i Figura 7.2, inciden]a voluntariatului n Romnia tinde s\ fie extrem de redus\ n compara]ie cu restul Europei. Conform EVS99 doar 7,2% dintre romnii desf\[oar\ activit\]i voluntare nepl\tite n diferite organiza]ii64. Cifrele sunt confirmate [i de alte surse de date, chiar dac\ nici o alt\ cercetare cantitativ\ nu permite estimarea num\rului de voluntari nepl\ti]i. Putem estima ns\ participarea n asocia]ii voluntare, prin apelul la dou\ categorii de anchete: sondaje de opinie axate pe studiul valorilor sociale, pe de o parte, [i seria BOP a FSD, pe de alta.Sondajele privind valorile folosesc n general o list\ aproape identic\ de tipuri de asocia]ii [i furnizeaz\ estim\ri ale inciden]ei asocia]ionismului cuprinse ntre 13 [i 15%: 13% n cazul WVS-1993; 15% - n Valori 1997 (ICCV & UB); 13,8% - Consolidarea Democra]iei (1998, ICCV); 12,9% n cazul EVS99. Seria BOP a FSD propune m\suri diferite n func]ie de val: Barometrele din 1998, folosind o list\ redus\ de tipuri de asocia]ii voluntare65, ofer\ estimatul minim 7,4%. n 2000 (mai [i noiembrie) [i 2001 (mai), BOP propune o ntrebare simpl\ privind apartenen]a la astfel de organiza]ii voluntare. Trecnd peste problemele de formulare a ntreb\rii66, rezultatele variaz\ de la 8% n mai 2000, la 9,2%, respectiv 11,9% n noiembrie 2000 [i mai 2001. n ciuda includerii sindicatelor n lista de exemple de asocia]ii, este probabil s\ fie vorba de subestim\ri, dat\ fiind prezentarea incomplet\ a listei de tipuri de organiza]ii voluntare. n octombrie 2002 BOP propune un alt mod de m\surare. O ntrebare filtru m\soar\ asocia]ionismul la modul general. Exclusiv este corectat de aceast\ dat\ cu inclusiv asocia]ii de locatari, iar cifra devine mai mare: 13,3%. Mai apoi se solicit\ precizarea tipului de asocia]ie referit. Este prezentat\ din nou o list\ prescurtat\ (grupuri sportive, asocia]ii profesionale, sindicate, grupuri ecologice, asocia]ii de proprietari/locatari, organiza]ii non-guvernamentale, altele), din care, excluznd sindicatele [i asocia]iile de locatari67, rezult\ un asocia]ionism de numai 4,7%. n mai 2003 m\surarea este similar\, ns\ lista de exemple se schimb\, incluznd acum [i partide politice. Rezultatele sunt similare: 11,4, respectiv 3,1%. n octombrie 2003, o nou\ schimbare elimin\ asocia]ia de locatari (care devine subiectul unui alt item) [i specific\ n lista de tipuri de asocia]ii grupul religios, ns\ men]ine modul de m\surare. Rezultatele reflect\ eliminarea asocia]iei de locatari: pe ansamblu 8% dintre subiec]i declar\ apartenen]a la cel pu]in o asocia]ie (incluznd grupuri religioase, partide [i sindicate), n timp ce 3% apar]in la cel pu]in o asocia]ie sportiva, religioas\, ecologic\ etc. cnd este cerut\ specificarea

65 66

A lipsit varianta alte organiza]ii.

Dvs. sunte]i membru al vreunei organiza]ii sau asocia]ii (grupuri sportive, asocia]ii profesionale, sindicate, grupuri ecologice etc.) care nu v\ aduce venit (exclusiv asocia]ii de locatari)? exclusiv este folosit eronat, cu sensul de excluznd. 67 Apartenen]a la ele este departe de a fi voluntar\, fiind impus\ prin lege!

127

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

tipului de asocia]ie. Diferen]ele dintre cele dou\ seturi de cifre produse de ultimele barometre sunt date de num\rul celor declar\ apartenen]a la partide sau sindicate. Cum am ar\tat, cifrele produse de seria BOP-FSD sunt probabil subestim\ri ale asocia]ionismului n compara]ie cu cele propuse de sondajele ce evalueaz\ valori, amintite mai sus. Nepreciznd suficient de exact tipurile de activit\]i [i asocia]ii, n contextul nout\]ii asocia]ionismului [i voluntariatului, m\suri precum cele propuse de BOP-FSD tind s\ subevalueze inciden]a fenomenului68. Oricum ar fi realizat\ ns\ m\surarea, dimensiunea particip\rii la via]a asociativ\ se men]ine undeva sub 13-15%. Dintre ]\rile europene care au aplicat EVS99 doar Ucraina prezint\ cifre mai reduse, ceea ce confirm\ indirect consisten]a clasific\rilor privind voluntariatul n Romnia comparativ cu restul Europei. Structura voluntarilor pe tipuri de organiza]ii este [i ea una interesant\ (Tabelul 7.4). Sindicatele, asocia]iile religioase [i partidele politice de]in ponderile cele mai important\. Toate trei au ns\ un specific distinct, care le deosebe[te de celelalte tipuri de asocia]ii. De aici [i op]iunile metodologice vizibile n analiz\: tratez pe rnd calitatea de voluntar incluznd sau excluznd de aici voluntariatul n activit\]i religioase. De asemenea, exclud din start din categoria voluntarilor pe cei care presteaz\ activit\]i nepl\tite exclusiv pentru partide politice sau sindicate. A[a cum am argumentat, nregimentarea [i chiar practicarea de activit\]i nepl\tite n cadrul partidelor sau sindicatelor prezint\ unele tr\s\turi care deosebesc acest tip de voluntariat de sensul n care definesc conceptul n aceast\ analiz\. Adesea, activit\]ile din cadrul sindicatelor sunt semi-voluntare, att participarea ca membru, ct [i implicarea activ\ n via]a organiza]iei respective constituind n multe cazuri condi]ion\ri pentru orice angajat n ramura economic\ de interes a sindicatului respectiv. n cazul partidelor politice alte recompense sunt imediat disponibile pentru cei ce desf\[oar\ activit\]i nepl\tite pentru partid: pozi]ii eligibile pe liste de candida]i n alegeri, acces la informa]ie aduc\toare de profit, promovarea imaginii publice a firmelor din proprietate etc.

68

n plus, ambele tipuri de date, [i cele propuse de anchetele centrate pe valori [i cele din seria BOP-FSD nu includ forme de voluntariat n care, n ciuda formaliz\rii legale, cadrele sunt organizate devenind formale prin normele sociale larg recunoscute. Un astfel de exemplu este cazul vecin\t\]ilor nc\ func]ionale din satele transilv\nene foste s\se[ti.

128

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.4. Voluntarii romni pe tipuri de asocia]ii (EVS 1999)


nr. de cazuri %

Servicii sociale pentru btrni, handicapai sau sraci Organizaii religioase sau bisericeti Educaie, art, muzic sau activiti culturale Sindicate Grupuri sau partide politice Aciuni comunitare privind: srcia, omajul, locuirea, inegalitatea etnic Dezvoltarea lumii a treia sau drepturile omului Mediul nconjurtor, ecologie, drepturile animalelor Asociaii profesionale Cercetai, echipe de ghizi, cluburi de tineri, etc. Sport sau recreare Asociaii ale femeilor Micri pacifiste Organizaii voluntare care se ocup de sntate Alte grupuri
Total excluznd sindicatele i partidele politice* Total excluznd sindicatele, partidele politice i organizaiile religioase*

11 41 20 67 21 7 5 7 12 6 14 4 0 7 17 110 83

1,0% 3,7% 1,8% 6,2% 1,9% 0,6% 0,4% 0,6% 1,1% 0,5% 1,2% 0,4% 0,0% 0,6% 1,5% 9,6% 7,2%

Sursa: EVS99 Romnia. *) unii voluntari presteaz\ activit\]i nepl\tite in mai multe tipuri de asocia]ii. Totalurile se refer\ la num\rul, respectiv ponderea celor care presteaz\ activit\]i voluntare n cel pu]in o organiza]ie.

Organiza]iile religioase pot constitui cadrul tipic pentru activit\]ile voluntare interesante n contextul lucr\rii de fa]\, dar pot prezenta [i tr\s\turi care le diferen]iaz\ net de acestea. Simplificnd realitatea, f\r\ a afecta ns\ esen]a problemei, putem observa c\ asocia]iile cuprinse sub eticheta organiza]ii religioase sau biserice[ti sunt dominate de dou\ categorii majore: cele de tipul consiliului parohial ortodox69 [i cele din categoria organiza]iilor religioase ale tinerilor. Consiliul parohial reune[te n general oameni mai n vrst\, recunoscu]i de comunitatea local\ drept poten]iali garan]i ai tradi]iei [i conserv\rii ordinii. Scopul explicit este legat de asigurarea bunului mers al parohiei, de promovare a unor mecanisme de mobilizare a resurselor locale pentru realizarea ritualurilor biserice[ti. Activit\]ile desf\[urate de membri sunt prin defini]ie voluntare [i lipsite
69

Dintre cei 41 de voluntari n asocia]ii cu caracter religios din e[antionul romnesc al EVS'99, 28 sunt ortodoc[i, 3 protestan]i (reforma]i [i calvini[ti), cte un catolic, greco-catolic [i neoprotestant (adventist), n timp ce 7 au alte religii. Num\rul de cazuri este mult prea mic pentru a trage concluzii radicale. Totu[i tendin]ele par a confirma mai slaba implicare n activit\]i voluntare a ortodoc[ilor [i chiar a catolicilor, n compara]ie cu religiile protestante [i cu cele incluse n categoria altele. Pe ansamblul popula]iei ns\, ortodoc[ii de]in ponderea covr[itor majoritar\, att n total e[antion, ct [i n totalul voluntarilor n asocia]ii cu caracter religios. Simplificarea ce urmeaz\, n care unul dintre tipuri se bazeaz\ pe exemplul consiliului parohial ortodox, poate fi realizat\ astfel f\r\ a afecta sensibil ra]ionamentul desf\[urat la nivelul agregat al ntregii Romnii.

129

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

de recompense financiare imediate. Consiliul parohial este implicat mai ales n decizii privind via]a bisericii: s\rb\toriri, hramuri, ini]ierea de activit\]i de ntre]inere [i nfrumuse]are a a[ez\mintelor religioase etc. Pe termen lung c[tigurile sunt date de men]inerea structurilor sociale, a ierarhiilor existente, prin recunoa[terea prestigiului social al membrilor consiliului, prin nt\rirea puterii acestora la nivel comunitar. Astfel de activit\]i, nedublate de alte ac]iuni (de caritate spre exemplu, sau de sprijin pentru alte institu]ii locale, precum [coala) tind mai pu]in s\ mbog\]easc\ capitalul social, s\ promoveze capitalul social de tip bridging, ct mai ales s\ nt\reasc\ rela]iile deja existente, s\ asigure stabilitatea unor comunit\]i. Activit\]ile voluntare ale altor enoria[i dect cei din consiliul parohial, atunci cnd nu sunt legate de alte scopuri dect cele pur biserice[ti. Al doilea tip de organiza]ie este cel al asocia]iilor de tineri p\storite de biseric\ sau avnd un caracter religios. Un exemplu preluat din literatura romneasc\ (M. Frunz\, 1997) mi serve[te drept suport pentru argumenta]ia n acest sens. Este vorba de un grup de tineri catolici de pe lng\ biserica Bucure[tii Noi70. Pretextul asocierii este dat de credin]a religioas\ comun\. Mul]i dintre membrii grupului, chiar majoritatea lor, presteaz\ activit\]i de tip voluntar n folosul grupului n sine sau n cel al comunit\]ii [i al unor indivizi afla]i n nevoie (orfani, s\raci, b\trni singuri etc.). Dincolo de cteva tr\s\turi specifice date de ritualul religios, cadrele ac]iunilor ini]iate de grup sunt similare altor tipuri de asocia]ii. n mod specific, voluntarii sunt motiva]i de satisfacerea unor nevoi interioare (credin]a), de socializarea cu indivizi avnd interese [i opinii similare, de accesul la diverse resurse (c\l\toriile n str\in\tate, de exemplu, un ritual finan]at n acest caz din fonduri biserice[ti). Rela]iile dintre voluntari sunt mai pu]in ierarhice, iar ini]iativa particip\rii nu vine din constrngeri externe indivizilor, date, de exemplu, de localizarea spa]ial\ ntr-o anumit\ comunitate sau vecin\tate nchis\ din punct de vedere social. Un alt exemplu este cel al corului religios, avnd din punct de vedere structural [i func]ional caracteristici asem\n\toare cu grupul de tineri catolici descris mai sus. Organiza]iile din acest al doilea tip (asocia]iile de tineri credincio[i [i corul religios) sunt astfel extrem de similare oric\rei alte asocia]ii voluntare. Voluntarii romni sunt nu doar pu]ini, ci [i mai pu]in vizibili publicului larg. n afara celor trei tipuri de asocia]ii men]ionate mai sus (sindicate, partide, asocia]ii religioase), toate celelalte constituie nc\ exemple izolate n ansamblul societ\]ii romne[ti. Este greu de precizat ntre cuno[tin]ele fiec\ruia cine [i de ce presteaz\ activit\]i voluntare, nepl\tite, n cadru organizat. Cel mai adesea vin n minte societ\]ile caritabile. Cine sunt cei ce se implic\ n ele? Greu de spus. Nu toat\ lumea intr\ n contact direct cu ele. Nu fac obiectul dezbaterilor publice. Nu constituie o tem\ de discu]ii frecvente cu prietenii la o cafea. i ntlne[ti des n
70

Chiar dac\ nu este n mod legal un ONG, grupul ac]ioneaz\ ca atare, prezentnd toate caracteristicile de organizare formal\ cerute de defini]ia voluntariatului cu care operez.

130

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

preajma ONG-urilor de inspira]ie occidental\. Experien]a interac]iunii cu astfel de organiza]ii mi spune c\ este vorba de tineri entuzia[ti, de regul\ mai bine [coli]i dect media, adu[i la ac]iunile la care iau parte de al]i prieteni sau cuno[tin]e [i care mbin\ ajutorarea altora cu pl\cutul mici petreceri sau c\l\torii sunt organizate periodic. Se adaug\ persoane mai nst\rite, de regul\ mai bine educate. Noii mbog\]i]i, dar f\r\ un status socio-educa]ional ridicat altfel dect prin avere, sunt mai degrab\ predispu[i la consum ostentativ, dup\ cum o sugera Veblen, prefernd s\ ofere bani, dar fiind mai pu]in atra[i de voluntariat ca activitate. Al doilea exemplu care mi vine n minte este cel al internilor care desf\[oar\ activit\]i nepl\tite n cadrul unor funda]ii. Activitatea lor este un fel de practic\, dect c\ se ntinde pe o durat\ mai mare [i const\, spre deosebirea de practicile pe care le-am cunoscut n studen]ia proprie, n lucru adev\rat. De regul\ ace[ti interni sunt proasp\t absolven]i de facultate sau chiar studen]i. Un alt tip de voluntariat este cel din cadrul serviciilor de interven]ie rapid\, tip Salvamont, Salvamar, SMURD etc. Din nou imaginea tipic\ este cea a unor tineri, de[i, o bun\ parte dintre salvamonti[ti, spre exemplu, sunt deja trecu]i de a doua tinere]e. To]i sunt pasiona]i de aventur\, fiind mai deschi[i la risc, mai interesa]i s\ [i satisfac\ diverse curiozit\]i, s\ [i afirme identitatea. Mul]i ajung aici sau de aici n cercuri de profil, n asocia]ii unde ntlnesc oameni cu care mp\rt\[esc opinii [i aspira]ii comune. n alte cazuri (cum ar fi SMURD-ul, organiza]ie trgmure[ean\ nfiin]at\ pentru a interveni rapid n caz de accidente [i bazat\ exclusiv pe voluntariat), activitatea voluntar\ reprezint\ n mod pregnant [i un c[tig de experien]\, prilejul pentru acumularea rapid\ de capital uman. Ambele exemple aduse n discu]ie aduc n prim plan indivizi cu resurse peste medie de capital educa]ional, fie el formal, acoperit cu diplome, dar [i constnd n abilit\]i specifice (cunoa[terea muntelui, interven]ie n situa]ii limit\, cuno[tin]e de prim ajutor etc.). n fine, un alt caz este voluntariatul pentru asocia]ii profesionale, de asemenea specific celor cu studii superioare, cu o propensiune mai mare spre asociere.

131

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

I.3. Voluntariat [i resurse individuale


Dincolo de aceste cazuri disparate, cine sunt totu[i cei ce presteaz\ activit\]i de voluntariat? Literatura interna]ional\71 insist\ asupra statusului lor dominant: mai tineri, mai bine educa]i, mai sociabili, (adesea) mai avu]i. Am ar\tat n articolele anterioare (M. [i B. Voicu, 2003; B. [i M. Voicu, 2003) c\ acest lucru se verific\ [i pentru ansamblul Europei, [i pentru fiecare ]ar\ n parte, inclusiv Romnia. Tabelul 7.5 prezint\ cteva modele de regresie ntocmite pentru a schi]a profilul voluntarului romn, dar [i pentru a sublinia leg\tura dintre voluntariat [i tipurile de capitaluri. Venitul, capitalul social [i educa]ia au un impact pozitiv asupra fenomenului. Efectele sunt semnificative statistic72, ns\ difer\ ntre perechile de modele (determinate de schimbarea variabilei dependente n condi]iile men]inerii aceluia[i set de predictori). Excluderea asocia]iilor religioase din con]inutul variabilei dependente determin\ o cre[tere a efectului celor trei tipuri de capital asupra indicatorului privind voluntariatul73. sunt direct legate de structura acestor asocia]ii. A[a cum am argumentat n sec]iunea anterioar\, exist\ o anumit\ categorie de asocia]ii religioase, cea similar\ consiliilor parohiale ortodoxe, care difer\ structural [i func]ional de asocia]iile voluntare. De aici c[tigul important n ce prive[te puterea explicativ\ a modelelor de regresie, ca [i nivelul de semnifica]ie asociat predictorilor (mai ales educa]ia [i venitul, dar [i vrsta) n momentul excluderii voluntariatului n asocia]ii de tip religios [i bisericesc.

71 72

Vezi trecerile n revist\ din cele dou\ articole citate (M. [i B. Voicu, 2003; B. [i M. Voicu, 2003).

La p<0,10. Sunt mai permisiv n ce prive[te nivelul de semnifica]ie dat fiind num\rul mic de cazuri. 73 Cresc coeficien]ii de regresie nestandardiza]i b. n acela[i timp rela]iile devin mai semnificative statistic (p coboar\ sub 0,05 [i pentru venit [i educa]i - vezi Tabelul 7.5).

132

Variabila Dependent: Implicare n activiti voluntare n orice tip de organizaie, exceptnd partide Implicare n activiti voluntare n orice tip de organizaie, exceptnd partide politice sau sindicate politice,sindicate i organizaii religioase Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 b Wald Sig. b Wald Sig. b Wald Sig. b Wald Sig. b Wald Sig. b Wald Sig. Educaie 0,17 3,2 0,073 0,16 2,7 0,098 0,28 5,7 0,017 0,28 5,6 0,018 ncredere n oameni 0,40 7,8 0,005 0,37 7,0 0,008 0,40 5,7 0,017 0,41 6,2 0,013 Numr copii sub 18 ani 0,12 0,9 0,348 0,21 2,4 0,124 Tnr sub 30 de ani 0,46 2,9 0,087 0,39 2,2 0,134 0,82 7,2 0,007 0,70 5,9 0,015 Practica religioas 0,30 8,9 0,003 0,32 11,3 0,001 0,30 6,7 0,009 0,26 5,4 0,021 Mrimea localitii -0,02 0,7 0,400 -0,00 0,0 0,885 Brbat 0,06 0,1 0,802 0,48 3,1 0,079 Contacte sociale frecvente 0,18 0,6 0,450 0,12 0,2 0,669 Venit pe membru n gospodrie 0,000 3,0 0,084 0,00 1,6 0,210 0,00 4,5 0,033 0,00 3,0 0,081 Urban 0,40 2,0 0,155 0,29 1,2 0,282 0,81 5,3 0,021 0,68 4,0 0,045 0,08 0,02 -0,09 0,26 -1,39 -1,39 51,6 7,0
2

Predictori

Orientare spre ajutorare Responsabilitatea individului este redus Orientare spre evitarea riscului Orientare valoric Postmaterialist Mixt 8,5 8,5 1,1 1,32 0,40 -3,03 67,4 8,4
2

0,14 0,00 -0,27 0,014 0,004 0,291 0,007 p 0,000 0,539 p 0,000 0,392 20,0 0,000 -2,87 100,0 23,6 5,4
2

1,2 0,0 4,9 11,3 11,3 2,1 0,000 p 0,000 0,712

0,272 0,911 0,026 0,003 0,001 0,144

0,10 -2,63

6,4 5,6 0,1 -2,63 17,1 67,2 8,6


2

0,041 0,018 0,733 0,000 p 0,000 0,378

Constanta 7,9 p 0,000 0,308 2 15,1 10,3 p 0,002 0,245 45,0 9,4
2

-1,52

0,005

1,25 0,41 -2,58 -2,58 7,2

0,5 0,2 0,6 11,7 11,7 3,0 106,9 106,9

0,471 0,620 0,436 0,003 0,001 0,084 0,000 0,000

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.5. Modele de regresie logistic\ asupra voluntariatului n Romnia

133
4,4% 9,4% 1,5% 3,2% 4,9% 10,5% 6,5% 16,3%

Indicatori de adecvare Omnibus Tests of Model Coefficients Hosmer and Lemeshow Test

Variatia explicata (pseudo-R2)) Cox & Snell Nagelkerke

2,4% 5,6%

6,3% 16,0%

Sursa: EVS99. Modul de m\surare a variabilelor: Educa]ie - Variabil\ ordinal\, indicnd cea mai ridicat\ form\ de educa]ie atins\. Am tratat drept egale distan]ele dintre nivele, astfel c\ variabila poate fi aproximat\ drept continu\ (de interval). Repetarea analizelor considernd educa]ia drept ordinal\ a condus la rezultate similare. ncredere n oameni Scal\ de patru puncte. Rezultatele nu sunt mult diferite dac\ variabila este tratat\ drept categoric\. Contacte sociale frecvente - Dihotomic\. Indic\ contacte s\pt\mnale fie cu prietenii, fie cu colegii, fie cu colegi de Biseric\. Venit pe membru n gospod\rie - Am eliminat din analiz\ cazurile extreme (venituri pe membru mai mari de 2,5 milioane lei). Orientare spre ajutorare - Scor factorial, reflectnd orientarea latent\ spre ajutorarea vecinilor, b\trnilor, imigran]ilor [i persoanelor cu handicap (scale de 5 puncte, am recodificat nu [tiu cu valoarea mijlocului de scal\). Analiza este adecvat\ datelor: KMO=0,695; comunalit\tile sunt mai mari de 0,3. Factorul comun explic\ 56% din varia]ia total\ (metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring). Normativism Variabil\ dihotomic\. Credin]a c\ exist\ o limit\ clar\ ntre bine [i r\u. Responsabilitatea individului este redus\ - Scal\ de 10 puncte, opunnd individul statului ca responsabil pentru bun\starea individual\. Valorile sc\zute indic\ atribuirea responsabilit\]ii individului etc. Orientare valoric\ spre postmaterialism. - Variabil\ nominal\, construit\ folosind itemul clasic al lui Inglehart. Practica religioas\ - Frecven]a mersului la biseric\. M\rimea localit\]ii - Num\r locuitori. Tn\r sub 30 de ani, B\rbat, Urban Variabile dihotomice.

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Pentru m\surarea resurselor materiale am preferat un indicator al venitului. Preferin]a pentru m\suri obiective este dat\ n acest caz de a[teptarea ca acestea s\ determine mai puternic comportamentul voluntarilor. Reprezentarea asupra situa]iei proprii este de asemenea important\, ns\ baza de date utilizat\ nu ofer\ o m\sur\ extrem de puternic\ a s\r\ciei subiective. Alternativ, am rulat modelul [i cu un indice al satisfac]iei cu via]a (scal\ de 10 puncte), ns\ acesta prezint\ o asociere mai mic\ cu comportamentul voluntar. Rela]iile bivariate puse n eviden]\ de Tabelul 7.6 argumenteaz\ [i ele n acela[i sens. De[i diferen]ele medii dintre voluntari [i non-voluntari sunt semnificative n ambele cazuri (venituri [i satisfac]ia cu via]a), ele sunt mai importante n cazul veniturilor.
Tabelul 7.6. Asocierea dintre voluntariat [i satisfac]ia cu via]a, respectiv veniturile gospod\riei
Satisfacia cu viaa Este voluntar n cel puin o asociaie, cu excepia celor politice i a sindicatelor Este voluntar n cel puin o asociaie cu excepia celor politice, a sindicatele i asociaiilor religioase da nu Diferena ntre medii (%) t sig. (t) da nu Diferena ntre medii (%) t sig. (t)
5,73 5,18 10% 2,0 0,047 5,93 5,17 13% 2,4 0,017

Venit pe membru n gospodrie


681.991 483.985 29% 4,3 0,000 788.987 481.342 39% 5,8 0,000

Sursa: EVS99-Romnia. Satisfac]ia cu via]a este m\surat\ pe o scal\ de 10 puncte: 1=nemul]umit, 10=mul]umit. Cifrele ngro[ate reprezint\ medii ale variabilelor de pe coloane pentru categoriile de pe rnduri.

Pentru capitalul social am utilizat trei indicatori distinc]i. ncrederea este singurul dintre ace[tia care prezint\ efecte semnificative n toate modelele n care l-am inclus. Rela]iile sociale sunt mai pu]in importante, devenind nesemnificative cnd control\m pentru ceilal]i predictori74. Totu[i, n analizele bivariate cu voluntariatul asocierea cu frecven]a contactelor sociale este una semnificativ\ statistic75, fiind determinat\ ns\ exclusiv de rela]iile care indic\ cel mai bine capitalul social de tip bridging, n cazul de fa]\ cele cu prietenii76. n fine, a treia m\sur\
Indicatorul de rela]ii sociale utilizat frecven]a contactelor sociale poate fi suspectat de circularitate, fiind determinat n parte de participarea n asocia]ii acolo unde indivizii [i ntlnesc [i prietenii. El ns\ ofer\ mai ales o imagine despre orientarea actorilor individuali spre sociabilitate. 75 La p=0,017, respectiv p=0,010, n func]ie de includerea sau excluderea voluntariatului n asocia]ii religioase. 76 Mai productive conform capitolului 5 dect cele cu vecinii, rudele, colegii sau coreligionarii. Pentru o analiz\ a leg\turii dintre tipul de rela]ie [i voluntariat, respectiv asocia]ionism, vezi [i M. [i B. Voicu, 2003, p. 152-153.
74

134

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

utilizat\ ([i) ca indicator al capitalului social este num\rul de copii. F\r\ a fi o m\sur\ sui-generis a capitalului social, num\rul de copii aduce o indica]ie despre poten]iala prezen]\ a unor rela]ii cu al]i p\rin]i, stimulate de exemplu de rela]ii de colegialitate n cazul copiilor care merg la [coal\, de ntlnirea n parc sau la cabinetul medical n cazul sugarilor etc.77 n cazul Romniei ns\, num\rul de copii nu func]ioneaz\ ca [i predictor pentru voluntariat, dup\ cum o arat\ att analiza de regresie, ct [i analiza bivariat\, n ciuda unei implic\ri relativ ridicate a p\rin]ilor n via]a [colii78. S\ not\m ns\ c\ n m\surarea voluntariatului, prestarea de activit\]i nepl\tite n cadrul comitetelor de p\rin]i nu este inclus\ ca activitate distinct\. Pe de alt\ parte, participarea la activit\]ile acestora devine improbabil\ pentru un num\r mai mare de copii, a c\ror ngrijire reclam\ mult timp, caz frecvent pentru familiile romne[ti, oricum mai numeroase dect cele din Europa de Vest invocate de literatura citat\. n fine, implicarea p\rin]ilor n via]a [colii se petrece mai ales n cazul celor cu status dominant mai bine educa]i, mai nst\ri]i al c\ror efect este deja surprins de modelul de regresie. Frecven]a mersului la biseric\ este n bun\ m\sur\ [i un indicator al capitalului social. Ea aduce cu sine posibilit\]i sporite de socializare, oportunit\]i relativ importante pentru un mediu social s\rac n interac]iuni sociale, precum cel romnesc. Practica religioas\ se dovede[te a fi un bun predictor pentru voluntariatul performat att n asocia]ii religioase, ct [i n cele seculare. Am ar\tat n alt\ parte (M. [i B. Voicu, 2003:151-152), utiliznd acela[i set de date, c\ voluntariatul este determinat exclusiv de practica religioas\ (mersul la biseric\ n special), nu [i de credin]a religioas\, respingnd astfel [i o parte din motiva]ia altruist\ a gestului. Un alt temei empiric al respingerii motiva]iei altruiste ca declan[ator al comportamentului voluntar este dat de efectul nesemnificativ al orient\rii spre ajutorare asupra prest\rii de activit\]i voluntare. Rela]ia este nesemnificativ\ [i la nivel bivariat79, confirmnd astfel dezvolt\rile conceptuale [i datele raportate pentru alte ]\ri. Acelea[i concluzii sunt valabile [i pentru orientarea polar\ spre stat sau indivizi ca principal responsabil n furnizarea bun\st\rii individuale. Deresponsabilizarea individului ar fi putut fi interpretat\ [i ca o nevoie de interven]ie exterioar\ (statul reprezint\ o astfel de interven]ie), de aici posibilitatea unor motiva]ii de tip altruist. Datele resping ns\ [i aceast\ posibilitate. Continund cu predictorii din planul valorilor, s\ not\m predispozi]ia mai ridicat\ spre voluntariat a celor orienta]i spre satisfacerea nevoilor de ordin superior (post-materiali[tii, n termenii lui Inglehart). Constatarea este consistent\

77 78

Vezi Wilson [i Musick (1997), Sundeen (1990). Cel pu]in pentru mediul rural (vezi Balica, Horga, 2000). 79 Nivelul de semnifica]ie al diferen]elor dintre mediile scorului de orientare c\tre ajutorare al voluntarilor [i non-voluntarilor este p=0,278, cnd asocia]iile religioase sunt luate n calcul la identificarea voluntarilor, respectiv p=0,158 n caz contrar.

135

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

cu observa]iile realizate pentru alte culturi sau la nivel agregat n leg\tur\ cu rolul nevoilor de autoexprimare n motivarea voluntarilor (vezi B. [i M. Voicu, 2003). Am testat [i rela]ia cu atitudinea fa]\ de risc. Voluntariatul nu presupune neap\rat asumarea de riscuri, ci dimpotriv\ atenuarea lor prin integrarea n re]ele sociale mai extinse. Pe de alt\ parte, declan[area ac]iunii presupune intrarea n contact cu o lume nou\, necunoscut\, mai pu]in controlabil\ [i previzibil\. Rela]iile sunt semnificative mai ales atunci cnd m\surarea voluntariatului nu ia n calcul [i asocia]iile de tip religios (Tabelul 7.7). Efectul ns\ dispare n momentul n care control\m pentru indicatorii resurselor materiale, educa]iei [i capitalului social80. Resursele de mediu [i manifest\ influen]a prin efectul semnificativ al locuirii n mediul urban. n condi]iile control\rii educa]iei, veniturilor, atitudinii fa]\ de risc etc., impactul este dat mai ales de prezen]a oportunit\]ilor de a presta activit\]i voluntare. Acestea sunt mult mai ridicate n ora[e fa]\ de sate, asocia]iile [i organiza]iile non-profit urbane oferind mai multe posibilit\]i de a presta activit\]i voluntare (nepl\tite) n cadru organizat.
Tabelul 7.7. Asocierea dintre voluntariat [i asumarea (neevitarea) riscului
Media scorului de acceptare (neevitare) a riscului da nu este voluntar n cel puin o asociaie, cu excepia celor politice i a sindicatelor este voluntar n cel puin o asociaie cu excepia celor politice, a sindicatele i asociaiilor religioase
+15,8 -1,8

Testarea semnificaiei statistice a diferenelor t sig. (t)


1,7 0,086

+39,7

-3,3

3,7

0,000

Sursa: EVS99-Romnia. Cifrele ngro[ate reprezint\ medii ale orient\rii c\tre asumarea riscului (variabila folosit\ este ANTIRISC - scor factorial a c\rui descriere este realizat\ n B.Voicu, 2001, nmul]it\ din ra]iuni legate de u[urarea lecturii cu -100): valorile negative indic\ respingerea strategiilor riscante [i preferin]a pentru obi[nuit; valorile pozitive indic\ o aversiune mai redus\ la risc [i predispozi]ia c\tre asumarea acestuia.

n fine, tinerii tind s\ fie voluntari mai frecvent dect vrstnicii [i adul]ii, rela]ia fiind valid\ n special n ce prive[te activit\]ile care nu au un fundal religios. Explica]ia rezid\ n disponibilit\]ile de timp date de etapa din ciclul vie]ii. Tinerii sub 30 de ani au mai pu]in grija familiei, sunt mai interesa]i n extinderea re]elei sociale, utile pentru a-[i croi un drum propriu n via]\, nu au constrngerile date de ngrijirea copiilor sau nepo]ilor etc.

80

Orientarea fa]\ de risc nu este inclus\ n modelul 3 din dorin]a de a men]ine num\rul predictorilor ct mai redus, ]innd cont de constrngerea impus\ de num\rul mic de cazuri de voluntari din e[antion.

136

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

II. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\


II.1. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\ ca strategie inovativ\ de cre[tere
Societatea comunist\ romneasc\ a fost una nchistat\, blocat\ ntr-un ciclu evolutiv [i tehnologic n general considerat ineficient n ]\rile cu care romnilor le place s\ se compare. Acest referen]ial constituit de societ\]ile vestice, dep\[ea nc\ din anii 70 etapa industrializ\rii [i a organiz\rii fordiste a muncii, ndreptndu-se mai repede sau mai ncet c\tre o economie bazat\ pe servicii [i mai trziu, dup\ mijlocul anilor 90 pe cunoa[tere. Romnia, n schimb, a preferat un al doilea val de industrializare, cu investi]ii masive mai ales din punct de vedere cantitativ, dar s\race calitativ (ca poten]ial inovativ din punct de vedere tehnologic). Preg\tirea [colar\ a fost condi]ionat\ de trendurile mari urmate de economie [i societate. Ea a r\mas limitat\ la profesiile [i specializ\rile cerute de o atare dezvoltare. Inginerii reprezentau aproximativ dou\ treimi din absolven]ii de nv\]\mnt superior. Cea mai mare parte din restul for]ei de munc\ calificate era specializat\ fie tot n sectorul industrial, fie n agricultur\. Ra]iunea economic\ era dublat\ aici de temeiuri politice. Sectoare ntregi nu [i g\seau rostul n modul de organizare a societ\]ii [i economiei. Managementul [i marketingul nu prea aveau ce c\uta ntr-o economie lipsit\ oficial de pie]e, n care comanda ierarhic\ constituia unicul principiu de evaluare a eficien]ei. [tiin]ele sociale erau [i ele lipsite de obiect: socialismul explicase deja, irevocabil, totul. Turismul nu avea nevoie de mul]i angaja]i, dat fiind num\rul limitat de destina]ii, dar [i s\r\cia ]\rii [i interdic]iile de a vizita alte ]\ri. Restaurantele erau n general goale. Educa]ia, n special cea superioar\ era unul dintre inamicii regimului. Pe de o parte era opozi]ia deja mitizat\ dintre clasa muncitoare [i patroni, eliminarea acestora f\cndu-i s\ fie u[or, u[or nlocui]i de intelectuali, mai ales de cei neimplica]i direct n procesul productiv. Dictatura proletariatului, n alian]\ cu ]\r\nimea avea nevoie de un du[man! Pe de alt\ parte, mai important ns\, accesul indivizilor la educa]ie nsemna un control mai redus asupra unei societ\]i mai bine preg\tite s\ riposteze supravegherii severe exercitate de partidul-stat. Am descris deja rezultatul n capitolul 4. Nivel mediu de preg\tire [colar\ este (mult) mai redus n Romnia dect n majoritatea ]\rilor europene. n plus, informa]iile din [coal\ au tins s\ fie considerate n afara proceselor evolutive. Tendin]a de cre[tere a calit\]ii instruirii [colare, prezent\ n ntreaga lume, se reg\se[te [i n cazul romnesc, ns\, mai ales dup\ 1970, ea este limitat\, cre[terea fiind sub nivelul celei din restul ]\rilor europene, de exemplu. n general, cu excep]ii date de domenii mai pu]in incomode (matematica, de exemplu) sau
137

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

necesare pentru investi]ii externe ale Romniei (precum extrac]ia [i rafinarea petrolului), [tiin]a nghe]ase la nivelul anilor 60, dnd senza]ia existen]ei atingerii, pentru multe domenii, unor adev\ruri universal valabile, absolute, dup\ care numai poate exista cre[tere. De aici un interes mai sc\zut pentru calificare profesional\ continu\ [i flexibil\. Obligativitatea de a munci [i disponibilitatea mai mare a locurilor de munc\ din industrie [i agricultur\ expunea puternic sectoarele n cauz\ la riscuri n caz de schimbare. Din punct de vedere ocupa]ional, schimb\rile postcomuniste au afectat masiv mai ales aceste zone. Declinul industriei [i agriculturii au creat aici un excedent important de for]\ de munc\. Simultan au nceput s\ apar\ noi tipuri de servicii [i s\ se dezvolte cele existente. Domenii precum studiul pie]ei, marketingul, managementul profesionist, crea]ia publicitar\, sistemele independente de distribu]ie a m\rfii, televiziunea, radioul, turismul interna]ional etc. erau practic inexistente n vechiul regim. Ele au cunoscut o extindere relativ rapid\ dup\ 1990, genernd o nevoie acut\ de for]\ de munc\. Ni[ele ivite au fost ocupate n primul rnd prin migra]ie ocupa]ional\ a for]ei de munc\ excedentare n alte sectoare. Exemple vin imediat n minte: cunosc numero[i ingineri deveni]i peste noapte creatori de publicitate, speciali[ti n sondarea opiniei, manageri, contabili, exper]i n recrutarea personalului, jurnali[ti, actori etc. Strungari [i mecanizatori agricoli, l\c\tu[-mecanici, frezori, tmplari au devenit taximetri[ti, mici antreprenori, mecanici auto, comis voiajori, reprezentan]i de vnz\ri, osp\tari, vnz\tori, primari etc. Procesul a fost unul firesc. Ocupa]ii inexistente n perioada comunist\ au atras indivizi califica]i n profesii care cuno[teau o ofert\ supraabundent\ de for]\ de munc\81. Noi profesioni[ti au nv\]at din mers meseriile adoptate. n absen]a unor studii sistematice n domeniu, ei au compensat cu practica de zi cu zi, trebuind adesea s\ reinventeze roata [i avnd o eficien]\ relativ redus\ din punct de vedere al standardelor moderne. Cel pu]in par]ial, acela[i lucru se petrecea [i cu restul for]ei de munc\, implicat\ n sectoarele pentru care fusese instruit\. Angaja]ii [i managerii se confruntau cu situa]ii pentru care aveau o preg\tire limitat\, trebuiau s\ fac\ fa]\ jocului dur al pie]ei. ntreaga societate parcurgea un proces de nv\]are, de adaptare la schimb\ri importante, chiar radicale. Mai mult dect att procesul afecteaz\ permanent orice societate, n special la nivelul for]ei de munc\. Schimbarea tehnologic\ rapid\ [i continu\ din lumea contemporan\ exercit\ o presiune deosebit\ asupra for]ei de munc\, for]nd indivizii s\ se preg\teasc\, s\ nve]e [i s\ dobndeasc\ permanent noi cuno[tin]e [i deprinderi (B.Voicu, 2002a: 298). Pe plan interna]ional, educa]ia permanent\, de-a lungul ntregii vie]i (life long learning) reprezint\ un concept la mod\,
81

A exista si un al doilea flux important, prin care muncitorii industriali au migrat n agricultur\, n general c\tre cea de subzisten]\. Acest proces ns\ nu constituie punctul de interes al sec]iunii de fa]\.

138

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

tendin]ele actuale dezvoltate n vestul Europei [i promovate de agen]ii [i organiza]ii precum UNESCO, OECD sau Banca Mondial\, fiind de a structura o adev\rat\ societate a nv\]\rii82. Educa]ia de-a lungul ntregii vie]i, n accep]iunea sa contemporan\, prive[te mai ales educa]ia adul]ilor, de[i nu se rezum\ la aceasta, incluznd [i preocup\ri pentru accesul universal la [colarizare, educa]ie recurent\ etc. (vezi B. Voicu, 2002a). La nivel individual, investirea n astfel de forme de preg\tire reprezint\ o ac]iune adaptativ\, o cre[tere a capitalului educa]ional, de importan]\ strategic\ deosebit\ pentru integrarea social\, men]inerea [i transformarea activ\ a propriei pozi]ii n societate. Cu alte cuvinte, avem de a face cu o alt\ ac]iune care poate fi ncadrat\ n al doilea tip strategic definit n Tabelul 7.1. n Romnia nici tradi]ia, a[a cum am argumentat, [i nici prezentul, a[a cum o s\ ar\t n continuare, nu sunt locul unor predispozi]ii importante numeric pentru educa]ia continu\. Ac]iuni de acest fel tind astfel s\ fie inovative, nglobnd din acest punct de vedere o doz\ ridicat\ de risc.
Figura 7.3. Inciden]a educa]iei adul]ilor n Europa (2002)

Legend 1,1 - 3,3 % 4,3 - 6,5 % 7,5 - 9,0 % 13,3 - 23,5 % (8) (8) (6) (8)

Sursa: Hollanders, 2003; Arundel [i Hollanders, 2002. Datele indic\ ponderea popula]iei ntre 25 [i 64 de ani din fiecare ]ar\ n parte care fusese implicat\ n orice tip de preg\tire n ultimele patru s\pt\mni dinaintea datei anchetei. Datele sunt valabile pentru anul 2002, exceptnd Turcia (2001). Pentru ]\rile colorate n alb nu am dispus de date comparabile.

82

vezi Tight (1996), Ragat [i al]ii (1996), Tuinjman (ed., 1995), Preston (1999) etc.

139

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

n multe societ\]i europene ns\, educa]ia adul]ilor constituie o chestiune central\. Inciden]a fenomenului prezint\ nivele diferite de la ]ar\ la ]ar\. Varia]iile importante se produc mai ales pe axele vest-est [i nord-sud, similar majorit\]ii indicatorilor privind dezvoltarea social\ (Figura 7.2). Europenii cei mai preocupa]i de recalificare [i perfec]ionare sunt nordicii, britanicii [i elve]ienii: dintre islandezii [i britanicii ntre 25 [i 64 de ani aproape un sfert (23,5% n Islanda, 22,3% n Marea Britanie) urmau n 2002 cursuri de orice tip: formare ini]ial\, educa]ie superioar\, perfec]ionare profesional\, forme avansate (master, doctorat), preg\tire la locul de munc\, ucenicie, seminarii, nv\]\mnt la distan]\ sau seral (Hollanders, 2003). Unul din 5-6 adul]i erau n aceea[i situa]ie n Finlanda (18,9%), Suedia [i Danemarca (8,4%), Olanda (16,4). Ponderea scade spre sud: 7,5% n Austria, 6,5% n Belgia, 5,2% n Germania, 4,6% n Italia, 2,9% n Portugalia, 2,7% n Fran]a etc. ]\rile foste comuniste se plaseaz\ toate sub media de 8,4% a celor 15 state care erau membre UE n 2003: Cehia (6,0%), Estonia (5,2%) [i Slovenia(5,1%) prezint\ nivele cele mai ridicate, n timp ce minima se nregistreaz\ n Romnia (1,1%), aproape ns\ de Grecia (1,2%) [i Bulgaria (1,5%). Investi]ia n educa]ia adul]ilor se constituie a[adar ntr-o activitate adaptativ\, ca o acumulare continu\ de capital uman. Ea permite integrarea n societ\]i n schimbare, indiferent de natura acestora. n Romnia, investi]ia adul]ilor n educa]ie poate constitui o op]iune strategic\ extrem de interesant\ n contextul celor dou\ fenomene pe care le-am subliniat: nevoia de perfec]ionare [i inciden]a redus\ a LLL83 n societatea romneasc\. Cre[terea stocurilor de capital uman, constituie o op]iune activ\ n ce prive[te adaptarea [i integrarea, la fel ca [i investi]ia n capital social. A[tept\rile mele sunt ca indivizii care o practic\ s\ aib\, n prealabil, resurse mai ridicate de capital educa]ional [i reprezentarea unei situa]ii materiale care poate fi mbun\t\]it\. Investi]ia n educa]ie este una pe termen lung [i costisitoare ca timp. Necesit\ perioade mai lungi de preg\tire sistematic\, implicnd anumite renun]\ri, cu prec\dere de natur\ financiar\. Costurile de oportunitate sunt ridicate, iar roadele investi]iei se ivesc abia mai trziu. Cei ce investesc n educa]ie este de a[teptat s\ prezinte aspira]ii mai ridicate dect cele satisf\cute n prezent (transpuse n scoruri mai mari de s\r\cie subiectiv\), dar [i un nivel al capitalului uman mai ridicat. Pe de alt\ parte, investirea n educa]ie este parte a satisfacerii unor nevoi superioare, precum autorealizarea. Perioada lung\ de timp scurs\ de la investire pn\ la amortizarea ei, presupune o predispozi]ie pentru planificare. Vrsta, prin definirea diferen]iat\ a nevoilor n func]ie de pozi]ia n ciclul vie]ii poate juca un rol esen]ial. Cei mai tineri vor fi, n mod firesc, mai deschi[i c\tre nv\]are, avnd totodat\ [i resursele de timp necesare. Sexul este pu]in probabil s\
83

Acronim pentru Life Long Learning educa]ia de-a lungul ntregii vie]i.

140

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

determine diferen]e semnificative, societatea romneasc\, similar majorit\]ii ]\rilor ex-comuniste, fiind una n care femeile sunt relativ ncurajate s\ intre pe pia]\ for]ei de munc\ [i s\ dezvolte o educa]ie similar\ cu cea a b\rba]ilor.

II.2. Investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\ n Romnia. Rela]ia cu resursele


Pentru investi]ia n educa]ie a adul]ilor folosesc dou\ m\suri diferite, ambele oferite de BOP-FSD, valul mai 2003. Unul permite identificarea acelor indivizi care au urmat deja cursuri de formare continu\. Cel de-al doilea testeaz\ inten]ia de a urma cursuri de specializare sau de completare a studiilor. Sunt interesat de indivizi de peste 30 ani, vrst\ la care studiile sunt n general ncheiate, indiferent de nivelul lor83. Am fixat limita maxim\ de vrst\ la 50 de ani, ]innd cont de vrsta mai redus\ de pensionare din Romnia (55 ani la femei, 60 la b\rba]i), o limitare pragmatic\ n multe cazuri a tendin]ei de investi]ie n educa]ie. E[antionul analizat este alc\tuit astfel din 729 de adul]i. 34,3% dintre ei au urmat deja cursuri de perfec]ionare dup\ ncheierea studiilor. 38% ar dori s\ urmeze [i alte cursuri sau s\ [i completeze studiile.
Tabelul 7.8. Adul]ii ntre 30 [i 50 de ani din e[antionul BOP-FSD (mai 2003) n func]ie de investi]ia n LLL
Dup obinerea ultimei diplome colare, ai mai urmat i alte cursuri de specializare? Da, la locul Da, separat de urmeaz o coal Nu NR de munc locul de munc n prezent 79 60 133 5 Ai dori s urmai (i) alte cursuri Da de specializare sau s v Nu 75 34 326 1 3 completai studiile? NR 1 1 9 1 1 Total 155 95 468 7 4 Total 277 439 13 729

Not\: Am marcat n mod diferit celule de interes pentru sec]iunea de fa]\ (investitorii n LLL).

Am ob]inut astfel un univers de analiz\ mai restrns dect segmentul 25-64 de ani considerat n mod standard de statistica interna]ional\ drept referin]a pentru evaluarea inciden]ei LLL.. Avantajul acestei constrngeri este o mai mare omogenitate a grupului analizat, ca [i o interpretare mai u[oar\, adaptat\ la popula]ia Romniei. Analiza este astfel mai pu]in afectat\ de specificitatea situa]iei celor afla]i nc\ n procesul normal de nv\]\mnt sau a celor ie[i]i deja la pensie. Astfel de cazuri pot ns\ s\ apar\ [i n intervalul 30-50 de ani. De altfel, n setul de date

83

Excep]ia o reprezint\ nc\ cele doctorale, dar ele sunt asimilate de majoritate cu cursurile de specializare.

141

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

cu care lucrez sunt [i 2 studen]i84 [i 33 de pensionari. Nu am exclus n mod expres aceste grupuri din analiz\ pentru c\ ele sunt totu[i importante, indicnd fie o intrare mai trzie din sistem, fie o ie[ire prematur\ din via]a activ\. n ambele cazuri investi]ia n educa]ie reprezint\ o op]iune de integrare activ\, o activitate a c\ror roade urmeaz\ a fi culese n viitor, ncadrndu-se astfel n logica interpret\rii generale a semnifica]iei practic\rii LLL. Revenind la cele dou\ variabile utilizate, s\ not\m c\ ele nu surprind dect par]ial fenomenul studiat. Faptul c\ un individ a urmat n trecut cursuri de perfec]ionare [i/sau recalificare nu spune multe n absen]a unor informa]ii privind situa]ia sa nainte de a urma aceste cursuri. Totu[i, interpretat n rela]ie cu situa]ia celor ce nu au urmat astfel de cursuri, ca [i cu profilul celor ce doresc s\ se dezvolte prin LLL, itemul ofer\ o indica]ie asupra tendin]elor generale, inclusiv asupra a[tept\rilor n privin]a portretului celor ce investesc n educa]ie ast\zi. Al doilea item, declararea inten]iei de implicare n educa]ia continu\, surprinde doar inten]ionalitatea, nu [i comportamentul n sine. Se pot ns\ desprinde informa]ii ce permit creionarea tr\s\turilor celor ce investesc n educa]ie. Pentru fiecare din cele dou\ m\suri, am ntocmit cte un model de regresie logistic\. Rezultatele sunt prezentate n Tabelul 7.9. Modelele propuse includ ca predictori m\suri ale resurselor materiale, ale capitalului uman, ale capitalului social. Am ad\ugat mediul reziden]ial [i m\rimea localit\]ii, ca indicatori (slabi) ai resurselor de mediu. Educa]ia p\rin]ilor reprezint\ o indica]ie asupra unuia dintre referen]ialele importante, mai ales din perspectiva teoriei reproducerii structurii sociale. Lipsesc predictori lega]i de capitalul simbolic, motivul fiind acela c\ valul mai 2003 al BOP-FSD nu ofer\ nici o m\sur\ legat\ de modernitate valoric\, postmodernitate, tradi]ionalism sau orice alt\ orientare valoric\ util\ explica]iei. Cel mai important set de predictori este cel al capitalului uman. Educa]ia formal\ [i abilit\]i specifice, utile n lumea contemporan\, precum st\pnirea limbilor str\ine [i a lucrului cu calculatorul determin\ n mod pozitiv investirea n educa]ie continu\. Afirma]ia este valabil\ att pentru inten]ia de a urma cursuri de specializare sau completare a studiilor, ct [i pentru cei care deja au desf\[urat astfel de activit\]i. n Tabelul 7.10 am recodificat educa]ia astfel nct s\ fie suficient de multe cazuri n fiecare categorie [i prezint asocierile bivariate cu cele dou\ m\suri ale investirii n educa]ie.

84 Sunt 7 subiec]i care urmau o [coal\ n momentul interviev\rii, ns\ dintre ei doar 2 au declarat drept ocupa]ie pe cea de student, restul lucrnd. Important este de notat [i faptul c\ cifra celor care urmau n momentul interviev\rii o form\ de educa]ie este similar\ celei raportate de Comisia European\ (Hollanders, 2003): 1,2% dintre subiec]ii ntre 25 [i 64 de ani erau implica]i n educa]ie continu\ conform BOP, mai 2003, n timp ce EC raporta o inciden]\ a LLL pentru Romnia de 1,1%.

142

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.9. Modele de regresie logistic\: investi]ia adul]ilor n educa]ia proprie


Variabila Dependent: Predictori EDUCAIA subiectului cunoate LIMBI STRINE tie s utilizeze un COMPUTER Stocul de RELAII UTILE ncredere n oameni ncredere n instituii Standardul subiectiv de via (SSV) VENIT pe membru n gospodrie Consum media Vrsta Mrimea localitii Educaia prinilor BRBAT Constanta Indici de adecvare Omnibus Tests of Model Coefficients Hosmer and Lemeshow Test Variaia explicat (pseudo-R2)) Cox & Snell Nagelkerke A urmat cursuri de specializare sau recalificare b Wald Sig. Intenioneaz s urmeze cursuri de specializare sau recalificare b Wald Sig.

0,08 0,27 1,47 0,01 -0,21 -0,02 -0,10 0,07 0,35 0,03 -0,66 0,00 0,20 -2,80
2 102,8 6,7

1,2 1,6 32,2 0,0 1,0 0,0 0,5 1,6 6,9 3,8 0,0 0,7 1,0 10,0

0,273 0,210 0,000 0,915 0,325 0,862 0,465 0,199 0,008 0,051 0,893 0,400 0,306 0,002
p 0,000 0,569

0,15 0,40 0,78 0,00 -0,06 -0,05 -0,22 -0,04 0,20 -0,12 11,94 0,00 0,24 2,32
2 112,2 7,4

4,1 3,5 8,8 0,0 0,1 0,3 2,8 0,5 2,4 52,4 5,8 0,0 1,6 7,3

0,043 0,061 0,003 0,966 0,782 0,602 0,097 0,461 0,122 0,000 0,016 0,905 0,211 0,007
p 0,000 0,493

16,1% 22,1%

17,4% 23,6%

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. Am colorat cu gri predictorii care nu au influen]\ semnificativ\ la p<0,10. Modul de m\surare a variabilelor: Educa]ia subiectului Variabil\ ordinal\, indicnd cea mai ridicat\ form\ de educa]ie atins\. Am tratat drept egale distan]ele dintre nivele, astfel c\ variabila poate fi aproximat\ drept continu\ (de interval). Repetarea analizelor considernd educa]ia drept ordinal\ a condus la rezultate similare. Educa]ia p\rin]ilor Maximul dintre educa]ia mamei [i cea a tat\lui, pe o scal\ identic\ cu cea de la variabila Educa]ia subiectului. Sunt valabile acelea[i observa]ii ca mai sus. Stocul de rela]ii utile Num\rul de tipuri de rela]ii utile de]inute (minim 0, maxim 9). Standardul subiectiv de via]\ (SSV) Indice al s\r\ciei subiective. Cre[terea sa indic\ reprezent\ri pozitive asupra propriului nivel de trai (vezi volumul 2). ncredere n institu]ii Scor factorial indicnd ncrederea latent\ n sistemul social existent. Factorul explic\ 48% din varia]ia total\ a ncrederii n Pre[edin]ie, Guvern, Parlament, Justi]ie, Armat\, Poli]ie, Prim\ria localit\]ii, Partide politice, Sindicate (scale de 5 puncte; am tratat r\spunsurile Nu [tiu ca mijloc de scal\). Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,873; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,285. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. Consum media - Scor factorial indicnd frecven]a consumului mediatic (ziare, radio, televiziune). Factorul explic\ 31% din varia]ia total\. Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,625; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,229. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. {tie s\ utilizeze un computer, ncrederea n oameni, B\rbat, Urban, Cunoa[te limbi str\ine Variabile dihotomice, codificate 0-1. M\rimea localit\]ii Logaritm natural din num\rul de sute de locuitori din localitate.

143

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.10. Asocierea (bivariat\) dintre nivelul de educa]ie [i investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\
Cel mai nalt nivel de colarizare atins cel mult gimnaziu treapta I de liceu coala profesional / ucenici sau complementar liceu coal post-liceal sau tehnic de maitri universitar Total Teste de semnificaie / Coeficieni de asociere A urmat cursuri de specializare sau recalificare da nu total 16% 25% 22% 43% 45% 61% 34% 84% 75% 78% 57% 55% 39% 66%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Intenioneaz s urmeze cursuri de specializare sau recalificare Numr cazuri da nu total 14% 33% 35% 47% 38% 57% 38% 86% 67% 65% 53% 62% 43% 62%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

101 103 153 225 73 74 729

2=45,8 (p<0,0005) =0,315 (p<0,0005)

2=64,7 (p<0,0005) =0,411 (p<0,0005)

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. E[antionul de adul]i ntre 30 [i 50 ani. Am marcat diferit celulele corespunz\toare asocierilor semnificative pozitive (p<0,05; am folosit pentru testarea asocierii valorile reziduale ajustate).

Rela]ia dintre investi]ia trecut\ n educa]ie continu\ [i nivelul prezent de educa]ie formal\ este una fireasc\: o parte din investi]ia trecut\ se reg\se[te direct n educa]ia formal\ prezent\. Cu ct indivizii s-au instruit mai mult dup\ ce au ncheiat studiile, ei au avut prilejul de a atinge nivele de instruc]ie mai ridicate. Totu[i rela]ia prezint\ o intensitate prea puternic\ pentru a [i g\si explica]ia doar n acest sens. La rndul ei, inten]ia de specializare [i recalificare este mai ridicat\ la cei care deja au atins nivele mai nalte de educa]ie. Este greu de apreciat n ce m\sur\ aceast\ inten]ie are [anse de a se materializa n practic\. Totu[i, privind ambele rela]ii n ansamblul lor, devine clar c\ propensiunea cea mai ridicat\ de a investi n educa]ie se reg\se[te la cei mai bine educa]i. Aparent, ar fi fost ra]ional ca rela]ia s\ fi fost invers\: cei mai pu]in educa]i s\ [i doreasc\ s\ [i completeze studiile, pentru a egala nivelul celor mai bine educa]i, devenind mai competitivi pe pia]a muncii. ns\ [coala nu nseamn\ o simpl\ transmitere [i acumulare de informa]ii. Rezultatul procesului de instruire se constituie ntrun mod de a gndi [i ac]iona, n structuri definitorii pentru func]ionarea [i selec]ia criteriilor ra]ionalit\]ii indivizilor. Fiecare individ [i organizeaz\ modul de a gndi, de a decide asupra scopurilor sale [i de a alege mijloacele ([i) n func]ie de capitalul educa]ional pe care l de]ine. De aici [i diferen]ele n modul de raportare la educa]ie ca element al reu[itei n via]\ (vezi Tabelul 7.11). Investi]ia n educa]ie [i pierde astfel din relevan]\ pe m\sur\ ce descre[te nivelul de educa]ie85.
85

n Tabelul 7.11, al\turi de diferen]ele semnificative fa]\ de medie deja semnalate, nivelul de semnifica]ie al asocierii negative dintre nivelul de instruire cel mult gimnaziu [i educa]ia ca [i element cheie al reu[itei n via]\ este 0,078. cu alte cuvinte, se poate garanta cu o probabilitate de 92,2% c\ cei cu educa]ie mai redus\ tind s\ considere n mai mic\ m\sur\ dect restul adul]ilor ntre 30 [i 50 de ani c\ [coala/inteligen]a sunt cele mai importante pentru reu[ita n via]\.

144

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Acelea[i rela]ii sunt valabile [i pentru cuno[tin]ele de calculator [i cele de limbi str\ine. 59% dintre cei care declar\ c\ [tiu s\ lucreze cu calculatorul [i manifest\ inten]ia de a urma ([i alte) cursuri de specializare (n orice domeniu), iar 67% declar\ c\ au urmat deja. Ponderile sunt semnificativ mai mici pentru cei care nu [tiu s\ foloseasc\ computerul: 31, respectiv 24%.
Tabelul 7.11. Cele mai importante lucruri pentru reu[ita n via]\ n func]ie de nivelul de instruc]ie (adul]i ntre 30 [i 50 de ani, Romnia, 2003)
Care dintre acestea este cea cel mult treapta I mai important pentru a reui n gimnaziu de liceu via? 1. S se nasc ntr-o familie bogat 2. S aib relaii 3. S aib ansa/noroc 4. S cread n Dumnezeu 5. S fie deteapt/inteligent/ 7. S fac coal 8. S munceasc mult 10. S tie s se descurce TOTAL 22% 20% 32% 17% 8% 2% 100% 21% 6% 26% 21% 13% 14% 100% coala profesional / ucenici sau complementar 19% 12% 31% 23% 8% 7% 100% liceu 15% 14% 26% 26% 8% 11% 100% coal postliceal sau universitar TOTAL tehnic de maitri 24% 12% 21% 24% 5% 15% 100% 14% 18% 13% 26% 25% 8% 10% 100%

10%
18% 38% 10% 11% 100%

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. E[antionul de adul]i ntre 30 [i 50 ani. Note: 1. Itemul privind reu[ita n via]\ a fost constituit dintro ntrebare nchis\. Am eliminat din analiz\ variantele care au ntrunit foarte pu]ine cazuri: s\ fure (3 cazuri) [i s\ arate bine (7 cazuri). n plus am unit n aceea[i categorie variantele asem\n\toare: 3 [i 4, respectiv 5 [i 7. 2. Am marcat cu fond gri [i cifre ngro[ate celulele corespunz\toare asocierilor semnificative pozitive (p<0,05; am folosit pentru testarea asocierii valorile reziduale standardizate ajustate). Asocierile semnificative negative sunt cele din celulele barate cu o linie punctat\ pe diagonala principal\.

Dintre cei care cunosc limbi str\ine, 51% [i doresc s\ urmeze ([i alte) cursuri suplimentare sau s\ [i completeze studiile, iar 45% deja au f\cut acest lucru. Pentru cei care nu cunosc dect limba matern\, cifrele sunt de doar 31, respectiv 29%. St\pnirea limbilor str\ine reprezint\ un indicator nu doar pentru capitalul uman ci [i pentru abilit\]ile de comunicare [i, n general, al deschiderii fa]\ de nou, fa]\ de diferit, fa]\ de alteritate. Educa]ia este [i ea un atribut al modernit\]ii, ca [i familiarizarea cu computerul. Este posibil ca o parte din efectul capitalului uman asupra investi]iei n educa]ie s\ fie de fapt o manifestare a orient\rii latente c\tre modernitate. Locuirea n aglomer\ri urbane poate juca acela[i rol, confirmnd poten]ialitatea rela]iei. O parte din efectul pozitiv al vrstei se datoreaz\ acelora[i ra]iuni: tinerii sunt mai deschi[i c\tre nou, [i asum\ riscuri mai mari etc. Consumul cultural reprezint\ o alt\ estimare a gradului de modernitate individual\. [i din acest punct de vedere cei ce investesc n propria educa]ie sunt mai orienta]i
145

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

c\tre modernitate: conform datelor BOP-FSD, ei prezint\ un consum mediatic [i o predispozi]ie spre lectur\ semnificativ mai accentuat\. n absen]a unor m\suri mai puternice, rela]ia dintre investirea n educa]ie continu\ [i capitalul simbolic r\mne ns\ doar o ipotez\. Tendin]a este ns\, a[a cum am ar\tat, ca voluntarii s\ fie mai moderni dect restul societ\]ii. Efectele vrstei [i al m\rimii localit\]ii nu pot fi ns\ considerate sub nici o form\ doar ca expresii ale modernit\]ii. Vrsta constituie un indicator al timpului disponibil pentru dezvoltare individual\, al etapei curente din ciclul vie]ii, al percep]iei asupra poten]ialului de ascensiune social\ [i individual\. Cei nec\s\tori]i difer\ de altfel n mod semnificativ de restul popula]iei prin inten]ia de a [i perfec]iona educa]ia. La rndul ei, locuirea n localit\]i urbane aduce cu sine posibilit\]i fizice mai ridicate de a te specializa: agen]ii care ofer\ astfel de cursuri sunt mai numero[i [i mai u[or accesibili. Firmele angajatoare tind s\ fie mai mari [i mai preocupate de formarea angaja]ilor etc. Tot ca poten]ial indicator al modernit\]ii func]ioneaz\ [i consumul mediatic. Omul modern tinde s\ fie un om ra]ional, avnd nevoie de informa]ii pentru a decide asupra ac]iunilor sale. Investi]ia n educa]ie este la rndul s\u apanajul modernit\]ii, iar datele confirm\ acest lucru [i prin rela]ia pozitiv\ dintre investirea n educa]ie [i consumul mediatic. Veniturile celor care au investit sau inten]ioneaz\ s\ investeasc\ n propria formare, ca [i cele ale familiilor lor sunt semnificativ mai mari dect cele ale restului popula]iei. Cnd control\m pentru restul predictorilor, n modelul de regresie, acest lucru nu este ns\ vizibil. Mult mai puternic\ este percep]ia asupra propriilor venituri, indicatorul subiectiv al st\rii materiale inclus n model (SSV) corelnd negativ cu investirea n educa]ie continu\. Pe m\sur\ ce indivizii [i apreciaz\ mai nefavorabil resursele, ei tind s\ [i creasc\ stocul de capital educa]ional. Evalu\rile negative ale resurselor sunt echivalente cu nemul]umirea fa]\ de modul n care sunt satisf\cute propriile aspira]ii. Aceasta se ntmpl\, a[a cum am ar\tat, n condi]iile n care veniturile sunt semnificativ mai mari pentru cei ce [i declar\ inten]ia s\ investeasc\ n propria formare. Probabil c\ educa]ia lucreaz\ n acest caz ca o alternativ\ de cre[tere, o posibilitate de acumulare care s\ conduc\ n final la o mai bun\ ndeplinire a nevoilor selectate la nivel individual drept necesare pentru atingerea unui nivel de trai acceptabil.

146

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.12. Rela]ia dintre indicatori ai capitalului social [i investi]ia adul]ilor n educa]ie continu\
A urmat cursuri de specializare sau recalificare da* nu* p (testul t) Stoc de relaii utile ncredere n oameni ncredere n instituii 1,69 0,34 -0,047 1,25 0,34 0,029 0,007 0,876 0,344 Intenioneaz s urmeze cursuri de specializare sau recalificare da* nu* p (testul t) 1,62 0,33 -0,086 1,27 0,35 0,056 0,023 0,603 0,066

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. E[antionul de adul]i ntre 30 [i 50 ani. Pentru descrierea variabilelor vezi notele de sub Tabelul 7.9.

n fine, rela]ia dintre indicatorii capitalului social [i investi]ia n educa]ie a adul]ilor este una nesemnificativ\ atunci cnd control\m pentru ceilal]i predictori. Analiza bivariat\ relev\ ns\ asocieri semnificative ntre investirea n educa]ie (indiferent care dintre cele dou\ m\suri analizate aici este folosit\), pe de o parte, [i stocul de rela]ii utile, respectiv ncrederea n institu]ii, de cealalt\ (Tabelul 7.12). Cei care investesc n propria educa]ie sunt mai bine pozi]iona]i n re]elele sociale [i au mai pu]in\ ncredere n institu]ii. Efectul este n bun\ m\sur\ dat tot de educa]ie. Am ar\tat n capitolul 5 cum cei mai educa]i tind s\ dispun\ de stocuri mai bune de capital rela]ional, fiind totodat\ mai critici n evaluarea institu]iilor. Interesant\ este [i rela]ia cu ncrederea n sistemul educa]ional. ncrederea n sistemul de nv\]\mnt romnesc este m\surat\ n chestionarul BOP-FSD din mai 2003 pe o scal\ de 5 puncte. Dintre adul]ii ntre 30 [i 50 de ani ai popula]ie de referin]\, aproape o treime (31%) declar\ c\ au pu]in\, foarte pu]in\ sau deloc ncredere n sistemul educa]ional. Jum\tate (49%) spun c\ au mult\ ncredere, iar 17% declar\ foarte mult\ ncredere. Restul (3,4%) evit\ s\ dea un r\spuns. Modul de construc]ie al ntreb\rii face ca primele trei categorii s\ con]in\ evalu\ri negative, iar cea de-a patra mult\ ncredere, n ciuda valen]elor semantice pozitive s\ joace rolul de categorie neutr\. Cu o astfel de interpretare a scalelor, am calculat indici ai opiniei dominante86, relevnd ncrederea n cele 14 institu]ii evaluate n chestionarul BOP-FSD: Biseric\, Pre[edin]ie, Guvern, Parlament, justi]ie, armat\, poli]ie, prim\ria localit\]ii, partide politice, sindicate, b\nci, SRI, mass media, sistemul de nv\]\mnt. Sistemul de nv\]\mnt se claseaz\ pe locul trei, dup\ Biseric\ (singura cu capital de ncredere pozitiv) [i foarte de aproape (la o distan]\ nesemnificativ\) de armat\. Este confirmat astfel stereotipul nv\]\mntului performant n ciuda lipsei de rezultate la nivel mediu (vezi capitolul 4). Presa prezint\ un nivel de ncredere u[or mai sc\zut, ns\ de asemenea la o diferen]\ nesemnificativ\. Restul institu]iilor se plaseaz\ la distan]\ mare.

86

Diferen]ele dintre r\spunsurile pozitive [i cele negative ponderate cu num\rul r\spunsurilor care nu sunt neutre.

147

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Rela]ia dintre investi]ia n educa]ie [i ncrederea n sistemul de nv\]\mnt este una pozitiv\. O mai mare ncredere n sistemul de nv\]\mnt se asociaz\ cu o probabilitatea mai ridicat\ de a urma forme de educa]ie continu\. Rela]ia devine nesemnificativ\ ns\ cnd control\m pentru al]i predictori87.

III. Migra]ia extern\


III.1. Migra]ia extern\ ca r\spuns strategic de protest
Protestul, pentru Hirschman (1999 [1970]), presupune dou\ manifest\ri distincte. Unul dintre ele este contestarea sistemului din interior, n scopul de a-l reforma. Aceasta include dezvoltarea de comportamente active care urm\resc s\ (re)aduc\ lucrurile la parametrii optimi din punct de vedere al preferin]elor individuale sau ct mai apropia]i de ace[tia. Cea de-a doua manifestare este abandonul, form\ extrem\ de protest n care indivizi pot pur [i simplu s\ renun]e la sistemul respectiv, fie c\ este vorba de un furnizor tradi]ional de servicii, de familie, de religie, de ]ara de origine sau adoptiv\ etc. Comportamentele specifice se pot traduce n acest caz prin migrarea c\tre alte companii concurente, divor] sau adulter, schimbarea religiei sau op]iunea pentru ateism, emigrare etc. Ca strategie de r\spuns la schimbarea postcomunist\, protestul poate mbr\ca forme destul de variate, n func]ie de sursa nemul]umirii. Indivizii pot reclama necesitatea ntoarcerii la vechiul regim, cea a reform\ri rapide a celui existent, cea a vitezei prea mari de transformare, pot protesta n fa]a nesatisfacerii unor nevoi diferite: hran\, securitate, mobilitate social\, posibilitatea autoexprim\rii etc. n plan comportamental formele de protest pot merge de la proteste de tipul greve, manifesta]ii, pn\ la exprim\ri mai radicale, precum refuzul de a pl\ti taxele [i contribu]iile, sau totale precum comiterea de atentate sau abandonarea par]ial\ sau total\ a societ\]ii prin emigrare. Desigur, am enumerat nivele diferite ale comportamentelor de protest. Pe de o parte este, a[a cum argumenteaz\ Hirschman, distinc]ia dintre protestul propriu zis [i abandon, ca form\ extrema de protest. Pe de alt\ parte a introdus n discu]ie [i dimensiunea violent\ a protestului. Practic sunt patru tipuri de comportamente: contestare, contestare violent\, anomie, abandon. Ca r\spunsuri strategice la schimbare [i criz\ toate fac parte din aceea[i categorie. Ele se ncadreaz\ n ceea ce Merton eticheta drept rebeliune, extind categoria rebeliunii culturale a lui Sztompka, [i sunt contest\ri radicale, n termenii lui Giddens. F\r\ a avea capacitatea de a le acoperi aici pe toate, sunt interesat n cele ce urmeaz\ de migra]ie.
87

Nu am introdus variabila n modelul de regresie din Tabelul 7.9 din motive de multi-coliniaritate.

148

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Emigra]ia definitiv\ reprezint\ forma protestului total, concretizat\ prin abandonarea complet\ a societ\]ii de origine. Indivizii pleac\ cu inten]ia de a nu se mai ntoarce, urmnd a se stabili definitiv n societ\]ile de adop]ie. Ac]iunea este una radical\. Migran]ii renun]\ la un univers familial, incluznd pozi]ia [i re]eaua social\, normele [i valorile larg mp\rt\[ite [i bine cunoscute lor [i opteaz\ pentru o realitate mai pu]in cunoscut\, str\in\. Migra]ia extern\ circulatorie prezint\ caracteristici oarecum diferite. Indivizii migreaz\ temporar n alte ]\ri n c\utarea unor oportunit\]i mai bune de c[tig. Ei utilizeaz\ ni[e ocupa]ionale relativ nguste pentru a aduna venituri superioare [i a atinge un nivel de trai mai bun dect n societatea de origine. O parte a familiei sau a familiei extinse r\mne n ]ar\, ntre]innd gospod\ria [i men]innd stabilitatea unui punct de ntoarcere. Contactele sunt dese. Emigran]ii trimit cu periodicitate (diferit\, de la caz la caz) bani [i bunuri celor r\ma[i n ]ar\, cu care men]in un buget comun, similar gospod\riei mixte difuze amintit\ n capitolul 1 care reune[te migran]i din rural n urban cu restul familiei r\mase la sat. din cnd n cnd, emigran]ii circulatori revin n ]ara de origine, investind resursele acumulate mai nti n cre[terea calitativ\ a consumului zilnic al familiei, apoi n diverse bunuri de folosin]\ ndelungat\. n unele cazuri, mai trziu, dup\ acumularea unor economii mai consistente, ace[ti migran]i [i familiile lor pot juca rol antreprenorial, dezvoltnd mici firme, adesea cu caracter transna]ional, avnd drept proprietar principal emigran]ii, dar fiind administrate de familiile r\mase n ]ar\88. Din acest punct de vedere, cel al scopului explicit localizat n c\utarea de c[tiguri superioare, migra]ia (indiferent de durat\) are elemente din strategiile de acumulare. Ea r\mne ns\, prin caracteristica principal\ a unei mobilit\]i radicale, o ac]iune n primul rnd de tip protest. Migra]ia circulatorie folose[te de regul\ re]ele sociale preexistente [i cre[te ca intensitate urmnd legea bulg\relui de z\pad\. Primii migran]i mp\rt\[esc experien]ele lor comunit\]ii de origine [i asigur\ c\i b\tute pe care mai apoi le urmeaz\ [i al]i cunoscu]i, prieteni, rude. La rndul lor ace[tia stimuleaz\ migra]ia altor cunoscu]i, prieteni sau rude. Informa]ia privind procurarea de acte, mijloacele de transport cele mai convenabile, oportunit\]ile de lucru, regulile de bun\ purtare etc. circul\ din ce n ce mai repede, consolidnd la destina]ie comunit\]i n cre[tere numeric\ destul de spectaculoas\. Cu timpul, migra]ia temporar\ tinde a se permanentiza, devenind definitiv\. Primii migran]i sunt adev\ra]i pioneri. Ei pleac\ ntr-un relativ necunoscut p\ienjeni[ de reguli noi, bariere [i oportunit\]i n care, neputnd prezice exact ac]iunile celorlal]i [i reac]iile mediului socio-institu]ional trebuie s\ [i asume
88

Un caz extrem (doar din punct de vedere al veniturilor) l reprezint\ fotbali[tii romni care migreaz\ la cluburi bogate din str\in\tate pentru a c[tiga mai bine [i pentru un nivel superior de mplinire profesional\. n cazul lor, comportamentul investi]ional apare mai frecvent [i mai repede, date fiind salariile mult mai mari c[tigate.

149

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

riscul de ghici variantele de succes. Drumul n sine reprezint\ un test de trecut. Migra]ia n c\utarea locurilor de munc\ este adesea ilegal\ [i realizat\ pe c\i riscante, dar [i relativ costisitoare. A[a cum am sugerat deja, migran]ii de succes atrag dup\ ei al]i migran]i n ni[ele descoperite. De regul\ ace[tia sunt rude sau prieteni apropia]i. Capitalul social lucreaz\ n acest caz asigurnd deopotriv\ acces la informa]ie [i suport generalizat89. Spa]iul de destina]ie este deja unul familiar pentru migran]ii mai trzii, ei avnd informa]ii [i cunoscndu-l par]ial din pove[tile celorlal]i chiar [i nainte ca s\ se decid\ asupra migr\rii. Incertitudinea [i riscul sunt deja reduse prin re]ele sociale de apartenen]\. Actul migrator r\mne totu[i asociat, nu doar ini]ial cu un grad de risc ridicat. El presupune o schimbare radical\ a mediului social, dar [i un protest la adresa incapacit\]ii societ\]ii de a furniza oportunit\]i de cre[tere corespunz\toare aspira]iilor. Dezam\girea afecteaz\ mai ales extremele societ\]ii: s\racii [i pe unii dintre cei mai avu]i. Primii se afl\ ntr-o penurie cronicizat\. Ultimii se confrunt\ cu limitele naturale ale unei societ\]i s\race, n care exagernd un pic situa]ia averea lor poate cump\ra totul, via]a devenind oarecum redundant\, anost\. Exist\ pe de alt\ parte dezam\gi]i ideologic sau indivizi ale c\ror abilit\]i au devenit inutile n ]ara de origine (de exemplu muncitorii industriali disponibiliza]i masiv n urma restructur\rii [i declinului economic). Ei prefer\ recalificarea, chiar [i n specializ\ri inferioare (fermieri, ngrijitori, lucr\tori manuali n construc]ii etc.), dar pentru un salariu [i condi]ii de trai superioare. Migra]ia reprezint\ o astfel de [ans\ de a protesta n fa]a schimb\rilor [i de a abandona o societate n care nu [i g\sesc locul pe care [i l-ar dori.

III.2. Contextul interna]ional al migra]iei externe circulatorii


Migra]ia interna]ional\ tinde s\ devin\ n mileniul al III-lea parte a unei mobilit\]i generalizate n interiorul societ\]ii globale (Urry, 2000), fluxurile migratorii, comportamentele [i fenomenele din societ\]ile de origine [i din cele de destina]ie putnd fi n]elese doar prin prisma contextului global, n care efectele trans-, supra- [i inter-na]ionale se mpletesc cu cele locale [i na]ionale (Castles, 1993). Totodat\ migra]ia interna]ional\ contemporan\, prin extinderea deosebit\, reprezint\ deja un risc fabricat, parte a societ\]ii riscului descris\ de Ulrich Beck (OBrien, 1996). Complexitatea sa face din migra]ia interna]ional\, mai ales atunci cnd fluxurile sunt masive, un fapt social total, n sensul lui Mauss. A[a cum argumenteaz\ Arango (2000), nici o teorie dintre cele existente nu poate explica complet fenomenul. Migra]ia este puternic interconectat\ cu procesele din ntregul sistem
89

vezi [i Constantinescu, 2004.

150

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

social, depinznd de economie, politic, rela]ii sociale, orient\ri valorice90. Diferen]ele de dezvoltare dintre regiuni, dependen]a economic\ [i/sau cultural\ [i/ sau politic\, surplusul sau nevoia de for]\ de munc\, existen]a unor ni[e ocupa]ionale puternic specializate, nevoia de satisfacere a unor nevoi superioare, apartenen]a la re]elele sociale afectate de migra]ie etc. reprezint\ explica]ii punctuale ale valurilor migratorii care au afectat omenirea n ultimele 2-3 secole91. La nivel individual, insatisfac]ia cu comunitatea reziden]ial\ (Bach [i Smith, 1977), insecuritatea etnic\ (Sirkeci, 2002) sunt motivatori importan]i. Experien]a de migra]ie [i prezen]a altor migran]i n familie au la rndul lor efecte de stimulare a unor noi acte migratorii (Mincer, 1978; Paloni [.a., 2001 etc.). Interac]iunea transna]ional\ cu emigran]i din familie este extrem de important\: Davis Root [i de Jong (1991) aduc argumenteaz\ c\ predictorul cel mai bun pentru emigra]ie este schimbul de bani ntre membrii familiei extinse afla]i n diverse col]uri ale lumii. Migra]ia este determinat\ decisiv de pozi]ia n ciclul vie]ii, influen]a invers\ a vrstei asupra actului migrator fiind n fapt expresia pozi]iei indivizilor n via]a de familie [i n cea profesional\92. Migra]ia este determinat\ astfel de c\utarea unei pozi]ii mai bune n carier\ [i este influen]at\ negativ de dimensiunea familiei de apartenen]\. Actul migra]ional al unor familii ntregi implic\ dificult\]i sporite legate de transport, locuire, angajare, integrare etc. Cu ct num\rul de copii este mai mare, cu att migra]ia definitiv\ este mai pu]in probabil\. n plus, cuplurile, chiar [i f\r\ copii sunt mai pu]in dispuse s\ migreze. ntr-o discu]ie asupra poten]ialit\]ii migra]iei n func]ie de beneficiile sociale acordate n diverse state ale SUA, Schram [i Soss (1999) arat\ c\ actul migrator presupune costuri ridicate, bariere greu de dep\[it de familiile s\race. Concluzi este valid\ [i n cazul migra]iei interna]ionale. Problemelor psihologice ale ie[irii din comunitatea de origine li se suprapun costurile de transport, cele legate de locuire, lipsa de informa]ii m\runte despre destina]ie dar care pot afecta puternic bugetul unor gospod\rii s\race: informa]ii insuficiente despre cele mai convenabile magazine, despre unde pot fi g\site locuri de munc\, despre drepturi [i obliga]ii specifice etc. Problemele ntlnite la destina]ie sunt multiple: acces la sistemul de protec]ie social\, la educa]ie, asisten]\ medical\ etc. Fenomenul nu

90

Portes [i Sensenbrenner (1993) folosesc migra]ia interna]ional\ ca exemplu pentru a argumenta interconectarea dintre economie [i societate (embeddedness, n termenii lansa]i de Granovetter [i utiliza]i de autorii cita]i). 91 Pentru treceri n revist\ ale teoriilor privind migra]ia, n special a celei interna]ionale, vezi Arango (2000), Massey [.a. (1993), Joly (2000), Constantinescu (2003b). O prezentare extrem de succint\, dar util\ pentru ini]iere este realizat\ de Paul Stalker, Stalkers guide to international migration, disponibil on-line: http:\\pstalker.com\migration\index.htm. 92 vezi Sandefur [i Scott (1981), inclusiv pentru o trecere n revist\ a literaturii.

151

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

este unul specific Romniei, ci tuturor grupurilor de emigran]i [i n particular celor proveni]i din ]\rile mai s\race din fostul spa]iul comunist93. Costurile ini]iale descurajeaz\ familiile s\race [i pe membrii acestora sa migreze sau cel pu]in s\ se numere ntre pionerii migra]iei. Ulterior, dup\ constituirea unor diaspore, re]ele sociale extinse pot integra [i s\racii n fluxurile migratorii dinspre zonele s\race c\tre destina]ii dezvoltate economic [i social94. Ceea ce conteaz\ n determinarea migra]iei primordiale este deprivarea relativ\ resim]it\ n comunitatea de origine (Stark [i Taylor, 1991). Actul migrator i implic\ astfel n primul rnd pe cei care v\d a exista diferen]e importante ntre nivelul a[tept\rilor [i cel al satisfacerii acestora [i au reprezent\ri pozitive asupra c[tiguri poten]iale n termeni de satisfacere a acestor nevoi n urma actului migrator. Venitul devine astfel un factor mai pu]in important n definirea migran]ilor. La nivel cultural lucrurile sunt mai complicate. Pionerii migra]iei sunt indivizi cu un grad ridicat de modernitate, deschi[i la risc, gata s\ ncerce modalit\]i mai pu]in tradi]ionale de a reu[i n via]\. Ei transform\ att comunit\]ile de destina]ie, n care aduc moduri noi de a face, dar [i pe cele de origine, n cazul n care ]in leg\turi strnse cu ele, mai ales n cazul migra]iei circulatorii Faist (2000). Migrantul este departe de a r\mne acela[i naintea actului migrator [i dup\ consumarea acestuia, n comunitatea de origine [i n cea de destina]ie (Sandu, 2003a:166). Interesul meu este ndreptat mai ales c\tre comunitatea de origine. Familiile r\mase n ]ar\ primesc nu doar banii trimi[i de migran]i, dar [i un alt tip de input cultural, dat de interac]iunea indirect\ cu o alt\ cultur\. Prietenii se afl\ n aceea[i pozi]ie, mai ales n cazul [i dup\ structurarea re]elelor de migran]i. Comunit\]ile de origine, n general relativ tradi]ionaliste, devin mai flexibile n ce prive[te sistemul de valori, atitudinea fa]\ de alteritate, asumarea de riscuri. Actul migrator n sine devine mai pu]in riscant: este deja vorba de o cale b\tut\. Normele n grupul ini]ial de referin]\ tind s\ se schimbe: Valorile supreme se diversific\, criteriile de ordonare social\ sunt revolu]ionate, ierarhiile sunt n pericol de a nu se mai reproduce. Migra]ia circulatorie devine n multe comunit\]i un fapt normal, cel mai normal n sensul durkheimian al termenului. Grupul ncepe s\ tr\iasc\ ca grup dincolo de grani]ele geografice ale comunit\]ii de origine. Se multi-localizeaz\ [i se transna]ionalizeaz\. ncepnd de la o anumit\ limit\, apartenen]a la grup, con93

94

Vezi, de exemplu, Kostovicova (2003) pentru cazul recent emigran]ilor albanezi din Marea Britanie. Tot pentru cazul Marii Britanii, Anderson discut\ despre similitudinile dintre problemele (n principal legate de angajare) ale imigran]ilor din ]\rile mai pu]in dezvoltate. Probleme similare de integrare au fost ns\ remarcate pentru valurile de migra]ie interna]ional\ de pretutindeni [i din orice epoc\ (cu specificit\]i legate ns\ de epoca n cauz\). Lucrarea clasic\ a lui Thomas [i Znaniecki ofer\ unele exemple n acest sens (Thomas, William I. [i Florian Znaniecki. 1918 1920. The Polish Peasant in Europe and America. Boston: William Badger). vezi Constantinescu, 2004 pentru o discu]ie n acest sens.

152

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

di]ionat\ de consecven]a n respectarea normelor grupului, ac]ioneaz\ ca stimulent pentru declan[area [i continuarea actului migrator. Alternativa este excluderea din grup. Astfel, emergen]a re]elelor [i a diasporelor de migran]i faciliteaz\ [i conduce c\tre permanentizarea actului migrator95. Dificult\]ilor de reintegrare n societatea de provenien]\, li se asociaz\ prezen]a principalelor grupuri de apartenen]\ (familie, prieteni, colegi) n regiunea recipient [i recunoa[terea dreptului legal de a locui n ]ara respectiv\. Cel pu]in pentru o vreme (ct este optim n cadrul ciclului vie]ii) migra]ia circulatorie devine definitiv\.

III.3. Contextul na]ional al migra]iei externe96


Istoricul migra]iilor recente din Romnia
Romnia este departe de a prezenta o vast\ cultur\ a migra]iei, fie ea intern\, dar mai ales extern\. n mod tradi]ional, Romnia a fost una dintre cele mai slab dezvoltate state europene, cu o economie dominat\ de agricultur\. La sfr[itul ultimului r\zboi mondial, 74% din popula]ie locuia n mediul rural, popula]ia urban\ devenind majoritar\ abia spre sfr[itul regimul comunist. Conform datelor recens\mntului din 2002, aproximativ 47% din popula]ie locuia nc\ la sate, cu alte cuvinte de 4-5 ori mai mult dect n majoritatea ]\rilor din vestul Europei [i de 2-3 ori mai mult dect n alte ]ari foste comuniste. Sc\derea ponderii popula]iei rurale s-a realizat par]ial pe seama migra]iei, ns\ o importan]\ nsemnat\ au avuto cre[terea demografic\ [i industrializarea, care au adus cu ele transformare n ora[e a unei p\r]i din localit\]ile rurale. Fluxul migrator important a fost ns\ cel de la sat la ora[, stopat ns\ n anii 80 printr-un control strict al intr\rilor legale n ora[e [i al distribu]iei locuin]elor (vezi [i B.Voicu, coord., 2003). S-au ad\ugat aici principalele fluxuri c\tre centrele urbane importante, avnd o tradi]ie n a atrage migran]i, [i dezvoltndu-se n anii 50-60 [i apoi n anii 70 prin industrializarea masiv\, dar [i ca centre universitare: Bucure[ti, Ia[i, Cluj, Timi[oara, Constan]a, Gala]i, Bra[ov, Ploie[ti, Constan]a etc. (Sandu, 1984). n fine, al treilea flux migrator important nainte de 1989 a fost cel al moldoveniz\rii unor zone industriale (n special Bra[ov) [i mai ales a v\ii Jiului dup\ revoltele minierilor de aici (vezi T\nase, 1999). Important a fost ns\ n ultimele decenii de comunism fenomenul navetismului, implicnd zilnic ponderi importante din popula]ia rural\. Ace[tia, de regul\ mun
95 96

Vezi [i Basok (2000). Sec]iunea de fa]\ reprezint\ o versiune adaptat\ a unei p\r]i dintr-un alt material, realizat n iarna 2003-2004 (Bogdan Voicu, Ovidiu Voicu Migra]ia extern\ a romnilor, Research & Consulting Group, Bucure[ti, ianuarie 2004). Paternitatea textului folosit mi apar]ine n exclusivitate.

153

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

citori manuali, dar [i lucr\tori califica]i, ca [i personal cu studii superioare (mai ales ingineri [i cadre didactice), str\b\teau zilnic distan]a care i separa de ora[ (uneori [i cte 40-50 de kilometri vezi Voicu, coord, 2003) pentru a ajunge la locul de munc\. n ce prive[te migra]ia extern\, nainte de 1944, a existat un singur val important, viznd migra]ia ]\ranilor romni ardeleni c\tre Lumea Nou\. O bun\ parte au revenit n Transilvania dup\ acumularea unor mici averi, al]ii au r\mas n Statele Unite. Ace[tia nu au constituit ns\ o diaspor\ [i nici nu au c\utat s\ [i men]in\ tradi]iile, cum au f\cut-o de pilda alte grupuri etnice polonezii, italienii, irlandezii etc. prefernd s\ fie mai degrab\ asimila]i de popula]ia majoritar\ din zona n care s-au stabilit (Boia, 2002). S-ar putea ad\uga aici elitele micii boierimi din secolul XIX, care [i realizau studiile universitare n principale capitale europene (Paris, Viena, Berlin, mai rar Londra), acestea ns\ au fost departe de a constitui un fenomen de mas\, mai ales dup\ nfiin]area universit\]ilor romne[ti de la Ia[i [i Bucure[ti. Migra]ia unei mici p\r]i a aristocra]iei locale la [i dinspre Istanbul n perioada fanariot\ (sec. XVII-XIX) a fost [i mai degrab\ accidental\ [i, oricum, ncheiat\ dup\ nceputul secolului XIX. Absen]a unei culturi migratorii s-a men]inut [i dup\ 1944. O parte a elitei interbelice a fost silit\ s\ p\r\seasc\ Romnia dup\ instaurarea de c\tre armata sovietic\ a regimului comunist, ns\ majoritatea acestei elite a sfr[it n nchisorile comuniste. Migran]ii n vest din timpul comunismului au fost pu]ini97 [i au fost departe de a constitui diaspore sau comunit\]i importante. Rela]iile dintre migran]ii romni din vest erau subminate [i de suspiciuni privind apartenen]a la poli]ia politic\ romneasc\ (Securitatea), de experien]ele negative din ]ar\ [i, nu neap\rat n ultimul rnd, de lipsa tradi]ional\ de colaborare n afara familiei extinse. Migra]ia circulatorie la studii n universit\]i vestice de la sfr[itul anilor 60, nceputul anilor 70 a afectat aproape exclusiv copiii protipendadei comuniste, fiind un fenomen marginal. Migran]ii perioadei comuniste migrau mai ales din motive economice, mna]i de absen]a libert\]ilor politice, dar [i din ra]iuni economice, n c\utarea unu trai mai bun. Fluxul nu a fost unul nsemnat, volumul emigra]iei romne[ti situnduse ntre aproximativ 10.000 la nceputul anilor 70 [i crescnd la 26-30.000 n anii 80, cu un salt brusc c\tre 40.000 n 1988-1989 (aproximativ 1,8 emigran]i la mia de locuitori)98. Aproape 40% dintre emigran]i au fost ns\ etnici germani [i evrei.

97

Conform Fassman, Munz (1994), n anii r\zboiului rece, Romnia a furnizat mai pu]ini emigran]i dect orice alt\ ]ar\ ex-comunist\ european\. Sursa: CNS, 1996.

98

154

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Important\ n acest sens a fost vnzarea de c\tre regimul Ceau[escu a etnicilor germani [i evrei c\tre Germania de Vest, respectiv Israel99. Ponderea acestora n popula]ie, nsemnat\ la sfr[itul r\zboiului100, este ast\zi practic nul\, comunitatea iudaic\ num\rnd abia cteva mii, iar germanii pu]in sub 100.000. Ambele etnii sunt reprezentate ast\zi mai ales de o popula]ie puternic mb\trnit\. n fine, un alt flux migrator extern sa nregistrat spre sfr[itul regimului comunist cnd mul]i romni treceau grani]a (ilegal) c\tre Ungaria vecin\, atra[i mai ales de deschiderea ideologic\ [i nivelul de trai mai ridicat (T\nase, 1999). Valul cuprindea mai ales etnici maghiari, dar [i mul]i etnici romni. Din punct de vedere al structurii educa]ionale a emigran]ilor din anii 80, relativ [i la structura popula]iei Romniei, ponderea cea mai important\ o de]in absolven]i de studii universitare: ntre 12 [i 16% din fluxul migrator n intervalul 1975-1989101, n timp ce ponderea n ntreaga popula]ie ocupat\ a absolven]ilor de nv\]\mnt superior cunoa[te un maximum de 8,5% abia la sfr[itul anilor 90. n mod similar, migra]ia extern\ este dominat\ de popula]ie tn\r\ [i foarte tn\r\: aproximativ jum\tate din fluxul migrator este constituit de grupele de vrst\ dintre 18 [i 40 ani, n timp ce un alt sfert este dat de cei sub 18 ani. Structura pe sexe a fost echilibrat\, similar\ celei din popula]ie, cu un u[or plus n favoarea femeilor (54-55% din volumul migra]iei externe) la nceputul anilor 70, semn al num\rului mare de emigr\ri prin c\s\torie. n plan intern, anul 1990 aduce cu sine o explozie a schimb\rilor de domiciliu dintr-o localitate n alta. ]inut\ sub strict control de c\tre regimul comunist prin constrngeri legislative, rata migra]iei interne este n 1990 de 4 ori mai mare dect n anul anterior. Dup\ aceasta cunoa[te o stabilizare la nivele cuprinse ntre 10,6 [i 14,7, superioare cu 4-5 puncte celor din deceniul 9. Liberalizarea mobilit\]ii spa]iale de imediat de dup\ 1989 a adus cu sine corectarea constrngerilor nenaturale, urmat\ de o domolire a fenomenului, stabilizat la valorile sale fire[ti. Fluxul ini]ial a fost dinspre sat c\tre ora[, ns\ s-a modificat treptat dup\ 19921993. Principala surs\ a schimb\rii de sens a fluxurilor de migra]ie ntre urban [i rural, este cea men]ionat\: migran]ii se rentorc la sate n c\utarea resurselor economice necesare supravie]uirii. Ei reprezint\ o popula]ie mai tn\r\ n medie dect cea de la sate [i mai bine educat\. Noii veni]i n lumea satului aduc cu sine moduri noi de a face, dar [i o presiune n ce prive[te accesul la resursele pu]ine existente n rural, marcat\ de o concuren]\ acerb\ pe pie]ele for]ei de munc\ din rural. Ad\ugat\ sc\derii productivit\]ii muncii n sectorul agrar (vezi Macours [i
99

Pre]ul repatrierii acestora n Germania sau Israel pare a se fi situat n jurul a 10.000 dolari SUA (T\nase, 1999). La recens\mntul din 1956 aproximativ 385 de mii de locuitori s-au declarat etnici germani (2,2% din popula]ie), iar 146 de mii evrei (0,84%). CNS, 1996.

100

101

155

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Swinnen, 1999), diminu\rii navetismului [i recesiuni economice la modul general, ca [i experien]ei migra]iei n sine, aceast\ presiune pe pie]ele locale ale for]ei de munc\ vor contribui la sfr[itul anilor 90 la cre[terea predispozi]iei c\tre migra]ie circulatorie extern\ a locuitorilor din anumite comunit\]i rurale. Spre sfr[itul anilor 90, o alt\ surs\ a migra]iei urban-rural [i face sim]it\ prezen]a: este vorba de preluarea de c\tre noile elite a modelului re[edin]elor din zone rurale verzi, situate n afara marilor aglomer\ri urbane, supuse astfel unor transform\ri importante. Dincolo de schimbarea de direc]ie a fluxurilor dominante de migra]ie intern\, un alt fenomen important este modificarea de substan]\ a profilului migran]ilor. Ace[tia sunt din ce n ce mai tineri, mai bine instrui]i, att n raport cu migran]ii din anii anteriori, ct [i prin compara]ie cu restul popula]iei102. Toate acestea creeaz\ premisele unei transform\ri lente, ns\ consistente, a modului de abordare a migra]iei. Culturala tradi]ional\ a respingerii migra]iei ca strategie de via]\ se modific\ treptat, f\cnd loc unor orient\ri valorice care pot sus]ine migra]ia, mai ales n ce prive[te deciziile de migra]ie temporar\ [i/sau circulatorie, n special extern\.

Migra]ia extern\ originat\ n Romnia, n prezent: o tipologie


n func]ie de durat\, regularitate [i caracterul legal sau nelegal al actului migrator, migra]ia extern\ a romnilor cunoa[te n prezent mai multe forme: 1. Migra]ia definitiv\ este de cele mai multe ori legal\, relativ bine documentat\ prin cifre statistice. Includ aici acele fluxuri n care cet\]eni romni se stabilesc n alte ]\ri cu acte n regul\ [i cu inten]ia de a nu reveni n Romnia dect ca turi[ti, n vizit\. 2. Migra]ia temporar\, adeseori circulatorie, reprezint\ o a doua form\ important\ de migra]ie. Actul migrator nu este definitiv, migran]ii propunndu[i s\ revin\ n Romnia. Regula este ca o parte a familiei s\ r\mn\ n ]ara de origine, fiind ntre]inut\ prin banii trimi[i de cei afla]i n str\in\tate, la munc\. Un alt pattern este cel al studen]ilor afla]i la studii, f\r\ a fi luat nc\ o decizie de a r\mne definitiv n ]ara de destina]ie. Al treilea model este dat fie de personal nalt calificat, fie de muncitori manuali care lucreaz\ pentru o perioad\ n alt\ ]ar\, revenind n Romnia la finalul contractului de munc\. Primul tip precizat este ilegal, n timp ce ultimele sunt de regul\ legale. Toate cele trei forme se pot transforma n timp n decizii de migra]ie definitiv\, fie ea legal\ sau ilegal\ (vezi mai jos). Turismul, dac\ se desf\[oar\ pe perioade mai lungi, poate fi ncadrat tot n aceast\ categorie, a

102

Vezi Ghe]\u, 1997; Rotariu [i Mezei, 1999; CNS (1998); CNS(1999) etc.

156

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

migra]iei temporare, ns\ dat\ fiind sfera de interes a acestui raport nu vom trata aici aceast\ tem\. 3. Migra]ia definitiv\ nelegal\ este similar\ celei definitive legale, cu diferen]a c\ actul migrator nu este unul realizat respectnd legile ]\rii de destina]ie: intrarea n aceast\ ]ar\, ca [i [ederea aici, cel pu]in la nceput, este ilegal\. Datele care s\ documenteze dimensiunea acestui flux lipsesc aproape complet. Mai mult, fluxul este extrem de dificil de separat de cel al migra]iei temporare, cu care actul migrator se confund\ n debuturile sale. 4. Migra]ia neobi[nuit\, atipic\103 include cazuri de migra]ie for]at\, de tipul traficului de femei sau al adop]iilor interna]ionale de copii, fie ele legale sau nelegale. Migra]ia definitiv\ legal\ este relativ u[or de urm\rit n timp, att ca volum ct [i ca structur\, statisticile oficiale furniznd suficiente date n acest sens. Migra]ia definitiv\ nelegal\ este greu de identificat [i de separat de cea temporar\. De regul\ ea debuteaz\ ca o migra]ie temporar\, care se transform\ n timp n decizie de migra]ie definitiv\. Ambele forme nu sunt documentate prin date oficiale, existnd ns\ estim\ri pertinente ale volumului acestora [i chiar analize detaliate ale profilului migran]ilor, realizate de exper]i [i organiza]ii independente. n ultima vreme o serie de studii de caz completeaz\ calitativ imaginea asupra fenomenului, cu o inciden]\ n cre[tere. n fine, migra]ia atipic\ este documentat\ mai ales pe unele dintre elementele componente, cum ar fi traficul de femei. Dup\ boom-ul din 1990 cnd rata migra]iei externe a crescut brusc la 4,2 la mia de locuitori, migra]ia extern\ oficial\ s-a diminuat treptat sc\znd c\tre 1,37 la mie n 1992, 1,17 n 1995, 0,78 n 1998, 0,44 n 2001 [i 0,37 n 2002. S\ not\m ns\ c\ este vorba numai de emigran]i legali, care migreaz\ oficial n ]\rile de destina]ie [i anun]\ [i autorit\]ile romne despre schimb\rile de domiciliu. Acest comportament este ns\ departe de a constitui o regul\ pentru Romnia. Migra]ia legal\ definitiv\ este, de[i important\, doar o parte din totalul fluxului migrator, iar anun]area autorit\]ilor despre schimbarea domiciliului n str\in\tate este o practic\ mai degrab\ rar\104. A[a cum vom ar\t\ n sec]iunile urm\toare, fluxul migran]ilor ilegali, cu prec\dere circulatori, dubleaz\ practic volumul migra]iei interna]ionale.

103 104

Irregular migration. Birourile de eviden]\ a popula]iei au fost mult\ vreme un departament al poli]iei, demilitarizarea lor fiind relativ recent\. Oricum ele sunt n continuare percepute drept parte a Poli]iei, cele mai multe avndu-[i de altfel sediul n imobile ce ad\postesc sec]ii de poli]ie.

157

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.13. Cteva exemple pentru tipurile de migra]ie n func]ie de durat\, regularitatea [i caracterul legal
Tip (durat i regularitate) Legalitate Legal Ilegal

Definitiv

Stabilirea ntregii familii n alt ar cu acte n regul. Stabilirea ilegal n alt ar, urmat de Ctig la loteria vizelor. munc la negru. Cstorie cu un cetean strin urmat de migraie. Migraie temporar pentru studii. Migraie temporar pentru a lucra la Migraie temporar pentru a lucra cu negru (fr contract de munc), urmat contract de munc, urmat de revenire la de revenirea n ar periodic, deliberat ncheierea contractului. sau prin expulzare, sau dup acumularea unor economii considerate suficiente. Turism. Adopii internaionale de copii. Trafic de femei. Adopii internaionale de copii.

Temporar

Atipic

Migra]ia extern\ originat\ n Romnia, n prezent: inciden]a fenomenului


Pe de alt\ parte, volumul relativ redus al migra]iei legale se datoreaz\ n bun\ m\sur\ [i absen]ei unei culturi a migr\rii, a tendin]ei de neasumare a riscurilor, dar [i restric]iilor impuse de autorit\]ile europene [i nord-americane n ce prive[te volumul anual al migra]iei, restric]ii exprimate mai nti prin vize, apoi prin condi]ii aspre de admisie n ]ara de destina]ie. Mai mult dect att, migra]ia definitiv\ debuteaz\ n multe cazuri ca o migra]ie temporar\, decizia stabilirii definitive n ]ara gazd\ fiind luat\ n timp. Adesea migran]ii circulatori nu se mai pot readapta la condi]iile socio-economice din ]ara de origine, la modurile de via]\ de aici, astfel nct se v\d nevoi]i s\ decid\ asupra prelungirii pe termen nedeterminat a actului migrator. Alte condi]ii, precum c\s\toria cu un cet\]ean str\in n timpul migra]iei ini]ial temporare, pot determina transformarea acesteia n migra]ie definitiv\. Astfel de evenimente scap\ ns\ statisticilor oficiale, fiind practic imposibil de surprins. Dincolo de evolu]iile amintite n ce prive[te volumul, fluxul migra]iei externe a cunoscut n perioada 1989-2002 modific\ri profunde de structur\. n primul rnd, domina]ia etnicilor evrei [i germani a disp\rut treptat. n 1992, dup\ multe decenii, num\rul migran]ilor etnici romni l-a dep\[it pe cel al migran]ilor etnici germani. Treptat, fluxul de migra]ie extern\ a nceput s\ reflecte structura etnica popula]iei Romniei actuale. Etnicii romni constituiau n 1980 33% din totalul migran]ilor externi, 35% n 1989, 25% n 1990, pentru ca n 1992 s\ devin\ 52% dintre migran]ii ce p\r\seau Romnia, iar dup\ 1997 s\ se stabilizeze n jurul a
158

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

90%, echivalentul ponderii ocupate n popula]ia ]\rii. n 2002, fluxul migrator extern avea urm\toarea structur\: 90,1% erau romni, 6% maghiari, 0,5% germani, iar restul, 3,4% erau de alte etnii, n majoritate ]igani [i evrei105. Din punct de vedere al destina]iilor fluxurilor migratorii asist\m la alte modific\ri importante. Germania [i Israelul de]inuser\ ponderea cea mai important\ n perioada comunist\ (la nceputul anilor 80 cele dou\ destina]ii reprezentau aproximativ 80% din volumul total al migra]iei externe). Aceasta nu era ns\ efectul unui act individual de decizie asupra actului migrator, ct mai ales consecin]a nego]ului practicat de regimul comunist dispus s\ acorde dreptul de a migra cet\]enilor romni etnici germani sau evrei n schimbul unei recompense financiare pl\tit\ statului romn de guvernele Germaniei de Vest sau Israelului. nc\ din acea perioad\, Statele Unite, cu promisiunea unei vie]i libere [i mbel[ugate, ncepuser\ s\ constituie o ]int\ predilect\ pentru migran]ii romni. n perioada postdecembrist\ la destina]iile preferate se al\tur\ Canada, ambele dep\[ind dup\ 2000 Germania n topul celor mai c\utate rute de migra]ie legal\. ]\rile Uniunii Europene [i sporesc [i ele atractivitatea, ns\ volumul migra]ilor c\tre fiecare luat\ individual este mai pu]in important. Doar Italia reprezint\ destina]ia principal\ pentru tot mai mul]i romni, al\turndu-se Germaniei ntre cele mai c\utate destina]ii europene pentru migra]ia definitiv\. Statele Unite ale Americii (1437 migran]i), Germania (1356), Italia (1317) [i Canada (1305) reprezentau n 2002 principalele destina]ii ale fluxurilor de migra]ie extern\ pornind din Romnia106. mpreun\ ele constituiau dou\ treimi (66%) din totalul migran]ilor definitivi legali. Migra]ia temporar\ presupune stabilirea n alt\ ]ar\ pe diferite perioade de timp, de regul\ mai scurte, f\r\ inten]ia de stabilire definitiv\ n ]ara de destina]ie. Migran]ii temporari revin apoi n ]ara de origine. Motivele migra]iei sunt diverse: contracte de munc\ pe termen delimitat, studiile, munca la negru etc. Adesea, migra]ia temporar\ mbrac\ forme circulatorii: for]a de munc\ migreaz\ n alt\ ]ar\ [i revine periodic n ]ara de origine, ntr-un flux migrator circular, care se repet\ regulat. De regul\ unul sau mai mul]i dintre membrii gospod\riei sunt implica]i n acest fenomen, restul r\mnnd n comunitatea de origine. Bugetele sunt n bun\ parte comune, cei pleca]i ntre]innd pe cei r\ma[i acas\. Fenomenul nu este unul nou, fiind bine documentat n cazul Americii Latine, mai alese cel al Mexicului, n cazul Chinei sau, mai rar, n cazul ]\rilor africane, mai ales cele din nordul continentului. Nici pentru Romnia migra]ia nu reprezint\ o realitate cu des\vr[ire nou\: nainte de 1989, muncitori romni erau implica]i n lucr\ri desf\[urate de companii romne[ti (de regul\ construc]ii sau extrac]ia [i
105

Probabil c\ ponderea ]iganilor este u[or mai ridicat\ chiar [i n cazul migra]iei legale, ns\ ei nu apar ca atare n statisticile oficiale datorit\ obiceiului de a declara alte etnii (de regul\ pe cea a etniei dominante n zona de re[edin]\, fie ea romn\, maghiar\, turc\ sau oricare alta). 106 INS, 2003.

159

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

prelucrarea petrolului) n alte ]\ri, n special n cele arabe sau n URSS, revenind periodic n ]ar\, la ncheierea lucr\rilor. Ei reprezentau totu[i cazuri mai degrab\ izolate, constituind n bun\ m\sur\ un navetism sezonier. n prezent ns\, migra]ia temporar\ pare a o fi dep\[it cu mult pe cea definitiv\, a[a cum o s\ ar\t\m n continuare. Migra]ia temporar\ este mai greu de surprins n statisticile oficiale. n bun\ parte ilegal\ (contractele legal ncheiate, prin Oficiul pentru Migra]ia For]ei de Munc\ [i al]i agen]i priva]i, reprezint\ doar o mic\ parte din fluxul real), alteori confundndu-se cu migra]ia definitiv\, adesea nedeclarat\, ea reprezint\ un fenomen greu de m\surat cu instrumentele folosite n mod tradi]ional de oficiul na]ional de statistic\ din Romnia. Exist\ n schimb diverse alte surse de date care contribuie la documentarea fenomenului, permi]nd estim\ri relativ precise ale inciden]ei acestuia (num\rul de emigran]i temporari), a rutelor de migra]ie, a mecanismelor de emigrare, a profilului [i motiva]iei migran]ilor. Este vorba n primul rnd de sondajele de opinie, cu prec\dere seria bianual\ a Barometrelor de Opinie Public\ (BOP) ini]iat\ de Funda]ia pentru o Societate Deschis\ (FSD) n 1994 [i care, ncepnd cu 2000, colecteaz\ [i date privind migra]ia extern\. Cteva centre de cercetare social\ (de exemplu ICCV, CURS sau MMT) produc de asemenea date n acest sens, chiar f\r\ a avea o periodicitate anume, iar o parte dintre date sunt difuzate c\tre opinia public\. n al doilea rnd sunt estim\rile Organiza]iei Interna]ionale pentru Migra]ie (OIM) , reprezentan]a din Romnia, care ini]iaz\ studii privind migra]ia, precum Recens\mntul Comunitar al Migra]iei (RCM) din iarna 2001107, permi]nd inclusiv evalu\ri ale regionaliz\rii fluxurilor de migra]ie. n fine, o serie de studii calitative viznd descrierea [i explicarea fenomenelor migratorii la nivelul unor comunit\]i mici, majoritatea rurale, ofer\ informa]ii valoroase privind mecanismele ce ini]iaz\, sus]in [i structureaz\ migra]ia extern\ n toate aspectele sale: decizia de migra]ie, profilul migran]ilor, c\ile de emigrare, destina]iile, structurarea rela]iilor cu comunitatea de origine, comportamentul n ]ara de destina]ie etc. n fine, s\ not\m pe scurt faptul c\ inciden]a migra]iei temporare pornind de la aceste date poate fi estimat\ n trei moduri. n primul rnd se poate testa c]i dintre membrii gospod\riei intervievate sunt pleca]i la munc\ sau pentru studii n afara ]\rii, nregistrndu-se ]\rile de destina]ie [i caracteristicile fiec\rui emigrant n parte. Din p\cate nici una dintre sursele men]ionate nu procedeaz\ astfel, majoritatea m\rginindu-se s\ nregistreze prezen]a n gospod\rie a cel pu]in un emigrant. Recens\mntul comunitar al migra]iei, centrat pe evalu\ri ale ntregii
107

Anchet\ pe baz\ de chestionar, aplicat cu sprijinul Ministerului Administra]iei Publice [i a Ministerului de Interne, prim\riilor din toate satele [i ora[ele mici (rate de r\spuns de 97,3% respectiv, 97,4%). Reponden]ii (reprezentan]i ai administra]iei locale: secretari ai Consiliului Local, primari, vice-primari etc.) au oferit informa]ii asupra a diferite aspecte legate de inciden]a emigra]iei n comunitatea n cauz\. Descrierea detaliat\ a metodologiei [i instrumentelor poate fi reg\sit\ n Sandu (2000) [i Sandu (2003a).

160

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

comunit\]i aduce informa]ii privind volumul emigra]iei din momentul anchetei, ns\ datele colectate se refer\ exclusiv la ora[ele mici (sub 20.000 de locuitori) [i la a[ez\rile rurale. n al doilea rnd se poate nregistra migra]ia temporar\ prin num\rarea emigran]ilor temporari reveni]i n ]ar\ n momentul anchetei. Este metoda cea mai bine documentat\: toate sursele amintite permit estim\ri n acest sens. De asemenea, metoda ofer\ o acurate]e bun\ prin faptul c\ migran]ii temporari astfel identifica]i sunt cu certitudine emigran]i temporari, din moment ce au experimentat deja cel pu]in o revenire n ]ar\. Este adev\rat c\ ei nu reprezint\ migran]ii temporari afla]i n momentul anchetei n situa]ie de migra]ie [i nici nu se poate spune cu siguran]a dac\ [i-au ncheiat sau vor continua migra]ia circulatorie extern\. ns\ profilul lor nu poate fi dect unul foarte apropiat de cel al emigran]ilor afla]i n str\in\tate n momentul anchetei, mai ales din punct de vedere al distribu]iei regionale, etnice [i de gen. Unele modific\ri sunt de a[teptat s\ apar\ n ce prive[te structura ocupa]ional\ [i educa]ional\. n fine, a treia modalitate de analiz\ este legat\ de m\surarea inten]iei de emigrare. Subiec]ii sunt chestiona]i asupra planurilor pe care le au pe termen scurt, mai exact dac\ inten]ioneaz\ s\ plece n str\in\tate pentru munc\, studii, turism sau definitiv. Este probabil c\ unii nu [i vor ndeplini sau [i vor schimba planurile, ns\ r\spunsurile ofer\ o informa]ie important\ privind orient\rile lor strategice n momentul anchetei [i pot constitui unul din punctele de plecare n realizarea de predic]ii asupra volumului emigra]iei pentru anii imediat urm\tori. Estim\rile cele mai recente privind volumul migra]iei vin din partea OIM, ca urmare a analizei unor date de sondaj: pn\ n prezent, peste 1,8 milioane de persoane - aproximativ 10% din popula]ia adult\ a Romniei - au muncit n str\in\tate. [] n ultimii 3 ani, migra]ia temporar\ pentru munca ocup\ un loc preponderent n contextul fluxurilor migratorii din ]ar\. Num\rul celor cu experien]a muncii n str\in\tate s-a dublat n 2003 fa]\ de 2001. (Mediafax, 19.11.2003). Problema estim\rii n cauz\ este c\ include n cifra migran]ilor temporari [i pe cei de dat\ recent\ [i pe cei care au avut experien]a migra]iei temporare cu decenii n urm\. Estim\ri mai apropiate de evaluarea fluxurilor actuale ale migra]iei temporare pot fi realizate pornind de la Barometrele de Opinie Public\ ale Funda]iei pentru o societate deschis\, care includ n variantele lor din perioada mai 2001 mai 2003 [i ntreb\ri filtru ce permit identificare migra]iei de dat\ recent\ (vezi Tabelul 7.14). Astfel num\rul romnilor afla]i n Romnia [i care au avut experien]e de migra]ie pentru munc\ n ultimii 10 ani se plaseaz\ n 2003 n jurul a 4,4% din popula]ia adult\, ceea ce nseamn\ aproximativ de 750.000 de emigran]i reveni]i n ]ar\ temporar sau definitiv, dintre cei pleca]i la munc\ n str\in\tate n ultimii 10 ani.
161

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Evalu\rile invocate pn\ aici nu fac ns\ nici o referire la emigran]ii temporari afla]i efectiv la munc\ n prezent. Conform estim\rilor CURS pentru Romnia, n martie 2003 12% dintre gospod\rii aveau n 2003 cel pu]in un membru lucrnd n str\in\tate108. Cifra este concordant\ cu cele ob]inute din bazele de date ale BOPFSD (vezi Tabelul 7.14). Practic, n 2003, cam una din 10 gospod\rii a avut cel pu]in un membru plecat n str\in\tate pentru munc\, fie legal fie ilegal. }innd cont de m\rimea medie a gospod\riei, se poate estima c\ aproximativ 2,2 milioane de cet\]eni romni se afl\ n orice moment n alte ]\ri cu scopul de a munci, dar f\r\ inten]ia de a se stabili n ]\rile respective. Mai mult, familiile acestor cet\]eni se afl\ n ntregime sau par]ial n Romnia.
Tabelul 7.14. Estim\ri ale volumului migra]iei temporare
Anul Estimarea Cifra Precizri asupra sensului 3,4% din populaia adult Numrul celor care au muncit n (aproximativ 580.000 migrani) strintate n ultimii 10 ani Cel puin un membru a fost plecat 10% din gospodrii la munc n strintate n ultimii 10 ani Numrul celor aprox. 200.000 migrani rurali plecai n strintate din sate (19) Numrul celor plecai n strintate din orae mici (sub 20.000 locuitori) Sursa Estimri proprii pe baza BOP-FSD, mai 2001 RCM, 2001-OIM, conform Sandu, 2003a: 205 Estimare proprie conform sursei citate i INS (2001b)

mai 2001

2001, 25 din populaia oraelor mici decembrie 41.255 migrani provenii din orae mici circa 4% din populaia adult (aprox. 700.000 migrani) 2002 14-15% din gospodrii 2003, martie 2003 12% din gospodrii 1,8 milioane de persoane 10% din populaia adult 7% din gospodrii 2003 circa 4,4% din populaia adult (aprox. 750.000 migrani) 8-9% din gospodrii

Numrul celor care au muncit n Estimri proprii pe strintate n ultimii 10 ani baza BOP-FSD, Cel puin un membru a fost plecat iunie i octombrie la munc n strintate n ultimii 2002 10 ani Cel puin un membru este plecat CURS, comunicat de la munc n strintate pres, 13.04.2003 Numrul celor care au muncit n strintate n decursul timpului Numrul celor care au muncit n strintate n ultimii 10 ani Cel puin un membru este plecat la munc n strintate OIM, date de sondaj, conform Mediafax, 19.11.2003 Estimri proprii pe baza BOP-FSD, mai i octombrie 2003

Recens\mntul comunitar al migra]iei (RCM), desf\[urat n comune [i n ora[ele mici (sub 20.000 de locuitori) permite evalu\ri ale impactului migra]iei n aceste tipuri de localit\]i. Estim\rile merg pn\ la o inciden]\ a migra]iei temporare
108

CURS, comunicat de pres\, 13.04.2003

162

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

de aproximativ 19 pentru mediul rural [i 25 pentru ora[ele mici (Sandu, 2003a: 205). Toate aceste cifre nu reprezint\ rate anuale, ci exprim\ raportul dintre num\rul total de migran]i temporari [i popula]ia de referin]\. O compara]ie cu totalul migra]iei externe nregistrate oficial pentru perioada 1990-2002 este interesant\. Cei aproximativ 2.200.000 de romni afla]i n orice clip\ n migra]ie temporar\ la munc\ n afara ]\rii reprezint\ de aproape 7 ori mai mult dect totalul emigran]ilor romni din intervalul 1990-2002 nregistra]i de Institutul de Statistic\. Mai mult, ad\ugndu-i pe cei 750.000 de romni care au experimentat n ultimii ani migra]ia temporar\ ns\ se aflau n 2003 n Romnia, raportul este de aproape 10 la 1 fa]\ de cei emigra]i definitiv ([i nregistra]i de INS) n perioada men]ionat\. O alt\ informa]ie interesant\, completnd tabloul descris pn\ aici, este cea legat\ de inten]ia de migra]ie. Exploatez n acest sens tot datele BOP-FSD (Tabelul 7.15). Num\rul celor ce [i doresc o migra]ie temporar\ este net superior celor ce [i doresc s\ emigreze definitiv. n plus, cei ce [i doresc s\ emigreze pentru munc\ reprezint\ mai bine de 10% din popula]ia adult\: 11%, n mai 2002, respectiv 17% n octombrie 2001 dintre romni declarau c\ inten]ioneaz\ s\ emigreze n anul imediat urm\tor pentru a lucra n str\in\tate, iar 4, respectiv, 7% doreau s\ fac\ acela[i lucru pentru a-[i completa studiile. Marea majoritate a acestora ar vrea ca schimbarea s\ fie doar una temporar\: n cazul sondajului din 2002, doar 20% dintre cei ce inten]ionau s\ emigreze pentru munc\ [i 24% dintre cei ce doreau completarea studiilor n str\in\tate, declarau c\ vor ca migra]ia s\ fie definitiv\.
Tabelul 7.15. Inten]ia de emigrare: 2002 - 2001
n urmtoarele 12 luni, avei de gnd s mergei ntr-o ar strin pentru a lucra temporar? pentru a v completa educaia? s emigrai i s trii acolo? Iunie 2002 da 11% 4% 3% nu 87% 94% 95% indecis 2% 2% 2% total 100% 100% 100% da 17% 7% 5% Octombrie 2001 nu 79% 89% 91% indecis 4% 4% 4% total 100% 100% 100%

Sursa: BOP-FSD

Leg\tura dintre inten]ia de migra]ie temporar\ pentru a munci n alt\ ]ar\ [i experien]a de migra]ie este una puternic\. Experien]ele anterioare ale emigra]iei temporare pentru munc\, mai ales cele recente, determin\ o mai mare dorin]\ de a pleca la lucru n alte ]\ri, pentru perioade scurte de timp. Mai mult, emigran]ii temporari reveni]i n ]ar\, [i doresc n majoritate (66%) s\ reia experien]a migra]iei externe (Tabelul 7.16).

163

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.16. Inten]ia de migra]ie temporar\ pentru munca n str\in\tate [i experien]a de migra]ie anterioar\
n urmtoarele 12 luni, avei de gnd s mergei ntr-o ar strin pentru a lucra temporar? Da Nu Total A lucrat n strintate Nu 9% 91% 100% nainte de 1989 5% 95% 100% Dup 1989 66% 34% 100% Total 11% 89% 100%

Sursa: BOP-FSD, octombrie 2002. Rela]ia dintre cele dou\ variabile este semnificativ\ la p<0,0005.

Acela[i lucru este valabil [i n cazul rela]iei cu experien]a de migra]ie a altor membrii ai gospod\riei (Tabelul 7.17). A[a cum remarc\ [i Sandu (2003a), indivizii ai c\ror rude apropiate au cunoscut deja migra]ia temporar\ sunt mai dispu[i s\ migreze pentru munc\ dect ceilal]i.
Tabelul 7.17. Inten]ia de emigra]ie temporar\ pentru munc\ [i prezen]a unui emigrant temporar n gospod\rie
n urmtoarele 12 luni, avei de gnd s mergei ntr-o ar strin pentru a lucra temporar? Da Nu Total Altcineva din gospodrie a lucrat n strintate? Nu 10% 90% 100% nainte de 1989 18% 82% 100% Dup 1989 19% 81% 100% Total 11% 89% 100%

Sursa: BOP-FSD, octombrie 2002. Rela]ia dintre cele dou\ variabile este semnificativ\ la p<0,0005.

Emigra]ia temporar\ se dovede[te a fi n majoritatea cazurilor circulatorie. Indivizii care au emigrat deja o dat\ pentru munc\, vor avea tendin]a s\ repete experien]a. Aceea[i concluzie reiese [i din recens\mntul comunitar al migra]iei: n cadrul migra]iei temporare n str\in\tate, predominant\ pare s\ fie cea de tip circulatoriu, cu mai multe reveniri pe durata [ederii n afara ]\rii: aproape 59% din totalul persoanelor din rural plecate n str\in\tate au revenit cel pu]in o dat\ n localitatea de domiciliu, iar 37% de cel pu]in dou\ ori. Mai mult, dintre persoanele aflate n str\in\tate n momentul realiz\rii RCM (decembrie 2001 ianuarie 2002), 47% reveniser\ cel de dou\ ori n ]ar\ dup\ plecarea n str\in\tate (Sandu, 2003a: 205). O parte din migra]ia temporar\ are caracter legal. Migra]ia temporar\ legal\ este intermediat\ n Romnia n principal de Oficiul pentru Migra]ia For]ei de Munc\ (OMFM) [i de 325 agen]i priva]i autoriza]i n acest scop109. O scurt\ analiz\ a datelor raportate de OMFM privind contractele de munc\ n str\in\tate mediate n 2002 [i 2003 permite cteva concluzii interesante: Activit\]ile pentru
109

Cifr\ nregistrat\ la 31.07.2003.

164

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

care sunt ncheiate contracte sunt preponderent sezoniere. Fluxul majoritar este reprezentat de lucr\torii manuali (mai ales n agricultur\, construc]ii [i sectorul serviciilor alimentare), secundat de serviciile medicale. Ponderea migran]ilor tineri este mult mai important\ dect cea a grupei respective n popula]ie.
Tabelul 7.18. Structura pe destina]ii a migran]ilor temporari pleca]i la munc\ prin OMFM, 2002-2003
G e r m a n ia S p a n ia Ita lia E lv e ia SUA Q a ta r U n g a r ia L u x e m b u rg T o ta l 2002 19761 2395 133 8 8 22305 2003 23540 16439 76 59 50 21 11 1 40197

Sursa: OMFM.

Activitatea OMFM se concentreaz\ mai ales n zona de sud a Munteniei. Cei mai mul]i migran]i provin din aceast\ regiune (inclusiv Bucure[ti [i Ilfov), cu excep]ia fluxului c\tre Germania, n care ponderea cea mai nsemnat\ o de]in migran]ii din regiunea central\ a Romniei (incluznd aria cultura Bra[ov-Sibiu, cu o tradi]ional\ puternic\ influen]\ german\). Agen]ii priva]ii de intermediere activeaz\ cu prec\dere n Transilvania, dar [i n Constan]a [i Bucure[ti (conform analizei cifrelor publicate de www.omfm.ro pentru trimestrele I [i II 2003). De altfel, conform datelor Inspec]iei Muncii, raportate de www.omfm.ro, n primele dou\ trimestre ale lui 2003, agen]ii priva]i autoriza]i n intermedierea contractelor de munc\ n str\in\tate, mediaser\ migra]ia la lucru a 26.924 de romni, adic\ o cifr\ egal\ cu dou\ treimi din num\rul total de migran]i prin OMFM n ntreg anul 2003. Probabil c\ pn\ la sfr[itul anului agen]ii priva]i au mediat cu aproximativ 33% mai mult dect de num\rul contractelor de munc\ intermediate de OMFM. [i pentru agen]ii priva]i, agricultura, construc]iile, serviciile alimentare [i s\n\tatea sunt principalele domenii n care sunt semnate contracte. Destina]iile principale sunt acelea[i [i pentru agen]ii priva]ii [i pentru OMFM: Germania predomin\, urmat\ la distan]\ de Spania, n timp ce Italia se plaseaz\ pe locul al treilea. Restul destina]iilor au o pondere destul de mic\, aproape nensemnat\ n compara]ie cu cele trei rute dominante.

Mecanisme [i rute de migra]ie


Informa]ia calitativ\ disponibil\ (Constantinescu, 2003a [i 2003b; Grigora[, 2001; L\z\roiu, 2001; Nedelcu, 2001; Potot, 2001 [i 2003; Radu, 2001; Sandu, 2001; {erban, Grigora[, 2001) ofer\ o bogat\ informa]ie asupra motiva]iilor, mecanismelor de start [i rutelor alese de emigran]i.
165

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Motiva]ia economic\ este dominant\, ns\ mul]i migran]i pleac\ ([i) n c\utarea altor gratifica]ii: o via]\ mai sigur\, autorealizare [i libertate de expresie. Cei interesa]i mai ales de dep\[irea barierele [i compromisurilor percepute a fi impuse de societatea romneasc\ (nepotism, corup]ie, inechitate, injusti]ie etc.) sunt mai degrab\ tineri, au studii superioare [i prefer\ c\ile legale de a migra. Aceasta ar fi o prim\ rut\ a emigra]iei. Ei aleg fie s\ urmeze studii postuniversitare n Occident, iar apoi r\mn n ]ara respectiv\ legal, ob]innd un contract de munc\, fie caut\ direct un contract de munc\, eventual angajarea la o firm\ romneasc\, urmat\ de deta[area n vest, aplic\ la loteria vizelor etc. De regul\ migra]ia mbrac\ n aceste cazuri forma definitiv\, chiar dac\ devine n unele cazuri circulatorie. A doua rut\ important\ este mai recent\ ca vizibilitate [i este dat\ de migra]ia legal\ a for]ei de munc\ mai pu]in calificat\, de regul\ muncitori manuali n agricultur\, construc]ii [i servicii de alimenta]ie public\, n virtutea acordurilor ncheiate de Romnia cu unele ]\ri din Europa de Vest. Fluxurile principale sunt c\tre Germania [i Spania, ns\ ponderea lor n totalul migra]iei este nc\ mic\. Fluxul cel mai consistent este ns\ cel al migran]ilor afla]i n c\utarea unui loc de munc\ la negru, orientat covr[itor c\tre ]\rile Uniunii Europene. Principalele cauze care genereaz\ migra]ia ilegal\ ar fi lipsa unor alternative de migra]ie legal\, lipsa de credibilitate a unor firme de intermediere a locurilor de munca n str\in\tate, imposibilitatea Oficiului pentru Migra]ia For]ei de Munc\ de a satisface ntreaga cerere de locuri de munc\ n str\in\tate. Migra]ia este condi]ionat\ ns\ n totalitate, mai ales n acest caz, de resursele materiale disponibile. Costurile financiare ini]iale ale migra]iei efective sunt greu de acoperit de indivizi proveni]i din gospod\rii s\race. Mai nti trebuie acoperit costul vizei [i transportului. Viza se poate ob]ine ilegal n dou\ moduri: se poate cump\ra o viz\ sau un pa[aport fals (costul este de aproximativ 1000 Euro) sau se cump\r\ o excursie n ]ara respectiv\, se ob]ine permisul de intrare n spa]iul Schengen [i apoi se r\mne ilegal acolo. Costul n acest din urm\ caz este mai redus, putnd s\ scad\ pn\ spre 4-500 de Euro. Transportul cost\ ntre 200 [i 500 de Euro, n func]ie de traiectoria urmat\. Autocarul este mai ieftin, ns\ c\l\toria dureaz\ mai mult. Prezint\ ns\ [i avantajul de a presupune un control mai pu]in strict la grani]\ dect n cazul c\l\torie cu avionul. n plus, exist\ zone n care au nceput s\ apar\ curse relativ regulate, de tipul Dobrote[ti-Almeira110, legnd mici localit\]i rurale din Romnia, cu rate ns\ extrem de ridicate ale migra]iei circulatorii, de principalele capitalele europene sau chiar de zona n care se produce migra]ia.

110

Dobrote[ti este un sat din Teleorman. Din informa]iile pe care le am, cursa de Almeira pleac\ n fiecare joi la ora 13.

166

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Costurile ridicate fac ca decizia de migra]ie s\ fie una determinat\ de resursele disponibile. Banii necesari sunt fie economisi]i de-a lungul timpului, fie, mai des, mprumuta]i. mprumutul vine de regul\ de al]i migran]i, care au acumulat deja unele resurse [i pentru care, dat\ fiind propria experien]\, actul migra]iei poate constitui o garan]ie suficient de puternic\ a solvabilit\]ii celui mprumutat. Rutele majore sunt structurate comunitar. Migra]ia nu mai este n anii 2000 un act individual, ci este condi]ionat\ puternic social [i mai ales comunitar. Emigran]ii romni migreaz\ de regul\ acolo unde cunosc pe cineva, n locul n care au copii, p\rin]i, fra]i, prieteni, cunoscu]i, dar [i prieteni, cunoscu]i sau rude ale prietenilor, cunoscu]ilor [i rudelor etc. Afirma]ia este validat\ att de studiile calitative amintite, ct [i de datele cantitative raportate de Dumitru Sandu (2003a) pentru Recens\mntul Comunitar al Migra]iei al Organiza]iei Interna]ionale pentru Migra]ie. Acesta este de altfel modul n care emigra]ia temporar\ s-a intensificat continuu. Pe m\sur\ ce au emigrat mai mul]i indivizi, au fost disponibile mai multe leg\turi n ]\rile de destina]ie, astfel nct [i mai mul]i indivizi au putut migra la rndul lor. Re]eaua migratorie este n continu\ extindere, institu]ionalizndu-se [i precizndu-[i componentele: furnizori de vize; transportatori; gazde n ]ara de destina]ie; indivizi ce identific\ [i faciliteaz\ accesul la locuri de munc\; consultan]i pentru ob]inerea de vize [i permise legale de [edere; transportatori ce devin curieri pentru a transmite bani [i bunuri familiilor r\mase n ]ar\; transportatori ce aduc migran]ii ilegali n ]ar\, pentru vacan]e mai lungi sau mai scurte [i i duc apoi napoi la munc\ n str\in\tate etc. n func]ie de momentul n care a nceput migra]ia, ea a afectat ntr-o m\sur\ mai mare sau mai mic\ comunitatea de origine. Acest lucru este extrem de vizibil la micile comunit\]i rurale. Acolo unde migra]ia a nceput mai devreme, mai c\tre nceputul anilor 1990, o mare parte din comunitate se afl\ deja n str\in\tate, la lucru. Literatura citat\ aduce exemple concludente n acest sens. Ruta urmat\ este de regul\ comun\, ntreaga comunitate urmnd c\ile deja b\tute de migran]ii mai vechi [i alegnd drept destina]ie aceea[i zon\. Avantajele sunt multiple: integrarea mai rapid\, informa]iile esen]iale sunt deja disponibile [i nu mai trebuie c\utate, suportul celorlal]i n cazul materializ\rii oric\rui risc, inclusiv a accidentelor de munc\ sau a [omajului, posibilitatea de a trimite mai u[or (prin ceilal]i) bani [i obiecte acas\ etc. Astfel, chiar dac\ Romnia se remarc\ mai ales prin absen]a unei culturi a migra]iei suprapus\ peste tradi]ia de a nu constitui diaspore, migra]ia circulatorie aduce cu sine dou\ noi procese: emergen]a unei culturi a migra]iei temporare a c\rei inciden]\ tinde s\ se extind\ extrem de rapid; [i constituirea de mici comunit\]i n interiorul societ\]ilor gazd\, conectate la comunit\]ile de origine prin canale extrem de puternice, de ordin familial, de rudenie [i de prietenie. Scopul migra]iei este munca [i chiar dac\ este preferat\ cea legal\, a[a cum arat\ un studiu OIM, migran]ii nu fac de obicei diferen]a intre contractul legal de
167

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

munca [i o n]elegere pe pia]a neagr\. [] Daca grosul poten]ialilor migran]i [cei care declar\ inten]ia de migra]ie pentru munc\] m\rturisesc c\, odat\ ie[i]i afar\, ar avea drept prioritate g\sirea unui loc de munca pe baza de contract, foarte pu]ini [i fac griji referitoare la ob]inerea permisului de munca [i a altor documente necesare.111. Muncile prestate sunt adesea pl\tite mai prost dect n mod obi[nuit, ns\ [i a[a permit o via]\ mai ndestulat\ [i mai civilizat\ dect n Romnia [i dau posibilitatea de trimite bani n ]ar\ [i de a face economii. Banii trimi[i c\tre gospod\ria r\mas\ n ]ar\ erau estima]i la o medie de 200 de EURO lunar pe gospod\rie, adic\ aproximativ dublul salariului mediu din Romnia112, durata medie a [ederii la munc\ temporar\ n str\in\tate fiind estimat\ la 2 ani (OIM, sursa citat\). Pe de alt\ parte, munca la negru presupune neacoperirea cu asigur\ri sociale, ns\ acest lucru este mai pu]in important pentru o popula]ie pe de o parte relativ tn\r\, pe de alta provenind dintr-o ]ar\ s\rac\, mai pu]in preocupat\ de asigurarea viitorului. Banii c[tiga]i [i economisi]i se ntorc de regul\ n ]ar\, fiind folosi]i pentru consum. Calitatea vie]ii familiilor de migran]i se mbun\t\]e[te odat\ cu cre[terea calit\]ii consumului. Sunt achizi]ionate automobile, sunt reparate locuin]ele sau sunt construite sau achizi]ionate locuin]e noi. Adesea consumul ostentativ are partea sa. Investi]iile n activit\]i antreprenoriale sunt rare [i frecvent sortite e[ecului: sumele economisite nu sunt totu[i suficient de mari, iar climatul economic este nesigur, diferit de cel din vest, greu de controlat. Deseori nici migran]ii nu dispun de capitalul uman necesar deschiderii unei afaceri. Investi]iile n alte active sunt rare. Este ns\ probabil ca, pe m\sur\ ce averile acumulate vor cre[te, emigran]ii circulatori [i familiile lor s\ ini]ieze afaceri mai reu[ite (vezi [i Ciobanu, 2004). Este ceea ce s-a ntmplat n cazuri deocamdat\ excep]ionale, precum migran]i pleca]i la nceputul anilor 80 sau a fotbali[tilor romni, nu neap\rat de top, care au jucat sau joac\ la cluburi din Europa de Vest. n multe cazuri se poate vorbi despre o tendin]\ ca migra]ia circulatorie s\ se transforme n migra]ie definitiv\. Emigran]i cu experien]a mai multor cicluri de plecare [i revenire prezint\ simptome de neadaptare la via]a din Romnia. Cultural vorbind, Romnia difer\ destul de mult fa]\ de societ\]ile din centrul [i vestul Europei. Nepotismul, corup]ia [i lipsa de transparen]\ domin\ via]a public\. Legile sunt interpretabile. Etica muncii este diferit\. Structurile ierarhice sunt predominante. Din punct de vedere material, lucrurile sunt similare. Romnia este s\rac\ [i acest lucru este vizibil la nivelul utilit\]ilor publice, al ofertei din magazine, al posibilit\]ilor de petrecere a timpului liber etc. Se adaug\ obi[nuin]a cu comunitatea n care s-a migrat [i capacitatea mai redus\ de adaptare la schimbare odat\ cu naintarea n vrst\. n plus, de-a lungul timpului, multe gospod\rii au
111 112

OIM conform Mediafax, 19.11.2003. Comunicat de pres\ al CURS, 13.04.2003. OIM estimeaz\ aceea[i sum\ la 256 Euro pe lun\ (Mediafax, 19.11.2003).

168

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

nceput s\ aib\ un num\r mai mare de membri n societ\]ile n care s-a emigrat dect n comunitatea de origine. De aici op]iunea multora ca, dup\ mai mul]i ani petrecu]i la munc\ n str\in\tate, s\ [i doreasc\ s\ se stabileasc\ definitiv n ]ara de adop]ie. Fenomenul este ns\ abia la nceput, astfel nct este greu de prezis ce se va ntmpla n viitor. Desigur, ntre factorii decisivi n acest sens doi sunt mai dificil de controlat. Primul se refer\ la evolu]ia societ\]ii romne[ti din punct de vedere al valorilor sociale, al organiz\rii politice, al rela]iilor dintre oameni [i al performan]ei economice. Al doilea se refer\ la politicile privind imigra]ia promovate de statele destina]ie, ndeosebi cele din Uniunea European\113.

III.4. Inten]ia de migra]ie [i resursele individuale


Problema central\ a evalu\rii cantitative a leg\turii dintre comportamentul migrator [i nivelul diferitelor resurse este cea legat\ de m\surare. Emigran]ii sunt greu de reg\sit ntre subiec]ii anchetelor pe baz\ de e[antion pentru simplul motiv c\ nu se mai afl\ n ]ar\. n plus, chiar dac\ ar fi investiga]i la ntoarcere, r\spunsurile lor ar descrie situa]ia de dup\ consumarea actului migrator, or interesul lucr\rii de fa]\ este legat de resursele disponibile naintea acestuia. O solu]ie convenabil\ este m\surarea inten]iei de migra]ie [i punerii n rela]ie cu stocurile de resurse. Este ceea ce realizez n Tabelul 7.19. Am analizat diferit trei aspecte ale migra]iei. Este vorba de inten]ia de a migra definitiv, de inten]ia migra]iei temporare pentru munc\ [i de inten]ia de a migra pentru studii. Fiecare dintre ele are specificul s\u, ns\ fac parte din aceea[i sfer\ larg\ de ac]iuni strategice. Nu testez a[adar comportamentul efectiv de migra]ie, ci doar inten]ia. Inconvenientul este legat de realizarea actului migrator doar n cteva dintre cazurile n care inten]ia de migra]ie este declarat\, ns\ este probabil ca grupurile definite de cele trei variabile dependente s\ fie suficient de omogene ca rezultatele s\ fie valide. n plus, rela]iile eviden]iate de modelele de regresie propuse sunt consistente cu a[tept\rile teoretice [i cu datele calitative raportate n literatura existent\.

113

Cu toate c\ se pare c\ volumul [i structura migra]iei sunt doar pu]in influen]ate de politicile n cauz\. Este elocvent n acest sens faptul c\ schimbarea regimului vizelor (2002) pare a fi afectat practic neglijabil fenomenul migra]iei ilegale. Migran]ii g\seau [i n trecut [i ast\zi c\i specifice de a ajunge la destina]ia dorit\.

169

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.19. Modele de regresie logistic\ pentru inten]ia de migra]ie


Variabila Dependent: Predictori Educaia (numr ani de coal, la ptrat) tie limbi strine Stoc relaii utile ncredere n oameni ncredere n instituii Gospodria primete bani de la rude din strintate Autoetichetarea ca srac Venit pe membru n gospodrie (la ptrat) Aversiune la risc Consum media Direcia n care se ndreapt Romnia este greit. Experien migraie (nscut n alt localitate). Brbat Vrsta Ora peste 200.000 locuitori Ora sub 200.000 de locuitori omer Student Constanta Indici de adecvare ai modelului Omnibus Tests of Model Coefficients Hosmer and Lemeshow Test Variaia explicat (pseudo-R ) Cox & Snell Nagelkerke
2)

Intenia de migraie extern Temporar, Temporar, Definitiv pentru munc pentru educaie b Wald Sig. b Wald Sig. b Wald Sig. 0,0 5,2 0,022 0,0 0,6 0,436 0,0 0,0 0,892 0,3 4,2 0,040 0,7 11,6 0,001 0,0 0,0 0,921 0,1 5,7 0,017 0,0 0,6 0,436 0,1 2,7 0,099 0,0 0,0 0,826 0,4 4,9 0,027 0,0 0,0 0,976 -0,1 1,4 0,231 0,1 0,8 0,382 -0,3 11,6 0,001 0,8 -0,1 -0,0 -0,2 0,2 0,3 0,2 0,9 -0,1 0,4 0,3 -0,4 0,5 1,0 2 331,3 5,7 21,2% 31,5% 6,1 3,0 4,1 2,2 2,1 4,4 1,7 38,1 142,2 3,3 2,2 4,3 3,3 5,4 0,014 0,082 0,042 0,134 0,146 0,037 0,187 0,000 0,000 0,068 0,138 0,038 0,069 0,020 p 0,000 0,683 0,2 -0,1 -0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,3 0,3 -0,1 0,6 0,0 0,3 -0,2 -0,1 2 234,5 6,8 15,5% 27,1% 0,2 0,9 1,3 0,1 3,1 0,3 2,2 2,8 79,0 6,6 0,0 1,9 0,4 0,1 0,634 0,347 0,263 0,763 0,077 0,569 0,142 0,091 0,000 0,010 0,901 0,169 0,525 0,823 p 0,000 0,562 0,7 -0,1 -0,0 -0,1 0,1 0,4 0,0 0,3 -0,1 0,9 0,3 -0,5 0,5 -0,3 2 185,4 4,9 12,5% 20,9% 4,6 1,5 0,9 0,3 0,4 6,6 0,1 4,4 68,8 14,8 1,8 7,7 2,1 0,3 0,032 0,223 0,353 0,589 0,540 0,010 0,773 0,035 0,000 0,000 0,174 0,005 0,145 0,557 p 0,000 0,767

Sursa: BOP-FSD, mai 2001. Am colorat cu gri predictorii care nu au influen]\ semnificativ\ la p<0,10. Modul de m\surare a variabilelor: Educa]ia subiectului Num\r ani [coal\ absolvi]i, ridicat la puterea a doua. Stocul de rela]ii utile Num\rul de tipuri de rela]ii utile de]inute (minim 0, maxim 6 vezi capitolul 5). Autoetichetarea ca s\rac (SSV) Indice al s\r\ciei subiective. Scal\ de 10 puncte: 1=s\rac, 1=bogat (vezi capitolul 3). ncredere n institu]ii Scor factorial indicnd ncrederea latent\ n sistemul social existent. Factorul explic\ 48% din varia]ia total\ a ncrederii n Pre[edin]ie, Guvern, Parlament, Justi]ie, Armat\, Poli]ie, Prim\ria localit\]ii, Partide politice, Sindicate (scale de 5 puncte). Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,886; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,189. Metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. Consum media - Scor factorial indicnd frecven]a consumului mediatic (ziare, radio, televiziune). Factorul explic\ 36% din varia]ia total\. Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,645; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,314. Metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. {tie limbi str\ine, ncrederea n oameni, B\rbat, Urban, {omer, Student , Gospod\ria prime[te bani de la rude din str\in\tate Variabile dihotomice, codificate 0-1. Aversiune la risc Variabil\ dihotomic\, codificat\ 0-1, unde 1 reprezint\ preferin]a pentru un loc de munc\ prost pl\tit, dar sigur. Experien]a migra]ie S-a n\scut n alt\ localitate. Variabil\ dihotomic\, codificat\ 0-1.

170

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

O analiz\ a comportamentul efectiv al migra]iei temporare este realizat\ de Dumitru Sandu (2003a: 174-175), folosind acela[i val al BOP-FSD. Variabila prezis\ este dat\ de r\spunsurile (dihotomice: da sau nu) la ntrebarea n ultimii 10 ani a]i c\l\torit n str\in\tate?. Indicatorul prezint\ dezavantajul de a nu preciza scopul c\l\toriei: poate fi vorba, spre exemplu de turism sau de vizitarea rudelor din Republica Moldova, activit\]i diferite de migra]ia circular\ pentru munc\ sau de cea pentru educa]ie. n ciuda neomogenit\]ii, variabila reprezint\ totu[i o bun\ aproximare pentru contactul cu alte ]\ri. Rezultatele analizelor realizate n lucrarea citat\, folosind un set u[or diferit de predictori (centrat mai degrab\ pe resurse de mediu dect pe cele individuale), sunt relativ similare celor prezentate n Tabelul 7.19, privind inten]ia de migra]ie114. n analiza ce am realizat-o, capitalul social rela]ional constituie un predictor important al inten]iei de migra]ie. Prezen]a n re]eaua social\ personal\ a unei rude lucrnd sau tr\ind n str\in\tate, ca [i accesul la un stoc mai consistent de rela]ii utile reprezint\ factori ce favorizeaz\ dorin]a de a migra pentru munc\ sau definitiv. Se confirm\ astfel ipoteza importan]ei conexiunilor [i rela]iilor n determinarea actului migrator. Migra]ia definitiv\ [i cea pentru munc\ nu se bazeaz\ pe ncredere interuman\ generalizat\, ct mai ales pe leg\turi utile [i relativ puternice dublate de ncredere. n schimb migra]ia pentru educa]ie prezint\ aspecte diferite din acest sens. Costurile migra]iei pentru studii sunt mult mai ridicate, prin prisma faptului c\ este vorba despre o investi]ie pe termen lung [i c\ necesit\ anumite pl\]i adi]ionale (taxele de [colarizare) [i costuri de oportunitate ridicate (timpul este folosit n principal pentru a nv\]a, nu pentru a munci). De aici nevoia unei ncrederi mai ridicate n oameni, n spe]\ n capitalul lor uman, dar [i utilitatea redus\ a stocurilor de capital rela]ional: bursele sunt n principal finan]ate din exteriorul Romniei, iar ob]inerea lor este mai pu]in influen]abil\ prin sistemul rela]iilor [i conexiunilor sociale. ncrederea n institu]ii cunoa[te un comportament diferit, fiind negativ asociat\ inten]iei de migra]ie definitiv\ [i pu]in important\ pentru celelalte tipuri de migran]i. A[a cum am ar\tat, migra]ia definitiv\ reprezint\ abandonarea definitiv\ a sistemului social de origine, expresie a dezam\girii fa]\ de capacitatea sa de a satisface nevoile considerate relevante de fiecare individ n parte. Nencrederea n institu]ii face parte din aceste evalu\ri negative care determin\ migra]ia definitiv\. Acela[i sens l are [i etichetarea drept gre[ite a evolu]iilor din ]ara de origine (n cazul de fa]\ Romnia). Predictorul n cauz\ este semnificativ [i n cazul migra]iei temporare. Excluderea sa din model face ca asocierea negativ\ cu
114

n aceea[i lucrare, Dumitru Sandu realizeaz\ [i analize de regresie logistic\ ale inten]ie de migra]ie (pentru turism, munc\, educa]ie sau definitiv). Modelele difer\ de cele propuse n Tabelul 7.19 prin faptul c\ aduc n prim plan determinan]i comunitari ai migra]iei [i mai pu]in resursele indivizilor. Pentru predictorii comuni, efectul nregistrat este n general identic.

171

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

ncrederea n institu]ii s\ devin\ semnificativ\ [i n cazul inten]ie de migra]ie temporar\ pentru munc\. Se confirm\ astfel indirect valoarea simbolic\ de semi-protest a actului migra]iei temporare.
Figura 7.4. Rela]ia bivariat\ dintre educa]ie [i inten]ia de migra]ie temporar\ pentru munc\
ponderea (n total categorie educaional) celor ce intenioneaz s emigreze temporar pentru munc

34%

36%

13% 8% 3% cel mult primar gimnaziu coal profesional / treapta I de liceu liceu post-liceal / colegiu

6% universitar i postuniversitar

cel mai nalt nivel de educaie absolvit

Sursa: BOP-FSD, mai 2001.

Rela]ia neliniar\ dintre educa]ie [i inten]ia de emigrare temporar\ pentru munc\ este ilustrat\ att de modelul de regresie, ct [i de Figura 7.4. ea ofer\ o informa]ii valoroase asupra profilului migran]ilor temporari. Ace[tia sunt mai degrab\ de]in\torii unei calific\ri medii, care le permite integrarea rapid\ pe pie]ele muncii din ]\rile de destina]ie, fie n meseria de baz\, fie, adesea, n slujbe care cer un nivel mai redus de calificare. Ei devin astfel o for]\ de munc\ ieftin\ [i mai nalt calificat\ dect cerin]ele ini]iale pentru ni[a ocupa]ional\ utilizat\. Cei mai slab califica]i, ca [i de]in\torii de diplome universitare sunt mai pu]in predispu[i c\tre migra]ie temporar\. Primii nu au mari posibilit\]i de a se integra n societ\]ile mai dezvoltate, iar cei nalt specializa]i se afl\, n mod paradoxal ntr-o situa]ie similar\: preg\tirea lor medie este mai redus\ dect cea din ]\rile dezvoltate, astfel nct [ansele de integrare pe pozi]ii similare celor de]inute n ]ar\ sunt cu adev\rat importante doar pentru cei mai buni dintre ei. Dac\ ]inem sub control ceilal]i predictori, efectul educa]iei asupra inten]iei de migra]iei pentru studii [i definitive este nesemnificativ. n analiz\ bivariat\ ns\, atunci cnd nu sunt luate n considerare [i alte influen]e cu excep]ia leg\turii directe dintre educa]ie [i inten]ia de
172

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

migra]ie, [i pentru migra]ia definitiv\ [i pentru cea pentru studii rela]ia tinde s\ semene cu cea prezentat\ n Figura 7.4. Rela]ia dintre venituri [i inten]ia de migra]ie temporar\ pentru munc\ este de asemenea neliniar\. Cei care [i propun s\ emigreze sunt mai degrab\ cei cu venituri medii. Ace[tia [i pot finan]a c\l\toria, ca [i costurile ini]iale de cazare [i hran\. Cei mai s\r\ci nu sunt n aceast\ situa]ie, iar cei mai nst\ri]i sunt mai pu]in dispu[i s\ emigreze renun]nd la pozi]ia dobndit\ n societatea de origine. Rela]ia dintre inten]ia de migra]ie [i satisfac]ia cu veniturile este nesemnificativ\ n modelul din Tabelul 7.19, ns\ devine extrem de important\ dac\ elimin\m din model predictorul de evaluare a direc]iei de evolu]ie a ]\rii. Sensul leg\turii sugereaz\ c\ emigrarea n c\utare de munc\ este determinat\ ([i) de insatisfac]ia (subiectiv\) cu modul de satisfacere a nevoilor. n modelul de regresie, influen]a atitudinii fa]\ de risc este una nesemnificativ\. n rela]ie bivariat\ (vezi Tabelul 7.20), diferen]ele sunt ns\ semnificative, iar intensitatea asocierilor este una ridicat\. A[a cum am ar\tat, era de a[teptat ca migran]ii s\ fie mai deschi[i n asumarea riscurilor. Pe de alt\ parte, migra]ia fiind deja ([i) consecin]a unor acte migratorii ale altora, gradul de incertitudine care a[teapt\ emigran]ii la destina]ie este mai redus. De aici [i o parte din semnifica]ia redus\ a predictorului n modelul multivariat.
Tabelul 7.20. Ponderea celor ce declar\ inten]ia de migra]ie n func]ie de atitudinea fa]\ de risc
Atitudinea fa de risc: Ponderea celor care Prefer un loc de munc prost pltit, dar sigur Prefer un loc de munc bine pltit, dar nesigur Intensitatea asocierilor () Intenia de migraie extern Temporar, Temporar, Definitiv pentru munc pentru educaie 26,6% 16,8% 19,6% 19,1% 0,211 10,0% 0,294 13,2% 0,261

Sursa: BOP-FSD, mai 2001. toate asocierile sunt semnificative la nivelul p<0,0005.

Problema este [i una de m\surare, indicatorul folosit (preferin]a ntre dou\ locuri de munc\ n func]ie de nivelul salariz\rii [i gradul de siguran]\) fiind corelat cu veniturile. Eliminarea indicatorului de venituri din model conduce la coeficien]i de regresie semnificativi pentru influen]a atitudinii fa]\ de risc asupra inten]iei de emigrare temporar\ pentru munc\. Din p\cate, exceptnd valul din mai 2001 al BOP-FSD [i MECELECT96, nu am avut acces la o alt\ baz\ de date con]innd att indicatori privind atitudinea fa]\ de risc sau orice alt\ m\sur\ consistent\ a modernit\]ii valorice individuale, ct [i un indiciu al inten]iei de migra]ie sau a migra]iei efective115. n MECELECT96 am dispus de un bun indicator pentru evaluarea atitudinii fa]\ de risc, construit ca scor factorial ce
115

Acesta este [i unul dintre principalele motive pentru care am rulat analizele dedicate migra]iei pe baza de date de la BOP-FSD din mai 2001.

173

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

explic\ varia]ia a patru variabile: preferin]a pentru un salariu sigur, n detrimentul unuia mai mare, ns\ nesigur; preferin]a pentru drumuri cunoscute n fa]a noului; preferin]a pentru obi[nuin]\ [i respectarea normelor (alege f\ [i tu cum face lumea n loc de f\ [i tu n legea ta, la al]i nu te uita); [i respingerea idei conform c\reia cine nu ncearc\, nu c[tig\. M\surarea inten]iei de emigrare este una mai slab\, surprinznd doar inten]ia de migra]ie definitiv\: subiec]ii sunt ruga]i s\ estimeze dac\ n urm\torii 5 ani inten]ioneaz\ s\ se mute n alt\ ]ar\. Doar 13 declar\ acest lucru. Ei difer\ ns\ destul de puternic de restul e[antionului n ce prive[te atitudinea fa]\ de risc, fiind n mod cert mai deschi[i din acest punct de vedere116. Similar, grupul poten]ialilor emigran]i este mai predispus c\tre planificare dect restul e[antionului. Un alt indicator care poate oferi informa]ii privind modernitatea individual\ este orientarea c\tre consum mediatic: frecven]a cu care indivizii citesc ziare, ascult\ radio sau urm\resc programele TV. Toate aceste trei tipuri de comportament sunt nregistrate de BOP-FSD117. Indicele care explic\ aceste comportamente118 este asociat semnificativ cu inten]ia de migra]ie119: cei ce inten]ioneaz\ s\ migreze prezint\ nivele medii ale consumului mediatic mai ridicate. Mai mult, pe m\sur\ ce consumul cultural cre[te, probabilitatea ca individul s\ inten]ioneze s\ emigreze este mai ridicat\, indiferent de tipul migra]iei (pentru munc\, studii sau definitiv\). n fine, trecnd n revist\ restul determinan]ilor inclu[i n model se pot constata rela]iile semnificative a[teptate: tinerii, b\rba]ii, locuitorii ora[elor mari sunt mai dispu[i c\tre migra]ie. Cele trei caracteristici pot reprezenta [i aproxim\ri grosiere ale gradului de modernitate, confirmnd nc\ o dat\ rela]ia cu capitalul simbolic, nu n sine, ci n contextul teoretic prezentat [i prin raportare la alte rela]ii observate.

116

Dac\ ar fi s\ calcul\m un nivel de semnifica]ie al diferen]ei dintre grupuri, acesta ar fi p=0,011. El trebuie ns\ interpretat cu precau]ie dat\ fiind dimensiunea extrem de redus\ a grupului poten]ialilor migran]i.

117 118

Sunt utilizate scale de 5 puncte. Calculat ca scor factorial, vezi notele de sub Tabelul 7.19. 119 Toate asocierile men]ionate in continuare sunt semnificative pentru p<0,0005.

174

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

IV. Ac]iuni strategice pasive


IV.1. Rentoarcerea la tradi]ie [i retragerea
Am discutat deja n Capitolul 6, despre cum ntreg procesul de na[tere a modernit\]ii este unul de reducere a incertitudinii materiale, permi]nd [i permis de cre[terea incertitudinii axiologice. Cele dou\ dimensiuni sunt strns legate. Securitatea material\ se construie[te acceptnd un grad mai ridicat de incertitudine axiologic\ [i permite o mai mare diferen]iere valoric\. Schimb\ri bru[te pe una dintre dimensiuni determin\ modific\ri aproape instantanee pe cealalt\. La sfr[itul regimurilor de inspira]ie sovietic\ societ\]ile foste comuniste europene cuno[teau diferite grade n evolu]ia c\tre modernitate, ns\ se aflau cu toate n curs de modernizare. Birocra]ia aparatului de stat juca rolul ra]ionalit\]ii administrative [i politice; familia se nucleariza din ce n ce mai mult, iar rela]iile sociale cu restul comunit\]ii deveneau mai degrab\ impersonale; produc]ia era marcat\ de dep\[irea predominan]ei agriculturii [i de ra]ionalizarea organizatoric\; secularizarea [i planificarea tindeau s\ domine modurile de gndire. Pe de alt\ parte, multe elemente transformaser\ aceast\ modernitate n una fals\. De maxim\ vizibilitate erau lipsa libert\]ilor politice [i de expresie, participarea social\ redus\, nlocuirea ra]ionalit\]ii pie]ii cu cea a comenzii politico-administrative etc. Aceste societ\]i n curs de modernizare au avut de nfruntat n anii 80-90 sc\deri ale eficien]ei economice [i ale nivelului de trai. Acestea s-au dovedit importante cantitativ, dar [i nea[teptate pentru cet\]eanul obi[nuit, determinnd sc\deri substan]iale n ce prive[te nivelul securit\]ii materiale. Consecin]ele n planul axiologic nu au ntrziat s\ apar\. Am discutat deja posibilele reac]ii strategice. M-am ocupat pn\ aici de unele strategii active de limitare a pierderilor materiale sau chiar de cre[tere, toate conducnd n final, a[a cum o s\ discut n ultima sec]iune a acestei lucr\ri, c\tre dezvoltare social\. O s\ discut n sec]iunea de fa]\ dou\ ac]iuni strategice ]innd de cele dou\ categorii de r\spunsuri strategice identificate: rentoarcerea la tradi]ii [i, respectiv, retragerea. Cele dou\ categorii de r\spunsuri pasive seam\n\ ntre ele. Ambele reflect\ o recunoa[tere implicit\ a e[ecului experimentului modernizator. Ambele reflect\ o filozofie a neputin]ei n fa]a pierderilor materiale, a lipsei de solu]ii de continuare a modernit\]ii sau moderniz\rii. Diferen]ele sunt legate mai mult de perspectiva adoptat\ de cei atra[i de astfel de solu]ii. Retragerea, ignorarea problemelor ridicate de schimbare, nu reprezint\ o strategie rezultat\ din ra]ionalizare, ci mai degrab\ o reac]ie de ap\rare instinctiv\. Domina]ia instinctului aminte[te de tradi]ionalism, retragerea fiind n fapt o ntoarcere amnat\ [i neexplicit\ c\tre tradi]ie.
175

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Rentoarcerea explicit\ la tradi]ii reprezint\ o retragere n sine, echivalent\ cu renun]area la cosmopolitanismul modern n favoarea micii societ\]i patriarhale, dominat\ de tr\s\turi rurale. Lipsa securit\]ii materiale conduce c\tre c\utarea unor mijloace tradi]ionale de diminuare a incertitudinii axiologice. ntoarcerea c\tre agricultur\, cre[terea credin]ei n explica]ia religioas\, preferin]a pentru modalit\]i ierarhice sau autoritare de structurare a societ\]ii reprezint\ astfel de metode. Toate sunt, simbolic vorbind, retrageri din procesul de modernizare sau amn\ri ale nceperii acestuia. Orice societate a fost cndva una predominant agrar\. La scar\ istoric\, ora[ele a[a cum le cunoa[tem ast\zi, industria [i serviciile sunt inven]ii recente. Ele marcheaz\ inova]ii sociale adnci, implicnd schimb\ri simultane n toate subsistemele sistemului social: n economie, n politic\ [i administrare, n modurile de interac]iune uman\, n modurile de a gndi. Trecerea c\tre modernitate a nsemnat concentrarea popula]iei n ora[e (urbanizarea) [i apoi urbanizarea ruralului (n principal de]\r\nizarea [i rurbanizarea)120. Recesiunea economic\ de durat\ din postcomunismul romnesc a [ubrezit fundamentele proceselor de modernizare. Rentoarcerea c\tre modurile tradi]ionale de a face, cele ce se dovediser\ viabile garantnd n trecut supravie]uirea este una dintre ideile cele mai la ndemn\. Agricultura, perceput\ drept baz\ important\, dac\ nu cumva cea mai important\, a bun\st\rii, a reprezentat totodat\ [i ndeletnicirea tradi]ional\ a majorit\]ii popula]iei. Societatea continua s\ fie una dominat\ dac\ nu economic, cel pu]in cultural de modul de via]\ rural. ndeletnicirile agricole atr\seser\ n timpul comunismului [i continu\ s\ absoarb\ ntrun fel sau altul cea mai mare parte a popula]iei rurale (vezi Bleahu, 2004). Popula]ia urban\, majoritatea de dat\ recent\, este de asemenea puternic legat\ de modul de via]\ rural, pe care l reproducea n bun\ m\sur\. Leg\tura cu satele de origine este permanent\ [i persist\ nc\, reproducndu-se, a[a cum am argumentat
120

De-]\r\nizarea eticheteaz\ transformarea locuitorilor din rural din fermieri individuali n muncitori agricoli sau industriali, n lucr\tori n sfera serviciilor, n antreprenori etc. Eficientizarea agriculturii a condus pretutindeni c\tre exploatarea mecanizat\ a unor loturi ntinse de p\mnt [i dispari]ia cel pu]in par]ial\ a micilor exploata]ii agricole, contribuind substan]ial la de]\r\nizare. Rurbanizarea, ca parte a contra-urbaniz\rii, reprezint\ procesul de migrarea a or\[enilor c\tre zonele limitrofe, pe m\sura ce avanseaz\ sistematizarea urban\ [i cre[te calitatea c\ilor de transport [i comunicare. ntreg procesul afecteaz\ indisolubil satul, transformndu-l ntr-o zon\ de tip urban. n final, un alt proces important, [i el parte a contraurbaniz\rii l reprezint\ urbanizarea prin deplasarea loca]iilor industriale n zone alt\dat\ rurale (displaced-urbanization). Este politica de dezvoltare promovat\ n ani 70 pentru dezaglomerarea Londrei prin str\mutarea capacit\]ilor de produc]ie industriale. Pentru discu]ii asupra problemelor de definire a urbaniz\rii [i mai ales a contra-urbaniz\rii, vezi Mitchell, 2004. Despre rurbanizare, vezi Santos (2001), Boscacci (1999), Prillwitz [i Ripoli (2003). O prezentare a fenomenului n Serbia (un model apropiat de cel romnesc) este realizat\ de Milan Proici-Dvornici (The Rurbanization of Belgrade after the Second World War, n Klaus Roth, editor, Southern European Folk Culture in the Modern Era, Mnich: SOG, 1998: 11-28, lucrare citat\ de Blenovska-Sabcova, 2002). De]\r\nizarea este discutat\ de Enik (1999).

176

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

n capitolul 1, prin modelul gospod\riei mixte extinse. n programul politic al fiec\rui partid ce a c[tigat alegerile generale de dup\ 1989, a existat un capitol important dedicat ]\r\nimii, privit\ uneori ca baz\ a reconstruc]iei121. Retrocedarea p\mnturilor na]ionalizate [i f\rmi]area propriet\]ilor, de asemenea discutate n capitolul 1, au oferit un mijloc ideal pentru supravie]uirea imediat\ a celor r\ma[i f\r\ locuri de munc\ n urma restructur\rilor din industrie, dar [i din agricultur\ (dispari]ia CAP-urilor, a SMA-urilor [i, mai trziu, a IAS-urilor). n fine, o bun\ parte din proiectul comunist de transformare a satului n centre agro-industriale [i a ]aranului n muncitor agricol fusese un proces for]at prin sistematizarea regional\ declan[at\ n cincinalul 1976-1980, proces reprezentat n general drept nelegitim122. Toate acestea au determinat un val al rentoarcerii c\tre rural, resim]it ca atare n cifrele statistice ce oglindesc migra]ia intern\ [i pe care le-am discutat n sec]iunea precedent\. Enik (1999) discut\ procesul n termeni de re-]\r\nizare, ca opus de-]\r\niz\rii, realizate n Romnia, n opinia autorului citat, n principal prin cooperativizare. A[ ad\uga la de-]\r\nizare cel pu]in contribu]ia industrializ\rii, ca [i pe cea a progresului tehnologic, a dezvolt\rii comunica]iilor [i transportului etc. n acest context, se poate afirma c\ re]\r\nizarea romneasc\ se opune mai degrab\ moderniz\rii, nefiind o simpl\ rentoarcere la tradi]iile [i modurile de a face din perioada interbelic\. Un proces ca sens de deplasare a popula]iei poate fi ntlnit [i n societ\]ile dezvoltate. A[a cum arat\ Mitchell (2004), contra-urbanizarea vestic\ reprezint\ o tendin]\ de mutare a or\[enilor c\tre mediul rural, fie prin rurbanizare (numit\ de Mitchell [i ex-urbanizare), prin deplasarea locurilor de munc\, n special a celor industriale, c\tre zone rurale, departe de aglomer\rile urbane (displaced urbanization), sau prin anti-urbanizare (migra]ie c\tre rural dat\ de c\utarea unui loc de via]\ mai lini[tit, pensionare [i, mai rar, rentoarcerea la munca p\mntului). Acest flux vestic este ns\ predominant postmodern, fiind determinat de nevoi de separare a activit\]ilor industriale de via]a cotidian\, de diminuare a polu\rii, de c\utarea satisfacerii unor nevoi superioare etc. Fiind ns\ un flux al desconcentr\rii popula]iei el este oarecum similar re-]\r\niz\rii, prin deplasarea indivizilor c\tre zone cu o densitate de locuire mai mic\. Rentoarecerea la agricultur\ este ns\ n multe cazuri o rentoarcere la agricultura de subzisten]\, autarhic\. Alternativele de ocupare non-agricole din rural nu sunt mult [i prezint\ o diversificare redus\ nu doar n Romnia, ci n ntreg spa]iul ex-comunist (Chaplin [.a., 2004). De aici [omajul ridicat din zonele rurale [i supraocuparea agricol\ remarcat\ n capitolul 1. multe gospod\rii ajung astfel s\ depind\ de propriul produs agricol, f\r\ a fi ns\ capabile s\ se integreze ca vnz\tori pe pie]ele agricole. A[a cum am argumentat n capitolul 1, n Bulgaria,
121 122

Vezi [i M [i B. Voicu, 1999. Vezi Mih\ilescu [i colegii (1993) pentru o discu]ie n acest sens, ca [i pentru o trecere n revist\ a deciziilor politice legate de sistematizarea rural\ ntre 1976 [i 1989.

177

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Polonia [i Romnia cel pu]in jum\tate din gospod\riile care de]in produse agricole proprii le folosesc exclusiv pentru consumul propriu. Multe din aceste gospod\rii sunt implicate n alte tipuri de ocupa]ii, c[tignd [i din activit\]i de mic intreprinz\tor sau avnd ntre membri muncitori industriali, angaja]i n servicii (mai ales n sectorul public) etc. Pensiile sunt [i ele alte surse de venit. Se poate ad\uga implicarea membrilor n migra]ia circulatorie. Activit\]i ilegale pot completa [i ele portofoliul de venituri. R\mn ns\ gospod\rii cu venituri extrem de reduse [i care se cantoneaz\ n derularea unei agriculturi autarhice, depinznd de ea n asigurarea subzisten]ei. Studiile Observatorului Social de la mijlocul anilor 90 au relevat astfel de exemple cu prec\dere ntr-un sat izolat din B\r\gan (vezi Mih\ilescu, 1998; Frunz\, Voicu, 1998). Alte cazuri am ntlnit n diverse col]uri din ]ar\. Agricultura de subzisten]\ este exemplul pe care l-am ales ca ac]iune strategic\ de tip rentoarcere la tradi]ie. Ea presupune ns\ dou\ valen]e diferite: pe de o parte sunt cei care revin c\tre agricultur\, mai ales n mediul rural sau n ora[ele mici, dup\ ce au fost integra]i n activit\]i non-agricole. Pe de alta sunt cei care nu au p\r\sit niciodat\ acest mod de via]\. Ambele situa]ii au caracteristica comun\ de a promova o atitudine de respingere a mijloacelor economice moderne [i de a men]ine moduri de produc]ie [i rela]ii de tip tradi]ional. Voi c\uta s\ caracterizez cantitativ, din punct de vedere al resurselor disponibile, gospod\riile aflate (ipotetic) n aceast\ situa]ie. Identificarea, ca [i analiza cantitativ\ le realizez pe baza valului din octombrie 2003 a BOP-FSD. n paralel voi discuta un exemplu de orientare strategic\ c\tre retragere. M\ voi referi la acei indivizi care tind s\ se auto-degreveze de r\spunderile n ce prive[te propria bun\stare. Ca [i cei care practic\ exclusiv agricultura de subzisten]\ [i ace[tia sunt greu de depistat, dat\ fiind ponderea extrem de redus\ n popula]ie. Definirea este [i ea dificil\: este vorba de actori individuali s\raci [i care valoric vorbind plaseaz\ responsabilit\]i majore n sarcina statului [i/sau a comunit\]ii [i [i reprezint\ indivizii mai degrab\ ca beneficiari dect ca agen]i activi implica]i n producerea propriei bun\st\ri. S\r\cia [i bog\]ia sunt percepute n principal drept fiind efectul ac]iunii altora dect cel al propriei implic\ri. Situa]ia este acceptat\ cu resemnare, f\r\ ini]iative personale de cre[tere: nu sunt f\cute eforturi n ce prive[te c[tiguri suplimentare (al doilea loc de munc\, de exemplu), nu sunt f\cute investi]ii n educa]ie, nu exist\ inten]ie de migra]ie etc. O astfel de atitudine de resemnare nu este altceva dect o retragere extrem\ din fa]a problemelor de adaptare la via]a social\. Acestea se vor rezolva fie de la sine, fie prin interven]ia altora, datori s\ intervin\. Familia larg\ a unei astfel de atitudini include fatalismul, lipsa de ncredere n puterea de a influen]a propria soart\. Fie destinul, fie al]ii sunt percepu]i ca decisivi n determinarea cursului vie]ii, astfel c\ orice interven]ie personal\ este inutil\, fiind a priori ineficient\. Ignorarea [i retragerea constituie modalit\]i de a evita deciziile, de a nu risca nimic adoptnd
178

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

o strategie a minimei rezisten]e [i implic\ri. Este de a[teptat ca indivizii atra[i de astfel de op]iuni strategice s\ prezinte nivele mai reduse de modernitate valoric\, cultural\ [i educa]ional\. Re]elele sociale de apartenen]\ sunt probabil unele nchise, dominate de capital tip bonding. Din punct de vedere al localiz\rii reziden]iale este probabil ca astfel de orient\ri s\ fie reg\site mai ales n satele periferice, cu prec\dere n cele izolate.

IV.2. Rela]ia cu resursele


Agricultura de subzisten]\
O prim\ problem\ n analiz\ este legat\ de identificarea cu o acurate]e acceptabil\ a cazurilor de referin]\. Pe de o parte, dat fiind caracterul propriet\]ii asupra p\mntului mai degrab\ familiale dect individuale, unitatea de analiz\ este gospod\ria [i nu individul. Pe de alt\ parte, este pu]in probabil ca agricultura de subzisten]\ s\ poat\ fi ntlnit\ ca atare, necombinat\ cu alte tipuri de strategii123. Gospod\riile care o practic\ nu depind exclusiv de produsul agricol, chiar dac\ absen]a acestuia poate genera o pierdere important\, chiar decisiv\ pentru asigurarea supravie]uirii. Este de a[teptat ca membrii gospod\riilor n cauz\ s\ prezinte stocuri mai sc\zute de instruire [colar\, ceea ce le limiteaz\ posibilit\]ile de integrarea pe pia]a muncii. Aceasta nu nseamn\ neap\rat c\ nu au o ocupa]ie, ns\ este probabil ca aceasta s\ nu fie una standard (tip salariat sau patron), ci mai degrab\ mai pu]in regulat\ (lucr\tor pe cont propriu, zilier etc.). Veniturile rezultate din ocupa]iile respectiv\ sunt mai degrab\ reduse, determinnd nevoia acut\ a complet\rii cu produse agricole ob]inute n gospod\rie. Pentru analiza cantitativ\ am ales lucrul cu baze de date a BOP-FSD, valul din octombrie 2003. baza prezint\ avantajul de a furniza numeroase [i detaliate m\suri ale veniturilor [i tipurilor de activit\]i economice desf\[urate de to]i membrii adul]i ai gospod\riilor incluse n e[antion. n plus, e[antionul este mai mare (2098 de subiec]i), permi]nd selec]ia unor grupuri mai numeroase de gospod\rii implicate n agricultura de subzisten]\, chiar [i n condi]iile impunerii unor criterii de identificare mai severe. Am elaborat o procedur\ simpl\ de selec]ie a gospod\riilor care practic\ agricultura de subzisten]\ [i depind de ea. Procedura caut\ s\ r\spund\ simultan la dou\ probleme. Prima vizeaz\ includerea unui grup suficient de numeros de
123

Vintil\ Mih\ilescu (2001) noteaz\ c\ marea majoritate a gospod\riilor rurale de]in n mod obligatoriu n portofoliul de activit\]i lucrul (productive) n gospod\rie. De cele mai multe ori acesta presupune activit\]i agricole. A lucra n gospod\rie este definitoriu pentru cultura rural\. Prestigiul social este condi]ionat de calitatea de bun gospodar, implicnd n mod necesar lucrul n propria gospod\rie.

179

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

gospod\rii ntre cele identificate ca practicnd agricultura de subzisten]\, astfel nct s\ poat\ fi realizate compara]ii cu restul gospod\riilor. A doua este legat\ de minimizarea erorilor de etichetare a gospod\riilor din punct de vedere al desf\[ur\rii agriculturii autarhice. Riscurile majore vin din aceast\ direc]ie. Criterii prea slabe de selec]ie ar putea conduce la includerea ntre gospod\riile ]int\ a unora care, spre exemplu, practic\ agricultura ca hobby, sau sunt implicate n ea doar mult dup\ ce to]i membrii s-au pensionat. Pe de alt\ parte, criterii prea puternice pot determina excluderea eronat\ a unor gospod\rii [i plasarea lor n grupul celor neimplicate n agricultura de subzisten]\, cu efecte adverse asupra calit\]ii compara]iilor dintre grupuri. Primul criteriu impus este ca gospod\riile analizate sa aib\ n componen]\ cel pu]in un membru activ din punct de vedere al vrstei. Am exclus dintre gospod\riile ]int\ pe cele care nu au membri ntre 20 [i 60 de ani. Am eliminat n mod similar gospod\riile care au membrii implica]i n ob]inerea de produse agricole [i vnzarea lor pe pia]\. Am impus apoi condi]ia esen]ial\ ca n gospod\rie s\ fie ob]inute produse agricole. n fine, am impus o condi]ie de venit, [i anume ca venitul pe membru al gospod\riei n cauz\ s\ plaseze gospod\ria ntre cele mai s\race 10% din e[antion124. n urma selec]iei astfel realizate, am identificat 85 de gospod\rii ]int\. Structura ocupa]ional\ a membrilor acestora este redat\ n Tabelul 7.21. Fa]\ de restul gospod\riilor, gospod\riile care practic\ agricultura de subzisten]\ tind s\ aib\ mai mul]i membri care lucreaz\ ca zilieri sau la negru sau care desf\[oar\ activit\]i pe cont propriu (inclusiv agricultura). n schimb sunt mai pu]ini patroni (nici unul), salaria]i [i fo[ti salaria]i acum pensiona]i. Cele 85 de gospod\ri au n total 415 membri, dintre care doar 12 lucreaz\ cu carte de munc\. Structura astfel ob]inut\ este consistent\ cu a[tept\rile pe care le-am formulat n leg\tur\ cu gospod\riile implicate n agricultura de subzisten]\, confirmnd indirect faptul c\ identificarea unit\]ilor n cauz\ a fost realizat\ cu un grad relativ bun de precizie. {i alte ipoteze definitorii pentru agricultura de subzisten]\ se confirm\. Dintre gospod\riile identificate ca practicnd agricultura de subzisten]a, 88% declar\ c\ au pe lng\ cas\ o gr\din\ sau livad\ (fa]\ de 79%, n cazul restului gospod\riilor din mediul rural sau ora[ele mici), 78% de]in p\mnt agricol (fa]\ de 71%), 90% cresc animale (fa]\ de 82%). Marea majoritate sunt localizate n mediul rural (93%) sau n ora[ele mici, sub 30.000 de locuitori (5%). Cei din satele periferice sunt mai predispu[i c\tre agricultura de subzisten]\ dect cei din satele centru de comun\.
124

Condi]ia calific\ n acela[i timp familiile n cauz\ pentru a primi ajutor social din partea comunit\]ii locale, conform legilor n vigoare, folosind ns\ exclusiv criteriul venitului per capita, f\r\ a ]ine cont de activele de]inute de familiile n cauz\. n plus, am ignorat scalele de echivalen]\, impunnd un criteriu mai permisiv precum cel al venitului per capita. Pe de alt\ parte, nivelul de venit per capita luat ca limit\ (430.000 lei) se plaseaz\ destul de mult sub limita de acordare a ajutorul social conform Legii Venitului Minim Garantat.

180

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.21. Structura ocupa]ional\ a gospod\riilor care practic\ agricultura de subzisten]\


Statusul ocupaional al membrilor copii/elevi/studeni casnici omeri pensionari persoane n incapacitate de munc lucreaz cu carte munc sau contract temporar lucreaz pe cont propriu (include agricultor) patron cu angajai lucreaz cu ziua/ la negru NR (nu au rspuns) Total % Numr membri Numr gospodrii Gospodrii care practic agricultura de subzisten* da nu 28% 25% 12% 10% 6% 5% 8% 17% 1% 1% 2% 22% 31% 16% 0% 0% 11% 4% 1% 1% 100% 406 83 100% 3014 780 Total 25% 8% 5% 15% 2% 29% 11% 1% 3% 1% 100% 5949

*) am luat n considerare doar gospod\riile care au cel pu]in un membru ntre 20 [i 60 de ani din ora[ele mici (sub 30.000 de locuitori) [i mediul rural. Sursa: BOP-FSD, octombrie 2003. Am subliniat n tabel cifrele care definesc diferen]ele mai importante de structur\.

Tabelul 7.22. Distribu]ia pe medii reziden]iale a celor care practic\ agricultura de subzisten]\
Tip localitate ora peste 200.000 locuitori ora mare,100-200.000 locuitori ora mic, 30-100.000 locuitori ora sub 30.000 locuitori sat centru comun sat Total Gospodrii care practic agricultura de subzisten* da nu Total 0% 1% 1% 3% 9% 14% 5% 100% 99% 99% 97% 91% 86% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total eantion* Numr cazuri 424 152 199 121 486 256 1638 pondere 26% 9% 12% 7% 30% 16% 100%

*) am luat n considerare doar gospod\riile care au cel pu]in un membru ntre 20 [i 60 de ani. Sursa: BOP-FSD, octombrie 2003. Am subliniat cifrele care definesc diferen]ele de structur\ semnificative la p<0,05.

181

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.23. Un model de regresie logistic\ pentru practicarea agriculturii de subzisten]\


Variabila Dependent: Predictori Indicatori la nivel de gospodrie / localitate Nivelul de educaie al celui mai educat adult Stoc relaii utile Numr animale Numr hectare n posesie (la ptrat) Numr membri n gospodrie Vrsta celui mai tnr adult Ora sub 30.000 locuitori Sat periferic Pondere suprafa agricol n localitate (la ptrat) Indicatori ce caracterizeaz respondentul tie limbi strine ncredere n oameni Consum media Direcia n care se ndreapt Romnia este greit Constanta Indici de adecvare ai modelului Omnibus Tests of Model Coefficients Hosmer and Lemeshow Test Variaia explicat (pseudo-R2)) Cox & Snell Nagelkerke 12,0% 24,5% 0,94 -0,16 -0,33 0,18 -2,02 2 90,5 5,6 6,0 0,3 5,5 0,4 3,8 0,014 0,601 0,019 0,515 0,052 p 0,000 0,697 -0,31 -0,14 -21,89 0,50 0,28 -0,02 -1,01 0,19 1,44 9,2 1,5 3,8 3,1 15,0 2,7 2,3 0,5 6,9 0,002 0,222 0,052 0,080 0,000 0,097 0,130 0,499 0,009 Gospodria practic agricultura de subzisten b Wald Sig.

Sursa: BOP-FSD, octombrie 2003. Am luat n considerare doar gospod\riile care au cel pu]in un membru ntre 20 [i 60 de ani [i sunt localizate n mediul rural sau n ora[e sub 30.000 de locuitori. Am colorat cu gri predictorii care nu au influen]\ semnificativ\ la p<0,10. Modul de m\surare a variabilelor: Stocul de rela]ii utile Num\rul de tipuri de rela]ii utile de]inute (minim 0, maxim 9). Num\r animale pentru simplitate, am acordat aceea[i importan]\ tuturor animalelor (o vac\ = o oaie = un cal = un porc). ncredere n institu]ii Scor factorial indicnd ncrederea latent\ n sistemul social existent. Factorul explic\ 53% din varia]ia total\ a ncrederii n Pre[edin]ie, Guvern, Parlament, Justi]ie, Armat\, Poli]ie, Prim\ria localit\]ii, Partide politice, Sindicate (scale de 5 puncte). Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,886; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,362. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. Consum media Scor factorial indicnd frecven]a consumului mediatic (ziare, radio, televiziune). Factorul explic\ 53% din varia]ia total\. Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,886; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,362. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. {tie limbi str\ine, ncrederea n oameni, Direc]ia este gre[it\ Variabile dihotomice, codificate 0-1. (la p\trat) : variabilele marcate astfel au fost ridicate la puterea a doua.

182

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Modelul de regresie din Tabelul 7.23 pune n eviden]\ rela]iile cu diversele tipuri de resurse. Unii dintre ace[ti factori se refer\ la gospod\rie, dat fiind faptul c\ gospod\ria ca ntreg se implic\ n agricultura de subzisten]a [i nu indivizii ca entit\]i distincte. Pentru al]i indicatori ns\ (ncrederea, consumul media, abilit\]ile, opiniile de evaluare a situa]iei) nu am dispus de m\suri agregate la nivelul gospod\riei, ci doar de estim\ri realizate la nivelul membrului acesteia ce a r\spuns la chestionar. Am utilizat aceste estim\ri, cu precau]iile de rigoare, considernd c\, n general, gospod\riile au un grad mare de omogenitate, astfel nct, pe ansamblul ntregului e[antion, caracteristicile responden]ilor reflect\ cu relativ\ acurate]e modul n care se ordoneaz\ acelea[i caracteristici ale gospod\riilor. Cu alte cuvinte, dac\, de exemplu, un individ prezint\ un consum cultural mai ridicat dect un altul, am presupus c\ [i gospod\riile din care fac parte sunt ordonate la fel, prima avnd un consum cultural superior celei din acre provine al doilea individ. Predictorii lega]i de nivelul capitalului uman (educa]ie [i abilit\]ile exprimate prin st\pnirea limbilor str\ine sunt strns lega]i de implicarea n agricultura de subzisten]\. Pe ansamblul popula]iei, gospod\riile cu membrii mai bine instrui]i tind s\ nu practice aceast\ activitate, dezvoltndu-se n alte moduri. Acela[i lucru se ntmpl\ cu stocul de rela]ii utile [i ncrederea n oameni. Gospod\riile cu resurse superioare de capital social se implic\ mai rar n agricultur\ de subzisten]\. De exemplu, num\rul mediu de rela]ii utile al unei gospod\rii care practic\ agricultura de subzisten]\ este de 0,95, n timp ce pentru restul gospod\riilor acela[i indicator ia valoarea 1,85125. Este firesc ca gospod\riile care practic\ agricultura de subzisten]\, promovnd autarhia126, s\ aib\ rela]ii mai rare cu alte gospod\rii sau indivizi, [i s\ prezinte o nencredere ridicat\ n mediul social exterior. n cazul implic\rii pe pie]e, aceasta necesit\ o deschidere evident superioar\, dat\ fiind nevoia de rela]ionare fie cu distribuitori, fie cu cei care controleaz\ pie]ele [i cu clien]ii n sine n cazul gospod\riilor care vnd ele nsele produsele n pie]ele tradi]ionale din ora[ele romne[ti. ]innd ns\ cont [i de ceilal]i factori asocierea dintre practicarea agriculturii de subzisten]\ [i indicatorii capitalului social devine nesemnificativ\. Am men]ionat ns\ diferen]ele dintre cele dou\ grupuri, importante n schi]area profilului agricultorilor de subzisten]\. Mai importante par a fi resursele de capital simbolic, n spe]\ modernitatea valoric\, surprins\ aici prin consumul de pres\127. Indivizii mai moderni, mai deschi[i spre nou, este de a[teptat s\ nu recurg\ la agricultura tradi]ional\, c\utnd
Indicele poate varia de la 0 la 9 tipuri de rela]ii utile (vezi nota de sub Tabelul 7.23). Diferen]a men]ionat\ este semnificativ\ statistic la p<0,0005 (testul t). 126 Chiar dac\ aceste gospod\rii intr\ [i n alte rela]ii de schimb, din punct de vedere al utiliz\rii produc]iei agricole proprii ele se comport\ autarhic. 127 Cu rezerva c\ indicatorul n cauz\ (consumul media) este doar un estimat slab al modernit\]ii valorice.
125

183

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

modele alternative. Modernitatea cultural\ le permite acest lucru, ca orientare latent\ c\tre ra]ionalizare, c\utare de informa]ii [i eficientizare. Datele confirm\ acest lucru. Cu ct cre[te consumul de mas-media (indicator al c\ut\rii de informa]ii, al deschiderii fa]\ de alternative), scade propensiunea de a practica agricultura de subzisten]\. Mediul social oferit de localitate joac\ [i el un rol important. Cu ct sunt mai mul]i agricultori128, cu att practicarea agriculturii de subzisten]\ este mai probabil\. Rela]ia reprezint\ [i o expresie a lipsei de modele: agricultorii de subzisten]\, n general mai lipsi]i de resurse, nici nu au de unde s\ copieze alte moduri de a face.
Figura 7.5. Rela]ia dintre practicarea agriculturii de subzisten]\ [i ponderea suprafe]ei agricole n localitate

5,0%

% gospodrii care practic agricultur de subzisten

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0% ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 1,0

Ponde re suprafa a gricol n loca litate

Sursa: BOP-FSD, octombrie 2003. Am luat n considerare doar gospod\riile care au cel pu]in un membru ntre 20 [i 60 de ani.

Pe de alt\ parte, agricultura de subzisten]\ este apanajul familiilor numeroase, care o practic\ pe suprafe]e mici de teren [i dispunnd de pu]ine animale129. n cazul n care exist\ resurse agricole mai nsemnate sub aspectul m\rimii loturilor de p\mnt sau a dimensiunii [eptelului, acestea constituie sursa unui surplus de
128

Rela]ia este n fapt una p\tratic\, a[a cum o arat\ [i modelul de regresie. Acolo unde suprafe]ele agricole sunt pe ansamblu extrem de pu]ine, este probabil s\ ntlnim mai frecvent agricultori de subzisten]\. Ponderea acestora scade n localit\]ile cu o mai echilibrat\ distribu]ie a terenului, crescnd puternic unde agricultura este principala ndeletnicire. 129 {i aceast\ rela]ie este una p\tratic\. Ponderea celor ce practic\ agricultura de subzisten]\ este practic nul\ ntre gospod\riile unde nu exist\ p\mnt. Apoi inciden]a fenomenului cre[te pentru loturi mici de p\mnt (sub 1 hectar), sc\znd din nou acolo unde pentru gospod\riile care au suprafe]e agricole mai ntinse.

184

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

produse [i determin\ integrarea fermierilor n cauz\ pe pie]ele agricole. Practicarea agriculturii n aceste cazuri nu mai este evident de tip autarhic. Nu am inclus n analiz\ indicatori ai veniturilor [i averii, datorit\ modului n care am definit agricultorii de subzisten]\ [i n care construit variabila ce i identific\, prin includerea condi]iei de venit. Lund ns\ n considerare doar gospod\riile cu venituri mici, sub limita impus\ ca [i criteriu de selec]ie a variabilei dependente din model, am testat diferen]ele dintre cei care practic\ [i cei care nu practic\ agricultura de subzisten]\. Dac\ din punct de vedere al veniturilor celor dou\ grupuri de gospod\rii sunt similare, nu acela[i lucru se poate spune despre averea acumulat\ [i autoevaluarea st\rii materiale. Ambii indicatori au valori mai ridicate pentru cei care nu practic\ agricultura de subzisten]\. Astfel, chiar [i n compara]ie cu gospod\riile care au acelea[i venituri, agricultorii autarhici sunt semnificativ mai s\raci n posesia de bunuri de folosin]\ ndelungat\130. De asemenea, ei se declar\ mai nemul]umi]i de propria situa]ie131. Portretul agricultorilor de subzisten]\ este astfel ntregit: s\raci, nemul]umi]i de propria situa]ie, cu resurse umane sc\zute, cu un nivel redus de modernitate132, mai b\trni, situa]i n localit\]i predominant agrare.

De-responsabilizarea
Strategia de-responsabiliz\rii este greu de localizat la nivelul unui individ anume. Ea rezid\ ntr-o succesiune de comportamente [i orient\ri de valoare. Cteva cercet\ri calitative sugereaz\ existen]a unor astfel de orient\ri. Am prezentat ntr-un studiu mai vechi (Frunz\, Voicu, 1997) cazul unei mici localit\]i rurale din B\r\gan, marcate de s\r\cie [i slabe resurse de capital uman. O bun\ parte din s\teni, indiferent de pozi]ia n ciclul vie]ii, evitau s\ dezvolte ac]iuni sau planuri n care s\ joace rolul principal n asigurarea propriei bun\st\ri. Preferau n schimb recursul la sprijinul acordat de stat, dar se eschivau de la a-[i asuma datorii fa]\ de societate. Alteori erau dezvoltate ac]iuni de dezvoltare individual\ indirect\, precum mariajul (n afara localit\]ii) sau apelul la re]eaua social\ con130

Ma[in\ de sp\lat automat\, anten\ parabolic\ sau cablu, congelator, automobil, telefon, telefon mobil, calculator personal (PC), frigider. Indicele de avere a fost calculat ca [i scor factorial (KMO=0,862; varia]ia explicat\: 34%; toate comunalit\]ile sunt mai mari de 0,2), iar enumerarea de mai sus a bunurilor este n ordinea dat\ de coeficien]ii de satura]ie. 131 Am folosit un indice al s\r\ciei subiective calculat ca [i scor factorial explicnd varia]ia satisfac]iei cu veniturile, a satisfac]iei cu via]a n general (ambele sunt scale de 4 puncte), a mul]umirii fa]\ de situa]ia financiar\ a gospod\riei (scal\ de 5 puncte), a autoetichet\rii ca s\rac (scal\ de 10 puncte) [i a standardului subiectiv de via]\ (scal\ de 5 puncte, vezi [i capitolul 3). Factorul explic\ 52% din varia]ia total\; KMO=0,836; comunalitatea minim\: 0,388. 132 Aproximat aici n absen]a unor indicatori mai buni prin consumul cultural sc\zut, dimensiunea mare a gospod\riei, implicarea n activit\]i slab calificate.

185

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

stituit\ din copii sau din rudele migrate la ora[. Ambele exemple invocate includ ns\ apelul la entit\]i exterioare propriei individualit\]i. Am ntlnit relativ numeroase alte cazuri n diverse studii care au implicat colectare de date calitative [i la a c\ror realizare am participat n ultimii 4-5 ani133. Atitudinea dominant\ care guverneaz\ o astfel de orientare strategic\ este cea a atribuirii controlului ntregului mediu social [i a evolu]iei propriului destin unor entit\]i externe, fie ele de natur\ divin\, supranatural\ au de natur\ uman\: oamenii puterii, agen]ii semi-secrete cu puteri oculte, societatea n ansamblu, statul, prim\ria, ei. De aici o atitudine de pasivitate [i dezvoltarea unei culturi a dependen]ei n sensul dat termenului de Almond [i Verba. Indivizii caut\ s\ minimizeze efortul propriu, pe ct posibil neimplicndu-se n ac]iuni ce ar putea avea ca efect cre[terea: nu sunt interesa]i n a-[i dezvolta capitalul educa]ional; nu sunt atra[i [i chiar evit\ c\utarea unor locuri de munc\ mai bine pl\tite, ns\ mai solicitante (nu neap\rat ca munc\ prestat\ sau timp alocat, ct mai ales ca efort de schimbare a situa]iei individuale prezente); prefer\ perpetuarea unor situa]ii locative neclare (incapacitatea de plat\ a ntre]inerii, instala]ii sanitare defecte, locuirea ilegal\ n imobile revendicate [i retrocedate proprietarilor, amnarea sine die a problemelor legate de succesiunea dup\ str\mo[ii deceda]i etc.), a[teptnd rezolv\ri de la sine; etc. Astfel de tendin]e nu se reg\sesc neap\rat singure. Ele se pot asocia uneori cu a[tept\ri nalte n leg\tur\ cu standardul de via]\, alteori sunt dublate de agricultura autarhic\, mai rar sunt nso]ite de alte ac]iuni orientate spre subzisten]\ sau chiar cre[tere (munci accidentale de ziler, voluntariat pentru [coal\ sau biseric\, ns\ la cererea acestora etc.). Pe cei n cauz\ o s\ i numesc n cele ce urmeaz\ pasivi absolu]i, chiar dac\ termenul este destul de radical n raport cu modul n care o s\ i identific n analiza cantitativ\. Pasivii absolu]i sunt s\raci, de[i au o ocupa]ie, [i nu investesc n propria dezvoltare. Nu caut\ un al doilea loc de munc\, nu investesc n formare profesional\. Ei plaseaz\ responsabilitatea pentru existen]a s\r\ciei oriunde altundeva dect la nivelul individului: societatea, statul, economia, progresul, al]i oameni sunt cei care determin\ pe s\raci s\ fie s\raci. Pasivii absolu]i consider\ c\ statul trebuie s\ i ajute pe to]i, asumndu-[i mai mult\ responsabilitate pentru
133

Este vorba de cercet\ri de teren desf\[urate cu prec\dere n mediul rural, avnd obiective diferite: studiul sistemului de nv\]\mnt rural (1998, coordonator Mihaela Jig\u), al atitudinii fa]\ de proiecte de mp\durire (2001-2003, o serie de 3 studii realizate la cererea B\ncii Mondiale, unul coordonat de M\lina Voicu, celelalte dou\ de c\tre mine), al problemelor legate de descentralizarea sistemului educa]ional (2002, la cererea B\ncii Mondiale - coordonator Michael Mertaugh), al impactului social al unor proiecte de amenajare hidraulic\ (2004, la cererea BERD). Se adaug\ informa]iile furnizate de operatorii de interviu ai ICCV n cadrul studiilor de caz realizate pentru evaluarea procesului de aplicare la FRDS (2000). n nici unul din aceste cazuri analiza strategiilor de de-responsabilizare nu a constituit obiectivul cercet\rii. Informa]iile n acest sens au avut caracter secundar [i au fost acumulate colateral scopurilor men]ionate. Ele fac parte dintr-o palet\ mai larg\ de factori cu poten]ial analitic explora]i n fiecare dintre ocaziile amintite.

186

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

bun\starea individual\ [i asigurnd locuri de munc\ pentru to]i cei care vor s\ munceasc\. Acestea sunt alternativele permise de baza de date BOP-FSD, mai 2003, cea pe care o folosesc n analiza profilului pasivilor absolu]i. Caracteristicile amintite n paragraful anterior au servit drept criterii de selec]ie pentru identificarea celor ce adopt\ strategia de-responsabiliz\rii. Am ad\ugat condi]ia unei vrste active, care s\ mai permit\ cre[teri poten]iale pe termen mediu (peste 18 [i sub 50 de ani). A rezultat un num\r de 74 de pasivi absolu]i, reprezentnd 6,2% din grupa de vrst\ de referin]\.
Tabelul 7.24. Structura ocupa]ional\ a pasivilor absolu]i
Statusul ocupaional elev / student casnic omer pensionar persoan n incapacitate de munc lucreaz cu carte de munc, autorizaie sau contract lucreaz pe cont propriu (include agricultor) patron cu angajai / salariai lucreaz cu ziua Total Adopt strategii de de-responsabilizare Da* Nu* 3% 28% 12% 4%** 0% 20% 20% 0% 12% 100% 13% 13% 12% 3% 2% 46% 7% 1% 3% 100% Total* Numr 145 171 147 33 23 539 92 13 46 1209 % 12% 14% 12% 3% 2% 45% 8% 1% 4% 100%

*) am luat n considerare doar indivizii ntre 18 [i 50 de ani. **) to]i cei 3 pensionari din categoria respectiv\ au declarat mai multe statusuri ocupa]ionale, optnd n final pentru cel de agricultor. Sursa: BOP-FSD, mai 2003. Am ngro[at n tabel cifrele care definesc diferen]ele de structur\ semnificative la p<0,05.

Structura ocupa]ional\ a celor ce adopt\ strategii de de-responsabilizare este consistent\ cu a[tept\rile ini]iale [i este similar\ structurii gospod\riilor care practic\ agricultura de subzisten]\. Ea se remarc\ prin ponderi semnificativ mai ridicate ale casnicilor [i lucr\torilor f\r\ contract (ntre care majoritatea absolut\ o reprezint\ probabil agricultorii). Cei care sunt mai bine integra]i pe pia]a muncii salaria]ii [i patronii sunt reprezenta]i n mai mic\ m\sur\ sau, n cazul patronilor, deloc. {i distribu]ia pe medii este apropiat\ de cea a agricultorilor de subzisten]\. Pasivii absolu]i sunt semnificativ mai pu]ini n ora[ele de peste 30.000 de locuitori, unde nregistreaz\ o pondere de 3,3%. n schimb, n ora[ele mici ponderea cre[te la 6,1% n ora[ele mici [i atinge 12,3% la sate. Asocierile sunt semnificative [i dac\ ]inem cont de influen]a altor factori (vezi modelul de regresie prezentat n Tabelul 7.25).
187

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Tabelul 7.25. Un model de regresie logistic\ pentru orientarea c\tre strategii pasive de de-responsabilizare
Variabila Dependent: Predictori Stoc relaii utile ncredere n oameni ncredere n instituii Educaie tie limbi strine Satisfacia cu veniturile Consum cultural Direcia n care se ndreapt Romnia este greit Tip localitate ora sub 30.000 locuitori sat centru de comuna sat periferic Vrsta Brbat Constanta Indici de adecvare ai modelului Omnibus Tests of Model Coefficients Hosmer and Lemeshow Test Variaia explicat (pseudo-R ) Cox & Snell Nagelkerke
2)

Orientare ctre pasivitate b 0,08 -0,24 0,01 0,05 0,38 -0,39 -0,65 -0,16 0,16 1,08 0,46 0,03 0,19 -5,09 2 58,8 3,3 Wald 0,7 0,5 0,0 0,2 1,0 4,0 10,9 0,2 9,2 0,1 7,6 0,8 3,8 0,4 28,0 Sig. 0,387 0,483 0,932 0,674 0,329 0,045 0,001 0,635 0,027 0,771 0,006 0,382 0,051 0,526 0,000 p 0,000 0,913

5,7% 16,8%

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. Am luat n considerare doar indivizii ntre 18 [i 50 de ani. Modul de m\surare a variabilelor: Educa]ie Num\r ani [coal\ absolvi]i. Stocul de rela]ii utile Num\rul de tipuri de rela]ii utile de]inute (minim 0, maxim 9). Num\r animale pentru simplitate, am acordat aceea[i importan]\ tuturor animalelor (o vac\ = o oaie = un cal = etc.). ncredere n institu]ii Scor factorial indicnd ncrederea latent\ n sistemul social existent. Factorul explic\ 52% din varia]ia total\ a ncrederii n Pre[edin]ie, Guvern, Parlament, Justi]ie, Armat\, Poli]ie, Prim\ria localit\]ii, Partide politice, Sindicate (scale de 5 puncte). Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,873; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,389. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. Consum cultural Scor factorial indicnd frecven]a consumului mediatic (ziare, radio, televiziune) [i de carte (scale de 5 puncte). Factorul explic\ 31% din varia]ia total\. Modelul de analiz\ este adecvat datelor: KMO=0,674; comunalitatea cea mai mic\ are valoarea de 0,194. metoda de extrac]ie: Principal Axis Factoring. ncredere n institu]ii Indice al s\r\ciei subiective calculat ca [i scor factorial explicnd varia]ia satisfac]iei cu veniturile, a satisfac]iei cu via]a n general (ambele sunt scale de 4 puncte), a autoetichet\rii ca s\rac (scal\ de 10 puncte) [i a standardului subiectiv de via]\ (scal\ de 5 puncte, vezi [i capitolul 3). Factorul explic\ 44% din varia]ia total\; KMO= 0,732; comunalitatea minim\: 0,372. {tie limbi str\ine, ncrederea n oameni, Direc]ia este gre[it\ , B\rbat Variabile dihotomice, codificate 0-1.

188

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Consumul cultural reprezint\ principalul predictor inclus n ecua]ie. Ad\ugnd influen]a important\ a m\rimii localit\]ii, ca [i pe cea a vrstei, se poate discuta despre un indiciu n ce prive[te influen]a capitalului simbolic. Cei din ora[e, mai tineri, mbog\]indu-[i [i nnoindu-[i mai frecvent stocul de informa]ii prin consum mediatic [i lectur\, tind n mai mic\ m\sur\ s\ adopte atitudini pasive de retragere prin de-responsabilizare. Modernitatea cultural\ este astfel asociat\ negativ orient\rii c\tre de-responsabilizare personal\.
Tabelul 7.26. Rela]ia dintre nivelul de educa]ie [i orientarea c\tre deresponsabilizare personal\
Cel mai nalt nivel de nvmnt absolvit cel mult 4 clase gimnaziu coala profesional / treapta I de liceu liceu coal post-liceal / colegiu universitar i postuniversitar Total Orientare ctre pasivitate da nu 15% 85% 11% 89% 8% 92% 4% 96% 3% 97% 3% 97% 8% 92% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BOP-FSD, mai 2003. Am luat n considerare doar indivizii ntre 18 [i 50 de ani. Am ngro[at n tabel cifrele care definesc diferen]ele de structur\ semnificative la p<0,05.

n modelul de regresie, influen]a capitalului uman [i a celui social este nesemnificativ\. Din punct de vedere al profilului pasivilor absolu]i exist\ diferen]e semnificative fa]\ de restul popula]iei n ce prive[te cele dou\ tipuri de resurse. Cei orienta]i spre de-responsabilizare se dovedesc a fi mai pu]in educa]i (vezi Tabelul 7.26), st\pnesc n mai mic\ m\sur\ alte limbi dect cea matern\, de]in stocuri mai reduse de rela]ii utile [i au semnificativ mai pu]in\ ncredere n oameni. Pe de alt\ parte, evalu\rile propriei situa]ii tind s\ fie mai degrab\ negative n cazul pasivilor absolu]i. La acela[i nivel de venit, averea acumulat\134 tinde s\ fie [i ea mai redus\. Profilul celor orienta]i c\tre retragerea prin de-responsabilizarea propriei persoane se contureaz\ astfel ca fiind apropriat de cel al agricultorilor de subzisten]\: mai pu]in instrui]i, mai pu]in moderni, s\raci, evalundu-[i negativ propria situa]ie.

134

Vezi nota de subsol 73.

189

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

V. Concluzii: Strategii de via]\ n spa]iul resurselor


Am analizat n acest capitol modul n care cteva ac]iuni strategice se suprapun spa]iului resurselor disponibile la nivel individual. Am discutat despre voluntariat, investi]ia n educa]ie, migra]ie extern\, practicarea agriculturii de subzisten]\ [i evitarea asum\rii de responsabilit\]i sau ini]iative. Fiecare dintre aceste ac]iuni exemplific\ una dintre categoriile de ac]iuni strategice pe care le-am identificat teoretic: voluntariatul [i investirea n educa]ie sunt ac]iuni active, de acumulare [i cre[tere. Migra]ia extern\ este tot o ac]iune activ\, ns\ de protest. Agricultura de subzisten]\ exemplific\ ac]iunile de rentoarcere la tradi]ie. n fine, evitarea responsabilit\]ilor n asigurarea bun\st\rii individuale aproximeaz\ categoria ac]iunilor de retragere. Fiecare dintre aceste ac]iuni sunt practicate de frac]iuni mici ale popula]iei: sub 10% pentru fiecare n parte. Ele se combin\ n portofoliile strategice ale indivizilor cu cel pu]in o duzin\ de alte ac]iuni importante, viznd mariajul [i via]a de familie, selec]ia domeniilor de activitate profesional\, alegerea prietenilor, migra]ia intern\, antreprenoriatul, desf\[urarea de ac]iuni non-agricole n mediul rural, implicarea politic\, mecenatul cultural, furtul, nerespectarea regulilor, corup]ia etc. Tabelul 7.27 sintetizeaz\ leg\tura dintre aceste ac]iuni [i resursele disponibile la nivel individual. Apare clar\ determinarea pe care resursele o au n selec]ia ac]iunilor pasive [i a celor active. Stocuri ridicate de capital material, social, uman, ca [i modernitatea valoric\ determin\ selec]ia unor ac]iuni active, n special a celor de cre[tere [i acumulare. La polul opus, penuria de resurse se asociaz\ semnificativ cu pasivitatea. Cei care au cel pu]in un tip de resurs\ bine dezvoltat caut\ s\ [i valorifice acest avantaj [i s\ [i g\seasc\ o pozi]ie mai bun\ n structura social\, s\ [i satisfac\ mai bine nevoile, s\ [i creasc\ resursele din tipul/tipurile respective sau de alte tipuri etc. Cei mai avu]i tind s\ caute s\ devin\ mai avu]i, cei mai sociabili [i caut\ noi prieteni, cei mai bine educa]i se specializeaz\ [i mai mult. Mai mult, capitalurile se convertesc. Migra]ia extern\ de tip circulator este un act prin care abilit\]i specifice, accesul la re]ele sociale mai extinse, un anume grad de modernitate se convertesc n cele din urm\ n resurse materiale. Acela[i lucru se ntmpl\ n cazul voluntariatul sau al investi]iei n educa]ie. Dar lucrurile sunt departe de a se opri aici. Resursele materiale accesate prin strategii active sunt arareori un scop n sine. Ele sunt utilizate pentru a satisface nevoi de cre[tere inclusiv pentru stocul de educa]ie, pentru s\n\tate, pentru ntre]inerea nevoii de sociabilitate [i extinderea re]elei sociale [i contribuie indirect la schimb\ri valorice graduale.

190

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Tabelul 7.27. Ac]iuni strategice n spa]iul resurselor: o sintez\


Resurse Aciuni strategice voluntariat investiia n educaie resurse materiale capital uman relaii utile capital social ncredere ncredere n oameni n instituii capital simbolic modernitate cultural venituri i evaluri educaie abiliti avere subiective

+ + -; -

+ -

+ + +

+ +

+ + +

+ + + -

migraie extern

agricultura de subzisten "deresponsabilizare"

Legenda: Semnele (+) [i (-) indic\ sensul rela]iilor semnificative. De exemplu, semnul (+) din prima celul\ din stngasus sugereaz\ faptul c\ voluntariatul este mai probabil la cei cu venituri [i avere mai mare. Cel\lalt semn ( ) indic\ o dependen]\ neliniare: n primul caz probabilitatea de migra]ie extern\ cre[te o dat\ cu venitul pn\ la un punct [i apoi descre[te. n al doilea, probabilitatea de a practica agricultura de subzisten]\ cre[te de la cei care nu au deloc resurse agricole (p\mnt, animale) pn\ la un punct, apoi scade din nou pentru cei care de]in suprafe]e importante de teren agricol sau turme mari de animale.

Ac]iunile active se pot dovedi a fi extrem de importante n medii marcate de incertitudine, precum societatea postcomunist\ n general [i cea romneasc\ n particular. Incertitudinea noii ordini sociale, predictibilitatea mai redus\ a ac]iunilor altor actori sociali, fie ei individuali sau corpora]i, abordarea cu succes a riscurilor existente pot fi realizate mult mai u[or utiliznd stocuri importante de resurse. Acumularea [i cre[terea sunt esen]iale n acest sens. Protestul are un efect similar, calea fiind ns\ una complet diferit\. Prin protest ntreaga situa]ie este redefinit\. Noua pozi]ie a protestatarului, fie el migrant, opozant, delincvent, deviant etc., i permite s\ reformuleze termenii jocului ntr-un limbaj pe care l poate st\pni mai u[or. Prin simpla sa pozi]ie de protestar, individul n cauz\ schimb\ cel pu]in par]ial regulile interac]iunii sociale [i cu siguran]\ propria situa]ie. Protestatarul se afl\ n situa]ia de scrie reguli proprii [i de a ncerca s\ le impun\ celorlal]i. Succesul i garanteaz\ cre[terea [i acumularea. Retragerea [i rentoarcerea la tradi]ie reprezint\ n schimb accept\ri tacite ale e[ecului. Cazurile alese pentru analiz\ au fost definite astfel nct s\ se situeze c\tre extreme, ns\ ele sunt emblematice pentru ac]iunile strategice determinate de lipsa de resurse. Cercul vicios este asem\n\tor cu binecunoscuta capcan\ a s\r\ciei. Lipsa de resurse determin\ dificultatea structur\rii unor ac]iuni de dep\[ire a crizei, de st\pnire a mediului social, de promovare a cre[terii [i acumul\rii, sau de protest cu [anse de reu[it\. Alternativa este fie retragerea, fie
191

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

apelul la c\ile b\tute, ns\ poten]ial perimate. Folosirea exclusiv\ a unor astfel de rute poate conduce ns\ la o supravie]uire iluzorie, nso]it\ de degradare treptat\. Ac]iunile strategice analizate au fost astfel alese nct s\ poat\ fi documentate att calitativ ct [i cantitativ, dar [i pentru a apar]ine n majoritate unei singure categorii strategice din cele identificate teoretic. Majoritatea ac]iunilor importante din punct de vedere strategic pot fi plasate ns\ sub auspiciile mai multor categorii. Este cazul corup]iei, de exemplu. Ea presupune deopotriv\, n contextul romnesc, acumulare, protest (fa]\ de regulile formale), rentoarcere la vechile obiceiuri premoderne. Determinan]ii s\i sunt complec[i [i mai degrab\ contextuali. Mariajul poate avea caracteristici similare. M\ opresc ns\ aici, nu nainte de a formula cteva ipoteze asupra implica]iilor pe termen lung a concluziilor ntregii lucr\ri asupra societ\]ii romne[ti. Am ar\tat c\, n contextul european Romnia este o societatea s\rac\ nu doar material, ci [i din punct de vedere al stocurilor de capital uman [i social. Din punct de vedere cultural, ]ara cunoa[te o situa]ie de echilibru instabil, marcat de puternice tensiuni ntre modernitate, tradi]ionalism [i postmodernitate, prezentnd o stare pe care am etichetat-o drept pseudo-modern\. Pseudo-modernitatea postcomunist\ romneasc\ este o lume n care unii oameni caut\ s\ migreze, sau s\ investeasc\ n propria educa]ie, sau s\ desf\[oare activit\]i voluntare n beneficiul altora sau al societ\]ii, sau s\ se ndrepte c\tre agricultura tradi]ional\, de subzisten]\ sau pur [i simplu s\ renun]e la orice lupt\ a[teptnd sprijinul celorlal]i. Ce se va ntmpla n viitor? O predic]ie precis\ este practic imposibil\. Una extrem de corect\ [i care se va mplini cu siguran]a spune ns\ c\ n viitorul imediat, ca [i n cel mai ndep\rtat, unii romni vor emigra, al]ii vor investi n propria educa]ie, al]ii vor c\uta s\ practice agricultura de subzisten]\ etc. Revenind n lumea real\, imprecis\ [i incert\ prin defini]ie, modul de structurare a spa]iului resurselor [i experien]a efectelor fiec\reia dintre aceste ac]iuni strategice vor afecta probabil respectivele moduri de a face. n plus, cei care le practic\ n prezent [i vor schimba la rndu-le orient\rile specifice. O parte, probabil cea mai mare, dintre migran]ii circulatori vor deveni definitivi, stabilindu-se n ]\rile de adop]ie. Deja acest lucru a nceput a se ntmpla. Pe de alt\ parte, pe termen lung, este posibil\ o important\ migra]ie de revenire, odat\ cu retragerea la pensie a genera]iilor care au emigrat n prezent. O parte dintre ele este probabil s\ revin\ pe actualul teritoriu al Romniei, poten]ial spa]iu al Uniunii Europene, mai s\rac [i prin urmare mai ieftin, ns\ extrem de primitor pentru actualii emigran]i, viitori pensionari s\raci pentru standardul vestic, dar boga]i pentru cel estic. Migra]ia n sine se va modifica, importan]a re]elelor diminundu-se pe m\sur\ ce vor fi mai dese. Costurile migr\rii se vor diminua la rndu-le, mai ales la c]iva ani dup\ posibila integrare n Uniunea European\. Pe
192

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

de alt\ parte ni[ele ocupa]ionale prezente [i pot pierde atractivitatea n caz de cre[tere a aspira]iilor, dar [i sub impactul globaliz\rii [i unific\rii legislative a sistemelor de asigur\ri sociale. n aceste condi]ii, este probabil ca aportul capitalului uman la explicarea actului migrator s\ creasc\, simultan cu diminuarea volumului fluxurilor actuale. Voluntariatul va cunoa[te cu siguran]\ n urm\torii ani o cre[tere aproape exponen]ial\, urmnd exemplul celorlalte societ\]i foste comuniste. Structurarea permanent\ a societ\]ii civile, renv\]area continu\ a sociabilit\]ii, impactul pozitiv al turismului, migra]iei, contextului interna]ional etc. asupra toleran]ei vor contribui la acest lucru. Nu trebuie uitate nici globalizarea [i ac]iunea intens\ a organiza]iilor non-guvernamentale transna]ionale. Profilul voluntarului va r\mne ns\ acela[i, similar ntregului spa]iu euro-american. Acelea[i trenduri ale globaliz\rii, progresului tehnologic, presiunii agen]iilor interna]ionale va stimula [i investi]ia n educa]ie, ns\ ea va fi n continuare apanajul celor mai educa]i. Agricultura de subzisten]a va tinde s\ dispar\. Practican]i ei, s\raci, vor fi nevoi]i s\ renun]e treptat la propriet\]ile agricole, vnzndu-le. Vor disp\rea de asemenea ni[ele date de exploatarea ilegal\ a lemnului, se vor diminua p\[unile comunale n favoarea celor private etc. Practicarea agriculturii neprofesioniste va deveni pe termen lung mai degrab\ un hobby. Chiar dac\ autarhia agricol\ va persista ntotdeauna, ea va avea mai degrab\ caracterul unui fenomen marginal. n fine, de-responsabilizarea nu este ctu[i de pu]in specific\ societ\]ii postcomuniste. Politicile sociale, ca domeniu de studiu, prezint\ o ntreag\ literatur\ dedicat\ unor fenomene similare, precum capcana s\r\ciei, dependen]a de stat, dependen]a de comunitate etc. Problema activiz\rii celor afla]i n situa]ii de retragere este una central\ pentru politicile sociale, ca domeniu de decizie politic\ [i administrativ\. {i pentru cei care nu mai pot practica [i tr\i din agricultura de subzisten]\, [i pentru cei ce caut\ strategii de retragere, nevoia de alternative va fi mereu pregnant\. O parte le vor oferi comunitatea sau, mai rar, statul, prin politici de sport social, calificare [i recalificare, reinser]ie social\ etc. Voluntariatul va avea un rol important n derularea acestora. O alt\ parte va veni dinspre indivizi [i va include ntre altele emigrarea, investi]ia n educa]ie etc.

193

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Sinteza principalelor concluzii


Lucrarea de fa]\ a c\utat n debutul ei s\ descrie principalele procese care marcheaz\ reorganizarea societ\]ilor postcomuniste. ntr-un registru de inspira]ie parsonsian\, am discutat despre ce au nsemnat [i nseamn\ comunismul, tranzi]ia [i postcomunismul, din punct de vedere al impactului asupra indivizilor, ]innd cont de procesele desf\[urate n cele patru subsisteme ale sistemului social. Am schi]at astfel cadrul institu]ional larg n care am plasat ntregul material [i am definit societatea postcomunist\ drept fundalul pe care actorii sociali [i mobilizeaz\ resursele [i [i ncheag\ strategiile. Din ra]iuni editoriale am optat pentru trecerea n revist\ a resurselor n volumul al II-lea. n partea a II-a a acestui volum, am adaptat cteva scheme conceptuale clasice (Merton, Giddens, Sztompka) la spa]iul romnesc, construind o tipologie a reac]iilor indivizilor la schimbare, pe care am ncercat s\ o exemplific [i s\ o specific prin pozi]ionarea n spa]iul resurselor. Am analizat astfel ac]iuni cu valen]e strategice, precum voluntariatul, investi]ia n educa]ie, migra]ia extern\, agricultura de subzisten]\ [i retragerea din fa]a r\spunderii privind propria bun\stare. n cele ce urmeaz\ punctez pe scurt principalele ipoteze validate [i concluziile majore ale ntregii lucr\ri.

Comunism [i postcomunism
1. Comunismul reprezint\ un experiment modernizator e[uat. 2. E[ecul cel mai vizibil este n economie [i se manifest\ prin productivitatea sc\zut\, ineficien]\, s\r\cie, raritate, risipa resurselor, management defectuos. 3. Din punct de vedere politic, comunismul nu a reu[it s\ asigure o redistribuire echitabil\, a inhibat participarea [i responsabilizarea indivizilor, a dezvoltat o cultur\ a dependen]ei de stat, a e[uat n proiectul de promovare a altruismului generalizat [i necondi]ionat.
194

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

4. Invadarea spa]iului [i chiar a celui privat prin controlul exercitat de mijloacele de reprimare de tipul poli]iei politice, a generat rupturi ale rela]iilor sociale [i perpetuarea modelelor tradi]ionaliste ale re]elelor sociale nchise, bazate predominant pe rudenie [i/sau vecin\tate. 5. Comunismul a transformat spa]iul public ntr-o lume a minciunii. Aproape nimeni nu d\dea credit discursului oficial, c\utnd s\ citeasc\ printre rnduri. Lumea real\ era cea care se dezvolta informal, dincolo de normele recunoscute [i sanctificate formal. Aceasta justifica par]ial comportamente de free-rider, incluznd o etic\ a muncii n sectorul de stat bazat\ pe evitarea muncii [i c\utarea de beneficii colaterale. 6. Tranzi]ia [i Postcomunismul nu reprezint\ altceva dect o schimbare fireasc\, a unei societ\]i aflate n criz\ profund\ [i c\utnd o rut\ de echilibru. 7. Teoriile schimb\rii sociale sunt productive n a explica mecanismele [i procesele de transformare a societ\]ilor foste comuniste. Nu exist\ ns\ o explica]ie total\, mai multe seturi de teorii concurnd [i completndu-se n explicarea schimb\rii. Nici una dintre ]\rile foste comuniste nu reprezint\ unicate per se, fundamental diferite de tr\s\turile schimb\rii sociale din orice societatea uman\, n general. 8. Tranzi]ia nu este teleologic\. La cap\tul drumului nu se afl\ n mod necesar capitalismul sau orice alt mod de organizare predictibil, ci un mod specific de structurare social\ [i institu]ional\. Acesta reprezint\ la rndul s\u un optim local, un echilibru intermediar supus [i el la schimbare. Din acest punct de vedere utilizarea termenului de tranzi]ie este impropriu, mai adecvat fiind cel de transformare sau postcomunism. 9. Asemenea tuturor societ\]ilor umane, [i societ\]ile ex-comuniste sunt, parafrazndu-l pe Daniel Chirot, societ\]i n schimbare. 10. Postcomunismul poate fi definit conven]ional drept aranjamentul societal ce succede tranzi]iei, ns\ delimitarea este mai degrab\ artificial\. Tranzi]ia nu se termin\ niciodat\. Ea este inclus\ n [i urmat\ de postcomunism. Utiliznd defini]ia conven]ional\ invocat\, util\ mai ales pentru a cronologiza transform\rile, postcomunismul reprezint\ doar un punct de echilibru instabil, n care procesele majore declan[ate n tranzi]ie sunt consolidate [i continuate. Ele devin ns\ parte a normalit\]ii, con[tientizarea lor nemaifiind att de acut\ ca n primii ani de tranzi]ie. 11. Tranzi]ia, ca proiect emancipator, de rena[tere a societ\]ii, este una multipl\, implicnd schimb\ri concomitente n toate cele patru sfere ale sistemului social: economia, politica intern\ [i extern\, interac]iunea social\, valorile sociale. Postcomunismul urmeaz\ acela[i pattern.

195

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

12. Schimb\rile din cele patru subsisteme difer\ ca vitez\ [i intensitate. Din acest punct de vedere mai adecvat\ este folosirea termenului de tranzi]ii, n loc de tranzi]ie n descrierea uneia [i aceleia[i societ\]i. 13. Tranzi]iile economice [i cele politice sunt cele mai vizibile. Ele presupun marketizare, privatizare, restructurare, liberalizare, democratizare, reorientare a politici externe, (re)na[terea societ\]ii civile. 14. Schimb\rile de structur\ social\ implic\ emergen]a unor noi clase [i categorii sociale (politicienii, antreprenorii [i liber profesioni[tii sunt cei mai vizibili), recunoa[terea [i explozia s\r\ciei, cre[terea inegalit\]ilor de venit, cre[terea recompenselor (salariale [i nu numai) pentru investirea individual\ n capital uman. Pe de alt\ parte sunt extrem de prezente tendin]ele de reproducere a structurilor comuniste, ca [i de recunoa[tere a elitelor antebelice. 15. De[i mai pu]in vizibile, schimb\rile culturale sunt decisive. Mai ales dup\ mijlocul anilor 90, literatura din [tiin]ele sociale, dar de sim]ul comun definesc valorile, reprezent\rile, credin]ele [i alte predispozi]ii latente comune colectivit\]ii ca parte a unui mix cultural important n determinarea succesului dezvolt\rii societ\]ilor postcomuniste. Discu]ia despre mentalit\]i se al\tur\ n discursul public ca tem\ important\ celei despre schimb\rile politice [i economice, tinznd s\ le substituie ca importan]\. 16. Adecvarea deficitar\ dintre mentalit\]i [i noile structuri institu]ionale [i de interac]iune poate bloca func]ionarea eficient\ a celor din urm\. 17. Cteva dintre problemele cheie ale postcomunismului sunt adesea localizate la intersec]ia dintre sistemele sociale, g\sindu-[i factori determinan]i n fiecare dintre acestea. Persisten]a economiei informale ca [i cea a agriculturii de subzisten]\ sunt deopotriv\ produse ale existen]ei ni[elor economice, ale inabilit\]ii politice de a le reorienta c\tre dezvoltare, ale re]elelor sociale, ale slabei specializ\rii ocupa]ionale, ale culturii informalit\]ii dezvoltate n comunism. 18. Apar strategii specifice de protest [i abandon, precum migra]ia circulatorie a for]ei de munc\. 19. S\r\cia persistent\, transform\rile adesea haotice, traumele culturale induse de schimbare, lipsa de familiaritate cu noul aranjament societal determin\ n societ\]ile postcomuniste un grad de incertitudine material\ [i axiologic\ relativ ridicat. Resursele materiale [i culturale ale indivizilor sunt ns\ limitate, oferind pu]ine instrumente pentru dezvoltarea unor strategii de r\spuns care s\ ]inteasc\ dezvoltarea, cre[terea.

196

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Strategii de via]\
1. Apelul la cteva repere teoretice clasice n analiza reac]iilor individuale la schimbare (Merton, Giddens, Sztompka, Hirschman) permite identificarea a patru categorii strategice care joac\ rolul de a orienta ac]iunile indivizilor n situa]ii de criz\ societal\, cu aplica]ie imediat\ la societatea postcomunist\. 2. Este vorba de adaptarea prin acumularea de capitaluri, de protest ([i abandon), de retragere [i de rentoarcerea la tradi]ie. Primele dou\ categorii sunt active, ]intind n mod explicit sau implicit cre[terea, n timp ce ultimele sunt pasive, c\utnd mai degrab\ supravie]uirea. Toate aceste categorii strategice nu sunt altceva dect tipuri ideale, n sens weberian: ele nu pot fi reg\site ca atare n via]a de zi cu zi, ci doar impure, n combina]ii complexe. 3. Exist\ ns\ exemple de ac]iuni strategice orientate mai degrab\ de una dintre categorii. Am analizat n acest sens, n context romnesc, voluntariatul [i investi]ia adul]ilor n educa]ia proprie (tipul integr\rii prin acumulare de capitaluri); migra]ia extern\ (protestul); agricultura de subzisten]\ (rentoarcerea la tradi]ie); de-responsabilizarea fa]\ de furnizarea propriei bun\st\ri (retragerea). 4. Ponderea celor care practic\ fiecare dintre ac]iunile strategice analizate este relativ mic\: sub 10%. Ei constituie ns\ cazuri exemplare pentru scopul lucr\rii de fa]\. 5. Att voluntariatul ct [i investirea n educa]ie sunt [i n Romnia, ca oriunde n lume, apanajul celor cu status dominant: mai bine educa]i, mai avu]i, mai tineri, mai sociabili, provenind din ora[ele mari, avnd un grad mai ridicate de modernitate etc. Comparativ cu nivele vestice, [i chiar din alte ]\ri foste comuniste, cele dou\ ac]iuni strategice au inciden]e mai reduse n spa]iul romnesc. 6. Migra]ia extern\, de[i nu a atins n trecutul apropriat nivele ridicate, cunoa[te tendin]e accentuate de cre[tere, afectnd n 2003 aproximativ o zecime din gospod\riile romne[ti. Migran]ii tind [i ei s\ fie mai tineri, mai nst\ri]i, mai bine educa]i, mai integra]i n re]ele sociale, mai moderni. Ei sunt ns\ mai critici n raport cu propria situa]ie, ca [i cu situa]ia general\ a ]\rii. 7. Agricultorii de subzisten]\ ca [i cei ce adopt\ strategii de retragere se plaseaz\ la polul opus. Ei ocup\ o c\su]\ a spa]iului social determinat\ de penuria tuturor resurselor, indiferent de tipul lor. 8. Nivelele [i distribu]ia tipurilor de capitaluri n societatea romneasc\, n conjunc]ie cu modul n care categoriile strategice de orientare a ac]iunilor individuale se suprapun peste structurile spa]iului resurselor permit
197

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

desprinderea unor posibile implica]ii asupra dezvolt\rii sociale a Romniei pe termen mediu [i scurt. 9. Se contureaz\ structurarea unei categorii sociale cu un poten]ial ridicat de dezvoltare: tineri, cu venituri peste medie, mai bine educa]i, mai moderni, mai integra]i n re]ele de rela]ii utile, orienta]i c\tre cre[tere sus]inut\. Ace[tia tind s\ reproduc\ modelul cultural vestic, ntr-un ritm ai rapid dect restul popula]iei. 10. La polul opus se situeaz\ cei ce adopt\ strategii predominant pasive. Poten]ialul lor de dezvoltare individual\ [i social\ este redus. Mai mult, schimb\rile impuse de pia]\, unele probabil inevitabile (precum transformarea [i eficientizarea modurilor de a face agricultur\) i poate pune n situa]ii de dificultate major\, plasndu-i nu doar n afara subzisten]ei ci [i n afara societ\]ii, n pungi de s\r\cie accentuat\. 11. O alt\ categorie este cea a migran]ilor externi. Majoritatea emigra]iilor prezint\ pentru moment un caracter temporar, ns\ este de a[teptat ca ele s\ devin\ definitive. Pentru moment tind s\ aib\ dou\ efecte contradictorii: Primul este de stimulent pentru dezvoltare, att prin sumele de bani trimise acas\, ct [i prin contagiune cultural\, ambele conducnd c\tre cre[terea consumului (de aici cre[tere economic\) [i c\tre prevenirea pasivit\]ii familiilor [i comunit\]ilor de origine (de aici orientarea acestora c\tre strategii active). Al doilea efect este opus, prin migrarea unei for]e de munc\ mai bine calificate dect cea r\mas\ n ]ar\, a unor poten]iali antreprenori, a unor oameni mai moderni, ceea ce ncetine[te ritmurile de cre[tere. n fine, pe termen scurt ncurajarea migra]iei externe este o form\ de a diminua [omajul. 12. Pe termen lung, opozi]ia dintre cei orienta]i c\tre cre[tere [i cei interesa]i exclusiv de supravie]uire poate conduce c\tre cre[terea distan]ei dintre cele dou\ categorii, cu implica]ii asupra coeziunii sociale. 13. Pe de alt\ parte, emigran]ii actuali, odat\ ajun[i la vrsta pension\rii este posibil s\ revin\ n ]ar\ pentru a consuma ultima parte a vie]ii, sprijinind indirect cre[terea [i dezvoltarea prin resursele materiale [i culturale pe care continu\ s\ le importe n Romnia.

198

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Bibliografie

Abramson, Paul R., Ronald Inglehart, 1998. Value Change in Global Perspective, University of Michigan Press, Ann Arbor, [edi]ia ini]ial\: 1995]. Almond, Gabriel A., Sydney Verba, 1996. Cultura civic\. Atitudini politice [i democra]ie n cinci na]iuni, Editura Du Style, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1963]. Amin, Ash, 1997. Post-Fordism: Models, Fantasies and Phantoms of Transition, capitolul 1 n Ash Amin, editor Post-Fordism. A Reader, Blackwell, p. 133 [edi]ia ini]ial\: 1994]. Anderson, Bridget, 2001. Different roots in common ground: transnationalism and migrant domestic workers in London, Journal of Ethnic and Migration Studies, 27 (4): 673-683. Anderson, Todd, Jennifer Stuart, eds. 2004. The 2003 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, USAID. Anheier, Helmut K., Sally Stares, Paola Grenier, 2004. Social Capital and Life Satisfaction: A Comparative Analysis, n Will Arts [i Loek Halman, editori, Europeans Values, Brill Book, Leiden (sub tipar). Arango, Joaqun, 2001. Explaining migration: a critical view, International Social Science Journal 165/2000: 283-296. Arundel, Anthony, Hugo Hollanders, 2002. European Innovation Scoreboard 2002, European Trend Chart on Innovation, European Commission, Enterprise Directorate-General, Bruxelles. ASBH (Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina). 2005. Demography, Thematic Bulletin 2/2004, ARKA press, Sarajevo. <http://www.bhas.ba/ pdf%20i%20zip/pdf/TB2_04.pdf> B\descu, Gabriel, 2003. ncredere [i democra]ie n ]\rile n tranzi]ie, Sociologie Romneasc\, I (1-2): 109-128. Balica, Magda, Irina Horga, 2000. Rolul [i gradul de implicare a comunit\]ii n rezolvarea problemelor [colii. Solu]ii adoptate la nivel comunitar, n Mihaela Jig\u, coordonator, nv\]\mntul rural din Romnia: condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare, Institutul de [tiin]e ale Educa]iei, Ministerul Educa]iei Na]ionale [i Funda]ia pentru o Societate Deschis\, Bucure[ti, octombrie 2000 (edi]ia a II-a: UNICEF, 2002). Balockaite, Rasa, 2003. De Mystifying Social Reality. European Integration Processes in Lithuania 2003, n Bogdan Voicu, Hora]iu Rusu, editori 199

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Psihomedia, Sibiu. Banca Mondial\, 2003. Romnia: Evaluarea s\r\ciei. Volumul I. Raportul principal, Raport Nr. 26169-RO. Banca Mondial\, Bucure[ti, Octombrie 2003. Banfield, Edward C. 1958. Moral Basis of a Backward Society, Free Press, New York . Barr, Nicholas, 2001. Reforming welfare states in post-communist countries, n Lucjan T. Orlowski, editor Transition and Growth in Post-Communist Countries, Edward Elgar, Cheltentam [i Northamptom, p. 169-217. Bartolo, Annamaria di, 1999. Modern Human Capital Analysis: Estimation of US, Canada and Italy Earning Functions, LIS, Working Paper 212, Luxemburg. Basok, Tanya, 2000. He Came, He Saw, He ... Stayed. Guest Worker Programmes and the Issue of Non-Return, International Migration, 38 (2): 215-238. Bauman, Zygmunt, 2002. Comunitatea, Editura Antet, Bucure[ti. Beck, Ulrich, 1994. The Reinvention of Politics: Toward a Theory of Reflexive Modernization, n Ulrich Beck, Anthony Giddens [i Scott Lash Reflexive Modernity. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order, Polity Press, p. 1-55. Beck, Ulrich, 1997. The Reinvention of Politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order, Polity Press [edi]ia original\, n limba german\: 1996]. Becker, Gary S., 1995. Capitalul Uman. O analiz\ teoretic\ [i empiric\ cu referire special\ la educa]ie, Editura All, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1964]. Bell, Daniel, 1976. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, Basic Books, [edi]ia ini]ial\: 1973]. Benovsk-Sabkova, Milena, 2002. Informal farm work in North Western Bulgaria and Eastern Serbia, n Neef [i St\nculescu, editori, 2002: 95-110. Berevoescu, Ionica, 1999. Fulga izolare [i participare comunitar\, Sociologie romneasc\, serie nou\, nr. 2/1999: 57-84. Berevoescu, Ionica, [i al]ii, 1999. Fe]ele schimb\rii. Romnii [i provoc\rile tranzi]iei, Editura Nemira, Bucure[ti. Blaug, Mark, 1976. A View on Human Capital, Journal of Economic Literature: 827-855. Bleahu, Ana, 2003. Rural Non-farm Activities in two Romanian Counties, prezentare la seminarul The Rural Non-farm Economy and Livelihood Diversification in Romania, organizat de Natural Resources Institute (University of Greenwich, UK), DFID [i World Bank, 14 aprilie 2003, Bucure[ti. Bleahu, Ana, 2004. O perspectiv\ istoric\ asupra sectorului ne-agricol din mediul rural: 1930-2002, Calitatea Vie]ii, 2/2004, sub tipar. Blenovska-Sabcova, Milena, 2002. Informal Farm Work in North Western Bulgaria and eastern Serbia, n Rainer Neef, Manuela St\nculescu, editori (2002) The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Ashgate, Aldershot: 95-110. Boch, Robert L., Joel Smith, 1977. Community Satisfaction, Expectations of Moving, and Migration. Demography 14, 2 (May): 147-167. 200

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Bocock, Robert, 1996. The Cultural Formations of Modern Society, n Stuart Hall, David Held, Dan Hubert [i Kenneth Thompson, editori, 1996: 149-183. Bodenstein, Thilo, Gerald Schneider, 2001. The Road to Capitalism is Strewn with Peaceful Intentions: A Political Economy Approach to Economic Openness in Transition Countries, ECPR Joint Sessions of Workshops, Grenoble, April 2001.Workshop 2. Political Transformation in Soviet Successor States: The States of the CIS in Comparative and Theoretical Perspective. Boia, Lucian, 1997. Istorie [i mit n con[tiin]a romneasc\, Humanitas, Bucure[ti. Boia, Lucian, 1998. Jocul cu trecutul. Istoria ntre adev\r [i fic]iune, Humanitas, Bucure[ti. Boia, Lucian, 2002. Romnia, ]ar\ de frontier\ a Europei, Humanitas, Bucure[ti [prima edi]ie, n limba englez\: 2001]. Brcz, Jzsef, 1992. Dual Dependency and Property Vacuum: Social Change on the State Socialist Semiperiphery, Theory and Society 21:77104. Brcz, Jzsef, 1993. Simulating the Great Transformation: Property Change under Prolonged Informality in Hungary, Archives europennes de sociologie / Europisches Archiv fr Soziologie / European Journal of Sociology 34, no. 1 (May): 81107. Brcz, Jzsef, 1998. Informality Rules, prezentat\ la Conference on the Transformation of Informality, Wirtschafts- und Sozialwissentschaftliche Fakultt, Universitt Potsdam, October 8, 1998. Boscacci, Flavio, 1999. Towards a New Urban Rural Partnership in Europe. A Typology of Rural Areas in Europe. Indicators on Strength and Weakness of Rural Territories and Selection of Areas (Nuts III), Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali. Politecnico di Milano Dipartimento Economia e Produzione. Study Programme on European Spatial Planning of the European Commission, Milano, November 1999. Bosch, Karel Van der, 1993. Poverty measures in comparative research, n HansJrgen Andre, editor, Empirical Poverty in a Comparative Perspective, Ashgate: 3-23. Boudon, Raymond, 1973. Lingalit des chances. La mobilit sociale dans les socits industrielles, Armand Colin, Paris. Boudon, Raymond, 1998. Efecte perverse [i ordine social\, Eurosong & Book, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba francez\: 1993]. Bourdieu, Pierre, 1977a. Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Cambridge [edi]ia original\, n limba francez\: 1974]. Bourdieu, Pierre, 1977b. Reproduction in Education, Society, and Culture, Sage, Londra. Bourdieu, Pierre, 1979. La distinction, ditions de Minuit, Paris. Bourdieu, Pierre, 1980. Le sens pratique, ditions de Minuit, Paris. Bourdieu, Pierre, 1986. Forms of capital, n John G. Richardson Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, p. 241-258 [prima versiune, n limba francez\, 1980]. Bourdieu, Pierre, 1999. Ra]iuni practice. O teorie a ac]iunii, Editura Meridiane, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba francez\: 1994]. 201

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Bradshaw, Jonathan, Bjorn Hallerod, 1994. Giving Social Indicators Their Democratic Weight, prezentat\ la Social Policy Association Conference, 12-14 iulie. Brainerd, Elisabeth, 1998. Winners and Losers in Russias Economic Transition, American Economic Review, 88, 5, p. 1094-1116. Brucan, Silviu, 1990. Pluralism [i conflict social. O analiz\ social\ a lumii comuniste, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1990]. Brucan, Silviu, 1996. Stlpii noii puteri n Romnia, Nemira, Bucure[ti. Bryant, Christopher G.A., Edmund Mokcrzyki, 1994. Introduction. Theorizing the changes in East-Central Europe, n Christopher G.A. Bryant, Edmund Mokcrzyki, editori The New Great Transformation? Change and Continuity in East-Central Europe, Routledge, Londra [i New York: 1-13. Bunce, Valerie, 1995. Comparing East and South, Journal of Democracy 6.3: 87100. Burt, Ronald S., 1992. Structural Holes. The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge (MA) [i Londra. Callan, Tim, Brian Nolan, Christopher T. Whelan, 1993. Resources, Deprivation and the Measurement of Poverty, Journal of Social Poverty, 22 (2): 141-172. Campbel, Robert W., 1991. The Socialist Economies in Transition. A Primer on Semi-Reformed Systems, Indiana University Press, Bloomingdale [i Indianapolis. CASPIS (Comisia Anti-S\r\cie [i Promovare a Incluziunii Sociale). 2004. Dinamica s\r\ciei [i a s\r\ciei severe n perioada 1995 2003, <http:// www.caspis.ro/downloads/despre%20saracie.doc>. Castles, Stephen, 1993. Migrations and Minorities in Europe. Perspectives for the 1990s: Eleven Hypotheses, n J. Wrench, J. Solomos, editori, Racism and Migration in Western Europe, Berg: Londra: 17-35. Center for Educational Policy Studies (CEPS), 2000a. Statistical data for background purposes of OECD review. Country: Albania, CEPS, University of Ljubljana. Faculty of Education - December 2000, h t t p : / / w w w. s e e educoop.net/education_in/pdf/oecd_report-alb-enl-t01.pdf. Center for Educational Policy Studies (CEPS), 2000b. Statistical data for background purposes of OECD review. Country: Bosnia and Herzegovina, CEPS, University of Ljubljana. Faculty of Education - December 2000, http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/oecd_report-fbh-enl-t01.pdf. Center for Educational Policy Studies (CEPS), 2001a. Statistical data for background purposes of OECD review. Country: Moldova, CEPS, University of Ljubljana. Faculty of Education - August 2001, h t t p : / / w w w. s e e educoop.net/education_in/pdf/oecd_report-mol-enl-t01.pdf. Center for Educational Policy Studies (CEPS), 2001b. Statistical data for background purposes of OECD review. Country: Macedonia, CEPS, University of Ljubljana. Faculty of Education - January 2001, h t t p : / / w w w. s e e educoop.net/education_in/pdf/oecd_report-mak-enl-t01.pdf.

202

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Chaplin, Hannah, Sophia Davidova, Matthew Gorton, 2004. Agricultural adjustment and the diversification of farm households and corporate farms in Central Europe, Journal of Rural Studies 20: 6177. Chavdarova, Tanya, 1994. Irregular Economic Activities: The Bulgarian Case of Hidden Privatization, n Stein Ringen, Claire Wallace, editori, East-Central Europe Today. Prague Papers on Social Responses to Transformation. Volume I, Avebury: 163-174. Chavdarova, Tanya, 2001. The informal economy in Bulgaria.: historical background and present situation, n Rainer Neef, Manuela St\nculescu, editori, 2001: 56-76. Chelcea, Liviu. 2002. The culture of shortage during state-socialism: consumption practices in a Romanian village in the 1980s, Cultural Studies 16 (1), 16 43. Chikovani, Elene, editor. 2004. Education, Science and Culture in Georgia, Ministry of Economic Development of Georgia, State Department for Statistics, Information and Publishing Centre Ltd, Tbilisi. Chiribuc\, Dan. 2004. Tranzi]ia postcomunist\ [i reconstruc]ia modernit\]ii n Romnia, Dacia, Eikon, Cluj-Napoca. Chirot, Daniel, 1996. Societ\]i n schimbare, Editura Athena, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1994]. Ciobanu, Ruxandra Oana, 2004. Migra]ia interna]ional\ ca strategie de via]\ [i schimbarea comunitar\. Sociologie romneasc\, 2/2004 (sub tipar). Cnaan, Ram A., Laura Amrofell, 1994. Mapping Volunteer Activity. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 23(4): 335-351. Coleman, James S, 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94: S94-S120. Coleman, James, 1990. Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, Mass. Collier, Paul, 1998. Social Capital and Poverty, Social Capital Initiative Working Paper no. 4, World Bank. Comisia Na]ional\ pentru Statistic\ (CNS), 1996. Anuarul demografic al Romniei. Edi]ia 1996, Bucure[ti. Comisia Na]ional\ pentru Statistic\ (CNS), 1997. Analize demografice. Situa]ia demografic\ a Romniei n perioada 1990-1996, Bucure[ti. Comisia Na]ional\ pentru Statistic\ (CNS), 1998. Analize demografice. Situa]ia demografic\ a Romniei n perioada 1990-1997, Bucure[ti. Comisia Na]ional\ pentru Statistic\ (CNS), 1999. Analize demografice. Situa]ia demografic\ a Romniei n perioada 1990-1998, Bucure[ti. Comte, Auguste, 1975. Cours de philosophie positive, n Oeuvres dAuguste Comte, Paris, Anthropos, [edi]ia original\: 1838]. Constantinescu, Monica, 2003a. Circular migration to Spain, n Bogdan Voicu, Hora]iu Rusu, editors, Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Sibiu: Psihomedia. Constantinescu, Monica, 2003b. Teorii ale migra]iei interna]ionale, Sociologie Romneasc\. 1-2/2002 [ap\rut 2003]. Constantinescu, Monica, 2004. Asupra importan]ei leg\turilor slabe n migra]ie, manuscris. 203

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Crosby, Faye, 1976. A Model of Egoistic Relative Deprivation, Psychological Review, 83: 85-113. Cuc i Giner, Josepa, 2000. Proximal Paradox. Friends and Relatives in the Era of Globalization, European Journal of Social Theory, 3(3): 313-324. Dahrendorf, Ralph, 1993. Reflec]ii asupra revolu]iei din Europa, Humanitas, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1991]. Dan, Adrian-Nicolae, 1999. Romnia [i politica ei de locuire n contextul Europei de Est [i a Uniunii Europene, n C\t\lin Zamfir, coordonator. Politici sociale n Romnia: 1990-1998, Expert, Bucure[ti, p. 447-490. Dan, Adrian-Nicolae, Mariana Dan, 2003. Housing Policy in Romania in Transition: between State Withdrawal and Market Collapse, n Bogdan Voicu, Hora]iu Rusu, editori - Globalization, European Integration, And Social Development in European Postcommunist Societies, Psihomedia, Sibiu. Dasgupta, Partha, Ismael Serageldin, eds., 1999. Social Capital: A Multifaced Perspective, World Bank, Washington, DC. Davenport, Thomas, 1999. Human Capital. What It Is and Why People Invest It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco. Davies, James C., 1978. Vers une thorie de la rvolution, n Pierre Birnbaum, Franois Chazel Sociologie politique. Textes, Armand Colin, Paris [edi]ia original\ n limba englez\: 1962]. Davis Root, Brenda, Gordon F. De Jong, 1991. Family Migration in a Developing Country, Population Studies, 45, 2 (July): 221-233. Davis, James A, 1959. A Formal Interpretation of the Theory of Relative Deprivation, Sociometry, 22 (4, decembrie): 280-296. Davis, Junior, 2003. The structure of the RNFE in Romania: Present situation and some policy issues, prezentare la seminarul The Rural Non-farm Economy and Livelihood Diversification in Romania, organizat de Natural Resources Institute (University of Greenwich, UK), DFID [i World Bank, 14 aprilie 2003, Bucure[ti. Davis, Junior, Douglas Pearce, 2000. The Rural Non-farm Economy in Central and Eastern Europe, Natural Resources Institute Report No. 2631, May 2000. D\ianu, Daniel, 2000. ncotro se ndreapt\ ]\rile postcomuniste? Curente economice n pragul secolului, Polirom, Ia[i. Deacon, Bob, 1992. East Europe Welfare: Past, Present and Future in Comparative Context, n Bob Deacon, editor The New Eastern Europe. Social Policy: Past, Present and Future, Sage, London, Newbury Park, New Delhi: 1-30. Deacon, Bob, cu Michelle Hulse [i Paul Stubbs, 1997. Global Social Policy. International Organizations and the Future of Welfare, Sage Publications, Londra, Thousand Oaks and New Delhi. Dean, Mitchell, 1998. Risk. Calculable and Incalculable, Soziale Welt, 49 (1): 25-42. Dekker, Paul, Loek Halman, editori, 2003. The Values of Volunteering. CrossCultural Perspectives, Kluwer Publishers Deleeck, Herman, Karel van den Bosch, Lieve de Lathouwer, 1992. Poverty and the Adequacy of Social Security in the EC, Aldershot, Avebury. 204

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Desai, Meghnad, Anup Shah, 1988. An Econometric Approach to the Measurement of Poverty, Oxford Economic Papers, 40 (3, septembrie): 505-522. Deth, Jan van, Elinor Scarbrought, editori, 1994. The Impact of Values (Beliefs in Government, vol. 4), Oxford University Press. Deth, Jan Van, Elinor Scarbrought., 1994. The Concept of Values n Jan van Deth, Elinor Scarbrought (editori, 1994): 21-47. DfS (Department for Statistics under the Ministry of Economic Development of Georgia). 2004. Social Trends in Georgia: 2004, Tbilisi, <www.statistics.ge>. Dixon, John, David Makarov, editori, 1998. Poverty. A Global Reality, Routledge. Dogan, Mattei, 1998. Erodarea ncrederii n democra]iile avansate, Revista de Cercet\ri Sociale, 5 (1): 3-24. Dogan, Mattei, 2002. Trust-Mistrust in European Democracies, Sociologie Romneasc\, serie nou\, 1-4/2001 (ap\rut n 2002): 1-19. Douglas, Mary, 1986. Risk acceptability according to the social sciences, Routledge & Kegan Paul, Londra. Douglas, Mary, 1992. Risk and blame: essays in cultural theory. Routledge, Londra [i New York. Douglas, Mary, Aaron Wildavsky, 1983. Risk and culture: an essay on the selection of technical and environmental dangers, University of California Press, Berkeley. Dubnoff, Steven, 1985. How Much Income is enough? Measuring Public Judgements, Public Opinion Quarterly, 49 (3): 285-299. Duclos, Jean-Yves, Philippe Grgoire, 1999. Absolute and Relative Deprivation and the Measurement of Poverty, Cahier de recherche, Universit de Laval, Department dconomique, < h t t p : / / w w w. e c n . u l a v a l . c a / w 3 / recherche/cahiers/1999/9910.pdf>. Durkheim, mile, 1974. The Division of Labor in Society, Free Press, Glencoe [edi]ia original\: 1893]. Easterlin, Richard A, 1974. Does economic growth improve the human lot?, n Paul A. David [i Melvin W. Reder, eds., Nations and households in economic growth, Academic Press, New York:89-125. Easterlin, Richard A, 2001. Income and Happiness: Towards A Unified Theory, The Economic Journal, 111 (July): 465-484. Ekiert, Grzegorz, 1992. Peculiarities of Post-Communist Politics: The Case of Poland, Studies in Comparative Communism, 25: 34161. Enikq, Veress, 1999. De/re-]\r\nizare n Romnia dup\ 1989, Sociologie Romneasc\, 1999 (3): 79-90. Ester, Peter, Loek Halman, Ruud de Moor, 1994. The Individualizing Society. Value Change in Europe and North America, Tilburg University Press. Ester, Peter, Loek Halman, Ruud de Moor, 1994. The Individualizing Society. Value Change in Europe and North America, Tilburg University Press, Tilburg. Etzioni, Amitai, 2002. Societatea monocrom\, Polirom, Ia[i [edi]ia ini]ial\, n limba englez\: 2001].

205

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Eyal, Gil, Ivan Szelenyi, Peter Townsley, 2001. Capitalism f\r\ capitali[ti. Noua elit\ conduc\toare din Europa de Est, Editura Omega, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1998]. Faist, Thomas, 2000. Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. Ethnic and Racial Studies 23, 2 (March): 189222. Fassmann, Heinz, Rainer Munz, 1994. European East-West Migration, 1945-1992, International Migration Review, 28, 3 (Autumn): 520-538. Ferge, Zsuzsa, 1995. Social Policy Reform in Post-Communist Countries: Various Reform Strategies, n Stein Ringen, Claire Wallace, editori, Social Reform in East-Central Europe: New Trends in Transition. Prague Papers on Social Responses to Transformation. Volume III, Trevor Top, Praga, p. 1-38. Flinghestein, Neil, 1996. The Economic Sociology of the Transition from Socialism, American Journal of Sociology, vol. 101, no. 4 (January): 1074-1081. Foucault, Michel, 1991. Governmentality, n Graham Burchell, Colin Gordon [i Peter Miller, editori The Foucault Effect: Studies in Governmentality: with two lectures by and an interview with Michel Foucault, Harvester Wheatsheaf, London, p. 87-104 [articolul reproduce o prelegere sus]inut\ de Michel Foucault n februarie 1978, la College de France]. Friedrichs, Jrgen, 1998. Do poor neighborhoods make their residents poorer? Context effects of poverty neighborhoods on residents, n Hans-Jrgen Andre, editor, Empirical Poverty in a Comparative Perspective, Ashgate, p. 77-99. Frunz\, M\lina, 1997. Implicare religioas\ [i peer-grupuri, Revista de Cercet\ri Sociale, nr. 2/1997. Frunz\, M\lina, Bogdan Voicu, 1997. Statul [i ]\ranul romn. Un studiu de caz, Revista de Cercet\ri Sociale, nr. 3/1997. Fukuyama, Francis, 1994. Sfr[itul istoriei?, Editura Vremea S.C., Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1989]. Fukuyama, Francis, 1995. Trust: The Social Values and the Creation of Prosperity, Free Press. Fuller, Linda, 2000. Socialism and the Transition in East and Central Europe. The Homogeneity Paradigm, Class and Economic Inefficiency, Annual Review of Sociology, 26: 585-609. Gambeta, Diego, 1988. Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Blackwell Limited, Oxford. Gavrilescu, Dinu, 2003. The Rural Non-Farm Economy: Exit from Poverty Chance or Illusion?, prezentare la seminarul The Rural Non-farm Economy and Livelihood Diversification in Romania, organizat de Natural Resources Institute (University of Greenwich, UK), DFID [i World Bank, 14 aprilie 2003, Bucure[ti. Gheorghiu, Elena Iulia, 2001. Religiozitate [i cre[tinism n Romnia postcomunist\, Sociologie Romneasc\, 2003, I, 3, 102-121. Ghe]\u, Vasile, 1994. Tranzi]ia [i impactul s\u demografic, n Revista de Cercet\ri Sociale, anul 1, nr. 1, p. 38-42. 206

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Ghe]\u, Vasile, 1997. Tranzi]ie [i demografie, Popula]ie [i Societate, nr.1-2. Gibbins, John R., Bo Reimer, 1994. Postmodernism, n Jan van Deth, Elinor Scarbrought (editori, 1994): 301-331. Giddens, Anthony, 1990. Consequences of modernity, Polity Press, Cambridge. Giddens, Anthony, 1991. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford University Press. Giddens, Anthony, 1994. Living in a Post-Traditional Society, n Ulrich Beck, Anthony Giddens [i Scott Lash Reflexive Modernity. Politics, tradition and aesthetics in the modern social order, Polity Press, p. 56-109. Goedhart, Theo, Victor Halberstadt, Arie Kapteyn, Bernard van Praag, 1977. The Poverty Line: Concept and Measurement, Journal of Human Resources, XII (4): 503-520. Goldman, Milton F., 1997. Revolution and Change in Central and Eastern Europe. Political, Economic and Social Challenges, M.E.Sharpe, Armonk [i Londra. Gordon, David, Christina Pantazis, 1997. Breadline Britain in the 1990s, Ashgate Avebury, London. Granovetter, Mark, 1973. The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, vol. 78: 1360-1380. Grigora[, Vlad, 2001. Strategii ale mobilit\]ii n Sncrai - Hunedoara. Sociologie Romneasc\. 1-4/2001. Grigorescu, Narcisa, 1999. Minoritarul (grupuri etnice [i ocupa]ionale), n Ionica Berevoescu [.a., Fe]ele schimb\rii. Romnii [i provoc\rile tranzi]iei, Nemira, Bucure[ti:144-150. Grootaert, Christiaan, 1998. Social Capital: The Missing Link?, Social Capital Initiative Working Paper nr. 3, World Bank. Grootaert, Christiaan, 1999. Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia, revised draft, Local Level Institutions Study, Social Development Department, World Bank, Washington. Gurr, T.R, 1970. Why man rebel, Princeton University Press. Habermas, Jrgen, 1990. What Does Socialism Mean Today? The Rectifying Revolutions and the Need for New Thinking on the Left, New Left Review, 183:3-22. Haferkamp, Hans, Neil J. Smelser, 1992. Introduction, n Hans Haferkamp, Neil J. Smelser, editori Social Change and Modernity, University of California Press. Hagenaars, Aldi J.M., 1986. The Perceptions of Poverty: Contributions to Economic Analysis, New Holland, Amsterdam. Hal, John A., 1998. A view of a death: On communism, ancient and modern, Theory and Society 27: 509-534. Hall, Stuart, David Held, Dan Hubert [i Kenneth Thompson, editori, 1996. Modernity. An Introduction to Modern Societies, Blackwell Publishers, Cambridge. Hallerd, Bjrn, 1994. Poverty in Sweden: A New Approach to the Direct Measurement of Consensual Poverty, Ume Studies in Sociology, Ume University. 207

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Hallerd, Bjorn, 1996. Deprivation and Poverty: a Comparative Analysis of Consensual Poverty in Sweden and Great Britain, ACTA Sociologia, vol.39, nr. 2, p. 141-168. Hallerd, Bjrn, Jonathan Bradshaw, Hilary Holmes, 1997. Adapting the Consensual Definition of Poverty, n David Gordon [i Christina Pantazis, editori. Breadline Britain in the 1990s, Ashgate Avebury, London. Halman, Loek, Ruud de Moor, 1994. Value Patterns and Modernity, n Peter Ester, Loek Halman, Ruud de Moor, 1994. Hanley, Eric. 2000. Self-employment in post-communist Eastern Europe: a refuge from poverty or road to riches?, Communist and Post-Communist Studies 33 (2000) 379402 Haperkamf, Jurgen, Neil Smelser, editori, 1992. Social Change and Modernity, University of California Press, Berkeley Los Angeles Oxford. Hartog, Joop, 1988. Poverty and the Measuremnt of Individual Welfare. A Review of A.J.M. Hagennars The Perception of Poverty, The Journal of Human Resources, vol. 23, nr. 2, p. 243-266. Heckman, James J., 1999. Policies to Foster Human Capital, Aaron Wildavsky Forum, Richard and Rhoda Goldman School of Public Policy, University of California at Berkeley. Henry, Lewis, Morgan, 1971. La socit archaique (titlul original: Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization), Anthropos, Paris [edi]ia original\, n limba francez\: 1877]. Hirschhausen-Leclerc, Batrice von, 1994. Linvention de nouvelles campagnes en Roumanie, LEspace gographique, No.1/1994. Hirschman, Albert O., 1999. Abandon, contestare [i loialitate. Reac]ii fa]\ de declinul firmelor, organiza]iilor [i statelor, Bucure[ti, Nemira [edi]ia original\, n limba englez\: 1970]. Hobsbawm, Eric, 1999. Era extremelor. O istorie a secolului XX, 1914-1991, Editura Cartier, Chi[in\u [edi]ia original\, n limba englez\: 1994]. Hollanders, Hugo, 2003. European Trend Chart on Innovation, 2003 European Innovation Scoreboard: Technical Paper No 2: Analysis of national performances, European Commission, Enterprise Directorate-General: Innovation/SMEs Programme (disponibil on-line la: w w w. c o r d i s . l u / trendchart). Holmes, Leslie. 2004. Postcomunismul, Ia[i: Institutul European. [edi]ia original\, n limba englez\: 1997] Huntington, Samuel, 1987. Goals of Development, n Samuel P. Huntington [i Myron Weiner Understanding Political Developments: An Analytic Study, Little, Brown & Co. Series in Comparative Politics, p. 6-32. Ilie, Lavinia, 2004. Capitalul social [i democra]ia n ]\rile din Europa Central\ [i de Est, Sociologie Romneasc\, 2003, I, 4, 73-82 [ap\rut 2004]. Iliescu, Ion, 1994. Revolu]ie [i reform\, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti.

208

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Illner, Michael, 1999. Second thoughts on the transformations in Eastern and Central Europe, n Thomas P. Boje, Bart van Steenberg, Sylvia Walby European Societies. Fusion or Fission?, Routledge, Londra [i New York: 234-245. Inglehart, Ronald, 1971. The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies, American Political Science Review 65: 991-1017. Inglehart, Ronald, 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press. Inglehart, Ronald, 1995. Changing values, economic development and political change, International Social Science Journal, 47, 1 (September 1995): 379403. Inglehart, Ronald, 1997. Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press. Inglehart, Ronald, Wayne E. Baker, 2000. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, American Sociological Review, vol. 65, februarie, p, 19-51. Inkeles, Alex, 1996 [1969]. Making Man Modern: On the Causes and Consequences of Individual Change in Six Developing Countries, American Journal of Sociology, 75, 2 (sept, 1969): 208-225, reprodus [i n Alex Inkeles [i Masamichi Sasaki (editori), Comparing Nations and Cultures. Readings in a Cross-Disciplinary Perspective, Prentice Hall, p. 572-585. Inkeles, Alex, David Smith, 1974. Becoming modern. Individual Change in Six Developing Countries, Harvard University Press, Cambridge (Massachuttes). Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii, 2003. Dic]ionar de s\r\cie, <www.iccv.ro/ romana/dictionar/dictionar.htm>. Institutul Na]ional de Statistic\ (INS), 2001a. Anuarul statistic al Romnei: 2000, Bucure[ti. Institutul Na]ional de Statistic\ (INS), 2001b. Popula]ia pe municipii, ora[e, comune [i sexe la 1 iulie 2001, Bucure[ti Institutul Na]ional de Statistic\ (INS), 2002. Anuarul statistic al Romnei: 2001, Bucure[ti. Institutul Na]ional de Statistic\ (INS), 2003. Analize demografice. Situa]ia demografic\ a Romniei n anul 2002, Bucure[ti. Institutul Na]ional de Statistic\ [i Studii Economice (INSSE), 2000. Analize demografice. Situa]ia demografic\ a Romniei n anul 1999, Bucure[ti. Janowski, Monica, 2003. The role of non-farm economic activities in village livelihoods in Romania: Findings and policy implications, prezentare la seminarul The Rural Non-farm Economy and Livelihood Diversification in Romania, organizat de Natural Resources Institute (University of Greenwich, UK), DFID [i World Bank, 14 aprilie 2003, Bucure[ti. Janowski, Monica, Ana Bleahu, 2001. Factors affecting Household-level involvement in Rural Non-Farm Economic Activities in two communities in Dolj and Brasov judete, Romania, Natural Resources Institute Report No. 2638, August 2001. 209

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Jessop, Bob, 1997. Post-Fordism and the State, capitolul 8 n Ash Amin, editor Post-Fordism. A Reader, Blackwell, p. 251-279 [edi]ia ini]ial\: 1994]. Jig\u, Mihaela, (coordonator), 2000. nv\]\mntul rural din Romnia: condi]ii, probleme [i strategii de dezvoltare, Institutul de {tiin]e ale Educa]iei, Ministerul Educa]iei Na]ionale [i Funda]ia pentru o Societate Deschis\, Bucure[ti, octombrie 2000 [edi]ia a II-a: UNICEF, 2002]. Johannsen, Lars, 2000. Democratization and Development: Modernization and Political Institutions, ECPR Joint Sessions of Workshops, Grenoble, April 2000. Workshop 2. Political Transformation in Soviet Successor States: The States of the CIS in Comparative and Theoretical Perspective. Joly, Danile, 2000. Some Structural Effects of Migration on Receiving and Sending Countries, International Migration, 38 (5): 25-40. Jukneviius, Stanislovas, Aida Savicka, 2003. From Restitution to Innovation. Volunteering in Postcommunist Countries, n Paul Dekker [i Loek Halman, editori, 2003: 127-142. Kangas, Olli, Veli-Matti Ritakallio Different methods different results? Approaches to multidimensional poverty, n Hans-Jrgen Andre, editor, Empirical Poverty in a Comparative Perspective, Ashgate: 167-203. Kapteyn, Arie, Peter Kooreman, Rob Willemse, 1988. Some Methodological Issues in the Implementation of Subjective Poverty, Journal of Human Resources, 23 (2): 222-242. Katchanovski, Ivan, 2000. Divergence in Growth in Post-Communist Countries, Journal of Public Policy, 20, I: 55-81. Kiker, B.F., 1966. Historical Roots of the Concept of Human Capital, Journal of Political Economy 74 (October): 481-499, reprodus n Kiker, 1971). Kiker, B.F., ed., 1971. Investment in Human Capital, University of South Carolina Press, Columbia. Kluegel, James R., David S. Mason, 2000. Market Justice in Transition [i Political System Legitimacy: Representative? Fair?, n David S. Mason, James R. Kluegel, editori Marketing Democracy. Changing Opinion About Inequality and Politics in East Central Europe, Rowman and Littlefield Publishers Inc.:161-187 [i 188-214. Knack, Stephen, 1999. Social Capital, Growth, and Poverty: A Survey of CrossCountry Evidence, Social Capital Initiative Working Paper nr. 7, World Bank, Washington. Kohl, Jrgen, 1996. The European Community: Diverse Images of Poverty, capitolul 14 n Else yen, S.M. Miller [i Syed Abdus Samad, editori, Poverty: A Global Reader. Handbook on International Poverty Research, Scandinavian University Press, Oslo. Kolankiewicz, George, 1996. Social capital and social change, British Journal of Sociology, 47 (3): 427-441. Kosaka, Kenji, 1986. A Model of Relative Deprivation, Journal of Mathematical Sociology, 12 (1): 35-48. Kostov, Phillip, John Lingard, 2002. Subsistence farming in transitional economy: lessons from Bulgaria, Journal of Rural Studies, 18, 1 (January): 83-94. 210

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Kostovicova, Denisa, 2003. The Albanians in Great Britain: diasporic identity and experience in the educational perspective since 1990, Journal of Southern Europe and the Balkans, 5 (1): 53-69. Kubicek, Paul. 2000. Post-communist political studies: ten years later, twenty years behind?, Communist and Post-Communist Studies 33: 295309. Kumar, Krishan, 1995. From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Oxford (UK) & Cambridge (USA). Kumar, Krishan, 1999. Modernization & Industrialization, Encyclopedia Britannica, vol. 24, 15th Edition, p. 255-266, reprodus n Malcolm Waters, editor Modernity. Critical Concepts. Volume I: Modernization, Routledge, Londra [i New York, 1999, p. 72-104 [edi]ia ini]ial\: 1990]. Kuzio, Taras, 2001. Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple?, Politics, 21 (3): 168-177. Lapierre, Jean-William, 1997. Via]\ f\r\ stat? Eseu asupra puterii politice [i inova]iei sociale, Institutul European, Ia[i [edi]ia original\, n limba francez\: 1977]. Lash, Scott, 1990. Sociology of Postmodernism, Routledge, New York [i Londra. Lash, Scott, John Urry, 1987. The End of Organized Capitalism, Polity Press, Cambridge. Lavigne, Marie, 2000. Ten years of transition: a review article, Communist and Postcommunist Studies 33: 475-483. L\z\roiu, Andra, Sebastian L\z\roiu, 2000. Comi[ani o comun\ cu dou\ modele, n Elena Zamfir, Marian Preda, coordonatori Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz, Editura Expert, Bucure[ti, p. 153-206. L\z\roiu, Sebastian, 1999a. Re]ele de capital social [i antreprenori n Comi[ani, Sociologie Romneasc\, serie nou\, nr. 2/1999: 31-56. L\z\roiu, Sebastian, 1999b. Aproapele, n Ionica Berevoescu [.a., Fe]ele schimb\rii. Romnii [i provoc\rile tranzi]iei, Nemira, Bucure[ti:126-142. L\z\roiu, Sebastian, 1999c. Re]elele, n Ionica Berevoescu [.a., Fe]ele schimb\rii. Romnii [i provoc\rile tranzi]iei, Nemira, Bucure[ti:150-160. L\z\roiu, Sebastian, 1999d. Constructori. Riscuri [i strategii, n I. Berevoescu [i al]ii, 1999. L\z\roiu, Sebastian, 2001. Trafic de femei. O perspectiv\ sociologic\. Sociologie Romneasc\. 2/2000 (ap\rut 2001) Ledeneva, Alena V., 1998. Russias Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge University Press. Leonard, Peter, 1997. Postmodern Welfare. Reconstructing on Emancipatory Project, Sage, London. Levinson, Mark, Jennifer Stuart, eds. 2002. The 2001 NGO Sustainability Index For Central and Eastern Europe and Eurasia, USAID. Loury, Glenn C., 1977. A Dynamic Theory of Racial Income Differences, n Phyllis A. Wallace [i Annette M. La Mond (eds.. Women, Minorities, and Employment Discrimination, Lexington Books, Lexington, MA., p. 153-186. Luhmann, Nicklas, 1979. Trust, and power, Wiley, Chichester. 211

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Luhmann, Nicklas, 1993. Risk: a sociological theory, Aldine de Gruyter, New York [edi]ia original\, n limba german\: 1991]. Lupton, Deborah, 1999. Risk, Routledge (Key Ideas Series), Londra [i New York. Lyon, Fergus, 2000. Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana, n World Development, 28 (4): 663-681. Lyotard, Jean-Franois, 1993. Condi]ia postmodern\. Raport asupra cunoa[terii, Editura Babel, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba francez\: 1979]. Mack, Joanna, Stewart Lansley, 1985. Poor Britain, George Allen & Unwin, London, Boston, Sydney. Macours, Karen, Johan F.M. Swinnen, 2002. Patterns of agrarian transition, Economic Development and Cultural Change: 365-394 M\rginean, Ioan, 1999. Suportul social pentru democra]ie, Sociologie Romneasc\, serie nou\, nr. 2/1999: 3-18. M\rginean, Ioan, 2002. Calitatea vie]ii percepute n Romnia, n Ioan M\rginean, Ana B\la[a, coordonatori Calitatea vie]ii n Romnia, Editura Expert, Bucure[ti: 61-108. M\rginean, Ioan. (coordonator), Iuliana Precupe]u, Ana Maria Preoteasa, Ana B\la[a, Claudia Petrescu, Marius Strmbeanu, 2003. Calitatea Vie]ii n Romnia: 1990 2003, <http://www.iccv.ro/romana/studii/teme/2003/ diagnoza2003.zip>. Marris, Peter, 1996. The Politics of Uncertainty. Attachment in private and public life, Routledge, London [i New York. Marshall, T.H., 1981. The Right of Welfare and Other Essays, Heinemann Educational Books, London. Martin, Michael O., Ina V.S. Mullis, Eugenio J. Gonzalez, Kelvin D. Gregory, Teresa A. Smith, Steven J. Chrostowski, Robert A. Garden, Kathleen M. OConnor, 2000. TIMSS 1999 International Science. Findings from IEAs Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eighth Grade, International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, Disponibil [i pe Internet: www.timss.org. Marx, Karl, 1970. Capital, Lawrence & Wishart, London [edi]ia original\, n limba german\: 1867]. Massey, Douglas S., Joaqun Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor, 1993. Theories of International Migration: A Review and Appraisal, Population, and Development Review, 19, 3 (September): 431-466. Mastilak, Julius, 2003. Welfare policies in the two transition countries: Slovakia and Poland, prezentare la Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe. Round table for young social scientist from CEE, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 6-8 septembrie 2003. Maurel, Marie-Claude, 1994. La transition post-collectiviste. Mutations agraires en Europe centrale, Editions LHarmattan, Paris, 1994. Melua, David, 2003. A Response to Iuliana Precupe]u, n Robin Cassling [i Gabriel Fragnire, editori Social Sciences and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, P.I.E.-Peter Lang, Brussels: 125-128. 212

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Merton, Robert K., 1959. Social Theory and Social Structure. Revised and enlarged edition, Free Press, Glencoe [edi]ia original\: 1950]. Merton, Robert, with Alice Rossi, 1960. Contributions on the Theory of Reference Group Behavior, n Robert K. Merton Social Theory and Social Structure. Revised and Enlarged Edition, The Free Press, Glencoe, Illinois, p. 225280 [edi]ia ini]ial\: 1950]. Mih\ilescu, Ioan, 2003. Schimb\ri ale modului de gndire n spa]iul romnesc [i Valori [i norme sociale n perioada de tranzi]ie, n Ioan Mih\ilescu, Sociologie general\. Concepte fundamentale [i studii de caz, Polirom, Bucure[ti: 55-64 [i 65-76 Mih\ilescu, Vintil\, 1997. Dou\ sate n tranzi]ie, Revista de Cercet\ri Sociale, nr. 3/1997. Mih\ilescu, Vintil\, 2001. Householding. Structure and culture in the Romanian rural society, Romanian Journal of Sociology, XII (1-2): 140-149. Mih\ilescu, Vintil\, coordonator, 2002. Vecini [i vecin\t\]i n Transilvania, Paideea, Bucure[ti. Mih\ilescu, Vintil\, Viorica Nicolau, Mircea Gheorghiu, Costel Olaru, 1994. Blocul ntre loc [i locuire, Revista de Cercet\ri Sociale, nr.1, p. 70-89. Miller, William L., Stephen White, Paul Heywood, 1998. Values and Political Change in Post Communist Europe, Palgrave. Mincer, Jacob, 1978. Family Migration Decisions, The Journal of Political Economy, 86, 5 (October): 749-773. Mincer, Jacob, 1993. Studies in Human Capital. Collected Essays of Jacob Mincer. Volume I, Edward Elgar. Mishler, William, Richard Rose, 1997. Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post-Communist Societies, Journal of Politics, 59 (2): 418-451. Mishler, William, Richard Rose, 2001. What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-Communist Societies, Comparative Political Studies, 34 (1): 30-62. Misztal, Barbara A., 1992. Must Eastern Europe follow the Latin American way?, Archives Europennes de Sociologie, vol. XXXIII, p. 151-179. Misztal, Barbara, 1996. Trust in Modern Societies. The search for the Bases of Social Order, Polity Press. Mitchell, Clare J.A, 2004. Making sense of counterurbanization, Journal of Rural Studies, 20: 1534. Modigliani, Franco, 1944. Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money, Econometrica, 12 (1, January): 45-88. MoEBy (Ministry of Education of the Republic of Belarus). 2001. The Development of Education. National report of the Republic of Belarus, International Bureau of Education & Ministry of Education of the Republic of Belarus, Minsk. Mozn, Ivo, 1995. Social Policy Reform in Post-Communist Countries: Various Reform Strategies, n Stein Ringen, Claire Wallace, editori. Social Reform in East-Central Europe: New Trends in Transition. Prague Papers on Social Responses to Transformation. Volume III, Trevor Top, Praga, p, 193-217. 213

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Muffels, Ruud, 1993. Welfare Economics Effects on Social Security Essays on Poverty, Social Security and Labor Market: Evidence from Panel Data, Series in Social Security Studies Reports, no. 21, Tilburg University. Muffels, Ruud, Didier Fouarge, 2003. The Role of European Welfare States in Explaining Resources Deprivation EPAG Working Paper 2003-41. Colchester: University of Essex. Muffels, Ruud, Henk-Jan Dirven, 1995. Long-term Income and Deprivation Based Poverty. A Comparative Study on German and Dutch Panel Data, WORC Paper 95.12.029/2, Tilburg University. Mller, Klaus, 1992. Modernising Eastern Europe: theoretical problems and political dilemmas, Archives Europennes de Sociologie, vol. XXXIII, p. 109-150. Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin, Eugene J. Gonzalez, and Ann M. Kennedy, 2003. PIRLS 2001 International Report: IEAs Study of Reading Literacy Achievement in Primary Schools, Chestnut Hill, MA: Boston College. Mullis, Ina V.S., Michael O. Martin, Eugenio Gonzalez, Kelvin D. Gregory, Robert A. Garden, Kathleen M. OConnor, Steven J. Chrostowski, Teresa A. Smith, 2000. TIMSS 1999 International Mathematics. Findings from IEAs Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eighth Grade, International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, Disponibil [i pe Internet: www.timss.org. Narayan, Deepa, 1999. Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, World Bank Poverty Group, Washington. Narayan, Deepa, Lant Pritchett, 1996. Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania, Policy Research Working Paper 1796, World Bank, Washington, DC. Narayan, Deepa, Michael F. Cassidy, 2001. A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, Current Sociology, 49(2): 59102. NSS-RA (National Statistic Service of the Republic of Armenia), 2005. Statistical Yearbook of Armenia, year 2004, www.armstat.am. Nedelcu, Mihaela Florina, 2001. Instrument virtual spaces. New strategies of reproduction and conversion of capitals in a migration context. Sociologie Romneasc\. 2/2000 (ap\rut 2001). Nee, Victor, 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets in State Socialism, American Sociological Review, 54, 5. Nee, Victor, 1996. The Emergence of a Market Society: Changing Mechanisms of Stratification in China, American Journal of Sociology, 101, 4. Nee, Victor, Rebecca Matthews, 1996. Market Transition and Societal Transformation in Reforming State Socialism, Annual Review of Sociology, 22: 40135. Nee, Victor, Yang Cao, 1999. Path dependent societal transformation: stratification in hybrid mixed economies, Theory and Society 28: 799-834. Neef, Rainer, Manuela St\nculescu, editori, 2002. The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe, Ashgate, Aldershot. 214

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Nielsen, Klaus, 1996. Eastern European Welfare Systems in Comparative Perspective, in B. Greve, editor, Comparative Welfare Systems: The Scandinavian model in a period of change, MacMillan Press, Londra: 185-213. Nodia, Ghia, 1996. How different are Post-Communist Transitions?, Journal of Democracy, 7:4, p. 15-19. Nolan, Brian, Christopher T. Whelan, 1996. Resources, Deprivation and Poverty, Claredon Press, Oxford. Novak, Leszek, 1991. Modernization Processes in (real) Socialist Countries, Wolfgang Zapf, ed.. Die Modernisierung moderner Gesellschaften. Verhandlungen des 25 Deutschen Socziologentages in Frankfurt am Main 1990, Campus Verlag, Frankfurt/New York, p. 449-454. Novak, Mojca, 1996. Concepts of Poverty, capitolul 4 n Else yen, S.M. Miller [i Syed Abdus Samad, editori, Poverty: A Global Reader. Handbook on International Poverty Research, Scandinavian University Press, Oslo. OBrien, Peter, 1996. Migration and Its Risks. International Migration Review, 30 (4): 1067-1077. OECD, 1996. Measuring What People Know. Human Capital Accounting for the Knowledge Economy, OECD. OECD, 1998. Human Capital Investment. An International Comparison, Center for Educational Research and Innovation, OECD, Paris. OECD, 2001. Knowledge and Skills for Life, First results from the OECD Programmme for International Student Assesment (PISA) 2000, OECD, <www.pisa.oecd.org>. OECD/UNESCO-UIS, 2003a. Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000, OECD/UNESCO-UIS, <www.pisa.oecd.org>. OECD/UNESCO-UIS, 2003b. Literacy Skills for the World of Tomorrow - Further results from PISA 2000. Addendum with Data for Romania, OECD/ UNESCO-UIS, <www.pisa.oecd.org>. Orshansky, Mollie, 1963. Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile, Social Security Bulletin 28. Osaylenko, O.G., ed., 2003. Statistical yearbook of Ukraine 2002, Kiev: Consultant. Palloni, Alberto, Douglas S. Massey, Miguel Ceballos, Kristin Espinosa, and Michael Spittel, 2001. Social Capital and International Migration: A Test Using Information on Family Networks, American Journal of Sociology, 106 (5): 126298. Parish, William L., Ethan Michelson, 1996. Politics and Markets: Dual Transformations, American Journal of Sociology, 101, 4 (January): 1042-1059. Parsons, Talcott, 1937. The Structure of Social Action, McGraw-Hill, New York. Parsons, Talcott, 1951. The Social System, Free Press, New York. Pasti, Vladimir, 1995. Romnia n tranzi]ie. C\derea n viitor, Editura Nemira, Bucure[ti. Pasti, Vladimir, Mihaela Miroiu, Cornel Codi]\, 1996. Romnia Starea de fapt. Volumul I. Societatea: Construirea societ\]ii de supravie]uire. Achizi]ia de subdezvoltare. Mecanismele subdezvolt\rii. Democra]ia de vitrin\, Editura Nemira, Bucuire[ti. 215

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Paxton, Pamela, 1999. Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, American Journal of Sociology, 105 (1): 88-127. Pearce, Jone. L, 1993. Volunteers. The organizational behavior of unpaid workers. London and New York: Routledge. Piachaud, David, 1987. Problems in the Definition and Measurement of Poverty, Journal of Social Policy, 16 (2): 147-164. Pickel, A, 2002. Transformation theory: scientific of political?, Communist and Post-Communist Studies, 35, p. 105-114. Pickvance, Christopher G., 1999. Democratization and the Decline of Social Movements : the Effects of Regime Change On Collective Action in Eastern Europe, Southern Europe, Latin America, Sociology, vol. 33, no. 2 (May): 353-372. Platonova, Nadezhda, 2003. Old and New Values in a Period of Crisis, n Robin Cassling [i Gabriel Fragnire, editori Social Sciences and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, P.I.E.Peter Lang, Brussels: 45-52. Polanyi, Karl, 1988. La Grande Transformation. Aux origines politiques et conomiques de notre temps, ditions Gallimard, Paris [edi]ia original\, n limba englez\: 1944]. Polanyi, Karl, Conrad Arensberg (coord.), 1975. Les systems conomiques dans lhistoire et dans la thorie, Librairie Larousse, Paris, [edi]ia original\: 1957]. Pop, Lucian, 1999. ncotro mergem, capitolul 1 n I. Berevoescu [i al]ii, 1999. Pop, Lucian, Cosima Rughini[, 2000. Capital social [i dezvoltare comunitar\ Studiu de caz, n Elena Zamfir [i Marian Preda, coordonatori Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz, Editura Expert, Bucure[ti, pp. 114-152. Portes, Alejandro, 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, 24: 1-24. Portes, Alejandro, Julia Sensenbrenner, 1993. Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, American Journal of Sociology, 98, 6 (May): 1320-1350. Potot, Swanie, 2001. tude de deux rseaux migratoires roumains. Sociologie Romneasc\. 2/2000 [ap\rut 2001]. Potot, Swanie, 2003. Circulation et rseaux de migrants roumains: Une contribution a ltude des nouvelles mobilits en Europe, tez\ de doctorat, Universit de Nice-Sophia Antipolis, UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines. Praag, Bernard M.S. Van, 1968. Individual Welfare Functions and Consumer Behavior, North Holland Publishing Co., Amsterdam. Precupe]u, Iuliana, 2003. Reshaping the Social Landscape in Eastern Europe The Case of Community Development in Romania, n Robin Cassling [i Gabriel Fragnire, editori Social Sciences and Political Change.

216

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, P.I.E.-Peter Lang, Brussels: 109-123. Preston, Rosemary, 1999. Critical Approaches to Lifelong Education, International Review of Education, vol. 45, nr. 5/6, p. 561574. Prillwitz, Marsha, Tomaz C. Ripoli, 2003. The Challenges of Agriculture in California, Departamento de Fitosanidade, Engenharia Rural e Solos, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, UNESP, http:\\www.agr.feis.unesp.br\marsha.htm. Przeworski, Adam, 1996. Democra]ia [i economia de pia]\. Reformele politice [i economice n Europa de Est [i America Latin\, Editura All, Bucure[ti [versiunea ini]ial\, n limba englez\: 1991]. Putnam, Robert, 1995. Bowling Alone: Americas Declining Social Capital, Journal of Democracy, 6 (1): 65-78. Putnam, Robert, 1996. The Strange Disappearance of Civic America, The American Prospect, 24: 34-48. Putnam, Robert, 2001. Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Touchstone. Putnam, Robert, cu Roberto Leonardi [i Rafaella Nanetti, 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press. Radu, Cosmin, 2001. Din Crngeni Teleorman n Spania: antreprenoriat, adventism [i migra]ie circulatorie. Sociologie Romneasc\. 1-4/2001. Raggat, Peter, Richard Edwards [i Nick Small, editori, 1996. The Learning Society. Challenges and Trends (Adult Learners, Education and Training 2), Routledge [i Open University, London and New York Rainwater, Lee, 1974. What Money Buys: Inequality and Social Meaning of Income, Basic Books, New York. Raiser, Martin, Christian Haerpfer, Thomas Noworthy, Claire Wallace. 2001. Social Capital in transition: a first look at the evidence, European Bank for Reconstruction and Development, Working Paper 61 WEB. Ray, Larry, 1996. Social Theory and the Crisis of State Socialism, Edward Elgar. Ray, Larry, 1997. Post-communism: postmodernity or modernity revisited?, British Journal of Sociology, vol.48, nr. 4 (December), p. 544-560. Ringen, Stein, 1988. Direct and Indirect Measures of Poverty, Journal of Social Policy, 17 (3): 351-365. Rinkevicius, Leonardas, 2000. Public Risk Perceptions in a Double-Risk Society: The Case of the Ignalina Nuclear Power Plant in Lithuania, Innovation. The European Journal of Social Sciences, vol.13, no. 3: 279-289. Rbert, Pter, Erzsbet Bukodi, 2000. Who are the Entrepreneurs and Where Do They Come From? Transition to Self-Employment Before, Under and After Communism in Hungary, International Review of Sociology, 10 (1): 147-171. Robinson, Lindon J., A. Allan Schmid [i Marcelo E. Siles, 1999. Is Social Capital Really Capital?, AES Staff Paper no. 99-21, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, East Leasing.

217

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Rna-Tas, kos, 1994. The First Shall Be Last? Entrepreneurship and Communist Cadres in the Transition from Socialism, American Journal of Sociology, 100: 40-69. Rna-Tas, kos, 1996. Path-Dependence and Capital Theory: Sociology of the Post-Communist Economic Transformation, http://hi.rudgers.edu/ szelenyi60/rona-tas.html. Rose, Richard, 1994. Who Needs Social Protection in Eastern Europe? A Constrained Empirical Analysis, n Stein Ringen, Claire Wallace, editori, East-Central Europe Today. Prague Papers on Social Responses to Transformation. Volume I, Avebury: 175-220. Rose, Richard, 1995. Russia as an Hour-Glass Society: A Constitution without Citizens, East European Constitutional Review, vol. 4, nr. 3. Rose, Richard, 1999. Another Great Transformation. Eastern Europe a Decade Later, Journal of Democracy, 10:1, 51-56. Rose, Richard, 2000. Getting things done in an antimodern society: social capital networks in Russia, n Partha Dagsupta [i Ismail Serageldin, editori Social Capital. A Multifaceted Perspective, The World Bank, Washington, p. 147171. Rose, Richard, 2001. How People View Democracy. A Diverging Europe, Journal of Democracy, 12:1, 94-106. Rose, Richard, William Mishler, Christian Haerpfer, 1998. Democracy and Its Alternatives. Understanding Post-Communist Societies, Polity Press. Rostow, W.W., 1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, Cambridge University Press, Londra. Rotariu, Traian, 2003. Demografie [i sociologia popula]iei. Fenomene demografice, Polirom, Ia[i. Rotariu, Traian, Elemer Mezei, 1999. Asupra unor aspecte ale migra]iei interne recente din Romnia, Sociologie Romneasc\, serie nou\, nr. 3, p. 5-38. Roth, Andrei. 2002. Modernitate si modernizare social\, Polirom, Ia[i. Rsener, Werner, 2003. }\ranii n istoria Europei, Polirom, Ia[i [edi]ia originar\, n limba german\: 1993]. Runciman, W.G., 1961. Problems of Research of Relative Deprivation, Archives Europennes de Sociologie, II (2): 315-323. Runciman, W.G., 1966. Relative Deprivation and Social Justice. A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England, University of California Press, Berkeley and Los Angeles. Sandefur, Gary D., Wilhur J. Scott, 1981. A Dynamic Analysis of Migration: An Assessment of the Effects of Age, Family and Career Variables, Demography, 18, 3 (August), 355-368. Sandu, Dumitru, 1984. Fluxurile de migra]ie n Romnia, Editura Academiei R.S.R., Bucure[ti. Sandu, Dumitru, 1996. Sociologia tranzi]iei. Valori [i tipuri sociale n Romnia, Editura Staff, Bucure[ti. Sandu, Dumitru, 1997. Human capital in regional development, Romanian Journal of Sociology, 1/1997. Sandu, Dumitru, 1999. Spa]iul social al tranzi]iei, Polirom, Ia[i. 218

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Sandu, Dumitru, 2000. Migra]ia transna]ional\ a romnilor din perspective unui recens\mnt comunitar, Sociologie Romneasc\. 3-4/2000. Sandu, Dumitru, 2001. Migra]ia circulatorie ca strategie de via]\. Sociologie Romneasc\. 2/2000 (ap\rut 2001). Sandu, Dumitru, 2002. Migra]ia transna]ional\ a romnilor din perspectiva unui recens\mnt comunitar, Sociologie Romneasc\. 3-4/2000: 5-50 (ap\rut 2002). Sandu, Dumitru, 2003a. Sociabilitatea n spa]iul dezvolt\rii. ncredere, toleran]\ [i re]ele sociale, Polirom, Ia[i. Sandu, Dumitru, 2003b. Policies and life strategies in Romanian rural development, prezentare la seminarul The Rural Non-farm Economy and Livelihood Diversification in Romania, organizat de Natural Resources Institute (University of Greenwich, UK), DFID [i World Bank, 14 aprilie 2003, Bucure[ti. Sandu, Dumitru, 2003c. Oamenii resurselor minime, n Funda]ia pentru o Societate Deschis\ Barometrul de Opinie Public\. Mai 2003, FSD, Bucure[ti: 7076. Sandu, Dumitru, Despina Pascal, Ana-Maria Sandi, Cristina Vladu, 1998. Building Social Capital by Social Funds in Transitional Societies, Paper for the Regional Conference on SIFs in Transition Economies, Yerevan, Armenia, November 9-12, 1998. Santos, Raimundo, 2001. Rurbaniza\o e revolu\o agrria em dois registros clssicos, Estudos Sociedade e Agricultura, 16: 74-93. Sawka, Richard, 1999. Postcommunism, Open University Press. Schram, Sanford, Joe Soss, 1999. The Real Value of Welfare: Why Poor Families Do Not Migrate, Politics & Society, 27, 1 (March): 39-66. Schultz, Theodore W., 1993. The Economics of Being Poor, Blackwell. Sen, Amartya, 1981. Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Claredon Press, Oxford. Short, James F., Jr, 1984. The Social Fabric at Risk: Toward the Social Transformation of Risk, American Sociological Review, 49 (6, December): 711-725. Simon, Jnos, 1998. Popular Conceptions of Democracy in Postcommunist Europe, 1998. Political Involvement and Democrativ Attitudes, in Samuel H. Barnes [i Jnos Simon The Postcommunist Citizen, Erasmus Foundation and IPS of HAS, Budapesta: 79-116. Sirkeci, Ibrahim, 2002. The Ethnic environment of insecurity as a facilitating factor in asylum migration: the Turkish case, WIDER Conference on Poverty, International Migration and Asylum, Helsinki, Finlanda, 27-28 September, 2002. [disponibil\ pe Internet la adresa: www.wider.unu.edu/ conference/conference-2002-3/conference%20papers/sirkeci.pdf]. SIS (State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey). 2005. Turkeys Statistical Yearbook 2004, SIS, Istanbul. Sivignon, Michel, 1992. La diffusion des modles agricoles: essai dinterprtation des agricultures de lest et du sud de lEurope, Revue Gographique des Pyrnes et du sud-ouest, tome 63, fasc.2, Toulouse, 1992-1993. 219

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Smith, Anthony, 1973. The Concept of Social Change: A critique of the functionalist Theory of Social Change, Routledge, Londra. Smith, David Horton, 1982. Altruism, Volunteers, and Volunteerism, in John D. Hartman (ed.) Volunteerism in the Eighties. Fundamental Issues in Voluntary Action. Washington D.C.: University Press of America, 23-44. Smith, David Horton, 1994. Determinants of Voluntary Association Participation and Volunteering: A Literature Review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 23 (3): 243263. Sorokin, Pitirim, 1986. Social and Cultural Dynamics. A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law, and Social Relationship. Revisited and abridged in one volume by the author, Transaction Books, New Brunswick (USA) [i Oxford (UK) [prima edi]ie: 1957; edi]ia original\, necondensat\, ap\rut\ n patru volume: 1937-1941]. Soulet, Jean-Franois, 1998. Istoria comparat\ a statelor comuniste din 1945 pn\ in zilele noastre, Polirom, Ia[i [edi]ia original\, n limba francez\: 1996]. SSCAR (State Statistical Committee of Azerbaijan Republic). 2005. Statistical Yearbook of Azerbaijan 2004, SSCAR, Baku. Stoica, C\t\lin Augustin. 2004. From Good Communists to Even Better Capitalists? Entrepreneurial Pathways in Post-Socialist Romania, East European Politics and Societies, 18 (2): 236-277. St\nculescu, Manuela, Ionica Berevoescu, 1999. Mo[na, un sat care se reinventeaz\, Sociologie romneasc\, serie nou\, nr. 1/1999, p. 79-106. Stark, David, 1996. Recombinant property in Eastern European Capitalism, American Journal of Sociology, 101 (1, January): 993-1027. Stark, David, Laszlo Bruszt, 2002. Transformarea politicii [i a propriet\]ii n Europa de Est, Editura Ziua, Bucure[ti [edi]ia ini]ial\, n limba englez\: 1998]. Stark, David, Szabolcs Kemeny, Ronald Breiger, 2002. Post socialist Portfolios: Network Strategies in the Shadow of the State, manuscris, h t t p : / / w w w. s o c i o l o g y. c o l u m b i a . e d u / p e o p l e / p r o f e s s o r s / d c s 3 6 / working_papers.html. Stark, Oded, J. Edward Taylor, 1991. Migration Incentives, Migration Types: The Role of Relative Deprivation, The Economic Journal, 101 (408): 11631178. Stouffer, Samuel, E.A. Suchman, L.C. De Viney, S.A. Starr, R.M. Williams, 1949. The American Soldier. Vol. 1, Princeton University Press. Stuart, Jennifer, ed. 2003. The 2002 NGO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia, USAID. Sundeen, Richard, 1988. Explaining Participation in Coproduction: A Study of Volunteers. Social Science Quarterly, 69(3):547-568. Szelenyi, Ivan, Eric Kostelo, 1996. The Market Transition Debate: Toward a Synthesis?, American Journal of Sociology, 101, 4 (January): 1082-1096. Sztompka, Piotr, 1993. The Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford (US) [i Cambridge (UK). 220

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Sztompka, Piotr, 1998. Trust, Distrust and Two Paradoxes of Democracy, European Journal of Social Theory, 1 (1):19-32. Sztompka, Piotr, 1999a. Trust. A Sociological Theory, Cambridge University Press. Sztompka, Piotr, 1999b. The cultural core of post-communist transformations, n Thomas P. Boje, Bart van Steenberg, Sylvia Walby European Societies. Fusion or Fission?, Routledge, Londra [i New York: 205-214. Sztompka, Piotr, 2000. Cultural Trauma. The Other Face of Social Change, European Journal of Social Theory, 3(4): 449-466. {erban, Monica, Vlad Grigora[, 2001. Dogenii din Teleorman n Romnia [i n str\in\tate. Un studiu asupra migra]iei circulatorii n Spania. Sociologie Romneasc\. 2/2000 [ap\rut 2001]. T\nase, Stelian, 1998. Elite [i societate. Guvernarea Gheorghe Gheorghiu-Dej: 1948-1965, Editura Humanitas, Bucure[ti. T\nase, Stelian, 1999. Miracolul revolu]iei. O istorie politic\ a c\derii regimurilor comuniste, Editura Humanitas, Bucure[ti. Teachman, Jay D., Kathleen Paasch, Karen Carver, 1997. Social Capital and the Generation of Human Capital, Social Forces, 75(4): 1343-1359. Te[liuc, Cornelia Mihaela, Lucian Pop, Emil Daniel Te[liuc, 2001. S\r\cia [i sistemul de protec]ie social\, Polirom, Ia[i. Thomassen, Jacques, Jan Van Deth, 1998. Political Involvement and Democrativ Attitudes, in Samuel H. Barnes [i Jnos Simon The Postcommunist Citizen, Erasmus Foundation and IPS of HAS, Budapesta: 139-165. Tight, Malcolm, 1996. Key Concepts in Adult Education and Training, Routledge, Londra [i New York. Tism\neanu, Vladimir, 1999. Fantasmele salv\rii. Democra]ie, na]ionalism [i mit n Europa post-comunist\, Polirom, Ia[i [edi]ia original\, n limba englez\: 1998]. Tocqueville, Alexis de, 1987. Lancien rgime et la Rvolution, Gallimard, Paris [prima edi]ie: 1856]. Tnnies, Ferdinand, 1957. Community and Association [Gemeinschaft unt Gesselschaft], Michigan State University Press [edi]ia original\, n limba german\: 1887]. Torcal, Mariano, Jos Ramn Montero, 1999. Facets of social capital in new democracies. The formation and consequences of social capital in Spain, n Jan W. van Deth, Marco Maraffi, Ken Newton, Paul F. Whiteley Social Capital and European Democracy, Routlegde (ECPR Studies in European Political Science), Londra [i New York: 167-191. Townsend, Peter, 1979. Poverty in United Kingdom. A Survey on Household Resources and Standards of Living, Penguin Books. Tufi[, Paula, Claudiu Tufi[, 2000. Biertan n c\utarea viitorului, n Elena Zamfir, Marian Preda, coordonatori Diagnoza problemelor sociale comunitare. Studii de caz, Editura Expert, Bucure[ti, p. 207-285. Tuijnman, Albert C., editor, 1995. International Encyclopedia of Adult Education and Training. Second Edition, Pergamon

221

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Turner, Johnatan A., 2000. The Formation of Social Capital, n Partha Dagsupta, Ismail Serageldin, editori Social Capital. A Multifaceted Perspective, The World Bank, Washington: 95-146. Ulrich Beck, 1992. Risk Society. Towards a New Modernity, Sage [edi]ia original\, n limba german\: 1986]. Ungureanu, Monica, 2003. Antreprenoriatul n domeniul interfoniei. Constela]ia capitalurilor individuale, Sociologie Romneasc\, 2002, 3-4: 53-76. UNDP, 2003. National Human Development Report of Belarus 2003 Human Capacity of Belarus: Economic Challenges and Social Responses, UNDP, Minsk UNICEF, 2001. Comprehensive Analysis of Primary Education in the Federal Republic of Yugoslavia, UNICEF, Belgrade, December 2001. Urry, John, 2000. Mobile sociology. British Journal of Sociology, 51, 1 (January/ March): 185203. Vago, Steven, 1996. Social Change. Third Edition, Prentice Hall [prima edi]ie: 1980]. Vaughan, Denton R, 1993. Exploring the use of the publics views to set income poverty thresholds and adjust them over time, Social Security Bulletin 56 (2, summer): 22-46. Veenhoven, Ruud, 1993. Happiness in Nations, Subjective Appreciation of Life in 56 Nations 1946-1992, Erasmus University, Rotterdam. Verdery, Katherine, 1994a. Compromis [i rezisten]\: cultura romn\ sub Ceau[escu, Editura Humanitas, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba englez\: 1991]. Verdery, Katherine, 1994b. The Elasticity of Land: Problems of Property Restitution in Transylvania, n Slavic Review, vol. 53, no. 4, winter 1994. Verdery, Katherine, 2003. Socialismul: ce a fost [i ce urmeaz\, Institutul European, Ia[i [edi]ia original\, n limba englez\: 1996]. Viet-Wilson, J.H, 1987. Consensual Approaches to Poverty Lines and Social Security, Journal of Social Policy, 16 (2): 183-211. Vl\sceanu, Laz\r, 2001. Politic\ [i dezvoltare. Romnia ncotro?, Editura Trei, Bucure[ti. Voicu, Bogdan, 1995. Voine[ti Cr\sani: o abordare comparativ\ prin prisma veniturilor [i a utiliz\rii lor, Conferin]a Anual\ a Societ\]ii de Antropologie Cultural\ din Romnia, Edi]ia a II-a, Ilieni, octombrie 1995. Voicu, Bogdan, 1997. Darul: structur\, func]ii, comportamente, Revista de Cercet\ri Sociale, anul 4, nr. 2, 1997. Voicu, Bogdan, 1998. Schimb social, schimburi sociale, Revista de Cercet\ri Sociale, anul 5, nr. 2. Voicu, Bogdan, 2000a. Modernitatea ntre tradi]ie [i postmodernism, Revista de Cercet\ri Sociale, nr. 3-4/1999 (ap\rut n 2000), p. 36-59. Voicu, Bogdan, 2000b. Sutenabilitatea unor solu]ii de relansare a nv\]\mntului rural: descentralizarea [i marketizarea, Calitatea Vie]ii, nr. 1-4/2000. Voicu, Bogdan, 2001. Romnia pseudo-modern\, Sociologie Romneasc\, 1-4/ 2001: 36-59. 222

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Voicu, Bogdan, 2002a. Educa]ie permanent\ (educa]ia de-a lungul ntregii vie]i), n Luana Miruna Pop, coord., Dic]ionar de Politici Sociale, Expert, Bucure[ti: 297-298. Voicu, Bogdan, 2002b. Politici sociale postmoderne, n Luana Miruna Pop, coord., Dic]ionar de politici sociale, Editura Expert, Bucure[ti. Voicu, Bogdan, Magda Balica, Irina Horga, 2001. Feasibility Study on the continuation and extension of the structural reform of the Vocational Education and Training (VET) within the Educational System of Romania. The present situation and sector policy recommendations, raport pentru NOR (Romanian National Observatory) [i ETF (European Training Foundation), februarie 2001. Voicu, Bogdan, M\lina Voicu, 2003. Volunteering in Central and Eastern Europe: one of the missing links?, n Bogdan Voicu, Hora]iu Rusu, editori Globalization, European Integration, and Social Development in European Postcommunist Europe, Psihomedia, Sibiu: 53-66. Voicu, Bogdan, Ovidiu Voicu, 2004. Migra]ia extern\ a romnilor, Research and Consulting Group, ianuarie 2004. Voicu, Bogdan. (coordonator), Ana Bleahu, Raluca Popescu, Daniel Arpinte, 2003. Evaluarea impactului social al proiectului de mp\durire n M\ra[u, Gropeni, Tichile[ti, Berte[ti [i St\ncu]a, Jude]ul Br\ila. Un raport pentru Romanian Afforestation of Degraded Agricultural Land Project: Implementing the Process Framework, Banca Mondial\, Bucure[ti, Februarie 2003. Voicu, M\lina, 2000. Suport declarativ [i respingere efectiv\. Atitudinea fa]\ de impozite n Romnia n perioada de tranzi]ie, Sociologie Romneasc\, nr. 3-4/2000, p.147-160. Voicu, M\lina, 2001. Modernitate religioas\ n societatea romneasc\, n Sociologie Romneasc\, nr. 1-4/2001: 70-96. Voicu, M\lina, 2002. Migra]ie [i inten]ie de migra]ie la popula]ia de romi, n C\t\lin Zamfir (coordonator), Popula]ia de romi din Romnia, Expert, Bucure[ti. Voicu, M\lina, 2003a. Revizuirea Constitu]iei: temele de interes ale opiniei publice, Institutul de Politici Publice Bucure[ti. Voicu, M\lina, 2003b. Egalitate, inegalitate [i roluri tradi]ionale. O analiz\ comparativ\ a valorilor implicate n legitimarea politicilor de suport pentru femei n ]\rile europene, Calitatea Vie]ii nr. 1-2/2002. Voicu, M\lina, 2003c. Etichetarea (ca s\rac), n ICCV Dic]ionar de s\r\cie, <http://www.iccv.ro/romana/dictionar/malina/malina_etch.htm>. Voicu, M\lina, 2004a. Women, Work and Family Life: Value Patterns and Policy Making, n Will Arts [i Loek Halman editori, Europeans Values, Brill Book, Leiden (sub tipar). Voicu, M\lina, 2004b. Legitimitate [i suport social pentru politicile sociale: Romnia dup\ 1989, tez\ de doctorat, Universitatea din Bucure[ti. Voicu, M\lina, Bogdan Voicu, 1999. Programe sociale ale partidelor politice romne[ti, n C\t\lin Zamfir, coordinator, Politici sociale n Romnia: 19901998, Editura Expert, Bucure[ti, p. 583-691. 223

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Voicu, M\lina, Bogdan Voicu, 2003a. Volunteering in Romania: a rara avis, n Loek Halman [i Paul Dekker, editori Volunteering Values and Diversity: Participation in Voluntary Work in Cross-national and Longitudinal Perspective, Kluwer Publishers: 143-160. Voicu, M\lina, cu Bogdan Voicu, 2003b. Gender values dynamics: Towards a common European pattern?, prezentat\ la Integration and Fragmentation. European values at the Turn of the Millennium, Tilburg University, 26-28 March 2003. Walder, Andrew G., 1988. Communist Neo-Traditionalism. Work and Authority in Chinese Industry, University of California Press, Berkeley and Los Angeles [prima edi]ie: 1986]. Walder, Andrew G., 1996. Markets and Inequalities in Transitional Economies: Towards Testable Theories, American Journal of Sociology, 101, 4 (January): 1060-1073. Walker, Robert, 1987. Consensual Approaches to Definitions of Poverty: Towards an Alternative Methodology, Journal of Social Policy, 16 (2): 213-226. Wallace, Claire, Christian Haerpfer, 2002. Patterns of participation in the informal economy, n Neef [i St\nculescu, editori, 2002: p. 28-45. Weber, Max, 1978 [1922]. Economy and Society, University of California Press, Berkely, Los Angeles, London. Weber, Max, 1978. Economy and Society, University of California Press, Berkely Los Angeles London [edi]ia original\, n limba german\: 1922]. Weber, Max, 1995. Etica protestant\ [i spiritul capitalist, Editura Humanitas, Bucure[ti [edi]ia original\, n limba german\: 1920]. Whelan, Brendan J., 1993. Non-monetary indicators of poverty, n Jos Berghman [i Bea Cantillon, editori, The European Face of Social Security. Essays in honour of Herman Deleek, Avebury: 24-42. Whelan, Christopher T., Richard Layte, Bertrand Matre, 2003. Poverty, Deprivation and Time: A Comparative Analysis of the Structuring of Disadvantage, EPAG Working Paper 2003-48. Colchester: University of Essex. Whelan, Christopher T., Richard Layte, Bertrand Matre, Brian Nolan, 2001. Persistent Income Poverty and Deprivation in the European Union: An Analysis of the First Three Waves of the European Community Household Panel, EPAG working paper No 17, <http://www.iser.essex.ac.uk/epag/ pubs/workpaps/pdf/2001-17.pdf> Wilkinson, Iain, (2001) Social Theories of Risk Perception: At Once Indispensable and Insufficient, Current Sociology, 49 (1): 1-22 Wilson, John, Marc Musick, 1997. Who Cares? Towards an Integrated Theory of Volunteer Work, American Sociological Review, 62:694-713. Winiecki, Jan, 1988. The Distorted World of Soviet-Type Economies, Routledge, Londra. Wnuk-Lipinski, Edmund, 1994. Freedom or equality: An old dilemma in a new context, n Bob Deacon, editor The New Eastern Europe. Social Policy: Past, Present and Future, Sage, London, Newbury Park, New Delhi: 179-190. 224

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

Woolcock, Michael, 2000. Managing Risk, Shocks, and Opportunities in Developing Economies: The Role of Social Capital, n Gustav Ranis, ed., Dimensions of Development, New Haven, Yale Center Press, Connecticut. World Bank, 1997. Romania. Poverty and Social Policy, World Bank, Bucure[ti. World Bank, 2000. World Development Report 2000/2001. Attacking Poverty, Oxford University Press. World Bank, 2001. World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, <http://www.worldbank.org/wdr/index.htm>. World Health Organization (WHO), 2003. World Health Report 2003, http:// www.who.int/whr/en. World Health Organization (WHO), 2005. World Health Report 2005, http:// www.who.int/whr/en. Zamfir, C\t\lin, 1990. Incertitudinea. O perspectiv\ psiho-sociologic\, Editura {tiin]ific\, Bucure[ti. Zamfir, C\t\lin, 1995. Politicile sociale n Europa de Est n tranzi]ie [i Politica social\ n Romnia n tranzi]ie, n Elena Zamfir [i C\t\lin Zamfir, coordonatori Politici sociale: Romnia n context european, Editura Alternative. Bucure[ti, 408-437. Zamfir, C\t\lin, 1999. capitolele 3-6 (Politica social\ n tranzi]ie. Prima etap\: politica social\ de tip reparatoriu; Politica social\ n tranzi]ie. Etapa a doua: elaborarea strategiei tranzi]iei [i a cadrului legislativ [i institu]ional minim; Politica social\ efectiv\: 1990-98; Bun\starea la r\scruce), n C\t\lin Zamfir, coordonator Politici sociale n Romnia: 1990-1998, Editura Expert, Bucure[ti, p. 41-148. Zamfir, C\t\lin, coordonator, 1995. Dimensiuni ale s\r\ciei: Romnia 1994, Editura Expert, Bucure[ti. Zarycki, Thomas, 2003. Political Landscape of Central and Eastern Europe: Challenges and Dillemas of the Comparative Study of Political Scenes and Geography, n Robin Cassling [i Gabriel Fragnire, editori Social Sciences and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries, P.I.E.-Peter Lang, Brussels: 141-150. Zwass, Alexander, 2002. Globalization of Unequal Economies. Players and Controversies, M. E. Sharpe, Armonk [i Londra.

225

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

Principalele baze de date folosite


Barometrul Opiniei Publice 1998-2003 (BOP-FSD) serie de anchete bianuale realizate de diverse agen]ii de colectare a datelor (MMT, CURS, Gallup, IMAS) la comanda Funda]iei pentru o Societate Deschis\. E[antionul probabilist, multistadial este reprezentativ pentru popula]ia de peste 18 ani a Romniei. Diagnoza Calit\]ii Vie]ii 1990-2003. serie de anchete anuale realizate de ICCV (exceptnd 2000-2002). E[antionul probabilist, multistadial este reprezentativ pentru popula]ia de peste 18 ani a Romniei. European Values Survey 1999 (EVS 1999) - cercetarea a fost realizat\ de Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii n colaborare cu European Values Study Group [i cu Catedra de Sociologie a Universit\]ii Bucure[ti. E[antionul probabilist, multistadial cuprinde 1146 de persoane, n vrst\ de peste 18 ani, fiind reprezentativ pentru popula]ia cu drept de vot a Romniei. Cercetarea a fost realizat\ n perioada iulie 1999, cu sprijin financiar din partea CNCSU [i a European Values Study Group. Percep]ii ale politicilor sociale [i s\r\cie subiectiv\ 1998 cercetare realizat\ n colaborare de c\tre Universitatea Bucure[ti [i Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii, pe un e[antion de 1177 persoane. E[antionul, probabilist bistadial, este reprezentativ pentru popula]ia de peste 18 ani a Romniei Cercetarea sa realizat cu sprijin financiar din partea CNCSU, prin Granturile 49/ 1998 [i 106/ 1998. World Values Survey 1993 (WVS 1993) cercetare realizat\ n 1993 de Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii pe un e[antion de 1103 persoane, reprezentativ pentru popula]ia de peste 18 ani World Values Survey 1997 (WVS 1997) - cercetare realizat\ n 1997 de Institutul de Cercetare a Calit\]ii Vie]ii n colaborare cu Catedra de Sociologie a Universit\]ii Bucure[ti. E[antionul probabilist, multistadial, cuprinde 1000 de persoane, n vrst\ de peste 18 ani, fiind reprezentativ pentru popula]ia cu drept de vot a Romniei. Cercetarea a fost finan]at\ de CNCSU.

226

VOLUMUL I SCHIMBAREA SOCIAL| {I AC}IUNILE INDIVIZILOR

227

PENURIA PSEUDO-MODERN| A POSTCOMUNISMULUI ROM+NESC

228

S-ar putea să vă placă și