Sunteți pe pagina 1din 6

ffisaq$sTfi ffitjg_ ?arucffifr?

{Jtffi 3 s* $r#RTUt{"3$

&ffiws
Anexa A

DIRECTIA PROGRAME 9I PROIECTE PENTU TINERET

METODOLOGIA DE INSCRIERE, SELECTIE $I PARTICIPARE iN CADRUL PROIECTULUI "$COALA DE VARA2013

Denumire proiect: "$COALA DE VARA' - 7 module 2.Tip proiect: seminar 3. Grup tinti: tineri, cu vArsta cuprinsd intre 18 qi 35 de ani, exceplie modulul 7.1. 4. Organizatot Ministerul Tineretului qi Sportuh-ri - Directia Programe qi Proiecte pentru Tineret 5. Perioadd/loc de desfiqurare: 5.1- 24 august- 13 septembrie 2073 /localitatea vama veche, judeful Constanta (pentru modulele 7.7, 7.2, 7.3, 7.4) 5.2- 26 august* 10 septembrie 2013 /localitatea Sinaia, Judetul prahova (pentrr-r modulele
1. 7.5, 7.6, 7.7) 6. Program 7.

MTS: Program de sustinere a actiunilor de tineret

Module: 7.1. Modul ,,Actualiti{i qi perspective in activitatea de tineret" - nu face obiectul prezentei metodologii . Scop: Optimizarea politicii guvernamentale de tineret . Obiectiv: Eficientizarea activitdtii de tineret a Ministerului Tineretului gi Sportuiui (MTS) gi a Directiilor Judetene pentru Sport qi Tineref respectiv a Municipiului Bucureqti (DJSr/ DSrMB) Participanti: lucrdtori de tineret din cadrui MTS, DJSTi DSTMB, invitafi Perioadi: 24- 29 august 2013 Modlul,,Asociativitate gi Voluntariat" ScoP: Stimularea asociativitdtii, voluntariatului qi cetdfeniei active in rAndul tinerilor Obiective: 1. Creqterea gradului de informare privind activitdli1e de voluntartat, asociativitate gi edr-rcatie nonformalS 2.Dezvoltarea aptitudinilor qi competentelor civice, interpersonale, sociale o Participanfi: 100 participanfi, din care 90 de tineri, selectati inbaza criteriilor prezentei metodologii Perioadi: 29 august- 3 septembrie 2013
7

- p2

.2.

. .

Str. Vasilc Conta nr. 16. Sector 2.020951" Bucureqti. Romdnia Tcl.:-f40 (0)2 I 307 64 55: Fax: +-10 (0)21 307 6462 www.mts.r(.)

Obiective: 1. Creqterea capitalr-rh-ri de cunoaqtere, de creativitate qi de initiativi in clomeninl antreprenoriatului 2. Dezvoltarea de abilititi gi cunoqtinte necesare pentru antreprenoriat . Participan{i: 100 participanti, din care 90 de tineri, selectati fnbaza criteriilor prezentei metodologii . Perioadi:3 - 8 septembne2OT3
7.4"

. .

7.3

N{odul,,B-Antreprerror,, Scop: Stimr-rlarea creativithtii tinerilor in clomeniul ecc-,nomic gi social

Modul,, Finantdri europene',


ScoP: Prezentarea cadrului general al instrumentelor structurale

Obiective: 1' Oferirea de informalii de bazd cuprivire la principalele politici qi programe finantate din fonduri europene, unui numdr de 90 de tineri 2. Instruirea a 90 de tineri cu privire la obtinerea unei finanfiri ' Participanti: 100 participanti, din care 90 de tineri, seiectati inbazacriteriilor prezentei metodologii . Perioadi: 8- 13 septembrte 2073
7.5.

' .

Modul,,D

ezv oltare

durabili,'

Obiective: 1' Conqtientizarea unui numdr de 44 de tineri, timp de E zlle cu privire la importanta conservdrii qi protejdrii resurselor nafurale, conservdrii biodiversitatii, conservdrii gi valorificdrii patrimoniului cullural national 2' Informarea gi implicarea activd a tinerilor in activitdli privind protectia o Participanti: 50 participanti, din care 44 de tineri, selectati inbaza cn mediului leriilor prezentei metodologii . Perioadi:26- 31 august2013
7.6"

' .

ScoP: Promovarea conceptului de dezvoitare durabild in rAndul tinerilor

Modul,,Multiculturalitate,'

scop: Promovarea interculturalitdtii in randui tinerilor Obiective: f incurajarea comllnicdrii qi a schimbului de informalii qi atitudini intre tineri apartinAnd diferitelor etnii 2' Cregterea tolerantei prin cunoagterea valorilor culfurale, obiceiurilor gi traditiilor celorlalte etnii . Participan{i: 50 participanti, din care: - 15 de tineri, apartinAnd popr-rlaiiei majoritare, selectati in baza criteriilor prezentei metodologii - 29 de tineri apartinAnd minorititilor nationale, selectati de fiecare minoritate in parte

'

Perioadd: 31 august- 5 septembrie 2013

Str Vasile Conta nr. 16. Sector 2:020954. Br-rcure;ti. Romdnia 'l'el : +40 (0)2 I 307 64 55: Fax: +40 (0)21 307 64 62

www.mts.ro

V{odul "Sdnitaie si Sport"


scop: Promovarea unui stil de viatx sdnitos in randul tineriior Obiectiv: Conqtientizatea tinerilor cu privire 1a beneficiile unei alimetatii sindtoase gi migcdrii ftzice
t
a

Participanti: 50 participanti, din care 44 de tineri, selectafi inbazacriteriilor prezentei metodologii . Perioadi: 05 - 10 septembrie 2013

'

8. COMISIILE DE SELECTIE

8.1. Comisia de selec{ie functioneazd, Ia nivelul Ministerului Tineretului qi Sportului Direcfia Programe gi Proiecte pentru Tineret 8.2. Componenta comisiei de seleclie, cAt gi atributiile acesteia, se stabilesc prin Ordin al Ministrului Tineretului gi Sportului.
9. CRITERII DE SELECTIE A APLICANTITOR 9.1. CRITERIU DE ETIGIBILITATE (eiiminatoriu)

- vArsta intre 18 qi 35 ani - dovadd: copie CI; 9.2. CRITERII DE EVATUARE pe bazd de punctaj: - punctaj maxim: 100 puncte - punctajminim: 60 puncte - admiterea se face in ordinea descrescdtoare a punctajului obtinut - in situalia in care doi sau mai multi aplicanti se situeazd pe ultimul loc, 1a punctaj ega1, va fi selectat cel care a transmis primul documentele. 9.2.L. Criteriul motivational - 60 puncte - Scrisoarea de intentie, trebuie si contind: a) Motivatia aplicantuh-ri privind participarea la modul b) Rezultate agteptate c) Continuitatea dupi {inahzarea proiectului ( prezentare succintd a moduiui in care se vor pune in practicd cele ?nvdtate) 9.2.3 Criterii specifice- Criteriul participirii civice - 40 puncte - voluntar / membrr-r oNG, dovedit prin declaratia preqedintelui oNG.

iNSCRIEREA APLICANTILOR: 10.1 lnscrierea aplicanfilor se realizea zd, in b azaurmitoarelor documente: a) Formular de inscriere - cf. Anexei 1 b) Scrisoare de intentiel
10.
Reguli generale de redactare Scrisoare de intentie (1 pagini)
1

. Format A'4 . Margini de 2,5 cm


o Font: Times

. Textul si fie scris la un rAnd; . Alinierea paragrafele folosind

New Roman; Font Size: 12 puncte,


optir,rnea' s!4lgt-clreapta" (justify);

Str. Vasile Conta nr. 16. Sector 2. 02095't, Bucureqti. Rominia Tel.: +40 (0)2 I 307 6.1 5i: Fax: +:i0 (0)2 I 30'7 61 62 \.vww.mts.ro

inscrierile se r.or face perioada 22 arigLrst- 17 august, orele 14,00. - Pentru modulul 7.5, inscrieriie se vor face in perioada 22 ai,rgr-rst23 atigr,rst, orele 72,00 Documentele se vor transmite, tinAnd cont de perioada de inscriere a moduh,ilui pentru care se aplic5, astfel: - scanate, prin pogta electronicd, la adresa de e-mail corespunzdtoare modr-rluh,ri pentrr,r care se aplici (dezvoltaredurabild@mts.ro. asociativitatevoluntariat@mts. ro. antreprenorrr mts.ro, finantarieuropene@mts. ro, multiculturalitate@mts.ro. sanatatesport@mts.ro) sau - depuse personal, in plic inchis, 1a adresa: Azlinisterul Tineretului gi Sportului Directia Programe gi Proiecte pentru Tineret, Strada Vasile Conta, sector 2, Bucuresti. Pe plic se va mentiona denumirea moduluiui pentru care se aplicd.
11. PRECIZANT

Act de identiiate - in copie d) Declaraiia pregedintelui ONC 10.2 Pericada de inscriere: - lentru modirlele 7.2, 7.3, 7.4,
c)

pe n trLr

criteriLri 9.2.3

3' Aplicanlii care nu intrunesc pr-inctajul minim de apreciere, de 60 puncte, vor fi


descalificati.

1' Documentele transmise in afara perioadei de inscriere la modulul pentru care se aplicd, nu vor fi luate in considerare. 2. Formularele de inscriere incomplete nu sunt validate.

se poate aplica pentru maximum doui module; in acest caz, aplicanlul va depune documentele solicitate pentru fiecare moclul in parte. 5. Rezultatele selectiei se poste azd pe site-r-il MTS: www.mts.rol astfel: - pentru modulul 7.5 in data de 23 august 2013; - pentru restr-rl modulelor incepand cu data d,e 27 august 2073. 5' Confirmdrile de participare sau renuntdrile se transmit pe adresa de e-mail a modulului pentru care s-a aplicat, in maximum 24 de ore de la data afiqdrii rezuliatelor finale. 7 ' In cazul in care un aplicant declarat admis renunti la participare, acesta va fi inlocgit cu un alt aplicant, aflat pe lista de rezervd, in ordinea punctajului obfinut.

4.

Respectali normele ortoglafice si ortoepice ak: limbii romAne, folosiii semncle diacritice proprii limbii romAne;

Numerotafi paginile;

'

scrieti-vi numele vizibil pe prima pagind, in partea dc s,s a paginii, clreapta.


+
Vasile Conta nr. 16. Sector 2. 02095"1, Ilucuresti. Romiinia Tel.: +il0 (0)2 I 307 6"1 j5: Fax: +.10 (0)2 I :Ol A+ OZ
rvrvr,v. mts.
I

-_-p

ro

dw

ffir
ANEXA
1

Wr ---

AA:

hdmSTtrR#L

TA

r,AHRfiTti$_t"$ g s3 spffiRTA"'{_Li}

$$w-s

'"*"*'-*B

FoRMUIAR DE iruscRtrRE'
1. Qate personale ale'apligantului:
r';:::;:i!:= aj;i:== rj.
l;ta:a::::::::1f,,11 |

;!,iii=I{[

Nume: Prenume: Data nasterii Ocupatie: AdresS: E-mail Telefon:

+.,.)#4;E7lht!#:fu

.j)*l:{=:::ji.i:..

.'-

";".
rali*-:1}4::::+r+M!!

Denumire modul ,, Asociativitate gi Voluntariat" ,,8- Antreprenor"

wiiffi

.It"gn.!".tSqf opene"
,,D ez v olta re r{urabil
,,

i"

Multiculturalitate" Sdnitate si Sport" :i!,[t;:ffi

't=!t#i - regim alimentar - probleme de mobilitate - alte nevoi, care

!fi?-'::t1,",tri,,

'{i=:w,,,,

Da!

Nu! ci

ffi:"||!,i{i

Declar pe propria rispundere

realititii.
Nume qi prenume Semnitura

datele din Formularul de inscriere sunt conform

Se

vor completa obligatoriu toate rubricile


Str. Vasile Conta nr. 16" Scctor 2. 020954" Bucuregti. Romiinia 'fel.:+-10 (0)2i i07 6.1 j5: Fax: +.10 (0)21 30j 61 62

www.mt:i.r{)

{"ffip#

ffii

M s'j IsTr
g

*u

&_

g$ ru g ffi

ffiy{J

*_1"$

WW
ANEXA
2

I s$ sp*

ffiTtr

{_t"$

wwffi

RECULAMENT
1.

Transportul se pldtegte integral de cdtre participant.


Cazarea

2.

la locafia indicati se face numai in ziua gi

1a ora specificatd

de citre

organizator (pentru cei care sosesc mai devreme, MTS nu isi asumX niciun fe1 de
responsabilitate).
3. Cazarea se face conform listei transmise de MTS.

4. Prezenta la activitili este obligatorie, nerespectarea acestei prevederi atragAnd dupa

sine excluderea din proiect qi plata cheltuielilor aferente mesei qi cazdrii pentru un
modu1.
5. Orice problemd apdrutd pe perioada moduluh,ri se discutd cu organizatorul.

6. Participantul trebuie sd respecte indicafiile privind utilizarea dotdrilor camerei

gi

SA SE

anunte imediat orice defectiune


suportb de cdtre acesta.

apiruti; orice deteriorare din vina participantului


dupi

7. Consumul de alcool gi substanle psihoactive pe perioada modulului atrage

sine

excluderea din proiect.


B. 9"

Tulburarea linigtii in incinta hoteluiui atrage dupd sine excluderea din proiect. Programul de servire a mesei este anuntat de cdtre organizatori gi afigat la receptie.

10. MTS nu

igi asumi niciun fel de responsabilitate privind accidenteie, incidentele de

nalurd contravenfionald sau penalX, imbolndviri, rdniri, consltm de alcool, substante


psihoactive etc.

Str. Vasile Conta nr. 16. Sector 2. 020954. Bucureqti. Romdnia I'el.:+40 (0)21307 6,155: Fax:+40 (0)21 30'7 6462 r'vww.mts.ro