Sunteți pe pagina 1din 10

Ordonanța Guvernului Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ş i reglementarea unor m ă suri fiscalbugetare publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013

În temeiul art. 108 din Constitu ț ia României, republicat ă , şi al art. 1 pct. I.3 şi 6 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan ț e,

Guvernul României adopt ă prezenta ordonan ță .

ART. I Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmează:

1. La articolul 11, alineatele (1^1) (1^4) se modific ă ş i vor avea urm ă torul cuprins:

"(1^1) Contribuabilii declara ți inactivi conform art. 78^1 din Ordonan ț a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă , republicată, cu modifică rile şi complet ă rile ulterioare, care desf ăşoar ă activităț i economice în perioada de inactivitate, sunt supu ş i obliga țiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevă zute de prezenta lege, dar, în perioada

respectivă , nu beneficiaz ă de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adă ugată aferente achizi țiilor efectuate. Pentru achizi ț iile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate opera ț iunilor care urmează a fi efectuate dup ă data înregistr ă rii în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de tax ă prevă zut la art. 156^2 depus de persoana impozabil ă dup ă înregistrarea în scopuri de TVA, sau, dup ă caz, într un decont ulterior, taxa aferentă:

a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe baz ă de inventariere,

în momentul înregistr ă rii; b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuț ie, constatate pe baz ă de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistr ă rii. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii r ă mase neamortizate la momentul înregistr ă rii. În cazul bunurilor de capital se aplic ă

prevederile art. 149;

c) achizi țiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi ob ț inute, respectiv pentru care

exigibilitatea de tax ă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistr ă rii şi al c ăror fapt generator de taxă , respectiv livrarea/prestarea, are loc dup ă aceast ă dată . (1^2) Beneficiarii care achizi ț ionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili dup ă înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactiva ț i conform art. 78^1 din Ordonan ța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modifică rile şi complet ă rile ulterioare, nu beneficiaz ă de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adă ugată aferente achizi ț iilor respective, cu excepț ia achizi ț iilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achizi ț iilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare. (1^3) Contribuabilii c ă rora li sa anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) e) nu beneficiază , în perioada respectivă , de dreptul de

deducere a taxei pe valoarea ad ăugată aferente achizi țiilor efectuate, dar sunt supu şi obliga ț iei de plat ă a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă opera ț iunilor taxabile desf ăşurate în perioada respectivă . Pentru achiziț iile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate opera țiunilor care urmează a fi efectuate dup ă data înregistr ă rii în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaz ă în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de tax ă prevă zut la art. 156^2 depus de persoana impozabil ă dup ă înregistrarea în scopuri de TVA, sau, dup ă caz, într un decont ulterior, taxa aferentă :

a) bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe baz ă de inventariere,

în momentul înregistr ă rii; b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuție, constatate pe baz ă de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistr ă rii. În

cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii r ă mase neamortizate la momentul înregistr ă rii. În cazul bunurilor de capital se aplic ă prevederile art. 149;

c) achizi țiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi ob ț inute, respectiv pentru care

exigibilitatea de tax ă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistr ă rii şi al c ăror fapt generator de taxă , respectiv livrarea/prestarea, are loc dup ă aceast ă dată . (1^4) Beneficiarii care achizi ț ionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii c ărora li sa anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) e) şi au fost înscri şi în Registrul persoanelor impozabile a c ăror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat ă nu beneficiaz ă de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adă ugată aferente achizi țiilor respective, cu excepț ia achizi ț iilor de bunuri efectuate în

cadrul procedurii de executare silit ă şi/sau a achizi ț iilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare."

2. La articolul 20^1 alineatul (4), după litera a^1) se introduce o nouă literă , litera

a^2), cu urm ă torul cuprins:

"a^2) societăț i aflate sub inciden ț a legisla ț iei croate, denumite <<dionicko drustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> şi alte societăți constituite în conformitate cu

legisla ția croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croa ț ia;".

3. La articolul 27^1, alineatul (12) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(12) Dispozi țiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor,

diviz ă rilor, diviz ă rilor parțiale, cesion ă rii de active şi schimburilor de ac ț iuni între societăț ile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei societ ăț i europene sau societăț i cooperative europene între statele membre."

4. La titlul II, în anexa "Lista societăților la care se face referire în art. 27^1 alin. (3)

pct. 12 lit. a)", după litera c) se introduce o nouă literă , litera c^1), cu urm ă torul cuprins:

"c^1) societăț ile înfiin țate în baza legii croate, cunoscute ca <<dionicko drustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> şi alte societăț i constituite în conformitate cu legisla ția croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croa ț ia;".

5. Articolul 58^1 se abrog ă .

6. La articolul 124^20 litera a) paragraful (iii), după ultima liniuță se introduce o

nouă liniuță , cu urm ă torul cuprins:

"porez na dobit, în Croa ț ia;". 7. La articolul 124^26, după litera y) se introduce o nouă literă , litera z), cu urm ă torul cuprins:

"z) societăț i aflate sub inciden ț a legisla ț iei croate, denumite <<dionicko drustvo>>, <<drustvo s ogranicenom odgovornoscu>> şi alte societăț i constituite în conformitate cu legisla ția croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croa ț ia."

8. La articolul 140 alineatul (2), dup ă litera f) se introduce o nouă literă , litera g), cu urm ă torul cuprins:

"g) livrarea urm ă toarelor bunuri:

1. toate sortimentele de pâine, precum şi urm ă toarele specialităț i de panifica ț ie:

cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelu ț e şi împletituri, care se încadreaz ă în

grupa produse de brut ă rie la codul CAEN/CPSA 1071;

2. f ă in ă alb ă de grâu, f ă in ă semialb ă de grâu, f ă in ă neagr ă de grâu şi f ă in ă de secară ,

care se încadreaz ă la codul CAEN/CPSA 1061;

3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadreaz ă la codul NC 1001 99 00, şi

secar ă , care se încadreaz ă la codul NC 1002 90 00, prevă zute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar ă şi statistic ă şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificat ă prin Regulamentul de punere în aplicare

(UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012." 9. La articolul 150, alineatul (3) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(3) Taxa este datorat ă de orice persoan ă înregistrat ă conform art. 153 sau 153^1, c ă reia i se livrează produsele prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dac ă aceste livr ă ri sunt realizate de o persoan ă impozabil ă care nu este stabilit ă în România sau nu este considerat ă a fi stabilit ă pentru respectivele livră ri de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 125^1 alin. (2), chiar dac ă este înregistrat ă în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5)."

10. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"c) dac ă asocia ții/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabil ă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infrac ț iuni şi/sau faptele prevă zute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan ț a Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi func ț ionarea cazierului fiscal, republicată , cu modifică rile şi complet ă rile ulterioare, de la data comunic ă rii deciziei de anulare de c ă tre organele fiscale competente. În cazul societăț ilor reglementate de Legea

nr. 31/1990, republicată , cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, se dispune anularea înregistr ă rii persoanei în scopuri de TVA numai în situa ția în care asocia ț ii majoritari sau, dup ă caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracț iuni şi/sau faptele prevă zute la

art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonan ț a Guvernului nr. 75/2001, republicată , cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare;".

11. La articolul 153 alineatul (9^1), literele b) d) se modific ă ş i vor avea urm ă torul

cuprins:

"b) la solicitarea persoanei impozabile, în situa ția prevă zut ă la alin. (9) lit. c), dac ă încetează situa ț ia care a condus la anulare, de la data comunic ă rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societăț ilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat ă , cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, ai c ăror asocia ț i din cauza c ărora sa dispus anularea înregistr ă rii în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicit ă rii reînregistr ă rii, persoana impozabil ă poate solicita reînregistrarea chiar dac ă nu a încetat situa ț ia care a condus la anularea înregistr ă rii conform alin. (9) lit. c);

c)

la solicitarea persoanei impozabile, în situa ț ia prevă zut ă la alin. (9) lit. d), de la

data comunic ă rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza urm ă toarelor informa ț ii/documente furnizate de persoana impozabil ă :

1. prezentarea deconturilor de tax ă nedepuse la termen;

2. prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depun ă la termenele prevă zute de lege deconturile de taxă;

d) la solicitarea persoanei impozabile, în situa ț ia prevă zut ă la alin. (9) lit. e), pe baza

unei declara ț ii pe propria r ă spundere din care să rezulte că va desf ăşura activit ăț i economice. Data înregistr ă rii în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunic ă rii deciziei de înregistrare în scopuri de TVA." 12. La articolul 153, alineatul (9^2) se modific ă şi va avea urm ă torul cuprins:

"(9^2) Agenția Na țional ă de Administrare Fiscală organizeaz ă Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi Registrul persoanelor impozabile a c ă ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat ă . Registrele sunt publice şi se afi şează pe site ul Agenț iei Na ționale de Administrare Fiscal ă . Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a c ă ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat ă se face de că tre organul fiscal competent, dup ă comunicarea deciziei de anulare a înregistr ă rii în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunic ă rii. Data

anul ă rii înregistr ă rii în scopuri de TVA înscris ă în decizie este data prevă zut ă la art. 153 alin. (9). Anularea înregistr ării în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevă zute la art. 11 alin. (1^1) şi (1^3) de la data prevă zut ă la art. 153 alin. (9) şi în cazul beneficiarului produce efectele prevăzute la art. 11 alin. (1^2) şi alin. (1^4) din ziua urm ă toare datei operă rii anul ă rii înregistr ă rii în Registrul persoanelor impozabile a c ă ror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulat ă ." 13. La articolul 153, după alineatul (9^2) se introduc două noi alineate, alineatele (9^3) ş i (9^4), cu urm ă torul cuprins:

"(9^3) Când se constat ă c ă persoana impozabil ă a fost înregistrat ă în scopuri de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori, această înregistrare se anuleaz ă din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscris ă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistr ă rii şi data anul ă rii înregistr ă rii în scopuri de TVA:

a) persoana impozabil ă care a fost înregistrat ă eronat în scopuri de TVA ac ț ioneaz ă în

calitate de persoană înregistrat ă în scopuri de TVA, cu excepț ia situa ț iei în care înregistrarea eronată a fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabil ă poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevă zut la art. 152;

b) dreptul de deducere a TVA aferente achizi ț iilor efectuate de beneficiari de la

persoanele impozabile respective se exercită în limitele şi în condi ț iile prevă zute la art. 145

147^1.

(9^4) Când se constat ă că persoanei impozabile ia fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrat ă, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsă între data anul ă rii şi data înregistr ării în scopuri de TVA persoana respectivă î şi p ă strează calitatea de persoan ă impozabil ă înregistrat ă în scopuri de TVA, menț inându se data înregistr ă rii în scopuri de TVA anterioar ă . Dreptul de deducere a TVA aferente achizi ț iilor efectuate pe aceea şi perioad ă de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele şi în condi ț iile prevă zute la art. 145 147^1,

considerându se c ă achizi ț iile au fost efectuate de la o persoană impozabil ă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153."

14. La articolul 155, alineatele (31) ş i (34) se modific ă ş i vor avea urm ă torul cuprins:

"(31) Persoana impozabil ă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condi ț ia ca acestea sau informa țiile stocate conform alin. (30) să fie puse la dispozi ț ia autorit ăț ilor competente f ă r ă nicio întârziere ori de câte ori se solicit ă acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabil ă nu poate fi situat pe teritoriul unei ță ri cu care nu exist ă niciun instrument juridic referitor la asisten ț a reciproc ă având o sferă de aplicare similar ă celei prevă zute de Directiva 2010/24/UE şi de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul menț ionat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a desc ă rca şi de a utiliza facturile respective.

(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma original ă în care au fost trimise ori puse la dispozi ț ie. În cazul stoc ă rii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronic ă , cu modific ă rile ulterioare."

15. La articolul 160 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele

e) ş i f), cu urm ă torul cuprins:

"e) livrarea de energie electric ă că tre un comerciant persoană impozabil ă , astfel cum este definit la art. 132 alin. (1) lit. e). În vederea aplic ă rii tax ării inverse, furnizorul de energie electrică trebuie să ob țin ă din partea cump ă rătorului dovada c ă acesta se încadreaz ă în defini ția prevă zut ă la art. 132 alin. (1) lit. e), respectiv:

1. licenț a de furnizare a energiei electrice, eliberat ă de Autoritatea Na ț ional ă de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie

electrică a cumpă r ă torului; 2. declara ția pe propria r ă spundere din care să rezulte că activitatea sa principal ă , în ceea ce prive şte cumpă r ă rile de energie electric ă, o reprezintă revânzarea acesteia ş i consumul să u propriu din energia electric ă cump ă rată este neglijabil; f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat ă, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare."

16. La articolul 160, alineatul (6) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) şi f) se aplic ă pân ă la data de 31 decembrie 2018 inclusiv."

17. La articolului 206^54, alineatul (6) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(6) În cazul expeditorului înregistrat, garanț ia reprezint ă 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an." 18. La articolul 206^69 alineatul (15), după litera b) se introduce o nouă literă ,

litera c), cu urm ă torul cuprins:

"c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare,

turbine, compresoare etc., de c ă tre operatorii economici autoriza ț i în acest sens şi care sunt utilizate pentru înc ă lzire."

19. La articolul 207, după litera e) se introduc ş ase noi litere, literele f) k), cu

urm ă torul cuprins:

"f) bijuterii din aur şi/sau din platin ă cu codul NC 7113 19 00, cu excepț ia verighetelor;

g) confec ții din bl ă nuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90;

h) iahturi şi alte nave şi ambarca țiuni cu sau f ă ră motor pentru agrement, cu codurile

NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepț ia celor destinate utiliz ă rii în sportul de performanță ;

i) autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizi ț ionate

intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a c ă ror capacitate cilindric ă este mai mare sau egal ă cu 3.000 cm^3; j) arme de vână toare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) cartuşe cu glon ț şi alte tipuri de muni ț ie pentru armele prevă zute la lit. j), cu

codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30."

20. La articolul 208, alineatul (2) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(2) Pentru produsele prevă zute la art. 207 lit. a) c) şi f) k), accizele se datorează o

singur ă dată şi se calculeaz ă prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de mă sură asupra cantit ăț ilor produse pe teritoriul României, importate sau achizi ț ionate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubil ă importate sau achiziț ionate intracomunitar, accizele se datorează şi se calculeaz ă numai pentru cantitatea de cafea solubil ă con ț inut ă în amestecuri."

21. La articolul 209, alineatele (1) ş i (3) se modific ă ş i vor avea urm ă torul cuprins:

"ART. 209 (1) Pl ă titorii de accize pentru produsele prevă zute la art. 207 lit. a) c) şi lit. f) k) sunt operatorii economici care produc, achizi ț ionează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.

(3) Operatorii economici care achizi ț ioneaz ă din teritoriul comunitar produsele prevă zute la art. 207 au obliga ția ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competent ă, în condi ț iile prevă zute în normele metodologice, şi să respecte urm ă toarele cerințe:

a) să garanteze plata accizelor în cuantumul şi în condi ț iile stabilite în normele

metodologice;

b) să ț in ă evidența livr ă rilor de astfel de produse;

c) să prezinte produsele la cererea organelor de control;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de

control.

Nu se supun acestor cerin ț e antrepozitarii autoriza ț i şi destinatarii înregistra ț i care achizi ț ioneaz ă din teritoriul comunitar produsele prevă zute la art. 207 lit. d) e)."

22. La articolul 210, alineatul (4) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(4) Pentru produsele prevă zute la art. 207 lit. a) e) retrase de pe pia ță , dac ă starea

sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condi ț iile de comercializare, accizele pl ă tite se restituie la cererea operatorului economic."

23. La articolul 211, dup ă litera c) se introduce o nouă literă , litera d), cu urm ă torul

cuprins:

"d) pentru produsele prevă zute la art. 207 lit. h) şi i), momentul exigibilit ăț ii accizei intervine la data efectuă rii formalit ăț ilor de punere în liber ă circula ție în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatricul ă ri în România, în cazul celor

produse în România şi al celor achizi ț ionate intracomunitar. În scopul înmatricul ării vehiculelor prevă zute la art. 207 lit. h) şi i) se vor prezenta organelor competente:

1. declara ț ia vamal ă care atestă efectuarea formalit ăț ilor de punere în liberă circula ție, în cazul vehiculelor din import; 2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România şi al

celor achizi ționate intracomunitar. Modelul şi con ț inutul certificatului se stabilesc prin ordin al pre şedintelui Agenț iei Na ționale de Administrare Fiscală ."

24. La titlul VII "Accize ş i alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 5 Alcool

etilic, nivelul accizei prev ă zut în coloana 3 se modific ă ş i va fi de 1.000 euro/hl alcool pur. 25. La titlul VII "Accize ş i alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modific ă ş i se înlocuie ş te cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță .

26. La articolului 296^19, alineatul (2) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(2) În situa ț ia persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), declararea

contribu ț iilor sociale individuale se face de c ă tre pl ă titorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declara ției privind obliga ț iile de plat ă a contribu ț iilor sociale, impozitului pe venit şi evidenț a nominal ă a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (1^1), dup ă caz, cu respectarea prevederilor alin. (1^8)."

27. La articolul 296^21 alineatul (1), litera f) se modific ă ş i va avea urm ă torul

cuprins:

"f) persoanele care realizează venituri, în regim de re ț inere la sursă a impozitului, din

activit ăț i de natura celor prevă zute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizeaz ă venituri din asocierile f ă r ă personalitate juridic ă prevă zute la art. 13 lit. e);".

28. La articolul 296^22, alineatul (4) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"(4) Pentru persoanele prevă zute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribu ț iilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între p ă r ț i, diferența

dintre venitul brut şi cheltuiala deductibil ă prevă zut ă la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri ob ț inute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplic ă re ținerea la surs ă a impozitului."

ART. II Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în conformitate cu prevederile art. 58^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2013 şi pân ă la data abrogă rii acestui articol se aplic ă reglementările în vigoare la data efectuă rii cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii ob ț inute la func ț ia de baz ă , aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în perioada 1 ianuarie 2013 şi pân ă la data abrogă rii art. 58^1 din Legea nr. 571/2003, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare, în limita unei sume maxime de 300 lei.

ART. III Ordonan ța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăț ile na ționale, companiile na ționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobat ă cu modifică ri prin Legea nr. 769/2001, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, se modific ă şi se completează dup ă cum urmează :

1. La articolul 1, partea introductiv ă a alineatului (1) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"ART. 1 (1) La societăț ile na ț ionale, companiile na ț ionale şi societățile comerciale cu capital

integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil r ă mas dup ă deducerea impozitului pe profit se repartizează pe urm ă toarele destina ț ii, dac ă prin legi speciale nu se prevede altfel:".

2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modific ă ş i va avea urm ă torul cuprins:

"c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenț i, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajust ă rile cerute de aplicarea IAS 29 <<Raportarea financiar ă în economiile hiperinfla ționiste>>, potrivit Reglement ă rilor contabile conforme cu

Standardele interna ț ionale de raportare financiar ă şi Reglement ă rilor contabile armonizate cu Directiva Comunităț ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Interna ț ionale de Contabilitate aplicabile institu ț iilor de credit;".

3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu

urm ă torul cuprins:

"(1^1) Pierderea contabil ă reportată provenit ă din ajust ă rile cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiar ă în economiile hiperinfla ț ioniste", potrivit Reglementă rilor contabile conforme cu Standardele internaț ionale de raportare financiară , respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunit ăț ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaț ionale de Contabilitate aplicabile institu ț iilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital şi capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la infla ț ie a capitalului social, potrivit hot ă rârii adun ă rii generale a ac ționarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente."

ART. IV Ordonan ța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru

autovehicule, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, se modific ă dup ă cum urmează:

1. La articolul 8, litera f) se abrog ă .

2. La articolul 15, alineatele (1) ş i (3) se modific ă ş i vor avea urm ă torul cuprins:

"ART. 15 (1) În vederea stimul ă rii vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităț ile administrativteritoriale şi institu ț iile publice care achizi ț ioneaz ă autovehicule electrice noi beneficiaz ă de un tichet cu valoare nominal ă , pentru fiecare autovehicul nou achizi ț ionat, denumit în continuare ecotichet.

(3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevă zut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum şi metodologia de finan țare se stabilesc prin Ghid de finan ț are a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului şi schimb ă rilor climatice."

ART. V Prevederile art. I pct. 8 ş i 15 25 se aplic ă începând cu data de 1 septembrie 2013.

ART. VI Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific ările şi complet ă rile ulterioare, Ordonan ț a Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societ ăț ile na ț ionale, companiile na ționale şi societăț ile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobat ă cu modific ă ri prin Legea nr. 769/2001, cu modific ă rile şi complet ă rile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonan ță , se republic ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, dup ă aprobarea prin lege a prezentei ordonan ț e, dându se textelor o nou ă numerotare.

PRIM MINISTRU VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemneaz ă :

Viceprim ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu

Ministrul