Sunteți pe pagina 1din 78
simpozionul internaţional de artă contemporană întrepătrunderea privirilor crossed glances international symposium

simpozionul internaţional de artă contemporană

întrepătrunderea privirilor crossed glances

international symposium of contemporary art

de artă contemporană întrepătrunderea privirilor crossed glances international symposium of contemporary art 3

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

Mihai Borodi Ilie Bostan Adrian Chira Emil Cassian Dumitraş Maxim Dumitraş Werner Gnegel Kordula Klose Aureliu Răzvan Ionescu Mircea Mocanu Teodor Moraru Lucian Muntean Cosmin Năsui Mihai Perca Liviu Russu Natalia Sitcai Claudia Tache-Veethividangan Gheorghe Zărnescu

Pavel Şuşară - critic de artă

Mihai Perca Liviu Russu Natalia Sitcai Claudia Tache-Veethividangan Gheorghe Zărnescu Pavel Şuşară - critic de artă
de la simpozion la muzeu. Simpozionul de arte vizuale de la Sîngeorz-Băi a devenit unul

de la simpozion la muzeu. Simpozionul

de arte vizuale de la Sîngeorz-Băi a devenit unul din- tre cele mai cunoscute mişcări artistice din România, cîştigîndu-şi, de-a lungul anilor, un statut singular şi un indiscutabil prestigiu. Dacă în primele sale ediţii, centrul de inters îl constituia sculptura, iar partici- parea era exclusiv naţională, pe măsură ce a trecut timpul şi scopurile simpozionului au devenit tot mai precise, sculpturii i s-au asociat şi celelalte limbaje, simultan cu deschiderea către spaţiul internaţional. Artişti importanţi din zonă şi din ţară, iar, mai apoi, din multe ţări europene, s-au întîlnit la Singiorz, au lucrat vreme de o lună, iar lucrările astfel realizate au fost expuse în deverse galerii din Bucureşti şi din ţară. Acest interes, din ce în ce mai evident, pentru toate limbajele consacrate şi alternative care, la o privire super�cială putea părea oarecum concesiv, nu este nicidecum o dovadă de inconsecvenţă sau de curtoazie faţă de diversitatea formelor artistice şi cu atît mai mult nu este un demers întîmplător. Pentru că simpozionul însuşi s-a născut, dacă nu cu un scop bine formulat chiar de la început, oricum cu o speranţă care între timp a devenit scop; anume ca o importantă sursă de alimentare pentru Muzeul de Artă Comparată, pe atunci o simplă reverie, astăzi

de Artă Comparată, pe atunci o simplă reverie, astăzi from the symposium to the museum. The

from the symposium to the museum.

The visual arts symposium in Sîngeorz-Băi has become one of the best known artistic movements in Romania, gaining throughout the years its un- questionable prestige. Sculpture used to be the main attraction during its �rst editions and participation was exclusively national. However, as time passed by and goals became clearer, more artistic languages joined sculpture and the symposium opened its gates to international guests too. Signi�cant local and regional artists coming from many European coun- tries met in Singeorz where they worked a month. Their creations were exhibited in various galleries in Bucharest and countrywide. This increasingly obvious interest in well-known as well as in alternative artistic languages - which, at �rst glance, could seem some- what indulgent - is neither a proof of inconsistency nor of courtesy towards the diversity of the artistic forms and much less an arbitrary process. Although the symposium itself did not have a clear goal at the beginning, it had hope which, in time, turned into goal. This hope was that the symposium would be a signi�cant feed for the Museum of Compared Art - a mere dream at that time – currently one of the bold- est museum institutions countrywide.

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 unul dintre cele mai curajoase instituţii muzeale din

unul dintre cele mai curajoase instituţii muzeale din România. Acest proiect al lui Maxim Dumitraş a adus laolaltă, an de an, un număr impresionant de artişti, diferiţi ca generaţie, program şi stilistică, dar sever selecţionaţi sub raport valoric. Ideea că lucrările se vor regăsi în muzeu, că ele nu exprimă circumstanţele es- tivale în care au fost create , ci însăşi con�guraţia unui segment din istoria artei româneşti, şi nu numai, a im- pus criterii de participare ce asigură implicit garanţii profesionale. In această perspectivă poate � analizată şi participarea artiştilor la ediţia din 2008, dar cu o de- osebire fundamantală: dacă pînă acum, lucrările ali- mentau un viitor Muzeu de Artă Comparată, începînd cu această ediţie, ele alimentează un muzeu deja existent, a cărui deschidere a constituit, pe departe, cel mai important eveniment cultural din România. Artişti ca Adrian Chira, Aureliu Răzvan Ionescu, Cosmin Năsui, Emil Cassian Dumitraş, Gheorghe Zărnescu, Teodor Moraru, Ilie Bostan, Liviu Russu, Lucian Muntean, Maxim Dumitraş, Mihai Borodi, Mihai Perca, Mircea Mocanu, Ştefan Creţu, Kordula Klose şi Werner Gnegel, din generaţii şi din zone geogra- �ce şi stilistice diferite, oferă un statut şi o de�niţie personală su�cient de puternice spre a putea trece, fără prea multe ezitări, din simpozion direct în expu- nerea muzeală. Iar lucrările adunate acum laolaltă sînt cel mai bun argument în acest sens. Deşi s-au manifestat “în tabără,” adică într-un regim de maximă libertate, artiştii, idiferent de limbajul

regim de maximă libertate, artiştii, idiferent de limbajul Every year, Maxim Dumitras’ project brought together

Every year, Maxim Dumitras’ project brought together numerous artists of diverse generations, programs and styles but harshly selected in terms of value. The fact that the art works will be exhibited in the museum for long, that they represent the con�guration of a segment in the Romanian art his- tory has imposed participation criteria that ensure professional warranties. The artists’ participation to the 2008 edition can be seen from this point of view too, except that then the art works fed the future Museum of Compared Art while starting this edition they feed an already existing museum whose open- ing was by far the most important cultural event in Romania. Artists such as Adrian Chira, Aureliu Razvan Ionescu, Cosmin Nasui, Emil Cassian Dumi- tras, Gheorghe Zarnescu, Teodor Moraru, Ilie Bostan, Liviu Russu, Lucian Muntean, Maxim Dumitras, Mihai Borodi, Mihai Perca, Mircea Mocanu, Stefan Cretu, Kordula Klose and Werner Gnegel – belonging to dif- ferent generations, different geographical areas and different styles – give status and personal de�nitions which are strong enough to easily pass from the symposium to museum exhibitions. The art works gathered at this point are the best proof. Although the artists worked “in camp” bene�ting from total freedom, they did neither nature studies nor simple exercises of direct observation – as someone who had not been warned would be tempted to guess – instead they brought along their home studio to

în care se exprimă, nu fac studii după natură şi nici

simple exerciţii de observaţie directă, aşa cum l-ar ispiti bănuiala pe cel neprevenit, ci �ecare îşi poartă atelierul cu sine pentru a-şi putea urmări nestingherit obsesiile

şi programele personale. In loc să uni�ce, prin oferirea aceloraşi repere sau a unora similare, spaţiul comun încurajează, de fapt, diferenţele şi speci�cităţile. Dar importantă nu este aici descrierea �ecărei prezenţe în parte, ci aproximarea unui climat care, deşi uni�cator la o privire sumară, oferă condiţii optime pentru experienţe individuale. Şi tocmai prin

aceste “experienţe individuale” drumul spre Muzeul de Artă Comparată este unul direct şi legitim. Iar ans- amblul acestor lucrări este o dovadă convingătoare, în primul rînd pentru că el nu este o simplă însumare, ci

o comuniune de programe, de tendinţe şi de meditaţii

personale în spaţiul imaginii. Adică exact ce-i trebuie unui muzeu pentru a-şi susţine demonstraţiile şi a evita banala cădere în cantitate.

PAVEL ŞUŞARĂ, CRITIC DE ARTĂ

cădere în cantitate. P AVEL Ş UŞARĂ , CRITIC DE ARTĂ continue freely their own obsessions
cădere în cantitate. P AVEL Ş UŞARĂ , CRITIC DE ARTĂ continue freely their own obsessions

continue freely their own obsessions and personal programs. Rather than unifying by offering the same or at least similar guidelines, the common space encouraged differences and particularities. However, the point is not to depict each presence but to ap- proximate a climate which – despite the fact it seems to unify – it offers proper conditions for individual experiences. These “individual experiences” pave the artists’ way to the Museum of Compared Art directly. Altogether, the art works are a convincing proof. They are not just a simple sum but a communion of programs, trends and personal meditations in the space of image. And that is exactly what a museum needs to support its demonstrations and avoid fall- ing into the platitude of quantity.

PAVEL ŞUŞARĂ, ART CRITIC

needs to support its demonstrations and avoid fall- ing into the platitude of quantity. P AVEL
needs to support its demonstrations and avoid fall- ing into the platitude of quantity. P AVEL

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

mihai borodi

Compoziţie, lemn, 120 / 65 / 60 cm

|

Composition, wood

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 10
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 10
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 10
11
11

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

ilie bostan

Leagăn , lemn, 190 / 110 / 60 cm

|

Swing, wood

13

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 14
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 14
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 14
15
15

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

adrian chira

Situl Porcului, acrilic pe pânză, 140 / 120 cm

|

The Site of the Pig, acryl on canvas

” - 2008 adrian chira Situl Porcului , acrilic pe pânză, 140 / 120 cm |
17

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 18
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 18
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 18
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 18
19
19

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

emil cassian dumitraş

Agonie, argilă, tehnică mixtă, 188 / 40 / 20 cm

|

Composition, clay

privirilor ” - 2008 emil cassian dumitraş Agonie , argilă, tehnică mixtă, 188 / 40 /

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 22
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 22
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 22
23
23
23
23

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

maxim dumitraş

Absenţă încercuită, lemn, plumb, 210 / 110 / 70 cm

|

Encircled Absence, wood, lead

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 26
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 26
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
27
27

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

werner gnegel

Familia, argilă, glazuri, 36 / 95 / 92 cm

|

The Family, clay, glazes

privirilor ” - 2008 werner gnegel Familia , argilă, glazuri, 36 / 95 / 92 cm
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 30
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 30
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
31
31
31

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

kordula klose

Trei visuri ale mării, lemn, sticlă, 25 / 64 / 27 cm Three Dreams of the Sea, wood, glass

” - 2008 kordula klose Trei visuri ale mării , lemn, sticlă, 25 / 64 /
33
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 34
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 34
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
35
35

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

aureliu răzvan ionescu

Oraşe regăsite, acrilic pe pânză, 120 / 120 cm

|

Recaptured Cities, acryl on canvas

2008 aureliu răzvan ionescu Oraşe regăsite, acrilic pe pânză, 120 / 120 cm | Recaptured Cities

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 38
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 38
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 38
39
39

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

mircea mocanu

Autoportret cu portret, argilă, 28 / 29 / 50 cm

|

Self portrait with portret, wood

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 42
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 42
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 42
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 42
43
43
43

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

teodor moraru

Drum, ulei pe pânză, 140 / 140 cm

|

Road, oil on canvas

“ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 teodor moraru Drum , ulei pe pânză, 140 / 140

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 46
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 46
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 46
47
47

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

lucian muntean

Porcul Barbie, fotogra�e

|

The Barbie Pig, photography

“ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 lucian muntean Porcul Barbie , fotogra�e | The Barbie Pig
49
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008 50
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008
51
51
51
51
51
51
51
51

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

cosmin năsui

Porcul de supermarket, �bră de sticlă, 130 / 30 / 30 cm

|

The Supermarket Pig, �ber glass

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 54
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 54
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 54
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 54
55
55
55

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

mihai perca

Ipu, tehnică mixtă pe pânză, 120 / 140 cm

|

Ipu, mixed technique on canvas

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 58
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 58
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 58
59
59
59
59

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

liviu russu

Cetate III, lemn, 113 / 57 / 60 cm

|

Fortress III, wood

“ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 liviu russu Cetate III , lemn, 113 / 57 /
61

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 62
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 62
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 62
63
63

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

natalia sitcai

Natalia Sitcai, fotogra�e

|

Composition, photography

65

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 66
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 66
67
67

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

claudia tache-veethividangan

Compoziţie cu mesteacăn, fotogra�e

|

Composition with birch tree, photography

69

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 7 0 Inspiraţie , fotogra�e | Inspiration ,

70

Inspiraţie, fotogra�e

|

Inspiration, photography

Supărat pe castraveţi, fotogra�e

Angry with cucumbers, photography

|

Textură de iarnă, fotogra�e Winter texture, photography

|

, fotogra�e Angry with cucumbers , photography | Textură de iarnă , fotogra�e Winter texture ,
, fotogra�e Angry with cucumbers , photography | Textură de iarnă , fotogra�e Winter texture ,

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

gheorghe zărnescu

Stea, lemn, 110 / 100 / 25 cm

|

Star, wood

“ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 gheorghe zărnescu Stea , lemn, 110 / 100 / 25
73

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 74
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 74
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 74
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 74
75
75
75

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 76

76

simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 76
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 76
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 76
simpozionul internaţional de artă contemporană “ intrepătrunderea privirilor ” - 2008 76
77
77
77
77
77

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

Date suplimentare despre artişti şi CV-urile lor se găsesc în arhiva Muzeului de Artă Comparată - Sîngeorz-Băi şi se pot solicita prin e-mail la adresa: maximdumitras@gmail.com sau pe internet accesând pagina de web a muzeului: www.macsb.ro

You can �nd out more data and CV of the artists in the archive of the Comparative Art Museum - Sîngeorz-Băi and you can also ask for it by e-mail at: maximdumitras@gmail.com or accessing the museum website: www.macsb.ro

or accessing the museum website: www.macsb.ro organizator / organiser : Muzeul de Artă Comparată -

organizator / organiser:

the museum website: www.macsb.ro organizator / organiser : Muzeul de Artă Comparată - Sîngeorz-Băi Comparative Art

Muzeul de Artă Comparată - Sîngeorz-Băi Comparative Art Museum - Sîngeorz-Băi

fotogra�i / photos:

Maxim Dumitraş, Claudia Tache-Veethividangan, Natalia Sitcai, Lucian Muntean

gra�ca / design:

Claudia Tache-Veethividangan (Art & Skepsis)

Realizat cu sprijinul / Made with the finnancial support of:

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

C�������� M�����

B�������-N�����

CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL C�������� M����� B�������-N����� 78

79

simpozionul internaţional de artă contemporană “intrepătrunderea privirilor” - 2008

80