CURS1 CONGELAREA 1.

Aspecte generale privind congelarea
Răcirea este un element indispensabil al aproape tuturor tehnicilor post– recoltă sau post–mortem de manipulare a mărfurilor de origine animală sau vegetală, în timp ce congelarea este recunoscută ca fiind metoda comercială extremă de păstrare pe termen lung a calită ilor naturale atri!uite alimentelor perisa!ile. Congelarea constă în răcirea produselor alimentare până la temperaturi in"erioare punctului de solidi"icare a apei con inute #n produs, adică o răcire cu formare de cristale de gheaţă. Scopul principal al congelarii este conservarea produselor alimentare perisa!ile. Din acest punct de vedere, congelarea, ca metodă de conservare, măreste durata admisibilă de păstrare a produselor alimentare de peste $ % $& ori faţă de conservarea prin refrigerare. Mărirea conservabilităţii obţinute prin congelare si ulterior, depozitare în stare congelată se bazează pe e"ectele temperaturilor scă'ute de #ncetinire puternică sau in(i!are completă a dezvoltării microorganismelor i de reducere a vite'ei reac iilor c(imice )i !ioc(imice. !vând în vedere nivelele temperaturilor minime de înmulţire a microorganismelor psihrofile, se consideră că valoarea ma"imă a temperaturii de congelare a produselor alimentare, este de *1&+C. #ub această temperatură, dezvoltarea microorganismelor este practic negli$abilă. %n unele cazuri, se folosesc însă temperaturi mai scăzute în produs i eventual, se utilizează metode de inactivare a enzimelor proprii, în vederea reducerii activităţii tuturor agenţilor modificatori.

&ongelarea alimentare.

mărirea apreciabilă a conservabilităţii produselor

&onditii impuse pentru optimi'area procesului de congelare' ( condiţiile impuse de speci"icul te(nologiei respective) ( utilizarea unor materii prime )i produse de calitate corespun'atoare) ( introducerea acestora #n spa iile sau aparatele de congelare c,t mai repede posi!il după producerea lor *e"cepţie făcând produsele a caror tehnologii impun o anumită durată între momentul producerii i introducerii la răcire, durată necesară desfă urării unor procese biochimice+) ( evitarea contaminării produselor cu microorganisme, #naintea congelării sau după decongelare) * asigurarea unor temperaturi de re"rigerare adecvate în cazurile în care produsele nu sunt introduse direct în spaţiile sau aparatele de congelare sau nu sunt utilizate imediat după decongelare) ( evitarea congelării produselor alimentare improprii consumului, deoarece această metodă de conservare nu îmbunătăţe te calităţile iniţiale) -rocesul te(nologic de conservare prin congelare a unui produs poate cuprinde urmatoarele faze' ( tratamentul sau tratamentele preliminare) ( congelarea propriu*'isă) ( am!alarea) ( depo'itarea #n stare congelată) ( transportul. ( decongelarea, păstrarea de scurtă durată #n stare decongelată până la consum sau utilizare într(un proces de fabricaţie.

-a congelarea unui produs alimentar au loc următoarele fenomene fizice importante' − solidi"icarea #ntr*o anumită propor ie a apei con inuta #n produs) − mărirea volumului produsului) − marirea consisten ei.n cazul în care produsul nu este supus congelării #n "a'a /caldă01 atunci re"rigerarea poate "i privită ca un tratament preliminar. . /emperatura în produsele alimentare supuse congelării variază în timpul procesului de răcire în funcţie de timpul i locul punctului de masură. .enomenele fizice de mai sus au loc ca urmare a schimbului de căldură de la produsul supus congelarii către un mediu de răcire *aer. 2emperatura mediului de răcire trebuie să fie mai scă'ută decât temperatura medie "inală a produsului supus congelării. metodei de congelare utili'ate i scopului căruia ii este destinat produsul respectiv. 2ratamente )i opera ii preliminare' #ndepărtarea păr ilor necomesti!ile1 spălarea1 sortarea1 !lan)area1 răcirea1 por ionarea1 am!alarea etc. agenţi frigorifici intermediari sau criogenici etc. .Opera ia de congelare este precedata in cazul produselor alimentare de o serie de opera ii i tratamente preliminare specifice' * tipului de produs.+.

caracteristică fiecarui produs. Congelarea produselor agroalimentare se consideră "inali'ată în momentul în care temperatura medie este egală cu temperatura la care urmea'ă să ai!ă loc depo'itarea.-unctul cu temperatura cea mai ridicată la un moment dat poartă numele de centrul termic al corpului respectiv i reprezintă un indicator al aprecierii stadiului congelării. denumită temperatura punctului crioscopic. Datorită dificultăţilor mari în stabilirea temperaturii medii a produselor supuse congelării. Răcirea produselor alimentare su! &+C este însoţită de un proces de "ormare a g(e ii. începând cu o anumită temperatură. . Centrul termic se a"lă #n centrul geometric in ca'ul corpurilor omogene. se poate lua drept criteriu de apreciere a stadiului răcirii temperatura centrului termic. !ceastă temperatură este de obicei cu câteva grade &elsius mai ridicată decât temperatura la care urmează să aibă loc depozitarea produsului respectiv. Definiţia centrului termic este valabilă în condiţiile în care mediul de răcire are aceia)i parametri principali 3temperatura1 vite'a4 în $urul corpului răcit.

prin agregarea unui grup de molecule de apă într(o particulă ordonată denumită nucleu de cristal.t des"ă)urarea acesteia. . dacă ceilalţi parametri rămân constanţi. fază care se desfasoară la temperaturi "oarte apropiate de temperatura punctului de congelare) aceasta inseamnă că ini ierea cristali'ării se face cu un consum energetic mai mare dec. ca urmare a cre)terii v. #căderea temperaturii superficiale a produsului supus congelării.0rocesul de formare a gheţii începe atunci când sunt condiţii prielnice. După "ormarea nucleelor de cristal are loc "a'a de cre)tere a acestora. formarea nucleului de cristal are loc la o su!răcire a apei sau solu iei apoase. !stfel. %n mod obi nuit.sco'ită ii "a'ei congela!ile din produs. 5ite'a de cre)tere a cristalelor de g(ea ă este determinată în principal de temperatura )i vite'a de preluare a căldurii produsului. odată cu scăderea temperaturii vite'a de cre)tere a cristalelor scade. măre te diferenţa de temperatură dintre suprafaţa i faza încă necongelată si astfel se măreste viteza de cre tere a cristalelor de gheaţă.

rigului recomandă următoarea clasificare a metodelor de congelare ' − congelare lentă1 8m 9 &1$ cm6(. cum ar fi' carne în carcase. temperatura medie a acestora coboară sub –234& într(un timp care nu permite declan area reacţiilor enzimatice i microbiologice nedorite) depozitarea acestor produse congelate se face la temperaturi sub –234&. 7n "unc ie de vite'a medie liniară de congelare1 8m. -rodusele alimentare congelate sunt obţinute printr(o congelare obi nuită. %n multe tări. % 1& cm6(. − congelare ultrarapidă1 8m : 1& % 1&& cm6(. − congelare rapidă1 8m : &1$ % . − congelare "oarte rapidă1 8m : . produsele conservate prin congelare se întâlnesc sub urmatoarele denumiri ' − produse congelate 3/<ro'en "oodstu""s04. pe parcursul căreia. 1iteza de congelare minimă la care are loc procesul de răcire trebuie astfel stabilit încât să nu producă modificări microbiologice i enzimatice nedorite. − produse congelate rapid 3/=eep*<ro'en "oodstu""s04. . %nstitutul %nternaţional al . cm6(. unt sau alte grăsimi ambalate în lăzi etc. !ceastă metodă se caracterizează prin adoptarea unor viteze medii liniare de congelare de &11 % &1$ cm6( i este folosită pentru produse cu grosimi mari.1iteza cu care avansează frontul de formare a cristalelor de gheaţă de la suprafaţa produsului spre interiorul acestuia se nume te vite'a de congelare ( cm6( sau m6(. sau blocuri.

-rodusele congelate rapid se obţin la vite'e medii liniare de congelare mai mari de &1$ cm6(. re'istent din punct de vedere mecanic1 impermea!il) − inter'icerea v. . ulterior1 acestea au "ost recongelate. transportul i desfacerea produselor să se facă la temperaturi mai mici de *1@?C. 0roducerea. Respectarea condiţiilor de mai sus asigură o calitate superioară produselor congelate rapid. 0entru ma$oritatea produselor alimentare de origine animală 'ona de congelare este cuprinsă între >1 % −$?C) − temperatura medie a produselor să "ie mai mică de >1@?C) − depozitarea.t mai scurt.n'ării produselor alimentare su! denumirea de /produse congelate rapid0 în cazul decongelării accidentale 3par iale sau totale41 chiar dacă. garantată din punct de vedere sanitar i comercial. depozitarea i distribuirea produselor congelate rapid presupune respectarea următoarelor condiţii' −traversarea 'onei de "ormare )i cre)tere a cristalelor de g(ea ă1 denumită )i 'ona de congelare1 #ntr*un timp c. fară variaţii importante ale acestora) − fiecare produs congelat rapid pus în vânzare va avea am!alaA individual inert "a ă de con inut.

.B.n funcţie de modul de desfă urare a procesului de congelare se deosebesc trei sisteme de congelare i anume' ( cu "unc ionare discontinuă *în ar$e+. . Cetode de congelare Cetoda de congelare define te mi$loacele materiale i modul în care este preluată căldura de la un produs în vederea congelării acestuia.n cadrul aceleia i metode e"istă variante de reali'are practică denumite procedee de congelare. ( cu "unc ionare semicontinuă ( cu "unc ionare continuă. procedeu de congelare i sistem de congelare. . /rebuie subliniat faptul că în literatura de specialitate nu e"istă consens în definirea noţiunilor de metode de congelare.

datorită gradului redus de mecanizare şi automatizare al încărcării/descărcării acestora. . − necesitatea supradimensionării instalaţiei frigorifice datorită neuniformităţii sarcinii termice. iar produsele congelate sunt descărcate. − staţionare îndelungată a produselor până la începerea procesului de congelare. după care instalaţia de răcire aferentă intră în funcţiune. − durate relativ mari de congelare. după atingerea în produs a temperaturii prescrise. instalaţia de răcire se opreşte. dar prezintă urmatoarele dezavantaje: − necesită manipulări importante ale produselor supuse congelării.Sistemul de congelare cu funcţionare discontinuă (în şarje) presupune introducerea produselor ce vor fi supuse congelării în incinte special amenajate. deci consumuri energetice mari. Acest sistem de congelare este simplu.

%ntroducerea i scoaterea produselor congelate în sistemul semicontinuu se poate mecaniza i automatiza.n acest fel. .Sistemul de congelare cu "unc ionare semicontinuă se caracterizează prin aceea că o anumită cantitate de produse este introdusă 3spre congelare4 sau scoasă 3congelată4 #n )i din aparatul de congelare la un interval de timp constant. sarcina instalaţiei frigorifice fiind constantă. . aparatele de congelare sunt încărcate în permanenţă cu o aceea i cantitate de produse *cu e"cepţia pornirilor(opririlor(operatiilor de întreţinere+.

Condi ii de aplicare a acestui sistem de congelare cu funcţionare continuă' − e"istenţa liniilor continue la tratamentele preliminare) − limitarea grosimii produselor supuse congelării în scopul scurtării duratei de congelare )i a reducerii ga!aritului aparatelor) − capacită i de congelare relativ mari *de obicei capacităţi de peste 1 tona6(+ deoarece la capacităţi mici costurile de amortizare ale mecanizării i automatizării devin inacceptabil de mari. .Sistemul de congelare cu "unc ionare continuă se caracterizează prin aceea că trecerea produselor prin aparatul de congelare se realizează continuu sau #ntrerupt ritmic. .

#istem de congelare cu functionare continua .

t(e Single Delt <ree'er can also be used for a variet5 of other food products such as S(rimps1 <is(1 2una1 5egeta!les1 Surumi and -oultrE etc./he Dantech . . 7hich blo7s the air over the products and then continuousl5 blo7s the air through the evaporators.lo79. <lat Single Stainless Steel Delt <ree'er is speciall5 designed for "ree'ing <is( <illets and similar products.ood #5stems 0te. 6o7ever. -td. 8n the smooth stainless steel belt the product is led past the high velocit5 horizontal airflo7 called !rctic . /he heat is transferred direct through the stainless steel belt and the ultra lo7 temperature.

n general.n funcţie de starea produsului. − sisteme de congelare a produselor #n strat "luidi'at. aplicarea metodei de congelare cu aer răcit presupune existen a unui spa iu #nc(is1 i'olat termic1 un răcitor de aer )i un sistem de distri!u ie a aerului răcit peste produse. ( congelarea prin contact cu supra"e e metalice răcite) ( congelarea cu agen i criogenici. pe durata procesului de congelare în raport cu suportul material pe care sunt a ezate. .0rincipalele metode de congelare a produselor agroalimentare sunt' ( congelarea cu aer răcit. . ( congelarea prin contact cu agen i intermediari Congelarea cu aer răcit Metoda de congelare cu aer răcit este cea mai răspândită datorită faptului că ma$oritatea produselor alimentare se pretează acestui tip de conservare. se deosebesc ' − sisteme de congelare cu po'i ie "ixă a produselor. .

concomitent.material pe care sunt asezate. tot în permanenţă sunt evacuate produsele de$a congelate. Sistemele de congelare cu po'i ie "ixă a produselor în raport cu suportul . sunt evacuate produsele de$a congelate) −continue. până la terminarea procesului) − semicontinue. caz în care. la anumite intervale de timp sunt întroduse în spaţiul de congelare produse care trebuie răcite i. în spaţiul de congelare sunt introduse produse care urmează să fie răcite i care parcurg spaţiul răcit *perioada de timp în care sunt congelate+ i. (vite'a aerului la nivelul produselor. caz în care produsele impreună cu suportul material pe care sunt a ezate. (umiditatea relativă. rămân în poziţie fi"ă în spaţiul de congelare. caz în care. principalii parametrii ai aerului utilizat în procesul de răcire a produselor sunt' (temperatura. în permanenţă. pot fi' − discontinue *în ar$e+. &a i în cazul refrigerării.

iar căldura se propagă mai intens de la interiorul produsului către supra"a ă1 #n raport cu ca'ul re"rigerării.#istemele de congelare cu poziţie fi"ă 2emperatura aerului de răcire în cazul sistemelor discontinue )i semicontinue este varia!ilă pe parcursul procesului de congelare. mărindu*se de c. . la –:3. în acest din urmă caz. 0entru sistemele de congelare #n "lux continuu1 temperatura aerului este practic constantă pe toată perioada procesului de răcire. temperaturile aerului sunt mai ridicate faţă de sfâr itul procesului.= @calAmBh4& *3.n acest caz însă sunt $ustificate vite'e mai mari la nivelul produselor deoarece vite'a de propagare a căldurii din interiorul produsului către exterior este mult mai mare.n consecinţă. în timp ce pentru apă acesta are valoarea de circa 3. la congelarea cu aer răcit a produselor alimentare. %nfluenţa vite'ei aerului asupra duratei procesului de congelare este întrucâtva asemănătoare cu cazul refrigerarii.–<34&. .>2 CAmD+. re'isten a termică a straturilor congelate de produs scade de c.? @calAm B h 4& *>.teva ori.>4& în funcţie de tipul aparatului de congelare i de durata anuală de funcţionare a acestuia. . în mod uzual. 0e măsură ce procesul de răcire avansează. se adoptă vite'e ale aerului la nivelul produselor de B%@ m6s. Din aceste motive. valorile temperaturilor aerului a$ung. straturile superficiale ale produsului i cele interioare limitrofe ale acestuia congelează si ca urmare coe"icientul de conducti!ilitate termică î i modifică valoarea.teva ori *coeficientul de conductibilitate termică a gheţii este de circa 2. Diferenţele uzuale dintre temperatura aerului i cea de vaporizare a agentului frigorific în răcitoarele de aer sunt cuprinse între =. -a inceputul procesului.=E CAmD+.

în cazul congelării. la temperatura medie a aerului. . Realizarea unor condiţii asemănătoare de răcire a tuturor produselor se obţine prin alegerea unui sistem corect de distri!u ie a aerului #n spa iul de congelare i printr(o corectă a)e'are a produselor. cu implica ii negative asupra consumului de energie )i asupra pierderilor #n greutate #n ca'ul produselor neam!alate.t mai uni"orme ale vitezelor aerului în spaţiul de congelare. influenţa umidităţii relative asupra acestei diferenţe va fi mai mică. 8 neuni"ormitate a distri!u iei aerului la nivelul produselor conduce la prelungirea duratei totale a procesului.!sigurarea unei distri!u ii c. Umiditatea relativă a aerului are o in"luen ă mai redusă asupra pierderilor #n greutate a produselor supuse congelării #n raport cu ca'ul re"rigerării. !cest fapt se datorează faptului că temperaturile aerului sunt mai scăzute. iar influenţa umidităţii relative asupra presiunii parţiale a vaporilor de apă din aer este net mai mică. respectiv. conduce la terminarea1 teoretic1 concomitentă a răcirii pentru toate produsele supuse congelării. <or a motrice a pierderilor #n greutate este di"eren a dintre presiunile par iale ale vaporilor de apă la temperatura supra"e ei produsului *la saturaţie+ i.

A-ARA2E =E CONGELARE CU AER RACF2 &ongelarea cu aer răcit. în raport cu suportul material pe care sunt a ezate. tunelele de congelare pot fi în funcţie de sistemul de distribuţie a aerului.. pot fi cu funcţionare discontinuă 3#n )arAe41 semicontinuă sau continuă. se vor prezenta principalele tipuri de aparate de congelare. aparatele cu "unc ionare discontinuă pot fi împărţite în două categorii' F tunele de congelare. &apacitaţile de congelare ale unui tunel de congelare variază de la câteva tone de produs până la câteva zeci de tone de produs pe ar$a. avându(se în vedere clasificarea sistemelor de congelare redată anterior. iar înalţimea este funcţie de' ( sistemul de distribuţie a aerului) ( tipul produselor pentru care sunt utilizate) ( modul de a ezare a produselor .1.a. Aparatele de congelare cu po'i ie "ixă a produselor. e"ista o mare diversitate de aparate de congelare. &a i tunelele de refrigerare. .n continuare. . .1. de câteva ori mai mare decât laţimea. fiind o metodă foarte raspândită de conservare prin frig a produselor alimentare.n funcţie de dimensiunile spaţiilor de congelare.. .1.. F celule de congelare. 2unelele de congelare au spaţiul de răcire a produselor cu lungimea .. cu circulaţie predominant longitudinală1 predominant transversală sau predominant verticală.

. cu tavan fals cu fante) 2 ‑ răcitor de aer) > ‑ tavan fals) : ‑ electroHventilator) < ‑ produse) = ‑ perete lateral fals cu fante) I ‑ tavan fals cu fante. cu orificii sau fante) f ‑ cu răcitoare de aer cu refulare liberă a aerului) g ‑ cu circulaGie verticală a aerului.<ig. . cu tavan fals) e ( cu circulaţie transversală a aerului cu perete lateral fals.1. . 2unele de congelare cu aer răcitG a ( cu circulaţie longitudinală în plan vertical a aerului i răcitor montat deasupra tavanului fals) b ( cu circulaţie longitudinală în plan vertical a aerului i răcitor montat la un capăt al tunelului) c ( cu circulaţie longitudinală în plan orizontal a aerului) d ‑ cu circulaţie transversală a aerului.

Datorită circulaţiei intense a aerului. la temperaturi finale ale aerului de –:=.1. de regulă. aceste aparate au cărucioare rastel pe care se a ează tăvile în care se găsesc produsele. vitezele de congelare sunt relativ mari. fiind prevăzute cu instala ii "rigori"ice proprii i se montea'ă #n interiorul unor spa ii te(nologice. la anumite intervale de timp... J"istă aparate de congelare cu o celulă de congelare sau cu mai multe celule de congelare răcite de la o aceea i instalaţie frigorifică.. în tăvi dispuse pe carucioare rastel. &adenţa de introducere i respectiv scoatere a câte unui carucior rastel este în funcţie de natura produsului. Celulele de congelare au capacităţi de răcire mult mai mici decât cele ale tunelelor de congelare *de ordinul sutelor de @ilograme de produs pe ar$a+.. De regulă. fiind de câteva ore. din punct de vedere constructiv.1.B... produsele sunt introduse în spaţiul de răcire produse i. TROLLEY BLAST FREEZER ESTE INDICAT PENTR ! -FR CTE DE "ARE -CARNE SI P I -IN#$ETATA -PAINE SI PROD SE DE PANIFICATIE -PROD SE PREPARATE PENTR CONS " DIRECT -FR CTE SI LE# "E . se scot din spaţiul de răcire produse care sunt de$a răcite..–<3K&. concomitent. Aparatele de congelare cu "unc ionare semicontinuă se caracterizează prin faptul că.. .. ca aparate mono!loc. Celulele de congelare sunt reali'ate. mi carea cărucioarelor rastel în interiorul spaţiului de răcire făcându(se mecanizat.. 0rodusele sunt asezate. duratele de răcire ale unei ar$e.

+. 1entilatoarele montate deasupra serpentinelor vaporizatorului refulează aerul în $os spre vaporizator i de aici spre produse.B. produse culinare . :.>. <ig. apoi. După ce cărucioarele sunt evacuate din aparat.E ‑ cărucioare rastel) < ‑ panou electric i de automatizare) = ‑ răcitor de aer) I ‑ ventilatoare) L ‑ structură metalică) ? ‑ pompa de ulei. produsele congelate sunt descărcate din tăvi. 0rodusele sunt dispuse în tăvi a ezate pe cărucioare rastel. Aparat de congelare cu aer răcit1 cu "unc ionare semicontinuă1 cu sistem de ac ionare (idraulic 32rollE"ree'e*<rigoscandia4G 2 ‑ incinta izolată termic) > ‑ sistem de ghidare a conveierelor pentru cărucioare) :.a. cu sistem de acţionare hidraulic. !paratul este destinat congelării unei game largi de produse ambalate *păsări în ambala$e de carton . #istemul hidraulic asigură împingerea cărucioarelor în interiorul aparatului pe căi de rulare special amena$ate i respectiv evacuarea acestora din aparat. !erul este. prezintă un aparat de congelare cu "unc ionare semicontinuă. . fig..#pre e"emplificare..a. aspirat pe la partea superioară a aparatului.+ sau neambalate *pateuri de carne. iar cărucioarele sunt transportate spre punctul de încărcare cu produse care urmează să fie congelate.

1. !paratele de congelare cu mi care continuă a produselor sunt realizate cu conveiere cu !andă1 lan sau ca!lu. pentru a se obţine durate c..t la aparatele cu "unc ionare discontinuă sau semicontinuă. 1itezele de mi care ale produselor sunt relativ mici. -a aceste aparate.. !paratele de congelare cu bandă transportoare sunt destinate congelării de produse neambalate sau ambalate de dimensiuni mici.t mai mici ale procesului de congelare. 0rodusele sunt a ezate în tăvi sau forme metalice. de obicei.H. . Aparatele de congelare cu "unc ionare continuă se caracterizează prin introducerea practic permanentă de produse care urmează a fi congelate i evacuarea concomitentă de produse care sunt de$a congelate. vite'ele aerului la nivelul produselor sunt mai mari dec. banda transportoare se dispune pe mai multe nivele suprapuse. 0entru a se reduce suprafaţa ocupată de aparat. sub formă de spirale suprapuse.

fileuri de peşte. . pateuri din carne. ... Aparat de congelare cu aer răcit1 cu !anda spirala tip GEro"ree'e* <rigoscandiaG 2 ‑ alimentarea benzii cu produse) > ‑ sistem hidraulic de acţionare a tamburului rotativ) : ‑ panou electric i de automatizare) < ‑ ventilator) = ‑ vaporizator răcitor de aer) I ‑ tavan fals pentru evitarea baipasării aerului) L ‑ tambur rotativ) E ‑ evacuarea produselor congelate) ? ‑ dispozitiv de întindere a benzii) 23 ‑ sistem de spălare i igienizare a benzii) 22 ‑ ventilator de uscare a benzii. este redat aparatul de congelare cu bandă spirală Gyrofreeze. $. preparate culinare ş.a. <ig.$. realizat de firma suedeză #rigoscandia şi destinat congelării unei game largi de produse: produse de patiserie. în #ig..a e!emplu tipic de aparat cu "andă transportoare. precum şi la călirea îng%eţatei în pa%are de plastic. carne porţionată.

Manda transportoare. /oată carcasa este realizată în a a fel încât să poată fi demontată. evitându(se totodată aglomerarea lor. podeaua i tavanul sunt perfect etan e. 0ereţii aparatului sunt izolaţi termic. care să(i asigure înfă urarea în spirală în $urul tamburului. Circulatia aerului este verticală. ore. asigură evacuarea produselor congelate pe la partea superioară a aparatului. se asigură congelarea individuală i integritatea produselor. pentru a face posibilă igienizarea interioară.Duratele procesului de congelare variază în funcţie de produs de la 1& min. 0rodusele sunt a ezate pe bandă i transportate de aceasta în zona de congelare din interiorul aparatului. în cazul în care se congelează produse neambalate. aparatul are prevăzut un sistem automat de spălare1 de'in"ectare )i uscare a !en'ii. !cest fapt permite automatizarea ambalării produselor dupa congelare. Deoarece produsele supuse congelării rămân în poziţie fi"ă în raport cu banda transportoare pe toată durata procesului de congelare. #uprafeţele interioare ale carcasei sunt netede i rezistente la coroziune. Decongelarea răcitorului de aer se face cu vapori calzi de agent sau prin stropire cu apă. răcirea acestuia realizându(se la trecerea prin vaporizatoarele amplasate în lateralul tamburului pe care este înfă urată banda. 1iteza de deplasare poate fi reglată în limite foarte largi. 0entru asigurarea condiţiilor igienico(sanitare. . la . confecţionată dintr(o împletitură de oţel ino"idabil sau oţel galvanizat.

GC-HB*&I*..*&I NS /5pe of JNuipment 'O&0<>(3I(::(3I P# 8ptional '2 sliding door. 2 belt 7asher 8verall measure -(C *mm+'=<33 " ><33 " ::33 Manufacturing Qear '2??< !ppro" &apacit5' Depends on product .

Aparat de congelare cu aer răcit1 cu !en'i liniare suprapuse1 tip 2rio"ree'e*<rigoscandia. . fiind mai mare la cele situate în partea de intrare a aerului în răcitor. produsele sunt transferate de pe banda superioară pe banda mi$locie prin cădere pe o placă înclinată din oţel ino"idabil. -a capătul opus.rigoscandia i redat în fig. a a cum este aparatul 2rio"ree'e produs tot de firma . . 0rodusele sunt introduse pe la un capăt al aparatului pe banda transportoare de la nivelul superior. <ig . pe mai multe nivele.iecare dintre cele trei benzi suprapuse ale aparatului sunt acţionate individual cu a$utorul unor roţi conducătoare care antrenează o ramură a lanţului.. :. ceea ce oferă o mare fle"ibilitate aparatului.<.H. produsele sunt transferate pe banda inferioară i sunt evacuate în stare congelată pe la capătul opus al aparatului.!paratele de congelare cu bandă pot fi realizate i cu banda în mi care liniară. de pe banda mi$locie. #imilar. #erpentinele cu aripioare ale vaporizatorului sunt galvanizate la cald i distanţa dintre aripioare diferă în funcţie de poziţia serpentinei. 1iteza de mi care a fiecarei benzi poate fi u or reglată în limite largi.

sunt descărcate.−. iar formele metalice a$ung din nou la locul de încărcare cu noi produse.>3 m. .n acest fel se asigură durate totale de parcurgere a aparatului mai mari decât în cazul unei funcţionări continue. sunt indicate aparate cu funcţionare ritmic întreruptă. iar lungimea poate fi de 22. . neîntrerupte.Decongelarea răcitorului de aer se realizeaza cu vapori calzi de agent sau prin stropire cu apă..$...@ m6s.ormele metalice se deplasează în poziţie orizontală.1$ tone de produs pe oră. . !ceste aparate se folosesc la congelarea produselor am!alate sau.nălţimea i lăţimea aparatului au valori de cca. Durata totală de congelare este cuprinsă... 0entru accesul în interior.> m. .J+C )i vite'e ale aerului1 la nivelul produselor1 de $. la astfel de aparate. J"istă aparate de congelare cu "unc ionare continuă cu "orme metalice mo!ile1 tăvi sau palete mo!ile1 antrenate prin conveiere cu lan cu role. după ce parcurg spaţiul de congelare.. în cazul aparatelor cu "orme metalice cu capac1 la congelarea #n vrac a produselor.n cazul congelării produselor ambalate cu grosimi relativ mari. în vederea curăţirii i igienizarii sunt prevăzute trei u i. #ntre B1$ )i H ore pentru temperaturi ale aerului de >. pe fiecare parte a aparatului. 0rodusele a ezate în ele. <. . Capacitatea de congelare varia'ă #ntre 11J )i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful