Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT PRIVIND BOLILE INFECTIOASE SI PARAZITARE ANUL ________ LUNA _______________ Cabinet medical Dr.

__________________________________ Adre a _______________________________ Grupa de varsta (ani) Grp- 4odul (oala in&ectioasa sau 9r- 40: sindromul in&ectios TOTAL 85 i al +olii raportat sub 1 an 1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 peste ! B"li !.! B"li )re*enibile )rin *accinare 1 A 80 Poliomielita 2 Program PAF(protocol de supraveghere) A !" # Tetanos !A Tetanos neonatal #A $ %i&terie $A ' Pertusis ' (O # )u*eola 8 (O $ )u+eola , P #-0 )u+eola congenitala 10 .10"11 Gripa 11 A !,-2 0n&ectie cu hemoph6lus in&luen7ae ( !.# $aladii tran mi e e%&al' 12 A #0"#1 /i&ilisul recent si congenital 1 A #! 0n&ectii gonococice 1! 1 21 0n&ectia 203 ( 20"2! 1# A ##"#$ 0n&ectii cu 4hlamidia tr1$ A $0 0n&ectia genitala cu herpes simple; virus !.(. B"li tran mi e )rin aliment a)a+ medi& 21 A 0, (oala diareica acuta in&ectioasa 22 A 0!2 A 0!-# 2! A 0!-$ 2# A 0'-2 2$ A 02 0n&ectia cu 5-4o0i enterohem4amp6lo+acterio7e 8ersinio7e 4riptosporidia7a /almonelo7e

Pagina 1

Grp- 4odul 9r- 40: al +olii A 0-#2' 0-2", 28 A 0-#2, A 0 0 A 01-0"! 1 A 2-0"1 2 A 0'-1 ( '# ! A 2' # A 2' !.,

(oala in&ectioasa sau sindromul in&ectios raportat T0A

Grupa de varsta (ani) sub 1 an 1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i TOTAL peste

(otulism /higelo7a Fe+ra ti&oida si parati&oida <sterio7a Giardio7a Trichino7a Leptospiro7a To;oplasmo7a Alte b"li B"li tran mi e )rin a/enti !.,.! nec"n*enti"nali 3arianta transmisi+ila a $ A 81-0 ence&alopatiei ' ( 2# 4itomegalia acuta !.,.# B"li tran mi ibile aerian In0ectii ac&te ale cail"r 8 . 0$ re )irat"rii &)eri"are , A !,-8 0n&ectii pneumococice !0 A ,-0"1 (oala meningococica !1 G 00-0", :eningite +acteriene !2 A 8' :eningite virale ! A 1'-0 :eningita +acil ara T(4 !! A 1#"1$ Tu+erculo7a !# A !8-1"2 Legionelo7e !$ . 02-0 Angina streptococica !' A 8 /carlatina !8 ( 2$ 0n&ectia urliana(parotidiia epid) !, ( 01 3aricela #0 ( 2' :ononucleo7a in&ectioasa #1 A '!-0 4heratocon*uctivita epidemica ( 0 !.,.Z""n".e #2 A 22 Antra; # A2 (rucelo7a #! ( $' 5chinococo7a Pagina 2

Grp- 4odul 9r- 40: al +olii ## A 82 #$ A $,-2 #' A8 8!> ,1"! #8 A '8 #, A ''-1 !.,.( $0 A 00 $1 ( #0"#! $2 A 20 $ A ,$",, 2 $! Ord- :/ $# Program $' )AP0

(oala in&ectioasa sau sindromul in&ectios raportat )a+ia (oala L6me recent 5nce&alite trans-prin tantar=cap Fe+ra Q Fe+ra +utonoasa B"li e*ere de im)"rt 2olera :alaria Pesta Fe+rele virale hemoragice Pro+leme medicale speciale 0n&ectii nosocomiale )e7istenta antimicro+iana

Grupa de varsta (ani) sub 1 an 1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5-9 10-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 i TOTAL peste

)eactii adverse=complicatii vacc $8 Program Alte date solicitate prin program $, '0 5ri7ipel /ca+ie

SE$N1TURA 2I PARAFA $EDICULUI

Pagina