Sunteți pe pagina 1din 7

Functionarii romni ai statului ungar

Revista R O M N U L Arad nr 3 / 1912

ROMNUL

In lupta ce-o ducem de at tea decenii pentru c !ti"area tuturor drepturilor# ce ni-se cuvin !i nou$ rom nilor# cari %nc$ &orm$m o na'iune alc$tuitoare a statului %n care tr$im# noi cerem la toate oca(iile# !i cu tot dreptul# rom ni(area administra'iei %n p$r'ile '$rii locuite de rom ni) Ni-se r$spunde c$ aceasta nu se poate &ace* nu din vina lor a "uvernelor un"ure!ti# ci din vina noastr$# &iindc$ nu e+ist$ %n %ntrea"$ Un"aria a' 'i &unc'ionari rom ni# %nc t s$ po'i ocupa cu ei m$car o&iciile de stat %ntr,un sin"ur comitat rom nesc) R$spunsul acesta este %n acela! timp !i o -at.ocur$ !i o cur/$* o -at.ocur$#

&iindc$ nu din vina noastr$ ci din vina politicei de stat un"ure!ti nu putem a.un"e s$ avem un num$r mai mare de &unc'ionari rom ni* !i o curs$# &iindc$ "uvernul ar vedea -ucuros cre!terea num$rului &unc'ionarilor rom ni# dar nu ca s$-i numiasc$ %n 'inuturile locuite de noi# ci ca s$ ni-i poat$ r$pi mai si"ur a!e( ndu-i %n locurile locuite de ma"0iari# cari se vor %n"ri.i apoi de ma"0iari(area lor cu a.utorul tuturor mi.loacelor sociale# cari %n&r n" dela o vreme re(isten'a su&letelor r$mase &$r$ spri.in %ntr,o mare de str$ini) 1e aceea voim s$ e+plic$m odat$# de ce sunt at t de pu'ini &unc'ionari rom ni !i de ce am comite noi o mare "re!al$# dac$ am conlucra prin %ndemnurile noastre la cre!terea num$rului lor# cum &acem din toate puterile c nd e vor-a ,de industria!ii !i me!te!u"arii rom ni# pe cari %i !tim mai la ad$post %n &a'a puterii statului# nou$ at t de pu'in prietinoas$) In prea.ma ale"erii unei cariere# tinerii rom ni tre-ue s$ se " ndeasc$# c$ intr nd %n &unc'ii de stat# ei vor a.un"e %ntr,o situa'ie# c nd# %nd$r$tul lor nemaiav nd calea desc0is$# nici alt cale desc0is$ %nainte# vor &i %ntre-uin'a'i de atotputernicele "uverne un"ure!ti# %ntocmai cum sunt %ntre-uin'a'i -oii de .u") 2i vor tra"e la carul statului !i vor t$cea))) de &rica pen(ion$rilor prea timpurii# de &rica permut$rilor# al c$ror adev$rat motiv este numai pedeapsa din senin !i s$r$cirea inten'ionat$ a &unc'ionarului ro-it# de &rica !icanelor# la cari %i vor supune superiorii de alt$ na'ionalitate) 3or tra"e ca -oii %n .u" !i-!i vor rume"a le&!oara# ce a-ia le-a.un"e s$-!i creasc$ copiii la !coli un"ure!ti# unde sunt sili i s$-i dea))) de &rica pen(ion$rii !i a permut$rii
2

!i a !icanelor) 3or tra"e %n .u" !i vor su&eri# dup$ce# ro-i'i ast&el su&lete!te prin cele mai imorale mi.loace inc0i(itorice# %!i vor &i uitat de mult# c$ au !i ei dou$ pu ternice coarne* cu cari deci nu vor %mpun"e# cum nu %mpun"e nici -oul# c nd %l -ate st$p nul# pe drept# ori de cele mai multeori pe nedrept) 1ar atunci se mai poate mira cineva# c$ noi nu ne-am pierdut p n$ %ntr,at ta con!tiin'a de oameni# %nc$ ne%ndo-itoci'i# %nc t %n'ele"em s$ ne temem de o&iciile danaice ale statului %n care tr$im 4 1ac$ tinerii rom ni !tiu de mai %nainte# c$# a.un" nd &unc'ionari de stat dependen'i de ministere# ei nu-!i vor mai putea %ntre-uin'a puterile !i %n &olosul neamului lor# ci c$ %n toat$ viea'a lor vor a.utora numai m$rirea !i %nt$rirea unui neam str$in de al nostru# a.uns %ns$ s$ ne st$p neasc$# cum sin"uri o recunosc &$r$ pic de ru!ine c0iar !i %n scrierile lor de istorie# ce ar &i s$ se c0eme !tiin'$* atunci de ce se mai mir$ un"urii# c$ sunt at t de pu'ini &unc'ionari rom ni4 Ori %i doare mndria noastr$# c$ nu voim s$ le li&er$m an de an anumite cantit$'i de %n"r$!$minte pentru societatea lor prea sla-$# dec t s$ poat$ sus'inea sin"ur$ din puterile proprii or"ani(a'ia modern$ a unui stat# %n care-!i reclam$ drepturile ce li-se cuvin !i celelalte neamuri# cari-1 alc$tuiesc4 1ac$ %mpre.ur$rile acestea vor d$inui !i mai departe# c0estiunea &unc'ionarilor rom ni din Un"aria se va putea desle"a numai %ntr,un mod cu totul neomenesc# 5 dac$ e vor-a s$ o des%e"$m %n &avorul nostru) 6resupunem adec$# c$ to'i &unc'ionarii de stat rom ni sunt &unc'ionari de model# c$rora nu li-s,ar putea "$si nici o "re!eal$
3

%n %mplinirea datoriei lor# c$ prin urmare pe nici unul nu l-ar putea a.un"e pen(ionarea cu de-a s%la ori e+cluderea din serviciu %n urma unei anc0ete# care a sta-ilit vinov$'ia lui) 1e un ast&el de &unc'ionar se va teme c0iar !i !e&ul# care %n con!tiin'a in&eriorit$'ii sale# nu va %ndr$(ni deci s$ !icane(e pe su-alternul s$u# cu tot &elul de lucruri !i inven'ii copil$re!ti) 7uvernelor nu le-ar r$m nea atunci dec t un sin"ur mi.loc de asuprire8 vor trans&era pe -ietul &unc'ionar rom n dintr,un loc %ntr,altul 9%n interesul serviciului:) ;u aceast$ &ormul$ simpl$# pus$ %n &runtea ordinului de permutare# ele vor !ti acoperi totdeauna a(iatica lor po&t$ de ro-ire !i de sc0in"iuire a altora# c$reia %i urmea($ pe odioasa &a'$ a %nvin"$torului r n.etul t l0arului %narmat <p n$ %n din'i# care a putut %n"enunc0ia pe un om &$r$ arme) 2+ist$ o sin"ur$ arm$ de ap$rare %n contra acestei sin"ure arme de atac# ce-ar mai r$m nea "uvernelor) Odat$ -iserica catolic$ pentru a se putea ap$ra !i pentru a putea cuceri 5 a avut lips$ de o seam$ de oameni# pe cari s$ nu-i le"e de societatea omeneasc$ altceva dec t doar condi'iile de traiu ale trupului# cari se pot %ndestuli la nevoie !i numai cu un codru de p ne uscat$) La ordinele celor mai mari st$tea "ata o oaste -ine disciplinat$ de indivi(i %n des$v r!it$ independen'$ de ceilal'i oameni# %n interesul c$rora !i contra c$ror oameni deci ei puteau s$-!i %ntre-uin'e(e toate puterile# tot entu(iasmul# toat$ m nia !i ura lor &$r$ considerare la nedrept$'ile !i durerile cau(ate de &anatismul lor reli"ios) Aceast$ oaste a &ost oastea lui Lo=ola# iezuiii. Inc0ipui'i-v$# c$ &iecare &unc'ionar rom n
4

ar avea t$ria su&letease$# sim'ul de disciplin$ !i con!tiin'a scopului pentru care lupt$# a ie(uitului din veacurile de demult apuse) Inc0ipui'i-v$ 9c$ acest &unc'ionar rom n ar aduce aceea! suprem$ .ert&$# ce se poate cere dela un om 5 !i nu numai dela un -$r-at 5 .ert&$ adus$ -isericii !i de ie(ui'ii lupt$tori) ;$ acest &unc'ionar deci ar renun'a pentru via'a lui %ntrea"$ la &ericirea unei vie'i &amiliare# cu nevast$ !i copii# ale c$ror m n" ieri sunt tot at tea picuri de divinitate %n seaca via'$ de om) ;$ el %n orice clip$ %!i poate pac0eta dou$ "eamantane !i va pleca8 a(i la >(t7=?r"=# m ne la @iume# apoi la A"ram# de acolo la >(olnoA# ori la ;a!ovia ori la Bust ori la MisAolc( !i a!a mai departe timp de 3C de ani#trimis &iind %n DC de locuri tot numai 9%n interesul serviciului:) Ei adec$ %n 9interesul serviciului:# &iindc$ a-ia a.uns %n noul ora!# dou$-trei "a(ete rom ne!ti vin dup$ el !i %nc$ %n (iua c nd se pre(int$ mai %nt i %n -irou# cole"ii lui cari s,au n$scut !i vor muri %n acela! ora! unde sunt &unc'ionari# %n0oal-$ oc0ii# !i se c$(nesc s$ disci&re(e literile "a(etelor# cari li se par c$ aduc a italiene!te ori &ran'u(e!te ori c0iar a ruse!te) Iar la pr n( ori %n discu'iile particulare el va discuta cu ei c0estia na'ionalit$'ilor din Un"aria %n acela! ton !i cu aceea! si"uran'$ %n "las !i %n ar"umentarea &$cut$ %n &avorul neamului s$u asuprit# ca !i cum ar &i vor-a de scumpetea le"umelor !i a c$rnii# lucruri pe cari le poate pricepe !i cel mai %m- csit cap de &unc'ionar al statului un"ar) Ei dup$ce %n &elul acesta a %n'eles el s$-!i &ac$ datoria 9%n interesul serviciului:# pleac$ dup$ o .um$tate de an la >(a-adAa#
5

unde se "$se!te %n &runtea o&iciului un stra!nic ma"0iar# c$ruia i-1 d$ d) ministru %n seam$ cu prea"ra'ioasa ru"are s$-i "$seasc$ vre-un cusur# vre-o "re!al$# ca s$ ai-$ motiv s$-1 pnsione(e# pe care %ns$ -ietul ma"0iar# cu at tea cusururi !i at tea "re!eli# nu i le poate "$si) Ei ministrul n,are %ncotro8 el este silit s$ tolere(e pe acest con!tiu na'ionalist !i &unc'ionar con!tiincios# care se F0r$ne!te din munca sa# dar c$ruia presa un"ureasc$ !i cole"ii un"uri %i vor imputa c$ m$n nc$ 9p ne un"ureasc$: !i 'ine cu vala0ii) 1ac$ am !ti# c$ astfel va &i viea'a &unc'ionarului rom n intrat %n serviciul statului un"ar# am avea motive %ndestul$toare s$ %ndemn$m pe tinerii no!tri s$-!i alea"$ cariera de &unc'ionar) 2i ar putea sc0im-a %n multe p$r'i ale '$rii opinia pu-lic$ !i ar contri-ui cu propa"anda lor la sosirea cu un ceas mai cur nd a acelor vremuri# c nd &iecare neam !i &iecare individ va avea acelea! drepturi %n aceast$ 'ar$# %n care &ierast$(i patimile ascunse !i ura mocnit$) 1ar dac$ ne " ndim# c$ veacul ie(ui'ilor a trecut# c$ .ert&a pentru ideal s,a %n"ropat de mult# c$ renun'area la ti0na personal$ %n interesul asi"ur$rii unui neam %ntre" este ast$(i %n epoca individualismului !i e"oismului o no'iune necunoscut$# dac$ ne " ndim la toate acestea# atunci ni se pare# c$ niciodat$ nu s,ar putea r$spunde statului# care ne %m-ie a(i cu o&icii !i cancelarii ungureti, mai potrivit dec t cu vestitele vor-e latine!ti4 Gimeo 1anaos# et dona &erentes8 ceeace vrea s$ (ic$ %n lim-a noastr$ politic$8 >$ ne &erim de o&iciile statului# tocmai &iindc$ ni se %m-ie !i ne c0iani$ la ele)))# ca s$ ne pr$p$deasc$) 1in ce cau($ au &ost contramandate
6

asent$rile4 Fremdenblatf scrie8 ;omunicatele pu-licate %n c0estia contramand$rii asent$rilor necesitat$ din anumite cau(e o-iective !i din altele de natur$ te0nic$# au &ost "re!it interpretate) Hiarul relev$ apoi %ntre" istoricul c0estiei !i s& r!e!te articolul ast&el8 ;ontrar oric$rei p$reri se poate constata# c$ contramandarea asent$rilor s,a &$cut e+clu(iv din ast&el de considera'ii# cari au re(ultat din situa'ia Austriei !i cari %n &elul acesta !i sunt motivate cum se cuvine) 1ac$ e+ist$ o %mpre.urare cu privire la aceea# c$ am narea peste terminul o-icinuit a asent$rilor poate avea urm$ri p$"u-itoare pe seama o-li"a'ilor la asentare# depinde de &actorii competen'i# c$ prin re(olvirea "ra-nic$ %n parlament a re&ormei militare s$ reduc$ %n mod sim'itor eventualele ire"ularit$'i a!teptate cu at ta %n"ri.orare)