Sunteți pe pagina 1din 8

Secretul "trdrii" generalului Vasile Milea

MIRUNA PASA PETRU, RAZVAN BELCIUGANU 21 februarie 2010

Generalul Vasile Milea,

inis!ru al A"#r#rii $n

% en!ul Re&%lu'iei, a f%s! !%a!# (ariera sa

)a!%r se(re!arului *eneral al PCR+ A(es!a i,a ier!a! *re-elile !re(u!ului -i l,a "r% %&a!+ .n !i "ul re&%l!el%r )e la Ti i-%ara -i Bu(ure-!i, Milea a e/i!a! -i a a 0na! e1e(u!area $n!%( ai a %r)inel%r lui Ceau-es(u+ .n ul!i a sa n%a"!e, Milea a suna! neau!%ri/a! "e !elef%nul 2r%-u2 $n afara *rani'el%r+ 2Inf%r # (# inis!rul 3%r'el%r Ar a!e a a('i%na! (a un !r#)#!%r $ "%!ri&a in)e"en)en'ei -i su&erani!#'ii R% 0niei -i, )0n)u,-i sea a (# es!e )es(%"eri!, s,a sinu(is+2 A(es!e (u&in!e le,au !rans is (raini(ii Tele&i/iunii R% 0ne -i Ra)i%ului, la %ra 10456, $n /iua )e 22 )e(e brie 1787+ M%ar!ea *eneralului Vasile Milea r# 0ne unul )in!re (ele (%n!r%&ersa!e -i )e/b#!u!e C%n)i'iile $n (are % en!e )e (are a!un(i a a!0rna! s%ar!a Re&%lu'iei r% 0ne+ ai fierbin!e /i a %ar!ea ai

inis!rul A"#r#rii Na'i%nale $-i "ier)ea &ia'a $n (ea

re&%l!el%r )e la Bu(ure-!i r# 0n la fel )e ne(lare -i as!#/i+ Asasina! sau sinu(i)ere, r% 0n# s# nu se !ransf%r e $n!r,un #(el+

*eneralului Vasile Milea -i a!i!u)inea lui $n !i "ul e&eni en!el%r au f#(u! (a Re&%lu'ia

Generalul Vasile Milea era $n a(el )e(e brie 1787 (ei ai "u!erni(i %a eni ai a9uns $n frun!ea

inis!ru al A"#r#rii Na'i%nale, unul )in!re

% en!ului+ C% an)an!ul )ur )e (are $-i a in!es( sub%r)%na'ii a inis!ru la 1= )e(e brie 1786, (u e1a(! "a!ru ani $nain!e

inis!erului )u"# % (arier# $n(e"u!# $n 175: (a ele& al ;(%lii Mili!are )e

<fi'eri )e Infan!erie+ A f%s! nu i!

s# i/bu(neas(# re&%l!a )e la Ti i-%ara+ C0n) a "le(a! la ar a!# era $n&#'#!%r su"lini!%r, )u"# (e !er inase Li(eul C% er(ial 2Mi>ai

I2+ 3iin) n#s(u! $n 172:, la Lere-!i, 9u)e'ul Ar*e-, a si 'i! (a a)%les(en! re*ali!#'ii $n R% 0nia+ .n 2Ar a!a R%-ie Elibera!%are2+

#rirea -i )e(#)erea

ai 1757 era )e9a subl%(%!enen! $n!r,% ar a!# (e (%"ia (u f%r'#

P%!ri&i! %bi(eiuril%r &re ii, "0n# la sf0r-i!ul anului a f%s! )e9a a&ansa! l%(%!enen!+ A"%i, )%i ani, a ur a! A(a)e ia Mili!ar# General#, 3a(ul!a!ea Tan(uri, abs%l&i!# (u (alifi(a!i&ul 2f%ar!e bine2 -i )i"l% # )e eri!, (eea (e )e %ns!rea/# a bi'ia -i a"le(area sa s"re s!u)iu+ A ai%r $n 1765, iar l%(%!enen!,(%l%nel $n )e&eni! $n 1762 l%(%!enen!, a9%r -i a"%i (#"i!an, (#"#!a!,% $n 17=5, )e Ziua Ar a!ei+

176=+ La ?0 )e(e brie 17=2 a f%s! a&ansa! la *ra)ul )e (%l%nel, iar s!eaua )e *eneral, ai%r a

MOMENTUL DE CUMPN @in bi%*rafia lui Vasile Milea, (ea %fi(ial#, li"se-!e $ns# (e&a+ A!0! ili!ari, (0! -i f%-!i %fi'eri % en! *reu+ )e Se(uri!a!e f%ar!e bine )%(u en!a'i sus'in (# $n 17=5 Milea a !re(u! "rin!r,un

A f%s! la un "as )e a fi )a! afar# )in Ar a!# "e (0n) (% an)a % uni!a!e )in Me)*i)ia+ C%n!r%lul 3inan(iar In!ern *#sise % )e!urnare )e f%n)uri+ Vasile Milea a )a! %r)in s# se f%l%seas(# ni-!e bani "en!ru a se asfal!a in!eri%rul uni!#'ii, afla!# $n n%r%aie "0n#,n *0!+ <fi'erii )e Se(uri!a!e (>iar au *#si! -i le*#!uri ins!i!ui! $n uni!a!ea ai ul! )e(0! sus"e(!e $n!re -an!ierul a),>%( un(i $n f%l%sul un%r n% en(la!uri-!i+ ili!ar# -i f%l%sirea s%l)a'il%r la

@in a(eas!# (au/#, Milea a f%s! !ri is $n fa'a C%nsiliului )e Au)e(a!# -i, s"un sursele (i!a!e, (>iar a e1is!a! un ra"%r! )e !re(ere a sa $n re/er&#+

SALVATORUL CEAUESCU T%!ul se "e!re(ea, a-a)ar, $n %r0n)uirea G>e%r*>e G>e%r*>iu,@e9+ @ar a(es!a a&ea s# iar l%(ul a f%s! lua! )e Ni(%lae Ceau-es(u $n 17=6+ Un as"e(! *eneral -i fiin) (>iar %ar#, ai "u'in (un%s(u! -i )in bi%,

*rafia lui Ni(%lae Ceau-es(u es!e fa"!ul (# el a a(!i&a! )u"# r#/b%i $n ar a!#, a&0n) *ra)ul )e inis!ru a)9un(! al A"#r#rii+ 2@% eniul2 )e (are r#s"un)ea Ni(%lae Ceau-es(u era @ire('ia P%li!i(# Su"eri%ar# a Ar a!ei, "ra(!i( %r*anis ul (are a s%&ie!i/a! Ar a!a R% 0n#+ Cer! es!e (# Milea a f%s! reabili!a! )u"# (e Ni(%lae Ceau-es(u a a9uns la "u!ere, iar !%!ul s,a )a! ui!#rii, $n(0! as!#/i, )e%(a )a!#, )%ar "%! )e/&#lui "a!a )e,a lun*ul (arierei *eneralului+ #r!uriile %fi'eril%r a in!i'i ai

ENERAL CONTROVERSAT

@in 17=6, Milea a 2ren#s(u!2, a9un*0n) s# (%n)u(# Ar a!a )in Transil&ania+ A )e&eni! *eneral,l%(%!enen! la 2? au*us! 17=7 -i a f%s! nu i! -ef )e s!a! )in R% 0nia+ @u"# %"! ani a a9%r al G#r/il%r Pa!ri%!i(e ai "ri i! % s!ea, (ea )e *eneral,(%l%nel+ A"%i, $n 1780, Vasile

Milea es!e (el (are a "relua! (% an)a Marelui S!a! Ma9%r, fun('ie )in (are a&ea s# fie f#(u! inis!rul A"#r#rii $n 1786+ La (% an)a Marelui S!a! Ma9%r, Milea l,a nu i! "e *eneralul ;!efan Gu-#, un %fi'er (a"abil, )ar )es"re (are %fi'erii )e Se(uri!a!e s"un (# era ru)# (u el+ Se /i(e (# -ef al Marelui S!a! Ma9%r ar fi !rebui! s# fie nu i!, )u"# &al%are -i e1"erien'#, *eneralul @u i!ru Veli(u+ Ca inis!ru al A"#r#rii, Vasile Milea a lua! (0!e&a #suri f%ar!e (%n!es!a!e "e furi- $n (a/#r i, "re(u a(eea (# a re)us n%r a )e e(>i"are (u 26B -i a

in!r%)us sis!e ul )e!a-#ril%r %fi'eril%r $n e(%n% ie+ T%!u-i, $n 2era Milea2, Ar a!a R% 0n# s, a )es(>is (#!re '#rile NAT<, e1is!0n) nu er%ase a"li(a'ii -i &i/i!e (% une+ A ORDONAT "TRA E!""# La "a!ru ani )e (0n) fusese nu i! inis!ru al A"#r#rii, a i/bu(ni! re&%l!a )e la Ti i-%ara+ La anifes!an'il%r+ 1: )e(e brie, $n ba/a %r)inului )a! )e Ceau-es(u, "ri ul se(re!ar al 9u)e'ului Ti i- i,a (eru! insis!en! *eneralului Milea (a Ar a!a s# fie s(%as# $n s!ra)# "en!ru lini-!irea Minis!rul A"#r#rii Na'i%nale l,a refu/a! ini'ial (a!e*%ri(, )ar )u"# (0!e&a inu!e, (a ur are a

%r)inel%r lui Ceau-es(u, Milea a re&eni! -i a "er is ie-irea Ar a!ei, $ns# f#r# ar a en! -i uni'ie+ .n a(eea-i /i a $n(er(a! s# afle (e s,a $n!0 "la! (u a)e&#ra! la Ti i-%ara )e la Iulian Vla) -i )e la Tu)%r P%s!elni(u, )ar a(e-!ia nu i,au s"us ni i(+ .n s(>i b, P%s!elni(u i,a re"r%-a! lui Milea (# ar fi ra"%r!a! )e/%r)inea )e la Ti i-%ara se(re!arului C% i!e!ului Cen!ral, I%n C% an+ La %ra 1?4?0, )in %r)inul )e lu"!#+ inis!rului A"#r#rii, Ar a!a a in!ra! $n s!are

AMEN"N!AREA LU" CEAUESCU .n )u"#,a ia/a /ilei )e 1: )e(e brie a a&u! l%( % -e)in'# a C% i!e!ului P%li!i( E1e(u!i& CCPE1D+ P%!ri&i! s!en%*ra el%r, Ni(%lae Ceau-es(u i,a a(u/a! "e Milea, P%s!elni(u -i "e Iulian Vla) )e !r#)are, la-i!a!e -i neres"e(!area %r)inel%r+ 2Ce au f#(u! %fi'erii !#i, MileaE @e (e nu au !rasE La "i(i%are !rebuia s# !ra*#+2 Generalul Milea a r#s"uns4 2A $ "ar!# ni(i un fel )e %r)%na! s# nu se uni'ie2+ Ceau-es(u a re"li(a! &i%len!4 2C%nsi)er (# a'i !r#)a! in!eresele

'#rii, in!eresele "%"%rului, ale s%(ialis ului -i nu a'i a('i%na! (u r#s"un)ere+ ;!i'i (e ar !rebui s# &# fa(E+++ S# &# "un $n fa'a "lu!%nului )e e1e(u'ie+++ Pen!ru (# (eea (e a'i f#(u! &%i $nsea n# "a(!i/are (u ina i(ul2+ @i(!a!%rul a )a! %r)ine i e)ia!e (# 2%riun)e se $n(ear(# &re% a('iune !rebuie li(>i)a!# ra)i(al, f#r# ni(i % )is(u'ie2+ 2A )a! %r)in s# se s% e/e -i, )a(# nu se su"un, s# se !ra*#+++ $n!r,% %r# s# fie res!abili!# %r)inea $n Ti i-%araF2 Cs!en%*ra a -e)in'ei )e la 1: )e(e brieD+ < )a!# (u l#sarea n%"'ii, &i%len'ele )e s!ra)# au lua! a "l%are,

iar Milea a %r)%na! )es(>i)erea f%(ului )e a&er!is en!+

"ARMATA NU A AC!"ONAT CUM TRE$U"E LA T"M"OARA" C%rneliu P0r(#l#bes(u, -eful S!a!ului Ma9%r al G#r/il%r Pa!ri%!i(e, )e(lara $n )%sarul "ri&in) %ar!ea lui Milea4 2La 18 )e(e brie a (eru! s# "re/en!# a('iunile a(el f%s! (>e a! $ "reun# (u *eneralul Milea la Elena Ceau-es(u, (are r# #sese "ra(!i( la (% an)# Cn+r+ , Ni(%lae Ceau-es(u era $n IranD+ Ni s,a si!ua'ia )e la Ti i-%ara+ Generalul Milea a s(%s % lis!# (e re"re/en!a ar fi f%s! % are s!ra!e*#H+ A f%s! (%n&ins $n ili!aril%r, iar a(a)e i(iana a rea('i%na! -i a s"us4 GAr a!a nu a a('i%na! (u inis!rul A"#r#rii "relun*ea si!ua'ia $n in!eresul "%"%rului2+

!rebuie -i a $n(e"u! s# )ea in)i(a'ii (a -i (u % en! (#

%R U& DE ARM La 17 )e(e brie, Ilie Ceau-es(u, "re/en! la Ti i-%ara, (erea $n!r,% -e)in'# (a Ar a!a s# r# 0n# $n s!ra)#, "en!ru (# 2!ulbur#rile sun! "r%&%(a!e )e ele en!e !er%ris!e aser&i!e in!eresel%r '#ril%r (a"i!alis!e, s(%"ul l%r fiin) r#s!urnarea s%(ialis ului -i $n!%ar(erea la (a"i!alis 2+ Pri ul se(re!ar Ra)u B#lan a f%s! lua! %s!a!i( )e )us s#,l elibere/e -i a )is(u!a! (u un(i!%ri+ Generalul Gu-# s,a un(i!%rii (are (ereau liber!a!e, )e %(ra'ie -i )e isia lui

Ceau-es(u, )ar es!e (>e a! $na"%i )e I%n C% an, la %r)inul lui Milea+ La 20 )e(e brie, *re&a *eneral# a f%s! )e(lan-a!#+ Re&%l!ele s,au !ransf%r a! $n )is"%/i!i& au "ri i! )e la (%l%anel%r )e anifes!a'ii

"a-ni(e, iar *eneralul Gu-#, (u a"r%barea lui Milea, a in!er/is !%!al u/ul )e ar #+ Mili!arii )in anifes!an'i "0ine -i a"#+ 3%r'ele MA"N au "er is !re(erea anifes!an'i+ 3ra!erni/area s,a "r%)us+ Cu a"r%barea lui Milea, *eneralul Gu-#

a )is"us re!ra*erea !ru"el%r $n (a/#r i, f%l%sin) (a "re!e1! e&i!area fra!erni/#rii+ M"T"N UL DE LA '( DECEM$R"E S%'ii Ceau-es(u, (re/0n) $n(# $n au!%ri!a!ea l%r asu"ra "%"%rului, au )is"us %r*ani/area unui i!in* la Bu(ure-!i+ @e %ns!ra'ia )e la 21 )e(e brie s,a !ransf%r a! $ns# $n!r,% )e*rin*%la)# (are a lua! "rin sur"rin)ere $n!re*ul a"ara! )e s!a!+ Pia'a a f%s! e&a(ua!# -i s,a %r*ani/a! )is"%, /i!i&ul, f%r a! )in f%r'e MI -i Se(uri!a!e, (are !rebuia s# bl%(>e/e in!rarea %a enil%r s"re se)iul CC+ Mili!arii r#ni! -i au uri! -a"!e %bili/a'i nu a&eau asu"ra l%r uni'ie )e r#/b%i+ @u"#,a ia/a au l%( "ri ele in(i)en!e+ Un (a i%n a in!er/is s# se ili!ar a f%s! a!a(a!+ Un ele& )e la ;(%ala )e Se(uri!a!e a f%s! ai fie b#*a'i $n linia $n!0i inis!rul A"#r#rii+ ili!ari4 2@a(# "lea(#

anifes!an'i+ @u"# (e a f%s! inf%r a! )es"re in(i)en!, *eneralul Milea ili!arii2, a %r)%na!

ai e1e(u!e f%( -i s#

s(u!ierii, s# "le(e -i

ULT"MA NOAPTE N%a"!ea )e 21 s"re 22 )e(e brie, ul!i a n%a"!e a *eneralului Milea+ P%!ri&i! )e(lara'iil%r afla!e la )%sar, seara, $n 9urul %rei 21400, Milea es!e a"%s!r%fa! 2"en!ru inis!rul A"#r#rii es!e (>e a! la Ceau-es(u $ "reun# (u P%s!elni(u, P0r(#l#bes(u -i (u Iulian Vla)+ P%!ri&i! )e(lara'iei lui P0r(#l#bes(u, %)ul )efe(!u%s $n (are a('i%nase Ar a!a "en!ru re"ri area )e %ns!ran'il%r )e la In!er(%n!inen!al2+ 2Au f%s! a)use -ase !an(uri )in %r)inul lui Milea "en!ru a fa(e !%! "%sibilul (a )e %ns!ran'ii s# fie r#s"0n)i'i2, sus'ine P0r(#l#bes(u+ Generalul Iulian Vla) a )e(lara! $n % en!ul an(>e!ei (# Milea era f%ar!e a*i!a! $n a(ea /i+ 2Mi,a s"us (# a f%s! nu i! (% an)an! al a('iunii )e $ "r#-!iere a )e %ns!ran'il%r+2

CU TANCUL PR"N MUL!"ME 2U bra2 lui )e la Se(uri!a!e ne,a s"us (# a ie-i! "e la %ra 2?400 )in s(ara B a C% i!e!ului Cen!ral, (u (as(a "e (a"+ .n ili!ar a in!ra! $n i,a s"us s(>i b, % en!ul $n (are a a9uns la )is"%/i!i& l,a $n!reba! "e %fi'erul ai%r Vi%rel A #riu(#i4 2Ce se $n!0 "l#E2+ A(es!a a r#s"uns (# s,a )a! f%(+ .n!re !i ", un (a i%n ul'i e+ <fi'erul @ire('iei a IV,a s"une (# Milea l,a $n!reba! "e un % en!ul $n (are las# )e la re*i en!ul )e !an(uri )a(# "%a!e s# !rea(# "es!e bari(a)#+ <fi'erul a $n(u&iin'a! -i Milea e(ani(ului !an(ului (a, $n 0na $n 9%s, s# !rea(#+ Me(ani(ul a %r'ii lui Milea (# a bala! !an(ul -i, la se nalul inis!rului, a "le(a! (u i!raliera !r#*0n) $n "lan %ri/%n!al+ .n

ili!arul $n !er en Clau)iu @u i!res(u )e(lara $n an(>e!a

*eneralul i,a %r)%na! -efului s#u, l%(%!enen!ul ;erban, s"ar*erea bari(a)ei f#(u!e )e )e %ns!ran'i $n Pia'a Uni&ersi!#'ii+ @u i!res(u sus'ine (# a ers (u "ri ul !an( (e a in!ra! $n i!raliera )e "e !an(+ T%!ul s, bl%(a)# -i (are a"%i a lua! f%(, )ar nea*# fa"!ul (# s,ar fi !ras (u a !er ina! $n 9urul %rei 124?0+ Manifes!an'ii au f%s! $ "r#-!ia'i+

"M"LEA SE S"M!EA )N*OS"T" Iulian Vla) )e(lara $n )%sar4 2C0n) s,a !er ina! !%!ul a a &eni! la ine, ,a lua! $n bra'e -i "l0n*0n) (%b%r0! $n s!ra)#+ Milea ,a &#/u!, i,a rela!a! (# e f%ar!e afe(!a! )e (ele %bili/e/e $n (%n!inuare uni!#'ile

"e!re(u!e2+ A ur a! $n 9urul %rei 1400 -e)in'a (u Ni(%lae -i Elena Ceau-es(u la e!a9ul 1 al CC+ 2Ceau-es(u era f%ar!e sa!isf#(u!+ I,a )a! %r)in lui Milea s# au s!a! )e &%rb# (0!e&a /e(i )e )in Bu(ure-!i -i )in /%nele li i!r%fe+2 I e)ia! )u"# -e)in'#, Iulian Vla) -i *en+ Vasile Milea inu!e+ P%!ri&i! lui Vla), Milea se si 'ea $n9%si! (# el -i Ar a!a sun! f%l%si'i "en!ru ase enea si!ua'ii+ Milea a ur(a! a"%i la e!a9ul = al CC+ S,a )us $n

bir%ul lui P0r(#l#bes(u+ 2Pe la 14?0 a &eni! la %b%si!+ I,a %feri! un (eai, )u"# (are

ine *eneralul Milea -i

i,a s"us (# es!e f%ar!e

i,a s"us (# es!e "%sibil (a a(eas!# )e %ns!ra'ie s# ia

a "l%are -i (# se &a $n!0 "la (e&a+ @u"# (are s,a )us la bir%ul lui I%n C% an -i s,a (ul(a!+2 TELE%ONUL %ATAL @u"# (e a "le(a! )e la P0r(#l#bes(u, r%-u2+ A lua! le*#!ura (u s#+ Ma a inis!rul Vasile Milea nu s,a (ul(a!+ <fi'eri )e Ar a!# 0na "e !elef%n+ Pe 2firul -i Se(uri!a!e f%ar!e bine inf%r a'i ne,au )e(lara! (# *eneralul a "us "re*#!e-!e % in&a/ie $n R% 0nia+ .n!re (ei )%i *eneralul Vasile Milea %r)%nase un%r /e, s#,i )u(# e)i(i

inis!rul A"#r#rii )in Un*aria, 3eren( Iar"a!Ji, -i l,a $n!reba! )a(# ini-!ri ai A"#r#rii era % le*#!ur# f%ar!e s!r0n, ili!ari, )ar -i al!%r %fi'eri )in /%n# s# % &i/i!e, #suri )e "re,

inis!rului un*ar al A"#r#rii !r#ia $n R% 0nia, $n!r,% l%(ali!a!e !ransil&#nean#, iar e)i(a en!e -i s# aib# *ri9# s# nu,i li"seas(# ni i(+ .n (ursul a(es!ei ul!i e

(%n&%rbiri, 3eren( Iar"a!Ji a r#s"uns (# nu "re*#!e-!e % in&a/ie, )ar -i,a lua!

(au'ie, a&0n) $n &e)ere e&eni en!ele )in R% 0nia+ @is(u'ia "e 2firul r%-u2 se f#(ea $n!%!)eauna au!%ri/a!+ @ar *eneralul Milea nu a (eru! a&i/ul $n a(ea n%a"!e+ Te>n%l%*ia era s%&ie!i(#, iar (en!rala !elef%ni(# se afla la Iie&+ Se $n'ele*e, !%a!e a(es!e (%n&%rbiri )e 2*ra, )ul 02 erau $nre*is!ra!e )e IGB+ Bine$n'eles, "e !eri!%riul R% 0niei erau 2)ubla!e2 -i )e in!er(e"!#rile Se(uri!#'ii+

"S NU SE TRA +" <fi'erul )e Se(uri!a!e I%n V#!# #nes(u, $ns%'i!%rul "ers%nal al lui Milea, )e(lara $n !i "ul an(>e!ei (# $n )i inea'a )e 22 )e(e brie, 2$n 9urul %rei :400, s,a "ri i! !elef%n "rin (are i se %r)%na *eneralului Milea s# se "re/in!e la Cabine!ul 1+ L,a a a9u!a! s# se e(>i"e/e+ Mi,a s"us4 GB#i (%"ile, nu !re/i!, i,a ra"%r!a! %r)inul -i l, ai $ b#!r0ni! )in ai "%!FH+ Era "ar(#

(au/a %b%selii a(u ula!e2+ La -e)in'a,ful*er au "ar!i(i"a! C%ns!an!in @#s(#les(u, E il B%bu, Vasile Milea, Iulian Vla) -i Tu)%r P%s!elni(u+ Mai%rul Ale1an)ru Rafailes(u )e(lara (#, )u, "# -e)in'#, 2*eneralul Milea a ie-i! )esfi*ura!+ C+++D A s!ri*a! s# nu se !ra*# $n se r#s"un)# la "r%&%(#ri, ili!arii s# r# 0n# *ru"a'i l0n*# !e>ni(#2+ ul'i e+ S# nu

"RE&OLV,O SAU O RE&OLVM NO"+" Ceea (e nu s,a s(ris $n ni(i un ra"%r! %fi(ial es!e (# Milea a a&u! un "rile9 $n (are a )a! $n a(ea )i inea'# %(>ii nu ai (u Ni(%lae Ceau-es(u+ C%n)u(#!%rul s!a!ului a&ea asu"ra lui Milea as(en)en!ul reabili!#rii )in 17=5+ <fi'erii )e Ar a!# -i Se(uri!a!e a in!i'i (# )i(!a!%rul a&ea "e as# $nre*is!rarea (%n&%rbirii )in!re inis!rul s#u -i ai sus ne,au s"us inis!rul un*ur,

(%n&%rbire "e (are nu % au!%ri/ase+ .n !%a!e a(es!e /ile, Ni(%lae Ceau-es(u "ri ise % a&alan-#

)e inf%r a'ii )es"re a*resiuni )in s!r#in#!a!e asu"ra re*i ului s#u+ Ne ul'u i! "0n# a!un(i )e %)ul $n (are inis!rul A"#r#rii $n)e"linise %r)inele sale, (% an)an!ul su"re a &#/u! "rin a(ea $nre*is!rare !r#)area lui Milea+ As!fel s,ar fi "u!u! e1"li(a $n e/i!#rile -i a 0n#rile (u (are in!ea lui Ceau-es(u n%iF2+

inis!rul (%%r)%nase a('iunile Ar a!ei )in a(ea "eri%a)#+ .n

a(ea )i inea'#, Ceau-es(u i,ar fi s"us lui Milea4 2Re/%l&,% sau % re/%l&#

EP"LO K Au)e(#!%rul4 @e (e )u nea!a l,ai f#(u! !r#)#!%r, a au/i! (% uni(a!ul (are l,ai s"us, "rin (are ai ins!i!ui! s!area )e ase)iu, (# *eneralul Milea, !r#)#!%r, s,a sinu(is "en!ru a s(#"a )e r#s"un)ere, )e "e)ea"sa )rea"!# "e (are % a-!e"!a (a !r#)#!%r+ K Ni(%lae Ceau-es(u4 Pen!ru l# urirea )u nea&%as!r#, !r#)#!%rul Milea+++

K Au)e(#!%rul4 @e (e nu l,a'i 9u)e(a! )a(# era !r#)#!%rE K Ni(%lae Ceau-es(u4 Pen!ru (# a!un(i a ;i a "le(a! (a s# a"li(e a(eea a (%ns!a!a! !reaba a(eas!a, (>iar $n /iua res"e(!i&#+ #suri, &# s"un as!a "en!ru 9u)e(a!a )u nea&%as!r#, )in!r,un *ru" ili!are s#,-i fa(# )a!%ria+ C)in

$n!re* -i au &eni! %fi'erii (are erau (u el -i ne,au anun'a! (# s,a $ "u-(a!+ ;i )e,abia )u"# (%ns!a!a! (# n,a a"li(a! %r)inele s!abili!e (a uni!#'ile s!en%*ra a "r%(esului Ceau-es(uD

M"LEA- LA PENTA ON .n 178= a f%s! "ri ul inis!ru al A"#r#rii )in Pa(!ul )e la Var-%&ia (are a &i/i!a! Las>in*!%nul, $n(0! s"i%nii ru-i se (>inuiau, "rin aer%"%r!urile lu ii, s# afle eni* ele $n!0lniril%r *eneralului (u )e ni!arii Pen!a*%nului+ Vi/i!a )in %(!% brie 178= i,a in!ri*a! "e (eilal'i e bri )in Pa(! )e (are, )e al!fel, a f%s! 'inu!# se(re!#+ Generalul Vasile Milea %)erni/are a a&i%nului r% 0n%,s0rb IAR 7? 2<ra%2, ba esa9 &erbal )e !rans is "li ba!+ M%!i&ul a f%s! "r%s"e(!a "ia'a "en!ru % e&en!ual#

(>iar s,a in!eresa! )e % a(>i/i'ie a su"ers%ni(ului 3,16, )ar -i )e sis!e ul )e $n&#'# 0n! ili!ar a eri(an+ A!un(i, s"un surse bine inf%r a!e, a a&u! un $ns# nu l,a "ri i! la Casa Alb# "e "re-e)in!elui a eri(an, R%nal) Rea*an, )in "ar!ea lui Ni(%lae Ceau-es(u+ R%nal) Rea*an inis!rul A"#r#rii r% 0n -i l,a (a a(ela (# se afla $n "ra* )e ale*eri -i % $n!0lnire (u un res"ins, unila!eral, 2(lau/a na'iunii (elei inis!ru al A"#r#rii )in Pa(!ul )e la

Var-%&ia i,ar fi afe(!a! "r%(en!ele+ P%a!e (# nu $n!0 "l#!%r, $n 178:, Ni(%lae Ceau-es(u a ai fa&%ri/a!e2+

2.n )i inea'a )e 1: )e(e brie era Cabine!ul 1 sau 2, "en!ru (# GV# ra"%r!e/ (# sun!e

la Milea $n bir%u -i a suna! !elef%nul+ Cre) (# era )e la i,a s"us4 GM#i, P%s!elni(u %ri e

inis!rul s,a a)resa! (u G<r)%na'iFH, GV%i )a %r)in i e)ia!H,

"re*#!i'iH+ A"%i a $n(>is -i

)e/inf%r a!, %ri )e/inf%r ea/#, (e @u ne/eu % fi a&0n)EH+ A suna! )in n%u Ceau-es(u, iar Milea a )a! i e)ia! %r)in la Ti i-%ara (a % (% "anie )e !an(uri s# se )e"lase/e s"re (en!ru, )ar (u f%ar!e are a!en'ie, (a nu (u &a s# se !ra*# sau s# se $n!0 "le &re% nen%r%(ire+ .n "ri i! !elef%ni( %r)in )e la se(re!arul I%n C% an (a Ar a!a %r, seara /ilei )e 1: )e(e brie a

s# )es(>i)# f%(ul asu"ra )e %ns!ran'il%r, Gf#r# ni(i % )is(u'ie, (u !%a!# fer i!a!eaH+ A )%na! s# nu se !ra*#+2 CGeneralul ;!efan Gu-# , -eful Marelui S!a! Ma9%rD