Sunteți pe pagina 1din 8

Cornel Dan Niculae

Armaghedonul Templului lui Solomon.


Conjuraia Masoneriei, a Cluburilor Mondiale i a Ordinelor Illuminati
- fragmente Editura Carpathia Rex :: www.carpathia-rex.ro
Toate drepturile asupra textelor de mai jos apar in editurii. Este permis! reproducerea lor pe "nternet doar cu men ionare sursei# nu este permis! folosirea textelor de mai jos in pu$lica ii tip!rite f!r! acordul editurii

%&eful celui mai mare rit' cel sco ian antic (i acceptat' din cea mai mare central! masonic! de la noi - )area *oj! Na ional! din Rom+nia -' ,-u.eranul Comandor/ Constantin "ancu' declara: ,0n masoneria rom+n! se reg!se(te - (i 1n pre2ent - elita rom+neasc!3 Cei mai importan i politicieni din aproape toate partidele' $ancheri' func ionari de stat' oameni de afaceri' doctori' profesori (i a.oca i' arti(ti. 4ractic' a(a cum spuneam' majoritatea elitei rom+ne(ti./ 5re.ista Forum Masonic 6re.ista )N*R7 nr.89-88 6:99:7; &i ,)aestrul <enera$il/ =lorin >hiul$enghian' exclus la un moment dat din )*NR' spunea - 1n noiem$rie :989 - c! ,?rdinul nostru 5)area *oj! Na ional! din Rom+nia; concentrea2! cel pu in o treime din parlamentarii rom+ni' peste 8.999 de ofi eri' 1n special de rang superior' c+te.a sute de procurori (i judec!tori' numero(i mem$ri din conducerea partidelor politice' sute de primari' .iceprimari' consilieri jude eni sau locali (i prefec i/. 4e de alt! parte' acela(i (ef al masonilor rom+ni de rit sco ian din )*NR' C-tin "ancu' clama 1ntr-un cadru festi.' care este scopul masonilor din 1ntreaga lume (i din Rom+nia: ,-untem aproape de a unifica - 1n 2ona profan! a uniunii mondiale -' la punctul de a resta$ili (i de a instala noua ordine a Templului lui -olomon. 4entru aceasta noi to i am jurat' aceasta este am$i ia noastr! (i' pentru aceasta' Rom+nia (i masoneria rom+n! este 1n po2i ia potri.it!... -untem con.in(i c! masoneria' ritul sco ian' repre2int! elita ce conduce (i .a conduce omenirea.../ 5re.ista Forum Masonic din septem$rie :99@;. Afirma ia lui Costel "ancu era f!cut! 1n @9 mai :99@' 1n uria(ul 4alat al 4arlamentului' transformat 1n ,cel mai mare Templu )asonic al *umii pentru : 2ile/' 1n pre2en a lui Ro$ert Boodward' (eful *ojelor Ca2elor NAT?' ca (i a lui =red DleinEnecht' (eful ,-upremului Consiliu )am! a *umii/ din -FA referindu-se la faptul c! organi2a iile de tip oculto-masonic .or s! ne conduc! 1ntr-o nou! ordine mondial!.G %,Cristos este omul nou3 ?mul nou este omul so.ietic3 4rin urmare Cristos este sovietic3/ patriarhul "ustinian' unchiul lui )ugur "s!rescu.G %Deoarece )ugur "s!rescu face parte din Club o !ome din 8HH@' ca (i din conducerea interna ional! a Clu$ului' 1n numele ,Asocia iei Rom+ne pentru Clu$ul de la Roma/' al c!rei pre(edinte este tot el' 1n mai "##$ a fost ga2da 1ntrunirii de la %ucureti a a(a-2isei ,Con erinei &uropene a Asociaiilor 'aionale ale Clubului de la !oma /. 4articipan ii erau preocupa i de ,Ce for e pun 1n mi(care EuropaI/ 6tema pu$lic! a de2$aterii7' dar 1n afara agendei oficiale' ei au mai anali2at (i modalit! ile practice prin care cri2a economico-financiar! a$ia declan(at! .a contri$ui la implementarea agendei mondiale a clu$ului. Toat! conducerea mondial! a fost pre2ent! la Cucure(ti' 1n frunte cu Raoul Beiler' pre(edintele Asocia iei Europene a Clu$ului de la Roma' iar americanii au fost repre2enta i de (efa filialei clu$ului' Anitra Thorhaug.G %0n toamna lui "#(#' tot la %ucureti se 1ntrunea (i Comisia Trilateral)' a.+ndu-l drept ga2d! pe acela(i )ugur "s!rescu. ,0mp!ra ii lumii .in la Cucure(ti/ sau ,"lluminati 1n Rom+nia/ titra atunci presa rom+neasc!' preci2+nd c! ,pentru prima oar! 1n istorie' ace(ti 1mp!ra i se 1nt+lnesc la Cucure(ti/. 4articipan ii' majoritatea europeni' ai 1ntrunirii de la Cucure(ti ai Comisiei Trilaterale' desf!(urat! 1ntre 8J (i 8K octom$rie' erau 1n num!r de cca 8K9. "s!rescu nu este' 1ns!' singurul rom+n mem$ru al Comisiei Trilaterale' ci (i socialistul )ihai T!n!sescu' fost ministru al finan elor 1n Rom+nia (i fost director executi. adjunct la Canca )ondial!' 1n pre2ent repre2entantul Rom+niei la =ondul )onetar "nterna ional' el fiind a doua ,ga2d!/ de la Cucure(ti a Trilateralei. 4rintre participan i s-au aflat (i ,greii/ Cill Clinton' Da.id RocEefeller' La.ier -olana' prin ul Charles' Lose )anuel Carroso (i fostul cancelar german >erhard -chroder' 4eter -utherland' mem$ru 1n comitetul director al >rupului Cilder$erg 6pre(edinte totodat! al uria(ei $!nci

e.reie(ti >oldman -achs' ce a profitat de cri2a financiar! demarat! 1n anul :99M' 1nghi ind alte $!nci7' Laco$ =renEel 6pre(edintele $!ncii americane L4 )organ Chase7' )ichael =uchs' .icepre(edinte executi. al Comisiei Trilaterale (i .icepre(edinte al partidului din care face parte cancelarul >ermaniei' Angela )erEel - CDF' Bolfgang "schinger 6pre(edintele Conferin ei de -ecuritate de la )unchen7' repre2entan ii mai multor corpora ii interna ionale 6precum uria(a $anc! el.e ian! FC-' de inut! indirect de familia Rothschild' Critish American To$acco' Ducati Energia etc.7 lideri politici' diploma i 6am$asadori (i fo(ti am$asadori etc.7 (i repre2entan i ai ,elitei/. ,)iliardari' 1nal i demnitari' $ancheri' precum (i oameni influen i din ?NF' FE (i NAT? au participat la 1nt+lnirea regional! a Comisiei Trilaterale' organi2at! pentru prima dat! 1n istorie la Cucure(ti - scria presa -. 4remierul Coc a rostit cu.+ntul de $un .enit' iar pre(edintele C!sescu le-a oferit un dineu conduc!torilor din um$r! ai planetei/.G %6...71ntrunirea din perioada (*+ octombrie "#("' la %ucureti' a Adun)rii ,eneral) a Clubului de la !oma' la ini iati.a lui )ugur "s!rescu' pentru a discuta necesitatea urgent)rii instal)rii unui guvern mondial pe $a2a ultimului Raport al organi2a iei' intitulat ,:9J: - o pre.i2iune glo$al! pentru urm!torii patru2eci de ani/. Raportul Clu$ului de la Roma din anul :98:' emis la N9 de ani dup! primul' ,*imitele Cre(terii/' sus ine c! dac! nu se instalea2! c+t mai gra$nic ,un sistem de gu.ernan ! mondial! care s! ai$! o .i2iune pe termen mult mai lung/' adic! un fel de gu.ern glo$al' omenirea .a disp!rea. Noul raport .rea s! 1l confirme pe cel din 8HK:' ce mai d!dea sistemului economic mondial cca de O9 de ani 1nainte de a se pr!$u(i' c!ci' arat! raportul din :98:' ,un punct de ruptur! .a fi 1n :9@9' c+nd procesul de degradare .a duce la moartea a sute de milioane de persoane/.G %0n mai "#(" s-a aflat la %ucureti (i un alt important mem$ru' de peste @9 de ani' 1n comitetul director la ,rupului %ilderberg' ThierrP de )ont$rial' totodat! director al "nstitutului =rance2 de Rela ii "nterna ionale' care .enise pentru a-(i lansa cartea Jurnal romnesc, re2ultatul numeroaselor sale .i2ite 1n Rom+nia' 1ncepute din 8HH9' 1n care 1i laud! pe )ugur "s!rescu 6$ine1n eles7' pe Adrian N!stase (i pe )ircea >eoan!. ThierrP de )ont$rial a f!cut (i aranjamentele necesare pentru ca 1n :98@ s! organi2e2e un - orum mondial. la %ucureti, /orld 0olic1 Con erence, -dedicat 2n 2ntregime di eritelor aspecte ale guvernanei globale., la care s! participe -importanii lideri ai lumii..G %A urmat apoi consacrarea la extern a noului )are )aestru. ).:).: Radu C!l!nescu particip! la Conferin a )arilor )ae(tri din America de Nord 1n M martie :988' pentru ca 1n iunie :988 s! fie pre2ent la Bashington al!turi de al i mari mae(tri masoni din lume' unde' 1mpreun! cu ace(tia a .i2itat sediul ?rgani2a iei -tatelor Americane (i a depus o coroan! de flori la statuia lui -imon Coli.ar. Fn a(a-2is succes nota$il este faptul c! 1n 8N mai :988' ).:).: Radu C!l!nescu' secondat de Chiro.ici' a o$ inut la Conferin a )ondial! a )arilor *oji Regulare 1ntrunit! 1n Colum$ia' ca a (+*a Con erin) Masonic) mondial)' care 1n Europa a mai a.ut loc doar 1n =ran a (i 1n -pania' s! se desf!(oare 2n "#(3 2n !om4nia. 0ntre :98: (i :98N' )arele )aestru C!l!nescu de.ine ,4re(edinte Executi. al Conferin ei )ondiale a )arilor *oji/' iar -!om4nia va i 2n anul "#(3 centrul Mondial al Masoneriei 5niversale' dar (i al .ie ii pu$lice' 1ntruc+t e.enimentul .a atrage' pe l+ng! repre2entan i ai ?rdinului din peste :99 de !ri ale lumii' (i personalit! i ale societ! ii ci.ile/' 2ice el. *a r+ndul lui' E.?. Chiro.ici .rea s! de.in! secretarul general al acestei institu ii din :98N. G %4rima parte a lunii mai "##$ a fost marcat! de dou! importante e.enimente ale organi2a iilor mondiale e.reie(ti' desf!(urate su$ semnul celei de a O9-a ani.ers!ri a existen ei "sraelului: cel de-al 89:-lea congres al Comitetului E.reiesc American (American Jewish Committee, un ,Cahal/ al e.reilor americani7 din -FA' (i organi2area la %ucureti' 1n perioada 88-8N mai' a Conventului lojelor %6nai %6rith din Europa su$ tutela conducerii de la Bashington. Din partea comunit! ii e.reie(ti (i a lojei CQnai CQrith din Rom+nia' la congresul Comitetului E.reiesc American a participat 4aul -chwart2' .icepre(edinte al Federaiei Comunitilor Evreieti din Romnia. 0ntors la Cucure(ti 1n .ederea particip!rii la Con.entul CQnai CQrith' -chwart2 a.ea s! relate2e periodicului oficial al comunit! ii e.reie(ti aspecte ale desf!(ur!rii congresului' printre care (i date care 1n gura unui ne-e.reu i-ar atrage acestuia din urm! acu2a ia de anti-semitism' c!ci se pare c! e.reii au .oie s! se laude cum c! ar conduce lumea' dar altcine.a nu poate spune acela(i lucru.

,De(i ALC este o organi2a ie e.reiasc! american!' ea are o structur! 1n care se afl! un fel de gu.ern .irtual' cu departamente care se ocup! de tot ce pri.e(te .ia a economic! (i social! a Americii' dar (i a 1ntregii lumi. 0n conferin ! s-a discutat despre glo$ali2area economiei' despre rela iile diplomatice' economice (i militare din ?rientul )ijlociu' despre cri2a energetic!... au fost definite o serie de o$iecti.e' nu numai pentru .iitorul pre(edinte american 5CaraE ?$ama;' ci (i pentru .iitorii pre(edin i ai -FA... 4rintre cei ce au luat cu.+ntul era (i DominiRue -trauss-Dahn' pre(edintele =)". De altfel' 1n toate sesiunile de de2$ateri au participat personalit! i cu ori2ont mondial.../. 6Realitatea Evreiasc nr.:HO-:HK 6O mai - J iunie :99M77 -eara de duminic! 88 mai :99M a fost momentul deschiderii festi.e a Con.entului CQnai CQrith Europa la Ateneul Rom+n din Cucure(ti. ,Din surse neoficiale' repre2entan ii CQnai CQrith pre2en i la Cucure(ti .or a.ea o serie de 1nt+lniri cu lideri politici (i din mediile de afaceri din Rom+nia... Fn soi de -ummit mondial... Din moti.e de maxim! securitate' pu$licitatea e.enimentului e extrem de s!rac!' responsa$ilii e.it! s! discute cu presa. Dar dincolo de aceste amenin !ri' CQnai CQrith s-a n!scut (i s-a de2.oltat 1ntr-un anumit climat secretos./ 6rom+no-israelianul Te(u -olomo.ici 1n iua din 89.9J.:99M7. 4re(edintele *ojei CQnai CQrith din Rom+nia' Lose "aco$escu' a ar!tat c! Rom+nia este datoare CQnai CQrith-ului (i ,tuturor organi2a iilor e.reie(ti din Europa/ pentru c! acestea au determinat admiterea ei 1n Fniunea European! la 8 ianuarie :99K 63I7. Frm!toarele : 2ile au fost dedicate exclusi. discu iilor secrete 6,discu ii (i (edin e/7. ? alt! important! strategie reconfirmat! la Con.entul de la Cucure(ti a fost (i ,marginali7area ormatorilor de opinie antisemii /' ceea ce 1nseamn! for area autorit! ilor la urm!rirea istoricilor nealinia i istoriei oficiale' p+n! la condamnarea i 2nchiderea lor' dar (i $locarea accesului criticilor 1n pres! (i 1n mass-media' $locarea difu2!rii lucr!rilor acestora sau chiar urm!rirea lor personal! pentru totala distrugere social).G %-e .or$e(te' 1ns!' (i despre ,originea e.reiasc!/ a lui -orin ?prescu. Este $inecunoscut c! el este fiul unui general de -ecuritate' )ircea ?prescu. 0n acela(i timp' deschiderea din ultimii ani a arhi.elor' arat! c! atunci c+nd tat!l primarului a de.enit ofi er de -ecuritate' la :N de ani' a.ea numele de Sirsh (i a fost primit 1n Crigada )o$il! condus! de colonelul ND<D Alexandru Nicolschi 6un e.reu sinistru' pe numele s!u real Coris >run$erg7. ,Crigada )o$il!/ a fost creat! de spionajul so.ietic 6ND<D7 1n 8HNJ' fiind o forma iune de ac iune pe teritoriul rom+nesc' care poate fi socotit! nucleul .iitoarei -ecurit! i' 1n cadrul c!reia a (i fost 1ncadrat! formal ulterior' ac ion+nd 1ns! independent (i a.+nd misiuni speciale de informa ii' de arestare (i anchetare a popula iei rom+ne(ti. Tat!l lui ?prescu ajunsese la finele anilor QN9 unul dintre (efii -er.iciului D 6De2informare7' direc ie special! a -ecurit! ii' iar 1n 8HJ8 era deja locotenent-colonel 1n cadrul -er.iciului -pecial de "nforma ii al -ecurit! ii' apoi a contri$uit acti.' su$ comanda lui Alexandru Dr!ghici' la epurarea ,du(manilor poporului/ din interiorul partidului (i al structurilor statului. 0n ce pri.e(te rela ia lui -orin ?prescu cu e.reul )oni 6-olomon7 Biegler' un 2iar monden scria c! ,1n prim!rie' toat! lumea (tie c! )oni are un cu.+nt greu de spus 1n ceea ce pri.e(te o$ inerea unei semn!turi de la -orin ?prescu... At+t de drag! 1i este edilului pre2en a consilierului' 1nc+t celor doi nu le ajunge timpul petrecut 1mpreun! la etajul 8N al cl!dirii 6noi a7 prim!riei (i se duc foarte des s! se relaxe2e 1n >recia' cum ar fi la -alonic' departe de papara22i/. )ai mult' 1n 8O iunie :988' -. ?prescu s-a 1nt+lnit la Roma cu repre2entan ii comunit! ii e.reie(ti din "talia' declar+ndu-le acestora c! este dedicat pro$lemelor e.reilor din "talia (i Rom+nia (i sta$ilind 1ncheierea unui ,protocol de 1nfr! ire/ al e.reilor din Roma cu cei din Cucure(ti 6I7. Apoi' 1mpreun! cu pre(edintele C!sescu' -orin ?prescu s-a adresat' felicit+nd-o' Conferin ei "nterna ionale -ioniste' 1ntrunit! 1n Rom+nia 1ntre :K-:H noiem$rie :988 de c!tre ?rgani2a ia )ondial! -ionist! (i de Asocia ia -ionist! din Rom+nia' su$ genericul ,4rimul Congres -ionist -=oc(ani 8MM8/. Cu un an 1nainte' 1n :989' comunitatea e.reiasc! din Rom+nia 1i decernase lui ?prescu ,)edalia dr. Alexandru -afran/ 6un ra$in de al lor7' 1n acela(i timp' aceea(i medalie fiind acordat! (i am$asadorului e.reu al -FA la Cucure(ti' )arE >itenstein 6nu se spune pentru ce37.G %"at! numai un prim exemplu pri.ind tra icul de in luen) practicat de masoneria regular! rom+neasc!: ,<enera$ilul 5maestru mason; Nicu =ilip a a.ut $ucuria de a primi acas! un... aparat de marcat pentru taximetre. 4atronul 1ntreprinderii produc!toare era mason. &i l-a rugat pe Nicu =ilip' a(a' ca 2ntre rai, s! inter.in! pe l+ng! premier 5Adrian N!stase; pentru c+(tigarea licita iei pentru taxatoare/. Aceast! declara ie este o trimitere direct! pri.ind leg!tura dintre ex-premierul Adrian

N!stase (i masonerie' dar 1ntre$at direct' D!nacu se eschi.a: ,nu .oi spune nimic despre Adrian N!stase# un mason din Rom+nia poate s! fac! parte dintr-o loj! transfrontalier! 6din str!in!tate7/. <om .edea' 1ns!' mai jos' c+t de str+nse erau leg!turile lui Adrian N!stase cu masoneria. -Mulgerea railor. apare ca principala surs! de .enit a (efilor masoni' 1ndeose$i prin 1ncasarea taxelor negre ,de ini iere/' dar (i prin dona iile ,fr! e(ti/ de ,1ntr-ajutorare/. )arele )aestru D!nacu .ede 1n aceast! practic! o afacere personal! a (efilor marilor loji (i ai riturilor: ,0n inutele din su$solul Teatrului Na ional din Cucure(ti' Costel "ancu ini ia 1ntre 8.J99 (i :.999 de oameni' fiecare pl!tind o tax! de M99 - 8.:99 de dolari -FA./ 6 Masonerie, ma!ie, "olitic, op citat. "nforma ia a fost repetat! de dl. D!nacu 1n 2iua de 89. 89.:99O la emisiunea Mie#ul $ro%lemei reali2at! de )!d!lin "onescu la postul t. &aional '(, cu tema: )*Ma!ia+ din masonerie,.7 "nforma ia a fost confirmat! ulterior de c!tre pres!' care ar!ta c! la Con.entul din :99O s-a constatat dispari ia arhi.ei )arei *oji Na ionale din Rom+nia' furat! de c!tre complici pentru a nu se afla (i raporta despre $anii 1ncasa i de Costel "ancu. 5A dis"rut arhiva masonilor - .oc /n Marea 0o1 &aional din Romnia, 1n Romnia 0i%er din 8N octom$rie :99O: ,4entru a .! face o idee asupra intr!rilor financiare ale -u.eranului )are Comandor' sursele noastre descriu faptul c!' 1n s!pt!m+na H-8N oct. :99O' cca 8.:99 de oameni au a.ansat sumele necesare ca %taxeG pentru primirea di.erselor grade masonice. De la :99 de euro la :.N99 de euro de persoan! 1n func ie de gradul de o$ inut' este .or$a de $ani' 1n cea mai mare parte' nechitan a$ili. Costel "ancu sus ine c! are 1n structur! cam N.999 de persoane' ceea ce' la ni.elul taxelor de mai sus' duce la sume 1ntre 8J-:9 de milioane de euro./; Din aceea(i m!rturie afl!m c! (i posturile de <enera$il din cadrul lojilor s-au .+ndut adesea cu c+te :.999 de euro. ,*iderii caut! s! profite de pe urma neofi ilor cu $ani' profit+nd de sno$ismul acestora.... Ridic!rile la gradele superioare de c!tre marele maestru 6Costel7 "ancu se petreceau cu c+te M99-8.:99 de fra i odat!' 1n fiecare s+m$!t!' fiecare mason ridicat 1n grad pl!tind cu aceast! oca2ie o %dona ieG de c+te M99-8.J99 de dolari... Cre(terea 1n grade se transform! 1n protec ie' facilit! i (i com$ina ii 1n afaceri' pe $a2a rela iilor... Deoarece gradul @@ nu se poate acorda 5oricum (i oricui;... au in.entat (i gradul @: (i jum!tate' ca s! mai se cree2e o tax!. Dar arhi.a gradelor din ritul antic .echi (i acceptat a disp!rut su$it' clientela mut+ndu-se la ritul de TorE/ 6,masoneria/ lui &tefan )+(u7. 5Dl. D!nacu 1n emisiunea din nota de mai sus. Din acelea(i surse afl!m c! (i cele$rul Nicu >hear!' personaj asociat de pres! lumii interlope (i celor mai du$ioase afaceri' a de.enit )aestru <enera$il de loj! masonic! rom+neasc!' suger+ndu-se c! (i acesta (i-a cump!rat 1n acela(i mod po2i ia masonic!.; Tot astfel au disp!rut (i fondurile care s-au str+ns pentru construirea unei Case a Templului' ,care nu a mai fost construit!' iar $anii au luat cu totul (i cu totul alte direc ii/. ,De c+te.a 2ile s-a constatat c! a disp!rut 1ntreaga arhi.! a -upremului Consiliu. A fost un act disperat pentru a acoperi uria(ele scurgeri de $ani care ar fi ap!rut in actele arhi.ate... Dup! cum se .ede' r!2$oiul 1n r+ndul masonilor a atins apogeul. 4entru c!' la Con.entul )arii *oji Na ionale' sta$ilit pentru N noiem$rie :99O' .a fi ales noul )are )aestru (i .or fi f!cute de2.!luiri sen2a ionale. 0n centrul aten iei se situea2! Costel "ancu' -u.eran )are Comandor al Ritului -co ian Antic (i Acceptat' inta acu2a iilor de corup ie (i deturnare masi.! de fonduri... *a r+ndul s!u' (i E.?. Chiro.ici este acu2at de afaceri du$ioase pe $anii masonilor./ 6Romnia 0i%er din octom$rie :99O7 4resat fiind de c!tre unii dintre fra ii mul(i de $ani' a$ia la 88 octom$rie :99O fostul )are )aestru mason >heorghe 6Ce$e7 Com!nescu a solicitat trimiterea 1n judecat! masonic! a lui Costel "ancu' -u.eran )are Comandor al Ritului -co ian Antic (i Acceptat din Rom+nia' ,pentru 1nc!lc!ri gra.e at+t ale regulamentelor masonice' c+t (i ale legilor profane/. Cel care conducea aceast! instan ! intern! 6,Curtea -uprem! de Lusti ie )asonic!/7' 1ns!' era "oan Ca2gan' senator 4N*' care nu a ac ionat 1n nici un mod concret 6am!nunte 1n cap. )2ocietatea $into,, Ma!ia, Costel 3ancu i masoneria romn4. Tot <iorel D!nacu este cel care ar!ta c! unele cercuri masonice rom+ne(ti' dintre cele mai importante' 1ntre in rela ii cu structurile criminale transna ionale 6transfrontaliere7 (i tolerea2! traficul de droguri' exist+nd' totodat!' leg!turi de afaceri ale unor ,fra i/ rom+ni din ,loja lui Chiro.ici/ 6)area *oj! Na ional! din Rom+nia7 cu )afia napolitan! (i )afia ucrainean!' astfel 1nc+t ,1n interiorul masoneriei rom+ne se fac afaceri necurate care nu sunt lucrare masonic!/' iar ,$ancheri ru(i' cu afacerea 1n Rom+nia' au dat c+te :.J99 de dolari ca s! fie ini ia i 6primi i7 1n masoneria rom+n!/. ,Ca.alerii Templieri/ din Rom+nia sunt ,lucrarea lui Chiro.ici 1n care l-a 1ns!rcinat pe Dan <asiliu/' mai 2icea maiorul D!nacu' iar despre implicarea ser.iciilor secrete 1n masonerie' coment+nd faptul c! presa a scris c! directorul -R" Radu Timofte a de.enit mason' preci2a c! ,cel mai $ine

cunoa(te )arele )aestru Com!nescu/ aceast! pro$lem!. Tra icul de in luen) olosind masoneria ca o plac) turnant) este 1nc! o acu2! serioas!: ,au sosit (i sosesc permanent 1n Rom+nia fra i din alte ?$edien e cu rug!min i de facilitare a unor contacte di.erse... trec+nd prin inter.en ii politice (i merg+nd p+n! la afaceri/.G -Masoneria energiei. %,)area *oj! a Rom+niei/ numit! (i ,masoneria energiei/' a fost condus! ca )are )aestru de omul de afaceri Corneliu Al. <i(oianu p+n! 1n ianuarie :99M' c+nd aceast! ,)are *oj!/ s-a alipit )arii *oji Na ionale din Rom+nia' condus! de Eugen ?.idiu Chiro.ici' <i(oianu de.enind 4ro )are )aestru 1n aceast! ,principal!/ mare loj! din Rom+nia. Al!turi de <i(oianu' la .+rful Marii 0o1i a Romniei se g!sea (i un important afacerist din lumea energiei' despre care presa a f!cut .aluri' Cogdan Nicolae Cu2!ianu' 4ro )are )aestru al )arii *oji 6a2i (i el 1n )*NR7. 0n urm! cu c+ i.a ani' Corneliu <i(oianu semnase un acord cu Marea 0o1 Al"ina din El.e ia 6, ara de adop ie/ a lui Cu2!ianu' care a (i renun at la cet! enia rom+n! 1n :99K pentru a fi mai greu anchetat de procurorii rom+ni7' numit %4act de ConcordatG' ceea ce 1nsemna o alian ! masonic! (i un acord de sprijin. Aceast! mare loj! el.e ian! este unul dintre puternicele $ra e europene ale masoneriei $ritanice - care 1i confer! ,regularitatea/ - dar numele ei este' 1n acela(i timp' implicat 1n mai multe conspira ii. Alpina este format! din M@ de loji masonice ce reunesc N.999 de ,fra i/ el.e ieni' dar (i str!ini 6precum fostul pre(edinte al =ran ei' LacRues Chirac sau diplomatul e.reu american SenrP Dissinger7. Acestei ,)ari *oji a Rom+niei/ 1i apar inea (i Radu Coroianu' na(ul de cununie al li$eralului C!lin 4opescu-T!riceanu. Acest ,frate/ mason' Coroianu' a fost partener de afaceri cu Cu2!ianu 1n compania ,el.e ian!/ 56C Consultin7, (i totodat!' ca am$asador al Rom+niei 1n El.e ia' ,a f!cut lo$$P/ pentru ca firmei el.e iene (A 'ech, repre2entat! de Cogdan Cu2!ianu 1n Rom+nia' s! i se atri$uie de c!tre statul rom+n contractul de retehnologi2are al hidrocentralei $orile de Fier 8. Despre aceast! afacere' presa ar!ta: ,C!lin 4opescu-T!riceanu se cunoa(te cu Cogdan Cu2!ianu 1nc! din 8HHK. Atunci' T!riceanu a a.i2at hot!r+rea de gu.ern prin care (A 'ech, compania repre2entat! de Cu2!ianu' a primit f!r! licita ie retehnologi2area $orilor de Fier 8 6Sidroelectrica a pl!tit ini ial peste :99 de milioane de euro' dar tur$inele au func ionat la fel ca 1nainte de moderni2are' fapt ar!tat (i de pres!7. *a adresa sediului ,)arii *oji a Rom+niei/ din Cucure(ti' strada Edgar Uuinet num!rul K' s-a aflat (i .echiul sediu al firmei Ener79 :oldin7' iar a.ocatul Doru Co(tin!' un apropiat al lui Cu2!ianu' al!turi de care a 1nfiin at 1n anul :999 Ener79 :oldin7, era la r+ndul lui mem$ru al acestei )ari *oji a Rom+niei. =irma 56C Consultin7 a fost 1nfiin at! J9V-J9V 1n iunie 8HHK de Cogdan Cu2!ianu (i Corneliu -il.iu Wugra.u Wamfirescu' nimeni altul dec+t ,marele maestru/ Corneliu <i(oianu' care poart! acest ultim nume de c+nd (i l-a schim$at 1n 8HHH. &i 56C Consultin7 1(i are sediul la ,adresa )arii *oji a Rom+niei/' condus! de echipa Cu2!ianu-<i(oianu pe strada Edgar Uuinet la num!rul K. Toate afacerile asupra energiei rom+ne(ti teleghidate de ,fratele/ Cu2!ianu sunt 1n fa.oarea unor firme el.e iene' 1n care sunt asocia i al i ,fra i/ el.e ieni' precum fra ii Anton (i Ceat Corpateaux' sau unele mari companii el.e iene' fiind reflec ia ,concordatului/ masonic el.e iano-rom+n' transpus 1n plan economic. *ucrurile au mers at+t de departe' 1nc+t' la un moment dat' 1n anul :99J' Rom+nia a fost pe punctul de a semna un ,Acord rom+no-el.e ian 1n domeniul energiei/' prin care acorda El.e iei a.antaje de 8': miliarde euro. Condus de C!lin 4opescu T!riceanu' gu.ernul rom+n era asigurat de o coali ie 4D-4N*-4C' iar ministrul economiei' Codru -ere(' se afla la Wurich' 1n fruntea unei delega ii' pentru perfectarea acordului. Discu iile 1ns! au fost $rusc sistate 1n urma unui scandal de pres! care de2.!luia c! Acordul urma s! o$lige gu.ernul rom+n s! fac! 1ncredin !ri directe unor firme el.e iene pentru alte retehnologi2!ri de hidrocentrale (i alte acti.it! i 1n domeniul energiei. )inistrul -ere( apucase 1ns! s! 1ncredin e2e firmei <A Tech' 1n regim special' f!r! licita ie' ,retehnologi2area/ Centralei 'ermice (CE'4 Cucure(ti pentru 8@J milioane euro. 4o2i ia 1n ,lumea interna ional! a energiei/ a lui Cogdan Cu2!ianu (i 1n masoneria el.e ian! l-au f!cut s! de.in! mem$ru al Forumului Crans Montana 6El.e ia7' su$ numele de Nicolas Cu2!ianu' 1n calitatea de ,industria( el.e ian al c!rui holding este implicat 1n produc ia (i distri$u ia de energie electric!/' de.enind astfel (i fondator (i pre(edinte executi. al Consiliului pentru Afaceri 4u$lice "nterna ionale 6Borld 4u$lic Affairs7. ,)asoneria l-a ajutat s! p!trund! 1n cercuri altfel inaccesi$ile unui comerciant o$scur de energie/' explica presa aceast! situa ie (i e.enimentul din mai :988' c+nd' la <iena' Cu2!ianu de.enea ctitor al unui thinE-tanE mondialist 6prin intermediul societ! ii -electra

A>' al c!rei pre(edinte era7' cu numele ,Center for >lo$al Dialogue and Cooperation/' thinE-tanE al c!rui secretar general' fondator (i sponsor este -tamen -tantche.' $inecunoscutul (menar $ulgar din su$ordinea mafiei israeliene a fra ilor CernoP' la r+ndul lor executan i ai omului )ossad-ului' )arE Rich' cel care i-a sponsori2at studiile de e$raism din tinere e lui )ihai R!2.an Fngureanu. Dintre participan ii la 1nfiin area thinE-tanE-ului masonic al lui C. Cu2!ianu' .iene2ul Center !or ;lo%al <ialo7ue and Coo"eration, ,nu puteau lipsi/ nici e.reul ruso-american <adim CenPato. sau )ustafa ?ral' partenerii lui -. -tantche. din ,dosarul spionilor/ sau al ,pr!d!torilor din energie/ 1n care a fost inculpat (i ministrul economiei Codru -ere(' cu to ii fiind aresta i (i acu2a i de D""C?T' 1n @9 noiem$rie :99O' pentru spionaj asupra )inisterului Economiei 1n scopul pri.ati2!rii manipulate a sectorului energetic rom+nesc. ,Cum pot oferi $!ie ii de(tep i pre uri at+t de sc!2uteI - se 1ntre$a )ircea Toma -4!i' simplu: ei au cump!rat cea mai ieftin! energie de pe pia !' cea hidro' o$ inut! pe su$ tejghea' pentru 2ece ani' de la :idroelectrica, 1nc! din :99N... Cu2!ianu este parte a unui grup criminal speciali2at 1n corup ie 1n domeniul energetic/' a.+nd ,2eci de firme care sunt 1nfiin ate (i desfiin ate a(a cum mi(un! c!pu(ele pe arterele energiei.../ )arele )aestru Cogdan Cu2!ianu (i )ihai R!2.an Fngureanu sunt prea apropia i' clama presa c+nd Fngureanu ajungea prim-ministru' 1n fe$ruarie :98:' fapt deloc de2min it de cei implica i (i acu2a i c! rela ia ascunde ce.a putred. Cu2!ianu 1i propusese premierului T!riceanu' pe linie de partid' 1n :99N' s! 1l pun! pe Fngureanu 1n fruntea ministerului de Externe - solu ie agreat! (i de pre(edintele C!sescu' Cu2!ianu fiind prieten (i cu )ircea C!sescu' fratele pre(edintelui. Apoi' c+t a fost director general al -"E 6spionajul rom+nesc7' Fngureanu a folosit curent a.ionul personal al lui Cu2!ianu (i ar fi primit de la el 2eci de mii de euro 6pl! i pentru ser.icii necunoscute7. De fapt' Fngureanu ar fi fost 1n mai multe r+nduri 1mpreun! cu )ircea C!sescu la 2iua de na(tere a lui Cu2!ianu. Totodat!' ani $uni' )ihai R!2.an Fngureanu s-ar fi ca2at gratuit 1n apartamentul re2er.at permanent la Sotelul "mperial din <iena pe numele Cogdan Cu2!ianu' c!ci Fngureanu are' dup! "srael' o rela ie special! cu Austria' .i2it+nd frec.ent <iena' d+nd inter.iuri (i conduc+nd "nstitutul de Cercet!ri E.reie(ti din capitala austriac!. Dar Austria este' 1n Europa' ,sluga intereselor sioniste/' conform lui )oishe ArPe =riedman' ra$inul (ef iudeo-ortodox al Austriei' statul austriac' <iena cu prec!dere' fiind 1mp+n2it de agentura )ossad-ului' care a recurs chiar (i la lichidarea' prin aranjarea unui accident' a liderului na ionalist Lorg Saider' 1n anturajul c!ruia a fost introdus - ca secretar general al partidului al c!rui lider era Saider' 4artidul *i$ert! ii - un e.reu recrut )ossad' 4eter -ichro.sEi. &i tot la <iena' ). R. Fngureanu a condus un centru de studii e.reie(ti' aflat 1n $une rela ii cu ser.iciile israeliene. Cu2!ianu' mem$ru al Forumului Crans Montana, a de.enit (i mem$ru 1n consiliul de administra ie al ?)< 4etrom' ce controlea2! re2er.ele de petrol ale Rom+niei. Aceast! po2i ie a sa 1n C.A. al ?)< 4etrom aduce poate lumin! asupra dedesu$turilor situa iei prin care Daniela' so ia lui ). R. Fngureanu' a 1ncasat de la grupul ?)< Austria' 1n : ani 6:989-:9887 suma de 8K9 mii euro pentru ,ser.icii de consultan ! medical!/' adic! K mii de euro pe lun!' de O ori (i ce.a mai mult dec+t salariul de director al -er.iciului de "nforma ii Externe 6-"E7 al lui Fngureanu' din aceea(i perioad!' de la o companie a c!rei acti.itate pri.e(te 1n mod e.ident siguran a na ional! (i asupra c!reia tre$uia s! .eghe2e -"E. )ihai R!2.an Fngureanu a inter.enit pentru a fi eli$era i din arestul cerut de 4archetul >eneral al Rom+niei - D""C?T' 1n anul :99K' c+nd era ministru de Externe' a spionilor e.rei sau ai mafiei israeliene' <adim CenPato.' -tamen -tantche. (i asocia ii lor' Fngureanu ac ion+nd' ca ministru de Externe atunci' la cererea unor politicieni americani' mul i e.rei' precum congres-menului e.reu Ro$ert Bexler' senatorul Loe Ciden din Delaware 6din :99M .icepre(edinte al -FA7' )aura SartP' 1nalt oficial 1n Departamentul de -tat american' sau fostul am$asador e.reu al -tatelor Fnite 1n Rom+nia' Alfred )oses' (ef' atunci (i 1n pre2ent' al mai multor organi2a ii e.reie(ti interna ionale. *a finele aceluia(i an al inter.en iei lui Fngureanu' ca ministru de Externe' pentru eli$erarea grup!rii CenPato.--tantche.' 1n :99K' el' ). R. Fngureanu ajungea (ef al spionajului rom+nesc 6-"E7' numit de Traian C!sescu' dar (i cu largul (i inexplica$ilul sprijin al 4arlamentului. ,-pionii/ ac ionau atunci pentru )arco >roup 5de inut! de israelianul )arc Rich' sponsorul din tinere e al lui ). R. Fngureanu 6in 8HH:' t+n!rul )ihai R!2.an Fngureanu era de in!torul ,$ursei de merit )arE Rich/ din cadrul /Academiei Regale de &tiin e/ din )area Critanie (i a$sol.ea mai apoi )Mar= Rich Ro9al 2ociet9 la 2t. Cross Colle7e Fellowshi" Centre !or Jewish and :e%rew 2tudies, din cadrul 2t. Cross Colle7e Fni.ersitP of ?xford' ceea ce a.ea s! 1l propulse2e 1n lumea marilor afaceri ideologico-politice

controlate de organi2a iile mondiale e.reie(ti' ca (i' iat!' 1n anturajul 6su$ordinea 33I7 unor potenta i financiar care 1l .or $a premier' $a pre(edinte al Rom+niei.7;' dar au fost eli$era i (i au disp!rut' f!c+nd 1n continuare di.erse afaceri cu Cogdan Cu2!ianu' mai noul sponsor al lui )ihai R!2.an Fngureanu. 0n iunie :98:' gu.ernarea <ictor 4onta l-a impus ca administrator judiciar la Sidroelectrica pe un important mason din cadrul )*NR' Remus Cor2a. 4ractic' gigantul energetic al statului rom+n (i-a cerut 1n instan ! propria insol.en ! 6,incapacitate de plat!/7' cer+ndu-l ca administrator judiciarXlichidator pe Cor2a' prin firma acestuia' Euro 3nsol. Remus Cor2a de.enise' dup! Con.entul )asonic al )*NR din :989' ,)arele ?rator/ al marii loji' 1n acela(i timp 1n care (eful ,masoneriei energiei/' Corneliu <i(oianu' de.enea ,)are )aestru Adjunct/' po2i ie 1nfiin at! pentru prima dat! 1n cadrul )arii *oji Na ionale din Rom+nia. )are ?rator al marii sale loji masonice' Remus Cor2a figura (i ca pre(edinte al Cur ii -upreme de Lusti ie )asonic! din cadrul )*NR' iar ,fra ii/ s!i cred c!' 1ntr-o $un! 2i' .a de.eni' ,pe drept/' )arele lor )aestru. 0n pre2ilele Con.entului masonic din O noiem$rie :989' 1nsu(i ):. ):. Chiro.ici i-ar fi spus lui Remus Cor2a' care a fost destul de acti. 1n alegerile Con.entului 6acord+nd (i un inter.iu pentru cititorii ,profani/ ai > Ma7a#ine4 c!' dac! l-ar fi cunoscut mai $ine mai de mult timp (i dac! Cor2a (i-ar fi exprimat inten ia de a candida la func ia de )are )aestru' l-ar fi ,sprijinit f!r! re2er.e/. 0n ,plan profan/' Remus Cor2a gestionea2! un imperiu format din :X@ din proiectele imo$iliare din Cucure(ti (i alte fa$rici (i companii' intrate in incapacitate de plat!. 54rintre care (i FC) Re(i a' unde 1(i fac .eacul aceea(i masoni ,$!ie i de(tep i/ din jurul ,marelui maestru/ Cogdan Cu2!ianu.; 0n afar! de func ia sa masonic!' care pare s! 1l propulse2e 1n po2i ii a.antajoase' Remus Cor2a era (i prieten cu premierul <ictor 4onta 1nc! de c+nd au a$sol.it' 1mpreun!' 1n acela(i an' 8HHJ' =acultatea de Drept din Cucure(ti' dup! care a r!mas 1n capital!' de(i este ardelean 6ca (i socrul lui 4onta' "lie -+r$u' alt mason cu greutate7. Dac! premierul 4onta a ser.it ,masoneria energiei/ prin aducerea lui Cor2a la lichidarea Sidroelectrica' este o 1ntre$are cu r!spunsul 1n plic' dar sunt .oci care arat! c! Cor2a .a 1mpinge c+te.a hidrocentrale ,$!ie ilor de(tep i/ ai afacerilor cu energie 6cu care sar preface c! se lupt! (i pe care 1i (tim deja ca fiind grupa i 1n cercul masonic Cu2!ianu-<i(oianu7. Sidroelectrica' companie de inut! de statul rom+n' este cel mai mare produc!tor de energie din Rom+nia' a.+nd 1n patrimoniu (i mega-hidrocentralele ,4or ile de =ier/ 8 (i :' pe unde s-au derulat afacerile principalului ,$!iat de(tept/ din fruntea masoneriei rom+ne' Cogdan Cu2!ianu' pl!tit de Sidroelectrica cu sute de milioane de euro. Ea a intrat 1n pierderi uria(e (i 1n insol.en ! tocmai pentru c! a .+ndut energie electric! su$ pre ul de produc ie c!tre firmele a(a-2i(ilor ,$!ie ii de(tep i/ masoni. Remus Cor2a preci2a c!' dup! el' ,masoneria repre2int! c!r!mida de temelie a Rom+niei/. 0n ceea ce 1l pri.e(te pe premierul 4onta 1nsu(i' rela ia lui cu 2ona afacerilor din energie se 1nnoad! 1n jude ul >orj - circumscrip ia electoral! 1n care candidea2! -' unde se 1nt+lne(te 1n politic! (i 1n proiecte cu )arele )aestru adjunct al )*NR' Corneliu <i(oianu.G C50!I'S 0re7entare. 8e la Ordo Illuminati la Mano Cornuto * un e9curs de la ocultism la politic. Necronomicon Cartea Ara$ului Ne$un. Ritul )emphis-)israim' ?rdo Templi ?rientis (i "lluminati. "lluminati Caphomet - )ano Cornuto. 5ohemian Clu%, elita -FA# mano cornuto (i satanism clandestinI3 Ritualuri $ahico-sacrificiale. De la 2ei a Tanit-*ilith la Wei a-Cufni !. Cufni a 2ei ei Athena-)iner.a (i ?rdo "lluminati. Cohemian Clu$ ca grad "" 1n ?rdinul "lluminati. ,Code of the "lluminati/. Cufni ele Wei ei demonice *ilith 6prima so ie a lui Adam7. )area Cufni ! Cohemian! Y 4alladium-ul )asonic. 4alladiumul - de la mitologie la masonerie. Fn ritual p!g+n al elitei mondiale la 5ohemian ;rove. Iluminati, 0uterea i Controlul Mintal. Elita planetar! se auto-nume(te ,"lluminatiQQ. "lluminati reorgani2a i in secolul ZZ". !econ:uista masoneriei asupra 5&. Cirouri masonice la Cruxelles pentru com$aterea... religiei. -ummit Fniunea European! - =rancmasonerie. ,? nou! manipulare masonic!/. Clu$ul de la Roma' *e Cercle' Comisia Trilateral! i !e7ervele !om4niei. Clu$ul de la Roma. Neo-dictatura ,imperiului glo$al/. ,Re.olu ia din 8HMH/ (i Comisia Trilateral!. Clu$ of Rome (i Trilaterala la Cucure(ti. Rom+nia pentru Clu$ul de la Roma. =a a necunoscut! a ,glo$alistului/ )ugur "s!rescu . Fnchiul din America. 0n fruntea C!ncii Na ionale a Rom+niei. 4ier2+nd urma

$anilor lui Ceau(escu. Clu$ul secret' clanul (i camarila 6"7. 0e Cercle (i Rom+nia. Clu$ul secret' clanul (i camarila 6""7. ?dat! ce s-a .!2ut premier' "s!rescu mai .rea doar pre(edin ia !rii. Clu$ul secret' clanul (i camarila 6"""7. Cheltuielile (i sponsori2!rile C!ncii Na ionale ale Rom+niei sunt secrete. Te2aurul de aur (i .alut!' scos din ar! de "s!rescu. "s!rescu (i masoneria . "s!rescu (i >rupul Cilder$erg. 0ntrunirea Clu$ului de la Roma la Cucure(ti' in :98:. Conventul lojelor europene ale %6nai %6rith la %ucureti. 4reg!tirile. Con.entul CQnai CQrith. Conferin a ,Dur$an :99H/ a ?NF' pro$lema nr.8 a CQnai CQrith la Con.entul de la Cucure(ti. Epilogul la >ene.a. !OTA!; i <IO'S, mega*cluburi mondiale. RotarP Clu$ (i RotarP District ::N8 - sec iunea din Rom+nia (i )oldo.a. *ions Clu$' o interna ional! a ,*eilor/ 4uterii. Rela ia *ions [ masonerie. ,*ions Clu$-District 8:N Rom+nia/. Cel mai cele$ru (ef al ,lion(ilor/ rom+ni e un mason e.reu. 4oliticienii la conducerea *ions Clu$s Romania. ,Noi suntem elita societ! ii3/. Aspen Institute, un super*thin=*tan= ultra*elitist. 4re(edintele Aspen-Rom+nia pentru 4re(edin ia Rom+niei. Fn atentat la Aspen-Colorado. Aspen "nstitute Romania. <ojele 'ATO, -American Militar1 Scottish !ites %odies., -<odge o 'ATO %ases. sau -Orient o 'ATO %ases.. 0nfiin ate 1n 8HNH' 1n >ermania. *ojele Nato 1n Rom+nia. Structurile masonice 2n !om4nia de a7i. )arile *oji' centrale masonice. (.Marea <oj) 'aional) din !om4nia. ,-ocietatea 4into/' )afia' Costel "ancu (i masoneria rom+n!. &i totu(i... ,e.reo-rom+no-france2ul/ -chapira conta. ,Elita masoneriei mondiale la Cucure(ti/. *a $ra cu -R"ul. Templul din cartierul )!t!sari. Traian C!sescu ,sal.at/ de masonii ).*.N.R. 1n :99K (i :98: 333II Ani.ersarea cu politicieni. 4uterea politic! (i alegerea )arelui )aestru. \Dia$olica strategie/: controlul ,masoneriei -R*/. Con.entul. De ce C!l!nescuI Epilogul. ".Marea <oj) a !om4niei. ,)asoneria rom+n! a energiei/. ThinE-tanE-urile mondiale (i Cu2!ianu. )arele )aestru Cogdan Cu2!ianu (i pre(edin ia Rom+niei pentru ex-prim-ministrul' ex-(ef -"E )ihai R!2.an Fngureanu. ):' ):. mason Cogdan Cu2!ianu' sus in!torul lui -orin ?prescu. +.Marea <oj) 'aional) a !om4niei. Rescrierea 6sau r!st!lm!cireaI37 istoriei. *o.itur! la )aestru. )area *oj! Na ional! a Rom+niei *oja de Ritualistic! Comparat! (i Cercet!ri )asonice/. 3.Marea <oj) 'aional) 5nit) din !om4nia. Episodul -2aE.arP (i /Districtul Transil.ania/. R!2$oaie (i sci2iuni. -ci2iunea: dou! )ari *oji paralele. >.Marea <oj) 'aional) !om4n) -($$#.. RE)E)CER: 4R?4A>ANDA DFE ca ,tentacul masonico-mafiot mondial/. *icio >elli (i Rom+nia3 )ilitarii masoni ai generalului -!.oiu. Alian a cu ,fra ii/ italieni. ?.Marele Ordin @eminin !om4n. ? pre2iden ia$il! printre masoni. A.-M<'5!*ul Mecet. 6-2aE.arP-)+necan-Trofin7 6,)area *oj! Na ional! Fnit! din Rom+nia/ dup! :99H7. ,Agen ia/ masonic! de informa ii. ,Apelul de la -tras$ourg/. $.Marele Orient al !om4niei. B.Marele Orient de !it Scoian Antic i Acceptat din !om4nia. (#.Marea <oj) 'aional) Mi9t) din !om4nia 6sau ,masoneria spiritualist! a la -auciuc' ?reste ] comp./7. Ciserica masonilor. Despre ,fratele/ ?reste Teodorescu. ((.Marea <oj) Simbolic) !om4n) 6masoneria condus! de Cogdan >amale ^ *ucian Cornescu-Ring7. (".Marea <oj) !egular) a !om4niei 6)area *oj! Na ional! Dacia7. (+. Marea <oj) @eminin) a !om4niei . ,*adies in $lacE/. *a Fniunea European!. ,Reuniunea )asonic! "nterna ional!/ - Cucure(ti :98:. (3.Ordinul Masonic Mi9t Internaional 8reptul 5man -Lurisdic ia Rom+n!. (>.5niunea Masonic) de Strict) Observan) Iniiatic) 2n !om4nia - )area *oj! Rom+n! F.).-.?.".' - )arele ?rient al Rom+nei F.).-.?.". - )area *oj! Sistria. 0olitic), A aceri i Corupie 2n Masoneria !om4n) * de7v)luiri interne . Trafic de influen ! (i afaceri. ,)ulgerea fra ilor/. ?fi erii rom+ni de.eni i masoni. Ex-)arele -ecretar mason rus Alexandr DondiaEo.. ,"lluminati conduc lumea3/ - g-ralul mason ?limpian Fngherea. 4iramida )asonic!' la Adrian N!stase... acas!33 -emnalele masonice ale ,sacrificatului ritualic/ N!stase. Cum se 1ntrunesc masonii rom+niI Cu ,feti e/ la $anchetul masonic. R.* Forum - ,loja $ancherilor/ de la Cucure(ti. 4ost scriptum la ,)asoneria Energiei/.

S-ar putea să vă placă și