Sunteți pe pagina 1din 181

Prof. Dr. GHEORGHE CIOBANU Dr. Drd.

CLIN GHEORGHE CIOBAN

RADIODIAGNOSTIC CLINIC

Ediia a II-a

INTRODUCERE
n anul 2001 s-a produs un eveniment deose it !n RADIOLOGIA "i I#AGISTICA #$DICAL% din Rom&nia' (rin )aran*ia )uvernamental+ s-a pro,urat aparate de RADIODIAGNOSTIC ($R-OR#ANT$. DIS(O/ITI0$ (ACS. TO#OGRA-I$ CO#(1T$RI/AT%. A(ARAT$ pentru I#AGISTIC% (RIN R$/ONAN2% #AGN$TIC% 3I $COGRA-$' A,este aparate au 4ost reparti5ate de #inisterul S+n+t+*ii "i -amiliei !n primul r&nd Clini,ilor de radiolo)ie "i Ima)isti,+ #edi,al+. dar "i La oratoarelor de radiolo)ie "i Ima)isti,+ #edi,al+ din aproape toate Spitalele 6ude*ene' Apari*ia ,entrelor medi,ale de Radiolo)ie "i Ima)isti,+ medi,al+ private dotate ,u aparatur+ per4ormant+ sunt de asemenea elemente 4avora ile !n un+t+*irii ,alit+*ii dia)nosti,ului' Dotarea ,u aparatur+ per4ormant+ a La oratorului de radiolo)ie "i Ima)isti,+ medi,al+ a Spitalul Clini, 7ude*ean Arad. Spitalului Clini, #uni,ipal. la oratoarele de radiodia)nosti, "i Ima)isti,+ medi,al+ per4ormante privat+ !n spe,ial Centrul de e8,elent+ $1RO#$DIC. a ,reat posi ilitatea popula*iei 6ude*ului Arad "i a ,elei din vestul *+rii de a ene4i,ia de ,ele mai per4ormante metode de dia)nosti,' Dotarea ,u aparatur+ medi,al+ per4ormant+ a dus la o lar)+ soli,itare pentru investi)a*ii din partea medi,ilor ,lini,ieni' L+r)irea in4orma*iei medi,ale a ,lini,ienilor privind amploarea dia)nosti,ului ima)isti, a devenit o ne,esitate' $8amenul radiolo)i, !"i p+strea5+ !ns+ importan*a !n dia)nosti,ul unor a4e,*iuni' n a,east+ idee am 9ot+r&t s+ !m un+t+*es, te8tul volumului RADIODIAGNOSTIC CLINIC ,u no*iuni de Ima)isti,+ medi,al+. ne,esare medi,ilor ,lini,ieni. studen*ilor de medi,in+. radiolo)ilor pentru utili5area mai intens+ a dia)nosti,ului radiolo)i, "i ima)isti, per4ormant' Am 4ost !n,ura6at pentru reeditarea volumului de studen*ii mei. ,are au apre,iat prima edi*ie a volumului pentru stilul ,on,is. sistemati5at. reda,tat modern' S,9emele pre5entate sunt su)estive. ,lare. a6ut&nd la !n*ele)erea ima)inii' Am avut !n vedere la !m un+t+*irea te8tului noului volum. su)estiile ,ole)ilor ,lini,ieni. a studen*ilor medi,ini"ti ,+rora le mul*umes, pentru a6utor' 1 XI 2003 Prof. Dr. GHEORGHE CIOBANU Prof.Dr.G . Cio!a"# CLIN GHEORGHE CIOBANU
3

Cule)ere. te9noreda,tare ,omputeri5at+ "i tipar

S'C' #$DIAGRA- S'A' ARAD

D$ AC$LA3I A1TOR:
G'Cio anu. Liliana An,a #i9ailovi,iu - G;ID (RACTIC D$ T$;NIC% RADIOGRA-IC% CRANIO--ACIAL% - 1<=> G' Cio anu - RADIOLOGI$ STO#ATOLOGIC% - 1<<? G' Cio anu - RADIOLOGI$ STO#ATOLOGIC% - 1<<= G' Cio anu - RADIODIAGNOSTIC CLINIC - 1<<< G' Cio anu - $COGRA-I$ A@DO#INAL% - 1<<<

CU$%NT &NAINTE Ideea Apari*iei a,estei lu,r+ri s-a datorat ne,esit+*ii de a pune la dispo5i*ia studen*ilor 4a,ult+*ii de medi,in+. "i medi,ilor ,uno"tin*ele ne,esare interpret+rii !n une ,ondi*ii a uletinelor radiolo)i,e ela orate de radiolo)i dar mai ales pentru soli,itarea ,ore,t+ a e8amin+rilor radiolo)i,e studiindu-se peri,olul de radiere pe ,are-l poate reali5a' Dotarea ,entrelor de s+n+tate ,u aparate de roent)en-dia)nosti, "i posi ilitatea de-a se e4e,tua radio)ra4ii la a,este unit+*i sanitare. o li)+ medi,ii de medi,in+ )eneral+ a-"i !nsu"i su4i,iente ,uno"tin*e de radiodia)nosti, pentru a se orienta asupra dia)nosti,ului radiolo)i, !n ,a5uri simple "i de a re,unoa"te ima)inile di4i,il de interpretat ,are ne,esit+ a 4i trimise spe,ialistului radiolo) pentru interpretare' #aterialul "tiin*i4i, utili5at !n lu,rare a 4ost ela orat !n ultimii ani "i !m un+t+*it permanent pentru a 4i ,&t mai su stan*ial "i util ,elui interesat de a-l studia' @o)+*ia de ima)ini su)estive vine !n spri6inul !n*ele)erii mai une a no*iunii teoreti,e din lu,rare' Suntem ,on"tien*i ,+ lu,rarea are imper4e,*iuni. motiv pentru ,are ori,e su)estie de !m un+t+*ire va 4i ine apre,iat+ de noi' #ul*umes, !n mod deose it so*iei mele 7eni "i +iatului meu C+lin pentru a6utorul a,ordat pentru reali5area a,estei lu,r+ri' Adu, mul*umiri d-nei Ga"par 0eroni,a. d-nei Dr' #anta Claudia. tipo)ra4iei S'C' A#edia)ra4B S'A' Arad pre,um "i tuturor ,elor ,are au a6utat la ela orarea a,estei lu,r+ri' Sunt pro4und !ndatorat d-lui /+voianu Dorel dire,torul Cotidianului Adev+rul Arad. pentru spri6inul deose it ,are a 4+,ut posi ila apari*ie a a,estei lu,r+ri' #ul*umes, re,torului 1niversit+*ii de 0est A0asile Goldi"B Arad pentru un+voin*a "i spri6inul a,ordat' Con4' Dr' Cio anu G9eor)9e Arad. Ianuarie 1<<<
'

I(TORIC

$ALOAREA )TIIN*I+IC A DE(COPERIRII RADIA*IILOR X. Ca "i ori,e alte des,operiri epo,ale "i des,operirea radia*iilor C. este rodul e4ortului ,omun dintr-o anumit+ perioad+ istori,+. a unor oameni de "tiin*+ ,are au repre5entat Duintesen*a emula*iei "tiin*i4i,e deose ite ,are a ,ara,teri5at s4ir"itul se,olului tre,ut' (rintre premer)+torii a,estei adev+rate revolu*ii !n "tiin*+ au 4ost savan*i ,are "i-au adus o ,ontri u*ie deose it+ !n domeniul ele,tri,it+*ii ,um au 4ost: 7ames Eatt. CrooFes. $dison. RumForp9. #a8vell' Dar ,el ,are a reu"it s+ o serve "i s+ 4undamente5e unele 4enomene 4oarte deose ite a 4ost Eil9elm Conrad Roent)en des,operitorul ra5elor C' E'G' Roent)en s-a n+s,ut la 2H martie 1=?I !ntr-un mi, or+"el )erman Lennep' (+rin*ii. mi,i ,omer,ian*i. s-au mutat !n 1=?> !n Olanda' T&n+rul Conrad "i-a petre,ut ,opil+ria !n ora"ul Apeldoorn. iar studiile le-a 4+,ut la ",oala te9ni,+ din 1tre,9t' A 4ost o 4ire d&r5+ "i voluntar+' n 1=>J este eliminat de la ",oal+ deoare,e nu a divul)at numele unui ,ole) ,are a ironi5at un pro4esor. "i a 4ost o li)at s+-"i dea a,alaureatul parti,ular' n,epe 1niversitatea din 1tre,9t dar renun*+ "i se trans4er+ la 3,oala (olite9ni,+ din /uri,9. dup+ terminarea ,+reia !n 1=>> devine in)iner me,ani,' l a"teapt+ o ,arier+ "tiin*i4i,+ deose it+' n 1=>H "i-a sus*inut te5a de do,torat AStudii asupra )a5elorB. "i a devenit preparator la pro4' Gundt de la Institutul de -i5i,+ a 1niversit+*ii din Eurt5 ur)' Dup+ ,+s+toria ,u @ert9a LudKi) din /uri,9 s-a mutat ,a asistent "i apoi ,a pro4esor la Stras ur)' n perioada 1=H< - 1=== a 4ost "e4ul Institutului de -i5i,+ de la 1niversitatea din Giesen-Germania "i apoi s-a re!ntors ,a pro4esor la -a,ultatea de -i5i,+ din Eurt5 ur)' $ste perioada ,&nd "i-a dedi,at !ntrea)a a,tivitate studierii ra5elor ,atodi,e' Au 4ost studiile ,are au ,l+dit temelia des,operirii ra5elor C'
,

La = noiem rie 1=<I Roent)en sesi5ea5+ apari*ia unei lumini sla e ver5ui pe un ,arton !m i at ,u solu*ii 4luores,ente. a4lat !ntr-o !n,+pere unde nu p+trundea ni,i o ra5+ de lumin+' $8perien*a a ,onstat din e8,itarea de ,+tre o o in+ de indu,*ie a unui tu Cro,Fes ,are era a,operit etan" de un ,arton. deasupra ,+ruia se )+sea e,ranul 4luores,ent' Roent)en a a6uns la le)endara ,on,lu5ie ,+ tu ul CrooFe produ,e ni"te emana*ii ,are in4luen*ea5+ ,artonul 4luores,ent' A ,onstatat ,+ a,este radia*ii aveau o penetra ilitate nemai!nt&lnit+ p+n+ atun,i str+ +t&nd: *esuturi umane. lemn' 9&rtie. dar ,are nu str+ at oasele. metalele "i plum ul ,are este unul dintre ,ele mai opa,e metale' A reu"it s+ vad+ ,onturul propriei m&ini. e4e,tu&nd prima radios,opie "i una dintre ,ele mai mari des,operiri ale omenirii' La 2= de,em rie 1=<I pre5int+ la So,ietatea de -i5i,+. #edi,al+ din Eurt5 ur). lu,rarea ADespre un nou )en de radia*iiB !nso*it+ de dou+ radio)ra4ii - m!na so*iei "i o plas+ de 5in, - sim oli5&nd aportul ra5elor C !n medi,in+ "i de4e,tos,opie' La 1J ianuarie 1=<> pre5int+ des,operirea !mp+ratului Eil9elm al II-alea. iar la 2J ianuarie 1=<> pre5int+ ,omuni,area !n 4a*a So,iet+*ii -i5i,o-#edi,ale din Eur5 ur) ,!nd e4e,tuea5+ "i o radio)ra4ie a m!inii pro4esorului de anatomie GoelliFer' La propunerea a,estuia noile ra5e des,operite vor purta numele Ront)en' n 1<01 E'C' Roent)en prime"te premiul No el pentru 4i5i,+' Cola orea5+ ,u intreprinderile ele,trote9ni,e Reini)er. Ga ert. Siemens "i per4e,*ionea5+ tu urile reali5&nd !n 1<10 primul tu de >0'000 0' n 1<J1 se ,onstruie"te primul aparat modern de radiolo)ie stomatolo)i,+' Aportul ,on6u)at al 4i5i,ienilor. in)inerilor. medi,ilor a dus la per4e,*ionarea ,ontinu+ a aparatelor de radiodia)nosti, "i radioterapie' C9iar dup+ 1I 5ile de la des,operirea ra5elor Roent)en. Otto EalFo44 4a,e radio)ra4ii dentare' (rintre premierii a,estei te9ni,i mai amintim pe ;' Goni) 1=<>. Coutremoulius. Cam es. Saussine !n -ran*a. Rollins. Ia,o i !n An)lia' -ie,are popor. "i-a adus ,ontri u*ia !n domeniul radiolo)iei' Sunt remar,a ile ,ontri u*iile Germaniei. An)liei. -ran*ei. Suediei. $lve*iei. @el)iei. Italiei. Statelor 1nite !n pro)resul aparaturii radiolo)i,e' Tre uies, amintite numele marilor radiolo)i. ,are !n ,ursul a =0
-

de ani au ,ontri uit la pro)resul radiolo)iei "i ima)isti,ii medi,aleAl ers S,9Ln er). ;enrM @e,Duerel. G' ;ol5Fne,9t. 7'7' T9omson. (erre "i #arie Curie. Antoine @e,lere. 7oliot Curie. #' A reu. 0an der (laats. C' AFerlund. A' ;audeF et,' n Romania radiolo)ia a 4ost introdus+ la s,urt timp dup+ des,operirea radia*iilor Roent)en "i pro)resat permanent' La o lun+ dup+ apari*ia ,omuni,+rii lui Roent)en. savantul roman S'D' ;urmu5es,u. ,are lu,ra !n la oratorul de ,er,et+ri de la Sor ona !mpreun+ ,u pro4esorul @enoit. au improvi5at o instala*ie pentru produ,erea ra5elor C' (ro4esorul G9' #arines,u a utili5at a,east+ instala*ie pentru radio)ra4ierea unor ,a5uri neurolo)i,e' n *ar+ primul aparat roent)en a 4ost improvi5at dintr-o o in+ Ru9mFor4. a,umulatori "i un tu CroaFes. la ",oala de (oduri "i 3osele @u,ure"ti. de ,+tre pro4esorul #anM !n 1=<>' Sunt apoi a,9i5i*ionate instala*ii radiolo)i,e la Spitalul #ilitar Central @u,ure"ti "i la Clini,a C9irur)i,al+ de la Col*ea. ,ondus+ de pro4esorul C' Severeanu' Do,torul Gerota ,are s-a spe,iali5at !n radiolo)ie la (aris a ,ondus servi,iul de radiolo)ie a #inisterului de R+5 oi' Din ini*iativa pro4esorului ;urmu5es,u. se instalea5+ un aparat radiolo)i, la Li,eul Internat din Ia"i. "i la -a,ultatea ie"an+' Au 4ost de asemenea dotate ,u aparatur+ radiolo)i,+. Clini,ile #edi,ale din Clu6. o ,ontri u*ie deose it+ av!nd marele radiolo) Dimitrie Ne)ru' Dup+ anul 1<?> sunt dotate ,u instala*ii de radiolo)ie Clini,ile "i Spitalele din ora"ele mari. ,apitale de 6ude*' nv+*am!ntul de radiolo)ie se e4e,tuea5+ pe l!n)+ Clini,ile 1niversitare din @u,ure"ti. Clu6 "i Ia"i' n perioada modern+. toate 4a,ult+*ile de medi,in+ au ,lini,i de radiolo)ie. ,are sunt !n a,ela"i timp "i a5a de studiu "i per4e,*ionare a medi,ilor radiolo)i. la a,easta ,ontri uind re)reta*ii pro4esori de radiolo)ie- G9eor)9e S,9mit5er. I' @!r5u. G9' C9islea)' Istoria radiolo)iei este mar,at+ "i de numero"i martiri. ,are !n spe,ial !n perioda e8perimental+ au pl+tit ,u via*a aportul lor !n pro)resul radiolo)iei' n memoria lor s-a ridi,at !n 1<J> la ;am ur) un monument' 1ltimele de,enii au adus pro)rese deose ite !n te9ni,a radiolo)iei' #arele produ,+toare de aparatur+ radiolo)i,+ SI$#$NS.
.

(;ILI(S. TOS;I@A. ;ITAC;I. G$N$RAL $L$CTRIC. "i altele. au per4e,*ionat aparatura de radiodia)nosti,. radioterapie. medi,in+ nu,lear+. tomo)ra4ie ,omputeri5at+. re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+. au ,reat posi ilit+*i e8,ep*ionale de dia)nosti, "i !n a,ela"i timp de prote,*ie nu,lear+ pentru personalul din radiolo)ie "i pa,ien*i' n Spitalul 7ude*ean Arad primul aparat roent)en a 4ost montat !n 1<J0. iar primul radiolo) al spitalului a 4ost Dr' @olo)a I'0aler medi, primar' Aparatul era Siemens (olip9os ,u patru ventile "i trei posturi' n Spitalul de (ediatrie au 4ost a,9i5i*ionate !n 1<2> dou+ aparate tip Go,9stersel' (oli,lini,a de adul*i a 4ost dotat+ !n 1<J< ,u un aparat per4ormant !n a,el timp. tip Siemens $r)o4os' Au e8istat de asemenea aparate de mi,+ ,apa,itate !n ,a inetele medi,ale private' n anii 1<H?-1<=0. !n 7ude*ul Arad ma6oritatea la oratoarelor de radiolo)ie au 4ost dotate ,u aparate $LT$C ?00 de produ,*ie romaneas,+. ,are 4un,*ionea5+ "i ast+5i' Dintre medi,ii radiolo)i ,are au lu,rat !n ,a inetele de radiolo)ie. amintim pe Dr' #o)a Cornelia. prima 4emeie radiolo) din Romania. Dr' @olo)a 0ir)il. Dr' (etri"or 0iorel. Dr' An)eles,u Gri)ore. Dr' Romanu (avel. Dr' Glasser Eil9elm. Dr' @r+tuianu Romulus. Dr' Tomes,u Doina. Dr' Gre,eanu Coriolan Dr' (op Cornel. Dr' Dinules,u Ion. Dr' Ardevan 3te4an ,are a ,ondus destinele radiolo)iei ar+dene p!n+ !n 1<H?' To*i a,e"ti medi,i sunt de,eda*i' Cole,tivele de radiolo)i ar+deni au parti,ipat ,u lu,r+ri apre,iate la Cons4+tuiri "i Con)rese Radiolo)i,e !n *ar+ "i str+in+tate'

CAPITOLUL I
NO2I1NI G$N$RAL$ D$S(R$ RADIA2IIL$ C PRODUCEREA RA0ELOR X. Ra5ele C sunt radia*ii ele,troma11)neti,e ,are au un du lu aspe,t: ondulatoriu "i ,vanti,' $le se deose es, !ntre ele dup+ 4re,ven*+ Nnum+r de vi ra*ii a unei unde !ntr-o se,und+O. lun)ime de und+ Ndistan*a minim+ !ntre dou+ pun,te ,onse,utive. situate pe dire,*ie de propa)areO "i perioada. Nintervalul de timp minim dup+ ,are unda reprodu,e !n a,ea"i ordine. a,elea"i st+ri ,ara,teristi,e ale unei m+rimi periodi,eO' Cea mai utili5at+ ,ara,teristi,+ este lun)imea de unde ,uprins+ !ntre =-0.00> AP 4iind situat+ !ntre ra5ele ultraviolete N J<00AP - 1J>APO "i radia*iile )amma N >.0>AP - 0.001APO' (entru radiodia)nosti, este important ,+ ra5ele C sunt 4ormate din 4otoni ,are se deplasea5+ !n linie dreapt+ ,u J00000 GmQse,' Radia*iile ele,troma)neti,e sunt modalit+*i ale a,eleia"i ener)ii "i se deose es, !ntre ele prin lun)imea de und+ "i 4re,ven*+' Radia*iile C se deose es, de radia*iile )amma deoare,e primele sunt radia*ii ele,troma)neti,e emise la nivelul ele,troni,. iar ,elelalte sunt emise !n nu,leu' Radia1ii23 X 43 5rod#6 a7#"6i 68"d 32367ro"ii 6# 3"3r9i3 :ar3 5236a1i d3 2a 6a7od 4#"7 o5ri1i d3 #" o!47a6o2 :a73ria2; 6#: 3473 2a 7#!#ri23 Ro3"793" a"7i6a7od#2; 6ar3 ar3 53 4#5rafa1a 7#"9473". Numai o parte din ele,troni porni*i de la ,atod. se trans4orm+ !n urma ,oli5iunii ,u anti,atodul !n ra5e C. ale ,+ror 4re,ven*+ "i lun)ime de unda depind de ener)ia ele,<

tronilor' O alt+ parte din ele,troni produ, 4luores,en*+ "i ,+ldur+' A,este ra5e moi. sunt oprite !n 4oarte mare m+sur+ de a intra !n 4as,i,olul radiant prin 4iltrare la 4anta ,upolei' Prod#63r3a ra=32or X 43 fa63 5ri" 6o2i=i#"3 >i fr8"ar3. Pri" 6o2i=i#"3a 32367ro"#2#i i"6id3"7 6# a27 32367ro" or!i7a2 di" 52a6a d3 7#"947ra" 43 5rod#63 o r345i"93r3 32367ro47a7i6?; #r:a7? d3 5#"3r3a #27i:#2#i 32367ro" @" :i>6ar3 >i 7ra"4f3rar3a #"3i 5?r1i di" 3"3r9i3. Tra"4f3r#2 d3 3"3r9i3' C&nd ener)ia trans4erat+ de ele,tronul in,ident este mai mare de,&t ,ea de le)+tur+. se produ,e dislo,area ele,tronului de pe or it+ produ,&ndu-se 4enomenul de ioni5are - iar ra5ele C sunt urmarea a,estui 4enomen' Radia1ii23 d3 fr8"ar3 a5ar a7#"6i 68"d 32367ro"ii i"6id3"1i 4#"7 o5ri1i d3 a"od#2 7#!#2#i. E"3r9ia 6Aa"7i6? 53 6ar3 o 63d3a=? 32367ro"#2 5ri" f3"o:3"#2 d3 fr8"ar3 43 :a"if347? 5ri" fo7o" d3 ra=3 X. -as,i,olul de radia*ii C de 4r&nare va ,on*ine un spe,tru ,ontinuu ,9iar neomo)en deoare,e ,on*ine 4a,tori di4eri*i re5ulta*i !n urma intera,*iunii !ntre ele,troni "i atom ,u devierea traie,toriei ele,tronului "i redu,erii di4erit+ a ener)iei lui ,vanti,e' Numai 4otonii ,u ener)ia 4oarte mare al,+tuies, 4as,i,olul de ra5e C utili5at !n roente)ndia)nosti,'

E+ECTE +I0ICE
Intera,*iunea ener)iei radiante ,u materia modi4i,+ ,antitativ "i ,alitativ ,alit+*ile ra5elor C' Cele mai multe intera,*iuni sunt la nivel su mole,ular' 1rm+rile a,estui impa,t sunt determinate de ener)ia 4otonilor in,iden*i' #odi4i,+rile su4erite de ener)ia radiant+ la diverse nivele ale ,orpului omenes, al,+tuies, un ansam lu de elemente utile pe ,are 4as,i,olul de ra5e C le transmite e8aminatorului ,a ima)ini radiolo)i,e' Di4erite *esuturi str+ +tute de ra5ele C a,*ionea5+ di4erit asupra a,estora prin 4or*a datorat+ !nveli"ului ele,troni, sau num+rului atomi, al nu,leelor *esuturilor str+ +tute' $ner)ia radiant+ a sor it+ !n e,ranul
10

radios,opi, sau !n 4ilmul radiolo)i,. trans4orm+ ima)inea radiolo)i,+ imper,epti il+ !ntr-o ima)ine vi5i il+' Cele mai importante intera,*iuni !ntre 4otoni "i parti,ulele materiale de nivel su ,elular sunt $-$CT1L CO#(TON. $-$CT1L T;O#(SON. $-$CT1L -OTO$L$CTRIC. "i -OR#AR$A D$ ($R$C;I D$ $L$CTRONI' Ef367#2 Co:57o" - are lo, la nivelul straturilor peri4eri,e ale atomului' $l se produ,e ,&nd un 4oton in,ident ,u ener)ie mare intr+ !n ,oli5iune ,u un ele,tron 4i8at sla ,+ruia !i trans4er+ o parte din ener)ia ini*ial+ prin ,are ele,tronul p+r+se"te atomul "i prime"te o dire,*ie di4erit+ de a 4otonului in,ident' $l s-a trans4ormat !n ele,ton Compton sau ele,tron de re,ul dar "i 4otonul in,ident va avea dire,*ie deviat+ devenind 4oton di4u5at' Ef367#2 T o:54o" - ,onst+ !n a aterea 4otonului in,ident de la dire,*ia ini*ial+ 4+r+ a ,eda ener)ia atomului el !"i ,onserv+ ener)ia' Ef367#2 fo7o32367ri6 - se produ,e ,!nd un 4oton in,ident e8pul5ea5+ un ele,tron din !nveli"urile atomului ,ed&ndu-i toat+ ener)ia' A,estea devin un 4otoele,tron' -re,ven*a e4e,tului 4otoele,tri, este ,u at&t mai mare ,u ,&t intera,*iunea are lo, !n medii ,u num+r atomi, ridi,at de,i radia*iile vor avea ener)ii mi,i' Dislo,area unui ele,tron du,e la ioni5area atomului l+s&nd pe or it+ un lo, li er' Revenirea din a,east+ stare se 4a,e prin ,ompletare ,u ele,troni din starturile peri4eri,e "i ,u eli erarea de ener)ie ,are determin+ emisiunea de 4otoni de 4luores,en*+' 1n ast4el de ele,tron dislo,at de pe un !nveli" ,u ener)ie de le)+tur+ 6oas+ se nume"te ele,tron Au)er'
11

+or:ar3a d3 53r36 i' Const+ !n trans4ormarea ener)iei 4otonilor in,iden*i !n materie' Se 4ormea5+ pere,9i de parti,ule ,ompuse din ele,tron po5itiv Npo5itronO "i un ele,tron ne)ativ Nne)atronO' A,est e4e,t are lo, la ener)ii peste 1000 Gv' Dup+ ,um am v+5ut prin e4e,tul Compton se produ,e o di4u5iune ,u s,9im area de 4re,ven*+' La e4e,tul T9ompson ele,tronul di4u5at p+strea5+ a,eea"i lun)ime de und+ ,a 4otonul in,ident' $4e,tul 4otoele,tri, !nso*indu-se de ,edarea de ener)ie modulului. este un e4e,t de a sor *ie' Din ,ele spuse se poate re*ine urm+toarele: A' Ra5ele C datorit+ naturii lor ,orpus,ulare sunt al,+tuite din 4otoni' @' Intera,*iunea dintre ra5ele C "i materie poate avea lo, separat sau ,on,omitent la- nivelul mole,ular. atomi,. ele,troni, sau nu,lear' C' La intera,*iunea ,u mediul material o parte din 4otoni in,iden*i ai 4as,i,olului de ra5e C r+m&n !n re)iunea e8aminat+ prin e4e,t Compton. e4e,t T9ompson "i e4e,t 4otoele,tri,' D' O parte din 4otoni ,are nu au disp+rut prin intera,*iuni ,oli5ionale traversea5+ materia' -otonii disp+ru*i din 4as,i,ulul de radia*ii C 4ormea5+ CO$-ICI$NT1L D$ AT$N1AR$' -ra,*iunea de ener)ie in,ident+ trans4erat+ ele,tronilor se,undari adi,+ 4otoele,tronilor. ele,tronilor Compton sau ,elor proveni*i !n urma 4orm+rii de pere,9i ,onstituie CO$-ICI$NT1L D$ A@SOR@2I$' La 3"3r9ii :i6i Aa fi 5r35o"d3r3"7 3f367#2 fo7o32367ri6 iar 2a 3"3r9ii :iB2o6ii 3f367#2 COCPTON.
12

PROPRIET*ILE RA0ELOR X.
Ra5ele C sunt ,onstituite din 4otoni' Ra5ele C se produ, !n urma ,oli5iunii ele,tronilor in,iden*i ,u anti,atodul' n,linarea a,estuia permite devierea 4as,i,olului de radia*ii C la <0 )rade 4a*+ de a8ul tu ului' (rin ,onstru,*ia tu ului se utili5ea5+ doar un 4as,i,ul !n)ust de ra5e ,are tre,e prin 4ereastra tu ului "i este a6ustat ,u a6utorul dia4ra)mului "i lo,ali5atoarelor' -as,i,ulul are 4orma unui m+nun,9i de drepte !n 4orm+ de ,on ,u v&r4ul la 4o,arul tu ului "i a5a la planul de proie,*ie' n ,entrul 4as,i,olului se )+se"te ra5a ,entral+ - dreapta ,are plea,+ din ,entrul 4as,i,olului a6un)e !n ,entrul 4o,arului "i !n ,entrul planului de proie,*ie' $8plorarea radiolo)i,+ se a5ea5+ pe o serie de propriet+*i importante ale ra5elor C - 53"37ra!i2i7a73a; a73"#ar3a; 2#:i"i463"1a; i:5r34io"ar3a 3:#24i3i radio9rafi63. P3"37ra!i2i7a73a DD#ri7a73aE Ra5ele C tre, ,u u"urin*+ prin ,orpuri materiale' (enetra ilitatea este determinat+ de tensiunea la ,apetele tu ului' Se m+soar+ !n G0. iar ,antitatea sau intensitatea ener)iei se m+soar+ !n mA' Cu ,&t ,re"te tensiunea tu ului ,re"te puterea de p+trundere a R8' P3"37ra!i2i7a73a 3473 dir367 5ro5or1io"a2? 6# 5#73r3a a 7r3ia a 2#"9i:ii d3 #"d?. Ra5ele C nu au toate a,eia"i ,alitate. 4orm&nd un 4as,i,ol poli,romati,. ne,esit&nd 4iltrarea lui' Sunt ,unos,ute trei sisteme de 4iltrare: 1. fi27rar3a i"3r3"7? for:a7? d3 5ara:37rii 7#!#2#i. 2. fi27rar3a adi1io"a2? f?6#7? 5ri" fi27r3 d3 a2#:i"i# 4a# 6#5r# i"73r5#43 @"7r3 7#! >i 5a6i3"7. 3. fi27rar3a 2a "iA32#2 r39i#"ii 3Fa:i"a73. -iltrele de aluminiu atenuea5+ ener)iile su I0 G0 prin e4e,t 4otoele,tri,' -iltrele de ,upru se 4oloses, pentru ener)ii de 100-200G0. atenuarea e4e,tu&ndu-se prin e4e,t Compton'
13

A73"#ar3a Atenuarea este e4e,tul 4i5i, prin ,are un ,orp material diminu+ sau atenuea5+ intensitatea unei radia*ii a6uns+ la nivelul s+u' Se nas, radia*ii se,undare ,u lun)ime de und+ mai mare ,a ,ea ini*ial+' Cau5ele a,estor modi4i,+ri sunt: e4e,tul 4otoele,tri,.e4e,tul

Compton "i de materiali5are' Atenuarea 4otoele,tri,+ se produ,e prin 4enomenele ,unos,ute ,a a sor *ia "i di4u5iune' A!4or1ia A!4or!1ia 3473 d373r:i"a7? d3 5#73r3a a 5a7ra a "#:?r#2#i a7o:i6 0. densitate. )rosimea ,orpului e8aminat "i lun)imea de und+ a 4as,i,olului de radia*ii C's' Densitatea osului 4iind de 1.=I va a sor i mai multe ra5e C de,&t *esutul )r+sos ,u densitatea de 0.<2' Di4eren*a de a sor *ie !ntre di4eritele stru,turi anatomi,e au importan*+ !n vi5uali5area ima)inii radiolo)i,e' Grosimea stru,turilor anatomi,e in4luen*ea5+ a sor *ia' A,elea"i stru,turi vor determina o atenuare di4erit+ !n 4un,*ie de )rosimea lor' Co3fi6i3"7#2 d3 a!4or!1i3 indi,+ 4ra,*iunea dintr-o radia*ie a sor it+ !ntr-un ,m )rosime' A sor *ia se e8prim+ prin rela*ia I1R I0emd I1R intensitatea radia*iei emer)ente I0R intensitatea radia*iei in,idente mR ,oe4i,ientul de atenuare al stru,turii e8aminate' dR )rosimea e R a5a lo)aritmului natural R2.H1=2= 0ander (lat5
1'

Rea,*ia dintre a sor *ia "i ,alitatea ener)iei radiante arat+ ,+ numai ra5ele C ,u o anumit+ penetra ilitate vor traversa ,orpurile !nt&lnite !n ,ale' Calitatea radia*iei in4luen*ea5+ ,ontrastul ima)inii - radia*ia mai dur+ redu,e ,ontrastul' Dif#=i#"3a Dup+ lo,ul 4as,i,olului de ra5e C !n drumul dintre 4o,ar "i planul de proie,*ie se deose e"te fa46i6#2#2 i"6id3"7 >i fa46i6#2#2 3:3r93"7' Dup+ traversarea ,orpului. fa46i6#2#2 Aa fi for:a7 di" fo7o"i 5ri:ari >i fo7o"i dif#=a1i. -otoni di4u5a*i pre6udi,ia5+ ,alitatea ima)inii radiolo)i,e "i sunt un peri,ol pentru personalul din radiolo)ie' $i s,ad ,ontrastul "i "ter) detaliile' -otonii di4u5a*i au di4erite dire,*ii devenind ,9iar retrodi4u5a*i. d&nd 4enomene de iradiere ,are determin+ utili5area mi6loa,elor de antidi4u5iune ,um sunt: dia4ra)ma se,undar+ "i lo,ali5atoare' Radia1ia d3 dif#=i#"3 este ma8im+ !n a8ul de propa)are a 4as,i,olului emer)ent "i diminu+ propor*ional ,u p+tratul distan*ei pe m+sur+ ,e se !ndep+rtea5+ de a8. de,i intensitatea lor este invers propor*ional+ ,u lun)imea de und+' C&nd utili5+m un 4as,i,ol de ra5e C penetrant. radia*iile de di4u5iune sunt !n ,antitate mare' 1n 4as,i,ol in,ident pu*in penetrant. 4urni5ea5+ o ,antitate mi,+ de radia*ii de di4u5iune ,are se a sor !n apropierea lo,ului unde s-au 4ormat. atenuarea 4iind dat+ !n totalitate de a sor *ie' Cantitatea de ra5e de di4u5iune ,re"te "i ,u di4u5iunea stru,turilor anatomi,e e8aminate. dar intensitatea 4otonilor di4u5a*i nu este omo)en+' L#:i"i463"1a Su in4luen*a ra5elor C unele s+ruri ,um sunt: 52a7i"o6ia"#ra d3 !ari#; 4#2f#ra d3 =i"6; 7#"947a7#2 d3 6a26i#; devin luminoase. 4enomenul purt&nd numele de radia*ie luminis,ent+' A,est 4enomen permite dete,tarea ra5elor C de ,+tre o,9iul e8aminatorului' Luminis,en*a are dou+ 4orme distin,te: 1. +o4for3463"1a - este 4enomenul de luminis,en*+ ,are persist+ un timp "i dup+ !n,etarea a,*iunii ra5elor C'
1,

2. +2#or3463"1a - este luminis,en*a ,are durea5+ numai at&t timp ,&t a,*ionea5+ 4as,i,olul de ra5e C asupra s+rurilor 4luores,ente' n pra,ti,+ este utili5at+ la iluminarea e,ranului 4luores,ent' $ner)ia radiant+ are lun)imea de und+ mi,+ "i nu este per,epti il+ de o,9i. dar prin a,*iunea lor. s+rurilor 4luores,ente ,onvertes, lun)imile de und+ mi,i de AP ,a s+ devin+ per,epti ile de ,+tre o,9iul omenes,' La !a=a f3"o:3"#2#i 47? 7ra"4for:ar3a 3"3r9i3i ro3"793"i3"3 @" 3"3r9i3 2#:i"oa4? 5ri" 32i!3rar3 d3 fo7o32367ro"i >i 32367ro"i Co:57o"; f3"o:3" d3"#:i7 $a" d3r P2aa7=. Su in4luen*a ra5elor C nu toate mole,ulele su stan*ei 4luores,ente intr+ !n e8,ita*ie !n a,ela"i timp "i de,i sta ilitatea ini*ial+ se produ,e treptat. ,ontinu&nd s+ emit+ lumin+ ,&teva momente. 4enomen denumit r3:a"3"1?. -enomenul este util pentru 4oliile !nt+ritoare din ,asetele pentru radio)ra4ii dar deran6ea5+ la radios,opie. motiv pentru ,are remanen*a este ast4el ,al,ulat+ !n,&t s+ nu dep+"eas,+ timpul !ntre dou+ ima)ini su,,esive' (#2f#ra d3 =i"6 >i 6ad:i#. este sarea ,ea mai utili5at+ pentru 36ra"#2 radio46o5i6' T#"947a7#2 d3 6a26i# 3473 #7i2 2a fa!ri6ar3a fo2ii2or @"7?ri7oar3. -luores,en*a produs+. al astru-violet+ impresionea5+ emulsia de romur+ de ar)int de pe 4ilmul radio)ra4i,'

CAPITOLUL II
+ORCAREA ICAGINII RADIOLOGICE Ima)inea radiolo)i,+ este de dou+ 4eluri: radios,opi,+ "i radio)ra4i,+' n 4as,i,olul emer)ent ima)inea radiolo)i,+ nu este per,eptiil+. dar devine per,epti il+ pe un plan de proie,*ie. e,ran sau 4ilm radiolo)i,' Ima)inea radiolo)i,+ pre5int+ aspe,te di4erite dup+ ,um ,orpul plasat !n 4as,i,olul de radia*ii are o ,onstitu*ie omo)en+ sau nu'

I:5r34io"ar3a 3:#24i3i radio9rafi63.


Ra5ele C ,a "i lumina impresionea5+ emulsia de romur+ de ar)int de pe 4ilmul radio)ra4i,. proprietate ,are st+ la a5a 4orm+rii ima)inii radio)ra4i,e' Ra5ele C supun parti,ulele de romur+ de ar)int unui pro,es de ioni5are. a,easta devine sensi il+ la a,*iunea su stan*elor redu,toare. !n a,este ,ondi*ii revelatorul trans4orm+ romura de ar)int !n ar)int metali,' n 4un,*ie de ,antitatea ener)iei radiante ,are impresionea5+ romura de ar)int ima)inea emulsiei radio)ra4i,e este di4erit+' $mulsia radio)ra4i,+ ,are nu a 4ost impresionat+ de ener)ia radiant+ este !nl+turat+ su a,*iunea 4i8atorului. 4ilmul r+m&n&nd al ' Numai o parte din ener)ia radiant+ a,*ionea5+ asupra emulsiei radio)ra4i,e' (entru a ,ontra,ara a,est nea6uns. ,onstru,torul a luat o serie de m+suri. ,um ar 4i 4ilmul ,u du l+ emulsie. !n,+r,+tura ,u su stan*+ a,tiv+ mai mare. ad+u)area unor s+ruri de plum sau toriu !n startul sensi il' $,ranele !nt+ritoare sunt utili5ate la e8e,utarea radio)ra4iilor pentru a !nlo,ui a,est nea6uns'
1-

1n ,orp ,u stru,tur+ unitar+. ,u o anumit+ )reutate atomi,+. densitate "i )rosime . reali5ea5+ pe e,ran sau 4ilm. o ima)ine de intensitate uni4orm+' Atun,i ,&nd atenuarea 4as,i,olului de ra5e C este di4erit+ prin num+rul atomi,. densitate "i )rosimea re)iunii e8aminate pe planul de prote,*ie se o *ine o ima)ine neuni4orm+' (entru a di4eren*ia pe un plan de proie,*ie dou+ ima)ini di4erite. a,estea tre uie s+ ai + un indi,e de atenuare di4erit' Relie4ul 4as,i,olului emer)ent tradu,&nd ,ontrastul ima)inilor e8aminate este ,ontrast natural' Ima)inea pe e,ranul radios,opi, este 5o=i7iA?. Ima)inea de pe 4ilmul radio)ra4i, are o tent+ invers+ 4a*+ de ima)inea radios,opi,+. ea 4iind o ima)ine radiolo)i,+ ne)ativ+.
1.

(arti,ularit+*ile ima)inii radiolo)i,e sunt in4luen*ate de urm+toarele elemente: - dire,*ia de propa)are a 4as,i,olului de radia*ie pe planul de proie,*ie' -distan*a dintre 4o,arul termi, "i planul de proie,*ie -distan*a dintre re)iunea pe ,are o e8amin+m "i planul de proie,*ie' -dispo5i*ia re)iunii sau elementelor anatomi,e !n 4as,i,olul de ra5e C' (arti,ularit+*ile ima)inii radiolo)i,e prives, dimensiunile "i 4orma a,esteia ,are poate 4i mai apropiat+ sau !ndep+rtat+ de m+rimea "i 4orma real+ a elementelor e8aminate' L393a 5roi361i3i 6o"i63. Ra5ele C emise de un 4o,ar pun,ti4orm se propa)+ !n linia dreapt+ "i diver)ent' Ima)inea radiolo)i,+ ,are se 4ormea5+ la a5a 4as,i,olului repre5int+ proie,*ia perpendi,ular+ a 4as,i,olului de ra5e C' NAO Ima)inea radiolo)i,+ a unui o ie,t a4lat la o distan*+ oare,are de planul de proie,*ie. apare m+rit' N@O Ima)inea este ,u at&t mai mare ,u ,&t distan*a dintre 4o,arul tu ului de ra5e C "i 4ilm este mai mi,+ NCO sau ,u ,&t distan*a dintre o ie,tul de e8aminat "i planul de proie,*ie este mai mare' NDO (entru a o *ine o ima)ine radiolo)i,+ ,&t mai aproape de realitate. tre uie m+rit+ distan*a 4o,ar - plan de proie,*ie sau s+ a"e5+m o ie,tul de e8aminat ,!t mai aproape de planul de proie,*ie.NDO - ,a5ul radio)ra4iilor dentare' Se ,onsider+ ,+ la distan*+ de 2 m tu ul emite ra5e C paralele' Ima)inile elementelor situate mai departe de planul de
1/ 1. CRIREA )I DE+ORCAREA ICAGINII

PARTICULARIT*ILE ICAGINII RADIOLOGICE

proie,*ie apar mai mari de,&t ima)inile elementelor ,are se )+ses, la o distan*+ mai mi,+' n situa*ia ,&nd 4as,i,olul de ra5e C este proie,tat o li, pe planul de proie,*ie. ima)inea va 4i elipti,+ de4ormat+' 1neori re,ur)em inten*ionat la de4ormarea ima)inii radio)ra4i,e pentru a s,oate mai ine !n eviden*+ unele detalii' 1n ast4el de e8emplu este utili5area radio)ra4iei de ,onta,t' L393a 4#:a1i3i 52a"#ri2or. (rin traversarea unui o ie,t de e8aminat de ,+tre 4as,i,olul de radia*ii C. devine evident pro4ilul radio)ra4i, al a,estuia ' (+r*ile ,omponente ale o ie,tului de e8aminat ,u trepte di4erite de a sor *ie se suprapun 4orm&nd o ima)ine nou+. redus+ la dou+ dimensiuni prin !nsumarea planurilor de e8aminat' nsumarea ima)inilor dau o ima)ine nou+. ,are uneori poate 4i mai opa,+ de,&t ,ea normal+ sau din ,ontr+ mai transparent+' L393a i"6id3"132or 7a"93"1ia23. 1n)9iul su ,are ,ad radia*iile pe supra4a*a unor 4orma*iuni di4erite. are o importan*+ ,ov&r"itoare pentru ,laritatea ima)inii' Supra4e*ele sunt ine delimitate atun,i ,&nd radia*iile ,ad tan)en*ial la supra4a*a a,estora' A,esta este motivul pentru ,are s-au sta ilit in,iden*e spe,iale pentru eviden*ierea unor supra4e*e ale or)anismului' Para2aFa' -enomenul parala8ei apare atun,i ,&nd ,+l+torind ,u trenul avem ilu5ia opti,+. ,+ st&lpii de tele)ra4 se deplasea5+ rapid !n 4a*a 4erestrelor va)onului. !n timp ,e o ie,te asem+n+toare a4late la distan*+ se deplasea5+ mai !n,et' n radiodia)nosti, atun,i ,&nd tu ul roent)en e8e,ut+ o deplasare !ntre dou+ pun,te. iar !n 4as,i,olul de radia*ii sunt dou+ ,orpuri situate la distan*e di4erite. ima)inea ,elor dou+ ,orpuri se
1<

CALIT*ILE ICAGINII RADIOLOGICE Se ,onsider+ ,+ o ima)ine radiolo)i,+ este de ,alitate atun,i ,&nd: - red+ 4idel modi4i,+rile su4erite de ra5ele C la nivelul re)iunii e8aminate' - detaliile ,are tradu, a,este modi4i,+ri ,on*in elemente utile dia)nosti,ului' Calitatea ima)inii radio)ra4i,e se poate apre,ia prin ,ele trei ,omponente ,ontrast. netitate "i estompare' Co"7ra47#2 (oate 4i !mp+r*it !n ,ontrastul 4as,i,ulului emer)ent imper,epti il o,9iului "i ,ontrastul ima)inii vi5i ile' -as,i,olul emer)ent e8prim+ di4eren*a de intensitate e8istent+ !n 4as,i,olul de ra5e C dup+ ,e a str+ +tut re)iunea e8aminat+' $l este in4luen*at de )radul de a sor *ie sau de atenuare a ener)iei radiante !n re)iunea e8aminat+ "i tensiunea utili5at+ !n timpul e8punerii' $l varia5+ dire,t propor*ional ,u a sor *ia. 4iind in4luen*at 4avora il de di4eren*ele de a sor *ie !ntre elementele luate !n ,onsidera*ie. deasemenea de )rosimea o ie,tului e8aminat "i invers propor*ional ,u tensiunea' Tensiunile mi,i se !nso*es, de ,ontraste puterni,e' Alt 4a,tor ,are tre uie luat !n ,onsiderare sunt radia*iile de di4u5iune' $le sunt ,u at&t mai mari ,u ,&t avem de e8aminat o ie,te ,u num+r atomi, redus' $le nu pot 4orma ima)ine radiolo)i,+ dar 4ormea5+ voalul de 4ond al 4ilmului' Contrastul ima)inii radiolo)i,e e8prim+ di4eren*a !ntre dou+ ima)ini ,u densit+*i radiolo)i,e di4erite !n ,a5 ,+ vor im de ,ontrast vi5i il' (ra,ti, ,ontrastul de4ine"te rela*ia dintre al ul "i ne)rul unei ima)ini. !n*ele)&nd prin a,easta di4eren*a de lumino5itate e8istent+ !ntre ima)inile e8aminate "i stru,turile lor' Di4eren*a ma8im+ !nre)istrat+ pe o radio)ra4ie !ntre 5onele ,ele mai !ne)rite "i ,ele mai pu*in !ne)rite se nume"te latitudinea 4ilmului' Contrastul este mai evident la ima)inea e4e,tuat+ ,u 4olosirea de 4olii !nt+ritoare' $l urm+re"te eviden*ierea detaliilor ,u stru,tura ,&t mai 4in+ ale ima)inilor e8aminate' Contrastul este in4luen*at de materialul radio)ra4i, utili5at "i ,ondi*iile !n ,are se e8e,ut+ radio)ra4ia' Co"7ra47#2 d35i"d3 d3G
21

proie,tea5+ separat' Cel mai apropiat de sursa de radia*ii se deplasea5+ ,u amplitudinea ,ea mai mare !n dire,*ia invers+ de,&t a tu ului' (rin apli,area 4enomenului de parala8a se poate sta ili ,u pre,i5ie po5i*ia vesti ular+ sau palatinal+ a unui dinte in,lus' I"73"4i7a73a fa46i6o2#2#i d3 radia1ii Ale)erea distan*ei dintre tu ul roent)en "i 4ilm se 4a,e dup+ dou+ ,riterii: proie,*ie ,oni,+ "i tensiunea 4as,i,olului de radia*ii ,are determin+ densitatea a,estuia' Con4orm le)ii Daunne - ;unt. intensitatea 4as,i,olului de radia*ii s,ade ,u patratul distan*ei' $ner)ia primit+ pe unitatea de supra4a*+ este de patru ori mai mi,+ !n ,a5ul ,re"terii la du lu a distan*ei tu -4ilm' La aparatele de radiodia)nosti, dentar. tensiunea "i intensitatea sunt 4i8e. timpul 4iind varia il distan*a tu - dinte este de asemenea 4i8+'

20

(entru a o *ine radio)ra4ii ,u netitate un+ se iau !n ,onsiderare: - ,alitatea materialului radio)ra4i, - ,ondi*iile !n ,are se e8e,ut+ radio)ra4ia E47o:5ar3a $stomparea este imposi ilitatea de a reprodu,e !n mod 4idel limita detaliilor radiolo)i,e' Cau5ale lipsei netit+*ii per4e,te sunt 4o,arul nepun,ti4orm a tu ului de ra5e C estomparea )eometri,+ "i deplasarea !n timpul e8punerii a re)iunii e8aminate - estomparea de mi",are' La a,estea se adau)+ estomparea din ,au5a 4ilmelor. estomparea datorat+ e,ranelor !nt+ritoare' N37i7a73a Netitatea sau 4ine*ea ima)inii radio)ra4i,e tradu,e repre5entarea distin,t+ a liniilor ,are de4ines, limitele de separare a detaliilor eviden*iate pe radio)ra4ie' Ca73ria2#2 radio9rafi6 #7i2i=a7 Co"di1ii23 @" 6ar3 43 3F36#7? radio9rafia

Pro5ri37?1i >i 7ra7ar3E2i:i"ar3a 347o:5?rii d3 E2i:i"ar3a 347o:5?rii :i>6ar3 5ri" 93o:37ri63 5ri" fa67ori d3 o57i6? radio2o 9i6?
-,ea mai un+ netitate -4i8area re)iunii de radio-)ra4iat se o *ine 4+r+ e,rane -timp de e8punere s,urt mi,+ !nt+ritoare o *inut prin: -,u e,rane !nt+ritoare -material radio)ra4i, ,are nu au 4os4ores,en- sensi il *+ -tu de mare putere -distan*a 4o,ar-4ilm mi,+ -ra5e dure -4re,are termi,+ mi,+ - distan*+ o ie,t-4ilm -distan*+ 4o,ar-4ilm mare

22

23

n a,east+ 4a5+ se ,uplea5+ ,urentul de !nalt+ tensiune' A,esta

CAPITOLUL III
APARATUR PENTRU RADIODIAGNO(TIC
APARATUL RADIOLOGIC DENTAR

Aparatele radiolo)i,e dentare sunt de trei tipuri: a- tipul mi, ,u posi ilit+*i de lu,ru limitate la un num+r redus de radio)ra4ii dentare av&nd I mA "i I0 G0 - este amplasat pe unitul dentar' -tipul mi6lo,iu este montat pe un stativ propriu av&nd 10 mA >0 G0. av&nd posi ilit+*i de e4e,tuare a unui volum mare de lu,ru' ,- tipul mare ,u mono lo,ul montat pe un stativ mo il put&nd 4i utili5at !n s+li de opera*ii. patul olnavului' Capa,itatea aparatului este de 2I mA "i <0 G0' Aparatul este ,onstituit dintr-un mono lo, situat !ntr-o ,upol+ metali,+ ,are are "i rolul de autoprote6are !mpotriva radia*iilor C "i este i5olat+ !mpotriva ,urentului de !nalt+ tensiune prin uleiul diele,tri, 200?. ,are umple ,upola' #ono lo,ul ,on*ine tu ul roent)en. trans4ormatorul ,o or&tor de tensiune. trans4ormatorul ridi,+tor de tensiune. am alate !ntr-un monta6 anumit. #ono lo,ul produ,e radia*ii C pe perioade s,urte de timp ,omandate de releul de timp' Radia*iile C ies din mono lo, prin 4ereastra radiotransparent+ "i prin ,onul lo,ali5ator' Tu ul roent)en este un tu Coolid)e per4e,*ionat 4ormat dintr-un alon de sti,l+ ,u un indi,e de dilatare ,a al ,uprului !n ,are este vid avansat 10-Hmm;)' Tu ul are un anod la polul po5itiv "i un ,atod la polul ne)ativ' Catodul este o pies+ de ,on,entrare 4+r+ 4o,ali5are ele,trostati,+. 4as,i,olul de ele,troni 4ormat de un 4ilament de tun)sten este plasat !n mi6lo,ul ei' Anodul este o ti6+ de ,upru distan*at de 4ilament la 20-J0 mm' (e 4a*a anodului spre ,atod se a4l+ o pla,+ de Eol4ram' n timpul 4un,*ion+rii 4ilamentul de ,upru de la trans4ormatorul ,o or&tor de tensiune. se !n,+l5e"te la in,andes,en*+ "i pune !n li ertate ele,troni'
2'

,rea5+ o di4eren*+ de poten*ial !n interiorul tu ului pentru aparatele mi,i - de I0'000 0. pentru mi6lo,iu de >0'000 0 "i pentru ,ele mari de =0'000 0 ,are atra)e ele,troni spre pl+,u*a de Eol4ram numit+ anti,atod' 0ite5a de deplasare a ele,tronilor este mare datorit+ at&t di4eren*ei de poten*ial ,&t "i a vidului din tu ' A sor *ia ele,tronilor de ,+tre anti,atod "i 4r&narea lor produ,e radia*ii C "i ,+ldur+' C+ldura este preluat+ de uleiul diele,tri,' $8ist+ "i dispo5itiv de prote,*ie !mpotriva dilat+rilor e8,esive ale uleiului' Ra5ele C r+sp&ndite !n !ntre)ul tu sunt oprite de ,ar,asa tu ului' Se !ntre uin*ea5+ numai un 4as,i,ol ,oni, limitat de 4ereastra radiotransparent+ a tu ului' Amplasarea ,ompartimentelor tu ului este di4erit+' De o i,ei tu ul este situat l&n)+ 4ereastra radiotransparent+ - :o"7aB 6# di47a"1? 46#r7?' C&nd tu ul este montat !n partea opus+ 4erestrei. este :o"7aB 6# di47a"1? 2#"9? unde 4as,i,olul ,are a6un)e la pa,ient are o diver)en*+ 4oarte redus+' A,est tip este pre4erat !n ultimul timp' Curentul ele,tri, de la re*ea 4iind alternativ NI0;5O !n instala*ia tu ului R8. ,urentul va ,ir,ula !n dou+ sensuri' (rodu,erea ra5elor C des,ris+ mai sus este vala il+ pentru unda ,are a6un)e la tu pe ,alea ,atodului. unde. )+sind ele,troni mo ili5a ili. poate !n,9ide ,ir,uitul spre anod' 1nda !n sens invers. p+trun5&nd prin anod nu )+se"te ele,troni li eri "i ,urentul se !ntrerupe' (entru prote6area tu ului "i evitarea !n,+l5irii e8,esive a anodului se introdu,e !n ,ir,uitul tu ului un ventil sau Genotron prin ,are p+trunde !n tu doar unda !n sensul dorit' n a,est mod tu ul este prote6at iar instala*ia ,u o putere mi,+ 4un,*ionea5+ ,u 1Q2 unda' Aparatele Ront)en dentare 4un,*ionea5+ pe a5a s,9emei instala*iei Ront)en !n 1Q2 und+'
2,

STATI01L - este ,u arti,ula*ii ,are permite diri6area 4as,i,olului de radia*ii !n dire,*ii di4erite' (e pere*ii laterali sunt dou+ raportoare ,u pun,tul 0 la ori5ontal+'Stativul are "i un sistem de ar,uri sau )reut+*i ,are ,ontra alansea5+ )reutatea mono lo,ului al ,+rui )reutate varia5+ !ntre >-2I F)' (upitrul de ,omand+ ,on*ine: - #" Ao27:37r# ,u )rada*ii !ntre 0 "i 2I0 0 'Cu un semnal distin,t este mar,at+ valoarea 220 0' -5o73"1io:37r# ,u varia*ii !ntre S "i - ,are va ,ore,ta tensiunea de la re*ea' - #" 6o:#7a7or ,u dou+ p+r*i 0 "i I - 6a437a d3 6o:a"d? ,are ,on*ine o ro5et+ mar,at+ !n se,unde de la 0 la I ,u 4ra,*iuni de 0.1 se, "i uton de,lan"ator ,one,tat la pupitrul de ,omand+ - fi4? d3 a2i:3"7ar3 2a r313a ,u pri5+ pentru p+m&ntare "i un ,a lu de ,el pu*in 2 m' -7ra"4for:a7or ,are produ,e ,urent de I0 Gv "i > mA (re)+tirea aparatului pentru lu,ru ,onst+ !n veri4i,area ,omponentelor aparatelor "i introdu,erea 4i"ei de alimentare !n pri5+ de 220 0' A,um indi,atorul ,omutatorului se pune pe po5i*ia I' #anipularea aparatului se reali5ea5+ !n urmatoarea ordine' - Se 4i8ea5+ timpul de e8punere 1-J se, la ro5eta ,asetei - Dup+ po5i*ionarea 4ilmului. operatorul av&nd ,aseta !n m&n+ apas+ pe utonul de de,lan"are' Caseta se )+se"te !ntr-un lo, prote6at de radia*ii C' - ntre dou+ e8puneri se reali5ea5+ o pau5+ de ,el pu*in I se,' Dup+ I0 - >0 e8puneri se 4a,e o pau5+ de J0U - o or+'
IN(TALA*IA DE ROENTGENDIAGNO(TIC +UNC*IONAREA APARATULUI

sorii pentru ,om aterea radia*ilor se,undare ,um sunt dia4ra)ma. lo,ali5atoarele. )rilele antidi4u5oare. ,ompresorul. pre,um "i dispo5itive de ,entrare. serio)ra4ul' n ,ompletarea e8amin+rii radio)ra4i,e se mai pot utili5a Fimo)ra4ul. an)io)ra4ul ,u s,9im +tor de ,asete. utili5area !nt+ritorului ele,troni, de ima)ine. tomo)ra4ia ,onven*ional+. et,'
TUBUL RADIOGEN

Tu ul radio)en denumit !n mod ,urent Tu Roent)en repre5int+ ,omponenta prin,ipal+ a instala*iei de radiodia)nosti,' De la des,operirea lui !n 1=<I de ,+tre E'C'Roent)en. tu urile au ,unos,ut repetate !m un+t+*iri' Da,+ la primele tu uri denumite T,u )a5eB o *inerea ra5elor C se a5a pe f3"o:3"#2 d3 io"i=ar3. tu urile moderne sunt a5ate pe f3"o:3"#2 73r:o32367ri6' $le sunt o *inute prin per4e,*ion+ri te9ni,e ale tu ului Coolid)e ,onstruit prima dat+ !n 1<1J' Tu ul Roent)en este ,onstituit dintr-un alon de sti,l+ spe,ial+. ,are are dou+ prelun)iri tu ulare la ,are sunt adapta*i ,ei doi ele,tro5i "i sistemul de r+,ire' n tu e8ist+ un vid de 10-> - 10-H mm ;)'
CATOD1L

Catodul este 4ormat dintr-un fi2a:3"7 45ira2a7 d3 7#"9473" ,u )rosimea de 0.2 mm. a,operit ,u un strat su *ire de 7 ori#' A,est 4ilament are temperatura de topire de JJH0P C "i are o mare dura ilitate' Catodul tu ului are !n 6urul lui o pies+ metali,+ semi,ilindri,+ din moli den. denumit+ Tdispo5itiv de 4o,ali5areB menit+ de a ,on,entra 4as,i,ulul de ele,troni asupra anodului' Lo,ul de produ,ere a ra5elor C va deveni pun,ti4orm. 4enomen e8trem de important pentru ,alitatea radiolo)i,+ !n timpul 4un,*iunii'
ANOD1L

Instala*ia de roent)endia)nosti, este 4ormat+ din 7#!#2 d3 ra=3 X; 93"3ra7or#2 d3 73"4i#"3; :a4a d3 6o:a"d?. (entru asi)urarea ,ondi*iilor de e8aminare diversi4i,at+ "i a prote,*iei personalului "i pa,ien*ilor. instala*iile de roent)endia)nosti, sunt dotate ,u a6634orii !ntre ,are amintim : stativele di4eren*iate dup+ tipul e8amin+rii. dia4ra)mele. redresorii de !nalt+ tensiune "i !n,+l5ire. ,a lul de !nalt+ tensiune. e,ranul radios,opi,. di4erite tipuri de stative. a,,e2-

La tu urile Roent)en ,lasi,e. anodul 4i8 este 4ormat dintr-un !2o6 6i2i"dri6 :a4iA d3 6#5r#. ,are are in,orporat+ o 5a47i2? d3 7#"9473" ovoidal+ sau dreptun)9iular+ denumit+ fo6ar#2 73r:i6 al tu ului. ,are are o mare duritate' $a are rol "i de fo6ar o57i6. ,are este pun,ti4orm pentru a 4orma o ima)ine net+' (lanul anodului este !n,linat 4a*+ de diametrul tu ului. ast4el supra4a*a sa de proie,*ie este de > ori mai mi,+ de,&t a 4o,arului termi,. un)9iul de !n,lina*ie 4iind ,uprins !ntre 1>-20 de )rade' Tu urile pentru roent)enterapie au !n,linarea )radului la ?IP'
2.

(uterea tu ului varia5+ !ntre 1.I GK "i 10 GK' Anodul tu ului se nume"te ANTICATOD' n timpul 4un,*ion+rii prin 4ilamentul ,atodului tre,e un ,urent de >-1= 0ol*i "i I-< A. produs de 7ra"4for:a7or#2 d3 6o!or8r3 a 73"4i#"ii' Se produ,e ast4el !n,+l5irea 4ilamentului p&n+ la in,ades,en*+ ,u 32i!3rar3a d3 32367ro"i' n a,east+ 4a5+ se ,uplea5+ ,urentul de !nalt+ tensiune ,are poate a6un)e p&n+ la ,&teva sute de G0 !ntre ,ei doi poli ai tu ului' A,east+ di4eren*+ de poten*ial "i vidul din tu . 4a,e ,a ele,tronii eli era*i de la ,atod s+ 4ie atra"i ,u o vite5+ e8trem de mare ,+tre anti,atod' A!4or!1ia 32367ro"i2or d3 6?7r3 a"7i6a7od >i fr8"ar3a 2or 5rod#63 6?2d#r? @" 5ro5or1i3 d3 <<H >i doar 1H di" 3"3r9i3 I#a"7i6? 3473 7ra"4f3ra7? fo7o"i2or X. Tu urile pentru radiodia)nosti, au putere ,uprins+ !ntre 1.I "i I0 GE' Deoare,e a,este tu uri au utili5+ri di4erite ele se !mpart !n tu uri ,u anod+ 4i8+ "i tu uri ,u anod+ rotativ+' T1@1RIL$ C1 ANOD% -IC% - sunt puterni,e ,u 4o,ar termi, mare' $le nu o4er+ o un+ netitate ima)inilor' 1tili5area !n radiodia)nosti, este redus+. doar pentru e8amin+ri ,are nu impun ,antit+*i mari de ener)ie !n interval s,urt' (entru a le !m un+t+*i ,alit+*ile s-au ,onstruit tu uri ,u dou+ 4ilamente. unul ,orespunde 4o,arului mi, "i are putere de 1.I-> GE. "i altul pentru 4o,arul mare ,u putere de 10 GE' T1@1RIL$ C1 ANOD% ROTATI0% permit m+rirea evident+ a puterii aparatului ,are le utili5ea5+' A,este tu uri au o supra4a*+ real+ a 4o,arului tu ului datorit+ amplas+rii a,estuia pe un anod !n mi",are de rota*ie' (rin a,east+ mi",are de rota*ie ,ontinu+ 4as,i,ulul de ele,troni omardea5+ mereu alte supra4e*e ale anodului. iar ,apa,itatea de r+,ire atri uit+ este ,res,ut+' n ultimul timp s-au ,onstruit
2/

tu uri ,u do#? fo6ar3 73r:i63. 4o,arul mi, de 0.2 8 0.J mm2 "i 4o,arul mare de 2 8 2 mm 2. permi*&nd e4e,tuarea de radio)ra4ii ,u netitate 4oarte un+ "i timp e8trem de s,urt de e8punere. iar anodul este ,onstruit din )ra4it' O alt+ !m un+t+*ire adus+ a,estui tip de tu uri este a,,elerarea vite5ei imprimat+ anodei de la J000 la <000 rota*ii Q minut' Tu urile moderne permit reali5area unor e8puneri de p&n+ la J00 mAQs "i putere de I0 GKQse,und+' ANEXELE APARATULUI ROENTGEN G$N$RATORI D$ T$NSI1N$ Generatorii de tensiune sunt ,one,ta*i ,u tu ul roent)en' $i reali5ea5+ di4eren*e de tensiune ne,esar+ 4un,*ion+rii tu ului' Generatorul de tensiune sau trans4ormatorul reali5ea5+ trans4ormarea ,urentului alternativ de tensiune 6oas+ "i intensitate mare. !n ,urent alternativ de tensiune !nalt+ "i intensitate mi,+' A,e"tia trans4orm+ ,urentul re*elei ele,tri,e de 220 0 !n ,urent alternativ de 1I0 000 0' TRANS-OR#ATOR1L D$ NALT% T$NSI1N$ - este ,onstituit dintr-un mie5 de o*el !n 6urul ,+ruia sunt dispuse dou+ o ine. o ina prin,ipal+ "i o ina se,undar+' A,est ,omple8 reali5ea5+ un ,urent ma)neti,' @o ina primar+ are spire pu*ine de ,upru ,u diametrul mai )ros. iar o ina se,undar+ are spire multe din ,upru su *ire' La tre,erea ,urentului alternativ prin o ina primar+ se reali5ea5+ !n ,urentul ma)neti, al trans4ormatorului ,u 4lu8 ma)neti, varia il. ,are !n o ina se,undar+ devine ,urent de indu,*ie alternativ. av&nd de o i,ei 1I0 Gv' Trans4ormatorul 4un,*ionea5+ !n ulei spe,ial. ,are asi)ur+ i5olarea "i r+,irea lui' TRANS-OR#ATOR1L D$ NC%L/IR$ - este de asemenea indispensa il 4un,*ion+rii tu ului roent)en. el 4urni5&nd ,urentul ne,esar 4ilamentului tu ului "i Fenotroanelor pentru a le asi)ura in,andes,en*a' (uterea lui varia5+ !ntre >-12 0ol*i "i intensitatea J-I Amperi' $ste montat !mpreun+ ,u trans4ormatorul de tensiune sau separat' Trans4ormatorul este le)at de re*eaua ele,tri,+. dar num+rul de spire al o inei se,undare este 4oarte mi, "i redu,e tensiunea ,urentului' Cu
2<

a6utorul unei re5isten*e se re)lea5+ ,urentul de !n,+l5ire. iar un ampermetru montat !n ,ir,uit permite re)larea ,ore,t+ a !n,+l5irii 4ilamentului'
#ASA D$ CO#AND%

$ste a,ea ,omponent+ a aparatului de radiodia)nosti,. ,are ,on*ine dispo5itivele ,u instrumentele ne,esare asi)ur+rii ,omen5ilor de 4un,*ionare' Comple8itatea masei de ,omand+ varia5+ ,u tipul aparatului. ,u un sin)ur sistem de ,omand+ la aparatele ,u un post "i dou+ sisteme de ,omand+ separate. unul pentru radios,opie "i altul pentru radio)ra4ie pentru aparatele ,u dou+ posturi'n )eneral masa de ,omand+ ,on*ine un autotrans4ormator. instrumente de re)la6 "i instrumente de m+sur+' Autotrans4ormatorul re)lea5+ tensiunea ,urentului primar din trans4ormatorul de !nalt+ tensiune' $l asi)ur+ o tensiune ,onstant+ a ,urentului primar. ,are alimentea5+ trans4ormatorul de !nalt+ tensiune' E473 #" 7ra"4for:a7or @" 7r3573 al ,+rui ,ir,uit se,undar este le)at la ,onta,tele separate. ,are alimentea5+ di4eritele re*ele de ,urent ale aparatului' n a,est 4el autotrans4ormatorul permite sta ilirea tensiunii ade,vate. ,are ne,esit+ a 4ii utili5at+ !n timpul e8amin+rii' Instrumentele de re)la6 din masa de ,omand+ serves, pentru 4i8area ,urentului de !n,+l5ire a 4ilamentului tu ului "i a sistemelor de redresare a ,urentului ele,tri,. dar "i pentru re)larea tensiunii se,undare prin ,omutatoare a trans4ormatorului de !nalt+ tensiune' #asa de ,omand+ are !n ,omponen*+ ,omutatoare. ,are permit potrivirea re)la6ului distin,t ne,esit+*ii e8amin+rii dar "i tre,erea de la e8aminarea radios,opi,+ la ,ea radio)ra4i,+'
INSTR1#$NT$ D$ #%S1R%

(i473:323 d3 6o:a"d? di9i7a2? ,u ,are este dotat+. masa de ,omand+ permite o per4e,t+ sin,roni5are a a,estor entit+*i' La masa de ,omand+ mai sunt in,orporate utoane ,are ,omand+ di4eritele 4a,ilit+*i pe ,are le reali5ea5+ aparatele moderne ,um ar 4i: mi",area automat+ a mesei de radio)ra4ii. ,ul,area stativului verti,al. sisteme de ventila*ie et,' $8ist+ aparate de radiodia)nosti, ,u !nt+ritor de ima)ine a ,+ror mas+ de ,omand+ "i monitorul !nt+ritorului de ima)ini se )+se"te !n alt+ !n,+pere' Comen5ile "i pro,esul de e8aminare este ,omandat+ de la distan*+. ne4iind ne,esar+ pre5en*a e8aminatorului !n 4a*a aparatului de 4luoros,opie "i impli,it prote6area a,estuia de iradiere'
SIST$#$ D$ R$DR$SAR$ A C1R$NT1L1I $L$CTRIC

$o27:37r#2 este instrumentul de m+sur+ a tensiunii' $l este inter,alat !n ,ir,uitul primar al trans4ormatorului de !nalt+ tensiune' 0oltmetrul m+soar+ !n vol*i tensiunea de la o ina primar+ "i !n G0 tensiunea de la o ina se,undar+' Ci2ia:53r:37r#2 este ,el ,are m+soar+ intensitatea ,urentului de !nalt+ tensiune ,are tre,e prin tu ' #asa de ,omand+ a postului de radio)ra4ie mai ,on*ine !n sistem de m+surarea 7i:5#2#i d3 3F5#"3r3' Aparatele moderne au re)lat un sistem de ela orare a ,omen5ii !n :i2ia:53ri 436#"d3'(entru o *inerea ,onstantelor ,ore,te de e8punere este ne,esar+ o modulare ,ore,t+ a tensiunii. intensit+*ii "i timpului'
30

(uterea tu ului ne,esit+ un sistem ade,vat de redresare a ,urentului ele,tri,' Tu urile ,u putere mi,+ "i medie. 4un,*ionea5+ utili5!nd un sistem de autoredresare ,reat+ prin di4eren*a de poten*ial !ntre ornele tu ului de ra5e C' Tu ul utili5ea5+ numai a,ea alternan*+ a ,urentului ele,tri, la ,are 4a*+ de anti,atod 4ilamentul tu ului este !n,+r,at ne)ativ' A,este instala*ii pre5int+ dou+ in,onveniente 4a*+ de monta6ele la ,are redresarea permite utili5area am elor alternan*e ale ,urentului ele,tri,: 1' Au putere limitat+ "i 2' Durata de 4un,*ionare mai s,urt+' n radiodia)nosti, se utili5ea5+ instala*ii prev+5ute ,u redresori de !nalt+ tensiune. 4ie prin 4#5a53 6# 6a7od i"6a"d3463"7 N 0entile sau FenotroaneO. 4ie r3dr34oar3 #46a73 ,u elemente de seleniu' 0entilele au ,ei doi ele,tro5i de ,apuri ,a "i tu ul roent)en dar anodul nu este !n,linat' La monta6ele ,u unul sau dou+ ventile le)ate !n serie ,u tu ul aparatului radia*iile C sunt produse numai de una din alternan*ele ,urentului de !nalt+ tensiune. ,ealalt+ alternan*+ 4iind oprit+ de ventil' #onta6ele ,u patru ventile utili5ea5+ am ele alternan*e ale ,urentului de !nalt+ tensiune. ,urentul alternativ 4iind trans4ormat !n ,urent ,ontinuu'
31

#onta6ele ,u "ase ventile permit o redresare tri4a5i,+ ,reind posiilitatea ,a tu ul s+ emit+ radia*ii tot timpul 4un,*ion+rii lor'
ACC$SORII AL$ A(ARAT1L1I D$ RADIODIAGNOSTIC

CAPITOLUL I$
TEHNICILE RADIODIAGNO(TICULUI )I ALE ICAGI(TICII CEDICALE

Cele mai importante a,,esorii de adapta ilitate ale aparatului de Roent)endia)nosti, sunt: -stativele de sus*inere a e,ranului "i alte tipuri de stativeV -stativul ori5ontal "i verti,al de radio)ra4ii de ,are este adaptat sistemul @u,FMV -dispo5itive de dia4ra)mare a 4as,i,oluluiV -dispo5itive de sus*inere "i 4i8are a ,asetelorV -)rila antidi4u5oareV -dispo5itive de ,entrareV -dispo5itive de ,ompresieV -,a luri de !nalt+ tensiuneV -materiale de prote,*ie Nm+nu"i. "or*uri plum ateO'

$8aminarea Ima)isti,+ radiolo)i,+ se reali5ea5+ prin mai multe metode. radio)ra4ia 4iind ,ea mai important+' Alte metode de e8aminare sunt : RADIO(COPIA - Ima)inea radios,opi,+ se 4orme5+ pe e,ranul 4luores,ent. datorit+ impresion+rii ine)ale s+rurilor 4luores,ente pe 4oile e,ranului de ,+tre 4as,i,ulul de radia*ii C. devenit neomo)en !n urma str+ aterii ,orpului omenes, e8aminat' Radios,opia se reali5ea5+ la !ntuneri, dup+ o a,omodare preala il+ a radiolo)ului. de 10-20 minute la lumina ro"ie' $8aminarea este indi,at+ !n spe,ial pentru studiul dinami,ii or)anului e8aminat' RADIOGRA+IA - $ste o ima)ine 4i8+ a,,esi il+ de a 4i e8aminat+ de ,+tre mai mul*i spe,iali"ti "i !n a,ela"i timp este un do,ument de ,ompara*ie pentru o e8aminare ulterioar+' Radio)ra4ia este metod+ de ele,*ie !n e8aminarea radiolo)i,+' $a pune la dispo5i*ia e8aminatorului su4i,iente date pentru a sta ili un dia)nosti, po5itiv "i di4eren*ial. de asemenea pentru sta ilirea pro)nosti,ului olii' E6ra"#2 radio46o5i6 este utili5at pentru a materiali5a in4orma*ia ,on*inut+ de 4as,i,ulul de ra5e C. trans4orm&nd-o dintr-o ima)ine virtual+ !ntr-o ima)ine opti,+ vi5i il+' $,ranul este al,+tuit dintr-o 4olie de ,arton. pe o 4a*+ a a,esteia 4iind 4i8at ,u a6utorul unei solu*ii ade5ive. materialul 4luores,ent' Su stan*a 4luores,ent+ este protea6at+ de un strat de ,eluloid su *ire "i transparent' -olia e,ranului 4i8at+ !ntr-o ram+ metali,+ este a,operit+ de o sti,l+ ,u un ,on*inut de 1.I mm plum metali,' A,est e,ran se utili5ea5+ p&n+ la 100 Gv' (entru ener)iile !ntre 100 - 1I0 Gv sti,la are un e,9ivalent de 2.I mm ( ' n spatele 4oliei e8ist+ o pla,+ de material plasti, pentru prote6area e,ranului' E6ra"323 @"7?ri7oar3 N4oliileO sunt a,,esorii 4oarte importante pentru o *inerea ima)inii radio)ra4i,e' 1tili5area lor reali5ea5+ o redu,ere a timpului de e8punere' A,este e,rane sunt ,onstituite dintr-un suport de ,arton pe o 4a*+ a ,+ruia este !ntins ,u a6utorul unui ade5iv. un strat 4oto-sensi il de tun)stat de ,al,iu' A,est strat este a,operit de
33

32

o peli,ul+ 4in+ radiotransparent+ "i impermea il+' Su in4luen*a radia*iilor C stratul sensi il devine luminis,ent "i impresionea5+ 4ilmul radio)ra4i, !n propor*ie de <0W 4a*+ de 10 W ,&t este in4luen*at de radia*iile C' La e8e,utarea radio)ra4iei se 4oloses, dou+ e,rane !nt+ritoare ,are au densitatea parti,ulelor 4luores,ente di4erit+V 20 m)Q,m2 pe 4olia anterioar+ "i 1I0 m)Q,m2 pe ,ea posterioar+. pentru a e,9ili ra ,antitatea de radia*ii a sor it+ !n urma str+ aterii 4ilmului radio)ra4i,' n ultimul timp se utili5ea5+ su stan*e 4luores,ente din seria lantanului "i lantanidelor N)adoliniu. euro,9iu. ter iu. MtriuO' -oliile !nt+ritoare sunt amplasate ,u stratul sensi il spre interior pe ,ele dou+ 4e*e ale ,asetelor metali,e sau din material plasti,' (entru asi)urarea prote,*iei de radia*ii. 4a*a posterioar+ a ,asetelor este radioopa,+' Dimensiunile ,asetelor sunt ,orespun5+toare ,elor ale 4ilmelor radio)ra4i,e' Celelalte metode ima)isti,e ,ompletea5+ elementele de dia)nosti, ne,esare' RADIOGRA+IA CRIT este un pro,edeu ,are reali5ea5+ m+rirea ima)inii radio)ra4i,e ,a o apli,a*ie a le)ii Xproie,*iei ,oni,eX' (rin a,est pro,edeu se m+re"te su stan*ial distan*a dintre o ie,tul de radio)ra4iat "i ,aset+' $4e,tuarea radio)ra4iei se e4e,tuea5+ ,u aparate de mare putere "i tu ,u 4o,ar 4in' Radio)ra4ia !n ,ulori ne,esit+ utili5area de 4ilme spe,iale "i developarea ,u revelator ,romo)en spe,ial' TELERADIOGRA+IA - $ste o te9nio,+ de e4e,tuare a radio)ra4iilor pulmonare pentru a se o *ine ima)ini de dimensiuni apropiate normalului' Radio)ra4ia se e4e,tuea5+ de la distan*a de 2 metri' ORTODIAGRACA - Const+ !n utili5area unei 4as,i,ul !n)ust de ra5e C. ,are se proie,tea5+ pe ,onturul or)anului de e8aminat' #etoda este dep+"it+. utili5at+ 4oarte rar' RADIOGRA+IA CU RA0E DURE' A,east+ te9ni,+ permite eviden*ierea unor stru,turi de opa,itate intens+ sau transparen*+ ,res,ut+ mar,at+ de o opa,itate !ntins+' RADIOGRA+IA CU DUBL EXPUNERE - se e4e,tuea5+ pentru e8plorarea or)anelor tora,ale !n inspir "i e8pir' DIGRA+IA - utili5area unei pl+,i spe,iale de plum !mp+r*it+ ,u lamele "i e4etuarea unei du le e8puneri permite e8plorarea mi",+rii or)anelor ,avit+*ii tora,i,e' JICOGRA+IA - este metoda ,are permite !nre)istrarea amplitu3'

dinii mi",+rilor or)anelor din ,avitatea tora,i,+ "i !n spe,ial ale ,ordului' (entru e4e,tuarea a,estei e8amin+ri se utili5ea5+ o pla,+ ,u mai multe des,9i5+turi de 0.I ,m situate la intervale de 11.I ,m' (entru e4e,tuarea a,estor !nre)istr+ri se utili5ea5+ dou+ te9ni,i : - pla,a se deplasea5+ uni4orm pe distan*a a dou+ des,9i5+turi. situa*ie !n ,are mar)inile or)anelor pre5int+ ,ro"ete. repre5ent&nd e8presia radio)ra4i,+ a mi",+rii' - da,+ )rila r+m&ne 4i8+ "i se mi",+ 4ilmul se !nre)istrea5+ pun,tele din ,onturul or)anului a4late !n dreptul des,9i5+turilor )rilei' Ima)inile sunt de Xtrepte de s,ar+X' TOCOGRA+IA - este o metod+ radiolo)i,+ ,are permite eviden*ierea ima)inilor radio)ra4i,e de pe un sin)ur strat de *esut ,are este e8aminat' Ima)inea se o *ine prin alea6ul sin,ron "i !n sens invers !ntre tu ul roent)en "i ,aset+' (rintr-un dispo5itiv se poate 4i8a ad&n,imea la ,are dorim s+ e4e,tu+m e8aminarea' Cu ,&t un)9iul de aleia6 este mai mare. )rosimea stratului de e8aminat este mai mi,+' @aleia6ul tu ului poate 4i - liniar. ,ir,ular. elipti,. 9eli,oidal sau 9ipo,i,loidal' PANTOCOGRA+IA - este te9ni,a utili5at+ !n stomatolo)ie prin ,are se o *ine pe o sin)ur+ radio)ra4ie ima)inea panorami,+ a ma8ilarelor' $8plorarea se reali5ea5+ prin dou+ moduri : sursa de radia*ii situat+ !n e8terior iar ,aseta ,ur + spe,ial+ se )+se"te de asemenea !n a4ara ,raniului. - sursa de radia*ii se a4l+ !n ,avitatea u,al+ iar ,aseta se a4l+ !n e8terior' RADIO+OTOGRA+IA CEDICAL NR-#O - Radio4oto)ra4ia medi,al+ este utili5at+ !n spe,ial pentru depistarea !n mas+ a a4e,*iunilor pulmonare Ntu er,ulo5a pulmonar+O "i a olilor ,ordului' Ini*ial metoda ,onst+ !n 4oto)ra4ierea pe un 4ilm de J> Q 2? mm sau 100 Q 100 mm a ima)inii radiolo)i,e de pe e,ranul radios,opi,' n pre5ent se utili5ea5+ X,amera Odel,aX ,are dispune de un dispo5itiv opti, spe,ial prin ,are se o ie,tivi5ea5+ ima)inea pe 4ilme H Q H ,m sau 10 Q 10 ,m' -ilmele utili5ate sunt spe,iale !n role de lun)imi di4erite'
ICAGINEA RADIOGRA+IC TELE$I0AT - $ste ,ea mai important+ apli,are a ampli4i,atorului de lumino5itate' Radios,opia televi5at+ ,onst+ !n preluarea ima)inii de pe e,ranul se,undar al ampli4i,atorului "i introdu,erea !n releul televi5iunii' RADIOCINECATOGRA+IA - Nu a ,orespuns a"tept+rilor !n spe,ial prin ,alitatea ima)inilor "i ,ostul ridi,at' 3,

#$DICINA N1CL$AR% $ste o metod+ ima)isti,+ de dia)nosti,. ,are se a5ea5+ pe utili5area radia*iei emise de nu,leii unor atomi !n timpul de5inte)r+rii lor' (rin,ipiul pe ,are se a5ea5+ utili5area radionu,li5ilor !n dia)nosti, este administrarea lor pe ,ale oral+ sau intravenoas+ "i dete,tarea sau m+surarea radioa,tivit+*ii lor la nivelul ,orpului sau unui or)an printr-un sistem de aparate in,luse !n ,ate)oria SCINTIGRA-$' n urma p+trunderii radia*iilor nu,leare !n or)anul de e8aminat. au lo, pro,ese de intera,*iune !ntre parti,ulele din 4as,i,ulul de radia*ii "i atomii materiei str+ +tute ,u pierdere de ener)ie "i reali5area de IONI/%RI DIR$CT$ sau IONI/%RI INDIR$CT$ produse de 4otoni )amma' Cu a6utorul sistemului de dete,tare reali5at de SCINTIGRAse pot o *ine in4orma*ii utile asupra lo,ali5+rii temporo-spa*iale a sursei de radia*ii' SCINTIGRA-IA este ,el mai ve,9i pro,edeu ima)isti, de eviden*iere a or)anelor interne. primele e8perimente reali5&ndu-se !n anul 1<I1' Are avanta6ul unei lar)i utili5+ri !n pra,ti,a ,lini,+ 4iind !n a,ela"i timp o metod+ neinva5iv+' Dete,tarea de ,ele mai multe ori a radia*iei )amma emise !n urma in6e,t+rii unui radio-4arma,euti, ,u tropism pentru un anumit or)an se reali5ea5+ ,onvertirea 4otonilor )amma !n semnale ele,tri,e' Cu a6utorul ,al,ulatorului semnalele ele,tri,e sunt prelu,rate "i prin re,onstru,*ie se o *in ima)ini s,inti)ra4i,e STATIC$ sau DINA#IC$' SCINTIGRA-IA STATIC% reali5ea5+ ima)inea o *inut+ atun,i ,&nd (ROD1S1L RADIO--AR#AC$1TIC reali5ea5+ a,umularea ma8im+ !n ORGAN1L D$ $CA#INAT' S,inti)ra4ia stati,+ d+ in4orma*ii ,u ,ara,ter mor4olo)i,' SCINTIGRA-IA DINA#IC% sau S$C0$N2IAL% reali5at+ prin prelu,rarea datelor prin ,al,ulator permite prelu,rarea "i sto,area in4orma*iilor !n DINA#IC%' O *inerea ima)inilor su)estive impli,+ utili5area unor aparate variate' SCINTIGRA-1L LINIAR are o utili5are mai restr&ns+ 4iind unul dintre primele aparate utili5ate !n s,inti)ra4ie' $COGRA-IA 1LTRAS1N$T$L$ sunt os,ila*ii me,ani,e ,are au vi ra*ii !ntre 20G95 "i 100#95' $le se propa)+ printr-o su,,esiune de ,omprim+ri "i
3-

destinderi ,orespun5+toare 4re,ven*ei undei' 1ltrasunetele sunt produse de un TRAD1CTOR ,one,tat la un sistem ,are produ,e semnale ele,tri,e de !nalt+ 4re,ven*+ trans4ormate de un ,ristal pie5oele,tri, !n ultrasunete' (rin,ipiul pie5oele,tri, ,onst+ !n 4aptul ,+ de4ormarea me,ani,+ !ntr-o anumit+ dire,*ie d+ na"tere unui poten*ial ele,tri, pe 4a*a opus+ a ,ristalului sau o tensiune ele,tri,+ apli,at+ !n a,ea"i dire,*ie !l de4ormea5+ !n partea opus+ produ,&nd ultrasunetele' (entru a transmite ultrasunete. se apli,+ ,ristalului o tensiune ele,tri,+' -re,ven*a ultrasunetelor 4olosit+ !n medi,in+ este ,uprins+ !ntre 2 #;5 "i 20 #;5' Transdu,torul reali5at din ,ristale de ,uar* sau metale ,erami,e reali5ea5+ emisia ,&t "i re,ep*ia ultrasunetelor' Cristalul pie5oele,tri, ,&nd este supus unor di4eren*e de poten*ial ele,tri,. vi rea5+ "i emite ultrasunete ,are se propa)+ !n mediul iolo)i,' C&nd a,estea !nt&lnes, pe traie,tul lor inter4e*e. ele se re4le,t+ su 4orm+ de e,ouri "i sunt re,ep*ionate de ,ristal ,+ruia !i produ,e vi ra*ii. ,are la r&ndul lor produ, di4eren*e de poten*ial ele,tri, la e8tremit+*ile ,ristalului' $le sunt prelu,rate !n sistem analo) di)ital' 1n impuls de ultrasunete !n trae,tul s+u !nt&lne"te inter4e*e distan*ate !ntre ele !n timp "i spa*iu "i va produ,e mai multe e,ouri ,are reali5ea5+ prin prelu,rare di4erite nuan*e a ima)inii e,o)ra4i,e' $COGRA-IA reali5ea5+ mai multe #OD1RI de in4orma*ie di4eren*iate prin te9ni,i di4erite de repre5entare a e,ourilor' #OD1L A-repre5int+ e8plorarea ,u ultrasunete pe o sin)ur+ dire,*ie' I#AGIN$A $COGRA-IC% 1NIDI#$NSIONAL% este asem+n+toare unui )ra4i,' Se utili5ea5+ pentru apre,ierea e,o)ra4i,+ a ,onsisten*ei tisulare' #OD1L @- (rin e4e,tuarea unui alea6 pe te)umente "i 4i8area ima)inii pe un e,ran ,u memorie' Se o *ine o $COGRA-I$ @IDI#$NSIONAL%. ,are este de 4apt o TO#OGRA#%' $ste modul ,el mai des 4olosit. ima)inea 4iind al,+tuit+ din linii de in4orma*ie ultrasonor+ !n timp real' #OD1L #-transdu,torul este *intit. nemi",at orientat spre o stru,tur+ a4lat+ !n mi",are' Se o *ine o sin)ur+ linie de in4orma*ie ,u intensitatea str+lu,irii varia ile' #OD1L #-este utili5at !n ,ardiolo)ie pentru studiul mi",+rilor rapide ale stru,turilor ,ardia,e' $COGRA-IA DO((L$R-$4e,tul Doppler repre5int+ 4re,ven*a sonor+ ,&nd sursa sonor+ "i re,ptorul sunt !n mi",are unul 4a*+ de
3.

,el+lalt' A,est tip de e,o)ra4ie este utili5at pentru studiul 4lu8ului san)uin din ,ord "i vase ,ara,teri5at prin sens "i vite5+ de mi",are' -lu8ul san)uin devine surs+ sonor+ da,+ este supus unui 4as,i,ul de ultrasunete in,ident' 0aria*ia de 4re,ven*+ ,are este in4orma*ia o *inut+ prin e4e,tul Doppler este di4eren*a !ntre 4re,ven*a emis+ "i ,ea re4le,tat+ "i este !nre)istrat+' T$;NICIL$ D$ $CA#INAR$-4olosind $-$CT1L DO((L$R sunt: - $COGRA-IA DO((L$R C1 $#ISI$ CONTIN1%-,&nd se utili5ea5+ un transdu,tor ,onstituit din dou+ ,ristale pie5oele,tri,e al+turate. ,are emit "i re,ep*ionea5+ ,ontinuu e,ouri ,are nu permite individuali5area 4lu8ului san)uin la o anumit+ ad&n,ime' - $COGRA-IA DO((L$R C1 $#ISI$ (1LSATORI$-transdu,torul emite "i re,ep*ionea5+ ultrasunetele !n mod pulsator' A,east+ te9ni,+ poate 4i e4e,tuat+ ,on,omitent ,u #OD1L # "i reali5ea5+ studiul 4lu8ului san)uin !ntr-o 5on+ limitat+ !n pro4un5ime' (entru !nl+turarea limitei lui EMDuist e8ist+ aparate per4ormante ,are dep+"es, a,east+ limit+' $,o)ra4ia idimensional+ Doppler poate 4i ,odi4i,at+ ,olor' A(ARAT1RA $COGRA-IC% $,o)ra4ul este al,+tuit din mai multe ,ompartimente !ntre ,are TRANSD1CTOR1L ,on*in&nd ,erami,a emi*+toare "i re,eptoare este ,el mai important' Restul ,ompartimentelor intensi4i,+. re,ep*ionea5+. di4eren*ele de poten*ial ele,tri, reali5ate de transdu,torul' A4i"area ima)inii e,o)ra4i,e ,odi4i,at+ !n nuan*e de )ri !n 4un,*ie de intensitatea lor se reali5ea5+ pe e,ranul e,o)ra4ului sau pe su strat termosensi il. su strat ma)neti,. video memorie di)ital+ "i ,ompa,t dis,' TRANSD1CTOAR$L$ pot 4i de mai multe tipuri:
LIN$AR$ me,ani,e sau ele,troni,eV S$CTORIAL$ me,ani,e sau ele,troni,e #ONOSOND$ CO#@INAT$ $NDOCA0ITAR$'

R3=o"a"1a :a9"37i6? "#623ar?. $ste metoda ,are nu utili5ea5+ ra5e roent)en pentru e8plorarea ima)isti,+ !n )eneral a sistemului osteoarti,ular "i alte se)mente ale or)anismului' (rin ,alitatea ei este ,ea mai per4e,*ionat+ "i e4i,ient+ metod+ ima)isti,+' Contrastul. !n *esutul moale este superior prin a,east+ te9ni,+' Re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+ 4un,*ionea5+ pe prin,ipiul nu,leelor atomi,e ,are emit un semnal radio ,&nd sunt plasate !ntr-un ,&mp ma)neti, "i impuse unei radio4re,ven*e pre,ise situa*ie !n ,are se produ,e re5onan*a nu,leilor' A,east+ radio4re,ven*+ de re5onan*+ este dependent+ de 4or*a ,&mpului ma)neti, 4olosit "i de un ,oe4i,ient spe,ial al nu,leului utili5at' Re5onan*a ma)neti,+ utili5ea5+ un puterni, ,&mp ma)neti, ,u pulsa*ii de mi,+ 4re,ven*+ ,are produ,e se,*ionarea ,orpului' La a5a a,estui 4enomen st+ ,omportarea nu,leului de 9idro)en ,a un mi, ma)net' C&nd pa,ientul este plasat !n aparat. nu,leul de 9idro)en se aliniea5+ paralel ,u puterni,ul ,&mp ma)neti, al s,anerului. apoi serii de pulsa*ii de radio4re,ven*e de re5onan*+ sunt emise de s,aner "i. a sor ite de nu,leii de 9idro)en' A,e"tia vor 4i devia*i din aliniamentele ,&mpului ma)neti,' 1lterior se produ,e o s,+dere )radat+ a nu,leelor din aliniamentul ,&mpului ma)neti,' (ropor*ional ,u a,east+ s,+dere. protonii de 9idro)en reemit o parte a radio4re,ven*ei pulsa*iilor' Noul semnal este dete,tat de s,aner "i redat de un ,omputer di)ital' Intensitatea semnalului re5onan*ei ma)neti,e depinde de ? 4a,tori' - densitatea 9idro)enului. T1 Nspin spin rela8tion timeO T2 Nspin latti,e rela8tion timeO "i m+rimea 9idro)enului' T1 "i T2 sunt prin,ipalele propriet+*i ale re5onan*ei ma)neti,e ale *esutului' n 4un,*ie de di4eren*a ,elor ? 4a,tori se produ, "i di4eren*ele !n ima)inea re5onan*ei ma)neti,e nu,leare ale *esuturilor. deoare,e ,ontrastul !n *esuturile moi este superior ,u a,east+ te9ni,+' Ima)inea de re5onan*+ ma)neti,+ nu,lear+ este superioar+ ,elei produs+ de tomo)ra4ia ,omputeri5at+. deoare,e semnalul pe a5a ,+ruia se ,onstituie ima)inea depinde densitatea protonilor T1 "i T2 "i nu doar de densitatea de atenuare a radia*iei C' Stru,turile anatomi,e repre5entate !n ima)ine sunt ine eviden*iate. ,lare. u"or de dia)nosti,at' Ima)inile R#N sunt revelatoare !n dia)nosti,ul urm+toarelor stru,turi mor4olo)i,e :
3<

n 4un,*ie de re)iunea e8aminat+ se utili5ea5+ transdu,toare J.JI.I-H.1I #95'

3/

- dia)nosti,ul ,reierului "i stru,turilor nervoase' - di4eren*a dintre timpii de rela8are !ntre ,on*inutul !n ap+ a su stan*ei al e "i ,enu"ii a ,reierului. permite eviden*ierea unor pro,ese patolo)i,e dis,rete. ,are se produ, la inter4a*a !ntre ,ele dou+ stru,turi ,um ar 4i : a4e,*iunile deminerali5ante. edemul. in4ar,tul. 9emora)iile ,ere rale. tumorile ,ere rale' - dia)nosti,ul patolo)iei ,ordului "i apartului ,ir,ulator (rin te9ni,a de X!n)9e*areX a mi",+rilor ,orelate prin $GG ,u ,i,lul ,ardia, se poate ,rea un ,ontrast ,lar !ntre s&n)ele intra,ardia,. mio,ard "i peri,ard' Se reali5ea5+ posi ilitatea evalu+rii pere*ilor ventri,ulari. a 4ormelor is,9emi,e' 1tili5area )adoliniumului le)at de o mole,ul+ or)ani,+ NOT(AO. ,are devine o su stan*+ de ,ontrast. 4a,ilitea5+ !n mod deose it ,alitatea dia)nosti,ului' 0ite5a de ,ir,ula*ie a s&n)elui ,rea5+ aspe,te parti,ulare !n repre5entarea prin ima)ine R#N' S&n)ele ,are p+trunde !n *esuturile patolo)i,e ,rea5+ o ima)ine mult mai puterni,+ de,&t *esuturile din 6ur. iar ,&nd s&n)ele iese din se,*iunea e8aminat+. semnalul va 4i nul' A,est 4enomen este utili5at "i pentru separarea stru,turilor mediastinului. a 4orma*iunilor ,anali,ulare a 4i,atului' TOCOGRA+IA COCPUTERI0AT To:o9rafia 6o:5#73ri=a7? CT 4a,e parte din 4amilia de metode ima)isti,e ,are operea5+ prin di4eren*ierea stru,turilor anatomi,e pe a5a ,riteriilor densimetri,e' E473 o :37od? radio2o9i6? 6ar3 #7i2i=3a=? 53"7r# a"a2i=a 47r#67#ri2or a"a7o:i63 #" fa46i6o2 d3 ra=3 X 3:i4 d3 #" 7#! d3 fa!ri6a1i3 4536ia2?. Ra5a ,entral+ a 4as,i,olului traversea5+ ,orpul de radio)ra4iat repre5ent&nd o in4initate de pun,te !n"irate pe traie,tul s+u' Dup+ traversarea ,orpului. ,antitatea de radia*ii restante se materiali5ea5+ pe planul ima)inar de proie,*ie a ima)inii su 4orma unui pun,t' Ca"7i7a73a d3 radia1ii di" a6347 5#"67 3473 dir367 5ro5or1io"a2? 6# 5#73r3a fa46i6o2#2#i >i i"A3r4 5ro5or1io"a2? 6# 9ro4i:3a 6or5#2#i >i 6# d3"4i7a73a 47r#67#ri2or 7raA3r4a73. Da6? @" fa1a ra=3i; 5ar1ia2 a73"#a73; 43 a>3a=? #" 6ri47a2 io"i=a!i2; 5ri" 3f367#2 d3 46i"7i2a1i3; 3"3r9ia fo7o"i6? r347a"7? 3473 7ra"4for:a7? @" 6#a"7? d3 2#:i"?. A63a47a 3473 #273rior 7ra"4for:a7? @" :i6ro6#r3"7 32367ri6 6ar3 a5oi 3473 a:52ifi6a7 >i 7ra"4:i4 6a i"for:a1i3 "#:3ri6? #"#i 6a26#2a7or. A,esta a4i"ea5+ ima)inea pe un e,ran T0 su 4orma unei pete de ,uloare )ri de dimensiunea pun,tului ima)inar ,are ia dat na"tere'
'0

ntr-un ,orp de radio)ra4iat diversitatea de densit+*i posi ile se !ntinde de la densitatea aerului p&n+ la a ,ompa,tei osoase' S,ara de nuan*e reali5at+ se !ntinde de la ne)ru NaerulO p&n+ la al N,ompa,ta osoas+O' 0aloarea medie este valoarea 5ero a apei' -ie,are nuan*+ de )ri ,ara,teri5ea5+ o anumit+ densitate. e8primat+ !n unit+*i ,onven*ionale de densitate' N#a"1a d3 9ri r35r3=i"7? o Aa2oar3 :a73:a7i6? 3Fa67?; r35r3=3"78"d 63a :ai :i6? #"i7a73 47r#67#ra2?. (entru !nmul*irea num+rului de valori de densit+*i ne,esare unei re,onstru,*ii de ima)ine pe ,al,ulator s-au ,on,eput 2 arti4i,ii te9ni,e: utili5area unui num+r ,&t mai mare de ,ristale de s,intila*ie "i s,9im area permanent+ a raporturilor !ntre tu "i ,orpul de radio)ra4iat' La intrarea !n ,orpul de radio)ra4iat. 4as,i,olul are o )rosime !ntre 2 "i 10 mm iar un)9iul de des,9idere a 4as,i,olului este varia il !n 6urul a ?I )rade' 0alori4i,area tuturor radia*iilor se)mentului de ,er, repre5entat+ de mar)inea evantaiului. ,are ne,esit+ o a,operire ,u o multitudine de ,ristale de s,intila*ii su 4orma unor dete,tori dispu"i !n ,oroana' Se utili5ea5+ ,,a' I00 dete,tori. ,are pot ,ule)e ,,a'I00 de valori de densitate. !nsumate "i ,onvertite !n nuan*e )ri' $le repre5int+ proie,*ia plan+ a unei 4elii K(2i63L din ,orpul de radio)ra4iat de 1 p&n+ la 10 mm ' )rosime' $4e,tul de parala8a departa6ea5+ !ntre ele pun,tele !n"irate pe traie,tul ra5ei ,entrale' #i",area me,ani,+ a tu ului este ,ir,ular+ !n 6urul a8ului ,entral ,ranio-,audal al ,orpului' Dete,torii se mi",+ sin,ron ,u tu ul "i ,ule) valori de densitate la 4ie,are )rad sau 6um+tate de )rad a ,ursei ,omplete' Naparate )enera*ia a treiaO' - Aparatele de tip rotativ sta*ionar au dete,torii dispu"i !n ,oroana ,ontinu+ pe toat+ ,ir,um4erin*a "i preiau m+sur+torile din aproape !n aproape pe m+sura ,+ sunt e8,ita*i de 4as,i,olul ,are se rote"te' Sporirea datelor de m+sura prin !nmul*irea dete,torilor "i mi",area 4as,i,olului ,rea5+ JI0000 de valori de densitate. din ,are unitatea de ,al,ul poate re,onstitui o 9art+ a Sli,elui o *inut' Sli,e are un aspe,t de se,*iune tomo)ra4i,+ !n plan a8ial' Ima)inea video pe ,are o utili5+m ,a material de lu,ru este "i ea un mo5ai, prin !nsumarea pe supra4a*a monitorului a unui num+r de pun,te separate ,are pot 4i !ntre 12=Q12= "i I12QI12' Ima)inea o *inut+ pe monitorul T0 repre5int+ realitatea din se)mentul e8plorat' Dintre ,ele minimum 2000 de nuan*e )ri ,u ,are operea5+ ,al,ulatorul. o,9iul omenes, nu poate per,epe mai mult de 1=-20' Din a,este motive ,el ,are interpretea5+ ima)inea. tre uie s+
'1

sele,te5e ,ele mai ,ara,teristi,e 1= - 20 nuan*e. ale le5iunii' n spri6inul optimi5+rii interpret+rii ima)inii. aparatele CT sunt dotate ,u dispo5itive de sele,*ie a en5ilor optimale de densitate. denumite f3r347r3 d3 d3"4i7a73. Po4i!i2i7a73a 3f367#?rii o53ra1i#"i2or d3 !a=? d3 d3"4i7a73 fa6 di" CT 63a :ai 53rf367? :37od? d3"4i:37ri6? 6#"o46#7?. n ,orpul omenes, densit+*ile *esuturilor varia5+ de la densitatea )r+simii p&n+ la ,ea a osului' Gr+simea !nvelind pra,ti, toate vis,erele. delimitea5+ ,onturul a,esteia' (entru a per,epe limita !ntre 2 *esuturi. CT au nevoie de o densitate de min'?> unit+*i 1; Nunit+*i ;ouns4ield R 1Q1000 a di4eren*ei dintre aer "i ap+O R r3=o2#1i3 d3 d3"4i7a73. R3=o2#1ia 93o:37ri6? repre5int+ ,ota de 2 - ? mm ,are este limita in4erioar+ la ,are ima)ini 9eterodense pot 4i per,epute separat' Ti:5#2 d3 46a" N,ursa !n 6urul olnavuluiO variea5+ !ntre 1.?-10 se,' "i automat ,u ,&t timpul este mai lar). m+sur+torile sunt mai numeroase' n a,ela"i timp mi",+rile deteriori5ea5+ ,alitatea ima)inilor' (uterea de re5olu*ie a CT moderne. nu este !n,+ su4i,ient+ ptr' a de4ini anumite or)ane sau *esuturi' #otiv ptr' ,are se utili5ea5+ e8plorarea ,u su stan*e de ,ontrast' (entru re5olvarea pro lemelor de urm+rire !n timp a olnavului. se utili5ea5+ 47o6ar3a i:a9i"i2or. De o i,ei ,apa,itatea de sto,are este de I0 - >0 ima)ini ,are pot 4i trans4erate pe dis,uri ma)neti,e suple N-loppM dis,uri sau anda ma)neti,+O. sau prin 4oto)ra4ierea ,u sistem polaroid' RO$NTG$NT$RA(IA' Radia*iile C de mare putere se utili5ea5+ ,u e4e,t terapeuti,'

(UB(TAN*E DE CONTRA(T
1tili5area su stan*elor de ,ontrast arti4i,ial au adus !m un+t+*iri su stan*iale e8amenului radiolo)i,. permi*&nd eviden*ierea unor or)ane ,avitare sau a sistemului vas,ular' Contrastul arti4i,ial este de dou+ 4eluri : N39a7iA - datorat unor su stan*e ,u transparen*+ la ra5ele C mai mare de,&t a *esutului "i po5itiv ,&nd se 4oloses, su stan*e de ,ontrast ,u num+r atomi, ridi,at'
'2

(#!47a"1323 d3 6o"7ra47 5o=i7iA sunt spe,i4i,e or)anului ,are este e8aminat' (entru tu ul di)estiv se utili5ea5+ sul4atul de ariu ,9imi, pur "i !n mod e8,ep*ional su stan*e iodate 9idrosolu ile' Dup+ ,onstitu*ia ,9imi,+. su stan*ele iodate 9idrosolu ile se !mpart !n monoiodate. diiodate "i triiodate' n pre5ent se utili5ea5+ doar su stan*ele 9idrosolu ile triiodate' (rintre su stan*ele de ,ontrast ,u eliminare renal+. produsul Odiston similar solu*iei 1ro)ra4in "i 1romiro. are o ,on,entra*ie de J0->0-H0 W iod "i se )+se"te !n 4iole de 20 ml' Do5a utili5at+ este de la 1-? mlQG) ,orp' To8i,itatea a,estor produse este mai mi,+' A,,identele mai 4re,vente ,are apar dup+ administrare sunt de natur+ ana4ila,ti,+. datorat+ iodului "i !n spe,ial mole,ulei de suport a mediului de ,ontrast' Nu e8ist+ p&n+ !n pre5ent ni,i o e8perien*+ ,lini,+ ,are s+ previn+ un a,,ident ana4ila,ti,. dar !n situa*ia de,lan"+rii "o,ului ana4ila,ti,. utili5area terapiei spe,i4i,e !nl+tur+ simptomatolo)ia' Su stan*ele de ,ontrast iodate pot avea "i eliminare iliar+' $le pot 4i administrate per oral - A,id iopanoi,. Ra5e il sau in6e,ta il (o ilan' 1tili5area prioritar+ a e8amin+rii ,u ultrasunete !n patolo)ia 9epati,+ "i iliar+ a redus enorm utili5area su stan*elor de ,ontrast ,u eliminare iliar+' n ultimul timp se utili5ea5+ prioritar su stan*ele de ,ontrast non ioni,e ,u putere de ,ontrast mult m+rit+. to8i,itate 4oarte redus+ asimilaritate redus+ "i !n spe,ial o redu,ere !nsemnat+ a rea,*iilor ana4ila,ti,e' Amintim printre a,estea produsele 4irmelor BRACCO N$lve*iaO ,um sunt IOPACIRO 4iole de 10 ml "i 4la,oane de J0-I0-100 ml sol' m)' utili5at+ pentru mielo)ra4ii. an)io)ra4ii. an)io,ardio)ra4ii. uro)ra4ii. lim4o)ra4ii. sielo)ra4ii' ENOBIL - 4iole a 20 ml. CI(TOBIL - ta lete a 0.I )r' a,id iopanoi, "i ENDOCI(TOBIL 4iole a 20 ml I0. utili5ate pentru ,ole,isto-,olan)io)ra4ii' UROCIRO - >0W - H0W 4iole de 20 ml utili5ate pentru uro)ra4ii' (rodusele 4irmei S,9erin) ,um ar 4i ULTRA$I(T - 4olosit la tomo)ra4ia ,omputeri5at+. arterio)ra4ie. an)io)ra4ia ,ere ral+. 4le o)ra4ie. uro)ra4ie. 9istero-salpin)o)ra4ie. an)io-,ardio)ra4ie. artro)ra4ie pre,um "i UROGRA+IN >0-H0W. ECHO$I(T 200 "i J00. CAGNE$I(T' 1L$I1RI IODAT$ Sunt su stan*e de ,ontrast ,u utili5are limitat+' Cel mai utili5at este LI(IODOL1L !n ,on,entra*ie de 10-?0W'
'3

DE$ELOPAREA )I +ILCUL RADIOGRA+IC Constituie ,el mai util dete,tor al ima)inii radio)ra4i,e' (artea prin,ipal+ a 4ilmului o ,onstituie emulsia de )elatin+ ,u )ranule mi,ros,opi,e de romur+ de ar)int' $mulsia de )elatin+ - romur+ de ar)int repre5int+ stratul sensi il al 4ilmului ,are va 4i impresionat de ra5ele Ront)en' -ilmele radio)ra4i,e utili5ate ast+5i au emulsie sensi il+ de am ele p+r*i' Ast4el privite !n se,*iune pre5int+ H straturi' La mi6lo, este suportul 4ilmului din ,elulo5+ a,etil a,etat+ nein4lama il+' (e am ele p+r*i ale suportului se )+se"te un strat ade5iv ptr' emulsie. startul de emulsie sensi il "i un strat prote,tor deasupra a,estuia' Grosimea suportului nu tre uie s+ dep+"eas,+ mai mult de un s4ert de mm' Dimensiunile o i"nuite ale 4ilmelor radio)ra4i,e sunt de 1JQ1=. 1=Q2?. 2?QJ0. J0Q?0. JIQJI. 1IQ?0 ,m' n radiolo)ia stomatolo)i,+ se utili5ea5+ 4ilme ,u urm+toarele m+rimi - 4ilme ,u 2QJ ,m pentru radio)ra4ia retroalveolare "i 4ilme ?QI sau I.HQH.> ,m ptr' 4ilme o,lu5ale' $le sunt am alate la e8terior ,u 9&rtie nea)r+ "i 4olie de staniol'(e unul din ,ol*uri . 4ilmul are o per4ora*ie sau o an,o"+ ,are o a6ut+ la po5i*ionarea lui' -ilmele dentare sunt de J tipuri: - periapi,ale - ,u aripioare N@iteKin)O - o,lu5ale Dimensiunile 4ilmelor dentare sunt standardi5ate ast4el: Nr' 4ormatului 0 1 2 J ? I
''

CAPITOLUL $

Dimensiuni !n mm 22 8 JI 2? 8 ?0 J1 8 ?1 JH 8 I? IH 8 H> ?0 8 I0

Cele mai utili5ate sunt ,u 4ormatul nr' 2. iar 4ilmele nr' ? "i I sunt o,lu5ale' -ilmul dentar pre5int+ urm+toarele ,ara,teristi,i: - are un suport transparent mai su *ire ,u rol ene4i, !n !m un+t+*irea netit+*ii ina)inii - am ala6ul 4ilmului este di4eritV pe 4a*+ este prote6at printr-o 9&rtie ro"ie ,erat+ "i una nea)r+ de e4e,tul ra5elor luminoase "i al umidit+*ii. iar pe spate e8ist+ !n plus o 4oi*+ de staniol ,are prote6ea5+ 4ilmul de ra5ele se,undare emanate de la *esuturile iradiate - la unul din ,ol*uri 4ilmul are ,ompostat o an,o"+ ,are a6ut+ la po5i*ionare' D3A32o5ar3a fi2:#2#i - Dup+ ,e 4ilmul radio)ra4i, a 4ost impresionat de ra5ele C a,esta va 4i supus unor opera*ii ,9imi,e e4e,tuate !n ,amera o s,ur+ pentru ,a ima)inea radio)ra4i,+ s+ devin+ evident+' A,este opera*ii ,9imi,e ,onstituie developarea 4ilmului' -a*+ de 4ilmul 4oto)ra4i, o i"nuit. 4ilmul radiolo)i, este ne,esar s+ 4ie mult mai sensi il pentru a avea un ,ontrast mai un' Developarea este deose it de important+. ea av&nd o mare importan*+ !n o *inerea unor radio)ra4ii de ,alitate' ntotdeauna se 4a,e 4+r+ a avea a,,esi ilitate la lumin+' s Ca:3ra o!46#r? este !n,+perea !n ,are se developea5+ 4ilmele' A,easta tre uie s+ ai + un spa*iu ,orespun5+tor. neap+rat s+ dep+"eas,+ < mp' Camera o s,ur+ tre uie s+ ai + aerisire "i ventila*ie un+' Ga5ele de)a6ate de su stan*ele de ,ontrast sunt d+un+toare' A,,esul !n ,amera o s,ur+ se 4a,e ast4el !n,&t s+ nu p+trund+ lumina 5ilei' n,+perea !n ,are se a4l+ ,amera o s,ur+ ne,esit+ s+ ai + pere*ii ,are o separ+ de !n,+perile de radiodia)nosti,. prote6ate ,u mortar ,u arit+. sau u"i ,apitonate ,u pl+,i de ( ' de 0.2 mm' Iluminarea se 4a,e ,u mare aten*ie. pentru ,+ developarea se 4a,e la lumina ro"ie produs+ de lanterne spe,iale rotative sistem AG-A ,u 4iltru ru iniu 10? "i e,uri de 1I sau 2I E' Lampa se 4i8ea5+ la =0 ,m' deasupra lo,ului de lu,ru' n ,amera o s,ur+ sunt ne,esare ,el pu*in 2 l+mpi ro"ii 4i8ate deasupra mesei pentru manipula*ii us,ate "i !n se,torul manipula*iilor umede' Se poate veri4i,a ina,tivismul lumini la ,are se lu,rea5+ 4ilmele. da,+ a"e5+m pe mas+ un 4ilm a,operit pe 6um+tate ,u 4olie de ( ' "i !l l+s+m la lumina ro"ie 20 min' Da,+ !l develop+m !n o s,uritate ,omplet+ nu este voie s+ e8iste di4eren*e !ntre ,ele dou+ 6um+t+*i' (e l&n)+ lumina ro"ie !n ,amera o s,ur+ se )+se"te "i o lumin+ al + situat+ pe tavan. utili5at atun,i ,&nd nu se developea5+ 4ilmele' n ,amera o s,ur+ se
',

a4l+ amplasate unele a,,esorii ne,esare develop+rii' A,este a,,esorii sunt: #asa pentru manipula*iile us,ate utili5at+ pentru !n,+r,area "i des,+r,area 4ilmului din ,asete. pre,um "i pentru p+strarea ,asetelor "i a ramelor. ,lemelor et,' Se,torul pentru manipula*ii umede este ,onstituit din tan,urile de developare sau din t+vile respe,tive' Tan,urile de developare au dimensiuni di4erite !n 4un,*ie de )radul de utili5are a la oratorului' (ot avea dimensiuni !ntre < litri "i J0 l' Sunt ,on4e,*ionate din material plasti,' n la oratoarele mari tan,ul ,are ,on*ine revelatorul are deo i,ei 20 litri iar ,el pentru 4i8ator J0 l' Sp+larea 4ilmelor dup+ revelare "i dup+ 4i8are se 4a,e !n tan,uri. iar !n la oratoarele mari !n a5ine tapetate ,u 4aian*+' T+vile !ntre uin*ate sunt de dimensiuni !n 4un,*ie de m+rimea 4ilmului "i sunt ,on4e,*ionate de o i,ei din ta l+ sm+l*uit+' Alte ane8e ne,esare sunt ,lamele. ramele de developare "i port4ilmele dentare' Toate a,estea sunt ,on4e,*ionate din o*el ino8ida il ,a s+ prind+ 4ilmele printr-un sistem de )9ear+' Ramele ,on*in di4erite sisteme de sus*inere a 4ilmului' Camera o s,ur+ tre uie s+ ,on*in+ instala*ie ,urent+ de ap+' La a5inele de developare. apa intr+ prin por*iunea de,liv+ "i iese la mar)inea superioar+ a a5inului' n,+l5irea sau r+,irea revelatorului este important+' Revelatorul tre uie s+ ai + o temperatur+ ,onstant+ !n 6ur de 1= )rade' $8ist+ dispo5itive de !n,+l5ire a revelatorului' 1s,area 4ilmelor se reali5ea5+ prin aparatul spe,ial denumit dulap us,+tor de 4ilme. ,are ,on*in un dispo5itiv de !n,+l5ire deasupra ,+ruia se a4l+ amplasat un ventilator ,are su4l+ aerul ,ald peste 4ilme' Te9ni,ile noi au permis e4e,tuarea de dispo5itive automate de developare a 4ilmelor' A,este dispo5itive reu"es, per4orman*a de a preda !n dou+ - trei minute un 4ilm developat "i us,at' Developarea se reali5ea5+ la ?IP. iar solu*iile utili5ate sunt spe,iale' Pro634#2 d3A32o5?rii fi2:32or - Su in4luen*a ra5elor Roent)en ,lorura sau romura de ar)int. din emulsie de )elatin+. su4er+ modi4i,+ri latente pe ,are le putem 4a,e evidente su in4luen*a unor redu,toare' (ro,esul lu,r+rii 4ilmelor ,uprinde urm+torii timpi: - revelarea - sp+larea intermediar+ - 4i8area - sp+larea 4inal+ - us,area - primii trei timpi se e4e,tuea5+ la lumin+ ro"ie
'-

RE$ELAREA - este opera*ia prin ,are ima)inea latent+ de pe 4ilmul radio)ra4i, e8pus la ra5ele Roent)en devine evident+' Su stan*ele revelatoare 4a, posi il+ s,oaterea ,lorului sau romului din 9alo)enurile de ar)int. iar ar)intul persist+ ,a un depo5it din )r+un*e mi,ros,opi,e de ar)int o8idat' Su stan*ele redu,toare utili5ate sunt: idro6 i"o"a ,are operea5+ mai lent "i :37o2#2 mai rapid' A,estea iau o8i)enul din apa e8istent+ !n revelator "i pun !n li ertate 9idro)enul' ;idro)enul !mpreun+ ,u romul re5ultat din romura de ar)int !n4luen*ate de ra5ele C 4ormea5+ a,id rom9idri,' A,idul rom9idri,. ne,esit+ a 4i neutrali5at pentru a nu ata,a ar)intul metali,' Neutrali5antul utili5at !n revelator este 6ar!o"a7#2 d3 4odi#' O8idarea redu,toare !n ,onta,t ,u aerul este !mpiedi,at+ prin 4olosirea unui ,onservant "i anume sul4itul de sodiu ,are se trans4orm+ !n sul4at de sodiu' Revelatorului i se mai adau)+ !ro:#ra d3 5o7a4i# ,are !n,etine"te a,*iunea su stan*elor redu,toare ,ontri uind la redu,erea apari*iei v+lului de developare "i ast4el !m un+t+*ind ,ontrastul' R3A32a7or#2 6o"1i"3G - o su stan*+ revelatoare - metolul "i 9idro,9inona - o su t' de ,onservare - sul4it de sodiu - o su st' neutrali5ant+ - ,ar onat de sodiu - o su st' ,are prelun)e"te timpul de developare - romura de potasiu' 1n e8emplu de 4ormul+ pentru revelator este: - metol J.IJ ) - sul4it de sodiu an9idru - >0 ) -9idro,9inon+ < ) - ,ar onat de sodiu an9idru - ?0 ) - romur+ de potasiu J.I )' (entru un litru de ap+' Cod#2 d3 5r35arar3 - su stan*ele enumerate se di5olv+ !n =00 ml ap+ ,+ldu*+ !n ordinea enumerat+. dar !ntotdeauna o su stan*+ se introdu,e dup+ ,e pre,edenta s-a di5olvat' Se ,omple,tea5+ p&n+ la 1000 ml' ap+' Revelatorul are e4i,ien*a ma8im+ la 1= P C' Developarea se 4a,e la lumina ro"ie "i se va des4+"ura !n I minute' (relun)irea develop+rii mult peste IU la 4ilmele su e8puse d+ o ima)ine "tears+ 4+r+ ,ontraste'
'.

(PLAREA INTERCEDIAR Dup+ developare. 4ilmul se spal+ repede !n tan,ul de sp+lare intermediar+ "i este introdus !n 4i8ator' Introdu,erea de revelator !n 4i8ator sau invers. alterea5+ su stan*a' +IXAREA Are rolul de a !ndep+rta parti,ulele de romur+ de ar)int nereduse. de,i sensi ile la radia*ii' A,east+ opera*ie se 4a,e su in4luen*a i5o4#2fi7#2#i d3 4odi#' C37a!i4#2fi7#2 d3 5o7a4i# din 4i8ator are rolul de a opri rus, pro,esul de revelare' Revelarea se 4a,e !n mediu al,alin. iar prin introdu,erea meta isul4itului de potasiu ,are este a,id. se !mpiedi,+ o8idarea 9iposul4itului de sodiu' O 4ormul+ un+ de 4i8ator este - 9iposul4it de sodiu J<< )r' - meta isul4it de potasiu I0 )r' - ap+ 1000 ml' Te9ni,a de preparare impune di5olvarea la !n,eput a 9iposul4itului de sodiu !n ap+ ,ald+. iar dup+ ,e s-a r+,it se introdu,e al doilea in)redient' -i8area se 4a,e tot la lumin+ ro"ie "i durea5+ !n medie 10U' O parte din ar)intul din parti,ulele de romur+ de ar)int se adun+ dup+ developare "i 4i8are !n 4i8ator. su 4orm+ de ar)int metali,' O aie de 4i8a6 utili5at+ ,on*ine 100 )r' ar)int metali, la 1J. I l solu*ie. "i se poate re,upera prin ele,troli5+' Opera*iunea se reali5ea5+ la 1=P' (PLAREA +INAL Are s,opul de a ,ur+*a stratul sensi il de unele produse ,9imi,e ,are l-au impre)nat' $a se e4e,tuea5+ !n J0 minute' U(CAREA +ILCELOR Se e4e,tuea5+ ,u dulapuri us,+toare de 4ilm'(entru ,a su in4luen*a ,+ldurii s+ nu se topeas,+ )elatina. este o li)atoriu ,a aerul su4lat pe 4ilm s+ nu dep+"eas,+ J0P C' (entru developarea 4ilmelor stomatolo)i,e se utili5ea5+ dispo5itive automate sau manuale mi,i ,are nu mai ne,esit+ ,amer+ o s,ur+'

CAPITOLUL $I
A(PECTE ALE PROTEC*IEI +A* DE RADIA*IILE X Radia*iile primare "i se,undare Roent)en produ, alter+ri ale *esuturilor vii ,are uneori pot 4i peri,uloase ,9iar pentru via*+' A,um ,&nd 4ondul natural de iradiere al atmos4erei este ,res,ut. e8tinderea e8amin+rilor radiolo)i,e poate 4i peri,uloas+' A,umularea do5elor de iradiere !n spe,ial la personalul e8pus pro4esional. poate deveni d+un+toare' Dar "i popula*ia nee8pus+ pro4esional !n unele situa*ii poate su4eri din ,au5a iradierii e8,esive' (eri,olul tre uie ,unos,ut la 6usta lui valoare "i diminuat prin m+suri ade,vate de prote,*ie' (ersoanele ,are a,umulea5+ do5e e8,esive de radia*ii pot su4eri e4e,te d+un+toare s+n+t+*ii ,um ar 4i: 1. L3=i#"i a23 5i32ii - radiodermit+ ,roni,+ a 4e*ei. m&inilor "i )am elor ,are se re,unoa"te prin piele us,at+. distru)erea )landelor sudoripare. modi4i,+ri de pi)menta*ie. telean)ie,ta5ii. apari*ia de ul,era*ii tro4i,e ,are se pot mali)ni5a' 2. L3=i#"i a23 or9a"32or 3:a7o5oi37i63 !n spe,ial interes&nd seria al +. leu,openie ,u u"oar+ eu5ino4ilie "i lim4o,ito5+' C&nd apare neutropenia sunt de6a modi4i,+ri )rave. dar se poate a6un)e "i la anemii aplasti,e sau leu,emii' 3. L3=i#"i23 9o"ad32or - interesea5+ spermato)oniile "i 4oli,ulii maturi ovarieni' '. L3=i#"i a23 o#2#i f36#"da7 @" 5ri:323 2#"i a23 4ar6i"ii. ,u tulur+ri ale or)ano)ene5ei ,are du,e la mal4orma*ii' ,. (rin 4enomenul de ioni5are ,u produ,erea de radia*ii ,u lun)ime de und+ mare. poate apare 6a7ara67a 5r36o63' Se ,onstat+ deasemenea !m +tr&nire pre,o,e a su ie,*ilor iradia*i ,roni,' Dar "tim ,+ radia*iile moi ,u penetra ilitate mi,+ sunt oprite ,9iar de 9ainele ,are le purt+m. de,i peri,olul iradierii tre uie privit ,u dis,ern+m&nt' (entru prevenirea olii de iradiere s-au intreprins studii "i s-au luat m+suri o li)atorii de prote,*ie ,uprinse !n *ara noastr+ !n le)ea 110Q1<<> "i Normele repu li,ane de prote,*ie nu,lear+'
'<

'/

AComisia interna*ional+ de prote,*ie !n radiolo)ieB la Con)resul din #e8i, !n 1<I>. a sta ilit Do5a ma8im+ admis+ ,ompati il+ ,u starea de s+n+tate dup+ ,um urmea5+: 0.1 rem pe s+pt+m&n+. I rem pe an. I0 rem p&n+ la J0 ani "i ma8imum 200 rem pe via*+' A,east+ do5+ se ,onsider+ primit+ pe supra4a*a ,orpului lu,r&nd > ore pe 5i !n mediu de radia*ii "i repre5int+ ma8imum admisi il 4+r+ ,a or)anismul s+ su4ere un e4e,t radio iolo)i, !n via*+' 1nitatea de m+sur+ a do5ei a 4ost sta ilit ro3"793"#2 KrL ,are este e)al ,u ener)ia radiant+ ,are poate determina ioni5area unei ,antit+*i de 0.0012<J ) aer. produ,&nd ,&te o unitate ele,trostati,+ de sar,in+ la 4ie,are semn' (rodu,e s,ur)erea unei ener)ii de 0.11 er)i la po5itiv "i ne)ativ !n ,ondi*ii de 0o "i H>0 mm';) presiune atmos4eri,+ R3:#2 este unitatea de m+sur+ a ener)iei a sor it+ !n or)anismul viu' Raportul este 100 r R =J remi' n ultima perioad+ s-au produs modi4i,+ri !n ,eea ,e prive"te unit+*ile de m+sur+ a do5ei de iradiere prin i5otopi sau radia*ii C' C#ri3 DCiE 1 Ci 1 m Ci 1 m Ci 1 n Ci Ro3"793" 1R 1mR 1mR B3I#3r32 DBE J.H 1010 @D R JH G @D J.H 10H @D R JH # @D J.H 10? @D R JH G @D J.H 101 @D R JH @D Co#2o:!MJ9MCMJ9 2.I='10-? CQG) R 0.2I= mQCQG) 2.I='10-H CQG) R 0.2I= m CQG) 2.I='10-10 CQG) R 0.2I= n CQG)

radia7io" 3I#iAa23"7 No#23 DJ9 NMJ - (i3A3r7 (A mon NremO 1 rem 10-2 Sv R 10 m Sv 1 m rem 10-I Sv R 10 m Sv 1 m rem 10-= Sv R 10 n Sv (entru radiodia)nosti, se utili5ea5+ urm+toarele: Ro3"793" 1 R R 0.2I= mCQG) 1 m CQG) R J.=H> R rad 1 rad R 0.01 7QG) R 0.01 GM 1 7QG) R 1GM R 100 rad r3: 1 rem R 0.01 7QG) R 0.01 Sv 1 7QG) R 1 S0 R 100 rem Tot ,u prile6ul Con)resului din 1<I> de la #e8i,. Comisia interna*ional+ de prote,*ie !n radiolo)ie a sta ilit do5ele ma8ime admise pentru popula*ia nee8pus+ pro4esional' Do5ele ma8ime admise pentru iradierea nepro4esional+ sunt de 10 ori mai mi,i de,&t la iradierea pro4esional+' A,east+ ,ate)orie de popula*ie su4er+ de o i,ei iradieri pe mi,i supra4e*e ale ,orpului. 4iind a4e,tat+ mai ales pielea' Do5a ma8im+ la te)ument. la poarta de intrare a 4as,i,olului de radia*ii este de 100 r' Do5ele primite ,u o,a5ia e4e,tu+rii radio)ra4iilor dentare sunt: - radio)ra4ie la in,isiv. ,anin "i premolar 2.I r - radio)ra4ie la molar superior J r - radio)ra4ia a8ial+ ,u 4ilm o,lu5al al ma8ilarului "i palatului > r' - radio)ra4ia a8ial+ ,u 4ilm o,lu5al al mandi ulei ? r - radio)ra4ia a AT# !n in,iden*+ (arma - = r - radio)ra4ie SA- semia8ial+ 2.J r Sum&nd do5ele primite. ,onstat+m ,+ sunt admise doar un num+r limitat de radio)ra4ii: - ?0 radio)ra4ii din*i 4rontali - 20 radio)ra4ii a molarilor superior - 1> radio)ra4ii ale AT# - ?0 radio)ra4ii ale SA-' n vederea asi)ur+rii unei prote,*ii ,orespun5+toare !n des4+"urarea a,tivit+*ii de radio)ra4ie stomatolo)i,+' Normele repu li,ane de prote,*ie nu,lear+ impun urm+toarele m+suri' Tu ul tre uie s+ 4ie prote6at ,u o ,upol+ de tip dia)nosti,. iar dia4ramele "i limitatoarele piramidale utili5ate la ,olimarea 4as,i,olului util tre uie s+ asi)ure o prote,*ie e,9ivalent+ ,u ,ea asi)urat+ de
,1

radia7io" a!4or!3d do=3 No#23MJ9 DNMJ9 O GRANMGP NradO 1 rad 1 m rad 1 m rad 10-2 GM R 10 m GM 10-I GM R 10 m GM 10-= GM R 10 n GM

,0

,upol+' -as,i,olul de radia*ii va 4i 4iltrat ,u 4iltru de 2.I mm Al' Releul de timp utili5at nu este voie s+ permit+ e4e,tuarea de radio)ra4ii ,u durata mai mare de 10 se,' Aparatul va 4i dotat ,u instrumente ,are vor indi,a tensiunea !nalt+ apli,at+. intensitatea 4as,i,olului de radia*ii. ,urentul de !n,+l5ire a 4ilamentului' La manipularea aparatelor de radio)ra4ii dentare se vor lua urm+toarele m+suri: Aparatul va 4i amplasat !ntr-o !n,+pere de min'12 mp av&nd pere*ii "i u"ile prote6ate ptr' a nu 4i str+ +tute de radia*ii' -ilmul va 4i *inut de pa,ient sau de alt+ persoan+ nee8pus+ pro4esional' (a,ientului i se va asi)ura prote,*ia ,u un "ort de ,au,iu, ,u plum ' e,9ivalent ,u 0.2 mm (@' Ni,i o radio)ra4ie nu se e4e,tuea5+ 4+r+ pre5en*a ,onului lo,ali5ator de la tu ul aparatului ,are va 4i !n ,onta,t ,u te)umentele' Operatorul va e8pune din alt+ !n,+pere'

CAPITOLUL $II
EXACENUL RADIOLOGIC AL APARATULUI RE(PIRATOR #etode de a5+ pentru e8aminarea aparatului respirator n mod pra,ti,. e8aminarea radiolo)i,+ a aparatului respirator se reali5ea5+ prin : radio9rafi3 "i radio46o5i3' A,este metode au avanta6e "i lipsuri' $8amenele ,lasi,e se ,ompletea5+ ,u tomo)ra4ii. radio)ra4ii ,u ra5e dure. iar atun,i ,&nd a,estea nu pot da l+muriri. se e4e,tuea5+ 7o:o9rafii 6o:5#73ri=a73; 7o:o9rafii 6# 3:i4i3 d3 5o=i7ro"i; 46i"7i9rafii 5#2:o"ar3; r3=o"a"1a :a9"37i6? "#623ar?' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ ,ara,terele 4un,*ionale ma6ore. "i anume : d3!i7#2 4a"9#i"; 6ara673r323 a"a7o:i63 a23 di47ri!#1i3i 4a"9#i"3 >i ra5or7#ri23 @"7r3 =o"323 53rf#=a73 >i 6323 A3"7i2a73' 0asomotri,itatea arterelor pulmonare se studia5+ prin an)io)ra4ie' Ima)inea radiolo)i,+ pulmonar+ sto,9ea5+ in4orma*ii anatomi,e. 4i5iolo)i,e "i patolo)i,e. iar anali5a ima)inilor radio)ra4i,e se interpretea5+ !n lumina datelor ,lini,e' $8amenul radios,opi, are avanta6ul ,+ poate eviden*ia e8,ursiile dia4ra)mului. ale pere*ilor tora,i,i. sinusurile ,ostodia4ra)mati,e. ,ardio4reni,e. pre,um "i pulsa*iile ,ordului' $8amenul radiolo)i, standard al tora,elui se reali5ea5+ prin radio)ra4ii de 4a*+ in,identV postero - anterioar+ N(AO. antero - posterioar+ NA(O. iar radio)ra4iile de pro4il in,iden*a lateral+ NLLO sau radio)ra4ii !n in,iden*e o li,e' Reali5area unei radio)ra4ii pulmonare une. ne,esit+ utili5area unui 4o,ar 4in. a distan*ei 4o,ale 4iind de ,el pu*in 1=0 ,m "i ,onstantele radio)ra4i,e ,orespun5+toare' De asemenea. developarea este esen*ial+ !n o *inerea unei radio)ra4ii ,ore,te' Se ,onsider+ o radio)ra4ie ,ore,t+. atun,i ,&nd prin opa,itatea mediastinului superior se o serv+ la nivelul transparen*ei tra9eei primele trei verte re tora,ale' Se mai utili5ea5+: - radio)ra4ia *intit+ - radio)ra4ia ,u ra5e dure
,3

,2

(ECIOLOGIA RADIOLOGIC A TORACELUI )I PLC%NULUI NORCAL

Co"1i"#7#2 $ste ,onstituit din pl+m&nul propriu - 5is ,u ar orele vas,ular ron"i,. )an)lioni. *esutul ,on6un,tiv din spa*iul peri ron9ovas,ular "i din di4eritele septuri. pleure et,' (+r*ile moi ale peretelui tora,i, dau ima)ini pe radio)ra4ie' La v&r4ul pulmonului se )+se"te 2i"ia 6#r!? a A8rf#2#i sau 0-ul v&r4ului 4ormat de proie,*ia ,utanat+ a mar)inii sterno - ,leido - mastoidianului "i a te)umentelor de deasupra ,lavi,ulei' n re)iunea a8ilar+ se eviden*ia5+ :#46#2a7#ra; @" 4536ia2 :ar323 5367ora2' La f3:3i; !a=a 5#2:o"ar? 5oa73 fi #:!ri7? d3 i:a9i"3a 48"i2or' $8amenul de pro4il eviaO #u",9iul sterno,leidomastoidian den*ia5+ unele suprapuneri ,are pot O Te)umentul ,are a,oper+ ,lavi,ula 4i normale sau patolo)i,e' ,O #us,ulatura lateral+ tora,al+ Co:5o"3"7323 o4oa43 ale dO #u",9iul pe,toral ima)inii tora,i,e - a,estea dau 4orma
eO Ima)inea s&nului "i mamelonului

Ima)inea radiolo)i,+ se datore"te ,ontrastelor naturale ,reate !ntre or)anele tora,i,e ,u stru,turi "i densit+*i di4erite' Cunoa"terea ima)inii normale a6ut+ la des,operirea modi4i,+rilor patolo)i,e' I:a9i"3a radio2o9i6? "or:a2? a 7ora632#i d3 fa1?. Cutia tora,i,+ este ,onstituit+ din dou+ ,omponente: Con*in+torul 4ormat din ima)inile produse de s,9eletul ,avit+*ii tora,elui. p+r*ile moi ale tora,elui "i ,upolele dia4ra)mati,e' Con*inutul este ,ompus din pl+m&ni. pleure "i or)anele mediastinale' Radiolo)i,. tora,ele pre5int+ dou+ por*iuni transparente simetri,e de o parte "i de alta a opa,it+*ii mediastinale. ,&mpul pulmonar drept "i st&n)' (l+m&nul drept este 4ormat din trei lo i: superior. mi6lo,iu "i in4erior separa*i prin s,i5urile ori5ontal+ "i o li,+' (l+m&nul st&n) ,on*ine doi lo i: superior "i in4erior separa*i prin s,i5ura interlo ar+' -ie,are ,&mp pulmonar are 4orm+ triun)9iular+. ,u v&r4ul superior "i a5a la dia4ra)m' 1m ra mediastinal+ este mai !n)ust+ ,ranial "i mai lar)+ pe dia4ra)m' $a este delimitat+ de dou+ ar,uri ,ur e pe dreapta "i trei !n st&n)a. dintre ,are dou+ ,onve8e "i ,el mi6lo,iu ,on,av' Co"1i"?7or#2 Conturul lateral al ariilor pulmonare este reali5at de su,,esiunea ar,urilor ,ostale la a5+ de ,+tre dia4ra)m. iar median de ,onturul mediastinului' La a5a 9emitora,elui sunt dou+ un)9iuri de o parte "i de alta. sinusul ,ostodia4ra)mati, "i ,ardiodia4ra)mati, sau ,ardio4reni,' La v&r4ul ,ordului se a4l+ o voalare triun)9iular+ datorit+ pani,ului adipos. des,ris+ de S,9Kart5' Sinusul ,ardio4ra)mati, drept este par*ial mar,at de ,ava in4erioar+'La stru,tura radiolo)i,+ a ima)inii tora,i,e normale ,ontri uie: p+r*ile moi ale peretelui tora,i,. te)umentele *esutului adipos. mu",9ii. ,are !mpreun+ ,u ,oastele "i piesele s,9eleti,e ,onstituie ,utia tora,i,+'
,'

"i ,on4i)ura*ia tora,elui "i ,onstau !n: i:a9i"3a 6oa4732or ,onstituit+ din dou+ ar,uri N ar,ul posterior. ,u ,on,avitatea !n 6os "i ,el anterior. ,u ,on,avitatea !n sus - a,esta 4iind mai s,urtO' Car7i2aB323 6o47a23 nu se eviden*ia5+ de,&t atun,i ,&nd !n,ep depuneri ,al,are' C2aAi6#2a se proie,tea5+ !n totalitate "i !mparte ,avitatea tora,i,+ !n dou+ re)iuni. supra "i su ,lavi,ular+' (73r"#2 se vede numai pe radio)ra4iile de pro4il sau in,iden*+ o li,+' O:o52a7#2. datorit+ te9ni,ii ,ore,te de radio)ra4ie se proie,tea5+ !n a4ara ariei pulmonare' Co2oa"a A3r73!ra2? se eviden*ia5+ doar la nivelul primelor trei verte re tora,ale'

,,

S$#IOLOGIA (L%#YN1L1I NOR#AL LA AD1L2I (l+m&nul este transparent la ra5ele C datorit+ ,on*inutului mare de aer' I:a9i"3a radio2o9i6? a 52?:8"#2#i; r3=#27? di" 5roi361ia ar73r3i 5#2:o"ar3 6# ra:ifi6a1ii23 >i 6o"1i"#7#2 4a"9#i" ' Se reali5ea5+ um ra 9ilurilor "i desenul vas,ular pulmonar' Restul ,omponentelor anatomi,e : venele. vasele lim4ati,e. )an)lionii. nervii "i *esutul ,on6un,tiv din spa*iile intersti*iale. peri ron9ovas,ulare nu dau ima)ine radiolo)i,+. at&ta timp ,&t sunt s+n+toase' @ron9iile sunt al+turi de ramurile arteriale "i se !mpart identi, ,u a,estea dar nu se o serv+ radiolo)i,'

de mediastin' D343"#2 5ri"6i5a2. Din trun,9iurile arterelor lo are iau na"tere vase ,are dau ima)ini radiolo)i,e ,are iradia5+ diver)ent de la 9ili' Se o serv+ ast4el en5i opa,e. date de vasele situate !n planul 4rontal' (rin !ntret+ietura a,estora. reiese o ima)ine !n re*ea' n o,9iurile re*elei se )+ses, noduli opa,i. de asemenea opa,it+*i rom i,e. ovoide sau ,u alte 4i)uri )eometri,e' R313a#a 436#"dar?. Re*eaua se,undar+ se dep+rtea5+ de 9ili "i se !mpart !n ramuri se,undare. ter*iale. terminale. epui5&ndu-se !n arterele lo ulare' Ima)inea radiolo)i,+ varia5+ !n di4erite por*iuni ale ariei pulmonare' &:5?r1ir3a arii2or 5#2:o"ar3. Conven*ional. ,&mpul pulmonar se !mparte !n trei eta6e: superior. mi6lo,iu "i in4erior ,are sunt separate prin linii ori5ontale ,are tre, prin e8tremitatea anterioar+ ,oastelor a II-a "i a I0-a sau polul superior "i in4erior al 9ilului' $ta6ul superior este !mp+r*it de ,lavi,ul+ !n !n re)iunea api,al+ "i re)iunea su ,lavi,ular+' $ta6ul mi6lo,iu ,on*ine median paramediastinal re)iunea inter,leido9ilar+ iar lateral re)iunea a8ilar+' $ta6ul in4erior este ,ompus din re)iunea in4ra9ilar+ situat+ median "i re)iunea sinusului ,ostodia4ra)mati,' O alt+ ,lasi4i,are este ,ea ,are 4olose"te !n pra,ti,+ "i anume: eta6ul superior este desp+r*it de ,lavi,ul+ !n re)iunea api,al+ "i su ,lavi,ular+' $ta6ul mi6lo,iu ,on*ine median parmediastinal. re)iunea inter,leido9ilar+ "i lateral re)iunea a8ilar+' $ta6ul in4erior este ,ompus din re)iunea in4ra9ilar+ situat+ !n median "i re)iunea sinusului ,ostodia4ra)mati, situat lateral''
TIPURILE DE DE(EN PULCONAR Ti5#ri23 d3 d343" 5#2:o"ar - varia5+ de la individ la individ' Se des,riu urm+toarele tipuri: - d343"#2 :a9i47ra2 ,u vase propor*ionate !mp+r*ite di,otomi, "i ,.

aO Re*eaua vas,ular+ a eta6ului superior !n 4orm+ de Z O Re*eaua vas,ular+ a8ilar+ areolar+ ,O Re*eaua vas,ular+ a eta6ului in4erior !n 4orm+ de Z inversat. medial sunt opa,it+*i verti,ale ,are plea,+ de la 9il dO Desenul 9ilar

Desenul pulmonar !n raport ,u lo,ul studiat sunt trei teritorii prin,ipale : - re)iunea 9ilului - repre5ent&nd nu,leul opa, al pl+m&nului V - re)iunea desenului prin,ipal V - re)iunea re*elei se,undare ,u stru,tur+ 4oarte 4in+. situat+ la peri4erie' La peri4erie. ,9iar l&n)+ mar)inile ,ostale se )+se"te mantaua sau mantia ,ostal+ )roas+ de ,,a' J ,m' Hi2#ri23 - sunt re)iunile pe unde vasele "i nervii ies din mediastin "i p+trund !n paren,9imul pulmonar' Ar73ra 5#2:o"ar? se !mparte !n mediastin !n dou+ ramuri prin,ipale - st&n)a "i dreapta ,are mer) la pl+m&n' Artera pulmonar+ este situat+ anterior ron"iei prin,ipale "i are 4orma de ar, de ,er, ,u ,onve8itatea !n a4ar+' Artera pulmonar+ dreapt+ mai lar)+ "i mai lun)+ proemin+ mai ad&n, !n aria pulmonar+' Din a,est ram se deta"ea5+ trun,9iul arterial pentru lo ul superior. mi6lo,iu "i in4erior !n dreapta. iar la st&n)a pentru lo ul superior "i in4erior' R313a#a 5ri6i5a2?. Din arterele pulmonare iau na"tere trun,9iurile lo are. ,are 4ormea5+ 9ilurile' n dreapta artera pulmonar+ !n 4orm+ de arip+ de 4luture. mai 6os situat+ de,&t st&n)a. unde aspe,tul este de ar, de ,er,' n dreapta trun,9iul arterei pulmonare este desp+r*it de mediastin prin spa*iul ,lar inter,ardiovas,ular a lui Del9ern "i C9aperon' n st&n)a nu este deta"at
,-

su *iate la peri4erie' - d343"#2 Aa46#2ar !o9a7 ,u vase numeroase "i lumen lat' - d343"#2 Aa46#2ar 4?ra6 ' A,este aspe,te nu au semni4i,a*ie patolo)i,+' D343"#2 Aa46#2ar 2a 6o5i2 - la nou n+s,u*i. tora,ele are aspe,t de ,lopot' La nou n+s,u*i !n primele 5ile e8ist+ 4o,are opa,e !n pulmon datorit+ atele,ta5iei. pentru ,a ulterior s+ se instale5e transparen*a normal+' C&nd ,opilul este mi,. desenul vas,ular este mai s+ra,' I:a9i"3a 7ora632#i d3 5rofi2 $8amenul radiolo)i, are o importan*+ deose it+ pentru ,+ a6ut+ la situarea !n spa*iul di4eritelor re)iuni pulmonare' $ste ima)inea ,ea mai important+. pentru studiul se)mentelor de ventila*ie pulmonar+' Are 4orm+ de o)iv+' n spate este ,oloana verte ral+ !n 4a*a ,+reia este ,ordul ,u pedi,ulul vas,ular. anterior sternul "i ,artila6ele ,ostale' La nivelul mediastinului posterior e8ist+ o 5on+ transparent+ !ntre ,oloan+ "i silueta ,ardio - vas,ular+ "i o lat+ 5on+ transparent+ !ntre stern "i 4a*a anterioar+ a pedi,ului vas,ular. sau spa*iul
aO S,i5ura o li,+ dreapt+ retrosssternal a lui GraKit5' Se o serv+ O S,i5ura ori5ontal+ dreapt+ ima)inea tra9eii "i a ron"ilor prin,ipale' ,O S,i5ura supranumerar+ ori-@i4ur,area tra9eii ,onstituie 9ilul aerian' n 5ontal+ posterioar+ dreapt+

P23#ra (leura este ,onstituit+ din dou+ 4oi*e - vis,eral+ "i parietal+ - ,are se ,ontinu+ la nivelul 9ilurilor' $ste eviden*iat+ radiolo)i, doar ,&nd este v+5ut+ tan)en*ial' Se vede la v&r4ul pulmonului su 4orma unei en5i opa,e de 2 mm. denumit+ "i um ra de !nso*ire a ,elei de-a II-a ,oaste - semnul lui S,9on er)' S,i5ura ori5ontal+ dreapt+ se poate vedea uneori la ,opii s+n+to"i. ,a un 4ir de p+r' C&nd se eviden*ai5+ s,i5urile este 4oarte u"or de delimitat lo ii sau se)men*ele pulmonare' n dreapta e8ist+ s,i5ura interlo ar+ ori5ontal+ "i s,i5ura o li,+. ,are plea,+ de la ,orpul verte ral DJ "i a6un)e p&n+ la dia4ra)m' S,i5ura ori5ontal+ se deta"ea5+ din s,i5ura o li,+ !n dreptul 9ilului "i este orientat+ spre stern. mer)&nd paralel ,u ,oasta I0-a' n dreapta la 20W din ,a5uri e8ist+ o s,i5ur+ supranumerar+ ,are separ+ v&r4ul lo ului superior' #ai deose im uneori s,i5ura in4ra,ardia,+ ,are i5olea5+ !n dreapta un lo supranumerar' #e5oul venei A5i)os se proi,tea5+ ,a o linie su *ite ,are plea,+ de la v&r4ul pl+m&nului drept "i se !ntinde p&n+ la lo ul venei A5i)os. delimit&nd lo ul supranumerar paramediastinal' S,i5urile supranumerare sunt rare !n st&n)a' Tra#:a 5#2:o"ar? ,onstituie ,on6un,tivul "i *esutul lim4ati, !nt&lnite !n spa*iile vas,ulare intersti*iale "i su pleur+'
TOPOGRA+IA (EGCENTAR A PLC%NULUI ,/

4a*a 9ilul aerian sau lo,ul de i4ur,are a tra9eii se a4l+ 9ilul vas,ular' I:a9i"3a 7ora632#i @" 5o=i1ii o!2i63

n po5i*ii o li,e se pot diso,ia ima)inile di4eritelor or)ane' Cele patru po5i*ii o li,e sunt : o!2i6 a"73rior dr357 - OAD "i OAS - o!2i6 a"73rior 478"9 "i ,ele ,omplementare o!2i6 5o473rior 478"9 - O(S "i o!2i6 5o473rior dr357 - O(D' n in,iden*+ OAS se eviden*ia5+ ,onturul posterior "i anterior al ,ordului'

Cunoa"terea planurilor s,i5iunilor permite delimitarea lo ilor "i ulterior a se)mentelor pulmonare' A,estea a6ut+ la o mai un+ ,ola orare ,u internistul sau ,9irur)ul' Pri" 439:3"7 d3 A3"7i2a1i3 43 @"132393 o 5or1i#"3 di"7r-#" 2o! 6ar3 3473 #"i7a73a a"a7o:i6? i=o2a7? d3 r347#2 5#2:o"#2#i 5ri" 4357#ri 6o"B#"67iA3 4a# 523#ra23. E473 o #"i7a73 fi=io2o9i6? 53"7r# 6? ar3 !ro">ii >i Aa43 a5ar73 >i 5oa73 fi 3F7ir5a7 6 ir#r9i6a2. D3 a43:3"3a; 439:3"7#2 3473 o #"i7a73 fi=io5a7o2o9i6?. Cele mai multe a4e,*iuni au tendin*a de a se lo,ali5a la un se)ment'
,<

Ar!or323 7ra 3o-!ro">i6 - Tra9eea se !mparte la nivelul verte rei DI !n dou+ ron"ii prin,ipale. una dreapt+ "i una st&n)+. !ntre ,are e8ist+ un un)9i de H0 - =0 )rade' -ie,are ron"ie prin,ipal+ se !mparte !n trun,9iuri lo are' ntre ron"iile prin,ipale se a4l+ pintenul tra9eal sau ,arena' Bro" ia 5ri"6i5a2? dr3a57?' La 2.I ,m de la i4ur,a*ia tra9eei apare trun,9iul lo ar superior. ,are se !mparte !n J sau ? ron9ii se)mentare' @ron9ia se)mentului de ventila*ie a8ial are o ori)ine varia il+. put&nduse na"te "i din trun,9iul lo ar superior' Tr#"6 i#2 2o!ar :iB2o6i# se na"te de pe 4a*a anterioar+ a ron"iei prin,ipale. se !mparte !n dou+ ramuri - unul postero e8tern "i un ram antero - intern' Tr#"6 i#2 2o!ar i"f3rior se !mparte !n I ramuri - ron9ia lui Nelson mer)e posterior "i ventilea5+ se)mentul api,al al lo ului in4erior. sau v&r4ul lui -aKler' Ramul in4ra,ardia, ventilea5+ se)mentul ,u a,ela"i nume' Trun,9iul lo ar in4erior se termin+ !n J ramuri se)mentare : posterior. anterior "i lateral' Toate. a6un) la se)mentele ,u a,ela"i nume' Bro" ia 5ri"6i5a2? 478"9? - se !mparte !n dou+ trun,9iuri lo are unul superior st&n). ,are d+ na"tere la dou+ trun,9iuri ron9i,e. din ,are se desprind ton9iile se)mentare e,9ivalente ,u ,ele din dreapta. ,are mer) la lo ul superior "i lo ul mi6lo,iu' Tr#"6 i#2 2o!ar i"f3rior 478"9 se !mparte !n ? ramuri ron"i,e. lipsind ramul in4ra,ardia,' (39:3"7323 d3 A3"7i2a1i3 5#2:o"ar? Au 4orm+ de piramid+ ,u a5a orientat+ spre peri4eria tora,elui sau spre dia4ra)m' 0&r4ul se)mentului este as,u*it "i orientat spre 9il. 4iind numit "i r+d+,in+ "i este o,upat ,u rami4i,a*iile ron"i,e "i vas,ulare. ,are sunt )rupate ini*ial. apoi se r+sp&ndes, !n nu,leul se)mentului de ventila*ie' Se)mentele sunt ,onstituite din lo uli'
-0

Lo!#2 4#53rior dr357 - o,up+ por*iunea anterioar+ a 6um+t+*ii superioare a 9emitora,elui' $ste al,+tuit din patru se)mente de ventila*ie. a5i6a2; 5o473rior; a"73rior >i aFia2' Se)mentul api,al 1' de 4a*+ are 4orm+ triun)9iular+ "i v&r4ul situat mediastinal' Reali5ea5+ o um r+ triun)9iular+. ,u sediul median situat !n a,ela"i plan ,u 9ilul aerian' De pro4il. se proie,tea5+ pe ,onturul median al re)iunii api,ale' (39:3"7#2 d3 A3"7i2a1i3 5o473rior 2' are 4orm+ de piramid+' De 4a*+. se proie,tea5+ triun)9iular. ,u a5a la peretele a8ial "i v&r4ul la 9il' De pro4il. are 4orm+ triun)9iular+ ,u a5a la peretele posterior al tora,elui "i v&r4ul spre 9il' (39:3"7#2 a"73rior 3. 4a# A3"7ra2 4#53rior - de 4a*+ are 4orm+ triun)9iular+. a5a la peretele a8ial "i v&r4ul spre 9il' De pro4il. are aspe,t triun)9iular. ,u a5a la peretele tora,elui "i v&r4ul orientat posterior spre 9il' (39:3"7#2 aFia2'. are uneori sediul varia il. de 4a*+ se proie,tea5+ ,a un triun)9i situat !ntre peretele a8ial al tora,elui "i 9il. de-a lun)ul s,i5urii ori5ontale' De pro4il. are aspe,t de ima)ine rom i,+ situat+ desupra 9ilului !n 4a*a ,oloanei' Lo!#2 :iB2o6i# - de pro4il se proie,tea5+ la peretele tora,i, anterior drept. !ntre ,artila6ele ,ostale I0 "i 0I' -a*a superioar+ ,orespunde s,i5urii mi,i. 4a*a in4erioar+ ,orespunde la 2QJ a marii s,i5uri "i pe 1QJ din !ntindere se spri6in+ pe dia4ra)m' De 4a*+. are aspe,tul unei ima)ini ,are o,up+ 1Q2 in4erioar+ a tora,elui. de la 9il la dia4ra)m' n lordo5+ sau !n in,iden*a -leis,9ner este ine eviden*iat' De pro4il. are aspe,t triun)9iular. ,u a5a la peretele tora,i,. anterior "i v&r4ul orientat posterior spre 9il' Am ele laturi ale ima)inii sunt ,onstituite din s,i5uri' $l ,on*ine dou+ se)mente: ,. A"73ro - i"73r" sau A3"7ra2 :iB2o6i#. ,are de 4a*+ este situat !n 1Q2 median+ "i in4erioar+ a 9emitora,elui. iar de pro4il ima)inea se situea5+ spre 9il !ntre ,ele dou+ ni"e' >' Se)mentul 5o473ro - i"73r" sau aFi2iar :iB2o6i# - de 4a*+ se situea5+ !ntre peretele a8ial al tora,elui "i 9il. ,u limita superioar+ net+ "i ine delimitat+ de s,i5ura mi,+' De pro4il. are aspe,t triun)9iular delimitat de s,i5uri ,u v&r4ul posterior la 9il. p&n+ la se)mentul antero intern' Lo!#2 i"f3rior- o,up+ partea in4ero - lateral+ "i posterioar+ a pulmonului' De pro4il. este situat !n ,ea mai mare parte pe partea posterioar+ a tora,elui su s,i5ura o li,+' Lo ul in4erior ,on*ine I se)mente de ventila*ie'
-1

DIA-RAG#1L NOR#AL
Se)menta*ie pulmonar+

- se pre5int+ su 4orma unui ar, ,onve8 "i se vede mai ine !n st&n)a. datorit+ ulei de aer a stoma,ului' (o5i*ia dia4ra)mului varia5+ ,u a,tul respirator' $ste 6oas+ !n inspir "i !nalt+ !n e8pir' Numai dia4ra)mul drept este mai ridi,at de,&t ,el st&n) ,u 2 ,m' -I/IOLOGIA ACT1L1I R$S(IRATOR - !n ,ursul inspira*iei se modi4i,+ dimensiunile tora,elui "i tonalitatea' n inspir ,avitatea tora,i,+ se m+re"te. dia4ra)mul ,o oar+. transparen*a pulmonar+ spore"te. iar !n e8pir 4enomenele se inversea5+' Lo ii pulmonari superiori - !n ,ursul respira*iei urmea5+ mi",+rile peretelui tora,i,. iar lo ii in4eriori pe ,el ale dia4ra)mului'

Dreapta

St&n)a

.. (39:3"7#2 5o473rior :iB2o6i# 4a# A8rf#2 2#i +aQ23r - de 4a*+. se situea5+ !n apropierea 9ilului iar de pro4il are aspe,t triun)9iular. ,u a5a spre peretele posterior al tora,elui "i v&r4ul spre 9il. ,u latura antero - superioar+ delimitat+ de marea s,i5ur+' La !a=a 2o!#2#i i"f3rior 4#"7 ' 439:3"73 G Ba=a2 i"73r" DRE !a=a2 a"73rior /.; !a=a2 - 2a73ra2 <. >i !a=a2 - 5o473rior 10. (39:3"7323 d3 A3"7i2a1i3 a23 52?:8"#2#i 478"9 - sunt asem+n+toare ,u a,elea de la dreapta. dar tre uie *inut seama de 4aptul ,+ !n st&n)a lipse"te s,i5ura ori5ontal+' n lo ul superior. mai pre,is !n por*iunea Culmen. sunt situate se)mentele e,9ivalente ale se)mentului loului superior drept' Se)mentele lin)ulei ,orespun5+toare lo ului mi6lo,iu din dreapta 4a, parte din lo ul superior' Lo ul in4erior ,on*ine a,elea"i se)mente ,a !n ,el dreapta. ,u e8,ep*ia se)mentului in4ra,ardia,. ,are lipse"te'

-2

-3

#odi4i,+rile radiolo)i,e elementare sunt opa,it+*ile patolo)i,e

CAPITOLUL $III
-'

S$#IOLOGIA RADIOLOGIC% A TORAC$L1I 3I (L%#YN1L1I (ATOLOGIC Co"fi9#ra1ia 7ora632#i "or:a2 - !n mod o i"nuit. sunt J tipuri de ,on4i)ura*ie tora,i,+ ' Tora6323 o!i>"#i7 4a# "or:o473"i6. ,u diametrul verti,al "i transversal aproape e)ale. iar a8ul ,ordului o il, 4ormea5+ ,u verti,ala un un)9i de ?I )rade' La lon)evivi. tora,ele este de 7i5 a473"i6. alun)it. um ra ,ordului este aproape verti,al+' La revilini e8ist+ tora,ele i53r473"i6. ,u diametrul transversal mai mare ,a ,el verti,al. iar ,ordul are tendin*+ de verti,ali5are' De4orma*ii tora,i,e ,onstitu*ionale - se pot des,rie urm+toarele tipuri : tora,ele paraliti,. ,u ,oaste !ndoite !n 6os spre un)9iul ,ostoverte ral. tora,e asteni,o - astmati,. ,u verti,ali5area ar,urilor anterioare ale ,oastelor. tora,e !n p&lnie. ,u sternul !n4undat "i tora,e !n ,aren+. ,u sternul proeminent' #ODI-IC%RIL$ TRANS(AR$N2$I (1L#ONAR$ Pro634323 5a7o2o9i63 ale pl+m&nului "i pleurei se eviden*ia5+ prin o5a6i7a73 6r346#7?; 7ra"45ar3"1? 6r346#7? >i i:a9i"i :iF73' O5a6i7a73a 6r346#7?; 5r34#5#"3 di:i"#ar3a 4a# @"2o6#ir3a a3r#2#i a2A3o2ar !n 5ona olnav+ "i se eviden*ia5+ !n 5"3#:o"i3; 7#:ori 5#2:o"ar3; a732367a=i3; 5ro6343 i"73r47i1ia23; 2i6 id' Tra"45ar3"1a 6r346#7? 43 r3a2i=3a=? a7#"6i 68"d @"7r-o a"#:i7? =o"? a 7ora632#i 6a"7i7a73a d3 a3r 3473 6r346#7? ' De e8' : @" 6aA3r"? 6 i47 9o2i7; 5"3#:o7oraF' I:a9i"3a :iF7? a5ar3 a7#"6i 68"d @"7r-o r39i#"3 43 9?43>73 a787 o o5a6i7a73 6r346#7? 687 >i r3d#4?; d36i 7ra"45ar3"1? 6r346#7?; r3a2i=8"d i:a9i"3a idroa3ri6?; @"782"i7? @" a!634#2 5#2:o"ar; 7#:or? 5#2:o"ar?; 6 i47 ida7i6' #odi4i,area transparen*ei pulmonare se eviden*ia5+ radiolo)i,' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ modi4i,+rile transparen*ei pulmonare normale datorat+ unor pro,ese patolo)i,e pleuro-pulmonare'

datorit+ s,+derii transparen*ei pulmonare. transparen*elor pulmonaropatolo)i,e "i ima)inile mi8te' O(ACIT%2IL$ (ATOLOGIC$ Sunt le5iuni radiolo)i,e elementare datorate !nlo,uirii aerului alveolar ,u stru,turi di4erite' (rin,ipalele ,ara,teristi,i ale opa,it+*ilor pulmonare sunt : I - 43di#2 o5a6i7?1ii este variat put&nd interesa ori,are stru,tur+ a ,utiei tora,i,e' Sta ilirea pre,is+ a sediului opa,it+*ii. presupune ,unoa"terea detaliilor ima)inii ,el pu*in din dou+ in,iden*e' O deose it+ valoare are ima)inea tora,i,+ de pro4il ,are permite lo,ali5area ima)inii patolo)i,e !n lo ii sau se)mentele pulmonare a4e,tate'

II -for:a >i di:3"4i#"i23 opa,it+*ii permit de4inirea urm+toarelor entit+*i patolo)i,e: o5a6i7?1i 6ir6#:46ri43. o5a6i7?1i @"7i"43; opa,it+*i masive. opa,it+*i liniare' Opa,itatea tora,i,+ !n ,onta,t ,u o mar)ine a ,ordului da,+ este situat+ anterior. "ter)e ,onturul ,ordului' Da,+ opa,itatea este posterioar+. este ine eviden*iat ,onturul ,ardia,' III - I"73"4i7a73a o5a6i7?1ii este in4luen*at+ de su stratul le5iunii patolo)i,e ,au5atoare. m+rimea le5iunii "i 4enomenul simetriei ,u alte
-,

ima)ini suprapuse' - Intensitatea opa,it+*ii se ,ompar+ ,u opa,itatea ar,ului ,ostal "i se ,lasi4i,+ !n intensitate mi,+. medie "i mare' - n unele tratate se de4ine"te !n intensitate ,ostal+ su ,ostal+ "i supra,ostal+' I0 - (7r#67#ra o5a6i7?1ii a sor*ia di4erit+ a radia*ilor roent)en. determin+ de4inirea de opa,itate omo)en+ sau neomo)en+' 0 - Co"7#r#2 o5a6i7?1ii deose im ,ontur net. atun,i ,&nd opa,itatea se delimitea5+ de un perete propriu sau s,i5ur+ ,a !n ,9istul 9idati,. pleure5ia interlo ar+. pneumonia sau ,ontur di4u5. impre,is !n pneumonia se)mentar+. rev+rs+ri-li,9idiene' 0I - Codifi6?ri23 134#7#2#i A36i" 4a# 2a di47a"1? !n ,a5ul modi4i,+rilor patolo)i,e intense. apar ima)ini radiolo)i,e ,are au semni4i,a*ie deose it+ !n elu,idarea dia)nosti,ului radilo)i,' A,este modi4i,+ri pot produ,e !mpin)erea sau retra,*ia pere*ilor tora,i,i sau a mediastinului. sau tul ur+ri ale ventila*iei pulmonare ,um este !n atele,ta5ie sau en4i5em' Opa,itatea !ntins+ ,are produ,e tra,*iunea pere*ilor tora,i,i este opa,itatea retra,til+ iar ,ea ,are !mpin)e a,este 4orma*iuni este opa,itate e8pansiv+' O(ACIT%2IL$ (1L#ONAR$ (ATOLOGIC$ CIRC1#SCRIS$ NOD1LII A,estea repre5int+ ima)inea radiolo)i,+ a unor 4o,are patolo)i,e limitate ,u stru,tur+ anatomi,+ dens+' De o i,ei au ,entrul mai opa, "i peri4eria palid+' Dup+ dimensiunile "i 4orma opa,it+*ilor ,ir,ums,rise se !mpart !n: 1'- o5a6i7?1i 5#"67ifor:3 ,u diametrul su 1.I mm' $le se eviden*ia5+ doar pe radio)ra4iile de un+ ,alitate' $le sunt ,ara,teristi,e pentru 5"3#:o6o"io=3' 2'- o5a6i7?1i :i6ro"od#2ar3 au limita !ntre 1.I -10 mm' $le se !mpart !n: a - "od#2i :i2iari de 1.I - J mm' datora*i unor pro,ese patolo)i,e in4lamatorii sau tumorale' Sunt datora*i disemin+rilor 9emato)ene' sunt simetri,i "i au dimensiuni e)ale' Apar !n 7#!3r6#2o=a :i2iar? sau 6ar6i"o:a7o=a :i2iar?' - o5a6i7?1i "od#2ar3 ,u diametrul !ntre J-I mm' au ,ontur ine delimitat "i se !nt&lnes, !n !ro" o5"3#:o"ia "od#2ar?'
--

, - o5a6i7?1i :a6ro"od#2ar3 au I p&n+ la 10 mm' Sunt omo)ene. ine delimitate de intensitate mare' Se !nt&lnes, mai 4re,vent !n !ro"o5"3#:o"ia !a"a2?; !ro" o5"3#:o"ia 7#!3r6#2oa4?; :37a47o=a 5#2:o"ar? r363"7?' n tu er,ulo5+ deose im ma,ronoduli e8udativi ,u ,entrul opa, "i peri4eria de mai mi,+ intensitate "i noduli produ,tivi ,u ,ontur pre,is "i prelun)iri !n 4orm+ de stea' De o i,ei sunt )rupa*i' J' - "od#2i 9rad#2 II' 1-J ,m' Cara,teristi, este i"fi27ra7#2 7#!3r6#2o4 A44:a"' ?' - o5a6i7?1i "od#2ar3 :ari ,u dimensiuni !ntre J "i I ,m' av&nd 4orme rotunde sau )eometri,e' Ima)ini su)estive sunt ,ele din 6 i47#2 ida7i6; 6a"63r#2 5#2:o"ar ro7#"d; :37a47a=323 5#2:o"ar3' Ima)inile de a,est tip pot 4i )+site "i !n mediastin sau pleur+' n mediastin pot 4i lo,ali5ate pe ima)inea de 4a*+ prin K(3:"#2 4i2#373iL' I' - o5a6i7?1i23 @"7i"43 sunt date de a4e,*iuni ,are ,uprind un se)ment de ventila*ie. un lo ' C&nd interesea5+ un lo sau un se)ment. a,este opa,it+*i au dou+ laturi ,onstituite din ,ontur tora,i,' De e8': pneumonia se)mentar+. atele,ta5ia lo ar+. in4ar,tul pulmonar. pleure5ia sero4i rinoas+ !n 4a5a de !n,eput' Intensitatea ima)inii varia5+. poate "+ ai + mai multe nuan*e: i"73"4i7a73 42a!?; i"73"4i7a73 :iB2o6i3 >i i"73"4i7a73 :ar3. >' - o5a6i7?1i23 :a4iA3 - se !nt&lnes, !n a4e,*iunile ,are redu, transparen*a unui 9emitora,e !n totalitate. de e8': !n pleure5ie. 9emotora8. atele,ta5ie !ntins+' O ALT% CAT$GORI$ S1NT O(ACIT%2IL$ LINIAR$ 3I TRA@$C1LAR$ - o5a6i7?1i i"73r47i1ia23 - ,are de asemenea au sediu. )rosime. dimensiuni. ,ontur' 2esutul intersti*ial este o)at. repre5entat la nivelul pl+m&nului din 4i re ,ola)ene "i 4i re elasti,e. al,+tuind o re*ea de sus*inere pentru elementele stru,turale din pl+m&ni' 2esutul intersti*ial este distri uit !n urm+toarele ,ompartimente: *esutul intersti*ial peri ron9oarterial ,are !n,on6oar+ arterele "i ron"ile intrapulmonare. *esutul intersti*ial interlo ular. ,are
-.

al,+tuie"te o tea,+ de *esut ,on6un,tiv !n 6urul venelor' 2esutul intersti*ial su pleural !n ,onta,t ,u 4oi*a vis,eral+ a pleurei "i *esutul intersti*ial parieto - alveolar. dispus !ntre epiteliul alveolar "i mem rana alvelo - ,apilar+' La nivelul *esutului pulmonar. mai ine 5is a paren,9imului pulmonar au lo, s,9im uri de )a5e respiratorii' Opa,it+*ile pulmonare intersti*iale sunt urmarea !n)ro"+rii *esutului intersti*ial normal' n )eneral elementele *esutului intersti*ial periron9oarterial. perilo ular "i parieto - alveolar sunt a4e,tate !mpreun+' (re5en*a !n ,antitate sporit+ a e8udantului !n *esutul perivas,ular "i intersti*ial. paren,9imal. du,e la estomparea ima)inilor peri ron9ovas,ulare "i apar modi4i,+ri radiolo)i,e' O5a6i7?1i23 i"73r47i1ia23 5ar3"6 i:a23 - *esutul intersti*ial devine evidente radiolo)i,. atun,i ,&nd pere*ii alveolari se !n)roa"+' (utem deose i urm+toarele ima)ini : redu,erea uni4orm+ a transparen*ei ,&nd pere*ii alveolari se !n)roa"e destul de evident "i ,uprind un teritoriu mai vast' De e8': !n,eputul a4e,t+rii intersti*iului pulmonar sau o 4a5+ de de ut a unor pneumo,onio5e' Ima)ini reti,ulare' 2esutul intersti*ial perivas,ular !n)ro"at. e8aminat de 4a*+ are aspe,tul unor linii opa,e de intensitate redus+. omo)ene ,u ,ontururi nete' ntret+ierea a,estor linii reali5ea5+ ima)inile reti,ulare' Opa,it+*ile liniare sunt 4ine sau )rosiere' Ima)inile poliareolare - a4e,tarea ,ons,omitent+ a *esutului intersti*ial perilo ular du,e la !n)ro"area 4i roas+ a ron9iolelor. ,analelor alveolare ,are reali5e5+ aspe,tul poliarolar' A,estea reali5ea5+ o multitudine de 5one aerolare rotun6ite sau poli)onale ,u diametrul de ,&*iva mm. ,u pere*ii 4orma*i din opa,it+*i liniare 4ine sau mai )roase' Clarit+*ile au arii e)ale "i pere*ii net delimita*i' ima)inile sunt ilaterale "i di4u5e mai ales su pleurale peri4eri,e' ;I($RTRANS(AR$N2L$ (1L#ONAR$ - Ima)ini prin e8,es de transparen*+ pulmonar+' ;ipertransparen*a pulmonar+ se reali5ea5+ prin e8,es de aer !n *esutul pulmonar ,are su stituie stru,tura pulmonar+ normal+' ;ipertransparen*ele pulmonare pot 4i 93"3ra2i=a73 Ndi4u5eO sau 6ir6#:46ri43 Nlo,ali5ateO'
-/

Hi53r7ra"45ar3"1323 5#2:o"ar3 93"3ra2i=a73 se tradu, prin ,re"terea transparen*ei am elor arii pulmonare' nt&lnim a,este aspe,te patolo)i,e !n : -3:fi=3: 5#2:o"ar ,u alveole destinse pline ,u aer. 134#7 5#2:o"ar a7rofi6 "i Aa46#2ari=a1i3 4?ra6?' -3:!o2ia 5#2:o"ar? !n 4a5e in,ipiente - i53r73"4i#"3 5#2:o"ar?' Transparen*a pulmonar+ @"7i"4? la un 9emitora,e este !nt&lnit+ !n 5"3#:o7oraF; !#2? 9i9a"7? d3 3:fi=3:' Hi53r7ra"45ar3"1a 5#2:o"ar? 6ir6#:46ri4? poate 4i: -7#!#2ar? @" !ro">i367a=ii -2i"iar? @" 5"3#:o7oraF 2a:32ar -4f3ri6? - a ,es pulmonar. ,avern+ tu er,uloas+. ,9ist aerian' (ot 4i uni,e sau multiple' I#AGINI (1L#ONAR$ #ICT$ Sunt sistemati5ate "i nesistemati5ate' A' Ima)ini pulmonare mi8te sistemati5ate se !mpart !n : -aO ima)ini 9idroaeri,e' ntr-o ,avitate se !nt&lne"te o opa,itate la a5+ ,u nivel ori5ontal. iar deasupra o ul+ aeri,+' Sunt la - nivelul pl+m&nului : ,avern+ tu er,uloas+ par*ial eva,uat+. ,9ist 9idati, dup+ vomi,+. a ,es pulmonar' - ron9iilor ,avern+ ron"ie,tati, - pleural+ 9idropneumotora8 - di)estiv+ le5iuni dia4ra)mati,e' O ima)ini X!n mie5 de p&ineX !n ,a5ul e8isten*ei 5onelor de ramolisment din tu er,ulo5a pulmonar+'

1O Cavern+ tu er,uloas+ 2O C9iste aeri,e JO @ul+ de em4i5em ?O @ron9ie de drena6 IO @ron9o)ram+ aeri,+ >O A ,es pulmonar HO C9ist 9idati, =O ;idropnemotora8 -<

,O ima)ini X!n 4a)ureX spe,i4i,e 4i ro5elor intersti*iale di4u5e sau X!n ule de s+punX din pl+m&nul poli,9isti,' @' Ima)ini radiolo)i,e mi8te di4su5e din aso,ia*iile ,omple8e de opa,it+*i "i transparen*+ din tu er,ulo5a pulmonar+'

CAPITOLUL IX
CLASI-ICAR$A A-$C2I1NILOR A(ARAT1L1I R$S(IRATOR Deose im urm+toarele ,ate)orii de a4e,*iuni ale aparatului respirator: - a4e,*iuni ron9i,e - a4e,*iuni pulmonare - a4e,*iuni pleurale' (ro,esele in4lamatorii pulmonare pot 4i: a,ute "i ,roni,e' A4e,*iuni respiratorii spe,i4i,e: T@C pulmonar. Si4ilisul. (neumo,onio5ele. S,lero5ele pulmonare' Tul ur+ri ,ir,ulatorii' A4e,*iuni para5itare "i mi,oti,e' Tumori eni)ne "i mali)ne' A4e,*iunile tra9eei "i ron9iilor: tul ur+ri ventilatorii. em4i5em. atele,ta5ie' A4e,*iuni pleurale' A4e,*iuni post traumati,e "i operatorii DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC AL A-$C2I1NILOR AC1T$ (1L#ONAR$ A4e,*iunile a,ute pulmonare se ,ara,teri5ea5+ prin sindrom in4e,*ios ,are ,onst+ !n : temperatur+ ridi,at+. leu,o,ito5+ "i polinu,leo5+. uneori sput+ ,ara,teristi,+' Ima)inea radiolo)i,+ este ,ara,teristi,+ 4ormelor ,lini,e "i stadiilor de evolu*ie' (neumopatiile a,ute pot 4i: primitive. se,undare. nesupurate "i supurate' $tiolo)i,. se !mpart !n: 1' (neumopatti a,ute primitive nesupurate' - pneumopatii a,ute tipi,e ,u a)en*i a,terieni ,unos,u*i "i ron9opneumonia - pneumopatii atipi,e. viroti,e. ri,Fe,tsiene - pneumonii prin in9alare de su stan*e ,9imi,e

.0

.1

2' (neumopatii a,ute supurate. a ,esul pulmonar. )an)rena pulmonar+ "i supura*ii pulmonare di4u5e' (neumoniile a,ute primitive apar pe un pl+m&n s+n+tos. iar ,ele se,undare. se )re4ea5+ pe un pl+m&n ,u tul ur+ri de ,ir,ula*ie sau ventila*ie' (N$1#ONII AC1T$ N$S1(1RAT$ (N$1#ONIA LO@AR% P"3#:o"ia 2o!ar? 62a4i6? - este o a4e,*iune a,ut+ a pl+m&nului. produs+ de pneumo,o, N<0WO. mai rar de strepto,o,. a,ilul -riedlander. sta4ilo,o,ul. et,' (neumo,o,ul pato)en - su in4luen*a unor 4a,tori 4avori5an*i : 4ri)ul. irita*iile aparatului respirator. sl+ irea or)anismului. a6un)e pe ,alea aerian+ la pl+m&n. unde de,lan"ea5+ un pro,es alveolar nesupurativ. !nso*it de simptomatolo)ie ,lini,+ tipi,+. ,u mani4est+ri radiolo)i,e ,ara,teristi,e "i evolu*ie normal+ spre vinde,are' Din pun,t de vedere anatomo -patolo)i,. se des,riu ? stadii : - stadiul de ,on)estie alveolar+ "i e8uda*ie - o 5i V - stadiul de 9epati5are ro"ie - ? - I 5ile V - stadiul de 9epati5are ,enu"ie - 2 - > 5ile V - stadiul de re5or *ie - 10 - 2I 5ile' ntre le5iunile anatomo - patolo)i,e. 4a5ele ,lini,e "i evolu*ia radiolo)i,+ e8ist+ ,on,ordan*+' - +a=a d3 6o"9347i3 a2A3o2ar? >i 3F#da1i3 - ,u dilatarea ,apilarelor. !n)ro"area peretelui alveolar "i e8uda*ie li,9idian+ seroas+ !n alveole. mi,"or&nd neuni4orm ,antitatea de aer din alveole' Clini, e8ist+ su matitate "i raluri ,repitante 4ine' Aspe,tul radiolo)i, - redu,erea transparen*ei pulmonare. de o i,ei pe !ntinderea unui se)ment de ventila*ie. redu,erea volumului pulmonar a4e,tat "i retra,*ia s,i5urii. devierea mediastinului'
.2

- +a=a d3 35a7i=ar3 ro>i3 - !n alveole. sero5itatea este !nlo,uit+ de 4i rin+ ,are ,oa)ulea5+ !n re*ea. !n ,are sunt !n)lo ate polinu,leare "i )lo ule ro"ii' Aerul lipse"te ,omplet' Se)mentul pulmonar ,re"te !n volum' Clini, se per,epe matitate. su4lu tu ar "i e8pe,tora*ie ,u sput+ ru)inie' $8amenul radiolo)i, - eviden*ia5+ o opa,itate intens+. av&nd 4orma se)mentului a4e,tat. ,are este m+rit ,u om area s,i5urii' Se aso,ia5+ ron9o)rama aerian+ "i em4i5emul ,ompensator !n ,eilal*i lo i' Suprasoli,itarea ,ordului se poate mani4esta prin m+rirea siluetei a,estuia' n 6urul 5ilei a 10 -a. poate apare o de,ompensare ,ardio vas,ular+ ,u edem pulmonar' n ordinea 4re,ven*ei sunt interesate se)mentele : v&r4ul lui -oKler - I0W. se)mentul posterior al lo ului superior - 20W' Interesarea mai multor se)mente de ventila*ie este !n propor*ie de 1IW "i lo,ali5area ilateral+ tot de 1IW' - +a=a d3 35a7i=ar3 63"#>i3 - ,u redu,erea 9iperemiei vas,ulare. dispari*ia )lo ulelor ro"ii din e8udatul alveolar "i apari*ia polinu,leilor' #asa reti,ulat+ de 4i rin+ alveolar+ se li,9e4ia5+ "i !n,epe s+ se )oleas,+ prin re5or *ie' Clini,. 4e ra se redu,e. dar se men*in raluri ,repitante' Ima)inea radiolo)i,+ eviden*ia5+ redu,erea supra4e*ei a4e,tate "i a intensit+*ii a,esteia. dispare em4i5emul ,ompensator "i modi4i,area siluetei ,ardia,e' - +a=a d3 r3=or!1i3 - !n a,east+ 4a5+ se produ,e li,9e4ierea maselor de 4i rin+ din alveole. ,are se umplu din nou ,u aer. pe m+sur+ ,e li,9idul dispare' Clini, : apare su matitate. de asemenea. se aud din nou raluri umede' Ima)inea radiolo)i,+ : s,+derea treptat+ a intensit+*ii "i mi,"orarea !ntinderii opa,it+*ii anterioare' Se ,unos, ? modalit+*i de re5or *ie a 4o,arului pneumoni,: - atenuare lent+ omo)en+ - re5or *ia !n,epe la peri4eria 4o,arului 1O Resor *ie peri4eri,+ pneumoni, "i pro)resea5+ spre ,entru. unde se ,u persisten*a unui ,onstat+ o opa,itate mai mult sau mai pu*in nodul opa, ,entral rotund+. ,are dispare ultima V 2O Resor *ie ,entral+ - 4o,arul pneumoni, se re5oar e ine)al.
JO Resor *ie !n ta l+ de "a9

mai intens la ,entru V - re5or *ia !n Xta l+ de "a9X. r+m&n&nd


.3

noduli opa,i nere5or i*i. de natur+ atele,tati,+. ,are apoi dispar' La ,opii. !n ,ursul re5or *iei pot apare ule de em4i5em' Dup+ re5or *ia 4o,arului pneumoni,. desenul pulmonar. timp de ,&teva s+pt+m&ni. are aspe,t de X4a)ure de miereX ' Compli,a*iile pneumoniei lo are: - 35a7i=a1ia 9a2!3"? - !n unele ,a5uri. pere*ii alveolari sunt distru"i prin ne,ro5+ ,u in4iltra*ie purulent+ a se)mentului respe,tiv. du,&nd la a ,es sau )an)ren+ V - r36idiAa fo6ar#2#i dup+ ,&teva 5ile. !n a,ela"i lo, V - 5"3#:o"ia r36#r3"7? dup+ o anumit+ perioad+ V - @"78r=i3r3a r3=or!1i3i !n 4ormele )rave la ,ei tara*i V - 5"3#:o"ia 6ro"i6?. ,u men*inerea ima)inii opa,e. apari*ia de noi 4o,are. 4orma*iuni 4i roase de-a lun)ul tra e,ulilor ron9ovas,ilari "i retra,*ia paren,9imului V - 523#r3=ia 5ara 4a# :37a5"3#:o"i6?. ,u modi4i,area ima)inii radio)ra4i,e' +or:3 d3 5"3#:o"i3 G - for:3 3Ao2#7iA3 G pneumonie a ortiv+. pneumonie ,u evolu*ie lent+ V - for:3 37io2o9i63 G ima)ini ,ara,teristi,e !n pneumonia ,u sta4ilo,o,. strepto,o,. a,ilul -riedlander "i a,ilul (4eip4er V - for:3 7o5o9rafi63 G dup+ se)mentul de ventila*ie a4e,tat V - for:3 @" ra5or7 6# A8r47a - pneumonia su)arului' n 6urul v&rstei de 2 - J ani apar pneumonii ,u 4o,are uni,e. !n spe,ial la lo ul superior sau mi6lo,iu drept' P"3#:o"ia :i"i:a2?- ,u o opa,itate nodular+ de ,,a' 2 -J ,m' P"3#:o"ia :i9ra7ori3 - !nt&lnit+ la su)ari "i ,opii mi,i. ,u 4o,arul pneumoni, mi)rator. a4e,t&nd su,,esiv mai multe se)mente' @oala de utea5+ !n por*iunea 6u8t+ verte ral+ a lo ului superior' $volu*ia olii este prelun)it+' +or:3 d#5? @"7i"d3r3 G - 5"3#:o"ia @" 6a46? - la ,opii "i persoane de ilitate'-o,arul pneumoni, ,uprinde ,on,omitent se)mentul api,al "i posterior al lo ului superior V - 5"3#:o"ia 63"7ra2? - ,u pre5en*a unui 4o,ar !n ,entrul unui se)ment de ventila*ie V - 5"3#:o"ia i2ar? - ,u opa,i4iere rotund+ sau ovoid+. proie,tat+
.'

!n 9il V - 5"3#:o"ia 7o7a2? - ,u a4e,tarea lo ilor unui sin)ur pl+m&n V - 5"3#:o"ia !i2a73ra2? - ,u a4e,tarea ,on,omitent+ a mai multor se)mente. la am ii pl+m&ni' Dia9"o47i6 dif3r3"1ia2 - se 4a,e ,u pneumopatiile viroti,e. pneumopatiile ,u al*i mi,roi. pneumonia din tu er,ulo5+. atele,ta5iile prin o stru,*ie ron"i,+' 4a5a in,ipient+ din a ,esul pulmonar' @RON;O(N$1#ONIA P"3#:o6o6#2 5a7o93" produ,e la ,opii sau persoane tarate. ron9opneumonia. !n ,are pro,esul in4lamator apare su 4orm+ de 4o,are multiple "i i5olate la nivelul ron9iolei "i se e8tinde la *esutul ,on6un,tiv peri ron9ovas,ular "i la a,inii pulmonari din 6ur. la ,are se produ,e un pro,es de alveolit+' Ast4el. 4o,arul ron9opneumoni, repre5int+ toate 4a5ele pro,esului pneumoni,. ,ondensate. !ntr-un sin)ur nodul' C2i"i6 G de utul este insidios. pro)resiv. iar !n perioada de stare e8ist+ 4e r+. dispnee. stare )eneral+ alterat+. su matitate "i salve de raluri su ,repitante' I:a9i"3a radio2o9i6? - oala se mani4est+ prin urm+toarele modi4i,+ri radiolo)i,e : semne de ron"it+ ,u a,,entuarea desenlui periron9ovas,ular "i a 9ilurilor. pre5en*a de noduli de la 0.2 - I mm !n 6urul 9ilurilor. adenopatie 9ilar+ "i le5iuni intersti*iale' putem des,rie ron9opneumonii ,u noduli miliari sau ,u ma,ronoduli. ,are uneori pot ,on4lua' Radiolo)i, se deose es, urm+toarele 4orme : - !ro">io2i7a N ru)eol+. )rip+. tuse ,onvulsiv+ O ,u desen 9ilar a,,entuat "i em4i5em pulmonar la a5+ V - !ro" o5"3#:o"ia 6# "od#2i :i2iari. ,u numero"i noduli de 0.I mm. disemina*i !n 6urul 9ilurilor "i spre a5e V - !ro" o5"3#:o"ia 6# :a6ro"od#2i . situa*i !n 6urul 9ilurilor: - !ro" o5"3#:o"ia 543#do - 2o!ar?. produs+ prin ,on4luen*a nodulilor V - !ro" o5"3#:o"ia 6# 23=i#"i i"73r47i1ia23 !n )rip+. 4e ra [. mononu,leao5+ in4e,*ioas+. poliomelit+' Radiolo)i, apar opa,it+*i 9ilare !ntinse "i di4u5e ,u tra e,ule ,are plea,+ de la 9il spre peri4erie. devenind un desen pulmonar reti,ulat'
.,

@ron9opneumonia 1O Cu noduli miliari 2O Cu ma,ronoduli JO -orm+ pseudoloar+

Co:52i6a1ii G rea,*ii pleurale. supura*ii "i erup*ii uloase'

@RON;O(N$1#ONII S($CI-IC$ @ACT$RI$N$ 1' Bro" o5"3#:o"ia 6# 47r357o6o6 4a# 47afi2o6o6 a#ri#. de o i,ei se,undar+ unei in4e,*ii viroti,e sau se,undar pe ,ale 9emato)en+ de la o in4e,*ie ,utanat+. reumatism poliarti,ular a,ut' (re5int+ dou+ etape: - etapa in4e,*ioas+. ,u opa,it+*i nodulare i5olate. ini*ial lo ulare. apoi ,on4luenteV - etapa uloas+. ,u ima)ini transparente. rotunde sau ovoide. uneori ,u nivel de li,9id @ron9opneumonia ,are apare e8plo5iv. !n etape' sta4ilo,o,i,+ 2' Bro" o5"3#:o"ia 6# !a6i2i +ri3d2a"d3r. este rar+. pro)nosti, )rav' Radiolo)i, - apar noduli multiplii !n lo ul superior drept. sau !n mai mul*i lo i ,are apoi ,on4luea5+. o,up&nd !ntre)ul lo ' 1lterior. apar ramoliri. repre5entate de transparen*e su4late. inelare. persistente' $volu*ia poate 4i spre vinde,are sau spre de,es' J' P"3#:o"ii23 i"fra:i6ro!i3"3. atipi,e @ron9opneumonia primitive. virale. adenovirale. ri,Fetsiene'
,u a,il -riedlander

+or:3 37io2o9i63 Se deose es, : - for:3 "34536ifi63 G i5o47a7i6?; d3 a45ira1i3; d3 r?63a2?S - for:3 4536ifi63 G 47afi2o6o6; f3!ra T; 9ri5a; r#93o2a; 7#4? 6o"B#"67iA?S - for:3 6# 6ara673ri47i6i a"a7o:i63 4536ifi63 - in4iltrarea ,u ,olesterin+ - a273 for:3 @RON;O(N$1#ONII N$S($CI-IC$ 1' Bro" o5"3#:o"ia i5o47a7i6? - la ,ei ,are stau !n de,uit dorsal' Radiolo)i, pre5int+ : voalare di4u5+ a a5elor pulmonare ,u ,ontur superior "ters. 9ili m+ri*i. silueta ,ardia,+ modi4i,at+' dia)nosti, di4eren*ial ,u pl+m&nul de sta5+' 2' Bro" o5"3#:o"i3 5ri" a45ira1i3 - redu,erea transparen*ei pulmonare neomo)en+ la nivelul lo ului mi6lo,iu "i in4erior drept' J' Bro" o5"3#:o"ia a fri9or3 - radiolo)i, e8ist+ a,,entuarea desenului ron9ovas,ular "i opa,it+*i nodulare multiple ,u ,ontur "ters'

Bro" o5"3#:o"ia 9ri5a2? pre5int+ radiolo)i, desen ron9ovas,ular a,,entuat. 9ilar "i !n am ele ,&mpuri pulmonare. uneori ,u noduli atele,ta,ti,i. ule de em4i5em. Xtriun)9iul )ripal 6u8ta ,ardia,X. prin ,on4luen*a nodulilor mari' Aso,ierea a,ilului (4eip4er. d+ 4orma 4ran,+ lo ar+ sau edem pulmonar a,ut 9emora)i, la a5a ariei pulmonare. uneori e8udate pleurale' Bro" o5"3#:o"ia Airo7i6?' Radiolo)i, se eviden*ia5+ : a,,entuarea desenului pulmonar !n 9iluri "i per9ilar. em4i5em a,ut "i opa,it+*i nodulare' Bro" o5"3#:o"ia @" 7#43 6o"A#24iA? ' $viden*ia5+ desen 9ilar a,,entuat. opa,it+*i intersti*iale. ,are !n,on6oar+ ,ordul - X,ord !n 4la,+r+X ' Bro" o5"3#:o"ia 5ri" i" a2ar3 d3 4#!47a"13 6 i:i63 ' Radiolo)i, sunt modi4i,+ri asem+n+toare ,u ,ele din edemul pulmonar a,ut'

.-

..

Bro" o5"3#:o"ii23 a23r9i63' In4iltratul ,u eo5ino4ile LL4ler' radiolo)i, : pre5int+ opa,i4ieri uni,e sau multiple su 4orm+ de ma,ronoduli de intensitate mi,+. omo)eni ,u ,ontur "ters. ,are dispar rapid "i pot re,idiva' P"3#:o"ii 6ro"i63 d3 6a#=3 dif3ri73 G - P"3#:o"ia 2i5oidi6? - este se,undar+ p+trunderii de ulei de para4in+ !n alveole' Se mani4est+ ,a o voalare !n lo ul mi6lo,iu sau se)mentul a5al posterior al lo ului in4erior drept' - P"3#:o"ia 6ro"i6? 5ri:i7iA? ' Ima)inea radiolo)i,+ ,u en5i opa,e ,are traversea5+ o 5on+ de transparen*+ redus+. neomo)en+. ,u noduli 4i ro"i !n 6ur. uneori interesarea pleurei "i tul ur+ri de ventila*ie' C#46oAi46ido=a 5#2:o"ar?. $ste o oal+ ereditar+ !n ,are datorit+ tul ur+rii en5imati,e ,are ,ompromite 4luidi4i,area se,re*iilor din or)anism' A4e,tea5+ su)arii "i ,opii' Ima)inea radiolo)i,+ : desen peri ron9i,. a,,entuat peri9ilar "i !n lo ii superiori. ima)ine de ,ord X!n 4la,+r+X. 9ili a,,entua*i. ,ompli,ate ,u ron"e,ta5ie "i em4i5em' (N$1#ONII AC1T$ S1(1RAT$ Sunt a4e,*iuni a,ute sau su a,ute ,are pre5int+ un pro,es in4lamator supurativ pulmonar' Aso,ierea tul ur+rilor ,ir,ulatorii ,u a,*iunea 4ermen*ilor proteoliti,i "i a a,teriilor produ,e ne,ro5a *esutului pulmonar' A!634#2 5#2:o"ar - este un 4o,ar de supura*ie lo,ali5at !n paren,9im. ,are ,ole,tea5+ !ntr-o ,avitate' A4e,tarea se produ,e !n urma unui pro,es in4lamator a,ut' (oate 4i: primitiv sau se,undar' A"a7o:o - 5a7o2o9i6 pre5int+ su,,esiv : in4lama*ie. supura*ie. ne,ro5+ "i s,lero5+' A ,es pulmonar A ,esul pulmonar poate 4i e8plorat radiolo)1O Aspe,t pneumoni, i,. tomo)ra4i, sau ron9o)ra4i,'
2O -a5a de supura*ie JO Aspe,t dup+ vomi,+ ?O Ne,ro5a in4iltratului pneumoni, IO A ,es !n 4a5+ ,9irur)i,al+

)ine 9idroaeri,+ "i re5or *ie in,ipient+ a 4o,arului pneumoni,' EAo2#1ia poate 4i 4avora il+ spre vinde,are. sau ,ompli,at+. ,&nd poate r+m&ne o ,avitate re5idual+. sau a ,ese drenate !n ron9ii iar !n 6ur se instalea5+ un pro,es de 4i ro5+ "i ulterior. pios,lero5+ - opa,itate !ntins+ neomo)en+. ,u multiple ima)ini 9idroaeri,e' n 6urul a ,esului pot s+ e8iste voal+ri. datorit+ tul ur+rilor ,ir,ulatorii "i adenopatie 9ilar+. eventual "i prinderea s,i5urilor' Ga"9r3"a 5#2:o"ar? - se datore"te in4e,*iei anaero e ,u 4usospirili' Ima)inea radiolo)i,+ ,onst+ dintr-un 4o,ar pneumoni,. !n ,are dup+ vomi,+ apar :#27i523 6aAi7?1i a"fra67#oa43 6# "iA32 idroa3ri6. ,are se pot ,ontopi' D+ miros 4etid insuporta il' (#5#ra1ii dif#=3 - sunt a4e,*iuni la ,are pro,esul de ne,ro5+ nu este delimitat de o mem ran+ pio)en+' Ima)inea radiolo)i,+ eviden*ia5+ o ima)ine de tip pneumoni, sau ron9opneumoni,' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 al a ,esului pulmonar !n 4a5a de de ut se 4a,e ,u : pneumonia. in4iltratele )ripale. tu er,uloase. iar dup+ vomi,+ ,u ,averna tu er,uloas+. ,9istul 9idati, supurat. pleure5ia interlo ar+' #AL-OR#A2II @RON;O(1L#ONAR$ Sunt ,on)enitale sau apar !n primele 2 - J luni de de5voltare intrauterin+' Se ,lasi4i,+ !n : - mal4orma*ii pulmonare : a)ene5ia. apla5ia. 9ipopla5ia. lo ul sau pl+m&n supranumerar V - mal4orma*ii ron9i,e : ,9iste aeriene. ron"e,ta5ii ,on)enitale V - anomalii mi8te : se,9estra*ia pulmonar+ N ,ara,teri5at+ prin separarea unei por*iuni pulmonare lo are sau se)mentare de ,one,*iunile sale ron"i,e "i vas,ulare O ' C;IST A$RIAN - (L%#YN1L (OLIC;ISTIC C i47#2 a3ria" este o mal4orma*ie ron9i,+ ,are se de5volt+ !n paren,9imul pulmonar' A"a7o:o - 5a7o2o9i6 se des,riu : - !oa2a 6 i47i6?. dup+ na"tere a4e,tea5+ am ii pl+m&ni V - !oa2a 5o2i6 i47i6?. interesea5+ un sin)ur lo 1O C9ist aerian uni, 2O C9ist aerian )i)ant JO sau un pl+m&n V (neumotora8 - 6 i473 a3ri3"3 i=o2a73 #"i 4a# !i2a73ra23 S ?O C9iste aeriene multiple - 6 i47#2 a3ria" #"i6; ,are re5ult+ din modi4i.<

I:a9i"3a radio2o9i6? - !n perioada de ,onstituire pre5int+ o opa,itate de tip pneumoni,. omo)en+. triun)9iular+ sau uneori rotund+' 1lterior. !ntr-o anumit+ 5on+. intensitatea ,re"te pentru ,a. ulterior. dup+ vomi,+. s+ apar+ o ima-

./

,area a erant+ a unei ron9ii. ini*ial pline ,u li,9id. ,are apoi se )ole"te' Radio2o9i6- este o transparen*+ omo)en+ de 4orm+ s4eri,+. ,u ,ontur 4oarte su *ire "i pre,is. situat+ !n plin paren,9im pulmonar. de dimensiuni variate. uneori prin me,anismul de ventil e8pirator poate deveni )i)ant' Se deose e"te de pneumotora8. a,esta av&nd pl+m&nul ,ola at la 9il' (ot e8ista "i ,9iste aeriene multiple. uni sau ilaterale' P2?:8"#2 5o2i6 i47i6 - paren,9imul unui lo este !nlo,uit ,u 4orma*iuni transparente multiple ,u pere*ii su *iri de 4orme de4erite. uneori )oale. alteori pline ,u li,9id. a,estea ,omuni,+ !ntre ele "i ,u ron9iile' 1neori se pot in4e,ta. ,!nd apar ima)ini rotunde ,u nivel 9idroaeri,' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u ron"e,ta5iile ,on)enitale. pneumonia uloas+ e8tensiv+. pl+m&nul ,u desen "ters sau pneumonie sta4ilo,o,i,+' @ron9o)ra4ia elu,idea5+ dia)nosti,ul' DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC AL A-$C2I1NILOR TRA;$II 3I @RON;IILOR COR(II STR%INI TRA;$O - @RON"ICI Corpii str+ini tra9eo - ron"i,i - pot 4i d3 "a7#r? 3Fo93"? - oa e de porum . 4asole et,' "i 6or5i 47r?i"i 3"do93"i - pietre ron9i,e sau )run6i de ,a5eum' EFa:3"#2 radio2o9i6 eviden*ia5+ ,orpii str+ini "i uneori ,ompli,a*iile prin semne de ron9osteno5+ ,u ventil sau o stru,*ie ron"i,+ ,omplet+' @RON3IT$L$ Sunt pro,ese in4lamatorii ,are a4e,tea5+ di4u5 mu,oasa ron9iilor' n 4a5a ini*ial+. 3Fa:3"#2 radio2o9i6 este ne)ativ. devenind util doar dup+ ,ointeresarea paren,9imului pulmonar' n ron"iolit+ !nt&lnit+ !n ru6eol+ "i )rip+. e8amenul radiolo)i, ,onstat+ em4i5em sau aspe,t de ron9opneumonie miliar+' n ron"ita a,ut+ spasmodi,+ a ,opiilor mi,i. transparen*a pulmonar+ ,re"te iar 9ilii devin mari'

@RON3ITA CRONIC% (redomin+ 4enomenele spasmodi,e' La 6um+tate din olnavi. 3Fa:3"#2 radio2o9i6 este ne)ativ' 1neori apare m+rirea 9ilurilor. a,,entuarea desenului ron9ovas,ular para9ilar. a5al "i em4i5em' Cordul poate pre5enta modi4i,+ri de ,ord pulmonar' n stadiile avansate se reali5ea5+ ron9opneumopatia ,roni,+ o stru,tiv+' $8amenul ron9o)ra4i, eviden*ia5+ transparen*e rotunde sau ovalare "i dilata*i ron9i,e' @RON3I$CTA/IIL$ Sunt a4e,*iuni ,&"ti)ate. survenite !n urma unor pro,ese in4lamatorii ron9opulmonare sau pleurale' Deose im di2a7a1ii !ro" i63. 6i2i"dri63; :o"i2ifor:3; a:5#2ar3 >i 4a66ifor:3' EFa:3"#2 radio2o9i6 uneori este ne)ativ. alteori se o serv+ ,ordoane opa,e. diver)ente ,are plea,+ de la 9il spre a5+. ima)ine de lemn )+urit de ,arii sau ,9iar ,avern+ ron"ie,tati,+. sau triun)9i ron"ie,tati,. eviden*aite mai ine de tomo)ra4ie' $8amenul ron9o)ra4i, arat+ tipul dilata*iei ron9i,e' Dia)nosti,ul di4eren*ial !ntre a ,esul pulmonar. ,averna ron"e,tati,+ "i supura*ia ron"ie,tati,+ se 4a,e ron9o)ra4i,. mai intr+ !n dis,u*ie ,9istul 9idati, supurat. pleure5ia "i pa9ipleurita mediastinal+. sindromul de lo mediu' T1L@1R%RIL$ 0$NTILA2I$I @RON;O(1L#ONAR$ @RON;OST$NO/A @ron9osteno5a - este o !n)ustare in,omplet+ a unei ron9ii mari. mani4estat+ radiolo)i,. ,&nd lumenul este redus la 1QJ prin po5i*ia !nalt+ a dia4ra)mului pe o sin)ur+ parte. s,+derea transparen*ei 9emitora,elui respe,tiv. "i mi,"orarea ariei tora,i,e' n steno5ele u"oare. !n inspir mediastinul se deplasea5+ spre partea a4e,tat+ "i !n inspir !n partea opus+'

@ron"ita a,ut+

/1 /0

AT$L$CTA/IA (1L#ONAR% $ste o stare ,ara,teri5at+ radiolo)i, prin opa,i4ierea ,ara,teristi,+ retra,*iei "i imo ilitatea paren,9imului le5at' Deose im a732367a=ia :a4iA?; 2o!ar?; 439:3"7ar? . prin o stru,*ia me,ani,+ a unei ron"ii "i a732367a=ii 5ar632ar3; 2o!#2ar3 >i a6i"oa43; 53ri6aAi7ar3 >i 2a:32ar3. datorit+ ,ontra,*iei a,tive a aparatului neuro - mio - ,ontra,til al paren,9imului respe,tiv. av!nd ,au5e di4erite' $8amenul radiAtele,ta5ia pulmonar+ olo)i, eviden*ia5+ o opa,itate de 4orma re)iunii a4e,tate ,u retra,*ie. deplasarea mediastinului "i a )rila6ului ,ostal spre le5iune' A732367a=ia 2a:32ar? se tradu,e prin dun)i opa,e liniare. situate la a5+. paralel ,u dia4ra)mul' COLA(S1L (1L#ONAR $ste o turtire me,ani,+ a paren,9imului pulmonar dintr-o ,au5+ e8tern+. ,u ron9ii li ere' Cau5e - ,ole,*ii li,9idiene pleurale. ,9iste 9idati,e masive et,' n atele,ta5ie tre uie sta ilit+ ,au5a ,are a provo,at-o "i s+ se 4a,+ dia)nosti,ul di4eren*ial ,u alte ima)ini asem+n+toare. ron"it+ se)mentar+. ,an,er ron"i,. pleure5ie masiv+. tumori pleurale. 4i rotora8' AST#1L @RON;IAL $ste o oal+ aler)i,+ tradus+ ,lini, prin ,ri5e de dispnee e8piratorie paro8isti,+ datorit+ !n)ust+rii ron9iilor. ,are du, la em4i5em' n ,ri5+. e8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ tora,ele m+rit !n volum. destins !n inspir ,u dia4ra)m ,o or&t. ,oaste ori5ontali5ate "i spa*ii inter,ostale mai lar)i' Transparen*a pulmonar+ este m+rit+. 9ilurile a,,entuate. em4i5em se,undar peri4eri,. ,ordul mi,' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u sindromul astmati,. astmul )an)lionar la ,opii. astmul ,ardia,'

$#-I/$#1L (1L#ONAR $ste o stare patolo)i,+ a pl+m&nului. ,ara,teri5at+ prin de)eneres,en*a *esutului elasti, pulmonar. distensia e8a)erat+ a alveolelor "i a sen*a puterii de ,ontra,*ie a paren,9imului' (oate 4i: o!47r#67iA >i r347ri67iA' Din pun,t de vedere radiolo)i, poate 4i )enerali5at sau lo,ali5at' A. E:fi=3"#2 6ro"i6 93"3ra2i=a7 - este datorit+ dis4un,*iilor ron9iolelor terminale. ,are du, la steno5+ ron9i,+ "i apoi la le5iuni distru,tive alveolare' Con,omitent. ,ir,ula*ia san)uin+ este redus+ "i e8ist+ ,re"terea presiunii !n ,ir,ula*ia pulmonar+' Radio2o9i6. !n 4a5a ini*ial+. se o serv+ o re*ea vas,ular+ peri4eri,+ s+ra,+. aso,iat+ ,u 9iluri mari "i lipsa de modi4i,are a transparen*ei !n inspir "i e8pir' Transparen*a pulmonar+ poate 4i mai mare sau u"or ,res,ut+' n 4a5+ avansat+. e8ist+ un tora,e em4i5ematos ,u rotun6irea v&r4urilor. dia4ra)m ,o or&t. sinusuri ,osto - dia4ra)mati,e lar)i "i transparen*+ pulmonar+ ,res,ut+' ;ilurile sunt o)ate. iar ,ordul alun)it !n pi,+tur+' 1lterior apare aspe,tul de ,ord pulmonar' E:fi=3:#2 43"i2 - apare prin me,anism restri,tiv. de)enerativ. slero - atro4i,. iar aspe,tul radiolo)i, este identi,' E:fi=3:#2 f#"61io"a2 apare de o i,ei la ,ei !ne,a*i' Bro" o5"3#:o5a7i3 o!47r#67iA? 6ro"i6? - repre5int+ intri,area ron"itei ,roni,e "i a em4i5emului pulmonar' B. E:fi=3: 2o6a2i=a7 - este di4u5. vi,ariant. neo stru,tiv sau o stru,tiv prin steno5+ ron9i,+' Radiolo)i, pre5int+ 9ipertransparen*+ pe teritoriul unui se)ment de ventila*ie' E:fi=3:#2 !#2o4 - poate 4i lo,ali5at s,leroatro4i, "i o stru,tiv' @ula de em4i5em este o 4orma*iune transparent+. s4eri,+. ,u pere*i 4oarte su *iri' 1neori poate 4i suprain4e,tat+' E:fi=3: i"73r47i1ia2 - este e8tins uneori ,u ule su pleurale' E:fi=3:#2 :3dia47i"a2 apare dup+ traumatisme. per4ora*ia tra9eei "i se mani4est+ radiolo)i, printr-o linie transparent+ aeri,+ su *ire. de-a lun)ul mar)inii ,ordului'
/3

/2

T1L@1R%RIL$ CIRC1LA2I$I (1L#ONAR$ P2?:8"#2 d3 47a=? - se mani4est+ radio2o9i6 prin : ,ord ,u ,on4i)ura*ie "i dimensiuni patolo)i,e. 9iluri ,u ,ara,ter arterial - amputate sau ,ara,ter de sta5+ di4u5e. linile septale GerleM. liniile lui SMlla. redu,erea transparen*ei la a5e "i uneori desen multinodular 4lo,onos' n steno5a mitral+ avansat+. apar "i nodului ine ,ontura*i datorit+ 9emosidero5ei'
(l+m&nul ,ardia, aO Cordoanele SMlla O In4ar,tul pulmonar

$D$#1L (1L#ONAR AC1T Se aso,ia5+ ,u insu4i,ien*a ventri,ular+

+a=a 436#"dar? este mani4estat+ prin )ranulie ,u !ns+m&n*+ri !m pl+m&n. pleur+ et,' +a=a 73r1iar? ,u lo,ali5area tu er,ulo5ei la un sin)ur or)an' T#!3r6#2o=a 5#2:o"ar? 5ri:ar? - poate 4i o6#27? sau 2a73"7? "i 4orma :a"if347?. !nso*it+ de mani4est+ri ,lini,e "i radiolo)i,e' Apare ini*ial un 4o,ar de alveolit+ e8udativ+ numit af367 5ri:ar. de o i,ei !n v&r4ul lui -oKler' Are 4orme "i dimensiuni de la un s&m ure de ,irea"+ la un lo !n !ntre)ime' De la 4o,arul pulmonar se propa)+ de-a lun)ul lim4ati,elor opa,it+*i liniare. p&n+ la 9il' Gan)lionii 9ilari sunt m+ri*i !n volum' -o,arul pulmonar. adenopatia satelit+ "i ,ordoanele de lim4a)it+ ,onstituie 6o:523F#2 5ri:ar TBC' $8ist+ di4erite aspe,te de ,omple8 primar. ,um ar 4i : i:a9i"3a !i5o2ar?; i:a9i"3a a273r?. uneori aspe,t 543#do7#:or? i2ar?. Comple8ul primar poate 4i !nso*it de pro,ese de dilata*ie vas,ulare transversale. reali5&nd 35i7#!3r6#2o=a 53rifo6a2? . uneori poate prinde un se)ment de ventila*ie !n !ntre)ime "i reali5ea5+ 7ri#"9 i#2 (2#Ua' De o i,ei. evolu*ia ,omple8ului primar este 4avora il+. iar evolu*ia ne4avora il+ du,e la 6aA3r"a TBC 5ar3"6 i:a7oa4?; 9a"-

a,ut+ st!n)+. uremie' Radiolo)i, se ,onstat+ ,ord m+rit. 9iluri de sta5+ ,u prelun)iri tra e,ulare )roase. linii GerleM septate' n edemul alveolar apare un voal pulmonar di4u5 - @" ari5i d3 f2#7#r3' $#@OLIA (1L#ONAR% $m olia pulmonar+. ini*ial nu are ,oresponden*+ radiolo)i,+. mai t&r5iu apare un voal' n in4artul pulmonar. apar opa,i4ieri de 4orme di4erite. de o i,ei trin)9iulare ,u a5a la perete "i v&r4ul la 9il'
$dem pulmonar a,ut

,O ;ili de sta5+ dO Liniile GerleM

$ste o a4e,*iune datorit+ in4e,*iei ,u a,ilul Go,9' Se poate !mp+r*i dup+ RanFe !n: +a=a 5ri:ar? mani4estat+ prin "an,rul primar de ino,ulare. lim4an)it+ "i adenopatie satelit+ - ,omple8ul primar'

Tu er,ulo5+ pulmonar+ 1O Ima)ine unipolar+ 2O Ima)ine !n 9alter+ JO Ima)ine ipolar+ ?O Ima)ine ,eas de nisip IO Con4luarea 5onelor de ,on)estie peri4o,al+ >O Ima)ine A,o" de 4a ri,+B HO Triun)9iul SluFa - $isler

T1@$RC1LO/A (1L#ONAR%

/'

/,

92io"ar?; fi47#2i=ar3 !ro">i6?. disemin+ri pe ,ale ron9i,+ sau ,ir,ulatorie. 2o!i7? 4a# =o"i7? 6a=3oa4?. uneori de,es' CaA3r"a TBC 5ri:ar?. poate apare !n ,adrul "an,rului de ino,ulare. ,a o transparen*+ ,u ,ontururi 4ine. i5olate !n paren,9imul s+n+tos sau ,u ,ontur an4ra,tuos' 1neori are sediul !n interiorul unui )an)lion' (rin 4istuli5are ,a5emul a6un)e !n ar orele ron"i, sau ,9iar !ntr-un vas san)uin' (oate evolua 4avora il spre 4i ro5e "i ,al,i4ieri' T#!3r6#2o=a 6a=3oa4? 3F73"4iA? este rar+ "i are urm+toarele 4orme: 5"3#:o"ia; !ro" 3o5"3#:o"ia >i f7=ia 5ri:ar? 2a 6o5ii. (RI#O IN-$CTIA T1@$RC1LOAS% C1 DIS$#IN%RI ;$#ATOG$N$ T#!3r6#2o=a :i2iar? ,onst+ !n )ranula*ii tu er,uloase diseminate !n toate or)anele' Tu er,ulo5a miliar+ a,ut+ a pl+m&nului se mani4est+ radio2o9i6 ini*ial printr-un desen reti,ular 4in. apoi disemin+ri simetri,e pulmonare ,u noduli omo)eni. distri ui*i !n dimensiuni e)ale. !nso*ite de adenopatie tra9eo - ron9i,+' Disemin+ri 9emato)ene api,ale Gra"#2ia r363 - pre5int+ noduli mai dis,rete mari ine)ali. !nso*i*i de trauma pulmonar+ 2O Noduli As,9o44 - (u9l a,,entuat+' Di43:i"?ri 3:a7o93"3 a5i6a23 dis,rete reali5ea5+ "od#2ii (i:o" ? - I ,on,re*iuni ,al,are pun,ti4orme la un sin)ur v&r4 sau am ele v&r4uri deasupra ,lavi,ulei' -o,are ini*iale se tradu, prin opa,it+*i nodulare palide su ,lavi,ulare "i retro,lavi,ulare. ,are apoi se ,i,atri5ea5+ sau dau metasta5e ron9i,e' Nod#2ii A46 off >i P# 2 - sunt proie,ta*i peri,lavi,ular su 4orm+ de )run6i ,al,ari ,u tendin*+ de ,al,i4i,are' Le5iuni nodulare api,ale des,rise - reali5ea5+ tu er,ulo5a nodular+ ,u rol important !n apari*ia 4ti5iei' T#!3r6#2o=a 436#"dar? - 4ti5ia - de utea5+ la adole,en*i sau tineri su 4orma i"fi27ra7#2#i 5r36o63 sau 7#!3r6#2o=? 6a=3oa4? 439:3"7ar?. 4+r+ adenopatie satelit+' I"fi27ra7#2 5r36o63 este un 4o,ar de alveolit+ ,a5eoas+. !n,on6urat+ de un inel de ,on)estie aler)i,+ peri4o,al+' $ste rotund sau ovalar "i se proie,tea5+ radio2o9i6 !n partea e8tern+ a re)iunii su ,lavi,ulare
/1O Noduli Simon

sau !n v&r4ul lui -oKler' $l apare dup+ un interval de latent+ post T@C primar' I"fi27ra7#2 7#!3r6#2o4 se pre5int+ radio2o9i6 su urm+toarele 4orme : 1' i"fi27ra7#2 5r36o63 A44:a"". ,&t o nu,+. palid ,u ,ontur di4u5' 2' i"fi27ra7#2 ro7#"d +23i46 "3r ,u a,elea"i ,ara,teristi,i dar ,u ,ontur net' J' i"fi27ra7#2 "3!#2o4 R3d3U3r. su 4orma unui voal di4u5. neomo)en. pe 4ondul ,+ruia se o serv+ ,&*iva noduli mai opa,i' De utul tu er,ulo5ei se,undare paote 4i pneumoni,. interes&nd un se)ment sau un lo . aso,iat ,u a,esta. e8ist&nd ,al,i4i,+ri api,ale sau 9ilare' $volu*ia radiolo)i,+ a in4iltratului pre,o,e poate 4i 4avora il+ sau e8tensiv+. ,&nd se produ,e e8,avarea "i diseminarea ,+tre 4ti5ie' CaA3r"a 7#!3r6#2oa4? are o ima)ine radiolo)i,+ variind ,u stadiul olii' Ini*ial !n interiorul opa,it+*ii in4iltratului apare un ,ontur ,lar semi,ir,ular. ,are apoi se eva,uea5+ "i devine 6aA3r"? 5r36o63. ,are poate 4i !n,on6urat+ de in4iltrat peri,avitar' 1neori a,esta lipse"te' Sediul de ele,*ie este !n re)iunea su pleural+ - se)mentul dorsal superior' Caverna poate 4i uni,+ dar "i ,u aspe,t de Xmie5 de p&ineX' ntre ,avern+ "i 9il se poate o serva ron9ia de dren' EAo2#1ia 6aA3r"3i - ,averna se poate vinde,a sin)ur+ sau dup+ tratament ,avitatea se mi,"orea5+ "i ,u timpul dispare' $volu*ia ne4avora il+ poate avea 4orma de 6a/.

A3r"? d373rBa7?; 4#f2a7?; 6aA3r"? !2o6a7?. ,&nd devine tu er,ulom' A,est stadiu se nume"te 7#!3r6#2o=? fi!ro6a=3oa4? 6aAi7ar?. Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 al ,avernei se 4a,e ,u a ,esul pulmonar. ,9istul aerian. ,9istul 9idati,. ,an,er ran9opulmonar e8,avat. ul+ de em4i5em. pneumotora8 !n,9istat' T#!3r6#2o=a 436#"dar? - poate !n,epe su 4orm+ de pneumonie ,a5eoas+ ,u limite ,ara,teristi,e teritoriului a4e,tat' $ste neomo)en+. uneori aso,iat+ ,u le5iuni !n ,el+lalt pl+m&n' +or:3 5ar7i6#2ar3 a23 7#!3r6#2o=3i 5#2:o"ar3 sunt: 7#!3r6#2o:#2; 7#!3r6#2o=a 5#2:o"ar? i53r6ro"i6?; 52?:8"#2 di47r#4 >i 7#!3r6#2o=a r37ra67i2?. T#!3r6#2o:#2 este opa,itate rotund+. uni,+ de 2 -J ,m. situat+ !n lo ul superior ,u ,ontur net' +7i=ia :a"if347? - de la in4iltrat sau ,averna tu er,uloas+. a,ilii Go,9 se e8tind !n 6ur sau la distan*+ produ,&nd le5iuni in4iltrative "i produ,tive. !n s&nul ,+rora apar 4o,are de ne,ro5+ "i ,a5ei4i,are. urmate de e8,avare' $volu*ia lor poate 4i spre re5or *ie sau ,u ,ara,ter produ,tiv. ,i,atri,ial sau 4i ros' -ti5ia evoluea5+ !n pusee' Se des,riu urm+toarele 4orme de 4ti5ie: - 5r3do:i"a"7 3F#da7iA? ,u voal+ri su ,lavi,ulare. ,on4luen*+ "i uneori ,u e8,ava*iiV - for:a d3 f7i=i3 5r3do:i"a"7 5rod#67iA?. ,u noduli ine ,ontura*i. aspe,t stelat ,u prelun)iri' Le5iunea evoluea5+ treptat "i las+ !n urm+ noduli 4i ro"i "i en5i 4i roaseV - f7i=ia 5r3do:i"a"7 fi!roa4? - trans4orm+ 4o,arul in4lamator !n 4o,ar s,leros' T1@$RC1LO/$L$ -I@ROAS$ -ormele 4i roase ale 4ti5iei pot 4i 5ri:i7iA3 ,u evolu*ie 4i roas+ permanent+ sau 436#"dar3 ,i,atri,iale dup+ 4ormele des,rise mai sus' (623ro=323 7#!3r6#2oa43 pot 4i 93"3ra2i=a73 sau 2o6a2i=a73 N api,al sau peri9ilarO' Radio2o9i6 - se mani4est+ prin a,,entuarea desenului pulmonar.
//

en5i 4i roase ,are iradia5+ de la 9ili spre peri4erie. aso,iate ,u noduli 4i ro"i "i 5one de em4i5em' Tu er,ulo5ele 4i roase ,i,atri,iale au ,ara,ter mutilant. av&nd di4erite 4orme' T#!3r6#2o=a fi!roa4? - pre5int+ 4orma de: - le5iuni dis,rete !n v&r4uri. - 4i ro5a peri9ilar+. - 4i rotora8. ,&nd s,lero5a interesea5+ uneori un pl+m&n' Radio2o9i6 - e8ist+ opa,i4iere neuni4orm+ "i retra,til+ a 9emitora,elui' n lo,ul de ,on-ti5ie predominant Indura*ie ,u de5orientarea densare. e8ist&nd le5iuni evolutive "i ,i,atri,iale ,a: fo6ar3 d3 a732367a=i3; for:3 d3 6aA3r"3; 6aAi7?1i !ro" i367a7i63; !3"=i >i i"4#23 d3 4623ro=?; 52a6ard3 d3 @"9ro>ar3 523#ra2?. Pri" 52?:8" o5a6 se !n*ele)e opa,i4ierea 9emitora,elui de natur+ pleural+ ,are mas,9ea5+ le5iuni ul,erative su ia,ente' +7i=ia for:a :iF7? - evoluea5+ prin aso,ierea -i rotora8 le5iunilor ,a5eoase. 4i ro,a5eoase. 4i roul,eroase ,u *esut 4i ros !n 6ur. n ,ursul 4ti5iei se ,onstat+ disemin+ri ron9opneumoni,e. !n spe,ial pe ,ale ron9o)en+' (leure5ia !nso*e"te uneori le5iunile paren,9imatoase tu er,uloase' (N$1#OCONIO/$L$ Sunt oli pro4esionale datorate in9al+rii ,roni,e a unor pul eri 4ine. minerale. metali,e. ,+r une. ora)ani,e. ve)etale. ,are produ, o 4i ro5+ ,roni,+ a !ntre)ului or)anism. ,u mani4est+ri respiratorii' SILICO/A Sili,o5a - este o a4e,*iune datorat+ in9al+rii li er. av&nd dimensiuni mai mi,i de J mi,roni' Se deose es, ? stadii ,lini,o - radiolo)i,e: io8idului de sili,iu
4i roas+ desenului pulmonar

/<

Dia)nosti,ul radiolo)i, este )reu. elu,idarea se 4a,e ,u des,operirea a,ilului Go,9' Dia9"o47i6 dif3r3"1ia2 - stadiul I - se 4a,e ,u tu er,ulo5a 4i roas+ e8tins+. lim4an)ita ,ar,inomatoas+. ron"ie,ta5ii' n stadiul II - se aseam+n+ ,u )ranulia a,ilar+' n stadiul III - se aseam+n+ ,u in4iltratul tu er,ulos'
Stadiul presili,oti, AAr ore de iarn+B Sili,o5+ )radul I AAr ore de prim+var+B Sili,o5+ )radul II A-ul)i de 5+pad+ !n 4urtun+B

SARCOIDO/A Sar,oido5a - oala lui @esnier - @oe,F - S,9aumann - este o a4e,*iune ,u su strat proli4erativ al *esutului reti,ulo - 9isto,iar. ,u determin+ri imuno - proli4erative parti,ulare "i etiolo)ie ne,unos,ut+' Sindromul LL4)ren #ai se nume"te "i 2i:fo9ra"#2o:a7o=? !3"i9"?' Clini,. se mani4est+ prin le5iuni ,utanate. 9ipertro4ia )an)lionilor lim4ati,i. mediastinali. modi4i,+ri pulmonare. osteoarti,ulare "i ale altor or)ane' Testul lui GKeim este po5itiv' n stadiul I. pre5int+ adenopatii mediastinale mai ales !n 9il. )an)lionii mari sunt net delimita*i. aspe,t ,are r+m&ne un timp' $8ist+ un spa*iu transparent !ntre adenopatie "i mediastin' &" 47adi#2 II. dimensiunea adenopatiilor 9ilare s,ade "i apar determin+ri mi,roondulare sau reti,ulo nodulare. reali5&nd aspe,t de Vari5i d3 f2#7#r3V' &" 47adi#2 III N dup+ 10 ani O. e8ist+ 4i ro5+ opa,+ su 4orm+ de en5i "i ima)ine de X4a)ure de miereX' (623ro=323 5#2:o"ar3 - sunt a4e,*iuni variate. ,are pre5int+ s,lero5+ pulmonar+ lo,ali5at+ sau 4i ro5+ intersti*ial+ di4u5+' Se ,lasi4i,+ !n:
<1

Sili,o5+ stadiul III -orma*iuni pseudotumorale 9ilare

Sili,o5+ stadiul III 1m riri pseudotumorale Ima)ini !n Av&r4 de ,ortB la a5e

Stadiul I Adenopatii
Cavern+ pseudopneumo,onioti,+

Pr34i2i6o=a -,u a,,entuarea ima)inii 9ilului ,u tra e,ule 4i roase. 9ilipete. iar se,undar em4i5em a,,entuar' ;ilul poate 4i ,omparat ,u un Var!or3 d3 iar"?V 6# ra:#ri r373=a73' (i2i6o=a 47adi#2 I - se mani4est+ radiolo)i, ,u a,,entuarea desenului 9ilar sau ,u prelun)iri mai a,,entuate !n 6ur. p&n+ la peri4eria pl+m&nului - !n 9il V@" ar!or3 d3 5ri:?Aar?V' 1neori. pot apare "od#2i 4i2i6o7i6i 7i5i6i; 5#"67ifor:i di43:i"a1i 5ara i2ar. mai ales !n dreapta' (i2i6o=a 47adi#2 II - ,u disemin+ri nodulare pe am ele arii pulmonare' Nodulii sili,oti,i pot 4i miliari ,u aspe,t nisipos sau mai mari Vf#29i d3 =?5ad? @" f#r7#"? V "i 3:fi=3: - aspe,t de Var!or3 d3 Aar?V' (i2i6o=a 47adi#2 III - ,u ,on4luen*a nodulilor sili,oti,i !n opa,it+*i ovoide. mari. nere)ulate. simetri,e mai ales !n 9ili - um riri pseudo tumorale' n ,ursul sili,o5ei se modi4i,+ "i pleura "i s,i5ura ori5ontal+ dreapt+ !n)ro"at+. ,9iar sim4i5+ dia4ra)mati,+' @ron"iile pre5int+ aspe,t de ron"e,ta5ie' n opa,it+*ile sili,oti,e apare is,9emie "i ne,ro5+ ,are determin+ apari*ia 6aA3r"3i 5"3#:o6o"io7i63' Gan)lionii lim4ati,i sunt 9ipertro4ia*i' (i2i6o7#!3r6#2o=a - tu er,ulo5a se aso,ia5+ sili,o5ei !n I0W din ,a5uri'
<0

Stadiul II Diseminare miliar+

Stadiul III -i ro5+ intersti*ial+

- 4623ro=3 5#2:o"ar3 d#5? 5"3#:o5a7ii i"f361ioa43. tu er,ulo5+. supura*ii "i viro5e V - fi!ro=3 i"73r47i1ia23 dif#=3 !n ,ola)eno5e Ns,lerodermie. dermato - mio5it+. pneumonia reumatismal+. lupus eritematos. periarterit+ nodoas+O. reti,ulo5e. sar,oido5+. mus,ovis,ido5+. steno5+ mitral+V - fi!ro=3 d3 6a#=? :3di6a:3"7oa4? 4a# 5rof34io"a2?V - fi!ro=3 6ri57o93"37i63 N sindrom ;amann Ri,9 O' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ !n)ro"area desenului pulmonar. mai ales spre 9il "i a5e. la ,are se aso,ia5+ opa,it+*i nodulare sau transparen*+ !n 4a)ure de miere'
-i ro5+ pulmonar+

#ICO/$L$ (1L#ONAR$ #i,o5ele pulmonare - sunt rare. ,u aspe,t radiolo)i, ne,ara,teristi,. e8amenul sputei 4iind de,isiv pentru dia)nosti,' A-$C2I1NI (1L#ONAR$ (ARA/ITAR$ C;IST1L ;IDATIC (1L#ONAR C i47#2 ida7i6 5#2:o"ar 5ri:i7iA - este o tumor+ uni,+. provo,at+ de ou+le de Taenia e,9ino,o,,us' (e ,alea venei porte sau prin lim4ati,e em rionii 9e8a,an*i a6un) !n 4i,at sau pl+m&ni. unde se de5volt+ ,9istul 9idati,'
C9istul 9idati, 1O Strati4i,+ri !n 6urul ,9istului 2O Semnul lui #orDuio JO Semnul ar,ului du lu ?O Celule 4ii,e IO (lasti,itatea ,9istului >O Semnul mem ranei plutitoare HO @ule de aer su mem ran+ =O Reten*ia mem ranei <O Opa,itate stelat+ 10O C9ist 9idati, supurat 11O $,9ino,o,o5+ se,undar+

C i47#2 ida7i6 @"6 i4 - este o opa,itate rotund+ !n plin paren,9im pulmonar. omo)en+. de intensitate medie. uneori !n 6urul lui apar pro,ese atele,tati,e. mi",+rile respiratorii modi4i,&ndu-"i 4orma' Dimensiunile varia5+ de la I -20 ,m. iar 4orma depinde de lo,ali5are' Conturul ,9istului varia5+. !n 6ur sunt dun)i opa,e. semi,ir,ulare "i ,on,entri,e' n evolu*ia ,9istului se poate in4iltra o ,antitate de aer. !ntre adventi,e "i mem ranele ,9istului' (3:"#2 2#i CorI#io - o semilun+ aeri,+ ,are ,oa4ea5+ polul superior al ,9istului' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u 6a"63r#2 !ro" io2ar; 4ar6o:#2 5#2:o"ar; :37a47a=3 6a"63roa43 #"i63 . 7#!3r6#2o=a 5#2:o"ar?. C i47#2 ida7i6 d346 i4- prin ,re"tere se poate 4isura "i se des,9ide !n una din ron9ii. lo,ul li,9idului 4iind o,upat par*ial de aer. de o parte "i de alta a :3:!ra"3i 5ro2i93r3 d36o2a73. ve5i,ula 4ii,+' n ,a5ul de reten*ie de mem ran+. ,9istul 4+r+ aer se ratatinea5+. devenind stelat' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u a ,esul pulmonar' $volu*ia de o i,ei este spre vinde,are. trans4orm&ndu-se !ntr-o ,i,atri,e stelat+' 1neori. !n interiorul ,9istului pot r+m&ne ,elule 4ii,e. mai ales !n ,9istul 9epati,' E6 i"o6o6o=a 436#"dar? se produ,e pe ,ale ron9i,+ "i se tradu,e radiolo)i, prin opa,it+*i rotunde multiple ,a "i !n ,ar,ino5a miliar+' CISTIC$RCO/A (1L#ONAR% Ci47i63r6o=a 5#2:o"ar? - este determinat+ de 3:!rio"#2 73"i3 4o2i#:' Radiolo)i, - !n 4a5a ini*ial+ apar opa,it+*i multiple. rotunde sau ovulare. net delimitate. iar dup+ moartea para5itului nodulii se ,al,i4i,+' T1#ORIL$ @RON;O-(1L#ONAR$ T#:ori23 5#2:o"ar3 !3"i9"3 - sunt rare. iar dia)nosti,ul se pune 9istolo)i,' Radiolo)i, - au o ima)ine de opa,itate rotund+ !n plin paren,9im pulmonar' - a:ar7roa:323 - sunt tumori eni)ne disem riopla5i,e. !n ,omponen*a lor intr&nd *esuturi 4etale V - ad3"o:#2 !ro i6 - are ,ara,ter semimali)n 4iind de 4orme di4erite. put&nd metasta5a "i se,ret+ I 9idro8itriptamina V - ad3"o:a7o=a 5#2:o"ar? - pre5int+ opa,it+*i mi,ronodulare de
<3

C i47#2 ida7i6 436#"dar provoa,+ 36 i"o6o6o=a 436#"dar?' (3:"323 radio2o9i63 varia5+ !n raport ,u 4a5a ,lini,+ !n ,are s-a 4+,ut e8amenul'
<2

tip in4iltrativ di4u5. alteori are aspe,tul unui sin)ur 4o,ar opa, rotund' Are ,ara,ter semimali)n' Tumori ale *esutului epitelial: papilomul ron"i,. polipul ron"i,' Tumori ale *esutului ,on6un,tiv: lipom' ,ondrom. an)ioame'

Tumori pulmonare eni)ne

CANC$R1L @RON;O(1L#ONAR Ca"63r#2 !ro" ii2or :ari - este o tumoar+ mali)n+ ,are plea,+ de la epiteliul ron9iilor mari' Are sediul !n 9ili. iar 9istolo)i, este ,ar,inom ,u ,elule mi,i N,an,erul ,entralO' Ca"63r#2 5#2:o"ar 53rif3ri6 - plea,+ din mu,oasa ron9iilor mi,i. are 4orma unei opa,it+*i uni,e. ,u ,ara,ter 9istolo)i, de adeno,ar,inom' Ca"63r#2 !ro" ii2or :ari D63"7ra2E . ,u evolu*ie 3"do 4a# 3Fo!ro" i6?' A' Can,erul endo ron"i, depistat !n stadiu pre,o,e este opera il' Deose im urm+toarele 4orme - 6a"63r 3"do!ro" i6; Aari37a73a !ro" o-Can,er ron9opulmonar
,entral

@' Can,erul ,entral ,u evolu*ie e8o ron"i,+ - se ,unos, 1'O 6a"63r#2 !ro" o93" ra:ifi6a7 - are ori)ine ron9i,+ dar se de5volt+ !n a4ara lumenului ron9i, "i se e8tinde retro)rad !n ,+ile lim4ati,e' Radilo)i, um ra 9ilului este mare. din ,are se desprind opa,it+*i liniare orientate !n sensul desenului vas,ular' 2'O 6a"63r#2 :a4iA a2 i2#2#i - opa,iatea 9ilar+ de la ,are se desprind rami4i,+ri peri ron9ovas,ulare' J'O 6a"63r#2 2o!ar; 5"3#:o"i3 6a"63roa4? - opa,itate intens+. ,are se e8tinde . ,uprin5&nd ,9iar un lo ' De pro4il s,i5urile sunt omate' Da,+ e8tinderea se 4a,e pe ,ale aerian+ ,u invadarea alveolelor. opa,itatea este mai palid+. neomo)en+' Le5iunea se de5volt+ pe o ron9ie mare !n 9il. de la ,are pornes, !ns+m&n*+ri la )rupele )an)lionare tri utare' Gan)lionii 9ilului "i a mediastinului superior se l+r)es,' Radiolo)i,. 9ilurile au ,ontur poli,i,li,' ?'O 2i:fa9i7a 6a"63roa4? - poate 4i primar+ sau se,undar+. datorit+ lo,+rii )an)lionilor lim4ati,i ,are determin+ sta5a lim4ati,+' I'O 523#r3=ia 6a"63roa4? - este datorit+ metasta5elor nodulare pleurale' II. Ca"63r#2 !ro" ii2or :i6i - se tradu, radiolo)i, prin opa,it+*i intense. rotunde. de ,,a' 2 - > ,m. situate !n plin paren,9im pulmonar "i !n mantia pulmonar+' Ima)inea radiolo)i,+ seam+n+ ,u un ,9ist 9idati,. dar este mai mare. ,ontur net "i ,re"te rapid' Gan)lionii 9ilari "i mediastinali sunt m+ri*i' n timpul evolu*iei tumora ,re"te "i poate avea
<'

46o5i6?; 4+r+ ,oresponden*+ radiolo)i,+' - 6a"63r#2 3"do!ro">i6. Aari37a73a o!47r#67iA? - tumora se de5volt+ intra ron9i,. provo,&nd atele,ta5ia sau em4i5em lo,ali5at' $volu*ia ,an,erului este pro)resiv+. e8tin5&ndu-se pe par,urs ,9iar !n ,reier sau oase' Ima)inea 9ilului !n ,an,erul ron"i, este de o i,ei poli,i,li,a lo ulat+. de dimensiuni di4erite'

,ontur poli)lo at "i prelun)iri. uneori este es,avat' Ca"63r#2 A8rf#2#i 5#2:o"ar . ,&nd invadea5+ pleura "i distru)e ,oastele. 4ormea5+ sindromul (an,oast - To ias' CA0$RNA CANC$ROAS% Tul ur+rile is,9emi,e din masa ,an,eroas+. 4luidi4i,+ ,on*inutul "i !l elimin+ pe ,ale ron9i,+' Caverna ,an,eroas+ are ,ontur an4ra,tuos "i transparen*+ neomo)en+'
Caverna ,an,eroas+

<,

SARCO#1L (1L#ONAR $ste !nt&lnit rar. se de5volt+ !n plin paren,9im sau !n 9il. su 4orm+ de ima)ine rotund+ 9ilar+. )eometri,+. ,re"te mai repede de,&t ,an,erul solitar. apare la tineri "i nu d+ metasta5e la )an)lionii lim4ati,i re)ionali' CANC$R1L S$C1NDAR AL (L%#YN1L1I #$TASTA/$L$ (1L#ONAR$ Repre5int+ 1- IW din tumorile mali)ne pulmonare' C37a47a=323 6a"63roa43 plea,+ de la tumori primitive "i a6un) la pl+m&n pe dou+ ,+i lim4ati,+ sau san)uin+' #etasta5ele pulmonare apar !n: ,an,erul se s&n. prostat+. tiroid+. re,t. seminom "i 9iperne4rom' Deose im urm+toarele aspe,te radiolo)i,e: 1' Gra"#2ia 6a"63roa4? ,u noduli disemina*i pe am ele arii pulmonare. a,e"tia sunt mai mari de,!t !n )ranulia tu er,uloas+. ine)ali. reparti5a*i neuni4orm' #etasta5e pulmonare 2' Li:fa9i7a 6a"63roa4? 436#"dar? - ,a urmare a lo,+rii ,u ,elula tumoral+ a )an)lioniilor mediastinali. se produ,e re4lu8ul retro)rad al lim4ei' Ima)inea seam+n+ ,u lim4an)ita primitiv+' J' C37a47a=3 :3dia47i"a23 - dau 9ipertro4ii )an)lionare "i opa,i7i:#4#2#i; 4ieri ale or)anelor mediastinale' #ediastinul este l+r)it ,u lim i de 4la,+r+ spre paren,9im' Toate trei 4ormele se produ, prin di43:i"ar3 53 6a23 2i:fa7i6?' #etasta5ele produse pe 6a23 4a"9#i"? dau opa,it+*i nodulare . multiple. 4+r+ topo)ra4ia anumit+. ,onturul este ine delimitat' -ormele mi8te se datores, !ns+m&n*+rilor pe ,ale lim4ati,+ sau san)uin+' T1#ORIL$ (L$1RAL$ T#:ori23 523#ra23 !3"i9"3 - sunt ,ir,ums,rise. net delimitate ,u a5a la peretele ,ostal' T#:ori23 523#ra23 :a2i9"3 - se pot aso,ia ,u pleure5ie masiv+'
<-

Radiolo)i, se ,onstat+ pre5en*a de noduli tumorali. rotun5i sau ovalari de 2 - J ,m. !n)ro"are !n plato"a 4oi*elor pleurale "i li,9id !n ,avitatea pleural+' Tomo)ra4ia "i radio)ra4ia ,u ra5e dure. s,ot !n eviden*+ nodulii tumorali ,9iar ,&nd sunt mas,a*i de me5oteliomul pleural' (ar6o:#2 523#ra2 5ri:i7iA - invadea5+ di4u5 pleura sau are aspe,t de opa,itate omo)en+ semis4eri,+ ,u a5a la peretele tora,i, "i ,onve8itatea spre pl+m&n sau ,a #e5oteliom pleural o tumor+ !n ,avitatea pleural+ ,are umple 9emitora,ele. 4+r+ a da pleure5ie' EXACENUL RADIOLOGIC AL CEDIA(TINULUI #ediastinul este situat !ntre ,el dou+ re)iuni pleuro - pulmonare. este limitat !n 4a*+ de stern "i ,artila6e ,ostale. posterior de ,oloan+ "i in4erior de dia4ra)m. superior este des,9iderea tora,i,+' Radiolo)i,. mediastinul se !mpoarte !n: a"73rior >i 5o473rior - spa*iul ,elular a lui ;enFe' mp+r*irea se 4a,e prin planul ipoteti, 4rontal. ,are tre,e prin 4a*a anterioar+ a i4ur,a*iei tra9eii' C3dia47i"#2 5o473rior. este transparent la ra5aele C "i ,on*ine 5"3#:o9a47ri6#2; "3rAii r36#r3"1i; 34ofa9#2; 2a"1#2 4i:5a7i6 ' C3dia47i"#2 a"73rior ,on*ine 6ord#2; Aa4323 :ari; 7ra 3a; 9a"92io"ii 7ra 3o - !ro" i6i; "3rAii fr3"i6i ' Tot !n mediastinul anterior se )+se"te 45a1i#2 62ar r37ro473r"a2; #"d3 43 47#dia=? 5a7o2o9ia 9#>a r37ro473r"a2?; 6 i47323 d3r:oid3. ;I($RTRO-IA D$ TI#1S Ti:#4#2 este un or)an lim4oepitelial ,u sediul !n partea superioar+ a mediastinului anterior' ;ipertro4ia de timus se !nt&lne"te la su)ari "i pre5int+ urm+toarele semne radiolo)i,e: 2?r9ir3a o5a6i7?1ii :3dia47i"a23 !n eta6ul superior. prin om area unuia sau am ilor lo i ai timusului. opa,iatea este

;ipertro4ia de timus

<.

omo)en+. ,ontur pre,is. ,are se modi4i,+ ,u mi",+rile respiratorii' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u ad3"o5a7ia 5ara7ra 3a2? !a6i2ar?. modi4i,+ri 4i5iolo)i,e a pedi,ulului vas,ular !n de,u it' Ti:o:#2 - este tumor+ mali)n+. ,are l+r)e"te um ra mediastinului. este omo)en "i ,onve8. situat retrosternal' G13A R$TROST$RNAL% $ste datorit+ m+ririi )landei tiroide' Deose im urm+toarele 4orme: 1. 9#>a 63rAi6a2?. 2. 9#>a 52o"Ba7?; 3. 9#>a r37ro473r"a2? >i '. 9#>a a!3ra"7? Ndin mu)ure tirodian i5olatO' EFa:3"#2 radio2o9i6 eviden*ia5+ de4ormarea "i l+r)irea mediastinului superior ,u ,ontururi ine pre,i5ate. situate la di4erite niveluri !n 4un,*ie de 4orma des,ris+' n )u"a paren,9imatoas+ intensitatea este omo)en+. iar !n ,ea nodular+ neomo)en+'

T1#ORI DI/$#@RIO(LA/IC$ #ALIGN$ T3ra7oa:323 - se datores, unor vi,ii de em rio)ene5+' (ot 4i ,onstituite din elemente tisulare lo,ale ale mediastinului ,&nd se numes, di43:!rioa:3 o:o52a47i63 N,9ist ron9o)en. ,9ist pleuroperi,ardi,O. iar ,&nd sunt ,onstituite din elemente tisulare a erante sunt di43:!rioa:3 373ro52a47i63' C i47#2 !ro" o93" este o 4orma*iune opa,+. ovoid+ de > - = ,m. ,u ,ontur net "i tonalitate li,9idian+. situat paramediastinal' C i47#2 523#ro53ri6ardi6 - este ovoid.

1O C9ist ron9o)eni, 2O C9ist pleuroperi,ardi, JO C9ist dermoid ,u in,lu5iuni dentare ?O C9ist dermoid ,u nivel ori5ontal

Gu"a retrosternal+

situat la a5a pl+m&nului drept "i !"i modi4i,+ aspe,tul ,u respira*ia' C i47#2 d3r:oid - este o opa,itate rotund+ !n mediastinul anter superior. ,are ,on*ine 4orma*iuni osoase anormale. din*ia "i smo,uri de p+r' $volu*ia este lent+. tratamentul ,9irur)i,al' T1#ORI #ALIGN$ #$DIASTINAL$

T1#ORI #$DIASTINAL$ N$1ROG$N$ Au pun,tul de ple,are la ,elulele lan*ului simpati, 6u8ta verteral+' Se deose es,: 9a"92io"3#ri"o:#2 sau s,9Kannom "i "3#rofi!ro:#2. Radio2o9i6 . se ,onstat+ o 4orma*iune opa,+ sau rotund+ mas,at+ !n parte de mediastin. lipit+ de ,oloan+ ,u ,onve8itatea spre pl+m&n' $ste omo)en+. ,ontur net. uneori du lu ,ontur' De pro4il se proie,tea5+ pe ,oloan+ sau "an*ul ,ostoverte ral' Neurinomul nu poate 4i desp+r*it de ,oloana verte ral+. de ,are este solitar. a,esta pre5int+ l+r)irea )+urii de ,on6u)are prin ,are tre,e r+d+,ina nervului pe ,are s-a de5voltat neurinomul. u5ura ,oastelor' Tumorile mali)ne au o de5voltare rapid+' 2i:fo9ra"#2o:a7o=a :a2i9"? Hod9Ui" - este ,u etiolo)ie ne,unos,ut+. ,are produ,e modi4i,+ri !n *esutul reti,ulo 9istio,itar. 9ipertro4ia )an)lionilor lim4ati,i "i a altor or)ane o)ate !n a,est *esut' Radio2o9i6 - 9ipertro4ia )an)lionilor tra9eoron"i,i ,u l+r)irea um rei mediastinae !n 2QJ superioare. uneori ,onturul devine "ters ,u prelun)iri radiare' Se !nso*e"te 4re,vent ,u pleure5ie unilateral+. de opa,it+*i pulmonare "i le5iuni osoase din ve,in+tateV - 2i:foa:323 "3 odUi"i3"3 - sunt mai rareV - 2i:fo4ar6o:#2 - apare la tineri. poate 4i )enerali5at ,&nd se mai nume"te "i oala Gundrat' -orma mediastinal+. plea,+ de la )an)lionii lim4ati,i sau de la timusV
<<

Tumor+ mediastinal+

</

- r37i6#2o4ar6o:#2 - este o opa,itate ,are l+r)e"te ,ele 2QJ superioare ale mediastinului ,u ,ontur poli,i,li, V - 2i:fo:#2 9i9a"7o - 632#2ar DBri22 (P::3r4 E - este o 4orm+ atipi,+ a lim4osar,omului. ,u evolu*ie prelun)it+' Dia)nosti,ul di4eren*ial !ntre lim4osar,om "i lim4o)ranulomato5+: !n lim4om predomin+ adenopatiile ,ervi,ale. 4+r+ adenopatia a8ilar+ "i in)9inal+ "i 4+r+ splenome)alie evolu*ia este rapid+' Adenopatie mediastinal+ #ODI-IC%RI #$DIASTINAL$ N L$1C$#I$ n leu,emia lim4ati,+ e8ist+ 9ipertro4ie a )an)lionilor peri4eri,i a dominali. speleno "i 9epatome)alie. pre,um "i 9ipertro4ia )an)lionilor mediastinali. ,are nu ,on4luea5+' #$DIASTINITA AC1T% (ro,esele in4lamatorii ale *esutului ,on6un,tiv mediastinal pot 4i ,au5ate de per4ora*ia eso4a)ului "i 4arin)elui prin ,orpi str+ini. ,an,er sau prin manevre ,9irur)i,ale' EFa:3"#2 radio2o9i6 eviden*ia5+ l+r)irea um rei mediastinale. deplasarea lateral+ a mar)inilor sale. ,ontur "ters "i uneori. nivel 9idroaeri,' $so4a)ul este deplasat anterior' #$DIASTINITA CRONIC% $ste rar+ "i se datore"te unei ad3"o5a7ii !a6i2ar3; 4ifi2i4; :i6o=?; 4i2i6o=?. ,are determin+ s,lero5a *esutului mediastinal' Dia)nosti,ul se pune prin ,avo)ra4ie "i e8amen aritat eso4a)ian. mediastino)ra4ie. tomo)ra4ie ,omputeri5at+'

A-$C2I1NIL$ (L$1R$I (ro,esele patolo)i,e ale pleurei pot s+ determine - e8,ese de opa,itate. prin !n)ro"area 4oi*elor pleurale sau a,umularea de li,9id !ntre a,estea. ,re"terea transparen*ei tora,elui Npneumotora8O "i ima)ini mi8te' Opa,i4ierea ima)inii pleurale se o serv+ !n pleure5ii ,u li,9id. pleurite ,on)estive in4lamatorii. pleurita 4i rinoas+. pa9ipleurit+. ,i,atri,i pleurale' (L$1R$/IIL$ $C1DATI0$ AL$ #ARII CA0IT%2I E7io2o9i6 pot 4i primitive sau se,undare' P23#r3=ii23 5ri:i7iA3 sunt !n <0W din ,a5uri de natur+ tu er,uloas+' $le sunt rare la ,opii. unde predomin+ ,ele de natur+ reumatismal+' n etiolo)ia pleure5iilor. mai e8ist+ r3#:a7i4:#2 ar7i6#2ar a6#7 >i 9ri5a' (leure5ia sero - 4i rinoas+ se lo,ali5ea5+ mai ales !n marea ,avitate pleural+ dreapt+' P23#r3=ii23 436#"dar3 apar !n 7#!3r6#2o=a 5#2:o"ar? 3Ao2#7iA?. la ,ardia,i. af361i#"i i"f2a:a7orii 5#2:o"ar3 a6#73; i"far67; "3o52a4: 5#2:o"ar 376. I:a9i"3a radio2o9i6? . apre,ia5+ sediul. ,antitatea. evolu*ia li,9idului "i paren,9imul pulmonar' +or:323 radio2o9i63 sunt: P23#r3=ii i"6i5i3"73 ,u redu,erea transparen*ei pulmonare a a5ei 9emitora,elui. po5i*ie mai !nalt+ "i 9ipomo ilitatea dia4ra)mului de partea a4e,tat+. apoi li,9idul se ,ole,tea5+ !n sinusul ,ostodia4ra)mati, posterior. eviden*iat mai ine !n pro4il sau ,ul,at ,u partea a4e,tat+ !n 6os' P23#r3=ia 6# 2i6 id @" 6a"7i7a73 (leure5ia marii :i"i:? N200 ,mJO apare opa,itate
,avit+*i

a5al+ de 4a*+. ,are estompea5+ netitatea ,ur ei dia4ra)mati,e'


101

100

P23#r3=ia 6# 2i6 id @" 6a"7i7a73 :iB2o6i3 N1000-1I00 ,mJO. la a5a tora,elui apare o opa,itate omo)en+. intens+. triun)9iular+. ,u o latur+ pe dia4ra)m. una la peretele a8ilat "i a treia spre transparen*a pulmonar+ ,u ,on,avitatea !n sus "i !n+untru N,ur a DamoiseauO' (l+m&nul este mi,"orat "i !mpins spre mediastin' C&nd pleure5ia este masiv+. li,9idul inund+ toat+ ,avitatea pleural+' (e l&n)+ 43:"323 radio2o9i63 dir3673 des,rise. e8ist+ "i semne i"dir3673 de pleure5ie: ini*ial. dia4ra)mul este !n po5i*ie !nalt+. prin pare5a mus,ulaturii sale. ulterior datorit+ ap+s+rii li,9idului a,esta ,o oar+. peretele tora,i, este om at. !n mod o i"nuit mediastinul "i ,ordul !n pleure5ia in,ipient+ nu sunt deplasate. uneori !ns+. sunt atrase spre le5iune datorit+ ,olapsului pulmonar instituit' EAo2#1ia 523#r3=i3i se 4a,e spre vinde,are !n 2 -J s+pt+m&ni. ,ur a lui Damoiseau ,o oar+' Da,+ se e4e,tuea5+ pun,*ie tora,i,+ de eva,uare. li,9idul va avea nivel ori5ontal' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u 5"3#:o"ia; 523#r3=ia 5ara 5"3#:o"i63; a732367a=i3 >i 5a i523#ri7a @"7i"4?' Compli,a*iile pleure5iei : - @"9ro>ar3a 523#r3i >i 4i:fi=a. poate 4i api,al+. ,a o and+ semilunar+ la v&r4. ,u prelun)iri a por*iunii sale in4erioare' Alte lo,ali5+ri a !n)o"+rii pleurale sunt la peretele lateral tora,i,. sinusul ,ostodia4ra)mati, "i dia4ra)mV - 5a i523#ri7a - este o !n)ro"are pleural+ peste 1.I ,m' $ste mai 4re,vent+ la a5+. ,&nd are aspe,t triun)9iular' Deose irea 4a*+ de o ,ole,*ie li,9idian+ se 4a,e prin po5i*ia Trendelen ur). ,&nd li,9idul mi)rea5+V - fi!ro7oraF#2 - se produ,e !n urma unor le5iuni pulmonare T@C. 4i ro,a5eoase !ntinse. !nso*ite de o !n)ro"are pleural+' Radiolo)i, - se pre5int+ ,a o opa,itate masiv+. neomo)en+. a unui 9emitora,e ,u retra,*ii a,,entuate ale 4orma*iunilor din 6ur V - 6a26ifi6?ri23 523#ra23 - apar su 4orm+ de noduli ,u ,ontur din*at la a5+ pe linia posterioar+ a8ilar+. uneori pot ,on4lua V - idro7oraF#2 - se datore"te unui transudat pleural. ,are apare !n insu4i,ien*a ,ardia,+. ne4ropatii. ,iro5a 9epati,+. tumori mediastinale sau de ovar' Opa,itatea a5al+ este mai 4re,vent+ !n dreapta. dar. uneori este ilateral+'

(L$1R$/II (1R1L$NT$ AC1T$ Survin dup+ 23=i#"i a23 53r3732#i 7ora6i6. af361i#"i a6#73 5#2:o"ar3; i"f361ii :3dia47i"a23 4a# a!do:i"a23 4a# d#5? 7#!3r6#2o=?' Din pun,t de vedere radio2o9i6 empiemul pleural se pre5int+ ,a o opa,itate intens+. a5al+. ,are uneori se poate eva,ua. ap+r&nd piopneumotora8ul ,u nivel 9idroaeri, ' (L$1R$/IIL$ NC;ISTAT$ (leure5iile !n,9istate pot 4i 5ri:i7iA3 sau 436#"dar3. ele sunt de o i,ei 5#r#23"73 "i se lo,ali5ea5+ la: 46i=#ri23 i"73r2o!ar3; :3dia47i"; diafra9:; aFi2ar?; 4#!:a:ar? >i a5i6a2' C&nd sunt lo,ali5ate de-a lun)ul s,i5urii interlo are. au aspe,t 4usi4orm pe pro4il. iar de 4a*+ se proie,tea5+ la nivelul 9ilului' (L$1R$/IIL$ #$DIASTINAL$
(leure5ie interlo ar+ la nivelul mi,ii s,i5uri:

Spa*iul pleural mediastinal este

um rire 4u5i4orm+ "i rotund+V a: 4a*+V : pro4il' !mp+r*it

de 9il !n 37aB323 4#5ra i2ar3 >i 4#! i2ar3' Lo,ali5+rile pleure5iilor mediastinale pot 4i: P23#r3=ii23 :3dia47i"a23 i"f3rioar3 - su 4orm+ triun)9iular+. situate !n re)iunea in4ra9ilar+ "i se deplasea5+ odat+ ,u peretele tora,i,' P23#r3=ii23 :3dia47i"a23 4#53rioar3 sunt situate 6u8tamediastinal' Lo,ali5area !n toat+ ,avitatea pleural+ reali5ea5+ o opa,itate !n and+ 6u8ta verteral+' 1O (leure5ie mediastinal+ superioar+ P23#r3=ii23 diafra9:a7i63 se tradu, radiolo)i, 2O (leure5ie a8ilar+ !nalt+
JO (leure5ie dia4ra)mati,+

102

printr-o opa,itate semilunar+ ,u ,on,avitatea spre dia4ra)m. mai )reu de re,unos,ut la a5a dreapt+'

n marea ,avitate pleural+ se pot reali5a !n,9ist+ri a8ilare. su mamare "i api,ale'

?O (leure5ie a8ilar+ 6oas+ su mamar+ IO (leure5ie us,at+ >O (leure5ie 6oas+

mediastinal+

103

(L$1R$/IIL$ 1SCAT$. -I@RINOAS$ SA1 (L$1RIT$L$ n unele situa*ii. in4lama*ia pleurei produ,e numai depo5ite de 4irin+ ,u !n)ro"area pleurei "i sim4i5a lor' (oate 4i !nt&lnit+ !n a4e,*iuni ,atarale ale ,+ilor respiratorii superioare "i se lo,ali5ea5+ de o i,ei la v!r4ului pulmonului. s,i5uri. pleura mediastinal+ "i sinusul ,ostodia4ra)mati,' 1' P23#ri7a - din pun,t de vedere radiolo)i,. uneori se eviden*ia5+. alterori apare un voal dis,ret. ,are pe radio)ra4iiile de pro4il se eviden*ia5+ re)iunea a4e,tat+' 2' Cor7i6o523#ri7a - este o !n)ro"are pleural+. aso,iat+ ,u le5iuni ale pl+m&nului. ,&nd pe l&n)+ opa,it+*i ,u ,ara,ter pleural sunt "i le5iuni nodulare sau tra e,ulare !n paren,9im' J' &"9ro>?ri23 523#ra23 46i"=#ra23 - sunt e8presia a unor pro,ese in4lamatorii a,tive sau se,9ele pa9ipleurale. ,are sunt eviden*aite radiolo)i, !n 4un,*ie de 4elul !n ,are privim s,in5ura' $CC$S$ D$ TRANS(AR$N2% N (ATOLOGIA (L$1R$I P"3#:o7oraF#2 - repre5int+ o ,antitate de aer !ntre 4oi*ele pleurale "i se tradu, radiolo)i, printr-o transparen*+ ,res,ut+' Dup+ modul de p+trundere a aerului !n ,avitatea pleural+ deose im pneumotora8ul arti4i,ial "i traumati,' Dup+ !ntindere el poate 4i total ,u pl+m&nul ,ola at la 9il "i par*ial' Radio2o9i6 se pre5int+ ,a o transparen*+ sporit+. 4+r+ desen pulmonar. iar pl+m&nul ,alo at !n ;idropneumotora8 9il. este net delimitat ,u ,u desen vas,ular mai redus' (neumotora8ul par*ial are loa,ali5+ri di4erite "i poate di5lo,a lo ii spre mediastin sau peretele a8ilar' $volu*ia pneumotora8ului : aerul se re5oar e spontan. sau poate 4i s,os prin pro,edee terapeuti,e' ;idropneumotora8ul se reali5ea5+ prin aso,ierea pre5en*ei aerului "i li,9idului !n ,avitatea pleural+' Nivelul li,9idian os,ilea5+ ,u !n,linarea olnavului' n tre,ut pneumotora8ul e8trapleural. era pra,ti,at !n ,a5uri de tu er,ulo5+ pulmonar+ api,al+'

CAPITOLUL X
DIA-RAG#1L (ATOLOGIC n ,a5uri patolo)i,e ,um sunt in4lama*iile pulmonare sau a dominale. dia4ra)mul pre5int+ 43:"3 d3 5ar3=?. este @" 5o=i1i3 @"a27?. 9ipomo il "i reali5ea5+ mi",area parado8al+ Nur,+ !n inspirO'

Rela8are dia4ra)mati,+

1neori dia4ra)mul are 5o=i1i3 Boa4? !n astm ron9ial. em4i5em' EA3"7ra1ia diafra9:a7i6? - este un sindrom ,u po5i*ie !nalt+ a unui dia4ra)m su *iat' (oate 4i 6o"93"i7a2? sau 68>7i9a7?. mai 4re,vent+ la +r a*i "i !n st!n)a' n inspir. dia4ra)mul alterat ur,+ parado8al' $ventra*ia poate 4i par*ial+ sau tran5itorie' nt&lnim eventra*ii de "a7#r? 6 ir#r9i6a2?. se,*ionarea 4reni,ului. de "a7#r? :3di6a2?. ,an,ere. pro,ese in4lamatorii' n 3r"ia diafra9:a7i6? o mare parte a stoma,ului poate tre,e !n tora,e prin 9iatul eso4a)ian sau prin pun,tele sla e ale dia4ra)mului retrosternal. median "i paraverte ral. reali5&nd ima)ini 9idroaeri,e' $8amenul aritat ,lari4i,+ dia)nosti,ul' A!634#2 4#!f3r"i6 - se mani4est+ radiolo)i, prin imo ilitatea dia4ra)mului "i nivel 9idroaeri,' (i"dro:#2 C i2aidi7i. datorat interpo5i*iei ,olonului transvers !ntre 4i,at "i dia4ra)m reali5ea5+ ima)inea 9idroaeri,+' Rupturile dia4ra)mului se aso,ia5+ p+trunderea stoma,ului "i intestinului !n ,utia tora,i,+'

10, 10'

TRA1#ATIS#$L$ TORAC$L1I' (ot 4i 53"37ra"73 "i "353"37ra"73. Radiolo)i, eviden*iem: 4ra67#ri 6o47a23 a23 473r"#2#i >i d352a4?ri 5aradoFa23 a23 Ao237#2#i 7ora6i6 N,oaste 4ra,turate !n dou+ pun,teO' Radiolo)i,. mai apare em4i5emul su ,utanat. mediastinal "i pneumotora8 aso,iat ,u 9emora)ia intrapleural+' Traumatismele tora,elui pot provo,a rupturi pulmonare. produ,&nd opa,it+*i neomo)ene a 5onei a4e,tate. uneori se reali5ea5+ 9ematom !n,9istat. ,are persist+' Corpii str+ini ,are au provo,at traumatisme ale toa,elui pot 4i eviden*ia*i' Traumatismele penetrante pot determina ,ontu5ii sau rupturi ale aortei. ,ordului "i venelor mari' TORAC$L$ O($RAT Se eviden*ia5+ prin radio)ra4ii. uneori ,u aparate mo ile de mare randament: 1' I:a9i"i i:3dia7 d#5? o53ra1i3 - se ,er,etea5+ ree8pansiunea pulmonului "i a mediastinului. pre5en*a de aer sau li,9id !n ,avitatea tora,i,+' Dup+ re5e,*ie se)mentar+ se adun+ li,9id !n ,avitatea respe,tiv+. apoi dispare' Dup+ interven*iile pe ,ord. ,&nd sunt desTora,oplastie ,9ise am ele ,avit+*i pleurale. se urm+re"te ,on4i)ura*ia ,ordului' Dup+ plastii de eso4a) ,u intestin sau stoma, !n mediastin pot apare ima)ini 9idroaeri,e' 2' Codifi6?ri 7ora6i63 7ardiA3 trun,9iul arterei pulmonare' tora,elui revine rapid. uneori r+m&n se,9ele pe mar)inea in4erioar+ a ,oastei a 0-a ,u !n)ro"area periostului' 1neori se eviden*ia5+ s&rme metali,e. utili5ate pentru sutura e8tremit+*ilor ron"i,e. a )re4ei #i,9el' Tora6o52a47ia este o re5e,*ie su periosti,+ a ar,ului posterior a ,oastelor III "i CI'

CAPITOLUL XI
$CA#$N1L RADIOLOGIC AL CORD1L1I 3I 0AS$LOR #ARI A,east+ e8aminare d+ rela*ii asupra 4ormei. dimensiunii "i po5i*iei a,estora !n tora,e' Dia)nosti,ul radiolo)i, !mpreun+ ,u ,elelalte investi)a*ii para,lini,e "i simptomatolo)ia ,lini,+ ,ontri uie la dia)nosti,area "i urm+rirea evolu*iei olilor valvulare. mio,ardi,e. peri,ardi,e "i a4e,*iunilor aortei' $8amenul radiolo)i, - ,ontri uie "i la dia)nosti,ul a4e,*iunilor ,on)enitale ale ,ordului "i vaselor' C37od3 d3 3Fa:i"ar3 - studiul ,ordului "i vaselor mari se e4e,tuea5+ ,u radios,opia. radio)ra4ia. ,ateterismul ,ardia,. an)io,ardio)ra4ia. aorto)ra4ia. ,orono)ra4ia. e,o)ra4ia ,u ultrasunete "i Doppler s,inti)ra4ia. re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+' AS($CT1L RADIOLOGIC NOR#AL AL CORD1L1I 3I 0AS$LOR D$ @A/% LA AD1L2I Cordul este a"e5at !n tora,e. o li, de sus !n 6os. de la dreapta la st!n)a "i dinapoi - !nainte' Se spri6in+ pe dia4ra)m prin ventri,ului drept' 0entri,ulul st&n) este situat posterior "i ,onstituie mar)inea st&n)+ a inimii. iar v&r4ul s+u este partea ,ea mai de,liv+ a ,ordului' Atriul drept ,onstituie mar)inea dreapt+ a ,ordului' (edi,ulul vas,ular este ,onstituit din vena ,av+ superioar+. aorta - dup+ tora,otomie aspe,tul as,endent+ "i ,&r6a. aorta des,endent+ "i Radiolo)i, - um ra pedi,ulului vas,ular ,ontinu+ opa,itatea ,ordului' Ima)inea ,ardio - vas,ular+ - are 4orm+ triun)9iular+ ,u a5a pe dia4ra)m "i v&r4ul pierdut in4erior' (e laturi pre5int+ dou+ ar,uri pe dreapta "i trei pe st&n)a' ntre ar,uri e8ist+ pun,te ,are se !nseamn+ ,u D !n partea dreapt+ "i pun,t S pe partea st&n)+' A,este pun,te se situea5+ la !ntret+ierea ar,urilor' Co"7#r#2 6ord#2#i 5r3=i"7?G @" dr3a57a do#? ar6#ri 5ri"6i5a23G ar6#2 i"f3rior dr357. 4ormat de ,onturul lateral al atriului drept "i se !ntinde !ntre pun,tul D sau lo,ul de intrare a ,avei superioare !n atriul

10-

10.

drept "i pun,tul D1 sau lo,ul de intrare a ,avei in4erioare !n ventri,ulul drept' $l se )+se"te !n v&r4ul sinusului ,ostodia4ra)mati, drept' (un,tul D se )+se"te !n depresiunea dintre ar,ul drept "i pedi,ulul vas,uar' Ar6#2 4#53rior dr357 - se !ntinde !ntre pun,tul D "i pun,tul A. el 4iind u"or om at' (un,tul A - se )+se"te la interse,*ia ar,ului vas,ular superior drept aorti, ,u ,oloana tora,al+' (un,tul C - este lo,ul de !ntret+iere !ntre ,onturul vas,ular drept "i ,lavi,ul+' Toate a,este pun,te D - D1 - C "i A prim. !n situa*ie normal+ sunt pe a,eea"i linie verti,al+ paraverte ral+' Ar6#2 i"f3rior dr357. ,are este determinat de auri,ulul drept om ea5+ spre dreapta. mai mult de,&t ,el superior determinat de aort+' ntre A "i A\. ,onturul superior al pedi,ulului vas,ular este determinat de aort+. !ns+ este nepre,is la v&rstni,i' A,est ,ontur superior al aortei se vede mai ine la tineri' Co"7#r#2 478"9 3473 for:a7 di" 7r3i ar6#ri utonul aorti,. ar,ul mi6lo,iu "i ar,ul in4erior st&n)' B#7o"#2 repre5int+ )enun,9iul posterior al ,&r6ei aorti,e' Ar6#2 :iB2o6i# 478"9- repre5int+ ,onturul lateral al trun,9iul arterei pulmonare' n partea in4erioar+ se )+se"te pun,tul SU' $ste ,ontinuat !n sus !nspre st&n)a de utonul aorti,. iar in4erior de proeminen*a ar,ului ventri,ular st&n)' Ar6#2 :iB2o6i# 478"9- repre5int+ o depresiune. numit+ "i )ol4ul ,ordului. ,u ad&n,ime di4erit+' (un,tul S se )+se"te la !ntret+ierea ar,ului mi6lo,iu ,u ,el in4erior st&n)' Atriul st&n). situat posterior nu ia parte la ,onturul st&n) al ,ordului' Ar6#2 i"f3rior 478"9 !n,epe la pun,tul S "i se !ntinde p&n+ la S1 !n v&r4ul ,ordului' $ste ,onstituit din ,onturul lateral al ventri,ulului st&n)' 0&r4ul inimii este ,onstituit din v&r4ul )eometri, al ovoidului ,ardia,' Co"7#r#2 i"f3rior al um rei ,ordului se ,on4und+ ,u a 4i,atului "i une"te pun,tele S1 "i D1'
10/

DIA#$TR$L$ 3I DI#$NSI1NIL$ CORD1L1I (rin,ipalele diametre ale ,ordului sunt: Dia:37r#2 2o"9i7#di"a2 !ntre D "i S1 - m+soar+ 1J ,m' Dia:37r#2 ori=o"7a2 4a# 7ra"4A3r4a2 - Dl. este ,u un ,m mai mare de,&t ,el ori5ontal ,are m+soar+ 12 ,m' Dia:37r#2 !a=a2 ,orespunde a5ei inimii. !ntre pun,tele D1 "i S1 are 10 ,m' #+surarea diametrului transversal al ,ordului se e4e,tuea5+ m+sur&nd distan*a dintre pun,tul ,el mai !ndep+rtat al ar,urilor in4erioare drept "i st&n) "i mi6lo,ul opa,it+*ii ,ordului "i apoi !nsumarea ,elor dou+ distan*e' Cai 4#"7 >i dia:37r3 5ar1ia23. ,um ar 4i: 6oarda ar6#2#i i"f3rior 478"9 !ntre S "i S1 Nm+soar+ H.I ,mO. Dia:37r#2 A3"7ri6#2ar dr357. se m+soar+ !ntre D "i S1 "i repre5int+ ,onturul dia4ra)mati, a um rei ,ordului' #i",+rile ,ordului "i pulsa*iile de la a5+ se studia5+ radios,opi, sau prin ,9imo)ram+' 0entri,ulul st&n) pre5int+ pulsa*ii sistoli,e s,urte. repe5i. a,tive' (e linia median+. pulsa*iile ar,ului aorti, sunt inverse "i ,onstau !n e8pansiunea sistoli,+ rus,+ "i retra,*ia diastoli,+ lent+' (ulsa*iile atriale ale ar,ului in4erior drept ,onstau !n mi",+ri inverse 4a*+ de a ventri,ulului st&n)' (O/I2IIL$ D$ $CA#INAR$ A CORD1L1I Po=i1ia d3 3Fa:i"ar3 a 6ord#2#i >i a Aa432or d3 2a !a=?; 5r36#: >i a 6aAi7?1i2or :ai a6634i!i23. @olnavul va 4i a"e5at 6# fa1a; 45a7323 4a# 5o=i1ii o!2i63 4a*+ de e,ran' (o5i*iile de e8aminare dire,t+ sunt dou+: olnavul 4iind a"e5at ,u 4a*a spre e8aminator 5o473ro - a"73rior - ,u spatele la e,ran a"73ro - 5o473rior' Pri"6i5a2323 5o=i1ii o!2i63 6o:523:3"7ar3 !ntre ele sunt: o!2i6? a"73rior dr3a57a - olnavul ,u 4a*a la e,ran st+ ,u um+rul drept !nainte. po5i*ia o!2i6? a"73rior 478"9a. ,u 4a*a spre ,el ,are e8aminea5+ "i um+rul st&n) la e,ran' (o5i*iile o li,e posterioare se deose es, 4a*+ de primele pentru ,+ sunt inversate. mai este po5i*ia lateral+' Po=i1ia 6ord#2#i @" 7ora63 Aaria=? 6# 7i5#2 6o"47i7#1io"a2. La adult
10<

sunt trei tipuri prin,ipale : - 6ord#2 o!2i6 la tora,ele normosteti, - in)9iul de !n,linare al ,ordului este de ?IP V - 6ord#2 A3r7i6a2 este o i"nuit la persoanele lon)evive. ,u po5i*ia aproape median+. ,ordul !n pi,+tur+ sau suspendat' Are ,onturul in4erior pe dia4ra)m V - 6ord#2 ori=o"7a2 - se !nt&lne"te la 9ipersteni,i ,u tora,e lar) "i s,urt. a8ul lon)itudinal este !n,linat ,u un)9i de !n,lina*ie mi,' Cord#2 2a 6o5i2#2 :i6 se apropie de ,ordul ori5ontal' (edi,ulul vas,ular este mai lar). utonul aorti, "ters p&n+ la ? ani' La ,opil. ,ordul are ,on4i)ura*ie mitral+. deoare,e !n primii ani ,ordul drept "i artera pulmonar+ sunt mai mari' ntre 2 "i > ani ,on4i)ura*ia se apropie de a adultului' S$#IOLOGIA (ATOLOGIC% $L$#$NTAR% CARDIO0ASC1LAR% $8amenul ,lini, "i ele,tro,ardio)ra4i, vin s+ ,omplete5e datele radiolo)i,e' #odi4i,+rile patolo)i,e radiolo)i,e se re4er+ la sediu "i po5i*ie. dimensiuni. 4orm+ "i pulsa*ii' #odi4i,area sediului "i po5i*iei se produ, la a4e,*iunile tora,ale ,are !mpin) sau tra) mediastinul' n ,i4os,olio5+. po5i*ie normal+ a dia4ra)mului. modi4i,+ri de po5i*ie "i 4orm+ !n raport ,u starea masei mus,ulare mio,ardi,e' (ro,esele patolo)i,e se !mpart !n: af361i#"i 6ardia63 3:odi"a:i63 4a# Aa2A#2ar3; af361i#"i :io6ardi63 >i af361i#"i 53ri6ardi63. -ie,are ,avitate are o 6a23 d3 i"7rar3. 6a:3ra d3 a6#:#2ar3 "i o 6a23 d3 i3>ir3. 6a:3ra d3 3F5#24i3. Calea de intrare a ventri,olului drept este situat+ ori5ontal iar ,ale de ie"ire este situat+ aproape verti,al' Dilatarea ventri,olului drept se 4a,e !n sens transversal. ,&nd este pe seama ,+ii de intrare' C&nd dilatarea este pe seama alun)irii ,+ii de ie"ire. se 4a,e !n sens verti,al "i d#63 la 6o"fi9#ra1ia :i7ra2?.
S,9ema ,ir,ula*iei pulmonare normale

la ori4i,iul mitral "i are dire,*ie o li,+ !n 6os "i !nainte spre v&r4ul ,ordului' Alun)irea ,+ii de intrare nu produ,e modi4i,+ri pe ima)inea de 4a*+' Ca23a d3 i3>ir3 a A3"7ri6o2#2#i 478"9. plea,+ de la v&r4ul ,ordului spre ori4i,iul aorti,. iar alun)irea determin+ om area lui spre st&n)a' Di2a7a1ia d3 r3=i473"1? este la !n,eput omo)en+. m+rirea ,avit+*ii !n,epe la s4&r"itul ,+ii de ie"ire "i se 4a,e !n sens lon)itudinal' Di2a7a1ia :io93"?. se 4a,e ,&nd 4i ra mus,ular+ este insu4i,ient+. iar ,re"terea ,avit+*ii se 4a,e !n sens transversal' Di2a7a1ia d3 #:523r3 se 4a,e ,&nd mio,ardul se adaptea5+ unei mun,i ,are ,onst+ !n e8pul5area !n ,ursul unei sistole a unei ,antit+*i mari de s&n)e' Di2a7a1ia >i i53r7rofia d3 #:523r3 se produ, ini*ial !n ve,in+tatea ori4i,iului prin ,are p+trunde !n ,avitatea ventri,ular+ masa suplimentar+ de s&n)e' Dilata*ia de umplere poate 4i : 7o"o93"?. ,&nd se m+res, diametrele lon)itudinale "i transversale "i :io93"?. ,u m+rire transversal+' Ima)inea radio)ra4i,+ de 4a*+ - eviden*ia5+ ,ontururile mio,ardului ,u ,ele dou+ ar,uri superior "i in4erior !n dreapta "i ,ele dou+ ar,uri ,onve8e - utonul aorti, "i ar,ul in4erior st&n) "i ,el ,on,av. ,u )ol4ul ,ardia, !ntre ele' (entru ,a s+ eviden*iem ,avit+*ile ,ordului se 4olose"te in,iden*a o li,+ anterioar+ st&n)+ sau pro4ilul st&n)' Tot !n OAS se eviden*ia5+ atriul st&n)' @OLIL$ CORD1L1I (RIN L$/I1NIL$ 0AL01L$LOR #ITRAL$ ST$NO/A #ITRAL% (73"o=a :i7ra2? 4a# !oa2a 2#i D#ro=i3r - este o a4e,*iune de natur+ endo,arditi,+ "i se instalea5+ la ,&*iva ani dup+ puseul in4e,*ios reumatismal din ,opil+rie' Dia9"o47i6#2 radio2o9i6 se reali5ea5+ dup+ instalarea le5iunilor anatomi,e' A"a7o:o5a7o2o9i6 se reali5ea5+ @"9#47ar3a orifi6i#2#i mitral datorit+ valvulelor sim4i5ate "i s,lero5ate' +i=io2o9i6. atriul st&n) !nt&lne"te o re5isten*+ ,res,ut+ la nivelul ori4i,iului "i nu poate )oli ,omplet ,on*inutul !n ventri,ulul st&n)' De,i. se produ,e o ,re"tere a )radientului de presiune diastoli,+ !n atriul st&n)' Cantitatea de s&n)e restant !n auri,ulul st&n) ,re"te pro)resiv' (resiunea sporit+ din atriul st&n) !n 4a*a primului !araB. steno5a valvulei mitrale d+ o sta5+ retro)rad+' ;ipertensiunea !n venele pulmonare. ,u
111

prin om area ar,ului mi6lo,iu al pulmonarei' Ca23a d3 i"7rar3 a A3"7ri6o2#2#i 478"9 plea,+ de

110

de,lan"area vaso,onstri,*iei arteriolelor din pl+m&n reali5ea5+ ,el deal doi23a !araB "i dilata*ia de re5isten*+ a ventri,ulului drept' Ast4el. !n steno5a mitral+ se produ,e :?rir3a a#ri6#2#2#i 478"9 "i :i6>orar3a A3"7ri6#2#2#i 478"9 "i modi4i,+ri ,ompensatorii ale ventri,ulului drept "i a 9ilurilor. !n ,are presiunea din arterele pulmonare spore"te' La lon)ilini "i persoanele ,u ,ordul mi, nu apar modi4i,+ri ,ardiolo)i,e' Cordul va avea ,on4i)ura*ie mitral+. 9o2f#2 i"i:ii este umplut de artera pulmonar+ ,are om ea5+. mi,"orarea ventri,ulului st&n). "ter)erea utonului aorti, "i eventual apari*ia ,onturului atriului st&n) m+rit pe mar)inea dreapt+. de,i du lu ,ontur' $8amenul olnavului !n po5i*ii o li,e "i din pro4il. ,onstat+ de5voltarea treptat+ a atriului st&n) spre mediastinul posterior' Opa,i4iind eso4a)ul ,u ariu. la e8amenul de 4a*+ se o serv+ devierea traie,tului a,estuia !n dreptul atriului st&n). pe ,are !l !n,on6oar+ de o i,ei pe dreapta. iar din pro4il se o serv+ om area eso4a)ului "i deplasarea spre ,oloan+' -enomenul se !nt&mpl+ la !n+l*imea i4ur,a*iei tra9eei' Auri,ulul st&n) dilatat mai 4or*ea5+ i4ur,area tra9eei "i !mpin)e ,ranial tra9eea "i ron9ia st&n)+' n 473"o=a :i7ra2?. auri,ulul st&n) nu poate !mpin)e !ntrea)a ,antitate de s&n)e. la ,are se adau)+ "i s&n)ele venit din venele pulmonare "i produ,e o presiune !n a,estea !n ,are apar 4enomene de sta5+' A,est 4enomen este mai evident !n 9iluri "i !n lo ul superior. unde dilatarea venelor reali5ea5+ ,ordoanele SMlla' ;ipertro4ia ventri,ulului drept ,ompensea5+ un timp 47a=a i2ar?' C&nd ventri,ulul drept este ,ompensat. ,re"te ,antitatea de s&n)e !n 9iluri "i !n ,ir,ula*ia pulmonar+' Se produ,e un transudat intersti*ial. reali5&nd aspe,tul de 9iluri de sta5+. plam&n de sta5+ "i ,9iar edem pulmonar' C&nd apare insu4i,ien*a ventri,ulului drept. sta5a !n 9iluri dispare "i se produ,e sta5a !n teritoriul venelor. ,u l+r)irea pedi,ulului vas,ular "i 9epatome)alie' Hi2#ri23 d3 47a=? sunt din pun,t de vedere radiolo)i, opa,it+*i !ntinse. lar)i. di4u5e. ,are se !ntind de la mediastin spre atriile pulmonare' 1neori. !n ima)inea 9ilului se eviden*ia5+ "i ,&r6a arterei pulmonare. ,u mi",+ri pulsatile' n 52?:8"#2 d3 47a=? se ,onstat+ s,+derea transparen*ei pulmonare. !n)ro"area sau a,,entuarea desenului vas,ular la nivelul re*elei se,undare. opa,it+*i nodulare. dispersia edemului pulmonar ,roni,. ,are se poate or)ani5a !n 9emosidero5+' n pl+m&nul ,ardia, poate apare 9idrotora8' n steno5a mitral+ se produ,e "i 47a=? 2i:fa7i6? ,u a,,entuarea
112

septurilor perilo are. apari*ia 2i"ii2or J3r23P B. Hi2#ri23 ar73ria23 se !nt&lnes, !n 9ipertensiunea pulmonar+ "i se ,ara,teri5ea5+ prin dilatarea "i om area arterelor pulmonare "i a ramurilor lor !n 9iluri' ;ilul va avea ,ontur net. este !ndep+rtat de um ra ,ordului "i are mi",+ri pulsatile' C&nd presiunea !n venele pulmonare ,re"te se produ,e redistri uirea s&n)elui din teritoriile a5ale "i apar 4enomene de sta5+ !n lo ul superior. ,u apari*ia 2i"ii2or 2#i (P22a' ;iluri arteriale se )+ses, !n ron"ite ,roni,e. s,lero5e pulmonare paren,9imatoase ,u em4i5em' A,estea produ, un o sta,ol !n ,alea ,ir,ula*iei pulmonare ,are se soldea5+ ,u 9ipertensiune pulmonar+' 0entri,olul drept se dialat+ "i su4er+ o 9ipertro4ie "i om area ar,ului mi6lo,iu st&n)' n steno5a mitral+. i53r73"4i#"3a @" ar73r323 5#2:o"ar3 este ini*ial urmarea unui 4enomen re4le8. apoi devine or)ani,+ prin s,lero5a arterial+ "i intersti*iar+' INS1-ICI$N2A #ITRAL% I"4#fi6i3"1a :i7ra2? valvulele mitrale nu !n,9id ,omplet ori4i,iul mitral "i !n timpul sistolei ventri,ulare st&n)i o parte din s&n)e !n lo, s+ trea,+ din ventri,ul !n aort+. re4ulea5+ !n atriul st&n) "i produ,e re)ur)ita*ie sistoli,+' n 4ie,are sistol+ atrial+ intr+ !n ventri,ulul st&n) o ,antitate mai mare de s&n)e. ,u apari*ia unei dilata*ii @oala mitral+ de umplere a a,estuia' 0alvulele aorti,e se des,9id ,u !nt&r5iere "i se !n,9id pre,o,e. deoare,e presiunea din ventri,ul este s,+5ut+ prin 4u)a unei ,antit+*i de s&n)e spre atriul st&n)' n ventri,ulul st&n) r+m&ne o oare,are ,antitate de s&n)e' 0entri,ulul
113

st&n) !n,+r,at ,u un e8,es de s&n)e. des4+"oar+ o supra!n,+r,are diastoli,+. ,u dilata*ie de umplere. ulterior 9ipertro4ie "i 4enomene ,ompensatoare' (e l&n)+ a,tivitatea ,ompensatoare sporit+ a ventri,ulului st&n) e8ist+ "i o m+rire a auri,ulului. ,u sta5+ !n 9iluri. !n mi,a ,ir,ula*ie "i dilata*ie ulterioar+ a ventri,ulului de re5isten*+' Insu4i,ien*a mitral+ poate 4i or9a"i6? 4a# f#"61io"a2?' I"4#fi6i3"1a :i7ra2? or9a"i6? este datorit+ unor le5iuni valvulare. ,onse,utive pro,esului de endo,ardit+ reumatismal+' Codifi6?ri23 radio2o9i63 tipi,e sunt 9ipertro4ia ventri,ulului st&n). ,u alun)irea ar,ului in4erior st&n). ventri,ulul st&n) 4iind rotun6it "i !mpins !n a4ar+' Atriul st&n) este m+rit !n I0W din ,a5uri ,u de5voltare predominant posterioar+. ,+tre eso4a) "i tra9ee "i mai pu*in spre dreapta. produ,&nd du lu ,ontur ,on,entri,' $8amenul aritat eso4a)ian eviden*ia5+ deplasarea "i dilata*ia ,avit+*ilor st&n)i' (7#di#2 3F5a"4i#"ii a7ri#2#i 478"9 - la mitrali permite dia)nosti,ul di4eren*ial !ntre stadiul sistoli,. or)ani, sau 4un,*ional' n ultimul ,a5. eso4a)ul nu se deplasea5+ !n ,ursul sistolei. ulterior. apare "i o dilata*ie de re5isten*+ a ventri,olului drept. ,u dilata*ia trun,9iului arterei pulmonare. ar,ul mi6lo,iu proeminent "i a 9ilului. ima)ine denumit+ Xdansul 9ilurilorX' Desenul pulmonar este a,,entuat. ,&nd se produ,e pl+m&nul de sta5+' n i"4#fi6i3"1a :i7ra2?. dilatarea ventri,ulului drept produ,e ,re"terea um rei ,ordului spre dreapta ,u m+rirea ar,ului in4erior' 0entri,ulul st&n) este m+rit "i nu permite dilatarea spre st&n)a' Toate a,estea determin+ aspe,tul triun)9iular al ,ordului' n de,ompensarea ventri,ulului drept. sta5a va apare !n auri,ulul drept "i pe teritoriul ,avei ,u instalarea unei insu4i,ien*e tri,upside ' (e or7odia9ra:a di" i"4#fi6i3"1? :i7ra2? este m+rit diametrul lon)itudinal DS. iar ,&nd devin insu4i,ien*e ,avit+*ile drepte. supra4a*a ,ordului spore"te - 6ord#2 !oAi"' I"4#fi6i3"1a :i7ra2? f#"61io"a2? - se !nt&lne"te !n i53r73"4i#"3a ar73ria2?. 23=i#"i r3"a23; :io6ardi7?; aor7i7?; mitrali5area ,ordului aorti, - ,&nd apar a,elea"i semne radiolo)i,e ,a "i !n insu4i,ien*a endo,arditi,+. dar ima)inea se deose e"te prin a,eea ,+ pe l&n)+ ventri,ulul st&n). m+rit. restul ,avit+*ilor nu sunt m+rite prea mult' Insu4i,ien*a ,ardia,+ 4un,*ional+ se e8pli,+ prin ap+sarea e8er,itat+ de ,antitate mare de s&n)e din ventri,ulul st&n) dilatat. asupra pilierilor "i inelului ori4i,ial. ,are este l+r)it "i devine insu4i,ient'
11'

@OALA #ITRAL% Boa2a :i7ra2? - de o i,ei le5iunile valvulelor mitrale !n insu4i,ien*+ "i steno5+ mitral+. se !nt&lnes, aso,iat' 0alvulele mitrale !"i pierd suple*ea pe l&n)+ ,+ nu se des,9id su4i,ient !n sistola atrial+. nu se !n,9id su4i,ient ni,i !n sistola ventri,ular+' De,i atriul st&n) se m+re"te din ,au5a steno5ei. ventri,ulul st&n) din ,au5a insu4i,ien*ei' @oala mitral+ se mani4est+ prin semne de steno5+ "i insu4i,ien*+' Cordul pre5int+ o 6o"fi9#ra1i3 :i7ra2? ,u om area ar,ului mi6lo,iu st&n). ,re"terea !n dimensiuni a ar,ului in4erior st&n)' (un,tul S este mai ,o or&t. diametrul transvers al ,ordului. m+rit' n ,a5 de 47a=? @" 6ir6#2a1ia 5#2:o"ar?. ventri,ulul drept "i 9ilurile au aspe,t de 9ili de sta5+' A-$C2I1NIL$ 0AL01L$I AORTIC$ I"4#fi6i3"1a aor7i6? poate 4i datorat+ unui pro,es de endo,ardit+. insu4i,ien*+ valvular+ de tip Corri)an sau a unui pro,es de arterit+ !n aortita si4iliti,+ sau ateromatoas+' I"4#fi6i3"1a aor7i6? d3 7i5 Hod64o" valvele si)moide nu se apropie su4i,ient pentru ,a s+ !n,9id+ ,omplet ori4i,iul "i determin+ re!ntoar,erea s&n)elui din aort+ !n ventri,ulul st&n). dup+ terminarea sistolei' n diastol+. !n ventri,ulul st&n). ,re"te ,antitatea de s&n)e. "i se produ,e dilata*ia de umplere "i 9ipertro4ia ventri,ulului st&n) la !n,eput la ,alea de ie"ire. apoi la ,ea de intrare' A45367#2 radio2o9i6 ini*ial este normal. sau apare o alun)ire al ar,ului in4erior st&n). v&r4ul ,ordului este rotun6it "i ,o oar+. 4iind !n4undat !n dia4ra)m' C&nd dilata*ia a4e,tea5+ "i ,alea de intrare se l+r)es, ,avit+*ile !n sens transversal. ar,ul ventri,ular st!n) se rotun6e"te "i !mpin)e spre dreapta ,ordul drept' n 4a5a de dilata*ie tono)en+ "i 9iperto4ie. pulsa*iile ventri,ulului st&n) sunt ample' (edi,ulul vas,ular poate 4i normal. de o i,ei este l+r)it prin dilatarea "i alun)irea aortei' Ar,ul superior drept este ,onve8 4iind ,onstituit din por*iunea as,endent+ a aortei. dilatat+ dinami, "i deviat+ mar)inal' @utonul aorti, este !nalt ,u pulsa*ii ample' ;ilurile pre5int+ pulsa*ii ample: Kda"4#2 ar73ria2V. C&nd insu4i,ien*a aorti,+ este de natur+ arterial+ nu e8ist+ pulsa11,

Insu4i,ien*a aorti,+ ;od,son

*iile vii ale aortei din ,au5a 4enomenelor de slero5+ "i ateromato5+' Atriul st&n). 9ilurile "i ventri,ulul drept pot 4i normale' D36o:53"4ar3a A3"7ri6#2#2#i 478"9 @" i"4#fi6i3"1a aor7i6?

INS1-ICI$N2A CARDIAC% GLO@AL% I"4#fi6i3"1a 6ardia6? 92o!a2? este stadiul 4inal al insu4i,ien*ei ,ardia,e par*iale' A-$C2I1NIL$ #IOCARD1L1I

C&nd se produ,e dilata*ie mio)en+. ventri,ulul st&n) se de5volt+ transversal mai mult' Radio2o9i6 se ,onstat+ marirea spre st&n)a a um rei ,ardia,e. ar,ul in4erior st&n) a6un)e p&n+ la linia a8ilar+ a tora,elui' Cordul are ,on4i)ura*ie aorti,+. apar semne de sta5+ retro)rad+' Auri,ulul st&n) se m+re"te. ventri,ulul drept se dilat+. apare sta5a 9ilar+ "i pulmonar+' Se produ,e mitrali5area ,ordului. semn de de,ompensare prin astuparea )ol4ului' Apare ast4el ,unos,uta ,on4i)ura*ie :i7roaor7i6?' C&nd se produ,e "i de,ompensarea ventri,ului drept dispare sta5a pulmonar+' Cordul se dilat+ "i se produ,e sta5a marii ,ir,ula*ii' ST$NO/A AORTIC% (oate 4i de natur+ endo,arditi,+ sau arterial+' 0alvulele si)moide nu se des,9id su4i,ient. !ntrea)a ,antitate de s&n)e din ventri,ulul st&n) nu a6un)e !n marea ,ir,ula*ie' Se produ,e 9ipertensiune sistoli,+ a ventri,ulului st&n) "i dilata*ia de re5isten*+ a a,estuia ,u a4e,tarea ini*ial+ a ,+i de ie"ire' I:a9i"3a radio2o9i6? a ,ordului este ini*ial normal+. ulterior apar a,elea"i modi4i,+ri ,a !n insu4i,ien*a aorti,+' Steno5a aorti,+ se deose e"te de insu4i,ien*a aorti,+. pentru ,+ utonul aorti, nu este predominant !n steno5+. iar pulsa*iile aorti,e sunt "trese' INS1-ICI$N2A CARDIAC% STYNG% I"4#fi6i3"1a 6ardia6? 478"9? are drept ,au5e insu4i,ien*a mitral+. insu4i,ien*a "i steno5a aorti,+. ,oarta*ia de aort+. 9ipertensiunea arterial+ "i ateroslero5a' INS1-ICI$N2A CARDIAC% DR$A(T% I"4#fi6i3"1a 6ardia6? dr3a57? se produ,e datorit+ 9ipertensiunii primare !n ,ir,ula*ia pulmonar+. !n ron9opneumatia ,roni,+ o stru,tiv+. em4i5em. astm ron"i,. 4i ro5e pulmonare. o e5itate. a4e,*iuni ale arterei pulmonare. em olii. trom o5+' $ste se,undar+ insu4i,ien*ei ,ardia,e st&n)i'
11-

(eri,ardit+

Capa,itatea de a,tivitate a mio,ardului poate 4i 4i mod4i,at+ datorit+ alter+rii 4i relor mus,ulare. de,i datorit+ mio,arditei' Cau5ele sunt in4e,*ioase: !n reumatism. !n di4terie. s,arlatin+. viro5+V to8i,e: al,oolismV meta oli,e: anemii. oli endo,rineV de)enerative: s,lero5a ,oronarelor' -i ra mus,ular+ sl+ it+ nu eva,uea5+ tot s&n)ele din ,avitate. m+re"te s&n)ele re5idual ,u dilata*ia tono)en+ a 4i rei mus,ulare' 1lterior ,avitatea se m+re"te "i apare dilata*ia mio)en+ ,u redu,erea ,ontra,*ilor' Radio2o9i6. se

,onstat+ m+rirea )lo al+ a ,ordului. ,are are ,ara,ter miopati, ,u dilata*ie !n sens transversal' A-$C2I1NIL$ ($RICARD1L1I n insu4i,ien*ele ,ardia,e de,ompensate. poate e8ista depunere de li,9id !n peri,ard' S,+derea diametrului ,ordului dup+ tratament. poate 4i datorit+ dispari*iei a,estui li,9id' $8amenul e,o)ra4i, d+ rela*ii pre,ise !n a,este situa*ii' DI0$RTIC1L1L ($RICARDIC CONG$NITAL DiA3r7i6#2#2 53ri6ardi6 6o"93"i7a2 este rar "i poate apare !n peri,ardite e8udative sau !n,9istate' Semnul lui Iansson se tradu,e prin plasti,itatea lui respiratorie' P"3#:o53ri6ard#2 >i idro5"3#:o53ri6ard#2 apar dup+ pun,*ie
11.

(eri,ardit+ 4orm+ de ,ara4+

(eri,ardit+ tu er,uloas+

terapeuti,+. dup+ traumatism sau 4istule ron"i,e' I:a9i"3a radio2o9i6? 9idroaeri,+ este ,ara,teristi,+' SI#-I/A ($RICARDIC% (i:fi=a 53ri6ardi6? este ,onse,utiv+ peri,arditei 4i roase sau e8udative "i se produ,e !ntre 4oi*ele peri,ardi,e. 4enomen numit K6o"6r37io 6ordi4V sau !ntre peri,ard "i pleura mediastinal+ Ka6r37io 6ordi4V' n sim4i5a peri,ardi,+ ,ordul are dimensiuni normale. dar 4orma modi4i,at+. ,ontur ,ol*uros. 4estonat sau ,u prelun)iri triun)9iulare. uneori nepre,ise datorit+ tra,*iunii "i pa9ipleuritei din 6ur' De pro4il ,ordul pare 4i8at la 4a*a posterioar+ a sternului. ,are este atras spre ,ord. iar !n inspir peretele tora,i, este tras ,+tre pla,ardul sim4i5al - semnul lui Een,9e a,9' #i",+rile pasive sunt atenuate' ($RICARDITA CONSTRICTI0% INT$RN% $ste o sim4i5+ intraperi,ardi,+. peri,ardul !n)ro"at ader+ la ,ord "i se !n,rustea5+ ,u s+ruri ,al,are. K53ri6ardi7? 6a26ar?L' Cal,i4i,+rile peri,ardului sunt mai 4re,vente !n peri,ardita tu er,uloas+V pot s+ 4ie su 4orm+ de )run6i ,al,are. pl+,i i5olate. en5i de-a lun)ul "an*ului ventri,ular sau ,oronarian' Atun,i ,&nd ,al,i4i,+rile sunt di4u5e. ima)inea mai su)estiv+ apare !n pro4il' A-$C2I1NIL$ CONG$NITAL$ AL$ CORD1L1I 3I 0AS$LOR #ARI $le sunt !nt&lnite rar. dar dia)nosti,ul radiolo)i, este important' (ot 4i ,lasi4i,ate: 1' a"o:a2ii f?r? 46#r76ir6#i7 ar73rio - A3"o4 sau ,ardiopatii ne,iano)ene "i anomalii ,u s,urt,ir,uit de la st&n)a la dreapta - sunt arterio - venoase 2' a"o:a2ii 6# 46#r76ir6#i7 d3 2a dr3a57a 2a 478"9a 4#"7 A3"o-ar73ria23. ,are dau ,ardiopatiile ,iano)ene' Cele mai 4re,vente mal4orma*ii ,ardia,e sunt: d3f367#2 d3 4357 i"73rA3"7ri6#2ar - oala lui Ro)erV steno5a arterei pulmonareV persisten*a ,analului arterial a lui @otall - steno5a istmului aorti,' A,este mal4orma*ii se )+ses, de o i,ei aso,iate su 4orm+ de tetralo)ia lui -allot sau ,omple8ul lui $isennmen)er' Cateterismul ,ardia, "i an)io)ra4ia sunt metodele ,are ne a6ut+ la studiul detaliat al a,estora'

ANO#ALII -%R% 31NT ART$RIO-0$NOS-CARDIO(ATIIL$ N$CIANOG$N$ ST$NO/A ART$R$I (1L#ONAR$ Steno5a arterei pulmonare - steno5a arterei poate 4i la nivelul ostiumului pulmonarei. a ,onului sau trun,9iului arterei pulmonare' Radio2o9i6 - dilatarea "i 9ipertro4ia ventri,ulului drept' 1m ra ,ordului se !ntinde spre dreapta. ar,ul mi6lo,iu st&n) se a,,entuea5+ "i o,up+ )ol4ul inimii'
Steno5a arterei

11/

pulmonare

0asele 9ilului sunt lar)i. dar nu a"a de lar)i ,a "i !n sta5+' Desenul pulmonar este s+ra,. ventri,ulul st&n) nu este

9ipertro4iat' ST$NO/A IST#1L1I AORTIC Steno5a istmului aorti, sau ,oar,ta*ia aortei - se produ,e !ntre emer)en*a arterei su ,lavi,ulare st&n)i "i implantarea ,analului arterial' $a poate 4i "i postdu,tal+. ,um este tipul adult' Din ,au5a ,oar,ta*iei aorti,e se ,rea5+ un de5e,9ili ru !ntre ,ir,ula*ia p+r*ii superioare "i in4erioare a ,orpului ,u 9ipertensiune la mem rele superioare "i ,raniu "i 9ipotensiune la mem rele in4erioare' Radio2o9i6 - inima are ,on4i)ura*ie aorti,+ : ventri,ulul st&n) m+rit !n 4a5a steno5ei. pedi,ulul vas,ular l+r)it' n OAD aorta as,endent+ este dilatat+ "i alun)it+. utonul aorti, este "ters. pedi,ulul vas,ular pare ,+ se ,ontinu+ ,u artera su ,lavi,ular+ st&n)+' dilatat+ "i l+r)it+' (e ,onturul st&n) al ar,ului aorti, se o serv+ o an,o"e ,orespun5+toare steno5ei aorti,e' Aorta pre5int+ o ilo,ulare !n ,eas de nisip' (or*iunea distal+ din aort+ pre5int+ dilata*ie poststenoti,+. ,u pulsa*ii "terse su ,ostale de-a lun)ul "an*ului su ,ostal sau semnul lui @i,Fel Rossler - ,onturul interior al primelor ar,uri ,ostale este ondulat' ANO#ALIA $@ST$IN A"o:a2ia E!473i" - re5ult+ din implantarea vi,ioas+ a valvulelor tri,uspide pe pere*ii ventri,ulului drept' Radio2o9i6 - se o serv+ m+rirea um rei ,ardia,e "i pedi,ulul vas,ular s,urt. aorta "i pulmonara mi,i. 9iluri "i desen pulmonar s+ra,. pulmon ,u transparen*+ ,res,ut+'
11<

Anomalia $ stein

ANO#ALII C1 31NT ART$RIO - 0$NOS D$-$CT1L D$ S$(T 0$NTRIC1LAR @OALA L1I ROG$R 1' D3f367#2 d3 4357 A3"7ri6#2ar - !oa2a 2#i Ro93r' Const+ !n pre5en*a unui ori4i,iu septal ,u dimensiuni varia ile' C&nd ori4i,iul septal este mare. apare un "unt st&n)a - dreapta' Cordul ia aspe,t )lo ulos. ar,ul mi6lo,iu st&n) poate deveni proeminent. 9ilul "i rami4i,a*iile lui ,res, "i devin pulsatile' ($RSIST$N2A G%1RII @OTALL 2' P3r4i473"1a 9?#rii Bo7a22 a,est de4e,t 4avori5ea5+ ,omuni,area interatrial+. ,u tre,erea s&n)elui de la st&n)a la dreapta' Radio2o9i6 - apare dilata*ia ,avit+*ilor ,ordului drept. ,u apari*ia ,on4i)ura*iei mitrale. 4+r+ dilatarea ventri,ulului st&n) - 4i"dro:#2 L#73:!a6 3r' Inima este m+rit+ spre st&n)a. artera pulmonar+ lar)+. )ol4 proeminent. aort+ !n)ustat+' ;ilurile sunt mari "i pulsatile. desenul pulmonar a,,entuat' ($RSIST$N2A CANAL1L1I ART$RIAL J' P3r4i473"1a 6a"a2#2#i ar73ria2 - este ,ea mai 4e,vent+ anomalie ,on)enital+' Canalul arterial 4a,e le)+tura arterei pulmonare ,u aorta !n via*a intrauterin+' n primele 5ile dup+ na"tere ,analul se !n,9ide' n ,a5ul ,&nd persist+. dup+ na"tere apare un "unt st&n)a - dreapta. o parte din s&n)ele aortei tre,e !n artera pulmonar+ "i determin+ apari*ia unui desen vas,ular pulmonar o)at. m+rirea ventri,ulului st!n)' Radio2o9i6 - apare om area ar,ului mi6lo,iu st&n). 9ili lar)i ,u rami4i,a*ii o)ate' Ar,ul aorti, drept om at'

CARDIO(ATIIL$ CIANOG$N$ SA1 ANO#ALII C1 31NT 0$NO - ART$RIAL 1' T37ra2o9ia 2#i +a22o7 ene4i,ia5+ de interven*ie ,9irur)9i,al+ "i ,onst+ din: steno5a in4undi ular+ a aortei pulmonare V - de8tropo5i*ia aorteiV - ,omuni,are interventri,ular+ prin de4e,t septalV - dilatarea "i 9ipertro4ia ventri,ulului drept' 2' Tri2o9ia 2#i +a22o7 - apar urm+toarele modi4i,+ri: - steno5a arterei pulmonare. - de4e,t de sept atrial. - dilata*ia "i 9ipertro4ia ventri,ului drept

J' Co:523F#2 Ei43":3"93r. Se ,ara,teri5ea5+ prin - de8tropo5i*ia ori4i,iului aorti,. - ,omuni,a*ie interventri,ular+ printr-un ori4i,iu sus situat. - 9ipertro4ia ventri,ului drept' -a*+ de tetralo)ie. artera pulmonar+ are dimensiuni normale sau m+rite. 9ilurile sunt !ntinse. ul pulsatil iar desenul pulmonar a,,entuat' (ATOLOGIA AORT$I Aor7a 7ora6i6? pre5int+ trei por*iuni: aor7? a463"d3"7? ,u o lun)ime de ? - I ,m. o li,+ !n sens !nainte "i spre dreaptaV 68rB? ,on121

120

,av+ !n 6os. o li,+ !nd+r+t "i spre !nspre st&n)a. 4ormea5+ )enun,9iul posterior ,are reali5ea5+ utonul aorti, "i aor7a d3463"d3"7? ,are ,o oar+ aproape paralel ,u mar)inea st&n)+ a ,oloanei. p&n+ la a domen unde se !mparte !n ,ele dou+ ramuri ilia,e' Cali rul aortei se poate m+sura prin di4erite pro,edee' AORTIT$L$ Aor7i7323 - sunt produse de into8i,a*ii ,roni,e. ateros,lero5+ si4ilis' Se tradu, prin modi4i,+ri d e4orm+. dimensiuni "i opa,itate a ar,ului aorti, "i prin atenuarea pulsa*ilor' Dilata*ia este mai a,,entuat+ la ori)inea as,endentei sau la uton' (edi,ulul vas,ular este alun)it. aorta poate om a spre ,lavi,ula st!n)+. aorta tora,i,+ poate 4i alun)it+. are un traie,t ondulat' n aortite pot s+ apar+ "i modi4i,+ri al ventri,ulului st&n). ,are este 9ipertro4iat sau dilatat. )ol4ul inimii se ad&n,e"te' n aortit+ apare dere)larea. dilatarea aortei. pot aparea "i depuneri ,al,are pe anumite se)mente' AN$0RIS#1L AORTIC Anevrismul este o pun)+ ,are ,omuni,+ ,u lumenul vasului "i este datorat+ alter+rii pere*ilor arteriali' Anevrismul are pere*i pulsatili. tendin*+ e8pansiv+ sau trom o5ant+' Anevrismul este de o i,ei #"i6 "i are 4orm+ varia il+. poate 4i 4a66ifor:. for:? d3 5#"9?; 43:i4f3ri6 sau 6i2i"dri6' Cel ,ilidri, este datorit+ ateros,lero5ei' Cel mai 4re,vent sediu este pe aorta as,endent+' Anevrismul ,re"te lent' EFa:3"#2 radio2o9i6 a6ut+ la sta ilirea dia)nosti,ului po5itiv "i di4eren*ial' Se eviden*ia5+ o um r+ semis4eri,+. ,are 4a,e ,orp ,u aorta. de ,are nu poate 4i separat' Conturul anevrismului are 4orma unui ar, de ,er, "i este net trasat' Intensitatea um rei depind e de m+rimea anevrismului "i de ve,9imea lui' Tonalitatea este omo)en+ la !n,eput. apoi neomo)en+ prin or)ani5are 4i roas+ sau ,al,i4i,area ,9ea)urilor "i prin depuneri ,al,are. parietale su 4orm+ de pla,arde' Ima)inea anevrismal+ ,u tendin*e e8pansiv+ pre5int+ mi",+ri pulsatile' La anevrismele ve,9i 4i ro5ate "i ,al,i4i,ate. ,avitatea poate dispare "i nu se mai per,ep mi",+ri pulsatile'
122

n anevrismele si4iliti,e pe l&n)+ pun)a anevrismal+ apar modi4i,+ri "i pe restul aortei' n raport ,u po5i*ia lor. anevrismele deplasea5+ tra9eea "i eso4a)ul. ,omprim+ 4reni,ul. vena a5i)os. dau ,ompresiuni pe se)mentele osoase. ,oloan+ "i stern' Radio2o9i6. anevrismele mi,i nu pot 4i eviden*iate' $8amenul !n po5i*ii o li,e. sta ile"te pun,tul de ple,are "i de5voltare a anevrismului' 1' A"3Ari4:#2#i aor73i a463"d3"73 - d+ ima)ini opa,e. mar)inea dreapt+ a pedi,ulului vas,ular' A"3Ari4:#2 6ro43i; 43 d3=Ao27? !n mediastin spre re)iunea ,ervi,al+ pe partea dreapt+ sau st&n)+ a pedi,ulului "i sunt )reu de di4eren*iat 4a*+ de tumorile mediastinale' 2' A"3Ari4:323 aor73i d3463"d3"73 - se re,unos, ,u u"urin*+. ,&nd sunt situate !n por*iunea in,ipient+' n por*iunea mi6lo,ie. anevrismele proemin+ !n 9il "i pot 4i ,on4undate ,u un ar, mi6lo,iu st!n) a ,ordului m+rit' J' A"3Ari4:323 5or1i#"ii 4#5radiafra9:a7i63 a aor73i - sunt !n in,iden*a de 4a*+ mult mas,ate de um ra ,ordului "i se eviden*ia5+ !n po5i*ii o li,e' A"3Ari4:323 aor73i a!do:i"a23 - se eviden*ia5+ ,&nd au pere*ii ,al,i4i,a*i. pe radi)ra4ia de pro4il sau prin aorto)ra4ie' $8amenul e,o)ra4i, sau Dopller. pre,um "i tomo)ra4ia ,omputeri5at+ sau re5onan*+ ma)neti,+ nu,lear+. elu,idea5+ a,este ima)ini' ?' A"3Ari4:#2 di436a"7 a2 53r3732#i aor7i6 - prin dise,*ia aortei se pot !n*ele)e produ,erea unui ,liva6 !ntre tuni,ile peretelui aorti, la nivelul mediei "i 4ormarea unei ,avit+*i ,a o tea,+ ,ilindri,+. ,are ,omuni,+ ,u lumenul aorti, prin mai multe ori4i,ii' Se produ, la 9ipertensivi sau ,ei ,u sto4+ aorti,+ de4i,ient+' Cliva6ul poate 4i par*ial sau ,ir,um4eren*ial "i se poate !ntinde pe toat+ aorta' Ruptura e8tern+ du,e la de,es' Ori4i,iul de ruptur+ se 4a,e de o i,ei !n lo,urile de predile,*ie a anevrismului' EFa:3"#2 radio2o9i6 simplu. eviden*ia5+ o !n)ro"are 4usi4orm+ di4u5+ a aortei. mai rar o oma are sa,,i4orm+ "i du lu ,ontur prin !n)ro"area peretelui aorti,' n ruptura anevrismului apare o ,ole,*ie de s&n)e pleural+ sau peri,ardia,+ "i ,onturul devine "tres' A"9io9rafia eviden*ia5+ un du lu ,anal aorti,. su stan*a de ,ontrast intr+ "i !n spa*iul de ,liva6 "i se reali5ea5+ al doilea lumen !n 4orm+ de man"on' Lumenul aortei poate 4i turtit de ,+tre ,analul aorti, 4als' A"3Ari4:#2 7ra#:a7i6 a2 aor73i este des,operit dup+ un interval de timp sau ani. dup+ traumatism. se modi4i,+ utonul aorti,. iar peretele anevrismului se ,al,i4i,+'
123

2. Codifi6?ri a f#"61ii2or 4fi"673r32or 4#"7G - s4in,tere lar) des,9ise - in,ontinente

CAPITOLUL XII.
$CA#$N1L RADIOLOGIC AL T1@1L1I DIG$STI0 $ste ,ea mai valoroas+ meod+ de ,er,etare a tu ului di)estiv. ,are permite studiul mor4olo)i, "i 4un,*ional al a,estuia' Al+turi de e8amenul radiolo)i, se utili5ea5+ "i alte e8amin+ri ,um ar 4i: e8amenul 4i ros,opi,. eso4a)ian "i )astri,. ,olonos,opia. re,tos,opia. tomo)ra4ia ,omputeri5at+. a dominal+ "i !n ultimul timp. ,u mult su,,es. e,o)ra4ia a dominal+' Pr39?7ir3a !o2"aA#2#i 53"7r# 3Fa:i"ar3G e8amenul radiolo)i, al stoma,ului "i tu ului di)estiv. presupune ,a e8aminarea s+ se 4a,+ diminea*a pe nem&n,ate. ,u va,uitate intestinal+' De asemenea. ,u 2 - J 5ile !nainte se evit+ alimentele ,are 4ermentea5+' $8amenul radiolo)i, al tu ului di)estiv se 4a,e 4i:52#. de e8emplu !n ur)en*e. dar de ,ele mai multe ori se utili5ea5+ 4#!47a"13 d3 6o"7ra47 o5a63 ori 7ra"45ar3"73' (entru opa,i4iere se utili5ea5+ de o i,ei sul4atul de ariu !n propor*ie de 1I0 )r Q 200 ml ap+' n multe ,a5uri se utili5ea5+ du lul ,ontrast "i insu4la*ia. administr&nd aer. 4ie prin tu uri. sau utili5&nd di4erite preparate ,um ar 4i: pul erea (otio Rivieri. )astrovison "i se ,ompletea5+ ,u in6e,tarea unui spondiliti, ,um ar 4i @us,opan sau Glu,a)on intravenos' S$#IOLOGI$ RADIOLOGIC% G$N$RAL% #ODI-IC%RI RADIOLOGIC$ $L$#$NTAR$ AL$ T1@1L1I DIG$STI0 #odi4i,+rile 4un,*ionale "i or)ani,e ale tu ului di)estiv. e8presie a unor me,anisme 4i5iopatolo)i,e ,onstituie S$#N$ DIR$CT$ uneori ,u valoare pato)nomoni,+ !n dia)nosti, sau S$#N$ INDIR$CT$ ,are pot su)era dia)nosti,ul ,onstituind le5iuni elementare ale tu ului di)estiv' A' #ODI-IC%RI $L$#$NTAR$ -1NC2IONAL$' Sunt ,au5ate de modi4i,+ri ale 7o"#4#2#i; Ui"37i6ii >i Bo6#2#i 4fi"673ria". 1' Codifi6?ri23 Ui"37i6ii se !mpart !n: - e8a)er+ri ale 4un,*iilor: 9ipertonie. 9iperFine5ie "i spasm' - atenuare a 4un,*iilor: atonie. 9ipotonie. 9ipoFine5ie. stas+'

12'

- s4in,tere ,ontra,tate - produ, di4i,ult+*i !n tran5it' J' Codifi6?ri d3 for:? >i di:3"4i#"iG - modi4i,+ri lo,ali5ate la o por*iune a tu ului di)estiv' - modi4i,+ri !ntinse la un se)ment al tu ului di)estiv' - modi4i,+ri )enerali5ate la !ntre)ul tu di)estiv' @' #ODI-IC%RI TO(OGRA-IC$' -modi4i,+ri ale dire,*iei "i traie,tului tu ului di)estiv prin !mpin)ere sau tra,*iune' -deplas+ri prin pto5+. volvulus sau retra,*ie' C' #ODI-IC%RI AL$ DI#$NSI1NILOR T1@1L1I DIG$STI0' #odi4i,+rile dimensionale sunt prin e8,es sau mi,"orare a lor: 1' Di2a7a1ia se produ,e prin atonie !n amonte dup+ o !n)ustare or)ani,+ sau dup+ o !n)ustare spasmodi,+ av&nd ,ali rul varia il dup+ 4elul !n)ust+rii' 2' C?rir3a @" 2#"9i:3 Ndoli,oO. !n ,ali ru Nme)aO sau !n am ele dimensiuni Nme)adoli,oO' J' &"9#47ar3a 2#:3"#2#i poate 4i prin: - 4enomene de steno5+ !n spasme sau retra,*ii or)ani,e - amputare de o i,ei prin ,an,ere ,u !ntrerupere a ,ontinuit+*ii' - s,urtarea se)mentului prin retra,*ii or)ani,e sau insu4i,ien*+ de de5voltare a se)mentului' D'#ODI-IC%RI D$ -OR#%' - !i2o6#2ar3a !nsemn+ alternarea de !n)ust+ri ,on,entri,e ,u dilat+ri - modi4i,+ri lo,ali5ate de ,ontur ,are se pot eviden*ia radiolo)i, de 4a*+ sau pro4il' Se !nt!lnes,: - ima)ini Xd3 4#r52#4 d3 4#!47a"1? o5a6? X sau Xi:a9i"i d3 adi1i3X !nt&lnite !n ,ri5+ ul,eroas+. diverti,ul. dilata*ie lo,ali5at+ a peretelui. tra,*iuni aderen*iale. unde peristalti,e' - ima)ini ,u X2i54? d3 #:523r3 53 6o"7#rX su 4orm+ de Xi"6i=#r?X ,are au 4orm+ de depresiune as,u*it+. Xa"6o>?X ,a un intr&nd rotun6it am ele ,au5ate de un edem al mu,oasei. ,ontra,turii 4i relor mus,ulare ,ir,ulare. sau retra,*iei 4i roase ,ir,ulare' - 5i3rd3ri d3 4#!47a"1? :ar9i"a2? ,um este X2a6#"aX ,&nd ariul este dislo,uit de pro,esul patolo)i, de o i,ei !n 4orma ve)etant+ a
12,

,an,erului' I"6i4#ra; a"6o>a "i 2a6#"a pot 4i lo,ali5ate pe o ,ur ur+ sau ,ir,ular ,u !n)ustarea lumenului' (73"o=a poate mer)e p&n+ la oprirea lumenului' - ri9idi7a73a 439:3"7ar? !nseamn+ lipsa mi",+rilor peristalti,e pe un se)ment al tu ului di)estiv' - i:a9i"ii23 5ri" 4#r52#4 d3 !ari# prin 4enomene de suma*ie din 4a*+ sunt repre5entate de X"i>?X "i XdiA3r7i6#2X ,are se pre5int+ ,a o ima)ine adi*ional+ eviden*iat+ de 4a*+ ,a o pat+ opa,+ r+sturnat+ ,u ,ontur net "i de pro4il ,a o ima)ine rotund+ ie"it+ din ,ontur' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL $SO-AG1L1I $so4a)ul este situat pro4und !n tora,e. e8amenul radiolo)i, 4iind o metod+ 4oarte util+ pentru dia)nosti,' n a,est s,op. se !ntre uin*ea5+ suspensii opa,e ,u sul4at de ariu sau uneori du lu ,ontrast' (o5i*ia de e8aminare este !n ortostatism "i in,iden*a OAD' 1neori. se utili5ea5+ po5i*ia Trendelen ur). !n spe,ial pentru a eviden*ia ,ardia' Anatomi,. eso4a)ul !n,epe de la )ura lui Gillian "i a6un)e p&n+ la ,ardie' n por*iunea superioar+ are un traie,t u"or sinuos spre st&n)a p&n+ la D?. unde este !mpins+ de aort+. ron9ia st&n)+ !n,ru,i"ea5+ eso4a)ul "i las+ o amprent+' Deasupra dia4ra)mului. eso4a)ul 4ormea5+ ampula epi4reni,+' Inelul lui S,9at5Fi. repre5int+ 6on,*iunea eso4a)o - )astri,+' $so4a)ul str+ ate dia4ra)mul la !n+l*imea verte rei D10. 4iind aderent la inelul 9iatal' (or*iunea a dominal+ a eso4a)ului se l+r)e"te "i intr+ !n stoma, la ,ardie' Lun)imea eso4a)ului este de 2I ,m "i ,ali rul de 2 - J ,m' (re5int+ trei por*iuni: ,ervi,al+. tora,al+ "i a dominal+' #ODI-IC%RIL$ (ATOLOGIC$ AL$ $SO-AG1L1I Codifi6?ri a23 dir361i3i >i 7rai367#2#i 34ofa9#2#i' n unele a4e,*iuni ale or)anelor mediastinale sau tora,elui. se pot
12-

produ,e devieri sau ,9iar steno5e eso4a)iene' Amintim: anevrismele "i anomaliile aortei. a4e,*iunile )an)lionare. pleurale. pulmonare. devierea ,oloanei. dilata*ia atriului st&n). a ,ese re,i et,' DILATA2IIL$ $SO-AG1L1I Di2a7?ri23 34ofa9i3"3 sunt de o i,ei 4un,*ionale. pot 4i )enerali5ate !n atonia eso4a)ului. me)aeso4a)ul prin a,ala5ie sau ,ardiospasm' (ot 4i dilata*ii lo,ali5ate. ,ir,ums,rise. ,are reali5ea5+ diverti,ulii eso4a)ieni' A7o"ia 34ofa9#2#i - este o tul urare 4un,*ional+. tradus+ prin pro)resiunea lent+ "i ,ontinu+ a polului opa, spre eso4a)' n 4623rod3r:i3. eso4a)ul este dilatat !n HIW din ,a5uri. el este aton. iar ,u timpul se or)ani5ea5+ 4i ros' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2: ,u di2a7a1ia id3o5a7i6?; :39a34ofa9#2 5ri" a6a2a=i3. unde ,ali rul este mai mare ,&nd se lun)e"te Npoart+ denumirea de me)adoli,oeso4a)O' $va,uarea eso4a)ului !n a,9alasie este ,apri,ioas+. ,9iar da,+ peristaltismul este viu' 1nii olnavi 4oloses, anumite metode prin in)estie de li,9ide ,are spores, presiunea 9idrostati,+ "i a6ut+ eliminarea' T347#2 53"7r# a6 a2a4i3G ariul tre,e prin ,ardie numai da,+ ,oloana opa,+ !n)9i*it+ a6un)e la nivelul aortei' Conturul eso4a)ului este pre,is. net delimitat' Tratamentul dilata*iei eso4a)ului se reali5ea5+ atun,i ,&nd este datorit+ unor steno5e. prin dilata*ii ,u sonde spe,iale sau tratament ,9irur)i,al ,um ar 4i: miotonia e8tra mu,oas+ sau opera*ia ;eller' -i5iopatolo)i,. a7o"ia "i dilata*ia ideopati,+ sau me)aeso4a)ul primitiv se datore"te sl+ irii mus,ulaturii eso4a)ului "i apare pe teren neuroti,' #e)aeso4a)ul poate 4i 4u5i4orm sau me)adoli,oeso4a)ul' C39a34ofa9#2 poate 4i 4un,*ional prin lipsa de rela8are a 6on,*iunii eso)astri,e ,um ar 4i: ,ardiospasti, #e)adoli,oeso4a) sau or)ani, prin ,i,atri,i !n por*iunea in4erioar+' A6 a2a=ia - !n mod normal !n stadiul de repaus. eso4a)ul are s4in,terul 4un,*ional ,ontra,tat.
A,9ala5ia

12.

dar o dat+ ,u de)luti*ia. a,est spasm ,edea5+ "i olul alimentar tre,e' (rin a,9ala5ie se !n*ele)e lipsa de ,on,ordan*+ !ntre des4+"urarea "i sosirea ,ontra,*iilor peristalti,e !n partea in4erioar+ a eso4a)ului "i rela8area 6on,*iunii eso)astri,e 4un,*ionale' Ne,on,ordan*a dintre a,estea. reali5ea5+ un o sta,ol' A,9ala5ia apare din di4erite ,au5e ,are produ, le5iuni ale va)ului. !n lipsa stru,turii proprii ale trun,9iurilor tuni,ii mus,ulare. le5iuni ,e du, la tul ur+ri 4un,*ionale ,are 6oa,+ rol de ,ardie 4un,*ional+' A,9ala5ia este o oal+ neuromus,ular+ primitiv+. ,ara,teri5at+ printr-un r+spuns e8a)erat la stimulii ,oliner)i,i "i )astrini,i' Nu se ,on4und+ ,u ,ardiospasmul' Cardio45a4:#2. repre5int+ ,ontra,*ia ,omplet+ "i intermitent+ a unui )rup de 4i re mus,ulare ,ir,ulare "i este produs printr-un re4le8 ,u pun,t de ple,are lo,al sau la distan*+' Lo,ali5area ,ea mai 4re,vent+ la ,ardie' Radio2o9i6 - !n ,ardiospasm se ,onstat+ oprirea ariului ,u !ntrerupere ,omplet+ sau intermitent+ a tre,erii su stan*ei de ,ontrast' $va,uarea se reali5ea5+ prin rela8are. apoi tran5itul este normal' Spasmul eso4a)ian poate 4i datorit+ ul,erului eso4a)ian. a ul,erului )astri, sau duodenal. a4e,*iunilor ,ole,istului' $ru,ta*ia sau insu4i,ien*a ,ardiei. se mani4est+ prin re4lu8 )astri, eso4a)ian. adi,+ printr-o re!ntoar,ere adesea rus,+ a ariului din stoma, !n eso4a)' DI0$RTIC1LII $SO-AGI$NI DiA3r7i6#2ii 34ofa9i3"i - sunt dilata*ii ,ir,ums,rise ale peretelui eso4a)ian "i au o 4re,ven*+ de ,,a' J - IW' #e,anismul de produ,ere e8pli,+ 4aptul ,+ a,e"ti diverti,uli pot s+ 4ie ,&"ti)a*i "i !n a,est ,a5 se !mpart !n diA3r7i6#2i d3 5#24i#"3 "i de 7ra61i#"3' (ot s+ 4ie ,on)enitali' Diverti,uli eso4a)ieni Diverti,ulii mai pot 4i !mp+r*i*i !n: - diverti,uli adev+ra*i. ,u pere*ii ,onstitui*i din toate straturile eso4a)ului V - diverti,uli 4al"i. ,onstitui*i numai din mu,oas+ "i su mu,oas+' 1' DiA3r7i6#2ii i"7ra:#ra2i "i de dimensiuni mi,i V
12/

2' DiA3r7i6#2ii 03"6U3r. se situea5+ la )rani*a dintre 4arin)e "i eso4a). datorit+ 9erniei mu,oase !ntr-un 9iatus !n peretele posterior al eso4a)ului' La !n,eput are 4orma de ,on. de )9ear+ "i apoi de m+,iu,+. ,re"te permanent. put&nd a6un)e la dimensiunile unei porto,aleV J' DiA3r7i6#2ii d3 5#24i#"3 . sunt atri ui*i sl+ irii mus,ulaturii eso4a)iene la +tr&ni' se situea5+ oriunde pe eso4a). deasupra str&mtorilor 4i5iolo)i,e' Radio2o9i6 - au ima)inea unei opa,it+*i semis4eri,e. lar) implantate pe peretele eso4a)ului ,u ,ontur net V - diverti,uli epi4reni,i. pot 4i ,on4unda*i ,u o 9ernie paraeso4a)ian+ V ?' DiA3r7i6#2ii d3 7ra61i#"3. sunt situa*i pe peretele anterior sau lateral al eso4a)ului. mai 4re,vent la i4ur,a*ia tra9eei' Radio2o9i6 - au 4orm+ de p&lnie sau de ,orn. av&nd sediul !n dreptul i4ur,a*iei tra9eii' Cu timpul. ,res, "i au aspe,t un)9iular V I' DiA3r7i6#2ii f#"61io"a2i Bar4o"P >i Po29ar. apar ,a proeminen*e multiple ale ,onturului eso4a)ian. par,+ ar 4i m+r)ele pe a*+ "i dispar dup+ ,e a tre,ut ariul' $8pli,a*ia este de5e,9ili rul neuro mus,ular. adesea re4le8. ,are du,e la ,ontra,tura par*ial+ eta6at+' Alte tul ur+ri 4un,*ionale sunt repre5entate de ,ontra,*iile se,undare "i ter*iare. ,are sunt asimptomati,e "i se !nt&lnes, la persoanele !n v&rst+' Co"7ra61ii23 436#"dar3 ale eso4a)ului se produ, rus, !n 1QJ mi6lo,ie. apoi se propa)+ ,e4ali, "i ,audal' $so4a)ul are 4orm+ de ,eas de nisip "i ,ontra,*iile ter*iale sunt 4u)a,e. a4e,tea5+ 2QJ interioar+ a eso4a)ului' Co"7ra61ii23 73r1iar3 sunt 4u)a,e "i ,apri,ioaseV a4e,tea5+ ,ele 2QJ in4erioare ale eso4a)ului "i se tradu, prin in,i5uri ,u ad&n,ime ine)al+ "i ,u orientare varia il+' Di47o"ii23 34ofa9i3"3 - )rupea5+ 9ipotonia "i atonia eso4a)ului. a,ala5ia. diverti,ulii 4un,*ionali. ,ardiospasmul "i ,ala5ia' NG1ST%RIL$ $SO-AG1L1I n)ust+rile eso4a)ului se pot reali5a dup+ steno5e ,i,atri,iale. din eso4a)itele pepti,e. neoplasm eso4a)ian "i steno5elor ,i,atri,iale' 1' (73"o=323 6i6a7ri6ia23 apar dup+ in)estia a,,idental+ sau voluntar+ de su stan*e ,austi,e ,oro5ive' Au sediul la str&mtorile 4i5iolo)i,e' (re5int+ mai multe 4a5e: a' fa=a d3 34ofa9i7? 6oro=iA?. ini*ial nu are e8primare radiolo)i,+. apoi apare 3d3: "i "36ro=?. La 3Fa:i"ar3a 6# 9a47ro9rafi". apare o steno5+ spasmodi,+' ' 4a5a urm+toare d3 473"o=? or9a"i6?. eviden*ia5+ Neoplasm radiolo)i, oprirea su stan*ei opa,e deasupra steno5ei ,u eso4a)ian lumen amonte dilatat. iar la nivelul le5iunii are aspe,t de
12<

v&r4 de p&lnie' (rin istmul steno5at. su stan*a de ,ontrast tre,e ,a o "uvi*+ su *ire' ,'Steno5ele pot s+ 4ie dup+ lo,ali5are : inelare "i tu ulare' n ,ele tu ulare eso4a)ul este s,urtat "i ,u traie,t re,tiliniu' 2' E4ofa9i7323 sunt st+ri in4lamatorii nespe,i4i,e' Radiololo)i,. ini*ial nu apar semne. apoi apare 9ipotonia. tran5itul mai redus' #ai t&r5iu apar 43:"3 dir3673. ,are ,onstau din "ter)erea pliurilor mu,oasei. ,ontur din*at "i !n)ustarea lumenului' Se aso,ia5+ ,u !ra i34ofa9; 3r"i3 ia7a2? 4a# r3f2#F 9a47ro - 34ofa9ia"' J' U263r#2 34ofa9ia" - are sediul !n 1QJ in4erioar+ "i se tradu,e radiolo)i, prin pre5en*a unei ni"e. !n)ustarea lumenului la nivelul ei. iar dup+ vinde,are poate apare steno5a' ?' T#:ori23 34ofa9i3"3 1l,er Tumorile eni)ne sunt repre5entate de 23o:io:;
eso4a)ian

2i5o: >i ad3"o:' $le se de5volt+ !n su mu,oas+ sau intramural' (ot 4i "i pedi,ulate' Ca"63r#2 34ofa9ia" - se lo,ali5ea5+ pe ori,e se)ment. are sediul ,el mai 4re,vent !n 1QJ mi6lo,ie' A"a7o:o5a7o2o9i6 poate 4i. i"fi27ra"7; A3937a"7 sau #263ra"7' Se mani4est+ prin modi4i,+ri de ,ontur de lumen ale eso4a)ului. !n dreptul tumorii' A,este mani4est+ri sunt : ri9idi7a73; r367i7#di"3a 439:3"7ar?; o!47r#61ia 2#:3"#2#i; 6o"7#r#2 34ofa9ia" 3473 di"1a7. nere)ulat. dar pre,is desenat' Deasupra le5iunii apare o a"6o>? provo,at+ de un spasm a,,entuat "i dura il' La 23=i#"3a i"fi27ra"7? lipse"te peristaltismul. peretele nu se las+ destins de olul opa, "i apoi apar pierderi de su stan*+ mar)inal+' n 4ormele de 473"o=? avansat+. apare un istm !n)ust. e8,entri, 4a*+ de a8ul eso4a)ului' Can,er eso4a)ian 4orm+

0ARIC$L$ $SO-AGI$N$ Se produ, prin l+r)irea lumenului re*elei venoase din 6um+tatea in4erioar+ a eso4a)ului tora,i,. 4iind o ,ir,ula*ie ,olateral+ "i ,omuni,are !ntre vena ,av+ "i vena port+' Apar !n ,iro5a 9epati,+' Radio2o9i6' 1' @en5i transparente !ntrerupte. sinuoase' 2' Aspe,t mi,rola,unar de "ira)uri de m+r)ele sau an,o"e ,&nd sunt pe ,ontur J' Suple*ea pere*ilor eso4a)ului ,are are lumenul mai lar)' EFa:3"#2 3"do46o5i6 este util pentru dia)nosti,' Cor5ii 47r?i"i 34ofa9i3"iG uneori. indivi5ii pot !n)9i*i di4erite o ie,te. ,are se 4i8ea5+ !n eso4a)' Apare mai 4re,vent la ,opii' A,e"tia tre uie ,ontrola*i radiolo)i, pentru a preveni lo,ali5area lor !n ,+ile respiratorii' De o i,ei. se situea5+ la )ura lui Gillian' Corpii str+ini pot avea di4erite 4orme "i sunt !nso*i*i din pun,t de vedere ,lini, ,u dis4a)ie. durere' Radio2o9i6 - ,orpii str+ini pot 4i o5a6i sau radio7ra"45ar3"1i ' n a,este ,a5uri se introdu,e su stan*+ aritat+ ,u o vat+. ,are se a)a*+ de ,orpii str+ini' (3:"#2 4i"#4#2#i 5irifor: tradu,e o parali5ie sau steno5+ in,omplet+ a )urii eso4a)ului. ,are apare !n ,a5ul ,orpului str+in sus situat' Radio2o9i6 - se o serv+ pre5en*a ariului !n sinusurile piri4orme' P3rfora1ia 53r3732#i 34ofa9ia" - se o serv+ !n pre5en*a de aer !n 6urul eso4a)ului sau ,9iar em4i5em ,ervi,al' O($RA2IIL$ ($ $SO-AG Opera*iile pe eso4a) - prima este o53ra1ia H3223r pentru ,ardiospasm' n steno5ele ,i,atri,iale se resta ile"te ,ontinuitatea eso4a)ului ,u un material ,onstituit 4ie din intestin su *ire. ,olon sau dup+ metoda Dan Gavriliu. ,u sto4+ deta"at+ de pe marea ,ur ur+ )astri,+' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL STO#AC1L1I
130

ul,erant+ n for:323 A3937a"73. !n tumor+ se produ, ne,ro5e "i apar ,ratere ul,erate "i 4istule' Ca"63r#2 #263rifor: sau !n 4ar4urie. are aspe,tul unei ni"e semilunare. ,are a ia dep+"e"te ,onturul. 4undul ni"ei poate 4i plat. ,ur sau din*at' Toate 4ormele de ,an,er evoluea5+ spre steno5+'

A"a7o:ia 47o:a6#2#i Stoma,ul - are mai multe 4orme' 1. A45367#2 "or:a2 3473 d3 68r2i9 . ,&nd are dou+ por*iuni : una verti,al+ "i una ori5ontal+ "i u"or as,endent+' (olul in4erior )astri, este la dou+ de)ete deasupra ,restelor ilia,e'
131

2. (7o:a6#2 @" for:? d3 6or" - se !nt&lne"te la revilini "i o e5i. este mi,. sus situat. o li, ,u lumenul. !n)ustat spre pilor' (ilorul - este por*iunea ,ea mai de,liv+ a stoma,ului iar ul ul duodenal !l ,ontinu+' (7o:a6#2 a2#"9i7 - este mare. ,u polul in4erior su ,reasta ilia,+' Se !nt&lne"te la lon)ilini. 4emei multipare. ,are au tonusul "i peristaltismul diminuat. eva,uarea pilori,+ 4iind lent+' @ul ul duodenal - are 4orm+ de 4la,+r+ de lum&nare. un)9iul al4a varia5+ "i are la a5+ dou+ re,eseV intern "i e8tern' #(%R2IR$A TO(OGRA-IC% A STO#AC1L1I Se des,riu urm+toarele ,omponente: I' se)mentul superior sau 4orni8ul. ,amera de aer V II' ,orpul )astri,V III' antrul pilori,. ,analul pilori, "i ul ul propriu - 5is' Stoma,ul are dou+ ,ur uri: :i6? spre interior. spre dreapta "i 6#r!#ra :ar3. situat+ !n st&n-

1' To"i6i7a73a - este le)at+ de mus,ulatur+' Se !n*ele)e ,apa,itatea stoma,ului de a se mula pe ,on*inutul s+u sau pe proprii pere*i' Contri uie la 4ormarea a"a - 5iselor 4orme ale stoma,ului' 2' P3ri47a27i4:#2 - este datorat ,ontra,*iilor inelelor mus,ulaturii ,ir,ulare a stoma,ului' $ste de,lan"at de distensia stoma,ului "i are rol de a meste,a alimentele ,u se,re*ia' Gradul toni,it+*ii "i peristaltismul sunt varia ile' Lipsa peristaltismului pe un anumit se)ment este un semn patolo)i,. !nsemn&nd o in4iltra*ie mali)n+' 1mplerea stoma,ului se 4a,e de sus !n 6os. de la ,ardie la pilor' $va,uarea se datore"te peristaltismului. ,ontra,*iilor sistoli,e' Durata de eva,uare este de 2 - I ore' S$CR$2IA GASTRIC% (36r31ia 9a47ri6?. se apre,ia5+ radiolo)i, !n ortostatism' Li,9idul de se,re*ie plute"te deasupra ariului' Apare 9iperse,re*ia !n ul,era*ii. )astrite. pan,reatit+. dar "i 4+r+ o ,au5+ evident+' STO#AC1L LA S1GARI Stoma,ul la su)ari - la na"tere are 4orm+ ,oni,+. este a"e5at su dia4ra)m. ,u pilorul la a,eea"i !n+l*ime ,u ,ardia' Camera de aer este mare' n 4un,*ie de po5i*ia de e8aminare. stoma,ul are 4orme deose ite' #ODI-IC%RIL$ D$ (O/I2I$ 3I D$ -OR#% AL$ STO#AC1L1I #odi4i,+rile de po5i*ie "i de 4orm+ ale stoma,ului pot re5ulta !n urma ap+s+rii or)anelor ve,ine' aO P7o=a 9a47ri6? repre5int+ alun)irea stoma,ului. ,are are polul in4erior su ,reasta ilia,+' O (7o:a6#2 @" 6a46ad? - la e8punere radiolo)i,+. are 4orma a dou+ pun)i suprapuse' nt&i se umple pun)a superioar+. situat+ pe plan posterior. apoi ariul se s,ur)e !n istmul de ,ompresiune. situat anterior. !n pun)a in4erioar+' ,O $o2A#2#4#2 9a47ri6 se produ,e !n 6urul a8ului lon)itudinal sau !n 6urul
133

)a' (ere*ii stoma,ului sunt ,onstitui*i din mai multe tuni,i' C#6oa4a 9a47ri6? este mai o)at+. pre5int+ 52i#ri23 9a47ri63. ,are au ,ara,ter 4un,*ional' La ,ardie. pliurile se des,9id radial' n por*iunea verti,al+ ele sunt paralele ,u a8ul stoma,ului. dar !n num+r redus. J - I pe 4ie,are perete' n lun)ul mi,ii ,ur uri sunt dou+ pliuri alun)ite. ,are delimitea5+ ,alea )astri,+ a lui Wa2d3P3r >i 52i#ri23 4a6#2#i 9a47ri6 ,onstituit !n restul stoma,ului. ,are sunt ondulate' P2i#ri23 5or1i#"ii ori=o"7a23 au aspe,t spiralat. !n relie4ul de lu,ru se o serv+ pliurile mu,oasei. se !nmul*es,. se i4ur,+. se !n,ru,i"ea5+. apare relie4ul de distensie' Insu4la*ia )astri,+. permite distensia pere*ilor )astri,i' C37oda 2#i Por6 3r - 5ari37o9rafia' La insu4i,ien*a )astri,+ pentru studiul relie4ului )astri,. se aso,ia5+ pneumoperitoneu. permi*&nd studiul pere*ilor )astri,i !n )rosime' Relie4ul 4in. se pune !n eviden*+ ,u radio)ra4ii de un+ ,alitate' #OTRICITAT$A GASTRIC% Tonusul sau motri,itatea )astri,+ - are trei 4un,*ii: 7o"i6i7a73a; 53ri47a27i4:#2 "i Bo6#2 4fi"673r32or.
132

mp+r*irea topo)ra4i,+ a stoma,ului

,elui transversal' Gradul torsiunii este varia il' H3r"ia ia7a2? - se produ,e prin 9iat eso4a)ian al dia4ra)mului' (oate 4i 6o"93"i7a2?. aso,iat+ ,u un eso4a) s,urt' 2. H3r"ia 68>7i9a7? 5ara34ofa9ia"? - eso4a)ul are lun)ime normal+. ,ardia este !n a domen. !n timp ,e !n 9ernia eso4a)o - )astri,+ alune,+ "i 9ernia5+ prin 9iatul eso4a)ian l+r)it. !mpreun+ ,u ,ardia' 3. H3r"ia 5ri" a2#"36ar3 - este !nt&lnit+ ,el mai 4re,vent. poate 4i redus+' $8amenul radiolo)i, - des,oper+ transparen*a ,amerei de aer !n mediaatinul posterior' Re4lu8ul )astro - eso4a)ian !n 9ernii e8pli,+ apari*ia eso4a)itei "i se produ,e d&nd un)9iul ;iss se des,9ide peste <0P'

COR(II STR%INI GASTRICI Corpii str+ini )astri,i sunt ,onstitui*i din piese metali,e sau o ie,te !n)9i*ite. a,,idental sau voluntar' 1neori. olnavii psi9i,i pot pre5enta 7ri6o!3=oar#2. ,on)lomerate din 4i re de p+r sau fi7o!3=oar#2. ,on)lomerate din 4i re ve)etale' GASTRIT$L$ Gastritele - sunt modi4i,+ri in4lamatorii ale mu,oasei )astri,e "i su mu,oasei' $le pot 4i: a6#73; 4#!a6#73 "i 6ro"i63' Tuni,a mu,oasei poate 4i tume4iat+ sau atro4iat+'
13'

EFa:3"#2 radio2o9i6 - e8,lude a4e,*iunile ma6ore ale stoma,ului "i pune !n eviden*+ modi4i,+rile proprii. prin ,are se tradu, unele 4orme de )astrit+' @iopsia diri6at+ prin )astros,opie este pro a de,isiv+ !n dia)nosti,' Ga47ri7a a6#7? - are etiolo)ie to8i,+ sau in4e,*ioas+. mai rar aler)i,+' Radio2o9i6 se ,onstat+ Gastrit+ antral+ !n)ro"area pliurilor mu,oasei. 9iperse,re*ie de su, )astri,. pre5en*a mu,usului tradus prin )run6i opa,i plutind pe startul de se,re*ie' La ,ompresiune. pliurile mu,oasei sunt suple "i se de4ormea5+' Ga47ri7a 4#!a6#7? - de o i,ei alimentar+. aler)i,+. se ,ara,teri5ea5+ prin modi4i,+ri mai lo,ali5ate ale mu,oasei su 4orm+ de pla,arde. mai ales antrale' Lumenul )astri, este !n)ustat !n dreptul pla,ardului' Ga47ri7a 6ro"i6? - e8amenul radiolo)i, se 4a,e pentru a e8,lude ul,erul' E"do46o5i6 sunt ,lasi4i,ate !n 9a47ri73 6a7ara23; 9a47ri73 a5ar3"7 i53r7rofi63; 9a47ri73 a7rofi63 "i 9a47ri73 #263ro- 3ro=iA3. Radio2o9i6. )astrita ,roni,+ 9ipertro4i,+. pre5int+ !n)ro"area pliurilor mu,oasei "i modi4i,+ri de ,ali ru a 4ie,+rui pliu. situat+ mai ales !n re)iunea antral+' Gastrita ,roni,+ se tradu,e prin de5orientarea traie,tului pliurilor ,are sunt !ntrerupte. anastomo5ate. ,u dire,*ii di4erite 4a*+ de a8ul )astri,' La ,ompresiune sau la tre,erea undelor peristali,e. pliurile nu se de4ormea5+ datorit+ ri)idit+*ii' Boa2a 2#i CX"X7ri3r - 9ipertro4ia )i)anti,+ a mu,oasei )astri,e ,u pliuri ,are seam+n& ,u ,ir,uvala*iunile ,reierului. este o poliadenomato5+ di4u5+' Ga47ri7a 543#do- 5o2i5oa4? - este o variant+ de )astrit+ 9ipertro4i,+ ,u sediul o i"nuit !n antru ,u pliurile mu,oasei !n)ro"ate.
13,

uneori ,u proeminen*e ovoide. ,are pot da ima)ini de polipi' Se aso,ia5+ uneori ,u se,re*ie a undent+' Ga47ri7a 6ro"i6? a7rofi6? - este )reu de dia)nosti,at radiolo)i,' (re5int+ mu,oas+ su *ire. ea se !nt!lne"te !n anemia @iermer. !n al,oolism. !n pela)r+' Atro4ia mu,oasei poate 4i di4u5+ sau lo,ali5at+' ATR$/IA -I@ROAS% A ANTR1L1I Atre5ia 4i roas+ a antrului - se ,ara,teri5ea5+ prin le5iuni in4lamatorii ,roni,e ,u atro4ia mu,oasei. s,lero5+ "i 9ipertro4ie !n ,elelalte tuni,i' Re)iunea antral+ se !n)roa"+. devine ,oni,+ sau tu ular+' Cur urile sunt ri)ide. antrul are aspe,t de a,ordeon'

J' U263r#2 a6#7 - se tradu,e printrun ,rater ad&n,it !n peretele )astri,. ,u mu,oas+ !n)ro"at+ !n 6ur' 1l,erul dep+"e"te mus,ularis mu,osae' -undul ,raterului se poate opri la mus,ulatur+' Are evolu*ie s,urt+ "i poate se per4ora' ?' U263r#2 6ro"i6 4a# 6a2o4 - pre5int+ proli4erare pe *esut ,on6un,tiv s,leros in4lamator !n perete din mar)inea ul,erului' (oate 4i 4i:52#; 53rfora"7 sau 53"37ra"7. 1LC$R1L GASTRIC AL #ICII C1R@1RI 1l,erul )astri, al mi,ii ,ur uri - radio2o9i6 se ,onstat+ semne dire,te "i indire,te. 4un,*ionale "i or)ani,e' (3:"323 dir3673. repre5ent&nd mula6ul aritat al ul,era*iei. este ni"a datorit+ pierderii de su stan*+' Din pro4il. ima)inea varia5+ dup+ sediu "i dup+ 4orm+' Sunt di4erite tipuri : ni"+ ro7#"d?; 7ri#"9 i#2ar?; oAa2ar?; a46#1i7?; dr357#"9 i#2ar?; 9i9a"7? . et,' Din 4a*+ are aspe,t de ,o,ard+' Dimensiunile ni"ei varia5+ de la I la 10 mm' La persoanele !n v!rst+ are dimensiuni )i)anti,e' Implantarea ni"ei se 4a,e printr-un pedi,ul lar) sau pedi,ul !n)ust. ,onturul ni"ei este ar,i4orm "i pre,is' Tonalitatea este omo)en+. sau poate 4i neuni4orm+' !n ,an,er. mu,oasa )astri,+ se !n)roa"+ !n 6urul ni"ei ap+r&nd un val periul,eros' Radiolo)i,. inelul de de mu,oas+ !n)ro"at+. v+lul periul,eros. de5lo,uie"te arilul "i determian+ semnul numit V>a"1#2 #263ro4V' (3:"#2 Ha:57o" - repre5int+ anda transparent+ su ,avitar+. 4iind un semn ,ara,teristi, pentru ni"a ul,eroas+' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u diverti,ulii )astri,i. la ,ardie sau duoden. resturi de ariu !ntre pliuri. ,al,ul renal sau me5enteri, ,al,i4i,at'

(ROLA(S1L #1COAS$I GASTRIC$ (RIN (ILOR Pro2a54#2 :#6oa43i 9a47ri63 5ri" 5i2or - se !nt&lne"te la persoanele ,u su mu,oasa antral+ 4oarte la8+. mu,osa )astri,+ !n)ro"at+. prin mi",+ri peristalti,e vii. este antrenat+ !n ul ' Radiolo)i,. la a5a ul ului se ,onstat+ un de4e,t de umplere )lo ulos. su 4orm+ de ro5et+' 1LC$R1L GASTRIC U263r#2 9a47ri6 are in,iden*+ mare. unul din ,in,i ,et+*eni este purt+tor de ul,er' De"i sunt 4re,vente. 4a*+ de ul,erul duodenal. propor*ia este mai redus+' Sunt mai 4re,vente la se8ul mas,ulin "i la persoanele !n v&rst+' +or:3 a"a7o:o5a7o2o9i63 1' Ero=i#"3a 4#53rfi6ia2? #"i6?. 2' EF#263ra7io (i:523F - interes&nd mu,oasa pe toat+ )rosimea ei. dep+"este mus,ularis mu,osae. are e8presie ,lini,+. dar nu se vede radiolo)i,'
13-

13.

S$#N$ INDIR$CT$ AL$ 1LC$R1L1I GASTRIC 1' Semne 4un,*ionale indire,te sunt - 9ipertonie. 9iperFine5ie. 9iperse,re*ie "i eva,uare !nt&r5iat+' 2' #odi4i,+ri mi,ii ,ur uri ri)iditate se)mentar+. re,titudinea "i retra,*ia mi,ii ,ur uri. )astrit+ !nso*itoare. !n spe,ial )astrita antral+' J' #odi4i,+rile marii ,ur uri )astri,e - se mani4est+ printr-o an,o"+ pe marea ,ur ur+. ,ontralateral ni"ei' EAo2#1ia ni"ei ,uprinde: 53"37ra1ia; 53rfora1ia #263r#2#i 9a47ri6; :a2i9"i=ar3a; Aid36ar3a "i>3i. Dup+ vinde,are poate r+m&ne o ,i,atri,e' n unele ,a5uri. ,um ar 4i dimensiuni su 2 mm "i o sla + rea,*ie a *esutului din 6ur. 4a,e ,a s+ nu se vi5uali5e5e ni"a' O alt+ ,au5+ - astuparea ul,era*iei ,u mu,us sau resturi alimentare sau dup+ 9emora)ie. ,&nd ,on)estia dispare' $8aminarea se 4a,e !n de,u it 4+r+ ,ompresiuni' H3:ora9ii23 di9347iA3 4#53rioar3 - sunt ,au5ate !n <0W prin ul,er. dar mai poate 4i "i datorit+ unor vari,e eso4ari)ene. 9ernie 9iatal+. tumor+ )astri,+' De o i,ei. e8amenul radiolo)i, ,onven*ional. sta ile"te dia)nosti,ul' La nevoie se poate ,ompleta ,u endos,opie. arterio)ra4ie sele,tiv+ ' (rin ,ateterism prin arterio)ra4ie se poate e4e,tua "i em oli5are terapeuti,+' Alte lo,ali5+ri ale ul,erului )astri, : - #263r#2 a"7r#2#i 5i2ori6 se !mparte !n #263r 5r35i2ori6 "i #263r 5i2ori6 ,9iar pe inelul pilori,' U263r#2 5r35i2ori6 este repre5entat de o ni"+ ul,eroas+ ,u dimensiuni mai mi,i. )reu de eviden*iat. aso,iat+ ,u s,urtarea mi,ii ,ur uri "i o an,o"+ pe marea ,ur ur+ anta)onist+ ul,erului' 1neori se produ,e ilo,ularea stoma,ului' Ima)inea este ine eviden*iat+ !n strat su *ire' De 4a*+ are aspe,t de ,o,ard+ sau aspe,t stelat'
13/

U263r#2 5i2ori6 se tradu,e printr-o ni"+ mi,+. proie,tat+ a8ial !mpreun+ ,u alun)irea ,analului pilori, ,are poate 4i e8,entri,' U263r#2 f313i 5o473rioar3 a 47o:a6#2#i are sediul pe ,orp "i pre5int+ ni"+ ,u aspe,t de ,o,ard+. 5on+ inelar+ de edem !n 6ur. pliuri stelate "i uneori ilo,ularea marii ,ur uri' Ni"a se eviden*ia5+ )reu "i !n strat su *ire' U263r#2 :arii 6#r!#ri apare ,a "i o ni"+ !ns,ris+ !ntr-o la,un+ proie,tat+ !n interiorul ariei )astri,e' -a*+ de ima)inea ,an,erului )astri,. !n 4avoarea ul,erului este un pliu transversal ,are !n,ru,i"ea5+ ,orpul )astri,' U263r#2 6ardi3i - este rar "i )reu dia)nosti,at. ni"a se ,on4und+ ,u resturi de ariu !n pliuri' DiA3r7i6#2#2 6ardi3i - are dimensiuni mai mari ,a ni"a. ,u ,ontur net. pere*ii suplii' 1l,erul peretelui anterior este 4oarte pu*in pro4und "i )reu de eviden*iat' T1#ORIL$ GASTRIC$ @$NIGN$ Tumorile )astri,e eni)ne sunt rare. repre5entate de polipi. leomioame. lipom. insule de pan,reas e,topi,' Ima)inea radiolo)i,+ eviden*ia5+ un de4e,t de umplere rotund sau ovoid. net ,onturat. su 4orm+ de polip sesil' C&nd polipul are a5+ lar)+. de implantare. este suspe,t de tumor+ mali)n+' T1#ORIL$ GASTRIC$ #ALIGN$ Can,erul )astri, este o oal+ 4re,vent+. de*ine J0W din mortalitatea ,an,eroas+' $ste mai 4re,vent la +r a*i' ;istolo)i, este adeno,ar,inom' Lim4osar,oamele "i lim4oamele sunt mai rare' Can,erul )astri, are perioad+ de evolu*ie lun)+' Deose im: ,an,er )astri, in,ipient "i ,an,erul )astri, avansat !n perioad+ de stare' aE Ca"63r#2 9a47ri6 in,ipient poate avea for:a 2a73"7? sau 4rust+ "i for:? d#r3roa4?' $8ist+ mai multe ,lasi4i,+ri pe di4erite ,riterii' O,upa*i de pro lema evolu*iei dia)nosti,ului ,an,erului )astri,. ,er,et+torii 6apone5i. utili5&nd e8plorarea endos,opi,+ a 4ra)mentelor de tu di)estiv au 4+,ut pro)rese !n ultimul timp' Cu endos,oapele se pot e8plora "i eso4a)ul "i duodenul' $ndos,opia este indi,at+ pentru dia)nosti,ul ,an,erului de de ut. !n ul,erul )astri, "i polipi. ea permi*&nd "i luarea de iopsii' 0om des,rie a45367323 radio2o9i63 dup+ ,lasi4i,area ,er,et+torului 4ran,e5 Gutmann:
13<

Ca"63r#2 i"fi27ra"7 - are sediul pe mi,a ,ur ur+ "i se !ntinde !n su mu,oas+' 4re,vent. se mai poate )+si !n partea verti,al+ a mi,ii ,ur uri sau la nivelul un)9iului prepilori,' (3:"323 radio2o9i63G ri)iditatea mi,ii ,ur uri produs+ de pla,ardul in4iltrativ' Radio2o9i6 se tradu,e prin imo ilitatea se)mentului de ,ur ur+' Ri)iditatea poate 4i delimitat+ spre ,ur ura s+n+toas+ prin 5i"73"323 6a"63ro4 sau 7r3a57a 6a"63roa4?' Ri)iditatea este !nso*it+ de s,urtarea re)iunii. 4+r+ devierea pilorului' /ona ri)id+ poate 4i uneori u"or denivelat+. ,&nd se 5i,e ,+ ri)iditatea este !n,astrat+' T#:oara #"9 i#2#i :i6ii 6#r!#ri 9a47ri63 l+r)e"te "i rotun6e"te a,est un)9i "i 4r&nea5+ tre,erea undelor peristalti,e' Lo6a2i=ar3a 5r35i2ori6? a ,an,erului in4iltrant se tradu,e prin !n)ustarea lumenului antral "i ri)iditatea pere*ilor' n)ustarea poate 4i simetri,+. ,&nd in4iltra*ia lim4ati,+ se de5volt+ ,ir,um4eren*ial. sau ,&nd in4iltra*ia este numai la mi,a ,ur ur+. antrul este !n)ustat. e8,entri,. deviat spre st&n)a'

1'0

Ca"63r#2 #263ra"7 - ul,era*ia este la !n,eput super4i,ial+ "i )reu de eviden*iat' La !n,eput. )+sim urm+toarele modi4i,+ri radiolo)i,e : "i>? @" 52a7o#. situat+ !ntr-o la,un+ ar,i4orm+. :ar3a "i>? 7ri#"9 i#2ar?; "i>a 6# f#"d !o:!a7. Ca"63r#2 #263ra"7 se pre5int+ ,a "i o "i>? @" 52a7o# ,u 4undul lun) de 1.I - J ,m. ,rater liniar. ,ontur ri)id denivelat 4a*+ de ,ur ura mi,+' -undul ni"ei poate 4i: aO la nivelul liniei ,ur uriiV O supradenivelat ,&nd proemin+ ,u 2 - J mm !n a4ara ariei )astri,eV ,O su denivelat ,&nd ni"a este !n,astrat+' -undul ni"ei poate 4i ondulat sau liniar' Ni"a poate 4i pe 4und plat' EF7r3:i7a73a 52a7o#2#i d3 53 :i6a 6#r!#r? este delimitat+ prin "an*uri ,u versante a rupte. proeminente !n ariul din stoma,. o ni"+ X!n "eaX . o alt+ ima)ine o i"nuit+ 4iind Xni"a !n la,un+X' #area ni"+ triun)9iular+ prepilori,+ ,a o proeminen*+ ,u a5+ lar)+ "i v&r4 rotun6it' C3"i46#2 6o:523F 6a"63ro4. des,ris de Carman. este o varietate a ni"ei !n platou "i se ,ara,teri5ea5+ printr-o opa,itate semilunar+. ,are de pro4il are aspe,t de Xsti,l+ de ,easorni,X' C&nd menis,ul este situat la an)ulus. om ea5+ !n ,onve8itate spre interiorul )astri,' Ima)inea nu dep+"e"te mi,a ,ur ur+' 1neori. ni"a ,an,eroas+ poate s+ ai + 4orma "i dimensiunile unei ni"e ul,eroase' n ,ursul evolu*iei. ni"a are ,onturul mai din*at "i mai pre,is. aria ei este neomo)en+. spre deose ire de ni"a ul,eroas+. ,are este net+' Ni"a ,an,eroas+ este re5istent+ la tratamentul de pro +'

1'1

-i ros,opia este deose it de util+. tradu,&nd ,lari4i,area dia)nosti,ului !n multe ,a5uri' n 4ormele in4iltrante. relie4ul mu,oasei poate 4i normal' De o i,ei. pliurile sunt ri)ide ,u ,onver)en*+ spre le5iune. nu se de4ormea5+ la ap+sare. spre ul,era*ie. e8tremitatea pliurilor este tume4iat+. m+rit+. pliurile av&nd aspe,t de Xm+,iu,+X' Se mai nume"te "i aspe,tul XmonstruosX' Ca"63r#2 A3937a"7 - poate avea dou+ aspe,te: 7#:or? :i6? 4f3ri6? 6ir6#:46ri4? sau A3937a1ii dif#=3; 5ro3:i"3"73' 1' Ca"63r#2 A3937a"7 6# a45367 d3 7#:or? 4f3ri6? pre5int+ radiolo)i, o la,un+ !n su stan*a opa,+. put&nd avea dimensiuni di4erite' C&nd tumora este situat+ pe mi,a ,ur ur+. are aspe,tul de pierdere de su stan*+ ar,i4orm+' Ni"a se aso,ia5+ da,+ este ,an,eroas+ de ri)iditate. pinten. semiton' Conturul la,unei este dis,ontinuu. !ntrerupt la nivelul pintenului. ,onturul spre stoma, 4iind din*at' Semitonul este opa,itatea de intensitate intermediar+ dintre ,ea a ariului din stoma, "i a p+r*ilor moi "i este reali5at+ de peri4eria tumorii. ,are se "ter)e' (liurile mu,oasei nu sunt !mpinse "i deviate. ,i !ntrerupte rus, la peri4eria tumorii ve)etante' 2' Ca"63r#2 A3937a"7 6ar3 43 d3=Ao27? @" 4#5rafa1? nu proemin+ mult !n lumenul )astri,. aspe,tul este de netitate a ,onturului. ri)iditatea !n dreptul lipsei de ,ontur "i la ,ompresiune - aspe,t ml+"tinos' DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC N ($RIOADA D$ STAR$ n evolu*ia ,an,erului modi4i,+rile de de ut avansea5+ "i se ,ompli,+' -ormele in4iltrante devin ve)etante. iar ,ele ve)etante se ul,erea5+' Cara,teristi, a,estei perioade este pierderea mare de su stan*+ aritat+ "i ul,era*ii voluminoase ,u ,ara,ter an4ra,tuos' Dup+ lo,ali5are deose im: 1' Ca"63r#2 6or5#2#i 9a47ri6. ,u 4orma*iunea ve)etant+ 53 :i6a 6#r!#r?. 53 #"a di" f313 Nare aspe,t de la,un+. ,are poate 4i uni,+. rotund+ sau ovoid+. ,ara,ter an4ra,tuosOV
1'2

2' Ca"63r#2 A3937a"7 6o"o5idifor: - apare su aspe,tul de la,une multiple. ,onturul tumorii este net. poli,i,li,. ,&nd tumoara se de5volt+ inelar. apare ilo,ularea )astri,+ ,u istmul !n)ustat. a8ial ,u pere*ii din*a*i. tre,erea ariului 4iind ,ontinu+ prin a,el istm nou ,reat' n steno5a medio - )astri,+ ul,eroas+ istmul poate 4i e8,entri,' Ca"63r#2 #263ra"7 a2 6or5#2#i 9a47ri6 se pre5int+ ,a o tumor+ ,onopidi4orm+. ul,erat ad&n, !n ,entru. mar)inile ,e !n,on6oar+ ul,era*ia sunt lar)i "i proeminente' Ni"a are dimensiuni mari. ,ontur 5dren*uit. tonalitate neomo)en+' Ni"a ,an,eroas+ se !ns,rie !n interiorul mi,ii ,ur uri. pe ,&nd ,ea ul,eroas+ proemin+ !n a4ar+' Ca"63r#2 5r35i2ori6 - por*iunea ori5ontal+ a stoma,ului este lo,ul de e8,ep*ie al ,an,erului' Le5iunea !n,epe pe mi,a ,ur ur+ "i ,uprinde pere*ii din 6ur' Aspe,tul tipi, este de !n)ustarea lumenului antral. 4oarte evident+. ,are poate s+ se 4inali5e5e prin steno5+' Ca"63r#2 #263ra"7 - apare ,a un ,rater. proeminent' Ca"63r#2 i"fi27ra"7 reali5ea5+ s,9ilul )astri,. ,are se !ntinde de la pilor spre sinus "i ,orp )astri, "i apare radiolo)i, ,a un stoma, mi,. sus situat. !n 4orm+ de p&lnie. ,u ,ur uri in4iltrate ri)ide. linita plasti,+ des,ris+ de @rinton' Se ,ara,teri5ea5+ prin ri)iditatea ,omplet+ a pere*ilor. ,u !n)ustarea lumenului )astri,. a6un)&nd p&n+ la steno5a )astri,+' Ca"63r#2 6ardi3i - este )reu de dia)nosti,at' Se reali5ea5+ prin e8aminare n Trendelen ur)' n ,ursul evolu*iei se modi4i,+ tran5itul eso4a)ian. ,ardia in4iltrat+ "i ri)id+ devine in,ontinent+. iar eva,uarea ariului din eso4a) se 4a,e ,ontinuu' Alteori. eva,uarea ,ardiei devine di4i,il+ datorit+ steno5ei. iar ariul se adun+ deasupra lo,ului steno5ei' n a,east+ situa*ie. lumenul eso4a)ian la ,ardie este 4ili4orm. nere)ulat. ,u ero5iuni mar)inale "i
1'3

din*+turi pe ,ontur' Ca"63r#2 A3937a"7 e8aminat ,u su stan*+ aritat+ !n Trendelen ur) are 4orma unei la,une. depin5&nd de dimensiunea 4orma*iunii tumorale' C&nd tumora se e8tinde. ,amera de aer a stoma,ului dispare' &" 6a"63r#2 i"fi27ra"7. ,ardia este ri)id+ "i des,9is+. aerul din 4orni8 este eliminat' n de,u it apare un re4lu8 )astro - eso4a)ian' $8amenul aritat eviden*ia5+ ima)inea de Xdelt+X' Su stan*a aritat+ !n,on6oar+ 4orma*iunea tumoral+' SARCO#1L GASTRIC Sar,omul )astri, - este rar !n tumorile )astri,e' Apare la persoanele tinere' LI#-OSARCO#1L Lim4osar,omul - este ,el mai 4re,vent dintre a,este a4e,*iuni' $ste o tumor+ lo,ali5at+ ,u ,ara,ter ve)etant. endo sau e8o)astri,+. sau poate s+ 4ie o 4orm+ di4u5+. ,u ,ara,ter in4iltrant' Codifi6?ri23 radio2o9i63 sunt ,a "i ,ele ale ,an,erului )astri,' @iopsia este ,ea ,are pune dia)nosti,ul' C37a47a=323 7#:ora23 !n peretele stoma,ului produ, de4e,te de umplere rotunde. ,are nu se pot deose i de tumorile eni)ne' Ca"63r#2 9a47ri6 2a f3:3i . poate da metasta5e ovariene. denumit+ tumor+ Gru,9en er)' ST$NO/A (ILORIC% LA AD1LT Steno5a pilori,+ este reten*ia !n stoma, a ariului in)erat anterior' $va,uarea ,u di4i,ultate a stoma,ului. soli,it+ e4ort din partea mus,ulaturii. ,are se 9ipertro4ia5+. este fa=a 4i47o2i6?. apoi ,edea5+ de4initiv. fa=a dia47o2i6?' #e,anismul de produ,ere poate s+ 4ie 4un,*ional sau or)ani,' Radio2o9i6; 473"o=323 45a4:odi63 . eviden*ia5+ un pilor des,9is la !n,eputul in)estiei. prin ,are tre,e
1''

ariul apoi apare spasmul' (ilorul se !n)ustea5+. ariul nu dep+"e"te 5ona spasmodi,+. ,&nd ariul ,edea5+. ariul tre,e !n mod normal' Steno5a pilori,+ or)ani,+. este steno5a pilori,+ ul,eroas+. la !n,eput este 45a4:odi6?. a5oi a5ar :odifi6?ri or9a"i63 . datorit+ s,lero5ei "i retra,*iei ,u !n)ustarea lumenului pilorului' (rimul semn de o oseal+ a mus,ulaturii. eviden*ia5+ dilata*ia pro)resiv+ a antruStoma, re5e,at tip Rei,9el - (olMa lui spre dreapta' 1lterior. tot stoma,ul devine dilatat. aso,iat ,u pre5en*a li,9idului alimentar de sta5+. ariu p+tat. eventual ,u resturi alimentare' Steno5a pilori,+ ,onstituit+. surprins+ @" fa=a 4i47o2i6?. eviden*ia5+ radiolo)i,. li,9id alimentar de sta5+. ariul se dispersea5+ !n 4la,oane. !n X4ul)i de 5+pad+X "i se sedimentea5+ de,liv' 1neori. apar ini*ial ,ontra,*ii peristalti,e vii. dar ine4i,a,e' Canalul pilori, se eviden*ia5+ )reu' &" 473"o=a 5i2ori6? d36o:53"4a7?; mi",+rile peristalti,e lipses,' $8tremitatea in4erioar+ a ariului are aspe,t de Xsemilun+X ,u ,onve8itatea !n 6os' (oate 4i ,omparat+ ,u o ,9iuvet+ !ntins+' Dia)nosti,ul di4eren*ial al steno5ei pilori,e se 4a,e ,u pto5a )astri,+. steno5a ul,eroas+' (73"o=a 6a"63roa4? - pre5int+ o dilata*ie mai pu*in a,,entuat+ ,a "i ,ea ul,eroas+. pentru ,+ 4enomenele se instalea5+ rapid' $va,uarea stoma,ului se 4a,e insu4i,ient. dar ,ontinuu' (e ,&nd !n ,an,er este oprit+ ,omplet' (73"o=a 5i2ori6? 2a "o#2 "?46#7 - este datorit+ 9ipertro4iei mus,ulare a re)iunii denumit+ X,analis pMlori,iX' Ca pato)enie se invo,+ lipsa de maturitate a ,elulelor nervoase a ple8urilor autonome' $8amenul radiolo)i, e4e,tuat ,u >0 )r sul4at de ariu ,u lapte "i administrat ,u i eronul. eviden*ia5+ mi",+ri peristalti,e violente. ,are nu pot des,9ide pilorul "i ,are se atenuea5+ ,&nd sl+ e"te mus,ulatura' @ariul tre,e ,u )reutate prin por*iunea prepilori,+. !n)ustat+. su 4orma unei "uvi*e 4oarte su *iri' Canalul pilori, este !n)ustat "i poate 4i alun)it' Semne indire,te ul ul nu poate 4i v+5ut plin. iar intestinul su *ire nu pre5int+ meteorism
1',

su 4orm+ de ul+ de )a5' $va,uarea stoma,ului s e4a,e ,9iar !n = ore' Dia)nosti,ul di4eren*ial tre uie 4+,ut ,u spasmul pilori, pur' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL STO#AC1L1I O($RAT $8amenul este di4i,il. pentru a putea interpreta ima)inile. este ne,esar+ ,unoa"terea tipului opera*iei e4e,tuate' Interven*ile pe stoma, e4e,tuate p&n+ !n pre5ent sunt : 9a47ro3"73roa"a47o:o=a 4oarte 4re,vent+ ,u r3=361i3 2ar9? de stoma, "i 9a47r367o:ia 7o7a2?' Resta ilirea tran5itului di)estiv se 4a,e prin : )astro6unostomie termino - lateral+. ,are deriv+ din @ilrot II. prin )astroduodenostomie terminal+. deriv&nd din @ilrot I "i se)mente 6e6unale sau ,oli,e interpuse !n r3=361ia 7o7a2?. n pre5ent !n tratamentul ul,erului. se pra,ti,+ va)otomia simpl+ sau sele,tiv+. aso,iat+ ,u o opera*ie de drena6. piloroplastie. antre,tomie. )astroenteroanastomo5+' EFa:3"#2 radio2o9i6 este de,isiv !n ,ontrolul re5ultatului interven*iei' n primele dou+ s+pt+m&ni dup+ interven*ie poate s+ e8iste pneumoperitoneu' (ot e8ista urm+toarele ima)ini : 9ipertro4ia pliurilor mu,oasei la )ura de anastomo5+ sau stomita. aspe,t la,unar pseudopolipid interpretat ,a o )astrit+ le)at+ !n spe,ial de pre5en*a se,re*iei iliare din ansa a4e,tat+' #ODI-IC%RIL$ RADIOLOGIC$ N S1-$RIN2$L$ STO#AC1L1I O($RAT #odi4i,+rile radiolo)i,e !n su4erin*ele stoma,ului operat sunt: 1' (7o:a6#2 :i6V 2' Ga47ri7a !o"7#2#iS J' &"9ro>ar3a 52i#ri2or. ?' N3B#"i7a ,u modi4i,+ri la )ura de anastomo5+. prin ansa af3r3"7? sau 3f3r3"7?' 1neori 6e6unita se ,ompli,+. d+ #263r 5357i6' I' (i"dro:#2 5o47 5ra"dia2 5r36o63 4a# d#:5i"9 4i"dro: "i (i"dro:#2 d3 a"4? af3r3"7? apare la olnavii ,u re5e,*ie total+ "i anastomo5a RaiFel (olMa' Radiolo)i, apar modi4i,+ri de tonus 6e6uno - ileale. modi4i,+ri de 6e6unit+. sindromul se atenuea5+ ,u timpul' -. (i"dro:#2 5o475ra"dia2 7ardiA este ,ara,teri5at prin 4enomene de 9ipo)li,emie ,are apar la 2 - ? ore dup+ mas+. modi4i,+ri de tonus "i relie4 "ters 6e6uno - ileon'
1'-

H' (i"dro:#2 a"4a af3r3"7?. se pre5int+ radiolo)i, prin opa,i4ierea a ansei a4erente unde orul se diluea5+ diluea5+ din ,au5a 9iperse,re*iei "i sta5ei din ans+' /. (i"droa:323 6ar3"1ia23 5o47 o53ra7orii. se pre5int+ radiolo)i, prin tul ur+ri de tonus. 9iperse,re*ie. reten*ie de )a5e' (liurile enselor 6e6unale sunt !n)ro"ate "i l+r)ite' #ai t&r5iu. ansele devin ri)ide. relie4ul "ters' <. U263r#2 5357i6 5o47 o53ra7or - apare p&n+ la J0W din opera*ii dup+ )astroenteroanastomo5+. IW dup+ re5e,*ie )astri,+ "i apare la 1-2 ani de la opera*ie' Ni"a se vede )reu. este uni,+ "i de o i,ei pe ansa 6e6unal+ din 4a*a )urii de anastomo5+' Rar. ul,erul se situea5+ pe ont' Re,idiva pe ont este u"or de re,unos,ut'

10. Ca"63r#2 5ri:i7iA a2 !o"7#2#i este rar "i se o serv+ dup+ re5e,*ii )astri,e pentru ul,er duodenal' $le apar dup+ ,,a' 10 ani'

1'.

DUODENUL
Duodenul. se !ntinde !ntre pilor "i un)9iul duodenului 6e6unal' $ste ,onstituit din : ul ul duodenal "i ansa duodenal+' B#2!#2 d#od3"a2. are 4orm+ ,oni,+ ,u a5a la pilor "i v&r4ul spre ansa duodenal+' $ste situat !n dreapta ,oloanei verte rale !ntre L1 "i LJ ,u o mare "i mi,+ ,ur ur+' -orma o i"nuit+ este ul de ,eap+. iar relie4ul este repre5entat de prelun)irea pliurilor ,+ii )astri,e' 1mplerea ul ului depinde de motri,itatea )astri,+. 6o,ul s4in,terului pilori, "i distensia pere*ilor ul ari' Durata de umplere este s,urt+. iar eva,uarea prin ,ontra,*ii sistoli,e "i mi",+ri peristalti,e' 1neori. pre5int+ re4lu8 duodeno - )astri,' Radio2o9i6 - duodenul are urm+toarele por*iuni: (rima por*iune D1. u"or as,endent+. (or*iunea a doua D2 - des,endent+ la dreapta ,oloanei "i ,on*ine ampula lui Eater. (or*iunea a treia DJ - transversal+ "i (or*iunea a patraD? as,endent+' 1n)9iul Treit5 este la st&n)a ,oloanei' Cadr#2 d#od3"a2 !n,on6oar+ ,apul pan,reasului. !mpreun+ ,u ,are "i ,u ,analul ,oledo, 4ormea5+ un ,omple8 mor4o - 4un,*ional' C#6oa4a d#od3"a2? pre5int+ pliuri transversale. ,u aspe,t de urdu4 de a,ordeon' Duodenul are o 4un,*ie se,retorie "i una motri,e "i pre5int+ dou+ s4in,tere: unul la mi6lo,ul lui D2 Gapand6i "i s4in,terul O,9sner la !n,eputul lui D2' Pro!3 far:a6o - di"a:i63 (entru unele e8amin+ri se reali5ea5+ duodeno)ra4ia 9ipoton+ ,u a6utorul atropinei. priamidei. mor4inei. insulinei "i 8ilinei lo,al' Codifi6?ri d3 5o=i1i3 >i for:a d#od3"#2#i A"o:a2ii d3 fiFar3G o parte din duoden este mo il+ reali5&nd 4orma ,i4rei ='
1'/

A"o:a2ii d3 7or4i#"3 - ,u aspe,t de duoden invers sau ,a me5enterul ,omun situat ,u ansele 6e6unale po5i*ionate !n dreapta' n unele pro,ese se ,onstat+ l+r)irea ,adrului duodenal sau 4i8area ulului prin aderen*+' DiA3r7i6#2ii d#od3"a2i Diverti,ulii duodenali - sunt de o i,ei ,&"ti)a*i. produ"i prin pulsiune. mai ales !n 6urul ampulei lui Eater' Radiolo)i, - au 4orma unei opa,it+*i ovoide. omo)ene. pot 4i sesili sau pedi,ula*i' D#od3"i7a >i 53rid#od3"i7a Duodenita "i periduodenita - sunt pro,ese in4lamatorii ale mu,oasei duodenale. a,ute sau ,roni,e' Duodenitele ,roni,e - primitive sunt rare' Cele se,undare apar pe l&n)+ ul,erul duodenal sau pro,ese in4lamatorii to8i,e. aler)i,e sau para5itare de ve,in+tate' Dup+ sediul pro,esului in4lamator. deose im: @ul ita e8primat+ radiolo)i, prin ,ontur nepre,is. ,u )olire rapid+ mai mult de-a lun)ul marii ,ur uri "i are ima)ine s,o it+ !n semilun+' Alte aspe,te patolo)i,e: ul duodenal noros. reti,ulat. stelat. polipoid. p+tat. steno5at. ,orali4orm' Dup+ tre,erea puseului in4lamator. aspe,tul ul ului devine normal' Duodenita propriu 5is+ se lo,ali5ea5+ !n por*iunea supra Katerian+ a lui D2 "i pre5int+ 4orma edematoas+. polipoid+. p+tat+. pseudosteno5at+ "i !n a,ordeon' (eriduodenita - se mani4est+ radiolo)i, prin modi4i,area 4ormei "i ,onturul ul ului din ,au5a aderen*elor din 6ur'
1'<

1LC$R1L D1OD$NAL $ste de dou+ ori mai 4re,vent de,&t ul,erul )astri,. !n spe,ial la se8ul mas,ulin "i la tineri' $volu*ia este !n ,ri5e. mai ales toamna "i prim+vara' 1l,erele a,ute se tradu, ,lini, prin arsuri' 1l,erele duodenale se pot aso,ia ,u tumori ale pan,reasului' Lo,ali5area este de o i,ei !n ul . !n spe,ial pe una din 4e*e. e8,ep*ional pe ,ur uri' Le5iunea poate 4i uni,+ sau pe am ele 4e*e NGissin) ul,usO' C&nd se aso,ia5+ ,u ul,erul )astri, este oala ul,eroas+ !n alan*+. ,u alternan*a simptomatolo)iei'

2' +or:a 3d3:a7o - 4623roa4? - !n plenitudine. ul ul este normal la ,ompresiune. apare ni"+ ,u edem !n 6ur' Dup+ tre,erea puseului ul,eros r+m&ne o ,i,atri,e stelat+. aso,iat+ ,u an,o"e. in,i5ur+ pe ,ur uri' J' +or:a 4623ro3d3:a7oa4? - repetarea puseurilor ul,eroase. produ,e pro,ese de s,lero5+ ,u modi4i,+ri de 4orm+ "i ,ontur ale ulului. ,um ar 4 : an,o"e rotun6ite. in,i5ur+ as,u*it+. ilo,ulare. ,ontur din*at al ul ului. uneori aso,iate ,u dilat+ri prestenoti,e: dilat+rile re,eselor Ndiverti,ul ColeO. diverti,ul paraul,eros AFerlund "i 4enomene de steno5are provi5orie ,are dup+ vinde,are pot dispare' ?' U263r#2 6a2o4 - are aspe,t modi4i,at. se,undar ni"ei. ,are nu dispare. persist&nd "i !n perioada de lini"te' I' U263r d#od3"a2 6# 53rid#od3"i7? - se reali5ea5+ ,&nd ul,erul a6un)e la stratul seros peritonial. produ,&nd aderen*a or)anelor din 6ur' - se mani4est+ radiolo)i, prin semne Codifi6?ri f#"61io"a23. 1l,erul denal se aso,ia5+ ,u modi4i,+ri 4un,*ionale )astri,e ,a: 9iperFine5ie. 9ipertonie. 9iperse,re*ie. modi4i,+ri "i eva,u+ri )astri,e. pre,um "i vi5i ilitate prelun)it+ a ul ului. sta5+ dura il+ !n ul "i duoden. dilata*ia aton+ tran5itorie' >' U263r#2 d#od3"a2 5o47 !#2!ar - se tradu,e prin ni"+. ,u !n)ustarea duodenului din 6ur' Sindromul /ollin)er - $llison. ,onsiderat ,a adenomato5+ multipl+ endo,rin+. pre5int+ multiple ul,ere. p&n+ la un)9iul lui Treit5 ,u ,ara,ter repetat re,idivant. ,are nu se vinde,+ ,u tratament o i"nuit' Alte 4orme etiolo)i,e: ul,erul la ,iroti,i. 9iperparatiroidism primitiv. traumatisme. arsuri. a4e,*iuni neuro - ,9irur)i,ale. in)estia de medi,amente' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 - se 4a,e ,u ima)inea ,analului pilori,. diverti,uli duodenali et,' Co:52i6a1ii23 #263r#2#iG per4ora*ia - repre5entat+ prin pneumo - peritoneu. 9emora)ii. penetra*ie. mali)ni5are.
1,1

(3:"3 radio2o9i63 U263ra1ia 4#53rfi6ia2? duoindire,te: este irita il. se )ole"te repede. dureros la ap+sare "i ,u an,o"+ pe una dintre ,ur uri' U263r#2 a6#7 4a# ro7#"d - se tradu,e prin ni"+. ,are de 4a*+ apare ,a o pat+ opa,+ persistent+ !n,on6urat+ de un ,er, transparent' U263r#2 6ro"i6 4a# 6a2o4 - 5on+ ,ir,ular+ de edem !n 6urul ni"ei striate prin en5i de s,lero5+. se mai reali5ea5+ ima)ine de ro5et+. ,o,ard+. ,onver)en*a pliurilor "i ,i,atri,ea stelat+' P3"37ra1ia #263r#2#i f313i 5o473rioar3 @" 5a"6r3a4 - eviden*ia5+ o ni"+ ,u ,ara,ter an4ra,tuos ,are de pro4il are aspe,tul unui diverti,ul ,u "an*uri periul,eroase. !nso*it de modi4i,+ri edematoase "i in4lamatorii a mu,oasei din 6ur. ,u 6enarea tran5itului' Dup+ vinde,are. ni"a !"i modi4i,+ dimensiunile. devine stelat+ "i produ,e modi4i,+ri ale ul ului ,u as,u*irea re,eselor' +or:3 radio2o9i63 a23 #263r#2#i d#od3"a2 1' +or:a 3d3:a7oa4? - o servat+ la de ut ,u ul ul dup+ ,ompresiune. ,u o pat+ opa,+ persistent+. ,u un 9alou transparent !n 6ur' De pro4il. ni"a are aspe,t diverti,ulat' 1neori. ,u eva,uare !nt&r5iat+ "i dilata*ia aton+' Dup+ vinde,are aspe,tul ul ului poate deveni normal'
1,0

steno5+. 4istule duodenale e8terne sau interne' (7a=a d#od3"a2? - poate 4i 4un,*ional+ Ndistonie. disFine5ieO sau steno5+ or)ani,+' Sta5a 4un,*ional+ !n atonie sau spasm. se mani4est+ prin !nt&r5ierea tran5itului. lumen lar). modi4i,+ri ale mi",+rilor peristalti,e. re4lu5 duodeno - )astri,' Di4Ui"3=ii23 d#od3"a23 5o7 fi d3 7i5 i53r7o" ,u spasm lo,ali5at la s4in,terele 4un,*ionale "i dilata*ie deasupra. !nt&lnit !n 9epatite i,teri)ene. ,ole,istit+. apendi,it+' Di4Ui"3=ii23 !i2iar3 d3 7i5 a7o" ,u sta5+ la un)9iul in4erior !nt&lnite !n ul,erul duodenal. ul,erul )astri,. )astrite. ,an,er. a4e,*iuni ileo,e,ale. ,ole,istit+ sau prin e4e,tul unor medi,amente ,are produ, duodeno)ra4ie 9ipoton+' C39ad#od3"#2 poate 4i 4un,*ional sau or)ani, !n s,lerodermie. enterit+ )ranulomatoas+' Steno5e duodenale or)ani,e - apar prin anomalii duodenale Nduoden mo il. me5enter ,omun. pto5eO. ,ompresiune. o stru,*ie Ntumori variateO ' Radiolo)i, pre5int+: - Tul ur+ri de motilitate - Tul ur+ri de tran5it - Tul ur+ri ale se,re*iei duodenale

INTE(TINUL (UB*IRE
EFa:i"ar3a radio2o9i6? se e4e,tuea5+ !n ,ontinuarea e8amenului )astri,. urm+rind tran5itul aritat la intervale variate. 1I - J0 sau >0 de minute. p&n+ la eva,uarea !n ,olon' (entru a,,elerarea tran5itului se pot !ntre uin*a unele medi,amente' Opa,i4ierea ileonului prin ,lism+ aritat+ dup+ administrare intravenoas+ de 1 m) de atropin+ "i 1 )r )lu,onat de ,al,iu sau prin introdu,erea prin sond+ a ariului !n intestinul su *ire' T#2!#r?ri23 d3 d3=Ao27ar3 a i"7347i"#2#i 4#!1ir3 Tul ur+rile de de5voltare a intestinului su *ire - men*ion+m atre5ia. diverti,ulii. diverti,ulul #e,Fel "i me5enterul ,omun' DiA3r7i6#2ii d#od3"a2i Diverti,ulii sunt mai rari. pot 4i diverti,uli adev+ra*i sau 4al"i. uni,i sau multiplii' Se eviden*ia5+ la e8amen !n de,u it. su 4orm+ de ima)ini opa,e. s4eri,e. 4iri4orme' Diverti,ulul #e,Fel re5ult+ din persisten*a ,analului om4alo me5enteri,' Are o lun)ime !ntre 1 - 2I ,m. !n 4orm+ de sa, sau par+ la ,,a' I0 ,m de ,e,' C3=3"73r#2 6o:#" #e5enterul ,omun - este o anomalie de de5voltare !n via*a uterin+. iar radiolo)i, se re,unoa"te prin lipsa anselor duodenale "i intestinului su *ire !n st&n)a ,oloanei. !n timp ,e ,e,ul "i restul ,olonului sunt la st&n)a'
1,3

1,2

$i3r:i i"7347i"a2i 0iermi intestinali - as,ari5ii sunt des,operi*i !nt&mpl+tor !n timpul tran5itului intestinal' Au 4orma unei ande transparente. lun)+ de 1I -2I ,m. lat+ de H - = mm. ,u ,ara,ter re,tiliniu sau sinuos. iar da,+ a sor ariu. tu ul lor di)estiv se opa,i4ia5+ "i apar ,a un 4ir opa,. ,ontrastat de ,laritatea ,orpului para5itului' As,ari5ii vii se )+ses, !n duoden "i 6e6un. iar ,ei mor*i !n ileonul terminal "i ,olon' C&nd sunt !n ,antit+*i mari pot da i,ter me,ani, sau o,lu5ii intestinale' E"73ri7323 $nteritele sunt pro,ese in4lamatorii ale intestinului su *ire. a6#73 sau 6ro"i63' E"73ri7323 a6#73 sunt ,onse,utive alimentelor alterate. in4e,tate. netolerate. e8,esului de al,ool' $8amenul radiolo)i,. eviden*ia5+ "ter)erea pliurilor mu,oasei. ,oloana de su stan*+ opa,+ 4ra,*ionat+ de por*iuni spasmodi,e "i dilu*ie e8,esiv+. ,9iar nivel 9idroaeri, sau reten*ie de )a5e' Dup+ eva,uarea ariului !n intestin. r+m&n ima)ini de 4ul)i de 5+pad+' E"73ri7323 6ro"i63 - sunt 4avori5ate de al,oolism. 4umat. a,9ilie )astri,+. tul ur+ri iliare' #odi4i,+rile radiolo)i,e ,onstau !n : edematierea pliurilor ,ir,ulare. pre5en*a din*+turilor rotun6ite pe ,ontur. e8,es de li,9id. ariu ,u aspe,t de 4ul)i de 5+pad+. anse ,u peristaltism viu' Alternea5+ ,u anse atone' T#!3r6#2o=a i23o636a2? Tu er,ulo5a ileo,e,al+ se lo,ali5ea5+ !n re)iunea ileo,e,al+ "i este de o i,ei se,undar+ unor le5iuni pulmonare' Le5iunile spe,i4i,e ,onstau !n 9ipertro4ia 4oli,ulilor lim4ati,i "i pl+,ilor lui (aMer. 9ipertro4ia )an)lionilor sateli*i' 1lterior. 4orma*iunile lim4oide se ,a5ei4i,+ "i mu,oasa se ul,erea5+. ,a !n ultima 4a5+ s+ se or)ani5e5e s,leros ,u retra,*ie "i !n)ustarea intestinului' Radiolo)i, - la de ut ansa ileal+ este dilatat+ ,u edem "i 9ipertro4ia 4orma*iilor lim4oide. ulterior. apare o pierdere de su stan*+
1,'
As,ari5i intestinali

pe mar)inea li er+ a ileonului l&n)+ ,e, Nnoduli de alarm+O' Ce,ul are ,ontur nere)ulat. 4undul ,e,al este retra,tat' Apari*ia ul,era*iilor dup+ ,a5ei4i,are se tradu,e prin din*+turile ,onturului "i ni"e persistente de 4a*+' Semnul lui Stierlin - ,onst+ !n lipsa de umplere a se)mentului ileo,e,al olnav' n stadiu avansat. ileonul devine ri)id "i 4i8at' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u apendi,ita ,roni,+. ti4lita. tumorile de ,e,. ileita terminal+' I23i7a 73r:i"a2? - !oa2a 2#i Cro " Ileita terminal+ - oala lui Cro9n. este datorit+ unui pro,es in4lamator nespe,i4i, "i ne,unos,ut' Ini*ial. se produ,e o enterit+ )ranulomatoas+ pe 20 - ?0 ,m pe ileonul terminal' La ,opil are ,ara,ter a,ut. dar de o i,ei are ,ara,ter ,roni,. ,u perioade alternative de a)ravare "i ameliorare' &" fa=a i"6i5i3"7? peretele intestinal este mult !n)ro"at prin edem "i in4iltra*ie. ,u !n)ro"area me5enterului "i 9ipertro4ie )an)lionar+' #ani4estat+ radiolo)i, prin >73r93r3a r32i3f#2#i :#6oa43i ileonului. @"9#47ar3a 2#:3"#2#i "i 45a4: a2 4fi"673r#2#i i23o636a2' Apoi. apare ima)inea de V!?7#7 @" 6#i3V. ulterior ,u apari*ia #263ra1ii2or 6# :i6i di"1?7#ri :ar9i"a23 >i "i>3. urmat+ de @"9#47ar3a 2#:3"#2#i a"43i 73r:i"a23 >i 46#r7ar3a a63473ia 53 5ar73a :3=3"73ri6? unde se )+se"te ul,era*ia' Ce,ul pre5int+ d35r34i#"3 43:i2#"ar? !n 6urul valvulei lui
1,,

@au9in' #ai t&r5iu. ileonul se !n)ustea5+. devine re,tiliniu "i ri)id D43:"#2 6or=iiE' &" fa=a 473"o=a"7?. por*iunea olnav+ este ri9id?; @"9#47a7?. pre,edat+ de anse dilatate' A4e,*iunea se poate ,ompli,a ,u fi47#23 i"73r"3 4a# 3F73r"3' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 ,u tu er,ulo5a. iar ,&nd a4e,tea5+ ,olonul ,u ,olita ul,ero - 9emora)i,+' n oala Cro9n. e8ist+ mani4est+ri arti,ulare. eti,9etate drept spondilartrite serone)ative' T#:ori23 i"7347i"#2#i 4#!1ir3 T#:ori23 !3"i9"3 Tumorile eni)ne sunt fi!roa:3; :ioa:3; 2i5oa:3. sau 4orma de polip "i pot da ,ompli,a*ii' Car6i"oid#2 - este tumor+ epitelial+ ,u poten*ial mali)n. lo,ali5at+ la ileonul terminal' Tumora eli erea5+ serotonin+. ,are de,lan"ea5+ tul ur+ri de motilitate "i se,re*ie intestinal+' T#:ori23 :a2i9"3 Tumorile mali)ne pot 4i 6ar6i"oa:3 "i 2i:fo4ar6oa:3 "i se apre,ia5+ prin opa,i4iere ,u sonda #iller - A ott' Car6i"oa:323 au 4orme in4iltrante ,u ri)iditatea peretelui. steno5a+ inelar+ ,u dilata*ia anselor din amonte' Ca"63r#2 A3937a"7 se pre5int+ ,a ima)ini la,unare ,u ,ontur nere)ulat sau "ters. uneori ,u ul,era*ii !n masa tumoral+' Li:fo4ar6o:#2. pre5int+ lumen intestinal dilatat "i ,u perete ri)id. ,u oprirea tran5itului aritat'

COLONUL Se e8aminea5+ ,u a6utorul sul4atului de ariu pe ,ale des,endent+. as,endent+ prin ,lisme. uneori ,u du lu ,ontrast' EFa:3"#2 radio2o9i6 pe )ol se e4e,tuea5+ !n o,lu5ii' Aspe,tul radiolo)i, este variat. dar !n )eneral are aspe,tul de ,adru des,9is !n 6os. ,u pre5en*a de 9austra*ii "i dou+ un)9iuri drepte "i st&n)i' Deose im ,olonul as,endent !n dreapta. av&nd !n por*iunea de,liv+ ,e,ul. ,olonul transvers. ,olonul des,endent. ,ontinuat ,u si)ma "i re,tul' +i=io2o9ia 6o2o"#2#i #i",+rile intestinului )ros sunt lente. pre5int+ mi",+ri pendulare mi,i. la nivelul ,e,ului "i as,endentului. ,ontra,*ie sistoli,+ a a,estuia. mi",+ri paristalti,e. mi",+ri pendulare mari "i mi",+ri perstalti,e mari' Codifi6?ri23 d3 5o=i1i3 a23 6o2o"#2#i #odi4i,+rile de po5i*ie ale ,olonului sunt datorate a4e,*iunilor proprii ale or)anelor din 6ur sau pot 4i ,on)enitale' C3=3"73r#2 6o:#" I"73r5o=i1ia 6o2o"#2#i 7ra"4A3r4 @"7r3 fi6a7 >i diafra9: Nsindromul C9ilaiditiO. ,&nd se 4a,e dia)nosti, di4eren*ial ,u a ,esul su 4reni, "i pneumoperitoneu' C36#2 5oa73 aA3a 5o=i1i3 @"a27? sau ,u 4undul !ndoit su 4i,at prin s,urtarea me5oului' C36#2 f2o7a"7 are po5i*ie ori5ontal+ "i mo ilitate mare' P7o=a 6o2o"#2#i se e8aminea5+ !n ortostatism "i apare ,&nd un)9iurile "i transversul sunt ,o or&te'
1,.

1,-

Codifi6?ri d3 for:? Ce,ul mai pre5int+ modi4i,+ri de lun)ime. ,um este !n ,a5ul do2i6o6o2o"#2#i 7o7a2 sau 5ar1ia2; do2i6o4i9:a; :39a6o2o"#2 sau :39ado2i6o6o2o" ' Colonul sau se)mentele alun)ite sunt sinuoase. ,u ,ali ru m+rit' Boa2a 2#i Hir46 5r#"9 - este un me)a,olon ,u lipsa de distensie a re,tului "i !n spe,ial ,u o 5on+ !n)ust+ !ntre re,t "i se)mentul dilatat' Ci6ro6o2o"#2 este !nt&lnit rar'

Codifi6?ri f#"61io"a23 a23 6o2o"#2#i Co"47i5a1ia - poate avea ,au5e or)ani,e Nme)adoli,o,olon. tumori. stri,turi. ,ompresiuni e8trinse,iO sau ,au5a 4un,*ionale dinami,e' Consider+m pre5en*a ,onstipa*iei ,&nd eva,uarea ariului nu se produ,e dup+ ?= de ore' Deose im - 47a=a @" 6o2o" dif#=?; 6o"47i5a1ia a7o"? >i 45a47i6?. Co2o"#2 iri7a!i2 - se tradu,e radiolo)i, prin sporirea tonusului. !n)ustarea lumenului. "ter)erea 9austrelor !n st&n)a. ,are au aspe,t de tu "i *eav+ de pu",+ de v&n+toare. al+turi de mi",+ri ample' Co2i7323 Sunt a4e,*iuni in4lamatorii or)ani,e "i pot 4i ,ate)orisite !n: 4orm+ ,ataral+V mu,oas+V mem ranoas+V 9emora)i,+'

R367o6o2i7a #263roa4? R367o6o2i7a #263roa4? - se lo,ali5ea5+ pe re,t "i si)m+' Radio2o9i6 se eviden*ia5+: La d3!#7 e8ist+ o irita ilitate a anselor a4e,tate. ulterior pe ,ontur apar din*+turi 4ine iar dup+ insu4la*ie. dis,ontinuitatea li5ereului de si)uran*+. apari*ia de spi,uri. ,9iar ima)ini diverti,ulare mi,i' Cara,teristi, este ,onturul du lu al ,olonului. !n urma p+trunderii ariului prin ul,era*iile mu,oasei !n su mu,oas+' 1neori. apar ima)ini pseudola,unare. atun,i ,&nd oala a intrat !ntr-un stadiu ireversi il' U27i:#2 47adi# este repre5entat de 9iperpla5ie. s,lero5+. atro4ia mu,oasei. des4a,erea un)9iurilor. s,urtarea se)mentelor "i aspe,tul tu uli4orm' Co2i7a :#6o - :3:!ra"oa4? Co2i7a :#6o - :3:!ra"oa4? - se mani4est+ radiolo)i, printr-un transvers 9iperton "i un des,endent spasti,. ,olonul este meteori5at "i se v+d )run6i opa,i de mu,us' DiA3r7i6#2ii 6o2o"#2#i (utem deose i: - DiA3r7i6#2o=a 45a47i6? 2a 4i9:oid ,are este !n)ustat ,u ,ontururi din*ate' - DiA3r7i6#2#2 6o"93"i7a2 este rar' - DiA3r7i6#2ii 68>7i9a1i sunt 4re,ven*i la pletori,i "i o e5i'
1,<

1,/

Radio2o9i6 - pe ,onturul si)moidului apar opa,it+*i s4eri,e multiple de dimensiuni variate. dep+"ind ,onturul intestinal. uneori pedi,ula*i' Dup+ eva,uarea ,lismei a,e"tia pot r+m&ne opa,i4ia*i "i 4oarte eviden*i' T#:ori23 !3"i9"3 a23 6o2o"#2#i T#:ori23 !3"i9"3 4a# 5o2i5ii i"7347i"a2i - sunt dia)nosti,a*i radiolo)i, 4oarte rar' (ot 4i sesili sau pedi,ulari' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u resturi intestinale' Po2i5o=a :#27i52?; fa:i2ia2?. se situea5+ pe re,t "i si)m+. se studia5+ radiolo)i, dup+ eva,uarea ,lismei opa,e "i apar transparen*e rotunde de di4erite dimensiuni. ast4el !n,&t toat+ supra4a*a mu,oasei d+ stratului de ariu un aspe,t ,iuruit' $ste o stare pre,an,eroas+' Ca"63r#2 d3 6o2o" Can,erul de ,olon - evolu*ia este mai lent+ de,&t !n alte tumori "i metasta5e mai t&r5ii "i rare' Deose im urm+toarele 4orme ,lini,e "i anatomo - patolo)i,e: ,an,er in4iltrant ,an,er ve)etant ,an,er ul,erant' Hi47o2o9i6. ma6oritatea sunt ad3"o6ar6iCan,er ve)etant al si)mei

4ormele produ, steno5+' La d3!#7. apare ri)iditate. ,ontra,tur+ spasmoti,+ de partea opus+ ri)idit+*ii "i dispari*ia relie4ului mu,oasei. apoi ,u evolu*ia se reali5ea5+ pierdere de su stan*+ ,u !ntreruperea liniei de si)uran*+' La,una poate 4i s4eri,+. ovoidal+ sau ,onopidi4orm+' 1l,era*ia se produ,e !ntr-o mas+ ve)etant+ "i are o ima)ine ,rateri4orm+' &" fi"a2. apare ima)inea de oprirea ,oloanei de ariu. situa*ie !n ,are por*iunea !ntrerupt+ are di4erite 4orme: de)et de m+nu"+. p&lnie. pantalon u4ant. ,lopot. e8plo5ie !n

)renad+ sau de 9alter+' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u tumorile "i steno5ele in4lamatorii. inva)ina*iile intestinale. ,ompresiuni de ve,in+tate' La dia)nosti, mai ,ontri uie ,olonos,opia. an)io)ra4ia sele,tiv+. tomo)ra4ia ,omputeri5at+. R#N. s,inti)ra4ia' (73"o=323 i"7347i"a23. O62#=ii23 (i"dro:#2 JY3"i9 Sindromul GLeni) de su o,lu5ie. are ? simptome: ,ri5+ dureroas+ 9iperperistaltism 5)omote 9idroaeri,e or orisme' EFa:3"#2 radio2o9i6 !n ,ri5e arat+ o ans+ dilatat+ ,u peristaltism viu. plin+ ,u li,9id "i )a5e "i nivel 9idroaeri,' O62#=ii23 i"7347i"a23 O,lu5iile intestinale. sunt opririle de tran5it la intestinul su *ire sau )ros prin stran)ulare sau o stru,*ie' Se produ, prin volvulus. ride. ,i,atri,i. tumori. inva)ina*ii' $le pot 4i di"a:i63. ,&nd se produ, pe ,ale re4le8+ "i o,lu5ii vas,ulare' O62#=ia :36a"i6? poate 4i prin o stru,*ie.
1-1

"oa:3. mai rar 4ar6oa:3' Dup+ lo,ali5are deose im: Ca"63r#2 6o2o"#2#i dr357. ,are de o i,ei este ve)etant. ,u ,onstipa*ie sau diaree "i sindrom de 4ose ilia,+ dreapt+' Ca"63r#2 6o2o"#2#i 478"9. de tip in4iltrant. s,9iros "i se tradu,e prin su o,lu5ie' EFa:3"#2 radio2o9i6. repre5entat de iri)os,opie. eviden*ia5+: in4iltra*ie ,an,eroas+ parietal+. tradus+ prin ri)iditate. pro,esul ve)etant prin la,un+ "i ul,era*iile prin ni"e ,u ,ontur an4ra,tuos' Toate
1-0

Can,er de ,olon in4iltrant

stran)ulare "i stri,*iune' $8amenul radiolo)i, pe )ol. eviden*ia5+ anse intestinale destinse. apari*ia de nivele 9idroaeri,e. ,are pot 4i pe intestin su *ire sau )ros' C323 di" i"7347i"#2 4#!1ir3 . pre5int+ anse ,u pere*i su *iri. din*+turi 4ine ,u lumenul neted' C323 di" 6o2o" au peretele )ros "i uneori ,u 9austre' Cele din intestinul su *ire sunt numeroase. eta6ate !n 4orm+ de tu uri de or)+' n o,lu5ii. ,lisma arital+ arat+ sediul o sta,olului' O62#=ii23 di"a:i63 - pot 4i 5ara2i7i63 sau 45a4:odi63' I23#4#2 5ara2i7i6. apare !n peritonita )enerali5at+ dup+ per4ora*ie. !n pusee in4lamatorii re)ionale. opera*ii pe a domen. litia5+ iliar+ sau renal+. traumatisme ale ,oloanei. in4ar,t me5enteri,. et,' EFa:3"#2 radio2o9i6 53 9o2. ,onstat+ anse intestinale. destinse uni4orm. lipsa nivelelor 9idroaeri,e "i lipsa ,ontra,*iilor vii' $8amenul aritat eviden*ia5+ ,olonul destins. ,u ,ara,ter normal' I"far67#2 i"7347i"a2 In4ar,tul intestinal - pre5int+ radiolo)i, distensie )a5oas+ uni4orm+. ,are ,onturea5+ ansa de in4ar,t opa,+' Arterio)ra4ia me5enteri,+ superioar+ demonstrea5+ o,lu5ia vas,ular+' O62#=ii23 6o2o"#2#i 5ri" Ao2A#2#4 O,lu5iile ,olonului prin volvulus pot 4i pe si)m+ ,u a8a si)moidian+ destins+. !ndoit+ !n 4orm+ de 1 inversat' 0olvulusul de ,e,. pre5int+ o ima)ine seri,+ !n 4orm+ de alon sau desa)+' n volvulus. apar tul ur+ri de vas,ulari5a*ie "i iri)a*ie a ansei intestinale' O62#=ii23 :ai 5o7 fi 5roAo6a73 d3 3r"ii @"6ar63ra73' I"Aa9i"a1ia i"7347i"a2? a6#7? Inva)ina*ia intestinal+ a,ut+. mai 4re,vent+ la su)ari. ,&nd ileonul terminal se !nva)inea5+ !n ,olon prin valvula ileo,e,al+' EFa:3"#2 53 9o2. arat+ ima)ini de o,lu5ie pe intestinul su *ire. ,u nivele 9idroaeri,e multiple eta6ate'

C2i4:a !ari7a7?. ,are poate avea "i rol terapeuti, se opre"te !n ,olon. !n 4a*a por*iunii inva)inate pe ,are o !n,on6oar+. o mulea5+ "i des,rie o ima)ine de ,up+. sau orto)rad de ,o,ard+' La adult. !nva)ina*ia are ,ara,ter su a,ut sau ,roni,' O62#=ia Aa46#2ar? O,lu5ia vas,ular+ - poate apare la !ntreruperea ,ir,ula*iei pe artere me5enteri,+ - in4ar,tul me5enteri,o - intestinal' $8amenul radiolo)i, pe )ol. su)erea5+ dia)nosti,ul de o,lu5ie intestinal+. !n)ro"area "i ri)iditatea pere*ilor' An)io)ra4ia sele,tiv+ eviden*ia5+ le5iunea' A53"di6i7a $8amenul radiolo)i, este util pentru a pre,i5a topo)ra4ia ,e,ului. sediul apendi,elui "i dia)nosti, di4eren*ial !n ,a5ul unor lo,ali5+ri atipi,e N,e, atipi,. !n st&n)a et,'O' n a53"di6i7a a6#7?. iri)o)ra4ia este inter5is+. e8amenul pe )ol ne poate orienta dia)nosti,ul - o um r+ mai dens+ de,&t restul a domenului. dat+ de plastromul apendi,ular. !n,on6urat+ ,u anse destinse pline ,u aer sau nivel 9idroaeri,' n per4ora*iile apendi,ulare. apare pneumoperitoneu' n a53"di6i7a 6ro"i6?. se utili5ea5+ metoda C5eppa NJ pr&n5uri 4ra,*ionate. !nainte ,u 1> -12 "i = ore de e8amenO "i una p&n+ la dou+ lin)uri*e de sul4at de ma)ne5iu'

Apendi,ita a,ut+

$8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ pre5en*a unor de4orma*ii a apendi,elui !n lun)ime sau !n lumen. imo ili5area. opa,i4ierea neomo)en+' O53ra1ii23 53 6o2o" Opera*iile pe ,olon sunt: R3=361i3 2ar9? d3 7i5 3:i-6o2367o:i3 sau ,ele urmate de anastomo5e latero - laterale' R3=361ii23 5ar1ia23. urmate de anastomo5e terminale sunt )reu re,unos,ute radiolo)i,' A"#4#2 6o"7ra "a7#rii - serve"te la e8plorarea ,u ariu a se)mentului distal'
1-3

Inva)ina*ie ileo,e,al+

1-2

stan*ei de ,ontrast. se e4e,tuea5+ ,ole,isto)ra4ia' Dup+ prima radi-

CAPITOLUL XIII.
DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC AL C%ILOR @ILIAR$ #ul*i ani. e8amenul radiolo)i, a 4ost prin,ipalul mi6lo, de investi)a*ie para,lini, pentru dia)nosti,ul ,al,ulilor iliari al ,ole,istitei in4lamatorii "i dis,9ine5iilor iliare' 1ltrasono)ra4ia a devenit !ns+. metoda de ele,*ie !n vi5uali5area ,ole,istului "i ,+ilor iliare' A,urate*ea sa este ma8im+ !n dia)nosti,ul litia5ei ve5i,ulare "i !n pre,i5area ,ara,terului o stru,tiv al sindromului i,teri,. numeroase alte entit+*i anatomo-,lini,e. ene4i,iind de asemenea de posi ilitatea e8plor+rii ,u ultrasunete' $8amenul radiolo)i, al ,+ilor "i-a pierdut din importan*+. dar totu"i sunt situa*ii ,&nd ne,esit+ a 4i e4e,tuat. motiv pentru ,are o s+ anali5+m importan*a "i modul de e4e,tuare' $8amenul ve5i,ulei iliare. !n,epe prin radio)ra4ia pe )ol. 4+r+ su stan*+ de ,ontrast' Alt+ metod+ este ,ole,isto)ra4ia per oral+ ,are permite studiul ve5i,ulei "i a ,+ilor iliare prin,ipale' #etode de ,ola orare medi,o-,9irur)i,ale - tu a6ul ,ole,isto)ra4i,. ,ole,isto)ra4ia "i ,olan)io)ra4ia transparietal+. ,olan)io)ra4ia per "i post operatorie. radiomanometria ,+ilor iliare' #etode re,ente - arterio)ra4ia sele,tiv+. tomo)ra4ia ,omputeri5at+. re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+' $viden*ierea radiolo)i,+ a ve5i,ulei iliare 4+r+ o pre)+tire ,u su stan*a de ,ontrast. eviden*ia5+ un ,ole,ist patolo)i,. 4ie datorit+ aso,ierii ,u ,al,ulul ,isti, "i apari*ia ilei ,al,i,e !n ,ole,ist. 4ie datorit+ depunerii ,al,are !n pere*ii ,ole,istului sau !n ve5i,ula ,al,ar+. 4ie datorit+ ,al,ulilor iliari radioopa,i' Cole,isto)ra4ia per os se reali5ea5+ dup+ o pre)+tire preala il+ de 2-J 5ile ,u re)im alimentar ne4latulent "i ,u utili5area unor medi,amente ,um ar 4i : Tri4erment sau C+r une medi,inal' Cu o 5i !naintea e4e,tu+rii e8amin+rii. se administrea5+ !ntre orele 1='00 "i 1<'00 su stan*+ de ,ontrast ,um ar 4i Ra5e ilul. o ta let+ la 10 G)' )reutate din 10 !n 10 minute' @olnavul ,ul,at pe dreapta' @olnavul nu mai 4olose"te ni,i un aliment. iar a doua 5i dup+ 1?-1I ore de la administrarea su 1-'

o)ra4ie ,&nd se eviden*ia5+ ,ole,istul opa,i4iat. se administrea5+ un pr&n5 ,ole,isto-,9ineti,. ,onst&nd de o i,ei din J )+l enu"uri de ou 4re,ate ,u 5a9+r' Dup+ 1Q2 de or+ se mai e4e,tuea5+ o radio)ra4ie' (rin a,est pr&n5 se eviden*ia5+ ,apa,itatea 4un,*ional+ de ,ontrast' Cole,isto)ra4ia intra venoas+. este metoda radio)ra4i,+ de eviden*iere a ,+ilor iliare e8tra 9epati,e ,ole,istului "i intra 9epati,e' $ste o metod+ rapid+' Se in6e,tea5+ intravenos (o ilan >0W sau alte preparate ,um ar 4i: $ndo,ito il. @ili)ra4in' Se e4e,tuea5+ radio)ra4ii la 1I minute - J0 minute - >0 minute "i <0 minute Nla J0 minute dup+ pr&n5ul @oMdenO' A,east+ e8aminare este !nso*it+ de ris,uri. !ntru,&t su stan*a iodat+ este de 4oarte multe ori aler)i,+' A,,identele sunt datorate "o,ului aler)i, "i insu4i,ien*elor renale prin suprado5a6' Se iau m+suri preventive ,are ,onstau !n in6e,tarea !naintea su stan*ei de ,ontrast a unor produse ,um ar 4i: ;emisu,,inat de 9idro,orti5on sau e4e,tuarea ,olan)io)ra4iei prin per4u5ie. ,&nd su stan*a per4u5at+ ,on*ine "i ;emisu,,inat de 9idro,orti5on' Su stan*a de ,ontrast se in6e,tea5+ lent. >-10 minute !n ,antitate de 20 ml' Cole,isto)ra4ia se !nso*e"te uneori de pro e 4arma,odinami,e. ,are !m un+t+*es, ,alitatea e8amin+rii ,um ar 4i: pro a ,u mor4in+ !n ,a5ul ,ole,isto)ra4iei ne)ative "i ,&nd ,olan)io-,ole,isto)ra4ia nu opa,i4ia5+ ,+ile iliare prin,ipale' #or4ina se administrea5+ !n ,antitate de 1ml' su ,utanat. la J0 de minute dup+ administrarea su stan*ei de ,ontrast' Alte pro e sunt: pro a ,u nitritiomil. atropin+ sau nitro)li,erin+' $8amenul radiolo)i, "i !n spe,ial ,el e,o)ra4i,. tomo)ra4ia ,omputeri5at+. re5onan*a ma)neti,+ dau rela*ii privind patolo)ia ve5i,ulei iliare' Se poate des,rie urm+toarea patolo)ie a ve5i,ulei iliare' Anomalii de: -po5i*ieV -4orm+ "i volum ale ,ole,istuluiV -modi4i,+ri ale ,on*inutului ve5i,ularV -modi4i,+ri ale peretelui ve5i,ularV -modi4i,+ri de ve,in+tate' (rintre anomaliile de po5i*ie. 4orm+ "i volum ale ,ole,istului. amintim ,ole,istul !n isa,. !n onet+ 4ri)ian+. ,ole,ist du lu sau multiseptat. diverti,uli ai ve5i,ulei iliare' 0olumul ,ole,istului este varia il. ,ole,istul poate 4i m+rit de volum !n ,ole,istita a,ut+ sau 9idropsul ve5i,ular ,roni,. o stru,*ia iliar+ 6oas+ !n st+rile post operatorii. !n ,ondi*i1-,

ile de nutri*ie parenteral+ la dia etul 5a9arat va)otoni5at "i mai rar !n mal4orma*ii ,on)enitale' Litia5a ve5i,ular+ - este ,ea mai 4re,vent+ ,au5+ de a4e,tarea ve5i,ulei iliare' Cal,ulii iliari se datores, unor modi4i,+ri a ,omponen*ilor mi,i ai se,re*iei iliare. aso,iat+ ,u pertur area sta ilit+*ii ,oloidale a ilei' Litia5a iliar+ se !nt&lne"te la 1I-20W din adul*i. !n ,ele mai 4re,vente ,a5uri ,al,ulii au sediul !n ve5i,ul+. mai rar !n ,+ile iliare' Din pun,t de vedere radiolo)i, ,al,ulii au vi5i ilitate di4erit+ la ra5ele C !n raport de ,omponen*a lor ,9imi,+. ,al,ulii de ,olesterin+ ,ei mai 4re,ven*i sunt radiotransparen*i la ra5ele C "i se eviden*ia5+ ,u su stan*+ de ,ontrast' Cal,ulii ,u s+ruri iliare sau ,ar onat de ,al,iu sunt radioopa,i' Cal,ulii radioopa,i sunt uni,i sau multiplii. rotun5i sau ovoidali. de dimensiuni di4erite "i de o i,ei mo ili !n ve5i,ul+' (ot e8ista "i ,al,uli 9etero)eni sau mi8"ti. a,e"ti av&nd ,entrul de ,olesterin+ raditransparent "i peri4eria ,u o ,oa6+ radioopa,+' I:a9i"3a e,o)ra4i,+ este de 5one re4le,to)ene ,u um r+ posterioar+' 1m ra a,usti,+ este de4initorie pentru dia)nosti,' 1neori a,easta poate lipsi' Demonstrarea mo ilit+*ii a,estor mase e,odense ,ontri uie la dia)nosti,' n ,a5ul 6a26#2i2or i"62aAa1i @" r39i#"3a i"f#di!#2o6i47i6?. mo ilitatea nu poate 4i demonstrat+' n ,a5ul ,ole,istului ,ontra,tat 4623roa7rofi6 6# 6o"1i"#7 4o2i7ar 6a26ar . se o *ine numai o i:a9i"3 r3f2367o93"?. ,onve8+. ,u um r+ posterioar+ ampl+' I:a9i"i fa243 pot 4i date de pre5en*a aerului !n duoden sau ul ul duodenal sau de ve5i,a de por*elan' Se mai pot ,on4unda ,u 2i7ia=a 9ra"#2oa:32or 5a5i2i63; 6a26ifia73; 6i6a7ri6i 5o47 o53ra7orii; 36o#ri a23 2i9a:3"7#2#i ro7#"d' (e l&n)+ pre5en*a ,al,ulilor intraluminali. e,o)ra4i, se mai o serv+ "oroi#2 !i2iar 4a# !i2a 36 o93"?. 5r3=3"1a d3 5#roi. ,are o4er+ ima)ini sla e,9o)ene. parti,ule alimentare sau materii 4e,ale !n 4istule ,ole,isti,e sau para5i*i' (re5en*a nisipului iliar sau a m&lului iliar se eviden*ia5+ "i radio)ra4i, su 4orma unor opa,it+*i neomo)ene. nu prea !ntinse. situate pe 4undul ve5i,ulei iliare' Litia5a ,isti,ului este )reu dia)nosti,at+'
Cal,uli ,olesteroloti,i iliari

1--

Co236i47o9rafia 3473 "39a7iA?. iar 6o2a"9io9rafia i"7raA3"oa4? 5o=i7iA? reu"e"te eviden*ierea 6a26#2#2#i i"62aAa7 @" 6i47i6 4a# i"f#"di!#2. #ai 4re,vent se ,onstat+ lipsa de opa,i4iere a ve5i,ulei iliare prin o stru,*ia ,isti,ului de ,+tre ,al,ul' $3=i6#2a !i2iar? 6# 6i47i6#2 !2o6a7 !n sensul unei supape se destinde "i de5volt+ idro54#2 A3=i6#2ar 4a# 43:"#2 2#i Co#rAoi4i3rr3-T3rri3r . de o i,ei intermitent. iar dup+ in4e,*ie un empiem' 1neori. dup+ pro,ese in4lamatorii repetate. ve5i,ula se r37ra67? 4623ro4' n 9idropsul ve5i,ular. opa,itatea "i ,onturul ve5i,ulei iliare m+rite se pot apre,ia ine ,9iar pe radio)ra4ia simpl+' Li7ia=a 6o23do6ia"? - este aso,iat+ 4re,vent ,u ,ea ve5i,ular+' C&nd !n ve5i,ul+ se )+ses, ,al,uli multiplii. pot s+ mi)re5e "i !n ,oledo,' Co2a"9io9rafia ,onstat+ dilata*ia lui "i ima)inea la,unar+ ,orespun5+toare ,al,ulului' To:o9rafia pune !n eviden*+ ,al,uli ,oledo,ieni' A5or7#2 #27ra4#"3732or !n patolo)ia ,+ilor iliare ,on4er+ posi ilitatea di4eren*ierii !ntre i,terul ,9irur)i,al "i ,el medi,al' 1ltrasunetele pre,i5ea5+ sediul unui o sta,ol iliar ,are poate 4i intra9epati,. ,olesta5+ intra9epati,+. sau 3F7ra 35a7i6? pe traie,tul ,+ilor iliare. de,i ,olesta5+ e8tra9epati,+' 1ltrasunetele di4eren*ia5+ ,olesta5a e8tra 9epati,+ de ,elelalte tipuri de i,ter' Semnele e,o)ra4i,e de ,olesta5+ e8tra9epati,+ sunt: - di2a7ar3a 6?i2or !i2iar3 i"7ra 35a7i63S - di2a7ar3a 6?ii !i2iar3 5ri"6i5a23 @" o!47r#61ii !i2iar3 Boa43S - 6a23a !i2iar? 5ri"6i5a2? 43 di2a7? 53473 . ::S - di2a7ar3a 53473 100 :: @" aF#2 2#"9 a2 6o236i47#2#i; ,eea ,e repre5int+ 9idropsul ve5i,ular ,orespun5+tor semnului Courvoisierre-Terrier Na,est semn este pre5ent numai da,+ ,isti,ul este permea ilO' $,o)ra4ia poate su)era e8isten*a unei o stru,*ii iliare !naintea instal+rii i,terului' Dia9"o47i6#2 5o=i7iA de ,olesta5+ e8tra9epati,+ se a5ea5+ pe: - 3Aid3"1i3r3a di2a7?rii 6?i2or !i2iar3 3F7ra 35a7i63S - 3Aid3"1i3r3a di2a7?rii 6?i2or !i2iar3 i"7ra 35a7i63. n ,a5ul o!47r#61i3i 6o23do6i3"3 Boa43. se ,onstat+ dilatarea ,on,omitent+ a ,+ilor iliare e8tra9epati,e "i intra9epati,e. iar ,&nd ,isti,ul este termina il se produ,e "i 9idro8ul ve5i,ular' O sta,olele situate d3a4#5ra 6i47i6#2#i se !nso*es, numai de dilatarea ramurilor 9epati,ului ,omun' Tul urarea s,ur)erii ilei la nivelul ,+ilor iliare se reali5ea5+ prin: O!47a6o2 i"7ri436; 2i7ia=?; 5ara=i7o=3; 3:o!i2i3 4a# 473"o=a 6?i2or

1-.

!i2iar3; 473"o=3 odi3"3; 473"o=3 5o47 o53ra7orii; 47ri67#ri @" 439:3"7#2 5a"6r3a7i6; 6o2a"9i73 4623ro=a"73; 6o:5r34i#"i a4#5ra 6?i2or !i2iar3; 4a# "3o52a=ia 6?i2or !i2iar3 >i :a2for:a1ia a6347ora; a7r3=ia. Co236i47i7a i"f2a:a7ori3 - din pun,t de vedere radiolo)i, !n 6o236i47i7323 a6#73 nu se 4a,e ,ole,isto)ra4ie per os. pentru ,+ ve5i,ula este e8,lus+' n ur)en*+ se poate 4a,e ,ole,isto)ra4ia ,u (o ilan' $8amenul radiolo)i, !n =0W din ,a5uri eviden*ia5+ o stru,*ia ,al,uloas+ a ,isti,ului' Co236i47i7a 6ro"i6? - se mani4est+ radiolo)i,: 03=i6#2a !i2iar? 3473 42a! o5a6ifia7? 4a# #"3ori 6 iar "39a7iA?. $3=i6#2a 3473 f2a46? >i 5oa73 4? fi3 @"4o1i7? d3 5r3=3"1a 6a26#2i2or. La 6a=#ri23 A36 i d3 6o236i47i7? 6ro"i6?; 53r31ii 43 @"9roa>?; d3Ai" 4623ro>i; A3=i6#2a 43 :i6>or3a=?. C8"d 53r31ii 43 6a26ifi6?; 43 r3a2i=3a=? A3=i6#2a 6# 5or132a". Co236i47o=323 - sunt st+ri patolo)i,e !n ,are primea5+ tul ur+ri meta oli,e ale ,olesterolului. ,&nd se reali5ea5+ A3=i6#2a fra9?; 6ara673ri=a7? 5ri" i:a9i"i 7ra"45ar3"73 :i6i >i fiF3; ro7#"d3; ad343a 6# 6o"7#r "35r36i4 >i di:3"4i#"i Aaria!i23. Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u polipo5a multipl+' Ad3"o:io:a7o=a 93"3ra2i=a7? - este ,ara,teri5at+ prin i53r7rofia :#46#2ar?; @"4o1i7? d3 diA3r7i6#2i i"7ra :#ra2i "#:3ro>i; 5#"9i 3r"iar3 a23 :#6oa43i; 7rad#43 radio2o9i6 5ri" 5?7r#"d3r3a 4#!47a"13i o5a63 @" a63>7i diA3r7i6#2i 6ar3 @"6o"Boar? 6a #" >ira9 d3 53r23 #:!ra A3=i6#23i. Ad3"o:io:#2 A3=i6#23i !i2iar3 poate 4i lo,ali5at !n peretele 4undi,' (oate s+ se de5volte. s+ ,reas,+ sau s+ se de5volte !n a4ara ve5i,ulei' Di46 i"3=ii23 6?i2or !i2iar3 - repre5int+ tul ur+ri ale toni,it+*ii "i ,ontra,tilit+*ii ve5i,ulei iliare sau di4eritelor Adenomiomto5+ )enerali5at+ s4in,tere ale ,+ilor iliare'
1-/

Dis,9ine5iile pot 4i de tip i53r7o" sau i5o7o"' 0e5i,ula de tip 9iperton are 4orm+ rotund+. sus situat+ "i dep+rtat+ de ,oloan+' Dup+ pro a @oMden. ve5i,ula iliar+ se ,ontra,t+ puterni,. d&nd dureri. alteori. ,&nd e8ist+ un o sta,ol pe ,isti,. dup+ ,ontra,*ie. ,on*inutul nu se eva,uea5+. iar ve5i,a devine rotund+ ,a o il+' n 6o236i47a7o"i3. radiolo)i,. A3=i6#2a !i2iar? 3473 :ar3; a2#"9i7?; 5ara232? 6# 6o2oa"a; 6# f#"d#2 :#27 6o!or87; "3aA8"d for:? 5ro5ri3 ' Opa,itatea este nuan*at+. mai intens+ la 4und unde sta)nea5+ ila "i mai transparent+ !n partea superioar+' n 4i"dro:#2 i5o7o"ia 4fi"673r#2#i Oddi . se ,onstat+ o5a6ifi3r3a 5r32#"9i7? a 6a"a2#2#i 35a7i6 >i a 6o23do6#2#i 6ar3 "# 4#"7 di2a7a1i. Poa73 a5ar3 6 iar #" r3f2#F 53 Wir4#"9. n 9ipotonia s4in,terului Oddi. la e8amenul aritat putem )+si ariu sau ,9iar aer !n ,+ile iliare' Co2a"9io-5a"6r3a7o9rafia 5ri" 3"do46o5i3 r37ro9rad? este un pro,edeu ,are permite opa,i4ierea ,+ilor iliare "i pan,reati,e' Su stan*a de ,ontrast se introdu,e printr-un ,ateter ,u ,are ,ateteri5ea5+ ampula 0ater' Radio)ra4iile se 4a, su televi5or. pe mas+ as,ulant+' Pa5i2i7a 473"o=a"7? - este ,au5at+ de o ,oledi,it+ ,roni,+ !n ,are pro,esul are lo, la e8tremitatea in4erioar+ a ,oledo,ului' La 4fi"673r#2 Oddi 68"d 43 5rod#63 47a=? >i di2a7ar3a 6o236i47#2#i 3473 o!2i9a7ori3 3f367#ar3a i"73rA3"1i3i 6 ir#r9i6a23. La ,olan)io)ra4ia per operatorie se ,onstat+ re4lu8ul su stan*ei de ,ontrast !n ,analul Eirsun) ,are este dilatat' Co236i47i7a 473"o=a"7? 5ri:ar? a4e,tea5+ papila "i uneori este lo,ali5at+ "i la alte nivele ale ,oledo,ului' n a"9io6o2i7a a6#7? se pot !nt&lni semne de 9ipotonie ale ,+ilor iliare. datorate pro,eselor in4lamatorii sau dilata*iei suprastenoti,e' (re5en*a modi4i,+rilor di4u5e sau ,omple8e ale peretelui ve5i,ular se eviden*ia5+ prin e,o)ra4ie. CT sau R#N' A,este ima)ini sunt pre5ente !n ,ole,istita ,u 9emora)ie intramural+. ,ole,istita a,ut+ - ,u ne,ro5+ de perete. ,an,er primitiv sau metastati, al ,ole,istului' Co23473ro2o=a 5o2i5oid?. polip adenomatos sau papilar "i adenomato5a ,ole,istului' Co23473ro2o=a - se datore"te unor depo5ite anormale de tri)li,eride. depuse !n pere*ii ve5i,ulei' -ormele polipoide sunt repre5entate e,o)ra4i, prin for:a1i#"i 36oro7#"d3; i"73"4 36 o93"3; 5ro7r#=iA3 @" 2#:3"; i:o!i23; 4#! 10 ::; f?r? #:!r? a6#47i6? '
1-<

Ad3"o:io:a7o=a A3=i6#2ar? se datorea5+ !n)ro"+rii stratului mus,ular al ,ole,istului. reali5&ndu-se spa*ii ,9isti,e parietale mai 4re,vente !n re)iunea 4undi,+' #odi4i,+ri di4u5e ale peretelui ve5i,ular' &"9ro>ar3a 53r3732#i 6o236i47#2#i r35r3=3"78"d #" 43:" "34536ifi6 d3 6o236i47i7?. &"9ro>ar3a 53r3732#i 53473 3 :: 3473 @"782"i7? @" !o2i23 i"f2a:a7orii a23 6o236i47#2#i; @" i5o5ro73i"i:i3; 6iro=? 35a7i6?; i"4#fi6i3"1? 6ardia6? 6o"9347iA?; i"4#fi6i3"1? r3"a2? 6ro"i6?; 6a"63r 35a7i6 :37a47a7i6; 2i:foa:3; 35a7i73 a6#73 >i 6ro"i63; i"f2a:a1ii 43roa43 53ri7o"ia23' P3rfora1ia 6o236i47#2#i poate surveni la IW din ,a5urile a,ute' sunt (3:"323 36o9rafi63 ale per4ora*iei a,ute sunt: 6o2361i3 53ri6o236i47i7i6? 4a# i"7ra 35a7i6? 4#! for:a #"or =o"3 i5o36o93"3 4a# 7ra"4o"i63; #"3ori 6# 7rai367 d3 6o:#"i6ar3 @"7r3 2#:3"#2 6o236i47#2#i >i 6o2361ia r345367iA?. EFi473"1a 6o2361i3i @" :ar3a 6aAi7a73 53ri7o"ia2? 3473 r35r3=3"7a7? d3 5r3=3"1a d3 5ar7i6#23 a2i:3"7ar3; 436r31i3 !i2iar?; 5r3=3"1a d3 a3r; iar radio2o9i6; 3Fi473"1a 5"3#:o53ri7o"3#2#i' (i"dro:#2 5o47 6o236i47367o:i3 - !n a,est sindrom. di2a7a1ia 6?i2or !i2iar3 3473 :ai a663"7#a7?. U"3ori; 5oa73 fi a4o6ia7? 6# 5r3=3"1a 6a26#2i2or r347a"1i 4a# i53r7rofia 4fi"673r#2#i Oddi. U"3ori; f#"61io"a2 43 5oa73 5rod#63 di2a7a1ia !o"7#2#i 6i47i6. D#5? i"73rA3"1ia 53 6?i23 !i2iar3 5o7 4? a5ar? f3"o:3"3 d3 ad3r3"1?; 6o:52i6a1ii #273rioar3.

CAPITOLUL XI$.
$CA#$N1L RADIOLOGIC 3I I#AGISTIC AL -ICAT1L1I. S(LIN$I 3I (ANCR$AS1L1I $8amenul radiolo)i, d+ pu*ine relevan*e !n a,est domeniu' P"3#:o53ri7o"3#2 sau r37ro5"3#:o53ri7o"3#2 ,om inat ,u 7o:o9rafia dau un spri6in eviden*ierii ,ontururilor masei 9epati,e "i splinei' EFa:3"#2 36o9rafi6; 46i"7i9rafi6 >i 7o:o9rafia 6o:5#73ri=a7? ,ele mai ,ompetente pentru dia)nosti,ul a,estor a4e,*iuni' EFa:3"#2 radio2o9i6 adu,e urm+toarele rela*ii: 3Aid3"1ia=? 6o!or8r3a fi6a7#2#i 5ri" i"73r5o=i1ia 6o2o"#2#i @"7r3 fi6a7 >i diafra9:; a463"4i#"3a fi6a7#2#i @" :373ori4: >i a46i7? 4a# 7#:or? Ao2#:i"oa4? d3 oAar; 4ar6i"?; a463"4io"3a=? diafra9:#2 >i 5oa73 4? 43 a4o6i3=3 6# a732367a=i3. C?rir3a d3 Ao2#: a fi6a7#2#i >i 5o=i1ia :ar9i"ii i"f3rioar3 7r3!#i3 a5r36ia73 6# 5r36a#1i3. A!634#2 35a7i6 A!634#2 35a7i6 - este )reu de dia)nosti,at ini*ial. dar ,&nd a ,esele ,on4luea5+ !ntr-o ,avitate an4ra,tuoas+ !nso*it+ de nivel 9idroaeri, sau a,esta este pun,*ionat "i se introdu,e su stan*+ de ,ontrast. e8amenul radiolo)i, nativ eviden*ia5+ a,east+ le5iune' C i47#2 35a7i6; ida7i6 C i47#2 35a7i6; ida7i6 - este !nt&lnit 4re,vent' C&nd are sediul ,entral nu poate 4i dia)nosti,at prin e8amenul radiolo)i, simplu' C&nd se de5volt+ peri4eri,. om ea5+ dia4ra)mul ,a o semis4er+' C9istul 9idati, ,al,i4i,at se ratatinea5+. se ,al,i4i,+ "i poate 4i eviden*iat radiolo)i,' +23!o9rafia 4#5ra 35a7i6? - se reali5ea5+ retro)rad de-a lun)ul venei a5ili,e de la pli,a ,otului la atriul drept. ,ava in4erioar+ "i supra9epati,e' EFa:i"ar3a "3 53r:i73: studiul 9emodinami, al presiunilor din venele supra9epati,e. apre,ierea 4lu8ului san)uin. pre,um "i opa,i4ierea re*elei venoase 9epati,e ,&nd se in6e,tea5+ su stan*+ de ,ontrast' (resiunea !n venele 9epati,e este normal+ !n 9ipertensiune por-

1.0

1.1

tal+ de8tro - 9epati,+. 9epatite. i,ter o stru,tiv. neoplasm 9epati, "i este sporit+ !n ,iro5+' Ar73rio9rafia 432367iA? 632ia6? >i :3=3"73ri6? - este util+ pentru studiul mor4olo)iei rami4i,a*iilor arterei 9epati,e' $a permite 9epato)ra4ia "i !n 4a5a de !ntoar,ere' (entru dia)nosti,ul a4e,*iunilor paren,9imatoase. dep+"e"te valoarea splenoporto)ra4iei mai ales ,&nd e8ist+ un lo, e8tra9epati,' (ro,esele tumorale "i e8pansive. sunt lo,ali5ate "i delimitate pre,is' $ste indi,at+ de asemenea. !n traumatismele 9epati,e' n ,iro5a 9epati,+. eviden*ia5+ l+r)irea trun,9iului arterei 9epati,e' (6i"7i9rafia - !n ,ondi*iile a,tuale. permite o mai un+ vi5uali5are a le5iunilor stru,turilor anatomi,e "i arte4a,telor. av&nd de asemenea. rolul primar !n eviden*ierea modi4i,+rilor 4o,ale "i de evaluarea m+rimii 7ro:!o=a ,on4i)ura*iei "i st+rii 4un,*ionale )lo ale a 4i,atului' Se utili5ea5+ de o i,ei Sul4ura de Te,ne*iu ,oloidal+ sau aur 1<= ,oloidal' CT "i R#N - eviden*ia5+ 4orma. dimensiunile "i stru,tura 4i,atului "i a ,+ilor iliare. pre,um "i pro,esele patolo)i,e pre5ente. 4iind ,ele mai utile metode de dia)nosti,' CODI+ICRILE RADIOICAGI(TICE ALE (PLINEI n timpul e8amenului radiolo)i,. splina se poate vedea la a5a st&n)+. 4iind ,ontrastat+ de aerul din un)9iul st&n) al ,olonului. ,amera de aer a stoma,ului' (523"o:39a2ia (523"o:39a2ia - este un simptom ,onstant !n leu,o5e. se mai !nt&lne"te !n lim4oame "i reti,ulo5e. oli in4e,*ioase "i para5itare. ,iro5+ 9epati,+. sindromul @anti sau traumatisme' #asa spleni,+ m+rit+ !mpin)e stoma,ul !nainte "i !n dreapta. ridi,+ dia4ra)mul. ,o oar+ un)9iul st&n) al ,olonului "i poate 4i deose it+ de o tumor+ renal+ ,are se !ns,rie !n a,est un)9i'
1.2

R#57#ri23 452i"3i Rupturile splinei - se produ, !n traumatisme a dominale' (rin e8amenul radiolo)i, se o serv+ po5i*ia !nalt+ a dia4ra)mului "i imo ilitatea lui la a5a st&n)+ "i o opa,itate !n 9ipo,ondrul st&n). ,are !mpin)e ,amera de aer a stoma,ului la dreapta "i un)9iul spleni, al ,olonului !n 6os' C&nd splina se rupe !n ,avitatea peritonial+. se ,onstat+ mo ilitatea ,ara,teristi,+ a anselor su *iri !n masa li,9idian+' C i47#2 4523"i6 C i47#2 4523"i6 este ,onse,utiv unui 3:a7o: 7ra#:a7i6 >i i"far67#2#i. C i47323 5ri:ar3 sunt rare ,a "i ,9istul 9idati,' n raport ,u sediul "i dimensiunile lor. ele !mpin) or)anele din 6ur' n peretele ,9istului se pot produ,e ,al,i4i,+ri' EFa:3"#2 46i"7i9rafi6 "i !n spe,ial 36o9rafia 452i"3i. sunt metodele pre4erate de investi)are a a,estui or)an' $,o)ra4ia splinei este indi,at+ !n 4i"dro:#2 4523"o:39a2i3i; 7#:ori 4523"i63; 7#:ori d3 i5o6o"dr# 478"9; !o2i d3 4i473:; d3 4i473: A3"o4 5or7; 4i"dro:#2 i53r73"4i#"ii 5or7a23; 7ra#:a7i4:3 4523"i63 >i i5o6o"dr# 478"9; 4i"dro:#2 f3!ri2 5r32#"9i7. A,urate*ea metodei dep+"e"te te9ni,ile radioi5otopi,e "i se apropie de ,ea a ,omputer-tomo)ra4iei' 1' (523"o:39a2ia dif#=? - ,on4irmarea splenome)aliei ,onstatat+ ,lini, se 4a,e e,o)ra4i,. ,are permite di4eren*ierea 4a*+ de o tumor+ de 9ipo,ondru st&n)' n splenome)alie. a8ul lun) al splinei dep+"e"te 1? ,m "i ,el transvers I ,m' Splenome)alia di4u5+ poate 4i !nt&lnit+ !n oli 9ematolo)i,e. in4e,*ioase. 9ipertensiune portal+. ,ola)eno5e. oli meta oli,e' n a,este oli nu se modi4i,+ e,o)enitatea splinei' Af361i#"i 4523"i63 2o6a2i=a73 E6o9rafia este indispensa il+ pentru dia)nosti,ul unor alter+ri lo,ali5ate al paren,9imului spleni, a,este a4e,*iuni sunt: +or:a1i#"i 4523"i63 6 i47i63; 6 i473 5ara=i7ar3 - ruptura ,9istelor sau a 9ematoamelor. tumori spleni,e lo,ali5ate la polul in4erior. tumori spleni,e solide de lim4oame spleni,e' #a6oritatea 4orma*iunilor se
1.3

!nso*es, de splenome)alii' C9istele spleni,e pot 4i: ,9iste primare non para5itare. ,9iste primare para5itare. 4orma*iuni ,9isti,e se,undare sau pseudo,9iste ,a ,el posttraumati,' T#:ori23 452i"3i se !nso*es, de splenome)alie' #ai 4re,vent. splina este a4e,tat+ !n lim4oame. neopla5+ primitiv+ sau se,undare ori 9eman)iom. ,are este o tumor+ eni)n+' I"far67#2 4523"i6 repre5int+ o a4e,*iune relativ 4re,vent+. 4avori5at+ de ,ara,terul terminal al ,ir,ula*iei spleni,e arteriale' I"far67#2 4523"i6 r363"7. se ,ara,teri5ea5+ printr-o arie 9ipoe,o)en+ triun)9iular+. ,u a5a la peretele spleni,' I"far67#2 6i6a7ri6ia2 o4er+ o ima)ine 9ipere,o)en+ triun)9iular+ !n and+. ,are se poate trans4orma pseudo,9isti,' A!634#2 4523"i6 o4er+ ima)ini de ,ole,*ie li,9idian+ intraparen,9imatoas+ rotun6it+' Con*inutul este uneori pur transoni,. de re)ul+ 9ipoe,o)en. neomo)en' R#57#ra 452i"3i poate 4i traumati,+ sau spontan+' (utem re,unoa"te: 3:a7o:#2 i"7ra5ar3"6 i:a7o4; 3:a7o:#2 4#!6a54#2ar; 3:a7o:#2 53ri4523"i6 "i i"#"da1ia 53ri7o"ia2?; 3:i53ri7o"3#2' Ca26ifi3ri23 452i"3i o4er+ ima)ini re4le8o)ene ,u um r+ posterioar+ ,ara,teristi,+. uni,e sau multiple. diseminate' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL (ANCR$AS1L1I (an,reasul s+n+tos. nu poate 4i relie4at pe radio)ra4ia simpl+' #etodele de e8ameninare sunt : 1 - 3Fa:3"#2 rado9rafi6 53 9o2 . ,are poate eviden*ia eventaulii ,al,uli sau ,al,i4ieriV 2 - 3Fa:3"#2 !ari7a7; 9a47rod#od3"a2 d3 fa1? >i 5rofi2 . eviden*ia5+ modi4i,+ri ale antrului )astri, "i ,adrului duoedenalV J - d#od3"o9rafia i5o7o"? 6# i"4#f2a1ii 9a=oa43 . eviden*ia5+ eventualele tumori pan,reati,eV ? - 46i"7i9rafia' Alte metode: 5"3#:o53ri7o"3#2; r37ro5"3#:o53ri7o"3#2; 7o:o9rafia 6o:5#73ri=a7?; iri9o46o5ia; 6o2a"9io9rafia; 4523"o5or7o9rafia; 5a"6r3a7o9rafia i"7ra o53ra7ori3; ar73rio9rafia' E6o9rafia 5a"6r3a4#2#i E6o9rafia pan,reasului repre5int+ prima metod+ ima)isti,+ uti-

li5at+ !n dia)nosti,ul #etoda permite


1.'

su4erin*elor

pan,reati,e'

vi5uali5area pan,reasului !n <0W din ,a5uri ,u posi ilitatea depist+rii unor tumori mai mari de 20 mm' Cuplarea e,o)ra4iei ,u 6o:5#73r7o:o9rafia; sau r3=o"a"1a :a9"37i6? "#623ar? . adu,e un aport 4oarte mare la dia)nosti,ul a,estor oli' Pa"6r3a4#2 i"32ar este lo,ali5at de o i,ei la D2 "i se poate suspi,iona ,&nd la e8amenul radiolo)i, se )+se"te o steno5+ ,ir,ular+ ,u ,ontur neted pe D2' A4e,*iunea se !nt&lne"te !n ,opil+rie "i se ,on4und+ ,u steno5a pilori,+'

(an,reas inelar

Pa"6r3a7i7a a6#7? - se ,ara,teri5ea5+ radiolo)i, !n 4un,*ie de )ravitatea olii prin modi4i,+ri a dominale. )astrointestinale "i tora,i,e' Constat+m semne de ileus paraliti, !n 9ipo,ondrul st&n) ,u dispersia aeri,+ a stoma,ului. "i a duodenului. un)9iului spleni, al ,olonului. "ter)erea p+r*ii superioare a ,onturului psoasului. dia4ra)m st&n) 9ipomo il "i ridi,at' EFa:3"#2 !ari7a7. e8e,utat ,u pruden*+ eviden*ia5+ l+r)irea lumenului "i ,adrului duodenal. "ter)erea pliurilor mu,oasei duodenale. m+rirea um rei pan,reati,e pe radio)ra4ia de 4a*+. m+rirea distan*ei dintre stoma, "i un)9iul trai*' 1neori. se o serv+ 543#do6 i473. ,are !n 4un,*ie de sediu. produ, de4orm+ri ale or)anelor ve,ine din 6ur' Co2a"9io9rafia per os este ne)ativ+' n uro)ra4ie. rini,9iul st&n) se,ret+ mai pu*in de,&t ,el drept' Rareori. sunt "i 4o,are mi,i de osteoli5+ pe unul sau mai multe oase lun)i' Pa"6r3a7i7a 6ro"i6? - pro,esul patolo)i, poate avea dimensiuni mi,i "i atun,i este s+ra, !n semne radiolo)i,e' (ot s+ apar+ ,al,i4i,+ri pan,reati,e ,u topo)ra4ie ,ara,teristi,+ mai ales !n ,a5uri de litia5+ Eirsun)9ian+. ,adrul duodenal l+r)it. ,ontur duodenal nere)ult 5dren*uit. sta5+ prelun)it+ !n D2. mu,oas+ "tears+ pe duoden. an,o"+ semilunar+ pe mar)inea intern+ a lui D2' 1neori. se vede ampula lui Eater ,a o ima)ine diverti,ular+. !mpin)ere ,ranial+ a re)iunii antropilori,e' C i47#ri23 5a"6r3a7i63 pot 4i ,9isturi adev+rate "i ,9isturi 4alse. de5voltate dup+ pan,reatit+. traumatisme. in4ar,t' Sunt ,ole,*ii li,9idiene ,are re5ult+ prin pro,ese in4lamatorii. ne,ro5+ sau 9emora)ii.
1.,

1.-

,res, lent "i nu ,omuni,+ sistemul ,anali,ular Eirsun)' n raport ,u sediul "i dimensiunile lor produ, deplas+ri ale stoma,ului. duodenului "i intestinului' I"4#2i"o:#2 este o tumor+ insular+ ,u ,elule eta insulino - se,retorii ,el mai adesea !n adenomul insular eni)n "i d+ ,ri5e periodi,e de 9ipo)li,emie' Ad3"o6ar6i"o:#2 5a"6r3a4#2#i. a4e,tea5+ de o i,ei ,apul pan,reasului "i d+ metasta5e pre,o,e !n mediastin "i 4i,at' Can,erele sunt de o i,ei s,9iroase' Tumorile au dimensiuni mi,i "i nu pot 4i eviden*iate radiolo)i, de,&t )reu' T#:oara d3 6a5 d3 5a"6r3a4 - Antrul pilori, este !mpins !n sus "i spre dreapta' @ul ul duodenal este ori5ontali5at. ,adrul duodenal este l+r)it. D2 l+r)it. un)9iul duodeno - 6e6unal ,o or&t. mar)inea intern+ a duodenului poate pre5enta semne de mali)nitate. ri)iditate. amputarea pliurilor. ima)ine de ul,era*ie pe 4ond la,unar' Se poate !nso*i de ve5i,ul+ iliar+ e8,lus+' Can,erul ,orpului pan,reati, modi4i,+ po5i*ia antrului. iar de pro4il distan*a dintre peretele stoma,ului "i ,oloan+ dep+"e"te l+r)imea unui ,orp verte ral' Tardiv. mu,oasa antral+ este in4iltrat+' Ca"63r#2 6o=ii 5a"6r3a4#2#i - d+ amprent+ numai pe marea ,ur ur+. deplas&nd stoma,ul spre dreapta' Ca"63r#2 a:5#23i 2#i $a73r - se poate depista radiolo)i, printro te9ni,+ meti,uloas+. pentru opa,i4ierea duodenului' Se ,onstat+ pierderea de su stan*+ la nivelul ampulei. p+trunderea ariului !n ampul+. ,adrul duodenal ,u inva5ie tumoral+ !n ,a5uri avansate' 1neori. poate 4i "i i,ter me,ani,' EFa:3"#2 36o9rafi6 EFa:3"#2 36o9rafi6 este e8traordinar dia)nosti,ul a4e,*iunilor pan,reasului' de util !n

1' n 5a"6r3a7i7? for:a #>oar? nu e8ist+ o e8presie e,o)ra4i,+' 2' n 5a"6r3a7i7a a6#7?. 4orma medie produ,e a4e,tarea di4u5+ a !ntre)ului or)an. e,ouri patolo)i,e 6oase sau !nalte la nivelul

paren,9imului. ,re"terea !n dimensiuni a lo6ii pan,reati,e. ,ontur de4ormat' 1neori. se poate di4eren*ia m+rirea ,onturului ,apului lui'

pan,reasu-

J' Pa"6r3a7i7a a6#7? "36ro7i6? - pre5int+ urm+toarele semne: ,re"terea lo6ei pan,reati,e "i stru,tura neomo)en+ a paren,9imului ,u ima)ini transoni,e ale 5onelor de ne,ro5+. dislo,area anterioar+ a stoma,ului. sta5+ )astri,+. li,9id !n 4undul de sa, Dou)las. trom o5+ portal+. ,ole,*ie pleural+ "i peri,ardi,+' Se poate ,onstata o 9epatome)alie de tip steato5i, !n pan,reatita etanoli,+. ,ole,ist destins ,u ,al,uli. !n ,oli,a iliar+ ,u rea,*ie pan,reati,+' ?' P43#do6 i47#2 5a"6r3a7i6 - repre5int+ o ,ompli,a*ie a pan,reatitei ne,roti,o - 9emora)i,e' (oate interesa !ntre)ul or)an sau o por*iune a a,estuia' Apare ,a o 4orma*iune transoni,+. ine delimitat+. ,ir,ums,ris+ !n lo6a pan,reati,+' De4ormea5+ ,apsula "i di5lo,+ stoma,ul' (seudo,9istele de mari dimensiuni di5lo,+ ansele intestinale' A!634#2 5a"6r3a7i6 - este o ,ompli,a*ie a pan,reatitei a,ute' Apare ,a o ,ole,*ie relativ ine delimitat+. 9ipoe,o)en+. situat+ !n lo6a pan,reati,+' Tra#:a7i4:#2 5a"6r3a7i6 - apare ,a o modi4i,are de e,ostru,tur+ a paren,9imului ,u dila,erarea "i s,+derea a,,entuat+ a e,ourilor' (oate e8ista "i li,9id !n peritoneu' Pa"6r3a7i7a 6ro"i6? - este o a4e,*iune in4lamatorie ,u ,ara,ter distru,tiv di4u5' (re5int+ urm+toarele mo)en. ,u Eirsun) u"or dilatat' semne e,o)ra4i,e: paren,9im m+rit. neo-

Pa"6r3a7i7a for:? :od3ra7? - du,e la 9ipertonia paren,9imului dilata*ie du,tal+. ,al,i4ieri intradu,tale' Pa"6r3a7i7a 43A3r? - atro4ia5+ paren,9imul. d+ dilata*ii du,tale. important+. ,al,i4ieri multiple' Pa"6r3a7i7a 543#do - 7#:ora2? - este de4init+ prin 9ipertro4ia ,ir,ums,ris+ a pan,reasului !nso*it+ de stru,tura neomo)en+ "i semne de ,ompresiune pe or)anele ve,ine'
1..

Ca"63r#2 5a"6r3a7i6 - repre5int+ o 4orma*iune solid+ ,u e,ouri 6oase. ,ontur an4ra,tuos. !n,on6urat+ de un inel e,o)en' n 4un,*ie de lo,ali5are poate 4i !nt&lnit la nivelul ,apului. ,orpului "i ,o5ii pan,reasului' Can,erul este !nso*it de adenopatie. )an)lionii sunt de mi,i dimensiuni. lo,ali5a*i la trun,9iul ,elia, "i 9ilul 9epati,' Tomo)ra4ia ,omputeri5at+ "i re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+ NR#NO - eviden*ia5+ ,u mare pre,i5ie modi4i,+rile patolo)i,e ale pan,reasului. 4iind e8amenele de ele,*ie' De asemenea. pun !n eviden*+ su4u5iunile li,9idiene din 4undurile de sa, a dominale. 4oarte 4re,vente !n patolo)ia pan,reasului'

CAPITOLUL X$.
DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC 3I I#AGISTIC AL A(ARAT1L1I (I$LO - R$NAL $8aminarea radiolo)i,+ a rini,9ilor se e4e,tuea5+ pentru ,+ eviden*ia5+ st+rile anatomi,e "i 4un,*ionale ale a,estora. pre,i5&nd unele anomalii. sindroame sau oli ne,unos,ute' $8amenul radiolo)i, ,ontri uie la lo,ali5area pro,esului patolo)i, "i d+ rela*ii asupra !ntinderii le5iunilor' C37od323 d3 3Fa:i"ar3 C37od323 d3 3Fa:i"ar3 sunt: radio9rafia 4i:52?; 3Fa:3"#2 6?i2or #ri"ar3 6# 4#!47a"1? d3 6o"7ra47 o5a63 4a# 7ra"45ar3"73. #ai pot 4i 4olosite: ar73rio9rafia r3"a2?; #ro6 i:o9rafia; 7o:o9rafia; r37ro5"3#:o53ri7o"3# 6# 7o:o9rafi3; 6i"3:a7o9rafia; TC; 36o9rafia >i RCN. ntotdeauna. !naintea e8plor+rii radioima)isti,e. se pre)+te"te olnavul !n sensul va,uit+*ii )astro - intestinale' Radio9rafia r3"a2? 4i:52? se e8e,ut+ pe )ol. 4+r+ mi6loa,e de ,ontrast "i ne,esit+ un,li"eu de J0Q?0 ,m' O radio)ra4ie ,ore,t+ eviden*ia5+ ,oastele CI. CII "i sim4i5a pu ian+' ANATO#I$ Ri"i6 ii. sunt or)ane pere,9e dispuse retroperitoneal simetri, !n 4osa lom o - dia4ra)mati,+' Dimensiunile varia5+ dup+ v&rst+ "i starea 4un,*ional+' Rini,9ii la adul*i au 2#"9i:3a de 10 -12 ,m. 2?1i:3a ma8im+ de I -> ,m "i )rosimea de J ,m' -orma este ,omparat+ ,u ,ea a unei oa e de ,a4ea situat+ verti,al. pu*in o li, de sus !n 6os. din a4ar+ !n+untru. av&nd ,avitatea antero - median+' Anatomi,. rini,9ii pre5int+ do#? f313G a"73rioar? >i 5o473rioar?. #" 5o2 4#53rior; #"#2 i"f3rior; o :ar9i"3 2a73ra2 6o"A3F? >i #"a :3dia"? 6o"6aA?; @"

6ar3 43 af2? i2#2'


Anatomia ,+ilor urinare

Hi2#2 r3"a2 este o despi,+tur+ verti,al+


1.<

1./

m+r)init+ de o u5+ anterioar+ mai mi,+ "i una posterioar+ mai mare' ;ilul este str+ +tut de elementele pedi,ulului renal' (ornind de la 9il !n interiorul rini,9iului e8ist+ sinusul renal. ,are ,on*ine !a=i"37#2; 6a2i6323; Aa4323 r3"a23; "3rAii >i 134#7#2 adi5o4 ' La e8terior este !nvelit de o ,apsul+ 4i roas+' ntre ,apsule "i sinus se interpune paren,9imul renal 4ormat din ,orti,al+ "i medular+' C3d#2ara este situat+ pro4und l&n)+ sinus. este dis,ontinu+. al,+tuit+ dintr-un num+r de la H p&n+ la 1? 4orma*iuni piramidale. denumite "i 5ira:id323 r3"a23 a23 2#i Ca25i9 i' A,estea au a5a orientat+ spre ,orti,al+ "i v&r4ul numit papila renal+ situat+ spre sinus' La a5a piramidelor se a4l+ arterele ar,uate' #edulara ,on*ine 7#!ii 6o2367ori r3"a2i' Cor7i6a2a este situat+ su ,apsula renal+. la peri4erie are un ,ara,ter ,ontinuu. iar spre ,entru este dis,ontinuu. !nsinu&ndu-se !ntre piramide su 4orma ,oloanelor renale @ertin. ,are a6un) p&n+ la sinus' n spa*iul retroperitoneal. rini,9ii sunt ,on*inu*i !n 2oBa r3"a2?. !n ,are e8ist+ o 6a54#2? adi5oa4? ,are !nvele"te rini,9ii' Ra5or7#ri23 ri"i6 i2or 4#"7G Po473rior ,oasta a CII -a "i li)amentul ar,uat al dia4ra)mului. ine!n*eles prin dia4ra)m ,u a5ele pulmonare' A"73rior. raportul rini,9ilor !n dreapta este ,u 4le8ura ,oli,+ dreapt+. 4a*a vis,eral+ a lo ului drept 9epati, "i por*iunea des,endent+ a duodenului "i ansele intestinului su *ire' &" 478"9a. ,u 4le8ura ,oli,+ st&n)+. 4a*a renal+ a splinei. 4a*a posterioar+ a stoma,ului "i din nou intestinul su *ire' La73ra2 dr3a57a este 4a*a vis,eral+ a 4i,atului "i ,olonul as,endent' (78"9a; ,on*ine 4a*a renal+ a splinei "i ,olonul des,endent' C3dia2 @" dr3a57a. duodenul des,endent "i ,ava in4erioar+ st&n)+. 4le8ura duodenului 6e6unal "i aorta a dominal+' (#53rior se a4l+ )landele suprarenale "i in4erior *esutul adipos retroperitoneal' A5ara7#2 5i32o - 6a2i6ia2 - Cali,ele se inser+ pe papilele renale 4iind la 4el de numeroase ,a a,estea "i au dimensiuni de =Q11 mm' Ca2i6323 :ari sau ti6ele ,ali,iale !n numar de 2 p&n+ la J. re5ult+ din uni4i,area
1/0

mai multor 6a2i63 :i6i "i ,on4luea5+ !n a5inetul pelvin' Ba=i"37#2 este o ,avitate de 2 - J ,m diametrul lon)itudinal "i 1 -2 ,m transversal' $ste u"or situat e8trarenal "i se ,ontinu+ ,u ureterul' Ur373r#2 Ur373r#2 este un tu ,are une"te rini,9iul ,u ve5i,a urinar+ ,are este lun) de 2I - J0 ,m. ,u ,ali rul de I - 10 mm' Are mai multe por*iuni: Por1i#"3a a!do:i"a2? su divi5at+ !ntr-un 439:3"7 2o:!ar p&n+ la aripioara sa,rului. unde se reali5ea5+ raportul ,u vasele )enitale. ,oli,e. nervii "i un 439:3"7 i2ia6. unde se !n,ru,i"ea5+ ,u vasele ilia,e "i 4ormea5+ o ,ur ur+ medial+' Por1i#"3a 532Ai"? are un traie,t ,on,av medial "i este su divi5at+ !n se)mentul parietal. lipit de peretele lateral al pelvisului "i de se)mentul vis,eral. situat !ntre re,t. la +r a*i "i a5a li)amentului lar). la 4emei' A treia por*iune "i ultima. este 5or1i#"3a i"7ra:#ra2?; lun)+ de 1I mm !n )rosimea peretelui ve5i,al "i se termin+ ,u meatul uretal' T$;NICI D$ $C(LORAR$ RADIOLOGICO - I#AGISTIC% Radio9rafia r3"a2? 4i:52? Radio9rafia r3"a2? 4i:52? tre uie s+ !ndeplineas,+ urm+toarele ,ondi*ii: 4ilmul radio)ra4i, s+ 4ie de J0Q?0 ,m. !n,&t radio)ra4ia renal+ simpl+ s+ eviden*ie5e !n sus ,oasta a CI-a "i sim4i5a pu ian+ !n 6os' Se eviden*ia5+ pe ,li"eu. polul superior al rini,9ilor "i !n 6os. ve5i,a urinar+' Re)imul tre uie s+ 4ie ast4el ales. !n,&t s+ permit+ eviden*ierea mu",9iului psoas "i ,onturul p+tratului lom elor. ,onstituind )aran*ia vi5i ilit+*ii maselor renale' Radio9rafia 6# 4#!47a"13 d3 6o"7ra47. Uro9rafia i"7raA3"oa43 Se !ntre uin*ea5+ pentru opa,i4ierea ,+ilor urinare. su stan*+ iodat+ 9idrosolu il+' Rareori se 4a,e ,ontrast prin mediu transparent' C&nd su stan*a de ,ontrast se administrea5+ pe ,ale intravenoas+. este denumit+ #ro9rafi3 iar ,and se administrea5+ retro)rad se nume"te 5i32o9rafi3 a463"d3"7?' (entru ,ontrast po5itiv se 4oloses, 4o2#1ii 7ri-ioda73 idro4o2#!i23. ,um ar 4i: Odi47o"#2 sau Uro9rafi"#2' Re,ent. se utili5ea5+ 4#!47a"13 6# 5rod#4 "o"io"i6 ,u osmolaritate redus+. nu ,on*in iod ,u sar,ini ele,tri,e ,u to8i,itate 4oarte mi,+ ,um ar 4i Iopamiro. OmnipaDue'

1/1

(reparatul o i"nuit. Odiston. se )+se"te !n 4iole de 20 ml !n ,on,entra*ie de iod J0W. >0W sau HIW. ,&nd ,on*ine 1I )r de iod' n pre5ent se utili5ea5+ 1 p&n+ la 1.I ml Q G) ,orp. sau mai simplu. p&n+ la I0 - H0 )r de iod' +3"o:3"323 d3 i"7o23ra"1? se e8pli,+ prin tul ur+ri de ori)ine neuro - ve)etativ+. tul ur+ri datorit+ 4i8+rii su stan*ei de ,ontrast pe proteine seri,e. a)lutinarea 9ematiilor. ,are produ, mi,ro em olii ,apilare "i 4enomene de aler)ie' Uro9rafia i"7raA3"oa4? 1ro)ra4ia intravenoas+ este ,ontraindi,at+ la olnavii ,u #r33a peste 0.=0 m)W. 32i:i"ar3a P(P su J0W !n primele 1I minute. !n s&n)e ,reatinin+ mai mi,+ de JI mlQ min "i 6r3a7i"i"? @" 43r p&n+ la ?.= - I m) W. !n i"4#fi6i3"1a 6ardia6?; i53r73"4i#"3a ar73ria2? 5ri:i7iA?; 7#!3r6#2o=? 3Ao2#7iA? ; i"4#fi6i3"1? 35a7i6? 6# i673r; 5r36#: >i 2a 63i 6# a23r9i3 @" a"7363d3"73. I"di6a1ia :aBor? 3473 i53r73"4i#"3a ar73ria2? 436#"dar? d3 ori9i"3 r3"a2?. $8aminarea !n,epe ,u r3"a2? 4i:52?' @olnavului ,ul,at pe mas+. i se in6e,tea5+ intravenos !n I - H minute 2 4iole de Odiston. !n,+l5it la JH )rade' Dup+ terminarea in6e,t+rii. !n I -H minute se opa,i4ia5+ a5inetul. iar dup+ alte I minute tre,e !n ureter' (rima radio)ra4ie se e4e,tuea5+ la H minute. apoi se e4e,tuea5+ ,omprimarea ureterelor timp de I minute' La 1I minute de la terminarea in6e,t+rii se e4e,tuea5+ a doua radio)ra4ie. iar a treia se 4a,e la J0 de minute de la in6e,tare. sau da,+ este nevoie se e4e,tuea5+ uro)ra4ia prelun)it+. la ?I - >0 - 120 de minute. sau ,9iar la 2? de ore'1neori dupa prima e8punere se e4e,tuea5a ,ompresiunea ureterelor printr-un dispo5itiv ane8at aparatului Roent)en' Ci47o9rafia #ro9rafi6? Ci47o9rafia #ro9rafi6? - se 4a,e ,u su stan*+ de ,ontrast a6uns+ !n ve5i,+. dup+ uro)ra4ie "i se ,ompletea5+ ,u ,isto)ra4ia mi,*ional+' Uro9rafia 5r36o63 :i"#7a7? se e4e,tuea5+ pentru e8plorarea ariei renale' Se in6e,tea5+ 4ie o ,antitate mai mare de Odiston. 4ie su stan*e ,u o ,on,entra*ie ,res,ut+ de iod' Radio9rafii23 53"7r# 47#di#2 f#"61io"a2 se 4a, la 1 - 2 - J - I "i = minute de la !n,eputul in6e,t+rii'
1/2

A273 :37od3G 1' Uro9rafia se poate ,ompleta ,u 3Fa:i"?ri 7o:o9rafi63 !n spe,ial dup+ 1I minute de la e4e,tuarea in6e,*iei' 2' Uro9rafia 5ri" 53rf#=i3 se e4e,tuea5+ !n spe,ial pentru eviden*ierea ar orelui pielo - ,ali,ial !n steno5e par*iale' n 2I0 ml ser i5otoni, )lu,o5at se introdu, ? - I 4iole de Odiston. ,on*in&nd I0 - H0 ml iod' Durata per4u5iei este de = -10 minute' P3"7r# 5r3A3"ir3a r3a61ii2or a23r9i63 . !naintea introdu,erii su stan*ei de ,ontrast. se in6e,tea5+ p&n+ la I 4iole de H3:i4#66i"a7 d3 idro6or7i=o" sau se introdu,e a,east+ su stan*+ !n per4u5ie' $vitarea mi,rotrom usurilor se reali5ea5+ prin in6e,tarea ,u a6id 354i2oa:i"o6a5roi6' Pi32o9rafia a463"d3"7? (ielo)ra4ia as,endent+ este o metod+ instrumental+. ,are e4e,tuea5+ opa,i4ierea pe ,ale 6oas+' Dup+ ,istos,opie se ,ateteri5ea5+ unul. sau am ele uretere' Se in6e,tea5+ J -> ,m ,u i de Odiston J0W' Co:52i6a1ii 4a# a66id3"73 - !n timpul in6e,t+rii intravenoase. olnavul poate a,u5a valuri de ,+ldur+. sen5a*ii de vom+. ,9iar lipotimie' Se tratea5+ ,u 3:i4#66i"a7 d3 idro6or7i=o"; a6id 354i2oa:i"o6a5roi6; 6a26i#; ad:i"i47r?ri d3 oFi93"; r345ira1i3 ar7ifi6ia2? 4a# :a4aB 6ardia6 3F73r"' n pre5ent. a,,identele )rave se produ, rar' (6i"7i9rafia r3"a2? S,inti)ra4ia renal+ d+ rela*ii asupra mor4olo)iei paren,9imului. utili5&nd te,ne*iu perte,9tenat NT, <<m "i ,a trasori DT(A sau D#SAO' Dintre alte metode mai amintim: 7o:o9rafia 6o:5#73ri=a7?; 36o9rafia; fi47#2o9rafia; r3=o"a"1? :a9"37i6? "#623ar?' D#SA - a,id dimer,aptosu,,ini, DT(A - a,id dietiltriaminopentoa,eti, E6o9rafia E6o9rafia este indi,at+ pentru 3Aid3"1i3r3a :a2for:a1ii2or r3"a23; !o2i2or r3"a23 6 i47i63; 4o2i7ar3 4a# :#27i523; idro"3fro=? 4a# 2i7ia=? #ri"ar?; i"f361ii r3"a23; 7#:ori r3"a23; 23=i#"i Aa46#2ar3;

7ra#:a7i4:3; fi6i3"13 r3"a23; #r:?rir3a 7ra"452a"7#2#i r3"a2 a ri"i6 i2or dia2i=a1i '
1/3

i"4#-

ANOCALII CONGENITALE ALE RINICHIULUI )I CILOR URINARE A"o:a2ii23 6o"93"i7a23 se !mpart !n: anomalii de num+r. dimensiuni. 4orm+ sau stru,tur+' A"o:a2ii23 d3 "#:?r 1' Li54a 6o"93"i7a2? a #"#i ri"i6 i 4a# a93"3=ia r3"a2?. Aorto)ra4ia "i e,o)ra4ia. spri6in+ dia)nosti,ul' Aorto)ra4ia arat+ lipsa rini,9iului "i arterei renale' 2' Ri"i6 i#2 i5o52a=i6 are dimensiuni mi,i. valoare 4un,*ional+ propor*ional+ de5volt+rii' Rini,9iul de partea opus+ este 9ipertro4iat. ,ompresat' J' Ri"i6 i#2 4#5ra"#:3rar A3ri7a!i2 - are pedi,ul vas,ular "i ureter propriu' ?' Rini,9iul dedu lat - are por*iunea paren,9imatoas+ ,omun+. dar pedi,ulii vas,ulari sunt distin"i. ,u a5inet "i ureter ,are mer) p&n+ la ve5i,+' 1neori este dedu lat numai a5inetul. iar ureterul este ,omun' I' P3r4i473"1a 2o!#2a1i3i f37a23 ,u ,onturul rini,9iului oselat poli,i,li,. malrota*ia rini,9iului poate 4i unilateral+ sau ilateral+' Cali,ele se proie,tea5+ anterior "i medial 4a*+ de a5inet. ,are este situat lateral sau ,9iar posterior' >' #alrota*ia se poate ,ompli,a ,u e,topie sau sim4i5+ renal+' A"o:a2ii d3 43di# E67o5ia r3"a2? este o anomalie de sediu. rini,9iul r+m&ne situat !n re)iunea lo ar+ in4erioar+ ilia,+ sau pelvin+' Rini,9iul e,topi, poate 4i 9ipopla5i, "i malrotat'
1/'

1neori rini,9iul se situea5+ pe linia median+. sau este !n partea opus+. se nume"te e,topie !n,ru,i"at+ sau se poate situa !n tora,e' -a*+ de rini,9iul pto5at. !n e,topie ureterul este s,urt' Ur373r3r#2 r37ro-6aA - este )+sit numai !n partea dreapt+. partea lui mi6lo,ie. 4a,e o ,ur + ,ar,teristi,+ !n 6urul venei ,ave' Are ,on,avitatea spre ,oloan+ "i este par*ial ,omprimat. av&nd aspe,t de sta5+ "i 9idrone4ro5+' A"o:a2ii d3 for:? (i:fi=323 r3"a23 Ri"i6 i#2 @" 5o76oaA? se ,ara,teri5ea5+ prin malrota*ie "i reuniunea am ilor rini,9i pe linia median+ prin intermediul unui istm. ,u paren,9im 4un,*ional sau 4i ros !ntre polii in4eriori' n a,este ,a5uri. ri"i6 ii a# for:? d3 5o76oaA?. iar arterele renale plea,+ din partea in4erioar+ a aortei a dominale sau ,9iar din ilia,e' 1neori istmul poate 4i la polul superior' Ri"i6 i#2 4i9:oid - ,&nd polul in4erior al unui rini,9i se ,ontinu+ ,u polul superior al ,eluilalt rini,9i' Ur373ro632#2 - este o dilata*ie a e8tremit+*ii in4erioare a ureterului. av&nd un aspe,t de la,un+ !n opa,itatea ve5i,ii' Ri"i6 i#2 5o2i6 i47i6 - este o mal4orna*ie stru,tural+ 4re,vent+. re5ult&nd dintr-un vi,iu de de5voltare !n spe,ial a tu iilor ,ontori "i ,ole,tori a lui @elini' &" 6or7i6a2? iau na"tere mai multe 4orma*ii ,9isti,e. persistente ,are dau rini,9iului aspe,t de stru)ure' @oala este ,on)enital+ "i 4amilial+ "i 43 5oa73 a4o6ia 6# !oa2a 6 i47i6? a fi6a7#2#i 6# a"3Ari4:3 63r3!ra23' (oate 4i unilateral. dar mai 4re,vent ilateral' Ri"i6 ii 4#"7 :?ri1i d3 Ao2#: >i 6# 6o"7#r !o432a7; :ar9i"3a i"73r"? d35?>3473 6o2oa"a 2i"i3i 54oa4#2#i. Ca2i6323 >i !a=i"37#2 4#"7 a2#"9i73; 4#!1ia73 6# 6o"7#r 6o"6aA; da7ori7? 6o:5r34i#"ii 5rod#43 d3 6 i473. Ca2i6323 :i6i >i 5a5i2323 5o7 fi d3=ori3"7a73 4a# a:5#7a73. An)io)ra4ia eviden*ia5+ vase ,u traie,t ar,i4orm ,are o,oles, 4orma*iile ,9isti,e'
1/,

E6o9rafi6. Rini,9ii !n pot,oav+ se pre5int+ ,a rini,9i ,u a8ul lun) !n,linat !n 6os "i din a4ar+ spre !n+untru' @a5inetul este vi5i il e,o)ra4i,. istmul se a4l+ de o i,ei !n 4a*a ,oloanei verte rale' #ai pot s+ e8iste ri"i6 i @" 5o76oaA? i"A3r4a7?; ri"i6 i 4i9:oid; ri"i6 i @" farf#ri3; 367o5i3 @"6r#6i>a7?; 4i:fi=?' A273 a"o:a2ii 3Aid3"1ia73 36o9rafi6G Pi32o"#2 d#!2#V D#52i6i7a73a a5ara7#2#i 5i32o6a2i6ia2 . rini,9iul este mai mare ,u and+ paren,9imatoas+ ,e divi5ea5+ sinusul renal !n dou+ p+r*i ine)ale. ,ea in4erior+ mai mareV DiA3r7i6#2#2 5ara6a2i6ia2. ,onst+ !ntr-o mi,+ e,ta5ie ,u ,on*inut transoni, !n apropierea unei ,ali,e' Hidro"3fro=a 6o"93"i7a2? - este ,onse,utiv+ unui sindrom de 6on,*iune prin vas anormal sau rid+ "i apare ,a o dila*ie pielo,ali,ial+' Ca2for:a1ii a23 #r373r#2#i' C39a#r373r#2 ,u dilatare ,&"ti)at+. poate 4i 439:3"7ar 4a# i"73r9ra2' Ur373ro632#2 este o dilata*ie ,9isti,+ a ureterului intramural' R3f2#F#2 A3=i6o - #r373ra2 este vi5i il e,o)ra4i,. doar da,+ meatul ureterului este mult dilatat "i da,+ se ,ontinu+ retro)rad ,u 9idroureter' (rin metoda Doppler ,olor. se poate eviden*ia re4lu8ul ve5i,o - ureteral !n timpul e8plor+rii per mi,*ionale' C i47#2 r3"a2 sau 6 i47#2 4o2i7ar a2 ri"i6 i#2#i este uni,. poate 4i ilateral sau multiplu' Deriv+ din resturi em rionare "i este un ,9ist de reten*ie' Are predile,*ie pentru polul in4erior' Radio9rafi6. ,ali,ele "i a5inetul sunt de4ormate "i !mpinse ,u amprenta ,9istului. iar 4un,*ia renal+ este p+strat+' N3#ro7o:o9rafia "i a"9io9rafia eviden*ia5+ o 5on+ avas,ular+ sau neopa,i4iat+. ,orespun5+toare ,9istului' E6o9rafi6 are aspe,t de 5on+ transoni,+ sau

,on*inut pur transoni, de 4orm+ rodund+ sau ovoidal+ ,u peretele propriu delimitat re)ulat. net "i 4in' O ast4el de ima)ine se vi5uali5ea5+ de la dimensiuni de J - ? mm "i r+m&ne ane,o)en+ indi4erent de amplitudinea apli,at+ 4as,i,ulului in,ident' Ri"i6 ii @" !#r373 - se ,ara,teri5ea5+ prin pre5en*a a numeroase ,avit+*i paren,9imatoase de dimensiuni mi,i 1 - I mm. ,are plea,+ din papil+ "i se r+sp&ndes, de la ,upa ,ali,elui !n piramidele renale. pe ,are le 4a,e spon)ioase' 1neori a,este dilat+ri sunt !n,rustate ,u ,al,uli de 4os4at de ,al,iu. ,are se v+d pe radio)ra4ii' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u ero5iunile a,ilare ale papilei. "36ro=a 5a5i2ar? >i "3fro6a26i"o=?' E67a=ia 7#!#2ar? r3"a2? este o a4e,*iune 3r3do 6o"93"i7a2? "i ,onst+ !n modi4i,+ri identi,e ,u ,ele din rini,9iul !n urete. aso,iate ,u 9epato "i splenome)alie' C9istul renal simplu poate 4i #"i 4a# !i2a73ra2; #"i6 4a# :#27i52#' C i47323 5ara5i32i63 se de5volt+ din resturi em rionare si au un ,on*inut lim4ati,. sunt pu*ine la num+r. uni sau ilaterale la nivelul sinusului renal' Apar ,a 5one transoni,e ovoidale. alun)ite. ,are pot mima ra*ele a5inetului. u"or dilatate' C9istele au pere*ii proprii. ,are le delimitea5+ de sinus "i nu ,omuni,+ !ntre ele' C i47#2 ida7i6 r3"a2. este mai rar de,&t ,el 9epati, "i are ,ara,tere semiolo)i,e: du lu ,ontur. o mem ran+ de,olat+. ve5i,ule 4ii,e dispuse !n ro5et+. ,al,i4i,+ri parietale' C i47#ri :#27i523 - !oa2a 5o2i6 i47i6? r3"a2? a ad#27#2#i 4a# ri"i6 i#2 5o2i6 i47i6' Rini,9iul are dimensiuni m+rite. ,ontur oselat. stru,tur+ renal+ multi,9isti,+ ilateral+' Af361i#"i r3"a23 68>7i9a73 P7o=a r3"a2? este 4avori5at+ de sl+ irea mi6loa,elor naturale de suspensie' Se deose es, trei tipuri de pto5e' Radiolo)i, deose im : - 57o=a d3 9rad#2 I; ri"i6 i 6o!or87 - ,olul in4erior al rini,9iului pto5al. este ,o or&t su apo4i5a transvers+ a lui L2. dar r+m&ne deasupra ,restei ilia,e V - 57o=a d3 9rad#2 II sau rini,9iul mo il - ,olul in4erior al um rei
1/.

9ipoe,o)en+ ine delimitat+. uneori ,u m+rirea supra4e*ei polului in4erior "i oselarea peretelui' $,o)ra4i,. 6 i47#2 r3"a2 simplu se pre5int+ ,a o 4orma*iune ,u
1/-

C9ist renal de pol in4erior

renale !ntretaie ,reasta renal+. su ,are ,o oar+V - 57o=a d3 9rad#2 III 4a# ri"i6 i#2 f2o7a"7 . um ra renal+ este situat+ su linia ,restelor ilia,e' n pto5a renal+. rini,9iul su4er+ o malrota*ie !n 6urul a8ului verti,al "i !n 6urul a8ului sa)ital' (entru e8plorare. radio)ra4ia se 4a,e !n pi,ioare "i de,u it dorsal' Da,+ !n de,u it rini,9iul alune,+ "i revine !n lo6+. se 4a,e dia)nosti,ul di4eren*ial ,u e,topia renal+ !n ,are ureterul este s,urt' Cara,teristi, pentru pto5e este !ndoirea du l+ a ureterului sau sino5it+*ile a,estuia' Tra#:a7i4:323 r3"a23 se soldea5+ ,u 9ematurie. in4iltra*ii san)uine. 4isuri ,orti,ale sau rupturi totale' Importan*a e8amenului radiolo)i, ,onst+ !n a demonstra ,+ !n partea s+n+toas+ rini,9iul 4un,*ionea5+ normal' Radio9rafia r3"a2? 4i:52? eviden*ia5+ 4ra,turi ,ostale ale apo4i5elor transverse. rini,9ii m+ri*i de volum ,u ,ontur "ters "i "ter)erea mar)inei sterne psoasului. uneori. semne de peritonit+ "i nivele 9idroaeri,e' Uro9rafia eviden*ia5+ tre,erea su stan*ei opa,e din a5inet !n paren,9im sau !n *esuturi perinale. de5orientarea "i alun)irea rini,9iului sau a ,ali,elor prin 9ematom' $,o)ra4ia eviden*ia5+: 6o"7#=ia r3"a2? su 4orma unor =o"3 fo6a23 uni,e sau multiple. 9ipere,o)ene. lo,ali5ate !n paren,9im. ,ontur renal oselat. dispari*ia limitei !ntre sinus "i paren,9im' H3:a7o:#2 r3"a2 - este o 5on+ 9ipoe,o)en+. intraparen,9imatoas+ ,u pere*i nere)ula*i' +ra67#ra 5ar3"6 i:#2#i r3"a2 d+ o ima)ine de dis,ontinuitate ,onturului a paren,9imului. ,are este neomo)en+. ,u 5one transoni,e "i 9ipere,o)ene alternative. apare o ,ole,*ie transoni,+ su ,apsular+' (:#293r3a 53di6#2#2#i Aa46#2ar nu se eviden*ia5+ e,o)ra4i, prin semne dire,te. dar apar modi4i,+ri la e8aminarea Doppler' (e l&n)+ semnele dire,te sunt 43:"3 i"dir3673. ,um ar 4i: 3:a7o:#2 4#!6a54#2ar. ima)ine transoni,+ !ntre paren,9im "i ,apsul+. ,u paren,9im ,omprimat' Co2361i3 2i6 idia"? 4a"9#i"? i"7ra53ri7o"3a2?. ,&nd apar Tra#:a7i4:323 r3"a23 - sunt 4re,vente !n timpul a,,identelor "i

aspe,te transoni,e !n spa*iul spleno - renal. re,esul Dou)las !n spa*iul peri9epatorenal ori5ontal. para,oli, sau !ntrea)a ,avitate'
1//

Li7ia=a #ri"ar? Li7ia=a #ri"ar? - se !nt&lne"te la adul*i "i la ,opii. 4iind mai 4re,vent+ la +r a*i' $ste o mani4estare a di4eritelor oli !n ,are e8ist+ o tul urare de meta olism "i sta5+ urinar+' n HIW din ,a5uri. ,al,ulii sun asimptomati,i. !n >0W din ,a5uri ,al,ulii sunt 4o2i7ari iar !n 10W sunt !i2a73ra2i' Litia5a se tradu,e prin ,oli,+ ne4roti,+ "i 9ematurii' Ca26#2ii #ri"ari pot 4i sau o5a6i sau 7ra"45ar3"1i la ra5ele C' Ca26#2ii o5a6i se o serv+ pe radio)ra4ia simpl+ !n <0W din ,a5uri' Sunt 4orma*i din O8alat de ,al,iu. 4os4at i sau tri,al,i, sau 4os4atul amonia,o - ma)ne5ian. ,are are opa,itatea mai redus+' Ca26#2ii 7ra"45ar3"1i sunt 4orma*i din a,id uri,. ura*i. 8antin+ sau ,istin+ "i se eviden*ia5+ ,u a6utorul mi6loa,elor de ,ontrast' Ca26#2ii 6?ior #ri"ar3 Ca26#2ii 6?ior #ri"ar3: sunt lo,ali5ati in di4erite se)mente si iau 4orma a,estora' Cal,ulii 6a2i6ia2i au 4orm+ triun)9iular+ sau de ,ui de tapi*erie' Cal,ulii di" !a=i"37 sunt triun)9iulari. mai as,u*i*i spre ureter' 1nii sunt rotun5i. muri4ormi sau 4u5i4ormi' Cal,ulii fo4fa7i6i sunt moi. plasti,i "i iau 4orma ,avit+*ii !n ,are se 4ormea5+' Cal,ulii d3 oFa2a7 d3 6a26i# sunt !nt&lni*i !n o treime de ,a5uri. sunt mi,i "i duri. rotun5i. ,u ,on*inut mu,os uni4orm "i sunt 9emora)i,i' Cal,ulii sunt uni,i sau multiplii. uneori ,on4luea5+ "i devin 6a26#2i 6ora2ifor:i' De o i,ei. ,al,ulii ,res, !n dimensiuni' Sediul ,al,ulilor a5inetali pe radio9rafia 4i:52? sunt !n patrulaterul @a5M - #oMrand "i Ro ert GaMet' (atrulaterul @a5M - #oMrand este delimitat de dou+ linii verti,ale paralele. una median+ situat+ dea lun)ul apo4i5elor spinoase ale verte relor L1 "i L2 "i una lateral+ paralel+ ,u prima la distan*+ de > ,m. "i dou+ linii ori5ontale ,are tre, prin mi6lo,ul ,orpilor verte rali L1 "i L2' (atrulaterul Ro ert - GaMet este delimitat !n sus de o linie ori5ontal+ ,are tre,e prin spr&n,eana ,otiloid+ "i !n 6os de o linie paralel+ ,u
1/<

1<0

a,easta ,are tre,e prin 4oseta li)amentului rotund iar median de un)9iul sa,rului "i lateral de linia verti,al+ ,are tre,e prin un)9iul intern al )+urii o turatoare' Uro9rafia i"7raA3"oa4? 4a# 5i32o9rafia a463"d3"7? . arat+ ,al,uli urinari !n ureter su 4orma unor la,une transparente. di5lo,&nd su stan*a opa,+' La,una are 4orma "i dimensiunile ,al,ulului' n 6urul ,al,ulului se o serv+ o mant+ transparent+' Dup+ eva,uarea su stan*ei de ,ontrast. !n multe ,a5uri ,al,ulul r+m&ne !mpre)nat ,u stratul opa,. ,onstituind 43:"#2 :a"7i3i' (e l&n)+ sta ilirea sediul ,al,ulului. uro)ra4ia eviden*ia5+ "i modi4i,+ri 4un,*ionale ale rini,9iului "i ,+ilor urinare !n ,ursul litia5ei. ,um sunt 9idrone4ro5a. rini,9iul mut' P3r4i473"1a >i :?rir3a i:a9i"ii r3"a23 - da,+ ,al,ulul urinar r+m&ne mult timp pe lo, la nivelul lui. se produ,e #263ra1i3. apoi 6i6a7ri=ar3 >i 473"o=? #r373ra2?; idro"3fro=? ,are ,ompromite rini,9iul' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 al ,al,ulilor urinari opa,i se 4a,e ,u 6a26#2ii !i2iari. ,are de pro4il se situea5+ anterior de ,oloan+. 6a26#2ii 6o23do6i3"i sunt mai aproape de ,oloan+. 6o"6r31i#"i ida7i63 @" fi6a7 >i 9a"92io"i :3=3"73ri6i 6a26ifi6a1i; 6o"6r31i#"i >i 6a26#2i 5a"6r3a7i6i; 6a26ifi6?ri a 6ar7i2aB32or 6o47a23; 6o"6r31i#"i r3"a23 TBC' EFa:3"#2 radio2o9i6 @" 6o2i6a "3fr37i6? $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ ,al,ulul radioopa, !nso*it de s,olio5a ,oloanei lom are ,u ,on,avitatea spre partea olnav+. "ter)erea liniei psoasului. iar uro)ra4ia eviden*ia5+ dilat+rile ,avit+*iilor supraia,ente ,al,ulului. ule ,ali,iale ,u re4lu8 pielo - tu ar sau ,9iar rini,9i mut ,u m+rirea dimensiunii renale' Ca26#2#2 A3=i6ii #ri"ar3 se poate eviden*ia radiolo)i, "i prin e,o)ra4ie' Cal,ulii sunt uni,i sau multipli. au 4orm+ rotund+ sau ovoid+. 4a*eta*i "i ,res, !n dimensiuni' (ot s+ 4ie auto9toni sau mi)ra*i din ,+ile urinare superioare' N3fro6a26i"o=a Ne4ro,al,ino5a - repre5int+ d35o=i73 d3 6a26i# din paren,9imul renal sau de la nivelul tu ilor renali "i se pre5int+ su 4orm+ de opa,it+*i mi,i. rotunde'

@oala este datorat+ unor ,au5e )enerale ,are produ, 9iper,al,emie "i 9iper,al,iurie aso,iate ,u osteoporo5+' Se !nt&lne"te !n i53r5ara7irodi4:; 4ar6oido=?; :i32o:; 6ar6i"o:; 6a26ifi6?ri23 di: "3fro6a26i"o=? @"6r#473a=? 5ar3"6 i:#2 r3"a2' EFa:3"#2 36o9rafi6 pentru eviden*ierea litia5ei pre5int+ semne de eviden*iere a ima)inii 9ipere,o)ene de for:? 2i"iar?; ar6#a7?; oAa2ar? 6# di:3"4i#"i :ai :ari d3 ' ::. ,are produ, ,on de um r+ "i se poate eviden*ia !n dou+ in,iden*e perpendi,ulare' Natura ,al,ulilor nu in4luen*ea5+ ima)inea e,o)ra4i,+' Num+rul ,al,ulilor da,+ nu sunt destul de distan*a*i se sta ile"te )reu' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u ,i,atri,e 4i ro,al,are. ,al,i4i,+ri vas,ulare. ule de aer. ,al,i4i,+ri !n perete ,9isti,. ne,ro5+ papilar+' (rin ri"i6 i :#7 !n uro)ra4ie se !n*ele)e rini,9iul ,are nu se,ret+ "i nu elimin+ !n ar orele pielo - ,ali,ial su stan*+ de ,ontrast opa,+' Cau5ele rini,9iului sunt: 473"o=a ar73r3i r3"a23 4a# a A3"32or r3"a23; i5o52a=ia r3"a2?; 5io"3fro=a; ri"i6 i#2 4623ro - a7rofi6; ri"i6 i#2 :a47i6 !a6i2ar; idro"3fro=a >i 2i7ia=a' Hi53r73"4i#"3a r3"o - Aa46#2ar? $8amenul radiolo)i, a dus la siuni reno - vas,ulare. ,ura ile ,9irur)i,al' identi4i,area )rupului de 9iperten-

A"o:a2ii23 r3"a23 d3 d3=Ao27ar3 ,are pot 4avori5a 9ipertensiunea sunt : a)ene5ia e,topia rini,9i !n pot,oav+ pielo - ne4rita ,roni,+ 9idrone4ro5+ ilateral+' Da,+ e8amenul uro)ra4i, "i e,o)ra4i, eviden*ia5+ starea normal+ a rini,9iului de partea opus+. se intervine ,9irur)i,al "i se elimin+ rini,9iul olnav'

1<1

Hidro"3fro=323 4a# #ro5a7ii23 o!47r#67iA3 ;idrone4ro5a este un sindrom ,ara,teri5at prin sta5+ "i dilata*ie mai mult sau mai pu*in a,,entuat+ "i !ntins+ a sistemului pielo,ali,ial "i ureter' $ste ,ondi*ionat+ de un o sta,ol pe ,alea s,ur)erii se,re*iei urinare prin ureter. prin steno5+. o stru,*ie. ,ompresiune intrise,+. ,udur+ "i poart+ numele de uropatie o stru,tiv+' $ste ,on)enital+ !n 9ipotro4ia mus,ular+ pieloureteral+. ,&nd se produ,e me)aureterul'
;idrone4ro5a

Hidro"3fro=a - are primele semne la nivelul a5inetului. ,are devine )lo ulos' C&nd sunt prinse "i ,ali,ele. a,estea ,res, !n dimensiuni. se dilat+ "i 4ormea5+ pun)i voluminoase !n dreptul ,+rora paren,9imul renal se su *ia5+ "i este !mpins spre peri4erie' n 4i"dro:#2 d3 Bo"61i#"3 5i32o#r3r37a2 sunt dilatate: a5inetul "i ,ali,ele. dar ureterul este normal' Da,+ sediul steno5ei este !ndep+rtat 9idrone4ro5a este mai pronun*at+' La lo,ul de tre,ere !ntre por*iunea dilatat+ "i normal+ se ,aut+ ,u aten*ie ,au5a o sta,olului' (entru a,easta se utili5ea5+ radio)ra4ia !nt&r5iat+. e4e,tuat+ ,9iar dup+ 2? de ore' Hidro"3fro=a id3o5a7i6? ,oe8ist+ ,u ,elelalte anomalii urinare' Radiolo)i, se ,ara,teri5ea5+ prin dilata*ia total+ a ureterului. a5inetului "i ,ali,elor. unilateral sau ilateral. uneori !nso*it+ de re4lu8 ve5i,o uretal' n sar,in+ se ,onstat+ o dilata*ie pro)resiv+ a ureterului. a5inetului "i ,ali,elor ilateral. mai ales dup+ luna 0I-a. iar aspe,tul revine la normal la 10 - 12 s+pt+m&ni dup+ na"tere' R3f2#F#2 A3=i6o - #ri"ar are ,au5e di4erite: ,on)enitale. ,istite. 6ar6i"o: A3=i6a2 "i este aso,iat 4re,vent ,u in4e,*ii pielorenale ,a "i ne4rita ,roni,+' Ci47o9rafia :i61io"a2? demonstrea5+ re4lu8ul' E6o9rafi6 se eviden*ia5+ numai aspe,te mor4olo)i,e. e,ta5ia ,ali,ial+ sau a5inetal+. )radul de dilatare "i reper,usiunile asupra paren,9imului' Lo,ali5area este ilateral+. e8trasinusal+ sau intrasinusal+' Dia9"o47i6#2 5o=i7iAG eviden*ierea unor 5one transoni,e. ,u pere*ii proprii !n sinusul renal "i 9il' /onele ,omuni,+ !ntre ele "i reali5e5+ 4orma aparatului pielo,ali,ial' Dia9"o47i6#2 d3 47adi#G 1' +or:? #>oar? ,u interesare pieli,+ "i ,ali,ial+V 2' +or:a :3di3 sau )radul II. pun)+ transoni,+ a5inetal+. ,entro sau e8tra sinusal+ av&nd diametrul peste I ,m. solitar+ sau !n,on6urat+ ,u ima)ini transoni,e. uloase. repre5ent&nd ,upele "i ti6ele ,ali,iale' J' +or:a 43A3r? de )radul III. e,o)ra4i, ,u multiple ima)ini transoni,e repre5ent&nd ,ali,ele de dimensiuni mari ,on4luente !ntr-o pun)+ ,entral+. paren,9imul este mult su *iat sau disp+rut' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2. e,o)ra4i, ,u ,9istul renal simplu. rini,9iul poli,9isti,. 9idro4reno5ele mi,i se di4eren*ia5+ de o ven+ renal+ mai
1<3

Deose im:

- Hidro"3fro=a @"6 i4? 6# o!47r#61i3 #r373ra2? 7o7a2? provo,at+ de 4a,tori me,ani,i' -lu8ul renal este oprit ,omplet ,u atro4ie renal+ rapid+V - idro"3fro=a d346 i4? @" 6a= d3 o!47a6o2 i"6o:5237 ,u 4lu8 renal ,ontinuu. dar de it insu4i,ient "i sta5+ suprastenoti,+V - a7rofia r3"a2? 7ardiA? S - idro"3fro=a i"73r:i73"7?; 5rod#4? @" ri"i6 i#2 :o!i2 atun,i ,&nd a,esta a6un)e !ntr-o po5i*ie normal+ sta5a se elimin+ rapid' Topo)ra4i, dilatarea poate 4i 5ar1ia2? la un ,ali,e. un )rup de ,ali,e sau a5inet. sau 7o7a2?. !ntre) ar orele pielo,ali,ial 4iind dilatat' Dilata*ia poate 4i dis,ret+. moderat+ sau a,,entuat+' Hidro"3fro=323 :36a"i63 Hidro"3fro=323 :36a"i63 au ,au5e: Litia5a urinar+ este !nso*it+ uneori de ,i,atri,i postlitia5i,e. pto5+ renal+. a4e,*iuni ve5i,ale de durat+' 1neori. pre5en*a unor anomalii ,um ar 4i : ri"i6 i#2 d3d#!2a7. !n 5o76oaA?; 367o5i6; #r373r r37ro6aA; i53r7rofi3 4a# 7#:or? d3 5ro47a7?; 7#:or? A3=i6a2?. 1ro)ra4ia este utili5at+ !n studiul dilata*iei ,+ilor renale "i pentru a apre,ia sediul o sta,olului'
1<2

evident+. ,9iste parapieli,e. a ,ese renale' ;idroureterul apare e,o)ra4i, su 4orma unei ima)ini tu ulare transoni,e ,u ,ali rul de ,&*iva mm. uneori vi5i il pe tot traseul' T#!3r6#2o=a r3"a2? T#!3r6#2o=a r3"a2? este spe,i4i,+ rini,9iului olnavului t&n+r' ns+m&n*area paren,9imului renal. ,u a,il Go,9 se 4a,e pe ,ale 9emato)en+. !n perioada se,undar+' Le5iunile tu er,uloase ini*iale su 4orma de noduli au sediul !n ,orti,al+. !n )lomeruli "i tu ii ,ontor*i' 1neori a4e,*iunea se vinde,+ ,u tratament ,ore,t' n alte situa*ii. se e8tinde !n medular+ "i pre5int+ le5iuni ul,ero - ,a5eoase. apoi prin le5iunile papilelor ,omuni,+ ,u ,+ile urinare' Apare 7#!3r6#2o=a r3"a2? d346 i4? ,u 9ematurie. piurie. ,istit+. pre5en*a @G' T#!3r6#2o=a 5ar3"6 i:a7oa4? d3 7i5 "36ro7i6 . ul,erativ se tradu,e prin ,averne' T#!3r6#2o=a 6?i2or #ri"ar3 se mani4est+ prin ul,erarea nodulilor "i steno5e' $ste de o i,ei ilateral+ "i are 4re,ven*a mai mare la ,ei ,u 4o,are pulmonare' Radio9rafia 4i:52? ara7? - m+rirea !n dimensiuni a ima)inilor renale. uneori aspe,t poli,i,li,. 4orma*iuni ,al,are ,u sediul !n ,orti,al+. ,are pot tradu,e ,i,atri,i tu er,uloase vinde,ate' Con,re*iunile tu er,uloase sunt situate la peri4eria rini,9iului spre deose ire de ,al,ulii situa*i median' Ri"i6 i#2 :a47i6 - re5ult+ !n urma ,a5ei4i,+rii piramidelor "i paren,9imului renal. rini,9iul este e8,lus. pun)ile ,a5eoase !nlo,uies, paren,9imul distrus. iar ,apsula este s,lero5at+. pe alo,uri 4iind !n,rusta*ii prin ,on,re*iuni ,al,are' 1neori are aspe,t ti)rat sau marmorat' $ste imo il "i !nso*it de ,al,i4i,area )an)lionilor me5enteri,i' n pione4ro5a T@C. rini,9iul ,omuni,+ ,u ,+ile urinare' A45367#2 #ro9rafi6 al tu er,ulo5ei renale : Codifi6?ri f#"61io"a23 "i 23=i#"i :orfo2o9i63' Se,re*ia este mai !nt&r5iat+ "i ,on,entra*ia mai redus+ de,&t la rini,9iul s+n+tos'

(3:"3 i"6i53"73 d3 7#!3r6#2o=? r3"a2?G Li54a d3 #:523r3 4a# #:523r3 @"78r=ia7? a ,ali,elor olnave' CaA3r"323 7#!3r6#2oa43 din ,orti,al+ pot ,omprima ,ali,ele ve,ine s+n+toase. provo,&nd amputarea lor radiolo)i,+' Ero=i#"3a 5a5i23i >i a5ari1ia "i>3i TBC 3473 43:"#2 d3 32361i3 . iar a,ilul Go,9 se lo,ali5ea5+ !n sinusul papilo - ,ali,ial' Ai,i se produ, noduli ,are par*ial se ul,erea5+ iar papila pre5int+ 5ro3:i"3"13 "od#2ar3 >i #263ra1ii; iar #273rior ar3 a45367 =dr3"1#i7; di"1a7' Da,+ sunt a4e,ta*i tu ii ,ole,tori @ellini. apare "i>a 7#!3r6#2oa4?' A7o"ia 6?i2or #ri"ar3 este 4re,vent+ datorit+ parali5iei neuro - mus,ulare to8i,+' P3rioada d3 47ar3 5r3=i"7?G Ero=i#"3a 5a5i23i Pa5i23 >i 6a2i63 6# 6o"7#r >73r4 Aria #"#i 6a2i63 4a# a :ai :#27ora 3473 5?7a7? "3o:o93". Pro634323 d3 4623ro=? d#6 2a 473"o=a 6?i2or #ri"ar3. &"9#47ar3a 7iB3i #"#i 6a2i63 :i6i 2a !a=? . produ,e destinderea papilei su 4orm+ de ul+ s4eri,+' &"9#47ar3a #"#i 6a2i63 :ar3; d? i:a9i"3a @" V:ar9ar37?V' Sunt pre5ente ero5iuni ale pere*ilor ,ali,elor. a5inetului "i ureterului' &" for:323 3Ao2#a73 Apare 6aA3r"a r3"a2? 6# 53r31i a"fra67#o>i. situat !n paren,9im' C&nd a,este 4orma*iuni !nlo,uies, paren,9imul renal. produ, 5io"3fro=a TBC ,&nd ,avit+*ile sunt separate de ,+ile urinare' Ri"i6 i#2 :a47i6. Ba=i"37#2. are un ,ontur "ters ,u de4e,te de umplere sau atun,i ,&nd este s,lero5at. are aspe,tul tu ular' Ur373r#2 este la !n,eput a7o". apoi datorit+ ureteritei T@C se)mentare ia un a45367 :o"i2ifor:. se s,urtea5+ "i uneori tra,*ionea5+ ve5i,a'
1<,

1<'

$3=i6a #ri"ar?. este de asemenea a4e,tat+. pre5ent&nd tra,*iune sau 9emi,ontra,tur+ a 6um+t+*ii spre rini,9iul olnav sau rini,9i din*at- semnul Constantines,u' N36ro=a 5a5i2ar? r3"a2? $ste ,onse,in*a insu4i,ien*ei iri)+rii papilei renale !n arterita dia eti,+. uropatiile o stru,tive "i ,onsum e8a)erat de 4ena,etin+' A4e,tea5+ mai multe papile "i este ilateral+. av&nd o evolu*ie lun)+' #odi4i,+ri radiolo)i,e: >73r93r3a 6o"7#r#2#i; 435arar3a 5a5i23i 6# a5ari1ia #"#i >a"1 d3 d32i:i7ar3 #r:a7? #273rior d3 a5ari1ia #"3i 6aAi7?1i 6# 6o"7#r "35r36i4 >i 6 iar a5ari1ia "i>3i; @" #27i:a fa=? 5#78"d a5ar3 6a26ifi6?ri @" B#r#2 5a5i23i.

,ali,elor mi,i' Ti6ele ,ali,iale sunt !n)ustate. ,onturul papilei pre5int+ din*+turi sau ni"+' Re4lu8ul ve5i,o - ureteral este pre5ent' G2o:3r#2o"3fri7a $8amenul radiolo)i, !n )lomerulone4rita a,ut+ pre5int+ : ri"i6 i :?ri1i 58"? 2a 1. 6:; 6# @"9ro>ar3 6or7i6a2?. (3 a4o6ia=? 6# af367?ri 5#2:o"ar3 4a# 6ardia63. &" 92o:3r#2o"3fri7a 6ro"i6? ri"i6 ii 4#"7 :i6i; 6# 6o"7#r >73r4; 436r31i3 42a!?; 6a26ifi6?ri dif#=3 @" 6or7i6a2?. Co"7#r#2 r3"a2 3473 "3r39#2a7; 6a2i6323 4#"7 ro7#"Bi73; di2a7a73 6# 6o"7#r "37. (i"dro:#2 "3fro7i6 - este ,au5at de )lomerulone4rita ,roni,+ primar+. ,ola)eno5a. trom o5a venei renale sau este ideopati, la tineri' 1ro)ra4i,. rini,9ii au aspe,t normal' n trom o5a venei renale. rini,9iul este m+rit. se,re*ie sla +. iar ar orele pielo-,ali,ial este distorsionat de paren,9imul edematos' I"4#fi6i3"1a r3"a2? a6#7? Apare !n "o, traumati, post trans4u5ional. dup+ su stan*e to8i,e. ne,ro5a ,orti,alei renale' EFa:3"#2 radio2o9i6 43 fa63 53"7r# a d35i47a 6a#=a G 6a26#2; 7ro:!o=a ar73ria2? 4a# "36ro=? 6or7i6a2?. &" "36ro=a 6or7i6a2? r3"a2?; @" fa=a i"i1ia2?; ri"i6 ii 4#"7 :?ri1i; 436r31i3 46?=#7? >i ar!or323 5i32o6a2i6ia2 "or:a2. Dup+ 2 luni. apare ima)inea ,ara,teristi,+ : 6a26ifi6?ri; 4#! for:? d3 do#? 2i"ii 4#!1iri >i 5ara2323 6ar3 d32i:i73a=? 6or7i6a2a. &" fa=a aAa"4a7? ri"i6 ii 43 4623ro=3a=?. I"4#fi6i3"1a r3"a2? 6ro"i6? >i #r3:ia Sunt ,onse,in*a diverselor oli. ,are a4e,tea5+ rini,9ii' C&nd se datorea5+ s,lero5ei renale avansate. rini,9ii sunt mi,i. iar dup+ uropatii o stru,tive sunt mari "i se v+d ,al,ulii' n alte oli ,a rini,9iul poli,9isti,. amiloido5+. T@C. ne4ro,al,ino5+ rini,9iul are 4orme di4erite' C&nd uremia este peste =0 m) W Q ml.

T#!3r6#2o=a r3"a2? 1O $ro5iunea papilei 2O Ni"a JO Contur "ters al papilei ?O Steno5+ in,ipient+ a ti6ei ,ali,iale I O Steno5+ a ti6ei ,u ul+ s4eri,+ >O Ima)ine !n mar)aret+ HO Contur 5dren*uit al ,ali,er 9idrone,roti,e =O Caverna T@C

Dia9"o47i6 dif3r3"1ia2 ,u tu er,ulo5a renal+. rini,9iul spon)ios "i pielone4rita ,roni,+. unde nu e8ist+ deta"are a papilei' Pi32o"3fri7a 6ro"i6? $ste o ne4rit+ intersti*ial+ mi,roian+. aso,iat+ ,u tul ur+ri de e8,re*ie Nsta5+O' 1neori. apar semne de in4e,*ie renal+ "i al uminurie' $ste unilateral+ sau ilateral+. mai ales la Ne,ro5a papilar+ - di4erite stadii tineri' Radio2o9i6. rini,9iul este mi,"orat. ,u semne de s,lero5+ retra,til+. alter&nd ,u 9ipertro4ia *esutului renal s+n+tos adia,ent' O dif3r3"1? d3 di:3"4iPi32o"3fri7a 6ro"i6? #"i @"7r3 dia:37r323 632or doi ri"i6 i 4#93r3a=? o 1O n)ro"area ti6ei ,ali,iale af361i#"3 r3"a2?. 1ro)ra4ia eviden*ia5+: ,ontur
se,undare

2O Cali,e 9ipoton JO De4ormare ,ali,elui "i retra,*ia polar+

nere)ulat al liniei interpapilare ,u su *ierea !n unele re)iuni a ,orti,alei. ,ali,ele a4e,tate sunt dilatate ,u 4undul plat. ,onve8 sau !n m+,iu,+ "i distorsionarea

uro)ra4ia prin per4u5ie arat+ !n olile ,u rini,9i mi,. ,orti,al+ su *ire "i ar ore pielo,ali,ial normal'
1<.

1<-

n uropatia o stru,tiv+. uro)ra4ia prin per4u5ie indi,+ natura d3Aio sta,olului' An)io)ra4ia renal+ arat+ diminuarea ,ali rului arterei renale "i s+r+,irea arterelor intrarenale' T#:ori23 r3"a23 Tumorile renale sunt: T#:ori a23 134#7#2#i r3"a2; ad3"o6ar6i"o: 4a# ad3"o4ar6o: ' T#:ori 5arar3"a23. ple,ate din ,apsul+ sau pere*ii ,+ilor urinare' Clini, se tradu, prin 9ematurie. ,oli,+. palparea tumorii' T#:ori23 !3"i9"3 Ha:ar7ro:#2 "i ad3"o:#2 r3"a2. dau a,ela"i modi4i,+ri ,a "i ,9istul renal' T#:ori23 r3"a23 :a2i9"3 Ad3"o6ar6i"o:#2 D i53r"3fro"; 7#:or? GraQi7=E N3fro35i732io:#2' Car6i"o:#2 r3"a2 Nam ele plea,+ din pere*ii tu ilor urini4eri "i se de5volt+ la peri4erieO' T#:ora Wi2:4. este un adenosar,om din lastomul renal em rionar' Tumorile mali)ne au sediul peri4eri,. ,&nd modi4i,+ ,onturul sau ,entral ,&nd modi4i,+ ,+ile urinare' (ot da metasta5e' Radio2o9i6 - m+rimea "i ,onturul poate 4i modi4i,at ,u om area sau ruperea liniei ,onturului' Rini,9iul poate 4i pto5at. iar !n sar,oame sunt depuneri ,al,are. su 4orm+ de ,oa6+ peri4eri,+' 1ro)ra4ia nu este ,on,ludent+ !n I0W din ,a5uri. rini,9iul 4iind e8,lus' Pri"6i5a2323 43:"3 radio2o9i63 4#"7G Li54a #:523rii ar!or32#i 5i32o6a2i6ia2 !n !ntre)ime sau par*ial. amputarea unui ,ali,e. !mpin)erea. de5orientarea. modi4i,area 4ormei ,ali,elor' D3=ori3"7ar3a 5oa73 fi diA3r93"7?; 43:"#2 V9 3ar3iV. D3=ori3"7ar3a 6o"A3r93"7? V&" ra:#ri d3 4a26i3 528"9?7oar3V; a:5r3"7? fa6ifor:? 6# 6o:5r34i#"3 6ra"io - 6a#da2? >i 46?d3r3a i"73"4i7?1ii o5a6ifi3rii 6?i2or #ri"ar3 6o:5r34a73. (5orir3a i"di632#i 5ar3"6 i:a7o4 3473 3Aid3"7 @" 5ro634323 3F5a"4iA3; 68"d 7#:ora i"fi27r3a=? 53r31ii
1</

6?i2or #ri"ar3; a5ar 5i3rd3ri d3 4#!47a"1?. T#:ora 5o2#2#i i"f3rior a=? 7rai367#2 #r373r#2#i. Ar73rio9rafia r3"a2? pre,i5ea5+ 4orma. dimensiunile "i ,onturul tumorii' E6o9rafi6. 4orma*iunea tumoral+ a4lat+ !n paren,9im sau !n lumenul pileo,al,ial se pre5int+ di4erit' Tumora din paren,9im. apare ,a un nodul i5oe,o)en. delimitat de un 9alou sau 9ipere,o)en. ,u ,ontur net sau impre,is' Rini,9iul este m+rit par*ial sau !n totalitate' (ot 4i a4e,tate vasele ,um ar 4i vena ,av+. vasele renale' (6i"7i9rafia. eviden*ia5+ o 5on+ re,e. ,are nu ,aptea5+ su stan*a radioa,tiv+' CT >i RCN. sunt prin,ipalele metode ,are eviden*ia5+ dia)nosti,ul po5itiv. evolu*ia "i a4e,tarea or)anelor !nve,inate. permi*&nd dia)nosti,ul di4eren*ial "i indi,a*iile terapeuti,e' Dia9"o47i6#2 dif3r3"1ia2 se 4a,e ,u rini,9iul poli,9isti,. pione4ro5+ "i 9idrone4ro5+ "i alte a4e,*iuni ,are m+res, dimensiunile renale' T#:ori23 !a=i"37a23 (ot avea ,ara,ter pedi,ulat. papilom sesil sau tumor+ ul,erat+. aspe,te ,are pot e8ista "i !n ureter sau ve5i,+' Se eviden*ia5+ de4e,te de umplere. la,un+ !n su stan*a opa,+ sau !ntreruperea ,onturului a5inetului la inser*ia tumorii' T#:ori23 #r373ra23 Se tradu, prin la,une ,u ,ontur "ters. determin&nd un stop al su stan*ei de ,ontrast ,u dilatare' 1neori. se produ, !n)ust+ri prin in4iltrarea pere*ilor' Di4367a=ia d3 6o2 #ri"ar - se datore"te nedes,9iderii ,olului ve5i,al. ve5i,ula nu se )ole"te. se poate !nso*i "i de diverti,uli' Se datore"te 9ipertro4iei detrusoului. uneori pre5int+ re4lu8 ve5i,o - ureteral' T#:ori23 A3=i6ii #ri"ar3 (ot 4i auto9tone sau de ve,in+tate "i se dia)nosti,9ea5+ de o i,ei ,istos,opi,'
1<<

Radiolo)i, se urm+re"te sediul tumorii. !ntinderea. in4iltra*ia pere*ilor "i interesarea ori4i,iilor ureterale "i uretrale' T#:ori23 5a5i2ar3 - au ,ara,ter ve)etant "i pre5int+ pierderi de su stan*+' T#:ori23 "35a5i2ar3 se tradu, prin pierderi

CAPITOLUL X$.
EXACENUL RADIOLOGIC AL ORGANELOR RETROPERITONEALE Dia)nosti,ul a4e,*iunilor retroperitoneale. !n spe,ial al tumorilor este a ordat prin metode ,on6u)ate - radiolo)i,e : pneumoperitoneu. retropneumoperitoneu aso,iat ,u tomo)ra4ia. lim4o)ra4ia. aorto)ra4ia. 4le o)ra4ia. uro)ra4ia aso,iat+ ,u metode ima)isti,e. s,inti)ra4ia. e,o)ra4ia. tomo)ra4ia ,omputeri5at+ "i re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+' P"3#:o53ri7o"3#2 (neumoperitoneul - repre5int+ ,ontrastul transparent prin introdu,erea a 2 litri de aer sau io8id de ,ar on !n a domen ,u a6utorul aparatului pneumotora8 C]ss. !n lo,ul de ele,*ie a para,ente5ei' $8amenul radiolo)i, se 4a,e din 4a*+ "i pro4il !n de,u it' R37ro5"3#:o53ri7o"3#2 Retropneumoperitoneul - este metoda prin ,are se pot studia 4i,atul. splina. rini,9iul "i suprarenalele' Aso,ierea ,u tomo)ra4ia este 4oarte util+' (un,*ia se 4a,e de o i,ei pre,o,,i)ian' $,o)ra4ia "i ,omputer tomo)ra4ia NCTO s-au de5voltat ,a te9ni,i de e8plorare de v&r4 "i !n spe,ial re5onan*a ma)neti,+ nu,lear+ NR#NO -ul prin ,are pot 4i vi5uali5ate toate or)anele situate !n a,est spa*iu "i marile vase. pre,um "i masele patolo)i,e ,u ,on*inut li,9id sau solid' EFa:3"#2 36o9rafi6 $8amenul e,o)ra4i,. ,onstituie metoda neinva5iv+ ideal+ pentru studiul anatomiei vas,ulare a a domenului' Aparatele moderne "i !n spe,ial ,ele ,u sistem Doppler. o4er+ ima)ini ,are permit di4eren*ierea arterelor de vene. respe,tiv de alte stru,turi normale sau patolo)i,e'

Tumorile ve5i,ii urinare

de su stan*+ !n pla,+ ,u ,ontur nepre,is' E6o9rafia este o metod+ 4oarte important+ de dia)nosti,. ea stailind apartenen*a renal+ "i pre,i5ea5+ natura solid+ sau li,9id+ a 4orma*iunii' $,o)ra4ia ,ontri uie la dia)nosti,ul po5itiv "i di4eren*ial ,u 4orma*iuni solide pararenale "i pre,i5ea5+ ,ara,terul "i sta ilitatea tumorii'

200

201

(rin a,este metode sunt dia)nosti,ate ateromato5a aortei. anevrismele aortei. ruptura aortei. dise,*ia aortei a dominale "i alte modi4i,+ride ,ali ru arterial sau venos' G2a"d323 4#5rar3"a23 Glandele suprarenale sunt dou+ 4orma*iuni pere,9e situate anteromedial 4a*+ de polul superior al rini,9ilor' $8amenul radiolo)i,. e,o)ra4ia. CT "i R#N. eviden*ia5+: ;ematomul suprarenalian neonatal C9iste suprarenaliene Tumori suprarenaliene T#:ori23 45a1i#2#i r37ro53ri7o"3a2 Tumorile spa*iului retroperitoneal pot 4i : "3o52a=i63 sau "o" "3o52a=i63 6# a45367 6 i47i6; :iF7 sau 4o2id' Tumorile 9ematoamele. a ,esele "i ,9istele' T#:ori !3"i9"3 4o2id3 G tumori neuro)ene. mus,ulare "i derivate din *esutul )r+sos' L3=i#"i23 "3o52a=i63 :a2i9"3 Le5iunile neopla5i,e mali)ne sunt de ori)ine lim4ati,+. sar,oame "i 9eman)ioperi,itoame. ,are au !n )eneral ,ara,ter solid' +i!ro=a r37ro53ri7o"3a2? -i ro5a retroperitoneal+ este ,ara,teri5at+ prin apari*ia unor en5i )roase de *esut 4i ros de5voltate !n retroperitoneu iar adenopatiile sunt !ntotdeauna patolo)i,e' A,estea pot 4i de natur+ T@C. sar,oido5+. oli de sistem. 9ematolo)i,e sau neoplasme' (re5en*a a,estora o li)+ e,o)ra4istul la ,+utarea unui pun,t mali)n' Pr3=3"1a 6o2361ii2or a!do:i"a23 !n marea ,avitate peritoneal+ este depistat+ pre4eren*ial prin e,o)ra4ie' LI#-OGRA-IA $ste metoda radiolo)i,+ pentru e8plorarea sistemului lim4ati, a dominal'
202

T#:ori23 !3"i9"3 eni)ne 6# a45367 6 i47i6 4a# 6o:523F sunt

Te9ni,a de e8aminare : se in6e,tea5+ su ,utanat (@0 Npatent lue violetO 1 ml 1W S solu*ie de silo,ain 1W !n spa*iul interdi)ital pe 4a*a dorsal+ a pi,iorului. apoi se in,i5ea5+ pielea "i se ,ateteri5ea5+ un vas ,olorat se in6e,tea5+ lipiodol ultra4luid J=W - 2 - I ml timp de = minute. apoi se e4e,tuea5+ radio)ra4ii ale re)iunii a dominale' Se eviden*ia5+ dup+ o or+ trun,9iurile lim4ati,e iar dup+ trei ore sunt depista*i )an)lionii opa,i4ia*i' Radio)ra4ia de ele,*ie pentru )an)lioni este la 2? de ore' Opa,i4ierea lor persist+ p&n+ la > s+pt+m&ni' (rin metod+ se depistea5+ 9iperpla5iile in4lamatorii "i to8i,e lim4ati,e eni)ne. 9iperpla5iile reti,ulare eni)ne !n pro,esele in4lamatorii ,roni,e. 9iperpla5iile lim4ati,e mali)ne "i 9iperpla5iile reti,ulare mali)ne' Adenopatiile ,an,eroase metastati,e ,an,eroase sunt )reu de individuali5at pentru ,+ nu 4i8ea5+ lipiodolul' -enomenele de)enerative )an)lionare a6ut+ radiolo)ul pentru sta ilirea planului terapeuti, de iradiere' n edemele mem relor "i st+rilor ele4antia5i,e se ,er,etea5+ ima)inile de steno5+ sau o stru,*ie a vaselor lim4ati,e' AORTOGRA-IA Aorto)ra4ia a dominal+ - se e4e,tuea5+ prin pun,*ie dire,t+ !n por*iunea lom ar+ sau prin ,ateterism retro)rad dup+ pun,*ia 4emuralei. uneori prin ,ateterismul radialei sau su ,lavi,ulare' Se utili5ea5+ ,a su stan*+ de ,ontrast preparate iodate 9idrosolu ile' Aparatura de !nalt+ te9ni,itate din ultimul timp. permite e4e,tuarea arterio)ra4iilor sele,tive sau suprasele,tive prin ,ateterism' (rin a,eea"i metod+ se e4e,tuea5+ "i an)ioplastii ,u
Aorto)ra4ia a dominal+

e4e,t terapeuti,' -L$@OGRA-IA

Se reali5ea5+ prin introdu,erea su stan*ei opa,e !ntr-o ven+ a 4e*ei dorsale a pi,iorului' (entru e8plorarea ,avelor in4erioare su stan*a se introdu,e ,on,omitent !n venele 4emurale' -le o)ra4ia supra9epati,+ se reali5ea5+ prin ,ateterismul ,avei superioare prin auri,ulul drept'
203

pate de *esut ,on6un,tival moale "i vase san)uine' #+duva este ,on-

CAPITOLUL X$I
$CA#$N1L RADIOLOGIC AL SIST$#1L1I OST$OARTIC1LAR C37od3 d3 3Fa:i"ar3 #etodele de e8aminare sunt: radio)ra4ia. radio)ra4ia m+rit+. tomo)ra4ia. CT. R#N. s,inti)ra4ia. artro)ra4ia "i arterio)ra4ia' Radio9rafia este o metod+ de ele,*ie pentru e8aminarea sistemului osteoarti,ular' $a tre uie s+ ai + ,ontrast. netitate "i s+ eviden*ie5e stru,tura osoas+' Se reali5ea5+ prin 4olosirea de 4o,are 4ine. 4olii sensi ile. 4ilme ,u ,ontrast un "i developare ,ore,t+' La mem re. radio)ra4iiile se 4a, ,omparativ ,el pu*in !n dou+ in,iden*e. utili5&nduse te9ni,i spe,iale pentru 4ie,are se)ment radio)ra4iat' Radio9rafia :?ri7?. este o)at+ !n detalii. ,are uneori nu se v+d !n mod o i"nuit' Radio9rafia d3 6o"7a67 se utili5ea5+ !n stomatolo)ie "i pentru AT#' (entru radio)ra4ia p+r*ilor moi. se 4olose"te un re)im redus de e8punere' Ar7o9rafia. presupune in6e,tarea !n ,avitatea arti,ular+ a unei su stan*e de ,ontrast' ANATO#IA RADIOLOGIC% A OS1L1I NOR#AL S,9eletul este al,+tuit din oase lun)i. late "i s,urte' #a,ros,opi,. a,estea au o por*iune peri4eri,+ din os ,ompa,t !n,on6urat+ de o i,ei de periost "i o por*iune ,entral+ din os spon)ios' Din pun,t de vedere 9istolo)i,. ,ompa,ta este or)ani5at+ din su stan*+ osoas+ dur+ lamelar+ sau tra e,ular+. opa,+ la ra5ele C "i medular+ din *esuturi ,on6un,tive radiotransparente' (#!47a"1a o4oa4? d#r? - este ,onstituit+ din :a7ri63 6o2a93"o 5ro73i6? !n ,are se )+se"te o 7ra:? or9a"i6? di" fi!r3 6o2a93"3 "i 4#!47a"13 i"73rfi!ri2ar3. Cai 3Fi47? 632#23 o4oa43 f#=ifor:3 ,u prelun)iri stelate anastomo5ate. situate !n la,unele ;oKs9ip "i osein+ - su stan*+ )li,o - proteiti,+ ,are ,imentea5+ elementele de mai sus "i !n ,are se depune ,al,iu NH00 )r !n or)anism "i 4os4or ??0 )rO' +o4fa7a=323 a26a2i"3 se,retate de osteo la"ti ,ontri uie la pre,ipitarea ,ristalin+ 4os4o,al,i,+' (5a1ii23 o4#2#i sunt ,onstituite din lumenul sistemelor ;avers "i a ,analelor anastomo5i,e E' 0olFmann "i din o,9iurile spon)ioase o,u-

20'

stituit+ din *esut 4i ros. *esut adipos "i uneori are 4un,*ie 9ematopoeti,+' O4#2 2#"9 Osul lun) - are trei p+r*i: Dia4i5a - situat+ median !n 4orm+ de ,ilindru ,u *esut ,ompa,t la peri4erie "i ,analul medular ,entral' $pi4i5a situat+ la peri4eria e8tremit+*ilor osoase. are ,orti,ala epi4i5ar+ mult mai su *ire. iar pe e8tremit+*i este ,artila)iul diartroidal ,are reali5ea5+ supra4a*a arti,ular+' #eta4i5a - este re)iunea situat+ la demar,a*ia !ntre ,ele dou+ se)mente amintite' Tra e,ulele spon)ioasei epi4i5io - meta4i5are sunt orientate !n sensul liniilor de 4or*+' (eriostul - este o mem ran+ ,on6u,tiv+ radiotransparent+. ,are !nvele"te osul iar la e8tremit+*i se ,ontinu+ ,u ,apsula arti,ular+' $ndostul - este o mem ran+ ,on6un,tival+ pre5ent+ la ,opii. ,are tapetea5+ ,avitatea medular+ a oaselor lun)i' 0as,ulari5a*ia osului lun) - este asi)urat+ de artera nutritiv+. vasele periosti,e "i vasele epi4i5are' ntre ,apilarele arti,ulare "i venule se )+ses, "i sinusoidele venoase' O4#2 2a7 Osul lat - se ,ompune din ,orti,al+ "i spon)ioas+ !ntre ,ele dou+ 4&"ii ale ,orti,alei' Oa4323 46#r73 Oasele s,urte sunt spon)ioase. !nvelite !ntr-un man"on periosti, sau ,orti,al+ su *ire' +ORCAREA O(ULUI O473o93"3=a 5ri:ar? Osteo)ene5a primar+ - este 4a5a !n ,are se trans4orm+ memrana oaselor late "i ,artila6ul s,9eleti, !n *esut osos primar ,omple8 stru,turat' #etapla5ia *esutului ,on6un,tiv t&n+r se reali5ea5+ !n trei 4a5e: de edem preosos. 4i rele ,ola)ene. se or)ani5ea5+ !n tra e,uleV 4a5a de su stan*+ preosoas+ - ,&nd re5ult+ matri,ea protei,+ "i apar
20,

osteo lasteleV 4a5a de minerali5are - ,&nd *esutul osteoid 4i8ea5+ ,omple8ul 4os4o -,al,i,' O473o93"3=a 436#"dar? Dup+ 4ormarea *esutului osos urmea5+ osteo)ene5a se,undar+ ,u dou+ ,omponente : osteo)ene5a "i deminerali5area' Or9a"o93"3=a D6r3>73r3a >i d3=Ao27ar3a o4#2#iE Cr3>73r3a @" 2#"9i:3 a o4#2#i La na"tere oasele lun)i. e8,ept&nd epi4i5ele sunt osi4i,ate' 2esutul osos primitiv nu are stru,tur+ lamelar+. 4iind nestru,turat' Dup+ na"tere. a,esta este !nlo,uit ,u *esut osos se,undar stru,turat' La 2? luni dup+ na"tere. dia4i5a este ,onstituit+ din *esut osos se,undar' (e radio)ra4ii. dia4i5a oaselor lun)i este delimitat+ la e8tremit+*i de linia de ,al,i4i,are provi5orie. a ,artila6elor de ,re"tere' Cartila6ul de ,re"tere pe 4a*a meta4i5ar+. este invadat de *esut ,on6u,tiv ,are se va trans4orma !n os. ,ontri uind la ,re"terea !n lun)ime a osului' (e radio)ra4ie este radiotransparent. delimitat de linia de ,al,i4i,are provi5orie. ,artila6ul la terminarea perioadei de ,re"tere dispare "i este !nlo,uit ,u linia de ,re"tere ,are ulterior dispare' Cr3>73r3a o4#2#i @" 9ro4i:3 - se datorea5+ periostului "i re5ult+ din a,tivitatea osteo)en+ a stratului su periostal ,on6un,tival' D3=Ao27ar3a oa432or d3 :3:!ra"? - este pe seama periostului' ANATOCIA RADIOLOGIC A ARTICULA*IILOR Arti,ula*iile sunt un sistem me,ani, ,ompus din dou+ sau mai multe e8tremit+*i osoase ,are se !nt&lnes, !n 4e*ele arti,ulare men*inute !n ,onta,t prin ,apsul+. li)amente "i tendoane' Clasi4i,area arti,ula*iilor: - ar7i6#2a1ii 4i"oAia23 4a# diar7ro=3 la "old. )enun,9iV - ar7i6#2a1ii 6ar7i2a9i"oa43 4a# a:fiar7ro=3 la dis,ul verte ralV - ar7i6#2a1ii fi!roa43 4a# 4i"ar7ro=323; 4#7#ri23 6ra"i3"3' CaAi7a73a ar7i6#2ar? este aproape virtual+. e8tremit+*ile osoase se spri6in+ una pe alta prin ,artila)iul diartroidial' Cavitatea arti,ular+ este !nvelit+ !n ,apsula arti,ular+. tapetat+ de o mem ran+ sinovial+ ,are se,ret+ li,9idul sinovial'
20-

Aspe,tul radiolo)i, al spa*iului arti,ular este de radiotransparen*+ !ntre supra4e*ele. radioopa,e ale e8tremit+*ilor osoase' Are l+r)imea de 1 - ? mm' A"o:a2ii d3 d3=Ao27ar3a 46 3237#2#i - se pot eviden*ia radiolo)i, urm+toarele : - oase supranumerare !n re)iunea ,arpului "i tarsului V - nu,lei oso"i epi4i5ari persisten*i "i nesuda*i V - polida,tilie. oase supranumerare V - lo,uri verte rale sau lipsa unor verte re' (3:io2o9ia radio2o9i6? a af361i#"i2or o4oa43 - !n di4eritele oli sau tul ur+ri de de5voltare a oaselor pot apare modi4i,+ri de stru,tur+ : - f3"o:3"3 d3 r34or!1i3 osoas+ mai a,,entuat+ sau resor *ie normal+ ,u osteo)ene5+ mai redus+. ,u redu,erea opa,it+*ii osului V - f3"o:3"3 d3 o473o93"3=? a,,entuat+ sau re5or *ie redus+ ,u densi4i,area stru,turii' Din a,este modi4i,+ri re5ult&nd: re5or *ia osoas+. osteoporo5a. osteoli5a "i osteos,lero5a. periosto5a "i endosto5a' Resor *ia osoas+ - se reali5ea5+ 5ri" d3:i"3ra2i=ar3 sau o473o62a=i3 "i !mpreun+ ,u o473o93"3=a fi=io2o9i6? ,ontri uie la men*inerea e,9ili rului normal al s+rurilor minerale "i a stru,turii osoase. 4iind !n a,ela"i timp un depo5it de su stan*e minerale a or)anismului' n ,a5uri patolo)i,e. *esutul osos se deminerali5ea5+. devine osteoporoti, "i ,re"te transparen*a la ra5ele C' TULBURRI DE RECON(TRUC*IE O(OA( CARACTERI0ATE PRIN LIP( DE (UB(TAN* O(OA( OST$O(ORO/A Se tradu,e radiolo)i, prin ,re"terea transparen*ei spon)ioasei "i su *ierea ,orti,alei' Se produ,e prin : d3:i"3ra2i=ar3; 6o"47r#61i3 i"4#fi6i3"7? a :a7ri63i 5ro73i63 >i r3=or!1i3 o473o62a=i6?. D3:i"3ra2i=ar3a se produ,e pe ,ale vas,ular+ su in4luen*e nervoase "i umorale. !mpre6ur+ri !n ,are spore"te vas,ulari5a*ia osoas+' Cre"terea (; -ului tisular ,u a,ido5a intersti*ial+ produ,e desprinderea ,omple8ului 4os4o - ,al,i, "i re5or *ia masiv+ a s+rurilor minerale ,u men*inerea tramei protei,e' Co"47r#61ia i"4#fi6i3"7? a :a7ri63i 5ro73i63 ,are r+m&ne 4+r+ o minerali5are ,orespun5+toare este o alt+ ,au5+ a osteoporo5ei'

20.

OST$OLI/A $ste 4enomenul !n ,are pe l&n)+ dispari*ia su stan*ei minerale e8ist+ "i distru,*ie tra e,ular+ "i se datore"te unui pro,es intens de osteo,la5ie' -o,arele de osteoli5+ se !nt&lnes, !n pro,ese in4lamatorii. tumori. a4e,*iuni nervoase. endo,rine' -o,arele pot 4i situate la e8tremitatea osului sau !n stru,tura osoas+. ,&nd se numes, )eode' Lo,ali5area peri4eri,+ poart+ denumirea de ero5iune mar)inal+' OST$OCLA/IA (rodu,e re5or *ia osului prin a,*iunea osteo,lastelor. ,are produ, erodarea matri,ei protei,e' $ste un pro,es normal. !nt+lnit at&t !n perioada de ,re"tere ,&t "i la adul*i' C&nd pro,esul este e8a)erat. produ,e osteoporo5a sau osteoli5a' Radiolo)i, - se eviden*ia5+ dup+ pierderea a J0W din ,omple8ul mineral' Se ,onstat+ poro5area spon)ioasei "i spon)io5area ,ompa,tei' Tomodensiometria CT este metoda de ele,*ie pentru dia)nosti,' Osteoporo5a poate 4i lo,ali5at+ sau )enerali5at+' C;IST1L OSOS $ste o ,avitate osoas+ ,u ,ontur net ,u transparen*+ uni4orm+. !n,on6urat+ de *esut s+n+tos' (entru a 4i eviden*iat radiolo)i,. tre uie s+ dep+"eas,+ > - 10 mm' -o,are de osteoli5+ diseminate se !nt&lnes, !n metasta5e. plasmo,itom. osteo5+ paratiroidian+' TULBURRI DE RECON(TRUC*IE PRIN PLU( DE (UB(TAN* O(OA( - O(TEO(CLERO0ELE. O473o4623ro=323 se tradu, radiolo)i, prin !m o)+*irea ma,rostru,turii "i sporirea opa,it+*ii osoase' P3rio47o=a - se ,ara,teri5ea5+ radiolo)i, prin !n)ro"area osului. datorit+ apo5i**ilor osoase !n 6urul ,ompa,tei' #an"onul 4ormat este nestru,turat "i separat printr-o linie transparent+' 1neori. a,este apo5i*ii au aspe,t de spi,uli' Compa,ta !n)ro"at+ se nume"te periostit+ osi4iant+' E"do47o=a - repre5int+ !n)ro"area osului spre ,analul medular ,u
20/

o literarea lui N,alus. osteomielit+O' (5o"9io4623ro=a - repre5int+ !n)ro"area spon)ioasei prin apo5i*ii de lamele. su *ieri de os ne4ormat. umpl&nd spa*iul medular' Radiolo)i,. !n spon)ios,lero5+ traversele spon)ioase se !n)roa"+. iar tonalitatea ,al,ar+ a osului ,re"te' O473o4623ro=a - repre5int+ toate a,este pro,ese men*ionate. osul av&nd stru,tur+ dens+. omo)en+. ,ondensat+. ,u modi4i,+ri a ,ompa,tei ,analului medular "i spon)ioasei' Osteos,lero5a poate 4i !n 4orm+ de insul+. osteopoeFilie. metasta5e osteoplasti,e' Apoi s,lero5e !ntinse. tumori eni)ne sau )enerali5ate - @oala oaselor de marmur+' O4ifi6?ri23 373ro7o5i63 se produ, oriunde apare un mediu ,on6u,tival osi4i,a il "i punerea !n li ertate de material mineral : mu",9i. li)amente. *esut ,on6u,tival. ,i,atri,e. 9ematom' DISTRO-IA OSOAS%. DIS(LA/IIL$ n unele a4e,*iuni patolo)i,e se produ,e un de5e,9ili ru ,antitativ "i modi4i,+ri ,alitative anar9i,e osoase. produ,&nd modi4i,+ri stru,turale. ,a !n)ro"+ri. apo5i*ii periostale. spon)io5area ,ompa,tei sau 4orma*iuni pseudo,9isti,e' $8' : @oala (a)et. Distro4ii osoase. Osteo5a paratiroidian+' N$CRO/A OSOAS% Se produ,e !n urma unor tul ur+ri ,ir,ulatorii ,are determin+ is,9emia unei p+r*i a osului ,u dispari*ia osteo,itelor "i alterarea *esutului ,on6un,tiv' Stru,tura dur+ "i su stan*ele minerale r+m&n inta,te e8pli,&nd opa,itatea ,al,ar+ !n por*iunea ne,ro5at+ a osului se,9estru' $ste spe,i4i,+ osteomielitei' Se,9estrul este in,on6urat de li5a datorata osteone,ro5ei' T1L@1R%RIL$ D$ ORGANOG$N$/% - 9iposto5+ Determin+ modi4i,+ri a dimensiunilor "i 4ormei oaselor' ;iperosto5a produ,e ,re"terea e8a)erat+ a osului !n )rosime. !n osteomielit+. @oala (a)et' n 9ipostos+. oasele r+m&n mi,i' $8' Osteopsatirosa. dup+ alterarea ,artila6ului de ,re"tere !n poliomielit+ se de4ormea5+' Oasele mai pot su4eri urm+toarele modi4i,+ri: s,oliosto5a. !ndoirea lor. oedoto5a. oase su4late "i !n)ro"ate'
20<

Displa5iile se !mpart !n: aO :odifi6?ri d3 for:? 5ri" a273rar3 :36a"i4:#2#i d3 6r3>73r3 - ,u p+strarea propor*iei !ntre lun)ime "i )rosime. 9iperpla5ie. 9ipopla5ie "i ruperea a,estui e,9ili ru N,ondrodispla5ie "i displa5ie periostal+OV

O :odifi6?ri d3 for:? >i 47r#67#r? 5ri" 7#2!#rar3a :36a"i4:#2#i d3 6r3>73r3 >i :od32ar3. A52a=ia - este lipsa de de5voltare a unui os. iar a93"3=ia este a sen*a lui' $C(LORAR$A RADIOLOGIC% A SIST$#1L1I OSOS $8plorarea radiolo)i,+ !"i men*ine valoarea de metod+ 4undamental+ utili5at+ pentru studiul anatomiei. 4i5iolo)iei s,9eletului. ,&t "i pentru e8aminarea sistemului osteo - arti,ular' (entru e8plorarea s,9eletului. e8amenul radiolo)i, dispune de mi6loa,e multiple' $8plorarea radiolo)i,+ tre uie s+ 4ie pre,edat+ de un ri)uros e8amen ,lini,. lo,al. re)ional "i )eneral. e8amene iolo)i,e. anamne5+ ,ore,t+' Radio)ra4ia este prin,ipalul mi6lo, de e8aminare radiolo)i,+ a s,9eletului "i arti,ula*iilor' O radio)ra4ie ine e8e,utat+ !n in,iden*e di4erite. ,ore,t interpretat+. ,ontri uie !n mod esen*ial la elu,idarea pro lemelor de dia)nosti, po5itiv "i di4eren*ial' Celelalte te9ni,i "i pro,edee de e8plorare adu, elemente suplimentare ,are veri4i,+ datele eviden*iate !n radio)ra4ie' (ro,edeele moderne ,ompletea5+ in4orma*iile radio)ra4iei dar nu o pot !nlo,ui' n ,ompletarea radio)ra4iei standard se utili5ea5+ radio)ra4ia m+rit+. e8amenul tomo)ra4i,. arterio)ra4ia. s,inti)ra4ia. R#N. TC'
210

Craniul de 4a*+ In,iden*+ 4runte - nas -4ilm 1O Sutura 4ronto-parietal+ 2O Sinusurile 4rontale JO Celulele mastoidiene ?O Sinusurile ma8ilare IO Celulele etmoidale >O Osul 4rontal HO Osul ma8ilar =O -osele na5ale <O #andi ula 10 Or ita

T$;NICA RADIOGRA-I$I CRANI1L1I #asivul 4a,ial este un ,omple8 4ormat din stru,turi osoase ,are ,onstituie st&lpii oso"i desp+r*itori "i ,avit+*i aeri,e. de 4orme "i dimensiuni di4erite' $ste ,onstituit din oasele ma8ilare 5i)omati,e. palatine. na5ale. vomerul. apo4i5ele pteri)oide. s4enoidul etmoidul 9ioidul. st&lpii de le)+tur+ ,u ,raniul neural. de asemenea "i mandi ula ,are este sin)urul os mo il' #asivul 4a,ial ,on*ine !ntr-un spa*iu mi, 4orma*iuni anatomi,e importante: or itele. sinusurile ,ranio-4a,iale. sinusurile posterioare. 4osele na5ale. ,avitatea u,al+. 4osa in4ratemporal+. ar,adele dentare. arti,ula*ia temporomandi ular+. )landele salivare. et,' A,este 4orma*iuni au patolo)ie 4oarte lar)+. ,are intr+ !n domeniul mai multor spe,ialit+*i medi,ale: stomatolo)ia. ,9irur)ia ma8ilo 4a,ial+. ORL. o4talmolo)ia "i altele' Radiolo)ia este metoda para,lini,+ 4oarte important+ ,are a6ut+ la sta ilirea dia)nosti,ului. !mpreun+ ,u datele ,lini,e

o *inute' Sunt situa*ii ,&nd e8amenul radiolo)i, este sin)urul !n m+sur+ s+ depiste5e modi4i,+rile patolo)i,e ale masivului 4a,ial' La nivelul masivului ,ranio-4a,ial. ima)inile radiolo)i,e sunt 4oarte 4re,vent suprapuse. motiv pentru ,are eviden*ierea se)mentelor pe ,are dorim s+ le e8amin+m se e4e,tuea5+ prin 4olosirea unor te9ni,i spe,iale' Radio9rafia 6ra"i#2#i Ai463ra2 Radio9rafia 6ra"i#2#i Ai463ra2 se e4e,tuea5+ prin in,iden*e e8tra,raniene. ,are impun o te9ni,+ radio)ra4i,+ deose it+'

(un,te ,raniometri,e 1O @re)ma 2OGla ela JO Nasion ?O A,9antion IO (rost9ion >O (ro)onion N#entonO HO Gonion =O Inion <O CA$ 10O Lam da 11O 0erte8

211

La reali5area unei radio)ra4ii se *ine ,ont de 2 no*iuni: - po5i*ia - in,iden*a Po=i1ia - repre5int+ situa*ia olnavului sau a re)iunii de radio)ra4iat !n raport ,u 4ilmul radio)ra4i,' Deose im: - po5i*ii 4rontale. ,&nd olnavul st+ ,u 4a*a sau spatele la 4ilm. adi,+ - planul 4rontal al ,raniului este paralel ,u planul 4ilmului' - (o5i*ii laterale st&n)+ "i dreapt+ sau pro4il ,&nd planul sa)ital al olnavului este paralel ,u e,ranul' - (o5i*ii o li,e. ,&nd planul 4rontal al ,raniului este o li, 4a*+ de e,ran' I"6id3"1a este de4init+ prin dire,*ia "i ,entra6ul ra5ei ,entrale !n raport ,u o ie,tul de radio)ra4iat' O alt+ no*iune important+ este a,eea ,+ o in,iden*+ tre uie s+ *in+ ,ont de po5i*ia determinant+ a 4o,arului !n raport ,u su ie,tul' Dou+ metode permit de4inirea dire,*iei ra5ei ,entrale' 1. C37oda 632or do#? 5#"673 . 4ie dou+ pun,te ,utanate. 4ie un pun,t ,utanat "i un pun,t intra,ranian' 2' #etoda un)9iurilor aso,iate unui pun,t pe ,entra6 ,utanat. sau intra,ranian' D3fi"ir3a i"6id3"132or @" :37oda a"9#2ar? A,east+ metod+ este mai a,,esi il+ pentru de4inirea unei in,iden*e' $ste su4i,ient s+ indi,+m an)ula*ia ra5ei ,entrale !n raport ,u dou+ planuri de re4erin*+ ,unos,ute' (entru ,omoditate s-au ales dou+ planuri perpendi,ulare' Cele dou+ un)9iuri 4ormate de ra5a ,entral+ ,u planurile de re4erin*+. determin+ dire,*ia sa. dar a,easta nu este su4i,ient' n de4inirea unei in,iden*e tre uie s+ indi,+m "i ,+tre ,e stru,turi este diri6at+. ,eea ,e impune ,unoa"terea unui pun,t din traie,toria sa. denumit pun,tul de ,entra6 ( - ,are poate 4i ,utanat sau intra-,ranian' La nivelul ,raniului e8ist+ dou+ planuri de re4erin*+ perpendi,ulare: 1. P2a"#2 4a9i7a2 :3dia" 4a# (. (lanul de simetrie a ,raniului' $l este planul de simetrie 4a,ial+ a ,alotei "i a5ei ,raniului' 2. P2a"#2 or!i7o-:3a7a2 - OC - ,are este paralel ,u planul na5ion- iauri,ular "i ,analele semi,ir,ulare e8terne' $l tre,e prin ,ondu,tele auditive e8terne "i un)9iurile e8terne ale or itei' Alte repere sunt: nasionul "i limitele superioare ale tra)usului sau tra)ion'
212

De4inirea pra,ti,+ a in,iden*elor ,omport+ de,i trei elemente esen*iale: U"9 i#2 OC. 4ormat de ra5a ,entral+ ,u planul or ito-meatalV U"9 i#2 (. - 4orma de ra5a ,entral+ ,u planul sa)ital medianV P#"67#2 P. - pun,tul de ,entra6 ,utanat sau intra,ranian a ra5ei ,entrale' Dire,*ia antero-posterioar+ sau postero-anterioar+ a ra5ei ,entrale nu este un element ,ara,teristi, a de4inirii in,iden*ei' G+sirea sensului 4as,i,ului de ra5e C. depinde de al*i 4a,tori se,undari: - Con4ortul "i ,ooperarea olnavului. mo ilitatea aparatuluiV ,+utarea unei netit+*i ma8ime pentru o stru,tur+ dat+' - #+rirea voluntar+ a unei 4erestre radiolo)i,e sau a unei stru,turi date "i redu,erea parala8ei' 0alorile un)9iurilor de in,iden*+ sunt ,uprinse !ntre -<0o "i S<0o' (entru un)9iul O# - !ntre 0 "i S<0o. sunt ,uprinse toate un)9iurile ,u des,9idere anterioar+ "i superioar+' ntre -<0o "i 0o. sunt ,uprinse toate un)9iurile ,u des,9idere anterioar+ "i in4erioar+' - (entru un)9iul S. !ntre 0 "i S<0o sunt ,uprinse un)9iurile ,u des,9idere anterioar+ "i ,+tre partea de e8aminat' n toate in,iden*ele simetri,e. ra5a ,entral+ este ,on*inut+ !n planul sa)ital median "i de,i un)9iul S este 0' n a,est ,a5. de4inirea in,iden*ei se limitea5+ la indi,area un)9iului O# "i a pun,tului de ,entra6 (' (entru in,iden*ele unilaterale ,u du l+ o li,itate. de4inirea ,omport+ indi,area un)9iului O#. un)9iului S "i a pun,tului (' $8e,utarea in,iden*elor ,ore,te presupune respe,tarea unor re)uli: A"a:"3=a !o2"aA#2#i; spri6in+ radiolo)ul s+ )+seas,+ )ama e8amin+rilor radiolo)i,e. a po5i*iilor "i in,iden*elor ,ele mai ade,vate' Pr39?7ir3a !o2"aA#2#i pentru radio)ra4iere presupune )+sirea re)iunii de radio)ra4iat. pre)+tirea ,onstantelor ele,tri,e. ale)erea ,asetei ,orespun5+toare. sta ilirea po5i*iei olnavului - ,ul,at. "e5ut sau !n ortostatism. eventual trasarea pe piele a unor semne !n ,a5ul in,iden*elor di4i,ile. sau utili5area de "a loane ,u un)9iurile "i !n,lina*iile dorite' Po=i1io"ar3a se 4a,e ,u l&nde*e "i 4ermitate' @olnavul se a"ea5+ !ntr-o po5i*ie ,&t mai ,omod+ pe mi6lo,ul mesei de radio)ra4iat ,u memrele ast4el dispuse !n,&t s+ reali5e5e o po5i*ie ,&t mai ,omod+ a olnavului' Sa,ii de nisip amplasa*i 6udi,ios. permit de asemenea o po5i*ionare ,ore,t+ a olnavului'
213

A2393r3a >i a:52a4ar3a 6a4373i este 4oarte important+' #+rimea ,asetei se sta ile"te !n 4un,*ie de supra4a*a de proie,*ie a re)iunii radio)ra4iate' Caseta se a"ea5+ ast4el !n,&t ra5a ,entral+ s+ se proie,te5e pe mi6lo,ul ei' Distan*a dintre mar)inea radio)ra4iei "i ,onturul e8terior al ima)inii radio)ra4i,e s+ 4ie apro8imativ e)al+ !n toate dire,*iile' Radio9rafii23 6# i"6id3"1? o!2i6?; impun o ast4el de amplasare a ,asetei. !n,&t ra5a ,entral+ s+ se proie,te5e la mi6lo,ul distan*ei dintre ,entru "i ,ap+tul opus al ,asetei' Co"73"1ia se asi)ur+ 4+r+ modi4i,area po5i*iei ,apului. ,u sa,i de 4+in+. ,are !n plus omo)eni5ea5+ a sor *ia radia*iilor' Se utili5ea5+ pentru 4i8are. en5i spe,iale. de 4i8are' C3"7raB#2 >i 2o6a2i=ar3a. - Ra5a ,entral+ se materiali5ea5+ prin ,entrorul luminos' Lo,ali5area se 4a,e stri,t !n ,&mpul util' Pro73Bar3a !o2"aA#2#i se 4a,e ,u "or* de plum "i prin limitarea 4as,i,ului. l+s&nd o and+ nee8pus+ pe mar)inea 4ilmului' $8aminarea radiolo)i,+ presupune utili5area !n toate ,a5urile a unor pun,te de ,entrare pre,ise' Orientarea 4as,i,olului de ra5e roent)en se 4a,e !n 4un,*ie de dou+ repere ,utanate "i anume pun,tul de intrare a ra5ei in,idente "i pun,tul de ie"ire a ra5ei emer)ente' P#"673 6ra"io:37ri63 n e8plorarea radiolo)i,+ a s,9eletului ,ranio - 4a,ial ne,esit+ ,unoa"terea ,&torva pun,te ,raniometri,e a liniilor planurilor ,raniului' Cele mai importante pun,te ,raniometri,e sunt : (un,te mediane : "a4io"; 92a!32a; !r39:a; A3r73F#2; i"io"; 2a:!da; ' (un,tele laterale sunt pun,tele auri,ulare. )onionul' P2a"#ri23 6ra"i#2#i Cele mai importante planuri sunt : (lanul sa)ital sau planul median (lanul ori5ontal sau auri,olo - or itar (lanul 4rontal sau planul verti,al' AF323 6ra"i#2#i Cele mai importante a8e sunt : a8ul iauri,ular. a8ul or ito - la irinti,. a8ul or ito - api,al'
21'

Ori,e e8amen radiolo)i,. indi4erent de re)iunea pe ,are o e8plor+m. tre uie s+ 4ie ,ore,t "i s+ dure5e ,&t mai pu*in' n e4e,tuarea unei radio)ra4ii se va *ine ,ont de elmentele ele,tri,e la masa de ,omand+. po5i*ia olnavului. imo ili5area re)iunii. m+rimea 4ilmului radio)ra4i, "i a ,asetei. orientarea ra5ei ,entrale "i m+rimea lo,ali5atorului' Imo ili5area re)iunii de radio)ra4at este 4oarte important+. mai ales ,&nd utili5+m un 4as,i,ol radiant pu*in penetrant "i ,&nd timpul de e8punere este lun)' $8plorarea radiolo)i,+ a s,9eletului ne,esit+ din partea ,elui ,are e8e,ut+ radio)ra4ia o !ndelun)at+ e8perien*+ "i ,unoa"terea anatomiei radiolo)i,e normale' O un+ radio)ra4ie de s,9elet indi4erent de se)mentul e8plorat se o *ine. e8amin&nd pe ,&t posi il 4ie,are re)iune !n parte' Radio)ra4iile de ansam lu sunt doar pentru orientare' ANATO#IA RADIOLOGIC% NOR#AL% S,9eletul ,ranian - este 4ormat din opt oase. dintre ,are patru : osul 4rontal. etmoidal. s4enoidal. o,,ipital sunt mediane "i nepere,9i. iar patru - ,ele dou+ parietale "i dou+ temporale sunt pere,9i "i dispuse lateral' Oasele ,raniului sunt unite prin suturi' Craniul are o 4orm+ ovoid+ ,u a8ul mare dispus antero - posterior "i ,on*ine dou+ por*iuni: olta "i a5a ,raniului' Bo27a - 4a# 6a2o7a se !ntinde de la )la el+ la protu eran*a o,,ipital+ e8tern+ "i este 4ormat+ din 4rontal. parietal. temporal. aripa mare a s4enoidului "i o,,ipital' ntre ele sunt dou+ suturi importante: sutura ,oronar+ "i sutura lam doid+' n sens sa)ital este sutura sa)ital+' Ba=a 6ra"i#2#i - este o re)iune ,omple8+. 4ormat+ dintr-un num+r mare de ori4i,ii "i proie,*ii osoase' Din pun,t de vedere radiolo)i, se !mparte !n 5or1i#"3a a"73rioar?; :iB2o6i3 "i 5o473rioar?. separate !ntre ele prin dou+ linii ,onven*ionale dispuse transversal ,are tre, prin limita posterioar+ a palatului dur "i prin ,onturul anterior a )+urii o,,ipitale' (rivind de sus !n 6os endo a5a ,on*ine: o4#2 fro"7a2; 4i"#4#2 fro"7a2; 7aAa"#2 or!i732or; 2a:a 6i#r#i7? a 37:oid#2#i; 4i"#4#2 4f3"oida2; >3a#a 7#r63a46?; a5ofi=a !a=i2iar? a o66i5i7a2#2#i; 478"6i23 73:5ora2#2#i 6# 6o"d#67#2 a#di7iA i"73r"; o66i5i7a2#2 6# 5ro7#!3ra"1a o66i5i7a2#2#i i"73r"?' D3 5rofi2 - Conturul s,9eletului eviden*ia5+ trei straturi osoase: t+ lia e8tern+ "i intern+ ,u stru,tur+ opa,+. !ntre ele este diploia ,u stru,tur+ spon)ioas+'

21,

Oasele ,alotei sunt: 4rontalul situat anterior. ,ele dou+ oase parietale. oasele temporale.aripile mari ale s4enoidului "i posterior o,,ipitalul' (#7#ri23 6ra"i#2#i (rin,ipalele suturi ale ,raniului sunt: Sutura 4rontoparietal+ sau ,oronal+V Sutura parieto - o,,ipital+ sau lam doid+V Sutura parieto - temporal+ sau parietos,uamoas+V Sutura parieto - mastoidian+V Sutura sa)ital+. sutura s4eno - 4rontal+V Sutura s4enoparietal+ Sutura s4enotemporal+' La nivelul oaselor ,alotei se distin) "an*urile vas,ulare ine vi5iile. mai evidente la nivelul parietalului' Ima)inile arteriale apar su 4orma unor en5i 4ine de intensitate redus+ ,u traie,t re)ulat "i pere*i paraleli' Ima)inile "an*urilor venoase sunt mai pu*in evidente "i au traie,t nere)ulat' Sinusurile venoase apar su 4orma unor en5i de intensitate redus+. vi5i ile !n re)iunea s4enoparietal+' D3 5rofi2. a5a ,raniului se !mparte !n : - 37aB#2 a"73rior. ,are se !ntinde de la peretele posterior a sinusurilor 4rontale p&n+ la aripile mari ale s4enoidului V - 37aB#2 :iB2o6i#. este limitat !nainte de ima)inea aripilor mari ale s4enoidului p&n+ la dorsumul stelar V - 37aB#2 5o473rior. ,are se !ntinde de la lama patrulater+ p&n+ la peretele posterior al ,alotei' n eta6ul mi6lo,iu se a4l+ >3a#a 7#r63a46?. delimitat+ anterior de ,linoidele anterioare. posterior de ,linoidele posterioare' (6 3237#2 f313i S,9eletul 4e*ei - este al,+tuit din "ase oase pere,9i. dou+ oa43 2a6ri:a23; do#? :a2ar3; do#? 6or"373 "a=a23 i"f3rioar3; do#? oa43 5a2a7i"3; do#? oa43 "353r36 i - Ao:3r#2 >i :a"di!#2a 4a# :aFi2ar#2 i"f3rior ,are este mo il' Datorit+ ,omple8it+*ii 4orma*iunilor din masivul 4a,ial. e4e,tuarea radio)ra4iilor este variat+' n 4un,*ie de re)iunea pe ,are dorim s+ o e8amin+m. prin,ipalele in,iden*e sunt: -a*a. pro4ilul (o5i*ia +r ie - 4ilm in,iden*+ verti,o - na5al+ sau semia8ial+ In,iden*a 4runte - nas 4ilm In,iden*a a8ial+ ;irt5'
21-

Co2oa"a A3r73!ra2? Coloana verte ral+ este o pies+ s,9eleti,+ medial+ lun)+. situat+ posterior. al,+tuit+ din J? de se)mente osoase. J?? supra4e*e arti,ulare. 2? dis,uri interverterale. J>I de li)amente. HJ0 de pun,te de inser*ie. deasupra ei a,*ion&nd HI0 de mu",9i' Coloana verte ral+ se studia5+ radio)ra4i, pe se)mente. utili5&nd pentru 4ie,are se)ment in,iden*e deose ite' Coloana verte ral+ este ,ompus+ din urm+toarele re)iuni : - re)iunea ,ervi,al+. 4ormat+ din H verte re V anterior posterior pro4il - re)iunea tora,al+. 4ormat+ din 12 verte re V - re)iunea lom ar+. ,u I verte re V - re)iunea sa,rat+. 4ormat+ prin sudarea a I verte reV - ,o,,isul. 4ormat din ? verte re' (rivit+ din 4a*+. ,oloana verte ral+ pre5int+ o ,ur ur+ ,u ,onve8itatea spre dreapta !n re)iunea tora,al+ superioar+ "i o por*iune ,u ,on,avitate spre dreapta. !n por*iunea lom ar+' De pro4il. re)iunea ,ervi,al+ are ,onve8itatea anterioar+. tora,al+ ,u ,onve8itatea posterioar+ "i lom ar+ ,u ,onve8itatea anterioar+' Re)iunea sa,rat+ are ,onve8itatea posterioar+' A,este ,ur uri se datores, po5i*iei ipede a omului' 0erte rele sunt deose ite dup+ re)iunea anatomi,+ sau ,9iar !n ,adrul a,eleia"i re)iuni' 0erte rele pot avea ,ara,teristi,i di4erite' Cea mai diversi4i,at+ re)iune este ,ervi,ala' Co2oa"a 63rAi6a2? Pri:a A3r73!r? 63rAi6a2? sau atlasul este ,onstituita dintr-un ar, anterior. ,are pre5inta o supra4ata arti,ulara ,u apo4i5a odontoid+ "i un
21.

ar, posterior mai mare. dou+ mase laterale' Corpul verte ral s-a sudat ,u ,el al verte rei a doua. 4orm&nd apo4i5a odontoid+' De pe masele laterale se 4ormea5+ apo4i5ele transverse' C3rAi6a2a a do#a. ,onst+ dintr-un ,orp alun)it transversal "i un ar, verte ral. 4a*a superioar+ a ,orpului pre5ent&nd o proeminen*+ apo4i5a odontoid+' n,ep&nd de la CJ la CH pe supra4a*a ,ranian+ a verte rei. mar)inal se )+ses, apo4i5ele un,i4orme semilunare. proeminen*e ,are se arti,ulea5+ ,u depresiunile e8istente. pentru 4ie,are dintre a,estea. pe 4a*a ,audal+ a ,orpului verte rei suprapuse' Apo4i5ele transverse au a5a prev+5ut+ ,u un ori4i,iu. denumit+ )aura transversal+. pe unde tre, artera "i vena verte ral+' (e 4a*a superioar+ a apo4i5ei transverse tre,e nervul spinal' Apo4i5a spinoas+ este !mp+r*it+ !n 4orm+ de 4ur,uli*+' C3rAi6a2a a $I - a. pre5int+ la nivelul apo4i5ei transverse tu er,ulul anterior sau tu er,ulul C9assei)na,' C3rAi6a2a a $II - a este apo4i5a spinoas+ ,ea mai lun)+' Co2oa"a 7ora6a2? 0erte rele tora,ale - pre5int+ ,orpuri verte rale ,are ,res, !n dimensiuni de sus !n 6os "i supra4e*e arti,ulare pentru ,oaste. la nivelul 4ie,+rui ,orp 4iind spe,i4i,e' Coastele se mai arti,ulea5+ "i ,u supra4a*a arti,ular+ a apo4i5ei transverse' Apo4i5ele spinoase tora,ale sunt lun)i "i orientate o li, !n 6os' Co2oa"a 2o:!ar? 0erte rele lom are - sunt ,ele mai voluminoase' Apo4i5ele transverse ale verte rei lom are III sunt ,ele mai lun)i "i ale ,elei a I0 - a. ,ele mai s,urte' Apo4i5ele arti,ulare lom are au 4e*ele arti,ulare orientate !n plan sa)ital. ,ele superioare prives, !n+untru "i !napoi. ,ele in4erioare prives, invers' A,east+ orientare este di4erit+ de ,ea a apo4i5elor arti,ulare tora,ale. unde supra4e*ele arti,ulare sunt !n plan aproape 4rontal' -e*ele superioare prives, !nainte "i !n a4ar+. !n 6os. ,ele in4erioare. invers' (a6r#2 Sa,rul are 4orm+ triun)9iular+. ,u a5a orientat+ !n sus. la nivelul 6on,*iunii sa,ro - lom are' (e 4a*a posterioar+ re,unoa"tem ,reasta medial+. re5ultat+ din sutura apo4i5elor spinoase' Crestele sa,rate late21/

rale sunt mai pu*in' Lateral sa,rul pre5int+ supra4e*e arti,ulare pentru aripa ilia,+' 0&r4ul sa,rului pre5int+ o mi,+ supra4a*+ arti,ular+ pentru ,o,,is' Co66i4#2 Co,,isul este un os triun)9iular mi,. al,+tuit din sutura trei sau patru piese verte rale' (6 3237#2 :3:!r#2#i 4#53rior S,9eletul mem rului superior - este 4ormat din m&n+. arti,ula*ia pumnului. ante ra*. ,ot. arti,ula*ia s,apulo - 9umeral+ "i ra*. ,lavi,ul+ "i omoplat' (6 3237#2 :8i"ii S,9eletul m&inii este 4ormat din trei )rupe de oase : fa2a"9323; oa4323 :37a6ar5i3"3 "i 6ar5i3"3' -ie,are 4alan)+ are un ,orp !n 4orm+ de ,ilindru ,u e8tremitatea pro8imal+ numit+ a5+ "i in4erioar+ sau ,ap' -alan)ele se arti,ulea5+ !ntre ele' ;alu,ele este 4ormat din dou+ 4alan)e iar restul de)etelor din trei 4alan)e' @a5a primei 4alan)e se arti,ulea5+ ,u meta,arpul' C37a6ar5#2 este al,+tuit din ,in,i oase arti,ulate !ntre ele "i oasele ,arpului "i ,onstituie s,9eletul re)iunii palmare' Sunt oase tu ulare. pre5int+ un ,orp "i dou+ e8tremit+*i' (rin a5ele lor. oasele meta,arpului se arti,ulea5+ ,u oasele ,arpului "i ,u meta,arpienele !nve,inate' Ca5#2 oaselor meta,arpiene se arti,ulea5+ ,u prima 4alan)+' Car5#2 este al,+tuit din opt oase mi,i de 4orm+ "i ,ontur nere)ulat. dispuse !n se)mentul pro8imal al s,9eletului m&inii' Oasele ,arpului se arti,ulea5+ !ntre ele 4orm&nd arti,ula*ia medio - ,arpian+ ,u 4e*ele arti,ulare ale radiusului "i ,u itusului "i ,u a5a oaselor meta,arpiene' (isi4ormul nu parti,ip+ la arti,ula*ia
21<

oaselor primului r&nd al ,arpului' Oasele ,arpului sunt dispuse !n dou+ r&nduri. ,&te patru' n primul r&nd din a4ar+ - !n+untru e8ist+ 46afoid#2; 43:i2#"ar#2; 5ira:ida2#2 >i 5i4ifor:#2. ultimele dou+ suprapuse' Cel de-al doilea r&nd al ,arpului este al,+tuit din a4ar+ - !n+untru de 7ra53=; 7ra53=oid; o4#2 :ar3; o4#2 6# 68r2i9' $le se arti,ulea5+ ,u e8tremit+*ile meta,arpienelor' A"73!ra1#2 Ante ra*ul - este al,+tuit din dou+ oase: radiusul "i ,u itusul. arti,ulate !ntre ele ,u primul r&nd al oaselor ,arpului "i ,u e8tremitatea in4erioar+ a 9umerusului' Radi#4#2. $8tremitatea superioar+ a radiusului pre5int+ un ,ap. un )&t "i o tu ero5itate' Corpul este u"or ,ur . e8tremitatea in4erioar+ este mai voluminoas+ "i are aspe,t de trun,9i de piramid+' C#!i7#4#2. $8tremitatea superioar+ este ine de5voltat+. pre5int+ dou+ proeminen*e: ole,ranul "i apo4i5a ,oronoid+ ,are ,ir,ums,riu !ntre ele marea ,avitate si)moid+ "i se arti,ulea5+ ,u tro9lea 9uneral+ "i mi,a ,avitate si)moid+ situat+ lateral. arti,ulat+ ,u ,apul radiusului' $8tremitatea in4erioar+ a ,u itusului este aproape s4eri,+ "i are o mi,+ apo4i5+ stiloid+' (6 3237#2 !ra1#2#i S,9eletul ra*ului este ,on*inut de #:3r#4. ,are este ,el mai lun) os al ra*ului' Are o e8tremitate superioar+ ,are ,on*ine: ,apul. marea "i mi,a tu ero5itate 9umeral+ "i "an*ul interapo4i5ar' Capul. 4ormea5+ !mpreun+ ,u omoplatul arti,ula*ia s,apulo 9umeral+' Corpul 9umerusului are !n )eneral 4orm+ ,ilindri,+. e8tremitatea sa in4erioar+. spre deoseire de epi4i5a superioar+ este turtit+ dinainte !napoi' (re5int+ pentru arti,ularea ,u oasele ante ra*ului urm+toarele detalii anatomi,e: lateral - epi,ondilul "i ,ondilul radial ,are se
220

arti,ulea5+ ,u ,apul radiusului V medial - apitro9lea "i tro9lea ,u ital+ ,are vine !n ,onta,t ,u ,avitatea si)moid+ a ,u itusului "i 4osa ole,ranian+ situat+ deasupra tro9leii' #ai e8ist+ 4oseta ,oroid+. situat+ pa 4a*a anterioar+ deasupra tra9leii' Oa4323 63"7#rii 46a5#2ar3 Oasele ,enturii s,apulare sunt : omoplatul "i ,lavi,ula' O:o52a7#2 - este lat. pere,9e. de 4orm+ triun)9iular+' situat !n partea postereo -superioar+ a ,utiei tora,i,e' (re5int+ dou+ 4e*e : anterioar+ "i posterioar+. trei mar)ini : superioar+. lateral+. median+ "i trei un)9iuri : superior. in4erior "i lateral' 1n)9iul lateral este un)9iul arti,ular ,el mai important' -a*a dorsal+ a omoplatului pre5int+: spina omoplatului ,are !mparte a,east+ 4a*+ !ntr-o 4os+ supraspinoas+ "i su spinoas+' Spina omoplatului se prelun)e"te !n a4ar+ ,u o apo4i5+ turtit+ - a,romionul ,are pre5int+ o 4a*+ arti,ular+ 4oarte mi,+. dispus+ median pentru arti,ula*ia a,romeo -,lavi,ular+' Cavitatea )lenoid+ este o depresiune ,u aspe,t ,on,av situat !n un)9iul lateral al s,apulei ,are se arti,ulea5+ o parte a ,apului 9umeral' Apo4i5a ,ora,oid+ - este o prelun)ire a s,9eletului. situat+ !n ,ontinuarea in,i5urii ,ora,oide !ntre a,easta "i ,avitatea )lenoid+' C2aAi6#2a - este un os lun)' (re5int+ un ,orp "i dou+ e8tremit+*i a,romiale sau laterale ,are se arti,ulea5+ ,u a,romiomul lateral "i ,ea sternal+ sau median+. ,are se arti,ulea5+ ,u strenul' (6 3237#2 7ora632#i S,9eletul tora,elui - este 4ormat din 12 verte re tora,ale. stern. ,artila6e ,ostale. iar lateral 12 pere,9i de ,oaste' Coa47323 se arti,ulea5+ ,u ,oloana verte ral+. dar numai primele "apte sunt ata"ate ventral strenului' 1rm+toarele trei ,oaste se prind prin e8tremitatea lor ,u ,artila6ul supraia,ent. ultimele dou+ r+m&n&nd doar li ere' ,oastele ,re, pro)resiv !n lun)ime de la prima la a "aptea. apoi se s,urtea5+' (73r"#2 urmea5+ peretele anterior "i mi6lo,iu al tora,elui "i este al,+tuit din trei elemente : manu riul sternal. ,orpul sternului "i apendi,ele si4oid' Ba=i"#2 o4o4 @a5inul osos re5ult+ din arti,ularea ,elor dou+ oase 6oFa23.
221

!nainte. prin sim4i5a pu ian+. iar !napoi prin osul 4a6r#' Oasele a5inului delimitea5+ o ,avitate ,u o por*iune superioar+. numit+ a5inul mare. al,+tuit+ din oasele ilia,e "i aripioarele sa,rului "i o por*iune in4erioar+ - mi,ul a5in. 4ormat din 4a*a anterioar+ a sa,rului "i a ,o,,isului. sim4i5a pu ian+ "i )+urile o turatoare' Arti,ula*iile sa,roilia,e - sunt de o parte "i de alta a sa,rului ,u o dire,*ie o li,+ din a4ar+ - !n+untru' n por*iunile laterale ale a5inului se )+ses, arti,ula*iile ,o8o 4emurale. mai pre,is ,avitatea ,otiloid+. la al,+tuirea ,+ruia parti,ip+ ,omponente ale ilionului "i pu elui' C3:!r#2 i"f3rior #em rul in4erior este ,onstituit din: ,oaps+ 4ormat+ din 4emur V )enun,9i. unde pe l&n)+ arti,ula*ia oaselor ,on*ine "i rotula V )am a ,u dou+ ,omponente osoase : ti ia "i peroneul V oasele metatarsiene !n num+r de opt V oasele tarsiene !n num+r de ,in,i "i 4alan)ele' Coa54a este al,+tuit+ din f3:#r. ,are este osul ,el mai masiv' Are o e8tremitate superioar+. ,omple8+. 4ormat+ din ,apul 4emural. tro9anterul mare "i tro9anterul mi,' Capul 4emural este ,ilindri,. iar e8tremitatea in4erioar+ este de asemenea ,omple8+' $ste ,on*inut+ din : ,ondilul 4emural median mai de5voltat. ,ondilul lateral mai pu*in de5voltat' Cei doi ,ondili delimitea5+ !ntre ei 4osa inter,ondilian+' (e ,onturul lateral al ,ondilului e8tern este 4oseta de inser*ie a mu",9iului popliteu "i osul sesamoid. 4a ela' Tro9lea 4emurului este mas,at+ !n parte de ima)inea rotulei pe radio)ra4ia de 4a*+' Oasele )am ei sunt: ti ia "i peroneul' Ti!ia - este un os masiv. 4ormat dintr-o epi4i5+ pro8imal+ ,omple8+' Condilii )am ei sunt doi. unul median "i altul lateral. ,are este mai mi, "i este ,ondilul peronier' Ti ia are. !n partea superioar+ ,&te o 4a*+ arti,ular+ pentru ,ondilii 4emurali. al,+tuind platoul ti ial' Spinele ti iene situate !ntre ,ele dou+ platouri 4ormea5+ !mpreun+ eminen*a inter,ondilian+' $8tremitatea distal+ a ti iei pre5int+ !n+untru maleola ti ial+ "i supra4a*a arti,ular+ pentru astra)al. 4oseta "i 4a*eta arti,ular+ pentru e8tremitatea in4erioar+ a peroneului' P3ro"3#2 - este un os mai su *ire. ,are pre5int+ o e8tremitate superioar+' Capul peroneului proie,tat peste ,ondilul ti ial lateral. ,orpul peroneului este su *ire. alun)it "i e8ist+ un spa*iu ,lar !ntre ti ie "i peroneu' $8tremitatea in4erioar+ a peroneului sau maleola peronier+ este
222

mai ,o or&t+ de,&t maleola ti ial+' ntre ,ele dou+ proeminen*e ale v&r4ului maleolei peroniere e8ist+ o 4a*+ arti,ular+ pentru apo4i5a lateral+ a astra)alului' Oa4323 :37a7ar4#2#i Oasele metatarsului sunt !n primul plan situate superior - ,al,aneul "i astra)alul ,are sunt oase masive' A47ra9a2#2 are supra4a*a arti,ular+ superioar+ tro9lea astra)alului pentru arti,ula*ia ti io - tarsian+. ,orpul. ,olul "i ,apul ,u supra4a*a arti,ular+ pentru s,a4oid' Ca26a"3#2 are supra4a*a arti,ular+ superioar+ pentru astra)al "i anterioar+ pentru ,u oid' ntre ,ele dou+ 4e*e arti,ulare superioare se )+se"te sul,us ,al,aneus - un "an* ,are !mpreun+ ,u sul,us talli de pe astra)al 4ormea5+ ,analul sinus - tarsi' ntre oasele tarsului e8ist+ spa*ii arti,ulare. ,um ar 4i : linia C9opard !n 4orm+ de S. 4ormat+ median de astra)al "i s,a4oid "i lateral de ,al,aneu "i ,u oid "i linia Lis4ran,F. ,are ,orespunde spa*iilor arti,ulare !ntre ,ele I oase metatarsiene ,u ,ele trei ,unei4orme "i osul ,u oid' A doua linie a oaselor tarsului este 4ormat+ din s,a4oid. ,u oid "i ,ele trei ,unei4orme' C37a7ar4ia"323 #etatarsianele sunt oase lun)i. !n num+r de ,in,i. ,are au epi4i5ele pro8imale ,are se arti,ulea5+ ,u oasele tarsiene "i epi4i5ele distale. arti,ulate ,u 4alan)e' +a2a"9323 -ie,are de)et este 4ormat din trei 4alan)e. e8,ept&nd 9alu,ele sau primul de)et are dou+ 4alan)e' #ODI-IC%RI $L$#$NTAR$ D$ -OR#% 3I #%RI#$ Hi53ro47o=a este o modi4i,are datorit+ apo5i*iilor periostale ,are interesea5+ at&t osul adult ,&t "i ,el !n ,re"tere. !nt&lnit+ !n oala (a)et. osteomielit+' E"do47o=a - ,onstituie !n)ro"area osului ,+tre ,analul medular. prin apo5i*ii osoase. dispuse !n interiorul ,ompa,tei' Se datore"te !n )eneral unui pro,es tumoral mi,. in4lama*ie' (6o2io47o=a - su in4luen*a unor 4a,tori de ordin stati,. se produ,
223

de4orm+ri osoase printr-un pro,es lent. remanieri 4un,*ionale de e8' : ,o8avara' A9"3=ia "i a52a=ia - sunt tulur+ri de de5voltare a osului. datorit+ apari*iri unor anomalii )eneti,e sau in4luen*ei unor 4a,tori e8o)eni. ,a in4e,*ii viroti,e. ,aren*e alimentare. a,*iuni ale radia*iei' ntre a)ne5ie "i apla5ie sunt deose iri de ordin ,antitativ' A)ene5ia se ,ara,teri5ea5+ prin a sen*a ,on)enital+ a unor se)mente s,9eleti,e' Apla5ia repre5int+ o !nt&r5iere !n de5voltarea sau !n aspe,tul normal al osului' Hi5o52a=ia - se instalea5+ su in4luen*a unor ,au5e di4erite ,a : 9iper4un,*ie 9ipo4i5ar+. ,aren*+ !n vitamina A sau @>' ;ipopla5ia sau 9ipotro4ia pot interesa s,9eletul !n !ntre)ime. ,&nd se nume"te nanism' Alteori a4e,tea5+ un sin)ur se)ment osos. 9ipopla5ia 4iind limitat+' O473o=a - se ,ara,teri5ea5+ prin su *ierea a,,entuat+ a unui
22'

se)ment osos de lun)ime normal+' $ste !nt&lnit+ 4re,vent !n parali5ia dup+ ina,tivitate' Hi53r52a=ia - se ,ara,teri5ea5+ prin e8a)erarea de5volt+rii !n lun)ime "i !n )rosime a osului !n ,re"tere ,onse,utiv+ unor modi4i,+ri elementare 9iperosti,e' $a poate interesa s,9eletul !n !ntre)ime. )i)antism sau numai unele se)mente' Radio2o9i6. 4orma osului este normal+. dar dimensiunile varia5+' EFo47o=a - este o e8,res,en*+ osoas+. ,are apare su in4luen*a unor 4a,tori ,onstitu*ionali de de5voltare a erant+ a ,artila6ului de ,re"tere !n re)iunea dia4i5o - epi4i5ar+' Di46o"dro52a=ii23 - sunt tul ur+ri ale or)ano)ene5ei !n ,are se p+strea5+ propor*ia !ntre lun)imea "i )rosimea oaselor' Dup+ lo,ali5area modi4i,+rilor putem distin)e : dis,ondropla5ii par*iale sau totale' -RACT1RIL$ 3I L1CA2IIL$ OSOAS$ Di4eri*i a)en*i me,ani,i ,are a,*ionea5+ su 4orma unor traumatisme determin+ la nivelul s,9eletului "i p+r*ilor moi. le5iuni de )rade di4erite' n 4un,*ie de traumatism se pot produ,e : 3"7or43; 2#Fa1ii 4a# fra67#ri. +ra67#ra - este de4init+ ,a o solu*ie de ,ontinuitate ,e interesea5+ un os sau un ,artila)iu' L#Fa1ia - ,onst+ !n pierderea ,onta,tului normal dintre supra4e*ele e8tremit+*ilor osoase ,are ,ompun o arti,ula*ie' E"7or4a - este re5ultatul unei a,*iuni me,ani,e "i se datore"te torsiunii arti,ulare ,are produ,e alun)irea sau ruperea li)amentelor !n 6urul arti,ula*iilor' +ra67#ri23 o4oa43 (3di#2 fra67#rii - 4ra,tura poate interesa ori,e se)ment s,9eleti,' Cele mai 4re,vente sunt la nivelul mem relor' D#5? 439:3"7#2 o4o4 interesat. se distin) trei tipuri de 4ra,turi : 4ra,tura oa432or 2#"9i; a oa432or 46#r73 "i a oa432or 52a73' D#5? 2o6a2i=ar3. la oasele lun)i !nt&lnim fra67#ri diafi=ar3; fra67#ri :37afi=ar3 >i fra67#ri 35ifi=ar3. Solu*ia de ,ontinuitate - dup+ aspe,tul lor. 4ra,turile se !mpart !n : fra67#ri 6o:52373 sau i"6o:52373'
22,

n 4ra,turile ,omplete. traie,tul interesea5+ toat+ )rosimea osului. reali5&nd o !ntrerupere total+' n 4ra,turile in,omplete. traie,tul de 4ra,tur+ este par*ial' -ra,turi in,omplete sunt prin tasare "i se o serv+ la ,opii' n fra67#ri23 4#!53rio47a23 este interesat+ toat+ spon)ioasa ,&t "i ,ompa,ta. traie,tul de 4ra,tur+ 4iind dispus transversal' Alt traie,t de 4ra,tur+ in,omplet+ este ,el prin 7a4ar3a 6or5i2or A3r73!ra2i' Tot din a,est )rup 4a, parte "i 4ra,turile in,omplete ,are re5ult+ prin r#53r3a 7ra!36#2i2or 45o"9io>i f?r? 23=ar3a 53rio47#2#i . ,um este !n ,a5ul 4ra,turilor de ,raniu. de epi4i5e "i oase plate' Dir361ia 7rai367#2#i fra67#rii - traie,tul de 4ra,tur+ poate 4i 7ra"4A3r4a2; o!2i6; 45iroid 4a# 2o"9i7#di"a2. +ra67#ra 5ri" @:5#>6ar3 are un traie,t de 4ra,tur+ ,u aspe,t parti,ular. !n ,are proie,tilul str+ ate )rosimea osului "i poate produ,e traie,te radiare' &" f#"61i3 d3 47ar3a 739#:3"732or 2o6a23. 4ra,turile se !mpart !n: - 4ra,turi !n,9ise - !n ,are solu*ia de ,ontinuitate nu se !nso*e"te ,u e4ra,*ia !nveli"ului te)umentarV - 4ra,turi des,9ise - ,are se ,ompli,+ ,u e4ra,*ii ,utanate' D#5? 37io2o9i3. la tineri sunt dou+ tipuri de 4ra,turi : - 4ra,tur+ Xlemn verdeX - de,olarea epi4i5ar+' A,easta ,onst+ !n separarea eip4i5ei osoase de dia4i5+ la nivelul ,artila6ului de ,on6u)are' Ca#=323 fra67#ri2or -ra,turile pot 4i produse prin : - 7ra#:a7i4: dir367 4a# i"dir367. ,um sunt 4ra,turile la mandi ul+' -ra,turile pot s+ 4ie de asemenea !n o4 "or:a2 sau @" o4 5a7o2o9i6' La unele 4ra,turi. traumatismul lipse"te total' A,estea se numes, fra67#ri d3 o!o43a2? "i re5ult+ din sumarea mi,ro traumatismelor la nivelul pun,telor de minim+ re5isten*+ ale unui se)ment s,9eleti,' EFa:3"#2 radio2o9i6 EF52orar3a radio2o9i6? !n traumatismele s,9eleti,e este important+' $8amenul radiolo)i, ,ore,t. presupune respe,tarea urm+toarelor ,ondi*ii : - e8plorarea se 4a,e doar prin radio)ra4ie V
22-

- se)mentul ,are urmea5+ radio)ra4iat tre uie ine imo ili5at V - s+ se utili5e5e 4ilme de m+rimea ade,vat+ 4ie,+rei re)iuni V este ne,esar ,a radio)ra4ia s+ ,uprind+ !n a4ara 4o,arului de 4ra,tur+ ,el pu*in o arti,ula*ie V - po5i*ionarea ,ore,t+ impune ,a a8ul osului s+ 4ie paralel ,u mar)inea 4ilmului V - se)mentul de os traumati5at la ,are se presupune o 4ra,tur+ treuie radio)ra4iat !n ,el pu*in dou+ in,iden*e perpendi,ulare !ntre ele' Am ele radio)ra4ii de 4a*+ "i de pro4il se e4e,tuea5+ pe 4ilme de a,eea"i m+rime "i ,entrate ,ore,t prin po5i*ion+ri standard' O te9ni,+ de e8amen ,ore,t+ presupune ale)erea unor elemente ele,tri,e ade,vate !n 4un,*ie de )rosimea se)mentului radio)ra4iat. v&rst+. re)iunea de e8aminat. de pre5en*a atelei sau a aparatului )ipsat' n ,a5ul 4ra,turilor tra e,ulare sau 4ra,turilor de o oseal+ se pot e4e,tua radio)ra4ii m+rite sau radio)ra4ii 4+r+ 4olii' $8amenul radio)ra4i, tre uie e8e,utat !n diverse etape ale unei 4ra,turi' $4e,tuat imediat dup+ traumatism. e8amenul radiolo)i, ,on4irm+ sau in4irm+ 4ra,tura' n ,ursul evolu*iei 4ra,turii se mai e4e,tuea5+ radio)ra4ii: - dup+ redu,erea deplas+rii "i imo ili5area !n aparat )ipsat - la H 5ile dup+ apli,area a,estuia - la intervale variate. pentru a urm+ri men*inerea !n a8 a 4ra)mentelor. de o i,ei la trei s+pt+m&ni' Controlul radio)ra4i, este o li)atoriu "i la s4&r"itul tratamentului' B#237i"#2 radio2o9i6 eli erat tre uie s+ pre,i5e5e e8isten*a 4ra,turii. 4orma ei. num+rul 4ra)mentelor. dire,*ia deplas+rii lor. stru,tura osului 4ra,turat. me,anismul 4ra,turii. pre,um "i aspe,tul 4o,arului de 4ra,tur+ !n timpul ,onsolid+rii'
22.

Dup+ me,anismul 4ra,turii. deose im 4ra,turi re5ultate prin a,*iune dire,t+ sau 4ra,turi prin a,*iune indire,t+' La ,ele prin 4ra,tur+ indire,t+ deose im : 4ra,turi prin presiune verti,al+ sau teles,opare !n a8ul unui os sau prin tasare' -ra,tura prin torsiune se !nt&lne"te la oasele lun)i' -ra,tura prin tra,*iune este determinat+ de o ,ontra,*ie mus,ular+ rus,+' De,ol+rile epi4i5are "i 4ra,turile ,u de,olare sunt re5ultatul tra,*iunii e8er,itate pe un s,9elet ,u ,re"tere neterminat+' +or:ar3a 6a2#4#2#i -ormarea ,alusului - !n primele 5ile dup+ imo ili5are. !n 6urul e8tremit+*ilor 4ra,turii e8ist+ un 9ematom' Ca2#4#2 fi!ri"o-5ro73i6 G Stadiul I - ,&nd linia de 4ra,tur+ este evident+ iar osul este ,u minerali5are p+strat+ V Stadiul II - !n urm+toarele H 5ile. e8tremit+*ile sunt s,+ldate !ntr-un *esut

L#Fa1ia 6o"93"i7a2? d3 >o2d Reperele ;il)enreiner Cadranele Om redanne Dis,ontinuitatea ar,ului ,ervi,o - o turator

s+n+tos. ,onsolidarea unei 4ra,turi se 4a,e !n patru luni la 4emur. dou+ luni la 9umerus' -ra,turile o li,e se vinde,+ mai lent de,&t ,ele transversale' Co:52i6a1ii23 6a2#4#2#i G - @"78r=i3r3a @" a5ari1ia 6a2#4#2#i - datorit+ unor st+ri patoOsteomielita a,ut+ lo)i,e )enerale. dia et. si4ilis. avitamino5a D. !ndep+rtarea 4ra)mentelor interpo5i*ie de aponevro5+ "i p+r*i moi. supura*ii !n 4o,ar de 4ra,tur+ V - 543#doar7ro=a - !n unele ,a5uri 4ra,turile nu se ,onsolidea5+. apare o arti,ula*ie 4als+ !ntre se)mentele osoase V - 6a2#4#2 Ai6io4 - se poate datora lipsei de redu,ere a 4ra)mentelor. ,a5 !n ,are a,estea se ,onsolidea5+ !n po5i*ie di4erit+' A273 6o:52i6a1iiG o4ifi6?ri 2i9a:3"7ar3 Aa46#2ar3; 5r3=3"1a d3 6or5i 47r?i"i :37a2i6i; 6o:52i6a1ii 2a "iA32#2 ar7i6#2a1ii2or adia63"73; ar7ro=? d3for:a"7?; o473o5oro=? d#r3roa4?; "36ro=a #"#i fra9:3"7; a"3Ari4: ar73rio - A3"o4. L#Fa1ii23 Lu8a*iile - 5o7 4? fi3 7ra#:a7i63 ' Au sediul 4re,vent !n arti,ula*iile mem relor. um+r. ,ot. "old. de)ete' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ po5i*ia !n ,are sunt deplasate e8tremit+*ile osoase. )radul !ndep+rt+rii "i eventual 4ra)mentele osoase smulse odat+ ,u lu8a*ia' L#Fa1ia 5a7o2o9i6? - repre5entat+ prin lu8a*ia ,on)enital+ de "old. ,onse,in*a unei !nt&r5ieri de de5voltare a ,omponentelor osoase "i p+r*ilor moi' Displa5ia apare !n ,ursul vie*ii intrauterine "i se mani4est+ ,&nd ,opilul !n,epe s+ mear)+' $8amenul radiolo)i, - se o serv+ o di4eren*+ de de5voltare "i po5i*ie !ntre ,ele dou+ arti,ula*ii. !nt&r5ierea apari*iei nu,leului osos 4emural ,e4ali,. ,avitatea ,otiloid+ este turtit+. pla4onul ,otilian ,u o li,itate mare !n sus. 4emurul de partea olnav+ este 9ipopla5i, "i mai su *ire' N#623ii o4o>i i46 io5#!i3"i sunt mai !ndep+rta*i de partea olnav+' $8ist+ di4erite te9ni,i de depistare a displa5iilor "i lu8a*iilor de

nere)ulat' n 4o,ar se 4ormea5+ 6a2#4#2 6o"B#"67iAa2. sau provi5oriu ,u ,ara,ter de *esut osteoid. ,are prin ,ondi*iile 9iperemiei devine mediu osi4i,a il' C+tre s4&r"itul s+pt+m&nii a treia. !ntre 4ra)mente se s,9i*ea5+ o opa,itate nouroas+. nepre,is+' Stadiul III - Ca2#4#2 o4o4 5ri:i7iA - se de5volt+ periostal "i endostal' Apare !n timp de 1 - J luni. linia de 4ra,tur+ !n,epe s+ se "tear)+. !n 6urul e8tremit+*ilor se 4ormea5+ o opa,itate neomo)en+ de *esut osos neordonat. at&t !n ,avitatea medular+ ,&t "i !n a4ar+' Cu timpul. ,alusul se modelea5+ 4un,*ional. dimensiunile lui se redu,. iar traveele osoase se stru,turea5+ !n sensul liniilor de 4or*e a,esta este ,alusul osos de4initiv' 1neori. redu,erea 4ra,turilor se 4a,e pe ,ale ,9irur)i,al+ ,u apli,area de )re4oane sau piese metali,e. ti6e. ro"e. ,uie. et,' +ra67#ri23 oa432or 46#r73 >i 52a73 ,a "i a epi4i5elor. se vinde,+ prin ,alus endostal. ,are apare !n eviden*+ mai )reu radiolo)i,' La un adult

,on6un,tivo - vas,ular t&n+r. *esuturi )ranulare provenite mai ales din periost "i de,al,i4i,are' Linia de 4ra,tur+ este mai lar)+' $8tremit+*ile din 4o,ar au ,onturul

22/

22<

"old' E"7or4a $ste o pierdere temporar+ a ,onta,tului dintre supra4e*ele arti,ulare ale oaselor' A-$C2I1NI OSOAS$ IN-LA#ATORII (ro,esele in4lamatorii osoase se datores, a)en*ilor pio)eni anali. sta4ilo,o,. strepto,o,. si4ilis sau tu er,ulo5e. ,are se lo,ali5ea5+ "i produ, modi4i,+ri in4lamatorii "i supurative !n s&nul *esutului ,on6un,tiv "i vas,ular din spa*iile medulare osoase "i periost. 4+r+ ,a *esutul osos !nsu"i s+ parti,ipe la pro,esul septi,' (ro,esul in4lamator su periosti, se nume"te 53rio47i7? ,&nd interesea5+ ,ompa,ta. iar !n ,orti,al+ este o473i7?' Cea mai 4re,vent+ lo,ali5are este o473:i32i7a ,&nd este a4e,tat *esutul ,on6u,tival al o,9iurilor spon)ioasei' O473o:i32i7a a6#7? Osteomielita a,ut+ are ,a a)ent pato)en sta4ilo,o,ul auriu. mai rar strepto,o,ul' EFa:3"#2 radio2o9i6 este po5itiv a ia dup+ 2 -J s+pt+m&ni de la apari*ia pro,esului ,lini,' Dintre semnele radiolo)i,e !nt&lnim : o473o5oro=a >i o473o2i=a; f3"o:3" d3 "36ro=? 6# i=o2ar3 d3 436 347r3; f3"o:3"3 d3 o473o4623ro=?' La !n,eput se ,onstat+ @"9ro>ar3a 5?r1i2or :oi adia,ente ,u deminerali5area por*iunii olnave'
230

Apoi apare pro,esul de o473o2i=? su 4orm+ de 5one transparente mi,i. ,are dau aspe,tul ,iuruit spon)ioasei' La nivelul ,ompa,tei. modi4i,+rile apar mai t&r5iu datorit+ vas,ulari5a*iei s+ra,e a a,estui strat "i sunt ,ara,teri5ate prin rare4ierea. stratiti4i,are a ,ompa,tei. n interiorul 5onei de li5+ r+m&ne un se)ment osos ,u stru,tura "i opa,itatea osului o i"nuit. datorit+ pierderii ,onta,tului ,u vas,ulari5ara. este 436 347r#2 o4o4' 1neori poate s+ se aso,ie5e "i un 4le)mon !n p+r*ile moi ,are drenea5+ la e8terior' (eriostul este de asemenea ,on)estionat !n 6urul 4o,arului de osteomielit+ se produ,e o strati4i,are' (36 347r323 d3 o473o:i32i7? sunt mani4estarea pro,esului ne,roti,. "i apar la ? -= s+pt+m&ni de la de ut' Sunt de dou+ 4eluri : 436 347r323 :i6i. instalate !n spon)ioase sau 436 347r#2 :ar3 6or7i6a2' Dup+ e8teriori5area puroiului "i drenarea 4o,arului apare 4a5a ,roni,+ ,are poate avea evolu*ie lun)+' $volu*ia este ,i,atri,ial+. se produ,e o inversare a ,ir,ula*iei ,are determin+ produ,erea unei osteo)ene5e vii !n 6urul 4o,arului distru,tiv ,u apari*ia de inele de ,ondensare !n 6urul ,avit+*ilor transparente' Tratamentul ,9irur)i,al ,onst+ !n ,ur+*irea 4o,arelor. !ndep+rtarea se,9estrelor "i drena6ului supura*iei' Dup+ vinde,are apare i53ro47o=a. #"3ori 93od3 7ra"45ar3"73 !n ,are stru,tura osoas+ nu a 4ost re4+,ut+' A!634#2 o4o4 63"7ra2 A ,esul osos ,entral - des,ris de @rodie. ,a 4orm+ parti,ular+ de osteimielit+. se lo,ali5ea5+ !n meta4i5ele 4ertile "i ,lini, are simpatolo)ie reumatismal+' Radiolo)i,. ,onst+ !ntr-un 4o,ar de distru,*ie osoas+ ,u 4orm+ s4eri,+ sau ovoid+ ,u transparen*+ uni4orm+ "i 4+r+ se,9estru !n interior' Conturul este net. dat de un inel de s,lero5+ a spon)ioasei din 6ur' n a ,esele ,entrale nu e8ist+ rea,*ie periosti,+ !n man"on' Dia)nosti, di4esren*ial ,u )oma si4iliti,+' Pa"ari1i#2 o4o4 (anari*iul osos - se mani4est+ radiolo)i, prin de,al,i4i,+ri de 5one
231

osoase "i le5iuni distru,tive ale 4alan)ei terminale ale unui de)et. mai evidente pe 4a*a palmar+' Nu se o serv+ rea,*ie periosti,+ ,onstru,tiv+' T#!3r6#2o=a o4oa4? >i o473oar7i6#2ar? Tu er,ulo5a osoas+ "i osteoarti,ular+ este se,undar+ unei tu er,ulo5e pulmonare' In4e,*ia se 4a,e pe ,ale 9emato)en+ !n 4a5a post primar+' De o i,ei sunt a4e,tate e8tremit+*ile osoase. epi4i5ele "i ,omponentele moi ale arti,ula*iei evolu*ia 4iind de osteoartrit+ ,roni,+ supurat+' $8ist+ urm+toarele 4orme : O473i7a 7#!3r6#2oa4? 1' O473i7a 7#!3r6#2oa4? !n ,are 4o,arele tu er,uloase se de5volt+ !n spa*ii osoase o)ate !n m+duv+ ro"ie. verte re. ,oaste. stern. oase mi,i. epi4i5ele oaselor lun)i "i rar !n dia4i5e' $volu*ia este !n mai multe etape : aO 37a5a i"6i5i3"7? - ,u 9iperemie "i in4iltra*ia *esutului ,on6un,tiv O 37a5a 5ro2if3ra7iA? - ,&nd se de5volt+ 4oli,ulul T@C ,are este le5iunea primitiv+ T@C' Lamele osoase se resor !ntr-un pro,es de osteo,la5ie. 4+r+ s+ intervin+ dire,t le5iunea T@C' ,O 37a5a 3F#da7iA? "36ro7i6? 6a=3oa4? - !n s&nul *esutului de )ranula*ie se produ,e ne,ro5+ "i ,a5ei4i,are' (7adi#2 fi"a2 a2 9ra"#2o:#2#i TBC. Aspe,tele radiolo)i,e sunt !n 4un,*ie de : - pre5en*a sau predominan*a pro,esului proli4erativ produ,tiv. osteita )ranulomatoas+ V - pro,esul e8udativ ne,roti, de )radul osteoporo5ei V - momentul apari*iei 4enomenelor de s,lero5+' n 4orma produ,tiv+. tra e,ulele ososase sunt distruse treptat prin osteo,la5ie. ,u dispari*ia ma,rostru,turii osoase "i apari*ia unei ,avit+*i transparente' 2' O473i7a 6a=3oa4? 3F#da7iA? se instalea5+ pre,o,e' tra e,ulele osoase p+stre5+ un timp stru,tura. ulterior !n 6urul masei ne,roti,e apare un inel su *ire de s,lero5+ ,a o dun)+ de ,reion' #ai 4re,vent !n 6urul 4o,arului se o serv+ un inel transparent - "an*ul de delimitare. ,are s,oate !n eviden*+ se,9estrul. ,are ulterior este 4ra)mentat "i resor it' n alte 4orme. ulterior apar 5one de osteoli5+' C&nd 4o,arul T@C este ,entral. pierderea se nume"te ,avern+' Are diametrul de 1 ? ,m. transparen*a poate 4i omo)en+. alteori !n ,avitate sunt se,9estre
232

mi,i' n ,a5ul evolu*iei eni)ne. *esutul ,on6u,tival !n 6urul ,avernei se ,al,i4i,+ "i pe radio)ra4ie apare o lam+ su *ire de s,lero5+ paratu er,uloas+' n evolu*ia ne4avora il+ ,onturul ,avernei este nepre,is ,u 4enomene a,,entuate de osteoporo5+' -o,arele peri4eri,e de osteit+ a,ilar+. evoluea5+ !n a4ar+ "i !nspre arti,ula*ie prin pierderi de su stan*+. ero5iuni mar)inale de o i,ei de 4orm+ triun)9iular+' De la 4o,arele de osteit+ pot ple,a a ,ese re,i sau 4o,arele de osteit+ pot 4istuli5a' Lo,ali5+rile prin,ipale sunt: 4alan)ele. meta,arpienele. ole,ranul. oasele ol*ii ,raniene' J' O473i7a 7#!3r6#2oa4? a oa432or 2a73 - se o serv+ la ,oaste. a5in. oasele ol*ii ,raniului "i se tradu,e prin a ,ese re,i. apre,ia ile ,lini,' #odi4i,+rile radiolo)i,e sunt dis,rete' ?' (5i"a A3"7o4a - este o tu er,ulo5+ dia4i5ar+. ,are se !nt&lne"te la ,opii "i se lo,ali5ea5+ la oasele tu ulare de la m&ini "i de la pi,ioare' Cara,tersti,a !n spina ventosa este !n)ro"area osului prin rea,*ie periosti,+' /ona olnav+ poate pre5enta dou+ aspe,te - a45367#2 d3 6aA3r"? - un 4o,ar de osteoli5+ transparent "i ,are !"i modo4i,+ dimensiunileV sau a45367#2 5ro2if3ra7iA ,u !n)ro"area 4u5i4orm+ a osului olnav' -o,arul poate 4istuli5a "i se poate produ,e suprain4e,*ia' Tu er,ulo5a arti,ular+- se mani4est+ su 4orma de 9idartro5+' artrit+ 4un)oas+ sau artrit+ purulent+' n 9idartro5+. radiolo)i, se ,onstat+ l+r)irea interliniului "i o u"oar+ ,al,i4iere a e8tremit+*ilor osoase. a ,+ror ,ontururi sunt p+strate' n artrita 4un)oas+ ,re"te opa,itatea p+r*ii moi arti,ulare' Artrita purulent+ tu er,uloas+ !n ,avitate se )+se"te ,a5eum ,onsistent sau li,9e4iant' EFa:3"#2 radio2o9i6 @" 7#!3r6#2o=a o473oar7i6#2ar? G $8amenul radiolo)i, !n tu er,ulo5a osteoarti,ular+ eviden*ia5+ : 1' O473o5oro=a - ini*ial nu are r+spuns radiolo)i, de,&t dup+ resor *ia a J0W din s+rurile minerale' 1lterior se produ,e s,+derea di4u5+ "i omo)en+ a densit+*ii osoase' Resor *ia osoas+ este mai a,,entuat+. !n lun)ul 4e*elor arti,ulare "i apare ,a o dun)+ transpar233

ent+ su ,ondral+ - 2i"ia d3 do2i# a 2#i C3"ar7' n primele luni dup+ imoili5are. osteoporo5a se a,,entuea5+' 2' &"9#47ar3a i"73r2i"i#2#i ar7i6#2ar - radiolo)i, spa*iul arti,ular are transparen*a s,+5ut+. aspe,tul "ters. traie,t nere)ulat "i ,9iar poate s+ "i dispar+ ,a urmare a pr+ u"irii supra4e*elor osoase de pe e8tremit+*ile ,e ,ompun arti,ula*ia' Se poate !nso*i de deplas+ri ale oaselor !n po5i*ie vi,ioas+' n ,a5 de vinde,are se produ,e an,9ilo5+. da,+ nu se intervine ,9irur)i,al' Le5iunile osoase distru,tive au sediul !n epi4i5e "i se e8tind pro)resiv !n re)iunea su ,ondral+ !n spon)ioasa epi4i5ar+' Constau din 4o,are de o473o2i=? "i de o473o"36ro=?' Au sediul pe ,onturul arti,ular al epi4i5elor "i ,&nd sunt super4i,iale a4e,tea5+ numai ,orti,ala numindu-se 3ro=i#"i. ,are pot 4i la mar)inea supra4e*ei. ,entral sau !n plin+ supra4a*+' C&nd sunt mai pro4unde. au aspe,t de 6aA3r"?' D3:i"3ra2i=ar3a "i o473o2i=a se !nso*es, de de)eneres,en*a unei p+r*i a m+duvei ,on6un,tive. epi4i5are. ,eea ,e e8pli,+ lipsa 4enomenelor de s,lero5+' P3rio47#2 rea,*ionea5+ doar !n ,a5uri rare. ,&nd apare osteo)ene5+ peri4o,al+' Alterarea e8tremit+*ilor osoase din arti,ula*ia olnav+ 4avori5ea5+ turtiri. lu8a*ii. atitudini anormale. mai ales !n tu er,ulo5a verte ral+. "old "i )enun,9i' La ,opii mai pot ap+rea tul ur+ri !n ,re"terea "i de5voltarea oaselor' n 4a5a de !n,eput se o serv+ alun)irea osului. nu,leii de ,re"tere apar mai pre,o,e "i sunt mai de5volta*i de,&t pe partea s+n+toas+. prin e8a)erearea osteo)ene5ei ,artila)inoase su a,*iunea to8inei a,ilare' n stadiul avansat apare 9ipopla5ia ,u s,urtare a dimensiunii pieselor osoase' Codifi6ar3a 5?r1i2or :oi - a!634323 r36i - se propa)+ lent !n sensul )ravita*iei "i se insinuea5+ !n intersti*iile p+r*ilor moi. a6un)&nd uneori la distan*+ de 4o,arul osos' &" 6aria #46a7? lo,ali5at+ de o i,ei la um+r. se !nt&lnes, le5iuni distru,tive osoase mar)inale. dar p+r*ile moi ale arti,ula*iei nu
23'

rea,*ionea5+ prin 4enomene in4lamatorii' EAo2#1ia &" fa=a d3 r35ara1i3 a fo6ar#2#i. osteoporo5a se atenuea5+. apare !n 6ur un inel de s,lero5+ "i !n,ep s+ se vad+ ,ontururile e8tremit+*ii arti,ulare' Apar apoi. tra e,ule osoase "i se instalea5+ an,9ilo5a osoas+' n stadii avansate. sta ili5area se 4a,e prin pseudoratro5e intraarti,ulare' Osteoartrita tu er,uDup+ tratament ,u anti ioti,e !n stadii in,ipiloas+ a )enun,9iului

ente. evolu*ia poate 4i 4avora il+' 1neori. vinde,area ,u p+strarea mi",+rii se !nso*e"te de apari*ia artro5ei de4ormante' T#!3r6#2o=a 6o2oa"3i A3r73!ra23 Apare mai 4re,vent !n ,opil+rie "i adoles,en*+' Lo,ali5area la ,orpii verte rali este mai 4re,vent+ de,&t la ar,urile posterioare' Re)iunea ,ea mai a4e,tat+ este dorsal+ "i lom ar+' EFa:3"#2 radio2o9i6 !n 4a5+ in,ipient+ tre uie ,ompletat ,u tomo)ra4ii' Ini*ial se o serv+ d36a26ifi3r3a 6or5i2or A3r73!ra2i; mai a,,entuat+ !n spon)ioas+ !n lun)ul platourilor' -a5a a doua este @"9#47ar3a di46#2#i 6 iar 58"? 2a di45ari1i3 ' La !n,eput !n)ustarea este 4un,*ional+. mai t&r5iu dis,ul este alterat "i se !nso*e"te de 9ernierea nu,leului' Se 4a,e dia)nosti, di4eren*ial ,u dis,itele "i spondilodis,itele' -a5a mai avansat+ pre5int+ de,al,i4iere a ,orpului verte ral. platourile sunt u5ate "i apar 5one de distru,*ie ,u ,ontur nere)ulat' ntr-o 4a5+ mai avansat+. pot s+ se reali5e5e ,averne osoase. su 4orm+ de transparen*e s4eri,e. uneori ,u ,ontur pre,is' Le5iunile osoase distru,tive sl+ es, re5isten*a ,orpului verte ral "i apar 4enomene de turtire ,&nd are a45367#2 6#"3ifor:' 1neori. !n 4o,arul tu er,ulos pot 4i a4e,tate mai multe ,orpuri verte rale' Ima)inea alter+rii osoase se aso,ia5+ ,u om area p+r*ilor moi.
23,

su 4orm+ 4usi4orm+. ,ara,teristi,+ a!634#2#i r363 5araA3r73!ra2. !n re)iunea dorsal+' $i"d36ar3a 7#!3r6#2o=3i A3r73!ra23 se 4a,e !n 2 - > ani' De,al,i4ierea dispare treptat. tra e,ulele se reminerali5ea5+. ,avit+*ile "i pierderile de su stan*+ sunt !n,on6urate de en5i de s,lero5+' A ,esul re,e se sinosto5ea5+. apare un lo, de sinosto5+ ,u po5i*ie vi,ioas+' (entru o *inerea vinde,+rii se 4a,e imo ili5area ortopedi,+ sau ,9irur)i,al+ a 4o,arului ,u )re4on osos' O473oar7ri7a 7#!3r6#2oa4? a >o2d#2#i Radiolo)i, ini*ial apare o de,al,i4iere a ,apului 4emural "i a,eta ului "i !n)ustarea interliniului arti,ular' A,este 4enomene se aso,ia5+ ,u deminerali5area pronun*at+. ,u pr+ u"irea "i distru)erea ,ontinuit+*ii ,orti,alei arti,ulare' &" 53rioada d3 di47r#61i3 o4oa4? . ,apul este erodat treptat "i poate disp+rea ,omplet' A,eta ulul se l+r)e"te mult "i re5ult+ modi4i,+ri de po5i*ie ,u lu8a*ie intra,otiloidian+ sau lu8a*ie ilia,+ a 4emurului' &" 47adi#2 d3 i"Ao2#1i3 >i Ai"d36ar3 . e8tremit+*ile osoase !"i re,ap+t+ minerali5area. stru,tura "i tra e,uli5area. e8tremit+*ile sunt re,onturate. se produ,e o a"6 i2o=? fi!roa4? 4a# 543#doar7ro=? 47r8"4?' C9irur)i,al se tratea5+ prin artrode5a e8traarti,ular+'

e8tremit+*ii osoase' Rotula "i dia4i5ele ,al,i4iate sunt de5voltate mai mult de,&t ,ele s+n+toase' 1lterior. apar di47r#61ii o4oa43. ini*ial mar)inale. mai ales !n platoul ti ial. !ntreruperea liniei ,ondro,al,are. pr+ u"iri "i ero5iuni' (5a1i#2 ar7i6#2ar 3473 =dr3"1#i7. iar pe alo,uri dispare ,omplet' 0inde,area se produ,e !n 4orme de linie 4+r+ modi4i,+ri' -ormele )rave se termin+ ,u an,9ilo5+ 4i roas+ str!ns+ sau ,u an,9ilo5+ osoas+' (ifi2i4#2 o4o4 Si4ilisul osos este rar' (ifi2i4#2 6o"93"i7a2 se mani4est+ pre,o,e !n primele s+pt+m&ni dup+ na"tere sau dup+ v&rsta de 2 - I ani N si4ilisul ,on)enital tardiv O' (ifi2i4#2 6o"93"i7a2 5r36o63 Si4ilisul ,on)enital pre,o,e se tradu,e prin le5iu-i)'1 - Cup+ ra9iti,+ nu,lei oso"i pali5iV -i)' 2 - @r+*ar+ "i ,up+ ,u pinteni ni de osteo,onmar)inaliV -i)' J - -ran6uri ra9iti,eV -i)' ? - 0inde,area drit+. le5iuni de periostit+. le5iuni de osteit+ rare4iant+. 9iperosmie "i da,tilit+ si4iliti,+' O473o6o"dri7a 4ifi2i7i6? - Le5iunea se mani4est+ la e8tremitatea oaselor lun)i !n 5ona de ,al,i4i,are provi5orie. !n spe,ial la 9umerus "i 4emur' Radiolo)i, se ,onstat+ @"9ro>ar3a =o"3i d3 6a26ifi6ar3 5roAi=ori3. p&n+ la 2 - J mm. anda opa,+ pre5ent&nd din*+turi nere)ulate ,are se prelun)es, spre epi4i5+ "i meta4i5+' 1lterior. se ,onstat+ pre5en*a unei !a"d3 7ra"45ar3"73 la nivelul ,+reia. tra e,ulele osoase sunt rare4iate sau !ntrerupte. ,are trimit prelun)iri spre 5ona de ,al,i4i,are provi5orie. pe ,are o pot 4ra)menta "i distru)e' n osteo,ondrita ,onstituit+ !n 5ona ,artila6ului de ,re"tere deoseim : 1' ,artila6 de ,re"tere normal' 2' and+ de ,al,i4i,are provi5orie opa,+. )roas+ "i din*at+' J' deasupra a,esteia o 5on+ transparent+ la nivelul ,+reia se pot
23.

O473oar7ri7a 7#!3r6#2oa4? a 93"#"6 i#2#i A4e,*iunea !n,epe ,u idar7ro=?' Ini*ial pe radio)ra4ii se apre,ia5+ !n)ustarea spa*iului arti,ular de partea olnav+' Transparen*a este redus+. apar de,al,i4ieri dis,rete. ,are se !ntind la 10 -1I ,m de la interliniu. ,orti,ala su *iat+. spon)ioasa epi4i5ar+ ,u o,9iuri lar)i. ,analul medular l+r)it' De,al,i4ierea apare de-a lun)ul liniei 4e*elor arti,ulare ,a o d#"9? "3a9r? 4a# 2i"ia d3 do2i# a 2#i C3"ar7. ,are eviden*ia5+ 2i"ia 6o"dro6a26ar? ar7i6#2ar?' Se !nso*e"te de tul ur+ri !n ,re"tere a
23-

Si4ilisul ,on)enital tardiv

produ,e 4ra,turi "i de5lipiri. ,u o impoten*+ 4un,*ional+ - sindrom numit pseudoparali5ia (arrot' P3rio47i7a 4ifi2i7i6? - apare la I -> luni de la na"tere' Radiolo)i, se ,onstat+ J - ? linii periostale 4ine. paralele ,u osul. separate prin spa*ii liniare transparente. ,are !n)roa"+ dia4i5a "i dau aspe,t strati4i,at la peri4erie' $le sunt di4u5e. simetri,e. ,on,omitent la mai multe oase' O473i7a rar3fia"7? - pre5int+ 4o,are transparente. rotunde sau poli,i,li,e ,u ,ontur "ters. mai 4re,vente !n spon)ioasa meta4i5ar+ a e8tremit+*ii superioare a ,u itusului. ,ondil 4emural. meta4i5a superioar+ ti ial+ "i sunt !nso*ite de periostit+ "i osteo,ondrit+' n ,a5ul )omelor si4iliti,e sunt 5one de transparen*+ ,res,ut+' Da67i2i7a 4ifi2i7i6? - este o osteit+ a 4alan)elor "i meta,arpienelor ,are au aspe,t su4lat !n por*iunea mi6lo,ie' Se deose e"te de spina ventosa sau panari*iu osos. deoare,e interesea5+ mai multe oase' (ifi2i4#2 6o"93"i7a2 7ardiA >i 53rioada 436#"dar? a 4ifi2i4#2#i 68>7i9a7 A,este dou+ 4orme au simptomatolo)ie ,omun+' Le5iunea ini*ial+ este )oma si4iliti,+' Le5iunile sunt uni,e av&nd lo, !n spe,ial la ti ie. ante ra*. olt+ ,ranian+ "i ,lavi,ul+' Radiolo)i, sunt trei 4orme : 1' 4orma 9iperosto5ant+ - la dia4i5a ti iei ,u osteo)ene5+ periosti,+ intens+. ,are !n)roa"+ ,ompa,ta mar)inii anterioare "i d+ aspe,t de lam+ de sa ie' 2' osteita rare4iant+ - ,u 4ormarea de )ome la nivelul ,+rora se produ,e ne,ro5a "i re5or *ia *esutului osos ,u sediu !n meta4i5a oaselor lun)i. mai rar la oasele plate' J' 4orma mi8t+ osteomielita si4iliti,+ - ,u modi4i,+ri osoase distru,tive "i 9iperosto5+. 5one de transparen*+ rotunde sau ovoide ,&t un s&m ure de ,irea"+. !n,on6urat+ de o 5on+ lar)+ de spon)io - s,lero5+ "i periostit+. mai 4re,vent !nt&lnit+ la epi4i5ele "i meta4i5ele oaselor lun)i' &" 53rioada 436#"dar? a 4ifi2i4#2#i do!8"di7 . radiolo)i, apare o periosto5+ lo,ali5at+ pe o !ntindere de J - ? ,m. de o i,ei pe osele 4rontale "i ti ie'
23/

Ra i7i4:#2 6o:#" a2 6o5i2#2#i Ra9itismul ,omun al ,opilului pre5int+ urm+toarele semne : 6ra"io7a!34; :?7?"ii 6o47a23; @"9ro>?ri a23 3F7r3:i7?1ii oa432or 2#"9i; 7ora63 @" 582"i3 6# >a"1 Harri4o". Cra"i#2 ar3 di:3"4i#"i :ari 6# !o43 fro"7a23 5ro3:i"3"73; iar fo"7a"32323 43 @"6 id 78r=i#. Codifi6?ri radio2o9i63 2o6a23 Sunt !n re)iunile dia4i5o - epi4i5are 4ertile la pumn "i )enun,9i. !n 5ona de ,al,i4i,are provi5orie' Linia de ,al,i4i,are provi5orie este mai )roas+. mai "tears+ "i ,on,av+ spre epi4i5+' @anda transparent+ a ,artila6ului este !n)ro"at+. iar meta4i5a este mai lar)+' Corti,ala se prelun)e"te spre epi4i5+ prin Xpinteni ra9iti,iX' $8tremitatea meta4i5ar+ a osului are aspe,t de X,up+ ra9iti,+X ,u ,on,avitatea spre epi4i5+. !n ,are se poate vedea "i nu,leul osos epi4i5ar "i X4ran6uri ra9iti,eX ,are dau aspe,t de Xdin*i de 4ier+str+uX ,onturului ,upei' De"i ,artila6ul de ,re"tere se de5volt+ normal. datorit+ neminerali5+rii lui. anda transparent+ ,are ,orespunde este lat+. uneori de = 12 ori mai mare de,&t normal' Nu,leii de ,re"tere sunt mai mi,i sau ,9iar nu apar' (3:"3 o4oa43 93"3ra23 - oasele sunt de,al,i4i,ate. a ia se v+d pe radio)ra4ie. ,orti,ala su *iat+. ,analul medular lar). ,ompa,te 4as,i,ulat+ "i pot s+ se produ,+ !n,ovoieri anormale' $i"d36ar3a ra i7i4:#2#i 5r36o63 - durea5+ ,&teva luni "i se mani4est+ radiolo)i, prin apari*ia unei noi 5one de ,al,i4i,are provi5orie. ,are du lea5+ linia ve,9e - apoi se osi4i,+ *esutul dintre a,estea "i dispare s,o itura ,upei ra9iti,e - apar nu,lei de osi4i,are a oaselor. iar !n,ovoirerea se modi4i,+ prin apo5i*ie periosti,+ !n partea ,on,av+'
23<

Ra i7i4:#2 7ardiA Ra9itismul tardiv - apare la v&rsta de 10 - 20 de ani. la )enun,9i. "old "i ,oloana verte ral+' Radiolo)i,: - ,artila6ul de ,re"tere se l+r)e"te - linia de ,al,i4i,are provi5orie dispare - mar)inea meta4i5ei spre ,artila6ul de ,re"tere este din*at+. urmat+ de !n,ovoierea oaselor' O473o:a2a6ia Osteomala,ia este prin ,aren*+ 4os4o,al,i,+. la adult "i pre5int+ simptomatolo)ia ra9itismului la ,opii' Hi53rAi7a:i"o=a D ;ipervitamino5a D se tradu,e radiolo)i, prin l+r)irea "i intensi4i,area opa,it+*ilor liniilor de ,al,i4i,are provi5orie "i intensi4i,area opa,it+*ii spon)ioase' (6or!#7#2 S,or utul se datore"te lipsei vitaminei C din alimenta*ia su)arului. ,are a4e,tea5+ osi4i,area en,ondral+ "i periostal+' Radiolo)i, e8ist+ osteoporo5+. 4ra,turi. 9ematoame su periosti,e ,al,i4i,ate' Osteoporo5a este mai a,,entuat+ la dia4i5a oaselor lun)i ,a o and+ transparent+ lar)+ de ,&*iva mm !ntre meta4i5+ "i linia de ,al,i4i,are provi5orie - 43:"#2 2#i L3 "dorf. (la,a de ,al,i4i,are provi5orie este !n)ro"at+ ,u din*+turi pe am ele 4e*e' /ona opa,+ de pr+ u"ire - 43:"#2 2#i +r3a"U32 ,u !nlo,uirea liniei de ,al,i4i,are provi5orie !n)ro"at !n prima 4a5+. !nlo,iut+ printr-o and+ opa,+. p&n+ la 10 mm )rosime. ,are se prelun)e"te lateral prin pinteni oso"i' Nu,lei oso"i epi4i5ari - ,u ,entrul transparent "i o and+ opa,+ !n 6ur - 43:"#2 2#i Wi"!3r93r' Dia4i5a este 9ipostoti,+' ;ematoamele superiosti,e la 4emur "i ti ie
2'0
C9istul osos esen*ial

perimeta4i5ar. ,&nd se ,al,i4i,+. dau !n)ro"area e8tremit+*ilor dia4i5ei' Coastele pre5int+ m+t+nii ,ostale' Dup+ tratament apare o nou+ linie de ,al,i4i,are provi5orie !ntre 5ona de pr+ u"ire "i ,artila6ul de ,re"tere' 1rmele 5onei de pr+ u"ire r+m&n evidente mul*i ani dup+ vinde,are' T#:ori23 o4oa43 Tumorile osoase se !mpart !n 7#:ori !3"i9"3 6# 5o73"1ia2 :a2i9" "i 7#:ori :a2i9"3 6ar3 5o7 fi 5ri:i7iA3 4a# 436#"dar3' n raport ,u )rosimea osului pot 4i 63"7ra23 sau 53rif3ri63' (ot avea ,ara,ter o473o2i7i6; o473o52a=i6 sau :iF7' T#:ori23 o4oa43 !3"i9"3 Tumorile osoase eni)ne mai o i"nuite sunt : osteomul. 4i romul. ,9istul osos "i 9eman)iomul' O473o:#2 Radiolo)i,. tumoarea de4ormea5+ osul "i are o ,re"tere ,entral+ sau peri4eri,+' -orma este rotund+ sau ovoid+. de o i,ei ,u transparen*+ ,res,ut+ !n ,9iste sau opa,itate ,res,ut+ !n osteom' Conturul tumoarei este eni)n. pre,is. net. ar,i4orm sau poli,i,li,. iar *esutul din 6ur este normal' 1neori osul are ,ara,ter su4lat. datorit+ unui pro,es e8pansiv lent' $ste lo,ali5at de o i,ei !n sinusul 4rontal'

O473o!2a47o:#2 !3"i9" Osteo lastomul eni)n - apare la 10 - 20 ani. !n spe,ial la ar,ul posterior al verte relor' Are transparen*+ ,res,ut+ ,u ,al,i4i,+ri' +i!ro:#2 o4o4 -i romul osos - mai 4re,vent !n 6urul v&rstei de10 ani. lo,ali5at !n re)iunea meta4i5ar+ a mem relor in4erioare' Are o 4orm+ medular+ sau peri4eri,+. ,u transparen*+ ,res,ut+ net delimitat+. rotund+ de 2 - ? ,m' $8ist+ trei 4orme : - 4i romul neosi4iant V - 4i romul osi4iant al ma8ilarului superior - 4i romul ,ondromi8oid'
Osteo,ondrom

Tumora ,u mielopla8e

2'1

CiFo:#2 #i8omul se tradu,e de asemenea printr-o 5on+ de transparen*+ multilo,ular+ !n 4a)ure. iar lipomul printr-un 4o,ar de osteoli5+ unilo,ular' H3:a"9io:#2 ;eman)iomul este o tumor+ vas,ular+ !n spe,ial la oasele spon)ioase' Se deose es, dou+ tipuri : - an)iomul ,avernos la ,orpii verte rali - an)iomul ,apilar la oasele ol*ii' ;eman)iomul ,avernos - modi4i,+ stru,tura 4orma "i dimensiunile ,orpului verte ral' Tra e,ulele a,estuia sunt mai rare ,u po5i*ie verti,al+ "i ori5ontal+. !n,ru,i"ate d&nd aspe,t de 4a)ure de al ine' Corpul verte ral se m+re"te' ;eman)iomul ,apilar - ,u sediul !n osul 4rontal. este o transparen*+. rotund+. net ,ir,ums,ris+ !n interiorul ,+ruia sunt tra e,ule osoase radiane' T#:ori23 92o:i63 Tumorile )lomi,e lo,ali5ate la ultimele 4alan)e. ,u ero5iuni mar)inale "i dureri de tip lan,inant' C i47#2 o4o4 343"1ia2 C9istul osos esen*ial se de5volt+ !ntre > - 1I ani mai 4re,vent la +ie*i !n re)iunea meta4i5ar+ a oaselor lun)i' Radiolo)i, se ,onstat+ triada lui @e,F : o la,un+ ovoid+ ,u 4orm+ de ou. ,u ,ontur pre,is "i net ,e mi)rea5+ de la linia ,artila6ului de ,re"tere spre dia4i5+' C9istul t&n+r este unilo,ular. uneori poate avea "i aspe,t septat' -re,vent se !nso*e"te de 4ra,tur+ patolo)i,+' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u osteodistro4ia 4i roas+ lo,ali5at+. tumora ,u mielopla8e. ,ondromul osos "i ,9istul anevrismal osos' O473o:#2 o473oid Osteomul osteoid - apare mai 4re,vent la +r a*i !ntre 10 - 2I de ani. !nso*it+ de dureri vii' Radiolo)i, pre5int+ 4o,ar de transparen*+
2'2

,res,ut+ uni,. ovoidal sau rotund de ? -10 mm' Nidus tumoral ,u o mi,+ opa,itate ,entral+ este de5voltat !n spon)ioas+ sau su periosti,' n 6ur 2 - J ,m este o 5on+ de 9iperosto5+' T#:ori !3"i9"3 6# 5o73"1ia2 :a2i9" T#:ora 6# :i32o52aF3 Tumora ,u mielopla8e poate evolua mali)n !n 10W din ,a5uri' Apare la adult. este solitar+ !n epi4i5ele 4ertile din 4emur - ti ie. l&n)+ )enun,9i sau pe radius' Radiolo)i, !n 4orma ,entral+ apare o 5on+ transparent+. net delimitat+ spre osul s+n+tos ,u ,ontur ,ir,ular sau poli,i,li,' /ona transparent+ are aspe,t de ule de s+pun' Cu timpul. tumora se de5volt+ e8,entri,. su *iind ,orti,ala' Tumora 4orm+ peri4eri,+ - se de5volt+ su periostal. evolu&nd par*ial spre os. ,u !n)ustarea ,orti,alei "i spre p+r*ile moi de ,are este separat+ printr-o dun)+ periosti,+ su *ire' C&nd evoluea5+ a)resiv apar pusee osteoliti,e ,u de,al,i4i,area traveelor ,entrale a ,onturului' Dup+ tre,erea puseului. aspe,tul devine normal' Dia)nosti, di4eren*ial ,u ,9isturile osoase anevrismale. mielomul solitar. ,9istul osos esen*ial. tratamentul 4iind ,9irur)i,al sau ,u ra5e C' O473o6o"dro:#2 Osteo,ondromul apare la adoles,en*i !n 4alan)e "i meta,arpiene' (oate avea 43di#2 63"7ra2 3"6o"dro:#2 sau 53rif3ri6. 366o"dro:#2. reali5&nd mase tumorale voluminoase. lo ulate. ata"ate osului lun)' T#:ori23 o4oa43 :a2i9"3 Tumorile osoase mali)ne pot 4i primitive sau se,undare' n raport ,u *esutul din ,are se de5volt+ se !mpart !n : aO Osteosar,om. sar,omul osteo)eneti, sau sar,om osteoliti,. ,ondrosar,omul primitiv. 4i rosar,omul V O Sar,omul medulo)en ,u urm+toarele 4orme : tumora $Kin). reti,ulosar,omul osos (arFer "i 7aFson. plasmo,itomul

solitar. mielomul multiplu Rusti*Fi Ga9ler. lim4osar,omul osos. leu,emia V ,O Sar,omul periosti, sau parosal V
2'3

Tumora $Kin)

dO sar,omul osteo)eni,. 6u8ta,orti,al' #odi4i,+ri radiolo)i,e !n sar,oamele osteo)eneti,e' Ini*ial. apar neomo)enitatea tonalit+*ii minerale a osului ,u de,al,i4iere. ,9iar aspe,t de m&n,at de molii' n 4inal. apare osteoli5a ,u ,ontur nepre,is. ,u prelun)iri !n por*iunea osteos,leroti,+. ,u rea,*ie periostal+ 4in+. pintene osos' (entru dia)nosti, se utili5ea5+ tomo)ra4ia. radio)ra4ia m+rit+. an)io)ra4ia. R#N "i CT dar metoda de ele,*ie este radio)ra4ia' @iopsia staile"te ,u ,ertitudine natura etiolo)i,+' (ar6o:#2 o473o2i7i6 63"7ra2 Sar,omul osteoliti, ,entral ,u pierderea de su stan*+ ,u ,ontur "ters. net pre,is. !n,on6urat+ de os de,al,i4iat. ,u evolu*ie 4oarte rapid+. interes&nd "i p+r*ile moi' (ar6o:#2 o473o2i7i6 53rif3ri6 Sar,omul osteoliti, peri4eri, se de5volt+ !n ,ompa,t+ pe o parte din ,ir,um4erin*a osului a4e,tat. o erodea5+. o distru)e. se !ntinde !n ,analul medular "i p+r*ile moi' (ar6o:#2 5aro4a2 Sar,omul parosal este mai 4re,vent !n 1QJ in4erioar+ a 4e*ei posterioare a 4emurului. are aspe,t radiolo)i, de opa,itate mare. ini*ial de5voltat !n p+r*ile moi !n 4orm+ de ,iuper,+. ,u a5+ lar)+ de !mplantare pe ,orti,ala dia4i5ar+. pentru ,a !n evolu*ie a,easta s+ 4ie distrus+' Co"dro4ar6o:#2 Condrosar,omul poate 4i primitiv sau se,undar' Cel primitiv este mai 4re,vent la ,opii !n meta4i5ele pro8imale a oaselor lun)i. ,u o evolu*ie mai lent+ ,entral+ sau peri4eri,+' Ini*ial. apar 5one de osteoli5+. evolu*ia este rapid+ ,u 4enomene de osteos,lero5+ su 4orm+ de mas+ nere)ulat+ !n 6ur. Co"dro4ar6oa:323 436#"dar3 - se de5volt+ !n masa unui en,ondrom sau pe o osteosto5+ osteo)eneti,+'
2''

+i!ro4ar6o:#2 -i rosar,omul este ,onstituit din *esut ,on6un,tiv 4i ro lasti,' -orma ,entral+. reali5ea5+ o transparen*+ ,9isti,+ pe oasele lun)i. apoi !ntrerupe ,orti,ala. av&nd a,ela"i aspe,t ,a "i osteosar,omul osteo)eneti, de tip osteoliti,' +i!ro4ar6o:#2 53rif3ri6 - se de5volt+ din stratul e8tern al periostului "i este numit "i parosal' Are sediul !n dreptul oaselor lun)i "i ,re"te !n ve,in+tatea osului' (eriostul de,olat produ,e rea,*ii lamelare. pintene periostal. ulterior 4iind distrus "i osul lun)' (ar6oa:323 :3d#2o93"3 Se pre5int+ su urm+toarele 4orme : T#:ora EQi"9 Tumora $Kin) apare !n 6ur de 1I ani ,u simptomatolo)ie mai mult in4lamatorie. ,u sediul dia4i5ar sau meta4i5ar al oaselor lun)i' Radiolo)i, osul are aspe,t "ters. numit 4o,are osteoliti,e apoi. pre5int+ o !n)ro"are 4usi4orm+ a dia4i5ei. ,analul medular se l+r)e"te iar !n 6ur apar lame suprapuse !n 4oi de ,eap+' la e8tremitatea 5onei a4e,tate apare pintenul sar,omatos' A4e,tea5+ )an)lionii lim4ati,i "i d+ metasta5e osoase "i pulmonare pre,o,e' (ro)nosti,ul este de4avora il' $ste radiosensi il'
@oala ;and S,9]ller C9ristian

Dia)nosti,ul di4eren*ial ,u osteosar,omul. )ranulomul eu5ino4il'

R37i6#2o4ar6o:#2 o4o4 Reti,ulosar,omul osos se tradu,e radiolo)i, prin osteoli5+ di4u5+. ,u limite nepre,ise "i osteos,lero5+ dis,ret+ prin apo5i*ie rea,tiv+ tra e,ular+ "i periostal+' Corti,ala se distru)e. osul se !n)roa"+. pro)nosti,ul mai un' Ci32o:#2 :#27i52# 4a# 52a4:o6i7o:#2 Ti5#2 4o2i7ar este mai rar. ,u o ima)ine de osteoli5+ omo)en+. ,u aspe,t de +"i,+ de s+pun. 4+r+ ,ontur "i modi4i,+ri radioa,tive !n 6ur' Cu timpul. ima)inea ,re"te'
2',

+or:a :#27i52? 4a# !oa2a R#47i1Ui Ja 23r - pre5int+ multiple ima)ini distru,tive. )enerali5ate. de dimensiuni di4erite. ,u sediul de ele,*ie pe oasele ,raniene. ,oloan+. rar se !nt&lnes, "i 4orme osteos,leroti,e su 4orm+ de noduli sau spi,uli' Li:fo4ar6o:#2 >i 23#63:ia Lim4osar,omul "i leu,emia - se tradu, radiolo)i, osteoporo5+ )enerali5at+. neomo)en+. ,u rea,*ie osteo)eni,+ su periosti,+ dis,ret+. ,u en5i transparente !n lun)ul mata4i5elor sau o li,e' n leu,o5ele ,roni,e apare osteoporo5+ di4u5+. 5one de li5+ rotunde sau ovalar+ pe ,oasta verte rei stern' T#:ori23 o4oa43 :37a47a7i63 Tumorile osoase metastati,e se pot e8tinde ,ontinuu sau dis,ontinuu' C+ile pe ,are se produ, metasta5ele sunt variate "i pe traseul lor sunt mai multe tipuri de 4iltre ,apilare : 1' !n ,ir,uitul venelor ,ave - pl+m&nul este primul 4iltru N,an,erul tiroidian O V 2' tipul venei porte - ,u tumor+ ini*ial+ !n tu ul di)estiv. 4i,atul este primul 4iltru. pl+m&nul al doilea. s,9eletul al treilea V J' tipul pulmonar - tumora ini*ial+ !n pl+m&n ,u metasta5e !n restul or)anelor prin venele pulmonare' Cele mai 4re,vente metasta5e sunt ,ele ,u 4ormare de la ,an,erul de s&n "i prostat+' #etasta5ele se lo,ali5ea5+ mai 4re,vent !n oasele o)ate !n m+duv+ ro"ie' pot 4i uni,e sau multiple' C37a47a=323 o473o2i7i63 - sunt mai 4re,vente dup+ ,an,erul de s&n. renal "i tiroidian' Se !nt&lnes, 4re,vent 4ra,turi !n os patolo)i,' C37a47a=323 o473o52a47i63 apar dup+ ,an,erul de prostat+ "i ve5i,a urinar+ "i se lo,ali5ea5+ !n s,9eletul trun,9iului' R37i6#2o=323 o4oa43 Reti,ulo5ele osoase repre5int+

parti,iparea s,9eletului !n ,adrul reti,ulo5elor' Deose im trei )rupe : retui,ulo - endotelio5e. dislipoido5e "i reti,ulo5e mali)ne' R37i6#2o - 3"do732io=3 6# 23=i#"i 5r3do:i"a"73 a23 46 3237#2#i Gra"#2o:#2 3o=i"ofi2 Granulomul eu5ino4il apare la tineri p&n+ la 20 ani. de o i,ei la oasele ol*ii ,raniene. verte re. a5in. ma8ilare "i mai rar la osaele lun)i' La 6ra"i# le5iunile se tradu, printr-o la,un+ rotund+ de 1 - 2 ,m ,u ,ontur in trasat printr-un inel de s,lero5+' La 6o2oa"?. ,orpul verte ral se turte"te "i are aspe,t de verte r+ plan+ Calve' La oa4323 2#"9i. la,una este !n dia4i5+ "i transparen*a este r+5dat+ de septuri' Boa2a Ha"d (6 Z223r C ri47ia" @oala ;and S,9]ller C9ristian apare la J - 10 ani ,u triada : 2a6#"? 6ra"ia"?; 3Fof7a2:i3; dia!37 i"4i5id' Radiolo)i, la oasele ,raniului apar 5one de li5+ de 4orm+ di4erite ,are ,res, !n supra4e*e' $le apar !n pusee "i se reosi4i,+ dup+ tratament' Boa2a 2#i L3773r3r - (iQ3 @oala lui Letterer - SiKe - apare la su)ari ,u s4&r"it letal. radiolo)i, se )+ses, la,une osoase ,raniene sau ima)ini pseudo,9isti,e !n oasele lun)i' (ar6oido=a o4oa4? Boa2a 2#i B34"i3r - Bo3U - (6 a#:a" Sar,oido5a osoas+ - oala lui @esnier - @oeF - S,9auman - are sediul !n oasele tu ulare de la m&ini "i de la pi,ioare su 4orma de ima)ini ,9isti,e multiple' n 4un,*ie de m+rimea ,9istelor se !mpart !n trei )rade' Di42i5oido=323 o4oa43 4a# 73=a#ri4:o=323 Dislipoido5ele osoase sau te5aurismo5ele sunt oli !n ,are e8ist+
2'.

Osteo)ene5a imper4e,ta laetalis

2'-

o pertur are !n meta olismul )r+similor' n a,est+ ,ate)orie intr+ Boa2a Ha"d (6 #223r C ri47ia" !n 4a5a ,u lipoido5+ ,olesterini,+. Boa2a 2#i Ga#6 3r ,u pertur area meta olismului ,9eratinei. Boa2a 2#i Ni3:a"" - Pi6U; o lipoido5+ 4os4ati,+ predominant !n splin+. 4i,at. )an)lioni. rar !n oase' n oala Gau,9er apar ,al,i4ieri !n 4orm+ de la,un+ mare la 4alan)e. mandi ul+ sau e8tremitatea in4erioar+ a )enun,9iului' Li:fo9ra"#2o:a7o=a :a2i9"? Boa2a 2#i Hod9Ui" Lim4o)ranulomato5a mali)n+ se de5volt+ mai ales !n )an)lioni "i splin+' #odi4i,+rile osoase sunt rare ,u aspe,t osteoliti,. osteos,leroti, sau mi8t. su 4orma de 5one transparente uni,e sau multiple separate prin tra e,ule su 4orm+ de ule de s+pun' n 6urul 4o,arelor osteoliti,e sunt 5one de osteos,lero5+. uneori !nso*it+ de spi,uli prin rea,*ie periostal+' Determinarea osoas+ la verte rele lom are du,e la tasare. verte r+ de ivoriu. !nso*ite de paraple)ie' #ai pot 4i a4e,tate ,oastele sau sternul' Di47rofii23 o4oa43 Distro4iile osoase - sunt tul ur+ri de ,re"tere. de osi4i,are "i de de5voltare a s,9eletului' Se !mpart !n distro4ii )enerali5ate de urm+toarele tipuri : di47rofii23 53rio47a23; di452a=ii23 3"6o"dra23 >i di47rofii d3 6r3>73r3'

!n)ro"ate din lo, !n lo, datorit+ ,alusurilor e8u erante "i s,urtate din ,au5a 4ra,turilor' Coastele pre5int+ nodo5it+*i multiple datorit+ 4ra,turilor' 2' O473o54a7iro=a Lo!473i" - 4+r+ s,lere al astre. apare ,&nd ,opilul !n,epe s+ mear)+' Oasele se de5volt+ ,ore,t !n lun)ime. dar sunt 9ipostoti,e' Se produ, 4ra,turi repetate. oasele ol*ii ,raniene sunt su *iri. iar olta este turtit+ !n sens verti,al "i dep+"e"te a5a' Corpii verte rali sunt turti*i "i au aspe,t i,on,av' Dup+ vinde,area olii aspe,tul !"i revine la normal' J' (i"dro:#2 Tria4 fra9i2i7a4 o44i#: - ,u s,lere al astre "i surditate. apare dup+ 12 ani "i are ,ara,ter 4amilial' Oasele au 4ra)ilitate moderat+' Di452a=ii23 3"6o"dra23 5o2i7ro53 4a# 6o"drodi452a=ii23 Sunt a4e,*iuni ,are produ, modi4i,+ri !n evolu*ia "i de5voltarea ,artila6elor epi4i5are ,u ,re"tere periostal+ normal+' Oasele datorit+ a,estui 4apt sunt s,urte "i )roase' Din a,est )rup 4a, parte : 1' (i"dro:#2 CorI#io - di452a=i3 45o"di2o 35ifi=ar?. ,ara,teri5at+ prin a4e,tarea ,re"terii verte relor' Radiolo)i, pre5int+ platispondilie )enerali5ate V tul ur+ri a a,tivit+*ii ,artila6ului de ,re"tere dia4i5o - epi4i5ar a oaselor lun)i' #em rele par lun)i ,omparativ ,u trun,9iul. mersul spe,i4i, de ra*+' 2' (i"dro:#2 Pfa#"d23r - H#r23r 4a# 9or9#i2i4:; ,ara,teri5at prin : nanism dispropor*ional 9epato - spleno - me)alie. altera*ii ,orneene. surditate. idio*ie' Craniul este mare. "eaua tur,eas,+ lar)+. )&tul s,urt. ,orpii verte rali turti*i' La oasele lun)i. nu,leii oso"i epi4i5ari sunt 4ra)menta*i. epi4i5ele sunt di4orme. m&na are aspe,t ,ara,teristi,. meta,arpienele au aspe,t ,oni,' - apare la na"tere. se J' A6o"dro52a=ia Parro7 - datorit+ e,ondrale a ,artila6ului de ,re"tere dia4i5o - epi4i5ar' Se produ,e o
2'<
#eloreosto5a

Di47rofii23 53rio47a23 Di47rofii23 53rio47a23 apar datorit+ a4e,t+rii *esutului me5en,9imal su periostal. oasele ,res, numai !n lun)ime' Radiolo)i,. este o lips+ de opa,itate a s,9eletului ,u insu4i,ien*a de de5voltare a ,orti,alei' Oasele sunt 9iposto5i,e. su *iri "i )ra,ile N oala oaselor de sti,l+O' Se ,unos, mai multe tipuri de distro4ii periostale : 1' O473o93"3=a i:53rf367a 2a37a2i4 tul ur+rii osteo)ene5ei !nso*e"te de s,lere al astre "i este mortal+' Radiolo)i,. oasele sunt
2'/

,re"tere insu4i,ient+ !n lun)ime. !n timp ,e osteo)ene5a periostal+ este normal+' Oasele au meta4i5ele l+r)ite "i !n)ro"ate "i epi4i5ele 9ipertro4iate. de4ormate' (a,ien*ii a4e,ta*i. r+m&n piti,i ,u mem re s,urte. ,apul mare. trun,9iul normal de5voltat' Nu au tul ur+ri psi9i,e' Di47rofii dir361io"a23. EFo47o=323 6ar7i2a9i"oa43 :#27i523 Boa2a 3Fo47o=a"7? O:!r3da""3 se ,ara,teri5ea5+ prin e8,res,en*e multiple ,u stru,tur+ osoas+ !n ,entru "i ,artila)inoas+ la peri4erie' A4e,tarea interesea5+ 4a*a meta4i5ar+ a ,artila6ului de ,re"tere din ,are se desprind mu)uri ,artila)ino"i ,are 4ormea5+ e8osto5e laterale' Cre"terea osului !n lun)ime este a4e,tat+' Radiolo)i,. se tradu, prin e8,res,en*e "i 4orme varia ile. unele pedi,ulate' Oasele a4e,tate se !n,ur ea5+'
@oala Re,Flin)9ausen

Dia)nosti, di4eren*ial ,u oala Camurati $n)9elman. !n ,are s,lero5a apare doar la dia4i5+' O473i7a d3for:a"7? Pa937 Osteita de4ormant+ (a)et ,u evolu*ie lun)+. ,raniul ,re"te !n dimensiuni. ti ia "i 4emurul sunt 9ipertro4iate. alun)ite "i !n,ovoiate' Radiolo)i,. le5iunile osoase au ,ara,ter par,elar. pro,esul !n,epe la dia4i5+ "i este delimitat !n 0 4a*+ de osul s+n+tos' Sunt mai multe 4a5e' +a=a d3 d36a26ifi3r3 ,u 9iperemie. osul are aspe,t "ters. apar apo5i*ii periostale. *esutul spon)ios "i ,ompa,ta ,on*ine stru,tur+ 4i rilar+' n 4a5a ulterioar+ de re,al,i4i,are. osul se alun)e"te. se !n,ovoaie. apar linii de 4ra,tur+. stru,tura osoas+ este anar9i,+. s,+mo"at+. uneori X!n ,arte !n4oiat+X' n ,a5uri rare. s,lero5+ "i e urnare' Craniul este m+rit. ini*ial ,u 5one de transparen*+ ,res,ut+. ulterior ,u ,ondensare pro)resiv+ "i !n)ro"area oaselor pe seama t+ liei e8terne' $3r73!r323 4#"7 46?:o>a73; 5?7a73; 7#ri73; 6ara673ri47i6 fii"d A3r73!ra 6# 6 3"ar.

O473o5a7ii 6o"d3"4a73 Boa2a oa432or d3 :ar:#r? 4a# o473o537ro=a A2!3r4 (6 Y"!3r9 - @oala oaselor de marmur+ sau osteopetro5a Al ers S,9Ln er) este ereditar+ "i 4amilial+' (re5int+ ,lini, 4ra,turi patolo)i,e. diminuarea vederii. anemie pro)resiv+ ,u de ut !n ,opil+rie' A4e,*iunea se datorea5+ pertur +rii re5or*iei osoase. ,eea ,e produ,e !n)ro"area tra e,ulelor osoase "i ,ompa,te' Radiolo)i,. pre5int+ oase ,u densitate ,ompa,t+. 9ipertro4ie !n m+,iu,+ a e8tremit+*ilor osaose. stria*ii paralele. opa,e. alter&nd ,u en5i transparente !n re)iunea de ,re"tere' 0erte rele ,u aspe,t spe,i4i, !n sandKi,9 ,u platourile mai l+r)ite "i opa,e' Craniul voluminos. olta !n)ro"at+ "i !n)ustarea )+urilor de la a5+'
2,0

A,rome)alia

O473o5a7ia i53r7rofia"7? 7oFi6? 5"3#:i6? Ca2adia Ba"!3r93r - Pi3rr3 Cari3. O473i7a @"6a54#2a7? Se tradu,e radiolo)i, prin !n)ro"+ri ilaterale "i simetri,e ale oaselor tu ulare de la m&ini "i pi,ioare "i a oaselor lun)i. !n urma unor apo5i*ii periosti,e su 4orm+ de man"oane' N3#rofi!ro:a7o=a 6#7a"a7? - !oa2a 2#i R3U2i"9 a#43" II Radiolo)i, se )+ses, 9ipopla5ii "i ero5iuni osoase !n ve,in+tatea neuro4i roamelor din p+r*ile moi' Apare ,i4os,olio5+. pneumato5a ti iei' Cau5a olii este tul urarea va5omotorie "i nutritiv+ pe teritoriul neuro4iroamelor de5voltate !n s,9elet' C32or3o47o=a #eloreosto5a este o distro4ie ,u ,ondensare a ,ompa,te. aso,iat+ ,u 9iperosto5a de am ele p+r*i ale ,ompa,tei' $ste mai 4re,vent+ de partea dreapt+ "i se tradu,e radiolo)i, prin en5i opa,e de-a lun)ul osului. ,omparat+ 4iind ,u ,eara topit+ ,e se s,ur)e de-a lun)ul unei lum&n+ri'
2,1

min&nd !ns+ "i modi4i,+ri patolo)i,e ale a,estora' O473i7a fi!ro6 i47i6? 93"3ra2i=a7? Boa2a R36U2i"9 a#43" Osteita 4i ro,9isti,+ )enerali5at+ este datorit+ adenomului paratiroidian. ,are produ,e eliminare e8a)erat+ a 4os4orului. ,u mo ili5are e8,esiv+ a ,al,iului spre e8terior' Se produ,e l+r)irea ,analelor ;avers ,u proli4erare de *esut ,on6un,tiv. osul av&nd aspe,t de de,al,i4iere' Insulele ,on6un,tivo - vas,ulare. 4ormea5+ tumorile rune la nivelul ,+rora apar radiolo)i, aspe,te pseudo,9isti,e "i 4ra,turi' Clini, - pre5int+ dureri osoase. !n)ro"+ri la nivelul ,alusurilor. aspe,te pseudo,9isti,e "i de4orm+ri osoase' Radiolo)i, - Compa,ta se 4as,i,ulea5+. se destram+. ,analul medular este lar)' Sediul de ele,*ie este 6u8ta epi4i5iar la oasele lun)i. ma8ilar. meta,arpiene. ,u aspe,t de 4a)ure de al ine' Oasele ,raniului sunt !n)ro"ate. p+tate. ,u aspe,t de vat+ s,+mo"at+' ,orpii verte rali sunt turti*i. ,i4o - s,olio5+. tora,ele !n 4orm+ de ,lopot. se aso,ia5+ ,u litia5a renal+ sau ne4ro,al,ino5+' (i"dro:#2 #:ora2 G 9iper,al,emie. 9ipo4os4oremie. 9iper4os4aturie. 9iper,al,iurie. 4os4ata5e al,aline ,res,ute' Dup+ !ndep+rtarea adenomului paratiroidian. *esutul osos se re4a,e' Di452a=ia fi!ro6 i47i6? 5o2io47i6? Naff3 Li6 73"473i" $tiolo)ia "i pato)enia este ne,unos,ut+. mai 4re,vent+ la 4emei "i apare !n ,opil+rie' Se ,ara,teri5ea5+ prin proli4erarea *esutului ,on6un,tival 4i ros. ,are !nlo,uie"te osul iar radiolo)i, prin ,9iste transparente. ,u sediul !n ,entrul osului. uneori ,u su4larea osului' Sunt interesate unul sau mai multe oase. mai 4re,vent unilateral. ,u predile,*ie spre mem rele in4erioare' Craniul pre5int+ !n)ro"area. 9ipertro4ia unei 6um+t+*i a sa. reali5&nd Aleontia5is osseaB' O473o5oiUi2ia OsteopoiFilia este rar+. des,operit+ !nt&mpl+tor' Radiolo)i, L3=i#"i23 apare un aspe,t p+tat al e8tremit+*ii oaselor lun)i ,u noduli opa,i. rotun5i sau ovoi5i. situa*i !n spe,ial la oasele m&inilor "i pi,ioarelor' a"73rior Glandele endo,rine a,*ionea5+ !n de5voltarea s,9eletului. deter2,2

(i"dro:#2 A2!ri9 7 Sindromul Al ri)9t se !nt&lne"te la 4eti*e ,u o473i7? fi!roa4? #"i2a73ra2?; a4o6ia7? 6# 5i9:3"7a1i3 6#7a"a7? >i 5#!3r7a73 5r36o63. o4oa43 di47rofi63 4#"7 #"i2a73ra23. A6ro:39a2ia A6ro:39a2ia 3473 da7ori7? ad3"o:#2#i 3#=i"ofi2 a2 2o!#2#i a2 35ifi=3i. ,are produ,e modi4i,area "eii tur,e"ti "i e8,es de 9ormoni
2,3

Di47rofii o4oa43 3"do6ri"3

de ,re"tere. ,u 9ipertro4ia s,9eletului. aspe,tul de )i)antism' Radiolo)i, apare >3a 7#r63a46? :?ri7?; dor4#: 432ar fra67#ra7; 6ra"i# :?ri7 @" Ao2#:; r39i#"3a 45r8"63"oa4? :?ri7?; 5ro9:a7i4:; oa4323 !o21ii @"9ro>a73; 4i"#4#ri23 5"3#:a7i63 d3=Ao27a73; ar6ad3 =i9o:a7i63 5ro3:i"3"73; :3:!r323 @"9ro>a73; 53rio47o=?; fa2a"9323 #"9 ia23 6# 5i"73"i @" for:? d3 a"6or?; A3r73!r323 dor4a23 :?ri73; 6# a5o=i1ii 53rio47i63 >i 6ifo=?. (i"dro:#2 C#4 i"9 Sindromul Cus9in) este datorat i53r52a=i3i 6or7i6o - 4#5rar3"a23 6# :odifi6?ri #273rioar3 53 i5ofi=?' $ste !nt&lnit la 4emei. !nso*it de o e5itate. 9ipertensiune arterial+. 9irsutism. amenoree' Radiolo)i, apare osteoporo5+ mai a,,entuat+ la s,9eletul trun,9iului. verte rele uneori ,u aspe,t de ram+' -i5iolo)i, oala se e8pli,+ prin e8,es de 9ormoni )lu,o,orti,oi5i suprarenali' N36ro=3 o4oa43 a4357i63 4a# o473o6o"dri7323 Sunt pro,ese ,onse,utive unei tul ur+ri de nutri*ie !n urma modi4i,+rii ,ir,ula*iei san)uine lo,ale. ,are d+ osteone,ro5a' Se lo,ali5ea5+ la epi4i5+. apo4i5+ sau os mi, !n totalitate' 1neori. se !nso*es, de re5or *ii osoase'

la tineri. ,ele mai 4re,vente 4iind : O473o6o"dri7a B#A3"i2? a >o2d#2#i Boa2a L399 - P3r7 34 - Wa2d3"47rY: Osteo,ondrita 6uvenil+ a "oldului. ,are apare la I - 10 ani. ,u turtirea de sus !n 6os a ,apului 4emural. ondularea ,onturului. pe 4ond de osteoporo5+ ,u 4ra)mentarea "i aspe,t p+tat al nu,leului ,e4ali,' Cartila6ul de ,re"tere este mai !n)ust' Apare 4re,vent dup+ lu8a*ie ,on)enital+' n 4a5a de re4a,ere. ,apul 4emural este modi4i,at !n ,o8a vara "i artro5+ de4ormant+' Osteo,ondrita se produ,e !n 9emo4ilie. anemie ,al,i4orm+. oala Gau,9er. 9ipotiroidism V - 35ifi=io2i=a - ,onst+ !n lune,area ,apului 4emural pe ,ol. poate 4i a,ut+ sau lent+ "i pro)resiv+ V O473o6o"dri7a 7#!3ro=i7?1ii a"73rioar3 a 7i!i3i Boa2a (6 2a773r- O49ood - La""32o"9#3 Apare la 12 -1> ani la +ie*i. radiolo)i, e8ist+ o 4ra)mentare a tu er,ulului anterior al ti iei. ,u l+r)irea ,artila6ului de ,re"tere al a,esteia "i meta4i5+. ,u de,al,i4ierea a,esteia V - oala ,apului ,elui de - al II -lea metatarsian. des,ris+ anterior V O473o6o"dri7a A3r73!ra2? Osteo,ondrita verte ral+. ,i4o5a 6uvenil+ S,9euermann este datorit+ modi4i,+rii inelului mar)inal de osi4i,are a ,orpurilor verte rale' P2a7o#ri23 6or5#ri2or A3r73!ra23 4#"7 di"1a73 6# "od#2i (6 :or2; 3a a"73rioar? a A3r73!r32or @" 7r3573; 6# 6ifo=? 436#"dar? S O473o6o"dri7a di436a"7? Osteo,ondrita dise,ant+ - oala lui GLni) - se ,ara,teri5ea5+ prin ne,ro5+ epi4i5ar+. su ,ondral+ limitat+. ,ir,ums,ris+ numai la o mi,+ G por*iune dintr-o anume epi4i5+. ,are se deta"ea5+ "i r+m&ne !n arti,ula*ie' Ima)inea se mai nume"te "i "oare,e arti,ular'

:ar9i"-

N36ro=? a4357i6? a 6a5#2#i 632#i d3-a2 II 23a :37a7ar4ia" JY 23r II

Ini*ial. apare o deminerali5are lo,ali5at+. ,ompli,at+ ,u mi,ro)eode su ,ondrale. ,u timpul. *esutul ne,roti, este resor it. !nlo,uit ,u os nou. dar epi4i5a r+m&ne mai s,urt+ "i de4ormat+ ,u artro5+ de4ormant+' Ca#=323 6#"o46#73 a23 "36ro=32or o4oa43 a4357i63 4#"7 traumatisme. tul ur+ri ,ir,ulatorii prin em olii septi,e sau )a5oase. to8i,e. 4os4oarseni,. 4i5i,e. ,+ldur+. arsuri. 4ri) sau iradiere' N36ro=323 o4oa43 a4357i63 d3 6a#=? "36#"o46#7? sunt 4re,vente
2,'

2,,

A+EC*IUNI ARTICULARE Af361i#"i ar7i6#2ar3 I"f2a:a7orii >i 4#5#ra73 A4e,*iuni arti,ulare In4lamatorii "i supurate - se datores, in4e,*iilor ,u sta4ilo,o, sau strepto,o,. mai rar ,u )ono,o,' Ini*ial. se produ,e o sinovit+ in4lamatorie. apoi. apare un e8udat purulent interarti,ular' Radiolo)i,. ini*ial apare o deminerali5are periarti,ular+. l+r)irea spa*iului arti,ular. linia #enart9 apare ,a o and+ transparent+ !n lun)ul liniei ,al,are ,ondroarti,ulare' 1lterior. interliniul se !n)ustea5+. supra4a*a osoas+ se erodea5+. linia ,ondro,al,ar+ dispare. apar ero5iuni mar)inale "i periostit+ meta4i5ar+' n perioada de vinde,are apare an,9ilo5a osoas+' Simptomatolo)ia apare !n reumatismul poliarti,ular "i !n diartro5e' A-$C2I1NI ARTIC1LAR$ CRONIC$ Po2iar7ri7? 6ro"i6? 3Ao2#7iA? (oliartrit+ ,roni,+ evolutiv+ este o a4e,*iune a sistemului ,ola)en. interes&nd arti,ula*iile "i tendoanele. sinovitele "i ursele seroase' $ste ,onsiderat+ ,a un reumatism arti,ular ,roni, ,u *esutul late8 "i rea,*ia Eaaler - Rose po5itiv+' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ - tardiv deminerali5are. ero5iuni mar)inale. mi,ro)eode "i l+r)irea ini*ial+ a spa*iului arti,ular. apoi !n)ustarea lui' n 4a5ele avansate. apar devia*ii "i su lu8a*ii ale de)etelor "i ulterior an,9ilo5a' Nodulii ;e erden sunt insule de s,lero5+ !n 4alan)a a II -a' Nodulii lui @ou,9ard. apar mai ales la 4emei la arti,ula*iile inter4alan)iene pro8imale' $volu*ia este !n pusee prin e8tindere la arti,ula*iile mari !n sens ,entriped. uneori poate 4i interesat+ "i ,oloana verte ral+' Boa2a 2#i (7i22 - C a#ffard @oala lui Still - C9au44ard este poliartrit+ ,roni,+ a ,opiilor. aso,iat+ ,u splenome)alie "i 9ipertro4ii )an)lionare' Interesea5+ arti,ula*iile mari. ,oloana. ,ervi,ala "i arti,ula*ia sa,ro - ilia,+' La adul*i se nume"te sindromul -eltM'

S(ONDILARTRIT$L$ S$RON$GATI0$ O ,ate)orie deose it+ o repre5int+ spondilartritele serone)ative !n ,are 4a,torul reumatoid este ne)ativ. e8ist&nd a)re)are 4amiliar+ iar nodulii lui ;e erden lipses,'

(5o"di2i7a a"6 i2o=a"7? Spondilita an,9ilo5ant+. !n ,are lo,ali5area 4re,vent+ este s,9eletul a8ial ,u ,al,i4i,area li)amentelor interverte rale. artro5e interverte rale. ,i4o5+. artro5+ sa,roilia,+ "i le5iuni mai dis,rete la arti,ula*iile mi,i. e8,ept&nd 4orma s,andinavi,+. unde "i a,estea sunt a4e,tate' P4oria=i4 ar7ro5a7i6 (soria5is artropati, este o a4e,*iune de ,au5+ ne,unos,ut+. ,are interesea5+ ,,a' 1IW dintre olnavii ,u psoria5is. pre5ent&nd modi4i,+ri osteoarti,ulare ,ara,teristi,e : predile,*ie pentru a4e,tarea arti,ula*iilor mi,i "i !n spe,ial inter4alan)iene distale. aso,ierea ,u modi4i,+ri de a8 "i an,9ilo5e ale a,estuia. le5iunile a8iale sunt asem+n+toare ,u ,ele din spondilita an,9ilo5ant+. ,ara,teristi, 4iind pre5en*a nonsindesmo4itului mar)inal' A4e,tarea arti,ula*iilor de la a5a ,raniului "i temporo - mandi ular+ este !n 20W din ,a5uri' Arti,ula*iile mari 4re,vent interesate sunt )enun,9ii. ,oatele "i tala)iile' (i"dro:#2 R3i73r Sindromul Reiter - pre5int+ ,lini, ,on6un,tivite. ,istite "i artrite' Arti,ula*iile a4e,tate sunt !n spe,ial la mem rele in4erioare. sunt dureroase. ,u evolu*ie lun)+. 4oarte rar ,u an,9ilo5+' E"73ro5a7ii23 43ro"39a7iA3 $nteropatiile apar !n unele tul ur+ri di)estive ,um ar 4i : !oa2a Cro "; 6o2i7a #263roa4?; !oa2a Wi523. apar modi4i,+ri arti,ulare. ,are interesea5+ arti,ula*iile mari. )enun,9i. ,ot. um+r. ,u evolu*ie lent+. 4+r+ an,9ilo5+' (i"dro:#2 B3 637 Sindromul @e9,et ,u modi4i,+ri arti,ulare. verte rale "i la arti,ula*iile mari'
2,.

Gonartro5a

2,-

ARTRO/A D$-OR#ANT% $ste datorat+ unui pro,es tro4i, lo,al la o sin)ur+ arti,ula*ie' Radiolo)i,. se ,onstat+ !n)ustarea interliniului arti,ular "i !n)ro"area liniei opa,e arti,ulare. tasarea supra4e*elor arti,ulare ,u aplati5area lor "i su lu8a*ie' (rodu,*iunile osoase mar)inale periarti,ulare sau osteo4itele. se de5volt+ !n ,oroan+ pe mar)inea supra4e*ei arti,ulare' radiolo)i,. ,u ima)ini de spi,auri ,u aspe,t triun)9iular' Nodulii ;e erden au 4ost des,ri"i. uneori se aso,ia5+ ,u osi4i,+ri ,apsulare "i osteo,ondromato5a arti,ular+' Lo,ali5area este pre4eren*ial+ la ,oloana verte ral+. "old "i )enun,9i' S(ONDILO/A D$-OR#ANT% Ar7ro=a 6oFof3:#ra2? 5ri:i7iA? CoFar7ro=a (oate 4i primar+. 4+r+ ,au5e ine de4inite. iar 4orma se,undar+ apare dup+ lu8a*ii ,on)enitale. osteo,ondrit+ 6uvenil+. traumatisme. le5iuni in4lamatorii' radiolo)i,. se tradu,e prin !n)ustarea interliniului arti,ular. osteos,lero5+ !n o)lind+ a supra4e*elor arti,ulare' e8ist+ 4orma polar superioar+. ,u sediul !n dreptul a,operi"ului a,eta ular. 4orma polar in4erioar+. ,u sediul spre e8tremitatea in4erioar+ a interliniului "i 4orma a8ial+' n evolu*ie apar osteo4ite mar)inale' (oate 4i !nso*it+ de protru5ia ,apului 4emural !n a,eta ul "i 4orme distru,tive ale ,apului 4emural sau a,eta ulului' Ar7ro=a d3for:a"7? a 93"#"6 i#2#i Go"ar7ro=a Artro5a primitiv+ este mai 4re,vent+ la 4emei la v&rsta menopau5ei "i la persoanele ,are 4a, e4orturi' Artro5a se,undar+ are ,au5e lo,ale. traumatisme arti,ulare. )enu
2,/

val) sau var. sau modi4i,+ri ale stati,ii' Ini*ial. este a4e,tat+ arti,ula*ia patelo 4emural+ ,u osteo4ite "i !n 4a5a a doua !ntre 4emur "i ti ie. ,u !n)ustarea interliniului arti,ular. mai ales median. ondularea "i nere)ularitatea lui' (re5en*+ de osteo4ite mar)inale. de5rotun6irea 4e*elor arti,ulare. ,u s,lero5a lor "i osteos,lero5+ su ,ondral+' 9emo4ilia este una dintre ,au5ele 4avori5ante' ARTRO(ATIIL$ #$TA@OLIC$ G#7a Guta se datore"te depunerii !n arti,ula*ii de ,ristale de a,id uri,. produ,&nd re5or *ii. ero5iuni mar)inale. mi,ro)eode. !n spe,ial la 9alu,e' O,rono5a O,rono5a o oal+ ,u ,ara,ter ereditar. ,are se datore"te depunerii de ,ristal 9emo)enti5i,' sediul a4e,*iunilor este la ,oloana verte ral+ "i arti,ula*iile mari. ,u s,lero5+ "i osto,ondromato5+' ARTRO/$ N$1ROTRO-IC$ Sunt a4e,*iuni arti,ulare ,u de4orm+ri importante. ,u ,ara,ter 9ipertro4i, "i s,leroti, !n 7a!34' n 4iri"9o:i32i3 sunt a4e,tate arti,ula*iile mem relor superioare "i 4alan)ele. le5iunile 4iind de tip artro4i, destru,tiv' n :i32odi45a2i=3 e8ist+ re5or *ia osoas+ a ,apetelor arti,ulare a4erente unui ul,er tro4i, plantar' OST$OCONDRO#ATO/A ARTIC1LAR% Se ,ara,teri5ea5+ prin pre5en*a de ,orpi str+ini osteo,artila)ino"i multiplii !n arti,ula*ii. ,apsul+ "i p+r*ile moi periarti,ulare' radiolo)i, e8ist+ noduli opa,i. rotun5i sau ovoidali. dispu"i !n 6urul arti,ula*iei' ($RIARTRIT$L$ CALCAR$ Sunt datorate unor pro,ese de)enerative sau rupturi ,u sediul !n tendoanele. li)amentele periarti,ulare "i *esuturile din 6ur. ,are 4avori5ea5+ depunerea s+rurilor ,al,are' P3riar7ri7a 46a5#2o#:3ra2? (eriartrita s,apuloumeral+ la ,are le5iunile se )+ses, la ten2,<

doanele mu",9ilor s,ur*i rotatori "i !n spe,ial la tendonul supraspinosului' Cal,i4i,+rile pot 4i de densitate sla + sau masive. situate !ntre a,romiom "i tro9iter' P3riar7ri7a 93"#"6 i#2#i 4a# !oa2a 2#i P32239ri"i (7i3da @oala se instalea5+ dup+ traumatisme ale )enun,9iului' radiolo)i,. se ,onstat+ o opa,i4iere semilunar+ ,are !n,on6oar+ un)9iul supero - intern a ,ondilului 4emural sau opa,i4iere !n and+ paralel+ ,u 4a*a intern+ a ,ondilului' P3riar7ri7a 6a26ifia"7? a >o2d#2#i (eriartrita ,al,i4iant+ a "oldului se tradu,e radiolo)i, prin ,on,re*iuni multiple su 4orm+ de noduli mi,i. opa,i. !n ve,in+tatea spr&n,enei ,otiloide' E5i6o"di2i7a $pi,ondilita este un pro,es de tendinit+ a mu",9ilor ,are se inser+ pe epi,ondil' Radiolo)i,. se )+ses, depo5ite ,al,are la lo,ul de inser*ie a tendoanelor' EFo47o=323 6a26a"i3"3 $8osto5ele ,al,aniene !"i au sediul pe partea plantar+ a tu ero5it+*ii ,al,anee. la lo,ul de inser*ie a apovro5ei "i a mu",9ilor plantari sau pe 4a*a posterioar+ a ,al,aneului la lo,ul de inser*ie a tendonului lui A,9ile' Radiolo)i, au aspe,t de spin'

CAPITOLUL X$II.
EXACINRI RADIOLOGICE &N DI+ERITE (PECIALIT*I EXACENUL RADIOLOGIC &N O.R.L. $8amenul radiolo)i, !n ORL interesea5+ s4era ,raniului ,u sinusurile 4e*ei. mastoida "i larin)ele' $8plorarea masivului 4a,ial "i a ,alotei se reali5ea5+ prin: Radio)ra4ia de 4a*+ a ,raniului In,iden*+ postero - anterioar+ In,iden*+ antero - posterioar+' Di"7r3 i"6id3"1323 5o473ro - a"73rioar3 pre5ent&nd interes : - in,iden*a o,,ipito - 4rontal+. - in,iden*a o,,ipito - dentar+. - in,iden*a suprao,,ipito - alveolar+ sau in,iden*a Ts,9e oul. - in,iden*a 4a*+ - !nalt+. - in,iden*a @londeau. - in,iden*a verti,o - na5al+ sau semia8ial+. - in,iden*e de pro4il - in,iden*e a8iale ;irt5 I sau ;irt5 II' (rin,ipalele pun,te ,raniometri,e sunt : - pun,tul mentonier - pun,tul ,el mai proeminent in4ero - anterior al mandi ulei V - pun,tul alveolar. situat median la mar)inea anterioar+ a ar,adei alveolare superioare V - pun,tul spinal su na5al. !n v&r4ul spinei na5ale anterioare V - pun,tul na5al la a5a oaselor nasului V - )la ela. situat+ !ntre ,ele dou+ ar,ade spr&n,enoase V re)ma. pun,tul de !nt&lnire a suturii ,u ,ea sa)ital+ V
2-1

2-0

- verte8ul. la v&r4ul ol*ii ,raniene V - lam da. la !nt&lnirea suturii sa)itale ,u lam doida V - inionul. la protu eran*a o,,ipital+ e8tern+ V - )onionul. pun,t lateral la un)9iul mandi ulei V - pun,tul auri,ular. !n ,entrul ori4i,iului auditiv e8tern' Pri"6i5a2323 52a"#ri >i 2i"ii fa6ia23 4#"7 G - planul sa)ital A@ - este planul median ,are !mparte ,apul !n dou+ 6um+t+*i simetri,e. dreapta "i st&n)a V - planul 4rontal iauri,ular CD - numit "i planul verti,al. tre,e prin verte8 "i ,ele dou+ ,ondu,te auditive e8terne V - planul ori5ontal $- - tre,e prin limita in4erioar+ a or itelor "i mar)inea superioar+ a ,ondu,telor auditive e8terne V - linia a5al+ sau G; N planul or ito - meatal O. une"te un)9iul e8tern al o,9iului ,u ori4i,iul auditiv e8tern V - linia interor itar+ I7. une"te un)9iurile e8terne ale o,9ilor' R39#2i 53"7r# 3f367#ar3a radio9rafii2or d3 6ra"i# (entru e4e,tuarea radio)ra4iilor de ,raniu. tre uies, respe,tate urm+toarele re)uli : - e8amenul radiolo)i, de ,raniu se 4a,e de 4a*+ "i pro4il. uneori "i a8ial. e8,ept&nd unele re)iuni ,um este mastoida. unde se 4a, in,iden*e unilaterale V - partea ,u le5iunea presupus+ se a"ea5+ pe ,aset+' 1neori. e8amin+rile radio)ra4i,e se pot 4a,e !n po5i*ie verti,al+ V - radio)ra4iile !n de,u it. ne,esit+ )+sirea unei po5i*ii ,omode "i 4i8area ,raniului prin sa,i de nisip. and+ de p&n5+ V - pentru e8amenele de ansam lu. !ntre uin*+m dia4ra)me antidi4u5oare' (entru po5i*iile ,u ra5+ o li,+ radio)ra4iile se 4a, 4+r+ )ril+' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL SIN1S1RILOR -$2$I Se reali5ea5+ prin: - radio9rafii @" i"6id3"1a 4#5rao66i5i7o - "a=a23 D Ca o"3P4 E '
2-2

@olnavul !n de,u it ventral. ,u ante ra*ele !n 4le8ie. se spri6in+ ,u palmele pe mas+. ,apul !n u"oar+ e8tensie se rea5em+ ,u +r ia pe ,aset+' (lanul sa)ital este perpendi,ular pe ,aset+. ra5a ,entral+ de asemenea. intr+ prin lam da "i iese prin v&r4ul ,apului' - radio9rafia d3 6ra"i# 5o473ro - a"73rioar?; 4#5rao66i5i7o - a2A3o2ar?; D T46 3!o#2 E 6# 9#ra d346 i4?. - @olnavul !n de,u it ventral. antera*ele !n4le8ie se rea5em+ ,u palmele pe mas+. ,apul !n u"oar+ e8tensie. se rea5em+ ,u +r ia pe ,aset+. )ura este lar) de,9is+. ra5a ,entral+ este !n,linat+ ,ranio - ,audal 1= )rade "i iese prin na5ion' - Radio9rafia d3 6ra"i# 5o473ro - a"73rioar?; A3r7i6o -"a=a2? D43:iaFia2? E' @olnavul !n de,u it ventral. ante ra*ele !n 4le8ie se rea5em+ ,u palmele pe mas+' ,apul !n e8tensie se spri6in+ ,u +r ia pe ,aset+. planul sa)ital este perpendi,ular pe ,aset+' Ra5a ,entral+ este perpendi,ular+. intr+ prin verte8 "i iese prin na5ion' - Radio9rafia d3 6ra"i# 2a73ra2. @olnavul !n de,u it ventral ,u ,apul !ntors <0 de )rade. planul sa)ital paralel ,u ,aseta. um+rul de partea !n ,are este !ntors ,apul. este ridi,at. ra5a ,entral+ perpendi,ular+. intr+ la a5a or itei' - I"6id3"1a aFia2? 4#!:3"7o - A3r7i6a2? - Hir7= I ' @olnavul !n de,u it dorsal. ,apul !n e8tensie 4or*at+ ,u planul sa)ital perpendi,ular pe ,aset+ se rea5+m+ ,u verte8ul pe mi6lo,ul a,esteia' Ra5a ,entral+ este perpendi,ular+. intr+ la mi6lo,ul liniei ,are une"te un)9iurile mandi ulei' A,este radio)ra4ii. eviden*ia5+ sinusurile 4e*ei. ,a ni"te 4orma*iuni transparente ,u ,ontur pre,is' Sinusurile 4e*ei sunt !n num+r de opt. simetri,e "i se !mpart !n sinusuri anterioare. repre5entate prin - sinusurile ma8ilare. sinusurile 4rontale "i
2-3

,elulele etmiodale 4rontale. toate drenate !n !n meatul mi6lo,iu' sinusurile posterioare sunt - sinusuri s4enoidale "i ,elulele etmoidale posterioare. des,9ise !n meatul superior' Sinusurile 4rontale - au ,ontur poli,i,li,. uneori septate' Sinusurile ma8ilare sunt delimitate median de peretele lateral al narinei. peretele superior al sinusului este 4ormat din peretele in4erior al or itei' Celulele etmoidale sunt multiple de dimensiuni mi,i. situate !n un)9iul intern al or itei' Sinusurile s4eniodale - se e8aminea5+ mai ine pe radio)ra4ia a8ial+' To:o9rafii 2i"iar3 d3 fa1? >i 5rofi2. SIN1SIT$L$ #u,oasa sinusurilor 4e*ei. repre5int+ prelun)irea mu,oasei pituitale' Sinusurile ,omuni,+ lar) ,u 4osele na5ale' Cori5a )ripal+ "i a4e,*iunile dentare sunt ,au5ele pre5ente ale sinusitelor' (i"#4i7323 a6#73 (i"#4i7323 a6#73 6a7ara23. mani4estate radiolo)i, prin - redu,erea di4u5+ a transparen*ei sinusului datorit+ ,atarului mu,oasei' (i"#4i7323 a6#73 5#r#23"73 se mani4est+ radiolo)i, printr-o opa,i4iere a sinusului. !nso*it+ uneori de de,al,i4ierea pere*ilor' Atun,i ,&nd se e4e,tuea5+ radi)ra4ie !n ortostatism se poate o serva un nivel 9idroaeri,' (i"#4i7323 6ro"i63 au ,ara,ter ,ataral. repre5entate radiolo)i, printr-o um rire neomo)en+ a sinusului' Ri"o4i"#4i7a a23r9i6? edema*iea5+ mu,oasa tuturor sinusurilor' Redu,erea transparen*ei a,estora are !ns+ ,ara,ter tran5itoriu "i poate avea aspe,t normal !n s,urt timp' Po2i5o=a "a=a2? se mani4est+ prin redu,erea transparen*ei 4oselor na5ale "i omarea pere*ilor a,estora' C i47#ri23 4i"#4a23 sunt
2-'

mai 4re,vente !n un)9iul diedru in4erior al sinusului ma8ilar' Au 4orm+ "i ,ontur superior net' $CA#$N1L RADIOLOGIC AL #ASTOID$I Se e8aminea5+ radio)ra4i,. prin i"6id3"13 4536ia23 - (6 #223r; C a#43a# III; (73"A3r4' n o7i7323 :3dii a6#73 4a# 6ro"i63. pro,esele in4lamatorii se e8tind la mastoid+ prin trompa lui $usta,9e' Rea,*ia mastoidian+ se tradu,e radiolo)i, prin redu,erea transparen*ei antrului "i ,elulelor mastoidiene' n :a47oidi7a 4#5#ra7? a6#7? se eviden*ia5+ opa,i4ierea ,elulelor mastoidiene "i a antrului mastoidian ,9iar ,u li5+ a peretelui a,estuia. pre,um "i opa,i4ierea ,asei timpanului. osteoli5a os,ioarelor ure,9ii medii' n o7i7a :3di3 6ro"i6?. ,elulele mastoidiene dispar. au aspe,t s,leros. e urnat' Co23473a7o:#2 este o ,ompli,a*ie ,are determin+ re5or *ia osului ,u apari*ia unei ,avit+*i uni,e. transparente. ,u ,ontur net' T#:ori23 :a2i9"3 T#:ori23 :a2i9"3 ale sinusului 4e*ei se tradu, prin opa,i4ierea intens+ a a,estora. distru)erea pere*ilor "i inva5ia spre *esuturile din 6ur'

$CA#$N1L RADIOLOGIC AL LARING$L1I Se e4e,tuea5+ prin radio9rafii >i 7o:o9rafii; d3 fa1? >i 5rofi2' Radio9rafia d3 5rofi2 eviden*ia5+ 9ioidul. s,9eletul ,artila)inos al ;isterosalpin)o)ra4ia larin)elui. ,artila6ul tiroid. ,ri,oidul "i aritenoidele ,&nd sunt ss,al,i4i,ate' (e radio9rafia d3 fa1? >i :ai a234 53 7o:o9rafii se v+d : epi)lota la a5a ,+reia sunt vale,ulele )loto - epi)loti,e' (liurile ariteno - epi)lo2-,

ti,e se desprind din v&r4ul epi)lotei "i mer) posterior "i !n 6os' La nivelul )lotei se o serv+ ventri,olul lui #or)a)ni. delimitat superior de anda ventri,ular+ "i in4erior de ,oarda vo,al+' $8amenul radiolo)i, este indi,at !n tumorile larin)elui "i 9ipo4arin)elui. ,are se mani4est+ su 4orma unor opa,it+*i poli,i,li,e. ,are se in4iltrea5+ !n *esuturile din 6ur' Dia)nosti,ul di4eren*ial se 4a,e ,u tu er,ulo5a larin)ian+' $CA#$N1L RADIOLOGIC N O-TAL#OLOGI$ Se e4e,tuea5+ !n ,a5uri traumati,e. ,orpi str+ini. pro,ese in4lamatorii. tumori' $8amenul radiolo)i, ,onst+ !n : - radio9rafia 53"7r# or!i73; 3F63"7ri6 6a#da2? 30[ "i - radio9rafia d3 fa1? 4#5rao66i5i7o - a2A3o2ar? T46 3o!#2 . - radio9rafii d3 5rofi2 2a 6ra"i#2#i. - i"6id3"1a R 343 pentru )+urile opti,e' +ra67#ri23 or!i7ar3 sunt u"or de eviden*iat 4iind !nso*ite uneori de !n4undare "i opa,i4ierea sinusului s4enoidal' Cor5ii 47r?i"i :37a2i6i or!i7ari . datora*i unor a,,idente de mun,+ se lo,ali5ea5+ prin 73 "i6a 4536ia2? Co:!3r9. ,are utili5ea5+ o s,oi,+ apli,at+ ,u polul anterior al )lo ului o,ular' T#:ori23 i"7raor!i7ar3 - !3"i9"3 determin+ e8o4talmie "i l+r)irea diametrului or itei' Alte tumori eni)ne sunt: o473o:#2 4i"#4a2; :#6o632 4a# 6o23473a7o:'
2--

T#:ori23 "3rA#2#i o57i6 produ, asimetria ,analelor opti,e' (ere*ii or itari pot 4i modi4i,a*i ,u li5e !n 6urul a,estora' G2io:#2 "3rA#2#i o57i6. l+r)e"te )aura opti,+ "i le5ea5+ tu er,ulul selar' C3"i"9io:#2 @"A32i>#2#i "3rA#2#i o57i6 se tradu,e prin l+r)irea )+urii opti,e. 4antei s4enoidale "i a or itei' C3"i"9io:#2 ari5i2or :i6i a 4f3"oid#2#i !n)roa"+ "i opa,i4ia5+ mi,"orarea )+urii opti,e' n 7#:ori23 :a2i9"3 se ,onstat+ distru,*ia osoas+ masiv+' $CA#$N1L RADIOLOGIC N N$1ROLOGI$ $8plorarea neurolo)i,+ se e4e,tuea5+ prin: Radio)ra4ii simple ale ,raniului ,u su stan*+ de ,ontrast' Radio)ra4ii ale ,raniului ,u su stan*+ de ,ontrast' CT "i R#N sunt metode re,ente ,are dau rela*ii asupra stru,turilor ,ere rale. individuali5&nd su stan*a al +. ,enu"ie "i unii ,entrii nervo"i sau 4orma*iuni patolo)i,e' $n,e4alo)ra4ia )a5oas+ ($G - ,onst+ !n !nlo,uirea li,9idului ,e4alo - ra9idian din sistemul ventri,ular ,ere ral "i din spa*iile su ara9noidiene su aer introdus prin pun,*ie' 0entri,ulo)ra4ia - ,onst+ !n !nlo,uirea li,9idului ,e4alo - ra9idian din sistemul ventri,ular ,ere ral ,u aer introdus dire,t prin pun,*ie' $n,e4alo)ra4ia arterial+ - presupune introdu,erea su stan*ei opa,e de ,ontrast !n artera ,arotid+ sau verte ral+ "i e4e,tuarea de radio)ra4ii instantanee' $ste e4i,ient+ pentru depistarea anevrismelor "i a mal4orma*iilor ,ir,ulatorii ,ere rale' Hidro63fa2ia 6o"93"i7a2? 4a# 5roAo6a7? ;idro,e4alia ,on)enital+ sau provo,at+ se mani4est+ radiolo)i, la ,opilul mi, prin ,raniu destins "i oasele ol*ii su *iri "i persisten*a suturilor' La ,raniul osi4i,at se a,,entuea5+ la impresiunile di)itale ,u m+rirea "eii tur,e"ti' T#:ori23 63r3!ra23 Tumorile ,ere rale produ, l+r)irea sau de9is,en*a suturilor. su *ierea oaselor ,raniului !n dreptul tumorii. pre5en*a de impresiuni di)itate. dilatarea ,analelor diploi,e. m+rirea "eii tur,e"ti'
2-.

+3"o:3"3 d3 i53ro47o=? -enomene de 9iperosto5+ se !nt&lnes, !n :3"i"9io: iar 6a26ifi6?ri i"7ra7#:ora23 @" 6ra"iofari"9io:; 92io:; 54a:o"' Pa7o2o9ia >3ii 7#r63>7i 3eaua tur,eas,+ !n ,ursul tumorilor intraselare se aloni5ea5+. 4undul se ad&n,e"te. pere*ii sunt su *ia*i sau su4er+ distru,*ii osoase' $CA#$N1L RADIOLOGIC N O@ST$TRICA GIN$COLOGI$ Radio9rafia a!do:i"a2? 4i:52? se utili5ea5+ pentru dia)nosti,ul unei sar,ini ,u sediu a dmormal' Hi473ro4a25i"9o9rafia ,onst+ !n in6e,tarea !n ,avitatea uterine a unei su stan*e radioopa,e 9idrosolu ile prin intermediul unei instala*ii spe,iale Naparat S,9ult5e O' (rin a,east+ te9ni,+ se eviden*ia5+ mor4olo)ia normal+ "i patolo)i,+ a uterului "i trompelor' Ca:o9rafia - se e4e,tuea5+ ,u un aparat spe,ial ,u ra5e C' Se utili5ea5+ ,asete "i 4ilme spe,iale' Se e4e,tuea5+ radio)ra4ii ,omparativ la am ii s&ni. !n dou+ in,iden*e' mamo)ra4ia este util+ pentru eviden*ierea nodulilor tumorali. a -as,i,ulul de radia^ii perpendi,ular pe ise,toarea un)9iului dat de a8ul tumorilor eni)ne "i mali)ne. a 4orma*iunilor dintelui _i 4ilm. se o ^ine o ,ore,t` ,9isti,e' ima)ine i5ometri,`' Ga2a67o9rafia - poate 4i !ntre uin*at+ !n
2-/

,a5 de tumori ,anali,ulare. ,&nd arat+ la,un+. pierdere de su stan*+. steno5+ ,anali,ular+'

CAPITOLUL X$III
EXACENUL RADIOLOGIC &N (TOCATOLOGIE
EXACENUL RADIOLOGIC AL COCPLEXULUI DENTO-PARODONTO-AL$EOLAR

T3 "i6i radio9rafi63. $8amenul radiolo)i, este 4oarte important pentru sta ilirea dia)nosti,ului a4e,*iunilor din*ilor. ,restelor alveolare "i stru,turilor ve,ine' Te9ni,ile de radio)ra4iere sunt: 1' te9ni,i ,u 4ilm intraoral av&nd 4o,arul de ra5a C e8tern' 2' te9ni,i ,u 4ilm e8tra oral ,u 4o,ar radiolo)i, endo- u,al. sau ,u 4o,ar radiolo)i, e8o u,al' Te9ni,ile ,u 4ilm intraoral ,u 4o,ar radiolo)i, e8tern sau te9ni,ile ,u 4ilm e8traoral ,u 4o,ar radiolo)i, endo u,al pot 4i e8e,utate de medi, sau te9ni,ianul stomatolo)' #edi,ul stomatolo) tre uie s+ ,unoas,+ te9ni,ile de radio)ra4iere ,u 4ilm intraoral. s+ "tie s+ le e8e,ute de asemenea s+ le "tie posi ilit+*ile "i limitele pentru a le interpreta' Te9ni,a ,u 4o,arul radiolo)i, e8o u,al se apli,+ la studiul masivului 4a,ial' T3 "i6i 6# fi2: i"7raora2. $8amenul radiolo)i, dento-parodontal se 4a,e !n trei in,iden*e intraoral - in,iden*a intraoral+ i5ometri,+ "i ortoradial+ ,u 4ilm retroalveolar - in,iden*a intraoral+ i5ometri,+ "i ortoradial+ ,u 4ilm o,lu5al - in,iden*a intraoral+ a8ial+ ,u 4ilm o,lu5al' n toate trei situa*iile 4ilmele dentare sunt introduse !n ,avitatea
2-<

!n prelun)irea ra5ei ar,ului de ,er, al ar,adei dentare ,are str+ ate dintele respe,tiv. dar o li)atoriu tre,&nd prin ape8ul radi,ular' A ateri de la re)ul+ sunt impuse de suprapunerile unor r+d+,ini ale din*ilor multiradi,ulari. ,&nd se pra,ti,+ de,alarea prin in,iden*e e8,entri,e' Core,*ia distoe8,entri,+ se 4a,e !n ,a5ul suprapunerii r+d+,inii me5iovesti ulare peste ,ea palatinal+. iar pentru suprapunerea distovesti ularei peste palatinal+ o ,ore,*ie me5ioe8,entri,+' I=o:37ria de4ine"te ima)inea ,u dimensiuni lo,ale mai apropiate de ,ele reale ale dintelui' Reali5area i5ometriei ideale ar 4i ,&nd dintele "i 4ilmul ar putea 4i per4e,t paralele' Ast4el ar 4i ,ore,t ,a ra5a ,entral+ s+ ,ad+ perpendi,ular pe am ele. dar !ntre dinte "i 4ilmul retroalveolar e8ist+ un un)9i varia il' (entru ,ore,tare este utili5at+ te9ni,a planurilor paralele' n a,east+ te9ni,+ denumit+ "i #a, CormaF -it5)erald. 4ilmul se plasea5+ paralel ,u a8ul dintelui printr-un aparat de 4i8are' n mod o i"nuit dintele "i 4ilmul radio)ra4i, nu pot 4i paralele' I"6id3"1? i"7raora2? i=o:37ri6? >i or7oradia2? 6# fi2: o62#=a2. Cunos,ut+ "i ,a te9ni,a @elot' -ilmul ,u 4ormat ?QI este plasat !ntre 4e*ele o,lu5ale ale ar,adeu,al+. iar ra5a ,entral+ p+trunde din e8terior prin stru,turile anatomi,e de e8aminat spre 4ilmul a4lat endo u,al' I:a9i"3a @" i"6id3"1a 3"do!#6a2? r37roa2A3o2ar? or7oradia2? >i i=o:37ri6?. I"6id3"1a r37roa2A3o2ar? de4ine"te a"e5area 4ilmului endo u,al !n spatele alveolelor unui )rup de doi sau trei din*i ve,ini. dintele presupus olnav 4iind a"e5at !n mi6lo,ul 4ilmului' (e dosul 4ilmelor dentare este !nsemnat !ntr-un ,ol* un pun,t ,ompostat' nainte de a"e5area 4ilmului se identi4i,+ a,east+ per4ora*ie ,are are un du lu rol - permite prinderea !n ,lem+ a 4ilmului "i a6ut+ e8aminatorul s+ po5i*ione5e ,ore,t 4ilmul' (er4ora*ia se a"ea5+ !ntotdeauna spre planul ,uspidian' La ma8ilar. pentru 4ilmele ori5ontale semnul este !n ,ol*ul st&n)a 6os. iar pentru ,ele verti,ale !n ,ol*ul dreapta. 6os' La mandi ul+ semnul este a"e5at pentru 4ilmele ori5ontale !n ,ol*ul dreapta. sus. iar pentru ,ele verti,ale !n ,ol*ul st&n)a sus' O alt+ indi,a*ie !n ,adrul po5i*iei retroalveolare este o li)ativitatea ,a mar)inea 4ilmului s+ dep+"eas,+ ,u 2 mm planul ,uspidian' T3r:3"#2 or7oradia2 arat+ ,+ 4as,i,olul in,ident. tre uie s+ 4ie
2.0

lor dentare' Se respe,t+ re)ula in,iden*elor perpendi,ulare pe ise,toarea un)9iului dintre 4ilm "i dinte ,a "i prin,ipiu al i5ometriei' Te9ni,a are indi,a*ii pentru eviden*ierea din*ilor supranumerari. ,9isturilor na5opalatine. lo,ali5+rii de ,orpi str+iniV e8osto5e mandi ulare sau litia5+ salivar+ su mandi ular+' I"6id3"1a i"7raora2? aFia2? 6# fi2: o62#=a2. - 43 :ai "#:3>73 73 "i6a (i:54o". $ste de 4apt o proie,*ie verti,al+' -as,i,olul de ra5e C in,ident str+ ate dintele dealun)ul s+u "i ,ade perpedindi,ular de 4ilm' A,east+ in,iden*+ d+ rela*ii privind a treia dimensiune a aparatului dento-parodonto-alveolar. "i se poate e8e,uta pe din*i i5ola*i sau ,el mult pe )rupuri mi,i de din*i' Ima)inea dintelui apare ,a un ,er, av&nd !n ,entru ,analul dentar' Se mai o *in rela*ii privind pere*ii alveolari "i rapoartele interdentare' ANATO#IA RADIOGRA-IC% D$NTO-AL0$OLAR%' (e radio)ra4iile ,u 4ilme endo u,ale. apare ima)inea ,omple8ului mor4olo)i, endo-parodonto-alveolar. ,are permite studiul 4ormei "i stru,turii di4eritelor sale elemente'
2.1

Di"7323 "or:a2 Ima)inea radiolo)i,+ pune !n eviden*+ 4orma ,oroanei "i r+d+,inii. ,&t "i straturile dure ,are le 4ormea5+' (:a21#2 d3"7ar. - Are ,on*inutul ,el mai o)at !n s+ruri minerale <>W. 4iind 4oarte dens' Smal*ul ,are !m ra,+ ,oroana are )rosimi di4erite - mai mare pe supra4a*a o,lu5al+ "i se pierde treptat spre ,olet' 1neori datorit+ 4enomenului de a ra5iune. )rosimea supra4e*ei o,lu5ale a smal*ului se redu,e' 1neori se poate o serva "i o a ra5iune interdentar+ datorit+ modi4i,+rilor po5i*iei dentare su presiunea masti,atorie' (un,tele normale de ,onta,t interdentare. devin prin a ra5iune interpro8imal+ supra4e*e iar din*ii se !n,lin+ u"or me5ial' Supra4e*a de ,onta,t interdentar+ !n mod normal ,onve8+. devine plan+ sau ,on,av+' C3:3"7#2 este o ,ontinuare a smal*ului !nvelind r+d+,ina' -oarte des el se suprapune peste smal*' Stru,tura ,ementului este apropiat+ de a ,ompa,tei osoase av&nd HJW s+ruri minerale' (e el se produ,e inser*ia li)amentalor alveolodentare. identi,+ ,u ,ea de pe lamina dura a alveolei' Ima)inea radiolo)i,+ a ,ementului este net delimitat+ spre e8terior !n s,9im interior nu se poate di4eren*ia din ,au5a a sor *iei 4oarte apropiate a dentinei "i ,ementului' Starea lui !n modi4i,+rile patolo)i,e su4erite se poate apre,ia prin studierea ima)inii supra4e*ei radi,ulare' D3"7i"a este deasemenea intens radioopa,+. 4+r+ stru,tur+. ,on*in&nd s+ruri minerale !n pro,ent de H>W' Di4eren*ierea de smal* este net+ la nivelul ,oroanei' Dentina ,onstituie un strat opa,. ine ,onturat. ,are !n,on6oar+ ,amera pulpar+ "i ,analul radi,ular' (ulpa dentar+ este ,on*inut+ !n ,amera pulpar+ "i ,analul radi,ular' $a este radiotransparent+' Are o 4orm+ asem+n+toare ,u a ,oroanei "i este ine delimitat+ de dentin+' La molari "i premolari pre5int+ prelun)iri diverti,ulare !n ,are se )+ses, ,oarnele pulpare' Canalele radi,ulare varia ile !n 4un,*ie de din*ii ,are le ,on*in. apar ,a ni"te prelun)iri ale ,amerei pulpare' (5a1i#2 53riodo"7a2. - Are 4orma unei linii radiotransparente. ,are este ,a o m+nu"+ !n ,are sunt implantate r+d+,inile dintelui' $ste net ,onturat "i se situea5+ !ntre ,ementul radi,ular "i ,orti,ala alveolar+ numit+ lamina dura. "i are apro8imativ 0.?-0.I mm' Grosimea a,estei linii radiotransparente este di4erit+. mai lar)+ la nivelul inser*iei )in)ivale unde se a4l+ li)amentul ,ir,ular. pre,um "i la ape8 !n dreptul
2.2

4i relor li)amentare radi,ulare' Spa*iul parodontal este o,upat de li)amentale alveolo-dentar. *esut ,on6un,tiv. vase "i nervi' A2A3o2a uni sau multi ,avitar+ este ,on*in+toarea r+d+,inilor dentare. av&nd aspe,tul a,estora' (e toat+ supra4a*+ este mar)init+ de o ,orti,al+ osoas+ ,u aspe,t de os ,ompa,t. )roas+ de ,,a' 0.I - 1 mm. net delimitat+ spre lumenul alveolar "i mai "ters spre osul spon)ios ma8ilar. denumit+ lamina dura' Li:!#4#2 a2A3o2ar sau mar)inea superioar+ a alveolei. de 4orm+ rotund ovalar+. este 4ormat de limita opa,it+*ii ,orti,ale-osoase "i transparen*ei li)amentului ,ir,ular al mu,oasei )in)ivale' (e radio)ra4ia dentar+ apare !n 4orm+ de un)9i drept' $l se ,ontinu+ !ntre 2 alveole prin mar)inea ,restei alveolare. delimitat+ de mu,oase )in)ival+ tot prin ,orti,al+ osoas+' (357#2 o4o4 i"73ra2A3o2ar are 4orme di4erite. poate 4i !n A0T sau A1T' -orma septului osos !ntre 2 r+d+,ini ale dintelui multiradi,ular este triun)9iular ,u v&r4ul spre r+d+,in+ la nivelul unde se unes, alveolele respe,tive. !m r+,&nd 4orme variate' Septul alveolar se modi4i,+ pro)resiv prin re5or *ie. ,u v&rsta sau prin pro,ese patolo)i,e parodontomar)inale' $ste ,onstituit din os spon)ios "i m+r)init de lamina dura' ICAGINEA RADIOLOGIC NORCAL A DIN*ILOR. I"6i4iA#2 63"7ra2 4#53rior - erupe !n 6urul v&rstei de H ani "i este ,al,i4i,at ,omplet la 10 ani' Are apro8' 22 mm lun)ime' (e 4ilmul radiolo)i, ,oroana !n 4orm+ de lopat+ este u"or asimetri,+ ,u un)9iul in,i5al distal mai rotun6it de,&t ,el medial' $a apare !m r+,at+ !n smal*. este 4oarte opa,+ "i 4+r+ stru,tur+' R+d+,ina m+sur&nd ,,a' 11 mm este ,oni,+. u"or turtit+ uneori dis,ret ,ur at+. spre distal !n treimea api,al+' A8a ei 4ormea5+ un un)9i des,9is oral ,u a8a ,oroanei' Camera pulpar+ a 5on+ radiotransparent+ omo)en+ ,u pere*i net delimita*i. o,up+ por*iunea ,entral+ a ,oroanei "i are dou+ prelun)iri spre un)9iurile in,i5ale: Canalul radi,ular este o linie !n)ro"it+ ,u mar)ini nete. ,are ,ontinu+ radiotransparen*a ,amerei pulpare' $l se poate termina !n ape8 sau al+turi ,u sau 4+r+ delta api,al+' Linia ,ervi,al+ ,are delimitea5+ ,oroana de r+d+,in+ sau ,oletul dentar "i linia de !nt&lnire a smal*ului ,u ,ementul. ,oletul anatomi, sunt )reu de depistat' Spa*iul periodontal ,are apare !ntre ,ement "i ,orti,ala alveolar+. este radiotransparent ,u mar)ini nete. ,eva mai lar) la ape8 1.I mm' Septul osos interdentar median. are 4orm+ de A0T. iar mar)inea
2.3

osoas+ 4ormea5+ lim usul ,elor dou+ alveole ve,ine' I"6i4iA#2 2a73ra2 4#53rior. - erupe la = ani "i este ,omple,t ,al,i4i,at la 10 ani "i 6um+tate' Radiolo)i, are a,eia"i 4orm+ ,a in,isivul ,entral' Lun)imea de 21 mm' #ar)inea in,i5al+ este u"or o li,+. ,u un)9iul me5ial as,u*it. ,el distal optu5' #ar)inea in,i5al+ este mai retras+. ,oroana 4iind mai s,urt+ de,&t a in,isivului ,entral' R+d+,ina mai su *ire "i mai e4ilat+. iar ,analul apare ,a "i o 5on+ transparent+ ,are se su *ia5+ pro)resiv spre ape8' Ca"i"#2 4#53rior - este dintele ,el mai lun)' $rupe la 11 ani. este ,omplet ,al,i4i,at la 1J ani' Coroana !n 4orm+ de par+. are ,in)ulumul de5voltat' $ste 4oarte puterni,+ "i re5istent+' Camera pulpar+ "i ,analul radi,ular ine eviden*iate' Canalul 4iind ,el mai lun) "i mai lat dintre ,eilal*i din*i' R+d+,ina uni,+. este mai lun)+ "i mai puterni,+ de,&t a in,isivilor' Creasta alveolar+ are 4orm+ de A0T spre in,isivul lateral "i A1T spre primul molar' Spa*iul periodontal ine eviden*iat iar lamina dura mai )roas+ ,a la al*i din*i' Pri:#2 5r3:o2ar 4#53rior - apare la < ani "i este ,omplet ,al,i4i,at la 10 ani' Coroana ,u o supra4a*+ o,lu5al+ i,uspidian+. pe radio)ra4ia apare mono,upisdat+ prin suprapunerea ,uspi5ilor a"e5a*i visti ulo-palatinal' Camera pulpar+ !n realitate ,u 2 ,oarne prin suprapunere apare ,u unul sin)ur' Are dou+ r+d+,ini: vesti ular+ "i palatinal+' Cea vesti ular+ este mai puterni,+' (entru a deta"a ,ele 2 r+d+,ini se e4e,tuea5+ o in,iden*+ me5ioe8,entri,+' (ro,edeul !ns+ nu deta"ea5+ ,oarnele pulpare' (remolarul I superior poate avea raporturi de ve,in+tate ,u sinusul ma8ilar' A2 II-23a 5r3:o2ar 4#53rior - este 4oarte asem+n+tor ,u primul. dar este pu*in mai mi, "i deo i,ei are o sin)ur+ r+d+,in+' $rupe la 11 ani "i este ,al,i4i,at la 12 ani 6um+tate' Are !ntotdeauna raport de ve,in+tate ,u sinusul ma8ilar' Pri:#2 :o2ar 4#53rior nu este pre,edat de un dinte temporar. apare la > ani' $ste ,el mai mare molar superior "i se ,al,i4i,+ ,omple,t la < ani' Coroana de 4orm+ ,u i,+. are ? ,uspi5i' (e 4ilm apar doar doi. datorit+ suprapunerii vesti ulo-orale' Are trei r+d+,ini: palatinal+. me5io-vesti ular+ "i disto-vesti ular+ de dimensiuni e)ale' $le sunt ine di4eren*iate pe radio)ra4iile e8e,utate ,ore,t' Camera pulpar+ are ? ,oarne. ,orepun5&nd ,elor patru ,uspi5i. dar pe 4ilm se eviden*iea5+ ,ea me5ial+ "i distal+' $ventualele suprapuneri ale r+d+,inii vesti ulare peste ,ea
2.'

palatinal+ se reali5ea5+ ,u radio)ra4ii e8,entri,e' Deta"area me5io-vesti ularei se 4a,e prin in,iden*+ disto- e8,entri,+. iar a ,elei disto-vesti ulare prin radio)ra4ie me5io-e8,entri,+' (rimul molar are raporturi ,u sinusul ma8ilar ,are uneori se suprapune peste treimea api,al+ a r+d+,inii palatinale' Radio)ra4ia ,ore,t+ a a,estui molar tre uie s+ ai + penetra ilitatea 4as,i,olului ast4el do5at+ !n,&t s+ eviden*ie5e lamina dura din 6urul ape8ului' A2 II-23a :o2ar 4#53rior apare la 12 ani "i se ,al,i4i,+ ,omple,t la 1? ani' $ste asem+n+tor ,u primul molar. dar pu*in mai mi,' Are trei r+d+,ini mai adunate. uneori prin 4u5iunea ,elor vesti ulare apare doar ,u o r+d+,in+ palatinal+ "i una vesti ular+' Radio)ra4ia tre uie 4+,ut+ ast4el !n,&t s+ se evite um ra para5itar+ a ,ompa,tei proeminen*ei malare' A2 III-23a :o2ar 4#53rior. - este ,eva mai mi, sau e)al ,u al IIlea' Coroana are trei ,uspi5i dar prin suprapuneri pe 4ilm apar doar doi' $rupe in,onstat la 1= - 22 ani sau mai t&r5iu' -re,vent are dou+ sau trei r+d+,ini dar uneori sunt adunate "i sudate' Din*ii ar,adei in4erioare sunt asem+n+tori ,u ai ar,adei superioare' 0om enumera doar deose irile evidente' I"6i4iA#2 63"7ra2 i"f3rior. $ste dintele ,el mai mi,' $rupe la >-H ani "i este ,omple,t ,al,i4i,at la < ani' I"6i4iA#2 2a73ra2 i"f3rior. (u*in mai mare ,a ,entralul' $rupe la H-= ani "i se ,al,i4i,+ ,omplest la 10 ani Septul osos interdentar !ntre masivi are 4orma de 0 inversat' Ca"i"#2 i"f3rior are ,oroana mai lun)+ "i r+d+,ina mai s,urt+' 1neori r+d+,ina "i ,analul radi,ular au o i4ur,are api,al+' n+l*imea total+ are 2I mm' $rupe la 11 ani "i este ,omplet ,al,i4i,at la 1J ani' Pri:#2 5r3:o2ar i"f3rior. $ste mai lun) ,a "i ,el superior "i are 4orm+ asem+n+toare ,u ,aninul in4erior' $rupe la = ani "i se ,al,i4i,+ ,omplet la 12 ani' Cuspidul vesti ular este mai mare ,a "i ,el lin)ual' R+d+,ina mai s,urt+ "i mai e4ilat+ ,a a ,aninului' Rareori are r+d+,ini i4id+' A2 doi23a 5r3:o2ar i"f3rior. Coroana este aproape ,u i,+' $ste ,el mai puterni, premolar' Are trei ,uspi5i. dar pe ima)inea radiolo)i,+ datorit+ suprapunerii se eviden*ia5+ doar doi' R+d+,ina este mai mi,+ "i mai !n)ro"at+ de,&t a primului premolar in4erior' Su ape8urile premolarilor in4eriori se a4l+
2.,

)aura mentonier+' Pri:#2 :o2ar i"f3rior. (re5int+ ,in,i ,uspi5i. iar ,oroana este mai !n)ust+ de,&t al omolo)ului superior' Radiolo)i, se eviden*iea5+ doi ,uspi5i' $rupe la > ani "i se ,al,i4i,+ la < ani' Are dou+ r+d+,ini. me5ial+ "i distal+' 1neori r+d+,ina me5ial+ 4ormat+ prin 4u5ionarea r+d+,inii me5io-lin)ual+ "i me5io-vesti ular+ are dou+ ,anale radi,ulare' Canalul me5io-lin)ual apare mai s,urt ,a ,el me5io-vesti ular' Ape8urile se pot suprapune peste ,analul dentar in4erior ,&nd se 4olose"te pentru ,ore,*ie o in,iden*+ ,u !n,linare ,audo-,ranial+ mai redus+' A2 doi23a :o2ar i"f3rior. $ste mai mi, de,&t primul' $rupe la 12 ani "i se ,al,i4i,+ la 1J ani' A2 7r3i23a :o2ar i"f3rior. $rupe in,onstant la 1=-J0 ani' Coroana se aseam+n+ ,u ,elui de al doilea molar in4erior. dar r+d+,nile sunt adunate sau ,9iar unite !ntrun ,orp radi,ular ,oni,' -oarte des r+d+,inile sunt ,ur ate' (este r+d+,ina molarului se suprapune ,reasta o li,+ a mandi ulei' RADIODIAGNOSTIC1L (ARODONTO(ATIILOR #ARGINAL$ (arodon*iul mar)inal este 4ormat din: )in)ie. li)amentul alveolodentar. ,ementul radi,ular "i osul alveolar' $l asi)ur+ le)+tura mor4o4un,*ional+ a dintelui !n ma8ilar' m oln+virea parodon*iului mar)inal datorit+ unor ,au5e septi,e. to8i,e. me,ani,e iritative. se pre5int+ ,lini, su 4orm+ de )in)ivite "i parodontite ,are nu modi4i,+ ima)inea radiolo)i,+' (arodontopatiile mar)inale ,roni,e pro4unde. evolutive au o ,omponent+ in4lamatorie sau distro4i,+' Sunt determinate de 4a,tori )enerali sau predispo5i*ie )eneti,+' n a,este ,a5uri. e8amenul radiolo)i, d+ o ima)ine a 4ormei "i )radului de interesare a le5iunilor osoase' $8amenul radiolo)i,. nu eviden*iea5+ a4e,tarea p+r*ilor moi' Da,+ este e4e,tuat ,ore,t. !n s,9im depistea5+: le5iuni osoase mar)inale in,ipiente. pre,i5ea5+ tipul le5iunii "i des,oper+ unele spine iritative. ,um ar 4i o tura*iile ,oronare. pre5en*a de ,arii ,u mar)ini ru)oase N,are !n pre5en*a tartrului determin+ apari*ia parodontopatiilorO' De asemenea el ne 4urni5ea5+ date privind stadiul evolutiv al a4e,*iunii. indi,a*iile terapeuti,e "i atitudinea 4a*+ de din*i' Le5iunile in,ipiente sunt ,el mai u"or de tratat. "i au un pro)nosti, un'
2.-

Parodo"7o5a7ii23 :ar9i"a23 @" 47adii i"6i5i3"73 $8amenul radiolo)i, pune !n eviden*+ !n stadiile in,ipiente: Ha2i473r3=a :ar9i"a2? su 4orma unor 5one de transparen*e liniare verti,ale la nivelul septurilor interdentare Tria"9#2a1ia :ar9i"a2? ,u aspe,tul unui triun)9i radiotransparent ,u a5a spre ,oroan+ lo,ali5at la nivelul lim usului Ci#5ir3 d3 4357 - este o denivelare !n ,ontinuitatea ,restei alveolare !ntre doi din*i al+tura*i' Parodo"7o5a7ii23 :ar9i"a23 @" 47adii aAa"4a73 (e l&n)+ ,ele trei aspe,te des,rise se mai produ,e: - r3=or!1i3 4#! for:? ori=o"7a2? repre5ent&nd o atro4ie distro4i,+ - 5arodo"7o5a7ia :ar9i"a2? 6# a45367 A3r7i6a2 !n 6urul din*ilor apare o ima)ine de p&lnie. ,9iuvet+. !n s,ar+ ,u distru)erea laminei dura' - 5arodo"7o5a7ia 7o7a2? - Apare o li5+ u"oar+ ,omplet+. r+d+,ina plutind !ntr-o 5on+ de radio-transparen*+' $viden*ierea radiolo)i,+ a le5iunilor osoase este ,ondi*ionat+ de po-5i*ionarea ,ore,t+ "i timpul de e8punere ade,vat' Ast4el. da,+ te9ni,a de radio)ra4iere nu este ,ea mai un+. este posi il ,a unele elemente patolo)i,e s+ nu se eviden*ie5e. sau ima)inea lor s+ 4ie ne,on,ludent+' Da,+. de e8emplu. ra5a in,ident+ este prea o li,+. alveola dentar+. la mar)inea superioar+. are o supra4a*+ mult l+r)it+. pe ,&nd spre re)iunea api,al+ este mult mai !n)ustat+' A,est Carie pe supra4a*a trituran-4enomen se datore"te le)ii suma*iei planurilor. osul mai ine repre5entat !n re)iunea api,al+ d+ o ima)ine !n)ustat+ alveolei' $8amenul radiolo)i, pune !n eviden*+. !n stadii in,ipiente. urm+toarele aspe,te: Ha2i473r3=a :ar9i"a2? are aspe,tul unor 5one de transparen*+. liniar+. verti,al+ la nivelul septurilor interdentare. ,are se anastomo5ea5+ !ntre ele' A,east+ le5iune se datore"te ,on)estiei vaselor nutritive ,are produ, o de- minerali5are a *esutului osos interdentar' ;alistere5a mar)inal+ poate !ntov+r+"i at&t le5iunile in,ipiente ,&t "i ,ele avansate de parodontit+ mar)inal+' $ste un 4enomen reversi il "i durea5+ at&t ,&t "i pro,esul in4lamator'
2..
t+ !n smal*

Tria"9#2a1ia :ar9i"a2? ,onst+ !n l+r)irea spa*iului parodontal ,are se !ndep+rtea5+ !n 6urul ,oletului. 4orm&nd un mi, ,rater ,ir,ular !ntre lim us "i ,ementul radi,ular' A,est ,rater se 4ormea5+ dup+ dispari*ia laminei dura de la nivelul lim usului prin !nlo,uirea ei ,u un *esut de )ranula*ie' Ima)inea radiolo)i,+ este 4ormat+ de triun)9iul radiotransparent ,u a5a spre ,oroan+. lo,ali5at apro8imativ la nivelul lim usului' Le5iunea este datorat+ deminerali5+rii "i unui pro,es de osteo,la5ie ,are determin+ dispari*ia ireversi il+ a stru,turii osoase' -a,torii 4avori5an*i sunt ve,in+tatea unor ,arii. pre5en*a tartrului. o tura*ii ,oronare de ordante. ,oroane de !nveli" neadaptate ,ore,t' Depunerile ,al,are supra sau su )in)ivale 6oa,+ un rol 4oarte important !n apari*ie "i !ntre*inerea tuturor 4ormelor de parodontit+ mar)inal+' $8amenul radiolo)i, este de,isiv !n eviden*ierea tartrului dentar su )in)ival' Ci#5ir3a d3 4357 Linia 6on,*iunii amelodentinare a din*ilor unei ar,ade "i o a doua linie paralel+ ,u prima. ,are 4ormea5+ ,reasta septurilor interdentare situat+ la 1 - 1.I mm de ea. sunt repere pentru eviden*ierea unor modi4i,+ri patolo)i,e importante' Ori,e Granulom radi,ular deviere de la paralelismul a,estor linii pre5int+ o resor *ie osoas+ a septului interdentar. "i ,onstituie o parodontit+ mar)inal+' A,east+ denivelare !n ,ontinuitatea ,restei. se nume"te 6i#5ir3 d3 4357. Dia)nosti,ul ,ore,t presupune o te9ni,+ irepro"a il+ privind !n,lina*ia tu ului sau ,onului radio)en' L3=i#"i23 aAa"4a73. De o i,ei ,ele trei tipuri de le5iuni in,ipiente se ,om in+ !ntre ele "i se a)ravea5+ re,ipro,. a,,entu&nd resor *iile mar)inale' Dia)nosti,ul radiolo)i, !n a,este ,a5uri. este mai u"or' Se pune !n eviden*+ )radul de resor *ie osoas+ mar)inal+. tipul resor *iei "i lo,ali5are e8a,t+' $l d+ de asemenea indi,a*ii privind evolu*ia. pro)nosti,ul "i atitudinea 4a*+ de 4ie,are dinte' (e 4ilm este at&t osteoporo5+ ,&t "i osteoli5+' Important este s+ se pre,i5e5e ,are 4orm+ predomin+' Da,+ nivelul resor *iei septurilor este paralel ,u linia 6on,*iuC9ist radi,ular nii amelodentinare. este r34or!1i3 d3 for:? ori=o"7a2?. $ste produs+ prin osteo,la5ie "i
2./

repre5int+ o atro4ie distro4i,+' Interesea5+ )rupe mari de din*i. sau ar,ade !ntre)i' Resor *ia septurilor apare radio)ra4i, ,a o ima)ine de transparan*+ ,res,ut+ net delimitat+. 4+r+ pre5en*a ,orti,alei osoase la limita de demar,are !ntre osul spon)ios "i mu,oasa )in)ival+' $volu*ia este lent+' Da,+ la osul distro4i, se adau)+ in4lama*ia. re5or *ia este )r+ it+. aso,iat+ ,u 9alistere5+ mar)inal+' Conturul osului este di4u5' (re5en*a unor spine iritative. ,um sunt tartru. ,aria de ,olet. adaptarea in,ore,t+ a ,oroanelor de !nveli". pe 4ondul parodontopatiei distro4i,e ori5ontale determin+ apari*ia A3r7i6a2i=?ri2or la 1 - 2 din*i !n di4erite 5one' Su in4luen*a unor suprasoli,it+ri sau a unor mi,rotraumatisme se produ,e A3r7i6a2i=ar3a 4i:37ri6?; fro"7a2? 4a# 2a73ra2? pe )rupe de din*i. ,are pot avea po5i*ii vi,ioase sau mi)r+ri dentare' C i47#ri23 5arodo"7a23 C i47#ri23 5arodo"7a23 iau na"tere din resturile epiteliate ale lui #alasse5. ,are !n urma unui pro,es in4lamator lo,al du, la proli4erare "i trans4ormare !n ,9ist' A,east+ proli4erare are drept ,au5+ a,*iunea unor spine iritative ,um sunt: surplus de o tura*ie. mar)ini ,oronare prea lar)i. urm+rile unui -ood impa,tion ,are du,e la o )in)ivit+ lo,ali5at+. a"a numit+ paradontit+ mar)inal+ lo,ali5at+ "i la verti,ali5+ri lo,ali5ate ,are !n stadiu mai avansat du, la pro,ese de i4ur,are' RADIOLOGIA CARI$I D$NTAR$ Caria dentar+ se ,ara,teri5ea5+ printr-un pro,es de distru,*ie a su stan*ei dure dentare. prin ne,ro5+. determin&nd un de4e,t al smal*ului "i dentinei. "i evolu&nd pro)resiv !n supra4a*+ "i pro4un5ime spre ,amera pulpar+' Caria este o a4e,*iune ,omple8+. la produ,erea ei intervin 4a,tori multipli di8o)eni. e8o)eni "i endo)eni' Radiodi9"o47i6#2 @" 6aria d3"7ar?. Dia)nosti,ul ,ariei poate 4i 4+,ut prin e8amen ,lini, o i"nuit' $8amenul radiolo)i, adu,e un aport deose it pentru dia)nosti,. apre,ierea )radului de interesare a stru,turilor osoase "i urm+rirea evolu*iei terapeuti,e'
2.<

Radiodia9"o47i6#2 @" 6aria 6o:52i6a7? P#25o5a7ii23 $8amenul radiolo)i, depistea5+ ,ariile mi,i super4i,iale "i adu,e si)uran*a nea4e,t+rii pulpei' Da,+ ,aria a dep+"it 6on,*iunea amelodentinar+ "i p+trunde !n dentin+. a4e,tarea pulpei este posi il+' I:a9i"3a radio2o9i6? @" 6a=#ri23 d3 5#25i7? se re5um+ la des,inderea ,ariei !n supra4a*+ "i ad&n,ime "i ar+tarea )rosimii dentinei !ntre ,amera pulpar+ "i ,avitatea ,arioas+' Radiolo)ia mai poate pune !n eviden*+ 5onele de ,ontinuitate a ,ariilor pro4unde ,u pulpa' -ie,are 4orm+ are ,ara,teristi,i anatomopatolo)i,e "i ,lini,e spe,i4i,e' (ATOLOGIA A(ICO-($RIA(ICAL% (atolo)ia api,o-periapi,al+ de ,ele mai multe ori poate 4i eviden*iat+ numai prin e8amenul radio)ra4i, Radiolo)ia este ast4el o li)atorie pentru dia)nosti,. pentru sta ilirea indi,a*iilor de trament ,onservator sau radi,al "i ale)erea metodei "i te9ni,ilor terapeuti,e ,ore,te' $8amenul patolo)iei api,o-periapi,ale eviden*iea5+ 4orme de le5iuni osoase in4lamatorii de)enenerative a,ute "i ,roni,e. repre5ent&nd stadii evolutive ale a,eluia"i pro,es patolo)i,. diversi4i,at !n 4un,*ie de virulen*a a)entului a)resor "i re5isten*a terenului a4e,tat' Ima)inea radiolo)i,+ este determinat+ de 4un,*ia osteodistru,tiv+ sau osteo,onstru,tiv+ patolo)i,+ a ,elulelor osoase de,lan"at+ de 4a,tori multipliV ,ir,ulator. (;. neuroendo,rini. to8i,i' Aspe,tul radiolo)i, al 5onei de tre,ere !ntre radiotransparen*+ "i stru,tura normal+ a *esutul osos d+ indi,a*ii privind pro,esul patolo)i, periapi,al "i ten-din*a evolu*iei sale' O demar,a*ie net+. printr-o linie de ,ondensare. eviden*iea5+ un pro,es or)ani5at. ,roni, ,u evolu*ie lent+ spre e8spansiune simpl+ N)ranulomO' Conturul estompat "ters. denot+ un pro,es in4lamator a,ut. ,u evolu*ie rapid+' C i47#2 radi6#2ar. Dia9"o47i6 dif3r3"1ia2 $ste o ima)ine de radiotransparen*+ periapi,al+ ,u ,ontur 4oarte net asem+n+tor ,u ,ea de la parodontita ,roni,+ api,al+ ,9isti,+. dar le5iunea are diametrul mai mult de I mm' Linia de ,ontur de ,ondensare peri4eri,+ este mai intens+' Apare la din*ii permanen*i. ,u simptomatolo)ie ne,ara,teristi,+. !n 4a5a endosoas+. ,&nd este des,operit a,,idental radiolo)i,'
2/0

RADIODIAGNOSTIC1L N INCL1/IA D$NTAR% I"62#=ia d3"7ar? repre5int+ r+m&nerea !n )rosimea osului. la lo,ul normal. ,u de4ormare sau !n e,topie a din*ilor ,omplet de5volta*i. dup+ perioada lor de erup*ie 4i5iolo)i,+' -re,ven*a lor este. !n ordine. la ma8ilar: ,anini. molari de minte. in,isivi laterali "i molari "i premolarii doi' La mandi ul+ - molarii de minte. ,aninii. premolari doi' De o i,ei sunt !nt&lni*i din*i supranumerari' In,lu5ia este unidentar+. identar+ simetri,+. sau multipl+' RADIODIAGNOSTIC1L N $CTRAC2IA D$NTAR%' $8tra,*ia se ,onsider+ ,a o interven*ie de ne,esitate la ,are se re,ur)e ,u mult dis,ern+m&nt' (e l&n)+ dia)nosti,ul ,lini,. e8amenul radiolo)i, este de,isiv pentru sta ilirea unor ,riterii importante. "i anume: dia)nosti,ul le5iunilor "i sta ilirea indi,a*iilor de e8tra,*ie. ale)erea metodei de e8tra,*ie "i orientarea metodei de te9ni,+. ,ontrolului pl+)ii post e8tra,*ionale. dia)nosti,ul eventualelor a,,idente "i ,ompli,a*ii' RADIODIAGNOSTIC1L N ANO#ALIIL$ D$NTAR$' Anomalie dentar+ !nseamn+ devierea din*ilor de la normal privind: for:a; Ao2#:#2; "#:?r#2; 5o=i1ia; 47r#67#ra ' De o i,ei sunt ,on)enitale ,au5ate de: aO fa67ori 93"37i6i O fa67ori 7oFi6i i"f361io>i fi=i6i; ,are in4luen*ea5+ de5voltarea em rionar+' $8amenul radiolo)i, este indispensa il la anumite 4orme de anomalii: 1O ANO#ALII D$ N1#%R - A"odo"1ia 7o7a2? sau a sen*a ,on)enital+ a tuturor din*ilor' A 4ost remar,at+ !n sindromul Siemens Nan9idro5+. 9ipotri,o5+ "i anodon*ieO' - Hi5odo"1ia sau a"odo"1ia 5ar1ia2? sau o2i9odo"1ia. - Di"1ii 4#5ra"#:3rari 2O ANO#ALIIL$ D$ (O/I2I$' aE Tra"45o=i1ii d3"7ar3. $ste 4enomenul !n ,are dintele nu o,up+ lo,ul s+u normal pe ar,ad+' O Ca25o=i1ii d3"7ar3. -enomenul ,&nd dintele erupe pe ar,ad+ dar su4er+ o deplasare vesti ulooral+ sau me5iodistal+ sau ,9iar rota*ie !n a8' ,O E67o5ia d3"7ar?. - Dintele se a4l+ la distan*+ de lo,ul s+u nor2/1

mal' dO H373ro7o5ii23 d3"7ar3 - ,&nd dintele se 4ormea5+ !n a4ara ma8ilarelor' $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+ malpo5i*iile dentare. !n spe,ial pentru din*ii !n e,topie "i 9eterotopie pre,um "i sta ilirea rapoartelor a,estor din*i' Se indi,+: radio)ra4ii panorami,e. retroalveolare. radio)ra4ii !n in,iden*+ a8ial+ pentru mandi ul+ sau masiv 4a,ial. radio)ra4ii de pro4il' JO ANO#ALII D$ 0OL1# 3I -OR#% aE Ca6rodo"1ia !E Ci6rodo"1ia 6E Di4:orfi4:#2 d3"7ar - sunt dou+ 4orme: - 4u5iunea ,oronar+ "i )emina*ia' dE Co"6r3463"1a d3"7ar? 3E Ta#rodo"7i4:#2 fE Gi9a"7i4:#2 d3"7ar ?O ANO#ALII D$ STR1CT1R% aO Hi5o52a=ia 4:a21#2#i - sau amelo)ene5a imper4e,t+' O Hi5o52a=ia i5o6a26i6? ColKer. SpraKson. Gusta4s' ,O D3"7i"o93"3=a i:53rf367? ;od)e sau dentina opales,ent+ ' dO Odo"7odi452a=ia #ODI-IC%RI R$GR$SI0$ LA DIN2I 3I #ACILAR$ #odi4i,+rile re)resive repre5int+ toate modi4i,+rile distru,tive "i de !m +tr&nire 4i5iolo)i,+ "i ne4i5iolo)i,+ ,are apar la nivelul din*ilor "i ma8ilarelor' Li"ii23 d3 fra67#r? ori=o"7a23 a23 :a4iA#2#i

ta,tul din*ilor anta)oni"ti !n timpul masti,a*iei' Resor *iile radi,ulare ale din*ilor temporari sunt 4i5iolo)i,e "i ,ontri uie la !nlo,uirea din*ilor' Resor *ia radi,ular+ !ns+ apare ,9iar !n a sen*a din*ilor permanen*i' Sunt !ns+ situa*ii ,&nd dintele temporar poate s+ se an,9ilo5e5e de osul alveolar "i s+ persiste'

RADIODIAGNOSTIC1L N ANO#ALIIL$ D$NTO-#ACILAR$ C1 D$-OR#A2II 3I D$-$CT$ OSOAS$' A"o:a2ii23 d3"7o-:aFi2ar3 A"o:a2ii23 d3"7o-:aFi2ar3 se datores, unor ,au5e ,&"ti)ate sau ,on)enitale' A,estea produ, modi4i,+ri 4a,iale ,ara,teristi,e. pro)natism sau retro)natism in4erior "i superior. o,lu5ie des,9is+. o,lu5ie ad&n,+. o,lu5ie dista-li5at+. proalveolie. e8o sau endo alveolie. proden*ie' De4orma*iile osoase se datorea5+ unei i53r 4a# i5od3=Ao27?ri 93"3-ra2i=a73 4a# 439:3"7ar3G mi,ro)na*ie sau 9emi9ipotro4ie sau 9emi9ipertro4ie ma8ilar+ "i mandi ular+. asimetrie 4a,ial+. 9ipertro4ie ,ondilian+V unor 5ro6343 5a7o2o9i63 6# di47r#61ii o4oa43; in4e,*ioase. traumati,e. ,onsolid+ri vi,ioase. s,urt+ri. devia*ii et,'V uneori 7#2!#r?ri d3 6r3>73r3; an,9ilo5+ temporo-mandi ular+V #"or i"73rA3"1ii ,9irur)i,ale' D3f367323 :aFi2ar32or ,uprind pierderi de su stan*+ osoas+ ,are !ntrerup ,ontinuitatea osului sau modi4i,+ relie4ul normal al 4e*ei' RADIODIAGNOSTIC1L N L$/I1NIL$ TRA1#ATIC$ ORTO-D$NTO (ARODONTAL$' Le5iunile traumati,e ale din*ilor "i parodon*iului. se produ, din 6a#=3 3F73r"3 "i anume prin "o, dire,t. lovituri. ,+deri "i mai rar !n 7i:5#2 :a47i6a1i3i datorit+ unor ,orpuri dure' A treia ,au5+ de traumatisme
:aFi2o-fa6ia2 1O Dis6un,*ie !nalt+ Le -ort II 2O Dis6un,*ie mi6lo,ie Le -ort I JO Dis6un,*ie 6oas+ Le -ort III NGuerinO

$le se reali5ea5+ prin a!ra=i#"3; r34or!1i3; 6a26ifi6ar3; 5ro2if3rar3 d3 d3"7i"? >i i53r7rofi3 d3 63:3"7. 15ura 4i5iolo)i,+ a supra4e*elor de masti,a*ie a

din*ilor este reali5at+ prin ,on2/2

sunt 6323 6 ir#r9i6a23. Le5iunile interesea5+ p+r*ile ,omponente ale dintelui. 4isuri ale smal*ului. 4ra,turi ,oronare. de re)ul+ par*iale. 4ra,turi radi,ulare. lon)itudinale. transversale. ,oronaro-radi,ulare' Se produ, de asemenea ,ontu5ii dento-parodontale. lu-8a*ii dentare ,omplete sau in,omplete' EFa:3"#2 radio2o9i6 poate de,ela urm+toarele elemente: 1' +i4#ra 7ra#:a7i6? a smal*ului "i dentinei. nede,ela il+
2/3

,lini,' 2' Ra5or7#ri23 4o2#1i3i de ,ontinuitate ,u ,amera pulpar+' J' &" fra67#ri23 radi6#2ar3 pre,i5ea5+ dia)nosti,ului "i anume: traseele 4ra,turate. deplasarea 4ra)mentelor. 4ra,turi aso,iate a pro,esului alveolar "i sta ilirea indi,a*iilor te9ni,ilor de tratament' RADIODIAGNOSTIC1L N TRA1#ATOLOGIA #ACILO--ACIAL% $8amenul radiolo)i, este sin)ur !n m+sur+ s+ 4urni5e5e date o ie,tive pentru ,on4irmarea dia)nosti,ului de 4ra,tur+. depistarea traie,telor de 4ra,tur+. pre,i5area 4ormei 4ra,turii pentru apre,ierea deplas+rilor 4ra)mentelor osoase. a sta ilirii le)+turii 4o,arului de 4ra,tur+ ,u din*ii "i alte elemente anatomi,e din ve,in+tate: or it+. 4ose na5ale. sinusuri. a5a ,raniului' Radio)ra4ia des,oper+ "i reali5ea5+ pre5en*a de ,orpi str+ini radioopa,i situati !n *esuturile moi. !n 4o,are de 4ra,tur+ sau ,avit+*i osoase. pre,um "i pro,ese patolo-)i,e pree8istente. ,are au 4avori5at produ,erea 4ra,turilor' Ima)inea radiolo)i,+ a 4ra,turii este o linie de transparen*+ nere)ulat+ ,u aspe,t 5im*at. ,u mar)ini dis,ret deminerali5ate. av&nd )rosimi p&n+ la 2 - J mm "i ,are se !ns,rie e8a,t !n limitele osului 4ra,turat' n ,a5urile deplas+rilor aso,iate !n mai multe planuri se pot produ,e !n,+le,+ri ale 4ra)mentelor' +ra67#ri23 :a"di!#23i Dup+ statisti,i repre5int+ p&n+ la =0W din totalul 4ra,turilor 4e*ei. sunt 4avori5ate de proeminen*a mandi ulei. mo ilitate deose it+ "i 4orma multi re,ur at+' Lo,ali5+rile prioritare sunt: re)iunea sim4i5ar+ a un)9iului. ramura ori5ontal+ "i ,ondilul mandi ulei' Se !mpart !n: +ra67#ri 7o7a23; uni,e sau multiple' +ra67#ri23 5ar1ia23 sau in,omplete sunt rare' -ra,turile se !nso*es, de di5lo,+ri datorit+ tra,*iunilor mus,ulare' $8amenul radiolo)i, 4urni5ea5+ date privind liniile de 4ra,tur+ dire,*ia lor. e8isten*a 4o,arelor multiple. raporturile ,u din*ii. starea osului 4ra,turat' +ra67#ri23 :a4iA#2#i :aFi2ar - Sunt 4ra,turi ,are se limitea5+ rar numai la oasele ma8ilare pro2/'

priu 5ise' $le se !ntind "i la ,elelalte oase ale eta6ului mi6lo,iu ale 4e*eiV oasele na5ale. palatine. vomer. la,rimale. a6un)&nd ,9iar la etmoid. s4enoid ,9iar 4rontale "i temporal' #asivul ma8ilar este 4ormat din: os spon)ios !nt+rit prin st&lpii de re5isten*+ ,are sunt or)ani5a*i pentru a r+spunde 4or*elor verti,ale' De o i,ei traumatismele sunt transversale' Re5isten*a masivului 4a,ial nu este optim+ pentru prevenirea 4ra,turilor transversale' Totu"i a,este 4ra,turi sunt mai reduse ,a ,ele ale mandi ulei' A,este trasee sunt variate !n raport ,u linia de 4or*+ a traumatismului' Clasi4i,area este urm+toarea: I. +ra67#ri 7o7a23S aE fra67#ri ori=o"7a23; 4ra,turi in4erioare GuerinV !E :iB2o6ii; Le -ort I'V 6E :iB2o6ii 4#53rioar3 Le -ort II'. dis6un,*ie ,ranio-ma8ilar+V dE fra67#ri A3r7i6a23 >i o!2i63 - AO :3dio4a9i7a23; dis6un,*ii interma8ilareV @O 2a73ra23S CO fra67#ri 6o:!i"a73; 4ra,tura Ri,9et. 4ra,tura EoalterV DO fra67#ri 6o:i"#7iA3. II. +ra67#ri 5ar1ia23S aE 6r3a47a a2A3o2ar?; !E 7#!3ro=i7a73; 6E !o27a 5a2a7i"?; dE 53r31i 4i"#4a2i. Radiodia9"o47i6#2 @" 4i"#4i7a :aFi2ar? odo"7o93"? Destul de 4re,vent pro,esele septi,e odonto)ene determin+ 4i"#4i73 :aFi2ar3. Sinusitele au drept ,au5+ in4e,*ii ale din*ilor in,isivi. premolari "i molari superiori. respe,tiv parodontite api,ale sau parodontopatii mar)inale. ap+r&nd de o i,ei ,u e8tra,*iile a,estor din*i "i per4orarea peretelui sinusal' (ro,esul patolo)i, are un ,ara,ter a,ut sau ,roni,. el 4iind !ntre*inut de pro,esul odonto)en ,u virulen*+ mai redus+' Sinusita odonto)en+ se poate dia)nosti,a "i di4eren*ia 4a*+ de ,ea rino)en+ !n spe,ial prin unilateralitatea interes+rii sinusale' (e l&n)+ semnele ,lini,e. investi)a*iile ,omplementare "i !n primul r&nd e8amenul radiolo)i, asi)ur+ si)uran*a dia)nosti,ului' RADIODIAGNOSTIC1L N OST$O(ATIIL$ S($CI-IC$ AL$ #ACILAR$LOR Alter+rile osoase !n olile datorit+ a)en*ilor mi,ro ieni spe,i4i,i. si4ilis. T@C. a,tinomi,o5+. in4e,*ii para5itare. se ,ara,teri5ea5+ prin le5iuni distru,tiv-produ,tive ,u predominen*a ,elor osteoliti,e'
2/,

(ifi2i4#2 n perioada primar+ "i se,undar+. osul pre5int+ mani4est+ri reversi ile' n perioada ter*iar+. le5iunile osoase sunt ireversi ile. "i se !mpart !n si4ilom ,ir,ums,ris N)om+O "i si4ilomul di4u5' $8amenul radiolo)i,' Go:323 4#"7 63"7ra23 4a# 53rif3ri63 ,u aspe,t de radiotransparen*+ rotun6it+ sau oval+ net delimitat+. 4+r+ li5ereul mar)inal. "i 4+r+ se,9estre' Dup+ vinde,are de4e,tele osoase sunt persistente' (ifi2o:#2 dif#= - se mani4est+ prin !n)ro"+ri ale osului ,u aspe,t osteomieliti, se,9estrant "i 4istuli5ant. 5one deminerali5ate nere)ulate. neomo)ene. uneori alter&nd ,u 5one opa,e' Lo,ali5+rile la olta palatin+. un)9iul mandi ular. re)iunea alveolar+ superioar+. plan"eul na5al' T#!3r6#2o=a A4e,tarea oaselor se produ,e !n tu er,ulo5a se,undar+ sau prin !ns+m&n*are odonto-parodontal+' Lo,ali5+rile prioritare sunt: pro,esele alveolare. un)9iul mandi ulei. malarul. sinusul ma8ilar. olta palatin+' (re5int+ la de ut 4orm+ peri4eri,+ sau 4orm+ ,entral+' $8amenul radiolo)i, nu este ,ara,teristi,. spe,i4i,+ este tendin*a redus+ la repara*ie osoas+' n 4orma peri4eri,+ distin)em o 5on+ de li5+ ,u ,ontur nere)ulat. urmat+ de pierderea din*ilor ,u tendin*+ e8tensiv+. uneori ,9iar ,u se,9estre mi,i' -orma peri4eri,+ interesea5+ peri4eria mandi ular+ ,u 5one de de,al,e4iere neomo)en+. di4u5 ,onturat+ "i mi,i se,9estre' n 4orma ,entral+ apare o radiotransparen*+ neomo)en+ di4u5 ,onturat+' Osteita malar+ este mai 4re,vent+ la ,opii. "i are 4orm+ de osteoli5+ nere)ulat+' A67i"o:i6o=a ns+m&n*area se produ,e dire,t de la o pun)+ parodontal+ sau a,tinomi,o5a p+r*ilor moi ,ervi,o-4a,iale' $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+: +or:a rar3fia"7? ,u aspe,t polimor4 ,u 5one de transparen*+ neomo)en+ dar ,u ,ontur net. uneori sunt mi,i se,9estre. 4+r+ !n)ro"are periostal+' +or:a 6o"d3"4a7? 4re,vent+ la un)9iul mandi ulei ,u aspe,t de os p+trat. ,orti,ala su *iat+. su4lat+ uneori ,u !ntreruperi de stru,tur+'
2/-

RADIODIAGNO(TICUL &N PATOLOGIA TUCORAL A CAXILARELOR. TUCORI BENIGNE. E5#2id323 Sunt 4orma*iuni proli4erative prin 9iperpla5ie )ranulativ+. de5voltate pe )in)ie. "i ,au5ate de irita*ii lo,ale' Ima)inea radio)ra4i,+ pre5int+ o deminerali5are la,unar+ a osului alveolar su ia,ent. proli4er+rii tumorale' /ona a4e,tat+ este net ,onturat+. dar nere)ulat 4+r+ semne de rea,*ie reparatorie' EFo47o=323 Sunt produ,*iuni osoase radioopa,e de o i,ei lo,ali5ate la mandi ul+' Radiolo)i, pot 4i u"or ,on4undate ,u osteoame spon)ioase enostale' EFo47o=323 3"6o"dra23 in,lud "i osteo,ondromul ,ondilului. ,are este destul de 4re,vent. dar p&n+ la utili5area ortopantomo)ra4ului tumora este )reu de eviden*iat' T#:ora 6# :i32o52aF3 Apare la tineri' Cara,teristi,+ este pre5en*a ,elulelor )i)ante multinu,leate' Tumorile pot 4i monosti,e sau monotope sau politope dar "i poliosti,e' Le5iunea pro)resea5+ !n dimensiuni. modi4i,&nd aspe,tul 4e*ei' Radiolo)i,' Ima)ini radiotransparente. poli,9isti,e ine)ale. ,u ,ontur multi-alveolar. net delimitat. "i septat. ,u aspe,t de 4a)ure de miere' Ada:a"7i"o:#2 $ste o tumor+ odonto)en+ ,are ia na"tere din *esuturile dentare em rionare' Se de5volt+ pro4und endo-osos. iar prin ,re"tere poate de4orma osul' Se lo,ali5ea5+ de o i,ei la mandi ul+' $ste o tumor+ poli)eodi,+ ,u aspe,t de ,ior,9ine de stru)uri. av&nd 4ie ,ara,ter solid sau ,9isti,' $8amenul radiolo)i, - eviden*iea5+ ima)ini la,unare radiotransparente de 4orme variate: aspe,t de nori ,umulus. ima)ini areolar+ N,ior,9ine de stru)uriO. ima)ine unilateral+ ,9isti,+'
2/.

C3:3"7o:#2 $ste o 4orma*iune tumoral+ rar+. lo,ali5at+ la tineri. predile,t pe mandi ul+' $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+ ima)ini ,ara,teristi,e pentru ,ele trei 4a5e: !n 4a5a osteoliti,+. o 5on+ radiotransparent+ de li5+ !n ,ontinuarea spa*iului parodontal apli,alV - !n 4a5a ,emento lasti,+ )eoda se redu,e' (e a,est 4ond apar pete radioopa,e' n 4a5a ,ementomi,+. apare o ,al,i4iere pronun*at+ ,u aspe,t de radioopa,itate rotun6it+ ,are !n)lo ea5+ numai ape8urile mai multor r+d+,ini. ,u un 9alou ,lar !n 6ur' Odo"7o:#2 $ste o or)anopla5ie ,ompus+ din *esuturi mature amplasate !n masa tumoral+' Se pre5int+ su J 4orme: aO odontoame satelite sudate pe din*i la nivelul ,oronei Nperle de smal*O 4ie pe r+d+,ini pe ,are le de4ormea5+V O odontoame i5olate !n )rosimea osului din 6urul din*ilorV ,O odontomul intradentar ,a un dinte in,lus !n ,avitatea pulpar+' $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+ o ima)ine radioopa,+ lo,ali5at+ !n 4un,*ie de 4orma ,lini,+ ,u ,ontur nere)ulat ine ,onturat+ 4a*+ de osul din 6ur printr-un spa*iu mai ,lar' Se de5volt+ ,entral "i nu de4ormea5+ ta lele osoase' A:32o!2a47o:#2 Are lo,ali5area de ele,*ie la nivelul un)9iului mandi ulei. "i ia na"tere 4re,vent !n lo,ul unui dinte a sent. dintr-un ,9ist 4oli,ular. sau !n 6urul unui dinte ,are a erupt' Tumora este eni)n+. dar ,,a' 2W din tumori pot de)enera !n amelo lastoame mali)ne. motiv pentru ,are au 4ost denumite "i tumori semimali)ne' O473o:#2 Tumor+ eni)n+. a4e,tea5+ ma8ilarele !n spe,ial 5ona etmoido-4rontal+' Osteomul poate 4i ,entral sau peri4eri,' Osteomul peri4eri, are 4orma unei proeminen*e nodulare de dimensiuni variate' Osteomul ,entral evoluea5+ lent. pro4und !n os' Stru,tura osteomului poate 4i asem+n+toare ,u spon)ioasa osteom spon)ios. sau osteom ,ompa,t. "i uneori osteom e urnat'

O473o:#2 o473oid - este 4ormat dintr-o strom+ ,on6un,tiv+ vas,ular+ ,u pla6e de ,al,i4iere' $8amenul radiolo)i, este o opa,itate de intensitate variat+ de o i,ei ine delimitat+' O473o:#2 6o"di2ia" (rodu,e de4ormarea ,apului ,ondilului. uneori dep+"ind ,avitatea )lenoid+' Co"dro:#2 Radiolo)i, pre5int+ o ima)ine de radiotransparen*+ destul de ine delimitat+. uneori ,ompartimentat "i 4+r+ ,ontur opa,' Aspe,tul ,lasi, este de e8plo5ie de )renad+' Alte tumori eni)ne ,um ar 4i 4i romul. mi8omul. )ranulomul eu5ino4il sunt rar !nt&lnite la ma8ilare' H3:a"9io:#2 Determin+ re5or *ii osoase ,avitare. 4orm&nd la,uri san)uine endo-osoase' $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+ 5one de radiotransparen*+ osteoli5+ la,unar+ ,u aspe,t areolar sau reti,ular. uneori ,9iar ,u pre5en*a de septuri ine ,al,i4i,ate' N3#ri"o:#2; "3ofi!ro:#2 - (6 Qa"o:#2 $8amenul radiolo)i, eviden*iea5+ o radiotransparen*+ ,lar+ la,unar+' La mandi ul+. neurinoamele ,entrale au aspe,t de dilata*ii 4u5i4orme a ,analului alveolar' La ma8ilar ima)inile sunt de,ela ile' T1#ORI #ALIGN$ La ma8ilar se !nt&lnes, sar,oame "i epitelioame primitive sau se,undare' (ar6oa:323 Sar,oamele se de5volt+ din *esut me5en,9imal osos sau din elemente medulare Nsar,oame ,u ,elule rotundeO' E5i732ioa:323 $pitelioamele au ,ara,ter distru,tiv proli4erativ. de utul super4i,ial eviden*iea5+ ul,era*ia mu,oasei' Adenopatia este pre,o,e !n epitelioame "i mai tardiv+ !n sar,oame'
2/<

2//

$8amenul radiolo)i, tre uie 4+,ut !n timp util. pentru a depista le5iunile in,ipiente' N3#ri"oa:323 :a2i9"3 Sunt tumori primitive ,u evolu*ie rapid+. provo,&nd dureri "i tulur+ri de sensi ilitate !n domeniul nervului a4e,tat' Ima)inea radiolo)i,+ la mandi ul+ are 4orm+ de la,une de-a lun)ul ,analului dentar ,u ,ontur nere)ulat 5drem*uit' La ma8ilar sunt pla6e radiotransparente neuni4orme. nere)ulate' ANO#ALIIL$ #ACILAR$LOR Tul ur+rile !n de5voltarea "i anomaliile de 4orm+ ale ma8ilarelor se eviden*iea5+ ,lini,' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ unele ne,larit+*i !n ipote5a unui a,t terapeuti,' A7rofia :aFi2ar32or La ma8ilarul superior se des,rie o lips+ de de5voltare "i pneumati5area sinusilor ma8ilare' D345i6?7#ri23 2a!io-5a2a7i"3 Despi,+turile la io-palatine. ,uprind: u5a superioar+. ,reasta alveolar+ "i olta palatin+. (re5int+ anomalii ,are se !mpart !n: u5a de iepure. )ura de lup' $8amenul radiolo)i, eviden*ia5+ tul ur+ri de de5voltare ale ma8ilarului superior "i din*ilor' B#=a d3 i35#r3 #"i2a73ra2? 7o7a2? ' Despi,+tura ,restei alveolare are sediul !ntre ,anin "i in,isivul lateral' Din*ii in,isivi sunt deplasa*i. uneori "i despi,+tura oltei palatine. prin lipsa de de5voltare a unei lame palatine. iar vomerul se arti,ulea5+ ,u ,ea normal+ de partea opus+' La 9#ra d3 2#5. pe l&n)+ despi,+tura anterioar+. a,easta este ,omplet+ "i ilateral+. asimetri,+' -a*+ de linia median+ e8ist+ o lips+ de de5voltare a am elor lame palatine. vomerul se )+se"te !ntre a,estea "i !mpin)e !nainte o por*iune din ar,ad+ ,u doi in,isivi ,entrali' A"o:a2ii23 d3 o62#=i3 Sunt ,ele mai 4re,vente' O,lu5ia este normal+. ,&nd ,uspi5ii medio-palatinali ai molarilor superiori p+trund !n "an*ul inter,uspidian. me5io - distal al ,elor in4eriori'
2<0

O62#=ia d346 i4?' - In,isivii nu intr+ !n ,onta,t. apare un spa*iu de ino,lu5ie !n sens verti,al' Pro9"a7i4:#2 - :a6rodo"1ia; 5ro93"ia. sunt importante !n le)+tur+ ,u te9ni,ile de redu,ere' RADIODIAGNOSTIC1L N (ATOLOGIA GLAND$LOR SALI0AR$ A4e,tarea )landelor salivare are di4erite ori)ini: in4e,*ioase. tumorale. de)enerative. traumati,e' n unele a4e,*iuni e8amenul radiolo)i, 4urni5ea5+ date utile pentru dia)nosti,' De o i,ei se 4oloses, trei te9ni,i: - radio)ra4ia simpl+ - sialo)ra4ia - e8plorarea prin s,inti)ra4ie' (rin,ipalele a4e,*iuni ale )landelor salivare sunt: Li7ia=a 4a2iAar?. Cal,ulii salivari sunt mai 4re,ven*i !n ,analul Eart9on "i )landele su ma8ilare. mai rari !n )landele parotide "i ,analul Stenon' Litia5a salivar+ se poate )rupa ,lini, !n trei sindroame: Co2i6a; A!634#2 "i T#:ora 4a2iAar?. $8amenul radiolo)i, adu,e date pentru dia)nosti, de o i,ei de,isive privind indi,a*ia terapeuti,+ "i te9ni,a operatorie' $8amenul radiolo)i, pre,i5ea5+ sediul. dimensiunea "i 4orma ,al,ulilor' Se e4e,tuea5+ radio)ra4ii simple sau sialo)ra4ie. ,are pun !n eviden*+ ,al,uli ine minerali5a*i ,a ima)ini radioopa,e intense' Cal,ulii intra)landulari su ma8ilari se eviden*ia5+ pe radio)ra4ia pe pro4il a mandi ulei' 1neori se distin)e ,onturul )landei - su ma8ilare pe ,are apar ima)inile radioopa,e rotun6ite. uneori rami4i,ate sau multiple ale ,al,ulilor' C&nd ramul mandi ular se suprapune peste ,al,ul. a,esta se eviden*ia5+ mai )reu' +i47#2323 4a2iAar3 +i47#2323 4a2iAar3 sunt le)ate de o i,ei de )landa parotid+' Traie,tele anormale se des,9id la piele' De o i,ei sunt le5iuni post traumati,e. post in4e,*ioase "i mai rar ,on)enitale' Ori4i,iul 4istulos se pune !n eviden*+ prin 4istulo)ra4ie'

2<1

(ia2odo6 i7a (ia2odo6 i7a - este in4lama*ia as,endent+ a ,analelor e8,retoare ale )landelor salivare mari. ,are modi4i,+ stru,tura "i lumenul pere*ilor a,estora' (ere*ii devin !n)ro"a*i prin edem 9ipoton "i pro,ese de s,lero5+ supraad+u)ate' (ia2oad3"i7323 (ia2oad3"i7323 - Ima)inea pe radio)ra4ia simpl+ este de o i,ei ,on,ludent+' Sialo)ra4ia at&t !n in4lama*iile a,ute ,&t "i ,roni,e este ne,on,ludent+ sau ,9iar ,ontraindi,at+' (ia2oad3"i7323 6ro"i63 (ia2oad3"i7323 6ro"i63 pot evolua de la !n,eput ,u ,ara,teristi,i ,roni,e sau se produ, !n evolu*ia prelun)it+ a in4lama*iilor a,ute' Sunt provo,ate de o i,ei de in4e,*ii anale. e8,ep*ional de a)en*ii mi,roieni spe,i4i,i' La nivelul )landei a,esteia produ, de)ener+ri metapla5i,e "i o 9iperpla5ie mani4est+ a stromei - ,on6un,tive.intraa,inoase' Glandele devin m+rite de volum' Sunt a4e,tate mai 4re,vent parotida "i su ma8ilara' (ia2o=323 (ia2o=323 sunt a4e,*iuni ,ara,teri5ate prin modi4i,+ri de)enerativ metapla5i,e ale paren,9imului )landular' $le survin !n ,adrul unor sindroame multile5ionale. @oala #i,uli,5. sindromul Gan)erot-SMor)en ;oKers. oala @esiner @oeF S,9auman. sindromul ;erd4ord sunt provo,ate de 4a,tori ,u a,*iune de4avora il+ pentru aparatul salivar' T1#ORIL$ GLAND$LOR SALI0AR$ Iau na"tere !n pare,9imul )landular sau !n ,elelalte stru,turi re)ionale' Lo,ali5+ri mai 4re,vente sunt la )landele parotide mai rar la restul )landelor' Ori)inea este multipl+. iar simptomatolo)ia nu este tipi,+' T#:ori23 !3"i9"3 T#:ori23 !3"i9"3 sunt mi8te. ad3"oa:3; 6 i473; fi!roa:3; 2i5oa:3. ad3"i73 i"7ra92a"d#2ar3' Sunt 4orma*iuni ine delimitate de5voltate !n paren,9im ,u evolu*ie lent+' Dau ima)ini sialo)ra4i,e asem+n+toare' Ar orele ,anali,ular este !mpins. etalat. !n 6urul tumorii ,are poate 4i rotund+ sau ovalar+. par,+ ar 4i o ima)ine de min)e. *inut+ !n m&n+'

2<2

T#:ori23 :a2i9"3 n stadiile de de ut au aspe,t nodular sem+n&nd ,u tumorile eni)ne' $volu*ia este rapid+ "i se eviden*ia5+ prin ,ara,terul proli4erativ. distru,tiv "i invadant' Sialo)ra4ia pre5int+ ima)inea de amputa*ie ,anali,ular+ ,u 5one mute se)mentare. apoi ima)ini la,unare radioopa,e ,a ni"te pete radioopa,e !mpinse. nere)ulate. pre,um "i ima)ini de radioopa,itate di4u5+ neuni4orm+. de5ordonat+. 4+r+ desen ,anali,ular. sau ima)ini la,unare radiotrasparente. nere)ulate' RADIODIAGNOSTIC1L N (ATOLOGIA ARTIC1LA2I$I T$#(ORO-#ANDI@1LAR$ $8ist+ o str&ns+ interdependen*+ !ntre o,lu5ia dentar+ "i arti,ula*ia temporo-mandi ular+ 4orm!nd o adev+rat+ arti,ula*ie temporomandi ulo-dentar+' A4e,tuarea arti,ula*iei poate 4i: - Traumati,+. prin ,ontu5ii. 4ra,turi. lu8a*ii - In4e,*ioas+ prin: atrite a,ute. artrite ,roni,e - Distro4i,+ de)enerativ+ !n artro5e - Constitu*ional+ !n mal4orma*ii - Tumoral+ eni)n+ sau mali)n+' $8amenul radiolo)i, este indispensa il pentru dia)nosti,' Nu !ntotdeauna radio)ra4ia este ,on,ludent+' L3=i#"i23 7ra#:a7i63 Co"7#=ii23 interesea5+ ,omponentele 4i ro,artila)inoase ale arti,ula*iei. mani4estat ,lini, prin dureri spontane "i la presiune. e8a,er ate de mo ili5area madi ulei ,u limitarea des,9iderii )urii' Radiolo)i, nu pre5int+ modi4i,+ri' L#Fa1ii23. Datorit+ stru,turii anatomi,e sunt de o i,ei anterioare' Clini,: imposi ilitatea !n,9iderii )urii sau latero-devia*ii. otora)ii !n lu8a*iile posterioare' Radio)ra4ia !n lu8a*ia anterioar+ arat+ ,avitate )lenoid+ )oal+' Condilul proie,tat !naintea tu er,ulului temporalului' n lu8a*iile laterale. ,ondilul dep+"e"te !n a4ar+ mar)inea e8tern+ a ar,ului 5i)omati,' Se poate aso,ia ,u 4ra,tura ,ondilian+ ,ondro-lat2<3

eral+' n lu8a*iile posterioare se vede !n4undarea ,apului ,ondilian "i 4ra,tura ,analului ,avit+*ii )lenoide "i ,9iar a ,ondu,tului auditiv e8tern' +ra67#ri23 i"7raar7i6#2ar3 6o"di2i3"3 desprind un se)ment osos. uneori ,are este ,u adev+rat 5dro it o 4ra,tur+ ,ominutiv+' Radio)ra4i,: 4a,turi trasversale ,9iar ,u 4ra)ment deta"at "i de,alatV turtiri ale ,apului ,ondilianV lovirea menis,ului. 4ra,turi ale )lenei. nere)ularit+*i al ,onve8it+*ii arti,ulare' Ar7ri7323 Ar7ri7323 a6#73 In4e,tarea arti,ula*iei se produ,e de o i,ei !n e8tensie de la pro,ese septi,e de ve,in+tate sau prin !ns+m&n*+ri dire,te !n traumatismale des,9ise' 1neori dar mai rar. in4e,*ia este pe ,ale 9emato)en+' Clini, pre5int+ dureri. limitarea mi",+rii. in4lama*ie lo,al+' $8amenul radiolo)i, nu este ,ara,teristi,. n 4ormele e8udative uneori apare o l+r)ire a spa*iului mandi ular ori ,apul ,ondilului este deplasat !n 6os "i !nainte' n artritele e8udative nu sunt modi4i,+ri de ,ontur. dar !n ,ele supurate prelun)ite. apar nere)ularit+*i ale 4e*elor arti,ulare. mi,i ero5iuni "i deminerali5+ri' Ar7ri7323 6ro"i63 4a# ar7ro=323 Sunt datorate unor pro,ese in4e,*ioase mai lente sau unor pro,ese distro4i,e de)enerative !n ,adrul ,ola)eno5elor. olilor reumatismale' $8amenul radiolo)i, adu,e elemente ,are !mpreun+ ,u datele ,lini,e pot da dia)nosti,ul' &"9#47ar3a 45a1i#2#i ar7i6#2ar ,u modi4i,+ri su ,ondrale de stru,tur+ - nere)ularit+*i ale ,ontururilor osoase ,u produ,*iuni mar)inale. de4orm+ri ale ,omponentelor osoase arti,ulare. ,ondilul turtit. alun)it sau !n A,io, de 4lautB. tu er,ulul temporal atro4iat. pre,um "i nere)ularit+*i ale ,avit+*ii )lenoide ,u diminuarea ,on,avit+*ii. dis,ontinuate "i dis,ordan*+ !ntre dimensiunile ,avit+*ii )lenoide "i ,apul ,ondilian' (#!2#Fa1ii a23 6o"di2#2#i :a"di!#2ar - ,are a6un)e su tu er,ulul 5i)omati,' Radio)ra4iile ,u )ura des,9is+. sau modi4i,+rile artro)ra4i,e prin in6e,tarea de su stan*+ de ,ontrast. eviden*ia5+ mai ,lar di4eritele
2<'

stru,turi' Radio,inemato)ra4ia permite e8aminarea arti,ula*iei !n mi",are' A"6 i2o=a 73:5oro-:a"di!#2ar? Se datore"te le5iunilor traumati,e. in4e,*iilor arti,ulare. otomastoditelor. parotiditelor. a4e,*iunilor distro4i,e de)enerative' n psoria5isul artropati, a4e,tarea arti,ula*iei apare !n 20.>W din ,a5uri' #ai poate 4i pre5ent+ !n poliartrita ,roni,+ evolutiv+. spondilita an,9ilo5ant+ - sindromul Reiter' $8amenul radiolo)i, pre,i5ea5+ dia)nosti,ul "i d+ indi,a*ii terapeuti,e' Se o serv+ "ter)erea inter-liniei arti,ulare. apari*ia unui lo, osos' De o i,ei lo,ul osos. dep+"e"te limitele arti,ula*iei. a6un)e p&n+ la apo4i5a mastoid+ "i ,ondu,tul auditiv e8tern iar anterior astup+ in,i5ura si)moid+' n a4ar+ se e8tinde !n spa*iul pteri)o-ma8ilar' Intensitatea radioopa,it+*ii d+ indi,a*ii asupra stru,turii "i deminera-li5+rii osului' Radioopa,itatea poate 4i uneori neomo)en+ ,u aspe,t asteoid' Sta ilirea limitelor lo,ului osos !n raport ,u ,elelalte elemente osoase. eventualitatea e8isten*ei unor urme a ve,9ii arti,ula*ii. sunt importante pentru sta ilirea te9ni,ii operatorii' In,iden*ele o i"nuite sunt: S,9uller. (arma' Tomo)ra4ia adu,e detalii valoroase privind )rosimea lo,ului osos. e8tensia sa' (e l&n)+ tomo)ra4ia liniar+ de o i,ei !n 4ormele )rave se poate 4a,e tomo)ra4ia ,omputeri5at+' Tomo)ra4iile 9ipo,i,loidale sau 9eli,oidale adu, elemente !n plus' $8amenul radio)ra4i, este ne,esar pentru studiul anomaliilor "i de4orma*iilor ma8ilo-dentare se,undare an,9ilo5ei temporo-mandi ulare' (e l&n)+ in,iden*ele ,lasi,e se e4e,tuea5+ teleradio)ra4ii de 4a*+ "i de pro4il. ,are pot apre,ia dimensiunile se)mentelor osoase "i raporturile ,u ma8ilarul' n an,9ilo5a unilateral+ se vede s,urtarea ramurei as,endente "i a !ntre)ii 9emimandi ule de partea olnav+ ,u !n,9iderea un)9iului mandi ular' 1neori re)iunea un)9iului este proeminent+ ,a o apo4i5+ triun)9iular+ in4ero-posterioar+ !naintea ,+ruia ramura ori5ontal+ are ,onturul s,o it' n an,9ilo5a ilateral+ se o serv+ s,urtarea am elor ramuri mandi ulare ,u proeminen*a se)mentului ,oni,. relie4 mentonier "ters. iar pro,esul alveolar la nivelul ar,ului anterior !mpreun+ ,u din*ii 4rontali au o !n,lina*ie vesti ular+' #olarii de minte in4eriori sunt 4re,vent !n ino,lu5ie'
2<,

A"6 i2o=a :a"di!#2ar? d3 7i5 a"73rior - ,a urmare a unei 4ra,turi a ar,adei temporo-5i)omati,e a apo4i5ei ,oronoide. sau a unor 9ematoame !n )aura 5i)omati,+. poate produ,e sutura apo4i5ei ,oronoide la ar,ada 5i)oma-ti,+. ,u imposi ilitatea mi",+rii mandi ulei de"i arti,ula*ia nu este a4e,tat+' Radio)ra4ia eviden*ia5+ 9ipertro4ia de4ormant+ a apo4i5ei ,oronoide' A,easta apare !n)ro"at+. are ,onta,t str&ns ,u molarul sau tu ero5itatea ma8ilarului' n an,9ilo5ele anterioare aspe,tul radio)ra4i, al arti,ula*iei temporo-mandi ulare este normal' $8amenul radiolo)i, arat+ inte)ritatea elementelor ,onstitutive ale arti,ula*iei' Se pot eviden*ia ima)ini radioopa,e perimandi ulare ,au5ate de ,al,i4i,+ri nodulare ,are apar la pro,esele 4i ros,leroase !n p+r*ile moi. sau ,9iar osi4i,+ri ale mu",9iului maseter temporal sau pteri)oidian intern' $8amenul radiolo)i, mai eviden*ia5+ 9ipopla5ii sau a)ene5ii ,ondiliene. de o i,ei !n sindromul primului ar, ra9ial' Capul ,ondilian este e4ilat sau poate lipsi' De4e,tul se poate e8tinde la ramul as,endent !n re)iunea un)9iului sau ramurei ori5ontale' H3:i i5o52a=ia :a"di!#2ar? 9ipopla5ia se poate !nt&lni "i !n 9emiatro4ia 4a,ial+. sindromul Rom ertM "i sindromul Ro in' Hi53r7rofii a23 6o"di2#2#i :a"di!#2ar - de4orm+ri ale ,ondilului mandi ular !n osteoame sau e8osto5e. - mai apar de4orma*ii ale ,ondilului temporal. de4e,te osoase. interes&nd ,ondilul mandi ular. tu er,ulul temporalului. datorit+ unor pro,ese distru,tive - anomaliile de po5i*ie sunt aso,iate ,u alte mar4orma*ii' n pla)i,e4alie. apare radio)ra4i, un de,ala6 antero-posterior al elementelor ,onstitutive ale arti,ula*iei' EFa:3"#2 radio2o9i6 este util pentru urm+rirea evolu*iei pro,eselor patolo)i,e ale arti,ula*iei "i a re5ultatelor terapeuti,e' Se indi,+V radios)ra4ia la-teral+ S,9uller sau (arma. radio)ra4ia !n in,iden*+ a8ial+ "i semia8ial+. radio)ra4ia antero-posterioar+. tomo)ra4ia lateral+ "i 4rontal+' RADIODIAGNOSTIC1L COR(ILOR STR%INI n )rosimea *esuturilor dup+ le5iuni traumati,e sau !n urma unor a,,idente terapeuti,e pot r+m&ne ,orpi str+ini' Depistarea lor ,lini,+ este di4i,il+' $8amenul radiolo)i, este ideal pentru des,operirea "i
2<-

lo,ali5area ,orpilor str+ini radioopa,i' Lo,ali5area se 4a,e !n planurile verti,ale "i ori5ontale ale 4e*ei. !n raport ,u di4eritele se)mente ale s,9eletului 4a,ial ,are se iau drept repere' De asemenea prin 4i8area pe te)umente a unui indi,ator de plum . se sta ile"te dire,*ia "i ad&n,imea ,orpului str+in'

2<.

CUPRIN(G 4\ Istori, ' ' ' ' 'I No*iuni )enerale despre radia*iile C''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '< (rodu,erea ra5elor C ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''< $4e,tele 4i5i,e ' '10 (ropriet+*ile ra5elor C''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1J -ormarea ima)inii radiolo)i,e ' ' ' ' '1H (arti,ularit+*ile ima)inii radiolo)i,e ' '1= a Le)ea prote,*iei ,roni,e ' ' ' ' '1= a Le)ea suma*iei planurilor ' ' ' ' '1< - Le)ea in,iden*elor tan)en*iale ' ' ' ' '1< - (arala8a ' ' ' ' '1< Calit+*ile ima)inii radiolo)i,e ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '21 a Contrastul ' ' ' ' '21 a Netitatea ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '22 a $stomparea ' '2J Aparatur+ de radiodia)nosti, ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2? a Aparatul radiolo)i, dentar ' ' ' ' '2? a Instala*ia de roent)endia)nosti, ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2> a Ane8ele aparatului roent)en ' ' ' ' '2< Te9ni,ile de radiodia)nosti, "i ale ima)isti,ii medi,ale ' ' '''''''''''JJ Developarea "i 4ilmul radio)ra4i, ' ' ' ' '?? Aspe,te ale prote,*iei 4a*+ de radia*iile C''''''''''''''''''''''''''''''''''' '?< $8amenul radiolo)i, al aparatului respirator'''''''''''''''''''''''''''''' 'IJ #etode de a5+ pentru e8aminarea aparatului respirator 'IJ Ima)inea radio)ra4i,+ normal+ tora,i,+ de 4a*+''''''''''''''''''''''''' 'I? Ima)inea tora,elui de pro4il ' ' ' ' 'I= Topo)ra4ia se)mentelor a pl+m&nului ' ' ' ' 'I< Semiolo)ia radiolo)i,+ a tora,elui "i pl+m&nului patolo)i, ' ' ' '>? #odi4i,+rile transparen*ei pulmonare ' '>? a opa,it+*ile patolo)i,e''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '>I a opa,it+*ile pulmonare patolo)i,e ,ir,ums,rise - noduli ' ' ' ' '>> a 9ipertransparen*ele pulmonare ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''>=
2</

- ima)ini pulmonare mi8te ' ' ' '>< Clasi4i,area a4e,*iunilor aparatului respirator 'H1 (neumonii a,ute nesupurate ' ' ' 'H2 a (neumonia lo ar+ ,lasi,+ 'H2 a @ron9oneumonia 'HI (neumopatii a,ute supurate 'H= a a ,esul pulmonar ' ' ' 'H= a )an)rena pulmonar+ 'H< a supura*ii di4u5e ' ' ' 'H< #al4orma*ii ron9opulmonare 'H< Dia)nosti,ul radiolo)i, al a4e,*iunilo tra9eii "i ron9iilor ' ' ''''''''''=0 Tul ur+rile ventila*iei ron9opulmonare ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''=1 Tu er,ulo5a pulmonar+ ' ' ' '=? (neumo,onio5ele'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '=< Sili,o5a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=< Sili,otu er,ulo5a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''<0 Sar,oido5a ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '<1 S,lero5ele pulmonare'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '<1 A4e,*iuni pulmonare para5itare '<2 C9ist 9idati, pulmonar ' ' ' '<2 Cisti,er,o5a ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<J Tumorile ron9opulmonare ' ' ' '<J Tumori pulmonare eni)ne ' ' ' '<J Can,erul ron9opulmonar ' ' ' '<? $CA#$N1L RADIOLOGIC AL #$DIASTIN1L1I ' ' '''''''''''''''''''<H a ;ipertro4ia de timus '<H a Gu"a retrostenal+ ' ' ' '<= - Tumori mediastinale ' ' ' '<= a #ediastinitele '<< A4e,*iunile pleurei '101 a (leure5iile e8udative ale marii ,avit+*i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''101 a (leure5ii us,ate 4i rinoase ' ' ' '10? a e8,ese de transparen*+ !n patolo)ia pleurei'''''''''''''''''''''''''''''10? Trumatismele tora,elui '10> Dia4ra)mul patolo)i, '10>
2<<

Tora,ele operat '10> $CA#$N1L RADIOLOGIC AL CORD1L1I 3I 0AS$LOR #ARI ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''10H Aspe,tul radiolo)i, normal al ,ordului "i vaselor de a5+ la adul*i''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '10H Semiolo)ia patolo)i,+ elementar+ ,ardio-vas,ular+ ' ' ' ' '110 @olile ,ordului prin le5iunile valvulei mitrale''''''''''''''''''''''''''''' '''111 Steno5a mitral+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '111 Insu4i,ien*a mitral+ ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '111 @oala mitral+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '11I A4e,*iunile valvulei aorti,e ' ' ' ' '11I Insu4i,ien*a aorti,+ ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '11I Steno5a aorti,+ ' '11> A4e,*iunile mio,ardului ' ' ' ' '11H A4e,*iunile peri,ardului ' '11H A4e,*iunile ,on)enitale ale ,ordului "i vaselor mari ' ' ' ' '11= Anomali 4+r+ "unt arterio - venos ' ' ' ' '11= Anomalii ,u "unt arterio - venos ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '120 Cardiopatii ,iano)ene sau anomalii ,u "unt veno arterial '121 $8amenul radiolo)i, al tu ului di)estiv ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '12? $8amenul radiolo)i, al eso4a)ului ' ' ' ' '12> #odi4i,+ri ale dire,*iei "i traie,tului eso4a)ului '12> Dilata*iile eso4a)ului ' ' ' ' '12H Diverti,ulii eso4a)ieni ' ' ' ' '12< n)ust+rile eso4a)ului ' ' ' ' '12< $so4a)itele ' ' ' ' '1J0 1l,erul eso4a)ian ' ' ' ' '1J0 Tumorile eso4a)iene ' '1J0 0ari,ele eso4a)iene ' ' ' ' '1J1 Corpi str+ini eso4a)ieni ' '1J1 Opera*iile pe eso4a) ' '1J1 $8amenul radiolo)i, al stoma,ului ' '1J1 Aspe,tul anatomi, normal ' ' ' ' '1J1 #otri,itatea )astri,+ ' ' ' ' '1J2 #odi4i,+ri de po5i*ie "i 4orm+ ale stoma,ului ' ' ' ' '1JJ
300

Corpi str+ini )astri,i ' ' ' '1J? Gastritele ' ' ' '1J? 1l,erul )astri, al marii ,ur uri ' ' ' '1JH Tumorile )astri,e eni)ne ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1J< Tumorile )astri,e mali)ne ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1J< Dia)nosti,ul radiolo)i, !n perioada de stare ' ' ''''''''''''''''''''''' '''1?2 Duodenul ' ' ' '1?= #odi4i,+ri de po5i*ie "i 4orm+ ' ' ' '1?= Diverti,uli duodenali ' ' ' '1?< Duodenita "i periduodenita '1?< 1l,erul duodenal '1I0 Intestinul su *ire ' ' ' '1IJ Tul ur+ri de de5voltare ale intestinului su *ire'''''''''''''''''''''''''''''1IJ - 0iermi intestinali '1I? - $nteritele ' ' ' '1I? - Tumorile intestinului su *ire ' ' ' '1I> Colonul ' ' ' '1IH #etode de e8aminare ' ' ' '1I= #odi4i,+ri de po5i*ie ale ,olonului'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1I= #odi4i,+ri 4un,*ionale ale ,olonului '1I= Colitele ' ' ' '1I= Diverti,ulii ,olonului ' ' ' '1I< Tumorile ,olonului '1>0 Tumori eni)ne '1>0 Can,erul de ,olon ' ' ' '1>0 Apendi,ita '1>J DIAGNOSTIC1L RADIOLOGIC AL C%ILOR @ILIAR$ ' ' '''''''''''1>? Te9ni,i de e8aminare radiolo)i,+ '1>? Litia5a ve5i,ular+ ' ' ' '1>> Litia5a ,oledo,ian+ '1>H Cole,istitele '1>= Dis,9ine5iile ,+ilor iliare''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1>= $8amenul radiolo)i, "i ima)isti, al 4i,atului. splinei "i pan,reasului''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''1H1 $8amenul radiolo)i, al aparatului pielo-renal''''''''''''''''''''''''''''' '1H<
301

#etode de e8aminare ' ' ' ' '1H< Anomalii ,on)enitale ale rini,9ilor "i ,+ilor urinare ' ' '''''''''''''''''1=? C9istul renal ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1=> A4e,*iuni renale ,&"ti)ate''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1=H Traumatismele renale'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1== Litia5a urinar+ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1=< ;idrone4ro5ele sau uropatiile o stru,tive'''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1<2 Tu er,ulo5a renal+ '1<? Ne,ro5a papilar+ renal+ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '1<> (ielone4ritele ' ' '1<> Glomerulone4rita ' ' '1<H Insu4i,ien*a renal+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '1<H Tumorile renale '1<= $CA#$N1L RADIOLOGIC AL ORGAN$LOR R$TRO($RITON$AL$ ' ' ' ' '201 $8amenul radiolo)i, al a5inului osteoarti,ular'''''''''''''''''''''''' ' '20? Anatomia radiolo)i,+ al osului normal ' ' ' ' '20? -ormarea osului ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '20I Anatomia radiolo)i,+ a arti,ula*iilor ' ' ' ' '20> Semiolo)ia radiolo)i,+ a a4e,*iunilor osoase'''''''''''''''''''''''''''''''20H Tul ur+ri de re,onstru,*ie osoas+ ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '20= Anatomia radiolo)i,+ normal+ ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '21I -ra,turile "i lu8a*iile ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '22I A4e,*iuni osoase in4lamatorii '2J0 - osteomielita ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2J0 - Tu er,ulo5a osoas+ "i osteoarti,ular+ '''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2J2 - Si4ilisul osos ' ' ' ' '2J> Ra9itismul'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2J< Osteomala,ia ' ' ' ' '2?0 Tumorile osoase''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2?1 - tumori osoase eni)ne'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '2?1 - tumori eni)ne ,u poten*ial mali)n ' ' ' ' '2?J - tumori mali)ne ' ' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2?J Reti,ulosar,omul osos ' ' ' ' '2?I Dislipoido5ele osoase''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2?H
302

Lim4o)ranulomato5a mali)n+ ' ' ' '2?= Distro4iile osoase ' ' ' '2?= Displa5iile en,ondrale politrope ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2?< Osteopatii ,ondensate ' ' ' '2I0 Distro4ii osoase endo,rine '2I2 Ne,ro5ele osoase asepti,e ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2I? a4e,*iunile arti,ulare ' ' ' '2I> - poliartrita ,roni,+ evolutiv+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2I> - spondilartritele serone)ative ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2IH - artro5a de4ormant+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2I= - artropatiile meta oli,e ' ' ' '2I< - periartritele ,al,are '2I< $8amenul radiolo)i, !n di4erite spe,ialit+*i''''''''''''''''''''''''''''''''''''2>1 - e8amenul radiolo)i, !n O'R'L' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2>1 - e8amenul radiolo)i, !n o4talmolo)ie'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2>> - e8amenul radiolo)i, !n neurolo)ie''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '2>H - e8amenul radiolo)i, !n o stetri,+-)ine,olo)ie'''''''''''''''''''''''' ' '2>= $8amenul radiolo)i, !n stomatolo)ie ' ' ' '2>< - Anatomia radiolo)i,+ dento-alveolar+ ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''2H1 - Radiodia)nosti,ul parodontopatiilor mar)inale''''''''''''''''''''''' ' '2H> - Radiolo)ia ,ariei dentare ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2H< - (atolo)ia api,o-periapi,al+ ' ' ' '2=0 - Radiodia)nosti,ul !n e8tra,*ia dentar+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2=1 - Radiodia)nosti,ul !n anomaliile dentare ' ' ''''''''''''''''''''''''''''' '2=1 - #odi4i,+ri re)resive la din*i "i ma8ilare ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''2=2 Radiodia)nosti,ul "i anomaliile dento ma8ilare ,u de4orma*ii "i de4e,te osoase ' ' ' ' '2=J Radiodia)nosti,ul !n le5iuni traumati,e orto-dento-paradontale ' ' ' '2=J Radiodia)nosti,ul "i osteopatiile spe,i4i,e ale ma8ilarelor ' '2=I Radiodia)nosti,ul !n patolo)ia tumoral+ a ma8ilarelor''''''''''''''' '2=H Anomaliile ma8ilarelor ' ' ' ' '2<0 Radiodia)nosti,ul !n patolo)ia )landelor salivare ' ' ''''''''''''''''' '2<1 Radiodia)nosti,ul !n patolo)ia arti,ula*iilor temporo-mandi ulare ' ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '2<J Radiodia)nosti,ul ,opiilor str+ini ' ' ' ' ' '2<>
303

30'