Sunteți pe pagina 1din 58

Orthofilocalia.gif (15249 bytes)Logia Florin Florea SIMBOL L SI I!O"#" $ 1999 Florin Florea !

%&rins

I#'(O) !*(* +*#*("L,

-"('*" .#'/I0 !a&itol%l I !a&itol%l II !a&itol%l III

SIMBOL L Si1bol%l 2n antichitatea greco3ro1an4 Si1bol%l 5in &ers&ecti6a istoriei religiilor Si1bol%l 7 o abor5are filo8ofic4

-"('*" " )O "0 I!O"#" Intro5%cere !a&itol%l I !a&itol%l II !a&itol%l III !a&itol%l I9 !a&itol%l 9 Istoria teologiei icoanei F%n5a1entele trei1ice ale icoanei F%n5a1entele hristologice ale icoanei Icoana 2n c%lt%l orto5o: )is&%nerea icoanelor 2n biseric4

!O#!L ;I*

I#'(O) !*(* +*#*("L,

.n c4rtile 5e teologie &e care a1 a6%t oca8ia s4 le &arc%rge1< a&ologia icoanei se face &rin inter1e5i%l 'ra5itiei Bisericii si este 2nca5rat4 5e obicei 2ntre 5o6e8ile istorice si arg%1entele filosofice (teologice) ale Sfintilor -4rinti. .ns4 oficial< 5es&re a%toritatea general4 a 'ra5itiei ecclesiatice< si 2n s&ecial as%&ra artelor 6i8%ale< se &oate 6orbi 5oar &=n4 la (enastere. )in acest 1o1ent re2n6ie si ca&4t4 a1&loare tra5itia &4g=n4 a antichit4tii greco3ro1ane. B%n4 &arte 5in artistii e&ocii ren%nt4 la 6echile canoane iconografice 2n fa6oarea %nora 1ai noi ins&irate 2ns4 5in antichitate. .n &l%s< (efor1a &rotestant4 5es46=rseste aceast4 r%&t%r4 &rin an%larea oric4rei a%torit4ti religioase a 'ra5itiei Bisericii< n% n%1ai 2n 5o1eni%l artelor ci si 5octrinar. 9eac%rile ce a% %r1at contin%4 2n acelasi sens si &e &lan c%lt%ral 5e86oltarea stiintelor 5e6ine &rile> &entr% %nii intelect%ali 5e a ref%8a a%toritatea si ins&iratia Sfintei Scri&t%ri< antici&=n5 astfel e&oca ateis1%l%i 1o5ern. Biserica &ri1%l%i 1ileni%< a celor sa&te sinoa5e ec%1enice< a fost caracteri8at4 &rin %nitatea o&iniei. O5at4 c% r%&t%rile efecti6e 5in secolele ?I (Schis1a 5in 1@54) si a&oi ?9I ((enasterea si (efor1a) aceast4 %nitate a fost afectat4< iar a5e64r%l %nic si %ni6ersal al cre5intei a fost &%s s%b se1n%l 2n5oielii. Se 5o6e5este astfel c4 Schis1a 2nce&%t4 2n 1@54 a fost 5oar &ri1%l &as &e %n 5r%1 care n% a 2ncetat s4 f4r=1ite8e Biserica (s%b as&ect 6i8ibil) at=t 2n "&%s c=t si 2n (4s4rit0 2n "&%s &rin 1%lti&licarea cre5intelor si 2n1%ltirea bisericilor neo&rotestanteA 2n (4s4rit &rin a(%to)cefali8area Bisericii

Orto5o:e< &rile> 5e 1esianis1 national 3 ere8ie c%nosc%t4 2n istorie s%b n%1ele 5e filetis1B1C. 'r4in5 2ntr3o 6re1e 2n care &%tini 1ai c%nosc 'ra5itia si Sf=nta Scri&t%r4 si 2nc4 1ai &%tini le 2nteleg ne 2ntreb41 c%1 1ai &%te1 a6ea acces noi 2nsine la 2nteles%rile originare< iar 1ai a&oi s4 le &%te1 si a&ologiaD Mi>loc%l ne este oferit tot 5e )%1ne8e% si este foarte bine e:&loatat si 6alori8at 2n 6re1%rile noastre at=t 5e istoria religiilor c=t si 5e %nii 5in teologii si filo8ofii conte1&orani0 fie c4 este 6orba 5e o 2nt=lnire &ersonal4< 5e gr%& sa% %ni6ersal4 si eshatologic4< 2ntot5ea%na se1nele s%nt cele care 2nsotesc 2nt=lnirea c% )%1ne8e%. Leg4t%ra 5intre se1ne si si1bol%ri este %na 5e s%bstant4. *le s%nt se1nalate ca sinoni1e< se1nele a6=n5 calitate si1bolic4 iar si1bol%rile fiin5 se1ne ale %nei &re8ente 1ai 2nalte. )ac4 se1nele s%nt re8%ltat%l %nor inter6entii 5irecte< 5eci acci5entale< 5in &artea l%i )%1ne8e%< si1bol%rile &er&et%ea84 2n ti1& aceste iner6entii. )o1n%l nostr% Iis%s Eristos 2n 2ntreaga Sa o&er4 5e 1=nt%ire s3a folosit si se foloseste at=t 5e se1ne c=t si 5e i1agini si1bolice. "1inti1 aici c=te6a 5in cele 1ai c%nosc%te se1ne si &re8iceri 5e se1ne conse1nate 5e Sf=nt%l e6anghelist Matei0 F#ea1 6iclean si 5esfr=nat cere se1n< si se1n n% i se 6a 5a< f4r4 n%1ai se1n%l l%i IonaG (Mt. 1H< 4). Sa% 2n alt4 &arte0 FS&%ne3ne< c=n5 6or fi acestea< si care este se1n%l 6enirii 'ale si al sf=rsit%l%i 6eac%l%iD (I) "t%nci se 6a ar4ta &e cer se1n%l Fi%l%i O1%l%i si 6or &l=nge toate se1intiile &41=nt%l%i si3L 6or 6e5ea &e Fi%l O1%l%i 6enin5 &e norii cer%l%i< c% &%tere si c% sla64 1%lt4G (Mt. 1H< J@). M=nt%itor%l n% a f4c%t econo1ie nici 2n ceea ce &ri6este si1bol%rile0 FIis%s le3a r4s&%ns si le3a 8is0 )4r=1ati te1&l%l acesta si 2n trei 8ile 2l 6oi ri5ica. (I) )ar *l le 6orbea 5e te1&l%l tr%&%l%i S4%G (In. 2< 19<21). )e ase1enea cele 1ai 1%lte &arabole care &ri6esc .1&4r4tia l%i )%1ne8e% s%nt &re8entate s%b for14 5e I1agini si1bolice0 F"t%nci ase14na3se36a 21&4r4tia cer%rilor c% 8ece fecioare careIG (Mt. 25< 1) sa% F"ceasta este ase1enea %n%i o1 careIG (Mt. 25< 14). Si e:e1&lele s3ar &%tea

2n1%lti. F4r4 a intra aici 2n 5etalii filologice re1arc41 tot%si c4 at=t se1n%l c=t si si1bol%l a% calitatea 5e inter1e5iar< 5e 1e5iator. (ealitatea %lti14 n% este se1n%l sa% si1bol%l ci ea este 5oar se1nificat4 5e acestea. #e3a1 &%tea 2ntreba0 at%nci la ce b%n se1nele si si1bol%rile 5ac4 ele tot n% s%nt ceea ce ne interesea84 (a5ic4 realitatea %lti14)D !re5e1 c4 n% 6o1 gresi fat4 5e ni1eni 5ac4 la aceasta 6o1 r4s&%n5e &rin glas%l %n%i 2ntele&t0 F!4ci ac%1 6e5e1 &rin oglin54< ca 2n ghicit%r4A 5ar at%nci< fat4 c4tre fat4. "c%1 c%nosc 2n &arteA at%nci 2ns4 5e&lin 6oi c%noaste asa c%1 si e% 5e&lin s%nt c%nosc%tG (I !or. 1J< 12) sa%< F&e cele ce ochi%l n% le3a 648%t si %rechea n% le3a a%8it si la ini1a o1%l%i n% s3a% s%it< &e acelea le3a g4tit )%1ne8e% celor ce3 L i%bescG (I !or. 2< 9). !%noasterea 5e&lin4 a&artine n%1ai l%i )%1ne8e% si ea este 6esnic4. .n ca8%l nostr% &%te1 6orbi 5es&re 5e&lin4tate< 2ns4 la %n alt ni6el< 5ar si 5es&re li&sa acesteia. (ealitatea 2nsesi a con5itiei %1ane act%ale n% ne &er1ite 5ec=t o c%noastere &artial4 a l%i )%1ne8e%. Fat4 5e ceea ce este &osibil ac%1< 6eac%l 6iitor este sit%at la ni6el%l 5e&lin4t4tii. )e aceea 1i>loacele &rin care noi a&recie1 &re8enta l%i )%1ne8e% ac%1 s%nt se1nele si si1bol%rile. )ragostea a5e64rat4 a f4c%t &osibil4 %nitatea 5e cre5int4 a Bisericii &ri1%l%i 1ileni%. nicitatea cre5intei era 5o6e5it4 5e a5erarea liber4 a t%t%ror cre5inciosilor la %nic%l Si1bol 5e cre5int4. M=nt%itor%l a e:&ri1at cre5inta &rin si1bol%ri< 5e acea nici Biserica n% &%tea &roce5a 2ntr3%n c% tot%l alt 1o5. )e at%nci 2ns4< sy1bolon3%l %nic este sf4r=1at 2n nen%14rate frag1ente< aste&t=n5 &arc4 6re1%rile 2n care toti cei ce 2si 5a% sea1a c4 5etin o &arte 5in el s4 fac4 gest%l c4%t4rii %nei &hilia originare care i3a %nit &e -4rintii nostri. Si aceasta 5e 5rag%l !el%i care 2n ceas%l &reasl46irii Sale S3a r%gat Fca toti s4 fie %naG.

Il%str%l istoric al religiilor Mircea *lia5e a 5e1onstrat 2n 1%lte r=n5%ri c4 si1bolis1%l este &re8ent 2n cele 1ai r%5i1entare acte religioase si< ca1%flat< se reg4seste si 2n gest%rile &rofane. !oncl%8ia 5o1niei sale o &%te1 consi5era i&ote8a l%cr4rii noastre. !eea ce 2ncerc41 s4 reali841 &rin inter1e5i%l te8ei noastre este a&rof%n541< &e c=t ne &er1it li1itele l%cr4rii< st%5i%l si1bol%l%i &rin &ers&ecti6a oferit4 5e c%noasterea crestin4. Si< &entr% c4 s&ati%l 5e 5e86oltare a crestinis1%l%i e%ro&ean a fost c%lt%ra greco3ro1an4< &ri1a &arte< 5estinat4 2n e:cl%si6itate si1bol%l%i< 5eb%tea84 c% ca8%l &artic%lar al obiect%l%i care a 5at n%1ele conce&t%l%i general 5e si1bol< sy1bolon3%l. -rin aceasta a6e1 con6ingerea c4 n% afect41 nat%ra general4 a &roble1ei ci< 5in contr4< &orni1 2n st%5i%l si1bol%l%i chiar 5e la origini. O sing%r4 re1arc4 6o1 face aici c% &ri6ire la 1o5el%l oferit 5e c%lt%ra greco3ro1an4. )o1n%l E.3(. -ata&ie6ici 2ntr3o conferint4 5e ac%1 celebr4 &rin contin%t%l si 1e5iati8area eiB2C< &e b%n4 5re&tate s%stinea c4 si1bolis1%l grec este %n%l 5e 21&r%1%t &entr% theoria crestin4. Si c4 acest 1o5el at%nci c=n5 s&irit%l stiintific e%ro&ean l3a conc%rat si3a &ier5%t 1%lte 5in at%%rile sale. .ns4 a6=n5 2n 6e5ere %ni6ersalitatea conce&t%l%i 5e si1bol< e:&%s4 1agistral si 5e &rofesor%l 5e filo8ofie Lean Borella< &%te1 &leca 5e la %n ca8 &artic%lar< c%lt%ral< &entr% 2ntelege %n co5 &re8ent 5e fa&t 2n toate c%lt%rile antice. !a&itol%l al 5oilea 6a 5a c%6=nt%l istoriei religiilor si concl%8iilor &ro&%se 5e Mircea *lia5e 2n ce &ri6este f%nctia si logica si1bol%l%i. Iar cel 5e3al treilea ca&itol< &rin inter1e5i%l e:celent%l%i st%5i% a l%i Lean Borella !ri8a si1bolis1%l%i religios< 6a face o inc%rsi%ne &rin istoria g=n5irii e%ro&ene< %r14rin5 toto5at4 5econstr%ctia si 5is&aritia conce&t%l%i 5e si1bol &rin e:e1&l%l celor 1ai re&re8entati6i g=n5itori ai anti3si1bolis1%l%i religios. -artea a 5o%a 6a s%&%ne atentiei cel 1ai i1&ortant si1bol al religiei crestine< icoana. -e sea1a ei< a% fost &%se at=t binefacerile l%i )%1ne8e%< c=t si 1=nia L%i< &ro6ocat4 5e fa&t%l

c4 cinstirea ei este o inchinare la i5oli. )%&4 c=te6a &reci84ri intro5%cti6e< ca&itol%l int=i al &4rtii a 5o%a &re8int4 cele 1ai i1&ortante 5is&%te teologice ce a% fost &ro6ocate 5e re&re8entarea iconografic4 a chi&%l%i l%i )%1ne8e%. !a&itolele al 5oilea si al treilea 6or scoate 2n e6i5ent4 2n 1o5 a&ologetic f%n5a1entele trei1ice si hristologice ale icoanei< &rec%1 si &osibilitatea re&re8ent4rii chi&%l%i Fi%l%i l%i )%1ne8e%. -e l=ng4 fa&t%l estetic< icoana este 2n &ri1%l r=n5 %n obiect 5e c%lt care se 2nca5rea84 2ntr3%n s&ati% 1ai larg< biserica. .n5re&t4tirea folosirii icoanelor 2n c%lt%l orto5o: &%blic si &ri6at si 1o5%l 5e 5is&%nere al acestora 2n biseric4 constit%ie as&ect%l lit%rgic al icoanei< care 6a fi 2n atentia %lti1elor 5o%4 ca&itole< al &atr%lea si al cincilea< ale l%cr4rii noastre.

-"('*" .#'/I

SIMBOL L

!a&itol%l I

SIMBOL L .# "#'I!EI'"'*" +(*!O3(OM"#,

!a s4 &%te1 2ntelege se1nificatia %n%i c%6=nt cercetarea %n%i 5ictionar re&re8int4 %n gest ele1entar< in5is&ensabil. L%crarea noastr4 6a 5eb%ta &rin cercetarea c=tor6a 5in cele 1ai re&re8entati6e 5ictionare ale li1bii ro1=ne< %r14rin5 si conse1n=n5 e6ent%alele 1o5ific4ri se1antice ale c%6=nt%l%i si1bol 2n li1ba noastr4. -ri1%l 5ictionar 5e a1&loare al li1bii ro1=ne< cel alc4t%it 5e ". '. La%rian% si L. !. Massi1% &%blicat la B%c%resti 2n 1MNH< g4sea c4 si1bol%l este 2n sens general Fse1n< i1agine< fig%ra< con6ent%< etc.G< iar 2n sens s&ecial Fsy1bolle alle religionei crestinilor sa% sacra1entele0 echaristiOa< 5e esse1&l%< e 5ata s%b sy1bol%l% &=nei si 6in%l%iA 5ara sy1bol%l% sy1bolelor %n%i crestin e cre5i%l% in %n%l% )o1ne5ie% in trei &ersoneFBJC. .n 5ictionarele 1ai noi< ga1a se1antic4 2nt=lnit4 la a%torii citati n% se 21bog4teste c% se1nificatii esentiale. )e e:e1&l%< "na !anarache si 9asile Breban 1entionea84 2nc4 5o%4 sens%ri sec%n5are0 F&roce5e% e:&resi6 2n art4 si literat%r4< &rin care se s%gerea84 o i5ee sa% stare s%fleteasc4G si Fse1n con6entional folosit 2n 5iferite 5isci&line< si care re&re8int4 noti%ni< o&eratii< cantit4ti< s%1e< etc.GB4C.

Masi6%l )ictionar al li1bii ro1=ne ()L() e5itat 5e "ca5e1ie< re54 2n 1o5%l cel 1ai siste1atic si co1&let contin%t%l c%6=nt%l%i cercetat 5e noi0 F1.) ("rt.A 1ai ales 2n sintag1a si1bol%l cre5intei)

(%g4ci%ne care re&re8int4 e:&%nerea s%ccint4 a 5og1elor f%n5a1entale ale religiei crestineA cre8%l< (li6resc) cre5o< (2n6echit) cre5int4. 2.) ()e obicei %r1at 5e 5eter1in4ri 2n geniti6)

!eea ce re&re8int4 in5irect (2n 1o5 con6entional sa% 2n 6irt%tea %nei cores&on5ente analogice) %n obiect< o fiint4< o noti%ne< o 2ns%sire< %n senti1ent< etcIA 2nse1n< se1n. J.) (6I)

4.) (.n literat%r4 si art4) ele1ent sa% en%nt 5escri&ti6< s%gesti6< care este s%sce&tibil 5e o serie 5e inter&ret4ri. P S&ec. 7 Se1n con6entional sa% gr%& 5e se1ne con6entionale< folosit 2n stiint4 si tehnic4care re&re8int4 s%1e< cantit4ti< o&eratii< feno1ene< for1%le< etc.GB5C.

)in cele ar4tate &=n4 aici re8%lt4< asa c%1 scria &rof. "nton )%1itri% 2ntr3%n%l 5in re1arcabilele sale ese%ri< Fc4 Qsi1bolR 2nsea1n4 %n se1n< obiect< i1agine etc. care re&re8int4 sa% e6oc4 altce6a 5ec=t ceea ce este 2n realitateG. "ltfel s&%s Feste 6orba 5e 5oi ter1eni care< &rintr3o con6entie< &ot fi 2nloc%iti %n%l &rin alt%lG. )ac4 acesta este 1o5%l &ro&ri% 5e a 2ntelege si1bol%l al t%t%ror c%lt%rilor occi5entale 1o5erne Fn% acesta era 2ns4 sens%l si1bol%l%i la greciGBHC. "fir1atie sc%rt4 5ar categoric4< &rin care sa6ant%l ro1=n recla14 necesitatea %nei inc%rsi%ni 2n istoria c%6=nt%l%i< c4%t=n5%3i originile si 2nteles%rile &ri1are.

)ictionarele li1bii grecesti 6echi< c%1 ar fi cel alc4t%it 5e &rof. Bailly< sa% cel al &rof. Li55ell si Scott< in5ic4 &entr% s%bstanti6%l ne%tr% STUVWXWY (lat. sy1bol%1) &atr% n%clee se1antice. -ri1%l 5intre acestea< care 54 c%6=nt%l%i se1nificatia 5e Fse1n 5e rec%noastereG in5ic4 8ece sens%ri. .nt=i%l este cel 1ai i1&ortant 2ntr%c=t conser64 2nteles%l &ri1iti6 al ter1en%l%i. )ar s4 541 c%6=nt%l 5ictionar%l%i france80 F%n obiect t4iat 2n 5o%4< ale c4r%i 5o%4 ga85e conser64 fiecare o >%14tate &e care o trans1it %r1asilor lorA aceste 5o%4 &4rti a&ro&riate ser6esc &entr% rec%noasterea 5etin4torilor si &entr% a 5o6e5i relatiile 5e os&italitate 2ncheiate anteriorGBNC. -entr% a 2ntelege si 1ai bine sens%l originar al ter1en%l%i< 6o1 ar%nca o &ri6ire 2ns&re instit%tia antic4 %n5e 2si are r454cinile< an%1e cea a os&italit4tii. #e 6a c4l4%8i o l%crare s%bstantial4 a 1arel%i sa6ant Z1ile Ben6eniste< 5e5icat4 6ocab%lar%l%i instit%tiilor in5o3e%ro&eneBMC. La ro1ani oas&etii se n%1ea% hostis< c%6=nt tra5%s &rin Fstr4inGB9C. Ben6eniste atrage atentia c4 hostis n% treb%ie conf%n5at c% &eregrin%s< care si el este Fstr4inG< 5ar 2n alt sens0 F%n hostis n% este %n str4in 2n general. S&re 5eosebire 5e &eregrin%s care loc%ieste 2n afara li1itelor teritori%l%i< hostis este Fstr4in%l c4r%ia i se rec%nostea% 5re&t%ri egale ca ale cet4tenilor ro1aniG FB1@C. )%&4 aceste &reci84ri i1&ortante< sa6ant%l italian notea84 o i5ee esential4 &entr% 2ntelegerea instit%tiei os&italit4tii0 Fea este fon5at4 &e i5eea c4 %n o1 este legat 5e %n alt%l (hostis are 1ere% o 6aloare reci&roc4) &rin obligatia 5e a co1&ensa o an%1e &restatie 5e care el a fost beneficiarGB11C. 'rec=n5 5in l%1ea ro1an4 2n cea greac4< 2nt=lni1 o insti%ttie ase14n4toare< 5ar s%b %n alt n%1e0 F:[nos in5ic4 relatii 5e acelasi ti& 5intre oa1eni legati &rintr3%n &act care i1&lic4 obligatii &recise< 2nteleg=n5%3se 5e ase1enea si 5escen5entiiGB12C. Iar (obert Flaceli[re s%blinia84 c4 Fstr4in%l care 6ine cer=n5 a54&ost se afl4 s%b &rotectia 8eilor< 1ai ales a

l%i ;e%s ?enios si a "tenei ?eniaG< iar Fal%ngarea l%i ar fi o gra64 >ignire a5%s4 acestor 5i6init4ti &%ternice si ar atrage 5%&4 sine r48b%narea lorGB1JC. Initiati6a a&artinea str4in%l%i (:[nos)< care 6enea cer=n5 &rietenia (&hilia) &otential%l%i &rieten (&hilos)B14C. )in 1o1ent%l 2n care st4&=n%l casei 2i oferea &rietenia (&hilia)B15C sa< str4in%l era oas&ete si &hilos F&rietenG< c4&4t=n5 5re&t%ri egale c% cet4tenii cet4tii. "ceast4 relatie era 6ital4 &entr% F1%safir%l 2n 6i8it4 2ntr3o tar4 %n5e< ca si str4in< el este &ri6at 5e orice 5re&t%ri< 5e orice &rotectie< 5e orice 1i>loc 5e e:istent4GB1HC. Se &oate chiar afir1a c4 str4in%l care se afla 2ntr3o cetate greac4 e:ista n%1ai 5atorit4 cel%i c% care se afla 2n ra&ort%ri 5e &rietenie (&hil\t]s). #%1it 2n latin4 tessera hos&italis< STUVWXWY3%l era %n obiect ase14n4tor fie c% %n baston< fie c% %n 5isc. -e o &arte si &e alta 5isc%l%i sa% &e 1%chiile baston%l%i era inscri&tionate n%1ele celor 2ntre care se stabilea alianta. Si1bol%l era r%&t 2n 5o%4 si 21&4rtit 2ntre st4&=n%l casei si oas&ete. Frag1entele astfel obtin%te era% &4strate 5e cei 5oi &rieteni si trans1ise 1ai 5e&arte fiilor lor< s&re a1intirea &rieteniei ce leag4 cele 5o%4 fa1ilii. )ac4 %r1asii se 2nt=lnea% cele 5o%4 >%14t4ti era% al4t%rate< iar &otri6irea lor atr4gea rec%noasterea 1ostenitorilor. (eg4si1 asa5ar trei ni6el%ri 5e &re8ent4 ale %nei sing%re realit4ti0 &hilia F&rieteniaG. Mai 2nt=i ea este o 6irt%te a ;eilor c% care ei 2i 2ncon>oar4 &e str4ini. "l 5oilea este ni6el%l %1an0 &entr% a 5ob=n5i 6irt%tile 5i6ine< o1%l treb%ia s4 fac4 fa&te ase14n4toare ;eilor. -ri1irea 5e str4ini era %na 5intre ele si aceasta atr4gea as%&ra l%i 6irt%tea &rieteniei. La al treilea ni6el g4si1 si1bol%l &ro&ri%38is0 &rietenia se 1ateriali8a F2n STUVWXWY< se1n%l rec%noasterii< %n 5isc r%&t ai c4r%i &arteneri &4stra% >%14t4tile concor5anteGB1NC. *:e1&l%l oferit 5e c%lt%ra greac4 creionea84 2ntr3%n c% tot%l alt 1o5 2ntelegerea si1bol%l%i 5ec=t ne este accesibil4 2n 8ilele noastre. !eea ce a1 5orit s4 s%blinie1 este fa&t%l c4

ter1en%l si1bol 2l g4si1 2n leg4t%r4 c% cel 5e &rietenie si 5e os&italitate< at=t 5i6in4 c=t si %1an4. )in acest &%nct 5e 6e5ere contin%t%l se1antic al ter1en%l%i 5e6ine 1ai bogat fat4 5e ce ne ofer4 5ictionarele li1bilor 1o5erne.

!a&itol%l II

SIMBOL L )I# -*(S-*!'I9" IS'O(I*I (*LI+IILO(

.n acest ca&itol 6o1 ar4ta c4 acest 1o5 5e a g=n5i realitatea n% a fost %n%l acci5ental< ra&ortat la %n sing%r obiect (si1bol%l) si o sing%r4 instit%tie (os&italitatea) a %nei c%lt%ri religioase< ci era o caracteristic4 general4 a l%1ii antice. )e1ers%l ni se &are obligatori% &entr% a constienti8a 1ai 2nt=i c4< 2n ansa1bl%< 2ntre 1entalitatea arhaic4 si cea 1o5ern4 e:ist4 o 5eosebire esential4 iar n% n%1ai %na 5e 5ictionar. .n 8ilele noastre at%nci c=n5 ne referi1 la si1bol%ri sa% la I1agini si1bolice< 1intea noastr4 n% are 2n 6e5ere aceleasi realit4ti ca a%torii Sfintei Scri&t%ri< 5e e:e1&l%< conte1&orani acelei l%1i si acel%i ti& 5e g=n5ire. )e aceea< 2n al 5oilea r=n5< &rin e:e1&lele oferite 5e istoria religiilor 6o1 2ncerca s4 ne a&ro&ie1 c% &asi 1ai sig%ri 5e 2ntelegerea bogat%l%i %ni6ers al religiei crestine. .n &ri1a &arte a l%cr4rii a1 c4%tat &ro6enienta ter1en%l%i si1bol 5in li1ba ro1=n4 si a1 constatat c4 originea l%i se afl4 2n ter1en%l grecesc STUVWXWY< c%6=nt al c4r%i 2nteles este s%stin%t 5e %n 2ntreg %ni6ers s&irit%al si 1ateriali8at 2ntr3%n se1nificant n%1it si1bol. Fa&t%l c4 si1bol%l Fre&re8int4 in5irect (2n 1o5 con6entional sa% 2n 6irt%tea %nei cores&on5ente analogice) %n obiect< o fiint4< o

noti%ne< o 2ns%sire< %n senti1ent< etc.GB1MC n% este str4in 5ictionarelor 1o5erne< 5ar c4 el &oate fi chiar garant%l %nei leg4t%ri s&irit%ale sca&4 5e obicei 2ntelegerii noastre. (ealit4tile 5i6ine &ot fi se1nificate &rin inter1e5i%l celor terestre. Bine2nteles se1nificant%l res&ecti6 &ri1este o 6alori8are no%4< s%&erioar4< &rin &artici&area l%i la o realitate 5i6in4. Se1nificant%l &ri1este 6aloare 5e si1bol< &entr% c4 este se1n al %nei &re8ente 5i6ine. #e afl41 asa5ar 2n fata %n%i siste1 5e g=n5ire< n%1it 2n ter1eni 5e s&ecialitate si1bolis1. 'ra5itia religioas4 si g=n5irea anticilor greci n% este sing%ra 2n 14s%r4 s4 ne re6ele8e o atare f%ncti%ne a si1bol%l%i. "cest 1o5 5e a g=n5i realitatea caracteri8a 2n ansa1bl% l%1ea antic4. 9o1 &reci8a tot%si< c4 %n si1bolis1 at=t 5e coerent si 5e bine &reci8at &rec%1 este cel grecesc &oate fi reg4sit 5oar 2n 1arile c%lt%ri si tra5itii religioase. Si 2n acest sens< istoria religiilor ne 6a a>%ta s4 ne s%stine1 afir1atiile &rin e:e1&lele &e care le &%ne la 5is&o8itie. FF4r4 2n5oial4< orice fa&t 1agico3religios este o ^ratofanie< o hierofanie ori o teofanie< si as%&ra acest%i l%cr% n% 1ai e 5e insistat. )ar ne afl41 a5esea 2n fata %nor ^ratofanii<hierofanii sa% teofanii 1e5iate< obtin%te &rintr3o &artici&are sa% integrare 2ntr3%n siste1 1agico3religios care e 2ntot5ea%na %n siste1 si1bolic< a5ic4 %n si1bolis1GB19C. "sa5ar ne &%te1 afla 2n fata %nor astfel 5e feno1ene 5irect 5ar si 1e5iat. F%n5a1ent%l %n%i siste1 si1bolic (sa% si1bolis1)< 5eci a %n%i feno1en 1e5iat< este obiect%l sa% act%l si1bolic. -entr% a ar4ta c%1 era &re8ent si1bolis1%l si 2n alte c%lt%ri 5ec=t 2n cea greac4 6o1 l%a ca e:e1&l% &ietrele si1bolice. nele &ietre 5e6in sfinte &entr% c4 ele &re8entific4 s%fletele str41osilor< o fort4 5i6in4 sa% chiar o 5i6initate. )e e:e1&l%< 2n 9echi%l 'esta1ent< Iacob a 648%t 2n 6is o scar4 care se s&ri>inea &e &iatra l%i 5e c4&4t=i si 5%cea &=n4 la cer. -e scar4 se %rca% si se cobora% 1%lti1e 5e 2ngeriB2@C. "&oi aceast4 &iatr4 a 5e6enit sf=nt4 &entr% c4 ea a fost Fobiect%lG %nei re6elatii. -entr% g=n5irea arhaic4 Fcele trei ni6el%ri cos1ice 7 -41=nt%l< !er%l<

regi%nile inferioare 7 &ot co1%nica. "ceast4 co1%nicare este %neori e:&ri1at4 c% a>%tor%l i1aginii %nei coloane %ni6ersale (scara 7n.n.)< ":is 1%n5i< care leag4 si s%stine 2n acelasi ti1& !er%l si -41=nt%l si care este 2nfi&t4 2n l%1ea 5e >os (ceea ce este n%1it 2n5eobste FinfernG). O ase1enea coloan4 cos1ic4 n% se &oate afla 5ec=t 2n centr%l ni6ers%l%i< &entr% c4 2ntreaga l%1e loc%ibil4 se 2ntin5e 5e >%r 21&re>%rGB21C. Loc%l 5e 2nt=lnire al celor trei regi%ni cos1ice se n%1este F!entr%l l%1iiG si este si1boli8at 5e &iatra 5e &e care a a6%t loc 6i8i%nea. .n li1ba ebraic4 ea a &ri1it si %n n%1e care s4 e:&ri1e sens%l hierofaniei0 bethel sa% F!asa )o1n%l%iG. )ar istoria religiilor este &lin4 5e betheli care &oart4 2n ele 2nc4rc4t%ra %nei hierofanii. Orice astfel 5e bethel este %n si1bol al F!entr%l%i l%1iiG ca loc %n5e Fn% se &ro5%ce 5oar o r%&t%r4 2n s&ati%l o1ogen< ci si re6elatia %nei realit4ti absol%te< care se o&%ne non3realit4tii i1ensei 2ntin5eri 2ncon>%r4toareGB22C. )ar %nele &ietre &ot 5e6eni F&retioaseG si altfel< an%1e &rin integrarea lor 2ntr3%n si1bolis1 gran5ios. La5%l este o F&iatr4 &retioas4G si a >%cat %n rol esential in si1bolistica !hinei antice. .n or5inea social4 el se1nifica &%terea si s%&re1atiaA 2n 1e5icin4 era %n leac %ni6ersalA se cre5ea c4 este hran4 a 5%h%rilorA iar 5aoistii cre5ea% c4 acor54 ne1%rirea. )e ase1enea era c%nosc%t 2n alchi1ie si 2n &racticile f%nerare. )ar toate acestea era% &osibile &entr% c4 se stia c4 >a5%l 2ncarnea84 &rinci&i%l cos1ologic yang si 5e aceea era in6estit c% o sea14 5e calit4ti solare< i1&eriale< in5estr%ctibile. -erla era c%nosc%t4 chiar 5in &reistorie &entr% 1%lti&lele ei 6alente religioase. !% ti1&%l rol%l ei s3a restr=ns fiin5 %tili8at4 1ai ales 2n 1agie< 1e5icin4 si< 2n e&oca 1o5ern4< 5oar &entr% calit4tile sale estetice. -entr% c4 era Fn4sc%t4 5in "&eG< &entr% c4 era Fn4sc%t4 5in L%n4G< &entr% c4 a fost 5esco&erit4 2n scoic4 3 si1bol al fe1init4tii creatoare< &erla a re&re8entat &rinci&i%l cos1ologic yin. *ra folosit4 2n 1agie &entr% c4 2ngloba forta ger1inati64 a a&ei 5in care ea &ro6ineA 5e ase1enea leg4t%ra sa

c% L%na o reco1an5a s4 fie folosit4 2n &o5oabele fe1eilor< iar &ro6enienta 5in scoic4 si leg4t%ra acesteia c% se:%alitatea fe1inin4 a f4c%t s4 fie folosit4 ca &iatr4 ginecologic4. Me5icina a folosit3o &=n4 t=r8i% &entr% 6in5ecarea bolilor Fl%nareG0 1elancolie< e&ile&sie< he1oragie. !a &iatr4 f%nerar4 a6ea rol%l 5e a regenera &e cel 1ort inser=n5%3l 2n rit1%l cos1ic. Mort%l aco&erit c% &erl4 5ob=n5este %n 5estin l%nar< &oate s&era s4 reintre in circ%it%l cos1ic< 5eoarece e &4tr%ns 5e toate 6irt%tile creatoare 5e for1e 6ii ale L%niiB2JC. !a s4 l%41 2n 5isc%tie n%1ai %lti1ele 5o%4 ca8%ri< calitatea >a5%l%i si a &erlei (fa&t%l 5e a fi socotite &ietre F&retioaseG) este 5eter1inat4 2n &ri1%l r=n5 5e si1bolis1%l 2n care se 2nca5rea84. *le a% 5e6enit &ietre 1agice n%1ai at%nci c=n5 o1%l a a>%ns constient 5e ansa1bl%l cos1ologic Soare 3 s%6eranitate(&%tere) 3 ne1%rire 2n ca8%l >a5%l%i< si L%n4 7 a&4(1aleabilitate) 3 5e6enire 2n ca8%l &erlei. )in e:e1&lele anterioare 2ntelege1 c4 &ietrele 5e6in si1bol%ri sacre &rin &artici&area lor la o re6elatie 5i6in4. nele 5intre ele 2si 5atorea84 aceast4 calitate &entr% c4 se afl4 &e loc%l re6elatiei< altele 2ns4 &entr% for1a si %tilitatea lor.B24C )e ase1enea %nele &ietre s%nt consacrate 5irect (&iatra l%i Iacob)< 2n %r1a %nei hierofanii< iar altele in5irect (>a5%l si &erla)< &rin &artici&area la %n si1bol 5e>a consacrat. .ns4 2n a1bele ca8%ri originile si1bolis1%l%i n% s%nt e1&irice ci teoretice si s%nt legate 5e g4sirea %nei e:&licatii< a %n%i sens al obiect%l%i si1boli8ant. -ier5erea 2n ti1& a sens%l%i a%tentic a con5%s la 5egra5area si1bol%l%i &2n4 la s%&erstitie si la 6aloarea econo1ico3&ractic4 ca 2n ca8%l celor 5o%4 &ietre &retioase e:e1&lificate. "sa st4tea% l%cr%rile &entr% cei 5in antichitate. O5at4 c% trecerea ti1&%l%i se &ro5%c 1%tatii 5intre cele 1ai i1&ortante la ni6el%l 2ntelegerii si1bol%rilor. n foarte b%n e:e1&l% 5e 5e&lasare a sens%l%i %n%i si1bol este oferit 5e F&iatra 5e sar&eG. -e o arie foarte 6ast4< 5in !hina &=n4

2n "nglia< se cre5ea c4 &ietrele &retioase fie s%nt c48%te 5in ca&%l ser&ilor sa% al 5ragonilor< fie &ro6in 5in bale 5e sar&e. "ceste cre5inte arhaice a% s%ferit 2n ti1& %n &roces 5e rationali8are. "stfel< -lini% 6a s&%ne c4 5racontia sa% 5racontites se for1ea84 2n creier%l 5ragonilor. Filostrat 1erge 2nc4 1ai 5e&arte s%stin=n5 c4 Fochi%l %nor an%1iti 5ragoni este o &iatr4 c% o Fstr4l%citoare orbitoareG 2n8estrat4 c% 6irt%ti 1agiceGB25C. Originea teoretic4 a acestor legen5e este 1it%l arhaic al 1onstrilor &48itori ai -o1%l%i 9ietii< ai %nei 8one sfinte &rin e:celent4< ai %nei s%bstante sacre sa% ai 6alorilor absol%te. )in aceast4 te14 1itic4< &rin rationali8are si 5egra5are s3a a>%ns la toate cre5intele 2n co1ori< &ietre 1agice si neste1ate. -o1%l 9ietii care si1boli8a o stare absol%t4 a 5e6enit o co1oar4 5e a%r asc%ns4 2n &41=nt si &48it4 5e 5ragoni sa% 5e ser&i. 9alorile s&irit%ale 2n calea c4rora se afla% bala%ri si ser&i se transfor14 2n obiecte concrete care se g4sesc 2n ca&%l< ochi%l sa% g=t%l ser&ilor. Iar &ietrele care era% socotite se1n al absol%t%l%i< &rin 5egra5are a sens%l%i< 5e6in &ietre 1agice< 1e5icinale sa% estetice. .n 1are 14s%r4 s3a &ier5%t 5irectia 6ertical4 5e se1nificare &e care o are si1bol%l. #% 1ai e:ist4 referent%l 1etafi8ic< ci 5oar cel terestr% 7 %tilitatea i1e5iat4 (s4n4tate< estetic4). -ier5erea 5in 6e5ere a 6alorilor s&irit%ale a si1bol%l%i a con5%s la 5esacrali8are sa% la sec%lari8are. 'ine1 s4 &reci841 c4 acesta este %n feno1en care n% e caracteri8at 5e li&sa si1bol%rilor< ci 5e ne&%tinta o1%l%i 5in %r14 5e a 2ntelege leg4t%ra &e care acestea o a% c% realitatea 5i6in4. Mai e:ist4 2ns4 %n feno1en 5eca5ent 2n leg4t%r4 c% si1bol%l0 infantilis1%l. #% se &ier5e 5in 6e5ere 6aloarea s&irir%al4 a si1bol%l%i 2ns4 2n acest ca8< for1%larea sa6ant4 a si1bol%l%i este 2nloc%it4 c% 5i6erse 6ariante &o&%lare. "stfel si1bolis1%l corect sf=rseste 2ntr3o s%&erstitie (act 1agic). )e e:e1&l% o 6eche retet4 &o&%lar4 ro1=neasc4 s&%ne c4 5ac4 %n o1 este consti&at s4 se scrie &e o farf%rie no%4 n%1ele celor &atr% r=%ri &o1enite 2n +ene84 c4 ar fi str4b4t%t (ai%l si a&oi s4 se toarne a&4 2n ea. -rin si1&l%l contact al n%1elor sfinte scrise &e farf%rie c% a&a< aceasta 5in %r14 se sfinteste si bolna6%l se 6a 6in5eca

b=n5 a&aB2HC. !oerent si corect sa% 5egra5at si infantil< f%nctia si1bol%l%i r41=ne aceeasi si an%1e 5e a 6alori8a %n obiect sa% %n act< 5e a3l transfor1a 2n altce6a 5ec=t re&re8int4 el 2n e:&erienta obisn%it4. .n 1o5 esential hierofania este ceea ce consacrea84 %n obiect sa% %n act. -rin consacrare< a5ic4 &rin &artici&are la realitatea transcen5ent4< obiect%l sa% act%l< 5in &rofan se transfor14 2n si1bol. Si1bol%l este astfel 14rt%ria 6i8ibil4 a %nei realit4ti s&irit%ale s%&erioare in6i8ibile. Si1bol%l &rel%ngeste 2n ti1& hierofania initial4 (care are caracter acci5ental) si contin%4 &roces%l 5e hierofani8are< a5ic4 re6elea84 3 &rin loc%l< for1a sa% %tilitatea sa 3 o realitate sacr4 &e care nici o alt4 1anifestare n% ar fi 2n 14s%r4 s4 o arate. Si1bol%l este 2nsotit 2ntot5ea%na 5e %n sens< chiar 5ac4 n% este 2nteles corect 5e la 2nce&%t. F%nctia esential4 a si1bol%l%i este %nificarea. F n si1bol re6elea84 2ntot5ea%na %nitatea f%n5a1ental4 a 1ai 1%ltor 8one ale real%l%i.GB2NC Fiin5 &%nte 5e leg4t%r4 2ntre 8one calitati6 5iferite< si1bol%l face ca ceea ce este s%&erior s4 fie accesibil 2n 8onele inferioare si ceea ce este inferior s4 &oat4 acce5e la 2nteles%rile sale s%&erioare. nificarea 5i6erselor 8one ale real%l%i se face 2n sens%l c4 obiect%l si1boli8ant 2ntr%&ea84 realitatea transcen5ent4 tin8=n5 s&re an%larea li1itelor sale concrete. FLa li1it4< %n obiect care 5e6ine si1bol tin5e s4 coinci54 c% 'ot%lGB2MC.

!a&itol%l III

SIMBOL L 7 O "BO()"(* FILO;OFI!,

"stfel logica si1bol%l%i este 5eter1inat4 5e trei &oli i1&ortanti0 obiect%l si1boli8ant< sens%l si1bol%l%i si realitatea si1boli8at4 sa% si1boli8at%l 7 aflat 2ntot5ea%na &e %n ni6el s%&erior 5e realitate fat4 5e si1boli8ant. )%&4 acest &eri&l% &rin istoria religiilor< &rin care a1 2ncercat s4 ar4t41 c4 si1bol%l si si1bolis1%l a fost &re8ent 2n 2ntreaga c%lt%r4 tra5itional4< ne 6e5e1 obligati a g4si care s%nt &recis ele1entele constit%ti6e ale a&arat%l%i si1bolic si ce leg4t%r4 e:ist4 2ntre ele. -entr% aceasta filo8ofia este cea care ne &%ne la 5is&o8itie li1ba>%l si conce&tele cele 1ai &otri6ite. )ar n% orice filo8ofie< &entr% c4< asa c%1 6o1 ar4ta in cele ce %r1ea84< ea 2ns4si a fost afectat4 2n 5ec%rs%l ti1&%l%i 5e gra6e abateri 5e la ceea ce 2nse1na o5inioar4 si1bol%l. (e1arc41< 2n acest sens o e:celent4 l%crare a 5o1n%l%i &rofesor Lean Borella< care &rin %ni6ersalitatea si a5=nci1ea c%nostintelor sale a f4c%t &osibil %n 5e1ers &rin 2ntreaga istorie a g=n5irii e%ro&ene 5in antichitate &=n4 2n ti1&%rile noastre. #o%4 n% ne re6ine 5ec=t si1&l%l gest ca< folosin5%3ne 5e a%toritatea 5=ns%l%i 2n 1aterie 5e filo8ofie< s4 re541 aici cele 1ai i1&ortante &reci84ri c% &ri6ire la si1bol care 5ec%rg 5in l%crarea 5%1neal%i F!ri8a si1bolis1%l%i religiosGB29C. .ntr3o l%crare anterioar4 celei 2n 5isc%tie< Lean Borella &reci8ase 5e>a c%1 este constit%it a&arat%l si1bolic< si an%1e &e Frelatia ase14n4toare ce %neste se1nificant%l< sens%l si referent%l &artic%lar BIC s%b >%ris5ictia %n%i al &atr%lea ele1ent &e care l3 a1 5en%1it referent%l 1etafi8ic (sa% transcen5ent)GBJ@C. !ele trei ele1ente Fori8ontaleG s%nt caracteri8ate astfel0 se1nificant%l (sa% si1boli8ant%l) este 5e obicei 5e nat%r4 sensibil4A sens%l este 5e nat%r4 1ental4 si se i5entific4 c% i5ea &e care noi o a6e1 5es&re se1nificant%l res&ecti6A iar referent%l &artic%lar este non36i8ibil< fie acci5ental fie 2n 1o5 esential< si este 5ese1nat 5e si1bol 2n f%nctie 5e sens%l l%i. "l &atr%lea

ele1ent< referent%l 1etafi8ic< este 5e fa&t cel care confer4 %n%i se1n oarecare 6aloare 5e si1bol. "cesta este arheti&%l F2n ra&ort c% care se1nificant%l< sens%l si referent%l &artic%lar n% s%nt 5ec=t 1anifest4rile sale 5istincteGBJ1C. 9o1 2nce&e anali8a noastr4 as%&ra a&arat%l%i si1bolic c% o &reci8are esntial4 si care &ri6este 1o5%l 2n care si1bol%l si1boli8ea84. Fiecare ni6el ontologic al realit4tii este si1boli8at 5e gra5%l inferior si este si1boli8ant &entr% cel s%&erior. Sing%ra realitate care nicio5at4 n% este si1boli8ant4 ci 2ntot5ea%na si1boli8at4 5e gra5ele inferioare este )%1ne8e%< cel necreat< 5eas%&ra c4r%ia n% e:ist4 o realitate 1ai c%&rin84toare care s4 fie si1boli8at4. -entr% c4 ceea ce este s%&erior este &re8ent 2n ceea ce este inferior< Fsi1bol%l si1boli8ea84 &rin &re8entificare< n% &rin re&re8entareGBJ2C. "1bi6alenta si1bol%l%i< re1arcat4 &rin e:e1&lele anterioare 5in istoria religiilor< este concreti8at4 2n calitatea sa 5e obiect care< 2n acelasi ti1&< face 5istinctii 5ar si %nific4. )ar ele1ent%l esential care 54 consistent4 si &er1ite atari f%nctii este referent%l transcen5ent< 1etafi8ic0 F)in &%nct%l 5e 6e5ere al referent%l%i 1etafi8ic si1bol%l n% o&erea84 5oar o F5istinctie 3 %nificatoareG 6ertical4 a 5i6erselor gra5e 5e realitate< ci< ca o consecint4< reali8ea84 si o F5iferentiere 7 1i>locitoareG ori8ontal4 2n &lan%l e:istentei %1ane. !a se1n< el 1e5ia84 2ntre o1 si l%1e< tre8in5%3ne la realitatea constiintei 5iferentiale a s%biect%l%i si obiect%l%i si &er1it=n5%3ne< 2n acelasi ti1&< s4 intr41 2n relatie c% l%cr%rile. -e sc%rt< leg4t%ra tri%nghi%lar4 se1nificant 7 sens 7 referent este< 2nl4%ntr%l si1bol%l%i 2ns%si< o consecint4 a tri%nghi%l%i se1n 7 o1 7 l%1e (sa% c%lt%r4 7 constiint4 7 nat%r4< sa% re6elatie 7 s%flet 3 creatie) care str%ct%rea84 c=1&%l e:istentei %1aneGBJJC. Iat4 5eci< c4 str%ct%ra inti14 a si1bol%l%i &oate fi 5e5%s4 5in str%ct%ra inti14 a o1%l%i< 1ai e:act 5in cea a &osibilit4tii 5e c%noastere a o1%l%i.

La %n alt ni6el< 5es&re &osibilitatea c%noasterii celor ceresti &rin 1i>locirea si1bol%rilor sensibile ne 6orbeste Sf=nt%l )ionisie "reo&agit%l 2n l%crarea sa FIerarhia cereasc4G. "ceast4 cale el o n%1este &o8iti64 sa% a&ofatic4. Mai e:ist4 2ns4 o cale< s%&erioar4 acesteia si %lterioar4 ei< calea negati64 sa% catafatic40 F.n 1o5 c%6enit ni s3a &ro&%s 5eci chi&%ri ale celor f4r4 chi&%ri si for1e ale celor f4r4 for14. n 1oti6 &entr% aceasta ar &%tea fi n% n%1ai c%noasterea noastr4 &rin analogie< care n% &oate s4 se 2nalte ne1i>locit la 6e5erile (conte1&latiile) s&irit%ale si are ne6oie 5e a>%toare &otri6ite c% firea noastr4< care ne 5%c la 6e5erile 1intilor (s&iritelor< n.n.) f4r4 for14 si 1ai &res%s 5e l%1e< &rin for1e ce ne s%nt a&ro&iate< ci si fa&t%l c4< &otri6it c% c%6intele tainice ale Scri&t%rii< acelea se asc%n5 &rin negr4ite si sfinte ghicit%ri si treb%ie f4c%t 5e nea&ro&iat celor 1%lti a5e64r%l a5e64r%l sf=nt si asc%ns al 1intilor 1ai &res%s 5e l%1e. !4ci n% fiecare e sfintit si n% e a t%t%ror< c%1 s&%n Scri&t%rile< c%nostinta lor (I !or. M< NA cf. Mat. 1J< 11A L%c. M< 1@). )ac4 2ns4 ar 2n6ino64ti cine6a 5escrierile fig%rate ne&otri6ite< s&%n=n5 c4 e r%sine s4 se ali&easc4 ase1enea chi&%ri %r=te cetelor 5e chi& 5%1ne8eiesc si &reasfinte< a>%nge s4 i se s&%n4 c4 1o5%l sfintei 5esco&eriri este 2n5oit. n%l 5in cele 5o%4 1o5%ri se foloseste< &rec%1 se c%6ine< 5e chi&%rile sfinte ase14n4toare. Iar alt%l &l4s1%ieste alc4t%iri 5e for1e nease14n4toare< &entr% ceea ce e c% tot%l nease14n4tor si 5e ne2ntelesGBJ4C. )%&4 c%1 5e5%ce1 5in re1arcabila l%crare a l%i Lean Borella ne2ntelegerea si1bol%l%i< 2n str%ct%ra sa &re8entat4 anterior< 2si 2ntin5e r454cinile &=n4 2n antichitate. )econstr%ctia si1bol%l%i s3 a f4c%t tre&tat si ea si3a g4sit a5e&ti 2n 14s%ra 2n care i s3a% 21&%tinat s%stin4torii. *le1entele constit%ti6e ale si1bol%l%i a% fost fie negate fie li s3a &er6ertit sens%l originar. Bine2nteles< 2n 14s%ra 2n care 2ncerc41 s4 rec%&er41 sens%l initial al si1bol%l%i< ne 6o1 lo6i 5e nen%14rate obstacole 1entale< a5%se 5e fl%6i%l istoriei 2n constiinta noastr4< a celor 5e la sf=rsit%l

cel%i 5e3al 5oilea 1ileni% crestin. -entr% c4 orice critic4 &res%&%ne %n gest rational< referent%l 1etafi8ic< care este s%&rarational< a sc4&at 5e la 2nce&%t oric4rei 2ncerc4ri critice< a fost negli>at si 5eci negat 2n realitatea sa. "ceast4 negare initial4 &er1ite 1asin4riei critice s4 se &%n4 2n 1iscare< 2ns4 ea n% &oate afecta 5ec=t ceea ce3i ca5e s%b inci5ent4< a5ic4 referent%l &artic%lar< sens%l si se1nificant%l &ro&ri%38is. Iat43ne li1itati 5e la 2nce&%t 2n cerc%l (tri%nghi%l) str=1t al ori8ontalei 6ietii si c%noasterii< fiin5 &ri6ati o5at4 &entr% tot5ea%na oric4rei 5ina1ici 6erticale s&re c%noasterea si %nirea c% !el etern si infinit. )ac4 cos1ologia l%i -laton este 5eschis4 F2ns&re t4riiGG l4s=n5 s4 se 2nteleag4 c4 e:ist4 %n F5e8echilibr% 6ertical 2ntre inteligibil si sensibilG< l%1ea cor&oral4 as&ir=n5 s&re l%1ea s&irit%al4< o5at4 c% "ristotel F2ntre sensibil si inteligibil n% e:ist4 nici o tensi%ne 5e8echilibrant4< ci acor5 si a&roa&e chiar i5entificareGBJ5C. "cesta a fost &ri1%l &as 1a>or s&re 5istr%gerea 1itocos1os%l%i tra5itional. -entr% -laton conce&tele s%nt si1bol%rile 1entale ale I5eilor eterne. -entr% "ristotel ele s%nt 2ntelese 5in l%cr%ri< care 2nc4 1ai &oart4 %r1a I5eilor 5i6ine. O5at4 c% +alilei< 5eci 2nce&=n5 c% secol%l ?9II< l%1ea (a5ic4 realitatea) este cea constr%it4 5%&4 i1aginea conce&telor< ea &%t=n5 fi 1o5ificat4 5%&4 b%n%l nostr% &lac. Se 5eschi5e astfel 5r%1%l %nei 5o1inatii tehnice a l%1ii< si1bolis1%l c% 5eschi5ere s&re transcen5ent 5e6enin5 i1&osibil. #egarea referent%l%i 2l 5eter1in4 &e Lean Borella s4 concl%8ione8e0 F#e%trali8area ontologic4 las4 6iat4 se1nificantilor si1bolici si sens%l%i lor< 5ar %n sens care se 5eschi5e 6i5%l%i. BIC -rin aceast4 r%&t%r4 e&iste1ic4 s%flet%l e%ro&ean 5esco&er4 c4 ceea ce consi5era 5e obicei a fi s%rs4 se1antic4 ine&%i8abil4< &er&et%4 i86or=re 5e se1nificatii 6itale< afecti6e< cogniti6e< n%3i 5ec=t %n i1aginar 1onstr%os< 5e8or5ine a %nei g=n5iri s1intite< o oarb4 &ri6ire ce n% 6a fi nicio5at4 co&lesit4 5e l%1ina realit4tiiGBJHC.

#ee:ist=n5 %n referent real al si1bol%l%i< o1%l s3a tre8it 2n fata %n%i fa&t cel &%tin strani%0 2n interior%l s&irit%l%i s4%< ca %n fel 5e Fcor& str4inG< e:ista o constiint4 care 1ere% 2l 2n5e1na s&re afir1area %nei ine:istente. "sa a l%at nastere cea 5e3a 5o%a critic4< a sens%l%i. -entr% c4 si3a &ier5%t orice relatie c% %n referent real< re8%lt4 c4 sing%r%l 1e5i% 5e &ro5%cere si 5e e:istent4 al si1bol%l%i este s&irit%l %1an. Si1bol%l este re5%s la 5oi ter1eni ai s4i< se1nificant%l si sens%l s%biecti6< &ro5%s 5e 1intea %1an4. .n o&inia l%i _ant )%1ne8e% este Fo il%8ieG< iar co1&orta1ent%l religios al o1%l%i n% are alt te1ei 2n afara %n%i Fte1ei s%biecti6GBJNC. #egresit< 5ac4 i5eea 5e )%1ne8e% tot era o il%8ie treb%ia g4sit4 o sol%tie care s4 ne scoat4 5in i1&as. -rec%rsorii l%i _ant a% 2ncercat s4 atrib%ie non3sens%l%i a&arent %n sens care s4 fie a5e64rat< 5=n5 nastere &se%5o3gno8ei hegeliene. Iar &sihanali8a< c% %n an%1e re&re8entant 5e sea14 7 Fre%5 7 < &entr% c4 sens%l a&arent este 5e fa&t %n non3sens real< a 5ecretat starea F%nei 5e1ente %ni6ersale a s&eciei %1ane 5ec=t s4 rec%noasc4< fie o cli&4 5oar< a5e64r%l se1nelor l%i )%1ne8e%GBJMC. Sens%l fiin5 ele1ent%l 5e leg4t%r4 5intre se1nificant si referent< o5at4 c% 5is&aritia l%i (al4t%ri 5e cea a referent%l%i) Fsi1bol%l%i n%3i 1ai r41=ne ni1ic< 5ec=t &ro&ri%l s4% ca5a6r%GBJ9C. .n societ4tile tra5itionale si1bol%l (sy1bolon) a6ea f%nctia 5e a %nifica< 5e a a5%na la %n loc %n referent c% %n se1nificant. .n societatea 1o5ern4 si1bol%l< re5%s n%1ai la se1nificant< 5e6ine ceea ce se&ar4 (5iabolos)< ceea ce 5e83%neste< %n loc al 5is&ers4rii in5eter1inate. Si 5ac4 ar fi s4 ne referi1 n%1ai la arta 1o5ern4< abstracti8area (s%stragerea) sens%l%i si 1ai a&oi a for1elor 5e e:&ri1are &lastic4< le reg4si1 a fi consecinta fireasc4 a r4st%rn4rii se1n%l%i si1bolic 2n se1n 5iabolic. lti1a critic4 se 2n5rea&t4 as%&ra se1nificant%l%i si1bolic< care< asa c%1 a1 &reci8at< &oate fi %n obiect sa% %n act rit%alic. !ritica fiin5 2n 1o5 esential %n act 5e constiint4< %n fa&t al s&irit%l%i %1an< iar se1nificant%l fiin5 %n l%cr% sensibil< el n% &oate fi s%&%s criticii &entr% c4 aceasta ar 2nse1na negarea 1aterialit4tii l%i< a5ic4 s%&ri1area obiect%l%i criticii. )e aceea<

critica se1nificant%l%i n% &oate a6ea 5ec=t o sing%r4 logic40 schi1barea sens%l%i initial al se1nificant%l%i. -rin aceasta se 5o6e5este 2nc4 o5at4 c4< 5e fa&t< critica si1bol%l%i 2nce&e si se sf=rseste &rintr3o re6ol%tie e&iste1ologic4 str4in4 si1bolisticii religioase0 F+alilei 2n secol%l ?9II< Sa%ss%re 2n secol%l ??< ei fiin5 e:e1&lele se1nificati6e (I) il%strea84 2nchi5erea e&isteic4 a conce&t%l%i 5e si1bol< si an%1e< (I) 5is&aritia acest%i conce&tGB4@C. )esig%r< 5esfiintarea referent%l%i si al sens%l%i originar al si1bol%rilor sacre a con5%s l%1ea la 2nloc%irea lor c% i5olii fante8iei o1enesti< care a% &%rtat 5e la (enastere 2ncoace n%1ele 5i6erselor i5eologii si &l4ceri trec4toare. La sf=rsit%l criticii si1bolis1%l%i sacr%< 2n &%sti%l %n%i 2nce&%t 5e 5r%1< o5at4 hot4r=ti s4 &4r4si1 *gi&t%l celor trei secole 5e critic4 filosofic4< &%te1 afir1a eliberati 5e orice constr=ngere c40 F(ealitate absol%t4 este sing%r%l obiect 5e1n 5e s&irit%l nostr%. "5e64rata &atrie a inteligentei este Infinit%lGB41C.

-"('*" " )O "

I!O"#"

Intro5%cere

#e2n5oienic< 2ntr3%n an%1it sens icoana re&re8int4 cel 1ai se1nificati6 obiect si1bolic 5in conte:t%l %ni6ers%l%i lit%rgic crestin. 'in=n5 cont 5e 2ntreaga istorie a elabor4rii teologiei icoanei se >%stific4 6aloarea 5eosebit4 a obiect%l%i sacr% 2n 5isc%tie. .n intro5%cerea acestei &4rti a l%cr4rii noastre a6e1 2ns4 5e &reci8at sens%l celor 5o%4 sintag1e %tili8ate0 obiect si1bolic si %ni6ers lit%rgic. "1 648%t 2n ca5r%l &ri1ei &4rti a te8ei 5e fat4 c%1 &oate fi 5efinit si 2nteles si1bol%l. )ac4 ar fi s4 re8%141 aceast4 5efinitie a si1bol%l%i< ni se &are cel 1ai &otri6it s4 retine1 ca si caracteristic4 esential4 a sy1bolon3%l%i f%nctia sa 1e5iatoare. !% alte c%6inte< &rin cei 5oi &oli ai s4i< si1boli8ant%l res&ecti6 si1boli8at%l< si1bol%l asig%r4 relatia si1fonic4 2ntre l%1ea sensibil4 (Fcele 648%teG) si l%1ea inteligibil4 (Fcele ne648%teG). .ntelege1 5eci c4 si1bol%l este o &%nte< a6=n5 3 c%1 afir14 2n re&etate r=n5%ri Mircea *lia5e 3 o f%nctie %nificatoare< sintetic40 F9o1 a6ea necontenit &rile>%l s4 6erific41 &oli6alenta

si1bol%rilorcare sta% la ba8a c%lt%rilor arhaice. )e altfel< ceea ce caracteri8ea84 si1bol%l si3l 5eosebeste 5e celelalte for1e 5e c%noastere< este toc1ai aceast4 coe:istent4 a sens%rilor. Str%ct%ra sintetic4 a g=n5irii F&ri1iti6eG 2si g4seste %n e:celent instr%1ent 5e e:&ri1are 2n si1bol< care %nific4 ni6el%ri fel%rite 5e realitate cos1ic4< f4r4 ca &rin aceasta s4 le Fne%trali8e8eG. -oli6alenta si1bol%l%i face &osibil4 coe:istenta sens%rilor si< 2n acelasi ti1&< &4strea84 F5i6ers%lG< Feterogen%lGGB42C. .n acest sens 2ntelege1 s4 ne referi1 la f%nctia 5e inter1e5iar a si1bol%l%i. .n fon5< si1bol%l re&re8int4 &rin nat%ra l%i inti14 o 1o5alitate concret4 5e res&ingere a gnosticis1%l%i antiso1atic si acos1ic< care n% &oate conce&e 2n nici %n fel l%1ea sensibil4 2n 5e&lina ei 6aloare. 9o1 a6ea oca8ia s4 re6eni1 as%&ra acest%i as&ect. .n aceast4 or5ine 5e i5ei< este e6i5ent 1oti6%l &entr% care &%te1 consi5era icoana crestin4 ca fiin5 %n obiect si1bolic0 ea este &%ntea care asig%r4 leg4t%ra 2ntre 2nchin4tor si obiect%l 6enerat. )ac4 aceast4 f%nctie 1e5iatoare< %nificatoare ar li&si sa% ar fi alterat4< n% a1 1ai a6ea 5e a face c% ei^on ci c% ei5olon. Iat4 %n%l 5in &%nctele FfierbintiG ale 5e8baterii 5intre icono5%li si iconoclasti. -oate c4 a fost 1ai %sor s4 clarific41 2ntr3o 14s%r4 acce&tabil4 caracter%l 5e obiect si1bolic al icoanei. #i se &are ce6a 1ai 5ificil4 l41%rirea se1nificatiilor 5e %ni6ers lit%rgic. )e ceD !onfor1 Sf=nt%l%i Ma:i1 M4rt%risitor%l< care re&re8int4 c%1 arat4 !ar5inal%l Eans rs 6on Balthasar acea 1inte 5eo&otri64 genial4 si ins&irat4 care a sti%t s4 sinteti8e8e tra5itia i%5aic4 c% cea greco3latin4 inter&retate &rintr3o &ers&ecti64 telogic4 crestin4 holistic4< cos1os%l 2ntreg a fost sanctificat 3 ca si o1%l si te:t%l sacr% 3 &rin 2ntr%&area Logos%l%i Eristos. )in acest &%nct 5e 6e5ere 2ntreg %ni6ers%l este lit%rgic< a5ic4 l%1ea 2n integralitatea ei &oate si1boli8a< &entr% ochi%l s&irit%ali8at al conte1&lati6%l%i< sla6a l%i )%1ne8e%. Biserica n% este altce6a 5ec=t o i1agine la o scar4 1ai 1ic4 a acestei realit4ti 5e 5i1ensi%ni cos1ice. Si tot%si c%1 &%te1 5istinge 2ntre ceea ce a&artine sacr%l%i si ceea ce a&artine &rofan%l%iD !hiar 5ac4 ceea

ce se afl4 2n afara te1&l%l%i n% este &rofan 2n 5e&lin%l sens al c%6=nt%l%i< e:ist4 %n s&ati% &entr% care cre5incios%l crestin are o garantie 3 &rin 'ra5itie 3 a sacralit4tii sale0 Biserica. Ori Biserica n% re&re8int4 altce6a 5ec=t ceea ce a1 n%1it 1ai s%s %ni6ers lit%rgic< res&ecti6 totalitatea obiectelor sacre con5itionate si i1&licate 2n act%l 2nchin4rii< 5esf4s%rat &rin e:celent4 c% referire la sfintirea 5ar%rilor 2n 'r%&%l si S=ngele M=nt%itor%l%i Eristos. -4rintii Bisericii a% 2nteles 5e la 2nce&%t c4 ni1ic n% este &ier5%t. 'ot%l treb%ie sal6at si a5%s ca >ertf4 !el%i 2n6iat. Filosofia< c%lt%ra 2n sens larg< arta c% 5iferitele ei ra1%ri 2ntre care incl%si6 &ict%ra< a% fost reg=n5ite &e ba8ele teologiei Fnoii re6elatiiG. !ontrib%tia 1a>or4 a g=n5irii &atristice la e5ificarea artei sacre o re&re8int4 e6i5entierea &osibilit4tilor 5e a face accesibil4 &re8enta 5i6in4 &rin inter1e5i%l i1aginilor (ca si a s%net%l%i< 2n 1%8ica lit%rg%c4). )esig%r ba8ele artei sacre s%nt e1ina1ente teologice. )in acest 1oti6 este absol%t necesar4 o &re8entare a icoanei asociat4 str=ns c% 5e86oltarea si cristali8area teologiei &atristice.

!a&itol%l I

IS'O(I" '*OLO+I*I I!O"#*I

lti1a 1are contro6ers4 care a o&%s orto5o:ia si hetero5o:ia a fost &ricin%it4 5e conce&tia referitoare la i1aginile sacre

%tili8ate 2n c%lt%l bisericesc. )esf4s%rat4 2n secolele 9III si I? 5. !h.< contro6ersa a anga>at toate &ersonalit4tile 5e &ri1 rang ale 6re1ii< 5e la 21&4rati si nobili &=n4 la celebrii 1onahi ai 14n4stirii St%5ion< 2ntre care s3a re1arcat Sf=nt%l 'eo5or St%5it%l. )esig%r< al4t%ri 5e el treb%ie 2n 1o5 obligatori% 1entionat cel4lalt 1are a&ologet al iconelor< Sf=nt%l Ioan )a1aschin%l. #% 6o1 reface istoric%l 5etaliat al &ole1icii< 5escriin5 toti FactoriiG i1&licati. O e:celent4 &re8entare 5e acest gen &oate fi citit4 2n l%crarea clasic4 a l%i Leoni5 s&ens^y< F'eologia icoaneiG (B%c%resti< *5it%ra "nastasia< 1994). #e 6o1 referi 2ns4 la 5i1ensi%nea cea 1ai i1&ortant4 a 5e8baterii< an%1e cea strict 5octrinar4< teologic4. Mai 2nt=i< treb%ie s4 5istinge1 2n interior%l iconoclas1%l%i 5o%4 ten5inte0 %na ra5ical4< confor1 c4reia icoanele treb%ia% 2nl4t%rate co1&let 5in s&ati%l lit%rgic< si alt%l 1o5erat< care acce&ta 2ntr3o an%1it4 14s%r4 i1aginile sacre< 5ar n% rec%nostea atit%5inea care treb%ie a5o&tat4 fat4 5e ele. !%1 8ice si Leoni5 s&ens^y F5%&4 %nii< icoana n% ar fi treb%it s4 fie 6enerat4 5elocA altii a51itea% i1aginea l%i Eristos< 5ar n% si &e cele ale Fecioarei si ale sfintilorA 2n sf=rsit< altii afir1a% c4 Eristos &oate fi re&re8entat 2nainte 5e .n6iere< 5ar c4 5%&4 aceea< *l n% 1ai &oate fi 2nf4tisatGB4JC. (eaction=n5< a&ologetii 5re&tei cre5inte a% a&4rat icoanele insist=n5< 2n 1o5 5eosebit< as%&ra arg%1entelor 5e or5in hristologic &entr% a le >%stifica 2nte1eierea. Si aceasta a r41as atit%5inea teologic4 constant4 5e3a l%ng%l contro6ersei. Mo1ent%l cel 1ai i1&ortant 5e 5efinire a f%n5a1ent%l%i hristologic al i1aginii a fost Sino5%l `%inise:t 5esf4s%rat la sf=rsit%l secol%l%i al 9II3lea< c% al s4% canon M2< 2n c%&rins%l c4r%ia este 5efinit4 icoana. Iat4 ce afir14 el0 F-e an%1ite &ict%ri (gra&hais) se afl4 1iel%l &e care .nainte1erg4tor%l 2l arat4 c% 5eget%lA acest 1iel a fost &%s acolo ca 1o5el al har%l%i< &refig%r=n5 3 &rin 1i>locirea Legii 3 a5e64rat%l Miel< Eristos )%1ne8e%. )esig%r c4 onor41 fig%rile (ty&os) si %1brele 3 ca &e niste si1bol%ri si 2nchi&%iri ale Bisericii< 5ar &refer41 har%l si a5e64r%l< &ri1in5 acest a5e64r ca &linire a Legii. Eot4r=1 5eci ca 5e ac%1 2nainte &linirea aceasta

s4 fie t%t%ror 645it4 &rin &ict%ri< astfel 2nc=t 2n loc%l 1iel%l%i 5in 6echi1e s4 fie re&re8entat 3 5%&4 firea Sa o1eneasc4 (anthro&inon charactera) 3 !el ce a ri5icat &4cat%l l%1ii< Eristos )%1ne8e%l nostr%. "sa 2ntelege1 14rirea s1ereniei l%i )%1ne8e%3!%6=nt%l si a>%nge1 s43I &o1eni1 loc%irea 2n tr%&< -ati1a< Moartea L%i 1=nt%itoare si< 5e aici< i8b46irea &e care a 54r%it3o l%1iiGB44C. !anon%l 2n 5isc%tie 2si 645este i1&ortanta 2n fa&t%l c4< &entr% &ri1a oar4< Biserica 5efineste clar ra&ort%l ine:tricabil 5intre teologia icoanei si hristologie. .ntot5ea%na< a&4r4torii icoanei 6or folosi c% te1einicie 5e aici 2nainte aceast4 arg%1entatie. 1anitatea concret4 a M=nt%itor%l%i Eristos legiti1ea84 i1aginile sacre si 6enerarea lor. -roble1a iconoclas1%l%i &ro6ine 5in caracter%l %nilateral al atit%5inii sale 5octrinare0 i1aginile sa% se i5entific4< conf%n5=n5%3se< c% &rototi&%l< sa% se 5eosebesc 5e acesta 2n 1o5 ra5ical. -entr% iconoclasti n% e:ist4 cale 5e 1i>loc. .n acest sens &%te1 s&%ne c4 iconoclas1%l re&re8int4 3 al4t%ri 5e ere8ia 1onotelit4< co1b4t%t4 5e Sf=nt%l Ma:i1 M4rt%risitor%l 3 %lti1a eta&4 a ere8iilor hristologice< care n% &ot conce&e firile l%i Iis%s sa% conf%n5ate< sa% 5eosebite 2n 1o5 ireconciliabil. S%btila 5octrin4 a Fi&ostas%l%i co1&%sG a l%i Leonti% 5in Bi8ant< 5%s4 la 5es46=rsire 5e Ma:i1 M4rt%risitor%l< le este c% 5es46=rsire str4in4< la fel c%1 str4in4 le r41=ne 5og1a hristologic4 for1%lat4 la !alce5on. )e fa&t< 2n o&inia noastr4< &roble1a 1a>or4 a iconoclas1%l%i este nat%ralis1%l e:agerat< care ref%84 5re&t%rile &ersonalis1%l%i afir1at &rin 2ns%si e6eni1ent%l .ntr%&4rii. "stfel< &entr% iconoclasti sing%ra >%stificare a cinstirii icoanelor ar &%tea fi %nitatea 5e nat%r4 5intre i1agine si &rototi&< ceea ce3i face &asibili &e icono5%li 5e ac%8a 5e &anteis1. .ns4< c%1 sti1< %nitatea 5intre Fcele 648%teG si Fcele ne648%teG se reali8ea84 2n &ersoana M=nt%itor%l%i< si n% 2n nat%ra Sa. "cesta este &%nct%l 5ecisi6 al arg%1entatiei orto5o:e0 FIcoana n% re&re8int4 nat%ra< ci &ersoana0 &erigra&tos ara o !hristos ^atGhy&ostasin ^an te 'heoteti a&erigra&tos< e:&lic4 Sf=nt%l 'eo5or St%5it%l. "t%nci c=n5 2l 2nf4tis41 &e )o1n%l< n%3i

re&re8ent41 nici %1anitatea< nici 5i6initatea< ci -ersoana care< &oti6it ter1enilor 5og1ei 5e la !alce5on< %neste 2n sine 2n chi& negr4it 3Gnea1estecat si ne21&4rtitG 3 cele 5o%4 nat%riGB45C. Materia &oate si este sfintit4 &rin har%l 5%1ne8eiesc< acesta ar fi 1esa>%l f%n5a1ental al a&4r4torilor icoanei. .n fon5< ceea ce res&ing ei este atit%5inea trib%tar4 gnosticis1%l%i< confor1 c4reia l%1ea ar fi rea 2n sine< 1=nt%irea ne&%t=n5 fi obtin%t4 5ec=t 2n afara ei. lti1%l 1are 1o1ent al clarific4rii teologiei icoanei 2l re&re8int4 cel 5e3al sa&telea sino5 ec%1enic 5e la #iceea< care &reci8ea84 5istinctia 5intre a5orare (latreia) si 6enerare (5o%leia)< ar4t=n5%3 se c4 5oar cea 5in %r14 este 2n5re&tat4 2ns&re icoane< 2n ti1& ce &ri1a este 5estinat4< 2n e:cl%si6itatea< M=nt%itor%l%i Eristos. 'oate aceste 5efinitii 5og1atice< care ast48i ne &ar clare si si1&le< s%nt ro5%l %nor 5e8bateri 2n5el%ngate< 5esf4s%rate 2ntr3o &erioa54 5e 1are t%lb%rare 5in istoria Bisericii crestine. r14rile &erioa5ei iconoclaste a% fost grele 5e consecinte &entr% 5rea&ta cre5int4< fiin5 5istr%se 1a>oritatea icoanelor reali8ate 2n &ri1ele secolele ale co1%nit4tii crestine. "sa se e:&lic4 si absenta 2n 8ilele noastre a icoanelor 1ai 6echi 5e secolele ?3?I 5. !h. Se1nificatia si 1i8a l%&tei contra iconoclas1%l%i ne3o rele6e8ea84 Leoni5 s&ens^y0 F!atastrofa iconoclas1%l%i a necesitat %n efort 5e re8istent4 consi5erabil< re%nirea t%t%ror fortelor Bisericii< s=ngele 1artirilor si al 14rt%risitorilor ei< e:&erienta s&irit%al4 si 2ntele&ci%nea -4rintilor a&4r4tori ai icoanelor< cre5inta 5e neclintit a &o&or%l%i 5re&tcre5incios< t4ria si c%ra>%l *&isco&ilor r41asi fi5eli Orto5o:iei. " fost real1ente %n efort al Bisericii 2n ansa1bl%l ei. )ar 1i8a l%&tei n% era arta si nici rol%l 5i5actic sa% 5ecorati6 al icoanelorA n% era 6orba nici 5e 6reo Fs%&rastr%ct%r4G teologic4< nici 5e 6reo 5isc%tie 5es&re rit%ri< sa% 5es&re %n oarecare obicei crestin. "5e64rata 1i84 a l%&tei era 14rt%risirea 5og1ei .ntr%&4rii si< i1&licit< antro&ologia crestin4. F*ra 2n 1o5 clar o 5isc%tie 5og1atic4< &rin care s3a% 5e864l%it an%1ite &rof%n8i1i teologiceG GB4HC.

!a&itol%l II

F #)"M*#'*L* '(I#I'"(* "L* I!O"#*I

"s%1=n5%3ne rigoarea Fstiintei sacreG (cf. Sf. 'o1a) treb%ie s4 c%noaste1 5intr% 2nce&%t 1ie8%l abor54rii teologice a icoanei< care este str%ct%rat &e 5o%4 &lan%ri0 tria5ologic si hristologic. )in &%nct%l 5e 6e5ere al &ri1%l%i icoana este se1nificati64 si legiti1at4 &rin 2nsesi teologia trinitar4 crestin4. )%&4 c%1 se stie< aceasta a fost e5ificat4 2n conte:t%l 1arilor 5e8bateri 5in &erioa5a &ri1elor Sinoa5e ec%1enice. F4r4 a insista as%&ra 5octrinelor sino5ale 6o1 e6i5entia &%nctele esentiale ale 5octrinei trinitare elaborate 2n acest conte:t c% referire la teologia icoanei. )%&4 c%1 s%blinia84 5iacon%l Ioan Ic4 >r. 2ntr3%n%l 5in st%5iile sale st%5i%l s4%< &ericol%l cel 1ai 1are &e care l3a a6%t si3l are 5e 2nfr%ntat teologia crestin4 este r%&erea echilibr%l%i 5intre &ersoanele Sfintei 'rei1i si nat%ra 5i6in4. *:act 2n acest ca5r% se 2nscrie &roble1a icoanei. !hristo&h Schanborn arat4 2n &ri1%l ca&itol al l%cr4rii sale FIcoana l%i EristosG< Fno5%l gor5ianG al relation4rii icoanei c% teologia trinitar4 2l re&re8int4 conce&t%l 5e Fchi&G. *:ist4 1ai 1%lte &asa>e biblice care 6orbesc 5es&re Fi%l ca si chi& al 'at4l%i0 F*l este chi&%l )%1ne8e%l%i !el%i ne648%tG (!ol 1< 15)A F!el care 13a 648%t &e Mine a 648%t &e 'at4lG (Ioan 14<9)< s.a.. -roble1a care se &%ne c% referire la noti%nea 5e chi&< fost s%scitat4 5e ere8ia l%i "rie0 5ac4 Fi%l este chi& (icoan4) al 'at4l%i< at%nci n% c%16a Fi%l este inferior !el%i !are L3a n4sc%tD Inter&ret=n5 e:agerat 5e &ersonal at=t filo8ofia greac4 c=t si teologia crestin4 "rie &erce&ea< f4r4 o 2ntelegere &rof%n54 a nat%rii 5i6ine co1%n4 celor trei I&ostas%ri< &ersoana Fi%l%i ca fiin5 inferioar4 celei a 'at4l%i toc1ai 5in ca%84 c4 n% era 5ec=t %n chi& (2n3chi&%ire) al "cest%ia. "1 afir1at loc%l

1inor &e care 2l 5etinea conce&t%l 5e nat%r4 5i6in4 2n g=n5irea l%i "rie. -rin aceasta 14rt%risi1 c4 5oar o 2ntelegere a5ec6at4 a acest%ia ne &oate &er1ite 5e&4sirea arianis1%l%i. !hiar 5ac4 e:ist4 5iferente notabile< 5in &%nct 5e 6e5ere f%nctional 2ntre cele trei -ersoane ale Sfintei 'rei1i< nat%ra %nic4 le confer4 5e&lina egalitate. #ici Fi%l n% este s%bor5onat si inferior 'at4l%i< la fel c%1 nici 'at4l n% &oate fi< s%b nici o for14< inferior %n%ia 5in celelalte 5o%4 I&ostas%ri. .n acest conte:t caracter%l creat al Fi%l%i< afir1at 1ai 1%lt sa% 1ai &%tin e:&licit 5e arieni< &are abs%r5. Iat4 ce afir14 5es&re aceasta Sf=nt%l "tanasie cel Mare0 F"sa5ar< treb%ie s4 &ri6i1 2ns%sirile 'at4l%i ca s4 rec%noaste1 5ac4 chi&%l este al L%i. 'at4l este 9esnic< #e1%ritor< -%ternic< L%1in4< .1&4rat< (ege< "tot&%ternic< )%1ne8e%< )o1n< !reator si F4c4tor. 'oate acestea treb%ie s4 fie si 2n chi&< 2nc=t cel care a 648%t &e Fi%l s4 6a54 2ntr3a5e64r &e 'at4l (Ioan 14< 9). )i1&otri64< 5ac4< 5%&4 c%1 cre5 arienii< Fi%l este creat< si n% 6esnic< at%nci *l n% este chi&%l a5e64rat al 'at4l%i< 5ac4 n% le este r%sines4 s&%n4 c4 Fi%l se n%1este chi& chiar 5ac4 n% e 5e o fiint4 c% 'at4l< ci n%1ai se n%1este asaGB4NC. !once&t%l 5e chi& n% i1&lic4< 5eci< inferioritatea Fi%l%i fat4 5e 'at4l. !4ci< c%1 arat4 2n chi& fericit acelasi !hristo&h Schanborn< F&rin re6elarea tainei Sfintei 'rei1i s3a 5e864l%it o no%4 5i1ensi%ne a chi&%l%iGB4MC. "%torii elabor4rii 2n sens%l %nei 5e&line clarific4ri a acestei 5octrine 5es&re chi& s%nt Sfintii "tanasie cel Mare si +rigorie 5e #a8ian8. lti1%l stabileste o corelatie 5ecisi64 2ntre chi& si fiinta 5i6in40 F.l n%1i1 chi& &entr% c4 el este 5e aceeasi fiint4 (c% 'at4l) si &entr% c4 6ine 5e la 'at4l< si n% 'at4l 5e la *l. .ntr3a5e64r< firea chi&%l%i este aceea 5e a fi i1itarea arheti&%l%i si a acel%ia al c4r%i chi& se s&%ne c4 este. #%1ai c4 aici este ce6a 1ai 1%lt. !4ci acolo este chi&%l ne1iscat a ce6a 1isc4torA aici 2ns4 este chi& 6i% al !el%i 6i%< si a6=n5 neschi1barea 1ai 1%lt 5ec=t Set fat4 5e "5a1 si tot ceea ce se naste fat4 5e cel care naste. Fiin5c4 aceasta este 2ntr3a5e64r firea celor si1&le0 n% c%16a s4 se1ene c% %n%l si s4 se 5eosebeasc4 5e alt%l< ci 2ntreg%l este chi&%l 2ntreg%l%i< 1ai 1%lt< este acelasi si n% o ase14nareGB49C. .n aceast4 or5ine 5e i5ei Schanborn este 2n5re&t4tit s4 afir1e c4< Fconce&t%l 5e chi& este analogA n%3l &%te1 a&lica l%i )%1ne8e% si creatiei f4r4 s4 acent%41 2n

acelasi ti1& 5iferenta. .n sfera l%1ii create< 2ntre chi& si 1o5el nease14narea este 2ntot5ea%na 1ai 1are 5ec=t ase14narea. .n nat%ra absol%t si1&l4 a l%i )%1ne8e%< chi&%l si 1o5el%l s%nt 2n 1o5 5es46=rsit %naGB5@C. !e leg4t%r4 are aceast4 5e8batere teologic4 c% 5octrina icoaneiD .n 1o5 analogic< la fel c%1 Fi%l este Fchi&G al 'at4l%i si icoana este Fchi&G al Fi%l%i. "stfel< icoana este legiti1at4 5e teologia trinitar4< 1ai e:act 5e icono1ia relatiilor 5intre 'at4l si Fi%l. 'ot%si< ne &%te1 2ntreba este oare co1ens%rabil4 relatia 5intre 'at4l si Fi%l c% aceea 5intre icoan4 si &rototi&%l re&re8entatD Iat4 o 2ntrebare la care orice r4s&%ns &oate &4rea &ri&it. -roiectare Fsi1bolic4G a teologiei trinitare as%&ra teologiei icoanei &oate &4rea artificial4. Si tot%si ea este legiti14. )ar aceast4 legiti1itate &ro6ine 5in 5i1ensi%na hristologic4 at=t a tria5ologiei c=t si a iconografiei.

!a&itol%l III

F #)"M*#'*L* E(IS'OLO+I!* "L* I!O"#*I

F-entr% teologia icoanei conce&t%l c% tot%l &ara5o:al al %n%i Fchi& cons%bstantial si 5es46=rsitG r41=ne f%n5a1entalGB51C. "ceast4 afir1atie a l%i !hristo&h Schanborn sinteti8ea84 contrib%tia cea 1ai i1&ortant4 a teologiei &atristice 2n &lan%l tria5ologiei. #%cle%l s4% inti1 este 2ns4 5e nat%r4 hristologic4< c4ci s%biect%l este Fi%l< Fchi& 5es46=rsitG al 'at4l%i. .n conte:t%l 5is&%tei iconoclaste arg%1ent%l 5ecisi6 al icono5%lilor este 5e nat%r4 hristologic4. Fa&t%l c4 Fi%l s3a

2ntr%&at 6alori8ea84 &o8iti6 calitatea 5eosebit4 a si1boli8ant%l%i< care< 2n ca8%l nostr% este Ftr%&%lG si1bol%l%i. )ac4 &entr% Eristos firea Sa o1eneasc4 in5ic4 as%1area 5e&lin4 5e c4tre .ns%si )%1ne8e% 2n -ersoana Sa a l%1ii< a o1%l%i si a istoriei< &entr% icoan4< 5i1ensi%nea sa 6i8ibil4< sensibil4< in5ic4 6aloarea 1eteriei aflat4 2n relatie analogic4 c% &rototi&%l re&re8entat. Metaforic a1 &%tea s&%ne c4 icoana are %n Ftr%&G 3 si1boli8ant%l< si toto5at4 %n Fs%fletG 3 si1boli8at%l. )in acest &%nct 5e 6e5ere< c%1 a1 1ai s&%s< at=t iconografia c=t si hristologia re&re8int4 tri%1f%l 5e&lin al cos1is1%l%i 2n 5efa6oarea agnosticis1%l%i. L%1ea Fcelor 648%teG &oate si treb%ie s4 fie &ret%it4 &entr% ea 2ns4siA ea n% este 5oar o reflectare infi5el4< 5eci 5egra5at4< a Fl%1ii s%&ral%nareG. .ntreaga 5e8batere tria5ologic4 5esf4s%rat4 2n ti1&%l 1arilor Sinoa5e ec%1enice< are ca &%nct 5e F&%nere 2n abisG hristologia l%i Origen. +eorge Floro6s^i s3a f4c%t &%rt4tor%l 5e c%6=nt al o&iniei confor1 c4reia Origen a f%n5a1entat o hristologie care contine &re1isele l%&tei 21&otri6a icoanelor. Mai 1%lti s&ecialisti s3a% a&lecat as%&ra acestei &roble1e. .i 1ention41 aici 5oar &e Eenri !ro%8el c% a sa F'heologie 5e lOi1age che8 OrigeneG (-aris< 195H) si Marg%erite Earl c% l%crarea FOrigene et la fonction re6elatrice 5% 9erbe incarneG (-aris< 195M). !el &%tin 2n co1entari%l la *6anghelia 5%&4 Ioan e:ist4 o afir1atie e:tre1 5e ci%5at40 F)o1n%l este n%1it Qa5e64ratR ()e%t. J2< 4) s&re 5eosebire 5e %1br4< 5e fig%r4< 5e chi&A c4ci asa este !%6=nt%l 2n cer%l 5eschis. *l n% este &e &41=nt asa c%1 este 2n cerA c4ci< fiin5c4 S3a f4c%t tr%&< *l se e:&ri14 &rin inter1e5i%l %1brelor< al fig%rilor< al chi&%rilor. M%lti1ea celor care se &retin5 cre5inciosi este 2n64tat4 &rin %1bra !%6=nt%l%i a5e64rat al l%i )%1ne8e%< care este 2n cer%l 5eschisGB52C. S4 2nse1ne oare aceasta c4 Eristos n% este egal%l 'at4l%i 5%&4 nat%r4D .n %nele 1o1ente e:ces%l 5e alegoris1 1istagogic origenian &are s4 in5ice acest l%cr%. "c%8a care se 2n5rea&t4 21&otri6a l%i este c4 ar fi fost 1%lt 1ai &latonician 5ec=t i3ar fi &er1is &ro&ria cre5int4. )e fa&t< &roble1a cea 1ai 1are este

6aloarea re5%s4 &e care Origen o acor54 tr%&%l%i< l%1ii si istoriei. F4r4 a le nega< &entr% el esential este s%flet%l< Fl%1ea celor ne648%teG 2n f%nctie 5e care se organi8ea84 ar1onic 2ntreg%l. nii a%tori< &rec%1 !hristo&h Schanborn citat 5in ab%n5ent4 5e noi< cre5 c4 6i8i%nea origenian4 contine o gra64 li&s4 &ricin%it4 5e inca&acitatea 5e a 5a Fcor&oralit4tii o1%l%i cel &%tin %n sens &o8iti6 2n creatie si 2n &lan%l 5e 1=nt%ire al l%i )%1ne8e%GB5JC. *ste a5e64rat c4 &entr% Origen c%lt%l crestin se a5resea84 2n &ri1%l r=n5 s%flet%l%i< icoanele sale fiin5 6irt%tile. .n o&o8itie c% &4g=nis1%l 5eca5ent el res&inge i1aginile sacre antice< 2n consecint4 &%n=n5 2n &arante8e orice fel 5e i1agine sacr4. -reci841 c4 n% ace&t41 integral aceast4 inter&retare atrib%it4 5octrinei origeniene. )esi rec%noaste1 c4 1arele g=n5itor ale:an5rin &ri6ilegia84 s%flet%l< res&ecti6 alegoria 2n ra&ort c% tr%&%l< a5ic4 c% litera< n% cre5e1 c4 el ar fi 1ers at=t 5e 5e&arte 2nc=t s4 nege cos1os%l res&ecti6 5i1ensi%nea so1atic4 a o1%l%i. Oric%1 a1 a&recia 5octrina l%i Origen< 2n conte:t%l teologiei &atristice cel care a e:&ri1at 2n 1o5 echilibrat o 6i8i%ne %nitar4 5es&re i1agine este Sf=nt%l !hiril al "le:an5riei. 'reb%ie s4 abor541 c% o serio8itate 5e&lin4 2ntr%&area Logos%l%i< l%cr% care &retin5e s4 n% 6e5e1 2n firea acest%ia F%n instr%1ent< %n 6es1=nt< o loc%int4 e:terioar4< ci Ffirea o1eneasc4 a l%i )%1ne8e% cel%i nestric4ciosG. "ceasta 2nsea1n4 c4 5ac4 firea %1an4 as%1at4 a&artine real1ente !%6=nt%l%i si 5ac4 !%6=nt%l r41=ne !%6=nt%l 5e aceeasi fiint4 c% 'at4l at%nci el &4strea84 ase14narea c% )%1ne8e% 'at4l chiar 2n fa&t%l c4 S3a f4c%t O1GB54C. n%l 5in as&ectele cele 1ai s&ectac%loase ale 5e8baterii este cel referitor la F%r=teniaG Fi%l%i. .ntr3a5e64r< 2n ra&ort c% caracter%l necreat si nefinit al firii 5%1ne8eiesti< firea o1eneasc4 este F%r=t4G. "cesta ar fi 5eci caracter%l nease14n4tor al relatiei 5intre si1boli8ant si si1boli8at. .n ci%5a acest%i fa&t< )%1ne8e% S3a f4c%t o1< 1ai e:act si3a l%at tr%&< Fcobor=n5%3se 2n cele 1ai 5e >osG. )i1ensi%nea chenotic4 a .ntr%&4rii este sing%r%l &%nct necesar 2n ra&orarea oric4r%i cre5incios la icoan4. F4r4 a acce&ta s1erenia l%i )%1ne8e% f4c%t FcarneG (sar:) 2n 1area Sa 1ilosti6ire fat4 5e nea1%l

o1enesc< n% te &oti s1erii 2n fata i1&erfecti%nii re&re8ent4rilor Sale< icoanele. -ersoana M=nt%itor%l%i Eristos este real1ente &ara5o:al4. )esi 2l re6elea84 &e 'at4l 2n acelasi ti1& 2l asc%n5e. S4 ne e:&lic41. .n calitatea Sa 5e a 5o%a &ersoan4 a Sfintei 'rei1i< Eristos 2l re&re8int4 ca si chi& 5es46=rsit &e cel care l3a n4sc%t. 'ot%si< 5%&4 te:t%l e6anghelic< *l s3a 5e8br4cat 5e sla64 Fchi& 5e rob l%=n5%3siG. "cest l%cr% ne arat4 14s%ra 2n care &ersoana Sa 5i6ino3%1an4 oc%ltea84 &re8enta l%i )%1ne8e% 2n l%1e. F4r4 a se 5e864l%i 2n &lenit%5inea str4l%cirii sale< *l este chi&%l cel%i care L3a tri1is 5atorit4 i5entit4tii sale 5e nat%r4 c% "cesta. Iat4 5eci contin%itatea 5intre chi& si -rototi&. .n acelasi ti1& e:ist4 o 5iscontin%itate 2ntre firea Sa creat4 si cea necreat4< 5ar care n% afectea84 i5entitatea 5e nat%r4. Si1ilar< 2n icoan4 reg4si1 i5eea 5e contin%itate si &e cea 5e 5iscontin%itate. -ractic< 5esi ase14n4toare 5%&4 contin%t< a5ic4 5%&4 &rototi&%l re&re8entat< icoana si cel 8%gr46it 2n ea s%nt 5eosebite 5%&4 nat%r4. -ri1a este confectionat4 5e iconar 5in 1ateria aflat4 la 2n5e1=< creat4 si li1itat4< 2n ti1& ce %lti1a este 5efinit4 &rin atrib%t%l infinit4tii s%bs%1ate caracter%l%i necreat. *:ist4 tot%si o 5iferent4 re1arcabil4< care< 2n 1o5 &ara5o:al in5ic4 %nitatea teologiei si iconografiei0 la fel c%1 2n tria5ologie nat%ra 5i6in4 este cea care confer4 %nitate &ersoanelor 5istincte ale Sfintei 'rei1i< 2n icoan4 &ersoana re&re8entat4 este cea care confer4 %nitate celor 5o%4 realit4ti 5istincte 3 icoana si &ersoana M=nt%itor%l%i. !%l1ea teologiei hristologice o re&re8int4 5is&%ta Sf=nt%l%i Ma:i1 M4rt%risitor%l c% 1onotelis1%l< %na 5in cele 1ai s%btile ere8ii 5in secol%l al 9II lea 5%&4 Eristos. (e8%1=n5< te1a f%n5a1ental4 a conce&tiei 1a:i1iene o re&re8int4 i%birea< %nica icoan4 5es46=rsit4 a l%i )%1ne8e%. .n ierarhia 6irt%tilor si a har%rilor 5i6ine< 2ntele&ci%nea este &rece5at4 5e %n sing%r 5ar0 i%birea 5%1ne8eiasc4. (eferin5%3ne 2nc4 o5at4 la Mistagogia Sf=nt%l%i Ma:i1 M4rt%risitor%l< ne rea1inti1 c4 Biserica este si1bol 5eo&otri64 al cos1os%l%i si al o1%l%i. ":%l care str4bate

cer%l si &41=nt%l leg=n5 cele 648%te 5e cele ne648%te este i%birea. Si1ilar< si 2n ca8%l icoanei< i%birea 2n5re&tat4 5e cre5incios c4tre &rototi&%l a5orat %nific4 si1boli8ant%l si si1boli8at%l. "stfel< Sf=nt%l Ma:i1 M4rt%risitor%l ne e:&%ne toate ele1entele 1arcante ale iconografiei0 si1boli8ant%l 3 cre5incios%l 2nchin4tor< si1boli8at%l 3 Fobiect%lG 2nchin4rii< si &%ntea care leag4 cele 5o%4 ele1ente ale si1bol%l%i0 i%birea.

!a&itol%l I9

I!O"#" .# ! L' L O('O)O?

.n l%crarea sa FS&irit%alitate si co1%ni%ne 2n lit%rghia orto5o:4G< &4rintele )%1itr% St4niloae abor5ea84 2n F-reli1inariiG rol%l si se1nificatia sfintelor icoane 2n conte:t%l c%lt%l%i orto5o:. -re8entarea noastr4 referitoare la sit%area icoanei 2n ca5r%l lit%rgic< 6a %r1a 2n5ea&roa&e arg%1entarea c%nosc%t%l%i teolog ro1=n. Mai 2nt=i 6o1 6orbi 5es&re >%stificarea sfintelor icoane care< c%1 6o1 6e5ea< 2nainte 5e toate este 5e nat%r4 5o:ologic4. F#oi ne 2nchin41 )o1n%l%i Eristos si cinsti1 &e Maica )o1n%l%i si &e sfinti< si &rin icoanele care 2i re&re8int4GB55C. "ceast4 afir1atie a &4rintel%i St4niloae contine sintetic esential%l &ri6itor la 2n5re&t4tirea sfintelor icoane. -rin 2ns4si nat%ra lor 5e obiecte lit%rgice< ele s%nt 5estinate 2nchin4rii cre5inciosilor< 2nchinare 2n5re&tat4 c4tre &ersoanele sfinte re&re8entate. S%b acest as&ect treb%ie

re1arcat4 5eosebirea 1a>or4 5intre c%lt%l neotesta1entar< crestin< si cel 6eterotesta1entar< i%5aic. )%&4 c%1 se stie< 9echi%l 'esta1ent inter8ice chi&%rile si ase14n4rile l%i )%1ne8e% ca obiecte 5e 6enerare (Ies. 21<4A )e%t. 5<1M<19). )esi teologia i%5aic4 a51itea 6aloarea si1bol%rilor sacre< 2ntelese ca se1ne 6i8ibile ale 1anifest4rii &%terii l%i Iah6eh 3 5%&4 c%1 6e5e1 2n ca8%l %nor ele1ente 5e c%lt ca 1iel%l &ascal< toiag%l l%i "aron< !ort%l sf=nt< chi6ot%l Legii< s.a. 3 risc%rile conf%n54rii l%i )%1ne8e% c% nat%ra 5eter1ina% reticenta &rofetilor fat4 5e obiectele sacre. "ceasta c% at=t 1ai 1%lt c% c=t nea1%l l%i Israel 6iet%ia 2ntre &o&oare i5olatre< care n% o 5at4 i3a% infl%entat negati6 religio8itatea. !%1 s%blinia84 &4rintele St4niloae Fn% rec%noasterea %nei l%cr4ri a l%i )%1ne8e% 2n obiectele nat%rale si c% 5eosebire 2n si1bol%rile sacre< in5icate 5e )%1ne8e% 2n 1o5 s%&ranat%ral era inter8is4 2n 9echi%l 'esta1ent< ci i5entificarea lor c% )%1ne8e% .ns%si. "cesta e 1oti6%l &entr% care 9echi%l 'esta1ent a inter8is i5ol%l< 5ar a reco1an5at 6e5erea 14ririi l%i )%1ne8e% 2n toate si 2n 1o5 s&ecial 2n an%1ite obiecte 2n care )%1ne8e% a ar4tat &rintr3%n act s%&ranat%ral c4 a l%crat si l%crea84< a5ic4 2n si1boalele sacre folosite 2n c%lt. -rin i5oli se &ier5ea constiinta 5eosebirii l%i )%1ne8e% 5e nat%r4. -rin si1bol%l nat%ral si sacr% se 1entinea constiinta acestei 5eosebiri. -rin i5ol &o&or%l Israel ar fi &ier5%t constiinta %n%i )%1ne8e% s%&erior nat%rii< 5eci constient< &ersonal< s%&erior nat%rii si 5eosebit si liber 5e ea. -rin si1bol ei &4stra% cre5inta 2n )%1ne8e% 5iferit 5e l%1e< transcen5ent ei< si &ractica% o leg4t%r4 concret4 c% *l< &rin a5orare< &rin c%lt< &rin r%g4ci%ne< &e te1ei%l cre5intei c4 acest )%1ne8e% 2i &oate a&4ra chiar fat4 5e gre%t4tile nat%rii< fat4 5e legile ei i1&lacabile. -rin si1bol 6e5ea% toat4 l%1ea 2ntr3o 5e&en5ent4 5e acest )%1ne8e% &ersonal< s%&erior 2n &%tere nat%rii< atot&%ternic fat4 5e ea< &roniator al ei si 2n 1o5 5eosebit al oa1enilor. .n toate ca8%rile< &rin si1boalele sale sacre< 5ar si &rin toat4 nat%ra 648%t4 ca si1bol< 9echi%l 'esta1ent 14rt%riseste cre5inta sa 2n co1%nicabilitatea l%i )%1ne8e% &rin 1i>loace

sensibile< 5ar si 5eosebirea L%i 5e aceste 1i>loace. Si1boalele s%nt 2n acest sens o antici&are a icoanelor< &rec%1 9echi%l 'esta1ent e o antici&are a l%i EristosGB5HC. .n conte:t%l religiei crestine f%n5a1entat4 &e 2n3o1enirea !%6=nt%l%i l%i )%1ne8e%< stat%t%l obiectelor sacre se 1o5ific4 si1titor. !%1 a1 648%t 2n secti%nea referitoare la te1ei%l hristologic al icoanei< .ntr%&area legiti1ea84 5e&lin i1aginile sacre. -entr% &4rintele St4niloae esential n% este at=t fa&t%l .ncarn4rii l%i Eristos< ci 1ai ales &ro:i1itatea afl4rii Sale 2n ra&ort c% nea1%l o1enesc< 2nteleas4 5intr3o &ers&ecti64 inter&ersonal4. )eci fa&t%l c4 a 5o%a &ersoan4 a Sfintei 'rei1i< Iis%s Eristos< FS3a &ogor=t 5in cer%riG intr=n5 2ntr3%n 5ialog ne1i>locit c% nea1%l o1enesc aflat s%b inci5enta &4cat%l%i originar< i1&lic4 2n 1o5 necesar &osibilitatea &4str4rii acestei relatii 5irecte< Ffat4 c4tre fat4G< 5intre o1 si )%1ne8e%. Iat4 5eci< >%stificarea &ersonalist4 a necesit4tii icoanei. )ac4 a1 6orbit anterior 5es&re icoan4 ca obiect si1bolic< 5atorit4 f%nctiei sale 5e 1e5iere 2ntre l%1ea sensibil4 si l%1ea inteligibil4< &%te1 5e86olta ac%1 acest caracter inter1e5iar 2nteleg=n5 icoana ca &e %n 1e5i% al 5ialog%l%i< 2n ca5r%l c%lt%l%i< 2ntre o1 si )%1ne8e%. .n ter1eni 1etaforici< icoana re&re8int4 o 6eritabil4 fereastr4 &rin care o1 si )%1ne8e% se &ot &ri6i fat4 2n fat4. FS3a a&ro&iat .1&4r4tia cer%rilorG< 5eci l%1ea ne648%telor ne este accesibil4< c4ci ea se afl4 2n &ro:i1itatea l%1ii noastre. 'oc1ai icoanele s%nt cele care 14rt%risesc aceast4 a&ro&iere ne 1ai 2nt=lnit4 2n l%1ea &recrestin4. 'ot &4rintele St4niloae re1arca Fc4 res&ingerea icoanei e &ro&rie celor ce res&ing 2n general orice fel 5e co1%nicare a l%i Eristos 5in &lan%l in6i8ibil c% noi &rin 6reo &%tere oarecareGB5NC. .ns4 contrib%tia sa esential4 n% se re8%14 la conse1narea as&ect%l%i negati6 al relation4rii la icoan4. M%lt 1ai i1&ortant4 ne &are a fi Fteologia chi&%l%iG 5e86oltat4 5e &4rintele St4niloae ca >%stificare s%&erlati64 a i1&ortantei icoanei0 FFata o1eneasc4 este &rin ea 2ns4si 1i>loc%l 5e co1%nicare 2ntre oa1eni. Fata n% e 5at4 o1%l%i &entr% o e:istent4 a l%i 2n i8olarea

in5i6i5%alist4. )in acest &%nct 5e 6e5ere e:ist4 o 1are i5entitate 5e rol 2ntre fat4 si c%6=nt. "1=n5o%4 s%nt 5ate ins%l%i &entr% a se co1%nica altora. *le s%nt 5ate o1%l%i &entr% c4 el este &ersoan4< 5eci s%biect co1%nicabil< s%biect &entr% alte s%biecte. !a &ersoan4 o1%l n% e:ist4 n%1ai &entr% sine< ci si &entr% ceilalti< sa% se reali8ea84 &e sine 2n co1%nicare c% ceilalti. .n fata si c%6=nt%l l%i se reflect4 si se reali8ea84 constiinta sa c4 e &entr% altii< c4 n% se &oate reali8a 5ec=t 2n co1%ni%nea c% altii. .n fata o1%l%i se reflect4 toate %r1ele l4sate 5e 2nt=lnirea si 5e con6orbirea c% ceilalti oa1eni. Iar c%6intele l%i se 21bog4tesc 5in con6orbirea c% ceilalti< 5in 2n64tarea 5e la ei< 5in c%6=nt%l lor oral sa% scris. .n fata si 2n c%6intele fiec4r%ia se &4strea84 %r1ele si 6ibratiile senti1entelor &ro5%se 5e altii< sa% senti1entele n%trite si e:&ri1ate fat4 5e altii. O1%l este fiint4 inter&ersonal4< noi crestinii s&%ne1 c4 este fiint4 tri&ersonal4< 5%&4 chi&%l Sfintei 'rei1i< &entr% c4 tot5ea%na 5o%4 &ersoane care 6orbesc a% 2n 6e5ere o a treia &ersoan4< sa% &e el 1%lti&licat. L%cr%rile intr4 2n &reoc%&area lor n%1ai ca obiecte care3i interesea84 2n co1%n< ca obiecte care s%nt 2ntre ei< 5orin5 s4 si le 5ea< sa% s4 si le ia. Fata tine 5e o1< &entr% c4 el este &entr% altiisi &rin fat4 2si arat4 treb%inta s4 fie c% ei< s4 se interese8e 5e ei si altii s4 stie c4 el se interesea84 5e ei. Fata n% a&artine c%i6a 2n i8olare. Fata e &roiectia ine6itabil4 a ins%l%i s&re ceilalti. *a tine 5e el< &entr% c4 el tine 5e ceilalti. )e aceea a l%at Fi%l l%i )%1ne8e% fat4 o1eneasc4. *l a ar4tat &rin aceasta interes%l L%i fat4 5e noi< 6ointa 5e a co1%nica c% noi. Fata %1an4 e &e 5e o &arte e:&resia infinit4tii 5e 2nteles%ri s&re care e orientat s&irit%l %1an< iar 2n ca8%l c4 e %n s&irit cre5incios< e:&resia leg4t%rii l%i 1=ng=ietoare c% infinitatea &ersonal4 5i6in4A &e 5e alta arat4 6ointa 5e co1%nicare a acestei infinit4ti tr4ite c4tre ceilalti se1eni. Fi%l l%i )%1ne8e%< l%=n5 fat4 %1an4 a 5%s la 1a:i1%1 aceast4 ancorare a ei al infinitatea

5%1ne8eiasc4< &e 5e alta 6ointa ei 5e co1%nicare c4ter ceilalti oa1eni a acestei tr4iri a %1anit4tii as%1ate 5e *l 2n infinitatea 5e 6iat4 si 5e 5ragoste a 5%1ne8eirii. )ac4 a l%at fata o1eneasc4 c% sco&%l 5e a co1%nica &rin ea e:&erienta 6ietii 5%1ne8eiesti< tr4it4 5e *l< fratilor S4i 2ntr% %1anitate< 5e ce n% ar 1entine aceast4 co1%nicare c% noi &rin fata Sa 2n contin%areD )ac4 6oieste ca c%6=nt%l S4% s4 se co1%nice &er1anent oa1enilor< ca e:&ri1are a tr4iri Sale ca o1 2n a5=nc%rile 5%1ne8eiesti< 5e ce n3ar 6oi ca aceast4 co1%nicare s4 se fac4 2n contin%are si &rin fata Sa< care c%&rin5e concentrat toate c%6intele Sale si care co1%nic4 1ai 1%lt 5ec=t c%6=nt%l n% n%1ai 2nteles%ri< ci si &%tere 5e 6iat4. !re5inciosii care 6or s4 aib4 c% ei n% n%1ai c%6=nt%l l%i Eristos &=n4 la sf=rsit%l 6eac%rilor< ci si fata L%i %1an4 si &rin ea FFataG 5%1ne8eirii ca i86or al t%t%ror fetelor o1enesti< 5eci si al fetei as%1ate 5e EristosA sa% FFataG 5%1ne8eiasc4< ca for14 1ai &res%s 5e for1e a e:istentei Sale tri&ersonale eterne< ca e:&resi6itate intratrei1ic4< i86or al oric4rei e:&resi6it4ti si co1%nic4ri inter&ersonale createGB5MC. "nali8a acest%i citat 1asi6 5in o&era teolog%l%i ro1=n< ne rele6ea84 te1ei%l i&ostatic al icoanei. !once&t%l central 2n >%r%l c4r%ia se 5esf4soar4 arg%1entatia este cel 5e chi& sa% fat4. -entr% a se 1=nt%i< confor1 2n64t4t%rii Bisericii 5e (4s4rit< o1%l treb%ie s4 se 2n5%1ne8eiasc4< a5ic4 s4 5e6in4 5%1ne8e% &rin &artici&area la energiile necreate. "cest l%cr% n% se &oate reali8a 2ns4< 5%&4 con6ingerea Sf=nt%l%i Si1eon #o%l 'eolog< 5ec=t 5ac4 cei 5oi &reo&inenti se &ri6esc fat4 2n fat4. )ac4 )%1ne8e% ne &ri6este &er1anent 2n c%rs%l 6ietii noastre c% 14s%ra stiintei Sale atotc%&rin84toare< 14car o5at4 2n e:istenta noastr4 terestr4 treb%ie ca si noi s43l &ri6i1 2n fat4< conte1&l=n5%3i chi&%l 2n6es1=ntat 2n sla6a sa 5i6in4B59C. )ac4 &%nct%l 1a:i1 al 6ietii s&irit%ale crestine< este re&re8entat 5e e:ta8%l 1istic< accesibil %n%i n%14r restr=ns 5e cre5inciosi 2nc4 5in ti1&%l 6ietii lor &e &41=nt< icoana &er1ite celorlalti acces%l 2n l%1ea 5i6in4< %n5e i se &ot a5resa 5irect l%i )%1ne8e%. .ntelege1 o5at4 2n &l%s necesitatea icoanei< a6=n5 2n 6e5ere

rol%l s4% e&iste1ic 2n &roces%l c%noasterii l%i )%1ne8e%. !onfor1 e:celentei 5e1onstratii a &4rintel%i 1artir -a6el Florens^i 5in st%5iile sale F!a5r%l eclesial 3 sinte84 a artelorG si FLa6ra Sf=nta 'rei1e 3 Sf=nt%l Serghie si (%siaGBH@C< icoana n% treb%ie abor5at4 ca obiect artistic 2n sens%l &rofan al c%6=nt%l%i. +eni%l &4rintel%i Florens^i a &4tr%ns 2n &rof%n8i1e inter5e&en5enta 5intre o1< )%1ne8e% si icoan4 5esf4s%rat4 2n ca5r%l lit%rgic al Bisericii. Icoana este %n obiect 5e 2nchinare < 5eci lit%rgic si si1bolic toto5at4< nici5ec%1 %n obiect estetic. Mai e:act< ea n% &oate fi abor5at4 5%&4 criteriile artei &rofane< f%nctia ei nefiin5 aceea 5e a 2nc=nta ochi%l ci aceea 5e a 1i>loci 5ialog%l cre5incios%l%i c% obiect%l &ersonal al cre5intei sale. -rin aceast4 afir1atie n% 5ori1 s4 neg41 6aloarea estetic4 a icoanei. (es&inge1 5oar ten5inta 5e a &ri6i aceste obiecte sfinte 5econte:t%ali8=n5%3le si ignor=n5 1atricea lor for1ati640 ca5r%l eclesial. !%1 se >%stific4 2ns4 aceast4 f%nctie inter1e5iar4 a icoanelorD -robabil c4 cea 1ai a5ec6at4 legiti1are a inter1e5ierii iconice< ne3o ofer4 Sf=nt%l 'eo5or St%5it%l 2n celebrele sale F'ratate contra icono1ahilorG. Iat4 ce s&%ne el0 FIcoana (ei^on b chi&< icoan4) e:ist4 2n *l 2n &otent4 si &oate fi &%r%rea 648%t4 2n Eristos< chiar 2nainte 5e a fi reali8at4 tehnic< asa c%1 si %1bra s%b8ist4 &%r%rea 2n tr%&< chiar 5ac4 n% este 2nc4 config%rat4 5e o ra84 5e l%1in4< 1o5 2n care n% este 2n afara 6erosi1il%l%i a s&%ne c4 Eristos si icoana L%i s%nt si1%ltane. -rototi&%l si icoana tin 5e categoria relati6elorBH1C< ca si 5%bl%l si >%14tatea. !4ci &rototi&%l intro5%ce 2ntot5ea%na 21&re%n4 c% sine icoana a c4r%i &rototi& este< si 5%bl%l intro5%ce 2ntot5ea%na c% sine >%14tatea fat4 5e care se >ice 5%bl%< c4ci n% ar &%tea e:ista &rototi& 5ac4 n3ar e:ista icoan4< nici 5%bl% 5ac4 n% s3ar g=n5i 1ai 2nt=i o >%14tate 7 l%cr%ri care s%b8ist4 si se g=n5esc 2n acelasi ti1& ca %nele ce s%nt si1%ltane. -rin %r1are< 2ntr%c=t n% inter6ine 2ntre ele %n ti1& oarecare< nici 2nchinarea n% 6a fi alta< ci %na si aceeasi &entr% a1=n5o%4.

-rototi&%l si icoana 2si a% e:istenta legat4 c%16a %n%l 5e alt%l si &rin s%&ri1area %n%ia este s%&ri1at 21&re%n4 si cel4lalt< &rec%1 at%nci c=n5 e s%&ri1at 5%bl%l e 21&re%n4 s%&ri1at4 si >%14tatea. -rin %r1are n% &oate e:ista Eristos f4r4 ca icoana (chi&%l) L%i s4 fie 2n &otent4 si s4 e:iste &%r%rea 2n &rototi&< 1ai 2nainte 5e a fi e:ec%tat4 tehnic. -rin %r1are< cel ce n% 14rt%riseste c4 2n *l este 6enerat4 (si 2nchinat4) 21&re%n4 si icoana L%i< s%&ri14 2ns4si 2nchinarea l%i Eristos.GBH2C. !once&tia st%5it%l%i care 6e5e 2n icoan4 si &rototi& cele 5o%4 >%14t4ti ale %n%i 2ntreg< ne &%ne 2n 5irect4 leg4t%r4 c% 1agnifica 6i8i%ne cos1o3antro&ologic4 &ro&rie g=n5irii &atristice. *a se ba8ea84 &e constienti8area 5e&lin4 a %n%i a5e64r c%nosc%t c% &rof%n8i1e 2nc4 5e filo8ofii &latonici si neo&latonicieni. *ste 6orba 5es&re %nitatea in5isol%bil4 5intre 1icro si 1acro cos1os. O1%l si %ni6ers%l s%nt cele 5o%4 fete ale %nei sing%re 1e5alii< sa%< c%1 s&%ne 1isterios%l F!or&%s Eer1etic%1G< Ftot ceea ce este >os este si s%s< tot ceea ce este s%s este si >osG. -robabil asa se e:&lic4 sit%atia &ara5o:al4 5escris4 5e &4rintele Lohn Meyen5orff si conse1nat4 5e 5iacon%l Ioan Ic4 >r. 2n st%5i%l s4% intro5%cti6 FIconologia bi8antin4 2ntre &olitic4 i1&erial4 si sfintenie 1onahal4G< c4 F&latonicienii< a c4ror 1etafi8ic4 5is&ret%ia 1ateria< a&4ra% c%lt%l i1aginilor< 2n ti1& ce crestinii< a c4ror cre5int4 se 2nte1eia &e .ntr%&are se o&%nea% lorGBHJC. 'e:t%l care ne ofer4 &osibilitatea 5e a 2ntelege 5i1ensi%nea lit%rgic4< si1bolic4< a icoanei 2n &lin4tatea ei este FMistagogiaG Sf=nt%l%i Ma:i1 M4rt%risitor%lBH4C. "ici s%nte1 initiati 2n 1ister%l cos1os%l%i< o1%l%i si 5i6init4tii. -%nct%l 5e leg4t%r4 al celor trei ni6ele ontologice este Biserica 2n ca5r%l c4reia icoanele &rile>%iesc 5e&lina constienti8are si as%1are a ar1oniei %ni6ersale. S4 ne g=n5i1 la Fele1enteleG c%lt%l%i orto5o:0 2n &ri1%l r=n5 )%1ne8e% s4l4sl%it 2n Sf=nta Sfintelor< 2n 5ar%rile transs%bstantiateA 2n al 5oilea r=n5 o1%l< 1i>locitor si 5estinatar al har%l%i sfintitorA %r1ea84 celelalte ele1ente lit%rgice0 1%8ica sacr4< icoanele< 1oastele< obiectele 5e c%lt< 6es1intele &reotesti c% bogata lor se1nificatie si1bolic4< t41=ia< l%1=n4rile. 'oate acestea< al4t%rate str%ct%rii 2ns4si a te1&l%l%i 3 &ronaos< naos si altar 3 contrib%ie la i1&linirea %nit4tii

5intre cos1os< o1 si )%1ne8e%. -e 14s%r4 ce o1%l se sfinteste 2n 5ialog%l s4% c% -4rintele L%1inilor< el sfinteste creatia< 2n5%1ne8ein53o. 'ot acest &roces< c% 5ina1ica sa co1&le:4 este reflectat 2n teologia icoanei. -e 14s%r4 ce o1%l &artici&=n5 la 6iata lit%rgic4 se 2n5%1ne8eieste< 5e6ine a&t s4 sfinteasc4 1ateria asa c%1 se 2nt=1&l4 2n &ictarea %nei icoane. .ns4< c%1 sti1 5in &ra6ila 5e alc4t%ire a icoanelor< toate ele1entele 1ateriale care s%nt %tili8ate 5e iconar s%nt sfintite &rin ier%rgii s&eciale< la fel c%1 si iconar%l &ri1este o binec%6=ntare 2n sens%l e:ercit4rii 5ar%l%i s4% . #i1ic 5in toate acestea n% &oate li&si 5in &reg4tirea si &er&et%area c%lt%l%i orto5o:. *:ist4 2nc4 %n as&ect 5eosebit 5e rele6ant 2n &ri6inta rost%l%i icoanelor 2n ca5r%l Bisericii. *ste 6orba 5e f%nctia lor &ai5agogic4. )%&4 c%1 sti1 5in referat%l biblic neotesta1entar< 5i1ensi%nea 2n64t4toreasc4 a acti6it4tii .n64t4tor%l%i Eristos este 5eosebit 5e &regnant4. !re5inciosii n% se &ot 2nchina f4r4 a fi 2n64tati c%1 s4 fac4 acest l%cr% si far4 a fi 2n64tati cre5inta care >%stific4 2nchinarea. .n aceast4 or5ine 5e i5ei< icoana n% este n%1ai %n 1e5i% al 2nchin4rii ci si %n obiect c% intentii &e5agogice 6i8ibile. F4r4 a re5%ce icoana la %n si1&l% instr%1ent al &ro1o64rii 2n64t4t%rii 5e cre5int4< rec%noaste1 rol%l ei e1inent 5e trans1itere a Fstiintei sacreG. -ri6in5%3le< cre5inciosii beneficia84 5e toate c%nostintele i1&licate 2n 6i8%ali8area scenelor si 2n &ersoanelor sfinte. )incolo 5e toate aceste 5i1ensi%ni ale i1aginilor sacre< n% treb%ie s4 &ier5e1 5in 6e5ere caracter%l a&ofatic al lor. .n fon5< r41=ne o tain4 relatia aceasta 5intre i1agine si &rototi&< la fel c%1 o tain4 este relatia 5intre l%1ea celor 648%te si a celor ne648%te< sa% 5intre tr%& si s%flet. -%te1 a&recia al4t%ri 5e &4rintele St4niloae c4 icoana Fe a&ofatic4 c%1 e toat4 lit%rghiaGBH5C. Mai 1%lt0 F* a&ofatic4 &entr% c4 %neste trec%t%l c% &re8ent%l si c% 6iitor%l eshatologic etern. FIcoana este %n chi& al eternit4tii. *a ne 2ng45%ie s4 ne 5e&4si1 ti1&%l si s4 2ntre6e5e1 6eac%l 6iitor 2n oglin5a tre1%r=n54 a chi&%rilorGBHHC. La aceast4 caracteri8are a

l%i Florens^y< a1 &%tea a54%ga c4 icoana este %n chi& al eternit4tii 6ii< &entr% c4 &rin ea trans&are si !el ce n% are 2nce&%t si sf=rsit si 1argine 2n &%terile L%i. *a este %n chi& &rin care trans&are infinitatea l%i )%1ne8e%. )ar eternitatea si infinitatea 6ietii s&re care 5eschi5e icoana &oarta s%nt ale i&ostas%l%i 5i6in f4c%t o1 5in i%bire si ale i&ostas%rilor %1ane 2n care loc%ieste i&ostas%l 5%1ne8eiesc !el 2ntr%&at si o5at4 c% aceasta 2ns4si Sf=nta 'rei1e. )e aceea icoanele a% n%1e 5e &ersoane. -rin elen% lic4reste o esent4 etern4 si infinit4< ci o &ersoan4 5%1ne8eiasc4< care i1&lic4 o co1%ni%ne c% altele< &rin fete o1enesti care a% caracter &ersonal. * o eternitate si o infinitate care ne 6orbeste si c% care 6orbi1< c% care s%nte1 2n 5ialog si care3si re6ars4 eternitatea si infinitatea lor a>%t4toare< i%bitoare< c4l4%8itoare< sfintitoare 2n noi. *ternitatea aceasta ce trans&are &rin icoane< re64rsat4 2n tr%& ri5ic4 si tr%&%l la 6iata etern4 &rin 2n6ierea tr%&%l%i as%1at 5e Fi%l l%i )%1ne8e%. "t=t &rin fa&t%l c4 ne arat4 eternitatea &ersonal4< c=t si &rin fa&t%l c4 ea ne arat4 eterni8area tr%&%l%i< Ficonografia este 1etafi8ica e:istentei concreteG< c%1 8ice -a6el Florens^y< care e toto5at4 1etafi8ica concret4 a 6ietiiGBHNC.

!a&itol%l 9

)IS- #*(*" I!O"#*LO( .# BIS*(I!,

lti1%l ca&itol al l%cr4rii noastre l3a1 consacrat st%5ierii

1o5%l%i 5e 5is&%nere al icoanelor 2n biseric4. !hiar 5ac4 2n &ri1a &arte a 5isc%rs%l%i 5es&re icoane ne3a1 oc%&at 5e icoana M=nt%itor%l%i< aceasta n% 2nsea1n4 c4 a1 negli>at re&re8ent4rile celorlalte &ersoane sfinte. -osibilitate re&re8ent4rii lor se 2nte1eia84 &e fa&t%l c4 toate &ersoanele ce a% 5ob=n5it %n loc 5e re&re8entare 2n biseric4 a% 2ncarnat 2n ele 9erb%l 5i6in. -rin &re8enta lor 2n locas%l 5e c%lt 14rt%risesc acelasi !%6=nt 5i6in< astfel 2nc=t< 2n loc s4 s4r4ceasc4 sla6a l%i )%1ne8e% &ri6itor%l n% &oate 5ec=t s4 e:cla1e c%&rins 5e %i1ire0 F)oa1ne< &e toate c% 2ntele&ci%ne le3ai f4c%tcG sa% F)%1ne8e% &rin sfintii s4i 5e &e &41=nt< toat4 6oia Sa a f4c%t3oG. )e la 2nce&%t treb%ie &reci8at c4 &ictarea bisericilor n% este n%1ai %n gest 5ecorati6. "sa c%1 a1 ar4tat 2n alt4 &arte sco&%l 5ecor4rii c% i1agini a bisericilor este 5e a3l intro5%ce &e cre5incios &rin inter1e5i%l 648%l%i 2ntr3o at1osfer4 &otri6it4 c%lt%l%i si 2nchin4rii. 9aloarea estetic4 n% treb%ie negli>at4< 5ar 2n &ri1%l r=n5 ele treb%ie s4 con5%c4 s&re o Qteologie 2n i1aginiR. )e aceea &entr% a&recierea lor corect4 s%nt necesar c%nostinte 5e 5og1atic4< 5e e:egetic4< 5e c%lt si istorie a Bisericii s.a.. r14rin5%3se %n sco& at=t 5e &recis< si 5e 2nalt 2n acelasi ti1&< 5in &artea &ict%rii< 2nsea1n4 c4 5ecorarea bisericilor n% afost nicio5at4 l4sat4 la 6oia 2nt=1&l4rii. .n ti1&< 1o5alitatea 5e 8%gr46ire s3a cont%rat 2ntr3%n Fsiste1< %n &rogra1 sa% ti&ic iconograficGBHMC 2n asa fel 2nc=t ansa1bl%l arhitect%ral si iconografic al %n%i locas 5e c%lt s4 fie coerent si s4 e:&ri1e %n &rinci&i% c4l4%8itor. )ac4 2n 1o1ent%l 5e fat4 se &oate 6orbi 5e %n siste1 iconografic si arhitec%tral al bisericilor orto5o:e< tot%si el n% a fost 5intr% 2nce&%t cristali8at 2n for1a act%al4. F*l s3a for1at c% 2ncet%l si a 6ariat 5%&4 e&oci si regi%ni &otri6it si c% e6ol%tia arhitect%rii religioase< 5eci 2n f%nctie 5e 6arietatea ti&%rilor arhitect%rale< 5e 5i1ensi%nile bisericilor si s%&rafata 5e &ictat. "% contrib%it la aceasta si i5eile sa% c%rentele teologice (5og1atice) care a% fr41=ntat cegetarea crestin4< g%st%rile si intentiile ctitorilor 8i5itori 5e biserici< care a% i1&%s %neori &ictorilor &referintele lor< &rec%1 chiar si fante8ia &ictorilor 2nsisi< care< &e acest teren a6ea% &rile>%l s43si afir1e

&ersonalitateaGBH9C. -%te1 6orbi 5e o 5i6ersitate 1ai &ron%ntat4 a stil%rilor arhitect%rale si iconografice< 1ai c% sea14 2n &erioa5a &reiconoclast4. )%&4 5istr%gerile s%ferite 5e biserici 2n ti1&%l &rigoanei iconoclaste si stabilirea 5efiniti64 a c%lt%l%i icoanelor o5at4 c% Sino5%l 9II ec%1enic (#iceea NMN)< Biserica a restr=ns 5i6ersitatea iconografic4 si s3a% stabilit &rinci&alele 1o5alit4ti canonice 5e re&re8entare a loc%rilor 5e c%lt si a icoanelor &ortabile. "stfel< 5in sec. 9III 7 I? 2nainte se &oate 6orbi 5e Fe6ol%tia artelor sacre 5%&4 &rinci&ii rig%roase si reg%li &reciseGBN@C. F-rinci&i%l general sa% i5eea 5irectoare care st4 la ba8a acest%i &rogra1 iconografic si care fi:ea84 si r=n5%ieste loc%l fiec4rei scene sa% fig%ri sfinte &e &eretii bisericii< este conce&tia teologic4GBN1C. (e1arc41 2n acest sens< c=te6a n%1e i1&ortante 2n teologia orto5o:4< care a% g=n5it si scris 2n leg4t%r4 c% e:&licarea si1bolic4 a locas%l%i 5e c%lt si a actelor lit%rgice care se s46=rsesc 2n el0 2n sec. 9II Sf. Ma:i1 M4rt%risitor%l (Mystagogia)< 2n sec. ?I9 #icolae !abasila ('=lc%irea 5%1ne8eiestii Lit%rghii)< iar 2n sec. ?9 Sf. +her1an &atriarh%l !onstantino&%l%l%i ()escrierea bisericii si e:&licare 1istic4) si arhie&isco&%l Si1eon al 'esalonic%l%i ('=lc%ire 5es&re 5%1ne8eiesc%l locas). "rhitect%ra si iconografia bisericii fiin5 21&letite ca %n tot %nitar< 2n cele ce %r1ea84 6o1 &re8enta 2n &aralel c% co1&arti1entele clasice ale loas%l%i 5e c%lt si i1aginile sacre care le 2nsotesc. )%&4 5octrina Sf. Ma:i1 M4rt%risitor%l 2ntre !os1os< s%flet si Biseric4 e:ist4 o ase14nare str%ct%ral4< Biserica fiin5 1o5el%l si ger1enele sfintitor al a1=n5%rora0 FSf=nta biseric4 a l%i )%1ne8e% este chi& si icoan4 a 2ntreg%l%i cos1os< const4t4tor 5in fiinte 648%te si ne648%te< a64n5 acceasi %nitate si 5istinctie ca si el. !a e5ifici%< aceasta fiin5 %n sing%r locas< se 5eosebeste tot%si 5%&4 for1a ei s&atial4< 21&4rtin5%3se 2n loc%l 5estinat n%1ai

&reotilor si lit%rghisitorilor< &e care 2l n%1i1 ieration< si 2n cel l4sat &e sea1a 2ntreg%l%i &oor cre5incios< &e care 2l n%1i1 naos. BIC 'ot asa si totalitatea l%cr%rilor a5%se 5e )%1ne8e% la e:istent4 &rin creati%ne< se 21&arte 2n cos1os%l inteligibil< const4t4tor 5in fiinte s&irit%ale si netr%&esti si 2n cos1os%l acesta sensibil si cor&oral< tes%t gran5ios 5in 1%lte for1e si nat%ri. -rin aceasta e %n fel 5e alt4 biseric4 a l%i )%1ne8e%< nef4c%t4 5e 1=ni< in5icat4 c% 2ntele&ci%ne 5e aceasta< care e f4c%t4 5e 1=ni. "ceast4 totalitate are ca ieration cos1os%l 5e s%s< 5estinat &%terilor 5e s%s< iar ca naos &e cel 5e >os< la 2n5e1=na celor sortiti s4 tr4iasc4 o 6iat4 legat4 5e si1t%riGBN2C. .n 1o5 ase14n4tor Biserica este chi& si al s%flet%l%i o1enesc0 F'oate cele ce a% fost ar4tate c4 tin 5e 1inte si ies &rogresi6 5in ea< le in5ic4 biserica &rin ieration. Iar cele cele ar4tate c4 tin 5e rati%ne si ies 5in ea &rin 5esf4s%rare< le il%strea84 &rin naos. .n sf=rsit toate le a5%n4 s&re taina ce se s46=rseste &e 5%1ne8eesc%l altar< tain4 &rin care< tot cel ce &oate s4 2nteleag4 c% 2ntele&ci%ne cele ce se s46=rsesc 2n biseric4< 2si face c% a5e64rat biseric4 a l%i )%1ne8e% si 5%1ne8eesc s%flet%l s4%. !4ci &entr% s%flet ni s3a 5at &oate< s&re c4l4%8irea l%i c4tr4 cele 2nalte< biserica cea f4c%t4 5e 1=ni< care 2i este si 1o5el &rin 5iferitele si1boale 5%1ne8eesti 5in eaGBNJC. )ar s4 5e86olt41 &%tin aceast4 %lti14 afir1atie a Sf. Ma:i1 M4rt%risitor%l an%1e< c%1 &oate o1%l &ornin5 5e la cele ce se 645 2n biseric4 s43si 2nalte s%flet%l s&re conte1&larea l%i )%1ne8e%. Mai 2nt=i< ase1enea !ort%l%i 14rt%riei< biserica arat4 celor ne6484tori ai celor ceresti< &rin for1e sensibile< &e cele care s%nt 2n cer%ri. FBiserica este cer%l &e &41=ntGBN4C s&%nea Sf. +her1an &atriarh%l !onstantino&ol%l%i. "6=n5 5intr% 2nce&%t sco&%l 5e a ar4ta cer%l< biserica 5esf4soar4 2n fata cre5incios%l%i< &rin icoanele lor< realit4tile ceresti. Mai 1%lt< &rin chiar or5inea ase84rii icoanelor 2n biseric4 se obser64 reca&it%larea (incl%5erea) t%t%ror 2n Eristos. (eca&it%lare reali8at4 2n sfinti si 2n c%rs 5e reali8are 2n noi. I1aginea &re5o1inant4 si care e:&ri14 ceea ce a1 s&%s este chi&%l l%i

Eristos -antocrator 5in c%&ola central4 a naos%l%i. -rin fa&t%l c4 s%nte1 c% totii incl%si (reca&it%lati) 2n *l< s%nte1 Ftr%&%l l%i Eristos< si 145%lare fiecare 2n &arteG (I !or. 12< 2N)< iar aceasta 2nlesneste ca si 2ntre noi s4 fie o leg4t%r4 &%ternic4. Eristos ni se 21&4rt4seste t%t%ror at=t s&irit%al< &rin co1%ni%nea 5e g=n5 si 5e cre5int4 sti1%lat4 &rin 6e5erea icoanei L%i< c=t si &rin Sf=nta .1&4rt4sanie< %n5e Eristos se 54 &e Sine 2ntreg fiec4r%ia. "6ans=n5 2n locas%l bisericii< a>%nge1 tre&tat 5in &ronaos 2n naos si a&oi 2n altar. .n 1o5 tra5itional< &ronaos%l este loc%l re8er6at cateh%1enilor< sa% 5oritorilor 5e )%1ne8e%. "ceast4 trea&t4 eclesial4 cores&%n5e sta5i%l%i 5e &%rificare a s%flet%l%i. !ei 5in aceast4 categorieBN5C s%nt initiati< &rin inter1e5i%l i1aginilor 5in &ronaos< 2n 14retia si &%terea l%i )%1ne8e%< cel 5e care 6or s4 se a&ro&ie. Scene ca L%5ecata 5e "&oi sa% 2nt=1&l4ri 5in 9echi%l 'esta1ent< &ictate aici< sensibili8ea84 o1%l s&re frica 5e )%1ne8e% c% 5eschi5ere s&re cea 5e3a 5o%a trea&t4< a cre5intei 2n *l. #aos%l este &artea cea 1ai i1&o8ant4 5in &%nct 5e 6e5ere arhitectonic. For1a sa obisn%it4 este &4trat4 (&atr% 84ri 3 si1bol%l l%1ii terestre)< &e care se s&ri>in4 o c%&ol4 2n calot4 sferic4 (sfera este si1bol%l &erfecti%nii 5i6ine). !%&ola central4 este 5o1inat4 5e chi&%l l%i Eristos -antocrator ("tottiitor%l) s%b care s%nt re&re8entati 1%lti1e 5e 2ngeri< 1i>locitori ai nostri 2naintea l%i )%1ne8e%. -e st=l&ii ce s%stin bolta s%nt 2i 6e5e1 &e cei &atr% e6anghelisti ca &e %nii care &rin *6angheliile %nesc cer%l c% &41=nt%l. -artea 5e >os< 5in i1e5iata 6ecin4tate a cre5inciosilor este oc%&at4 c% re&re8ent4ri ale sfintilor0 &atriarhi< 2n64t4tori< &reoti< 1%cenici< scene 5in #o%l 'esta1ent< iar 2ns&re "&%s s&re intrarea 2n biseric4 c%6iosi si asceti. 'oti acestia< &rin icoanele lor< a% rol%l 14rt%risit 5e a fi e:e1&l% si 2nt4rire cre5inciosilor< sa% &ri1itorilor 5e )%1ne8e%< c4ci naos%l este &rin e:celent4 loc%l 5e5icat lor. !re5incios%l< cel il%1inat &rin 'aina Bote8%l%i< se 5es46=rseste 2n cre5int4 &rin i1itarea l%i Eristos si &rin 21&4rt4sirea c% Sfintele 'aine. .n %nele biserici< &e arca5a altar%l%i s&re naos< s%nt re&re8entate

cele no%4 cete 2ngeresti. (ol%l%i 1i>locitor al 2ngerilor 2i cores&%n5e sta5i%l eclesial inter1e5iar< 5in i1e5iata a&ro&iere a cler%l%i< re&re8entat 2n Biseric4 5e 1onahi. "cestia< &rin 1o5%l 5e 6iat4 2nchi&%ie< 2ntr3%n chi& 1ai 5irect sta5i%l %1an al 6eac%l%i 6iitor< 5%&4 s&%sa M=nt%itor%l%i0 F!4ci at%nci c=n5 6or 2n6ia 5in 1orti< nici n% se 1ai 2nsoar4< nici n% se 1ai 14rit4< ci s%nt ca 2ngerii 2n cer%riG (Mc. 12< 25). Loc%l acestora 2n biseric4 este 5e obicei 2n fata altar%l%i< 5e 1%lte ori a>%t=n5 cler%l la b%na 5esf4s%rare a c%lt%l%i. Iconostas%l este o &ies4 care a c%nosc%t &oate cea 1ai s&ectac%loas4 5e86oltare 2n ti1&. *ste ase8at frontal 2ntre naos si altar< rol%l s4% fiin5 at=t 5es&4rtitor c=t si %nificator. )es&4rtitor &rin si1&la l%i &re8ent4< se1nific=n5 5eosebirea 5intre &reotia haric4 si cea %ni6ersal4< si %nificator &rin inter1e5i%l icoanelor 5e &e el< care 5esco&er4 ochi%l%i cel%i nea6i8at 14retia 'ainelor care se &etrec 2n altarBNHC. -artea Fcea 1ai 5inl4%ntr%G a %nei biserici este re&re8entat4 5e altar< loc%l 5e %n5e &reot%l sa% sl%>itor%l con5%ce c%lt%l si %n5e se s46=rseste Lertfa nes=ngeroas4 a M=nt%itor%l%i. Starea s&irit%al4 a celor care a% fost 2n6re5niciti c% acest 5ar este %nirea c% )%1ne8e%< &e care s%nt 5atori s4 o ins%fle cre5inciosilor< iar cre5inciosii s4 o &ri1easc4. nirea c% )%1ne8e% se reali8ea84 &rin 5ob=n5irea 5ragostei. -ersoana %1an4 ca&abil4 5e cea 1ai 1are i%bire fat4 5e )%1ne8e% este Fecioara Maria< Maica )o1n%l%i nostr% Iis%s Eristos. .n altar fig%ra central4 este cea a Maicii )o1n%l%i -latytera (1ai 14rit4< 1ai 5esf4tat4 (5ec=t cer%rile)). *a este re&re8entat4 se8=n5< c% coatele 2n5oite si 1=inile ri5icate 2n r%g4ci%ne s&re cer< iar la &ie&t< frontal< Eristos co&il binec%6=nt=n5. Se 1ai &oate 2nt=1&la ca 2n &rea>1a tron%l%i s4% s4 fie re&re8entate 5o%4 5in cetele 2ngeresti0 serafi1ii si her%6i1iiBNNC. (ol%l 1i>locitor al Maicii )o1n%l%i este s%bliniat &rin 5is&%nerea acestei icoane e:act 5eas%&ra 1esei altar%l%i. .n >os< s&re &41=nt< s%nt re&re8entate 2n or5ine scena 21&4rt4sirii "&ostolilor 5in 1=inile l%i Eristos< Sfintii 'rei Ierarhi si Eer%6i1ii si Serafi1ii.

)in 5escrierea s%ccint4 a str%ct%rii arhitect%rale a bisericii< 5i1&re%n4 c% iconografia aferent4 5iferitelor 8one 5in locas%l 5e c%lt< cre5inciosii &ot 6e5ea 5r%1%l care 5%ce 5e la fric4< &rin cre5int4 c4tre 5ragostea 5e )%1ne8e%. !a&4t%l 5r%1%l%i este si sco&%l sco&%l 6ietii o1%l%i< a5ic4 5ob=n5irea 6ietii 6esnice &rin %nirea c% )%1ne8e%. -e acest 5r%1 ei se reg4sesc c4 n% s%nt sing%ri iar atingerea sco&%l%i le este s%stin%t4 si 1i>locit4 at=t &e 6ertical4 &rin sfinti si 2ngeri< c=t si &e ori8ontal4 &rin inter1e5i%l &reotiei harice. !O#!L ;I*

Iat43ne a>%nsi la ca&4t%l inc%rsi%nii noastre &rin realitatea si1bol%l%i si a icoanei. )ac4 2n &ri1a &arte a1 anali8at 2n 5etali% &4rtile constit%ti6e ale %n%i si1bol< 2n &artea a 5o%a a1 2ncercat s4 re6alori841 cel 1ai i1&ortant si1bol crestin (al4t%ri 5e cr%ce)< icoana. )e ce acest 5e1ersD -entr% c4 6r=n53ne6r=n5 s%nte1 conte1&oranii sec%lari84rii< care &oart4 5iferite haine< 2n f%nctie 5e loc%l geografic< stat%t%l social sa% 8ona s&irit%al4 c4reia 2i a&artine1. !% gre% &%te1 cre5e c4 Fochi%lG nostr% n% a fost 2nt%necat 2ntr3%n fel sa% alt%l 5e e:&lo8ia i1agistic4 si i1aginar4 a secol%l%i &e care 2l tr4i1. )e aceea< &entr% al 6e5ea &e )%1ne8e% &%te1 2n64ta 5in asce8a icoanei. Mai 2nt=i treb%ie s4 ne goli1 1intea 5e contin%t%rile i5olatre. )ar se &%ne 2ntrebarea c%1 6o1 c%noaste c%i ne 2nchin41 si 5ac4 s%nte1 i5olatrii sa% n%D -rin 5easa re6enire la i1aginile iconice< 5%blat4 5e ren%ntarea 6oit4 la alte i1agini< ele se 6or 2nti&4ri 1ai 2nt=i 2n i1aginatie si 1ai a&oi 2n cele 1ai Fasc%nseG %nghere ale s%flet%l%i nostr%. #% 6o1 1ai &%tea s%&ra&%ne 7 si acesta este test%l 3 at%nci c% %s%rint4 &este i1aginea cal54 a F!el%i ce esteG< i1aginile Fcelor ce n% s%ntG 5ec=t ab%r si F6=nare 5e 6=ntG. !oncl%8ia ce se i1&%ne 1ai c% sea14 5in &ri1a &arte a l%cr4rii este c4< F2ntr%c=t n% &%te1 ref%8a si1bolis1%l%i sacr% referent%l s%&ranat%ral ce se &re8entific4 2n el f4r4 a fi constr=ns s4 afir1e (2n 1o5 contra5ictori%) non3a%tenticitatea f%n5a1ental4 a oric4r%i 5isc%rs< ne g4si1 2n fata necesit4tii 5e a

a51ite a5e64r%l &o8iti6 al acest%i 5isc%rsGBNMC. -entr% crestin%l orto5o:< obisn%it &rin nat%ra c%lt%l%i c% i1aginile sacre< &oate c4 5e1ers%l as%&ra str%ct%rii si1bol%l%i ar &4rea li&sit 5e 6reo necesitate. 'ot%si Fcrestin4tatea 1o5ern4 este si ea in6itat4 la con6ers%inea intelect%l%i la si1bol< con6ersi%ne ce const4 2n &rinci&al 2ntr3o schi1bare a sens%l%i &ri6irii noastre as%&ra real%l%i. "t=t ti1& c=t her1ene%t%l ne 6a &%ne s%b se1n%l 2ntreb4rii &ro&ria3i conce&tie as%&ra realit4tii l%cr%rilor< at=ta ti1& c=t n% 6a 2ntelege c4 si1bol%l< &rin 2nsisi fa&t%l e:istentei sale< r4stoarn4 l%1ea e:&erientei co1%ne< o 8g%5%ie &=n4 2n a5=nc%rile &retinselor ei f%n5a1ente< o 2ntoarce &e 5os si o 5eschi5e s&re in6i8ibil< trans&atial si se1antic< alternati6a Fa&osta8iei sa% a ne6ro8ei c%lt%raleG n% 6a &%tea fi 2nl4t%rat4. "cesta este cel 1ai ra5ical 5intre 1esa>ele si1bol%l%i. Si n%.l 6o1 2ntelege 2n 2ntreg%l s4% a5e64r 5ec=t 5ac4 6o1 sti s43l asc%lt41 asa c%1 se &rofilea84 el 2n glorioasa i1anent4 a creatiei 5i6ineGBN9C. .ntr%chi&area i5eal4 a si1bol%l%i este icoana< acest obiect sacr% care &er1ite cer%l%i s4 se 1anifeste 2n l%1ea 6i8ibil4. !re5inta crestin4 e:cl%5e caracter%l 1%8eal< a1orf< al %nei religio8it4ti aniconice. Sing%ra noastr4 &roble14 r41=ne 5e&rin5erea %nei ra&ort4ri a5ec6ate at=t la icoan4< 2n s&ecial< c=t si la 2ntreg %ni6ers%l lit%rgic 2n general. )e aceea 2n &artea a 5o%a a1 rel%at &rinci&alele arg%1ente ale Sfintilor -4rinti 2n 1aterie 5e icoan4 si a1 constienti8at r=n5 &e r=n5 &4rtile esentiale ale locas%l%i 5e c%lt si iconografia aferent4< toc1ai &entr% ca 2n4ltarea noastr4 s&re c%noasterea l%i )%1ne8e% s4 ne fie 1ai %soar4. S4 n% %it41 5e ase1enea< c4 2n &lin4 e&oc4 crestin4 iconoclas1%l a fost &osibil. Sit%atia act%al4 este in6ers40 e&oca i1&eri%l%i crestin s3a 5%s iar 6re1%rile noastre n% 2ntre84resc i1inenta %n%i no% iconoclas1 (5ec=t &oate cel conser6at 2n bisericile neo&rotestante)< 5in contr4< in6a8ia nest46ilit4 a i1aginilor si a i1aginar%l%i. "t%nci 5e1ers%l nostr% ni se &are necesar &entr% a re2n64ta noi 2nsine iar 1ai a&oi si &e altii< 6aloarea i1aginii 2n general (c4ci 2ntr3acolo bate 6alori8area i1aginii sacre) ca &%rtatoare 5e realitate s&irit%al4< si &rintr3o e5%catie a5ec6at4

s4 &%te1 5iscerne 2ntre ce este 2nchinare la i5oli si ceea ce este bine&l4c%t l%i )%1ne8e%.

BIBLIO+("FI* +*#*("L,

1. )ictionar%l li1bii ro1=ne ()L()< *5. "ca5e1iei< B%c%resti< 199@< to1%l ?< &artea a J3a 2. #o%l 'esta1ent< tra5. Bartolo1e% "nania< *5. Instit%t%l%i Biblic< B%c%resti< 199J J. Bailly< ".< )ictionnaire grec3frandais< Librairie Eachette< -aris< 19J5 4. Ben6eniste< Z1ile< Le 6ocab%laire 5es instit%tions in5o3 e%ro&[ennes< Les *5itions 5e Min%it< -aris< 19H9< 6ol. I si 6ol. II 5. Besandon< "lain< I1aginea inter8is4< E%1anitas< B%c%resti< 199H H. Borella< Lean< !ri8a si1bolis1%l%i religios< *5. Instit%t%l *%ro&ean< Iasi< 1995 N. Braniste< *ne< Lit%rgica general4< I.B.M.B.O.(.< B%c%resti< 199J M. !abasila< #icolae< '=lc%irea 5%1ne8eiestii Lit%rghii e

Braniste< *ne< *:&licarea Sfintei Lit%rghii 5%&4 #icolae !abasila< I.B.M.B.O.(.< B%c%resti< 199N 9. !onarache< "na si Breban< 9asile< Mic 5ictionar al li1bii ro1=ne< *5. Stiintific4< B%c%resti< 19N4 1@. )e6a1be8< -ierreA Flaceli[re< -ierre e co.< *nciclo&e5ia ci6ili8atiei grecesti< *5. Meri5iane< B%c%resti< 19N@ 11. )ionisie< "reo&agit%l< O&ere co1&lete< *5. -ai5eia< B%c%resti< 199H 12. )%1itri%< "nton< "lftheia< *5. *1inesc%< B%c%resti< 19M4 1J. *lia5e< Mircea< !os1ologie si alchi1ie babilonian4< *5. Mol5o6a< Iasi< 1991 14. *lia5e< Mircea< I1agini si si1bol%ri< E%1anitas< B%c%resti< 1994 15. *lia5e< Mircea< Sacr%l si &rofan%l< E%1anitas< B%c%resti< 1995 1H. *lia5e< Mircea< 'ratat 5e Istorie a (eligiilor< *5. E%1anitas< B%c%resti< 1992 1N. Florens^i< -a6el< Iconostas%l< F%n5atia "nastasia< B%c%resti< 1994. 1M. +%t%< +.< )ictionar latin 7 ro1=n< *5. St. si *ncicl.< B%c%resti< 19MJ 19. La%rian%< ".'. si Massi1%< L.!.< )ictionari%l% li1bei ro1ane< B%c%resci< #o%a ty&ografia a laboratorilor% ro1ani< 1MNH< to1% II 2@. Ma:i1< M4rt%risitor%l< Mystagogia< tra5. ro1. 5e ). St4niloae< 2n (e6. 'eologic4 (Sibi%)< an 1944< nr. J 7 4 si nr. N 7 M 21. -orfir< )e:i&< "11oni%s< !o1entarii la !ategoriile l%i "ristotel< *5. Mol5o6a< Iasi

22. Si1eon< #o%l 'eolog< Scrieri I0 )isc%rs%ri teologice si etice< Sibi%< )eisis< 199M 2J. Schanborn< !hristo&h< Icoana l%i Eristos< *5. "nastasia< B%c%resti< 199H 24. St4niloae< )%1itr%< S&irit%alitate si co1%ni%ne 2n Lit%rghia orto5o:4< *5. Mitro&oliei Olteniei< !raio6a< 19MH 25. 'eo5or< St%5it%l< Iis%s Eristos &rototi& al icoanei Sale< *5. )eisis< "lba I%lia< 1994 2H. s&ens^y< Leoni5< 'eologia icoanei< *5. "nastasia< B%c%resti< 1994 B1C 9e8i st%5i%l l%i E.(. -ata&ie6ici< Biserica orto5o:4 ro1=n4 si 1o5ernitatea (I)< 2n )ile1a< nr. JJ1< an 1999.

B2C E. 3(. -ata&ie6ici. #iceea si +alilei0 J25 e 1HJJ< 2n re6. Ori8ont ('i1isoara)< an 199M 7 1999. BJC ".'. La%rian% si L.!. Massi1%< )ictionari%l% li1bei ro1ane< B%c%resci< #o%a ty&ografia a laboratorilor% ro1ani< 1MNH< to1% II< &. 1415. B4C "na !onarache si 9asile Breban< Mic 5ictionar al li1bii ro1=ne< *5. Stiintific4< B%c%resti< 19N4< &. H92. B5C )ictionar%l li1bii ro1=ne ()L()< *5. "ca5e1iei< B%c%resti< 199@< to1%l ?< &artea a J3a< &&. 91J 7 914. BHC "nton )%1itri%< "lftheia< *5. *1inesc%< B%c%resti< 19M4< &. 1@2. BNC ". Bailly< )ictionnaire grec3frandais< Librairie Eachette< -aris< 19J5< &&. 1M21 7 1M22.

BMC Z1ile Ben6eniste< Le 6ocab%laire 5es instit%tions in5o3 e%ro&[ennes< Les *5itions 5e Min%it< -aris< 19H9< 6ol. I< !a&. N< &&. MN 7 1@1 si 6ol. II< !a&. 4< &&. JJ5 7 J5J. B9C +. +%t%< )ictionar latin 7 ro1=n< *5. St. si *ncicl.< B%c%resti< 19MJ< &. 55J. B1@C Z1ile Ben6eniste< Ibi5e1.< 6ol. I< &. 9J. B11C Ibi5e1< &. 94. B12C Ibi5e1< &. 94. B1JC -ierre )e6a1be8< -ierre Flaceli[re e co.< *nciclo&e5ia ci6ili8atiei grecesti< *5. Meri5iane< B%c%resti< 19N@< &&. J92 7 J9J. B14C Flaceli[re nota0 F*:ist4 %n 2nteg rit%al 5e g485%ireA el este &re8entat clar 5e Sofocle 2n Oe5i&3(ege si 5e *schil si *%ri&i5e 2n (%g4toarele0 cel care cere os&italitate tine 2n 1=n4 o ra1%r4 5e 14slin< 2nf4s%rat4 c% fire 5e l=n4< a&oi atinge c% 1=na gen%nchi%l si b4rbia &ersoanei 5e care se roag4G. (Ibi5e1.< &. J92) B15C FFilosofii 5istingea% &atr% s&ecii 5e &hilia0 a) &hilia nat%ral4 sa% 5e r%5enie (&hysi^e)< care 2i lega &e cei 5e acelasi s=ngeA b) &hilia 2nte ga85e si oas&eti (:eni^e)< care ne a1inteste 5e i1&ortanta os&italit4tii 2n l%1ea antic4A c) &hilia 2ntre &rieteni (hetairi^e)< sing%ra care cores&%n5e e:act c% ceea ce n%1i1 noi &rietenieA 5) 2n sf=rsit &hilia erotic4 (eroti^e) 2ntre &ersoane 5e acelasi se: sa% 5e se:e 5iferiteG. (Ibi5e1< &.H55) B1HC Z. Ben6eniste< Ibi5e1.< 6ol. II< &. J41. B1NC Ibi5e1. B1MC )ictionar%l li1bii ro1=ne ()L()< Ibi5e1. B19C Mircea *lia5e< 'ratat 5e Istorie a (eligiilor< *5. E%1anitas< B%c%resti< 1992< &. J99.

Eierofanieb1anifestarea sacr%l%iA 'eofaniebcreatie 5i6in4A _ratofanieb1anifestare a fortei. B2@C !f. Mircea *lia5e< Ibi5e1. B21C Mircea *lia5e< Sacr%l si &rofan%l< E%1anitas< B%c%resti< 1995< &&. J4 7 J5. B22C Ibi5e1< &&. 21 7 22. B2JC !f. *lia5e< 'ratatI< &&. 4@@ 3 4@2. B24C !f. *lia5e< 'ratatI< &.4@N. B25C Ibi5e1< &&. 4@J34@4. B2HC !f. *lia5e< 'ratatI< &. 4@5. B2NC Ibi5e1< &. 411. B2MC Ibi5e1< &. 412. B29C Lean Borella< !ri8a si1bolis1%l%i religios< *5. Instit%t%l *%ro&ean< Iasi< 1995. BJ@C Ibi5e1< &&. H3N. BJ1C Ibi5e1< &. N. BJ2C Ibi5e1< &. N. BJJC Ibi5e1< &. M. BJ4C Sf=nt%l )ionisie "reo&agit%l< O&ere co1&lete< *5. -ai5eia< B%c%resti< 199H< &. 1N. BJ5C L. Borella< Ibi5e1.< &. 111. BJHC Ibi5e1< &. 112.

BJNC I. _ant< La religionI< secti%nea II< &aragraf I< &&.2223224< citat 5e L. Borella< !ri8aI< &. 1J4. BJMC Ibi5e1< &. 1M5. BJ9C Ibi5e1< &. 2@J. B4@C Ibi5e1< &. 21@. B41C Ibi5e1< &. J1@. B42C Mircea *lia5e< !os1ologie si alchi1ie babilonian4< *5. Mol5o6a< Iasi< 1991< &&.2J 7 24. B4JC Leoni5 s&ens^y< 'eologia icoanei< *5. "nastasia< B%c%resti< 1994< &&. NM 7 N9. B44C a&%5 Leoni5 s&ens^y< o&.cit.< &. 5N.

B45C Ibi5e1< &&. MJ 7 M4.

B4HC Ibi5e1< &. 99. B4NC -.+. 2H< 5H "< citat 5e !hr. Schanborn< Icoana l%i Eristos< *5. "nastasia< B%c%resti< 199H< &. 1H. B4MC !hristo&h Schanborn< Icoana l%i Eristos< *5. "nastasia< B%c%resti< 199H< &. 1M. B49C Sf. +rigorie 5e #a8ian8< )ie fgnfI< )gssel5orf< 19HJ<&&. 2113 21J< citat 2n Schanborn< o&.cit.< &. 1M. B5@C Schanborn< Ibi5e1< &. 1M. B51C Ibi5e1< &. 42. B52C a&%5 !hristo&h Schanborn< o&.cit.< &. 44. B5JC Ibi5e1< &. 4N.

B54C Ibi5e1< &. H9. B55C -reot -rof. )r. )%1itr% St4niloae< S&irit%alitate si co1%ni%ne 2n Lit%rghia orto5o:4< *5. Mitro&oliei Olteniei< !raio6a< 19MH< &. 55. B5HC Ibi5e1< &. 5H. B5NC Ibi5e1< &. 5M. B5MC Ibi5e1< &&. 5M 7 59. B59C 6e8i Sf=nt%l Si1eon #o%l 'eolog< Scrieri I0 )isc%rs%ri teologice si etice< Sibi%< )eisis< 199M BH@C 6e8i -a6el Florens^i< Iconostas%l< F%n5atia "nastasia< B%c%resti< 1994. BH1C 6e8i !ategoriile l%i "ristotel 2n -orfir< )e:i&< "11oni%s< !o1entarii la !ategoriile l%i "ristotel< *5. Mol5o6a< Iasi< &&. 15 7 21. BH2C Sf=nt%l 'eo5or St%5it%l< Iis%s Eristos &rototi& al icoanei Sale< *5. )eisis< "lba I%lia< 1994< &&. 1H@31H1. BHJC a&%5 'eo5or St%5it%l< o&.cit.< &. 9. BH4C Sf. Ma:i1 M4rt%risitor%l< Mystagogia< tra5. ro1. 5e ). St4niloae< 2n (e6. 'eologic4 (Sibi%)< an 1944< nr. J 7 4< &&. 1H2 7 1M1 si nr. N 7 M< &&. JJ5 7 JH5. BH5C )%1itr% St4niloae< Ibi5e1< &. N1. BHHC Ibi5e1< &. N2. BHNC Ibi5e1< &&. N1 7 N2. BHMC *ne Braniste< Lit%rgica general4< I.B.M.B.O.(.< B%c%resti< 199J< &. 445.

BH9C Ibi5e1. BN@C Ibi5e1< &. 44H. BN1C Ibi5e1< &. 44N. BN2C Mystagogia< Ibi5e1< &&. 1N2 7 1NJ. BNJC Ibi5e1< &. 1M1. BN4C Sf. +her1an &atriarh%l !onstantino&ol%l%i< )escrierea bisericii si e:&licare 1istic4< Migne< -.+. t. 9M< col. JM4< citat 2n *ne Braniste< o&.cit.< &. 44M. BN5C Instit%tia cateh%1enat%l%i a 5is&4r%t o5at4 c% crestinarea tre&tat4 a I1&eri%l%i ro1an. 'ot%si treb%ie s&%s c4 acest sta5i% &oate fi consi5erat si ca o stare &er&et%4 a celor bote8ati. "stfel< &oc4inta< 2n64t4t%ra< &ro&rii sta5i%l%i 5e cateh%1en< r41=n 6alabile &e 1ai 5e&arte celor ce a% fost il%1inati &rin 'aina Bote8%l%i. BNHC " se 6e5ea 2n acest sens e:celenta l%crare a l%i -a6el Florens^i< Iconostas%l< *5. "nastasia< B%c%resti< 1994. BNNC !f. c=nt4rii0 F!eea ce esti 1ai cinstit4 5ec=t Eer%6i1ii si 1ai 14rit4 f4r4 5e ase14nare 5ec=t Serafi1iiIG. BNMC Lean Borella< Ibi5e1< &. 2M5. BN9C Ibi5e1< &. JJN.

S-ar putea să vă placă și