Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CUMP!RARE-VNZARE A M!

RFURILOR (BUNURILOR) (localitatea) 20__

______________________numit! n continuare Furnizor", n persoana__________________ (denumirea pers. jur.) (n.p.p., func"ia) activnd n baza __________________, pe de o parte, #i____________________________ (statutului, procurii etc.) (denumirea pers. jur.) numit! n continuare Cump!r!tor", n persoana ______________________ , activnd n baza (n.p.p., func"ia) ________________ , pe de alt! parte, au ncheiat prezentul contract despre urm!toarele: (statutului, procurii etc.) 1. Obiectul contractului 1.1. Furnizorul se oblig! s! furnizeze m!rfuri (bunuri) de larg consum, iar Cump!r!torul s! le preia #i s! le achite n termenele indicate n prezentul contract. 1.2. Denumirea, asortimentul, cantitatea #i pre"ul m!rfurilor se stabilesc de c!tre p!r"i #i se indic! n facturi. 2. Termenele "i ordinea de furnizare (livrare) a m#rfurilor 2.1. Termenele de furnizare a m!rfii se stabilesc pentru fiecare partid ! concret!. 2.2. Furnizarea m!rfii se efectueaz! la depozitul Cump!r!torului. 2.3. Cheltuielile de transport le suport! Furnizorul. 2.4. Data furniz!rii este considerat! data sosirii m!rfii la depozitul Cump!r!torului. 3. Ordinea achit#rii 3.1. Decont ! rile dintre Cump ! r ! tor # i Furnizor se efectueaz ! n m ! sura realiz ! rii m!rfurilor. 3.2. n cazul n care produc"ia sau o parte a produc"iei nu a fost realizat! n termenele ac"iunii (valabilit!"ii) contractului, Cump!r!torul poate s! restituie Furnizorului. 4. Calitatea m#rfurilor (bunurilor) 4.1. Calitatea trebuie s! corespund! standardelor n vigoare pentru respectiva categorie de marf ! (bunuri). 4.2. Furnizorul este obligat s! schimbe marfa (bunul) de calitate necorespunz!toare n termen de 20 de zile din momentul n#tiin"!rii despre existen"a rebutului n partid!. 4.3. Furnizorul acord! m!rfii (bunurilor), conform legisla"iei Republicii Moldova n vigoare, termene de garan"ie. 4.4. M ! rfurile (bunurile), remediate de c! tre cump ! r ! tori n limitele termenilor de garan"ie, avnd defecte de producere, urmeaz! a fi restituite Furnizorului, costul c!rora ultimul le achit ! integral sau prin acord cu Cump ! r ! torul urmeaz ! s ! schimbe marfa rebutat! cu marf! de calitate n termen de 30 de zile. 5. Responsabilit#$ile p#r$ilor 5.1. n cazul neexecut!rii sau ndeplinirii necorespunz!toare a obliga"iilor indicate n prezentul contract, p!r"ile poart! r!spundere n conformitate cu legisla"ia n vigoare a Republicii Moldova. 5.2. n cazul apari"iei divergen"elor, toate ntreb!rile se solu"ioneaz! pe calea negocierilor bilaterale, iar n caz de neajungere la un consensus - n judec!ria economic!. 6. Termenele ac$iune (valabilitate) ale contractului 6.1. Prezentul contract intr! n vigoare din momentul semn!rii lui #i este valabil pn! la ___ " ________ 20__.

7. Alte condi$ii 7.1. Toate modific!rile #i suplimentele la prezentul contract urmeaz! s! fie ntocmite n scris #i semnate de c!tre ambele p!r"i. 7.2. ____________________________ ' _____________________ . 8. Adresele juridice, rechizitele de plat#, semn#turile "i "tampilele P#r$ilor.