Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT PREALABIL DE DEPOZIT

(localitatea)

20___

_________________________numit! n continuare Depozitar", n persoana__________________ (denumirea pers. jur.) (n.p.p., func"ia)

activnd n baza ___________________ , pe de o parte, #i___________________________ (statutului, procurii etc.) (denumirea pers. jur.)

numit! n continuare Deponent", n persoana ______________________ , activnd n baza (n.p.p., func"ia) ________________________ , pe de alt! parte, numite n continuare P!r"i", au ncheiat (statutului, procurii etc.) prezentul contract despre urm!toarele: 1. Obiectul contractului 1.1. P!r"ile se oblig! s! ncheie n viitor, dar nu mai trziu de ______ " ___________ 20___, un contract de depozit (contractul de baz !) n condi"iile, prev!zute de p.2 al prezentului contract prealabil. 2. Condi!iile contractului de depozit. 2.1. Depozitarul se oblig ! , la condi " iile indicate n prezentul contract, contra unei remuner ! ri s ! primeasc ! # i s ! p ! streze bunurile predate de c ! tre Deponent # i s ! le restituie integal Deponentului la prima cerere. 2.2. Denumirea, cantitatea, calitatea #i costul bunurilor, transmise spre depozitare (p!strare), se stabilesc conform Anexei nr.1. 2.3. Pentru efectuarea p!str!rii Depozitarul pune la dispozi"ie depozitul s!u personal cu o suprafa"! de ______________ metri cubi. 2.4. Deponentul transmite Depozitarului bunurile spre p!strare n termen de __________ zile din momentul semn!rii de c!tre p!r"i a contractului de depozit. 2.5. La primirea bunurilor spre p!strare #i restituirea lor P!r"ile vor examina bunurile #i vor stabili cantitatea #i starea lor exterioar!. La primirea bunurilor spre p!strare Depozitarul elibereaz! Deponentului o recipis! de magazinaj (depozitare). 2.6. Depozitarul ntreprinde toate m !surile, obligativitatea c!rora este prev!zut! de lege, alte acte normative sau alte documente privnd asigurarea intact ! a bunurilor, transmise spre p!strare. 2.7. Termenele de p!strare a bunurilor constituie _______________ . 2.8. Pentru acordarea serviciilor de p!strare a bunurilor Deponentul achit! Depozitarului o retribu"ie n m!rime de_______lei lunar. Suma indicat! include toate cheltuielile Depozitarului, legate de executarea contractului de depozit. Retribu"ia se achit! n fiecare lun!, dar nu mai trziu de _______________________ : _____________ .

3. Alte condi!ii. 3.1. Toate litigiile P!r"ilor referitoare la prezentul contract, precum #i la contractul de depozit ncheiat, se solu"ioneaz! de c!tre judec!toria economic! 3.2. R!spunderea P!r"ilor se stabile#te n conformitate cu legisla"ia n vigoare. 4. Adresele juridice, rechizitele de plat", semn"turile #i #tampilele P"r!ilor.