Sunteți pe pagina 1din 2

Instanta

Dosar nr.

CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC

Doamnă Preşedinte,
9

Subsemnatul/a (numele si prenumele persoanei fizice care completează cererea)


___________________________________________________________________________ identificat/ă
cu/având CNP _________________________________________ (tipul, seria si numărul actului de
identitate ori codul numeric personal), sau
Subscrisa (denumirea persoanei juridice care completează cererea)
________________________________________________________________________________ având
C.U.I. ________________________________________ ,
în calitate de*:
- parte; (însoţită de copie Carte Identitate)
- reprezentant al părţii (în cazul reprezentantului se completează cu numele sau denumirea
părţii pe care o reprezintă si se depune, în original sau copie, împuternicire avocaţială sau
dovada calităţii de reprezentant): _______________________________________________________________ ,

Prin prezenta cerere indic următoarele date pentru accesarea dosarului în format electronic

 adresă e-mail ______ _____________ @ _______________________________ (obligatoriu)


si
 număr de telefon mobil _____________________________________________ (obligatoriu)

Data, Semnătura,

Prezentul formular se depune sau se transmite, de îndată, instanţei de judecată învestite cu soluţionarea
dosarului şi permite solicitantului să acceseze dosarul judiciar în format electronic

* Marcaţi cu X calitatea pe care o aveţi.

Timp de completare a formularului: ~ 2 min.