Sunteți pe pagina 1din 45
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 Anul XXI (4640-4642)
3 ianuarie
2014
Nr. 1-3
Anul XXI
(4640-4642)
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 Anul XXI (4640-4642) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor- siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ocial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

ă prevederile legale de utilizare a produselor sale. EDITOR: Agen ţ ia Informa ţ ional ă

EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE

Monitorul Ocial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT

cial al Republicii Moldova Redactor- ş ef Simion ROPOT Editorul ş i redac ţ ia: 2012,
cial al Republicii Moldova Redactor- ş ef Simion ROPOT Editorul ş i redac ţ ia: 2012,

Editorul şi redacţia: 2012, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certicat de înregistrare a mărcii nr. 12578. Abonamentele se pot contracta la orice ociu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 4797. Telefoane: editorul 23-34-28, fax 23-26-98; secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.md Redactorii: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md C/d MDL 222460149803206 la Banca de Economii liala nr. 1 Chişinău, c/b BECOMD2X609. Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională. Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES. Cod scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 3000.

Pîrc ă lab 45, mun. Chi ş in ă u. Comanda nr. 3000. “Monitorul O fi
Pîrc ă lab 45, mun. Chi ş in ă u. Comanda nr. 3000. “Monitorul O fi

“Monitorul Ocial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.

ă r ă spundere pentru veridicitatea avizelor publicate. Actele o fi ciale pot fi publicate în
ă r ă spundere pentru veridicitatea avizelor publicate. Actele o fi ciale pot fi publicate în

Actele ociale pot publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ocial al Republicii Moldova”.

fi publicate în alte edi ţ ii periodice numai cu trimitere la “Monitorul O fi cial
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA I Legi, hot ă rîri ale Parlamentului Republicii

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA I Legi, hot ă rîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA I Legi, hot ă rîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete

ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi

resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 942-VII, 31 decembrie

4

 

2.

Lege privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care

sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 257,

 
 

1 noiembrie

4

 

3.

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din

2 februarie 1996 (nr. 944-VII, 31 decembrie

7

 

4.

Lege pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 314,

20

decembrie

7

 

5.

Hotărîre pentru modificarea componenţei numerice şi nominale a Biroului permanent al Parlamentului

(nr. 304, 13 decembrie

7

 

6.

Hotărîre pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990

cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 307,

 

19

decembrie

7

 

7.

Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier,

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 319, 20 decembrie

8

 

8.

Hotărîre cu privire la obţinerea acordului Parlamentului pentru cercetarea membrului Curţii de Conturi Gheorghe

TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501 (nr. 323, 23 decembrie

8

 

9.

Hotărîre cu privire la declararea lunii februarie a anului 2014 Luna veteranilor războiului din Afganistan

(nr. 334, 23 decembrie

8

 

10.

Hotărîre cu privire la sărbătorirea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului (nr. 335,

23

decembrie

9

 

11.

Hotărîre pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 (nr. 336,

23

decembrie

9

12. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 (nr. 337, 23 decembrie

9

 

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

 

1.

Ordin cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010

cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală” (nr. 169, 3 decembrie

10

 

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

 

2. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 914, 21 august

11

3. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 915, 21 august

11

21 august 11 3. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 915,

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) 4. Ordin cu privire la înregistrarea pre ţ urilor de
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) 4. Ordin cu privire la înregistrarea pre ţ urilor de

4. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 1449, 14 decembrie

12

 

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

5. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „DESTINE ASIG” S.R.L.

 

(nr. 61/2, 27 decembrie 2013)

43

6.

Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 61/3, 27

decembrie

43

7. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/6, 27 decembrie

43

8. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „ARUS” (nr. 61/7, 27 decembrie 2013)

44

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2014

(nr. 61/9) 27 decembrie 2013)

44

10.

Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Ziarului „Capital Market” Î.S.

(nr. 61/11, 27 decembrie

44

11.

Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor

de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „CENTRASIG” S.R.L. (nr. 61/4-O, 27 decembrie 2013)

45

 

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

12.

Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 2554 din

02.12.2013 (nr. 2840, 27 decembrie

45

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

45 PARTEA IV Avize func ţ ii publice vacante Publica ţ ii ale agen ţ ilor
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA I Legi, hot ă rîri ale Parlamentului Republicii

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA I Legi, hot ă rîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1 D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 942-VII. Chişinău, 31 decembrie 2013.

2 L E G E

au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.

Nicolae TIMOFTI

privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova

Prezenta lege transpune prevederile Regulamentului nr. 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81 din 21 martie 2001. Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Articolul 1. Scopul şi sfera de reglementare (1) Prezenta lege stabileşte lista de state ai căror resor- tisanţi sînt supuşi obligaţiei de a deţine o viză şi lista de state ai căror resortisanţi nu au obligaţia deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. (2) Prevederile prezentei legi se aplică călătoriilor de scurtă şedere în Republica Moldova, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. (3) În sensul prezentei legi, „resortisant al unui stat terţ” înseamnă orice persoană ce deţine cetăţenia unuia din statele, entităţile sau autorităţile teritoriale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, inclusiv refugiaţii şi apatrizii domiciliaţi în statele, entităţile, autorităţile teritoriale sau regiunile administrative speciale respective. Articolul 2. Obligativitatea deţinerii vizei (1) Resortisanţii statelor, entităţilor şi autorităţilor terito- riale menţionate în anexa nr. 1 au obligaţia de a deţine o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. (2) Refugiaţii şi apatrizii domiciliaţi în statele, entităţile şi autorităţile teritoriale indicate în anexa nr. 1 şi care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de statele, entităţile şi autorităţile respective trebuie să deţină o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. Articolul 3. Exonerarea de obligativitatea deţinerii vizei (1) Resortisanţii statelor şi regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2 sînt exoneraţi de obligati- vitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. (2) Refugiaţii şi apatrizii care nu deţin cetăţenia statelor sau a regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2, dar domiciliază în statele sau regiunile administrative

speciale respective şi sînt în posesia documentelor de călătorie eliberate de aceste state sau regiuni administrative speciale, sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. (3) Posesorii documentelor de călătorie tip Laissez– Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, membrii echipajelor aeronavelor şi navelor maritime, membrii echipajelor şi însoţitorii de zbor ai aeronavelor care efectuează zboruri de urgenţă şi de salvare, precum şi alte persoane care acordă ajutor în caz de dezastre sau accidente, membrii echipajelor civile ale navelor care navighează în apele internaţionale sînt exoneraţi de obliga- tivitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Articolul 4. Regimul de vize în cazul apariţiei unor state noi (1) Resortisanţilor unui stat terţ nou-format care anterior au fost cetăţeni ai statelor, entităţilor, autorităţilor teritoriale sau regiunilor administrative speciale indicate în anexele nr. 1 şi 2 li se aplică acelaşi regim de vize în Republica Moldova ca pînă la formarea noului stat. (2) În cazul în care statul nou-format a fost constituit prin fuziunea a două state care anterior cădeau sub incidenţa unor prevederi diferite ale celor 2 anexe, resortisanţii noului stat trebuie să deţină o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova. Articolul 5. Introducerea de către un stat terţ a obligaţiei de deţinere a vizei pentru cetăţenii Republicii Moldova Atunci cînd, după intrarea în vigoare a prezentei legi, un stat terţ care figurează pe lista de state din anexa nr. 2 introduce obligaţia de deţinere a vizei la intrarea pe teritoriul său pentru cetăţenii Republicii Moldova, autorităţile compe- tente moldoveneşti întreprind următoarele acţiuni:

a) în termen de 30 de zile din momentul anunţului privind introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova sau din momentul aplicării acestuia, Guvernul infor- mează în scris Parlamentul cu privire la tipul documentelor de călătorie şi noile condiţii de eliberare a vizelor pentru

Parlamentul cu privire la tipul documentelor de c ă l ă torie ş i noile condi

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) cet ăţ enii Republicii Moldova, cu men ţ ionarea datei
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) cet ăţ enii Republicii Moldova, cu men ţ ionarea datei

cetăţenii Republicii Moldova, cu menţionarea datei punerii

în aplicare a măsurii respective de către statul terţ;

b) în cazul în care, înainte de expirarea termenului

menţionat la lit. a), statul terţ decide să ridice obligaţia deţinerii unei vize pentru cetăţenii Republicii Moldova care

călătoresc pe teritoriul său, Guvernul nu este obligat să informeze Parlamentul despre decizia de introducere a regimului de vize;

c) Guvernul întreprinde acţiunile necesare pentru

a restabili regimul călătoriilor fără vize pentru cetăţenii Republicii Moldova pe teritoriul statului în cauză;

d) Guvernul poate prezenta Parlamentului propunerea

de reintroducere provizorie sau permanentă a obligativităţii

vizelor de călătorie în Republica Moldova pentru resortisanţii statului terţ care a introdus regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova; e) în cazul în care statul terţ anulează cerinţa de deţinere a vizei pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc pe teritoriul său, Guvernul va informa Parlamentul cu privire

la decizia în cauză.

Articolul 6. Tratatele internaţionale În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc, pentru toate categoriile de cetăţeni străini sau pentru categorii separate de cetăţeni, alte condiţii de călătorie în Republica Moldova decît cele stabilite de prezenta lege, se aplică prevederile tratatelor internaţionale. Articolul 7. Documentele de călătorie acceptate pentru traversarea frontierei de stat Guvernul aprobă lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei

de stat a Republicii Moldova şi pe care se poate aplica o viză. Articolul 8. Intrarea în vigoare şi abrogarea unor acte legislative (1) Guvernul, în termen de 6 luni din data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concor- danţă cu prezenta lege. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă următoarele acte legislative:

Legea nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, ai Regatului Norvegiei, Republicii Islanda, Principatului Andorra, ai Statului Israel, Principatului Liechtenstein, Principatului Monaco, ai Sfîntului Scaun şi ai Japoniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 102–105, art. 482); Legea nr. 429-XVI din 27 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene şi Japoniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10–13, art. 25); Legea nr. 75 din 4 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87–90, art. 248).

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 257. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

Igor CORMAN

Anexa nr. 1

LISTA străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

1. RESORTISANŢII STATELOR:

Republica Islamică Afganistan Republica Albania* Republica Algeriană Democratică şi Populară Republica Angola Antigua şi Barbuda Republica Argentina Regatul Bahrain Republica Populară Bangladesh Belize Republica Benin Regatul Bhutan Statul Plurinaţional al Boliviei Bosnia şi Herţegovina* Republica Botswana Republica Federativă a Braziliei* Statul Brunei, Domiciliul Păcii Burkina Faso Birmania/Myanmar Republica Burundi Regatul Cambodgiei Republica Camerun Republica Capul Verde Republica Centrafricană Republica Ciad Republica Populară Chineză* Republica Columbia Republica Congo Republica Coasta de Fildeş

Republica Costa Rica Republica Cuba Republica Democrată Congo Republica Djibouti Uniunea Dominica Republica Dominicană Republica Arabă Egipt Republica Guineea Ecuatorială Statul Eritreea Republica Federală Democratică a Etiopiei Republica Insulelor Fiji Republica Gaboneză Republica Gambia Republica Ghana Grenada Republica Guatemala Republica Guineea Republica Guineea-Bissau Republica Cooperativă Guyana Republica Haiti Republica Honduras Republica India Republica Indonezia Republica Islamică Iran Republica Irak Jamaica Regatul Haşemit al Iordaniei Republica Kenya Republica Kiribati

Republica Islamic ă Iran Republica Irak Jamaica Regatul Ha ş emit al Iordaniei Republica Kenya Republica
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Statul Kuweit Republica Popular ă Democrat ă Laos Republica

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Statul Kuweit Republica Popular ă Democrat ă Laos Republica Libanez

Statul Kuweit Republica Populară Democrată Laos Republica Libaneză Regatul Lesotho Republica Liberia Libia Republica Macedonia* Republica Madagascar Republica Malawi Republica Maldive Republica Mali Republica Insulelor Marshall Republica Islamică Mauritania Federaţia Sfîntul Kitts şi Nevis Statele Unite Mexicane Statele Federale ale Microneziei Mongolia Regatul Maroc Republica Mauritius Republica Mozambic Muntenegru* Republica Namibia Republica Nauru Republica Federală Democrată Nepal Republica Nicaragua Republica Niger Republica Federală Nigeria Republica Populară Democrată Coreeană Sultanatul Oman Republica Islamică Pakistan Republica Palau Republica Panama Statul Independent Papua Noua Guinee Republica Paraguay Republica Peru* Republica Filipine Statul Qatar Republica Rwanda Sfînta Lucia Sfîntul Vicenţiu şi Grenadine Republica El Salvador Statul Independent Samoa

Republica Democratică S ã o Tomé şi Pr íncipe Regatul Arabiei Saudite Republica Senegal Republica Serbia* Republica Sierra Leone Insulele Solomon Republica Federală Somalia Republica Africa de Sud Republica Democrată Socialistă Sri Lanka Republica Sudan Republica Sudanul de Sud Republica Suriname Regatul Swaziland Republica Arabă Siriană Republica Unită Tanzania Regatul Thailandei Uniunea Comorelor Republica Democratică a Timorului de Est Republica Togo Regatul Tonga Republica Trinidad şi Tobago Republica Tunisiană Turkmenistan* Tuvalu Republica Uganda Republica Orientală Uruguay Republica Bolivariană a Venezuelei Emiratele Arabe Unite Republica Vanuatu Republica Socialistă Vietnam* Republica Yemen Republica Zambia Republica Zimbabwe 2. RESORTISANŢII ENTITĂŢILOR ŞI AUTORITĂŢILOR TERITORIALE:

Autoritatea Naţională Palestiniană

* Cu excepţia posesorilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi speciale, după caz, care, în momentul adoptării prezentei legi, călătoreau în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Anexa nr. 2

LISTA străinilor exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

1. RESORTISANŢII STATELOR:

Republica Austria Regatul Belgiei Republica Bulgaria Republica Cipru Republica Croaţia Regatul Danemarcei Republica Estonia Republica Finlanda Republica Franceză Republica Federală Germania Republica Elenă Republica Irlanda Republica Italiană Republica Letonia Republica Lituania Marele Ducat de Luxemburg Republica Malta Republica Polonă Republica Portugheză Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

Republica Cehă România Republica Slovacă Republica Slovenia Regatul Spaniei Regatul Suediei Regatul Ţărilor de Jos Ungaria Principatul Andorra Republica Armenia Republica Azerbaidjan Uniunea Australiei Comunitatea Bahamas Barbados Republica Belarus Canada Republica Chile Republica Coreea Georgia Republica Ecuador Confederaţia Elveţiană

Republica Belarus Canada Republica Chile Republica Coreea Georgia Republica Ecuador Confedera ţ ia Elve ţ ian

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Sfîntul Scaun Islanda Statul Israel Japonia Republica Kazahstan Republica Kîrgîz
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Sfîntul Scaun Islanda Statul Israel Japonia Republica Kazahstan Republica Kîrgîz

Sfîntul Scaun Islanda Statul Israel Japonia Republica Kazahstan Republica Kîrgîză Malaezia Principatul Liechtenstein Principatul Monaco Regatul Norvegiei Noua Zeelandă Federaţia Rusă Serenissima Repubblica di San Marino Republica Seychelles Republica Singapore Statele Unite ale Americii Republica Tadjikistan Republica Turcia

Ucraina Republica Uzbekistan

2. RESORTISANŢII REGIUNILOR ADMINISTRATIVE

SPECIALE ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE:

RAS Hong Kong. Scutirea de obligativitatea deţinerii unei vize se aplică numai titularilor unui paşaport al Regiunii administrative speciale Hong Kong; RAS Macao. Scutirea de obligativitatea deţinerii unei vize se aplică numai titularilor unui paşaport al Regiunii

administrative speciale Macao. 3. RESORTISANŢII REPUBLICII TURCIA:

Cetăţenii turci vor fi scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova în momentul intrării în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la 1 noiembrie

2012.

3

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 314 din 20 decembrie 2013 pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Nr. 944-VII. Chişinău, 31 decembrie 2013.

Nicolae TIMOFTI

4 L E G E

pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996

Articol unic. – La articolul 2 alineatul (1) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 753), cu modificările ulterioare, litera c)

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 314. Chişinău, 20 decembrie 2013.

se completează în final cu textul „ , în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de eliberarea lor”.

Igor CORMAN

5

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea componenţei numerice şi nominale a Biroului permanent al Parlamentului

În temeiul art. 12 alin. (1) din Regulamentul Parlamen- tului, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Componenţa nominală a Biroului permanent

al Parlamentului se modifică după cum urmează:

domnul deputat Mihai GHIMPU, Fracţiunea parlamentară

a Partidului Liberal, este exclus din componenţa Biroului

permanent al Parlamentului. Art. 2. – Hotărîrea Parlamentului nr. 1 din 11 ianuarie 2011 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului

permanent al Parlamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 15, art. 14), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, cifrele „14” se substituie cu cifrele

„13”.

2.

La articolul 3, poziţia „GHIMPU Mihai – Fracţiunea

parlamentară a Partidului Liberal” se exclude. Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 304. Chişinău, 13 decembrie 2013.

Igor CORMAN

6

H O T Ă R Î R E

pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. I. – Punctul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,

zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

i la zilele de odihn ă în Republica Moldova, cu modific ă rile ulterioare, se completeaz
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 la pozi ţ ia „- 7, 8 ianuarie –

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 la pozi ţ ia „- 7, 8 ianuarie – Na

la poziţia „- 7, 8 ianuarie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul)”, după cuvîntul din paranteză „Crăciunul” se introduc cuvintele „pe stil vechi”; după poziţia „- 31 august – sărbătoarea „Limba noastră” se introduce o poziţie nouă:

„- 25 decembrie – Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);”. Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 307. Chişinău, 19 decembrie 2013.

Igor CORMAN

7

H O T Ă R Î R E

privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Articol unic. – Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parla- mentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modifi- cările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 1, litera g) se completează în final cu textul „ , conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier

„Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională Transport Auto”. 3. Punctul 33 va avea următorul cuprins:

„33. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru trans- porturi rutiere internaţionale, carnetelor de drum la autori- zaţiile multilaterale CEMT şi taxele adecvate se virează zilnic şi integral pe conturile Agenţiei Naţionale Transport Auto. Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autoriza- ţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, conform art.

nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în limita în care acestea

2

alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din

nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de

2

februarie 1996, în partea ce nu vor forma bugetul anual

eliberarea lor”.

al Agenţiei, se transferă în fondul rutier pînă la data de

2. La punctul 31, sintagma „Întreprinderea de Stat

20 decembrie a anului curent.”

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 319. Chişinău, 20 decembrie 2013.

Igor CORMAN

8

H O T Ă R Î R E

cu privire la obţinerea acordului Parlamentului pentru cercetarea membrului Curţii de Conturi Gheorghe TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501

În temeiul art. 20 alin. (3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008, al art. 9 alin. (2) şi art. 52 alin. (1) pct. 21) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Se ia act de raportul Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi asupra cererii Procurorului General cu privire la obţinerea acordului Parlamentului pentru cerce-

tarea membrului Curţii de Conturi Gheorghe TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501 (CJ-6 nr. 356 din 23 decembrie 2013). Art. 2. – Se acceptă cercetarea membrului Curţii de Conturi Gheorghe TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501. Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 323. Chişinău, 23 decembrie 2013.

Igor CORMAN

9

H O T Ă R Î R E

cu privire la declararea lunii februarie a anului 2014 Luna veteranilor războiului din Afganistan

Avînd în vedere că la 15 februarie 2014 se împlinesc 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan şi în scopul comemorării compatrioţilor noştri, participanţi la războiul din Afganistan, precum şi pentru formarea unui sistem integru şi armonios de educare a tinerei generaţii, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Luna februarie a anului 2014 se declară Luna veteranilor războiului din Afganistan. Art. 2. – Guvernul, în termen de 30 de zile, va elabora şi va aproba Programul naţional de manifestări consacrate Lunii veteranilor războiului din Afganistan. Art. 3. – Ministerul Apărării, Ministerul Educaţiei,

Ministerul Tineretului şi Sportului vor organiza activităţi comemorative, educative şi sportive dedicate veteranilor războiului din Afganistan. Art. 4. – Se recomandă autorităţilor publice locale să organizeze activităţi consacrate participanţilor la războiul din Afganistan. Art. 5. – Se recomandă mijloacelor de informare în masă, scrise şi electronice, să desfăşoare o campanie largă de reflectare a evenimentelor legate de Luna veteranilor războiului din Afganistan. Art. 6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 334. Chişinău, 23 decembrie 2013.

Igor CORMAN

în vigoare la data adopt ă rii. PRE Ş EDINTELE PARLAMENTULUI Nr. 334. Chi ş in

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) 10 H O T Ă R Î R E cu
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) 10 H O T Ă R Î R E cu

10

H O T Ă R Î R E

cu privire la sărbătorirea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului

În semn de profundă recunoştinţă pentru eroismul manifestat pe cîmpul de luptă de către participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial, pentru cinstirea memoriei celor căzuţi şi aprecierea înaltei contribuţii a veteranilor la construirea unei vieţi paşnice, pentru marcarea celei de-a 70-a aniversări a Victoriei asupra fascismului, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Guvernul Republicii Moldova, în termen de 6 luni, va elabora şi va prezenta Parlamentului spre aprobare

un plan de acţiuni privind pregătirea şi celebrarea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului. Art. 2. – Mijloacelor de informare în masă li se recomandă să desfăşoare o campanie largă de reflectare a activităţilor consacrate aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului. Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

21

pe

mii

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 335. Chişinău, 23 decembrie 2013.

Igor CORMAN

11

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014

În temeiul art. 24 din Codul electoral nr. 1381-XIII din

noiembrie 1997, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale

anul 2014 în sumă de 93577,4 mii lei, inclusiv 93473,9

lei la componenta de bază şi 103,5 mii lei la componenta

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

„Mijloace speciale”. Art. 2. – Monitorizarea executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei economie, buget şi finanţe. Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Igor CORMAN

Nr. 336. Chişinău, 23 decembrie 2013.

12

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea bugetului Agenţei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014

În temeiul articolului 4 3 din Legea nr. 1525-XIII din

19

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Bugetul Agenţiei Naţionale pentru Regle- mentare în Energetică pe anul 2014 se aprobă la venituri

în sumă de 27590,0 mii lei, la cheltuieli în sumă de 30871,0

februarie 1998 cu privire la energetică,

mii

lei, cu un deficit de 3281,0 mii lei, care va fi acoperit

din

soldul mijloacelor acumulate în anul 2013.

Art. 2. – Valoarea plăţilor regulatorii stabilite şi percepute de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică în anul 2014 se aprobă la 0,12%, potrivit anexei, în conformitate cu art. 4 3 alin. (4) din Legea cu privire la energetică.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 337. Chişinău, 23 decembrie 2013.

Art. 3. – În perioada de execuţie a bugetului, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică are dreptul să opereze modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre. Art. 4. – Salariul fiecăruia din cei 5 directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nu va depăşi valoarea a 5 salarii medii lunare ale unui angajat al Agenţiei. Art. 5. – Comisia economie, buget şi finanţe a Parla- mentului va exercita controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.

Igor CORMAN

Anex

Valoarea pl ilor regulatorii stabilite i percepute de Agen ia Na ional pentru Reglementare în Energetic în anul 2014

Nr.

Domeniul reglementat

Valoarea pl ii regulatorii, %

crt.

1

Pia a energiei electrice

0,12

2

Pia a gazelor naturale

0,12

3

Pia a produselor petroliere

0,12

a energiei electrice 0,12 2 Pia a gazelor naturale 0,12 3 Pia a produselor petroliere 0,12
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor ş i ale

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor ş i ale B

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1 O R D I N

ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei nr. de înregistrare 953 din 24 decembrie 2013 Oleg EFRIM

cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”.

În conformitate cu prevederile art.20 din Legea conta- bilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificările şi completările ulterioare şi întru executarea prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, ORDON:

Punctul 5 alineatul cinci din Ordinul Ministerului Finan- ţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.656), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Minis-

MINISTRUL FINANŢELOR

Nr. 169. Chişinău, 3 decembrie 2013.

terul Justiţiei cu nr.774 din 16 septembrie 2010, va avea următorul cuprins:

„Dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă:

1) agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal

Principal de Stat;

2) agenţilor economici, cu excepţia celor menţionaţi la

pct.1), care se conformează următoarelor cerinţe:

a) existenţa unui sistem computerizat de evidenţă

primară;

b) eliberarea unui număr mai mare de 1000 exemplare

de formulare tipizate de documente primare cu regim special, gestionate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe lună; c) cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună.”

Anatol ARAPU

Principal de Stat, pe lun ă ; c) cifra de afaceri s ă dep ăş easc

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Acte ale Ministerului S ă n ă t ăţ ii
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Acte ale Ministerului S ă n ă t ăţ ii

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2

O R D I N

cu privire la înregistrarea de stat

a produselor biodistructive

În conformitate cu prevederile alin.6) art.24 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67, art.183 din 3 aprilie 2009), Hotărîrii Guver- nului Republicii Moldova nr.564 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.144-147/630 din 18 septembrie 2010), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice” (Monitorul Oficial nr.118-121 din 22 iulie 2011), Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.299 din 6 mai 2010 „Cu privire la înregis- trarea produselor biodistructive”, în baza deciziei pozitive a Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (Procesul-verbal nr.17 din 08.08.2013) şi în temeiul pct.7 şi 9 ale Regulamentului privind organizarea şi

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, ORDON:

1. A anula Certificatul de înregistrare nr.00022 din

06.09.2010 a produsului biodistructiv ”Medicarine”, produ-

cător ”Ecolab”, Austria, în temeiul pct.54 c) al HG nr.564 din 10.09.2009.

2. A înregistra şi a permite plasarea pe piaţa Republicii

Moldova a produsului biodistructiv ”Medicarine” produ-

cător ”Ecolab”, Austria, cu emiterea unui nou Certificat de înregistrare, conform anexei.

3. Secretarul tehnic al Comisiei de experţi pentru

înregistrarea produselor biodistructive (dl Vadim Ţurcan)

va include produsele biodistructive înregistrate în Registrul naţional al produselor biodistructive.

4. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.

Andrei USATÎI

Nr. 914. Chişinău, 21 august 2013.

Anexă la Ordinul MS al RM nr. 914 din 21.08.2013

Produsele biodistructive înregistrate în Republica Moldova. În baza deciziei Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (Proces-verbal nr.17 din 08.08.2013)

Nr.

Denumirea

Denumirea

Destinaţia produ-

Doza şi forma de prezentare

Nr. de

d/o

produsului

firmei producătoare

sului

registru

 

12

3

4

5

6

1.

MEDICARINE

ECOLAB, GmbH, Austria

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Produs concentrat

00200

comprimate

3

O R D I N

cu privire la înregistrarea de stat

a produselor biodistructive

În conformitate cu prevederile alin.6) art.24 al Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 3 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.67, art.183 din 3 aprilie 2009), Hotărîrii Guver- nului Republicii Moldova nr.564 din 10 septembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.144-147/630 din 18 septembrie 2010), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice” (Monitorul Oficial nr.118-121 din 22 iulie 2011), Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.299 din 6 mai 2010 „Cu privire la înregis- trarea produselor biodistructive”, în baza deciziei pozitive

a Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (Procesul-verbal nr.17 din 08.08.2013) şi în

temeiul pct.7 şi 9 ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, ORDON:

1. A înregistra şi a permite plasarea pe piaţa Republicii Moldova a produselor biodistructive, conform anexei.

2. Secretarul tehnic al Comisiei de experţi pentru

înregistrarea produselor biodistructive (dl Vadim Ţurcan) va include produsele biodistructive înregistrate în Registrul naţional al produselor biodistructive.

3. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Andrei USATÎI

Nr. 915. Chişinău, 21 august 2013.

Oficial al Republicii Moldova. MINISTRUL S Ă N Ă T ĂŢ II Andrei USATÎI Nr. 915.
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Anex ă la Ordinul MS al RM nr. 915

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Anex ă la Ordinul MS al RM nr. 915 din

Anexă la Ordinul MS al RM nr. 915 din 21.08.2013

Produsele biodistructive înregistrate în Republica Moldova. În baza deciziei Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive (Proces-verbal nr.17 din 08.08.2013)

Nr.

Denumirea

Denumirea

Destinaţia produsului

Doza şi forma de prezentare

Nr. de

d/o

produsului

firmei producătoare

registru

 

12

3

4

5

6

1.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Produs concentrat lichid

00191

A

20

Germania

2.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Produs concentrat lichid

00192

B

15

Germania

3.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 1

Produs dezinfectant pentru mâini şi piele

00193

C

20

Germania

4.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Produs concentrat lichid

00194

D

10

Germania

5.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Soluţie gata de lucru

00195

B

30

Germania

6.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Soluţie gata de lucru

00196

A

30

Germania

7.

 

Orochemie Durr+Pflug GmbH+Co KG,

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Şerveţele dezinfectante

00197

B

60

Germania

8.

PEROSANE

S.C. “Ecodet Activ” SRL, Romănia

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 2

Produs concentrat pulbere

00198

9.

CRIODINE 10

S.C. “Ecodet Activ” SRL, Romănia

Biodistructiv, Grupa principală 1 Tipul de produs 1

Produs concentrat lichid

00199

4 O R D I N

cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. I409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 603 din 02 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutic, Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi în scopul asigurării securităţii farmaceutice a populaţiei Republicii Moldova, precum şi în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările şi

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 1449. Chişinău, 14 decembrie 2013.

completările ulterioare:

ORDON:

1. Aprobarea listei medicamentelor cu preţuri reînre-

gistrate şi includerea lor în Catalogul naţional pentru un an calendaristic (anexa nr.1).

2. Reevaluarea preţurilor medicamentelor generice în

urma aprobării preţurilor medicamentelor originale şi inclu-

derea lor în Catalogul naţional pentru un an calendaristic (anexa nr.2).

3. Plasarea prezentului ordin pe site-urile Ministerului

Sănătăţii şi al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor

Medicale.

4. Publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova.

5. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Andrei USATÎI

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 5. Controlul execut ă rii prezentului ordin mi-l asum. Andrei

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Anexa nr. 1 la Ordinul MS al RM nr. 1449
3 ianuarie 2014 Nr. 1-3 (4640-4642) Anexa nr. 1 la Ordinul MS al RM nr. 1449

Anexa nr. 1 la Ordinul MS al RM nr. 1449 din 14.12.2013

LISTA medicamentelor cu pre uri de produc tor reînregistrate

MEDA Pharma (prod.: MEDA Manufacturing, Fran a), Fran a

 

Codul

Denumirea

Forma

   

Pre de produc tor acceptat de MS, f r TVA

(MDL)

Pre în valut (EUR)

Nr.d/o

medicamentului

comercial

farmaceutic

Doza

Divizare

1.

0100730052

Sargenor®

sol. oral

1 g/5 ml

N10x2

130,10

7,32

 

Lilly France S.A.S., Fran a

 
 

Codul

Denumirea

Forma

   

Pre de produc tor acceptat de MS, f r TVA

(MDL)

Pre în valut (USD)

Nr.d/o

medicamentului

comercial

farmaceutic

Doza

Divizare

1.

0900160073

Humulin® NPH

susp. inj. în cartu

100

UI/ml

3

ml N5

330.83

25.37

   

Humulin®

sol. inj. în cartu

       

2.

0900160062

Regular

100

UI/ml

3

ml N5

330.83

25.37

3.

0900160084

Humulin® M3

susp. inj. în cartu

100

UI/ml

3

ml N5

330.83

25.37

 

Lilly S. A. (prod.: Lilly del Caribe Inc., Puerto Rico; Lilly S. A., Spania), Spania

 
           

Pre de

produc tor acceptat de MS, f r TVA

(MDL)

Pre în valut (USD)

Codul

Denumirea

Forma

Nr.d/o

medicamentului

comercial

farmaceutic

Doza

Divizare

1.

2000020143

Cialis®

comp. film.

20

mg

N1

177.74

13.63

2.

2000020154

Cialis®

comp. film.

20

mg

N2

339.17

26.01

 

Ferring Arzneimittel GmbH (prod.: Ferring GmbH, Germania), Germania

 
 

Codul

Denumirea

Forma

   

Pre de produc tor acceptat de MS, f r TVA

(MDL)

Pre în valut (EUR)

Nr.d/o

medicamentului

comercial

farmaceutic

Doza

Divizare

         

N5x2 +

   

1.

2108280018

Bravelle 75 UI

pulb.+solv./s

ol. inj.

75

UI

ml

1

N5x2

3074,69

173,00

  1. 2108280018 Bravelle 75 UI pulb.+solv./s ol. inj. 75 UI ml 1 N5x2 3074,69 173,00
Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Ferring GmbH, Germania            

Nr. 1-3 (4640-4642)

3 ianuarie 2014

Nr. 1-3 (4640-4642) 3 ianuarie 2014 Ferring GmbH, Germania              

Ferring GmbH, Germania

             

Pre de

 

Nr.d/o

Codul

medicamentului

Denumirea

comercial

Forma

farmaceutic

   

Doza

 

Divizare

 

produc tor

acceptat

de MS,

Pre în

valut

(EUR)

     

r TVA

f

 

(MDL)

           

N10 +

   

1.

1301730029

Menopur

liof.+solv./so

l. inj.

 

75 UI + 75 UI

1 ml

N10

 

2950,28

166,00

2.

2000650030

Decapeptyl Depo

 

liof.+solv./su

 

3,75 mg

 

N1

+ 1

 

1741,73

98,00

sp. inj.

ml

N1

 

Dr. B.Scheffler Nachf.GmbH&Co.KG, Germania

 

Nr.d/o

Codul

medicamentul

ui

Denumirea

comercial

Forma

farmaceutic

 

Doza

 

Divizare

 

Pre de produc to

acceptat de MS,

r

Pre în

valut

(EUR)

f

r TVA

(MDL)

1.

0100780079

Additiva® Vitamin C

comp. eferv.

   

1000 mg

 

N20

   

22,93

1,29

 

Berlin-Chemie AG (Menarini Group) (prod.: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Germania; Menarini-Von Heyden GmbH, Germania), Germania

 

Codul

Denumirea

 

Forma

   

Pre de produc tor acceptat de MS, f r TVA

(MDL)

Pre în valut (EUR)

Nr.d/o

medicamentului

comercial

farmaceutic

 

Doza

Divizare

 
   

1.

0500080047

Berlipril® 5

comp.

 

5

mg

N10x3

   

23,82

1,34

2.

0500080025

Berlipril® 10

comp.

 

10

mg

 

N10x3

   

36,43

2,05

3.

0400350017

Curantyl® N

comp. film.

 

25

mg

 

N120

   

71,09

4,00

25

 
         

125

mg

     

4.

1600070183

Mezym® forte

comp.

(10000 UA +

 

N10

 

1,15

10000

gastrorez.

7500

UA + 375

   

20,44

UA)

     

5.

0700170034

Maninil® 5

comp.

 

5

mg

N120

   

22,75