Sunteți pe pagina 1din 7

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

mun.Chiqindu, bd.$tefan cel Mare Si Sfant, 154

VLADISLAV CLIMA
mun.Chigindu, str.Grigore Ureche,l 4, ap.5 |
adresa electronicd climavlad@mail.ru

CERERE PREALABILA
/cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabiU

A. Circumstan(ele emiterii actul administrutiv individual ilegal defavorabil.


f . in fapt, la28 mai202l,Preqedintele Republicii Moldova a emis Decretul nr.l04-D(, prin care a
decretat revocarea Decretului Preqedintelui Republicii Moldova w.1747-VIII din 2 septembrie 2020
privind numirea domnului Vladislav Clima in funclia de pre;edinte al Cu4ii de Apel Chiqindu qi
restituirea cdtre Consiliul Superior al Magistraturii, pentru examinare, a Hotdrdrii cu privire la
desftqurarea concursului pentru suplinirea funcliei vacante de preqedinte al Cu4ii de Apel Chiqin6u
m.2lllI8 din 28 iulie 2020, in conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) din Legea nr.94711996 ca
privire la Consiliul Superior al Magistraturii.r
2. Potrivit emitentului, Decretul a intrat in vigoare Iadatasemndrii, fiind comunicat public in aceiaqi
zi.Ladata de 04.06.2021, Decretul a fost publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2
3. Conlinutul actului relevd ipoteza apariliei unor circumstanle noi necunoscute emitentului cu
privire la modul de desfbqurare a concursului, de care, la momentul adoptirii Hotdr6rii, nu s-a linut cont.
Se pretinde vicierea procedurii de selectare ;i promovare cavzat de existenfa unor conflicte de interese
nedeclarate ale unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care au participat la luarea deciziei
qi neelucidarea tuturor condifiilor ce lin de asigurarea criteriilor de integritate qi reputafie ireproEabilS,
precum qi a procedurilor legale de selectare qi propunere, prin ce s-au generat suspiciuni asupra
transparenlei procedurilor, imaginii qi increderii in sistemul justifiei. Lapida4 se susfine nerespectarea
cerinlelor ce exclud participarea membrilor Consiliului la examinare, in lipsa unor indoieli de
obiectivitate qi imparfialitate. Se afirmd cd inl[turarea deficien]elor semnalate nu pot avea loc decdt prin
acordarea posibilitdlii Consiliului Superior al Magistraturii de a lua decizii in conformitate cu toate
rigorile qi procedurile legale, motiv pentru care, revocarea Decretului nr.l747-VIII din 2 septembrie
2020 gi restituirea dosarului pentru examinarea obiecliilor formulate, reprezint[, o solulie echitabilE in
raport cu interesul general aljustifiei.
4. Temeiul adoptdrii s-a valorificat prin articolele 88 litj) qi art.94 alin.(l) din Constitulia Republicii
Moldova qi articolele 146 qi 148 din Codul administrativ. in particular, s-a relinut incidenfa articolului
146 alin.(l) lit.c) qi lit.e) Cod administrativ, in conformitate cu care, actul administrativ legal favorabil
poate fi revocat in tot sau in parte cu efect pentru viitor, chiar qi dupd ce a devenit incontestabil, atunci
c6nd in baza faptelor survenite ulterior, autoritatea publicd ar avea dreptul s6 nu emitd actul gi fhrd
revocarea lui s-ar periclita interesul public, precum gi atunci cdnd revocarea este necesard prevenirii sau
inldturedi dezavantajelor grave pentru bundstarea comun6.

I Decretul nr.l04-X din 28 mai 2021 "privind revocarea Decretului Pregedintelui Republicii Moldova nr.l747-VIIJ din 2 septembrie
2020".
2 https://www.presedinte.md/rom/presa,/presedintele-maia-sandu-a-anulat-decretul-prin-care-vladislav-clima-a-fost-numit-in-functia-
de-presedinte-al-curtii-de-apel-chisinau.
I
f,r\

5. Consider Decretul nr.lO4-IX din 28 mai 2021 "privind revocarea Decretului Preqedintelui
l.i
Republicii Moldova nr.l747-yIII din 2 septembrie 2020" ilegal qi netemeinic. Prin
ptezetta cerere $
prealabil6, solicit verificarea legautalii actului administrativ individual defavorabil
potrivit att.162 I
alin.(l) Cod administrativ qi anularea in tot a acestuia ca ilegal potrivit art.l62 alin.(3) lit.a) f
Cod

administrativ. l\
F1
B. Itegatitatea revocdrii uctului administrativ individual favorabil legal
1. Indep enden(a ; i inamovibilitatea i udecdtorulul
f!
l.l. in acord cu articolul 116 alin.(l) din constitu{ia Republicii Moldova, judecdtorii instanlelor D

judec6toreqti sunt independenfi, imparfiali gi inamovibili, potrivit legii. Acest precept constitulional este
dezvoltat qi prin afi.l16 alin.(3), potrivit cdruia preqedinlii qi vicepre;edinfii instanfelor
judecdtoreqti
f
>'
sunt numifi in funcfie de preqedintele Repubticii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al \1
Magistraturii, pe un termen de 4 ani.
mandatului de il
1.2. prevederile enunfate pun in evidenfd garanliile constitulionale de securitate a
judec6tor qi pregedinte qi vicepreqedinte a instanlei judecdtoreEti pe durata investirii. La fel, se pune in
valoare principiul inamovibilitilii judec[torului, care constituie o garanlie inerentr a
independenfei y$

judec6torului Ei care, presupune imposibilitatea destituirii, revocdrii sau a inlocuirii de cdtre autoritatea $r
,l
care l-a desemnat.
1.3. Inamovibilitatea consacrata de articolut 116 alin.(l) din Constitufia Republicii
Moldova se
;
aplic6 in egald m6sur[ carierei judecdtorului potrivit art.116 alin.(3) qi se afl[ la addpostul
oricdrei
d
revocdri qi transferdri. Mai mult, mandatul judecdtorului nu poate fi afectat, acesta bucurandu-se
de o
I
ar fi afectate, tr'
protecJie special6 in sistemul Constituliei. Dacd ar fi posibild revocarea mandatului delegat,
(3), 5 alin. (1)'
in mod iremediabil, valorile a cdror proteclie Constitutia o asigurr prin articolele 1 alin.
6, tl6 alin.(l) 9i (3) din Constitutie.3
jurisprudenta constitufionald'
1.4. Acest principiu a fost dezvoltat cu claritate qi previzibilitate in fie

accentu6nd-se c6 judec6torul care define cumulativ flrncfia de


judecdtor gi preqedinte a instanlei,
D$
judecdtor pdnd la atingerea plafonului
beneficiazd de un dublu grad de inamovibilitate, atdt in calitate de
Respectarea garantiilor
de vdrsti, cdt gi de securitate a mandatului administrativ pe termenul de 4 ani.
abilitatd cu
exercitdrii mandatului de 4 ani de preqedinte al instanfei este obligatorie pentru autoritatea
juridic. Aceiaqi
dreptul de desemnare, in caz contrar se atenteazd in esen!6 la securitatea raportului
jurispruden!6 impune asigurarea independen{ei persoanei ce exercitd o funcfie administrativ6 a instanfei
judec6toregti, durata termenului cu care a fost investit urmdnd a fi respectatd.a
judecdtoreasca reafirm[ aplicarea
1.5. Legea nr. 514-XIII din 06.07.1gg5 privind organizarea
garantiilor prin dispo ztlia alin. (3) din art.l6, in temeiul cdreia, preqedinlii 9i vicepreqedinlii
judecdtoriilor qi ai curfilor de apel sunt numili in funcfie de cdtre Preqedintele Republicii Moldova' la
propunefea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani'
1.6. Constitufia Republicii Moldova gi Legea w.947 din 19.07.1996 cu privire
la Consiliul Superior
sa de garant al
al Magistraturii stabilesc in competenfa Consiliul Superior al Magistraturii, in calitatea
independenfei autoritalii judec[toreqti, numirea, transferarea, detaqarea, promovarea
in func{ie, aplicarea
de masuri disciplinare qi eliberarea din funcJie a judecdtorilor, preqedinlilor gi vicepreqedinlilor
instanfelor de j udecat6.

3Hotirlrea Cu4ii Constitufionale nr. l3 dn 27.04.2021.


4 Hotlrirea Cu4ii Constitu{ionale nr.l l din27.04.2010-
1.7. Articolele I alin.(3), 6, 9, 11,20 din Legeam.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul
de
judec6torilor, reglementeazd in detaliu aceastd materie qi consolideazd principiul constitutional
clare de promovare in
independenfl gi inamovibilitate. Normele enunlate prevdd condilii qi proceduri
qi ulterior de
funclia de judecdtor Ei carierS, cerinfe de evaluare, seleclie, organizarc a concursurilor
numire la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, de cdtre Preqedintele
Republicii Moldova
judecitoreqti, conform cadrul
sau, dupd caz, deparlament. incetarea mandatului de preqedinte a instanlei
de termen la
normativ de referin!6, se poate realizaprin expirarea termenului de 4 ani, eliberare inainte
preqedintelui
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii ca sancfiune disciplinard, promovarea
din funclia
intr-o instan!6 ierarhic superioard, transferarea intr-o instantd ierarhic inferioard, eliberarea
de judec6tor conform temeiurilor exclusive prevdzute de art.25 din Legea w-544
din 20.07.1995 cu
privire la statutul judec6torilor.
judecdtoreqti, la cazal Cur,tii de
1.g. intrucdt Constitutia gi legea stipuleazd cd preqedintele instanfei
Apel Chigin6u, este numit in funclie numai la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
prqedintele Republicii Moldova este in drept sd-l elibereze din frrncfie de asemenea doar la propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii Ei doar in condiliile qi temeiurile Legii speciale pre citate.
judecltoreqti printr-o
1.9. FAra indoiald, odat6 ce numirea in funclie a preqedintelui instanlei
procedurd la care participd egal doui autoritdli reprezentdnd doud puteri ale statului, incetarea
qi temeiurile
mandatului insuEeEte aceeaqi colaborare, pentru care scop, ele trebuie sd respecte procedura
prevazute de Legea speciala qi care rezulta implicit din constitufie.
1.10. in situalia in care Decretul PreEedintelui Republicii Moldova nr.104-IX din 28
mai202l nu
prevdzute de legislalia statutului judecdtorului,
line cont de temeiurile de independenld Ei inamovibilitate
judecatoreqti, pentru
insd care prin efect angajeazd,incetarea numirii mandatului de preqedinte a instanfei
alte motive decdt cele expres refinute de legislalia speciald, acesta este ilegal, fiind
pasibil anulSrii in
conformitate cu prevederile art. art.I62 alin.(3) lit.a) qi 167 alin. (1) din Codul administrativ.
1.11. Consecutiv, in jurisprudenla Curfii Constitufionale s-a relinut cd actul ,,desemndrii/numirii
in
cu
funclie,', in sens constituJional, este un act consumat qi, prin urlnare, nu este susceptibil de abrogare,
(temeiuri de nulitate
exceplia constatdrii unor vicii fundamentale care afecteazdinsdqi validitatea actului
absolut6). Cu acest prilej Curtea a menlionat cd,actul odatd consumat, nu poate fi anulat.
O proceduri

de anulare a unor acte consumate nu este gi nici nu poate fi prev6zutd, deoarece ar


distorsiona ordinea
juridic6 gi ar compromite autoritatea legisl ativdastatului, ar afecta securitatea raporturilor juridice, daci
s-ar admite posibilitatea revenirii, dupd o perioadd de timp, la actele consumate, reieqind
din interese
politice sau personale de moment.
nu
1.12. Respectiv, odatd consumata numirea in functie, incetarea atributiilor persoanei desemnate
poate avea loc dec6t prin procedeul demiterii/demisiei din funcJie, in ordinea stabilitd de
lege.

2. Institu{iarevocdrii;i admisibititatea aplicdrii art.146 din CodulAdminktrativ.


2.1. Articolul 6 din Constitutie, obliga autorit[tile ce reprezintd puterile, s6-qi exercite atribuliile
in
strictl concordanf6 cu prevederile ei. Precum s-a refinut, procedurile privind numirea, promovarea'
al instanlei de
transferarea, demisia sau eliberarea din funcfia de judecdtor, preqedinte gi vicepreqedinte
judecat[, intr-o societate democraticd,bazatdpe principiul separirii puterilor, trebuie sd garanteze, pe
judecdtoreqti de
de o parte, independenfa justiliei, iar pe de altd p&rte, sd excludi abuzurile puterii
prerogativele sale.
2.2. Awxrre pentru aceste considerente procedurile incavz6, sunt organizate qi realizate conform
judecdtorilor, intr-o manierd ce
Constitufiei Republicii Moldova Ei legislafiei ce reglementeazd statutul
angaiea,,1 obligatoriu Consiliul Superior al Magistaturii, ca organ ce exercitd autoadministrarea
judec6toreasc6, qi o autoritate reprezentdnd alt5 putere - Preqedintele Republicii Moldova sau, dttpd caz,
Parlamentul.
2.3. Codul administrativ prin art.2 alin.(2) pune in valoare irefragabild nonna constitulionald,
statu6nd c[ anumite aspecte ce fin de activitatea administrativ6 privind domenii specifice de activitate
pot fi reglementate prin nonne legislative speciale derogatorii de la prevederile Codului numai dacd
aceastii reglementare este absolut necesari qi nu contravine principiilor Codului. Aceastd normd
implicd
derogarea prin norme legislative speciale de la caracterul uniform al procedurii administrative, inclusiv
fald de temeiurile de incetare a efectelor juridice ale actelor administrative individuale.
2.4.inexercifiul activitalii jurisdicfionale, Curtea Constitutionald.aconstatat domeniul specific de
activitate al judecdtorilor qi a consacrat reglementdrile speciale derogatorii de la dreptul comun. Potrivit
acesteia, dispoziliile constitufionale privind separatia puterilor (art.6), independenfa, imparlialitatea 9i
inamovibilitatea judec6torilor (art.116), stabilirea prin lege organicd a organiz1ni instanfelor
judec6toreqti, a competenJei acestora gi a procedurii de judecatd (art. I I 5 alin.(a)) definesc statutul juridic
al judec[torului gi indic6 justilia ca o ramurl independentd qi imparfiali a puterii de stat. Realizarea
principiului independentei judecdtorului, pus la baza attonomiei puterii judecdtoreqti, se asigurd prin
procedura de infiptuire a justiliei, precum qi prin modul de numire, suspendare, demisie 9i eliberare din
funcfie a judecdtorului.s
2.5. Corespunzitor, odatl ce Constitu{ia prin articolele 6, 115, 116, Legea nr. 514-
XIII din 06.07.1995 privind orgatizareajudecdtoreascd, Legearr.544 din20.07.1995 cu privire la
statutul judecltorilor, Legea nr.947 din 19.07.1996 cuprivire la Consiliul Superior al Magistraturii,
reglementeaz6 exhaustiv temeiurile de incetare a mandatului qi procedura administrativd in codecizie,
motivele de revocare specificate inaurt.l46 Cod administrativ devin inaplicabile.

3, P ro a a dminis tr ativ d.
c e d ar

3.1. Chiar dac6 obiecfiile expuse mai sus vizeazdin principal ilegalitatea actului pentru motive de
inc6lcare a independen{ei qi inamovibilit{ii judecdtorului qi aplicarea eronatd a institufiei revocdrii
potrivit articolelor 146 qi 148 Cod administrativ, in cele ce urmeazi voi expune argumente ce implicd
anularea Decretului pentru motive ce deriv6 din incdlcarea normelor ce reglementeazd procedura
administrativd desfdquratd.
3.2. Conform art.2l Cod administrativ, in exerciliul procedurii administrative, autoritdlile publice
trebuie sd acfioneze in conformitate cu legea gi alte acte norrnative. Principiul enunfat configureazd
confinutul qi dimensiunea legalitdfii actului administrativ individual, care implici legalitatea formali qi
substanliald.
3.3. potrivitart.l3g alin. (3) din Codul administrativ un act administrativ individual rlmdne valabil
timpului
at6t timp c6t nu este retras, revocat sau anulat intr-un alt mod ori nu s-a consumat prin expirarea
sau intr-un alt mod. in condifiile art.l46 Cod administrativ, revocarea actului administrativ individual
opercazddoar pentru actele legale qi doar pentru motivele prevdzute, dacd nu existS o bazLlegalLspecial[
(art.2 aIin. (2) din Codul administrativ).
legiuitorul derivd din caracterul legal
3.4. Aceast[ particulari tate ar;atdcd premisa de la care porneqte
al actului administrativ. Corespunzdtor, orice motivafie ce incubd revocdrii, trebuie s5 fie subsumatd

5
Hotdrirea Cur{ii Constitutionale nr. I 3 din 27 .04.2021.

4
/

revocdrii, descalific[ procedura


legalitdfii. orice m6surd ce nu se incadreazd in premisa qi condilia
administrativd qi atrage ilegalitatea actului'
3.5. O simpl6 verificare a cuprinsului Decretului nr.104-IX din
28 mu 2021"privind revocarea
2020" denotd divergenle
Decretului pre;edintelui Republicii Moldovanr.lT4T-YIII din 2 septembrie
serioase la inlelegerea regimutui juridic aplicat de cdtre emitent.
caracterul incongruent al motivdrii
actului administrativ qi astfel
rezid1din faptul c6 pretinsele imprejurari invocate nu lin cont de legalitatea
solutiei'
devin defectuoase considerentele pe care s-a bazat autoritatealaadoptarea
3.6. Articolele 31 qi 11g cod administrativ instituie condilii
riguroase cu privire la argumentare,
justificd emiterea unui act administrativ
statu6nd c[ motivarea trebuie s6 cuprindd considerentele care
luat in considerare autoritatea
individual, inclusiv temeiurile esenfiale de drept gi de fapt pe care le-a
la emitere
p"iri"u. in situalia in care motivarea este contradictorie, intrucdt se relin pretinse deficienle
nu intruneqte condiJia de
qi necesitatea inl6tur6rii lor, adic6 prezumlie de ilegalitate, actul administrativ
motivare qi este ilegal.
In cazul
3.7.Maimult, art.146 alin.(l) Cod administrativ aratd caracterul discrefionar al revocrrii.
art.118 indicdnd c[ din
exerciliului dreptului discrefionar, motivarea implicd cerinfe mai riguroase,
motivarea deciziilor discrelionare trebuie s6 poat6 fi recunoscute
gi punctele de vedere din care
urmdnd sd includd qi
autoritatea public6 a reieqit la exercitarea dreptului discrelionar, motivarea
iar in condifiile in care,
argumentele expuse in cadrul audierii. Aceast[ prevedere este imperativil,
subsemnatul nici nu am cgnoscut despre inilierea unei asemenea
proceduri, nemaivorbind de audieri'
motivarea este lipsita de confinutul obligatoriu, alter0nd actul administrativ
in profunzimea sa.
3.g. Din economia articolelor 16 qi 137 Cod administrativ, in exercitarea
dreptului discrefionar,
stabilite gi cu respectarea
autoritafle publice trebuie s6 acfioneze cu bund-credinfd in limitele legal
scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul. Aceste prevederi nu
permit desftqurarea unei activitil{i
posibilitatea autoritiilii de a
administrative arbitrare. Dreptul discrelionar al autoritdlii publice conferi
opta intre mai multe solulii posibile corespunzdtoare scopului legii
atunci cdnd aplicd o dispozilie legard,
garanlii constitulionale qi/sau
insd in mod categoric nu admit valorificarea unor drepturi ce incalcd
implicd norme inaplicabile situaliei j uridice.
3.9. Aplicar ea art.l46 cod Administrativ impune infailibil respectul
cuvenit garanliilor de bazd in
procedura administrativa, garanlii care au fost ignorate intr-un mod inacceptabil.
Lacaz,in conformitate
a fi comunicata
cu articolele 6g qi 70 cod administrativ, odatS ini1iat6, procedura administrativaurmeaza
public6 sd aclioneze intr-o
participanfilor. preved erile art.32din Codul administrativ, obligd autoritatea
asigurand-le participarea
manier6 in care participanlii sd poat5 infelege fiecare etap6'a procedurii,
neingrddit6 la lucrdri. loa"pnrir.a acestei sarcini deriv6 qi din art.70 din
codul administrativ' care
administrative din oficiu, in
impune informarea in scris a participanfilor despre inilierea procedurii
decursul unui termen rezonabil. La caz, nici o inqtiinfare cu
privire la inifierea, etapele procedurii,
accesul la lucrdri, nu au fost comunicate.
destinatarului dreptul de a
3.10. 1n .orrtirr.r*., articolul 22,85,87 Cod administrativ gararfieaz[
obligalia autoritafli
participa Ia procedura administrativa, inclusiv la cercetarea stdrilor de fapt, de
qi obligafie pozitivd a
publice fiind asigurarea exercifiului, drept, care in spe!6 a rdmas nevalorificat
autorit6fii neindeplinitd. De asemenea, art.g4 qi art.118 a1in.(1) cod administrativ,
obligi autoritatea
sauinainte
publicainainte de emitereaunui act administrativ individual defavorabil pentruunparticipant
garanteze dreptul de a fi audiat in legdturi
de respingerea unui act administrativ individual favorabil, sd
Lesne de inleles cd nici aceste
cu faptele qi circumstanlele relevante pentru actul ce wmeazla fi emis.
drepturi nu au fost garantate.
procedura administrativd' tn
3.11. incalcdrile semnalate arat6 dezonor-area totald a drepturilor in
egal6 m6sur6 acestea confirma arbitrariul gi ignorarea obligaliilor
ce insolesc intreaga activitate
administrativl de la inifiere pdn[ la ftnalizate'
favorabil presupune
3.12. precum s-a menlionat, revocarea unui act administrativ individual
discrelionar al autoritalii
desfiinfarea valabilitafii unui act administrativ legal, emis in baza dreptului
revocarea Decretului
publice competente. Din conlinutul Decretului nr. 104-IX din 28 mai202l "privind
preqedintelui Republicii Moldov a w.l7 47 -YIII din 2 septembri e 2020" reiese recunoaqterea legalitalii
Potrivit art.l46 cod
Decretului preqedintelui Republicii Moldovanr.l747-YIII din 2 septembrie2020.
actului incetat, motiv
administrativ, temeiurile qi imprejurdrile revocdrii nu pot aduce atingere legalitdfii
qi implicit al
pentru care, considerentele discreliei nu pot intra in sfera valabilitatii actului revocat
legalitdlii lui.
potrivit cdruia
3.13. Deqi emitentul susline incidenla lit. c), alin.(l) art.l46 Cod administrativ,
publicd at aveadreptul s[
revocarea poate fi dispusi dac6 in bazafaptelor survenite ulterior, autoritatea
fac abstracfie de
nu emit6 actul gi fhr6 revocarea lui s-ar periclita interesul public, motivele insuqite
legalitatea actului revocat qi temei, intruc6t emiterea Decretului din 28 mu
2021 s-a justificat pe
de naturd esenfiala,
inl6turarea unor prezumate deficienle de legalitate la emitere. observafia este
deoarece temeiul revocdrii nu concura cu nonna angajatorie, iar aceastd
circumstanld descalific[ condiJia
qi admisibilitatea cavzeiqi afecteazd prin itegalitate Decretul nr.104-IX din 28
mai202L'
pretinse
3.l4.in aceiagi optic6, chiar dacd justificarea temeiului nu implicd efectul afrmat, faptele
de fapt.
nu trebuiau sd aib6 fiinfr la data emiterii actului, ceea ce semnificd schimbarea situaliei
la data numirii insd au
Considerentele Decretului nu explic[ care au fost acele fapte care nu au existat
Decretul nu motiveazS prin
devenit cunoscute ulterior, ceea ce inseamni cd aceste imprejurdri nu exist6.
qi raportul
prisma situaliei de fapt modificate dreptul de a nu emite actul de numire, lipsind cu desdvdrqire
prin care s-ar periclita
de cauzalitate intre fapt6 qi revocare cu efect direct asupra securitdlii mandatului
interesul public.
3.15. pentru aaplicamotivul prevdzutde art. 146 alin.(l) lit. c) din Codul
administrativ, se necesitd
survenite ulterior, care
intrunirea cumulativd a mai multor condilii. Una din condilii o reprezintd faptele
nu este
produc schimbare dupd emitere. Dac6 faptele aveau fiin!6 la momentul emiterii, revocarea
admisibild. Totodata, faptele urmeazd sd fie stabilite in cadrul cercetdrii din
oficiu (art. 22 Codul
cu participarea
administrativ), prin mijloacele de proba prevdzute de art. 85-93 din Codul administrativ,
a prezenta probe, inclusiv
obligatorie a participantului la procedura administrativi qi dreptul acestuia de
constd in faptul c6, fdr[
de a fi audiat. Nesocotirea acestor noflne viciazd legalitatea.'o altd condilie
cE faptele trebuie si genereze
revocarea actului favorabil s-ar periclita interesul public, ceea ce inseamnd
considerentele actului,
impact de pericol al intereselor publice. Aceste circumstanle nu se regdsesc in
din care motive temeinicia gi legalitatea sunt grav afectate.
testului de
3.16. Mai mult, nofiunea conceptului juridic de interes public implicd efectuarea
qi inamovibilitdtrii
proporlionalitate confo rn art.29 din Codul administrativ. Respectarea independentei
pentru
judecdtorului este cruciald inrealizarea testului proporfionalitatii, deoarece este condilia organicd
justifiei. Proporfionalitatea nu poate fi
asigurarea statului de drept, democrafiei qi a bunei funcliondri a
cu art. art.22,85-93 din
doar afirmatd dar trebuie motivatd prin clarificarea stdrii de fapt in conformitate
Codul administrativ.
3.l7.De asemenea, de rdnd cu alte argumente ce exclud aplicarea revocdrii, menfionez asupra
a cadrului normativ ce
faptului c6 nici pretinsele conflicte de interese nu exist6. O verificare amdnunlitd
reglemente az6 acest domeniu arat6 lipsa stfilor invocate qi implicit
respectarea procedurilor la
promovare qi numire. Ilustrativ, in spa{iul public au apdrut qi explicafiile membrilor Consiliului Superior
juridic invocat,
al Magistraturii insolite de documente confirmative ce descalificd existenfa regimului
imprejurdrile date fiind de natura excluderii oricdror dubii in acest sens.
3.1g. Temeiul de revocare prevazut laart.l46 alin.(l) lit.e) Cod administrativ nu este admisibil
din
rafionamentele expuse, qi chiar dacd eronat este aplicat, in egal6 mdsurd nu conline we-o motivare sub
aspect faptic. in sensul legii, revocarea pentru acest caz poate avea loc atunci cdnd incetarea actului
administrativ individual legal favorabil rezidd din necesitatea prevenirii sau inldturdrii dezavantajelor
grave pentru bundstarea comun6.
3.19. DeEi Codul administrativ nu defineqte conceptul de bun[stare comun6, inlelegerea noliunii
presupune situalia vielii oamenilor atdt in componenta obiectivd (statistici economice, sociale sau de
mediu) cit qi subiectivd (percepfia calitalii vie!ii). Decretul nu rdspunde temeiului invocat qi nu conline
motive sau explicalii ce ar putea justifica incidenla. Totugi, vrmeazd a se line cont cd acest motiv al
revoclrii implic6 urgen!6 impusa de circumstanfe speciale. Dezavantajele la fel, trebuie sI fie grave qi
iminente sau sd se fi produs deja. Dezavantajele care sunt potenliale nu sunt suficiente qi respectiv sunt
inaplicabile revocdrii in acest temei. Prin urmare, temeiul prevdzut Ia art.l46 alin.(l) lit.e) Cod
administrativ nu doar cd nu este aplicabil, dar lipseqte qi din punct de vedere faptic (ontologic).

C. Revendicare
tn acord cu articolele 19, 162, 164, 165, 167 Cod Administrativ al Republicii Moldova, solicit
verificarea legalit6lii actului administrativ individual defavorabil potrivit art.l62 alin.(l) Cod
administrativ qi anularea in tot a Decretului nr.104-IX din 28 mai 2021 "privind revocarea Decretului
preqedintelui Republicii Moldova nr.l747-YIII din 2 septembrie2}2}" ca ilegal potrivit art.l62 alin.(3)
lit.a) Cod administrativ.