Sunteți pe pagina 1din 3

agent bancassurance – bancă comercială, asociaţie de economii şi împrumut, organizaţie de microfinanţare

sau persoană juridică care practică activitatea de leasing, care în baza mandatului acordat de asigurător este
în drept să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii conform condiţiilor
stipulate în contractul de mandat; (L E G E cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006 Monitorul Oficial
nr.47-49/213 din 06.04.2007)

intermediar în asigurări – persoană fizică sau persoană juridică ce desfăşoară activitate de intermediere în
asigurări în schimbul unei remuneraţii şi are calitatea de broker de asigurare, agent de asigurare sau agent
bancassurance;

Articolul 48. Activitatea agentului de asigurare, a agentului bancassurance

(1) Agentul de asigurare este persoană fizică sau persoană juridică înscrisă în Registrul agenţilor de asigurare
şi agenţilor bancassurance, ţinut de autoritatea de supraveghere, care deţine din partea unui asigurător o
împuternicire valabilă, în formă scrisă (contract de mandat), pentru a acţiona în numele acestuia.

(11 ) Dreptul de desfăşurare a activităţii de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări de către agenţii de
asigurare apare din momentul înregistrării acestora de către autoritatea de supraveghere în Registrul
agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance.

(2) Agentul de asigurare persoană fizică trebuie să întrunească următoarele condiţii: a) să dispună de
pregătire profesională de specialitate şi/sau de competenţă, de cunoştinţe şi aptitudini în domeniul acestei
activităţi, confirmate prin certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele normative
ale autorităţii de supraveghere; b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională
în vigoare în valoare de cel puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de
10 milioane de lei pe an pentru totalitatea solicitărilor de daune, nefiind admisă franşiza, sau de o garanţie
echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui împuternicit este; c) să nu aibă
antecedente penale nestinse; d) să prezinte informaţia privind activitatea sa în modul stabilit prin actele
normative ale autorităţii de supraveghere.

(3) Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să aibă ca obiect de activitate numai intermedierea în asigurări;

a 1 ) să dispună de un capital social, vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de
100000 de lei;

b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare în valoare de cel


puţin 5 milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an
pentru totalitatea solicitărilor de daune, franşiza admisă fiind în limita capitalului propriu al agentului, sau
de o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în al cărui nume activează sau al cărui împuternicit este;
c) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare şi/sau de
insolvabilitate la data solicitării autorizaţiei de la asigurător;

d) să cuprindă obligatoriu în denumire sintagma “agent de asigurare”;


e) să aibă asociaţi şi/sau acţionari, precum şi persoane cu funcţie de răspundere, fără antecedente penale
nestinse;

f) administratorul să întrunească condiţiile de pregătire şi de experienţă pentru această funcţie şi să deţină


certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele normative emise de autoritatea de
supraveghere;

g) să înfiinţeze şi să ţină un registru al subagenţilor, al cărui regim, a cărui formă şi al cărui conţinut vor fi
stabilite prin acte normative ale autorităţii de supraveghere emise întru aplicarea prezentei legi;

h) să-şi desfăşoare activitatea prin subagenţi care corespund cerinţelor de instruire profesională şi deţin
certificatul de calificare în asigurări obţinut în conformitate cu actele normative ale autorităţii de
supraveghere;

i) să prezinte raportările financiare şi specializate în modul stabilit prin actele normative ale autorităţii de
supraveghere.

(31 ) Agentul bancassurance trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să fie o bancă comercială, o asociaţie de economii şi împrumut , o organizaţie de microfinanţare sau o


persoană juridică care practică activitatea de leasing, care activează în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova;

b) să dispună de un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil în valoare de cel puţin 5
milioane de lei pentru fiecare solicitare de daune şi în valoare globală de 10 milioane de lei pe an pentru
totalitatea solicitărilor de daune, franşiza nefiind admisă, sau de o garanţie echivalentă furnizată de
asigurătorul (asigurătorii) în al cărui (căror) nume activează;

c) să nu fi fost declarat anterior insolvabil şi să nu facă obiectul unei proceduri de reorganizare,


insolvabilitate sau de lichidare la data solicitării mandatului de la asigurător;

d) să dispună de personal cu pregătire profesională de specialitate şi aptitudini în domeniul activităţii de


intermediere în corespundere cu actele normative ale autorităţii de supraveghere.

(4) Autoritatea de supraveghere ţine Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance atît în formă
electronică, cît şi pe suport de hîrtie, cu înregistrarea tuturor modificărilor operate.

(6) Cerinţele pe care trebuie să le întrunească agentul de asigurare şi agentul bancassurance, condiţiile şi
modul de înregistrare a agenţilor de asigurare în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance,
obligaţiile asigurătorilor privind supravegherea agenţilor respectivi, alte informaţii referitoare la aceştia se
stabilesc prin actele normative ale autorităţii de supraveghere.

(7) Un agent de asigurare persoană fizică sau persoană juridică nu poate intermedia aceleaşi clase de
asigurări decît pentru un singur asigurător.

(8) Dacă un asigurat are încheiată o asigurare prin intermediul unui agent de asigurare, agent
bancassurance, asigurătorul în al cărui nume acţionează agentul de asigurare, agentul bancassurance este
responsabil faţă de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului.