Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea Al. I.

Cuza Iai Facultatea de Filosofie

-Practica de specialitate-

Student: tiin e politice! Anul I! "rupa #

Partidul $e%ocrat &i'eral

#.Istoricul P$-&( ).Activitate( *. +r,anizarea P$-&: *.#. +r,anizarea ,eneral-( *.). +r,anele de conducere la nivel central( *.*. $o'.ndirea calit- ii de %e%'ru. $repturile i o'li,a iile acestuia( *./. Pu'lica iile P$-&( *.0. Cola'or-ri! asocieri! afilieri!fuziuni. /. Pro,ra%ul politic( 0. +r,anizare P$-& Iai( 1. 2ela iacentru- filial-: 3. Activitatea P$-& Iai 4n ca%pania electoral-: 3.#. Pro,ra%ul electoral al lui 5udor &uc6ian 7candidatul P$& Iasi la ale,erile pentru Parla%entul 8uropean9( 3.). Activit- i politice ini iate de P$-& Iai( 3.*. Cele %ai i%portante te%e dez'-tute 4n edin ele P$-& Iai ( 3./. Pro%ovarea candida ilor prin inter%ediul %aterialelor pu'licitare 7 slo,anuri 9. :. 2olul or,aniza iei de tineret P$-& Iai. Activiatea acesteia. ;. Influen a %ass-%edia i rolul acesteia 4n pro%ovarea i%a,inii i a pro,ra%elor electorale ale candida ilor. #<. Ane=e.

#.Istoricul P$-&.

Partidul $e%ocrat &i'eral a luat natere 4n noie%'rie )<<3 prin fuziunea dintre Partidul $e%ocrat si Partidul &i'eral $e%ocrat. Cu toate acestea! %odul ,eneral in care P$-& este or,anizat i re,ulile dup- care functioneaz- sunt preluate din statutul Partidului $e%ocrat. P$ a luat fiinta la 1 fe'ruarie #;;<. Acesta este un partid %odern! de cuprindere nationala! fiind succesorul Frontului Salvarii >ationale 7FS>9! al Partidului $e%ocrat! al fuziunii prin a'sor'tie cu Partidul $e%ocrat al ?uncii! Partidul Unitatii Social $e%ocrate! Frontul $e%ocrat 2o%an! Partidul Alianta >ationala si Partidul Pensionarilor si al Protectiei Sociale. Prin vocatia sa nationala! P$ este partidul intereselor actuale si de perspectiva ale natiunii ro%ane! ale fiecarui cetatean al 2o%aniei. Partid de centru dreapta! repu'lican! cu doctrina popular europeana %oderna ale carei principii sunt: o econo%ie de piata eficienta! solidara! servicii pu'lice %oderne! perfor%ante! protectie sociala e=tinsa! activa si 'ine orientata! in accord cu o @ustitie independenta! accesi'ila! securizanta. P$-& este un partid pra,%atic! %odern! refo%ator! un partid cu e=perienta ,uvernarii! pre,atit pentru provocarile acesteia! un partid care reprezinta si pro%oveaza voiinta politica! interesele si dezideratele unor lar,i cate,orii sociale. P$-& este un partid activ! conectat la realitatile politice din Uniunea 8uropeana! desc6is la sc6i%'are si la cola'orarea cu e=ponentii curentelor politice do%inante la nivel 8uropean.

).Activitate.
Aparut ca o lar,a %iscare de %asa in ti%pul 2evolutiei din dece%'rie #;:;! FS> 7Frontal Salvarii >ationale9 isi incepe e=istenta docu%entara la )* dece%'rie #;:; prin declaratia pro,ra% redactata de Consiliul FS>. Presedinte al FS> a fost dese%nat Ion Iliescu. In data de 1 fe'ruarie #;;<! 5ri'unalul ?unicipiului Aucuresti a inre,istrat FS> ca %iscare politica ! calitate care a per%is participarea acestuia la ale,erile locale si le,islative din #;;<. Conferinta >ationala a FS> a ales pe Ion Iliescu presedinte al partidului! a fi=at strate,ia electorala! a ela'orat docu%entele pro,ra%atice si a propus candidature presedintelui FS> pentru ale,erile prezidentiale.

Pri%a Conventie >ationala a FS> are loc la )3-); %artie #;;) in Aucuresti. $ele,atii la Conventie ur%au sa voteze una dintre cele * %otiuni sustinute de ,ruparile din partid. ?otiunea Biitorul azi! sustinuta de ,ruparea 2o%an cu%uleaza cele %ai %ulte voturi si devine pro,ra%ul politic al FS>. 5otodata! confor% statutului! Petre 2o%an! sustinatorul %otiunii adoptate devine Presedinte FS>. Situatia nu este acceptata de ,ruparea Iliescu care se desprinde din FS>. $iver,entele din interiorul FS> privin rit%ul si caracterul refor%ei au dus la conturarea treptata a doua ,rupari: ,ruparea 2o%an si ,ruparea Iliescu. Ale,erile locale din %ai #;;) definesc di%ensiunile FS> dupa scindare. Partidul se %entine intre pri%ele trei for%atiuni politice din 2o%ania. &a ## %ai #;;* FS> fuzioneaza prin a'sor'tie cu P$! sc6i%'andu-si denu%irea in Partidul $e%ocrat! inre,istrat ca persoana @uridica la )* %ai #;;*! la 5ri'unalul ?unicipiului Aucuresti. $in initiativa Partidului $e%ocrat! la # iulie #;;* este creata Alianta Social $e%ocrata 7AS$9 in scopul unirii fortelor politice care doresc cu sinceritate aplicare perceptelor social-de%ocrate %oderne. $in AS$ faceau parte: Partidul $e%ocrat! Partidul Social $e%ocrat 5raditional! Partidul 2evolutiei 2o%ane si Partidul $e%ocrat al ?uncii. Conventia >ationala din )/-)0 octo%'rie #;;/ de la Clu@ adopta %otiuneaPentru o noua 2o%anie! a %uncii si a dreptatii si il reale,e pe Petre 2o%an presedinte al P$. 5otodata! dele,atii la Conventie apro'a fuziunea prin a'sor'tie la P$ a Partidului $e%ocrat al ?uncii si reactualizarea statutului. &a )3 septe%'rie #;;0 se constituie Uniunea Social $e%ocrata! alianta electorala a P$ cu Partidul Social $e%ocrat 2o%an. Conventia >ationala din );-*< au,ust #;;3 desfesurata la Iasi adopta %otiuneaP$-un partid care priveste spre viitor. Conventia a ratifica si o rezolutie privind actuala ,uvernare si %odificarile aduse statutului 7Airoul 8=ecutiv este inlocuit de Airoul Per%annet >ational9. $e ase%enea a fost apro'ata fuziunea prin a'sor'tie a P$-ului cu Partidul Unitatii Social $e%ocrate si cu Frontul $e%ocrat 2o%an 75i%isoara9. Ale,erile locale si ,enerale din anul )<<< ,asesc P$-ul in cea %ai %are pierdere de i%a,ine. Uzura datorata ,uvernarii este cu atat %ai adanca cu cat toti %e%'rii Consiliului Politic au ocupat posturi de %inistri. >u tre'uie ne,li@at nici efectul de%oralizator al inlaturarii din fruntea partidului a unui nu%ar se%nificativ de vicepresedinti. Petre 2o%an initiaza de%ersurile pentru Alternativa )<</! alianta electorala P$-P>&-Ap2. Initiativa lui 5raian Aasescu de a candida pentru presedintia P$ a fost sin,ura %odalitate de a relansa partidul.Bictoria in ale,erile pentru pri%aria capitalei il le,iti%eaza pe 5raian Aasescu drept cel %ai popular persona@ al P$. Conventia >ationala 8=traordinara a P$ a avut loc la #:-#; %ai )<<# la Palatul Parla%entului. A fost adoptata %otiunea 2o%ania puternica C 2o%ania Social $e%ocrata! sustinuta de ,rupul de pro%ovare a lui 5raian Aasescu. 5otodata! C.>.8. a adoptat si %odificarea Statutului. + %odifiacre se%nificativa a statutului a condus la cresterea nu%arului de locuri in conducerea centrala. >u%arul de vicepresedinti s-a du'la de la 1 la #) pentru a acoperi toate do%eniile care interesau functionarea partidului. Cu tot cu secretarii e=ecutivi si responsa'ilii re,ionali! Airoul Per%anent >ational a a@uns sa cuprinda /0 de %e%'ri fata de ce #; de dinainte de C.>.8.

&a ale,erile din noie%'rie C dece%'rie )<</! liderul P$! 5raian Aasescu a fost ales presedinte al 2o%aniei! in turul al doilea de scrutin! invin,andu-l pe presedintele PS$ Adrian >astase. 8%il Aoc! presedinte e=ecutiv al P$ a devenit presedinte interi%ar al partiudului! pana la Conventia >ationala 8=traordinara. Acest fort de conducere! for%at din /<<< de dele,ati! a ales la data de )0 iunie )<<0 presedinte al P$! in persoana lui 8%il Aoc si presedinte e=ecutiv! in persoana lui Adriean Bideanu. Adrian Bideanu este dese%nat candidatul partidului la Pri%-ria Capitalei! func ie r-%asvacant- datorit- c.ti,-rii ale,erilor preziden iale de 5raian A-sescu. Bideanu c.ti,- cu 0*!<#D! din pri%ul tur de scrutin! pro%i .nd 4n ca%pania electoral- s- continue pro,ra%ul lui 5raian A-sescu. "uvenarea P.>.&.-P.$. este plin- de tensiuni 4nc- de la 4nceput C.P. 5-riceanu r-z,.ndindu-se cu privire la de%isia sa pentru a declana ale,erile anticipate 4n iulie )<<0. Apar conflicte 4ntre %initrii celor dou- partide! ali%entate i de vizi'ila tensiune 4ntre pre%ier i preedinte. Conflictul atin,e punctul cul%inant pe * aprilie )<<3 c.nd Pre%ierul 5-riceanu restructureaz- "uvernul i nu 4i %ai include pe %initrii P.$.. Astfel P.$. intr- 4n opozi ie. Unii %e%'rii P.>.&. 4n frunte cu fotii preedin i 56eodor Stolo@an i Baleriu Stoica se si%t tr-da i de actuala conducere a partidului i 4l p-r-sesc treptat. Al ii sunt e=clui de conducere fiind acuza i de partizant cu preedintele A-sescu. Acetia for%eaz- un nou partid! Partidul &i'eral $e%ocrat consider.ndu-se adev-ra ii continuatori ai li'eralis%ului 4n 2o%.nia. &a Ale,erile 8uroparla%entare din noie%'rie )<<3! P.$. se situeaz- pe pri%ul loc! cu ):D din voturi! devenind principalul partid politic al 2o%.niei.P&$ o' ine un surprinz-tor procent de :D! confir%.nd pe scena politic-. Astfel pe #0 dece%'rie )<<3 dele,a i ale a%'elor partide se 4nt.lnesc 4ntr-o Conven ie >a ional- 8=traordinar-! unde anun - a'sor' ia P&$ de c-tre P.$.! %odificarea statului! P.$. sc6i%'.ndu-i denu%irea 4n Partidul $e%ocrat &i'eral7P.$.-&.9.Se adopt- i o nou- conducere! 8%il Aoc fiind ales confir%at 4n func ia de Preedinte al Partidului! iar 56eodor Stolo@an este ales Pri%-Bice Preedinte. Prin decizia 5?A din )1.<*.)<<: se apro'- %odificarea statului! conducerii i nu%elui P.$ 4n P.$.-&. &a ale,erile locale din %ai )<<:! P.$.-&. pierde pri%-ria capitalei! Basile Ala,a fiind surclasat de Sorin +prescu! candidat independent! 4n turul doi de scrutin. 5otui P$-& reuete sfor%eze o coali ie %a@oritar- 4n Consiliul "eneral. Ale,erile Parla%entare din *< noie%'rie )<<:! pri%ele desf-urate pe 'aza siste%ului de vot electoral unino%inal! au adus un ele%ent de noutate 4n via a politic-. $ei! P.S.$. o' ine cu aproape ;<.<<< de voturi 4n plus i un procent de **.<; D! fa - de P.$.-&. cu un procent de *).*1 D! P.$.-&. o' ine cu trei %andate %ai %ulte 4n Parla%anet datorit- redistri'uirii %andatelor celor care nu au o' inut 0<D plus # 4n cole,iul electoral unde au candidat.

$up- ne,ocieri intense privind for%area unei coali ii %a@oritare! 5raian A-sescu 4l dese%neazcandidat pentru func ia de pri%-%inistru pe 56eodor Stolo@an! iar P.$.-&. i P.S.$. ne,ociaz- un protocol de ,uvernare intitulat EParteneriat Pentru 2o%.niaE i anun - pe #/ dece%'rie )<<: for%area unui ,uvern %a@oritar 4n frunte cu Stolo@an. Pe #0 dece%'rie! anun ul lui 56eodor Stolo@an c- 4i depune %andatul de pre%ier dese%nat cutre%ur- scena politic-.Preedintele 5raian A-sescu ia act de decizia acestuia i 4l dese%neaz- pentru func ia de pri%-%inistru pe 8%il Aoc.

*. +r,anizarea

P$-& 7Statut9.

*.#. +r,anizare ,enerala. P$-& este or,anizat pe criteriul ad%inistrativ teritorial. In structura interna a partidului e=ista ur%atoarele niveluri de or,anizare: local 7co%une! orase si %unicipii! e=clusiv ?unicipiul Aucuresti9! @udetean 7@udete! ?unicipiul Aucuresti si sectoarele acestuia9 si national. Intre niveluri sunt relatii de su'ordonare! fiecare nivel avand autono%ie in cadrul co%petentelor statutare si re,ula%entare. Pentru fiecare nivel e=ista cel putin un or,anis% de conducere si coordonare cole,ial! care se intruneste cel putin se%estrial sau! dupa caz! cel putin tri%estrial! si un or,anis% de conducere si de e=ecutie per%anent! care se intruneste cel putin lunar. ?odul in care se or,anizeaza si se conduce activitatea in or,anizatiile teritoriale este sta'ilit prin 2e,ula%entul de +r,anizare 5eritoriala 72+59! apro'at de Consiliul >ational de Coordonare 7C>C9 la propunere Airoului Per%annet >ational.

*.). +r,anele de conducere la nivel central. a9 Conventia >ationala 7C>9 este for%ata din conducerile centrale si @udetene ale partidului! din reprezentantii partidului in ad%inistratia centrala si @udeteana si dintr-un nu%ar de dele,ati din or,anizatiile @udetene. $ele,atii or,anizatiilor @udetene constituie %a@oritatea in C> 7total ;3: de participanti9. C> este forul supre% de conducere al partidului in care se sta'ileste linia politica! statutul si pro,ra%ul partidului si se ale, Presedintele partidului i%preuna cu Presedintele 8=ecutiv! Presedintele Co%isiei >ationale pentru Statut 8tica si &iti,ii si Presedintele Co%isiei >ationale de 2evizie si Control. C> se intruneste o data la / ani.

'9 Consiliul >ational de Coordonare 7C>C9 este for%at pe aceleasi criterii ca si Conventia >ationala! dar nu%arul de participanti este redus la 3/<. C>C este or,anul de conducere! decizie politica si or,anizatorica a P$ in perioada dintre Conventiile >ationale. $intre atri'utiile cele %ai i%portante ale C>C a%inti%: F analizeaza si apro'a! la propunerea AP>! adaptarile si actualizarile aduse pro,ra%ului in vi,oare( F verifica! la cererea Presedintelui partidului sau a AP>! neconcordantele dintre doctrina ,enerala si Pro,ra%ul partidului! pe de o parte si politica sa concreta! pe de alta parte adoptand 6otararile care se i%pun( F e=a%ineaza si apro'a activitatea AP>( F apro'a! la propunerea AP>! re,ula%entele prevazute in co%petenta sa din Statut( F ale,e %e%'rii AP>( F de%ite %e%'rii ai AP>( F ale,e candidatii P$ pentru functia de presedinte al 2o%aniei! pri%-%inistru! %inistri( F convoaca C>( F apro'a si anuleaza aliantele politice( F apro'a criteriile de intoc%ire a listelor de candidati in ale,erile parla%entare. C>C se intruneste se%estrial sau ori de cate ori este necesar.

c9 Cole,iul $irector >ational 7C$>9 este or,anul de conducere a activitatii P$ in perioada dintre sedintele C>C si este for%at din AP>! presedintii or,anizatiilor @udetene! presdintele or,anizatiei ?unicipiului Aucuresti si presedintii or,anizatiilor de sector din Aucuresti. C$> se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.

d9 Airoul Per%anent >ational 7AP>9 este or,anul per%anent de conducere a activitatii partidului! conduce! indru%a si controleaza activitatea interna si internationala a partidului! defineste linia politica concreta si prioritatile! apro'a si coordoneaza pro,ra%ele politice sectoriale! asi,ura %i@loacele pentru realizarea acestora! apro'a %andatele de ne,ocire politica. ?e%'rii AP> sunt: 8%il Aoc C presedinte 56eodor Stolo@an C pri%-vicepresedinte

Adriean Bideanu C pri%-presedinte Basile Ala,a C secretar ,eneral "6eor,6e Flutur C vicepresedinte Cristian Aoureanu C vicepresedinte Sorin Frunzaverde C vicepresedinte Anca $aniela Aoa,iu C vicepresedinte

e9 Presedintele 8=ecutiv al partidului are ur%atoarele co%petente: F conduce activitatea de punere in practica a 6otararilor C>C si C$> si a deciziilor AP>( F prezideaza sedintele C>C! C$> si AP> in a'senta presedintelui partidului( F coordoneaza activitatea ,rupurilor si a i%puternicitilor speciali ai AP>! precu% si a or,anizatiilor interne in vederea inte,rarii activitatii acestora in actiunea unitara a partidului( F reprezinta partidul in cadrul %anifestarilor oficiale interne si e=terne pe 'aza %andatului sta'ilit de or,anis%ele de conducere nationala! potrivit co%petentelor ce le revin( F indeplineste orice atri'utii dele,ate de catre preseidntele partidului. Presedintele e=ecutiv al P$-& este ales de C> odata cu votarea %otiunilor! in persoana pri%ului se%natara din ,rupul de pro%ovare a %otiunii casti,atoare.

f9 Presedintele Partidului este conducatorul politic al partidului! persoana care sintetizeaza ele%entele de identificare ale partidului si! totodata! si%'olizeaza valorile sale ideolo,ice si politice funda%entale. In acest sens! el este liderul doctrinar si de i%a,ine al partidului. Presedinele partidului ,aranteaza aplicarea Statutului si a Pro,ra%ului Partidului! reprezinta partidul in cadrul %anifestarilor interne si internationale! prezideaza lucrarile C>! C>C! C$> si AP>.

*.*. $o'andirea calitatii de %e%'ru. $repturile si o'li,atiile acestuia.

Poate sa devina %e%'ru al P$-& orice persoana care a i%plinit varsta de #: ani si care: F adera la principiile si valorile afir%ate ale P$-& si doreste sa actioneze pentru realizarea acestora( F recunoaste si respecta Statutul! Pro,ra%ul si celelalte docu%ente ale partidului! precu% si re,ula%entele apro'ate pe 'aza si pentru aplicarea dispozitiilor satutare( F este apreciat si cunoscut ca un cetatean onest cu o 'una reputatie! care poate contri'ui la indeplinrea o'iectivelor partidului. Calitatea de %e%'ru al P$-& se do'andeste pe 'aza unei adeziuni for%ulate in scris si depusa la sediul or,anizatiei locale pe raza careia candidatul isi are do%iciliul! resedinta sau locul de %unca! la ale,rea sa. >oii %e%'ri co%pleteaza o fisa de evidenta care se pastreaza de catre Secretariatul pentru 2esurse U%ane! ?ilitanti si "estiunea Carierei 7S2U?"C9 al Airoului Per%anent &ocal 7AP&9 si pri%esc cate un carnet de %e%'ru. &a nivel national va functiona 2e,istrul >ational al ?e%'rilor P$-& ce va cuprinde toti %e%'rii partidului! precu% si datele lor personale ale acestora. ?ilitantii partidului sunt acei %e%'ri care doresc sa faca o cariera politica! potrivit criteriilor de cariera in partid apro'ate prin Statut si 2e,ula%ent. Si%patizantii P$-& sunt acele persoane care adera la o'iectivele si pro,ra%ele partidului! dar care nu au for%ulat o cerere pentru a deveni %e%'ru. +rice %ilitant poate candida in conditiile statutului si re,ula%entului! pentru orice functie din interiorul partidului sau pentru functiile din afara partidului! din ad%inistratia centrala sua locala care se o'tin prin ale,eri sau prin nu%iri cu spri@inul politic al partidului. *./. Pu'licatiile P$-&.

In vederea cola'orarii per%anenete cu %ilitantii! %e%'rii si cu ale,atorii si pentru i%'unatatirea i%a,inii sale! P$-l poate edita! realiza si difuza propriile pu'licatii ori alte %ateriale de infor%are si cultura politica atat la nivel national! cat is la nivel @udetean ori local.

*.0. Cola'orari! asocieri! afilieri! fuziuni.

P$-& poate initia si sta'ili diferite for%e de cola'orare! asociere! afiliere si fuziune pe plan intern si international cu %iscari politice! partide politice si cu structuri ale societatii civile! atunci cand se constata ca a%'ele parti %anifesta interes in realizarea unor scopuri co%une! atata ti%p cat aceste scopuri nu intra in contradictie cu pro,ra%ul sau statutul P$&.

/. Pro,ra%ul

politic al P$-&.

P$-& s-a nascut din nevoia cetatenilor 2o%aniei de a se re,asi! doctrinar si or,anizatoric! intr-o forta politica puternica de centru-dreapta. P$-&! ca partid popular! este o entitate politica desc6isa tuturor cetatenilor ro%ani care i%partasesc valori si curente politice de sor,inte de%ocrata de centru! li'erala si crestin de%ocrata. P$-& se situeaza pro,ra%atic in partea de centru-dreapta a spectrului politic. +'iectivul principal al P$-& este dezvoltarea prospera a scoitetatii ro%anesti de%ocratice prin pro%ovarea valorilor si principiilor li'ertatii! responsa'ilitatii si solidaritatii. P$-& are ca scop asi,urarea unui cli%at politic si social favora'il dezvoltarii personalitatii u%ane! a creativitatii si pro,resului! prin i%'inarea valorilor %orale ale 'inelui co%un! ale @ustitiei! ale corectitudinii intre partenerii de dialo, social! cu ideiile li'eralis%ului de dreapta! ,eneratoare de 'unastare. + 'unastare 'azata pe le,ea %orala care asi,ura fiecarui o% posi'ilitateea de a valorifica sansele de fericire personala si de participare la proiectele si 'eneficiile co%une ale societatii! in deplina ar%onie cu ceilalti. Scopul P$-& este si acela de a spri@ini si a pre,ati cetatenii 2o%aniei pentru noile provocari ale perioadei de tranzitie. P$-& isi propune sa valorifice sansa inte,rarii tarii in structurile europene si euro-atlantice! ca o conditie a cresterii standardului de viata al cetatenilor si a intaririi statului de drept. P$-& sustine! atat in plan intern cat si international! acea for%a de capitalis% care isi dovedeste eficienta prin satisfacerea intereselor sociale ale cetatenilor ro%ani. In acelasi ti%p P$-& sustine ca 2o%ania! in calitate de %e%'ru al U.8.! tre'uie sa devina un @ucator i%portant si de%n in procesul constructiei europene. P$-& pune in centrul actiunii sale o%ul. 8,alitatea de sanse este scopul pe ter%en %ediu si lun, al partidului. Acesta considera ca este nevoie de asu%area fer%a a despartirii de trecutul co%unist. P$-& spri@ina dezvoltarea le,aturilor cu ro%anii de pretutindeni pentru pastrarea si afir%area identitatii nationale! lin,vistice si reli,ioase! cu respectarea le,islatiei statelor ai caror cetateni sunt. P$-& sustine prote@area %inoritatilor! indiferent de natura acestora si respectarea drepturilor individuale ale tuturor %e%'rilor societatii! indiferent de optiunile sau ori,inea lor sociala sau etnica.

10

P$-& aseaza in centrul proiectului sau politic persoana u%ana si conceptul de de%ocratie consolidata. Fiecare o% este o fiinta unica in oricare %o%ent al vietii sale. &i'ertatea si de%nitatea fiintei u%ane sunt aceleasi pentru fiecare. P$-& isi e=pri%a optiunea clara pentru de%ocratie si institutiile sale. Intele,e% prin de%ocratie consolidata un siste% de%ocratic capa'il sa indeplineasca atat o functie pu'lica de calitate! cat si o functie inte,ratoare a diferentelor de orice natura. Intele,e% prin conceptul de de%ocratie consolidata o de%ocratie 'azata pe o econo%ie de piata eficienta si o @ustitie independenta si accesi'ila. 8=perienta ulti%ilor ani ne pune in pozitia de a tra,e o serie de invata%inte privind %odul in care tre'uie sa fie or,anizata si sa functioneze institutional o entitate politica %oderna care se revendica de la spiritul dreptei. Actualul conte=t politic! in care ,rupuri oli,ar6ice transpartinice inceara sa sontroleze a,enda pu'lica! @ustifica dorinta electoratului de refor%are a siste%ului de partid politic! care sa raspunda acestei dorinte. P$-& se or,anizeaza pe te%eiul u%ratoarelor principii: F i%'inarea de%ocratiei reprezentative cu de%ocratia participativa! prin i%plicarea %e%'rilor de la 'aza partidului in activitatea politica si pro,ra%atica( F recunoasterea pluralis%ului de opinie si a dialo,ului intern( F asu%area responsa'ilitatii politice a fiecarei structuri de conducere fata de electorat si fata de 'aza partidului( F consolidarea co%isiilor de specialitate( F sta'ilirea criteriilor de evaluare a activitatii %e%'rilor partidului.

0. +r,anizare

P$-& Iasi.

P$-& Iasi functioneaza dupa aceleasi principii ca si centrul! atat in ceea ce priveste activitatea sa politica cat si in cea a %odului sau de or,anizare! respectand Statutul si re,ula%entul partidului! si indeplinin pro,ra%ul sau politic. P$-& Iasi e co%pus din +r,anizatia Gudeteana P$-& 7Airoul Per%anent Gudetean9 si +r,anizatia ?unicipala P$-& 7Airoul Per%anet &ocal9. +r,anizatia @udeteana P$-& Iasi: Hpresedinte: $an Carlan 11

Hpri%-vicepresedinte: $u%itru +prea Hpri%-vicepresedinte: Constantin Ser'an Hsecretar ,eneral: $aria Co%an Hsecretar ,eneral ad@unct: "a'riel "ri,ore Hvicepresedinte: ?i6aela Popa

+r,anizatia %unicipala P$-& Iasi: Hpresedinte: $u%itru +prea Hpri%-vicepresedinte: Petru ?ovila Hpri%-vicepresedinte: Basile Cocris Hsecretar ,eneral: Basile Fetcu Hsecretar ,eneral ad@unct: Florentin Cio'otaru

1. 2elatiile

centru-filiala ieseana

$in cauza faptului ca in perioada 3-#; iunie )<<:! in care s-a desfasurat practica de specialitate! a coincis cu data ale,erilor europarla%entare infor%atiile pe care le-a% putut o'tine au fost va,e! tot ceea ce pute% sa afir%a% este faptul ca P$-& Iasi a fost sustinut in ca%pania electorala cat si in rest de catre sediul principal P$-& aflat la Aucuresti. $u%itru +prea si deputatul Petru ?ovila au %arturisit ca %ai ales presedintele 5raian Aasescu le ofera spri@in neconditionat in ciuda faptului ca acesta este doar si%patizant al partidului si al aripei de%ocratice din P$-&.

12

Astfel din putinele date pe care le sti% pute% afir%a doar faptul ca desi fiecare filiala este sustinuta de catre sediul central P$-&!totusi fiecare filiala tre'uie sa-si realizeze prorpiile principii politice! centrul fiind doar un suport in ceea ce privesc 6otararile ,enerale.

3. Activitatea

P$-& Iasi in ca%pania electorala

3.#. Pro,ra%ul electoral al lui 5udor &uc6ian candidatul P$& Iasi la ale,erile pentru Parla%entul 8uropean. P$& Iasi a decis! du%inica! ); ?artie )<<;! sa-l puna pe lista de candidati la la eroparla%entare pe profesorul 5udor &uc6ian! %e%'ru in Co%isia prezidentiala pentru Analiza si 8la'orarea Politicilor din $o%eniile 8ducatiei si Cercetarii din 2o%ania. $ecizia a fost luata de de%ocrat-li'eralii ieseni dupa ce! in ulti%ele doua luni! i-a propus! pe rand! pe senatorul $u%itru +prea si Alina ?un,iu-Pippidi! pri%ul fiind respins de Airoul Per%anent >ational! in ti%p ce Pippidi a refuzat oferta or,anizatiei politice. EAvand in vedere e=perienta profesionala do'andita in activitatile ce au vizat educatia si cercetarea stiintifica! desfasurate atat in 2o%ania cat si in strainatate! sunt convins ca a% capacitatea ideolo,ica si %aterializare pra,%atica a o'iectivelor de interes national si european pe care %i le propunE! a declarat prof. univ. 5udor &uc6ian. Printre o'iectivele candidatului P$& se nu%ara plasarea a cel putin trei universitati ro%anesti in topul pri%elor 0<< din lu%e! cresterea de cinci ori a productiei stiintifice! reducerea ratei de parasire pre%atura a siste%ului de educatie su' 0D! eli%inarea diferentelor esentiale dintre invata%antul rural si cel ur'an! ela'orarea unei noi %etodolo,ii de evaluare a cadrelor didactice si profesionalizarea si depolitizarea carierei %ana,eriale in educatie.

3.). Activitatile politice initiate de P$-& Iasi Principalele activitati politice initiate de P$-& Iasi au avut drep scop pro%ovarea i%a,inii candidatilor propusi de partid pentru parla%entul european.

13

Candidatii P$-& Iasi au or,anizat diferite intruniri! atat cu cei tineri! cat si cu cei trecuti de varsta a doua. $ealtfel! principalii vizati au fost cei tineri! deoarece ei reprezinta ele%entulc6eie al dezvoltarii Iasului. Astfel! 5udor &uc6ian! ca profesor universitar! a or,anizat nu%eroase intalniri cu studentii! dar si cu a'solventii! deoarece el crede ca stundetii sunt cei care dau orasului vitalitatea! ener,ia cu care se 6raneste. Studentii sunt cei care desc6id de ani de zile! cu %intile lor! portile spre 8uropa. 8 necesar de %entionat faptul ca candidatul P$-& Iasi! pentru a-si pro%ova i%a,inea si a-si face cunoscut pro,ra%ul sau electoral! a or,anizat intalniri cu diferiti reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor iesene! pentru a le afla doleantele si a le cere spri@inul in ca%panie! dar si cu cetatenii celor %ai i%portante cartiere iesene. Asadar! principalele activitati desfasurate de P$-& Iasi aveaua drep scop depistarea pro'le%elor iesenilor! pentru a se putea ,asi solutii in perioada i%ediat ur%atoare! iar cetatenii sa se ,andeasca de doua ori inainte de a pune sta%pila pe 'uletinul de vot.

3.*. Cele %ai i%portante te%e dez'atute in sedintele P$-& Iasi 7pro,ra%e! rapoarte! strate,ii9

Cele %ai i%portante te%e dez'atute in sedintele P$-& sun cele care definesc pro,ra%ele politice ale candidatilor pentru parla%entul european. Astfel pro'le%ele le,ate de investitiile pu'lice! aducerea investitorilor in Iasi si a fondurilor 8uropene! fluidizarea traficului! dezvoltarea transportului in co%un! dezvoltarea infractiunii! culturii si a educatiei sunt cele %ai i%portante te%e de dez'atut in sedintele or,anizate in P$-&! atat la nivel local! cat si la nivel @udetean. $ealtfel! $u%itru +prea si $an Carlan considera ca nucleul dezvoltarii @udetene il constituie %etropola ieseana.Asadar! in acest circuit! %unicipiul Iasi este ini%a care po%peaza san,e intre,ului @udet.

3./ Pro%ovarea candidatilor prin inter%ediul %aterialelor pu'licitare si a slo,anurilor utilizate de acestia. Candidatiul si-a facut ca%panie electorala cu a@utorul careia si-a pro%ovat i%a,inea politica.Acesta s-a folosit de %ateriale pu'licitare pe lan,a aparitiile in %ass-%edia si in pu'lic! in care si-a prezentat ideiile. Utilizarea %aterialelor pu'licitare reprezinta cel %ai eficace si usor %od prin care candidatii oricaruii partid isi pot pro%ova propria ca%panie electorala! cel %ai si%plu %i@loc prin care se poate crea o le,atura intre acestia si electorat. Slo,anul cu care pedelistii isi c6ea%a la urne si%patizantii! la ale,erile pentru parla%entul european din iunie! este EP$-& - la 'ine si la ,reuE!

:. 2olul or,anizatiei de tineret a P$-& Iasi. Activitatea acesteia.


14

+r,anizatia de 5ineret P$-& Iasi 7+5P$&9 este o structura noua care doreste a se face cunoscuta atat in %edia! cat si in randul electoratului si in %od deose'it in randul tinerilor din %unicipiul Iasi. 5inerii de%ocrati li'erali! prin e=u'era'ta lor %olipsitoare! sunt cei care insufla speranta atunci cand incearca sa faca ceva! succesul fiind aproape ,arantat. Acestia au de%onstrat ca %aturitatea lor nu consta in anii de pe 'uletin! ci in eforturile pe care le-au facut si le fac in continuare pentru a indeplini proiectele pe care si le-au propus. Scopul +r,anizatiei de 5ineret este de a reprezenta tinerii ieseni si de a propune conducerii P$-& pro,ra%e si %etode de solutionare a pro'le%elor ce lea,a tinerii de actorii scenei politice. $e altfel! proiectele de viitor ale P$-& IASI vizeaza direct tinerii ieseni! de aceea este nevoie de o punte de le,atura intre acestia si partid. Un proiect i%portant initiat de tinerii de%ocrati li'erali se nu%este Pri%avara $evii &i'erI si are ca punct central de discutie &i'eratatea. Acestia considera ca li'ertatea in doza ridicata provoaca satisfacii %ici. $e aici porneste rolul +5P$-&. Se doreste ca tinerii sa descopere sin,uri care anu%e li'ertati sunt favora'ile dezvoltarii personale si profesionale si care nu! deoarece o li'ertate prea %are ii face pe tineri sa nu isi %ai canalizeze talentul spre ceva practic. +5P$-& reprezinta interesele tinerilor! ii c6ea%a pe cei care au un cuvant de spus si pe cei care prin talentul lor pot contri'ui la trezirea tinerii ,eneratii si stfel se va inte%eiea o ec6ipa puternica. Un alt pro,ra% initiat de +5P$-& il reprezinta pro,ra%ul Pre,atiti pentru 8uropa! pro,ra% pentru infor%area pu'lica referitoare la fondurile pro,ra%elor europene destinate tinerilor. Acesta are ca principal o'iectiv cresterea ,radului de a'sor'tie a fondurilor europene destinate tinerilor din 2o%ania! ,radul redus datorandu-se! in principal! lipsei de infor%are in randul acestei cate,orii sociale.+5P$-& a lansat acest pro,ra%! prin care tinerii sa fie consiliati si a@utati pentru a putea 'eneficia de fondurile europene la care au dreptul! in calitate de cetateni ai U.8. Prin acest pro,ra%! tinerii din 2o%ania vor avea posi'ilitatea de a se 'ucura de statutul de cetatean european! de drepturile din interiorul U.8.! de oportunitatile care ni se desc6id si in acelasi ti%p! de a participa activ la procesul inte,rarii europene. Persoanele direct vizate de acest pro,ra% sunt elevii din ani ter%inali de liceu! studenti si tinerii intreprinzatori care doresc sa inceapa o afacere( in cauzl elevilor din anii ter%inali de liceu si al studentilor! pro,ra%ul ofera acces la 'ursele si cursurile de specializare care pot fi o'tinute de acestia in tarile %e%'re ale U.8. $e ase%enea! tinerii intreprinzatori 'eneficiaza de infor%are si consiliere pentru a afla %odalitatile prin care pot accesa fondurile europene. Asadar! in or,anizarea si activitatea sa! +5P$-& isi face propria politica de ,estiune! 'ucurandu-se de tot spri@inul P$-& Iasi. In sedintele sale! +5P$-& dez'at cele %ai i%portante pro'le%e ale tinerilor ieseni si se incearca ,asirea unor punti de le,atura intre acestia si conducerea ieseana.

15

;.Influenta

?ass-?edia.

Se stie prea 'ine ca presa scrisa @oaca un rol i%portant intr-o ca%panie electorala! iar acest lucru este evident si in ca%pania electorala pe care si-o pro%oveaza liderii P$-& Iasi. Presa scrisa reprezinta pilonul central al unei ca%panii electorale! deoarece ea este cea care ii urca si ii co'oara pe candidati. Acest lucru s-a inta%plat si in cazul candidatilor P$-& pentru parla%entul european. 5re'uie %entionat faptul ca 5udor &uc6ian a stat %ereu! pe toata durata ca%paniei! in ofensiva! deoarece! fiind la pri%a e=perienta de acest ,en! a vrut sa-si pre,ateasca terenul astfel incat sa fie pre,atit pentru orice eventualitate. ?a@oritatea articlolelor din presa scrisa ieseana contin declaratii si interviuri! astfel incat electoratul sa se fa%iliarizeze cu 5udor &uc6ian. Cele %ai populare cotidiene iesene au pu'licat cel putin un articol in care acesta isi prezenta oferta iesenilor! cuprinzand pro,ra%ul lui electoral. As %ai dori sa precizez! de ase%enea ! ca pu'licitatea electorala din presa scrisa este si ea foarte i%portanta! atat cea care ii prezinta pe candidati intr-o lu%ina 'una! cat si cea in care acestia sunt ridiculizai si atacati de adversari.candidatii P$-& si-au scos pana si un ziar propriu in ti%pul ca%paniei pe care l-au intitulat $esc6ide Iasul ! in acest ziar candidatii P$-& isi pro%ul,a ideiile pentru candidatura. 5otusi acestea reprezinta %i@loace prin care cetatenii sunt pusi sa reflecteze 'ine inainte de a face o ale,ere.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25