Sunteți pe pagina 1din 13

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind ocrotirea monumentelor Nr. !"#$%II din &&.#'.(" Monitor nr. )" din "#.

# . ((* +++ Not,- .n cuprin/ul le0ii /inta0ma 1Mini/terul Culturii2 /e 3nlocuie4te cu /inta0ma 1Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului2 con6orm Le0ii nr.& $%VI din &(.#7.#!8 3n vi0oare #7. #.#! Not,- .n cuprin/ul le0ii8 cuvintele 19ude:28 19ude:ene2 4i 1Mini/terul Culturii 4i Cultelor2 /e /u;/tituie prin cuvintele 1raion28 1raionale2 4i 1Mini/terul Culturii2 con6orm Le0ii nr.*<&$%V din #*. &.#"8 3n vi0oare # .# .#* Not,- Ve=i >ot. Parl. nr. !" $%II din &&.#'.(" 1Pentru punerea 3n aplicare a Le0ii privind ocrotirea monumentelor2 Parlamentul Repu;licii Moldova adopt, pre=enta le0e. Capitolul I DI?PO@IAII GENERALE Art. 1. - (1) Monumente snt obiecte sau ansambluri de obiecte cu valoare istoric, artistic sau tiinific, care reprezint mrturii ale evoluiei civilizaiilor de pe teritoriul republicii, precum i ale dezvoltrii spirituale, politice, economice i sociale i care snt nscrise n e!istrul monumentelor epublicii Moldova ocrotite de stat (denumit n cele ce urmeaz e!istrul monumentelor). (") #oate monumentele, situate pe teritoriul epublicii Moldova, fac parte din patrimoniul ei cultural i natural se afl sub protecia statului. ($) Monumente care fac parte din patrimoniul cultural snt considerate% a) operele de ar&itectur, sculptur sau pictur monumental, elementele sau structurile cu caracter ar&eolo!ic, inscripii, !rote i !rupuri de elemente care au valoare naional sau internaional din punct de vedere istoric, artistic sau tiinific'

b) ansamblurile% !rupuri de construcii izolate sau !rupate care, datorit ar&itecturii, unitii i inte!retii lor n peisa(, au valoare naional sau internaional din punct de vedere istoric, artistic sau tiinific' c) siturile% lucrri ale omului sau opere rezultate din con(u!area aciunilor omului, precum i zonele incluznd terenurile ar&iolo!ice care au valoare naional sau internaional din punct de vedere istoric, estetic, etno!rafic sau antropolo!ic. B*C monumente care 6ac parte din patrimoniul natural /3nt con/iderateaC 6orma:iunile 6i=ice 4i ;iolo0ice care au valoare na:ional, /au interna:ional, din punct de vedere e/tetic /au 4tiin:i6icD ;C 6orma:iunile 0eolo0ice 4i 6i=io0ra6ice 4i =onele con/tituind Ea;itatul /peciilor animale 4i ve0etale amenin:ate de di/pari:ie8 care au valoare na:ional, /au interna:ional, din punct de vedere 4tiin:i6ic /au al con/erv,riiD cC /iturile naturale /au =onele naturale care au valoare na:ional, /au interna:ional, din pnct de vedere 4tiin:i6ic8 al con/erv,rii /au la 6rumu/e:ii naturale. Art. ". - (1) Monumentele reprezint bunuri imobile i mobile. Monumente sub form de bunuri imobile pot fi obiecte aparte ori nsambluri de obiecte. (") Monumente aparte sub form de bunuri imobile se consider% obiectele naturale cu valoare !eolo!ic, biolo!ic, zoolo!ic, antropolo!ic, ar&eolo!ic, etno!rafic istoric, cldiri construcii, monumente n cimitire, opere de art monumental i de ar&itectur, tumuli, stele de piatr, morminte antice izolate, fortificaii, drumuri antice, poduri strvec&i i apeducte medievale. B"C An/am;luri de monumente /u; 6orm, de ;unuri imo;ile /e con/ider,- teritorii 4i land4a6turi naturale8 an/am;luri 4i /ituri arEeolo0ice care cuprind cet,:ui de p3m3nt8 a4e=,ri ne6orti6icate B0r,di4ti8 a4e=,ri antice8 /ta:iuni ale omului primitiv8 0rote8 pe4teri8 0rupuri tumulare8 necropole8 /traturi cu valoare arErolo0ic,C8 an/am;luri de monumente cu valoari/toric,8 arEeolo0ic, /au memorial, Bmemorialuri8 cimitireC care cuprind o;iecte antropolo0ice8 valuri de p,m3nt /tele de piatr,8 morminte antice i=olate8 4an:uri antice de ap,rare8 o;iecte etno0ra6ice8 an/am;luri 4i re=erva:ii de arEitectur, ur;an, 4i rural, Bora4e8 centre or,4ene4ti8 cartiere8 pie:e8 /tr,=i8 cet,:i8 an/am;luri mona/tice8 cur:i ;oiere4ti8 parcuri8 land4a6turi naturale cu o;iecte de arEitectur,C. B*C Monumente /u; 6orm, de ;unuri mo;ile /e con/ider,- o;iectele naturale cu valoare 0eolo0ic,8 ;iolo0ic,8 =ool0ic,8 antropolo0ic,8 o;iecte cu valoare numi/matic, Bmonede i=olate8 te=aure de monede 4i de o;iecte anticeC8 etno0ra6ic,8 arEiolo0ic, Bunelte de munc,8 o;iecte de u= ca/nic8 arme8 podoa;e 4i alte pie/e cu valoare i/toric,C8 materiale epi0ra6ice8 relicte8 o;iecte cu caracter memorial8 monumente ale 4tiin:ei 4i teEnicii8 opere de art, Bpictur,8 /culptur,8 0ra6ic,8 o;iecte de art, decorativ, 4i aplicat,C8 de anticariat8 precum 4i monumente documentare Bacte ori documente /cri/e de m3n, /au dactilo0ra6iate8 materiale carto0ra6ice8 6oto0ra6ii8 6ilme8 di/curi8 3nre0i/tr,ri audio /au videoC8 c,r:i Bmanu/cripte8 incuna;uleC8 edi:ii vecEi 4i rare.

B!C Ba=a p,/tr,ri 6enomenilor orale8 /onore 4i /pectaculoa/e o con/tituie 6iF/area lor documentar,8 inclu/iv 3nre0i/trarea audio 4i video8 tran/6ormarea lor 3n o;iecte prote9ate ca monumente de cultur,. B'C Monumente pot 6i o;iectele ce /$au p,/trat ;ine 3n 3ntre0ime8 3n /tare 6ra0mentar, ori 3n /tare de ruin,. Art. ". $ La ate/tarea /tatutului de monument /3nt inte=i/e di/crimin,rile dup, criteriul cronolo0ic8 etnic8 con6e/ional /au de alt, natur,. Valoarea e/tetic, /au 6unc:ional, /au material, a monumentului e/te /u;/idiar, 6a:, de calitatea de m,rturie i/toric,. Art. *. $ B C Re0i/trul monumentelor /e con/tituie pe ;a=a inve/ti0a:iilor pluridi/ciplinare8 e6ectuate de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului 4i de in/titu:iile /u;ordonate ace/tui mini/ter8 Mini/terul ArEitecturii 4i Con/truc:iilor8 de Departamentul de ?tat pentru Protec:ia Mediului .ncon9ur,tor 4i Re/ur/ele Naturale8 ?erviciul de ?tat de ArEiv,+8 Academia de Gtiin:e8 in/titu:iile de 3nv,:,m3nt /uperior8 de 6unda:iile o;4te4ti8 /avan:i8 lucr,tori de mu=eu 4i ;i;liotec,8 per/oane particulare. Denumite 3n cele ce urmea=, or0ane de /tat pentru ocrotirea monumentelor. &C Re0i/trul monumentelor e/te preci=at8 avi=at 4i propu/ /pre apro;are Parlamentului de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului. Art.!. $ Re0i/trele de inventar8 re0i/trele pentru acEi=i:ii 4i ;orderoul de inventar pe ;a=a c,rora e/te con/tituit Re0i/trul monumentelor /e p,/trea=, la ?erviciul de ?tat de ArEiv,8 3n mu=eele repu;licii8 3n /ec:iile de c,r:i rare ale Bi;liotecii Na:ionale8 ale ;i;liotecilor Academiei de Gtiin:e8 Univer/it,:ii de ?tat din Moldova. Art.'. $ >ot,r3rele or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor privind eviden:a8 /tudierea8 punerea 3n valoare8 prote9area8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelor /3nt o;li0atorii pentru toate per/oanele 6i=ice 4i 9uridice. Art.7. $ B C Condi:ia eFercit,rii dreptului de proprietate a/upra monumentelor8 inclu/iv re/tric:iile8 /ta;ilite prin pre=enta le0e8 /3nt o;i0atorii 4i /e eFtind a/upra tuturor /u;iectelor dreptului de proprietate8 indi6erent de tipul de proprietate 4i de titlul 9uridic al de:in,torului. B&C Dreptul de a di/pune de monumente de /tat /u; 6orm, de ;unuri imo;ile e/te eFercitat de Parlament8 de con/iliile raionale8 municipale8 or,4ene4ti 4i comunale. B"C Dreptul de di/pune de monumentele de /tat /u; 6orm, de ;unuri mo;ile e/te eFercitat de Guvern8 pre4edin:ii raioanelor 4i primari. B*C Con/iliile raionale8 municipale8 or,4ene4ti 4i comunale di/pun de monumentele de /tat /u; 6orm, de ;unuri imo;ile /e a6l, pe teritoriul raionului8 municipiului8 ora4ului /au comunei. B!C Pre4edin:ii raioanelor 4i primarii di/pun de monumentele de /tat /u; 6orm, de ;unuri mo;ile ce /e a6l, pe teritoriul raionului8 municipiului8 ora4ului /au comunei. B'C Dreptul de a di/pune de monumentele ce con/tituie proprietate privat, e/te eFercitat de proprietar.

B7C Monumentele care nu au proprietar /au a c,ror proprietar nu e/te cuno/cut trec 3n proprietatea /tatului 3n modul /ta;ilit de le0e. HAtr.7 modi6icat prin Le0ea nr.*<&$%V din #*. &.#"8 3n vi0oare # .# .#*I Art. <. $ Or0anele de /tat 4i per/oanele indicate la alineatele B&C8 B"C8 B*C8 B!C 4i B'C ale articolului 7 pot tran/mite monumentele de care di/pun 3n po/e/iune8 6olo/in:, ori pentru p,/trare temporar, in/titu:iilor 4i or0ani=a:iilor de /tat /au o;4te4ti Bacord3nd prioritate mu=eelor8 arEivelor8 ;i;liotecilor 4i altor in/titu:ii /peciali=ateC8 precum 4i per/oanelor particulare. Art. (. $ B C Monumentele ce /3nt 3n proprietate privat, pot 6i v3ndute8 donate /au 3n/tr,inate cu noti6icarea o;li0atorie a or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor. La cump,rarea$v3n=area monumentelor /tatul are dreptul de preemp:iune. B&C 5ran=ac:iile 3n privin:a monumentelor 3ncEeiate cu 3nc,lcarea prevederilor la alineatul B C /e con/ider, nule 4i atra0 dup, /ine r,/punderea prev,=ut, de Codul civil. Capitolul II OCRO5IREA MONUMEN5ELOR Art. #. $ B C Ocrotirea monumentelor de c,tre /tat cuprinde prevederea 4i a/i0urarea lucr,rilor de eviden:,8 /tudiere8 punere 3n valoare8 /alvare8 prote9are8 con/ervare 4i re/taurareD eFtinderea ;a=ei materialeD 6olo/in:a 4i acce/i;ilitatea monumentelor pentru diver/e inve/ti0a:ii8 3n proce/ul de in/truire 4i propa0are. Ocrotirea de c,tre /tat e/te eFercitat, de Parlament8 de Guvern8 de con/iliile raionale8 municipale8 or,4ene4ti 4i comunale 4i de pre4edin:ii raioanelor 4i primari. B&C Ocrotirea monumentelor documentare /e 6ace 3n ;a=a Le0ii privind Jondul ArEivi/tic al Repu;licii Moldova. HAtr. # modi6icat prin Le0ea nr.*<&$%V din #*. &.#"8 3n vi0oare # .# .#*I Art. . $ B C De competen:a Parlamentului :in- politica de /tat 3n domeniul eviden:ei8 /tudierii8 punerii 3n valoare8 /alv,rii8 prote9,rii8 con/erv,rii 4i re/taur,rii monumentelor ce con/titue patrimoniul cultural 4i naturalD apro;area Re0i/trului monumentelorD apro;area pro0ramului de /tat privind ocrotirea8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelorD 6inan:area ace/tui pro0ram 4i acordarea de /u;ven:ii neram;ur/a;ile de la ;u0etul de /tat. B&C de competen:a Guvernului :in3ntocmirea Re0i/trului monumentelorD 3ntocmirea pro0ramului de /tat privind ocrotirea8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelorD 6inan:area ace/tui pro0ram de la ;u0etul /tat. B"C De competen:a con/iliilor raionale8 municipale8 or,4ene4ti 4i comunale :in- 3ntocmirea Re0i/trului monumentelor de importan:, local,D 3ntocmirea pro0ramelor privind ocrotirea8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelor de importan:, local,8 6inan:area ace/tor pro0rame 4i acordarea de /u;ven:ii neram;ur/a;ile de la ;u0tele locale.

Art. &. $ B C .n /copul de a preveni deteriorarea monumentelor indicate la alineatul B"C al articolului & or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor8 de comun acord cu Mini/terul ArEitecturii 4i Con/truc:iilor8 Academia de Gtiin:e 3ntocme/c li/ta =onelor de protec:ie ale monumentelor 4i o propun /pre con6irmare Guvernului. B&C Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului ela;orea=, Re0ulamentul privind interven:ia 3n =onele de protec:ie ale monumentelor 4i 6olo/in:a lor. B"C @onele de protec:ie /e /ta;ile/c pe;a=a unor inve/ti0a:ii 4i avi=e concludente 4i amplu documentate8 con6irmate de or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor. B*C Avi=ele a/upra =onelor de protec:ie ale monumentelor /3nt luate 3n mod o;li0atoriu 3n con/iderare la 3ntocmirea planului 0eneral de con/truc:ii ur;ane 4i rurale. Art. ". $ .n vederea men:inerii inte0rit,:ii monumentelor8 de:in,torii lor cu orice titlu 9uridic /3nt o;li0a:i- /, ia m,/uri ce a/i0ur, protec:ia 4i pa=a monumentelor prin punere 3n ad,po/t 4i /uprave0Eere a lor8 /, re/pecte contractele de 6olo/in:, 4i Re0ulamenmtul privind interven:ia 3n =onele de protec:ie ale monumentelor privind interven:ia 3n =onele de protec:ie ale monumntelor 4i 6olo/in:a lor. R,/punderea pentru protec:ia monumentelor care n$au 6o/t tran/mi/e 3n po/e/iune8 6olo/in:, ori pentru autoadmini/trare local,. Art. *. $ De:in,torii cu orice titlu 9uridic ce po/ed, 6olo/e/c /au p,/trea=, monumente cu valoare i/toric,8 arti/tic, /au 4tiin:i6ic, luate la eviden:, /au 3n/cri/e 3n re0i/trul monumentelor /3nt o;li0a:i /, re/pecte prevederile pre=entei le0i8 condi:ie ce /e include 3n actele de proprietate8 de cump,rare$v3n=are /au de 3ncEiriere. Art. !. $ Controlul a/upra m,/urilor de protec:ie a monumentelor8 /olu:ionarea pro;lemelor ce :in de m,/urile re/pective revine Guvernului8 pre4edin:ilor raioanelor 4i primarilor. HAtr. ! modi6icat prin Le0ea nr.*<&$%V din #*. &.#"8 3n vi0oare # .# .#*I Art. '. $ .n /copul eviden:ei8 /tudierii8 punerii 3n valoare8 /alv,rii8 prote9,rii8 con/erv,rii 4i re/taur,rii monumentelor pe principii 4tiin:i6ice8 or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor /3nt o;li0ate /, 3n6iin:e=e con/ilii 4tiin:i6ice 4i re/tauratoriC8 lu3nd 3n con/iderare la 3ntocmirea Re0Ei/trului monumentelor8 precum 4i la 3n/crierea monumentelor 3n ace/t re0i/tru8 avi=ele core/pun=,toare. Capitolul III EVIDENAA8 ?5UDIEREA GI PUNERA .N VALOARE A MONUMEN5ELOR

Art. 7. $ Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor controlea=, e6ectuarea lucr,rilor de eviden:,8 /tudiere 4i punere 3n valoare a monumentelor. Art. <. $ B C Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor decid atri;uirea /au pierderea calit,:ii de monument. B&C Re0i/trul monumentelor /e reactuali=ea=, pe ;a=a de li/te adi:ionale la un interval de trei ani. B"C Li/tele adi:ionale /e 3ntocm/c 3n ;a=a /tudiilor de inventariere a 6ondului mu=ei/tic8 arEeolo0ic8 arEitectural8 ur;ani/tic8 etEo0ra6ic8 de art, pla/tic, 4i memorial8 :in3ndu$/e cont de avi=ile 4i propunerile in/titu:iilor /peciali=ate8 indicate de articolul *8 ale altor in/titu:ii /au ale per/oanelor particulare. Datele /e centrali=ea=,8 /e ver6ic, 4i /e prelucrea=, de mini/terul Culturii 4i 5uri/mului. Art. (. $ B C .n /copul prevenirii deterior,rilor8 o;iectele propu/e pentru a li /e atri;ui calitatea de monument /3nt prote9ate de pre=enta le0e8 3ncep3nd cu data ela;or,rii actelor 3n care /e preconi=ea=, calitatea de monument. Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului aduce ace/t 6aptt la cuno4tin:a or0anelor de autoadmini/trare local,8 pe al c,ror teritoriu /e a6l, monumentele8 ori a de:in,torului cu orice titlu 9uridic. B&C .n ca=ul 3n care de:in,torul o;iectului propu/ pentru a i /e atri;ui calitatea de munument re6u=, acceptarea ace/tui /tatut8 or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor 3nintea=, Parlamentului /au Guvernului propunerea 3n vederea r,/cump,r,rii de c,tre /tat a ace/tui o;iect. Art.&#. $ Per/oanele 6i=ice /au 9uridice care 3n cur/ul lucr,rilor de orice natur, pe teren de/coper, vi/ti0iii arEeolo0ice8 c,rora li /e poate atri;ui calitatea de monument8 /3nt o;li0ate /, /i/te=e lucr,rile 4i /, in6orme=e de/pre acea/ta 3n /cri/8 3ntr$un termen de *< ore8 or0anul de admini/trare local, pe al c,rui teritoriu /e a6l, ve/ti0iile8 precum 4i Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului8 3n vederea prote9,rii 4i con/erv,rii. Art. & . $ EFpedi:iile ce au /copul de a de/coperi8 a colecta 4i a propune pentru 3nre0i/trare monumente necuno/cute ale patrimoniului cultural al Repu;licii Moldova /3nt /anc:ionate de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului8 iar eFpedi:iile arEeolo0ice $ 4i de Academia de Gtiin:e. Art. &&. $ ?tatul 3ncura9ea=, activitatea 6unda:iilor o;4te4ti 4i a per/oanelor particulare care 34i propun punerea 3n valoarea 4i 6olo/irea monumentelor 4i =onelor lor de protec:ie. Capitolul IV CON?ERVAREA GI RE?5AURAREA MONUMEN5ELOR

Art.&". $ B C Con/ervarea 4i re/taurarea monumentelor /e 3ntemeia=, pe principii 4i norme 4tiin:i6ice univer/al acceptate. B&C Con/ervarea monumentelor e/te prioritar, lucr,rilor de re/taurare /au con/truc:ie. B"C Re/taurea prin repara:ii 4i lucr,ri adecvate de con/ervare prevede mai 3nt3i m,/urile ce ar /t,vili avarierea 4i ruinarea8 p,/trarea /tructurilor ori0inale ale monumentelor 6,r, a 4tir;i valoarea lor i/toric,8 arti/tic, /au 4tiin:i6ic,.

Art.&*. $ Lucr,rile de con/ervare 4i r/taurare /e eFecut, con6orm normelor 4i pre/crip:iilor adoptate de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului. Art.&!. $ B C Lucr,rile de con/ervare 4i re/taurare /e eFecut, con6orm documenta:iei teEnice8 3ntocmite pe ;a=a /tudiilor pluridi/ciplinare 4i a avi=ului or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor. B&C Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor /3nt o;li0ate /, pre3nt3mpine deteriorarea monumentelor8 a/i0ur3nd e6ectuarea imediat, a lucr,rilor de con/ervare 4i re/taurare. Art.&'. $ Lucr,rile de con/ervare 4i re/taurare /e eFecut, de per/oane 6i=ice 4i 9uridice din :ara 4i din /tr,in,tate8 /peciali=ate 3n domeniul de re6erin:,8 ate/tate de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului. Art.&7. $ Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor de/emnea=, 3mputernici:i /prciali8 unicii cu drept de a /uprave0Eea 4i a controla lucr,rile de con/ervare 4i re/taurare8 precum 4i de a le 3ntrerupe 3n ca=ul nere/pect,rii prevederilor le0ii. Art.&<. $ Academia de Gtiin:e prin in/titutele de pro6il /ta;ile4te condi:iile de reali=are a /,p,turilor arEeolo0ice 4i de con/ervare a monumentelor i/torice de/coperite. Art.&(. $ B C Prelevarea8 3nlocuirea cu replici 4i macEete 3n vederea con/erv,rii8 precum 4i utili=area 3n orice 6el de componente ale monumentelor8 de/coperite 3n timpul /,p,turilor arEeolo0ice a6late la /upra6a:a 4i 3n mediul acvatic8 /e 6ac pe ;a=a deci=iei or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor 4i a Academiei de Gtiin:e. B&C Re/taurarea8 recon/truirea monumentelor 3n /copul eFpunerii lor /e e6ectuea=,8 con6orm unor pro0rame de /tat ela;orate de /peciali4ti 3n domeniul de re6erin:, 4i apro;ate de Guvern.

Art."#. $ Or0anele de ?tat pentru ocrotirea monumentelor /3nt o;li0ate /, cercete=e /i/tematic /tarea 3n care /e a6l, monumentele 3n /copul de a ela;ora pro0rame 4tiin:i6ic 3ntemiate lucr,rile de re/taurare 4i de con/ervare 4i de a 0aranta la timp a/i0urarea material, 4i documentar, a lucr,rilor. Art." . $ B C .n calitate de ;ene6iciari ai lucr,rilor de con/ervare8 re/taurare /au repara:ie pot 6i proprietarii /au de:in,torii cu orice titlu 9uridic ai monumentelor. B&C Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor /e pre=int, 3n calitate de ;ene6iciari ai lucr,rilor de con/ervare8 re/taurare /au repara:ie prin 3mputernici:ii lor8 acord3nd de:in,torilor de monumente a9utor cu /peciali4ti8 precum 4i cu materiale 4i a9utor 6inanciar. Art."&. $ Proprietarii /au de:in,torii de terenuri8 pe care /e a6l, monumente i/torice8 /3nt o;li0a:i /, le pun, la di/po=i:ia /avan:ilor pentru a 6i /tudiate. Art."". $ Or0anele de /tat 4i in/titu:iile8 la a c,ror comand, /e e6ectuea=, lucr,ri de con/ervare 4i re/taurare8 acEit, cEeltuielile numai dup, apro;area de c,tre Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului a documentelor re/pective. CEeltuielile pentru corectarea ineFactit,:ilor /au erorilor comi/e 3n proce/ul de re/taurare /3nt /uportate de eFecutan:i. Art."*. $ ?u;iectul re/pon/a;il de inte0ritatea monumentului 3n timpul lucr,rilor de re/taurare e/te indicat 3n contractul dintre de:in,tor 4i eFecutantul lucr,rilor. .n contract /e prev,d ac:iunile de precau:ie8 precum 4i 0radul de ace/ivilitate a monumentului 3n timpul lucr,rilor. La contract /e aneFea=, proce/ul$ver;al /au avi=ul privind /tarea teEnic, a monumentului la data 3nceperii lucr,rilor. Capitolul V JINANAAREA AC5IVI5KAII DE OCRO5IRE A MONUMEN5ELOR Art."!. $ Jinan:area activit,:ii privind eviden:a8 /tudierea8 punerea 3n valoare8 /alvarea8 prote9area8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelor /e a/i0ur, de la ;u0etul de /tat prin Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului8 de la ;u0etele locale8 din contul pl,:ilor pentru arend,8 inclu/iv din cEiria pentru terenul din =onele de protec:ie ale monumentelor8 din de6alc,rile din ;ene6iciul de pe turi=m8 din venitul 3ntreprinderilor8 care /tincEere/c ocrotirea monumentelor8 din ;ene6iciul or0anelor a/i0ur,rii de /tat 3n con6ormitate cu acordurile 3ncEeiate8 din veniturile 4i dona:iile or0ani=a:iilor care8 pe ;a=a /tatutului lor ocrote/c monumentele8 din 6ondurile 4i dona:iile unor per/oane 6i=ice 4i 9uridice8 precum 4i din alte /ur/e le0ale.

Art."'. $ .n /pi9inirea activit,:ii /pre eviden:a8 /tudierea8 punerea 3n valoare8 /alavarea prote9area8 con/ervarea 4i re/taurarea monumentelor /e permite cump,rarea$v3n=area monumentelor 3n 0rani:ele Repu;u;licii Moldova8 editarea c,r:ilor po4tale8 calendarelor8 tim;relor8 or0ani=area turi=mului. Veniturile provenite din ace/te activit,:i /e depun pe conturile /peciale ale Guvernului8 ale or0anelor de autadmini/trare local,8 4i8 dup, ca=8 pe conturile pentru ocrotirea monumentelor ale 6unda:iilor o;4te4ti. Art."7. $ Monumentele /e dau 3n arend, prin contractul de arend,. De:in,torul cu orice titlu 9uridic al monumentului e/te o;li0at /, in6orme=e or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor de/pre /cEim;area /tatutului 4i /tarea monumentului. Art."<. $ Plata pentru arenda monumentelor8 inclu/iv pentru arenda terenului din =onele lor de protec:ie ce /e a6l, 3n proprietate de /tat8 precum 4i de6alc,rile din ;ene6iciul de pe turi=m /e depun pe conturile /peciale ale Guvernului ori ale or0anelor de autoadmini/trare local,. Plata pentru arenda monumentelor8 inclu/iv pentru arenda terenului din =onele lor de protec:iei de c,tre per/oanele 6i=ice 4i 9uridice /tr,ine /e depune 3n valut, converti;il, pe acelea4i conturi. M,rimea pl,:ii pentru arend, /e /ta;ile4te 3n acord cu normele interna:ionale. Art. "(. $ Proprietarii monumentelor /u; 6orm, de ;unuri imo;ile /3nt o;li0a:i /, 3ncEeie contracte de a/i0urare8 3n care /e indic, valoarea monumentelor 4i a terenului din =onele lor de protec:ie /ta;ilit, de eFper:i. Art.*#. $ .n ca=urile eFcep:ionale8 c3nd demolarea monumentelor e/te inevita;il, B/cind,ri de ordin 6i=ic /au teEnic8 deterior,ri din cau=a catacli/melorC8 ace/ta /e conver/ea=,8 cEeltuielile 6,c3ndu$/e din contul or0ani=a:iei intere/ate 3n demolare. Art.* . $ B C Guvernul prevede anual 3n ;u0etul de /tat 6ondul central de re/taurare 4i 6ondul central de interven:ii eFcep:ionale8 a c,ror reparti=are /e 6ace de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului. B&C M,rimea 6ondurilor /u/$numite /e /ta;ile4te 3n ;a=a propunerilor Mini/terului Culturii 4i 5uri/mului. Art. *&. $ Con/iliile locale ale unit,:ilor admini/trativ$teritoriale de nivelul 3nt3i 4i de nivelul al doilea prev,d 3n ;u0etele anuale /umele nece/are pentru lucr,rile de eviden:,8 /tudiere8 punere 3n valoare8 /alvare8 prote9ate8 con/ervare 4i re/taurere a monumentelor /ituate 3n teritoriile lor8 3n ;a=a propunerilor Mini/terului Culturii 4i 5uri/mului. HAtr.*& modi6icat prin Le0ea nr.*<&$%V din #*. &.#"8 3n vi0oare # .# .#*I Art.*". $ .n /copul /pri9inirii materiale a lucr,rilor de eviden:,8 /tudiere8 punere 3n valoare8 /alvare8 prote9are8 con/ervare 4i re/taurare a monumentelor ale c,ror de:in,tori /3nt per/oane 6i=ice 4i 9uridice8 Guvernul acord, ace/tora8 cu avi=ul Mini/terului

Culturii 4i 5uri/mului8 credite ram;ur/a;ile 3n rate8 6,r, do;3nd, 3n ca=urile 3n care ei aduc dove=i c, nu pot /uporta cEeltuielile nece/are. HArt.** eFclu/ prin Le0ea nr.!&"$%V din . #.&## I HArt.** modi6icat prin Le0ea nr.*"($%V din &7.#7.&## I HArt.** completat prin Le0ea nr.*("$%IV din #(.#7.((I HArt.** completat prin Le0ea nr. !(&$%II din &7.#&.(<I HArt.*! eFclu/ prin Le0ea nr.!&"$%V din . #.&## I HArt.*! completat prin Le0ea nr. !(&$%II din &7.#&.(<I Capitolul VI ?COA5EREA GI ADUCEREA MONUMEN5ELOR Art. *'. $ ?coaterea monumentelor pe/te Eotarele Repu;licii Moldova /e inter=ice. EFcep:ii /e admit 3n ca=ul ;unurilor imo;ile8 cu avi=ul Parlamentului8 3n ;a=a propunerilor Mini/terului Culturii 4i 5uri/muluiD 3n ca=ul ;unurilor mo;ile $ cu avi=ul Guvernului. Art.*7. $ ?coaterea temporar, a monumentelor pe/te Eotarele repu;licii 3n /copul de a 3ntre:ine rela:ii interna:ionale 3n domeniul Culturii 4i 5uri/mului /e admite 3n condi:iile /ta;ilite de or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor 3n con6ormitate cu le0i/la:ia 3n vi0oare. Art.*<. $ Monumentele adu/e temporar 3n repu;lic, ce /e a6l, 3n proprietatea /tatelor /tr,ine8 or0ani=a:iilor o;4te4ti 4i cet,:enilor /tr,ini8 /3nt prote9ate de /tat 3n condi:iile pre=entei le0i 4i a contractelor re/pective8 4i pot 6i /coa/e din ea la dorin:a proprietarilor 3n ;a=a certi6icatului care ate/t, aducerea lor. Capitolul VII AC5IVI5A5EA JUNDAAIILOR OBG5EG5I Art.*(. $ Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor /u/:in activitatea 6unda:iilor o;4te4ti privind eviden:a8 /tudierea8 punerea 3n valoare8 /alvarea8 prote9area con/ervarea8 re/tauraea 4i propa0area monumentelor Bparticiparea nemi9locit, a mem;rilor 6unda:iilor la ace/t, activitate8 atra0erea de c,tre ace4tia a a9utorului 6inanciar /u; 6orm, de dona:ii de la 3ntreprinderi8 or0ani=a:ii 4i per/oane particulareC.

Art.!#. $ Or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor au dreptul /, o6ere 6unda:iilor o;4te4ti in6orma:ia /olicitat, de/pre monumente8 de/pre pro0ramele de con/ervare8 re/taurare /au repara:ie a monumentelor. La r3ndul lor8 6unda:iile o;4te4ti pot participa la ela;orarea pro0ramelor de /alavare8 prote9are8 con/ervare 4i re/taurare a monumentelor. Art.! . $ B C Junda:iile o;4te4ti8 care 3n ;a=a /tatutului lor ocrote/c monumentele8 /e ;ucur, de dreptul de a eFercita controlul o;4te/c a/upra protec:iei 4i punerii 3n valoare a monumentelor8 precum 4i a/upra ela;or,rii 4i reali=,rii pro0ramelor de con/truc:ie 4i recon/truc:ie 3n =onele de protec:ie ale monumentelor 3n/cri/e 3n Re0i/trul monumentelor. B&C Junda:iile o;4te4ti cu dreptul- /, cear, 3ntreruperea lucr,rilor de con/ervare8 re/taurare /au repara:ie dac, ace/tea periclitea=, inte0ritatea monumentului ori 4tir;e/c valoarea lui e/tetic,8 arti/tic, 4i i/toric,8 intervenind la or0anele de /tat8 pentru ocrotirea monumentelor cu propuneri8 pro;e 4i avi=e documentareD /, a;orde=e pro;lema intent,rii unui proce/ penal8 precum 4i /, 6ie reclamant 3n ca= de 3nc,lcare 6la0rant, a pre=entei le0iD /, atace deci=iile or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor 4i or0anelor locale eFecutive 4i de control 4i /, 6ac, interpel,ri 3n Parlament 4i Guvern. B"C Junda:iile o;4te4ti8 3n /copul propa0,rii monumentelor 4i 6acilit,rii 6inan:,rii lucr,rilor de prote9are a monumentelor8 pot crea 3ntreprinderi 4i ateliere de con/ervare8 re/taurare 4i repara:ie a monumentelor8 or0ani=a rute turi/tice8 eFpo=i:ii8 de/cEide ma0a=ine8 edita tip,rituri. Capitolul VIII RK?PUNDEREA PEN5RU .NCKLCAREA PRE@EN5EI LEGI Art. !&. $ Or0anele puterii de /tat 4i ale admini/tra:iei de /tat8 3ntreprinderile8 in/titu:iile8 or0ani=a:iile8 a/ocia:iile8 per/oanele cu 6unc:ii de r,/pundere8 cet,:enii Repu;licii Moldova8 cet,:eni /tr,ini 4i aparti=ii care nu re/pect, prevederile pre=entei le0i poart, r,/pundere 3n con6ormitate cu le0i/la:ia 3n vi0oare. Art. !". $ B C Per/oanele 6i=ice 4i 9uridice care au pricinuit daune unui monument /au =onei de protec:ie a lui vor readuce la /tarea ini:ial, a lui 4i =ona lui de protec:ie8 iar dac, ace/t lucru e/te impo/i;il8 vor acoperi pa0u;ele 3n modul /ta;ilit de le0e. B&C per/oanele cu 6unc:ii de r,/pundere 4i al:i lucr,tori din vina c,rora per/oanele 9uridice au /uportat cEeltuieli le0ate de acoperirea pa0u;elor men:ionate 3n alineatul B C8 poart, r,/pundere material, 3n modul /ta;ilit de le0e. B"C Bene6iciul o;:inut 3n urma 6olo/irii ilicite a monumentelor e/te perceput 3n mod inconte/ta;il de or0anele 6i/cale.

Art. !*. $ M,rimea amen=ii 4i altor /anc:iuni pecuniare8 precum 4i /uma de/p,0u;irilor8 /e /ta;ile/c de in/tan:a 9udeciar, 4i de alte or0ane competente8 pornindu$/e de la m,/ura 3n care e/te avariat /au di/tru/ monumentul8 con6orm evalu,rii e6ectuate de direc:iile re/pective ale Mini/terului Culturii 4i 5uri/mului. De:in,torului cu orice titlu 9uridic ce /$a 6,cut vinovat de de0radarea monumentului i /e retra0e dreptul de po/e/iune8 de proprietate ori de 6olo/in:, a lui 3n condi:iile /ta;ilite de le0i/la:ie. Art. !!. $ B C Re/pon/a;il 3n ca= de nimicire8 perdere8 v3n=are 6,r, avi=are8 t,r,0,nare a lucr,rilor de /alvare8 prote9are8 con/ervare 4i re/taurare a monumentelor e/te Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului8 precum 4i de:in,torii. B&C ?erviciul de ?tat de ArEiv, e/te re/pon/a;il de eviden:a8 inte0ritatea 4i utili=area monumentelor documentare ce /e a6l, 3n p,/trare la /t/t8 precum 4i de eviden:a monumentelor documentare8 ce /e a6l, 3n proprietatea or0ani=a:iilor o;4te4ti /au a per/oanelor particulare. B"C Re/pon/a;il de inte0ritatea 4i utili=area monumentelor documentare ce /e a6l, 3n proprietatea or0ani=a:iilor o;4te4ti /au a per/oanelor particulare e/te de:in,torul. B*C Departamentul de ?tat pentru Protec:ia Mediului .ncon9ur,tor 4i Re/ur/ele naturale poart, r,/pundere pentru ocrotirea monumentelor patrimoniului natural al Repu;licii Molodva men:ionate la alineatele B&C 4i B"C ale articolului &. Art. !'. $ Amen=ile aplicate pe cale admini/trativ, /au penal,8 alte /anc:iuni pecuniare de or0anele competente pentru 3nc,lcarea pre=entei le0i /e var/, 3n ;u0etul de /tat pentru a 6i 6olo/ite 3n /copul eviden:ei8 /tudierii8 punerii 3n valoare8 /alv,rii prote9,rii8 con/erv,rii 4i re/taur,rii monumentelor. Art. !7. $ Con/tatarea contraven:iilor /e 6ace de c,tre per/oanele cu 6unc:ii de r,/pundere ale or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor 4i de comi/iile 3mputernicite de Mini/terul Culturii 4i 5uri/mului Ba0entul con/tatelorC 3n condi:iile pre=entei le0i. M,rimea daunei adu/e monumentului /e determin, 3n ;a=a eFperti=ei e6ectuate de or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor8 lu3ndu$/e 3n con/iderare valoarea monumentului 4i co/tul p,m3ntului pe pia:a mondial,. Art. !<. $B C Nere/pectarea prevederilor articolului " atra0e dup, /ine8 retra0erea dreptului de po/e/iune8 proprietate /au 6olo/in:,8 /au evacuarea monumentelor 3n modul /ta;ilit de le0e. B&C .n ca=urile prev,=ute de le0i/la:ie monumentele pot 6i con6i/cate 3n ;a=a deci=iei in/tan:ei de 9udecat, competente. HArt.!< modi6icat prin Le0ea nr.7<< din &'.#".('I

Art. !(. $ Orice activitate care pune 3n pericol inte0ritatea monumentelor urmea=, a 6i coordonat, cu or0anele de /tat pentru ocrotirea monumentelor /au cu or0anele de autoadmini/trare local,. EFecutarea 4i 6inan:area activit,:ilor ne/anc:ionate de or0anele competente /e inter=ic. Art. '#. $ .ntreprinderile indu/triale 4i a0ricole /ituate 3n re=erva:ii ori 3n =onele de protec:ie ale monumentelor8 cuprin/e 3n Re0i/trul monumentelor8 precum 4i 3ntreprinderile care prin activitatea lor pot a6ecta inte0ritatea monumentelor8 4tir;ind valoarea lor e/tetic,8 arti/tic, ori i/toric, /3nt o;li0ate /, ver/e 3n ;u0etele locale din ;ene6iciul propriu #8!$! la /ut, 3n ;a=a deci=iilor con/iliilor raionale8 municipale8 or,4ene4ti ori comunale 3n con6ormitate cu avi=ul Mini/terului Culturii 4i 5uri/mului. Art. ' . $ Ordinul or0anelor de /tat pentru ocrotirea monumentelor prin care /e inter=ic activit,:ile ce pot a6ecta inte0ritatea monumentelor /au pot deteriora =onele de protec:ie e/te o;li0atoriu pentru toate per/oanele 6i=ice 4i 9uridice. Ace/t ordin /e anulea=, de or0anul care l$a emi/. Art. '&. $ Or0anele puterii de /tat 4i ale admini/tra:iei de /tat au dreptul /, /cEim;e condi:iile de p,/trare 4i de con/ervare a monumentelor. Ele pot /cEim;a 4i de:in,torul8 dac, /tatutul monumentului 4i prevederile contractului /3nt 3nc,lcate. Art. '". $ Dac, tratatul interna:ional parte la care e/te Repu;lica Moldova prevede alte norme dec3t cele /ta;ilite de pre=enta le0e8 /e aplic, prevederile tratatului interna:ional. PREGEDIN5ELE REPUBLICII MOLDOVA $ MIRCEA ?NEGUR CEi4in,u8 && iunie ((". Nr. !"#$%II.

S-ar putea să vă placă și