Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA NR.

11 NO IUNI DE BAZ PRIVIND CIRCUITELE SECUNDARE DIN CENTRALE I STA II CU APLICA II LA NTRERUPTOARELE DE NLT TENSIUNE
11.1. SCOPUL URMRIT n principal se urm re te nsu irea c torva no iuni de baz cu privire la modul de g ndire n conceperea schemelor de circuite secundare. n acest sens se studiaz diverse moduri n care condi iile corespunz toare unei bune exploat ri pot fi reflectate n structura schemelor de circuite secundare. Totodat , prin aceast lucrare se urm re te familiarizarea studen ilor cu sistemul de simbolizare i reprezentare a schemelor de circuite secundare [3 . !"emplific rile din te"t, precum i lucr rile ce se vor efectua n laborator se refer la circuitele secundare de comand i semnalizare ale ntreruptoarelor de nalt tensiune utilizate n centralele i sta iile din ara noastr . Totodat , se recomand revederea no iunilor prezentate n cadrul temei nr.#, referitoare la circuitele secundare aferente separatoarelor de nalt tensiune. $e asemenea, n finalul acestei tematici v propunem prin para%raful &&.'.3. o posibilitate de verificare a modului n care v(a i nsu it no iunile de baz privitoare la schemele de circuite secundare. n acest sens, a)uta i de unele l muriri date n te"t, v propunem s *citi i+ schema circuitelor secundare ale unui ntreruptor la care comanda se face prin dou butoane i cu folosirea unui releu de fi"are a comenzii. 11.2. CONSIDERA II TEORETICE 11.2.1. Precizarea func iunilor pe care trebuie s le ndeplineasc o schem de circuite secundare n cazul unui ntreruptor de nalt tensiune la care se vor referi e"emplific rile din aceast lucrare, circuitele secundare trebuie s realizeze urm toarele patru func iuni, -. comanda .de anclan are sau de declan are/0 1. semnalizarea de pozi ie0 2. semnalizarea de avarie0 $. controlul inte%rit ii circuitelor de comand .

&33

11.2.2. Variante de scheme corespunz toare func iunilor pe care trebuie s le ndeplineasc circuitele secundare ale unui ntreruptor de nalt tensiune A. 2ircuite de comand 2ircuitele de comand servesc la ac ionarea voit , de la fa a locului sau de la distan , a ntreruptorului. n cele ce urmeaz se folosesc c teva denumiri i anume, persoana care efectueaz opera ia ( operator; locul de unde se transmite comanda ( loc de comand ; elementul de e"ecu ie ( dispozitiv de ac ionare. 4rincipalele condi ii i !"#$ ci%c"i&$'o% d$ co (nd) ale unui ntreruptor de nalt tensiune sunt urm toarele, impulsurile de comand s aib o durat limitat .p n la terminarea opera iei comandate/, deoarece bobinele de ac ionare nu sunt stabile termic la curen i de lun% durat 0 s permit at t comanda manual , c t i comanda automat .prin circuitele de protec ie i automatiz ri, 5-5 etc./0 s nu permit anclan ri repetate .numai s rituri/ dac dispozitivul de ac ionare nu este prev zut cu un astfel de bloca). C*$i( d$ co (nd) reprezint elementul asupra c ruia ac ioneaz operatorul atunci c nd vrea s transmit o comand . 2onstructiv, cheia de comand este un comutator ( pachet, realizat prin suprapunerea pe a"ul de ac ionare a mai multor pachete prev zute fiecare cu c te dou contacte. n instala iile din ara noastr este folosit destul de mult cheia de comand cu lamp inclus . -ceast cheie are patru pozi ii n raport cu panoul pe care se monteaz .dou fi"e i dou operative, de comand / i ase pozi ii distincte n func ie de starea contactelor .cele ase pozi ii sunt denumite, D ( declan are0 Ap ( pre% tire anclan are0 Ac ( comand anclan are0 A ( anclan at0 Dp ( pre% tire declan are, Dc ( comand declan are/. 4entru utilizarea ei ntr(o schem de comand este necesar cunoa terea dia%ramei cheii de comand n care se prezint starea contactelor cheii n fiecare din cele ase pozi ii. -ceast dia%ram poate fi prezentat sub forma unui tabel .fi%.&&.&,a/ sau sub forma din fi%ura &&.&.b. 2ircuitele de comand ale unui ntreruptor de nalt tensiune n forma lor cea mai simpl sunt prezentate n fi%ura &&.'. NOTA. -t t n schema din fi%ura &&.' c t i n schemele din celelalte fi%uri nu s(a notat pe care din cele ase pozi ii trebuie s se nchid contactele cheii de comand . n cadrul lucr rilor din laborator, studen ii, n urma analizei schemei, vor stabili pe care pozi ii trebuie s fie nchise contactele respective i pe baza dia%ramei cheii de comand din fi%ura &&.& vor identifica contactele respective. -ceste circuite simple au principalul dezavanta) c nu respect prima din condi iile impuse circuitelor de comand 0 durata impulsului este dependent de operator, iar n caz de defectare a contactelor cheii, impulsul poate avea o durat mare care s duc la distru%erea bobinei de ac ionare.
&36

+i,.11.1

b78& ( cheie de comand 0 s8& ( bobina de anclan are0 s87 ( bobina de declan are.

+i,.11.2

&39

:imitarea duratei impulsului de comand se poate realiza cu a)utorul unor contacte au"iliare ale ntreruptorului, ac ionate mecanic odat cu contactele principale ale ntreruptorului. 2onform schemei de comand din fi%ura &&.3 aceste contacte ntrerup circuitul de comand dup ce ntreruptorul a efectuat comanda primit , i totodat pre% tesc pentru folosire numai circuitul care este lo%ic s fie folosit .de e"emplu dac ntreruptorul este deschis circuitul de comand al declan rii este ntrerupt prin contactul normal deschis ao3 ! 0 poate fi folosit ns circuitul de comand al anclan rii deoarece contactul normal nchis ao" # este nchis.

+i,.11.4rin intermediul cheii de comand se realizeaz comanda manual . 2omanda automat .prin 5-5, --5, protec ie prin relee/ este prezentat n schem prin contactele notate *circuite de anclan are automat *, respectiv *protec ie prin relee+ i amplasate n paralel cu contactele cheii de comand .
&78

Transmiterea unor comenzi manuale din alt parte dec t de la locul de amplasare al cheii de comand se poate realiza prin butoane de comand ale c ror contacte normal deschise se conecteaz de asemenea n paralel cu contactele cheii de comand . ;chema de comand prezentat n fi%ura &&.3 are dezavanta)ul c permite anclan ri repetate, nedorite .numite n practic s rituri sau pompa$/, dac dispozitivul de ac ionare al ntreruptorului nu este prev zut cu un bloca) adecvat. -cele anclan ri repetate pot ap rea n situa ia n care, odat cu ac ionarea cheii de comand pe pozi ia comand anclan are . i men inerea de c tre operator pe aceast pozi ie un timp suficient de lun%/ apare un impuls de declan are prin protec ie .cazul nchiderii ntreruptorului pe un scurtcircuit/. !"ist mai multe solu ii pentru bloca)ul s riturilor. n schema din fi%ura &&.7 este prezentat o solu ie ce folose te un releu intermediar notat d&78.

+i,.11.. <dat cu declan area automat de c tre circuitele de protec ie a ntreruptorului, prin circuitul 33 se e"cit i bobina releului intermediar care, prin
&7&

contactul normal nchis nseriat cu bobina de anclan are, nu mai permite transmiterea impulsurilor de anclan are. 4entru a se evita nchiderea ntreruptorului n situa ia n care operatorul men ine impulsul de comand de anclan are i n acela i timp dispare impulsul dat de protec ie, releul intermediar se automen ine e"citat prin contactul s u normal deschis d"!%& ' din circuitul 3'. B. 2ircuite de semnalizare a pozi iei -ceste circuite au rolul de a transmite personalului de e"ploatare informa ii asupra pozi iei ntreruptorului de nalt tensiune. 4entru un ntreruptor este necesar s se eviden ieze, pozi ia declan at0 pozi ia anclan at0 pozi ia declan at sau anclan at, necomandat prin cheia de comand .adic diferen ierea comenzilor manuale prin cheia de comand de cele automate sau cele din alt parte dec t de la cheia de comand /. =na dintre cele mai simple scheme const n folosirea a dou l mpi de semnalizare, una de culoare verde pentru semnalizarea pozi iei declan at i una de culoare ro ie pentru pozi ia anclan at .fi%.&&.>/, alimentate prin contactele au"iliare ale ntreruptorului.

h &8& ( lamp ro ie h &8' ( lamp verde

+i,.11./ -ceast schem simpl nu permite ns eviden ierea comenzilor automate de cele manuale. 4entru diferen iere se poate folosi un semnal luminos p lp itor pentru comenzile automate. ;chema respectiv este prezentat n fi%ura &&.#. ;e observ n aceast schem folosirea pentru ob inerea unui semnal p lp itor a baretei de plus p lp itor .()*/.

&7'

+i,.11.0 n fi%ura &&.3 este prezentat o schem simpl pentru ob inerea unei barete ()* cu folosirea a dou relee .d&7& i d&7'/.

+i,.11.1 4rin ap sarea butonului b"%" din circuitul # lampa h"%3 se nseriaz cu releul d"!# ntre barete +(, i (, care este astfel calculat nc t s se e"cite. 4rin nchiderea contactului s u d"!#3 ! din circuitul 3 este alimentat releul d"!". -cesta,
&73

prin nchiderea contactului s u normal deschis d"!"& ' din circuitul > transmite plusul pe 14: i deci lampa se aprinde. n acela i timp, prin contactul d"!"3 ! din circuitul ! se ntrerupe alimentarea releului d"!#. 2ontactul acestuia din circuitul 3 d"!#3 ! se deschide cu temporizare i releul d"!" se deze"cit . :ampa se stin%e deoarece s(a deschis i contactul d"!"& ' din circuitul &. $up nchiderea cu temporizare a contactului d"!"3 ! din circuitul ! schema revine n pozi ia ini ial i totul se repet . :ampa va arde cu intermiten . $ia%rama de timp din fi%ura &&.6 va a)uta la n ele%erea func ion rii acestei scheme.

+i,.11.2 n prezent se utilizeaz foarte mult semnalizarea pozi iei ntreruptorului prin intermediul l mpii incluse n m nerul cheii de comand . ;chema prezentat n fi%ura &&.9 se bazeaz pe semnalizarea de fapt a concordan ei dintre pozi ia cheii de comand i pozi ia real a ntreruptorului, n cazul concordan ei lampa din cheie arde continuu, n cazul neconcordan ei lampa arz nd intermitent. C. 2ircuite de semnalizare de avarie ;chema de semnalizare de pozi ie cu folosirea unui semnal p lp itor permite diferen ierea comenzilor automate de cele manuale, dar numai pe baza unui semnal luminos. $e e"emplu, n cazul declan rii unui ntreruptor prin protec ie, ntruc t cheia de comand r m ne pe pozi ia *anclan at+ va apare neconcordan ntre pozi ia cheii i cea a ntreruptorului i deci lampa din cheie va arde intermitent. 4entru a se sesiza comanda automat ar trebui ca operatorul s urm reasc permanent cheile de comand ceea ce ar fi obositor. ntruc t n cele mai multe situa ii declan area prin protec ie presupune un defect .o avarie/, aceast semnalizare luminoas trebuie completat cu un semnal sonor puternic care s atra% aten ia asupra declan rii.

&77

+i,.11.3 -cest semnal acustic constituie semnalizarea de avarie i declan area lui se bazeaz tot pe apari ia unei neconcordan e ntre pozi ia cheii de comand i pozi ia ntreruptorului. -stfel, la o declan are automat sau din alt parte dec t prin cheia de comand , cheia r m ne pe pozi ia *anclan at+ n timp ce ntreruptorul trece n pozi ia declan at. n fi%ura &&.&8 este prezentat schema corespunz toare. ;e observ c la ndeplinirea condi iilor ar tate mai sus se transmite plusul pe bareta de semnalizare de avarie notat (,A.

+i,.11.14 n aceast schem , folosirea a dou contacte ale cheii de comand n serie este cerut de faptul c dup cum se observ din dia%rama cheii nu e"ist un contact care s se nchid numai pe pozi ia *anclan at+ a acesteia.
&7>

<prirea semnalului de avarie se poate face de c tre operator prin trecerea cheii de comand pe pozi ia *declan at+. NOTA5 ;chema din fi%.&&.&8 permite declan area semnalului de avarie i n cazul n care la o comand manual de anclan are ntreruptorul refuz s se nchid . -cest lucru poate fi privit ca un dezavanta), ca un lucru nedorit. 4entru eliminarea lui, deci pentru declan area semnalului de avarie numai n cazul unei comenzi automate de declan are .sau din alt parte dec t prin cheia de comand / contactul ao9(&8 al ntreruptorului trebuie s fie un contact pasager .se nchide numai pe durata scurt c nd ntreruptorul trece dintr(o pozi ie n alta. n acest caz, pe (,A se transmite numai un impuls de scurt durat . !ste necesar ca (,A s fie prev zut cu autore inere. <prirea semnalului se va putea face n acest caz printr( un buton corespunz tor. D. 2ircuite de control al inte%rit ii circuitelor de comand ;tarea circuitelor de comand ale unui ntreruptor de nalt tensiune condi ioneaz func ionarea acestuia. !ste deci foarte important s se tie n orice moment c ele sunt %ata de a fi folosite. n fi%ura &&.&& este prezentat o schem ce se poate folosi atunci c nd semnalizarea de pozi ie se face cu dou l mpi .una verde i una ro ie/. n momentul n care nici una din l mpi nu arde nseamn ori c lampa este ars , ori c unul din circuitele de comand este ntrerupt.

+i,.11.11 < schem cu semnalizare acustic i vizual a ntreruperii circuitelor de comand este prezentat n fi%ura &&.&'.

&7#

+i,.11.12 ;e observ c ntotdeauna, n func ie de pozi ia ntreruptorului, unul dintre releele d"&" i d"&# este e"citat .el se afl nseriat cu bobina de ac ionare respectiv i cuplat ntre baretele +(- i (- / i unul nee"citat. n momentul n care circuitul de comand care urmeaz s fie folosit n mod lo%ic este ntrerupt .de e"emplu, dac ntreruptorul este nchis, urmeaz s fie folosit circuitul de comand de declan are/, se deze"cit releul respectiv .d"&" dac ntreruptorul este deschis, d"&# dac ntreruptorul este nchis/. 2a urmare, ambele relee sunt deze"citate i deci prin contactele lor normal nchise, din circuitul 7' se transmite plusul pe bareta de semnaliz ri preventive notat (,). $in schema prezentat n fi%ura &&.&3 se observ c transmiterea plusului pe (,) are ca rezultat punerea n fuc iune, dup o anumit temporizare, a soneriei i a unui releu de semnalizare cu clapet . -cesta din urm poate aprinde o caset cu inscrip ia *ntrerupere circuite de comand *.

&73

+i,.11.1Temporizarea intr rii n func iune a semnaliz rilor acustice i vizuale respective este necesar deoarece, n momentul transmiterii unei comenzi, datorit unt rii releului respectiv de c tre contactele cheii de comand , pentru scurt timp apare situa ia n care ambele relee sunt deze"citate, ceea ce nu nseamn ns circuit de comand ntrerupt. 11.2.3. Circuitele secundare ale unui ntreruptor cu comanda prin butoane i releu de fixare a comenzii n cazul n care transmiterea comenzilor de ac ionare a ntreruptorului se face prin intermediul a dou butoane, circuitele secundare difer de cele c nd comenzile se transmit prin cheie de comand . 2auza principal const n faptul c butoanele, care nu au dec t pozi ii de comand , nu permit memorarea ultimei comenzi date0 n cazul cheii de comand acest lucru este posibil datorit e"isten ei celor # pozi ii ale cheii. 2a urmare, n cazul folosirii butoanelor pentru comand n schem trebuie introdus un releu pentru fi"area .memorarea/ comenzii. -cest releu notat d"!& .schema de principiu ( fi%.&&.&7/ are dou nf ur ri distincte i # perechi de contacte. $e remarcat faptul c ambele pozi ii ale releului sunt stabile i trecerea dintr(o pozi ie n alta se face prin e"citarea uneia sau alteia dintre bobine. n acest fel, pozi ia contactelor releului permite memorarea .fi"area/ ultimei comenzi.

&76

+i,.11.1. ;chemele corespunz toare utiliz rii acestui tip de releu sunt prezentate n fi%ura &&.&>. ? propunem ca un e"erci iu util s analiza i modul n care aceste circuite respect condi iile impuse de o e"ploatare corect , condi ii prezentate n para%rafele anterioare. 11.2. . !ealizarea practic n laborator a schemelor de circuite secundare ale unui ntreruptor de nalt tensiune 4entru o c t mai bun n ele%ere a schemelor prezentate n para%rafele anterioare n laborator e"ist posibilitatea, de a urm ri modul n care sunt realizate practic aceste circuite n cadrul sta iilor din laborator0 de a realiza pe un model fizic toate schemele prezentate. 4entru realizarea pe un model a circuitelor secundare aferente unui ntreruptor de nalt tensiune, pe mai multe panouri au fost instalate toate aparatele necesare, o cheie de comand cu lamp inclus , dou l mpi, una cu lumin verde, alta cu lumin ro ie, relee intermediare, relee de timp, relee de semnalizare, sonerie i hup . @odelarea ntreruptorului se face prin intermediul unui releu cu dou bobine de ac ionare i dou pozi ii stabile de tipul 5A(3. -stfel, cele dou bobine ale releului reprezint cele dou bobine de ac ionare ale ntreruptorului, iar contactele releului modeleaz contactele au"iliare ale ntreruptorului. n cadrul lucr rilor de laborator, cu a)utorul modelului se pot realiza pe r nd schemele prezentate n para%rafele anterioare.

&79

+i,.11.1/ BIBLIO6RA+IE &. ;elischi, -l. i Buzun, 1. @odele pentru instruirea personalului din camerele de comand electrice. n, 2onstruc ii i monta)e ener%etice, nr.&8, oct.&93&, p.7#>(73'. '. 1uhu , 4., Ceinrich, A., 4reda, :. i ;elischi, -l. 4artea electric a centralelor electrice. 1ucure ti, !$4, &963.
&>8

3. 4! &&&(3. Anstruc iuni pentru proiectarea sta iilor de cone"iuni i transformare. 5eprezentarea i marcarea instala iilor electrice. 7. 4! >87. Dormativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta iilor electrice .vol.AEAAEAAA/. 4! >8#. 5e%ulament de e"ploatare tehnic a instala iilor de circuite secundare.

&>&