Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA NR.8 MANEVRE COMPLEXE CARE CUPRIND UN ANSAMBLU DE CENTRALE I STA II ELECTRICE.

. DETECTAREA PUNERILOR LA PAMNT N RE ELE CU PUNCTUL NEUTRU IZOLAT


8.1. SCOPUL URMRIT n cadrul acestei etape sunt efectuate c teva manevre complexe, care cuprind ntregul ansamblu de circuite primare ale modelului de sistem din laborator. Prima dintre aceste manevre, care constituie subiectul acestei teme, are ca scop detectarea punerilor la p m nt n re elele cu punctele neutre izolate. n esen , se urm re te revederea cuno tin elor teoretice acumulate, fixarea unui nceput de deprinderi c tigate n efectuarea manevrelor i cunoa terea unor noi probleme specifice care se pot pune n exploatare. 8.2. 8.2.1. CONSIDERATII TEORETICE Punerea unei faze la p m nt ntr-o re ea cu punctul neutru izolat n electroenergetic se face o distinc ie net ntre no iunile de legare la p m nt i punere la p m nt . Lega ea !a "# $% &' a unor p r i din instala iile electrice se face voit, la monta! sau de c tre personalul de exploatare. Prin legarea la p m nt a unor p r i din instala ie care nu sunt sub tensiune dar care accidental ar putea a!unge sub tensiune se urm re te protec ia omului mpotriva accidentelor prin electrocutare . "e exemplu, n acest scop se leag la p m nt manetele de ac ionare manual a aparatelor de comuta ie, carcasele ma inilor electrice, circuitele scoase n revizie sau repara ie etc. Prin legarea la p m nt a unor puncte din circuitele electrice, cum ar fi de exemplu punctele neutre ale nf ur rilor n stea ale transformatoarelor, pe l ng electrosecuritate, se mai urm re te realizarea unor anumite condi ii tehnice de func ionare a instala iei. P(&e e !a "# $% &' se nume te apari ia accidental i deci nedorit a oric rei leg turi, galvanice sau printr#o rezisten relativ mic , ntre p m nt i p r i din instala ie care n mod normal trebuie s func ioneze izolat fa de p m nt. $rice punere la p m nt reprezint un defect. n instala iile electrice urm rile unei puneri la p m nt sunt diferite n func ie de modul de tratare al punctului neutru. n prezent, numeroase re ele de medie tensiune se realizeaz cu neutrul legat la p m nt prin rezisten .
%&

n re elele electrice cu punctul neutru legat efectiv la p m nt sau prin rezisten , punerea la p m nt a unei faze reprezint un scurtcircuit monofazat. 'ntruc t urm rile acestui scurtcircuit pentru instala ia electric pot fi foarte grave, instala iile de acest tip sunt prev zute cu o protec ie prin relee care trebuie s deconecteze imediat circuitul defect. n re elele cu neutrul izolat (fig.).*+ sau legat la p m nt prin bobin , curentul care apare ca urmare a unei puneri la p m nt este mult mai mic dec t n cazul precedent, n sc,imb pot ap rea supratensiuni importante.

)*g.8.1. S+,e$a -e " *&+*"*( a e. e!e* +( &e(' (! */0!a'1 a # n regim normal de func ionare- b # n cazul punerii la p m nt a unei faze. n condi ii normale de func ionare tensiunile celor trei faze n raport cu poten ialul sunt egale cu valoarea tensiunii pe faz (fig.).&+. n cazul punerii galvanice la p m nt a unei faze (rpp . /+, peste steaua tensiunilor fazice se suprapune un sistem de tensiuni ,omopolare URO , USO , UTO , ceea ce are ca efect reducerea tensiunii fazei defecte PR la zero. n sc,imb tensiunile PS i PT aplicate izola iei fa de p m nt a celorlalte dou faze r mase s n toase cre te de 0 ori.

)*g.8.2. D*ag a$a 2a/0 *a!# a 'e&3*(&*!0 2a.# -e "# $% &'


%0

4& +a/(! "(&e ** !a "# $% &' a (&e* 2a/e "up cum se poate observa din compararea figurilor ).&,a i ).&,b, men in ndu#se pozi ia punctului P corespunz toare poten ialului de referin al p m ntului, n esen se poate considera c steaua tensiunilor fazice i triung,iul tensiunilor dintre faze se transleaz , f r s se deformeze, n a a fel nc t punctul corespunz tor poten ialului fazei care s#a pus la p m nt se suprapune peste punctul P. 1ircuitelor consumatorilor care sunt izolate fa de p m nt li se aplic deci n continuare un sistem simetric de tensiuni, ca i n regim normal. 2v ndu#se ns n vedere supratensionarea fazelor care r m n s n toase, n instala iile cu punctul neutru izolat, izola iile fa de p m nt ale tuturor celor trei faze se dimensioneaz mai larg. Prin urmare, 4& +a/(! "(&e ** !a "# $% &' a (&e* 2a/e 4&' 50 e. ea +( "(&+'(! &e(' ( */0!a'6 a!*$e&'a ea +0&3($a'0 *!0 3e "0a'e +0&'*&(a 4& " *&+*"*( 2# # 4&' e ("e e. n practic ns , func ionarea cu o punere la p m nt nu este admis dec t un interval de timp limitat (de exemplu, p n la & ore+, ntruc t datorit supratensiunilor ce apar se m re te riscul str pungerii izola iei uneia dintre cele dou faze r mase s n toase. 3curtcircuitul prin dubl punere la p m nt care ar rezulta n acest caz este un defect periculos pentru instala iile electrice, ceea ce impune o deconectare nent rziat . 2v ndu#se n vedere cele ar tate mai sus, n re elele cu punctul neutru izolat de obicei nu apare !ustificat prevederea unor protec ii prin relee care s comande deconectarea circuitului n care a ap rut o punere la p m nt. 3e impune cu necesitate prevederea unui dispozitiv de semnalizare care s avertizeze personalul de exploatare cu privire la apari ia unei puneri la p m nt. Personalul de exploatare, odat avertizat, trebuie s detecteze nent rziat 2a/a -e2e+'# i +* +(*'(! n care s#a produs acest defect, urm nd apoi manevrele de izolare a p r ii respective de re ea, pe c t posibil f r ntreruperea aliment rii vreunuia dintre consumatori. 8.2.2. Semnalizarea apari iei i detectarea locului unei puneri la p m nt 8.2.2.1. Instala ia de m surat Pentru controlul izola iei celor trei faze trebuie m surate tensiunile n secundarul reductoarelor de tensiune. 3e folosesc transformatoare de tensiune trifazate, cu c te dou nf ur ri secundare, una cu conexiunea n stea pentru m surarea tensiunilor dintre fiecare faz i p m nt, iar cealalt cu conexiunea n triung,i desc,is pentru m surarea unei componente propor ionale cu cea ,omopolar 4

0U = U + U + U . / PR PS PT

%5

3e pot utiliza numai transformatoare de tensiune ale c ror circuite magnetice permit nc,iderea pe un drum de reluctan minim a celor trei fluxuri ,omopolare care sunt sinfazice. n acest scop, n centrale i sta ii se folosesc4 fie reductoare trifazate cu circuitul magnetic av nd cinci coloane 6*7, a a cum sunt toate transformatoarele de tensiune racordate la barele colectoare din laborator fie ansambluri de c te trei reductoare monofazate, fiecare cu circuit magnetic propriu. nf ur rile se conecteaz ca n figura ).0. 1u toate c punctul neutru pe partea primar a reductorului de tensiune este legat la p m nt, av ndu#se n vedere impedan a foarte mare a nf ur rilor sale, se poate totu i considera c re eaua func ioneaz practic cu neutrul izolat fa de p m nt.

)*g.8.7. S+,e$a -e +0&e+'a e a 80!'$e' e!0 "e&' ( +0&' 0!(! 3'# ** */0!a. *e* +e!0 ' e* 2a/e 9 * a e!e(!(* -e 3e$&a!*/a e a (&e* "(&e * !a "# $% &' 8.2.2.2. Semnalizarea apari iei punerii la p m nt 8a nf urarea secundar n triung,i desc,is se conecteaz un releu de tensiune maxim , care se excit n cazul apari iei unei puneri la p m nt n circuitele primare i alimenteaz soneria de avertizare de la tabloul de comand (fig.).0+. 2cela i releu mai comand aprinderea l mpii unei casete de semnalizare pe care st scris4 :P(&e e !a "# $% &';. 8.2.2. . !etectarea fazei puse la p m nt 2ceast opera ie se face cu a!utorul voltmetrelor de control al st rii izola iei, montate pe pupitrele sau tablourile de comand ale sta iilor la care sunt racordate re ele cu punctul neutru izolat. n condi ii normale de func ionare, voltmetrele din figura ).0. indic tensiunile pe faz . n cazul apari iei punerii la p m nt pe o faz , voltmetrul de pe faza defect va indica valori mai mici. 9umai n cazul unei puneri directe la p m nt, prin rezisten nul , una din indica ii va fi zero, iar celelalte dou vor cre te p n la valoarea tensiunii dintre faze.
%:

n laborator, barele ! i " sunt ec,ipate cu un singur set de trei voltmetre, prev zut cu un comutator pentru a se putea controla starea izola iei pe un sistem sau pe cel lalt de bare. 2cela i principiu a fost aplicat i la barele #! i #$. n plus, pentru barele ! % " i #! % #$ exist c te un voltmetru cu comutator pentru a se putea m sura pe r nd toate cele trei tensiuni ntre faze. ;arele $ % & i ' sunt prev zute cu c te trei voltmetre, care pot servi att pentru m surarea tensiunii ntre faze, ct i pentru controlul st rii izola iei, n acest scop fiind prev zute cu c te un comutator cu dou pozi ii de lucru i o pozi ie de zero. 8.2.2.". !etectarea circuitului la care s-a produs punerea la p m nt Pentru a se detecta circuitul din instala ie la care a ap rut defectul, personalul de exploatare poate folosi diverse metode, dintre care cteva sunt descrise n cele ce urmeaz . a. <olosirea protec iei prin relee ,omopolare. 2ceasta este cea mai comod metod de detectare a circuitului defect i se bazeaz pe m surarea curen ilor de secven ,omopolar care se nc,id prin acest circuit 6&7. "ac plecarea este realizat n cablu trifazat, aceasta se trece printr#un reductor de curent de secven ,omopolar , a c rui nf urare secundar alimenteaz un releu de curent (fig.).5+.

)*g.8.<. Me'0-a -e -e'e+'a e a +* +(*'(!(* +( "(&e e !a "# $% &' +( a=('0 (! " 0'e+. *e* ,0$0"0!a e n regim simetric, suma fazorial a curen ilor celor trei faze i a fluxurilor corespunz toare este nul . n cazul apari iei unei puneri la p m nt rezult o circula ie de curen i ,omopolari n toat re eaua galvanic legat . 2ceast circula ie este maxim pe circuitul defect. =eleul se regleaz astfel nc t s se excite numai la aceast circula ie maxim de curen i i alimenteaz la r ndul s u
%>

un dispozitiv de semnalizare optic a apari iei punerii la p m nt pe circuitul respectiv (caset luminoas sau releu cu clapet +. 1u toate c este foarte comod i nu implic ntreruperi n alimentarea consumatorilor, aceast metod este utilizat numai atunci c nd se !ustific investi iile suplimentare pe care le necesit . n anexa ).* este prezentat o instala ie folosit n exploatarea re elelor cu neutrul izolat pentru sesizarea punerilor la p m nt ('3PP+, bazat pe folosirea filtrelor de curent de secven ,omopolar . (. <olosirea cle telui ampermetric ("ietz+. ?etoda este asem n toare cu cea precedent (fig.).:+ i are avanta!ul de a nu fi necesar ntreruperea aliment rii cu energie a consumatorilor, dar aplicarea ei presupune apropierea personalului din exploatare de instala ii func ion nd la nalt tensiune. ?etoda poate fi aplicat numai acolo unde realizarea constructiv a instala iei o permite, cu foarte mult aten ie i cu folosirea ec,ipamentului individual de protec ie (m nu i izolante, nc l minte izolant , oc,elari de protec ie etc.+. )*g.8.>. Me'0-a -e -e'e+'a e a +* +(*'(!(* +( "(&e e !a "# $% &' +( a=('0 (! +!e9 'e!(* a$"e $e' *+ ?D*e'/@ *. circuit magnetic al reductorului de curent&. m ner izolant0. resort5. secundar al reductorului de curent:. aparat de m surat>. cablu (primar al reductorului de curent+. c. ?etoda deconect rii succesive a circuitelor. 2ceast metod presupune deconectarea pe r nd a c te unui circuit din sc,em i n cazul n care circuitul nu prezint defect, repunerea lui imediat n func iune. n acest mod se poate g si destul de simplu circuitul n care a avut loc punerea la p m nt, dar metoda prezint dezavanta!ul unor ntreruperi de scurt durat a consumatorilor alimenta i de circuitele s n toase. d. ?etoda insulelor . ?etoda ofer avanta!ul p str rii continuit ii aliment rii consumatorilor, dar nu poate fi aplicat dec t n cazul sta iilor cu bare colectoare duble i cu cel pu in dou aliment ri corespunz tor dimensionate.
%@

3e elibereaz un sistem de bare colectoare i se trece una din sursele de alimentare pe acest sistem. 2poi, f r a ntrerupe alimentarea consumatorilor, cu a!utorul cuplei transversale, se trece pe r nd c te un circuit pe sistemul de bare preg tit n acest scop, form ndu#se de fiecare dat o a a zis insul . 1ircuitul defect poate fi considerat detectat atunci c nd, dup desc,iderea cuplei, disimetria tensiunilor dispare n restul instala iei i se men ine n continuare numai pe insul . e. ?etoda sec ion rii succesive a unei configura ii buclate. ?etoda poate fi aplicat atunci c nd exist cel pu in dou surse de alimentare racordate la noduri diferite ale buclei. Prin c teva sec ion ri succesive ale buclei n dou p r i distincte se poate determina linia sau bara defect , f r ntreruperi n alimentarea consumatorilor. 8.2.2.#. !eterminarea locului n care s-a produs punerea la p m nt pe circuitul detectat anterior 2cest lucru este necesar pentru a veni n a!utorul ec,ipei de repara ii at t n cazul unei linii aeriene, dar mai ales n cazul unei linii n cablu, c nd poate fi mult redus volumul de s p turi. n principal, n acest scop se folosesc metode bazate pe principiul pun ii A,eastone sau pe principiul radioloca iei 607. n anexa ).& sunt prezentate c teva metode de determinare a locului defectului pe cablurile de for .

BIBLIOARA)IE *. 1 lin, 3., ?arcu, 3. Protec ia prin relee a sistemelor electrice. ;ucure ti, Bditura Ce,nic , *%@:, 5>> p. &. ;aciu, 2., i 8aszlo, C. Bxploatarea i repararea re elelor electrice. ;ucure ti, Bditura Ce,nic , *%>%, 5*5 p.

%)

A&eBa 8.1.

I&3'a!a. *e "e&' ( 3e3*/a ea "(&e *!0 !a "# $% &' ?ISPP@


<olosirea )SPP este posibil at t n re elele cu neutrul izolat, c t i n re elele cu neutrul legat la p m nt printr#o bobin de stingere a arcului electric. "eoarece instala ia este folosit i n re elele compensate, aproape de rezonan , pe fundamental (:/ Dz+, se sesizeaz armonicile superioare (n special imparele 0 i : con inute n curentul de punere la p m nt+. 1urentul de punere la p m nt are un con inut bogat n armonici superioare, datorat printre altele i circuitelor rezonante care se formeaz ntre transformatoarele sta iei i capacitatea re elei. Pe linia defect circul un curent ,omopolar maxim, egal cu suma curen ilor ,omopolari debita i de liniile s n toase. ISPP 3e +0$"(&e -*& ( $# '0a e!e e!e$e&'e ?2*g.A.8.1@1 transformator de adaptare ntre filtrul ,omopolar, care are o impedan mic i filtrul trece#band , care are o impedan de intrare marefiltrul trece#band , care permite trecerea frecven elor de *:/ i &:/ Dzaparatul de m surat magnetoelectric, care preia printr#o sc,em de redresare semnalul de la ie irea filtrului trece#band i d o indica ie propor ional cu acest semnal.

'ndicatorul )SPP are trei sensibilit i :/ # *// # 5// m2. 1u a!utorul comutatorului *! se trece instala ia succesiv pe liniile din sta ia respectiv , cu observa ia c n timpul acestei opera ii sensibilitatea aparatului de m surat trebuie p strat aceea i. 1 nd n instala ie nu exist punere la p m nt, comutatorul *! trebuie fixat pe pozi ia /.

%%

*//

A&eBa 8.2

Me'0-e -e -e'e $*&a e a !0+(!(* -e2e+'(!(* "e +aC!( *!e -e 20 .#


Na'( a -e2e+'(!(* se determin cu a!utorul mego,metrului de ://, */// sau &:// E, m sur ndu#se rezisten a de izola ie ntre fazele cablului i ntre faze i manta. ? surarea rezisten elor de izola ie se efectueaz din ambele capete ale cablului pentru a se determina eventualele ntreruperi ale conductoarelor. Pentru a se putea determina locul de defect este necesar ca rezisten a la locul defectului s fie mic orat , deci defectul s fie agravat. 2cest lucru se realizeaz prin a a zisa :a -e e a -e2e+'(!(*;. 3e folosesc urm toarele instala ii4 o instala ie de redresare de nalt tensiune pentru ncercarea i str pungerea prealabil cu nalt tensiune a locului de defect o instala ie de ardere n curent alternativ (transformator de ardere de @#*/ FE2 cu mai multe prize de tensiuni+. 8ucrarea de :a -e e; a defectului se efectueaz n baza unei autoriza ii de lucru cu luarea unor m suri speciale de protec ie a muncii. 8a locul de ardere al defectului este necesar o surs monofazat cu o putere de minimum */ FE2. "up str pungerea locului defect prin aplicarea tensiunii continue, se aplic tensiunea alternativ , care este mic orat odat cu cre terea curentului de ardere. 2rderea se consider terminat atunci c nd s#a a!uns la valori mici (sub valoarea : o,mi+ ale rezisten ei de trecere la locul de defect. 8a arderea defectelor pe cablurile de !oas tensiune se urm re te ca acestea s fie deconectate dinspre toate p r ile din care ar putea fi alimentate (firide, tablouri de distribu ie+, inclusiv conductorul de nul. 8a aplicarea tensiunii m rite, datorit mic or rii distan elor de izola ie fa de p r ile mai apropiate ale instala iei care r m n sub tensiune, acestea trebuie prote!ate cu teci din cauciuc sau cu paravane. Censiunea de ardere pentru cablurile de !oas tensiune nu trebuie s dep easc valoarea de */// E n curent alternativ.. Me'0-e!e 20!03*'e "e&' ( -e'e $*&a ea !0+(!(* -e -e2e+' "e +aC!( *!e e!e+' *+e sunt4 metode relative, care permit determinarea distan ei de la locul de unde se face m surarea p n la locul defectului- precizia este mai sc zut , din cauza imposibilit ii determin rii lungimii cablului- din aceast categorie de metode fac parte metoda impulsurilor% metoda pun ii i metoda capacitiv + metode absolute, care permit indicarea locului de defect direct pe traseu- din aceast categorie de metode fac parte metoda induc iei i metoda acustic (a desc rc rilor capacitive+.

*/*

8a determinarea locului de defect se utilizeaz n prealabil o metod relativ pentru determinarea aproximativ a zonei de defect, dup care, pentru determinarea exact a locului de defect se utilizeaz una din metodele absolute. 'n continuare sunt prezentate dou din metodele mai des folosite. $etoda impulsurilor reflectate. Bste o metod relativ , care se bazeaz pe reflexia impulsurilor electrice la locul defectului datorit modific rii n acest loc a impedan ei caracteristice a cablului. 3e m soar intervalul de timp dintre momentul transmiterii impulsului i momentul sosirii la surs a impulsului reflectat. 2paratele utilizate sunt prev zute cu un tub catodic, pe ecranul c ruia se cite te intervalul de timp ntre momentul transmiterii impulsului i momentul a!ungerii impulsului reflectat. Pentru o anumit vitez de propagare a undei, care depinde de caracteristicile de material ale cablului, rezult distan a p n la locul defectului. 2paratul folosit se nume te locator de defecte . Bficacitatea folosirii aparatului este sporit dac ec,ipa de lucru dispune de fotografiile realizate la recep ia cablului care reprezint imaginile fazelor pe ecranul locatorului (fig.2.).&,a+.

)*g.A.8.26a. E+ a&(! '(C(!(* +a'0-*+ a! !0+a'0 (!(* I. Ca/(! (&(* 3+( '+* +(*'D II. Ca/(! 4&' e ("e ** (&e* 2a/e *. ?omentul transmiterii impulsului de sonda!&. ?omentul recep ion rii impulsului reflectat. 8x # diferen a n timp ntre momentele * i &, care este propor ional cu distan a p n la locul n care este defectul. $etoda induc iei. Bste o metod cu precizie absolut i se aplic dup arderea defectului, care provoac la locul de defect un scurtcircuit ntre faze. "e la un generator de curent de nalt frecven ()//#0/// Dz+ se trimite pe cablul defect un curent electric. n !urul cablului acest curent produce un c mp electromagnetic care are o distribu ie spa ial corelat cu structura cablului. 8a suprafa a p m ntului acest c mp poate fi recep ionat prin fenomenul de induc ie cu a!utorul unui cadru de recep ie (o bobin + a unui amplificator i al
*/&

unor c ti telefonice. n c tile telefonice se recep ioneaz un sunet pe toat lungimea cablului n care circul curentul produs de generator. "easupra locului defectului, unde curentul trece de la un conductor la altul, se produce o cre tere a c mpului electromagnetic i curentul n c ti cre te sim itor, atenu ndu#se n ntregime dup circa /,: m de la locul defectului. 3unetul prezint varia ii periodice de intensitate, deoarece fazele cablului sunt r sucite ntre ele cu un pas de /,:#&,: m i deci suma c mpurilor electromagnetice produse de curen ii care circul prin cele & faze pe care s#a aplicat generatorul este variabil . 1urba de audibilitate i sc,ema folosit obi nuit pentru determinarea locului defectului sunt prezentate n figura 2.).&,b.

)*g.A.86C. S+,e$# "e&' ( -e'e $*&a ea !0+(!(* -e2e+'(!(* " *& $e'0-a *&-(+'*8# 4& +a/(! (&(* 3+( '+* +(*' 4&' e 2a/e * # c ti- & # amplificator- 0 # sond - 5 # generator semnal- : # locul scurtcircuitului- > # mantaua cablului- =,3,C # fazele cablului.

*/0