Sunteți pe pagina 1din 31

C UPRINS :

Introducere Sarcina proiectu ui de an 1. Proiectarea tehnologic a !ector"l"i #e $ro#"c%ie..................................... 1.1 Ca cu u tehno o!ic a "ntreprinderii.......................................................... 1.# $estina%ia sectoru ui proiectat, ucr&ri e e'ectuate i vo u(u de ucru.......... 1.) *r!ani+area procesu ui de produc ie "n sector............................................ 1., -n+estrarea ocuri or de (unc& "n sector.................................................... 1.. Persona u sectoru ui............... ................................................................ 1./ Ar!u(entarea siste(ati+&rii sectoru ui cu deter(inarea supra'e ei rea e a sectoru ui..................................................................................................... 1.0 Ar!u(entarea aran1a(entu ui 2 ocu ui de produc ie cu a(p asarea sectoru ui proiectat....................................................................................................... 1.3 So icitarea i deservirea ocuri or de (unc& "n sector.................................. 1.4 Ca cu u necesaru ui de resurse ener!etice "n sector.................................... 1.10 Securitatea i s&n&tatea "n (unc& "n sector................................................

2. Partea tehnologic #.1 Ana i+a date or ini%ia e............................................................................ #.# A e!erea procesu ui tehno o!ic tipic sau ana o!ic....................................... #.) 5 a2orarea itineraru ui procesu ui tehno o!ic.............................................. #., 5 a2orarea opera ii or tehno o!ice............................................................. #.. 6or(area tehnic& a opera%ii or tehno o!ic.................................................. #./ Sta2i irea cerin%e or securit&%ii 7i s&n&t&%ii "n (unc& a e'ectuarea opera%ii or..................................................................................................... #.0 $eter(inarea indicatori or de (ecani+are ai procesu ui tehno o!ic............. #.3 $e'initivarea setu ui de docu(ente a e procesu ui tehno o!ic...................... Concl"&ie.................................................................................................... 'i(liogra)ia................................................................................................. Ane*e..........................................................................................................

UTITTA 527.1.41.773 ME
Sch document. Semnat Litera Coala Coli E x e c u t a t B u r c o vs c h i P . C o n t r o l a t C o r p o c e a n A. Nr.Contr. Corpocean A. Aprobat Manoli I.

E la bora re a proie c tul ui s ec torul ui de RC a ca rose rie i pe ntru S S A a utoturi s mel or V AZ

UTM, FIMT Gr. ITTA-101

Intro#"cere
-n ti(puri e conte(porane, i(portan a dru(uri or c"t i a (i1 oace or de transportare a 2unuri or i pasa!eri or, ca i "n ti(puri e trecute 1oac& un ro de 'runte i repre+int& un criteriu de apreciere a nive u ui de de+vo tare a oric&rei &ri . 8a etapa actua &, in condi%ii e ! o2a i+&rii procese or socia e, at"t a nive de state individua e, c"t 7i a nive de continente, i(portan%a transportu ui a crescut considera2i . 5 a2orarea ucr&rii 'ina i+e+& cursu de pre!&tire a studentu ui. Aceast& ucrare contri2uie a conso idarea (ateriei teoretice conceperea (ai pro'und& a procesu ui de ca cu , proiectare i or!ani+are. Principa a ideie care a 'ost redat& "n acest proiect este de a ne "nv&%a a proiecta o "ntreprindere auto, de a e'ectua ca cu e e necesare, se ectarea uti a1u ui, a e!erea (ateria e or. Materia u ucr&rii e "(p&r%it "n # capito e. Capito u 6.1 9 "n capito u dat sunt e'ectuate ca cu e pentru proiectarea tehno o!ic& a sectoru ui de produc%ie , precu( "n parcursu capito u ui sau e'ectuat ca cu e de reparti+are a vo u(u ui anua de ucru pe di'erite +one 7i sectoare. 8a capito u dat se re'er& # co i: pe pri(a coa & este redat& a(p asarea uti a1e or 7i posturi or di(ensiuni e "nc&perii si uti a1e or. Pe a doua coa a este speci'ica%ia uti a1u ui, aran1a(entu 2 ocu ui de produc%ie, sche(a de produc%ie a sectoru ui, 'actorii securit&%ii 7i s&n&t&%ii "n (unc& 7i i(a!ie e unor uti a1e. Capito u 6.# 9 "n capito u dat este descris procesu tehno o!ic schi(2area pres!arnitura capacu ui de actionare a (ecanis(u ui de distri2utie a !a+e or a auto(o2i u To;ota Coro a <erso =cu de(ontarea de pe auto(o2i > care con%ine opera%ii e e'ectua te pentru de(ontarea?(ontarea , pre!atirea pentru schi(2are, instru(ente e 'o osite, ca cu e e ti(puri or . 8a capito u dat se atri2uie o coa & "n care se repre+int& opera ii e enu(erate (ai sus "(preun& cu de'ecte e ce 'ac parte din opera ii e date.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1. PR+IECTAREA TE,N+-+.IC/ A SECT+RU-UI 0E PR+0UC1IE 1.1 CA-CU-UTE,N+-+.IC ASTA1IEI 0E SER2ICE AUT+ 1.1.1 $ate e ini%ia e pentru proiectare: Ta(el"l 1.1 9 $ate ini%ia e 6u(&ru 6u(&ru de de auto(o2i e auto(o2i e deservite a v@ndute a SSA SSA 3!!a 34 1300 -Tipu MT <a+ #100 Parcursu anua a unui auto(o2i , - a ,A( 1,.00 C asa sau (ode u autoturis(e or Be!i(u +i nic de ucru a SSA, =nu(&ru de schi(2uri> -6u(&ru +i e or anua e de ucru a e SSA 5)0.

-Ci indreea , 1./

$i(ensiuni de !a2arit un!i(ea, ( &%i(ea, ( ,.1 1./

1.1.2 Calc"l"l $rogra6"l"i #e $ro#"c%ie al S.S.A. Pro!ra(u anua de sp& are 9 cur&%are co(ercia & a auto(o2i e or C6 s c c , auto(o2i e: CN!cc 7 #!c8 3S.S.A. 9 :1.1; unde d s c 9 nu(&ru de vi+ite anua e a sp& are-cur&%are a unui auto(o2i D E S . S . A . 9 nu(&ru de auto(o2i e deservite a S.S.A. C N ! c c 75 1<==7>=== Pro!ra(u anua de BT 7i BC a auto(o2i e or C6 B , auto(o2i e: ?N R 7 # R 8 3 S . S . A . 9 :1.2; unde d B 9 nu(&ru de vi+ite anua e a BT 7i BC a unui auto(o2i D E S . S . A . 9 nu(&ru de auto(o2i e care 'o osesc servicii e S.S.A. ?N R 72 1<==73@== Pro!ra(u anua de pre ucrare anticorosiv& a caroseriei C6 F A , auto(o2i e =se ca cu ea+& pentru S.S.A. cu E S . S . A . peste 1000>: ?N A B 7 # A B 8 3 S . S . A . 9 :1.3; unde d F A 9 nu(&ru de vi+ite anua e a pre ucrarea anticorosiv& a caroseriei a unui auto(o2i = G1Hta2. ,.)1>D E S . S . A . 9 nu(&ru de auto(o2i e care 'o osesc servicii e S.S.A. ?N A B 7181<==71<== Pro!ra(u anua de recep%ionare - ivrare a auto(o2i e or C6 B 8 , auto(o2i e: ?N R - 7 # R 8 3 S . S . A . C ?N A B 9 :1.4; unde d B 9 nu(&ru de vi+ite anua e a BT 7i BC a unui auto(o2i D E S . S . A . 9 nu(&ru de auto(o2i e care 'o osesc servicii e S.S.A. ?N R - 7>===

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Pro!ra(u anua de pre!&tire pentru v@n+are a auto(o2i e or C6 p v , auto(o2i e: ?N $ 4 7 3 4 9 :1.5; unde E v 9 nu(&ru de auto(o2i e v@ndute anua a S.S.A. ?N $ 4 7=

1.1.3 Calc"l"l 4ol"6elor an"ale #e l"cr" la S.S.A. <o u(u anua de ucru de sp& are-cur&%are a auto(o2i e or CI s c , o(Jh : ?D ! c 7 t ! c 8 :?N ! c c C ?N R C?N A B ;E :1.@; ?D ! c 7 =.28:>===C3@==C1<==;72<<= <o u(u anua de ucru de recep%ionare- ivrare CI B 8 o(Jh : ?D R - 7 t R - 8 ?N R - 7=.28>===71<== :1.7; <o u(u anua de ucru de pre ucrare anticorosiv& a caroseriei CI F A o(Jh : ?D A B 7 t A B 8 ?N A B 7381<==754== :1.<; <o u(u anua de ucru de pre!&tire pentru v@n+are CI p v o(Jh : ?D $ 4 7 t $ 4 8 ?N $ 4 73.=8=7= :1.>; <o u(u anua de ucru de BT 7i BC a auto(o2i e or CI B o(Jh : ?D R 7 B ! 8t R 8 - a 8 3 S . S . A . F1===E :1.1=; ?D R 7=.<382.38145==81<==F1===74><25 unde t s c , t B 8 , t F A , t p v 9 (anopera ucr&ri or de sp& are 9 cur&%are , recep%ionare 9 ivrare, pre ucrare anticorosiv& 7i de pre!&tire pentru v@n+are respectiv, o(Jh D t B 9 (anopera BT 7i BC a auto(o2i e or , o(Jh?1000 A( D A s 9 coe'icient de corectare "n dependen%& de capacitatea S.S.A. -n con'or(itate cu *6TP 01 9 41 D A s K 0.40 pentru S.S.A. cu nu(&ru de posturi de ucru peste 1. p@n& a #.D Not: Aproximativ pentru fiecare 100 de automobile este necesar 1 post de lucru. 1.1.4 Re$arti&area 4ol"6elor an"ale #e l"cr" $e ti$"ri Gi Hntre !ectoarele #e $ro#"c%ie Ta(el"l 1.2 9 Beparti+area vo u(e or de ucru $enu(irea sectoru ui Sector de sp& are 7i cur&%area uto(o2i e or Lon& de BT a auto(o2i e or 8ucr&ri e e'ectuate For(u a de ca cu Ca cu u , o(Jh 2<<= 5752 115= @>=2 115=

sp& area7i cur&%area a ?D ! c =co(parti(ent auto(o2i e or 1.1.)>

BT "n vo u(u tota D I 7 A 2 8( 2 8?D R F1==== ucr&ri e de un!ere D " n 7 A 3 8( 3 8?D R F1==== Tota BT DRT 7 DI C D"n repara%ia 7i re! area D ) r 7 A 5 8( 5 8?D R F1==== Lon& de repara%ie 'r@ne or

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

a Be! area un!hiuri or D r # 7 A 4 8( 4 8?D R F1==== ro%i or directoare ucr&ri e D e 7 A @ 8( @ 8?D R F1==== e ectrotehnice repara%ia insta a%iei de D a l 7 A 7 8( < 8?D R F1==== a i(entare ucr&ri e de D A 7 A < 8( 1 = 8?D R F1==== acu(u atoare ucr&ri e de de(ontare (ontare a D a n 7A > 8( 1 2 8?D R F1==== anve ope or repara%ia a!re!ate or D a a 7A 1 = 8( 1 4 8?D R F1==== 7i ansa(2 uri or ucr&ri e de ar&(&rie D a r 7A 1 2 8( 1 < 8?D R F1==== ucr&ri e de tapi%erie D t 7A 1 4 8( 2 1 8?D J F1==== Tota +ona de BC Sectorde ucr&ri e de dia!nosticare a dia!nosticare =(otor, auto(o2i e or 'r@ne, echipa(ent D 0 7 A 1 8( 1 8?D R F1==== e ectric, ana i+a !a+e or de e7apa(ent> ucr&ri e de sudare 7i Sector de tinichi!erie e'ectuate D ! $ 7A 1 1 8( 1 @ 8?D R F1==== repara%ie a a posturi caroseriei ucr&ri e de sudare 7i tinichi!erie e'ectuate D ! l 7A 1 1 8( 1 7 8?D R F1==== a ocuri e de (unc& sta%ionare Tota BC a Dcr 7 D!$ C D!l caroseriei ucr&ri e de D 4 $ 7A 1 3 8( 2 = 8?D R F1==== Sector de vopsire vopsire ucr&ri e de pre ucrare ?D A B anticorosiv& =co(parti(ent1.1.)> Tota sector de vopsire repara%ia a!re!ate or D A g 7A 1 = 8( 1 5 8?D R F1==== Sector de a!re!ate 7i ansa(2 uri or inc usiv BC a D 6 7 =9458 D A g (otoare or inc usiv BC a a tora D A g r 7 =9558 D A g a!re!ate Sector de ucr&ri e de &c&tu7&rie 7i de &c&tu7&rie 7i de D l 6 7A 1 5 8( 2 3 8?D R F1==== pre ucrare pre ucrare (ecanic& (ecanic& Sector ucr&ri e D e l 7A @ 8( 7 8?D R F1==== e ectrotehnic e ectrotehnice Sector de ucr&ri e de "ntre%inere D A c 7A < 8( 1 1 8?D R F1==== acu(u atoare acu(u atoare or Sector de ucr&ri e de "ntre%inere D i a 7 A 7 8( > 8?D R F1==== "ntre%inere insta a%iei de

curent& auto(o2i e or

1534 1227 1=74 77 23= 1534 575 575 7>75 1534

@@14

22=5 <<1> @135 54== 11535 1533 @>= <44 2@<4 3=7 @>= 4@=
Coala

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

insta a%iei a i(entare co(2usti2i Sector anve ope Sector tapi%erie 7i ar(atur& Sector ar&(&rie Sector recep%ionare ivrare auto(o2i e or

de a i(entare cu co(2usti2i de

cu

ucr&ri e de de(ontare-(ontare anve ope or 7i de vu cani+are de ucr&ri e de tapi%erie de 7i de ar(atur& de ucr&ri e de ar&(&rie de recep%ionarea- ivrarea 9 auto(o2i e or a

D a 4 7A > 8( 1 3 8?D R F1====

537

D t a 7A 1 4 8( 2 2 8?D R F1==== D r 6 7A 1 2 8( 1 > 8?D R F1==== ?D R =co(parti(ent 1.1.)>

575 1>2

1<==

1.1.5 Calc"l"l n"6 r"l"i nece!ar #e 6"ncitori $ro#"cti4i 6u(&ru no(ina de (uncitori productivi M n : K n 7 D ! e c FL n 9 :1.11; 6u(&ru e'ectiv de (uncitori productivi M e : K e 7 D ! e c FL e 9 :1.12; unde I s e c 9 vo u(u anua de ucru "n sectoru respectiv, o(J h D F n - 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru, h D F e - 'ondu e'ectiv anua a ti(pu ui de ucru, h D Not: Sectoru respectiv poate 'i or!ani+at "n ca+u c@nd nu(&ru e'ectiv de (uncitori dep&7e7te 0,0. 8ucr&ri e de ar&(&rie pot 'i e'ectuate "n sector de repara%ie a caroseriei, ucr&ri e de acu(u atoare 9 "n sector e ectrotehnic ="n "nc&peri separate>, ucr&ri e de &c&tu7&rie 7i de pre ucrare (ecanic& 9 "n sector de a!re!ate. -n ca+u vo u(u ui de ucru 'oarte (ic ucr&ri e de repara%ie a a!re!ate or, 7i e ectrotehnice pot 'i e'ectuate "n +on& de BC a auto(o2i e or =<S6 01 - 34>. Ca cu u nu(&ru ui necesar de (uncitori productivi se e'ectuea+& separat pentru 'iecare sector de produc%ie "n 'or(& de ta2e &:

Ta(el"l 1.3 9 Ca cu u nu(&ru ui necesar de (uncitori productivi $enu(irea <o u(u Fondu anua a 6u(&ru de sectoru ui anua ti(pu ui de ucru, (uncitori ca cu at de h ucru,o no(ina e'ectiv no(ina e'ectiv (J h Fn Fe Sector de sp& are 7i cur&%area #330 #000 13#0 1., 1./ auto(o2i e or Sector de 1300 #000 13#0 0.3 0.4 recep%ionare-

6u(&ru de (uncitori pri(it no(ina e'ect iv 1 1


Coala

# 1

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

ivrare a auto(o2i e or Lon& de revi+ie tehnic& a auto(o2i e or Lon& de repara%ie curent& a auto(o2i e or Sector de dia!nosticare a auto(o2i e or Sector de repara%ie a caroseriei Sector de vopsire Sector de a!re!ate : BC a (otoare or BC a a tora a!re!ate Sector de &c&tu7&rie 7i de pre ucrare (ecanic& Sector e ectrotehnic Sector de acu(u atoare Sector de "ntre%inere insta a%iei de a i(entare cu co(2usti2i Sector de anve ope Sector de ar&(&rie Sector de tapi%erie 7i de ar(atur& Tota nu(&ru de "ntreprindere

/40# 040. 1.), 3314 .,00 /40 3,, #/3, )00 /40 ,/0

#000 #000 #000 #000 13)0 #000 #000 #000 #000 #000 #000

13#0 13#0 13#0 13#0 1/10 13#0 13#0 13#0 13#0 13#0 13#0

).) ).3 0.0 ,.# #.4 0.) 0., 1.# 0.1 0.) 0.#

).3 ,., 0.3 ,.3 )., 0., 0.. 1.. 0.#

) , 1 , ) 1 1 1

, , 1 . ) 1 1 #

1 0., 0.) 1

.0) 14# .0.

#000 #000 #000

13#0 13#0 13#0 a

0.) 0.1 0.) #0./

0.) 0.1 0.) #,

Lona BC Lona BC a caroseriei 1 1 #) #0

(uncitori

productivi

1.1.@ Calc"l"l n"6 r"l"i nece!ar #e 6"ncitori a"*iliari 6u(&ru de (uncitori auNi iari CM a se deter(in& "n 'unc%ie de nu(&ru tota de (uncitori productivi CM n :

Ta(el"l 1.4 9 Ca cu u nu(&ru ui de (uncitori auNi iari

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

6u(&ru efectiv de (uncitori productivi =ve+i ca cu e e anterioare ta2e a 1.#> )0

6or(ativu nu(&ru de 6"ncitori a"*iliari , O din nu(&ru tota de (uncitori productivi =G1Hta2.,.1)> )0

6u(&ru de (uncitori auNi iari ca cu at 3 pri(it 3

Ta(el"l 1.5 9 Beparti+area (uncitori or auNi iari pe (eserii Beparti+area 6u(&ru de (uncitori Tipuri e de ucr&ri auNi iari nu(&ru ui de pe (eserii (uncitori auNi iari pe ca cu at pri(it tipuri de ucr&ri G1H, O -ntre%inerea uti a1e or tehno o!ice 7i #0 1./ # instru(ente or -ntre%inerea c&i or de co(unica%ii in!inere7ti 1. 1.# 1 8ucr&ri e de eNpediere #. # # Becep%ionarea , p&strarea 7i ivrarea 1. 1.# 1 2unuri or (ateria e Cur&%area "nc&peri or de produc%ie 10 0.3 1 Cur&%area terenu ui 10 0.3 1 -ntre%inerea co(presori or . 0., 1 1.1.7 Calc"l"l n"6 r"l"i #e $o!t"ri $entr" RT Gi RC a a"to6o(ilelor Sector de splare i curare a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru sp& area (ecani+at& a auto(o2i e or: M S M 7 ?N ! c c F:L $ 8 3 6 ;9 :1.13; unde C6 s c c - pro!ra(u anua de sp& are 9 cur&%ire co(ercia &D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D E ( 9 productivitatea pe or& a uti a1u ui de sp& at, auto(o2i e?h: =E ( K )0...,0>. M S M 7>===F:2=7= 835;7=.1N1 6u(&ru de posturi pentru sp& area (anua & a auto(o2i e or: M S C 7 ?D S C 8 OF:L $ 8 K 6 8 P;9 :1.14; unde ? I S C 9 vo u(u anua de ucru de sp& are 9 cur&%ire a auto(o2i e or, o(J h P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K # "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q - coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, Q K 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M S C 72<<=81.15F:2=7=828=.>5;7=.<N1 Zon de revizie tehnic a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru BT a auto(o2i e or:

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

M R T 7 D R T 8 OF: L $ 8 K 6 8 P;9 :1.15; unde I B T 9 vo u(u anua de ucru de BT a auto(o2i e or, o(J h =co(parti(ent 1.1.,>D P - coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K # "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, QK 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M R T 7@>=281.15F:2=7=828=.>5;72 Zon de diagnosticare a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru +on& de dia!nosticare a auto(o2i e or: M 0 7 D 0 8 O F :L $ 8 K 6 8 P;9 :1.1@; unde I $ 9 vo u(u anua de ucru de dia!nosticare a auto(o2i e or, o(J h P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post, M ( K 1D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, QK 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M 0 7153481.15F:2=7=818=.>5;7=.4N1 Zon de reparaie curent (RC) a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru contro 7i re! area un!hiuri or ro%i or directoare: M R 0 7 D r # 8 OF:L $ 8 K 6 8 P;9 :1.17; unde I r d 9 vo u(u anua de ucru de contro 7i re! are a un!hiuri or ro%i or directoare, o(J h D P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post, M ( K 1D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, QK 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M R 0 7153481.15F:2=7=828=.>5;7=.4N1 6u(&ru de posturi pentru BC a auto(o2i e or : M R C 7 D R C 8 OF: L $ 8 K 6 8 P;9 :1.1<; unde I B C 9 vo u(u anua de ucru "n +on& de BC a auto(o2i e or, o(J h P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K # "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, QK 0,4. cu

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri . M R C 77>7581.15F:2=7=828=.>5;72.3N3 Sector de reparaie curent a caroseriilor automobilelor 6u(&ru de posturi pentru ucr&ri e de sudare 9 tinichi!erie ne(i1 ocit pe auto(o2i : M c r 7 D c r 8 OF: L $ 8 K 6 8 P;9 :1.1>; unde I B C 9 vo u(u anua de ucru de sudare 9 tinichi!erie ne(i1 ocit pe auto(o2i , o(J h D P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K 1,. "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, Q K 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M c r 7<<1>81.15F:2=7=828=.>5;72.5N3 Sector de vopsire a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru vopsirea auto(o2i e or : M 4 $ 7 D 4 $ 8 OF: L $ 8 K 6 8 P;9 :1.2=; unde I v p 9 vo u(u anua de ucru de vopsire a auto(o2i e or, o(Jh D P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K 1,. "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, Q K 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. Not: Sector de vopsire cu o ca(er& co(2inat& de vopsire-uscare necesit& aproNi(ativ )..., posturi pentru ucr&ri e de pre!&tire pentru vopsire. M 4 $ 7@13581.15F:2=7=828=.>5;71.<N2 6u(&ru de posturi pentru pre ucrarea anticorosiv& a caroseriei auto(o2i e or : M a B 7 D a B 8 OF: L $ 8 K 6 8 P;9 :1.21; unde I a A 9 vo u(u anua de ucru de pre ucrare anticorosiv& a caroseriei, o(J h P - coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post, M ( K 1D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, QK 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M a B 754==81.15F:2=7=828=.>5;71.5N2 Sector de recepionare-livrare a automobilelor 6u(&ru de posturi pentru recep%ionarea 9 ivrarea auto(o2i e or :

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

M R - 7 D R - 8 OF:L $ 8 K 6 8 P;9 :1.22; unde I B 8 9 vo u(u anua de ucru de recep%ionare- ivrare a auto(o2i e or, o(J h D P - coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post, M ( K 1,0D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, Q K 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. M R - 71<==81.15F:2=7=828=.>5;7=.5N1 1.1.< Calc"l"l !"$ra)e%elor Hnc $erilor #e $ro#"c%ie Supra'a%a "nc&perii de produc%ie pentru e'ectuarea ucr&ri or a posturi S p , ( # =+on& de SC, +on& de BT, +on& de BC a auto(o2i e or, +on& de dia!nosticare, sector de repara%ie a caroserii or, sector de vopsire> se deter(in&: S$ 7 )a 8 Mi 8 Q#9 :1.23; # unde ' a 9 supra'a%a de !a2arit a auto(o2i u ui, ( D R i 9 nu(&ru de posturi "n "nc&perea respectiv& D S d 9 coe'icientu de densitate a a(p as&rii posturi or =pentru ca cu e S d K ..../>.
Ta(el"l 1.@ 9 Ca cu u supra'e%e or "nc&peri or de produc%ie pentru e'ectuarea ucr&ri or a posturi

$enu(irea sectoru ui

Supra'a%a de !a2arit a auto(o2i u ui, ( #

Sector de sp& are 7i cur&%are a auto(o2i e or Lon& de revi+ie tehnic& a auto(o2i e or : Lon& de repara%ie curent& a auto(o2i e or Lon& de dia!nosticare a auto(o2i e or Sector de repara%ie curent& a caroserii or (eta ice a e auto(o2i e or Sector de vopsire Sector de recep%ionare- ivrare

6u(&ru de posturi "n sector 1 #

Coe'icientu de densitate a(p as&rii posturi or S d / / / / / / /

Supra'a% a "nc&perii, (# ,0 30 1#4 ,0 114 1.4 ,0

/./)

, 1 ) , 1

Supra'a%a "nc&perii de produc%ie S s , ( # pentru e'ectuarea ucr&ri or "n sectoare e '&r& posturi se deter(in& "n 'unc%ie de nu(&ru no(ina de (uncitori "ntr-un schi(2 (ai "nc&rcat:

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

S ! 7 ) 1 C ) 2 8 :P n R 1; :1.24; # Ca cu u supra'e%e or "nc&peri or de produc%ie S s , ( pentru e'ectuarea ucr&ri or "n sectoare e '&r& posturi se e'ectuea+& separat pentru 'iecare sector de produc%ie "n 'or(& de ta2e &: Ta(el"l 1.7 9 Ca cu u supra'e%e or "nc&peri or de produc%ie pentru e'ectuarea ucr&ri or "n sectoare e '&r& posturi 6u(&ru Supra'a%a Supra'a%a no(ina speci'ic& speci'ic& Supra'a $enu(irea sectoare or de pentru pentru %a (uncitor pri(u 'iecare "nc&per i (uncitor ur(&toru ii S ! , # "ntr-un )1, ( (uncitor (# schi(2 )2, (# (ai "nc&rcat 5 ectrotehnic 1 1, . 1, $e acu(u atoare 1 )/ 10 )/ -ntre%inerea siste(u ui de 1 )/ . )/ a i(entare cu co(2usti2i $e de(ontare-(ontare a 1 13 10 13 anve ope or $e vu cani+are 1 13 10 13 $e &c&tu7&rie 7i de pre ucrare # ., 3 /# (ecanic& $e arcuri-'ier&rie 1 #0 1. #0 $e ar&(&rie 1 13 3 13 $e sudare = pentru "nc&pere '&r& 1 13 10 13 posturi> $e tinichi!erie =pentru "nc&pere 1 #0 10 #0 '&r& posturi > $e a!re!ate: BC a (otoare or 1 ., 1# ., BC a a!re!ate or de a te tipuri 1 ., 1# ., $e ar(atur& 1 1, 1. 1, $e tapi%erie 1 #0 10 #0

1.1.> Calc"l"l !"$ra)e%elor #e$o&itelor Supra'e%e e depo+ite or S d , ( # , se deter(in&: S # 7 ) # 8 ?N R F 1===9 :1.25; # unde ' d 9 supra'a%a speci'ic& a depo+itu ui respectiv, ( ?1000 auto(o2i e deserviteD C6 B 9 pro!ra(u anua de BT 7i BC a auto(o2i e orD

Ta(el"l 1.< 9 Ca cu u supra'e%e or depo+ite or

) # , ( # ?1000 Futo(o2i e

?N R

Supra'a%a
Coala

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

$enu(irea depo+itu ui $epo+it de piese de schi(2 $epo+it de (ateria e de eNp oatare $epo+it de a!re!ate 7i ansa(2 uri $epo+it de u2ri'ian%i $epo+it de vopse e $epo+it de instru(ente $epo+it pentru p&strarea a!re!ate or 7i accesorii or auto, de(ontate de pe auto(o2i e $epo+it de anve ope

auto(o2i e CSI )# / 1# / , S d K ..../ ( #

auto(o2i e europene 1/ ) / ) # S d K ..../ ( # )/00

depo+itu ui S#, T# 11. ## ,) ## 1, / #/ #4

1,/ ( # pentru 'iecare post de ucru 3 ,

1.1.1= Calc"l"l !"$ra)e%elor Hnc $erilor tehnice $e co(presor - /...10 ( # D de trans'or(ator 9 10...1# ( # . 1.1.11 Calc"l"l !"$ra)e%elor Hnc $erilor #e "& !ocial Supra'a%a "nc&peri or de u+ socia S u s , ( # se deter(in&: S " ! 7 ) 6 8 ? K n FS 9 :1.2@; # unde ' ( 9 nor(& sanitar& pentru un (uncitor, ( ?(uncitor D CM n 9 nu(&ru no(ina tota de (uncitori productivi 7i auNi iari deter(inat anteriorD U 9 nu(&ru speci'ic de ucr&tori a o unitate de inventar sau a un ( # de supra'a%& . Ta(el"l 1.> 9 Ca cu u supra'e%e or "nc&peri or de u+ socia $enu(irea "nc&perii )6, S ? Kn # ( ?(uncitor G1H =ta2e e 1.) 7i 1.,> G1H $e !ardero2 8avuar $e du7 <iceu Fu(uar 0,,0 0,30 #,00 #,.0 0,0) 1 1....#0 ).... )0 1

).

Supra'a%a "nc&perii de u+ socia S " ! , (# 1, # 13 # 3

4.3.11 Calc"l"l !"$ra)e%elor Hnc $erilor a#6ini!trati4e ale !er4ici"l"i #e !er4ice tehnic al S.S.A. Ta(el"l 1.1= 9 6u(&ru reco(andat de persona ad(inistrativ a serviciu ui

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

de service tehnic $enu(irea 6u(&ru reco(andat de persona pentru S.S.A. cu persona u ui a nu(&ru de posturi de ucru: serviciu ui de p@n& a 10 de a 10 de a )0 peste .0 service tehnic p@n& #0 p@n& ,0 Bri!adier 11. 3 "ndep ine7te "ndep ine7te 7i 'unc%ii e 7i 'unc%ii e de de servicerecep%ioner, (ana!er 7i dispecer 7i dispecer de service(ana!er Becep%ioner 1 # , Service 1 1 1V (ana!er 1 ad1unct $ispecer 1 # Func%ionar de 1 # o'iciu =A erA> Casier 1 # ) ,

6u(&ru pri(it de persona

1 1 #

Supra'a%a o'iciu ui service - (ana!eru ui 10 - 1. ( #. *'iciu recep%ioneru ui posed& co(unicarea direct& cu sectoru de recep%ionare. Supra'a%a reco(andat& / ( # deoarece este doar un sin!ur co a2oratot. $ispeceratu se a(p asea+& "n a7a (od ca s& 'ie asi!urat& vi+i2i itatea posturi or. Supra'a%a reco(andat& . (# pentru un ucr&tor. *'iciu serviciu ui de service tehnic se a(p asea+& "n apropierea cu o'iciu (ana!eru ui. Supra'a%a reco(andat& 3 (# . Casa se a(p asea+& "n apropierea cu o'iciu recep%ioneru ui, supra'a%a reco(andat& - ) (# . Supra'a%a (ini(& a depo+itu ui pentru 2 anchete este de . (#. Sa a de a7teptare ="nc&pere pentru c ien%i> ocup& supra'a%a de #,. ( # pentru 'iecare c ient 7i se a(p asea+& "n apropierea cu sa a de de(onstrare a auto(o2i e or 7i case or =nu(&ru +i nic de c ien%i a c&tuie7te )O din nu(&ru de auto(o2i e deservite a S.S.A.>.
X = Assa Nc #000 ) = = /#.1O , Xas = /#.# #.. = 1.. (# 100 100

Xas -sa a de asteptareD Assa nu(aru de auto(o2i e deserviteD Nc -nu(aru +i nic de c ienti

Ta(el"l.11 TA'E-U- RE5U-TATE-+R CA-CU-U-UI TE,N+-+.IC A- SSA <o u(u 6u(&ru $enu(irea su2divi+iunii anua de 6u(&ru de no(ina de Supra'a%a

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

ucru, o(J h Sector de sp& are 7i cur&%are a auto(o2i e or Sector de recep%ionareivrare a auto(o2i e or Sector de pre!&tire pentru v@n+are a auto(o2i e or Lon& de BT a auto(o2i e or Lon& de BC a auto(o2i e or Sector de dia!nosticare a auto(o2i e or Sector de repara%ie a caroseriei Sector de vopsire Sector de a!re!ate : BC a (otoare or BC a a tora a!re!ate Sector de &c&tu7&rie 7i de re ucrare (ecanic& Sector e ectrotehnic Sector de acu(u atoare Sector de "ntre%inere insta a%iei de a i(entare cu co(2usti2i Sector de anve ope Sector de ar&(&rie Sector de tapi%erie 7i de ar(atur& $epo+it de piese de schi(2 $epo+itde a!re!ate 7i ansa(2 uri $epo+it de (ateria e de eNp oatare $epo+it de anve ope $epo+it de vopse e $epo+it de u2ri'ian %i $epo+it pentru p&strarea a!re!ate or 7i accesori or auto, de(ontate de pe auto(o2i e $e !ardero2 8avWar #330 1300 /40# 040. 1.), 3314 11.). /40 3,, #/3, )00 /40 ,/0 .)0 14# .0. -

posturi "n su2divi+iune 1 1 # , 1 ) , -

(uncitori 1 schi(2 1 1 ) , 1 , ) 1 1 1 1 1 BC BC 1 # schi(2 -

su2divi+iunii , (# ,0 ,0 30 1#4 ,0 114 1.4 ., ., ., 1, )/ )/ )/ 13 ,1 11. ,) ##

#4 1, ## #/ 1, #
Coala

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

$e du7 <iceu Fu(uar *'iciu service(ana!eru ui $ispecerat *'iciu recep ionaru ui *'iciu serviciu ui de service Sa & de a7teptare Casa $epo+it pentru 2 anchete T*TA8

,0,,4

1/

1 1 1 1 # #0

13 # 3 1. . / 3 1). / . 1,,.

1.2 0ESTINA1IA SECT+RU-UI PR+IECTAT9 -UCR/RI-E ELECTUATE TI 2+-UMU- 0E -UCRU Sectoru de repara%ie a caroseriei are destina%ia de a resta2i i para(etrii !eo(etrici ai caroseriei auto(o2i u ui 7i e e(ente or acestuia. Principa e e ucr&ri e'ectuate a acest sector sunt: resta2i irea para(etri or !eo(etrici a u7i or, aripi or, capotei, port2a!a1u ui, caroseriei, spa%ii or u7i or, sec%iunii (otoru ui, port2a!a1u ui, par2ri+u ui, unetei, resta2i irea para(etri or !eo(etrici ai pra!uri or, 2are or de protec%ie 'a%& 7i spate, puncte or strate!ice a 2a+ei caroseriei, sudarea caroseriei i e e(ente or ui, veri'icarea !eo(etriei caroseriei, de+asa(2 area paria & i tota & a auto(o2i u ui. <o u(u de ucru a acest sector se ca cu ea+& 'o osind ur(&toare e 'or(u e: D ! $ 7A 1 1 8( 1 @ 8?D R F1====7@@14 o6 8h D ! l 7A 1 1 8( 1 7 8?D R F1====722=5 o6 8h D c r 7 D ! $ C D ! l 7 <<1> o6 8h unde: D ! $ 9 vo u(u ucr&ri D ! l 9 vo u(u ucr&ri (unc& sta ionare, o( JhD D c r 9 vo u(u tota a ?D R 9 vo u(u anua or de sudare i tinichi!erie e'ectuate a posturi, o( Jh: or de sudare i tinichi!erie e'ectuate a ocuri de ucr&ri or de BC a caroseriei, o( JhD de ucru de BT i BC a auto(o2i e or, o( Jh.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1.3 +R.ANI5AREA PR+CESU-UI 0E PR+0UC IE UN SECT+R. Sp& area-cur& irea auto(o2i u ui Becep ionarea auto(o2i u ui "n sector

$e+asa(2 area par ia & a auto(o2i u i

$e+asa(2 area dep in& a auto(o2i u i

$e(ontarea e e(ente or caroseriei $e+asa(2 area e e(ente or caroseriei $e'ectarea piese or i ansa(2 uri or caroseriei Be2ut Piese 'unc iona e

Contro u !eo(etriei caroseriei

Piese noi Materia e

Bepara ia caroseriei i e e(ente or ei -ndreptare Sudare

Contro opera iona Besta2i irea !eo(etriei caroseriei

Asa(2 area e e(ente or caroseriei

Contro opera iona A1ustarea i (ontarea e e(ente or pe caroserie

Piese i ansa(2 uri noi

Contro opera iona Asa(2 area auto(o2i u ui

5 e(ente noi Sector de vopsire

Contro ca it& ii C ient Contro a ivrare P&strare

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1.4 UN5ESTRAREA -+CURI-+R 0E MUNC/ UN SECT+R.

Locul de munc ! Post cu e evator pentru contro u !eo(etriei. Locul de munc " Post pe podea pentru contro u !eo(etriei 7i "ndreptarea caroserii or autoturis(e or. Locul de munc # Post pentru repara%ia caroseriei 7i ca2inei de(ontate de pe auto(o2i . 6u(&ru de posturi pentru ucr&ri e de sudare 9 tinichi!erie ne(i1 ocit pe auto(o2i : M c r 7 D c r 8 OF:L $ 8 K 6 8 P;9 unde I B C 9 vo u(u anua de ucru de sudare 9 tinichi!erie ne(i1 ocit pe auto(o2i , o(J h =co(parti(ent 1.1.)>D P 9 coe'icientu de re+ervare a posturi or P K 1,1.D F p 9 'ondu no(ina anua a ti(pu ui de ucru a postu ui, h =G1Hta2.,.1.>D M ( 9 nu(&ru (ediu de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un post =M ( K 1,. "n con'or(itate cu *6TP-01-41, "n con'or(itate cu reco(and&ri e Co(panii or 5uropene M ( K 1>D Q 9 coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a postu ui, Q K 0,4. cu re!i(u de ucru "ntr-un schi(2 7i 0,4, "n dou& schi(2uri. Mcr 7

Un&e!trarea loc"rilor #e 6"nc in !ector"l #e !$alareVc"ratare


Cantitatea Caracteristica tehnic& =puterea, productivitate a, consu( de aer etc.>

$enu(irea (i1 oace or de "n+estrare

Mode

$i(ensiuni de !a2arit "n p an, ((X((

Supra'a%a "n p an, m #

UtilaW Gi in4entar Tehnologic 1.5 evator cu # co oane #.Stand pentru resta2i irea !eo(etriei caroseriei C* #.)*5) ).00N#000 1 0 #N#.#A[

YZ-1#).000

,000N1,00

../

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Echi$a6ent tehnologic Gi 6iWloace #e 6 !"rare 1.Aparat de sudat #.F eN ).Set de instru(ente hidrau ice si (ecanice. ..Banc de acatuserie /.Cric 0.$istri2uitor de aer co(pri(at. 3.Aparat de taiat cu p as(a. 4.Aparat de sudat cu contact. 10.Masina pentru 'or(area (eta u ui. 11.Foar'ece. 1#.Set de chei. Stern \M130 MaAita GA40#0SF .00N/00 1 1 0.) YZ 1 /.#A[ -

4,/AC A8CA 1T SP#))M P8ASMA ., Te [in A8UCAB .100 Tapco MaN #0

1.00N0.0 .00N/00

# 1 # 1

#.1/ -

0.)

,,. A\ (aN

.00N.00

0.#.

0.#.A[

#000N1000

C1#. ]*6IT*6

1 #

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

In4entar #e $ro#"ctie Gi go!$o# re!c 1.Ste a1 #.$u ap pentru instru(ente ).Container pentru de7euri ,. Suru2e inita pneu(atic&. ^TBI_-M ^S- 1 Ger(ania DB-304 RL 1300N000 1#/0 N.00 ./0N,30 1 1 # # 1.#/ 0./) 0.., Mo2i PK.,3 Mpa

In4entar antiincen#iar 1.Scut antiincendiar *U- ) .00N1.00 1 0.0. -

Tota supra'a%& ocupat& de uti a1e

ut

K#3,)1( #

1.5 PERS+NA-U- SECT+RU-UI. Calc"l"l n"6 r"l"i nece!ar #e 6"ncitori $ro#"cti4i: 6u(&ru no(ina de (uncitori productivi M n : K n 7 D ! e c FL
n

7<<1>F2=7=7492 N 4

6u(&ru e'ectiv de (uncitori productivi M e : K e 7 D ! e c FL e 7<<1>F1<2=749< N 5 Cerin%e )a% #e $er!onal Me!eria 9 `c`tu7 L"nc%iele e*ec"tant" l"i #e (a& . de 2a+a 9 resta2i irea !eo(etriei caroseriei autovehicu e or <a+. L"nc%iile a"*iliare - pri(irea sarcinii de ucru, pre!&tirea 7i a7e+area instru(ente or, deservirea ocu ui de (unc&.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Ni4el"l #e cali)icare 9 cate!oria ). St"#ii : !enera e 9 iceuD specia e 9 7coa a pro'esiona &sau cursuri pentru pre!atirea acatusi or de reparatia autoca(ioane or. per'ec%ionarea 9 co e!iu de transporturi, universitatea de pro'i tehnic. Cerin%e !"$li6entare: <"rsta - (ini(` 13 aniD SeN 9 (ascu inD Contraindica%ii (edica e : radicu it`, vederea rea "(2o n`viri pu (onare Lor6a !alari& rii 9 "n acord.

1.@ AR.UMENTAREA SISTEMATI5/RII SECT+RU-UI CU 0ETERMINAREA SUPRALE EI REA-E A SECT+RU-UI. Pentru a asi!ura continuitatea 7i consecutivitatea ra%iona & a procesu ui de produc%ie 7i pentru a o'eri ucr&tori or condi%ii e 'avora2i e necesare pentru (unc& productiv& '&r& trau(atis(, sectoru ui de BC a caroseriei cu ucrari e respective vor 'i proiectate 7i construite dup& nor(e e tehno o!ice de proiectare *6TP-01 -41 7i <S6-01-41. Se va %ine cont de ur(&toare e re!u i !enera e: Supra'a%a sectoru ui de de BC a caroseriei cu ucrari e respective

ar!u(entat& prin ca cu e tre2uie s& 'ie rev&+ut& a a c&tuirea p anu ui 2 ocu ui "n scopu asi!ur&rii respect&rii cerin%e or protec%iei (unciiD -n sectoru de BC a caroseriei cu ucrari e respective tre2uie de prev&+ut (i1 oace de co(unicare ca eNe(p u radiou, te e'on sta ionar sau (o2i, cu scopu asi!ur&rii trans(iterii in'or(a%iei 7i co(unic&rii rapide cu conducerea, dease(eni se v-a prevedea 7i se(na i+area u(inoas&, 7i sonor&.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1.7 AR.UMENTAREA ARANXAMENTU-UI '-+CU-UI 0E PR+0UC IE CU AMP-ASAREA SECT+RU-UI PR+IECTAT. Siste(ati+area sectoru ui prevede a(p asarea opti(a & "n p anu sectoru ui a ocuri or de (unc& 7i respectiv a uti a1e or tehno o!ice 7i inventaru ui, pentru a asi!ura continuitatea 7i consecutivitatea ra%iona & a procesu ui de produc%ie 7i pentru a o'eri ucr&tori or condi%ii necesare pentru (unc& productiv& 7i '&r& trau(atis(. 8a 'e , a(p asarea uti a1e or 7i inventaru ui se e'ectuea+& reie7ind din asi!urarea cerin%e or privind securitatea 7i s&n&tatea "n (unc&, asi!urarea co(odit&%ii (ont&rii 7i deservirii uti a1e or, respectarea nor(e or tehno o!ice de proiectare *6TP901941 7i <S6901934, co(oditatea dep as&rii auto(o2i e or =p&r%i or co(ponente> de a un oc de (unc& a a tu . -n con'or(itate cu supra'a%a tota & deter(inat& "n ta2e u 'ina a ca cu u ui tehno o!ic a "ntreprinderii, se sta2i esc di(ensiuni e eNterioare a e c &dirii. -n dependen%& de destina%ia 7i di(ensiuni e eNterioare a e c &dirii se sta2i e7te tipu c &dirii. Mai ar!& r&sp@ndire au c &diri e de tip carcas&, 'or(at& din e e(ente 'a2ricate din 2eton ar(at sau din (eta . -n procesu a(p as&rii supra'e%e or tehno o!ice 7i auNi iare din cadru 2 ocu ui de produc%ie se cere respectarea ur(&toare or !rupe de cerin%e: asi!urarea interconeNiunii tehno o!ice dintre su2divi+iuni e "ntreprinderiiD asi!urarea respect&rii nor(e or tehno o!ice de proiectareD asi!urarea respect&rii nor(e or de securitate 7i de s&n&tate "n (unc&. Toate sectoare e de produc%ie tre2uie s& 'ie asi!urate cu i u(inare natura & = prin 'erestre sau prin 'e inare>. I u(inarea prin 'e inare poate 'i uti i+at& "n c &diri cu arcad& nu (ai (ic& de #, ( pentru +on& de BT 7i BC a auto(o2i e or. -nc&peri e auNi iare =depo+ite, "nc&peri e tehnice 7i de u+ socia > pot 'i asi!urate cu i u(inare arti'icia &. 8&%i(ea "nc&perii de produc%ie tre2uie s& 'ie nu (ai (ic& de ) ( 7i supra'a%a 9 nu (ai (ic& de 10 (#. -ntr-o "nc&pere pot 'i a(p asate ur(&toare e !rupe de su2divi+iuni: 1> sectoru de a!re!ate 7i sectoru de pre ucrare (ecanic&D #> +ona de BT 7i BC a auto(o2i e or, sectoru de a!re!ate, sectoru de pre ucrare (ecanic& 7i sectoru e ectrotehnicD )> +ona de BT 7i BC a auto(o2i e or, sectoru de anve opeD ,> sectoru de ar&(&rie, sectoru de arcuri 9 'ier&rie 7i sectoru de sudareD .> depo+ite pentru piese de schi(2, a!re!ate, (eta e 7i instru(ente. -n& %i(ea (ini(& a "nc&perii pentru e'ectuarea ucr&ri or a posturi constituie ),/ ... 3,, ( "n dependen%& de tipu (i1 oace or de transport 7i tipu postu ui. -n& %i(ea (ini(& a "nc&perii sectoru ui de produc%ie 9 #,3 (. Fiecare su2divi+iune tre2uie s& ai2& de intrare 9 ie7ire separate. -n apropierea +onei de BT 7i BC a auto(o2i e or se a(p asea+& sectoru de a!re!ate, depo+itu de piese de schi(2 7i depo+itu de (ateria e u2ri'iante. $epo+itu de u2ri'ian%i este necesar s& 'ie a(p asat pe in!& perete e eNterior cu ie7ire direct& "n a'ara c &dirii. -n ca+u ) stoc&rii p@n& a . ( de u ei, re+ervoare e pot 'i a(p asate direct "n +ona de BT 7i BC a auto(o2i e or. $epo+itu de (eta e se a(p asea+& "n apropierea sectoru ui de &c&tu7erie 7i pre ucrare (ecanic&. $epo+itu de anve ope se a(p asea+& "n apropierea sectoru ui de de1antare-1antare a anve ope or. $epo+itu de anve ope poate 'i a(p asat "n su2so su2 sectoru # de de1antare-1antare a anve ope or, iar dac& supra'a%a e (ai (are de .0 ( depo+itu dat este necesar s& 'ie a(p asat pe in!& perete e eNterior a c &dirii. P&strarea anve ope or 7i (ateria e or de eNp oatare este per(is& "n aceea7i "nc&pere "n ca+u c@nd supra'a%a tota & a # depo+ite or respective nu dep&7e7te .0 ( . $istan%a de a ocuri e de (unc& ce e (ai "ndep&rtate p@n& a 'u(uar 7i veceu nu tre2uie s& dep&7easc& 0. (.
Coala

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Lona de revi+ie +i nic& a auto(o2i e or =sectoru de sp& are9cur&%are a auto(o2i e or> se a(p asea+&, de re!u &, "ntr9un pavi ion separat. -n ca+u a(p as&rii +onei "n 2 ocu de produc%ie, ea tre2uie s& 'ie separat& de "nc&peri e vecine cu pere%i re+isten%i a ap&. -n apropierea +onei de BL se a(p asea+& siste(u de epurare a apei sau de uti i+are secundar& a apei. Sectoru de BC a caroseriai -a( a(p asat con'or( nor(e or sus speci'icare pe "n!& perete e eNterior, asi!ur"ndui i u(inare natura & prin inter(ediu ui 'erestre or i intr&ri separate c"t pentru persona at"t i pentru autovehicu e e necesare de deservit. 1.< S+-ICITAREA I 0ESER2IREA -+CURI-+R 0E MUNC/ UN SECT+R. Poten%ia u de produc%ie a sectoru ui $p , o( h poate 'i deter(inat cu re a%ia: Pp = FEi i Pmi K ti ,
i =1 n

K L E 1 8 P 1 8 K 6 1 8 B t 1 C L E 2 8 P 3 8 K 6 2 8 B t 2 C ... C L E n 8 P n 8 K 6 n 8

Btn9
PP K=#000 8 0.40 8 1 8 0.43> 8 )K.40),#)

unde: &%i - 'ondu e'ectiv anua a ocu ui de (unc&, hD i - coe'icientu de uti i+are a ti(pu ui de ucru a ocu ui de (unc& = P 7 =9>5 R =9>7 > D $mi - nu(&ru de (uncitori care ucrea+& si(u tan a un oc de (unc& ' ti - coe'icientu care caracteri+ea+& nive u tehnico 9 or!ani+atoric a

produc%iei, ( ' ti = ( )* ! )( ) D n - nu(&ru de ocuri de (unc& "n sector. Coe'icientu de so icitare a ocuri or de (unc& ' s poate 'i deter(inat cu re a%ia: +a 3314 ' s = sec K K1,,4, .40),#) $p unde: +sec - vo u(u tota de ucru e'ectuat "n sector, o( h.
a

1.> CA-CU-U- NECESARU-UI 0E RESURSE ENER.ETICE UN SECT+R. 6ecesaru de ener!ie e ectric& pentru 'unc%ionarea uti a1e or ,u , A\ h, poate 'i deter(inat cu re a%ia: =1...> unde $i - putere insta at& a uti a1e, A\ = =ta2e a co(parti(ent 1.,.#> D &%i - 'ondu e'ectiv anua de ucru a uti a1e or, h = ta2.1. aneNa1>D -Ci - coe'icientu de cerere ( -Ci = ( )/. ( ).( ) D de so icitare i - coe'icientu
!u = (1/.3. #000 0.. 0..) K3014,30. A[ 8 h !u = ( Pi FEi K i i ) 9

6ecesaru de ener!ie e ectric& pentru u(in& , L , A\ h, se deter(in& cu re a%ia: ,L = R + S ,

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

unde R - nor(& de consu( speci'ic a ener!iei e ectrice a 1( # a supra'etei pode ei sectoru ui A[? m # + - durata (edie de ucru a u(inii e ectrice pe an, hD S - supra'a%a "nc&perii sectoru ui, ( # . !" = 0.01. #,,0 114 K,)..,, A[ 8 h Calc"l"l nece!ar"l"i #e energie ter6ic . 6ecesaru de ener!ie ter(ic& 10n , GCa , pentru "nc& +irea "nc&perii se deter(in& cu re a%ia: 10n = 50n 40n ( t 0n te3 ) +s !( 2 , unde 50n - vo u(u "nc&perii, ( ) D o 40n - consu(u speci'ic de c& dur& pentru "nc& +ire, ACa ?h () C =a " n K 0,,. b 0,..>D t 0n - te(peratura (edie "n interioru "nc&perii "n perioada "nc& +irii, o CD t e3 - te(peratura (edie din eNterior, o CD +s - durata se+onu ui de "nc& +ire, h. $#n = .4. 0.. [13 =+#>] )/00 10 / = 10,1)/ GCa 6ecesaru de ener!ie ter(ic& 15 , GCa , pentru venti area "nc&perii se deter(in& cu re a%ia: 15 = 50n 45 ( t in te3 ) +s !( 2 , unde 45 - consu(u speci'ic de c& dur& pentru venti are, o ACa ?h () C =a v K 0,1. b 0,#.>. $v = .4. 0.# 1/ )/00 10 / = /,3., Gca Calc"l"l nece!ar"l"i #e a$ . 6ecesaru de ap& pentru 2&i e de sp& are 1 b , ( ) , se deter(in& cu re a%ia: 1b = ! )". 4b nb , unde 4 b - capacitatea 2&ii de sp& are, ( ) D nb - nu(&ru de schi(2uri periodice pe an a e so u%ie din 2aia de sp& are.
$b = 1.#. ,0 /0 = )000

6ecesaru de ap& pentru necesit&%i individua e Y i n 9 ( ) , se deter(in& cu re a%ia: Y i n 7 5 - 8 C8 P 8 :Z i n C =9758 Z # F# # ; 81= V 3 9 unde 5 - V nu(&ru +i e or anua e ucr&toare a e sectoru uiD C 9 nu(&ru de schi(2uriD P - nu(&ru de ucr&tori "n sectorD Z i n R nor(& de consu( a apei de un ucr&tor "ntr-un schi(2, ? ucr&tor = con'or( S6iP #.0,.01 a i n K ,. ? ucr&tor pentru sectoare ter(ice 7i a i n K #. ? ucr&tor pentru a te sectoare>D Z # V nor(& de consu( a apei pentru un du7, ?h =con'or( S6iP #.0,.01 a d K .00 ?h>D # # R nu(&ru de (uncitori pentru un du7 =d d K)9.>.
$in = )0. 1 ) =#. + 0,0. .00 ? ,> 10 ) = 103,//m )

Calc"l"l nece!ar"l"i #e aer co6$ri6at Gi caracteri!ticilor co6$re!or"l"i.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Consu(u de aer co(pri(at 2 a c , ?(in, se deter(in& cu re a%ia: 2ac 7 [ Za 8 Qc 8 \ unde:a a 9 consu(u speci'ic de aer co(pri(at de un consu(&tor, ?(in S c 9 coe'icientu de cerere c 9 coe'icientu de pierderi "n co(unica%ii de aer co(pri(at =c K1,#b1,)>.
%ac = 110 0.# 1.# = #/., , ?(in

1.1= SECURITATEA I S/N/TATEA UN MUNC/ UN SECT+R. 1=.1 Con#i%iile e!tetice Lini!area colorat a interior"l"i: $o#"l Hnc $erii $ereteV partea de sus a pereilor podea 9 6erestre elementele 6i3e ale utila7elor so u%ie de cret& de cu oare a 2&D p@n& a "na %i(ea de 1,3 ( teracot& de cu oare verde desc&is so u%ie de cret& de ton a+uriu s'&r@(&tur& de (ar(or&D vopsea de cu oare a 2&D vopsea de cu oare verde sau verde - a+urie cu oarea !a 2en& sau

elementele mobile sau traumatic periculoase ale utila7elor 9 cu oarea ro7ie cu '@7ii "nc inate de cu oare !a 2en&D carcasele demontabile ale utila'elor 9 inventar antiincendiar conducte de ap conducte de aer comprimat -

cu oare ro7ieD cu oare ro7ieD cu oare verdeD cu oare a+urie.

Alte cerin%e )a% #e interior 9 pre+en%a p ante orD U6(r c 6inte #e l"cr" 9 co(od& si p &cut&D Con#i%iile ergono6ice - este asi!urat& schi(2area po+e or 'i+ice a e corpu ui o(u ui "n ti(pu ucru ui 7i sunt eN use opera%ii e (onotone.

Ma!a 6a*i6 #e ri#icare Gi #e e*$e#iere 6an"al a Hnc rc t"rilor - #0 A!.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

0i!tan%ele #intre "tilaWe9 #intre "tilaWe Gi ele6entele con!tr"c%iei Hnc $erii 9 "n con'or(itate cu *6TP 9 01 9 41. Regi6"l #e l"cr" Gi o#ihn $in ti(pu tota de (unc& a "ntreprinderea auto ti(pu operativ a c&tuie7te 34O, ,#0 (inute , ti(pu de pre!&tire 7i "ncheiere )..O 9 10(in., ti(pu de servire a ocu ui de (unc& #,.O9 1#(in., ti(pu de "ntreruperi re! e(entate .O 9 #,(in =aneNa 1>.-n ti(pu pentru necesit&%i individua e, se inc ude 7i ti(pu pentru deservirea postu ui de (unc& pe parcurusu +i ei de (inc&. Pe parcursu schi(2u ui starea psiho'i+ic& a (uncitoru ui se schi(2&, respectiv se schi(2& 7i capacitatea de (unc& a o(u ui care poate conven%iona capacit&%ii sc&+ute de (unc&. "(p&r%it& "n trei etape: perioada sporirii capacit&%ii de (unc&, perioada capacit&%ii sta2i e de (unc& 7i perioada

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1=.2 M !"ri Gi 6iWloace #e $rotec%ie. Persona u (uncitoresc, care are contact pro'esiona cu 'actori nocivi 7i

ne'avora2i i tre2uie asi!urat cu echipa(ent individua de protec%ie 7i de ucru, "n con'or(itate cu 8e!ea BM dCu privire (uncii nr. ,0 din 1/.03.01. Proiecte e sectoare or de produc%ie s& corespund& cerin%e or !enera e 'a%& de a protec%ia (unciie nr. /#.-fII din 0#.00.41 7i 6or(e e pentru e a2orarea 7i rea i+area a (&suri or de protec%ie a

*r!ani+area ti(pu ui de ucru

Ti(pu 10 #.0

*re e de ucru 3 4 10 11 1# 1) 1, 1. 1/ 10

Ti6$"l #e $regatire: pri(irea sarcinei de ucru, instructa1u a ocu de (unca, studierea docu(entatiei tehno o!ice, a1ustarea uti a1u ui, pre!atirea instru(ente or pentru ocu de ucru.

,#0 34 Ti6$"l o$erati4: eNecutarea operatii or tehno o!ice "n con'or(itate cu 'isa procesu ui tehno o!ic.

Pr"n+

/0

Pa"&e regla6entate: de odih na si necesitati 'iresti, deservirea ocu ui de (unca pe parcursu schi(2u ui.

#, ..0

1# #..

0.0 1.. Ti6$"l #e Hncheiere: deservirea ocu ui de (unca a s'irsitu schi(2u ui.

securitatea antiincendiar& con'or( G*ST 1#.1.00,.

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

Ta(el"l 2.3 - Cate!orii e antiincendiare 7i antieNp o+ive a e "nc&peri or $enu(irea sectoru ui ="nc&perii> Sector de BC a caroseriei. A Cate!oria "nc&perii B 5 G $ V -

5chipa(entu individua de protec%ie 7i de ucru tre2uie cur&%it 7i reparat "n (od centra i+at. -n &turarea periodic& a pe icu ei u eioase de pe supra'a%a so u%ii or de deter!ent este o cerin%& o2 i!atorie a sp& atu echipa(entu ui individua de protec%ie 7i de ucru. Muncitori or tre2uie s& i se asi!ure condi%ii de (en%inere a i!ienei persona e: avoar, s&pun, paste de tip d(@ini curatee, 7ter!ar e ectric sau serve%e e de unic& 'o osin%&, cre(e de protec%ie a %esutu ui cutanat, so u%ii de+in'ectante, etc. $up& 'inisarea ucru ui este necesar ca (uncitorii s&-7i spe e (@ini e 7i corpu cu ap& ca d&. 8a "ntreprinderi se or!ani+ea+& servicii (edica e 9 pentru o "ntreprindere sau !rupuri de "ntreprinderi, "n 'unc%ie de nu(&ru (uncitori or, con'or( cerin%e or S8i$ "9(*9(/9:; <%di6icii administrative i social-sanitare= . 8a ocuri e de (unc& cu risc de accident se vor asi!ura puncte de pri(-a1utor care vor 'i a(ena1ate, asi!urate, dotate 7i vor 'unc%iona potrivit nor(e or Ministeru ui S&n&t&%ii a BM: >suri antiincendiare - proiecte e sectoare or de produc%ie s& corespund& cerin%e or !enera e 'a%& de securitatea antiincendiar& con'or( G*ST 1#.1.00,. Cate!oria antiincendiare 7i antieNp o+ive a "nc&peri or sectoru ui de a!re!ate a autovehico e or este e$e. Lone e date tre2uie s& 'ie dotate cu uti a1u respectiv: cu scuturi antiincendiare, &+i cu nisip, stin!&toare de 'oc, 7.a. -nc&peri e cu e'ectuarea ucr&ri or ter(ice tre2uie s& 'i i+o ate de ce e a te "nc&peri cu pere%i- disp&r%itori re+isten%i a 'oc 7i "n apropierea s& nu 'ie a(p asate "nc&peri e cu de!a1area vapori or vopse e or, !a+e or eNp o+ive. -nc&perea pentru "nc&rcarea acu(u atoare or se a(p asea+& pe c &dirii. in!& perete eNterior a c &dirii, iar cu supra'a%a peste #. ( # se prevede ie7ire direct& "n a'ar&

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

-nc&peri e tre2uie s& 'ie asi!urate cu siste(e e 7i (i1 oace e antiincendiarepentru 'iecare .0 ( # se prevede un stin!&tor de 'oc, pentru 'iecare 100 ( # 9 un scut antiincendiar 7i dou& stin!&toare de 'oc. 1=.3 Protec%ia 6e#i"l"i a6(ient Siste(e e pentru puri'icarea apei sunt preva+ute si in sectoare e de

acu(u atoarea, de vopsire, de a!re!ate =spa area piese or si a!re!ate or>, de pre ucrare ter(ica.

C+NC-U5IE:

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

-n ur(a e a2or&rii acestui proiect a( evo uat pe p an practic "n do(eniu ne(i1 ocit a proiect&rii "ntreprinderi or i sectoare or aparte. Aceast& evo u ie inevita2i a 'ost "nso it& de acu(u are a cuno tin e or teoretice c"t i re ativ practice, deprinderi. A '&cut posi2i strucurarea unei c are i(a!ini a "ntre!u ui proces de proiectare 'or("nd o "n e e!ere (ai pro'und& i precis& necesar& 'ar& du2ii unui specia ist "n do(eniu.

' I' - I+. RAL IE

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala

1.

A. Corpocean, Proiectarea tehno o!ic& a "ntreprinderi or auto. Curs universitar, Chi7in&u UTM, #010 9 1.0 pa!.

#. A. Corpocean, I. Botaru, $ocu(enta%ia tehno o!ic& pentru repara%ia 7i deservirea tehnic& a autovehicu e or. -ndru(ar (etodic, Chi7in&u UTM, 1444 9 #3 pa!. ). $eter(inarea ti(pu ui operativ http:??[[[.autonor(s.ru? ,.Internet

UTITTA 527.1.41.773 ME
S c h Coala d o c u m e n t .S e m n a t Data

Coala