Sunteți pe pagina 1din 18

1. 2.

1 Principiile mecanicii clasice

Fig.1.2.1 1.2. Doua corpuri paralelipipedice de mase m1 = 20 kg si m2 = 10 kg sunt asezate alaturat pe o masa orizontala neteda fara frecari. Corpul de masa m1 este mpins cu o forta F = 200 N (fig.1.2.1 . Cu ce forta corpul m1 actioneaza asupra corpului m2! a. ""#"" N$ %. &0#&& N$ c. 2'#"" N$ d. 1&&#&& N$ e. "" N.

Fig.1.2.& 1.2.2 2&12&p1()* +n camion de masa m1 = "#00 t tracteaza accelerat o remorca de masa m2 = '#00 t. Forta din ca%lul de remorcare este , = 2#00 kN. Consider-nd fortele de rezistenta proportionale cu greutatile# sa se afle forta de tractiune dez.oltata de motorul camionului. a. ( kN$ 2#(.102 N. %. 2#(.10& N$ c. 10&N$ d. 102 N$ e.

1.2.& 2&12&p1()* Doua corpuri de mase m1 = 100 g si m2 = &00 g# legate printr/un fir# sunt trase n 0os cu o forta F = " N (fig.1.2.& . Forta n fir are .aloarea1 a. 1#( N$ %. 1#2( N$ c. 0#(0 N$ d. 2#( N$ e. 2 N$

1.2.' 2&12&p1()* Doua corpuri de mase m1 = 12 kg si m2 = 2 kg sunt legate cu un fir de masa negli0a%ila. 3supra corpului de masa m1 actioneaza forta F1 = 100 N a carui directie formeaza cu orizontala ung4iul # iar asupra corpului de masa m2 actioneaza forta F2 = "0 N a carei directie formeaza cu orizontala # ung4iurile fiind masurate n sens trigonometric (g = 10 m5s2 . Fortele de apasare normala corpurilor pe plan sunt1 a. 60 N si &2 N$ si 12#( N$ %. &2 N si 60 N$ e. '0 N si 20 N. c. "2#( N si &(#( N$ d. &( N

1.2.( 2&12&p1()* Folosind datele de la pro%lema 1.2.'# .aloarea acceleratiei sistemului este1 a. 1#21 m5s2$ %. 2 m5s2$ c. 12#1 m5s2$ d.0#( m5s2$ e. 2#21 m5s2.

1.2." 2&12&p1()* Daca corpuri de greutate 71 = 10 N si 72 = &0 N sunt legate printr/ un fir trecut peste un scripete ideal. 3cceleratia sistemului are .aloarea1 a. 1#( m5s2$ %. & m5s2$ c. ( m5s2# d. 2#( m5s2$ e. 6 m5s2.

1.2.6 2&12&p1()* Daca n cazul situatiei prezentate la pro%lema 1.2." n loc de corpul de masa m2 se .a trage de fir cu o forta F = 72# ce .aloare .a a.ea acceleratia1 a. ( m5s2$ %.20 m5s2$ c. 10 m5s2$ d. '0 m5s2$ e. 2( m5s2.

1.2.2 2&12&p1()* De ta.anul unui .agon este suspendat un corp de masa m = 1#00 kg prin intermediul a doua fire de aceeasi lungime asezate simetric n planul .ertical al miscarii cu ung4iul de desc4idere . Care .or fi fortele n fire atunci c-nd .agonul merge cu acceleratia a = '#) m5s2# a. 10#( N# 0#6" N$ e. 1#0( N# 0#06" N. %. 20#( N# 1#(2 N$ c. "#2( N# 0#" N$ d. &N# 1N$

Fig.1.2.)

1.2.) 2&12&p1()* Pe un plan orizontal sunt legate unul de altul printr/un fir doua corpuri de mase m1 = (#00 kg$ m2 = &#00 kg. De corpul m1 este legat un corp de masa 8 = 2#00 kg cu un fir trecut peste un scripete ideal (fig.1.2.) . Coeficientul de frecare la alunecare este . Forta de apasare ce se e*ercita n scripete este a. 1#22 N$ %. 6#1 N$ c. 2"#( N$ d. &0#6 N$ e. 2#"' N.

1.2.10 +n sistem este alcatuit din trei corpuri de mase m1 = 1 kg# m2 = 2 kg si m& = & kg legate ntre ele asa cum este aratat n figura 1.10. Coeficientul de frecare dintre corpul de masa m1 si planul orizontal este iar dintre corpul de masa m2 si plan este . 3cceleratia deplasarii corpului m& are .aloarea1

a. 2#2' m5s2$

%. 1#2( m5s2$

c. &#') m5s2$ d. '#') m5s2$

e. ( m5s2 .

1.2.11 9n sistemul reprezentat n figura 1.2.11# scripetii sunt ideali. :a se determine forta din firul de care este legat corpul m1# stiind ca masa corpului m1 = 0#&( kg iar masa corpului m2 = 0#100 kg1 a. 0#&' N$ %. 0#"2" N$ c. 1#&62 N$ d. 2#6' N$ e. 0#16 N.

Fig. 1.2 .11

1.2.12 +n corp de masa m = 100 kg este tras cu o forta F = '00 N su% un ung4i fata de orizontala. stiind ca miscarea se face cu frecare # acceleratia are .aloarea1 a. 1#' m5s2$ %. 0#6 m5s2$ c. 2#2 m5s2$ d. 0#& m5s2$ e. 1 m5s2$

1.2.1& Pe o masa sta o sc-ndura de masa m2 = 1#00 kg peste care este asezat un corp de masa m1 = 2#00 kg (fig.1.2.1& . Coeficientul de frecare la alunecare dintre masa si sc-ndura este iar ntre corp si sc-ndura . Cu ce forta orizontala minima tre%uie trasa sc-ndura pentru ca sa alunece corpul pe sc-ndura1 a. 1'#6 N$ %. 6#1 N$ c. 10#) N$ d. 22 N$ e. &( N.

1.2.1' Pe un plan nclinat de ung4i este asezat un corp de masa 8 = &#00 kg cu coeficientul de frecare la alunecare . De corp este legat un fir ntins paralel cu planul trecut peste un scripete ideal din .-rful planului si legat de un corp de masa m = '#00 kg (fig.1.2.1' . Forta n fir are .aloarea1 a.1' N$ %. 6 N$ c. 10 N$ d. 20 N$ e.22 N.

1.2.1( 9ntre ce limite tre%uie sa fie cuprinsa acceleratia orizontala a unui plan nclinat de ung4i pentru ca un corp asezat pe acest plan sa ram-na n ec4ili%ru relati. fata de plan. Coeficientul de frecare la alunecare fiind . a. '#'2 / 6#0( m5s2$ )#& m5s2. %. 2#2 / &#' m5s2$ c. (#" / 2#)2 m5s2$ d. 1#6 / 2#2 m5s2$ e. 6#" /

1.2 2. 8iscarea rectilinie


1.2.1" +n .e4icul se deplaseaza n prima 0umatate a timpului total de miscare cu .1 = 20 m5s dupa o directie ce face ung4iul cu a*a ;* si a doua 0umatate cu .iteza .2 = '0 m5s orientata dupa o directie care face ung4iul cu a*a ;* . <iteza medie a .e4iculului are .aloarea1 a. 1&#2 m5s$ %. "#" m5s$ c. 6 m5s$ d. 2"#'" m5s$ e. &2 m5s.

1.2.16 +n %iciclist a parcurs o distanta cu .iteza .1 = 2 m5s si n continuare parcurge o distanta egala cu prima cu .2 = ' m5s. <iteza medie a %iciclistului# pe ntreaga miscare# are .aloarea1 a. 2#"" m5s2$ %. &#21 m5s2$ c. ' m5s2$ d. " m5s2$ e. (#6" m5s2.

1.2.12 +n om aflat la distanta % = 2( m de o sosea o%ser.a la un moment dat un auto%uz .enind cu .iteza .o = ' m5s si aflat n acel moment la distanta l = 200 m de om. :u% ce ung4i (fata de directia initiala om / auto%uz tre%uie sa alerge rectiliniu omul# cu .iteza . = 1 m5s pentru a nt-lni auto%uzul! 1.2.1) Pe doua culoare ale unui %azin de not a.-nd lungimea l pornesc simultan doi notatori ce se deplaseaza cu .itezele constante .1 = 2 m5s si respecti. .2 = & m5s. Distanta fata de punctul de plecare la care se nt-lnesc notatorii prima oara are .aloarea1 a. 12 m$ %. " m$ c. 2' m$ d. 10 m$ e. 20 m. .1 =

1.2.20 Ce distanta a parcurs un automo%il n timp ce .iteza sa a crescut de la ( m5s la .2 = 20 m5s cu acceleratia de a = 2 m5s2 ! a. )&#)6 m$ %. 20#6( m$ c. 21#2 m$ d. & km$ e. 2#( km.

1.2.21 +n tren fr-neaza cu acceleratia a = / 0#(0 m5s2 si dupa tm = '0 s se opreste. Care a fost .iteza initiala si ce distanta a parcurs p-na la oprire! a. 20 m5s$ '00 m$ m5s$ "00m. %. 20 m5s$ &( m$ c. 1( m5s$ '00m$ d. 12#) m5s$ &6( m$ e. 2(

1.2.22 Peste un scripete ideal este trecut un fir cu doua corpuri la capete de mase m1 = 6 kg si m2 = 11 kg aflate la acelasi ni.el. Dupa c-t timp diferenta de ni.el dintre corpuri .a de.eni 4 = 100 mm! a. 0#02 s$ %. 0#02( s$ c. 0#20 s$ d. 0#'1 s$ e. 0#&1 s.

1.2.2& 3supra unui corp de masa m = 10 kg actioneaza o forta F = 100 N su% un ung4i fata de directia de miscare pe un plan nclinat cu ung4iul . stiind ca la intrare pe planul nclinat corpul are o .iteza initiala .o = 0#2 m5s iar coeficientul de frecare este . <iteza si spatiul stra%atut de corp dupa t = ' s are .alorile1 a. 11#2 m5s$ 2' m. %. " m5s$ 12 m. m5s$ 2' m. c. & m5s$ 12 m. d. 11#2 m5s$ '2 m. e. "

1.2.2' 9ntr/o mina este lasat sa co%oare uniform accelerat un corp de masa m= &00 kg care n t = 10 s a0unge la ad-ncimea 4 = 10 m. Forta din ca%lul de suspensie are .aloarea1 a. 2#2 kN$ %. ' kN$ c. " kN$ d. & kN$ e. ( kN.

1.2.& 8iscarea corpurilor su% actiunea greutatii 1.2.2( +n corp de masa m = 0#(0 kg cade .ertical cu acceleratia a = &#2 m5s2. Care forta medie de rezistenta a aerului! a. 1 N$ %. 2 N$ c. ' N$ d. ( N$ e. & N. este

1.2.2" Dintr/un turn cade li%er un corp. Dupa un timp t cade li%er din acelasi turn un al doilea corp. Dupa timpul t2 = 1#0 s de la caderea corpului 2# distanta dintre corpuri este d = 0#(0 m. <aloarea lui t este1 a. 0#0') s$ %. 0#') s$ c. 0#" s$ d. 10#0" s$ e. 0#06 s.

1.2.26 +n corp este aruncat .ertical n 0os cu .iteza initiala .o = 1)#" m5s si n ultima secunda de cadere parcurge f = 15 ' din naltimea de la care cade. 9naltimea de la care co%oara corpul are .aloarea1 a. 2)' m$ %. 2)#' m$ c. 2#)' m$ d. (#2 m$ e. 11#" m.

1.2.22 ; tinta de pe un deal se .ede su% un ung4i fata de orizontala. Distanta pe orizontala p-na la tinta este d = '# ' km. stiind ung4iul de tragere # sa se afle .iteza o%uzului. a. &1" m5s$ %. &1#" m5s$ c. "&2 m5s$ d. 111 m5s$ e. 102 m5s.

1.2.2) +n .-nator oc4este .-rful unui turn de naltime 4 = 20 m. =a ce distanta fata de turn tre%uie sa traga pentru ca glontul care iese cu .iteza initiala .o = 2( m5s sa lo.easca %aza turnului! a. ')) m$ %. ')0 m$ c. (01#" m$ d. '20 m$ e. &)) m.

Fig. 1.2.&0 1.2.&0 +n corp aruncat orizontal din .-rful unui plan nclinat de ung4i a cazut pe planul nclinat la distanta l = )#2 m de la .-rf (fig.1.2.&0 cu ce .iteza a fost aruncat corpul! a. 2#( m5s$ %. '#2( m5s$ c. 6#" m5s$ d. 16 m5s$ e. 20 m5s.

1.2.'. 8iscarea circulara uniforma


1.2.&1 Cu ce ung4i .a de.ia %ila unui regulator centrifugal fi*ata pe o ti0a de lungime l = 220 mm# a.-nd turatia n = 1#( rot 5s. a. $ %. $ c. $ d. $ e. 0.

1.2.&2 Pe un disc orizontal care se roteste n 0urul a*ei sale cu turatia n = 0#( rot5s este asezat un corp la distanta d = 1)" mm de a*a de rotatie. Pentru ca sa nu alunece corpul coeficientul de frecare are .aloarea1 a. 0#10$ %. 0#20$ c. 0#2($ d. 0#6($ e. 1.

1.2.&& +n camion poate dez.olta o forta de tractiune ma*ima Fma* = 1( kN pe un drum orizontal. Ce forta de tractiune ma*ima poate dez.olta camionul daca merge cu .iteza . = 20 m5s pe un drum con.e* cu raza > = '0 m (g = 10 m5s2 ! a. &0 kN$ %. 0 N$ c. 1( kN$ d. 6#( kN$ e. 10 N.

1.2.&' Care tre%uie sa fie coeficientul minim de frecare la alunecare ntre an.elope si suprafata e*terioara a unui con circular cu desc4iderea pentru ca un %iciclist sa poata descrie un cerc orizontal de raza > = 100 m cu .iteza . = 10 m5s! a. 0#62$ %. 0#&"$ c. 0#)2$ d. 0#20$ e. 0#1(.

1.2.&( =a un .ira0 de raza > = 100 m soseaua este nclinata cu ung4iul . <iteza ma*ima posi%ila a unui camion pentru a nu derapa la .ira0 este de 62 km54. Care este coeficientul de frecare dintre rotile camionului si sosea! a. 0#0"$ %. 0#12$ c. 0#1($ d. 0#16$ e. 0#2.

1.2.(. Forte elastice

1.2.&" ; %ila de masa m = 0#1 kg se roteste ntr/un plan orizontal cu turatia n=2 rot5s# legata fiind de centru printr/un fir elastic . Care .a fi deformatia relati.a (specifica a firului n timpul rotatiei# stiind ca la o forta F1 = 10 N firul se lungeste cu . a. 0#01$ %. 0#1$ c. 0#)$ d. 0#($ e. 0#6 .

1.2.&6 Doua discuri de mase m1 = 0#1 kg si m2 = 0#& kg sunt prinse ntre ele cu un resort. :uspend-nd sistemul de discul superior m1 resortul are lungimea l1 = '00 mm# asez-ndu/l pe o masa cu discul inferior m2# resortul are lungimea l2 = 200 mm. Care este lungimea resortului nedeformat! a. 2(0 mm$ %. 100 mm$ c. &00 mm$ d. 260 mm$ e. 2(0 mm.

1.2.&2 ; %ila de masa m = 0#200 kg poate culisa fara frecare de/a lungul unei ti0e orizontale care se roteste n 0urul a*ei .erticale cu .iteza ung4iulara . ?ila este fi*ata de a*a de rotatie printr/un resort orizontal de constanta k = '#0 N5m. =ungimea resortului nedeformat lo = 200 mm. Care este alungirea resortului! a. 2( mm$ %. 10 mm$ c. 20 mm$ d. &0 mm$ e. (0 mm.

1.2.&) +n pendul conic are firul de suspensie format dintr/un fir de cauciuc elastic# de lungime nedeformata lo = "00 mm si constanta elastica k = 10 N5m. ?ila are masa m = 0#200 kg. Ce .iteza ung4iulara are pendulul daca firul este de.iat cu ung4iul ! a. 1 rad5s$ %. 2 rad5s$ c. 2#2' rad5s$ d. '#'& rad5s$ e. "#26 rad5s.

1.2." =egea atractiei uni.ersale


1.2.'0 8asa Pam-ntului este 8p = "#0.102' kg# iar masa lunii este 8= = 6#&.1022 kg# stiind ca distanta dintre centrele celor doua corpuri este > = &2'00 km. Forta de atractie gra.itationala Pam-nt / =una are .aloarea1 a. 2.1020 N$ %. 101) N$ c. 1020 N$ d. &.1020 N$ e. 1#(.101) N.

1.2.'1 =a ce altitudine deasupra unui pol greutatea unui corp este aceeasi ca la ecuator! :e cunosc1 acceleratia gra.itationala gP = )#2& m5s2 si acceleratia gra.itationala la ecuator g@ = )#62 m5s2$ raza Pam-ntului >P = "&60 km. a. 1"#2" km$ %. 1( km$ c. 2( km$ d. 6 km$ e. 10 km.

1.2.'2 =a ecuatorul unei planete corpurile c-ntaresc de trei ori mai putin dec-t la poli. Densitatea medie a planetei . Care este perioada proprie de rotatie a planetei (k = "#"6.10/11 Nm25kg2 ! a. 1&0 min$ %. 1&0 s$ c. 1&0 4$ d. 1&6 min$ e. 1&6 s.

1.2.6 @nergia mecanica


1.2.'& +n corp de masa m = 12 kg este deplasat pe orizontala cu acceleratia a=' m5s2. Deplasarea corpului are loc cu frecare . =ucru mecanic efectuat n timp de 2 s de forta de tractiune are .aloarea1 a. '102 A$ %. 21"6 A$ c. &'20 A$ d. 6"&6 A$ e. 2'02 A.

1.2.'' Pentru a deplasa pe orizontala un corp de masa m = 20 kg se actioneaza cu o forta constanta F = 100N. Directia de actiune a fortei formeaza ung4iul cu directia deplasarii. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si planul orizontal este . Corpul se deplaseaza pe distanta s = 20 m tras de forta F (g = 10 m5s2 . Puterea medie dez.oltata de forta F pe distanta s are .aloarea1 a. 6'6 B$ %. 2'( B$ c. ('& B$ d. "00 B$ e. 600 B.

1.2.'( +n corp este aruncat cu .iteza initiala .o = 20 m5s .ertical n sus. =a ce distanta energia cinetica .a fi egala cu cea potentiala!

Fig.1.2.'"

a. 20 m$ %. 100 m$ c. &20 m$ d. 1"0 m$ e. "'0 m. 1.2.'" De la ce naltime minima tre%uie sa alunece li%er fara frecare un corp pentru a putea descrie %ucla circulara de raza > = 0#2 m! (fig.1.2.'" a. 2 m$ %. ' m$ c. 1 m$ d. & m$ e. 1#( m.

1.2.'6 +nei %ile suspendate de un fir cu lungimea l = 1#2 m i se imprima o .iteza orizontala .o = 12 m5s. =a o anumita naltime firul se .a sla%i si %ila nu se .a mai misca pe un cerc. Ce .iteza are %ila n acel moment! a. ( m5s$ %. 2#6( m5s$ c. 10 m5s$ d. 1' m5s$ e. 12 m5s.

1.2.'2 Ce lucru mecanic tre%uie efectuat pentru a urca o sanie de masa m = &0 kg pe un plan nclinat de ung4i # p-na la o naltime 4 = 10 m! Coeficientul de frecare la alunecare scade liniar de la la %aza planului# p-na la .-rful planului. a. 2#2( kA$ %. & A$ c. 2#2( A$ d. '#( kA$ e. '#( A.

1.2.') ; %ila de masa m = 200 g suspendata de un fir de lungime l = 200 mm este de.iata cu ung4iul fata de .erticala. C se imprima %ilei o .iteza . = 2#0 m5s# perpendicular pe fir. Care .a fi forta ma*ima din fir! a. 2 N$ %. ' N$ c. " N$ d. ( N$ e. 2 N.

1.2.(0 +n lant de lungime l = 2#0 m este trecut simetric peste un scripete ideal. Printr/un impuls foarte mic lantul ncepe sa co%oare. Care .a fi .iteza lantului n momentul parasirii scripetelui! a. 1#21 m5s$ %. 2#2' m5s$ c. &#1& m5s$ d. '#2' m5s $ e. "#2 m5s.

1.2.(1 De pe .-rful unei sfere netede fi*e de raza > = &#0 m aluneca li%er# fara .iteza initiala un mic corp. =a ce naltime fata de .-rful sferei se .a desprinde corpul!

Fig.1.2.(& a. 1m$ %. 2 m$ c. & m$ d. 1#( m$ e. 2#( m.

1.2.(2 +n camion de masa m = 20 t se misca cu aceeasi .iteza o data pe un pod con.e* si a doua oara pe un pod conca.# am%ele de aceeasi raza > = 100 m# dez.olt-nd aceeasi putere P = 2( kB. stiind ca pe podul conca. apasarea pe sosea este cu = '0 kN mai mare dec-t pe podul con.e*# sa se ale forta de tractiune a motorului. a. 2#( N$ %. 1 kN$ c. & N$ d. & kN$ e.2#( kN. 1.2.(& +n om aflat pe o platforma situata la naltimea 4 = 10 m fata de suprafata Pam-ntului ridica un corp de masa m = ' kg legat cu un fir a.-nd masa unitatii de lungime pe aceea platforma. 3cest lucru este efectuat cu a0utorul unui scripete situat la marginea platformei (fig.1.2.(& . =ucru mecanic efectuat are .aloarea (g = 10 m5s2 1 a. 10 A$ %. 120 A$ c. )0 A$ d. 260 A$ e. '( A.

1.2.(' +n fir elastic su% actiunea unei forte de ntindere F = 1#00 N se alungeste cu . +n capat se fi*eaza# iar de celalalt se at-rna un corp de masa m = 2( g. De la ce naltime (fata de pozitia de repaus tre%uie sa cada acest corp pentru a produce aceeasi alungire ma*ima ! a. 10 mm$ %. 20 mm$ c. 2( mm$ d. &0 mm$ e. &( mm.

Fig.1.2.(( 1.2.(( Doua corpuri de mase m1 si m2 sunt legate printr/un resort de masa negli0a%ila (fig.1.2.(( . Ce forta minima tre%uie aplicata corpului superior pentru a desprinde corpul inferior de suprafata orizontala! a. m2g$ %. m1g$ c. m1g D m2g$ d. 2m1g D m2g$ e. m1g D 2m2g$

1.2.(" Daca asupra unui resort cade o %ila de la naltimea 41 = 1#00 m resortul se comprima cu *1 = 10 mm. Ce comprimare .a a.ea resortul daca aceeasi %ila .a cadea de la naltimea 42 = 20 mm!

a. 6 mm$ %. ) mm$ 1.2.2 Cmpulsul mecanic

c. 1' mm$

d. 20 mm$

e. '0 mm .

1.2.(6 +n corp cu masa m1 = 1#0 kg se misca cu .iteza .1 = "#0 m5s si a0unge din urma un alt corp de masa m2 = &#0 kg care se misca n acelasi sens cu .iteza .2 = 2#0 m5s. Cu ce .iteza se deplaseaza centrul de masa al corpurilor! a & m5s$ %. ' m5s$ c. 2 m5s$ d. 1 m5s$ e. 6 m5s.

1.2.(2 9ntr/o %arca de masa 8 = 60 kg# aflata n repaus# stau la e*tremitati doi pescari de mase m1 = "0 kg # m2 = 60 kg la distanta d = "#0 m unul de altul. Pescarii si sc4im%a locurile. Cu c-t se .a deplasa %arca! a. 100 mm$ %. 200 mm$ c. &00 mm$ d. '00 mm$ e. 0#( m.

1.2.() Doua corpuri de mase m1 = 200 g si m2 = &00 g legate printr/un fir orizontal de lungime l = 0#(0 m sunt puse n miscare de rotatie n planul orizontal cu n 0urul a*ei .erticale ce trece prin centrul de greutate. Care .a fi forta din fir! a. "0 N$ %. (2 N$ c. (( N$ d. "( N$ e. 60 N.

1.2."0 +n .agonet de masa 8 = &0 kg se misca cu .iteza .o = 2#0 m5s. +n om cu masa m = 60 kg alearga n acelasi sens cu .iteza . = &#0 m5s si sare din mers n .agonet. Ce .iteza capata .agonetul! a. 1#6 m5s$ %. &#' m5s$ c. "#2 m5s$ d. 12#" m5s$ e. 2#6 m5s.

Fig.1.2."1 1.2."1 +n corp d masa m = 1#0 kg si .iteza . = 10 m5s lo.este un corp de masa 8 = 2#0 kg aflat n repaus . Ciocnirea este unidimensionala# iar forta de interactie dintre corpuri este reprezentata n figura 1.2."1. Care este .iteza corpului de masa m dupa ciocnire! a. 1 m5s$ %. 2 m5s$ c. ' m5s$ d. 2 m5s$ e. 10 m5s.

1.2."2 +n glont cu masa mo = 10 g lo.este o %ila de lemn de masa m = 2 kg si ram-ne nfipt n ea. ?ila este suspendata printr/un fir de lungime l = "00 mm si de.iaza cu fata de pozitia de repaus . Ce .iteza a a.ut glontul! a. 2)2#&' m5s$ Fig.1.2."& %. &'&#2) m5s$ c. 12&#62 m5s$ d. &2)#2 m5s$ e.')2#& m5s.

1.2."& ; minge cu masa m = 1(0 g si .iteza . = 10 m5s lo.este perfect elastic# su% un ung4i fata de peretele asezat .ertical. Cunosc-nd timpul de contact dintre perete si minge# # care este forta medie F cu care peretele actioneaza asupra mingii! a. 1( N$ %. 6 N$ c. &0 N$ d. '( N$ e. "0 N.

1.2."' +n corp cu masa m = 10 g lo.este cu .iteza . un sistem de doua resorturi legate n serie (fig.1.2."( a.-nd constantele k1 = 10 N5m# k2 = 20 N5m. Cunosc-nd energia potentiala ma*ima de deformare elastica a resortului 1# @1 = &0 mA care este .iteza .! a. 2 m5s$ %. 2#6& m5s$ c. & m5s$ d. ( m5s$ e. (#6& m5s. 1.2."( +n proiectil cu masa m = (0 kg z%ora cu .iteza .o = 200 m5s su% ung4iul fata de .erticala si cade pe o platforma cu nisip unde se opreste. Care este .iteza . a platformei daca masa sa este 8 = 1" t!

a. 1#2' m5s$

%. 2#22 m5s$ c. ' m5s$

d. 0#(0 m5s$

e. 2#&6 m5s.

1.2.) 8omentul fortei. 8omentul cinetic. @c4ili%rul corpurilor


1.2."" ; ti0a su%tire rigida de lungime l = 0#(0 m este fi*ata rigid su% un ung4i # de un a* .ertical (fig.1.2."6 . :istemul se roteste cu turatia n = 1 rot5s iar masa este m = 1 kg. 8omentul reactiunii fata de punctul de fi*are de a* are .aloarea1 a. 0#12 N8$ %. 0#&" Nm$ c. 1#'0 Nm$ d. 2 N8$ e. 1#(0 Nm.

1.2."6 =a ce .iteza un automo%il care .ireaza cu raza > = 1&0 m se poate rasturna daca centrul sau de greutate este la naltimea 4 = 1#00 m iar distanta dintre roti d = 1#( m!

a. 2( m5s$

%. (0 m5s$

c. 1( m5s$

d. 6 m5s$

e. &1#2 m5s.

1.2."2 Ce .aloarea minima tre%uie sa ai%a forta orizontala F aplicata a*ului rotii# de masa m = 10 kg si raza > = (00 mm pentru ca roata sa urce treapta de naltime 4 = 100 mm (fig.1.2.") ! a. 6&#( N$ %. "0 N$ c. 20 N$ d. )0 N$ e (0 N.

1.2.") ; %ila de fier# cu masa de 1(0 g se misca cu .iteza constanta . = 1#( m5s pe o traiectorie circulara cu raza > = 1(0 mm. 8omentul cinetic are .aloarea1

a. &&6#(.10/' As$ '(.10/& As.

%. &)0#6.10/' As$

c. '20#&.10/& As$

d. '6.10/( As$

e.

1.2.60 ; scara uniforma de masa m = '#0 kg este spri0inita de un perete neted (fara frecare # capatul inferior fiind asezat pe o podea cu frecari. +ng4iul de nclinare al scarii fata de orizontala este . Ce forta se e*ercita asupra capatului inferior al scarii! a. '' N$ %. 22 N$ c. 11 N$ d. && N$ e. (( N.

1.2.61 ; sfera cu masa m = ( kg se spri0ina pe doua suprafete netede form-nd cu orizontala ung4iurile si . :a se afle fortele cu care apasa sfera pe cele doua suprafete. a. '&#2( N$ 2( N. 21#&(N$ '(N. %. 22#6( N$ 2( N1 c. '&#2( N$ 22#6( N. d. 12#'( N$ 12 N. e.

1.2.62 ; locomoti.a a.-nd greutate de 12.10( N se opreste pe un pod cu desc4iderea de &0 m. Daca unul din picioarele podului suporta 2.10( N . :a se calculeaza la ce distanta de picioarele podului s/a oprit locomoti.a! a. 10 m$ 20 m. %. 6 m$ 2' m. c. 2 m$ 22 m. d. 11 m$ 1) m. e. 1( m$ 1( m.

1.2.6& ; %ara de lungime l = 0#6 m este formata prin sudarea a doua %ucati de lungimi egale si de mase m1 = 10 kg si m2 = 20 kg. :a se determine pozitia centrului de greutate al %arei. a. 0#2& m$ %. 0#'" m$ c. 0#)2 m$ d. 1#2' m$ e.0#&' m.

1.2.6' ; sfera omogena cu greutatea 7 = 20 N se spri0ina n punctul 3 pe un plan nclinat care face ung4iul cu planul orizontal si n punctul ? pe muc4ia unui paralelipiped. Punctele 3 si ? se afla n acelasi plan orizontal. >eactiunea n punctul 3 are .aloarea (fig.1.2.6( 1 a. 20 N$ %. 10 N$ c. &0 N$ d. '0 N$ e. (0 N.

1.2.6( ; %ara omogena de masa m = ' kg este articulata la un capat (fig.1.2.6" iar celalalt capat se spri0ina pe un carucior ca n figura 1.2.6". ?ara face ung4iul cu .erticala. Coeficientul de frecare dintre %ara si carucior este m = 0#1 iar frecarea dintre carucior si suprafata orizontala se negli0eaza. Forta necesara deplasarii caruciorului are .aloarea1

a. 1#60 N$ %. &#'0 N$

c. 2#'0 N$

d. (#02 N$

e. "#&2 N.

1.2.6" +n corp cu masa m = 0#( kg se afla n repaus pe o masa orizontala. +n resort cu lungimea lo = 0#1 m si k = 10 N5m are un capat legat de corp# iar celalalt este fi*at pe .erticala. Cnitial resortul este nedeformat. Daca masa este deplasata uniform resortul de.iaza cu ung4iul fata de .erticala. :a se determine coeficientul de frecare dintre corp si masa.

a. 0#1$

%. 0#1($

c. 0#1)$

d. 0#2($

e. 0#&0.

1.2.10 8iscarea oscilatorie. +nde mecanice


1.2.66 +n oscilator constituit dintr/un punct material cu masa m = 1#".10/2 kg# at-rnat la capatul unui resort # oscileaza su% actiunea fortei elastice dupa ecuatia m. ,impul n care punctul material efectueaza drumul de la 0umatatea amplitudinii la din amplitudine are .aloarea1 1.2.62 :a se calculeze masa unui oscilator armonic cu amplitudinea 3 = 0#1 m# frec.enta si faza initiala daca energia totala a acestuia este 6#6 mA.

a. 2#' g$

%. &#6 g$

c. 2#) g$

d. 1(#' g$

e. )#6.10/& kg.

1.2.6) +n corp cu masa m = 2 g oscileaza n 0urul pozitiei de ec4ili%ru su% actiunea fortei elastice . =ucrul mecanic necesar pentru a deplasa punctul material din pozitia de ec4ili%ru n pozitia de elongatie ma*ima are .aloarea1 a. '.10/10 A$ %. 2.10/10 A$ c. 10/" A$ d. 10/2 A$ e. 10/10 A.

1.2.20 De un resort de constanta elastica k = 10& N5m este suspendat un corp de masa m = 0#1 kg. :e produce oscilatii astfel nc-t la distanta E1 = &0 mm de pozitia de ec4ili%ru impulsul corpului are .aloarea p1 = 0#& Ns. <aloarea ma*ima a impulsului corpului n timpul miscarii este 1 a. 0#& Ns$ %. 0#" Ns$ c. 0#) Ns$ d. 0#12 Ns$ e. =#1( Ns.

1.2.21 +n pendul matematic de lungime l = 0#2( m este scos din pozitia de ec4ili%ru cu ung4iul . <iteza ma*ima atinsa de pendul n decursul unei perioade este1 a. 1#(2 m5s$ %. 1#60 m5s$ c. 2 m5s$ d. 0#(2 m5s$ e. 1 m5s.

1.2.22 +n resort liniar are lungimea lo c-nd este li%er. Daca se at-rna un corp de masa m# resortul se alungeste cu '0 mm. 9n aceasta pozitie# cade al doilea corp de aceeasi masa cu primul de la naltimea 4 = '0 mm peste primul corp care se ciocneste plastic. 3mplitudinea miscarii oscilatorii este1 a. $ %. $ c. $ d. '0 mm$ e. .

1.2.2& +n pendul de lungime l = 1"0 mm este montat ntr/un ascensor ce se deplaseaza cu acceleratia a = 1" m5s2# stiind ca masa pendulului este de 1 kg. Perioada de oscilatie a pendulului are .aloarea (g = 10 m5s2 1 a. 0#&1' s$ %. &#1' s$ c. "#22 s$ d. 0#"22 s$ e. 0#) s.

1.2.2' +n pendul matematic %ate secunda la ecuator si la ni.elul marii. :e transporta pendulul la altitudinea 4 = &20 km (>p = "'00 km o diferenta de timp se .a nregistra acest pendul fata de un pendul identic aflat la sol n decurs de ' 4! a. 12 min$ %. " min$ c. "#( min$ d. 6 min$ e. "0 s.

1.2.2( ; oscilatie longitudinala cu frec.enta se transmite ntr/un mediu elastic al carui modul de elasticitate @ = '#&2.1010 N5m2 si care are o densitate . :a se determine distanta dintre doua puncte ale mediului ntre care diferenta de faza este . a. "#(6 m$ %. 2 m$ c. ' m$ d. ) m$ e. & m.

1.2.2" ; unda trans.ersala se propaga n lungul unui ca%lu elastic cu . = 1( m5s. Perioada .i%ratiilor din ca%lul este , = 12 s iar amplitudinea 3 = 20 mm. Diferenta de faza a doua puncte de pe ca%lu aflate la distantele *1 = 20 m si *2 = 2'#( m de sursa de unde# are .aloarea1 1.2.26 ; unda se propaga ntr/un mediu de modul de elasticitate @1 = 1011 N5m2 si densitatea . :u% incidenta i = &0o unda trece ntr/un mediu de densitate si modulul de elasticitate @2 = 0#16.1011 kg5m&. +ng4iul su% care se refracta unda are .aloarea 1

a. 3rcsin0#02$ %. arcsin0#'$ c. arcsin00'$ d. arcsin0#"$ e. arcsin0#0".

1.2.11 :tudiul fluidelor


1.2.22 9ntr/un .as cilindric se toarna mercur# dupa care se toarna apa# astfel nc-t greutatile celor doua lic4ide sa fie egale. 9naltimea celor doua lic4ide n .asul cilindric este 1'#" cm. Cunosc-nd densitatea apei # densitatea mercurului # g = )#21 m5s2. Determinati presiunea pe care o e*ercita cele doua lic4ide la %aza .asului cilindric. a. 2620 N5m2$ %. 1)"0 N5m2$ c. 2000 N5m2$ d. 2060 N5m2$ e. 10( N5m2.

1.2.2) +n corp de forma dreptung4iulara pluteste pe apa# fiind cufundat 0umatate din .olumul sau. Cntrodus n ulei# se cufunda 0#"2( din .olumul sau. stiind densitatea apei densitatea uleiului are .aloarea1 a. )20 kg5m&$ %. )(0 kg5m&$ c. 2)0 kg5m&$ d. 2(0 kg5m&$ e. 200 kg5m&.

1.2.)0 +n corp aflat deasupra unui %azin cu apa este aruncat pe .erticala n 0os# cu .iteza de 1 m5s. Patrunz-nd n apa# se constata ca n timp de 0#' s parcurge un spatiu de 1 m. Negli0-nd frecarile# densitatea corpului are .aloarea1

Fig.1.2.)2 a.'.10& kg5m&$ %. '.10( kg5m&$ c. 2.10& kg5m&$ d. &.10& kg5m&$ e. (.10( kg5m&$ 1.2.)1 ; ti0a su%tire de lungime = si densitate este spri0inita ca n figura 1.2.)2. Cntr-nd n apa partial# distanta de la punctul de spri0in 3# la partea superioara a ti0ei fiind l. =ungimea ti0ei care se afla n apa# daca se negli0eaza fortele capilare este 1.2.)2 +n .as cilindric are doua orificii asezate pe aceeasi .erticala# la distanta d = 10 cm unul de altul. :e umple cu apa de la un ro%inet .asul cilindric iar n regim stationar ni.elul apei se mentine constant# la naltimea 4 = 20 cm. Prin orificii curg doua 0eturi de apa care se nt-lnesc ntr/un punct aflat pe acelasi plan cu %aza .asului. Distanta de la suprafata lic4idului la primul orificiu are .aloarea1 a. ( cm$ %. 10 cm$ c. 1( cm$ d. 6#( cm$ e. 2#( cm.

1.2.)& Printr/o conducta cu sectiune .aria%ila# ca aceea din figura 1.2.)' circula un lic4id. :ectiunea :1 = (.10/2 m2# sectiunea :2 = '.10/2 m2 iar diferenta de ni.el indicata de cele doua manometre este . De%itul .olumic prin conducta are .aloarea (g = 10 m5s2 a. $ %. $ c. 10/1 m&5s$ d. $ e. 1#(.10/2 m&5s.

1.2.)' Printr/o conducta orizontala# ca aceea din figura 1.2.)( curge un fluid. 9naltimile de fluid n cele doua tu%uri .erticale sunt1 41 = 10 cm$ 42 = 20 cm. <iteza de curgere a fluidului are .aloarea (g = 10 m5s2 1

a. $

%. 2 m5s$

c. 1 m5s$

d. & m5s$

e. &#( m5s.

1.2.12 3custica
1.2.)" =a distanta l=' m de un perete reflectator plan .ertical se afla o sursa de unde plane de amplitudine 31=0#2 mm. =a distanta = de perete se afla un receptor ce primeste at-t undele pro.enite direct de la sursa c-t si undele reflectate de perete. Daca amplitudinea undei reflectate este 32=0#1( mm# calculati primele trei frec.ente ale sursei pentru care n receptor se produc minime de oscilatii n urma interferentei celor doua unde si aflati amplitudinea minima. <iteza sunetului n aer se .a considera c=&'0 mFs/1. a. '( Gz# )0 Gz# 1&( Gz$ Gz$ e.12 Gz# &' Gz#'" Gz. %.6 Gz#(" Gz#&' Gz$ c.2& Gz#&' Gz#'2 Gz$ d.12 Gz#2& Gz# )2

1.2.)6 +n diapazon emite oscilatii ntretinute de frec.enta H=2(0 Gz n fata unui tu% sonor lung n interiorul caruia se deplaseaza un piston ce limiteaza o coloana de aer. ,emperatura aerului din tu% este t=(6#&&o C $ .iteza de propagare a sunetului n aer la to=0o C este co=&&0 mFs/1 si . =a nceput pistonul se afla la capatul unde oscileaza diapazonul. Prin deplasarea pistonului lungimea coloanei de aer din tu% se mareste si pentru anumite lungimi lC ale acesteia coloana de aer intra n rezonanta cu diapazonul. Calculati primele trei lungimi ale coloanei de aer pentru care se realizeaza rezonanta. a.0#&"& m#2.0#&"& m#&. 0#&"& m$ %.2.0#&"& m# &.0#&"& m#(.0#&"& m$ c. 0#&"& m# &.0#&"& m# (.0#&"& m$ d.0#122 m#2.0#122 m#&.0#122 m$ e 2.0#122 m#'.0#122 m#(.0#122 m. 1.2.)2 9n figura de mai 0os este prezentat dispoziti.ul lui Ionig# folosit pentru determinarea .itezei sunetului n aer prin metoda interferentei undelor sonore. 9n : este plasata o sursa de unde a caror frec.enta este f=2000 Gz. Cele doua ramuri ale dispoziti.ului au lungimile egale#:8>=:N>=l=0#22( m. 3mplitudinea oscilatiilor din receptorul ># daca amplitudinea oscilatiilor sursei este 3=0#( mm are .aloarea$

a.1 cm# %.2 cm# c. ' cm# d.1 mm# e.2 mm

1.2.)) +tiliz-nd datele din enuntul pro%lemei 1.2.)2 si considernd tu%ul N la temperatura t0=00C si .iteza sunetului n aer c0=&&0 m5s cu cte grade tre%uie marita temperatura gazului din tu%ul 8 penru ca # n > sa se produca primul minim.(lungimile celor doua tu%uri sunt egale a.2"0C# %. 2"#60C# c. "(#20C# d. 1"0C# e. '"0C.

1.2.100 =a capatul 3 al unui tu% de sticla orizontal se afla un dop (D stra%atut de ti0a metalica 8N de lungime ==0#2 m# fi*ata la mi0loc. =a capatul ? se afla un piston P ce se poate deplasa n lungul tu%ului (tu%ul Iundt . 9n portiunea P8 a tu%ului se afla praf fin de rumegus. Prin frecarea portiunii 3N a ti0ei# n ti0a iau nastere unde longitudinale ce pro.oaca .i%ratii ale coloanei de aer P8. 9n urma interferentei dintre unda directa si cea reflectata# n tu%ul P8 iau nastere unde stationare# materializate de asezarea rumegusului# n P si 8 fiind noduri. @*perienta se efectueaza la 00 C (co=&&0 mFs/1 . Frec.enta sunetului ce ia nastere n ti0a (.iteza de propagare a sunetului n ti0a ct='200m5s are .aloarea$

a.&.10& Gz# %. 10& Gz# c.1#(. 10& Gz# d.2. 10& Gz#

e.'. 10& Gz.

1.2.101 +tiliz-nd datele din pro%lema 1.2.100 .aloarea lungimii de unda a undelor stationare din tu%ul P8# daca rumegusul indica formarea a n=2 .entre si daca P8=0#')( m este$ a.0#2' m# %.0#12' m # c. 12# cm# d. 1#2' mm# e.2&#' cm. 1.2.102 Jin-nd seama de datele din pro%lemele 1.2.100 si 1.2.101 .iteza de propagare a sunetului n aer# are .aloarea$ a. &"2#2) m5s# %.2&'#2 m5s# c.12&#&2 m5s# d.2&' m5s# e.1'( m5s. 1.2.10& 9n 12)( :a%ine a fost rugat sa faca ce.a pentru a m%unatati proprietatile acustice ale salii de conferinta din Fogg 3rt 8useum de la Gar.ard. @stimati c-t de proasta era acustica (adica timpul de re.er%eratie stiind1 .olumul salii <=26'0 m&# forma cu%ica# peretii si ta.anul tencuiti# podeaua de lemn (Ktencuiala =0#0&&#Klemn=0#0"1# Kp-sla=0#62 a.12#' s# %.1#2' s# c.)#" s# d.&#2 s# e.'#( s. 1.2.10' ; fereastra a carei suprafata este de 1m2 este desc4isa spre o strada al carei zgomot are n dreptul ferestrei un ni.el de intensitate acustica de "0 d?. C-ta putere acustica intra pe fereastra prin intermediul undei sonore (C0=10/12 B5m2 . a. 10/" B# %.2. 10& Gz# c.&. 10& Gz# d. 1#2.10/" B# e. &#'. 10/" B. 1.2.10( Cunosc-ndu/e =p ( ni.elul de presiune acustica egal cu 106#" d? si presiunea de referinta p0=2.10/( N5m2 o unda cu frec.enta f= 10& Gz produce o presiune sonora ce are .aloarea $ a. 2#2& N5m2# %. 1#'& N5m2# c. &#2& N5m2# d. '2#2& N5m2# e.&2#2& N5m2.

1.2.10" ,a.anul unei ncaperi de suprafata :=2(" m2 este acoperit initial cu un material ce are coeficientul de a%sor%tie egal cu 0#020. Pentru reducerea ni.elului acustic ta.anul este insonorizat cu un material ce are coeficientul de a%sor%tie 0#20 si suprafata :1=1'2 m2. 3tenuarea specifica a ta.anului are .aloarea (L=, 1 a.1" d?# %.2& d?# c.&2 d?#d.'#& d?# e.2 d?. 1.2.106 ; 4ala de forma unui cu% cu .olumul <=2(00 m& este caracterizata de un timp re.ersi%il egal cu (0 s. Pentru m%unatatirea acustica (micsorarea timpului de re.er%eratie sala a fost supusa insonorizarii si ca urmare a acestui fapt timpul de re.e%eratie a a0uns la 10 s. >educerea ni.elului de zgomot ce se poate o%tine are .aloarea$