Sunteți pe pagina 1din 65

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCULUI SEISMIC CONSOLIDATE Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B.

. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 Adresa imobilului Adresa Strada BARBU MMULEANU Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada COL EI Strada COVACI Strada GHEORGHE MANEA Bulevardul GHEORGHE MARINESCU Strada IENACHI VCRESCU An construire Nr 11 25 44 44 1 15 3 36 Sector 2 2 2 3 3 3 5 4 1934 1933 1933 1908 1880 1936 1940 1885 Regim inalime Ds+P+2E+M S+P+8 S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+6 S+P+1E Nr. apart. 5 36 10 17 5 5 20 3 Arie desfasurata 431 4,013 1,030 1,775 911 672 1,750 580 An expertiza 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1997 1993 Expert atestat Mihai URSACHESCU Silvia CARAMAN; Drago BADEA Adina SIMION Mircea MIRONESCU Ioan VR Alexandru PROGRESEANU Anatolie CAZACLIU Cristian BALAN PVRTL nr.233/2007 PVRTL nr.1/2004 AC nr.472/2011 AC nr.687/2012 PVRTL nr.1112533/2012; AC nr.7F/1994 PVRTL nr.6097/1996 Alexandrina PRETORIAN Dan STANCIULESCU Emilian IARU Mariana STOENESCU Dan POPESCU Emilian IARU Horia DUGAN Silvia CARAMAN Ioan NICULA, Nicolae OPA Grigore ARSENIE Nicolae TUDOSE Mihai NVODARIU Mihai URSCHESCU Laureniu SPOIAL Mihai URSACHESCU Nicolae ALEMAN PVRTL 4349/5081/24.10.2007 PVRTL nr..17/2003 consolidat pana la etajul IV PVRTL nr.8/2004 AC nr.479/53/2002 PVRTL nr.1/2003 AC nr.787P/2004 PVRTL /2008 PVRTL nr.3552/2006 PVRTL nr.547/2005 PVRTL nr.305/2011 PVRTL nr.2776/2011 PVRTL nr.10/2004 PVRTL nr. 01/2007 PVRTL nr75010/6409/2005 PVRTL nr.1/2004 AC nr.208/19S/2004 AC nr.3- S/1994 PVRTL nr.5309/1996 PVRTL 1181/1 /2009 PVRTL nr. 13 / 16.06.2003 PVRTL 3259/30.09.2011 PVRTL nr. 3403 / 19.09.2008 PVRTL 3640/25.07.1996 AC nr. 462/942081/2010 PVRTL nr. 1118715/2012 Funciunea: birouri AC nr.367/965853/2013 PVRTL nr.1154863/2013 PVRTL nr.2728/29.10.2013 Obs. PVRTL nr.65177/2009 PVRTL nr.438/2007 PVRTL nr.7875/2004 AC nr.55/782742/2008 PVRCTL nr.867900/2009

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Strada ION FLORESCU (corp A + B) Strada ION BREZOIANU Strada IULIU BARASCH Strada JEAN LOUIS CALDERON Bulevardul LASCR CATARGIU Bulevardul LASCR CATARGIU Strada LOUIS PASTEUR Strada MIHAI EMINESCU Bulevardul NICOLAE BLCESCU Bulevardul NICOLAE BLCESCU Strada SFANTUL ELEFTERIE Strada PALEOLOGU Strada PETRE CRETU Strada PLANTELOR (corp B) Strada RADU CALOMFIRESCU Strada SALCAMILOR Strada STAVROPOLEOS

13 44 12 59 15A 48 30 17 25 24 11 3 68 45 13 12 8

3 1 3 2 1 1 5 1 1 1 5 2 1 2 3 2 3

1918 1937 1936 1935 1934 1880 1936 1937 1928 1928 1936 1936 1936 1895 1891 1936 1897

S+P+2E; S+P+3E P+9 S+P+6+M S+P+M+7 S+P+5+Pd S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+7+M 2S+P+11E S+P+12 P+4+M P+5 S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+4+M S+P+2E

14 28 15 19 17 7 8 40 98 119 10 20 3 3 5 10 0

1,744 2,532 1,640 3,706 2,351 716 1,283 6,050 12,318 12,031 1,295 3,414 651 147 823 2,396 900

1993 1997 1994 1993 1998 1993 1997 1995 1994 1995 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1993

26 27 28 29 30 31

Strada STIRBEI VODA Strada VASILE PAUN Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Strada OSTAILOR

17 5 128A 33-35 23 12

1 5 1 1 3 1

1936 1930 1935 1930 2012

P+8 S+P+5+M S+P+8 S+P+5+M S+P+9 S+P+2E+3E

58 12 59 66 45

4,619 1,615 6,675 4,800 1,595

1997 1995 1994 1993 1993

Mihai NAVODARIU Niculaie TUDOSE Mihai NAVODARIU Victor NEDRITA

32 33

Calea MOSILOR Strada MARIA ROSETTI

21 55

3 2

1940 1934

S+P+3E P+8+M 20 2,105

1993 1997

Stelian PICULESCU Alexandrina PRETORIAN

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.1

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC Clasa RsI, din care fac parte construciile cu risc ridicat de prbuire la cutremurul de proiectare corespunztor strii limit Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Adresa imobilului Adresa Strada ACADEMIEI Strada ALEXANDRU BELDIMAN Piata ALEXANDRU LAHOVARI Strada ALEXANDRU XENOPOL Strada ANASTASIE SIMU (col cu Bulevardul GHEORGHE MAGHERU) Strada ARCULUI Strada ARMENEASCA Strada ARMENEASCA Strada BATISTE Strada BISERICA AMZEI Strada BISERICA ENEI Strada BLANARI Strada BOCSA Strada BOTEANU Strada BOTEANU Strada CADEREA BASTILIEI Strada CAIMATEI Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul DACIA An construire Nr 15 1 5A 3 6 (5) 4 28 28A 5 8 14 14 3 3A 3B 5 18 47 51 63 76 43 (1) 53 (9) 85 17 (15) 2 5 53 55 5 8 5 9 52 5 Sector 1 5 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1890 1940 1935 1940 1935 1932 1935 1935 1938 1935 1936 1935 1932 1936 1935 1938 1936 1934 1929 1937 1939 1930 Regim inaltime S+P+3E S+P+9 P+7 P+8 P+7 S+P+7 P+5+M P+5 2S+P+10 P+4+M S+P+5 P+5 P+5 P+8+M P+7 S+P+7 P+5 P+8 S+D+P+7 S+P+5+M P+8 S+P+5+M Nr. apart. 10 82 18 19 32 26 6 8 26 20 29 40 25 56 34 41 13 23 30 16 18 10 Arie desfasurata 1,240 8,800 2,955 4,451 5,700 929 1,280 1,200 3,065 2,081 2,905 2,645 2,875 6,006 4,587 3,457 2,073 2,784 5,105 1,764 3,230 1,671 An expertiza 1995 1993 1997 1994 1993 2000 1999 1999 1993 1997 1993 1993 1995 1995 1995 1994 1998 1993 2001 1993 1994 1997 Expert atestat Mircea IEREMIA Radu DIAMANDOPOL Stelian PICULESCU Gabriel NICULESCU Valentin GEORGESCU Niculae NEER Mariana STOENESCU Dinu CIOBOTARU Emilian TITARU Iorgu NICULA Eugeniu IORDACHESCU Mircea CONDRU Marin TEODOR Alexandrina PRETORIAN Dan GHIOCEL, Iorgu NICULA Gabriel NICULESCU Rodica VASILESCU Niculae TUDOSE Grigore ARSENIE Niculae TUDOSE Dan POPESCU Valentin GEORGESCU Obs.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Strada D. I. MENDELEEV (col cu Strada Piata AMZEI) Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada DIANEI DIMITRIE BOLINTINEANU DIONISIE LUPU DIONISIE LUPU DOAMNEI EFORIEI EPISCOPIEI FRANCEZA FRANCEZA GEORGE ENESCU (corp A)

1 2 1 2 3 1 1 3 5 1 3 3 1

1938 1935 1935 1930 1936 1937 1936 1934 1940 1936 1910 1934 1910

S+P+8 S+P+5 P+6 P+5 P+6 P+7 P+5+M P+10+M P+8+M D+P+6 S+P+6 P+5+M P+2

17 11 47 12 44 13 13 25 58 17 45 25 3

1,435 1,945 5,699 1,320 5,239 2,461 1,410 2,750 4,985 2,335 6,116 6,070 800

1997 2001 1993 1993 1994 1994 1993 1993 1996 1993 1993 1994 2007/2010

Helmuth KOBER Adina SIMION Emilian TITARU Petru VERNESCU Dan STANCIULESCU Leonid NEAGOE Eugeniu IORDACHESCU Gabriel NICULESCU Constantin TARHON Dan CP N Nicolae ALEMAN Dan POPESCU Barbu VIERESCU

Expertiza surse proprii; Corpurile B i C propuse pentru demolare

36 37 38 39 40 41 42 43

Strada GEORGE ENESCU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI (corp A) Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul I. C. BRATIANU

21 12-14 20 27 33 107-109 3 5

1 1 1 1 1 1 3 3

1932 1929 1946 1935 1930 1934 1923 1936

P+5+M P+79 P+9 P+8+M P+7+M S+P+4+M P+7 S+P+8

12 54 52 36 24 24 14 26

1,330 12,200 7,053 6,405 3,683 2,885 4,625 2,235

1999 1993 1996 1997 1995 1996 1994 1993

Marin TEODOR Mihai NAVODARIU Mihai NAVODARIU Iorgu NICULA Alexandrina PRETORIAN Stere CARACOTI Dan POPESCU Gheorghe AFANASENCO

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.2

Nr crt 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Strada IOAN FILITTI

Adresa imobilului Adresa Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Strada Ion BREZOIANU ION CAMPINEANU ION CAMPINEANU ION CAMPINEANU ION GHICA JEAN LOUIS CALDERON JEAN LOUIS CALDERON JULES MICHELET JULES MICHELET LIPSCANI LONDRA

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Nr Sector 6 3 1930 P+5+M 12 1,690 1993 Gheorghe DRUGEA 6 38 38A 46 9 12 22 3 2 61 1 2-6 94 16-20 42 15 43 49 51 42 96 131 133 7 30 32-34 5 22 31 4 27 29 1 12-14 16 5 44 (24) 1 3 19 8 5 5 18 1 24 3 12C 5 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 2 5 5 5 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 1 5 5 5 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1936 1934 1936 1948 1915 1925 1938 1938 1910 1930 1937 1940 1930 1924 1932 1914 1937 1938 1929 1930 1900 1938 1938 1933 1936 1935 1938 1939 1936 1927 1936 1936 1937 1937 1936 1929 1938 1930 1898 1930 1935 1933 1938 1940 1935 1940 1935 1933 P+8 S+P+5 D+P+6+M D+P+5E P+6+M S+P+6 P+8 P+8 S+P+Mz+5E P+5 P+7+M P+6+M P+5 S+P+4+M P+7 P+6 P+7 P+7 P+7 P+4+M S+P+5+M P+5+M S+P+7E S+P+6E S+P+8E+Ma S+P+9E P+9 S+P+6+M S+P+5 P+5+M; P+4+M P+6+M P+6+M P+7+M P+7 S+P+7E P+6+M P+7 P+5 S+P+4+M S+P+6E+M P+5 P+4+M P+7 P+7 P+6 P+8 P+5+M D+P+4+M 31 9 17 31 25 18 59 53 22 13 17 12 16 104 30 15 16 83 43 4 11 29 16 15 25 45 21 31 19 18 26 59 58 24 30 22 25 22 31 14 6 17 30 31 17 11 19 8 1,486 1,542 2,599 3,237 3,155 1,909 3,930 5,835 3,745 2,404 2,065 2,447 2,017 10,322 4,232 1,878 1,740 2,590 7,353 442 2,500 1,868 2,024 2,730 2,756 6,996 1,766 3,140 1,720 2,832 2,722 4,639 5,300 2,813 3,300 2,914 3,821 2,189 3,640 3,637 1,465 1,300 3,500 7,273 2,706 1,600 2,067 1,410 1995 1995 1993 2011 1995 2007 1996 1993 1993 1993 1996 1997 1993 1993 1993 1997 1998 1998 1993 1993 1993 1993 1994 1998 1999 1998 1998 1995 1996 1997 1997 1997 1993 1994 1996 1995 1993 1995 1993 1997 1999 1993 1993 1994 1993 1997 1993 1993 Alexandrina PRETORIAN Mihai URSACHESCU Silvia CARAMAN Mihai URSACHESCU Valentin GEORGESCU Gabriel NICULESCU Constantin TARHON Mariana STOENESCU; Emilian TITARU Mihai URSACHESCU; Dan STANCIULESCU Alexandrina PRETORIAN,Dan STANCIULESCU Nicolae GHITA Mihai NAVODARIU Stelian ALTENLIU Alexandru PROGRESEANU; Mariana STOENESCU Gabriel NICULESCU Niculae TUDOSE Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Corneliu NICUT Alexandru NEFIAN Ioan VRSA Dan STANCIULESCU Dan POPESCU Alexandrina PRETORIAN MihaiURSACHESCU Alexandrina PRETORIAN Alexandrina PRETORIAN Adina SIMION Leonid NEAGOE Alexandrina PRETORIAN Dan CAPATINA Dan CAPATINA Drago BADEA Alexandrina PRETORIAN Constantin TARHON Alexandrina PRETORIAN Drago BADEA Alexandrina PRETORIAN Rodica VASILESCU Niculae TUDOSE; Marius GABOR Dinu CIUBOTARIU Paul VERNESCU, Mircea DABIJA Aurelian PAVELESCU Dan POPESCU Gabriel NICULESCU Stere CARACOTI Marin TEODOR; Valentin GEORGESCU Dan STANCIULESCU

Obs.

Strada MANTULEASA Strada MIHAI VODA Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Bulevardul NICOLAE BALCESCU Bulevardul NICOLAE BALCESCU Bulevardul NICOLAE BALCESCU Strada NICOLAE GOLESCU Strada NICOLAE IORGA Strada NICOLAE IORGA Strada OSTASILOR Strada PITAR MOS Strada PITAR MOS Strada PLEVNEI Strada POENARU BORDEA Strada POENARU BORDEA Strada POIANA NARCISELOR Bulevardul REGINA ELISABETA (fost MIHAIL KOGALNICEANU) Strada SAPIENTEI Bulevardul SCHITU MAGUREANU Bulevardul SCHITU MAGUREANU Strada SEMILUNEI Strada SFANTA VINERI Strada SIPOTUL FANTANILOR Strada SMARDAN Strada SPATARULUI Strada SPERANTEI Strada STEFAN LUCHIAN Strada STEFAN LUCHIAN

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.3

Nr crt 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

Adresa imobilului Adresa Strada STELEA SPATARU Strada STIRBEI VODA Strada STIRBEI VODA Strada TACHE IONESCU Strada TUDOR ARGHEZI Strada TUDOR ARGHEZI (col cu Strada BATISTE) Strada VASILE LASCAR Strada VASILE LASCAR Intrarea VICTOR EFTIMIU Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Strada VULTURILOR Strada ARCULUI Strada ARMENEASCA Strada AUREL VLAICU Strada BAIA DE FIER Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BLANARI Strada BLANARI Strada BLANARI Strada BLANARI Strada C. A. ROSETTI Strada COL EI Strada COL EI Strada COVACI Strada COVACI Bulevardul DACIA

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Nr Sector 17 3 1937 S+P+6 52 4,125 1994 Marin TEODOR 16 1 1934 P+7 23 4,414 1994 Mihai NAVODARIU 20 1 1935 S+P+6+M 33 3,383 2001 Gabriel NICULESCU 3 1 1935 S+P+9E 19 2,210 1993 Zefir APOSTOL 54 2 1924 P+7 19 2,756 1996 Helmuth KOBER 26 2 1939 P+8 26 7,627 1993 Emilian TITARU (17) 1 8 2 69 2-4 25 95 101 A+B 112 124 139 208 25 26 17A 55 6 29 35 37 39 41 42B 3 8 9 11 43A 14 52 10 1414 132 (102) 28 3 99 A+ 6 8 20 22 30 32 6-8 12 22 59 6-8 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1935 1937 1934 1928 1936 1938 1937 1939 1900 1942 1940 1935 1935 1932 1940 1930 1910 1880 1900 1870 1885 1920 1883 1884 1880 1947 1933 1900 1913 1890 1940 1936 1933 1885; 1890 1936 1869 1870 1880 1900 1870 1885 1890 1924 1870 1924 1959 S+P+6 P+6 P+8 P+8 S+P+12 E P+9+M S+P+10 S+P+Mz+8 S+P+5+M S+P+7 P+7+M P+5 S+P+4E S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+2E+Pod S+P+2E+Ma S+P+1E+Pod S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Pod S+P+Mz+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Pod S+P+8E S+P+4E S+P+3E S+P+2E+Pod S+P+2E S+P+3E S+P+5 S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma;S+P+4E S+P+6E; S+P+6E S+P+2E+Ma;S+P+Mz + P+2 S+P+1E;S+P+2E+Ma P+4+M S+P+2E+Ma S+P+1E;S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+M+9E 35 28 41 83 49 51 94 27 28 30 44 20 12 11 11 11 3 2 5 2 3 1 28 2 3 14 11 5 3 14 5 26 12 26 24 0 4 5 6 3 24 10 5 12 10 1 41 4 5,041 3,080 7,905 11,78 2 6,078 4,010 7,572 5,210 3,377 1,290 5,200 2,061 1,671 1,438 990 971 154 1,273 2,322 459 666 266 3,005 404 435 2,380 790 903 896 2,282 1,535 2,261 1,104 4,033 19,04 4 970 1,134 747 2,957 3,411 700 2,327 5,734 1,700 160 4,312 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1995 1997 1993 1996 1994 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 2008 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 2001 Emilian TITARU Mircea DABIJA; Paul VERNESCU Nicolae TEMELCU Voicu DORDEA Mircea MIRONESCU Dan CAPATINA Eugeniu IORDANESCU Dan POPESCU Valentin GEORGESCU Rodica ANGELESCU Mihai NAVODARIU Adina SIMION Adina SIMION Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Ion LUNGU Laureniu SPOIALA Stelian PICULESCU Armand NEFIAN Laureniu SPOIALA Dan STANCIULESCU Adina SIMION Leonid NEAGOE Armand NEFIAN Ioan VARSA Mihai PERJESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Voicu DORDEA Gabriel SERBAN Voicu DORDEA Voicu DORDEA Emil COROIU Voicu DORDEA Nicolae MIHAILESCU Mircea MIRONESCU Laureniu SPOIALA Ioan VARSA Voicu DORDEA Alexandru PROGRESEANU Emilian TITARU

Obs.

Strada DIMITRIE SALMEN Strada DOAMNEI Calea DOROBANTI Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GARII DE NORD (scara A corp PRINCIPAL, scara 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

ncadrare 2008

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Corp ANEX RsIII Pag.4

Nr crt 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Adresa imobilului Adresa Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Strada HALELOR Strada HALELOR Strada HALELOR Strada ION LUCA CARAGIALE Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada Dr. JOSEPH LISTER Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Bulevardul MARASESTI Strada MARIA ROSETTI Soseaua MIHAI BRAVU ( bloc D17, corp A) Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Strada NICOLAE TONITZA Piata PACHE PROTOPOPESCU Soseaua PANDURI Strada POIANA NARCISELOR Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Piata ROMANA Strada SELARI Strada SEPCARI Strada SEPCARI Strada SEPCARI Strada SFANTA VINERI Strada SPATARULUI Soseaua STEFAN CEL MARE Soseaua STEFAN CEL MARE (tronson de capt, scara 5) Strada VANATORI Strada VANATORI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Strada VIITORULUI

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC CARE PREZINTA PERICOL PUBLIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Nr Sector 22 1 1936 S+P+6E+Ma 28 3,625 1995 Valentin GEORGESCU 29 1 1945 S1+S2+P+M+7E+Ma 24 6,344 1994 Ion NEGESCU 3 3 1898 S+P+1E+Ma 3 716 1993 Dan POPESCU 5 3 1880 S+P+2E 7 509 1993 Dan POPESCU 15 3 1880 S+P+2E 5 640 1993 Dan POPESCU 28 2 1933 S+P+4E 11 1,334 1993 Adina SIMION 36 2 1930 S+P+4E+Ma 34 3,568 1993 Mihai URSACHESCU 1 5 1934 S+P+4E+Ma 21 2,033 1993 Sorin APOLZAN 12 3 1898 S+P+4E 44 3,360 1993 Radu PETROVICI 21 3 1884 S+P+2E 24 3,171 1993 Dan POPESCU 26 3 1884 S+P+2E+Ma 1 2,371 1993 Mariana STOENESCU 29 3 1934 S+P+7 2 3,438 1993 Ion VARSA 31-33 3 1934 S+P+4E 2 3,438 1993 Ion VARSA 38 3 1880 S+P+2E 2 730 1993 Constantin CARP 40 3 1920 S+P+Mz+1E+Ma 2 212 1993 Alexandru PROGRESEANU 45 3 1880 S+P+1E+Ma 2 2,700 1993 Dan POPESCU 47 3 1880 S+P+1E 2 520 1993 Dan POPESCU 57 3 1890 S+P+2E 1 795 1993 erban ALTENLIU 1 2 1949 S+P+8E 17 2,375 1993 Radu PETROVICI 42 4 1963 S+P+Mz+8E 13 11,76 1996 Dan CAPATANA 7 6 10 90-96 29 (83) 30 11 11 36 7 24 (6) 35 (15) 9 22 10 14 16 7 36 33 31 1A 3-3A 52 31 214 114 2 2 5 5 3 2 5 1 5 5 1 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 1 1 1 2 1946 1963 1935 1922 1940 1935 1938 1902 1890 1940 1959 1900 1890 1910 1900 1925 1934 1963 1963 1936 1891 1850 1909 1941 1930 S+P+7E S+P+10E S+P+3E+Ma S+P+5E; S+P+3E S+P+8E S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+3E S+P+7E+Ma S+P+9E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+1E+Pod S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+9E S+P+9E S+P+5E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+4E S+P+8E S+P+3E 34 70 22 34 67 10 12 15 4 17 156 16 2 2 2 17 14 169 33 17 19 31 28 69 5 2,738 4,092 2,070 3,752 3,700 1,786 808 2,131 1,350 2,440 4,645 570 403 372 840 819 2,038 13,759 2,170 1,296 2,378 3,447 4,545 4,250 817 1996 1993 1993 1993 1993 1993 2004 1994 1993 1996 1993 20012 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993; 1997 2012 1995 1995 1995 1994 1993 Nicolae CONSTANTINESCU Radu VACAREANU; Alexandrina PRETORIAN; Drago BADEA Nicolae GHITA Gabriel NICULESCU Dan POPESCU Ion LUNGU Rodica VASILESCU Victor NEDRITA Constantin NICUT Adina SIMION Dan STANCIULESCU Mihai URSACHESCU Stelian PICULESCU Radu PETROVICI ABRAL - L. SPOIALA Paul VERNESCU Adina SIMION Marin TEODOR Marin TEODOR Horia DUGAN Constantin ARIENESCU Eugeniu IORDACHESCU Mihai URSACHESCU Drago BADEA Drago BADEA

Obs.

ncadrare 2008 ncadrare 2011

ncadrare 2012

ncadrare 2012

ncadrare 2008

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.5

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC Clasa RsI, din care fac parte construciile cu risc ridicat de prbuire la cutremurul de proiectare corespunztor strii limit Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adresa imobilului Adresa Strada ACADEMIEI Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Strada ARDELENI Strada BAIA DE FIER Strada BAIA DE FIER Strada BAIA DE FIER Intrarea BALCESTI (fost SF. MINA; corp A+B) Strada BARATIEI Strada BARATIEI Strada BIBESCU VODA (corp A) An construire Nr 1 9 16 1 1A 4 9 44 50 24 Sector 3 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1905 1929 1940 1885 1883 1922 1917 1935 1824 1921 Regim inaltime S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E P+Ma; P+Ma S+P+Mz+2E+Ma S+P+1E+Pod S+P+2E+Ma; Nr. apart. Arie desfasurata 1,385 915 890 448 547 156 520 596 363 1,296 An expertiza 1993 1993 1996 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1994 Expert atestat Ion VARSA Eugeniu IORDACHESCU Adina SIMION Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Traian VINTILA, Liviu POPP Obs.

6 6 3 4 3 2 7 1 3

ncadrare 2008

Corpul B (S+P+1E, 1896) neincadrat in clasa de risc; incadrat 1994: n U2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Strada BLANARI Strada BRAZILIA Strada BUZESTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada CADEREA BASTILIEI Calea CALARASILOR Strada CALUSEI Strada CAMELIEI Strada CAMELIEI Strada CAMELIEI Strada CAMELIEI Bulevardul CAROL I Strada CERNICA Soseaua CHITILEI Strada CONSTANTIN BALACESCU Strada CONSTANTIN BALACESCU Strada CONSTANTIN COANDA Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL Strada CONSTANTINTIN SILVESTRI (fost SFINTII APOSTOLI) Strada CRISANA Strada D. I. MENDELEEV ( corp A) Strada DIANEI Strada DIMITRIE ONCIUL Strada DOMNITA ANASTASIA Strada DROBETA Strada ELENA CUZA Strada EPISCOPUL CHESARIE Strada FELICIA RACOVITA Bulevardul FERDINAND I Calea FLOREASCA Calea FLOREASCA Strada FLUIERULUI Strada FRANCEZA

2 56 32A 27 42 43 16 99 4 3 4 7 30 27 2 73 12 28 5 30 1 (84) 7 26 5 29-29A 5 3-5 10C 18 5 87 112 145 17-17B 14

3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 5 2 4 4 5 2 1 1 2 3

1865 1930 1930 1900 1927 1933 1937 1922 1937 1900 1900 1900 1925 1910 1921 1935 1890 1918 1933 1934 1930 0 1864 1940 1936; 1935 1890 1946 1910 1890 1900; 1939 1933 1938 1936 1934 1869

S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+3E S+P+5E+Ma S+P+3E+Ma S+P S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P;S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3 S+P S+P+4E S+P+2E+Ma; S+P+2E S+P+5E+Ma S+P; S+P+Mz;S+P S+P+2E+Ma S+P+1E+MaS+P+2E+ Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+3E

5 1 4 8 8 7 3 6 4 4 5 7 3 4 2 6 4 6 3 20

480 810 434 735 780 780 1,377 124 1,200 145 114 242 466 755 803 275 879 361 904 383 1,386 1,045 542 1,509 1,432 1,530 2,485 333 1,125 1,179 708 732 1,039 1,649 488

1993 1993 1994 1993 1993 2007 1995 1993 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1994 1993 1996 1993 1993 1996 2002 1993 1993 1995 1993 1994 1993 1993 1993

Armand NEFIAN Armand NEFIAN Horia DUGAN Ion LUNGU Adina SIMION Drago BADEA Vladimir AMBROZIE Adina SIMION Nicolae CONSTANTINESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Mircea CONDRUT Ion LUNGU Mircea CONDRUT Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Armand NEFIAN Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Cinstantin ARIENESCU Adina SIMION Adina SIMION Traian POPP, Mircea CONDRUT Vladimir AMBROZIE Adina SIMION Alexandru BRANZEI Dan STANCIULESCU Mircea IEREMIA Mircea CONDRUT Adina SIMION Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Mircea MIRONESCU

2 9 8 5 5 3 11 8 8 5 5 16 3

ncadrare 2013
Pag.6

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Adresa imobilului Adresa Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada GINA PATRICHI Strada GINA PATRICHI Soseaua GIURGIULUI Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Bulevardul HRISTO BOTEV Strada IACOB FELIX Strada IACOB NEGRUZZI Strada IENACHITA VACARESCU (corp C) Strada Strada Strada Strada Strada Strada ILARIE CHENDI IOAN BUDAI DELEANU ION ANDREESCU ION ANDREESCU ION ANDREESCU ION FLORESCU (corp C+D+E)

Nr 36 42 54 5 6A 38 70 6 16 25 27 30 38 41 43A 51 103C 125 127C 238 14 12 32 34 17 2 5 24 26A 21 181 4 4 22 29 31 17 24 48-50 61 76 55 11 18 19A 7 2 8 7 53 12 31

Bulevardul ION MIHALACHE Intrarea ITALIANA Strada IVO ANDRIC Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JUSTITIEI Strada LABIRINT Strada LEONIDA VARNALI Strada LIPOVA Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI (corp1 + 2) Strada JOSEPH LISTER. Strada LIZEANU Strada LIZEANU Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LUNII Strada LUNII Strada MAHATMA GANDHI Strada MARIA ROSETTI Strada MATASARI Strada MATEI BASARAB

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Sector 3 1875 S+P+2E;S+P+3E 5 663 1993 3 1870 S+P+2E+Ma;S+P+1E+ 5 872 1993 Pod 3 1770 S+P+1E 2 670 1993 1 1906 S+P+1E+Ma 4 430 1993 1 1922 S+P+2E 8 794 1993 4 1937 S+P+2E 8 756 1993 1 1931 S+P+1E; S+P+4E 9 1,39 1994 5 1 1903 S+P+3E 1 2,28 1994 1 3 1 1895 S+P+1E+Ma 2 659 1993 1 1929 S+P+1E 4 807 1993 1 1905 S+P+2E 7 739 1993 1 1907 S+P+2E+Ma 3 682 1993 1 1935 S+P+2E+Ma 8 1,083 1994 1 1929 S+P+4E 10 2,350 1995 1 1927 P+2+M 6 872 1993 1 1930 S+P+2E+Ma 4 828 1993 1 1904 S+P+1E; S+P 10 596 1993 1 1915 S+P+2E 4 1,054 1993 1 1900 S+P+1E 10 582 1993 1 1960 S+P+8E 136 11,568 1996 3 1925 S+P+3E+Ma 6 1,410 1993 1 1919 S+P+2E+Ma 7 1,007 1993 1 1890 S+P+2E 7 746 1997 4 1850; 1906 S+P;S+P+Pod; 9 1,137 1993 S+P+Ma 2 1930 S+P+1E;S+P+1E 6 790 1993 4 1935 S+P+2E+M 8 1,011 1993 2 1940 S+P+1E+Ma 4 339 1993 2 1932 S+P+2E 4 585 1993 2 1932 S+P+3E 10 667 1993 3 1928 S+P+2E+Ma; 14 2,608 1993 S+P+2E+Ma; 1 1937 S+P+2+M 2 430 2005 2 3 2 4 3 1 1 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1932 1910 1940 1920 1930 1913 1900 1900 1894 1900 1912 1932 1910 1930 1935 1934 1929 1925 1914 1930 1930 S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+4E S+P;S+P+2E S+P S+P+2E S+P+1E S+P S+P+2E S+P+1+Pd; S+P+1+Pd S+P+2E S+P+2E+Ma S+P S+P+2E P S+P+2E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma;S+P S+P 4 20 10 9 2 2 2 2 3 4 4 7 1 3 3 7 7 4 832 1,476 1,108 529 320 449 320 90 600 682 1,890 538 181 545 206 430 614 560 1,887 310 185 1993 2012 1993 1993 1993 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1997 1993 1993

Expert atestat Voicu DORDEA Laureniu SPOIALA Voicu DORDEA Armand NEFIAN Armand NEFIAN Cristian BALAN Dan CAPATANA Adina SIMION Armand NEFIAN Armand NEFIAN Armand NEFIAN Armand NEFIAN Emil COROIU Vladimir AMBROZIE Armand NEFIAN Ion LUNGU Aurel COMANESCU Horia DUGAN Aurel COMANESCU Nicolae ALEMAN Alexandru PROGRESEANU Aurel COMANESCU Ovidiu GEORGESCU Constantin NICUT Mircea CONDRUT Traian POPP Mircea CONDRUT Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Armand NEFIAN Mariana STOENESCU Adina SIMION Mihai URSACHESCU Adina SIMION Rodica ANGELESCU Mircea CONDRUT Radu DIAMANDOPOL Alexandru COMANESCU Nicolae GOSPODINOV Ion VARSA Laureniu SPOIALA Nicolae GOSPODINOV Iorgu NICULA Constantin DALBAN Eugeniu IORDACHESCU Constantin BALAN Ion LUNGU Mircea CONDRUT Armand NEFIAN Grigore ARSENIE Ion LUNGU Mircea CONDRUT

Obs.

ncadrare 2012

ncadrare. 2010

ncadrare 2009

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.7

Nr crt 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Adresa imobilului Adresa Strada MATEI VOIEVOD Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI VODA Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Strada MIHAIL MOXA Strada MIHAIL MOXA Strada MIHAIL MOXA Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Calea MOILOR Intrarea NESTOREI Strada NICOLAE GOLESCU Strada NICOLAE MAVROGHENI Strada NICOLAE MAVROGHENI Strada NICOLAE TONITZA Intrarea NICOLAE VERMONT Strada OCCIDENTULUI Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU (corp C) Soseaua PANDURI Strada PATRASCU VODA Strada PATRASCU VODA Strada PATRASCU VODA Strada PLANTELOR Strada PLANTELOR (corp A) Strada POLONA Strada POLONA Strada POPISTEANU Strada RADU CALOMFIRESCU Strada RADU CALOMFIRESCU Strada RADU CALOMFIRESCU Strada RADU CRISTIAN Strada RADU CRISTIAN Strada RADU CRISTIAN Strada RADU DE LA AFUMATI Strada RADU DE LA AFUMATI - CORP A+B Calea RAHOVEI Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Bulevardul REGINA MARIA Intrarea ROMA Piata ROMANA Piata ROMANA Strada ROMULUS Strada RONDA Strada SABINELOR Strada SAPIENTEI Strada SCARLAT VARNAV Intrarea SECTORULUI

Nr 18 37 159 173 13 15-17 23 (77) 2 14 18 32A 66 74 149 5 20 13 15 3 6 55 91 113 66 30 5 7 8 47 45 24-26 70 10 7 10 12 2 3 4 27 53 63 69 (49) 33-35 3 1 5 28 10 90C 1A 33 18

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Sector 2 1940 S+P+2E+Ma 3 736 1993 1 1900; S+P+1E;S+P+2E 16 1,548 1993 1928 2 1933 S+P+3E 6 890 1995 2 1895 S+P+2E+Ma 7 465 1993 5 1935 S+P+4E 8 1,415 1993 5 1920 S+P+3E+Ma 8 1,330 1993 5 1890 S+P+2E+Ma 10 1,100 1996 1 1 1 1 1 1 2 4 1 3 3 3 2 1 2 2 2 5 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 4 5 4 1 1 1 3 2 5 5 6 3 1920 1890 1880 1900 1930 1935 1934 1914 1921 1880 1906 1901 1930 1890 1940 1920 1910 1920 1850 1889 1890 1926 1895 1927 1935 1938 1910 1890 1890 1900 1898 1930 1910 1915 1894 1900 1900 1937 1907 1900 1930 1900 1900 1936 1927 1950 S+P+Mz+1E+Ma S+P+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3 S+P+1E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2 S+P+2E+Ma S+P+1E+Mz+Pd S+P+2E S+P+2E+Pod S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2+M S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2;S+P+1 S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+1E; S+P+1ES+P+1 S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma;S +P S+P+2E+Ma S+P+1E; S+PS+P S+P+3E P+1 P+M 1,562 795 760 856 520 839 1,335 295 1,783 522 239 2,995 489 527 420 640 715 473 530 420 296 749 467 1,05 8 1,08 2 510 1,68 0 947 19,0 44 950 1,00 8 1,24 7 610 204 2,01 0 807 1,96 2 424 800 1,48 5 801 597 515 600 291 105 1993 1993 1993 1994 1996 1995 2009 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1995 1993 1997 1993 2006 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1994 1999 1993 1993 1997 1993 1993 2010 2012

Expert atestat Ion LUNGU Eugeniu IORDACHESCU Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Silvia CARAMAN Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Radu DIAMANDOPOL Nicolae CONSTANTINESCU Ovidiu GEORGESCU Rodica VASILESCU Rodica ANGELESCU Armand NEFIAN Laureniu SPOIALA Laureniu SPOIALA Radu DIAMANDOPOL Mircea CONDRUT Elena DRAGOMIRESCU Ion LUNGU Vasile DORDEA Mircea CONDRUT Alexandru BRANZEI Laureniu SPOIALA Adina SIMION Laureniu SPOIALA Nicolae CONSTANTINESCU Mihai URSACHESCU Zefir APOSTOL Armand NEFIAN Nicolae TEMELCU Armand NEFIAN Laureniu SPOIALA Laureniu SPOAILA Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Eugeniu IORDACHESCU Adina SIMION

Obs.

8 5 5 11 1 11 3 1 16 4 8 5 7 1 4 4 3 4 5 3 5 9 5 8 1 1 2 4 5 5 1 0 6 5 2 7 1 2 1 2 2 5 1 1 8 3 8 5 4 2

Alexandru BRANZEI Silvia CARAMAN Mariana STOENESCU Armand NEFIAN Adina SIMION Marin TEODOR Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU; Alexandrina PRETORIAN Mircea IEREMIA ncadrare 2012 Dinu CIOBOTARU Pag.8

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Adresa imobilului Adresa Calea SERBAN VODA Calea SERBAN VODA Strada SFANTUL CONSTANTIN Strada SFINTII APOSTOLI Strada SFINTII VOIEVOZI Strada SFINTII VOIEVOZI Strada SFINTILOR Intrarea SLOBOZIA Splaiul INDEPENDENTEI (fost Splaiul UNIRII) Splaiul UNIRII Splaiul UNIRII Splaiul UNIRII Strada STEFAN MIHAILEANU Strada STIRBEI VODA Strada STIRBEI VODA Strada TEPES VODA Strada TITU MAIORESCU Strada TUDOR ARGHEZI Strada VANATORI Strada VASELOR Strada VASELOR Strada VASILE LUCACIU Strada VASILE LUCACIU Strada VASILE LUCACIU Strada VASILE PARVAN Strada VASILE STROESCU Calea VICTORIEI Strada VIITORULUI Strada VIITORULUI Strada VISINILOR Strada WASHINGTON Strada ZECE MESE Strada ZECE MESE

Nr 139 180 31 35 55 59 13 6 2K (11bis) 66-68 78 98 8 22 126 84C 16 23 17 38 44 15 18 90 2-4 6 87-89 116 138 13 17 12 21

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Sector 4 1934 S+P+2E 5 2,02 1997 0 4 1934 S+P+3E 9 977 1997 1 1939 S+P+4E 5 1,53 1994 0 5 1939 S+P+3E 8 875 1994 1 1920 S+P+1E+Ma 4 572 1993 1 1880 S+P 355 1993 2 1910 S+P+1E 5 1,24 1993 8 4 1890; S+P;S+P+1E 1 168 1993 1940 3 1915 2S+P+Mz+6E 1 11,5 1993 8 04 4 4 4 2 1 1 2 2 2 5 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1908 1936 1900 1940 1936 1935 1930 1925 1890 1938 1913 1928 1930 1934 1930 1926 1938 1890 1920 1935 1930 1925 1934 1940 S+P+1E S+P+1E S+P S+P+2E D+P+2E+M S+P+3E S+P;S+P+3E+ Ma S+P+3E S+P+2E P+5 S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+1;S+P+2+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2;S+P+3+M S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma 2 5 2 6 6 6 9 8 8 9 54 3 6 6 3 4 25 5 6 14 15 11 5 160 230 145 533 1,52 1 800 784 800 557 918 815 8,684 684 684 1,152 304 621 4,452 217 669 1,342 1,397 997 617 1993 1993 1993 1993 2010 1994 1993 1993 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993

Expert atestat Alexandru HRISTOFOROV Armand NEFIAN Adina SIMION Dan GHIOCEL Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Ion VARSA Rodica VASILESCU Gabriel NICULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Ion LUNGU Mihai URSACHESCU Emil COROIU Ion LUNGU Mihai NAVODARIU Ovidiu MANOIU Ioan NICULA Ion LUNGU Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Dan POPESCU Constantin ARIENESCU Ion LUNGU Emilian TITARU Stelian PICULESCU Drago BADEA Constantin ARIENESCU Constantin TARHON Mircea CONDRUT Ion LUNGU

Obs.

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.9

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC Clasa RsII, n care se ncadreaz construciile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradri structurale majore, dar la care pierderea stabilitii este puin probabil. Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada ACADEMIEI Strada AGRICULTORI Strada AGRICULTORI Strada AGRICULTORI Strada AGRICULTORI Strada AUREL VLAICU Aleea OTESANI Aleea POIANA MUNTELUI (bloc OD3) Aleea PRAVAT ( bloc Z6) Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU Strada ALEXANDRU CAMPEANU Strada ALEXANDRU CAMPEANU Strada ALEXANDRU DEPARATEANU Strada ALEXANDRU DEPARATEANU Strada ALEXANDRU DONICI Strada ALEXANDRU DONICI Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Strada AMZEI Strada ARISTIDE PASCAL Strada ARMENEASCA Strada ARMENEASCA Strada AUSTRULUI Strada BALTAGULUI Strada BANULUI Strada BARBU ISCOVESCU Bulevardul BASARABIA (bloc 31) Strada BATISTE Strada BENJAMIN FRANKLIN Strada BIBESCU VODA Intrarea BISERICA ALBA Adresa imobilului Adresa An construire Nr 15 18 67 4-6 43 74A 75 76 39 1-7 2 2 26-28 13 29 19 22 30 6 10 80 97 30 32 34 40 7-9 14 12 43 14 13-15-17 3A 25 28 35 9 18-20C 3 Sector 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 6 6 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 4 4 4 1 3 2 2 2 5 1 1 2 2 1 4 1 1950 1925 1890 1960 1900 1945 1925 1934 1950 1970 1964 1968 1937 1920 1934 1925 1900 1938 1934 1936 1946 1940 1969 1969 1969 1969 1958 1920 1935 1937 1920 1960 1936 1935 1962-1963 1946 1920 1935 1936 Regim inaltime P+5E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+5E+Ma S+P+2E S+P+3E S+P+2E S+P+1E+Ma P+6 S+P+10E S+P+9E S+P+10E S+P+3E S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma S+P+7E S+P+3E S+P+1E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+7E S+P+1E S+P+3E+Pod S+P+5E S+P+3E+Ma P+2E S+P+5E+Ma S+P+3E S+P+1112E S+P+8E S+P+5E+Ma S+P+5E+Ma; S+P+4E+Ma S+P+4E+Ma Nr. apart. 8 8 1 74 8 4 7 4 36 176 224 66 13 7 5 3 4 25 4 62 8 2 89 88 88 88 90 3 5 17 5 36 30 8 100 32 12 41 5 Arie desfasurata 320 754 80 4,464 986 1,200 800 626 5,041 13,694 17,550 5,198 1,293 649 549 356 239 1,414 434 3,049 850 198 6,886 6,886 6,886 6,886 11,718 113 1,780 1,859 560 2,745 2,114 572 7,308 3,725 1,574 4,874 417 An expertiza 1997 1995 1993 1994 1997 1993 1997 1997 1993 2000 2000 2010 1996 1997 1997 1997 1997 2000 1993 1998 1995 1993 2000 2000 2000 2000 1997 1993 1993 2001 1997 2011 1998 1993 1992 2013 1998 1993 1997 Marin TEODOR Octavian MANOIU Dan STANCIULESCU Stelian PICULESCU Nicolae CONSTANTINESCU Radu PETROVICI Nicolae CONSTANTINESCU Nicolae CONSTANTINESCU Emilian TITARU Mihai NAVODARIU Mihai NAVODARIU Ion LUNGU Eugeniu IORDACHESCU Nicolae CONSTANTINESCU Drago BADEA Marin TEODOR Nicolae CONSTANTINESCU Rodica VASILESCU Adina SIMION Nicolae CONSTANTINESCU Vladimir AMBROZIE Grigore ARSENIE Zefir APOSTOL Gabriel NICULESCU Zefir APOSTOL Zefir APOSTOL Armand NEFIAN Valentin GEORGESCU Adina SIMION Mircea CONDRUT Marin TEODOR Drago BADEA Nicolae CONSTANTINESCU Silvia CARAMAN Dan POPESCU Barbu VIERESCU Rodica VASILESCU Alexandru BRANZE Ion NICULA ncadrare 2010 ncadrare 2013 ncadrare 2011 ncadrare 2012 ncadrare 2008 Expert atestat Obs.

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.10

Nr crt 40 41 42 43 44 45 46

Adresa imobilului Adresa Strada BISERICA AMZEI Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Strada CAMINULUI Strada CAMPIA LIBERTATII Bulevardul CAROL I (fost REPUBLICII) Strada CEZAR BOLLIAC Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIRESULUI Strada CLUCERUL UDRICANI Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA (bloc R26) Strada CONCORDIEI Strada CONSTANTIN BALESCU Strada CONSTANTIN DISESCU Strada CONSTANTIN NACU Strada CONSTANTIN NACU Strada CONSTANTIN NACU Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA Strada CORBENI Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA (col cu Strada MIHAI EMINESCU) Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA (corp A + B) Bulevardul DACIA Intrarea DACILOR Strada DAVID PRAPORGESCU

Nr 27 124 1A 39 22-24 40 48 (58) 11C 4 8 29 12bis 21 31 33 39 5 7 9 11 7 22 22 4 7 8 65 37 109 171 (141) 173 (143) 28 (8) 33 51 (7) 88 49 (5) 4 11

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Sector 1 1920 S+P+Mz+5E+Ma 24 3,008 1998 Maria DARIE 3 3 3 2 3 2 1910 1928 1930 1932 1962 1900 S+P+1E+Ma S+P+6E S+P+6E S+P+4E+Ma S+P+9E S+P+1E 4 20 20 64 120 5 266 2,401 2,401 6,437 7,240 618 1993 1994 1998 1997 2001 1993 Dan POPESCU Dan POPESCU

Expert atestat

Obs.

Rodica VASILESCU Mihai URSACHESCU Mircea CONDRUT Radu PETROVICI

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1

1930 1935 1934 1918 1936 1969 1969 1970 1969 1969 1968 1968 1960 1935 1957 1930 1934 1937 1933 1938 1934 1929 1934 1933 1921

S+P+2E; S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+5E S+P+2E D+P+3E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+3E+Pod S+P+2E+Ma S+P+5E S+P+4E S+P+4E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+6E

8 3 4 4 4 88 88 44 88 88 44 44 88 5 16 4 20 25 9 7 9 7 6 11 0

540 411 680 573 530 6,952 6,820 3,135 6,820 6,908 3,025 3,201 6,908 345 1,038 389 1,484 1,698 1,538 408 656 483 741 880 0

1993 1993 1993 1997 2010 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1993;2000 1997 1993 1997 1997 1996 2004 1995 1997 1997 1993 1993 1998

Adina SIMION Armand NEFIAN Silvia CARAMAN Marin TEODOR Mihai URSACHESCU Dan POPESCU Mircea CONDRUT Mihai NAVODARIU Dan POPESCU Dan POPESCU Adina SIMION Adina SIMION Mircea CONDRUT Marin TEODOR Armand NEFIAN Valentin GEORGESCU Rodica VASILESCU Mihai URSACHESCU Rodica VASILESCU Adina SIMION Gabriel NICULESCU Alexandru HRISTOFOROV Adina SIMION Adina SIMION Rodica VASILESCU

72 73 74 75 76 77

1 1 2 1 1 2

1929 1932 1969 1948 1938 1922

S+P+4E+Ma S+P+6E S+P+11E; S+P+6E S+P+5E S+P+5E S+P+3E+Ma

14 21 38 24 12 7

875 1,378 4,224 1,338 1,375 548

1995 1997 2000 1997 1998 1993

Adina SIMION Marin TEODOR Horia DUGAN Ion GANESCU Rodica VASILESCU Adina SIMION

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.11

Nr crt 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Adresa imobilului Adresa Strada D. I. MENDELEEV Strada D. I. MENDELEEV Strada D. I. MENDELEEV Strada DIMINETII Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Strada DIMITRIE ONCIUL Bulevardul DINICU GOLESCU Bulevardul DINICU GOLESCU Strada DIONISIE LUPU Strada DOMNITA ANASTASIA Calea DOROBANTI Calea DOROBANTI Calea DOROBANTI Calea DOROBANTI Calea DOROBANTI Calea DOROBANTI Strada DROBETA Strada DROBETA Strada DRUMUL TABEREI Calea DUDESTI Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMBRAVA ROSIE Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE Strada EDGAR QUINET Strada EDGAR QUINET Strada ELENA Strada ELENA Strada ELIADE POMPILIU Strada EMIL RACOVITA Strada EPISCOPIEI Strada EPISCOPIEI Strada EPISCOPUL RADU Strada ESARHU CONSTANTIN Strada FAGARAS Bulevardul FERDINAND I Strada FLUVIULUI Strada FRUMOASA Intrarea FRUMOASA Strada GARII DE NORD Strada GEORGE ENESCU

Nr 19 37 39 1 13A 15A 16A 23-25 7 35 15 10 36-40 49 65 71 73 1 7 20 111 22 24 3 3 5 2 4 4 6 2-4 6 42C 3 16 51C 18 17 6 2-4 33

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 1 1939 S+P+Mz+4E 10 994 1997 Marin TEODOR 1 1 2 4 4 2 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 2 2 6 3 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1930 1938 1935 1932 1934 1934 1960 1933 1890 1939 1937 1943 1934 1928 1937 1936 1936 1939 1962 1947 1930 1934 1930 1930 1939 1968 1967 1958 1964 1929 1924 1937 1924 1940 1956; 1931 1933 1939 1936 1959 1910 S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+9E;S+P+11E S+P+5E S+P+1E S+P+6E+Ma S+P+Mz+8E S+P+9E S+P+2E S+P+4E S+P+3E S+P+4E S+P+4E+Ma S+P+5E S+P+8E S+P+4E S+P+3E S+P+3E S+P+2E S+P+10E S+P+8E S+P+10E S+P+10E S+P+6E S+P+9E S+P+5E+Ma S+P+5E S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma S+P+5E+Ma S+P+3E S+P+5E+Ma; S+P+1E; S+P+1E S+P+5E S+P+3E+Pod S+P+7E S+P+9E S+P+5E 7 12 7 10 16 26 216 9 7 8 4 30 20 44 44 14 80 36 20 4 10 7 25 12 6 4 276 27 18 20 4 11 5 5 352 18 4 26 36 1,802 1,591 670 900 648 855 24,410 1,181 346 1,672 3,301 6,925 856 1,137 424 521 1,678 1,282 15,993 776 830 624 509 1,955 1,622 2,926 3,080 1,400 6,000 2,730 2,350 446 1,460 513 2,436 816 560 390 15,129 2,909 1997 1999 1993 1997 1995 2007 2001 1997 1993 1997 1994 1993 1996 1996 1996 1996 1997 1997 2001 1997 1993 1993 1993 1998 1998 2000 2000 2002 2000 1998 1998 1997 1997 1997 1993 1998 2000 1993;1999 2000 1998 Marin TEODOR Ovidiu GEORGESCU Nicola GOSPODINOV Armand NEFIAN Adina SIMION Mircea MIRONESCU Cristian BALAN Radu DIAMANDOPOL Adina SIMION Vladimir AMBROZIE Silvia CARAMAN Valentin CONSTANTINESCU Maria GABOR Maria GABOR Maria GABOR Maria GABOR Alexandru HRISTOFOROV Niculaie TUDOSE Mircea CONDRUT Mihai IANCULESCU Adina SIMION Nicolae NEER Adina SIMION Alexandrina PRETORIAN Anatolie CAZACLIU Adina SIMION Adina SIMION Rodica VASILESCU Gabriel NICULESCU Silvia CARAMAN Grigore ARSENIE Adina SIMION Mihai URSACHESCU Horia DUGAN Niculaie TUDOSE Alexandru BRANZEI Zefir APOSTOL Maria.DARIE Alexandrina PRETORIAN Mihai URSACHESCU

Obs.

ncadrare 2008

ncadrare 2012

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.12

Nr crt 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Adresa imobilului Adresa Strada GEORGE ENESCU Strada GEORGE ENESCU Strada GEORGES CLEMENCEAU Bulevardul GHEORGHE I. DUCA Bulevardul GHEORGHE I. DUCA Strada GHEORGHE LAZAR Strada GHEORGHE LAZAR Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (tronson I + II + III) Bulevardul GHEORGHE MARINESCU Strada GHEORGHE MINDREA Strada GHEORGHE POLIZU Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GION IONESCU Soseaua GIURGIULUI Soseaua GIURGIULUI Soseaua GIURGIULUI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Strada HENRI COANDA Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT Bulevardul HRISTO BOTEV Strada IACOB FELIX Bulevardul I. C. BRATIANU Strada ICOANEI Strada ILFOV Intrarea IOANID Strada ION BERINDEI Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION CAMPINEANU Strada ION CAMPINEANU

Nr 7 9 4 17 8 4 5 2-4 7 32-36 19 4 30 43-45 2 20A 126 72-86 13 139 174 188 236 395 77 33 27 36 8 11 12 25 1B 4 8 11 18 29A 53A 53B 1 13

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 1 1934 S+P+7E 40 4,496 1997 Alexandrina PRETORIAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 2 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1934 1939 1936 1938 1938 1920 1938 1961 1959 1934 1934 1937 1939 1938 1963 1962 1964 1890 1965 1962 1962 1961 1960 1900 1938 1940 1936 1930 1930 1928 1935 1898 1910 1970 1935 1933 1930 1946 1946 1957 1921 S+P+5E+Ma S+P+5E S+P+4+Ma S+P+5E S+P+5E+Ma S+P S+P+7E S+P+Mz+9E S+P+9E; S+P+7E S+P+4 S+P+2E S+P+3E S+P+4E ;S+P S+P+5E S+P+16E S+P+7E S+P+8E S+P+3E+Ma S+P+Mz+8E S+P+11E S+P+11E S+P+8E S+P+7E+Ma S+P+2E S+P+3E+Pod S+P+6E S+P+4E+Ma S+P+7E S+P+2E S+P+Mz+4E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+10E S+P+5E S+P+7E S+P+8E S+P+7E+Ma S+P+9E S+P+7E S+P+Mz+7E 14 2 5 11 240 369 256 196 11 108 46 46 93 92 5 5 0 0 15 5 11 5 0 8 44 19 27 45 34 34 47 16 24 14 14 22 30 1 53 126 1,016 1,547 1,182 1,310 1,840 250 8,329 17,792 16,268 2,130 460 400 1,315 19,044 18,706 17,840 13,167 520 11,200 4,040 4,095 7,612 7,717 840 916 3,810 6,392 2,168 569 1,680 387 571 924 3,146 1,302 3,168 3,672 4,300 2,880 5,891 1,144 1997 1997 1995 1998 2000 1993 1999 2000 1996 1999 1995 1997 1993 2001 1993;2000 2001 2001 1995 1998 2001 2001 2001 2001 1997 2000 2002 1998 1994 1996 1999 1997 1997 1999 2000 1997 1997 1994 2002 2002 2000 1997 Alexandrina PRETORIAN Nicolae GHITA Valentin NEDRITA Mihai URSACHESCU Rodica VASILESCU Silvia CARAMAN Anatolie CAZACLIU Mihai URSACHESCU Traian POPP Anatolie CAZACLIU Octavian MANOIU Marin TEODOR Cristian BALAN Zefir APOSTOL Silvia CARAMAN Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Adina SIMION Silvia CARAMAN Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Silvia CARAMAN Dan CAPATINA Rodica VASILESCU Zefir APOSTOL Zefir APOSTOL Horia DUGAN Silvia CARAMAN Maria GABOR Nicolae CONSTANTINESCU Marin TEODOR Zefir APOSTOL Ovidiu GEORGESCU Mihai NAVODARIU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Drago BADEA Silvia CARAMAN Silvia CARAMAN Mihai URSACHESCU Grigore ARSENIE

Obs.

ncadrare 2010

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.13

Nr crt 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Adresa imobilului Adresa Strada ION CAMPINEANU Strada ION CAMPINEANU Strada ION CAMPINEANU (bloc 4 sc.1; bl.5; bl.6A) Strada ION CAMPINEANU ( bloc 4 - sc. 2, 3, 4) Intrarea ION LUCA CARAGIALE Bulevardul ION MIHALACHE Strada ION NISTOR Strada ION SLATINEANU Bulevardul IULIU MANIU (bloc OD16) Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JOLIOT FREDERIC CURIE Strada JOLIOT FREDERIC CURIE Strada JULES MICHELET Strada JULES MICHELET Bulevardul LASCAR CATARGIU Strada LITOVOI VOIEVOD Strada LIZEANU Strada LONDRA Strada LUTERANA Strada MANTULEASA Bulevardul MARASESTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MATEI MILLO Strada MAXIM GORKI Soseaua MIHAI BRAVU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Strada MIRCEA VULCANESCU

Nr 20A 25 31 31 8 325 4 4 57 40 76 10 7 19 25 11 1 20 19 5 16 100 16 26 31 43 8 39 6 69 8 12 1 107-119 34 75A 16 (46) 37 (87) 108

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 1 1961 S+P+Mz+7E 0 2,791 1998 Mihai URSACHESCU 1 1 1 2 1 3 1 6 2 2 5 5 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 5 5 1 1960 1960 1959 1933 1962 1949 1935 1972 1942 1900 1938; 1940 1939 1935 1936 1939 1970 1936 1935 1932 1928 1937 1936 1938 1938 1936 1934 1970 1969 1969 1968 1938 1958 1963 1939 1927 1900 1932 1924 S+P+Mz+15E S+P+9E S+P+9E S+P+4E S+P+10E 2S+P+10E S+P+2E S+P+11E S+P+6E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+6E S+P+6E S+P+6E S+P+10E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+5E S+P+4E S+P+4E S+P+2E+Ma; S+P+4E+Ma S+P+6E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+5E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+Mz+6E S+P+2E S+P+10E S+P+7E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+2E+Pod 89 30 90 13 44 0 6 264 32 0 9 7 13 11 95 44 13 12 71 9 10 9 12 14 6 16 44 88 176 44 39 12 269 8 4 4 15 3 7,940 3,931 5,789 1,730 3,833 1,750 538 19,492 2,976 2,528 1,000 480 1,942 1,552 4,445 3,212 945 1,313 7,315 1,308 692 1,470 1,239 2,005 1,012 1,941 3,090 6,746 12,694 3,090 3,640 942 21,208 833 429 386 1,040 324 2004 2004 2004 1997 1995 1994 1997 2000 2010 1993 1997 1997 1998 1997 1994 2000 1997 1996 1998 2001 1997 1993 1997 2008 1993 1993 2000 2000 2000 2000 1999 1997 2001 1994 1997 1997 1997 1995 Mihai NAVODARIU Silvia CARAMAN Adina SIMION Grigore ARSENIE Stelian PICULESCU, Emilian TITARU Silvia CARAMAN Vladimir AMBROZIE Silvia CARAMAN Mihai URSACHESCU Adina SIMION Grigore ARSENIE Silvia CARAMAN Marin TEODOR Mihai URSACHESCU Dan POPESCU Mihai NAVODARIU Alexandru HRISTOFOROV Vladimir AMBROZIE Mihai URSACHESCU Zefir APOSTOL Mircea IANCULESCU Adina SIMION Niculaie TUDOSE Cristian ENESCU Adina SIMION Constantin PAVEL Zefir APOSTOL Zefir APOSTOL Zefir APOSTOL Zefir APOSTOL Nicolae CONSTANTINESCU Silvia CARAMAN Dan POPESCU Victor NEDRITA Silvia CARAMAN Alexandru HRISTOFOROV Marin TEODOR Adina SIMION

Obs.

ncadrare 2008

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.14

Nr crt 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Adresa imobilului Adresa Strada MITROPOLIT NIFON Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Strada NERA Bulevardul NICOLAE BALCESCU Bulevardul NICOLAE BALCESCU Strada NICOLAE IORGA Strada NICULAE T. SEBE Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU Strada PALADE GHEORGHE Strada PALEOLOGU Soseaua PANTELIMON Soseaua PANTELIMON (bloc 10) Strada PARIS Strada PARIS Strada PASULUI Piata PACHE PROTOPOPESCU Strada PITAR MOS Strada POLONA Strada POLONA Strada POPA NAN Strada POPA NAN Strada POPA PETRE Strada POPA TATU Strada POPA TATU Strada POTERAS Bulevardul REGINA ELISABETA Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Intrarea RIGAS Strada ROMA Strada ROMULUS Strada SCHITU DARVARI Bulevardul SCHITU MAGUREANU Bulevardul SCHITU MAGUREANU Bulevardul SCHITU MAGUREANU Calea SERBAN VODA Calea SERBAN VODA Calea SERBAN VODA Strada SFANTA MARIA

Nr 30 126A 59 145 2 18 35-35A 17 11 18 34 44 1 15 235 287 4 40 5 2 19 47 75 19 76 37 76 78 35 16 25 (5) 29B 8 64 14A 17 25 39 105 124 31 51

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 4 1937 S+P+2E+Ma 2 267 1997 Sorin APOLZAN 2 3 2 6 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 4 3 5 1 1 3 2 1 1 1 4 4 4 1 1936 1933 1938 1964 1960 1937 1940 1962 1924 1934 1890 1930 1930 1976 1973-1975 1937 1930 1938 1938 1936 1935 1939 1935 1940 1924 1938 1938 1938 1935 1934 1938 1923 1890 1935 1938 1947 1946 0 1938 1930 1926 S+P+5E S+P+3E+Ma S+P+3E+M S+P+9E S+P+Mz+7E S+P+8E S+P+6E S+P+9E S+P+2E+Ma S+P+4E+Ma S+P+2E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+14E S+P+10E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+4E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+5E+Ma S+P+5E+Ma S+P+3E S+P+9E S+P+9E P+S+6 S+P+2E S+P+1E; S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+4E+Ma S+P+10E S+P+7E S+P+4E S+P+3E+Ma S+P+Mz+4E S+P+2E 10 11 10 240 134 49 15 38 3 0 6 15 10 178 160 14 11 5 10 10 4 3 11 9 7 12 14 16 0 40 47 3 4 2 19 28 34 16 10 29 3 1,222 1,100 1,442 17,550 9,345 7,558 2,247 3,440 313 0 721 880 1,380 15,510 15,730 928 881 430 1,201 980 238 470 933 755 616 1,180 1,760 895 10,062 5,000 4,072 660 909 533 1,267 230 3,400 1,205 912 1,374 309 2001 1993 2007 2000 1998 1998 1994 2001 1997 1993 2012 1995 1993 2000 2011 1995 1993 1994 2001 1993 1993 1993 1997 1996 1993 1997 1997 1997 2001 1997 2007 1997 1993 1997 1997 1995 1997 1993;1995 1997 1999 1997 Zefir APOSTOL Alexandru BRNZEI Gheorghe MIERTOIU Mihai NAVODARIU Silvia CARAMAN Rodica VASILESCU Gabriel NICULESCU Mircea CONDRUT Emilian TITARU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Adina SIMION Dan POPESCU Emilian TITARU Armand NEFIAN Vladimir AMBROZIE Armand NEFIAN Adina SIMION Rodica VASILESCU Eugeniu IORDACHESCU Armand NEFIAN Armand NEFIAN Silvia CARAMAN Maria GABOR Adina SIMION Nicolae ALEMAN Nicolae TOPA Armand NEFIAN Silvia CARAMAN Grigore ARSENIE Rodica VASILESCU Drago BADEA Adina SIMION Nicolae CONSTANTINESCU Nicolae ALEMAN Silvia CARAMAN Teodor MARIN Gabriel NICULESCU Armand NEFIAN Rodica VASILESCU Marin TEODOR

Obs.

ncadrare 2012

ncadrare 2011

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.15

Nr crt 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

Adresa imobilului Adresa Strada SFANTUL CONSTANTIN Strada SFANTUL ELEFTERIE Strada SFANTUL ELEFTERIE Strada SFANTUL STEFAN Strada SFINTII APOSTOLI Strada SFINTII VOIEVOZI Strada SFINTII VOIEVOZI Strada SILFIDELOR Strada SOARELUI Strada SPATARUL NICOLAE MILESCU Strada SPATARULUI Intrarea SPATARULUI Strada SPERANTEI Strada SPERANTEI Intrarea STAFETEI Soseaua STEFAN CEL MARE Soseaua STEFAN CEL MARE Soseaua STEFAN CEL MARE Soseaua STEFAN CEL MARE Soseaua STEFAN CEL MARE Strada STEFAN MIHAILEANU Strada STIRBEI VODA Strada STIRBEI VODA Strada STIRBEI VODA Strada STRADUINTEI Strada TACHE IONESCU Strada TARGU NEAMT Strada TELEAJEN Strada TELEAJEN Strada TEODOSIE RUDEANU Strada TOAMNEI Strada TOAMNEI Strada TOAMNEI Strada TOAMNEI Strada TREI SCAUNE Strada TUDOR ARGHEZI Strada VALERIU BRANISTE Strada VALERIU BRANISTE Strada VASILE CONTA Strada VASILE CONTA (corp A + B + C) Strada VASILE CONTA (corp D + E + F) Strada VASILE LASCAR

Nr 24 14 16 4 40 1 29 4 3-5 6 1A 3 13 26 2A 18 20 27 42 5 7 122 129 23 6 8 2 42 72 70 8 121 125 56-58 15 32 23 60A 14 3-5 7-9 10

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 1 1927 S+P+5E 27 3,312 2000 Rodica VASILESCU 5 5 2 5 1 1 5 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 6 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1934 1934 1937 1945 1897 1940 1939 1900 1933 1942 1939 1940 1941 1920 1957 1936 1960 1960 1962 1931 1920 1929 1941 1964 1938 1971 1967 1924; 1935 1914 1942 1933 1921 1922 1937 1936 1928 1938 1920 1940 1941 1925 S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+6E S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+7E S+P+1E+Pod S+P+3E S+P+7E S+P+3E+Ma S+P+5E+Ma S+P+6E S+P+3E S+P+6E P+3E S+P+6E S+P+6E S+P+8E S+P+1E+Ma S+P+1E ; S+P S+P+3E S+P+7E+Ma S+P+9E S+P+11E S+P+10E S+P+3E S+P+1E; S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+5E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Pod S+P+Ma P+Mz+7+Ma; P+Mz+8+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+1E S+P+5E+Ma; S+P+910E S+P+4E+Ma 12 14 0 20 11 29 27 3 8 15 8 11 26 8 21 6 49 24 134 1 4 8 25 82 51 88 0 6 1 27 3 5 4 1 48 10 8 7 99 99 10 1,112 1,255 0 1,750 1,350 1,848 2,080 1,492 1,000 2,607 1,376 1,050 1,255 530 1,782 1,150 3,430 3,269 1,073 238 132 960 1,980 5,820 4,979 6,996 515 414 56 2,224 357 328 525 120 3,750 585 990 729 6,164 6,164 787 1997 1997 1993 2002 1997 1999 1999 1993 1997 1997 1993;1997 1997 1997 1993 2001 2010 2000 2001 1997 1997 1993 1996 1999 2000 1998 2000 1993 1993 1997 1997 1993 1993 1993 1997 1999 1997 1997 1993 1997 1997 1993 Alexandru HRISTOFOROV Alexandru HRISTOFOROV Niculaie TUDOSE Rodica VASILESCU Emilian TITARU Mihai URSACHESCU Maria DARIE Adina SIMION Nicolae CONSTANTINESCU Niculaie TUDOSE Marin TEODOR Stere CARACOTI Marin TEODOR Adina SIMION Adina SIMION Mihai URSACHESCU Rodica VASILESCU Rodica VASILESCU Marin TEODOR Nicolae CONSTANTINESCU Silvia CARAMAN Vladimir AMBROZIE Marin TEODOR Gabriel NICULESCU Anatolie CAZACLIU Zefir APOSTOL Adina SIMION Dan POPESCU Nicolae CONSTANTINESCU Iorgu NICULA, Mihai URSCHESCU Silvia CARAMAN Adina SIMION Silvia CARAMAN Niculaie TUDOSE Mircea NEICU, Grigore ARSENIE Alexandru HRISTOFOROV Alexandru HRISTOFOROV Adina SIMION Alexandrina PRETORIAN Alexandrina PRETORIAN Adina SIMION

Obs.

ncadrare 2007

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.16

Nr crt 284 285 286 287 288 289 290

Adresa imobilului Adresa Strada VASILE LASCAR Strada VASILE LASCAR Strada VASILE LASCAR Strada VASILE LUCACIU Strada VASILE LUCACIU Strada VICTOR BABES Calea VICTORIEI (corp A + B + C + D)

Nr 111 23-25 46 101 4C 7 1-5

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA II DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Sector 2 1936 S+P+3E+Ma 17 1,232 1993 Adina SIMION 2 2 3 3 5 3 1938 1947 1940 1900 1940 1961 S+P+8E S+P+8E+Ma S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+9E;P+9E S+Mz+9; S+P+Mz+9; P+9 S+P+3E+Ma S+P+7E S+P+5E+Ma S+P+10E; S+P+7E S+P+7E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+4E+Ma S+P+2E 64 14 13 4 7 148 6,210 1,508 903 418 616 13,110 1997 2002 1994 1993 1997 2011 Dan POPESCU

Expert atestat

Obs.

Gabriel NICULESCU Adina SIMION Adina SIMION Mihai URSACHESCU Dan POPESCU

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI (corp A + B) Soseaua VIILOR Strada VIISOAREI Strada VIITORULUI Strada VISARION Strada VULTURILOR Strada WASHINGTON Strada WASHINGTON

128B 136 143 103-105 95 2 107 3 48 2 4

1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 1

1935 1958 1921 1959 1962 1932 1935 1928 1939 1945 1945

22 54 82 81 192 12 6 9 8 13 5

1,610 4,976 11,400 16,121 12,542 1,361 810 735 1,210 1,005 672

2000 2000 1995 1994 2001 1997 1997 1997 1997 1996 1995

Niculaie TUDOSE Mihai URSCHESCU Horia DUGAN Drago BADEA Ion LUNGU Vladimir AMBROZIE Nicolae CONSTANTINESCU Alexandru HRISTOFOROV Dan POPESCU Alexandru HRISTOFOROV Armand NEFIAN

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.17

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA III DE RISC SEISMIC Clasa RsIII, care cuprinde construciile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradri structurale care nu afecteaz semnificativ sigurana structural, dar la care degradrile nestructurale pot fi importante. Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Adresa imobilului Adresa Strada ACADEMIEI Strada AGRICULTORI (corp B) Aleea CIRCULUI Strada ANGHEL SALIGNY Strada AURA BUZESCU Strada AUREL VLAICU Bulevardul AVIATORILOR Strada BALADEI (bloc 61) Bulevardul BANU MANTA Strada C. A. ROSETTI Strada CADEREA BASTILIEI Calea CALARASILOR Strada CLOPOTARII VECHI Bulevardul DACIA Calea DOROBANTILOR Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE Strada ELENA CUZA Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Strada FERDINAND I Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Bulevardul GHEORGHE MAGHERU (imobile B + E) Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Calea GRIVITEI Strada HALELOR Strada IACOB FELIX Strada ILFOV Strada ION BREZOIANU Bulevardul ION MIHALACHE Strada JULES MICHELET Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Strada LEONIDA Strada LEONIDA Intrarea LICURICI Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA An construire Nr 1A 74 15 6 1 68 65 3 7 34 19A 41 18 178 (148) 47 4 29 12 12A 135 43 32-36 100 49 240 17 7 1A 3-5 71 15-17 14 16 16 33 5 12 5 8 Sector 3 2 2 5 2 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 5 5 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1890 1945 1960 1935 1939 1936 1933 1980 1931 1934 1935 1928 1925 1914 1928 1929 1930 1932 1930 1963 1934 1959 1940 1922 1960 1890 1940-1950 1933 1959 1930 1928 1938 1929 1936 1934 1934 1935 1933 1932 Regim inaltime S+P+2E S+P+3E S+P+1E S+P+6E S+P+2E S+P+6E S+P+2E S+P+8E S+P+2E S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+9E S+P+9E; S+P+7E S+P+2E S+P+1E S+P+7E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+9E S+P+1E+Ma S+P+5E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+2E ;S+P S+P+2E+Ma S+P+5E+Ma S+P+5E S+P+6E 96 8 10 0 0 4 19 10 13 5 3 12 17 13 2 7 Nr. apart. 10 34 0 32 4 13 3 80 20 22 10 11 12 8 10 8 2 13 235 48 Arie desfasurata 1,342 1,048 2,265 1,876 272 720 560 7,263 1,110 1,975 1,665 1,460 835 585 796 748 363 220 1,044 13,855 5,830 16,268 1,975 492 6,683 1,160 912 571 0 352 3,125 1,064 1,721 453 315 1,006 2,522 1,771 253 An expertiza 2010 1993 2006 1993;1999 2010 1997 1997 2001 1996 2012 2010 1996 2006 1993 1993 1993 2011 2007 1996 1993 1998 1996 1993 1993 2001 1993 1994 1999 1996 1997 1997 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 Expert atestat Ion VARSA Radu PETROVICI Nicolae ALEMAN Teodor NICOLAU Traian POPP Grigore ARSENIE Radu AGENT Drago BADEA Vladimir AMBROZIE Nicolae TUDOSE Constantin RCA Vladimir AMBROZIE Constantin PAVEL Adina SIMION Rodica ANGELESCU Adina SIMION Bogdan GULEAC Dan CAPATANA Vladimir AMBROZIE Radu PETROVICI Grigore ARSENIE Traian POPP Rodica ANGELESCU Serban P U N E S C U Rodica VASILESCU Vasile BERBECI Anton SUITARIU Rodica VASILESCU Dan CAPATINA Rodica VASILESCU Mihai URSACHESCU Vladimir AMBROZIE Alexandru HRISTOFOROV Rodica VASILESCU Adina SIMION Ion POPA Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU ncadrare 2001 ncadrare 2005 ncadrare 2011 ncadrare 2010 Obs.

ncadrare 2012

ncadrare 2007

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.18

Nr crt 40 41 42

Adresa imobilului Adresa Strada MATEI VOIEVOD Strada MIHAI EMINESCU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU

Nr 125-133 89 24 (54) 26 (56) 1 83 45 15 19 247 22 5-7 137A 14 55 (35) 57 (37) 59 (39) 63 (43) 2 73 7A 58 40 92 8 14 (5) 87B 9 10 77-79 44 33 67

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA III DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 2 1963 S+P+10E 132 9,746 1993 Dan POPESCU 2 5 1952 1875 S+P+2E S+P+2E 0 9 1,211 10 1997 900 Horia DUGAN Vladimir AMBROZIE

Obs.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Strada MITROPOLIT NIFON Soseaua OLTENITEI (bloc 12) Strada OCCIDENTULUI (corp A) Piata Pache PROTOPOPESCU Strada PAMFIL NASTASE Soseaua PANTELIMON (bloc 54) Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF Calea PLEVNEI Strada POPA NAN Strada POPA PETRE Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Bulevardul REGINA ELISABETA (corp A + B) (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) Piata SFINTII VOIEVOZI Strada SILVESTRU Strada SPIRU HARET Splaiul INDEPENDENTEI Strada STEFAN MIHAILEANU Strada STIRBEI VODA Strada CONSTANTIN RADULESCU MOTRU Strada LIPSCANI (col cu Strada STAVROPOLEOS) Strada MIRCEA VULCNESCU Strada THOMAS MASARYK Strada TINCANI Strada TRAIAN Strada TRANSILVANIEI Strada VASILE LASCAR Soseaua VERGULUI (bloc 15D)

5 4 4 1 2 2 2 1 5 3 2 5 5 5 5 1 2 1 5 2 1 4 3 1 2 6 3 1 2 2

1894 1925 1963 1935 1940 1936 1979 1961 1947 1933 1930 1966 1900 1900 1960 1932 1936 1938 1932 1943 1936 1976 1898; 1900 1936 1931 1965 1968 1946 1935;1979 1977

S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+9E S+P+3E+Ma S+P+6E S+P+2E+Ma S+P+Mz+18E S+P+2E S+P+8E S+P+3E+Pod S+P+3E S+P+8E S+P+2E+Ma; P+1E+Pod S+P+2E+Ma S+P+7E S+P+Mz+5E+Ma S+P+1E S+P+5E S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+4E S+P+10E S+P+2E; S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+8E S+P+4E+Pod S+P+8E S+P+18E

9 2 40 11 40 4 102 9 32 8 14 32 11 9 71 22 4 28 4 10 11 79 0 5 19 100 47 16 0 98

821 257 3,544 1,540 3,268 440 15,226 1,893 2,700 681 1,230 4,874 1,602 1,898 5,824 1,586 349 779 640 1,208 1,488 7,104 3,404 435 1,335 10,866 4,655 1,650 2,528 13,475

1996 1993 2011 1993 2011 1997 2013 1997 1993;2000 1997 1996 2000 2013 2013 2000 1996 1993 1999 1997 1997 1999 2010 1993 1997 1993 2002 1997 2002 1998 2012

Vladimir AMBROZIE Eugeniu IORDACHESCU Gheorghe SARBU Ctlin STEFAN Mihai URSACHESCU Alexandru HRISTOFOROV Mihai VOICULESCU Marin TEODOR Grigore ARSENIE Ion POPA Eugeniu IORDACHESCU Nicolae TEMELCU Maria DARIE Maria DARIE Rodica VASILESCU Alexandru HRISTOFOROV Sorin APOLZAN Anatolie CAZACLIU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Grigore ARSENIE Constantin IEREMIA Mircea MIRONESCU Ovidiu GEORGESCU Corneliu NICUT Gheorghe POPESCU Alexandru HRISTOFOROV Rodica VASILESCU Grigore ARSENIE Vasile BOGDAN ncadrare 2012 ncadrare 2009 ncadrare 2010 ncadrare 2008 ncadrare 2013 ncadrare 2013

ncadrare 2011 ncadrare 2013 ncadrare 2011 ncadrare 2013 - clasa de risc seismic RsIII spre RsIV

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.19

Nr crt 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Calea VICTORIEI Calea VICTORIEI Strada VISINILOR Calea GRIVITEI

Adresa imobilului Adresa

Nr 12A 48-50 3 184B 19 6-8 5 11 2

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA III DE RISC SEISMIC An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Sector 3 1978 S+P+6E 36 5,164 1994 Valentin GEORGESCU 1 2 1 6 1 1 2 3 1910 1936 1934,1935 1965 1959 1935 1929 1940 S+P+6E S+P+1E S+P+3E S+P+8E S+P+M+9E Ds+P+2E+Pod S+P+1E+Ma S+P+7E 3 283 30 3 11 216 91 14,065 196 1,375 15,000 1,440 1998 2012 2013 2013 2001 2013 1993 1993 Maria DARIE Adrian STNESCU Horia DUGAN Vasile BOGDAN Emilian TITARU Constantin PAVEL Apostol ZEFIR Miaria DARIE

Obs.

ncadrare 2012 ncadrare 2013 ncadrare 2013 Corp PRINCIPAL - RsI ncadrare 2013 RsIII spre RsIV ncadrare 2013 ncadrare 2013

Strada BRASOV (bloc OD5) Strada GARII DE NORD (scara A corp ANEX, scara 2 + 3 + 4 +5 + 6) Intrarea MONEASA Strada CALUSEI Strada GABROVENI

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.20

LISTA IMOBILELOR EXPERTIZATE TEHNIC INCADRATE IN CLASA IV DE RISC SEISMIC Clasa RsIV, corespunztoare construciilor la care rspunsul seismic ateptat este similar celui obinut la construciile proiectate pe baza prescripiilor n vigoare Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Nr crt 1 2 3 4 5 6 Adresa imobilului Adresa Strada AUREL VLAICU Soseaua COLENTINA (bloc 1B IRTA) Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul ION MIHALACHE (corp F) Strada LIPSCANI Strada VALERIU BRANISTE An construire Nr 148 23B 9 315 43 54-56 Sector 2 2 3 1 3 3 1938 1977 1913 1963 1880 1969 Regim inaltime S+P+3E S+P+11E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+4E Nr. apart. 5 55 4 12 0 10 Arie desfasurata 525 6,000 717 1,388 2,700 1,200 An expertiza 1993 2010 2010 1996 1993 1997 Dan CPN Mihai URSACHESCU Gheorghe RUSU CONSTANTIN Vladimir AMBROZIE Dan POPESCU Alexandru HRISTOFOROV Expert atestat Obs. ncadrare 2009

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.21

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Not: Normativul de Proiectare P100-92, n urma expertizei tehnice, ncadreaz construciile din punct de vedere al riscului seismic n categorii de urgene: U1, U2, U3. Modificarea cap. 11 i 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, ncadreaza construciile n Clase de risc seismic. Pentru ncadrarea n clasa de risc seismic corespunztoare, asociaiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezisten i stabilitate de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i al Administratie Publice, care poate fi gsit la adresa web: http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE (corp C D) Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada 11 IUNIE Strada ACADEMIEI Strada ACADEMIEI Strada ACADEMIEI Strada ADY ENDRE Strada ADY ENDRE Strada AGRICULTORI Strada AGRICULTORI Strada AGRICULTORI Strada ALECU RUSSO Strada ALECU RUSSO Adresa imobilului Adresa An construire Nr 7 17 43 55 57 59 75 75A 81 1 12 1A 27 34 35 36-38 39 40 44-46 45C 49 53C 61C 65 70 71 73 9 25 27 2 7 13 93A 52 86 21 7 Sector 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1939 1928 1937 1930 1921 1890 1925 1914 1893 1911 1933 1910 1929 1930 1940 1925 1920 1920 1928 1938 1885 1893 1910 1923 1930 1925 1929 1925 1870 1900 1875 1939 1951 1974 1909 1938 1939 1934 Regim inaltime S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P; S+P+2E S+P+1E S+P+5E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P; S+P+1E S+P+3E+M S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P S+P+4E+Ma S+P+1E S+P; S+P+1E S+P S+P S+P S+P; S+P+1E S+P S+P+1E S+P+1E; S+P;S+P+2E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+2E+Pod 3 4 6 11 5 12 3 7 3 3 2 765 624 190 260 120 1,030 541 4,006 419 1,015 Nr. apart. 4 2 2 3 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 5 2 4 1 1 1 2 1 2 3 110 100 190 100 120 300 110 120 110 1,390 110 110 120 310 90 200 80 70 80 110 60 100 180 Arie desfasurata An expertiza 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Expert atestat Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Rodica ANGELESCU Eugeniu IORDACHESCU Cristian BALAN Rodica ANGELESCU Eugeniu IORDACHESCU Rodica ANGELESCU Cristian BALAN Traian POPP Nicolai TOPA Dan STANCIULESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Dan STANCIULESCU Eugeniu IORDACHESCU Traian POPP, Liviu VINTILA LIVIU Rodica ANGELESCU Rodica ANGELESCU Rodica ANGELESCU Rodica ANGELESCU Rodica ANGELESCU Eugeniu IORDACHESCU Cristian BALAN Rodica ANGELESCU Eugeniu IORDACHESCU Cristian BALAN Corneliu NICUT Mircea NEICU Mircea NEICU Maria DABIJA Stelian PICULESCU Mircea NEICU Mircea VASILIU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Eugeniu IORDACHESCU Adina SIMION U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U1 U1, U3 U1 U3 U3 U1 U2 Categoria de urgen

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.22

Nr crt 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada ALECU RUSSO 6C 2 1900 S+P+1E+Ma; 1993 Adina SIMION U2, U3 S+P+1E+Ma Strada ALECU RUSSO 24-26 2 1947 S+P+6E 1993 Dan DUMITRESCU U3 Aleea ALEXANDRU Strada ALEXANDRU BALASANU Strada ALEXANDRU BALASANU Strada ALEXANDRU CAMPEANU Strada ALEXANDRU CAMPEANU Strada ALEXANDRU CAMPEANU Strada ALEXANDRU CONSTANTINESCU Strada ALEXANDRU DEPARATEANU Strada ALEXANDRU DONICI Strada ALEXANDRU DONICI Strada ALEXANDRU DONICI Strada ALEXANDRU DONICI Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA Strada ALEXANDRU IPSILANTI Strada ALEXANDRU MACEDONSKI Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA (corp A) Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA (corp B) Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA Strada ALEXANDRU PAULESCU Strada ALEXANDRU PHILIPPIDE Strada ALEXANDRU ROMANO Strada ALEXANDRU SIHLEANU Strada ALEXANDRU XENOPOL Strada ANTON PANN Strada ARCULUI Strada ARCULUI Strada ARCULUI Strada ARDELENI Strada ARDELENI Strada ARGENTINA Strada ARINII DORNEI Strada ARISTIDE PASCAL 46 2 5 10 36 38 21 5 10 2 9 20 105 89 99 19 49 57 59 2 10 5-7 2 2 27 4 5A 1 18 4 5 2 14 16 3 12 32 25 10 24 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 4 4 4 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 6 3 1940 1902 1900 1938 1936 1930 1935 1932 1925 1939 1930 1935 1925 1945 1935 1940 1932 1920 1940 1974 1936 1966 1976 1976 1965 1971 1938 1935 1936 1928 1928 1937 1932 1925 1940 1925 1933 1932 1974 1936 S+P+1E+Ma S+P S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+3E S+P+3E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+4E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+10E S+P+3E S+P+9E S+P+15E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+1E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+8E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+9E S+P+1E 11 949 23 1,438 1,086 44 220 84 10,833 7,164 3,540 20,582 830 7 2 1,058 254 4 1,223 13 818 7 331 1993 1993 1993 1995 1995 1995 1995 1994 1993 1993 1993 1994 1995 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1995 1995 1996 1993 1993 1993 1993 1995 1994 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1995 1993 Mircea NEICU Cristian BALAN Cristian BALAN Silvia CARAMAN Eugen ANTONESCU Eugen ANTONESCU Drago BADEA Radu PETROVICI Mircea NEICU Alexandru PROGRESEANU Alexandru PROGRESEANU Dan CAPATINA Horia DUGAN Nicolae CONSTANTINESCU Ecaterina BALL Ecaterina BALL Grigore ARSENIE Grigore ARSENIE Grigore ARSENIE Viorel CONSTANTINESCU Gabriel NICULESCU Gabriel NICULESCU Dan CAPATINA Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Armand NEFIAN Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Aurel COMANESCU Alexandru PROGRESEANU Radu PETROVICI Radu PETROVICI Radu PETROVICI Alexandru PROGRESEANU Marin TEODOR Cristian BALAN Adina SIMION Mircea NEICU Mariana SUCEVEANU Mircea CONDRUT U2 U2 U3 U2 U3 U3 U1 U3 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U1 U2 U3 U2 U2 U3 U1 U2 U2 U3 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.23

Nr crt 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada ARMENEASCA 10 2 1932 S+P+5E 1993 Dan POPESCU U2 Strada ARMENEASCA Strada ARMENEASCA Strada ARMENEASCA Strada ARMENEASCA Strada ARMONIEI Strada ARMONIEI Strada ARMONIEI Strada ARON FLORIAN Strada ATENA Strada AUREL VLAICU Strada AUREL VLAICU Strada AUREL VLAICU Strada AUREL VLAICU Strada AUREL VLAICU Strada AUREL VLAICU Strada AUSTRULUI Strada AUSTRULUI Strada AVALANSEI Strada AVALANSEI Strada AVALANSEI Bulevardul AVIATORILOR Bulevardul AVIATORILOR Strada AVRAM IANCU (corp A + C) Strada AVRIG Aleea AVRIG Aleea AVRIG Aleea AVRIG Strada BACANI Strada BADEA CARTAN Strada BADEA CARTAN Strada BADEA CARTAN Strada BAIA DE FIER Strada BAIA DE FIER Strada BAICULESTI Strada BALDOVIN PARCALABUL Strada BALDOVIN PARCALABUL Bulevardul BANUL MANTA Aleea BARAJUL DUNARII Strada BARBU ISCOVESCU Strada BARBU ISCOVESCU Strada BARBU MUMULEANU Strada BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA 14 16 17 15 1 9 3 6 22 34 102 38 146 154 48 12C 26 18 7-7bis 5C 18 5 14 21-31 10 14 6 4 11A 11B 60C 8 5 19 4 7 24 3 34 40 46 2C 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1937 1934 1935 1932 1900 1910 1928 1929 1943 1934 1915 1937 1935 1915 1900 1938 1890 1920 1900 1896 1935 1934 1910 1962 1963 1963 1963 1875 1920 1920 1912; 1924 1897; 1900 1897 1963 1930 1934 1939 1964 1939 1930 1900 1976 S+P+3E S+P+5E+Ma S+P+2E S+P+3E S+P+Hp+1E S+P+1E S+P+3E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+1E S+P+3E S+P+2E S+P S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P S+P+3E S+P+2E S+P+1E; S+P S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P S+P+2E S+P+2E+Pod; S+P+3E S+P+1E S+P+9E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+10E S+P+4E+Ma S+P+2E S+P S+P+10E 1 236 11 1,628 2 462 11 1,062 12 1,836 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1994 1993 1996 1994 1993 1993 1995 Alexandru PROGRESEANU Mircea NEICU Adina SIMION Mircea NEICU Constantin DALBAN Constantin DALBAN Dan STANCIULESCU Cristian BALAN Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Leonid NEAGOE Mihai URSACHESCU Niculaie TUDOSE Adina SIMION Adina SIMION Dan STANCIULESCU Mircea NEICU Gabriel NICULESCU Mircea CONDRUT Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Constantin DALBAN Constantin DALBAN Adina SIMION Paul VERNESCU Mircea CIOCULESCU Radu AGENT Gheorghe DRUGEA Armand NEFIAN Mihai HOTINCEANU Dan POPESCU Mircea PERJESCU Drago BADEA Constantin DALBAN Radu AGENT U2 U2 U2 U3 U1 U1 U2 U3 U3 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3, U2 U2 U2 U1 U2 U3 U3 U3 U2 U1 U1 U2 U1 U3 U3 U1 U1 U2 U3 U1 U1 U1 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.24

Nr crt 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada BARBU VACARESCU 145 2 1957 S+P+3E 1993;1997 Radu AGENT U3 Strada BARIEREI Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Bulevardul BASARABIA Strada BATISTE Strada BATISTE Strada BATISTE Strada BATISTE Strada BATISTE Strada BENJAMIN FRANKLIN Strada BENJAMIN FRANKLIN Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BERZEI Strada BIBESCU VODA Strada BISERICA MARCUTA Strada BISERICA MARCUTA Strada BISERICA MARCUTA Strada BITOLIA Strada BITOLIA Strada BLANARI Strada BLANARI Strada BUCUR (corp C + D + E) Strada BUCUR Strada BUCUR Strada BUCUR 34 42 5 52 62A 62 68 78 8 26 28A 11 16A 9 5 14 12B 2 42-44-46 59 64 72 64 72 77 83 5 12C 50bis 19 1 3 5 51 6 10 12C 13 17 2 6 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 3 3 4 4 4 4 1940 1962 1927 1962 1945 1962 1962 1962 1932 1890 1924 1946 1930 1960 1940 1910 1910 1940 1929 1925 1925 1927 1925 1927 1920 1910 1923 1927 1935 1925 1974 1971 1974 1938 1936 1875 1920 1910;1930 1875 1900 1907 S+P+2E S+P+1112E S+P+2E S+P+1112E S+P+2E S+P+1112E S+P+1112E S+P+12E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+3E+Ma S+P+10E S+P+3E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+Ma;S+P+2E; S+P+3E S+P+2E S+P+1E S+P+4E S+P+1E S+P+4E S+P+1E+Pod S+P+1E+Pod S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+4E+Ma S+P+4E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+5E S+P+1E; S+P S+P+1E; S+P S+P+1E S+P+1E 3 4 566 572 4 4 6 5 6 6 6 6 2 5 3 1 9 1,842 577 500 909 2,504 467 300 890 300 890 150 343 1,202 70 1,333 102 240 19,044 4 382 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993;1995 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Radu AGENT Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Aurel COMANESCU Dan POPESCU Emilian TITARU Anatolie CAZACLIU Mircea NEICU Stelian PICULESCU Nicolaie CONSTANTINESCU Silvia CARAMAN Dan POPESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Drago BADEA Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Armand NEFIAN Mircea PERJESCU Dan MIHAILESCU Dan GHIOCEL Dan MIHAILESCU Dan MIHAILESCU Dan MIHAILESCU Mircea CONDRUT Eugeniu IORDACHESCU Armand NEFIAN Niculaie TUDOSE Eugeniu IORDACHESCU Rodica ANGELESCU Eugeniu IORDACHESCU Dan STANCIULESCU U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U2 U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.25

Nr crt 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada BURGHELEA 19 2 1900 S+P+Mz+4E+Ma 1994 Niculaie TUDOSE U2 Strada BUSOLEI Strada BUZESTI Strada BUZESTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada C. A. ROSETTI Strada CADEREA BASTILIEI Strada CADEREA BASTILIEI Strada CADEREA BASTILIEI Strada CADEREA BASTILIEI Strada CAIMATEI Strada CAIMATEI Strada CAIMATEI Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Calea CALARASILOR Strada CALUSEI Strada CALUSEI Strada CALUSEI Strada CALUSEI Strada CAMELIEI Strada CAMELIEI Strada CAMELIEI (corp C + D) Strada CAMIL RESSU Strada CAMIL RESSU Strada CAMINULUI Strada CAMINULUI 10 15C 24 10 24 38 40 19 1 59 45 55 10 6 8 33 36 80 1 105 111 1C 319 35 53A 57 75 87 53 91 90 4A 19A 32A 64A 35 36 8 19 23 16A 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1900 1936 1935 1910 1935 1927 1932 1940 1916 1930 1945 1945 1938 1939 1930 1932 1935 1910 1928 1936 1920 1928 1939 1905 1935 1937 1940 1915 1961 1912 1900 1937 1930 1934 1901 1935 1900 1940 1964 1964 1940 1939 S+P S+P+3E; S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+6E S+P+2E+Ma S+P+4E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+3+Ma S+P+1E+Ma S+P+6E+Ma S+P+2E+Ma; S+P+1E S+P S+P+2E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+6E S+P+4E+Ma S+P+1E S+P+6E S+P+7E S+P+1E+Ma S+P+6E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+7E S+P S+P+1E; S+P+1E+Ma S+P+3E+Pod S+P+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+3E S+P+1E S+P S+P+10E S+P+10E S+P+2E S+P+1E+Ma 176 176 15,145 15,145 5 797 4 6 457 1,338 642 8 15 975 1,600 1993 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1994 1993 1993 1994 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1996 1993 1993 Constantin DALBAN Eugen ANTONESCU Adina SIMION Mircea NEICU Constantin PAVEL Dan POPESCU Adina SIMION Mircea CONDRUT Grigore ARSENIE Rodica ANGELESCU Mircea NEICU Anatolie CAZACLIU Dan POPESCU Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Ioan VARSA Adina SIMION Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea NEICU Marin TEODOR Vasile BERBECI Dan POPESCU Alexandru PROGRESEANU Dan POPESCU Alexandru PROGRESEANU Adina SIMION Traian POPP Adina SIMION Dan POPESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Niculaie TUDOSE Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Radu AGENT Dan POPESCU Dan POPESCU Adina SIMION Dan POPESCU U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U3 U3 U2 U3 U3 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3, U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U2 Pag.26

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada CAMINULUI 1 2 1935 S+P+2E 1993 Dan POPESCU U3 Strada CAMINULUI Strada CAROL DAVILA Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I (fost Bulevardul REPUBLICII) Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Bulevardul CAROL I Strada CAROL KNAPPE Strada CASIN Strada CAVAFII VECHI Strada CAVAFII VECHI Strada CAVAFII VECHI Strada CAVAFII VECHI Strada CAVAFII VECHI Strada CAVAFII VECHI Strada CERCULUI Strada CERNICA Strada CEZAR BOLLIAC Strada CHINDIEI Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIPRIAN PORUMBESCU Strada CIRESOAIA Strada CIRESULUI Strada CLUCERU UDRICANI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI 14-20 109 40-42 58 (68) 59 8 10 25 37 54 68-70 28 35 50 57 6 66 78 10 17 3 13 1 11 5 1 6 25 4 11 6 10 3 7 150 35 12 16 2 26 2 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 1960 1935 1920 < 1940 1912 1900 1896 1910 1929 1920 1910 1930 1961 1937 1932 1896 1918 1940 1935 1926 1930 1880 1930; 1937 1885 1920 1925 1937 1910 1931 1934 1935 1934 1932 1931 1932 1935 1885 1930 1935 1890 S+P+4E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+2E+Ma S+P+2ES+P+5E S+P+2E S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+8E S+P+4E S+P+4E S+P+8E S+P+5E+Ma S+P+5E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+4E S+P+3E S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+5E S+P S+P+2E+Ma S+P+4+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma 3 3 2 625 543 484 283 14 1,575 18 2,026 1995 1993 1993 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Dan STANCIULESCU Mircea NEICU Niculaie TUDOSE Ion VARSA Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Corneliu MUDRACENCU Ion VARSA Mircea PERJESCU Mircea NEICU Ion VARSA Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Corneliu MUDRACENCU Emil COROIU Nicolae TEMELCU Nicolae TEMELCU Alexandru PROGRESEANU Alexandru PROGRESEANU Mircea MIRONESCU Niculaie TUDOSE Mircea MIRONESCU Mihai URSACHESCU Dan POPESCU Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Corneliu MUDRACENCU Stelian PICULESCU Armand NEFIAN Radu DIAMANDOPOL Stelian PICULESCU Armand NEFIAN Mircea PERJESCU Mihai NAVODARIU Dan POPESCU Mihai URSACHESCU Mircea PERJESCU Mihai URSACHESCU U3 U1 U1 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U2 U1 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U1 U3, U1 U1 U1 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.27

Nr crt 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada COL EI 36 3 1900 S+P+1E+Ma 1993 Mircea POPESCU U1 Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Strada COL EI Aleea COMPOZITORILOR Aleea COMPOZITORILOR Aleea COMPOZITORILOR Strada CONCORDIEI Strada CONCORDIEI Strada CONSTANTIN BALESCU Strada CONSTANTIN BONEA Strada CONSTANTIN BOSIANU Strada CONSTANTIN BRANCUSI Strada CONSTANTIN BRANCUSI (bloc D13) Strada CONSTANTIN BRANCUSI Strada CONSTANTIN COANDA Strada CONSTANTIN CRISTESCU Strada CONSTANTIN CRISTESCU Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL Strada CONSTANTIN F. ROBESCU Strada CONSTANTIN F. ROBESCU Strada CONSTANTIN MICULESCU Strada CONSTANTIN MICULESCU Strada CONSTANTIN NACU Strada CONSTANTIN SANDU ALDEA Strada CONSTANTIN STAHI Strada CONSTANTIN STERE Bulevardul CONSTRUCTORILOR Bulevardul CONSTRUCTORILOR Bulevardul CONSTRUCTORILOR Strada CORBENI 48 5 25 34 7 9 1 15A 21 22 23 38 4 46 5 11 30 11 5 31 16 10 3 5 7 27 2 3 17 38 2 6 20-22 32 5 40 3 25 11 15 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 4 4 1 5 4 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 5 5 2 1 1 1 6 6 6 2 1907 1930 1933 1880 1931 1931 1910 1910 1896 1870 1967 1900 1930 1910 1972 1972 1963 1928 1920 1930 1936 1935 1962 1962 1962 1940 1935 1938 1930 1935 1935 1900 1921 1908 1937 1930 1910 1925 1961 1961 1961 1930 S+P S+P+1E+Ma S+P+5E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+5E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+8E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+9E S+P S+P S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+Mz+2E S+P+8E S+P+9E S+P+8E S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+5E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+3E+Ma 508 8 600 578 5 926 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1995 1995 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1996 1996 1993 1994 1995 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1996 1996 1993 1993 Mircea MIRONESCU Mircea PERJESCU Emil COROIU Mircea MIRONESCU Armand NEFIAN Armand NEFIAN Mircea MIRONESCU Nicolae ALEMAN Mircea MIRONESCU Mircea MIRONESCU Gabriel NICULESCU Mircea MIRONESCU Mircea MIRONESCU Mircea MIRONESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Cristian BALAN Traian POPP Traian POPP Eugeniu IORDACHESCU Dan STANCIULESCU Traian POPP Alexandrina PRETORIAN Alexandrina PRETORIAN Alexandrina PRETORIAN Gabriel NICULESCU Eugeniu IORDACHESCU Octavian MANOIU Gabriel NICULESCU Eugeniu IORDACHESCU Voicu DORDEA Nicolae GHITA Mircea NEICU Mircea NEICU Corneliu NICUT Eugeniu IORDACHESCU Eugen ANTONESCU Stelian ALTENLIU Mircea NEICU Dan GHIOCEL Viorel CONSTANTINESCU Dan POPESCU U1 U1 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U1 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.28

Nr crt 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada CORNELIA 12 4 1922 S+P; S+P+1E 1993 Eugeniu IORDACHESCU U3 Strada CORNELIA Strada CORNELIA Strada CORNELIA Strada CORNELIA Strada CORNELIA Strada CORNELIA Strada COSTACHE NEGRI Strada COSTACHE NEGRI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVACI Strada COVASNA Strada COVASNA Strada COZLA Strada CRACIUN Strada CRINUL DE PADURE Strada CRINULUI Strada CRISANA Strada CRISANA Strada CRISANA Strada CRIZANTEMELOR Strada CRIZANTEMELOR Strada CRIZANTEMELOR Strada CRIZANTEMELOR Strada CRIZANTEMELOR Strada CRIZANTEMELOR Strada CULMEA VECHE Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT Strada CUTITUL DE ARGINT 17 19 28 3 38 5 13 28 13 23 5 6-8 3 19 2 21 4 15 27 2A 8 2 15 35 3 6 16 2 20 4 6 8 5 62-62A 72A 18 19 28C 68 74 64C 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 6 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1920 1920 1930 1936 1925 1936 1929 1930 1935 1891 1893 1860 1859 1910 1897; 1879 1920 1897 1968 1965 1964 1931 1965 1965 1913 1923 1929 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1920 1940 1930 1900 1935 1927 1938 1938 1900 S+P S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+2E; S+P+4E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+2E; S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+10E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+3E S+P+2E S+P+2E S+P S+P+1E S+P; S+P+1E S+P+2E+Ma; S+P S+P+1E S+P 381 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1995 1995 1995 1994 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Mircea PERJESCU Emil COROIU Mihai URSACHESCU Emil COROIU Leonid NEAGOE Mircea NEICU Leonid NEAGOE Dan CAPATINA Ion VARSA Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Armand NEFIAN Dan STANCIULESCU Dan POPESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Constantin ARIENESCU Gabriel NICULESCU Gabriel NICULESCU Gheorghe DUMITRESCU Gabriel NICULESCU Gheorghe DUMITRESCU Gabriel NICULESCU Alexandru PROGRESEANU Cristian BALAN Cristian BALAN Cristisn BALAN Cristian BALAN Cristian BALAN Cristian BALAN Cristian BALAN Cristian BALAN U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U1 U1 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U3 Pag.29

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada CUZA VODA 89 4 1932 S+P+3E 1994 Traian POPP U1 Strada CUZA VODA Strada CUZA VODA Strada CUZA VODA Strada CUZA VODA Strada CUZA VODA (corp C + D + E) Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA (corp A + B) Bulevardul DACIA (corp A + B) Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Strada DAVID PRAPORGESCU Aleea DEALUL MITROPOLIEI Aleea DEALUL MITROPOLIEI Aleea DEALUL MITROPOLIEI Aleea DEALUL MITROPOLIEI Aleea DEALUL MITROPOLIEI 86 93 53 78 98 153 (123) 159 (129) 160 (130) 47 131 (101) 149 (119) 45 (1A) 32 (2) 57 64 (38) 168 (138) 101 (47) 80 (52A) 172 (142) 104 (74) 103 (49) 114 (84) 116 (86) 29 11 5 17 19 7 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1900 1920 1900 1910 1928 1888 1926; 1930 1924 1939 1928 1920 1940 1912 1920 1929 1930 1928 1940 1924 1933 1935 1936 1934 1890 1930 1927 1923 1926 1896 S+P+1E; S+P S+P S+P+1E; S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P S+P; S+P+2E S+P; S+P S+P+6E S+P+2E+Ma S+P+2E; S+P+1E S+P+7E S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+7E+Ma S+P+1E;S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E 13 7 1,079 921 2,996 6,394 1993 1993 1993;1994 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1996 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Corneliu NICUT Traian POPP Traian POPP, Horia DUGAN Traian POPP Traian POPP Constantin DALBAN Alexandru PROGRESEANU Constantin DALBAN Mircea NEICU T. MARIN PROGRESEANU AL. ALEXANDRU NEFIAN H. HARUTIUN ARMAND URSACHESCU E. MIHAI - 0722.344.452; NEICU MIRCEA IORDACHESCU I. EUGENIU ARIENESCU GH. CONSTANTIN PICULESCU I. STELIAN NEICU M. MIRCEA SIMION V. ZOE ADINA R. AGENT D. POPESCU D. DUMITRESCU D. DUMITRESCU D. POPESCU BRANZEI AL. ALEXANDRU BRANZEI AL. ALEXANDRU BALAN I. CRISTIAN NICUT N. CORNELIU CALIN CAPATINA V. DAN GEORGE U2 U2, U3 U3 U3 U3 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U1 U1 U2 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.30

Nr crt 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada DEJ 78 1 1945 S+P+1E 1993 M. MIRONESCU U1 Strada DESPOT VODA Strada D. I. MENDELEEV Strada DIANEI Strada DIDITEL Strada DIDITEL Strada DIMITRIE BOLINTINEANU Strada DIMITRIE BOLINTINEANU Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Strada DIMITRIE GIURESCU Strada DIMITRIE GIURESCU Strada DIMITRIE GIURESCU Strada DIMITRIE GIURESCU Strada DIMITRIE GUSTI Strada DIMITRIE ONCIUL Strada DIMITRIE ONCIUL Strada DIMITRIE ONCIUL Strada DIMITRIE ORBESCU Strada DIMITRIE ORBESCU Strada DIMITRIE ORBESCU Strada DIMITRIE RACOVITA Strada DIMITRIE RACOVITA Strada DIMITRIE RACOVITA Strada DIMITRIE SALMEN Strada DIMITRIE SALMEN Bulevardul DINICU GOLESCU Bulevardul DINICU GOLESCU Strada DIONISIE LUPU Strada DIONISIE LUPU Strada DOAMNA GHICA Strada DOAMNEI Strada DOAMNEI Strada DOAMNEI Strada DOAMNEI Strada DOAMNEI Strada DOAMNEI Strada DOBROGEI Strada DOINA 38 2 13 14 13 2 3 15 3 4 5 9 10 4 7 9 19 12 16 31 11 8 12 25 30A 41 20 30 1A 9 74 31 125 11 7 1 27-29 21 23 12 1 2 1 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 5 1900 1928 1925 1915 1920 1928 1949 1964 1962 1963 1962 1962 1900 1930 1935 1910 1929 1934 1936 1900 1937 1931 1930 1938 1946 1936 1934 1934 1930 1920 1941 1931 1923 1912 1910 1895 1959-1960 1890 1884 1925 1960 S+P S+P+4E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+4E S+P+7E+Ma S+P+89E S+P+10E S+P+8E S+P+10E S+P+10E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+Mz+3E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+3E+Pod S+P+Ma S+P+4E S+P+2E+Ma DS+P+1+M S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+5E S+P+2E+Ma S+P+3E; S+P+1E+Ma S+Ds+P+3E S+P+2E; S+P+Mz+3E S+P+8E S+P+4E S+P+1E; S+P S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+8E;S+P+6E; S+P+7E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E 36 13 303 2,461 6 943 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1996 1996 1996 1996 1996 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU POPP T. TRAIAN VINTILA LIVIU TUDOSE M. NICULAIE MARIN V. TEODOR D. POPESCU V. GEORGESCU BRANZEI AL. ALEXANDRU V. GEORGESCU V. GEORGESCU NICULESCU T. GABRIEL NICULESCU T. GABRIEL D. POPESCU NICULESCU T. GABRIEL M. PERJESCU PETROVICI GH. RADU Mihai URSACHESCU Traian POPP Mircea NEICU Leonid NEAGOE Mircea NEICU Traian POPP Mihai URSACHESCU Mircea CONDRUT Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea PERJESCU Dan POPESCU Mircea NEICU Constantin DALBAN Paul VERNESCU Emilian IARU Voicu DORDEA Dan POPESCU Voicu DORDEA Voicu DORDEA Nicolae ALEMAN Constantin PAVEL DALBAN I. CONSTANTIN DECEDAT IORDACHESCU I. EUGENIU Demolare U3 U2 U2 U3 U2 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U4 U2 U2 U3 U3 U3 U3 - U2 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U1 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.31

Nr crt 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada DOINA 2 5 1960 S+P+2E 1993 Constantin PAVEL U3 Strada DOINA Strada DOMNITA ANASTASIA Strada DOMNITA ANASTASIA Strada DOMNITA ANASTASIA Strada DOMNITA ANCUTA Calea DOROBANTILOR Calea DOROBANTILOR Calea DOROBANTILOR Calea DOROBANTILOR Calea DOROBANTILOR Strada DRAGOS VODA Strada DRISTORULUI Strada DRISTORULUI Strada DRUMEA RADULESCU Strada DRUMUL GAZARULUI Strada DRUMUL MURGULUI Strada DRUMUL TABEREI Calea DUDESTI Calea DUDESTI Calea DUDESTI Calea DUDESTI Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMBRAVA ROSIE Strada DUMITRU PAPAZOGLU Strada DUNAREA ALBASTRA (corp A + B) Strada DUZILOR Strada DUZILOR Strada DUZILOR Strada ECATERINA TEODOROIU Strada ECATERINA TEODOROIU Strada ECLESIARHULUI Strada EFORIEI Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA (corp C + D) 3 11 10 17 9 51 134 69 70 75 3 104 73 12 25 40 59 37 141 139 51 12C 16 28 20 5 106 2 8 2 33 16 7 8 2 15 40C 47 5 53 25 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 3 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 5 4 4 4 4 4 4 1960 1890 1935 1930 1920 1939 1976 1937 1912 1939 1932 1977 1940 1900 1900 1965 1973 1930 1930 1930 1900 1915 1928 1937 1936 1914 1930 1930 1910 1935 1938 1922 1890 1950 1947 1910 1940 1900 1936 1901 1920 S+P+2E S+P+2E S+P+6E S+P+7E S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+Mz+10E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P S+P+10E S+P+11E S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P S+P+1E+Ma; S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma; S+P+1E+Pod S+P; P S+P; S+P S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+Mz+8E S+P S+P S+P S+P+2E; S+P S+P S+P 6,248 7 1,375 6,010 356 703 727 11 1,352 1993 1995 1992 1993;1995 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1995 1993 1993 1993 1996 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 2 493 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1994 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Constantin PAVEL Iorgu NICULA Mihaela POPESCU Gabriel NICULESCU Stelian PICULESCU Mircea NEICU Mihai NAVODARIU Radu PETROVICI Mircea NEICU Adina SIMION Dan DUMITRESCU Dan CAPATINA Viorel CONSTANTINESCU Traian POPP Alexandru BRANZEI Alexandrina PRETORIAN Constantin PAVEL Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea NEICU Radu PETROVICI Dan DUMITRESCU Adina SIMION Mihai STEFANESCU Mircea MIRONESCU Dan POPESCU Niculae TEMELCU Dan POPESCU Traian POPP Adina SIMION Stelian PICULESCU Ovidiu GEORGESCU Mircea NEICU Constantin TARHON Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Traian POPP U3 U1 U2 U3 U2 U1 U3 U3 U3 U3 U3 U2, U3 U3 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U3 U3 U1 U1 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 Pag.32

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada ELENA CUZA 27 4 1925 S+P 1993 Traian POPP U3 Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA Strada EMANOIL PORUMBARU Strada EMANUEL DAVID Strada EMANUEL DAVID Strada EMANUEL DAVID Strada EPISCOPUL RADU Strada EPISCOPUL RADU Strada EPISCOPUL RADU Strada EUFROSIN POTECA Strada EUFROSIN POTECA Strada EUFROSIN POTECA Strada EUGENIU CARADA Strada EUGENIU CARADA Strada FAINARI Strada FAINARI Strada FANTANICA Strada FELICIA RACOVITA Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Strada FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Bulevardul FERDINAND I Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI Calea FERENTARI 35 42C 45 7 2 5 9 40 6 15 16 22 36 7 5-7 45 10 16 7 30 49 60 8 29 41 59 141 17 44 47bis 76 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1937 1940 1910 1940 1938 1909 1926 1935 1934 1895 1936 1939 1936 1909 1958 1927 1934 1930 1935 1933 1902 1925 1880 1934 1939 1935 1960 1934 1947 1900 1920; 1932 1948 1947; 1952 1950 1949 1951 1949 1949 1947 1949 1947 S+P+2E S+P S+P S+P+4E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+5E S+P+1E+Ma; S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma; S+P S+P+1E S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+7E+Ma S+P+2E S+P+4E S+P+3E S+P+8E S+P+2E S+P+2E; S+P+2E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E 710 426 367 3 246 1993 1993 1993 1994 1995 1994 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Mihai URSACHESCU Mircea IONESCU Eugen ANTONESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Anatolie CAZACLIU Dan DUMITRU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Mihai URSACHESCU Adina SIMION Adina SIMION Niculaie TUDOSE Grigore PANICOV Traian POPP Traian POPP Ion VARSA Niculaie TUDOSE Ion VARSA Radu PETROVICI Viorel CONSTANTINESCU Radu PETROVICI Nicolae TOPA Radu PETROVICI Niculaie TUDOSE Traian POPP Gabriel NICULESCU Helmuth KOBER Laur AGAPI Cristian BALAN Nicolae GHITA Cristian BALAN Cristian BALAN Helmuth KBER Cristian BALAN Helmuth KBER U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U2, U3 U3 U2 U2 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3, U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.33

Nr crt 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Calea FERENTARI 72 5 1947 S+P+3E 1993 Helmuth KBER U2 Calea FERENTARI Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FEROVIARILOR Strada FLOARE ROSIE Strada FLOREA LAZAR Calea FLOREASCA Calea FLOREASCA Strada FOISORUL DE FOC Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRANCEZA Strada FRUMOASA Strada FRUMOASA Strada FRUMOASA Strada FRUMOASA Strada FRUMOASA Strada FRUMOASA Strada GABROVENI Strada GABROVENI 72 70-76A 37 51 11-13 1-5 22-24 26-28 35B 47-49 62-64 6-8 78-84A 7 3 19 11 1 13 18 64 66 12 11 34 56 58 60 16 17 19 46 7 12 29 20 33 35 47 16 18 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1949 1920 1920 1936 1946 1918 1946 1946 1960 1929 1930 1946 1920 1965 1975 1926 1924 1926 1895 1883 1870 1870 1870 1885 1840 1870 1890 1880 1850 1890 1880 1925 1879 1900 1940 1890 1912 1933 1910 1884 1885 S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+9E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+5E S+P+2E+Pod S+P+2E; S+P+Mz+2E S+P+3E S+P+4E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+3E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E (ruina) S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma 843 5,577 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Gabriel NICULESCU Gheorghe DRUGEA Gheorghe AFANASENCO Maria DARIE Gheorghe DRUGEA Marius HOTINCEANU Gheorghe DRUGEA Gheorghe DRUGEA Gheorghe AFANASENCO Gheorghe DRUGEA Mircea CONDRUT Gheorghe DRUGEA Gheorghe DRUGEA Anatolie CAZACLIU Dan MIHAILESCU Dan POPESCU Radu DIAMANDOPOL Ion VARSA Armand NEFIAN Valter BOGDAN Mircea PERJESCU Niculaie TUDOSE Mircea MIRONESCU Valter BOGDAN Mircea MIRONESCU Valter BOGDAN Mircea MIRONESCU Emil COROIU Maria CRACIUN Dan MIHAILESCU Voicu DORDEA Radu PETROVICI Emil COROIU Silvia CARAMAN Radu AGENT Valter BOGDAN Valter BOGDAN Valter BOGDAN Valter BOGDAN Dan POPESCU Dan POPESCU U2 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U1 U1 U1 U1 U1 U1, U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.34

Nr crt 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Mircea NEICU Strada GABROVENI 3 3 1920 S+P+1E+Ma 1993 U1 Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GABROVENI Strada GALA GALACTION Strada GALA GALACTION Strada GARIBALDI Strada GAZELEI Strada GAZELEI Strada GAZELEI (corp C + D) Strada GAZELEI Strada GEORGE MURGOCI Strada GEORGES BIZET Strada GHEORGHE BRATIANU Strada GHEORGHE CANTACUZINO Bulevardul GHEORGHE I. DUCA Strada GHEORGHE LAZAR Bulevardul GHEORGHE MAGHERU Strada GHEORGHE MANEA Strada GHEORGHE MANU Strada GHEORGHE MANU Strada GHEORGHE MANU Bulevardul GHEORGHE MARINESCU Strada GHEORGHE NEGEL Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE POP DE BASESTI Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHEORGHE PREOTESCU Strada GHIOCEI 43 55 57 10 20 61 24 54 26A 35C 30 32 47 9 9 26 3 2 9A-9B 9 13 12 18 6 15 39-43 21 32 1 13 56 6 24 26 29 25 13 18 25 3 3 3 3 3 3 1 1 2 4 4 4 4 4 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 6 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 1890 1940 1890 1898; 1936 1850 1959 1924 1942 1960 1900 1931; 1910 1910 1930 1915 1950 1926 1934 1936; 1937 1926; 1926 1961 1935 1945 1900 1935 1932 1951 1932 1935 1939 1930 1935 1928 1925 1916 1938 1936 1910 1948 1940 S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+3E+Ma; S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+7E; S+P+7E; S+P+4E S+P+1E S+P+Ma S+P+2E S+P+1E;S+P+1E; S+P S+P+1E; S+P S+P+1E; S+P+1E+Ma S+P+1E S+P; S+P+1E S+P+2E S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+7E; S+P+5E S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma S+P+9E S+P+1E+Ma S+Ds+P+4E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P S+P+1E S+P; S+P+2E S+P+2E 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1994 162 17,792 1996 1993 1994 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 Alexandru PROGRESEANU Alexandru PROGRESEANU Dan POPESCU Radu PETROVICI Ion VARSA Dan POPESCU Serban AENLIU Serban AENLIU Corneliu NICUT Alexandru BRANZEI Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Valentin SEVCENCO Marin TEODOR Mircea NEICU Leonid NEAGOE Mariana SUCEVEANU Radu AGENT Nicolae ALEMAN Alexandru PROGRESEANU Leonid NEAGOE Mircea NEICU Mircea NEICU Andrei NEAGU Gheorghe DRUGEA Niculaie TUDOSE Cristian BALAN Ion LUNGU Dan POPESCU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Ramiro SOFRONIE U1 U1 U1 U1, U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U1 U2 U2 U2, U3 U3 U3 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.35

Nr crt 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada GIACOMO PUCCINI 1 2 1939 S+P+3E 8 970 1995 Constantin PAVEL U2 Strada GINA PATRICHI Strada GIOACCHINO ROSSINI Calea GIULESTI Calea GIULESTI Calea GIULESTI Calea GIULESTI Calea GIULESTI Strada GRADINA CU CAI Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE ALEXANDRESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU Strada GRIGORE COBALCESCU (corp A) Strada GRIGORE COBALCESCU (corp B) Strada GRIGORE MOISIL Strada GRIGORE RADUCANU Strada GRIGORE RADUCANU Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI (corp C + D + E) Calea GRIVITEI 1 6 11 42 46-48 50-52 133 1 75 76 78 82 61 12 13 18 29 35 40 9 7 8 5 54 56 45 45 4 19 21 123 131 166A 184C 23A 36 36C 39 63C 127 129 1 2 6 6 6 6 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1939 1959 1962 1963 1961 1962 1961 1910 1944 1930 1925 1949 1935 1891 1930 1912 1930 1881 1880 1959 1934 1920 1934 1929 1929 1927 1927 1968 1925 1928 1930 1880 1935 1935 1910 1926 1900 1940 1923 1900 1930 S+P+5E+Ma S+Ds+P+3E S+P+8E S+P+8E S+P+7E S+P+8E S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+3E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Pod S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E 0 S+P+10E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma; S+P+1E S+P+2E S+P+2E S+P+6E S+P+2E S+P+1E+Ma; S+P; S P 1 E S+ P+ 1E + Ma 13 2 10 1,000 600 947 8 5 5 6 96 520 700 700 3 328 88 6,214 6 872 7 16 8 21 7 605 1,079 1,015 1,437 650 6 1,050 1,980 1994 1995 1995 1996 1996 1995 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 Dan POPESCU Nicolae CONSTANTINESCU Dan CAPATINA Dan CAPATINA Dan CAPATINA Dan CAPATINA Iorgu NICULA Dan STANCIULESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Stelian PICULESCU Stelian PICULESCU Stelian PICULESCU Gheorghe DRUGEA Stelian PICULESCU Stelian PICULESCU Gheorghe DRUGEA Armand NEFIAN Armand NEFIAN Ion ANTONESCU Dan GHEORGHE Dan GHEORGHE Horia DUGAN Horia DUGAN Emilian TITARU Anatolie CAZACLIU Anatolie CAZACLIU Adina SIMION Dan POPESCU Horia DUGAN Mircea CONDRUT Horia DUGAN Horia DUGAN Horia DUGAN Radu AGENT Valter BOGDAN Dan POPESCU Dan POPESCU U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U3 U3 U1 U1 U1 U1; U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.36

Nr crt 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Calea GRIVITEI 172 1 1935 S+P+3E 10 140 1993 Constantin ARIENESCU U2 Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Calea GRIVITEI Strada GUTEMBERG Strada GUTEMBERG Strada GUTEMBERG Strada GUTEMBERG Strada GUTEMBERG Strada GUTEMBERG Strada HAGIULUI Strada HALELOR Strada HALMEU Strada HARALAMBIE BOTESCU Strada HARALAMBIE BOTESCU Strada HARALAMBIE BOTESCU Strada HARJEU Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT Strada HENRI MATHIAS BERTHELOT Strada HERASTRAU Strada HERTA Strada HORATIU Strada HOREI Strada HOREI Strada HOREI Strada HOREI Strada HOREI Strada HRISOVULUI Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Bulevardul HRISTO BOTEV Strada IACOB FELIX Strada IACOB NEGRUZZI 174B 23 50 43 12 16 10 4 6 8 10 7 13 2 11 14 7 59 61 1 7 17 30 16 7bis 8 5bis 14 13 2 4 26 44 22 24 27 29 34 7 72 28 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 2 3 2 1 1 5 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1935 1928 1930 1923 1900 1934 1920 1930 1920 1930 1920 1890 1920 1916 1925 1920 1937 1926 1930 1938 1980 1938 1940 1910 1923 1935 1940 1957 1938 1900 1930 1930 1903 1936 1935 1937 1900 1934 1920 1935 1926 S+P+3E S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+5E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+3E S+Ds+P+1E S+P+1E S+P+2E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+10E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+5E S+P+1E+Ma S+P+7E S+P+5E S+P+3E+Ma S+P+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+12E+Ma S+P+1E 4 402 5 7 1,885 4 5 516 548 1995 1994 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1994 1994 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1994 1993 1994 1994 1993 1993 Nicolae CONSTANTINESCU Horia DUGAN Adina SIMION Valter BOGDAN Niculaie TUDOSE Mihai URSACHESCU Cristian BALAN Serban STANESCU Cristian BALAN Cristian BALAN Adina SIMION Dan POPESCU Constantin DALBAN Horia DUGAN Dan POPESCU Radu AGENT Adina SIMION Radu AGENT Radu AGENT Mircea NEICU Dan POPESCU Mircea IONESCU Mircea VASILIU Nicolaie TUDOSE Viorel CONSTANTINESCU Niculaie TUDOSE Mircea CONDRUT Virgil FIERBINTEANU Dan POPESCU Nicola GOSPODINOV Alexandru PROGRESEANU Alexandru PROGRESEANU Serban PAUNESCU Gabriel NICULESCU Dan GHIOCEL Dan GHIOCEL Nicolae ALEMAN Dan GHIOCEL Dan GHIOCEL Anatolie CAZACLIU Valter BOGDAN U2 U2 U2 U3 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U1 U1 U1 U2 U3 U2 U3 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.37

Nr crt 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada IACOB NEGRUZZI 30 1 1898 S+P+1E+Ma 1993 Rodica VASILESCU U1 Strada IANCU CAPITANU Strada IANCU CAVALER DE FLONDOR Bulevardul IANCU DE HUNEDOARA Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Bulevardul I. C. BRATIANU Strada ICOANEI Strada ICOANEI (corp A + C) Strada ICOANEI Strada ICOANEI Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU (corp A + B + C + D + E) Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada IENACHITA VACARESCU Strada ILARIE CHENDI Strada ILFOV Strada ILIE CAMPEANU Strada INISOR Intrarea CAL UNA Intrarea CAL UNA Intrarea CLUCEREASA MARIA Intrarea COSTACHE NEGRI Intrarea DRAGUSA Intrarea DRAGUSA Intrarea DRAGUSA Intrarea DUMITRU LEMNEA Intrarea DUMITRU LEMNEA Intrarea DUMITRU LEMNEA Intrarea DUMITRU LEMNEA 19 7 37 2 6 14 35 34 39 44 40 38 57 69C 3 46 45 8 14 19 20 F 4 1 47 48C 50 44 2 22 19 15 17 6C 4 15 5 6 18 7 8 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 3 5 4 4 4 1 1 1 1 1940 1925 1960 1940 1937 1880 1956 1945 1986 1958 1924 1934; 1936 1938 1880 1921 1892 1932 1840 1936 1935 1918;1923 1920 1935 1909 1935 1940 1894 1933 1936 1900 1900 1905 1933 1937 1938 1935 1930 1939 1935 1934 S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+8E S+P+1E+Ma S+P+8E S+P+2E S+P+7E S+P+6E+Ma S+P+9E S+P+7E S+P+3E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E; S+P+2E+Ma S+P+3E S+P; S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+1E;S+P+1E; S+P S+P+1E S+P+1E+Ma S+P; S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+Ma; S+P; S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+3E 800 11,554 1993 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1994 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1995 Dan POPESCU Dan STANCIULESCU Valentin SEVCENCO Paul VERNESCU Alexandru PROGRESEANU Emil COROIU Valentin GEORGESCU Radu PETROVICI Mihai NAVODARIU Alexandru PROGRESEANU Rodica VASILESCU Dan STANCIULESCU Dan POPESCU Dan DUMITRESCU Traian POPP Corneliu NICUT Dan STANCIULESCU Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI BALAN I. CRISTIAN Radu PETROVICI Corneliu NICUT Dan STANCIULESCU Alexandru BRANZEI Cristian BALAN Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Radu PETROVICI Niculaie TUDOSE Gabriel NICULESCU Gabriel NICULESCU Dan POPESCU Armand NEFIAN Traian POPP Traian POPP Traian POPP Nicolae ROSCA Gheorghe DUMITRU Dan POPESCU Horia DUGAN U3 U1 U3 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U1 U1, U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.38

Nr crt 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Intrarea DUMITRU LEMNEA 2 1 1934 S+P+2E+Ma 1995 Horia DUGAN U3 Intrarea DUMITRU LEMNEA Intrarea GHEORGHE MANU Intrarea GRIGORE CANTILLI Intrarea INTRE GARLE Intrarea INTRE GARLE Intrarea ION CALIN Intrarea LICURICI Intrarea LICURICI Intrarea MIHAI EMINESCU Intrarea NICOLAE VERMONT Intrarea NICOLAE VERMONT Intrarea NICOLAE VERMONT Intrarea PROGRESULUI Intrarea SFANTUL MINA Intrarea SFANTUL MINA Intrarea SFANTUL MINA Intrarea STAFETEI Intrarea VASILE PAUN Intrarea VLADIMIR STREINU Intrarea VLADIMIR STREINU Strada INVINGATORILOR Strada IOAN BUDAI DELEANU Strada IOAN FILITTI Strada IOAN FILITTI Strada IOAN FILITTI Strada IOAN VODA CARAGEA Strada IOAN VODA CARAGEA Strada IOAN VODA CARAGEA Strada ION ANDREESCU Strada ION ANDREESCU Strada ION ANDREESCU (corp C + G + F) Strada ION ANDREESCU Strada ION ANDREESCU Strada ION ANDREESCU (corp C + D) Strada ION ANDREESCU (corp C + D) Strada ION BREZOIANU (corp A + B) Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU Strada ION BREZOIANU 6 1 4 13 9 2 2 4 1 1 3 7 17C 6 7 8 1 2 12 2 22 5 10 5 8 3 2 27 1 29 10 11 17 4 6 51 10 8 9 1 1 1 4 4 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 5 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 5 1939 1935 1940 1946 1923 1939 1934 1934 1929 1935 1935 1936 1920 1900 1894 1903 1933 1940 1937 1937 1920 1935 1902 1890 1916 1920 1920 1938 1942 1925 1926 1925 1944 1925 1920 1946 1972 1880 1932 S+P+2E S+Ds+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+4E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+Ds+P+Ma S+P+1E; S+P S+P+1E S+P+2E S+P+5E S+P+2E S+P+2E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+5E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+3E S+P+Mz+5E+Ma S+P+2E; S+P S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma;S+P S+P+3E+Ma S+P+1E+Ma;S+P; S+P+1E S+P;S+P+1E; S+P+Ma S+P+8E; S+P+10E S+P+8E S+P+1E S+P+6E 1 8 9 6 70 496 1,035 788 9,500 30 5 867 1,245 670 2,170 802 675 3 465 1995 1994 1995 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1995 1993 1995 Leonid NEAGOE Eugeniu IORDACHESCU Silvia CARAMAN Traian POPP Traian POPP Eugen ANTONESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Radu PETROVICI Mircea PERJESCU Niculaie TUDOSE Ion VARSA Emil COROIU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Adina SIMION Mihai NAVODARIU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Marian ELEFTERESCU Traian POPP Voicu DORDEA Voicu DORDEA Voicu DORDEA Armand NEFIAN Eugeniu IORDACHESCU Rodica ANGELESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Constantin DALBAN Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Nicolae CONSTANTINESCU Dan CAPATINA Mircea NEICU Ramiro SOFRONIE U3 U3 U2 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U1 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U1 U1 U3 U1 U3 U3 U2 U2 U2, U1 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.39

Nr crt 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada ION CALIN 20 2 1939 S+P+2E 1993 Dan STANCIULESCU U3 Strada ION CALIN Strada ION CALIN Strada ION CAMPINEANU Strada ION FLORESCU Strada ION FLORESCU Strada ION FLORESCU Strada ION FLORESCU Strada ION GHICA Strada ION LUCA CARAGIALE Strada ION LUCA CARAGIALE Strada ION LUCA CARAGIALE Strada ION LUCA CARAGIALE Strada ION LUCA CARAGIALE Strada ION MAIORESCU Strada ION MAIORESCU Strada ION MAIORESCU Strada ION MAIORESCU Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Bulevardul ION MIHALACHE Strada ION MINCU Strada ION NECULCE Strada ION NECULCE Strada ION NECULCE Strada ION NISTOR Strada ION NISTOR Strada ION OTETELESANU Strada ION PUSCARIU Strada ION RACOTEANU Strada ION RADOVICI Strada IRIMICULUI Strada ITALIANA Strada ITALIANA Strada IULIA HASDEU 3 35 2 17 8 19C 2 1 19 22 3 8 1A 7 61C 59C 20 18 66 68 65 329 333 94 295-297 70-84 27 39 74C 74 2 6 5 9 2 10 2 1 23 1 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 4 3 5 2 2 2 1 1934 1905 1940 1878 1900 1878 1938 1936 1910 1924 1933 1913; 1933 1937 1939 1920 1927 1935 1930 1940 1937 1934 1963 1963 1929 1930 1975 1940 1912 1923 1923 1945 1978 1942 1930 1935 1928 1976 1925 1925 1910 S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+Mz+6E S+P+2E;S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E+Pod; S P P d S P S+ P+ 4E S+P+9E S+P+2E S+P+4E S+P+4E S+P+1E+Pod; S+P+4E S+P+5E S+P+3E+Ma S+P; S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma; S+P S+P+10E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+10E S+P+1E S+P+1E S+P+2E S+P+3E S+P+Mz+6E 2S+P+10E S+P+6E+Ma S+P+3E S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+11E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma 1,444 1,689 44 1 2 80 8 3,833 1,050 570 11,044 1,115 8 11 644 860 5,118 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993;1997 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1995 1995 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1994 Corneliu NICUT Adina SIMION Emilian TITARU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Voicu DORDEA Mircea MIRONESCU Alexandru PROGRESEANU Dan POPESCU Maria DABIJA Dan POPESCU Maria DABIJA, Grigore ARSENIE Mircea CONDRUT Dan POPESCU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Nicolae CONSTANTINESCU Emilian TITARU Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Stelian PICULESCU Stelian PICULESCU Gheorghe AFANASENCO Mircea CONDRUT Moses DRIMER Mircea NEICU Serban ALTENLIU Horia DUGAN Horia DUGAN Valter DORDEA Alexandru PROGRESEANU Nicolae TEMELCU Eugeniu IORDACHESCU Dan POPESCU Laur AGAPI Gabriel NICULESCU Iorgu NICULA Radu PETROVICI Eugen ANTONESCU U3 U3 U1 U1 U2 U3 U3 U1 U2 U2 U2 U2 U3 U1 U2 U2, U3 U3 U1 U1 U1 U1, U3 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.40

Nr crt 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Bulevardul IULIU MANIU 128 6 1966 S+P+9E 1993 Anatolie CAZACLIU U3 Bulevardul IULIU MANIU Bulevardul IULIU MANIU Strada IVAN PETROVICI PAVLOV Strada IVAN PETROVICI PAVLOV Strada IVO ANDRIC Strada IVO ANDRIC Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JEAN LOUIS CALDERON Strada JOLIOT FREDERIC CURIE Strada JUDETULUI Strada LAHOVARI (corp A) Strada LANTULUI Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Bulevardul LASCAR CATARGIU Strada LATINA Strada LEON VODA Strada LEON VODA Strada LEONIDA VARNALI Strada LICURG Strada LINARIEI Strada LINARIEI Strada LINARIEI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI Strada LIPSCANI 23 9 29-31 33-35 6 10 26 14 50 15 22 1 1-1B 1 7 24-26 28 41 45 9 27 9A 4 18 15 15 2 144 144A 146 46 54 66 72 77 79 80 19 28 3 6 6 1 1 3 3 2 2 2 5 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1976 1976 1946 1946 1887 1900 1930 1940 1900 1935 1928 1929 1940 1930 1935 1937 1935 1939 1930 1920 1930 1900 1940 1900 1900 1913 1910 1920 1946 1938 1880 1900 1900 1900 1875 1875 1875 1898 1880 1921 S+P+10E S+P+811E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+4E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma; S+P+3E+Ma S+P+1E+Pod S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+4E S+P+Ma;S+P+3E S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+8E S+P+4E S+P+3E+Ma S+P+4E+Ma S+P+3E+Pod S+P+5E S+P+2E+Ma S+Ds+P+3E+Ma S+P; S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P; S+P+1E S+P+1E S+P+2E S+P+2E+Pod S+P+3E+Pod S+P+1E S+P+1E S+P+3E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+4E+Ma 17 18 18 15 10 7 1,128 1,096 7,815 1,620 1,194 1,370 1,393 1,413 1,641 2 1,662 2,607 5 20 641 2,043 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1996 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1995 Ion LUNGU Ion LUNGU Gheorghe AFANASENCO Gheorghe AFANASENCO Mihai PERJESCU Radu PETROVICI Alexandrina PRETORIAN Adina SIMION Leonid NEAGOE Radu PETROVICI Emilian TITARU Dan POPESCU Alexandru BRANZEI Armand NEFIAN Armand NEFIAN Mircea NEICU Armand NEFIAN Eugeniu IORDACHESCU Mihai URSACHESCU Dan POPESCU Eugeniu IORDACHESCU Adina SIMION Adina SIMION Traian POPP Traian POPP Radu PETROVICI Anatolie CAZACLIU Traian POPP Traian POPP Traian POPP Mircea NEICU Nicola GOSPODINOV Nicola GOSPODINOV Nicola GOSPODINOV Mircea NEICU Mircea NEICU Nicolae ALEMAN Mircea MIRONESCU Alexandru CISMIGIU Drago BADEA U3 U3 U3 U3 U1 U2 U1 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U3 U2 U3 U1 U3 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.41

Nr crt 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada LIPSCANI 39 3 1973 S+P+2E 1993 Dan MIHAILESCU U3 Strada LIPSCANI Strada LIREI Strada LISTER Strada LIVENI Strada LIZEANU Strada LIZEANU Strada LIZEANU Strada LOGOFATUL DAN Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LOGOFATUL LUCA STROICI Strada LOTRU Strada LOUIS PASTEUR Strada LOUIS PASTEUR Strada LOUIS PASTEUR Strada LUCEAFARULUI Strada LUDWIG VAN BEETHOVEN Strada LUIGI CAZZAVILLAN Aleea LUNGULETU Strada LUNII Strada LUNTREI Strada LUNTREI Strada MACARIE CANTARETUL Strada MAGURA VULTURULUI Strada MAICA DOMNULUI Strada MAICA DOMNULUI Strada MALTOPOL Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA Strada MANTULEASA Aleea MANTULEASA Strada MANTULEASA Bulevardul MARASESTI (corp A + B + C) Bulevardul MARASTI Strada MARCU ARMASU Strada MARCU ARMASU Strada MARCU ARMASU 52 20 5 3 12 22-24 23 2 17 22 3 11 15 59 61 23 38 2 2 15A 6 6 10 6 4 31 48 52 17 32 34 33 37 38 2 31 28 43 1 3 11 3 2 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5 5 5 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1900 1935 1933 1920 1938 1958 1936 1973 1939 1929 1930 1935 1921 1947 1937 1928 1935 1933 1960 1922 1963 1930 1975 1974 1936 1930 1937 1934 1935 1927 1932 1924 1922 1934 1936 1910 1924 1935 1974 1974 1974 S+P+2E+Pod S+P+2E+Ma S+P+1E+Pod S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+10E P+1E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+4E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Pod S+P+2E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+5E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E+Pod S+P+2E S+P+Mz+2E+Ma S+P+1E S+P+1E;S+P+2E S+P+4E+Ma; S+P+4E; S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+10E 348 4 525 9 1,365 30,071 830 7 676 4 8 838 1,215 7 1,097 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1997 1993 1994 1993 1993 1993 1995 1993 1994 1993 1995 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 Nicola GOSPODINOV Mircea CONDRUT Radu DIAMANDOPOL Horia DUGAN Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Radu PETROVICI Dinu CIOBOTARU Ramiro SOFRONIE Eugeniu IORDACHESCU Mircea NEICU Radu PETROVICI Emil COROIU Stelian PICULESCU Gabriel NITU Dan STANCIULESCU Radu PETROVICI Valentin SEVCENCO Helmuth KBER Maria DABIJA Dan ANASTASIU Ion LUNGU Adina SIMION Adina SIMION Ramiro SOFRONIE Dan POPESCU Mircea NEICU Dan STANCIULESCU Silvia CARAMAN Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Adina SIMION Eugeniu IORDACHESCU Mihai IONESCU Stefan MIHAILESCU Stefan MIHAILESCU Stefan MIHAILESCU U3 U1, U2 U1 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U2 U3 U3 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.42

Nr crt 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada MARCU ARMASU 5 2 1974 S+P+10E 1993 Dan POPESCU U3 Strada MARCU ARMASU Strada MARCU ARMASU (bloc 27) Strada MARIA HAGI MOSCU Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIA ROSETTI Strada MARIN SERGHIESCU Strada MARIN SERGHIESCU Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MASINA DE PAINE Strada MATACHE DOBRESCU Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATASARI Strada MATEI BASARAB Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD (corp C + D) Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MATEI VOIEVOD Strada MAXIM GORKI Strada MAXIMILIAN POPPER Strada METALURGIEI Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU 9 7 19-21 36 12 13 15 17 18 30 10 6-8 23 20 22 41 3 14 38 23C 32-34 41 44 47 33 13 20A 6 62 8 4 103-113 115-123 35 71 26 21 5-7 155 182 23 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 2 1 1974 1974 1950 1936 1930 1910 1934 1934 1930 1938 1920 1940 1925 1968 1968 1968 1930 1935 1928 1936 1935 1938 1934 1934 1923 1935 1903 1930 1940 1939 1937 1963 1963 1930 1940 1940 1910 1966 1928 1931 1935 S+P+10E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+7E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+5E S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+4E+Ma S+P+1E+Ma; S+P+1E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+2E S+P+1E; S+P+1E S+P+1E S+P+2E; S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P S+P+2E S+P+1E; S+P S+P+1E; S+P+1E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E+Pod; S P P d S+ P+ 2E S+P+1E+Ma; S+P+1E S+P+10E S+P+10E S+P+1E+Ma; S+P S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+9E S+P+1E S+P+2E+Ma; S+P+2E+Ma 659 14 1,536 31 1993 1993 1994 1994 1993 1993 1992 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 Dan POPESCU Dan POPESCU Radu PETROVICI Moses DRIMER Leonid NEAGOE Adina SIMION Radu PETROVICI Dan POPESCU Adina SIMION Mircea NEICU Constantin DALBAN Radu PETROVICI Dan POPESCU Zefir APOSTOL Viorel CONSTANTINESCU Mihai NAVODARIU Mihai ELEFTERESCU Ion VARSA Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Mihai URSACHESCU Ion LUNGU Ion LUNGU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Ion VARSA Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Ion LUNGU Adina SIMION Ion LUNGU Dan POPESCU Viorel CONSTANTINESCU Dumitru MARGINEANU Alexandru BRANZEI Armand NEFIAN U3 U3 U2 U1 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U1 U3 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2, U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2, U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2, U3 U3 U1 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.43

Nr crt 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada MIHAI EMINESCU 77A 2 1890 S+P+4E 1995 Silvia CARAMAN U1 Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI EMINESCU Strada MIHAI VODA Strada MIHAI VODA Strada MIHAI VODA Strada MIHAI VODA Strada MIHAI VODA Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU 127 150 57 166 176 26 40 76A 132 140 36 1 11 9 5 7 41 (91) 3 (36) 39 (89) 45 (93) 5 (59) 9 (63) 8 10 (40) 13 (67) 21 (75) 35 (85) 55 (101) 7 (61) 8 (38) 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 1938 1938 1925 1937 1933 1937 1935 1936 1936 1949 1940 1894 1910 1940 1910 1910 1939 S+P+5E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+6E S+P+5E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+3E S+P+7E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma; S+P+3E S+P+5E+Ma 14 1,528 1,435 5 930 1997 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1993 1993 1995 1995 1993 1993 1993 1994 1995 Nicolae CONSTANTINESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Corneliu NICUT Dan CAPATINA Mircea NEICU Horia DUGAN Mircea NEICU Mircea NEICU Corneliu NICUT Gabriel NICULESCU Nicolae TEMELCU Radu PETROVICI Radu PETROVICI Mircea NEICU Dan GHIOCEL Dan POPESCU U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U3 U3 U1

922 923 924 925 926 927 928 929 930

Piata MIHAIL KOGALNICEANU (fost Bulevardul REGINA ELISABETA) Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Piata MIHAIL KOGALNICEANU (corp C + D) Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU

5 5 5 5 5 5 5 5 5

1930 1928 1933 1930 1939 1958; 1959 1888 1922 1894

S+P+4E S+P+6E+Ma S+P+4E S+P+4E S+P+9E S+P+6E S+P+2E+Ma; S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma; S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma 10 1,040 20 3,684

1993 1993 1995 1995 1993 1993 1996 1994 1994

Petre PINTEA Dan STANCIULESCU Mihai URSACHESCU Alexandrina PRETORIAN Gabriel PANICOV Emilian TITARU Adina SIMION Dan GHIOCEL Dan GHIOCEL

U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2, U3 U2, U3 U3

931 932 933 934

Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU Bulevardul MIHAIL KOGALNICEANU

5 5 5 5

1959 1959 1940 1910

S+P+6E S+P+7E S+P+4E+Ma S+P+4E 18 2,229 45

1996 1995 1993 1995

Nicolae ALEMAN Nicolaie TUDOSE Radu PETROVICI Niculaie TUDOSE

U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.44

Nr crt 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Strada MIHAIL MIRINESCU 19 5 1932 S+P+1E 1993 Gabriel NICULESCU U3 Strada MIHAIL MIRINESCU Strada MIHAIL OBEDENARU Strada MIRCEA VASILESCU Bulevardul MIRCEA VODA Bulevardul MIRCEA VODA Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MIRCEA VULCANESCU Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU Strada MITROPOLIT COSTACHE VENIAMIN Strada MITROPOLIT FILARET Strada MITROPOLIT FILARET Strada MITROPOLIT IOSIF Strada MITROPOLIT NIFON Strada MITROPOLIT NIFON Strada MITROPOLIT NIFON Strada MITROPOLIT NIFON Strada MITROPOLIT NIFON Strada MITROPOLIT NIFON Strada MOLDOVITA Strada MONUMENTULUI Strada MONUMENTULUI Strada MORILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR 20-22 11 13 14 57 119 2-4 39 42 61 76A 12 45 21A 73 16 49 27 12 14 16 32 37 12 6 8 28 106 108 18 10 120C 122 134-134A 136-138 203 23 251 27 34 38 74 5 5 4 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1938 1938 1927 1938 1900 1936 1935 1870 1900 1930 1929 1925 1936 1940 1900 1900 1930 1880; 1940 1932 1895 1885 1880 1910 1965 1924 1926 1900 1900 1920 1900 1900 1900 1900 1860 1860 1939 1900 1935 1884 1910 1892 1880 S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P S+P+4E S+P+7E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P S+P+1E S+P+1E S+P S+P+1E; S+P+3E+Ma S+P+1E+Ma S+P; S+P+2E S+P+1E S+P S+P S+P+10E S+P+2E; S+P S+P+Mz+3E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+4E+Ma S+P+2E S+P+8E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Pod S+P+1E 5 800 798 1,139 8 670 4 750 1993 1995 1993 1993 1993 1996 1996 1993 1996 1994 1994 1994 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Gabriel NICULESCU Adina SIMION Traian POPP Dan POPESCU Dan POPESCU Armand NEFIAN Alexandru BRANZEI Radu AGENT Nicolae CONSTANTINESCU Horia DUGAN Dan POPESCU Dan GHIOCEL Iorgu NICULA Valentin SEVCENCO Corneliu NICUT Dan STANCIULESCU Adina SIMION Eugeniu IORDACHESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Traian POPP Traian POPP Dan STANCIULESCU Adina SIMION Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea CONDRUT Mircea VASILIU Mircea VASILIU Mircea VASILIU Mircea NEICU Mircea VASILIU Mircea VASILIU Mircea VASILIU Mircea VASILIU Dan POPESCU Stelian PICULESCU Valentin GRIGORESCU Gheorghe AFANASENCO Mircea NEICU Armand NEFIAN Niculaie TUDOSE U3 U3 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U1 Propus pt. demolare Propus pt. demolare Propus pt. demolare U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.45

Nr crt 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Calea MOSILOR 82 3 1890 S+P+1E 1,276 1993 Vasile BOGDAN U1 Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR (corp A+B+C) Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Calea MOSILOR Strada MUZELOR Strada MUZELOR Piata NATIUNILE UNITE Strada NEGOIU Aleea NEGRENI 86bis 92 98 103 113 123 124 126 44 46 90 105 115 223 25 80 19 5 3-5 37 2 17 18 19 22 3 8 9 24 10 14 19 16 26 1 50 59 32 34C 7 15A 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 6 2 2 2 2 1 1 1937 1900 1935 1836; 1936 1934 1933 1910 1934 1910 1900 1900 1832; 1936 1934 1981 1925 1937 1930 1935 1960 1940 1910 1925 1915 1925 1915 1920 1910 1920 1920 1924 1937 1934 1935 1934 1920 1930 1936 1885 1865 1920 1933 S+P+5E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+8E S+P+4E+Ma S+P+3E+Ma S+P+4E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma; S+P S+P+6E+Ma S+P+89E S+P+1E+Ma S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+17E S+P+1E S+P+1E+Ma;S+P S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+1E P+1+M S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+6E+Pod S+P+3E+Ma S+P+9E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+4E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma; S+P+1E; S+P+1E S+P+3E+Ma S+P+3E 471 3,127 267 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1996 1993 1993 1993;1994 1993 1993 1993 Ion VARSA Maria CRACIUN Ion VARSA Niculaie TUDOSE Stefan MIHAILESCU Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Radu PETROVICI N.icola COSPODINOV Maria CRACIUN Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Stefan MIHAILESCU Dan DOBRESCU Paul VERNESCU Adina SIMION Iorgu NICULA Mircea CONDRUT Serban ALTENLIU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Emil COROIU Radu PETROVICI Gabriel NICULESCU Mihai URSACHESCU Marin TEODOR Dan STANCIULESCU Alexandru BRANZEI Dan GHIOCEL Valentin GEORGESCU Armand NEFIAN Eugeniu IORDACHESCU U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U2 U3 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U3 U3 U2 U3 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U3

1000 Aleea NEGRENI 1001 Aleea NEGRENI 1002 Aleea NEGRENI 1003 Aleea NEGRENI 1004 Aleea NEGRENI 1005 Aleea NEGRENI 1006 Aleea NEGRENI 1007 Strada NEGUSTORI 1008 Strada NEGUSTORI 1009 Strada NEGUSTORI 1010 Strada NEGUSTORI 1011 Bulevardul NICOLAE BALCESCU 1012 Strada NICOLAE DROSSU 1013 Strada NICOLAE FILIMON 1014 Strada NICOLAE FILIPESCU 1015 Strada NICOLAE FILIPESCU 1016 Strada NICOLAE FILIPESCU 1017 Strada NICOLAE FILIPESCU 1018 Strada NICOLAE GOLESCU 1019 Strada NICOLAE IORGA

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.46

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1020 Strada NICOLAE STAICOVICI 37 5 1930 S+Ds+P;S+P 1993 Dan STANCIULESCU U3 1021 Strada NICOLAE TONITZA 1022 Strada NICOLAE TURNESCU 1023 Strada NICOLAE TURNESCU 1024 Strada OCCIDENTULUI 1025 Strada OCCIDENTULUI 1026 Strada OCCIDENTULUI (corp B) 1027 Strada OCCIDENTULUI 1028 Strada OCCIDENTULUI 1029 Strada OCCIDENTULUI 1030 Strada OCCIDENTULUI 1031 Strada ODOBESTI 1032 Strada OLARI 1033 Strada OLARI 1034 Strada OLARI 1035 Strada OLIMPULUI 1036 Strada OLIMPULUI 1037 Strada OLIMPULUI 1038 Strada OLIMPULUI 1039 Strada OLIMPULUI 1040 Strada OLIMPULUI 1041 Strada OLIMPULUI 1042 Strada OLIMPULUI 1043 Strada OLIMPULUI 1044 Strada OLIMPULUI 1045 Strada OLIMPULUI 1046 Strada OLIMPULUI 1047 Strada OLIMPULUI 1048 Strada OLIMPULUI 1049 Strada OLIMPULUI (corp C + D) 1050 Strada OLIMPULUI 1051 Strada OLIMPULUI 1052 Strada OLIMPULUI 1053 Strada OLIMPULUI 1054 Strada OLIMPULUI 1055 Strada OLIMPULUI 1056 Strada OLIMPULUI 1057 Strada OLIMPULUI 1058 Strada OLIMPULUI 1059 Strada OLIMPULUI 1060 Strada OLIMPULUI 10 1 15 1 13 45 49C 24 34 43 7 14 30 32 34 72 66C 21 39 43 61 80C 82 6C 1 10 13 14 24 27 29 3 32 37 48C 52 58A 64 68 70 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1940 1910 1927 1910 1940 1935 1890 1940 1940 1940 1965 1935 1870 1916 1900 1913 1914 1900 1923 1939 1920 1915 1910 1896 1895 1930 1914 1924 1940 1931 1896 1930 1889 1900 1900 1839 1920 1909 1930 1900 S+P+1E; S+P S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+6E S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+3E S+P+5E S+P+3E S+P+10E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P S+P+1E; S+P S+P S+P; S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P+Ma S+P+Ma S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma S+P S+P; S+P+1E S+P+Ma S+P; S+P+1E S+P+1E+Ma; S+P S+P+1E+Ma S+P S+P+2E S+P+1E+Ma S+P S+P S+P S+P+1E S+P S+P; S+P+1E S+P 11 1,140 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Mircea PERJESCU Mircea NEICU Armand NEFIAN Mihai HOTINCEANU Mihai HOTINCEANU Dan MIHAILESCU Radu AGENT Mihai HOTINCEANU Mihai HOTINCEANU Mihai HOTINCEANU Alexandrina PRETORIAN Traian POPP Niculaie TUDOSE Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Adina SIMION Adina SIMION Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Cristian BALAN Traian POPP Traian POPP Cristian BALAN Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP Traian POPP U3, U2 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U3 U1 U1 U1, U2, U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2, U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.47

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Adina SIMION 1061 Strada OLIMPULUI 74 4 1900 S+P+Ma 1993 U3 1062 Strada OLIMPULUI 1063 Strada OLIMPULUI 1064 Strada OLIMPULUI 1065 Strada ORZARI (corp C + D + E + H) 1066 Strada ORZARI 1067 Strada OSTASILOR 1068 Strada OSTASILOR 1069 Strada OSTASILOR 1070 Strada OTETARI 1071 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1072 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1073 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1074 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU (corp A + B) 1075 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1076 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1077 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1078 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1079 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU (corp A + B) 1080 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1081 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1082 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1083 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1084 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1085 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 1086 Piata PACHE PROTOPOPESCU (fost Bulevardul REPUBLICII) 1087 Strada PALEOLOGU 1088 Strada PALEOLOGU 1089 Strada PALEOLOGU 1090 Strada PALEOLOGU 1091 Strada PAMFIL NASTASE 1092 Strada PANAIT ISTRATI 1093 Strada PARFUMULUI 1094 Strada PARIS 1095 Strada PATRASCU VODA 1096 Strada PATRASCU VODA 1097 Strada PATRIEI 1098 Strada PAUL GRECEANU 1099 Strada PAUL GRECEANU 1100 Strada PAUL IONESCU 1101 Strada PETRE CRETU 1102 Strada PETRU CERCEL 76 7A 9C 15-17 58B 19 6 31 6 21 27 29 30 36 46 47 48 71 103 24 31 42 43 92 13 (90) 2 5 7 22 22 104C 39 9 1 10 3 26 7 15 77 9 2 3 2 1 3 1 3 3 3 2 2 1 1 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1930 1900 1912 1890 1934 1926 1924 1940 1933 1925 1924 1932 1914 1910 1957 1865 1926 1933 1940 1900 1920 1934; 1899 1926 1950 1925 1936 1939 1930 1920 1940 1912 1910 1934 1928 1900 1934 1940 1918 1939 1935 1933 S+P+1E+Ma S+P+Ma S+P; S+P+1E S+P; S+P+1E; S+P S+P+2E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+Mz+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+4E+Ma S+P S+P+2E+Ma S+P S+P+4E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E; S+P S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+3E+Ma S+P+3E S+P+3E S+P+4E S+P+1E+Ma S+Ds+P+2E S+P S+P S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E+Ma S+P+Mz+3E+Pod S+P+2E+Ma S+P+2ES+P+1E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E 775 441 2 154 893 13 1,580 7 1,096 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993;1996 1994 1994 1993 1993 1993 1994 1994 1993 1993 1994 1993 1993 1995 1993 1993 1994 1994 1993 1994 1993 1993 1996 1995 1993 Adina SIMION Adina SIMION Traian POPP Constantin DALBAN Niculaie TUDOSE Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Radu AGENT Petru IOAN Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Radu PETROVICI Dan POPESCU Radu PETROVICI Nicolae ALEMAN Corneliu MUDRACENCU Nicolae ALEMAN Voicu DORDEA Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Nicolae ALEMAN Voicu DORDEA Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Adina SIMION Eugeniu IORDACHESCU Constantin ARIENESCU Dan POPESCU Mircea NEICU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Mihai URSACHESCU Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Ovidiu GEORGESCU Mihai IONESCU Dan STANCIULESCU U3 U3 U3 U1, U2, U2 U3 U1 U1 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U2 U2 U3 U2 U1 U3 U2 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U3 U3 Pag.48

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1103 Strada PETRU PONI 1-3 1 1958 S+P+3E 30 2,840 1995 Armand NEFIAN U2 1104 Strada PETRU PONI 1105 Strada PETRU PONI 1106 Strada PETRU RARES 1107 Strada PETRU RARES 1108 Strada PETRU RARES 1109 Strada PLANTELOR 1110 Strada PLANTELOR 1111 Strada PLANTELOR 1112 Strada PLANTELOR 1113 Strada PLANTELOR 1114 Strada PLANTELOR 1115 Strada PLANTELOR 1116 Calea PLEVNEI 1117 Calea PLEVNEI 1118 Calea PLEVNEI 1119 Calea PLEVNEI 1120 Calea PLEVNEI (corp C + D) 1121 Calea PLEVNEI 1122 Calea PLEVNEI 1123 Calea PLEVNEI (corp C + D) 1124 Calea PLEVNEI 1125 Strada POENARU BORDEA 1126 Strada POENARU BORDEA 1127 Strada POENARU BORDEA 1128 Strada POIANA FLORILOR 1129 Strada POIANA NARCISELOR 1130 Strada POIANA NARCISELOR 1131 Strada POLONA 1132 Strada POLONA 1133 Strada POLONA 1134 Strada POLONA 1135 Strada POPA MARIN 1136 Strada POPA NAN 1137 Strada POPA NAN 1138 Strada POPA NAN 1139 Strada POPA NAN 1140 Strada POPA NAN 1141 Strada POPA NAN 1142 Strada POPA NAN 1143 Strada POPA PETRE 18 8 1 21 32 60 78 23 70 20 74 80 56 11bis 57 15 22 26A 40 46-48 54 8-10 4 6 27 10 8 42 90 23C 23 3 11 60 88 115 2 49 68 28 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1928 1929 1930 1913 1930 1930 1933 1936 1935 1922 1926 1935 1900 1900 1935 1958 1870 1910 1900 1910 1920 1961 1935 1933 1939 1938 1960 1880 1932 1940 1932 1936 1935 1896 1933 1925 1939 1938 1929 1924 S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Pod S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+6E S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+8E S+P+6E S+P+7E S+P+4E+Ma S+P+3E+Ma S+P+9E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+4E S+Ds+P+3E S+P+3E S+P S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma; S+P S+P+3E S+P+2E S+P+2E S+P+4E 11 4 999 56 2,033 7 3 1,090 889 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1995 1993 1996 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Anatolie CAZACLIU Anatolie CAZACLIU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Mircea PERJESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Traian POPP Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Adina SIMION Constantin ARIENESCU Armand NEFIAN Constantin ARIENESCU Virgil FIERBINTEANU Mircea MIRONESCU, Nicolae ROSCA Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Aurel COMANESCU Aurel COMANESCU Nicolae ALEMAN Cristian BALAN Traian POPP Mihai URSACHESCU Leonid NEAGOE Constantin TARHON Armand NEFIAN Armand NEFIAN Radu AGENT Radu DIAMANDOPOL Eugeniu IORDACHESCU Traian POPP Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Adina SIMION Ion VARSA Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Elena DRAGOMIRESCU U3 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U1 U1, U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U1, U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.49

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1144 Strada POPA PETRE 15 2 1932 S+P+2E+Ma 1993 Anatolie CAZACLIU U3 1145 Strada POPA PETRE 1146 Strada POPA RUSU 1147 Strada POPA RUSU 1148 Strada POPA RUSU 1149 Strada POPA RUSU 1150 Strada POPA SOARE 1151 Strada POPA SOARE 1152 Strada POPA STEFAN 1153 Strada POPA TATU 1154 Strada POPA TATU 1155 Strada POPA TATU 1156 Strada POPA TATU 1157 Strada POPA TATU 1158 Strada POPA TATU 1159 Strada POPA TATU 1160 Strada POPA TATU 1161 Strada POTERAS 1162 Strada POTERAS 1163 Strada POTERAS 1164 Strada POTERAS 1165 Strada POTERAS 1166 Strada POTERAS 1167 Strada POTERAS 1168 Strada POTERAS 1169 Strada POTERAS 1170 Strada POVERNEI 1171 Strada POVERNEI 1172 Strada PRECUPETII VECHI 1173 Strada PRECUPETII VECHI 1174 Strada PRECUPETII VECHI 1175 Strada PRECUPETII VECHI 1176 Strada PRICOPAN 1177 Strada PRICOPAN 1178 Strada PRICOPAN 1179 Strada PRICOPAN 1180 Strada PRICOPAN 1181 Strada PRINCIPATELE UNITE 1182 Strada PRINCIPATELE UNITE (vila A + A') 1183 Strada PRINCIPATELE UNITE (vila B) 1184 Strada PRINCIPATELE UNITE 1185 Strada PRINCIPATELE UNITE (corp C + D) 42 17 12 23 9C 20 9 9-11 1-3 37A 48 29A 42 52 70 72 22 39 26A 13 3C 37 41 45 36C 10C 7 51 61 44 50 12 4 6 6A 8 71 2 2 59 64 2 2 2 2 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1928 1925 1890 1930 1930 1880 1890 1934 1880 1890 1940 1925 1940 1940 1936 1925 1921 1916 1932 1901 1910 1910 1916 1916 1910 1922 1932 1900 1900 1934 1937 1969 1969 1969 1969 1969 1890 1930 1930 1925 1910 S+P+4E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P+5E S+P S+P+1E+Ma S+P+Ma S+P S+P+1E S+P+1E S+P S+P+Ma; S+P S+P+2E S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+1E; S+P S+P+1E+M; S+P+1E+M S+P+1E S+P; S+P+1E S+P; S+P+1E; S+P 3 2 573 375 40 40 40 40 40 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 6 1,155 10 1,425 11 672 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Grigore ARSENIE Constantin DALBAN Ion LUNGU Anatolie CAZACLIU Emil COROIU Niculaie TUDOSE Radu AGENT Radu PETROVICI Gheorghe AFANASENCO Horia DUGAN Nicolae TEMELCU Dan ANASTASIU Nicolae TEMELCU Nicolae TEMELCU Horia DUGAN Ion LUNGU Eugeniu IORDACHESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Gabriel NICULESCU Rodica VASILESCU Constantin DALBAN Constantin DALBAN Anatolie CAZACLIU Anatolie CAZACLIU Mircea CONDRUT Gabriel NICULESCU Gabriel NICULESCU Gabriel NICULESCU Mircea CONDRUT Valentin SEVCENCO Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO U3 U1 U2 U3 U3 U1 U2 U2 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2, U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3, U2 U2, U3 U3 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U3 U2 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.50

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1186 Strada PRINCIPATELE UNITE 70 4 1890 S+P+1E 1993 Valentin SEVCENCO U3 1187 Strada PROFESORILOR 1188 Strada PROFESORILOR 1189 Strada PROFESORILOR 1190 Strada PROGRESULUI 1191 Strada PROGRESULUI 1192 Strada PROGRESULUI 1193 Strada PUSCASULUI 1194 Strada RADU BELLER 1195 Strada RADU CALOMFIRESCU 1196 Strada RADU CALOMFIRESCU 1197 Strada RADU CALOMFIRESCU 1198 Strada RAFAEL 1199 Calea RAHOVEI 1200 Calea RAHOVEI 1201 Calea RAHOVEI 1202 Calea RAHOVEI 1203 Calea RAHOVEI 1204 Calea RAHOVEI 1205 Calea RAHOVEI 1206 Calea RAHOVEI 1207 Calea RAHOVEI 1208 Strada RASPANTIILOR 1209 Strada RAUREANU 1210 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1211 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1212 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1213 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1214 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1215 Bulevardul REGINA ELISABETA 1216 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1217 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1218 Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul MIHAIL KOGLNICEANU) 1219 Bulevardul REGINA MARIA 1220 Bulevardul REGINA MARIA 1221 Bulevardul REGINA MARIA 1222 Bulevardul REGINA MARIA 10 4 8 3 4 16 18 25 1 11 3 2 53 65C 71 74-76 86C 92 51 69 72 29 5 41 (21) 73 (53) 30 (10) 33 (13) 54 (34) 15-19 39 (19) 61 (41) 71 (51) 57 62 47 30 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 1940 1940 1940 1890 1930 1910 1915 1946 1895 1867 1923 1920 1910 1914; 1928 1895 1900 1900 1920 1900 1932 1915 1934 1927 1920 1900 1900 1885 1880 1979 1875 1927 1900 1930 1900 1910 1919 S+P+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+Ma S+P+4E S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P S+P+1E; S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P S+P+3E+Ma S+P S+P+2E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+Mz+3E+Ma S+P+7E S+P+3E S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+1E 6,143 539 1,558 1,164 833 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1996 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1994 1993 1993 Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Gabriel NICULESCU Eugeniu IORDACHESCU Gabriel NICULESCU Dan ANASTASIU Gabriel NICULESCU Vasile BOGDAN Mihai COICULESCU Rodica ANGELESCU Adina SIMION Dan STANCIULESCU Cristian BALAN Cristian BALAN Corneliu NICUT Cristian BALAN Dan STANCIULESCU Alexandru BRANZEI Nicolae TOPA Alexandru BRANZEI Niculaie TUDOSE Iorgu NICULA Dan STANCIULESCU Vladimir AMBROZIE Gabriel NICULESCU Marin TEODOR Helmuth KOBER Radu DIAMANDOPOL Anca GRIGORAS Niculaie TUDOSE Radu PETROVICI Traian POPP Traian POPP Gabriel NICULESCU Cristian BALAN U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U1 U1 U1 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U2 U3 Pag.51

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1223 Bulevardul REGINA MARIA 36 4 1900 S+P+1E+Ma 1993 Dan STANCIULESCU U3 1224 Bulevardul REGINA MARIA 1225 Strada RIPICENI 1226 Strada RITORIDE 1227 Strada ROBERT KOCH 1228 Strada ROMA 1229 Strada ROMULUS 1230 Strada ROMULUS 1231 Strada ROMULUS 1232 Strada ROMULUS 1233 Strada ROMULUS 1234 Strada RONDA 1235 Strada ROTASULUI 1236 Strada RUMEOARA 1237 Strada RUMEOARA 1238 Strada RUMEOARA 1239 Strada RUMEOARA 1240 Strada RUSETU 1241 Strada SACHELARIE VISARION 1242 Strada SAGETII 1243 Strada SAGETII 1244 Strada SAGETII 1245 Strada SALCAMILOR 1246 Strada SAPIENTEI 1247 Strada SAPIENTEI 1248 Strada SAPIENTEI 1249 Strada SARMISEGETUZA 1250 Strada SARMISEGETUZA 1251 Strada SARMISEGETUZA 1252 Strada SCARLAT OTULESCU 1253 Strada SCARLATESCU 1254 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1255 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1256 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1257 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1258 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1259 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1260 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1261 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1262 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 1263 Strada SELARI 1264 Strada SELARI 74 2 14 8 41 16 83-85 2 6 79 24 4C 29 35 25 30 16 8 1 5 9 7 2 3A 6 3 6 8 4 26 5 57 51 41 9 20 21 41B 7 14 15 4 2 5 5 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 5 5 5 3 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1930 1976 1929 1938 1927 1930 1900 1932 1942 1935 1930 1930 1908 1925 1930 1936 1961 1975 1885; 1905 1900 1931 1901 1927 1920 1921 1878 1883 1910 1960 1920 1890 1920 1910 1940 1930 1923 1890 1921 1940 1910 1910 S+P+1E S+P+10E S+P+1E+Pod S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E; S+P S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+10E S+P+2E+Ma; S+P S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+1E+Ma S+Ds+P+3E S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+4E S+P S+P+2E S+P+3E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+2E S+P+2E 4 400 16 1,829 20 1,194 3 549 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1995 1993 1993 1993 1995 1993 1995 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Adina SIMION Gabriel NICULESCU Alexandru NEAGU Gabriel TOMESCU Valentin SEVCENCO Dan POPESCU Adina SIMION Aurel COMANESCU Ion VARSA Adina SIMION Adina SIMION Dan POPESCU Dan GEORGESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Eugen ANTONESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Liliana BALTATEANU Adina SIMION Leonid NEAGOE Stelian PICULESCU Cristian ENESCU Emil COROIU Armand NEFIAN Mircea MIRONESCU Mircea MIRONESCU Mircea MIRONESCU Adina SIMION Mircea PERJESCU Mihai URSACHESCU Gheorghe DRUGEA Ecaterina BALL Gheorghe AFANASENCO Eugen ANTONESCU Dan ANASTASIU Dan ANASTASIU Dan ANASTASIU Nicolae TEMELCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU U3 U2 U1 U3 U2 U1 U2 U3 U3 U3 U1 U2 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U1 U2 U3 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U1 U1, U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.52

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1265 Strada SELARI 17 3 1890 S+P+2E 1993 Mihai URSACHESCU U1 1266 Strada SELARI 1267 Strada SELARI 1268 Strada SELARI 1269 Strada SEMICERCULUI 1270 Strada SEMICERCULUI 1271 Strada SEMILUNEI 1272 Strada SEMILUNEI 1273 Strada SEPCARI 1274 Strada SEPCARI 1275 Calea SERBAN VODA 1276 Calea SERBAN VODA 1277 Calea SERBAN VODA 1278 Calea SERBAN VODA 1279 Calea SERBAN VODA 1280 Calea SERBAN VODA 1281 Calea SERBAN VODA 1282 Calea SERBAN VODA 1283 Calea SERBAN VODA 1284 Calea SERBAN VODA 1285 Strada SEVASTOPOL 1286 Strada SFANTA ECATERINA 1287 Strada SFANTA ECATERINA 1288 Strada SFANTA ECATERINA 1289 Strada SFANTA MARIA 1290 Strada SFANTA VINERI 1291 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1292 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1293 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1294 Strada SFANTUL CONSTANTIN (corp D) 1295 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1296 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1297 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1298 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1299 Strada SFANTUL CONSTANTIN 1300 Strada SFANTUL ELEFTERIE 1301 Strada SFANTUL ELEFTERIE 1302 Strada SFANTUL ELEFTERIE 1303 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 1304 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 1305 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 1306 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 18 20 24 1 2 4 7 22 9 111 115 138 43 109 126 143 147 266 81-83 8 17 11 15 18A 10 29A 12 13-13A 14 22 27 30B 30C 7 12 39C 8 5 11 3 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 3 3 3 1930 1896 1890 1919 1891 1897 1887 1890 1930 1948 1928 1915 1963 1893 1900 1917 1938 1942 1930 1907 1904 1911 1929 1936 1930 1930 1893 1918 1937 1910 1935 1920 1925 1920 1932 1933; 1935 1900 1920 1904 1920 1940 S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+2E+Ma S+P S+P+1E S+P+2E S+P+7E S+P+1E S+P+2E; S+P S+P+1E S+P+8E S+P+Ma S+P+2E S+P S+P; S+P+1E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+3E+Ma S+P+2E; S+P+2E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P S+P+5E+Ma 4 1,298 6 1,866 2,570 160 1,256 18 2,723 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1995 1995 1994 1993 1993 1993 1993 1994 1996 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Nicolae ALEMAN Mircea MIRONESCU Constantin DALBAN Mircea NEICU Zaharia PAULIUC Alexandru PROGRESEANU Aurelian PAVELESCU Cristian BALAN Aurelian PAVELESCU Niculaie TUDOSE Aurelian PAVELESCU Dan STANCIULESCU Aurelian PAVELESCU Aurelian PAVELESCU Nicolae TOPA Nicolae TOPA Eugeniu IORDACHESCU Traian POPP Traian POPP Traian POPP Dan POPESCU Ion VARSA Ovidiu GEORGESCU Radu PETROVICI Marin TEODOR Gabriel NICULESCU Eugeniu IORDACHESCU Dan POPESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Eugeniu IORDACHESCU Emilian TITARU Radu DIAMANDOPOL Niculaie TUDOSE Mihai PERJESCU Mircea MIRONESCU Mihai PERJESCU Radu PETROVICI U1 U1 U1 U2 U3 U1 U3 U1 U2 U1 U1 U1 U1 U1, U3 U2 U2, U1 U3 U3 U3 U2 U1, U2 U3 U3 U3 U1 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U1 U1 U1, U3 U2 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.53

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1307 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 13 3 1910 S+P+3E+Ma 1993 Mircea MIRONESCU U3 1308 Strada SFANTUL GHEORGHE NOU 1309 Strada SFANTUL NICETA 1310 Strada SFANTUL SPIRIDON 1311 Strada SFANTUL SPIRIDON 1312 Strada SFANTUL SPIRIDON 1313 Strada SFANTUL STEFAN 1314 Strada SFANTUL STEFAN 1315 Strada SFINTII APOSTOLI 1316 Strada SFINTII VOIEVOZI 1317 Strada SFINTILOR 1318 Strada SFINTILOR 1319 Strada SFINTILOR 1320 Strada SFINTILOR 1321 Strada SFINTILOR (corp C) 1322 Strada SIBIU 1323 Aleea SILISTEA 1324 Aleea SILISTEA 1325 Strada SILVESTRU 1326 Strada SILVESTRU 1327 Strada SILVESTRU 1328 Strada SILVESTRU 1329 Strada SILVESTRU 1330 Strada SILVESTRU 1331 Strada SILVESTRU 1332 Strada SILVESTRU 1333 Strada SILVESTRU 1334 Aleea SINAIA 1335 Aleea SINAIA 1336 Aleea SINAIA 1337 Strada SLANIC 1338 Strada SLANIC 1339 Strada SLANIC 1340 Strada SLANIC 1341 Strada SLANIC 1342 Strada SLANIC 1343 Strada SLANIC 1344 Strada SLANIC 1345 Strada SLAVESTI 1346 Strada SMARDAN 1347 Strada SMARDAN 1348 Strada SMARDAN 17 5 2 12 8 14 19 1 17 10 3 8 9 11 41 4 1 9 18 79 16 2 20 27-29 30 67 74 5 8 20-22 26 12 18 2 6 8 24 12 13 15 17 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1900 1916 1927 1970 1930 1932 1925 1898 1928 1938 1928 1935 1910 1920 1974 1968 1968 1934 1939 1936 1910 1934 1925 1925; 1938 1936 1890 1976 1974 1974 1950 1900 1926 1971 1921 1900 1850 1900 1934 1920 1906 1910 S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+3E+Ma S+P+8E S+Ds+P+2E+Ma S+P+2E+Ma DS+P+1E+Ma; S+P S+P+3E; S+P+1E S+P+3E S+P+6E S+P+4E S+P+5E S+P+3E+Ma P S+P+10E S+P+4E S+P+4E S+P+4E S+P+3E+Ma S+P S+P+1E S+P+3E S+P+2E S+P+1E+Ma; S+P+2E S+P+3E S+P+1E S+P+10E S+P+8E S+P+8E S+P+8E S+P S+P+3E S+P+9E S+P+3E+Ma S+P+2E+Pod S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma 250 1,438 44 706 30 6,816 4 760 2 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1994 1993;1994 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 Mircea MIRONESCU Constantin DALBAN Mircea NEICU Adina SIMION Adina SIMION Niculaie TUDOSE Mihai NAVODARIU Dan STANCIULESCU Octavian MANOIU Radu PETROVICI Radu PETROVICI Radu PETROVICI Ion VARSA Florin VASILIU Cristian BALAN Adina SIMION Mircea NEICU Cristian BALAN Dan STANCIULESCU Mircea NEICU Adina SIMION Eugen ANTONESCU Cristian BALAN Radu PETROVICI Mircea NEICU Adina SIMION Nicolae CONSTANTINESCU Drago BADEA Gabriel NICULESCU Mircea NEICU Armand NEFIAN Dan CAPATINA Paul VERNESCU Armand NEFIAN Armand NEFIAN Dan POPESCU Mircea NEICU Anatolie CAZACLIU Mircea PERJESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU U3 U1 U2 U3 U3 U1 U3 U1, U2 U2 U2 U2 U2 U2 Propus pt. demolare U3 U2 U3 U1 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U1 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.54

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1349 Strada SMARDAN 19 3 1900 S+P+2E 1993 Radu PETROVICI U1 1350 Strada SMARDAN 1351 Strada SMARDAN 1352 Strada SMARDAN 1353 Strada SMARDAN 1354 Strada SMARDAN 1355 Strada SMARDAN 1356 Strada SMARDAN 1357 Strada SMARDAN 1358 Strada SMARDAN 1359 Strada SMARDAN 1360 Strada SMARDAN 1361 Strada SMARDAN 1362 Strada SMARDAN 1363 Strada SMARDAN 1364 Strada SMARDAN 1365 Strada SOMESULUI 1366 Soseaua ALEXANDRIEI 1367 Soseaua COLENTINA 1368 Soseaua COLENTINA 1369 Soseaua COLENTINA 1370 Soseaua COTROCENI 1371 Soseaua COTROCENI 1372 Soseaua FUNDENI 1373 Soseaua GIURGIULUI 1374 Soseaua IANCULUI 1375 Soseaua IANCULUI 1376 Soseaua IANCULUI 1377 Soseaua IANCULUI 1378 Soseaua IANCULUI 1379 Soseaua IANCULUI 1380 Soseaua MIHAI BRAVU (bloc D17, corp B + C) 1381 Soseaua MIHAI BRAVU 1382 Soseaua MIHAI BRAVU 1383 Soseaua MIHAI BRAVU 1384 Soseaua MIHAI BRAVU 1385 Soseaua MIHAI BRAVU 1386 Soseaua MIHAI BRAVU 1387 Soseaua MIHAI BRAVU 1388 Soseaua MIHAI BRAVU 1389 Soseaua MIHAI BRAVU 1390 Soseaua MIHAI BRAVU (bloc D16) 20 21 23-25 26 27 28 31 33 37 41 11 29 5 16 43 8 76 51 37 8 18 9 2 20 128 103A 47 102B 57 59 90-96 147-167 29 37 42-62 57-65 64-88 67-73 75-83 85-93 98-106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 2 2 2 6 6 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1900 1910 1905 1910 1906 1900 1890 1890 1900 1884 1905 1890 1910 1956 1905 1931 1975 1962 1968 1967 1925 1922 1975 1938 1978 1977 1976 1977 1978 1979 1963 1960 1963 1963 1964 1960 1964 1960 1960 1960 1963 S+P+3E+Ma S+P+2E S+P+3E S+P+1E S+P+3E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+7E S+P+2E S+P+5E S+P+3E+Ma S+P+2E S+P S+P+11E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+4E+Ma S+P+4E+Ma S+P+14E S+P S+P+10E S+P+9 10E S+P+10E S+P+10 11E S+P+8E S+P+10E S+P+10E S+P+8E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+9E S+P+10E S+P+89E S+P+89E S+P+89E S+P+10E 87 8,000 8,787 88 44 6,820 3,025 1,716 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mircea NEICU Mihai URSACHESCU Niculaie TUDOSE Radu PETROVICI Radu PETROVICI Mircea NEICU Niculaie TUDOSE Dan ANASTASIU Cristian ENESCU Adina SIMION Mihai NAVODARIU Adina SIMION Mihai URSACHESCU Mihai URSACHESCU Mircea NEICU Dan STANCIULESCU Mircea CONDRUT Ion LUNGU Ion LUNGU Mircea CONDRUT Ion LUNGU Ion LUNGU Adina SIMION Dan POPESCU Dan POPESCU Constantin DRAGAN Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Adina SIMION U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.55

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector Mircea NEICU 1391 Soseaua NICOLAE TITULESCU 56 1 1920 S+P+1E 1993 U3 1392 Soseaua NICOLAE TITULESCU 1393 Soseaua OLTENITEI 1394 Soseaua OLTENITEI 1395 Soseaua OLTENITEI 1396 Soseaua OLTENITEI 1397 Soseaua OLTENITEI 1398 Soseaua OLTENITEI 1399 Soseaua PANDURI 1400 Soseaua PANDURI 1401 Soseaua PANTELIMON 1402 Soseaua PANTELIMON 1403 Soseaua PANTELIMON 1404 Soseaua PANTELIMON 1405 Soseaua PANTELIMON 1406 Soseaua PANTELIMON 1407 Soseaua PANTELIMON 1408 Soseaua PANTELIMON (bloc 11A) 1409 Soseaua PANTELIMON 1410 Soseaua PANTELIMON 1411 Soseaua PAVEL DIMITRIEVICI KISELEFF 1412 Soseaua STEFAN CEL MARE 1413 Soseaua STEFAN CEL MARE 1414 Soseaua STEFAN CEL MARE 1415 Soseaua STEFAN CEL MARE 1416 Soseaua STEFAN CEL MARE 1417 Soseaua STEFAN CEL MARE 1418 Soseaua STEFAN CEL MARE 1419 Soseaua STEFAN CEL MARE 1420 Soseaua VERGULUI 1421 Soseaua VERGULUI 1422 Soseaua VIILOR 1423 Soseaua VIILOR 88 49 57 65 55 69 81 10 24 33 330 332 334 144 237 254 285 286 354 35-37 25 15 17 23 29 37 40 35 11 13 94 96 1 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 1936 1964 1963 1963 1962 1962 1962 1933; 1938 1926 1914 1974 1974 1974 1977 1976 1974 1976 1972 1974 1930 1962 1968 1960 1959 1962 1957 1965 1961 1975 1978 1924 1926 S+P+3E S+P+9E S+P+9E S+P+9E S+P+9E S+P+9E S+P+9E S+P+2E+Ma S+P S+P+1E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10 11E S+P+10E S+P+13E S+P+9 11E S+P+10E S+P+10E S+P+Ma S+P+9E S+P+8E S+P+7E S+P+6E S+P+9E S+P+6E S+P+6E S+P+9E S+P+11E S+P+10E S+P+3E S+P+3E 24 2,165 190 13,796 4,200 114 8,886 320 27,864 40 40 40 144 144 144 3,544 3,544 3,544 8,613 8,613 8,613 1993 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993;1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 Mircea NEICU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Marin TEODOR Marin TEODOR Marin TEODOR Niculaie TUDOSE Cristian BALAN Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Mircea NEICU Mircea CONDRUT Dan POPESCU Nicolae TEMELCU, Mircea CONDRUT Gabriel NICULESCU Gheorghe AFANASENCO Mircea NEICU Dan POPESCU Silvia CARAMAN Gabriel NICULESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Nicolae TEMELCU Stefan.MIHAILESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Niculaie TUDOSE U3 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3; Radiata din Lista Rs1 cf. Dec.Civ. 17/04.01.2010 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U2 Pag.56

1424 Strada SPATARULUI 1425 Strada SPATARULUI 1426 Strada SPATARULUI 1427 Strada SPATARULUI 1428 Strada SPATARULUI 1429 Strada SPATARULUI 1430 Strada SPATARULUI 1431 Strada SPATARULUI 1432 Strada SPERANTEI SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

37 29 32 6-6A 17bis 27 44 8 27

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1928 1937 1932 1925 1939 1880 1910 1890 1929

S+P+2E S+P+3E S+P+4E S+P+4E+Ma 2S+P+6E S+P+1E+Ma; S+P S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E 22 7 3,353 1,020

1993 1994 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993

Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Adina SIMION Mircea NEICU Helmuth KOBER Valentin GEORGRESCU Anatolie CAZACLIU Valentin GEORGESCU Adina SIMION

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1433 Strada SPERANTEI 3 2 1930 S+P+2E+Ma 1993 Liliana BALTATEANU U2 1434 Strada SPERANTEI 1435 Splaiul INDEPENDENTEI 1436 Splaiul INDEPENDENTEI 1437 Splaiul UNIRII 1438 Splaiul UNIRII 1439 Splaiul UNIRII 1440 Splaiul UNIRII 1441 Splaiul UNIRII 1442 Splaiul UNIRII 1443 Splaiul UNIRII 1444 Splaiul UNIRII 1445 Splaiul UNIRII 1446 Strada STANISLAV CIHOVSCHI 1447 Strada STAVROPOLEOS 1448 Strada STEFAN CAPSA 1449 Strada STEFAN CAPSA 1450 Strada STEFAN LUCHIAN 1451 Strada STEFAN MIHAILEANU 1452 Strada STEFAN MIHAILEANU 1453 Strada STEFAN MIHAILEANU 1454 Strada STEFAN MIHAILEANU 1455 Strada STEFAN MIHAILEANU 1456 Strada STEFAN MIHAILEANU 1457 Strada STEFAN PROTOPOPESCU 1458 Strada STEFAN PROTOPOPESCU 1459 Strada STEFAN PROTOPOPESCU 1460 Strada STEFAN PROTOPOPESCU 1461 Strada STEFAN PROTOPOPESCU 1462 Strada STEFAN STOIKA 1463 Strada STELEA SPATARU 1464 Strada STELEA SPATARU 1465 Strada STELEA SPATARU 1466 Strada STELEA SPATARU 1467 Strada STELEA SPATARU 1468 Strada STELEA SPATARU 1469 Strada STELEA SPATARU 1470 Strada STELEA SPATARU 1471 Strada STELEA SPATARU 1472 Strada STELEA SPATARU 1473 Strada STIRBEI VODA 1474 Strada STIRBEI VODA 5 56 84 2F 9 112 209 5 58 102-104 72 84 7 3 24 8-10 7 11 20 2 27 31 32B 3 9 1 11 7 38 12 14 20 7 10A 10 11 21 23 6 38 61 2 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1938 1933 1910 1930 1890 1912 1940 1939 1920 1903 1932 1900 1934 1910 1933 1925 1937 1940 1931 1920 1947 1938 1936 1963 1963 1962 1962 1962 1940; 1900 1906 1940 1880 1936 1890 1936 1879 1903 1903 1890 1930 1930 S+Ds+P+3E S+P+4E S+P+1E S+P+3E S+P+2E+Pod S+P+1E; S+P S+P+2E S+P+8E S+P+2E S+P S+P+1E S+P+1E+Ma S+Ds+Mz+2E S+P+2E S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+1E+Ma; S+P+Ma S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+6E S+P+3E S+P+2E+Ma S+P+11E S+P+11E S+P+11E S+P+11E S+P+12E S+P+2E; S+P S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E S+P S+P+2E S+P S+P+3E S+P+3E 129,344 48 4,641 4,641 4,676 4,676 4,676 8 1,000 9,815 1995 1995 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1997 1993 1995 1995 1995 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1995 1994 Marin TEODOR Nicolae TEMELCU Mircea NEICU Ion VARSA Dan POPESCU Dan STANCIULESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Gabriel PANICOV Adina SIMION Mihai URSACHESCU Cristian BALAN Niculaie TUDOSE Ion LUNGU Ion VARSA Ion LUNGU Dan POPESCU Ion VARSA Dan GHIOCEL Emil COROIU Stelian PICULESCU Stelian PICULESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Drago BADEA Mihai PERJESCU Mihai PERJESCU Mihai PERJESCU Dan POPESCU Nicola GOSPODINOV Iorgu NICULA Dan POPESCU Vasile BOGDAN Vasile BOGDAN Dan POPESCU Radu AGENT Emil COROIU U2 U2 U2 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U2 U3 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U1 U1 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U1

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.57

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1475 Strada STIRBEI VODA 10 1 1935 S+P+2E 1996 Nicolae CONSTANTINESCU U2 1476 Strada STIRBEI VODA 1477 Strada STIRBEI VODA 1478 Strada STIRBEI VODA 1479 Strada STIRBEI VODA 1480 Strada STOIAN MILITARU 1481 Strada STRADUINTEI 1482 Strada STUPILOR 1483 Strada SUVENIR 1484 Strada TABACARILOR 1485 Strada TABACARILOR 1486 Strada TABACARILOR 1487 Strada TABACARILOR 1488 Strada TABACARILOR 1489 Strada TABACARILOR 1490 Strada TACHE GHEORGHE (bloc 14) 1491 Strada TACHE IONESCU 1492 Strada TACHE IONESCU 1493 Strada TEHERAN 1494 Strada TEIUL DOAMNEI 1495 Strada TEIUL DOAMNEI 1496 Strada TEIUL DOAMNEI 1497 Strada TEIUL DOAMNEI 1498 Strada TEMISANA 1499 Strada TEODORESCU G. DEM 1500 Strada TEPES VODA 1501 Strada TEPES VODA 1502 Strada TEPES VODA 1503 Strada TEPES VODA 1504 Strada THEODOR D. SPERANTIA 1505 Strada THOMA IONESCU 1506 Strada THOMA IONESCU 1507 Strada TOAMNEI 1508 Strada TOAMNEI 1509 Strada TOAMNEI 1510 Strada TOAMNEI 1511 Strada TOAMNEI 1512 Strada TOAMNEI 1513 Strada TRAIAN 1514 Strada TRAIAN 1515 Strada TRAIAN 1516 Strada TRAIAN 30 29A 68 71 53 4 3 10 22 24 25 30 33 27 13 1 5 21-23 2 92 96 98 7 20B 146C 16 72 78 14A 6 16 19 29 30 45 48A 89 161 71 181 183 1 1 1 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1900 1942 1946 1928 1936 1969 1965 1929 1900 1900 1930 1910 1920 1940 1962 1935 1935 1962 1976 1943 1937 1945 1924 1941 1927 1936 1937 1937 1938 1933 1933 1932 1929 1928; 1890 1920 1935 1963 1940 0 1928 1926 S+P+2E S+P+9E S+P+7E S+P+3E+Ma S+P+1E S+P+10E S+P+10E S+P+2E+Ma S+P+1E; S+P S+P S+P+1E; S+P S+P S+P S+P S+P+9E S+P+7E S+P+5E+Ma S+P+2E S+P+10E S+P+3E S+P+1E; S+P+1E S+P+2E S+P+3E S+P+4E S+P+1E; S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+1E S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma; S+P+1E S+P+2E S+P+5E S+P+2E; S+P S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+4E S+P+4E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma 40 3,544 2,660 2,857 44 3,540 3,540 6 1,142 2,453 1996 1995 1996 1993 1996 1995 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1995 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 Nicolae CONSTANTINESCU Mircea NEICU Mihai URSACHESCU Aurelian PAVELESCU Niculaie TUDOSE Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Liliana BALTATEANU Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Marin TEODOR Viorel CONSTANTINESCU Gabriel NICULESCU Mihai NAVODARIU Mircea NEICU Mircea NEICU Rodica VASILESCU Niculaie TUDOSE Constantin PAUN Ioan STOICOVICI Viorel CONSTANTINESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Armand NEFIAN Armand NEFIAN Niculaie TUDOSE Rodica ANGELESCU Niculaie TUDOSE Mircea NEICU Adina SIMION Grigore ARSENIE Anastasia NICOLESCU Dan POPESCU Alexandru PROGRESEANU Ion LUNGU U2 U2 U2 U2 U1 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U1 U3 U3 U3 U3 U3 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.58

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1517 Strada TRAIAN 187 2 1938 S+P+2E+Ma 1993 Alexandru PROGRESEANU U2 1518 Strada TRAIAN 1519 Strada TRAIAN 1520 Strada TRAIAN 1521 Strada TRAIAN 1522 Strada TRAIAN 1523 Strada TRAIAN 1524 Strada TRAIAN VASILE 1525 Strada TRAIAN VASILE 1526 Strada TRANSILVANIEI 1527 Strada TREI SCAUNE 1528 Strada TUDOR ARGHEZI 1529 Strada TUDOR ARGHEZI 1530 Strada TUDOR ARGHEZI 1531 Strada TUDOR ARGHEZI 1532 Strada TUDOR ARGHEZI 1533 Strada TUDOR ARGHEZI 1534 Strada TUDOR ARGHEZI 1535 Strada TUDOR VIANU 1536 Strada TUNARI 1537 Strada TUNARI 1538 Strada TUNARI 1539 Strada TUNARI 1540 Strada TUNARI 1541 Strada TUNARI 1542 Strada TURTURELELOR 1543 Strada UIOARA 1544 Strada UNITATII 1545 Strada VALERIU BRANISTE 1546 Strada VANATORI 1547 Strada VASELOR 1548 Strada VASELOR 1549 Strada VASELOR (corp C + D) 1550 Strada VASELOR 1551 Strada VASILE CONTA 1552 Strada VASILE CONTA 1553 Strada VASILE CONTA 1554 Strada VASILE CRISTESCU 1555 Strada VASILE LASCAR 1556 Strada VASILE LASCAR 1557 Strada VASILE LASCAR 1558 Strada VASILE LASCAR 202 206 222 54 218 254 65 71 28 27 25 12 16 17 11 19 24 33 6 73 81 87 45 83 26-26A 3 52 38 1 30 23 24 28 17 19 6 11C 35 6 100 21 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1910 1940 1942 1920 1912 1900 1938 1939 1900 1942 1911 1935 1934 1951 1946 1910 1922 1930 1940 1938 1938 1938 1934 1936 1930 1973 1930 1940 1934 1934 0 1930 1928 1915 1949-1950 1920 1925 1946 1936 1935 1937 S+P+3E S+P+6E S+P+4E+Ma S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+3E+Ma S+Ds+P+2E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+6E S+P+4E S+P+7E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+7E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+1E S+P+2E S+P+1E S+P+10E S+P S+P S+P+8E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P; S+P+1E; S+P+1E+Ma S+P+1E+Ma S+P+5E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma; S+P; S P 1+ E S+ P+ Mz 7E S+P+7E+Ma S+P+5E+Ma S+P+8E 10 22 1,267 2,144 25 3,032 6 6 611 247 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1993 Alexandru PROGRESEANU Sofronie RAMIRO Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Alexandru PROGRESEANU Mircea CONDRUT Dan POPESCU Dan POPESCU Mircea MIRONESCU Mircea NEICU Mircea NEICU Adina SIMION Rodica ANGELESCU Adina SIMION Cristian BALAN Mircea NEICU Mircea NEICU Victor NEDRITA Radu PERJESCU Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Mihaela POPESCU Mircea CONDRUT Radu AGENT Mihai NAVODARIU Niculaie TUDOSE Mircea CONDRUT Dan POPESCU Mircea NEICU Adina SIMION Adina SIMION Adina SIMION Dan POPESCU Radu PERJESCU Radu PERJESCU Horia DUGAN Dan DUMITRESCU U2 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U3 U3 U2 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U2 U3 U2 U1 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U1 U1 U1 U2 U2

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.59

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1559 Strada VASILE LASCAR 48-50 2 1935 S+P+8E 1993 Gabriela POP U2 1560 Strada VASILE LASCAR 1561 Strada VASILE LASCAR 1562 Strada VASILE LASCAR 1563 Strada VASILE LASCAR 1564 Strada VASILE LASCAR 1565 Strada VASILE LASCAR 1566 Strada VASILE LASCAR 1567 Strada VASILE LUCACIU 1568 Strada VASILE LUCACIU 1569 Strada VASILE LUCACIU 1570 Strada VASILE PARVAN 1571 Strada VASILE STROESCU 1572 Strada VASILE STROESCU 1573 Strada VASILE TONEANU 1574 Aleea VERGULUI 1575 Aleea VERGULUI 1576 Aleea VERGULUI 1577 Aleea VERGULUI 1578 Aleea VERGULUI 1579 Strada VERONICA MICLE 1580 Strada VERZISORI 1581 Strada VERZISORI 1582 Strada VESPASIAN 1583 Strada VICTOR BABES 1584 Calea VICTORIEI 1585 Calea VICTORIEI 1586 Calea VICTORIEI 1587 Calea VICTORIEI 1588 Calea VICTORIEI 1589 Calea VICTORIEI 1590 Calea VICTORIEI 1591 Calea VICTORIEI 1592 Calea VICTORIEI 1593 Strada VIESPARILOR 1594 Strada VIESPARILOR 1595 Strada VIITORULUI 1596 Strada VIITORULUI 1597 Strada VIITORULUI 1598 Strada VIITORULUI 1599 Strada VIITORULUI 1600 Strada VIITORULUI 77 81 24 68 71C 79 80 31-33 77 88 14 8 18 17 4 1 3 5 7 25 46C 35 54 12 135 16-20 26 115 122 134 54 91-93 190 26 29 117-119 33 10-12 157-159 26A 70 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 4 4 1 5 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1936 1930 1920 1932 1935;1910 1935 1935 1933 1930 1927 1935 1934 1930 1933 1975 1964 1974 1973 1973 1930 1920 1930 1939 1927;1930 1940 1890 1822 1887 1936 1900 1907 1937 1895 1935 1938 1938 1920 1925 1938 1912 1920 S+P+3E S+P+2E S+P+4E S+P+4E S+P+3E; S+P S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+3E S+P+2E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+1E S+P; S+P+Ma; S+P S+P S+P+4E S+P+1E+Ma S+P+9E S+P+2E; S+P+3E+Pod S+P+1E S+P+1E+Ma S+P+Mz+4E S+P+2E+Ma S+P+4E S+P+5E+M S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+2E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E 25 2,518 2,121 3,115 1,740 10,707 2,876 5 904 1,855 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 1993 1993 1993 1996 1996 1993 1995 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1993 Dan DUMITRESCU Dan POPESCU Adina SIMION Dan DUMITRESCU Dan DUMITRESCU Mircea NEICU Radu AGENT Vasile GURAN Adina SIMION Adina SIMION Aurel COMANESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Dan POPESCU Stefan MIHAILESCU Stefan MIHAILESCU Stefan MIHAILESCU Gheorghe AFANASENCO Gheorghe AFANASENCO Dan POPESCU Cristian BALAN Adina SIMION Mircea PERJESCU Armand NEFIAN Mircea NEICU Emilian TITARU Mircea NEICU Anatolie CAZACLIU Gabriel NICULESCU Eugeniu IORDACHESCU Mihai URSACHESCU Drago BADEA Mihai URSACHESCU Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Mircea NEICU Leonid NEAGOE Leonid NEAGOE Emil COROIU Ion LUNGU Mircea NEICU U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U2 U2 U3 U1 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U3 U3 U2 U3 U1 U1 U1 U1 U1 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U1 U1 U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.60

Nr crt

LISTA CLADIRILOR EXPERTIZATE TEHNIC, INCADRATE IN CATEGORII DE URGENTE, CONFORM NORMATIVULUI P100-92 NEINCADRATE IN CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Expert atestat Categoria de urgen Adresa Nr Sector 1601 Strada VISARION 13 1 1932 S+P+5E 1993 Victor NEDRITA U3 1602 Strada VISARION 1603 Strada VISARION 1604 Strada VISINILOR 1605 Strada VISTIERILOR 1606 Strada VITEJESCU 1607 Strada VITEJESCU 1608 Strada VULTURILOR 1609 Strada VULTURILOR 1610 Strada VULTURILOR 1611 Strada VULTURILOR 1612 Strada WASHINGTON 1613 Strada WITING 1614 Strada WITING 1615 Strada ZAMBILA IONITA (bloc 33) 1616 Strada ZAMBILA IONITA (bloc 33B) 1617 Strada ZARII 1618 Strada ZECE MESE 1619 Strada ZEFIRULUI 1620 Strada ZEFIRULUI 1621 Strada ZEFIRULUI 1622 Bulevardul DACIA 1623 Bulevardul DACIA 1624 Bulevardul DACIA 19 25 2A 1 9 16 41 51 38 55 5 26 42 3 1 11 6A 11 19 3 103 (49) 114 (84) 116 (86) 1 1 2 5 4 4 3 3 3 3 1 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1934 1910 1935 1934; 1935 1941 1940 1910 1936 1900 1890 1939 1934 1930 1975 1974 1940 1935 1928 1928 1912 1935 1936 1934 S+P+2E S+P+1E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E S+P; S+P+2E+Ma S+P; S+P+1E S+P+1E S+P+3E S+P+1E+Ma S+P+1E S+P+2E S+P+2E S+P+4E S+P+10E S+P+10E S+P+1E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P S+P+2E S+P+4E+Ma S+P+3E+Ma 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1994 1994 1994 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 Eugeniu IORDACHESCU Gabriel NICULESCU Dan POPESCU Radu PETROVICI Adina SIMION Adina SIMION Dan POPESCU Anatolie CAZACLIU Adina SIMION Adina SIMION Mircea NEICU Ion LUNGU Mircea NEICU Stefan MIHAILESCU Stefan MIHAILESCU Corneliu NICUT Dan POPESCU Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Niculaie TUDOSE Dan POPESCU Dan DUMITRESCU Dan DUMITRESCU U3 U3 U1 U2 U1, U2 U2, U3 U2 U2 U3 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U1 U1 U3 U3 U3 U3 U3 U3

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.61

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGEN I N CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, CONFORM CAP. 11 SI 12 Detalii i informaii pot fi obinute de la P.M.B. Direcia General Dezvoltare i Investiii / Direcia Investiii / Serviciul Consolidri Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6. Telefon: 021-305.55.55 interior 1027; 1502 Not: Modificarea cap. 11 i 12 din Normativul P100-92 din anul 1996, ncadreaza construciile n Clase de risc seismic. Pentru ncadrarea n clasa de risc seismic corespunztoare, asociaiile de proprietari / proprietarii se pot adresa expertului tehnic elaborator al expertizei tehnice sau unui alt expert tehnic atestat pentru rezisten i stabilitate de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administratie Publice, care poate fi gsit la adresa web:: http://www.mdrt.ro/userfiles/atestari/experti/BUCURESTI.pdf Nr crt Adresa imobilului Adresa Strada ALEXANDRU BALASANU Strada ALEXANDRU RADOVICI Strada ALIORULUI Soseaua ANDRONACHE Strada APOLODOR Strada ARINII DORNEI Strada AUREL VLAICU Strada AVALANSEI Strada BABA NOVAC Strada BALADEI Strada BANAT Bulevardul BANUL MANTA Bulevardul BANUL MANTA Bulevardul BANUL MANTA Strada BARBU VACARESCU Calea GRIVITEI Calea PLEVNEI Calea RAHOVEI Calea RAHOVEI Calea RAHOVEI Strada CALUSEI Bulevardul CAROL I Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Soseaua COLENTINA Strada COLTEI Strada COLTEI Strada CORBENI Strada CUZA VODA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Bulevardul DACIA Strada DEALUL TUGULEA Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Bulevardul DIMITRIE CANTEMIR Strada DIMITRIE GUSTI Aleea DRAGOS MLADINOVICI Aleea DRAGOS MLADINOVICI Aleea DRAGOS MLADINOVICI Strada DUMBRAVA ROSIE Strada ELENA CUZA Strada ELENA CUZA An construire Nr 9 10 7 105 3 4 166 13 21 5 2bis 28 30A 30B 44 234 131A 332-336 46 50 48 23 1 43 81 95 24 6 14 96 98 (68) 125 (71) 102 (72) 2-12 25 8 3 2-4 5 7 19 1C 16 Sector 4 2 4 2 5 6 2 4 3 4 1 1 1 1 2 1 1 5 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 6 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1900 1928 1967 1930 1973 1938 1934 1965 1984 1920 1920 1910 1936 1961 1961 1931 1980 1923 1895 1930 1980 1972 1967 1982 1977 1890 1920 1905 1890 1936 1931 1935 Regim inaltime S+P S+D+P+3E+M S+P+10E S+P S+P+4E+Ma S+P+11E S+P+5E S+P S+P+10E S+P+9E S+P+1E+Ma S+P+2E S+P+2E+Ma S+P+2E S+P+7E+Ma S+P+7E S+P+2E S+P+9E S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+1E+Ma S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+1011E P+10 S+P+1E+Ma S+P+1E S+P S+P S+P+3E+Ma S+P+2E+Ma S+P+2E+Ma S+P+910E S+P+7E S+P+8E S+P+1E S+P+9E S+P+9E S+P+9E S+P+2E+Ma S+P S+P Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza 1993 1993 1993 1997 1994 1995 1995 1993 1996 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1993 1993 1993 1995 1993 1994 1991 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 1995 1993 1996 1996 1996 1993 1993 1993 Expert atestat Corneliu NICUT Drago BADEA Mihaela POPESCU Horia DUGAN Iorgu NICULA Nicolae ALEMAN Grigore ARSENIE Alexandru BRANZEI Nicolae CONSTANTINESCU Mihaela POPESCU Radu AGENT Nicolae ROSCA Nicolae ROSCA Nicolae ROSCA Mircea NEICU Alexandru HRISTOFOROV Mircea MIRONESCU Vlad DUMITRESCU Alexandru BRANZEI Nicolae TOPA Ioan LUNGU Emilian TITARU Mihai NAVODARIU Mircea NEICU Mariana SUCEVEANU Mariana. SUCEVEANU Mircea MIRONESCU Alexandru FOTACHE Adina SIMION Corneliu NICUT Dan DUMITRESCU Dan DUMITRESCU Dan DUMITRESCU Constantin CIOVEIE Dan CAPATINA Armand NEFIAN Mircea PERJESCU Armand NEFIAN Nicolae CONSTANTINESCU Armand NEFIAN Dan DUMITRESCU Alexandru BRANZEI Alexandru BRANZEI Categoria de urgen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

605

11

1,061

14 4 5 5 96

365 435 580 360 6,548

2,389

320 88

3,740 7,205

1961 1963 1920 1965 1965 1965 1928 1920 1890

164 80 80

12,100 6,920 6,500

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.62

Nr crt

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGEN I N CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Adresa Nr Sector Strada EMANOIL IONESCU 21-23 1 1906 S+P+1E 1993 Strada EMANOIL IONESCU 35-37 1 1906 S+P+1E 1993 Strada EPISCOPUL RADU 19 2 1900 S+P+2E 1993 Strada FRUMOASA (corp B) 14 1 1970 S+P+1E 1993 Strada GABROVENI 14 3 1880 S+P+1E 1993 Strada GABROVENI 27 3 S+P+2 1993 Strada GABROVENI 29 3 S+P+2 1993 Strada GEORGE MURGOCI 1 4 1901 S+P 1993 Strada GEORGE MURGOCI 5 4 1900 S+P 1993 Strada GEORGE MURGOCI 7 4 1900 S+P 1993 Strada GHIRLANDEI 5 6 1965 S+P+4E 60 5,250 1993 Strada GHIRLANDEI 9 6 1965 S+P+9E 1993 Strada GHIRLANDEI 9A 6 1965 S+P+9E 1993 Strada GRIGORE COBALCESCU 34 1 S+P+2 1993 Strada GRIGORE COBALCESCU 46 1 1929 S+P+2E+Ma 1995 Strada HAGA 10 1 1925 S+P+2E 392 1993 Strada HARALAMBIE BOTESCU 15 5 1920 S+P 1994 Strada HARALAMBIE BOTESCU 15 5 1920 S+P 1994 Strada HORATIU 5 1 1926 S+P+1E+Ma 1993 Strada HRISOVULUI 5 1 1961 S+P+3E 1996 Bulevardul I. C. BRATIANU 22 3 1833 S+P+1E 1993 Bulevardul I. C. BRATIANU 44bis 3 1988 S+P+9E 7,884 1994 Strada ICOANEI 8 2 1890 S+P 1993 Strada ILICI PIOTR CEAICOVSKI 7 2 1959 S+P+3E 1995 Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE 6 2 1936 S+P+2E 1993 Intrarea ITALIANA 2 2 1934 S+P+2E+Ma 1993 Intrarea MIHAI EMINESCU 3 2 1932 S+P+2E+Ma 1993 Intrarea TEIUL DOAMNEI 1 2 1974 S+P+10E 1993 Strada IOAN BUDAI DELEANU 7 4 1935 S+P+1E+Ma 1993 Bulevardul ION MIHALACHE 40 1 1976 S+P+10E 42 6,444 1995 Bulevardul LACUL TEI 77 2 1956 S+P+2E 1993 Strada LATINA 11 2 1890 S+P+1E+Pod 1994 Strada LIPSCANI 78 3 1900 S+P+2E 1993 Strada LIVIU REBREANU 37 3 1965 S+P+4E 1995 Strada LOGOFATUL LUCA STROICI 5 2 1956 S+P+2E 1993 Strada LOUIS PASTEUR 43 5 1927 S+P+1E+Ma 805 1993 Strada MARIA ROSETTI 61 2 1918 S+P+1E+Ma 1993 Strada MARIA ROSETTI 8A 2 S+P+5 1993 Strada MASINA DE PAINE 37 2 1976 S+P+10E 44 1993;1995 Soseaua MIHAI BRAVU 125 2 S+P+9E 1995 Strada MIHAI EMINESCU 8A 1 1939 S+P+7E+Ma 2,618 1993 Strada MIHAI EMINESCU 183 2 1903 S+P+1E 1993 Piata MIHAIL KOGALNICEANU 7 5 1933 S+P+2E 1996 Strada MIRCEA VULCANESCU 107C 1 1870 S+P+2E 1993 Strada MIRCEA VULCANESCU 96 1 1870 S+P 4 337 1993 Strada MITROPOLIT ANTIM IVIREANU 4bis 5 1925 S+P 1994 +4E+ Strada MITROPOLIT NIFON 12A 4 1890 S+P 1993 +1E; Strada NICOLAE RACOTA 8 1 1976 S+P 1994 +10E Soseaua NICOLAE TITULESCU 80 1 1975 S+P 1995 +12E

CONFORM CAP. 11 SI 12 Expert atestat Nicolae TEMELCU Nicolae TEMELCU Mircea NEICU Vasile BOGDAN Vasile BOGDAN Mircea NEICU Mircea NEICU Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Ion LUNGU Mircea CONDRUT Mircea CONDRUT Mircea NEICU Nicolae TOPA Mircea NEICU Mircea NEICU Mircea NEICU Radu PETROVICI Alexandru HRISTOFOROV Mircea NEICU Alexandru PROGRESEANU Dan DUMITRESCU Marin TEODOR Corneliu NICUT Dan DUMITRESCU Radu PETROVICI Elena DRAGOMIRESCU Cristian BALAN Radu AGENT Emil COROIU Mariana STEFANESCU Nicolae GOSPODINOV Cristian BALAN Dan STANCIULESCU Dan STANCIULESCU Dan DUMITRESCU Mircea NEICU Marin TEODOR Mircea NEICU Mircea CONDRUT Cristian BALAN Alexandru HRISTOFOROV Radu AGENT Radu AGENT Dan GHIOCEL Dan STANCIULESCU Traian POPP Dan POPESCU -

Categoria de urgen

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.63

Nr crt

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGEN I N CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Adresa Nr Sector Soseaua NICOLAE TITULESCU (corp A) 48 1 S+P+2 1993 Strada NICOLAE VELESCU 3 1 1924 S+P+1E 1993 Strada NIFON BALASESCU 14 2 1930 S+P+2E 1993 Strada NITU VASILE 42 4 1963 S+P+4E 1995 Strada OCCIDENTULUI 21 1 1890 S+P 1993 Strada OSTASILOR 23A 1 1900 S+P 1993 Bulevardul PACHE PROTOPOPESCU 57 2 1930 S+P+Ma 1994 ALEEA PANTELIMON 7 3 1969 P+4 1993 Strada PLUGARILOR 46 4 1918 S+P 1993 Strada POLONA 40 1 P 1993 Strada POPA TATU 13 1 1889 S+P+Ma 1993 Strada POPA TATU 18 1 1935 S+P+1E 1993 Strada POPA TATU 33 1 1897 S+P+1E 1993 Strada POPA TATU 80 1 1940 S+P+3E+Ma 6 985 1993 Strada POSTAVARUL 22 3 1968 S+P+10E 43 2,798 1995 Strada PRECUPETII VECHI 54 2 1915 S+P+2E 1993 Strada PRINCIPATELE UNITE 38 4 1900 S+P; S+P 1993 Strada PRINCIPATELE UNITE 45 4 1920 S+P+1E; S+P+1E 1993 Strada PRINCIPATELE UNITE 56-58 4 1900 S+P+1E 1993 Strada PRINCIPATELE UNITE 61 4 1935 S+P 1993 Strada PRINCIPATELE UNITE (corp A + B + C) 47C 4 1934 S+P 1993 Strada RASNOV 3 2 1970 S+P+4E 1993 Aleea RAUL SADULUI 6 4 1964 S+P+9E 1993 Bulevardul REGINA MARIA 21 4 1900 S+P+1E+Ma 1993 Bulevardul REGINA MARIA 75-79 4 1924 S+P+3E+Ma 52 3,225 1995 Strada RESITA (bloc 8) 1 4 1970 S+P+10E 1993 Strada RIPICENI (bloc 9) 6 2 1975 S+P+10E 110 1993 Strada RIPICENI (corp A) 6 2 1974 S+P+10E 1993 Strada RIPICENI (corp B) 6 2 1973 S+P+10E 1993 Strada ROMA 21 1 1930 S+P+2E 1996 Bulevardul SCHITU MAGUREANU 49 1 1937 S+P+3E 1995 Aleea SECUILOR (bloc 31) 2 4 1965 S+P+8E 107 6,557 1993 Strada SFANTUL SPIRIDON 4 2 1936 S+P+3E+Ma 1993 Aleea SINAIA 18 2 1973 S+P+10E 1993 Strada SPATARULUI 9 2 1898 S+P+1E+Ma 1993 Strada SPINENI 10C 4 1912 S+P 1993 Splaiul INDEPENDENTEI 56B 5 1934 S+P+3E 1995 Strada STIRBEI VODA 96 1 1905 S+P+2E 1993 Strada STRADUINTEI 2 4 1965 S+P+9E 240 19,044 1993;1995 Strada TEIUL DOAMNEI 108 2 1974 S+P+10E 1993 Strada TERMOPILE 2 2 1910 S+P+2E 1993 Strada THOMAS MASARYK 6 2 1935 S+P 1993 Bulevardul TIMISOARA (bloc C6) 19 6 1963 S+P+8E 180 14,500 1996 Strada TOHANI Strada TURNU MAGURELE Strada TURNU MAGURELE Strada TURNU MAGURELE Strada VASILE LASCAR 1 11 15 23 11 4 4 4 4 2 1974 1967 1967 1967 1902 S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+10E S+P+1E 1993 1993 1993 1993 1993

CONFORM CAP. 11 SI 12 Expert atestat Mircea NEICU Mircea NEICU Adina SIMION Mircea NEICU Mircea MIRONESCU Mircea PERJESCU Nicolae ALEMAN Mircea NEICU Alexandru BRANZEI Mircea NEICU Mircea NEICU Dan ANASTASIU Dan ANASTASIU Radu AGENT Dan CAPATINA Anatolie CAZACLIU Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Valentin SEVCENCO Adina SIMION Traian POPP Dan STANCIULESCU Nicolae TOPA Constantin LAVRIC Adina SIMION Adina SIMION Constantin CIOVEIE Eugeniu IORDACHESCU Nicolae CONSTANTINESCU Nicolae CONSTANTINESCU Radu PETROVICI Adina SIMION Dan DUMITRESCU Cristian BALAN Mihai IONESCU Mihai URSACHESCU Constantin CIOVEIE Mircea NEICU Mircea NEICU Dan DUMITRESCU erban PAUNESCU Gabriel NICULESCU Mihaela POPESCU Mihaela POPESCU Mihaela POPESCU Mircea NEICU

Categoria de urgen Expertiza: nu se pune problema consolidarii -

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.64

Nr crt

141 142 143 144 145 146

Strada Strada Strada Strada Strada Strada

LISTA IMOBILELOR NEINCADRATE IN CATEGORII DE URGEN I N CLASA DE RISC SEISMIC CORESPUNZATOARE, Adresa imobilului An construire Regim inaltime Nr. apart. Arie desfasurata An expertiza Adresa Nr Sector VASILE LASCAR 20 2 1893 S+P+1E+Ma 1993 VASILE LASCAR 55 2 1911 S+P+1E+Ma 1993 VETERANILOR 5 6 1960 S+P+910E 1993 VISARION 15 1 1914 S+P+2E 1996 ZABLOVSCHI 21 1 1912 S+P+1E 1993 ZEFIRULUI 3A 2 1939 S+P+3E 1994

CONFORM CAP. 11 SI 12 Expert atestat Iorgu NICULA Dan DUMITRESCU Constantin CIOVEIE Stelian PICULESCU Dan ANASTASIU Adina SIMION -

Categoria de urgen

SERVICIUL CONSOLIDRI 20.12.2013

Pag.65