Sunteți pe pagina 1din 3

CONTINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

A. Piese scrise: Date generale: 1. denumirea obiectivului de investilii; 2. amplasamentul (judeful, localitatea, strada, numdrul); 3. titularul investifiei; 4. beneficiarul investitiei; 5. elaboratorul studiului.

Informa{ii generale privind proiectul


1. situalia actuald gi informa{ii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului; 2. descrierea investitiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investifii pe termen (in lung cazul Tn care au fost elaborate in prealabil) privind situafia actuald, necesitatea gi oportunitatea promovdrii investijiei, precum qi scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investifii pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investifii pe termen ludg): - scenarii propuse (minimum doud); - scenariul recomandat de cdtre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructivd, funcfionald qi tehnologicd, dupd caz; 3. date tehnice ale investi{iei: a) zona gi amplasamentul; b) statutul juridic al terenului cate urmeazd s[ fie ocupat;

c) situafia ocupdrilor definitive de teren: suprafafa totald", reprezentitnd terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinzdnd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinfi nalional; - studiu geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentul forajelor, figelor complexe cu rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandirile pentru fundare gi consolid[ri; - alte studii de specialitate necesare, dlpdcaz; e) caracteristicile principale ale construcfiilor din cadrul obiectivului de investi{ii, specifice domeniului de activitate, qi variantele constructive de realizarc a investifiei, cu recomandarca variantei optime pentru aprobare; f) situafia existent[ a utilitdfilor qi analiza de consum: - necesarul de utilitdli pentru varianta propusd promovirii; - solufii tehnice de asigurare cu utilit6{i; g) concluziile evaludrii impactului asupra mediului; 4. durata de rcalizare gi etapele principale; graficul de realizare a investifiei.
Costurile estimative ale investi{iei
valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general; 2. eqalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

i.

Analiza cost-befu e fi ciu : investiliei qi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinfd; 2. analiza opfiunilor;
f . identificarea

3. analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performan{d financiara: fluxul cumulat,


valoarea actuald net6, rata internd de rentabilitate gi raportul cost-beneficiu; 4. analiza economici, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfd economica: valoarea actuald netd, rata internl de rentabilitate gi raportul cost-beneficiu; 5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc.

Sursele de finan{are a investi(iei Sursele de finanfare a investifiilor se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare gi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite

externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile gi alte surse legal
constituite.

Estimiri privind for{a de munci ocupati prin realizarea investi(iei


1. numdr de locuri de muncd create in faza de execufie; 2. num6r de locuri de munc[ create in faza de operare.

B. Piese desenate: 1. plan de amplasare in zond (1:25000-- I :5000); 2. plan general (1: 2000 - 1:500); . 3. planuri gi secliuni generale de arhitecturd, rezisten\L instalafii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitdli lor ce concu rd la r ealizarea pro iectului ; 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale , dupd caz.

CONTINUTUL-CADRU al documentaliei de avizare a lucririlor de interventii


A. Piese scrise Date generale: 1. denumirea obiectivului de investifii; 2. amplasamentul fi udelul, localitatea, strada, numirul); 3. titularul investifiei; 4. beneficiarul investifiei; 5. elaboratorul documentafiei. Descrierea investi{iei: 1. situalia existenti a obiectivului de investifii: - starea tehnic6, din punctul de vedere al asigurlrii cerin,telor esen{iale de calitate in construcfii, potrivit legii; - valoarea de inventar a construcfiei; - actul doveditor al forfei majore, dupd caz; 2. concluziile raportului de expertizd tehnicd : - prezentarca a cel pufin dou6 opfiuni; - recomandarea expertului asupra solufiei optime din punct de vedere tehnic gi economic, de dezvoltare in cadrul documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii. Date tehnice ale investitiei: 1. descrierea lucrdrilor'de bazd gi a celor rezultate ca necesare de efectuat lucrdrilor debazd:

in urma

realizdrii
spafiile

2.

descrierea,

dupi

caz)

a lucrdrilor de

modernizare efectuate

in

consolidate/reabi litate/reparcr e;

3. consumuri de utilitifi: a) necesarul de utilitdfi re.zsl141s, dupd cazin situalia executdrii unor b) estimdri privind depdqirea consumurilor ini{iale de utilitdli.

lucriri

de modernizare;

Durata de realizare gi etapele principale: - graficul de realizare a investiliei. Costurile estimative ale investitiei: 1. valoarea total[ cu detarierea pe structura devizului generar; 2. egalonarea costurilor coroborate cu graficul de reallzarca investitiei.

construcfiei.

Indicafori de apreciere a eficientei economice: - analiza comparativd a costului rearizdrii lucrdrilor

de

fafd de valoarea de inventar a

in fonduri proprii,

sursele de finanlare a investifiei: se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare gi constau credite bancare, fonduri de la buget"l ;r stat/bugetul local, credite exteme garuntate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile gi alte surse legal constituite.

Estimiri privind for{a de munci ocfi-patx prin rearizarea investifiei: l. numdr de locuri de muncd create in fazade execulie; 2. numdr de locuri de munc6 create in fazade operare.B. Piese desenate: L plan de amplasare in zond (l: 25000_l:5000): 2. plan general (1: 2000-1:500); 3' planuri gi secfiuni generale de arhitectura, rezisten,t6, instalafii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor spec ial itdlilor ce concu rd ra r earizarea proiectu iui ; 4' planuri speciale, profile longitudinale, profiie transversale , dupd caz.