Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul III

3. Finalit!"ile educa"iei Lector univ. dr. MIHAELA MOLDOVEANU


# Obiective ! Delimitarea conceptual" ntre ideal - scop - obiective, analiza #i interpretarea nuan$at" a nivelurilor obiectivelor #i exersarea unor modalit"$i de opera$ionalizare a obiectivelor. # Concepte Cheie ! Idealul educativ, scopul educa$iei, obiective educa$ionale, nalit"$ile educa$iei, taxonomia obiectivelor #i opera$ionalizarea obiectivelor. # # Idealul, scopul $i obiectivele educa"iei ! Finalitatea unei ac$iuni semnic" orientarea ei spre un anumit scop. Finalitatea ac$iunii educative decurge din caracterul inten$ional al acesteia. Prin educa$ie se urm"re#te atingerea unor $eluri, ob$inerea unor rezultate, de obicei clar conturate n mintea educatorului #i mai vag pregurate n mintea educatului. ! ns"#i etimologia cuvntului educa$ie sugereaz" ideea de nalitate, c"ci a educa nseamn" a conduce, deci a ndruma spre un scop, iar ac$iunea de a conduce #i no$iunea de nic"ieri se exclud reciproc [5, p. 7]. ! Finalit"$ile educa$iei direc$ioneaz" #i regleaz" ac$iunea educativ". Ele sunt implicate n orice act de decizie pedagogic", deoarece, n func$ie de aceste nalit"$i, se stabilesc con$inuturile, se aleg strategiile #i se evalueaz" rezultatele ob$inute. De aceea, denirea lor constituie o problem" esen$ial" n pedagogie, cu semnica$ii teoretice #i implica$ii practice deosebite. ! Exist" un acord unanim n a ierarhiza nalit"$ile educa$iei dup" gradul lor de generalitate, astfel: - idealul educa$iei - ca inten$ionalitatea cea mai general" #i pe termen lung; - scopurile educa$iei - ca aspira$ii, inten$ionalit"$i pe termen mediu; - obiectivele educa$iei - ca inten$ionalit"$i concrete, cu caracter particular. ! Idealul educa"iei exprim" modelul de personalitate dezirabil" pentru o anumit" societate #i epoc" istoric". Este un model abstract, spre care se tinde prin sistemul de educa$ie n ansamblul s"u. ! n conturarea idealului educa$iei se porne#te de la doi factori esen$iali: societatea, cu caracteristicile sale actuale #i perspectivele sale de evolu$ie. n acest fel se eviden$iaz" competen$ele, caracteristicile, calit"$ile importante #i necesare membrilor unei anumite comunit"$i #i care-i ajut" pe ace#tia din urm" s" se integreze activ ntr-un mediu social dat; individul care nva$", #i ale c"rui trebuin$e, interese, aspira$ii, posibilit"$i sunt de asemenea luate n considerare. ! La nivelul unei anumite societ"$i, stabilirea idealului educa$iei este un aspect important al politicii n domeniul educa$iei #i nv"$"mntului, acesta avnd rolul de orientare strategic" a tuturor demersurilor pedagogice.Idealul educa$iei este dinamic, el nregistreaz" o evolu$ie istoric" deoarece tipul de personalitate dorit de o anumit" comunitate ntr-o etap" istoric" dat" condenseaz" valorile epocii respective. Astfel, n antichitate, prin educa$ia atenian" se urm"rea formarea omului n spiritul Binelui, Frumosului #i Adev"rului, valori sintetizate n conceptul de Kalokagathia, ducnd la o dezvoltare armonioas", att din punct de vedere zic ct #i din punct de vedere intelectual #i moral. n schimb, modelul de personalitate spre care tindea educa$ia spartan" era r"zboinicul. ! n Evul mediu, n Europa se contureaz" dou" idealuri educative, corespunz"toare a dou" sisteme de educa$ie: monahul (format prin educa$ia religioas") #i cavalerul (format prin educa$ia cavalereasc"). Rena#terea renvie valori ale antichit"$ii, propunnd ca model de personalitate un uomo universale, omul armonios dezvoltat, zic #i spiritual.

! Epoca modern" al"tur" valorilor clasice valori promovate de revolu$iile burgheze: libertate, egalitate, fraternitate, legalitate; modelul de om este acum cet"$eanul, omul cu sim$ul riscului #i al r"spunderii, descoperitorul #i ntreprinz"torul [1, p. 41]. ! n societatea romneasc" actual", idealul educa$ional urm"rit prin sistemul de nv"$"mnt este explicit formulat n Legea nv"$"mntului din 1995 care, la articolul 3 alineatul 2, precizeaz": Idealul educa$ional al #colii romne#ti const" n dezvoltarea liber", integral" #i armonioas" a individualit"$ii umane, n formarea personalit"$ii autonome #i creative. ! Scopurile educa"iei desemneaz" nalit"$i la nivelul unor ac$iuni educative determinate, cum ar tipuri de #coli, cicluri de nv"$"mnt sau componente ale educa$iei [4, p. 107]. Se poate vorbi astfel despre scopuri ale nv"$"mntului primar, ale binelui tehnologic sau ale educa$iei intelectuale. Scopurile deriv" din idealul educa$iei #i, fa$" de acestea, au un caracter mai concret, ele exprimnd rezultate scontate prin demersuri educative pe termen mediu. ! Obiectivele educa"iei desemneaz" rezultatele a#teptate la nivelul unor activit"$i educative delimitate. n acest sens se stabilesc obiectivele unei discipline de nv"$"mnt, ale unui capitol, ale unei lec$ii sau obiectivele corespunz"toare unui domeniu al activit"$ii psihice (obiective cognitive, efective sau psihomotorii). Obiectivele constituie deci sarcini mai particulare, analitice #i concrete [3, p. 86]. Ele deriv" din scopurile educa$iei #i exprim" achizi$iile n plan comportamental, concrete #i controlabile, vizate printr-o activitate educativ". Totodat", obiectivele reprezint" pa#i, etape n atingerea scopurilor educa$iei. ! Rela!ia dintre nalit"!ile educa!iei poate prezentat" grac astfel [7, p. 104]: ! Societate Ideal social Scopuri educa$ionale Ideal educa$ional Obiective educa$ionale ! ! Pornind de la acela#i criteriu, al gradului de generalitate, Viviane #i Gilbert de Landsheere propun urm"toarele niveluri de denire a obiectivelor educa$iei [5, p. 23 #i urm.]: - nivelul cel mai general: al nalit"$ii sau scopurilor educa$iei. Aceste obiective generale sunt cele ale sistemului de nv"$"mnt n ansamblu s"u sau ale unor subsisteme ale acestora (cum ar nv"$"mntul primar sau liceal); ele r"spund cerin$elor sociale, au o fundamentare axiologic" #i o evolu$ie istoric"; - nivelul intermediar: al obiectivelor intermediare, care fac leg"tura ntre obiectivele generale #i cele concrete. Obiective intermediare sunt considerate, de exemplu, cele denite n raport cu marile categorii comportamentale, cognitive, afective #i psihomotorii); - nivelul concret: al obiectivelor opera$ionale, specice unei activit"$i educative delimitate.! ! Pentru exemplicare red"m urm"torul exemplu, extras din literatura de specialitate [6, p. 102]: - nalitatea ultim" a educa$iei: un individ plenar dezvoltat, ntr-o societate democratic"; - scop: a proteja mediul nconjur"tor; - obiectiv intermediar: a cunoa#te principalii agen$i ai polu"rii; - obiectiv opera$ional: (tradus n comportamente observabile) elevul va aduna, din mediul s"u apropiat, semne concrete ale polu"rii; - micro-obiectiv: elevul va #ti s" citeasc", pe cadranul unui analizator portabil, nivelul CO din atmosfer".
2

! Se contureaz", astfel, ierarhii ale obiectivelor educa$iei etc. Importan$a denirii riguroase a obiectivelor educa$iei decurge din func$iile pe care acestea le ndeplinesc. n literatura de specialitate au fost delimitate urm"toarele func$ii [8, p.139]: - func$ia de orientare axiologic": obiectivele (n special cele generale) indic" valorile care orienteaz" proiectarea #i desf"#urarea demersului educativ; - func$ia de anticipare a rezultatelor #colare - ele pregureaz" schimb"rile a#teptate n comportamentul educatului; - (dup" nivelul de generalitate, func$iile de mai sus pot indica tipul performan$elor #i capacit"$ilor de achizi$ionat sau pot preciza rezultate concrete, observabile #i m"surabile); - func$ia evaluativ": corect formulate, obiectivele servesc drept punct de reper n evaluarea rezultatelor #colare, indicnd att performan$e a#teptate ct #i criteriile de reu#it"; - func$ia de organizare #i reglare a procesului pedagogic. ! Nivelurile de analiz" n interpretarea obiectivelor [8, p. 143] sunt prezentate n schema urm"toare:
Nevoile practicii sociale, ale preg!tirii for"ei de munc! Prolul #i nevoile de dezvoltare socio-spiritual! Idealul uman sau social

Idealul educativ

Politica #colar!

II

Obiectivele generale ale sistemului de nv"$"mnt Obiective prolate

Specicul institu$iei #colare Psihologia vrstelor #i a dezvolt"rii Caracteristicile structurilor profesionale

III

Cicluri de nv"$"mnt

Tipuri #i prole de #coli

IV

Obiectivele disciplinelor de nv"$"mnt Obiectivele activit"$ii instructiv-educative

Structura logic" a #tiin$ei Particularit"$ile clasei #i individuale ale elevilor

Psihologia nv"$"rii

! Obiectivele reprezint" punctul de plecare n proiectarea pedagogic"; ele ghideaz" alegerea con$inuturilor, a strategiilor de predare nv"$are #i a tehnicilor de evaluare. Totodat", rezultatele, par$iale sau nale, sunt n permanen$" raportate la obiective, ceea ce permite (auto)reglarea ac$iunii educative n orice etap" a desf"#ur"rii sale, cu posibilitatea de a preveni sau nl"tura disfunc$ionalit"$ile.

Taxonomiile obiectivelor educa"iei pe domenii $i clase comportamentale


3

! Din ra$iuni teoretice #i necesit"$i practice, n literatura de specialitate obiectivele au fost clasicate pe domenii #i clase comportamentale; astfel au fost elaborate modele taxonomice de organizare a obiectivelor. ! Termenul taxonomie desemneaz" #tiin$a clasic"rii #i, totodat", produsul ob$inut: o clasicare elaborat" pentru un anumit domeniu. n pedagogie, taxonomia este o clasicare ierarhic", elaborat" n conformitate cu anumite principii explicite, n particular cel al complexit"$ii crescnde [6, p. 104]. Deci, taxonomiile sunt considerate teorii #i abord"ri sistematice clasicatoare, descriptive #i explicative [3, p. 89]. Ele satisfac urm"toarele condi$ii: - au baze teoretice denite, ind fundamentate pe rezultatele cercet"rilor #tiin$ice; - se prezint" ca organiz"ri ierarhice, cu diferite niveluri, nivelul mai complex incluznd propriet"$ile esen$iale ale nivelurilor inferioare; - satisfac criteriul completitudinii, putnd cuprinde toate fenomenele semnicative din domeniul la care se refer". [8, p. 146]. ! Taxonomiile corespund celor trei mari domenii comportamentale: - domeniul cognitiv: se refer" la asimilarea cuno#tin$elor #i formarea deprinderilor #i capacit"$ilor intelectuale; - domeniul afectiv: vizeaz" formarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor #i, mai general, adaptarea personal" - domeniul psihomotor: prive#te nv"$area conduitelor motrice, a opera$iilor manuale. ! Pentru domeniul cognitiv, cel mai cunoscut #i utilizat model taxonomic este taxonomia elaborat" B. Bloom #i colaboratorii s"i. Criteriul fundamental al acesteia este ordonarea obiectivelor de la simplu la complex. Taxonomia cuprinde dou" sec$iuni: - sec$iunea nti: cunoa#terea (obiectivele de tip informativ, care acoper" prima clas" a taxonomiei); - sec$iunea a doua: formarea deprinderilor #i capacit"$ilor intelectuale (obiective de tip formativ, ce corespund claselor 2-6 #i indic" modurile n care se opereaz" cu cuno#tin$ele dobndite, care pot interpretate, aplicate, analizate, sintetizate sau evaluate). ! Taxonomia lui B. Bloom pentru domeniul cognitiv con$ine urm"toarele clase [3, p. 92] 1. achizi$ia cuno#tin$elor: a. cunoa#terea datelor particulare; (cunoa#terea terminologiei; cunoa#terea faptelor particulare); b. cunoa#terea c"ilor care permit prelucrarea datelor particulare (a regulilor/conven$iilor; a tendin$elor #i secven$elor; a clasic"rilor; a criteriilor, a metodelor); c. cunoa#terea elementelor generale apar$innd unui domeniu de activitate (principii #i legi, teorii); 2. n$elegerea (comprehensiunea): transpozi$ia (transformarea); interpretarea; extrapolarea (transferul); 3. aplicarea; 4. analiza elementelor, rela$iilor, principiilor de organizare; 5. sinteza: denirea unui concept, elaborarea unui plan al ac$iunii, derivarea unui ansamblu de rela$ii elaborate; 6. evaluarea pe baza unor criterii interne #i externe. ! Pentru domeniul afectiv, cea mai cunoscut" taxonomie apar$ine lui D. R. Krathwohl. Aceast" taxonimie are drept criteriu de clasicare interiorizarea #i eviden$iaz" treptele de parcurs n asimilarea #i practicarea unei valori, norme #.a.: con#tientizarea prezen$ei unei valori, reac$ia adecvat" fa$" de aceasta, acceptarea #i conceptualizarea valorii, sedimentarea #i organizarea valorilor ntr-un sistem #i, n nal, exprimarea valorilor prin ntregul comportament, n momentul n care acestea se caracterizeaz" personalitatea [8, p.148]. ! Taxonomia lui Krathwohl pentru domeniul afectiv cuprinde urm"toarele clase de obiective: receptarea, reac$ia (r"spunsul), valorizarea, organizarea, caracterizarea. ! Pentru domeniul psihomotor, unul din modelele taxonomice mai cunoscute este cel elaborat de S. Simpson [5, p.168 #i urm.]. Principiul ierarhic n func$ie de care a fost construit" aceast" taxonomie este relativa dicultate sau gradul de perfec$iune al unei deprinderi necesare pentru a ndeplini o activitate motorie.
4

! Taxonomia lui Simpson con$ine urm"toarele niveluri (ultimile dou" neind ns" sucient elaborate): - percep$ia: comportamentul preg"titor neobservabil direct, bazat pe stimulare #i discriminare senzorial"; - dispozi$ia: starea de preg"tire mintal", zic" sau emo$ional", pentru a s"vr#i un act motor; - r"spunsul ghidat: actul comportamental observabil al unui individ dirijat de un instructor, accentul punndu-se pe elementele componente ale deprinderii; - automatismul: r"spunsul nv"$at devenit deprindere; - r"spunsul manifest complex: ndeplinirea cu u#urin$" #i ecien$" a unui act motor cu o structur" complex"; - adaptarea: modicarea voluntar" a mi#c"rilor; - crea$ia: crearea unor noi sisteme de mi#c"ri ! O privire critic" asupra modelelor taxonomice relev" urm"toarele [8, p. 144]: ! Taxonomiile sunt concepute ca scheme elastice, capabile s" se acomodeze, structurii particulare a oric"rui obiect de nv"$"mnt. Ele prezint" avantajul de a oferi practicienilor educa$iei: o gam" larg" de obiective, dintre care ace#tia le pot selecta pe cele corespunz"toare unor situa$ii concrete; modelul treptelor de parcurs pentru atingerea nivelurilor superioare; repere pentru evaluare #i autoevaluare. ! Pe de alt" parte ns", abordarea obiectivelor pe cele trei mari domenii (cognitiv, afectiv #i psihomotor) nu corespunde unit"$ii vie$ii psihice #i deci nici complexit"$ii procesului de educa$ie (de exemplu: ntr-un demers pedagogic, obiectivele cognitive nu pot disociate de cele afective, ele ind ntr-o permanent" interac$iune). ! # Opera"ionalizarea obiectivelor. Modalit!"i de opera"ionalizare ! Pentru a putea utilizate n proiectarea activit"$ilor de predare nv"$are precum #i n evaluare, obiectivele pedagogice se opera$ionalizeaz". ! Opera$ionalizarea nseamn" denirea obiectivelor n termeni de comportament observabil #i m"surabil; sunt indicate achizi$iile n plan comportamental pe care le dobndesc educa$ii n urma parcurgerii situa$iilor de nv"$are create de educator. ! Formularea complet" a unui obiectiv opera$ional ia n considerare urm"torii paramentri [5, p. 203]: - cine va produce comportamentul dorit; - ce comportament observabil va dovedi c" obiectivul este atins; - care va produsul acestui comportament (performan$"); - n ce condi$ii trebuie s" aib" loc comportamentul; - n temeiul c"ror criterii ajungem la concluzia c" performan$a este satisf"c"toare. ! De exemplu: - elevul; - trebuie s" #tie s" construiasc"; - un aparat de radio cu tranzistori; - alegnd el nsu#i piesele, dup" schema adoptat"; - aparatul va trebui s" recep$ioneze corect programul a cel pu$in cinci posturi emi$"toare pe unde medii #i cinci posturi pe unde lungi. ! Cea mai uzitat" modalitate de opera$ionalizare a obiectivelor este cea propus" de R.F. Mager; ea cuprinde trei elemente: - denumirea comportamentului; - condi$iile n care trebuie s" se produc" acesta; - criteriile de reu#it". ! Denumirea comportamentului se face apelnd la verbe de ac$iune (a identica, a explica, a demonstra, a analiza, a rezolva etc.), care desemneaz" comportamente observabile #i m"surabile. La verbul de ac$iune (comportamentul) se adaug" produsul sau performa$a (de exmplu: s" rezolve o ecua!ie de gradul I sau s" deseneze schema unui circuit).
5

! n ceea ce prive#te condi$iile de producere a comportamentului, sunt indicate de obicei condi$iile materiale, cum ar : instrumentele utilizate, locul, eventualul ajutor. Condi$iile se exprim" cu ajutorul unor expresii ca: ind dat..., avnd acces la..., folosind... sau, dimpotriv", n lipsa....Precizarea criteriilor de reu#it" permite construirea instrumentelor de evaluare. Criteriile pot : a. calitative: de tipul totul sau nimic, cnd se cere rezolvarea corect" integral" a sarcinii (ex. redarea unei deni$ii, a unei formule); b. cantitative: situa$ie n care nivelul minim de performan$" acceptat poate exprimat prin: - num"rul minim de r"spunsuri corecte a#teptate; - num"rul maxim de erori permise; - propor$ia de reu#it" admis"; - limita de timp etc. ! Un exemplu al corel"rii comportamentului cu condi$iile de producere a comportamentului #i cu criteriile de reu#it" este dat n tabelul ce urmeaz": Comportamentul Elevii s" identice elementele componente ale densimetrului Condi!ii de producere a comportamentului Avnd acces la o plan#" ce con$ine schema densimetrului Criterii de reu#it" Se cere identicarea a cel pu$in trei elemente componente.

! n cazul unor anumite categorii de obiective (de transfer #i de exprimare, n care sunt vizate capacit"$i creatoare), precizarea criteriilor devine foarte dicil". De asemenea, obiectivele formative din domeniul afectiv #i motiva$ional, a c"ror realizare necesit" ac$iuni educative complexe #i de durat", nu pot supuse rigorilor opera$ionaliz"rii. ! Cele mai frecvente erori n formularea obiectivelor se ntlnesc atunci cnd: - nu sunt indicate comportamente observate, (exprimate prin verbe ce desemneaz" ac$iuni concrete) ci ac$iuni sau procese psihice interne (a n$elege, a cunoa#te); - obiectivul este confundat cu elementele de con$inut ce urmeaz" a nv"$ate; - obiectivul este confundat cu sarcini didactice, inten$ionalit"$i ale profesorului (vericarea sau xarea cuno#tin$elor); - printr-un singur obiectiv sunt vizate n acela#i timp mai multe comportamente. ! Opera$ionalizarea obiectivelor se dovede#te a un demers pedagogic important, care aduce rigoare #i precizie n activitatea didactic", putnd contribui la mbun"t"$irea calit"$ii instruirii #i a evalu"rii. Pe de alt" parte, n literatura de specialitate este semnalat #i pericolul fragment"rii excesive #i al mecaniz"rii procesului de educa$ie. Opera$ionalizarea obiectivelor nu trebuie s" devin" un scop n sine, ci un prim pas n proiectarea pedagogic". Aplica"ii 1. Deni$i scopul major al nv"$"mntului superior tehnic. 2. Enumera$i cinci competen$e majore pe care trebuie s" le dobndi$i n specializarea tehnologic". 3. Formula$i trei obiective opera$ionale pentru o tem" la alegere, din domeniul tehnologic, potrivit planului de nv"$"mnt al unul colegiu de prol.

Bibliograe 1. Antonesei Liviu, Paideia. Fundamente culturale ale educa!iei, Editura Polirom, Ia#i, 1996.
6

2. Cerghit I., Vl"sceanu L. (coord), Curs de pedagogie, Universitatea Bucure#ti, 1988. 3. Cuco# Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Ia#i, 1996. 4. Ionescu Miron, Radu Ion (coord.), Didactica modern", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 5. Jinga Ioan, Istrate Elena (coord.), Manual de pedagogie, Editura All Educa$ional, Bucure#ti, 1998. 6. de Landscheere Viviane, de Landscheere Gilbert, Denirea obiectivelor educa$iei, Editura Didactic" #i Pedagogic", Bucure#ti, 1979. 7. de Landscheere Viviane, Lducation et la formation, P. U. F., Paris, 1992. 8. Stanciu, Mihai, Reforma con!inuturilor nv"!"mntului, Editura Polirom, Ia#i.

S-ar putea să vă placă și