Sunteți pe pagina 1din 41

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr la OMEN nr..... din ...
CURRICULUM
pentru
CLASA a XI-a
NVMANT PROFESIONAL DE 2 ANI
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2:
ELECTROMECANIC NAVE
Domeniul de pregtire de baz:
ELECTROMECANIC
Domeniul de pregtire profesional general:
ELECTROMECANIC MAINI, UTILA1E, INSTALAII
Aria curricular TEHNOLOGII
2013
AUTORI:
FLORENTINA
FILIPOVICI
prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Marin ~Al. I.
Cuza Constan(a
MIRELA DEDIU prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de Marin ~Al. I.
Cuza Constan(a
VASILE LEON prof. ing., grad didactic I, Liceul Tehnologic de Marin Gala(i
Coordonare C.N.D..P.T.:
CARMEN RILEANU - Inspector de specialitate,
2
PLAN DE NVMANT
Clasa a XI-a
nv(mnt profesional de 2 ani
Aria curricular Tehnologii
Calificare: Electromecanic nave
Domeniul de pregtire de baz: ELECTOMECAN!C"
Domeniul de pregtire pro#e$ional general: ELECTOMECAN!C" MA%!N!& 'T!LA(E&
!N)TALA*!!
I. Pregtire practic
Modulul I. Execu(ia instala(iilor electrice, nomenclatorul naval
Total ore: 280
din +are Laborator te,nologi+ -.
!n$truire pra+ti+ 2/.
Modulul II. Instala(ii electromecanice
Total ore: 245
din +are Laborator te,nologi+ -.
!n$truire pra+ti+ /-0
Modulul III. Echipamente yi instala(ii electromecanice navale
Total ore: 210
din +are Laborator te,nologi+ -.
!n$truire pra+ti+ /1.
Total ore/an 21 ore/sptmn x 35 sptmni/an 735 ore/an
II. Stagiu de pregtire practic - CDL
`
Modulul IV. ntre(inerea yi repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice
Total ore 150
din +are: !n$truire pra+ti+ /0.
Total ore/an 30 ore/sptmn x 5 sptmni/an 150 ore/an
TOTAL GENERAL: 885 ore /an
Not:
/. Orele de laborator te,nologi+ 2i orele de in$truire pra+ti+ $e pot de$#2ura at3t 4n
laboratoarele 2i atelierele unit5ii de 4n65m3nt& +3t 2i la operatorul e+onomi+7 in$titu5ia
publi+ partener pentru pregtirea pra+ti+.
2. )tagiul de pregtire pra+ti+ CDL
8
$e realizeaz la operatorul e+onomi+7 in$titu5ia publi+
partener9 pentru a r$punde ne6oilor anga:atorilor din $e+torul !MM& $tagiul de pregtire
pra+ti+ poate #i organizat 2i 4n unitatea de 4n65m3nt& +on#orm +adrului legal 4n 6igoare.
;
LISTA UNITILOR DE COMPETENE DIN STANDARDELE DE PREGTIRE
PROFESIONAL PE CARE SE FUNDAMENTEAZ CURRICULUMUL
UNITI DE COMPETENE TEHNICE
MONTAREA I DEMONTAREA PRODUSELOR I SUBANSAMBLURILOR
ELECTROTEHNICE
NTREINEREA I REPARAREA ECHIPAMENTELOR
ELECTROMECANICE
MANEVRAREA ECHIPAMENTELOR ELECTROMECANICE
EXECUIA INSTALAIILOR ELECTRICE DE 1OAS TENSIUNE
EXPLOATAREA MAINILOR I UTILA1ELOR ELECTROMECANICE
NTREINEREA I REPARAREA MAINILOR, UTILA1ELOR I
INSTALAIILOR
EXPLOATAREA INSTALAIILOR ELECTROMECANICE NAVALE
APLICAREA PREVEDERILOR LEGISLAIEI NAVALE
UTILIZAREA NOMENCLATURII NAVALE
NTREINEREA I REPARAREA MAINILOR, UTILA1ELOR I
INSTALAIILOR NAVALE
1
Modulul I: EXECUIA INSTALAIILOR ELECTRICE,
NOMENCLATORUL NAVAL
1. Not introductiv
Modulul ~Execu(ia instala(iilor electrice, nomenclatorul naval #a+e parte din pregtirea
pra+ti+ ne+e$ar dob3ndirii +ali#i+rii pro#e$ionale ,,Electromecanic nave& +la$a a <!=a&
4n6 m3nt pro#e$ional de 2 ani 2i are alo+at un numr de 280 ore +on#orm planului de 4n65m3nt&
din +are:
70 ore > laborator te,nologi+
210 ore > in$truire pra+ti+
Modulul nu e$te +ondi5ionat $au dependent de +elelalte module din +urri+ulum.
Modulul ~Execu(ia instala(iilor electrice, nomenclatorul naval 6izeaz dob3ndirea de
+ompeten5e $pe+i#i+e +ali#i+rii ,,Electromecanic nave, 4n per$pe+ti6a #olo$irii tuturor a+,izi5iilor
4n pra+ti+area a+e$tei +ali#i+rii 2i7$au 4n +ontinuarea pregtirii 4ntr=o +ali#i+are de ni6el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Montarea yi demontarea produselor yi subansamblurilor electrotehnice
Execu(ia instala(iilor electrice de joas tensiune
Utilizarea nomenclaturii navale
0
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
EXECUIA INSTALAIILOR ELECTRICE, NOMENCLATORUL NAVAL
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: Di#eren5iaz produ$ele 2i $uban$amblurile ele+trote,ni+e
Tipuri de $uban$ambluri ele+trote,ni+e
?me+ani$me de a+5ionare& ele+tromagne5i&
di$poziti6e de $tingere a ar+ului ele+tri+& relee
termi+e 2i ele+tromagneti+e din aparate ele+tri+e de
:oa$ ten$iune& $i$tem perii=portperii& +ole+tor&
miezuri magneti+e& 4n#2urri& +utie de borne&
lagre 2i 6entilatoare din ma2ini 2i tran$#ormatoare
ele+tri+e9 $iguran5e #uzibile 2i automate&
4ntreruptoare 2i +omutatoare de lumin& prize 2i
#i2e& doze& 2iruri de +leme din in$tala5ii ele+tri+e@
Tipuri de produ$e ele+trote,ni+e $pe+i#i+e
domeniului ?aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune&
ma2ini 2i tran$#ormatoare ele+tri+e& aparate
ele+tro+a$ni+e@
Arupeaz $uban$amblurile date pe +ategorii de
produ$e.
!denti#i+ tipurile de $uban$ambluri ale
produ$elor ele+trote,ni+e.
!denti#i+ tipurile de produ$e ele+trote,ni+e.
!denti#i+area +ore+t a $uban$amblurilor
ele+trote,ni+e dintr=un $et dat.
Bre+izarea elementelor +omponente ale
$uban$amblurilor indi+ate.
Expli+area rolului #un+5ional al produ$elor
ele+trote,ni+e 2i al $uban$amblurilor
Brezentarea +ore+t a elementelor
+omponente ale produ$elor ele+trote,ni+e
Rezultatul nv(rii 2: E#e+tueaz opera5ii de a$amblare 2i deza$amblare $pe+i#i+ate 4n do+umenta5ia te,nologi+
)+ule& di$poziti6e& 6eri#i+atoare ade+6ate
pro+e$ului de a$amblare > deza$amblare a
$uban$amblurilor ele+trote,ni+e
!n$trumente de m$ur 4n pro+e$ul de a$amblare
> deza$amblare a $uban$amblurilor ele+trote,ni+e
Opera5ii te,nologi+e de a$amblare a
$uban$amblurilor ele+trote,ni+e
Opera5ii te,nologi+e de demontare a
$uban$amblurilor ele+trote,ni+e
Alege $+ulele 2i di$poziti6ele ne+e$are
pro+e$ului de a$amblare > deza$amblare.
E#e+tueaz m$urtori 2i 6eri#i+ri
intermediare 2i #inale.
Exe+ut a$amblarea $uban$amblurilor
ele+trote,ni+e
Exe+ut demontarea $uban$amblurilor
ele+trote,ni+e
!denti#i+area $+ulelor 2i di$poziti6elor
ne+e$are.
Enumerarea etapelor pro+e$ului de montare 7
demontare al unui $uban$amblu dat.
Exe+utarea +onexiunilor 2i legturilor 4ntre
+omponente.
!nterpretarea +ore+t a rezultatelor
m$urrilor.
Rezultatul nv(rii 3: eprezint $+,emele in$tala5iilor ele+tri+e de :oa$ ten$iune
)imboluri utilizate 4n in$tala5iile ele+tri+e
eguli de reprezentare a in$tala5iilor ele+tri+e
!denti#i+ aparatele utilizate 4n $+,emele
ele+tri+e.
Citirea +ore+t a unei $+,eme ele+tri+e.
Enumerarea in$tala5iilor ele+tri+e interioare.
C
De#inirea 2i +la$i#i+area in$tala5iilor interioare
Materiale ne+e$are exe+utrii in$tala5iilor
ele+tri+e interioare
eprezint $+,eme ele+tri+e $imple.
Apli+ regulile de reprezentare a
e+,ipamentelor 4n de$ene 2i planuri.
Elaboreaz $+,i5a unei in$tala5ii ele+tri+e
interioare.
!denti#i+area materialelor dintr=o in$tala5ie
interioar.
Rezultatul nv(rii 4: )ele+teaz aparatele ele+tri+e +on#orm do+umenta5iei7 +erin5elor $+,emei
Condu+toare ele+tri+e
=+la$i#i+area 2i +on$tru+5ia +ondu+toarelor ele+tri+e
=materiale ele+troizolante 2i de prote+5ie
Aparate pentru prote+5ia in$tala5iilor 2i a
ma2inilor ele+tri+e
=$iguran5e #uzibile
=relee de prote+5ie
=+onta+toare
=4ntreruptoare
=4ntreruptoare automate
Alege +ondu+toare 2i materiale izolante.
Alege aparatul 4n #un+5ie de parametrii indi+a5i
4n do+umenta5ie.
Deri#i+ $tarea aparatelor ele+tri+e9
egleaz aparata:ul ele+tri+ din +ir+uitul de
+omand +on#orm $+,emei.
)ele+tarea +ore+t a aparatelor de +omand 2i
+ontrol.
Bre+izarea 2i 6eri#i+area parametrilor
$iguran5elor #uzibile& releelor de prote+5ie&
+onta+toarelor& 4ntreruptoarelor 2i
4ntreruptoarelor automate.
Ampla$area +ore+t a aparatelor +on#orm
planului de exe+u5ie.
Rezultatul nv(rii 5: ealizeaz in$tala5ia ele+tri+ de :oa$ ten$iune
!n$tala5ii ele+tri+e de :oa$ ten$iune
=opera5ii ne+e$are pentru exe+utarea in$tala5iilor
=tran$punerea $+,emei ele+tri+e dup proie+t
=$parea 2an5urilor 2i exe+utarea $trpungerilor
=montarea tuburilor de prote+5ie
=montarea +ondu+toarelor
=in$tala5ii ele+tri+e de #or5 4n ,ale indu$triale
Aparate de +one+tare& +omand 2i prote+5ie
= 4ntreruptoare
=+omutatoare
=prize
=+omutatoare pa+,et 2i 4ntreruptoarelor +u p3rg,ie
Corpuri de iluminat
= +orpuri de iluminat pentru lmpi de
in+ande$+en5
E#e+tueaz opera5ii de tran$punere 4n teren a
planurilor de ampla$are9
Bozeaz tra$eul de +abluri9
Eixeaz aparata:ul $implu la lo+ul de di$punere
pe panourile ele+tri+e9
Monteaz aparatele de +one+tare& +omand 2i
prote+5ie.
Monteaz +orpurile de iluminat.
E#e+tueaz +onexiuni ele+tri+e.
Monteaz ma2inile ele+tri+e.
Barti+ip la punerea 4n #un+5iune a in$tala5iilor
ele+tri+e.
De$+rierea normelor de prote+5ia mun+ii
pentru in$tala5iile ele+tri+e de :.t.
Enumerarea opera5iilor pentru exe+utarea
in$tala5iei
)tabilirea tra$eelor in$tala5iilor +on#orm
normelor 2i de$enelor9
Deri#i+area +ore+titudinii +onexiunilor
ele+tri+e.
)ele+tarea +ore+t a aparatelor de +one+tare&
+omand 2i prote+5ie
Montarea logi+ a +omponentelor $+,emelor
ele+tri+e de :oa$ ten$iune.
De$+rierea normelor $pe+i#i+e de prote+5ia
mun+ii.
-
=+orpuri de iluminat pentru lmpi #luore$+ente 2i
+u de$+r+are 4n gaze 2i 6apori de mer+ur
Ma2ini ele+tri+e
=ma2ini ele+tri+e de mi+ putere
=ma2ini mari
M$uri $pe+i#i+e de prote+5ia mun+ii 4n timpul
exe+utrii in$tala5iilor ele+tri+e de :oa$ ten$iune
Tablouri de di$tribu5ie
=tablouri de di$tribu5ie pentru lo+uin5e
=tablouri de di$tribu5ie pentru indu$trie
Bo$turi de tran$#ormare
=e+,ipamente #olo$ite 4n +on$tru+5ia po$turilor de
tran$#ormare
=m$uri $pe+i#i+e de prote+5ia mun+ii
Rezultatul nv(rii 6: !denti#i+ elementele +on$tru+ti6e ale na6ei.
Blanuri de re#erin5 ale na6ei.
Elemente de o$atur ale na6ei.
=pere5i tran$6er$ali 2i orizontali& +oa$te& tra6er$e&
pontili& gu$ee& 6arange
Lo+ul de ampla$are 2i modul de #ixare a
elementelor +omponente ale in$tala5iilor na6ei
Br5ile di$tin+te ale +orpului na6ei.
)i$teme de o$atur : $i$temul longitudinal de
o$atur& $i$temul tran$6er$al de o$atur& $i$temul
mixt.
Elemente +omponente ale +orpului de na6:
4n6eli2ul +orpului na6ei& pun5ile na6ei& #undul&
dublul #und& o$atura +orpului& pere5i etan2i&
$upra$tru+turile na6ei& parapete& balu$trade&
bo+apor5i
!denti#i+ elementele de o$atur ale na6ei
Lo+alizeaz elementele +omponente ale
in$tala5iilor na6ei 2i modul lor de #ixare
!denti#i+ pr5ile +omponente ale +orpului
na6ei.
De$+rierea planurilor de re#erin5 ale
na6ei:orizontal& longitudinal 2i tran$6er$al .
Enumerarea +ore+t a elementelor de o$atur
a na6ei: pere5i tran$6er$ali 2i orizontali&
+oa$te& tra6er$e& pontili& gu$ee& 6arange.
!denti#i+area elementelor +omponente ale
+orpului de na6.
De#inirea modului de #ixare a elementelor
+omponente ale in$tala5iilor na6ei: a$amblri
#iletate& $udur& nituire.
Rezultatul nv(rii 7: )pe+i#i+ +ompartimentarea na6ei 2i de$tina5ia +ompartimentelor
Compartimentele na6ei. !denti#i+ +ompartimentele na6ei.
e$pe+t regulile $pe+iale de ampla$are a
Enumerarea logi+ a +ompartimentelor na6ei.
Brezentarea +ore+t a de$tina5iei #ie+rui
F
eguli $pe+iale de ampla$are a e+,ipamentului
ele+trome+ani+ 4n #un+5ie de de$tina5ia
+ompartimentului
?+argouri& tan+uri petroliere& na6e auxiliare&
mineraliere@
e+,ipamentului ele+trome+ani+ 4n #un+5ie de
de$tina5ia +ompartimentului.
+ompatiment al na6ei.
Enumerarea logi+ a regulilor $pe+i#i+e
pentru e6itarea in+endiilor 2i exploziilor
Rezultatul nv(rii 8: Lo+alizeaz elementele in$tala5iilor na6ale.
Tipul 2i +ara+teri$ti+ile ma2inilor de a+5ionare.
!n$tala5ia +omandat .
Cla$i#i+area in$tala5iilor de bord 2i punte ale
na6elor +omer+iale.
olul #un+5ional al in$tala5iilor de bord 2i punte.
Elemente +omponente ale in$tala5iilor de
bord 2i punte.
Instala(ii de bord: in$tala5ii de ambar+are 2i
tran$#er +ombu$tibil& in$tala5ii de ambar+are ulei &
ap& in$tala5ii de $tin$ in+endiu& in$tala5ii de bala$t
$antina& in$tala5ii $anitare& in$tala5ii de aeri$ire
$onda: 2i umplere& in$tala5ii de aer +omprimat&
in$tala5ii de mi+ro+limat& in$tala5ii $pe+iale.
Instala(ii de punte: in$tala5ia de gu6ernare&
in$tala5ia de an+orare& in$tala5ii de 4n+r+are
de$+r+are& in$tala5ia de $al6are& in$tala5ia de
a+o$tare=legare& in$tala5ia de amarare.
!denti#i+ elementele +omponente: motoare
ele+tri+e& aparate: de +omand& de $emnalizare
2i de m$ur.
!denti#i+ lo+ul de ampla$are a in$tala5iilor de
bord 2i de punte.
!denti#i+ #un+5ionarea in$tala5iilor de bord 2i
de punte
De$+rierea +ore+t a elementelor +omponente
ale in$tala5iilor de bord 2i punte.
Brezentarea logi+ a rolului #un+5ional al
elementelor +omponente ale in$tala5iilor de
bord 2i punte.
G
4. Con(inutul formrii
)e re+omand urmtoarea ordine de par+urgere a modulului:
Produse yi subansambluri electrotehnice.
1. Tipuri de subansambluri electrotehnice
/./. +i de +urent&
/.2. me+ani$me de a+5ionare&
/.;. ele+tromagne5i&
/.1. di$poziti6e de $tingere a ar+ului ele+tri+&
/.0. $i$tem perii=portperii&
/.C. +ole+tor&
/.-. miezuri magneti+e&
/.F. 4n#2urri& +utie de borne&
/.G. lagre 2i 6entilatoare din ma2ini 2i tran$#ormatoare ele+tri+e9
2. Tipuri de produse electrotehnice specifice domeniului
2./. aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune&
2.2. relee termi+e 2i ele+tromagneti+e din aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune
2.;. $iguran5e #uzibile 2i automate&
2.1. 4ntreruptoare 2i +omutatoare de lumin&
2.0. prize 2i #i2e& doze& 2iruri de +leme din in$tala5ii ele+tri+e
2.C. ma2ini 2i tran$#ormatoare ele+tri+e&
2.-. aparate ele+tro+a$ni+e
3. Asamblarea/dezasamblarea subansamblurilor electrotehnice
;./. )+ule 2i di$poziti6e ade+6ate pro+e$ului de a$amblare > deza$amblare a
$uban$amblurilor ele+trote,ni+e
;.2. !n$trumente de m$ur 4n pro+e$ul de a$amblare > deza$amblare a $uban$amblurilor
ele+trote,ni+e
;.;. Di$poziti6e& 6eri#i+atoare utilizate 4n pro+e$ul de a$amblare > deza$amblare a
$uban$amblurilor ele+trote,ni+e
;.1. Opera5ii te,nologi+e de a$amblare a $uban$amblurilor ele+trote,ni+e.
;.0. Opera5ii te,nologi+e de demontare a $uban$amblurilor ele+trote,ni+e
4. Reprezentarea schemelor instala(iilor electrice.
1./. )imboluri utilizate in in$tala5iile ele+tri+e
1.2. eguli de reprezentare a in$tala5iilor ele+tri+e
1.;. De#inirea 2i +la$i#i+area in$tala5iilor interioare
1.1. Materiale ne+e$are exe+utrii in$tala5iilor ele+tri+e interioare
5. Realizarea instala(iilor electrice de joas tensiune.
5.1. Conductoare electrice
0././. Cla$i#i+area 2i +on$tru+5ia +ondu+toarelor ele+tri+e
0./.2. Materiale ele+troizolante 2i de prote+5ie
5.2. Aparate pentru protec(ia instala(iilor yi a mayinilor electrice
0.2./. $iguran5e #uzibile
0.2.2. relee de prote+5ie
0.2.;. +onta+toare
0.2.1. 4ntreruptoare
0.2.0. 4ntreruptoare automate
5.3. Executarea instala(iilor electrice de joas tensiune
0.;./. opera5ii ne+e$are pentru exe+utarea in$tala5iilor
0.;.2. tran$punerea $+,emei ele+tri+e dup proie+t
0.;.;. $parea 2an5urilor 2i exe+utarea $trpungerilor
0.;.1. montarea tuburilor de prote+5ie
0.;.0. montarea +ondu+toarelor
/.
0.;.C. in$tala5ii ele+tri+e de #or5 4n ,ale indu$triale
5.4. Montarea aparatelor de conectare, comand yi protec(ie
0.1./ montarea 4ntreruptoarelor
0.1.2 montarea +omutatoarelor
0.1.; montarea prizelor
0.1.1 montarea +omutatoarelor pa+,et 2i a 4ntreruptoarelor +u p3rg,ie
5.5. Montarea corpurilor de iluminat
0.0./. montarea +orpurilor de iluminat pentru lmpi de in+ande$+en5
0.0.2. montarea +orpurilor de iluminat pentru lmpi #luore$+ente 2i +u de$+r+are 4n
gaze 2i 6apori de mer+ur
5.6. Montarea mayinilor electrice
0.C./. montarea ma2inilor ele+tri+e de mi+ putere
0.C.2. montarea ma2inilor mari
0.C.;. +one+tarea la re5ea 2i 6eri#i+area #un+tionrii
5.7. Msuri specifice de protec(ia muncii n timpul executrii instala(iilor electrice
de joas tensiune
5.8. Tablouri de distribu(ie yi posturi de transformare
0.F./. tablouri de di$tribu5ie pentru lo+uin5e
0.F.2. tablouri de di$tribu5ie pentru indu$trie
0.F.;. po$turi de tran$#ormare
6. Nomenclatorul naval.
6.1. Elementele constructive ale navei
C././. Bre+izarea planurilor de re#erin5 ale na6ei.
C./.2. !denti#i+area elementelor de o$atur ale na6ei.?pere5i tran$6er$ali 2i orizontali&
+oa$te& tra6er$e& pontili& gu$ee& 6arang@
C./.;. !denti#i+area lo+ului de ampla$are& +3t 2i a modului de #ixare a elementelor
+omponente ale in$tala5iilor na6ei .
C./.1. Br5ile di$tin+te ale +orpului na6ei.
C./.0. )i$teme de o$atur : $i$temul longitudinal de o$atur& $i$temul tran$6er$al de
o$atur& $i$temul mixt.
C./.C. Elemente +omponente ale +orpului de na6: 4n6eli2ul +orpului na6ei& pun5ile
na6ei& #undul& dublul #und& o$atura +orpului& pere5i etan2i& $upra$tru+turile
na6ei& parapete& balu$trade& bo+apor5i
6.2. Compartimentele navei
C.2./. !denti#i+area +ompartimentelor na6ei.
C.2.2. Bre+izarea de$tina5iei +ompartimentelor.
C.2.;. e$pe+tarea regulilor $pe+iale de ampla$are a e+,ipamentului ele+trome+ani+
4n #un+5ie de de$tina5ia +ompartimentului?+argouri& tan+uri petroliere& na6e
auxiliare& mineraliere
6.3. Instala(iile de bord yi de punte.
C.;./. Tipul 2i +ara+teri$ti+ile ma2inilor de a+5ionare. !n$tala5ia +omandat .
C.;.2. Cla$i#i+area in$tala5iilor de bord 2i punte ale na6elor +omer+iale.
C.;.;. olul #un+5ional al in$tala5iilor de bord 2i punte.
C.;.1. Elemente +omponente ale in$tala5iilor de bord 2i punte.
C.;.0. !n$tala5ii de bord: in$tala5ii de ambar+are 2i tran$#er +ombu$tibil& in$tala5ii de
ambar+are ulei & ap& in$tala5ii de $tin$ in+endiu& in$tala5ii de bala$t $antina&
in$tala5ii $anitare& in$tala5ii de aeri$ire $onda: 2i umplere& in$tala5ii de aer
+omprimat& in$tala5ii de mi+ro+limat& in$tala5ii $pe+iale.
C.;.C. !n$tala5ii de punte: in$tala5ia de gu6ernare& in$tala5ia de an+orare& in$tala5ii de
4n+r+are de$+r+are& in$tala5ia de $al6are& in$tala5ia de a+o$tare=legare&
in$tala5ia de amarare
//
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru par+urgerea modulului $e re+omand utilizarea urmtoarelor re$ur$e materiale minime:
)uban$ambluri : =+i de +urent& me+ani$me de a+5ionare& ele+tromagne5i& di$poziti6e de
$tingere a ar+ului ele+tri+& relee termi+e 2i ele+tromagneti+e din aparate ele+tri+e de :oa$
ten$iune9
= $i$tem perii=portperii& +ole+tor& miezuri magneti+e& 4n#2urri& +utie de borne& lagre 2i
6entilatoare din ma2ini 2i tran$#ormatoare ele+tri+e9
= $iguran5e #uzibile 2i automate& 4ntreruptoare 2i +omutatoare de lumin& prize 2i #i2e& doze&
2iruri de +leme din in$tala5ii ele+tri+e9
Brodu$e : aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune& ma2ini 2i tran$#ormatoare ele+tri+e& aparate
ele+tro+a$ni+e9
)+ule 2i di$poziti6e: tru$a l+tu2ului& tru$a ele+tri+ianului& tru$a ele+troni$tului& di$poziti6e
de prindere 2i de #ixare ? meng,ine& +leme& +le2ti@
!n$trumente de m$urare: rigle& 2ubler& mi+rometru& +omparator
Deri#i+atoare: +alibre& 2abloane
Aparate utilizate: aparate de +one+tare& de $emnalizare& de prote+5ie& de +omand
Aparate ele+tri+e: de +one+tare& de $emnalizare& de prote+5ie& de +omand
Bozarea +ablurilor: #ixarea +ablurilor pe bride 2i +on$ole +u a:utorul 2irurilor de +leme9
Aparata: $implu: aparate de +one+tare& prote+5ie 2i $emnalizare
E+,ipamente: tablouri ele+tri+e& re+eptoare9
Blanurile de re#erin5: orizontal& longitudinal& tran$6er$al
Ma+,ete +u elementele de o$atur ale na6ei: pere5i tran$6er$ali 2i orizontali& +oa$te&
tra6er$e& pontili& gu$ee& 6arange
Ma+,ete& plan2e +u +omponen5a in$tala5iilor: 6in+iuri& +abe$tane& in$tala5ia de gu6ernare
6. Sugestii metodologice
Con5inuturile programei modulului ,,Execu(ia instala(iilor electrice, nomenclatorul naval
trebuie $ #ie abordate 4ntr=o manier flexibil& difereniat& 5in3nd +ont de particularitile
colectivului +u +are $e lu+reaz 2i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 4n #un+5ie de di#i+ultatea temelor& de ni6elul de +uno2tin5e anterioare ale
+ole+ti6ului +u +are lu+reaz& de +omplexitatea materialului dida+ti+ impli+at 4n $trategia dida+ti+
2i de ritmul de a$imilare a +uno2tin5elor de +tre +ole+ti6ul in$truit.
Modulul ,Execu(ia instala(iilor electrice, nomenclatorul naval poate 4n+orpora& 4n ori+e
moment al pro+e$ului edu+ati6& noi mi:loa+e $au re$ur$e dida+ti+e. Orele $e re+omand a $e
de$#2ura 4n laboratoare& 4n ateliere din unitatea de 4n65m3nt dotate +on#orm re+omandrilor
pre+izate 4n unit5ile de +ompeten5e men5ionate mai $u$& pre+um 2i la agentul e+onomi+.
Bregtirea pra+ti+ 4n laboratoare te,nologi+e 2i la agentul e+onomi+ are importan5 deo$ebit 4n
dob3ndirea +ompeten5elor de $pe+ialitate.
)e re+omand abordarea in$truirii +entrate pe ele6 prin proie+tarea unor a+ti6it5i de 4n65are
6ariate& prin +are $ #ie luate 4n +on$iderare $tilurile indi6iduale de 4n65are ale #ie+rui ele6.
/2
A+e$tea 6izeaz urmtoarele a$pe+te:
apli+area metodelor +entrate pe ele6& abordarea tuturor tipurilor de 4n65are ?auditi6& 6izual&
pra+ti+@ pentru tran$#ormarea ele6ului 4n +oparti+ipant la propria in$truire 2i edu+a5ie9
4mbinarea 2i o alternan5 $i$temati+ a a+ti6it5ilor bazate pe e#ortul indi6idual al ele6ului
?do+umentarea dup di6er$e $ur$e de in#ormare& ob$er6a5ia proprie& exer+i5iul per$onal&
in$truirea programat& experimentul 2i lu+rul indi6idual& te,ni+a mun+ii +u #i2e@ +u
a+ti6it5ile +e $oli+it e#ortul +ole+ti6 ?de e+,ip& de grup@ de genul di$+u5iilor& a$altului de
idei& et+.9
#olo$irea unor metode +are $ #a6orizeze rela5ia nemi:lo+it a ele6ului +u obie+tele
+unoa2terii& prin re+urgere la modele +on+rete& potri6ite +ompeten5elor din modul9
4n$u2irea unor metode de in#ormare 2i de do+umentare independent& +are o#er de$+,iderea
$pre autoin$truire& $pre 4n65are +ontinu.
Bentru a+,izi5ionarea +ompeten5elor 6izate de par+urgerea modulului HExecu(ia instala(iilor
electrice, nomenclatorul navalI& $e re+omand urmtoarele a+ti6it5i de 4n65are:
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de identi#i+are a $uban$amblurilor ele+trote,ni+e9
- exer+i5ii pra+ti+e de alegere 2i grupare a tipurilor de aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de a$amblare7deza$amblare a $uban$amblurilor
ele+trote,ni+e9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de utilizare a $+ulelor& di$poziti6or 2i in$trumentelor de
m$ur 4n pro+e$ul de a$amblare7deza$amblare a $uban$amblurilor ele+trote,ni+e9
- exer+i5ii pra+ti+e de identi#i+are a tipurilor de aparate ele+tri+e9
- exer+i5ii pra+ti+e de $ele+tare a aparatelor de +one+tare 2i prote+5ie9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a aparatelor ele+tri+e de +omand 2i de prote+5ie9
- exer+i5ii pra+ti+e de realizare a unei in$tala5ii ele+tri+e de iluminat9
- exer+i5ii pra+ti+e de realizare a unei in$tala5ii ele+tri+e de #or59
- exer+i5ii de apli+are a normelor de $e+uritate 2i $ntate 4n mun+9
- exer+i5ii pra+ti+e de identi#i+are a elementelor de o$atur a na6ei9
- exer+i5ii pra+ti+e de identi#i+are a lo+ului de ampla$are a in$tala5iilor de bord 2i de punte.
- Na6igare pe !nternet 4n $+opul do+umentrii9
- Dizionri de materiale 6ideo ?+a$ete 6ideo& CD > uri@ $pe+i#i+e domeniului9
- Dizite de do+umentare la agen5ii e+onomi+i.
)e +on$ider + nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E6aluarea reprezint partea #inal a demer$ului de proie+tare dida+ti+ prin +are +adrul
dida+ti+ 6a m$ura e#i+ien5a 4ntregului pro+e$ in$tru+ti6=edu+ati6. E6aluarea urmre2te m$ura 4n
+are ele6ii 2i=au #ormat +ompeten5ele propu$e 4n $tandardele de pregtire pro#e$ional.
E6aluarea poate #i :
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
!n$trumentele de e6aluare pot #i di6er$e& 4n #un+5ie de $pe+i#i+ul modulului 2i de
metoda de e6aluare > probe orale& $+ri$e& pra+ti+e.
/;
Blani#i+area e6alurii trebuie $ aib lo+ 4ntr=un mediu real& dup un program $tabilit&
e6it3ndu=$e aglomerarea e6alurilor 4n a+eea2i perioad de timp.
Da #i realizat pe baza unor probe +orelate +u tipul de e6aluare $pe+i#i+at 4n
)tandardul de Bregtire Bro#e$ional pentru #ie+are rezultat al 4n65rii.
b. Final
ealizat printr=o lu+rare +u +ara+ter apli+ati6 2i integrat la $#3r2itul pro+e$ului de
predare7 4n65are 2i +are in#ormeaz a$upra 4ndeplinirii +riteriilor de realizare a
+uno2tin5elor& deprinderilor.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare +ontinu:
Ei2e de ob$er6a5ie9
Te$te de 6eri#i+area +uno2tin5elor +u itemi +u alegere multipl& itemi alegere dual&
itemi de +ompletare& itemi de tip pere+,e& itemi de tip 4ntrebri $tru+turate $au itemi de
tip rezol6are de probleme.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare #inal:
Broie+tul& prin +are $e e6alueaz metodele de lu+ru& utilizarea +ore$punztoare a
bibliogra#iei& materialelor 2i e+,ipamentelor& a+urate5ea te,ni+& modul de organizare a
ideilor 2i materialelor 4ntr=un raport. Boate #i abordat indi6idual $au de +tre un grup de
ele6i.
)tudiul de +az& +are +on$t 4n de$+rierea unui produ$& a unei imagini $au a unei
4nregi$trri ele+troni+e +are $e re#er la un anumit pro+e$ te,nologi+.
Lu+rri pra+ti+e de realizare a unor +ir+uite ele+tri+e
Jn par+urgerea modulului $e 6a utiliza e6aluare de tip #ormati6 2i la #inal de tip $umati6
pentru 6eri#i+area atingerii +ompeten5elor. Ele6ii trebuie e6alua5i numai 4n +eea +e pri6e2te
dob3ndirea rezultatelor 4n65rii $pe+i#i+ate 4n +adrul a+e$tui modul. 'n rezultat al 4n65rii $e 6a
e6alua o $ingur dat.
E6aluarea $+oate 4n e6iden5 m$ura 4n +are $e #ormeaz +ompeten5ele te,ni+e din $tandardul
de pregtire pro#e$ional.
8. Bibliografie
/. A,eorg,iu ).& Deliu E. = Exploatarea& 4ntre5inerea 2i repararea in$tala5iilor ele+tri+e na6ale.
Ele+trome+ani+= Editura ANMK& Con$tan5a& 2..G
2. Dragalina A.9 Co$tiniu+ C.9 Elorea T.9 Dan+u C.= Ma2ini 2i in$tala5ii na6ale=Editura Muntenia&
Con$tan5a& 2..-
;. C,ita+ Dergil& Bri+op Mi,ail& On+i+a Dalentin =Teoria 2i +on$tru+5ia na6ei. No5iuni teoreti+e 2i
probleme=Editura ANMK& Con$tanta& 2..G
1. Mare2 Elorin& 2.a.= L)inteze 2i te$te pentru ele+trote,ni+ apli+atI= auxiliar +urri+ular pentru
+la$a a <=a& pro#il te,ni+& #iliera te,nologi+= Editura Bax Aura Mundi& Aala5i& 2..C
0. Milo,i )abina 2.a.= LElemente de +omand 2i +ontrol pentru a+5ionri 2i $i$teme de reglare
automatI& manual pentru +la$ele a <!=a 2i a <!!=a& li+ee te,nologi+e& pro#il te,ni+& Editura
Dida+ti+ 2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& 2..2
C. Mare2 Elorin& Tatiana Kl2oiu= L)inteze pentru examenul de Ka+alaureatI te,ni+ !& )i$teme de
automatizare& Te,ni+i de m$urare 4n domeniu& Editura Bax Aura Mundi& Aala5i& 2..-
-. Dromere$+,i odi+a& 2.a.= !n$tatala5ii ele+tri+e& Editura M.A.).T.& Ku+ure2ti& 2..F
F. Mare2& E 2.a.= Te,nologii 4n ele+trote,ni+= manual pentru +la$a a <=a= Editura Art Arup
Editorial& Ku+ure2ti & 2..C
G. adu Elorea = ~Organe de ma2iniI& Editura Te,ni+ & Ku+ure2ti& 2..-
/.. !6ona Camelia Betre > LElemente de me+ani$me 2i organe de ma2iniI= Editura Kibliot,e+a&
Ku+ure2ti& 2..C
//. egi$trul Na6al om3n
/1
Modulul II: INSTALAII ELECTROMECANICE
1. Not introductiv
Modulul ~Instala(ii electromecanice #a+e parte din pregtirea pra+ti+ ne+e$ar dob3ndirii
+ali#i+rii pro#e$ionale ,,Electromecanic nave& +la$a a <!=a& 4n6 m3nt pro#e$ional de 2 ani 2i are
alo+at un numr de 245 ore +on#orm planului de 4n65m3nt& din +are:
70 ore > laborator te,nologi+
175 ore > in$truire pra+ti+
Modulul nu e$te +ondi5ionat $au dependent de +elelalte module din +urri+ulum.
Modulul ~Instala(ii electromecanice 6izeaz dob3ndirea de +ompeten5e $pe+i#i+e +ali#i+rii
,,Electromecanic nave& 4n per$pe+ti6a #olo$irii tuturor a+,izi5iilor 4n pra+ti+area a+e$tei +ali#i+ri
2i7$au 4n +ontinuarea pregtirii 4ntr=o +ali#i+are de ni6el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Manevrarea echipamentelor electromecanice
Exploatarea mayinilor yi utilajelor electromecanice
Aplicarea prevederilor legisla(iei navale
/0
/C
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
INSTALAII ELECTROMECANICE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: ealizeaz legturile #un+5ionale 4ntr=o in$tala5ie ele+trome+ani+ dat
Componente ale: aparatelor
ele+tri+e de :oa$ ten$iune& in$tala5ii de
iluminat& $ta5ii de redre$are& in$tala5ii de
+uren5i $labi& +on$umatori indu$triali
)+,eme de in$tala5ie
:ele+tri+ ? de #or5& de +omand @& +inemati+
!denti#i+ +omponentele dintr=o in$tala5ie
ele+trome+ani+ pe o $+,em dat.
!denti#i+ 4n teren +omponentele in$tala5iei
ele+trome+ani+e.
Exe+ut +ir+uitele 4ntr=o in$tala5ie ele+tri+.
De$+rierea rolului #un+5ional al
+omponentelor dintr=o in$tala5ie
ele+trome+ani+.
Expli+area interdependen5elor dintre
+omponentele in$tala5iei ele+trome+ani+e
)tabilirea +ore$ponden5elor 4ntre
+omponentele in$tala5iei ele+trome+ani+e
din teren 2i $+,ema a+e$teia.
Rezultatul nv(rii 2: A+5ioneaz di$poziti6ele 2i e+,ipamentele $pe+i#i+e dintr=o in$tala5ie $impl
!n$tru+5iuni de $er6i+iu:
a+5iuni ale operatorului de$+ri$e 4n #oaia de
mane6re
Eoaie de mane6r :
do+ument de lu+ru
Exe+ut mane6rele dup
in$tru+5iunile din #oaia de mane6r.
!nterpretarea in$tru+5iunilor de $er6i+iu din
#oaia de mane6re.
Deri#i+area unei in$tala5ii $imple
Rezultatul nv(rii 3: 'tilizeaz 2i $uprea6eg,ez in$tala5ia ele+trome+ani+
Mane6re de: pornire& oprire,
+omutare 2i reglare a in$tala5iei
Control periodi+: rezi$ten5a
de izola5ie& btile arborelui ma2inilor&
m$urarea 4ntre#ierului.
De#e+te& deteriorri minore.
Tipuri de a6arii: apari5ia
#umului $au a #l+rilor 4n bobina:e& de#e+tarea
me+ani$mului a+5ionat& 6ibra5ii neadmi$e&
4n+lziri neadmi$e 4n lagre& redu+erea tura5iei
4n$o5it de 4n+lzirea rapid a motorului de
Exe+ut mane6re a$upra
in$tala5iei 4n #un+5ie de ne+e$it5ile de utilizare.
)upra6eg,eaz in$tala5iile
ele+trome+ani+e.
E#e+tueaz +ontrolul
periodi+ +on#orm in$tru+5iunilor.
!ndi+ tipurile de a6arii.
De+one+teaz imediat 4n +az
de a6arii.
Deri#i+area #un+5ionrii organelor de ma2ini
a#late 4n mi2+are
Deri#i+area ungerii & 4n+lzirii lagrelor &
4n+lzirii bobina:elor.
Jnlturarea impurit5ilor prin a$pirare.
Jnlo+uirea periilor uzate& 2le#uirea 2i
a:u$tarea +elor re#olo$ibile.
/-
a+5ionare.
Rezultatul nv(rii 4: E#e+tueaz mane6re la ma2ini 2i utila:e ele+trome+ani+e
Tipuri de mane6re :
manuale& $emiautomate 2i automate 9
Do+umenta5ie te,ni+ & #oi
de mane6r.
Mrimi pre$+ri$e: +urent&
ten$iune& #re+6en5& $ar+in& #a+tor de putere9
!ndi+ $u++e$iunea
opera5iilor 4n +adrul mane6relor9
E#e+tueaz mane6re 4ntr=o
e+,ip de lu+ru
Expli+area modalit5ilor de e#e+tuare a
mane6relor 4n timpul exploatrii 9
Core+tarea regimului de #un+5ionare
+on#orm +ondi5iilor date de mrimile
pre$+ri$e.
Rezultatul nv(rii 5: Bre+izeaz pre6ederile egi$trului Na6al om3n +u pri6ire la ampla$area 2i exe+utarea in$tala5iilor ele+trome+ani+e na6ale
egi$trul Na6al om3n
Barametrii indi+a5i 4n
do+umenta5ie: inten$itate nominal& ten$iune
nominal& ten$iune de +omand& +urent de
rupere& +urent de $er6i+iu& +urent de
$+urt+ir+uit& gradul de prote+5ie.
Condi5ii de ampla$are:
tre+eri prin de+uprile din pun5i& di$tan5a #a5
de alte elemente& etan2area tre+erilor& modul
de prote:are a tra$eului de +abluri
Tipuri de mane6re din
+aietul de probe.
E#e+tueaz probe pentru
predarea in$tala5iei +tre reprezentan5ii
egi$trului Na6al om3n& 4n +on#ormitate +u
pre6ederile legale.
E#e+tueaz mane6rele
+erute 4n +aietul de probe& 4n prezen5a
in$pe+torilor .N.: $imulare a6arii&
$upra$ar+ini
Enumerarea +erin5elor egi$trului Na6al
om3n
Deri#i+area +ondi5iilor de ampla$are a
e+,ipamentului ele+tri+ 2i +ablurilor
+on#orm +erin5elor egi$trul Na6al oman
Deri#i+area exi$ten5ei aparaturii utilizate 4n
+on$tru+5ie na6alizat 2i 4n +on+ordan5 +u
parametrii +eru5i de do+umenta5ie.
Rezultatul nv(rii 6: e$pe+t pre6ederile +on6en5iilor interna5ionale
Tru$ de prim a:utor
!nter6en5iile ne+e$are 4n
#un+5ie de natura a++identului.
)al6area 6ie5ii pe mare:
br+ile de $al6are& e+,ipamentul din dotarea
br+ilor de $al6are& +on6en5iile interna5ionale
+u pri6ire la $al6area 6ie5ii pe mare.
Bre6enirea polurii:
parametrii agen5ilor poluan5i& +on6en5iile
interna5ionale 4n domeniu.
A+ord primul a:utor
medi+al.
Bre6ine poluarea apelor.
Apli+ normele generale de
prote+5ie a mun+ii 2i +ele $pe+i#i+e domeniului
na6al.
'tilizeaz e+,ipamentul din
dotarea br+ilor de $al6are.
!ndi+ +on6en5iile
interna5ionale +u pri6ire la $al6area 6ie5ii pe
Barti+ip la $al6area 6ie5ii pe mare
Bre+izarea parametrilor agen5ilor poluan5i&
+u re$pe+tarea +on6en5iilor interna5ionale 4n
domeniu.
Enumerarea normelor de $e+uritate a
mun+ii $pe+i#i+e
Eolo$irea mi:loa+elor indi6iduale de
prote+5ie
Bre+izarea +on6en5iilor interna5ionale 4n
domeniu.
/F
Norme de $e+uritate a
mun+ii $pe+i#i+e.
mare
/G
4. Con(inutul formrii
)e re+omand urmtoarea ordine de par+urgere a modulului:
1. Componente ale instala(iilor electromecanice
aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune
in$tala5ii de iluminat
$ta5ii de redre$are
in$tala5ii de +uren5i $labi
+on$umatori indu$triali
2. Scheme de instala(ie :ele+tri+ ? de #or5& de +omand @& +inemati+
3. Foaie de manevr . Instruc(iuni de serviciu.
4. Supravegherea instala(iei electromecanice
a. Mane6re de: pornire & oprire , +omutare 2i reglare a in$tala5iei
b. Control periodi+: rezi$ten5a de izola5ie& btile arborelui ma2inilor& m$urarea 4ntre#ierului.
+. De#e+te& deteriorri minore.
5. Tipuri de avarii:
0./. apari5ia #umului $au a #l+rilor 4n bobina:e&
0.2. de#e+tarea me+ani$mului a+5ionat&
0.;. 6ibra5ii neadmi$e&
0.1. 4n+lziri neadmi$e 4n lagre&
0.0. redu+erea tura5iei 4n$o5it de 4n+lzirea rapid a motorului de a+5ionare.
6. Manevrarea mayinilor yi utilajelor electromecanice
C./. Tipuri de mane6re : manuale& $emiautomate 2i automate 9
C.2. Do+umenta5ie te,ni+ & #oi de mane6r.
C.; Mrimi pre$+ri$e: +urent& ten$iune& #re+6en5& $ar+in& #a+tor de putere9
7. Prevederile Registrului Naval Romn.
-./ egi$trul Na6al om3n
-.2 Barametrii indi+a5i 4n do+umenta5ie.
8. Conven(iile interna(ionale pentru salvarea vie(ii pe mare yi prevenirea polurii.
F./. Condi5ii de ampla$are: tre+eri prin de+uprile din pun5i& di$tan5a #a5 de alte elemente&
etan2area tre+erilor& modul de prote:are a tra$eului de +abluri
F.2. Tipuri de mane6re din +aietul de probe.
F.;. Tru$ de prim a:utor
F.1. !nter6en5iile ne+e$are 4n #un+5ie de natura a++identului.
F.0. )al6area 6ie5ii pe mare: br+ile de $al6are& e+,ipamentul din dotarea br+ilor de $al6are&
+on6en5iile interna5ionale +u pri6ire la $al6area 6ie5ii pe mare.
F.C. Bre6enirea polurii: parametrii agen5ilor poluan5i& +on6en5iile interna5ionale 4n domeniu.
F.-. Norme de $e+uritate a mun+ii $pe+i#i+e
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
laborator i de instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru par+urgerea modulului $e re+omand utilizarea urmtoarelor re$ur$e materiale minime:
Componente ale: aparatelor ele+tri+e de :oa$ ten$iune& in$tala5ii de iluminat&
$ta5ii de redre$are& in$tala5ii de +uren5i $labi& +on$umatori indu$triali
Aparate ele+tri+e de :oa$ ten$iune&
!n$tala5ii de iluminat
)ta5ii de redre$are
2.
!n$tala5ii de +uren5i $labi
Con$umatori indu$triali
)+,eme de in$tala5ie :ele+tri+ ? de #or5& de +omand @& +inemati+
Aparate de m$ur 2i +ontrol ele+tri+e 2i me+ani+e
Do+umenta5ie te,ni+ & #oi de mane6r.
Tru$a l+tu2ului& tru$a ele+tri+ianului& tru$a ele+troni$tului
Di$poziti6e de prindere 2i #ixare& in$trumente de m$urare 2i 6eri#i+atoare
egi$trul Na6al om3n
Tru$a de prim a:utor
Kr+ile de $al6are
Con6en5iile internationale +u pri6ire la $al6area 6ie5ii pe mare.
Con6en5iile interna5ionale 4n domeniul pre6enirii polurii
Norme de $e+uritate 2i $natate 4n mun+ $pe+i#i+e.
6. Sugestii metodologice
Con5inuturile programei modulului HInstala(ii electromecanice trebuie $ #ie abordate 4ntr=o
manier flexibil& difereniat& 5in3nd +ont de particularitile colectivului +u +are $e lu+reaz 2i de
nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 4n #un+5ie de di#i+ultatea temelor& de ni6elul de +uno2tin5e anterioare ale
+ole+ti6ului +u +are lu+reaz& de +omplexitatea materialului dida+ti+ impli+at 4n $trategia dida+ti+
2i de ritmul de a$imilare a +uno2tin5elor de +tre +ole+ti6ul in$truit.
Modulul ,Instala(ii electromecanice poate 4n+orpora& 4n ori+e moment al pro+e$ului edu+ati6&
noi mi:loa+e $au re$ur$e dida+ti+e. Orele $e re+omand a $e de$#2ura 4n laboratoare 2i 4n ateliere
din unitatea de 4n65m3nt dotate +on#orm re+omandrilor pre+izate 4n unit5ile de +ompeten5e
men5ionate mai $u$& pre+um 2i la agentul e+onomi+.
Bregtirea pra+ti+ 4n laboratoare te,nologi+e 2i la agentul e+onomi+ are importan5 deo$ebit 4n
dob3ndirea +ompeten5elor de $pe+ialitate.
)e re+omand abordarea in$truirii +entrate pe ele6 prin proie+tarea unor a+ti6it5i de 4n65are
6ariate& prin +are $ #ie luate 4n +on$iderare $tilurile indi6iduale de 4n65are ale #ie+rui ele6.
Bentru a+,izi5ionarea +ompeten5elor 6izate de par+urgerea modulului HInstala(ii
electromecanice I& $e re+omand urmtoarele a+ti6it5i de 4n65are:
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de identi#i+are a +omponentelor ele+trome+ani+e9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de exe+utare a unei in$tala5ii ele+trome+ani+e9
- exer+i5ii de utilizare a $+ulelor& di$poziti6elor 2i in$trumentelor de m$ur
- exer+i5ii pra+ti+e de exe+utarea mane6relor dintr=o in$tala5ie ele+trome+ani+9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are 2i +ontrol periodi+ a unei in$tala5ii ele+trome+ani+e9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a mrimilor pre$+ri$e ale unei in$tala5ii ele+trome+ani+e9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a unei in$tala5ii ele+trome+ani+e +on#orm pre$+rip5iilor N9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de $al6are a 6ie5ii pe mare
- exer+i5ii pra+ti+e de identi#i+are a parametrilor poluan5i9
- exer+i5ii de apli+are a normelor de $e+uritate 2i $ntate 4n mun+9
)e +on$ider + nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
2/
7. Sugestii cu privire la evaluare
E6aluarea reprezint partea #inal a demer$ului de proie+tare dida+ti+ prin +are +adrul
dida+ti+ 6a m$ura e#i+ien5a 4ntregului pro+e$ in$tru+ti6=edu+ati6. E6aluarea urmre2te m$ura 4n
+are ele6ii 2i=au #ormat +ompeten5ele propu$e 4n $tandardele de pregtire pro#e$ional.
E6aluarea poate #i :
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
!n$trumentele de e6aluare pot #i di6er$e& 4n #un+5ie de $pe+i#i+ul modulului 2i de
metoda de e6aluare > probe orale& $+ri$e& pra+ti+e.
Blani#i+area e6alurii trebuie $ aib lo+ 4ntr=un mediu real& dup un program $tabilit&
e6it3ndu=$e aglomerarea e6alurilor 4n a+eea2i perioad de timp.
Da #i realizat pe baza unor probe +orelate +u tipul de e6aluare $pe+i#i+at 4n
)tandardul de Bregtire Bro#e$ional pentru #ie+are rezultat al 4n65rii.
b. Final
ealizat printr=o lu+rare +u +ara+ter apli+ati6 2i integrat la $#3r2itul pro+e$ului de
predare7 4n65are 2i +are in#ormeaz a$upra 4ndeplinirii +riteriilor de realizare a
+uno2tin5elor& deprinderilor.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare +ontinu:
Ei2e de ob$er6a5ie9
Ei2e de mane6r
Te$te de 6eri#i+area +uno2tin5elor +u itemi +u alegere multipl& itemi alegere dual&
itemi de +ompletare& itemi de tip pere+,e& itemi de tip 4ntrebri $tru+turate $au itemi de
tip rezol6are de probleme.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare #inal:
Broie+tul& prin +are $e e6alueaz metodele de lu+ru& utilizarea +ore$punztoare a
bibliogra#iei& materialelor 2i e+,ipamentelor& a+urate5ea te,ni+& modul de organizare a
ideilor 2i materialelor 4ntr=un raport. Boate #i abordat indi6idual $au de +tre un grup de
ele6i.
)tudiul de +az& +are +on$t 4n de$+rierea unui produ$& a unei imagini $au a unei
4nregi$trri ele+troni+e +are $e re#er la un anumit pro+e$ te,nologi+.
Jn par+urgerea modulului $e 6a utiliza e6aluare de tip #ormati6 2i la #inal de tip $umati6
pentru 6eri#i+area atingerii +ompeten5elor. Ele6ii trebuie e6alua5i numai 4n +eea +e pri6e2te
dob3ndirea rezultatelor 4n65rii $pe+i#i+ate 4n +adrul a+e$tui modul. 'n rezultat al 4n65rii $e 6a
e6alua o $ingur dat.
E6aluarea $+oate 4n e6iden5 m$ura 4n +are $e #ormeaz +ompeten5ele te,ni+e din $tandardul
de pregtire pro#e$ional.
8. Bibliografie
/. C,ita+ Dergil& Bri+op Mi,ail& On+i+a Dalentin =Teoria 2i +on$tru+5ia na6ei. No5iuni teoreti+e
2i probleme=Editura ANMK& Con$tanta& 2..G
22
2. Dragalina Alexandru9 Co$tiniu+ C.9 Elorea T.9 Dan+u C.= Ma2ini 2i in$tala5ii na6ale=Editura
Muntenia& Con$tan5a& 2..-
;. Dromere$+,i odi+a& 2.a.= !n$tatala5ii ele+tri+e& Editura M.A.).T.& Ku+ure2ti& 2..F
1. Mare2& E 2.a.= Te,nologii 4n ele+trote,ni+= manual pentru +la$a a <=a= Editura Art Arup
Editorial& Ku+ure2ti & 2..C
0. obe Mariana& 2.a.= LComponente 2i +ir+uite ele+troni+eI& )inteze pentru Examenul Na5ional
de Ka+alaureat& Editura E+onomi+ Breuni6er$itaria& li+eu te,nologi+& Ku+ure2ti& 2...
C. A,eorg,iu )il6iu& Deliu Elorentin = Exploatarea& 4ntre5inerea 2i repararea in$tala5iilor
ele+tri+e na6ale. Ele+trome+ani+= Editura ANMK& Con$tan5a& 2..G
-. adu Elorea = ~Organe de ma2iniI& Editura Te,ni+ & Ku+ure$ti& 2..-
F. !6ona Camelia Betre > LElemente de me+ani$me 2i organe de ma2iniI= Editura Kibliot,e+a&
Ku+ure2ti& 2..C
G. egi$trul Na6al om3n
/.. Con6en5ia !nterna5ional de O+rotire a Die5ii 'mane pe Mare )OLA)
//. Con6en5ia interna5ional pentru pre6enirea polurii de +tre na6e& /G-;& modi#i+at prin
Broto+olul din /G-F ?MABOL -;7-F@
/2. Dire+ti6a 2..07;0 CE ale Barlamentului European 2i a Con$iliului pri6ind poluarea +auzat
de na6e 2i introdu+erea unor $an+5iuni 4n +az de 4n+l+are
2;
Modulul III: ECHIPAMENTE I INSTALAII ELECTROMECANICE
NAVALE
1. Not introductiv
Modulul ~Echipamente yi instala(ii electromecanice navale #a+e parte din pregtirea
pra+ti+ ne+e$ar dob3ndirii +ali#i+rii pro#e$ionale ,,Electromecanic nave& +la$a a <!=a&
4n6 m3nt pro#e$ional de 2 ani 2i are alo+at un numr de 210 ore +on#orm planului de 4n65m3nt&
din +are:
70 ore > laborator te,nologi+
140 ore > in$truire pra+ti+
Modulul nu e$te +ondi5ionat $au dependent de +elelalte module din +urri+ulum.
Modulul ~Echipamente yi instala(ii electromecanice navale 6izeaz dob3ndirea de
+ompeten5e $pe+i#i+e +ali#i+rii ,,Electromecanic nave& 4n per$pe+ti6a #olo$irii tuturor a+,izi5iilor
4n pra+ti+area a+e$tei +ali#i+ri 2i7$au 4n +ontinuarea pregtirii 4ntr=o +ali#i+are de ni6el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
Exploatarea instala(iilor electromecanice navale.
21
20
3.Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
ECHIPAMENTE I INSTALAII ELECTROMECANICE NAVALE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: !denti#i+ in$tala5iile ele+trome+ani+e na6ale.
!n$tala5ii de punte: de 4n+ar+are 2i
de$+r+are& mane6r& an+orare& $emnalizare&
lan$are la ap a br+ilor de $al6are& 6entila5ie&
gu6ernare& 4n+ar+are a+umulatori& die$el=
generatorul de a6arie
!n$tala5ii $ituate 4n +ompartimentul ma2ini:
motorul prin+ipal de propul$ie& die$el
generatoarele& intala5iile de de$er6ire a
motorului prin+ipal& in$tala5ia de +omand a
motorului prin+ipal& +aldarina& $eparatoarele
de +ombu$tibil& $eparatorul de $antin& $ta5ia
de aer in$trumental& de 4n+lzire a
+ombu$tibilului& pompa de $antin& pompele
de bala$t& iluminatul de a6arie.
Di$tribu5ia energiei: tra$eul de +abluri 2i
panourile intermediare& pornind de la tabloul
prin+ipal de di$tribu5ie p3n la in$tala5ia
ele+trome+ani+.
!denti#i+ in$tala5iile de pe puntea na6ei.
!denti#i+ in$tala5iile $ituate 4n
+ompartimentul ma2ini.
Deri#i+ alimentarea +u energie a
in$tala5iilor.
Bar+urge tra$eul de +abluri +ore$punztor
di$tribu5iei energiei.
Enumerarea prin+ipalelor in$tala5ii de pe
puntea prin+ipal a na6ei.
Bre+izarea prin+ipiului de #un+5ionare ale
in$tala5iilor $ituate 4n +ompartimentul ma2ini.
!denti#i+area tra$eelor de +abluri
+ore$punztor di$tribu5iei energiei
Rezultatul nv(rii 2: A+5ioneaz a$upra elementelor +are +omand in$tala5iile ele+trome+ani+e na6ale
Klo+urile +omponente ale $i$temelor
automate na6ale: de +omparare& de
ampli#i+are& de +omand& de exe+u5ie.
Elemente +omponente: relee& +ir+uite logi+e&
di$tribuitoare& +on6ertoare ele+tro=
pneumati+e& $er6omotoare& $upape de
pornire& regulatoare de tura5ie& regulatoare de
temperatur.
Mane6re: pornire& oprire& reglare.
Lo+alizeaz blo+urile +omponente ale
$i$temelor automate na6ale.
!denti#i+ elementele +omponente ale
$i$temelor automate na6ale.
Exe+ut mane6re de pornire& oprire 2i
reglare.
De$+rierea blo+urilor #un+5ionale din
$tru+tura $i$temelor automate na6ale.
Bre+izarea rolului blo+urilor #un+5ional
din +adrul $i$temelor automate na6ale.
!denti#i+area elementelor +omponente ale
$i$temelor automate na6ale.
Bre+izarea #un+5iilor elementelor
+omponente din $tru+tura $i$temelor
automate na6ale.
2C
!n$tala5ii automatizate: de $emnalizare& de
a6ertizare& de m$urare.
Exe+utarea mane6relor de pornire& oprire
2i reglare a tura5iilor.
Rezultatul nv(rii 3: )upra6eg,eaz in$tala5iile na6ale automatizate.
Elemente de $emnalizare 2i a6ertizare: lmpi
de $emnalizare& ,upe& $onerii& LED=uri.
Tablouri $inopti+e: panouri +are +on5in
elemente de $emnalizare 2i a6ertizare opti+e
2i a+u$ti+e.
Brobe de mar2
Opera5ii ?mane6re@ de inter6en5ie: opre2te&
regleaz& +omut.
)upra6eg,eaz elemente de $emnalizare 2i
a6ertizare.
!denti#i+ panouri +are +on5in elemente de
$emnalizare 2i a6ertizare opti+e 2i a+u$ti+e.
Deri#i+ #un+5ionarea $emnalizrilor +on#orm
parametrilor.
'rmre2te parametrii de #un+5ionare ai
in$tala5iilor 4n +ondi5iile depla$rii na6ei +u
$i$temul propriu de propul$ie.
Depi$teaz mane6re de inter6en5ie: opre2te&
regleaz& +omut..
E+,iparea tablourilor $inopti+e na6ale +u
elemente ele+tri+e 2i ele+troni+e de $emnalizare
2i a6ertizare.
Deri#i+area #un+5ionrii $emnalizrilor
pentru in$tala5iile ele+trome+ani+e na6ale din
+ompartimentul ma2ini& pun5i 2i timonerie.
'rmrirea parametrilor de #un+5ionare ai
motorului prin+ipal 2i ai in$tala5iilor auxiliare
de de$er6ire a a+e$tuia& 4n timpul probelor de
mar2.
!nter6ine pentru men5inerea parametrilor
in$tala5iilor na6ale 4n limitele normale pe
durata probelor.
Rezultatul nv(rii 4: Cone+teaz ma2inile ele+tri+e la bordul na6elor.
Ma2ini ele+tri+e: de +urent +ontinuu&
a$in+rone& $in+rone& tran$#ormatoare.
!n$tala5ii ele+trome+ani+e: ma2ina ele+tri+
4mpreun +u in$tala5ia +omandat.
Cara+teri$ti+i te,ni+e: putere& tura5ie&
ten$iune nominal& +urent nominal&
randament& +urent de ex+ita5ie.
Depi$teaz in$tala5iile ele+trome+ani+e:
ma2ina ele+tri+ 4mpreun +u in$tala5ia
+omandat.
!denti#i+ +ara+teri$ti+ile te,ni+e: putere&
tura5ie& ten$iune nominal& +urent nominal&
randament& +urent de ex+ita5ie.
Cone+teaz ma2inile prin e#e+tuarea
legturilor la borne +on#orm do+umenta5iei.
!denti#i+area ma2inilor ele+tri+e din
+omponen5a in$tala5iilor ele+trome+ani+e.
Bre+izarea +ara+teri$ti+ilor te,ni+e ale
ma2inilor ele+tri+e.
Cone+tarea ma2inilor ele+tri+e 4n +ir+uit.
Rezultatul nv(rii 5: Bune 4n paralel generatoare ele+tri+e na6ale.
)+,eme ele+tri+e de +one+tare 4n paralel a
generatoarelor na6ale: +on#orm #i2ei
te,nologi+e +ore$punztoare +one+trii
generatoarelor.
Brobe de #un+5ionare: $in+roni$m& +one+tarea
generatorului.
Condi5ii de +uplare 4n paralel
Exe+ut monta:ul +on#orm #i2ei te,nologi+e
+ore$punztoare +one+trii generatoarelor
Bre+izeaz probe de #un+5ionare: 4n+adrare 4n
parametrii nominali& $imulare a6arii& te$tarea
la $upra$ar+ini.
E#e+tueaz mane6re de 6eri#i+are a
$in+roni$mului 2i +one+tarea generatorului 2.
Exe+utarea $+,emei ele+tri+e de +one+tare 4n
paralel a generatoarelor na6ale.
E#e+tuarea unor mane6re 4n +adrul probelor
de #un+5ionare.
Deri#i+area men5inerii +ondi5iilor de +uplare
4n paralel.
2-
Deri#i+ +ondi5iile de +uplare 4n paralel:
ten$iuni egale 4n 6alori e#e+ti6e& #re+6en5e
egale& de#aza: nul& a+eea2i ordine de
$u++e$iune a #azelor.
Rezultatul nv(rii 6: Monteaz tran$#ormatoare 4n in$tala5iile ele+tri+e na6ale
Arupe de +onexiuni 2i diagrame #azoriale
ale tran$#ormatoarelor.
Tran$#ormatoare
Elemente +omponente pentru punerea 4n
paralel a tran$#ormatoarelor.
ealizeaz montarea aparatelor& m$urarea
ten$iunii& tra$eaz diagrame #azoriale 2i le
interpreteaz
!denti#i+ grupa de +onexiune a
tran$#ormatoarelor.
Deri#i+ $tarea te,ni+ a tran$#ormatoarelor.
Exe+ut monta:e dup $+,em pentru
determinarea: rigidit5ii diele+tri+e&
+urentului de $+urt+ir+uit& +urentului de mer$
4n gol.
ealizeaz monta:ul de punere 4n paralel a
tran$#ormatoarelor.
!denti#i+area 2i enumerarea prin+ipalelor
+onexiuni a tran$#ormatoarelor na6ale.
Bre+izarea rela5iilor dintre mrimile de linie
2i +ele de #az.
Montarea aparatelor de +omand la punerea
4n paralel a tran$#ormatoarelor.
2F
4. Con(inutul formrii
)e re+omand urmtoarea ordine de par+urgere a modulului:
Instalarea yi punerea n func(iune a mayinilor electrice:
Mrimi nominale ale ma2inilor ele+tri+e.
Cara+teri$ti+ile $tati+e de #un+5ionare.
egimuri de a$o+iere a $en$urilor de par+urgere ale ten$iunilor 2i +uren5ilor.
!n$talarea 2i punerea 4n #un+5iune a ma2inilor ele+tri+e rotati6e.
Aparate electrice:
)oli+itri ale aparatelor ele+tri+e 4n timpul #un+5ionrii.
Eenomene +are du+ la $oli+itri ale aparatelor ele+tri+e.
Transformatoare navale.
Aeneralit5i& probleme generale.
)emne +on6en5ionale utilizate la tran$#ormatoarele na6ale.
Brin+ipiul 2i e+ua5ii de #un+5ionare a tran$#ormatoarelor na6ale.
Tran$#ormatoare tri#azate
!n$talarea 2i punerea 4n #un+5iune a tran$#ormatoarelor na6ale.
Pornirea yi reglarea tura(iilor la mayinile electrice.
Bornirea ma2inilor ele+tri+e.
Bornirea $tea triung,i a motoarelor a$in+rone.
eglarea tura5iei la motoarele a$in+rone.
Bornirea 2i reglarea tura5iei la ma2inile de +urent +ontinuu.
Bornirea ma2inilor a$in+rone.
Exploatarea mayinilor yi aparatelor electrice.
Exploatarea general ?#un+5ionarea 4n paralel9 reglarea $ar+inii@.
Exploatarea motoarelor ele+tri+e.
Exploatarea tran$#ormatoarelor na6ale.
Exploatarea 4ntreruptoarelor
Exploatarea $eparatoarelor de $ar+in& aparatelor de m$ur 2i $iguran5elor.
M$uri de te,ni+a $e+urit5ii mun+ii la exploatarea ma2inilor 2i aparatelor ele+tri+e.
Coninuturile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri
de laborator i prin instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru par+urgerea modulului $e re+omand utilizarea urmtoarelor re$ur$e materiale minime:
= ma2ini ele+tri+e la in$tala5iile de punte ?6in+i $au +abe$tan an+or& in$tala5ia br+ilor de
$al6are@9
= aparate ele+tri+e de +one+tare de #or5 2i iluminat de la bordul na6ei.
= $ur$e de +urent +ontinuu 2i +urent alternati6 de la bordul na6ei9
= tran$#ormatoare tri#azate utilizate la pornirea motoarelor ele+tri+e de la bordul na6ei.
= plat#orme de +uplare 4n paralel a generatoarelor na6ale de +urent +ontinuu.
= aparate de m$ur analogi+e 2i digitale ?ampermetru& 6oltmetru& o,mmetre& Nattmetre 2i
multimetre@.
2G
6. Sugestii metodologice
Con5inuturile programei modulului ~Echipamente yi instala(ii electromecanice navale
trebuie $ #ie abordate 4ntr=o manier flexibil& difereniat& 5in3nd +ont de particularitile
colectivului +u +are $e lu+reaz& de nivelul iniial de pregtire precum i de locul unde $e de$#2oar
orele de laborator te,nologi+ 2i in$truire pra+ti+.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 4n #un+5ie de di#i+ultatea temelor& de ni6elul de +uno2tin5e anterioare ale
+ole+ti6ului +u +are lu+reaz& de +omplexitatea materialului dida+ti+ impli+at 4n $trategia dida+ti+
2i de ritmul de a$imilare a +uno2tin5elor de +tre +ole+ti6ul in$truit.
Modulul ~ Echipamente yi instala(ii electromecanice navale are o structur elastic& de+i
poate 4n+orpora& 4n ori+e moment al pro+e$ului edu+ati6& noi mi:loa+e $au re$ur$e dida+ti+e.
Orele se recomand a se desfura n laboratoare i n cabinete de specialitate din unitatea de
nvmnt, la agentul economic respectiv ateliere de reparaii, la parcul de nave din dotarea
unitilor colare sau nave n exploatare. A+e$tea trebuie dotate +on#orm re+omandrilor pre+izate
4n unit5ile de +ompeten5e men5ionate mai $u$ deoare+e au importan5 deo$ebit 4n dob3ndirea
+ompeten5elor de $pe+ialitate.
)e re+omand abordarea in$truirii +entrate pe ele6 prin proie+tarea unor a+ti6it5i de 4n65are
6ariate& prin +are $ #ie luate 4n +on$iderare $tilurile indi6iduale de 4n65are ale #ie+rui ele6.
Bentru a+,izi5ionarea +ompeten5elor 6izate de modulul ~Echipamente yi instala(ii
electromecanice navale $e re+omand +a orele de in$truire pra+ti+ 2i laborator te,nologi+ $ $e
de$#2oare la bordul na6elor ?na6e 2+oal $au na6e 4n exploatare@ $ub 4ndrumarea mentorului de
pra+ti+ 2i $ub $upra6eg,erea 2e#ului me+ani+ al na6ei.
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a alimentrii +u energie ele+tri+ a in$tala5iilor de punte9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a alimentrii +u energie ele+tri+ a in$tala5iilor din
+ompartimentul ma2inilor9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a in$tala5iei de di$tribu5ie a energiei ele+tri+e9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de identi#i+are a elementelor +omponente din $i$temul automat
na6al.
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de realizare a unei in$tala5ii ele+tri+e de $emnalizare pe na69
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de $upra6eg,ere a unei in$tala5ii de a6ertizare9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a +ondi5iilor +uplrii 4n paralel a generatoarelor9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a +onexiunilor tran$#ormatoarelor9
- exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a punerii 4n paralel a tran$#ormatoarelor9
- exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de reglare a parametrilor dintr=o in$tala5ie ele+trome+ani+
na6al.
- Elaborarea +aietului de pra+ti+9
- Exer+i5ii de do+umentare9
)e +on$ider + nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
;.
E6aluarea reprezint partea #inal a demer$ului de proie+tare dida+ti+ prin +are +adrul
dida+ti+ 6a m$ura e#i+ien5a 4ntregului pro+e$ in$tru+ti6=edu+ati6. E6aluarea urmre2te m$ura 4n
+are ele6ii 2i=au #ormat +ompeten5ele propu$e 4n $tandardele de pregtire pro#e$ional.
E6aluarea poate #i :
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
!n$trumentele de e6aluare pot #i di6er$e& 4n #un+5ie de $pe+i#i+ul modulului 2i
de metoda de e6aluare > probe orale& $+ri$e& pra+ti+e.
Blani#i+area e6alurii trebuie $ aib lo+ 4ntr=un mediu real& dup un program
$tabilit& e6it3ndu=$e aglomerarea e6alurilor 4n a+eea2i perioad de timp.
Da #i realizat pe baza unor probe +orelate +u tipul de e6aluare $pe+i#i+at 4n
)tandardul de Bregtire Bro#e$ional pentru #ie+are rezultat al 4n65rii.
b. Final
ealizat printr=o lu+rare +u +ara+ter apli+ati6 2i integrat la $#3r2itul pro+e$ului de
predare7 4n65are 2i +are in#ormeaz a$upra 4ndeplinirii +riteriilor de realizare a
+uno2tin5elor& deprinderilor.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare +ontinu:
Ei2e de ob$er6a5ie9
Ei2e de autoe6aluare9
Te$te de 6eri#i+area +uno2tin5elor +u itemi +u alegere multipl& itemi alegere dual&
itemi de +ompletare& itemi de tip pere+,e& itemi de tip 4ntrebri $tru+turate $au itemi de
tip rezol6are de probleme.
Lu+rri pra+ti+e& de laborator
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare #inal:
Broie+tul& prin +are $e e6alueaz metodele de lu+ru& utilizarea +ore$punztoare a
bibliogra#iei& materialelor 2i e+,ipamentelor& a+urate5ea te,ni+& modul de organizare a
ideilor 2i materialelor 4ntr=un raport. Boate #i abordat indi6idual $au de +tre un grup de
ele6i.
)tudiul de +az& +are +on$t 4n de$+rierea unui produ$& a unei imagini $au a unei
4nregi$trri ele+troni+e +are $e re#er la un anumit pro+e$ te,nologi+.
Lu+rri pra+ti+e& de realizare a unor +ir+uite ele+tri+e.
Jn par+urgerea modulului $e 6a utiliza e6aluare de tip #ormati6 2i la #inal de tip $umati6
pentru 6eri#i+area atingerii +ompeten5elor. Ele6ii trebuie e6alua5i numai 4n +eea +e pri6e2te
dob3ndirea rezultatelor 4n65rii $pe+i#i+ate 4n +adrul a+e$tui modul. 'n rezultat al 4n65rii $e 6a
e6alua o $ingur dat.
E6aluarea $+oate 4n e6iden5 m$ura 4n +are $e #ormeaz +ompeten5ele te,ni+e din $tandardul
de pregtire pro#e$ional.
8. Bibliografie
/. !$a+& A = L M$urri ele+tri+e 2i ele+troni+e I& manual pentru +la$ele <=<!!& Editura Dida+ti+
2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG;
2. Kotez C& Milogi )& Na$ta$e K > L Ma2ini aparate a+5ionri 2i automatizri I Editura Dida+ti+
2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG0
;. Milo,i ). 2i +ole+ti6 > L Ele+trote,ni+ apli+at I& Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+& Ku+ure2ti&
2..0
1. Co$ma& D 2i +ole+ti6 = L M$urri ele+tri+e 2i ele+troni+e I& = )inteze pentru examenul
na5ional de ba+alaureat& Editura E+onomi+ Breuni6er$itaria& Ku+ure2ti& 2...
;/
0. Er5iloiu A,. %i +ole+ti6 > L Ele+trote,ni+ 2i ele+troni+ apli+at I& Editura Dida+ti+ 2i
Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG;
C. Ki+,ir N& Kotan C = L Ma2ini aparate a+5ionri 2i automatizri I manual pentru +la$ele a <!=
<!! = Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GGC
-. Bope$+u )t& Dumbra6a E = L A+tionri 2i automatizri I = Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+&
Ku+ure2ti& /G-C
F. Mernea D& Bope$+u C C,inda ! > L Ma2ini 2i in$tala5ii ele+tri+e na6ale L = Editura Dida+ti+ 2i
Bedagogi+& Ku+ure2ti& /G-F
G. Mi,o+ D& Calin ) > L Brote+5ia prin relee 2i automatizri I = Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+&
Ku+ure2ti& /G-G
;2
Stagiu de pregtire practic - CDL
Modulul IV: NTREINEREA I REPARAREA MAINILOR I
ECHIPAMENTELOR ELECTROMECANICE
1. Not introductiv
Modulul ~ntre(inerea yi repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice #a+e
parte din $tagiul de pregtire pra+ti+& +la$a a <!=a& 4n6 m3nt pro#e$ional de 2 ani& ne+e$ar
dob3ndirii +ali#i+rii pro#e$ionale de ni6el 2 ,,Electromecanic nave 2i are alo+at un numr de
150 ore +on#orm planului de 4n65m3nt& din +are:
150 ore > in$truire pra+ti+
Modulul nu e$te +ondi5ionat $au dependent de +elelalte module din +urri+ulum.
Modulul ~ ntre(inerea yi repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice
6izeaz dob3ndirea de +ompeten5e $pe+i#i+e +ali#i+rii ,,Electromecanic nave& 4n per$pe+ti6a
#olo$irii tuturor a+,izi5iilor 4n pra+ti+area a+e$tei +ali#i+ri 2i7$au 4n +ontinuarea pregtirii 4ntr=o
+ali#i+are de ni6el ;.
2. Unitatea/ unit(ile de competen(e la care se refer modulul
ntre(inerea yi repararea echipamentelor electromecanice.
ntre(inerea yi repararea mayinilor, utilajelor yi instala(iilor .
ntre(inerea yi repararea mayinilor, utilajelor yi instala(iilor electromecanice
navale.
;;
;1
3. Corelarea rezultatelor nv(rii yi criteriilor de evaluare
NTREINEREA I REPARAREA MAINILOR I ECHIPAMENTELOR ELECTROMECANICE
Cunoytin(e Deprinderi Criterii de evaluare
Rezultatul nv(rii 1: !denti#i+ pie$e 2i $uban$amble uzate& depi$teaz de#e+te 2i deran:amente.
Bie$e 2i $uban$amble uzate. !denti#i+ #enomenul de uzur& +auzele
apari5iei 2i e#e+tele $ale.
Con$tat uzura pie$elor 2i
$uban$amblurilor.
A+5ioneaz pre6enti6 pentru limitarea
uzurii ?ungere& e6itarea 2o+urilor
me+ani+e@.
Deri#i+area pie$elor 2i $uban$amblelor
uzate
!denti#i+area +auzelor uzurii pie$elor 2i
$uban$amblurilor 2i a+5ionarea pentru
limitarea a+e$tora.
Rezultatul nv(rii 2: Exe+ut lu+rri de 4ntre5inere +urent 2i identi#i+ de#e+te 2i deran:amente.
Etape: ob$er6are& demontare& remediere 7
4nlo+uire& montare& 6eri#i+are.
Lu+rri de 4ntre5inere +urent ale: izola5iei la
+ondu+toare 2i armturi& garniturilor& elementelor
de #re+are& a $upra#e5elor radiante 2i izolante.
Materiale: izola5ie ele+tri+& termi+& garnituri
de etan2are& $ub$tan5e anti+al+ar& ulei& al+ool
te,ni+.
De#e+te : deteriorarea izola5iei& $upra4n+r+ri&
zgomote anormale& oxidarea +onta+telor&
neetan2eit5i& #i$uri& abateri de #orm
Deran:amente : nealimentarea +u energie
ele+tri+& $upra4n+lzire& $upraturare7 $ubturare
!denti#i+ materialele +ore$punztoare
lu+rrilor de 4ntre5inere +urent.
ealizeaz lu+rri de 4ntre5inere +urent.
!denti#i+ de#e+tele 2i deran:amentele
tipi+e.
De$+rierea etapelor lu+rrilor de
4ntre5inere +urent.
Exe+utarea lu+rrilor de 4ntre5inere
+urent.
Rezultatul nv(rii 3: emediaz de#e+te 2i deran:amente
Materiale: materiale ele+troizolante& materiale
+ondu+toare& materiale $emi+ondu+toare
)+ule 2i di$poziti6e: tru$a l+tu2ului& tru$a
ele+tri+ianului& tru$a ele+troni$tului& di$poziti6e
de prindere 2i de #ixare ? meng,ine& +leme&
+le2ti@
'tilizeaz materialele +ore$punztoare
lu+rrii de exe+utat.
)ele+teaz $+ulele 2i di$poziti6ele ade+6ate
lu+rrii.
e#a+e izola5ia ele+tri+ 2i termi+
Alegerea materialelor +ore$punztoare
lu+rrilor de exe+utat.
!denti#i+area $+ulelor 2i di$poziti6elor
ade+6ate lu+rrii de exe+utat.
Jnlo+uirea +onta+telor de#e+te.
;0
Lu+rri de repara5ii ale izola5iei ele+tri+e 2i
termi+e& +ir+uitelor ele+tri+e& tran$mi$iilor prin
+upla:e& +onta+telor de#e+te.
Deri#i+ri intermediare :pentru rezi$ten5a de
izola5ie& pentru integritatea +ir+uitului
Ei2 te,nologi+
e#a+e +ontinuitatea +ir+uitelor ele+tri+e
e+ondi5ioneaz tran$mi$iile prin +upla:e
e#a+e etan2eitatea re$pe+t3nd normele de
prote+5ie a mun+ii.
ealizeaz 6eri#i+ri intermediare 2i #inale
+on#orm #i2ei te,nologi+e
Exe+utarea lu+rrilor de repara5ii.
Exe+utarea 6eri#i+rilor intermediare:
pentru rezi$ten5a de izola5ie& pentru
integritatea +ir+uitului.
Exe+utarea 6eri#i+rilor #inale: +on#orm
#i2ei te,nologi+e
Rezultatul nv(rii 4: ealizeaz $ar+ini de +omplexitate medie pentru 4ntre5inerea 2i repararea ma2inilor de a+5ionare.
Tipuri de repara5ii
e6izie te,ni+ & gra#i+e de 4ntre5inere.
).D.D. > uri: 2ublere& mi+rometre&
6eri#i+atoare& di$poziti6e de prindere 2i de
#ixare.
A.M.C.= uri: ampermetre& 6oltmetre&
Nattmetre& manometre.
Norme de $e+uritate 2i $ntate 4n mun+
Norme de pre6enire 2i $tingerea in+endiilor
!denti#i+ +auzele +are +ondu+ la
di$#un+5ionalit5i 4n exploatarea
in$tala5iilor ele+trome+ani+e9
!denti#i+ $ar+inile de lu+ru& +on#orm
gra#i+elor de 4ntre5inere.
Alege $+ule& di$poziti6e& 6eri#i+atoare&
aparate de m$ur ne+e$are.
E#e+tueaz opera5iile te,nologi+e $pe+i#i+e
#ie+rei +ategorii de repara5ii9
e$pe+t regulile de prote+5ia mun+ii 4n
timpul repara5iei
!denti#i+area tipurilor de repara5ii 9
Bre+izarea $ar+inilor de lu+ru& +on#orm
gra#i+elor de 4ntre5inere.
'tilizarea $+ulelor& di$poziti6elor&
6eri#i+atoarelor 2i aparatelor de m$ur
ne+e$are exe+utrii lu+rrilor.
Exe+utarea opera5iilor pre6zute 4n #i2a
te,nologi+.
Rezultatul nv(rii 5: Deri#i+ lu+rrile de 4ntre5inere 2i repara5ii exe+utate.
Jn+er+arri: la mer$ 4n gol& 4n $ar+in & la
$+urt+ir+uit& e+,ilibrarea $tati+ 2i dinami+.
Monta:e pentru determinarea umidit5ii
4n#2urrilor ele+tri+e& rigidit5ii diele+tri+ului&
rezi$ten5ei de izola5ie.
Exe+ut monta:ul +on#orm $+,emelor de
4n+er+are.
!nterpreteaz rezultatele.
)tabile2te tipul de 4n+er+are +ore$punztor
repara5iilor #+ute9
De$+rierea monta:ului +on#orm $+,emelor
de 4n+er+are.
Deri#i+area rezultatelor.
Exe+utarea 4n+er+rilor de mer$ 4n gol.
Rezultatul nv(rii 6: ealizeaz lu+rri de 4ntre5inere 2i repara5ii ale ma2inilor na6ale de a+5ionare.
Barametrii aparatelor: 6alori de de+lan2are&
temporizare& adu+erea la zero.
Mego,metrului.
Categorii de repara5ii: +urente& +apitale.
Cauze: $upra$ar+ini& $+urt+ir+uite& rezi$ten5 de
izola5ie.
Deri#i+ 2i regleaz aparatele de m$ur&
prote+5ie 2i +omand a in$tala5iilor
ele+trome+ani+e na6ale.
M$oar rezi$ten5a de izola5ie.
Exe+ut opera5iile de adu+ere a
parametrilor 4n limite normale
!ndi+area aparatelor de m$ur& prote+5ie 2i
+omand a in$tala5iilor ele+trome+ani+e
na6ale.
Exe+utarea m$urrii rezi$ten5ei de
izola5ie.
De$+rierea +on5inutului repara5iilor
;C
Di$#un+5ionalit5i: $upra4n+lzire& 6ibra5ii&
zgomote& blo+a:e me+ani+e.
Opera5ii te,nologi+e din #i2a de repara5ie.
'$u+ 4n#2urrile& +ur5 reo$tat pornire&
+ur5 2i 4nlo+uie2te +onta+te
Deri#i+ $tarea legturilor la pm3nt
Cur5 +ole+toarele& inelele de +onta+t&
periile 2i port periile.
Jnltur pie$ele uzate $au deteriorate
Demonteaz par5ial $au total ma2ina9
Jnlo+uie2te 4n#2urrile deteriorate 2i
pie$ele me+ani+e ne+ore$punztoare prin
demontarea par5ial $au total a ma2inii.
ma2inilor& utila:elor 2i in$tala5iilor na6ale.
Bre+izarea +auzelor +are +ondu+ la
di$#un+5ionalit5i 4n exploatarea
in$tala5iilor ele+trome+ani+e na6ale.
E#e+tuarea opera5iilor te,nologi+e de
repara5ii.
Rezultatul nv(rii 7: Deri#i+ lu+rrile de 4ntre5inere 2i repara5ii exe+utate la in$tala5iile ele+trome+ani+e na6ale
Tipuri de 4n+er+ri: rezi$ten5a de izola5ie& la
mer$ 4n gol& 6eri#i+area 4n+lzirii.
Ei2a de lu+ru.
Ei2 de repara5ii.
!denti#i+ din #i2a de repara5ie tipul de
4n+er+are +ore$punztor repara5iei #+ute.
E#e+tueaz 4n+er+ri dup reparare:
realizeaz monta:ul& alimenteaz +ir+uitul&
e#e+tueaz m$urtori.
Analizeaz +alitatea lu+rrilor de repara5ii
e#e+tuate la in$tala5iile ele+trome+ani+e
na6ale.
Alegerea din #i2a de repara5ie a tipului de
4n+er+are +ore$punztor repara5iei #+ute.
Deri#i+area +alit5ii lu+rrilor de repara5ii
e#e+tuate la in$tala5iile ele+trome+ani+e
na6ale.
Compararea 6alorile +itite +u +ele indi+ate
4n #i2a de lu+ru 2i $e$izarea di#eren5elor.
;-
4. Con(inutul formrii
)e re+omand urmtoarea ordine de par+urgere a modulului:
1. Sarcini de lucru la ntre(inerea yi repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice:
/./. Ara#i+e de 4ntre5inere.
/.2. e6izie te,ni+.
2. Scule, dispozitive, verificatoare, aparate de msur necesare la ntre(inerea, repararea
mayinilor yi echipamentelor electromecanice:
2./. )+ule: 2ublere& mi+rometre& 6eri#i+atoare& di$poziti6e de prindere& de #ixare.
2.2. Aparate: ampermetre& 6oltmetre& Nattmetre& manometre.
3. Opera(ii prevzute n fiye tehnologice la ntre(inerea, repararea mayinilor yi echipamentelor
electromecanice:
;./. Demontare 2i montare.
;.2. )i$teme ungere.
;.;. M$urarea :o+urilor 2i uzurilor.
;.1. Deri#i+area rezi$ten5ei de izola5ie.
4. Disfunc(ionalit(i n exploatarea instala(iilor electromecanice navale:
1./. )upra$ar+ini.
1.2. )upra+uren5i.
1.;. ezi$ten5 de izola5ie.
1.1. )upra4n+lziri.
1.0. Dibra5ii 2i zgomot.
1.C. Klo+a:e me+ani+e.
5. Probleme specifice aprute n exploatarea echipamentelor electrice.
0./ Curen5ii de $+urt+ir+uit: tipuri de $+urt+ir+uite& +auzele 2i e#e+tele +uren5ilor de
$+urt+ir+uit& limitarea +uren5ilor de $+urt+ir+uit
0.2. Jn+lzirea e+,ipamentelor
6. Contacte electrice.
C./. Tipuri de +onta+te.
C.2. Materiale #olo$ite.
C.;. ezi$ten5a de +onta+t.
C.1. )oli+itrile +onta+telor ele+tri+e.
7. Activit(i de ntre(inere yi reparare a instala(iilor electrice.
-./. +irea in$tala5iilor ele+tri+e.
-.2. '$+area in$tala5iilor ele+tri+e.
-.;. '$+area tran$#ormatoarelor.
8. Lucrri de ntre(inere yi repara(ii ale echipamentelor electromecanice.
F./. Tipuri de lu+rri de 4ntre5inere 2i reparare.
F.2. e6izia te,ni+.
F.;. epara5ia +urent.
F.1. epara5ia +apital.
F.0. Dolumul repara5iilor.
;F
9. Vibra(iile mayinilor electrice yi nlturarea lor.
G./. Cauzele 2i e#e+tele 6ibra5iilor.
G.2. M$urarea 6ibra5iilor.
G.;. E+,ilibrarea rotoarelor ma2inilor ele+tri+e: e+,ilibrarea $tati+& e+,ilibrarea dinami+.
10. Tehnologia ntre(inerii yi reparrii mayinilor electrice.
/../. Jntre5inerea ma2inilor ele+tri+e: de#e+te +omune ale ma2inilor ele+tri+e ? pun+te mate
pe +ole+tor& uzura neuni#orm a inelelor +ole+toare& uzura ex+e$i6 a periilor& +er+ de #o+ la
+ole+tor& punerea la ma$ a bobina:elor& $upra4n+lzirea ma2inii& zgomote 2i 6ibra5ii@.
/..2. epararea ma2inilor ele+tri+e: demontarea +uplelor9 demontarea rulmen5ilor9 $+oaterea
rotorului 9 rebobinarea ma2inilor ele+tri+e.
/..;. Cuplarea ma2inilor ele+tri+e: +uplarea dire+t a ma2inilor ele+tri+e9 +uplarea prin
+urele 2i lan5uri de tran$mi$ie.
11. ncercrile yi verificrile mayinilor electrice.
//./. Tipuri de 4n+er+ri 2i 6eri#i+ri ale ma2inilor ele+tri+e.
//.2. Deri#i+ri me+ani+e.
//.;. Jn+er+ri ele+tri+e.
Coninurile formrii cuprind teme care pot fi abordate practic prin desfurarea de lucrri de
instruire practic.
5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului
Bentru par+urgerea modulului $e re+omand utilizarea urmtoarelor re$ur$e materiale minime:
+r5i& pliante& re6i$te de $pe+ialitate9
do+umenta5ia te,nologi+ $pe+i#i+9
$o#t=uri edu+a5ionale9
Blat#orme pentru m$urarea mrimilor ele+tri+e
)+ule& di$poziti6e 6eri#i+atoare $pe+i#i+e
6. Sugestii metodologice
Con5inuturile programei modulului ntre(inerea yi repararea mayinilor yi
echipamentelor electromecanice trebuie $ #ie abordate 4ntr=o manier flexibil& difereniat&
5in3nd +ont de particularitile colectivului +u +are $e lu+reaz 2i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, 4n #un+5ie de di#i+ultatea temelor& de ni6elul de +uno2tin5e anterioare ale
+ole+ti6ului +u +are lu+reaz& de +omplexitatea materialului dida+ti+ impli+at 4n $trategia dida+ti+
2i de ritmul de a$imilare a +uno2tin5elor de +tre +ole+ti6ul in$truit.
Modulul Hntre(inerea yi repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice I poate
4n+orpora& 4n ori+e moment al pro+e$ului edu+ati6& noi mi:loa+e $au re$ur$e dida+ti+e.
)tagiul de pregtire pra+ti+ CDL
8
& +ore$punztor a+e$tui modul& $e realizeaz la operatorul
e+onomi+7 in$titu5ia publi+ partener9 pentru a r$punde ne6oilor anga:atorilor din $e+torul !MM.
)tagiul de pregtire pra+ti+ poate #i organizat 2i 4n unitatea de 4n65m3nt& +on#orm Metodologiei
de organizare 2i #un+5ionare a 4n65m3ntului pro#e$ional de 2 ani& aprobat prin OMECT) nr.;/CF
din .;..2.2./2.
)e re+omand abordarea in$truirii +entrate pe ele6 prin proie+tarea unor a+ti6it5i de 4n65are
6ariate& prin +are $ #ie luate 4n +on$iderare $tilurile indi6iduale de 4n65are ale #ie+rui ele6.
;G
Bentru a+,izi5ionarea +ompeten5elor 6izate de par+urgerea modulului Lntre(inerea yi
repararea mayinilor yi echipamentelor electromecanice I& $e re+omand +3te6a exemple de
a+ti6it5i pra+ti+e de 4n65are:
= exer+i5ii pra+ti+e de 6eri#i+are a uzurii pie$elor 2i $uban$amblelor ele+trome+ani+e
= exer+i5ii pra+ti+e de 4ntre5inere +urent a ma2inilor de a+5ionare
= exer+i5ii pra+ti+e de identi#i+are a de#e+telor dintr=o in$tala5ie ele+trome+ani+9
= exer+i5ii pra+ti+e de realizare a monta:ului de 4n+er+are de mer$ 4n gol9
= exer+i5ii pra+ti+e de adu+ere a parametrilor 4n limite normale
= exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de +ur5are a reo$tatului de pornire
= exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de +ur5are 2i 4nlo+uire a +onta+telor
= exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de 6eri#i+are a $trii legturilor la pm3nt
= exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de +ur5are a +ole+toarelor& inelelor de +onta+t& periilor 2i port
periilor.
= exer+i5ii pra+ti+e de 4nlturare a pie$elor uzate $au deteriorate
= exer+i5ii apli+ati6e 2i pra+ti+e de demontare par5ial $au total a ma2inii9
= exer+i5ii de do+umentare9
= 6izionri de materiale 6ideo ?+a$ete 6ideo& CD > uri@ $pe+i#i+e domeniului9
)e +on$ider + nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi demonstrat
fiecare dintre rezultatele nvrii.
7. Sugestii cu privire la evaluare
E6aluarea reprezint partea #inal a demer$ului de proie+tare dida+ti+ prin +are +adrul
dida+ti+ m$oar e#i+ien5a 4ntregului pro+e$ in$tru+ti6=edu+ati6. E6aluarea urmre2te m$ura 4n +are
ele6ii 2i=au #ormat +ompeten5ele propu$e 4n $tandardele de pregtire pro#e$ional.
E6aluarea poate #i:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
!n$trumentele de e6aluare pot #i di6er$e& 4n #un+5ie de $pe+i#i+ul modulului 2i de
metoda de e6aluare > probe orale& $+ri$e& pra+ti+e.
Blani#i+area e6alurii trebuie $ aib lo+ 4ntr=un mediu real& dup un program $tabilit&
e6it3ndu=$e aglomerarea e6alurilor 4n a+eea2i perioad de timp.
Da #i realizat de +tre +adrul dida+ti+ pe baza unor probe +orelate +u tipul de
e6aluare $pe+i#i+at 4n )tandardul de Bregtire Bro#e$ional pentru #ie+are rezultat al
4n65rii.
b. final
ealizat printr=o lu+rare +u +ara+ter pra+ti+ 2i integrat la $#3r2itul pro+e$ului de
predare74n65are 2i +are in#ormeaz a$upra 4ndeplinirii +riteriilor de realizare a
+uno2tin5elor& deprinderilor.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare +ontinu:
Ei2e de ob$er6a5ie9
Ei2e de lu+ru9
Ei2e de autoe6aluare9
Caiet de pra+ti+
Te$te de 6eri#i+area +uno2tin5elor +u itemi +u alegere multipl& itemi alegere dual& itemi
de +ompletare& itemi de tip pere+,e& itemi de tip 4ntrebri $tru+turate $au itemi de tip
rezol6are de probleme.
1.
Bropunem urmtoarele instrumente de evaluare #inal:
Broie+tul& prin +are $e e6alueaz metodele de lu+ru& utilizarea +ore$punztoare a
bibliogra#iei& materialelor 2i e+,ipamentelor& a+urate5ea te,ni+& modul de organizare a
ideilor 2i materialelor 4ntr=un raport. Boate #i abordat indi6idual $au de +tre un grup de
ele6i.
)tudiul de +az& +are +on$t 4n de$+rierea unui produ$& a unei imagini $au a unei
4nregi$trri ele+troni+e +are $e re#er la un anumit pro+e$ te,nologi+.
Jn par+urgerea modulului $e 6a utiliza e6aluare de tip #ormati6 2i la #inal de tip $umati6
pentru 6eri#i+area atingerii +ompeten5elor. Ele6ii trebuie e6alua5i numai 4n +eea +e pri6e2te
dob3ndirea rezultatelor 4n65rii $pe+i#i+ate 4n +adrul a+e$tui modul. 'n rezultat al 4n65rii $e 6a
e6alua o $ingur dat.
E6aluarea $+oate 4n e6iden5 m$ura 4n +are $e #ormeaz +ompeten5ele te,ni+e din $tandardul
de pregtire pro#e$ional.
8. Bibliografie
/. !$a+& A = L M$urri ele+tri+e 2i ele+troni+e I& manual pentru +la$ele <=<!!& Editura Dida+ti+
2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG;
2. Kotez C& Milo,i )& N$ta$e K > L Ma2ini aparate a+5ionri 2i automatizri I Editura Dida+ti+
2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG0
;. Milo,i ). 2i +ole+ti6 > L Ele+trote,ni+ apli+at I& Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+& Ku+ure2ti&
2..0
1. Co$ma& D 2i +ole+ti6 = L M$urri ele+tri+e 2i ele+troni+e I& = )inteze pentru examenul
na5ional de ba+alaureat& Editura E+onomi+ Breuni6er$itaria& Ku+ure2ti& 2...
0. Er5iloiu A,. 2i +ole+ti6 > L Ele+trote,ni+ 2i ele+troni+ apli+at I& Editura Dida+ti+ 2i
Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GG;
C. Ki+,ir N& Kotan C = L Ma2ini aparate a+5ionri 2i automatizri I manual pentru +la$ele a <!=
<!! = Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+& Ku+ure2ti& /GGC
-. Mernea D& Bope$+u C& C,inda ! > L Ma2ini 2i in$tala5ii ele+tri+e na6ale L = Editura Dida+ti+ 2i
Bedagogi+& Ku+ure2ti& /G-F
F. Mi,o+ D& Clin ) > LBrote+5ia prin relee 2i automatizriI = Editura Dida+ti+ 2i Bedagogi+&
Ku+ure2ti& /G-G
G. Mare2 E > L )oli+itri 2i m$urri te,ni+e H> Editura E+onomi+ Breuni6er$itaria > Ku+ure2ti
2..;
/.. Erezeanu ! 2i +ole+ti6 >H M$urri te,ni+e H = manual pentru +la$a a <=a = Editura LD)
Crepu$+ular = Ku+ure2ti& 2..0
1/