Sunteți pe pagina 1din 3

CAS BOTO$ANr

Nr. 10333din20.03.2014

Casade Asiguriri de Sinitate Botoqani


B-dul Mihai Eminescunr.52 Tefefon-Fax 031-512692E-mail : casbt@casbt.ro

In atenfia medicilor prescriptori


In conformitatecu prevederileart.5,( 3)-Anexa 30 din ordinului nr. 423llgl/2013 perfiru aprobarea Normelor metodologicede aplicarein anul 2013 a Contractului Cadru - ,,medicii l prescnu medicamentele sub forma rurruil ueilumrrrr denumirii comune comune internationale mternallonale (DCl), (DCI), iar i in cazuri justificate
tl

medical, precum gi in cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumire umire comerciali, comerciali. cu precizarea Drecizarea umlnl comu

vd transmitem anexatLista produselor biologice(DCI-uri) cuprinse in HG nr.7z0/200g pentru aprobarea Listei cuprinzinddenumirilecomuneinteiralionale corespun z1fioare medicamentelor de care beneficiazd asigurafii,cu sau ftrd contribuJie personald,pebazFtde prescripfiemedicald,in sistemulde asigurdri socialede sdndtate, cu modificdrileqicompletirite ulterioare,conform informaliilor comunicate de autoritatea competenti?n domeniu,respeltiv Agenlia Nafional[ a Medicamentului gi Dispozitivelor Medical. vd rugdm s[ respectaJi prevederilelegale in vigoare referitor la modalitateade prescrieregi eliberare a medicamentelor gi cu fbrd contribul-ie p"rronia, ptebazddeprescripjiemedicald, ?nsistemul de asigurlri socialede s[n6tate.

PRE$EDINTE

DIRECTOR REL.CONTRACTUALE,

ALrNAMUSFT luft.l TL

COMPARTIMENT REL.F'IIRNIZORI, RODICA FASMUC

botosan i

;0372309248

)/

ACIDUM FIIALURONICUM

DARBEPOETINUM ALFA

FACTOR IXDECOAGUTARE
FACTOR VIII DECOAGULARE FACTOR VIII DECOAGULARE SI FACTOR VONWILLEBRAND FIBRINOGEN UMAN

HIDROLIZAT DEPROTEINA DIN CREIER DE POBCINA IMUNOG LOBULINA ANTI-HEPATITICA B IMUNOG LOBULINA ANTI.LI MFOCITE
IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.ADM. INTRAVASCULARA INFLIXIMABUM

INSULINE UMANE

INSULINUM ASPART
INSULINUM ASPART INSULINUM DETEMIR I N S U L I N UG M LARGINL INSULINUM GLULIZINA INSULINUM LISPRO INSULINUM LISPRO

3-14;10;05 ;cnas

b o t o s a in

;0372309248

3/

Nr, DCt
4t INTERFERONUM ALFA2a 42 INTERFERONUM ALFA2b 43 INTERFERONUM BETA1a 44 INTERFERONUM BETA 1b
45 LUTROPINUM ALFA 46 MENOTROPINUM 47 MOROCTOCOG ALFA 48 NADROPARINUM 49 NATALIZUMABUM

CodATC LO3ABO4 LO3ABO5

sublista C- sublista CsubllstaC sectlunea sectiunea sublistaA sublista B sectiunea c3 Cl c2

c1 c1

c2 c2
CZ

LO3ABOT LO3ABOS
GO3GAOT

c2
B

50 FACTOR IX DECOAGULARE ALFA 5 1 OCTOCOG 52 3MALIZUMABUM 53 PALIVIZUMABUM 54 PANCREATINUM 55 PEGFILGRASTIMUM


5c'

PEGINTERFERON ALFA.Za

GOSGAOz B02BDOz BOlA906 LO4AA23 BO2BDO4 BO2BDOz RO3DXO5 J06B816 AO9AAO2 LO3AA13 LO3ABl1
LO3ABlO

c3
B

cz cz
c2 c2

cz
c3
CZ

c2 c2 c1 c1
c1
B B B CZ C2

57 PEGINTERFERON alfa-Zb RITUXIMABUM 58 59 SOMATROPINUM

L01XC02

H01Ac0r.
BO1AB11
BOlABlO HOlABOl

60 SUTODEXIDUM
6t TINZ,APARINUM 62 TIREOTROPINUM ALFA

cz
c2

63 TRASTUZUMABUM

L01XC03

cv