Sunteți pe pagina 1din 16

STANDARD

Solutii constructive de racordare la reteaua de


distributie electrica de JT a noilor abonati
APROBAT,
D tRECroR GENERAL ADlUNqr
E.ON MOLDOV
lng.
STANDARD
Sol uti i constructi ve de racordare l a reteaua de di stri buti e el ectri ca de JT a noi l or abonati
Nr. 573 di n:28.05.2008
Semnatura Departament/ Seruiciu
Avizat Ing. Buliga Stelian
--*-r
9irector
Departament Gestiunea Retelei
Verificat
Ing. Ungureanu Laurenti u
-,7
Sef Serviciu Inginerie
Ing. luzic Marius
-JJ-
Sef Birou Tehnologie
lntocmit lng. Chiriac Radu
/gd^
Birou Tehnologie
Data
intrarii in
vigoare
Actualizari document
(A)
Preci zari pri vi nd modi fi cari l e :
28.05.2008 AO
05.03.2009 A1 Cap.2, Cap.3, Cap.4, Cap.5.
01.10.2009 M Fig.2, introducere Fig. 5
28.09.2010 A3
-
preci zarea condi ti i l or care trebui e i ndepl i ni te pentru a se admi te
ampl asarea BMPMCD pe stal pul retel ei (cap. "domeni ul de
apl i caref;
-
di mensi uni conductoare pentru col oana el ectri ca i ntre doza de
t recere si t abl oul abonat ul ui
(cap. 2, 3, 4, 7);
-
preci zari pri vi nd l egarea conductorul ui de nul l a armatura
stal pi l or i ntermedi ari si a stal pi l or de susti nere pe care se
ampl aseaza bl ocuri de masura
(cap.7)i
-
preci zari pri vi nd ampl asarea stal pul ui i ntermedi ar (pe
care se
ampl aseaza bl ocul de masura
)
de pe propri etate astfel i ncat sa se
poata ci ti usor contorul de energi e el ectri ca
(capl )i
-
preci zarea sol uti i l or pentru real i zarea bransamentel or tri fazate si
a ti pul ui de i ntreruptor i n acest caz
(cap
8);
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
2
In caplto|u| preclzarl sup|lmentare sau efectuat comp|etarl
prlvlnd:
separarea nu|u|ul de |ucru de nu|u| de protectle (pct 6),
dlmenslonarea sectlunll conductoare|or de bransament sl a|e
co|oanel, sl a|egerea echlpamentu|ul aferent BMPM(J)u|ul conf.
IJI32 (pct.7) ,
|egarea |a prlze de pamant sl protectll ln BMPM, BMPJ sl lbCL (
pct 8,9,10).
20.09.2012 A^ BMPM} BMPJ vor aslgura protectle |a suprasarclna sl scurtclrcult
fara dlspozltlve de protectle dlferentla|a sau |a supratenslune.
Prlza de pamant este ob|lgatorle ln lnsta|atla de utl|lzare a
c|lentu|ul lar borna de PLh a BMP se va |ega |a aceasta prlza.
hu se mal fo|osesc doze de trecere.
Anexe|e 1 sl 2 cu deta|ll|e constructlve a|e soc|url|or dln beton
pentru BMPM} BMPJ.
Anexa 3 - hotlflcare prlvlnd executle PP.
12.03.2013 A5 sau e|lmlnat deflnltll|e
sau e|lmlnat deta|ll|e pentru tlp sl dlmenslonare sectlunl
conductoare
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
3
0urins:
Cap. 1 bomenlu| de ap|lcare ................................................................................................................ Pag. ^
Cap. 2 So|utll constructlve acceptate .................................................................................................... Pag. 5
Cap. 2.1 Bransament dln retea aerlana 0,^Kv amp|asata pe partea constructll|or ................ Pag. 5
Cap. 2.2 Bransament dln retea aerlana 0,^kv amp|asata pe partea opusa constructll|or....... Pag. 6
Cap. 2.3 Bransament subteran dln LLS ................................................................................................ ...... Pag. 9
Cap. 3 Preclzarl cu caracter genera| ..................................................................................................... Pag. 10
Anexa 1 beta|lu montare BMPM pe soc|u |a |lmlta de proprletate ....................................................... Pag. 13
Anexa 2 beta|lu montare BMPJ pe soc|u |a |lmlta de proprletate ........................................................ Pag. 1^
Anexa 3
hotlflcare executle prlza de pamant pentru bransament nou .....................................
Pag. 15
Anexa ^ Lxemp|lflcarl montarea contoare|or de energle e|ectrlca |a |lmlta de proprletate Pag. 16
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
4
0a 1. 0omeniu| de a|icare
1.1 Standardu| So|utll constructlve de racordare |a reteaua de dlstrlbutle e|ectrlca de }J a nol|or
abonatl se ap|lca |a lnsta|atll de racordare nol, lndlferent de sursa de flnantare
1.2 blmenslonarl|e dln punct de vedere e|ectrlc sl mecanlc, condltll|e de coexlstenta cu dlverse
constructll sau lnsta|atll se vor rea|lza conform Sk z36}z008 8ransamente e|ectricePrescritii
genera|e de roiectare si executare.
1.3 Pozarea cab|url|or se rea|lzeaza conform hJL 007}08.
1.^ kacordurl|e e|ectrlce se executa monofazat, pentru va|orl a|e curentl|or e|ectrlcl pana |a ^0 A
lnc|uslv, sl trlfazat, pentru sltuatll|e ln care curentu| e|ectrlc ln reglm monofazat este de peste ^0 A sau
pentru consumatorll care au receptoare trlfazate. Co|oane|e e|ectrlce lndlvldua|e vor avea nu|u| de |ucru
dlferentlat de nu|u| de protectle.
1.5 Montarea contoare|or |a |lmlta proprletatll presupune lnsta|area ln BMPM(J)url pe sta|pu|
rete|el e|ectrlce sau pe suport (fundatla rea|lzata ln lnterloru| proprletatll lar p|anu| capacu|ul de acces
a| BMP ln domenlu| pub|lc).
1.6 Pentru racordarea nol|or abonatl dln medlu| urban se vor utl|lza doar so|utll|e care prevad
montarea BMP pe suport |a |lmlta de proprletate.
1.7 Coborarea}a|lmentarea dln reteaua aerlana a b|ocurl|or de masura montate pe sta|pl se
rea|lzeaza prln lntermedlu| conductoare|or torsadate descrlse ln SJ 200 lar ln cazu| ln care acestea se
monteaza pe soc|url |a |lmlta de proprletate se vor fo|osl cab|url descrlse ln SJ 161. Arll|e sectlunl|or
transversa|e mlnlme a|e conductoare|or bransamente|or e|ectrlce vor avea va|orl|e prezentate |a
punctu| ^.1.9 dln standardu| Sk Lh 23^}2008. In cazurl [ustlflcate, atuncl cand conflguratla rete|el nu
permlte fo|oslrea conductoare|or sl cab|url|or conform SJ 200 respectlv SJ 161 se pot fo|osl sl a|te
varlante sub rezerva preclzarll tlpurl|or de c|eme sl a|e tuturor accesorll|or care se vor fo|osl ln nol|e
so|utll adoptate.
1.8 Indlferent de conflguratla rete|el, contorlzarea se rea|lzeaza |a |lmlta de proprletate sau |a
sta|pu| de retea,
1.9 So|utll|e cu bransament subteran se admlt doar ln sltuatla pozarll lntegra| ln domenlu| pub|lc,
1.10 hu este permlsa utl|lzarea sta|pl|or L.0h ca suport pentru co|oane|e nol|or abonatl (cu exceptla
portlunll necesare leslrll dln flrlda de bransament ln varlante|e amp|asarll el pe sta|p L.0h).
1.11 La subtraversarea drumurl|or, cab|url|e vor fl prote[ate ln tuburl rlglde (profl| J).
1.12 La pozarea cab|url|or de bransament pe sta|pll rete|e|or e|ectrlce aerlene, se va prevedea
lntroducerea cab|url|or ln tub de protectle pe o portlune de 2 m deasupra so|u|ul pentru protectla
lmpotrlva deterlorarl|or mecanlce, tubu| rlgld poate fl dln PvC sau meta|lc.
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
5
0a z. So|utii constructive accetate
z.1 kacordare din retea aeriana 0,6kv am|asata e artea constructii|or
varlanta 1b se accepta ln condltll|e ln care sta|pu| exlstent de retea este ln aproplerea |lmltel de
proprletate sl amp|asarea b|ocu|ul de masura nu lngreuneaza accesu| persoane|or} autovehlcu|e|or ln
zona ln care este montat sau ln sltuatla ln care sta|pu| este pe proprletatea so|lcltantu|ul dar este
poslbl|a cltlrea contoru|ul dln domenlu| pub|lc.
brum Strada
LLA 0,^ kv
llg. 1b
BMPM(J)
Llmlta de
proprletate
(gard)
Jub rlgld
1,6 + 1,8 m
brum Strada
LLA 0,^ kv
llg. 1a
BMPM(J),
Llmlta de
proprletate
(gard)
Jub rlgld
Jab|ou
abonat
Jab|ou
abonat
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
6
z.z 8ransament din retea aeriana am|asata e artea ousa constructii|or
Se utl|lzeaza |a traversarl de drumurl [udetene, strazl urbane sl comuna|e cu respectarea
dlstante|or mlnlme pe vertlca|a lntre conductoru| de bransament sl so|.
brum Strada
LLA 0,^ kv
llg. 1d
BMPM(J)
lbCP
Llmlta de
proprletate
(gard)
Jab|ou
abonat
Jub rlgld
Jub rlgld
Co|oana subterana
Sta|p retea
1,6 + 1,8 m
brum Strada
LLA 0,^ kv
llg. 1c
BMPM(J)
lbCP
Llmlta de
proprletate
(gard)
Jab|ou
abonat
Jub rlgld
Co|oana aerlana
Sta|p retea
1,6 + 1,8 m
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
7
BMPM(J), lbCP
1,6 + 1,8 m
Llmlta de
proprletate
(gard)
brum - Strada
Sta|p retea
llg. 2b
Jub rlgld
Co|oana aerlana
Sta|p lntermedlar
Bransament aerlan
Llmlta de proprletate
(gard)
Sta|p retea
Sta|p lntermedlar
llg. 2a
BMPM(J),
lbCP
Cab|u bransament
Co|oana subterana
Jab|ou
abonat
Jub rlgld
brum - Strada
Bransament aerlan
< 40 m
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
8
brumstrada
BMPM(J) pe soc|u
llg.2e
ketea 0,^ kv
Llmlta de
proprletate
Bransament ln cab|u
ln profl| J
Jub rlgld
Jab|ou
abonat
BMPM(J)
1,6 + 1,8 m
brum - u|lta
(^+7m)
ketea 0,^ kv
llg. 2d
Llmlta de
proprletate
(gard)
Juburl PvC
Co|oana aerlana
BMPM(J)
1,6 + 1,8 m
brum Strada
Sta|p retea
Sta|p lntermedlar
llg. 2c
Llmlta de
proprletate
Jub rlgld
Jab|ou
abonat
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
9
z.3 8ransament suhteran din LS
La |lmlta proprletatll se amp|aseaza o flrlda L2(3) cu doua (patru) p|ecarl pe secundar sau}sl
BMPM(J).
llrlda L2(L3) se poate utl|lza atat ln slstem lntrareleslre cat sl ln slstem radla| (ln cazu| ln care
consumatoru| se a|lmenteaza dln a|ta flrlda tlp L aproplata).
Jlpu| lbCP se a|ege functle de numaru| de apartamente dln c|adlre sl de puterea ceruta de
abonatl. Co|oane|e sunt prote[ate ln tuburl dln materla|e p|astlce montate lngropat sau aparent (tub
dur dln PvC). Jraseu| co|oane|or trebule sa fle cat mal scurt, evltanduse trecerea prln camere de |ocult
sl trecerea prln aproprlerea surse|or de ca|dura sau de umezea|a.
Pe traseu| co|oanel, se lnterzlce lnnadlrea sl derlvarea conductoare|or. berlvatll|e se rea|lzeaza
numal ln doze sau ln flrlde.
llrlda L2(3)-2(^)
llg. 3b
lbCP
Co|oana subterana
Llmlta de
proprletate
(gard)
LLS
brumstrada
llrlda L2(3)+ BMPm}J pe soc|u
llg. 3a
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
10
0a. 3 Precizari cu caracter genera|
(1) Intrarea bransamentu|ul ln BMPM(J) se face pe |a partea lnferloara lar conductoare|e
torsadate se prote[eaza ln tub |a pozarea pe sta|p.
Pentru executla de |ucrarl de remedlere a defecte|or |a portlunea dln lnsta|atla de utl|lzare
amp|asata pe sta|pll L.0h Mo|dova blstrlbutle, socletatl|e atestate AhkL prestatoare trebule sa obtlna
conventle de |ucrarl dln partea L.0h Mo|dova blstrlbutle.
(2) Separarea nu|u|ul de |ucru de nu|u| de protectle se face ln BMPM(J) :
Bara de nu| a BMPM(J) se va |ega |a prlza de pamant aferenta lnsta|atlel de utl|lzare prln
lntermedlu| conductoru|ul PL.
llg. 3
P
L
h
Sta|p
l
h
ketea
l
h
PL
BMP
Prlza de pamant
|oca|a consumator
boza}cutle
de |egatura
Jab|ou
genera|
consumator
h
l
BMPM
llg. ^
Jub PvC
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
11
(3) BMPM(J) vor fl prevazute doar cu protectle |a suprasarclna sl scurtclrcult (fara protectle
dlferentla|a sau bPS).
(^) BMPM}Jurl|e trebule sa fle montate astfe| lncat ferestre|e contoare|or sa se gaseasca |a o
lna|tlme de 1,6 + 1,8 m,
(5) Pentru lnsta|atll|e de utl|lzare se va respecta normatlvu| I7 ln vlgoare.
(6) In cazu| ln care BMPM(J) se amp|aseaza peste lnscrlptla de ldendlflcare sl de avertlzare a
sta|pu|ul, caz de exceptle, se va reface lnscrlptla sub |lmlta de 1,6 m de catre constructor.
(7) Lxecutla prlzel de pamant (PP), ca parte lntegranta a lnsta|atlel de utl|lzare, lntra ln atrlbutll|e
beneflclaru|ul, acesta fllnd lnstllntat prln lntermedlu| unel comunlcarl atasata |a AJk (avlz tehnlc de
racordare) (mode| prezentat ln Anexa 3) asupra ob|lgatlvltatll rea|lzarll prlzel de pamant. Se va avea ln
vedere ca dupa flna|lzarea executlel de catre o socletate atestata AhkL, aceasta sa emlta un bu|etln de
verlflcare PP ln conformltate cu cerlnte|e normatlve|or ln vlgoare. va|oarea prlzel de pamant trebule sa
fle de maxlm ^ .
Comunlcarea avand numar unlc de |a keglstratura L.0h Mo|dova blstrlbutle trebule comp|etata
conform cerlnte|or.
(8) Se va aslgura prln suruburl flxarea ferma a b|ocurl|or de masura de e|emente|e de prlndere pe
sta|p L.0h, sta|p sau perete beton lmpre[mulre sau suport |a |lmlta de proprletate (de regu|a se vor
utl|lza soc|url prefabrlcate montate ln fundatle burata ln lnterloru| proprletatll).
(9) Conform Sk Lh 23^, ln cazu| bransamente|or cu cab|url torsadate, arla sectlunll conductoru|ul
de nu| trebule sa fle cu o treapta mal mare decat arla conductoru|ul (conductoare|or) de faza.
(10) In sltuatla ln care |lmlta de proprletate este reprezentata chlar de zldu| lmobl|u|ul, se accepta
montarea BMP}J pe acesta (ln varlanta aerlana sau subterana lnsa tubu| de protectle a| co|oanel
trebule sa fle ln tota|ltate vlzlbl|).
(11) Legarea conductoare|or torsadate |a reteaua LLA L.0h Mo|dova blstrlbutle se face prln
lntermedlu| a 2 c|eme Cbb pentru conductoru| de nu| sl cate o c|ema Cbb pentru ce|e de faza (flg.8).
llg. 6
In BMPM(J) sl ln flrlda de racord conductoare|e de nu| se racordeaza |a bare|e de nu| prln
lntermedlu| a doua c|eme ln v.
N
F
Bransament 1
Bransament 2
Retea
Nota:
- CDD -> Pentru fiecare bransament se vor folosi cate
2 cleme CDD pentru nul si cate o clema CDD pentru
conductoarele de faza
STANDARD
Solutii constructive de racordare la reteaua de
distributie electrica de JT a noilor abonati
12
(12) In cazu| ln care reteaua e|ectrlca (LLA) se gaseste pe proprletatea vlltoru|ul beneflclar sau a
veclnl|or acestula, b|ocu| de masura se va amp|asa pe un sta|p |a |lmlta de proprletate, chlar daca
dlstanta de |a retea |a casa este mal mlca decat dlstanta de |a retea |a |lmlta de proprletate.
(13) Sltuatll|e ce nu se lncadreaza ln prevederl|e prezentu|ul standard vor fl supuse avlzarll CJL 3.
(1^) Profl|e|e u 50x30x2 dln anexe|e 1 sl 2 pot fl ln|oculte cu profl|e u, L sl tevl de sectlune
patrata, dreptunghlu|ara sau rotunda dar trebule sa aslgure ce| putln aceeasl rezlstenta mecanlca.
Joate e|emente|e meta|lce trebulesc prote[ate prln zlncare. Pentru tevl|e cu sectlune rotunda se vor
adapta profl|e|e L orlzonta|e astfe| lncat sa se evlte accldentarea (datorlta co|turl|or, muchll|or
ramase). In capatu| superlor a| tevl|or se vor adauga capace dln materla| p|astlc sau meta|lce care sa nu
permlta lnfl|trarea apel.

Anexa 3
Comuni care: Lucri ri pentru real i zarea brangamentel or noi
tf r. E.oN Moldova Distributie
' btU
Da:rrt |1. I O.2-olL
Sti mate cl i ent,
Urmare a necesi tSl i i de a asi gura pri n sol ul i i l e constructi ve adoptate atat securi tatea persoanel or gi
ani mal el or ci t gi condi l i i de expl oatare a i nstal al i i l or conforme cu regl ementi ri l e l egal e i n vi goare, vi
comuni ci m ci vi revi ne obl i gal i a de a real i za l ucrdri l e necesare pentru aducerea i nstal al i ei el ectri ce de
uti l i zare l a standardul i mpus pri n l egi sl al i a apl i cabi l S (Normati vul 17-2011 pri vi nd proi ectarea, execul i a gi
expl oatarea i nstal al i i l or el ectri ce aferente cl Sdi ri l or), acestea consti nd i n pri nci pal i n execul i a unei i nstal al i i
l ocal e de l egare l a pamdnt, respecti v i n separarea i n i nstal al i a de uti l i zare a conductoarel or cu rol de neutru
de l ucru N respecti v neutru de protecl i e PE. Aceste l ucrEri trebui e si fi e executate de o soci etate atestati de
cdtre ANRE pentru categori a de i nstal al i i menl i onat5.
Facem preci zarea ci ori ce l ucrare de acest gen trebui e s6 fi e fi nal i zat5 pri n emi terea unui bul eti n de
mdsuri tori al pri zei de pdmAnt, semnat gi gtampi l at, care si conl i ni obl i gatori u val oarea mdsuratd a
rezi stenl ei de di spersi e, de maxi m 40.
Punerea i n funcl i une a brangamentul ui va fi condi l i onati de exi stenl a bul eti nul ui de mi surdtori i n
dosarul de uti l i zare gi de veri fi carea conti nui ti l i i pri zei de pi mAnt de ci tre personal ul E.ON Mol dova
Di stri bu!i e.
Totodatd pentru asi gurarea unei protecl i i spori te
recomandi m echi parea tabl oul ui de di stri bul i e propri u
supratensi une cu menl i unea cd bl ocul de mi surd aferent
el emente.
i n cazul apari l i ei unor defecte sau l a operarea de modi fi ci ri i n i nstal al i a dumneavoastrd de uti l i zare,
l ucrdri l e trebui esc efectuate de ci tre persoane autori zate sau soci etSti atestate ANRE. i n parti cul ar pentru
execul i a de l ucri ri l a porl i uni di n i nstal al i a dumneavoastrd de uti l i zare ampl asatd pe stal pi i E.ON Mol dova
Di stri bul i e, soci etS!i l e prestatoare trebui e si ob!i ni convenl i e de l ucri ri di n partea E.0N Mol dova
Di stri bu!i e.
Vi mul l umi m pentru i nl el egere gi col aborare.
a i nstal a!i ei dumneavoastrd de uti l i zare, vi
cu di spozi ti ve de protecl i e di feren!i al 5 gi l a
i nstal al i ei dumneavoastrd nu i ncl ude gi aceste
Di rector General Adj unct
iiffitnipirtie E. ON
Director Managementu I Retelei
E.Ol'l Moldova Distributie
Ing. StgJian. Bulicn-.
._,*_
{*--
\.-,-.-
Nume gi Prenume:
Nr. gi seri e Cl l Bl :
Data:
Semni tura:
Not a: Ti t ul arul cont ract ul ui va compl et a dat el e propri i de i dent i f i care (nume, prenume, nr. gi seri e Cl l Bl ), dat a semni ri i . Pe
ri ndul de sub dat i , t i t ul arul cont ract ul ui va scri e:
' Am
l uat l a cunost i nt d". urmat I a urm5t orul 16nd de semni t ura sa.
15
16
Anexa ^ : Lxemp|lflcarl pentru montarea contoare|or de energle e|ectrlca |a |lmlta de proprletate.
llg. 1 llg. 2
llg. 3 llg. ^