Sunteți pe pagina 1din 8

LEGEA nr.

554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ


Textul actului publicat n M.Of. nr. 1154/7 dec. 2004

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


CAPITOLUL I Dispoziii generale Subiectele de sezin Art. 1. - (1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim de ctre o autoritate pu!lic printr-un act administrativ sau prin nesolu"ionarea n termenul legal a unei cereri se poate adresa instan"ei de contencios administrativ competente pentru anularea actului recunoa#terea dreptului pretins sau a interesului legitim #i repararea pagu!ei ce i-a $ost cau%at& Interesul legitim poate $i at't privat c't #i pu!lic& (() )e poate adresa instan"ei de contencios administrativ #i persoana vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui su!iect de drept& (*) Avocatul Poporului ca urmare a controlului reali%at potrivit legii sale organice n !a%a unei sesi%ri a unei persoane $i%ice dac aprecia% c ilegalitatea actului sau e+cesul de putere al autorit"ii administrative nu poate $i nlturat dec't prin ,usti"ie poate sesi%a instan"a competent de contencios administrativ de la domiciliul petentului& Peti"ionarul do!'nde#te de drept calitatea de reclamant urm'nd a $i citat n aceast calitate& (-) .inisterul Pu!lic atunci c'nd n urma e+ercitrii atri!u"iilor prev%ute de legea sa organic aprecia% c nclcrile drepturilor li!ert"ilor #i intereselor legitime ale persoanelor se datorea% e+isten"ei unor acte administrative unilaterale individuale ale autorit"ilor pu!lice emise cu e+ces de putere sesi%ea% instan"a de contencios administrativ de la domiciliul persoanei $i%ice sau de la sediul persoanei ,uridice vtmate& Peti"ionarul do!'nde#te de drept calitatea de reclamant urm'nd a $i citat n aceast calitate& (/) C'nd .inisterul Pu!lic aprecia% c prin e+cesul de putere concreti%at n emiterea unui act administrativ normativ se vatm un interes pu!lic va sesi%a instan"a de contencios administrativ competent de la sediul autorit"ii pu!lice emitente& (0) Autoritatea pu!lic emitent a unui act administrativ nelegal poate s solicite instan"ei constatarea nulit"ii acestuia n situa"ia n care actul nu mai poate $i revocat ntruc't a intrat n circuitul civil #i a produs e$ecte ,uridice& 1n ca%ul admiterii ac"iunii instan"a se va pronun"a la cerere #i asupra legalit"ii actelor civile nc2eiate n !a%a actului administrativ nelegal precum #i asupra e$ectelor civile produse& (3) Persoana vtmat n drepturile sale sau n interesele sale legitime prin ordonan"e sau dispo%i"ii din ordonan"e ale 4uvernului neconstitu"ionale se poate adresa instan"ei de contencios administrativ n condi"iile pre%entei legi& (5) 1n condi"iile pre%entei legi ac"iunile n contencios administrativ pot $i introduse de pre$ect #i de Agen"ia 6a"ional a 7unc"ionarilor Pu!lici precum #i de orice persoan de drept pu!lic vtmat ntr-un drept sau dup ca% c'nd s-a vtmat un interes legitim& (8) Participarea n instan" a repre%entantului .inisterului Pu!lic este o!ligatorie& Pentru situa"ia prev%ut la alin& (/) instan"a din o$iciu sau la cerere poate introduce n cau% organismele sociale cu personalitate ,uridic interesate& Semnificaia unor termeni Art. 2. - (1) 1n n"elesul pre%entei legi termenii #i e+presiile de mai ,os au urmtoarele semni$ica"ii9 a) persoana vtmat - orice persoan $i%ic sau ,uridic ori grup de persoane $i%ice titulare ale unor drepturi su!iective sau interese legitime private vtmate prin acte administrative: n sensul pre%entei legi sunt asimilate persoanei vtmate #i organismele sociale care invoc vtmarea unui interes pu!lic prin actul administrativ atacat: !) autoritatea pu!lic - orice organ de stat sau al unit"ilor administrativ-teritoriale care ac"ionea% n regim de putere pu!lic pentru satis$acerea unui interes pu!lic: sunt asimilate autorit"ilor pu!lice n sensul pre%entei legi persoanele ,uridice de drept privat care potrivit legii au o!"inut statut de utilitate pu!lic sau sunt autori%ate s preste%e un serviciu pu!lic:

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate pu!lic n vederea e+ecutrii ori a organi%rii e+ecutrii legii d'nd na#tere modi$ic'nd sau sting'nd raporturi ,uridice: sunt asimilate actelor administrative n sensul pre%entei legi #i contractele nc2eiate de autorit"ile pu!lice care au ca o!iect9 - punerea n valoare a !unurilor proprietate pu!lic: - e+ecutarea lucrrilor de interes pu!lic: - prestarea serviciilor pu!lice: - ac2i%i"iile pu!lice: d) act administrativ-,urisdic"ional - actul ,uridic emis de o autoritate administrativ cu atri!u"ii ,urisdic"ionale n solu"ionarea unui con$lict dup o procedur !a%at pe contradictorialitate #i cu asigurarea dreptului la aprare: e) contenciosul administrativ - activitatea de solu"ionare de ctre instan"ele de contencios administrativ competente potrivit legii a litigiilor n care cel pu"in una dintre pr"i este o autoritate pu!lic iar con$lictul s-a nscut $ie din emiterea sau nc2eierea dup ca% a unui act administrativ n sensul pre%entei legi $ie din nesolu"ionarea n termenul legal ori din re$u%ul ne,usti$icat de a re%olva o cerere re$eritoare la un drept sau la un interes legitim: $) instan"a de contencios administrativ denumit n continuare instan" - )ec"ia de contencios administrativ #i $iscal a 1naltei Cur"i de Casa"ie #i ;usti"ie sec"iile de contencios administrativ #i $iscal ale cur"ilor de apel #i tri!unalele administrativ$iscale: g) nesolu"ionarea n termenul legal a unei cereri - $aptul de a nu rspunde solicitantului n termen de *< de %ile de la nregistrarea cererii dac prin lege nu se prevede alt termen: 2) re$u%ul ne,usti$icat de a solu"iona o cerere - e+primarea e+plicit cu e+ces de putere a voin"ei de a nu re%olva cererea: i) pl'ngere preala!il - pl'ngerea prin care se solicit autorit"ii pu!lice emitente sau celei ierar2ic superioare dup ca% ree+aminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ n sensul revocrii acestuia: ,) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ re$eritor la pro!lemele strict militare ale activit"ii din cadrul $or"elor armate speci$ice organi%rii militare care presupun dreptul comandan"ilor de a da ordine su!ordona"ilor n aspecte privitoare la conducerea trupei n timp de pace sau r%!oi sau dup ca% la ndeplinirea serviciului militar: =) serviciu pu!lic - activitatea organi%at sau autori%at de o autoritate pu!lic n scopul satis$acerii dup ca% a unui interes pu!lic: l) interes pu!lic - interesul care vi%ea% ordinea de drept #i democra"ia constitu"ional garantarea drepturilor li!ert"ilor #i ndatoririlor $undamentale ale cet"enilor satis$acerea nevoilor comunitare reali%area competen"ei autorit"ilor pu!lice: m) e+ces de putere - e+ercitarea dreptului de apreciere apar"in'nd autorit"ilor administra"iei pu!lice prin nclcarea drepturilor #i li!ert"ilor $undamentale ale cet"enilor prev%ute de Constitu"ie sau de lege: n) drept vtmat - orice drept $undamental prev%ut de Constitu"ie sau de lege cruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ: o) interes legitim privat - posi!ilitatea de a pretinde o anumit conduit n considerarea reali%rii unui drept su!iectiv viitor #i previ%i!il pre$igurat: p) interes legitim pu!lic - posi!ilitatea de a pretinde o anumit conduit n considerarea reali%rii unui drept $undamental care se e+ercit n colectiv ori dup ca% n considerarea aprrii unui interes pu!lic: r) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale sindicate asocia"ii $unda"ii #i altele asemenea care au ca o!iect de activitate protec"ia drepturilor di$eritelor categorii de cet"eni sau dup ca% !una $unc"ionare a serviciilor pu!lice administrative: s) pagu! iminent - pre,udiciu material viitor dar previ%i!il cu eviden" sau dup ca% pertur!area previ%i!il grav a $unc"ionrii unei autorit"i pu!lice ori a unui serviciu pu!lic: #) instan" de e+ecutare - instan" care a solu"ionat $ondul litigiului de contencios administrativ& (() )e asimilea% actelor administrative unilaterale #i re$u%ul ne,usti$icat de a re%olva o cerere re$eritoare la un drept sau la un interes legitim ori dup ca% $aptul de a nu rspunde solicitantului n termenul legal& Tutela administrativ Art. 3. - (1) Pre$ectul poate ataca n termenele prev%ute la art& 11 n $a"a instan"ei de contencios administrativ actele emise de autorit"ile administra"iei pu!lice locale dac le consider nelegale& (() Agen"ia 6a"ional a 7unc"ionarilor Pu!lici poate ataca n $a"a instan"ei de contencios administrativ actele autorit"ilor pu!lice centrale #i locale prin care se ncalc legisla"ia privind $unc"ia pu!lic n condi"iile pre%entei legi #i ale Legii nr& 155>1888 privind )tatutul $unc"ionarilor pu!lici repu!licat& (*) P'n la solu"ionarea cau%ei actul atacat potrivit alin& (1) #i (() este suspendat de drept& E cepia de Art. !. - (1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate $i cercetat oric'nd n cadrul

nelegalitate

unui proces pe cale de e+cep"ie din o$iciu sau la cererea pr"ii interesate& 1n acest ca% instan"a constat'nd c de actul administrativ depinde solu"ionarea litigiului pe $ond va sesi%a prin nc2eiere motivat instan"a de contencios administrativ competent suspend'nd cau%a& (() Instan"a de contencios administrativ se pronun" dup procedura de urgen" n #edin" pu!lic cu citarea pr"ilor& (*) )olu"ia instan"ei de contencios administrativ este supus recursului care se declar n -5 de ore de la pronun"are ori de la comunicare #i se ,udec n * %ile de la nregistrare cu citarea pr"ilor prin pu!licitate& (-) 1n ca%ul n care instan"a de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului instan"a n $a"a creia s-a ridicat e+cep"ia va solu"iona cau%a $r a "ine seama de actul a crui nelegalitate a $ost constatat&

Actele nesupuse controlului "i limitele controlului

Art. #. - (1) 6u pot $i atacate n contenciosul administrativ9 a) actele administrative ale autorit"ilor pu!lice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul: !) actele de comandament cu caracter militar& (() 6u pot $i atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modi$icarea sau des$iin"area crora se prevede prin lege organic o alt procedur ,udiciar& (*) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului strii de r%!oi al strii de asediu sau al celei de urgen" cele care privesc aprarea #i securitatea na"ional ori cele emise pentru resta!ilirea ordinii pu!lice precum #i pentru nlturarea consecin"elor calamit"ilor naturale epidemiilor #i epi%ootiilor pot $i atacate numai pentru e+ces de putere& (-) 1n litigiile prev%ute la alin& (*) nu sunt aplica!ile prevederile art& 1- #i (1&

Actele administrativ$ %urisdicionale

Art. &. - (1) ;urisdic"iile administrative speciale sunt $acultative #i gratuite& (() Actele administrativ-,urisdic"ionale pot $i atacate direct la instan"a de contencios administrativ competent potrivit art& 1< n termen de 1/ %ile de la comunicare dac partea nu e+ercit cile administrativ-,urisdic"ionale de atac& (*) ?ac partea care a optat pentru ,urisdic"ia administrativ special n"elege s nu utili%e%e calea administrativ-,urisdic"ional de atac va noti$ica aceasta organului administrativ,urisdic "ional competent& Termenul prev%ut la alin& (() ncepe s curg de la data noti$icrii& (-) ?ac partea care a optat pentru ,urisdic"ia administrativ special n"elege s renun"e la calea administrativ-,urisdic"ional n timpul solu"ionrii acestui litigiu va noti$ica inten"ia sa organului administrativ-,urisdic"ional sesi%at care emite o deci%ie ce atest renun"area la ,urisdic"ia administrativ special& Termenul prev%ut la alin& (() ncepe s curg de la data comunicrii acestei deci%ii& CAPITOLUL II 'rocedura de soluionare a cererilor (n contenciosul administrativ

'rocedura prealabil

Art. ). - (1) 1nainte de a se adresa instan"ei de contencios administrativ competente persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral tre!uie s solicite autorit"ii pu!lice emitente n termen de *< de %ile de la data comunicrii actului revocarea n tot sau n parte a acestuia& Pl'ngerea se poate adresa n egal msur organului ierar2ic superior dac acesta e+ist& (() Prevederile alin& (1) sunt aplica!ile #i n ipote%a n care legea special prevede o procedur administrativ-,urisdic"ional iar partea nu a optat pentru aceasta& (*) @ste ndrept"it s introduc pl'ngere preala!il #i persoana vtmat ntr-un drept al su sau ntr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui su!iect de drept din momentul n care a luat cuno#tin" pe orice cale de e+isten"a acestuia n limitele termenului de 0 luni prev%ut la alin& (3)& (-) Pl'ngerea preala!il $ormulat potrivit prevederilor alin& (1) se solu"ionea% n termenul prev%ut la art& ( alin& (1) lit& g)& (/) 1n ca%ul ac"iunilor introduse de pre$ect Avocatul Poporului .inisterul Pu!lic Agen"ia

6a"ional a 7unc"ionarilor Pu!lici sau al celor care privesc cererile celor vtma"i prin ordonan"e sau dispo%i"ii din ordonan"e precum #i n ca%ul prev%ut la art& - alin& (() nu este o!ligatorie procedura preala!il& (0) Pl'ngerea preala!il n ca%ul ac"iunilor care au ca o!iect contractele administrative are semni$ica"ia concilierii n ca%ul litigiilor comerciale dispo%i"iile din Codul de procedur civil $iind aplica!ile n mod corespun%tor& (3) Pl'ngerea preala!il n ca%ul actelor administrative unilaterale se poate introduce pentru motive temeinice #i peste termenul prev%ut la alin& (1) dar nu mai t'r%iu de 0 luni de la data emiterii actului& Termenul de 0 luni este termen de prescrip"ie& *biectul aciunii %udiciare Art. +. - (1) Persoana vtmat ntr-un drept recunoscut de lege sau ntr-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral nemul"umit de rspunsul primit la pl'ngerea preala!il adresat autorit"ii pu!lice emitente sau dac nu a primit nici un rspuns n termenul prev%ut la art& 3 alin& (-) poate sesi%a instan"a de contencios administrativ competent pentru a solicita anularea n tot sau n parte a actului repararea pagu!ei cau%ate #i eventual repara"ii pentru daune morale& ?e asemenea se poate adresa instan"ei de contencios administrativ #i cel care se consider vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege prin nesolu"ionarea n termen sau prin re$u%ul ne,usti$icat de solu"ionare a cererii& (() Instan"a de contencios administrativ este competent s solu"ione%e litigiile care apar n $a%ele premergtoare nc2eierii unui contract administrativ precum #i orice litigii legate de aplicarea #i e+ecutarea contractului administrativ& (*) La solu"ionarea litigiilor prev%ute la alin& (() se va avea n vedere regula dup care principiul li!ert"ii contractuale este su!ordonat principiului priorit"ii interesului pu!lic& Aciunile (mpotriva ordonanelor ,uvernului Art. -. - (1) Persoana vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim prin ordonan"e sau dispo%i"ii din ordonan"e introduce ac"iune la instan"a de contencios administrativ nso"it de e+cep"ia de neconstitu"ionalitate& (() Instan"a de contencios administrativ dac aprecia% c e+cep"ia ndepline#te condi"iile prev%ute de art& (8 alin& (1) #i (*) din Legea nr& -3>188( privind organi%area #i $unc"ionarea Cur"ii Constitu"ionale repu!licat sesi%ea% prin nc2eiere motivat Curtea Constitu"ional #i suspend solu"ionarea cau%ei pe $ond& (*) Instan"a de contencios administrativ dup pronun"area Cur"ii Constitu"ionale repune cau%a pe rol #i va da termen cu citarea pr"ilor numai dac ordonan"a sau o dispo%i"ie a acesteia a $ost declarat neconstitu"ional& 1n ca% contrar respinge ac"iunea ca inadmisi!il pe $ond& (-) 1n situa"ia n care deci%ia de declarare a neconstitu"ionalit"ii este urmarea unei e+cep"ii ridicate n alt cau% sesi%area instan"ei de contencios administrativ se va $ace n condi"iile art& 3 alin& (/) #i ale art& 11 alin& (1) #i (() cu preci%area c termenele ncep s curg de la data pu!licrii deci%iei Cur"ii Constitu"ionale n .onitorul O$icial al Aom'niei Partea I& .nstana competent Art. 1/. - (1) Litigiile privind actele administrative emise sau nc2eiate de autorit"ile pu!lice locale #i ,ude"ene precum #i cele care privesc ta+e #i impo%ite contri!u"ii datorii vamale #i accesorii ale acestora de p'n la / miliarde lei se solu"ionea% n $ond de tri!unalele administrativ-$iscale iar cele privind actele administrative emise sau nc2eiate de autorit"ile pu!lice centrale precum #i cele care privesc ta+e #i impo%ite contri!u"ii datorii vamale #i accesorii ale acestora mai mari de / miliarde lei se solu"ionea% n $ond de sec"iile de contencios administrativ #i $iscal ale cur"ilor de apel dac prin lege special nu se prevede alt$el& (() Aecursul mpotriva sentin"elor pronun"ate de tri!unalele administrativ-$iscale se ,udec de sec"iile de contencios administrativ #i $iscal ale cur"ilor de apel iar recursul mpotriva sentin"elor pronun"ate de sec"iile de contencios administrativ #i $iscal ale cur"ilor de apel se ,udec de )ec"ia de contencios administrativ #i $iscal a 1naltei Cur"i de Casa"ie #i ;usti"ie dac prin lege special nu se prevede alt$el& (*) Aeclamantul se poate adresa instan"ei de la domiciliul su sau celei de la domiciliul p'r'tului& ?ac reclamantul a optat pentru instan"a de la domiciliul p'r'tului nu se poate invoca e+cep"ia necompeten"ei teritoriale& Termenul de introducere a aciunii Art. 11. - (1) Cererile prin care se solicit anularea unui act administrativ individual sau recunoa#terea dreptului pretins #i repararea pagu!ei cau%ate se pot introduce n termen de 0 luni de la9 a) data primirii rspunsului la pl'ngerea preala!il sau dup ca% data comunicrii

re$u%ului considerat ne,usti$icat de solu"ionare a cererii: !) data e+pirrii termenului legal de solu"ionare a cererii $r a dep#i termenul prev%ut la alin& ((): c) data nc2eierii procesului-ver!al de $inali%are a procedurii concilierii n ca%ul contractelor administrative& (() Pentru motive temeinice n ca%ul actului administrativ unilateral cererea poate $i introdus #i peste termenul prev%ut la alin& (1) dar nu mai t'r%iu de un an de la data emiterii actului& (*) 1n ca%ul ac"iunilor $ormulate de pre$ect Avocatul Poporului .inisterul Pu!lic sau Agen"ia 6a"ional a 7unc"ionarilor Pu!lici termenul curge de la data c'nd s-a cunoscut e+isten"a actului nelegal $iind aplica!ile n mod corespun%tor prevederile alin& (()& (-) Ordonan"ele sau dispo%i"iile din ordonan"e care se consider a $i neconstitu"ionale precum #i actele administrative cu caracter normativ care se consider a $i nelegale pot $i atacate oric'nd& (/) Termenul prev%ut la alin& (1) este termen de prescrip"ie iar termenul prev%ut la alin& (() este termen de decdere& Documentele necesare Art. 12. - Aeclamantul va ane+a la ac"iune copia actului administrativ pe care l atac sau dup ca% rspunsul autorit"ii pu!lice prin care i se comunic re$u%ul re%olvrii cererii sale& 1n situa"ia n care reclamantul nu a primit nici un rspuns la cererea sa va depune la dosar copia cererii certi$icat prin numrul #i data nregistrrii la autoritatea pu!lic precum #i orice nscris care $ace dovada ndeplinirii procedurii preala!ile& Art. 13. - (1) La primirea cererii instan"a va dispune citarea pr"ilor #i va putea cere autorit"ii al crei act este atacat s i comunice de urgen" acel act mpreun cu ntreaga documenta"ie care a stat la !a%a emiterii lui precum #i orice alte lucrri necesare pentru solu"ionarea cau%ei& (() 1n situa"ia n care reclamant este un ter" n sensul art& 1 alin& (() sau c'nd ac"iunea este introdus de Avocatul Poporului ori de .inisterul Pu!lic instan"a va cere autorit"ii pu!lice emitente s i comunice de urgen" actul atacat mpreun cu documenta"ia care a stat la !a%a emiterii lui precum #i orice alte lucrri necesare pentru solu"ionarea cau%ei& (*) 1n mod corespun%tor situa"iilor prev%ute la alin& (1) #i (() dup ca% se va proceda #i n ca%ul ac"iunilor care au ca o!iect re$u%ul de re%olvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim& (-) ?ac autoritatea pu!lic nu trimite n termenul sta!ilit de instan" lucrrile cerute conductorul acesteia va $i o!ligat prin nc2eiere interlocutorie s plteasc statului cu titlu de amend ,udiciar 1<B din salariul minim !rut pe economie pentru $iecare %i de nt'r%iere ne,usti$icat& Suspendarea e ecutrii actului Art. 1!. - (1) 1n ca%uri !ine ,usti$icate #i pentru prevenirea unei pagu!e iminente o dat cu sesi%area n condi"iile art& 3 a autorit"ii pu!lice care a emis actul persoana vtmat poate s cear instan"ei competente s dispun suspendarea e+ecutrii actului administrativ p'n la pronun"area instan"ei de $ond& (() Instan"a va re%olva cererea de suspendare de urgen" cu citarea pr"ilor& (*) C'nd n cau% este un interes pu!lic ma,or de natur a pertur!a grav $unc"ionarea unui serviciu pu!lic administrativ de importan" na"ional cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate $i introdus #i de .inisterul Pu!lic din o$iciu sau la sesi%are prevederile alin& (() aplic'ndu-se n mod corespun%tor& (-) 1nc2eierea sau dup ca% sentin"a prin care se pronun" suspendarea este e+ecutorie de drept& @a poate $i atacat cu recurs n termen de / %ile de la pronun"are& Solicitarea suspendrii prin aciunea principal Art. 1#. - (1) )uspendarea e+ecutrii actului administrativ unilateral poate $i solicitat de reclamant #i prin cererea adresat instan"ei competente pentru anularea n tot sau n parte a actului atacat& 1n acest ca% instan"a va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat p'n la solu"ionarea de$initiv #i irevoca!il a cau%ei& Cererea de suspendare se poate $ormula o dat cu ac"iunea principal sau printr-o ac"iune separat p'n la solu"ionarea ac"iunii n $ond&

0itarea prilor1 relaii

(() ?ispo%i"iile alin& (() #i (-) ale art& 1- se aplic n mod corespun%tor& (*) Cotr'rea dat cererii de suspendare este e+ecutorie de drept iar introducerea recursului potrivit art& 1- alin& (-) nu suspend e+ecutarea& .ntroducerea (n cauz a funcionarului Art. 1&. - (1) Cererile n ,usti"ie prev%ute de pre%enta lege vor putea $i $ormulate #i personal mpotriva persoanei $i%ice care a ela!orat a emis sau a nc2eiat actul ori dup ca% care se $ace vinovat de re$u%ul de a re%olva cererea re$eritoare la un drept su!iectiv sau la un interes legitim dac se solicit plata unor despgu!iri pentru pre,udiciul cau%at ori pentru nt'r%iere& 1n ca%ul n care ac"iunea se admite persoana respectiv va putea $i o!ligat la plata despgu!irilor solidar cu autoritatea pu!lic respectiv& (() Persoana ac"ionat ast$el n ,usti"ie l poate c2ema n garan"ie pe superiorul su ierar2ic de la care a primit ordin scris s ela!ore%e sau s nu ela!ore%e actul& Art. 1). - (1) Cererile adresate instan"ei se ,udec de urgen" #i cu precdere n #edin" pu!lic n completul sta!ilit de lege& (() Pentru cererile $ormulate n !a%a pre%entei legi se percep ta+ele de tim!ru prev%ute de Legea nr& 1-0>1883 privind ta+ele ,udiciare de tim!ru cu modi$icrile #i completrile ulterioare pentru cau%ele neevalua!ile n !ani cu e+cep"ia celor care au ca o!iect contractele administrative care se vor ta+a la valoare& (*) Cotr'rile vor $i redactate #i motivate de urgen" n cel mult 1< %ile de la pronun"are& Soluiile pe care le poate da instana Art. 1+. - (1) Instan"a solu"ion'nd cererea la care se re$er art& 5 alin& (1) poate dup ca% s anule%e n tot sau n parte actul administrativ s o!lige autoritatea pu!lic s emit un act administrativ ori s eli!ere%e un certi$icat o adeverin" sau orice alt nscris& (() Instan"a este competent s se pronun"e n a$ara situa"iilor prev%ute la art& 1 alin& (5) #i asupra legalit"ii actelor sau opera"iunilor administrative care au stat la !a%a emiterii actului supus ,udec"ii& (*) 1n ca%ul solu"ionrii cererii instan"a va 2otr #i asupra despgu!irilor pentru daunele materiale #i morale cau%ate dac reclamantul a solicitat acest lucru& (-) Atunci c'nd o!iectul ac"iunii n contencios administrativ l $ormea% un contract administrativ n $unc"ie de starea de $apt instan"a poate9 a) dispune anularea acestuia n tot sau n parte: !) o!liga autoritatea pu!lic s nc2eie contractul la care reclamantul este ndrituit: c) impune uneia dintre pr"i ndeplinirea unei anumite o!liga"ii: d) suplini consim"m'ntul unei pr"i c'nd interesul pu!lic o cere: e) o!liga la plata unor despgu!iri pentru daunele materiale #i morale& (/) )olu"iile prev%ute la alin& (1) #i la alin& (-) lit& !) #i c) pot $i sta!ilite su! sanc"iunea unei penalit"i pentru $iecare %i de nt'r%iere& Termenul de prescripie pentru despgubiri Art. 1-. - (1) C'nd persoana vtmat a cerut anularea actului administrativ $r a cere n acela#i timp #i despgu!iri termenul de prescrip"ie pentru cererea de despgu!ire curge de la data la care acesta a cunoscut sau tre!uia s cunoasc ntinderea pagu!ei& (() Cererile se adresea% instan"elor de contencios administrativ competente n termenul de un an prev%ut la art& 11 alin& (()& (*) Cererile prev%ute la alin& (() se supun normelor pre%entei legi n ceea ce prive#te procedura de ,udecat #i ta+ele de tim!ru& 3ecursul Art. 2/. - (1) Cotr'rea pronun"at n prim instan" poate $i atacat cu recurs n termen de 1/ %ile de la pronun"are ori de la comunicare& (() Aecursul suspend e+ecutarea #i se ,udec de urgen"& (*) 1n ca%ul admiterii recursului instan"a de recurs cas'nd sentin"a va re,udeca litigiul n $ond dac nu sunt motive de casare cu trimitere& C'nd 2otr'rea primei instan"e a $ost dat cu nclcarea dispo%i"iilor re$eritoare la competen"a material din pre%enta lege cau%a se va trimite la instan"a competent& C'nd 2otr'rea primei instan"e a $ost pronun"at $r a se ,udeca $ondul cau%a se va trimite o singur dat la aceast instan"& 2udecarea recursului (n situaii deosebite Art. 21. - (1) Aecurentul n situa"ii deose!ite cum ar $i mplinirea termenului p'n la care #i poate valori$ica dreptul pretins va putea solicita pre#edintelui instan"ei competente s

2udecarea cererilor

solu"ione%e recursul #i sta!ilirea termenului de ,udecat a recursului c2iar nainte de primirea dosarului& (() Cererea de $i+are a unui termen de urgen" nso"it de dovada nregistrrii recursului la instan"a de $ond se solu"ionea% n termen de (- de ore de la pre%entarea acesteia pre#edintelui instan"ei de recurs& (*) )olu"ia de admitere a cererii se comunic de ndat instan"ei de $ond care are o!liga"ia redactrii 2otr'rii atacate a comunicrii acesteia pr"ilor precum #i a e+pedierii dosarului ntr-un termen de / %ile& (-) .otivarea recursului se poate $ace su! sanc"iunea nulit"ii pentru tardivitate n termen de dou %ile de la comunicare& (/) Procedura de citare a pr"ilor #i de comunicare a motivelor de recurs se va e$ectua cu prescurtarea termenului la -5 de ore prin agent procedural sau prin orice mi,loc rapid de comunicare a in$orma"iilor scrise& CAPITOLUL III 'rocedura de e ecutare Titlul e ecutoriu Art. 22. - Cotr'rile ,udectore#ti de$initive #i irevoca!ile prin care s-au admis ac"iunile $ormulate potrivit dispo%i"iilor pre%entei legi constituie titluri e+ecutorii& O!liga"ia pu!licrii Art& (*& - Cotr'rile ,udectore#ti de$initive #i irevoca!ile prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ sunt general o!ligatorii #i au putere numai pentru viitor& @le se pu!lic n .onitorul O$icial al Aom'niei Partea I sau dup ca% n monitoarele o$iciale ale ,ude"elor ori al municipiului Ducure#ti la cererea instan"ei de e+ecutare ori a reclamantului $iind scutite de plata ta+elor de pu!licitate& Art. 2!. - (1) ?ac n urma admiterii ac"iunii autoritatea pu!lic este o!ligat s nc2eie s nlocuiasc sau s modi$ice actul administrativ s eli!ere%e un certi$icat o adeverin" sau orice alt nscris e+ecutarea 2otr'rii de$initive #i irevoca!ile se va $ace n termenul prev%ut n cuprinsul ei iar n lipsa unui ast$el de termen n cel mult *< de %ile de la data rm'nerii irevoca!ile a 2otr'rii& (() 1n ca%ul n care termenul nu este respectat se va aplica conductorului autorit"ii pu!lice sau dup ca% persoanei o!ligate o amend de (<B din salariul minim !rut pe economie pe %i de nt'r%iere iar reclamantul are dreptul la despgu!iri pentru nt'r%iere& (*) 6ee+ecutarea sau nerespectarea 2otr'rilor ,udectore#ti de$initive #i irevoca!ile pronun"ate de instan"a de contencios administrativ #i dup aplicarea amen%ii prev%ute la alin& (() constituie in$rac"iune #i se sanc"ionea% cu nc2isoare de la 0 luni la * ani sau cu amend de la (/&<<<&<<< lei la 1<<&<<<&<<< lei& .nstana de e ecutare Art. 2#. - (1) )anc"iunea #i despgu!irile prev%ute la art& (- alin& (() se aplic respectiv se acord de instan"a de e+ecutare la cererea reclamantului& Cotr'rea se ia n camera de consiliu de urgen" cu citarea pr"ilor& (() Cererea prev%ut la alin& (1) este scutit de ta+a de tim!ru& (*) Cotr'rea pronun"at de instan"a de e+ecutare poate $i atacat cu recurs n termen de / %ile de la pronun"are& (-) Prevederile alin& (1)-(*) se aplic n mod corespun%tor #i pentru punerea n e+ecutare a 2otr'rilor instan"elor de contencios administrativ date pentru solu"ionarea litigiilor ce au avut ca o!iect contracte administrative& Aciunea (n regres Art. 2&. - Conductorul autorit"ii pu!lice se poate ndrepta cu ac"iune mpotriva celor vinova"i de nee+ecutarea 2otr'rii potrivit dreptului comun& 1n ca%ul n care cei vinova"i sunt $unc"ionari pu!lici se vor aplica reglementrile speciale& CAPITOLUL IE Dispoziii tranzitorii "i finale 2udecarea cauzelor aflate pe rol 0ompletarea cu dreptul comun Art. 2). - Cau%ele a$late pe rolul instan"elor la data intrrii n vigoare a pre%entei legi vor continua s se ,udece potrivit legii aplica!ile n momentul sesi%rii instan"ei& Art. 2+. - (1) ?ispo%i"iile pre%entei legi se completea% cu prevederile Codului de procedur civil n msura n care nu sunt incompati!ile cu speci$icul raporturilor de autoritate dintre autorit"ile pu!lice pe de o parte #i persoanele vtmate n drepturile sau interesele lor legitime pe de alt parte precum #i cu procedura reglementat de pre%enta lege& Compati!ilitatea aplicrii unor norme ale Codului de procedur civil se sta!ile#te de instan"

*bligaia e ecutrii

cu prile,ul solu"ionrii e+cep"iilor& (() Ac"iunile introduse de Avocatul Poporului de .inisterul Pu!lic de pre$ect #i de Agen"ia 6a"ional a 7unc"ionarilor Pu!lici precum #i cele introduse mpotriva actelor administrative normative nu mai pot $i retrase& 0orelarea terminologic Dispoziii tranzitorii .ntrarea (n vigoare Art. 2-. - Ori de c'te ori ntr-o lege special anterioar pre%entei legi se $ace trimitere la Legea contenciosului administrativ nr& (8>188< sau generic la instan"a de contencios administrativ trimiterea se va socoti $cut la dispo%i"iile corespun%toare din pre%enta lege& Art. 3/. - P'n la constituirea tri!unalelor administrativ-$iscale litigiile se solu"ionea% de sec"iile de contencios administrativ ale tri!unalelor& Art. 31. - (1) Pre%enta lege intr n vigoare la *< de %ile de la data pu!licrii n .onitorul O$icial al Aom'niei Partea I& (() Pe aceea#i dat se a!rog Legea contenciosului administrativ nr& (8>188< pu!licat n .onitorul O$icial al Aom'niei Partea I nr&1(( din 5 noiem!rie 188< cu modi$icrile ulterioare precum #i orice alte dispo%i"ii contrare&

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1 din !onstitu"ia Romniei, repu#licat. !"#"$%&T"'" ()M"!"% $" *T)+%'O! VALER DOR EA ! p. !"#"$%&T"'" ,"&)T*'*%DOR! "OA #$R$%"L& .ucure/ti- 2 dece0brie 2004. &r. 554.

S-ar putea să vă placă și