Sunteți pe pagina 1din 4

RECAPITULARE PENTRU TEZA

A) Prelucrarea cifrelor unui numar:


1. Suma cifrelor unui numar, numarul cifrelor sale
2. Aflarea inversului unui numar
3. Daca un numar este palindrom
4. Afisarea primei cifre a nui numar, a penultimei cifre,, a cifrei zecilor, unitatilor
. !ifra ma"ima a unui numar natural si de cate ori apare ea in numar
#. Afisarea unui numar fara cifra$cifrele din mi%loc
&. Afisarea cifrelor unui numar in ordinea aparitiei, in ordine inversa aparitiei in numar
'. !onstruirea unui nou numar din cifrele pare, impare ale unui numar dat
(. )erificarea unui numar daca are toate cifrele ordonate crescator
1*. )erificarea unui numar daca are toate cifrele e+ale intre ele.
11. Alipirea cifrelor a doua numere
,) Divizorii unui numar
1. Afisarea divizorilor unui numar, suma divizorilor unui numar
2. )erificarea proprietatii de numar prim
!) !mmdc a doua numere
D) Prelucrarea a n numere sau prelucrarea unui sir de numere citite pana la *
1. Aplicarea punctelor A) si ,) pentru n numere citite
2. Afisarea ma"imului, minimului a n numere citite si de cate ori apare el
3. Afisarea celui mai mare numar par, prim si de cate ori apare el
4. Afisarea numarului cu suma cifrelor ma"ima, a numarului cu numar ma"im de divizori
. Afisarea mediei aritmetice a numerelor prime citite.
-) Aplicarea punctelor A) si ,) pentru un interval .a,/0 de numere, unde a si / sunt citite
1) Afisarea perec2ilor de numere consecutive care indeplinesc o conditie data cand se citesc n numere
1. Afisarea perec2ilor de numere consecutive cu proprietatea ca suma cifrelor primului numar este e+ala cu
suma cifrelor celui de3al doilea numar
2. Afisarea perec2ilor de numere consecutive cu proprietatea ca cel de3al doilea numar al perec2ii
reprezinta numarul de aparitii ale cifrei 1 in patratul primului.
4) Descompunerea unui numar in suma de doi sau trei termeni pari, impari, primi.
EXEMPLE DE PROBLEME
1. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod: S3a notat cu .c0 partea 6ntrea+5 a nr real c, iar cu a7/
restul 6mp5r8irii nr 6ntre+ a la num5rul 6ntre+ nenul /. Scrie8i valoarea care se afi9eaz5, 6n urma e"ecut5rii
al+oritmului, dac5 se cite9te nr (321.
citeste n :num5r natural)
s31
;c<t timp n=* e"ecut5
>;dac5 n71*=s atunci
>> sn71*
>>altfel
>> s11
>?@
> n .n$1*0
?@
scrie s
1
2. Se consider5 al+oritmul al5turat descris 6n pseudocod: S3a notat cu .c0 partea 6ntrea+5 a num5rului real c, iar
cu a7/ restul 6mp5r8irii num5rului 6ntre+ a la num5rul 6ntre+ /. Scrie8i valoarea care se afi9eaz5, 6n urma
e"ecut5rii al+oritmului, dac5 se cite9te pentru n valoarea (3212 9i pentru A valoarea 3.
cite9te n,A :numere naturale nenule)
nr* p1
;c<t timp nB=* 9i AB=* e"ecut5
>;dac5 n72C* atunci
>> nrnrD n71*Ep
>> ppE1*
>>altfel
>> AA31
>?@
> n .n$1*0
?@
scrie nr
3. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod: S3a notat cu .c0 partea 6ntrea+5 a num5rului real c, iar
cu a7/ restul 6mp5r8irii num5rului 6ntre+ a la num5rul 6ntre+ nenul /. Scrie8i valoarea care se afi9eaz5, 6n urma
e"ecut5rii al+oritmului, dac5 se cite9te pentru n valoarea 123(.
cite9te n :num5r natural)
s1*
;c<t timp n=* e"ecut5
>;dac5 n71*Bs atunci
>> sn71*
>>altfel
>> s31
>?@
> n.n$1*0
?@
scrie s
4. Se consider5 al+orit. al5turat, descris 6n pseudocod. S3a notat cu "7F restul 6mp5r8irii nr natural " la nr natural
nenul F 9i cu .z0 partea 6ntrea+5 a nr real z. Scrie8i valoarea care se va afi9a dac5 se cite9te pentru n valoarea
2(#3', iar pentru A valoarea 3.
cite9te n,A :numere naturale)
p1
;c<t timp n=* 9i A=* e"ecut5
> cn71*
> ;dac5 c72C1 atunci
> > ppEc
> ?@
> n .n$1*0
> AA31
?@
scrie p
2
. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod. S3a notat cu "7F restul 6mp5r8irii num5rului natural "
la num5rul natural nenul F 9i cu .z0 partea 6ntrea+5 a num5rului real z. Scrie8i num5rul ce se va afi9a dac5 pentru
a se cite9te valoarea 4*4, iar pentru / se cite9te valoarea 413.
cite9te a,/
:numere naturale, aG/)
A*
;pentru ia,/ e"ecut5
> niH c*
> ;c<t timp n=* e"ecut5
> > ;dac5 n72C1 atunci
> > > ccD1
> > ?@
> > n .n$1*0
> ?@
> ;dac5 c=* atunci
> > AAD1
> ?@
?@
scrie A
#. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod. S3a notat cu "7F restul 6mp5r8irii num5rului natural " la
num5rul natural nenul F. Scrie8i valoarea care se afi9eaz5 dac5 pentru a se cite9te valoarea 2, iar pentru n se
cite9te valoarea #.
cite9te a,n
:numere naturale)
;pentru i1,n e"ecut5
> ;dac5 i72C* atunci
> > aa3iEi
> >altfel
> > aaDiEi
> ?@
?@
scrie a
&. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod. S3a notat cu cu "7F restul 6mp5r8irii num5rului natural
" la num5rul natural, nenul, F. Scrie8i caracterele care se vor afi9a 6n urma e"ecut5rii al+oritmului dac5 se cite9te
valoarea 4.
cite9te n :num5r natural nenul)
;pentru i1,n31 e"ecut5
>;dac5 i72C* atunci
>> scrie IJI
>?@
>;pentru %iD1,n e"ecut5
>> scrie IEI
>?@
?@
'. Se consider5 al+oritmul al5turat, descris 6n pseudocod. S3a notat cu cu "7F restul 6mp5r8irii num5rului natural
" la num5rul natural nenul F 9i cu .z0 partea 6ntrea+5 a num5rului real z. Scrie8i numerele care se vor afi9a 6n
urma e"ecut5rii al+oritmului dac5 se citesc valorile aC312 9i /C134.
cite9te a,/ :numere naturale)
a .a$1*071*E1*Da71*
/ ./$1*071*E1*D/71*
;pentru ia,/ e"ecut5
>;dac5.i$1*0Ci71* atunci
>> scrie i71*
3
>?@
?@
(. Se citesc n numere naturale.
a) Sa se afiseze cate dintre ele sunt e+ale cu suma cu/urilor cifrelor lor. :-": 13C1
3
D
3
D3
3
)
/) Sa se verifice daca media aritmetica a elementelor vectorului este cu/ perfect. :-": 2&C3
3
)
1*. Se citeste un numar natural n
a. Sa se verifice daca n este prim
/. Sa se afiseze toate numerele prime mai mici decat n.
11. Se citesc n numere naturale. Se cere:
a) Sa se determine numarul total de cifre al tuturor palindroamelor din sir.
/) Sa se calculeze si afiseze media aritmetica a numerelor pare.
Exemplu : nC# si numerele K1*, 1, 12, 22, 1', 131L
a) cifre
/) 1.
12. Se citeste un numar natural n
a. Sa se afiseze divizorii lui n
/. Sa se afiseze toate numerele mai mici decat n care au e"act p divizori proprii. :p citit)
13. Sa se afiseze toate numerele de 4 cifre cu proprietatea ca sunt e+ale cu inversele lor.
-"emplu : pentru AC4 se va afisa : 1**1, 1111, 1221, , 1((1, 2**2, 2112, .((((
14. Se citesc n numere naturale.
a) Sa se afiseze care din numerele citite contin e"act A cifre de pM
-" : pentru AC3, pC& si numerele 12&&1, &&&, 1&2&3&4&, &*&1&, 23'(, *, se vor afisa numerele &&& si
&*&1&.
/) Sa se formeze si afiseze numarul format din cea mai mica cifra a fiecarui numar citit. se va afisa
1&1*2
1. Se citesc n numere naturale. Se cere:
a) Sa se afiseze toate numerele de k cifre.
/) Sa se afiseze numerele care incep cu cifra a, a citit.
c) Sa se formeze un nou numar prin alipirea cifrelor numarului ma"im cu cel minim.
1#. Se citesc n numere naturale. Sa se calculeze media aritmetica a numerelor care au e"act 3 divizori
proprii.
1&. Se citesc doua numere naturale a si /. Sa se afiseze divizorii comuni ai celor doua numere.
Exemplu: aC2*, /C24 se afiseaza 2,4
1'. Se citesc de la tastatura doua cifre a si /, un intre+ n precum si un sir de n numere intre+i. Se cere:
a) Sa se determine numarul total de cifre al tuturor numerelor prime din sir.
/) Sa se calculeze si afiseze media aritmetica a numerelor impare.
Exemplu: aC3, /C, nC si sirul K23', 23, 31, 1233, 131L,
a) cifre
/) 31*1*
4

S-ar putea să vă placă și