Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOLUL I

Comunicarea
Ce este comunicarea (definiie)
Di n punct de veder e cr onol ogi c, comuni car ea es t e pr i mul
i ns t r ument spiritual al omului n procesul sociali!arii sale"Comunicarea umana se
ocup# de sensul informaiei ver$ale, pre!entat# nf o r ma o r a l # s a u s c r i s # % i d e
c e l a l i n f o r ma i e i n o n v e r $ a l e , r e p r e ! e n t a t # d e paralim$a&, mi%c#rile
corpului %i folosirea spaiului"
Tipuri de comunicare
Comunicarea poate fi ver$ala %i non ver$ala" La r'ndul s#u
comunicareaver$al# poate fi oral# %i scris#"
T(IU)*+IUL CO,U)IC-(II
.n asistena medical#, comunicarea este o nevoie fundamental# %i tre$uie s#f i e o ar t #
pe car e s l u& i t or i i % t i i n ei medi cal e o nno$i l ea!# n r el a i a cu
omul $olnav %i familia acestuia".n ca!ul $olnavilor cu $oli incura$ile, a%a cum sunt
$olile neopla!ice, dar %ial t e $ol i degener at i ve, neur ol ogi ce, car di o/
vas cul ar e, de nut r i i e, demen el e, 0IDA, s"a", comunicarea, care repre!int# o
nevoie stringent# a acestora, presupuneunel e a$i l i t # i r el a i onal e, car e
cons t au n a$or dar ea unor s t r at egi i meni t e s # sta$ileasc# relaii
interpersonale, empatice"Demersul paliativ, care se afl# n complementaritatea
celor preventive, terapeutice %i de recuperare, vi!ea!# satisfacerea tuturor nevoilor
fundamentale %icuprinde pe l'ng# tratamentele medico/c1irurgicale, toate ngri&irile 2
nursing2 %itoate susinerile psi1ologice %i spirituale, destinate s# aline
suferinele somato/ psi1ice, s# ameliore!e calitatea vieii %i s# asigure respectarea
demnit#ii condiieiumane

(olul comunic#rii n practica medical#
Pr oces ul comuni c#r i i r epr e!i nt # t r ans mi t er ea, r ecep i onar ea,
s t ocar ea, prelucrarea %i utili!area informaiilor, fiind caracteristic# individului %i
societ#iin toate etapele de!volt#rii".n cercet#rile asupra comunic#rii au fost emise %i
%apte an3iome ale acestui proces45 " C o m u n i c a r e a e s t e i n e v i t a $ i l #
a t ' t t i m p c ' t n t r e d o i i n t e r l o c u t o r i comunicarea nu se
limitea!# la componenta ver$al#, ci include procesul comple3 al mi%c#rii
corporale voluntare sau involuntare"
6"
Comunicarea se desf#%oar# la dou# niveluri4 informaional %i relaional"
7"
Comunicarea este un proces continuu, care nu poate fi tratat n termeni decau!# 8 efect
sau stimul r#spuns"9"Comunicarea m$rac# fie o form# digital#, fie o form#
analogic#" :" Comuni car ea es t e i r ever s i $i l #" ;"Comunicarea presupune
raporturi de for# %i ea impl ic# tran!acii simetricesau
complementare"<"Comunicarea presupune procese de a&ustare %i
acordare" Procesul de comunicarea presupune %i e3istena unor scopuri, care au
fostreliefate de )"0tanton (5==:)4/ s# fim recepionai (au!ii sau citii)>/ s# fim nele%i/
s# fim acceptai/ s# provoc#m o reacie (o sc1im$are de comportament sau de
atitudine)Proces c1eie n medicin#, comunicarea m$rac# mai multe forme %i poate
fint'lnit# n diverse situaii, cea mai important# dintre ele fiind f#r# ndoial#
ceantre aistent %i pacient, care furni!ea!# o mare parte din datele necesare
sta$iliriidiagnosticului". n t ' l n i r i l e d i n t r e p a c i e n t % i p e r s o n a l u l
me d i c a l s u n t p r i l e & u r i p e n t r u s c 1 i m$ u r i d e i n f o r ma i i , p e n t r u
l u a r e a d e c i ! i i l o r % i p e n t r u me n i n e r e a s a u cre%terea motivaiei de a
continua ngri&irea $olii, mai ales atunci c'nd aceastaeste cronic#" Aceste
nt'lniri pot fi ntr/un sistem regulat, sau sporadice, pot fi nregimintensiv sau oca!ional
%i pot include doar medicul de familie sau o ntreag#ec1ip# de medici speciali%ti,
asistente etc" A$ilitatea cadrelor medicale de a seanga&a ntr/o comunicare
eficient# cu pacienii influenea!# 1ot#r'tor deci!iile %icomportamentele ulterioare
ale acestora" Prin modul n care comunic#m unii cuceilali putem ncura&a sau
descura&a 1ot#r'rile sau aciunile intreprinse, ori pecare intenion#m s# le facem"
7