Sunteți pe pagina 1din 3

http://istoriiregasite.wordpress.

com/2011/12/20/familia-in-roma-antica/
sursa: Ovidiu Drimba, Istoria culturii i civilizaiei, vol., !d. "aeculum, #ucure$ti,
200
#%r&u '., (rsu )aniu *., #oh%l+ea ,., -storia *omei, !ditura ,unda+iei *om%niei de
.%ine,
#ucure$ti, 200/.
Cizec E., Istoria Romei, Editura Paideea, Bucureti, 2004, p. 52-66.
Bibliografie lucrare de licenta- Drept roman
Bibliografie
Cristinel Murzea, Drept roman, Ediia a II-a, Editura ALL
Beck, Bucureti, 2!
Constantin "amangiu, M#$# %icolau, Dreptul roman, Editura
librariei &ocec ' Co#, &ocietate anonima, Bucureti, ()!
C# t# *omulescu , Manual de drept pri+at roman, Bucureti,
(),-
C# t# *omulescu, Drept pri+at roman, Bucureti, ().!
D# /ancea , Introducere 0n dreptul roman, Editura C# "# Beck,
Bucureti, 2)#
D# *udor, 1iguri de 0mp2rai romani, (, Editura enciclopedic2
rom3n2, Bucureti, ().4
D# $# Boant2, 5uterea p2rinteasc2, *ipografia Moderna Ma6
1renkel, Br2ila, (),
Ed7ard $ibbon, Istoria declinului i a prabuirii imperiului
roman, Editura Miner+a, Bucureti, ().8
Emil Molcu , D# /ancea , Drept roman, Casa de editur2 i
pres2 9:ansa;, &<L, Bucureti, ())!
Emil Molcu, Drept pri+at roman, =ni+ersitatea Cretin2
Dimitrie Camtemir, Bucureti, ())4
Emil Molcu, Drept pri+at roman, Ediie re+2zut2 i ad2ugit2,
Editura =ni+ersul >uridic, Bucureti, 2.
E# Cu? , Manuel des institutiones @uridi?ues des romains,
5aris, ()2-
1# de Coulanges, Cetatea antic2, Editura Libr2riei &/CEC '
Co#, Bucureti
$AeorgAe BicAicean, Drept roman# Instituii# Iz+oare#
>urisdicii, Editura C# "# Beck, Bucureti, 2-
$#A# Cuza, /rganizarea @udiciar2 e6traordinar2 0n Imperiul
roman, Editura *iparul 9Albina rom3neasc2; , Iai, ()!8
$rigore Dimitrescu, Drept roman BIz+oare# 5rocedura#
5ersoane# Drepturi realeC,+ol# I, Imprimeriile Independena,
Bucureti
I# M# AngAel Dreptul roman, Ediia a II-a re+2zut2 i
ad2ugit2, Editura Lumina Le6, Bucureti, 2
I# C# C2tuneanu , Curs elementar de drept roman, Ediia a II-
a, Bucureti, Editura Cartea rom3neasc2, ()24
M# CarD, "# " &cullard, Istoria <omei p3n2 la domnia lui
Constantin, Ediia a III-a, Editura ALL, Bucureti, 2-
M# A# Dumitrescu, Manual de drept roman, Bucureti, Libr2ria
ALCALAE ' Comp#, ()2, +ol# I
MiAai >acota M#, 5actul de eliberare din scla+ile i pactul
de r2scumparare a scla+ului etc#, Analele =ni+ersit2ii Iai, III,
(),.
MiAai >acot2 , Contribuii la studiul crizei generale a
sistemului scla+agist roman 0n 9&tudii clasice;, Editura Academiei,
Bucureti,()8!
MiAai >acota , Curs de drept roman, ius personarum- ius
rerum, Iai, ()..
MiAai >acota, $AeorgAe 5iticari, Drept pri+at roman, +ol# I,
Iai, ()-.
MiAai >akota# Dreptul roman, +ol# I, II, Editura 1undaiei
9CAemarea; Iai, ())!
M# 5arascAi+ , 1emeia 0n <oma antic2, Editura >unimea, Iai,
()))
M# &toicescu, Curs elementar de drept roman, Ediia a III-a
re+2zut2 i ad2ugit2, Institutul de arte grafice 9Buco+ina;,
Bucureti, ()!(
5aul 1# $irard , Manuel FlFmentaire de Droit <omanin,
&eptiGme Fdition, 5aris, ()24
5ierre $rimal , Ci+ilizaie romana, I, Editura Miner+a,
Bucureti, ().!
<omulus $Aidro, Aurelia $Aidro, Hasile %istor, <oma-cetatea
i destinul ei @uridic,(, Editura $ala6ia $utemberg, 2)
<omulus $Aidro, / MiAutiu , Drept roman, 5artea I, Casa
carii de tiin2, Clu@-%apoca, ())8
<aDmond BlocA, >ean Cousin, <oma i destinul ei, +ol# II,
Editura Meridiane, Bucureti, ()-,
&#$# Longinescu, Istoria dreptului rom3nesc din +remurile
cele mai +ecAi p3n2 ast2zi, Bucureti, ()-
&#$# Longinescu, Elemente de drept roman# 5artea general2,
+ol# I, Editura Libr2riei &ocec, Bucureti, ()-
tefan Coco, Drept roman, Editura ALL Beck, Bucureti, 2
Hladimir "anga, MiAai >acot2, Drept pri+at roman, Editura
didactica i pedagogic2, Bucureti, ()84
Hladimir "anga , Drept pri+at roman, Editura didactic2 i
enciclopedic2, Bucureti, ()..
Hladimir "anga , 5rincipiile dreptului pri+at roman, Editura
Dacia, Clu@-%apoca, ()-)
Hladimir "anga , Drept roman, Editura Argonaut, Clu@- %apoca,
()))
Hladimir "anga ,M#D Bocan, Curs de drept pri+at roman,
Editura <osetti, Bucureti, 2,
Hladimir "anga#, M#D Bob, Iustiniani Institutiones
BInstituiile lui IustinianC, Editura =ni+ersul >uridic, Bucureti,
2)
H# 5opa , <# Motica , Drept pri+at roman, Ediia a II-a
re+izuit2 i ad2ugit2, Editura Mirton, *imioara, 2
H# 5opa, &istemul @uridic al cet2ii <oma, Ediia a II-a
compendiu, Editura 5resa uni+ersitar2 rom3n2, *imioara, 2(
H 5opa, Drept pri+at roman# Lecii de sintez2, Editura 5resa
=ni+ersitar2 <om3n2, *imioara, 2(
*A# Mommsen , Istoria roman2,+ol# I, II, III, IH, Editura
tiinific2 i enciclopedic2, Bucureti, ()-.
*# &3mbrian, Drept roman# 5rincipii, instituii i te6te
celebre, Casa de editur2 i pres2 9A%&A;- &<L, Bucureti, ())4